P. 1
Telugu Hajj Umrah Adeshaalu [rulings of hajj and 'umrah in Telugu]

Telugu Hajj Umrah Adeshaalu [rulings of hajj and 'umrah in Telugu]

|Views: 16|Likes:
Published by qalam68
courtesy: www.teluguislam.net
courtesy: www.teluguislam.net

More info:

Published by: qalam68 on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2011

pdf

text

original

Visit http://Teluguislam.

net for Telugu islamic resources
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


2
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ
ب'-´'ا ا-ه دا-='- ف¸--
ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ójÉ’
د'ﺵر`او ة,=-'او ف'·و`او ª,-`-`ا نو,-'ا ةرازو
¸-'¸'ا 11932 - ص . ب : 182 ت : 064234466
ª='-='ا ب'-= : 6960 / 1 - م'·'ا ب'-='ا : 6959 / 3
¸==ا¸'ا ف¸-- - ¸-'¸'ا ع¸·
ﳊﺍ ﺔﻇﻮﻔﳏ ﻕﻮﻘ
_--ی ` _یز,-'' `إ '--'=,-=- ¸- يأ _-=- =-· ¸ﻥ'=-'ا . م-= ط¸--
ي` _--ی ` ='-آو ¸=ر'='ا ف`·'ا .´ﺵ ا-= ء¸ﺵ يأ ¸· ف¸--'ا
¸´-'ا _- '+'-----· ت'==`-'ا '-أ ª·'-إ وأ ف-= وأ .ی-·- ¸ی---'او
ఈ Dరa పyస క ప చురణ బªధ_త ఈ Dరa పyస క ప చురణ బªధ_త ఈ Dరa పyస క ప చురణ బªధ_త ఈ Dరa పyస క ప చురణ బªధ_త
,ాoనò_ ఇ`ా Ds ncె'_ ఆ,ి సుcారa వcం±·రa
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477

కా° అల· L ప సన_త క`రక: ప చుoంD, పం.ిణ
±ేయ·లనుక:-cారa కవరa.a తప_ పyస కమ:ల'
ఏల·ంట మ·రa_ ±ేయక:ంc· ప చుoంచవచు_ను. అల·n
`ాc ్ కా.ీల' ఏcిటం/ nా° cచు_తగ: ల: nా° ±ేయoాదు.
ల'ట:`ాట: n`చoంDనcారa మ·క: cCజ- ధను_లవyc·రa
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


3
ﺃ ﺃﺃ ﺃ ﺣ ﺣﺣ ﺣ ﺓﺮﻤﻌﻟﺍﻭ ﺞﳊﺍ ﻡﺎﻜ ﺓﺮﻤﻌﻟﺍﻭ ﺞﳊﺍ ﻡﺎﻜ ﺓﺮﻤﻌﻟﺍﻭ ﺞﳊﺍ ﻡﺎﻜ ﺓﺮﻤﻌﻟﺍﻭ ﺞﳊﺍ ﻡﺎﻜ
,·'-'ا ª·'' ª-=¸-و --=أ
ðÑ܍Üa À pbïÜb§a óïÈím ójÉ’ ðÑ܍Üa À pbïÜb§a óïÈím ójÉ’ ðÑ܍Üa À pbïÜb§a óïÈím ójÉ’ ðÑ܍Üa À pbïÜb§a óïÈím ójÉ’
ª,ﻥ'`'ا ª·-='ا : 2 / 1428 ـه
ح ójÉ’ ójÉ’ ójÉ’ ójÉ’ ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím

¸--'ا ء'-ﺙأ ª,-=,'ا -+· ='-'ا ª--´- ª-¸+·
·ﺵ ¸-'¸''- ت',''='ا ª,=,- ª-
ة¸-·'او _='ا م'´=أ – ¸-'¸'ا 1428 ـه
=-در : 7 - 51 - 813 - 9660
) ,·'-'ا ª·'''- ¸-'ا (
1 - 'ا _= 2 - ة¸-·'ا

3 - ي,--'ا -=--'ا ةر'یز أ - نا,-·'ا

ي,ید 252.5 4306 / 19

عا-ی`ا »·ر : 4306 / 19
=-در : 7 - 51 - 813 - 9960
جا¸ﺥ`او --'ا : ðÑ܍Übi pbïÜb§a óïÈím ójÉ’
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


4
ﺞﳊﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ
హå ఆcే శం హå ఆcే శం హå ఆcే శం హå ఆcే శం, , , , c·° D¬ష త c·° D¬ష త c·° D¬ష త c·° D¬ష త. .. .
ప O మ:-ి ం -ీ పyరaష:°.ౖ áDతంల'
ఒక_`ాo హå ±ేయ:ట Dcిnా ఉంcి. ఇcి
ఇ`ా ం మ¬ల స ంcªలల' ఐదవcి. అల· L
ఆcేశం.
¸ .,ij _tL:.| _. ,,,i| _> _t.i| _. ¸._
¸ ¸ ¸


¸

¸ ¸
;,,.

¸

( . ¦ ,|¸.. ¸| : ·v (
(పజల.ౖ అల· L పజల.ౖ అల· L పజల.ౖ అల· L పజల.ౖ అల· L క: ఉన_ హక:_ ఏD క: ఉన_ హక:_ ఏD క: ఉన_ హక:_ ఏD క: ఉన_ హక:_ ఏD-
టంట టంట టంట టంట, , , , ఈ గృo°క c v_ శక గలcారa c·° ఈ గృo°క c v_ శక గలcారa c·° ఈ గృo°క c v_ శక గలcారa c·° ఈ గృo°క c v_ శక గలcారa c·°
హå హå హå హå ను Dcి nా ±ె య·_0 ను Dcి nా ±ె య·_0 ను Dcి nా ±ె య·_0 ను Dcి nా ±ె య·_0¸. .. . (ఆ0 ఇమ· ' s.
ur,. ప వక సల ల· హo అలౖ c వసల ం ±ె`ా_రaః
) .t,. _~ _. ,;.]| _.,

¸

¸

¸
.| Yj .ij Y _i .

¸ ¸

¸
_

.| ,¸.¸ |..s _i

.t:¸i| .t:¸j_ .;.i| ,tij_
¸ ¸ ¸

¸ ¸

¸

http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


5
_t..¸ ,¸._ _+|_

¸

( . _¸.-,.| t ¸..., ·
¯ ¯¯ ¯ఇ`ా ం మ¬ల స ంcªల: ఐదున_Dః ఇ`ా ం మ¬ల స ంcªల: ఐదున_Dః ఇ`ా ం మ¬ల స ంcªల: ఐదున_Dః ఇ`ా ం మ¬ల స ంcªల: ఐదున_Dః ( (( (i ii i, , , ,
అల· L తప_ అల· L తప_ అల· L తప_ అల· L తప_ సత_ ఆoాధు_cె వడ: లడ° సత_ ఆoాధు_cె వడ: లడ° సత_ ఆoాధు_cె వడ: లడ° సత_ ఆoాధు_cె వడ: లడ°, , , ,
మ:హమ_c మ:హమ_c మ:హమ_c మ:హమ_c సల ల· హo అలౖ c వసల ం అల· L అల· L అల· L అల· L
పవక అ° `ా పవక అ° `ా పవక అ° `ా పవక అ° `ా¢_ ¢_ ¢_ ¢_ Dచు_ట Dచు_ట Dచు_ట Dచు_ట. ( . ( . ( . (z zz z, , , , నమ·æ నమ·æ నమ·æ నమ·æ
`ా ¸ .ించుట `ా ¸ .ించుట `ా ¸ .ించుట `ా ¸ .ించుట. ( . ( . ( . (s ss s, , , , Dcి c·నమ: Dcి c·నమ: Dcి c·నమ: Dcి c·నమ: ( (( (జకాo జకాo జకాo జకాo, , , , ±ె0 ం ±ె0 ం ±ె0 ం ±ె0 ం
చుట చుట చుట చుట. ( . ( . ( . (« «« «, , , , హå ±ే య:ట హå ±ే య:ట హå ±ే య:ట హå ±ే య:ట. ( . ( . ( . (s ss s, , , , రమజ·ను -ల రమజ·ను -ల రమజ·ను -ల రమజ·ను -ల
ఉపcాసం ఉండ:ట ఉపcాసం ఉండ:ట ఉపcాసం ఉండ:ట ఉపcాసం ఉండ:ట¯. ¯. ¯. ¯. (బ:ఖ·o e, మ:-ి ం ie,.
c·° ఘనతః c·° ఘనతః c·° ఘనతః c·° ఘనతః అల· L `ా°_ధ_ంల'
±ేo_ంచు సc·_oా_లల' హå అOn`ప_cి.
ప వక సల ల· హo అలౖ c వసల ం ±ె`ా_రaః
) _¸¸ ¸..¸ )_ ,:¸¸ ,l: ,,,i| |i: _> _.

..i ...i_ ,¸,:

¸
( . _¸.-,.| ·t·· ¸... , ···-
¯ ¯¯ ¯ఎవo cే ఎవo cే ఎవo cే ఎవo cే ఏల·ంట ఏల·ంట ఏల·ంట ఏల·ంట cాంఛలక: ల'నవక:ంc· cాంఛలక: ల'నవక:ంc· cాంఛలక: ల'నవక:ంc· cాంఛలక: ల'నవక:ంc·, , , ,
cైవ cైవ cైవ cైవ ఆ ఆఆ ఆజ 0_ ఉల ం, ంచక:ంc· హå ±ే -ి జ 0_ ఉల ం, ంచక:ంc· హå ±ే -ి జ 0_ ఉల ం, ంచక:ంc· హå ±ే -ి జ 0_ ఉల ం, ంచక:ంc· హå ±ే -ి
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


6
Oo n cvª o` Oo n cvª o` Oo n cvª o` Oo n cvª o`, , , , cారa తమ cారa తమ cారa తమ cారa తమ త0 త0 త0 త0 గర_మ: గర_మ: గర_మ: గర_మ:
నుంD నుంD నుంD నుంD పyట న పyట న పyట న పyట న- ప_ట స¸ O ప_ట స¸ O ప_ట స¸ O ప_ట స¸ Oల' Oon cvª రa ల' Oon cvª రa ల' Oon cvª రa ల' Oon cvª రa¯. ¯. ¯. ¯.
(బ:ఖ·o ieiu, మ:-ి ం isso,.

