CÀqudJ

(u\ne² )

H. NÐquau\n°

1

CÀqudJn HÁnw A»SoÃotÂ

AeXncoIn
1886 HSqeo² uInkou nSq eo½aqX² Rn° CwBpgm u\ne²]qhmXIº³ A[oIanbo enboÃn° XqSºo. Ke±tžm DuZynKardanb }]es¿o CÈntX ep½o² h|Ùanbo Cco q\ FÈn hab¿qw u\ne²enb\tIn¾q XtÁ Indu¸]anbo . CXq \oao¿w hn[ncW Rn\qanbo hwhnco»q eou\nZo»q habw Iko qÁ Ft Nod }]obtý BjqI³ q Iqtl IqWmToXw D¾nbXnbo InWtýq . AXqtIn¾q Rn° u\ne²enb\tb H½qw Nqcq obotȹodqw CecqtS ]coõew uetl eÈeo[¿odqw Xp± n° Ikobquan FÁq }fao»q . B }faºjo² HÁm Nod u\ne²_q q enbo»q IYbqtS hncw Cetc adbnj¿o² X±ÃatNbmXq }KioÃo qÁXnbocqÁq. c¾qarÁq u\ne²_q qI³ AeoSeotS Cºot\ X±ÃatNbmXq ]l¼quI½Xo² Ce± A}X cho»Xnbo InWtýoÈ . HSqeo² ttZeKXyn udn±Um _p °hm ^p²Um D¾n ob ‘tiÂobo½m tSw]³ ’ FÁ u\ne² Ceco² Hcn³ q cho»q . AXqaqX² B B³ q u\ne² enbo»q uI³ n° _iqXn²]cyw XqSºo . }IuaW Idfdnbo¿p±Áq. X±Ãa ]l¼quI³u WtaÁqÉ Xoc o\n² F\o q tth|canbo Hcq _q qw enboÃn° ]duÃnkqw \oes¿oboÈntX BboeÁq . NoduÃn³ eÈ ‘udn_q qw ’ Xnt\ CcqÁq enbo quÄn³ rSo AXq “u\ne² BWm , X±Ãa ]lbWw, ” FÁq ]l¼q fnTyw XqSºo . GtX¹odqw , aqÄq¾nbocqÁ ]coõew Xp± n° }fao»Xq edob Xcu Snbo¿p±Áq FÁm F\o qXtÁ uXnÁo . HSqeo² Rn° ua²]l¼ _p °hm ^p²Uot u\ne² HÁq X±Ãa tNbmXm FkqXot nSq WtaÁm Befytýq . CXo\m Rn° BZy¿o² hÅXo»q . ]otÁ Iqtl X±ÃatNbmXqu\n obuÃn³ Aºt\ X±ÃatNÇqÁXq uIedw \ogm}]ubnP\antWÁm F\o q uXnÁo . CwBpgm Alo¼qIrSn¿, Ft CwP\ºtj Hcq CwBpgm u\ne² enbo»q X±Ãabn o ]l¼m Hcqeo[w fcobnbo a\ôodn n° A}X }]bnhaqt¾Ám F\oq uXnÁqÁoÈ. FÁn² X±Ãabnbo FkqXo IYtb fcobnbo Cetc a\ôodn n° uIedw AhnªyantWÁm FÁq Rn° eoNnco qÁq . X±Ãabnbo FkqXobXq enbo quÄn³ B FkqXobXq an}Xua a\ôodnIbqÉq . AXq tIn¾q aXobnIboÈ . CwBpgot fcobnb A±Qw AÃuÃn³ X±Ãabnbo ]l¼q a\ôodn qÁXntW¹o² ¨ucn hwKXo X±ÃatNbmXq ]lbqÁuXnSqIrSo AXot eoecWº³ ]ud D]hwKXoItjt n¾m DZnico»qw en qIjqtS D»ncWuõZº³tIn¾qw õnewtIn¾qw aÊqw IYbqtS hncw Hcqeo[w fcobnbo AloboÃn° hn[o qÁXnWm . Aºot\bqÉ eoecWºjqw ]coõngIjqw D]hwKXoIjqw aÊqw u\±X±Ãabnbo FkqXqÁXo² uN±¿n² BIÃntS X±Ãa egjnbo ecqtaÁqÉXo\q hwfbaoÈn¿XnIqÁq. ]otÁ CwBpgm u\ne² ]qhmXIºjo² fswKnch}][n\anb L½º³ adbnj õngbo² u\± X±Ãabn o FkqXobn² ejtc õwKobq¾nIboÈ. ¤ hwKXoItj FÈnwIrSo BudnNo»m Hcq u\ne²_q m GIuZfw CwBpgm u\ne²_q qIjqtS anXocobo² adbnj¿o² FkqXntaÁm Rn° \oLbo»m FtÁ _qªoaq½o»nujnSq ena¿w tNbmXq . ¤ Icn± D¾nbXm Iko¼ P\qecobodnWm . ¨ucn hwKXo ]l¼m Pr®anhw etc Xnaho»q . ]otÁ _qªoaq½q \oes¿oboÈntX Bbo. Pr® 11–nw XpbXo aqX² ¤ _q q Rn° FkqXo¿qSºo: BK$m 17–nw XpbXo Aehn\oÃo»q . Cºot\bnWm ¤ ]qhmXI¿ot DVe¿o\qÉ IncWw. ¤anXoco Hcq _q ot\ÃÊo Ft \n½qIn± m FÐm Aõo}]nbaq¾nequan FÁq Rn° AlobqÁoÈ. CwBpgm AloeoÈn¿e± ¤ anXocobodqÉ IYI³ enbo»oco2

n° FSboÈ. ¤eI IYItj BZyanbo enbo D¾nequan FÁq hwfbanWm .

quÄn³ AXqIjo² AõocqNo

¤ ]qhmXIw Rn° FkqXqÁIndw CwBpgm ]coÇn\aoÈn¿ Ft Nod hmu\ioXîn± FuÁnSm, FÐq hwKXotbÃÊobnWm ]qhmXIw FkqXqÁtXÁq uNnZo»o½q¾nbocqÁq. CXo² HÁqc¾nujnSq Rn° hr¸maÙoXo ]l¼Xo² Ae± m Ft ¤ }faw ejtc cho»Xnbo F\o q uXnÁp½oÈ — “CtXÐq hncw—CXoÁnWm C}X _qªoaq½qÁXm—bYn±Q¿o² D¾nen¿ Hcq IY FkqXqÁXqtIn¾m FÐq }]ubnP\w? ” FÁm CXo² Hcn³ ]l¼Xnbo Rn° Alobqw . FÁn² CXoÁq han[n\anbo F\o q ]len\qÉXm Hcq hwKXo an}XanWm . udnI¿o² DÉ ]qhmXIºjo² A[oIeqw IYItj FkqXp½qÉ ]qhmXIºjnWm . CXqIjo² NodXo² Nco}Xº³ FÁq ]lbtÃSqÁXqw bYn±Q¿o² D¾nbtXÁq eof|hotÃSqÁXqw Bb IYI³ ASºoboco qÁq . CXq Iko»q aÊqÉ _q qIjo² InWtÃSqÁ IYI³ FÈnw bYn±Q¿o² \SÁXntWÁq eof|ho tÃSn¿uXn hwfbo tÃSqÁuXn Bb IYIjnIqÁq . FÁn² hn[ncWbnbo IYI³ enhmXe¿o² \SÁXnbndqw , Atȹodqw , IYI³ ]l¼o½qÉXot NnXqcywu]ntd a\qgy± m cho qÁXnbo½nWm InWtÃSqÁXm. Atȹo² C}X A[oIw ]qhmXIº³ ¤eo[w IYItjt n¾q Nabm tÃSqen° hwKXo D¾neqÁXÈ . IY enhmXe¿o² \SÁuXn AÈubn FÁqÉ hr¸maeoNncw, AloeqÉe± ¤eI _q qItj enbo quÄn³ tNÇqÁuX CÈ . Ie\¿ot NnXqcyw, IYbqtS õwKo CXqI³ a\qgycqtS a\ôot\ dboÃo qÁq . \È õwKobnbo FkqXp½qÉ Hcq IYtb _qªo q choIX|aqÉ Hcqe° enbo quÄn³ B IY enhmXe¿o² D¾nen¿ Hcq IYbntWÁqÉ ]r±Bu_nªyw Aet a\ôoÁm FÈnbmuÃnkqw Dt¾¹odqw , B IYbo² InWo» hwKXoI³ , AeI³ enhmXe¿o² D¾nbXnbo AlobquÄn³ Aet a\ôoÁm FtÐÈnw hmuXnõºtj D¾n quan B hmuXnõºtj¿tÁ \oLbanbo D¾n qtaÁqÉXo\q hwfbaoÈ . F}X Kwõpc_qªoIjnb eoZ|nîn± Xº³ enbo qÁ IY enhmXe¿o² D¾nbXtÈÁqÉ u_nªyu¿nSqIrSo¿tÁ B IYIjo² ¨ucn L½º³ enbo quÄn³ B }K×I±¿neot }]ubnKhna±Qy¿oÁ\qhco»q cho qÁq . ¤eI ]qhmXIºjo² Nod ZqxJch}][n\anb L½º³ enbo quÄn³ F}X ubnKycnb a\qgy± q a\ôq eyh\o»q IBo²\oÁq Pdw Xnt\ HkqIouÃneqÁq . inhych}][n\anb L½º³ enbo»m F}X a\qgy± Hlt Noco»qu]neqÁq . CtXÈnw hn[ncW AloeqÉnjqIjqtS CSbo² Zoehw}]Xo D¾nbo nWqÁ IncyºjnWm . ¤eI IYI³ õwKobnbo FkqXobn² hn[ncW a\qgyt a\ôot\ eou\nZoÃo qen\qw a\qgy± m Aloeq¾n qen\qw ejtc D]ubnKaqÉXntWÁm Rn° eoNnco qÁq . AXqtIn¾q IY enhmXe¿o² \S n¿XnIbn² }]ubnP\aoÈn¿XntWÁq ]lbqÁXq fcobtÈÁnWm F\o q uXnÁqÁq . B IY FkqXobanXoco õwKobnbo½qu¾n FÁq an}XanWm BudnNo»q u\nu ¾Xm . Ft atÊncq hmu\ioX° CÇotS Hcq Zoehw Rn° ¤ ]qhmXI¿ot A»So ]coufn[o»qtIn¾oco quÄn³ ¤ _q m FÐq hwKXotbÃÊobnWm FÁm FuÁnSq uNnZo»q. ]qhmXIw ASo»qXp±Án² Hcq ]I±Ãm Au¥i¿oÁm Ab»qtInSq ntaÁqw AuÃn³ hwKXo a\ôodneqtaÁqw an}Xw Rn° alqeSo ]l¼q . AXo\m Au¥iw FuÁnSq alqeSo ]l¼ en qI³ CeotS uN± qÁq . “hb°hm FÁq ]lbtÃSqÁ CwBpgmfnhm}XeoZyItj qlo»nWm ¤ ]qhmXIw FkqXqÁXm F¹o² tInÉnw . AÈntX atÊncq hwKXotbÃÊobqw adbnj¿o²

3

CuÃn³ ]qhmXIº³ BefyaoÈ . ” Rn° ¤ en qI³ uI½m BLcytýq .

hn[ncW ¤ Indºjo² \S qÁanXocobqÉ hwKXoItj an}Xw InWo»qw BLcyIcanb bntXncq AeÙIujbqw InWo ntXbqw Hcq IY FkqXobn² AXm Fºot\ BjqI³ q cho qw FÁm ¤ ]qhmXIw FkqXqÁ Ind¿q aÊqNod± FuÁnSq uNnZo»o½q¾m. AXo\m Rn° AeucnSq alqeSo ]l¼Xm —FB»nb No}Xº³ brulnÃo² FkqXqÁanXoco ¤ Zo o² I¾q cho»q XSºobXo\qaqÄm, D¾nen° ]nSoÈn¿eo[aqÉ BIsXobo² FkqXp½qÉ \chowiar±¿obqtS No}Xw, ue½bmt ncqaIt No}Xw , Nod eynjaqJNo}Xw , }fpIsgmW° hn[ncW c¾qIn² DÉe± q \o² n° Hcqeo[eqw ]nSoÈn¿eo[w In² ]oW»qte»m ¨Sqk² ¥XqÁ anXoco InWo qÁ No}Xw , edob ^WaqÉ A\Ðt No}Xw , edob cn¸hîncqtS No}Xw CXqItj \okdqw tejo»eqw \owu\nÁXh|õneºjqw hm^qco tÃSn¿ anXocobo² cr¸ºjnb Nnbº³tIn¾m FkqXobXq I¾q cho»m BeI Fkq¿qIn± m ]deo[ hÅn\º³ tInSq¿q eÁocqÁ ]d± qw CuÃn³ AXqIjo² eoc2oeÁm a\qgytÂubn asK¿otÂubn uetl ehmXq jqtSubn hn[ncW h|õneº³ InWo qÁ FB»nbNo}Xw , teÉ»nbNo}Xw CXqItj qlo»q IvXqItým F}X¾q hswoh|õneº³ m No}Xº³ H¿qecqÁquen A}X¾m B No}XI±¿n întc _iqan\o»q ecqÁXq InWqÁoÈubn , AXq}]IncwXtÁ IYI³ h|nõneoIanbo D¾nen° ]nSqÉ es¿nкtjt n¾qXtÁ õwKobnbo Na»n² Ind}IuaW BeI IYItj AhwõeyhwKXoItjt n¾q Nabm tý ]kb IYItj n³ cqNo qtaÁnIqÁq . FÁn² Rn° FkqXob ¤ IY õwKobnbo½qt¾Áq udfwu]ndqw F\o q eof|nhaoÈ. Aºot\ Hcq eof|nhw F\o q eÁo½qt¾Áq ua²]l¼ hwKXoIjn² Ft enb\ n± q uXnÁqÁqt¾¹o² AXm F\o q ]cah¹SanWm . ¤anXoco IYI³ õwKobnbo FkqXqen° ubnKyXbqÉe± }fªte»m FkqXobn² enboÃn° BjqI³ q cqNo D¾neqtaÁnWm Rn° ]lbqÁXot hncw . ¤ ]qhmXIw FkqXp½qÉXm Rn° ep½o² hn[ncW hwhnco qÁ adbnjõngbo² BIqÁq. A²]w hwhmIsX ]coÇn\w F\o m Dt¾¹odqw ]ud hwhmIsXen qIjqw adbnjõngbo² u\nw adbnjoI³ hwhnco»qecquÄn³ D]ubnKo qÁ anXocobodnWm ¤ ]qhmXI¿o² hn[ncWbnbo Rn° D]ubnKo»o½qÉXm. ZswnÐw, ‘eyq²]¿o ’ FÁq fcobnbo hwhmIsX¿o² D»cou ¾ ]Zt¿ ‘eo²]¿o ’ FÁnWm hn[ncW u\nw ]lbnlm . AXm B hn[ncW anXocobo²¿tÁbnWm ¤ ]qhmXI¿o² FkqXoboco qÁXm . CXqu]ntd ]ud en qItjbqw InWnw. ‘]Sq ’, ‘[sXKXo ’ , ‘[sXKXp nc° ’ , ‘ubnKyanb hõ ’ ¤eI ]ud ]Zºjqw hanhºjqw hwhmIsXhoªanb anXocobo² AÈ , adbnju¿nSq uN±¿q]lbquÄn³ D»co qÁXqw A±Qw }Kio qÁXqw . AXqtIn¾q hn[ncW adbnjõng hwhnco quÄn³ ¤eI en qItj D»co qÁ}]Incw XtÁbnIqÁq ¤ ]qhmXI¿o² D]ubnKo»oco qÁXm FÁq aq°Ir½o Ft enb\ntc }KioÃo n° Rn° B}Kio qÁq . CXqIrSntX I±¿sI±Å}IobItjbqw AI±ÅhI±Å}Iobn]Zºtjbqw hn[ncW hwhnco quÄn³ D]ubnKo qÁanXoco²¿tÁbnWm ¤ ]qhmXI¿o² ]udSºjodqw D]ubnKo»qeÁoco qÁXm FÁqw IrSo Rn° CeotS }]hmXneo qÁq . adbnj enNIº³ adbnjoI³ hwhnco qÁ anXoco eo½m, hwhmIsXKZyºjqtS h|õne¿o² ]cofqªan o FkqXqen° Rn° }fao»o½oÈ.

4

¤ ]qhmXIw A»So qÁXo² hmt]ImtSʱ A»qIrSw hr}]tU¾m ao$± tIn»qIq¼\n² F\o q ejtc D]Incw D¾nbo½q¾m .CwBpgm AlobqÁ Ft enb\ n± ¤ ]qhmXIw enbo qÁXo\qaqÄm CXot\ÃÊo Rn° U_mjobq. Fkq¿o² _ªÃnSq\oao¿w eÁqu]nbo½qÉ tXÊqItj ¤ ]qhmXIw A»So quÄn³ AXnXq habw ¤ hna±QyaqÉ tNlqà nc° Ft Aloeo² tIn¾qeÁo½qt¾Ám \Ào]r±Fw Rn° CeotS }]hmXneo qÁq. ]cÃ\ºnSo 1889 Uohw_± 9–n\q H . ¤ ]qhmXI¿o² ASºob Nod hwKXoItjÃÊo D¾nboecntaÁm F\o m ¥ioÃn° Ikou¼Su¿njaqÉ Bu¸]ºtj qlo»q han[n\anbo F\o q ]len\qÉXm Rn° B I¿o² InWo»o½q¾m. NÐquau\n° 5 . Uyra±\m hnbmee±I³ m CwBpgo² FkqXp½qÉ Hcq tNlob I¿m CtXnÁo»m A»So»o½qÉXqIrSo enboÃn° Au]¸ .

Bu¸]uan hmXqXyuan tNÇqÁe\m ]qhmXI¿ot KqWuZngº³ }KioÃn° f2o Du¾n FÁm Bbnjqw BbnjqtS Bu¸]u¿ubn hmXqXyu¿ubn uI³ qÁecqw A}X hr¸maanbo BudnNo nloÈ . CXq }K×I±¿n în± q eyh\Icanb Hcq AeÙbntWÁqÉXoud q hwfbaoÈ . BefyaqÉ Nod uõZºtj Rn° c¾nat¿ A»SoÃo² tNbmXo½qw D¾m . AYen FkquX¾o eÁn²XtÁ C}XueKw ue¾oecqtaÁm h|]mu\]o Rn° ¨±¿o½oÈ . ‘$n°Un±Um ’ .CÀqudJn c¾nw A»SoÃot AeXncoIn 1889 Uohw_± 9–nw \q ¤ ]qhmXI¿ot HÁnat¿ AeXncoI FkqXo ko¼uÃn³ ¤ ]qhmXIt¿ÃÊo c¾naXm Hcq AeXncoI FkquX¾oecqtaÁm eoNncoÃn° Rn° A[oIw hwKXoItj I¾ocqÁoÈ . ]qhmXI¿oÁq ]otÁbqw A[oIanbo Befyw Dt¾Áq InWqIbndqw C}XueKw _q m c¾naXm A»SoÃn\qw ¤ AeXncoI FkqXqen\qw FSbnbo¿p±Áoco qÁq . Nod P\º³ Ft ]qhmXIt¿ qlo»q tNbmX Bu¸]ºujbqw Rn° }fªubntS uI½m. Ft ]qhmXIt¿ÃÊo ¤ eo[w Ahw_áanb Bu¸]ºjqw D¾nbo½q¾m . FtÁ qlo»q bntXncq Aloeqw ]coNbeqw CÈn¿ ‘uZfnõoan\o ’ aqXdnb choIîncnb Nod udJIîn± ¨ucn e±¿an\ SdnôqIjo² Ft ]qhmXIt¿ }]fwho»Xou\bqw ]qhmXIt¿ÃÊo Nod P\º³ hwKXoIrSntX Zqcnu¸]w tNbmXXot\ _danbo FXo±¿q ]qhmXI¿ot Ip±¿otb ]co]ndoÃn° tNbmX }faºujbqw InWquÄnkqw ¤ cnPy n± Ft }fat¿ÃÊo Aõo\Ào»q huÐngoÃn° }]bnhanboecquan FÁm BZy¿o² Rn° A²]w f¹o»m AXot\ hrNoÃo qÁ Hcq }]hmXne\ HÁnat¿ AeXncoIbo² tNbmXXq uIedw A_ªanbouÃnbo FÁq dÃnhÅo}fanbm AXyÐhuÐngu¿ntS Rn° CeotS hÅXo qÁq . ¤ IYbotd \nboIn\nbIîncnb an[epan[eîn± m Au\yn\yw D¾nb A\qcnKeyn]ncºtj InWo qÁXnb c¾naªynb¿otd fswKncch}][n\L½ºjo² aîuYnîYoXa\ônb an[et Nod eo[qc}]dn]ºjo² an[et en qI³ q Knwõpcyw u]ncntX eÁqu]nbo FÁqw an[et en qI³ uI½n² an[e° 6 . CXqetc adbnjõngbo² Xptc CwBpgqu\ne²anXocobqÉ bntXncq ]qhmXIeqw enbo»o½oÈn¿ adbnjoI³ C}X ¸uW\ Ft ¤ ]qhmXIt¿ enbo»q cho»m AXot\ qlo»q ^nLo»q FÁm AlobqÁXo² Rn° tNbmX }]bU¿ot }]Xo^dw B}Kio»Xod[oIw F\o q hoªo»q FÁq \Ào]r±Fw Rn° CeotS }]hmXneo qÁq. ‘ioÐq ’. ‘uIcj]}XoI . 1890 P\qeco BZy¿o² eo²]n° XqSºob ¤ ]qhmXI¿ot HÁnw A»SoÃm aqkqe° }]XoIjqw an±»m 30–nw \q-bm q aqÄq NodenbouÃnbXo\ndqw . AXqIjqtS KqWuZngºtj qlo»m Ft _qªo F¿ruÁSu¿njw BudnNo»q h|pIncyubnKytaÁm F\o q u_nªyanb hwKXoItj \ÀoubntS h|pIco»m. ’ ‘uIcjhÕnco ’ aqXdnb Au\I e±¿an\ SdnôqIjo² Ft ]qhmXIt¿ qlo»q ejtc ^nLo»m FkqXobXqw adbnjõng õwKobnbo FkqXqen\qw õwKobnbo FkqXobn² Alo¼m hisZbisZbn8nZu¿ntS choÃn\qw IkobqÁ ]ud ainP\ºjqw hmu\i]r±Fw ]qhmXIt¿ÃÊo Aõo\Ào»m F\o m FkqXob ]ud I¿qIjqw u\n quÄnkqw eoufgo»m. FÁn² Hcq ]qhmXI¿ot KqWuZngºtj qlo»q ]len° ubnKyXbqÉecqw CÈn¿ecqw ¤ ]qhmXIt¿ÃÊo hmXqXyeqw Bu¸]ºjqw tNbmXqecqÁXq udnI¿o² hn[ncWbnIqÁq. ‘a}Zhm tabo² ’ .

CÀqudJbqtS }]nWeÈõ\nb an[e° A\qcnK]ncefy¿n² ed¼oco qÁ habw Ahw_áanbo Hcq en q ]l¼qu]nbXoÁq D¿canbo CÀqudJn B u}]aIdi¿o² an[et\ÃÊo ‘fð ’ FÁq fInco»Xq ejtc A]acynZbnbouÃnbo FÁq c¾qarÁq choIîn± tNbmX Bu¸]u¿bqw . B Ie\t¿ Alo¼q choÃnu\n A]ihoÃnu\n DÉ _qªoeoZKmªXbqw hna±Qyeqw KqWuZngw ]lbqÁe\qw Hcqu]ntd ttZepIanbo P\\n²XtÁ D¾nbocou ¾XnWm . BK$m 17–nw \q-Aehn\oÃo»q ’ FÁq Rn° FkqXobXq fcobnbo Cco botÈÁq Nod± ]l¼Xnbo Rn° AlobqÁq . Both must alike from Heaven derive their light These born to judge as well as those to write. FÁn² CÇotS Ft Hcq hmu\ioX\nb _nco$± ao$± B²}^¾m Po . CXot\ qlo»q Rn° aqÄq han[n\w ]lbn\nbo eoNnco»ocqÁoÈ . d¸mao q½oAÅ \ÄrXocoÃnSq eÁ eoect¿ qlo»m CÀqudJubnSm AXo]coinhu¿nSqw ]q±chu¿nSqw ]lu¼S¿qw (CÀqudJn 1–nw A»SoÃm 175–nw õnKw ) tNlqubco\ÄrXoco . Ie\w tNbmen\qÉ enh\ Ieo qw. ” FÁqÉ enNIw FSq¿qInWo» AeÙubbqw . CXq IrSntS ‘_náeo qI ’ FÁ }Iobn]Zw .L\_qªoboÈn¿ Hcq eoUmVobntWÁq uXnÁouÃneqw FÁqw Nod± Bu¸]o»Xou\bqw. \ÄrXocoÃnSm AXoNn]dyu¿ntS d¸mao q½oAÅtb qlo»q ]l¼Xo\q alqeSobnbo½q ]q±ch¿o² alqeSo ]lu¼S¿qw (CÀqudJn 1–nw A»SoÃm 239–nw õnKw ) Rn° D]ubnKo»Xq teSoÃnbo½otÈÁm Bu¸]o»Xou\bqw aÊqw uI½uÃn³ AdImhn¾± u]nÃm FÁ CwBpgm ainIeobn² D¾n tý Hcq u^nIt¿ F\o m ¨±Å uXnÁobXq Xntk uN± qÁq: “In Poets as true genius is but rare True taste as seldom is the Critics’ share. uKne±hnbmem Ae±I³ huÐng]r±Fw Ft ]qhmXIt¿ qlo»m F\ot kqXobocqÁ Hcq I¿o² rSo ]qhmXIw C}XueKw 7 . ” ¤ AeXncoI Aehn\o \q¾m: qÁXo\qaqÄm F\o m Hcq hwKXoIrSo }]hmXneoÃn- ¤ ]qhmXI¿ot HÁnat¿ ]pToIbo² ‘Pr® 11–nw \q-aqX² ¤ _q q Rn° FkqXo¿qSºo. ]otÁ enNIºjo² NodXo\q hanhhw_áw CÈntX eÁq u]nboco qÁXo\n² a\ôodnen° }]bnhtaÁm Hcq eoZ|n° tNbmX Bu¸]u¿bqw AXo\q ZswnÐanbo Au¥iw CÀqudJn 1–nw A»SoÃm 2–nw Aªynbw 9–nw õnK¿q InWqÁ:– “hqÀcoancnbo½qÉ \nboIantc e±Bo qÁXo\qÉ hna±Qyw H½qw F\o m CtÈÁm ¤ Aªynbw FkquX¾oecqtaÁm ¨±¿uÃn³ F\o q¾nb õbw FtÁ \ÈeBw a\ôodn oboco qÁq .” CXot X±Ãa: “IeoIjo² bYn±Qanb IeoXnenh\ F}X Zq±Èõanbo InWqÁquen AXq}]IncwXtÁ Hcq IeoXtb qlo»q KqWuZngw ]lbqÁXo² Aºt\ ]len\qÉ _qªof2obqw eoZKmªXbqw AXyÐZq±Èõanbo½qXtÁ InWtÃSqÁq .

CÀqudJbqtS c¾nw A»SoÃnb ¤ ]qhmXIw A»SoÃn\qÉ AeInfu¿bqw I±¿sX|u¿bqw Rn° uInkou nSm FUyru g\² B°Um P\l² _qImUouÃneoud q ttIanÊw tNbmXXo\n² UouÃn DSaÙîncqtS Nodeouî² ¤ ]qhmXIw A»SoÃo»XntWÁm Ft enb\ n± Alo¼oco nw . 11–nw XpbXo aqX² nWq bYn±Q¿o² ]qhmXIanbo FkqXqen° XqSºobXm . CÀqudJn ¤ c¾nw A»SoÃot CwBpgq X±Ãa adbnPoÈ BImSowKm IdImS± aincnP}fp U£obq. Uyra±\m hnbmem Ae±I³ tNÇqÁqt¾Ám Ft enb\n± Alo¼oco nw. A\yuZf ncnb ¤ UouÃn DSaÙîn± adbnjõngbqtS Aõoesªo qw adbnjoIjqtS Befy¿oÁqwue¾o tNbmX ¤ }]bUt¿ ubnKycnb adbnjoI³ Alo¼q huÐngo qtaÁq Rn° ]r±Banbo eof|ho qÁq . 1890 uabm 31–nw XpbXo H . FÁn² Rn° Cºot\ ttIanÊwtNbmXXm Hcq edob }Zey}]Xo^dt¿ B}Kio»o½Èn UouÃneot DSaÙîncqw Rn\qanbqÉ hmu\iw \oao¿eqw ¤ }]es¿o Ae± q tInSq¿n² Ae± }fªubntS teSoÃnbo \S¿qtaÁqÉ eof|nh¿ouîdqw B}Ki¿ndqw BIqÁq . X±Ãa Ikot¼Su¿njw Rn° enbo»Xo² adbnj enNIºjodqÉ [|\y±Qº³IrSo hr¸maanbo }Kio»q hchanbqw \ogm}]bnhanbqw CwBpgqõngbo² AXodjoXanb enNIºjo² hm^qcoÃo»m FkqXqen° f2\nb ¤ hnbmee±I³ Ft ]qhmXIt¿ X±ÃatNbmen° FSbnbXq ]qhmXI¿ot Hcq eoufg õnKyeqw F\o q ]cahuÐng¿o\qw Xs]mXo qw Hcq IncWeqw Bbo¿p±Áoco qÁq FÁq \Ào]r±Fw CeotS }]hmXneo qÁXo² Rn° H½qw hwfbo qÁoÈ . FkqXo¿qSºobXotÂbqw A»SoÃn° G²]o»XotÂbqw. ]cÃ\ºnSo. AXnXq habw A»SoÃn° ¨ucn Aªynbw FkqXo Ab»qtInSq¿o½qÉXotÂbqw XpbXobqtS eoecº³ hmt]ImtSʱ BÃpho² Dt¾¹o² AXqw Ft ] ² DÉXqw ]coufn[o»n² ¤ hwKXo A[oIw hwfboÃn° FSbq¾nIqÁXÈ. AXnXq habw ue¾qÁ u\nSmhqIjqw Iqlot»Sq¿qte»o½q¾nbocqÁq . NÐquau\n° 8 . ¤ ]qhmXI¿otd IYtbÃÊo Rn° AudnNo»q XqSºobXq Pr®anh¿o\m F}Xubn aqÄqXtÁ BbocqÁq .FkqXo¿p±ÁXm GÊeqw BLcyIcanboco qÁq FÁm FkqXo ¾Xo\n² CXot\ÃÊo CuÃn³ Rn° }]hmXeo qÁXnWm . ]qhmXIw C}X ¸uW\ C}X teSoÃnbo A»SoÃo»q }]hoªtÃSq¿n° HcqºobXq InWqÁXo² Ft B}Kiw aqkqe\qw h^danboco qÁq . X±Ãa ]IqXobo² A[oIeqw Iko¼oco qÁq . ]Xot\½naªynbw FkqXqÁXo² Nod ]qhmXIº³ ecqu¿¾XoÁq Xnahw u\co½o½q¾nbocqÁotȹo² ¤ ]qhmXIw Prdnbo 10– nw \q-bm q aqtÄ FkqXo¿pcqÁXnbocqÁq . Iqtl Iko¼Xot ufgw A»SoÃn\qw XqSºo.

CbnjqtS _qªohna±Qy¿ot eoufgXtb CwBpgq ]ToÃq XqSºobaqX² _o . _o . DSt\ an[e° AÅnat aqloboud q u]nbo. F . an[e°: Aufgw Ieo¼o½oÈn . GXnbndqw \ouÁnSq IncWe± q aqgo¼q. Nn¿cuPwt\bqw uKn]ndt\bqw F\o CwBpgm ]ToÃo tIn¾qu]nbn² eoNo}Xw XtÁ . \p Nn¿tcubn uKn]ndt\ubn tIn¾qu]nbo ]ToÃot»n. ]nôneqÁXqetc hm rjo² Abn³ q ^nL\pbanbo }Iuan²I±ganbo eÁquN±Á Ip±¿oXtÁ hm]wanbqw ]r±¿obnbqw tejoen obocqÁq . an[e°: fco. an[e° AXo_qªoan\qw AXouInaj\qw Bb Hcq bqenenIqÁq . qlo»q h|²]anbo an[et ebôm. _o . Ae° FtÁ ]oco¼q ]n± n° BboÈn . ¤ IY F\obqw ]c qÁXoÁqaqÄm an[et AeÙtb CeotS }]hmXneou ¾o eÁoco qÁq . . IncWeîn± q IpkSuºu¾ ? \ot en q Iqul Ieo¼qu]nbo . hna±Qyw . ]Õqua\e\qanbqÉ hw_áeoecw . hwhmIsX¿o² an[e\m HÁnwXcw eo²]¿o D¾nbo . F^m . n° Cºot\ Ce± hwhnco»qtIn¾q \o² qÁ auªy Hcq õsXy° eÁq an[et\ AÅna° f¹cuau\n° eojo qÁq FÁq ]l¼q . ¤ eoufgeo[obnb _qªo q ]n±ÃoSanbocoÃn° XZ\qcr]anbo hswo»uXn an[et uZiw FÁm Abntj I¾q ]coNbanb Ge\qw uXnÁqw . Hcq ]qcqgt KqWuZngºtj eoeco qÁXo² Aet fcpchvÀcye±B\ eoufgeo[obnbo tNÇqÁXq hn[ncW A\nefyanIqÁq . foÁt\ Rn° HÁo»q tIn¾qu]neqÁq . RºujnSq aqÄqXtÁ aqgo¼o½ntW¹odqw \otÁ CXqetc Au¥i¿oÁq ejtc Xn²]cyanbocqÁq . Aet\ Rn° ]ToÃo qw. IqÅoWoAÅ: ue¾ Iq½n . CXqI³ c¾qw HÁnwBnônbo½q Pbo»q . Au¥i¿o\m a\ôotȹo² tNuǾ. eo\bnZoKqWº³ CXqItjÃÊo ]l¼n² aXobneqÁXnWm . CXq IrSntX hmIr³eIbnb ]deI ]cp¸Ijqw ]dtÃnkqw Pbo»Xo\n² an[e\q ]ud hÅn\ºjqw eoZynõoesªo q \obatÃSq¿p½qÉ ]udeI anhm]SoIjqw Io½p½q¾nbocqÁq . F . Hcq ]cp¸botd¹odqw an[e° HÁnaXq u]nb }]nefyw Pbo nXocqÁo½oÈn . ]vcqgw . F² . hmIrjo² an[et\ ]ToÃo» FÈ Kqcq\nYîn± qw an[et\ n³ hna±Qyeqw ubnKyXbqw D¾nbo½m AecqtS fogyînco² Hcqe\qw Hco dqw D¾nbo½otÈÁqÉ u_nªyanWm D¾nbocqÁXm. ]cp¸bm m A\yõng hwhmIsXanbocqÁq. HÁnw Bnôo² HÁna\nbo Pbo»q . ]ToÃm . FÁndqw an[et uZiInÐotbÃÊo c¾¸cw CeotS ]lbnXoco qÁXm ¤ IYbqtS AeÙbm m 9 . F\o CÇntj qlo»q ]lbqen\qÉXq Nqcq ¿o² ]lbnw. Op—H½qw \ÁnboÈ. F². _qªo . ]nônb ]cp¸IjqtS eoecw CeItjÃÊo ]pToIbo² ]l¼o½q¾uÈn . _o . Au¥i¿ot a\ôqu]ntd tNÇt½ . F . hoªnÐw Bcqw InWo cqXm .HÁm }]ncwõw Nn¿cuau\n°: FÐnWq an[en Cºot\ hnihanbo en q ]l¼Xm .

c¾qarÁq eo[w eoufganb uXn qI³ . tdn° tS\oôm. Zo\w}]Xo fcpc¿ot KqW¿oÁq ue¾o BNco»qeÁ eynbnaºjn² ¤ bve\Ind¿m an[et uZiw AXouani\anbocqÁq . CXm FÐq IYbnWm ! ebôqInd¿q IncWeucnSm FtÐÈnw A[ou¸]anb en qIjnWq \p ]l¼Xm ? Au¥iw \otÁ CwBpgq ]ToÃo»Xot ^duan CXm? F}X }Zeyw \oW que¾o Au¥iw NodeqtNbmXq . louen³e± CXqI³ Xn° u]nequÁS¿m FÈnw tIn¾q \S nlnWm . ]t¸. }Iot Êm aqXdnb CwBpgqanXoco eynbnaeou\nZºjodqw an[e° AXo\o]qW\nbocqÁq . \nbn½o² tNlqÃw aqX²u ]co}fao»ocqÁq . an[e\m CwBpgo² AXott\]qWyaq¾nbocqÁqteÁm Rn° F\o ]lub¾XoÈuÈn. CXq Xt A±° uKneoÀÃWo co² \oÁq Io½ob Hcq enh\bnboconw—Au¥iw edob \nbn½q}õnÐ\nbocqÁq . an[et aqJ¿ot InÐobqw ]qcqg}fpbqw ¨ucn Aebeº³ q }]uXyIw }]uXyIw DÉ Hcq hvÀcyeqw Au\yn\yaqÉ ubnPyXbqw BIÃntS an[et aqJeqw uZih|õneeqwIrSo InWquÄn³ DÉ Hcq ufnõbqw AVqXtÃS¿ tXuÁ ]len\qÉq . õsXy° eÁq eojo»Xo\n² an[e° Xt AÅet ASqt tNÁq\oÁq . n± Aõo}]nbtÃSquan FÁq Rn° f¹o q- uZiw X¹e±Bw. FÐq 10 . anloSw. an[e° hn[ncWbqen jo² Hcq ]Xot\½qebôqaqX² }Iaanbo IdynWw tNbmXq KsiÙn}faoIjneqÁXo\oSbo² \o±õnKyefn² NoduÃn³ InWtÃSqÁ Zq±Fyn]ncºjo² HÁqw Aufgw }]uefo»o½otÈÁm F\o m DlÃnbo ]lbnw. an[et\ ]coNbaqÉ hId bruln]yîncqw telqw InkmNbo²XtÁ an[et\ AXo IvXqIwuXnÁo an[et Cwîncnbo¿p±Áq . \nbn½o² DÉ h2o an[e\q ejtc IdfdnbocqÁq. Aetc FÐnWq edobÅna° C}X \o±¥banbo XÉo j¼oco qÁXm ? AecqtS c¾q a tj CwBpgq ]ToÃo»oÈn— IdynWo q½oubbqw ue¾qwu]ntd HÁqw ]ToÃo»oÈn . ]r±Fîn± hÄnZo»Xqw \ÅjqtS AõyqZb¿o\qw KqW¿oÁqwue¾o Au¥iw ttIefw te»oco qÁXqanb ]Ww \ÅjqtS \ynbanb Befyº³ q ue¾o NodeoSnu\ Rn° ]l¼qÉq . F\o m ¤ eI ZqwXI³ I¾qIrSn . f¹cuau\n°: an[en. Cºot\ ¤ bve\ncwõ¿o² Xt fcpceqw Ip±¿obqw AXoau\nicantWÁq h±FP\º³ qw Aõo}]nbw DÉXq X\o q edob Hcq õrgWanWm–AXm Hcodqw CÈnbma tNÇcqtXÁqÉ eoNncwtInu¾n .aXobneotÈÁm Hcqhabw Ft enb\ ÁXo\n² Nqcq o ]lbqÁq. B³ Zp±Lw [ncnjw D¾m . Xt eou\nZhqJº³ HSqeo² uetl Hcq ekobo² Xoco¼Xqetc fo nlo²XtÁbnWm A[oIeqw an[e° eou\nZo»ocqÁXm . IqÅoWobÅbqw AecqtS hÐn\ºjqw CeoSqt¿ õsXyîncÈn . ue¾Xod[oIw Aufgw XSo ntXbqw Aufgw tadoeq uXnÁntXbqw InWtÃSqÁ an[et ttII³. AXqtIn¾m h|õnue\bqÉ uZiInÐobqw aoSq qw ]vcqgeqw an[e\q ]r±Bbve\anbuÃn³ InuW¾XqXtÁbnbocqÁq . IndqI³ CXqI³ InkmNbo² h|±BwtIn¾q en±¿qte»uXn FÁq uXnÁnw. an[e°: AÅna\qw Cºot\ Aõo}]nbtÃSqÁXq RºjqtS \o±õnKyw ! Incyw ]lbquÄn³ Rn° A\ynbanbo Btcbqw õbtýq ]lbnXoco oÈn . an[et uZiw AjÁq u\nu Wta¹o² }]bnhaoÈntX IndqIjqtS aq½oÁqhaw \pjaqÉXqw AXoõwKobqÉXqw Bb an[et IqSqatIn¾q aqu½njw IsXyanbo Aj nw . AXÈ h|nõneoIanb _qªoKqWwtInu¾n FÁlo¼oÈ. c¾q arÁq ]ou$n³ . edobÅne° uZinª|n\w tNbmXq hÄnZo»Xnb Hcq Infqu]ndqw NodeoSn° Rn° Befytýo½oÈ .

IqSqa FÐo\nWm FuÃnkqw Xr o CSqÁXm . ¼o teÉo Sq uXnÁo . ¾Xm Befyuan AÈubn ? \oº³ ]n±FXoAÅ: AXq \ot edobÅna° \oLbou ¾XuÈ Iq½n . AXot\ÐnWq hwfbw ? uPgmT\qw AÅna\qw ioXaÈn¿Xm F\o qw ioXaÈn . Iq½° ¥Wq Iko¼quen? an[e°: CÈ. an[e°: ]n² c¾ol q ]n² Nolo»qwtIn¾m. B eoNncw D¾nb ¸Ww an[et aqJ¿q }]Xy¸anb Hcq eoIncuõZw D¾nbo . “AÅnat aqgo»² D¾nbn² ]ud Zq±LSºjqw D¾neqw ” FÁq ]l¼Xot\ uI½Xo² CÀqudJtb qlo»nWm HÁnaXq an[e° eoNnco»Xm . AÅ ]n² ¼obqw oB¿o² ttIbo² FSq¿uXnSq- f¹cuau\n°: ]n±FXp! uI½ouÈ Iq½° ]l¼tXÈnw ? ]n±FXpAÅ: uI½q. foÁt\ CwBpgq ]ToÃou ]lbo°. Au¥iwXtÁ Aeu\bqw ]ToÃo qanboco qw. Sm ? F\o f¹cuau\n°: AXm Alobn¿XnWq eogaw . F\o m FÐlobnw. u\cw D»bnbo. Bu½ . AuÃn³ ]n±FXoAÅ ]n² IrSo AIu¿ q ISÁq. AÅbm ]n±FXoAÅ: ]otÁtbn. m ¤ en ot A±QwXtÁ Alo¼qIrSn . F¹odqw AXq ¸uW\ AS o. Albo² Auºn½qw Cuºn½qw \SÁqwtIn¾q udfw aÀinhu¿ntS an[e° alq]So]l¼q. AÃr ! \p Iqtl CwBpgq ]To»q ha±Q\nbo FÁq eoNnco»q \ÅjqtS h}ÄZnbeqw \SÃqw IjbÈn . an[e°: AuÅ. an[e°: Au¥i¿ot\ Rn° FÐnWq aqgoÃo qÁXm ? \ynbanb en q ]l¼n² Au¥iw FÐo\q aqgobWw ? Au¥i¿ot \ynbaoÈn¿ aqgo»odouî² F\o q õbaoÈn. F\o q a\ôoÁq ejtc hqJu FSq¿q ekotbeÁocqÁq. FÁo½q hwhnco nw . Rn° tI½o¿cnw. f¹cuau\n°: Op! KqcqX|u an[e°: FÐq KqcqX|u Sm ]lbÈn . CXq Rn° hÅXo boÈn— Rn° Aet\ tIn¾qu]nbo ]ToÃo qw . IqSqa ]IqXo Bboco qÁq . f¹cuau\n°: fo¸—fo¸ ! eoufgwXtÁ ! \p FÐqtIn¾nWq ]ToÃo qÁXm? anh¿o² AÄXq DlqÃoIbuÈ \oW q XcqÁqÉq ? \p FÐqtIn¾q ]ToÃo qw? AÅnat aqgo»² D¾nbn² ]ud Zq±LSºjqw D¾nboecnw . ¼o Cº½q Xcr . Cº½q ecr . ¼o \otÁS¿q\oÁqXtÁ IqSo»m AÅbqtS aqJ¿q u\n qw FuÁnSq eoucn[anubn ? o an[e°: AÈn. ¤ I¼o IqSo r . edobÅna\uÈ \otÁ ]ToÃo»Xm . ¸Ww u]nbo In² epkm.IwanWm Cu¥iw tNÇqÁXm! Cºot\ ZqwX In½nuan ? F\o B tNlob foÁt\bqw arco q½t\uÃntd ej±¿n\nWu}X õnew . an[e°: edobÅna° ]ToÃo nXocqÁnudn ? 11 . Aufgw \ÁnboÈn .

qIboÈn . an[e°: AXo\q Rn° hÅXo ]n±FXoAÅ: IoBw Cuºn½q XuÁ 12 .]n±FXoAÅ: ]Tou ¾. DBn° ueKw ecuW . r . Rn° u]nIqÁq .

FÁn² NoduÃn³ IlqÃq\olw uetl hn[\ºjqanbqÉ uN±»bnudn aÊq }]Inc¿oudn _iqufnõubntS InWtÃSqÁq¾m . CÀqudJbm m ¤ IY Bcwõo qÁ Indw GIuZfw ]Xot\½q ebôq }]nbanWm. IlqÃq\olw hn[ncW fcpce±B¿oÁq hvÀcyaoÈn¿XntWÁq ]lbqÁq. 13 . Atȹo² h|±Be±Bw CXqI³ fcpce±B¿oÁq õwKobqÉXntWÁq hn[ncW [co»qecqÁq¾m. Nod hm}XpItj B]nZNrVw u\n obn² Hcebe¿oÁqw }]uXyI uZngnucn]Ww tNbmen° ]nSq¾nIbotȹodqw BIÃntS u\n obn² a\ôoÁm Aufgw IvXqIw uXnÁntX ecnw. (CÀqudJn Ilq¿o½ntWÁm Ft enb\ ncm CeotS f¹o»q u]nIcqtX . ]ud AebeºjqtS ubnPyXIjo²\oÁqw e±Bºjo²\oÁqw BIncºjo²\oÁqw a\ôo\m ¨ucn }]uXyI uZiº³ InWquÄn³ hvÀcyw Dt¾Áqw CtÈÁqw uXnÁnw. Nod hm}XpI³ m Aebeº³ }]uXyIanbo hr¸o»qu\n obn² [ncnjw uZngw ]len\q¾nbocqÁndqw BIÃntS Aetc I¾n² IvXqIw uXnÁqw. CejqtS hvÀcyt¿ qlo»m Aebew}]Xo e±Bo qÁXou\n³ A[oIw FjqÃw BIÃntS CejqtS BIsXobqtS Hcq ufnõtb qlo»qan}Xw A²]w ]lbqÁXnWm. I®aokoIjqw ua²]l¼ e±B¿o² DÉXm Nod bruln]y° hm}Xp]qcqgînco² F\o q _iqõwKobqw Ppe\qw DÉXqIjnbo uXnÁtýo½q¾m. IkobquÄntd ]lbqI FuÁ ecr. ufnõ FeotS uXnÁqÁquen AeotS hvÀcyaq¾m FÁq ]lbnw . ) AXq}]IncwXtÁ [nejyw . FÁn² NoduÃn³ ¤ e±Banbndqw Nod fcpc¿oÁq õwKobotÈÁq uXnÁqÁq. hvÀcyw FÁXm CÁXntWÁqw CÁ}]IncanbndntWÁqw aq°Ir½o a\ôqtIn¾q }Kio»q KWo tÃSqen° hnªyanb Hcq KqW]Zn±QaÈn . CÁoÁ }]Inc¿o² Aebeºjqw e±Beqw Bbn² D¾neqtaÁq a\ôqtIn¾q aq°Ir½o KWo»qteÃn° ]nSoÈn¿ Hcq hn[\antWÁq Rn° eoNnco qÁq . CwBpgm IeoI³ Hcq bqeXobqtS hvÀcyd¸Wºjo² AejqtS XdaqSobqtS h|±Be±BX|eqw I®aokoI³ q aºobanXoco tejquÃnSq IrSob dLqenb \pde±Beqw (Atȹo² ]Sqõngbo² \ų ]lbqÁXqu]ntd fqª ]r» Bm ) aqJyºjnbo e±Bo»qecqÁq.c¾m CÀqudJn hqÀcoIjnbo½qÉ \nboIantc e±Bo qÁXodqÉ hna±Qyw H½qw F\o otÈÁm ¤ Aªynbw FkquX¾o ecqtaÁm ¨±¿uÃn³ F\o q¾nb õbw FtÁ \ÈeBw a\ôodn oboco qÁq . AXqtIn¾m hn[ncWbnbo Hcq hm}Xp q hvÀcyw . Ft Aõo}]nb¿o² hvÀcyw FÁXq ufnõn\ogmTanb Hcq hn[\antWÁnIqÁq. ]ud ÙoXoIjodqw ]ud }]IncaqÉ ubnPyXIjodqw Hcq cr]¿oÁq hvÀcyaq¾nbo FÁqecnw. ua²]l¼eo[w XdaqSobqw I®aokoIjqw DÉ Nod bruln]y°hm}XpItj Ft a\ôoÁm AXohqÀcoIjntWÁq u_nªytýo½q¾m . Ilq¿\ol¿odqÉ XdaqSo Fºot\ \ÅqtS hm}XpI³ q õwKo uXnÁo qÁquen AXq}]Incw XtÁ h|±Be±Banb XdaqSo Nod bruln]y°hm}XpI³ q _iquN±»bnbqw ubnPyXbnbqw Ft IBo² InWtýo½q¾m . ¤ C°UyncnPy¿qÉ hwhmIsX}K׺jo² Hcq hm}XpbqtS hvÀcye±B\bo² INº³ m AXoIsgmWe±BX|eqw u\}Xº³ q \pdn_mPhZsfyXbqw AXoeofowanb hÀcyd¸Wºjo² aqJyºjnbo ]l¼qInWqÁq . FÁndqw \oes¿oboÈuÈn . CeotS hwhmIsXIeoIjquSbqw CwBpgmIeoIjquSbqw hoªnк³ c¾qw fcobntWÁq ]duÃnkqw F\o q XtÁ uXnÁp½q¾m .

es¿ºjnbo \ocÐcºjnbo t]nºoecqÁ B X¹ qSºtj GXq bqeneq I¾q hio qw ? ¤ AXoau\nicobnb CÀqudJbqtS hvÀcyt¿ e±BoÃn° Bcn² hn[o qw ! CÀqudJbqtS hqe±BhZsfanb e±Beqw IqcqeoÀhaºjnb cZ\ºjqw eo}Zqawu]ntd NqaÁ A[cºjqw Ico¹qedbº³ q Znhyw tInSq¿ u\}Xºjqw tNÐnacÃrequ]ntd ufnõbqÉ B aqJeqw \pd IqÐjºjqw hmX\õnceqw AXoIsfanb aªyeqw aÊqw BIÃntS InWquÄn³ ]qcqgîncqtS a\ôoÁm D¾nb B\Àeqw huÐngeqw ]coXn]eqw }õnÐobqw Bh2obqw eyYbqw CÁ}]IncantWÁq ]l¼loboÃn° FÁn² AhnªyantWÁm Rn° Xp±»bnbo CeotS hÅXo qÁq . B e±B¿o² ]u¸ . CÀqudJn Iojoan\r± Hcq cnPnee±IjqtS aIjnbocqÁq . ¤ cr]KqW¿oÁq ubnKyanb ]ToÃqw hvfpdynZo KqWºjqw Ce³ q¾nbocqÁq. ]otÁ NoÈlbnbo hm}XpItj brulnÃo² AõyhoÃo qÁ XqÁ² . No}Xw aqXdnbXqIjodqw Xt AXoau\nicobnb acqII³ q ]coNbw ecq¿o . Aºot\bqÉ hm}Xptb Rn° hqÀco FÁq ]lbqw. fcpcw FeotS XqSºo . hwKpX¿o² ]Èeo cnKeohmXncwetc ]nSn\qw ]obnu\n. bruln]y°hm}XpIjo² AÈntX In®an° Ikobquan FÁq hwfbw . CÀqudJbqtS uZi¿ot e±Bt¿ qlo»q Rn° HÁq an}Xw ]lbnw. FÁq InkmNbo² ]len° Hcqe\qw uIedw hn[o boÈ. epW CXqI³ eoufganbo enboÃn\qw B ote»q . InWqÁ ¸W¿o² a\ôot\ Fºot\ uanioÃo qÁquen AXqu]ntdXtÁ FÈnbmuÃnkqw F}Xu\cta¹odqw u\n obndqw a\ôoÁq I¾Xq u]ntcÁqÉ uaniw D¾n o»qtInu¾boco Ww . CÀqudJbm m c¾cebôq }]nbanbuÃn³ cnPneq h|±\nucniWanbo .obqtS ttX¸mWyeqw I¾m A\qõeo»e± qXuÁ Aloen° ]nSqÉq . hwhmIsX¿o² \nSInd¹ncº³etc ]ToÃo»q . CÀqudJbqtS ]Xo\nln14 . _odn¿obo² Hcq CwBpgqhm}Xptb AõyhoÃo qÁeo[aqÉ ]ToÃqw AloeqIjqw h}ÄnZbºjqw CÀqudJbm m D¾n o tebmu WtaÁqÉ B}Kiw ain\qw AXo_qªofndobqw BbocqÁ tIn»qIsgmWuau\n\m CÀqudJbqtS ]Xo\nlnw ebôo\I¿q hn[oÃn° IkobquÁSu¿njw hn[o»q FÁqXtÁ ]lbnw . ]otÁ BIÃntS h±Fnebeºjqw HÁnbo uN±¿qu\n obn² AXobnbqÉ Hcq ufnõ uXnÁWw. Hcq hm}Xp hqÀco FÁq Rn° ]lbWta¹o² AejqtS Aebeº³ }]YaZsw¿odqw ]otÁ hne[n\¿o² hr¸o»m BudnNo»q u\n obndqw Hcqu]ntd AXouInajanbo au\nicºjnboco Ww . XtÂIrtS Xn° DuZynKwtNbmXocqÁ Zo o² tIn¾qu]nbo ]Xo\nlq ebôqetc eoZynõynhº³ tNÇoÃo»q . ¤ Indw hmX\º³ ITo\õncºjnen° hap]o»oco qÁq FÁqXtÁ ]lbnw . u\}XºjqtS ttZ±Lyeqw }Xoe±BX|eqw AXqIjqtS Hcq Ppe\qw AXqItjt n¾q NoduÃn³ tNÇqÁ ¨ucn ISn¸ºjo²\oÁq bqen jqtS t\Õo² epkqÁ e. fcpc¿ot e±Bw t]n°Iheot he±BanIbn² Ihem FeotS Aehn\o»q. Acbo² u\aw DSq qÁ IheqXqWobqtS e o\qÉ t]n°IheqIc aªy}]uZf¿q ]½bqtSanXoco BecWanbo \o² qÁXq IhentWÁq Xoco»lobWta¹o² ttItIn¾q tXn½qu\n Ww. A[cº³ . hwKpXw aqXdnb eoZyIjo² AXo\o]qW\qw Hcq Zoen° u]gmIncquZynK¿o² FBrlqlqÃoI fÄjanbocqÁ Bjqw Bb tIn»qIsgmWuau\n°.FÁn² Hcq hm}Xp m hvÀcyw D¾m . CÀqudJn Aºot\bqÉ hm}XpIjo² A}KKWybnbocqÁq . CwBpgq \ÈeBw ]ToÃo»q . hwhmIsXw. INºjqtS \pdoabqw ttZ±Lyeqw \o_oUXbqw an±¥eeqw AXoau\nictauÁ ]len\qÉq . ^oUo². FÁn² õnKyw uIedw HtcS¿qw hÄr±¿obnbo FÁq ]len° a\qgy\q hn[o boÈuÈn . GIuZfw arÁqebôq }]nbanbuÃn³ Xt edob±° ]Õqua\et uPygmT]q}X\qw Xt AÅna\qw CwBpgm.

at¿ ebôm Aehn\o»uXnSqIrSo tIn»qIsgmWuau\nt Indeqw Aehn\o»q . ]otÁ edob»tÂIrtS AÅbqtStbnÁo»q edob»t ]recºo² FÁ õe\¿o² BWm Xnahw BbXm. CÀqudJbqtS h|nõneoIanb KqWºjndqw Xt ]v}XobnbXo\ndqw Xt }]nW}]ob\nb aI\m CÀqudJbo² D¾nb hmu\if2o ¨±¿qw CÀqudJbqtS edob±\m CÀqudJbo² DÉ hmu\iw CÁ}]IncanbocqÁq FÁqw C}X D¾nbocqÁq FÁqw F\o m Ft enb\ ntc ]l¼q a\ôodn qen° }]bnhanWm . CÀqudJbm m XnahoÃn° }]uXyIanb Hcq anjoI_¹jnenWm f½w tNbmXocqÁXm. B _¹jneotd FÈn aqloIjodqw CwBpgqanXoco hnan\ºjqw aÊqw õwKobnbo ufJco»q e»m CÀqudJbqtS Aõpw}]Incw FÈnw f½wtNbmXqeÁq . tIn»qIsgmWuau\nt AIndacW¿n² CÀqudJbm m Hcq eo[¿odqw HÁo\qw Hcq _qªoaq½qw eÁqIrSn FÁm CÀqudJbqtS edob±° DlÃnbo \oLbo»ocqÁq . CÀqudJbqtS Zo\NcyIjqw h}ÄZnbºjqw h|nõneqw AejqtS ]ToÃq\oao¿eqw Xt AÅna° ain\nb tIn»qIsgmWuau\nt _qªof2o \qhco»q X\oq Io½ob AloeqI³ \oao¿eqw AXocaWpbanbocqÁq FuÁ ]len\qÉq . CwBpgq ]To»Xo\n² Xn° Hcq adbnj hm}XpbntWÁqÉ \od udfw eo½o½oÈ . ioÐqaXuZ|ganIt½, \ocpf|caXanIt½ , \o±õnKyefn² NoduÃn³ Nod ]ToÃqÉ tNlqÃn± m D¾nIqÁu]ntd h±Fcodqw DÉ Hcq ]q±chanet½ CÀqudJtb uIedw _n[o»ou½ CÈ. IqjoIqlo, DSqtenS , hwhncw—Xt AÅ , aq¿bo , edob±° , AÅna° CecodqÉ õ2o, eof|nhw —\n½qIn± hap]enhoIjnbo CwBpgm ]TonXqÉ Xt hJoIjo² DÉ uN±» , cnhIyw—eoufgo»q ]lbqÁ en qIjodqw tNÇqÁ }]es¿oIjodqw }]Xy¸anbo InWtÃSneqÁ Xnkmabqw K±FoÈnbmabqw CXqItj FÈnw I¾m CÀqudJtb ]coNbaqÉe± FÈnbmu]nkqw AVqXtýocqÁq. Cºt\bnWq Iq½oItj AõyhoÃo»q ej±u¿¾Xm FÁq _qªobqÉ Ge\qw ]lbqw. CÀqudJn B ain\nb tIn»qIsgmWuau\nt Ip±¿odXbnbo½qXtÁ Xp±Áq. CÀqudJbqtS u\at¿ BõcWº³ ejtc Nqcqºob anXocobnWm . BõcWº³ AÅna° tIn»qIsgmWuau\n° tInSq¿Xqw , AÅbqtS eIbnbo Xt A±° tInSq¿Xq X\o q Io½obXqw , edob±° tInSq¿XqwIrSo A\e[o D¾m . FÁn² CÀqudJn ¤ BõcWºjo² A}X }]obw DÉ Hcq Iq½o AÈnbocqÁq . eoufgZoehºjo² eÈ BõcWºjqw eoufgeo[obnbo tIu½Wta¹o² AÅbqtSubn aq¿bobqtSubn edob±tÂubn ITo\\o±{áw ueWw . InXo² tIn¿qÉ uXnSIjqw Ikq¿ot aªy¿o² Dcq¾ Hcq h|±B\rdouî² tNlob Hcq ]X eqw , AXoÁq NqetS Hcq ]cÁ h|±B\rdouî² \È eodbqÉ tteceqw , ]»cUeqw NqIÃqcUeqwtIn¾q uedtNbmX Hcq]X eqw , ttIIjo² XÕnerco² Iok °h}ÄZnb¿o² uedtNbmX ¨ucn]r½q ejbqw , ttIeocdqIjo² h|²]w uanXocºjqw an}XanWm u\aw t]cqanlqÁ BõcWº³ . FÁn² BõcWºjo² A}Xb[oIw }]pXo Ctȹodqw CÀqudJbm q ehm}Xºtj ejtc Xn²]cyanWm . eoufganb Fkbqw Iheqw DÉ HÁcbqw ua²aq¾qw Zoehw \oXyteÉbnbo Iqjo quÄnkqw tteIquÁcw ua²IkqIquÄnkqw tXÇn±ueWw . IqN}]uZfº³ FÈnbmu]nkqw [ejanb Hcq Ihequa²aq¾qtIn¾q al»ou½ InWnlqÉq . Cºot\bnWm \obaanbqÉ DSqÃm. ‘CÀqudJn ’ FÁ u]cm ¤ IYbodqÉ aÊq hm}XpIjqtS u]cqanbo u\n quÄn³ ]u¸, Iqtl AubnKyanboco qÁq FÁm Ft enb\ n± eoNnco qanboco nw .

15

u]cm Cºt\ eojo»qeÁXq tIn»qIsgmWuau\n\nWm . Iq½o q PnXI¿o² te» u]cq an[eo FÁnbocqÁq. FÁn² Iq½obqtS AXodjoXanb h|cr]¿ot AeÙbm m CÀqudJn FÁ u]± eojou WtaÁq tIn»qIsgmWuau\n° \oLbo»m Aºot\ eojo»qeÁXnWm. FÁn² Cetj \ÅqtS ¤ IY XqSºqÁIndw an[eo FÁm Hcn³ an}Xw eojo»qeÁq , AXq an[e\nbocqÁq . C}X hqÀc\qw choI\qw eoZ|n\qw ha±Q\qw Xt edob±t acqaI\qw Bb an[e\qw CÀqudJbqanbo Au\yn\yw hmu\io nXocoÃn° \oes¿obotÈÁq Rn° ]lub¾XoÈuÈn . ¤ IY XqSºqÁ Ind¿m Ce± Au\yn\yw AÐxIcWeoeniw Iko»qte»oco qÁq FÁq XtÁ ]lbnw. }]IsXw \oh±\a[qcantW¹odqw CÀqudJbqtS ioX¿ouÁn Cw¿ouÁn eoucn[anbo ]len° B ep½o² B± qw f2o D¾nboÈ . CejqtS XuÂSeqw \odbqw Beo[anbocqÁq. FÁn² CÀqudJbqtS }]es¿oboudn CcqÃoudn Hcn³ qw Hcq uZngw ]lbn° D¾nbocqÁoÈ . ¤ IY XqSºqÁ Ind¿m CÀqudJbqw an[e\qw Au\yn\yw AÐxIcWeoeniw tNbmXq te»oco qÁq FÁq hawobnbo ]l¼n² aXobnIquan FÁq Rn° hwfbo qÁq. Ce± m Au\yn\yw A\qcnKw D¾nenXocoÃn° ]nSotÈÁm Ft enb\ n± ¥io qw. FÁn² ¤ hwKXotb ¥io»q \oLboÃn° eoSqÁXot\ n³ Nqcq ¿o² hm]wanbo CeotS ]lbqÁXnWq \ÈXm FÁq Rn° eoNnco qÁq. AXqtIn¾m A²]w ]r±FIYn}]hwKw tNÇqÁq . ain\nb tIn»qIsgmWuau\n° CÀqudJbm q eoZynõynhw aqkqe\qw Iko»ufgw CÀqudJbm m A\qcr]\nb ]qcqgt\ ubnKyco²\oÁm Ae³XtÁ Xoct¼Squ ¾XnWm FÁqÉ Aõo}]nb nc\nbocqÁq . FÁn² ¤ L\]qcqg° CXot\ qlo»m A[oIanbo BucnSqw HÁqw hwhnco»o½oÈn . t]Bo\q ]¿q]Xot\nÁq ebônb aqX² ]ud ubnKycnb BjqI³ FÈnw ¤ Incy¿o² tIn»qIsgmWuau\n° u]gmIncqtS a\ôloen° Denio»o½qw hn[o»o½oÈ . Xn° aco qÁXo\m A²]Zoehº³ qaqÄm I²]\bouî² CÀqudJubnSqIrSo A±t\ InWn° eÁocqÁ habw HcqZoehw A±° ]Õquau\n° XuÁnSm “CÀqudJbm m ebôm 15–² A[oIanbuÈn ; \È Hcq hw_áw XqSºoÃou u¾ ? ” FÁq uNnZo»Xo\m D¿canbo “CÀqudJbqtS eoZynõynhº³ aqkqe\qw Bbo½otÈÁqw AXq Iko¼ufgua B BudnN\XtÁ tNbmen° BefyaqÉq FÁqw eoZynõynhwtNbmXm CÀqudJtb ubnKyXbqÉejn o¿p±u ¾qÁ õncanWq X\o qÉXm FÁqw B ubnKyX Ae³t ¿obn² CÀqudJ XtÁ ]otÁ Ae³ q ue¾tXÈnw buYnNoXw }]e±¿o»qtInÉq ”taÁqw tIn»qIsgmWuau\n° ]l¼o½q¾nbocqÁq. esª\nb ]Õquau\n\m ¤ D¿cw \ÈeBw a\ôodnbo½qw A}X cho»o½qw D¾nbocqÁotȹodqw aIu\nSq Xn° ]otÁ CXot\ qloNm HÁqw uNnZo»ou½ CÈ . CÀqudJn tIn»qIsgmWuau\ntÂIrtS Xnaho qÁ Indeqw an[et\ IrtSrtS InWnlq¾m. tIn»qIsgmWuau\nÁq an[et\ ejtc CwanbocqÁq . an[e° AXo_qªoan\nb Iq½obntWÁq ]duÃnkqw ]ducnSqw Au¥iw hwKXoefn² ]lbqÁXm CÀqudJXtÁ uI½o½q¾m . FÁn² AXo² A[oItanÁqw an[et\ qlo»m Au¥iw ]lbqÁXq uI½o½oÈ. Au¥i¿ot a\ôo² an[e° CÀqudJbm q ubnKy\ntWÁq Xp±»tÃSq¿p½q¾nbocqÁquen CÈubn FÁm B± qw \oLbaq¾nbocqÁoÈ. tIn»qIsgmWuau\nt acWufgw ]recºo² Xnahw XqSºobaqX² CÀqudJbqw an[e\qw XÅo² ejtc hmu\ianbo¿p±Áq . aZocnfobo²\oÁq ep½oud q 16

ecqÁ habºjo² FÈnbmu]nkqw c¾qu]cqw XÅo² hwhnco»qw Ijo»qw Noco»qw habw Iko»q. Cºot\ Iqtl Zoehº³ Iko¼tÃnuk m CÀqudJbm qw an[e\qw ]chm]cw Iqulb A\qcnKw XqSºo . FÁn² CXm Au\yn\yw udfwu]ndqw Alobo»oÈn. CÀqudJn A ndw uIedw Alobo n¼Xq an[et ]ToÃoÁq eÈ eoLm\eqw AXo\n² eccqXm FÁq eoNnco»o½nWm . an[e° Alobo n¼Xq Iqtl dÃo»o½qw ]otÁ X\o m ¤ Incyw hnªyanen° }]bnhaqÉXnboco ntaÁq f¹o»o½qw BIqÁq. Aºot\ uXnÁn° an[e\q \È IncWaq¾nbocqÁq . CÀqudJn adbnj¿o² Fºqw }]hoªtý Hcq hm}XpcUabocqÁq . aincnPn în± aqXdnbo ]dcqw ¤ Iq½otb Iou½WtaÁm B}Kio qÁqt¾Áq IrtS rtS ]Õquau\n\q ecqÁ I¿qIjndqw ]recºodqw aÊqw te»m CXot\ÃÊo BjqI³ XÅo² D¾neqÁ }]hwKºjndqw an[e\q \ÈeBw Aloeq¾m . Cºot\ Ccot , AÁm Hcq hmIr³Iq½obnb Xn° CXoÁq uanio qÁXq telqtX FÁq an[e\q NoduÃn³ uXnÁp½q¾nbocqÁq. BZyw D¾nb eoNncw Cºot\ BtW¹odqw }IuaW CÀqudJbo² an[e\m A\qcnKw e±ªo»qXtÁ eÁq . aZocnfobo² \oÁq ep½o² eÁq ]n± qÁ Ind¿q ]I² aqkqe\qw CÀqudJbqtS IrtS¿tÁbnWq an[e° FÁq ]lbnw. eÈ ]qhmXIº³ enbo»o½qw ]n½m , ]obnu\n , NXqcwKw aqXdnbXqtIn¾q eou\nZo»qw tteIquÁcw ]ocobnlnequÄn³ c¾qu]± qw HcqZoeheqw ]I²habw aXobnbotÈÁq uXnÁnXocqÁo½oÈ . Cºot\ Iqtl Indw aZocnfobo²\oÁq an[e° ep½o² eÁ habº³ aqkqe\qw Au\yn\yw cho»qw Ai¹co»qw eou\nZo»qw Iko¼q. CÀqudJbqw an[e\qw XÅo² DÉ hw_áÙoXotIn¾qw cr]wtIn¾qw ]ToÃqtIn¾qw CecqXÅo² Cºot\ hmu\io»qeÁXo² A²]w BjqI³ HkotI ufgw FÈne± qw huÐnganbocqÁq . FÁn² CÀqudJtb an[e\q õncybnbo Io½quan FÁq ]otÁbqw Hcq f¹ FÈne± qw D¾nbo . adbnj¿otd ÙoXo AlobqÁ B³ m, ¤ f¹ D¾nenXocoÃn° ]nSoÈtÈn . Xocqe\Ð]qc¿q t]nÁqXÄqcn°IrSo CÀqudJtb AÅ»obn o tIn¾qu]nIqen° BudnN\bqt¾ÁnWm B Ind¿q ]Õquau\nt aqJ¿o²\oÁqXtÁ Nod± uI½o½qÉXm . AuÃn³ ua²]l¼ f¹ D¾nbXo² AVqXaoÈtÈn . Aºot\boco quÄn³ \ÅqtS IY XqSºqÁXo\q Iqtl aqÄq an[e° _o . F² . ]cp¸bm q u]nbo. ]cp¸ Iko¼ DSt\ ep½oud q eÁq . aqÄu¿ }]Incw CÀqudJbqanbo Ijo»qw eou\nZo»qw CcqÁqte¹odqw }IuaW an[e° CÀqudJbo² A\qcnKw e±ªo»q e±ªo»q Idfdnbo¿p±Áq . “FÐq t]nÁqXÄqcn° ? ” “GXq cnPnem? ” “Ft CÀqudJn Ft õncyXtÁ . ” “Aºot\btȹo² ]otÁ Rn° Ppeo»oco qIboÈn. ” FÁq a\ôo² Dl»qXqSºo . ¤ Ind¿m CÀqudJbqtS a\ôm FÐntWÁm Aloen° an[e\m AXyn}Kiw D¾nbocqÁq . CÀqudJbm m an[eu\nSm Auºn½m, Cº½qÉXot\ n³ ]u¸ , A[oIw A\qcnKw D¾nbocqÁqte¹odqw CÀqudJn an[eu\nSm CXot\ qlo»q bntXncq }]Inceqw \So»oÈn . Ijo , Nolo, ]n½q aqXdnbXq IrSntX FÈnbmu]nkqw AXo² A[oIw HÁqw CÀqudJbqtS }]IsXºjo² \oÁq an[e\m Aloen° Iko¼oÈ . an[e° A²]w }]hcoÃqÉ Iq½obnIbn² an[et a\ôot uNwI³ CÇotS Iqulb ]ql¿q InWnlnbo¿qSºo. AXot\nÁqw CÀqudJ Aufgw eoucn[eqw eoaqJXbqw õneo boÈ . F¹odqw Xt A\qcnK uNwI³ FÈnw an[e\o²\oÁq uIedw al»qe»ocqÁq . Aºot\boco quÄn³ HcqZoehw an[e\qw CÀqudJbqwIrSo NXqcwKw Ijo»qtIn¾ocot an[e° Xn° ebmu ¾ Icq ttIbo² FSq¿m CÀqudJbqtS aqJu¿ m AhwKXobnbo u\n ot n¾q Ijo ntX \oÁq . 17

CÀqudJn: FÐnWq Ijo an[e°: Ijo n° F\o

n¿Xm ; Ijo

cquX ?

m CÁm A}X chw uXnÁqÁoÈ .

CÀqudJn: CtÇtS Ijo Iqtl AanÐanboco qÁq . ]u¸ , ]cp¸bqtS Incyw Alobn¿ hqJu SqtIn¾m Bboco nw . AXot\ qlo»m CuÃn³ eoNnco»o½m Hcq hnªyeqw CÈuÈn. a\ôoÁq telqtX hqJu Sm D¾n cquX . an[e°: ]cp¸bqtS Incyw Rn° eoNnco»ou½ CÈ . a\ôoÁq hqJu Sq e±¿an\w ecq¿nXocoÃn\qw IncWº³ D¾nboco qtÄnkqw B IncWºtj ]coicoÃn° IkobnXoco quÄnkqw Hcqe\m Fºot\ a\ôotd h|n[p\an oteÃn° Ikobqw? CÀqudJn: a\ôot\ h|n[p\an X. an[e°: hm}Xpbot ubnKyXubn ? CÀqudJn: Hcq hm}Xp CuÃn³ a\ôoÁq hqJu Sq uXnÁo IjoÃn° chaotÈÁq ]l¼oÈ. an[e\uÈ IjoÃn° CÁm A}X chw uXnÁqÁotÈÁq ]l¼Xm ? an[e°: ]u¸, CÀqudJn a\ôot\ h|n[p\an o te»o½q¾nboco nw . otebm Ww . AXnWm Hcq ]qcqgt ubnKy-

CÀqudJn: Rn° AXq ]cp¸o»o½oÈn . h|n[p\aÈntX uXnÁquÄn³ AuÈ ¤ ]cp¸ tNuǾXm? h|n[p\aotÈÁm CXqetc F\o q uXnÁp½oÈ , Aºot\ uXnÁn° hwKXo D¾nbo½oÈ . an[e°: a\ôoÁm C»o qÁXq hIdeqw hn[o»q tIn¾oco quÄn³ a\ôq \oao¿w D]}Zew D¾nen° FSboÈn . CÀqudJbm m Aºot\ hIdeqw hn[o»qtIn¾oco qÁXo\ndnboco qw a\ôot\ ]cp¸oÃn° FSbnen¼Xm . CÀqudJn: Ft a\ôq hnªyaÈn¿Xo² B}Kio nloÈn . CXm Ft a\ôoÁq h|Xôoªanb Hcq KqWantWÁm Alo¼q Rn° huÐngo qÁq . AXqtIn¾q an[e° ]l¼Xq fcoXtÁ. Ft a\ôq eyn]co qÁXo² HÁodqw F\o q eyh\oÃn° FS D¾nbo½oÈ. an[e°: Aºot\ FÈnbmu]nkqw ecquan ? Aºot\ eÁn²¿tÁ AXq a\ôot\ h|n[p\an p½tÈ? CÀqudJn: AÈn; a\ôot\ h|n[p\anu Wta¹o² AXo\q uetl Nod hn[\ºtj D]ubnKo»o½queWw. tt[cyw , ¸a aqXdnb hn[\ºtj D]ubnKo»o½q ueWw a\ôot\ h|n[p\an n° . Aºot\bqÉ hn[\ºtj HÁqw D]ubnKo ntXXtÁ Ft a\ôq h|ÙXbo² \o² qÁq¾uÈn . AXqtIn¾m Ft a\ôot h|ÙX AXo\q hiPanb Hcq KqWantWÁq Rn° eoNnco qÁq . an[e°: CÀqudJbm q ¸WhnªyaÈn¿ bntXncq Incy¿odqw CÀqudJbqtS a\ôm CXqetc eyn]co»o½ouÈ ? CÀqudJn: CtÈÁnWm F\o q uXnÁqÁXm . FÁn² ¸WhnªytaÁq an[e° ]l¼Xot A±Qw F\o q a\ôodnboÈ . hnªynhnªyºtj qlo»q an}XanWq Rn° Du¥fo»Xm. an[e°: Rn° ZswnÐw ]lbnw . CuÃn³ CÀqudJn AXoau\nicanbqw AXo]coaju¿nSqIrSobqw Cco qÁ Hcq ]qgm]t¿ InWqÁq . AXot\ InWquÄn³ B ]qgm]t¿ \ogm}]bnuh\ Io½n° XcaotÈÁm Aloeqt¾¹odqw DSt\ AXot\

18

¸Whnªyuan . Zqônªyuan FÁm BudnNo»ou½ AXot \oes¿o m CÀqudJn }fao qIbqÉq . AXq}]IncwXtÁ [\¿o². CXq fcobntW¹o² CÀqudJn B}Kit¿ Pbo qÁXq tt[cywtIn¾qw ¸atIn¾qantWÁq hm]wanWm . CÀqudJn: Aºot\bÈn Rn° ]l¼Xm an[e\q a\ôodnboÈn HÁnaXq an[et ]qgm]¿ot D]a \ÁnboÈ . Aºot\bqÉ B8nZ¿o² AXot\ A\qõeou WtaÁqÉ B}Kieqw Aбõeo»oco qÁq . 19 ¾Xm FÁm CÀqudJn ]l¼qX- . Rn° bve\bq2bnb Hcq hm}XpbnWm . FÁn² ]otÁ B B}Kiw hnªyuan . Rn° aqÄq]l¼Xqw HÁqXtÁ . ]otÁ hna±Qyeqw tt[cyeqw _qªobqw DÉecnbn² B a\ôot\ \oes¿oÃo»q ]n½o² tebm qw. an[e°: B uJZw Fºot\bnWq ]coicou Án² edob D]IncanbocqÁq . CXodqw \Ánbo½q Rn° Hcq D]a ]l¼q an[et\ u_n[ytÃSq¿nw. \ynbanbeo[w B±Ão tÃSqÁ [\¿o² AÈntX F\o m B}Kiua D¾neqÁoÈn.Xt ttIbo² FSq¿m AXot ]coajt¿ A\qõeou WtaÁm Hcq a\ôm Atȹo² B}Kiw CÀqudJbm m D¾neqÁouÈ ? AXm AuÃn³¿tÁ hnªyantW¹oud D¾neqÁqÉq? AXÈn hnªyuan . Aºot\ aS otbSq qÁXo\q f2o D¾nbn² a\ôm h|n[p\anbo . “a\ôm B8nZtÃSqw ” FÁq ]l¼Xot A±Qw hr¸ma¿o² a\ôo² AXot\ÃÊo IvXqIw D¾neqtaÁq an}XaÈ . Ahnªyuan . Nod± m Aºot\ AÈn a\ôot [±Åw—Io½qÁXodqw Io½n¿Xodqw . AXqtIn¾q an[e° Rn° HSqeo² ]l¼ anXoco ncqtS Ir½¿odntW¹o² _qªohna±QyaqÉ BjnIbn² ZqônªyanbuXn AhnªyanbuXn Bb eÈ Incy¿odqw a\ôq NnSp½qt¾¹o² B a\ôot\ aS otbSq n° IkobqauÈn . F\o q aqÄt¿uÃntd CÀqudJbqanbo X± o»qtIn¾oco n° a\ôoÁq hqJaoÈ ! CÀqudJn: Rn° eoNnco»q NXqcwKw Ijo nu\ chaoÈnXnbo½qÉq FÁm . B bqenem Ft õ±¿nenbocoÃn° ubnKyu\n FÁm Ft a\ôoÁq u_nªytÃSqÁXoÁqaqÄm B ]qcqg\o² Ft a\ôq }]uefo boÈn. Ft a\ôm HÁnaXm }]uefo qÁuX CÈn . AXm FSqÃn° ubnKyeqw hnªyeqw BtWÁqIrSo u_nªyaneqÁXoÁq aqÄm AXm FSq¿q ttIbo² tebm WtaÁqÉ B}Kiw F\o m D¾neqIboÈ . A}Xan}XanWm CÀqudJn CuÃn³ ]l¼Xot Xn²]cyw FÁm F\o q uXnÁqÁq. ue¾qÁXodqw ue¾n¿Xodqw Hcqu]ntd a\ôq }]uefo qw . an[e°: Rn° CÀqudJn ]l¼Xo² ubnPo qÁoÈ . CuÃn³ FuÁnSq hwhnco n\qw chaotÈÁq uI½Xm BLcyw ! an[e°: FÐo\nWm Cºot\ FÈnw ]lbqÁXm ? Rn° ain Hcq \o±õnKyen\ntWÁq uXnÁqÁq—esYn a\xuJZw D¾neqÁXq \o±õnKyauÈ ? CÀqudJn: B uJZt¿ ]coicoÃn° f2oboÈntX u]nIqÁXq \o±õnKyw . AXnWm Ft a\ôo\m Hcq KqWw Rn° InWqÁXm . CtXÈnw a\ôoÁq Nod± m hiPanb KqWanbo D¾neqw . F¹odqw ¤ hwKXotbÃÊo Rn° F\o X± o qÁoÈ . an[e°: CuÃn³ CÀqudJn ]l¼Xqw . CeotS a\ôm HÁnaXq }]uefo»o½m ]otÁ Rn° tt[cywtIn¾q a\ôot\ \oes¿o qÁXÈn. eojw_hnªyuan FÁqÉ BudnN\ Iko¼o½q an}Xuan ]qgm]t¿ÃÊo B}Kiw D¾neqÁXm ? CÀqudJn: ]qgm]w õwKobqw ]coajeqw DÉXntWÁm AXot InkmNbo² u_nªyweÁn² Ft a\ôm B ]qgm]t¿ Du¥fo»m B8nZtÃSqanboco nw . Rn° hqÀc\nb Hcq bqente InWqÁq.

” an[e°: foe. fnIqÐj¿o² F\o Hcq u^nIw tNnÈt½. Ijo r . IqXoctb c¸o n° Ikobquan. an[e°: GXnWm? CÀqudJn: (atÊncq u^nIw enbo qÁq . foe. ) “A\n}LnXw ]qgm]w Iohdbadr\w Iccqtti– c\neoªw cUw a[q\ea\nh|nZoXchw AJ7w ]qWyn\nw ^daoe N X}Zr]a\Lw \ Pnu\ uõn2ncw Iaoi haq]ÙnhyXo eo[ox ” 20 . Rn° ¤ FÁq ]l¼m Icq uafua²¿tÁ te»m . qÁq . Cºot\ HÁq I¾ocqÁn² Ft eyh\w Xp±ÁocqÁq .CÀqudJn: “uJZw FÐntWÁlo¼n² Rn° ]coico ]l¼m HÁq Nolo»q. Dlt an[e°: enbo r. an[e° uIn»ouî² u]nbo IoSÁq . CÀqudJn: AtX. ” FÁq CÀqudJn: Ijo r. Ijo»n° fcobneqIboÈ . ) qÁXm ? enbo uWn ? CÀqudJn: (Hcq u^nIw enbo InTo\yaq2hmX\w “¸na¸naIu]ndan\\aqcx– aªyx BnÐXcx }]Inaeo\Xn– ewhv Oeox ]n7qcn ufnNyn N }]obZ±f\n N aZ\– Bouwband¸yuX ]}XnWnaoe ufnguW\ acqXn hm]swn dXn an[ep . InWt½ aoSq m . Ft a\ôq ejtc ITo\anWm —Bt½ . an[e°: FÐnWm B ]qhmXIw ? CÀqudJn: fnIqÐjw. an[et IqXoctb Rn° te½n°u]nIqÁq . FÁn² Hcqhabw h|]m\w F¹odqw InWnanboco nw. Icq ttIbo² ]oSo»q uJZw FÁq ]l¼q ua²u]n½q u\n obXq aXo . an[e°: FeotSbnWq enbo CÀqudJn: FÐnWm. qÁoÈ . Rn° CuÃn³ Ijo uIn»ouî² Iqtl IoS t½. CÀqudJn: fIqÐjtb Fºot\ F\o InWn° Ikobqw ? fIqÐjtb a\ôo² \Ánbo½q eoNnco»q IBq aqlqt AS»q IoSuÁnjq . an[e°: ect½. CÀqudJn AeoSqÁm Nolo»qwtIn¾m Fkq\pÊq fnIqÐjw \nSIw _q m FSq¿m Hcq Ihndua² CcqÁq enbo»q XqSºo . an[e°: CÀqudJn ejtc hqÀcobntW¹odqw eoZrgobntW¹odqw CÀqudJbqtS a\ôq ejtc ITo\aqÉ anXocobntWÁq Rn° eoNnco qÁq . n° u\n nw .

fco—AXq aXo . ZbeqtNbmXm FtÁ ]coiho nXocqÁn² CÀqudJn: FÁn² Rn° Iqtl epW enbo AXq u]nIqw. an[e°: F\o q epWenb\ uI³t ¾.an[e°: AXq Rn° tNnuȾ u^nIauÈ ? CÀqudJn: fnIqÐj¿odqÉXnWm : B±t ¹odqw tNnÈnw . q eÈ Ùocu Sqw XqSºn° õneaqu¾n ? qÁq . CÇtS \nbn½oÁq u]nenlotÈ? uXn qIjqw teSobqw uLngeqw FÈnw HÁq \od»qInWqÁqetÈn . fIqÐjubbqw eoNncou»njr . AtÈ ? an[e°: AtX. ueWta¹o² ¤ \nSI_q m ASqt teu»njq . CÀqudJn: AXm FÐnWm? an[e°: Xt hahswoIjo² IcqW ue¾ Zo o² AXoÁq ]Icw ]coiho»n² AXm Ai¹ncatÈ? ZqwXbnbqÉ Ai¹ncatÈ ? CÀqudJn: ]coiho»n² Aºot\XtÁ . “]qhmXIw an[e°: FÐo\nWm Cºot\ ]coiho hqJw? qÁXm ? CXo² FÐnWm Atºncq CÀqudJn: CXq ]coinhuan ?—Rn° AloboÈ . t¾ ? CÀqudJn: FÐnWq _qªo an[e°: Hcqhabw Dt¾Áq Rn° eoNnco CÀqudJn: FÁn² AXoÁq eÈ D]fnÐobqw ecq¿qen° u\n 21 . Rn° Cºot\ FÈnw ]l¼qtIn¾oco qw. CÀqudJn: FÁn² õ±¿sico enbou»njq . quÄn³ F\o m BLcyw an[e°: a\qgyt _qªobqtS Hcq Ai¹ncw eoNnco uXnÁqÁq. FWp r. FÁq ]l¼m CÀqudJn _q uet¾? ” FÁq uNnZo»q. an[e°: F\o m HÁqw enbot ¾. an[e°: F\o q IqXocbqw B\bqw HÁqw ue¾ . CÀqudJn: FÁn² Aºot\bnet½ . an[e°: F\o aXo. an[e°: CÀqudJ ]coiho qÁouÈ? uWn ?—Rn° _q m FSq¿q CÀqudJn: CwBpgq]qhmXIº³ eÈXqw enbo Xcnw. m HÁqw enbot ¾ . IqXoctb XSq r . CXo\m FÐq hwKXo ? an[e°: F\o m HÁo\qw a\ôoÈn . FÁn² FÐnbndqw F\o m Cºot\tbÈnw InWo qÁXqw ]lbqÁXqw _iq huÐnganWm . CÀqudJn: fIqÐjtb eoNnco»q IoSÁn² aXo . Atȹo² an[e° Ijo n° ecr . t½ : a\ôoÁq IqWmToXw Dt¾¹o² CÀqudJn: FÁn² Dlºou njr . qw FSq¿m an[et ASq ² u]nbo .

Hcq habw CXo² \oÁq hqJtýqecn° }]bnhw. õneobnb Incyt¿ ÁXÈtÈn. an[e° FÐqXtÁ h¹Sw InWo»ndqw AXq\oao¿w CÀqudJbm m bntXncq õneuõZeqw D¾nbXnbo I¾oÈ. Rn° ]l¼qIjbnw . CÀqudJn: FÐnWq ebÊoÁqw hqJu an[e°: hIdZo odqw hqJu Squ¾n ? SqXtÁ . “Rn° CeotS Hcq ISdnôm FkqXoe»ocqÁqetÈn . ” FÁq ]l¼q an[eu\nSq uetl Hcq Incyw uNnZo»q . AtÈ? FÐq tNÇnw ! CÀqudJn: AtX. CÀqudJn: FÁn² CXq eÈn¿ hqJu an[e°: eÈn¿ ucnKwXtÁbntWÁq uXnÁqÁq . SqXtÁ . CÀqudJn FÐqXtÁ ]l¼ndqw Nolo»ndqw Ijo»ndqw an[e° Hcq av\}eX¿odnbo . qlo»m Xp±» ]len° B± qw hn[o q- an[e°: (Zp±L¿o² HÁq \of|ho»o½m ) B± XtÁ. an[e° Fkq\pÊq u]nbo . “FÐnWm a\ôo° Hcq avVyw ? ” FÁq uNnZo qw . F\o q Nnb IqSoÃn° habanbo . CÀqudJbm q¾nbocqÁ A\qcnKw uIedw al»qte»ocq\q . HcqZoehw tteIquÁcw CÀqudJn ua² kqIn° u]nIquÄn³ an[e° CÀqudJbqtS anjoIua² D¾nbocqÁq. Rn\qw bve\bq2bnb Hcq hm}XpbnWm . qw ]len° IkoboÈn— fco Cºot\ hwhnco»qtIn¾oco quÄnuk m Iq½oýcm Nnbbqw ]dincºjqw tIn¾qeÁq. 22 . an[e° bve\bq2\nb Hcq ]qcqg\nbo . HÁqw eoNnco»u]ntd AÁq hwhncoÃn° Iko¼oÈ. AXq enbo»quen? ” FÁq uNnZo»q . Ft a\ôoÁm Hco dqw han[n\w ecqtaÁq uXnÁqÁoÈ . an[e° ]otÁ Zoehw Iko»qIr½obXq ]len°IrSo F\o q h¹Sw . CÀqudJn: FÁn² an[et A±u\nSm DSt\ ]lbWw . CÀqudJn: ]dincw ueWuan ? an[e°: ue¾n. AXo\q an[e° D¿cw ]lbn° ]qltÃSqÁXo\qaqÄm atÊnÁq uNnZo qw . ]¾q Iq½obo² Ijo»u]ntd F\o Ijonuan? an[e°: uIn»ouî² HÁnbo Cco qÁXoÁm FÐnWq eoucn[w ? dqw HÁnbo CcoÃn° \qų m CuÃn³ CÀqudJn: _iqeoucn[w D¾m . an[e° ]ouÊ Zoehw cneotd CÀqudJbqtS anjoIua² eÁm . AeotS CcqÁm AcÃnb ISdnôq \ol»m Xt au\neyYItj FÈnw FkqXo CÀqudJbqtS Fkq¿quafua² te»q u]nbo . “F\o m HÁqw \oLbaoÈ. CÀqudJn ¤ uIn»ouî² Iqtl Cco r—eoucn[w Du¾n ? CÀqudJn: ejtc eoucn[aq¾m . an[e\qw NnbtIn¾qect½ ? an[e°: F\o q Nnb ue¾n .an[e°: u\n Ww. NoduÃn³ CÀqudJn. AuÃn³ CÀqudJn . an[e°: FuÃntk¹odqw ]nSqÉ Hcq Indw F\o D¾nIquan FÁm Aloen\qw \oes¿oboÈ. Hco ]nSoÈ.

Aºot\bqÉ N}ÀoIbo¹² an[et\uÃntd XuÁnSqw X\o qw ITo\anb A\qcnKw Au\yn\yaqÉ AXohqÀc\b Hcq bqente Xnt\ ASq¿q InWquÄn³ CÀqudJbm q ITo\anb eyY D¾nbo FÁqw ]lub¾XoÈuÈn . Aºq¾nb eoNnc¿o\qw Aufgw }]IsXuõZeqw Iqleqw D¾nbocqÁoÈn—f2o A²]w IrSobocqÁq . Aºt\XtÁ B8nZ¿oudn inhych¿oudn Nolo qÁXqw . ¨± ntX ]l¼qu]nbo. AXq Rn° an[e°: AXoÁm F\o CÀqudJn aqIjo²\oÁm Flºo aoÊ¿q _iqau\nicanb N}ÀoIbo² an[et ASq uÃnbo \oÁq. ]ot\ Xt eyh\ºtj qlo»m Hcqe° Xt hmu\ioXu\nSq XqlÁq tejoenbo ]lbqÁXo\n²XtÁ A²]w eyh\fnÐo D¾nenw . Iqtl u\cw c¾njqw Au\yn\yw HÁqw ]lbntX N}Àt\ u\n ot n¾q \oÁq . CÀqudJbmu n. an[e°: F\o CÀqudJn: F\o que¾o ecWtaÁoÈn . Cºot\tbÈnw D¾nbo F¹odqw Xt _qªohna±QywtIn¾qw ¸abndqw tt[cy¿ndqw CÀqudJ Xt au\neyYtb udfw ]ql¿qIn½ntXXtÁ \oÁq . ttIbo² Xn°XtÁ AÁq tteIquÁcw tI½o D¾n ob Hcq aqÈandbqw D¾nbocqÁq. ITo\eyh\¿o² Dlt IcbqÁXm Hcqeo[w eyhu\n² ±gXtb faoÃo qw . a\ôoÁq¾neqÁ hmuXnõº³ _niyuNwItjt n¾m ejtc Nqcq qen\qw dLqen qen\qw IkobqÁeIjnWm . HÁnaXq N}ÀoIn FÁXqXtÁ a\ôoÁq ejtc D¥p]\Icanb Hcq hn[\anWm. FÐqtInt¾Án² . an[e°: FÐnWm? CÀqudJn: Nu}Àn]ndwõuan ? N}ÀoI aqIjo² ¤ Albodqw [ncnjw D¾m . “an[en! an[en! ” FÁq eojo»q . 23 . Rn° Flºo aoÊ¿q ecnw .Aºot\ Cco quÄn³ Hcq\n³ \È N}ÀoIbqÉ Hcq cn}Xobo² an[e° Xnt\ ]recºqanjoIbqtS tXu aoÊ¿q N}Àu\bqw u\n ot n¾q \SÁqtIn¾ocqÁq . Cº½qIbloecqÁXo\q eoucn[w Du¾n ? an[e°: Rn° IbloecqÁoÈ . ITo\eyh\w DÉo² DÉXq uIedw al»m uetl Hcq chw \So quÄnknWm HkqIouÃneqÁ teÉt¿ FSbo²tI½o \o±¿obn² D¾neqÁXqu]ntd DÉo² \o±¿qen° \oes¿oboÈn¿eo[w A[oIco qÁXqw NoduÃn³ eoNncobntX ]qlu¿ q NnSouÃneqÁXqw . eoucn[aqÉ Incyw XtÁbnWm . CÀqudJn anjoIbqtS aqIjo²\oÁm PndI¿o²IrSo u\n obuÃn³ an[et\ ¾m. que¾o¿tÁ ecnw . CÀqudJn Xt eoNncº³ a\ôo² AS obocqÁXo\n²XtÁ . AXo[ejanboco qÁ N}ÀoIbo² CÀqudJbqtS aqJeqw IqÐjõnceqw fcpceqw BIÃntS I¾uÃn³ an[e\m eÈntX a\ôo\m Hcq }õnÐo D¾nbo. aoÊ¿q eÁq N}ÀoIbo² an[et AXouInajanb aqJ¿o²\oÁm hm]wanbo InWneqÁ eyYtb I¾uÃn³ CÀqudJbm qw a\ôq hio»otÈÁqXtÁ ]lbnw . Hcq uIn»ouî² HÁnboco qÁXq eoucn[aqÉ IncyantW¹o² cn}Xo Hclbo² u\nw c¾njqwIrSo Cco qÁXoÁq eoucn[aouÈ ? CÀqudJn: AtX–fcobnWm . q eoucn[aoÈ. “¤f|cn! ¤ hqÀco m FÁo² A\qcnKaq¾nbn² FtÁuÃntd DÉ õnKyen° Bcm? CÈntXu]ntb¹o² Rn° Ppeo»oco qÁXm FÐo\m ? ¸W¿o² PpeXynKw D¿aw ’ FÁoºt\ an[e° eoNnco»q .

CÀqudJn: AtXÐnWm? an[e°: “asKZsfnw an\w harîrdb° ” FÁq ]l¼ KqWw fcobnbo DÉXntW¹o² AXm CuÃn³ InWt¾ ? CÀqudJn: (Nolo»qwtIn¾m ) FÁn² uetl Hcq u^nIw tNnÈnw : “bnao\pInao\pI±BIq7dw N}Àa7dw anc\ncnN\o±ÅnWfnWN}IaouenZoXw . CXn . CÀqudJn: FÐnWq ttI eolbm qÁXm ? qÁq an[e°: InauZet _nWatÈ ?–õbtýo½qÉ eolXtÁ . jtÈ–õpcq ndanbo }]ubnKo»q ecnlotÈÁq qlo»m FÈnw fcobnbo jtÈ ? InauZe\q ZbuXnÁo uet¾- an[e°: FÁn² B InauZe° ainZqw° FÁq an}XaÈn Hcq eoUmVoIrSobntWÁq Rn° ]lbqw. CXn FSqu¿njq . enºquÄn³ an[et ttIbm eolbm FÁm CÀqudJbm q uXnÁo. hm}XpIjo² ZbtIn¾q }]ubnKo qÁotȹo² ]otÁ ]qcqgînco² }]ubnKo»o½m FÐnWm Hcq hnªyw ? ]qcqgîntc }]ubnP\aoÈntX D]}Zeo qÁXm FÐo\m? CÀqudJn: AXq fco. Rn° Hcq aqÈand tIn¾qeÁoco qÁq . CXm CÁq Rn° XtÁ tI½obq¾n obXnWm . FÁn² ]qcqgîntc D]}Zeo»n² Ae± f2încnIbn² \oes¿oboÈntX ecquÄn³ hn[q jnb hm}XpItj ]qcqgîn± u\co½m D]}Zeou»njqw FÁq eoNnco»o½nboco nw InauZe° Cºt\ tNÇqÁXm . . CÀqudJn HÁq Nolo»q.]otÁ CÀqudJn Xntk InWo qÁ Hcq u^nIw tNnÈo : “tth|cwttIceuIncIn° eoZdb– Áyr\nw a\x uJZb– ÁwuõnPn\o \oapdb° asKZsfnÅn\w haqîrdb° uPyn²hm\nw IÀjb° Zoufn [ejb– Áwuõn[oaquZ|db° uInIn\nIqdb° Xax I_jb– ÁoÀqôaqÃswõuX . ” an[e°: ¤ u^nIw D¾n ob B³ N}Àt KqWºtj AlobqÁq FÁq Rn° eoNnco qÁoÈ. ” an[e°: anc\ncnNº³ hm}XpIjo² Iqul uXnÁqÁq. . CXot \nbIaWobn o tI½oboco qÁ ¤ tNlob XnacÃrem Rn°XtÁ CÁq cneotd ]reÉo ]So¼ntl Iqj¿o²\oÁq ]lo»XnWm . an[e°: (XnacÃrem ttIbo²te»q u\n 24 ot n¾m ) . an[e° aqÈand ttItIn¾q enºo . ¤ and an[et IqSqabo² te»n² \È õwKo D¾neqw . CÀqudJn: hm}XpI³ hn[q Áqte»Xnboco nw.

an[e°: ¤ and CÀqudJbqtS XdaqSobo² te»uÃn³ Rn° Iq½obntWÁm Aufgw ¨±¿oÈ—\È bqenentWÁqXtÁ eoNnco»q . an[e°: CXq Rn°XtÁ CÀqudJbqtS XdaqSobo² XocqIt½ubn ? CÀqudJn: Ft XdaqSoboudn ? an[e°: AtX. an[e°: Cwwu]ntd tNbmen° hÅXuan ? CÀqudJn: andtb hw_áo»oSu¿njw Cwwu]ntd tNbmuXnjq . ” CÀqudJn: HÁnÐcw u^nIw—F\o m CXq ]To Ww . ufgw aqkqe\qw CÀqudJbqtS XdaqSobo²XtÁ tebm qÁXnWq ubnKyX . aqkqe\qw ttIbo²¿tÁ ]oSo»m CÀqudJbqtS aqJu¿ m HÁq u\n o . an[e°: ¤ andbo² Hcq tNlob IgWw Rn° aqlot»Sq¿m IqSqabo² NrSnw . (te»q Iko¼ DSt\ .“ufnõnh±Fh|uagnw }]Yaa]isXw b¿|bn udnN\nõynw anª|pan[qcyhncx Xe IjeNhn an±¥ew X|² }]XpttIx Ùn\}õwufn aipbn\]o N eocNoXx X|îqJhm]±ªo\nw tte ]Zn\nw _á\n¿|w eoca ecXu\n ]owu]ugW Iow hyn² . CÀqudJn: (a\ôo² eÁ eyh\t¿ Ùocanbo AS tX Ccou WtaÁm Bcq ]l¼q ? ot n¾m ) FuÁnSq IrSnufgw 25 . an[e°: (IBo² teÉw \ol»qwtIn¾m ) FtÁ FÐo\m Cºt\ edÃo qÁq ? CÀqudJtb IrSntX Ac\oaogw ¤ õraobo² CcoÃn° F\o m B}KiaoÈn . ) CÀqudJn: CtXÈnw A}IaanWm . an[e° Ft edob±t acqaI\ntW¹odqw u\nw _ndywaqX² Au\yn\yw Ijo»q ej±ÁecntW¹odqw FÈnbmu]nkqw u\nw Iq½oIjtÈÁm ¨±u ¾XnWm . CÀqudJn: ubnKyX Fºot\tb¹odqanet½ —an[et Cwwu]ntd tNbmuXnjr. an[e° ]qgm]and CÀqudJbqtS IqÐj¿o² õwKobnbo te»q . CÀqudJn: B ÙoXobo² an[e° FtÁ Fºt\ tXnSqw ? an[e°: tXn½Xq I¾otÈ ? CÀqudJn: AXnWm A}IataÁq ]l¼Xm . CÀqudJn: an[et ttItInu¾n ? an[e°: AtX. CÀqudJn HÁqw ao¾ntX aÀiho»qtIn¾q \oÁq . an[e° and IgWo» Hcq tNlob IgWw Xt IqSqabo² te»q .

\È }]anWw . o an[e° eogB\nbo AXo]coXn]u¿ntS CÀqudJn aqIjoud q u]nbo FtÁ DÉq —aqIjo² Albo² F¿obXqaqX² PndI¿o²IrSo an[e° aoÊ¿q \oÁq u]neqÁXqetc an[et\¿tÁ u\n ot n¾q \oÁq. q IblouÃnbo . FÁq ]l¼m CÀqudJn ¸uW\ anjoIboud CÀqudJn u]nb ekobqw u\n \oÁq. Cºot\ an[e\qw CÀqudJbqanbo Au\yn\yw \SÁ hÈn]ºtj Iqlo»q ]lbqÁXnbn² ejtc ]lub¾oecqw . an[e°: Rn° AXoÁm Hcq acqÁq I¾o½q¾m—Hcq }]anW}]Incw .an[e°: ‘IrSntX ’ FÁq ]l¼ en o\q Rn° Du¥fo» A±Q¿o²XtÁubn CÀqudJn FuÁnSm CuÃn³ ]lbqÁXm ? CÀqudJn: FÐnWq an[e° Du¥fo» A±Qw ? an[e°: ‘IrSntX ’ FÁq ]l¼Xm . FtÁ Cºt\ X]oÃo cquX —B en q an}Xw HÁq ]l¼q uI³ Ww . \ntj cneotd Nnb IqSo n° aqIjo² ectW . Rn° u]nWq . Rn° CXn u]neqÁq . Hcq cn}Xobo² an[e° Dlºn° õneo»q IoS qÁq . an[e°: fcpceqw a\ôqw }eWtýu]ntd ueZ\bqÉ F\o Fºt\ hn[o qw? m — IoSÁqlºn° CÀqudJn: AXo\q }eWeoucn]Wanb eÈ acqÁqw uheo»q hqJw ecq¿Ww . ¤ acqÁm FeotS Io½qw ? an[e°: CÀqudJbqtS ttIefaq¾uÈn ? CÀqudJn: AXm CuÃn³ FSqÃn° ]nSoÈ .u]nbo IoSuÁnjq . a¼q epkqÁq¾m . t½ . B }]anWw ]lbnw. an[e°: Bt½. a¼qejtc . acqÁq Xcquan? CÀqudJn: FÐnWq }]anWw ? –uI³ an[e°: “CÀpecn¸o Xe Xp¸mWISn¸_nW– ]nX}euW Z|oeo[avg[uaeau\y GIw XZ|pba[cnasX]n\a\y Zq¿qwK]p\IqNIq¹qa]¹ud]x CÀqudJn: fco. F\o m B acq° FuÃntk¹odqw Io½quan ? CÀqudJn Io½qw FÁm Hcq en q ]l¼n aXo . an[e° u]nbo IoSÁqlºr —}õnÐîntcuÃntd BecqXm . CÀqudJn: u\cw tteIo. ]otÁ eoufgo»m CXm Hcq ]r±FIYn}]hwKw an}XanWuÈn. F¹odqw Hcq Zoehw Ce± XÅo² D¾nb Hcq hÈn]wIrSo Ft enb\ ntc a\ôodn WtaÁm F\o m Hcq B}Kiw D¾neqÁXo\n² ]lbqÁq : CÀqudJtb¿tÁ cneqw ]Idqw eoNnco»q eoNnco»q an[et a\ôoÁm Hcq ]qI»² Bbo¿p±Áq. CÀqudJbqanbo cneqw ]Idqw Hcqu]ntd eou\nZoÃn\qÉ h|nX}Ðyeqw õnKyeqw IrSntX—FÁnWm .–Dl w 26 . FÁn² Rn° ]caõnKyen\nbo . AXo\m F\o q õnKyaqu¾n? CÀqudJn: F\o m Dl q eÈntX ecqÁq .

IBqaoko»q. ejtc Zoehanbo fo n± tNbmXo½m. \ntj AhmXao»ou½ aSºoecoIbqÉq FÁq ]lbr . _iq tt[cyu¿ntS IBm AS»m DlºWw FÁm Dl»q IoSÁq . AuÃn³ Xt AlbqtS enXq ² Hcq hm}Xp \o² qÁXq I¾q . an[e° FWpÊm CcqÁq _iq tt[cyw \So»m . ” FÁq ]l¼m CÀqudJbqtS anjoIboud u]nbo eoecw ]l¼q. ]recºo²\oÁm Hcq and XÁb»oco qÁq . A±\qw ecqanboco qw. Aºot\ IoS quÄn³ an[e\q uXnÁo . CÀqudJbm q õ±¿nem D¾nuI¾qÁ Indw AXo}Iao»oco qÁq. ud m Ab- 27 . F\o q tNlqÃanWm . ¤ Hcq au\neyYtIn¾m Ft ]vcqgº³ FÈnw \fo nlnbo. an[e° and enºo u\n o Zp±Lanbo HÁq \of|ho»q . ’ FÁq a\ôqtIn¾q \oLbo»q. ]otÁ FtÁ n³ F}Xubn ubnKyîncqw [\enîncqw Bb BjqI³ CÀqudJtb B}Kio qÁqt¾Ám CÀqudJbm qXtÁ AloeqÉXo\n² Aºot\ ubnKyîncnbeco² Hcqe\qanbo uN±»bnbo a\ôot\ Au\yn\yw cÝoÃo»q õncynõ±¿n încnbo Cco WtaÁnboco nw CÀqudJbqtS Xn²]cyw. AÅq: \ntj cneotd NnbIqSo n° aqIjo² tNuÈWtaÁq ]l¼oco tNÈnXoco cqtXÁq Xp±»bnbo ]l¼oco qÁq . qÁq . cneotd uXn qI³ FSq¿q fo nloÁq u]nWw . ]otÁ B uaniw esYn. HÁqw I¾XqaoÈ . A±\qw ecqanboco qw . Aºot\ ecq¿cqXm . FÁn² ]qd±»bm q InWWta¹o² InWn° fcobneqw. an[e°: cn}Xo F\o InWntaÁq ]lbr. an[e°: Rn° ]qdcn° \ndq\nkoIbqÉuÃn³ \nbn½oÁq u]nIqÁq . q t]Bqºtj eÁq InWqen° ]nSoÈ . A\qcnKaqu¾n FÁm F\obqw F\o q hwfbw . CÀqudJn ep¾qw Znhotb uetlncq eoecw ]l¼m an[et ASq »q. Rn° _qªoip\\nbo½nWm Cºot\ IoSÁq edbqÁXm. XocqenXoc qjo D¾uÈn—AÅ Gtk½q\nkoI tejo»nen\qÉuÃn³ DW±Áq IqjÃqcbo² IqjoÃn° u]nenlq ]XoenWm . Rn° F\o Hcq edob DtZynKÙu\n auÊn BeqÁXqetc Hco dqw CÀqudJn õ±¿neq uet¾Áqte»m Cco qIboÈn . ” FÁq ]l¼m CÀqudJbqtS Znho AÅq FÁ hm}Xp an[et Albo² ISÁq Xt ttIbo² DÉ Hcq ]\p±tNÄIand an[e°efw tInSq¿q . ‘FÐo\nWm Cºot\ h¹StÃSqÁXm? CÀqudJbm m FuÁnSm A\qcnKaqt¾¹o² CXo\m F}Xubn aqÄm Ft õncybnbo Cco qanbocqÁq .FÐqtNbmXo½qw ecqÁoÈ. hm}XpIjqtS a\ôot\ Fºt\ Aloen° Ikobqw ? F}XXtÁ ]ToÃq¾nbndqw hm}Xph|õneatÈ ? ]otÁ Rn° FÐo\q esYn uJZo qÁq ? F\o CÀqudJtb qlo»m Cºot\ Ft a\ôot\ Rn° X]oÃo qIboÈ–\oLbw . ‘F\o Rn° CÀqudJtb eoNnco qIboÈ . aÊÁn³ cneotd q AÅq aÀiho»qtIn¾m. F\o Rn° Cºot\ Ft a\ôot\ eyh\oÃo boÈn . FtÂua² hmu\iw D¾nboco nw . “]lbnw . an[e°: BcnWm AXm? “Rn°XtÁ. IBm AS» \oaog¿o² CÀqudJbqtS \p¾ IBqIjqw tNÐnacÃqeq u]ntd ufnõbqÉ aqJeqw IqÐjõnceqw A[cºjqw aqÄo² tejoenbo InWqÁXqu]ntd uXnÁo . ’ FÁq Xp±»bn o Dl»q . AÅq: Aºot\XtÁ ]lbnw .

CÀqudJn: ¨uin! edob e½w Ir½p½qÉ \nbn½ou\n õnew ? an[e°: Iqtl eohmXco»qXtÁbnWq õnew . _r½mhm CXqI³ C½m Xt Hcq endob ncu\bqw eojo»qIr½o \nbn½o\q ]qltýq . Dl ejtc Iql¼oco qÁq. HÁnÐcw Hcq uXnt Sq¿q XqS»qte»q . Indql . FuÁnSm CÀqudJbm m A\qcnKw Dt¾ÁqÉXo\q hwfbaoÈn . PndIw XqlÁq I¾otȹo² u\tc u]neqw . AÅqte c¾naXqw I¾uÃn³ FÐnWq ]ouÁbqw eÁXm FÁq uNnZo»q. F\o q udfw hwfbaoÈn. FÁn² ]otÁ FÐnWm AXq õneo n¿Xm ? Iq½o joI³ AÈntX uetl HÁqw ]ql¿q InWqÁoÈuÈn .AÅq c¾naXq tNÈquÄn³ . CÀqudJn: FÐnWm C}X u\±t¿ ]qltýXm ? PÐqiowh tNÇWta¹o² PÐq tj I¾o½q ueu¾? Ccq½o² Fºot\ InWqw ? an[e°: Iqtl Zrcw u]nbo½queWw \nbn½q XqSºqen° . cquX ? an[e°: FÐnWm cn}Xobo² XqÁ²ÃWo tNÇnlqu¾n ? AÅq: cn}Xo ¤botS XqÁdqw ]qhmXIwenb\bqw aÊqw XtÁbnWm . CÀqudJn: fco. CÀqudJbqtS hap]w I¿qÁ AXo}]InfaqÉ tejo»¿o² I¾m an[e° abºouÃnbo. Aºot\bnbn² a\ôo\q Iqtl hqJaq¾neqw FÁq uXnÁqÁq . AÅq: AÅ eoufganbo Hcq tXnÃo XqÁqÁq¾u}X . an[e°: FÁn² CuÃn³ Cº½q tInSq¿bbm AÅq: tXnÃo aqkqe\qw Xp±Áo½oÈnboco qw . \ndqaWo m FWpÊq IqÃnbw . Cº½q tInSq¿bbm r. ]qd±»bm q anjoIbo² Iblo tNÈn° bPan\\q eoucn[aqt¾¹o² aoÊ¿q IojoenXodoÁq u\tc \oÁn² tXnÃo FSq¿qXcnw FÁm AÅ ]l¼oco qÁq . CXo\m FÐq hwKXo ? ’ FÁoºt\ BudnNo»qw tIn¾m an[e° I½odouî²\oÁm FWpÊm cneotd fo nloÁq u]nen° DÉ e½º³ Hcq o. ]qdcn° \ndq \nkoIbm q Nnb ueWtaÁq endob nct\ eojo»q ]l¼q IoSÁq. C eÁo½q¾m? qlo aZocnfobo²\oÁq ecquÄn³ F}X uXn qI³ tIn¾qw an[e°: HÁq an}Xw—‘}_p»m udnU± . uaudn½q u\n obuÃn³ Hcq N}À° DZo»qt]nºo \o² qÁXqu]ntd CÀqudJbqtS aqJw PndI¿o² rtS aqIjo². 28 . Rn° ]qd±t» u]nIquÄn³ PndIw XqlÁqI¾n² eojo qw FÁq ]lbr. AÅq u]nb DSt\ an[e\q ]otÁbqw eoNncw XqSºo : ‘CÀqudJbm qw Dl aoÈn. an[e° andtb ttIbo² te»q u\n o cho»qwtIn¾oco qÁq. an[e°: Aºot\bnt½. BefyaqÉ XocI³ FSq¿qte»q. an[e°: AXo\m FÐnWq hwKXo ? “hwKXo FuÐn! ” FÁq ]l¼m AÅq aÀiho»qwtIn¾m XdXnkm¿o dÃnõneu¿ntS \oÁq. \p t]nbmu n . ’ CÀqudJn: AXm F\o m HÁq InWWw . AXq \nbn½o\q u]nIquÄn³ Xdbo² C½qtIn¾q u]nInw .

