နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ မိဘမဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ အသံုးခ် ခံေနရသည့္

ျမန္မာ ကိုရင္ႏွင့္ သီလရွင္ေလးမ်ား (ျဖစ္စဥ္ အက်ယ္)
ျမန္မာကုိရင္ႏွင့္ သီလရွင္ေလးမ်ားကုိ နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာစႏၵိမာ

(Dr. Bodagama Chandima Thero) သည္ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ ေနထုိင္သည့္ သီရိလကၤာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး
ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ဆူနာမီေရေဘး ဒုကၡသည္ကူညီေရးကုိ ထုိင္ဝမ္ႏင
ုိ ္ငံသား ဒကာ၊
ဒကာမတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိင္ဝမ္မွ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔၏ အလႉေငြျဖင့္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
နာဂစ္မုန္တုိ္င္းဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အကူအညီေပးေရးကုိလည္း ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သီရိလကၤာမွ
မိဘမဲ့ ကေလးငယ္တုိ႔ကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ Sri Lanka Dharma Chakkra Child Foundation အမည္ရွိ မိဘမဲ့ကေလး
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ကုိလည္း ထုိင္ဝမ္ အလႉရွင္တုိ႔ အကူအညီျဖင့္ပင္ တည္ေထာင္ထားသူ ျဖစ္သည္။ 1 Dharma Chakkra

Child Foundation အမည္ရွိ ထုိမိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာတြင္ ေဒသခံ ကေလး အနည္းငယ္သာ ရိွၿပီး ထုိကေလးမ်ားမွာလည္း
မိဘမဲ့မ်ား

မဟုတ္ၾကဘဲ

အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွ

ကေလးတုိ႔ကုိ

ေခၚေဆာင္ထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း

သိရပါသည္။

သူပုိင္ဝက္ဆုိက္တြင္ မိဘမဲ့ ကေလးတုိ႔အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၅)ေဒၚလာ လႉဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။2
သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဒကာမတုိ႔

အလႉေငြျဖင့္

ေဒါက္တာစႏၵိမာအေနႏွင့္

အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔

နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္

အကူအညီေပးရာတြင္

ဒုကၡသည္တုိ႔ကုိ

ထုိင္ဝမ္မွ

ဒကာ၊

ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ အရာရွိတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 3 ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရင္း
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိအခ်ိဳ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာကုိရင္ႏွင့္ သီလရွင္ငယ္

(၈၉)ပါးတုိ႔ကုိ

သုံးသုတ္ခြဲကာ

သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ နာဂစ္ဒုကၡသည္ မိဘမဲ့မ်ားအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္အက်ယ္မွာ…

ပထမအဖြဲ႔
၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အသက္ (၁၂) နွစ္မွ (၁၇) နွစအ
္ ရြယ္ရွိ ကိုရင္ငယ္ (၁၁) ပါးနွင့္ အသက္ (၁၉) ႏွစ္မွ (၃၀)
ႏွစ္

အရြယ္ရွိမည့္

သီလရွင္

(၇)

ပါးတုိ႔ကုိ

သီရိလကၤာနိုင္ငံသို႔

ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္

ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္

ပညာသင္ေပးမည့္ နာဂစ္မိဘမဲ့ ဒုကၡသည္ ကိုရင္ငယ္ေလးမ်ားနွင့္ သီလရွင္ေလးမ်ား ေရာက္ရွိျခင္း အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ Dr.

Bodagama Chandima မွ Kelaniya ၿမိဳ႕ရွိ သူပိုင္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ Manelawata Vihara ၌ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတစ္ခုကို
အက်ဥ္းခ်ံဴးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
သီရိလကၤာနိုင္ငံဆိုင္ရာ

Bodagama

ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး

Chandima
ဦးတင္ဦးလြင္၊

ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ

ထုိအခမ္းအနားသို႔

သီရိလကၤာသံအမတ္ေဟာင္း

ထုိစဥ္က
(ထိုစဥ္က

1 http://sites.google.com/site/samadhi21/charity/dharmacakkra-1
2 http://www.samadhi-buddha.org/Samadhi_Thomas_En/www.theravada-samadhi-educationassociation.org/en/projects/dharma-chakkra-children-s-homes/index.html
3 http://sites.google.com/site/samadhi21/myanmar-relief

1

ေလာေလာလတ္လတ္ ျမန္မာျပည္မွ ျပန္ေရာက္လာသည့္ သံအမတ္ေဟာင္း ) ႏွင့္ အျခား နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ သာသနာေရး
နယ္ပယ္၊ ပညာေရးနယ္ပယ္၊ စီးပြါးေရးနယ္ပယ္တုိ႔မွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ Ven.

Bodagama Chandima မွ ျမန္မာကုိရင္နွင့္ သီလရွင္ေလးတုိ႔ကို နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအျဖစ္
ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအား အတိတလင္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ကုိ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး
ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
ထိုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ နာဂစ္မိဘမဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္ဟုဆုိသည့္ ျမန္မာကိုရင္ႏင
ွ ့္
သီလရွင္တုိ႔ကို

သီရိလကၤာေရာက္

ကိုရင္ငယ္ေလးမ်ားႏွင့္

ျမန္မာစာသင္သားတုိ႔မွ

သီလရွင္မ်ား၏

တိုက္ရိုက္

ကိုယ္တိုင္ေျဖၾကားခ်က္အရ

ဆက္သြယ္

၎တိမ
ု႔ ွာ

ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္

အဆိုပါ
မိဘမဲ့မ်ား

မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အသီးသီး မိဘမ်ားရွိၾကေၾကာင္း၊ ဇာတိအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိငင
္ ံေဒသအရပ္ရပ္မွ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ နဂိုကတည္းက
ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုရင္ (၁၁) ပါးထဲမွ (၆) ပါးမွာ ေညာင္ကန္ေအးရိပ္သာမွ ထည့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
(ထိုကိုရင္ (၆) ပါးအနက္ (၂) ပါးမွာ ေညာင္ကန္ေအးပရဟိတေက်ာင္း၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္အထူးဇံု၊ လွည္းကူၿမိဳ႕နယ္မွျဖစ္ပါသည္။ )၊
သီလရွင္မ်ားမွာ