హå °బంధనల:ః హå °బంధనల:ః హå °బంధనల:ః హå °బంధనల:ః
cె0Dగల, య:క వయసు_క: ±ేoన పO
మ:-ి ం.ౖ హå Dcి nా ఉంcి . అతను c·°క
అరa cైనప_డ:. అంట తన బªధ_తల' ఉన_
cాo ఖరa_ల: ±ె0 ం±·క, అత° వద మకా_
oాను, ``ను పyo ప య·ణ ఖరa_ల: ఉం-
c·0. ప య·ణ c·o °ర_యంnా ఉంc·0.
÷ాo రకంnా ఆo`గ_వంత:cై య:ంc·0. హå
±ేయ:టక: ఆటంకం క0nం±ే అంగcౖకల_ం
మo ÷ాoరక o`గం ఉండ క¬డదు. ఇక -ీ
Dషయంల' గత °బంధనలc` `ాట: తనc`
తన 'మహ L' (Dcాహ °cిద¸ cన బంధు-
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


7
వy, ఉంc·0. అంట భర , లక ఆc దగ o
మహ L ల' ఏవo-· ఒకరa ఉంc·0. ఆc
(తన భర చ°``oనందుక: లc· Dc·క:ల:
``ంcినందుక:, గడ:వyల' క¬c· ఉండ
క¬డదు. ఎందుకనnా గడ:వyల' ఉన_cారa
ఇంట బౖటక cళ:_ట అల· L °ccిం±·డ:.
ఎవoక ఇల·ంట ఆటంకాల: ఎదురగ:-
cాo.ౖ హå Dcిnా ఉండదు.

హå -ిc· ¸ ంతమ:ల:ః హå -ిc· ¸ ంతమ:ల:ః హå -ిc· ¸ ంతమ:ల:ః హå -ిc· ¸ ంతమ:ల:ః
i- oa హå క`రక: పయణమo_ మ:ందు
హå, ఉమ· -ిc· ¸ ంc·లను cెల:సుక`°
య:ంc·0. c·°క సంబంcింDన పyస కాల:
చcిD లc· పంcిత:లc` ప¬_ంD ఇంక
Dధంnా-ౖ -· సo.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


8
z- cల: Dషయ·ల' సoయపcే మంD
Dత: ణ ``ంcే ప యత_ం ±ేయ·0. ఒక
cళ ధర_జ· °, లc· ధర_జ· న Dc·_o ¸
తనక: c`డ:nా ఉంట మo మంDcి.
s- హå ఉcే శం అల· L అO`ా °_, ఆయన
స°_c·నమ:ను ``ందుటo ఉంc·0.
«- వృc· మ·టల నుంcి -·ల:కను
కా`ాc·0.
s- ఎవoక బªధ క0nంచక:ంc· ఉంc·0.
e- -ీ పర ±ేయ: Dషయంల', జన సమ¬
హం నుంcి దూరమ:ండ:టక: అ°_ రకాల
ప యత_ం ±ేయ·0.
r- oa తనక: c·ను అల· L ఆoాధనల'
ఉన_ట: , ల'క సం±·రమ:ల' కాద° cªDం
±·0. క`ందరa హå య·Oక:ల: అల· L
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


9
cాoక స-·_ర మ: చూపynాకా| cారa హå
య·త ను D-ద Do- రమ:నక:, ,`ట`ల:,
Dcిoల: Oయ:టక: సc·వకాశమ:nా
cªD`ా రa. (ఇcి తప_,.

ఇo L ఇo L ఇo L ఇo L. . . .
'ఇo L' హå ఆoాధనల'క పcశమ:. హå
లక ఉమ· ±ేయ·లనుక:న_ ప O వ_క .ౖ
'ఇo L' Dcి nా ఉంcి. హå లక ఉమ·
±ేయ: వ_క మకా_ cల:ప0 నుంcి వ±ే_
cారocే ప వక °యDంDన Dఖ·త:ల'
ఏ ఒక Dఖ·త: నుంcై-· ఇo L ±ేయ·0.
ఆ Dఖ·త:ల: ఇDః
i- 'æC హoలౖఫ æC హoలౖఫ æC హoలౖఫ æC హoలౖఫ'. అcి మcీన మcీన మcీన మcీనక: సDపంల'
ఒక Dన_ పల ట¬రa. ఇప_డ: c·° .రa
'అ±య·o అ0'. అcి మcీ నcాసుల Dఖ·త:.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


10
z- 'అC æL అC æL అC æL అC æL ఫ ఫఫ ఫ'. అcి oాO/ oాO/ oాO/ oాO/ సDపంల'
ఒక పల ట¬రa. ఈ o`æల' oాO/ నుం±ే
ఇo L ±ేసు -·_రa. అcి -ి oయ· cాo
Dఖ·త:.
s- 'ఖరa_C మ-·aC ఖరa_C మ-·aC ఖరa_C మ-·aC ఖరa_C మ-·aC' ('అ-ౖ_ల:C కOò').
అcి c·oL క: సD`ాన ఒక `ా ంతం.
అcి నå cాo Dఖ·త:.
«- 'యలL లL'. మకా_ నుంcి సుమ·రa
eo క. D. దూoానుంట:ంcి. ఇcి యమ' యమ' యమ' యమ'
cాo Dఖ·త:.
s- 'జ·త: ఇò¸ '. ఇcి ఇoా± ఇoా± ఇoా± ఇoా± cాo Dఖ·త:.
.ౖ Dఖ·త:ల: ప వక సల ల· హo అలౖ c
వసల ం °యDం±·రa. అD cమ: cె0.ిన
cాo `ా ంత °cాసుల మoయ: cాo తప_
ఎవocే హå లక ఉమ· ±ేయ:టక: cాట
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


11
నుంcి c·ట:c·o` cాoక క¬c·ను. ఇక
మకా_ °cాసుల: మoయ: 'అహo CcC '
(మకా_ నగoా°క cల:పల మoయ:
Dఖ·త: ల'పల °వ-ించుcారa, తమ
ఇంట నుంcే ఇo L ±ేయ·0.

ఇo L ధర_మ:ల:ః ఇo L ధర_మ:ల:ః ఇo L ధర_మ:ల:ః ఇo L ధర_మ:ల:ః
ఇo Lక: మ:ందు ±ేయవల-ి న ధoా_ల:ః
i- n`రa , చంకల మoయ: -·O కంcి
cంట: కల: Oయ·0. D`ాల: కO oం±·0.
`ా_నం ±ే-ి, శooా°క సుcాసన పyసు
క`cా0. ఇo L దుసు లక: పyసుక`వదు .
z- క:ట న బట ల: O-ి, ఒక పంD కట: క`°,
ఒక దుప_ట cసుక`cా0. -ీ తనకష cన
దుసు ల: ధoంచవచు_ను. అocే పyo
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


12
పర ±ేయ·0. అలంకరణ ప దo_ంచక:ంc·
ఉంc·0. పర పyరaష:ల: ఎదురo_ సమ
య·న మ:ఖమ: మoయ: అర±ేత:ల పర
క¬c· ±ేయ:టక: ప యO_ం±·0. ±ేత:ల'
n° సుల:, మ:ఖమ:.ౖ నఖ·± c య క¬డదు.
s- మ-ి cక: c0_ నమ·å సమయమocే
జమ·అత:c` నమ·æ ±ేసుక`cా0. ల°±ో
oండ: రకాత:ల: 'తcయ_త:C వyæ'
±ేసుక`cా0. ఆ తరacాత ఇo L ±ేయ·0.

అ-·_క:C హå మ¬డ: రకాల:ః అ-·_క:C హå మ¬డ: రకాల:ః అ-·_క:C హå మ¬డ: రకాల:ః అ-·_క:C హå మ¬డ: రకాల:ః
i- హజ తమత: అ  : :: : మ:ందు ఉమ· oక_
ఇo L మ·త c ±ేయ·0. ఉమ· ±ే-ిన
తరacాత హల·C అo``o, మ0 హå
o`æన oa మకా_ల' తనున_ `ా ంతమ:
నుంcే హå క`రక: ఇo L ±ెయ·_0.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


13
Dఖ·త:ల' తను ఇల· అ-·0. లబౖ_s
ఉమ త' మ:తమO అ' Oo ఇలC హå.
హజ తమత: అ   Dnత oండ: రకాల కంట
±·ల· ÷ ష cనcి. అcి మ:ఖ_ంnా oa హå
సమయ·°క మ:ందుnా మకా_ల' వD_
ఉంట. ఇందుల' oá ఒక బ0c·నమ:
తప_క ఇcా_0. ఒక వ_క తరఫyన ఒక
cక మoయ: ఏడ:గ:o తరఫyన ఒక
ఒంట లక ఒక ఆవy సo``త:ంcి.
z- 'హజ ìoా''. ఒక సమయంల' ఉమ·
మoయ: హå ఇo L ±ేయ·0. లబౖ_s
ఉమ త' వ హజ ' అ-·0. మ:ందు ఉమ·
±ే-ి (అంట c·cాL, సఈ ±ే-ి, తల
cంట: కల: Oయక:ంc·, అcే ఇo L ల'
'య°మ:న_హò' (ioవ cేcి, వరక:
ఉంc·0. ఇల· ఉమ· తరacాత హల·C
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


14
nాక:ంc· హå ల' ±ేరడమవyత:ంcి. ఈ
రకcన హå `ామ·న_ంnా హå
ఆరంcª°క అO సDపంల' వD_నcారa
±ే`ా రa. ఉమ· ±ే-ి హల·C అo మ0_
హå క`రక: ఇo L ±ే - సమయం
ఉండదు గనక. లc· బ0 జంత:వy తమ
cంట Oసుక`D_న cారa ±ే`ా రa. ఈ హå
ల' క¬c· బ0c·నం తప_°సo.
s- 'హజ ఇ,ా c'. కవలం హå సంకల_ం
మ·త c ±ేయ·0. Dఖ·o ల' లబౖ_s హజ '
అ-·0. ఇందుల' బ0c·నం అవసరం లదు.
Dమ·నంల' ప య·ణంచుcారa Dఖ·o
క: సమ·న `ా ంతం వద - ఇo L ±ేయ·0.
Dఖ·o ఏoా_ట: కష ంnా ఉంట c·°క
క`ం±ెం మ:ందు క¬c· ±ేయవచు_ను. ఇక
Dఖ·o వద ±ే- పనుల:; n`ళ:_ Oయడం,
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


15
`ా_నం ±ే-ి, శooా°క నుcాసన పyసుక`
వడం మoయ: ఇo L దుసు ల: ధoంచడం
ల·ంటవ°_ Dమ·నంల' ల c· అందుల'
పయనమo_ మ:ందు పyo ±ేసుక`cా0.
Dఖ·o వద లc· c·°క క`ంచం మ:ందు
±ే రaక:న_ప_డ: ఇo ం సంకంల_ం ±ే య·0.