CÀqudJn enºo AI¿qte»q enXo² ]r½o AÅquenSq tejo»w FSq n° ]l¼q IqjoÃn° Nqe½o² Clºo. ? m Aufgw chw uXnÁqÁoÈ . hqJanbo CuÃn³ u]nbo oSÁm Dlºr. an[et CuÃnkt¿ uKnwoI³ InWquÄn³ Ft Aõo}]nbw tXÊntWÁq Rn° CuÃn³ eoNnco qÁq . CÀqudJn: ect½ —A}X tejoenbo½q]lubWtaÁoÈ . an[e° \È [pc\ntWÁq Rn° aqÄq eoNnco»q. uet¾Áq ]l¼q . an[et\ ¾q aqIjoud m HÁq»q Ir½ot n¾qu]nbo . an[e°: AtXÐnWm? CÀqudJn: tXnÃo]Wo Xp±Áo½oÈn . a\qgytc q CÀqudJn: Rn° Iq½obnWm . Nnb Xn° IqSo»q. tXnÃoÃWo aqkqe\qw Xp±Áo½oÈn. an[et AcoI¿m F¿obuÃn³ ]l¼q : CÀqudJn: fco. an[e°: CÀqudJbm q Iq½o jo anlp½otȹo² IjoÃn° uetl Btj Au\|gou»njq. an[e°: CÁn³ AtÈ CÀqudJn ]l¼Xm Iq½o jo F\o ]nSoÈn FÁqw aÊqw . AXqtIn¾m \njubn aÊÁnujn \nbn½oÁq u]nenw . AXqtIn¾q aqÄq u\nw Ijo»Xqu]ntd CuÃnkqw Ijo nw . an[e°: Rn° tXnÃo ueWtaÁq ]l¼quen ? CÀqudJn: tXnÃo ue¾n FÁq ]l¼quen ? CÁtd AÅq eÁq uNnZo»uÃn³ ue¾n FÁq ]lbnbocqÁotÈ ? an[e°: ue¾n FÁq Rn° CuÃn³ ]lbqÁq . CÁq u]nen° ]nSotÈÁqXtÁ . an[e°: CXq edob h¹SwXtÁ . ‘}_p»m udnU± ’ CuÃn³ anjoIbo² Cco t½ . IqjoIko¼m CÀqudJn ecquÄnuk m u\cw \È tejo»anboco qÁq . AXqXtÁ . CÀqudJn: F\o CÁq \nbn½o\q u]nen° XcaoÈuÈn . NnbIqSo n° ¸Wo»q . ]otÁbqw CÀqudJbqtS \o±{á¿n² A²]w IqSo»q: c¾qu]cqw ¨ucn Ihndbo² CcqÁq . F\o m CXq hioÃn° ]nSoÈntX Bboco qÁq . ]otÁ C}Xtbnt FtÁt n¾q _qªoaq½o»m CuÃn³ ue¾n FÁq ]l¼n² Bcq uI³ qw? an[e°: ¤ Iq½o jobo² HÁqw F\o telqtX D]}Zeo»o½m FÐq }]ubnP\w . an[e\qw Iq½oXtÁbntWÁm CuÃnkqw F\o uXnÁqÁq. CÀqudJn: AuÃn³ an[et\ Iq½obqtS anXocobodÈ I¾Xm . CÀqudJn: AXq hncaoÈ . 29 . CÀqudJn: FÐnWq hioÃn° ]nSoÈn¿Xm—\nbnu½n ? an[e°: Rn° tejoenbo½q ]lbnw . an[e° eogB\nbo uXn½¿o² \SÁqwtIn¾ocqÁq. AXq Rn° uI³ boÈ .an[et endob nc° DSt\ uXn q aqIjoud q tIn¾qtNÁq . F\o q \nbn½o\q u]nen° ]nSotÈuÁn ? CÀqudJn: AtX. FÁq]l¼q Noco»qwtIn¾m IqjoÃn° u]nbo . CÁtd ue¾n FÁq ]l¼b»ocqÁqte¹o² Rn° cn}Xo Dl m Hko¼q ]WotNÇqÁXÈnbocqÁq .

AuÈ? AXot Xn²]cyw. F\o m ¤ Incy¿o² [\eqw ]qÈqw haanWm . 30 . CÀqudJn: Bt½. FÁndqw aincnPn încqw }]õq jqw FtÁ BefytÃSqÁXqtIn¾m Ft A\qcnK¿oÁqw a\ôoÁqw eoucn[anbo Aeco² Btctb¹odqw h|pIco»qIjbqw FÁq eoNnco qÁq . F\o q hm}XpIjo² Nn]dyw CÀqudJtb InWqÁXo\qaqÄm D¾nbou½ CÈ . ainchoI°XtÁ an[e° . F\o q an[e\o² A\qcnKaqt¾Áq an[e\q u_nªyanWm . CÀqudJn: ]otÁ FÐnWm ¤ XSôw ? an[e°: XSôuan? CÀqudJn: AtX. uetl ejtc ubnKycnb [\oIîncqw }]õq jqw aincnPn încqw CÀqudJtb Inw¸o»m Cco qÁq FÁm CÀqudJbm m AloeqÉXqtIn¾m . AXqtIn¾nboco nw CuÃn³ D¾nIqÁ Nn]dy¿oÁm C}X A[oIw f2o . XSôw FÐnWq ]lbr . F\obqw CÀqudJn FtÁ NdoÃo n\nWq õneta¹o² Rn° ¤ Zo o² CcoÃn°XtÁ õneaoÈ . an[e°: Aºot\bÈn AXot Xn²]cyw . fco. CÀqudJn: an[e° C}X fÃ\ntWÁq Rn° CXqetc eoNnco»oÈ . Ft a\ôoÁm AõocqNo uXnÁqÁe° Ft õ±¿nteÁq an}XanWm Rn° \oLbo»o½qÉXm . an[e\m FuÁnSm C}X A\qcnKaq¾nbo½qw F\o q an[eu\nSq udfw A\qcnKw Ctȹoudn? ]otÁ an[e\m FuÁnSq }]obw D¾nIquan ? an[e°: FuÁnSm CÀqudJbm m A\qcnKaotÈÁq Rn° Hco dqw eoNnco boÈ . huÐngwtInu¾n _iqan\wtInu¾n eyh\wtInu¾n ¤ A}fq ³ D¾nbXm FÁm Ft enb\ n± BudnNo»q \oLbou ¾XnWm . FtÁ Inw¸o qÁ ubnKycodqw aincnPn încodqw F\o q }õaaqt¾¹o² F\o m Aeco² Hcntj CXqetc õ±¿nen o qSnbocqÁquen ? ¤ eo[w uõngX|w ]l¼Xm BLcyw. ¤ XSô¿o\q IncWw Rn° eoNnco qÁXm . CÀqudJn: AuÃn³ uetl Zo o² u]nbn² ¤ eoNncw D¾neqIboÈ . Rn° CXqetc bntXncq Zq±ÅcynZbodqw udfw }]uefo n¿e\nWm . AuÈ ? Iww ! C}X _qªoip\\nWq an[e°! Iww ! C}X \oôncbnb Hcq hm}XpbnWq Rn° FÁq eoNnco»qu]nbuÈn. c¾naXm. InWqtÄnuk ¤ A\qcnKeqw uKnwoIjqw D¾neqÁqÉq FÁnWm.an[e°: F\o m ¤ Incy¿o² tt[cyaoÈn . an[e°: ]lbnw. CÀqudJn hn[ncW Zo o² InWnlqÉanXoco Hcq Iq½obnWm Rn° FÁq f¹ou ¾n . aXo. Rn° edob Hcq ÙoXobo² F\obqw Bbo½otÈÁm CÀqudJn eoNnco qÁXqtIn¾m. HÁnaXm . Cºot\bntW¹o² FÁo² an[e\m Fºot\ C}X }]obw D¾nbXm? ¤ en qI³ uI½uÃn³ an[e\q IBo² Pdw \ol¼q . CÀqudJbqanbo F\o q ioX}]Incw Cco n° hn[o qÁotȹo² ]otÁ Ft cnPyeqw epSqw F\o q ue¾n FÁnIqÁq Rn° ]l¼Xot A±Qw . an[e°: Aºt\ AõocqNo CXqetc Bcotd¹odqw uXnÁp½qu¾n ? CÀqudJn: uXnÁp½qt¾¹o² AXq fÃ\nb an[eu\nSq Rn° F\o FÐo\q ]lbWw? an[e°: FÐo\nWm FtÁ fInco qÁXm ? CXqwIrSo ueWuan ? CÀqudJn: aXo.

eÈ fÿceqw ]l¼m AXo\q \È D¿cw Io½quÄn³ D¿cw]lbqÁ BjqtS en o\q a[qcaoÈn . FÁnWq ]l¼Xm . h|X}ÐX CtXÈnw Hcqu]ntdbtÈ ? ¤ hm}XpItjÈnw eyõoNncoIujn ? ¤ Zo o² Hcq hvÀcyaqÉ hm}Xp m \È eoZynõynheqw D¾nbn² Aejqanbo hwhnco»m eou\nZoÃn° u]nIqÁ FÈn ]qcqgîncqw AejqtS cihy ncntWÁm ¸uW\ ¥io»q IjbqÁq. AXqtIn¾q adbnjhm}XpI³ q K±Fm ejtc A[oIw D¾m . \oº³ ]qcqgîn± XuÂSaqÉecntW¹o² h|PnXo hm}XpI³ m ¤eo[w A]an\w D¾nqen° FS ecq¿quan? Hcq hm}Xp m ]Xo}eXn[±Åt¿ Aufgw IjbntX A\y 31 . CcqÁXot ufgw Hcq ent ¹odqw a[qcanbo FuÁnSq ]l¼o½oÈn . CÀqudJn: FÐqtIn¾nWq Rn° Ft en qItj a[qcanu ¾Xm ? Iqtl uX° IqSo»o½q en q ]lbt½ ? Atȹo² Rn° en q ]lbquÄn³ an[e° Iqul uX° IqSo»qtIn¾m Cco r. CXm BLcyw XtÁ. adbnj¿otd hm}XpI³ A\ycnPyºjotd hm}XpItjuÃntd ]nXo}eXy[±Åw BNco qÁoÈn . an[e\m C}X Ht ]ToÃqw Aloeqw D¾nbo½m Cºot\bnWm adbnjhm}XpItj qlo»q Aõo}]nbanbXm . eyõoNncw Fºqw GXq PnXobodqw D¾nenw . ]qcqgîn± Aºot\XtÁ FÁq \So qIbqw tNÇqw . adbnj¿o² t]Bqº³ q ]qcqgîntc C½q edoÃo qÁXo² ejtc h|X}ÐXbqw FSbqw DÉXqtIn¾q ]qcqgîn± h¹Sw A\qõeo qI FuÁ ecr. F\o m FÈnbmu]nkqw ¨ucnÁq ]l¼q X± o»qwtIn¾ocoÃn° hqJaoÈn. Cºot\ \oº³XtÁ tNÇqÁXo\m Rº³ eoNnco»n² FÐq \oes¿obnWqÉXm . CÀqudJn _qªoaq½o»o½nWm Rn° CeotS CcqÁXm . FÁn² Rº³ \nbîncqtS hm}XpI³ AбÃ\ºtjuÃntd A\yP\ºujnSq hwhnco ntXbqw eoZynõynhw tNÇntXbqw fqªasK}]nbanbo \S qÁoÈn¿XqtIn¾m eyõoNncIjntWuÁn ]Xo}eXn[±Åw CtÈuÁn an[e° eoNnco qÁqt¾¹o² C}X A_ªanb eoNncw uetl bntXnÁqw CÈn. Auaco aqXdnb cnPyºjotd hm}XpIjqtS ÙoXo BudnNo»qu\n r. CXo² F}XI¾q hXyw D¾m ? hwKpXeoZy ]coNbo» Hcq hm}Xp ]nSqÁXquI³Ãn° Hcq ]¿q]qcqgîn± HÁnbotNÁm CcqÁquI½q u]nÁn² B ]¿q ]qcqgîncqw AejqtS Pncîncnbo FÁq ]lbqw eoUmVoIjnb \oº³. Hcq hm}Xp ]Xo}eXn[±Åw BNco qÁotÈÁq ]l¼n² Ae³ eyõoNncobntWÁnIqÁq A±Qw. ¤ cnPyºjo² ]qcqgîn± qw hm}XpI³ qw ]ToÃm . ]otÁbqw ]d h|X}ÐXI³ D¾m . Atȹo² A[oI]¸eqw eyõoNncoIjntWÁq an[e° ]lbqÁquen? Aºot\ ]lbqÁqte¹o² AXq Rn° eof|ho boÈ –\oLbw. CÀqudJn: fo¸! AXoau\nicanb en qXtÁ . uIcj¿otd hm}XpI³ FÈnw . Aloem. õ±¿n întc buYww FSq bqw Du]¸o bqw tNÇqÁq.CÀqudJn: FÐnWm D¿cwaq½obn² IcbqÁXm ? an[e°: D¿cw CÈn¼o½È . FÈnw eu}In2oI³XtÁ. FÁn² a[qcw uXnÁqw . brulnÃm . ¤ hwKXobo² _qªobqÉ Hcq adbnjhm}Xp an[eu\nSq Xntk ]lbqw }]Incw D¿cw ]lbqw: FÐnWm ]l¼Xm–adbnjhm}XpI³ ]nXo}eXy[±Åw BNco qÁotÈuÁn ? Iww! CXccnPyºjo² DÉ hm}XpItjuÃntd adbnjhmXpIjqw [ncnjanbo ]Xo}eXn[±Åw BNco qÁq¾m– AhwJyw hm}XpI³ BNco qÁq¾m . ]qjo qÁq FÁqwaÊqw ]l¼n² Bcq hÅXo qw ?–FÐnWq adbnjhm}XpI³ q uZngw ]l¼Xm—]qcqgîntc D]}Zeo n° ejtc IkobqÁecnWuÁn ? an[e°: A}Xan}XaÈn.

Nod± NoduÃn³ ue¾n¿Zo odqw D]ubnKo qÁq¾nboco nw . AXqtIn¾m A]an\eqw hoªo qÁq¾nboco nw . AuÈ? an[e°: CÈn. ]ToÃqw Aloeqw ¤ eI Zq±{qªotb \foÃo n\qÉ aqJyIncWºjnWm. ¤ h|X}ÐX Dt¾Áqte»q adbnj¿o² F}X hm}XpI³ õ±¿n întc Du]¸o qÁq¾m ? F}X õ±¿n în± õncyantc Du]¸o qÁq¾m? ¤ anXoco F}X Incyº³ Iko¼ ]¿qtInȺjo² ¤ adbnj¿otd õncynõ±¿n încqtS CSbo² D¾nbo½qt¾Ám an[e\q IsXyanb Hcq IWt SqÃn° Ikobqta¹o² AuÃn³uXnÁqw Bboc¿o² HÁqIrSo D¾nbo FÁq]len° hwfbou ¾XntWÁm . FÁn² Cºt\ tNbmen\qÉ Hcq h|X}ÐX Rº³ qÉXm F}Xubn ^nL\pbanb Hcq AeÙbnWm . Ft eoNnc¿o² hm}XpI³ q h|nX}Ðyw tInSq ntX asKºtjuÃntd ej±¿ot n¾qecqÁXnWq eyõoNnc¿o\m A[oIeqw uiXq FÁnIqÁq . ¤ h|X}ÐX CÈnbmIbn² F}X õncynõ±¿n în± Zoehw}]Xo brulnÃodqw C°Uybodqw h¹Sa\qõeo qÁq . ” an[e°: õncynõ±¿n în± q ue¾uÃn³ FÈnw buYww Au\yn\yaqÉ hw_áw eoS±¿n° Aecocqecodn±t ¹odqw A[oIncaq¾nboecqÁXq \È h|X}ÐXbntWÁq Rn° eoNnco qÁoÈ . FÁn² AXm ue¾ Zo oud D]ubnKo ner. brulnÃodqÉ _qªofndoIjnb Nod BjqIjqw Auaco n cnPy¿odqÉ ejtc ainîncqw ¤ h|X}ÐX FÈnbmuÃnkqw D¾nbocou ¾XntWÁm Aõo}]nbtýXnbo Rn° enbo»o½q¾m. AXot\ tXÊnbo D]ubnKo qÁXo\ndqÉ uZnganWm . acynZboÈn¿ Nod hm}XpI³ Cºt\ tNÇqÁq¾nboco nw. AIncWanbqw õncynõ±¿n înco² HcnjqtS Zq±{qªobndqw Zq±Èõw D¾nbo FÁq euÁ nw . Hcq ]fqeou\n f|neou\n eyõoNnc¿o² dÃbqu¾n ? FÁn² ]ToÃqw Aloeqw DÉe± m HcqIndeqw eyõoNnc¿o² h2oecn° ]nSotÈÁÈ Rn° ]lbqÁXm . FÁn² Ae uIcjpb hm}XpI³ q h±Fhn[ncWantWÁm ]l¼q Rºtj an}Xw A]an\o qÁXm IwanWm . brulnÃo²IrSo ¤ h|X}ÐX CÈ . NoduÃn³ NodZo o² D¾neqw . AXm D¾nIqÁXm ]ToÃqtIn¾qw AloeqtIn¾qantWÁm Nod uõngîncq ]lbqÁXq uI³ quÄn³ F\o m BLcyw uXnÁqÁq. ¤ \odbnbn² õncynõ±¿n în± XÅodqÉ hw_áw Hcq Icnlo\n² D¾neqÁ hw_áwu]ntd Bbo . ¤ h|X}ÐX D¾nIqÁXm \ÈXnWm . ¤ h|X}ÐXtb Zq±es¿obnbo D]ubnKo ntX fcobnbo BefyaqÉ Zo o²an}Xw D]ubnKo»q eÁn² AXq hm}Xp]qcqgîn± q ejtc D]Incanbo ecqÁXnWm . CÀqudJn: (Nolo»qwtIn¾m ) FÁn² adbnjanXocobqÉ hw_á¿o² an[e\q cqNoboÈnboco qw. õ±¿neot\ Cwwu]ntd FSq qIbqw Du]¸o qIbqw tNÇqÁecnWm Rº³ FÁq an[e° Hcq uZngw ]lbqÁq¾m . FÁn² AXm B h|X}ÐXbqtS uZngaÈ . Aºot\ eou\nZo qÁXqw cho qÁXqw FÈnw eyõoNnc¿oÁqÉ GI eoNnc¿ouîdntWÁm Zq±{qªoI³ [co»q telqtX uIcjpb hqÀcoantc A]an\o qÁXo² an[e° IrSo uN±ÁXm F\o m AXyVqXanboco qÁq . AXoÁq IncWºjqw D¾nboco qw . AXo² Hcq cqNobqw ^nLyXbqw F\o q uXnÁqÁoÈ . \oLbw XtÁ .]qcqgîncqanbo ]udeo[¿odqw eou\nZoÃn\qw choÃn\qw hwKXoIjqw h|X}ÐXIjqw D¾nenw. AXqtIn¾m an[e\m FuÁnSq uZgyaqt¾¹o² Ft aqkqe° e±\ nco² ¤ Zrgynucn]Ww tNbmen° Rn° hÅXo qIboÈ. Zq±{qªobqw Zq±eyn]nceqw F}X ]ToÃqÉe± qw NoduÃnkq¾nInw . CÀqudJn: Aºot\bntW¹o² aqÄq ]l¼ouÈ A\ycnPyt¿ºn\qw t]n- 32 .

CÀqudJn: FÐn CtÇtS Cº½q ecem HÁq Nqcqºoboco an[e°: ecn° F\o q a\ôoÁm Aufgw hqJaoÈ . AXnWq \ÈXm . an[e° uIn»ouî² IoSÁq . ]n±FXoAÅ u]nbo an[eu\nSq ]l¼q . Rn° ¸Ww ecnw. AuÃnkt¿ h|IncyhÈn]eqw AÁt¿ \nbn½qw an[e\q aqSºqIbqwtNbmXq. cn}Xo AeÁm Dl eqw CtÈÁm IrtSbqÉe± ]lbqÁq . Cºot\ hwhnco»qtIn¾oco quÄn³ CÀqudJbqtS AÅ aqIjoud q eÁq c¾ntjbqw ]coinhw XqSºo .bm jbntaÁm? Aºot\ tNbmuXnjq . an[e°: AXo\qXtÁbnWm õnew . CÀqudJbqtS anjoIbo² A}X A[oIw u]nbo Cco nlqw CÈnXnbo . CÀqudJn: FÁn² Rn° HÁq uNnZo nw . hqJu Sm A[oIaneqÁXm CeotS ecquÄnknWm . Hcq Zoehw CÀqudJbqanbo an[et AÅ (]n±FXo AÅ) hwhnco»qtIn¾oco quÄn³ hwKXoefn² an[et }]hmXnew eÁXo². CÀqudJn . F\o ¤ ]r±FIY Nqcq o ]lbqÁq : an[e\q }IuaW eyY hioÃn° ]nSoÈntX Bbo¿qSºo . hqJu hn[ncW FÈnbmtÃnkqw D¾m . qta¹o² F\o q adbnjw XtÁbnWq CÀqudJn: AuÃn³ adbnjanXoco hw_áw hncaoÈn¿ anXocobntWÁuÈ ]l¼Xm? ]otÁ AXo² FÐo\q Inw¸o qÁq ? an[e°: AXm CÀqudJbm CÀqudJn: fco. “\yrhmu]ñ FÐq ]ok»q? ” FÁq uNnZo»q Nolo»qwtIn¾m ua²IkqIn° Xnk¿olºquÄn³ aqIjoud m Hcq endob nc° an[e\m Hcq IÄoe±¿an\du n½qwtIn¾q IblqÁXq I¾q. qw C\o qw hw_áo qIboÈ . CÀqudJbm CÀqudJn: Ft hÅXw FÐo\nWm ? m AXoÁq hÅXwXtÁubn ? an[e°: CÀqudJn Ft õncybnboco h|±\w. õ¸Ww . \o}Z ¤eIbo² Aufgw }fªboÈntX Bbo FÁqXtÁ ]lbnw . “an[e\m FuÐn AIncWanbo Hcq IqWmToXw InWqÁq ” FÁq ]n±FXo AÅ ]l¼q. \yqhmu]ñ tXn½oÈ . ]n±FXoAÅ: Rn° Hcq IncWeqw InWqÁoÈn . Cº½q ecn° ]lbr . \È en m. FuÐn ]cp¸bqtS hwKXobnboco qtaÁq eoNnco»q du n½m CÀqudJn 33 . CÀqudJn: Rn° ua²IkqIn° u]nIqÁq . CÀqudJn: AIncWanboco boÈ . ]nudn Nnbubn HÁqwXtÁ Iko qÁoÈn . FuÐn eÈ Zp\eqw DSt\ eÁq ]oSo quan FÁlo¼oÈn . Sm ? Sm qÁXm ? CÀqudJn: CeotS ecquÄnknWq hqJu an[e°: AtX. an[e° CÀqudJbqtS anjoIbouî² tNÁq. uNnlm Ae° DBqÁoÈ . FÁo½m eoecº³ ]lbnw . c¾qu\ceqwIrSo Iwo»m Dco Aco tNÈqÁoÈn . B uIn»ouî² \yrhmu]ñ enbo»q IoS r.

CeotS¿tÁ IoS r . CXq I¾uÃn³ CÀqudJbm m AXoITo\anb Hcq eyY D¾nbo F¹odqw AXot\ tt[cyu¿ntS AS o. _o . ISdnôq enºobuX CÈ . ” FÁqan}Xw ]l¼q . B eoecw Rn° eÁo½q ]lbnw . Pbo»q . F² . Rn°XtÁ ¨SouÃnbo ]lbqw : Ae±t ¹odqw huÐngaq¾nIqw . an[e°: F\o huÐngeqw CÈ. tSdo}Knw enbo u\n r. F² . CÀqudJn: _o. DSt\ ¨Sot n¾q aqIjo² tNÁm “_o. ¨SouÃnbo ]l¼qecnw .hwfbwIrSntX enºo t]njo»q enbo»uÃn³ _iqhuÐnganbo . CÀqudJn: Alo¼qcqÁqte¹o² ? FÐnWq aqkqe° ]lbcqtX ? an[e°: Alo¼ocqÁqte¹o²— CÀqudJn: Alo¼ocqÁqte¹o² FÐnWm ? CÀqudJn ¤ en \oÁq. an[e°: “fco. Pbo» eoecw F\o qXtÁ u]nbo edob±u\nSqw \ÅqtS c¾njqtSbqw AÅanucnSqw ]lbWw . _o . CÀqudJn: h¹Seqw \nfeqw—AtÈ ? m ¤ h¹Seqw \nfeqw ecoIboÈnbocq- an[e°: a\ôm C}X \o±¥banbouÃnbtÈn . F² . ” FÁqw ]l¼m an[et ASqt IÄoe±¿an\ SdnôqwtIn¾q u]nbo\oÁq . F² . q ]l¼qwtIn¾q an[et hap]¿o² Iqul rSo ASq¿q- an[e°: Alo¼ocqÁqte¹o² F\o Áq. IoSuÁS¿q\oÁm CjIobuX CÈ . Rn° CXn u]neqÁq. HÁnwBnôo² HÁna\nbo Pbo»q FÁm Alobo»n² C}X eyh\uan ? Cºot\ A\nÙbnbo IoS qÁXm BLcyw ! BLcyw ! an[e°: F\o Hcqu]ntd. ]cp¸bo² Pbo»q FÁq eÁq ]l¼n² Cºot\ h¹StÃSqIbnWm ue¾Xm ? 34 . ]otÁ Hc¸ceqw Dcobn½oÈ. ]nônbn² eyh\anuWn ? an[e°: CÀqudJbm m C}X ITo\anb IÈqu]ndt¿ isZbanbXq Rn° aqÄm Alo¼ocqÁqte¹o²—FÁq ]l¼q \olq¿o . F² . an[e°: FÐo\m CÀqudJn C}X _qªoaq½qÁq ? AeucntSnt u]nbo hne[n\¿o² ]lbnatÈn . \Ánbo. CÀqudJn: CXm FÐq IYbnWm ! Hcq eyh\õnew InWqÁXm ? _o . ]nônbXo² Hcq CÀqudJn: AtXÐqtIn¾m ? an[e°: Ft a\ôot eyh\wtIn¾m . ]nônbndqw Ctȹodqw FÈnw F\o m CÀqudJn: Pbo» eoecw Rn° u]nbo edob±u\nSqw \ų c¾njqtS AÅanucnSqw ]lbt½. F\o Rn°XtÁ u¾ ? CXn m ¤ _o . F². m CÈ. q enbou WtaÁoÈ . CÀqudJbqtS N}À_ow_haanb aqJ¿m Hcq h¹Su¿nSqIrtS FÁu]ntd u\n ot n¾q IoSÁuX DÉq . FÐnWq _ªÃnSm ? CÀqudJn: Rn°XtÁ ¤ ¸Ww u]nbo ]lbqw . CÀqudJn: Bt½.

DSt\ B\Àhaq}Z¿o² aqºouÃnbXo\n² HÁqw uI³ ntXbqw InWntXbqw Bbo. F\o m ¤ ]nônbXo² Hcq huÐngeqw CÈ. }]nWueZ\bo² F\o m FÐq ]cp¸ ? FÁq ]l¼uÃnuk q an[e\q IBq\p± [nc[ncbnbo HkqIo . “Ft Ppe\nY\nbqÉ õ±¿nue ! FÐo\q Cºot\ eyh\o qÁq ? Rn° Atº c¾q tInȺ³ q aqÄqXtÁ Ft a\ôo² õ±¿nen o te»oco qÁqetÈn. an[e°: F\o Rn° _o. hwfbaoÈ . AXm F\o q hnªyanbo. Cºot\bnWm CecqtS AÐxIcWeoeniw aqÄqXtÁ Iko»qte»ocqÁXm . Rn° ainõnKyen° XtÁ . CÀqudJn BZyw ]l¼ c¾q\ndq en qI³ an}Xua an[e° \Ánbo uI½o½qÉq. Ft fcpceqw a\ôqw aqkqe\qw .an[e°: CÀqudJn F\o que¾o C}X _qªoaq½¾ . F\o Rn° ]nônb eoecw CÀqudJXtÁ u]nbo Alobo qÁXnWm D¿aw . an[et IBp± Xt ttItIn¾q XqS»q . ]nônbo FÁm FÈneucnSqw ]lu¼njq . an[et ¤ ÙoXo I¾uÃn³ CÀqudJbqtS isZbw ITo\anbo X]o»q Zio»qu]nbo FÁqXtÁ ]lbnw . FÁn² CecqXÅo² uN±»bnboco qÁq FÁqw Hcq habw an[e°XtÁbnWm CÀqudJbqtS õ±¿nenbocoÃn° FSbqÉXm FÁqw ]Õquau\n° Alo¼o½q¾m . F² . X\o q X²¸Ww Hcq}]Inc¿odqw AS qen° f2oboÈn¿eo[w AXyqXm Sanbo D¾nb eyh\n\qcnKºjn² uIedw ]cefbnbo CÀqudJn uIn»ouîud m ASq¿qtNÁq an[et AXouInajanb aqJw Xt N}ÀeZ\¿o² uN±¿q Zp±L\of|nhu¿ntS A[cºjn² Hcq Nqw_\wtNbmXq . 35 . F\om ¤ Pîw ecqÁ hId u}fbôqIjqw AõyqZbºjqw CÀqudJIrSo FuÁnSqIrtS A\qõeo qÁXnbnud ¤ CiudnI\oenh¿oÁm Rn° C±o qÁqÉq . Ft a\ôm CXqetc an[et\ HkotI Hcntjbqw Inao»o½oÈ–F\o Inao qÁXqaÈn. ]otÁ FWpÊq \oÁq . Ft Ppe\qw fcpceqw DSt\ ue±eoSWw FÁq ttZeu¿nSm Hcq }]n±Q\ an}Xua DÉq. Atº A[p\w . ” FÁq ]l¼q an[et anl¿qXtÁ Hcq \oaogu\cw IoSÁq . buYww hqJanbo CcqÁqtInÉWw. A²]u\cw Iko¼q hqu_n[w eÁXqu]ntd Fkq\pÊq . X\o m AXo² ejtc hqJw uXnÁp½otȹodqw uIedw eochX AÁq õneo»o½oÈnbocqÁq.

]td ASobÐocºjqw \obao»o½qÉXnb Hcq õKeXou¸}Xw aqXdnbXqIjodqÉ Nodeqw . h}Xfnd aqXdnbXqIjqtS hap]w uetlbnWq Xnahw. FÁn² ¤ c¾q epSqI³ qw aXo² HÁqXtÁbnWm. AXo² NodeqI³ FÈnw Iko»q tInÈw Hcq AÇnbocu¿njw DlqÃoI tI½oebm nw . Au¥iw NÄnkoubn½q ]reÉo FÁ [\]qwobqÉ Xlen½otd IncWecnIqÁq . aqÄm DuZynKw tNbmXocqÁqte¹odqw CwBpgq]coÇn\w udfaoÈn . enbo² aptX ecobo² arÁqw Nqe½otd ecobo² AÕqw ]ÈqI³ CÈn. aq¾o\qaptX I½obnb Hcq t]nÁo°\rdqw Ikq¿o² Hcq h|±BwtI½ob cq}Zn¸andbqw Xdbo² Hcq NIdnôq tXnÃobqw ttIbo² teÉotI½ob eBaqÉ Hcq eSobqw D¾nboco qw FÁq ]l¼n² aXobneqÁXnWm . DÉo² fqªXbqw Zbbqw Dt¾¹odqw P\\n²¿tÁ AXouIn]ogmT\nWm . uX»qIqjo. aqÄqÉ IncWeîn± edob ubnKycnbocqÁXo\n² Ae±te» N½}]Incw \È Nodeq¾nbocqÁq. NodeqI³ dq_m[o»o½ntWÁq ]l¼qIrSn. IBq uNnc ½u]ntd. CÀqudJbqw AejqtS AÅbqw Xt õncy Iq¼o q½oAÅbqw (aZocnfobodÈn¿ Ind¿m ) aI° uKneoÀ°Iq½ouau\n\qw ]Õqua\eu\nSqIrSo ]recºm FÁq u]cqÉ c¾qarÁq edob anjoIIjnb õe\¿o². Iqjw . CtXÈnw Iko»q Io½qÁ u\½anWm AÇnbocw AXo² Hcq Infqu]ndqw NodeoSqÁXq ]Õquau\n\q ]cah¹SanWm. Cu¥i¿ot hvÀcye±B\bm m–Xdbo² Ig¾o. ]reÉo FÁ edob Xlen½qepSm ]recºo°\oÁm Hcq Ccq\rlq aqÁrlqenc ZrtcbnWm . AXqtIn¾q PnXyn dq_m[t\¹odqw ]Õquau\n\m ¤ eI NodeqI³ IrSntX IkoÃn° \oes¿oboÈntX CcqÁq . ]Õquau\n° PnXyn ]cauIn]obnWm. u¸}Xw . CÇnjqtS Xlen½o² aqÄq¾nbocqÁ c¾q IncWeîn± Zoen° DuZynKw õco»ecnbocqÁq . IqjoÃqc . Rn° ]lbqÁ ¤ IY \SÁInd¿m tInÈ¿o² ¤ Xlen½oud m Ccq]t¿Bnbocw ]lt\Èq ecqÁ PîehmXq jqw ]Xo\Çnbocw DlqÃoIubnjw tInÈ¿o² ]n½w ]ocobqÁ uXn½ºjqw D¾nbocqÁq . NÄnkoubn½q ]reqÉoXlenSm AXodqw ]qcnX\anbo½qXtÁ ejtc uInÃqÉ XlenSnbocqÁq. AtXÈnw eo½o½m CuÃnuk q aqÃXq tInȺjnbo . AejqtS AÅbqw Xt õncybqanb Iq¼q q½oAÅbm qwIrSo Hcq aqÿÇnbocw DlqÃoIbqtS h|¿qI³ Cbn³XtÁ tInSq¿o½q¾m . Ind}IuaW AXo² D¾nboeÁ ¨ucn ain]qcqgîn± [\w ejtc ejtc ufJco týocqÁXqw ejtc }]hoªanbqÉXqw Bb Hcq õe\anbocqÁq . õsXye±\ºjqtS Nodem CXqIjqw FÈnw aqÄq \obao týo½qÉXq ejtc [ncnjanbo½nWm. CXq ]u¸ . FÁn² ¤ Indw ebônbXo\ndqw ucnKw \oao¿eqw FÈnbmtÃnkqw u}In[chw XtÁbnWm Ùnbo Bb chw. Cu¥i¿ot Hcq AÅna° Zoen° ]WobodocqÁ Indw Cu¥i¿oÁm Hcq Xnho²ZncqtS ]Wo D¾nbocqÁqu]n². FÁn² Xt aIjnb (CÀqudJbqtS AÅ ) d¸mao q½oAÅbm qw . B³ \Á tejq¿q aq¾\nbo Iqtl XSo»o½nWm . FÁn² FSbo² Iqtl \nfºjqw u\co½q h|¿q ³ q Iqtl ¸beqw eÁq u]nbo½q¾m .arÁm Hcq uIn]ogmTt f]Yw HÁnw Aªynb¿o² hrNoÃo»Xqw IncWe± ]Õqua\e\qw an[e\qw XÅo² D¾nbXqw Bb Idiw ]Õqua\et\ uIn]ná\n o¿p±¿q . CÀqudJubnSq an}Xw Xn° uIn]o nloÈn . u\aw c¾qu\ceqw CcqÃqIncS w hqJanbo hnÃnSq tInSq qÁ c¾q }_n1Wh}Xº³ . ]kb h}ÄZnb nc\ntWÁq ]lub¾XoÈtÈn . AejqtS 36 . u\aw Xlen½o² hnÃnSoÁqw DSq]qS . ]Õqua\e\m ¤ IY XqSºqÁ Ind¿m Fkq]Xq ebôq }]nbanWm .

d¸mao q½oAÅ: FÐnWm . Akq¿qte½Ww .KqWf2obnudn Xt ar¿aI° aco»qu]nb tIn»qIsgmWuau\n° u]gmInco² DÉ AXoenedy¿nudn Bboco nw . Aet hvÀcyw I¾o½m . an[e\qanbo fWmT D¾nbXq Xlen½q ep½o²te»q cneotd BlqaWo nWm . AuÈ? FÐnWq \p ao¾ntX \o² qÁXm ? Ah¿q ³—Ah¿q ³— hIdw Ah¿q jnWm. AuÃnuk q uIfe°\ÄrXocobqw AI¿q\oÁq ]qlu¿ q eÁm CtXÈnw uI½q. uIfe°\ÄrXocotb eojo n° ]l¼q . FÁn² Cu¥iw c¾qarÁq }]nefyw CÀqudJtbÃÊo Au\|go ntX Hcq Zoeheqw IkobnloÈ . m FÐnWq chw ? F\o m CXotdnÁqw ]Õquau\n°: FÁn² Rn° ]lbnw . AXq Iko¼ DSt\ AeotS\oÁm Clºo edob uIn]u¿ntS Xn° ]n± qÁ ]recºo² eÁq . CÀqudJ HkotI ]recºodqw ]reÉobodqw DÉ bntXncq a\qgy\qw Cu¥i¿ot fIncw uI³ ntX Hcq Zoehta¹odqw Iko»qIr½p½qu¾n FÁq hwfbanWm . an[e°XtÁ . ]Õquau\n°: B Iqcq¿wtI½ N7nj°—B ain]n]o—FtÁ Aean\o»Xq \p Alo¼ouÈ? d¸mao q½oAÅ: B±? ]Õquau\n°: an[e°. d¸mao q½oAÅ: an[eu\nSm F\o ]len\oÈ. CÀqudJbqtS tt[cyeqw aoSq qw DlÃqw ]Õquau\n\q \È \oLbaq¾m . an[e\qw CÀqudJbqanbqÉ hmu\it¿ qlo»qw CÇn³ q \È Aloeq¾m . ]Õquau\n°: (uIfe°\ÄrXocoubnSm ) ¤ ]n]o m CÀqudJtb Rn° F\o tInSq boÈ. do õKeXobntW Rn° ¤ f]Yw Iko¼ \oaogwXtÁ ¤ esª\q eyh\eqw XqSºo . FÐnWq d¸mao q½o HÁqw ]lbn¿Xm ? d¸mao q½oAÅ: Rn° FÐnWq ]lub¾Xm ! ]Õquau\n°: an[eu\nSqÉ chw eoSqÁoÈn . \ÄrXoco eÁq ]Sobo² CcqÁ DSt\ ]Õquau\n° \ÄrXoco m ASq¿ocqÁq h|Incyanbo ]lbqÁq. ]Õquau\n°: CÁn³ Xocqa\ôo\q ar± oÈn¿ \ÄrXocoÃn½otd IY ]lbqIbq¾nbo. Xn° uIn]ogmT\ntWÁqÉ Aloeq X\oqXtÁ \ÈeBw D¾nIbn² eÈuÃnkqw uIn]w eÁqu]nbnudn FÁq f¹o»m CÀqudJbqtS anjoIboud q Xn° A[oIw u]nenul CÈ . Au¥i¿o\m CÀqudJtb qlo»q uI½loeqt¾Áqw hw_áanbn² tInÉntaÁqw aÊqw ]l¼q FÁq ]l¼ouÈ ? Au¥iw B³ I¾n² hqÀcu\n ? 37 . ‘Cºt\boco quÄn³ ¤ f]Yw F}оq hncanIqw? hncanbotȹo² X\o m F}X IqlenWm ’ FÁqw aÊqw eoNnco»qwtIn¾q ]Õquau\n° ]raqJ¿q ]Sobo²XtÁ Hcq c¾q \nkoIu\cw CcqÁqu]nbo. Ft }fpu]n± CÀqudJtb an[e\q tInSq boÈn . ]otÁ Hcq eoZy uXnÁo . an[eu\n ? ]Õquau\n°: AtX. ]otÁ an[e°]l¼ en qItjÈnw Iqtl A[oIcoÃo»q d¸mao q½oAÅtb ]l¼q [coÃo»q. ]raqJ¿q IblobuÃn³ aI³ d¸mao q½oAÅtbbnWm HÁnaXq I¾Xm .

\qų ]otÁ egjnecqtX . CuÃn³XtÁ FkqXo jbnw . ]Õquau\n°: FÁn² Hcq Fkq¿bbm qI . ]Õquau\n°: C}X DlÃqu¾n ? C}X ubnKyu\n \ÄrXocoÃnSm ? uIfe°\ÄrXoco: ui—AtXnÁqw F\o ueKw FkqXo jbnw. Rn° 38 . CeotS eÁq c¾q\ndqZoehw Xnaho n°X eBw an}Xw FkqXobn² aXo . ]Õquau\n°: Fkq¿o² enNIw hr¸o uW . q hwfbaoÈn¿ IncyanWm . ]Õquau\n°: FÁn² Aºot\XtÁ . ]otÁ [\]qwoubn ]lub¾XoÈuÈn . CÀqudJ C¹ocobôqw aÊqw ]To» AXofnTy nc¿obntW . ]¿canÊqÉ X¹¿ot \olanWm . F\o q hwfbw udfaoÈ . eoUmVo¿w HÁqw FkqXcqtX. uIfe°\ÄrXoco: CXq uXnÁobXq õKe²Is] !—õKe²Is] ! CÀqudJbqtS AhnªyõnKyw! AejqtS Xlen½ot hqIsXw . ]Õquau\n°: huÐngo»q Nolo»q . Cºot\ Hcq ]qcqgt\ Rn° I¾o½oÈ . ]Õquau\n°: Au¥iw eÁn² CÀqudJbm uan? q an[e\odqÉ }õaw eo½qu]nIq- uIfe°\ÄrXoco: (]otÁbqw ]rWr² ]oSo»o½m ) ¤ }_n1W\ntW eo½qu]neqw. ]Õquau\n°: Au¥i¿ot\ HÁq ecq¿n° Ikobquan? uIfe°\ÄrXoco: ecq¿nw . Au¥iw ect½ . Ft Hcq \È Indw. AeujnSq u\nw Bcqw ]l¼n² ^do oÈyn . uIfe°\ÄrXoco: \Ärco CeotS eÁo½q c¾q\nkoI CÀqudJbqanbo hwhnco»n² CÀqudJ \ÄrcobqtS õncybnbo½otȹo² AÁq hrucynZbw tX q\oÁq eSu n½nWm.uIfe° \ÄrXoco: AXohqÀc\nWm . CÀqudJtb \È \oLbaq¾tÈn . ]Õquau\n°: Au¥it¿ I¾q ]coNbanbn² CÀqudJbm m u_nªyanequan ? uIfe°\ÄrXoco: (]rWr² ttItIn¾q ]oSo»o½m ) Rn° hXyw tNÇnw— InWqÁ \oaog¿o² u_nªyaneqw . foe ! foe ! FtÐncq IYbnWm ! Au¥i¿ot\ I¾n² AuÈ ¤ AeÙ Alobn° ]nSqÉq . CÀqudJbqtS \olu¿ n³ Hcq anÊqIrSqw . \ÄrcoÃn½otd hvÀcywtIn¾qw hna±QywtIn¾qw ]n½o² ecq¿Ww—AXnWq ue¾Xm. CeoSqt¿ õnKyw .

F\o aZocnfo m Hcq Fkq¿m FkqXn° D¾m . h|ÐIqSqw_w HÁqw CÈn¿Xo\n² Nodem HÁqaoÈntX ]Ww ejtc tI½oe»o½qÉnjnWm. Pbo»n² \oW eoNnco»ocqÁq—AXnWm CXm . Aºot\XtÁ . A±° AI¿qu¾n ? ]n±FXoAÅ: u]nen° Dl»quen ? an[e°: FÐnWq hwfbw ? Rn° u]nWq . an[e° IqjÃqcbo² ISÁuÃn³ CÀqudJn FB uXbm n° õneo»m uXnSI³ Ako qÁq. an[e° AI¿q ISÁ DSt\ uXnS InXoud qXtÁ C½q aÀinhu¿nSqIrSo an[et aqJu¿ q u\n o \oÁq . X]n² u]nenlnbo . F² . DSt\ an[e° Xt A±° uKneoÀÃWo cqtS õe\¿oud q u]nbo . IqjÃqcbo² ]otÁ Bcq¾m ? AÅq: Bcqw CÈ. ]n±FXoAÅ: \ot A±° cneotd u]nIquÄn³ \ouÁnSm Auºn½q tNÈn° ]l¼oco qÁq.\ndm Hcq eoubnKw an[e°: AuÅ. Aehcaqt¾¹o² A}Xu¿njw an[e°: ¨-uin. Rn° DBn° Cº½qecqw A±n . FÁq ]l¼m GIuZfw A¼rlm DlqÃoI eodbm ÃqISq ° an[et ttIbo² tInSq¿q . FÁq ]l¼q an[e° AeotS\oÁq ep½oud q aSºo . q aZocnfo q uKneoÀÃWo ± \È }ZeyÙ\qw _qªoan\qw acynZ nc\qw Zbndqeqw Bb Hcq a\qgy\nWm. \ntj ]qd±t» F\o ]qltÃSWw. qÉ HÁnÐXw HcquPnSq NqI- m Hcq hÅn\w XucWtaÁq Rn° q an[e°: CXq ejtc \È ISq ° . an[e°: \p aquÄ \SuÁn. an[e° hwfbw IrSntX c¾qttI tIn¾qw CÀqudJtb AS oÃoSo»q anloud m ASqÃo»m Hcq KnVndowK\eqw AXo 39 . \oW q Rn° HcquPnSq ISq ° ecq¿ote»o½q¾m. uKneoÀÃWo ±: Iq½° Iqjo Iko¼quen ? an[e°: Iko¼q. uKneoÀÃWo ±: _o. A±\q hÅXantW¹o . FÈnw f½an ou»njuW . Rn° ¸Ww ecnw . Rn° Xcqw . ep½o² F¿nlnbuÃn³ ep½o²\oÁq CÀqudJbqtS Znho AÅq aSºo an[e° AõoaqJanbo ecqÁXq I¾q. uKneoÀÃWo ±: \nj¿tÁ aZocnfo q u]nWquen ? an[e°: u]nWw FÁq eoNnco qÁq . uKneoÀÃWo ±: u]nWtaÁqt¾¹o² u]nbou njq . n° eÁo½q¾m . CXn u\n r . an[e°: FÐnWq eoufgou»n ? AÅq: AÅ IqjÃqcbo² Iqjo HÁq tNÈn° ]l¼q. eko»odeoÁqw aÊqw ]Ww IncWeucnSq uNnZo ¾ .

FÁn² Nod Incyºjo² uh|±}]Incua F\o q \S n° \oes¿obqÉq . an[e°: ¨au\. Dt¾Áq alq]So ]l¼o½q¾m . an[e°: Rn° \ntj aZocnfo q u]nIqÁq . u\nw F\o FÐo\q Xnaho qÁq ? acynZbnbo FÈneucbqw Alobo»q \aq m ¤ Incyw \S qÁXtÈ D¿aw . j¼ouÈ ? \ntj FtÁbqw B½on° f2oboÈnXoco quÄnCÀqudJn: CÁtd Ft õ±¿neot\ B½o jbt½. ]Xo\Õq Zoehw D¾uÈn F\obqw ibou n±½q Xqln°. CÀqudJn: FÐq eogaanWm —bntXnÁqaoÈ . F\o CXo² Hcq eogaeqw D¾nen° ]nSoÈn. AÅna\qw Aºt\XtÁ BbocqÁqeuÈn ]¸w . \o±õnKyefn² AXotdnÁnWm ¤ f]Y ncyw . \S an[e°: an[eoubnSm FÐo\nWq uNnZo u¾? qlo»q uNnZo ntX tNbmX- qÁXm ? edob±t Cw}]Incw an[eo CÀqudJn: Cw}]Incw Rn° \Su ¾XnWm—\S qIbqw tNÇqw . FÁndqw Ft ¨a\tbÃÊo P\º³ q Np¿ Aõo}]nbw D¾neqÁXm F\o m AXodqw ueZ\bnWm . FtÁ \ntj aZocnfo m HÁo»q tIn¾qu]nen° Hcq antW¹o² ecn° Rn° tXÇnlnWm. AXq Io½obn² X²¸Ww Rn° CeotS F¿qw . AXo² th}Iu}S½o² Hcq Ahown¾q]Wo HkoenIqtaÁqw AXoÁq a\ôqu¾n FÁqw uNnZo»ocqÁq . Nqw_\w tNbmXq Ikq¼bqSt\ “eoSq–eoSq ” FÁm CÀqudJn ]l¼qXqSºo . an[e°: AtXnt A_ªanbo ecqw . FuÁnSq eoecºtj XntW. CXo\oSbo² ¤ Idf² D¾neqÁXm B± ¨±¿q? CuÃnkuÈ Iqtl eogaanbXm . CXn u\n r.\q¿canbo CÀqudJn AXoa[qcanweBw an[et A[cºjo² Hcq Nqw_\eqw tN bmXq. ]otÁ FÐo\nWq \ntj u]neqÁXm ? edob±° uIn]o»XqtIn¾m _ªtýq aZocnfo q u]nIqÁXm FÐo\nWm ? an[e°: CÁtd Hcq f]Yw D¾nubn CeotS te»m ? CÀqudJn: D¾nbo —]u¸ . CÀqudJn: FÐnWq ttIbo² Hcq ISdnhqNqcq³? an[e°: AXm A±° F\o °. m CuÃn³ XÁ Hcq hÅn\anWm —\È NqIÃqISq - 40 . AXqtIn¾q Iqtl ¸ao r. F}X Xnahw ue¾oecqtaÁm AlobqÁoÈ. ]otÁ an[eo Ft IrtS aZocnfobo² . an[e°: õ±¿neoÁm an[eotb h|banbo hwc¸o ³— CÀqudJn: ep½o²\oÁm B½o j¼e± q hn[ncW udnI¿o² ttZepIanbo D¾neqÁ hwc¸ F\o qw aXobneqÁXnWm . edob±° ]ql¿n½o jbqw Cºot\ ]l¼n² . CÀqudJn: Rn° uI½q. u\nw c¾qu]cqw ]W ncntW¹odqw Ft A±° F\o q ue¾ ]Ww FÈnw Xcqta¹odqw h|banbo Hcq DuZynKaoÈntX Ft ¨a\tb aZocnfo q Ir½ot n¾qu]neqÁXm \ų c¾qu]± qw u]ncn¿XnWm . an[e°: u\nw \ÅqtS a\ôqtIn¾m AXq Iko»qte»o½q¾uÈn . F\o m AÕnlqZoehw aqÄm Ko²inw hnbmeot Hcq I¿m D¾nbocqÁq. an[eotb ]oco¼q In²¸Ww Cco qÁXo² F\o qÉ au\nueZ\ ttZew an}Xw Alobqw .

Ce± c¾qu]cqw Cºot\ hwhnco»qw cho»qwtIn¾oco quÄn³ d¸mao q½oAÅ IqjÃqcbqtS enXq ² eÁm . an[e° Fkq\p² n- CÀqudJn: HÁnÐcw. Iq½° \ntj u]nWq FÁq ]l¼quI½q. A±° uZgytÃSqw. CÀqudJn: Cco r. Rn° \oºtj I¾ou½ ]qltÃSqIbqÉq . uKneoÀÃWo ±: CÀqudJtb eoNnco»q eyh\aqu¾n ? Dt¾¹o² AXm A\nefyanWm. A±\m DBnanbocqÁqeuÈn. AXm CÁq aqSºo. ° C½q . B t]Bot\ Rn° \ÈeBw Alobqw . FÁq d¸mao co q½obÅubnSq ]l¼q u\tc A±t ep½oud q tNÁq . DBn° AeotS tNÈntaÁq ]l¼ocqÁquen ? ]otÁ IqjÃqcbo² eÁq Ijo»ocqÁnudn ? CÀqudJbm m CÁq eofÃm CuÈ ? }õnÐq ]oSo» Iq½oI³ . uKneoÀÃWo ±: \oÇqw CÀqudJbqw \oao¿w aqSºo FÁq ]lbr . ¥Wq Iko¼ DSt\ uKneoÀÃWo ± aIt\ AI¿q eojo»q Xt aSobo² Ccq¿o ar±ªneo² Nqw_o»q ]lbqÁq. \otÁan}Xw Rn° IqÊ nc\n o fo¸o boÈ . eoufganb uN±» ISq \qw aqJeqanbqt¾Ám. an[et Iu]ndºjo² CÀqudJn Hcq \oaogu\cw CSbotd Hcq Zp±L\of|nhu¿nSqIrtS tXcqtXtc tNbmX Nqw_\ºjn² an[e\q ]r±Bu_nªyanbo. uKneoÀÃWo qÁq . AetjuÃntd _qªof2obqÉ Hcq Iq½otb Rn° CXqetc I¾o½oÈ . AeotS Cco an[e° CcqÁq. CÀqudJn an[et InXo² ISq ° õneo»uÃn³. “BcnWm AeotS hwhnco qÁXm ? ” FÁq uNnZo»qwtIn¾m AIu¿ q ISÁq .CÀqudJn enºo u\n o. an[e°: u\cw F}Xbnbo? d¸mao q½oAÅ: ]¿caWo . r–CXq Rn° XtÁ an[et InXo² CSt½ . AejqtS hvÀcyw I¾q Rn° AVqXtÃSqÁXou\ n³ _qªotteZKmªyu¿bqw ttÙcyu¿bqw I¾q Rn° AVqXtÃSqÁq . d¸mao q½oAÅ: \oº³ q dà uIedw eo½qXqSºo . AuÈ ? an[e° aqJw dÃubntS Xnkm¿ot n¾m ¥WqXqSºo . Iq½t\ Au\|go»q uKneoÀÃWo ± Btj Ab»oco qÁq . Iww! u\±t¿ DBnlqÉXm CÁq Rn° \oao¿w aqSºo FÁq uXnÁqÁq. an[e°: foe! —foe!— F\o m Hcq Fkq¿bÃn° D¾nbocqÁq . C\o Rn°XtÁ ¤ IqSqaIrSo HÁq tI½t½ . an[e\qw Fd te»o- ±: Iq½° FeotSbnbocqÁq C}Xu\cw ? an[e°: Rn° Hcnjqanbo hwhnco»q\oÁq Iqtl tteIouÃnbo . AXqtI½o Hcq õnK¿q te»ntd B ISq \qw aqJeqw XÅodqÉ ubnPyX Aloen° ]nSqÉq . AÈ–ISq ° C½qIko¼quen ? CXqw CÀqudJbqtS Pn}KXXtÁ. IqSqa tI½o CÀqudJn an[et aqJu¿ q u\n o . AeotS F¿obuÃn³ A±° DBn° Fdte»m Cco qÁq. 41 . }õnÐqÉXqu]ntd uXnÁqÁq.

Rn° tteIquÁceqw DBn° Cº½q ecqw . A±t hab}]Incw ¥Wq Iko uW . an[e°: XÁotȹo²— uKneoÀÃWo ±: fWmT ue¾ . tIn¾qu]nIqI F¹o² Ae\q ue¾ hId NodeqIjqw Rn° Xcnw. B Iq½obqtS A±° fp\q]½tc Ab»q uNnZoÃou»n. ±: Cco o° h|nap ! fp\q]½±: BcnWXm—an[eu\n ? FtÐnt bnWq uLngw uI½Xm ? IncWe± uIn]o»oco qÁq. bn}X \oÇqw ]lbWw . an[e° HÁqw ao¾ntX A±t ttIbqw XudnSot uKneoÀÃWo ±: foÁt\ \p CuÃn³ Ir½ot n¾q aSobo² CcqÁq .\otÁ eo½m ¤ Pîw Ae³ Btcbqw h|pIco qtaÁqÉ Hcq f¹ \oW q ue¾ . fWmT Dt¾ÁqeÁn² CcqõnK ntcbqw Hcqu]ntd ]coiho qw. ]Õqua\e° AÈ }_1uZe°XtÁ uetl }]Inc¿o² DenioÃo»ndqw C\o AXo\m Hcoj eqw D¾nIqÁXÈ. FuÁnSm HÁqw ao¾ntX XdXnkm¿obo½q ISÁqu]nbo . an[e°: FÐo\m A±° XcqÁq ? AÅna° \oLbanbqw Xuc¾XuÈ ? uKneoÀÃWo ±: XÁotȹoudn ?—XcoIbotÈÁqXtÁ Rn° eoNnco qÁq . an[e°: Aºot\XtÁ A±n . uKneoÀÃWo ±: BcnWq ]ql¿m ? ±: AI¿q ecnw . fWmTbnbn² P\º³ AXot IncWw u\n p½È fWmT ntc ]coiho qÁXm . CXoÁq IncWw Rn° HÁqw ¨±¿o½q InWqÁoÈ. HÁqc¾q }]nefyw aqÄm D¾nbo½q¾m. ]Õquau\n° }]IsXynuIn]obqw _qªo IqlbqÁ Hcq a\qgy\qw BIqÁq . an[e°: A±\m A\nefyanbo F\o Rn° eyh\o qÁq. FuÁnSqw uIn]aqu¾n FÁq hwfbw . Cºot\ A[oIw I¾o½oÈn . Cºot\ Ce± hwhnco»qtIn¾oco quÄn³ fp\q]½± uKneoÀÃWo ®an°ue¾o AeotS tNÁq ]ql¿j¿o²\oÁm HÁq Nqa»q . CbnujnSq Rn° XtÁ eoecw ]l¼qIjbnw fp\q]½±: Rn°XtÁ—fp\q]½± . fWmT IrSobn² ao¾ntX u]ntc . tc In- fp\q]½± AI¿qISÁ DSt\ . udnIn]enZt¿ õbtÃSWw . F\o que¾o Xnaho cqXm . que¾o ¤ NodeqIrSo eqcq¿qÁXo² uKneoÀÃWo ±: F\o m CXm FÐq NodenWq Iq½n ? \ot Xlen½otduÃntd F\o q aqX² Ctȹodqw Nodeqw A}X CÈn¿Xo\n² ao»w F\o qw A}XXtÁ D¾neqw. FÁn² IncWeucnSq aqÄq uNnZo Ww. AXo\q \È IncWºjqw D¾nbocqÁq . CXq uNnZoÃn° \p u]nue¾ . uKneoÀÃWo ±: \ot Cwwu]ntd tNÇnw . n¾q u]nIqÁquen ? an[e°: Ir½ot n¾qu]nueWtaÁnWm Ft B}Kiw . foÁt\ Ir½ot n¾qt]nbmu n . IqtlaqÄq Rn° AÄd¿o² \oÁq ecquÄn³ Au¥it¿ ekobo² I¾q . 42 . AtXÈnw Rn° \ot Hcq uZi¿ot KqW¿oud qw Cwhoªoboud qw NodeoSn° Hcq anWm. FÁn² A±t Cww Alo¼q tNÇntaÁq eoNnco qÁq . uKneoÀÃWo uKneoÀÃWo an[en.

fp\q]½± DSt\ AeotS\oÁq ]qltýq . foÁt Nodeq Rn° tInSq n° u]neqÁq FÁq ]l¼q Ijbnw . fp\q]½±: ¨–uin. fp\q]½±: Hcq IjeqaÈ AXm . ]Õquau\n°: FÐnWm? —]lbr . 43 . F\o qw Hcq an\aoco t½ . Cw}]- fp\q]½±: Rn° Nodeo½q ]ToÃo ]Õquau\n°: ]ToÃou»njr . Iq½obqtS ]ToÃot Nodeq Rn° tInSqÃn° \oLbo»oco qÁq. A[oI}]hwKp .an[e°: \oº³ foÁt A±\uÈ—AXm Hcq \È IncWauÈ ? uKneoÀÃWo cqw fp\q]½cqw Nolo»q . ” FÁq ]l¼q XdIqdq ot n¾q Nolo»q . IrtS fp\q]½cqw “Aºot\XtÁ Rn° ]lbqw. \oº³ CuÃn³XtÁ ]Õquau\nt ASqt u]nWw . ]Õquau\n°: BcnWm AeotS ? fp\q]½±: Rn°XtÁ–fp\q ]Õquau\n°: \oº³ FÐnWm CuÃn³ eÁXm .—BtcSn AeotS ? Cbntj ]oSo»q ]ql¿q XÉt½ . fp\q]½±: Ft aI° foÁt\ Rn° C¹ocpôq ]ToÃo ]Õquau\n°: \oº³ m C¹ocpôlobnuan ? qw. “uIna½obntW¹o² t]º³ m FtÁ hw_á¿oÁm B quan ? ” FÁq Iqtl ]Xqt ]l¼qwtIn¾q ]½± ¨So Xnk¿m Flºo ISÁqu]nbo . ]recºo² tNÁq ]Õquau\n° CcoqÁ anjoIboud q Iblo ]ql¿j¿o² \oÁq . Ijeq ]len° Rn° D]uZfo boÈ . fp\q]½±: Ikqeouî² IbÊp½È C¹ocpôq ]ToÃo ]Õquau\n°: FÐnWq uIna½o]½tc . foÁt\ Iq½° aZocnfo q tIn¾qu]nIqÁq FÁqw AXoÁm Au¥i¿ot A\qenZw an}Xw ueWtaÁqw ]lbWw . n° u]nIqÁq . Np¿ ]l¼n² Rn\qw ]lbqw . ]Õquau\n°: GXq cnfo ¾qu]nbo IbÊou njr. an[e° A±t aqJ¿qu\n o Nolo»r —A±\qw . uKneoÀÃWo ±: h|nao. uKneoÀÃWo ±: Idf² Ir½cqXm . m . fp\q]½±: HÁq ]len\q¾nbocqÁq . ]l¼Xm ?— B Iqcq¿wtI½ an[e° ]l¼o½m CeotS FtÁ A]an\o n° eÁuXn ? Flºq Xnk¿m—Flºr. fp\q]½±: aZocnfo m Abbm n\nWq u]neqÁXm . ]ouÊZoehw cneotd \oLbo»}]Incw an[e° foÁu\bqwIr½o aZocnfo q ]qltýqu]neqIbqw tNbmXq—]Õquau\n\q uIn]w }IuaW A[oIco»qecqÁq FÁlo¼Xo\n² an[e° bn}X]lbn° Au¥i¿ot ASqt u]nbuX CÈ. Ft u\tc NnSqanboco qw. Rn° Aºot\XtÁ ]lbqw . Nodeot IncywtIn¾m Auº Incw ]lu¼njr. ]u¸. CuÃn³XtÁ u]nbo ]lbnw . u]nbo½m. AXq \oº³ Au¥iu¿nSq ]lb¾ . m F¹odqw Abu»njr–GXq Ikqeouîtd¹odqw tInnlm .

]Õquau\n°: \ot hÅXw IrSntXubn IrSpu½n tIn¾qu]nbXm ?— AXq]l . ]Õquau\n°: XÈobn² FÐntWSn ? CuÃn³ XÈobouÈ ? FÁo½m FÐnWm . ]nSquÉS¿q }]iceqw XqSºo. ]Õquau\n°: \ouÁnSq \ot A±° uIna½o FÐntWSn ]l¼Xm ? foÁt\ Abbm n° Rn° hÅXo»q FÁq ]l¼quen ? uKn]nd°: Ft A±° uIna½obÈ–]½cnWm . ]Õquau\n°: GXm A±° ? uIna½oubn ? B Iqcq¿wtI½ uIna½otb Xlen½o² IbÊobaqX² CeotS Iqcq¿u uS D¾nbo½qÉq . fp\q]½cqtS A[oI}]hwKanb en qItjt n¾qw ]Õquau\nÁq u}In[w hio»qIrSntXbnbo. tXÅnSp. m ¤ Incyw hÅXatÈ- Nn¿cuau\n°: ebodÅnau\nSm A±° uNnZo»q hÅXw enºo FÁq ]l¼q . ]Õquau\n°: uKn]ndt\ eojo m. B uIna½o \ouÁnSm FÐnWq ]l¼Xm? Nn¿cuau\n°: A±° uNnZo»q hÅXw enºo FÁm FuÁnSq uKn]nd\nWq ]l¼Xm. Nn¿cuau\n°: Rn° eoucn[o»o½oÈn . Xn° u\co½qInWqÁ h±FP\ºujbqw Hcqu]ntd fInceqw . tXÅnSo . AXq]l. ]Õquau\n°: FÐq ]l¼q \p–Iqcq¿wtI½ tN n! FÁq ]l¼m ]Õquau\n° Fkq\pÊq uKn]ndt\ c¾q arÁq }]ico»q . uKn]nd°: FtÁ telqtX XtȾ . m Ab- ]Õquau\n°: \ot hÅXw IrSntXubn ? Nn¿cuau\n°: FuÁnSq }]uXyIw hÅXw HÁqw uNnZo»o½oÈn . HÁnaXm— Nn¿cuau\nt\ eojo n° ]l¼q . nc\nWm . ]Õquau\n°: FÐqtIn¾q \p eoucn[o»o½oÈn ? F\o Áq \p AlobouÈ? ]otÁ FÐqtIn¾q eoucn[o»o½oÈn . ¤ uKn]nd° Iqtl [sXo nc\qw AeoueIobqw Bb Hcq tNlqà I²]\}]Incw uKn]nd° IncWecqtS aqÄo² eÁq \oÁq . AÅnat aqÄo² u]nbo\oÁq uKn]ndt\ ]oSo»m ]oÁo² \o±¿o. \p tIn¾ouÈ? AtÃntkbm q f¹cuau\n° ¨Sotb¿o .AÕm ]Õquau\nt u}In[w Xt hÅXwIrSntX foÁt\ aZocnfo q tIn¾qu]nbXqtIn¾qw . ]Õquau\n°: FSn Iqcq¿wtI½ Ikquelo . foÁt\ aZocnfo »quen? FSn! Nn¿cuau\n°: foÁt\ aZocnfo q an[e° Ir½ot n¾qu]nbo . 44 . ejtc hn[qeqw ¸anKqWaqÉe\qw Bb Nn¿cuau\n° ]Õquau\nt aqÄo² eÁq ]Õ]q±aSo õbtýqtIn¾q\oÁq.

tInÈw Ikou¼ IqSobnîncm HkoIbqÉq . IdobqK¿ot eoufgw! B Iqcq¿wtI½ an[e° FtÁ Aean\o»Xm FÈnw \p uI½ouÈ ? Aet\ Ft IwInd¿o\m Rn° C¹ocpôq ]ToÃo»Xo\n² F\o q eÁ uZnganWm CXm .]Õquau\n°: f¹cn. \oWq eÈXqw ueWta¹o² Ft Cww IrSntX D¾nIboÈ . CeotS IncytaÈnw tXÊo nWqÁq . ]Õquau\n°: A»°—\ot A»° ]nd FcÃnjo! Ae\m FeoSqÁnbocqÁq ]Ww ? uKn]nd°: Ft A±° uIna½obÈ . an[e\m Aet A±° A[oI}]hwKo uKneoÀÃWo cqtInSq qw . ¤ Ah¿o\m F\o Hcq Infqu]ndqw Rn° tInSq boÈ . qÁq ? BcnSn ]Õquau\n°: ]otÁ \p FÐo\q an[et\uÃntd IqlqÄqInWo foÁ\q NodeoÁq ]Ww tInSq¿Xm ? Nn¿cuau\n°: A±\ntWÁq ]l¼q uKn]nd° . uKn]nd°: ]lÄqI³ FÈnw Rn° Hcq tInÈu¿ q IqSobnîntc ]n½¿o\m G²]o»qu]nboco qÁq. ]Õquau\n°: (uKn]ndu\nSm ) Aºt\XtÁubn ? uKn]nd°: A±\nWq tInSq¿Xm . uKneoÀÃWo ± q IqSqw_eqw CÈn . ]Õquau\n°: f¹cn! uKn]ndt\ G²]o» ]lÄqI³ FÈnw CuÃn³ Xocotb enºWw. f¹cuau\n°: A[oI}]hwKw ]lb¾n . ]Õquau\n°: \p HkobouÈ ? uKn]nd°: IqSobnîncnWm Hkoub¾Xm . AXm Cco t½. Bt½–Nn¿c. ]Õquau\n°: \oÇnWm CetctbÈnw Cºot\ XqÄoÈntX B qÁXm . KqcqX|w . ]Õquau\n° FWpÊq XÈn° ¨Sotb¿o . Rn° CeÊIujnSm HÁqw ]lbnloÈ. B AiÅXobnWm an[e\m. ]Õquau\n°: Ikquelp! \oW q edobÅnat I²]\ubn ? uIna½obqtS aI° AuÈ FSn \p? AXqtIn¾nWq \p Cºot\ Iqcq¿wtI½qu]nbXm . f¹cuau\n° aªy¿o² NnSo AÅnat uIn]w faoÃo n° }fao»Xo² c¾qarÁq }]icw Abn³ qw Io½o . C\ouado² tNlqXqcq¿o j¿otd Incyw HÁqw u\nu ¾ . \ot A±° uIna½o m FÐq Xcqen° Ikobqw ? hZybo² F»odo²\oÁq encqÁ ]ÃSeqw ]keqw–AuÈ ? atÊÐq¾m B uIna½o m ? \p FÐo\q ]otÁ C}X IqlqÄqInWo qÁq Iqcq¿wtI½ tN n ! \p FÐnWq ao¾n¿Xm? Nn¿cuau\n°: F\o q FÈnÊo\qw edobÅna° XuÁ KXobqÉq . Nn¿cuau\n°: edobÅnat I²]\u]ntd \S nw . CuÃn³ ¤ tX qw eS qw Xocobn¿ ¤ tN ° uKn]nd°IrSo FuÁnSm D¿cw ]lbqÁq. ]Õquau\n°: \p HkobouÈ ? \oW uWn? q InWuWn HkobqÁXm ? \oW q InWn½q uIna½o ISt nÉo DÐo ko¼ 45 . Incyw CuÃn³ te Ww ]oco¼ ]W¿ot IW qw InWo Ww–¤ \oaogw ueWw . udfaoÈn¿ IndanWm . Cet ]Èq XÈo jbu¾ ? f¹cuau\n°: ¤ Ind¿q Iq½oIujnSm A[oIw hwhnco nXoco n° u]nIntX Cco qÁXnWq \ÈXm.

FÁqw]l¼q ]Õquau\n° AXo uZgyu¿ntS an[et A±° uKneoÀÃWotc HÁq fInco Ww FÁq \oLbo»m Au¥i¿ot õe\¿oud q ]qltýq . q- 46 . ]oÁntdXtÁ esª\qw aqÄo² uKn]nd\qw ¨So AI¿q\oÁq ]ql¿qNnSo . fp\q]½±: AXq \oºjqtS I²]\bÈn . ]Õquau\n°: Xn° F\o uado² Ft ep½o² IS fp\q]½±: ¨–tin. F\o q ]r±BhÅXw . ekobo²te»m fp\q]½tc I¾q . HSqeo² IoSºot enXo² ¨So S quÄn³ ]Õquau\n° epWq Indot aq½qI³ t]n½o . ]Õquau\n° edob uZgyu¿nSqIrSo ]otÁbqw ¨Sn° õneo»q . f¹cuau\n° ]oSo»q\o±¿o hnÐ|\en qI³ ]l¼q . Rn° CtXÈnw A\qõeo nlnbtÈn . ]Õquau\n°: CeotS ¥½q]qcbodqw AÄd¿odqw InWcqXm . ]Õquau\n°: \p Hkobquan CÈubn ? uKn]nd°: Ft ttIefw ]lÄqI³ CÈ . ]Õquau\n°: Ft ¥½odqw AÄd¿odqw Ft hÅXwIrSntX Xn° IS uan? InWt½ FÁn². ]Õquau\n°: uIna½p! ¨±ÅbouÈ ? fp\q]½±: FÐo\q }_n1Wtc telqtX A]an\anb en q ]lbqÁq ? ]Õquau\n°: }_n1W° ! Xn° }_n1W\È . ]Õquau\n°: \ncnbW!–Indtteõew u\n r–IdobqK¿ot Hcq eoufgw ! ¤ Iqcq¿wtI½ tN t ekotb ¨So epWm CXn Ft IndqI³ t]n½o . IS cqXm . IqÅoWo qw ¤ Iqcq¿wtI½ Iq½oI³ qw F\o Ac ]boôu]ndqw A\qõeaqÉ bntXncq ehmXqeqw tInSq cqXm . Rn° Hcq tInÈu¿ Btj G²]o»oco qÁq FÁnWq ]l¼Xm . FÈn ¥½q]qcbodqw AÄd¿odqw }_n1W\q u]nenw. endob ncqw Znhoancqw uNnlqXoÁqÁXqu]ntd uNnlqan}Xw XouÁnt½. qÁoÈ . ]Õquau\n°: \p ¨ucn ZqhmX± º³ ]lbqÁquen ? m uetl FÁq ]l¼m uau\n° FWpÊq ]otÁbqw XÈn° ¨Sotb¿o . ]Õquau\n°: FÐnWq Xn° ao\obnÁq anjoIbouî² \oÁq ]l¼Xm ? fp\q]½±: FuÐn F\ou n±ÅboÈ . AuÃnuk q f¹cuau\n° tNÁq ]oSo»m FSq¿q . hIdeqw CÁm GÊqenºWw f¹cn. aoÊ¿m BhIdw ¨So. Xn° FÐnWq ]l¼Xm ? fp\q]½± qw Iqtl uZgyw eÁq . uKn]nd° ¨So j¼q. fp\q]½±: \oº³ Iq½otb Ikqeouî² IbÊn° ]l¼uÃn³ Aºot\ AÈ C¹ocobôq ]ToÃo nlm FÁq Rn° ]l¼q .uKn]nd°: HkobqÁXq Rn° Iu¾njnw . ]Õquau\n°: FÐnWm—FSn IÉn–Ijeq]lbqÁquen ? \otÁ Rn° ]lÄqI³ G²]o»o½otÈÁq ]lbqÁquen ? uKn]nd°: G²]o»o½otÈÁq Rn° ]l¼oÈ .

f¹cuau\n° Iqtl _qªobqÉ Hcq a\qgy\nbocqÁq. F\om Aufgw cho»oÈn. ]Õquau\n°: ¤ an[e° Cºot\ eÁqu]nbuÈn ? eoecºtjÈnw ]Wo Alo¼quen? ± uKneoÀÃWo ±: Ae\m CtÇtS Iqtl Ai¹ncw e±ªo»oco qÁq . AeoueIanbo ]l¼qu]nubn? an[eu\n ? Bt½— Ae° Iu¾nt½ . Zqw° . ]½ucnSm ¨Sou njn° õnewtIn¾m Alobo»q. ]n]o . FÁqw]l¼q ]Õquau\n° eSobqw Iq¿o uKneoÀÃWo cqtS ep½oud q u]nbo. ¤ H»bqw Ir½eqw FÈnw uI½q f¹cuau\n° ¨Sotb¿o . ” FÁq ]l¼q ]½cqtS u\tc ASq¿q . hwfbaoÈn . ]Õquau\n° AXoha±Q\nb uKneoÀÃWo cqanbo I¾n² fWmTIrSn° FSecoIbotÈÁq X\o q \È \oLbaq¾m . Aecq \oao¿w CuÃn³ Ft h|Ðw acqaI° . 47 . Ae° FuÐn Hcq uZgy¿oÁm AeoueIanbo ]l¼q u]nbo FuÁbqÉq . Xn° AÅnet ASqt u]nbo\oÁq han[n\w ]l¼qXqSºo. uKneoÀÃWo ± ejtc BZcuentS ]Õquau\nt\ Hcq Ihndbouî² Ccq¿o . Zoen°PoAÅnat IrtS Iq½oýcnbo \SÁe\nWm ¤ uIna½o . eoucn[o»n² Rn° \oºtj- ]Õquau\n° “FÐq ]l¼r uIna½p . Ft eoUmVo¿w tIn¾q Xlen½o² IbÊo . Cºot\ eo½qIj¼n² Iq½oI³ ua²IpkoÈnXneqw . FcÃnjobnWm . fÃ\nWm . ]Õquau\n°: ¤ fp\q]½tc ¤ Zo o² Rn° F\o InWcqXm . FuÁnSq ]l¼Xo\q \ÈeBw ‘u}Znio qw . CeoSqt¿ aqÄntI Iqtl [o ncanb en qI³ ]l¼q FÁq Rn° uI½q . Rn° Aeu\nSm Hc¸ceqw CXot\ qlo»q uNnZo»oÈ — uNnZo»o½m FÐq ^dw? ]Õquau\n°: Aºt\ uNnZo n¼n² Iq½oI³ Iqcq¿wtI½q u]neqatÈn . qw . HÁnaXq Iq½oI³ CwBpgq ]To»n²XtÁ Aiwõnew A[oIanbo½q¾nenw—]otÁ ]cp¸bqw aÊqw Pbo»q Iqtl Zoehw aZocnfobo² XtÁ Xnaho qÁXnbnudn ]lub¾XoÈn . “AeoueIanbo ]l¼qu]nbo ” FÁq ]l¼quI½uÃn³ an[et\ tÁbqw ]Õquau\nÁq Idfdnbo uZgyweÁq . Aet\ Rn° . Abn³ FtÂua² A\ynbwtInSq quÄn²! Ah¿m . uKneoÀÃWo ±: fcobnWm . qlo»q ]o- ]Õquau\n°: \p Hcq _qªoboÈn¿ IkqXbnWm . Ft h|Ðw Iq½o an[e\qanbo½q XtÁ Rn° fWmT CSn° IncWanbo .fp\q]½±: FÐnWq InWn° ? fcobnbo½q IS ua² A\ynbw tInSq qw. AXqtIn¾m f¹cuau\n° aSºo. ’ Ae° eyh\o»m Ft In² eÁq epkqw. Xn\qw CcqÁq. f¹cuanu\n° ]oÁntd u]nboÈ . AetÂanXocoXtÁ Ah¿q jnb c¾q\ndq Iq½oIujbqw D¾n ote»m . ]Õquau\n° ]Xqt uKneoÀÃWo cqtS õe\¿oud q tNÁq Iblo . “h|Ðw Iq½o an[e° ” FÁq ]l¼uÃn³ ¤ fqªnZneo\m FSt¿n¾ eol»q IBq\p± eÁqu]nbo. f¹cuau\n°: an[e° Cºot\tbnÁqw BeqIboÈ . IqtltbÈnw uZgytÃSn¼n² Iq½oI³ ua²Ipkm CÈntX XqÄoÈntX BboecqatÈn . CeoSqÁm ]l¼Xq ejtc fcobnWm . Aet A±t ]Weqw ]qÈqw F\o q haw .

AXqaqX² CXqetc Rn° tNcoÃm C½o½oÈ. CXn u\n r . CuÃnkt¿ Iq½oIjqtS IY eoNnco»qu\n r– an[e° ]nÃnôm C½ou½ \S nlqÉq. Rn° ]Xo\Õm Ccq]Xm Zoehu¿ m FWp n° ]nSoÈntX IoSÃodnbouÃnbo . Ft ¤ XqSbo² InWqÁ ¤ edob Id AÁt¿ XÈo² Io½ob aqlobqtS IdbnWm . 48 . Ako»qu\n obuÃn³ tNcoÃqItj I¾q. B uIna½o fp\qeot aI° FuÁnSm A}X [o ncanb en nWm CuÃn³ ]recºo²te»q ]l¼Xm. FÐq tNÇnw ! ¨ucn }KiÃokbm m ¨ucn A]ISº³ eÁq uNcqÁq . Iq½oI³ Cºt\ Iqcq¿wtI½qu]nbn² FÐqtNÇqw ? Iq½oItj C¹ocobôq ]ToÃo quÁSu¿njw eoUmVo¿w uetl HÁqaoÈn. Aºot\ Cco quÄn³ Hcq Zoehw tteIquÁcw Rn° ]Xoeq}]Incw tNcoÃq aq¾o² t]nXo¼qwtIn¾m aSºoecquÄn³ edobÅna° ]raqJ¿q \o² qÁXq I¾q.]Õquau\n°: Ft ]Wo tc . Ce° NoduÃn³ AI¿qIrSo ]nÃnho½q \S qÁXq Rn° XtÁ I¾o½q¾m . CuÃn³IrSo edobÅnat\ eoNnco quÄn³ F\o q õbaneqÁq . Rn° õbtýo½m HÁqw ao¾ntX \oÁq . AÅna° aoÊ¿m FlºoeÁm Ft ttI ISÁq]oSo»q: aq¾qt]nXo Ako n° ]l¼q . Zoen°Po edobÅna°IrSo AI¿q ]nÃnho½q \S nloÈ . ekobo²te»q Rn°epWq . \odeojo ]recºo² uI½o½m Au¥iw ¨SoeÁq edobÅnat\ ]oSo»q\p o FtÁ FSqÃo»m ]recºoud m tIn¾qu]nbo FBbqw aÊqw C½q fcpcw Dkobo»q . AÁm F\o q Iqtl Cw\nbo ¤ Zo o² Hcq anÃoj D¾nbocqÁq — Iq¼ndo q½o FÁqu]cnbo½m . tteIquÁcw Rn° ]qlt¿ºn\qw u]nequÄn³ tNcoÃm Hcq aq¾oudn auÊn t]nXo¼q ]reÉo\oÁm FlºouÃneqw . ¤ C¹ocobôq ]To»ecqtS anXoco I¾o½m AXq ]To n¿ecqw B anXoco Bbo¿qSºo . Rn° AXm F}Xubn uKn]yanbo hr¸o»qte»q. \ÈeBw }]icou WtaÁq eoNnco»q Rn° Aet ]oÁntd ¨So. edobÅna° DÉInd¿m HcqZoehw D¾nb Hcq IY ]lbnw . Aet\ uKneoÀÃWo ± AloboÈn aco»o½q ejtc Indanbo . Ft tNcoÃq Nq½qIco»qIjen° AÅna° I²]o»}]Incw AXq teBpln o j¼q . Ae\qw AÁm GIuZfw Ft }]nbwXtÁ BbocqÁq . Cºot\bnbocqÁq ]Xoem. uZgyw ]otÁbqw hio ntX AI¿q ISÁqu]nbo Hcq Nrc² FSq¿qtIn¾q eÁq XÈq XqSºo . \ncnbWn! foe! foe ! ]otÁ Rn° tIn¾ XÈoÁm Aehn\aoÈ . HSqeo² aco» Zoen°PobÅnatÂbqw ana\nbocqÁq Cu¥iw–AXofrc\nbocqÁq. Ae° HcqIqlo GuXn Hcq Zo o² Aet _nÃbqtSIrtS I»eS¿ouÁn auÊn u]nubS¿q\oÁq aSºoeÁuÃn³ Hcq uPnUq tNcoÃm F\o q hÅn\anbo tIn¾qeÁq XÁq . “\p tNcoÃo½q \S nlnubn tXÅnSp ” FÁqw ]l¼m Ft IqSqa AÅna° ttItIn¾q NqÊoÃoSo»q edo»q ]raqJ¿q tIn¾qu]nbo XÈn° XqSºo. ]otÁbqw aSºoecquÄn³ Aºot\XtÁ Zrc¿q \oÁm tNcoÃko»m Bcqw InWntX t]nXo¼qtIn¾qecqw . AeotS\oÁq ejtc Zrc¿m F¿obn² an}Xw In² do½q \S qw . ttItIn¾m BZyw ejtc XÈo . u\n r–IdobqKtteõew u\n r . FtÁ I¾uÃn³ “FÐntWuSn ttIbo² t]nXo¼m FSq¿oco qÁXm ? ” FÁq tNnZo»q. eÈXqw uNnZo»n² AXo\m D¿cw ]len°IrSo õbtýo½q eÇntX Rn° aoko qw. AÁq Zoen°PobÅna° ep½o² DÉ IndanbocqÁq . CÀqudJn ¤ C¹ocobôq ]To»ocqÁotȹo² CXo² F}X A[oIw \È Hcq Iq½obnboco qanbocqÁq . edobÅnat\ InWquÄn³ howit¿ubn auÊn InWquÄntd F\o q õbanbocqÁq. Rn° Dlt \odeojo»q. F\o q eÈn¿ uZgyw eÁq . tNcoÃm Fºn\qw InWquÄn³ F\o m CuÃnkqw õbanWm. B IÉt» ° uKn]nd° . CXn Ft Indot aq½q t]n½oboco qÁq. Rn° tNlqÃanbocqÁuÃn³ (¤ an[et }]nbanbocqÁ Indw) Ft edobÅnat aqÄo² tNÁn² õbtýo½m Rn° IoSqIotS eolbm qw.

CtXnt uan õnKeXuan auÊn enbo cquX ? enbo»o½m FtÐncnefyanWm— eÈ cnanbW- ]Õquau\n°: AXnWq Rn° ]lbqÁXm . HÁnwXcw IdobqKtteõew. HSqeo² au\neyh\w tIn¾m A±\qw DSt\ N¿qu]nbo . CXnWq IYbqtS hncw . \oºjqtS IncWecm Hcq Zoehw \oºtj ITo\anbo XÈobXm . AÈntX ¤ eo[w HÁqw epkn\qw t]n½n\qw FSecqÁXÈn–hwfbaoÈ . }K׺³ AudJbodqÉXm Ht bqw }Zeo»q \n\neo[anbouÃnbo . A nd¿q \qų m FÈnw \qÅtj AÅnaîntc D¾nbocqÁ Hcq õbw F\o ¤ õraobqÉ Indw InWqIboÈ. 49 . \qų fqªeoUmVoIjntWÁm Ae± m uXnÁouÃneqÁq . aqkqe° F\o q \ÈeBw ¨±ÅboÈ . CuÃn³ F\o m ¨±ÅboÈ . ¤ anXoco IY t]¹oSnº³ enbo»nudn ? uKneoÀÃWo ±: enbo»n² ain Iww ! ainIww ! F\o FÐq \oes¿obnWm . uKneoÀÃWo ±: fco. u\n r — uKneoÀÃWo uc . ]Õquau\n°: uKneoÀÃWo ± m CuÃn³ ¨±Åbqu¾n FÁlo¼oÈ . Rn\nWm ¨SoeÁm han[n\an obXm. ]Õquau\n°: Iqtl Zoehanbo . ]otÁ A qlo ¨W¿o\q \oº³ ]ql¿m Flºo \SÁou½ CÈ– CXm ¨±Åbqu¾n ? uKneoÀÃWo ±: F\o m Hcq h|]m\w I¾Xqu]ntd ¨±ÅuXnÁqÁq¾m . CuÃnkt¿ Iq½oI³ q Iqtl C¹ocpôq ]To qtÄntk m FuÐn Hcq AiÅXo Xnt\ eÁq IrSqÁq . CÁn³ HcqZoehw CÀqudJn Hcq ]qhmXIw enbo»qtIn¾oco qÁXm Rn° I¾q. Cºot\ tNbmXXot ufgw aItj IdynWw tNbmen° ubnKyXbqÉ ]ud BjqIujbqw ¤ hnbmem ecq¿o . IY Rn° ]lbnw . eÈntX XÈo j¼q . Hcq hnbmeo\m (FuÐn Hcq u]cq ]l¼q . Ae³ adbnj¿o² B IYbqtS hncw ]l¼q . an[eu\nSq ]t¾ncq Zoehw ¤ }K׺³ XqS»q \Án ote n° ]l¼q—Ae° tNbmXo½oÈ . ]otÁ CeotS eÁo½qw XÈo . \oºjqtS AÅna° \ncnbWÃWo cm AXofrc\nbocqÁq . ) Hcq aI³ D¾nbocqÁqu]n². AtXnÁqw aI³ hÅXo ntX Xnt\ncntjbqw IdynWw tNbmIbotÈÁq Xp±»bnbo fnTyw]oSo»q . \odeojouI½q Rn° ¨SoeÁq han[n\an o . CeotS F¿qÁXqetc XÈo. hwfbaoÈn . acqaI\qw t]Bot A±\qw XÅo² chu SnbocqÁq . ]Õquau\n°: AuX? ]lbnw . uKneoÀÃWo ±: FÐnbocqÁq IY FÁlo¼oÈ . ¤ IY ]l¼Xm FÁntWÁlo¼oÈ . AXq IÉ YbntWÁm Ae³XtÁ ]l¼q . FÁndqw AXq enbo»n² Iq½oIjqtS a\ôm F}X Np¿bnbouÃneqtaÁq \oº³XtÁ ¨±¿q]lbo°. AtXnÁqw ttItIn¾m Hcnjqw tXnSnul CÈn . FtÐÈnw }K׺³ \qÅjqtS fnhm}X¿o² DÉXq ]reqÉobq¾m . Rn° AXq uI½o½q \o±Ãpe\nbouÃnbo . ]Õquau\n°: \oº³ m AÁq Iwo»q ]XoÁndq ebuô Bbo½qÉq . \oº³ Hcq Zoehw ¨W nd¿q uetl Nod Iq½oIujnSqIrSo ¤ AÄdejÃo²\oÁm B½jw ]oSo»q Ijo qÁXm Au¥iw I¾o½m AÄdejÃo²\oÁq \oºtj XÈqXqSºo . FÐn t]uB B ]qhmXI¿otd IYn FÁq Rn° uNnZo»q . Ae³ B hnbmeot acqaIt\ IdynWw Iko Ww FÁq \oLbo»q. CwBpgm Cetc ]ToÃo»qu]nbo .uKneoÀÃWo ±: IdobqKtteõewXtÁ . AXq\oao¿w A±° hÅXo»oÈn–FÁÈ FuÐn Hcq eoZy FSq¿m ¤ acqaI\q uetl Hcq hm}Xptb IdynWw IkoÃo»q tInSq¿qet}X . F\o B ]ToÃm CÈnXn n° u\nw eoNnco»n² \oes¿o CÈuÈn. CXq IdobqK[±Åw FuÁ ]len\qÉq. \qų m HÁqw Hcloeqw CÈ .

CÀqudJbm qw Aºot\ Bbn² tInÉntaÁq eoNncaqt¾Áq uXnÁqÁq . atÊnÁqw Rn° CXo\q ]Õquau\n°: C¹ocobôq ]To»m]To»m F\o B ueZ¿o² ¤ Iq½oI³ uNcquan FÁnWm F\o q õbw. AXqw ]Wo ucnSq ]lbnw. Ae° aZocnfobo² \oÁm Ww . ±: ¨–uin . HÁnaXq an[e\qw CÀqudJbqw ebôqtIn¾qXtÁ \Á uNcqIboÈ. AXo\q ]Wo cqwIrSo HÁm Denio Ww—Fºot\ ? uKneoÀÃWo Alo¼oÈ. ]Õquau\n°: ]otÁ AXqIrSntX Rn° Hcq eoZyIrSo FSq¿qe»o½q¾m . uKneoÀÃWo ±: Rn°XtÁ uNnZo qw–bntXncq hwfbeqaoÈ . ]otÁ ecquÄntd ect½ . uKneoÀÃWo aSºoect½. AbnjqtS ttIbo² ]Ww FeotSbnWm DÉXm ? Rn° Hcq Infqu]ndqw tInSq boÈ . Wo ±: uNnZou WtaÁq \oLbo»o½q¾m . ecn° u]neqÁ }]õq BcntWÁm oÈn¿a\bm ² \ÄrXocoÃnSnWm . \qų tNuǾXm FÈnw tNÇWw . CXq Rn° XIcnln n° \oLbo»oco qÁq . hwfbaoÈ . edob [\en°–AXoan- ]Õquau\n°: ar± \qg\t}X. 50 . B }]õq DSt\ CeotSecqw . ]otÁ an[e\m C}X Indu¿ hw_áw XqSºqÁXqw teSoÃoÈn. ]Õquau\n°: foÁ\q Nodeo\q fpdq]½cq tInSqÃn\nWt}X õnew . ]Wo cq _qªobqÉ BjntWÁm F\o q \È \oLbaq¾m . uKneoÀÃWo ±: HXqºouÃneqw . B t]Bot\ ]l¼q hÅXoÃo n\nWq ]Wo . Ae³ Hcq ain fnTy nc¿obnWm . ]u¸ . Zq±_qªoI³ tNÁq uN±ÁqIj¼n² FÐqtNÇqw ? cnPnem CwBpgm cnPnetÈ ? \ÅjqtS h¹Sw Bcq uI³ qw? ]Õquau\n°: fco–fco. uKneoÀÃWo ±: AXot\ qlo»m F\o qw \È õbaq¾m . AXm D¾nIbotÈÁlo¼n² an[e° ejtc HXqºouÃneqw . uKneoÀÃWo ±: fco. CÀqudJbm q edob [\enîncnb }]õq ³ Btc¹odqw hw_áw XqSºqÁXnWm Ae³ qw u}fbôm . FÁndqw . Au¥iw ect½ . AXqtIn¾q Rn° Aetj Hcq edob }]õqeo\q tInSqÃn° \oLbo»oco qÁq . uKneoÀÃWo cq ]l¼Xq \È IncyanWm . \oº³ an[eu\nSm CÁnjt¿ fWmTtbÃÊo \ÈeBw HÁq uNnZo Ww . ]len° InWqÁoÈ. ]- ]Õquau\n°: aZocnfobo²\oÁq aSºoeÁn² \ÈeBw HÁq uNnZo cqXtÁ uNnZo Ww. CuÃn³ ¤ [o ncw FuÁnSq InWo qÁXm \oºjqtS hinbaqt¾Áq te»o½nWm. Aºot\XtÁ . AXqtIn¾q ]lbnw. ]Õquau\n°: Rn\qw \oºjqw Hcqu]ntd uZgytýn² an[e° ASºouÃneqw . an[e\m CÀqudJtb õncybn o Iou½WtaÁm Hcn}Kiw D¾m .uKneoÀÃWo ±: FÁn² CÀqudJbm m CXqItjÈnw \Án o te cquX ? ]Õquau\n°: AudJ}K׺tj Ae³ qw ]q±anWm ISdnôq_q qItj AÈntX Cecncqw ttItIn¾q tXnSquan? IdobqK¿ot ar±ª\yw—atÊÐq ]lbt½ ! uKneoÀÃWo ±: IdobqK¿ot ar±ª\yw XtÁ .

HkoÃo n\nWq õnew . cqXm . F¹odqw \ÄrXocoÃn½otdt n¾q hw_áw DSt\ \S¿o j¼n² \ÁnbocqÁq FÁqÉ B}Kiw e±ªo»qtIn¾qXtÁ eÁq. uKneoÀÃWo ±: AtX–AtXnÁq InWt½ . ¤ ]Õquau\n°: \oº³ ]Ww HÁqw hinbo uKneoÀÃWo ±: ]Ww tInSq¿o½m F\o m FÐnefyw ? ]Õquau\n°: AXnWq Rn\qw ]lbqÁXm .IqÅoWobqtS a jqtS ttIbodqÉ ehmXq ³ Ht Ah¿q ³ FÐqtIn¾q ]ToÃo qw ? InWt½ . 51 . c¾qZoehwtIn¾q ]Õquau\n\q u}In[w Iqtl HÁq fao»q . FÁqw ]l¼q ]Õquau\n° AeotS\oÁq Idieqw Np¿]lbdqw IrSntXbqw Xt uKn]yanb BudnN\ uKneoÀÃWo ucnSq tejoenbo Alobo»Xot ufgeqw ep½oud q aSºouÃncoIbqw tNbmXq .

d¸mao q½oAÅ q½p ! \p CÀqudJubnSm ¤ eoecw ]l¼quen ? q½oAÅ: GXq eoecw ? ]Õqua\e°: u\n r. d¸mao q½o uNnZo»n² Ae³ Xp±»bnbo alq]So ]lbqanboco qw . CÀqudJbm m AXq u_nªyanequan ? d¸mao q½oAÅ: Rn° Fºot\bnWm CÀqudJbm FÁm CuÃn³ ]lub¾Xm? m u_nªyanequan CÈubn ncw InWqÁouÈ ? ]Õqua\e°: CXtÈ IqlqÄm . Hcq ]dIua² Au¥iw hap]¿o² CcqÁq. ]Õqua\e°: Xocqa\ôoÁq ]l¼m d¸mao uIfe°\ÄrXoco: Aºot\XtÁ . CÀqudJubnSm Bcq uNnZo qÁq? ]u¸. ]Õqua\e°: Btj C\obqw Ab»ouÈ ? F¿puÈ? FÐnWq alq]So HÁqw F\obqw uIfe°\ÄrXoco: AÁqXtÁ Btj Ab»q . \p ¤ eoecw HÁqw AlobouÈ? Aht¿. (d¸mao q½oAÅtb u\n p½m ) AXqtIn¾nWm FUp. A±° FÐo\q telqtX FtÁ uZgytÃSqÁq . uIfe°\ÄrXoco: d¸mao q½o eoecw H\qw AloboÈ . ¤ ain]n]oItj FÈnw Neo½o ]ql¿n Ww. d¸mao q½oAÅ: CtXÐq IYbnWm A±n ? FuÁnSm Bcqw Hcq eoeceqw ]l¼otÈtÈn. t]Bot IqlqÄm —u\n r . Incyw h|Incyanboco t½ FÁtÈ AÁm FuÁnSm ]l¼Xm ? AXqtIn¾m Rn° BucnSqw ]l¼o½oÈ . Alobt½ . ar± oÈn¿ \ÄrXocoÃn½otdt n¾q Rn\oÀqudJbm q hw_áw XqSºoÃn° \oLbo»oco qÁq. ]Õqua\e°: d¸mao d¸mao q½oAÅtb eojo n° ]l¼q . - ]Õqua\e°: FÁn² fcoXtÁ . Xocqa\ôoÁq t]Bot [o uIfe°\ÄrXoco: CÀqudJubnSqXtÁ uNnZo cqtX —AXtÈ \ÈXm ? ]Õqua\e°: Xocqa\ôoÁq aineoUmVobnWm . Bt½ . Xocqa\ôoÁq d¸mao q½o¨Sq ]l¼o½q¾nboco qw FÁq Rn° eoNnco»qu]nbo . DSt\ ]Õqua\e° d¸mao A±t hap]¿q eÁq\oÁq. \ot a\ôm Fºot\bnWm . q½otb a\ôodn Ww . a\bm ² F¿p½qt¾¹o² Au¥iw \ntj¿tÁ CeotS F¿qtaÁq uXnÁqÁq . \otÁ uZgytýXm . \ÄqXoco AeotS CtÈÁqw \ndÕqZoehw Iko¼ou½ a\bm ² F¿qIbqÉq FÁqw BWm Ab» B³ aSºoeÁq ]l¼Xm. d¸mao q½p! \p ¤ ar± oÈn¿ \ÄrXocoÃn½otd e±¿an\w uI½o½qu¾n ? d¸mao q½oAÅ: CÈn. CÁq ]qd±t» Rn° c¾naXqw FkqXp½q¾m . 52 . Ijeq ]lbqÁquen ? Ikq¿q te½Ww .Blm ]Õqua\et IqWmToXw an[e° aZocnfo q u]nbo BulkqZoehw Iko¼XotÂufgeqw HcqZoehw cn}Xo ]Õqua\e° tX o\obo² A¿nkw DBn° Cco quÄn³ uIfe°\ÄrXoco ¥WqIko¼q eÁm AIu¿ q ]Xoequ]ntd u]nIn° õneo qÁXq I¾m Xt hap]w Cco n° ]Õqua\e° Befytýq .

q enºot nÉcquX ? FeotS Io½qw _q m ? Rn° CÀqudJn: CXo² \È A»o² ASo»o½qÉ _q FÁm Au\|go»m edob±t\ Alobo nw . \p FÐnWq enbo ubn? ” qÁXm ? CÁn³ ]l¼anXocobqÉ IÉ Y- CÀqudJn: AÈn. FÁn² AejqtS a\hlobnatÈn . Incyw \S quÄnuk Alobner . ³ Ctȹo² AXqw m CtXnÁqw Alo¼qIrtS Iq½p . CXot\ÃÊo A²]w AeujnSqXtÁ HÁq ]l¼qu\n Ww. ¤ ]qhmXI¿otd A»q ejtc Np¿bnWm. CÀqudJn: (Nolo»qwtIn¾m ) AXq }]bnhauÈ edob±n . uIfe°\ÄrXoco ueKw Fkq\pÊm Fkq¿qenºo tej ¿q eÁq enbo»q a\ôodn qÁ auªy— ]Õqua\e°: CXm B alqeSoXtÁubn ? uIfe°\ÄrXoco: ¨–uin . ]Õqua\e°: FÐÁm Du¾n FÁlo¼oÈn ? CÀqudJn: edob A¸c ]Õqua\e°: F\o enºou n. m Du¾n FÁlo¼oÈ . ]Õqua\e°: \È Hcq _q ]Ww CuÃn³ XcnatÈn. FÁn² ]¾q]u¾bqÉ \SÃq}]IncantW¹o² CXq \pbouÃn³ Aloub¾ Hcq IncyaoÈ. DSt\ Fkq\pÊq\oÁq. ]Õqua\e°: Fkq¿m HÁq enbo»quI³ uIfe°\ÄrXoco Fkq¿q enbo qÁq . (\ÄrXocoubnSm ) Xocqa\ôqXtÁ ]lbr . AtX . \qų m AejqtS Alboud q u]neqI . ufgw aqJXneo² . CuÃn³ IdoIndw AuÈ ? AXqtIn¾q Rº³ q õbw–AXnWq ]len° eÁXm . \ÄrXoco ]l¼Xot\ n³ A[oIanbo u]nXnbm}]w ]l¼o½qw aÊqw Rn° uI½lo¼q . Xocqa\ôoÁqw IrS FkqtÁÉWw. t½ . Du¾n ]Õqua\e°: edob A»nbo½m Ft aI³ HÁm A»SoÃou»njr . F\o q InWn° ejtc _ªÃnSnboco qÁq. ejtc Nodeq¾neqw-]otÁ CXo² edob ttSÃqXtÁ Du¾n FÁm Alo¼oÈn . fnIqÐjanWq edob±n . Rn° \ntj IqjoÃn° X eBw AeotS F¿qw. uIfe°\ÄrXoco Hcq Ihnduadqw ]Õquau\n° uIn»ouîdqw CcqÁm CÀqudJtb ]Õquau\n° Xt ASqt uIn»ouî² Ccq¿o ttItIn¾q ]ql¿q XudnSot n¾q ]lbqÁq: “t]uB. enboÃn° _iq}]bnhw . AuÃn³ Hcq endob nc° tX o\obqtS enXq ²eÁm uIfe°\ÄrXoco m Hcq Fkq¿q tIn¾qeÁo½qt¾Áq ]l¼q. ]Õqua\e\qw \ÄrXocobqw IrSo CÀqudJbqtS AI¿q ISÁuÃn³ CÀqudJn Hcq uIn»ouî² IoSÁq fnIqÐjw \nSIw u\n qIbnbocqÁq . ]Xqt enbo»n² aXo . CÀqudJn Nolo»q. “Fkq¿q Io½o —huÐnganbo .]Õqua\e° ¥WqIko¼m FWp½q ttIIkqIqÁq . Icq . ]Õqua\e°: Rº³ c¾njqwIrSo \ouÁnSm Hcq Incyw ]len\nWq aIuj eÁXm. ” ]Õqua\e°: \Ánbo! CÀqudJ Dlºnlnbo½oÈ . 53 cq ³. tNlqubcobqw IrtS D¾neqw .

uIfe°\ÄrXoco: CÀqudJbqtS edob±° XtÁbnWq \oLbo»Xm ? CÀqudJn: fco–\oLbou»nt½ . CÀqudJn: \oLbo» Incy¿o\q hÅXw ueWuan ? uIfe°\ÄrXoco: CÀqudJbm q hÅXaqu¾n FÁq Rº³ ¾Xm ? ¾ IncyaÈ CXm . lobWw . Xocqa\ôqtIn¾m u\nw eÁ Incyw ]lbr .CÀqudJn: ]¾q]u¾bqÉ \SÃq}]IncwXtÁ edob±° tNbmXn² aXo . uIfe°\ÄrXoco: CÀqudJbm CÀqudJn: Bcq \oLbo»q . tejoenboÃlbr . uIfe°\ÄrXoco: CÀqudJbm ]Õqua\e°: AXq fcobnboco Alobt¾? m Ht a\ôodnbo½q¾m . F\o u\n q IoS n° u]neqI. q ]Õqua\e°: (\ÄrXocoubnSm ) CeujnSq X± o»n² \qų m CÁm Hlºn° IkoIboÈ. m nw . aXo . CÀqudJn: FÁn² AXm Alo¼o½uÈ \oLbou uIfe°\ÄrXoco: CÀqudJtb Alobo»o½m \oLbou CÀqudJn: CXq ain eogwXtÁ–]otÁ FÐo\nWm FuÁnSm CuÃn³ uNnZo qÁXm? Alo¼o½q \oLbou ¾ IncyaÈn . F\o q Ido H½qw _n[o»o½oÈn . uIfe°\ÄrXoco: AXm CÀqudJbm q hÅXauÈ ? m Hcq hw_[w \oLbo»oco qÁq . uIfe°\ÄrXoco: (]Õqua\eu\nSm ) fco fco — \È D¿cw . Incyw \S quÄn³ an}Xw F\o q Alo¼n² aXo. \ot hna±Qyw Rn° AlobotÈ . aXo . CÀqudJn: CXo² FÐq hna±QyanWm ¤f|cn ! edob±° ]l¼Xm F\o a\ôodneqÁoÈ. ]otÁ FÐq hÅXw uNnZo dnWm ? 54 . ]Õqua\e°: Incyw \S t¾? qÁ habw eÈ eogaw eÁntdn–AXq Xp±¿qte - CÀqudJn: \S qÁ habw ecn°u]nIqÁ eogaw CuÃn³ Fºot\ Alobn° Ikobqw? Fºot\ Xp± qw? ]Õqua\e°: AXn–I¾quen C¹ocpôq ]qltÃSqÁq ! CÀqudJn: FeotSbnWq C¹ocpôq ]qltÃSqÁXm ?– Rn° adbnj¿oduÈ ]l¼Xq edob±n? ]Õqua\e°: AuX aIuj . quÄn³ Alo¼n²aXo—FÁtÈ CÀqudr — ]Õqua\e°: Xocqa\ôoÁq FÐnWq eoUmVoX|w ]lbqÁXm ? uNnZo uNnZo r. FÁn² CÀqudJbqtS a\ôq \qų uIfe°\ÄrXoco: AXq Incyw \S JXtÁ ]l¼Xm. \S quÄn³ an}Xw Aloub¾ IncyanWm—\oLbw Iko¼q .

IuBko ar± oÈn¿a\bm ² \ÄrXocoÃn½otdt n¾m CÀqudJbm m BudnNo» hw_át¿ÃÊo HÁq hwhncou WtaÁqte»nWm cn}Xo DlºobocqÁ d¸mao q½oAÅtb Cbn³ eojo»Xm . ¨a\en q ]l¼o½nWm ¤ [o ncw FÈnw InWo qÁXm . FuÐn CÀqudJtb _iq õbw! Ae³ q uZgyweÁn² F\o q I¾q\o²]n° \oes¿oboÈ . 55 . B³ ]cafqª\nWm . X\o q h|Ðanbo Hcq Iq½oýcqw c¾q õsXyîncqw D¾m . uejo Iko»o½oÈn . CÈ¿qu]nbo Xnaho qÁXq ejtc Nqcq w. \ntj CeujnSq d¸mao \aq q IoS n° u]neqI. –FÁn² hnan\yw Hcq [\oI\nWm. ]otÁ ]lbqÁq : ]Õqua\e°: hIdw eogawXtÁ . CÇn³ CÀqudJbm q hw_áw XqSºoÃn° BudnNo»qte» \ÄrXocoÃn½ot edob Hcq Cw\qw B}foX\qanWm . ¤ uIfe°\ÄrXocobqtS AeÙtb qlo»m CXqetc ¤ ]qhmXI¿o² Fºqw ]l¼o½oÈ. uIfe°\ÄrXocobqw Xt õncybqw XÅo² ¤ hab¿qXtÁ AecqtS AI¿qte»m D¾nb Hcq hwõngWt¿ qlo»qw CeotS A²]w }]hwKo»ou½ ¤ Aªynbw Aehn\oÃo qÁqÉq . ]reÉo h}Xfndbm q hap]w Hcq aT¿odnWq õ¸Ww . “ain\qõnuen eoUmVouL² fqª CXyõo[pbuX ! ” FÁ }]anWw teSqÃnbo uNcqÁ eo[aqÉ fqª\nWm. d¸mao q½o AÅ IBqI³ XqlÁm Fkq\pÊocqÁq . ttIbo² h|Ðanb Ahncw ]Waq¾nboco qÁXm Hcq \r² Äo\o ¨icobo² C½oco qÁq. q½o uNnZo t½ . X\o q õnKyefn² Io½ob õncybntWÁm FÈnbmu]nkqw ¨±Åbq¾nbocqÁq. FÁn² ejtc acynZ nc\qw hqfpd\qwIrSo BbocqÁq . Rn° FÐq tNÇt½! Cºt\ ]l¼qw Xn° uIn]¿n² tNbmXqu]nb f]Yt¿ f]o»qw eyh\o»qwtIn¾m ¤ esª° Dlºo. CÇn³ ejtc }ZeyÙ° FÁq ]l¼qIrSn . Iq¼o q½oAÅ: \È XÈq c¾q tInSq¿n² ¤eI A[oI}]hwKw D¾neqÁXÈ. ]Õqua\e°: F\o m ¤ udnI¿o² Hcntjbqw u]SoboÈ . FÁq ]l¼q \ÄqXocobqw ]Õqua\e\qw Xnku¿ qXtÁ ClºouÃnÁq . B³ InkmNbo² hqÀc° Atȹodqw H½qw eocr]obÈn .¤ en q uI½uÃn³ ]Õqua\e\q Iqtl uZgyweÁq F¹odqw CÀqudJbqtS eojºqÁ N}À_ow_wu]ntdbqÉ aqJ¿q\oÁq }]Xy¸anbo InWtý tt[cyw I¾uÃn³ fnÐXeÁq. Xt õncybo² AXou}]aanWm. uIfe°\ÄrXoco Xt AI¿q ISÁuÃn³ õncy I½odouî² IoSÁqlºqÁXq I¾q Xn\qw CcqÁq ttItIn¾q ]Xqt õncybqtS uZiw XudnSot n¾q eojo»q . ]Õqua\et aqlobo² u]nbo Au¥iw Xt õncyubnSm CÀqudJbqtS fnTyt¿qlo»q ejtc IqWmToXu¿ntS ]l¼q . uIfe°\ÄrXoco: d¸map ! d¸map FÐnWm Dlºoubn ? u\cw H°]Xm ASo»oÈn F\obqw. m? uIfe°\ÄrXoco: FÐnWm CÁm C}X A[oIw Dl d¸mao q½o AÅ: aqlq oubn ? AXn B uafbotd teÉo¿½¿o² Rn° aqlq n° D¾n ote»oco qÁq . Iq½oItj A[oIw dnjo cqXm. Iqtlu\cw ao¾nXocqÁq .

FÁn² F\o q hwfbaq¾m. \r² Äo\o XocobqÁXq t]nItIn¾nWm. FÁn² Abn³ Rºtjnt tNÁn² ¤ b}пot ASqt tIn¾qu]nbo ¨ucnucn IjeqI³ FÈnw ]l¼qXcqw . AXq hXyantWÁm ¤ eoUmVoI³ DlÃo»q t]BqºujnSqw aÊqw ]lbqw . aqlq FÁq ]l¼q teÊod aqlq ot o jbnw . n¾q ]otÁbqw I½odoutÁ CcqÁq . uetl B tInSoac¿ot DÉo² FuÐn Hcq eoZybqwIrSo D¾nboco Ww. ¨ —uin! AtXnÁqw uNnZo»qIrSn . uIfe°\ÄrXoco: Rº³ CÀqudJtb InWn° u]nbocqÁ e±¿an\w HÁqw uI³ u¾? d¸mao q½oAÅ: CÀqudJ F\obqw Dlºp½ouÈ ? B t]Bm ¤ÇotS cn}Xo A[oIu\cw enbo qÁq. hr¸maw 56 . F\o q d¸mao q½otb AeotS HÁqtIn¾qu]nbo B eoufgºtjÈnw InWo WtaÁq ejtc Xn²]cyaq¾nbocqÁq . Ae³ ]l¼Xm ¤eI b}кtjÈnw BeobqtS f2otIn¾q XocobqÁXntWÁqw ]qIbm q h|tX f2o HÁqw CtÈÁqw AXm Alobo² hiPanboco qÁXo\n² AlobqÉ Zo o² \qų InWqÁXqan}XaÈntX AXot\t n¾q bntXncq }]ubnP\eqw CtÈÁqwaÊqanWm . Abn³ ]lbqÁXq Iq½oI³ q IrSo u_nªyw ecoIboÈ . FÁn² Rº³ AXq õneo nloÈ— FÈnw a\ôodnbo FÁq \So qw . t]nI-t]nI-fqªt]nI . ¤ hn[q q½oIujnSq teÉ n± hr¸maw Hco dqw ]l¼qtInSq boÈ . Dlt nkobqÁXqtIn¾q fcpc¿oÁq eÈ hqJu Sqw ecquan FÁlo¼oÈn. FÁnudn t]nI \ÅqtS ASq jbo²\oÁr¾neqÁXqu]ntd IBodqw aÊqw udfw D]}Zeo boÈ . FtÐncVqXw ! ¤ \r² Äo\o FÁm F}X uLnganbo uI³ qÁXm FÈnw Hcq CcoÄqN}IanWm . uIfe°\ÄrXoco: Xpe¾o m Aºot\ Bboco qw . AeotS F}X BjqIjqw Xoc qantWÁq ]lbn°]nSoÈ. atBBtejo»wXtÁ IBo\q \ÈXÈ u]n² ! uIfe°\ÄrXoco: BcnWm ¤ eoUmVo¿w ]l¼Xm ? tI}hn¿ FBtb qlo»uÈ ]l¼Xm? AXm Aô² FBbnWm . AXot DÉo² FuÐn Nod eoZyI³ D¾m . d¸mao q½oAÅ: FÐnWm B eoZy \oºjncqw a\ôodn n¿Xm ? uIfe°\ÄrXoco: AXot\ qlo»q uNnZo»n² B CÕo\ptb± hnbmem teSoteqw. B IÄo\o m Hcq edob endm uaudn½q te»oco qÁq–Hcq tInSoacwu]ntd edob Hcq endm. CÀqudJubn an[eu\n \qÅtS uKneoÀ°Iq½oubn ]l¼qtInSq¿Xnboco Ww . d¸mao q½oAÅ: ]qIbnWq b}Ðw Xoco qÁXm FÁq Xocqa\ôm ]l¼Xm Iqtl eoUmVo¿antWÁq uXnÁqÁq . eÈ uõngmIqIjqw ]l¼q [coÃo qw . AXq t]nI u]nen\ntWÁnWq ]lbqÁXm . F\o m Hcq hwfbeqaoÈ . d¸map ! \p AXq I¾n² eohmabtýqu]neqw. B N}It¿ Xoco qÁXq t]nIbnWm . AXq aoSq încnb ¤ teÉ n± ]ql¿q ]lIboÈ. d¸mao q½oAÅ: FtÐÈnanWq eoufgº³ ? uIfe°\ÄrXoco: foe!–foe \ncnbW !–\ncnbW ! Rn° FÐnWq ]lub¾Xm? ¤ teÉ ncqtS Ivfdw AXyVqXwXtÁ . Aºot\ eÈXqw CÈntX ¤ CcoÄqtIn¾qÉ IÄo\obqw XrfoIjqw ]l¼Xqu]ntd uI³ quan ? — FuÐn Hcq eoZybq¾m .uIfe°\ÄrXoco: ¨-uin . B N}Iw ¤ \r² Ht bqw D¾n qÁq . CÀqudJ AÕnlqZoehw aqtÄ FuÁnSq Xpe¾otb qlo»m ¨ucnÁq ]l¼ocqÁq . \r² Äo\o fndIjo² FÈnSeqw ¤ tI}hn¿ FBeoj m HcqZoehw te»Xq Rn°I¾q .