မူလက

ေခမာရာမေက်ာင္းတိုက္မွ

ေခမာရာမသီလရွင္စာသင္တိုက္
ဆရာဘုရားမွ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွျဖစ္ေၾကာင္း

သီရိလကၤာလာမည့္ကိစၥကုိ

သိရပါသည္။

သေဘာမတူသည့္အတြက္

(ထိုစဥ္က

ထိုသီလရွင္မ်ားမွာ

ေခမာရာမေက်ာင္းမွ ထြက္ၿပီး ေညာင္ကန္ေအးရိပ္သာသို႔ ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ )
သီလရွင္မ်ားကိုေတာ့ ထိုသီလရွင္မ်ား ရွိရာေက်ာင္းသို႔ Ven. Bodagama Chandima ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္
ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သီလရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္ ရွင္းျပခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္၍ ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့
ရိပ္သာသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ထိုစဥ္က Ven. Bodagama Chandima သည္ စကားျပန္နဲ႔အတူ ေညာင္ကန္ေအး
ဆရာေတာ္ထံ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးခ်င္သည္ဆိုသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ကိုရင္ငယ္တုိ႔ကုိ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ သီရိလကၤာသုိ႔ လုိက္ပါခဲ့သည့္ ျမန္မာကိုရင္ႏင
ွ ့္
သီလရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ မိဘမဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အမည္တပ္ထားသည့္ကိစၥကို အစက လံုးဝ သိရွိခဲ့ျခင္း
မရွိဘဲ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ေရာက္ၿပီးမွသာ သိရွိၾကရေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုရင္ငယ္ေလးအခ်ိဳ႕၏ ဆရာျဖစ္သည့္
ေညာင္ကန္ေအးပရဟိတေက်ာင္း
ေတာင္းစဥ္အခါက

(ေညာင္ႏွစ္ပင္အထူးဇုံ)

ပညာသင္ၾကားေပးမည္ဟူေသာ

ဆရာေတာ္၏

ေျပာျပခ်က္အရ

အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုပဲ

ကုိရင္ေလးတုိ႔ကုိ

ေျပာဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္း၊

လာေရာက္

သီရိလကၤာေရာက္

ျမန္မာစာသင္သားတုိ႔ဘက္မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစုံစမ္းေသာ အခါမွသာ သူ႔တပည့္တုိ႔ကို နာဂစ္မိဘမဲ့ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္
အမည္တပ္ထားသည့္ကိစၥကို သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။
တစ္လအၾကာမွာေတာ့ Ven. Bodagama Chandima မွ ကိုရင္ငယ္ေလးတုိ႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလံဘိုႏွင့္ ကီလုိမီတာ
(၂၅၀)ခန္႔ ကြာေဝးသည့္

Bandarawela ေဒသရွိ ရြာတစ္ရြာမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ပါသည္။

သီလရွင္မ်ား (၇)ပါးတုိ႔ကိုေတာ့ Kelaniya ၿမိဳ႕ရွိ သူပိုင္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ Manelawata Vihara မွာပဲ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ပါတယ္။
ထိုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့

အဆိုပါျဖစ္ရပ္၏

ေရွ႕ေနာက္

မညီညြတ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္

တာဝန္ရွိသူအသီးသီးမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

သက္ဆိုင္ရာဌာနတုိ႔သုိ႔ စာတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဒုတိယအသုတ္ႏွင့္
တတိယအသုတ္အျဖစ္ ျမန္မာကုိရင္၊ သီလရွင္ငယ္တုိ႔ကုိ နာဂစ္ဒုကၡသည္ မိဘမဲ့မ်ားအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ဒုတိယအဖြဲ႔
၂၀၀၉ ခုနစ
ွ ္ ေမလအတြင္းမွာေတာ့ Ven. Bodagama Chandima အစီအစဥ္ျဖင့္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ အသက္ (၁၂)
နွစ္မွ (၁၈) နွစ္ အ႐ြယ္ရွိၾကသည့္ ကိုရင္ေလးအပါး (၂၀) တုိ႔သည္ ဦးဣႏၵက (အသက္ ၃၃-ႏွစ္) အမည္ရွိ ဦးဇင္းတစ္ပါး၏

2

ဦးေဆာင္မႈျဖင့္

သီရိလကၤာနိုင္ငံသို႔

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေရာက္ရွိလာပါသည္။
ေအာင္ဇမၺဴေက်ာင္းတုိက္၊

ထုိကုိရင္တုိ႔မွာ
ဆင္ၿခံေက်း႐ြာ၊

ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းတုိက္၊

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

အေရွ႕ေက်ာင္းႀကီး

(ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕)တုိ႔မွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိကုိရင္အားလုံးမွာ နာဂစ္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့သြားသည့္ ကေလးမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ အမ်ားစုမွာ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္

ပညာေရးေက်ာင္းတုိ႔၌

အလယ္တန္းပညာ

သင္ၾကားေနၾကသည့္

ကုိရင္ငယ္တုိ႔

ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိကုိရင္ငယ္တုိ႔၏ ဓာတ္ပုံတုိ႔ကုိ နာဂစ္မန
ု ္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့ ျဖစ္သြားသူမ်ားအျဖစ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္၍
အလႉခံသည္ကုိ Ven. Bodagama Chandima တည္ေထာင္ထားသည့္ Theravada Samadhi Education Association
အမည္ရွိ ဝက္ဆုိက္တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။4
ထုိဒုတိယအသုတ္မွ