ఇo L Dc·నం ఇo L Dc·నం ఇo L Dc·నం ఇo L Dc·నం. .. .
ఇo L ఈ Dధంnా ±ె `ా_0ః ఇo L ఈ Dధంnా ±ె `ా_0ః ఇo L ఈ Dధంnా ±ె `ా_0ః ఇo L ఈ Dధంnా ±ె `ా_0ః
i- హజ తమత: అ ±ేయ·లనుక:-cారa.
లబౖ _s ఉమత' మ:తమO అ' Oo లబౖ _s ఉమత' మ:తమO అ' Oo లబౖ _s ఉమత' మ:తమO అ' Oo లబౖ _s ఉమత' మ:తమO అ' Oo
ఇలC హå ఇలC హå ఇలC హå ఇలC హå అ-·0.
z- హజ ìoా' ±ేయ:cారa లబౖ _s ఉమ లబౖ _s ఉమ లబౖ _s ఉమ లబౖ _s ఉమ
త' వ హజ ' త' వ హజ ' త' వ హజ ' త' వ హజ ' అ-·0.
s- హజ ఇ,ా c ±ేయ:cారa లబౖ _ లబౖ _ లబౖ _ లబౖ _s హజ ' s హజ ' s హజ ' s హజ '
అ-·0.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


16
ఇహ L నుంcి ¯దల:క`° కాబª
ప ద;ిణం `ా రంOం±ే వరక: ¯తC Oయ¯
చదువyత¬ ఉంc·0ః లబౖ_s అల· హoమ_ లబౖ_s అల· హoమ_ లబౖ_s అల· హoమ_ లబౖ_s అల· హoమ_
లబౖ _s లబౖ _s లబౖ _s లబౖ _s, , , , లబౖ _క ల· షo క లక లబౖ _s లబౖ _క ల· షo క లక లబౖ _s లబౖ _క ల· షo క లక లబౖ _s లబౖ _క ల· షo క లక లబౖ _s, , , ,
ఇన_C హంద వ°_అ ఇన_C హంద వ°_అ ఇన_C హంద వ°_అ ఇన_C హంద వ°_అ  మత లక మత లక మత లక మత లక వ వవ వC C C C
మ:ల_ మ:ల_ మ:ల_ మ:ల_, , , , ల· షo క లక ల· షo క లక ల· షo క లక ల· షo క లక. . . .
¸ Y ±,,i ±,,i ,,li| ±,,i
¸

±,,i ±i ±¸

_ ±i ....i|_ ..+| _j

¸
||

±i ±¸¸ Y ±l


¸

ఇo L °cిc¸ తల:ః ఇo L °cిc¸ తల:ః ఇo L °cిc¸ తల:ః ఇo L °cిc¸ తల:ః
ఇo L -ి ¸ Oల' ఉన_ వ_క .ౖ ఇo L క:
మ:ందు oగ_మ:న_ క`°_ Dషయ·ల:
°cిద¸ మగ:ను. ఎందుకనnా అతడ: ఒక
`ా ర¸ నల' ప c¬ం±·డ:. అత°.ౖ కంcి Dష
య·ల: °cిద¸ మగ:ను.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


17
i- తల cంట: కల: మoయ: శoర cంట:
కల: Oయడం. కా° అవసరమ:న_ప_డ:
cల nా తల n`క:ట -రం కాదు.
z- n`ళ:_ Oయ:ట. కా° n`రa Don-·
లc· -.ి_ ఉండటం వలన c·°_ O-ి-·
`ాపం లదు.
s- సుగంధం మoయ: సుcాసన సబ:_ల
ఉపoగం.
«- సంc'గం మoయ: c·°క సంబంcింDన
Dషయ·ల:. ఉc·ః .0_ ±ేసుక`నుట,
±ే oంచుట, cªర_భర ల సర`ాలడడం వn oా.
s- ±ేత:లల' n° సుల: cసుక`నుట.
e- cటªడటం.
.ౖ Dషయ·ల: -ీ పyరaష:లందo .ౖ °cిద¸ ం.
ఇక ప cే _కంnా పyరaష:ల.ౖ °cిద¸ మ:న_
Dషయ·ల: cి గ:వ cెల:ప బడ:త:న_D.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


18
i- క:ట న బట ల: ధoంచడం. కా° అవసర
మ:ంట బ C , గcియ·రం మoయ: కళ_
జ`ళ:_ ఉపonంచవచు_ను.
z- తలక: అంట:క`° య:ంcే ఏcై-·
వసు వy ఉపonంచడం. కా° అంట:క`°
ఉండ° n`డ:గ:, cాహణమ: మoయ:
గ:c·oాల: ల·ంటD ఉపonంచవచు_ను.
s- cజ`ళ:_ c`డ:గ:ట. కా° -ౖంcిC
మoయ: ±ెప_ల: లనప_డ: మడమల:
కనబడ:నట:వంట బ¬ట: ఉపonంచ
వచు_ను.

.ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా° .ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా° .ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా° .ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా°
మ¬డ: -ి ¸ త:ల:ః మ¬డ: -ి ¸ త:ల:ః మ¬డ: -ి ¸ త:ల:ః మ¬డ: -ి ¸ త:ల:ః
i- అకారణంnా ±ే-ినతను `ా`ాత:_డగ:ను.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


19
ఇంకా అత°.ౖ ',ిద_' (`ా య¬_తం, క¬c·
Dcియగ:ను.
z- ఏcై-· అవసరం ఉంcి ±ే-ినcాడ:
`ా`ాత:_డ: కాడ:. కా° `ా య¬_తం
±ె0 ం±·0.
s- ఏcో కారణంnా -ఉc·ః cె0యక,
మరD``o, లc· ఒకo ఒO cిc` °స_o
య:cై- ±ే-ినcాడ: `ా`ాత:_డూ కాడ:,
అత°.ౖ `ా య¬_తమ¬ లదు.

తcాL తcాL తcాL తcాL. . . .
ఇతర మ-ి దుల మ·cిonా మ-ి cె హoాం
ల' క¬c· క:cి కాల:c` ప c¬సూ ఈ దుఆ
చదవడం ధర_ం. O-ి_ల· c వస_ల·త: O-ి_ల· c వస_ల·త: O-ి_ల· c వస_ల·త: O-ి_ల· c వస_ల·త:
వస_ల· వస_ల· వస_ల· వస_ల·మ: మ: మ: మ: అల· అల· అల· అల· రసూ0ల· L రసూ0ల· L రసూ0ల· L రసూ0ల· L, , , , అల· అల· అల· అల·
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


20
హoమ_/ ,ి o æనూO వL హoమ_/ ,ి o æనూO వL హoమ_/ ,ి o æనూO వL హoమ_/ ,ి o æనూO వL తL తL తL తL 0 0 0 0
అబª_బ రహ_Oక అబª_బ రహ_Oక అబª_బ రహ_Oక అబª_బ రహ_Oక. . . .
.| ,., ¸

¸
.;.i|_

.| ,¸.¸ _. ,;.i|_
¸

±:~¸ ,|¸,i _ _::|_ _¸.. _ ¸..| ,,li|
¸ ¸

¸ ¸

¸

కాబª తcాL ±ేయ:టక: c·°cౖపyన cvª_0.
తcాL తcాL తcాL తcాL. .. . అంట అల· L oక_ ఇబªదo
ఉcే శ_ం c` కాబª చుట: న ఏడ: `ారa ప ద
;ిణం ±ేయ:ట. అcి హజ అస_c నుంcి
`ా రంOంD అక_cే మ:n ం±·0. ¯దట
మ¬cిట` దగ ర దగ ర అడ:గ:ల: c-ి
పరanత: ట ధర_ం. కా° ఎవoక ఇబ_ంcి
కలnంచక¬డదు. cీ°- 'రL ' అంటªరa.
.ౖన కప_క:న_ దుప_ట° క:cి భ:జమ:
కంcి నుంcి Oసుక`° ఎడమ భ:జమ:.ౖ
cసుక`cా0. అంట క:cి భ:జమ: .ౖన బట
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


21
ఉండక¬డదు. cీ°° 'ఇa బªఅ' అంటªరa.
ఇD o ండ: (రL , ఇa బªఅ, ఉమ· లక
హå ఉcే శ_ంc` మకా_ వD_ ±ే- c`0
తcాL ల' మ·త c ±ేయ·0. కాబª ఎడమ
cౖపy ఉంc·0. తcాL వyæ -ి ¸ Oల'
±ేయ:ట తప_°సo . ఇక తcాL ఈ
Dధంnా ±ేయ·0ః
i- హజ అస_c వద క: c0_ క:cి ±ేoc`
c·°_ మ:ట: క`° O-ి _ల· c వల· హo O-ి _ల· c వల· హo O-ి _ల· c వల· హo O-ి _ల· c వల· హo
అక_ò అక_ò అక_ò అక_ò అ-·0. Dలవycే c·°_ చుంOం±·0.
చుంOంచడం Dల: కాక:ంట c·°_ ±ెo_c`
మ:ట: క`° ±ెo_° చుంOం±·0. ±ెo_c`
మ:ట: క`నుట క¬c· `ాధ_పడక:ంట c·°
సూట nా °లబcి c·° cౖ పy ±ెo_c` -ౖగ
±ేసూ O-ి_ల· c వల· హo అక_ò O-ి_ల· c వల· హo అక_ò O-ి_ల· c వల· హo అక_ò O-ి_ల· c వల· హo అక_ò అ-·0.
కా° ±ెo_° చుంOంచక¬డదు. తcాL
`ా రంOం±·0. ఇ`ా ను`ారం, తన cªషల'
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


22
తన క`రక:, తను క`oనcాo క`రక: దుఆ
±ేసూ లc· ఖుòఆ' `ారయణం ±ేసూ
ఉంc·0. ఇచ_ట పcే_కంnా ఏ దుఆ లదు.
z- రaక_ యమ·° వద ±ేరaక:-·_క
Dలవycే c·°_ మ:ట: క:ంట¬ అల· హo
అక_ò అ-·0. కా° ±ెo_° చుంOంచ
క¬డదు. Dల: కాక:ంట (తcాL ±ేసూ
ఉంc·0,. ±ెo_c` -ౖగ ±ేయక¬డదు.
అల· హo అక_ò అనక¬డదు. ఈ రaక_
యమ·° మoయ: హజ అస_c మధ_ ఈ
ఆయత: చదcా0ః రబ_-· ఆO-· రబ_-· ఆO-· రబ_-· ఆO-· రబ_-· ఆO-·
,ిదు ' ,ిదు ' ,ిదు ' ,ిదు ' య· హసనcౌఁ వ,ిC ఆì య· హసనcౌఁ వ,ిC ఆì య· హసనcౌఁ వ,ిC ఆì య· హసనcౌఁ వ,ిC ఆì
రO హసనcౌఁ వì-· అజ·బ-·_ò రO హసనcౌఁ వì-· అజ·బ-·_ò రO హసనcౌఁ వì-· అజ·బ-·_ò రO హసనcౌఁ వì-· అజ·బ-·_ò. . . .
¸ ...> .¸>;| __ ...> t,..i| _ t..i t.,¸
¸ ¸ ¸

¸ ¸

¸t.i| ,|i. t.i_
¸

¸
.( ¦ .¸.,.| : ·-· ( .
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


23
s- హజ అస_c వద ±ేరaక`° c·°_
±ెo_c` మ:ట: క:ంట¬, Dల: కాక:ంట
c·° cౖపy ±ెo_c` -ౖగ ±ేసూ అల· హo
అక_ò అ-·0.
ఈ Dధంnా ఏడ: పద;ి ణ·ల' ఒకట ఈ Dధంnా ఏడ: పద;ి ణ·ల' ఒకట ఈ Dధంnా ఏడ: పద;ి ణ·ల' ఒకట ఈ Dధంnా ఏడ: పద;ి ణ·ల' ఒకట
పyర oంcి పyర oంcి పyర oంcి పyర oంcి. . . .
«- DnతD ¯దట c·° ల·n ±ేసూ ,
హజ అస_c ±ేరaక:న_ప_డల· అల· హo
అక_ò అ-·0. ఏడవcి పyర oన తరacాత
క¬c· అ-·0.

