You are on page 1of 9

YAPI

LER VE ANT YE TEKN

DÖ EME T PLER

HAZIRLAYAN : AR . GÖR. ERAY ÖZBEK

ayn boyutlu. ayn donat l . 3-Asmolen dö emede esas tehlike deprem an nda dolgu maddesinin di aralar ndan kurtulup dü mesinden daha ciddidir. . 2-Asmolen dö emede olu turulan di ler kiri de ildir. Di lerin aras ndaki bo luklar asmolen ad verilen dolgu malzemesi ile dolduruldu undan bu dö eme tipine piyasada asmolen dö eme denir. ayn kesitli.ASMOLEN DÖ EME 1-Birbirine paralel. kiri lere nazaran daha küçük olan di lerle ve üzerine ince bir plak dökülerek olu turulan dö emelere di li dö eme denir. Deprem yönetmeli indeki kiri artlar n sa lamaz.

Asmolen dö emedeki riski aç klamak gerekirse. . b)Asmolen dö emede ana kiri yükseklikleri genelde tavandan kiri sarkmamas için di yüksekli inde yap ld ndan.yüksekli i az geni li i fazla olan yast k kiri ler olu ur. Ve kiri in ta y c l büyük ölçüde yüksekli iyle alakal d r.(bh3/12) c)Deprem an nda di ler do rultusunda dö eme rijit davran r. d)Deprem kuvveti binan n yükü ile do ru orant l oldu u için ve asmolen malzemesi ve di ler de zati yükü art raca için deprem kuvveti de dolayl olarak artacakt r.Ancak di lere dik do rultuda gelen deprem yükünün aktar lmas nda di lerin hiçbir katk s olmaz. Bu görevi ince plak(7 cm) üstlenir ve yine ince olan dö eme yeterince rijit davranamaz. dö eme yükü di leri ta yan ana kiri lere aktar l r.Bu nedenle di ta yan ana kiri ler ta mayanlara nazaran deprem an nda çok daha fazla zorlan rlar.Di lere paralel ana kiri lere dö emeden yük aktar lmaz. a)Asmolen(veya nervürlü veya di li) dö emede.

.

Asmolen dö eme alttan görünü .

Asmolen dö eme alttan görünü .

Mantar Dö eme .

.

Kiri li Betonarme Dö eme .