ကိုရင္ေလးအပါး

(၂၀)တုိ႔ကိုေတာ့

ေရာက္ၿပီး

မၾကာခင္မွာပင္

Colombo

ၿမိဳ႕ႏွင့္

အလွမ္းကြာေဝးသည့္ (Kirimetiyana) ကိရိမတိယာန၊ (Aluthgama) အလုဂါမ၊ (Bandarawella) ဗႏၵရေဝလ သုံးေနရာတုိ႔သုိ႔

စုခြဲ၍

ပို႔လိုက္ပါသည္။

ဒုတိယအသုတ္ ကိုရင္ငယ္

အပါးႏွစ္ဆယ္တုိ႔ကို

ဦးေဆာင္ေခၚလာခဲ့သည့္

ဦးဣႏၵကကိုေတာ့

ကုိရင္ေလးတုိ႔၏ ကိစၥကုိ ၾကည့္႐ႈ႕ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ထုိဦးဇင္းကုိ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕ေပၚရွိ အခေၾကးေငြေပး၍
တက္ရေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတုိ႔သုိ႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေဒါက္တာစႏၵိမာမွ အစစအရာရာ ေထာက္ပံ့ေပးထား
ခဲ့ပါသည္။ ထုိဦးဇင္းမွာ အေျခအေနမွန္ အားလုံးကုိ ဖုံးကြယ္ထား႐ုံမက ျမန္မာစာသင္သား ရဟန္းေတာ္တုိ႔က ကုိရင္ေလး၊
သီလရွင္ေလး မ်ားအေၾကာင္း စုစ
ံ မ္းတုိင္း ေဒါက္တာစႏၵိမာဘက္မွ ကာေျပာေလ့ရွိသည္။

တတိယအဖြဲ႔
၂၀၀၉၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ Sunday Observer အမည္ရိွ သီရလ
ိ ကၤာအင္တာနက္ဝက္ဆက
ုိ ၏
္ အဆုအ
ိ ရ
သီရလ
ိ ကၤာႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြငး္

ဘာသာေရးလုပင
္ န္းမ်ား

တုးိ ျမွငလ
့္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ႏုိငရ
္ န္ဟေ
ူ သာ

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ျဖင့္

Ven. Bodagama

Chandima မွ ျမန္မာအစုးိ ရကုိ ျမန္မာကုရ
ိ င္ေလးမ်ားကုိ သီရလ
ိ ကၤာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ုိ႔ ေစလႊတေ
္ ပးရန္ ေမတၱာရပ္ခခ
ံ ေ
ဲ့ ၾကာင္း၊ ထုေ
ိ႔ ၾကာင့္
ျမန္မာအစုးိ ရမွ ေ႐ႊတဂ
ိ ဘ
ုံ ရ
ု ားေပၚတြင္ ျမန္မာကေလးငယ္တက
ိ႔ု ုိ ရွငသ
္ ာမေဏျပဳပြဲ က်င္းပေပးကာ ထည္ေ
့ ပးလုက
ိ ျ္ ခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
5
ေရးသားထားသည္။ သူပင
ို ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏာွ မွာေတာ့ နာဂစ္မန
ု တ
္ ုင
ိ း္ ဒဏ္ေၾကာင့္ မိဘမဲျ့ ဖစ္သာြ းသည့္ ကေလးငယ္ (၁၀၀)
6
တုက
ိ႔ ို သာသနာေဘာင္သု႔ိ သြတသ
္ ြငး္ ျခင္း-ဆုသ
ိ ည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဓာတ္ပႏ
ုံ င
ွ တ
့္ ကြ တင္ထားပါသည္။ Ven. Bodagama

Chandima

အေနႏွင့္

ထုရ
ိ င
ွ ျ္ ပဳပြဆ
ဲ သ
ုိ ည္ကို

၂၀၀၉-ခုႏစ
ွ ္

ဇြနလ
္ အလယ္ပင
ုိ း္

ႏွစႏ
္ င
ုိ င
္ ံ

သံတမန္ဆက္သယ
ြ မ
္ ႈ

အႏွစေ
္ ျခာက္ဆယ္ျပည့္

အထိမး္ အမွတအ
္ ေနႏွင့္ သီရလ
ိ ကၤာသမၼတႀကီး
ျမန္မာႏုိငင
္ သ
ံ ုိ႔
အလည္လာစဥ္
အခ်ိနက
္ က
ို ္
7 8
ျပဳလုပခ
္ ျဲ့ ခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ ေ႐ႊတဂ
ိ ဘ
ံု ရ
ု ားေပၚမွ ထုရ
ိ င
ွ ျ္ ပဳပြ၏
ဲ ေနာက္ကယ
ြ ၌
္ မ႐ုးိ သားမႈ၊ လိမလ
္ ည္လည
ွ ျ့္ ဖားမႈ၊
စဥ္းလဲေကာက္က်စ္မတ
ႈ ိ႔ု ပါေနေၾကာင္း အေသးစိတ္ လုက
ိ လ
္ ေ
ံ မးျမန္း စုံစမ္းေသာအခါ သိလာရပါသည္။

4 http://sites.google.com/site/samadhi21/education-projects/novices-education-project
5 http://www.sundayobserver.lk/2009/09/13/spe35.asp
6 http://sites.google.com/site/samadhi21/myanmar-relief/photos
7 http://www.colombopage.com/archive_091/Jun1245074058CH.html
8 http://www.colombopage.com/archive_091/Jun1245149148CH.html

3

Theravada Samadhi Education Association (TSEA) အင္တာနက္စာမ်က္ႏာွ တြင္ ေရႊတဂ
ိ ေ
ံု စတီေတာ္၌
သာသနာေဘာင္သို႔ သြတသ
္ င
ြ း္ ခဲ့ေသာ နာဂစ္မဘ
ိ မဲက
့ ေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏင
ွ ့္ ပညာသင္ၾကားရန္ သီရလ
ိ ကၤာနိင
ု င
္ သ
ံ ို႔
ပိေ
ု႔ ဆာင္ေပးမည္ဟု ဆိထ
ု ားသည္အ
့ တိင
ု း္ ၂၀၀၉ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ေနာက္ဆးံု အပတ္တင
ြ ္ ေရာက္ရလ
ွိ ာပါသည္။ ထုက
ိ ရ
ုိ င္၊