తcాL తరacాతః తcాL తరacాతః తcాL తరacాతః తcాL తరacాతః
తcాL తరacాత మఖ·c ఇబª cం
cనక - అనnా అcి తనక: మoయ: కాబªక:
మధ_ల' ఉన_ట: nా- °లబcి oండ: రకా
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


24
త:ల నమ·æ ±ేయ:ట ధర_ం. నమ·æ
±ేసు న_ప_డ: దుప_ట oండ: భ:జ·ల.ౖ
ఉండ:ట తప_°సo. ఏ ఒక_ భ:జమ:
నగ_ంnా ఉండక:డదు. ¯దట రకాత:ల'
సూo ,ాOo తరacాత ఖుC య· ఖుC య· ఖుC య· ఖుC య·
అయ:_హC కా,ిర¬' అయ:_హC కా,ిర¬' అయ:_హC కా,ిర¬' అయ:_హC కా,ిర¬' oండవ రకాత:ల'
సూo ,ాOo తరacాత ఖుC హoవల· హo ఖుC హoవల· హo ఖుC హoవల· హo ఖుC హoవల· హo
అహc అహc అహc అహc చదcా0. జనసమ_ర¸ ంల' c·°
cనక నమ·å ±ేయ:ట `ాధ_పడక:ంట
మ-ి దుల' ఏక_cై-· ±ేయవచు_ను.

సఈః సఈః సఈః సఈః
ఇక 'మ¦అ' (స,ా, మoా_ల మధ_ల'
'సఈ' ±ే- స¸ లం, cౖపyక: c0_ స,ా దగ oక
±ేరaక:ంట¬ ¯ ¯¯ ¯ఇన_స_,ా వC మర_త ఇన_స_,ా వC మర_త ఇన_స_,ా వC మర_త ఇన_స_,ా వC మర_త
D' షఆఇo ల· L D' షఆఇo ల· L D' షఆఇo ల· L D' షఆఇo ల· L¯ ¯ ¯ ¯ చcిcా0. స,ా క`ండ.ౖ
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


25
ఎక_ కాబª cిశల' °లబcి ±ేత:ల: ఎO
అల· L `` త మ: పoంD, ఈ దుఆ మ¬డ:
`ారa చదcా0. c·° మధ_ల' oండ: `ారa
త°`ా ను`ారం దుఆ ±ే సుక`cా0ః ¯ ¯¯ ¯ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ
ఇల ల· హo వల· హo అక_ò ఇల ల· హo వల· హo అక_ò ఇల ల· హo వల· హo అక_ò ఇల ల· హo వల· హo అక_ò, , , , ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ
ఇల ఇల ఇల ఇల ల· హo వL ల· హo వL ల· హo వL ల· హo వL దహo ల·షoకలహJ దహo ల·షoకలహJ దహo ల·షoకలహJ దహo ల·షoకలహJ
లహoC మ:ల:_ వలహoC లహoC మ:ల:_ వలహoC లహoC మ:ల:_ వలహoC లహoC మ:ల:_ వలహoC హమ: హమ: హమ: హమ:
య:L య:L య:L య:L oª వ య:Dత: oª వ య:Dత: oª వ య:Dత: oª వ య:Dత: వహoవ అల· వహoవ అల· వహoవ అల· వహoవ అల·
క:0 cౖఇ' ఖcీ ò క:0 cౖఇ' ఖcీ ò క:0 cౖఇ' ఖcీ ò క:0 cౖఇ' ఖcీ ò. . . . ల·ఇల·హ ఇల ల· హo ల·ఇల·హ ఇల ల· హo ల·ఇల·హ ఇల ల· హo ల·ఇల·హ ఇల ల· హo
వL దహJ అంజజ వఅదహJ వనసర వL దహJ అంజజ వఅదహJ వనసర వL దహJ అంజజ వఅదహJ వనసర వL దహJ అంజజ వఅదహJ వనసర
అబ హJ వహజమC అL జ·బ వహ హJ అబ హJ వహజమC అL జ·బ వహ హJ అబ హJ వహజమC అL జ·బ వహ హJ అబ హJ వహజమC అL జ·బ వహ హJ¯. ¯. ¯. ¯.
.| Yj .ij Y

¸ ¸

._:i .|_

.| Yj .ij Y

¸ ¸

Y ..>_

±¸¸
¸

..+| .i_ ±l|| .i .i

,,.¸ _ _,,
¸

¸

._ _: _. ¸:_
¸

.| Yj .ij Y ¸¸.i

¸ ¸

¸

..>_

..>_ ,|¸>;| ,¸:_ ..,. ¸._ ..._ ¸>.i

http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


26
ఆ తరacాత స,ా నుంcి cిn మoా_
cౖపy నడcా0. పచ_రంగ: స ంభం వద క:
±ేoనప_డ: శక పకారం పరaగ:Oయడం
ధర_ం. ఇల· oండవ పచ_రంగ: స ంభం
వరక:. ఇతరaలక: బªధ క0nంచక¬డదన_
షరత:ను మరవవదు . ఈ పరaగ: పyరaష:ల
వరక పoDతం. -ీ లక: cీ° అర త లదు.
మoా_ ±ేరaక`° c·°.ౖ ఎక_ ìబª cిశల'
°లబcి ±ేత:ల: ఎO స,ా.ౖ ±ే-ినట:
వంట దుఆ ±ెయ·_0. అocే మన
cªషల' మనకష మ:న_ దుఆ క¬c· ±ేసు
క`cా0. ఇక_cిక ఏcిట` ఒకట పyర oంcి.
Dnత ఆరa ఇల·n పyo ±ేయ·0. ప O
`ాo స,ా మoయ: మoా_ల వద దుఆ
±ేయ·0. పచ_ రంగ:ల స ంcªల మధ_
పరaగ:Oయ·0. సఈ మధ_ల' దుఆ
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


27
ఎక:_వ ±ేయ·0. ఏcిట` ప O ఒక c·°క`క
cరa దుఆ అంట¬ ప వక c` రaæవy లదు.
oa తమత: అ ±ేయ:cాcైcే సఈ
తoా_త తల c ంట: కల: Ooంచుక`° ఉమ·
మ:nం±·0. `ాc·రణ దుసు ల: ధoంD
ఇo L నుంcి హల·C అcా_0. aC cజ
ఎ°Dదవ o`æన జ`హరa నమ·æక:
క`ం±ెం మ:ందు తనున_ `ా ంతం నుంcే
హå క`రక: ఇo ం ±ేసూ , ఉమ· క`రక:
ఇo L ±ే య: సందర_ంల' ±ే -ిన పనుల:
ఇప_డ: ±ే-ి హå సంకంల_ం మనుసుల'
±ేసుక`° లబౖ_s హజ ' అ-·0. ఆ
తరacాత తC Oయ చదcా0. లబౖ _s లబౖ _s లబౖ _s లబౖ _s
అల· హoమ_ లబౖ _s అల· హoమ_ లబౖ _s అల· హoమ_ లబౖ _s అల· హoమ_ లబౖ _s, , , , లబౖ _క ల· షo క లబౖ _క ల· షo క లబౖ _క ల· షo క లబౖ _క ల· షo క
లక లబౖ _s లక లబౖ _s లక లబౖ _s లక లబౖ _s, , , , ఇన_C ఇన_C ఇన_C ఇన_C హంద వ°_అమత హంద వ°_అమత హంద వ°_అమత హంద వ°_అమత
లక వC మ:ల_ ల· లక వC మ:ల_ ల· లక వC మ:ల_ ల· లక వC మ:ల_ ల· షo క లక షo క లక షo క లక షo క లక. . . .
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


28
_j ±,,i ±i ±¸¸ Y ±,,i ±,,i ,,li| ±,,i

¸
¸

±i ±¸¸ Y ±l||_ ±i ....i|_ ..+|

¸

aC cజ ఎ°Dదవ o`æః aC cజ ఎ°Dదవ o`æః aC cజ ఎ°Dదవ o`æః aC cజ ఎ°Dదవ o`æః
ఈ o`æ oa D-· c0_ జ`L, అ¦,
మn± , ఇ`ా మoయ: ఫå నమ·æల:
±ేయ·0. ప O నమ·æ c·° సమయంల'
మoయ: -·ల:గ: రకాత:ల నమ·æ ఖ¦
±ే-ి oండ: రకాత:ల: ±ేయ·0.
c`D_దవ o`æ c`D_దవ o`æ c`D_దవ o`æ c`D_దవ o`æ ( (( (అరఫ o`æ అరఫ o`æ అరఫ o`æ అరఫ o`æ, ,, ,. .. .
ఈ o`æ ±ేయ: ధర_మ:ల: ఇDః
i- సూo`_దయమ: తరacాత oa అర,ాo
c0_ అచ_ట సూoా_స మయం వరక: ఉం-
c·0. ``దు cా0న తరacాత జ`L, అ¦
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


29
క0.ి ఖ¦ ±ేయ·0. నమ·å తరacాత
అల· L స_రణమ:, దుఆ మoయ: తC
Oయల' °మగ:_లౖ, Dనయ Dcేయతc`
అల· L ను cడ:క:ంట¬ తన క`రక:
మoయ: మ:-ి మ:ల క`రక: అల· L c`
అడ:గ:త¬ త°ష పకారం దుఆ ±ేసుక`cా0.
±ే త:ల: ఎO దుఆ ±ే యడం ±·ల· మంDcి.
అర,ాo ల' °లవడం హå రaక:' లల'
ఒకట. ఇచ_ట °లవ°cాo హå కా-కాదు.
ఇచ_ట °ల:చు సమయం c`D_దవ aC
cజ సూo`_దయమం నుంcి పదవ aC
cజ ఉ``దయం వరక:. ఎవocే ఈ పగల:
మo య: oాOల' ఏ క`ంత సమయం °0D-·
cాo హå సoయగ:ను. oa అర,ాo
హదు ల'పల ఉండ:ట తప_°సo. ఆ o`æన
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


30
హదు ల'పల ఉండక:ంc· బౖట ఉన_cాo
హå -రcరదు.
z- అరఫ o`æ కD_తంnా సూoా_స మయం
అoన తరacాత అర,ాo నుంcి మ:å
ద0,ా cౖపyనక: పyo ÷ాంO, మoా_దc`
ఘనcన శబ మ:c` తCOయ చదువyత¬
cvª_0.