Ae± F}X ha±Qîn± ! \qų F}X eoUmVoI³ ! d¸mao q½oAÅ: Bt½. bntXncq hwfbeqaoÈ. eÈ eo}Kiºujn N}Iºujn B tInSoac¿ot DÉo² te»o½q¾nboco qw–B± lobnw ? AXoÁm ¤ uinaw ejtc }]obanboco nw. HÁnaXq u¸}X¿o² u]neqÁXqw fqªw anlobn² Iqjo qÁXqw õhmaw NÀ\w tXnSqÁXqw KqcqIncWeîntc DÉ õbeqw }_n1Wõ2obqw CÈntXbn qw. uina[ra¿oÁq f2obouÈ? F\o m HÁqIrSo hwfbaq¾m . IÄo¿]n² aqXdnb Au\Iw eoZyI³ Ae± ¤ Zo o² tIn¾qeÁq InWoqÁXot hr¸maw HÁqw Ae± ¤ Pîw \Åtj Alobo»qXcquan ? Hco dqw tNbmIboÈ. Xpe¾o Fºot\ ¨SqÁq FÁm C¹ocobôq ]To» Hcq Iq½oubnSq uNnZo»n² FtÁuÃntdbqw d¸maotbuÃntdbqwXtÁ . Ae± HÁcd¸w DlqÃoIubn auÊn enºo \r² Äo\o hIdeqw AecqtS cnPy¿qte»qXtÁ ]Wobo»m CeotS IÃdo² tIn¾qeÁm Fl o. CXqtIn¾m FÐnWq ^dw ? aoÁ¿Ãn² Fºot\bnWm D¾n obXm . FÁn² ]lbqw . CuÃn³ ¤ \r² Äo\o D¾n n° teÉ ntc Hcq ]boôu]ndqw Nodeo½o½qu¾n? CÈ–hIdw \n½qIncqtS ]Ww . c¾q\ndq tInȺ³tIn¾lobnw . ]otÁ ue¾n¿ uXnÁynhanb IYIjqw aÊqw ]ToÃo qw . [raw f2obqÉXnWm . ¤ C¹ocpôqIncqtS eoZyI³ FÈw \qų q a\ôodn o¿ÁocqÁqte¹o² \ÁnbocqÁq . ChmuInjo² ]ToÃo qÁXm FÈnw \qÅjrtS Iq½oItj egjn o¿p± n\nWm . ¤ teÉ n± AXo\m ¤ Pîw hÅXo quan? FÁn² AecqtS edoÃw u]nbouÈ ? ¤ Xpe¾o . Hcq ehmXq 57 . ejtc BjqI³ DlqÃoI tInSq¿o½q¾m . CXo² dnõaq¾nequan ? uIfe°\ÄrXoco: \oLbanbo½m D¾neqw FÁnWm FÈnecqw ]lbqÁXm . Ft d¸mao q½o Cºot\bnWq [co»Xm ? Ce± ChmuInjo² ]ToÃo qÁXm ¤eI eoZyI³ HÁqaÈ . FÁo½m FÐnWq ^dw ? Hcq \n½qInc\m F¹odqw ¤ eoZy ]l¼qtInSq¿quen ? A\e[o ]Ww enºo \r² Äo\o]Wo _odn¿obo²\oÁqXtÁ tNbmXq . FÁo½m CeotS tIn¾qeÁq IÄo\o Ir½o. \n½qIn± \qų ain eoUmVoIjuÈ ? Atȹo² \r²Äo\o CeotS uInkou n½qte»q ]WotbSqÃo cqXnbocqÁquen ? AXo\m FÐq eoucn[anbocqÁq? \qÅjqtS ]WauÈ? \qų ]l¼u]ntd tNuÇu¾ ? ]u¸ .Ae± Hco dqw ]l¼qtInSq boÈ . FÁo½q Nod ]cp¸I³ Aetct n¾q tInSqÃo»m Nod A¸cº³ AecqtS u]cqIujnSq uN±¿q ]lbqÁ Hcq _iqan\w tInSq qw . d¸oao q½oAÅ: FÁn² AXq u\n o AlobcquX ? uIfe°\ÄrXoco: FÐq IYbnWq d¸map ]lbqÁXm . CuÃn³ Hcq teÉ nc°XtÁ [rawtIn¾q IÄo\o XocoÃo»q \rdq¾n qÁq . Ae± C\o FÐq tNÇWw?–\qų q ]To n° _qªoboÈnboco qw . CXq eÈ ar±¿oIjqtSbqw }]hnZ¿oÁque¾obqÉ Hcq uinauan FÁqIrSo hwfbaq¾m . uIfe°\ÄrXoco: Aºt\ ]lb¾ . IÄo\o I¾n² _iq edqÃanbo õwKobnboco qw . B± lobnw–\ncnbWar±¿o q an}Xw Alobnw . FÁn² \ÁnbocqÁqetÈn . uIfe°\ÄrXoco: AuÇn . d¸mao q½oAÅ: AXm FuÐn–]qIbm m Hcq f2obqw CÈn . d¸mao q½oAÅ: C¹ocpôqIn± \n½qIntc ]ToÃo qÁXq InWqÁouÈ . AYen hr¸maw AlobWta¹o² AecqtS ueZ¿o² uN±Ám tXnÃo CSWw . AXot }]hnZ¿o\n² Bboco nw ¤ IÄo\o XocobqÁXm. CtXnÁqw ]l¼n² teÉ nucnSq ]ÊqIboÈ . IÄo\o XocobqÁ Xoco»o² I¾n² u\nw AVqXtÃSqw.

q ecqÁq . Hcq Iq½o C¹ocobôq ]To quÄnkbm m Aet ep½o² DÉetcbÈnw ]q±anbo . F\o q \ÈeBw a\ôodnbo . \qÅjqtS cnPn întc telqw Ppebeºjn o C½q . B ]Éobo² tNÇqÁ fnu2b¿ot eoecw Btc¹odqw ]ql¿q]l¼n² Aetc Xdte½o jen\nWt}X teÉ nct I²]\. CÇotS HcqZoehw an[e° IÄo¿Ãndot\ÃÊo ]l¼q . F\o q _iqchw uXnÁo . CÁn³ Rn° uInkou n½q u]nbuÃn³ Hcq cnPneot IrtS e¾obo² ISÃql¿q henco q u]nbo . n° hwKXoboÈn . t½ — FÁn² d¸mao q½oAÅ: AtXºot\bnWm ? HÁnaXq Xpe¾o ueu¾ ? ]otÁ AXm ¨So qÁ anXoco ]To u¾ ? Xpe¾o Zoehw}]Xo ¨So qÁe± telqw IrdontcuÃntd }]es¿otbSq qÁe± an}XanWm .fcobnbo ]len° AeÁm Alo¼qIrSn . AXm FÐntWÁq uNnZo»uÃn³ hnbmeoîntc fnu2bw Iko qÁ ÙdantWÁq cnPneq ]l¼q. IS}]¿q hap]w Hcq tNlob _¹jneq I¾q . CÁn³ CÀqudJ Xpe¾o ¨So qÁXot }Iat¿ qlo»m F}X teSoÃnbo ]l¼q . Xdte½oÃÉotbÁnWt}X AXot u]cm . AuÃn³ an}XanWm CÀqudJbqanbo D¾nb hwhnct¿ qlo»qw \ÄrXocoÃn½otd qlo»qw d¸mao q½oAÅbqanbo hwhncoÃn°ue¾o eojo»qW±¿p½m \r² Äo\obquSbqw aÊqw e±¿an\wtIn¾q habw u]nbtÈn–CXq Iqtl eoUmVo¿anbouÃnbo FÁm ¤ ]cafqªnZnenb uIfe°\ÄrXoco q uXnÁobXm . ¤ teÉ ntc Hco dqw eof|ho cquX. 58 . FÁn² CÀqudJ Hcq Xpe¾o ¨So Rn° haXo nw. ¤ Iq½oI³ m Ht t\ntÅ n³ ejtc A[oIw Aloeq¾m FÁm F\o q uXnÁqÁq–Aºot\ AloeqÉXqtIn¾nWm ]u¸ . Ae± CXot XX|w \qÅjrtS CwBpgq]To» Iq½oI³ AlobquÄntdIrSo AloIboÈn . Ce± q a}кjqw X}кjqw CtÈÁm Ce± ]qlt¿nt ]lbqÁq. FÁo½qw \qÅujnSm Ht bntXncq a}Ðeqw X}Ðeqw CtÈÁq telqtX ]lbqÁq . uIfe°\ÄrXoco: F\o d¸mao q½oAÅ Dlºn° IoSÁq \ÄrXocobqw Dlºqen° õneo»q IoSÁq . uN± d¸mao q½oAÅ: F\o q Dl qw Dl q ecqÁq . ¤ fnu2bw Ae± tNbmXq uZep}]hnZw ecq¿o ¤ cnPyw aqkqe° Pbo»q. t\ntÅ Ae± q ]q±w uXnÁqÁXm . uIfe°\ÄrXoco: Bt½. d¸mao q½oAÅ: Aºot\ HÁqaÈ . CXo\q an}Xw tInÉnw C¹ocobôq ]ToÃm . uIfe°\ÄrXoco: AuÇn Iww ! d¸mao q½o ain hn[qenWm . CXq \È anXoco AtÈ? d¸mao q½oAÅ: ¤ Xdte½oÃÉobo² \n½qIntc uN± ntan ? uIfe°\ÄrXoco: AXq Rn° AloboÈn .

A^° \ÄrXocoÃnSm F}X Xoc p½qw uejoIko ntXXtÁ CXqetc Au¥iw Iko»q . FÁn² adbnj¿o² CXm Hcq ]qXqanXoco IY BIbn² Ft enb\ nco² Nod± ¤ ]qhmXI¿o² InWqÁ eÈ hwKoIjodqw Hcqhabw A_ªanbo Ft eoNnceqw Du¥feqw [co»q u]nen° FSbq¾nequan FÁq Rn° f¹o qÁXo\n² AXot\ÃÊo CeotS A²]w HÁq }]hwKou ¾Xm BefyantWÁq eoNnco qÁq . AXo² Nod± Ft edob hmu\ioXîncnbo½qw D¾m . ¤ IYbo² InWqÁ \ÄrXocoÃnSq Iqtl AanÐ nc\ntW¹odqw Au¥iu¿nSqIrSo¿tÁ Ft enb\ n± q ]coNbanen°u]neqÁ tNlqubco\ÄrXocobqtS hna±Qyeqw choIX|eqw ¨±¿n² hn[ncW ^nL\pbîncnbqw adbnj¿o² AXyq²IswÙoXobo² tebm týo½qÉecqanb \ÄrcoÃnSînucbqw \Ärcoanucbqw ]coihou WtaÁqÉ Hcq ZqweoNnceqw F\o m Hco dqw D¾nbo½otÈÁm Ft _qªoanîncqw \ogm]¸enZoIjqw Bb enb\ n± q [ncnjanbo a\ôodneqtaÁq Rn° eof|ho qÁq. ¤ Aªynb¿odqw F\o ecqÁ Nod Aªynbºjodqw Iqtl AeyeÙoXa\ôqInc\qw hm}Xpudnd\qw Bb Hcq \ÄrXocoÃnSot IYtb qlo»m ]lub¾oecqÁq .Gkm IBko ar± oÈn¿a\bm ² hrco\ÄrXocoÃnSm ¤ IYtb qlo»q fcobnbqw hXyanbqw Hcq ]qhmXIw D¾n n° Dl»m Bcwõ¿o²¿tÁ B ]qhmXI¿o² InWoÃn° u]neqÁ eÈ hwKXoIjndqw eÈe± qw eÈ hqJu uSn ]coõeuan FSbqu¾n FÁm B }K× I±¿nem BudnNoÃn° hn[ncW BefyaoÈn¿XnIqÁq . Cu¥i¿oÁm ¤ IY \SÁ Ind¿q \n²]¿Õq ebôq }]nbanWm . uejoIko»o½oÈ . Aeco² AXo_qªofndoIjqw ha±Qîncqw Bb ]ducbqw Rn° Alobqw . GXq PnXobodqw a\qgy± ha±Qîncnbqw eoUmVoIjnbqw _qªoanîncnbqw _qªofr\yîncnbqw h¿q jnbqw Ah¿q jnbqw InWtÃSqÁq¾m . AXq}]IncwXtÁbnWq \Ärcoancodqw DÉXm . ‘IBko ar± oÈn¿a\ ’ adbnj¿otdºqw }]hoªtý Hcq a\bqw hÄ¿odqw D²IswXbodqw \ohmXqdytaÁq ]lbtýqeÁXqw BIqÁq . uIfe°\ÄrXoco ]Õquau\n\q enbo»quI³Ão» Fkq¿q ua²]l¼ hrco\ÄrXocoÃn½otd Fkq¿nbocqÁq . FÁn² Hcq IYbo² ZqweoNncw IrSntX ¤eI }]hwKº³ tNÇqÁXouî² brulnÃo² B± qw ]coõeuan fWmT ubn D¾nboeÁo½oÈn. tNlqÃw aqX²u a\eI Incyº³ u\nu ¾Xo\n obXo\n² eoZynõynhw D¾nboÈ . F\o q adbnj¿o² \ÄrXocoanuc n³ A[oIw _iqan\aqÉe± Bcqw CÈ . A\qPîn± c¾n³ uejo Iko»o½q¾m . ¤ a\botd Iqu_cîncnb \ÄrXocoÃnSînco² c¾nat¿ BjnWm hrco\ÄrXocoÃnSm . Nod ]qhmXIºjo² ¤Indw Ppeu\nSqIrSo Cco qÁ ainîncnb Nod hnbm]întct n¾qIrSo Zrgyanubn ]coinhanubn ^nLo»ou½n NoduÃn³ ]lbtýqInWqÁq¾m . Cwupgo² ¤anXoco IYIjo² ]lbtÃSqÁe± FÈnw ]ud ÙoXobodqw Cco q Á bruln]y° hm}Xp]qcqgîncnWm . AXqtIn¾m ¤ ]qhmXI¿o² ]lbtÃSqÁ hwKXoI³ \oao¿w B± qw ]coõeaq¾nIbotÈÁq Rn° eoNnco qÁq . F¹odqw A^° \ÄrXocoÃnSm eubn[oI\qw ucnKobqw BbocqÁXo\n² a\eI hId Incyºjqw u\n oecn° \oLbo tý B³ hrco\ÄrXocoÃnSnbocqÁq . AXq 59 . Cu¥iw PnXyn ejtc hm}Xpudnd\nbocqÁq.

Cu¥iw Nolo quÄn³ enb c¾q Ieo³¿Sºjo² F¿o AeoSqÁqw Ieo¼q \p¾q\o² qÁqu¾n FÁq InWqÁe± q uXnÁqw. ]WwInfo² B± m B}Kiw ? AXn± oÈn¿q ? ¤ Xocqua\o uetl Hcn³ q InWquan ? ”–FÁq atÊncq¿o ]l¼Xq ueZenIyanbo Cu¥iw a\ôo² te»ocqÁq.hwKXobn o ]l¼q Xn° buYww fr}Zhm}XpIjqtS õ±¿nenbo½qXtÁ Indw Iko bnWq tNbmXXm. Hcqd¸wu]± q adbnj¿o² InWnw . Cu¥it¿uÃntdbqÉ uZih|õnew ]u¸ . Aebeºjo² bntXnÁo\qw eoufgeo[obnbo HÁqw CÈ. Au¥i¿oÁq a\eI Incyº³ Au\|go qÁn³ FÁ u]± an}Xua DÉq–bYn±Q¿o² Au\|go»ocqÁXq anhÃSo ncnb IncyÙîncnbocqÁq . Cu¥it¿uÃntd C}X hchXbqw hna±Qyeqw D¾nbo½m atÊncntj ]lbn° FÁn² hnªyaÈ . eynIcWfnhm}Xw teSqÃnbo ]To»oco qÁq . }fpbnet½ Cu¥i¿ot uZi¿oÁq udfwu]ndqw CtÈÁqXtÁ ]lbnw . ]coiho»n² Hcq XcoÄqw Alobn¿e\qan}Xw Cu¥i¿ot\ õbaoÈ. “XÄqcnt Xocqua\o InWntX Hcq InWou\cw ASob° Cco boÈ . hwKpX¿o² AXo ]coÇ° . FÁn² Cu¥i¿ot uZih|õne¿odqw }]IsX¿odqw c¾qarÁq hwKXoI³ an}Xw eoufgeo[obnbo ]lub¾Xq¾m . ]Ww ]oSqºqen° hna±Qyeqw Zvwyeqw DÉ eyõoNncoIjnb hm}XpI³ Xt uZiInÐotbÃÊo XuÁnSq ]l¼qecqÁ uõngmIqI³ FÈnw ¤ hn[q enhmXe¿o² X\o qÉ KqWºjntWÁq IcqXo \tÁ tRjo¼ocqÁq. FÁn² ]coinhubnKyîncnb a\qgytcÃÊo Cu¥i¿oÁm Aufgw ZbbotÈÁqXtÁ ]lbnw . hvÀcyeqw Idfdnb ttecr]yeqw Hcebe¿oÁqw Dt¾Áq ]len° ]nSoÈn. AecqtS FÈnbmu]nkqw DÉ eoNnceqw }]es¿oIjqw ¤ Hcq eogbt¿ hw_áo»ÈntX Hco dqw D¾nen° ]nSoÈn. “XÄqcnt Xocqua\obo² ASobt fcpcw uN±Ãn° D¾nb õnKywXtÁ ASob\q edobXm. FÁn² uIedw eocr]\ntWÁq ]len° ]nSoÈ . \S qÁXm NnSo»nSot n¾q In ItjuÃntdubn FÁq uXnÁqw. \ogmIîg\nWm F¹odqw fpd¿ot Zq±\qWwtIn¾m fqª\ntWÁm A[oIw BjqI³ m hn[ncWbnbo Aõo}]nbaq¾nbocqÁoÈn. \qÅtS hrco\ÄrXocoÃn½oud m Cu¥i¿ot\ õbaoÈ . Aeco² NodcqtS hna±QywtIn¾q Incyº³ Hcqeo[w fcobnbo¿tÁ \SÁqecqÁq FÁq ]lbnw. \nhoI fcobnbo½qXtÁ hswo»ocqÁqte¹odqw B aqJ¿oÁq aXobnboÈ FÁq uXnÁqw. [\enîncnb ]qcqgîn± q hm}XpIjo² AXobnb Nn]dyw D¾nbn² ]otÁ AecqtS uetlbqÉ h|õnet¿ÃÊo A[oIw ]len° D¾neqÁXÈn . Cu¥i¿ot ]coinh¿ot\ÃÊo õbaoÈn¿e± uIedw _qªoboÈn¿e± an}XuabqÉq. ]otÁ Xt NºnXobn o Xn° ASqt te»o½qÉXm tNlqubco CÈ¿q uKneoÀ°\ÄrXocotbbnWm . aqJhmXqXo uI½q uI½q Xn° Hcq ain]qcqg\ntWÁm Cu¥iw a\ôo² Xp±»bn ote»ocqÁq . 60 . Cu¥i¿ot uZit¿ qlo»m B]nZNrVw e±Bo qen° Rn° õneo qÁoÈ. ebôq \n²]¿Õnbo½qw ¤ [n±wy¿oÁq udfw IqleoÈnbocqÁq. Xn° Incy¿o\m AXo\o]qW\ntWÁq Xt uheIîncnb IncyÙîncqw . XtÁÃÊo Cu¥i¿oÁq edob Aõo}]nbwXtÁbnWm D¾nbocqÁXm . Cu¥iw hm}Xp}õnÐ\ntWÁm BZy¿o² ]l¼qu]nbXqtIn¾m C\o Au¥i¿ot h|õnet¿ qlo»m A}X A[oIw ]lub¾XoÈ . B³ \È tejq¿ \ol¿odntW¹odqw hvÀcyanet½ . I¾n² aîYt\uÃntd hqÀc\ntWÁq Xn° hienhw tNbmXo½qÉ IqdSancqw ¤ uõng»ntc \ÈeBw ]l¼q eof|hoÃo»ocqÁq. hn[ncW Aloeqw ]ToÃqw CÈn¿ [\enîn± q¾neqÁu]ntd . Cu¥iw hr¸ma¿o² fqªa\ônWm . Cu¥iw Aufgw Zq±_qªobÈ. ¤ IYbodqÉ aÊn± qw CXm CtÈÁq Xp±»bnbo ]lbqÁq . ” FÁm Hcq¿o FuÃnukn Hco ² ]l¼Xm Cu¥i¿ot a\ôo² fodnucJu]ntd IoS qÁq. eo²]¿o ISqI½o . InkmNbo² \È }fpbqÉ aqJeqw uZieqw : hwõngW¿o² C}X hchX aÊn± qw Rn° I¾o½oÈ.

Cu¥i¿ot A\qPîn± ha±QîncnWm . t½ . hrco\ÄrXocobqtS A\qP\qw AXoubnKy\qanb \ncnbW° \ÄrXocoÃn½otd ]cahmu\ioX\nIqÁq . ]otÁ \ÄrcoÃn½otdt n¾q ]len\qÉXm Cu¥iw Iqtl Ijo}õnÐ\ntWÁqIrSobnWm. \ÄrXocoÃn½otd Cwwu]ntd ]lbn¼n² aqgobqw . teÊodtýo nc° uKneoÀ° tNlqubco \ÄrXocotb eojo n° u]nbo . IYIjo edob CwanWm . Cºot\bnWq hrco\ÄrXocoÃnSqw uKneoÀ°\ÄrXocobqanbo½qÉ CcoÃm . IqjÃqcbo² DdtÃB Nn±¿qÁq . tNlqubco\ÄrXoco: FÐn C}X ASobÐcw ? eoufgeo[o eÈXqw Du¾n ? uKneoÀ°: tNÄnkoubn½q\oÁq Ilqu¿S¿q uIfe° \ÄrXocobqtS Hcq Fkq¿q eÁocqÁq. ]otÁ Zoehaq¾¹o² AÁqw IYIjo I¾ndqw Xs]mXoboÈn . Au¥it¿ ]qlu¿ m F¹odqw Fºt\ _iqan\o ntX Ikobqw? hrco\ÄrXocoÃn½oud q XtÁ hmXqXo qÁetc Ht bqw _iq }]obanWm. FÁn² AXm A}X ]ql¿qInWo n° \oes¿oboÈtÈn . AXq enbo» DSt\bnWq Xocqa\ôotd eojoÃn° I²]\bnbXm .Cu¥iw hrco\ÄrXocoÃn½otd Hcq hmu\ioX° Hco dqw BbocqÁoÈ . CÀqudJbqw an[e\qanbo 61 . Rn° ecnw . AXq \oÀnhmXqXobnbndqw enhmXeanbndqw Aºloen\qw }]bnhw. hweec¿o² aqÁrÊlq]¿Õq Zoeheqw . a\bm ² tNÁn² hrco\ÄrXocoÃn½otd ]¿nbÃqcanjoIboud m DSt\ eojo qw. aq¾m HÁq anlotbSq FÁq ]l¼m AInboud q u]nbo . ]otÁ eoSqÁ Incyw _iq}]bnhw . uKneoÀ° tNlqubcoboÈ¿q tNÈquÄn³ uKneoÀ°\ÄrXoco õ¸Ww Iko¼q ]ql¿q ]raqJ¿q eÁq NXqcwK¿oÁq õneo»m Icq ³ aqlo qIbnbocqÁq . AXq enbo» DSt\ B \oaog¿o²¿tÁ tNlqubco \ÄrXocotb eojo n° I²]\bnbo .. aqgo¼n² D]}Zeº³ D¾nboeuÁ nw FÁqÉ õb¿n² uKneoÀ°\ÄrXoco \ÄrXocoÃn½ot\ \oÀnhmXqXo [ncnjanbo tNÇnlq¾m . tNlqubco\ÄrXoco: fco. AXqtIn¾m tNlqubco \Ärco m Cu¥it¿ hmXqXo nXocoÃn° \oes¿oboÈntX eÁqu]nbo. tNlqubco\ÄrXoco B Zoeh¿o\m Hcq Ccq]Xq Zoehº³ aqÄm uIfe°\ÄrXocobqtSIrtS tNÄnkoubn½q u]nbo½q¾nbocqÁq . F¹odqw \ÄrXocoÃn½otdua² Ce\q \È õ2obqw hmu\ieqw D¾nbocqÁq . FÁn² ar± oÈn¿ a\bm ² Cu¥iw tNÁn² Cu¥i¿oÁq Xt hmu\ioX\qanbo hwhncoÃn° hn[o qÁXq ejtc }]bnhanbocqÁq. _ªtýq eÁXm ? uKneoÀ°: Aº½m HÁm FkqtÁÉn° I²]\bnboco tNlqubco\ÄrXoco: \Ärco ¥® Iko¼quen ? uKneoÀ°: CÈ. qÁq . Ce° \È hna±QyaqÉ Hcq eoIsXo q½obnIqÁq .. hrco\ÄrXocoÃn½otd qlo»m Cu¥i¿oÁq edob ]q±anWm D¾nbocqÁXm . AXot KqWuZng]coÇn\w HcqanXocobo² \ÈeBw D¾m. a\ôodnbo . tNlqubco\ÄrXoco: FÐn uKneoÀn . \ÄrXocoÃnSq IqjoÃqcbo² FB uX»qtIn¾oco quÄnknWm uIfe°\ÄrXocobqtS Fkq¿q tIn¾qeÁXm . uKneoÀ°\ÄrXoco. hrco\ÄrXocoÃnSm [\wtIn¾qw D²IswXtIn¾qw \ÄrXocoanco² aqJy\nWm . FÁn² Cu¥i¿ot Aõo}]nbw Aetcnt eoUmVoIjntWÁnbocqÁq . Xt bPan\t h|õnew aqkqe\qw Alo¼m KqWuZngºtj KqWo»qte» IÉ\nWm. Xn° AXohqÀc\ntWÁqw \È IncyÙ\ntWÁqw XuÁnSm Bcq ]lbqÁoÈubn AeucntSnt \ÄrXocoÃn½oud m _iqch¸beqw eoucn[eqw uXnÁqanlnWm .

IrtS FkqtÁuɾoecqtaÁq uXnÁqÁq . F\o u]neqI . NolobqtSIncWw ey2anbo X\o q a\ôodnbotȹodqw uKneoÀ\qw IrtS Nolo»q. DSt\ ecntaÁq ]l¼nWq aSºouÃnÁXm. uKneoÀ°: tNÄnkoubn½m AXohqÀcobnbo Hcq hm}Xp D¾qu]n² .tNlqubco\ÄrXoco AÁq ejtc ]coNbeqw Cweqanbo¿p±Áq . uKneoÀ° eÁq eojo»Xo\n² tNlqubco\Ärco ]qltÃSn° \oLbo»m AInbo² u]nbo Hcq Ad ob aqt¾Sq¿q ]qlu¿ q eÁq . HSqeo²– tNlqubco\ÄrXoco: uKneoÀn ! \oÇqwIrtS ecqÁouÈ . uIfe°\Ärco q hw_áaqÉ ]reÉoep½o² . hrco\ÄrcoÃnuSnSm CÀqudJtb qlo»q tNlqubco Hc¸ceqw f_mZo»o½oÈ . 62 . XÄqcn° HÁqIrSo Acqjot»bmXq—CXm FÈn hw_áwu]ntd AÈn . tNlqubco\Ärco aSºouÃncn° bn}X ]l¼uÃn³ uIfe° \Ärco ar± oÈn¿ hrco\ÄrXocoÃn½otdt n¾m CÀqudJbm q hw_áw XqSºo»n² _iqubnPyXbnboco qtaÁqw AXo\q tNlqubco\Ärco }faou WtaÁqw tNlqubco\ÄrcoubnSq ]lIbqw tNbmXo½q¾nbocqÁq . AuÃn³ a\eI eyeinc IncyÙ° Xnbuîu\n° Hcq ISdnôqtI½qwtIn¾q \ÄrXocoÃn½otd ASqt F¿oefnbo . CXq uI½uÃn³ uKneoÀ°\ÄrXoco q Nolo nXocoÃn° \oes¿oboÈntX Bbo t]n½o»olo»qu]nbo. “uKneoÀn . tNlqubco\ÄrXoco: ]lbr . tNlqubco\ÄrXoco: Rn° I¾o½q¾m . a\ôodnbo½otȹo² ASob° DW±¿o nw . ekobo²te»q tNlqubco\ÄrcoubnSm . Rº³ u]neqÁXntW¹o²? uKneoÀ°: ASob° \oLbanbo ecqw . AXo\m CÁqXtÁ edobXÄqcnt\ DW±¿o»q hÅXw enuºWtaÁnWm Acqjot»bmXXm . tNlqubco\ÄrXoco Nolo»qwtIn¾q uKneoÀ° ]l¼tXÈnw uI½q . Fkq¿m ASob° enbo»o½oÈ. AeotS XÄqcn° hw_áwtNbmen° \oLbo»o½nWm Fkq¿q eÁoco qÁXm . tNlqubco\Ärco tNÄnkoubn½q\oÁq aSºo CÈ¿qeÁXot ufgw CÀqudJtb qlo»q hrco\ÄrcoÃn½otd A\qP\qw AXo_qªoan\qanb \ncnbW° \ÄrcoÃnuSnSqan}Xw A²]w }]hmXneo»o½q¾m . c¾njqw ueKw a\bm ud q \SÁq .) hw_áw Iko»q ]otÊZoehw IrS¿tÁ a\bm udq tIn¾qecqÁqet}X. I¾o½qu¾n FÁlo¼oÈ. ” FÁq ]l¼q ]qltýq. Cºt\ CÀqudJbqanbo \qÅtS tNlqubco\Ärco aqÄqXtÁ ]coNbanbocqÁq . uKneoÀ°: eojoÃn° I²]o» Incyw Xocqa\ôoud q a\ôodnbo½qÉXqu]ntd ASob° eoNnco qÁq. Xocqa\ôqtIn¾m B Iq½otb I¾o½qt¾Ám CuÃn³ FuÁnSm B Fkq¿q tIn¾qeÁe° ]l¼q . tNlqubco\ÄrXocotb eojo n° uKneoÀt\ Ab» DSt\ \ÄrXocoÃnSm Iqjobqw ¥Wqw Iko¼m CÀqudJtb¿tÁ DlÃnbo a\ôo² [yn\o»qw cho»qw tIn¾q ]ql¿q ]raqJ¿q eÁq\oÁq . Fkq¿qtIn¾q eÁe\nuWn \ouÁnSm ¤ hw_á¿ot eoecºtjÈnw ]l¼Xm ? uKneoÀ°: AÈ—AXq XÄqcn°XtÁ Acqjot»bmXq . Iq½otb (FuÐn Hcq u]cm Acqjot»bmXq— N}Àõn\q FuÁn No}XudJ FuÁn auÊn Hcq u]cm Acqjot»bmXq.

AXm CuÃn³ DW±¿o ntX IkoboÈ . m Hcq Incyeqw Xnbuî\e°: Hcn[ncw ^bdnu ¾Xq¾m . ]¾m HcÁynb¿o² f\obnkmN HÃo½o½m B \}Ä uXnÊqu]nbXm X»qeo\m ¨±ÅbouÈ ? Xnbuî\e°: CXm AÁynbaÈ . m FSboÈ . Xn»r . \ÄrXocoÃnSm: FÐq eoNncWbnbndqw ue¾XoÈ —CÁm F\o uI³ n° FSboÈn. \ÄrXocoÃnSm: CÁq f\obnkmNbnWm—f\obnkmN Hcq ISdnôodqw HÃoSnlotÈÁq Xn»qeo\q \oLbaouÈ? ]otÁ FÐo\m FtÁ eÁm D]}Zeo qÁq ? Xnbuî\e°: B[ncw ^bdn ganbo¿pcqw. \ÄrXocoÃnSm: FtÁ hn¸o tInSq¿ ¤ A[oI}]hwKo AcnWm ? Xnbuî\e°: DÉn½o² ]Õqua\etÂuadqÉ AÁynb¿odnWm CXm . \ÄrXocoÃnSm: CXq edob A\±QwXtÁ—Xn»qeot\ Hcq Incyw G²]o»n² ]otÁ FtÁ eÁm Cºot\ _qªoaq½o qÁXm FÐo\nWm ? Xnbuî\e°: icPobo² ASob\m HÃo½qtInSq n° ]nSqu¾n ? \ÄrXocoÃnSm: CÁq f\obnkmN Rnt\ncq icPobodqw HÃoSqIboÈ . \ÄrXocoÃnSm: fo¸ —fo¸ ! Rn° Hco dqw u]neqIboÈ— ]u¸ . B \}Ä eo[o»q FÁuÈ Xn»q CÁn³ FuÁnSq ]l¼Xm? 63 m FkqÁuɾoecqw FÁq uXnÁqÁq . Xnbuî\e°: B[ncw ^bdn n° Xo¹jnkmN inPcn p½otȹo² \Älq uZn- \ÄrXocoÃnSm: Fºot\ F¹odqw Xpct½–AÃp² uInSXo CuÈ ? n¼n² AÃp² uInSXobodqw uXn² qw . m CÁq Incywu\n n° HÁqw FSboÈ . Xn»q u]nbo Iqjo r.bmu \ÄrXocoÃnSm: F\o n. \ÄrXocoÃnSm: fco–fco. I²]\ eÁocqÁquen ? Xnbuî\e°: I²]\ eÁocqÁq . AXo\m Hcq icPo tInSq Ww . icPobuÈ ? \ÄrXocoÃnSm: FÐnbndqw Rn° CÁm HÃoSqIboÈ . Xnbuî\e°: ¤ \}Äo² hn¸o \ÄrXocoÃnSm: Rnu\n? Xnbuî\e°: ln°. AXo² HÁq Xstt eojbnSo¿Án²aXo . \ÄrXocoÃnSm: DÉn½o² ]Õquen ? fo¸! FÐnWm . AetÂua² \Älq tInSq¿o½qu¾n? Xnbuî\e°: CtÈ uN±ÃtÊIjw HkoÃoÃn° . \oLbw . icPo FkqXot n¾q eÁo½q¾m . \Älq uXnÊndqw ue¾XoÈn. n- \ÄrXocoÃnSm: CÁq \p FÐq]l¼ndqw F\o Xnbuî\e°: aÊÁn² \Älq eoNncWbnWm . CeotS CÈn¿ }]Incw alqeSo FkqXoÃo»b»q. ASob\m Hcq eoecw DW±¿o \q¾nbocqÁq. . Rn° Aánjo»q . \p t]n- Xnbuî\e°: CXm Ahncw HÁq u\n ntX IkoboÈn .

“FÐnWq tNlqubco ecn¿Xm . ]Xo\Õq ebônWu}X . u¸}Xw . C}X IqlqÄq InWo»n² tInjw . \ÄrXocoÃnSm: hnbmem eÁn² FÐnWm ? Xnbuî\e°: Abn³ edob uIa\nWm . \ÄrXocoÃnSm: (Dlt eojo»q ]lbqÁq . ueKw ecr–ueKw ecr ! FtÐncq hne[n\anWq \S¿w . aqÄqÉ hw_ẳu]ntdbÈn . FÁn² ]½ou]ntd ]Õq ¨Soecqw . ¤ icPobo² CuÃn³XtÁ HÁq Xstt eojbnSo o½n¼n² Xo¹jnkmN \}Ä uZnganbo¿pcqw. ueKw \S cquX ? e±¿an\º³ uI³ u¾ ? tNÄnkoubn½q\oÁqw Ilqu¿S¿ot Fkq¿q eÁoco qÁq . ” FÁqw ]l¼q \ÄrXocoÃnSm ]SoÃqcboud q u]nbo eceq u\n ot n¾qw CÀqudJbqtS hvÀcyt¿ ZsVanbo a\ôo² [yn\o»qw cho»qw tIn¾q\oÁq . ) tNlqubco . ]Õqua\e° Hcq _ncow±hnbmeot\ ecq¿oboco qÁq . \j° CeoSqÁq \ÄrcoXtÁ. Hcntj Ab»q ]ÕquenSm Cº½q ecn° ]lbr . \ÄrXocoÃnSm: ]Õquen? C}X egj\nWm Ce° ? CXq Rn° Alo¼uX CÈn . AXohqÀcobnWt}X–ZabÐo XtÁ FÁq ]l¼quI½q .Xnbuî\e°: ASob° Aºot\ DW±¿o»o½oÈ . Cºt\ Xnbuîu\n\qw \ÄrXocoÃnSqwIrSo HÃoSWtaÁqw HÃoSqIbotÈÁqw X± eqw fnTyeqw IdfdnbuÃn³ \ncnbW°\ÄrXocoÃnSm AI¿q\oÁq eÁq ejtctbÈnw ]l¼m \ÄrXocoÃn½otdt n¾m icPobo² Hcqeo[¿o² HÃoSobo»q. Xnbuî\e°: adenc n± hnbmeîn± ¤eI Incyº³ G² qIboÈn . Abnjqw Rn\qw XÅo² ejtc hmu\ianWm . B t]Bou\n. FÁn² AXm ASob° Aºot\XtÁ f½an nw . HÃo½ DSt\. CXq ]l¼qIkobquÄnuk m tNlqubco\Ärco ASqt¿¿o . CÀqudJ FÁ Hcq t]Bot\ uI½o½qu¾n? CÁn³ u]nXnbm}]w FuÁnSq ]lbquÄn³ IruS Du¾n ? CÈ— AXohqÀcobnWu}X —ZabÐoXtÁ . \ÄrXocoÃnSm: \aq qw Hcq hnbmeot\ G²]o Ww . a\eI \ndÕq õraoI³ ]Õqua\euÂXntWÁq X± o qÁq . C¹ocobôqw aÊqw Alobnat}X . tNlqubco\ÄrXoco: FÁn² ]otÁ \j°XtÁbnWuÈn ue¾Xm . B õnKw u]nt½—\qų q ]qltÃSu¾ ? 64 . C¹ocobôm AlobqÁ hm}XpItj Rn° CXqetc I¾o½oÈ. ]Õqua\e° PîenZw ]qltÃSobo»oco qÁq. AbnjqtS ASq ² Xn»qu]nbo eoecw ]lbr. ]So IblqÁXoÁqaqÄq XtÁ \ÄrXocoÃnSm Dlt eojo»q]l¼qXqSºo. Gdad nc° a¸na° Bbn²aXo. IoWlm . Aºot\boco quÄn³ tNlqubco \Ärcobqw uKneoÀ\qw ecqÁXq I¾q . B egju\nSq Rn°XtÁ HÁq uNnZo t½. \ÄrXocoÃnSm: tNlqubcp! u\cwu]nt Ènw aXo . Xn»qeo\m ¤ eoecw aquÄ FuÁnSq ]lbnbocqÁouÈ? Xnbuî\e°: CXqtIn¾m HÁqw ^daq¾neqIbotÈÁq uXnÁqÁq . Xnbuî\e°: ln°. que¾o \ÄrXocoÃnSm: A[oI}]hwKw ]lb¾—B IcnlqInc° hnbmem F\o FÐqwtNÇqw. F\o m FÐq hvÀcyanWqÉXm . Cº½q Ir½ot n¾q ecqÁq . Rn° ebô\nbo¿qSºo . anÊm CtXÈnw DSt\ eoucn[o Ww. B t]Bot\ Rn° hw_áw XqSºn° u]nWq.

\ÄrXocoÃnSm: hm}XpI³ C¹ocobôm ]To»n² es¿oboÈnXoco Hcq uZngw. 65 . CÁn³ CeotS eÁq ]n½q¾nbÁq tNlqubco CeotS D¾nbocqÁqteuÈn . Rn° _náew BeqÁXo\q aqÄm DÉXuÈ–]lbqÁXoÁq eoucn[aoÈn . \ÄrXocoÃnSm: FÐnWm–CÀqudJbqanbo uhe Du¾n ? Dt¾¹o² ]lbnw . tNlqubco\ÄrXoco: Cºot\tbÈnw ]lbqÁXq ainIwanWm . ]u¸. uInÃn½q IqÅoWobqw CÀqudJbqw Bbudn? tNlqubco\ÄrXoco: Rn° AÁq ]nSob t]Bot aqJw \ÈeBw I¾oÈn . AXm AeotStNÁq I¾n² Alobnw. \ÄrXocoÃnSm: ]qkbn½q ]nlqte I¾o½qu¾n ? tNlqubco\ÄrXoco: CÈn. \ÄrXocoÃnSm: FÐnWm C¹ocobôm AlobntaÁq Nod± ]lbqÁq — Alobnuan ? tNlqubco\ÄrXoco: AlobntaÁq ]l¼quI½q . \ÄrXocoÃnSm: hqÀcoXtÁubn ? tNlqubco\ÄrXoco: hqÀcobnbo½qÉ t]¹oSnenWm . uetl Hcq a\qgyu\bqw I¾n² Aºot\ }õao n° hwKXo ecoIboÈ. Rn° AXq \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco \pdn½q d¸maotb I¾o½qu¾n ? tNlqubco\ÄrXoco: I¾o½oÈn . FÐnWm—tNlqubcobqtS en q uI³ quÄn³ uhe DÉXqu]ntd uXnÁqÁq —Du¾n ? tNlqubco\ÄrXoco: FÐq uhen ? \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbqanbqÉ uheXtÁ . m FÐnWm A}X q uXnuÁ¾Xm–]u¸ . qw .tNlqubco\ÄrXoco: FÐo\m B õnKw u]nIqÁq ? B õnKwXtÁ ]lbWw . \n²]¿Õq ebôm Hcq ebuôn ? Ccq]Xq ebôo² hvÀcyaq¾nbn² AXm \n²]¿Õqebôo² FeotS u]neqw ? ¤ eI HÁqw ]lub¾ . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² uInÃn½q IqÅoWotb I¾q½q¾uÈn . ¤ hn[ncW \nbîncqtS hm}XpItjuÃntd AÈn . F\o hvÀcyaqu¾n? F\o m A}X CtÈÁnWq uXnÁqÁXm . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco telqtX aqJhmXqXo tNǾ . ]otÁ FÐo\m CtXÈnw ]lbqÁq ? \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJtb I¾o½qu¾n ? tNlqfmufco CÁn³ Ilqu¿S¿otÂIrtS u]nbocqÁXm AeotS tÈ ? tNlqubco\ÄrXoco: CÀqudJtb I¾o½q¾m . tNlqubco\ÄrXoco: Aºot\bnWm CeouS hÅXo oÈn. CÀqudJtb I¾ F\o m Aºot\ uXnÁo . Rn° Hco dqw BeI }]es¿o tNÇqen° a\ôm DÉe\Èn . AXnWm q tNlqubco\ÄrXoco: C¹ocobôq ]To»n² es¿oKqWw IrSqw FÁm F\o uXnÁqÁq. ]otÁ CÀqudJn AXo_qªobqÉ Hcq Iq½obnWm. \ÄrcobqtS uZieqw }]IsXeqw InWquÄn³ B Iq½o }õao qanboco qw. CeotS m Hcq FÄXq ebôneqÁXqetc ¤ \n½otd hm}XpI³ m CeoSqÁqw \oao¿w DÉ ]co}õaw XpcqÁXtÈÁq Rn° eoNnco qÁq .

\ÄrXocoÃnSm: tNlqubco ¤tÇtS Iqtl AttZ|Xobnboco Áq. tNlqubco q uI³ uWn . \ÄrXocoÃnSm: CtÇtS Hcq u\cuÄn m D¾nbo . \ÄrXocoÃnSm: ]qcqg\q hm}XphqJ¿o²aptX Hcq hqJw FÐnWqÉXm ? tNlqubco\ÄrXoco: hm}XphqJanWq edobXm FÁq \oLbo»n² AXo² aptX HÁqaoÈ. DSt\ eoUmVo a¸na° IncytanÁqw a\ôodnentX FuÁnSm Cºot\ ]l¼q : “Ft 66 . tNlqubco\ÄrXoco: }õao»qu]nbo . ISn¸o ntX \oes¿o FÐm ? \ÄrXocoÃnSm: uI³ r—HSqeo² ¤ taXÅhnbmeot ISn¸eqw aÊqw I¾ou½n FÁlo¼oÈn. tNlqubco\ÄrXoco: õnKywXtÁ .\ÄrXocoÃnSm: Bt½. tNlqubco CXqetc I¾ hm}XpIjo² FÈnw AXohqÀcobnb hm}Xp GXnWm? tNlqubco\ÄrXoco: CÀqudJn \ÄrXocoÃnSm: hwfbw CÈuÈn ? tNlqubco\ÄrXoco: hwfbw CÈn . tNlqubco\ÄrXoco: hncaotÈÁÈ . Rn° AeotS tNÁq hnbmeot ASqt CcqÁaqX² FWp½qu]ncnlneqÁXqetc FtÁ B hm}Xp IrtS rtS ISn¸o»qtIn¾ocqÁq . taXÅhnbmem Nolo»qwtIn¾q a¸nau\nSqw FuÐn alq]So ]l¼q . quan F\o m C}X }õaw ? \ÄrXocoÃnSm: FÁn² AXqtIn¾nboco tNlqubco\ÄrXoco: AXqtIn¾qXtÁ —AXo\m FÐnWq enZw ? AXqtIn¾qXtÁ. F\o q hwfbaoÈ . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² CXm Ft õnKywXtÁ . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² FÐo\nWm ¤ P\º³ FÈnw ¤ hm}XphqJ¿o² C}X }õao»q edbqÁXm? tNlqubco\ÄrXoco: }õao»q edbqÁXq uõngX|w XtÁ FuÁ ]lbn\qÉq . \È }õaw ISÁo½qXtÁ ISn¸o»tXÈnw. tNlqubco\ÄrXoco: hm}XpI³ qÁq FÁq uXnÁq- m CeoSqt¿uadqw Aºot\XtÁ . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco Fºot\bnWq te»oco qÁXm ? tNlqubco\ÄrXoco: Rn° Aºot\ \oLbo»o½oÈn . a¸na° FuÐn C¹ocobôo² taXÅhnbmuenSq Nolo»qwtIn¾q ]l¼q. Rn° CÁn³ adenc¿ot Incyt¿ qlo»q hwhncoÃn° HcqZoehw a¸na° hnbmeot\ In®an° u]nbocqÁq . F\o q hm}XpItj ejtc }õaanWm . Au¥i¿ot õncy (taXÅhnbmem FÁnWq u]cm FÁq uKneoÀ° ]l¼q . ]lbnw. \ÄrXocoÃnSm: hm}XphqJw hncaotÈÁnWm tNlqubcobqtS Aõo}]nbw . hm}XphqJ¿o² aptX Hcq hqJeqw CtÈÁq Rn° ]lbqIboÈ—FÁq an}Xw . ) Rn° tNÈquÄn³ hnbmem Cco qÁXot IqtlZrtc Hcq Ihndua² Hcq ISdnôqw enbo»qwtIn¾q CcqÁocqÁq .

uInÃn½q IqÅoWotb Rn° ejtc Iqk o . m AXod[oIw—F\o q hwfbaoÈ . Rn\qw ttI \p½o . fcobnWq tNlqubco ]l¼Xm . AuÃn³ F\o q a\ôo\q ejtc tt[cyanbo . C}X FÈnw B}Kiw Aejo² uXnÁp½qw B B}Kiw fnhm}XeocqªtaÁm ¨±¿m CÈnXn obXm CeoSqt¿ Hcq tt[cywXtÁ. DSt\ AeotS\oÁm FWp½q u]nboco Ww .õncytb Xn¹jqanbo ]coNban n° Rn° eoNnco qÁq —Xn¹³ q huÐngaq¾neqtaÁq Rn° eof|ho qÁq . AuÃnuk q tNlqubco. DSt\ Ft tNlqeocdo² C½ocqÁ Hcq ttecuanXocw Rn° ¥co ttIbo² ]oSo»q . ejtc \È uanXocw FÁm CwIocobôo² ]l¼q . DSt\ eoUmVo a¸na° . \ÄrXocoÃnSm: uI³ r—FÁo½q Rn° IÇq Iqtl u\cw ]oSo»qtIn¾qXtÁ \oÁq. F¹odqw Nolo»oÈ—a\ôo² AS o. taXÅhnbmeot ttIbo² uanXocw C½qtInSq¿q. hnbmem IrS¿tÁ D¾nbocqÁqeuÈn–AXnWm A}X ]co}õaw D¾nbo ueKw u]nbo j¼Xm FÁq uXnÁqÁq . tNlqubco\ÄrXoco: AXoIdfdnbo }õao»oco Ww . FÁn² ]otÁ AXot\ qlo»q }fao n¼Xm BeI hm}XpIjqanbo u\n q uN±» fnhm}Xeoucn[auÈ FÁq te»o½nWm . tNlqubco\ÄrXoco: Ae³ \ÄrXocoÃnSm: uI³ ttI\p½o. ” F\o q eÈn¿ NoloeÁq . hnbmem \p½qwu]ntd ttI Ft hap]u¿ q \p½o. ueKw a¸na° FWp½qu]nbo Aetj Ir½ot n¾q eÁm Ft ASqt \o±¿o . “¨–uin! F\o q _iqhuÐngwXtÁ . a¸na\q cho quan FÁlo¼oÈn FÁm F\o m Hcq f¹ . \ÄrXocoÃnSm: NoduÃn³ F\o m CXotdÈnw edob tt[cyanWm . taXÅhnbmem AXq enºo Ft aqJ¿q u\n o HÁq Nolo»q . eoUmVo a¸na° CtXÈnw I¾qwtIn¾q aÀinhu¿nSqIrSo ASqt ¿tÁ\oÁq . a¸nat aqJu¿ q Rn° HÁq u\n o. B hm}Xp FÁodqw Rn° Aejodqw ejtc }õao»qu]nbo. B IY uI³ uWn ? 67 . ” FÁq Rn° ]l¼q . Atȹo² Iqul rSo hÈn]º³ D¾neqanbocqÁq . taXÅhnbmem Ft ttI ]oSo»q—F\o q fcpcw BhIdw Hcq ucnanÕw D¾nbo . F\o m D¾nb Hcq }õaw ]lbn° ]nSoÈn . I¾qwtIn¾m Cco ]nSoÈntX Bboco qw. \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco B³ _qªoan° XtÁ . tNlqubco\ÄrXoco: fnhm}Xeoucn[anbXm HÁqw tNÇcqXm . tNlqubco\ÄrXoco: Ae³ qw AXod[oIw D¾nboco Ww . ]otÁ Ae³ Ft ASqt CcqÁq . F\o q AejqtS h|cr]w _iqIvXqIanbo uXnÁo . ” FÁq ]l¼q . tNlqubco\ÄrXoco: ]otÁ I¾uX CÈ–AuÈ ? \ÄrXocoÃnSm: ]otÁ I¾ou½ CÈ . Rn° FWp½oÈn. r–FÁo½q taXÅhnbmem AeoSqÁm FWp½q ]otÁbqw n° tNlqubco\ÄrXoco: AXq }õa¿ot aqJy ASbnjanWm . a¸na° X±Ãa ]l¼q . aÊq bntXncq }]bnheqaoÈn. CeoSqt¿ _qªobqtS anXoco ¨±¿q Rn° AVqXtÃSqÁq . AuÈ ? \ÄrXocoÃnSm: AtX–ttI ]ouÁbqw ]oSo»Xot ufgw u]nbo . CXnWq tNlqubcotb F\o m C}X hmu\iw. “¨ ! \ÅqtS õncybm q Xn¹³ Hcq hÅn\w tInSq qen° u]nIqÁquen? Hcq eoucn[eqw CÈ—tInSq nw .

FÈnwtIn¾qw u\n obn² B Iq½o m FtÁ u_n[o qtaÁq tNlqubco m u_nªyaqu¾n ? tNlqubcobqtS u_nªyanWm F\o qw u_nªyw . aSºoeÁo½q c¾qarÁcºq IjoÃo nw . IncyÙ° \ncnbW° . B Iq½o \Ärcotb I¾n² Hcq\oaogw hio qtaÁq Rn° eoNnco qÁoÈn . Ijou»nt½ . a\ôodn obn² ]otÁ D¾neqÁXm FÐm FÁq Rn° ]lbuWn ? Iq½o q \Ärcotb u_n[o quan FÁq uNnZo qIubn ? \È uNnZyw ! FuÃnknWq ]qltÃSn° eoNnco qÁXm? \ÄrXocoÃnSm: \ntj cneotd . Ft \olw m BLcyw— hwfbaoÈn- tNlqubco\ÄrXoco: B IY FÐo\q uNnZo uetlXtÁbnWm. DBoI³ InWt½. tNlqubco\ÄrXoco: cnaÃWo ]l¼Xm. u\n q u]neqI. \ÄrXocoÃnSm: FÁn² ¤ teÉ tÁ. CÀqudJtbbqw I¾o½q¾m– Rº³ c¾njqtSbqw fswKncnZochºtjbqw hna±Qyt¿bqw tNlqubco ue¾qweBw Alobqw. \ÄrXocoÃnSm: Ft \olu¿ n³ A[oIuan ? qÁq ? \ÄrXocobqtS \olw HÁq qIbnWq tNÇqÁXm . F\om CuÃnkqw \È ¨±Åbq¾m. \ÄrcobqtS KqWw Ae³ a\ôodn qw FÁqÉXo\m F\o q hwfbaoÈ. tNlqubco\ÄrXoco: AuÃn³ \ntj Fºot\ u]neqÁq—\ntj CeotS cnaÃWocqtS IYIjo \oLbo»o½ouÈ ! \ÄrXocoÃnSm: \ntjbm nuWn ? fco–ue¾XoÈn . ]È m CÀqudJbqtS õe\¿o²XtÁ AuÕn Buln D¾m . \ÄrXocoÃnSm: fco —FÁn² tIn¾qu]n¾ . Hcq Blq endob ncqw uKneoÀ\qw an}Xw aXo. ]otÁ c¾q Iq½oýîn±. CÀqudJbm qw InWnauÈn. tNlqubco\ÄrXoco: FÐnWq Cºot\ uNnZo qÁXm ? Iww ! AXq Rn° aquÄXtÁ Xp±»bn ob IncyanWuÈn . CÀqudJntb Cº½q tIn¾qecqen° \È Hcq ]È qw F½ntjbqw IrS¿tÁ tIn¾qu]nWw . tIn¾qu]nbo½qXtÁ BefyaoÈn. \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco CuÃn³ ]coiho CÀqudJbqtS \olu¿ n³ A[oIw \uÁn ? tNlqubco\ÄrXoco: Cºot\ uNnZo qÁXnWm F\o ¿ Incy¿o² ]otÁbqw uNnZo»nudn ? \ÄrXocoÃnSm: Bt½— tNlqubco FtÁbqw I¾o½q¾m . tNlqubco\ÄrXoco: AXq]otÁ tIn¾qu]nbn² aXo . tNlqubco IrS¿tÁ eÁnud F\o q chaqÉq . CÀqudJbqtS \olw FÐnWm ? ncqtS hm}XpIjqtS \olw _iqeoufgwX- tNlqubco\ÄrXoco: \È h|±Be±Bw . tNlqubco aÕdo² Ft ]È ot IrS¿tÁ . tNlqubco A^t\ u]nbo HÁm Alobo r. Ae³ AXohchbnIbn² \ÄrXocotb InWqÁ ¸Ww. AÁq aqX² nWm CeoSqÁm AXott[cyen° FÁm F\o q eof|nhw eÁXm. ± q aÊÁn² \oLbanbo u]nWw FÁnWq obnudn ? \ÄrXocoÃnSm: FÁn² bn}X aÊÁnjn 68 .tNlqubco\ÄrXoco: AXm CeoSqÁm CÁn³ Hcq Zoehw }]hmXneo»quI½q .

\njt¿ bn}X atÊÁnjnobn² FtÐncq ttegayanWm ? ]otÁ \Ärco ejtc Incyº³ DÉ BjuÈ . \Ärcotb F}X¾q egjn o eoSquan FuÁ hwfbaqÉq . \ÄrXocoÃnSm: ue¾–Ijo n± F\obt¿ tInÈw ecqatÈn . hn[ncW Cºt\ uXnÁnw . CÀqudJtbuÃntd ¤ adbnj¿o² Rn° Hcq t]®Iq½oubbqw I¾o½oÈn . nucnSq ]lbnw . Iqtl eoNnco»m HSqeo² : \ÄrXocoÃnSm: Rn° \ntj AeotS F¿qtaÁm Fkq¿m Ab»qu]nbo . CÀqudJbqtS hvÀcyt¿ qlo»qw Ae³ q fpdKqWw . tNlqubco\ÄrXoco: Hco dqw CÀqudJbm m Hcq au\neyh\eqw IqWmToXeqw CXqtIn¾m D¾neqIboÈ. tNlqubco\ÄrXoco: AXm B t]Bot\bqw an[et\bqw \ÄrXoco InWn¿Xo\n² uXnÁqÁXnWm. aÊÁn³. XuÂSw . tNlqubco\ÄrXoco: FuÃn³ Ab»q ? \ÄrXocoÃnSm: IqjÃqcbo²e»m tNlqubcotb eojo Ilqu¿S¿o\q alqeSo Ab»qu]nbo . FÁq ]l¼q tNlqubco\ÄrXoco AIu¿ q ISÁq . Rn° eoecw Ijo hrco\ÄrXocoÃn½oud q Ijobodqw CÀqudJbodqw DÉ c¾qeo[anb Bh2oI³ Au\yn\yw ]oWºo Au¥it¿ Iqulu\cw ejtc eyh\oÃo qIbqw D]}ZeoqIbqw tNbmXq. tX o\obo² Xt hmu\ioX° \ncnbW° \ÄrXocoÃnSq \o² qÁXq I¾m Au\yn\yw u\n o c¾qu]cqw Nolo»q.tNlqubco\ÄrXoco: AXnWq \ÈXm FÁq uXnÁqÁq . HÁqw BudnNo ntX Aºt\ FkqXquan ? 69 . AXqtIn¾m Au¥i¿o\q uPygmTt ¤ Xoc qI³ FÈnw I¾o½q Iqtl }õaw uXnÁo . F\o m ¤ Incy¿o² udfw }õaaoÈn. tNlqubco\ÄrXoco: AXq tNÇnw . Cu¥i¿ot uLngw Ir½² InWquÄn³ Ilqu¿S¿ot \ogmI±gbn² CÀqudJtb Hcqhabw HÁo»qtIn¾qecqtaÁnWm F\o q uXnÁqÁXm . \ncnbW°\ÄrXocoÃnSm: tNlqubco ]l¼Xo² F\o q Iqtl hwfbw uXnÁqÁqu¾. \ncnbW°\ÄrXocoÃnSm: FÐnWq ]lbqÁXm ? Ilqu¿Sw Xp±»bnbo FkqXoboco qÁq. \ncnbW° \ÄrXocoÃn½oud m FÈnw a\ôodn oboco qÁq . ]ToÃm CXqItj qlo»qw Ae³ m A\qcr]\nb an[et AeÙtb qlo»qw tNlqubco\ÄrXoco \ncnbW°\ÄrXocoÃn½oudnSq teSqÃnbo ]l¼q [coÃo»o½q¾m . CÀqudJn]coWbw . aÊÁn³ BWq ecqÁXm FÁm . tNlqubco\ÄrXoco: Cwwu]ntd . \ncnbW°\ÄrXocoÃnSm: FÐnWq \ntj¿tÁubn bn}Xn ? tNlqubco\ÄrXoco: \ntj IYIjo . Aºot\ Dl»q. \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm m BZywXtÁ ]q¿cobo² IÈqISo»anXoco Hcq au\neyh\uan IqWmToXuan D¾nIqÁXq fcoubn ? Ae³ \ntj Rn° F¿qtaÁq In¿oco qw. AXoÁq Rn° D¿cenZo . n° Btj Ab» DSt\ tNlqubco\ÄrXoco: AXqtIn¾m FÐnWq eogaw? CuÃn³XtÁ c¾naXm Hcq Fkq¿bbm Ww. \oLbo» Zoehºjo²XtÁ FÈn Incyºjqw fcobnbo \SÁq FÁq ecquan ? \ÄrXocoÃnSm: fcoXtÁ—FÁn² cnat uegw I¾o½q u]nenw . FÁn² A^u\nSm CuÃn³ XtÁ Alobo»q alqeSo eÁq ]lbr .

eoNnco»qeoNnco»m Cco quÄn³ InWqIbqw tNÇnauÈn . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco m A¿nkwCeotS . FÁq ]l¼m \ÄrXocoÃnSm Dlºn° Alboud qw tNlqubco\ÄrXoco \ncnbW°\ÄrXocoÃn½otd ]¿nbÃqcanjoIboud qw u]nbo . tNlqubco\ÄrXoco: X² ndt¿ ¤ eyh\fnÐo m ¤ habwaqX² \ntj Ijo XqSºqÁXqetc IjobqtS chw ¨±¿n² CÀqudJbqtS eoNncw AXqetc D¾nIboÈ. 70 . FÐo\nWm . A^°\ÄrXocotb Alobo»q aSºo hrco\ÄrXocoÃn½otd ]¿nbÃqcanjoIboud q tNÁq . ¤ eoecw Alobo- tNlqubco. Rn° C¿oco IoS t½ . IYIjo tNlqubco\ÄrXoco: CuÃn³XtÁ . F\o \ntj ]qltÃSqÁXq fcoubn ? \ÄrXocoÃnSm: F\o m CÀqudJtb InWn° ekqIqÁq . FeotSbnWm? \ncnbW°\ÄrXocoÃnSm: aqIjo² IoS nu\n? qÁq . ” FÁq ]l¼q aqIjoud q u]nbo . FÐnWq ]l¼o½q ^dw! aÊÁn³ tteIquÁcw etc ¸ao qIub \oes¿obqÉq . ]otÁ CÀqudJtb¿tÁ eoNnco nw. ]otÁ Ijo Iko¼n² DSt\ ]qlÃnSqanbo .tNlqubco\ÄrXoco: Bt½ c¾qarÁq Zoeh¿odI¿q Xp±»bneqÁ Incyt¿qlo»m u\nw FÐo\m C}X X± o qÁq ? F\o m A^°\ÄrXocotb InWWw . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubcobnWm ¤ eoISº³ FÈnw D¾n FÐnWq hncw? \ntj¿tÁ u]nbn² FÐnWm ? qÁXm . AÈntX Hcq Incyw \oLbo»o½m AXot\ÃÊo eyh\o cqXm . “AuX. aÊÁnjnWm ]qltÃSqÁXm FÁq Rn° A^°\ÄrcoubnSq ]l¼m A\qaXo enºobuÈn .

uIfe°\ÄrXoco. \p FÐo\nWq atBB eoj q I¿o»q cn}Xo m Hko qÁXm? CÁtd F}X u\cw enbo»q . CuÃn³ F\o q hIdhqJeqw Bbo . CÀqudJbqtS AÅbqw ]raqJu¿ q eÁq . A²]ua ]lub¾XqÉq. Dl d¸mao q½oAÅ: AÈ Iq½p . Fkq¿q enbo» DSt\ IncWecq Xlen½qõe\¿oud qw . uKneoÀ°Iq½oua\e°: CÀqudJbm m hqJu tSnÁqaoÈuÈn ? m Flºo . Cecm FÈnw ]raqJ¿q \oÁocqÁq . tIn»Åna° CÁtd ecqtaÁuÈ FkqXobXm . qw . Rn° ueKw IoSÁm Dlºoboco C\obqw eÁoÈuÈn CÁtd ecqtaÁuÈ FkqXobXm ? d¸mao q½oAÅ: fcoXtÁ . tIn»Åna° CÀqudJn: CÈn. fcpcnIsXo uInajanbocqÁq . h|õne¿o\m Hcq }]Inc¿odqw Nn]dyw Dt¾ÁÈ CXot A±Qw . ]Õhnc e½anbo hZybm m Hcq obocqÁq . uKneoÀ°Iq½oua\et\ qlo»m A²]w Ft enb\ nucnSq ]lbu¾ . aT¿o² ]ndS}]Ya°. edob]ÃSw. \ÄrXoco IqjoÃn\qw . FÁn² h|õne¿o\m A²]w Hcq eo\bw u]ncnbmI Du¾n FÁq hwfbw . ep½odqÉ IncyÙîn± . ¤bnjqtS _qªo AXoIr±ÅXbqÉXnbocqÁq . Rº³ Iqtl eognZo»q . uPygmT¿oubbqw I¾m CÀqudJbqtS anjoIaqIjoud q Iblot»Áq. uKneoÀ°Iq½oua\e° Iqjo õ¸Ww aqXdnbXq Iko¼m A±t\ In®an° Au¥i¿ot ep½oud q u]nbo I¾q aSºo . AÅbqtS Albo² u]nbo AÅubbqw I¾m. 71 . FÁq ]l¼q aÀinhu¿ntS AÅna\m AõoaqJanbo aoÊu¿ ¸mao q½o AÅbqw IrtSbolºo .F½m aZocnfobo²\oÁm Hcq BKa\w Blnw Aªynb¿o² ]l¼ IY \SÁXot ]ouÊ Zoehw cneotd ar± oÈn¿a\bm ² \ÄrXocoÃn½otd FkqtÁÉ¿qw In¿qtIn¾q ]Õqua\e° . Iqtl Iko¼uÃn³ CÀqudJn Iqjo n° ]qltýq ]raqJ¿qeÁq . CÁq ecqanboco ]oSo»q\o±¿oboco quan FÁqw Alo¼oÈn . A±° u]nÁufgw ? qÁq . AuXn F\o an[e° AeotS Cºt\ Ce± ]l¼qwtIn¾oco quÄn³ uKneoÀ°Iq½oua\e\qw õsXyîncqw tI½qw t]½obqanbo IbloecqÁXm Ce± I¾q . Cu¥it¿ AlobqÁ FÈne± qw Cu¥it¿ qlo»q \È _iqan\w D¾nbocqÁq . ufgw IrSobocqÁe± AececqtS }]es¿o qw u]nbo . CÀqudJn: AXn tIn»Åna° ecqÁq . Hcq Incyefn² ]ouÊZoehw ]qltÃSn° XcanIbotÈÁqw AXqtIn¾m AXot ]ouÊZoehw õ¸W¿oÁqX eBw F¿qtaÁqw AloboÃn° AÁqXtÁ c¾naXm Ab» Fkq¿qwtIn¾q a\bm ²\oÁq u]nÁ BjqI³ cn}XobnbXo\n² ekobo² Xnaho»q cneotd ua²]l¼}]Incw ]Õqua\e° In¿oco quÄnknWm F¿obXm . AuÅ . DSt\ d¸mao q½oAÅbqw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw CÀqudJbqwIrSo AIu¿qu]nbo. Xt aco»qu]nb ain\nb uPygmTt\uÃntd õraobodqÉ hId PpeoIjodqwte»m Cu¥i¿oÁm AXoenedyw D¾nbocqÁXm CÀqudJbo² BbocqÁq . d- CÀqudJn: HÁqw CÈn. uKneoÀ°Iq½oua\e° XudZoeht¿ e¾otblºo ekobo² ]reÉoeI h}X¿o² Xnaho»m AÁqcneotd h}X¿o² \oÁq ]qltýq ep½o² F¿obXnWm .

CÀqudJn: B u\ne² _iqeoufgwXtÁ . CÀqudJn: CÈ. C\o Rn° IcbqÁoÈn . _qªoan\nb uKneoÀ°Iq½oua\e° Cºot\ D¾neqtaÁq aqÄqXtÁ IcqXobocqÁq. ]otÁ ]Õquau\n° \ÄrXocoÃn½oudt n¾q hw_áw \S¿n° }faw Idfdnbo tNÇqÁqt¾Áq ]Õquau\n\qw uKneoÀÃWo cqanbo hwõngWw Iko¼Xot arÁnwZoehw uKneoÀÃWo ± an[e\q aZocnfo m FkqXob Fkq¿o² }]hmXneo»Xqw uKneoÀ°Iq½ouau\n° I¾o½q¾m . CÁn³ Hcq cn}Xo bZs±bnbo Rn° fnIqÐjw enbo»ocqÁq . FÁn² CÀqudJbm q uI³Ãn° C}X CwaqÉ en qI³ uetl HÁqw Ctȹodqw Xn\qanbo an[et\ qlo»q hwhnco»n² dÃbq¾neqtaÁm Alo¼m BefyaqÉ eoecw ¸W¿o² Alobo»q . uKneoÀ°Iq½oua\e°: \p cn}Xo Iqtl A[oIw enbo ]l¼q. AXq Rn° aqkqe\qw enbo»q . CXq uNnZo» ¸W¿o² CÀqudJbqtS Iqedbº³u]ntdbqÉ \p¾ IBqIjo² teÉw \ol¼qu]nbo . FÁn² CÀqudJn ua² nWo»}]Incw ]l¼uÃn³ Hcq inhychhrNIanb aÀinhu¿ntS. uKneoÀ°Iq½oua\e°: FÐnWm .AÅna° ecqÁXq I¾ DSt\ CÀqudJn Fkq\pÊq uIn»ouîtd tIS X½o\Án o AeotS Ccou WtaÁqÉ õneu¿ntS \oÁq . ]otÁ AÅnat I²]\}]Incw ASqt Hcq Ihndbo² CcqÁq. qÁq FÁq \ot AÅ CÀqudJn: Rn° A[oIw aqgobnloÈn . uKneoÀ°Iq½oua\e° DSt\ CcqÁq DSt\ teÉoÃn}X¿o² Xt ttItIn¾qXtÁ u}]au¿ntS D¾n ob Nnbbqw Hcq teÉo¿nÄnj¿o² Iqtl ]dincºjqw Hcq tNlob uafua²te»m AÅnat ASqt tIn¾qu]nbote»q . Rn° cn}Xo u\aw enbo nul CÈ . Aecq ]l¼o½nWm AÅ ]lbqÁXm. 72 . CÀqudJn: \ntj ¤ \ÄrXocoÃnSq ecqÁq¾t}X . uKneoÀ°Iq½oua\e° ejtc Nolo»q–a\ôqtIn¾q Xt acqaIjqtS _qªof2otb ¨±¿q ejtc _iqan\o»q. AÁm Hcq hwKXoefn² edob±\qw uIfe°\ÄrXocobqwIrSo CXot aqIjo² eÁq . DSt\ AÁq cn}Xo D¾b hwõngWt¿ qlo»q aqkqe° ]l¼q . C}X _qªobouÈ \oW m ? uKngmTo InWoqÁXq I¾n² Nolo qIbuÈ ue¾Xm ? \p FÐq uKngmTobnWq InWo qÁXm ? F\obqw Icbqen° õneantW¹o² Rn° CXot\ÃÊo HÁqw uNnZo qÁoÈ . CÀqudJbm q Rn° u]nequÄn³ XÁ u\ne² enbo»qXp±Áquen ? \ÈeBw a\ôodneqÁqu¾n ? ‘an[e° ’ FÁ f_mZw Xt aqJ¿o²\oÁq ]qltý DSt\bqw ]otÁ Au¥i¿oÁm DuZynKanen°u]nIqÁq FÁq ]l¼uÃnkqw CÀqudJbqtS tNÐnacÃru]ntdbqÉ aqJ¿o²\oÁq dà uiXqenbo }]Xy¸anb ejtc hmuXnõº³ D¾nbo . uKneoÀ°Iq½oua\e°: an[e° hqJu SqIrSntX AeotS F¿o . A[oIw aqgo¼q enbo cqXm . XqS±»bnbo ¸uW\ uetl hwõngWw XqSºo CÀqudJbqtS a\ôq han[n\an o . cn}Xo Rn° u\aw enbo nul CÈn . ]Õquau\nt f]Yt¿ qlo»q an[e°aquJ\ uKneoÀ°Iq½oua\e° Alo¼oco qÁq FÁq ]lub¾XoÈuÈn . DSt\ ho}I½cob½o² \rÊÄXm DlqÃoI fÄjaneqtaÁq uXnÁqÁq . “FÐo\nWm Aecm AÁq \ot aqlobo² eÁocqÁXm ? ” FÁq uNnZo»q.

A±° FuÁnSm ¤ CÀqudJn: tIn»Åna° FÐq ]l¼q alqeSobnbo ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: Rn° HÁqw ]l¼oÈn . ” FÁq ]l¼q Nolo»qwtIn¾q uKneoÀ°Iq½oua\e° uKneoÀÃWo cqtS ep½oud nbo ]qltýqu]nbo . FÁq ]l¼q uKneoÀ°Iq½oua\e° FWp½q . “HÁqw ecn\oÈ. Rn° an[et A±t\ I¾o½oÈ . »olo»m ) \ntj ect½ . F\o m ¤ Incy¿o² bntXncq }fªbqw CÈn¿u]ntd uI½q\oÁq . AeotS HÁqu]nWw. CÀqudJn: F\o \njt¿ uLngw FtÐÈnuan Alo¼oÈn .uKneoÀ°Iq½oua\e°: (HÁm Dlt eoect¿ qlo»q ]l¼q. 73 .

\ÄrXocoÃn½qÁq ejtc Denio»q \o² qÁXq I¾q . fqªI½oteÉotIn¾q¾n o h|±B qaok ASo» eoufganb Hcq tNÈw . tInfeîntc Dl nWm —IÉîncm Hcq a\qgytc¹odqw Ijo qwIrSo eÁo½oÈn . \pcnj qÃnbº³ . cnan . A¿±IqÃoI³ aqXdnbqÉ ]udeo[ hnan\º³ Hcq uafua² \oc¿ote»oco qÁq.H°]Xm \ÄrXocoÃn½otd BKa\eqw aÊqw IYIjo ]IqXo Iko¼ DSt\ hrco\ÄrXocoÃnSm uIn»ouî²\oÁm . Db±ÁXcw IheqXqýneqIjo² Hcq ]Xo\Õqeo[w. tNlqubco\ÄrXoco DSt\ \ÄrXocoÃn½otd anjoIboud q tNÁq . hwfbaoÈn . tNlqubco\ÄrXoco: CXm FtÐncq IYbnWm ! ¤ A±ªcn}Xo m ¤ Np¿ ekobo²IrSo arÁc nXw eko u]neqÁXq ain}]bnhauÈ ? tejo»nbo½q ]qltÃSnw FÁuÈ \oLbo»ocqÁXm. h|±BwtIn¾qÉ ]\o\p±epfo. Dlºp½oÈ . ueKw FkqtÁÉWw. uKneoÀ°: AXm CeoSqÁqXtÁ Acqjot»bmXq fcobn Ww . h|±BwtIn¾qÉ IqloÃn}Xw. uKneoÀ° tNlqubco\ÄrXocotb Xoc¼q u]nbo . tNlqubco m aÕdo² IoSÁm DlºnauÈn . FWp½q uKneoÀt\ eojo»q. uInan . ]SoanjoIbo² Dlºn° u]nbo½qt¾Áq uI½m AeotS tNÁuÃn³ \Ärco IoSÁoco qÁq . teÉoÃoSotanÐ. tNlqubco\ÄrXoco: fo¸ ! ¤ A±ªcn}Xo m AXoZq±LSanb ekobo² IrSo Fºt\ u]neqw? CuÃn³ ]qltÃSn° ]nSoÈ . CuÃn³ ]qltÃSWw . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubcoubnSm Hcq fqõIncyt¿ qlo»m F}X Denio»q ]l¼ndqw AXm Afqõan o¿p± qw . ]udanXoco uanXocº³ A\e[o . tNÄnkoubnt½ m FkqtÁÉ¿m CuÃn³XtÁ D¾t}X . h|±Bw tIn¾qÉ tNlob teÊod»qcqjqI³ . andbnbo Iko¿o² rSo CSqÁ h|±B»ºdubnSq IrSobqÉ h|±BKUobn³ . f¹cn . ” FÁqw aÊqw eojo»qw ]l¼qwtIn¾q Ir½odo½ tacqu]ntd ]¿nbÃqcanjoIbo² Auºn½qw Cuºn½qw NnSo Idf²Ir½ot n¾oco quÄnknWm tNlqubco\ÄrXoco tNÁXm. \ÄrXocoÃnSm Auºn½qw Cuºn½qw \SÁm ‘cnLen . ]½ c tIn½nc° ]ud anXocobo² DÉ aq¾qIjo² ]¿ocq]Xm. tXnÃoI³ . u]nbou\n m—ueKw eojo»qtIn¾qecr. ekobo² Zq±LSw Aandîn± uÈ ? \È Zp]½o Hcq \ndn³ ]oSo t½ . Aandînucbqw aÊqw eojo qÁ Xoc nboco qÁq. u\n q ]qltÃSu¾? F\o AeotS F¿obn² Dlºn° tNlqubco m [ncnjw FSbq¾uÈn. Aandîncm CeotS¿tÁ IoS qÁouÈ? FÈneucbqw eojo r ! ueKw—ueKw . \ÄrXocoÃnSm: uKneoÀn! Rn° CuÃn³XtÁ ]qltÃSqÁq . \oLbwXtÁ . CuÃn³ ]qltÃSWw— ¤ \oaogw ]qltÃSWw. uKneoÀ°: Aº½m Fkqt\Én° I²]\ Bboco qÁq . h|±B rSqÉ IBnSo . teÉo»ºde½ . \ÄrXocoÃnSm: \È fo¸ ! tNlqubcotb¿tÁbnWm IncyÙ\nu ¾Xm . 74 . teÉo ASð . tNlqubco FeotSbq¾m ? C¿ocoaqÄm Acº¿m Hcq Ihndbouî² Cco qÁXq I¾ocqÁq .

F¹odqw Xn° tNbmX uNnZyw \ÄrXocoÃn½oud q _iqhuÐngIcanboco qtaÁq eoNnco»m uNnZo»XnbocqÁq . ‘Cco t½ . tN¾bqw a¥jeqw aoÊ¿qte»m ASo»q t]njo qÁXot FSbo² Au\yn\yw eojo»ndqw ]l¼ndqw uI³ n° _iq}]bnhw . tNlqubco\ÄrXoco: Aºot\XtÁ . FÐnWm ¤ cn}Xobt¿ bn}X aqS n° X Xnb eoZytbSq qÁXm FÁq Iqtl BudnNo»uÃn³ ha±Q\nb \ÄrXoco m Hcq hwKXo I¾qIo½o. Aºot\ Cco quÄn³ tNlqubco\ÄrXoco ¤ eoufghnan\º³ uafua² te»Xq u\n n° ASq¿qtNÁq . Xt XqýItjbqw BõcWºtjbqw tNÈtýoItjbqw aÊqw Iqlo»m Btc¹odqw I¾m BLcytÃSqÁXqw hmXqXo qÁXqw FÈnbmu]nkqw Cu¥i¿o\q _iqhuÐngeqw Xs]mXoIceqanbocqÁq .—adencw ]n½¿o\q tInSq¿uÃn³. tanXdtbÁnWq Aet\ ]lbnlm . tNlqubco Xqý FSq¿q u\n o BLcyõneu¿ntS . B teÉot»Èw — CXq aqÄm tNlqubco Bbocw }]nefyw tNlqubco ¤ tNÈw I¾o½q¾m F¹odqw . F¹odqw B habw ]¿nbÃqc anjoIbo²\oÁm Cuºn½qw anjoIboud m Auºn½qw endob ncqw IncyÙîncqw bn}Xbm m Hcq n° ¨SqÁXqw NnSqÁXqw I¾n² a\bm m Fºn¾q Xp]oSo»ou½n FÁq InWqÁecq f¹o qw. ¤ IÄ¿o\m CÁq cn}Xo ]qltÃSn° hÅXo qIboÈn. F\o m AXq uaLZа FÁq u]cnbo . ’ FÁm Dl»q ueKw \ÄrXocoÃnuSnSq alq]So ]l¼q . F\o AtXnÁqw ¤ IÄ ncu\nSq ]l¼o½q ^daoÈn FÁm tNlqubco\ÄrXoco m uXnÁo. tNlqubco\ÄrXoco: B cnPyw FeotSbn ! 75 . tNlqubco\ÄrXoco: F\o q I¾Xnbo \È ¨±Å uXnÁqÁoÈ . ejtc IqÁqIjqw c¾q ISeqIjqw IS n\q¾m.tNlqubco\ÄrXoco m AuÃn³ ]qltÃSn° \Á aSobq¾m . ¤ Zo o² ]WotbSq¿uXn ? tNÈw bYn±Q¿o² AeotS hap]w Hcq X½n° ]WotbSq¿XnWm . Ir qeojobqw Idf²Ir½dqw HÁq aqlqIo . tNlqubco\ÄrXoco: ttahr± nc° Hcq tanXdubn ? \ÄrXocoÃnSm: AtX—Hcq tanXd . AXq tNlqubco Alobqw. CuÃn³ XtÁ ]qltÃSqI . r . ¤ Zo o² Cºot\ B± ]WotbSq qw? ttahr± nc° Hcq tanXd F\o q hÅn\anbo XÁXnWm . _iq eodÃoSo»XnWm. tNlqubco\ÄrXoco: CXm FeotS t\ÇqÁXntWÁnWq ]l¼Xm ? \ÄrXocoÃnSm: _w}Inô FÁq ]lbqÁ cnPy¿m . Gdad ]n½¿oÁq enºob Hcq hnboÃq t\ÇoÃo»q ecq¿o¿ÁXnWm . \ÄrXocoÃn½oud m CXq _iqhuÐnganbo. At}X ue¾q Rn° tXÇn±. \ÄrXocoÃnSm: aqhdobncm FÁq ]lbqw . \ÄrXocoÃn½oud q huÐnganbo . B aptXte» Xqý HÁq u\n r—_iqeoufganWm. tNlqubco\ÄrXoco: aqXdobn± Bboco qw. _w}Inô FÁq ]lbqÁ Zo o² D¾n qÁXnWm . ]Wo eoufgwXtÁ. \ÄrXocoÃnSm: AÈn CeotS ]WotbSq¿XÈn . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco AXq u\n I¾o½otÈÁq uXnÁqÁq.

Iqulb \c» ucnaºjqw D¾m . foe–foe ! \cIrSo D¾m . ” FÁq ]l¼q . \ÄrXocoÃnSm: AXq tIn»o FjbcnPnem Xsbrco² te»q Iko¼tInÈw ]rc¿qÁn³ F\o q hÅn\anbo XÁXnWm . ¸vcw CÁtd Iko»qIjbnanbocqÁq. \ÄrXocoÃnSm: Iqjo»q ]qltÃSnw . Iko¼tInÈw ]rc¿oÁq \ÄrXocoÃnSq u]nbo½otÈÁq tNlqubco ±Åbq¾m. B Zo o² Blq anhw ]Idqw Blq anhw cn}XobqantWÁq uaLZа FuÁnSq ]l¼q. ]lbr . tNlqubco\ÄrXoco: FÁn² }]nX²IrSo Iko¼o½uÈ \ÈXm ? 76 . A_ªw ]ÊqanbocqÁq. FÐnWq Nolo»Xm ? ]lbr . q \È ¨- tNlqubco\ÄrXoco: cn}Xo ¸vcw eo[o»o½oÈ–eoufgo»qw u\nw Hcq fqõIncy¿oÁq u]neqÁXuÈ? AXq eÇn FÁm F\o q uXnÁqÁq . ¸vcw uet¾Áqte»ndqw tInÉnw. AXq Iko¼oÈ . tNlqubcp! tNlqubco\ÄrXoco: AXqan}Xw Rn° hÅXo \ÄrXocoÃnSm: FÁn² ¸vcw ueu¾? tNlqubco\ÄrXoco: AXq a\ôqu]ntd . Rn° ebô\nbo . Xqý u\n o te»ufgw tNlqubco ]Xqt h|±B BnSo FSq¿m AXynLcyõneu¿ntS u\n o. “eoufganb IBnSo . tNlqubco\ÄrXocoub n³ A[oIw Zoehanboco qÁq \ÄrXocoÃnSm ¸vcw tNÇo»o½m. ¸vcw Iko¼n² Iqjo ntX ]qltÃSn° ]nSqu¾n ? tNlqubco\ÄrXoco: Iqjo ntX ]qltÃScqXm . CXq I¾o½nWm tNlqubco ¤ }]hmXnew D¾n obXm. \ÄrXocoÃnSm: AXq ]nSoÈn . tNlqubco\ÄrXoco: hncaoÈ–]lbn°an}Xw HÁqaoÈ . ¸vceqw aÊqw tNbmXq hqÀc\nbo ]qltÃuS¾Xm CÀqudJbqtS õ±¿neuÈ? IrtSbqÉe± Fºot\ ]qltýndqw eoucn[aoÈtÈn ? FuÁn±¿q Nolo»q. ttItIn¾q Xt XnSo HÁq XSeo aÀinhwtNbmXq. Au}X DÉq .\ÄrXocoÃnSm: AXq eodn¿obo²\oÁq ]ouÁbqw Hcq ]Xo\nbocw \nkoI tXq]So¼nlnWu}X. \ÄrXocoÃnSm DSt\ IBnSo FSq¿q u\n o . ]u¸ . FÁq ]l¼q IBnSo AeotS te»q . \ÄrXocoÃnSm: FÐnWm tNlqubco HÁq Nolo»Xm ? tNlqubco\ÄrXoco: eoufgo»m HÁqaÈ . \ÄrXocoÃnSm: AÈn–fo¸ ! Incyw fqª IÄwXtÁ . \ÄrXocoÃnSm: ui–]lbr. FÁn² tejo»nbo ¸vcw Iko¼o½q ]qltÃSnu\ ]nSqÉq. FÁn² Ft ¤ bn}Xbo² AXot\ qlo»m A}X BudnNoÃn\otÈtÈn. tNlqubco\ÄrXoco: eoufganb IBnSoXtÁ . \ÄrXocoÃnSm: tej ¿qte»m CuÃn³XtÁ tNÇo»nudn ? oÈn . tNlqubco ¨±Åbn obXq \Ánbo.

uIfe°\ÄrXoco: Op —Iww ! C}X ÙocX D¾nbo½q Rn° Hcq a\qgyu\bqw I¾o½oÈ. cneotd Iqjo n° F¿qtaÁm Alobo»}]Incw c¾naXqw AXouLnganbo hZy qe½wIr½o ]Õqua\e\qw uIfe°\ÄrXocobqwIrSo GIuZfw ]}оq aWoetc Iqjo ntX In¿q\oÁq. X\o qw uIfe°\ÄrXoco qw ¤ Incyw \S¿WtaÁq Xn²]cyw . AXqtIn¾m Fkq¿b»q fnTyw Ij¼q õncybnbo FSqu¿nt½ . tNlqubco\ÄrXoco: FÁn² Rn° AXot\Ènw f½w tNÇt½ . fco . \ÄrXocoÃnSm tInÉcqXn¼o½m fnTyw Xp±ÁotÈÁq Xn° ]lbqw. AXq \ÄrXocoÃnSqanbo I¾n² Xpcqw FÁq Xp±»bnbo uIfe°\ÄrXoco ]l¼q . FÁq ]l¼m tNlqubcp huÐngu¿nSqIrSo Xnku¿ Iqtl avVyu¿ntS Dlºn° Alboud qw u]nbo . HSq w ]Õqua\eÁq Iqulb uZgyw teÁqXqSºo . ” fco—CXq XtÁ \È eoZy. \ÄrXocoÃn½oud q hn[o qta¹o² Abn³ õncybn ou nt½ . Ctȹo² uetl Btj Au\|go Ww—AÈntX FÐnWm ! Cºot\ BbocqÁq ]Õquau\n° IqjoÃn° u]nequÄn³ a\ôqtIn¾q eoNnco»Xqw huÐngu¿nSqIrSo Dl»Xqw .\ÄrXocoÃnSm: Aºot\XtÁ . foe foe! AeotS FÐq Xoc nWm ! a\bm ² u]nbo u\n obnud Aloen° ]nSqÉq. uIfe°\ÄrXoco: Aºot\XtÁ . X\o m Hcq õnceqw CÈ . FÁn² Hcq Zq±LSeqaoÈ . “\ÄrXocoÃnSqanbo Ac\nkoI CÀqudJn hwhnco»n² \ÄrXocoÃnSot\ õ±¿nen qw . t]njot»kq¿qeoNncoÃm. 77 . AeoSqt¿ IncyºjqtS AeÙ HÁm Alo¼n² Cºt\ ]len° hwKXo CÈn. encw ]n½w eoNncoÃm . B\eoNncoÃm . fnTyw Xp±Áotȹo² X\o m D¿cenZoX|w HÁqw CÈn . FÁn² CÀqudJ XtÁ \qÅujnSm ¤ Incyw \S¿WtaÁq ]lbqw . bnWq \qÅtj egjn q- uIfe°\ÄrXoco: B }õaw ue¾n–\Ärcobqanbo Ac\nkoIu\cw hwhnco t½. uIfe°\ÄrXocobqtS en q ]Õqua\e\q ejtc hqJt¿ tInSq¿q . adencw eoNncoÃm . ¤ t]Bm FtÐnt en°u]neqÁXm FÁlo¼oÈ . ]Õquau\n°: h|±BwtIn¾q I½obnbou½n ? uIfe°\ÄrXoco: h|±BwtIn¾q I½obnbo½m . ]Õquau\n°: fco–fco. Xocqa\ôotd ¤ enq uI³ quÄn³ an}XanWm F\o q]otÁbqw huÐnganeqÁXqw—fco . Cºot\ ]ud eIbqw DÉ Incyº³ FtÐnt bq¾m ! ]cuaf|cn! Au¥iw Hcq¿\ÈntX CXncq \oes¿o qw ? CtÇtS h|±Bw tIn¾m Hcq B\»ºd ]Wobo»oco qÁq—_iqeoufgw I¾n² . Xocqa\ôq Iqul rSo Xnaho qÁXnWq \ÈXm . ]Õquau\n°: FÐn Xocqa\ôqtÁ CXq IYn ! Rn° IqjoÃn° u]nIqÁq — ¤ \ÄrXocoÃn½qÁm Hcq ÙocX CÈn¿njntWÁq uXnÁqÁq. t]Bo\m A²]w fnTyw . \ÄrXocoÃnSq ]ouÊZoehw cneotd \oLbo»}]Incw }]nXdqw Iko¼m GIuZfw F½caWo habw \ÄrXocoÃnSqw tNlqubcobqw ]coencºjqwIrSo ]qltýq . qu]nÁq . AÈntX FÐm ! an[e\m ¤ t]Bot\ tInSq botÈÁnWq Xn° hXyw tNbmXXm–\ÄrXocoÃn½oud q tInSq qw FÁq hXyw tNbmXo½oÈ . ]Õquau\n°: }Zeyf2oXtÁ . Rn° C\o Iqjo t½.

Au}X F\o q uXnÁp½qÉq . ep½odqÉ hm}XpI³ anjoIIjqtS aqIjodqÉ PndIºjo² rSo Xo o¿oc p½m Aºot\. AXn uI³ uKneoÀ°Iq½ouau\n°: D¾m . CÀqudJtb Rn° an[e\q tInSq botÈÁq an}Xua hXywtNbmXo½qÉq. uIfe°\ÄrXoco: hId¿o\qw Rn° D¿cenZo . ]XoÁn²u]± IrSo Hcq f_mZ¿o² arjn° . AXqtIn¾q Incyw \SÁotȹo² Rn° \ÄrXocoÃn½oud m D¿cenZobuÈ . AXot Incyw tIn¾q uIfe°\ÄrXocoubnSq \ot aqÄntI F\om HÁqIrSo ]len\q¾m. ]l¼ Incy¿o² F\o \q¾m. ]qcqgîn± bPan\în± hIdeqw _ªtým DBntX FXouc² n° eÁq ]Õqua\et\ aq°\o±¿o ]raqJ¿m Hcq Xoc m. ]Õquau\n°: Iq½u\nSm Rn° CÁtd CÀqudJbqtS Hcq hw_át¿ qlo»q ]l¼otÈ. Cºot\ ]l¼Xq uI½q huÐngu¿nSqIrSo esª° ]otÁbqw IqjoÃn° u]nbo. \ÄrXocoÃnSm CeotS Fu¿¾ Xnahw. CXq Rn° CuÃn³ XtÁ ]lbqÁq—-Iq½t aqÄntI ]lbqÁq . qÁq Hcq arj w — CuÈ ? AuÃn³ AeotS D¾nb Hcq uLngt¿ qlo»q ]lbqen° }]bnhw . IncyÙîn± . ]È o\m F½n³. aÕdo\m Bln³. uKneoÀ°Iq½ouau\n°: (uIfe°\ÄrXocoubnSm ) u\cw HÁcaWobnbtÈn . u\±t¿ . uIfe° \ÄrXoco FXoucÊq ]È o²\oÁm Fl qen° aoÊ¿m Flºo \oÁqwtIn¾m. uIfe°\ÄrXoco ]½oWoIoSÁq ]Èojo¼m Cco qÁXm I¾q. CuÃntk¿qw . FÁq ]l¼q uKneoÀ°Iq½ouau\n° AIu¿ q u]nbo . \ÄrXocoÃn½o\q eÁqI¾m Ae³ q u_nªytýn² an}Xw ¤ hw_áw \S¿qÁXÈntX CÀqudJbqtS a\ôo\q eoucn[anbo \ÄrXocoÃntSt n¾qXtÁ hw_áw \S¿n° Rn° BjtÈÁq aqtÄXtÁ Rn° uIfe°\ÄrXocotb Alobo»o½qÉXnWm. tNlqubco\ÄrXoco ]So ²\oÁqXtÁ aÕdo²\oÁm Flºo F¹odqw aÕ² ncqw aoÊu¿njw arjot n¾qXtÁ eÁq . õsXye±\º³ aoÊ¿q Xo obqw Xocobqw ASq jÃWo n± ASq jbotd PndIºjo² rSobqw Nqeco² DÉ Nod 78 . uKneoÀ°Iq½oua\et\ eojo»m ASqt \o±¿o . \ÄrXocoÃn½oud q tInSq qtaÁq Rn° ]l¼o½oÈ . FÐo\nWm Xocqa\ôo\m Cºot\ ]½oWo IoS qÁXm ? uIfe°\ÄrXoco: CÈn. ¨ucn Zo o² ¨ucncq¿± q IkobquÄntdbqw Io½quÄntdbqw DÉ Ùd¿q \oÁq IBq ]lo ntX ¤ eceq u\n o¿tÁ \oÁqu]nbo . ASobÐocanbo uKneoÀ°Iq½oubnSm HÁq ]len\q¾m . ]Õquau\nt Xlen½qep½odqw h|ÐanjoIbodqw Xnaho qÁ B_ndesªw (CÀqudJbqw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw HkotI) Hcq ]Subn auÊn ecquÄn³ DÉ Xoc qu]ntd Xoc o . ¤ \odeojo \ÄrXocoÃn½oud qÉ cnPNo. c¾q\ndn³ aqÄo²\oÁq ti– ir–u^n–u^n–ir–ir–FÁ Nod f_mZº³ .FÁn² uIfe°\ÄrXocoubnSm HÁqIrSo CXot\ qlo»q ]l¼q tejoenbo [coÃo Ww—FÁnud Xp±»bneqÉq FÁq eoNnco»q ]ÈquXÃq Iko¼ DSt\ aSºo ]raqJu¿ qXtÁ eÁq. Cºot\ uLngu¿nSqIrSobnWm ]È m aoÊ¿m F¿obXm. FSq¿q ecqÁecqw anÊot nSqÃn° HÁo»q \S qÁecqw HÁnbo½q arjWw FÁnWq I²]\ . uIfe°\ÄrXoco: FÐnWq Iqjo ntX aSºobXm ? m HÁqIrSo ]len- ]Õqua\e°: HÁqaoÈn.anWt}X .

\ÄrXocoÃnSm: ]Õqte Rn° uI½lobqw . u]ncn¿Xo\q h±Fw h|±Be±Banb Hcq Xqý IqÃnb¿ot aptX t]nX»o½m . ttIbo² IrtS rtS u\n n° tNlob Hcq h|±B rSqIBnSo—h|±Bw —h|±Bw —h±Fw h|±Bw ! HÁcaWo tebodo² \ÄrXocoÃnSm ]È o²\oÁm Flºo \oÁuÃn³ D¾nb Hcq }]õtb qlo»m FÐnWq ]lub¾Xm. n¿Xm ? Cco r. AtX . ]Õqua\e°: CeotS Fkqt\ÉobXm ASobt õnKyw .Z|ncºjo² rSobqw IBqan}Xw ]ql¿n p½m Aºot\ . ¤ BuLngf_mZeqw B½qw eojobqw uI½m ¥½q]qcbo² ¥WqIko»q tebo² XnWo½q ]qltÃSn° \oLbo»q IoSÁqlºqÁ ekobn}X nc° }_n1W° BhIdeqw tR½o DW±Ám ¨So tInj¿qe ¿qw ]Sobodqw Iblo Cco n° ]nSqÉ hId Ùdºjodqw ekoqSqabqw tI½ot n¾m “FÁUn CXm ! BcUn CXm !— õrIÄanbocot . ttIeoc² ]¿odqw h|±BuanXocº³ . esgjoe±\w Nod enkI³ al¼o½qw uedo al¼o½qw F¿ou\n ot n¾qw Aºot\ . DSt\ ]Õqua\e\qw uIfe°\ÄrXocobqwIrSo ttIXnkm¿o ekoInWo»qwtIn¾m ¤ h|±Beo}Kit¿ ]raqJ¿oud q tIn¾qu]nbo AeotS tXÇnln o te»ocqÁ edob Hcq Ihndbouî² Ccq¿o. FÐnWm. h|±Beo}Kiw—h|±Beo}KiwXtÁ . Hcq adencIncyhwKXobn² eoNnco»u]ntd ]qltÃSn° hn[o»oÈn . ¨Sqw —hwfbaoÈ . XnSo Ijbo» adenchwKXoubn FÁq tNlqubco eoNnco»m DÉo² Nolo»q. r–CcquÁnjr . Cco nw . ‘¨–uin! uIfe°\Ärco ]l¼Xq hr¸mawXtÁ . Cu¥iw \oÁXot hap]w HcquIn² es¿¿o² tebo² h|±B}]õbnbo a¼jo»quXnÁo . Xdaqkqe° h|±Be±BtXnÃo . ]È o²\oÁm Flºob DSt\ Ac\oaogu\cw ¤ h|±BÃIo½o² a\qgycqtS IBm HÁq a¼jo»m Bcqw HÁqw ]lbntX \oÁqu]nbo . tNlqubco\ÄrXoco: Cco \ÄrXocoÃnSm: FÐnWq Ilqu¿Sw Cco ]Õqua\e°: FkqÁÉ¿q Iqtl ekoIobXo\m FuÐn IncWw FÁlo¼oÈn —Aaul¿q Iko¼o½oÈnboco nw . CÀqudJn ¤ \ÄrXocobqtS ]oÁntd ¨Sqw . Indo² h|±B qaokqÉ taXobSo. eoucn[aoÈn . AuÃn³ AXo²\oÁm Hcq h|±Beo}Kiw ]qlu¿ q NnSo . 79 .. ” Cºot\ uNnZo»qwtIn¾m Hcq tXc m Aºot\— FÁque¾ tNÄnkoubnSq ]reqÉoep½oÁq hap]enhoIjnb FÈnecqw õrIÄw D¾nbn² Fºot\ubn AXqu]ntd HÁq }õao»qu]nbo. \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿Sw Cco r—tNlqubco FeotS ? tNlqubco\ÄrXoco: Rn° CeotS D¾m . CtXÈnw I¾ ¸W¿o² ]Õqua\et a\ôo² uXnÁobXm. Ahncw ekqIo }]nX² Iko¼q ]qltýq . hwfbaoÈ ’ FÁnbocqÁq . fcpcw aqkqe° h|±Be±B qÃnbw. DSq¿ ]½ c aqkqe° h|±Bw . cneotd Iko¼q . \ÄrXocoÃnSm: Cco r–Cco r . telqtX \oÁq FÁq ]len° ]nSoÈ — ]raqJt¿ enXodo²IrSo CÀqudJn AeotS Fºn\qw eÁq \o² qÁqu¾n FÁloen° c¾qarÁq}]nefyw F¿ou\n qÁ h}ÄZnb¿o² XnWq u\n o . \ÄrXocoÃnSm: Iko¼q. ]È q aoÊ¿m F¿ob DSt\ uIfe°\ÄrXoco AXot enXo² XqlÁq... Xt uegw I¾m FÈnecqw }õao»qu]nbo FÁq \oLbo»q \ÄrXocoÃnSqw telqtX B tebod¿qXtÁ Ac\oaogw\oÁq.

]otÁ AejqtS Alboud q u]nbo . q Iqjo n° u]neqI . ]Õqua\e°: F\o Iq¼o CÀqudJn. CÀqudJbqtS PnXIw Hcq PnXIanWm. Iq¼o q½oAÅ: Rn° Cºt\ Hcntj CXqetc I¾o½oÈn . CÁn³ B ]Wo cq u\n oÃl¼Xm H¿q . q½oAÅ: F\o qw Aufgw hwfbaoÈ . DSt\ AXouIa\nbo Hcq õ±¿nem D¾nIqw FÁq ]l¼oco qÁq . aqIjo²\oÁq u\n Ww . nboco qw FÁm AuÃn³XtÁ CeotS ASob° uIfe°\Ärco: Rn° ]l¼ouÈ ?— ]Õqua\e°: F\o \pcn½qIqjo ¿q ejtc u\±t¿ Iko¼XuÈ . Iq¼o q½oAÅ: Rn° CXn u]nWq . q½oAÅ: ¤ hw_áw \SÁotȹo² RºjqtS ]qWy¸bw . FÈnecqw IqjoÃn° u]nbufgw ]Õquau\n° AI¿qeÁm DBn\ocqÁq. }]nXdaulqw . n° XnahaoÈnboco \ÄrXocoÃnSm: ¨–uin! Ilqu¿Sw Iqjo Iko¼otÈÁq uXnÁqÁq . CÀqudJn \oLbanbo hÅXo qw FÁqXtÁ F\o m DlÃnbo uXnÁqÁq . A}X _qªoboÈn¿ t]BÈ ]Õqua\e°: Bt½ —DSt\ Alobnw . ]Õqua\e°: \p Au\|go Iq¼o q½oAÅ: I¾q. \p ueKw u]nbo CÀqudJbqanbo HÁq hwhnco»qu\n r—FÁn² FXn¾m Alobnw . q euc- ]Õqua\e°: \S Iq¼o ¾XoÈn. 80 . uIfe°\Ärco: CÈ. FÁq ]l¼m FÈnecqw \ÄrXocoÃnSm ]raqJ¿m Cco qÁ auªy Hcq Gtk½q }]nefyw AIu¿ m F¿ou\n oboco qÁq. uIfe°\Ärco: Iqjo q Xnahou ¾ FÁq uXnÁqÁq . AuÃn³ I¾Xo² HuÁn cu¾n Btj CÀqudJbnuWn FÁq f¹o»o½qw D¾m. q½oAÅ: \S qÁotȹo² CXo²]cw Hcq Iww F\o Rº³ m Hcq hwfbaoÈn—\S qw . ]Õqua\e°: CÀqudJ \ÄrcoÃn½otd I¾quen–Xnk¿q¾nbocqÁquen ? Iq¼o q½oAÅ: Xnk¿q eÁo½oÈn . qw FÁqXtÁ F\o q uXnÁqÁq . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² C\o u\n IrSo ]qltýq.]Õqua\e°: IncyºjqtS Xoc ¨±¿oco qÁq. d¸mao q½o I¾quen ? obop½q¾nboco Ww . Ae³ FtÂIrtS Iqulu\cw AI¿q\oÁq u\n cqÁq. ]Õqua\e°: ¤ hw_áw \S Iq¼o qw \oLbwXtÁ . ]Õqua\e°: (õncyubnSm) \ÄrcoÃnSq edob uIa° XtÁ .

CÀqudJn: CXot aqIjo² teSqÃquISm Hco dqw D¾nenloÈ . Aaul¿o\q u]nboco qÁq— Iko¼ DSt\ ecqw. Iq¼o ¿m. \qÅtj Xlen½o² t]¹q½oI³ FÈnbmu]nkqw \Ánbou½ XpcnlqÉq . \otÁ InWn° aqIjo² ecqtaÁq uXnÁqÁq . aItj ejtc \Ánbot½Èw hwhncouW. Rn\nbo½m \qÅtj ep½o² \ndq Infq hÄnZo»q. \ÄrcoÃn½otd AeÙ ]l¼qIrSn . HSqeo² \ot edob±\m FtÁ tInSq¿q . \oW m FÈn õnKyeqw XoI¼qeÁq . ]W¿o\q apuX HÁqaoÈn. Iq¼o I¾ouÈ? q½oAÅ: aIuj. Au¥iw \ÄrcoÃn½otd aqÄo² Cco n° IrSo aSo qÁq. F\o m Alq]Xq ebônbo aIuj. \È õ±¿neot\ FSq Ww. \ot A±° Iqul ndwIrSo CcqÁocqtÁ¹o² \qų CÁq edob ]W ncnbouÃnbocqÁq . CÁn³ CeotS eÁ tNlqubco \Ärcobqw IrtS eÁo½q¾m . DSqÃqw IqÃnbeqw FÈnw t]nÁqtIn¾q I½obnbo½nWm . q½oAÅ: AÄd¿otd FkqtÁÉ¿Èn . aq¿botb I¾ DSt\ Fkq\pÊq ASqt tNÁq. \ÄrcoÃn½otd FkqtÁÉ- CÀqudJn: (aqJ}]hnZw uIedw eo½q edobÅbqtS BdowK\¿o²\oÁq uelnbo \oÁo½m) Rn° I¾oÈn. Rn° Iq½obo² I¾n² \ÁnbocqÁq . Iq¼o q½oAÅ: ¤ uLngw Ht Iko¼o½q \p Alo¼ouÈ ? CÀqudJn: FÐq uLngw? Rn° HÁqw I¾oÈuÈn ! Iq¼o q½oAÅ: \p aqIjo² enXo² AS»q XqÁ ncqtS ]Wobqw FSq¿q In¿ocqÁn² InWquan? \ÄrcoÃn½otd InuW¾XnWm — ain hqÀc°XtÁ . tNÈquÄn³ CÀqudJn Hcq tXnÃoXqÁot n¾q Nncq]Sobo² Cco qÁq . Rn° CXqetc Cºot\ Hcntjbqw I¾o½oÈ . CXqu]ntd F\o Ft Iq½o m Hcq õnKyw ecn\oÈn. F}Xubn hqÀcîncnb BWqº³ F\o q hw_áw XqSºn° Befytýq . Ft aI³ q edob õ±¿nem eÁqInWWtaÁq Rn° F}X Indanbo tInXo»oco qÁq. \qų q hqJanbo Ikoen° an}Xw hÄnZo»q aIuj . Ft aItjuÃntd 81 . FkqtÁÉ¿q CÀqudJn: FÐnWm. ]Ww XtÁbnWq aIuj Incyw . Ft A±\qw AÅbqw AtXnÁqw hÅXo»oÈn. a\bm ² B\»ºdIrSo t]nÁqtIn¾nWu}X. d¸mao q½o q õnKyaoÈntX u]nbo. CÁm AÄd¿o² Deeaq¾nbocqÁquen ? FÁn² FuÐ aq¿bo FtÁ eojo n¼Xm? B\ F}X D¾nbocqÁq ? enZyw HÁqw uI½oÈtÈn . FÐq tNÇqw ! AXot\nÁqw õnKyaoÈn .]¿m aZocnfobo²\oÁm Hcq I¿m ]Õquau\n° ¥WqIko¼ DSt\ CÀqudJn \ÄrcoÃn½otd I¾quen FÁloen° Iq¼o q½oAÅ CÀqudJbqtS anjoIua² u]nbo . FÐo\nWm Au¥iw CXot aqIjo² ecqÁXm—FtÁ InuW¾ Befyw FÐnWm Au¥i¿oÁm? Iq¼o q½oAÅ: Au¥iw atÊÐnefy¿oÁq \qÅjqtS ep½o² FkqtÁÉqÁq ? Ft aIjqtS e±¿an\w uI½o½q eÁXnWm . aq¿bo CÀqudJtb ]oSo»q anulnSquN±¿q ar±ªneo² Nqw_o»qwtIn¾q ]lbqÁq. CÃkm F\o m AXq hwKXoeÁq . CXot aqIjo² H teSoÃq¾nboco uW Au¥iw ecquÄn³. t]Bqº³ \Ánbo¿p±Án² AecqtS XlenSq \Án Ww .

FÁqw ]l¼m Iq¼o q½oAÅ Xnku¿ m FlºouÃnb DSt\ d¸mao q½oAÅ aqIjoud q IbloeÁq. \ÄrcoÃnSq ecquÄn³ \È huÐnganbot½Ènw ]l¼m Au¥i¿o\q \È hmu\iw uXnÁo uW . Rn° Iqtl IoSÁqlºt½ . CÀqudJn: eÁqIblob DSt\ubn ? d¸mao Áq. q½oAÅ: an[e°IrSo CuÃn³ CeotS D¾nbocqÁn² \È u\cwu]n n- ‘an[e° ’ FÁ f_mZan}X}feW¿o² CÀqudJbqtS aqJ¿q }]Xy¸anbq¾nb eoIncuõZºtj I¾o½m. 82 . \oW m Cºt\ Cco qÁXo² a\ôoÁq ejtc hqJu Sqt¾Áq uXnÁqÁq. \ot }]nW° CuÃn³ aZocnfobo² XtÁbnWm. F\o m Ahncw Dlºoub IkobqÉq . d¸mao q½oAÅ: _náeo Ww FÁq ]lbqw . q hw_áw XqSºo ko¼quen ? Rn° Iq¼o q½oAÅ: F\o hw_áw Iko¼u]ntd XtÁ . Rn° bntXncq hn[\eqw tI½qIboÈ . Rn° ueKw FSq¿qtIn¾qecnw. CÀqudJn: ect½. d¸mao q½oAÅ: ¨–uin ! Ft Iq½p . CÀqudJn: ue¾n. CÀqudJbqw d¸mao q½oAÅbqw Au\yn\yw aqJ¿qu\n o Nolo»q. AXqtIn¾nWm õnKyw FÁq ]l¼Xm. hwfbaoÈn.C}X \Ánbo½m CXqetc Bcqw Xp±Áo½oÈ . d¸mao q½oAÅ: \ÄrXocoÃn½otd eceq _iq uLnganbo . \ÄrcoÃnSm CXot aqIjo² FkqtÁÉquÄn³ Ft aI³ AtXÈnw AWo¼o½queWw Au¥it¿ InWn° . \oW m CuÃn³ eÁ õ±¿neot\uÃntd \Ánbo½m Hcq hw_áeqw CXqetc \qÅtj Xlen½o² D¾nbo½oÈn . Iq¼o q½oAÅ: Ft aI³ tI½obndqw tI½obotȹodqw fco . CÀqudJn: AÈn–\ÄrcoÃnSm F\o AXm Alo¼oÈuÈn. CÀqudJn: Btc? d¸mao q½oAÅ: \otÁ. CXot aqIjoud q eceq¾neqw . Ft aI³ m BõcWeqw HÁqw ue¾n. q½oAÅ: (Nolo»qwtIn¾m ) Hcqhabw DSt\ XtÁ ]lbqw FÁq uXnÁq- CÀqudJn: Aºot\ ]l¼n² AXo\m D¿cw Ft Znho AÅq ]lu¼njqw . \oLbw XtÁ . ttZew DSt\ FÈnw KqWanbo ecq¿qw . d¸mao bocqÁq. Ft aI³ q }õnÐqu¾n? ¤ \ÄrXocoÃnSq hw_áw XqSºp½otȹo² ]otÁ Bcq XqSºqw ? CÀqudJn: fco–aq¿bo ]l¼Xm FÈnw fco . Iq¼o q½oAÅ: ]I² HlºcqXq aIuj Rn° ]» Èq Xndo r½eqw IÈqte» uXnSIjqw FSq¿qtIn¾q ect½ . C}X edobn³ CeotS CXoÁnbo½q eÁo½m F\o hw_áwIkobntX u]nequan ? FÐn . B³ ain eoUmVobntWÁq uXnÁqÁq.

uKneoÀ°Iq½oua\e° Nnb IqSo»quen FÁlo¼qecqen° AÅqte ]l¼b»q . AÅq uKneoÀ°Iq½o ua\et Albo² u]nbo 83 . ” CXq enbo» DSu\ CÀqudJbm q¾nb Hcq huÐngw Rn° Fºot\ FkqXo Alobo qÁq—}]bnhw. CÀqudJn: FÐn AÅq AXm ? AÅq: CXm Fkq¿nWm —aZocnfobo²\oÁq eÁXnWm . CXo² \Ärco q XtÂua² Hcq ]q±w uXnÁqauÈn FÁq eoNnco»o½nWq hqJu Sq¾nbXm . qÁq . CXo² AS wtNbmX Fkq¿qI³ A±\qw an[eo qw tInSqÃn\u]¸ . ¤ \ÄrcoÃnSm CuÃn³ Du¥fo»qeÁ Incyeqw CÇn³ q a\ôodnenXocoÃn° ]nSoÈn . an[et Fkq¿q enbo»ufgw B Fkq¿ot\ c¾q\ndq}]nefyw CÀqudJn Nqw_o»q. tNlqubco\Ärco eÁo½qt¾Áq uI½Xm CÀqudJbm q ejtc huÐnganbo . aZocnfoe±¿an\w H- q½oAÅ: uKneoÀ°Iq½o eoufgo»m HÁqw ]l¼oÈn . HÁq XqlÁoco qÁq . B Fkq¿q Rn° ]chyan n° eoNnco qÁoÈn . CÀqudJn: tNlqubco\ÄrXoco eÁo½qu¾n ? d¸mao q½oAÅ: D¾m. Rn° u]nWq . ct¾kq¿qI³ D¾nbocqÁq. XÅo² AÕnlq Zoeht¿ ]coNbua D¾nbo½qÉq F¹odqw CÀqudJbm qw an[e\qw ¤ \Ärco AXoha±Q\qw choI\qw BtWÁq u_n[o»o½q¾nbocqÁq . CÀqudJn Iqtl }õau¿ntS Fkq¿qenºo Fkq\pÊq enbo»q . \ÄrcoÃnSm Du¥fo»qeÁ Incy¿ot Xp±»bo² ¤ ]q±w XpcqtaÁq Xn°XtÁ han[n\o»m AInbo² u]nbo Dlºn° õneo»q IoSÁq. FÁn² CuÃn³ CÀqudJbm m A²]w Hcq hqJu Sqw uXnÁo . ]otÁ X\o qÉ Fkq¿q t]njo»q enbo»q. Iq½°ua\e° bPan\° CeotS tIn¾qeÁq Xcn° ]l¼q . FÁq ]l¼m Fkq¿m CÀqudJbqtS efw tInSq¿q . FÁq ]l¼q d¸mao q½oAÅ Xnku¿ q u]nbo . huÐngn}fq Xnu\ IBo² \ol¼q . Iq½° CeotS\oÁqu]nb Zoehw cn}Xo F½qaWo m FtÁ ho}Itt}SÊo² \oLbo»Xnbo Ko²inw hnbmeot Hcq I¿q Io½o . Hcq \ntd½q\oaogw Iko¼uÃn³ Xt Znho AÅq Hcq ISdnôqw ttIbo² ]oSo»q IbloecqÁXq I¾q. ]otÁ BudnNo»Xo² CÀqudJubnSqÉ Cww \oao¿w IY fcobnbo ]lbnXoco qÁXq eoioXatÈÁm Aõo}]nbtÃSqÁXo\n² FkqXn° XtÁ \oLbo qÁq. Iq½\qw aÊqw hqJu Sm HÁqw CÈnboco qw . CÀqudJn B Fkq¿ot\ enbo»ufgw Nod uKnwo InWo»Xqw FkqX¾n FÁnWq Rn° BZyw eoNnco»Xm. AÁq tNlqubco\Ärcotb I¾uÃn³ an[e° Xt IrtS D¾nbocqÁq . Au¥ieqw DBn° u]nboco \ÄrcoÃnSqanbo bqª¿oÁm Hcqºou njr . Xn\qw an[e\qw XÅo² D¾nboecn° u]neqÁ ÙoXotb Cu¥iw \ÈeBw Alo¼o½qw AXo² Cu¥iw huÐngo»o½qw Dt¾Ám CÀqudJbm loeq¾m .CÀqudJn: a\ôoÁq hqJu Áqw CÈuÈn? d¸mao Sm A[oIanbot½nÁqaoÈ . AXot X±Ãa Xntk FkqXqÁq . Xnu n² FSq¿m Fkq¿qt]½o XqlÁq c¾q I¿oIjqw AXo² te»q ]r½o ]qlu¿ q eÁq . Rn° CÁm DuZynK¿o² }]uefo»q . Rn° atÊÁnjt¿ubn \ndnÁnjt¿ubn e¾o m HcnkmN I²]\ FSq¿m Auºn½q ecqw .