သီလရွငေ
္ လးအားလုးံ တု၏
ိ႔
အသက္မွာ (၉) နွစမ
္ ွ (၁၅) ႏွစအ
္ ရြယအ
္ တြငး္ ရွိ ငယ္႐ယ
ြ သ
္ မ
ူ ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကိုရင္ငယ္ (၂၇)၊
သီလရွငဆ
္ ရာေလး (၂၄) ပါးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုျိ မန္မာကုရ
ိ င္၊ သီလရွငေ
္ လး (၅၁) ပါးသည္ ဦးမာနိတအမည္ရွိ ဦးဇင္းတစ္ပါးႏွငအ
့္ တူ
သာသနာေတာ္ထြနး္ ကားျပန္ပ
႔ ြားေရးဦးစီးဌာနမွ

ဘာသာျပန္အရာရွိ

ေဒၚမုးိ မုးိ စန္း၊

ဒဂုတ
ံ ကၠသလ
ို မ
္ ွ

သမုိငး္ နည္းျပဆရာမ

ေဒၚခင္ဇာထက္တိ႔ု ဦးေဆာင္မျႈ ဖင့္ သီရလ
ိ ကၤာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ုိ႔ တတိယအသုတအ
္ ျဖစ္ ေရာက္လာခဲၾ့ ကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိတ
ု တိယအသုတ္
ကုရ
ိ င္၊

သီလရွင္ေလးတုက
ိ႔ ုိ ၂၀၀၉

ဒီဇင္ဘာလကုနအ
္ ထိ ကုလ
ိ ဘ
ံ ၿုိ မိဳ႕မွ တစ္နာရီခြဲခန္႔

ကားစီးရသည့္

Bandaragama

9
ဘန္ဒရာဂါမ အရပ္ရိွ Dharma Chakkra Child Foundation ၏ “မိဘမဲ့ေဂဟာ”တြင္ ေနရာ ခ်ထားေပးခဲပ
့ ါသည္။
သူပုိင္ (TSEA) အင္တာနက္ဝက္ဆုိက္တြင္ ထုိကုိရင္၊ သီလရွင္မ်ားေရာက္ၿပီး မၾကာခင္ (၂၉၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉) ရက္စြဲပါ

Novices’ Education Project အမည္ျဖင့္ ထုိကုိရင္၊ သီလရွင္တုိ႔ကုိ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မိဘမဲ့ျဖစ္သြားသည့္

ကေလးမ်ားအျဖစ္ ဗန္းျပကာ အလႉခံထားသည့္ အဆုိျပဳလႊာတစ္ခု တင္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 10 အဆုိပါ အဆုိျပဳလႊာ

(Project)

အဆုိအရ

ေဒါက္တာစႏၵိမာအေနျဖင့္

နာဂစ္ေၾကာင့္

ခုိကုိးရာမဲ့သြားသည့္

ျမန္မာကေလးငယ္

(၁၀၀)တုိ႔ကုိ

ရွင္ျပဳေပးကာ ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္ Dharma

Chakkra Child Foundation မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာ၌ ယာယီထားရွိၿပီး ၎တုိ႔ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္

ကေလးတစ္ဦးအတြက္ လစဥ္ အသုံးစရိတ္အျဖစ္ အေမရိကန္ (၃၅) ေဒၚလာစီ လႉဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း အလႉခံထားသည္ကုိ
ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိအဆုိျပဳလႊာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ထုိတတိယအသုတ္ ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ေလးမ်ား မလာခင္

(၁၃၊ ၉၊ ၂၀၀၉)ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Sunday Observer အင္တာနက္ဝက္ဆုိက္၏
ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ 11

၂၀၀၉-ခု ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ယခု ေခၚေဆာင္လာသည့္ ကုိရင္၊ သီလရွင္မ်ားမွာ ေဒါက္တာစႏၵိမာ ေျပာသကဲ့သုိ႔
နာဂစ္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့သြားသည့္ ကေလးမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကုိယ္တုိင္ ၎ တတိယအသုတ္ ကုိရင္၊
သီလရွင္ငယ္

(၅၁)ပါးႏွင့္ ျမန္မာဦးဇင္းတစ္ပါး ယာယီ ေနထုိင္ေနၾကသည့္

မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာသုိ႔

Dharma Chakkra Child Foundation

သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ ၾကပါသည္။ (ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ထုိအင္တာဗ်ဴးေခြကုိ

ပူးတြဲေပးပုိ႔ပါသည္။) ထုိကုိရင္၊ သီလရွင္ေလးတုိ႔၏ ေျပာစကားအရ သူတုိ႔ႏွင့္ ပါလာသည့္ ျမန္မာဦးဇင္း ဦးမာနိတ၊ ကိုရင္ငယ္
(၂၇) ပါးႏွင့္ သီလရွင္ငယ္ေလး (၁၄) ပါးမွာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတဇာရာမဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ျဖစ္ၾကၿပီး
က်န္သီလရွင္ (၁၀) ပါးမွာ ကေလးဝေတာရ (နာဂလိုဏ္ဂူ) မွျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
ထုိကိုရင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရင္ျပင္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္ျပဳပြဲ အခမ္းအနား မက်င္းပမီကတည္းက
ကိုရင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခမ္းအနား မျပဳလုပ္ခင္ Ven. Bodagama Chandima မွ ေတဇာရာမေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး
ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ထံ၌ ကိုရင္နွင့္ သီလရွင္ဝတ္ပြဲအတြက္ ကေလးမ်ား လာေရာက္ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုရင္၊ သီလရွင္
ဝတ္ရန္ မတက္နိုင္သည့္ မိဘမ်ားထံသို႔လည္း ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မွ တဆင့္ ၎တို႔ အဖြဲ႔မွ ရွင္ျပဳပြဲအတြက္ အစစအရာရာ