మ:å మ:å మ:å మ:å ద0,ాః ద0,ాః ద0,ాః ద0,ాః
మ:å ద0,ా ±ేరaక`° మn ± మoయ:
ఇ`ా నమ·æల: క0.ి ఖ¦ ±ేయ·0.
నమ·æ తరacాత తన స_ంత పనుల:
±ేసుక`వచు_ను. అcి c'జనం తయ·o,
తcితర పనుల:. చురaక:దనంc` ఫå
నమ·æక: cల'_నుటక: c`ందరnా పడ:
క`వడం ±·ల· మంDcి.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


31
పదవ o`æ పదవ o`æ పదవ o`æ పదవ o`æ ( (( (పండ:గ o`æ పండ:గ o`æ పండ:గ o`æ పండ:గ o`æ, ,, ,. .. .
i- ఫå నమ·æ సమయమoన cంట-
నమ·æ ±ేసుక`° అక_cే క¬o`_° ప కాశ-
మ·న వరక: అcికంnా as, దుఆల: ±ేసూ
ఉంc·0.
z- ఏడ: Dన_ oాళ:_ Oసుక`° సూo`_
దయమ:క: మ:ంcే తC Oయ చదువyత¬
D-· cvª_0.
s- జమ అఖబ (జమ క:బª , `ామ·-·_ంnా
ప జల: c·°_ .ద cౖc·' అంటªరa, ±ేరaక:-
వరక: తC Oయ చదువyత¬ ఉంc·0. ఏడ:
oాళ:_, ప O oాo అల· హo అక_ò అంట¬
ఒక`_క_ట -ి జమ అఖబ.ౖ Dసoా0.
«- oాళ:_ D-ిoన తరacాత తమత: అ,
మoయ: ìoా' ±ే-cారa ఖుoా_°
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


32
±ెయ·_0. మoయ: అందుల' నుంD cారa
స_యంnా Oనడం, ఇతరaలక: c·నం
±ే యడం, బహoమ·నంnా పంపడం మంDcి .
s- ఖుoా_° తరacాత తల క`onం±·0.
లc· కటం/ ±ేoంచుక`cా0. తల క`o nం-
చడం ఎక:_వ పyణ_ం. -ీ ల: తమ తల
cంట: కలను c ల: మందమ: అనnా
మ¬డ: -ంటDటరa కO oంచుక`cా0.
ఇప_డ: oa `ా_నం ±ే-ి, సుcాసన
పyసుక`నుట, దుసు ల: ధoంచుట మంDcి.
ఎందుకనnా oa.ౖ ఇo L వలన °cిద¸ -
మ:న_; క:ట న బట ల: ధoంచడం, సుcాసన
పyసుక`వడం, n`ళ:_, cంట: కల: Oయడం
ల·ంట Dషయ·ల: oగ_మగ:ను. కా°
cªర_భర ల సంc'గ °cిద¸ త కాబª oక_
తcాL మ:n- వరక: ఉండ:ను.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


33
e- కాబª వద క: c0_ తcా, హå (తcా,
ఇ,ాజ, ±ెయ·_0. అcి ఈ Dధంnా. మ:ందు
కాబª చుట: న ఏడ: `ారa ప ద;ిణం
±ెయ·_0. మఖ·c ఇబª cం వద oండ:
రకాత:ల నమ·æ ±ె య·_0. హజ తమత: అ
±ేయ:cారa స,ా మoా_ల మధ_ సఈ
±ెయ·_0. కా° ìoా' మoయ: ఇ,ా c
హå ల: ±ేయ:cారa c`0 తcాL c` సఈ
±ే-ియ:ంట cారa ఇప_డ: సఈ ±ేయవ-
ల-ిన అవసరం లదు. అcే హå oక_
సఈ అగ:ను. అప_డ: సఈ ±ేయక:న_ట -
ocే ఇప_డ: తప_క ±ేయ·0.
సఈ సఈ సఈ సఈ తరacాత తరacాత తరacాత తరacాత ఇo ం °cి ద¸ తల°_ ఇo ం °cి ద¸ తల°_ ఇo ం °cి ద¸ తల°_ ఇo ం °cి ద¸ తల°_
మ:n`ా o మ:n`ా o మ:n`ా o మ:n`ా o. . . . cªoా_భర ల సంc'గ °cి cªoా_భర ల సంc'గ °cి cªoా_భర ల సంc'గ °cి cªoా_భర ల సంc'గ °cి
ద¸ త క¬c· ద¸ త క¬c· ద¸ త క¬c· ద¸ త క¬c·. . . .
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


34
r- oá iiవ, izవ oాO D-·ల' గడపటం
తప_°సo. (ఇష మ:న_cారa isవ oాO
క¬c· ఉండ వచు_ను,. oాO గడపటం
అంట oాO oక_ అcిక cªగం D-·ల'
ఉంc·0.
(i,
oాళ:_ Dసరడం,
(z,
ఖుoా_° ±ేయడం,
(s,
;°రం, తoా_త
(«,
తcాL. ఈ -·ల:గ:
పనుల: ఇcే కమంnా ±ేయడం సున_o.
ఒక cళ ఇందుల' cనకా మ:ందు జon-·
ఏD అభ_ంతరం లదు.

పదక:ండవ o`æ పదక:ండవ o`æ పదక:ండవ o`æ పదక:ండవ o`æ
ఈ o`æ oa రc aమ·ò (oాళ:
Dసురaట, ఆవశ_కం. c·° సమయం ``దు
cా0న cంట- ¯దలవyత:ంcి. అంతక:
మ:ందు Dసురaట oగ_ం లదు. మరaసట
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


35
o`æ ఉ``దయం వరక: cీ° సమయం ఉం-
ట:ంcి. మ:ందు Dన_ జమర.ౖ, తoా_త
మధ_ c·°.ౖ, ఆ తరacాత అఖబ అంట
.ద c·°.ౖ Dసoా0. కంద cెల:పబcే
oOల' రc aమ·ò ±ెయ·_0.
i- తన cంట zi oాళ:_ (శనగ nంజంత,
Dన_D, Oసుక`° మ:ందు Dన_ జమర.ౖ
ఒక`_క_ట -ి ఏడ: oాళ:_ Dసoా0. ప O
oాoc` అల· హo అక_ò అ-·0. ప O
oాo Dన_ జమర చుట: న_ హౌæల'
పడ:నట: D-ిo ప యత_ం ±ేయ·0. .ిదప
ఆ జమరక: క`ంచం క:cి cౖపyన జon
°లబcి cీర¸ంnా దుఆ ±ేయ:ట సున_o.
z- మధ_ల' నున_ జమర వద క: c0_ ఒక`_
క_ట-ి ఏడ: oాళ:_ c·°.ౖ Dసoా0. ప O
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


36
oాo.ౖ అల· హo అక_ò అ-·0. c·°క
క`ం±ెం ఎడమ cౖపyక: జon cీ ర¸ ంnా దుఆ ±ేయ·0.
s- ఆ తరacాత .ద జమర వద క: c0_
ఏడ: oాళ:_ ఒక`_క_ట-ి Dసoా0. ప O
oాoc` అల· హo అక_ò అ-·0. ఇక
అక_డ ఆగక:ంc· c0_``cా0.

ప- _ండవ o`æః ప- _ండవ o`æః ప- _ండవ o`æః ప- _ండవ o`æః
i- ఈ o`æ పదక:ండవ o`æ ±ే-ిన Oరa
±ేయ·0. oa isవ o`æ ఉంc·లనుక:ంట
±·ల· మంDcి. ఆ o`æ ii మoయ: izవ
o`æ ±ే-ి నట ±ేయ·0.
z- izవ o`æ (మoయ: isవ o`æ ఉన_
cారa ఆ o`æ, oాళ:_ D-ిరన తరacాత
కాబª వద క: c0_ తcా, Dc·అ ±ెయ·_0.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


37
తoా_త మఖ·c ఇబª cం cనక, అక_డ
`ాధ_పడక:ంట ఎక_cై-· oండ: రకాత:ల:
±ెయ·_0. బcష: మoయ: బªలంత -ీ ల:
ఈ తcాL ±ేయక:ంc· Oon తమ cే÷ా°క
c0_-· `ాపcD లదు.
ఎవo-· పదవ c·oక:న ±ే యవల-ిన
తcా, ఇ,ాజ అప_డ: ±ేయక:ంc·
ఇప_డ: ±ే-ి-· ఫరcా లదు, oగ_c.
అcే ఈ తcా, Dc·అ క: బదుల:nా
సo``త:ంcి. అంట తమ cే÷ా°క Oon
cv_ మ:ందు ±ే- తcా, Dc·అ క:
బదుల:nా ఈ తcా, ఇ,ాజ సo``త:ంcి.
అocే ఇల· ±ే-cారa తcా, Dc·అ
సంకల_ంc` కాక:ంc·, తcా, ఇ,ాజ
సంకల_ం ±ేసుక`cా0.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


38
s- ఆ తరacాత oa ఆలస_ం ±ేయక:ంc·
తన సమయ·°_ as, దుఆ మoయ:
తనక: ల·భం ±ేక¬o_ Dషయ·ల' గడ:-
పyత¬ మకా_ నుంcి c0_``cా0. అocే
ఎవo-· ఏcై-· అవసరంnా, ఉc·ః తన
Dత: ° క`రక: cDసూ , లc· తనక:
c·o ల' అవసరమ:ంcే `ామ·నుల క`నుn`ళ:
వnoాలక క`ంత సమయం మ·త c ఆగ:cే
`ాపం లదు. కా° దూర cే÷ాల నుంcి
వD_నcారa హå తరacాత మకా_ల'
క`cి o`æల °cాసం ±ే- cారa మకా_ను
వద0 c0_``o o`æన తcా, Dc·అ
±ేయ·0.

హå oక_ రaక:' హå oక_ రaక:' హå oక_ రaక:' హå oక_ రaక:' ల: ల: ల: ల:. .. .
i- ఇo L.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


39
z- అర,ాo ల' °లవడం.
s- తcా, ఇ,ాజ (తcా, హå,.
«- స,ా మoా_ మధ_ల' సఈ.
.ౖ -·0nట` ఏ ఒక_ రaక:' .ౖ -·0nట` ఏ ఒక_ రaక:' .ౖ -·0nట` ఏ ఒక_ రaక:' .ౖ -·0nట` ఏ ఒక_ రaక:'
వద0-· అత° హå - రc రదు వద0-· అత° హå - రc రదు వద0-· అత° హå - రc రదు వద0-· అత° హå - రc రదు. .. .

హå oక_ cాaబ:ల: హå oక_ cాaబ:ల: హå oక_ cాaబ:ల: హå oక_ cాaబ:ల:. .. .
i- Dఖ·o నుంcి ఇo ం ±ేయడం.
z- పగల: వD_నcారa సూoా_స మయం
వరక: అర,ాo ల' °లవడం.
s- మ:å ద0,ాల' ఫå తరacాత ప కాశ
మ·న వరక: oాO గడపడం. అocే వృదు ¸
ల:, -ీ ల: అర¸ oాO వరక: ఉంcి తర0``cే
`ాపం లదు.
«- ii, iz, (isవ, oాత: ల: D-·ల' గడపడం.
s- .ౖ మ¬డ: o`æల' oాళ:_ Dసరడం.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


40
e- ;°రం ±ేoంచుక`వడం.
r- తcా, Dc·అ.
.ౖ ఏcి ట` ఏ ఒక_ cాa± వద0-· .ౖ ఏcి ట` ఏ ఒక_ cాa± వద0-· .ౖ ఏcి ట` ఏ ఒక_ cాa± వద0-· .ౖ ఏcి ట` ఏ ఒక_ cాa± వద0-·
అత°.ౖ దL Dcి అత°.ౖ దL Dcి అత°.ౖ దL Dcి అత°.ౖ దL Dcిnా అవyత:ంcి nా అవyత:ంcి nా అవyత:ంcి nా అవyత:ంcి. . . . అcి అcి అcి అcి
ఒక c క బ0c·నమ: లc· ఆవy ఒక c క బ0c·నమ: లc· ఆవy ఒక c క బ0c·నమ: లc· ఆవy ఒక c క బ0c·నమ: లc· ఆవy
మoయ: ఒంట ల' ఏడవ వంత: హరం మoయ: ఒంట ల' ఏడవ వంత: హరం మoయ: ఒంట ల' ఏడవ వంత: హరం మoయ: ఒంట ల' ఏడవ వంత: హరం
ల' ఉంcే Oదcాo క c·నం ±ేయ·0 ల' ఉంcే Oదcాo క c·నం ±ేయ·0 ల' ఉంcే Oదcాo క c·నం ±ేయ·0 ల' ఉంcే Oదcాo క c·నం ±ేయ·0. .. .

మ-ి cె నబD దర_నం మ-ి cె నబD దర_నం మ-ి cె నబD దర_నం మ-ి cె నబD దర_నం. .. .
నమ·å ±ే- ఉcే శ_ంc` మ-ి cె నబD
దర_నం పyణ_కార_ం. సc హcీసు పకారం
అందుల' ±ే- ఒక నమ·å పyణ_ం ఇతర
మ-ి దుల' ±ే- co_ నమ·æల క-·_
అOఉత మం. మ-ి cె హoాం మకా_ తప_.
(అందుల' ఒక నమ·æ పyణ_ం మ-ి cె
నబDల'° వంద నమ·æలక: సమ·నం,.
http://Teluguislam.net
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


41
మ-ి cె నబD దర_నం సంవత_రcల·
ఎప_డ: ±ే-ి-· పyణ_c. c·°క`క ప cే_క
సమయcD లదు. అcి హå ల' ఒక
cªగం క¬c· ఎంత మ·త ం కాదు. అచ_ట
ఉన_ంత -పట` ప వక మoయ: cాo
ఉత మ సహచరaలౖన అబ¬ బs, ఉమò
రaయల· హo అను మ·ల సమ·ధుల
దర_నం ±ేయడం పyణ_కార_ం. సమ·ధుల
దర_నం ప cే_కంnా పyరaష:లక: మ·త c
ఉంcి. -ీ లక: లదు. మ-ి cె నబD oక_
ఏ వసు వyను క¬c· మ:ట: క`° శooా°క
త:డ:చు క`నుట, సమ·cి oక_ తcాL
±ేయ:ట, దుఆ సమయ·న c·° cౖపy
మ:ఖమ: ±ేయ:ట ల·ంట పనుల: ధoా_
°క Dరaద¸ cనD గనక oగ_ం లవy.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


42
ﺓﺮﻤﻌﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ
ఉమ· Dc·నం ఉమ· Dc·నం ఉమ· Dc·నం ఉమ· Dc·నం
ప O మ:-ి ం -ీ పyరaష:°.ౖ áDతంల'
ఒక`ాo ఉమ· ±ేయ:ట Dcిnా ఉంcి.
అల· L ఆcేశం.
® ®® ® ( (( (# ## #θ θθ θ‘ ‘‘ ‘ϑ ϑϑ ϑÏ ÏÏ Ï? ?? ?r r r r & && &u u u u ρ ρρ ρ ¢ ¢¢ ¢k kk ku u u u t tt tù ùù ù: :: :$ $$ $# ## # n n n n ο οο οu u u u   ÷ ÷÷ ÷Κ ΚΚ Κã ãã ãè èè èø øø ø9 99 9$ $$ $# ## #u u u u ρ ρρ ρ ¬ ¬¬ ¬! !! ! 4 4 4 4 〈 〈〈 〈 ) ةا 196 (
{అల· L క`రక: హå అల· L క`రక: హå అల· L క`రక: హå అల· L క`రక: హå, , , , ఉమ· పyo ±ే యం ఉమ· పyo ±ే యం ఉమ· పyo ±ే యం ఉమ· పyo ±ే యం
cి cి cి cి }. . . . (z. బఖరః iue,.
అcి సర_ సc·_oా_ల·ల' అO ఉత మ
cనcి గనక శక గల మ:-ి ం మo మo
±ేసూ ఉండ:ట పyణ_ కార_ం. మ:అతDò
ఉమ· Dధుల' అ°_టక మ:ందు ఇo L
±ేయ·0.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


43
ఇo L ఇo L ఇo L ఇo L. . . .
'ఇo L' ఉమ· ఆoాధనల'క ప cశం.
మ:c L (ఇo L -ి ¸ Oల' ఉన_ వ_క ,.ౖ
ఇo L క: మ:ందు oగ_మ:న_ క`°_
Dషయ·ల: °cిద¸ మగ:ను. ఎందుకనnా
అతడ: ఒక `ా ర¸ నల' ప c¬ం±·డ:. ఉమ·
±ేయ·లనుక:న_ ప O వ_క .ౖ 'ఇo L'
Dcిnా ఉంcి. మ:అతDò మకా_ c ల:ప0
నుంcి వ±ే_ cారocే పవక సల ల· హo
అలౖ c వసల ం °యDంDన Dఖ·త:ల' ఏ
ఒక Dఖ·త: నుంcై-· ఇo L ±ెయ·_0.
ఆ Dఖ·త:ల: ఇDః
i- 'æC హoలౖ ఫ æC హoలౖ ఫ æC హoలౖ ఫ æC హoలౖ ఫ'. అcి మcీన మcీన మcీన మcీనక:
సDపమ:ల' ఒక Dన_ పల ట¬రa.
ఇప_డ: c·° .రa 'అ± య·o అ0'. అcి
మcీనcాసుల Dఖ·త:.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


44
z- 'అC æL అC æL అC æL అC æL ఫ ఫఫ ఫ'. అcి oాO/ oాO/ oాO/ oాO/ సDపమ:ల'
ఒక పల ట¬రa. ఈ o`æల' oాO/ నుం±ే
ఇo L ±ేసు -·_రa. అcి -ి oయ· cాo
Dఖ·త:.
s- 'అ-ౖ _ల:C కOò అ-ౖ _ల:C కOò అ-ౖ _ల:C కOò అ-ౖ _ల:C కOò'. .. . c·oL క: సD`ాన
ఒక `ా ంతం. అcి నå cాo Dఖ·త:.
«- 'యలL యలL యలL యలL లL లL లL లL'. మకా_ నుంcి
సుమ·రa eo క .D. దూoానుంట:ంcి . ఇcి
యమ' యమ' యమ' యమ' cాo Dఖ·త:.
s- 'జ·త: ఇ జ·త: ఇ జ·త: ఇ జ·త: ఇò¸ ò¸ ò¸ ò¸'. ఇcి ఇoా± ఇoా± ఇoా± ఇoా± cాo Dఖ·త:.
.ౖ Dఖ·త:ల: ప వక సల ల· హo అలౖ c
వసల ం °యDం±·రa. అD cమ: cె0.ిన
cాo `ా ంత °cాసుల మoయ: cాo తప_
ఎవocే హå లక ఉమ· ±ేయ:టక: cాట
నుంcి c·ట:c·o` cాoక క¬c·ను. ఇక
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


45
మకా_ °cాసుల: మoయ: 'అహo C
cC ' (మకా_ నగoా°క cల:పల మoయ:
Dఖ·త: ల'పల °వ-ించుcారa, తమ
ఇంట నుంcి ఇo L ±ేయ·0.

ఇo L ధర_మ:ల:ః ఇo L ధర_మ:ల:ః ఇo L ధర_మ:ల:ః ఇo L ధర_మ:ల:ః
ఇo Lక: మ:ందు ±ే యవల-ిన ధర_మ:ల:ః
i- n`రa , చంకల మoయ: మoా_ంగ c ంట:
కల: O-ి, D`ాల: కO oం±·0. `ా_నం
±ే-ి, శooా°క సుcాసన పyసుక`cా0.
బట లక: కాదు.
z- క:ట న బట ల: O-ి, ఒక పంD కట: క`°,
ఒక దుప_ట cసుక`cా0. -ీ తనకష cన
దుసు ల: ధoంచవచు_ను. అocే పyo
పర c`, అలంకరణ పదo_ంచక:ంc· ఉంc·0.
పర పyరaష:ల మ:ందు మ:ఖమ: మoయ:
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


46
అర±ేత:ల పర క¬c· ±ేయ:టక: ప య
O_ం±·0. ±ేత:లల' n° సుల:, మ:ఖమ:.ౖ
నఖ·± cయ క¬డదు.
s- మ-ి c క: c0_ నమ·å సమయమ
ocే జమ·అత:c` నమ·æ ±ే సుక`cా0.
ల°±ో oండ: రకాత:ల: 'తcయ_త:C
వyæ' ±ేసుక`cా0. ఆ తరacాత లబౖ_s
ఉమ త' అ° ఇo L ±ేయ·0.
Dమ·నంల' ప య·ణంచుcారa Dఖ·o
వద - ఇo L ±ేయ·0. Dఖ·o ఏoా_ట:
కష ంnా ఉంట c·°క క`ం±ె ం మ:ందు
క¬c· ±ేయవచు_ను. ఇక Dఖ·o వద
±ే- పనుల:; n`ళ:_ Oయడం, `ా_నం
±ే-ి, శooా°క నుcాసన పyసుక`వడం
మoయ: ఇo L దుసు ల: ధoంచడం
ల·ంటవ°_ Dమ·నంల' లc· మ:ంcే
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


47
±ేసుక`cా0. Dఖ·o వద లc· c·°క
క`ంచం మ:ందు ±ేరaక:న_ప_డ: ఇo ం
సంకంల_ం ±ేయ·0.
ఇహ L నుంcి ¯దల:క`° కాబª
oక_ తcాL `ా రంOం±ే వరక: ¯తC
Oయ¯ చదువyత¬ ఉంc·0ః లబౖ _s లబౖ _s లబౖ _s లబౖ _s
అల· హoమ_ లబౖ _s అల· హoమ_ లబౖ _s అల· హoమ_ లబౖ _s అల· హoమ_ లబౖ _s, , , , లబౖ _క ల· షo క లబౖ _క ల· షo క లబౖ _క ల· షo క లబౖ _క ల· షo క
లక లబౖ _s లక లబౖ _s లక లబౖ _s లక లబౖ _s, , , , ఇన_C హంద వ°_అ ఇన_C హంద వ°_అ ఇన_C హంద వ°_అ ఇన_C హంద వ°_అ
మత లక వC మ:ల_ ల· షo క లక మత లక వC మ:ల_ ల· షo క లక మత లక వC మ:ల_ ల· షo క లక మత లక వC మ:ల_ ల· షo క లక. . . .
¸¸ Y ±,,i ±,,i ,,li| ±,,i
¸

_j ±,,i ±i ±

¸

±i ±¸¸ Y ±l||_ ±i ....i|_ ..+|

¸

ఇo L °cిc¸ తల:ః ఇo L °cిc¸ తల:ః ఇo L °cిc¸ తల:ః ఇo L °cిc¸ తల:ః
మ:c ం.ౖ కంcి Dషయ·ల: °cిద¸ ంnా
ఉ-·_oః
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


48
i- తల cంట: కల: మoయ: శoర cంట:
కల: Oయడం. కా° అవసరమ:న_ప_డ:
cల nా తల n`క:ట -రం కాదు.
z- n`ళ:_ Oయ:ట. కా° n`రa Don-·
లc· -.ి_ ఉండటం వలన c·°_ O-ి-·
`ాపం లదు.
s- సుగంధం మoయ: సుcాసన సబ:_ల
ఉపoగం.
«- సంc'గం మoయ: c·°క సంబంcింDన
Dషయ·ల:. ఉc·ః .0_ ±ేసుక`నుట,
±ేoంచుట, cªర_భర ల సర`ాలడడం వnoా.
s- ±ేత:లల' n` సుల: c సుక`నుట.
e- cటªడటం.
.ౖ Dషయ·ల: -ీ పyరaష:లందo.ౖ °cి ద¸ ం.
ఇక ప cే _కంnా పyరaష:ల.ౖ °cిద¸ మ:న_
Dషయ·ల: cి గ:వ cెల:పబడ:త:న_D.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


49
i- క:ట న బట ల: ధo ంచడం. కా° మ:c ం
అవసరమ:ంట బC , గcియ·రం మoయ:
కళ_ జ`ళ:_ ఉపonంచవచు_ను.
z- తలక: అంట:క`° య:ంcే ఏcై-·
వసు వy ఉపonంచడం. కా° అంట:క`°
ఉండ° n`డ:గ:, cాహణమ: మoయ:
గ:c·oాల: ల·ంటD ఉపonంచవచు_ను.
s- cజ`ళ:_ c`డ:గ:ట. కా° -ౖంcిC
మoయ: ±ెప_ల: లనప_డ: మడమల:
కనబడ:నట:వంట బ¬ట: ఉపonంచ
వచు_ను.
.ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా° మ¬డ: .ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా° మ¬డ: .ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా° మ¬డ: .ౖ °cి ద¸ కాoా_ల: ±ే -ి నcా° మ¬డ:
-ి ¸ త:ల:ః -ి ¸ త:ల:ః -ి ¸ త:ల:ః -ి ¸ త:ల:ః
i- అకారణంnా ±ే-ినతను `ా`ాత:_డగ:ను.
ఇంకా అత°.ౖ ',ిద_' (`ా య¬_తం, క¬c·
Dcియగ:ను.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


50
z- ఏcై-· అవసరం ఉంcి ±ే-ినcాడ:
`ా`ాత:_డ: కాడ:. కా° `ా య¬_తం
±ె0 ం±·0.
s- ఏcో కారణంnా -ఉc·ః cె0యక,
మరD``o, లc· ఒకo ఒO cిc` °స_o
య:cై- ±ే-ినcాడ: `ా`ాత:_డూ కాడ:,
అత°.ౖ ఏ `ా య¬_తమ: లదు.

తcాL తcాL తcాL తcాL. . . .
ఇతర మ-ి దుల మ·cిonా మ-ి cె
హoాంల' క¬c· క:cి కాల:c` ప c¬సూ
ఈ దుఆ చదవడం ధర_ం. O-ి _ల· c O-ి _ల· c O-ి _ల· c O-ి _ల· c
వస_ల·త: వస_ల·మ: వస_ల·త: వస_ల·మ: వస_ల·త: వస_ల·మ: వస_ల·త: వస_ల·మ: అల· అల· అల· అల· రసూ0 రసూ0 రసూ0 రసూ0
ల· L ల· L ల· L ల· L, , , , అల· హoమ_/ అల· హoమ_/ అల· హoమ_/ అల· హoమ_/ ,ి o æనూO వL ,ి o æనూO వL ,ి o æనూO వL ,ి o æనూO వL
తL తL తL తL 0 అబª_బ రహ_Oక 0 అబª_బ రహ_Oక 0 అబª_బ రహ_Oక 0 అబª_బ రహ_Oక. . . .
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


51
.| ,., ¸

¸
_ .;.i|_

_. ,;.i|

.| ,¸.¸
¸

±:~¸ ,|¸,i _ _::|_ _¸.. _ ¸..| ,,li|
¸ ¸

¸ ¸

¸

కాబª తcాL ±ేయ:టక: c·°cౖపyన
cvª_0.
తcాL తcాL తcాL తcాL. .. . అంట అల· L oక_ ఇబªదo
ఉcే శ_ంc` కాబª చుట: న ఏడ: `ారa
ప ద;ిణం ±ేయ:ట. అcి హజ అస_c
నుంcి `ా రంOంD అక_cే మ:nం±·0.
¯దట మ¬cిట` దగ ర దగ ర అడ:గ:ల:
c-ి పరanత: ట ధర_ం. కా° ఎవoక
ఇబ_ంcి కలnంచక¬డదు. cీ°- 'రL '
అంటªరa. .ౖన కప_క:న_ దుప_ట° క:cి
భ:జమ: కంcి నుంcి Oసుక`° ఎడమ
భ:జమ:.ౖ cసుక`cా0. అంట క:cి
భ:జమ:.ౖ బట ఉండక¬డదు. cీ°°
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


52
'ఇa బªఅ' అంటªరa. ఇD oండ: (రL ,
ఇa బªఅ, ఉమ· లక హå ఉcే శ_ంc`
మకా_ వD_ ±ే- c`0 తcాL ల' మ·త c
±ేయ·0. కాబª ఎడమ cౖపy ఉంc·0.
తcాL వyæ -ి ¸ Oల' ±ేయ:ట తప_°సo.
ఇక తcాL ఈ Dధంnా ±ేయ·0ః
i- హజ అస_c వద క: c0_ క:cి ±ెo_c`
c·°_ మ:ట: క`° O-ి _ O-ి _ O-ి _ O-ి _ల· c వల· హo ల· c వల· హo ల· c వల· హo ల· c వల· హo
అక_ò అక_ò అక_ò అక_ò అ-·0. Dలవycే c·°_ చుంOం±·0.
Dల: కాక:ంట c·°_ ±ెo_c` మ:ట: క`°
±ెo_° చుంOం±·0. ±ెo_c` మ:ట: క`
నుట క¬c· `ాధ_పడక:ంట c·° సూటnా
°లబcి c·° cౖపy ±ెo_c` -ౖగ ±ేసూ
O-ి _ల· c వల· హo అక_ò O-ి _ల· c వల· హo అక_ò O-ి _ల· c వల· హo అక_ò O-ి _ల· c వల· హo అక_ò అ-·0. కా°
±ెo_° చుంOంచక¬డదు. తcాL `ా రం
Oం±·0. ఇ`ా ను`ారం, తన cªషల' తన
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


53
క`రక:, తను క`oనcాo క`రక: దుఆ ±ేసూ
లc· ఖుòఆ' `ారయణం ±ేసూ ఉంc·0.
ఇచ_ట పcే_కంnా ఏ దుఆ ల దు.
z- రaక_ యమ·° వద ±ేరaక:-·_క Dల
వycే c·°_ మ:ట: క:ంట¬ అల· హo అక_ò
అ-·0. కా° ±ెo_° చుంOంచక¬డదు.
Dల: కాక:ంట (తcాL ±ేసూ ఉంc·0,.
±ె o_c` -ౖ గ ±ే యక¬డదు. అల· హo అక_ò
అనక¬డదు. రaక_ యమ·° మoయ:
హజ అస_c మధ_ ఈ ఆయత: చదcా0ః
రబ_-· ఆO-· ,ి దు ' రబ_-· ఆO-· ,ి దు ' రబ_-· ఆO-· ,ి దు ' రబ_-· ఆO-· ,ి దు ' య· హసనcౌఁ య· హసనcౌఁ య· హసనcౌఁ య· హసనcౌఁ
వ,ి C ఆìరO హసనcౌఁ వì-· వ,ి C ఆìరO హసనcౌఁ వì-· వ,ి C ఆìరO హసనcౌఁ వì-· వ,ి C ఆìరO హసనcౌఁ వì-·
అజ·బ-·_ò అజ·బ-·_ò అజ·బ-·_ò అజ·బ-·_ò. . . . (z. zoi,.
¸ _ t..i t.,¸
¸

¸

...> .¸>;| __ ...> t,..i|
¸ ¸

¸

¸t.i| ,|i. t.i_
¸

¸
.( ¦ .¸.,.| : ·-· ( .
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


54
s- హజ అస_c వద ±ేరaక`° c·°_
±ెo_c` మ:ట: క`cా0. Dల: కాక:ంట
c·° cౖపy ±ెo_ c` -ౖగ ±ే-ి అల· హo
అక_ò అ-·0. ఈ Dధంnా ఏడ: పద;ిణ·ల'
ఒకట పyర oంcి. DnతD ¯దట c·°
ల·n ±ేసూ , హజ అస_c ±ేరaక:న_ప_
డల· c·°_ చుంOంD, లc· క:cి ±ెo_
ఎO అల· హo అక_ò అ-·0. ఏడవcి
పyర oన తరacాత క¬c· అ-·0.

తcాL తరacాతః తcాL తరacాతః తcాL తరacాతః తcాL తరacాతః
తcాL తరacాత మఖ·c ఇబª cం
c నక - అనnా అcి తనక: మoయ: కాబªక:
మధ_ల' ఉన_ట: nా- °లబcి oండ:
రకాత:ల నమ·æ ±ేయ:ట ధర_ం. ¯దట
రకాత:ల' సూo ,ాOహ తరacాత ఖుC ఖుC ఖుC ఖుC
య· అయ:_హC కా,ి ర¬' య· అయ:_హC కా,ి ర¬' య· అయ:_హC కా,ి ర¬' య· అయ:_హC కా,ి ర¬' oండవ
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


55
రకాత:ల' సూo ,ాOహ తరacాత ఖుC ఖుC ఖుC ఖుC
హoవల· హo అహc హoవల· హo అహc హoవల· హo అహc హoవల· హo అహc చదcా0. జన
సమ_ర¸ ంల' c·° cనక నమ·å ±ేయ:ట
`ాధ_పడక:ంట మ-ి దుల' ఏక_cై-· ±ేయ
వచు_ను. ఆ తoా_త జL జL °ళ:_
కడ:పy °ంc· c· గ:ట ధర_ం.

సఈః సఈః సఈః సఈః
ఇక 'మ¦అ' (స,ా, మoా_ల మధ_
పరaగ:ల: Oయ: స¸ లం, cౖపyక: c0_
స,ా దగ o క ±ేరaక:ంట¬ ¯ ¯¯ ¯ఇన_స_,ా ఇన_స_,ా ఇన_స_,ా ఇన_స_,ా
వC మర_త D' షఆఇo ల· L వC మర_త D' షఆఇo ల· L వC మర_త D' షఆఇo ల· L వC మర_త D' షఆఇo ల· L¯ ¯ ¯ ¯
చcిcా0. స,ా క`ండ.ౖ ఎక_ కాబª cిశల'
°లబcి ±ేత:ల: ఎO అల· L `` తమ:
పoంD, ఈ దుఆ మ¬డ: `ారa చదcా0.
c·° మధ_ల' oండ: `ారa త°`ా ను`ారం
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


56
దుఆ ±ేసుక`cా0ః ¯ ¯¯ ¯ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ ల·ఇల·హ ఇల ల· హo ఇల ల· హo ఇల ల· హo ఇల ల· హo
వల· హo వల· హo వల· హo వల· హo అక_ò అక_ò అక_ò అక_ò, , , , ల·ఇల·హ ఇల ల· హo ల·ఇల·హ ఇల ల· హo ల·ఇల·హ ఇల ల· హo ల·ఇల·హ ఇల ల· హo
వL వL వL వL దహo ల·షoకలహJ లహoC మ:ల:_ దహo ల·షoకలహJ లహoC మ:ల:_ దహo ల·షoకలహJ లహoC మ:ల:_ దహo ల·షoకలహJ లహoC మ:ల:_
వలహoC హమ: వహoవ అల· క:0 cౖ ఇ' వలహoC హమ: వహoవ అల· క:0 cౖ ఇ' వలహoC హమ: వహoవ అల· క:0 cౖ ఇ' వలహoC హమ: వహoవ అల· క:0 cౖ ఇ'
ఖcీò ఖcీò ఖcీò ఖcీò. . . . ల·ఇల·హ ఇల ల· హo వL ల·ఇల·హ ఇల ల· హo వL ల·ఇల·హ ఇల ల· హo వL ల·ఇల·హ ఇల ల· హo వL దహJ దహJ దహJ దహJ
అంజజ వఅదహJ వనసర అబ హJ అంజజ వఅదహJ వనసర అబ హJ అంజజ వఅదహJ వనసర అబ హJ అంజజ వఅదహJ వనసర అబ హJ
వహజమ వహజమ వహజమ వహజమC అL C అL C అL C అL జ·బ వహ హJ జ·బ వహ హJ జ·బ వహ హJ జ·బ వహ హJ¯. ¯. ¯. ¯.
.| Yj .ij Y

¸ ¸

._:i .|_

.| Yj .ij Y

¸ ¸

Y ..>_

_: _. ¸:_ ..+| .i_ ±l|| .i .i ±¸¸

¸

._
¸

.| Yj .ij Y ¸¸.i

¸ ¸

¸

..._ ¸>.i ..>_

;| ,¸:_ ..,. ¸._

..>_ ,|¸>


ఆ తరacాత స,ా నుంcి cిn మoా_
cౖపy నడcా0. పచ_రంగ: స ంభం వద క:
±ేoనప_డ: oండవ పచ_రంగ: స ంభం
వరక: శక ప కారం పరaగ:Oయడం ధర_ం.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


57
ఇతరaలక: బªధ క0nంచక¬డదన_ షర
త:ను మరవవదు . ఈ పరaగ: పyరaష:ల
వరక పoDతం. ఇcి -ీ లక: oగ_ం
లదు. మoా_ ±ేరaక`° c·°.ౖ ఎక_ ìబª
cిశల' °లబcి ±ేత:ల: ఎO స,ా.ౖ
±ే-ినట:వంట దుఆ ±ెయ·_0. అocే
మన cªషల' మనకష మ:న_ దుఆ క¬c·
±ేసుక`వచు_ను. ఇక_cి క ఏcిట` ఒకట
పyర oంcి. Dnత ఆరa ఇల·n పyo
±ేయ·0. ప O`ాo స,ా మoయ: మoా_ల
వద దుఆ ±ేయ·0. పచ_రంగ:ల స ంcªల
మధ_ పరaగ:Oయ·0. సఈ మధ_ల' దుఆ
ఎక:_వ ±ేయ·0. ఏcిట` ప O ఒక c·°క`క
cరa దుఆ అంట¬ ప వక c` రaæవy లదు.
(స,ా నుంcి మoా_ వరక: ఒకట. మoా_
నుంcి స,ా వరక: oండ: పరaగ:లగ:ను.
ఇల· ¯దట పరaగ: స,ా నుంcి ¯దలౖ
ఏడవ పరaగ: మoా_.ౖ మ:nయ:ను,.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


58
సఈ త:రcాత ¬o`మ:ండనం ±ేయ·0.
ఇందుల' ఎక:_వ పyణ_ం ఉంcి. కటం/
క¬c· ±ేoంచు క`వచు_. ఇక ఇo L
దుసు ల: O-ి ఉమ· మ:nం±·0. ఇo Lక:
సంబంcింDన °cిద¸ తల: ఇక మ:nం±·o.

అoా_- ఉమ· ః అoా_- ఉమ· ః అoా_- ఉమ· ః అoా_- ఉమ· ః
i- ఇo L. z- తcాL. s- సఈ.
ఇందుల' ఏ ఒక_ రaక:' వద0-· Oon
అcి ±ేయనంత వరక: ఉమ· -రc రదు.

cాaబªcె ఉమ· ః cాaబªcె ఉమ· ః cాaబªcె ఉమ· ః cాaబªcె ఉమ· ః
i- Dఖ·o నుంcి ఇo L ±ేయ:ట.
z- ¬o`మ:ండనం.
హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


59
Dటల' ఏ ఒక_ట వద0-· అత°.ౖ
దL Dcి అవyత:ంcి. అంట ఒక cక
aబL ±ే-ి లc· ఒంట మoయ:
ఆవyల'° ఏcిట` ఒక cªగం హరL ల'
ఉంcే Oదcాళ_క: c·నం ±ే య·0.
అల· L మనందoక ప వక చూ.ిన
పద¸ Oల' పO ఆoాధన ±ే- cªగ_ం
ప `ాcించుnాక| ఆD'

-c -c -c -c
.ియ`ాఠక:ల·oా| హå క: సంబంcింDన
Dc· ల ఆc·రంc`, పవò `ాoంc ల',
cెల:గ:ల' cªషల' తయ·రa ±ే-ిన హå
Dc·నం ,ౖC ను ``ంcి మo Dవరంnా
హå ఉమ· Dc·-·ల: -రa_క`ంcి.

హå హå హå హå - ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఉమ· ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల: ఆcే ÷ాల:


60
DషయసూDక DషయసూDక DషయసూDక DషయసూDక
« హå ఆcే÷ాల:, c·° D¬ష త
e హå °బంధనల:
r హå -ిc· ¸ ంతమ:ల:
u ఇo L
ii ఇo L ధర_మ:ల:
iz హå మ¬డ: రకాల:
is ఇo L Dc·నం
ie ఇo L °cిద¸ తల:
iu తcాL (కాబª పద;ి ణం,
z« సఈ (స,ామoా_ల మధ_ పరaగ:,
ze aC cజ eవ o`æ
ze aC cజ uవ o`æ (అరఫ o`æ,
so మ:å ద0,ా
si aC cజ ioవ o`æ (పండ:గ o`æ,
s« aC cజ iiవ o`æ
se aC cజ izవ o`æ
se హå oక_ రaక:' ల:
su హå oక_ cాaబ:ల:
«o మ-ి cె నబD దర_నం
«z ఉమ· ±ేయ: Dc·నం
.a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->