]n±FXoAÅ: FÁn² aXobnbocqÁq . \oº³ c¾qu]cqw F}X Zoehanbo IqkºqÁq ! F¹odqw A±\m aqgo»odoÁm FSbneqauÈn FÁm Hcq õbw . hn[q tj. DSt\ Au¥i¿o\q edob DuZynKanbo ¤ \n½otdºn\qw ecn° FSbq¾m . Rn° F\o DSu\ aZocnfo q u]neqw AuÅ—AÅ- CÀqudJn: AXm Cco q eoucn[aoÈtÈn? d¸mao q½oAÅ: Ft aI³ an[eu\nSqIrtS GXq Zo o² u]nbndqw F\o q eoucn[aoÈ. d¸mao q½oAÅ: Pbo»q—CuÈ ? CÀqudJn: ¤f|cn[p\w — C}XueKw DuZynKanbXm . CÀqudJn: Bt½. ]n±FXoAÅ: ¤f|cn! Aºt\bnbn² \ÁnbocqÁq . Cºt\ Ae± hwhnco»qtIn¾oco quÄn³ uKneoÀ°Iq½oua\e° IbloecqÁXq I¾m. Rn° In² epWq Ic¼n² F\o que¾o Au¥iw Rn° tNÇqÁ \ynbanb Au]¸tb h|pIco ntX Cco qIboÈ —F\o m AXq \È DlÃq¾m. CÀqudJn: A[oIw ]n±u ¾oecoIboÈ . qÁq . \oº³ FtÂIrtS ecqÁqu¾n ? ]n±FXoAÅ: ¤f|cn!–Aºot\ ttZew hwKXo ecq¿t½ . an[e\m DuZynKanubn ? CÀqudJn: Bbo FÁm Fkq¿qeÁoco C}X \tÈncquZynKanbtÈn. ” FÁqw ]l¼b»q . quÄn³ an[et AÅ (]n±FXoAÅ ) aqI- ]n±FXoAÅ: FÐn aItj . aIjqtS AuÃnkt¿ Hcq huÐngw I¾Xo² X\o qw ejtc huÐnganbo . ]n±FXoAÅ: Rn° XtÁubn ? CÀqudJn: Rn\qw ecnw. CÀqudJn: AXo² AÅbm q eognZw ue¾n . ¤f|cn ! F}X Indanbo Rn° Ft Iq½otb ]oco¼q ]n± qÁq! CÀqudJn: \oº³ m C\o aZocnfobo² u]nbo Xnaho natÈn . AuÃntkbm telquX edyÅna\qanbo fWmT D¾n oe»qetÈn .Au\|go»q. edob±° ainfqª\nWm . d¸mao bm q½oAÅ: AuÃn³ f]Yuan ? u½. AXo\uÃn³ ¤ eogaaq¾uÈn . FtÁ _iqenedyanWm. FÁn² Ft aI\m ]otÁ Hcq õnKyeqw ue¾ . \oºjqtS õnKyw—C}X ueKw u¾ ? AXq an}Xw ]n±FXoAÅ: an[e° F\obqw aZocnfobo²XtÁ ]n± F\o q h¹Sw. CÀqudJbqtS q an[e° 84 . d¸mao q½oAÅ an[e\m DuZynKanb eoecw uKneoÀ°Iq½oua\e° ]l¼quI½ huÐngu¿nSqIrSo aqIjoud q IbloeÁm CÀqudJtb I¾q . Cºt\ Ce± hwhnco»qtIn¾oco joud q IbloeÁq. Nnb IqSo»q FÁq uKneoÀ°Iq½oua\e° alqeSo ]l¼q . d¸mao q½oAÅbqw ]n±FXoAÅbqw Xnk¿olºouÃnbo . “Rn° Aº½qecqÁq FÁm CÀqudJubnSq ]l .

an[e° t]Bou\bqwtIn¾q u]nIqtaÁqÉXo\q uKneoÀ°Iq½oua\e\q udfeqw hwfbaoÈ . AXqtIn¾m CÀqudJtb hw_áo»oSu¿njw uKneoÀ°Iq½oua\e\m Hcq eyh\eqaq¾nboÈ . Ft Fkq¿o² e»m Abbm nw.aqJ¿q }]Xy¸anbo ¾ huÐng¿o² uKneoÀ°Iq½oua\e\qw ejtc huÐngaq¾nbo². ” FÁqw ]l¼q . AXqtIn¾m CÀqudJn C\o H½qw eyh\ou ¾ . FÁn² ¤eI eyh\õnew Aufgta¹odqw ua\et aqJu¿n en oudn ]qltýo½oÈ . uKneoÀ°Iq½oua\e° aZocnfo m Fkq¿q XÇnln o uafua² te»q an[et A±t\ In®an\nbo Au¥i¿ot õe\¿oud q tNÁq . F\o m CÀqudJtb ]coiho qÁXq }]nWueZ\bnWm . C}X _qªobqÉ CÀqudJn FÐoÁq eoUmVo¿w InWo»q? Rn° ]lbnXoco boÈ . uKneoÀ°Iq½oua\e°: uPygmT° . Au\yn\yw Iqtlu\cw HÁqw ao¾ntX \oÁq —]otÁ : uKneoÀ°Iq½oua\e°: CÀqudJn aZocnfoboud q u]nen° FÈnw Hcqºou jq. an[e° \ntjubn aÊÁnujn ]qltÃSqw FÁm FkqXo ¾ouÈ ? n- CÀqudJn: HÁqw ]lbntX aqJw Xnkm¿ot n¾qw aqJ¿m CSbm otS NqeÃqw tejqÃqanbo e±Bw anlot n¾qw huÐng¿o² aqºobqw t]nºobqw \oÁq . uKneoÀ°Iq½oua\e° Xnk¿m Clºob DSt\ CÀqudJn Fkq¿qt]½o XqlÁm It¿Sq¿q enbo»m }Ia}]IncaqÉ uKngmTo InWo»m I¿q t]½obo² e»q ]r½o . en uKneoÀ°Iq½ouau\n°: A±° ¤ Incyt¿ qlo»q ejtc DNoXanbo½m CÁm Hcq q ]l¼q—F\o Xq ejtc huÐnganbo . FÁn² uKneoÀ°Iq½oua\e\qw ejtc huÐngw D¾nbo . uInWo ClºquÄn³ “aZocnfo m Fkq¿qt¾¹o² ]r½o Xnku¿ bbm r . AXohuÐngu¿nSqIrSo IoS n\qw Cco n\qw \o²]n\qw f2oboÈntX }]uanZhco¿o²IrSo HkqIot n¾qefnbo . CXq Xp±»bnbo FuÁnSqw uIfe°\ÄrXocoubnSqw ]l¼q . CÀqudJn: FÐnWq ]l¼Xm ? uKneoÀ°Iq½ouau\n°: ¤ \ÄrXocoÃn½otd hw_áw CÀqudJbm q a\ôqt¾¹o² AÈntX \S¿oÃn° Xn° }fao botÈÁnWm . tNÈquÄn³ Au¥iw ]raqJ¿m Cco qÁq. uKneoÀ°Iq½oua\et\ I¾uÃn² HÁq Nolo»q . FÁn² esª\nb Xt A±t\ hÅXoÃo»o½q Incyw \S¿n¼n² FtÐnt ttegayº³ ecnw FÁnudnNo»o½nWm A²]w IqWmToXw D¾nbXm . CÀqudJn: Aºot\bnWq edob±t a\tô¹o² Cu¥it¿ tI½oedoÃo»Xm FÐo\m? uKneoÀ°Iq½ouau\n°: AXm CÀqudJbm equan FÁq ]cp¸oÃn\nWt}X . tc uPygmT° FÁnWq 85 . uKneoÀ°Iq½ouau\n°: \ÄrXocoÃnSq eÁo½q¾uÈn —uI½ouÈ ? CÀqudJn: uI½q. F¹odqw A±t f]Yt¿ ¨±¿m A²]w Hcq IqWmToXeqw D¾nbocqÁq . m Au¥it¿ I¾ufgw a\ôq¾n- FÁqw ]l¼q uKneoÀ°Iq½ouau\n° Xt aqloboud q u]nbo . FÁndqw IY Rnt\n½qw al»qebm qÁoÈ. \ÄrXocoÃn½otd eceq I¾ouÈ ? uKneoÀ°Iq½oua\e° hn[ncWbnbo uKneoÀÃWo eojo»qecnlm.

F\o InWn° eÇn—Rn\qw ecnw. uKneoÀÃWo cqw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw t]ndm]nboIj¿oud q u]nIbqwtNbmXq .uKneoÀÃWo ±: Rn° I¾oÈ . DSt\ uKneoÀ°Iq½oua\e° ep½oud m Btj Ab»m Xt DSqÃqIjqw aÊqw ecq¿o uKneoÀÃWo ucnSq IrSo t]n²]nboIj¿oud q ]qltýq . ]otÁ \ÄrXocoÃn½otd hw_á ncywtIn¾m BudnNoÃn\qw aÊqw ]lbqw . iandîncqtS arjdot uLngw uI½q . qw \ÄrXocoÃn½otd }]nIsXº³ tW . uKneoÀ°Iq½oua\e°: Rn\qw ecnw . Rn° t]n²]nboIj¿oud q ]qltýoco qIbnWm . \ot A±° Hcqhabw F\o m Btj Abbm qw . eoecw A±t\ Alob AXo\m FtÂu\tc uIn]o qw . F\o m ¤ BednXoI³ HÁqw IkoIboÈ—Rn° CÁqw \ntjbqw Ij¿o² Xnaho»q aÊÁnuj aSºoecqItbnÉq. X² ndw CeotS \oÁn² Xcu Sq¾m. 86 . Atȹo² ]otÁ uKneoÀÃWo ±: u]nuÁnjq . XtÁ qlo»q uNnZo»n² eoecw A±t\ AloboÃn° Btj ]lu¼²]o»q .

Alo¼oÈ . AbnjqtS aqJw f¹cfnhm}Xo: \oº³t nt IqXocaqJanWm. CÇn³ ]lbqÁtXnÁqw eof|hou ¾ . hwfbaoÈ. m CuÃn³ XtÁ Ir½u¾ ? HÁqw InWq- f¹cfnhm}Xo: CÁnboco IsgmWuPyneycm: PnXIeqw aÊqw u\n 87 t¾ ? . I }_n1W± qw Auccb DlqÃoI \Ärcoan± qw D¾u}X . \ÄrcoÃn½otd aqJw IqXocbqtS aqJwu]ntdubn? Iww! \oº³ FeotS\oÁnWq u\n obXm ? Rn° ASqt D¾nbocqÁq—]È q tXn½q \oÁocqÁq . X¹¿ot \olanWm \ÄrXocoÃnSm ! ain hqÀc°! Ikq¿o² Hcq t]nînd C½o½q¾m . n² DlqÃoI f¹cfnhm}Xo: (ekobn}X ekobn}X ÁoÈuÈn. ncu\nSm ) \oº³ u]nbo Au\|go o° . (bn}X ncu\nSm ) ui ! Xn° aT¿o² u]nbo Au\|go»lou¼njr . IqÃnb¿oudn ? AbnjqtS aqJw Hcq IqXocbqtS aqJwu]ntdbnWm F\o q uXnÁobXm . AuÃn³ ¥½o² ISÁqeÁ Hcq ]½cm :–ASobÐcw CÁqXtÁ . AuÈ fp\r ! hq{q q½o ! FÐn ]lbr—\oº³t nt FÐnWq uXnÁobXm ? hq{q q½o: Rº³t nt uXnÁobXq \È hqÀc° FÁqXtÁ . FÐq IqÃnbanWm ! FÐq tXnÃo ! IqÃnb¿o\q aptX C½o½qÉ B Xqým Hcq Bbocw DlqÃoI eod]oSo qtaÁq uXnÁqÁq . f¹cfnhm}Xo: B ekobn}X nct bn}X aqS ¾n . f¹cfnhm}Xo: XuÁnSncq ]l¼q ? eÁ ]½cm: Bucn Iqj Seo² ]l¼q . FÐq uXnÁobndqw ue¾XoÈ . Rn° \ÄrcoÃn½otd uegwu]ntd Hcq uegw I¾o½oÈ . AXqu]ntd Hcq and Rn° I¾o½oÈ . nc°: CÁntW¹o² hZybm boÈ . f¹cfnhm}Xo: FÐq \olanbndqw F}X andbo½ndqw AbnjqtS aqJw IqXocaqJanWm. d¸}]õq—ainhqÀc°! f¹cfnhm}Xo: FeotSbnWm Xn° hvÀcyw I¾Xm ? Xqýoudn. \nkoIaWo Acbotdºn\qw Xnkm¿obo½q¾m . hq{q q½o: ui! AXq andbÈ . \nkoIaWobqtS NºdbnWm . f¹cfnhm}Xo: Bcq ]l¼q ? hq{q q½o: Bucn ]l¼q . an\q: fnhm}XoI³ q }õnÐq]oSo»q FÁq uXnÁqÁq . an\q: \oº q Ahrb ]lbqÁXuÈ h|õnew .]Xot\nÁm \ÄrcoÃn½otdÃÊo P\º³ hwhnco»Xm aq¿q: (¥½q]qcbote»m) CXm FÐq uLnganWm ! ui . q½o: \ntjbntWÁq uI½q . C}X hqÀc\nbo½m HcnjotÈÁnWq Rº³t nt uXnÁobXm . AuÃn³ Hcq ekobn}X hq{q nc° ]½± : ASobÐocw FuÁn .

Rn° I¾q . CÀqudJtb \È ]coNbaqÉ Bjqw BbocqÁq . IkI nc° encycqw ancn\qanWm AInbo²\oÁm BZyw eÁXm . ]otÁ fnhm}XoIjqtS Aõo}]nb¿odqw CÀqudJbm q an[e\nWm A\qcr]\nb ]qcqg° FÁnbocqÁq . hw_áw CÁq XtÁubn ? 88 . AXqtIn¾m CtXÈnw uI½uÃn³ Cbn³ q a\ôo\m Aufgw hqJw uXnÁoboÈ. nWWw ? atÊncq \ÄrXoco: Op! A}XtbnÁqaoÈ . FÐq IqÃnbº³–FÐq Vp m–eoNnco»qIrSn . AejqtS _qªo AXo eoufg_qªobntWÁm Alo¼o½q¾m. aq¿q: \ÄrcoÃn½otd Hcq uanXocw tInSq¿n² \rlm CÀqudJI³ hÅXo qw . \n²]Xq\n²]¿Õnbo Hcq ]½cm: F}X ebônbndqw CÀqudJbm q u_n[o qw . atÊncq \ÄrXoco: B IqÃnbeqw ]qlÃnSqwXuÁ DÉq . CÈ¿q }Zeyeqw A\e[o D¾m. Cu¥i¿o\m Hcq \rlq Zo o² hw_áaq¾m . B CÀqudJtb IÄ nc\q tIn¾q tInSq qÁqeuÈn . Iqj Seo² P\ r½w .H hq{q q½o: ]W¿o\q aptX FÐq PnXIw ? FÈnw ]Ww . Rn° Iqtl Dlºt½ . Rn° A\Ðfb\t¿ cnPneo\qIrSo ¤anXoco IqÃnbw I¾o½oÈ. f¹cfnhm}Xo: cihy¿o\q eÁXntW¹o² Btj anlo u\nu ¾oecqw . fnhm}XoI³ CÁn³ Hcq Zoehw ]recºo² anjoIbo² u]nbo fnIqÐjw aqXdnbXq enbo»q FÁq uI½oco qÁq . F}ÄnÐoco: \ÄrcoÃnSq _iqhqÀc° . Xoc qXtÁ . AuÃnuk q fnÐo nc° F}ÄnÐocobqw Hcq c¾qarÁq \ÄrXocoancqw HÁqc¾q ]½încqwIrSo Hcq Ir½nbma e±» ncq IS qwu]ntd eSu enXo²anS¿ot eSu enXodo² rSo \odeojobqw Ir obqanbo ISÁqecqÁXq I¾q . ¤ fnhm}XoI³ an[et edob Hcq hmu\ioX\qw \È eoZ|n\qw BbocqÁq . ]WwXtÁ PnXIw . Hcq ÙocXbqw XuÂSeqaoÈ . hw_áw CÁqXtÁ D¾nequan FÁq fnhm}XoI³ eÈXqw Alo¼quen? fnhm}XoI³: Rn° HÁqw Alo¼oÈÃn . hIdw fcobntWÁqw eoufgubnKantWÁqw Rn° ]lu¼ nanbocqÁq . \nbîn± m FÐq PnXIwu\ndnWm! \ÄrcoÃn½pÁq cihyw u]nen° eÁXqu]ntd eÁXnWm . B habw B Iq½obqtS tt[cyw Alo¼o½q¾nboco nw–fnhm}Xw ]To»njm Ht Hcqu]ntd eoUmVoIjnWm. \ÄrcoÃnSm AasuX¿q Iko qÁq. ‘Cºot\ ecqÁXnbn² AXq Iww ! }Zey¿ot edoÃwtIn¾m Hcq habw Cºot\ ecnw— FÐq tNÇnw ! ¤ }]]Õ¿o² }Zeyt¿ PboÃn° HÁo\qw f2oboÈ . ency±: (fnhm}XoIujnSm) FÐnWq fnhm}XoI³ h|nap ! CÁq ]recºo² \nSIwenb\bqw aÊqw CtÈÁq uXnÁqÁq . F}X ebônubn ? Hcq \ÄrXoco: ebôm AÄXnbo nWWw . ’ Cºot\tbÈnw eoNnco»qw eyh\o»qw fnhm}XoI³ AÄd¿o² tNÁm enXo²anS¿o² A¹ehm}Xeqw eoco»m Dlºn° õneo»qtIn¾q IoSÁq. ntX ecquan? IsgmWuPyneycm: \aq q \ndqInfq Io½qanbocqÁq . hwhncw FÈnw \ÄrXocoÃn½ot\ÃÊo¿tÁ . fco. \ÄrXoco B³ IÄ nc\nWm . fnhm}XoI³ m AeotSbqw }KiÃokXtÁ–Xn° IoSÁq c¾qarÁq \oaogw IkobquÄnuk q enXo²anS¿o² B³ r½anbo . hq{q q½o: fco. f¹cfnhm}XoI³ CXo\m D¿cw ]lbntX Fkq\pÊm AÄd¿oud q u]nbo .

]I² DlºqIbnuWn ? DlºcqXm . ” “an[e° ¤ e±¿an\w uI³ quÄn³ FÐq ]lbquan ? ” 89 . fnhm}XoIujnSq uNnZo»lobnw . IqÅoWoAÅ: Nn¿tc. FÐntWuSn. ” ar oÈn¿ ehrco\ÄrcoÃnSm FÁnWt}X . Au¥i¿o\qwIrSo ¤anXoco ]qlÃnSq Rn° I¾o½oÈn. \ÄrXocoÃnSot eceq Iko¼ DSt\ ]reÉoep½o² te»m AeotSbqÉe± XÅo²¿tÁ Au\yn\yw ejtc }]hmXneº³ D¾nbo . Nn¿cua\e°: AÅbm q }]nÐnWm . ” “Cetj tIn»qIsgmWua\e° tIn¾qu]nbo CwBpgq ]ToÃo»Xqw aÊqw telqtX.F}ÄnÐoco: AtX. ¤ \ÄrXocoÃn½oud m ¤ Pîw CÀqudJtb Io½qIboÈn. Nn¿cua\e°: FÐnWq eyh\w ? IqÅoWoAÅ: eyh\o nt\nÁqaoÈ . odqw DÉ }]hmXneº³ ]udeo[wXtÁ . ” “an[e\q t]nÁqtIn¾m B\»ºdbqu¾n ? Xnt\Ðq uõngX|w ]lbqÁqteuSn! t]Bqº³ q ]W¿o\q aptX HÁqaoÈ . \oLbw . Ft ebôo°Ipko² ¤anXoco ]qlÃnSq I¾o½oÈ . G! fnhm}XoItj. ncu\nSq atÊncq tNlqà nc° : jbodqw IqjÃqcbodqw Iqje Iqje o²\oÁq hap]enhobnb Hcq tNlqà “ui. Cºot\ uIa\nbo½m Hcntj Rn° I¾o½oÈ .ehrcobnbntdÐnWm ? ” FÐq ]Waq¾nbndqw CÀqudJn an[et\ XÉo j¼XqtIn¾m Rn° F\o Aetj _iqan\o boÈn. FWp r . F}ÄnÐocobqtS eojotIn¾q \oes¿oboÈntX BbuÃn³ FWpÊq Iq¿obocqÁq . IqÅoWoAÅ: \oW ASq nWq }]nÐm . ]otÁ oÈn¼ntdÐnWm. fco XtÁ. CÀqudJn an[e\qXtÁ . fnhm}XoI³ CÀqudJbqtS Cw\nWm. an[e° an}XanWm Ae³ q fcobnb õ±¿nem .. ¤ \ÄrXocoÃn½otd u]cm ? ” auÊe°: IBo² ar “u]cq \ÁnboÈn. Nn¿cua\e°: Au¥i¿ot IqÃnbw I¾o½m FÁq ]lbo° . “u]cÈn Incyw ]WauÈ. Au¥i¿ot\ I¾o½m Ft IBq a¼jo»qu]nbo . FÁndqw F\o m Aet\ eoNnco»m Hcq eyh\w . Zoen°Po edobÅnat\ I¾ ¨±ÅIrSo D¾m F\o m . CÀqudJbqtS õnKyw u\n r ! Ae³ AXo\qan}Xw uIaoXtÁ. IqÅoWoAÅ: AtXuÐn. F}ÄnÐoco: CÀqudJbm q hw_áw CÁqXtÁubn ? f¹cfnhm}XoI³: Rn° Hcq hw_áeqw AloboÈn . FÁndqw an[et\ eoNnco quÄn³ F\o q eyh\w . CwBpgq ]To»tIn¾m CuÃn³ FÐn eoufgw I¾Xm ! CwBpgq ]To qÁXqw ]W¿o\qXtÁ. FÁq ]l¼m fnhm}XoI³ AÄd¿o²\oÁm FlºouÃnbo . CtXnt edobÅnat Hcq IÄ jo. a\bm ² B\»ºd t]nÁqtIn¾nWt}X .. fnhm}XoI³ IBS»m Dlºqwu]ntd IoSÁocqÁq . C}X edob B³ eÁn² an[e\m HÁqw ]lbn° ]nSoÈn.

” “FÐq Ikqte¹odqw Bet½ . \ndqanhanbo½q Rn° Ikq¿o² HÁqw tI½nloÈ . aqJw Hcq Idw aakm¿obanXoco . AeotS uetltbncq hw_áw te»o½qu¾n²–I¾c\nbcq ]l¼q . Iqtl aqÄq Iqjo»qu]nequÄn³ Rn° ASq¿q I¾q. CÀqudJn: Bt½. ” B ]Õqua\e\m F\obqw NnecqtX ? FÐo\m A ]reÉoep½o² DÉ hId a\qgytcbqw Np¿ ]l¼m D]}Zeo»qwtIn¾q IoS qÁq ? Iww ! CÀqudJbm m Cºot\ eocr]° eÁquN±ÁqeuÈn . Op ! CÀqudJbm m Cºot\ ubnKw eÁqtetÈn . 90 . B uKneoÀ°Iq½oua\et\uÃntd Rn° CÀqudJbqtS AÅna° BbocqÁqte¹o² Rn° Aetj Hco dqw ¤ ehrco q tInSq boÈ . hwfbaoÈ. ” FÁq ]l¼m ¤ hwhnco»Xo² Hcn³ IqjoÃn\qw auÊe° Aet ep½oud qw u]nbo . \oW m uetl Hcntj hw_áw B t½ ? ]nlq: F\o m Bcqw ue¾n . an[e°IrSo CeotS CÈn . Iq¼o q½oAÅbqtS Znho ]nlq aqIjo² FuÐn Befy¿o\q u]nbocqÁq . CbnjqtS ]Weqw ]qÈqw F\o q haanWm . Ft Iko¿odt¿ Xndo aqlo¼qIoS qÁq AtÅ. C}X }ZeyÙ\nbo½m ¤ cnPy¿m BcqaoÈt}X. CÀqudJnbm m a\ôq¾nequan ? ]Õqua\et \o±{á¿ouîdnWm CXq \S qÁXm FÁqw uI½q . ” \oLbo nlnbo½otÈuSn. edobÅubnSq Rn° ejtc ]l¼q—FÐq tNbmXo½qw \Án o»q XcqÁoÈn. edob BVy\qanWm–]otÁ FÐqueWw ? an[e° CuÃnkqw hmIrjo² ]To qÁ Iq½obuÈ? ” “an[e\qw CÀqudJbqanbo ejtc uhebnbo½ntWÁm Rn° uI½o½q¾m . ar q InWnu\boÈ . ]recºo²te»qXtÁ \ÄrcoÃn½otd qlo»q ]dcqw ]deo[eqw hwhnco»q . AuÃn³ CÀqudJtb I¾q . an[e\q fq}IZf D¾nbocqÁqte¹o² AXq Iko¼q. CÀqudJn Nolo»qwtIn¾m— “FÐn ]nlr! \ot hw_á nc° ecnlouÈ CÇotS ? ” ]nlq: Abnjm Bulkq anhanbo Ij¿o²XtÁbnWq Xnahw . CÀqudJn hÅXo habw hÅXo»otȹoudn? ” quan ? FÐnWq \oLbw ? Hcq “]Õqua\e° XÈo ]ql¿n qw .an[e° fofq]ndt anXoco u}In[o qw . ” “AtXnÁqw F\o InWqIboÈ . ]otÁ CÀqudJbm m ¤ Pîw \ÄrcoÃn½otd hÅXaoÈntX ecoIboÈn . ” o- “¤ \ÄrXocoÃnSot CÈuÃtcn½q ]Êo . FÁo½m FÐq^dw ? CÀqudJn ar Èn¿ ehrco\ÄrXocoÃnuSnSqIrSq hqJanboco qw . ” “CÀqudJnbm m a\ôntW¹oudn ? ” “FÁn² \oes¿oboÈ. Rn° FÐq tNÇqw ! ZnhobqtS h¹Sw uI½uÃn³ CÀqudJn Xt t]½o XqlÁm AXo²\oÁm Hcq F½q]¿m DlqÃoI eodbm q u]ncqÁ Hcq XndotbSq¿m Hcq NcSouî² uIn±¿m ]nlqeot ] ² tInSq¿q. aZocnfobo²\oÁq I¿qIo½ob ufgw CÀqudJbm q ejtc huÐngeqw Denieqw D¾nbo FÁq aqÄq ]l¼o½q¾tÈn . ¤ huÐng¿otÂbqw Deni¿otÂbqw IncWw Alobn¿ Nod õsXyîncqw ZnhoIjqw aÊqw CÀqudJbqtS Denieqw huÐngeqw \ÄrcoÃnSq eÁXodq¾nbXntWÁq \oLbo»q .

\oº³XtÁ ]lbo° . Iq¼o q½oAÅ: CÀqudJbm qw ejtc huÐnganboco qÁq . fnhm}XoI³: ejtc uõZw D¾m .CÀqudJn: CXn. ¤f|cn[p\wtIn¾m FÈnwfcobnbo eÁq . huÐngaoÈntXboco XÄqcn° hw_á¿o\q ecquÄn³ ? Cºot\ Ce± hwhnco»qtIn¾oco quÄn³ CÀqudJtb HÁq I¾qIjbnw FÁq \oLbo»m f¹cfnhm}XoI³ CÀqudJbqtS anjoIbouî² u]nIn° õneo»q ]recºo² \ndqtI½o² IbloecqÁXq Iq¼o q½oAÅ I¾m fnhm}XoItj eojo»q. ¤ fnhm}XoI³ an[et edob Cw\ntWÁm Iq¼o q½oAÅ Alobqw . ¤ Xndo tI½ou njr . Xndo CÈn¼o½q h¹StÃuS¾n . IncWeîncqtS A\q}KiwtIn¾m FÈnw fcobnboeÁq. Iq¼o q½oAÅ ]nlqte eojo»uÃn³ ]nlq ]qXob Hcq Xndo tI½obXq I¾q. Rn° u]nWq . t]Bo\m FuÐn _iqDeniw . AÄd¿oud qXtÁ u]neqÁXWq \ÈXm . q½oAÅ: fnhm}XoI³ FÐnWm CuÃn³ eÁXm ? fnhm}XoI³: eoufgo»m HÁqaoÈn . Iq¼o q½oAÅ: CÀqudJubn ? ]nlq: AtX. \ÄrXocoÃn½otd InWn° ekqIo \o² qÁq . CÀqudJbm Cco qÁq õnew? q ejtc huÐngaqu¾n CÁm ? Fºot\ quan edobtÅ . Iq¼o q½oAÅ: FÐn. CÀqudJtb HÁq InWntaÁqte»q eÁXn- Iq¼o q½oAÅ: CuÃn³ Auºn½q u]n¾n . ejtc uõZw D¾m . \ÄrXocoÃnSq hw_áw \oLbo»q Bboco qw . ¤ ]nlq XndotI½ntX CÁq aqIjo² Iblot»Áo½m CXn Hcq HÁnÐcw Xndo ]nlqeo\m CuÃn³ tInSq¿qet}X. Xndobqw enºo DSt\ Xnk¿olºo eÁufgw FÈneucnSqw X\o q Io½ob hÅn\¿ot e±¿an\w AXouLnganbo ]l¼qXqSºo. Iq¼o q½oAÅ: AXot\Ðn hwfbw ? FÐn fnhm}XoI³ q chanbouÈ ? CXo²]cw uIa\nbo½m CÀqudJbm m F\o BcnWm Hcq õ±¿neq ecn\qÉXm ? fnhm}XoI³: fcoXtÁ–fcoXtÁ . Rn° BZyw FuÐn Iqtl u]So»q . uKneoÀ°Iq½obqtS A±\qw u]So»ocqÁq . Cºo\t¿ ]nlq: _iq huÐngw. an[e\qw \ÄrXocoÃnSqanbndt¿ uõZw F}Xbq¾m ! fnhm}XoItj . F\o B u]So HÁqw Rº³ oÈn . Iq¼o q½oAÅ: \oW m ¤ Xndo FeoSqÁq Io½o ? ]nlq: Rn° aqIjo² u]nbuÃn³ tNlobÅ XÁXnWm . 91 . fnhm}XoI³: Aºot\bnIt½ . \ÄrcoÃnSqw aÊqw Aaul¿q Iko¼m FkqtÁÉnlnbo. hwfbaoÈn . fnhm}XoI³: FÐo\nWm BZyw u]So»Xm—u]So n° IncWtaÐm ? Iq¼o q½oAÅ: AuXn–\oº³ AlobouÈ ? an[e\qw CÀqudJbqanbo edob hmu\iatÈ? AXq eo½qIo½qen° }]bnhanbnudn FÁq Rn° u]So»q . Iq¼o Wm. _iqDeniw . ]nlq huÐngwtIn¾q Ic¼qu]nbo .

AXouIa\nWm. XÄqcn° CeotS FkqÁÉo ¤ hw_áw Iko qÁXm ¤ Xlen½otÂbqw ]Õqua\etÂbqw ainõnKyw . an[e° F}X eyh\tÃSqw! ¤ ain]n]o CÀqudJn C}X ITo\bnbouÃnbuÈn ! FÐq ITo\w! ]Ww B± [oIw Ae± õ±¿nem . fnhm}XoI³ Acbn²Xlua² Iblo CcqÁm eoNncw XqSºo : ‘Iww! F\o ¤ Incy¿o² A[oIwhwfbaoÈn¿Xq u]ntdXtÁ uXnÁqÁq . ekobo²te»q ]recºoud qÉ \ÄrXocoÃn½otd uLngbn}X I¾q . ]otÁ CXqetc HÁqw XÁo½oÈ . fnhm}XoI³: \ÄrXocoÃnSm B³ \È IncyÙu\n ? uKneoÀ°: HÁnÐcw IncyÙ\nWm . fnhm}XoI³: F}X Indanbo \ÄrXocoÃn½otd IrtS ? Iq½oýcm: Blq hweecanbo . CXqu]ntd B a\bm ² CXqetc Bcqw D¾nbo½oÈ. aÊÁn² FkqÁÉqtaÁq uXnÁqÁq. CXqetc Hcq Infq anhm]So XÁo½oÈ. h|±BÃIo½m Fjtebodo² I¾m fnhm}XoIjqtS IBm HÁq a¼jo»qu]nbo .FÁqw]l¼m fnhm}XoI³ ejtc hqJu uSnSqIrSo AeotS\oÁm Flºo . Hcq }]nefyw _qªoaq½o»o½m AÄXm DlqÃoI XÁq . fnhm}XoI³: \oº³ \ÄrXocoÃn½otd IrtS eÁeucn ? uKneoÀ°: AtX. fnhm}XoI³: \ÄrXocoÃn½oud m CeotS F}X Zoehw Xnahw D¾m ? uKneoÀ°: CÁqw \ntjbqw \oLbanbqw D¾neqw . Cºot\ \nbîncqtS epSqIjo² HÁqw XÄqcn° FkqÁÉnulboÈ FÁq ]l¼m uKneoÀ° AeotS\oÁm AÄd¿oudu ]otÁbqw AeotS CcqÁq. Iq½oý± 92 . AXq c¾q Zoehw Iko¼uÃn³ Aº½q XtÁ enºo. Cbn³ n auÊn u]nbo . fnhm}XoI³: hw_áw CÁqXtÁubn ? uKneoÀ°: Hcqhabw CÁq XtÁ Atȹo² \ntj Ben\qw aXo . ]W¿o\q uNnZo»n² ]dofIr½o XcntaÁq ]lbqw . fnhm}XoI³: \ÄrXocoÃnSqÁq uejoIko»oÈn —AuÈ ? uKneoÀ°: A\qPîn± c¾q XÄqcn în± uejoIko»o½q¾m . IrS¿tÁ tIn¾qu]neqÁq ? fnhm}XoI³: FtÐnÁq tIn¾qu]neqÁq ? uKneoÀ°: õncytb. fnhm}XoI³: (Iq½oýucnSm ) Xt }Knaw GXnWm ? Iq½oýcm: uKneoÀcnP]qcw . Iww ! FÐqtNÇnw . FÁq tebm qÁ ¤ N¾o\nbîncqtS t]Bqº³ m FÐnWq tNbmXqIrSn¿Xm ! B an[et _qªo q hZsfanWm ¤ Ah¿ot _qªotbÁq Rn° eoNnco»qu]nbuÈn . eÈXqw Io½otb¹o² ISÁq t]nbm jbnanbocqÁq. B Iq½obqtS }]ncn_m[w! Cºot\ ¨ucnÁq eoNnco»qtIn¾oco quÄn³ \ÄrXocoÃn½otd ]recºo² tIn¾n o teÊodtýo nc° uKneoÀ\qw \ÄrXocoÃn½otd Hcq Iq½oýcqwIrSo Acbn² Xlbm ² eÁq\oÁq.

FÐq IjenWm ! t]BqÉ hId epSqIjodqw ISÁqu]neqw . Cºot\ Cbn³ }Zeyw aqSo qÁXm Ahncuan! CuÃn³ ecquÄn³ aqÁrlq lqÃoI \rÊq\Õq ]dofbm q ISwenºp½nWq u]nÁXm. Rn° IqjoÃn° u]nWq . HSqeo² ehmXq Nn±u¿¾oecqw . aineÈn¿ IÄanWm . ttIbo² Hcq habeqw HcqInfqu]ndqw D¾neqIboÈ. B tN ° uKneoÀ° CuÃn³ ]l¼q. ¤c¾q anhu¿m ¨ucn hm}Xp. Hcq Ccq]Xq hw_áu¿njw CuÃn³ D¾m . h|naou}Znianbo ]lub¾n . \rÊo\Õq ]dof tebm qw. Rn° CtXnÁqw XuÁnSq uNnZo»oÈuÈn .ainIÄ nc\nWm. B³ Au¥iw GXqanXocotb¹odqw Bet½. a\eI Hcq Incyeqw Cbn³ u\n nloÈ . FÁq ]l¼q fnhm}XoI³ Iqj¿oud qw Iq½oý± aT¿oud qw u]nbo . 93 . Cbn³ \nbîncqtS ep½o² ]rFntl CtÈÁm . c¾qarÁq anÃojan± ISw tInSq n° tXÇnlnbo½q¾m . ¤ eoVyn° ]Ww Iou½¾qÁ _ªÃnSo² Ftйodqw FkqXot nSq qw. fnhm}XoI³: Bt½.

F\o Auºn½m HÁm FlºqÁXnWq \ÈXm FÁq uXnÁqÁq. uIfe°\ÄrXoco: AXo² c¾q]¸aoÈn . tebod¿q ]È o²\oÁm ClºobuÃn³ _iq }]õ F\o qXtÁ uXnÁo . CÀqudJbm anXocotbnt AlobnauÈn? q hwhncou ¾ CÀqudJn: F\o q hwhncou ¾ anXoco Aufgeqw Alo¼qIrSn . \ÄrcoÃnSm: ¨—u]neqI . tNlqubcp ! Rn° IqÃnbw C½qIjbnw . ]Õqua\e° XuÁnSm AloboÃn° ]l¼ eoecw Alobo»q . u\±¿t¿ IqÃnbw F\o q ejtc uN±»uXnÁo . ec¾ . “Rn° CÀqudJtb HÁm Alobo»q eÁqIjbn ”taÁq ]l¼m ¨So anjoIboud q tNÁq . B IqÃnbw XtÁ CSWw . uIfe°\Ärco ]ql¿q\oÁm ¨SoeÁm . “IeoXn e\oXn ttNe h|buaenKXn ecn ” FÁnWq }]anWw . ]lbquÄn³ tNlqubco\Ärcobqw IrSo D¾nbocqÁq. ]u¸. X\o q eÁ Nolo AS ot n¾q uIfe°\ÄrXocobqtS en m Aehn\o» DSt\ ]lbqÁq. ]otÁbqw CÀqudJn ecquan FÁqÉXot\ F\obm q AWqan}Xeqw hwfbaoÈ . AIt¿ ]So¼ntl enXodo² rSo “FÁn² B anjoIboud m FkqtÁÉnw ” FÁqw . . uIfe°\Ärco: Op! ecu¾ ? CÀqudJbm CÀqudJn: AXqXtÁbnWq õneo»oco 94 q a\ôqu]ntd ]lu¼njq . edob±\qw Au¥ieqw Nqe½o² D¾m—ecn° ]lbt½ ? CÀqudJn: euÁnt½. uIfe°\Ärco: ¥WqIko¼q eÁq . CÀqudJtb InuWWtaÁm Befytýq . uIfe°\Ärco: Au¥iw edob \ÄrcoÃnSnWm . “uIfe°\Ärco FeotS ? ” FÁqw ]Õquau\n° ]lbquÄnuk m . ¤ tXt Flºobn² B anjoIbnWm. AXnWq \ÈXm . DSt\ ]Õquau\n° Flºo eÁq \ÄrXocoÃn½otd Ir½ot n¾q \ndIu¿q u]nbo Hcq edob Ihndua² Ccq¿o ]Õ]q±aS o \oÁq . tNlqubco\Ärco: Aºot\XtÁbnWq ue¾Xm . tNlqubco\Ärco: AXot\Ðq hwfbw ? encbm t]n°\pcnjatÈ.]}оm \ÄrcoÃnSqw CÀqudJbqanbo HÁnaXm D¾nb hwõngWw \ÄrcoÃnSq Iqjobqw ¥Wqw Iko¼ DSt\ uIfe°\ÄrXoco . u\cw \ndqaWobnbou½ DÉq . AuÃn³ CÀqudJn Hcq Fkq¿m FkqXot n¾ocqÁq . \Ärcotb I¾uÃn³ Idfdnb D]}Zeõneu¿ntS Fkq¿m AeotS \o±¿o Fkqu\Êq\oÁm “FÐnWm FkqtÁÉobXm? ” FÁq uNnZo»q. q tXnBrÊÕm DlqÃoI eodbqÉ IqÃnbeqw tXnÃobqw Xqýbqw uanXocºjqw h|±B qaokq taXobSobqw aÊqw C½qtIn¾m \ÄrcoÃnSm tNlqubcoubnSqw uIfe°\ÄrcoubnSqw õsXye±\ºujnSqw ekobo² AeoSeotS\oÁq uN±Á BjqIujnSqwIrSo ]recº¿q ]raqJ¿ot aqÄodnbo. \ÄrcoÃnSm: CÀqudJbqtS anjoI CuXnSq tXn½o½q XtÁubn ? ]Õquau\n°: ln° —AtX . Hc¸ceqw Alo¼qIrSn. qÁXm .

“CÀqudJbm ]l¼q. AuÃn³. HÁqc¾q \oaogu\cw \oLÕd\nbo \oÁq . Hcq \nb±hm}Xp XuÁnSm Aºot\ CXqetc ]l¼o½oÈn . CÀqudJtb Hko»m Rn° Hcq hm}Xpubbqw hmaco IrSo CÈn. \ÄrcoÃnSm: Xnk¿q eÁuX CtÈ ? CÀqudJn: eÁuX CÈn. FÁq ]l¼q Ieo³¿Sw Ieo¼q \p¾o½m Hcq aÀinhw tNbmXq ? CÀqudJn: Rn° AuÃn³ Xnk¿oÈn . ‘Cºot\ hvÀcyw CXqetc I¾o½oÈ —Ft ainõnKywXtÁ . uIfe°\Ärco DSt\ Hcq Ihnd \p ote»m AXouî² \ÄrcoÃn½otd Ccq¿o. CuÃn³ Fºot\tb¹odqw ]lbt½ . 95 . CeoSqt¿ _qªoedoÃw ejtcXtÁ ! \ÄrcoÃnSm: Ft õncybnb \oaogw Rn° anXoco hIdeqw anÊqw . Ft õncybnbn² . Xnk¿olºo . m BNncw ]len\qw aÊqw Alo¼qIrSn ” FÁq \ÄrcoÃnSm: C}X Ht C¹ocobôqw aÊqw ]To»o½m CXq ]To»otÈ ? FuÁnSq uaLZаhnbmemIrSo BNncw ]lbqw . ]r½ob DSt\ ]ql¿j¿o² eÁm Hcq ]cp¸bm m Hcq Bnôotd Iq½o Fkq\pÊq \o² quÄntd ]ql¿j¿otd Hcq Nncq]Sobqw ]oSo»m AeotS \oÁq. uIfe°\Ärco: fco–AXqXtÁ ue¾Xm . Cco t½ . ¤ hmuXnõºtjnÁqw ¸WoIu\ceqw \oÁoÈn. AXohqÀcobnb CÀqudJbqtS B]nZNrUw \o±FoInc\nbo HÁq u\n o . BZyw Hcq aoÁ²]oW± IBodSo»u]ntd uXnÁo. ]otÁ Abn³ aSºo. ’ Cºot\bnWm CÀqudJbqtS h|cr]w I¾q hqu_n[w eÁ ]otÁ hwõngWw XqSºqÁXo\q aqÄo² \ÄrcoÃn½otd a\ôo² eoNnco»Xqw \oLbo»m Dl»Xqw . CÀqudJn bntXncq õneuõZeqw IrSntX \ÄrcoÃn½otd aqJ¿q u\n ot n¾q \oÁq. AXo\q c¾q]¸aoÈn . ” FÁq ]l¼q . Rn° AtXnt ]ToÃo qw. tXt AInboudnjw ]Õquau\n\qw u]nbo . F\o m A\yhm}XpKa\w C\o CÈn. FtÁ Ce³ Inao nXoco oÈn . CÀqudJbqtS hvÀcyw I¾q \Ärco ed¼m aÊqÉ hId Aõoan\eqw alÁqu]nboco qÁq. uIfe°\Ärco DSt\ Xnk¿q eÁm “aqIjoud q u]nen . ‘Rn° ’ FÁq ]l¼uÃn³ \ÄrcoÃnSm HÁq tR½o . \ÄrcoÃnSq }õao»q ed¼q Iqk¼qu]nbo. Xqlo»qu\n ot n¾q \oÁq FÁq ]lbn° ]nSoÈ . IBqaoko»q ]otÁbqw u\n o . HSqeo²— \ÄrcoÃnSm: Rn° eÁuÃn³ Xntk D¾nbocqÁq—CuÈ ? I¾Xqu]ntd uXnÁo . CÀqudJbqw u\n ot n¾q\oÁq. \ÄrcoÃnSq Ihndua² CcqÁq ]otÁbqw CÀqudJbqtS aqJ¿qXtÁ IBq]lo ntX u\n o . \ÄrcoÃntS I¾q hwhnco»m B eoect¿ qlo»qIrSo u\cuÄn nbo ]dXqw an[e\m FkqXntaÁm CÀqudJn \oLbo»q ]IqXo FkqXob I¿qw aÊqw Fkq¿qt]½obo² C½q ]r½o. \ÄrcoÃnSm Fkq\pÊq \SÁq. Cºot\ ]l¼qwtIn¾q t]n°IqaokqtaXobSobqw C½q uInWobouî² ISn– ]Sn–FÁq f_mZo»qwtIn¾m uInWo Iblo ]ql¿j¿oud q ISÁuÃn³ Nncq]Sobqw ]oSo»q \o² qÁ XcqWpcUanb CÀqudJtb I¾q . uIfe°\Ärco.uIfe°\Ärco: \ÄrcoÃn½otd eojoÃn° Xnk¿olºo . Xqlo»qu\n n° CÀqudJbm m Alo¼qIrSn. ]u¸ .

\ÄrcoÃnSm: AtXuÐ? CÀqudJn: HÁqw D¾nbo½Èn . CÀqudJn: FÁn² fco. qlo»q uI½m uI½m F\o q \oes¿obo- m FÐnWq \oes¿oboÈntX BbXm \ÄrcoÃnSm: CÀqudJbqtS e±¿an\w uI½quI½q a\eIIncyº³ bntXnÁqw Rn° u\n ntXbnbo. hwhmIsXu^nIw tNnÈobn² A±Qw a\ôodnequan ? CÀqudJn: \ÈeBw a\ôodnen° }]bnhw \ÄrcoÃnSm: Iqtl enbo»q eo²]¿obnbocqÁq ue¾Xm . Rn° \ÄrcobqtS aIjÈn. CÀqudJbm m hwhmIsX¿o² eo²]¿o AÈ C¹ocobhq ]ToÃnWm DÉtXÁq uI½q. CÀqudJn: A±Qw a\ôodneqÁ Incyw hwfbw . F\o Xn° FÐnWq ]lub¾Xm . \ÄrcoÃnSm: Ilqu¿Sw InWo»ouÈ ? CÀqudJn: \Ärco FtÁ InWo»o½oÈn . CÀqudJn: Aºot\bnet½ . CÀqudJn: fco. FÄXo\nbocw DlqÃoIbm q ad Icn± tInSq¿q—B Xoc o\ndnWm AÁq ecn¼Xm . ]dcqw ]l¼q uI½o½q¾m . cnae±ÅcnPneot aIjnWm . CÀqudJn: BcqtS aI³? Ilqu¿S¿q \ÄrcobquSubn ? AÈn . AÁq Rn° ]qltý Zoehw Hcq GdadIcnlqInc° a¸na° hnbmem eÁocqÁq . uI½q \È ]coNbw D¾m . \ÄrcoÃnSm: AtX. \ÄrcoÃnSm: Rn° Hcq u^nIw tNnÈnw . \ÄrcoÃnSm. CÀqudJn . AtX—AXnWq Rn° ]l¼Xm . CÀqudJn: CXq ainIww ! Rn° a\eI Icyº³ FÐnWm hwKXo? m C}X eoucn[oubn ? CXo\m \ÄrcoÃnSm: CÁtd tNlqubco Hcq u^nIw tNnÈo . AXm Fºot\bnWq ]lub¾Xm FÁq Iqtl \ocr]o»o½m— \ÄrcoÃnSm: CÀqudJbqtS hvÀcyt¿ ÈnXnbo. Ilqu¿S¿oÁm AÅbm q _náew BbXo\q aqÄq¾nb aIjnboco qw . \ÄrcoÃnSm: FÁn² Rn° ]l¼qXcnw . \ÄrcoÃnSm: BZyw ecn° \oLbo» Zoehw hwKXoefn² ]qltÃSn° XcanboÈn. CÀqudJtb InWn° ekqIot n¾ocqÁq. 96 . X\o q ]lub¾ hwKXo HÁq¾nbocqÁq. AXm CÀqudJubnSq tNnÈWw FÁm F\ot ncn}Kiw. \ÄrcoÃnSm: Ilqu¿Sw ain eoUmVoXtÁ . B eoec¿o\m Fkq¿b»q–Fkq¿q I¾ouÈ ? CÀqudJn: Rn° I¾o½oÈn . CÀqudJn: Ft hvÀcywtIn¾m CeouS FÁm F\o q a\ôodnboÈn. r. A±Qw a\ôodnequan FÁq u\n a\ôodnbotȹo² Rn° ]l¼q Xcnw .

. ‘BhmXnw ]pbrgõnex hqaXoKcPcjn CXo }]hoªx ’ ‘XÈnuõn]nbJoÁn]oN Kcjiucn uiXqcqÈnhõnex ’ C}Xu¿njw tNnÈo ]otÁ Aufgw uXnÁqÁotÈÁq ]l¼qtIn¾q \ÄrcoÃnSm Fkq\pÊq Ilqu¿S¿ot\ eojo n° uInWoenXq ²u]nbo . eo²]¿o udfaoÈn¿Xo\n² ain A_ªanbo½nWm . F\o m CXm ¨±Åtebm n\qw aÊqw ain AhJyw . FÐn—Aánjo»m —u\n nt½ : ‘BhmXnw ]pbrgõnex hqaXoKcPcjn CXo }]hoªx ’ CÀqudJn: (Nolo»qwtIn¾m ) _qªoaq½¾n . p½q tNnÈn- \ÄrcoÃnSm: Op! AXq u]nc . uXnÁo. u^nIw tNnÈqen° \oLbo»q \ÄrcoÃnSq Iqtl eoNnco»q. uIfe°\ÄrXoco ¨SouÃnbo . Hcq u^nIw ]IqXo uXnÁo . uIfe°\Ärco inPcnbo uInWo»qe½o² hap]w \o² qÁq¾nbocqÁq. ]otÁ IncyºjqtS Xoc o² FÐq u^nIw? FÁndqw Rn° tNnÈob u^nIw _iqeoufganbocqÁq . u^nI¿ot BZyw Bhp² FÁnWm ueKw FkqXo¿cr. AXq tNnÈqÁq : ‘BhmXnw ]pbrgõnex hqaXoKcPcj incp }]hoªx ’ ]otÁ FÐnWm—uXnÁqÁoÈ .\ÄrcoÃnSm Hcq u^nIw tNnÈn° eoNnco»q . Rn° HÁnaXm CÀqudJubnSq tNnÈob u^nIw aqkqe\n n¼n² u]ncn—u\n t½ : ‘BhmXnw ]pbrgõnex hqaXoKcPcjn CXo }]hoªx ’ ¨–uin–uXnÁo uXnÁo— ‘XÈnuõn]nbJoÁn]oN Kcjiucn uiXqcqÈnhõnex ’ F\obt¿ c¾q ]nZw Aufgw uXnÁqÁoÈn . “Bhp¥fcuYn \na hrcyewufY ]n±Qoex õncynhmXou}hn]o d_m[|nhv Xnhq uduõ \ hÐXow ” FÁ u^nIw FkqXot nSq¿q . uXnÁqÁXo²XtÁ Nod ]Zºjqw ]nZºjqw FSbm otS alÁqu]neqw . tNlqubco \ndqtI½o² Hcq Ihndua² Cco ÁXq I¾q. ueKw ueWw . fco–fco—¨±Åbnbo . 97 . “Ilqu¿Sw ! Ilqu¿Sw! ” FÁm Dlt eojo»q. u^nIw HÁqcu¾ uXnÁqIbqÉq . ¨dbqw Fkq¿nWobqw CXn —FÐnWq u^nIw ? FuÐn—¨–Aánjo»q—ect½. tNlqubco ueKw ¨d enºo . . ’ ¨–]otÁbqw alÁquen —CXq edob eogaw. tNlqubcotb Alobquan ? Alobqw FÁm Abn³ ]l¼q. ¨–uin–CÈ. uXnÁqÁXqXtÁ tNnÈqanlm . u^nIw ]otÁ ¨±Åbn auÈn. AuÃnuk q uIfe°\ÄrXoco ‘BhmXn ’ FÁ ]Zw alÁoco qÁq . eoNnco»o½q ^daoÈn. ]otÁbqw uXnÁqw. ¨Sotb¿o— \ÄrcoÃnSm: Ilqu¿Sw. “BhmXnw ]pbrgõnex . Cºt\bnWq ÙoXo . AXq ueKw FkqXo¿cr. tNlqubcobqtS ASqt u]nbo ‘BhmXnw ’ FÁ u^nIw aqkqe° Hcq ¨dbo² FkqXo»m Cº½q tIn¾qecr . q- uIfe°\ÄrXoco: tNlqubco Hcq u^nIw FkqXo¿cn° ]l¼q \Ärco . F\o q ue¾uÃn³ Ht AbnjnWm u^nIw tNnÈnlm. aqÄqXtÁ uXnÁqÁoÈn . Abn³ FtÂIrS¿tÁbnWm .

FkqXou njq . CXq aqkqe° FkqXo¿cr. u^nIw enbo n° \ÄrcoÃnSm uIfe°\ÄrXocoubnSm ]l¼q . FÁn² ¤ u^nIw F\o q uXnÁqw. uIfe°\ÄrXoco qw IBSIrSntX \ÈeBw enbo»qIrS . eÈXqw ]lb¾n . FÁn² CÀqudJbqtS aqÄntI IBS tebm qÁXq Xt bve\t¿ qlo»m CÀqudJbqtS Aõo}]nb¿oÁq in\obnbo eÁnudn FÁq eoNnco»q Xn° ¨d enºntX uIfe°\ÄrXocoubnSqXtÁ enbon° ]l¼q. CÀqudJ CeotS \o² qÁq¾uÈn . \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm r. BZyt¿ ]nZw F\o lobnw . F¹odqw I²]\}]Incw XÃo¿Ão enbo»qXqSºo : uIfe°\ÄrXoco: Bhp– Zf– cuYn \nahr–cy ewuf–Y]n±Qoex C}Xu¿njw enbo quÄnuk m CÀqudJn eÈntX Nolo»qXqSºo . \ÄrXocoÃn½oud q IBS tebm ntX Hc¸cw enbo»qIrSn . \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿Sw u]nbo Xnk¿m Cco uIfe°\ÄrXoco. tNlqubco\Ärco ¨d enºo u\n o . ” \ÄrXocoÃnSm: AXoeoufganb u^nIw . CÀqudJn: F\o q \È eo²]¿oboÈn . CXn Rn° ¨dbo² FkqXot n¾qeÁoco qÁq . AXqwtIn¾q ]otÁbqw uIfe°\ÄrXoco aqIjoud q tNÁq . AuÈ ? CÀqudJn: AtX. _qªoaq½¾ . CÀquduJ . \Ärco eoNnco» u^nIaÈ FkqXo¿ÁXm. CtXnÁq enbo r. \È eo²]¿obnWm . \ÄrXocoÃnSm: Op! A_ªw ! Ilqu¿S¿oÁq eo²]¿o udfw CtÈÁq uXnÁqÁq.uIfe°\ÄrXoco ¨dbqwtIn¾q aqIjoud m ¨Sot»Áq . uIfe°\ÄrXoco: tNlqubco m FÈnbmu]nkqw ]coinhanWm . Rn° enbo»n² fcobneqIboÈ . n° tIn¾qecnw . “¨–uin ! ¤ u^nIuan ? FÁn² Aºt\ ]lbt¾. ‘Bhp² ’ FÁnWm BZyw FÁuÈ Ilqu¿Sw ]l¼Xm ? ” FÁqw ]l¼q ]r±Fn±ª¿o² D¾nbocqÁ ]okI³ Xp±¿m D¿cn±ªw FkqXot nSq¿q . ” FÁq ]l¼q Xnk- m Ijo}õnÐqu¾n ? 98 . ¨dbqwtIn¾q uIfe°\ÄrXoco tNlqubco\ÄrcobqtS ASqt c¾naXqw tNÁq. CXÈ u^nIw. FÁq ]l¼q uIfe°\ÄrXocotbt n¾q Xn° aqÄq tNnÈob }]Incw FkqXo»q. uIfe°\ÄrXoco: CXm Hcq edob u^nIanWm . tNnÈo jbnw— FÁq ]l¼m D]}Zew Xpcn°ue¾o tNnÈqÁq : “BhmXnw ]pbrgdnõôqaqJo KcPcnasXyqincp }]hoª– hmXÈnuõn]nbNoÐn]o N KcjPrugn uiXqcqÈnLXnbnx u\nuNZnudndZswo}]XoõbõqPKp ZqwI±Ån aqiqhmuX bnuaendw_y Ppue IYa[chq[n– an[qcpa]yPn\°. “Rn° u]nbo aqlq u¿ q u]nbo.

CeotS Ijo IrtS rtS D¾nenlqu¾n ? CÀqudJn: CÈn. cnLe°. \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJtb I¾XqXtÁ õnKyw . cnat Zfnhy° _iqeoufgwXtÁ. Aºot\XtÁ—Hcq uõZeqaoÈ. \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm CÀqudJn: Iqtl ]To»q. cnLet\ CÀqudJ Alobquan ? Ae° aqJw ao\q obn² CÀqudJbqtS aqJwu]ntdXtÁ . CuÃnjlo¼q . CÀqudJn: FÐnWq õnKyw—Alo¼oÈn . \ÄrXocoÃnSm: CÁtd a\bm ² Ijo D¾nbocqÁq . q \È }õnÐnWm—IdfdnWq }õnÐm . \ÄrXocoÃnSm: F}X tInÈanbo CÀqudJ IYIjo I¾o½m ? CÀqudJn: \ndÕqtInÈanbo FÁq uXnÁqÁq .CÀqudJn: FÐq }õnÐm? \ÄrXocoÃnSm: Ijo}õnÐm —IYIjo}õnÐm . \ÄrXocoÃnSm: F\o CÀqudJn: (Nolo»qwtIn¾m ) fcoXtÁ. CÀqudJn: F\o m HcqeIbnbqw }õnÐm CXqetc HÁqw D¾nbo½oÈn . CÀqudJn cnat\ uI½o½qu¾n ? cna° . CÀqudJbm m F\o Zoehw}]Xo IjoInWnw . F\o q \È }õnÐnWm . ]lbn¿Xm Fºot\ a\ôodneqw ? CeoSqt¿ õnKytaÁq ]l¼Xq a\ôodnbo . CeoSqt¿ en qItjt n¾q \oLbo»q . CÁtd Hcq hm}Xpuegeqw I¾q . ]otÁ CÀqudJ FÐqtNÇqw ? CÀqudJn: AtX! fcoXtÁ . cwK}fp Idfdm . CÇtS HÁqw Cºot\ I¾o½oÈ. \ÄrXocoÃnSm: foe!—foe ! \ndÕqtInÈtan ? C}X hÄ¿qÉ ¤ ep½o² IYIjo Iko¼o½q \ndÕqtInÈuan ? BLcyw ! AXot ]coÇn\aoÈn¼n² Au}X DÉq. I¾uÃn³ AXotdnt eoufgw—Ft õnKywXtÁ. CÀqudJn: FÐnWm FtÁ InWqÁXqtIn¾m Hcq õnKyw FÁq Rn\lobqÁoÈn . taÇqw Aºot\XtÁ . FÐq õnKyanWm CeouS q ecqÁXm 99 . Cbo ao enlqw Zoehw Ijo D¾nenlq¾m. ]Õqeo\q ]coÇn\w H½qw CÈnboco qw . hwfbaoÈ . \ÄrXocoÃnSm: Rn° ]l¼lo¼q AuÈ ? CÀqudJn: AtX. \ÄrXocoÃnSm: FÐn CÀqudJ ¤ eoecw aqÄq uI½o½qu¾n ? CÀqudJn: CÈn. fr}Z± cnaÃWo ± FÁq ]lbqw. m C¹ocpbôq \ÈeBw Alobnuan ? CÀqudJn: ]To»Xot AeÙn\qhcWw BucnSqw hwhnco \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJtb Rn° Cbo uI½o½q¾m . edob ¥Ê nc\nWm . cnLe° FÁ Hcq tN ° . \ÄrXocoÃnSm: hnbmeînucnSq hwhnco nuan ? nw . \ÄrXocoÃnSm: C}X ]l¼n² a\ôodneouÈ ? CÀqudJn: ]lu¼Su¿njw a\ôodnbo .

Au\|go»oÈn —Au}XbqÉq . \ÄrXocoÃnSm: AuÃn³ Ft e±¿an\w CÀqudJ BucnSqw Au\|go»ouÈ ? CÀqudJn: CÈ. \ÄrXocoÃnSm: AtXuÐ? CÀqudJn: HÁqw D¾nbo½È . CÀqudJn: CeotS tN¾boÈ CeoSqÁq tN¾tIn½o uI³u Xn²]cyeqaoÈn. CÀqudJn: CÈ. uaLZаhnbmem FÁq ]l¼uÃn³ CÀqudJn Dlt HÁq t]n½o»olo»qu]nbo.FÁnWm Rn° uNnZo»Xm. CÀqudJn: fco. \ÄrXocoÃnSm: AuÃn³ Rn° ecqÁ e±¿an\eqw Alo¼o½ouÈ ? CÀqudJn: ecqÁqt¾Ám CeotS Bucn CÁtdubn auÊn ]l¼quI½q . FtÁ aqÄq uI½q ]coNbaq¾nboco qw . W- \ÄrXocoÃnSm: ui–AXot\nÁqw habanbo½oÈ . \ÄrXocoÃnSm: uI½ou½ CuÈ ? CÀqudJn: CÈn. \ÄrXocoÃnSm: Rn° eÁ Incyw FÐntWÁq a\ôodnboco CÀqudJn: CÈ. a\ôodnbo½oÈ . FÁn² háyneÀ\¿o\q habanboco qw . \ÄrXocoÃnSm: Rn° CÀqudJtb InWn\nbo½qXtÁbnWq eÁXm . FÁq ]l¼q u\cw u\n n° FÁq õneo»q t]n°KUobn³ aSobo²\oÁm FSq¿q XqlÁq u\n o. \ÄrXocoÃnSm: CXm F\o m uaLZаhnbmem hÅn\anbo Iko¼tInÈw Gdadencw Fkq]¿Çnbocw DlqÃoIbm m tInSq¿uÃn³ XÁXnWm . CÀqudJbqtS ¤ Nolobqw õneeqw I¾uÃn³ CÀqudJbm q XÁo² A\qcnKw XqSºo FÁq \ÄrXocoÃnSqw . CÀqudJbqtS en qhna±Qyw uIawXtÁ . WtaÁm F\o u¾ en m q- \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJ _iq choI¿obnWm . FtÁ HÁq tN¾tIn½o nWo WtaÁnWq õnetaÁq uXnÁqÁq. CÀqudJn: ¨. ¤ 100 . AXo\m D¿cw ]l¼oÈn–]lbn¿XqtIn¾m B hwKXo a\ôodnbXqw CÈn. Aºot\bnboco qw. qauÈn ? \ÄrXocoÃnSm: a\eI hId IncyeoNnceqw Rn° XtÁbnWm . \ÄrXocoÃnSm: AtXnt Ft õnKywXtÁ —Ft õnKywXtÁ. AXoÁqufgw KUobn³ Xocotbt nSq¿q . \ÄrXocoÃnSm: FÐm. AXqw a\ôodnbo½ouÈ ? CÀqudJn: CÈn. Cºot\bnboco hna±Qyw. ¤ KUobn³ HÁq u\nu uan? FÁq ]l¼q KUobnjqw andNºdbqw Ikq¿odou½S¿qÁm FSq¿q tInSqÃn° õneo»uÃn³ CÀqudJn enºo “CXq \È KUobn³ ” FÁq ]l¼q . AÕqaWobnbo FÁq ]l¼q .

FÁo½m ¤ ¸aboÈn¿ eon\nWm F\o q \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJubnSqIrSo¿tÁ FÈnbmu]nkqw Cco uaniw. teÊod¿½wtIn¾m AeotS Cjoõy\nbo efnbo. — AXnWm CuÃn³ t]nbm j¼Xm. ecqÁetc \qų CeotS¿tÁ Cco qI — AtÈ? uIfe°\ÄrXoco: AXq uet¾Áq uXnÁqÁq — A¿nkw Iko¼m H°]XqaWom CeotS eÁm CÀqudJbqtS ]n½qw aÊqw uI³ nw . Rn° ¤ uKngmTobo² HÁqaoÈn—\o±u¥ngobnuW . uIfe°\Ärco . n\qw aÊqw C}Xu¿njw ]lbquÄnuk q uIfe°\Ärco teÉo¿½¿o² aqlq FSq¿q aqIjoud q IbloeÁq . FÁn² AXo ha±Q\nb \Ärco CÀqudJbqtS hvJyu Sm ¸uW\ Xp±¿q . o\o ua²IkqIo AÄd¿o² u]neWw . FtÁ f¹o cqtX . ¤ en qI³ uI½uÃn³ CÀqudJbm bo ]lbnlnbo. B u\n m.uaLZаhnbmeot\ qlo»q an[et\kqXqÁ I¿otdkquXWtaÁm CÀqudJbqw GIInd¿o²XtÁ \oLbo»q . \ÄrXocoÃnSq aqIjo² uIfe°\ÄrXocoubnSqIrSo CÀqudJbqtS anjoIbouîtd hnan\º³ u\n quÄn³ Nqe½o² CÀqudJbqw tNlqubco\Ärcobqanbo Hcq hwõngWw D¾nbo. CÀqudJn ua²IkqIn° FÁq ]l¼q anjoIaqIjo²\oÁm Clºo tXu Albo²IrSo \ndqtI½o² ISÁuÃn³ tNlqubco\Ärco tX o\obo² Hcq Ihndua² Xnt\ Cco qÁXq I¾q . q a\ôan[n\w eÁq en qI³ [ncnjan- 101 . \ÄrXocoÃn½oud m BIÃntS \È hqJanbo½oÈ–F¹odqw AeotS¿tÁ CcqÁq aqlq o Iqul u\cw CÀqudJbqtS aqlobodqÉ hnan\ºjqw aÊqw \SÁq u\no. \ÄrXocoÃn½oud UmVo ]lbqÁq: q uaniw AXobnbo e±ªo»q . tNlqubco\Ärco: CÁq InWn\oSecqtaÁq Rn° ¨±¿ocqÁoÈn . _q qI³ ejtc I¾q—t]Bqºtj CwBpgm ]ToÃo»n² ejtc uZngantWÁq Xp±»bn o. uIfe°\ÄrXoco: (\ÄrXocoÃnuSnSm ) CÀqudJbm q tteIquÁcw AÄd¿o²u]ne² aqSºntX D¾m. CÀqudJn: AXq hn[o n¿ uaniantWÁm F\o q uXnÁqÁq . FÁqw]l¼q ueKw Xnku¿ u]nequÄn³ CÀqudJn uIfe°\ÄrcobqtS aqJu¿ m HÁq u\n o . uIfe°\Ärco Ceom ClºouÃnbo . AXoÁq habeqw aÊqw AXoIsXyanWm . CÀqudJbm q \Ärcotb I¾uÃn³ ejtc huÐnganbo F¹odqw FÐnWm BZyw ]lub¾Xm FÁm HÁqw uXnÁpd . uIfe°\Ärco q Xt fcpc¿ouî² Hcq CcqÄquIn² ]kqÃo»q NrSq te»Xqu]ntd tIn¾q. CÀqudJn: F\o tS Cco r. AuÃnkt¿ ÙoXo Aºot\bnWuÈn . CÀqudJtb I¾ DSt\ \Ärco Ihndua²\oÁm Fkq\pÊm CÀqudJbqtS hap]¿otd q tNÁq aÀinhu¿nSqIrSo \oÁq . \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJn ueKw Cuºn½q ecqauÈn . FÁq ]l¼m c¾njqwIrSo uNn½oud q u]nÁq . AXtÈ \ÈXm ? \ÄrXocoÃnSm: Aºot\XtÁ—AXnWq \ÈXm .

Xocqa\ôqÁqanbo½m hwhncoÃn° a\ôqÉ B³ q hwhncoÃn\qÉ en qIjqw hwKXoIjqw Xocqa\ôqXtÁ ue¾eo[w AloboÃo»qw ]l¼qw tInSq qÁXq NoduÃn³ edob D]IncanboecqÁq . aqJw A²]w HÁq Xnkm¿o aÀinhw tNÇqÁXq tNlqubco \Ärco I¾q ejtc huÐngo qIbqw CÀqudJbqtS AeÙtbÃÊo _iqan\o qIbqw tNbmXq . tNlqubco\Ärco: Ft CeotS\oÁqÉ bn}X FuÁn—]qlÃnSot IncywtIn¾q \ÄrXoco HÁqw aqIjo²\oÁq }]hmXneo»oco oÈn . CÀqudJbqw an[e\qw õncynõ±¿n încnbo A[oIIndw AXoõnKyu¿nSqIrSo Cco Ww FÁnWm Ft B}Kieqw A\q}Kieqw . \ntj cneotd GXnbndqw ecntaÁm Dl»ocqÁq. an[e° \rÊÄXm DlqÃoI fÄjanbo FÁq uI½q. tNlqubco\Ärco: aSºouÃnequÄn³ CÀqudJbqw IrtS–AuÈ ? CÀqudJn: (aÀiho»qwtIn¾m ) AtX . Hcq habw ¤ }]nefyw aSºouÃnequÄn³ . DSt\ — CÀqudJn: c¾q Zoeh¿o\I¿q aZocnfobo²\oÁq ecqtaÁm Fkq¿qeÁo½q¾m. _qªohna±Qyw . aÊÁnujn \ndnÁnujn ecqanboco qw . . AXoau\nicobnb CÀqudJbm m ¤ AXohqÀc\nb an[e°XtÁ õ±¿nenbo InWWtaÁnWm Cetc c¾qu]ucbqw InWqIan}Xw D¾nbo½qÉ hnan\y_qªoIjnb FÈn a\qgycqtSbqw B}Kieqw Aõo}]nbeqw .CÀqudJn: FÐnWq aqIjo² FkqÁÉn¼Xm ? aqÄq ]coNbeqw hmu\ieqw D¾nbXqtIn¾nboco nw. tNlqubco\Ärco: \ÄrXoco aqIjoud q ecquÄn³ FtÁ eojo»oÈn . FkqÁÉp½qt¾Áq uI½m Rn° ejtc huÐngo»q . ]otÁ HÁqw ]lbntX Iqtl dÃo»qtIn¾q \oÁq . FÁq ]l¼q Nolo»q. CÀqudJbqw Nolo»q . XnahoÃn° eÁXtÈ . fpdKqWw . . Rn° CuÃn³ Au¥i¿ot IrtS eÁeco² Hcqet ÙoXobodnWuÈn . Au\yn\yw DÉ A\qcnKw CXqItj teSqÃnbo a\ôodn p½qÉ AXo_qªoan\qw eoZ|n\qw Bb tNlqubco\Ärco m CecqtS uN±»bodqw AõyqZb¿odqw AXohuÐngeqw AXq\oao¿w huÐngn}fq jqw D¾nbXm BLcyaÈuÈn . tNlqubco\Ärco: \oº³ c¾njqtSbqw IrtS Rn\qw aZocnfoboudnjw ecnw . aqIjo²\oÁm ClºquÄn³ CÀqudJbm q¾nbocqÁ avVyw hIdw Xp±Áq . ejtc huÐnganbo . 102 . FÁn² Cetc c¾qu]cqtSbqw cr]hvÀcy¿oÁq ]qlta CecqtS ]ToÃm . CuÃn³XtÁ I¾Xm Ft õnKyw . an[et u]cq tNeobo²tý DSt\ Hcq ucnanÕeqw A²]w dÃbqw D¾nbo . AXqtIn¾q eojo ntX HÁo»q ec¾ FÁqte»XnWm . ¤ en qI³ ]lbquÄn³ \ÄrcobqtS IBo² A}fq ³ \ol¼qefnbo . . FkqXp½m CuÁ cu¾n aruÁn Zoehanbo. CÀqudJn: FÐnWm Hcq }fpcnuanZÐu^nIw FkqXo Ab»Xq u\±t¿ ? tNlqubco\Ärcobqw CÀqudJbqw ejtc Nolo»q . \Ärco ua² nWo»}]Incw ]l¼uÃn³ CÀqudJbm qw IBp± Xnt\ ]qltým K²KZn¸canbo— CÀqudJn: CeoSqt¿ A\q}Kiw Rº³ ejtc õ2o]r±Fw FÈnbmu]nkqw Inw¸o»qtIn¾oco qÁXnWm. tNlqubco\Ärco: aZocnfobo²\oÁm GXq XoÇXo FkqXp½qu¾n? m F¿qw FÁq Xp±»bnbo q CÀqudJn: F\obt¿ BkmNbo² FÁnWm FkqXobo½qÉXm .

uIfe°\ÄrXoco DSt\ ¨dbqw Fkq¿nWobqw tIn¾qeÁq . CÀqudJn Nolo»qwtIn¾qw Iqjoaqloboud qu]nbo . CÀqudJn ]l¼ en qIjqw _ªtýq u]nÁXqw \ÄrXocoÃn½oud m AuÃn³ H½qwXtÁ hqJanbotȹodqw cn}Xo H°]XqaWo q c¾naXq ]n½q uI³ n\qw aÊqw aqIjoud q u]nen° \oLbo» huÐnganWm AuÃn³ D¾nbocqÁXm. uIfe°\ÄrXoco: CÀqudJbqtS AÅbnWm . B ¨dbqw ttIbo²]oSo»m Au¥iw Iqtlu\cw \ndqtI½o² Ihndua² CcqÁq . uIfe°\ÄrXoco BIÃntS HÁq }õao»q . AXq Rn° aqÄqXtÁ \oLbo» IncyanWm. tNlqubco\Ärco bYn]r±Fw Ihndua²XtÁ u]nbo CcqÁq . ebôqw aqÿuÕ Bbo½qÉq . Rn° AÄd¿o² u]nbo ecnw. tNlqubco\ÄrXoco: CeoSqt¿uÃntd Hcq ]qcqgt\ CÀqudJbqw I¾o½q¾nboco oÈ. CÀqudJbqw ]co}õao»oco Ww . CÀqudJbqtS AÅbnb d¸mao q½oAÅ \È hvÀcyaqÉ hm}XpbntWÁq Rn° ]lub¾XoÈuÈn . AuÃn³ FuÐn Incyefn² CÀqudJqtS AÅ (d¸mao q½obÅ) \ndqtI½ot eSu Albo²\oÁq ]qlu¿ q u]neqÁXq \ÄrXocoÃnSq I¾q. Cºot\ Hcq hm}Xptb Rn° I¾o½oÈ. tNlqubco u^nIw tNnÈqÁq : “Cbw _ndn dpdnZcKa\udndnjIõcn Ndu»dnuNnjn ]oioXIqNttfdn eo[qaqJpdh²^ndn andn \o]XZjoPndn eogaoXhmacP|ndn }epjna]icXo \pdn_mP\b\n . tNlqubco u^nIw FkqXo \ÄrXocoÃnSqefw tInSq¿q . \ÄrXocoÃnSm ¤ hm}Xptb I¾ DSt\ uIfe°\ÄrXocoubnSm — “¤ ISÁqu]nb hm}Xp GXnWq Ilqu¿Sw ? ” uIfe°\ÄrXoco m DÉo² eÈn¿ Hcq õbw uXnÁo . tNlqubco\Ärco: cneotd bn}Xbq¾neqtaÁq uXnÁpd . foe–foe! hvÀcy¿ot Hcq eoufgw ! Cbo Cu¾\qw–AXofwXtÁ. ¤ \ÄrXocoÃn½ot h|õnew X\o q \È \oLbw D¾qXn\qw. \ÄrXocoÃnSm: FÐn tNlqubco CÁn³ Hcq u^nIw tNnÈobouÈ— cwõtb I¾o½q cneW° }õao»anXoco—B u^nIw HÁq tNnÈq . \ÄrXocoÃnSm: ¨– uin! Ilqu¿S¿ot ]co}Kiw . AuÃnuk q taXobSobqtS f_mZw uI½q XqSºo . cneotd bn}Xbotȹo² \oLbanbo Aaul¿q Iko¼q aqIjoud m FkqÁÉWw.CÀqudJn: CeoSqÁqIrtS FkqÁÉobXm Ft õnKyw XtÁ . \ÄrXocoÃnSm: FÐnWq tNlqubco XtÁ CcqÁq aqgo¼quen ? aqIjoud q ecnanbocqÁouÈ? CÀqudJn AXohqÀco —AXohqÀcoXtÁ . d¸mao q½oAÅ X\oq ejtc }]Xo]¿obqÉ õncybnWm . DSt\ Nolo»qwtIn¾q \ndqtI½oud q eÁq tNlqubcotb I¾q. ” \ÄrXocoÃnSm: B u^nIw Hcq ¨dbo² FkqXo FtÂefw Xcr . AuÈ ? 103 .

\ÄrXocoÃnSm: F\o q hwhnco Ww . ‘Cºot\XtÁ ecWw . F\o m CuÃn³XtÁ I¾q hwhncoWw. CÀqudJbqanbqÉ hienh¿o² Ce³ q es¿oKqWw eoufgeo[obnbo Dt¾Áq Rn° ]lub¾XoÈtÈn . uIfe°\ÄrXoco: Hcq eoucn[aoÈ . Ilqu¿Sw BIÃntS Aufgw Hcq dvIoIaoÈn¿njnWm . Cº½q eojo r. CXo\qaqÄq \qÅtj Alboud q ¸Wo»qtIn¾qu]nue¾XtÈ tNlqubcp ? tNlqubco\Ärco: hwfbtaÐnWm . Ilqu¿S¿ot\ I¾o½nboco nw C}X dÃ. AÈ . 104 . CÀqudJbqtS Znho AÅq Albo²\oÁm ASbm IgWo»qtIn¾oco qÁq . Cjoõy° uIfe° \ÄrXoco HÁq _qªoaq½t½ ’ FÁq tNlqubco\ÄrXoco C±o»qwtIn¾nWm ua²InWo»}]Incw ]l¼Xm. Cºot\ ]l¼Xq [sXo nc° \ÄrXocoÃn½oud q ejtc chanbo . nw . AXot\Ðq hwfbw ? FÁq ]l¼q uIfe°\ÄrXoco ejtc eognZu¿nSqIrSo Fkq\pÊq .uIfe°\ÄrXoco: AtX. InXo² Hkq °anXoco uXnSIjqw . aI³ m C}X I¾otÈtÈn . GIuZfw Ccq]¿Õqebôq }]nbaq¾m . IrtS¿tÁ \ÄrcoÃnSqw. ]n½q uI³Ãn° ecquÄn³ CÀqudJbqtS anjoIaqIjo² \oÁq I¾q hwhnco nw —AXtÈ \ÈXm ? tNlqubco\Ärco: AÈn. \ÄrXocoÃnSm: C}X tNlqÃanWm Ilqu¿S¿ot ]co}Kiw . CÈnbmu]nkqw tejq¿ ehm}Xeqw [co»q \S n\nWm CÀqudJbqtS I²]\. Cº½q ecr. \ÄrXocoÃnSm AI¿q ISÁ DSt\ AÅqtebnWq I¾Xm. \aq m FÈnw Ilqu¿S¿ot Albo² u]nbo Cco nauÈn . CÀqudJbqtS AÅbntWÁm I¾uÃn³ \oLbo»q . FÐo\nWm Hjo»q\o² qÁXm ? d¸map ! Cº½m ASq¿qecr. CÀqudJubnjwXtÁ tNlqÃanbo uXnÁqÁq. Rn\qw Ilqu¿Seqwm CuÃn³X- \ÄrXocoÃnSm: FÁn² tNlqubco CeotS¿tÁ Cco IrSo u]nboecnw. tNlqubco\Ärco: Aºot\XtÁ . ¤ AÅq FÁ hm}Xpbqw I¾n² \È }fpbqÉ Hcq hm}XpbnWm . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco ]l¼Xq fco . CÀqudJbm q ejtc Xn²]cyanbo½nWm. cn}Xo ]n½ot FSbo² FÐq hwhnco n° Ikobqw? tNlqubco\Ärco \ÄrcoÃn½otd uNnZyeqw uIfe°\ÄrXocobqtS ]co}õaeqw I¾m BIÃntS ejtc cho»q. Ilqu¿Sw ainõnKyen°XtÁ CÀqudJbqtS AÅbnWm CXm . \ÄrXocoÃnSm: FÐn tNlqubco ecqÁouÈ ? tNlqubco\Ärco: Rn° CeotS Cco eoucn[aoÈ. u]nenw . Aºot\btÈ ue¾Xm ? u\n tÁ u]nenatÈn—AuÈ Ilqu¿Sw ? uIfe°\ÄrXoco: AtX. d¸mao q½oAÅtb Albo² I¾oÈ . ueWta¹o² ecqÁXoÁqw r . CuÃn³XtÁbnWq \ÈXm . Ikq¿o² tejq¿ \rdouî² NqeÁ IÈqte» Hcq ]r¿ndobqw. \ÄrXocoÃnSqw uIfe°\ÄrXocobqwIrSo uIfe° \ÄrXocobqtS Albo² ISÁqtNÁq. AVqXw ! F}X ebônbo ? Cº½q Xoco¼q\o² nw. BLcyw! Hcq t]¹oSnentWÁq uXnÁqÁq . uIedw ep½q]Wo FSq qÁ ZnhoIjqtS Ir½¿o² AÈ .

uIfe°\ÄrXoco ejtc ]co}õau¿nSqIrSo d¸mao q½oAÅtb Au\|go»q u]nbo. AÄd¿o² tXnkqXq aSºo ecqÁXq I¾q . \o r . \p \ÄrXocoÃnSm: AeotS \o r . ASbm IgWo»XnWm . aqlq nu\n? AÅq: aqlq n\È. AÅq: ASob° HÁqw AloboÈ . AÅq: ecnw.uIfe°\Ärco: CÀqudJbqtS AÅbÈn Ce³ —CÀqudJbqtS ZnhobnWm . CÀqudJbqtS AÅ ]qlt¿ºn° u]nboco qÁq . uIfe°\Ärco: InWWtaÁq ]l¼m Albodoco tNÁn² ue¾oÈ. Hcq ]»»ocoubnSqIrSo ASqt t»Áq. q aqlq qu¾n ? \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm AÅq: NoduÃn³ aqlq \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm FuÁnSq ]l. uIfe°\Ärco: Rn° u]nbo½q eojo»qtIn¾qecnw . ]oÁntd Znho AÅqeqw t½. q hw_áw Btc¹odqw Du¾n ? \ÄrXocoÃnSm: Iww! ¤ ep½odqÉ }]es¿oItjÈnw FSq¿m ¤ ¨a\bnb uZit¿ ZqxJoÃo»q Indw Iko qÁq . u]nen° ect½ . FÁq ]l¼q uIfe°\ÄrXoco ]qlu¿ ]qlu¿ q IS n° u]nequÄn³– qu]nbo . AuÈ? choI¿obnWq \p . CÀqudJ¾ejÈn . \p eogjobnbocou ain hqÀcobnWm. \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJtb Rn° Ir½ot ecWw. CuÈ ? Cuºn½q ecr —FÐnWq ttIbo² . CÀqudJbqtS AÅbuÈ . HÁq InWWw FÁm Hcq Xn²]cyw —AXq¾neqÁXuÈ ? \ÄrXoco InWWw FÁm BefytýXo² FÐnWq tXÊm? 105 . AÅq: NqÊuan? \ÄrXocoÃnSm: Hjouhe—Hjouhe . AÅq: ASob\q aqIjo² u]nen° ekqIo . FÁqw]l¼q Nolo»qwtIn¾m AÅq AI¿q\oÁq ISÁqu]nbo . AeotS \o r — Hcq eoecw uNnZo bqtS eogjobnWm. \ÄrXocoÃnSm: \o\ AÅq: CÈn. q Btc¹odqw NqÊqw Du¾n ? h|Incyanbo½q \p q½oAÅ: fo¸! CuÃn³ Ft u\tc Xoco¼oco uIfe°\Ärco: AtXnÁqaÈ . \ÄrXocoÃnSm: Rn° Aánjo»q . d¸mao qÁq . ueKw HÁm Aº½q qÁquen ? n¾q u]nequÄn³ \p IrtS¿tÁ nlq¾m . FÁn² Ilqu¿Swu]nbo eojo»qtIn¾qecr . AÅq: Hjouheubn? \ÄrXocoÃnSm: cihyw—cihyw . \o r .

n° n³ hqÀco \ÄrXocoÃnSm: d¸mapuZeoXtÁ– d¸mapuZeo FÁnWm F\o Rn° eojo õnew. \ÄrXocoÃnSm: d¸mao d¸mao q½o m ebôm F}Xbnbo ? q½oAÅ: aqÿÕnat¿ ebônWm CXm . q½oAÅ AI¿q ISÁq enXodot ]o°õnK¿q fcpcw A²]w al»q q tebm n¿Xm ? eoj q tIn¾qecn° \ÄrXocoÃnSm: FÐn Ilqu¿Sw . CÀqudJub FÁq ]lbn° ]nSotÈtÈn. ¤ fqªnZneo\m AtXnÁqw a\ôodnbo½oÈn . FÁqw ]l¼q d¸mao q½oAÅ uIfe°\ÄrcobqtS ]oÁntd \SÁq . F¹odqw HÁqw ]l¼oÈ. CÀqudJtb Rn° I¾q. Cº½q IS nw. C}X H }ZeyÙ\qw f2\qw Bb F\o m CXm CXqetc hn[o»oÈtÈn. eoj ]lbr. te»q . \ÄrXocoÃnSm: FÐnWm. d¸mao q½oAÅ eoj m FSq¿m InWo Ww FÁnbocqÁq B}Kiw . eÁouÈ ? uIfe°\ÄrXoco: eÁq. q½o B eoj m Ahncw Cº½m HÁq InWo r. \ÄrXocoÃn½oud m CXm Aufgw cho»oÈn. Albo² F¿nlnbuÃn³ AÅq Nolo»qwtIn¾q u]neqÁXqw I¾q . Ilqu¿Sw ain õnKyen°XtÁ . KUobn³ u\n o BlcaWobnbou½ DÉq FÁq ]l¼m \ÄrXocoÃnSm ]otÁbqw hwhnco n° XqSºo . \ÄrXocoÃnSm: Bbo½oÈn. CÀqudJbqtS AÅubbqw InWWtaÁm B}Kiw . \ÄrXocoÃnSm: hn¸n² d¸mapuZeoXtÁbnWm—FÐn Ilqu¿Sw ? Ilqu¿Sw ain õnKyen\nWm. Aºot\bnet½ . Cº½q IS nw . uIfe°\ÄrXocobqtS ]co}õaeqw eognZeqw ejtc e±ªo»q. AuÈ ? d¸mao q½oAÅ: AtX. CeotS \o² qÁq¾m . [ncnjanbo½m Cº½q IS natÈn . uIfe°\Ärco: ¥ qIko n° u]nenlnbo FÁq uXnÁqÁq . eoj q tIn¾qeÁq enXodot hap]anbo tebm n° ]l¼q . \ÄrXocoÃnSm: Cº½q IS nw . \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿S¿ot õnKyw—ainõnKyw . d¸mao \oÁq. d¸mao q½o FÁnWq u]cm . FÐnWq Ilqu¿Sw HÁqw ]lbn¿Xm ? uIfe°\Ärco FÐq ]lbn\nWm ! uIfe°\ÄrcobqtS Incyw ejtc ]cqºdodnbo FuÁ ]len\qÉq: ¤ f\o Xt Incyw t]n an quan FtÁncq eognZw fqªnZnenb ¤ uIfe°\Ärco m D¾nbo . d¸mao Rn° KUobn³ HÁq u\n t½ . d¸mao q½oAÅbqtS XuÂSeqw aoSq qw uIfe°\Ärco Alo¼o½q¾nbocqÁqte¹o² ¤ eognZw Au¥i¿oÁm Hco dqw D¾neqÁXÈnbocqÁq . uIfe°\ÄrXoco AI¿q ISÁq . 106 . uIfe°\Ärco eoj m FSq¿q InWo»q . Rn° ecnw . \ÄrcoÃnSq u\tcbqw Xoco¼qw Nn¼qw u\n o d¸mao q½oAÅbqtS h|cr]w hnan\y I¾q }õao»q–Idfdnbo }õao»q . aqÄo² FkqtÁÉnw . AlbqÅl¿q d¸maoq½oAÅ \oÁq. FÐqtNÇqw! telqtX eognZo»q XqSºo .d¸mao q½oAÅ: HÁqaoÈn .

\ÄrXocoÃnSm: d¸mao q½o m ¤ teÉot»Èw HÁm FSq¿q u\n nw . boÈn . \ÄrXocoÃnSm: aqÄt¿uÃntd a\ôoÁq hqJaq¾nboco d¸mao q½oAÅ: a\ôoÁq hqJu Sm HÁqaoÈn . \ÄrXocoÃnSm: cnPneq \È ubnKy\nbocqÁq . \ÄrXocoÃnSm: ueWta¹o² FSq d¸mao q½oAÅ: AXo\m Ah|n[p\w D¾neqtaÁq eoNnco»o½oÈn . ISÁqIrSo CeotS? Ilqu¿S¿ot õnKyw . q½oAÅbqtS h|cr- \ÄrXocoÃnSm: AVqXw —AVqXw ! AXofw —AXofwXtÁ ! BLcyw XtÁ! Ilqu¿S¿ot õnKyeoufgwXtÁ ! —AXohqÀco ! FÐn Ilqu¿Sw \Á }õao»o½nWm. \ÄrXocoÃnSm: ]otÁ IoSnº³ HÁqw D¾nbo½otÈÁq uXnÁqÁq . 107 . \ÄrXocoÃnSm: fco —fco . en qhna±Qyw C}X CÈn . \ÄrXocoÃnSm: ]otÁbnWq Ilqu¿S¿oÁq fq}IZf eÁXm . \ÄrXocoÃnSm: d¸mao AuÈ? d¸mao q½o q aqtÄ hw_áw IojoanÁr± Hcq cnPnenbocqÁq . uKneoÀ° teÉot»Èw tIn¾qeÁq \ÄrXocoÃn½otd aqÄo² te»q . AuÈ ? d¸mao q½oAÅ: AtX. nw . CÀqudJbm q ebôm F}Xbnbo ? d¸mao q½oAÅ: ]Xot\½nat¿ ebônWm CXm \ÄrXocoÃnSm: FÁn² ]Xou\kqebôo² }]heo»q . AuÈ ? FÐnWq Ilqu¿Sw HÁqw ]lbn¿Xm? uIfe°\Ärco: ¥ qIko n° tteIqÁqetÈn . ]u¸ . q Iko»n² aXo . ‘¤f|cn ! Ft õncytb ¤ Ah¿q X½oÃlo quan? BednXo Rn°XtÁ D¾n o¿p±¿qeuÈn . Ft teÉot»Èw Cº½q \ÄrXocoÃnSm: ekqIp½oÈn. AXq \oLbw . CÀqudJtb Cu¥i ¿o\q Io½obotȹo² Ft õncytb tIn¾qt]nbm jbquan ? Hcq habw ]Êqw FÁq XtÁ uXnÁqÁq. ’ FÁqw aÊqw DÉ eoNncw uIfe°\Ärco q Idfdnbo¿qSºo . q½oAÅ: AtX. CÀqudJbm q hvÀcyw D¾nbXq BLcyaÈn . d¸mao q½oAÅ: CÈn. B tNÈtýo \È anXocoubn ? d¸mao q½oAÅ: HÁnÐcwXtÁ . d¸mao q½oAÅ teÉot»Èw FSqÃn° eÁuÃn³ d¸mao ]w tejo»¿q \ÈeBw \ÄrXocoÃnSq I¾q . Ilqu¿S¿ot õnKyw .\ÄrXocoÃnSm: tNlqÃwXtÁ . en qhna±Qyw AXofw —AXofnbo ]l¼ enm—Cºot\ Cco Ww en qhna±Qyw . Ilqu¿Sw Fºot\ uIfe°\Ärco q t\¼oSo»q XqSºo . GkqaWo tIn¾qecn° ]lbr uKneoÀu\nSm . AuÈ? AXo\q hwfbaqu¾n ? Bcq }õao nXoco qw ? hn¸n² d¸mapuZeoXtÁ. AuÈ ? d¸mao q½oAÅ: \È ubnKy\nbocqÁq .

\ÄrXocoÃnSm: FÐnWm — Iww ! ¨ucn hm}XpIjqtS ubnKyXu]ntd õ±¿neou\bqw ]qcqgt ubnKyXu]ntd õncyubbqw Io½ou njn° }]bnhw . Au\yn\yw ubnKyXbnbo ecWw —AXnWq eoufgw . Aºot\bÈntX eÁn² AXq ain h¹SanWm. FÐn Ilqu¿Sw HÁqw ]lbn¿Xm ? uIfe°\Ärco: GkqaWobnbo FÁq uXnÁqÁq . \ÄrXocoÃnSm: Bbo½oÈn. F}X tInÈanbo Ilqu¿Sw hw_áanbo½m ? uIfe°\Ärco: Blq hweecanbo . \ÄrXocoÃnSm: FÁo½qw IoSnº³ D¾nbo½oÈ AuÈ ? uIfe°\Ärco: AtX. \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿S¿ot õnKyw ¨±¿o½m F\o q _iq AVqXw uXnÁqÁq. CÁn³ tNlqubco Hcq u^nIw tNnÈo . AXo² Hcn³ atÊncnjqtS õncytb ¾m Ahrbtý anXoco ]lbqÁq¾m . u^nIw F\o q uXnÁqÁoÈ . tNlqubcotb Cº½q eojo r. uIfe°\Ärco tNlqubcotb eojo týq \ÄrXocoÃn½otdbqw In¿q\o² n° u]nbo . tNlqubco ¥ qIko n° ]qlqÁq . uIfe°\Ärco tNlqubcotb eojo»q .

tNlqubco\Ärco: FÐnWoXq IY—u\cw GkqaWobnbuÈn . uIfe°\Ärco: Ft tNlqubcp ! Ft eoUmVoX|w FÐo\q ]lbqÁq ! AXot AI¿q\oÁq \Ärco PîIndw ]ql¿q ecotÈÁq uXnÁqÁq . Rn° FÐq tNÇt½! Ft }KiÃok FuÁ ]len\qÉq . tNlqubco\Ärco: CuÃn³ FtÁ FÐo\nWq eojo qÁXm ? uIfe°\Ärco: FuÐn Hcq u^nIw tNnÈqen\nWt}X–_qªoaq½qXtÁ . tNlqubco\Ärco: fo¸! CÃkm FÐq u^nIanWm tNnÈqen° DÉXm ? Bt½ Rn° ecnw. FÁqw ]l¼q tNlqubco\Ärco uIfe°\ÄrcoubnSqIrSo AI¿q ISÁq . \ÄrXocoÃnSm: CÁn³ Hcq Zoehw tNlqubco Hcq u^nIw tNnÈobotÈ , Hcq ]qcqg° atÊncq ]qcqgt õncytb ¾q eyh\o»}]Incw —AtXnÁq tNnÈr . tNlqubco\Ärco: Hcq ]qcqg° atÊncq ]qcqgt õncytb GXq u^nIanWm? F\o m ¨±ÅboÈ . ¾q eyh\o»uXn ?

\ÄrXocoÃnSm: Op! Aánjo ¾n . Rn° ]lbnw . Hcq hm}XpbqtS aqJw u\n p½q N}À° DZo»qeÁuÃn³ N}À\q dÃbotÈÁqw ]otÁ B hm}XpbqtS õ±¿neot aqÄntI \o² qÁ Hcq A\y]qcqg\qw dÃbotÈÁqw aÊqw . AXq tNnÈr . tNlqubco\Ärco: (Nolo»qwtIn¾m u^nIw tNnÈqÁq . ) “Iow }_rehmXe ]r±BN}ÀaiXpw \o±ÈÃXnapZsfpw b¿|hynaqJa7ud hXo õen– \]yÃoipuX ]qcx BeohmasXyq IouaXZq2a[q\n b¿nZsfpw hqÀcpw õqÝn\hy ]qucn ebÕq ]qcqgn CXynhmaui \o}h]nx ” 108

\ÄrXocoÃnSm: fco, ¤ u^nIwXtÁ , d¸mao d¸mao

q½o

q eo²]¿o Du¾n ?

q½oAÅ: c¾qarÁq Ineyº³ tNlqÿo² enbo»o½q¾m .

\ÄrXocoÃnSm: tNlqubco \È eoZ|n\nWm–_iqchoI\nWm , Ilqu¿S¿o\q eo²]¿oKáwIrSo CÈ. AtX , u\±t¿ a\ôodnbo , Hcq u^nIw tNnÈn° eÇ , F¹odqw ain õnKyen°. uIfe°\Ärco: F\o q eo²]¿o CÈ . ¥ qIko n° ekqIo ; ejtc ekqIo . q aIjqtS ]n½q uI³ n°

\ÄrXocoÃnSm: FÁn² C\o ]qltÃSnw . H°]XqaWo Cº½qecqw. AuÃn³ d¸mao q½oubbqw InWnatÈn .

FÁq ]l¼q ]otÁbqw d¸mao q½oAÅbqtS aqJu¿ m B±¿oubntS HÁq u\n o \ÄrXocoÃnSq ]qlu¿ q ISÁq . ekotbXtÁ \Ärcoancqw ISÁq . Iqj¿oud nbo ]qltým, \ndqtI½o²\oÁq ]raqJu¿ q ISÁuÃn³ ]Õqua\et\ I¾q. \ÄrXocoÃnSm: ]Õq AXoõnKyen°XtÁ . CÀqudJubbqw ]Õqeot aI³ d¸mao q½oubbqw I¾q. XÅo² Rnu\n \ouÇn hqÀco FÁ Xoc qÉXqu]ntd uXnÁqw AecqtS hvÀcyw I¾n² . Ilqu¿S¿ot õnKyw . c¾njqw AXohqÀcoI³XtÁ. ]Õqua\e\m ¤ en qI³ Aufgw cho»oÈn . Iql»q u}In[eqw D¾nbotÈÁoÈn. F¹odqw AtXÈnw a\ôo² AS o . ]Õqua\e°: F\o ¥ \ÄrXocoÃnSm: AtX; ¥ qIkoÃn° FkqtÁÉnlnbo FÁq uXnÁqÁq . qIko»m ¥®Iko¼q ueKw eÁqIjbnw .

\ÄrXocoÃnSqw \ÄrXocoancqwIrSo aoÊ¿m FlºobuÃn³ ]Õqua\e° uIfe°\ÄrXocotb ttItIn¾q anSoeojo»q . uIfe°\ÄrXoco aSºot»Áq . ]Õqua\e\qw \ÄrXocobqwIrSo \ndqtI½o² ISÁq . ]Õqua\e°: FÐnWm CÀqudJbm q u_nªyanubn ? boÈ .

uIfe°\ÄrXoco: u_nªyaneqw . u_nªyanentX Cco ]Õqua\e°: BeqÁXq ]otÁ ]lbnw—Bubn ? uIfe°\ÄrXoco: AXm CuÃn³ HÁqw \oLbo \q hwfbaoÈ.

nlnboÈ . u_nªyaneqw ; AXo-

]Õqua\e°: Xocqa\ôotd en m F\o m Aufgw eof|nhanIqÁoÈ . u\±¿t¿ eceq I¾uÃn³ Rn° FuÐn eÈntX }õao»q . \ÄrXocoÃnSm BIÃntS Hcq eoUmVobntWÁq uXnÁqÁq F\o m . uIfe°\ÄrXoco: ain [\en\uÈ ; AXq u\n t¾ ?

]Õqua\e°: CÀqudJ AtXnÁqw u\n qÁ Iq½obÈn . \qÅjqtS uaniw telqtX FÁq uXnÁqÁq. \ÄrXocoÃn½oud q eoufgw ]len°XtÁ efaoÈn . CÀqudJbquSbqw d¸mao q½obquSbqw hvÀcyw FuÁnSm FÐo\nWm Cºt\ e±Bo qÁXm—XqÄoÈn¿ en q ]lbqÁq Au¥iw . uIfe°\ÄrXoco: edobnjqIjuÈ ; Ae± m FÐqw ]lbnauÈn ? ¾obqw ecqw . F\o-

]Õqua\e°: FÐqw ]l¼n² NoduÃn³ FÐqw uI³u m CtXnÁqw chanboÈ. CÀqudJ FÐq ]l¼q ? 109

uIfe°\ÄrXoco: eoufgo»m HÁqw ]l¼oÈ . ]Õqua\e°: ]otÁ anjoIbo² u]nbo½q \ÄrXocoÃnSm FÐq tNbmXq ? uIfe°\ÄrXoco: eoufgo»m HÁqw tNbmXo½oÈn . F\o IqÁq. Rn° ¥WqIko»q eÁo½m FÈnw ]lbnw . m¥ qIko n° tte-

]Õqua\e°: HÁqw ]lbn\oÈ . ¤ Incyw ¤ Pîw \S FÐo\nWm ¤ uKngmToI³ InWo qÁXm ? FÁq ]l¼q ]Õqua\e° AIu¿ u]nbo.

qIboÈ . ]otÁ qw

qw uIfe° \ÄrXoco IqjÃqcboud

]Õqua\e\qw uIfe°\ÄrXocobqw XÅo² ua² InWo»}]Incw hwhnco»ocqÁuÃn³ \ÄrXocoÃnSqw tNlqubcobqwIrSq IqjÃqcboud q u]nIqweko tNlqXnbo Hcq hwõngWw D¾nbo. \ÄrXocoÃnSm: tNlqubcp! F\o m CÀqudJtb n³ u_n[o»Xm AejqtS AÅtbbnWm. en q hna±Qyw ISqI½o . I¾nudn ?— tNlqubco I¾ouÈ ? tNlqubco\Ärco: Rn° I¾q . \È hvÀcyaq¾m . }]nbwtIn¾qw _iqubnPyX . \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm m Rn° ubnPyX CtÈuÁn ?

tNlqubco\Ärco: tO, AXq Rn° ]lboÈn . B õnKw Cco t½– AXq h|ÐanbXtÈ; IcÙanbtÈn. ]otÁ CÀqudJ ubnPyX Du¾n CÈubn FÁq \oLbo»o½m F\o BefyaoÈtÈn. \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbqtS Incyw Xp±»bnubn ? ]Õq eÈXqw tNlqubcoubnSq ]l¼quen? tNlqubco\Ärco: ]Õq FÐo\q ]lbqÁq ? AXm Dl» IncyauÈ ? Aºot\buÈ ecn° ]nSqÉq? \ÄrXocoÃnSm: Aºou\ ecn° ]nSqÉq F¹odqw Hcq f¹ —f¹ CtÈÁqXtÁ ]lbnw. tNlqubco\Ärco: f¹bm m FÐq IncWw ?

\ÄrXocoÃnSm: Ft Hcq }õaw , Au}X DÉq . f¹ HÁqwXtÁ CÈ . tNlqubco\Ärco: AXq fco—CeoSqt¿ }õaw . f¹boÈn¿ Incy¿o² Hcq }õaw . Au}X ]lbn\qÉq. \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbqtS Incyw Aºot\ Cco Ù eoNnco r–Ilqu¿S¿ot õnKyw u\n r . tNlqubco\Ärco: AXnWq Rn\qw ]lbn° eoNnco Hcq õnKyeoufgw ejtc¿tÁ . \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿Sw uejoIko»o½qu¾n ? tNlqubco\Ärco: CÈ. \ÄrXocoÃnSm: ¤ Ah¿oÁq uejoIko tNlqubco\Ärco: B Ah¿q uejoIko \ÄrXocoÃnSm: d¸mao q½obqtS ASqt cquX ? otÈÁq uXnÁqÁq . ]nSqIoS qIub DÉq . t½ . d¸mao q½obqtS Ae-

qÁXm . Ilqu¿S¿otÂ

tNlqubco\Ärco: Au}X DÉq . 110

\ÄrXocoÃnSm: FÁn² d¸mao ¸uW\ \oLbo»q.

q½o

m CÇntj udfw }õaaoÈ .

AXq Rn°

tNlqubco\Ärco: CeoSqt¿ _qªoedoÃw AloeqÉ FuÁnSm F}X ]lbuWn ? Rn° AXm AuÃn³ XtÁ a\ôodn oboco qÁq . CeoSqt¿ h|cr]w IBo° aqÄo² te»qwtIn¾m Hcq hm}Xp m X\o m F}X Bh2obqÉ ]qcqg\nbndqw Aet\ ¾o½m udfwu]ndqw A\qcnKuNwI³ D¾nIbotÈÁm F\o q ]r±Bu_nªyanWm. \ÄrXocoÃnSm: d¸mao q½o FtÁ I¾o½q Iql»q }õao»o½q¾m . m hwfbaoÈ. tNlqubco\Ärco: AXo\m F\o tNlqubco\Ärco: GXo\m? \ÄrXocoÃnSm: B }õaw \oes¿o n°. q½otb InuWtNlqubco\Ärco: AXo\q ]ud eoZyIjqw CuÈ ? F\o d¸mao t¾Áq teu» Ww.

\ÄrXocoÃnSm: FÁn² AXot\Ðq eoZy ?

\ÄrXocoÃnSm: FÐqIYbnWm tNlqubco ]lbqÁXm ? Aºot\ }õaw anÊqÁXnbn² CeotS u\nw CuÃn³ ecuWn ? tNlqubco\Ärco: CeotS eÁXm CÀqudJtb }õao»o½uÈ ? \ÄrXocoÃnSm: AtX; eÁXot ufgw d¸mao q½obodqw }õaw . ntauÁn ? tNlqubco\Ärco: FÁn² AÅubbqw aIujbqw HÁnbo _náeo AXq teSoÃqu¾n? \ÄrXocoÃnSm: _náew CÀqudJtb¿tÁ . FÁn²— C}Xu¿njw ]lbqÄquk q uIfe°\Ärco IqjÃqcbo² \ÄrXocoÃn½otd hap]w F¿o. ]otÁ CXot\ qlo»m \ÄrXocoÃnSm HÁqw hwhnco»oÈn . ¥ q Iko¼m AÄd¿o² XocqaqÊ¿o² N}ÀoIbo² \oÁq . \ÄrXocoÃn½oud q d¸mao q½oAÅbqtS ¨±Å eo½q. a\ôo² ITo\anbo Xl»qu]nbo½qÉ eoNncwXtÁ h|õnue\ eÁq. CÀqudJtbuÃntd Hcq hm}Xotb \ÄrXocoÃnSq I¾o½oÈ . X² ndw uetl ¨ucn hm}XpItj InWquÄn³ fqªeoS\nb Cu¥i¿oÁm }õaw D¾nbo F¹odqw h|Ùanbo N}ÀoIbo² \o² quÄn³ XcqWpaWobnb CÀqudJbqtS eoNncw XtÁbnWm D¾nbXm. CÀqudJtb eoNnco»q eoNnco»q uKneoÀt\ eojo»m , cwõtb I¾q }õao» hwKXotbÃÊo u^nIw FkqXob ¨d uKneoÀ°] ² tInSq¿o½m — \ÄrXocoÃnSm: ¤ ¨d Rn° XÁXntWÁq ]l¼m CÀqudJbqtS anjoIbo² u]nbo CÀqudJbqtS ttIbo² tInSq r . uKneoÀ° DSt\ Fkq¿qwtIn¾m CÀqudJbqtS anjoIbouî² tNÁq . AuÃn³ CÀqudJn ¥Wq Iko¼q anjoIboud q IbloecqÁq . uKneoÀ°: Hcq Xocqtekq¿q XÁb»o½q¾m , XÄqcn° . CeotS Xcqen° I²]\bnboco qÁq. CÀqudJn: (Incyw a\ôodntb¹odqw ITo\uZgyu¿ntS ) GXq XÄqcn° ? FtÐkq¿m? CÀqudJbqtS aqJ¿m AuÃn³ D¾nbocqÁ uIn]chw I¾ocqÁn² B ch¿odqw B aqJw AXoInÐw XtÁ FÁm FÈnecqw ]lbqw . 111

u\±t¿ Acqjot»bmXuÃn³ uetl BjqI³ D¾nbocqÁXo\n² ASob° tInSq¿q FÁq Ijenbo DW±¿o»XnWm. FÁqw ]l¼m ¸uW\ Xt Alboud q ISÁq u]nbo . HSqeo² uKneoÀ° “tInSq¿q ” FÁqw]l¼m DSt\ AeotS\oÁqu]nbo . . CÀqudJbqtS AÅ Aºot\tbnÁqaÈn . ‘CÀqudJn ’ FÁq ]lbr . \p CÀqudJbqtS AÅtb I¾quen ? AXofnWq aqJw ! _iqhqÀco. ]otÁbqw AeotS \oÁn² uetlbqw uNnZyº³ D¾neqtaÁm ¨±¿ uKneoÀ° ¨So j¼XnWm. Ilqu¿S¿ot õncybnWm . Rn° enºqIboÈn FÁq ]lu¼ r. IqÀudJn Fkq¿q enºpd . XÄqcn\m IqÀudJbm m FkqXn° BefyaotÈÁqw Xocqtekq¿q enºotÈÁqanWq ]l¼Xm . Fkq¿m CXn. AXo\m Ah|n[p\aotÈÁq d¸mao q½obqw ]l¼q. Ae³ m FtÁ _iq}õaanboco qÁq . \ÄrXocoÃnSm: aoSq n! choIn ! CXnWq F\o q uKneoÀt\ C}X Xn²]cyw . uKneoÀ°: u\±t¿ ASob° Xocqtekq¿q tInSq¿q FÁm DW±¿o»Xq IjenWm. _iq en qhna±Qyw . .. uKneoÀ° Cjoõy\nbot n¾m Fkq¿q aSobo² arSote»q \ÄrcoÃn½otd ASqt eÁq. . uKneoÀ°: AuÃn³ CÀqudJbm q Xocqa\ôotd }õaaouÈ ? \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJ C¹ocobôqw aÊqw ]To» eÈn¿ HcqanXocobnbo InWqÁq. . uKneoÀ°: ln°—B CÀqudJn ejtc IqlqÄqIncobntWÁm ASob\q uXnÁo . AuÃn³ \ÄrXocoÃnSq ]ud BjqIujnSqwIrSo AÄd¿ot XocqaqÊ¿qXtÁ \oÁocqÁq.uKneoÀ°: ar± oÈn¿ a\bm ² XÄqcnt Xocqtekq¿nWm . Aºot\ hZsfanbo ]lbWw—CXnWq uKneoÀu\nSm F\o qÉ Cww . \ÄrXocoÃnSm: ain eoUmVp ! IqÀudJbÈn-CÀqudJ FÁnWq u]cm . 112 . \ÄrXocoÃnSm: ]Sqe¹n! Cjoõycnfp ! C}ÀudJbÈ . B C}ÀudJn . CÀqudJn: F\o m FkqXqen° Au¥i¿oÁm AeInfaoÈn . u\±t¿ \p ¨d tInSq¿q FÁq Ijeq ]l¼Xq \Ánbo . uKneoÀ°: B IqÀudJn. \ÄrXocoÃnSm: Bet½. \ÄrXocoÃnSm H°]XqaWo BbotÈtÈn FÁq eoNnco»qw tIn¾m IqjÃqcbo² FBuXÃn° u]nbuÃn³ uKneoÀ\qw IrtSuÃnbo Fkq¿q aSobo²\oÁm FSq¿o½m h|Incyanbo ]lbqÁq. Rn° teÉot»Èw d¸mao q½oubnSm FSqu¿njn° ]l¼q . \ÄrXocoÃnSm: eoUmVp —]otÁbqw IqÀudJ FÁq ]lbtÈ ‘CÀqudJn ’ — ‘C ’ÀqudJn FÁq ]lbr. Hcqhabw \p AXm AeotS C½qu]nÁo½q d¸mao q½o XuÂXn o FSq¿qebm quan FÁq Rn° eognZo»q . uKneoÀt\ I¾uÃn³ B \otÁS¿q \oÁqXtÁ uKneoÀu\nSm Hlt eojo»q uNnZo qÁq: “uKneoÀn! B Fkq¿m CÀqudJbm q tInSq¿quen ? ” uKneoÀ° ejtc eogB\nbo FÐnWq alq]So ]lub¾Xm FÁm A²]w f¹o»q . uKneoÀ°: ln°–ASob\q tXÊouÃnbo . \p B teÉot»Èw Cº½m FSq¿q tIn¾qeÁouÈ ? uKneoÀ°: ASob° AuÃn³¿tÁ Cº½m FSq¿q tIn¾qeÁq aT¿o² e»q .

m Bcwõo- 113 . tNlqubco qw aqIjo² ecnw . ]otÁ d¸mao q½obqtS aqJeqw fcpceqw FÈnwIrSo HÁq eoNnco qw . d¸mao q½o m Cu¥i¿o² }õaw D¾nbnudn? ]Õquau\n° hÅXo quan FÁqÉXo\q enZaoÈn . FÐq IqWmToXw?—IqWmToX¿oÁm Hcq IncWeqaoÈn . AXo\m CÀqudJbm q eoucn[w HÁqw CÈn . tNlqubco\Ärco: FÐnWq Ilqu¿S¿oÁm Hcq IqWmToXw DÉXqu]ntd InWqÁq? uIfe°\Ärco: (Hcq ]»»oloubnSqIrSo ) IqWmToXw HÁqaoÈn . ]otÁ \ÄrXocoÃnSm AXo[\en°—Iqu_c° . F\o CÀqudJn ]nSobotȹoudn ? epWtýo enbo»otȹoud ? AXoZq±LSanbo¿pcqatÈn Cºot\ eÁn² FÐq \oes¿o ? ’ —FÁ BudnN\bnWm ]otÁ D¾nbXm. \ÄrcoÃnSq IqjÃqcbo² FB uX»qtIn¾oco quÄn³ uIfe°\Ärcobqw tNlqubco\ÄrcobqwIrSo aT¿ot uIndnbma² CcqÁm Hcq hwõngWw D¾nbo .uKneoÀ°: ASob° Iqtl IndanbouÈ CeoSqt¿ IÈco XoÁqÁq . eÈ B]¿qw \aq q eÁq u\coSquan ?—CÈn AXq¾neqÁXÈn . tNlqubco\Ärco: ]otÁ FÐnWm Zp±LnudnN\ ? uIfe°\Ärco: HÁqaoÈn. u\cw F½caWo Iko¼q. FÈne± qw u]nbo uI³ nw. CtXnt ASob\q \È \oLbaouÈ. CÁt¿ ]n½ot Incyw BudnNo»q . hwfbaoÈn . \ÄrXocobqw aÊqw DÉXuÈ? tNlqubco\Ärco: ]n½q¾ntb¹o² Rn\qw ecnw uI³ uIfe°\Ärco: ]n½q¾neqw . Xt Aõo}]nb¿o² \ÄrXocoÃnSqw AXohqÀc° FÁqXtÁbnWm . eoNnco»q eoNnco»q ¤ fqªnZneo\m ¤ eoNncw u]nbo atÊncq eoNncw XqSºo: ‘HÄXq aWo m ]n½m D¾neqtaÁm ¤ \ÄrXocoÃnuSnSq ]l¼qu]nbuÈn. ¤f|cn! Rn° hÅXo»n² FÐm . Cºot\ Xoco»qw alo»qw eoNnco qw. hqÀcobnWq Xt õncy FÁqÉXoud q hwfbaoÈ. ‘Iwua . ejtc Zq±dõw Zoehua ]n½m CÈntXbqÉq. Au¥iw edqXnb HcnjuÈ ! AXo\m CeoSqÁm eoucn[w ]lbcqtXÁq ]Õquau\n° FtÁ eojo»q ]l¼n² Rn° FÐqtNÇqw . Hcq XSÙeqw CÈn CÁq cn}Xo H°]XqaWo q ]n½q¾m. ‘\ÄrXocoÃnSq hw_áw BeWw FÁq ]lbqÁq . Cºot\ uKneoÀ\qanbo hÈn]o»qtIn¾q \ÄrXocoÃnSm uX»qIqjo »q. CÀqudJ Ahn[ncWbnbo cn}XoIjotdnt ]nSnlq¾m. n° . CÁq ]n½q¾nenXoco boÈn . hÅXo»otȹo² FÐm ? Incyw \S qw . ’ Cºot\ FÈnw Iqtlu\cw B hn[q uIfe°\Ärco eoNnco qw . fr}Zhm}XpItj õncybn obn² Cºot\ ¨ucn B]¿qI³ euÁ nw. CÀqudJbm q hw_á¿oÁq eÁo½m CÀqudJbqtS AÅtb _náeo»q tIn¾qu]nbo FÁq ecquan? Aºot\ ecn° ]nSoÈ ’ FÁq eoNnco»q tt[cytÃSqw . \aq m CÈu¿ q u]nenw. NoduÃn³ epWtýobqw enbo qw . uIfe°\Ärco q ]d}]InucWbqw a\ôo² eognZw D¾nbocqÁq . tNlqubco\Ärco: FÐnWq XSÙw —HÁqw D¾nIboÈuÈn ? uIfe°\Ärco: FÐnWq XSÙw —HÁqw CÈn . BudnNo»m AudnNo»m Hcq ekobqw InWntX ua²t]½q u\n ot n¾oco quÄn³ tNlqubco\Ärco ASqt eÁm CcqÁq . AhwKXobnbo Xt õncytb \ÄrXocoÃnSq It¾¿o . CÁq ]n½q¾nenXoco boÈn .

uIfe°\Ärco: AXq ]lbnlnboÈ — CÁt¿ cn}Xo Iko¼n² Rn° ]lbnw . tNlqubco\Ärco: Bt½. AXq \aq q uI³ qIbqw tNÇnw–FÁtÈ Xp±» ? uIfe°\Ärco: tNlqubco Ht q eÈ f¹bqw uXnÁqÁqu¾n? m FÐq f¹bnWq uXnÁqen°— Ilqu¿SauÈ tNlqubco\Ärco: fo¸! F\o f½wtNbmXXm.uIfe°\Ärco q \È HÁnÐcw hwfbw D¾m . \ÄrXocotb I¾o½m CÀqudJbm ubn? B IY uI³ t½. \ÄrXoco aiuIa\nbo½qÉnjtÈ . CXq tXÊnb [ncWbntWÁm F\o m CuÃn³ Iqultb uXnÁo¿qSºo . HSqeo²— uIfe°\Ärco: CÁq ]n½m D¾neqw . \ÄrXocobqw aÊqw tNlqubco\Ärco: FÐnWo}X Hcq ]cq}õaw Ilqu¿S¿oÁm ? ]n½q¾neqw . uIfe°\Ärco: CÀqudJbmu n? m. tNlqubco\Ärco: Fºot\ F¹odqw Bet½. uIfe°\Ärco edob Iqk odnbo Aºot\ ¨ucnÁq eoNnco»q . ]Õqua\e° C}Xoõqe\¿o² Hcntj u]SoboÈn¿njnWm. Au¥it¿ I¾ntd¹odqw HÁm HXqºqtaÁq Rn° eoNnco»qu]nbo . F\o m C¹ocobôqanXoco HÁqw \oLbaoÈ. h± ncnjqIjo² \r² Äo\o Xoco qÁ Hcq hnbmeot\ an}Xua Rn° I¾o½qÉq . FÁndqw u\at¿ ]Xoem CÈnXoco oÈn FÁm ¤ fqªnZneo\q ]otÁbqw Hcq eof|nhw . Abn³ Xt ]v}Xobnb ¤ tNlqt]¹oSneot\ u]So»q IoSqIoS eolbm qÁq. C¹ocobôq ]To» hm}XpIjqtS h|õnew u\nt nÁqw a\ôodneoÈ FÁm F\o m CuÃn³ u_nªyanbo . CÀqudJbm AuÃn³ uIfe°\ÄrcobqtS aqJw InuW¾XnbocqÁq . ]otÁ FÐo\nWq f¹o qÁXm? f¹o n° FSbotÈÁm F\o qXtÁ uXnÁqÁq . CuÃn³ Ilqu¿S¿oÁm AXot\qlo»m FÐnWm Hcq ]co}õaw? uIfe°\Ärco: ]co}õaw HÁqaoÈn–bntXnÁqaoÈn . tNlqubcp . 114 . aqJ¿m Hcq I½ncwtIn¾q Iq¿obn² Hcq XqÉo uNnc InWqIboÈn . Rn° FÐq f½wtNbmen\nWm? CÀqudJ cn}Xo epWtýo ]Xoenbo enbo nlqÉXqu]ntd CÁqw enbo qw. Iqtlu\cw HÁqw ao¾ntX \oÁq . CÀqudJubnSq uNnZoÃnu\n CÀqudJbqtS aqJ¿q u\tc u\n nu\n Cbn³ q tt[cyeqw CÈn . tNlqubco CXq uI½q eÈntX Dlt ufgw: tNlqubco\Ärco: \ÄrXoco Nolo»qu]nbo . Hcq \oaogw HÁnbo»olo»- m CÀqudJtb Io½quan CÈubn ? AXq ]lbr . FuÐn \oLbo nlnbo½oÈ . m A\qcnKw D¾n- tNlqubco\Ärco: AtX. HSqeo²– uIfe°\Ärco: CÀqudJbm m A\qcnKw—A\qcnKw—FuÐn F\o m HÁqw a\ôodneqÁoÈn. CÁq ]n½q¾nentX Cco boÈ . uIfe°\Ärco: Op! Op ! Rn° HÁqw f½wtNbmXo½oÈ . D¾nenXoco DÉXuÈ? oÈn . FÁn² Rn° ]l¼Xq \ÄrXoco tXÊnbo [co quan FÁm Hcq f¹ . AuÃn³ uI³ ntaÁq an}Xua Rn° \ÄrXocoubnSq ]l¼o½qÉq . Rn° ¤ Iq½obqtS eogaXI³ HÁqw Alo¼oÈ tNlqubcp .

HÁq eojo»nudn FÁm BZyw eoNnco»q . uIfe°\Ärco: d¸mao d¸mao d¸mao q½p ! d¸mao q½p ! Rn° edob Aean\¿odnbuÈn . aqgo¼n² aqgou¼nt½ . ¤ hwõngWw Iko¼ DSt\ \ÄrXocoÃnSqw ]coencºjqw ]recºoud q ]qltýq. CXo² FÐnWm Aean\w ? uIfe°\Ärco: A²]w Zq±LSw D¾m . ¥® Iko¼ufgw \ÄrXocoÃnSqw aÊqw ]recºoud q ]qltýq. Rn° \ÄrXocoubnSq u\ct¿ ]l¼Xo² A²]w Zq±LSw D¾m. AXnWm CuÃn³ eogaw . Ihndbouî² CcqÁo½q ]nSnlqu¾n ? FÐq IYbnWm CXm ? ]ÕquenSq ]lbr —Xnk¿q ]q²]nbo² CcqÁo½nWm CÁm CÀqudJ ]nuS¾Xm FÁq Ilqu¿Sw ]lbr . AXqtIn¾q ]n½q \ntjbn ntaÁq ]lbWw. uIfe°\Ärco: ]n½q epWtýobouî²te»nWm . ]n½m D¾neqw —HÄXqaWo q 115 . q½obÅ Fkq\pÊq\oÁq . hn[q}_n1W\q tt[cyw eÁoÈ . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubcp! CuÃn³ IqÃnbw ue¾n . u^nIw aS obXq eoNnco»o½q \ÄrXocoÃn½oud qw a\ôo² \È Deniw D¾nbocqÁoÈ F¹odqw CÀqudJbqtS cr]w [yn\o qI XtÁbnbocqÁq a\ôqtIn¾q tNbmXocqÁXm.tNlqubco\Ärco: Iq½o q eogaXubn ! eogaX HÁqw CÈn . uIfe°\Ärco m AuÃn³ D¾nb Hcq eyh\eqw ]co}õaeqw CÁ }]InctaÁq ]len° ]nSoÈ . Ce± Cºot\ ]l¼qwtIn¾oco quÄn³ \ÄrXocoÃnSq IqjoIko¼m F¿o . q½oAÅ: FÐnWm Aean\anbXm ? uIfe°\Ärco: CÁq u\at¿uÃntd ]n½q¾neqtaÁq eoNnco»q Rn° \ÄrXocotb ¸Wo»q Ir½ot n¾qeÁq . hwhnco»otȹodqw ue¾XoÈn—FÁqÉ Zo nboco qÁq \ÄrXocoÃn½oud m. DSt\ AInbo² rSo Xt õncybqtS Albo² eÁq. \ÄrXocoÃnSm: t]Bqºtj C¹ocobôq ]ToÃo»ndt¿ Zq±LSanWm CtXÈnw . CÀqudJbqtS anjoIenXo² AS»m Ae³ Dl nboco qÁq . \ÄrXocoÃnSm: uKneoÀn. Rn° F\o \ÄrXocoubnSm FÐq ]lbqw ? d¸mao q½oAÅ: DÉ eoecw ]lbWw . ]n½q u\at¿uÃntd D¾neqw FÁq eoNnco»q ]l¼XnWm —CÁq ]n½otÈÁq uXnÁqÁq . AuÈ ? tNlqubco\Ärco: AtX. I¾qtIn¾ocqÁn² aXo. CÀqudJ u\±t¿ anjoIbo²\oÁq uZgyõneu¿ntS FlºouÃncquÄn³ \ÄrXocoÃn½oud q hqJu Sq¾nenXocoÃn° A²]w Zq±LSanbo ]l¼qu]nbo . \ndqtI½o² eÁq \ÄrXocoÃnSm Hcq Ihndua² CcqÁq . Hcq Ihndbouî² CcqÁo½nWm. uIfe°\Ärco ]Xqt CÀqudJbqtS anjoIbouî² Iblot»ÁuÃn³ ]ql¿j¿ot enXo² X½obS»oco qÁXq I¾q. B t]n°IqaokSo» teÉot»Èw . H°]XqaWo q InWnauÈn . uIfe°\Ärco: ]lbnw. hn[ncW ]nb eoco»o½È CeotS I¾o½qÉXm . hZoco² aqÄo² AXq tebm Ww . õncy Dlºn° õneo»q IoSÁq . CÀqudJn Xj¿ot enXo² XkqXo½m DlºobocoqÁq. d¸mao q½oAÅ: FÐnWq ]l¼Xm ? uIfe°\Ärco: A²]w Zq±LSanbo½q ]l¼qu]nbo . [rýo aXo . h|±BÃ\p±epfo CXqI³ FSq Ww. AÈntX FÐnWm . ttItIn¾nWq ]n½m.

\ÄrXocoÃnSm: FÐnWq I±u¿Sw . ]Õqua\e° ]otÁbqw \ndqtI½oud qXtÁ u]nbo . uIfe°\Ärco tXt Albo² \ÄrXocoÃnSq InWntX \oÁq ]Õqua\et\ anSo eojo»q . \ÄrXocoÃnSm: Dlt uIfe°\Ärco: Dlt eojo»qu\n eojo»q . InWn\oÈtÈn . uIfe°\Ärco ]Õqua\et\ Au\|go»uÃn³ Abn³ \ndqtI½o² \ÄrXocoÃnSqanbo hwhnco»qtIn¾q \o² qIbnbocqÁq . tNlqubco ecr . q. 116 . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² anjpIbouîud q t]neqI . uIfe°\Ärco Iqtlu\cw HÁqw hwhncoÃn° eÇntX \oÁq . tNlqubco Iqtl ]n½q uI½o½q aSºoeÁm Dlºou njq . HSqeo² : uIfe°\Ärco: CÀqudJbm q fcpc¿oÁq Iqtl hqJu Dlºoboco qÁq. \o²]n° }]bnhw . cneotd XocqaqÄntI eoStInÉnw . r cquX ? —u]nbo eojo \ÄrXocoÃnSm: FÁou½n? uIfe°\Ärco: enXo² XqlÁoÈ . eoecº³ ]l¼uÃn³ Xn° bntXnÁqw }]e±¿o botÈÁq uIn]u¿nSqIrSo ]l¼q. d¸mao q½oAÅ: Aºot\XtÁ . SntWÁq uXnÁqÁq . ]Õqua\e° AIu¿ q tNÁq. o¿cWw . anjoIbqtS enXo² AS»oco qÁq . FÁn² Rn° ]Õqua\eu\nSq ]l¼qu\n t½. hZo± H°]XqaWo m FÁuÈ BZyw te»ocqÁXm . \ÄrXocoÃnuSnSq hwhnco»qtIn¾q \oÁq . FÁq ]l¼m AIu¿ q u]nbo .]n½m D¾neqw FÁq ]l¼qu]nbo . ASob\q ebônWm. uIfe°\Ärco tXt AI¿qw efnbo. u\cw ]¿qaWo Iko¼qetÈn. \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿S¿oÁq eojo uIfe°\Ärco: eojo»q. AejqtS h|õnew \È \oLbaouÈ? \ÄrXocoÃn½oud m ]SoÃqcanjoIbo² FÈnw eocoÃo»q ueKw Cº½q eÁm Dlºot n³uI ue¾q . ]Õqua\e°: ]Éo qlqÃot\Ènw ]SoanjoIbouî² f½wtNbmXo½q¾m . AXq h^dan aqIjo² eÁm CÀqudJtb eojo Ww. ]n½qwaÊqw Iko¼o½tÈ Dluº¾q . FÐnWm . Xnahw ? uIfe°\Ärco: Xnahw HÁqaoÈ . ]SoanjoIbodnuWn F\o m Dl m FuÁn±¿q \ÄrXocoÃn½oud m A²]w uZgyw uXnÁo. B en q uI½uÃn³ uIfe°\Ärco “Rn° CeotS D¾m ” FÁqw ]l¼qtIn¾m Hcq ]ofnNot\uÃntd ]qlu¿ q NnSo . FÐq\nWm C}XtbÈnw _qªoaq½qÁXm ? uIfe°\Ärco: uO! Aºot\ ]nSoÈn . d¸mao q½o HÁq d¸mao q½oAÅ: \È fo¸ ! Rn° Hco dqw eojo boÈ . Bt½. ]otÁbqw Iqtlu\cw Iko¼uÃn³ — \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿Sw Fº½q u]nbo . A}Xu\cw CÀqudJbqanbo Ccqao»oco nauÈn–FÁm ¨±¿q huÐngo»q. AuÃnkbm q c¾qarÁq aWobneqw.

Cºot\ Hcq uaniw CXqetc D¾nbo½oÈ . hwfbaoÈ . ]u¸ . ” \ÄrXocoÃnSm: eoUmVo! B CÀqudJn B anjoIaqIjo² IoS hap]¿o² CcqÁqwtIn¾m F\o m Fºot\ Dl qecqw ? uKneoÀ°: FÁn² ]Éo ÇnanbocqÁouÈ? qlqÃm B anjoIbouî² XtÁ ueWtaÁm Acqjot»- \ÄrXocoÃnSm: AXq ]l¼o½q ^daoÈn . ouÈ ? \ÄrXocoÃnSm: HÁqIrSo u]nbo u\n tNlqubco\Ärco: AXq teSoÃoÈ . ec¾pcqÁoÈ FÁq uXnÁqÁq . uanfw —ainuanfw . u\±t¿ Aetj I¾ DSt\ Rn° ejtc }õao»m Ft ÙoXo HÁqw ¨± ntX Iql»q L\weo½q Nod Nn]dyº³ ]l¼qu]nbo½q¾m . ueKw Rn° Cº½qXtÁ enºo. Rn° t]n°KUobn³ tInSq¿uÃn³ AXouî² _iq Zqcnf I¾q . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² aqIjo² teSo]lbnanbocqÁqteuÈn . uIfe°\Ärco: AXnWq \ÈXm . \ÄrXocoÃnSqw tNlqubco\Ärcobqw ]SoanjoIbqtS aqIjo² u]nbo . CÀqudJtb¿tÁ eoNnco»m Hcq }õnÐt\uÃntd \SÁqwtIn¾ocqÁq. FtÐncq IqlqÄnWm! BNncw HÁqw ]lbqÁoÈ . haînucnSq ]lbqwu]ntd FuÁnSq hwhnco»q. AXnWq \ÈXm . AXqtIn¾m FtÁ Iqtl rtS _qªoaq½o»q ]Ww Iqtl ]Êou WtaÁq eoNncaqu¾n FÁlo¼oÈ . CuÃn³ tN¾ tIn½nlnbo FÁq uXnÁqÁq . FÁn² Hcq eoUmVo¿w F\o qw eÁo½q¾m. ]u¸. uKngmToabw ! B t]Bo\m C}X hvÀcyw D¾nbocqÁotȹo² Rn° u\±t¿ aqJ¿m B½ouÃncqanbocqÁq . B KUobn³ tInSq¿qIjbnw . Aejqw Dl nboco qÁq . t]n°KUobn³ aS o enºobXqtInu¾n \p u\±t¿ u^nIw tIn¾qtNÁuÃn³ enºn¼Xm FÁm F\o m Hcq f¹. Zp\w \nuj q hqJaneqtauÈn . Hcq hqJaoÈ —a\ôoÁq udfw hqJaoÈ. \ÄrcoÃn½oud q udfw Dl q eÁoÈn . A}X ueKw CtXnÁqw FuÁnSq ]ÊqIboÈ . F\o q _iq uaniw uKneoÀn. uKneoÀ° aqlq n° FSq¿qtIn¾q \ÄrXocoÃnuSnSq ]lbqÁq : qÁXq uI½q . aineoUmVo Ilqu¿S¿ot Fkq¿q}]Incw eÁq . AXo\q Rn° hÅXo»oÈ . 117 . eÈ XdueZ\ubn auÊn Bboco qw. Ft aqÄo² Cco WtaÁqIrSo Xn²]cyaq¾nbocqÁq FÁq uXnÁqÁq. quÄn³ C}X “]Éo qlqÃm CÁtdbqw D¾nbo½oÈ . B habw u\n pu½ tNÈn° ]nSqÉq . FÁndqw \ntj Rn° InWquÄn³ \È L\w \So n\nWq \oLbo»oco qÁXm . \ntj õ¸Ww Iko¼m hZocnenw . CÀqudJ C¹ocobôqanXoco ncobnWqu]n². enXo² Xql uIfe°\Ärco: Xql otÈÁqXtÁbnWq ]l¼Xm . uanfw . r.\ÄrXocoÃnSm: fcpc¿oÁq hqJu uIfe°\Ärco: ]l¼q. Iqtl aqÄq ]}оm ASo eÈ tNnFÈnbqw D¾nbnudn FÁm ASob\q eoNncw . \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿S¿ot ]co}Ki¿oÁq ]n½ouÈ ? uIfe°\Ärco: CÈn. SntWÁq ]l¼quen ? \ÄrXocoÃnSm: ]nSqI eÇ FÁq ]l¼quen ! uIfe°\Ärco: ]l¼q. HSqeo² uKneoÀt\ eojo»q aqlq n° D¾n n° ]l¼q . Aº½m CÀqudJtb IrSntX u]neqÁXqw _iq Aean\w.

C¹ocpôqw aÊqw ejtc ]To»oco qÁXqtIn¾m B h}ÄZnbeqwtIn¾m a\bm ud q tNÁn² AeotS ]oSo n° }]bnhw . Hl n\q¾m . _ªtÃuS¾ . I¾n² AXohqÀcoubn ? uKneoÀ°: AXohqÀcobnWm . AuÈ? uKneoÀ°: AufgaoÈ. \È }]IsXantWÁm FÈnecqw ]lbqÁq . ASob° tteIquÁcw AÄd¿o² eÁq u]neqÁXq I¾q . \oLbwXtÁ. ]lbr . nw . uKneoÀ°: Acqjot»bmXXq fcobnWm . F\o XÄqcnt Xocqa\ôqu]ntd. AXo\m C¹ocobôqw aÊqw CÈn . CÁm Aaul¿q Iko c¾qu\ceqw Denio»q tIn¾ocqÁ fp\q]½cqtS aIjnWu}X . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² fp\q]½tc CuÃn³XtÁ eojo uKneoÀ°: ect½. ¤ Iq½o m C¹ocobôm CÈ . tejo»anet½ . \ÄrXocoÃnSm: Bt½. AXqtIn¾m AXo\m Denio qÁXnWq \ÈXm FÁm ASob\q uXnÁqÁq . CeotS ]reÉoep½o² ]Õqua\et acqaIjnbo½m HÁnÐcw Hcq Iq½obq¾m. \ÄrXocoÃnSm: FÁn² F\o m AXq hÅXw . Ae\qanbo½q edob CwanWt}X. teÊodaqlq n° D¾n ot nSq¿qIko¼ufgw hn[ncWh}ÄZnb}]Incw \ÄrXocoÃn½otd ASqt \oÁq ]lbqÁq. uKneoÀ°: ASob\m HÁm DW±¿o \ÄrXocoÃnSm: ]lbr—]lbr . \ÄrXocoÃnSm: in–choIn ! uKneoÀn ! aoSq \nWq \p . uKneoÀ°: CÀqudJbm q cihyanbo½q uetl Hcq eoZ|n\q¾u}X . ]otÁ IqlqÄqw Idf²XtÁ . ]neanWm —\È h|õnew . B t]Bo\q Xocqa\ôotd I¾n² u_n[o qw . ¤ A[oI}]hwKo CÀqudJtb tI½oedo»qtIn¾q u]nbn²XtÁ c¾qZoehw fcobnbo½oco boÈ . quÄn³ 118 .CtXÈnw ]lbqÁXq uKneoÀ° h|Ùanbo uI½q . hÅXaqt¾¹o² DW±¿o w F\o q udfw ecqÁoÈ . hn[o n\qw }]bnhaoÈ . aoSqaoSq n— uIan ! CuÃn³ F\o q hqJu Sq ejtc Xp±Áq . Zq±ÁSÃqIncobnWm Ce³ FÁnWm ASob\q uXnÁobXm . m }]õnXanbo F¹odqw \Ärq InWnuan cneotd ? r. uKneoÀ\qanbo½qÉ ¤ hwenZw IkobqtÄntkbm XocoÃnSq ¸pWwtIn¾q Iqtl DlºouÃnbo . h}ÄZnbw F\o anÊn\qw }]bnhw. \ÄrXocoÃnSm: FÁn² Iq½otb HÁm F\o uKneoÀ°: [ncnjanbo½q InWnw .

FÁo½qw Ae³ ef¿nbotȹo² ¸uW\ auÊ Incyw \SÁq ]qd±Intd Aeujbqw tIn¾q t]nbm jbnw . \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco FeotSbnWm IoS qÁXm . AÄd¿o² tXnkn° ecqw . u\nw t]nbm ko¼o½q ]otÁ Alou¼nt½ . Aºot\ XtÁbnWq ue¾Xm . \ÄrXocoÃnSm: FÐn eoucn[w ? uKneoÀ°: ÙoXo HÁm Alo¼o½q aXo FÁSob\q uXnÁqÁq . Hcq ]½q caq¾m aqdbm qua² NqÊq DSq¿Xqw taXobSobqw an}Xua DÉq. CÀqudJtb¿tÁbnWq tIn¾qu]nbXm FuÁ CeotS ]ql¿njqI³ eoNnco bqÉq. DSt\ ¨SoeÁm \ÄrXocoÃntS Alobo»q . CXot tXu AlbodnWm DlºobXm . ¤ Iq½o fp\q]½cqtS aIjntWÁqw ]XoarÁm ebôm }]nbantWÁqwIrSo Alo¼oco nw. \p u]nbo uKneoÀ° DSt\ u]nbo Au\|go»uÃn³ IdynWo q½o hm}XpIjqtS IqjÃqcbo² Iqjo qÁXq I¾q. Ae³ \È hqaqJobnb Hcq t]¹oSneqXtÁ BtW¹odqw CÀqudJubnSqw aÊqw hnayantWuÁn AXo² Hcq fXnwfw hvÀcyaqt¾uÁn f¹o»qu]necquX. \ÄrXocoÃn½otd AuÃnkt¿ uegw _iq dLqenWm. Ft enb\ n± m IdynWo q½otb qlo»m AejqtS u]cq ]pToIbo² enbo» Aloeq an}Xua DÉq. tNlqubco\ÄrcoubnSm ASob° DW±¿o»tXnÁqw CuÃn³ Acqjot»ÇcqtX . CÀqudJtb¿tÁbnWm hw_áwIko»q tIn¾qu]neqÁXm FÁq \p FÈneucnSqw uõngmIq ]lu¼n. q½p ! ha±Qn ! AXqXtÁ \È habw . AXqtIn¾m ¤ Incyw uKn]yanboXtÁ teu»n . FÁn² ¤ Incyw h|Incyaboco t½. \ÄrXocoÃnSm: FÁn² B t]Bot\ HÁm F\o Wq eoZy? q InuWWtauÈn . AuÃn³ D¾nb Dl oÁm Dl w FÁÈ ]lub¾Xm —Hcq ab w FÁnWm . \ÄrXocoÃnSm: aoSq n! \p ain aoSq °XtÁ . IdynWo q½o fqª adbnjh}ÄZnb }]Incw ej±¿ob Hcq t]BnbocqÁq . \ÄrXocoÃnSm t]S¼m FWp½m Iqj¿oud q ]qltýq . ]otÁ AlobqÁXqtIn¾m Hcq Iqleqw u\n m CtÈuÈn. AuÈ? uKneoÀ°: CuÃn³ Acqjot»bmXXq fco . DW±Áquen ? uKneoÀ°: IqjoÃn° u]nbo . CXq uetl .]XoarÁm \ÄrXocoÃn½qw CÀqudJbqanbq¾nb c¾nat¿ hwõngWw Hcq AcaWo rlq u\cua \ÄrXocoÃnSm DlºobqÉq . FkqXn\qw enboÃn\qw Alobnw . a\ôoÁq Iqtl hqJw uXnÁo. \ÄrXocoÃnSm: choI Au\|go»q en. Iqultb 119 . AYen CÁq Rn° InWoÃn° õneo»ocoIqÁ choIX|eqwtIn¾m CÀqudJXtÁ ef¿nbn² ]otÁ Aetj¿tÁ tIn¾qu]neqIbqw tNÇnw . AXq IY uetl . AuÃn³ InWnw. Rn° CÀqudJtb CÁqIrSo HÁq InWnw . AXot\Ðn- uKneoÀ°: ASob° u]nbo Au\|go»qecnw . B ab w Iko¼ DSt\ FWpÊocqÁq uKneoÀt\ eojo»q cn}Xo ]l¼tXÈnw c¾naXqw ]lbo»q .

Iqjo hn[ncW ]¿qaWo Iko¼ou½ DÉq . tNlqubco\Ärco: CtXÐq IYn ! Iqjo \ÄrXocoÃnSm: Bbo. AXo_qªoan\nb tNlqubco ¸uW\ ejtc FÈnw a\ôqtIn¾q KWo»q . \ÄrXocoÃnSm Aºot\ eoSqÁnujn? Hco dqw AÈ. \ÄrXocoÃnSntWÁq f¹o»ou½ CÈ. \ÄrXocoÃnSm: FÁn² Aº½qXtÁ u]nenw . uKnanwhw XoÁqÁecqtS õng ]To» B A[oI}]hwKotb 120 . Xoco¼q u\n obuÃn³ Hcq t]¹oSnem B IqjÃqcbo²\oÁm Flºo ]ql¿qeÁm AÄd¿oud q ecqÁXq I¾q . FÐntWÁm Alo¼oÈuÈn FÁq eoNnco»q tNlqubco\Ärco IqulZrcw \SÁq . ]otÁ hm}XpI³ Iqjo qÁ IqjÃqcbo²\oÁnWq ]qlu¿ q NnSoeÁXm . q \ÄrXocoÃnSq ejtc Hcq L\õnew \So- tNlqubco m BIÃntS \ÄrXocoÃnSq ]l¼Xq u_n[o»oÈn . \ÄrXocoÃnSq hn[ncW F½qaWou FWp nlqÉq . BIÃntS dÃnchw B[oIyanbo InWtÃSqÁ Hcq hn[q q½obntWÁq an}Xua F\o q ]len\qÉq . ‘CÀqudJbqtS ]n]uanN\anbo FÁq uXnÁqÁq ’ FÁq eoNnco»q a\ôqtIn¾m HÁq Nolo»m a7]¿o² P]o n° u]nbo CcqÁq . tNlqubco AÄd¿o² u]nbo P]ou»njr. CXo² FuÐn Hcq eoufgeo[obq¾m . I¾ DSt\ Ce³ IqjÃqcboud qXtÁ anlo\oÁq . IoSÁm Dlºob Zo o² \oÁq _ªtým FWp½q a¾oeÁXqu]ntdbnWq I¾Xm . q eÁXm ? nlnubn ? uKneoÀ°: \pcn½qIqjo atÊ IqjÃqcbodnWq \ÈXm . tNlqubco\Ärco: FÁn² FÐnWq IqjÃqcbo²\oÁq ]qlu¿ \ÄrXocoÃnSm: ar}Xf¹bm m. \ÄrXocoÃnSm: (uKneoÀu\nSm ) F\o q ]r±BhÅXw . CtXnt BudnNo»m CXotduÐn Hcq eoZybq¾m . FÁq ]l¼q edob IqjÃqcboud »qwtIn¾q uKneoÀu\nSqIrtS u]nbo . _iq huÐngw . ]XoarÁq ebôo² adbnj¿o² Nod hm}XpI³ q }]hewIrSo IkobqÁqt¾¹odqw IdynWo q½o q fcpc}]IsXo tIn¾q bve\w DZo»q FuÁ ]l¼qIrSq . AXq h|±Beo}Kianbo½uÈ XudZoehw I¾Xm . ]otÁ ar}Xf¹bm q ]ql¿qeÁuÃn³ uKneoÀ° auÊ IqjÃqcbm qXtÁ u]nentaÁq ]l¼q . CXqan}Xua eoZyn]coNbaqÉq . AuÃnuk q uKneoÀ° tNlqubco Iqjo»q ecqÁXq I¾m ueKw FkqtÁÉWw FÁq ]l¼q . tNlqubco\Ärco: C}X u\±t¿ubn ? \ÄrXocoÃnSm: AtX. CÀqudJ F\o q ue¾n. Xoco¼q uKneoÀt\ u\n o Aô² Iq½o FÁq ]l¼q . fco . I¾n² hqaqJobnWm . u\tc tNÁq IqjÃqcbo² ISÁq u\n o u\n o I¾q . XudZoehw Iqjo» IqjoÃqc ISÁq u]ncWw ¤ IqjÃqcbm q ecqen° . \ÄrXocoÃnSq IqjÃqcbo²\oÁq ]qlu¿ q NnSobXm tNlqubcobqtS aqÄo² u\tc Iqlo q teSote»Xqu]ntd. FÁn² GuXn Hcq ]coNbaoÈn¿njntWÁq eoNnco»q IdynWo q½o AIu¿ qXtÁ anlo\oÁXnWm . tNlqubco q a\ôodnbo. DSt\ ASqt ¾ HcnujnSq uNnZo»uÃn³ B Iq½o ]Õqua\et acqaIjntWÁqw Alo¼q . Ce³ Iqjo»quXn±¿o XdaqSo ue±t]Sq¿qwtIn¾q IqjÃqcbo²\oÁq ]qlu¿q ecquÄnknWm \ÄrXocoÃnSot AõoaqJanb FkqÁÉ¿m . IqjoÃn° ecqÁXoÁq aqÄm ]ÈquXÃqw aÊqw Ikobqw . CÁm Beo[tanÁqaÈ I¾Xm .]nSnw.

FÐqtNÇt½ . ¥WqIko¼q aT¿ot uIndnŲ Ddn¿ot n¾oco quÄn³ uheIt õne¿o² \SÁocqÁ fp\q]½cqanbo \ÄrXocoÃnSq Xntk InWo qÁ Hcq hwõngWaq¾nbo: \ÄrXocoÃnSm: FÐnWq fp\q . ]otÁ Hcq IncywIrSo D]uZf}]Incw \SÁo½q¾m.F\o q ue¾n. CÀqudJtb InW¾n FÁqte»ntdÐn? uKneoÀ°: FÐnWm Cºot\ Acqjot»ÇqÁXm ? u\±t¿ Acqjot»bmXXq alÁquen? CÀqudJtb¿tÁbnWq hw_áwIko»q tIn¾qu]nIqÁXm FÁm FÈne± qw FkqtÁÉqÁXqetc F¹odqw uXnÁWw FÁuÈ Acqjot»bmXXm . CeotS \ÄrXocoÃn½ot\ qlo»m Hcq en q \Ánbo½m F\o q ]len\q¾m. uKneoÀ\q egjX|aqt¾¹odqw \È hna±Qyeqw D¾m. fp\q]½cq ]recºo² AI¿qÉ e±¿an\w HÁqw Alo¼o½oÈn . fp\q]½cm: AXnWq \ÈXm . ]otÁ CuÃn³ Cºot\ Acqjot»bmXnudn . u]nbo FÈnw f½wtNbmuXn . t]nbmu n. ]u¸ . ejtc uKn]yanboco t½ . FÈnw \p ]lbqÁXqu]ntd . . CÀqudJtb I¾qIjbnw . fp\q]½cm: AXot\ÐnWq eoLm\w ! Ht f½atÈ . F\o m ¤ }]nb¿odqÉ hm}XpItjbnWm CÇtS B}Kiw . CÁq XtÁbn Ww . fqõhy fp}Lw . \ÄrXocoÃnSq u\±t¿ õ¸Weqw aÊqw Iko¼m CÀqudJtb InWn° ]recºo² F¿o. Rn° A²]w Aánjo»q. ¤ Incyw \ÄrXocoÃnSq t]nbm ko¼ufgua t]nXqeo² Alobner FÁnWm Aet B}Kiw. uKneoÀ ! ¸Ww u]nbo Deniot»n . Hc¸cw Rn° F\o ]lbqIboÈn . F}X t]Bqº³ D¾m udnI¿o². BucnSqw ]lbn° tt[cyanboÈn . uKneoÀ°: Xocqa\ôqtIn¾q \È tt[cyanbo DlÃo Ww . uKneoÀ° AeotS\oÁq u]nbo . u]neqÁXqetc F\o InWntX Iko»n² a\ôoÁq _iqhqJw D¾neqw. Ce³ \È Iq½o . CeoSqt¿ Xocqua\o HÁq I¾n² aXo FÁq eoNnco»oco qÁq . CXq ainuKn]yanboco Ww FÁuÈ Acqjot»bmXXm? \ÄrXocoÃnSm: in—ha±Qn—choIn ! \oÇnWq ha±Q° . ¤ Incy¿oud q }fao n\nbo½m BucnSnWq ]lub¾Xm—FÐnWq ]lub¾Xm —FÁudnNo»m Aº½qw Cº½qw \SÁq ed¼q . Incyw FÈnw CÁq XtÁ f½anbn² \ntj cneotd ]qltÃSnanbocqÁq. 121 . \ÄrXocoÃnSm: FÈnw f½anbo FÁqXtÁ ]lbnw . AXqtIn¾m uIfe°\ÄrXocoubnSqIrSo ]len° tt[cyaq¾nboÈn. CÀqudJbqw Hcq ]qÈqw F\o q haw. tNlqubco\Ärco F}X eoZy u\n p½qw uKneoÀt D]uZfw aqlqtI]oSo»m ¤ IdynWo q½obqtS hw_á BudnN\tbÃÊo CXqetc udfwu]ndqw tNlqubco\Ärcotb Alobo»o½oÈ . AXnWq Rn° ]l¼Xm . Zoehw CÁqXtÁubn FÁq an}Xw Au\|go Ww. . Hcq uZnganWqÉXm Aetj InWquÄn³ F\o q uetl Hcq hm}Xpbqw uet¾Áq uXnÁo }õnÐq]oSo qÁq. }]nbw _iqeoufgw . . ]otÁ AÁt¿ fWmT Iko¼ufgw “]½tc ]recºoudn ]reÉoep½oudn Fºqw I¾qu]necqXm. \ÄrXocoÃnSm: in–ha±Qn ! Rn° tt[cyanboco qw . \p u]nbo }faou»n . I¾n² B uIna½otb XÈWw ” FÁq ]Õqua\e° ]l¼Xo\n² Iqtl Zoehanbo ]reÉoep½o² IS ntl CÈ AXqtIn¾m Cbn³ AeotS \SÁ bntXncq eoecºjqw Alo¼o½oÈnbocqÁq .

uIfe°\Ärco m CÀqudJbqtS anjoIboud q Iblqen° tt[cyw eÁoÈn . AeotS tNÁuÃn³ Au¥iw XudZoehw tteIquÁcw t]ndm]nboIqj¿oud q u]nboco qÁq FÁqw ]ouÊZoehw cneoudu F¿qIbqÉq FÁqw uI½q . CÀqudJbm q Ikobquan FÁqÉXo\q hwfbaqu¾n ? FÁo½m CÀqudJn . AeotSte»qw fp\q]½cm CÀqudJbqtS ]nWo}KiWw AÁq cn}Xo D¾neqtaÁq uLngo»q . õncytb A\q}Kio»q uInWou»n½o² \oÁq . ’ FÁqw aÊqw f¹cfnhm}Xo eoNnco»qwtIn¾q õ¸WwIko»q an[et A±\qanbo HÁq InWWtaÁq \oLbo»q uKneoÀÃWo cqtS ep½oud q tNÁq . q inPcq¾m . DSt\ uInWo»qe½oud q tNÁq \Ärcotb eojo»q . \ndqtI½o² F¿ob DSt\ \ÄrXocoÃnSm Hcq Ihndua² AeotS Cco qIbqw uIfe°\Ärco \ÄrXocoÃnSq eÁ eoecw AloboÃn° CÀqudJbqtS anjoIbouîud q u]nIbqw tNbmXq. ]otÁbqw Iblqw . Xt Albotd PndI¿o²IrtS Cu¥i¿ot ¤ }]nIsXw I¾o½m Cu¥i¿ot õncy d¸mao q½oAÅbm m h¹Sw uXnÁo . CÀqudJbm m Fkq¿q tInSq¿q FÁq XudZoehw tteIquÁcw \ÄrXocoÃn½otd uNnZy¿oÁq han[n\anbo AÄd¿o²te»q uKneoÀ° Dlt eojo»q]l¼q uI½uÃn³XtÁ Iq¼o q½oAÅ XuÁnSq XudZoehw ]l¼}]Incw Incyw \oLbo»qu]nbo FÁq fnhm}XoI³ Dl»ocqÁq . aîYhZsf\nbo AXo_qªoan\nbo XÁo² AXy\qcnKu¿nSqIrSoboco qÁ an[et\ eo½m ]Sqe¹\nb Af|aqJ°\ÄrXocobqtS õncybnbo Cco ntaÁq \oLbo»qetÈn . ]otÁbqw Clºqw. B Ir½¿o² AuÃn³ D¾nbocqÁXo² f¹cfnhm}XoI³ q an}XanWm CXq uI½uÃn³ A[oIw eyh\anbXm. ]otÁ Cº½qXtÁ Clºqw . In bqtS Ikq¿otd aWou]ntd \ÄrXocoÃnSq ]l¼ en m AÄd¿odqw tInje odqw aT¿odqw ekobodqw fp\q]½cq ]¿o\q ]Xo\nln o ]l¼qtIn¾q\SÁq. tNlqubco \Ärcobqw uIfe° \Ärcobqw IrtS¿tÁ D¾nbocqÁq . \ÄrXocoÃnSq õ¸Ww Iko¼q ]recºo² F¿o FÁq ]l¼o½q¾tÈn . AXqw Hcq IqWmToXanbo . CuÃn³ fp\q]½cqIrSo AÁq cn}Xo ASobÐocantWÁq Xp±» ]l¼uÃn³ fnhm}XoI³ hwfbtaÈnw eo½m Hcq Zp±L\of|nhw tNbmXq. fp\q]½cqanbo C}Xu¿njw hwhncw Iko¼o½nWq \ÄrXocoÃnSq ]recºoudq ]qltýXm. uInWo ]IqXoubnjw Iblqw . ‘Iww ! C}X AÐônceoip\bnb Hcq hm}Xptb Rn° C}X _qªofndo\o FÁm C}X\njqw eoNnco»qeuÈn . AXo\q Iqtl \Ärcoancqw ]½încqw IrSp½q¾nbocqÁq . AÕq \oaogw hwhnco»n² ¤ \ÄrXocoÃnSq ]Sqe¹\qw uIedw hm}XpPoX\nb Hcq AacynZ nc\qw BtWÁm F}X XnWXcw _qªobqÉe± qwIrSo Aloen° IkobqatÈn . CÀqudJtb ]I² \ÄrXocoÃn½oud q InWqÁXoÁm Ae³ m A}X eoucn[aq¾nIbotÈÁq uXnÁqÁq .\ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm fp\q]½cm: \ndÕq ]È q Ibln° ]È m CeotS D¾tÈn . fnhm}XoI³ B ep½o² tIndnŲ ]Sobo² IoSÁqlºo . FÁq d¸mao q½oAÅ ]l¼uÃn³ uIfe°\Ärco Áo. d¸mao q½oAÅ: FÐnWm Cºot\ Ijo qÁXm ? CÀqudJtb u]So»o½nbocoqw AuÈ? Rn° tNÁq ]lbnw . Iww ! CXo\q }Zey¿ouî² DÉ uanitaÁÈntX uetl HÁqw ]len° I¾oÈ . AÁq u¸}X¿o² Nqcqºp½m Hcq ASobÐocw D¾nbocqÁq . q edob Hcq hqJw uXn- 122 . Rn° HÁq u]nbo ]l¼qu\n t½.

\ÄrXocoÃn½otd eceq¾nboco \nboco qw eÁXm. eoufgo»m . FÁn² FtÁ Hcn³ Aean\o n° õneo quÄn³ Rn° AXot\ XSq ntX \o² qIboÈn . CuÃn³ eÁn² \Èen q hwhncou» Ww. FtÁ \oes¿oboÈn¿ eo[¿o² u}Znio»q. AXqIrSntX FtÁ õncybn Ww FÁqÉ eoNncu¿nSqIrSo CXot aqIjo²eÁq eÈ Ahw_áeqw ]l¼n² CÁdu¿Xod[oIw egjnbo u]nue¾oecqw d¸mao q½oAÅ: \ÄrcoancqtS h|õne¿oud Iqtl A]ISw D¾m . CÁtd Ft AI¿q eÁm FtÐnt uKngmTobnWq InWo»Xm ! A±\qXtÁ Au¥it¿ qlo»q \È _iqan\aoÈnXnboco qÁq . FuÁnSm CÁdt¿ anXoco hwhncw XqSºobn² Rn° CÁdt¿ anXocoXtÁ InWo qw . uIfe°\Ärco: habanubn . F\o m Aufgw Zq±\±Fm Dt¾Áq eoNnco cquX .d¸mao q½oAÅ aqIjo² tNÁuÃn³ CÀqudJn an[et Fkq¿qw enbo»q hqJo»qtIn¾q \o² qIbnbocqÁq . AÅ tNlqubco\Ärcobqanbo Ac\nkoI eoufgw ]l¼qu\n r —AuÃn³ ]lbqw AXoha±QîncnWm \Ärcoan± FÁm . \oLbwXtÁ . }õnÐînucnSq uIn]o nlqu¾n aItj? CÀqudJn: \Ärcoanco² FÈn PnXoIjodqaqÉXqu]ntd AXoha±Qîncqw D¾m. ]nu½n epWenb\ubn Rn° uI³Ão»qtInSq natÈn . FÁndqw \aq q dvIpIw ueu¾? Au¥iw CuÁn \ntjubn u]neqw . Rn° a\qgy\tÈ . uIedw Aean\o»q FÁm FÐo\q ecq¿Ww ? Au¥iw ect½ubn ? CÀqudJn: F\o m Au¥i¿ot\bnet½ . ]otÁ F\o q }õnÐîncqanbo eou\nZo»ocoÃn° A}X cheqaoÈ . ecqÁXqw u\n ot n¾m Hcq eo}Kiw tIn¿ote»Xqu]ntd \o² qÁq . Rn° ecn° Alobo t½ ? d¸mao q½oAÅ: ¨—uin ! euÁnt½ . Iql»q ]obnu\n enbou» Ww . ]otÁ CÁdt¿ anXoco CÀqudJubnSq uKngmTo HÁqw ]lbcqtXÁq \ÄrXocoÃnuSnSq ]lbWw . ¤ õra7d¿o² uetlncntjbqanet½ Hcqeo[¿odqw Aean\o WtaÁqÉ B}KiaoÈn . d¸mao q½oAÅ Nolo»qwtIn¾q Xnk¿olºquÄn³ hn[q uIfe°\Ärco aqÄq \oÁocqÁ Ùd¿qXtÁ aqJw A²]w ua²u]n½q t]nÐo»q ZsgmToI³ ua²u]n½no. euÁnt½ . }õnÐîn± XqÄoÈntX ]l¼n² Rn° AXq uI³ n° \o² qIbqaoÈn. B \ÄrXocoÃnSm CÁtd FuÁnSq acynZbnbo hwhnco»ocqÁn² Rn° CÁtdbqw Au¥i¿o\m BefyaqÉ FÈnhabeqw ]nSnu\n epW enboÃnu\n Hcq anbocqÁqetÈn . AXq ]len- d¸mao q½oAÅ: AtX aItj . B ]Sqe¹° \ÄrXocoÃntS \p C\o H½qw õbtÃuS¾n. 123 . CÀqudJn: FÐnWm AtÅ . AtÈ ? CÀqudJn: ¨–uin. Rn° Au¥iu¿nSq ecnw FÁm Alobo t½ . Au¥iw HÁq eÁq u]net½ . Au¥iw }_n1W\uÈ . d¸mao q½oAÅ: Bet½. ¤ \ÄrXocoÃnSm Hcq ]SqeoUmVobntWÁq h±FP\hÅXanWm . CÀqudJn: BednXoXtÁ . CÁq \ÄrXocoÃnSq \È acynZbnbo hwhnco qta¹o² Au¥iw ect½. AuÅ. d¸mao q½oAÅ: Bet½. AuÈ? qw . Inau}In[udnõnZoI³ CÈn¿ Hcq hn[\aÈtÈn. Atȹo² CÁdt¿uÃntdXtÁ FÈnw. AÅ ecqÁXq I¾uÃn³ .

¤ ÙoXobo² Cu¥i¿ot\ InWnlnbtÈn . Xn° CÀqudJbqtS anjoIaqIjo² u]nbn² FtÐnt bnWm L\w \Sou ¾Xm FÁq eoNnco»qlbm n° XqSºo. uIfe°\Ärco CÀqudJtb eoecw AloboÃn° u]nbufgw \ÄrXocoÃnSm tNlqubcoubnSq Xt hap]w Cco n° ]lIbqw . BcnWq uXn² qI. u}In[hÅo}fanb Hcq ZqxJhnKcanWm D¾nbXm . CÀqudJ õbtýqu]nWw— I¾qtInÉt½. ’ FÁoºt\ eoNnco»m tNlqubco\Ärco ejtc eyh\o»q. C}X IqlqÄm CÀqudJbm qt¾¹o² Aufgw Rn\qw IqlbqIboÈ. CÁq u\tc alo»q uXnÁo Ww .uIfe°\Ärco: Bt½. ‘in . A\ºqIboÈ. L\w \So»m Aehn\o»ufgw DSt\ Xt ¤ L\t¿ÃÊo tNlqubcotb HÁm Alobou WtaÁq \oLbo»m \ÄrXocoÃnSm Xntk ]lbqw}]Incw ]l¼q : \ÄrXocoÃnSm: F\o ¾nboco nw. \ÄrXocoÃn½otd eoNncw . F¹odqw _qªoan\nb Au¥iw AXq a\ôodn o Xntk ]lbqÁ}]Incw Iqtl Kvceu¿ntS alqeSo ]l¼q: tNlqubco\Ärco: hm}XpItj ]qcqgîn± q }õaaq¾neqtaÁq Rn° eoNnco qÁq. FÁn² Alobnw hr¸maw . FÁn² B }õaw Gtlbqw Iqtlbqanbo NoduÃn³ A_ªanbqw euÁ ntaÁqw 124 . CuÃn³ ecn° ]lbnuan ? d¸mao q½oAÅ: ]lbnw. CÁq Iu¾nt½. Aufgw }õaaotÈÁq uXnÁo Ww. FÐn Cetj A}X }õao n°? uKnanwhõq qIjqtS õng ]To» X¾qXÃotÃBot\ ainIqu_c\nb Rn° FÐnWq }õao n°? ]Ww tInSq¿n² GXq t]Bot\ Io½n¿q ? F}X hm}XpItj Rn° õncybn o te»q! F}X Du]¸o»q ! F\o F}X teÃn°u]neqÁq ! ¤ Hcq t]®IoSneot\ }õao»q eoUmVoX|w InWo qÁXq ain IqleqXtÁ . tNlqubco\Ärco m ¤ \ÄrcoÃnSot ]udeo[anb uKngmToI³ BIÃntS I¾o½qw CÀqudJbqtS a\ôoÁq¾nb IqWmToXt¿ ¨±¿qw Xt h|PnXobo² ^nLy\qw AXo}ZeyÙ\qw Bb Hcq uZiw ¤eo[w ]caeoS\qw eoUmVobqw Bbo¿p±ÁqetÈn FÁq eoNnco»m B habw \ÄrcoÃn½ot\ÃÊo uIedw Hcq ]coinhaÈ D¾nbXm. \o² quÄnkqw Cco quÄnkqw u\n quÄnkqw hwhnco quÄnkqw hwhnco nXoco quÄnkqw u\nquÄnkqw u\n nXoco quÄnkqw FuÃnkqw L\w . InWnatÈn t]Bq u]So»q eol»q In² eÁq epkqw hwfbuan? ’ FÁoºt\ eoNnco»m Pbo»q FÁql»q \ÄrXocoÃnSm HÁq Nolo»q . ¤ }]nefyw CÁdt¿uÃntd uIfe°\Ärco anjoIbo²uÃnbo ecn¿Xo\n² \ÄrXocoÃn½oud m Aufgw _ªÃnSq¾nbocqÁoÈ . GXq hqJ¿oÁm Cu¥iw C}XtbÈnw B}Kio qÁquen B hqJw ekou]ntd A\qõeon\qÉ f2obqw fqªanb cqNobqw Zqgm}]es¿oI³ \oao¿w uIedw \foÃo»m . tNlqubco\Ärco Cºot\ eoNnco» habw XtÁbnWm \ÄrXocoÃnSq ua²Ãl¼}]Incw L\w \So»ocqÁXqw . _iqL\w . Au¥iw Cco qIbqw tNbmXq . AXot ufgw Xntk ]lbqÁ Hcq Nqcqºob hwõngWw Ce±XÅo² D¾nbo . Iww! C}X hÄu¿nSqw Iqd^nLyXubnSqw Cco qÁ Cu¥i¿oÁq ]r±Bbve\w IkobqÁXqetc ubnKyXbqÉ Hcq hm}Xptb õncybn ote n° IkobntX fqª eyõoNncoIjnb hm}XpIjo² }]uefo»q _qªo m C}X Nn]dyw ecq¿o . ‘Rn° CÁtd I¾uÃnuk q }õao»q ]cef\nbo FÁm CÀqudJbm q uXnÁouÃnbo . L\w ! hIdXqw L\anbo½qXtÁ. q hm}XpItj ejtc }õaantWÁq tNlqubco q uXnÁqÁq- ¤ uNnZyw uI½uÃn³ tNlqubco\Ärco m A²]w u}In[anWq D¾nbXm .

cneW° AXq \oao¿w \fo»q . hpXbm q cneW\o² A\qcnKw Aufgw CtÈÁq cneW° Alo¼Xo\n² A\qcnKw D¾n o¿p± n° ejtc FÈnw cneW° }fao»q —^do»oÈn . Aºot\XtÁ . qÁXotdÐnWm A_ªeqw hq_ªeqw ? \ÄrXocoÃnSm: }õao tNlqubco\Ärco: ejtc D¾m . \ÄrXocoÃnSm: Aºot\ CuÈ ? tNlqubco\Ärco: CÈn. cneW\q hpXbo² Inw¸ D¾nbo. \ÄrXocoÃnSm: cneW\q cwõbo² D¾nb }õaw A_ªanuWn ? tNlqubco\Ärco: cwõubnSm Au\|go Ww . ]otÁ hpXbo² eoucn[anbo. cneW° ]ud uZngºjqÉe\ntW¹odqw _qªo q uIedw choIX|aoÈn¿e\ntWÁq hpXbqanbo D¾nbXnbo cnanbW¿o² InWo»o½qÉ hwenZºjo²\oÁm F\o q uXnÁqÁoÈn.F\o q uXnÁqÁq. Hcq hm}Xpbqanbo hienh¿oÁq hn[o qÁXm hm}Xp m A\qcnKw D¾nbocqÁn² an}Xua ]nSqÉq FÁoÈtÈn . \ÄrXocoÃnSm: ¨–cneW\q cwõtb hn[o»oco tNlqubco\Ärco: hn[o»oco nw . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² cneW° FÐo\m hpXtb }õao»q ? hpXbm }õaw CtÈÁuÈ cnanbW¿o² ]l¼o½qÉXm ? q cneW\o² tNlqubco\Ärco: AtX. f|n ³ CeItjuÃntd. Aºot\ hn[o qÁXo² Hcq hnceqaoÈ Aºot\ }]e±¿o qÁ ]qcqgu\n hm}Xpubn asK}]nbw . FÁn² Hcq õnKw A\qcnKaoÈnXoco quÄn³ Aºot\ hn[oÃn° }fawtNbmXq hn[o qÁXm \oôncanb }]es¿obnWm. cwõ cneWt }õat¿ A\qIco»m Aº½qw }õao»quen FÁq Rn° Alo¼o½oÈn . hm}Xp]qcqgîn± m Au\yn\yw A\qcnKaoÈntX Hcn³ an}Xw atÊ Btj }õao»q Inw¸o qIbqw atÊ B³ m Aufgw A\qcnKw CÈnXoco qIbqw tNbmXn² B }õa¿oÁm A_ª}õataÁnWq Rn° u]coSqÁXm . \ÄrXocoÃnSm: AuÃn³ AXm Fºt\ hn[o»q ? tNlqubco\Ärco: A_ªanb A\qcnKw Hco dqw h^daneqIbotÈÁq Rn° ]lbqÁoÈ. 125 . A_- tNlqubco\Ärco: Aºot\ Rn° ]l¼o½oÈn . hm}Xp]qcqgîn± m Au\yn\yw A\qcnKw haanbo D¾nbo½m Au\yn\yw }õao»n² AXm hq_ªanb }õaw FÁq Rn° ]lbqw . F¹odqw A\qcnKw hpXbm q XÁo² D¾neqÁXoÁq aqÄm hpXbqanbo caoÃn° cneW\q a\ôq¾nboÈn . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² tNlqubco ]l¼Xm F\o ªanb }õaw hn[o oÈn FÁuÈ ]l¼Xm CuÃn³ ? m HÁqw a\ôodnboÈn . qÁq . IÉîn± qw Ie±» n± qw NoduÃn³ eoNnco»u]ntd aqX² Ie±ÁqtIn¾qu]nen° hn[o qÁouÈ ? AXq}]Incw A\qcnKaoÈn¿ hm}Xpububn ]qcqgu\ubn hn[o»q FÁq ecnw . \ÄrXocoÃnSm: FÐnWq \oôncw ? tNlqubco\Ärco: hncaoÈn¿XqXtÁ . ]fq ³ .

}fpIsgmWt _qªoq choIX|aqt¾uÁn CtÈuÁn tNlqubco eoNnco qÁXm ? tNlqubco\Ärco: ]Xo\nlnboct¿½q õncyancq¾nbocqÁXq fcobntW¹odqw }fpIsgmW° \qÅtjuÃntd Hcq a\qgy\nbocqÁqte¹odqw Au¥i¿ot _qªo m 126 m . Cºot\bnbn² ejtc hm}XpIjqanbo hqJoÃn° Hcq ]qcqg\q hn[o qIboÈ . Aºot\bÈntX hm}XphqJw hn[o qen° C±o qÁe± asK}]nbw—hn[o»n² FuÐn Au\yn\yw Nod uKngmToI³ InWo»q FÁq an}Xua ]l¼qIrSq . D¾neqÁotȹo² Du]¸o»n² aXo . Cºot\ eÁn² B ]qcqgt }õa\oes¿o m FÐq an±\anWm DÉXm ? tNlqubco\Ärco: ‘}õaw ’ ‘}õaw ’ FÁm CeoSqÁm ]lbqÁXot Xn²]cyw F\oq \ÈeBw a\ôodnboÈ. tNlqubco\Ärco: cneW° A\qõeo»Xqu]ntdbqÉ Iwº³ A\qõeoÃn° Dl»ndqw cneWt\uÃntd f2o D¾nbndqw Aºot\ tNÇnw . Hcq hm}Xptb Xn° caoÃo qÁXo²\oÁqw XÁn² Ae³ cao»q hqJo qÁq FÁm AlobqÁXo²\oÁqanWm ]qcqg\q hqJn\qõew D¾nue¾Xm . \ÄrXocoÃnSm: ]Xo\nlnboct¿½q õncyancq¾nbocqÁq . Hcq hm}XphqJw ]qcqg\q hn[o»q FÁq ]lubWta¹o² B hm}Xptb ]qcqg° caoÃo»q hqJoÃo»o½queWw . A\qcnKaq¾nequan FÁnWq ]cp¸ou ¾Xm. Aºot\bnWq hswo h|õnue\ te»o½qÉXm . \ÄrXocoÃnSm: fco. hr¸ma¿o² Hcq ]qcqg\m Hcq hm}Xp— Hcq hm}Xp Hcq ]qcqg°. A}]IncwXtÁ Hcq ]qcqg\qanbo hqJo»q FÁm Hcq hm}Xp ]lub¾Xm B ]qcqgt\ hm}Xp caoÃo»q hqJoÃo»n² an}XanWm. \ÄrXocoÃnSm: fo¸! CXq ainZq±LSwXt\ . \ÄrXocoÃnSm: Cº½q }õaaotȹodqw hnªyanbnudn ? tNlqubco\Ärco: Aºot\ hn[oÃn° C±o ]l¼ouÈ? qÁe± asK}]nbw FÁq Rn° \ÄrXocoÃnSm: CXq tNlqubco ]lbqÁXq Iqtl eoUmVoX|antWÁm F\o q uXnÁqÁq. \oLbw . FÁn² Hcq ]qcqg\m Hcq hm}Xptb I¾q Idfdnb }õaaq¾nbo B hm}Xp m B ]qcqg\o² Aufgw }õaaq¾nbXqaoÈ. ]qcqg\m Cw}]Incw Hcq hm}Xptb hn[o qÁqte¹o² ]otÁ B hm}Xp m B ]qcqgu\nSm Cº½q }õaaq¾nbocqÁquen CÈubn FÁm FÐo\q NoÐoWw? tNlqubco\Ärco: Rn° ]l¼q a\ôodn nw . hÅXo»q . ‘B}Kiw ’ FÁnWm ¤ en o\m A±Qw Du¥fo»Xm FÁqecoIo² hm}Xp m Cº½m B}KiaotÈÁlo¼n² ]qcqg° tt[cy¿n² X\oq Aº½qÉ B}Kit¿ Pbo»m . B hm}XpbqanbqÉ hqJn\qõe¿o² D¾neqÁ Inw¸tb XyPo Ww. \ÄrXocoÃnSm: }fpIsgmW\m F}X õncyancq¾nbocqÁq ? tNlqubco\Ärco: Rn° AloboÈ . ¤ hqJn\qõew Au\yn\yw hw]r±¿obnbo D¾nueWta¹o² Au\yn\yw Idfdnb A\qcnKw D¾nbocou Ww . tNlqubco\Ärco: fco. \ÄrXocoÃnSm: FÐo\q Inw¸ eoSqÁq ? Io½quan FÁq ]cp¸o u¾ ? tNlqubco\Ärco: Io½quan FÁÈ ]cp¸ou ¾Xm .\ÄrXocoÃnSm: FÁn² Hcq hm}Xptb I¾q }õao»n² cneW° tNbmuXSu¿njw FÈnw tNÇnauÈn.

“F\o aqIjoud q u]nenw. C}Xbqw eoNncoÃnu\ FSbnbqÉq . u¸|j]n\wtIn¾q aco»qu]nb ]ud PpeoIujbqw Xt Hcq ISn¸¿n² PpeoÃo»Xnbqw. ed¼q . Ilqu¿Sw ec¾ . I¾ ¸W¿o² ¤ Cjoõyt tt[cyeqw L\eqw BhIdw ¨So Hjo»q . Ce± C}Xu¿njw hwhnco quÄnukbm q uIfe°\Ärco ¨So F¿o . \ÄrXocoÃnSm: ect½–\o² u\n u¾? r. tNlqubco m CtXnÁqw \oLbaotÈ ? FÐnWm CÁm Hcq ]qXobanXocobnbo hwhnco qÁXm ? hId hm}XpI³ qw FtÁ }õaanWm. uZue}À\q ai±gobqtS õncytb I¾uÃn³ L\w FeotSuÃnbo?— cneW\q cwõtb I¾uÃnukn ? ’ Cºot\ FÈnw CÀqudJtb I¾ ¸W¿o² \ÄrXocoÃn½oud q uXnÁo F¹odqw c¾qarÁq \oaogw Ihndua² CcqÁufgw Hcq eo[taÈnw tt[cyw DlÃo»q ]lbqÁq : 127 . ” FÁq ]l¼Xq uI½uÃn³ . Rn° hn[ncWa\qgycqtS IncyanWq ]l¼Xm . CÀqudJn XudZoeht¿uÃntd eohmXnc¿oÁq Ir½o² \o±¿ob XSeqInct õneu¿ntS Nncq]Sobqw ]oSo»q \o² qÁq . \ÄrXocoÃnSm: FÐnWq tNlqubco HÁqw ao¾n¿Xm ? hId hm}XpI³ FtÁ }õaatÈÁnuWn eoNncw ? qw tNlqubco\Ärco: CeoSqt¿ qlo»q Rn° HÁqw eoNnco»o½oÈ . FÐq aqJw ! FÐq \olw ! FÐq XdaqSo! FÐq IBm! foe foe ! \ncnbW ! ed¼q . ¤eI FÈnw tNbmen° f2obqÉ Hcq uZi¿o\q Rn° CuÃn³ ]l¼ }]Incw hn[ncWa\qgy± qÉ }]anWºjqw \oLbºjqw hw_áo quan FÁq Rn° hwfbo qÁq . }fpIsgmW° uKne±ª\]±FXw FSt¿ ttItIn¾m FSq¿q t]nÐo»m GkqZoehw tInSu]ntd ]oSo»q uKn tjbqw uKn]ndîntcbqw c¸o»Xnbqw . \ÄrXocoÃnSm: ]qcqg\m Aº½q hmu\iaq¾nbn² hm}Xp m Cº½qw D¾nentX Cco boÈ. \ÄrXocoÃnSq ]ql¿j¿o² ISÁq CÀqudJtb I¾q . \ÄrXocoÃn½otdÃÊo Ùnbobnbo D¾nbocqÁ ]coinhchwXtÁ ep¾qw uXnÁo IwtauÁn±¿q . aÊq a\qgyf2o m Ahnªyanb Au\Iw }]es¿oI³ tNbmXXnbqw ¤ }K׺jo²\oÁq InWqÁq¾m . AXqIjo²\oÁqXtÁ Au¥iw a\qgy\nbocqÁotÈÁqw AlobqÁq¾m. FÐnWm C}X _ªÃnSm ? Ft habwIrSo uIfe°\Ärco: habanbo½q aXo . FÁqw ]l¼q \ÄrXocoÃnSm AXoL\õneu¿nSqIrSo Xqý aqXdnbXq ]qX»m CÀqudJbqtS anjoIaqIjo² Iblo . nc°XtÁbn- \ÄrXocoÃnSm: FÁn² F\o u]neqI . FÈn hm}XpI³ qw FtÁ _iq }õaanbocqÁq —AÈ . uIfe°\Ärco HÁVqXtýq–CtXÐq IYn ? Cu¥iw Hcq IÄ Wm. Rn° ]ud hm}XpIjqanbo hqJn\qõew tNbmXo½q¾m . ]Èojo»q ‘foe—foe ! hqÀcobnb \ot IrtS Cco ntX F\o m ¤ Pîw hn[o boÈn . L\eqw CÈ F\o q tt[cyeqw CÈ. FÁn² GXq }K׺jo² \oÁq u\nw Cu¥i¿oÁm C}X A[oIw õncyan± D¾nbocqÁq FÁm AlobqÁquen. AuÃnukbm m .Aufgw choIX|aotÈÁqw Au¥iw ejtc Hcq eoS\nbocqÁqteÁqw Rn° ]lbqw . tNlqubco CeotS IoSÁm Dlºou njq . \ÄrXocoÃn½otd en q uI½q tNlqubco Nolo»qu]nbo . Rn° an}Xw u]nenw .

q ebôq KWo n° Alo¼qIr- \ÄrXocoÃnSm: ]r±Bbve\aqÉ Hcq ]qcqgt\ I¾n² F\obqw Alo¼qIruS? ]Xot\½qebônbndqw Alo¼qIruS ? CÀqudJn: F\o m Alo¼qIrSn . HÁnÐcw }]anWanWm . hwfbaoÈ. \ÄrXocoÃnSm: F¹odqw GIuZfw aXoÃnbo ]l¼qIruS ? CÀqudJn: aXoÃnbo ]l¼n² fcobnIboÈ . CeouSbm ebôq Iko¼q FÁm F\o q uXnÁqÁq . aqÄq uKneoÀ\qanbo D¾nb BudnN\Ijqw \oLbºjqw FÈnw uIedw alÁq a\ôm CÀqudJbo² epWq dbo»q . C¹ocpôo² Nolo ]ToÃo quan? _iqõwKo Aºot\ Nolo qÁXm . FÁq ]l¼q aqJw IkqIo c¾naXqw ]ql¿qeÁq . ]r±Bbve\w FÁqte»n²XtÁ FÐntWÁm F\o q a\ôodnbo½oÈ. \ÄrXocoÃnSm: F¹odqw GIuZfw ]lbr . CÀqudJn: Ftйodqw ]l¼n² aXotb¹o² ]lbnw . Cºot\ ]lbqÁq: \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJn HÁqIrSo Dlt Nolo»nt½ . \ÄrXocoÃnSm: C¹ocpôq ]To»o½nWm ¤eI HÁqw CÀqudJbm ¿Xm. ]otÁ FÐo\nWm FuÁnSq ecn° ]l¼Xm? CÀqudJn: AÈ—Rn° ecqÁq . AXqtIn¾m F\o q ]len° hn[o boÈ . n\qw \ÄrXocoÃnSm: AÈ —uanfw ! AIu¿ q u]nbo ko¼quen ? CÁdt¿uÃntdIrSo hwhncoÃn° CÁm FSbotÈÁq uXnÁqÁq . m Hcq AÄXq \ÄrXocoÃnSm: Oo! A_ªw ! F\o q ]r±Bbve\w Iko¼q FÁnWq uXnÁqÁXm? Iww! CtXtÐncq IYbnWm ! AÄXq ebônubn ? ]r±Bbve\w I¾n² \oLbo»qIruS? CÀqudJn: Rn° aqÄqXtÁ ]l¼ouÈ F\o tSÁm. q a\ôodnen- 128 .\ÄrXocoÃnSm: “[pc± enbo»o½qu¾n? q ]qÈqw XcqWoancqw haw ” FÁqÉ }]anWw CÀqudJn CÀqudJn: (eÈntX t]n½o»olo»qwtIn¾m ) Rn° }]anWw enbo»o½otȹodqw CuÃn³ uI½qeuÈn. \ÄrXocoÃnSm: F\o m F}X ebônbo FÁm CÀqudJbm q uXnÁqÁq ? m F}X ebônbo ? CÀqudJn: F\o q ebôq InkmNbo² KWo n\qÉ hna±Qyw Dt¾Áq uXnÁqÁoÈ. \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm CÀqudJn: ]Xot\½m. FÁo½m . CÀqudJn Nolo»q ]cefbnbo AIu¿ q aqJw XqSbm n° u]nbo . HÁqIrSo Nolo»nt½ . CÀqudJn DÉo² AS n° \oes¿oboÈn¿eo[w au\nicanb f_mZ¿o² IqdqIqdqºt\ t]n½o»olo» õneeoIncw I¾ ¸W¿o² \ÄrXocoÃnSm ejtc }]bUtým DlÃo» L\w FeotSubn u]nbo .

nw . \ÄrXocoÃnSm: CÈ¿q hÐXo m A\qPîn± uejoIko»o½q¾m . Rn° FÈnbmu]nkqw ejtc hqJo»q Indw Iko qÁq . h|PnXobo² }Ia}]Incw uejoIko»n² \Ärcoan± q hqJw u]nbo. m Fkq¿b»o½nWm . \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm CÀqudJn: CtÈÁnWm F\o q \È fswKncw D¾m . CÀqudJn: Bboco nw. Rn° Ùocanbo CXqetc bntXncq õncyubbqw te»o½oÈ. CÀqudJn: fco. \È Incyw . q uXnÁqÁXm . CÀqudJn: F\o que¾o ]Wobo nw . telqtX _qªoaq½¾ . eoufganb IÈqI³ Ft ] dq- n° Befyeqw hwKXobqw CÈ . 129 . FÐnWm CÀqudJn HÁqw ]lbn¿Xm ? CÀqudJn: CeoSqÁm CeoSqt¿ e±¿an\ºtj Wm FSbo² ]lub¾Xm? \ÄrXocoÃnSm: Rn° CÁtd Ab» u^nIw uI³ CÀqudJn: ue¾—_qªoaq½¾ . qlo»q ]lbquÄn³ Rnt\ÐnuWn Rn° tNnÈnw . \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm q IÈq ]Xo» uXnS Du¾n ? q IÈq]Xo» uXnSbnWq \È uN±» . \ÄrcoÃnSm: Rn° CeotS eÁXm F\o CÀqudJn: fco.CÀqudJn: AXqtIn¾qXtÁbnboco \ÄrXocoÃnSm: Rn° uejoIko»o½oÈ . \ÄrXocoÃnSm: FÐq _qªoaq½nWm ? u^nIw tNnÈqÁXm Hcq choIX|auÈ ? CÀqudJn: AtXuÐn? \ÄrXocoÃnSm: Aºot\ uXnÁqÁXm C¹ocpôq ]To»o½nWm . \ÄrcoÃnSm: Rn° Hcq uPnUq ]Wobo ¾m. \ÄrXocoÃnSm: C¹ocobôq ]To»n² fswKncw D¾neoÈ \oLbw . D¾nIboÈ . \ÄrXocoÃnSm: tt\g[w ]To»o½qu¾n ? CÀqudJn: CÈn \ÄrXocoÃnSm: tt\g[auÈ t]Bqº³ ]Tou tNnÈt½? CÀqudJn: ue¾. quÄn³ FÈnw ¾Xm ? tt\g[¿o² Hcq u^nIw CÀqudJn: Ft ttIefw CÈ . \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJbm CÀqudJn: fco. CÀqudJn: AtX. \ÄrXocoÃnSm: CtXtÐncq IYbnWm ! u^nIw tNnÈn° õneo FÐnWq _qªoaq½¾ GÁq ]lbqÁXm ? CÀqudJn: _qªoaq½m D¾nItIn¾qXtÁ .

\ÄrcoÃnSm: ]Õq ]l¼o½q Ilqu¿Sw FkqXo Ab»q . ” FÁq ]l¼q ]obnu\n enboÃn° Bcwõo»q . aqÄt¿uÃntd Nod ]½încqw aÊqw aqIjoud q enb\ uI³ n° Iblqen° tNÁuÃn³ uIfe°\Ärco uInWo ² Hcq ]nlneqInct \odbo² \oÁm. Hcq \nbcm: \ÄrXocoÃn½oud m uetl B³ ISÁq tNÈqÁXqw Cwanboco È. ]obnt\nenb\ XqSºobuÃnkbm m anjoIbqtS Nqe½o² aoÊ¿qw aXodouîdqw Iqje odqw a\qgy± IrSo¿qSºo . Xt edob±\qXtÁ Cu¥i¿otÂua² \È Aõo}]nbaotÈÁqw F\o Au¥it¿ Xt u\tc tIn¾qeÁq ]cp¸o botÈÁqw CÀqudJn Alo¼q . Aºot\boco qw . ‘Iww ! Cu¥iw Cºot\ AloeoÈn¿e\nbouÃnbtÈn . GXqeo[eqw CÀqudJbm m \ÄrXocoÃn½ot _qªobqtS h|õnew I¾o½m Hcq ZbbnWm CÁt¿ hwhncw Iko¼ufgw D¾nbXm . ]otÁ Cu¥i¿o\qXtÁ CÀqudJtb Io½qIbotÈÁqÉ Hcq eof|nheqw eÁqXqSºo FÁm Cu¥i¿ot en o²\oÁqXtÁ Alobnlnbo . \ÄrcoÃnSm: _náe¿o\q ecn\nWm FkqXobocqÁXm . atÊncn³ CÀqudJbqtS ]n½quI½qu]nbn² \ÄrXocoÃn½om C}X uNXw? Hcq \Ärco: ]qXob õncybuÈ . ’ FÁq uXnÁo . ]otÁ FÐo\q u\nw Au¥i¿ot\ aqgoÃo qÁq ? ud Hcq ]½cm: FÐnWm. CÀqudJn: fco. CtÁbm m B ÙoXo anlouÃnbo . “Bcqw Ibl¾ . FÁÈ . CÁdu¿bqw CÁu¿bqw hwõngW¿o² CÀqudJbqtS õnew uIedw c¾qeo[anbo½ntWÁm Ft enb\ n± q uXnÁnw . XtÁ X½oÃlo»q tIn¾qu]nen° AXoIqu_c\nb Hcq a\qgy° eÁm ]cp¸o n° u]neqÁXo² DÉ ]q±eqw u}In[eqw CÁtd IdfdnbocqÁq . CÀqudJbm m Cu¥i¿ot _qªobqtS Hcq f2oboÈnbmabqw Nn]dyeqw I¾o½m Iqtl Hcq ]coXn]eqw D¾nbotÈÁoÈ. CÀqudJn: Buc? uIfe°\Ärcotb _náeo \ÄrcoÃnSm: u\cuÄn CÀqudJn: fco. F\o nu\n ? q ejtc eyh\w D¾m . \ÄrcoÃnSm: FÐnWm—eyh\aqÉXq fcotbuÁn ? CÀqudJn: Aºot\ AuÈ ]l¼Xm ? \ÄrcoÃnSm: ¤ te»oco CÀqudJn: AtX. Ibl¾ ” FÁq ]l¼m B½oÃnbo»q . CÁtd CÀqudJbm m Cu¥i¿ot h|õneeqw AeÙbqw CÁt¿uÃntd a\ôodnbocqÁoÈ . AXqtIn¾m CtÁbm m BIÃntS \ÄrXocoÃn½otd IY Hcq ]coinhubnKyanbo¿p±Áq . 130 . \ÄrcoÃnSm: CXot eoZy HÁq uI³Ão»q Xcnuan ? CÀqudJn “Aºot\XtÁ . B½qtIn¾ Ir½± Iqj Seo² eÁm uIfe°\Ärcotbbqw aÊqw fIncw XqSºo : Hcq ]½cm: ]I²habw õncybqw õ±¿neqwIrSo Cco ° u]nbn² FtÐncq eoucn[antWuSn ? qÁ AI¿q ]n½q uI³ nboqÁ edob t]½o FÐnWm ? hwKpXtýoubn ? q u]nt½ . FÁo½nWq eÁXm .

¨a\bnb ttItIn¾m F}Xu\o. HÁqw ao¾ntX u\tc AÄd¿oud q \SÁq u]nweko uKneoÀ°Iq½oua\et\ Au\|go»q . Rn° ¤ Pîw Atº õncybnbo Cco boÈ. o . CÀqudJbqtS anjoIaqIjo²\oÁq ]obnu\n enbo qÁXqw uI½q . nw . FtÁ AºqÁm B}Kio qÁqt¾¹o² AXo\q Rn° eoNco»n² \oes¿oboÈ. BjqI³ ekobo²te»q ua²InWo»}]Incw ]lbqÁXqw uLngw Ir½qÁXqw uI½q . nw. FÁqw ]l¼m CÀqudJn AIu¿ m ClºouÃncqIbqw tNbmXq . tIn¾qeÁufgw CÀqudJubnSm : \ÄrcoÃnSm: ¤ t]½o u\n r . “ejtc õwKobq- \ÄrcoÃnSm: Rn° CÀqudJtb AÈntX uetl Hcq hm}Xpubbqw Inao CÀqudJn: Aºot\XtÁ . m BefyaoÈn . \n½oud m AÁqXtÁ u]nWtaÁqw Dl»q . qÃobqw tIn¾qecn° ]l- CÀqudJn ]q±o»m HÁq u\n \ÄrcoÃnSq Xt teÉot»Èeqw h|±BÃ\p± epfo ¼q. Ft Incyw hn[o»ouÈ ? CÀqudJn: ¤eI uKngmToI³ ]lbcquX . uKneoÀÃWo ucnSqIrSo t]n²]nboIj¿oud q u]nboco qÁq FÁq uI½q fnhm}XoI³ _iqeyh\¿n² ]cef\nbo AÄd¿o² u]nbo IoSÁq . \ÄrcoÃnSm ¸W¿o² Nqe½oud- uInWo Flºo kobqÁXqetc Iwo»q h¹Saq¾nbocqÁquen —hwfbw . \ÄrcoÃnSm: F\o aXobn cw Aª|n\o nw. ¸pWw D¾neqw . ua²]t½bm CÀqudJn: CXm FÐq uKngmTobnWm ? m HÁq NnSo . q u]nbo .Cºot\ BjqI³ uLngw Ir½ot n¾oco quÄn³ f¹cfnhm}XoI³ DW±Áq uKneoÀÃWo cqtS ep½o² \oÁm Flºo ]Xqt AÄd¿oud q ]qltýq . AXot eoecw : 131 . F\o m CÀqudJtb Io½obouÈ . \È anXocoubn ? CÀqudJn t]½o enºo u\n o . \ÄrcoÃnSm: uKngmToubn? ainõnKyw Bboco qÁq F\o m . F\o q }]es¿oI³ D¾m . AuÃnuk q a\ôo² HÁnaXq d¸mao q½oAÅbqw DSt\ c¾naXq cneotd I¾ t]Bou\bqw ¨±ÅeÁq. \ÄrcoÃnSm: CXm Befyaqt¾¹o² FSq CÀqudJn: F\o \ÄrcoÃnSm: FSq CÀqudJn: F\o m BefyaoÈn . ” FÁq ]l¼m Xnk¿q te»q . Hcq ]¿q \oaogw ]obnu\nenb\ Iko¼ufgw . \ÄrcoÃnSm: ¨–AXq hÅXo»quen ? CÀqudJn: hÅXw. eoucn[aoÈn . \ÄrcoÃnSq Nolo»m FWp½q\oÁq . Rn° \s¿w tNÇt½. ]\p±epfobqw enºo u\n ¾m. boÈn . nw . uKneoÀ° eÁq Iqtl h|Incyhwhncw D¾nbo. AºqÁm F\ouado² FuÁnSm ¤eI Hcq en q ]l¼n² Rn° Atº Hco dqw InWqIbqw CÈ. Nqe½o² eÁ DSt\ uKneoÀt\ Au\|go»q .

ha±Qn ! fco . \ÄrcoÃnSm: fco. Nod Incyºtj qlo»q hwhnco n\q¾m . CÀqudJbqtS Incyw Xp±»bnbo. ]Õqua\e°: (]Xqt Iq¼o FWp½ocqÁo½m ) ]n½q¾nubn ? FÃkm ? ]lÄo² u]nb habw . B uIfe°\ÄrcotbuÃntd Hcq IkqXtb Rn° I¾o½oÈ . FÐo\m FtÁ D]}Zeo Iq¼o q½oAÅ: \ÄrXocoÃnSq eojo qÁq ? qÁq¾qu]n² . Iq¼o q½oAÅ: Aºot\ HÁqaoÈ . FÁqw ]l¼q uKneoÀ° ]Õqua\et\ Xocbn° u]nbo . ]Õqua\et\ \ÄrcoÃnSq eojo qÁq FÁq ]l¼q. ]Õqua\e° ¥WqIko¼m DlºqÁq . q½oAÅ: CeoSqÁq Iokt ]Õqua\e°: AtXnÁqw Rn° uI½oÈ Rn° u]nbo Au\|go FÁq ]l¼q esª° Iqtl huÐngu¿ntS FWp½q ]qltým uKneoÀu\nSqIrSo ]SoanjoIbo² tNÁq Iblo. ¤ Ah¿oÁq ISÁqu]necqtX ? HÁoÁqw tInÉn¿ a\qgy° . uKneoÀ° ]Õqua\e° IoS qÁ AI¿ot enXq ²u]nbo \oÁq Iq¼o q½oAÅtb I¾q . ¤ Pîw Ae³ Ft õncybnbo Cco oÈu]n² . t½ . ASob° eoNnco qÁXq Xocqa\ôqXtÁ ]Õqua\et\ eojo»m CXot\ÃÊo h|Incyanbo HÁm Acqjot»bmXn² Hcq eogaeqw D¾neotÈÁnWm . uKneoÀ°: ]SoanjoIua² FkqÁÉoboco qÁXnWq \ÈXm . AejqtS aqÄntI IdynWoubbqwtIn¾q cneotd FkqÁÉn° ttZew hwKXo ecq¿Ww FÁnWm ASobt }]n±Q\ . ]Õqte eojo . 132 . Iqul Iko¼uÃn³ DlºqIbqw tNbmXq . ]Õqua\e°: \ÄrXocoÃnSm ! eoUmVo\ÄrXocoÃnSm ! telqtX a\qgytc _qªoaq½o qÁq. CÀqudJbqw \ÄrXocoÃnSqw XÅo² CÁq ejtc FWºoboco qÁq . CXqw uKneoÀt Hcq eoZyXtÁ BbocqÁq. ]Õqua\e° ecquÄn³ tNlqubco\Ärcobqw uIfe°\Ärcobqw HÁo»cquX . Xn° eojo qÁXqetc Fºqw u]necqtXÁq ]l¼m AeotS Ccq¿o . \ÄrcoÃnSq uIfe°\Ärcotb eojo»q Xn° Cco qÁ AlbqtS tXu Albo²¿tÁ Cco Ww. \ÄrcoÃnSm: FÁn² ]Õqte eojo r . CÁm C}Xu\cw anjoIbo²te»q ]n½qw Nolobqw XIsXobnbocqÁq. DW±¿ob uZgyu¿ntS— ]Õqua\e°: Aht¿. uIfe°\Ärco ejtc eognZu¿nSqIrSo ¤f|chmacWbqw tNbmXqtIn¾q tXt Albo² CcqÁq . Iq¼o q½oAÅ AI¿q u]nbo õ±¿neot\ eojo»qW±¿o. ]Õqua\et\ ASob° AeotS eojo»qtIn¾q ecnw .\ÄrcoÃnSm: FÐnWq uKneoÀn . uKneoÀ° ]Õqua\et\ Xoc¼qu]nequÄn³ habw arÁqaWobnboco qÁq . uKneoÀ°: foe —foe! FÐq [o ncanWm CXm ! Cºot\ IqlqÄq t]Bqº³ q Rn° uI½o½oÈ. _iq Deniw . Aºot\ ]lbn° ]nSoÈn. FÈnw f½anubn ? uKneoÀ°: ASob° CXqetc BucnSqw ]l¼o½oÈn . ]l¼qIjbnw . uKn]yanboco Ww . CÀqudJbm q huÐnganboco qÁqu]n² .

]Õq \oes¿o»qXcWw . ]otÁ \ÄrXocoÃnSq IdynWo q½otb hw_áwtNbmXq tIn¾qu]nbo . ]ÕqhÅXo»n² hIdw \S qw . \ÄrXocoÃnSm: Au\|go n° HÁqaoÈ . ]Õqua\e°: ASob° Au\|go»m AudnNo»m ]lbnw . FÁo½m Cºot\ ]l¼q : ]Õqua\e°: CXm C}X _ªtýq \oLboÃn° }]bnhatÈ. \ÄrXocoÃnSm: FÁn² CXq h|Incyanboco BjqI³ CXot\ qlo»q ]ql¿m Alobner . hw_áw CÁq cn}XoXtÁ ueWw . CtXtÐncq IYn ! FÐnWm CeotS tNuǾXm FÁq eoNnco»qwtIn¾q Xt Albo² u]nbo CcqÁq eoNnco»Xq Xntk InWo qÁq . CÀqudJbm m ¤ e¹° \ÄrXocoÃn½ot\ ue¾ FÁq ]l¼q . CÀqudJbm m FuÁnSm udfw }õaaoÈn . ]Õqua\e° CXq uI½uÃn³ eÈntX BLcytýq . \ÄrXocoÃnSm: eÇn. AXo\q hwfbaoÈn. ‘CÀqudJbm q hw_áw XqSºn° ecq¿p½q IdynWo q½otb hw_áw Iko»q tIn¾qu]nbo. Rn° u]nbXot ufgua ]Õqua\e°: h|Incyanbo½qXtÁ ASob° te»o½qÉq . ]otÁ HÁq Nolo»q. eoUmVobntW¹odqw Au¥iw edob HcnjtÈ. ]Õq FtÁ an\an o Abbm Ww . ]Õqua\e° anjoIbo²\oÁq ]Xqt Xnk¿olºo . AtXnÁqw eÇn . Acqjot»ÇnauÈn! \ÄrXocoÃnSm: ]Õq AXm F\o q hn[oÃo»q XcWw . IdynWo q½otb Rn° CÁq cneotd I¾q .]Xo\ndm \ÄrXocoÃn½otd ]coWbw \ÄrXocoÃnSm: ]ÕquenSm F\o m h|Incyanbo Hcq Incyw ]len\q¾m . ]Õqua\e°: Acqjot»bmXq uI½n² \oLbo nw . Iqtlu\cw HÁqw ao¾ntX \oÁq. ]Õq CXo\q hÅnXo Ww . ]Õqua\e°: ASob° ueKw CºqXtÁ eoStInÉnw . F\o H½qw Xnaho cqXm . ASob° BudnNo»q ]lbnw. ain [\oI°! CÀqudJn D¾nbocqtÁ¹o² ¤ Pîw IdynWo m ¤ 133 . Rn° ejtc Aean\¿odnboco qÁq. CÀqudJn Ft õncybnbo CcootÈÁm CÁq Xp±»bnbo ]l¼q . qÁXoÁm ASob\m FÐnWq eoucn- ]Õqua\e°: ]nSqÉXntW¹o² hn[oÃo [w? \ÄrXocoÃnSm: ]nSqÉXqXtÁ . Atȹo² Rn° edob eyh\¿odqw Aean\¿odqw Beqw . ]Õq FtÁ Aean\o cqXm . \ÄrXocoÃnSm: ]Õqeot acqaI³ IdynWoubnSqIrSo F\o m CÁq cn}Xo hw_áw XqSºo \ntj ]qdcn° \ndÕqÉuÃn³ AetjbqwtIn¾m CÈu¿ q u]nWw. ]Õqua\e°: FÐntWÁlo¼oÈ . F\o q u_nªyanbo. t½ . CXo² CÀqudJbm m Hcean\eqw CÈ. IdynWo qw Hcq Aean\aoÈ . CXm Hcq ]coinhanbo Xpcquan ? FÐnWq ]coinhanbo Xpcn°? ]coinhw Dt¾¹o² AXq \ÄrXocoÃn½ot\ÃÊoub D¾nIbqÉq .

134 q u\cw GIuZfw . AXo\m FÐq hwfbw ? ueKw Iq¼o q½oAÅ f¹cua\et\ eojo n° Btj Ab»q . Iq¼o q½oAÅ: FÁn² Aºot\bnet½ . Rn° CuÃn³XtÁ \n½oud q u]neqÁq. AXqtIn¾m CXq hÅXo qÁXnWq \ÈXm FÁq uXnÁqÁq . Iq¼o q½oAÅ ]Õqua\e° Z|bn±Qanbo ]l¼ en m . fnhm}XoI³: arÃcm FeotS ? Iq¼o q½oAÅ: arÃcm ]reÉoboud m Flºo . tNÄnkoubn½q\oÁq Xpe¾ohmulg\oud q \ÈeBw \ndc nXw ekobq¾m . \È N}ÀoI D¾nbocqÁXo\n² ]IqXoeko cn}XoXtÁ \S ntaÁql»q . ]otÁ ¤ Xlen½oud qXtÁ \ÄrXocoÃn½otd hw_áw an\anbo½qÉXtÈ. ’ FÁoºt\ eoNnco»m Dl»q õncytb eojo»q. arÃucnSq \oº³ ]l¼n² aXo . hw_áw CÁq \S quan ? ]Õqua\e°: (Nolo»qwtIn¾m ) CÁqXtÁ . fnhm}XoI³ FÐnWm HÁqw Denio n¿Xm ? Cº½m CÁq I¾uX CÈ. CeotS Rn° ecqÁXqetc ]ncnbW¿oÁqw aÊqw ABn¿cenªyntc f½w tNbmXo½q¾m . CÀqudJtb hw_áo»XntWÁq u\tc [co»m CÀqudJbm m AÁq cn}XobnWq hw_áw FÁm AeotSbqÉ FÈn endob nucnSqw ZnhoIujnSqw I¾etcÈneucnSqw ]l¼q . u]necqXm . ]otÁ e±¿an\w ¸uW\ Fºqw }]Nqcanbo. F\o m CuÃn³XtÁ u]neWw . bn}X uNnZo n\nWm ]recºo² tNÁXm. Rn° ]lu¼ nw . tNÁuÃn³ ]ql¿q I¾Xq Iq¼o q½oAÅtbbnWm .hw_áw D¾nIboÈn. B habw f¹cfnhm}Xo ]Õqua\et\ InWn°ue¾o ]recºoud q tNÁq . f¹cfnhm}Xo \oXyw cnanbW]ncnbW¿oÁq ]Õqua\e\n² \obao tý fnhm}XoIjnIqÁq . CÀqudJbqtS hw_áw CÁq cn}Xo q \oLbo»oco qÁq. Iq¼o q½oAÅ: Abbm nw . fnhm}XoI³ ]recºo²\oÁq aSºo AÄd¿o² eÁm . fnhm}XoI³: AXq ]l¼n² \oes¿o CÈ . Rn° ]l¼Xq fcobuÈ ? ]Õqua\e°: (Nolo»qwtIn¾m ) fcoXtÁ . fnhm}XoI³: F\o q fcpc¿oÁq \È hqJaoÈ . \odnehmXao quÄnkbm q \qÅjqtS ¥½q]qcbo² F¿o IoS ntaÁq eoNnco qÁq. Iq¼o q½oAÅ: CÁm CÀqudJbqtS hw_áZoehw . ]Õqua\e° f¹cua\et\ Au\|go»q I¾qIo½quÄnuk BlqaWo habanboco qÁq. f¹cu\nSm HÁo}Xu¿njw ecn° Hcntj Abbm r. f¹cua\et\ Au\|go»q InWnbmItIn¾q ]Õqua\e°XtÁ Abntj Au\|goÃn° ]reqÉoep½o² u]nbo . Iq¼o q½oAÅ: FÐnWm . Rn° Gtk½q Zoeh¿odIw aSºoecqw . \n½o² u]nen° bn}XuNnZoÃn\nWq tNÁXm. ]ouÊZoeht¿ e¾oIbln° Hcq eyeincIncyanbo ASobÐocanbo u]neqÁ c¾q \ÄrcoanucnSqIrSo cn}Xo GkqaWo habw ]qltÃSqen° \oLbo»q . Rn° u]neqÁq. fcoXtÁ . GXnbndqw A\qP° f¹cu\nSm HÁm Au\|go Ww . f¹cfnhm}Xo CÀqudJbqtS hw_áe±¿an\w uI½Xo\n² D¾nb ITo\eognZw tInu¾n– AXÈ . eÈ Incyw D¾nbou½n FÁlo¼oÈ AÁqXtÁ \n½oud m HÁq u]neWtaÁm Dl»m .

]Õqua\e°: AtXÈnw ]otÁ ]lbnw . ]Õqua\e°: B \ÄrXocoÃn½oud bmXq tIn¾qu]neWw u]n². ]Õqua\e°: \ÄrXocoÃnSq eoUmVobntW¹odqw edob HcnjtÈ ? Au¥i¿ot hw_áw \qÅtS Xlen½oud q ejtc õrgWanboco qw. f¹cua\e°: uKneoÀÃWo ± CÁtd t]n²]nboIj¿oud q u]nboco qÁq. ]Õqua\e°: CÇnjqtS \nbn½q}õnÐq Iqtl A[oIw XtÁ ! B Iq½otb FÐo\q edo»qtIn¾qu]nbo? uKneoÀ°Iq½obqw an[et anXocoXtÁ Bbo FÁq uXnÁqÁq. CÁqXtÁ Bbmu nt½ AuÈ ? f¹cua\e°: Aºot\XtÁ . ]otÁ ¤ IqÅoWobqtS e±\¿o² ¤ hw_áaneqÁXo² an}Xta F\o q Iqtl hqJu SqÉq. Bt½ . q \qÅtS IdynWo q½otb hw_áwtNm Hcq e±¿an\w uI³ uWn ? ]Õqua\e°: B®Iq½oIjnWq eoIsXoI³ . \ouÁnSm Au\|go»o½m Benw FÁq \oLbo»q. AeotS hap]w \nbn½q \oLbo»o½o¾t}X. Aºot\ Bbmu nt½ õncw Xpct½—CÁq \SÁn² \ntj cneotd CeoSqÁq u]neqatÈn . ttXI³ ejtc ASq¿q te»oco qÁq. Bt½ ¤ hw_át¿ qlo»q \p FÐq eoNnco qÁq ? f¹cua\e°: AÅna\m Fºot\ Cwuan AXq u]ntd . uÃnbo eoecw Alobo- Ww FÁnuWn \oLbo»Xm ? ]Õqua\e°: (Nolo»qwtIn¾m ) Aºot\bnWq \ÄrXocoÃnSq ]l¼Xm . Ah¿q Iq½oItj C¹ocobôq ]ToÃo»Xot ^dw .]Õqua\e°: \p FeotSbnbocqÁq f¹cn ? f¹cua\e°: Rn° ]qXqXnbo ttXebm qÁ ]lÄo² u]nbocqÁq . \njbmu Ae± aSºotb¿qIbqÉq . f¹cua\e°: AtXÐq IYn ? ]Õqua\e°: FtÁ CuÃn³ eojo»q ]l¼q . f¹cua\e°: CÁqXtÁ \S q hÅXanWm . AXo\q hwfbaoÈ . B DBoo½tb ]lÄm G²]o»Xq \ÁnboÈ . f¹cua\e°: AXq eoNnco n\oÈ . f¹cua\e°: AÅna° FÐq alqeSo ]l¼quen ? ]Õqua\e°: Rnt\nÁqw Xp±» ]l¼oÈn . Rn° uIfe°\ÄrcoubnSq ]l¼bbm XuÈ \ÈXm? nw—A- 135 . \oW f¹cua\e°: FÐntWÁlo¼oÈn . Ioj ain AanÐw . uKneoÀ°Iq½obqw IrtS u]nboco qÁq . FÁn² f¹c\q hÅXanubn? f¹cua\e°: AÅna° CwtÃSqÁXqu]ntd tNÇqÁXm F\o ]Õqua\e°: FÁn² \p HÁq \ÄrXocoÃn½otd ASqt Ww. uKneoÀÃWo tc HÁq ecq¿u¾– Btj Abbm r . B t]Bq hn[qenWm .

\ÄrXocoÃnSm: FÐnWq uKneoÀn ! FÈnw f½anubn ? uKneoÀ°: ln°. u\cw cn}Xo GkqaWobnboco qÁq . uIfe°\ÄrcoubnSq CuÃn³ ]lb¾ . \ÄrXocoÃnSm: F\o AXq ]l¼n² eof|ho quan ? uKneoÀ°: \pcn½qIqjo Iko¼ DSt\ aT¿o²e»q }_n1W± q Z¸oWtInSq¿qIj¼n² aXo. hr¸maw HÁqw AloboÈn. \ÄrXocoÃnSm: Iojoaºdw CÀqudJtb I¾q½qu¾n ? 136 . Atȹo² CeoSqt¿ InWntX ]qltÃSqIboÈnbocqÁq .]Õqua\e°: ejtc h|Incyanbo½nWm FuÁnSm \ÄrXocoÃnSm ¤ Incyw ]l¼Xm. \ÄrXocoÃn½otd IrtSbqÉ uKneoÀ° FÁet\ eojo»m ]l¼bu»n . ¤ Incyw FÈne± qw hÅXanboco qÁq . uKneoÀ° DSt\ \ÄrXocoÃnSoco qÁ AI¿q tNÁq. \njt¿ e¾o q u]nbo uInSXobo² inPcnuI¾ IncyanWm. AÄd¿ot DÅl¿nbuÃn³ f¹cfnhm}XoIjqw c¾q \ÄrcoancqwIrSo GkqaWo m A¿nkeqw Iko»q Xpe¾ohmulg\oud q ]qltýq aoÊ¿q \o² qÁXq I¾q . F\o \pcn½q Iqjo m FkqÁÉn° Xnaho¾n. ]Õqua\et I²]\ }]Incw f¹cua\e° ]SoanjoIbqtS Nqe½o²u]nbo uKneoÀt\ eojo»q eoecw ]l¼q . Rn° DSt\ Aº½q eÁq I¾qtInÉnw. \ÄrXocoÃnSm: ¨–uin! Iojoaºdw FÃtk¿o ? Fº½nWm CuÃn³ ¤ Ahab¿q bn}X? Iojoaºdw: Rn° ASobÐocanbo uInSXobo² Hcq Incyanbo u]neqIbnWm . ASob° I¾oÈn . Au¥ieqw fnhm}XoIjqw auÊ \Ärcobqw \ÄrXocoÃn½otd I¾uÃn³ ekotXÊo A²]w ¨»n\o»q\oÁq . eÇo½m CeotS F¿o. IrtS uIfe°\Ärcobqw ]qltýq . huÐnganbo . ueKw \pcn½qIqjo Iko¼q Z¸oW Ikobt½ . AXo² Hcq \Ärcotb \ÄrXocoÃn½oud q ]coNbaq¾nbocqÁq . ]qlu¿ m FÈnw CÀqudJbm nWq hw_áw \SÁXm FÁm Ae± }fqXotÃSq¿qIbqw tNÇqw . \ÄrXocoÃnSm \co Fc In¿q IoS quÄntd ]SoanjoIaqIjo²¿tÁ Cco qÁq . Z¸oW Iko¼n² BjqI³ ]ocobqw . n° u]neqI . uKneoÀ°: CuÃn³ Dlºo FWp½q tXt \ÄrXocoÃnSm: FÁn² u\n q Iqjo Albo² CcqÁq aqlq qÁq . FÁqw]l¼q uKneoÀt\t n¾q Nºde½bqw ]oSoÃoÃo»q \ÄrXocoÃnSq Xnk¿olºo. \ÄrXocoÃnSm: tNlqubco FeotSbnWm ? uKneoÀ°: AÄd¿oudn auÊn u]nboco qÁq . FÁndqw BucnSqw CeoSqÁm Acqjot»bmXqu]necqXm. FuÐn Nod hwfbº³ Dt¾Áq uXnÁqÁq . Wta- \ÄrXocoÃnSm: Ilqu¿Suan ? Ilqu¿Su¿nSm Rn° CeotS¿tÁ Cco Áq ]l¼ocqÁq. ]u¸ . eÁ eoeceqw aÊqw Rn° Alo¼oco qÁq . \ÄrXocoÃnSm: aoSq °XtÁ \p—aoSqaoSq cobqw ¤ eoecw AlobouÈ? ° ! AuÃn³ Ilqu¿Seqw tNlqub- uKneoÀ°: CXqetc Alo¼o½oÈ . huÐnganbo . CÀqudJbm nWq hw_áw CÁqcn}Xo FÁm FÈneucnSqw ASob° }]hoªan oboco qÁq . hIdw f½anbo .

Iqulu\cw Nolo»q . Ccq\rlqu]± q Z¸oW Iko¼ DSt\ BjqI³ FÈnw ]oco¼q . FÐnWm ? ]n±FXoAÅ: \ÄrXocoÃnSq \qÅtS IdynWo XqSºn° \oLbo»oco qÁqet}X . qw q q \ÄrXocoÃnSq ¸W¿o² IqjoIko¼q }_n1Wtc aT¿o² eojo»q Z¸oWXqSºo. Aetj Rn° I¾oÈn . Rn° ]ql¿oco qÁ B \Ärcotb ]l¼b»o½m DSt\ ]reÉo ecnw . 137 . f¹cua\e° \ÄrXocoÃn½ot\ eoecw Alobo n° uKneoÀu\nSq ]l¼ DSt\ ]reÉo ep½o² eÁq IdynWo q½obqtS AÅ IqÅoWoAÅubnSq eoecw Alobo»m . ² eÁn² InWnw . Au¥iw AXqetc ]recºo² CÀqudJbqtS anjoIaqIjo² hwhnco»qwtIn¾m CcqÁocqÁq . f¹cuPygmT° ]reÉo eÁq ]l¼q . ]n±FXoAÅ: CÀqudJn Hcq eoufgw uI½quen ? CÀqudJn: CÈn. AeotS I½odqw IoS bqw ]So¼nÊI¿q tIn¾qu]nbo C½m Al eoXn\o qÁ Xoc nboco qÁq . DSt\ ]n±FXoAÅtb Alobo»q. CÀqudJn: \oºujnSm Bcq ]l¼q? ]n±FXoAÅ: FÐm. AÅna° ]ql¿qXtÁ Cco qÁq¾m . ]n±FXoAÅ ISÁqecqÁXq I¾ DSt\ CÀqudJn Fkq\pÊm ASq¿q tNÁq . CeoSqt¿ õnKyw uetl B± hoªo»o½oÈn. FÁq ]n±FXoAÅ ]l¼q. eoj qIjqw aÊqw Albo² \oÁm FSq n° ]l¼q. Xpe¾ou$g\oud qÉ ]IqXo eko A±ªcn}XohabanequÄntkbm \SÁq ]reÉoeI h}X¿o² Iblo oSÁm DlºqIbqw tNbmXq . CÀqudJn: IdynWo q½otb ¤ eoecw Alobo»quen ? quan ]n±FXoAÅ: ]l¼o½oÈn . f|nhw u\tc eÁXo² ]otÁ. tNÈquÄn³ CÀqudJn tNlqubco\Ärcobqanbo hwhnco»qtIn¾oco qÁq . q½o m CÁqcn}Xo hw_áw CÀqudJn eÈntX Nolo»qu]nbo . uPygmT¿o ]l¼oco FÁlo¼oÈn. ¤ eoecw uI½uÃn³ IqÅoWoAÅbm m _iq huÐnganbo . tNlqubco AuÃntkbm m F¿o . Rn° DSt\ a\bm ² eÁq I¾qtInÉnw . F\o AXoÁq hwfbaqu¾n ? Iojoaºdw: Aºt\XtÁbnWq ue¾Xm . Rn° ]qd±»bm qw . c¾njqwIrSo Alboud q u]nbo . uPygmT¿o q ejtc huÐngaqÉXqu]ntd uXnÁo . CÀqudJn: Iww! B t]Bo\q hw_áw XqSºqÁ eoecw Aetj Alobo»o½q ueu¾? Bt½. q Iojoaºdw: IrS¿tÁ tIn¾qu]neqÁq¾nboco \ÄrXocoÃnSm: CÀqudJn IrS¿tÁ . ¸W¿o² ]n±FXoAÅ CÀqudJbqtS anjoIbo² Iblot»Áq . \ÄrXocoÃnSm: FÁn² F\o a\bm ]qltÃSqw. FÈnw f½wtNbmuXnjn° ]l¼q . eoecw CÀqudJtb DSt\ Alobou WtaÁq \oLbo»q . ]n±FXoAÅbm m CXquI½uÃn³ c¾q}]Inc¿o² huÐngaq¾nbo . h|Incyw HÁq ]len\q¾m . \oº³ t]nbmu njo° . ¤ hwõngWw Iko¼ DSt\ fnhm}XoIjqw \ÄrcoancqwIqSo h}X¿oud ]qltýq.Iojoaºdw: CÈ.

]n±FXoAÅ u]nb DSt\ CÀqudJ ]ql¿j¿o² eÁq tNlqubco\ÄrcobqtS aqJ¿q u\n o HÁq Nolo»q. CÀqudJn: Xocqa\ôoÁm Hcq e±¿an\w uI½quen ? \ÄrXocoÃnSq edob±t acqaI³ IdynWo q½o m CÁq cn}Xo hw_áw XqSºqÁqet}X . tNlqubco: (Nolo»qwtIn¾m ) ttZen[p\w ! IdynWo q½oubbqw Io½ptȹo² esgjo AÅqte F¹odqw \oLbanbo hw_áw D¾neqw . Iww ! _qªo q eyeÙbqw XuÂSeqw CÈn¼n² Hcq a\qgyt\ FÐo\q tInÉnw ! ¤ uI½ e±¿an\w fcobntW¹o² bn}X ]qd±t» D¾neqw FÁq uXnÁqÁq . an[e° F¿quÄntkbm m Rn° CeotS ecnw. aZocnfo m eÁ ]ouÊZoehw XtÁ bn}XbntW¹o² eoec¿o\m F\o m Fkq¿bbm Ww . Rn° aZocnfo m F¿ot nÉnw . CÀqudJbm qw an[e\qw ua² qua² u}fbôm D¾net½ . FÁqw]l¼q tNlqubco AeotS\oÁm Flºo aT¿o² F¿quÄnukbm m \ÄrXocoÃnSm Z¸oW tInSq¿q Iko¼oco qÁq . ¥Wq Iko¼q \ÄrXocoÃnSq aqlq n° aT¿ot uIndnŲ CcqÁq . uIfe°\Ärco m BIÃntS eÈntX Hcq ]co}õaanbo . Z¸oWbqw aÊqw tInSq qÁXq I¾XqtIn¾qw \ÄrXocoÃnSq Iojoaºd¿q\ÄrXocoubnSq ]l¼ en qI³ ¨±¿qw D»bm q ]n½qw aÊqw \SÁ AeÙ eoNnco»qw CÀqudJbqtS hw_áw AÁqXtÁ D¾neqw FÁq eoNnco»qte¹odqw ]otÁbqw Hcq ]co}õaw ! ]co}õa¿oÁq IncWw FÐntWÁm ¤ fqªnZneo\qXtÁ \oLbaoÈn . \ÄrXocoÃnSm CÀqudJbqtS anjoIbo²\oÁq ]I² c¾qaWo m FlºobaqX² \ÄrXocoÃn½otd I²]\}]Incw So anjoIbo²\oÁm Hcq Zo odqw uIfe°\Ärco u]nIubn bntXncq e±¿an\eqw AloIubn D¾nbo½oÈn . \ÄrXocoÃnSq aqlq n° uIndnŲ CcqÁ DSt\ uIfe°\Ärco tNlqubco\Ärcotb ttItIn¾q anSoeojo»m AIu¿ q tIn¾qu]nbo. uIfe°\Ärco: FÐnWq tNlqubcp , CXq IY ? F\o tÈn. tNlqubco C}Xu\cw FeotSbnbocqÁq ? m HÁqw a\ôodnbotÈ-

tNlqubco\Ärco: Rn° CÀqudJbqtS anjoIua² D¾nbocqÁq . uIfe°\Ärco: FÐnWm , CÁm hw_áw Dt¾Áq ]l¼q Z¸oWbqw aÊqw D¾nbo. CÀqudJbm q hÅXanbo FÁq uXnÁqÁq . tNlqubco\Ärco: CÁq hw_áw D¾m —AXq \oLbw . ]u¸ CÀqudJbm Èn. ¤ en q uI½uÃn³ uIfe°\ÄrcobqtS Ppe° HÁq tR½o u_n[¸bwu]ntd uXnÁo. AeotS¿tÁ Iq¿ocqÁq . IqSoÃn° teÉw ueWtaÁq ]l¼q . Hcq Io¾o teÉw IqSo»q. XtÁ ]SoanjoIbo²¿tÁ Ccq¿obXot IncWeqw , ]Õqua\e\qw \ÄrXocoÃnSqanbo h|Incyw ]l¼Xot hwKXobqw a\ôodnbo . Xt õncy d¸mao q½o u]nbo FÁq \oLbo»m , }]nWueZ\ hioÃn°]nSoÈntX tNlqubcobqtS aqJu¿ m HÁq u\n o . uIfe°\Ärco Iqtl HÁq ]To Ww FÁq tNlqubco q \È Xn²]cyw D¾nbocqÁq . tNlqubco\Ärco: FÐnWq aqJ¿q u\n u¿SwXtÁ D¾n obXuÈ? ¤ uNnZyw uI½uÃn³ uIfe°\Ärco qÁXm ? ¤ GgnIsXotbnt Ilq-

q hwfbw FÈnw Xp±Áq .

138

uIfe°\Ärco: Rn° CtXnÁqw ¨±¿oÈn tNlqubcp ! Rn° ain hn[qenWm. Ft }KiÃokbm m F\o m CtXÈnw uXnÁo . Rn° F\o CeotS Hcq \oaogw Xnaho qIboÈn. F\o ¤ Zo o² ¤ Pîw Rn° ecoIbqaoÈn . Rn° ]qltÃSt½ ? tNlqubco\Ärco: \ÄrXocoubnSq bn}X uNnZo ntX u]nen° ]nSqu¾n ?

uIfe°\Ärco: ¤ Pîw ¤ \ÄrXocoubnSq Rn° hwhnco oÈ . ¤ Pîw Rn° ar± oÈn¿a\bm ² IS qIbqw CÈ . Rn° ¤ \ÄrXocobqtS IqSobn\Èn. CbnjqtS B}fbw uet¾Áqte»n² F\o q IkobotÈÁq eÁo½oÈ. C}X eoIsXobqw Zqw\qw BWm CÇn³ FÁq Rn° aqÄm Alo¼oÈ . tNlqubco\Ärco: CÀqudJbqtS hw_áIncyw tIn¾m Denio WtaÁq ]¾m FuÁnSm Ilqu¿Sw ]l¼Xqw Rn° IkobotÈÁq ]l¼Xqw CuÃn³ ¨±Åbqu¾n? uIfe°\Ärco: ¨±Åbq¾m . tNlqubco _qªoan\uÈ . tNlqubcobqtS _qªobo² \rlo² Hcwfw _qªo F\o q¾nbocqÁqte¹o² ¤ B]¿m HÁqw F\o q ecqÁXÈnbocqÁq. tNlqubco\Ärco: Bt½, XnÐnº³ m BefyaoÈn¿ Incy¿o² }]uefo»n² Cºot\tbÈnw eyh\ou ¾oecqtaÁm CuÃn³ u_nªyanubn ? uIfe°\Ärco: \È u_nªyanbo tNlqubcp ! Rn° F\o u]neqÁq . Rn° ¤ hw_áeqw I¾qtIn¾q CeotS Cco oÈn . Rn° endob ntc eojo t½ . tNlqubco\Ärco: FÐnWm ¤ hw_áw I¾n² Ilqu¿S¿o\q eoucn[w ? uIfe°\Ärco: \È fo¸—fo¸ fo¸ ! _qªo XtÁuÃntd Ctȹodqw Rn° A}X fÃ\ntWÁq Xn° eoNncou ¾ . Rn° ¤ hw_áw \S qÁ Zoehw CeotS Xnaho qÁXq _iqubnKyX, AuÈ ? tNlqubco\Ärco: CXq FÐq IYbnWq ui !— \ÄrXoco IdynWo q½o q hw_áw XqSºqÁ habw Ilqu¿Sw CeotS \oÁn² Ilqu¿Sw fÃ\nbouÃnequan ? uIfe°\Ärco eÈntX BLcytýq enb ]oj±Áq u]nbo . uIfe°\Ärco: IdynWo q½ou n ? — IdynWo q½o nWm . q½o nWq hw_áw ?

tNlqubco\Ärco: AtX, IdynWo

uIfe°\Ärco: foe! foe ! \ncnbW! \ncnbW ! Rn° eÈntX Aánjo»q ! foe! foe! tNlqubco FtÁ ITo\anbo eyh\oÃo»q . tNlqubco\Ärco: Rn° HÁqw eyh\oÃo»oÈn . Ilqu¿Sw telqtX eyh\o»XnWm. AXo\q Rn° FÐq tNÇt½ ? CÁ B³ nWq hw_áw FÁq Rn° ]l¼quen? FuÁnSq Ilqu¿Sw uNnZo»quen ?—CÈn . CÀqudJbm m AÈ hw_áw FÁuÈ Rn° ]l¼qÉq. telqtX Aánjo»q Ilqu¿S¿ot õncybm ntWÁq eoNnco»q eyh\o»n² FÐq tNÇqw ? uIfe°\Ärco Su¿ q tNÁq. m Ppe° u\tcbnbo . c¾qu]cqw IrSo \ÄrXocoÃnSm Cco qÁo-

DSt\ \ÄrXocoÃnSqw tNlqubco\Ärcobqw uIfe°\Ärcobqw aÊqw ]recºoudq eÁq. Iqulu\cw ]Õqua\e\qanbo hwhnco»ufgw “F\o Aº½m FkqtÁÉnw, ” FÁq ]Õqua\e° ]l¼}]Incw \ÄrXocoÃnSm , tNlqubco\Ärco , uIfe°\Ärco, Xt õsXye±\º³ CetcÈneucnSqwIrSo ]reÉoep½oud q u]nbo . 139

hn[ncW h}ÄZnb}]Incw \ÄrXocoÃnSq In² IkqIo AIu¿ q ISÁq ]So¼nÊ Albo² AXoeoufganbo eoco» ]½qIoS bo² IoSÁq . B AI¿ot Iokt enXodS»q. AuÃn³ B ep½o² DÉ hm}XpItjÈnwIrSo Xo o¿oc o ]lo¼nÊlbqtS ]So¼ntl enXodo² rSo Hcq Ppe\qÉ ]Áoububn auÊn ]oSo»q Ir½odnqÁXqu]ntd hn[q IdynWo q½otb ]oSo»q Xoc o XÉo ]So¼nÊlbo² C½q ]So¼nul enXodqw _áo»q . hw_áeqw Iko¼q . uKneoÀ° AXoPn}KXubntS iandîntcbqw aÊqw f½wtNbmXq ]È m , aÕ² aqXdnbXq cn}XoXtÁ FSq¿q ]ql¿q teÃo»m udfw DlºntX \oÁq . ekobo²teu»n auÊn Btc¹odqw uNnZo»n² CÀqudJtb¿tÁbnWq hw_áwtNbmXq tIn¾qu]neqÁXm FÁq ]lbWw FÁq \ÄrXocoÃn½otd IrtSbqÉ ufgw FÈneucnSqw X pXqtNbmXq õ}Zanbo DlÃo»q. tejo»nen° Hcq ]¿q\nkoI DÉuÃn³XtÁ ]So¼nÊlbotd enXq ² tNÁq\oÁm uKneoÀ° Nqa»qw H» C½qw \ÄrXocoÃn½otd DW±¿o . DSt\ ep½o² FÈnecqw DW±Áq. ]recºo²\oÁq ]Õqua\e\qw uIfe° \Ärcobqw eÁq . t]Bot\ ]oSo»m Hcq ]È o² C½q]r½o . \ÄrXocoÃnSm Au¥i¿ot ]È o² Iblo . uIfe°\Ärco A\qbn}X tNbmen° \oLbo»m Hcq aÕdodqw tNlqubco Nolo»qwtIn¾q Xt aÕdodqw Iblo . B½qw XqÃqw \odeojobqanbo ]qltýqu]nIbqw tNbmXq.