9 http://www.samadhi-buddha.org/Samadhi_Thomas_En/www.theravada-samadhi-educationassociation.org/en/projects/dharma-chakkra-children-s-homes/index.html
10 http://sites.google.com/site/samadhi21/education-projects/novices-education-project
11 http://www.sundayobserver.lk/2009/09/13/spe35.asp

4

တာဝန္ယူၿပီး အခမ္းအနားျဖင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
သီလရွင္ဝတ္ေပးရန္ ေတဇာရာမေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကိုရင္ဝတ္ေပးရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား
မရရွိသည့္အတြက္

ထိုေတဇာရာမေက်ာင္းမွ

ရွင္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္

တဖန္

ကိုရင္မ်ားကိုပင္

ရွင္အျဖစ္သို႔

ျပန္လည္

လူဝတ္လဲေစၿပီးမွ

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္၌

သြတ္သြင္းၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

အဆိုပါ

ျပဳလုပ္ေသာ

ကိုရင္ငယ္ေလးမ်ား၏

ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ ( ထုိကိစၥမွာ ေရႊတိဂုံဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရွင္ျပဳပြဲ ဓာတ္ပုံတုိ႔ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ပုိမုိ
ထင္ရွားပါသည္။)12 အဆိုပါ ကိုရင္ငယ္ေလးမ်ားနွင့္ သီလရွင္ငယ္ေလးမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ကို နာဂစ္မန
ု ္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္
မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအျဖစ္

မီဒီယာမ်ားတြင္

ေဖၚျပထားျခင္းကိစၥကို

ထိုစဥ္အခါက

လံုးဝ

သိရွိခဲ့ျခင္း

မရွိေၾကာင္း၊

၎တုိ႔ဆရာသမားမ်ားကလည္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာသင္ သြားရန္ဟုသာ အသိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။
ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကုိ ဦးစီးေခၚေဆာင္ခဲ့သည့္ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနမွ ဘာသာျပန္အရာရွိ
ေဒၚမုိးမုိးစန္းတုိ႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၎တုိ႔ကုိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ထားကာ အဂၤလိပ္စာ၊ ဆင္ဟာလ၊
ကြန္ျပဴတာပညာတုိ႔ကုိ

သင္ၾကားေပးမည္ဟုသာ

ေျပာဆုိေခၚလာခဲ့ၿပီး

နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္

ဒုကၡေရာက္သြားသည့္

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း အလွ်င္းမရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ တတိယအသုတ္ ကုိရင္၊ သီလရွင္ေလးတုိ႔ကုိ တာဝန္ယူ
ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည့္ ေဒၚမုိးမုိးစန္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ သူကုိယ္တုိင္ အစစအရာရာ တာဝန္ယူမည္ဟု သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဒုတိယဝန္ႀကီးကုိ ကတိခံကာ ထုိကုိရင္၊ သီလရွင္ေလးတုိ႔ကုိ ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥကုိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံရွိ
ျမန္မာသံ႐ုံးပင္

မသိေၾကာင္း

သိရပါသည္။

ယခုကိစၥကုိ

ျမန္မာသံ႐ုံးကုိ

အသိေပး

အေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း

အႀကံေပးေသာအခါတြင္လည္း တစ္ခုခု ျဖစ္လာမွာ ေၾကာက္၍ဟု အေၾကာင္းျပကာ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
တတိယအသုတ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ကိုရင္ (၂၇) ပါးတုိ႔ကို ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ႏွင့္
အလြန္ကြာေဝးၿပီး အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးသည့္ ေဒသခံေက်ာင္းတုိ႔သို႔ အုပ္စုခြဲကာ
ပါးတုိ႔ကိုလည္း

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာပင္

ထို႔ေနာက္မွာေတာ့

သီလရွင္ေလးမ်ားကို

Hornona

ၿမိဳ႕ရွိ

ပုိ႔လုိက္ပါသည္။

သံဃာမိတၱာဘိကၡဴနီေက်ာင္းသို႔

ျမန္မာသီလရွင္ဝတ္ရံုမွ

သီလရွင္

(၂၄)

ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါသည္။

သီရိလကၤာဘိကၡဴနီသကၤန္းမ်ားသို႔

ေျပာင္းလဲဝတ္ရံုျခင္း

(သာမေဏရီအျဖစ္ သြက္သြင္းျခင္း) အခမ္းအနားကုိ (၁၉၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ Ven. Bodagama Chandima မွ ဦးစီး၍
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနား အစီအစဥ္မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံတုိ႔ကုိ သူပုိင္ (TSEA) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။13 ျမန္မာသီလရွင္မ်ားဟု မသုံးဘဲ ျမန္မာမိန္းကေလး (၂၄) ေယာက္တုိ႔ကုိ သာမေဏရီအျဖစ္ သြက္သြင္းျခင္း
အခမ္းအနားဟု ေရးသားထား သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိျမန္မာသီလရွင္ငယ္ေလးမ်ားကို အဆိုပါဘိကၡဴနီေက်ာင္းမွ
ဘိကၡဴနီမ်ားက

ဆင္ဟာလဘာသာ

စကားတစ္ခုကိုသာလွ်င္

တစ္ေန႔

တစ္ႀကိမ္

သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း

သိရပါသည္။

ကုလားဆရာတစ္ေယာက္မွ အဂၤလိပ္စာကုိေတာ့ တစ္ပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ပတ္လွ်င္ တစ္နာရီခန္႔သာ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္
သင္ၾကားေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုဘိကၡဴနီေက်ာင္းမွ ျမန္မာကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို ထိုမွ်ေလာက္သာ စီစဥ္ေပးထားၿပီး
က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာ့

ေက်ာင္း၏

ေဝယ်ာေဝစၥတုိ႔ကိုသာ

လုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း

သီလရွင္တုိ႔၏

ေျပာျပခ်က္အရ

သိရွိရသည္။

12 http://sites.google.com/site/samadhi21/myanmar-relief/photos
13 http://sites.google.com/site/samadhi21/education-projects/novices-education-project/myanmarnovice-ordination-2009

5

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္မ်ား
 ေဒသခံ

အေလးမထားသည့္

ရဟန္းေတာ္တုိ႔၏

ေျပာစကားအရ

ဝိနည္းပုိင္းအားနည္းခ်က္မ်ား

ေဒါက္တာစႏၵိမာသည္

ရွိသည့္အျပင္

႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈလည္း

ပဌမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ကုိပင္
မရွိေၾကာင္း

သိရပါသည္။

ျမန္မာဦးဇင္း (၂)ပါး၊ ျမန္မာကုိရင္၊ သီလရွင္ေလး (၈၉)ပါး၊ ျမန္မာမိန္းကေလး (၂)ဦးတုိ႔ကုိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ
ထားမည္၊ ဖုန္းေပးမည္၊ ကြန္ျပဴတာေတြ ေပးမည္၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာပညာေတြ သင္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိတုိ႔ျဖင့္
ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ၿပီး

ႏုိင္ငံတကာမွ

အလႉရွင္တုိ႔ကုိေတာ့

မိဘမဲ့ျဖစ္သြားသူမ်ားအျဖစ္ လိမ္လည္ကာ အလႉခံစားသည္။

14

ျမန္မာကုိရင္၊

သီလရွင္ေလးတုိ႔ကုိ

နာဂစ္ေၾကာင့္

ေနာက္ဆုံးအသုတ္ ေရာက္လာသည့္ ကုိရင္ငယ္ (၂၇)ပါး၊

သီလရွင္ငယ္ (၂၄)ပါး၊ ဦးဇင္းတစ္ပါးတုိ႔ကုိွ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာတြင္ ႏွစ္လ၊ သုံးလခန္႔ထားစဥ္ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံမွ အလႉရွင္
ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔ကုိ ျပသခဲ့ေၾကာင္း ကုိရင္ေလးမ်ား ေျပာစကားအရ သိရသည္။

 ကုိရင္ငယ္ (၅၈)ပါးတုိ႔ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိလံဘုိႏွင့္ ရွစ္နာရီခန္႔ ကားစီးရသည့္ ဘန္ဒရေဝလ (Bandarawela)၊

သုံးနာရီခန္႔ ကားစီးရသည့္ အလုဂါမ (Aluthgama)၊ ႏွစ္နာရီခန္႔ ကားစီးရသည့္ ကီရိမတိယာန (Kirimetiyana) စသည့္ အခမဲ့
ပညာသင္ေပးသည့္ ေဒသခံေက်ာင္းတုိ႔သုိ႔ ဆယ္ပါးတစ္တြဲ၊ ငါးပါးတစ္တြဲ၊ သုံးပါးတစ္တြဲ စသည္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ပါသည္။
ထုိုကုိရင္ငယ္တုိ႔အတြက္

အေထာက္အပံ့

တစ္စုံတစ္ရာ

မေပးသည့္အျပင္

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္တုိ႔ကုိပါ

သိမ္းယူထားၿပီး

ေက်ာင္းေျပာင္း၍ မရေအာင္ စီမံထားပါသည္။ ကုိရင္အားလုံးနီးပါးက ျမန္မာႏုိင္ငံ မျပန္ခ်င္ၾကပါ။ အမ်ားစုက ႏုိင္ငံျခား၌

ပညာသင္ထြက္မည္ဟု နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႔ကုိ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ရွက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မျပန္ခ်င္ၾကျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ အဆင္မေျပသည့္ ေဒသခံေက်ာင္းတုိ႔တြင္ ေနေနရသည့္ ကုိရင္တုိ႔အေနႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္

ေက်ာင္းတုိ႔သုိ႔ ေျပာင္းခ်င္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔မူ မျပန္ခ်င္ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ အမ်ားစုကေတာ့ ၎တုိ႔
မလာခင္က

ၾကားခဲ့ရသည့္

ေဒါက္တာစႏၵိမာကတိစကားတုိ႔ႏွင့္

ေျပာဆုိၾကသည္။

 ပထမဆုံး

ေခၚေဆာင္ခဲ့သည့္

သီလရွင္

လက္ရွိအေျခအေနမွာ

(၇)ပါးတုိ႔မွာ

မုိးႏွင့္ေျမလုိ

ကြာျခားေၾကာင္း

ေဒါက္တာစႏၵိမာပုိင္ဆုိင္သည့္

ေက်ာင္းတြင္

ေနထုိင္ေနၾကရၿပီး အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဆင္ဟာလဘာသာစကားတုိ႔ကုိ သေဘာေလာက္သာ သင္ေနၾကရသည္။ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ရွိၿပီး

ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ ပညာေရးမွာ အားရစရာမရွိပါ။ ၎တုိ႔မာွ (၁၉)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အတြင္း ရွိသူ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူမ်ား
ျဖစ္၍ ေဒါက္တာစႏၵိမာအေနျဖင့္ ၎စိတ္တုိင္းက် ေျပာမရသည့္အတြက္ သေဘာက်ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တုိ႔ကုိ
ဘိကၡဴနီအျဖစ္

သြက္သြင္းရန္

အစီအစဥ္ကုိ

ေဒါက္တာစႏၵိမာမွ

အတင္းအၾကပ္

ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း

သိရပါသည္။

သေဘာမက်ေသာ္လည္း ထုိျမန္မာသီလရွင္ (၇)ပါးတုိ႔ကုိ ဟန္ျပအျဖစ္ သူပုိင္ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
တကၠသုိလ္ပညာမ်ား
ေတာင္းဆုိ၍

သင္ေပးမည္ဟူေသာ

ပညာသင္ႏွစ္

သူ႔ကတိအတုိင္း

တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

တကၠသုိလ္ထားေပးရန္
တစ္ေသာင္းသာ

ျမန္မာသီလရွင္တုိ႔မွ

ကုန္က်မည့္

မၾကာခဏ

အေဝးသင္တကၠသုိလ္သုိ႔

တက္ခြင့္ေပးလုိက္ပါသည္။ ထုိတကၠသုိလ္မွာ တကၠသုိလ္မည္ကာမတၱသာ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္စရာ မလုိဘဲ တကၠသုိလ္မွ
သက္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္ က်က္မွတ္ၿပီး အခ်ိန္တန္လွ်င္ သြားေရာက္ေျဖဆုိရပါသည္။ ထုိသီလရွင္
(၇)ပါးတုိ႔မွာလည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ရွိစဥ္

ႏုိင္ငံျခား

ပညာေတာ္သင္

ထြက္မည္ဟု

မိဘေဆြမ်ိဳး၊

ဒကာ၊

ဒကာမတုိ႔ကုိ

ေျပာဆုိလာၾကျခင္းျဖစ္၍ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လုိျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

14 http://sites.google.com/site/samadhi21/education-projects/novices-education-project

6

 တတိယအသုတ္မွ သီလရွင္ (၂၄)ပါးမွာလည္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ေျခာက္ထပ္တုိက္ႏွင့္ ေနရမည္၊ တီဗီြ၊
ကြန္ျပဴတာ၊

လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ

သင္ၾကားေပးမည္စသည့္

ေပးမည္၊

မက္လုံးတုိ႔ျဖင့္

ဗုဒၶစာေပ၊

အဂၤလိပ္စာ၊

ေရာက္လာၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။

ကြန္ျပဴတာစသည့္

အဆင့္ျမင့္

ထုိသီလရွင္ငယ္ေလးမ်ားမွာ

ပညာမ်ား

သီရိလကၤာ၌

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ခ်င္ေနၾကပါသည္။ (အေထာက္အထား အသံဖုိင္ကုိ ပူးတြဲေပးပုိ႔ပါသည္။)

 တတိယအသုတ္

သူထင္ထားသည့္အတုိင္း
ဦးေဆာင္ေခၚလာခဲ့သူ
တက္ေစခဲ့သည္။

ကုိရင္၊

ျဖစ္မလာ၍

ဦးဣႏၵကကုိ

ျမန္မာကုိရင္၊

ေဒါက္တာစႏၵိမာေပးသည့္

သီလရွင္

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔

အစပုိင္းမွာ

(၅၁)ပါးတုိ႔ႏွင့္အတူ

ျပန္သြားခဲ့ၿပီး

ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာစႏၵိမာမွ

သီလရွင္ေလးတုိ႔ကုိ

အခြင့္အေရးတုိ႔ေၾကာင့္

ပါလာသည့္

ဒုတိယအသုတ္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး

ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္း

ျမန္မာကုိရင္၊

ဦးမာနိတ

သီလရွင္တုိ႔၏

(ရခုိင္လူမ်ိဳး)

ကုိရင္အပါး

မွာ

(၂၀)တုိ႔ကုိ

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတုိ႔ကုိ

တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

အေျခအေနအမွန္ကုိ

ထုိဦးဇင္းမွာ

သိေသာ္လည္း

ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့သည္။ (၂၀၁၀) ႏွစ္ဦးပုိငး္ တြင္ ေဒါက္တာစႏၵိမာမွာ ျမန္မာကုိရင္၊ သီလရွင္တုိ႔ကုိ ဗန္းျပၿပီး အလႉခံေနေၾကာင္း
ထုိင္ဝမ္မွ ဒကာ၊ ဒကာမအခ်ိဳ႕ သိရွိသြားပါသည္။ ထုိကိစၥမွာ ဦးဣႏၵကေၾကာင့္ဟု ေဒါက္တာစႏၵိမာမွ ထင္မွတ္သြားခဲ့သည္ဟု
ဆုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သာ
သူခရီးမထြက္ခင္

ထုိဦးဇင္းမွာ

(ဘိုးေတာ္)

စကၤာပူႏုိင္ငံ၌ရွိစဥ္

သူ

မေလးရွား၊ စကၤာပူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အလည္သြားဟန္ျပဳၿပီး တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာစႏၵိမာမွာ

ဦးေဆာင္ေခၚလာခဲ့သည့္

ကုိယ္႐ႈး

ကုိယ္ပတ္လိမ့္မည္ဟူေသာ

ထုိကုိရင္ေလးမ်ားမွာ

သူ႔ႏွင့္

စကားကုိ

ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံတြင္

ေျပာသြားခဲ့သည္။

တစ္ေက်ာင္းတည္း

ေနသူမ်ားမဟုတ္၊ သူႏွင့္မဆုိင္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိ ဦးဇင္းမွာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာမည့္ အေျခအေန မရွိပါ။

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔

သီရိလကၤာသံ႐ုံးအစီအစဥ္ျဖင့္

ေရာက္လာပါသည္။

တစ္ေယာက္မွာ

အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္
သီရိလကၤာ၌ရွိစဥ္

ျမန္မာမိန္းကေလးႏွစ္ဦးလည္း

ကုိရင္ငယ္၊

သီလရွင္ငယ္တုိ႔ကုိ

ပညာသင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္တုိင္လည္း တကၠသုိလ္ပညာ ဆက္လက္ သင္ခြင့္ရမည္ဟူေသာကတိျဖင့္ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္ဟု
ဆုိပါသည္။ သီရိလကၤာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ သူ႔ေက်ာင္းမွာပင္ ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငမ
ံ ွာ ၾကားခဲ့ရသည့္ ကတိစကားမ်ားမွာ
တကယ္မဟုတ္ဘဲ ေဒါက္တာစႏၵိမာကို ေဆးလိမ္းေပးရန္ ညအခ်ိနမ
္ ေတာ္ ေခၚျခင္းစသည့္ သူ ထင္မွတ္မထားသည့္ အရာတုိ႔ႏွင့္
ႀကံဳခဲ့ရသည္။ အသက္ (၂၃)ႏွစ္ရွိ ထုိျမန္မာမိန္းကေလးမွာ သူထင္သည့္အတုိင္း ျဖစ္မလာ၍ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံသုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။

ထုိမိန္းကေလး ျပန္ခါနီးမွာ သူေနခဲ့ေသာ ေနရာမွာ ဘုရားမရွိ၊ တရားမရွိ၊ သံဃာအစစ္မရွိသည့္ ေနရာဟု ေျပာသြားခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

မၾကာခင္

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္

ေနာက္ေရာက္လာသည့္
ကတိစကားကုိ

အသက္

(၂၁)ႏွစ္ရွိ

အျခား

ပညာသင္ေပးမည္ဟူေသာ
သီလရွင္

ေစာင့္ေနသည္မာွ

အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ေပးပုိ႔ပါမည္။)

(၂၄)ပါးႏွင့္အတူ
သုံးလခန္႔ရွိၿပီး

ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္

ကတိျဖင့္

ေခၚလာခဲ့ေၾကာင္း

ဘိကၡဴနီမေက်ာင္းတြင္

ျဖစ္သည္။

(လုိအပ္ပါက

ေရာက္လာျပန္ပါသည္။
သိရသည္။

ေနထုိင္ေနရၿပီး

သူ႔ကုိ

လက္ရွိအခ်ိန္၌

ပညာသင္ေပးမည္ဟူေသာ

၎မိန္းကေလးႏွစ္ဦးတုိ႔၏

အေသးစိတ္

 ပဌမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ကုိပင္ အေလးမထားသည့္ သီရိလကၤာ ကုိရင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီရိလကၤာရဟန္းေတာ္တုိ႔၏
ဝိနည္းပုိင္း

အားနည္းမႈႏွင့္

စုိးရိမ္ရပါသည္။

ထုိ႔အျပင္

စိတ္ဓာတ္တုိ႔

ႏုနယ္သည့္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိငင
္ ံမွ

ျမန္မာကုိရင္ေလးတုိ႔စိတ္ႏွလုံးထဲ

ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္

ကိန္းေအာင္းသြားမွာ

ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သုိ႔

ႏုိင္ငံမြဲ၍

အထူး

သီရိလကၤာသုိ႔

ပညာလာသင္ရသည္ဟူေသာ အျမင္ျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ ဆက္ဆံခံရေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

 ျမန္မာသီလရွင္ (၂၄)ပါးတုိ႔ကုိ သာမေဏရီအျဖစ္ သြတ္သြင္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ Ven. Bodagama Chandima

ကုိယ္တုိင္ ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ၎ကုိ အဓိကထား ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံမွ မဟာယာန ဘိကၡဴနီမႀကီးႏွင့္ ဒကာ၊

7

ဒကာမတုိ႔

ေက်နပ္ေစရန္

ေတြ႔ႏုိင္သည္။

15

ေျပာင္းလဲရန္

ဝက္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္

ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ

တင္ထားသည္ကုိ

ပထမအသုတ္အျဖစ္ ေရာက္လာသည့္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး သီလရွင္ခုႏွစ္ပါးတုိ႔ကို ဘိကၡဴနီအျဖစ္
ဖိအားေပးခဲ့ျခင္း၊

သာမေဏရီအျဖစ္
ဘိကၡဴနီအျဖစ္

တတိယအသုတ္မွ

သြက္သြင္းျခင္းတုိ႔ကုိ

သြက္သြင္းမည့္

သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီး
ပညာေရးမွာ

(TSEA)

ေထာက္ေသာအားျဖင့္

အလားအလာမွ

ေဒါက္တာစႏၵိမာ

တုိးတက္လာစရာ

(၉)ႏွစ္မွ

အေၾကာင္း

(၁၅)ႏွစ္အ႐ြယ္

အနာဂတ္တြင္

ျမန္မာသီလရွင္ေလးတုိ႔ကုိ

ေနေနရသည့္

ျမန္မာသီလရွင္ေလးတုိ႔၏

ထင္ရွားပါသည္။

လက္ေအာက္တြင္

နည္းပါးလွသလုိ

သီလရွင္ေလးတုိ႔ကုိ

၎တုိ႔၏

ေကာက္က်စ္

ဘဝမွာလည္း

စဥ္းလဲသည့္

ရင္ေလးစရာ

ေကာင္းလွပါသည္။

 ျမန္မာကုိရင္၊

သီလရွင္ေလးတုိ႔ကုိ

နာဂစ္ဒုကၡသည္

မိဘမဲ့မ်ားအျဖစ္

ကုိယ္က်ိဳးအတြက္

အသုံးခ်ေနသည့္ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာစႏၵိမာ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အသုံးခ်ခံ ျမန္မာကုိရင္၊
သီလရွင္တုိ႔အတြက္သာမက
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏

ျမန္မာႏုိငင
္ ံအတြက္ပါ

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္

မ်ားစြာ

ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ

အရွက္ရစရာ

ျဖစ္ေစပါသည္။

ဥပေဒမ်ားအရလည္း

ထုိ႔အျပင္

ကုိယ္က်ိဳးအတြက္

အျမတ္ထုတ္ရန္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတုိ႔ကုိ မိခင္ႏုိင္ငံမွ အတင္းအၾကပ္ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္
လွည့္ျဖား၍ ျဖစ္ေစ ေခၚေဆာင္မႈသည္ လူကုန္ကူးမႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။16

15 http://sites.google.com/site/samadhi21/education-projects/novices-educationproject/myanmar-novice-ordination-2009
16 http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful