Seminarski rad iz Istorije religije RELIGIJA I NAUKA

Uradila: Aleksandra Ad i , II-3 Bar, 21.10.2009.

. itd. nauka i religija se razlikuju u slede im bitnim stvarima: -metodu saznavanja (nauka se slu i nau nim metodama zasnovanim na provjerljivosti. Scientia-znanje ) predstavlja . hipoteze.Tako Entoni Gidens u svom djelu Sociologija po inje od obrazlaganja ta religija nije. kao i rituali u kojima vernici u estvuju³. celokupnost istinitih. Kada sam ih pro itala. svjesna da time unaprijed postavljam neka ograni enja.Prirodna nauka bez religije sakata je. Prije nego to izlo im Ajn tajnovo shvatanje odnosa religije i nauke.sistem celokupnog raspolo ivog znanja. tako da zadovoljavaju odre ene metodske zahteve: objektivnosti. da bi je u Re niku osnovnih pojmova definisao kao . kao oblici ljudske svijesti..Nauka obuhvata sva saznanja koja su otkrivena.Ona je duhovna veza izme u Boga i ovjeka. moral i vjerska zajednica. .. i sre ena prema podru jima stvarnosti ili granama nauke.Kao takve. u elji da prona em jedan iole prihvatljiv odgovor na pitanje koje glasi . zaklju ila sam da bi njegova razmi ljanja o ovoj temi bila jedan prihvatljiv stav o pojavama koje karakteri u kako svakog ovjeka pojedina no. RELIGIJA I/ILI NAUKA Ni nauka ni religija ne postoje izvan ovjeka i ovjekove svijesti. koja su verifikovana i smatraju se u odre enom vremenu istinitim.. a njihov odnos mijenjao se kroz istorijski razvoj ovjeka i ljudskog dru tva. egzaktnosti kako u izvo enju i dokazivanju.. sistematizovanih prema nau nim oblastima i disciplinama.. odnosno njegovom shvatanju odnosa religije i nauke. tako i u utvr ivanju injenica³. UVOD Razmi ljaju i o temi i poku avaju i da o njoj saznam to vi e. kriti nosti.Religija i nauka. II. nai la sam na dva rada Alberta Ajn tajna.Zato u najve i dio svoga rada upravo i posvetiti jednom od velikih nau nih umova. kult. a religija bez prirodne nauke slepa je. svih nau nih disciplina. poku a u kratko da defini em i jedan i drugi pojam. Religio-vjera ) je pojam za koji ve ina autora nema jednostavan odgovor ta ona zapravo predstavlja. prvenstveno eksperimentalnim. a njeni osnovni elementi su dogma.RELIGIJA I NAUKA . izme u ostalih. nego i znanja op tijeg i najop tijeg karaktera: nau ni pojmovi.To nisu samo pojedina ne injenice. zakoni. tako lijepo izra enom u samo jednoj re enici: . Religija ( lat. skup vjerovanja koje po tuju pripadnici jedne zajednice za koje su karakteristi ni postojanje simbola koji se prihvataju sa osje ajem strahopo tovanja ili divljenja.. Nauka ( lat. prikupljena. a religija bez prirodne nauke slepa je. tako i ljudsko dru tvo uop te. sistemati nosti.Nauka je.. u religiji je rije o otkrovenju). Prirodna nauka bez religije sakata je.. prema tome. nastala 1939 i 1941 godine. teorije. verovatnih ili samo pretpostavljenih znanja. Albert Ajn tajn I.

Najpoznatiji sukob dogodio se 1616 godine kada je pred sud Inkvizicije izveden italijanski astronom i fizi ar Galileo Galilej (1564-1642) zato to je tvrdio da je teorija poljskog astronoma Kopernika. defini u i nauku kao . A evo kako Ajn tajn.U tom smislu religija je prastaro nastojanje ljudi da imaju jasnu i potpunu svijest o tim vrijednostima i ciljevima i da stalno ja aju i ire njihov uticaj.(Godine 1979.Ni iz najjasnijeg i najpotpunijeg saznanja o onom to jeste ne mo e da se izvede cilj na eg stremljenja.Zato se on opredjeljuje za definisanje pojma . Kroz istoriju razvoja ljudskog dru tva. odnos religije i nauke poprimao je razli ite oblike. smisla postojanja). Najvi a na ela na eg stremljenja i na ih sudova data su nam u jevrejsko-hri anskoj religijskoj tradiciji.Te nja ka takvom objektivnom saznanju spada u ono najuzvi enije za ta je ovjek sposoban. najva nija funkcija religije u dru tvenom ivotu ljudi.Ali isto je tako jasno da od saznanja onog to jeste ne vodi put ka onom to treba da bude.Ako se u tom smislu shvate .Za religiju ka e da nije lako odgovoriti ta je. a ostatak ivota proveo je u ku nom zatvoru.. hipoteze koje mogu da se provjeravaju.Ali poslednji cilj i nastojanje da se on postigne poti u iz drugog izvora....ozbiljnoj opasnosti³.. ali on na em stremljenju i vrednovanju daje pouzdanu osnovu³.godine Ajn tajn razra uje gore navedene stavove..Oni postoje s istom nu no u i prirodno i kao i on sam. i njega svojim slabim snagama mo emo samo donekle da postignemo. Objektivno saznanje daje nam mo na oru a za postizanje datih ciljeva. Tako je Ajn tajn pisao 1939 godine.. papa Ivan Pavle II obznanio je da je Rimska crkva u inila gre ku ovom presudom).-misaonom procesu (u nauci rije je o racionalnim i logi kim procesima. u religiji rije je o intuiciji i vjeri).. U svom radu iz 1941.Ona otelotvoruju visok cilj.. po kojoj se Zemlja i ostale planete okre u oko Sunca. pa .koji ne mogu i ne treba da se racionalno obrazlo e.. u asnut upore enjem visokih ciljeva jevrejskohri anske religijske tradicije sa svakodnevnicom civilizovanog svijeta koji je u . osje anjima i te njama kojih se dr i zbog njihove nadli ne vrijednosti³ i .. to je vi e mogao. koji je na stanovi tu sklada. superiornija od ptolomejsko-aristotelovske teorije po kojoj se Sunce okre e oko Zemlje. oslobodio svojih sebi nih elja i zaokupljen je mislima.nau ni metod mo e da nas nau i jedino da shvatimo injenice u njihovoj uzajamnoj uslovljenosti. -cilju (nauka ima za cilj obja njenje prirodnih pojava. od me usobne isklju ivosti. poricanja i sukoba do poku aja sklada. religiozan ovjek³ ozna avaju i ga kao onog ko se .Ovu drugu teoriju zvani no je nau avala Crkva. ipak bih bio vrsto ubje en da se sa mnom ne bi slo ili svi koji se ozbiljno bave tim pitanjem³..Postavljanje tih osnovnih ciljeva i vrednosti i njihovo u vr ivanje u svakodnevnom ivotu pojedinca ± to je. 350 godina nakon presude Galileju. cilj religije je postavljanje osnovnih ciljeva i vrijednosti.poku aj rekonstrukcije postojanja putem pojmovnog shvatanja³. re ava tu dilemu znanje ili vjera: ..Galilej je osu en i prisiljen da javno porekne svoja stanovi ta.. ini mi se . ak i kada bih na ao odogovor koji bi me privremeno zadovoljio.

Zato vjerujem da nauka ne samo da religijski poriv isti od antropomorfnih nanosa.Za prve je religija . Pomo u saznanja ovjek se uveliko osloba a okova svojih nada i elja i pri tom osje a pogru enost pred uzvi eno u uma koji se otelotvoruje u stvarnosti i koji je. ve i da doprinosi religijskom oduhovljenju na eg razumevanja ivota.vernika³ koji u religiji ne tra e Boga nego svoj li ni interes. nauka mo e lako da poslu i kao put ka veri. i izvan njenog podru ja svi vrednosni sudovi i dalje su preko potrebni. da je On taj koji upravlja svetom koji je On stvorio³. ona nema prava i ta da ka e o injenicama i odnosima me u njima³.U tom smislu vjerujem da sve tenik mora da bude u itelj ako eli da izvr i svoj uzvi eni vaspitni zadatak³.religija i prirodna nauka.. koji ka e: .. III. ali ne i ono to treba da bude. nedostupan ovjeku.u svojoj borbi za eti ko dobro u itelji religije moraju da budu dovoljno veliki . izvesnije da put ka pravoj religioznosti ne vodi preko egzistencijalnog straha. lepotu i istinu u ljudskom rodu. ini mi se. .S druge strane.opijum za prost narod³ . Ajn tajn tu tvrdnju ograni ava u jednoj bitnoj ta ki. Branka Bugarskog. a za druge je nauka .On ka e da .Nauka i religija se me usobno ne isklju uju!Isklju ivost postoji samo kod nau nika koji ne te e iskonskoj spoznaji istine i kod .U svom delovanju oni bi trebalo da se oslanjaju na one snage koje mogu da usavr e dobrotu. to vi e napreduje duhovni razvoj ovje anstva. UMJESTO ZAKLJU KA Na skoro istom tragu je razmi ljanje dr. a to je pitanje pojma Boga.. ka spoznaji da Bog postoji. straha od smrti i slepog verovanja ve preko stremljenja ka racionalnom saznanju. profesora biotehnologije ..Za onoga koji tra i istinu. me utim. ini mi se. to je. da je taj stav religijski u najvi em smislu rije i. kad je rije o njegovim najve im dubinama.. onda je sukob me u njima sasvim nemogu . religija se bavi samo vrednovanjem ovjekovog mi ljenja i delanja. Odri u i opravdanost sukoba izme u religije i nauke... avolja rabota³.i odreknu se onog izvora straha i nade iz kojeg su sve tenici u pro losti crpeli tako veliku mo .Jer prirodna nauka mo e samo da utvrdi ono to jeste. posebno u enja o li nom Bogu kao izvoru straha i nade.

2001. 3.100 LI NOSTI-Ljudi koji su promenili svet.rs/broj929/tekst/slaganje-nauke-i-religije/print/lat 2.12 6.272. ZAJE ARANOVI Gligorije i STEVANOVI Vitomir. GIDENS Entoni.. De Agostini Hellas SRLAthens. Prosveta-Beograd. Zavod za ud benike i nastavna sredstva. Slaganje nauke i religije.spc. 1954 god. BUGARSKI Branko. CID-Podgorica. 2009god. Pravoslavlje-NOVINE SRPSKE PATRIJAR IJE http://pravoslavlje. Sociologija. str.Beograd. Filozofija. Leksikon stranih re i i izraza. str.379.LITERATURA: 1.Albert Ajn tajn. 4. 1977 god. VUJAKLIJA Milan. str.926 5.topicseen..820 .com/prirodna-nauka-i-religija-albert-ajnstajn-t23256. str.html .. str.g.burek. http://forum.