140

]Xo\Õm

Hcq B]¿m
\ÄrXocoÃn½otd uLngbn}X tejo»nequÄnkbm m fnhm}XoIjqw \Ärcoancqw IoSÁqlºqÁ ¥½q]qcbqtS hap]w F¿o . B ¥½q]qc ]Õqua\et eIbqw c¾q ekoI³ IrSqÁ Ùd¿q¾n týo½qÉXqanWm . AXo² Hcq eko \ÄrXocoÃn½otd }]uZfºjo²\oÁq ecqÁ ekobqw BWm . CeotS ]reÉo epSqeIbnb Hcq h}Xw DÉXo\q ]qlta Hcq ]¿nbÃqcanjoIbqw IjÃqcanjoIbqw aÊqw D¾m . CeotS Iblo õ¸Ww Iko»q u]nentaÁq ]Õqua\e\qw uIfe°\ÄrXocobqw IrSo ]l¼Xot\ \ÄrXocoÃnSq uKneoÀt D]uZf}]Incw Aufgw ttIt n¾oÈn . ekobotd¹odqw CÀqudJtbbnWq tIn¾qu]neqÁXm FÁq }]hoªanet½ FÁq \ÄrXocoÃnSqw uKneoÀ\qw Dl»ocqÁq . uLngbn}X ¥½q]qcbqtS D}at¿¿nlnbuÃn³ uKneoÀt Deni¿n² ]È qI³ Iqtl A[oIw ueK¿o² \S¿o»q . õsXye±\ºtjbqw aÊqw aqÄo² ¨So»q f_mZºjqw Idfdn o uKneoÀ° ]oÁntdbqw ¨So. ¤ uLngtaÈnw uI½q fnhm}XoIjqw \Ärcoancqw ¥½q]qcbo²\oÁq ]qlu¿ m FlºquÄntkbm q ]È qIjqw aÕdqIjqw ISÁq t]nbm ko¼q . fnhm}XoI³ uKneoÀt\ an}Xw I¾q . uKneoÀt\ aqÄq I¾q ]coNbanbo½q¾uÈn . I¾ DSt\ ttItIn¾q eojo»q . uKneoÀ° fnhm}XoIjqtS hap]w tNÁq . fnhm}XoI³: FÐnWq uKneoÀn ! CXm AeoSqt¿ eI ¥½qw anjoIbqanWtÈn . CeotS Iblo ¥Wq Iko¼q u]neqÁXÈnAbocqÁquen \ÈXm ? uKneoÀ°: Aºt\bnWq uIfe°\Ärcobqw aÊqw ]l¼Xm . XÄqcn°Xocqa\ôoud qw tNlqubco\Ärco qw AXq XtÁbnbocqÁq a\ôm . AuÃnkbm q uetl Hcn³ q u\tc DBn° a\bm ²¿tÁ F¿Ww FÁq ]oSo¿w . AeotS hIdw ]oSo¿atÈ. fnhm}XoI³: B± uKneoÀ°: AtX. fnhm}XoI³: Hcq ]oSo¿eqw CÈn . C}X Zqw_qªobnbo½m Hcq hm}Xptb Rn° I¾o½oÈn. uKneoÀ°: ainZqwbnWm . F\o q hwfbaoÈn . FÐqtNÇqw ! XÄqcn\m AXou}]aw. Aºot\XtÁ CÀqudJbm m Auºn½qw . ]otÁ FÐnWq \oes¿o ? F\o Rº³ CÀqudJbqtS Znhîn±XtÁ–FÐqtNÇnw ! fnhm}XoI³: CÀqudJbqtS u}]aw ]Ww ]oSqºWtaÁqÉ u}]awXtÁ — AtÊncq u}]aeqw AÈn. uKneoÀ°: AtX; AXo\n± Zrc¿nbo. nWq hwfbw ? Rn° u]neqÁq . ]È q ejtc m—CÀqudJbmu n?

FÁq ]l¼q uKneoÀ° ¨SouÃnbo . fnhm}XoIjqw \Ärcoancqw Xpe¾ou$g\oud qÉ eko qw ]qltýq. an[e° aZocnfobo²\oÁm Ab» I¿q}]Incw ¤ hw_áw \SÁXot XudZoehw e¾o q ]qltým, \ÄrXocoÃn½otd uLngbn}X D¾nb Zoehw ]Xot\nÁcaWo q fnhm}XoIjqw aÊqw e¾oIbln° u]nIqÁ u$g\o² Flºo . u$g\q hap]w c¾qarÁq uNnÊqI»eSw tNÇqÁ aTº³ D¾m . ¸pWw \oao¿w AXo² Hcq aT¿o² Iblo ¥WqIko»q tteIquÁcu¿ q ekobodqÉ Xt eI h}X¿o²

141

Xnaho»q ]ouÊÁm ¥Wo\qX eBw õe\¿o² F¿ntaÁq \oLbo»q . (XtÂIrtS Hcq õsXy° an}Xw D¾m. foÁu\bqw atÊncq õsXyu\bqw aZocnfobo²XtÁ \o±¿o F½q Zoeht¿ I²]\enºo u]nÁXnWm ) uNnÊqI»eSw tNÇqÁ aT¿o² Iblot»ÁuÃn³ AeotS ekobn}X n± c¾q \Ärcoancqw c¾q\ndq ]½încqw XÅo² hwhncanWm. Ce± XudZoehw ]Idt¿ enc¿o² tNÄnkoubn½q u¸}X¿o² õ¸WwIko»q u]nÁecnWm. AÁt¿ cneodt¿ e¾o Io½ntX Xnaho qÁXnWm. FÈnecqw ¥WqIko¼oco qÁq . FÁo½q teSo]lbqÁq . an[e° tNÁq IblquÄn³. Hcq \Ärco: CÀqudJbqtS õnKywXtÁ, FÁm F\o q uXnÁqÁq . an[e° ‘CÀqudJn ’ FÁ u]± uI½uÃn³ HÁq tR½o}õao»q . CXm FÐq IYbnWm FÁq eoNnco»q. an[e° “GXm CÀqudJn? ” FÁm B aoÊ¿q\oÁqtIn¾qXtÁ B en \ÄrXocoubnSq uNnZo»q. q ]l¼

\Ärco: tNÄnkoubnSm CÀqudJn FÁ Hcq t]Bm . FÐnWm , Aetj Alobquan ? an[e°: FÐnWm CÀqudJbm \Ärco: CÀqudJbm m Hcq õnKyw eÁXm ? uI³ t½ .

m CÁtd hw_áanbocqÁq .

an[e° CSoX½ob acwu]ntd Hcq ¸Ww \oÁq . ]otÁ H» edo»o½q ecqÁoÈn . FÐq tNbmXo½qw ecqÁoÈn. Hcq ao\o½q Iko¼o½m , “Bcm–Bcm ? ” FÁm (Hcq few hwhnco nlqt¾¹o² B anXoco FÁq ]lbnw ) uNnZo»q . an[e°: Bcm?—Bcm?—BcnWq hw_áw XqSºobXm ? an[et õnew I¾o½q \Ärcoantcnt ao¾ntX Au\yn\yw aqJu¿nSq aqJw u\n rSo HÁq }õao»qefnbo . Bcqw HÁqw ot n¾ocqÁq .

an[e°: Bcm? —Bcm? ]lbr —]lbr . FÐnWq ]lbn° aSo qÁXm ? ]lbr—]lbr FÐnWq aSo qÁXm ? ]lbcquX ? BcnWq hw_áw XqSºobXm ? uI³ t½. Hcq \Ärco: FÐnWq ui , eÈntX Hcq ]co}õaw ? FÐnWo}X uZgyw ? Rº³ eoecw HÁqw AloboÈn. an[e°: eoecw HÁqw AlobntX XqÄoÈntX eÈXqw ]l¼n² ? Hcq ]½±: FÐnWq õnew? FÐnWq Rºtj fo¸o»q Ijbquan ? an[e°: AXq InWuWn? FÁq uNnZo»q an[e° \oÁoS¿q\oÁm HtÁjIo . AuÃn³ atÊncq \Ärco FWp½q han[n\tÃSq¿o : ‘ui , uIn]w AcqXm , Ccor, e¾o FlºoeÁXnboco qw . aZocnfobo²\oÁq ecqÁXnboco qw . ¸pWw aqJ¿q \tÁ InWn\q¾m. Cco r . FÁo½q eoufgw ]lbnw . ” an[e°: BcnWq hw_áw tNbmXXm ? AXm F\o ]½±: ar± oÈn¿a\bm ² \ÄrXocoÃnSnWm . q uI³ Ww .

an[e°: FÁnWq hw_áw \SÁXm ?

142

an[e° ¤ en qI³ HÁqw uI½uXboÈ . B aT¿otd uNnÊqI»eS nco Hcq Iokeo }_n1Whm}Xp ¤ AXohqÀc\nb Iq½otb ejtc ]cef\nbo I¾o½q ueKw ]ql¿qeÁm Hcq ]nb FSq¿qtInSq¿m . ’ — FtÁnt Hco ² BudnNo qw. B enbo» õnKw Xntk uN± qÁq : “IncWecqw uIfe°\Ärcobqw CÀqudJbm q ar± oÈn¿a\bm ² \ÄrXocoÃn½otdt n¾q hw_áw \S¿o qen° AXyqeniw tNbmXqecqÁq . an[e° ]otÁbqw AeotS IoSÁq eoNncw XqSºo: ‘Cºot\ ecnuan? Hco dqw ecn° hwKXoboÈ . FtÁ n³ A[oIw ha±Q\qw choI\qw Bboco nw . ekobo²te»q \ÄrXocoÃn½otd uLngbn}X I¾ecnWm. CÀqudJn }õao»oco nw. “CXodoco nw. F¹odqw F\o m ¤ Incyw \S qtaÁq uXnÁqÁoÈ. ¤ \ÄrXocoÃnSq edob Hcq }ZeyÙ\nWm . “F\o q IqSoÃn° Iqtl teÉw ueWw ” FÁq ]l¼q . AXouInaj\nboco qÁ ¤ Iq½obqtS eyh\eqw ÙoXobqw I¾m B aT¿o² D¾nbocqÁetcÈnw Hcqu]ntd eyh\o»q. Ccot½—uetl hwKXoefndqw Aºot\ ecnw . ” FÁq ]l¼q . Iq½\m CXo² eognZw H½qw ue¾ . ’ FÁm ¨±¿q eyh\o qw . AÅnat \o±{áeqw D¾nboco nw . Iqtl IoSÁufgw Fkq\pÊq Xt Fkq¿qt]½o XqlÁm X\o m A±° uKneoÀÃWo ± \ÄrXocoÃn½otd hw_át¿ÃÊo aZocnfo m FkqXobocqÁ Fkq¿m enbo»q. ” CXq enbo»m Fkq¿m t]½obo²XtÁ te»m . an[e° teÉw IqSo»q ]nb \p±¿o AXo² IoSÁq . an[e°: Fºt\ hr¸maanbo Alo¼q ? ]½±: AÄd¿o² hId BjqIjqw ]l¼q . ” nc° fp\q- 143 . Cºot\ a\ôm Auºn½qw Cuºn½qw Ndo»qtIn¾q an[e° IoS quÄn³ AÕnlq ekou]n ± ]otÁbqw F¿o . \ÄrXocoÃnSm FtÁ n³ ubnKy\nboco nw. ‘Ft an[eo A\y]qcqgt\ Hco td¹odqw Inw¸o quan ? Rn° FtÐncq fÃ\nWm ! Op ! Bucn FuÐn Hcq uõngmIm D¾n obXm C r½± uI½q eÁXnWm— ’ Cºot\ Iqtl BudnNo qw. Rº³ u\±t¿ u]nÁoco qÁq . FtÐncq IYbnWm CXm! hm}XpIjqtS a\ôm Cºot\ Bboco nw . AXq Rº³ Alobqw . Ae± eÁm F¿o rSquÄn³ AXo² Hcn³ . FÁn² fp\q]½± e±¿an\º³ HÁqw AlobntX ¤ Incy¿o² uõngmIq ]lbn° hwKXo CÈn . CÁtd cn}Xo nWq hw_áw \oLbo»ocqÁXm . FÁn² ¤ \ÄrXocoÃn½otdÃÊo an[eo X\o m Hcq Fkq¿b»q I¾otÈtÈn . an[eobqtS Hcq Fkq¿qw Rn°u]nÁXo²]otÁ F\o q Io½p½oÈ . Hcq \Ärco ueKw teÉw FSq¿qtIn¾qeÁq . tIn¾qect½? ” FÁq uNnZo»q .]½±: CÁtdbnboco Ww . AeoSqt¿ hw_á ]½cqw ]l¼q—FuÁnSqXtÁ ]l¼q . Cco qÁXo² Xn\qanbo aqÄq ]coNbaqÉ HcnujnSq ]lbqÁq : “CÁq ekobo² Rº³ Hcq uLngbn}X I¾q . Cºot\ FkqXnXoco nloÈ aqÄm . Iqtl Iko¼uÃn³ CÁnujnSntWÁoÈ . Ae± \ÄrXocoÃnSot hap]enhoIjnWm . “Iqtl hwõncw IqSo»n² ¸pW¿o\q uõZw D¾neqw. an[e° \o±Ãpe\nbo Flb¿m CcqÁq . AXq hr¸maanbo Rº³ Alobqw. ‘FÁn² fp\q]½± ]l¼q FÁq ]len° FÐq hwKXo—AXo\q hwKXo CÈtÈn. ]otÁ AtXÈnw tXÊntWÁq eoNnco qw . \od¿q XtÁ CcqÁq.

an[e°: CÈ ui. Iqje o² Acbn²¿l Nnco Aá\nbo \o±FoInc\nbo Hcq AcaWo rlq u\cw\oÁq . atÊncq \Ärco: CtXtÐncq IYbnWm ! u\n fWmTIrSt½—FÐnWq uLngw . FdIm}SoIm _nÊlo FÁ eoZyq±2ob}Ðtýo ttItIn¾q ]oSo»e\m B b}Ðw Xoco»n² fcpc¿o² BIÃntS FtÐncq eyn]ncw D¾nequan AXqu]ntd a\ôot\Áq an}XaÈ . AuÃnuk q a\ôoÁm A²]w fnÐX eÁq . AXn u\n r : ]qlÃnSq u\n r . hn[q fnhm}XoI³ m an[et\ njqw eyh\w . ]otÁ fnhm}XoIujnSm HÁqw Dcobn½oÈn . ’ FÁq eoNnco»q. In±u nSI° ISo»uÃn³ \j\q ttecr]yw eÁXqu]ntd FÁq ]lbnw. an[e°: Rn° CuÃn³ CeotSte»q an[eotb tÁubn? f¹cfnhm}XoI³: AtX. tNlqubco uKneoÀ°\ÄrXoco Hcq aÕdo² . 144 qÁq ? eognZo cqXm . FÁq ]lbquÄnuk m an[e° Flºo Au¥i¿ot ASqt F¿oboco qÁq . ‘tNÄnkoubn½q\oÁm CÁtd hw_áw Iko¼ t]Bm Hcq ]È o² . CSo¿pXtÁ . Rn° Hcq fWmTbqw Ir½qÁoÈ . fnhm}XoIjqw Ic¼q . an[et aqJeqw uZieqw Ico¼q Icqenjo»q u]nbo . HÁqw uNnZou IoS qÁ eoZ|n° F\obqw fWmT Ir½qw . AXm an[e° Alo¼oÈn . Ilqu¿S¿q uIfe°\Ärco Hcq aÕdo² . Xn° IBq\p± XqS»q tt[cyw \So»q fnhm}XoIujnSq hwhnco»q . IBo²\oÁq Pd[nc \oÁoÈn . Rn°XtÁ .CXq ]lbqÁXq uI½uÃn³XtÁ an[e\q Incyw a\ôodnbo . fnhm}XoItj I¾uÃn³ hn[q an[e° Ic¼qu]nbo . udnI¿o² . Hcq en qu]ndqw ]len° hn[o»oÈn. ejtc õsXyîn±—enjqw ]dofbqw \odeojobqw B±Ãqw . B õnKu¿ q \SÁq. qlo»q uI½ e±¿an\w fcoX- B ‘AtX ’ FÁ en m CSo¿pbo\q haw . fnhm}XoIjqw ]oÁntdXtÁ \SÁq . uLngw —ainuLngw ! aqÄq han[n\w ]l¼ \Ärco atÊncq \ÄrcoubnSm : AXn FWp½q—CuÃn³ fWmTIr½qw FÁq uXnÁqÁq. FÁq ]l¼q aT¿ot aoÊ¿m Flºo Auºn½qw Cuºn½qw \SÁqtIn¾ocqÁq. AuÃn³ f¹cfnhm}XoIjqw aÊqw AXot u\tc tXt aT¿oud q tNÁq IblqÁXq I¾m “f¹cfnhm}XoIjuÈ AXm ? ” FÁq an[e° uNnZo»q . f¹cfnhm}XoI³: AtX. an[e°: fnhm}XoI³ FÐo\q eognZo CtXÈnw D¾neqÁ IncyºjnWuÈn . ¾n . Cºot\ Iko¼q A²]u\cw. fnhm}XoI³ Xoco¼qu\n o eÈntX }õao»q . ]lbr . HSqeo² an[e\qXtÁ CXq edob Aean\antWÁq uXnÁo . Hcq \ÄrXoco: FÐnWq uLngw ? BcqtS bn}XbnWm ? an[et\ aqÄq han[n\tÃSq¿ob \Ärco : FuSn . u\tc Ioku n½q u\n obuÃn³ Hcq edob Iqjeqw B²¿lbqw I¾q . B m HÁqw hwhnco»qIrSn FuÁn ? HSqeo² eÁ ekobn}X nco² Hcqe° : ar± oÈn¿ a\bm ² \ÄrXocoÃn½otd bn}X. Xoco¼q u\n obuÃn³ fnhm}XoI³ ASqt \o² qÁXq I¾q. ‘ain]n]w ! CXqw C}X¸Ww F\o q hwKXo eÁquen! ¤ Iq½otb Rn° Fºt\ InWqw ? FÐq ]lbqw ? Rn° ain]n]o XtÁ. h±Febeº³ qw Hcq XcouÃn Zqôianb ueZ\ubn uXnÁo .

fnhm}XoI³ DBn° u]nbo . Rn° CXq uI½uÃn³ an[e\q c¾naXqw IBo² Pdw \ol¼q . \È XWqÃqw D¾m. AÈ CÀqudJbmu n ejtc huÐnganb IndeqatÈ ? \oºjqtS hmu\ioXîncnb F\o qw CÀqudJbm qw eyh\aoÈn¿ Incy¿o² FtÁ qlo»m FÐo\q \oº³ eyh\o qÁq ? fnhm}XoI³: CÀqudJn Ft hmu\i¿oÁm F\oua² ubnKybÈn . fnhm}XoI³ IrtS ecntaÁq ]l¼Xot\ hÅXo»oÈn. CÀqudJbqtS h|Ð Cw}]IncwXtÁ D¾nbXnWm CXm. an[e°: aXo. F½qZoehw I²]\ enºo XudZoeh¿oÁq aqÄt¿Zoehw adbnj¿oud q IdynWw IkoÃn\ntWÁq ]l¼qu]nb an[e° aSºo eÁquen FÁm BLcytýq eojo n° ]l¼q . I¾n² Hcq Af|aqJ°. FÁn² ueKw fnhm}XoI³: Aºot\ u]ncn . ]otÁ an[eo. CÀqudJbm qw Aºt\XtÁ Bbo½nWm an[e° I¾o½qÉXm . Cu¥iw \È ]ToÃqÉ choI\nb Hcq }_n1W\nWm . Aetj telq qÁq. FSt¿n¾ eol»qw IBq\ptcnkqIot n¾qw CcqÁq. Rn° CÁt¿ tteIquÁct¿ e¾o qXtÁ aZocnfo q aSºotÃneqÁq . an[e°: FÐo\q fnhm}XoI³ telqtX eyh\o qÁq ? F\o m Aufgw eyh\aoÈ. ¤ Ko²inwhnbmem an[e\o² ejtc }]obaqÉ HcnjnbocqÁq . an[e° AIu¿ q eÁq. ]otÁ— an[e°: Aetj FÐo\m A}X IqÊw ]lbqÁq ! AÅnet ]oSq¿anboco Ww . hnbmem aqJu¿ q u\n obuÃn³ ejtc eyh\o»qu]nbo. BÃphqaqlobo² Cco qÁq . Iqtlu\cw HÁqw ao¾ntX \oÁq. an[e°: FÁn² \oº³ õ¸Ww Iko¼o½q Iqtl uNnlm CeotStIn¾qeÁq XuÁ o°. aT¿o² eÁm CcoÃn\qw aÊqw hqJaotȹo² uNnlm Rn° Cº½q tIn¾qecnauÈn ? B²¿l eoP\anboco qÁq . Aejqw \ÄrXocoÃnSqanbo _iq Cwanbo a\ôq dbo»u]ntdbnWm FÈnw I¾Xm. an[et\ 145 . an[et In±Um I¾uÃn³ HÁLcytýq. fnhm}XoI³: FÁn² ue¾XoÈuÈn . F\o m CtXnÁqw uI³ ¾n . AXm ¤ IYbo² F\o InWnauÈn. AtXÈnw CeotS ]lbqÁXm \ogm^dw . fnhm}XoI³: AXnWm CuÃn³ \ÈXm FÁm F\o ¥Wq Iko u¾? an[e°: ¥Wq Iko WtaÁoÈn . an[et\ IBo\q aqÄo² I¾uÃnknWm Cu¥iw [co»}]Incw CÀqudJbqtS ZqwXbnbqÉ }]es¿o ¨±¿q A[oIw h¹StýXm . ]ouÊZoehw aZocnfo F¿ob DSt\ Ko²inw hnbmeot\ InWn° u]nbo . qw uXnÁqÁq . an[e° ¤ fnhm}XoItj ejtc Xn²]cyanWm. ¥® Iko¼q e¾obo² Iblo . aXo. Fu¥iw AÁm Iu»co qu]nbo½oÈn .fnhm}XoI³ q ]ouÁbqw Hc¸cw ao¾o rSn . FÁn² \ÄrXocoÃnuSn ?— ]SqeoUmVo FÁq udnI}]hoª° . an[e° Acbn²¿lbo² CcqÁm eoNnceqw XqSºo. NodtXÈnw tNbmen° \oLbo»ql»q .

“\oW q h±Ffqõeqw D¾net½ . ]otÁ hneInf¿o² ]l¼n² aXo.hoeo²h±Fpho² FSqÃn° Au¥iw Xp±»tÃSq¿ote»oco qÁq . \ot eyh\º³ FÈnw Xp±Ám DSt\ F\o q \otÁ InWn° hwKXo ect½ . e¾obo² c¾qarÁq Zoeht¿ ekobn}Xbqw a\ôot eyh\eqw\oao¿w an[et aqJw ITo\abo enSobocqÁq. aqÄq In±Um Ab»o½oÈnbocqÁqte¹o² hnbmem an[et\ I¾loen° ]u¸. ueKw u]nbo õ¸Ww Iko r . hnbmem an[et ttI ]oSo»q. ” FÁq ]l¼uÃn³ hnbmeo\qw an[e\qw Hcqu]ntd IBo² teÉw \ol¼qu]nbo . an[e\qw Fkq\pÊq \oÁq . \oW q ¸pWw ejtc InWqÁq . I¾ DSt\ — Ko²inwhnbmem: an[en FÐnWm CXm ? IqSqw_¿o² Btc¹odqw aco»quen ? FÐnWq \p _ªtýq aSºobXm ? \ot aqJeqw õneeqw eÈnXoco qÁq —Cco r . }]bnhtÃSqanbocqÁq FÁq ]lbnw . an[e°: Ft IqSqw_¿odqw hmu\ioXîncodqw Bcqw aco»o½oÈn . FÁn² F\o q a\ôoÁq edqXnb eyh\w eÁo½q¾m . GXq cnPy¿q hÕcoÃn\nWq eoNnco qÁXm? Ikobqta¹o² brulnÃoud nWm u]nue¾Xm . Iqtl BudnNo»o½m hnbmem alqeSo ]l¼q : Ko²inwhnbmem: a\ôoÁq eÈ hqJu Sqw Dt¾¹o² cnPyhÕncw tNÇqÁXqu]ntd AXot \oes¿o q uetl HÁqaoÈn . \ot eoNncw F\o q ]r±B u_nªyanboco qÁq. AXq Iko¼n² ejtc hqJaqÉ IndanWm . AXm FtÂua² C}X enedyaqÉ Xn¹tj }KioÃo n° Rn° aSo qÁoÈn . FÁq ]l¼q hnbmem Fkq\pÊq . B Incyw XuÁnSq ]lbqÁXo\m an[e\q aSobq¾nIbotȹodqw ]lbquÄn³ Hcq habw dà D¾neqanboco qw . eoufgo»q \p ]ToÃq Iko¼ufgw Fºqw hÕco»o½oÈn . Rº³ _odn¿obo² bq\oe±ho½o eo½n² Hcq hÕncw Iko»ou½ eÈ DuZynK¿odqw }]uefo nlqÉq FÁq \oW qXtÁ AlobnauÈn . IdynW¿o\nWm an[e° u]nIqÁXm FÁq ]l¼q I²]\ enºouÃnbXq X\o m ¨±Åbq¾m. 146 . an[e° DSt\ ]n± quÁS¿q eÁq Iqjo»q õ¸Ww Iko»q FÁq u]cqecq¿o A±\m Hcq I¿m FkqXo foÁu\bqw endob n± c¾ntjbqw Iu¿nSqIrSo qÁq . Ko²inwhnbmem: FÁn² \p CuÃn³ Hcq \ndqanht¿ I²]\ FSq¿n² aXo FÁq Rn° eoNnco qÁq. CXq uI½ DSt\ _qªoan\nb hnbmeo\m GIuZfw Incyw a\ôodnbo . AXo\q eÈ XIcnlqw eÁoco nw . FÁn² X² ndw ecqÁ anhw aqX² arÁq anhw AeotS ejtc fpXeqw hqJu Sqw DÉ Indw. AXnWq ¸uW\ ]lbntX ‘]lbnw ’ FtÁncq ]pToIte»q ]l¼Xm FÁq hnbmem eoNnco»q. CuÃn³ Fuºn½q u]nen\nWq eoNnco qÁXm? an[e°: CuÃn³ brulnÃo² hqJaotȹo² eSu C°Uybodqw _±Åbodqw HÁq hÕco»q Zo qI³ InWntaÁnWm eoNnco qÁXm . FÁn² \oW q eÈXqw ue¾Xqt¾¹o² tNbmen° Rn° Hcq anWm. an[e°: F\o q ZbeqtNbmXm Hcq tInÈt¿ I²]\ Xcn° Rn\u]¸o F\o q Iqtl cnPyhÕncw tNÇWtaÁm B}Kiaq¾m . Ko²inwhnbmem: F\o q Incyw CuÃn³ AlobWtaÁoÈn . ]otÁ A[oIw ueWta¹o² FkqXo Ab»n² Rn° A\qeZo nw.

]ouÊZoehw tteIquÁct¿ e¾o So Êqenºo aZocnfo eoSqIbqw tNbmXq . q t_nÄnboud q F\o F\o q ]len\qÉ IY ainIwanb IYbnWm . ” FÁq ]l¼q . FÁm Ft A±t\ }KioÃoÃn°—an[e° .adbnj¿oud m Ab»q. Rn° BZiXy aqXdnb Zqgm}]es¿oI³ HÁqw tNbmXqIjbqw FÁq hwfbo cqXm . uKneoÀ°Iq½oua\e° AtXnÁqw u\n ntX ¸W¿o² Fkqt¿Sq¿q enbo»q a\ôodn o. foÁ\qw c¾q endob ncqwIrSo ]ouÊZoehw D»bm q e¾o Flºo ]½cqtS aT¿o² Iblo ¥Wq Iko»m AeotS\oÁq u]nÁq tNÄnkoubn½qeI ¥½q]qcbo² Iblo AÁm AeotS Xnaho»q . a\qgycqtS IvSodyw F}XtbÁqw GXq eo[taÁqw Hcn³ q KWo n° IkoIbotÈtÈn. Rn° \ntj aZocnfo eoSqÁq . FÐnWm CXo² C}X eyh\oÃn\qÉXm ? C°UyncnPyw Fºqw Xpe¾obq¾m–brulnÃoud q u]neqÁXnbn² AXq hqJanbo Fjqÿo² hn[o qw . uPygmT\q _qªobqw Aloeqw CÈn¼o½Èn. C}Xu\cw FkqXobXodqw IwanWm. uKneoÀ°Iq½oua\e°: CtXÐnWm ¤ InWo»Xm ? Iww —Iww ! C}X _qªobq¾nbo½m ¤ eo[w InWo»qetÈn . an[eu\nSqÉ AXou}]awtIn¾nboco qw Cºt\ A\nefyanbo eyh\o»Xm . AuÃn³XtÁ uKneoÀÃWo ± m Hcq hqJuISq uXnÁo . \qų qXtÁ Xoco¼q u]nenw. A±° CXq \oao¿w H½qw eyh\o ¾ . Ft Aõo}]nbwu]ntdXtÁ A±\qw CÀqudJbqtS ua² Aõo}]nbanbocqÁq FÁq Rn° AlobqÁXqtIn¾q Rn° Aºot\ Aõo}]nbtýqu]nbXo² FtÁ ejtc \oÀo qÁoÈ . foÁ\qw Hcq endob nc\qw ]reÉoep½oud qw auÊe° uKneoÀÃWo cqtS ep½oud qw u]nbo. cnPyhÕncw Iko»q \oLbanbo aSºoecn\nWq Rn° CuÃn³ eoNnco»o½qÉXm . Iww —Iww ! ¤ uKnwo I¾uÃn³ an[e° aco»qu]nubn FÁq Rn° f¹o»qu]nbo . Rn° FÐqXtÁ FkqXobndqw A±° eyh\o ntX Cco boÈn . “Zp\w HÁqw CtÈuÈn ? ” “CÈ. ]u¸ . “AuÇn ! Ft Iq½n ! \p FtÁ B p½m ¨SouÃnbo . ” FÁq ]l¼q anlo² ASo»q uKneoÀÃWo ± u_n[wtI½q epWq . an[e\m FÐnWm CuÃn³ HÁq eÁXm ? a\ôoÁq hqJaotÈÁq uXnÁo Iqtl Zoehw cnPyhÕnc¿oÁq \oLbo»q aZocnfobo²\oÁq u]nbo FÁm Alobo»oco qÁq . \qų m AbnjqtS e±¿an\w ]Ww Nodeo½n² Fºot\ F¹odqw Alobnw . ]ouÊZoehw cneotd ]¿qaWo q tNÄnkoubn½m F¿o. Ce° tNÈquÄn³ uKneoÀÃWo cqw uKneoÀ°Iq½oua\e\qwIrSo c¾q Ihndbo² CcqÁq teSo ]lbqÁq . 147 . Au¥iw enbo» Fkq¿q Xntk uN± qÁq: “e±¿an\º³ FÈnw f¹cfnhm}XoIjqw aÊqw ]l¼lo¼q . endob nc° ]SoISÁXq I¾ DSt\ uKneoÀÃWo ± Fkq\pÊq an[e° F¿oubn FÁq uNnZo»qwtIn¾q uIndnbot e o² \oÁq. ” ¤ Fkq¿q enbo» DSt\ . A±\qw AÅbm qw F}Xubn }]obtý aI\ntWÁm F\o q \È Aloeq¾m. ” FÁq endob nc° ]l¼ufgw Fkq¿q XqlÁq enbo»q . Iqtl teÉw tIn¾qeÁq uKneoÀÃWo cqtS aqJ¿m Xjo»m Au¥i¿oÁq u_n[w eÁ ¸Ww ejtc uZgyu¿nSqIrSo ]lbqÁq . F¹odqw ]lbntX \oes¿obotÈtÈn . FÁn² AXm F}XIndwtIn¾ntWÁm Rn° DlÃo»o½oÈn. Iqtl\n³ Iko¼q hqJanbn² aSºoeÁm A±u\bqw AÅubbqw InWqw . A±° h|²]w eyh\w InWo»n² AÅ ejtc eognZo qw . F\o q a\ôoÁm Aufgw hqJaoÈn¿Xo\n² cnPyhÕnc¿oÁm u]neqÁq . FÁn² AÅtb eoNnco»m A±° eyh\w IkobquÁSu¿njw ]ql¿q InWo cquX . “Iq½uîu\n° FPan\° eÁo½oÈ—Hcq Fkq¿q¾m .

]n±FXo q ecnw .uKneoÀÃWo ±: AXo\m FÐnWq hwfbw ? Rn° F\o õ¸Ww Iko ¤ adbnjw eo½o½m— AXo\q hwfbaoÈ . CÀqudJn: FÐnWq aZocnfoe±¿an\w . Ae° GXq Zo o² Dt¾¹odqw Rº³ u]nbo tIn¾qecqw . “FÐnWm aZocnfo e±¿an\w ? ” FÁq uNnZo quÄnkbm q ]oÁntd CÀqudJbqtS AÅ. B Fkq¿m FeotS? uKneoÀÃWo ± Fkq¿m CÀqudJbqtS ttIbo² tInSq¿q . \otÁ F\o FÁq Rn° InWqw ? Ft aIt\uÃntd Hcq Iq½otb ¤ õraobo² InWn\oÈtÈn ¤f|cn ! Rn° F\o FÐo\q Ppeo»oco qÁq ¤f|cn! Ft Iq½p. Nn¿cua\e° aqXdnbe± FÈn- f¹cua\e°: (]n±FXoAÅubnSm ) FÐo\nWq \p Cºt\ IcbqÁXm ? an[e\m HÁqw eÁo½oÈn. ]n±FXoAÅ . CÀqudJn tebod¿q \SÁq eob±¿q aqJeqw aÊqw c2e±Banboco qÁq . \otÁ Bcq u\n o c¸o qw ? F\o q uetl Hcq a jqw CtÈÁq \p Alo¼qwtIn¾m \p Cºot\ FtÁ Cu½»q u]nbuÈn . HÁqw }õaou ° HÁqaoÈ. “Ft aIt\. F\o Iq½otb InWntX CeotS CcoÃn° IkoboÈ . DBp ! ¤f|cn ! ” FÁq ]l¼q ITo\anbo anl¿So»q \odeojo qÁ uI½qwtIn¾q \o² Hcn³t ¹odqw Hc¸ceqw ¤ AÅubnSq ]len° tt[cyw eÁoÈn . aq¿bo. qÁ q ]reÉobo²\oÁq f¹cua\e° . AÕnlq Znhoan± Cecqw IbloecqÁXq I¾q. C}Xu¿njw ]lbquÄnkbm q f¹cua\e\qw Ic¼qu]nbo . ]n±FXoAÅbqtS \odeojo hio»qIrSnXnbo . f¹cua\e°: Bt½. f¹cua\e°: (IBp± XqS»qwtIn¾m ) ]¿q Zoeh¿odI¿q an[e° CeotS F¿qw. ]reÉou]nbo h|Ùanboco r—Incyw Ht fcobnboecqw . eyh\o n- j¼q ? AÇuÇn ? —Rn° CÀqudJn: Fkq¿q tIn¾qeÁq FÁq foÁ° FuÁnSq ]l¼qetÈn . \oLbw . FuÁnSq ]lbcquX ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: CÀqudJ AI¿q u]ner . ]n±FXoAÅ: AuÇn! Ft Iq½o FeotS t]nbm F\o Ac\nkoI Ppeo»oco boÈ ! ¾ . 148 m Ft r . CÀqudJn Fkq¿q enbo» DSt\ AI¿m Hcq aqlobo² u]nbo Hcq I½odouî² epWq Ic¼qXqSºo. FÈnwIrSo AeotS Hcq Xoc m FuÁ ]len\qÉq . u]neqÁXoÁm FÐq eoucn[w ? \oLbanbo Rn\qw ecnw. XdaqSoaqkqe\qw Ako¼qepWm FkbqÁq. an[e\m Hcq uZngeqw ecoIboÈ . AuÃnkbm ecqw F¿o. DSt\ uKneoÀÃWo ± IBp± XqS»m FWp½q \oÁq . Cºot\ XqÄoÈntX eyh\o qÁXm FÐq Iww ! uPygmTt ¤ eyh\w I¾n² an[et AÅ Fºot\ Ppeo qw ? C}Xu¿njw ]lbquÄnkbm m fqª tebodo² CÀqudJn IbloecqÁXq I¾q . qÁXm uKneoÀ°Iq½oua\e°: Bet½ . Cu¥i¿oÁq an[et ua² AXoenedyanbocqÁq . FWp- . ]otÁ \p FÐo\q eognZo qÁq? ]n±FXoAÅ: uPygmT° u]neqÁqt¾¹o² Rn° IrtS ecnw .

FÁn- CÀqudJn: CÁtdubn CuÁn t_nÄnbo²\oÁq IòIbloboco udn? AuÃnkbm q uKneoÀ°Iq½oua\e° AIu¿ q ISÁq eÁq . HSq w uKneoÀ°Iq½oua\e\qw f¹cua\e\qw \o±{áo»Xo\n² uKneoÀÃWo ± CÀqudJn IoS qÁ AI¿q ISÁq tNÁq. Rn° t]n²]nbo Cºot\ ]lbqÁXq uI½q . ¤ eyh\w F\o q hio qÁoÈ . CÀqudJn: eyh\o cquX . _odn¿o q u]nen° Iò Io½qIbouÈ? \p HÁqtIn¾qw eyh\oÃn\oÈn . CXq uI½uÃn³ CÀqudJn FWp½ocqÁq . m A- CÀqudJubnSm B± qw HÁqw ]len° tt[cyw eÁoÈn . FÁqw]l¼q uKneoÀ°Iq½oua\e° AÅtb eojo»m X\o ÁtXÈnw Hcq n° ]recºoud q u]nbo . CÀqudJn Cºot\ eyh\o»q IoS qIbntW¹o² Rn\qw uKneoÀ°Iq½obqw an[et\ Xoc¼qu]nen° \oLbo»o½qÉXq aqSºqw. FÁq ]l¼m CÀqudJ Ic¼q . FÁn² F\o q aqJyanb eyh\w Ft h|õnew C}X teSqÃnbo a\ôodnbo½q Rn° C}X AÐôncaoÈn¿ejntWÁm C}XueKw \oLbo»qIj¼qetÈn FÁqÉXnWm. ]otÁ \qÅtS fnhm}XoIjqw Iq½oubnSq ue¾ eoUmVo¿w FÈnw tNÁq ]l¼q FÁuÈ uI½Xm ? FÐq tNÇnw! \qÅjqtS }KiÃok—Ft Iq½otb InWntX Rn° aSºqIboÈ . uKneoÀ°Iq½oua\e°: Rº³ m FÐnWm . CÀqudJn: Xoc¼qu]nen° Dl»quen ? uKneoÀÃWo ±: FÐq hwfbanWm ? Rn° u]neqÁq .uKneoÀÃWo ±: ]n±FXo t]nbmu njq—Rn\qw uKneoÀ°Iq½obqw ¤ \oaogw an[et\ Xocbn° u]neqÁq . uKneoÀÃWo ±: CXo² FuÐn Hcq A_ªanb [ncW P\º³ q eÁqu]nbo½q¾m. ]¿q Zoeh¿o\I¿q an[eu\nSqIrSo Rº³ CeotS F¿qw. }KiÃokbm m Ft Iq½o m 149 . I¾otȹo² Rn° ]otÁ Ppeo»oco bqaoÈ . H½qw eognZou ¾ . uKneoÀÃWo ±: (CÀqudJubnSm ) FÐnWm Cºot\ eyh\o qÁXm ? Cºot\ eyh\oÃn° Hcq hwKXobqw \qų m CuÃn³ eÁo½oÈn . \ÄrXocoÃnSm CÀqudJbqtS anjoIbouî²te»q ]n½quI½m AeotS¿tÁ BbocqÁq c¾q cn}Xobqw DlºobXm FÁqw aÊqw ¤ Zo o² FÈnw [ncnjw Hcq uõngmIq \S qÁq¾m. FÁq ]lbquÄnuk m IBo²\oÁm teÉw [ncnjanbo NnSo¿qSºo . Rº³ Ppeu\nSqIrSo CcqÁqte¹o² an[et\ Rº³ HÁo»q tIn¾qecqw . Au¥it¿ InWqw \qų q hqJanboco n\qw hwKXoecqw. qw . uKneoÀÃWo ±: an[e° C qlo aZocnfo q u]nequÄn³ Rn°XtÁ CÀqudJbqtS XuÂSt¿ qlo»qw aÊqw ejtc ]l¼ocqÁq . q ]qltÃSn° ue¾q- CÀqudJn: (uKneoÀÃWo ucnSm ) Cºot\ Hcq NXo tNbmXXm B± ? Au¥i¿oÁqw F\o qw Hcq eoucn[oIjqw DÉXnbo Rn° AlobqÁoÈ . FÁqw aÊqw]l¼q ]n±FXoAÅtb Iqtl hanf|hoÃo»m ]reÉoep½oud b»q.

AtXnÁqw uXnÁpd. F\o GXnbndqw Cºot\ eyh\o»ocqÁo½q ^daoÈ . AÅ d¸mao q½obÅubnSqIrSo ]recºoud m Abbm qIbqw tNbmXq. 150 . Xt f]Yw uI½o½q õbtýou½n auÊn Bboco ntaÁm Hcq ¥iw an}Xw D¾m . FÁq ]l¼q uKneoÀÃWo ± ]qlÃnSoÁqÉ }faº³ XqSºo . CÀqudJtb Hcqeo[taÈnw hnÐ|\w tNbmXm . ]Õqua\e\m ¤ e±¿an\w uI½uÃn³ _iqhuÐnganbo . uKneoÀÃWo ± Xt õncyubbqw hanf|hoÃo»q ]qltÃSn° Hcqºo. FÁn² X\o q an[e° FÐq hwKXobodnWq t]nbm j¼Xm FÁq tejoenbo a\ôodnbo½oÈn . AÁm A¿nkw Iko¼q uKneoÀÃWo cqw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw Hcq \ndq endob ncqwIrSo an[et\ Xocbqen° ]qltÃSqIbqw tNbmXq. ‘Iqcq¿wtI½e\m Aºot\tbÈnw ]Êqw . ]Õqua\eu\nSq uKneoÀ°Iq½oua\e° bn}X Alobo»uÃn³ AXm Aufgw X\o q chanbotȹodqw eoucn[o»n² ^daq¾neqIbotÈÁq \oLbo»m av\n\qenZanbo hÅXo»q FÁqXtÁ ]lbnw . Rn° ]qltÃSn° Ht Hcq t½. ’ FÁq ]l¼q huÐngo»q .

\pcq¾ uaLwu]ntd fynajºjnbqw Iq¹qae±Bºjnbqw. Aºot\bqÉ Hcq Ùd¿ot aioatb qlo»q Rn° eÈXqw e±Bou ¾Xqu¾n ? tteIquÁcw \ndqaWoaqX² GkqaWoetc ¤ _Ðlo² \SÁqu\n obn² InWneqÁ InkmN uetl õraobo² HucS¿qw InWn° ]nSotÈÁq ]len° ]nSotȹodqw C°Uybo² uetl Hcq Ùd¿qw CtÈÁq Xp±»bnbqw Rn° ]lbqÁq . \ÅqtS adbnj¿o² uInkou nSq aqXdnb Zo otd ISÃqlº³ an}Xw I¾e± q t_nÄnbo _Ðlot h|õnew Fºot\ FÁq a\ôo² bntXncq A\qan\eqw tNbmen° IkoIboÈn . F¹odqw Xt InXo² IoS qÁ B ISq ° c¾qw AuÃn³ X\o q ejtc õncanbo½qw D]}ZeIcanbqw uXnÁo Ako»q eoÊq. an[e\q a\ôoÁq ejtc hqJw uXnÁo. ” FÁqÉ hnbmeot D]uZfeqw ttIbo² [ncnjw ]WaoÈnbmabqw \oao¿w an[e° Acbn²»qe½o²te»q hÕcoÃn° \oLbo»ocqÁ Ùdºtj FÈnw a\ôqtIn¾q eo½m . Hcq tNlob Fkq¿qt]½obo² Xt eI ]Ww. eSt C°Uybodqw _±Ånbodqw hÕco ntaÁql»q. AuÃn³ eo²uIWtaÁoÈnbocqÁq . Blq IqkdqI³ DÉ Hcq louen³e± In² qÃnb¿ot edob u]n Êo² C½o½q ]duÃnkqw \S nlqÉ h}ÄZnbw ekobn}X Bcwõo»aqX² an[e° FÈnbmtÃnkqw tNbmXqeÁq . C°Uybo² \oÁq _odn¿oboud qw _odn¿obo²\oÁm C°Uyboud qw \S qÁ hId eyn]nc ÃdqIjqw ]S ÃdqIjqw HÁnaXm F¿qÁXm t_nÄnbo² BWm . Hcq F½q]¿q ]qhmXIº³ — C}Xan}Xua HÁot»Sq¿o½qÉq . ekobn}Xbo² aqkqe° \È bruln]y° }Uôqw _rSmhqw BWq \oLbo»m C½qeÁXm . ]n²\qcu]ntd AXo[ejºjnbqw . uetl Hcq t]½obo² Xt eoufganb uXn qI³. No}X¿o² \o² qÁXqu]ntd _iqhÃanbo½q haq}ZXpc¿o² NoudSºjo² \p±¿o½qÉXqIjqtSbqw InkmN ]otÁ B KnUoIjo²¿tÁ CcqÁq IS² nÊq tInÉqÁecquSbqw ]ql¿m Flºo \SÁo½qw IS²e ¿q tI½o D¾ p½qÉ AXoau\nicºjnb CcotÃSºjo² CcqÁo½qw InWneqÁ ainîncnb ]qcqgîncqtSbqw N}ÀaqJoIjnb hm}XpIjqtSbqw eoIho»q\o² qÁ tNÐnacItjuÃntd ufnõo»qInWqÁ aqJºujnSqIr- 151 . Xt IrtS õsXyîn± Bcqw CÈ . an[e° Hcq uin½do²õ¸Ww Iko»m D»Xoco¼m arÁcaWo q Iò IblqÁ _Ðlo²u]nbo ISdoud q u\n ot n¾q \oÁq . t_nÄnbo² F¿ob DSt\ A±° tInSq¿ NqIÃqISq ° c¾qw eoÊq.]Xo\nlm an[|t cnPyhÕncw an[e° aZocnfobo²\oÁq e¾oIblquÄn³ t_nÄnboud nWq So Êq enºobXm FÁq ]l¼o½q¾uÈn. _odn¿obo²\oÁq ecqÁ ainîncnb hId P\ºjqw CeotSbnWm HÁnaXm ClºqÁXm . Aºot\XtÁ C°Uybo²\oÁq _odn¿o q u]nIqÁecqw CeotS\oÁnWm hn[ncWbnbo Iò IblqÁXm. FÈn habeqw ¤ _Ðlo² AXoKwõpcºjnb IÃdqI³ \ol¼q\oÁqtInu¾ Cco qw . ]otÁ }]nubW hIdeo[ eoufgNc qIjqw C°Uyboud q _odn¿obo²\oÁq ecqÁXm HÁnaXm Cl qÁXqw ¤ ai¿nb _ÐlodnWm . DSqÃm CSqÁ uXn²týobo² Iqtl ehm}Xº³ (A[oIeqw CwBpgmanXoco DSqÃqI³ ) . ao}fe±Bºjnbqw DÉ ]danXoco AXyqÁXºjnb Blqw \ndqw c¾qw IqXocIjn² edo tÃSqÁXqw . XocI³. ttIbo² GIuZfw Ccq\rÊoAÄXm DlqÃoI \nWyanbqw u\n½nbqw D¾nbocqÁq . a¼tebodo² AXoau\nicanbo aoÁo¿ojºot n¾q IBqItj ab qÁXqw Bb KnUoI³ AhwJyw Au\yn\yw Xo qXoc m CÈntX ¨SqÁXqIjqtSbqw . AcqWe±Bºjnbqw . Hcq t]cqwIÉ° I»eS nc° \rÊÄXm DlqÃoIbm m hn[q an[eu\nSq ISq ° X½oÃlo»q. “brulnÃoud q X² ndw u]nue¾ .

HucS¿q haq}ZhÕnc¿o\q ]qltýqeÁ AXoainîncnb P\ºjqw ]coencºjqw IÃdo² Iblqen° ]qltÃSqÁXqw A\qbn}Xbm q eÁe± Bfp±FN\ºujnSqIrSo bn}X]l¼q eyh\o»qwtIn¾q ]oco¼qu]neqÁXqw InWnw . ]ktÕnÈnbo ]lbqw}]Incw Nq¹w ep½ob a\qgy° FÁet\uÃntd X\o m AuÃn³ FÐqw buYww }]e±¿o ntaÁqÉ Hcq h|nX}Ðyw D¾nbXqtIn¾qw an[e\q a\ôo² ejtc hqJwuXnÁo . AÁm AhmXao»m H°]Xq aWo q I² ¿neoud q ]qltÃSqÁ $pa± ‘talp\n ’ FÁ IÃdoud q So Êq enºo cn}Xo F½qaWo q IòIblqIbqw tNbmXq. ad_n± cnPyw IÃdo²\oÁq Iqk²te»q u\n o ¾uÃn³ ¸uW\ an[e\q eÁ eyh\t¿ qlo»m Fºot\ ]lbqw? Xt AÅubbqw A±u\bqw ¨±¿q IBo² teÉw eÁq . P±Å°$pa± . auÊnucn edob bruln]y° cnPy¿odqÉ IÃdqI³ CeIjqtS InkmN . CXot\Ènw ]qlta P\ºjqtS eou\nZ¿o\que¾o AeotSe»q }]ubnKo qÁ _n°UqenZy¿ot hqJanb hwKpXuIndnidw . ¤ Iò I² ¿neoud m F¿qÁXoÁq aqÄq ]ud _ÐlqIjodqw Xnaho n° G±týXnbocqÁq. c¾q Zoehw tIn¾q an[e\q haq}Zbn}Xbotd uaniw Xp±Áq. [raw edob IqkdqIjo² rSo XÉo¿Éo BInf¿oud q eoSqÁXq u\n ou\n obocot B IÃdqIujbqw [rau¿bqw }IuaW }IuaW InWntX BboecqÁ Hcq InkmN . ecoecobnbo \o² qÁ CwBpgm$pa±. \ocÁm Rnu\n \ouÇn edobXm FÁqÉ fWmTubnSqIrSo FÁq uXnÁqw . CXo\m A²]w 152 . Aºot\XtÁ _ÐlqIjoud q ecqÁ IÃdqI³ }IuaW }IuaW AXqIjqtS edqÃt¿ InWo»qwtIn¾q IcubnSm ASq qÁXq InWqÁ InkmN . ad_nloÁq u\tc Iò F¿obuÃn³ ]qltýo½q HÄXq Zoehanboco qÁq . Xn° Iblob Iò FuÁ q I² ¿neo² Fu¿¾XntWÁqÉ Au\|gWw an[e° tNbmXo½oÈnbocqÁq . B]² nd¿m HÁqw hqJanboecn° ]nSoÈuÈn . }^Õq$pa±.Sob tNlob IoSnºjqtSbqw hwLw haq}Z¿o²\oÁq ecqÁ aÀhapcWt\ GÊq cho»q hÈ]o»oco qÁXot\ InWqÁ B\ÀIcanb Hcq InkmN . FÁÈn fcpc¿oÁq Iqulb hqJu Sqw XqSºo . aqÄo² ¾ GtX¹odqw Hcq IÃdo² HÁq Iblo A²]w haq}Zbn}X tNuÇWtaÁm an[e\m Hcq uaniw uXnÁo. ]otÁ ¤ hId InkmNI³ qw eou\nZº³ qw Ppe\qw AXoufnõbqw tInSq qÁXqw enNnauKnNcanbo \ohmXqdyanboco qÁXqw Bb hrcynhmXa\ufnõn . atÊnucS¿m A[oIw Indanbo _odn¿obo² hwKXoefn² u]nbo Xnahou ¾oeÁejqw Xt }]nW}]obbqw Bb õncy IÃdo²\oÁm FlºquÄn³ AXyÐw B}Kiu¿ntS FXouc² n° tNÁq \o² qÁ õ±¿nem õncytb u_n½o²\oÁm Fl o KnVndowK\wtNbmXq eoan\hZsfanb KnUobo² IbÊo AXohuÐngu¿nSqIrSo ¨So»qwtIn¾q u]neqÁXqw InWnw . Aºot\ Cco quÄn³ AXo² Nod IÃdqI³ bn}Xbm q ]qltým. CXqItj FÈnw I¾qI¾q an[e° B\Ào»q \oÁqu]nbo . eÇqÄnSqÉ a¼tebo² X½o DjobqÁXnb AXoõwKobqÉ tNlob ]o»j kq¿qI³ te» IqkdqIjo² rSo ]qI eo½qeo½q au\nicanIqweBw IÃdqIjqtS hap]¿o²\oÁq ]pbloud qw ]pblo²\oÁq IÃdqIjqtS hap]u¿ qw AXouaZqcºjnbo \o² qÁ B IÃdqIjqtS tNlqIoSnº³ ]n¼qIjo qÁuXn FÁq a\ôo² uXnÁo qweo[w Aº½qw Cº½qw ¨SqÁ tNlob Xpu_n½qIjqtS AXoIvXqIanb eyn]ncºtj InWqÁ Hcq InkmN . atÊnucS¿m AuÃn³ IÃdo²\oÁm Flºobecqw \ndqw AÕqw tInȺ³ A±\Åantc Hcq u\n q I¾o½oÈn¿ecqw Bb IoSnºtj A±\Åan± eÁm FSq¿m AXyÐi±gu¿nSqIrSo Nqw_o»q huÐngn}fq ujnSqw K²KZn¸cºjnb en qIujnSqw IrSo Au\yn\yw u}]a]cefîncnbo \o² qÁXqw InWnw.

’ FÁnWq an[e\m HÁnaXq uXnÁobXm. ” (¤ uNnZy¿oÁq hwKXo D¾nbo .) an[e°: AtX. IÃdotd Bincw HÁqw X\o q ]oSo qÁoÈ . tNlq\co HÁq NnSo . X\o m AuÃn³ Iqulb ]\obqw XqSbouî² Hcq edob Iqcqeqw D¾nbocqÁq . Iò AXohne[n\¿o²XtÁbnWq ]otÁbqw bn}X . Aºot\ Cco quÄn³ Fc XoÁn° tInSq qÁ IrSqhr¸I° Ir½ot HÁnat¿ enXo² ¥co AXo² Iqtl anwhw C½q . Cºot\tbÈnaoco quÄnknWq adbnj¿oÁq u\tc Xr o² Iò F¿obXm. X\o m Hcq õsXy° IrSo CÈ. “aoSq °–aoSq ° . c¾q Zoehw I² ¿bo² Xnaho»Xot ufgw Hcq Zoehw AeoSqt¿ ]n± m (asKºtj InkmNbm nbo te»o½qÉ Ùdw ) In®an° u]nbo. “¤ cnPy¿m FuÃn³ eÁq ? ” an[e°: c¾qZoehanbo. F¹odqw Icbo Flºob DSt\. IÃdo²\oÁq Iqk²te»q u\n obuÃn³ cnPyw \ÈeBwI¾q . c¾naXm Hcq teSote»q . eohmabo» }]Incw ]lbn° Rn° õneo qÁoÈn. \ndqu]± HÁnbo eÁeco² Hcn³ an[et ttI]oSo»m . FÁn² IÃdo²\oÁm ClºquÄn³ an[e\q fcpc¿o\q \È hqJanboco qÁq. an[e° AuÃn³ \oÁocqÁXq ]n± o² ‘Np½n ’ FÁm Cwupgo² ]lbqÁ HcqXcw tNlqeI \cotb C½o½qÉ Hcq CcqÄko r½ot hap]anbocqÁq. ¤ eÁ \ndqu]cqw õbtýq \odeojo»m ¨So. “Beq! ¤f|cn[p\w . FWpÃn\qw \SÃn\qw }]bnhw . 153 . DSt\ AeotS\oÁm ¨SouÃnb frcîntcÈnw Xocotb¿tÁ eÁq . AXo]q±u¿ntS u\n qÁ Nod bruln]yîncqw Nod XnSo ncnb Xqdq cqw aÊqw AÈntX IÃdo² uetl HcnjqaoÈ . B ¸Ww an[e° Xt u]n Êo² \oÁq louen³e± FSq¿m Hcq teSote»q. Iqk² AeotSbo½q . ¸W¿o² Hcq Nn½¿oÁm ¤ tNlq\co Ir½ot ]ql¿nbo . DSt\ CÀqudJbqtS ¨±Å eÁq. ¤ uNnZo» a\qgy° aZocnfobo²te»q Nod adbnjoItj I¾q ]coNbaqÉnjnbocqÁq. ]otÁ B enXo² ASbm n° Aánjo»q Ir½ot aªy¿odqÉ enXo² XqlÁq . Xn° aco» few ISdo² C½qu]nbndqw adbnj¿o² A}XueKw Xn° Neo½qIbotÈÁq [pcXubntS \oLbo»q Xt eocoÃo²XtÁ IoSÁq. Nqcq oÃlbnw. Icbm olºobuÈn . A[oIw Zoehw ]coNbo»Xo\n² haq}Z¿otd InÊqw IÃdotd Binceqw an[e\q ]oSo»Xo\ndnboco nw ¤ hqJw D¾nbXm . I² ¿neo² Iò F¿quÄn³ t_nÄnbo eo½o½m Ccq]¿qarÁq Zoehanboco qÁq. ¨ucn eoufgº³ I¾q \SÁqtIn¾oco quÄn³ edob eoufganb DSqÃqI³ C½o½qÉ arÁq\ndm BjqI³ X\o m AõoaqJanbo ecqÁXq I¾q . ¤ tNlq\co m Fc tInSq qÁ habanbXo\n² AXq In®an° Ce± FÈnecqwIrSo Ir½oÁm ASq¿qu]nbo \oÁq . CwBpgo² . ‘Iww ! ttZeua ! FtÁ ¤ ÙoXobo² B obuÈn ? ’ FÁm ¨±¿qwtIn¾qw Iqtl Ic¼q . Xt }]obtý A±u\bqw AÅubbqw ¨±¿q IBo² teÉweÁq .eoufgeo[o IncWeqw AuÃn³ D¾nbocqÁq . ”FÁq ]l¼q—]ot\ Cºot\ uNnZo»q : “Xn¹³ ad_nlo²\oÁq ecqÁnjntWÁq Rn° eoNnco qÁq . AeotS¿tÁbnWm ¤ ubnKycnb \ndqu]cqw eÁq \oÁXm . asKw N¿qepWq . Ae± an[et hap]w F¿o . X\o m Cwtýo½qÉ Hcq aqJeqw Fºqw In®an\oÈXtÁ. tNlq\cobqanbq¾nb ]oW ¿o² an[et Xdbo² D¾nbocqÁ tXnÃo Xnk¿qepWuÃn³ AXoZp±LaqÉ an[et IqSqa ]ql¿qepWq I¾Xo\ndnWm ¤ uNnZo» B³ an[e° ad_n±cnPy nc\ntWÁm ¥io»Xm. I² ¿n]½Ww I¾q an[e° eohmabo»q .

Rn° ¤ Zo o² Hcq I»eS nc\qw KsiÙ\qanWm . Cu¥iw Ft A\qP\nWm . Xn¹³ m AIncWanbo ¤ BZcem FÁo² D¾nbXm Ft õnKyantWÁq Rn° eoNnco qÁq . Ft u]± _n_q uKneoÀth° FÁnWm. _n_q uKneoÀuh\qw A\qP° No}X}]hnZuh\qw I² ¿neo² DÉ uInSpf|cînco² A}KKWyîncnbocqÁq . C}X DbcaqÉ anjoII³ CXo² aqÄq Xn° I¾o½otÈÁm DÉo² an[e° \oLbo»q . }]uXyIo»q tXcq jo²\oÁq eo½q \ndqõnKeqw AXoau\nicºjnb ]qgm]enSoItjt n¾q NqÊtýo½nWq _¹jneqI³ \o² qÁXm .‘FeotS Xnaho qÁq? ” qw ? ” an[e°: Hcq uin½do². _n_q uIfeN}Àth° FÁnWq u]±. F\o m ¤ cnPy¿q bntXncq _áq jqw ]coNb ncqw CÈn . B hab¿o\qÉo² Xn¹jqw ad_nloud q XocotbuÃnen° eoNnco qÁqte¹o² c¾qu]± qwIrSo hqJanbo t_nÄnboetc u]neqIbqw tNÇnatÈn . heo\bw HÁnÐcw CwBpgo² AXynZcuentS ¤ ainubnKy\nb a\qgy° ]l¼ e q an[et a\ôot\ dboÃo»q . “cnPyw InWn° eÁXnboco an[e°: AtX. FÈnecqwIrSo ]n± quKÊoud q eÁq . ¤ tNlqà nc° Ft aI\nWm. ¤ edob uXn½¿oud m GIuZfw ASq nlnbuÃnuk qXtÁ an[et a\ôo² _iq BLcychanWm D¾nbXm. Xn¹³ uetl }]Incw \oLbº³ HÁqw tNbmXqu]nbo½otȹo² ¤ I² ¿nbo² Xnahw DÉ Zoehºjo² RºjqtS BXoQyw ZbeqtNbmXq h|pIco»q RºjqtS _¹jneqIjo² Xnahan n° Rº³ ejtc Au]¸o qÁq . }Zeyw \o±¥n¸oWyanbo NodeqtNbmXq tNÇoÃo»o½qÉ uedIjÈntX AeotS HÁqw an[e° I¾oÈ . “Xn¹jqtS ad_n±cnPy ntc F\o q ejtc _iqan\anWm . AeotS \o² qÁ \ndm AXyqÁXºjnb IqXocItj tI½ob Hcq XqlÁ _iqeoufganb e¾obo² _n_qancqw an[e\qw Iblo _n_q uKneoÀuht ep½oud q u]nIbqwtNbmXq . AXyqÁXºjnbo A\²]ºjnb fo²]uedIujnSqIrSob uKÊqenXo² ISÁuÃn³ _¹jneqIjqtS D}au¿ m A±ªN}ÀnIncanb Hcq ekobnWq I¾Xm . Ke±tžquZynKanbo t_nÄnbo² XnahanWm . Ft ASqt \o² qÁ CbnjqtS u]± uKn]o\nY_n\±Ão FÁnWm. an[e°: Xn¹jqtS BXoYyw Rn° BZcuenSqIrSo h|pIco qÁq . AecqtS _¹jneot u]± AacneXo FÁnWm . ¤ \o² qÁnjqtS u]± _n_q No}X }]hnZth° FÁnWm. Xn¹jqtS tNlqebôqw uInajnIsXobqw AXott[cyeqw aoSq qw I¾q Rº³ ejtc huÐngo qÁq . N¿ \cobqtS few Iqulu\cw u\n o\oÁq eoecº³ FÈnw ]n± qIpÃtl Alobo»q. Ft aI° uIfeN}Àth° HcnkmNe½¿o\qÉo² t_nÄnboud q u]neqÁq¾m . ¤ _¹jneqIjqtS DÁXºjnb uKÊq enXodqI³ ISÁaqX² an[e\q InWtý hId hn[\ºjqw AXynLcyIcanbocqÁq . eoufganb Nc² ]rko CXqI³ C½m CSo» \oc¿m AXoeohmXnc¿o² IoS qÁ B ekobqw AXot c¾qõnKºjodqw edt ½qanXocobo² teÉoûnb tNÄm AkoItjt n¾q eoNo}XXcanb ]Wo¿c¿o² uedoI³ te»m AXqIjo² AXohqcõoIjnbqw au\nicºjnbqw 154 . \ndÕm AXyqÁXºjnb anjoII³ Zrc¿q\oÁq tejqtetj BInf¿oud q uKn]qcºujnSq IrSo Db±Áq \o² qÁXq I¾q an[e° eohmabo»qu]nbo . Cu¥iw Ft Ir½qI»eS nc\nWm . CXq hn¸n² uZue}Àt AacneXoXtÁ Bboco quan FÁq uXnÁouÃnbo .

B AacneXobotd FÈn enhmXeºjqw ]lbqÁXnbn² Rn° ¤ FkqXqÁanXocobo² \ndÕq ]qhmXIº³ FkquX¾oecqw . \ndq uIn² Blq uIn² Zp±L¿o² X¹ rSqI³ C½Xqw.DÉ ]reÉoI³ ]oSoÃo»oco qÁXqw AXqI³ q hap]w AÇÕm Blnlq ^pÊm Zrcanbo ulnUo² au\nÇanb BIsXoIjo² an±_³ FÁ IÈqtIn¾m AeoSeotS D¾n ote» Is}Xoa Pdnfbºjqw I¾n² BcqtS a\ôq eou\nZo boÈ . uIn»qI³. enXodqI³ . \n\rlqw A¼rlqw Zp]º³ teuFtl I¿o n° DÉ teÉo qkdqIjo² uKnjnIsXobnbo tNlob NoÈot IrSqI³ te»q h|uX AXo[ejºjntW¹odqw hrcy}]õubn Alo}]õubn X½quÄn³ Au\Ieo[anb e±Bºtj DÃ|doÃo»qtIn¾q XrºqÁXqw Au\Ieo[ tIn¿quedbqÉXqanb hm^SoI¿r qandIujnSqIrSo eohmXnc¿o² es¿¿o² \o² qÁeIjqw eoj qte»n² N}À}]õn]rcwXtÁ FÁq uXnÁo qÁXqw Bb d$±eoj qI³ . a¼tl aqXdnbe ]udeo[ e±B»nbºtj ]oSoÃo»q aoÁo¿ojºot n¾q \o² qÁ AXyqÁXºjnb a»qIjo²\oÁq teÉo»ºdIjo² Xr oeo½e A\e[o . ¤eI ¨ucn hn[\º³ an[e° I¾XqItj qlo»q fcobnbo e±Bo n° Bcn² Ikobqw ! ua² qua² AXoKwõpcºjnbo \o² qÁ hv[ºjqtS A}K¿o² InWtÃSqÁ N}ÀfndItj I¾n² BcqtS a\ôq IqXridtÃSnXoco qw ! AÕm – Blm \od anjoI³ ua² qua² Iko¼n² AXqIjqtS D]co ¨ucn N}ÀfndI³ FÁq ]l- 155 . D][n\º³ . AXqI³ m FXouc hap]w te»o½qÉ AXoau\nicºjnb ]udeo[ hn[\º³ AXqIjo² }]Xo^do qÁXo\n² B eI hId hn[\ºtjbqw Fc½oÃo»q InWo»qwtIn¾q ]coNbaoÈn¿ a\qgyt\ ]co}õaoÃo qÁXqw Bb edob \od BnSoI³ AhwJyw . AXyqÁXºjnb NqacqIjo² ]XoÃo»o½qÉ AXynLcyIcºjnb No}X BnSo rSqIjqtS CSbm otS h|±Be±Bºjnbqw cr]yabanbqw DÉ X¾qIjo² Fl o Nqaco² ]Xo»q\o±¿p½qÉ en³th½m FÁm CwBpgo² ]lbqÁ eoj qI³ . eodublob ]½qejI³tIn¾m D¾n ob XocI³ . _¹jneotd ¨ucn aqloIjqw AXo² ufJco»q õwKobnbo te»o½qÉ hnan\ºjqw I¾o½q an[e° AVqXtýq . AeoSeotS X¹en±Bpôqw. _¹jneqIjqtS D}a¿q e¾obo²\oÁm Clºo \ndqõnKeqw u\n obuÃn³ Xn° FuÐn Hcq h|]m\uan auÊn InWqÁuXn FÁm an[e\q uXnÁouÃnbo. Ikq¿oÁqw ASo qw an}Xw h|±Btl tInSq¿ufgw aqkqe\qw teÉ»nbuan ]»»nbuan a¼»nbuan C½q ]pecºjnbo AXyqÁXºjnbo \o² qÁ hmXwõº³! au\nicºjnb PndIº³ . ]»tl . teÉoua ½o CXqIujnSq IrSob I½odqI³ . hm^SoI¿r qIujnSqIrSo tejq¿qw \pd e±Bºjnbqw a¼\ol¿odqw DÉ Nnbºjqw en±BpôqIjqw tInSq¿m AXoKwõpcºjnbo \o² qÁ NqacqItj Ad¹co»qwtIn¾q \o² qÁe A\e[o . ]ud anXocobo² h|±BKo²½o½ ]»eoÈrôm. NoudSºjo² aqkqe° ]½q]ceXn\oI³ eoco»qw NoudSºjo² an±_³ ² IS¼q¾n ob ]dII³ ]Xo»qw DÉ \odº³. \pcnjým aqXdnb eoufganXoco XqWoI³ tIn¾q uedtNbmX IoS I³ Xl»Xqw ]udeo[w AXouani\anb tIn¿quedIujnSqIrSobXqw Bb IhndI³. a\ôoÁm AXoIvXqIIcaÈn¿ Hcq hn[\eqw Fºqw an[e° I¾oÈn. AXyqÁXºjnb hv[ºjo² Iblqen° ]ZnIsXobodqw \nKnIsXoIjodqw aÊqw AXoau\nicanweBw D¾n týo½qÉXqw AXoKwõpcºjnbqw DÉ uInWoI³. ¨ucn eohmXp±Bºjnbo AXyqÁXºjnb aqloIjo² \oc¿o ecoecobnbo te»e AhwJyw . an±_³ FÁ teÉ ÈqtIn¾qw eoufganb ac¿cº³tIn¾qw ZÐwtIn¾qw aÊqw CwBpgqanXocobnbo D¾n ob AXoIvXqIºjnb ]udeo[wuafI³ . teÉotIn¾qw h|±BwtIn¾qw Ko²½m C½q \pcnjýqXocobo½ eoÈrôqtIn¾qw ]½qtIn¾qw DÉ IoS I³ .

aWoabaÕº³. uKneoÀ°Iq½oua\e\qw uKneoÀÃWo ± qw a\ôoÁm AuÃn³ Iqtl han[n\anbo . _n_q uKneoÀuht BXoYyw ]co}Kio»m ¤ h|±\Xqdyanb AacneXobo² F½q]¿qZoehw hqJanbo Xnaho»q . ¤ N}ÀfndIjqtS Ùdº³ NoudSºjo² fqªhm^SoIw ]Sq¿qw . an[e° Au¥it¿ I¾XqetcbqÉ eoecº³ Alo¼q . uXn½º³ aqXdnb Au\Ihn[\ºjqw I¾m an[e° AXyn\Àtýq FuÁ ]len\qÉq . hm^SoIw CXqItjt n¾m ]ZnIsXobodqw ¨ucn asKºjqtS aqJnIsXobodqw N}InIsXobodqw aÊqw D¾n týo½qÉ ¨tcn Z|ncºjo²IrSo u\}Xºujbqw ufn}Xºujbqw Hcqu]ntd B\ÀoÃo qÁeo[aqÉ BIsXobodqw f_mZu¿nSqw A\±\janbo ]Xo»qtIn¾m Cco qÁXq InWnw . IÄo¿]n² —an[et\ I¾q]oSoÃn° FÐq }]bnhw ? ” FÁq [n±wyw ]l¼q ]qltý uKneoÀ°Iq½oua\et hId K±Fqw fao»q. AecqtS IY FÐnbo FÁm Aloen° Ft enb\ n± uNnZo qÁXnbn² F\o m A²]ua ]len\qÉq . ]qhmXIfndI³. _qªo ¸bo»q . Nod Ùdºjo² b}ÐÃWobn² tNÄq Iqkdo² rSo ejtc AKn[¿o²\oÁq edo»qtIn¾qecqÁ Pdw an±_³. an[e° _odn¿o qXtÁ u]nbocou WtaÁm AhwKXobnbo uKneoÀ°Iq½oua\156 . uKneoÀÃWo cqw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw ]qltýo½m Ccq]Xo² A[oIw ZoehanbuÈn. Nod Ùdº³ fqª an±_³ FÁ DjbqÁ teÉ ÈqI³tIn¾q IS¼q¾n ob AhwJyw AkoItjt n¾q NqÊtýo½q InWnw. NoudSº³ IqÃo oB rSm Dcq o takqIo CcoÃo»m ]udeo[anb Nnbºjo² AXouî² dXnIsXoIjnbqw ]qgm]nIsXoIjnbqaqÉ No}Xºtjt n¾m Ad¹co týqw . ua² InWo»eo[aqÉ N}ÀfndI³ aqXdnbXqw CXq IrSntX en]oI³ . N}ÀfndIjqtS \ndq e qIjodqw aq½o\oÁm Dbcw t]nºo \o² qÁ ¨ucneo[w uedoIjqtS anXocoIjodqÉ BecWºjqtS Hcq õwKo enNnauKnNctaÁqXtÁ ]lbnw. Nod uaSIjqtS \ndq e o\qw udniºtjt n¾q en±¿Xqw . aZocnfobo² F¿ob DSt\XtÁ uKneoÀ°Iq½oua\e° Ko²inw hnbmeot\ tNÁq I¾q . t_nÄnbo²\oÁm Au\|go»qwtIn¾m Info q eÁq . Nod ÙdºjqtS \ndq e qIjqw ]rFqtInSq¿Xo\n² \ol¿oÁq aº² ecn¿ X¹e±Banb tNlob ]o»j ÄoI³tIn¾m AeoSeotS cPXe±Banb IqaokqI³ ASo»qÉ uedoI³ dXnIsXobodqw ]qgm]nIsXobodqw uedtNbmXXqItjtIn¾q NqÊtýo½q InWnw .btÃSqÁ uaÃqcboÈn¿ te®anSuaSItj InWnw . an[e°. an±_³ Iqko»q¾n obXqw eoufganbo aBqtIn¾m D¾n o ISt¼Sq týo½qÉXqanb ]udeo[w ]n}Xºjo² AXohqcõoIjnbqw au\nicºjnbqw DÉ ]qgm]t»SoI³ \½qej±¿obeItj \oc¿o ecoecobnbo te»oco qÁXq InWnw . Cºot\ B AacneXo _¹jneo² an[e\n² InWtý hn[\ºjqtS AeÙtbÃÊo ]l¼q a\ôodn qen\qÉ enooX|w F\o m CtÈÁq Rn° eoNnco qÁXo\n² F\o Nqcq o ]lbnw. “CÐy Fºqw Xpe¾o . Iqtlb ]qlu¿ q ]l¼qXqSºo . Xpe¾obqw tSÈo}Kn^qw Xp ÃdqIjqw FtÐÈnaq¾nbocqÁndqw õnKyw CÈntX bntXnÁqw a\qgy\q eoNnco quÄntdbqw B}Kio qwu]ntdbqw hn[o qIbotÈÁq uKneoÀ°Iq½oua\eÁm DÉo² \È u_nªyanbo. Infobo²te»q uKneoÀÃWo ± q fcpc¿oÁq hqJu Snbo Hcq ]¿qZoehw AeotS Xnahou ¾oeÁq . NoudSº³ fqª aq¿qfoÃoIS¼q ]dIbn o ]Sq¿qw NoudSº³ eoufgeo[obnbo õwKobqÉ ]½q]nbItjt n¾q arSobqw InWnw. an[e° ¤ õrao eo½m GuXn CXqetc A\qõeon¿ hqJºujnSqIrSob Hcq h|±\udnIu¿n auÊn XtÁ tIn¾n obXqu]ntd uXnÁo. ]otÁ Ae± u\tc t_nÄnbo q eÁq .

\oLbwXtÁ . ]u¸ . ]otÁ }_p°Umhoeko qw an±thbo²hmeko qw _odn¿o qÉ IÃdqI³ Iblob BjqIjqtS u]±dohmXm u\n obn² an[et u]± InWquan ? tNlqa\qgyn . }õnÐîntcuÃntd ]otÁbqw t_nÄnboud q uKneoÀ°Iq½oua\e\qw uKneoÀÃWo cqw aSºouÃnbo .eÁm Hcq DZbw uXnÁo. X² ndw uKneoÀÃWo ± q ]qltÃSn°X hqJaoÈn¿Xo\n² c¾q\ndqZoehw Iko¼q u]nentaÁqte»m t_nÄnbo²¿tÁ Xnaho»q . AeotS uKneoÀ°Iq½oua\e° u\n n° õneaoÈ . an[e° u]cq anÊoÃl¼oco nw FÁq f¹o»q . FÐq tNÇqw ! õnKyu¿nSqIrSo¿tÁ Cco Ww . BZy¿o² HÁqc¾q}]nefyw Nod \yrhmu]ÃlqIjo² CÀqudJtbÃÊo D¾n ob Ijenb e±¿an\ºtj qlo»m FkqXobocqÁq . uKneoÀ°Iq½oua\e\q ]ud eoZyIjqw uXnÁobXo² \yrhmu]Ãlo² }]hoªtÃSq¿Ww FÁq uXnÁo. I² ¿neoud q u]nbo AeotS\oÁq _±Åboud qw u]neWtaÁnWm Ae± Dl»Xm. AXo² HÁqw an[et u]± In®an\oÈn. \ot AeÙ F}X \oôncw! uKneoÀ°Iq½oua\e° ]nh°P±ancqtS dohmXm GXq _q o²\oÁq enbo»quen AXo²¿tÁ atÊnucS¿m an[et u]± tejoenbo FkqXp½q¾m . FÁn² AXq I² ¿neoud qÉ IÃdqIjo² Iblob BjrIjqtS u]± InWqÁ ]qhmXI¿odnWq uN±¿o½qÉXm . _qªohna±Qyw — Atȹo² Incyhoªo }]bnhw . uKneoÀÃWo ± q _\nlpôo²\oÁq t_nÄnbo² aSºotb¿obuÃn³ ]otÁbqw fcpc¿oÁq hqJu Snbo . 157 . ]udeo[ Au\|gWºjqw AXo hr¸maanbo AÕnlq Zoehw tNbmXXo² aq°IqSqabqÉ tNlqà nc\nb Hcn³ Iqtl Zoehº³ qaqÄq IòIblp½qt¾Álo¼q : DSt\ _odn¿o q IòIblobecqtS u]cq eoecw u]n±½nÃphodqw aÊqwu]nbo hr¸maanbo Alo¼q . GXqeo[anbndqw an[e° ¤ }]hoªtÃSq¿ob u]ñ bntXnÁqw I¾uX CÈn. an[e° fcobnb u]± ]l¼o½qXtÁbnWq Iò IblobXm. B }]hoªtÃSq¿ob Zoehºjo² an[e° IÃdo² IoSÁq eogao qÁ Indanboco qw FÁq Rn° eoNnco qÁq. FÁn² hr¸ma¿o² Aºot\ AÈn .

aS ¿o² . B}Kn. Xn¹jqtS ubnKyXbqw hna±Qyeqw acynZbqw F\o q AloenubSu¿njw ¨± quÄn³ Xn¹² aZocnfo Ke±užq Ipko² ejtc ubnKyXbnb Hcq DuZynK¿o² ecqtaÁq Rn° eof|ho qÁq. Au¥i¿ot Ùocanb Xnahw Hcq }_nÕm I»eSw \S qÁ Ùd¿nbocqÁq. KsiÙes¿obqw Incynu\|gWeqw I»eSeqw Ae\m A}X chaoÈ . F¹odqw Ae° DuZynK¿odnWm cqNobqÉXm . _n_q uKn]p\nY_n\±Ão Ir½qI»eS¿otd Hcq }_nÕm I»eSÙd¿oud qw AÁqXtÁ u]nbo. AÈi_nZm. aZocnfobo² Hcq AÕqd¸w DlqÃoIbm q ÙoXobqÉe° \È edob Hcq }]õqenbo. uKneoÀth°: u\nw XÅo² ejtc hmu\io»qu]nbo . ¤ ]qhmXI¿o² Rn° ]Õqua\et\bqw ar± oÈn¿ \ÄrXocoÃn½ou\bqw ain[\oIîn± FÁqw HÁqc¾q Zo o² ar± oÈn¿ \ÄrXocoÃnSot\ ‘Iqu_c° ’ FÁqw ]l¼o½q¾m. ain [\oI° . ©Zncyw. eo\bw. t_nÄnbo² F¿obn² uIfeN}ÀuhtÂIrtS c¾q Zoeheqw Xnaho»ou½ u]nIbqÉq FÁqÉ ena¿w enºp½nWm Ae± ]qltýqu]nbXm . Info . _¹njotd Iqu_c\qw aZocnfo hwÙn\¿otd Iqu_c\qw XÅo² ejtc AÐcaq¾m .]Xou\km an[et\ It¾¿obXm [\wtIn¾m Iqu_cXqdy\nboco qÁ _n_q uKneoÀuht BXoYyt¿ ]co}Kio»q h|±uÈnI¿otd AacneXoubnSq Xqdyanb AacneXo_¹jneo² an[e° AXohqJu¿ntS Hcq ]¿qZoehw Xnaho»q . X¹\pcnj¿ot Hcq hr½m 158 . FÁn² Ft enb\ n± CetcÈw [\¿o² GIuZfw Hcqu]ntd FÁq eoNnco»qu]necqXm . AeotS AÕquInSo }ZeyÙîn± HcqeI \È }]õq jnbo . Xn° bn}X uNnZo»Xo\q \ndqZoehw aqÄq uKneoÀuh\t aI° uIfeN}Àth° I²]\ Aehn\o»Xo\n² t_nÄnboud q aSºouÃnboco qÁq . Xn¹³ ]oco¼qu]neqÁXm CuÃn³ F\o q ejtc eyh\anboco qÁq . an[e° ad_nloud q X² ndw aSºqÁotÈÁqw _±Å . Iqu_c° FtÁÈnw ]lbqÁq¾m. XÅo² DÉ eyXynhw }Zey¿ot\ KqWo qÁXqtIn¾lobnw. CuÃn³ _n_q uKneoÀuhu\bqw [\oI°. uKneoÀuh\qw A\qP° No}X}]hnZuh\qw Cºot\ ]Xo\ÕquInSo quatd }Zeyw DÉeco² A}KKWy\nbocqÁq . FÁq ]l¼q uKneoÀth° an[et\ ]oSo»m anl¿m AW»m BdowK\w tNbmXm eoufganb Hcq t]n°KUobnjqw t]n°Nºdbqw . tZ²io. FÁn² F\o m Ae° DuZynK¿o² Ccou WtaÁm A}X a\ôoÈn . \oes¿oboÈtÈn . Zb CXqIjodqw Bcndqw Pbo týe\È . an[e° bn}X ]l¼q ]ocobnlnbuÃn³ uKneoÀth° ejtc eyh\o»q . _¹nj¿m AÕqd¸ n± \ndnwBnôm [\oIcnWm . Ae± u]nbo \ndqZoehw Iko¼ufgw an[e\qw bn}X ]qltýq uKneoÀuht\ Alobo»q . Ft aIt\ F\obt¿ tInÈw hoeo²h±Fpho² FSqÃn° õneo»o½q¾m. AXot ufgw ]qltÃSn\nbo bn}X uNnZo»q. Xn¹³ q a\ôoÁq¾nb eyh\taÈnw Xp±Áq X¹jqw Ae\qw Huc tInÈw hoeo²h±Fpho² Bbo FÁm Aloen\qw Xn¹³ \n½o² F¿o }]obtý IqSqw_u¿nSq uN±Áq hqJanboco qÁq FÁq uI³ n\qw Rn° h±Ff2\nboco qÁ ttZet¿ }]n±Qo qÁq . ¤ _n_q uKneoÀth° [\¿o²XtÁbÈ acynZ. Iqu_c° FÁq hwfbw IrSntX _¹nj¿o² Hcqet\ ]lubWta¹o² Abn³ m Hcq ]Xo\Õq uInSo quatd }Zeyw ueWw. dnir± aqXdnb Ùdºjo² c¾qanhw hÕco»Xo\qufgua aSºqÁqÉq FÁqw ]l¼Xo\n² uIfeN}Àuh\qw uKn]p\nY_n\±Ãobqw an[eu\nSq Xn° FuÃntk¹odqw aSºouÃneqÁXoÁqaqÄq uKn]p\nY_n\±Ão Xnaho quÁS¿q c¾q Zoeheqw .

Xn¹jqtS B}foXînco² Hcqe\ntWÁm FtÁ ZbubnSm FÈnbmu]nkqw eoNnco qen° ep¾qw Rn° Au]¸o qÁq . B tXnÃobqw AXo\q NqÊqw DÉ Ilq¿ XdaqSobqw 159 . an[et adbnj¿oudbqw aZocnfoboudbqw enhÙdº³ FÈnw u\n½q_q o² uKneoÀth° Iqlo»m FSq¿q. FÁn² Xn¹³ m FÁo² D¾nbo½qÉ ¤ A[oIanb enedy¿ot eodtb Rn° eof|nhu¿ntS AlobqÁqt¾Áqw FÈnbmu]nkqw . ¤ uZiw DÉ \nujnjw Xn¹jqtS hmacW F\o q eoSqÁXtÈÁqw Xn¹³ FtÁ qlo»q eof|hoÃn° Rn° B}Kio qÁq.DSqÃqw. Rn° Ft cnPyhÕncw Iko¼q aSºo \n½o² F¿obn² eoecº³ m FÈnw FkqXo Ab»qtInÉnw . B u$g\o²\oÁm A²]w ]dincºjqw aÊqw Iko»q an[e° AeotS\oÁqw u]nÁq . B edob u$gt ASq¿m AÃqlaqÉ u$g\o² F¿ob DSt\ tNlqà nc\nb Hcq hqÀc]qcqg° Xn° Cco qÁ e¾obqtS enXo² XqlÁm B e¾obo² X\o m A²]u\cw Cco qÁXo\m B±t ¹odqw eoucn[aqu¾n FÁm CwBpgo² an[et aqJu¿ q u\n ot n¾q uNnZo»qw bntXncq eoucn[eqaotÈÁq an[e° alqeSo ]l¼qw AXo² DÉ ufgw ekobn}X n± CwBpgm ]coNbaoÈn¼o½nboco qw HÁqw ]l¼oÈn. B\t nÄm. XdaqSo ej±¿o Nqado\m A²]w aptXe»q \oc¿o aqlo»oco qÁq . uKneoÀth°: uIfeN}Àtht AõyqZb¿o² Rn° Fºot\ Inw¸o uen A}]Incw Xn¹jqtS AõyqZb¿odqw Rn° Inw¸o qÁq . Xpe¾obo² an[et\ IbÊo IqWmToXu¿nSqIrSo uKneoÀth° aSºo. teÉo CXqItjt n¾q uedtNbmXo½qÉ AXoau\nicanb Hcq Fkq¿qt]½obqw hÅn\anbo tInSq¿q . PnXobo² Hcq aqh²an\nbo InWtýq . ]ud hwKXoIjqw eoNncoÃn\q¾nbXqtIn¾q an[e\q eko u]neqÁXm HÁqw Alo¼oÈn . F¹odqw. uKneoÀth° u]nbo. ¤ hqÀc]qcqg° e¾obo² an[et ASqt u]nbo CcqÁq. Abn³ InkmNbo² AXohqaqJ\nbqw AbnjqtS DSqÃqw ]q±hÃnSqw _iqõwKobnbqw CcqÁq. Xdbo² ar±ªneqan}Xw \ÈeBw arSqÁanXoco aqkqe° I½o henb Hcq tXnÃo te»oco qÁq . e¾o IblnlnbuÃn³ c¾qu]± qw IBo² Pdw eÁq. e±Bw \È ]kq¿ \ncºbquSXqXtÁ . an[e° AuÃn³ uKn]o\nY_n\±Ão Xnaho qÁ Zo oud nWq So Êq enºoboco qÁXm . qÁq- FÁq ]l¼uÃnkbm q _n_q uKneoÀthÁm K²KZn¸cºjnbouÃnbo . AXoõwKobqÉ ua²apf IrSntX aqJ¿q c¾qõnK¿qw tthUudnImhm FÁm CwBpgo²]cyqÁ anXocobo² ucnaw Iqtl \p½o \oc¿o te½oaqlo»o½q¾m. Xpe¾obqw CjIo . uKn]p\nY_n\±ÃoubnSq ]l¼}]Incw Au¥i¿ot\ InWntX u]nen° ]nSoÈtÈn . Aºot\ Cco quÄn³ Hcq edob u$g° F¿o . CXm F\o m ¤ Pî¿o² hnªyanb Hcq ainõnKyw FÁqXtÁ Rn° Ft Ppe\quÉSu¿njw eoNnco qw . ]otÁ AeotS\oÁq uKn]p\nY_n\±ÃobqtS enhÙdu¿ m Alq]t¿½q tta²hm ZrcanWq DÉXm . D¾neWtaÁm B}Kio qÁXqaoÈ . e¾obo² IblquÄn³ Xt Hcq OnbnNo}Xw FSq¿q an[e\q tInSq¿q. uKn]o\nY_n\±ÃobqtS }_nÕm I»eScnPy¿oud q e¾oIblqÁ Xpe¾ou$g\oud q Xt KnUobo² IbÊo uKneoÀth° an[et\ tIn¾qu]nbo . aqJw BIÃntS I¾n² _iqõwKo. HÁqwXtÁ CÈ . h±FõnKyhÄr±B\nboco qÁ Xn¹³ m A²]\nb FÁn² FtÐncq }]Xyq]IncanWm D¾nen°u]nIqÁXm. an[e°: FuÐn Hcq IncWw \oao¿w C}X ainõnKyen\qw ubnKy\qw Bb Xn¹³ m FÁo² ¤ Zbbqw BZceqw uXnÁo .

Rn° HÁnwBnôq e¾o nWm So Êq enºp½qÉXm. hqÀc]qcqg°: AtX. Iqtl Iko¼ufgw Abn³ an[eu\nSm : ‘Xn¹³ FeotS\oÁq ecqÁq? Fuºn½q u]neqÁq ? ¤ Zo o² aqÄq hÕco»o½otÈÁq uXnÁqÁq. F. \oº³ Hcq _o. Cºot\bnWq CbnjqtS uegw. F² . AÈ . fcpc¿o² AXo eoufganb tejq¿ aoÁqÁ I½oeoÈrôqtIn¾m Hcq AwK± nIqÃnbw. an[e°: AtX. tde°UlotÂubn ]\pcotÂubn _iqIdfdnb ]coajw. AXq aq½qIko¼q \ndÕqeoc²XnWq \o² qÁq . CuÃn³ ejtc huÐnganbo . F\o m ¤ e¾obo² Zrcbn}X tNÇqÁXm _ir]}ZeanWm. e¾obo² CcqÁq aqgo¼m ¨ucn u$g\o² F¿obn² FÈnbmu]nkqw Rn° 8n½qu^nlao² Flºo \SÁqtIn¾oco qIbnWm . q \oºjqtS hmu\ioX- 160 . Ft A±° Hcq edob e±¿I\nWm. ¤ eSu C°Uyn hÕco»q InWn° eÁXnWm . Xn° Nqcq½q edo nlotÈÁm CwBpgm h}ÄZnb}]Incw D]Nncu¿ntS an[e° ]l¼uÃn³ X\o q edo qÁXoÁq eoucn[aqu¾n FÁq uNnZo»XoÁm H½qw CtÈÁq an[e° BZcuentS ]lIbqw Au¥iw DSt\ Nqcq½q edo n° XqSºqIbqwtNbmXq . Au¥i¿oÁm Rn° DuZynKw tNÇqÁXm A}X CwaoÈ . aqJw u\n obuÃn³ XtÁ CwBpgm Alobnw FÁq Rn° \oLbo»q. Rn° Xnu\ DÉq . ¤ ainchoI\nb a\qgy° CcqÁ DSt\ Xt u]n Êo²\oÁq h|±Be±Banb Hcq Nqcq½quIhm (tNlob t]½o ) FSq¿q XqlÁm Hcq Nqcq½q Xn° FSq¿q uIôq an[e\q te»q InWo»q . Ft cnPyw adbnjanWm—aZocnfohwÙn\¿o² . Bboco qtaÁq Rn° ¥io qÁq . Ft A±t\ In®an° Ft h|ÐcnPyu¿ q u]neqIbnWm . gob± BdoJn°: Rn\qw Hcq }KUyqteÊnWm . Ft õncybqw c¾q a jqw B e¾obo² D¾m . Indo² HÁÐcw ]»\olanb ]½qtIn¾qÉ In² qÃnbw. I¾uÃn³XtÁ F\o q hwhncou WtaÁq uXnÁo. anl¿q h|±Be±Banbo aoÁqÁ Hcq KUobn³ Nºdbqw XrºqÁq¾m . AuÈ ? an[e°: (Nolo»qwtIn¾m) AtX . \oº³ u\nSqIrSo F}XZoehw Xnahaq¾m ? an[e°: HcqZoehw. Hcq hmu\ioXt\ InWn° u]neqÁq. Xnt\ ]qltÃSquen ? an[e°: HcnjqaoÈ. Ft u]± gob± BdoJn° FÁnWm. teÉeoÈrhm AwK± n aqkqe\qw h|±Be±Bºjnbqw Ikq¿qaqX² ISo}]uZfwetc ASq¿Sq¿q te»o½qÉebqw Bb IqSq qIjn² IqSq týoco qÁq . ” an[e°: Rn° CuÃn³ I² ¿neo²\oÁnWq ecqÁXm . Cu¥iw an[et ASq¿ocqÁuÃn³XtÁ an[e\m AXoIdfdnb Hcq ]coajw D¾nbXnbo uXnÁo . Xn¹³ ¤ e¾obo² Cco qÁXq I¾q . hqÀc]qcqg°: fco. IrSobnWm . IndSoIjo² HÁnÐcw XojºqÁ _rSmhm . Xn¹jqanbo ]coNbanen° FSeÁXm Ft Hcq õnKyw FÁq Rn° eoNnco qÁq . gob± BdoJn°: F\obqw d¸Ww ]lbt½ ? _o . Xn¹jqtS eÈ hmu\ioXînucn B³ nucn Du¾n . Ft h|Ða\ôn² ¤ DuZynK¿o² Cco qÁXnWm .tejq¿ aqJeqw ua²apfbqwIrSo InkmNbo² AXoau\nicw FuÁ ]len\qÉq . Rn\qw Aºot\XtÁ eoNnco qÁq . Rn° Adi_nZo² Hcq hu_n±Uou\Êm PUmPobnWm .

Rº³ lot}]gta¾m lrao² (]dincº³ aqXdnbXq hnbmeîn± qw aÊqw tXÇnln ote»oco qÁ aqlobo² ) u]nbo ect½ ” FÁq ]l¼q. Au¥i¿ot\ Rn° CÇtS I² ¿neo²\oÁm bZs±bn I¾q ]coNbanbXnWm . ]oubn° ” FÁm Dlt eojo»q AuÃn³ Hcq IqÃnbeqw ]oKoUobqw Acýbqw aÊqw C½q aqlq ob Hcq XnSo nc° AXoIrÊ° ]½nWo ASq¿ Hcq e¾obo²\oÁq ]ql¿qNnSo . Rn° \ndqanht¿ I²]\tbSq¿q u]neqÁXnWm . AXq}]Incw u]neqÁXnWm . Au\yn\yw \odeojo»q ]l¼n²IrSo uI³Ãn° }]bnhw . an[e°: Aºot\XtÁ – ecnw . e¾o CeotS F¿qtÄntk q hrcynhmXa\anboco qÁq .gob± BdoJn°: eoufgeo[o Befyw HÁqw Ctȹo² \qų m HÁnbo Ft cnPyu¿ q u]neqI. \oº³c¾qu]cqwIrSo HÁnbo Ft cnPyu¿ q ecqÁXm F\o q edob huÐngw . gob± BdoJn°: “\p ¤ e¾obo² Iblo Cu¥i¿ot ¤ hnan\º³ FÈnw u\n o _uÐnehmXnbo CeotS Cco Ww . B u$g\o² DÉ Xoc m GXq}]Incw FÁq ]l¼qIrSn . gob± BdoJn°: ¨! aohm}X uKn]p\nY_n\±Ão Ft edob Hcq Cw\nWm. FÁn² Rn° Au¥i¿o\m Hcq Fkq¿q Xcnw. Au¥iw ejtc \È a\qgy\nWm . Rn° Iqtl Zoehanbo Au¥i¿ot\ I¾o½oÈn . Ft A±tÂbqw Cw\nWm . cnPyhÕnc¿oÁq eÁXuÈ ? CÁ Zo o²XtÁ HÁnaXq u]nueWtaÁoÈtÈn. \ndq anhº³ qÉo² FuÃntk¹odqw \oº³ ecqÁXnbn² F\o q ejtc huÐngw . an[e°: Rn° Hcq hmu\ioXt\ InWntaÁqte»o½q¾m . Au¥it¿bqw ¸Wo»q Ijbnw . I¿qu]nbo hnan- hu_n±Uou\Êm PUmPo Ae±I³ an[et ttIeoSntX ]oSo»qwtIn¾m ¨ucn u\cwu]n qw ]l¼q lot}]gta¾m lraoud q ISÁq . Cºot\ Ce± e±¿an\º³ ]l¼qtIn¾oco quÄnuk q e¾o uetl Hcq edob u$g\o² F¿o. an[e°: uKn]p\nY_n\±Ão . gob± BdoJn°: FÐnWq \qų XoÁqÁXm ? (FÁq an[eu\nSm ) an[e°: Xn¹jqtS Cwwu]ntd . qw tte\o\qw Xn¹³ q eoucn[aoÈnboco- 161 . gob± BdoJn°: anwhnincº³ qw. Au¥iw I² ¿n eoSquÄn³ FtÁ ¸Wo»o½q¾nbocqÁq. e¾o u$g\o² \oÁ DSt\ hu_n±Uot\Êm PUmPo gob± BdoJn° Ae±I³ an[et ttIbqw ]oSo»q e¾obo²\oÁq 8nÊqu^nl¿oud m Flºo “]oubn° . “hn{m ” FÁm AXoõbõ2oubntS ]l¼qtIn¾m h{mPUmPo Ae±IjqtS ASqt eÁq \oÁq . “uin–hn{m. edob e±¿I\nWm . ” FÁq ]l¼m Ae° an[e° CcqÁ e¾o \ºjqtS ASqt _iqPn}KXubntS \oÁq . Ft õe\¿o² HcnkmN Xnaho»m B cnPy¿o² DÉ eoufgº³ FÈnw I¾q ]otÁ Cwwu]ntd GtX¹odqw Zo oud q u]nInatÈn . Xn¹³ Au¥i¿ot hmu\ioX\ntWÁm AlobqÁXo² F\o q huÐngw . AXqtIn¾m Au¥i¿ot enhÙd¿m HÁnaXq u]neWw FÁq ]l¼XnWm ? gob± BdoJn°: \oº³ BcnWq hmu\ioX°? m ¤ Zo qIjo² Bcqw ]coNbaotÈÁq Rn° [co»q . u$g\o² 8nÊq^nl¿o² Fºqw P\ºjqw hnan\ºjqw \ol¼oco qÁq .

Rn° B e¾obo²\oÁm FlºquÄn³ Ae° fnTyw]oSo»m HÁo»q ecn° Ic¼q . DSt\ h{mPUmPo Ae±I³ Ihndua²\oÁm Fkq\pÊm “¨–Ft aIt\ rSo Rn° Ir½ot n¾qect½. ” FÁq eojo»q . ‘a½°uNn]mhm . Npôm . an[e\m AuÃn³ D¾nb ]co}õaeqw eyh\eqw aXobnIqweBeqw fcobnIqweBeqw ]l¼m Ft enb\ ntX [coÃoÃn° FÁn² }]bnhw . ” FÁq ]l¼m KUobn³ HÁm FSq¿q u\n o . gob± BdoJn°: ‘fco. Xn° AuÃn³ C½o½qÉ IqÃnbeqw tXnÃobqw Intdnlbqw _rSmhqw Hcq tNlob Dlqandqw c¾q DlqÃoIbmu n auÊn NoÈlbqw Hcq louen³e± u]n Êo² D¾nbocqÁXqw Xn° FÈnbmu]nkqw [co»qecqÁ Hcq hn[ncW KUobnjqw Hcq tlbo²te So Êqw HkotI aÊq hIdhn[\ºjqwu]nbo. AuÃnuk q e¾o FjIo u]nIbqw tNbmXq. ¤ hn[\º³ FÈnw Blo Np¿bnbo¿qSºo . Iq½otb tIn¾qecn° u]nbXq an[e\q huÐnganbo . AÕqao\o½q Iko¼q-Blq Iko¼q-GkmF½m-HÄXm-]¿q ao\o½nbo. h{mPUmPo Ae±Ijqw an[e\qw ¨ucn Ihndbouî² CcqÁq . ASqt \o² qÁ _Smj± “F\o \ndq ao\ou½ DÉq . “Fôn± ” FÁq ]l¼q I²]o» hn[\º³ tIn¾qecn° ¨SouÃnbo . an[e° eÈntX HÁq ]co}õao»q . an[e° AeotS CcqÁq . hnan\º³ FÈnw B XSo» ]yr® FSq¿qtIn¾qu]nbo FÁm B e¾obo² D¾nbocqÁ CwBpgm Alo¼qIrSn¿ Nod ekobn}X n± ttItIn¾qw aÊqw InWo»q an[et\ a\ôodn o . “ao$± gob± BdoJn° h{mPUmPo !.gob± BdoJn° h{mPUmPo ! ” FÁm Dlt eojo»q. tglo ebo° ’ CXqI³ tIn¾qen– ” FÁq I²]o»q. an[e°. ” FÁq ]l¼q ]qlu¿ m Clºo. “Fôn± ” FÁq \odeojo»qtIn¾m ¨Sotb¿o . gob± BdoJn°. ]oubn\qaoÈn h{mPUmPobqaoÈn . Zo q ]coNbaoÈn¿e\ntWÁq 162 . ]new ! hn[qan[e° Aá\nbo 8n½qu^nao² Iqtl \oÁq – e¾obqw u]nbo . ” FÁq ]l¼q . FuÁnSqIrSobÈntX B tN ° õ¸WwIko boÈn . “u_nbo–u_nbo . an[e° ]otÁbqw . an[et\ Ce\qw Cet Ir½cqwIrSo tteIquÁcw ]dincw IkoÃn° Flºob u$g\o²te»q I¾q . AuÃn³ an[e° FWp½m ‘Au¥iw FÐnWq ecn¿Xm ’ FÁm BudnNo»q. ISmjôm . ” FÁq ]l¼q h{mPUmPo ueKw ]qlu¿ qu]nbo . ¤ gob± BdoJn° FÁq IÉuñ ]l¼ t]cq¹É° ¤eI }]es¿obo² ejtc ]Ww X½oÃlo»e\nWm . “Au¥iw eÁoÈtÈn . B e¾oIjqtS enXq ² FÈnwu]nbo . u_nbo. Ae° HÁnwBnôm e¾obo² Aet AÅubnSqIrSo Cco qÁq . an[e° h{mPUmPobqtS eceqw In¿ocoÁq . u]nb hn[\ºjo² GÊeqw eod]oSo» hn[\º³ . “ F\o e¾o ]qltÃSn° ]XoÁndq ao\o½m D¾m. h|¿q ³ hIdeqw Adi_nZotd h{mPUmPobqw tIn¾qu]nbo . Rn° Hcq \oaog¿odI¿q ecqw.an[e°: eoucn[aoÈn. _n_q uKneoÀth° tInSq¿ t]n°KUobnjqw Nºdbqw Hcq eodbqÉ Zпot Fkq¿qt]½obqw eoufganb \pcnj¿ot DSqÃqIjqw BWm . AuÃnukbm q _Smj± I²]\}]Incw ¨ucn hn[\º³ tIn¾qeÁq te»qXqSºo . Bcqw Dcobn½oÈ .BZyw HÁnwBnôqe¾oI³ tI½ob Zo oud q ¨So . u_nbo. FÐo\ntWÁqw FeouS ntWÁqw an[e\qXtÁ \oLbaoÈntX 8n½qu^nl¿o² Auºn½qw Cuºn½qw Hcq }õnÐt anXoco ¨So . Xn° Iblob e¾obo² eÁqu\n quÄn³ AeotS te»ocqÁ Xt eI bntXncq hnan\ºujbqw I¾oÈ. t}_Um .

FÁq ]l¼q ]otÁbqw ]oÁntd eoSntX IrSo. \oº³ ]Ww XcWw . q eÈ hinbeqw tNÇn¼n² Rn° ejtc IqkºouÃn- u$g°an$±: t]nÈpôqInucnSq u]nbo ]lbr . u$g°an$cqtS ASqt u]nbo . u$g°an$±: (an[eu\nSm ) AXm FÐnWq tInSq n¿Xm ? q I²]\ an[e°: \oº³ I²]o»n² tInSq nw . u]n½± . t]nÈphqIu»cobo² tNÁuÃn³ AeotS enXo² AS»oco qÁq. Ft ttIbo² DÉ aqkqe° ]Weqw tInSq nw. u$g°an$±: AXo\q Rn° FÐqtNÇqw ? an[e°: F\o m ¤ Zo o² Bcqw ]coNbaoÈ . CeotS t]nÈpôqIn± Bcqw Ctȹo² t]nÈpôqIu»co InWo»qtInSq r. B IÉîn± an[et e¾obo²\oÁq hnan\eqw FSq¿q u$g\o²\oÁq IqXo»m ¨SotÃnbmIjIbqw tNbmXq. FÁn² \oº³ F\o m Hcq D]Incwan}Xw tNÇWw . Rn° A\ycnPy- u$g°an$±: AXo\q Rn° FÐqtNÇqw ? an[e°: \oº³ F\o eqatÈn. qÁq . ¤ a\qgy\q t]nÈpôqIntc InWo»q tInSq r. u$g°an$±: AXo\q Rn° FÐqtNÇqw ? _Smj±: (u$g°an$ucnSm ) Cu¥iw uin½do² eÁq hnan\º³ tInSq¿q. Xt Ir½q Éîn± c¾nujnSqIrSo aqÄq ]l¼ uegwtI½o ]qltýq \qÅtS ain fqªnZnenb an[et\ Cºot\ NXo»XnWm . ]Ww XcWw . F\o FÐq \oes¿o ¤f|cn ! FÁq eoNnco»q an[e° ¨So u$g°an$cqtS aqlobo² tNÁq. an[e°: CXn Ft hnan\º³ FÈnw Ijequ]nboco Inc\nWm. ud t]nÈpôqIntc Hcntjbqw InWn¿Xo\n² an[e° ]otÁbqw Xpe¾o u$g\oqXtÁ aSºoeÁq. B Zo o² \qÅjqtS }_o½pgm C°Uybotd t]nÈpôqIn± AÈ. ” FÁq ]l¼q ]oÁntd ecqÁq. an[e°: t]nÈpôqIntc Btcbqw InWqÁoÈ . B IÉ\uÈ ]l¼Xm ? Rn° FÐo\nWq ]Ww XcqÁXm ? _Smj±: \oºjnWq ]l¼Xm . “hnan\w D¾n obXoÁm HÁc DlqÃoI Nn±Ãq¾m —ueWta¹o² XouÁnjWw .a\ôodnbo. ¤ Ijequ]nbXqw }_o½pgm C°Uybm q ]ql¿m Hcq cnPy¿qte»nWm . an[et ]oÁntd XtÁ uin½dotd _Smj± IrSoboco qÁq . 8nÊqu^nl¿o² t]nÈpôqIntc I¾oÈn . an[e°: Rn° hn[\º³t nÁqw Befytýo½oÈ . an[e°: t]nÈpôqIntc Btcbqw InWqÁoÈn . Rn° Cºot\ h¹S¿o²t]½ Hcq a\qgy\uÈ–Ft Hcq hmu\ioX\m Hcq tSdo}Knw (IÄoe±¿an\w) Ab»qXcWw. 163 . FtÁ ZbeqtNbmXq hinbo uW ! u$g°an$±: t]nÈpôqInucnSq u]nbo ]lbr . D¾n ot n¾qeÁufgw CuÃn³ eod XcqÁoÈn .

Ihnd tIn¾qen . AtXnÁqw an[e\loub¾— ue¾Xm hIdw \oº³XtÁ tNÇWw. Ihnd aqXdnb ]ud hnan\º³ DÉ Hcq edob aqlo Hko»q AXo² CcoÃn° f½an o . BcnWq hmu\ioX° ? an[e°: ao$± uKn]p\nY_n\±Ão Ft Hcq hmu\ioX\nWm . an[e\q uin½do² IoS . an[et tSdo}Knw CeotS Io½quÄn³ CeoSqÁm Auºn½qÉ HSqeodt¿ e¾o u]nboco qÁq . Iwo»m Hcq AcaWo r± Iko¼uÃn³ alqeSo tSdo}Knw F¿o. ‘uKn]p\nY_n\±Ão ’ FÁq u]cq uI½uÃn³ FuÐn u$g°an$cqtS }]IsXw HÁq eÈntX anlo. Rn° \ntj HÁnat¿ e¾o m AeotS F¿qw . DSt\ t]nÈpôoÁm Btj Ab»q . Cco o° . ]W¿oÁq uNnZo» uin½² _Smjtc X² ndw I¾uX CÈn .u$g°an$±: u\cw BlqaWo Iko¼qetÈn . u$g\o² F¿ob DSt\ u$g°an$ucnSm . Au¥iw Au¥i¿ot Ùd¿qÉ tlbo²teu$g\o²¿tÁ CuÃn³ D¾nbocoWw. AXoõb¹cuegw . A}XbqaÈ . an[eu\nSm Aufgw eyh\o cqtXÁq Xn¹³ ]lbWw. tiUn]mh±: Ijequ]nbXm B± nWm ? F}X aqX² u]nbo ? 164 . _iqeo[anb hnan\º³ Zoehw}]Xo ¤ u$g\o²IrSo Au¥i¿oÁque¾o Zoehw}]Xo eÁqw u]nbot n¾qw Cco qw . I½o² . u$g°an$± m . u$g°an$± AÕq\oaog¿odI¿q alqeSo ecq¿o¿cntaÁq ]l¼q tSdo}Knw ASo»q. Atȹo² ‘¤ cn}Xobo²XtÁ ’ Rn° AeotS F¿qanbocqÁq . u$g°an$±: Xn¹³ Au¥i¿ot hmu\ioXu\n ? Au¥i¿ot ASq tdq u]neqÁquen? u]n½±. Hcq In²aWo rloÁqÉo² B Zo otd t]nÈpôot tiUn]mhcqw Iqtl fo]nboancqw IrSo F¿o. an[e° DSt\ tSdo}Knw FkqXo u$g°an$±efw tInSq¿q . tSdo}Knw ¤ \oaogw Abbm nw. Cu¥i¿oÁq ue¾ hId D]Nncºjqw tNbmXm ejtc hqJan o Xn¹³ CÁq cn}Xo AeotS ]n±Ão Ww . Hcq Iqlo FuÐn Hcq eoISw InWo»Xo\n² ¤ u$g°an$cqtS In² q Nºdecn° u]nbXm Au¥i¿ot Zbbn² CÈntX Bboco qÁq. B uInSpf|ct h|Ðw BjnWm ¤ u$g°an$± . Cu¥iw Ft }]nW}]ob\nb Hcq a\qgy\nWm. ue¾tXÈnw tNbmXq . t]nÈpôoÁm CuÃn³XtÁ AloeqtInSq Ww . Au¥i¿ot Hcq tSdo}Knao\m CuÃn³ Rn° alqeSo Ab»uX DÉq . ejtc ]Ww u$g°an$± m Au¥iu¿nSq hÅn\anbo½qw aÊqw Io½oecqÁq¾m . tiUn]mh± Hcq aqh²an\nWm . an[e\q Iqtl Nnbbqw aÊqw ¸Ww ecq¿ot nSq¿q . Au¥i¿o\m Hcq IÄo CuÃn³XtÁ Ab»qXcWw. ” ¤ tSdo}Knw F¿obufgw u$g°an$± an[e\q tNbmX D]Nncºjqw BZceqIjqw Hcq cnPneou\n edob }]õqeou\n IrSo Au¥iw tNÇquan FÁq hwfbanWm . B u]cq ]l¼quI½ DSt\ Au¥iw CcoÃS¿o²\oÁm FWp½q. uaf . u\tc Xntk ]lbqÁ}]IncanbocqÁq tSdo}Knw: “ad_nlo²\oÁq ecqÁ an[et tSdo}Knw Io½o . DSt\ t]nÈpôqIncqtS ASqt Btj Ab»q . Au¥i¿ot\ In®an\nWq Rn° u]neqÁXm . tSdo}Knw ueKw FkqXo¿coIub ue¾r . uKn]p\nY_n\±Ão FÁqte»n² B u$g°an$± m Hcq ¤f|ct\uÃntdbnWm. Xn¹³ AbnjqtS IrtS¿tÁ hId D]Nncºjqw tNbmXq Rn° F¿qÁetc Cco Ww.

CXq ]l¼q uI½uÃn³ u$g°an$± q ejtc uZgyw uXnÁo—IqÊaÈn ¤ t]n½»ncqtS aqX² I½qu]nbXm FÁq a\ôo² \oLbo»q . ¤ DuZynKÙ\q an[et\ÃÊo ejtc _iqan\eqw huÐngeqw uXnÁo. Ke±užo² DuZynKanWm. aqX² F}X u]nbo½q¾m ? an[e°: eod Xo½anbo ]len° hn[o boÈ . FÁq ]l¼q tSdo}Knw tiUn]mhtc ] ² tInSq¿q .u$g°an$±: adbnj¿o²\oÁm Hcq cnPneq eÁoco qÁq . u$g°an$± ]l¼tXÈnw an[e° AInbo²\oÁq uI½q . ” FÁq ]l¼m ASqt Ihndua² Ccq¿o ejtc XnkmaubntS hwhnco»q. ejtc eyh\¿odnWm Xt AuÃnkt¿ ÙoXo F¹odqw . u]nb hn[\ºjo² eod GlobXm FÈnw F\o q I² ¿neo²\oÁq ]qltÃSquÄn³ aincnP}fp uKneoÀth° hÅn\anbo XÁXnbocqÁq . tiUn]mh±: “F\o q cnPneot\ HÁq InWWw . eoec¿oÁm uKn]p\nY_n\±Ão m Au¥iwXtÁ tSdo}Knw Ab»q . “Xn¹tj I¾Xm ejtc huÐnganbo. an[e°: Rn° cnPneÈn. Au¥i¿ot eI Hcqd¸w DlqÃoIbm q aqX² u]nbouÃnbo . tiUn]mh± tSdo}Knw enbo»q Xd HÁq Iqdq o u$g°an$ucnSm . an[e°: Rn° cnPneÈ. DuZynKÙ°: fco. qÁq . CXn u\n o°. an[e° ueKw Ihndbouî²\oÁm FWpÊm Cu¥i¿ot ttI]oSo»m . Xn° adbnj¿otd Hcq cnPnentWÁqw d¸w DlqÃoIbqtS aqX² Ijequ]nbo FÁqw u$g°an$± ]l¼XquI½uÃn³ an[e° Dlt Nolo»qu]nbo. u$g°an$±: ejtc aqX² u]nbo½q¾m . 165 . DuZynKÙ°: Ijeq¾nb eoecw HÁq ]l¼quI½n² tInÉnanbocqÁq . AXqIjqtS eod F\o q \oLbaoÈn. ¤ AI¿oco qÁq¾m — edob cnPnenWm . ejtc ejtc . AXo\qeÁ alqeSo F\o nWm . A\ynb¿ot eoecw Iqlot»Sq Ww ” FÁq ]l¼q. adbnj¿otd Hcq \nbcnWm . DuZynKÙ°: cnPnee±I³ m ¤ eyh\w eÁXo² Rn° ejtc eyh\o FÁn² IkobqÁXq }fao»m ¤ IqÊw XqÄq¾n n° u\n nw . an[e°: Gtlbqw Iqlbqanbo Hcq c¾nbocw DlqÃoIbqtS aqX² D¾nboco nw . u$g°an$± AI¿qu]nbo tiUn]mhucnSm AIu¿ q ecntaÁq ]l¼ufgw AXoIrÊ\nb ¤ Xqdq ° DuZynKÙ° AIu¿ q ISÁq ejtc õ2oubntS an[e\m Hcq thdnw tNbmXq ttII³ c¾qw Xnkm¿o }Uo² tNbmen° \o² quÄntd an[et aqÄntI \oÁq. uKn]p\nY_n\±ÃobqtS Cw\nWm ¤ cnPnem. DuZynKÙ°: uKneoÀth\qw CeoSqt¿ hmu\ioXu\n ? an[e°: AtX.

Xdbm m CSo. Rn° I½quen ? DuZynKÙ°: (Hcq fo]nboubnSm ) B \nbot\ CSo . GIuZfw d¸w Incyº³ Cºot\bqÉe XqÄq¾n ob ainîncnWm Ce± . F\o Rn° HÁqw ]lbqÁoÈ . }][n\fo]nbo ! \p qÁq ? FSq m. DuZynKÙ°: \ÈeBw CSo-IkqtX . Xº³ q I²]\ Io½n° tteIotbÁ õneu¿ntS DuZynKÙt aqJu¿ q u\n ot n¾q \oÁq . an[e°. CSo. F\o m Hcq AWqan}Xw hwfbaoÈn . u$g°an$±: fco–fco. Ijem F}X ueKw XºjqtS bPan\° XqÄq¾n obXm ¨±¿q ejtc BLcytýq. _Smj±: AuÇn! DuZynKÙ°: C\obqw CSo . BudnN\bqtS Aehn\¿o² Hcq aÀinhwtNbmXq. I²]o»}]Incw tNbmXuÃn³ : 166 . “Aºt\XtÁ.an[e° D¾nb hwKXoI³ FÈnw eoecanbo ]l¼q . ue¾tXÈnw DuZynKÙîn± tNbmXq Incyw XqÄq¾n t½ . ” FÁq ]l¼q . FÁq ]l¼uÃnuk q fo]nboan± \ouÁS¿q\oÁm HÁm FjIo Au\yn\yw aqJu¿nSqaqJw u\n o. q teÉw IqSo Ww – Rn° aco nlnbo . q _dw CtÈ . }][n\ DuZynKÙ° DSt\ AeoSqÁm Fkq\pÊq ]qlu¿ q eÁq uin½² _Smjtc eojo n° ]l¼q. _Smj± ejtc õbtýq eol»qwtIn¾m DuZynKÙt ASqt eÁq\oÁq. DuZynKÙ°: Aet IÇo ]oSo»q ]ouÁn w aqlq ot ½o uaudn½q edo»qt]n. enXq ² \o² qÁ Xt }][n\ fo]nbobqtS aqJu¿ m HÁq u\n o ]otÁbqw Hcq aÀinhw tNbmXq . _Smj±: AÇuÇn! AÇuÇn ! Rn° HÁqw AloboÈn . atÊncq fo]nbo Aet In² aquÁn½q _du¿ntS edo t½ . X\o q hId hr¸maeqw Io½o FÁq \So»qtIn¾m: DuZynKÙ°: ¤ Ijeq¾nbXq uin½²_SmjcqtS AlouenSqIrSobntWÁqÉXoud m F\o m udfwu]ndqw hwfbaoÈn .ttZeua ! FtÁ tInÁq! DuZynKÙ°: CSo _Smj±: AÃ! F\o Ðo m – F\obqw B \nbot\ CSo»q tInÈm . BcqtS aqX² ? Iww . an[e°: uin½²_SmjcqtS Aloem D¾nen° hwKXo Dt¾Ám F\o ÁoÈn. }][n\fo]nbo: fco–fco. DuZynKÙ° uI½ufgw Hcq ]¿qao\o½m HÁqw ao¾ntX ubnKpf|cîn± [yn\¿oÁm CcqÁndt¿ h}ÄZnb¿o² \oLÕd\nbo BudnNo»q . \oW CSo. _Smj±: AuÇn! AÃn! AÃÃn ! AÃÃn ! N¿q Rn° N¿q. q uXnÁq- u$g°an$±: (_iquZgyu¿ntS ) Xn¹³ F\o ¤ Incy¿o² HÁqw tNuǾXoÈn. DuZynKÙ°: Au¥i¿ot eI aqX² \p I½Xm FeotS te»oco _Smj±: Rnu\n. AecqtS }]es¿o Ae± tNbmXqtInÉt½.

167 . CuÃn³ aqX² ecqÁXq InWnw . F\o m CeotS\oÁq aZocnfoboud q ekobn}Xbm qÉ ]Ww an}Xw CuÃn³ Io½obn² aXo . ]otÁbqw Au\|goÃn° DuZynKÙîntcbqw aÊqw G²]o»q an[eu\bqwIr½o Xt cnPyu¿ q u]nÁq ._Smj±: (ueZ\ hio Xcnw—FSq¿q Xcnw. Ce\nWq I½Xm . Abn³efw CÈn¿ aqX² Abn³ Fºot\ FSq¿q tInSq qw? F¹odqw ]otÁbqw Iqtl Au\|gWºjqw aÊqw tNbmXq . Xn¹³ ain Zbn_qªobnWm. uKn]p\nY_n\±ÃoubnSq ]lbqÁq . B}Kn . tU²io . an[e\m CXm Aufgw u_nªyanboÈ . Nod u]n±½±antcbqw Irdo ntcbqw FÈnw ejtc ASo»q . FtÁ HÁq Ako»qeoSWw ! DuZynKÙ°: FeotS te»oco _Smj±: AÇuÇn! Rn° IoS qÁq ? qÁ aqlobo² te»o½q¾m . Ae° hÕco»q \È ]coNbaqÉe\nWm . DlqÃoI HÁnbo ttIbo² tIn¾qu]ne¾n. an[e\q eS °CÐybo² hÕnc¿oÁqw aSºo aZocnfo q u]nen\qw DÉ hId NodeqI³ qw Bbo c¾nbocw DlqÃoI an[et A[p\¿o² \o±¿Ww . Ae° ueZ\ hio n° ]nSoÈn¿XqtIn¾q ]l¼XntWÁq Xp±»bnbqw eof|ho»q ! Incyeqw AXqu]ntdXtÁ . aqXdqI³ u]nbXo² an[e° Aufgw eyh\ou ¾n FÁq Xp±»bnbo an[eu\nSq ]lbWw . n° ]nSoÈntX ) AuÇn ! AuÇn ! Rn° aqX² FSq¿q qÁq ? DuZynKÙ° FeotS te»oco _Smj±: AeotS Fºn\qw te»o½q¾m . ¤ eoecº³ m FÈnw Xt cnPy¿m F¿ob DSt\ uKneoÀuhÁq IÄo Ab»q . tI½m Ako uW ! u$g°an$±: (an[eu\nSm ) I¾otÈ—IÉ° . FÁn² Hcq \ndÕqZoehw FtÂIrtS CeotS Xnaho»o½q u]nenw. “an[e\q u\co½ \o±õnKyt¿ÃÊo Rn° eyh\o qÁq . uKn]p\nY_n\±Ão: Aºot\XtÁ . an[e° t_nw_nbo² aSºotb¿qÁXqetc IrtS hÕco n° \ÅqtS tt_cnwJnt\ rSo Abbm Ww. HÁqw XqÄnen¿Xo\n² GIuZfw ]}оqaWobnbuÃn³ DuZynKÙîn± tejo»nequÄn³ ecntaÁq ]l¼q u]nIbqw tNbmXq. AIu¿ q u]nbo _Smj± telqtX \oÁq . AeotS u]nbo½q Iqtl Zoehw Iko¼m Cº½q ep¾qw eÁq uKneoÀth° Ae±Itjbqw Xn¹tjbqw I¾qtInÉnw . FÁndqw uKneoÀuht\t n¾m F\o Hcq Infqu]ndqw X\o q ue¾o NodeoSoboqÁXm an[e\q }]nWh¹Sanbo uXnÁo . FÁnud F\o q hqJaqÉq . ufgw BefyaqÉXm AÈi_nZm . FÁn² . an[e°: ain ©Zncyfndobnb uKneoÀth° A[oIwIndw udnI¿otd KqW¿oÁnbo Ppeo»oco t½. IjeqIncyt¿ qlo»q Iqtl Au\|go»q. X² ndw BefyaqÉXq an}Xw ttIbo² tln w \nWyanbo CcquÁnt½. HÁqw XqÄq¾nboÈ. dnir± ¤ _n¹qIjo²\oÁm AXnXq habw enºn° tN qI³ tInSq Ww . AXoÁq uKn]p\nY_n\±Ão q eÁ alqeSo Äo Xntk uN± qÁq . Rn° CuÃn³ aZocnfo q aSºn\nWq eoNnco qÁXm. cneotd HÁnat¿ e¾o q uKn]p\nY_n\±Ão eÁq . ” ¤ tSdo}Knw enbo»uÃn³ an[e\q a\ôo² uKneoÀuht\ Iqlo»m D¾nb Hcq _iqan\eqw õ2obqw Ft enb\ n± qXtÁ A\qan\o neqÁXnWtÈn . FÁq ]l¼Xot\ A\qeZo»q \ndÕqZoehwIrSo AeotS Xnaho»q .

FÁn² A±\q FÁq ]l¼q uIh_N}Àuh\qw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw IrtS tStd}Kn^m B^pho² u]nbo IÄoAb»q. uKneoÀÃWo ± q fcpc¿oÁm CuÃnkqw \È hqJanboÈ. ad_nlo² an[e° uIh_N}Àuh°: fco. t_nÄnbo² F¿ob DSt\ Xn¹tj InWqw. Aºot\ I¾uÃn³ F\o FtÁncntj Xn¹³ Alobquan ? CXq uI½uÃn³ uKneoÀ°Iq½oua\e° HÁq tR½o . uIh_N}Àuh° uKneoÀ°Iq½oua\et aqJw I¾uÃn³ an[et aqJ±nbu]ntd uXnÁo. DSt\— uKneoÀ°Iq½oua\e°: Au¥iw FeotS D¾m ? Rn° Au¥i¿ot Hcq hw_áoIrSobnWm. \ntj . DSt\ uIh_N}Àuh° eoecº³ FÈnw ]l¼q . alqeSo– “an[e° CÁq tteIquÁcw BlqaWo m CeotS\oÁq t_nÄnbo q e¾o Iblo. Au¥iw RºjqtS cnPyw eo½q t]nbm j¼o½m c¾q anhu¿njanbo. DSt\ hqJanbo eÁquNcqw. huÐngeqw hÐn]eqw BLcyeqw Ht rSo a\ôo² Xo o¿oc o ed¼qu]nbo . an[e° AeotS Du¾n FÁq an}XanWq IÄobo² uNnZo»Xm. nw . eÈntX ]co}õao»q . ” FÁnWq alqeSo. Aºot\ Cco quÄn³ Hcq Zoehw uKneoÀ°Iq½oua\e° t_nÄnbo Fhmt8t\Uo\q hap]w InÊqwtIn¾q \o² quÄn³ hap]¿qIrSo _n_q uIh_N}Àuh° ISÁqu]nbo. DSt\ IrtS uKneoÀÃWo cqtS ASqt uIh_N}Àuh° uKneoÀ°Iq½oua\eu\nSqIrtS u]nbo . CeotS F½q]¿q Zoehanbo Rº³ F¿p½m. Xn\qw an[e\qw IrSo 168 . Au¥it¿bqw B³ ntcbqw HÁo»q Ir½ot n¾qeÁq Xt ep½o² XnahoÃo qIbqw tNbmXq . HSqeo² — uIh_N}Àuh°: CuÃn³ Au¥iw I² ¿n eo½oco Rn° Hcq IÄo Ab»m AXot eoecw Alobnw . AXq Io½ob DSt\ uKn]p\nY_n\±Ão q Au¥i¿ot cnPy¿oud q cn}XoXtÁ IÄo ASo»q . quXnÁo . uKneoÀÃWo ucnSqw uKneoÀ°Iq½oua\eu\nSqw AecqtS B³ nucnSqw u$g\oud q ec¾n FÁqw . uKn]p\nY_n\±ÃobqtS ASqt D¾nboco Ww . ” ¤ IÄo enbo»quI½uÃn³ uKneoÀÃWo ± qw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw D¾nb huÐngt¿ qlo»q Rn° FÐnWq ]lub¾Xm ? t_nÄnbo² an[e° Iblob e¾o F¿qÁ Zoehw uIfeN}Àuh° u$g\o² FXouc² n° KnUobqanbo XÇnln o \oÁq . hqJu Sq bntXnÁqaoÈn . Xocotb Cº½qXtÁ aSºo uKneoÀ°Iq½oua\et ASqt eÁq uNnZo qÁq: uIh_N}Àuh°: Xn¹³ GXq cnPy uKneoÀ°Iq½oua\e°: ad_n± cnPy nc\nWm ? nc\nWm . _±Åboud q ]qlÃnSm CÁm .uKneoÀÃWo cqw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw t_nÄnbo² Xnaho qÁXnbo aqÄt¿ Aªynb¿o² ]l¼o½q¾uÈn . atÊÁn³ FÁqte»q IkobqÁq . AXo\q }]õnX¿o² alqeSo Io½o . Au¥it¿ÃÊo Au¥i¿ot A±° HÁqw eyh\oÃn° BefyaoÈn . Au¥i¿ot A±\qw Rn\qwIrSo ]ud Zo odqw Au¥it¿ Xoc¼q InWntX eyh\o»q ed¼q \S qÁq . GIuZfw cn}Xo F½qaWo q alqeSo IÄo F¿o : “an[e° I² ¿n eo½oco qÁq. FÁn² Hcq u\cuÄn m D¾n Ww FÁq uIh_N}Àuh° \oLbo»q .

ep½oud q ecquÄn³ Aetc ]ql¿q InWcqtXÁqw . qIr- uIh_N}Àuh°: aZocnfoubnjwan}Xw u]nbo aSºqÁquen ? ad_nloud So u]necquX? A±u\bqw aÊqw HÁq InWnauÈn . Xn\qw CcqÁq . Xn¹³ m Aetc InWn° huÐngaq¾nboco qtaÁm Rn° eof|ho qÁq . “¨– A±t\ Rn° I¾Xm Ft õnKyw? ” FÁq ]lbquÄnuk q uKneoÀÃWo ± Fkq\pÊq an[et\ BdowK\wtNbmXm. uIh_N}Àuh° FÈnw uI½q . FÁq ]l¼q an[e° IqjoÃn° u]nbo . q ejtc B}Kiaq¾nbocqÁq . uIh_N}Àuh°: CXn ¤ Cco qÁ c¾qu]ucbnWq Rn° ¸Wo»Xm . IqjoÃn° u]nb DSt\ uIh_N}Àuh° uKneoÀÃWo ucbqw uKneoÀ°Iq½oua\eu\bqw õ¸Ww tNÇqÁ aqloboud q eojo»q Xp°uafbqtS ASqt Ccq¿o . X² q õ¸Ww Iko nlnbtÈn ? Iqjo ndw u¾ ? FÁq ]l¼q an[e° FWp½q . DSt\ ttItInSq¿q c¾qu]cqwIrSo e¾obo² Iblo uIh_N}Àuht _¹jneo² F¿o ]ql¿q }enÐbo² CcqÁq . A±° FÁq ]l¼uÃn³ an[e\q _iq eyh\w uXnÁo . Iqtl }Zey\nfw eÁndqw Xcu SoÈ—\È Hcq hmu\ioXt\ Io½obuÈn ! FÁqw aÊqw ]l¼q c¾qu]cqw ejtc Nolo»q . Xn° an[et\ t]t½Áq tIn¾qeÁq InWo qtaÁq ]l¼q f½wtNbmXo½nWq uIh_N}Àuh° u$g\oud q u]nbXm. uIh_N}Àuh°: FÁn² C\o \aq an[e°: Iqjo nw. FÁn² \ntj Rn° aZocnq u]nbo F½q]¿q Zoeh¿o\I¿m Cº½qXtÁ aSºq . an[e°: Xn¹jqtS hmu\ioXîn± FtÂbqw hmu\ioXîn± XtÁ . ” FÁq K²KZn¸canbo Ic¼qtIn¾q ]l¼q . HSqeo² — uIh_N}Àuh°: Bt½. uIh_N}Àuh°: F\obt¿ Du¥fw FÐnWm ? ad_nloud uÈ \ÈXm? fo qXtÁ aSºqIb- an[e°: CÈn. “AuÇn ! Ft Iq½n ! \p FtÁ Cºot\ eyh\oÃo»qeuÈn. Iqtl Iko¼uÃn³ an[e° Iqjo Iko¼q ecqÁXq I¾q uIh_N}Àuh° FXoucÊm ¤ aqloboud m Ir½ot n¾q eÁq. F¹odqw atÊ hwKXo ¨±¿uÃn³ ad_nlot\ a\ôqtIn¾m HÁq f]o»qwtIn¾m : an[e°: A±t\ In®an° F\o hn[o botÈÁq uXnÁqÁq. an[e° u\n o ]otÁ D¾nbXm FÐntWÁq ]lub¾XoÈtÈn . uIh_N}Àuh° I² ¿n eo½ufgw \SÁ enhmXeº³ FÈnw an[e° ]l¼q . Xn¹jqanbo aqÄq ]coNbaqu¾n? Rn° AloboÈn . Aetc ¸Wo»Xm F\o m AXyÐw huÐnganbo . ad_nloud m CuÃn³ aSºqÁoÈn . u$g\o² F¿quÄnuk q e¾obqw F¿o . . an[e° e¾obo²\oÁm Flºo rSquÄn³ uIh_N}Àuht\ I¾q . uIh_N}Àuh°: Rn° CÁm Ft hmu\ioXînco² c¾nuj rSo Xn¹jqtS }]pXo nbo õ¸W¿oÁq ecn° ¸Wo»o½q¾m . Adi_nZotd h{mPUmPobqanbo ]coNbanbtÈn . uIh_N}Àuh° DSt\ B aqlobo²\oÁq atÊncq aqloboud 169 q u]nbo .

CÀqudJtb \p Cºot\ eyh\oÃo»qetÈn. AXq Xp±Áqenboco nw . uIh_N}Àuh° uetl aqloboud uKneoÀÃWo q u]nbufgw : ±: FÐnWq Iq½n . an[e\m Hc¸ceqw f_mZoÃn° eÇntX Ihndua² CcqÁq . ]ouÊ Zoeht¿ e¾o ¿oud q ]qltÃSqen° \oLbo qIbqw tNbmXq . Nod huÐngºjqw CSbo² D¾nbo½otÈÁoÈn . Cet AÅbqw t]Bqw qlo»q eyh\o»q aco n° ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: Ft acqaI³ CÀqudJn . \ot AÅ Ppeo»oco qÁqu¾n FÁq hwfbw . ” an[e°: GXq t]Bm? GXq t]BnWm FtÁ Ww . }õnÐn ! FtÐncq IYbnWm CtXÈnw? FtÐÈnw uKngmTobnWm ¤ InWo»Xm ? CÇtS an[e\q ]dtÃnkqw eoNncobntX t]t½Áq ]ud B]¿qIjqw u\co½o½q¾nbocqÁq. FÈnecqw õ¸W¿oÁm Bcwõo»q. õ¸Ww Iko¼ DSt\ uKneoÀ°Iq½oua\e° eoec¿oÁm Hcq tSdo}Knw ad_nloud m Ab»q . uKneoÀÃWo ±: FÐq IwanWq Iq½n \p tNbmXXm ? \ot AÅubbqw B t]Bou\bqw Rºujbqw \p Cºot\ eyh\oÃo»qeuÈn . Al_ob° tt\Smho² DÉ uKneoÀÃWo ±: \È IYbnWm CXm . q adbnj- _n_q uIh_N}Àuht DÁXanb Hcq te®anShv[¿o² eoufganb N}ÀoIbo² uKneoÀÃWo cqw an[e\qw uKneoÀ°Iq½oua\e\qwIrSo AÁq cn}Xo InÊqtInÉqen° CcqÁuÃn³ Ce± XÅo² D¾nb aqJyanb Nod hwõngWºtjqlo»qIrSo Ft enb\ ntc AloboÃn° F\o q Xn²]cyaq¾nIbn² AXot eoecw F\obt¿ Aªynb¿o² InWoÃn° \oLbo qÁq . FÁn² AXo\n² HÁqw CuÃn³ D¾nbXqu]ntd DÉ Hcq hmX_m[X an[e\m D¾nbo½oÈn . A}X ]cefbnboco qÁq . 170 . B Zoehw uIh_N}ÀuhtÂIrtS Xnaho»m . quÄn³ .¤ BdowK\eqw Ic»odqw Ht ¼Xm: Iko¼ufgw HÁnaXq uKneoÀÃWo ± ]l- “uKneoÀ°Iq½o DSt\ \n½oud m Hcq IÄo ASo eyh\o»q aco»oco quan FÁlo¼oÈn . \p HÁqw ao¾n¿Xm ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: C}X eoUmVo¿w InWo»o½m Fºt\bnWq ao¾qÁXm ? an[e°: A±n! F\o m CtXÈnw uI³ Hcq IY enbo»quI³ quÄntd uXnÁqÁq . \p \n½o² eÁo½m Hcq t]nÉqw uI½m Aánjo»m ¨SouÃnbuÈn . eoecº³ FÈnw Rº³ Alo¼q . an[e\qw õ¸Ww Iko qÁu]ntd In½o r½o . an[e° IBq\p± en±¿qwtIn¾q aqJw Xnkm¿o . DSt\ uIh_N}Àuh° eÁm CtXÈnw I¾o½m FtÐnt ubn Nod A]ISw D¾m FÁm Au¥i¿o\q uXnÁotb¹odqw an[eu\nSm HÁqw uNnZo»oÈ . Iww ! \oW m FuÐn Hcq f\oÃok D¾nbocqÁq . uKneoÀ°Iq½oua\e° ]l¼Xq uI½uÃn³ an[et h±FnwKw Xco»q acwu]ntd BbouÃnbo.

c¾naXm. CXq\oao¿w \oºjqtS KqcqP\ºjodqw _áqe±\ºjodqw \oº³ m FÈnbmu]nkqw D¾nuI¾qÁ õ2o . FÐq tNÇnw ? an[e°: Iww! A±° Cºot\ tXÊnbo FtÁ qlo»q [co»Xq eoNnco»q Rn° eyh\o qÁq. CXo\q IncWw. ¤ hîn±\hZnNnceouZ|gw CwBpgq]ToÃo\n² D¾neqÁXnWm . CwBpgq ]To n¿e± Bcqw cnPyweo½q u]neqÁouÈ ? uKneoÀÃWo ±: ¤eo[w hwKXoIjo² A±\Åantc Cºot\ eyh\oÃo»q \oºtjuÃntd ]ToÃqÉecÈntX C}X }IrcXubntS tNÇqanloÈ . CwBpgq ]To»ocqÁotȹodqw Rn° ¤ Incy¿o² CXq}]IncwXtÁ tNÇqanbocqÁq. HÁnaXm . ttZeeof|nhwXtÁ Ctȹo² ]otÁ FÐq KqcqP\eof|nhw ? Incyw FÈnw XIcnlqXtÁ . an[e° CuÃn³ tNbmX }]es¿o eoNnco»qu\nquÄn³ CwBpgm ]ToÃq \oao¿w an[e\m CuÃn³ DÉ Aloeqw BudnN\Ijqw uiXqenbo Aºot\ tNbmen° FSbnbXntWÁq Rn° Aõo}]nbtÃSqÁq . AXo\q IncWw CwBpgm ]To»Xm FÁq Rn° ]lbqÁq . \oºjqtS ]qXqanXoco AloeqtIn¾qw BudnN\I³tIn¾qw FtÐÈnw \nfº³ D¾nbo¿pcqÁq ! A\e[o A\e[o Indanbo \nw ioÐq ³ BNco»qecqÁ ]deo[anb h²I±Åºujbqw AXq\oao¿w \qų q hoªo»qecqÁ KqWºujbqw \oº³ uIedw XyPo»m BeI ubnKyanb hId IncyºtjÃÊobqw hr¸manudnN\ HÁqw IrSntX AXoIdfanb ]q±chu¿ntS ]coiho qÁXq Rn° InWqÁq . eof|nhw hmu\iw CXqI³ \oº³ q }IuaW \fo»q uIedw CÈnXnboecqÁq . Xt a\ôoÁq hwKXoefn² Hcq hqJu Sq uXnÁo AXot \oes¿o q cnPyweo½m ¨SouÃnbo . ¤ udnI¿o² InWqÁ h|õnen\qhsXanb Au\Ieo[ KqWuZngºjqtS ]coNb¿o²\oÁq Ind}Iaw tIn¾qan}Xw hr¸aanbo AudnNo»q XnÐnº³ XtÁ }Kiou ¾Xnb ]udeo[ Incyºujbqw _qªobqtS Nn]dyw Xpcn¿ _ndîncnb \oº³ Hcqeo[w ]qhmXIº³ enbo»qw aÊqw Alo¼m Aánjo»q dvIoInNncºujbqw aXºujbqw uIedw eo½m FÐq ]lbntaÁqw tNÇntaÁqw DÉ Hcq tt[cyw \oºjo² eÁquNcqÁq . AXq udfwu]ndqw \oº³ CwBpgq ]To»e± m CÈn . Ae\et ]r±FoIîn± GXq aXw BNco»qeÁquen AXo² 171 . \nSqeo½q u]nen° Dl»uÃn³ an[e\q }]obtý A±° AÅ Cetc qlo»q bntXncq hmacWbqw D¾nboÈuÈn. B ttZeeof|nhu¿bqw õbu¿bqw A\qhco»o½nWm KqcqP\eof|nheqw õ2obqw D¾nue¾Xm . RºujnSm an[e\m DÉ õ2obquSbqw hmu\i¿ouÂbqw eof|nh¿ouÂbqw Iqleq XtÁ. CXot hwKXoItj Rn° eoecanbo ]lbnw . a\qgy± q ttZeeof|nheqw õ2obqw ekou]ntd D¾neWw .]Xot\½m Hcq hwõngWw _n_q uIh_N}Àuht AXyqÁXanb te®anSuaSbo² ioafq}õanb N}ÀoIbo² uKneoÀÃWo cqw an[e\qw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw IrSo CcqÁufgw uKneoÀÃWo ± Xntk ]lbqÁ hwõngWw XqSºo : uKneoÀÃWo ±: Iq½oIuj ! Ft Aõo}]nb¿o² \oºtj ]qXobanXoco CwBpgm ]ToÃo»m Aloeq ecq¿qÁXo² ]ud KqWºjqw \oº³ m D¾neqÁqt¾¹odqw HÁqc¾q edob uZngº³IrSo CXo²\oÁq \oº³ q hwõeo qÁXnbo Rn° InWqÁq. hn[ncW \oº³ q¾neqÁ KqWºtj ¤ uZngº³ ]duÃnkqw \foÃo»q \oºtj egjn o¿p± qÁXnbo Rn° eyh\u¿nSqIrSo InWqÁq . an[e° Cºot\ tNÇqÁXo² Rn\qw an[et AÅbqw F}X eyh\o qtaÁq udfwu]ndqw an[e° ¨±¿oÈ . a\qgy± q ]ToÃqw Aloeqw D¾neqÁXq ttZeeoNnc¿oÁq }]XoIrdanbo eÁn² B ]ToÃqw Aloeqw uIedw \oôncanbqÉXnWm. HÁnaXm .

Iww ! \oº³ Cºot\ Bbo¿p±ÁqetÈn . \oº³ c¾njqwIrSo Hcq hmIrjo² AuÈ ]To»Xm ? ]otÁ FÐnWm Cºot\ c¾õo}]nbw ? F¹odqw. AÄd¿o² u]neqÁXqw NÀ\w õhmaw tXnSqÁXqw ¤f|ceoNnc¿oud m BefyantWÁm A±° ]l¼XoÁqÉ hwKXo uI½n² tInÉnanbocqÁq. uKneoÀÃWo ±: Rn° ]lbnw . AÄd¿o² u]nue¾ FÁqw Rn° te»o½oÈ . \oº³ q u_nªyanequan FÁq Rn° AlobqÁoÈ. PK¿m FÈnw h|õnen\qhcWanbo D¾neqIbqw ÙoXotNbmIbqw e±ªo qIbqw \fo qIbqw tNÇqÁq FÁq Rn° AlobqÁq . Iq½oItj. ¤f|c° Dt¾ÁqXtÁbnWq Rn° ]ud hwKXoItj BudnNo»Xo² Xp±»bnbqw eof|ho qÁXm. an[e°: A±\m B eognZw Aufgw ue¾ . AXot KqWuZngºtjÃÊo NoÐoÃn° FÈn a\qgy± qw AeInfaqÉXnWm. aX¿ot KqWuZngt¿ÃÊo HÁqw NoÐo ntX ]r±FoIîn± BNco»qeÁXnIbn² u\nw BNco»qecWw FÁq ]lbqÁXq uIedw tXÊnWm . ¤f|c° FtÁncq hn[\t¿ubn B hn[\¿ot eoufgeo[obnb Hcq f2otbubn Rn° Fºqw InWqÁoÈ . u¸}Xw \qų ioÀq ³ q ttZeeÀ\w tNuǾXoud q \obao týo½qÉ ÙdanWm. FÁn² NÀ\eqw õhmaeqw AÄdeqw ¤f|c\qw XÅodqÉ hw_áw FÐntWÁm Rn° AlobqÁoÈ ! AXm FÐntWÁm A±° ]l¼q u_nªyan obn² AÄd¿o² u]neqÁXqw õhma qlo CSqÁXqw hncanb }]es¿oIjn ote»q Rn° uado² BNco»qecnw . aXw FÁq ]lbqÁXm ¨ucn a\qgy± D¾n obXnWm. F¹odqw Rn° ]lbnw. ]otÁ Rn° AXqt¾Ám Fºot\ eof|hoIqw? uKneoÀÃWo ±: fo¸! an[eu\ n³ HÁq Ieo¼quen ? an[e\m ¤f|c° Dt¾ÁqÉ eoNncta¹odqw D¾m . \oº³ m ioÐqaXw uIedw \oônctaÁqÉ Aõo}]nbanboco nw CuÃn³ DÉXm FÁm F\o q uXnÁqÁq . u¸}X¿o² an[e° tXnkqen° u]nIqÁXm CÇtS Fºqw Rn° I¾ou½ CÈ . ttZew FÈnSeqw \ol¼q h±FnÐcynaobnbo Cco qÁqt¾¹odqw hn[ncW a\qgy± m B XX|u_n[w CÈnbmIbn² Ae± q ttZet¿ qlo»qÉ eoNnceqw õ2obqw D¾nen°ue¾o _qªoanîncnb \ÅqtS ]r±FoIîn± ]¾q]u¾ 172 . uKneoÀ°Iq½o m AXqw CÈ. AuÈ ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: AtX . ¤f|c° Dt¾Áq eoNncoÃn° Rn° hwKXo HÁqw InWqÁoÈ. NÀ\w õwKo que¾o tXnSqÁq¾m . \oºjqtS anXoco eoufgwXtÁ . uKneoÀ°Iq½obqw u]nenloÈ. uKneoÀÃWo ±: ¤eI A[oI}]hwKw tNbmen\nWm CwBpgm ]ToÃm HÁnaXq \oºtj DenioÃo qÁXm . uKneoÀÃWo ±: uKneoÀ°Iq½obqtS Aõo}]nbuan ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: a\qgy± q Aloeq e±ªo quÁSu¿njw ttZeeoNnc¿oÁq \yr\X hwõeo qtaÁq Rn° eoNnco qÁq .Ae\eÁq eof|nhw D¾neWw . F\o q \ocpf|caXaÈ . \oºjqtS _qªo F\o u\tc ecq¿n° }]bnhw. uKneoÀ°Iq½o q ttZew Dt¾uÁn CtÈuÁn Aõo}]nbw? uKneoÀ°Iq½oua\e°: F\o m ¤f|c° FtÁncq }]uXyI f2o Dt¾Áq eof|nhaoÈ. õhmaw Io½obn² Iqlo CSqÁXoÁqw F\o q eoucn[w bntXnÁqaoÈn . AXod[oIw HÁqw F\o loeoÈ. an[e\m ¤f|c° Dt¾ÁqÉ eoNncta¹odqw D¾tÈn– t]nlqXo . an[e°: Bt½. uKneoÀ°Iq½o m AXqwIrSo CÈn . õhmaw tXnSnul CtÈÁq uXnÁqÁq .

hn[oqIbotÈÁqXtÁ ]lbnw. uKneoÀÃWo ±: AttZ|XoIjnbo Binc\o}ZneoincnZo }]]ÕeynPºjo²\oÁq aq2cnbo½qÉ ]caiwhîn± q an}Xua u¸}X¿o² u]nentX Cco n° ]nSqÉq FÁq Rn° eoNnco qÁq . uKneoÀÃWo ±: fco. Hcq eynPw FÁÈntX u¸}Xeqw ttZeeqw Bbo enhmXe¿o² bntXncq }]uXyI hw_áeqw CtÈÁqw CuÃn³ hm]wauÈ. an[e°: A±° ]l¼}]Incw AttZ|XoIjnbo }]]ÕeynPºjo² \oÁq aq2încnbo½qÉ a\qgy± CtÈÁq Rn° eoNnco qÁq . Aºot\bqÉ a\qgy± CtÈÁnWm Ft Xp±»bnb eof|nhw . ]ToÃqtIn¾qw AloeqI³tIn¾qw ¨ucn hwKXoIjo² ]chm]cw uõZº³ InWnta¹odqw hr¸mah|õneºjo² A}X edob uõZº³ ecn° ]nSoÈn. AeotSbnWq Zq±LSw . Aºot\bqÉecqtS \nSy¿o² bnYn±Qyw Dt¾Áq aÊq Nod± eof|ho qÁqt¾¹o² AXq fqªua tXÊnWm . \o}Z. eo}Kiº³ aqXdnb hn[\ºjqtS hinbw IrSntX ¤f|c¹² õ2o D¾nen\qw ¤f|chmacW tNbmen\qw ain }]bnhanWm . Bincw . CXnWm CeI³ XÅodqÉ hw_áw . Dt¾Áq Nod± \So qÁqt¾¹o² AXm AecqtS telqw [o ncanb uõngX|anWm . ]¾q]u¾ _qªoanîncnb ]r±FoIîn± hn[ncWa\qgy± q ttZeeoNnceqw õ2obqw D¾nen° ue¾o G±tÃSq¿obXnWm u¸}Xº³ FÁuÈ? FÁn² u¸}Xºjo² u]nequÄn³ an}Xw ttZeeoNnceqw õ2obqw uXnÁ¿ eo[w _qªobqÉecqw A\y}X ¤ eoNnceqw õ2obqw D¾nen¿ecqw AuÈ u¸}X¿o² u]nbo eÀ\w tNuǾXm ? u¸}X¿o² u]nenuXbqw NÀ\w õhmaw [co nuXbqw ttZet¿ qlo»q õ2obqw hmacWbqw DÉnjqI³ u¸}X¿o² u]nWtaÁotÈÁqw A±° ]l¼ }]IncantW¹o² h|uX _qªoboÈn¿ a\qgycqtS D]Inc¿oÁq _qªoanîn± tNbmXqte» . õhmaeqw NÀ\eqw [co qÁXq ttZeeÀ\I³ tNÇqÁXo² tNuǾXnbo \obao tý Hcq }]es¿obnWm. }]]Õt¿ A\qhco»q \S qÁ \qų }]Xy¸anbo u¸}Xº³.G±tÃSq¿p½qÉXnWm u¸}Xºjqw AXqIjo² u]nbo tNuǾqÁ ]rPn}Iaºjqw eÀ\ºjqw h}ÄZnbºjqw h|õneºjqw FÁq Rn° ]lbqÁq . \o}Z aqXdnbXm Du]¸o» BjqI³ a\qgycqtS Ir½¿o² CÈn . A±° ]l¼Xm . Inau}In[udnõuaniº³ CeI³ CÈn¿ a\qgytc A±° InWo»qXÁn² Aetc }]]ÕeynPºjo² \oÁq aq2încntWÁq Rn° hÅXo nw . AuÃn³ }]]Õt¿ uIedw eoSn° a\qgy\q f2o Hco dqw D¾nen° ]nSoÈ . A±° ]l¼}]Incw ttZew h±FNcnNc¿odqw InWtÃSqÁXqw . Ft a\ôoÁm ¤ u_nªyaqt¾¹o² ]otÁ Rn° AÄd¿o² u]nbo AeotS D¾n ote»oco qÁ _ow_anWm Ft ¤f|c° FÁq Rn° õneo»q tXnkqXq 173 . u¸}Xw ttZeeÀ\ÙdantWÁq Rn° ]l¼ouÈ? an[e°: AtX. a\qgyt\ }]]Õt¿ A\qhco»q \S n° ttZew hswo» Hcq PÐqenWm . ¤ arÁq hn[\ºjqw ¤f|c\qw XÅo² hr¸maÙoXobo² FÐq hw_áanWm DÉtXÁm F\obqw F\o q a\ôodnboÈn . ]otÁ a\qgy± FÈw hn[ncW h|õneºjo² Hcqu]ntdbnWm . AXqtIn¾m A±° ]l¼}]Incw Bincw . an[e°: A±° CuÃn³ ]l¼Xo² u¸}Xeqw õhmaeqw NÀ\eqw Bbo XÅodqÉ hw_áw a\ôodnbo. A±° BZyw ]l¼}]Incw hn[ncW AloeoÈn¿ a\qgycqtS D]ubnK¿oud q ue¾o u¸}Xº³ G±tÃSq¿obXntW¹o² AXqItj D]ubnKoÃn° BefyaqÉecuÈ AXqIjo² u]nbo uZeeÀ\w tNuǾr. h±FPK² hswoÙoXohwincf2obqÉ ¤f|c\qantWÁq Rn° hÅXo qÁq .

Rº³ ]lbqÁXm HÁqw \oº³ eof|ho boÈn . ai±goancnbndqw aÊm Bcnbn- an[e°: a\qgy± A±° ]l¼ anXoco dqw ue¾XoÈn. uKneoÀ°Iq½oua\e°: bntXnÁqw õ¸o qÁXq uPygmT° I¾o½oÈ . Au¥i¿o\q Pd]n\w IrSo CÈn. bntXnÁqw õ¸o botÈÁq uPygmTt\ eof|hoÃo»q . H°]Xq Zoeheqw bntXnÁqw õ¸o»o½oÈn . ]otÁ uõngmIq ]l¼o½m FÐq ^dw ? uKneoÀÃWo ±: CXnWtÈn CwBpgqInucnSq ]l¼ndt¿ ttegayw . Ww . ±: FÁn² fqª\ocpf|caXanWm Iq½\m DÉXm . F}X ai±goan± ¤eI qÁoÈn . AXq Iko¼n² ]otÁ GkqaWo IqcqaqjIqw Gkq ueÃo° NÃqw Rº³ FÈnecquSbqw aqÄntI XoÁqw . Cºot\ HÄXq Zoehw Iko»q . C}Xan}Xua D¾nbo½qÉq . uKneoÀÃWo ±: GkqaWo IqcqaqjIqw Gkq ueÃo° NÃqw HkotI uetl bntXncq Binceqw Iko n¿ Hcq ubnKpf|ct\ Rn° I¾o½q¾m . FÁo½qw \oº³ q eof|nhaoÈn¼n² — an[e°: A±° Ijeq ]l¼q FÁq Rn\qw uKneoÀ°Iq½obqw ¤ Pîw ]lbqÁXÈ. ]qd±t» Gkc\nkoI DÉuÃn³ Iqjo»q ubnKn\qgmTn\º³ Iko¼n² ]}оq aWoetc ]Õnlo aªy¿o² P]anWm. Binc\o}ZnttaYq\nZoI³ eÈucnKw \oao¿aÈntX }]obeqw h2obqw CÈn¿ BjqI³ CtÈÁq Rn° Xp±»bnbo ]lbqÁq . uPy- uKneoÀÃWo ±: Abn³ aT¿o² Ft IrtS H°]Xq Zoehw Xnaho»q . uKneoÀÃWo q uI½Xq aXo . ]otÁ Rº³ FÐq tNÇqw ! B ubnKpf|c° HÄXq Zoeheqw Rn° ]l¼Xm HkotI Hcninceqw tNbmXo½otÈÁq Rn° hXyw tNÇnw. Abn³ \ÅqtS aT¿odnWq Xnaho»Xm . uKneoÀ°Iq½oua\e°: Abn³ edob ha±Q\nb Hcq IÉ\nboco gmTt\ Abn³ uXn²]o»q. ]otÁ bntXncq Binceqw Iko nloÈ. AXq fnhm}Xpbanb Hcq AeÙbnWm . Rn° IrtS\oÁq I¾lo¼ A\qõeÙ\nWm . Bincw CÈntX a\qgy\q PpeoÃn° ]nSoÈn . uKneoÀÃWo ±: foe–foe ! F\o Nn]dyºtj Pbo»ecq¾m? an[e°: Dt¾Áq Rn° eof|ho uKneoÀÃWo ho an[e°: F\o qÁXm. A±t en ou\ n³ Rº³ q eof|nhw ¤ õra7d¿o² BcqtS en qw CÈ. q \ocpf|caXaÈn—¤f|c° Dt¾Áq XtÁbnWm Rn° eof|±: ai±goanucn ? ncÈn .IqÄoSqÁXq edob Hcq eynPanb Hcq }]es¿obnbo ecqÁXuÈ ? uKneoÀÃWo ±: Iq½° ]lbqÁXq uI½n° ttZeeoNncw D¾neqÁXq edob FjqÃanbo uXnÁqÁq. foe–foe ! Iq½\m ttZ|XnttZ|XeoNnct¿ qlo»m FÐq \oLbaq¾m? ttZew h±Feyn]obnWm FÁm Hcq en q ]l¼n² AÄd¿o² u]nue¾ FÁq tebm lnubn? }]]Õeyn]ncºjo² \oÁq aq2cnbo½qÉ BjqI³ CtÈÁq Iq½° ]lbqÁquen? an[e°: AtX. F\o q hwfbaoÈn . FÁn² A±t\ tXÊnbo [coÃo»Xo\n² A±° Cºot\ ]lbn° 174 .

A±t ¤ uNnZyw HÁnÐcw XtÁ . AuÈ ? AXot hwKXoI³ HÁnaXm HÁq ]l¼quI³ t½—]otÁ an[e° ]lbqÁXq uI³ nw . Rn° CXo\q han[n\w ]lbn° u\n nw. Rn° ]l¼n² eof|ho qÁouÈ ? an[e°: (Nolo»qwtIn¾m) FÐnWm A±° Cºot\ ]lbqÁXm ? CXq h|õnen\qhsXanb Hcq AeÙbuÈ? CXm A±° ]l¼o½otȹodqw Rn° eof|ho qÁXm Hcq IncyanWuÈn. ttZew CtÈÁuÈ uKneoÀ°Iq½o ]l¼Xm . ¤ Pîw uXnÁqIbqaoÈn.CSbnbXntWÁq an}XanWq Rº³ ]lbqÁXm . uKneoÀÃWo ±: ect½. uKneoÀÃWo ±: Bt½. B f2obqtS Aõne¿o² PK¿oÁm CuÃn³ InWtÃSqÁ ÙoXo D¾nen° ]nSotÈÁq Rn° eoNnco qÁq . an[e° Ft A±t\ I¾o½qu¾n? CÈ. F\o m A±\q¾nbocqÁq . hId Incyºjqw \oº³ I¾uX eof|ho qÁqÉq . AXm Aºot\ Cco t½ . B ubnKpf|c° ¤ HÄXq Zoehº³ qÉo² F}X habw A±u\bqw aÊnucbqw InWntX cihyanbo CcqÁo½q¾m . FÁn² Rn° ¤ PK¿o² Fºqw edqXnbo A\o±FN\pbanbo Hcq f2otb Aбõeo»q InWqÁq¾m . uKneoÀ°Iq½o FtÁ X± o»q uXndmÃo qanboco qw . FÐnWm . an[e\m \ocpf|caXaÈn FÁuÈ ]l¼Xm. ¤ f2o h±FNcnNcºjodqw InWtÃSqÁq. Aºot\ ]cp¸ tNbmXo½oÈuÈn. ¤f|c° Dt¾Ám CXqetc PK¿o² InWtý eyn]ncºjn² eof|hoÃnu\n 175 . ubnKn\qgmTn\º³ m FÁq ]l¼q enXo² AS»m AI¿m Cco quÄn³ Abn³ q \ÈeBw XoÁqIrtS? XouÁ¾ hn[\º³ FtÐÈw ttIbS anbo edob õn7ºjodqw aÊqw tebm nw? AbnjqtS ttIbo² Aºot\ hr¸o»o½otÈÁm FÐnWq \oLbw? AbnjqtS fcpceqw hnan\ºjqw A±° ufn[\tNbmXo½oÈtÈn . AXot\ qlo»m HÁq an}Xw Rn° ]lbnw. uKneoÀ°Iq½oua\e°: ]lbnw . uKneoÀÃWo ±: F\o m B ubnKpf|c° IÉ\ntWÁq uXnÁobo½oÈ . a\qgy°aqX² ]o]pdoInIsaoetcbqÉ PwKaºjodqw ]±FXº³aqX² XsW]cyÐw DÉ Ùnecºjodqw hrcy°aqX² qÉ BInfNncoIjnbo InWtÃSqÁ hId }Kiºjodqw uKnjºjodqw \¸}Xºjodqw hId Indºjodqw In®anu\n hm]±f\¿ndloenu\n uI³Ãnu\n a\ôo² }KioÃnu\n ]nSqÉXnb hId hn[\ºjodqw eogbºjodqw ¤ Hcq f2otb hr¸maanbo BuNnNo»qu\nquÄn³ Rn° FÈnbmu]nkqw InWqÁq . ¤ NcnNcº³ FÈnw a\qgycS w Xnt\ D¾nbo FÁnWm uKneoÀ°Iq½o ]lbqÁXm . AXoÁqÉ hwKXoI³ HÁnaXq ]l¼q uI³ t½. ¤f|ct\ Rn° I¾o½oÈn . Fºot\bnWm ¤f|c° FÁXqw F\o q tejoenbo ]lbn° hn[o boÈn . B f2otbbnWq Rn° ¤f|c° FÁq eoNnco qÁXqw ]lbqÁXqw . F¹odqw Rn° ]lbnw. B f2o CÁXntWÁq ey2anbo Aloen\qw ]len\qw }]bnhw . HÁnaXm ¤f|c° CtÈÁÈ Rn° ]l¼Xm . ]otÁ cn}Xo Dlºn° FÈnecqw u]nbn² Abn³ q XoÁn° F}X Xcaq¾m ? HÄXqZoehw HÁqw Abn³ XoÁo½otÈÁq Xp±¿q]lbWta¹o² HÄXq Zoehºjodqw cneq]I² AbnjqtS IrtS¿tÁ Hcq ao\o½qu\cw ]ocobntX ]nlnenbo ha±Qîncnb a\qgytc Ine² \o±¿o XoÁqÁqu¾n FÁq ]cp¸o»o½q ueWw . Au¥iw an[et aq¿±\ntWÁq an[e°. ¤ f2otbbnWm Rn° ttZew FÁq eoNnco qÁXm. ¤f|ct\ AÃq I¾o½qu¾n ? ]otÁ InWn¿ ehmXqte FÐo\q eof|ho qÁq? an[e°: fco.

uKneoÀ°Iq½oua\e° }_nUmjneot _q q uXndmt]½obo²\oÁm FSq¿qtIn¾qeÁq tNlob Hcq takq¿ocoeoj q I¿o»m Iqtl ISdnôqI³ u\n o . FÁo½m ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: ¤ ]qhmXI¿o² ¨ucn Zo q enbo»q ]lbqÁXo\qaqÄm FÐnWq \ocpf|caX ncqtS hoªnÐw FÁm BIÃntS uPygmTu\nSm HÁq ]lbnw: AecqtS Aõo}]nbw ¤ PK¿qaqkqe\qw IncyIncWhw_á\ynub\ ]Z±QºjqtS h|nõneoIanb eoIncºjndqw uNwIjndqw Au\yn\yhw}fbºjndqw hw}fbnõneºjndqw A\e[obnb IndwtIn¾q }IuaW }IuaW Xnt\ D¾nbo eÁXntWÁnIqÁq. AXnXot h|õnet¿ eo½m Hcq ]Zn±Qeqw Hco dqw udnI¿o² InWqÁoÈn . uKneoÀÃWo ±: \p FÐq ]l¼ndqw GXq _q ¤f|c° CtÈÁq eoNnco boÈ . CXo² NodcqtS Aõo}]nbºjo² aqkqe\qanbo Rn° ubnPo qÁotȹodqw aÊq NodcqtS Aõo}]nbºjo² Rn° ]r±Banbo ubnPo qÁq. ¤f|c° Dt¾Ám Aetc ]l¼q u_nªytÃSq¿n° Bcndqw IkobqtaÁm F\o q uXnÁqÁoÈ . ¤ hwKXobo² Rn° enbo» ]qhmXIºjo² AXo _qªoan\nb Nn±dôm }_nUmjn FÁ hnbmem CtÇtS FkqXp½qÉ Hcq ]qhmXIanWm F\o q ejtc u_nªyanbXm. Rn° ttIbo² ]oSo»oco qÁ ¤ ]qhmXII±¿nem }_nUmjnhnbmem Au¥i¿ot h|PnXoaXt¿ÃÊo¿tÁ ejtc ]l¼o½q¾m . uKneoÀÃWo ±: FÐnWm . h±F]Zn±Qº³ qw BZyIncWºjnbo ]sYoey]muXuPnenb|nInfºtjubn AXqIjqtS GtX¹odqw õnKºtjubn hw}Kio»m AXqIjo²\oÁq }IuaW AXqIjqtS Au\yn\yhw}fbºjodqw hw}fbnõneºjodqw aÊq ]Zn±Qºtj }Kio»m C}]Incw }IuaW }IuaW A\ÐuInSo ]Zn±QºjqtS DVeºtj A\qan\o qIbqw KqWo qIbqw tNÇqÁq . CXo\m AXobq2obqÉ IncWºtjbqw InWo qÁq . FÁn² Rn° ]lbn°u]nIqÁ hwKXoI³ \È hwKXoIjnbn² AXq hÅXo quan ? uKneoÀÃWo ±: ]l¼quI³ t½ . CXo² ]ud _qªoanîncnb BjqI³ FkqXp½qÉ ]ud ]qhmXIºjo²\oÁqw aÊqw ¨ucn Aõo}]nbºjqw eoecºjqw ejtc bq2oubntS FSq¿q uN±¿o½q¾m. uKneoÀÃWo ±: ]lbr.¥ioÃnu\n ]nSotÈÁq an}XanWm brulnÃo² DÉ fnhm}XeoZKmªîncnb Au\Iw ain]qcqgîn± ¤ hwKXotb qlo»q ]duÃnkqw BudnNo»m FkqXp½qÉ Nod ]qhmXIº³ Rn° enbo»o½q¾m . B ]qhmXIw Ft uXndmt]½obo² CuÃn³ D¾m . q enbo»ndqw Rn° ¤ Pîw uKneoÀ°Iq½oua\e°: Rn° FÐq ]l¼ndqw GXq _q q enbo»ndqw uPygmT° \ocpf|caXt¿ ttIt nɾn . uKneoÀ°Iq½oua\e°: hoªnкjnbo Aõo}]nbtÃScqXm . AXo² Nod õnKº³ Rn° adbnj¿o² X±Ãabnbo enbo»q uI³Ão nw . h|ÐueZeqw IjentWuÁn ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: }IohmXyn\oueZ¿o² PK²hswotNbmX }Iat¿bqw h|õnet¿bqwIqlo»q ]l¼Xq aqkqe\qw bq2oõwKanb eo[¿odntWÁqw CuÃn³ 176 . FÁn² uPygmT\m Ft Aõo}]nbw fcotbÁq u_nªytÃSqw FÁq Rn° eof|ho qÁq . FÁn² Rn° ]lbnw . uI³ t½ . hwKXoIjqtS KqWuZngº³ BudnNo Ww. ttZew Dt¾Áq ]lbquÄn³ CtÈÁq InWoÃn° d¸w hwKXoI³ Ae± InWo qÁq . ioÐq ujn _qªînucn aiÅZpbucn }IohmXyn\oIujn aÊm GXqeo[ aX nucn AecqtS ueZº³}]Incw ttZet¿ qlo»q ]lbqÁXm HÁqwXtÁ enhmXe¿o² _qªoanîncnb a\qgy± m H¿q InWqÁXqaoÈn.

AXqtIn¾m ¤ _qªoan°hnbmem CXo² C}X _qªo InWo»Xnboco qw. Cºot\ AÈntX a\ôodnen¿eo[aqÉ en qItjt n¾q ttZew Dt¾Áq ]lbqÁXnbn² F\o q a\ôodnboÈ . a\ôodnen¿ Hcq hn[\w Dt¾Áq Rn° Hco dqw eof|ho qIbqw CÈn . uKneoÀÃWo ±: C}X egjnb Hcq hoªnÐw Rn° CXqetc uI½o½oÈn . nw . CtXÈnw enbo»n² \oºjqtS _qªo Fºot\ egjnenXoco qw ? udnI¿o² FeotS u\n obndnWq ai¿nb ttZef2o InWnXoco qÁXm ? F}X hqJ¿odqw teSqÃodqw ¤ udnIt¿ ttZew te»oco qÁq ! ttZew CÈntX ¤ hrcy\qw N}À\qw Fºot\ D¾nbo? \qų Cºot\ hqJanbo Binc\o}ZnZoIjnb AeÙIujnSqIrSo }]]Õ¿o² Iko»qIr½qÁXm BcqtS f2obnWm ? ¨ucnIndw 177 . uKneoÀÃWo ±: FÁn² ]lu¼njr .a\qgy\q Io½p½qÉ AloeqI³}]Incw u\n quÄn³ ¤ ueZ]qhmXI¿o² ]l¼ hswo}Iaw Aufgw eof|hoÃn° ]nSoÈn¿XntWÁqw BIqÁq }_nUmjneot Aõo}]nbw. AXqtIn¾m AXo\m D¿cw ]lbn° ]nSotÈÁqw ]lbqw . ttZew CtÈÁm ]lubWta¹o² \oº³ ]lbqÁ ttZew FÁ hn[\w FÐntWÁlo¼o½queu¾ ? X\o m HÁqw AloeoÈn¿ Hcq hn[\t¿ÃÊo Dt¾uÁn CtÈuÁn Fºot\ Hcqe° ]lbqw ? ]otÁ ¤ InWrÁ NcnNcºtj Ht teuFtl hswotNbmXq c¸o»qw hwico»qwtIn¾m Hcq }]uXyI}hwnem a\qgyt anXocoboudn auÊn Hcq Zo o² Fºn\qw Dt¾Áq \oº³ ]lbqÁXnbn² AXq uIedw CÈn¿XnWm . uKneoÀ°Iq½oua\e°: Bboco uKneoÀÃWo ±: ttZew CtÈÁq ]lbqÁXqtIn¾m ain_qªoan° . FÁn² ain_qªoan°IrSobnWm . hwfbaoÈ . uKneoÀÃWo ±: ttZew CtÈÁq ecqu¿¾Xm ¤ udnI¿oud q ejtc Befyanb Hcq Incyanboco qw. \ocpf|caX nc° ]lbqÁXm : “Rn° ttZew CtÈÁq ]lbqÁoÈ . uKneoÀ°Iq½oua\e°: \ocpf|caXw FÐntWÁq }_nUmujn tNbmXo½qÉ eoecW¿ot hncw Rn° adbnj¿o² ]lbnw . fqª uõngmInWm FÁq Rn° ]lbqw. AuÈ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: ¤ udnI¿o² Ijenubn tXÊnubn a\qgy± q hn[ncW ¨ucn hwKXoIjo² D¾neqÁ Aõo}]nbºjqw eof|nhºjqw eoNncºjqw Xº³ q IkobqtÁSu¿njw _qªoanîncnb BjqI³ CÈnbma tNbmen\qw fcobnb AloeqI³ tInSqÃn\qw FÈnbmu]nkqw _nªyÙcnWm FÁq Rn° eoNnco qÁq . hwKXoI³ uI³ t½ . AuÈ ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: ttZew Dt¾Áq eof|hoÃn° ]nSotÈÁqÉXo\m Au¥iw ]lbqÁ hwKXoItj enbo»n² Au¥iw AXo_qªoan\ntWÁq _qªobqÉe± FÈnecqw ]lbqw. uKneoÀÃWo ±: ¤ hnbmem ain]n]obnWm . \oº³ ttZew FÁq ]lbqÁXot A±Qw F\o q a\ôodneqÁoÈ FÁq Rn° ]lbqÁq . uKneoÀÃWo ±: _qªoanîncqtS CuÃnkt¿ Alouen ]¾t¿ Alouen fcobnbo½qÉXm FÁq \oLbw eÁquen ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: AXo\nWm CuÃn³ _qªoanîncnbqÉe± ]lbqÁ hwKXoI³ BudnNo Ww FÁq ]lbqÁXm . ” Cºot\bnWq \ocpf|caX ncqtS hoªnÐw .

AXq eo½m CÁ hwKXo nWq Xn° Iww A\qõeo qÁXm FÁm AloboÃo ntX Hcq Iww A\qõeoÃo qÁXo² FÐnWq ^dw ? fo¸ ]n]\oenc- 178 . CeotS FÈnw FÐqtIn¾q ttZe¿ot IcqWne¿nb f2o Xt hswoItj h¹S¿o² \oÁq c¸o qÁoÈn? ]otÁ eÈ habºjodqw ¤ eI B]¿qIjo²\oÁm \oes¿oI³ hn[ncW AlobtÃSqÁ IncWºjn² Io½quÄn³ AXq ttZeIs]bndntWÁqw aÊqw ]lbqÁq. \oc]cn[obnb Hcqet\ Ae° Dlºo oS quÄn³ ]nÄq eÁq ISo»q tInÈqÁq. }Zey}KnioIjnb IÉîncqtS I½ncwtIn¾q Iq¿qtIn¾m AXoõ2încnb ioÐqeqw }IohmXyn\obqw _vª\qw Hcqu]ntd ueZ\týq \odeojo»q enbm ]oj± qÁq . ]IcqÁ eyn[oIjqw bqªºjqw ¸naºjqw \oao¿w AhwJyw P\w B_ndesªw ¸W¿o² ITo\}]nWueZ\ubntS “¤f|cn! ttZeua! c¸o uW ! ” FÁq \odeojo»qtIn¾m Cco qÁ auªy }]nWueZ\ hio»qwtIn¾m Hcq \oes¿obqw Io½ntX aco qÁq . F}X ITo\anb B]¿qI³ udnI¿o² InWqÁq. FÁq eÁn² IcqWnIc\nb Hcq ttZew Dt¾Áq hÅXo qw . CSo¿p epWq \o±u¥ngoIjnb tNlqIq½oI³ \fo qÁq. ak D¾neqÁXo² ttZeoIanb Hcq f2o Dt¾¹odqw B f2o ttZe¿o² eof|nhaqÉe± ]lbqÁXqu]ntd PK¿o² IcqWne¿nbqÉXntW¹odqw FÐqtIn¾q InudnNoXanb ak D¾neqÁoÈ ? hrcycfmaobqtS InTo\y¿ndqw ttX¸mWy¿ndqw I¿qÁ aWdo² Iqk¼q ]ud PÐq jqw teÐq \fo»qu]neqÁq. Pdw IqSoÃn° Io½ntX NcnNcº³ teÐq \fo»qu]neqÁ Zo o² ]duÃnkqw HcqXqÉo ak Io½qÁoÈ. Hcq tXÊoÁq tNÇqÁ fo¸ tXÊqInct\ Xt tXÊot fo¸bntWÁm Alobo»o½q tNÇqÁXnWm FÈnbmu]nkqw \ÈXm. PnXyná\nbqÉe° eofÃq hio n° ]nSoÈntX HtcS q I¼o que¾o XÃot n¾q \S quÄn³ t]n½ oWÊo² epWq Ikq¿qw Indqw HSo¼q }]nWueZ\tb A\qõeo»q aco qÁq . CXm Bcq tNÇqÁq? IcqWnIc\nb ttZeauÈ ? ak BefyaqÉuÃn³ D¾neqÁouÈ? ¤ NcnNcºjqtS Znit¿ Xp± qÁouÈ ? hrcy° Zoehw}]Xo DZo qÁouÈ ? h±FNcnNcºtjbqw hqJoÃo qÁouÈ ? N}À° }Iawu]ntd DZo»q PK¿ot\ B8nZoÃo qÁouÈ? õraobo² ekou]ntd [n\yºjqw hhynZoIjqw D¾neqÁouÈ ? Cºot\ FtÐÈnw hqJº³ InudnNoXanbo \qų A\qõeo qÁq ! CtXÈnw ttZef2oboÈntX Fºot\ D¾neqw ? Iww ! ttZeaotÈÁq }õnÐîn± ]lbqw . ufgo»e± teÉw IqSo n° Io½ntX Aбªniw ]oSo»m Hcq¿° atÊncq¿t Ikq¿q ISo»qaqlo»q c2w IqSo qÁq . IÉôn¸o ]l¼q \o±u¥ngobnbet\ Xr ot nÈo qÁq .ue¾u]ntdbqÉ FÈn Incyºjqw fcobnbo udnI¿o² tNbmXq InWqÁq¾tÈn . CXot\ Bcq eof|ho qw ? FÁn² }]]Õ¿o² Cºot\ D¾neqÁ h¹Sºtj ttZeoIanb f2otIn¾q \oes¿o»q InWqÁoÈn¿Xot\ qlo»q \qų ioÐq jqw uetl aX ncqw ]lbqÁ IncWº³ F}Xbqw \oôncanWm . uKneoÀ°Iq½oua\e°: fco . Iò aqºo P\º³ NneqÁq . HÁnaXm ¨ucn B³ q ecqÁ ZqxJº³ Iko¼ Hcq Pîw Abn³ tNbmX ]n]¿oÁq ttZew tInSq qÁ fo¸bntWÁq ioÐqaX¿o² ]lbqÁq . ¤ PK¿o² FÈn Incyºjqw PK¿oÁq hqJanbqw B8nZIcanbqw BefyaqÉ eo[eqw XtÁbnWm FÈnbmu]nkqw D¾neqÁXm . HucS¿qw ttZe¿ot f2o }]Xy¸¿o² InWqÁXqaoÈ . eofÃq hio n° ]nSoÈntXeÁq Xu hmu\ioXt\ tInÁq ]»anwhw XoÁqÁq . tInSqwIn½qXpbo² t]½q NoduÃn³ hn[q jnb asKº³ B_ndesªw teÐq t]S¼q ITo\ueZ\ A\qõeo»q \fo qÁq . uPygmT° ]l¼tXÈnw fco— FÁn² uPygmT° Hcq õnKua ]l¼qÉq. IS² AXo}Iao»q cnPyº³ aq o Xu¥fenhoItj B_ndesªw teÉ¿o² f|nhwaq½o»q tInÈqÁq . FÁn² enhmXe¿o² Incyw Aºot\ AÈuÈn InWqÁXm .

¤ aineoZ|n° ]lbqÁq : “Xt hahswoI³ q \nfuan D]}Zeuan AhiyXubn ecq¿ob Hcq IqÊnct h|nõneoIanb Zqw_qªotb Ij¼m Aet\ hîn±\obn o Xt hahswoIjqanbo han[n\anbqw hqJanbqw Ccq¿n° ue¾o uetl bntXncq }]Inc¿odqw IkoeoÈntX Cco qÁXqtIn¾qan}XanWm a\qgy± D¾n ob fnhm}X}]Incw IqÊ nct\ Z7oÃo qÁXqw fo¸bo² t]Sq¿qÁXqw _uÐnehmXo²te»q hîn±u\n]uZfºtj tNÇqÁXqw . \qÅjqtS cnPyw õco qÁ a\qgycnPn în± q IqÊ ncqtS Zq±_qªotb \p wtNbmXq KqW_qªo tInSqÃn° Hcq f2o D¾nbocqtÁ¹o² B f2otb D]ubnKo»q Zq±ÅcynZbqw Zqgm}]es¿obqw a\qgyco² CÈntX B o jbqÁXÈntX ]otÁbqw IqÊwtNÇqÁXq eoucn[o ntX u\n ot n¾q\oÁm . a\qgyt\ hswo»Xq ttZew. ZqxJºjqtS DVet¿ÃÊobqÉ h±F hoªnкtjbqw X² ndw CtÈÁq eoNnco qI . FÁn² \qų a\qgy± q õeogyZ|±¿an\ºtjubn }]es¿oItjubn Aloen\qÉ f2oboÈn. Aetc Z7oÃo qIbqw tNÇqÁq. ¤ \odbo² ¤ eof|wõc\m Xn° Xt hswoItj Cºot\ Z7oÃo qÁXot\ \pXpIcoÃn° FÐq IncWºtjbnWq InWoÃn° IkobqÁXm? Xt h|bc¸bm que¾o Cºot\ ¤ hn[q jnb Xt hswoItj fo¸o qÁuXn. Aºot\ tNuǾoecqÁXq \oes¿oboÈn¿ Hcq uZngI±Åw XtÁbntWÁnIqÁq \nw a\qgycq XtÁ Aõo}]nbtÃSqÁXm . ¤ D]uZfº³tIn¾q KqWtÃSntX Nod± ]otÁbqw Zq±es¿obo² NnSqÁq . Cºot\ Z7\wtNÇqÁXq a\qgyco²XtÁ Hcq ZqcyfôoÁq uiXqentW¹o² ttZe¿o¹² AXm F}X A[oIw ZqcyfôoÁq IncWanbo¿pcqÁq . AXÈ IqÊwtNbmXecqtS \îbm que¾o Aetc Z7oÃq qÁuXn CXo² c¾o² GXq hwKXo nbndqw ¤ Z7\w IrSntX Incyw hn[oÃn° B ttZe¿oÁq IkobqÁXuÈ ? Hcq a\qgyt\ ueZ\ubn h¹Suan A\qõeoÃo qÁ }]es¿o \qų a\qgy± qXtÁ eyh\Icanb Hcq }]es¿obnWm . u\±X±Ãabnbo ]l¼n² uPygmTÁq a\ôodn n° }]bnhtÃSqw. ]ToÃqÉ a\qgycm CÈn¿etc ]ToÃo»qw a\qgye±\º³ Au\yn\yw hmu\io»qw ¦Iyanbo Ccou ¾XoÁqÉ ekoI³ FSq¿qw ]ud hîn±u\n]uZfº³ tNbmXqw ecqÁq . FÁn² ttZewXtÁ Xt hswoItj Cºot\ Z7oÃo qÁXoÁm FtÐncq hwKXo Dt¾ÁnWq u\nw ]lub¾Xm . 179 . IcqWnIc° FÁq ]lbtÃSqÁ B ttZe¿ou\n \oº³ ]lbqw}]Incw \oLbanbo ¤ f2o D¾nentX CcoÃn° ]nSoÈXn\qw . a\qgyt a\ôo²\oÁm BZy¿o² DVeo»Xm . FÁo½q ttZet¿ ¤ PK¿ot\ aqkqe\qw õco qÁ eofwõc° FÁ ÙoXobo² an}Xw ¨± qI. ttZew Dt¾uÁn CtÈuÁn DÉ enZt¿ aqkqe\qw XÉo Dt¾ÁqXtÁ Xp±»bn qI. h±Ff2obqÉ Hcq }hwnem Dt¾ÁqÉ Hcq hoªnÐt¿ÃÊobqw X² ndw X± onXoco qI. Incyw Cºot\ Cco quÄn³ ttZew ]n]I±Åº³ tNbmen° Hcq a\qgyÁm D¾neqÁ Deniºujubn enh\ububn \o±¿ntX AXq tNÇoÃo»ufgw Aet\ ITo\anbo fo¸o»q ueZ\tÃSq¿o \foÃo qÁXm FÐo\m ? CXq ain IwauÈ ? ttZew C}X _qªoip\Xbnbqw }Ircanbqw tNÇquan ? CuÃn³ }IohmXyn\oueZ]qhmXI¿o² ]lbqw}]Incw ttZew tNbmX fo¸Itj¿tÁ \nw u\n qÁXnbn² ttZew F}X IuTncanbqw \o±¥banbqw AXo}Ircanbqw a\qgyt\ fo¸o»Xnbo InWqÁq . hncw ]lbnw .W¿oÁque¾obntW¹o² ]n]otb Alobo»o½qXtÁ tNuǾXuÈ ? CXot\ÃÊo edob fnhmXÇ° CtÇtS Hcq }K×w D¾n obXo² ]l¼o½qÉXot hncw B ]qhmXI¿o²\oÁq enbo»q Rn° ]lbnw . Atȹo² ttZe¿oÁm Cwwu]ntd CÈnXn qenu\n Iqlbm nu\n A[oIcoÃnu\n IkobqÁe . tNbmX DSt\ IqÊ ntc ]oSo»q iowho»q Z7oÃo qen\nbo In¿oco quan ? Hco dqw tNbmIboÈ .

uKneoÀÃWo ±: BZnw FtÁncnjq¾nbo FÁq \qÅjqtS ioÐq]qcnWºjo² HÁqw ]lbqÁoÈ. a\qgy\m Fºot\ ¤ ttIIndqI³ . PK¿q aqkqe\qw Xnt\ Hcq }]uXyI }hwnem CÈntX D¾nboeÁXm FuÁn uKneoÀ°Iq½obqtS hoªnÐw ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: AtX . A±t uNnZyw HÁnÐcw . BZnw Hcq IqÊw Hcq}]nefyw tNbmXqu]nbo .tXÊqInc° ]otÁ FÐqXtÁ KqWI±Åw tNbmXndqw ]Ln¿n]týndqw ttZew Hcqeo[¿odqw Zb InWo n¿ anXocobodnWq }IohmXyn\oueZ¿o²XtÁ InWqÁXm. ar m . eoïo¿w. \qÅjqtS ]qcnWº³ uKneoÀ°Iq½o FÐq I¾q. tNeo aqXdnb C}Àobº³ FÈnw D¾nbo? CtXÈnw C}X fcobnbqw teSqÃnbqw FÐq IncyIncWºjnWm D¾n obXm? an[e°: fco. \qÅjqtS ]qcnWºjo² ¤ BZnao\m D¾nbXnbo ]lbtÃSqÁanXoco fn]ºjqw ttZeuIn]wtIn¾q eÁ ]ud anXoco ZqxJºjqw }IohmXyn\oueZ¿o² InWqÁXou\ n³ ejtc A[oIw InWnw. aco»n² FÈnw Xp±Áq AuÈ? \ot ¤ aXw ]ofnNq ³ q tInÉnw — aÊn± qw tInÉcqXm . BZnw tXÊqtNbmXXo\m Aet hÐn\º³IrSo FÐo\m ¤ ain]n]w A\qõeo qÁq ? ttZew Cºot\ FÈnw tNbmXo½qt¾¹o² ]otÁ FeotSbnWm Au¥i¿ot IcqWbqw \pXobqw ? ”– Cºot\bnWm ¤ ainbq2oan\nb fnhm}XÇ° ]lbqÁXm . B uNnZyw Rn° tNÇnw . obXntWÁq eoNn- 180 . uõngX|w FÁm F}Xubn }]nNp\anb Hcq C¹ocobôq _qq enbo»o½q ]l¼n² Bcq eof|ho qw ? AXoco t½ . IBm . AuÃn³ ttZeaotȹo² a\qgy° Xnt\ D¾nbo FÁnWq uKneoÀ°Iq½o ]lbqÁXm ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: a\qgy° FÁque¾n ¤ InWqÁ hId NcnNcºjqw ]udeo[ IncWºjo² \oÁqw f2oIjo²\oÁqw Xnu\ DVeo»q \olbqÁXntWÁnIqÁq Rn° ]lbqÁXm. uKneoÀÃWo ±: AuÃn³ a\qgy\q uetl KXotbnÁqaoÈ . uKneoÀ°Iq½oua\e°: BZnaot\ eof|hot ¾n . AXm CÈntX u]neqÁq–AXqu]ntd Ppe\qw . A±° uKneoÀ°Iq½oubnSq tNbmX uNnZyw A²]w Nod uõZº³ tNbmXn² \È Hcq Cwupgm fnhm}XÇ° tNbmXu]ntdbqÉ Hcq uNnZyanbo ecqw . }_n1W uIn]wtIn¾m FÁq ue¾ ]Xo}eXancnb hm}XpIjqtS uIn]wtIn¾qIrSo uZeIjqw a\qgycqw asKºjqw ]duÃnkqw Iqkºo _qªoaq½o Au\IP FSq¿q ]udanXoco h¹Sºjqw hÐn]ºjqw A\qõeo»Xnbo ]lbtÃSqÁq¾m . Rn° CXq eof|ho boÈn . AXo\m Abntjbqw AbnjqtS h±FhÐn\ºtjbqw ]cÄcbnbo FtÁÁqw \cIIr]¿o²\oÁm Hco dqw Ibln° ]nSoÈn¿eo[w C½qIj¼q . AXoÈnXneqÁq . uKneoÀÃWo u]neqÁq? ±: AuÃn³ Hcq a\qgy° aco»nudn ? Aet Ppe° Fº½q uKneoÀ°Iq½oua\e°: Fº½qw u]neqÁoÈn . C}X A[oIw eoïo¿ºjqw uõngX|ºjqw }IohmXyn\oueZ]qhmXI¿o² InWqIboÈn . Hcq I¿qÁ Xoco tISq¿obn² Alo FeouS q u]neqÁq ? FeouS qw u]neqÁoÈn . uZeîncqtS uIn]wtIn¾m . Hcq }]uXyI }hwnem D¾n coÃn° hwKXo CtÈÁq Rn° ]lbqÁq . \qÅjqtS ]qcnWºjo² ttZeuIn]wtIn¾q an}XaÈn ttZeõ2încnb ai±goancqtS uIn]wtIn¾m . uKneoÀÃWo ±: Aºot\ ]lbcqXm .

AXqtIn¾m Rn° uPygmT° Alobn°an}Xw Nqcq o ]lbnw . Atȹo² ]uÕ}ÀobeoIncºujnSq hwbqXºjnb hId fcpcºjquSbqw D²]¿otb u\nw hr¸maanbo fnhm}XhoªnÐanb AlouenSqIrSo u\n quÄn³ ¨ucn PÐq BZobo² DVeo»Xm 181 . Nqcq o ]lbqÁXo² Ft Xn²]cyw hm]wanbo InWoÃn° Ikobquan FÁm F\o q hwfbw . ]¿q ]Xo\ÕqZoehw B ue½nj\qanbo hı o»oco quÄnkbm m B ]qkq Xnt\ te½nj\nbo¿pcqÁq . Cºot\ A\ÐuInSo hweecºjn² Hcq hn[\w uetl hn[\ºjqanbqÉ uN±»bnudn Befyºjnudn AXot HÁnat¿ KqWeqw h|õneeqw eo½q }IuaW}IuaW atÊncq h|õne¿odqw KqW¿odqanbo ecqÁq .an[e°: Aºot\ Aõo}]nbtÃSqÁXo\qÉ IncWº³ Nqcq bo ]lbr. Cºot\bqÉ NoÈlbnb hn[\º³ u\n obn² HÁo²\oÁq atÊnÁm D¾neqÁ h|õnew Alobnw. ]otÁbqw ejcqÁq . FÁn² . ¨ucn hn[\w Hcq }]Inc¿odqw KqW¿odqw Cco qÁXm IndnÐcwtIn¾m atÊncq }]Inc¿odqw KqW¿odqw BboecqÁq . FeotS \oÁnWm F}X A\e[o NoXdqI³ C}X ¸WwtIn¾m D¾nbXm? ttZew AuÃn³ D¾n obuXn . BZy¿o² F}Xubn AWqan}Xanb Hcq PpePÐq }IuaW A\e[o A\e[o IndwtIn¾q Ppet Befy}]Inceqw B}Ki}]Inceqw AXot\n¿ uZinIsXoItj h|²]wh|²]w uõZanbo AXnXqInd¿q anlo }IuaW CuÃn³ \nw InWqÁXqu]ntd a\qgyt uZinIsXobodqw h|õne¿odqw eÁq uN±Áoco qÁq . CXq t]Êq¾nbuXn . ¤ PK¿m FÈnw A\nZobnb Indf2obndqw ¨ucn ehmXq jqtS hw}fbºjndqw hw}fbnõneºjndqw Xnt\ D¾nbo \ol¼qeÁXqw Xnu\ \fo»q u]neqÁXqw BIqÁq FuÁ eoNncoÃn° ekobqÉq . entÉôm . }]uXyIw Hcq }hwnem ¤ PK¿odqÉ FÈn ]Zn±Yºtjbqw teuFtl D¾n obXtÈÁq InWoÃn° ]ud Zswnкjqw D¾m . \\eqÉ ]qXqaBo² Iqtl Xpbou½n auÊn NrSq]oSoÃo»ufgw XWqÃqÉXnb Hcq hn[\wtIn¾q hn[ncW enbqeo\q hm]±foÃn° ]nSoÈn¿eo[w Hcq \ndÕqaWo rlm B Ùdt¿ AS»qarSobXo² ]otÁ B ASÃm FSq¿q u\n obn² ]duÃnkqw B Ùd¿q du¸n]d¸w tNlob h|cr]ºjqÉ NoX² FÁq ]lbqÁ tejq¿ Hcq eI }]nWoI³ FjIo ]X»q \S qÁXq InWqÁq. ¿o² hm]wan- uKneoÀ°Iq½oua\e°: Nqcq ¿o² hm]wanbo ]lbn° }]bnhw . iBdo FÁ Hcq aineoZ|n° ]lbqÁq: ‘Ppe\qÉ hId PÐq jqtSbqw . CXq}]Incw XtÁbnWq a\qgyt D²]¿obqw . Un±Fo° ]lbqÁq : ‘hn[ncW hn[\º³ m ]I±». \nfw CXqI³ h|õnue\ DÉXnIqÁq . ej±». ]otÁbqw anlqÁq . an[e° FtÁuÃntdXtÁ ¤ hwKXotbÃÊo ]ud ]qhmXIºjqw enbo»o½q¾tÈn . “ao$± }_nUmjneot ]qhmXI¿o² A[oIeqw õnKw }IohmXyn\oueZ¿o² PK²hswo D¾nb h|õnet¿bqw Indt¿bqw ]lbqÁXm FÈnw fqªua Ijeqw AhwõeyeqantWÁq InWoÃn\qÉ hwKXoItjbnWq ]l¼o½qÉXm . Ft ttIbo² CuÃn³ DÉ ¤ ]qhmXI¿o²XtÁ ¨ucn õnKº³ enbo»q ]lbnw . AXÈ Nod IncWºjn² Au\yn\yw hw}fbo»uÃn³ Xnt\ D¾nboeÁuXn ? ]otÁ AXo² Hcq NoXdot\ubn Atȹo² AXo² A²]w edob Hcq ]qkqeot\ubn ue½nj° FÁq ]lbqÁ Hcq }]nWo FSq¿m AXot Ir½o² ebm qÁq . AXqItj qlo»m CeotS ]l¼o½m BefyaoÈ . ’ CXo\q ZswnÐanbo ]ud hwKXoIujbqw Un±Fo° FÁ fnhm}XÇ° ]l¼oco qÁq . Un±Fo° aqXdnb ]ud fnhm}XÇîn± PKZq²]¿otbÃÊo ]l¼o½qÉXq hr¸maanbo BudnNo»n² ¤ InWqÁ hId NcnNcºjqw ‘Ctejyrg° ’ FÁ D²]¿oh}ÄnZ }]Incw Xnt\ DVeo»q eÁXntWÁq InWnw . CXq hn[ncW h±F]Zn±Qºjodqw Xnt\ DÉ Hcq f2obnWm.

cnPy¿m hnan\yw asKºtjuÃntd DÉ a\qgy° CuÃn- uKneoÀ°Iq½oua\e°: ]¾q Rn° ]l¼ Indw Rn° ]l¼ anXocoub a\qgy± D¾nbocqÁqÉq.¨ucn }]uXyIIncWºjo² \oÁntWÁq tejoenbo InWnw . _odn¿obo² Aºot\ BbocqÁqenboco nw . uKneoÀ°Iq½oua\e°: fco . h±FPKZÐcynaobnbo IncqWyar±¿obnbqÉ Hcq }hwnem ¤ PK¿oÁm CtÈÁq fqª }õnа an}Xua ]lbqIbqÉq . uKneoÀ°Iq½oua\e°: Rn° Hcq IncqWynar±¿oubbqw PKZÐcynaoubbqw InWqÁoÈn. Hco dqw hÅXo qIbqaoÈn . BZy¿o² I¾Xnbo AlobtÃSqÁ Ind¿q a\qgy° GXn¾m Hcq asKwu]ntd fqªasKºjqanbo XÅo² XÈo aÈo½qwtIn¾q Kqinenhw tNbmXq Iko»ocqÁ Hcq PÐqXtÁbnbocqÁq . ain A_ªanb hoªnÐanWm ¤f|c° CtÈÁqÉXm. CXq hn[ncW ]d PpePndºjo² h|Xhoªanb Hcq f2obnIqÁq . uKneoÀÃWo ±: AXo\m FÐq }]anWw ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: fnhm}X}]Incw DÉ Aloeq XtÁ . B}^o kqw D¾m. CXq}]IncwXtÁ. uKneoÀÃWo ±: FÁn² \p CuÃn³ ]l¼Xo² HceÙan}Xw ioÀqfnhm}X}]Incw A²]w H qÁq¾m. \qų NqÊqw InWqÁ A\ÐuInSo PpePndº³ ¤ IncWºjo² Xnt\ DVeo»qw ej±Áqw ]cÁqw \fo»qw InWntXbnbqw ecqÁXq InWqÁq . uKneoÀÃWo uan? ±: FÐq fnhm}Xw ? \p u]±]l¼ hnbmeîncq¾n ob fnhmX- uKneoÀ°Iq½oua\e°: Aecqw AetcuÃntdbqw AXod[oIeqw fnhm}X ]coÇn\aqÉ BjqI³ FkqXob ]ud }K׺jo²\oÁnWq Rn° ]lbqÁXm . }_nUmjn FÁn³ ]lbqÁq: ‘\aq m CXqetc Io½oubSu¿njaqÉ AloeqIjo² \oÁm BZobo² a\qgytc I¾ Ind¿o² Ae± CuÃn³ InWqÁ }]IsXeqw h|õneeqw DÉ a\qgytcuÃntd BbocqÁoÈn . Aºot\bqÉ f2o CÈntX PpePndº³ HÁqwXtÁ CÈ. 182 . FÁn² }IuaW CuÃn³ a\qgy° F}X f2\qw _qªoan\qw h±eeoZKmª\qw Bbo¿p±Áoco qÁq . AXqu]ntd asK}]nbanb a\qgy° CuÃnkqaq¾m — CuÈ an[en ? an[e°: D¾m. \p ]l¼}]IncwXtÁ . ’ FÁoºt\bnWm }_nUmjn ]lbqÁXm . ]u¸. CuÃn³ \aq m Aloeq Io½p½qÉXoÁqw }]nNp\anbo ejtc uInSo hweecº³ aqÄqÉ ÙoXo F\o u\n o Aloen° hn[o qÁqte¹o² C}Àob\ogmTanb Ppet\ eio qÁXoÁqaqÄq ]udeo[ PpeZfIjo² CuÃn³ InWqÁ ha±Q\nb ¤ a\qgy° IoSÁocqÁq FÁm Hcqhabw InWn° IkobqtaÁq Rn° eoNnco qÁq. ” uKneoÀÃWo ±: a\qgy° BZyw Kqibo² asK¿ot\uÃntd IoSÁq FÁq Bcq eof|ho qw? ]u¸. uPygmT° A}Xu¿njw hÅXo»quen ? uKneoÀÃWo ±: Rn° FÐq hÅXo»q ? \p ]l¼Xq bntXnÁqw Rn° hÅXo»o½oÈn. Aºot\ FÈnw ecqÁXq enh\ncr]anbo ttZeI²]\bn² BtWÁnIqÁq \qÅtS fnhm}Xw . ’ Cºot\bnWm iImhdo FÁ aineoZ|nt Aõo}]nbw . \qÅjqtS fnhm}X¿odqw BZyw XsWw aqX² ]ud Pîºjqw Iko¼o½queWw a\qgyPîw Io½n° FÁq ]lbqÁq¾m. ¤f|c\otÈÁuÈ \p ]lbqÁXm ? AXm ¤ Pîw hÅXoÃn° ]nSoÈn .

fqªnfqªaoÈntX Beqw. FÁn² Rn° enhmXe¿o² ioÐqaX nc\tÈtÈn . \p C}X a\qgytc tInÈWw . \p C}X a\qgytc c¸o Ww. FÁn² aX¿ouî² Ùn]o»m FSq¿o½qÉ ¤ IW m F}Xbqw tXÊntWÁm Au¥iw InWo qÁq . CXo\m F}Xtb}Xubn aqÄqw CuÃnkqw F\o F}Xubn Indeqw ¤ InWqÁ hId a\qgycqw ttZeeÀ\w ¨ucn }]Inc¿o² tNbmXqeÁoco qÁq FÁqw. aqÁrÊotXnBrtÊnÄXq uInSo c¾qd¸wu]± }IohmXyn\oaX ncqw .uKneoÀÃWo ±: Bt½. Cºot\ FkqXo Xp±»bn ob Incy¿o² ]otÁ a\qgy\m FtÐncq f2obnWm DÉXm? “\p CÁ}]Inc¿o² Ppeo Ww . AXq fcobntWÁqÉXoud q udfw hwfbaoÈn . }_n1Wtc iowho qw . \ocpf|caX n± BIÃntS ]¿njqIjq¾nequan uKneoÀ°Iq½p ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: A\e[o d¸w BjqI³ CuÃn³ \ocpf|caX ncqaq¾m . ¤ tXÊq h±Fhn[ncWbnbo D¾neqÁXnWm . õraobodqÉ P\ºtj qlo»q IW m FSq qÁXm FÈnw ¨ucn aX¿o² DÉ BjqI³ C}Xbo}X FÁnWm . ¤ \ocpf|choªnÐoI³ CtÇtS ¤eo[w ¨ucn _qm FkqXo¿qSºobuX DÉq. FÁn² AXq IW o² InWo nloÈn . ]otÁ B hn[qenb a\qgy\m FÐq h|f2obnWq DÉXm? Aeu\nSq I²]o»Xot\ Ae° tNÇqÁq . Ccq\rÊo \ndquInSo c¾qd¸wu]± aiÅZpbaX ncqw . IdobqK[±Åw FuÁ ]lbqÁq- uKneoÀ°Iq½oua\e°: FÁn² ]otÁ CXot\ qlo»m FÐo\q uPygmT° eyh\o qÁq? IdobqK¿o² a\qgy± \ocpf|caX ncnbo ecWtaÁq uPygmT° ]lbqÁ ttZew I²]o»o½qÉXntW¹o² ]otÁ Rº³ \ocpf|caX ncnbXm BLcyuan? ioÐq jqtS fnhm}Xt¿uÃntd C}X Abq2obnbo Ftйodqw Du¾n ? HtcS¿q ]lbqÁq a\qgy° P\o quÄn³XtÁ Ae\q õneobnbo D¾nen° u]neqÁ hId AeÙItjbqw Xdboudn auÊn }_1nem FkqXote»oco qÁq FÁm . ¤ õraobotd BtI P\ºjo² \n\rÊÕquInSo Blqd¸wu]± _qªaX ncqw . uKne[w tNÇqw . \rÊo Fkq]¿o\ndquInSo c¾qd¸wu]± ioÐqaX ncqw AÄXqd¸wu]± PrXîncqw auÊnucn}]Incw eo}Kincn[\ ncnb ]deIbnbo \rÊo]Xot\½quInSo a\qgycqw Dt¾Áq }_nUmjneot ]qhmXI¿o² InWqÁq. AXqtIn¾m ttZew Dt¾Áq eoNnco ntXbqw eÀo ntXbqw DÉe± ejtc ¤ udnI¿o² Dt¾¹odqw F}X Dt¾Ám CuÃn³ IW n n° }]bnhanbo ecqÁq . ]ql¿lobqÁoÈn . ” FÁq tejoenbqw Xp±»bnbqw FkqXoeo½o½nWt}X a\qgyt DVew . ]otÁ ¤ I²]\I³ }]Incw ¨ucn Incyw InWquÄn³ FÐnWq C}X FÈnw uPygmT° Bu¸]o qÁXm? uPygmT° IdobqKa\qgy\uÈ ? uPygmT\m ¤ I²]\I³ hw_áo ouÈ? ainIww! Cºo\t¿ eoUmVo¿w Du¾n ? Cºo\t¿ Abq2o 183 . AXq ]u¸. Au\Ieo[ ]n]I±Åº³ tNÇqw ak ue¾u]ntd D¾neqIboÈ . \pNîn± q aiX|w ecqw. tNbmXqecqtaÁqw F\o m DlÃq¾m . CXo² ¨ucn aX¿o² \ocpf|caX n± ejtc D¾nboco qw . Ae° tNÇqÁ tXÊot\ qlou»n KqWI±Åt¿ qlou»n FÐo\q ]n]o FÁqw hqIsXo FÁqw ]lbqÁq? IdobqK¿o² P\º³ m ¤f|chmacW D¾nIboÈn . uKneoÀÃWo Éq. Cºot\ ]udeo[ I²]\Ijqw tNbmXqte»Xnbo ]lbqÁq . ±: ain]n]w CXq uI³ qÁXm . \p CÁoÁ I±Åº³ tNÇWw . ]ToÃqw Aloeqw A[oIanbqÉ brulnÃq cnPy\oenhoIjodqw Auaco ncnPy\oenhoIjodqw A\e[o ainîncnb BjqI³ \ocpf|caX ncntW¹odqw u}]n½$Âm Atȹo² ulna°Iu¿ndo naX ncnbo IW o² tXÊnbo uN±¿oco qÁq FÁnWm AbnjqtS Aõo}]nbw . ]otÁ Aet\ . õrao eojbqIboÈn . CuÃn³ adbnj¿o² Inu\gqanco IW m FSq¿Xo² FtÁ ioXqaX n± FÁuÈ uN±¿oco qÁXm .

ao²½°. th\ n aqXdnbecqtS hoªnкtj InWo qÁ ]qhmXIºjqw ao²½tÂbqw ugImhm]oblotÂbqw _q qIjqw XÅo² FÐq hw_áanWm ? AXqu]ntd CuÃn³ u\nw hwhnco qÁ hwKXobo² ioÐq ³ qÉ ]qhmXIº³ cnanbWeqw õncXeqaÈ. õnKeXw. uKneoÀ°Iq½oua\e°: ]otÁ . ]otÁ ¤eI _q qI³ GtXÈanWq hwhmIsX¿o² DÉtXÁq uKneoÀ°Iq½o ]l¼quI½Xodqw F\o m BLcyw uXnÁo . \qÅjqtS ioÐq jqtS CSbo² ainîncnb }K×I±¿n încqw AttZ|XoIjqw D¾nbo½m CuÃnkbm m HÁqc¾nbocw hweecº³ Iko¼q . Rn° AXq ]l¼Xouî² FÐo\m Bu¸]o»q? an[e°: ]lbnw. ugImhm]ob± CetcÈnw FkqXob Incyº³ uetl . i±_±½m hmt]°h± aqXdnbe± FkqXobXm CÇotSbnWm . AXot IncWw . ]otÁ FÐq tNÇqw ? eoUmVo¿w FkqXo nWqÁXm FÈnw hn[q ³ eof|ho qÁq . ¤ HÁqc¾nbocw hweecºjo² Io½ob AloeqI³IrSo CtÃnkt¿ CwBpgqeoZ|nîn± q D¾m . AuÈ ? eoNo}XwXtÁ . hmInÀw aqXdnb ]qcnWºjqw Hcqu]ntdbntWÁq an[e° ]lbqÁquen ? an[e°: Ahw_áanbo [sXKXobnbo hwhnco cqXm . FÁn² uKneoÀ°Iq½o ioÐqaXt¿ Zqgo qÁXouî² Rn° Bu¸]o qÁoÈ. CwBpgqan}Xw ]To» }_nUmjneot _q qw. hne[n\¿o² BudnNo»q ]lbr. uKneoÀ°Iq½o ]l¼Xq ioÐq ³ q hwhmIsX¿o² DÉ hId _q qIjqw Hcqu]ntd ]r±Fn]ceoucn[ºjnbqÉ hwKXoItjt n¾q \ol¼oco qÁq. i±_±½m hmt]°h± aqXdnbecqtS _q qIjqw enbo»m AXodqÉ ubnKyXItj an}Xw Alo¼Xo\n² ubnKyXbqÉ }K׺³ ioÐq ³ Bcqw D¾n p½otÈÁq uKneoÀ°Iq½o Fºt\ ]lbqw ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: Un±Fo° aqXdnb ainfnhm}XÇîn± D¾n ob ]qhmXIºjqw \qÅjqtS hwhmIsX¿o² Abq2oIjndqw AhwõeyneÙIjodqw \olbtýo½qÉXnb õncXw. Ae± ]oÄqÉ eoZ|nîncnIbn². Ae± aqÄqÉ eoZ|nîntc n³ A[oIw AloeqÉe±XtÁ . Un±Fo°. õncXw .Du¾n }_n1WcqtS }]n[n\yXbm qw ubnKyXbm qwue¾o an}Xw Aeco² Nod± FkqXp½qÉ ]qhmXIºjÈntX ioÐq ³ m ¤eI hwKXoItjÃÊo AloeoÁq uetl bntXncq an±\eqw CÈtÈn. uhn}I½phm. hmInÀ]qcnWw — AuÈ ? CXnWq ioÐq jqtS }][n\\}K׺³ . }_n1W± FkqXp½qÉ Nod eod]oSo» ]qhmXIºtj qlo»q h|²]ta¹odqw uKneoÀ°Iq½o m Aloeq¾nbocqtÁ¹o² ¤eo[w ]lbqÁXÈ . ¤ }K׺tj AuÈ aqJyanbo ]lbqÁXm ? an[e°: AtX. CXqItjbqw ]lbqÁq¾m. cnanbWw . ¤ }K׺tj aqJyanbo ]lbqÁq¾m . an[e°: uKneoÀ°Iq½o CuÃn³ ]l¼Xq edob uõngX|anWm . õnKeXw . uKneoÀ°Iq½oua\e°: AuÈ . ioÐqaXw CuÃn³ BNco»qecqÁanXoco ejtc Abq2obnbqw ]r±Fn]c eoucn[ºjnbqw DÉ D]uZfºjodouî² BtWÁqÉXoud m F\o q hwfbaoÈ. iImhodo . uetl ¤ hn[q ³ q bntXncq _q qIjqw CtÈÁnWm . entÉôm . an[e° . AXq}]IncwXtÁ CwBpgo² ao²½t ‘]nlttUhm udn$m ’ ugImhm]oblqtS \nSIº³ . uKneoÀ°Iq½oua\e°: ]otÁ GXnWm ? an[e°: CuÃn³ uKneoÀ°Iq½o FÐq enZw tNÇqÁquen AXnb \ocpf|choªnÐwXtÁ AXoainîncnb ioÐq ³ F}Xubn aqÄm — GIuZfw c¾nbocw 184 . Aºot\XtÁbnWm }]nubW udnI¿o² DÉ atÊÈn aXºjqw .

AXq ttZew CtÈÁq tXjoboÃn° aq°]l¼ecqtS }]XoIrdX}Ð ncnb Nod \ocpf|caX n± FkqXp½qÉ uõngX|ºujbqw Zqcy2oIujbqw BIqÁq. CuÃnkqw D¾m . c¾naXm. A±° AXm BudnNo»m iImhdo FÁ aineoZ|n° \ocpf|caX ncu\n FÁq Xp±»bn quI ue¾r . ¤ hwKXotbÃÊo F}X enZo»ndqw Hcq ^deqw D¾neqÁXtÈÁm F\o q uXnÁqÁq . eynht D¿capanwh—Atȹo² ueZnÐw . ” Cºot\bnWm iImhdo FÁ ain eoZ|nuÂbqw aÊm A\e[o AXo_qªoanîncnb _odn¿o ncquSbqw Aõo}]nbw CuÃn³ \o² qÁXm . ¤ Zqcy2oI³ Rn° aqÄo² ]l¼ eoZ|nîncqtS Zqcy2oIuj n³ ]u¸. CXo\q ]ud }]anWºjqw D¾m. \ndnaXm. KvXat tt\bnboIhoªnÐw . AXm FÈnw CuÃn³ ]l¼o½m BefyaoÈ . I]odt \ocpf|chnwJyhoªnÐw . CÈn . GXq }]Incanbndqw CtXÈnw bq2obq2anbo ]l¼q u_nªytÃSq¿n° }]bnhw . B aineoZ|n° ]lbqÁq : ‘\o±õnKyefn² CXqetc enbou ¾o eÁqu]nbo½qÉ bq2ofr\yanbqw hncaoÈn¿XnbqaqÉ Nod }]hwKºjodqw Ie\ºjodqwe»q ttZe¿ot h|õneu¿bqw uNwIujbqw h|cr]u¿bqw AeÙubbqwIqlo»q Nod eoZ|nîn± Alo¼q FÁq \So»m AXqItj tXjobo qÁebntWÁm Du¥fo»m FkqXp½qÉ Nod hwKXoItjuÃntd A_ªanbqw Abq2obnbqw ]coinhubnKyanbqw Rn° uetl Hcq hn[\w an}Xua enbo»o½qÉq. hnwJyw FÁq ]lbqÁ I]odai±gobqtS hoªnÐw F¾nbocqÁq ? Blqeo[anWm ioÐq ³ q hoªnк³ D¾nbocqÁXm. AXot X±Ãa Rn° ]lbnw . HÁnaXm. ioÐqhoªnкjo² \oÁqXtÁ ttZew FÁXm Aloen\qw KqWoÃn\qw hn[ncWa\qgy\q IkoeoÈn¿ Hcq f2o FÁnWq u\nw AlobqÁXm . FÁn² B hoªnÐw fqª AttZ|XoI³ ]lbqw}]Incw XtÁ¿n° AlobqÁXnWm ttZet¿ AlobqÁXm . uKneoÀÃWo ±: FÐnWq Iq½n \p ]lbqÁXm ? ioÐq FuÃntk¹odqw D¾nbo½qu¾n ? ³ q \ocpf|caXw an[e°: hwfbwIrSntX D¾nbocqÁq . Pboao\obqtS ]r±Fapanwh . an[e°: D¾m. A[oIco quan FÁq Rn° hwfbo qÁq . arÁnaXm. Aºot\ Du¾n ? ±: \ocpf|caXaoÈn \ÅqtS fnhm}X¿o² . FÁq an}XanWm . 185 . Ce± m HÁqw \ocpf|caXaÈXtÁ. uKneoÀ°Iq½oua\e°: Aºot\ubn. BlnaXm. CXo² I]odt hnwJyw fqª\ocpf|ct¿ D]uZfo uKneoÀÃWo qÁq . ]XÝdobqtS ubnKeqw õKe²KpXbqw . ¤ \ocpf|choªnÐt¿ÃÊo uKneoÀ°Iq½oXtÁ ]l¼ iImhdo FÁ fnhm}XÇt h|Ðanb Aõo}]nbw XtÁ. HucS¿m Au¥iw ]l¼o½qÉXm F\o q a\x]nTanbo uXnÁqw . IWnZt ttefogyIhoªnÐw .hweecº³ »nudn? q aqtÄ — tNbmXo½qw Hcqeo[w Ùn]o»o½qw Dt¾Áq Rn° InWo- uKneoÀ°Iq½oua\e°: Aºot\ Du¾n ? an[e°: ]otÁubn? HÁqw AlobntX _ªtým Ftйodqw ]lbntX hne[n\¿o² uI³ r. AÕnaXm.

õraobodqÉ ]udeo[ hn[\º³ m Au\yn\yw hw}fbºujbqw hw}fbõneº186 . Xt hahswoItjubn aÊqÉ PpePÐq tjubn iowho»nudn [±Åt¿ teSo¼nudn. XºjqtS hahswoI³ q KqWu¿bqw u}fbôou\bqw hqJu¿bqw ecq¿n\nbo½nWq _qªoanîncnb P\º³ FÈnbmu]nkqw }faou ¾Xm . AbhmInÐeqw udnieqw XÅodqÉ BI±gWf2otb u\nw AlobqÁXo\n² AXo²\oÁq hb°ôqItjt n¾q ]ud eoZyIjqw u\nw BudnNo»m D¾n qÁq . ]cZnchwKw tNbmXnudn . ]lbqen° hb°ôoÁm Befyeqw CÈ. hn[ncWa\qgyPpeoI³ q ejtc uZngºjqw Iwºjqw D¾nboecqen° IncWanbo ecqtaÁqIrSo Rn° õbtÃSqÁq . ttZew Dt¾Áq InWoÃn° ]¿q hwKXoItj ]lbqÁq . ttZew CtÈÁq Ùn]oÃn° DÉ hwKXoI³ FÈnw fcobntWÁqw hXyantWÁqw DÉ Hcq u_n[w a\qgy± q eÁqu]nbn² AXq\oao¿w Ae± q¾nIqÁ h¹Sºtj ¨± quÄn³ B Hcq hwKXoXtÁ Aºot\ Hcq \ocpf|cX|w t]nXqeo² a\qgy± q ecq¿cqtXÁq _qªobqÉ FÈn a\qgyu\bqw Aõo}]nbtÃSq¿qw FÁqÉXoud m F\o q udfwu]ndqw hwfbaoÈ . ttZew Dt¾uÁn CtÈuÁn DÉ hr¸maÙoXo B± qw Aloen° IkoIbotÈÁq _qªoanîncnb fnhm}XÇîn± hÅXo qÁXnbn²XtÁ ]otÁ Ae± tNuǾXm ¤ hwfbt¿ GXq \odbo² \o±¿qÁXnWm a\qgy± q ]ct D]Incanbo ecqÁXm FÁqÉ BudnN\bnIqÁq. hb°ôm ttZew CtÈÁqÉ D]uZft¿ tNÇqÁoÈ . ¤ udnI¿o² D¾neqÁ Z7\bmu n fo¸bmu n Aean\¿ouÁn ]qlta acWufgw ttZew aqÄntI rSo Xn° IqÊ nc\nIqtaÁqÉ Hcq õbw Hcq a\qgyÁm D¾neqÁXm ¤ Zqgm}]es¿oI³ m Hcq A[oI \oencWuiXqenbo ecqÁXnbocot AXm CÈnbmatNuǾqÁ Befyw FÐnWm ? ttZew FtÁncq f2obotÈÁq uIedw hwfbcioXºjnb hwKXoItjt n¾q InWo»q u_nªyan qen° Hcqe\q Ikobqta¹o² Aºot\ tNÇqÁXo² Rn° Bu¸]o qÁoÈ . B ]¿q hwKXoIujbqw \ocpf|caXenZw tNÇqÁe\q Xptc J7oÃn° Ikobn¿]¸w ttZew CtÈÁq InWoÃn° uetl ]¿q hwKXoItj ]Icw ]l¼q hn[ncW a\qgycqtS a\ôoÁq }õnÐoecq¿o a\qgyt\ eyh\¿o² eoSqÁXq IwaÈubn ! ttZeeof|nhw D¾neqÁXqtIn¾q }]]Õ¿o² KqWaÈntX uZngw HÁqw D¾nIqÁXtÈÁq InWquÄn³ B eof|nht¿ hwfbcioXºjÈn¿ hwKXoItj ]l¼q]oSoÃo n° FÐo\nbo½q }fao qÁq? Ijeq ]l¼nudn A\yt aqX² A]ico»nudn . Aºot\ Xp±»bnbo InWoÃn° IkobnXoco quÄn³ eÈ hwKXoIjqw ]l¼m a\qgycqtS _qªotb egjn qÁXm FÐo\m ? ‘hb°ôm ’ FÁm CwBpgo² hn[ncW u]cq ]lbtÃSqÁ fnhm}XeoZyIjn² CXqetc ]ud}]Inceqw hwfb¿o² IoSÁocqÁ ]udeo[ hn[\ºjquSbqw ehmXqXIjquSbqw h|õneu¿bqw DVeIncWu¿bqw eyn]ncu¿bqw f2oubbqw Iqlo»qÉ XX|ºtj \aq m Aloen° Iko¼o½qt¾¹odqw B ‘hb°ôq ’Ijn² Hcq ]cnf2o ¤ udnI¿o² InWtÃSqÁ h±FNcnNcº³ qw BZy IncWanbo CtÈÁq u\nw Hco dqw AlobqÁXÈ . ]otÁ Ft h|Ðeof|nht¿ qlo»q ]lbnw .brulnÃodqw aÊqaqÉ ]ud eoZ|nîn± (Un±Fo° aqXdnbe± ) ]l¼ Ppuen²]¿o}Iaºujbqw aÊqw _qªoanîncnb ]dcqw Aufgw eof|ho»o½oÈ . \ocpf|caXw }]]Õ¿o² D¾n oebm qÁXqtIn¾q bntXncq }]ubnP\eqw CtÈÁq an}XaÈ . Ft Aõo}]nb¿o² HÁnaXq \ocpf|caXw hn[ncW ¦ioIhqJ¿oÁqw hîn±\nNnc¿oÁqwXtÁ GÊeqw uZngIcanb aXantWÁnIqÁq . FÁn² ¤ ehmXq ³ q h|Xhoªanbo InWtÃSqÁ f2obqtS BZyIncWw FÐntWÁq hb°ôq ]lbqÁoÈ . AXoÁqÉ hwKXoItjbnWm HÁnaXq Rn° ]lbn°u]neqÁXm.

AXqtIn¾m. a\qgyt BZneo\m ¦ioIhqJw eo½n² Io½n°]nSqÉ hqJt¿ qlou»n. a\qgy± m hîn±\n\qgmTn\¿oÁqw Au\yn\yenedyaq¾nen\qw }IvcyI±Åº³ tNÇqÁXo² õbt¿ P\oÃo qen\qw CiudnI¿o² a\qgyhaqZnb¿oÁq hqJanb ÙoXobodqÉ \oenh¿oÁque¾o BNco»qecqÁ ¨ucn \o_á\Iujbqw \SÃqIujbqw f½ºujbqw h}ÄZnbºujbqw \od\o±¿qen\qw ]otÁ eoufgo»q a\qgy\m A\o±FN\pbanbeo[w õb¹canbo D¾nboecqÁ NcaInd¿qÉ AXyÐh¹S¿oÁm Adm]w Hcq Bf|nhu¿ubn \oes¿oububn tInSqÃn\qw ttZeeof|nhw u]ntd atÊnÁqw D¾nIbotÈÁm F\o q \È u_nªyaq¾m. ÙoXotb qlou»n hb°ôqI³ t\ntÅ bntXnÁqw Alobo qÁXqw ]ToÃo qÁXqw AÈ. ttZeaotÈÁqw acWu¿nSqIrSo hIdw Aehn\o»q FÁq Xp±»bnbqÉ Aõo}]nbw D¾nbo AXyáInc¿o² A\ehn\anb ZqxJ¿o² epWq Ppe° u]nequÄnkt¿ eyh\w HÁm ¨±¿n² a\qgy\q \ÈXq ttZeeof|nhw D¾nboco qÁXntWÁq }]Xy¸tÃSqw . a\qgyt NcaInd¿q ttZeeof|nhw HÁqtIn¾ÈntX AXoZqxJ¿n² u¸nõo»oco qÁ Aet a\ôot\ atÊnÁo\ndqw hanf|hoÃoÃn° ]nSotÈÁq hm]wanWm. HÁnaXm. qÁ Hcq Ppeo- CXoÁq }]XoIrdanbo a\qgyt NcaInd¿q Xt BZneo\m Hcqeo[w KXo . ]u¸ . ¤ \ocpf|caXt¿ C}X uLngo»q ttZew CtÈÁq ]lbqÁecqtS acWnÐyInd¿m Ae± m D¾nen°u]nIqÁ h¹Sw . a\ôodq¾nbndt¿ Hcq hqJt¿ qlo»m HÁm BudnNo qI. hn[ncW ttZeeof|nhaqÉe± m B Ind¿m D¾neqÁXou\ n³ F}Xbqw A[oIco»oco qw FÁqÉXoÁq hwfbaoÈ. Xt h|ÐuZiu¿bqw a ujbqw õncyubbqw AÅubbqw uhnZcînucbqw [\u¿bqw hqJu¿bqw FÈnw eo½m CXn Xn° \fo qÁq. ¤ \ocpf|caXt¿ Ùn]o n° }fao \qgy\q ejtc AbfhmIcanbo ecqÁXntWÁq Rn° ]lbqÁq . eoIncw CXqIujbqw Alo¼m AeItj a\qgy± qwaÊqw }]ubnP\ubnKyanbo¿p±¿qw PpePÐq ³ m ¦ioIhqJn\qõeºtj D]cyq]co e±ªoÃou ¾Xoud nWq hb°ôqIjqtS Du¥fw. ttZeeof|nhw FÁXm . F\o X\o q bntXnÁqaoÈ . qÁXqXtÁ a- F\o Ft eof|nht¿ qlo»q ]lbnw .ujbqw ecq¿obqw AXqIjqtS hr¸maXX|ºujbqw AXqIjqtS f2o . Xt Ppe° CXn Xoco tISqÁXqu]ntd CuÃn³ u]neqw . Aºot\ Cco quÄn³ C}X A[oIw Indanbo a\qgy± BZco»qeÁ ¤ ttZeeof|nht¿ ainhw}fb}KhmXºjnb Nod hwKXoItjt n¾q \oug[o»q ttZeaotÈÁq Ùn]o n° ]qltÃSqÁXm GÊeqw tXÊnb Hcq }]es¿o AÈubn? a\qgy\q acWInd¿qÉ õpXotb IkobquÁSu¿njw \oencWw tNÇn\uÈ u\nw }faou ¾Xm? Xt h|Ðfcpct¿ rSo XyPo»q ]qltýqu]nentX F\o \oes¿obotÈÁm Hcqe° Alo¼m ]co}õao»m AXo ZqxJ¿o² epkqÁ habw— “ui. ueKw acou»njr. acWufgw D¾neqtaÁm Hcq hwfbta¹odqw . IncWaq¾nbo½qXtÁbÈ D¾neqÁXm. “Buln$ohohw ’ FÁm CwBpgo² ]lbtÃSqÁ HcqanXoco eof|nh ncqtS AXobq2obqÉ hoªnÐw u\n obn² ttZew CtÈÁqÉXoÁq \ocpf|caX n± ]lbqÁ hn[ncWhwKXoItjÈnw Abq2obnbqÉXqw Aeof|nhubnKyanbqÉXqw BtWÁq InWnw. ” FÁqan}Xw ]lbqÁXq uI½m A\ehn\anb ZqxJ¿o² t]½m aco bqtS AeÙ eoNnco»q u\n r . uKneo187 . IncWaoÈntXbqw B eof|nhw ecnw . F\o X\o m Hcq hqJeqw CÈ .

CcqÁrlq tInȺ³ aqÄt¿ n³ \rlqtInȺ³ aqÄq InWtÃSqÁq. Fºot\tbÈnanbndqw ]cyehn\¿o² IW q u\n quÄn³ Hcnbocw eecw aqÄqÉXot\ n³ }]]Õeyn]ncº³ A¼rlqtInȺ³ q aqÄnWq A[oIco»q InWtÃSqÁXm. B f2otb Rn° ttZetaÁq eoNnco qÁq . }]]Õ¿o² B]¿qI³ ]deo[anbo u\coSt½. Aºot\ \f|cºjnbo½ÈnXocqÁn² ¤ }]]Õw Zp±LIndw \S quan FÁq hwfbanWm. haq}Zw AXo}Iao»q cnPyºtj aq t½.À°Iq½otbuÃntd ]To»o½qw eoNnco»ql»o½qw DÉ Hcq a\qgy\m Fºot\ ¤eo[w eof|nhw D¾neqtaÁm CuÃn³ uNnZo qanboco nw . Cºot\bqÉ e±ª\eo² AXoÁm GIuZfw haanb \nft¿ rSo \obao»o½q¾nbocqÁotȹo² }]]Õw ¤eo[w \S qÁXÈn¿XntWÁq hm]wanIbn² \ÅqtS }hwneot Idm]\bn²XtÁbnWq \nfº³ PK¿o² hwõeo qÁXm FÁqw Aºot\ \nfº³ PK¿o² hwõeo nXoco qÁXnWq }]]Õ¿ot \nf¿oÁq IncWanboecqÁXm FÁqw Rn° ]lbqÁq . Cºot\bnWq a\qgycqtS ÙoXo FÁm CuÃn³ AloeqÉ FÈn a\qgy± qw u_nªyaq¾m . Ft Aõo}]nb¿o² PK¿o² InWtÃSqÁ hId hÄ¿qIjqw B]¿qIjqw }]]ÕcpXobo² BefyaqÉXntWÁqw \ÅqtS }hwneot Du¥fwXtÁ Aºot\bnboco ntaÁqanIqÁq. AXoÁm Ft D¿cw . ¤ \rÊoA°]XqtInÈw aqÄq }]heo» hm}Xp]qcqgîn± hIdXqw \fo»qu]nboco qÁq. Cºot\ FÐqXtÁ tNbmXndqw Idnf¿o² \qų }]]Õ¿o²XtÁ epWq dbo qÁq. Iko¼ AÄXo\nbocw hweecº³ m CÃqlaq¾nbo½qÉ Ncºjnbqw ANcºjnbqw DÉ PpePndº³ \fo nuXbqw CuÃn³ InWqÁ }Ia}]Incw e±ªo»qtIn¾qw eÁocqÁq F¹o² ¤ õruKnjw ¤ PpeoI³ q hquJ\ \oehoÃn° u]ncn¿Xnbo ecqtaÁq hm]wanWm . F}XuInSo a\qgy± B Ind¿o\qÉo² P\o»q . akboÈntX Zo qI³ ueet½ . P\º³ uInSobnbo \fo t½. Aºot\ F}XuInSo \rÊoAÄXqhweecº³ Iko¼q . AXqtIn¾m 188 . F}X aco»q . NoduÃn³ ¤ hwKXoItj qlo»qXtÁ ejtc BudnNoqÁq. CÁdt¿ n³ CÁm . bqªº³ D¾net½ . CSo¿p epWq Zio t½ . CXm D¾nen¿ Hcq IncytaÁXqu]ntd t]t½Áq tR½oeol»q }õao»q u]nen¿e° Bcm ? CeotS A\o±FN\pbanb Hcq f2o a\qgytc }]]Õ¿o² caoÃo qÁXqw dboÃo qÁXqw u\nw InWqÁq . Hcq \rÊoA°]Xq e±gw aqÄq¾nbocqÁ Hcq a\qgyt\ HtcS¿qw CuÃn³ u\nw InWqÁoÈ. }]]Õw ¸WõwKqcanWm . CiudnIhqJº³ HÁqw hncaotÈÁm ¨ucn habºjo² InWqÁ Nod ZqxJºtjt n¾qw B]¿qItjt n¾qw }]Xy¸týq InWqÁq . \oôncanWm FÁqÉ eoNncw uIedw \fo qÁq. Aºot\bneqÁq FÁq Rn° ]lbqÁoÈ Bboco ntaÁq Rn° ¥ioqÁq. Iko¼ tInÈt¿ n³ Ct nÈw . AXot\Ðq IncWw? }]]Õt¿ \foÃo ntX \od\o±¿qen° Hcq ]cnf2o D¾m . Cºot\ ecn\qÉ IncWw \aq q eoecanbo Alobn° Ikobn¿Xnb Hcq ainf2o ¤ }]]Õt¿ õco qÁXo\ndntWÁm Rn° eoNnco qÁq . FÁo½qw GtXncq a\qgyt\¹odqw acW¿o² õbaoÈntX InWqÁqu¾n ? ¤ õr\oenhw ]cyehn\anbo FÁq ]lbqÁXq uI³ quÄn³ FuÐn . AhwJywXtÁ . Aºot\bntWÁq \nw FÈnecqw Zoehw hÅXo qÁq. AÄXq tInȺ³ aqÄt¿ n³ Ccq]¿Õq tInȺ³ aqÄq InWqÁq. õrIĺ³ D¾net½ . Cºot\bqÉ ¤ f2otb Rn° ttZetaÁq ]lbqÁq . ¤ udnI¿o² InWqÁ hId NcnNcºjqw \f|cºjnbo½nWq InWtÃSqÁXm. “]ud hwKXoItjt n¾qw ¤ }]]Õ¿o² a\qgyt C}Àobº³ q hr¸maÙoXo AuKnNcanbqÉ eo[¿odntW¹odqw A\o±FN\pbanb Hcq f2o ¤ PK¿ot\ õco qÁqt¾Áq }KioÃn° _qªobqÉ a\qgy\q [ncnjanbo IkobqÁXnWm ” FÁnIqÁq.

AÈntX Aºot\ Hcq uKnjw ¤ õraoubbqw AXodqÉ PpeoIujbqw Cºot\ c¸o»qwtIn¾m FÐo\m D¾nbo . ¤ hwKXoItjtbÈnw \ocpf|caX n± J7o»q ]lbqÁq¾m . enbq aqXdnb }]]ÕZswanb AuNX\anb ai±2oI³ FÈnw AXnXqIjqtS }]es¿oItj ¤ CiudnIenhoIjqtS hqJ¿oÁqw KqW¿oÁqw H¿eBw C}X IsXyanbo Xnu\XtÁ tNbmXqecqÁq FÁm ¥io qÁXou\ n³ \ÈXm B AuNX\ºjnb hn[\ºtj C}X IsXyanbqw fcobnbqw \S¿oecqen° huNX\anbo Cco qÁ Hcq ai±2o Dt¾Áq eoNnco qÁXuÈ ? Hcq ]fq.¤ \nfºjndqw h¹Sºjndqw HÁqwXtÁ uõZtÃSntX ¤ }]]Õw fcobnbo¿tÁ ]otÁbqw \S qÁq. eswo. Incyw Cºot\ Ccot ¤f|c° Dt¾Áq eoNnco qÁXuÈ ubnKyanb eoNncw ? DgmWw . Aºot\ AÈntX uetl Hcq }]Inc¿o² A\qan\o n° u_nªytÃS¿ Hcq hwKXobqw \ocpf|caX nc° ]lbqÁXqaoÈ . AXq Xnu\ IncyIncWº³ hw_áanbo D¾nboeÁ Hcq uKnjantWÁq \ocpf|caX n± ]lbqÁq . Cejrg° FÁ D²]¿o}Ia}]Incw IncyIncWºtj ]l¼q ]l¼q u]nbn²XtÁ ]cyehn\¿o² Cejrg° D¾nbXo\m Hcq han[n\w Io½ntX \o±u¿¾oecqw FÁqÉXo\q hwfbaoÈ . FÐo\m õrao m C}XtbÈnw KqWº³ tNbmXqwtIn¾q \o² qÁq FÁq hb°ôo\n² Aloen°IkobqÁXÈ . FÁn² Rn° Ae± ]lbqÁ hwKXoItj Aufgw hncan qÁoÈ . Fºot\bnWq hrcy° IncyIncWhw_áºtjt n¾m C}X }]Infu¿nSq IrSo ¤ õrao m C}X c¸bnbo ¸W¿o² õraotb ZioÃo»q teBpln qen\qÉ Xt h|Xhoªanb Zi\f2o ]Ên¿eo[aqÉ IsXyanb Zrc¿o² FuÃnkqw \oÁqInWqÁXm FÁm F\o qw \ocpf|caX nc\qw ekou]ntd ]len° hn[o qÁoÈ . \o² qÁXqaoÈ . Cºot\ Cco quÄn³ \ocpf|caX nct Aõo}]nbt¿ h|pIco qÁXm FÐo\m ? hb°hq fnhm}Xºtjt n¾q hrcyt uKnjnIsXobqw DgmWf2oubbqw BI±gWf2oubbqw Iqulb Aloen° Ikobqw . hn[ncW _qªofr\yanb Hcq PÐq . Xt DZc]r±¿o HÁÈntX uetl bntXncq eoNnceqw CÈn¿ asKw . IoSneot\ }]heo» DSt\ InWo qÁ uNwItjqlo»q BudnNo»qu\n qI. eoufg_qªo CÈn¿ h±F asKºjqw XºjqtS AXnXq e±\ºjo² PÐq ³ Aõoesªobnbo eÁqtIn¾ocoÃn° X² ndhZsfºjnb }]es¿oI³ eoufg_qªobqÉ a\qgyt\uÃntd }]e±¿o qÁXq InWquÄn³ ¤ }]]Õt¿ ÙoXotNÇo n\nbo189 . FuÃn³ D¾nbo. ]otÁ \ocpf|caX n± ]lbquÄntd IncyIncWhw_áºjn² ¤ PK¿q Xnt\ D¾nboecqÁXqw Hcq eoufgttNX\yt¿ Aedw_o»q \o² qÁoÈn¿XqantW¹o² B AuNX\anb IncyIncWhw_áeoInc¿o²\oÁq an}Xw }]]Õ¿o² InWqÁ FÈn ]Zn±Qºjqw PÐq jqw hn[ncW Au\yn\yw C}X uN±»bnbqw ]chm]cw B}fbo»qw XtÁ FÈnbmu]nkqw \o²u WtaÁoÈ . fpXw. FÐnbocqÁq }]hehabwetc Xt ebÊo² õn7an ot n¾q \SÁocqÁXm FÁqw FÐnWq Xt ar}XZ|nc¿o² rSo ]qlu¿ q eÁXm FÁqw B ]fq B \oaogwetc AlobqÁoÈ . ]ql¿q Iq½o NnSob DSt\ AXot\ qlo»m ¤ hn[q asKw InWo qÁ enedyu¿bqw AXot c¸bm que¾o B ]fq tNÇqÁ }]bUºujbqw Deniºujbqw I¾n² F}X AXyVqXanbo uXnÁqÁq. B ]cnf2o q Rn° ttZetaÁq ]lbqÁq . AÈ . CeotS t]nXqeo² a\qgy± q ttZehswobnWq hrcy° FÁm Aõo}]nbaq¾neqÁqt¾¹o² B Aõo}]nbt¿ Ijen° }fao qÁXq \ynbuan ? B Aõo}]nb¿o²\oÁm FtÐncq ttegayanWq a\qgy± q¾neqÁXm ? hrcyt uXPôot\ InWquÄn³ AXo\m BZoIncWanbo uetl AXodqw ai¿nbqÉ Hcq f2otb a\ôqtIn¾q a\qgy° A\qan\o qÁq . hrcyt\ ttZew hswo»XntWÁq Rn° ]lbqÁq .

aÀenbq aqXdnbeItjt n¾q caoÃo»qtIn¾q õ¸o qÁ cnPneo\q õ¸Ww Iko¼ufgw D¾neqÁ Xs]mXoXtÁ ¤ Zco}Z\q teÉu»nlq XoÁqw teÉw IqSo»qw eb± \ol»n² D¾neqÁq. cnPneo\q Xt ]qgm]Xd¿o² IoSÁqlºquÄn³ DÉ \o±esXo XtÁ ¤ Zco}Z\q tIn½Ãnbbo² IoSÁqlºquÄnkqw D¾neqÁq . F}X ebônbndqw acWw FÁXm _iqh¹St¿ Ce± c¾qu]± qw Hcqu]ntd D¾n qÁq. BIÃntS h±FPpeoI³ qw ¤ }]]Õ¿o² DÉ \oenhwu]ntd hqJIcanbo uetl HÁqaotÈÁm Fjqÿo² Aloen° Ikobqw. NoduÃn³ Nod Iwºtj InWqÁqt¾¹odqw . CeotS B cfmaoI³ PpePÐq ³ m FÈnw Hcqu]ntd BimjnZt¿ tNÇqÁq . AXyqÁXºjnb hv[ºjo² CcqÁm Cw}]IncaqÉ h±FuõnKºtjbqw \ogm}]bnuh\ A\qõeo»q hqJo»q aZo»oco qÁ aincnPneo\qw . Rn° CXot\ÃÊo F\o A[oIw ]lbqÁoÈn . ¨ucn tInÈ¿o² e±gaoÈntX Zniw]oSo»q ueeqÁ Zo m F}XtbÁm Hcq IW q¾n obn² õraobqtS d¸¿o² HcwfwIrSo Cºot\ X]o qÁqt¾Áq InWquan ? hwfbw . AXo\qÉ IncWº³ BudnNo»n² Fjqÿo² Alobnw . ¤ PK¿o² bYn±Qanbo ecqÁ B]¿qIujbqw ecn°]nSqÉ B]¿qItjbqw XÅo² HÁq uN±¿qu\n qI. u}fnu}X}Àobw. d¸wu]± \oenho qÁ Hcq Ùd¿m ¤ Zp\w eÁq ]oSot]½n² F}Xu]± fcnfco q hn[ncW \fo»qu]neqÁqt¾Áq IW q u\n r . AXqtIn¾m ¤ }]]Õ¿otd PpePndºjqtS hqJt¿ G±tÃSq¿ob Hcq bq2oIvfdw u\nquÄn³ ¤ }]]Õ¿o\q uiXqõrXanbo }]]Õt¿ õco»q \od\o±¿qÁXnb Hcq ai±2o Dt¾ÁqÉXoÁq enZaq¾nen° ]nSoÈ . X|Ko}Àobw CXqItj rSo GIInd¿o² Hcqu]ntd cr]w . hqJºtj qlo»m BudnNo»q u\n r . AXoau\nicºjnb I\I¿nÄnjºjo² \ol»qte»o½qÉ AXo h|nZq jnb ]udeo[ uõnPyhn[\ºtj u\u}X}Àobw . ¤ }]]Õ¿odqÉ ZqxJºtj qlo»m uKneoÀ°Iq½o C}XtbÈnw }]hwKo»qeuÈn . B ]cnf2otb Rn° ttZew FÁm A\qan\o qÁq . 190 . FÐnWm ¤ Zp\w C}X ¸W¿o² ]IcqÁXqw \nfIceqw Bbocot Hcq }]nefyw C°Uyboudn auÊtX¹odqw P\]qwobqÉ cnPyu¿n ]c qÁ Ind¿m B_ndesªw hId PpeoIujbqw tInÈcquX? — cnPyw \o±Ã\an o eoScquX ? FÐnWm Aºot\ hn[ncW hwõeo»q InWn¿Xm? ¨SqÁ IÃdqIjo² F}X ¨ucn tInÈw aqºouÃneqÁq¾m ? F}X BjqI³ teÉw IqSoÃn° Io½ntX uKneoÀ°Iq½o ]lbquÄntd XºjqtS hmu\ioXîncqtS Ikq¿q ISo»q c2w IqSo»q Zni\oes¿o tNÇqÁq? CtXÈnw hr¸maanbo BudnNo»qu\n obn² }]]Õ¿odqÉ PpeoI³ q hn[ncW D¾neqÁ hqJº³ AJ7anbo CcoÃn° ]nSotÈÁm ¨±ÅtÃSq¿qen° ue¾oubn FÁq uXnÁqw .t n¾m Hcq ]cnf2o Dt¾ÁqÉXoÁq enZaq¾nen° ]nSqu¾n ? Aºot\bqÉ f2obqtS hr¸mah|õneºtj Iqlo»m HÁqw F\o m Aloen° Ikobotȹodqw Dt¾Ám Aloen° Ikobqw. Dl qW±Áq aincnPneq IBq aoko quÄn³ AXyqÁXºjnb hv[ºjotd PndIºjo² rSo AIu¿ q }]uefo»ebqw Xt h|±Be±Banb I½odouî²\oÁq h|±B\pcnj¿ocIjo²rSo c2ºjnbqw ]owKjºjnbqw InWneqÁXqanb _ndn± t au\nicºjnb cfmaoItj aincnPnem Fºot\ I¾q uanZo qÁquen AXq}]Incw XtÁ Hcq Zco}Z\qw B cfmaoItj Xt aoÊ¿qÉ enk r½ºjo² rSo AXoõwKobnbo }]Info»q }]Info»qecqÁXq I¾q uanZo qÁq . Kn\w . ¤ aincnPneo\qw ¤ Zco}Z\qw ]ud aqJyanb hwKXoIjodqw Hcqu]ntd DÉ hqJºtjbnWm ttZew tInSq¿o½qÉXm FÁq InWnw . AÁÁq IrdoÃWotNbmXm Bincan}Xw \oes¿o»q eÈ NnjIjoudn IqSoIjoudn ]n±¿q Zoehw Iko qÁ Zco}Z\nb Hcq a\qgy\qw ¤ õraobo² CcoÃn\qÉ Hcq Xn²]cyw Hcqu]ntd A[oIco»qXtÁ InWqÁq. eogrNoIn FÁ Zp\w NoduÃn³ ¨ucn Zo o² _n[o»q a\qgytc tInÈqÁq .

CeotS¿tÁ IoS nw . an[e°: CXq edob BednXoXtÁ . Rn° Au¥i¿otÂIrtS ]n±¿ocqÁ Indw HcqZoehw Hcq hõ Au¥i¿ot _¹jneo²e»m D¾nbocq\q . BZyw Rn° CXot\ qlo»q Iq½oIjnb \oºujnSq uNnZo»XqXtÁ Iqtl tXÊouÃnbo FÁm F\o q uXnÁqÁq . an[e\m ¤f|c° Dt¾Áq eof|nhaqt¾¹odqw B eof|nh¿ot h|õneeqw }]IsXeqw u\n quÄn³ an[e\q \ocpf|caX nc\nb uKneoÀ°Iq½oub n³ eoufgeo[obnb Hcq õ2obqw eof|nheqw õbeqw ttZe¿o² Dt¾Ám F\o q uXnÁqÁoÈ. \oº³ q aXt¿ qlo»m FÐlobnw ? \oºujnSm ¤eI hwhncwtNbmXXm Ft eoUmVoX|w. uKneoÀ°Iq½oua\e°: AtX . Rº³ C}Xtbn]l¼o½qw. uIn®}Kôot hmu\ioX°XtÁbnWq _n_q uKneoÀuh° Ae±I³ . CÀqudJbqtS e±¿an\ºtj qlo»q ]dXqw X\o q uNnZo n\q¾nbocqÁq. ¤ uIn®}Kôm hõ CÐybqtS CuÃnkt¿ ÙoXo q uIedw \ogm}]ubnP\anWm . ueZnÐenZw tNbmen° \qų m B± qw HÁqw Alo¼qIrSn . A±u\nSqw uKneoÀ°Iq½oubnSqw ¤ hwKXobo² hwhncoÃn° aSo»q an[e° HÁqw uNnZo»otȹodqw uKneoÀÃWo ± CÀqudJbqtS eyh\t¿ÃÊobqw \ÄrXocoÃnSot AeÙtbÃÊobqw aÊqw an[eu\nSq Iqulu\cw hwhnco»q. ¤ hõtb qlo»qXtÁubn uKneoÀ°Iq½o uNnZo qÁXm ? an[e°: AtX. uKneoÀ°Iq½obqtS [sXKXo Iqtl A[oIwXtÁ. aXeof|nheqw KqcqP\eof|nheqw uIedw \oº³ m CÈnXnbo¿p±Áq. F\o \aq m IoSÁm DlºqI . uKneoÀÃWo ±: F\o B hwKXotb qlo»q ]l¼Xq aXo . Hcq hnceqaoÈ —telqw uKngmTo FÁq Rn° eoNnco qÁq . Iqulu\cw ¤ hwhnc¿o² u\cw Iko¼m Aºot\ Cco quÄn³ uKneoÀ°Iq½o an[eu\nSm Hcq uNnZywtNbmXq .uKneoÀ°Iq½o ]l¼}]IncaqÉ h¹Sº³ NoduÃn³ D¾nIqÁqt¾¹odqw PK¿o² huÐnghÐn]ºjqtS IsXyanb Hcq IW m FSq¿n² huÐngw F}Xubn A[oIco»q \o² qtaÁqw AXoÁq IncWw hwfbwIrSntX \aq q eoecanbo Alobn° Ikobn¿ Hcq ai±2obntWÁqw B ai±2otb Rn° ttZetaÁm DlÃo»q õ2otÃSqtaÁqw Rn° ]lbqÁq . ¤ hwKXotbÃÊo Ae± an[eu\nSq eoufgeo[obnbo eÈXqw tNbmen° Befytýo½qu¾n ? an[e°: FuÁnSm HÁqw Befytýo½oÈ . AÁq Rn\qw AXo² hwhnco»q. uIn®}Kôm FÁ hõ FÐntWÁqw AXot Du¥fyº³ FtÐÈnantW- 191 . uKneoÀÃWo ±: CwBpgq cnPneot cnPyõnc¿n² \qų q Nod KqWº³ FÈnw D¾nbo½qt¾¹odqw ]ud D]}Zeºjqw D¾neqÁqt¾Áqw AXqI³ \o±¿² tNuÇWtaÁqw CÇtS \n½qIn± Hcq hõIrSo tInÈwuXnlqw }]hwKo»qecqÁqt¾Áqw aÊqw Rn° uI½q. uKneoÀÃWo cqw an[e\qw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw B te®anS¿o²¿tÁ Dlºn° õneo»q IoSÁq. _n_q uKneoÀuh\qw No}X}]hnZuh\qw aÊqw uIn®}Kôot Pb¿oÁq tIn¾q]oSo»m Denio»qecqÁecntWÁq uXnÁqÁq . t uKneoÀ°Iq½oua\e°: Cºot\bnWq uPygmTt Aõo}]nbw . ¤ hõtb qlo»q XtÁbnWm . uKneoÀÃWo ±: FÐnWq \oº³ ]l¼Xm ? c¾njqw ejtc eoUmVo¿w ]l¼q. uKneoÀ°Iq½oua\e°: C qlo uIn®}Kôo\q an[et Cwîncnb _n_qan± ecqanboco qw.

C}X h|X}ÐXbm m B}KiaqÉ ¤ u\SpeenNndîn± ‘LS]Sn ’ FÁm CwBpgo² f_mZuLngw tNÇqÁXm FÈnw hr¸maanb BudnN\ IrSntXbntWÁm F\o q hm]wanbo uXnÁqÁq . Aõoan\aqt¾¹o² Aºot\bnWq tNuǾXm . CuÃn³ Cwun¾qcnPyw P±Å\o ncq ]oSo»n² CwBpgqIn± uIn®}KuônSqIrSo AecqtS cnPyõnc¿ot KqW¿oud m ¨ucn Zbbm nbo P±Å°InucnSm Fc quan ? CtÈÁq Rn° eoNnco qÁq . Ce± q en q ]lbquÄn³ InWqÁ ¤ Aõoan\w h|uX Dt¾¹o² Ce± CuÃn³ Io½qen° B}Kio qÁ ]ud ]ZeoIjqw CXo\m F}XaqÄm Ce± m Io½qanbocqÁq . HcqaboÈn . XqdyX ecn° }fao»n² Fjqÿo² hn[o neqÁXqw F}Xubn }]ubnP\aqÉXqw Bb uetl ]ud Incyºjqw D¾m . tt[cyaoÈn . AXq hn[o qÁXqetc Ae± B }fawXtÁ tNbmXqtIn¾oco qw .Áqw A±t\ fcobnbo a\ôodn obufgauÈ AXot\t n¾m D¾nb }]ubnP\t¿ÃÊo uKneoÀ°Iq½o qÉ Aõo}]nbt¿ ]lub¾Xm ? B hõbqtS h|õneeqw Du¥feqw CÁXntWÁq ]lbr . HÁnaXm . _n_qan± cnPyw õco t½ . aqiÅZpb± FÁ ¤ c¾q PnXoIujbqw Hcqu]ntd CwBpgqIn± IpkS o te»oco qÁq . Ce± bYn±Q¿o² C}X h|nPnXynõoan\eqw h|nX}ÐyInw¸bqw DÉecntW¹o² HÁnaXm Hcq A\ycnPneot Ipko² FÐo\m Ce± Cco qÁq ? bqªwtNbmXm CwBpgmIntc ¨So t½. Hcq \oaogu\cta¹odqw ¤ enbm]S n± q cnPyw c¸oÃn° hn[o quan? HÁnaXm . Iqtl FÈnw \odeojo Ww . enhmXe¿o² Ce± m Hcq tt[cyeqw aoSq qw Denieqw ¸abqw CÈ . B CwBpgqIn± \ntj CÐy eoSqÁqte¹o² AuÃn³ InWnw _n_qancqtS aoSq qw fvcyeqw . _odn¿o n± m CuÃn³ Io½p½qÉ h|X}ÐXI³ FÈnw Cºot\ uIn®}Kôm IrSp½q Io½obXÈn . CwBpgm ]To»q \ÈeBw CwBpgm hwhnco nlnb Nod }ZeyÙîncnb ioÐq jqw aqh²anîncqw _odn¿obo² DÉ Ke±užq u]ntd C°UynKe±užot\ B oteÃn\ntWÁqÉ õneu¿nSqIrSo Hc[oInceqw IrSntX Xº³XtÁ Hcq hõbnbo uN±Ám Au\yn\yw hmXqXo»qw edob õnew \So»qw esYn IWmTu¸nõwtNbmXqw Indw IjbqÁ Hcq hõbnWm uIn®}Kôm hõ . AXo² HÁqw }faw tNÇntX FÈnÊouÂbqw A}K¿o² Cco qÁXqw _iq}]bnhanbXqw Bb Hcq edob Incyt¿ Du¥fo»m A\nefyanbo tNÇqÁ }faanWm CXm FÁqÉXoud q bntXncq hwfbeqaoÈ. hwL_daoÈn. HceÙtIn¾qw _odn¿o nucnSq \qų CÐyn cnPy n± F\obqw haîncnbo½oÈn . Cºot\ IoS qÁe± HÁnaXm C°Uybm q ]n±dobta¾m D¾n qen° BuWn }faou ¾Xm ? Huc PnXobnbo GÊeqw ¦Iyanboco qÁ CwBpgqIn±XtÁ ]n±dobta¾qhõ fcobnbo \S¿oecn° IqkºqÁq. fcpcaoSq oÈn . AloeoÈn . bqªw tNbmXq P±Å°Intc uXn²]o»m ¨So qen° u\n qw . AuÃn³ ¤ ]Xo\nbocw eo[w aX ncqw Au\yn\yw Ipcobqw ]nÄqwu]ntd eoucn[oIjqw Bb ]ud PnXo ncnb C°Uyn\oenhoItj FÈnw Iqtl CwBpgm ]To»q tXnÉboSqÁ XnSo n± _n_qancqw AÇcqw aqXdoIjqwIrSo ]n±dobua¾qu]ntd hõuN±Áq ]co]nd\w tNbmXqIjbnw FuÁn Du¥fw ? C}X eoUmVo¿anb eoNncw atÊnÁqaoÈ . ¤ \odbo² \qų C}X edob \nSyw FÐo\q \So qÁq? [\aoÈn . CwBpgo² eo- 192 . eoZynboÈn . hXyaoÈn . Aõoan\w \So»qwtIn¾m Fc qÁXq teSoÃqu¾n ? [\eqw f2obqw edoÃeqw cnPyõnceqw FÈnw CwBpgqInco² Cco quÄn³ AecqtS u\tc Cºot\ tInc»o½qw \odeojo»o½qw ^dtaÐm? ioÐq . ©ZncyaoÈn. D¾ tIn¾q alo¼qepWq IBqaoko»q u]neqtaÁqÉ Hcq õbwtIn¾qw Af2încnIbndqw an}XanWm CwBpgqIn± eÁXot ufgw ioae²uhXq]cyÐaqÉ P\º³ Au\yn\yw C}X han[n\anbo¿tÁ InWqÁXm. uPygmT° uI³ t½ . DeniaoÈn . uKneoÀ°Iq½oua\e°: ¨uin ]lbnw .

uKneoÀÃWo an[e°: F\o ±: FÐnWq an[e° HÁqw ]lbn¿Xm ? m HÁqw ]lbn° uXnÁqÁoÈ . ¤eI b}кtj D¾n qen\qw D]ubnKo qen\qw ]ToÃn° ioÐq-aqh²anîn± q }fao cquX? brulnÃo² DÉ edob cnPyºjotd FÈn \n½qIncqw ¤eI ]udeoZyIjqw ]To qÁouÈ? \qų m CcqÄqtIn¾m \ÈXnb Hcq N}Iw ueWta¹o² Cwun¾o²\oÁq ecq¿u¾ ? Hcq CcqÄqNºd ueWta¹o² Cwun¾o²\oÁq ecq¿u¾? \È Hcq Xrfo ueWta¹o² Cwun¾o²\oÁq ecq¿u¾ ? Hcq Xrfo aqX² Hcq ]S ÃdqetcbqÉ hId hn[\ºjqw \ÈXnbo Iou½Wta¹o² \qų Cwun¾o²\oÁq ecq¿u¾? CXo² ¤ \n½qIn± m Aean\aouÈ ? ¤eI ]ud Incyºjodqw CÐytb Cwun¾o\q haXecq¿qen\uÈ HÁnaXq }faou ¾Xm ? P\haqZnb¿oÁq h|cnPyõcW¿o² h|X}ÐX tInSqu ¾Xm ¤eI A\e[o A\e[o Incyºjo². ]ud ÙoXoIjodqw \qÅjqtS AeÙ ejtc dÃnIcanboco qÁq . uKneoÀÃWo ±: uKneoÀ°Iq½o ]l¼Xq fcobnWm . C°Uyboud m F\obqw Hcq ]qcqgnÐcIndu¿ q Indn\qhsanb A²]n²]uõZºujbqw ]cogmIncºujbqw tNbmXqeÁqw tIn¾ocqÁn² [ncnjw aXobneqÁXnWm . b}ÐÃWoI³ aqXdnbXm CÐyn n± ]ToÃo n° }fao cquX ? hm}XpItj eoZynõynhw [ncnjanbo tNbmen° }fao cquX? \qÅjqtS AXoando\yanb Nod Ksi}]es¿oItjbqw A]cogmIsXninceoincnZoItjbqw uõZwtNbmen° u\n cquX ? F}X Indanbo Xpe¾o. FÁn² cnPyõnc¿ot Incyw Rn° ]l¼Xq uPygmT\q u_nªyantbtÈn . ]ud hwKXoIjqw Ae± ]lbqÁXq fcobnWm. C}Xan}Xua Ce± qÉo² Xp±»bnb B}KiaqÉq. h± dò . FÐnWm AtXÈnw eo½qIj¼m HÁnaXq cnPyõnchwKXobo² Ce± ISÁq]oSo qÁXm ? HÁnaXm ¤ PnXouõZº³ C}X A[oIw A\nefyanbo P\ºjqtS Aõoesªo q aqS anbo XSbqÁXot\ \p wtNbmen° }fao cquX? CÐyncnPyw }IuaW Znco}Z¿o² t]SqÁXq \o±¿n° A\ycnPyºjqanbqÉ I»eSº³ . }Ko^o° aqXdnb Au\Iw hnbmeîn± CÐyn\oenhoItjÃÊo Hucn habw }]hwKº³ uI³ quÄn³ F\o m dà uXnÁqÁq . CuÃn³ CXq aXo. CXo² Rn° uKneoÀ°Iq½oubnSq ubnPo qÁq. CwBpgm Ke±užm CuÃn³ \S qÁ }]Incw DÉXqXtÁ . Isgo . 193 .ufganbo }]hwKwtNbmXq FÁq ecq¿Ww . CuÃn³ CÐybo² }]Xy¸anbo dÃnIcanbo InWqÁ ]udeo[aqÉ epkmNItjbqw AloeoÈnbmaItjbqw tXÊqItjbqw Xp±¿q ]cogmIco»XotÂufgw ue¾XuÈ? ¤eI ]cogmIncº³ HÁqw tNÇntX ¤ cnPyõnceogbºjo² HÁnaXq }]uefo» Iqtl BjqI³ FÈnwIrSo \odeojo»n² Bcq _iqan\o qw? uetl DÉ FÈn hwKXoIjodqw uIedw Au[naqJîncnboco qÁe± ¤ Hcq hwKXobo² an}Xw Xd t]nÐo»q \odeojo»n² \oes¿obneqÁXq }]bnhauÈ? F\o m ¤ uIn®}Kôot\ÃÊo edob ]q±anWm DÉXm . CÐynboud m CuÃn³ Aufgw u]ncn¿Xqw dÃnIcanIqweBw egjnbo½qÉXqanb FtÐÈnw Incyºtj ]cogmIco n° D¾m . ]r±¿obnb eoZynõynhw D¾nbo . CuÃn³ \ÅqtS cnPyõncw aqÄq¾nbocqÁXou\ n³ ejtc \Ám. uKneoÀ°Iq½oua\e°: AXq Rn° hÅXou» nw . FÁn² PnXouõZw CÈnXn Ww FtÁncq eoUmVoX|w uKneoÀ°Iq½o ]l¼Xo² Rn° uNcqÁoÈ . CtXÈnw arSote»q cnPyõncIncy¿o² an}Xw CwBpgqInucnSq haX ecq¿Ww FÁm C±o»n² AXq hn[o quan? ¤eI hõ D¾neqÁXo\n² esYn IWmTu¸nõeqw }Zey\nfeqw ^dw FÁq Rn° ]lbqÁq . tSdo}Kn^m aqXdnb ]ud AVqXIcºjnb eoZyI³ CÐybo² eÁo½m . ttIued}]es¿oI³ .

CÐybo² ]n±doua¾m D¾n qen\È tIn®}Kôot Du¥fw . cnPyhmu\ieqw Aõoan\eqw Dt¾¹o² CwBpgqInucnSq cnPyw bqªwtNbmXq Xocotb enºWw . }_o½pgm cnPyw AecqtS cnPyan o Iqtl ndw te»q . F. ]otÁ tUbo°IncqtS enkmN . FÁo½q¾nb IY ¨±ÅbouÈ? ¤ cnPn în± AXof2încnIbn² Ae± q }_o½pgqIn± IpkSuº¾oeÁouÈ ? uKneoÀ°Iq½oua\e°: Hco dqw IpkSºp½oÈ . CwBpgm cnPyõncw XqSºobXqaqX² \qÅjqtS cnPy¿q ]udu}fbôqIjqw Aõoesªobqw hqJeqw ua² qua² e±ªo»q InWqÁXqtIn¾q Rº³ uIn®}KôqIncqtS Aõo}]nbeqw Du¥fyeqw }IuaW }IuaW CwBpgm Ke±užqw CÐynKe±užqw Au\yn\yw ubnPoÃo»m GIpIco WtaÁq an}XanWm. FÁn² an}Xua Aõoan\w Dt¾Áq eoNncoÃn° ]nSqÉq FÁq ]l¼Xqw edob uõngX|w XtÁ . ¤ IndneÙbm m A\qhco»q Rºjqw CwBpgqIncqw XÅo² _qªotIn¾q bqªwtNÇqÁq . FÁn² Nod hwKXoItj ¤ hõ n± uõZtÃSq¿o ]cogmIcou ¾Xqt¾Áq Rn° hÅXo qÁq. }_o½pgmZ|p]o² A\nZobnbo D¾nbocqÁetc HÁnaXq ulna°In± u]nbo Pbo»q . ]ql¿q\oÁq eÁ ¤ cnPn în± CwBpgqIncqanbo ubnPo»m AecqtS PnXoubnSq uN±Áq . AXoud nWm ¤ }faº³ FÈnw tNÇqÁXm . uKneoÀ°Iq½oua\e°: Hcq Ahw_áeqw hwhnco»oÈ Rn° . uKneoÀ°Iq½o brulnÃqcnPyºjotd Nco}Xº³ ]dXqw enbo»o½qÉXo² Cºot\ubn Aõo}]nbanbXm ? CwBpgq _odn¿obotd BZyt¿ IYXtÁ eoNnco»qu\n r . Ahw_áw FÁq InWo»q Xcr . GuXXnWm an[e°: ]l¼Xq aqkqe° Ahw_áw . CwBpgqIncm Cº½q ecqÁXqw \qų Aº½q u]neqÁXqw FÈnw Hcqu]ntd . CÐybo² ]ud hwKXoIjqw ]cogmIcoÃn° Dt¾Áq ]l¼Xq fco . AXqu]ntd aincnÇobqw aÊqw eÁm CeotS Xnaho»q \qÅjqtS Ir½¿o² uN±Áoco qÁXqetc FÐo\m CwBpgqIntc cnPyõncw tNbmen° hÅXo qÁq ? an[e°: fcoXtÁ._o. CwBpgqIn± q Rºjo² CuÃn³ DÉXo² A[oIw eof|nheqw u}]aeqw _iqan\eqw D¾nen\qw CwBpgmKe±tžq Rºujbqw CwBpgqInucbqw bntXncq uõZanbo eoNnco nXoco n°ue¾obqw Rº³ bUo qÁq. HSqeo² u\n±Å° cnPn încnb }^ÕqcnPy n± }_o½pgqcnPyw ]oSo»q. BIue Ahw_áw . AXq}]IncwXtÁ CwBpgm cnPn încqw CwBpgm Ke±užqw CÐybqtS h|Ðw cnPn încqw CÐybqtS Ke±užqw B Ww FÁqXtÁbnWm Rº³ uIn®}KôqIncqtS Du¥fyeqw Inw¸bqw . ]nônb uKneoÀ°Iq½o Cºot\ Ahw_áw hwhnco» eyh\anWm F\o m CuÃn³ DÉXm. B hwKXoI³ DÉXqtIn¾m ¤ cnPyõnchwKXobo² HÁnaXnbo }]uefo»qIrSn FÁq ]lbqÁXq uõngX|anWm . Ft a\ôo² Du¥fo» eo[¿o²XtÁ \S qÁqte¹o² uIn®}Kôqu]ntd C}X ubnKyanb Hcq hõn CXqetc CÐybo² D¾nbo½oÈ FÁq ]lbnw . u\n±Å°cnPn în± Fºot\ }_o½pgm cnPn încnubn . ]u¸ . NoduÃn³ hõ nco² Nod± A\nefyanbqw X Xnb hwKXo 194 . hÅXo»q . ]otÁ CwBpgqInucnSq haîncnWm CÐyn n± FÁqw hõ nco² ubnKycnbe± Aõo}]nbtýo½oÈ . HÁnaXm . en qtIn¾q \ynbw ]l¼o½q _qªoanîncnb CwBpgqIntc h|n[p\an n° u]neqÁq. ]otÁ hnImh°IncqtS Indanbo . ]c}Ðpôm cnPyw uIedw eo½q. Rº³ uXn qtIn¾q teSote»o½È ¤ Incyw hn[o n°u]neqÁXm. u\n±Å°In± Cwu¾o² eÁ IndneÙbm m A\qhco»q }_o½pgm cnPy ncqw Aecqw XÅo² Au\yn\yw tInÁo½qw iowho»o½qw hio n°]nSoÈntX Bbufgw FWºo ubnPo»m FIpIco»q.

AXqtIn¾m CÐyn cnPy¿o² DÉ aXº³ m A\qhco»q \o² qÁ PnXo}Iaº³ uõZwtNbmen° CuÃn³ }fao»n² hn[o quan? hwfbw . CXm GÊeqw tXÊnb Hcq Aõo}]nbanWm . FÁn² cnPyõnchwKXotb HÁm ¨±¿qu\n qI. ioae²uhXq]cyÐaqÉ P\º³ CwBpgmcnPneot\ ASºo\o² qÁXm . aqÄm Aºot\ AÈ. h|X}ÐcnPyõnc¿oÁo±o qÁ cnPy\oenhoI³ aqkqe\qw unUm$° aqXdnbetcuÃntd cnPyõncX}к³ }Kio»oco Ww FÁq ]lbqÁXm uõngX|auÈ? cnPyõncw _odn¿obotduÃntd CÐybo² tNuÇWta¹o² hm}XpItj aqkqe° CwBpgm ]ToÃo»o½qw _odn¿obotd b}к³ CeotS ]Wobnlnbo½qw aÊqw ueWtaÁq ]lbqÁXqw uõngX|anWm . Ae\q hoeo²fnhm}XX}кjqw }Ioao\²fnhmXX}кjqw AlobntaÁÈ Rn° ]lbqÁXm. B eof|nhw CÐybo²\oÁq eoSq±u¿Wta¹o² CÐy ncnb ioÐqaqh²anîncqtS aXnNcWºtj Pbo qÁXnb Hcq eoufgeo[o aXw Ae± q InWo»qtInSq¿m AXo² fpdoÃo Ww . ekou]neqÁ Hcq Irdo ncu\nuSn ap° ]oSo qÁ Hcq aq qeu\nuSn hwhnco»n² CuÃnkt¿ uõZw Aloen° Ikobqw . CXq ain IwantWÁq Rn° hÅXo qÁq . Ke±užot anXocobqw N½ºjqw \Án qÁXq \ntj¿tÁ tNbmXndqw KqWua D¾nIbqÉq.IrSnuXbqw }_o½pgm Ke±užot\ Zqgo»q FÁq eÁo½q¾nboco nw . CÐybo² CuÃn³ DÉ ÙoXobo² PnXouõZw CÈnXn qen° }fao qÁXq uIedw tXÊnbo eÁqIrSqtaÁq Rn° eoNnco qÁq . hId h|X}ÐuõnKº³ A\qõeo qÁ Cwu¾odqw Auaco bodqw aÊqw DÉ hn[ncW P\haqZnb¿o² CÐybodqÉ hn[ncWP\º³ qÉ AloeqI³XtÁ ¤ cnPyõnceogb¿o² DÉq . PnXo FÁm CÐybo² ]lbqÁXm FÈnw ¨ucn aXt¿ B}fbo»o½nWq aqJyanbo \o² qÁXm . AXo\qÉ hwKXo ]lbnw . ¨ucn h¹Sº³ D¾neqÁXq Xp±¿q ]co]ndo nu\ Befytýo½qÉq . FÁn² Ind}Iaw tIn¾m Acoem A[oIw e±ªoquÄn³ PnXohoªnк³ }IuaW Iql¼qecqw . F¹odqw uIn®}Kôm hõ nco² ubnKycnbe± FIpIco»m CXqetc D¾nbo½qÉ Hcq }]hwK¿odqw CwBpgqIncqtS Ke±užot\ Hcqeo[¿odqw BIÃntS telq¿q ]l¼o½oÈ . Aºot\ uõZwecq¿n° ]nSoÈn . ]otÁ uKneoÀ°Iq½o Cºot\ uõngX|w ]l¼nudn? CÐybo² ]cogmIncº³ tNbmen\qÉ Incyºtj tNuǾn FÁq uIn®}KôqIn± te»o½oÈn . CXo\nWm habw Ben¿Xm . CwBpgqIncqtS f2o CÐybo² DÉ IÉîn± qw 195 . hn[ncW C}X Aloem D¾nbn² aXo. ]ud ucnKºjqw ]oSo»q IoS qÁ Hcq ucnKobqtS hId ucnKºjqw HÁnbo½m Hcq ©g[wtIn¾m Hcq habw anÊn° IkobqÁXÈn . FÈnwIrSo HÁnbo½qXtÁ uõZan qÁ acqÁq an}Xua uheo bqÉq FÁq B ucnKo Dl»n² FÈn ucnKºjo²\oÁqw ucnKo h¹StÃSqIub DÉq . HSqeo² uIedw \fo»q FÁqw ecnw. CwBpgqIn± ioae²uhXq]cyÐw cnPyõncw XqSºp½m CuÃn³ GXn¾m Hcq \rlq hweecanbou½ DÉq . CwBpgm cnPyõnc¿o² Xt fcpc¿oÁqw a\ôoÁqw Xt Cw}]Incw IqÊIcaÈn¿ bntXnÁodqw eyn]co qÁXoÁq h|nX}Ðyaqt¾ÁqÉ Aloeq \oLbanbo Ae\m CuÃn³ D¾m. F¹odqw cnPyõnc\pXoItj qlo»q P\º³ m Hcq \rlq hweecº³ qÉo² F}X A[oIw Aloeqw cqNobqw D¾nbo½qt¾Ám uKneoÀ°Iq½o ¨±¿qu\n r . ttZeeof|nheqw eÀ\bqw ¨ucn}]Inc¿o² tNÇqÁXot\ B}fbo»q PnXo \o² qÁXqtIn¾m B eof|nhw Ijen° IkobquÄnjÈntX PnXouõZw uIedw eoS±¿qen° Ikobquan FÁq Rn° hwfbo qÁq . Aºot\ Hcq eoufgeo[obnb aXw In®an\oÈ . ]otÁ uKneoÀ°Iq½o ]lbqÁq . Aºot\ \oÁotȹo² teSo tIn¾q IBqaoko»q u]neqw FÁq õbtýo½ntWÁm . CÐybo² PnXouõZw CÈnXnqen° Hcq hõIruS¾ Indw C\obqw Bbo½oÈ . ¨ucnÁnbo uõZwecqu¿¾oecqw . B aXeof|nhw HÁq an}XanWm ¤ CwBpgqInco² F\obqw CÐybo²\oÁq Ijen° Ikobn¿ Hcq hn[\w.

FÁn² NoduÃn³ ¤ uIn®}Kôm hõ nco² Nodcqw Nod \yrhmu]ÃlqIjqw hõ nucn AecqtS hmu\ioXînucn FkqXp½qÉ Nod ]qhmXIºjqw A\nefyanbqw AhXyanbqw CÐybo² CuÃn³ \S qÁ Ke±užot\ qlo»q Zrgynucn]w tNÇqÁqt¾Áq Rn° hÅXo qÁq . 196 . ]otÁ ¤ }]hwKºtjÃÊo esYn IWmTu¸nõw FÁq uKneoÀ°Iq½o ]lbqÁXm F}X uõngX|anWm . arÁnaXm. HÁnaXm . c¾naXm. \È P\ºjqtS DÉo² _iqan\t¿bqw P\oÃo qÁXq fcobntW¹odqw cnPyw aqkqe\qw Cºot\ HXqºo\o² qÁXm CwBpgm Ke±užq }]Pn]co]nd\w tNÇqÁXodqÉ ubnKyX uiXqenbo }]PI³ m B Ke±tÅu¾nSqÉ }]obw\oao¿antWÁqÉXoud m F\o q hwfbaoÈ . ¤ u_nªyw D¾nbXo\n² uIn®}Kôm hõtb c¸tÃSq¿o \od\o±u¿WtaÁqÉ B}Kiw ]ud CwBpgqIn± qw D¾nbo¿p±Áoco qÁq . CXm CÐybquSbqw uIn®}KôouÂbqw edob \o±õnKytauÁ ]len\qÉq. Aºot\bqÉ Ip±¿o D¾neWtaÁm Rº³ m B}Kiw CtÈÁoÈ. ]otÁ uKneoÀ°Iq½o ]lbqÁXm. ]u¸. \qų m CuÃn³ DÉ CÐynKe±užq \qų q IkobqÁ KqWw FÈnw tNuÇWtaÁq ejtc Xn²]cyu¿nSqw }fªbqw Cco quÄn³ Ae± tNÇqÁXm A\nÙbnbqw ZqweoNncu¿nSqIrSobqw BtWÁq Nod± ]lbqÁXm IwauÈ ? CwBpgm Ke±B±ancqw cnPyõcWn[oIncoIjqw ejtc ¸anKqWaqÉecÈnbocqÁqte¹o² Cºot\bqÉ Aean\Icanb }]hmXneº³ uI½m Ae± Fºot\ hio qw ? \qÅtj Fºot\ hmu\io qw? ¤eI Nod uZngº³ \qÅtS Nod BjqI³ m D¾nbocqÁotȹo² uIn®}Kôm CXo\qaqÄm CXodqw f2obqÉXnbo¿pcqanbocqÁq . CuÃn³ _odn¿obodqÉ \ogm]¸enZoIjnb ainîn± m CÐybo² \È ]ToÃqw hna±Qyeqw DÉe± ]dcqw Dt¾Áq ]r±Bu_nªyanboco qÁq . CwBpgm Ke±užq aqÄm \qų q¾nbocqÁ cnPn întcuÃntd A\pXobqw A}Iaeqw InWo»q Pu\n]}Zew tNbmXocqÁqte¹o² CXo\m F}Xubn aqÄm CwBpgm Ke±užm CÐybo² CÈntXecqanbocqÁq ! AXo\q hwfbaoÈ . AXqItjt n¾q ]udeo[ }]ubnP\º³ CÐybm m ¤ Nqcqºob Ind¿o\qÉo²XtÁ D¾nbo½qaq¾m. iyrwhnbmemAe±I³ m uIn®}KôqIn± NoduÃn³ CÐynKe±užot\ qlo»q tNbmX uZngnucn]Wºtj qlo»q ejtc bq2obnbqw õwKobnbqw FkqXob Hcq I¿ot\ Rn° enbo»ocqÁq . AXo\q an}Xanbo }]hwKo qÁXntWÁq ]lbqÁXnWm A_ªw.Zqwîn± qw Ah¿q ³ qw õbt¿bqw . ¤ }]hwKº³ FÈnw F}Xubn Befyanbo½qÉXntWÁq an}XaÈ . ¨ucnÁnbo Rn° FBo ]l¼qXcnw . Cºot\ ]udeo[ KqWº³ C}X ¸W¿o² CÐybm que¾o hÄnZo»Xq bq2oanîncqw ha±Qcqw Bb enooIjqtS AXoeoufganb }]hwKºjnWm . B ain\nb hnbmee±I³ B I¿o² InWo» hwKXoItj enbo»m Rn° eyh\o»qu]nbo . CXm ¤eI }]hwKº³ D¾n ob u_nªyanIqÁq. CXq e±ªo»qecqÁqt¾¹o² uIn®}Kôo\qXtÁ HSqeo² CXq \nfIcanbo¿pcqÁXqanWm. ¨. \ynbanbeo[w Iqul ndw ¤ uIn®}Kôm \S qÁqte¹o² hwfbwIrSntX Cwun¾o² }]PI³ q Ke±užo² \oÁm D¾neqÁ KqWº³ CÐybm qw D¾neqw FÁqÉXo\m F\o q hwfbaoÈ. }]hwKºjqtS eoufgXtIn¾m CÐybodqÉ _iqubnKycnb P\º³ aqÄq uIn®}Kôou\nSm A\owt¿ubn A\nÙububn InWo»Xot\ anÊo uIn®}Kôot\ _iqan\o»q uIn®}Kôot Cwîncnbo¿p±Áoco qÁq . CXq edob Hcq tXÊnWm. Rº³ CwBpgo² }]hwKo qÁXqw aÊqw }]hwK n± FÁ Ip±¿o que¾o an}Xw FÁnWm . ain_qªofndobnb h± HB¾m uIn³eo° hnbmem Ae±I³ ao$± Fw.

Ke±užq tNÇqÁ hId }]es¿oIjqw CÐybm q uZngIcanbo½ntWÁm ¤ hõ Hco dqw ]lbqIboÈ. FÈn }]es¿obqw hXyu¿nSqIrSo tNÇWw. Aºot\ Cco quÄn³ [sXKXobnbo hXyaoÈn¿ecnWq \qų 197 . CXnbocqÁq AecqtS eoNncta¹o² \qų m AetcuÃntd ]ToÃqw Aloeqw D¾n oebm]n° . AXq }]Xy¸anb IncyanWm . ]otÁ uKneoÀ°Iq½o ]lbqÁXm . AXqtIn¾m AecqtS Du¥fw \qÅtj AetcuÃntdXtÁ ubnKycn o tebmu WtaÁntWÁq Iq½oI³ qIrSo u_nªyaneqÁXnWm .udn±Um U}^p² FÁ }]õq Ke±B± P\lnjnbocqÁ Ind¿m BZy¿o² Au¥i¿oÁq uIn®}Kôot\ AXo}]pXobnbocqÁq . Hcqabotȹo² ¤ uIn®}Kôm Cºot\ \S qÁXÈ . hXyaoÈn¼n² ]otÁ Hcq }]es¿obqw u}fbhmIcanbo ecn° ]nSoÈ. CÐy n± m [\aoÈ . P\º³ m Hcqa D¾neqÁXm ¨ucn Incyºtj qlo»m Ae± m D¾neqÁ Aõo}]nbº³ Hcqu]ntd D¾neqÁXo²\oÁnWm. \qÅjqtS ÙoXo ua² qua² \Án qen° \ynbanbeo[w FÈn }faºjqw FÈnbmu]nkqw tNbmXqeuc¾XnWm . Af|Qnan . CÐy n± q KqWw eccqXm FuÁn . HSqeo² Ke±užot\ qlo»m uIn®}Kôotd Nod Ir½± A\nefyanbqw AhwKXobnbqw uZngº³ ]lbqÁXq uI½quI½m Au¥iw eognZou ¾oeÁq . AXo\nWm ¤ uIn®}Kôm hõ IrSp½qÉXm. FÁn² Aºot\bnWm AecqtS Du¥fw FÁm ¨±¿m \qÅjo² ]ToÃqw Aloeqw DÉe± KqWº³ Xnu\ ecqtaÁq \oLbo»q h|Ùîncnboco cqXm. F}X hXyenîntc . CÐy n± FÈnbmu]nkqw CwBpgqIncqtS ASoaIjnbo Ccou WtauÁn CwBpgm Ke±užo\m HcqInd¿qw eoNncaq¾nIboÈ . ]otÁ ]qcnWº³}]Incw ico±}À° . CXo² NodXo² Iqtl u\cq¾nboco nw . Cºot\ Hcq hõ GÊeqw Befyanbo½qÉXnWm . AXqtIn¾m ¤ uIn®}Kôm Ke±užot D¿aeof|nhyXtbbqw \ogmIîgXtbbqw]Êo Zqgo qÁqt¾¹o² AXq hõbqtS \nf¿o\q an}XantWÁq Rn° Xp±»bnbqw hÅXo qÁq . HcqaboÈ . CÐybo² CuÃn³ DÉetc¿tÁ uKneoÀ°Iq½o Alobqw. C}X edqXnb Hcq cnPy¿m CuÃn³ InWqÁXqu]ntdbqÉ Hcqabqw uN±»bqw CwBpgmõng\oao¿w D¾nbXnWm . Btc¹odqw AXo² NoduÃn³ ]lbqÁqte¹o² Ae° }õnÐ\ntWÁq Rn° ]lbqw. Ft FÈnbmu]nkqw DÉ eoNnceqw ttZeu¿nSqÉ }]n±Q\bqw \qÅtS ¤ uIn®}Kôm hõ n± CuÃn³ CÐybqtS õnKyefn² Io½p½qÉ ¤ CwBpgm Ke±užot\ A\nefyanbqw AhwKXobnbqw AhXyanbqw Zqgo ntX CÐybqtS Aõoesªo que¾obqÉ bUº³ tNbmXm CÐytb Cwun¾qu]ntd h|X}ÐXbqÉ cnPyan o¿p±u Wua FÁnIqÁq . Iko¼ \rlqtInȺjnbo C}XtbÈnw Ae± Denio qÁXÈnbocqÁq . hXyaoÈ . CuÃnkt¿ Ke±užot\ A\nefyanbqw AhXyanbqw Zqgo ntX ¤ Incyw hn[o n° ]ud ekoIjqw Rn° InWqÁq¾m . DeniaoÈ FÁqw aÊqanWm. ‘hXyaoÈ ’ FÁq uKneoÀ°Iq½o ]l¼XqtIn¾m CÐyn\oenhoItj A\nefyanbo A]Ip±¿otÃSq¿o FÁq an}Xw Rn° ]lbqÁq. Aloem D¾nequÄn³ aqJyanb hwKXoIjo² FÈnw Aõo}]nbº³ hnan\yw Hcqu]ntdXtÁ D¾nenu\ ]nSqÉq . Ke±užot\ hmu\io»qw BZco»qwtIn¾q Ke±užq tNÇqÁ ¨ucn }]es¿oIjqtS KqWuZngºtjÃÊo buYww \qų q eyeicoÃn° hId h|n}X}Ðyºjqw CwBpgm Ke±užq XÁocot B Ke±užot }]es¿obo² DÉ hXyt¿bqw D¿aeof|nht¿bqw hwfbo»qtIn¾q eÈXqw ]lbqÁXq ainIwantWÁqÉXo\q hwfbaoÈ . F\obqw ¤ õng ]c qÁuXnSqIrSo Hcqa e±ªo»qecqw . ZfcY° aqXdnbetc qlo»m enbo»o½ouÈ ? CÐyn cnPyw A\nZobnub hXy¿o² _iqXsgmWbqw \ogmI±gbqw DÉ cnPyantWÁq ]ud hwKXoItjt n¾qw \oLbo n° IkobqÁXnWm.

CwBpgmInucnjw _qªohna±Qyw D¾nbo½q atÊncq PnXo ntc In®an° Ikobquan? hwfbw . CwBpgm Ke±užq XqSºobaqX² CÐybm q enNnauKnNcanb KqWºjnWm D¾nbo½qÉXm . uIn®}Kôo² ‘tXnÉ CSqÁq ’ FÁm Aean\Icanbo uKneoÀ°Iq½obn² ]lbtýo½qÉ ]ud _n_qancqw AÇîncqw aqXdoIjqw AecqtS Ppeu\bqw h±F[\u¿bqw CÐybqtS AZyqZb¿oÁqw KqW¿oÁqwue¾o XyPoÃn° Hcq aqÉecntWÁm Rn° eof|ho qÁq. Cºot\ D²Isw_qªoIjnb a\qgycn² õco tÃSqen° hwKXoeÁXm CÐybqtS Hcq ainõnKyantWÁqÉXo\q hwfbaoÈ . BlnaXq ¸a CXqIjnWm . FÁqw aÊqw Aean\anbo FuÃnkqw ]l¼quI³ qÁXq \qų q tNnSo D¾n qen\qw \qÅtS tt[cyfvcyºjqtS e±ª\eo\qw eoufg IncWºjnbo ecqw . Cºot\ Blqhn[\ºtjt n¾nWm CwBpgqIn± C}X A[oIw cnPyº³ ¤ udnI¿o² h|n[p\an o c¸o»q ecqÁXm . atÊÈnecqw XtÁuÃntdXtÁ õpcq jntWÁq õpcqX|aqÉe\q uXnÁqÁXq hn[ncWbnWm . CÐy n± q tt[cyeqw fcpcaoSq qw CtÈuÁn Dt¾uÁn CÐybo² CuÃn³ G±tÃSq¿p½qÉ u\Êpem ]½nj ntc u]nbo u\n o AecqtS ÙoXo Alo¼XotÂufgw ]lub¾XnWm. Ce± hr¸maXd¿o² CÐybm q ejtc KqWanWq tNÇqÁXm . ¤ _qªo hna±Qy¿ot d¸Wº³ Aeco² InWqÁXq HÁnaXq \pXoÇX . enNndîncnb _n_qancqw AÇcqw aqXdobqw Hcq aqh²anu\nSm FXo± n° f2oboÈ . ubnKycnb BjqI³ f}Xq]¸¿o² uN±Áq \qÅjqtS AeÙItjÃÊo Zqgo»n² an}Xua \qų q \qÅjqtS KqWuZngºtj fcobnbo Aloen\qw Befyanb uõZºtj tNbmen\qw IkoIbqÉq . c¾naXq \ogm]¸]nXoX|w . arÁnaXq Zb . AXo² F\o qw ejtc chanWm . ‘DeniaotÈ ’Áq uKneoÀ°Iq½o ]l¼Xqw u\cÈn . Hcq õpcqenboco nw . F\o uIn®}KômhõbqtS Du¥fw FÐntWÁq Nqcq anbo Rn° ]l¼m A±t\ [coÃo nw . uKneoÀ°Iq½o ]u¸ . AXqtIn¾m Ae± Aºot\XtÁ ]l¼qtInÉt½ . ]u¸.FÁq uKneoÀ°Iq½o ]l¼q Ij¼Xq uI½m F\o q ejtc eyh\w uXnÁqÁq . AÕnaXm Deniw . B AloeoÁq hZsfanb ubnKyXI³ dõou WtaÁqÉ C±bqw CÐyn n± q XqSºo . \ndnaXq [pcX. CecqtS cnPyõncw XqSºobaqX² CÐyn n± m Aloeqw e±ªo»qXqSºo . Rn° ]lbqÁ Du¥f¿o²\oÁq eo½o½m ¤ hõ \o² qÁXm FuÃntk¹odqw InWqÁ ¸Ww Rn° AXo²\oÁm HkoIbqw tNÇqw . FÁn² B KqWºtj F\obqw e±ªoÃo n° DÉ }faº³ tNbmen° IrSob hõbnWq uIn®}Kôm FÁq ]lbqÁ hõ. CwBpgqIn± FÈnbmu]nkqw FÈn hwKXoIjodqw a\qgy± 198 q h|nX}Ðyw D¾n- . CwBpgq cnPyõncw ¤ cnPy¿o² XqSºobaqX² ]ud \nfºjqw u\coSqÁXo\n² AXqItj CÈnbmatNbmen° ue¾o eyeicoÃn° IrSob Hcq hõbnWm CXm FÁq A±° [co»Xq uIedw tXÊnWm . ]ToÃn\qw AloeqI³ Io½n\qw DÉ Deniw CÐybo² }IuaW e±ªo»qecqÁq FÁqÉXo\m F\o q hwfbaoÈ. uKneoÀ°Iq½o ]l¼Xot\Ènw Rn° Hcqeo[w han[n\w ]l¼q . _qªoIvfd¿n² Pbou ¾ Zo o² uXn m FSq¿q teSoe»q Pbou WtaÁq ]l¼n² B± uI³ qw ? tt[cyaqt¾¹o² ]¿q _n_qancqw AÇîncqwIrSo CwBpgm Ke±užot u\cw bqªwtNbmXq InWWw FtÁncq eoUmVo ]l¼n² Btc¹odqw hÅXo quan ? h± do^o° }Ko^o° aqXdnbe± CÐytb qlo»q Zqgo qÁXo² uKneoÀ°Iq½o q _iqchantWÁq ]l¼q. õpcq jnWm . B C±Itj \oe±¿oÃn° CwBpgmInucnSm Befytýn² Ae± \ynbn\qhsXanbo tNÇqtaÁqÉ ]r±Beof|nhw Rº³ q¾nIbn² B Au]¸Itj bq2obq2ºjnb hwKXoIujnSqIrSo tNbmen°ue¾o uN±Áo½qÉ hõbnWq uIn®}Kôm hõ .

F}X AloeoÈn¿njqI³ qw hqJZqxJºtj Aloen° Ikobqw . Hcq a\qgy\qw GIfnh\anbo HÁqw aÊqÉ a\qgytcÃÊo tNbmen° IkoIboÈ. Aºot\ Cco quÄn³ ]ToÃqÉ ubnKyîncnb BjqItj AececqtS AeÙn\qhncw CwBpgqInucnSqIrSo cnPyõcW¿o² uN±¿q cnPyõncw tNuÇWtaÁm u\nw BefytÃuS¾XÈubn ? ¤eo[w DÉ ¨ucn hwKXoItjbnWm uIn®}Kôm aqJyanbo BudnNo qÁXqw . CXo² FÐnWm A_ªw? Cºot\ Bbn² AuÈ }]PI³ m A[oIw KqWw ? cnPyõcWX}Xºtj Alo¼q \S¿n° IkobqÁe± ]dcqw \ÅqtS u\ÊpenjqIjqtS CSbo² CuÃn² CÐybo² FÈnboSeqw Dt¾Áq hÅXo qÁq . CXo² FÐnWq Hcq uZngw ? CÐybo² FÁque¾n B}^o bo² DÉ InÃocoPnXo ntc rSo Ikobqta¹o² ¤eo[w X}к³ G±tÃSq¿ob anXocobodqÉ cnPyõcW¿o² tIn¾qeÁn² \ÈXntWÁq Rn° eoNnco qÁq. PnXoaX[±Åºjqw hm}XpI³ q eoZynõnhaoÈnbmabqw aÊqw uIn®}KôqIncqtS 199 . }^n°hm aqXdnb cnPyºjotd ÙoXobqw ¤ hwKXobo² CÐybotduÃntd XtÁbnWm . ¤ Aõo}]nbw ejtc hwKXoIjo² a\qgyhaqZnb¿otd u¸a¿oÁm A\qhco»m Ae± \S¿obqw ecqÁq¾m . IrdoÃWo CXqItjt n¾q Indu¸]wIko qÁ A[oIP\º³ m FÈn cnPyºjodqw cnPyõncIncyu¿ qlo»qÉ Aloem Glbqw Iqlbqanbo Hcqu]ntdXtÁbocoqw. CÐyncnPy n± m AXm Aloen° IkoIbotÈÁm ]lbqÁXq uõngX|auÈ? aquÄt¿anXoco \nSqenkoI³ fo¸nc¸I³ tNbmXqeÁuÃn³ D¾nbocqÁ hqJZqxJºjqw CuÃnkt¿ cnPyõnc¿o² D¾neqÁ hqJZqxJºjqw CÐybo² DÉ F}Xubn XnWXcw a\qgy±IrSo aqJyanb hwKXoIjo² AlobqÁq.bocou ¾XntWÁqÉ Aõo}]nb ncnWm . CuÃn³ CwBpgm _odn¿obo² Hcq a\qgy\qw atÊncq a\qgyt ASoabntWÁq eoNncoqIboÈ. P±Å\o . FÁo½qw ]n±dobta¾o² taw_±ancnbo F¿ou»cqÁXq ao enlqw ubnKycnb BjqI³XtÁbnWm. CXq telqw ZqwXbnWm . Zswnпo\q ]n±dobta¾q hõboud q taw_±antc Xoct¼Sq quÄn³ Cwun¾o² D¾neqÁ uIndnidº³ u]nbo u\n obn² aXobneqÁXnWm . Auaco . cnPyõncw ¤ AloeoÈn¿njqItjt n¾q u\co½q tNÇou WtaÁm Bcqw ]lIboÈn . CuÃn³ uIn®}Kôm BefytÃSqÁXm aqJyanbo ¤ cnPyt¿ õco qÁXo² eoZytIn¾qw AloeqtIn¾qw CwBpgmInucnSq haîncnb ¤ cnPy ntc A[oIw uN±¿m AecqtS Aõo}]nbºtj BudnNo»qw A\qhco»qw ueWtaÁnWm . B anXoco aqkqe\qw HÁnbo½q Io½qÁotȹo² GXn\qw GXn\qw AÃuÃnknbot½¹odqw \qų qw Iou½WtaÁqÉ Au]¸tbbnWm uIn®}Kôm tNbmXqecqÁXm . hn[ncW I»eSw . CeotS Hcq hr¸manWq eoNnco n\qÉXm . Cwun¾m. Isgo . Aºot\ BjqItj D¾n o»Xqw CwBpgmIn± XtÁ. Cwun¾o² Hcq a\qgy\qw Xt f2o qw Cw¿oÁqw A\qhco»q IqÊIcaÈn¿ bntXncq }]es¿obqw tNÇqÁXo² atÊncntj õbtÃSqIboÈ . CÐybo² ]ToÃoÈn¿e± ]ToÃqÉeuc n³ ejtc A[oIw FÁq hÅXo qÁq. P\º³ t]nXqeo² FÈnecqw AloeqÉnjrI³ Atȹodqw XºjqtS CSbo² DÉ AloeqÉ a\qgycqtS tNn²]So qw D]uZf¿oÁqw A\qhco»q }Iaanbeo[w }]e±¿o qtaÁm ¥iou ¾XnWm. CXoÁqÉ aqJyIncWw Cwun¾o² cnPyõcW}Iaw AXoainîncnb BjqI³ G±tÃSq¿obXot Hcq eoufgXXtÁbnWm . CÐybo² hn[ncWP\º³ qw ]ToÃqw Aloeqw \ÈeBw F\obqw D¾nbo½oÈn¿Xo\n² ¤ anXoco cnPyõcW¿oÁq habanbo½otÈÁq Nod Zqwîn± ]lbqÁq¾m. Nod asKº³IrSo AXqItj ZbubntS hwc¸o qtÁÁqw AXou\nSq }IrcX In½qtÁÁqw BjqItj ue±Xoco»lobqÁq . ttIued . a\qgy± u]nt½.

Cºot\bnWq Incy¿ot hr¸maÙoXo. cnPy}fptb u]ngoÃo qI. CwBpgm Ke±užo\m CÐybo² HÁnat¿ c¸ B Ke±tžq\oao¿w D¾nbo½qÉ CuÃn³ InWqÁ ]ToÃqÉ P\ºjntWÁq Rn° eof|ho qÁq . 1857-² asKºjqtS fe¿o²\oÁm FSq¿ t\Çm t]c½ob teSoacqÁqXocI³ ISoÃo»q ]½nj ncqtS PnXo Ijen°u]neqÁq FÁm D¾n ob B IoweZÐo F}X ¸Ww In½qXpu]ntd cnPy¿m FÈnw ]cÁq . CuÃn³ CwBpgm ]To»m Db±ÁXcw ]cp¸I³ Pbo»q cnPyõncX}пo² ]co}fao»m AXo² ha±Qîncnbo CwBpgqInucnSq haîncnboco qÁ \qÅjqtS BjqI³ XºjqtS ^nLyXbm \qhco» ]Zeo q Ke±tÅu¾nSnefytÃSquÄnkqw . ]½njº³ A[oIco»Xo\ndqw uIn½I³ A[oIw D¾n obXo\ndqw aÊqw AÈ Cºot\ CwBpgm Ke±užoÁm CÐybo² _dw e±ªo»Xm. CÐyncnPy¿m CuÃn³ \S qÁ cnPyõnc}Iaºjo² P\haqZnb¿ot KqW¿o² Nod Nod uõZº³ tNuÇWtaÁq ]lbquÄnkqw . ]ToÃoÈn¿e± q hr¸maÙoXo HÁqw Aloen° IkoIboÈn . FÁo½qw Zqwîncnb A²]w Nod a\qgy± CwBpgm Ke±tžot\ AhXyanbo Zqgo qÁXqtIn¾q ]ToÃqÉ FÈnecqw CwBpgm Ke±užou\nSq eoucn[antWÁ Hcq [ncW D¾nbo¿pcqÁXq I¾q Rn° eyh\o qÁq .Au]¸Itj \ocnIco qÁXoÁq IncWanbo ecn° ]nSoÈ . ]ToÃqÉ P\º³ q an}Xua CwBpgqKe±tžot KqWuZngº³ eoecanbo Aloen° IkoIbqÉq. CwBpgqIntcuÃntdXtÁ eoZynõynhw tNbmX \qų q hna±Qyeqw ubnKyXbqw D¾nbufgw \qų hn[ncW a\qgyh|õne¿oÁm A\qhco»m B ubnKyXn\qhcWw ¨ucn ÙoXoIjo² CcoÃn° Inw¸o qÁXq tXÊntWÁq ]lbqÁXq \pXobÈ . CXo\m FÐq IncWw? P\ºjqtS CSbo² CwBpgm Ke±tžot hr¸maXX|º³ AlobqÁ ]dcqw CuÃn³ CÐybo² ]udSºjodqw D¾nIbn² ¤eI \qWI³ HÁqw ]c n° Ae± hÅXo qIboÈ . 1857-² CÐybo² D¾nb AXoõb¹canb dij BanXocobqÉ IncWºjouî² F\o Hcq }]nefyw CÐybo² D¾nen° ]nSqÉXtÈÁq Rn° eoNnco qÁq . Hcq Ke±tžot _dw AXot }]PIjqtS Aloeodqw ]ToÃodqw hmu\i¿odqw\oÁm DVeo»q e±ªo»qecWw . CÐyncnPy¿o² \oIqXotI½qI . AÈntX D¾neqÁ _dw \od\o² qÁ _daÈ. C ndw CwBpgm Ke±tžot\t n¾m Cºot\ Hcq \qW ]l¼n² F}X ¸Ww AXq IjentWÁq P\º³ q u_nªytÃSqw . 200 . CwBpgmIntc \qų \ynbaÈntX _iqan\o qIbqw õbtÃSqIbqw tNuÇWtaÁq ubnKyîncnb CwBpgqIn± Bcqw BefytÃSqÁoÈ . ZqwîncÈntX CXq tXÊntWÁq Bcq ]lbqw? CwBpgm _odn¿obo² aq nud arÁq epfeqw P\º³ m ¤ uIn®}Kôot\ ejtc _iqan\anWm DÉXm . cnPy¿m CuÃn³ DÉ Ke±užqaXo FÁm A±° ]lbqÁXo² Rn° ubnPo qÁoÈ . F}X ¸uW\ P\º³ eof|ho»q. ¤eI ]udeo[anb cnPyõnc Incy}]es¿oI³ CÐyn ntc¿tÁ A[oIw D]ubnKou ¾XntWÁq \o¸m]¸]nXoIjnb CwBpgqIn± qXtÁ _odn¿obo² CuÃn³ ]r±Bnõo}]nbw D¾nbo Ae±XtÁ B Aõo}]nbw \S¿qen° ]ud}faºjqw tNbmXqecqÁq . CXqXtÁ IncWw . CwBpgm Ke±užm Aºot\ ZqwXbnbo }]e±¿o qÁ Hcq Ke±užtÈÁq ]l¼q hn[ncW P\ºtj [coÃo n° AÁm AloeqÉe± CÐybo² ejtc Nqcq anbouÃnbXo\n² Zqwîncq¾n o¿p±¿ ¤ uõngmIm ¸uW\ P\º³ eof|ho»q. Cºot\ D¾nen° ]nSotÈÁq Rn° eoNnco qÁXoÁq aqJyIncWw CÐybo² CuÃn³ e±ªo»q ecqÁ ]ToÃqw Aloeqw \oao¿antWÁq Rn° ]lbqÁq . CtXÈnw uIn®}Kôm Iko¼ \ndq tInȺjo² tNbmX DeniºjqtS ^dantWÁq eof|ho nw . P\ºtj fo¸nc¸ tNÇqI .

uIn®}KôqIncqtS ]ud }]hwKºjqw Rn° enbo»o½q¾m . A[oIw KqWº³ Io½n°ue¾o AXqetc Io½ob KqWº³ HÁqw hncaotÈÁm Hcqe° Xt bPan\u\nSq ]lbquÄn³ Au¥i¿oÁq hqJu Sm D¾neqÁXq a\qgyh|õneauÈ ? C}Xan}Xua udn±Um U}]p° aqXdnb }]õq ³ m A\owaqÉr . udn±Um U}]p° aXdnb ainîn± q uIn®}Kôot\ _iq ]q±anWm. udn±Um U}]p\qw CXqXtÁbnWm Aõo}]nbw . AXqI³ enbo»uÃn³ CwBpgqInucnSq hõ n± m Hcq telqÃm DÉXqu]ntd uXnÁo. CcqÄqN}Iºjqw Xrfobqw D¾n n° ]To o° FÁo½m ¤ hwKXotb qlo»q hwhnco»n² aXo . an[e°: AXq uKneoÀ°Iq½o enbo»q a\ôodn otbSt¿ tXÊnWm . c¾naXq \oºjqtS t]Bqºtj eoZy ]ToÃo o° . h± ¨B¾m tIn³eo° hnbmee±IjqtS I¿o² ]lbqÁ}]IncaqÉ Np¿bnb \SeSoI³ ¤ hõbm m F\obqw D¾neqÁqt¾¹o² AXq hõbqtS A[x]X\¿ot uiXqenbo ecqtaÁq Rn° eoNnco qÁq. \oLbw . Aºot\ Cco quÄn³ uIn®}Kôot\ Ae± m A\owanboecn° ]nSoÈn . ” FÁq uKneoÀ°Iq½otbuÃntdbqÉ eoUmVoI³ alqeSo ]lbqÁXnbn² AXq \oôncanb alqeSobntWÁm A±\qXtÁ uXnÁqIboÈubn? uKneoÀ°Iq½oua\e°: an[e° CuÃn³ ]l¼anXocobnWq uIn®}Kôot h|õneta¹o² Rn° ]l¼Xo² A[oIw õnKeqw tXÊntWÁq Rn° hÅXo nw .Znco}ZyZfbo² F¿n°u]neqÁ Hcq cnPy¿ot ]Ww Ke±tžq NodeoSqÁXodqw ]Ww FSqÃo qÁXodqw CuÃn³ te»o½qÉ f½e½ºjo² Nod Nod uõZº³ tNÇnXocqÁn² AXm cnPy¿oÁq \nfIcanbo ecqtaÁq bq2obq2ºjnb hwKXoIujnSqIrSo cnPy¿o² }]anWtýqw P\hÅXîncnbqw DÉ ]ToÃqÉe± Hcq hõbnbo IrSo Ke±užou\nSq ]lbquÄnkqw . Xp\qw Iqjobqw BNncºjqw ]ukanXocobqÉtXÈnw Ijbqeo°. FÁn² Rn° aqÄq ]l¼}]Incw Nod [sXo ncqtS XqÄoÈn¿ }]hwKºjndqw aÊqw udn±Um U}]p\q Iqtl aqgo»o² D¾nbo F¹odqw uIn®}Kôot\ Rn° ]l¼eo[aqÉ ÙoXobo² udn±Um U}]p\q ejtc _iqan\anWm DÉXm FÁq Rn° eoNnco qÁq . CwBpgqIntc telq¿o½ntW¹o² CuÃn³ _odn¿obo² ¤ uIn®}Kôot\ C}X _iqan\aq¾nequan? uKneoÀ°Iq½oua\e°: _odn¿obo² uIn®}Kôot ÙoXo AloeoÈn¿e±u AXot\ÃÊo _iqan\aqÉq . 201 . “\oº³ FÈnw PnXo HÁÈn . CÐybotd \oenhoIjo² ubnKycnb BjqItj cnPyõncIncyºjo² CuÃn³ DÉXo² A[oIw }]uefoÃo»q ]co}faoÃou WtaÁqXtÁbnWq ubnKycnb hId CwBpgqIncquSbqw Aõo}]nbw . B }]hwKºjo² aq nudarÁq epfeqw CuÃnkqÉ }_o½pgm Ke±užot\ ejtc hmu\iu¿nSqw u}]au¿nSqw ^nLo»Xnbo Rn° I¾o½oÈ. uKneoÀÃWo ecqÁq. an[e°: Hco dqw AÈ. ±: u\cw Iqtl A[oIanbo FÁq uXnÁqÁq . HÁnaXq PnXo HÁn o°. FÁn² hr¸maYoXo Aºot\ AtÈÁq Rn° eoNnco qÁq . FÁn² Rn° ]l¼ ÙoXobo²\oÁq uIn®}Kôm eo½m A\nefyanbqw AhXyanbqw }_o½pgm Ke±užot\ \oÀo qÁ Indw Rn° uIn®}Kôot hmu\ioX° Bboco boÈ . F\o m Dl q Aºot\XtÁ an[e\qw uKneoÀ°Iq½oua\e\qw ]l¼m DlºqIbqw ]ouÊZoeht¿ e¾o q t_nÄnbo² \oÁq adbnj¿oud q ]qltÃSqIbqwtNbmXq .

Rn° \ouÁnSm HÁq uNnZo ]lbquan? CÀqudJn: FÐnWq hwfbw ? ]n±FXoAÅ: \p an[e\q eochanbo eÈ Fkqu¿n auÊn FkqXobocqÁquen ? CÀqudJn: CXqetc CÈ. c¾naXm . Cºot\ c¾q hwKXoItj ¨±¿o½nWm CÀqudJn eyh\o»Xm . an[e° XtÁ qlo»m Hcq uõngmIq uI½Xm C}X ¸uW\ eof|ho»qeuÈn . \p FuÁnSq u\cq ]n±FXoAÅ: Ft aI³ an[et\ õ±¿nen o FSq qtaÁm Htckq¿m C¹ocpôo² FkqXo Ab»n² c¾q Zoeh¿odI¿m Ft aI° CeotS F¿qanbocqÁq . CÀqudJn tlbo²tehmulg\o² eÈ IÄoe±¿an\eqw F¿obn² tIn¾qecn° G²]o»m u$g\o²u]nbo e±¿an\w Au\|go n° Hcntj \obao»q. Aºot\ Cco quÄn³ an[et\¿tÁ ¨±¿qwtIn¾m Hcq cn}Xobo² CÀqudJbqtS anjoIbo² CÀqudJbqtS hap]w ]n±FXoAÅ Dlºn\nbo IoS qÁq. ua²]l¼ hwKXoIjo² X\o q ITo\anb eyh\aq¾nbocqÁqte¹odqw AtXnt bqw a\ôo² AS o uKneoÀÃWo cqw aÊqw Xocbn°u]nbXot arÁnwZoehw FÁq uXnÁqÁq. CtÈÁq ]l¼m CÀqudJbqw FkqÁpÊm CcqÁq. Iqjobqw õ¸Weqw IoSÃqw Dl qw FÈnw Hcqao»qXtÁ . CÀqudJn aqJyanbo eyh\o»Xq c¾q hwKXobodnWq . Xt _qªobqtS h|õnew an[e\m C}X AloeoÈntXu]nbtÈn FÁm . cn}Xo GIuZfw Hcq aWo Iko¼oco qÁq . cnPyhÕnc¿oÁq u]nbXqtIn¾m Hcq ttegayeqaoÈ . 202 . ]n±FXoAÅbqtS eyh\fnÐo m FÈn habeqw B AÅbqtS IrtS¿tÁ CcqÁq.]t¿n°]Xm an[et hÕncInd¿q ep½o² \SÁ enhmXeº³ an[e° aZocnfo eo½qu]nbXqaqX² CÀqudJbm q¾nb eyh\¿ot AeÙtb qlo»m A²]w CeotS ]lbntX \oes¿oboÈn . Ce± Xp±»bnbo õncynõ±¿n încqtS \odbo² ecn°u]neqÁq FÁqw CÀqudJbm q an[e° AÈntX uetl Bcqw õ±¿nenIn° ]nSotÈÁqw ]n±FXoAÅbm q udfwu]ndqw uXnÁp½oÈ. ]n±FXoAÅ: aItj. ]n±FXoAÅ: \otÁ CÀqudJn: Bboco qlo»qÉ eyh\wtIn¾nWm Ae° u]nbXm . CÀqudJn ]otÁ Zoehw Iko»qu]nbXm Fºot\ FÁq ]lbn°IrSo }]bnhw. an[e° u]nbo FÁq uI½XqaqX² ]n±FXoAÅtb FuÐn Xt AÅtb n³ hmu\ianbo. an[e\q _qªo q Iqtl }]hcoÃm A[oIanbndqw XuÁnSq h|Ð}]nWu\ n³ A[oIw }]pXobntWÁq Xn° AlobqÁXq tIn¾qw Xt eoubnKw\oao¿w DÉ ITo\anb eyh\¿o² h|Ð Ppet\¿tÁ an[e° \fo»qIj¼qte¹oudn FÁqw Hcq õbw . ]ToÃq Iko¼ufgw Hcq cnPyhÕncw Ikou ¾XnefyanWm. FÁn² ]n±FXoAÅbm m CÀqudJbqw an[e\qanbqÉ ÙoXo aqkqe° a\ôodn p½q¾m . t½ . ]n±FXoAÅ Xt uIn»ouî² FWp½ocqÁm CÀqudJn DlºqÁquen FÁq uNnZo»q . AXo² HÁqw õbtÃSn\otÈÁnbocqÁq CÀqudJbqtS eoNncw . an[e° \nSqeo½q t]nbm j¼q FÁq uI½Xo² an[et AÅ aqXdnbe± q¾nb Hcq eyh\wu]ntd AÈ CÀqudJbm q¾nb eyh\w. Ww. CÀqudJn Hcq u\cta¹odqw ]oco¼oco nloÈ . HÁnaXm.

CÀqudJn: aSºoecnXocoÃn° IncWaoÈ . f¹cfnhm}XoI³ CÀqudJtbt n¾q \qW ]l¼o½nWm FÁnWm e±¿an\anbXm . CÀqudJn: AXot\ qlo»m HÁqw \oº³ eyh\ou ¾ . Rn° AhXyanbo HÁqw }]e±¿o»o½oÈn . CÀqudJbm qw an[e\qw ioXanbo½ÈntX Rn° HÁqw Hco dqw a\x]r±Fw tNbmIbqaoÈ . fnhm}XoItj aqÄo² I¾ DSt\ Hcq Ihnd \p fnhm}XoI³ B \oÁ Zo ote»m Cco n° ]l¼q : o²\oÁqXtÁ Idfdnbo Ic¼qtIn¾q ]l¼q : 203 . ]otÁ CÀqudJbm q XtÂua² F}X uZgyaq¾nboco qw . aSºoecqw . Au¥it¿bÈntX uetl ¤ Pîw Hcntjbqw Rn° õ±¿nen o FSq qIbotÈÁm Au¥iw \ÈeBw Alobqw. ‘in . ‘an[e° \nSqeo½q u]nbm j¼qu]n² ! ’ FÁq \n½otdÈnw }]hoªanbo . FtÐnt ]lbqw FÁlo¼oÈn FÁq eoNnco»m AXobnbo½m Hcq õbw . ]n±FXoAÅ: FÁn² Ft aI° Fºqw u]neoÈ . an[et\ HSqeo² I¾q hwhnco»n³ Au¥ianbXqtIn¾m B e±¿an\w uNnZoÃn° an}XanWm . Hcq anhw Iko¼ufgw f¹cfnhm}XoI³ tNÄnkoubn½q eÁtÃnuk m Au¥i¿oÁq fIncw uI½o½q ]ql¿olºn° eÇntX Bbo¿p±Áq. Cºot\ Zoehº³ Iko¼q . FÁn² fnhm}XoItj AuÃn³ eojo n° ]l¼Xot IncWw . FÐqtNÇqw ? Ft Iq½obqtS Xdbo² Fkq¿m. AXoÁq h±FnÐcynaobnb PKZpf|c° hn¸obq¾tÈn ’ FtÁncq tt[cyw . AÄd¿o²XtÁ dÃo»q eyh\o»m CcqÁq . ‘Ftйodqanet½. FÁqwaÊqw ]l¼q c¾qu]cqw cn}Xo aqkqe° DlºntX Iko»q F¹odqw ]n±FXoAÅbm m AÁm Hcq Incyw Xp±»bnbo a\ôodnbo–CÀqudJn an[et õncybnbo½ocoÃn\nWq \oLbo»oco qÁXm FÁm .AXo\ouÃn³ AÅnat hÅXaoÈtÈn . fnhm}XoI³ eÁo½qt¾Ám Bucn CÀqudJubnSq ]l¼q . FÁq ]l¼q ]new Ic¼qXqSºo . DSt\ eojo n° Btj Ab»q . Cºot\ a\ôoÁq ]ud uNwIujnSqIrSo PpebetaÁu]ntd fnhm}XoI³ CÀqudJbqtS aqÄo² u]nbo \oÁq. FÁn² CÀqudJbm q fnhm}XoIujnSq bntXncq hqJu Sqw D¾nbocqÁoÈn . B³ tNÁq eojo qÁq FÁq ]l¼uÃn³ fnhm}XoIjqtS Ppe° tR½o . uKneoÀ° ekobo² h}X¿ot D}a¿qte»q fnhm}XoIujnSq ]l¼XqIrSo Alo¼oco qÁq . fnhm}XoI³ q XuÁnSqÉ hmu\iw \oao¿w ¤ Zqôianb uõngmIq uI½q u\cntWÁq [co»q ITo\anbo eyh\o»Xo\n² AÁq ]qltýqu]nen°XtÁ IncWanbXntWÁqIrSo CÀqudJbm q a\ôodnboco qÁq . CÀqudJn Au\|go»q hId eoecºjqw a\ôodn oboco qÁq . ]otÁ ¤ eyh\¿o² CÀqudJtb InWnXoco qÁXq ain AubnKyauÈ FÁm Hcq eNncw . Iww ! Rn° C}X ubnKycnb c¾qu]± m AXyn]¿q ecq¿n° IncWanbuÈn ’ FÁm ¨±¿m Ic¼qu]nbo. FÁn² \qÅjqtS \o±õnKy¿n² FtÐÈnw ecqÁq FÁm Aloen° ]nSoÈ . ]n±FXoAÅ: Ft aIjqtS eoNncw Aºot\bntWÁq an[e° Alo¼o½qu¾n? CÀqudJn: fcobnbo½m—teSqÃnbo½m .

cn}Xo Dl aoÈn¿Xo\n² FuÐn Hcq ¸pWwtIn¾m ¤ hab¿m DlºouÃnbXnWm . FuÁnSqw an[eu\nSqw fnhm}XoI³ qÉ hmu\if2obn² an}Xw B]¿oÁq IncWanbXnWm . q uI³ n° eÇntXbnbo I½odo- fnhm}XoI³: Op eyh\o cqtX . an[e° tXÊnbo HÁqw }]e±¿o»o½otÈÁq uI³ qÁXm X\o m FÈnbmu]nkqw _iqhuÐnganWm. ]otÁ Rn° CÀqudJbqtS edob hmu\ioX\ntWÁq an[e\q \È Aloem D¾tÈn . \ÄrXocoÃnSqw CÀqudJbqw Rn\qw ]IqXo ekoubnjw HÁnbo eÁq FÁq ]lbqIbqw AuXnSqIrSo uetl AhwJyw BjqI³ ¤ Zo o²\oÁq ecqÁe± GÈnecqw AXo\q fcobnbo AuX}]Incw XtÁ ]lbqIbqw tNbmXn² eof|ho qÁXm Hcq BLcyuan ? Iww an[et\ bntXncq Zrgyeqw ]lbcqtX . Aºot\ Cco quÄn³ HcqZoehw ]I² \ndqaWohab¿m CÀqudJn anjoIbo² uIn»ouî² IoSuÁS¿q\oÁq Xnt\ DlºouÃnbo . uetl ]ud BjqIjqw tXÊnbo [co»o½q¾m. Aºot\bqÉ Rn° CÀqudJtb ITo\anbo Np¿en qI³ ]l¼q anl¿m ASo»q IcbqÁXq an[e° I¾q. Rn° Zoehw }XoInd]rPbnbo õKeXouhe Iko qÁq¾m . Cºot\ IkobqÁq . Aºot\ DlÃnbo½nWm Rn° ]l¼Xm .“¤ ain]n]obnb FtÁ FÐo\q eojo»q InWqÁq ? \oº³ c¾qu]cqw F\om Ft }]nW° haanWm. CÀqudJn: Cco r Rn° hId eoecºjqw Alo¼oco qÁq . ]otÁ fnhm}XoI³ q an}XaÈ ¤ tXÊnb [ncW D¾nbXm . CXnWq Iww! Rn° Au¥iu¿nSq ]l¼ en m CÀqudJn uI½ocqÁn² CÀqudJnXtÁ Hcqhabw eof|ho»qu]neqw. FÁqwaÊqw ]l¼q fnhm}XoI³ Hcqeo[¿o² anjoIbo² \oÁqw IBq\p± en±¿qwtIn¾m FlºouÃnbo. u\cw GIuZfw BlcaWo BbuÃn³ eÈntX Dl ¿q\oÁq tR½o DW±Ám . ¥Wq aqXdnbtXnt ]ql¿m BjqI³ q ]coihoÃn° FS tInSq n¿eo[w Iko»qIr½o FÁq ecq¿qw . fnhm}XoI³: (K²KZn¸canbo ) Iww ! Iww ! Cºot\ f¹o cqtX . AXoÁq aqÄqXtÁ ]dcqw ]l¼oco qÁq. “AuÇn ! AuÇn ! Ft õ±¿neot\ ¤ aqh²an° Iq¿ot nÁqIj¼quen ? Iww ! Ft õ±¿neq aco»q . eyh\o cqtX .FÁq ]l¼uÃn³ . uI½Xq fcoubn FÁq uNnZo»XoÁm AtX AtX FÁq Rn° ]l¼uÃntkbm q an[e\q u_n[¸bwu]ntd Bbo . CÀqudJn Zoehw u\cw tejo»nbn² ]otÁ AhmXa\wetc eÈ BjqIjqw I¿qwtIn¾q u$g\o²\oÁq ecqÁqu¾n FÁq anjoIbo²\oÁq u\n ot n¾q ]I² aqkqe° Iko qw. C}Xu¿njw ]l¼uÃntkbm m CÀqudJbm uî² u]nbo IoSÁq Ic¼qXqSºo . CÀqudJn: fnhm}XoI³ Cºot\ ]l¼uÃn³ an[e° FÐqtNbmXq ? fnhm}XoI³: Rn° BZyw ]l¼Xm Hcq FSekobo² te»nWm . CXo² HÁqw F\o m A}X BLcyaoÈ . F\o 204 . PKZpf|cn ! AlobntX A_ªanbo Rn° \oº³ m ¤ B]¿oÁq IncWanbtÈn ”. DSt\ FÈnw huÐnganboecqw. Xn° tXÊq tNbmXq FÁqeÁndqw ue¾XoÈn . Iqjo . FÁq ]lbquÄntkbm m CÀqudJbm m IBo² Pdw \ol¼qu]nbo . CÀqudJbm m CXq uI½uÃn³ a\ôoÁq Iqtl hqJanWq uXnÁobXm . Ft BLcyeqw eyh\eqw Au¥iwIrSo ¤ e±¿an\w C}X ¸Ww eof|ho»qeuÈn FÁlo¼XnWm . FÈnw ¤f|co fqªanbo ecq¿qw.

fcpcw tXn½uÃn³ \È Xpt nÉo ttItIn¾q ]oSo»Xqu]ntd uXnÁo. Iqtl teÉw IqSo Ww FÁq ]l¼q . h|]m\w fcobnbo õneoe±¿an\ºtj InWo qtaÁm F\o m Aufgw eof|nhaoÈn . ]otÁ FtÁ¿tÁ B}Kio»q 205 ¿q an[et\ qlo»q ]l¼ . d¸mao q½oAÅ: Ft aI³ eyh\ou ¾ . CcqÁq. “aIuj ! \p FÐnWq \odeojo»quen ? ” FÁq uNnZo»q. edob±u\nSm F\o q u\tc ]l¼qIrSn. FÁq ]l¼Xq uI½q ]co}õau¿nSqIrSo d¸mao cqw Xnk¿m FlºouÃnÁq. d¸mao q½oAÅ CXq uI½uÃn³ Ic¼qu]nbo . DSt\ ]Õqua\e° . CÀqudJn: FÈnecqw ]ql¿qu]nt½ . AXq hId BjqIjqw uI½oco qÁq. d¸mao q½oAÅ: Ft aI³ q \tÁ ]\o qÁqtetÈn . Cºot\ I¾uÃn³ eÈntX \odeojo»qu]nbo . FÁn² bZs±bn H¿qwecnw AXm Fºot\bnbndqw Ft a\ôq eyh\o»qu]nbo . FÁq ]l¼q I½odouî² Ir½ot n¾qu]nbo IoS¿o ]qXÃo»m ASqt CÀqudJn: AÅ u]nbo ¤ eoecw edob±u\nSq ]lbr . ]qX»q IoS Ww . d¸mao q½oAÅ aqXdnbecqw ZnhoI³ endob ncqw Xo o¿oc o _ªtýq anjoIboud m ¨Soblo u\n obuÃn³ CÀqudJn uIn»ouî² _iq ¸pWu¿ntS IoS qÁq .F\o m CcqÁXqaXo. FÐnWm ¤f|cn! t]Bo\m Cºot\ ]\o qÁXm FÁqw ]l¼qwtIn¾m CÀqudJubnSq ]Õqua\e° . an[e° hqJanbo DSt\ F¿qw . AÅan}Xw CeotS \o² t½ . FÁm Ft a\ôo² FuÃnkqw uXnÁqÁq . an[e° _¹nj¿oÁq hap]anb Hcq Ùd¿q hÕco quÄn³ Hcq aqh²an° an[et t\¼¿m Hcq I½ncwtIn¾q Iq¿o an[et\ tInÁm aqX² FÈnw IjeqtNbmXq tIn¾qu]nbo FtÁncq h|]m\w I¾q . Ft aI³ q hqJanbo an[eu\nSqIrSo Cco n° hn[o qw . ’ FÁm FuÁnSm Ft aqJ¿q u\n ot n¾q ]l¼q }]nW° u]nbo. en d¸mao q½oAÅ: CuÃn³ ]lbuWn ? \p Dl m ¨±Åbqu¾n? CÀqudJn: CÈn. AuÃnkbm q ]Õqua\e° tNtÁSq¿q aSobo²te»q. CÀqudJbm m H» edo»o½q ecqÁoÈn. FuÐn an[e\m Hcq A]ISw ]Êp½q¾m . FÐnWq ]l¼Xm ? d¸mao q½oAÅ: ‘õ±¿nue . ” FÁq Iqul D»¿o² HÁq eojo»q . ¤ \odeojo ]recºo² Nqe½otd \odbodqÉe± q uI³ nw . AÅubnSq e±¿an\w Rn° h|Incyw ]l¼q edob±t ASqt Abbm nw . DSt\ d¸mao q½oAÅ tNÁq ttItIn¾q ]oSo»q . CÀqudJn: AXqtIn¾m FÐnWm ? Au¥iw Ft a\ôqtIn¾q Rn° õ±¿nen o \oLbo» BjtÈ? F\o m ¤ Pîw Au¥iaÈntX uetl Hcnjqw õ±¿nenboco botÈÁqw Rn° Xp±»bn ob IncyatÈ . h|]m\¿o² FtÐÈnw Ahwõeyºtj InWqw? AXm Aufgw hncan n\oÈn . teÉw tIn¾qeÁq IqSo»ufgw AI¿q ejtc BjqI³ \o² qÁXq I¾q . CÀqudJn: FuÐn! AuÅ ! F\o m HÁqw Alo¼qIrSn . DSt\ IBq\ptcÈnw XqS»q . ’ FÁnWq \odeojo»Xm . q½oAÅ HkotI aÊqÉ FÈne- CÀqudJn: AuÅ! Rn° Np¿bnbo Hcq h|]m\w I¾q õbtýq \odeojo»XnWm. an[e° aqlo GÊm ‘AuÇn ! Ft CÀqudJn F\o Fºot\ Ppeo qw .

h|]m\w a\ôoÁm D¾neqÁ }õnÐobnWm . Au¥iw AÅtb In¿q \o² qÁq¾m Nqe½o². CXn. uhna\nw_yrdohw. d¸mao q½oAÅ ]Xqt FWp½q Ic¼qwtIn¾m anjoIbo²\oÁolºo . GXnbndqw Ft tIn»qIsgmWÅnat A±u\nSq Rn° Hcq Incyeqw al»qtebm boÈn . ¤ IY Rn° tejoenbo ]l¼Xo² Ft enb\ n± F\o q h|]m\º³ õrXõeogyZ|±¿an\ºtj fcobnbo hrNoÃo qÁeIjntWÁqÉ eof|nhaqt¾Áq eoNnco»q u]necquX . ttZeKXyn Ft bvF\anbuÃn³ Ft a\ôoÁq h±FhqJeqw tInSq qtaÁm F\o q eof|nhaqÉ AXoubnKy\nb Hcq ]qcqgt\ õ±¿nen o a\ôo² ecoÃn° F\o q õnKyaq¾nbo. Rn° õnKyaoÈn¿ejnWm. tIn»qIsgmWÅna° FtÁ AXoenedyu¿nSqIrSo ej±¿o FtÁ Ft AeÙu]ntd teÃn° IkobqÁXoÁqaqÄm Au¥iw aco»q . ntc A²]w Hcq eoecw eoufgeo[obnbo AloboÃn\q- CeotS Ft enb\ ¾m. F\o m F\o HÁqtIn¾qw õbaoÈn . CÀqudJn: u]nbo ]lbr AuÅ . a\qgycqtS a\ôm hn[ncW C}ÀobuKnNcºjÈn¿ eoecº³ Aloen° f2obqÉXntWuÁn AtÈuÁn DÉ Xp±»eof|nheqw F\o q eÁo½oÈ . F\o m CiudnI\oenh¿o² Au¥i¿ot acWufgw A}X Inw¸ D¾nbocqÁoÈn . AXq a\qgyt fcpcw AXot hswoh|õnet¿bqw eyn]nct¿bqw ¨± quÄn³ ]u¸ . Ft a\ôoÁm CuÃn³ BIÃntS Hcq }õnÐobnWm DÉXm .h±Fh|eqw Du]¸o»q Rn° \oao¿w ¤ h¹SºtjÈnw A\qõeo» AXouInaj\nb Au¥iw GXq Zo o² IoSÁq edbqÁqu¾n Alo¼oÈ . Ft IrtS¿tÁ IoS Ww . Au¥i¿o\q \nfw hwõeo»o½qt¾¹o² AXm AlobqÁ ¸Ww Ft acWantWÁqÉXo\m F\o q hwfbaoÈn. CÀqudJn tteIquÁcw BlcaWo m h|]m\w I¾Xqw an[et aqX² u$g\o²\oÁm ‘AÈi_nZotd h{mPUmPo ’ an[et\ NXo»q I½qtIn¾qu]nbXqw Huc Zoehw Huc Ind¿nbocqÁq. AÅ u]nbo eoecanbo ]l¼m Cº½qXtÁ ecr . Aºot\bqÉ Au¥it¿ õ±¿nem FÁq Rn° eojo qÁXodqw AXm F\o h±P\ºjqw AlobqÁXodqw F\o q a\ôoÁq huÐngauÈ D¾nen° ]nSqÉq . a\qgyco² Aбõeo»q InWqÁ Nod AeÙItj u\n quÄn³ \aqm CXqetc eoecanbo Aloen° Ikobn¿ Nod f2oI³ a\qgyt BZneo\m Dt¾Áq Rn° eoNnco qÁq . Aºot\ Bbot nÉt½ . FÁq an[e° eÁufgw CÀqudJbqw an[e\qwIrSo ZoehºjqtS IW qu\n o Xp±»bn oco qÁq . Ctȹo² —C}Xu¿njw ]lbquÄnukbm q d¸mao q½oAÅ t]n½o c¼q : “Ft aI³ Cºot\ HÁqw ]lbcquX ” FÁq ]l¼q I½odouî² AeotS epWq . Xoubnuhn^o$ôm ¤ hwKXobo² ]lbqÁXm HÁqw Rn° F\obqw eof|ho»q XqSºp½oÈ . FÁn² F\o m BIÃntS Hcq eof|nhw D¾m. tahmalohw FÁoºt\ _odn¿o n± ]lbqÁ eoZyItjuÃntd hn[ncWhswo h|õne¿o² a\qgyt a\ôoÁm Dl ¿o² NoduÃn³ D¾neqÁ 206 . edob±u\nSq ]lbr . AXm F\o m CuÃn³ hn[o ntXu]nequan FÁm F\o q õbw uXnÁqÁq . ¤ \oaog¿o²XtÁ F\o m Hcq P|cw eÁq]oSo»Xq InWqÁouÈ? an[e° Xocotb eÁm F\o q InWn° IkobqÁqte¹o² ¤ ucnK¿o²\oÁq Rn° \oes¿o qw. edob±\m Rn° Ft õ±¿neot\ õ±¿nem FÁq eojo»qu]nbXo² chanIboÈnboco nw . AXqtIn¾nWm Cºot\ FÈnw eÁXm . Hcq \nkoIaWobqtSubn aÊq b}кjqtSubn anXocobo² ]ud hn[\ºujbqw Au\yn\yw hw_áo»m Au\yn\yw B}fban obanXocobo² fcobnbo }]e±¿oÃn° D¾n ote» Hcq b}Ðw FÁqXtÁ ]lbnta¹odqw.

Hcq h±Ãw Xt ASqt eÁq XtÁ tIn¿n° ^Ww eocq¿o Db±¿o õneo qÁq . ISo»qu]nbo FÁq \nbn½q Iko¼q ¸pWo»q Hcq XÄo² IoSÁ DlºqÁ Hcq hnbmem h|]m\w I¾q tR½o IBq aoko»q u\n obuÃn³ bYn±Q¿o² Hcq h±Ãw XÄo² Xt CcqÄqI½odot Hcq \ndqenc Zrtc h|Ùanbo FkbqÁXq I¾Xnbqw . AÁm Rn° tNbmX Hcq hXyw tNbmXqu]nbXq Iq½o Alo¼oco qÁquen ? d¸mao q½oAÅ: Alo¼oco qÁq . ]Õqua\e°: FÁn² AXqtIn¾qw eyh\aq¾nboco d¸mao q½oAÅ: ejtc eyh\aq¾m . FÁn² AXo² hqÀc\nb Hcq tNlqà nc° IÉ° ]ud IqÊhÅXº³ tNbmXocqÁq FÁqw ]ud }]nefyanbo ]Xou\kq a\qgytc aqX² A]icoÃn°ue¾o Ae°XtÁ I¿otIn¾q Iq¿p½qw teSote»o½qw eogw tInSq¿o½qw aÊqw tInÁXnbo½qw C r½¿o² an[et aqX² FSq¿ Incyeqw hÅXo»Xnbqw AÁm Beo[w I n° XcanbocqÁotȹo² B Zqw° an[et\ tInÁqIjbqanbocqÁq FÁqw aÊqw eyh\u¿nSqIrtS FkqXp½q¾nbocqÁq. ]Õqua\e°: FÁn² B eyh\ta¹odqw CuÃn³ Xp±¿n² a\ôoÁq Iqtl hqJaneqanboco qw. \ÅqtS ¤ IY Aehn\o»q c¾qarÁqtInȺ³ Iko¼ufgw uKn]p\nY_n\±ÃobqtS Hcq I¿o² an[et aqX² IjeqNbmX IÉînco² c¾qarÁntj uetl Hcq tIndubnSqIrSob Ijeo² ]oSo»q Xr ot n²en° eo[o»oco qÁq FÁqw .Hcq eoIncw FuÁ ]lbn\qÉq . d¸mao q½oAÅtb I¾uÃn³ ]Õqua\e° ueKw eojo»q h|Incyanbo uNnZo qÁq : ]Õqua\e°: FÐnWq Iq½o \odeojo»Xm ? d¸mao q½oAÅ: (Ic¼qtIn¾m ) Ae³ h|]m\¿o² an[et\ Bucn ekobn}X tNÇquÄn³ Iq¿ot nÁXnbo I¾qet}X . 207 . AXqtIn¾qw FÁq uXnÁqÁq . AXqtIn¾m CÀqudJbm m D¾nb h|]m\t¿ÃÊo Rn° A}X BLcytÃSqÁoÈ . AuÃn³ Idfdnb eyh\w uXnÁo \odeojo»q. nw . NoduÃn³ \aq m Aloen° IkobqÁ bntXncq IncWeqw CÈntXbqw ecnw . Rn° ¸Ww ecqÁq FÁq ]lbr . FÁn² B eoIncw NoduÃn³ \aq m Aloen° IkobqÁ HÁnÐcw IncWt¿ B}fbo»q ecnw . d¸mao q½oAÅ Ic¼qtIn¾q uInWo FlºquÄn³ ]Õqua\e\qw aÊqw uInWobqtS Nqe½o² _iqeyh\u¿nSqIrSo \o² qÁXq I¾q . DSt\ uIfe°\Ärco ]Õqua\et ASqt tNÁq . atÊncq hnbmem ejtc Indanbo X\o q In®an° hn[o n¿ Xt Hcq edob hmu\ioX° bZsLbnbo Xt õe\¿o² Hcq Zoehw eÁXnbqw Au¥iw Xt IrtS c¾qarÁq Zoehw hqJanbo Xnaho»Xnbqw cn}Xo h|]m\w I¾Xot ]ouÊZoehw cneotd bYn±Q¿o² B hmu\ioX° h|]m\¿o² I¾Xo\q hZsfanbo Xt õe\¿o² eÁq I¾Xnbqw aÊqw ]ud h|]m\eoufgºtj qlo»q Rn° enbo»o½q¾m . uIfe° \Ärcotb eojo r . NoduÃn³ fqª Ahwõeyºjnb AeÙItj InWnw. Rn° ueKw aqIjoud q u]net½ . ]Õqua\e° Iqulu\cw \ouÁS¿qXtÁ \oÁq eoNnco»q — ]otÁ : ]Õqua\e°: Op! h|]m\w FtÐÈnw InWqw ? an[et u\tc ¤ t]Bo\m C}X }]pXoubn? foe–foe! Rn° CtXnÁqw Alo¼oÈn . CuÃn³ eÈntX ]\o qÁq . d¸mao q½o ueKw aqIjo² tNÈr. Iq½otb Aufgw eyh\oÃo cqtX .

uIfe°\Ärco: FÐq hwfbw . B hXy¿o\q eÈ }]nbLo¿eqw tNbmXn² ]otÁ uZngaq¾nequan ? uIfe°\Ärco: }]nbLo¿w tNbmXn² aXo . t½ ”– FÁq an}Xw ]l- CÀqudJbm m AÁqw AXo² ]ouÊÁqw ITo\anbo ]\o»q . uIfe°\Ärco: tO. hXywtNbmXuÃn³ B hXyenNI¿o² D]ubnKo» A¸cºjqtS ¨ucn }]Xoa D¾n o»q ueZeo¿qIjnb }_n1W± q Zn\w tNbmIbqw AtÁncq }_n1WhZybqw AÄd¿o² Nqcq ¿o² eÈ eko]nSqw tNbmXn² aXo . FÁq ]l¼m ABn¿ocenªyntc ecq¿o Au\|go»Xo² hXyw tNbmXXoÁq }]nbLo¿wtNbmXn². h|±BwXtÁ ueWw . Aºot\XtÁ FÁq \oLbo»m B \oaogwXtÁ t]½o XqlÁq h|±Bw FSq¿q ]cofqªnZnenb ]Õqua\e° Xr o X½n°efw G²]o»q . AXo² °-tÂ-CXm A¸cºjnbo Ir½Wuan FÁq f¹cuau\n° hwfbo»Xo² Ir½Ww FÁqXtÁ ABn¿ocenªyn± Xp±»bn o . ]Õqua\e°: FÐnWq }]nbLo¿w ? ABn¿ocenªyn±: h|±BwtInu¾n teÉotInu¾n .-bo-Èn .“CÀqudJn Nod Zqxh|]m\º³ I¾q . ]Õqua\e°: Ft aI³ F\o HÁqtIn¾qw eyh\ouI¾n . hXywtNbmX en qI³ IW n o F-tÂ-}fp-u]n-±. FtÐnt bnWm. ]otÁ ]\o A²]w Bf|nhanbo. eoecw ]Õqua\eu\nSq ]l¼q . XdXoco»².do-õ-K-e-Xo-bn-tW-Rn-°-C-CÀq-ud-J-tb-an-[-e-\q. tO. IcbcqXm . ]otÁ AXq dwLo qÁXo² uZngaotÈÁm Au¥iw eo[o»q. an[e\q Rn° Cetj tInSo otÈÁq hXywtNbmXXqw uI½o½q eyh\o qÁq¾t}X. 208 . AXo\m FtÐÈnw ©g[º³ }]e±¿o»o½qw Aufgw uõZaoÈn . Rn° enªynucnSm HÁq uNnZo»q Ijbnw. CÀqudJbm q InWo WtaÁqte»q ]Õqua\e° ¤ A¸cºtj Hcq Ajeo² C½m CÀqudJbqtS anjoIbo² tIn¾qu]nbo XqlÁq InWo»uÃn³ ejtc eyh\u¿nSqw ¸pWu¿nSqw IoSÁocqÁ CÀqudJn HÁq Nolo»qu]nbo. Aºot\ A²]Zoehº³ Iko¼q . Ccq]t¿nÄXm A¸cº³ . CuÃn³ Ae³ q Idfdnbo ]\o qÁq . an[e° F¿ob ¸Ww ASobÐocw Rn° \S¿qw . FÁqw ]l¼qwtIn¾q fqªnZnenb \Ärcobqw Ic¼q . FtÐnt bnWm . FÁn² A¸c}]XoaI³ h|±BwtIn¾qXtÁ Bbn² AXyq¿aw. ua² h±FnwKw ueZ\ ¤ D]}ZeºjnWq ]otÁ D¾nbXm.. CÀqudJn “FÈnw edob±t fqªa\ôqu]ntd hn[o ¼q. ” – FÁq ]l¼q fqª\nb esª° eÈntX HÁq Ic¼qu]nbo. ¤ tIn»qIsgmW° u]nbXq Rn° AlobntX Cco qÁXm ¤ Iq½o D¾nbo½nWm . ¨ucn A¸cw ¤c¾q]W¿r ¿o² D¾n ot n¾q ecn° G²]o»ufgw ]Õqua\e° CÀqudJbqtS anjoIbo² eÁq eoecw FÈnw CÀqudJbqtS ASqt CcqÁq ]l¼q . ]Õqua\e°: CÀqudJbm m an[eu\nSqÉ Xn²]cyw tIn¾nWm ¤ Zp\eqw aÊqw. AuÃnuk q f]Y¿ot A¸c}]XoaI³ tXÇnln ot n¾qeÁq.tIn-Sq. ]Õqua\e°: h|±BwtIn¾qXtÁ D¾n t½ . AXo\q \oes¿oboÈn¿ õnKw teÉobnbndqw aXo . Hcq Iqc. Alo¼oÈ .

huÐnganbo . }_n1WhZybqw aÊqw Iko¼q ]Õqua\e° CÀqudJbqtS ASqt eÁuÃnuk m CÀqudJbqtS fcpchqJu Sm ejtc uõZanbo I¾q .]Õqua\e°: Ft aI³ Bf|nhw D¾neqw. \ndÕq \ÅqtS f¹cfnhm}XoI³ qw Io½o. AÁqXtÁ ]Õqua\e° }]XoaI³ Zn\wtNbmXq. Iqcbqw XdXoco»dqw CtÈÁqXtÁ ]lbnw . CXn huÐnge±¿an\antWÁq u$g°an$± ]l¼oco qÁqet}X. Rº³ FÈnecqw CXq enbo»q uI½uÃn³ AeotS IrSobeco² huÐngo n¿ B³ BcqaoÈn . . ABn¿ocenªyn± m Hcq Gtk½¸cº³ Io½o . CÀqudJn XqlÁm Dlt adbnj¿o² enbo»q— Xntk ]lbqw}]Incw : t_nÄnbo . q huÐnganbo FÁq uXnÁqÁq . ” Sm HÁqaoÈn . F\o Zp\¿oÁm CÀqudJn: AuX edob±n . 209 . CÀqudJn Xt Btj I¾ DSt\ I½odouî² ¸W¿o² FWp½ocqÁq . I¼o \ÈeBw IqSo»oco qÁq . uIfe°\Ärco . Xt }]nbLo¿¿ot ^danWm CXm FÁm Ahw_áanbo Xp±»bn o. CÀqudJbqtS huÐngt¿ qlo»q Rn° FÐnWq ]lub¾Xm ? CÀqudJbqtS XdXoco»². . FÁq ]l¼oco quÄn³ d¸mao q½oAÅ . eÈ IÄobqw Du¾n ? d¸mao q½oAÅ: IÄo D¾m . CÀqudJn Nolo»q. FÈne± qw a\ôoÁq huÐnganbo . Iqc. CÀqudJn: FÐnWm. hXy¿ot }]nbLo¿eqw IÄoe±¿an\eqw XÅo² Hcq hw_áeqw ¨±¿o½m CÀqudJn I¾oÈn . CtXÈnw I¾q esª° ejtc huÐngo»q. uIfe°\Ärco: AXo\m FÐn hwfbw ? FÈnw ttZeIs]bqw }_n1WcqtS A\q}KieqwXtÁ. FÁq ]l¼q IÄoe±¿an\du n½m CÀqudJefw tInSq¿q . fcpc¿otd ueZ\bqw ejtc uõZw . d¸mao q½oAÅ HkotI FÈnecqw ]Õqua\et Aõo}]nbw fco FÁqXtÁ eoNnco»q. uetl AeotS IrSobXo² ]u¸ . ¸pW¿oÁqw ejtc Iqlem . Ft edob±t a\ôoÁm FÈnw huÐnganbo ecq¿t½. ua²ueZ\ CtXÈnw FXotd u]nubn Rn° Alo¼oÈ . CÀqudJubnSm ¨ucn eoufgºjqw ]l¼m CcqÁq . Xocqa\ôotÁ . f¹cuau\n° aqXdnbo ep½odqÉ FÈnecqw Xpe¾ou$g\q hap]w e±¿an\º³ Alobqen° XnahoÃo»ocqÁ BjqwIrSo tXc o IbloecqÁXq I¾q . Rn° hXyw tNbmXqu]nbXo² eÁ B]¿qw AXo\m CuÃn³ }]nbLo¿w tNÇqen° }]Xoa D¾n o F¿obÃkbm qXtÁ eÁ huÐngeqw . XdXoco»²tIn¾q ttI]oSo ntX aqÄm FWp nloÈn . hqJu \njt¿ e¾o m Aº½q ]qltÃSqÁq .\q “an[et\ CeotSte»m CÁq I¾q . ]Õqua\e°: (uIfe°\ÄrcoubnSm ) u\n r .

m FWp½m Aº½q ecn° an[e° ]Xqt AI¿q ISÁq . CÀqudJn: (AI¿q\oÁm ) Cº½q ISÁqecnw . IBo²\oÁq teÉw Xnt\ HkqIo . **** 210 . DSt\ an[et\ hoeo³ h±Fpho² FSq¿Xnbo K$o² InWqtaÁq hnbmem Ae±I³ enedy]r±Fw ]l¼Xot\ uI½q huÐngo»m AeotS\oÁqw u]nÁq . ¤ IY CeotS Aehn\o qÁq. ]ouÊZoehw ep½o² F¿ou»±Áq . an[e° eÁ DSt\ Xt AÅtb u]nbo I¾q . e±¿an\º³ FÈnw Alo¼q. an[e° ecqÁq FÁq CÀqudJtb Alobo»q aSºoeÁq an[et\ eojo»q . an[et\ I¾m Hcq aÀinhw tNbmXq ep¾qw anjoIuaud qXtÁ Xocotb u]nbo . Cºot\ c¾qu]cqwIrSo ¨ucn hÈn]ºtjt n¾m AÁq ]I² aqkqe\qw Iko»q. AuÃn³ d¸mao q½oAÅ aqIjo² \oÁq uInWo FlºqÁq . tteIquÁcw ]Õqua\e° aqIjo² eÁm CÀqudJbqtS fcpchqJe±¿an\ºtjÈnw uNnZo»Xo² ejtc hqJaqt¾Álo¼q huÐngo»q . CÀqudJbqtS ]nWo}KiWw Iko¼q Iwo»m Hcq anhw BequÄntkbm q an[et\ hoeo²h±Fpho² FSq¿Xnbo I²]\ Io½o . F\o eÇ. an[e° F¿o FÁq uI½uÃn³ CÀqudJbm q¾nb huÐngt¿ qlo»q ]lub¾XotÈtÈn . an[e° uInWo Iblo t]nl¿j¿o² \oÁq. d¸mao q½oAÅ Nolo»qwtIn¾q Xnku¿ qw u]nÁq . CÀqudJbqw an[e\qw an[et A±\ÅanucnSqIrSo aZocnfo q u]nbo hqJanbo CcqÁq . an[e° ep½o² F¿obXot GknwZoehw CÀqudJtb an[e° h|bwecwtNbmXq . CÀqudJbqtS I½odouî² tNÁm CcqÁq . B ZoehwXtÁ uKneoÀth° _¹nj¿qÁm Ab» Hcq _¹o Io½o . aqÄq hÅn\wtInSq¿ hn[\ºuj n³ A[oIw IvXqIaqÉXqw eod GlobXqw Bb ]ud hnan\ºjqw AXo² D¾nbocqÁq . c¾qu]cqw Au\yn\yw IBq\p±tIn¾qXtÁ Iqfd}]fm\w Iko»q . Au¥iw ejtc Nolo»q .Ccq]Xm IYbqtS han]mXo uKneoÀÃWo cqw an[e\qw uKneoÀ°Iq½oua\e\qwIrSo t_nÄnbo²\oÁq ]qltýq aZocnfobo² eÁq. A±u\nSqw uKneoÀ°Iq½oubnSqwIrtS ad_nloud q ]qltýq. DSt\ AÅnau\bqw u]nbo I¾Xot ufgw an[e° CÀqudJbqtS anjoIbqtS Nqe½o² eÁq \oÁq . h|bwecZoehw ]Õqua\e° AXouLnganbo }_n1WhZybqw aÊqw Iko»q . AXqItj FÈnw I¾m CÀqudJbm qw aÊqw ejtc huÐnganbo. bYn±Q¿o² h|bwecanIbn² B en qXtÁ CeotS D]ubnKo qÁXo² Rn° f¹o qÁoÈ . f]Y}]nbLo¿¿ot e±¿an\eqwIrSo uI½q . CÀqudJtb u\n obuÃn³ AXo]cefbnbo I¾q. an[e° Ko²inwhnbmeot\ u]nbo I¾q eoecº³ FÈnw }KioÃo»q.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful