သိ/ု႔

ဥကၠ႒ဆရာေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔
ကမၻာေအးကုန္းေျမ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ရက္စြဲ: ၁၇/ ၄/ ၂၀၁၀
အေၾကာင္းအရာ။

။နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ မိဘမဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာ

ခဲ့သည့္ အသံးု ခ်ခံ ျမန္မာကိုရင္ႏွင့္ သီလရွင္ေလးမ်ားအေၾကာင္း အသိေပး ေလွ်ာက္ထားျခင္း
အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္ သိေစရန္ ႐ုိေသေလးျမတ္ ေလွ်ာက္ထားအပ္
ပါသည္ဘုရား။ ျမန္မာကုိရင္ႏွင့္ သီလရွင္ငယ္ (၈၉)ပါးတုိ႔ကုိ နာဂစ္ေလေဘး ဒုကၡသည္ မိဘမဲ့မ်ားအျဖစ္
သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔

ေခၚေဆာင္ခဲ့သူ

ေဒါက္တာစႏၵိမာ

(Dr.

Bodagama

Chandima

Thero)

သည္

ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ ေနထုိင္သည့္ သီရိလကၤာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံသား ဒကာ၊
ဒကာမတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နာဂစ္မုန္တုိ္င္း ဒုကၡသည္မ်ား အကူအညီေပးေရးကုိ
ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ထား၍ ပညာသင္ေပးမည္ ဟူေသာ ကတိျဖင့္
ျမန္မာကုိရင္ငယ္ႏွင့္ သီလရွင္ငယ္ (၈၉)ပါးတုိ႔ကုိ သုံးစုခြဲကာ ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအစီအမံအားလုံးကုိ
သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနမွ

အရာရွိဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ (ျဖစ္စဥ္အက်ယ္ႏွင့္ အေထာက္အထားတုိ႔ကုိ ပူးတြဲ ေပးပုိ႔ပါသည္ဘုရား)။
ကုိရင္၊
ျဖစ္သြားသူမ်ား

သီလရွင္ေလးမ်ားမွာ
မဟုတ္ၾကဘဲ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေဒါက္တာစႏၵိမာ

ေျပာသကဲ့သုိ႔

ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာ
(ေ႐ႊျပည္သာ)၊

နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္

(အင္းစိန္ႀကိဳ႕ကုန္း)၊

နာဂလႈိင္ဂူကေလးဝေတာရစာသင္တုိက္၊

မိဘမဲ့

ေတဇာရာမ
ေခမာရာမ

သီလရွင္စာသင္တုိက္ (ဗဟန္း) အစရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စာသင္တုိက္ အသီးသီးမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေဒါက္တာစႏၵိမာကုိယ္တုိင္

သာသနာေရးမွ

ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္

အတူ

အထက္ပါ

သြားေရာက္ၿပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶစာေပ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာစသည့္

စာသင္တုိက္တုိ႔သုိ႔

အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ား

သင္ၾကားေပးမည္စသည့္ မက္လုံးတုိ႔ျဖင့္ ကိုရင္ငယ္၊ သီလရွင္ငယ္တုိ႔ကုိ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အမ်ားစုမွာ အသက္ (၉)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔ကုိ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္
ဒုကၡေရာက္ သြားၾကသည့္ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ကာ သူပုိင္ အင္တာနက္ဝက္ဆုိက္တုိ႔တြင္
တရားဝင္ ေၾကျငာၿပီး ထုိင္ဝမ္အလႉရွင္တုိ႔ထံမွ အလႉေငြရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရပါသည္။
ကုိရင္ငယ္ (၅၈)ပါးတုိ႔ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိလံဘုိႏွင့္ အလွမး္ ကြာေဝးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စာသင္တုိက္မ်ားကဲ့သုိ႔
အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးသည့္ ေဒသခံေက်ာင္းတို႔သုိ႔ ဆယ္ပါးတစ္တြဲ၊ ငါးပါးတစ္တြဲ၊ သုံးပါးတစ္တြဲစသည္ျဖင့္
ပုိ႔လုိက္ပါသည္။

ထုိုကုိရင္ငယ္တုိ႔အတြက္

အေထာက္အပံ့

တစ္စုံတစ္ရာ

မေပးသည့္အျပင္

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္တုိ႔ကုိပါ သိမ္းယူထားၿပီး ေက်ာင္းေျပာင္း၍ မရေအာင္ စီမံထားပါသည္။ သေဘာထား

ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းတြင္ ေနထုိင္ရသည့္ ကုိရင္ငယ္တုိ႔မွာ အစားအေသာက္၊
အေနအထုိင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း စိတ္သေဘာထား ယုတ္ညံ့သည့္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းတြင္
ေနထုိင္ရသည့္

ကုိရင္ငယ္တုိ႔မွာ

ပညာသင္ရသည္ဟူေသာ

မ်ားစြာ

ဒုကၡေရာက္ၾကရပါသည္။

အျမင္ျဖင့္လည္း

ဆက္ဆံခံရေၾကာင္း

ႏုိင္ငံမြဲ၍

သိရပါသည္။

သီရိလကၤာသုိ႔
အထူးသျဖင့္

လာၿပီး

ဝိနည္းပုိင္း

အားနည္းသည့္ သီရိလကၤာကုိရင္၊ ရဟန္းေတာ္တုိ႔၏ ဓေလ့စ႐ုိက္၊ အမူအက်င့္တုိ႔ ငယ္႐ြယ္သည့္ ျမန္မာ
ကုိရင္ငယ္တုိ႔ရင္ထဲ ကူးစက္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမွာ ၎တုိ႔အနာဂတ္အတြက္ စုးိ ရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။
သီလရွင္ (၃၁)ပါးတုိ႔၏ အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္စရာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးအသုတ္အျဖစ္
ေခၚေဆာင္ခဲ့သည့္ သီလရွင္ (၇)ပါးတုိ႔ကုိ ေဒါက္တာစႏၵိမာ၏ သူပုိင္ေက်ာင္းတြင္ ေနထုိင္ေစၿပီး အဂၤလိပ္စာႏွင့္
ဆင္ဟာလဘာသာစကားတုိ႔ကုိ သေဘာေလာက္သာ သင္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ရွိၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ ပညာေရးမွာ အားရစရာမရွိပါ။ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံမွ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔ သေဘာက်ေစရန္
ျမန္မာသီလရွင္ ဝတ္စုံတုိ႔ကို ခြ်တ္ၿပီး ဘိကၡဴနီသကၤန္းတုိ႔ကုိ ဝတ္ဆင္ရန္ ေဒါက္တာစႏၵိမာမွ အတင္းအၾကပ္
ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း

သိရပါသည္။

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊

ထုိ

သီလရွင္မ်ားမွာ

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌

အသက္

(၁၉)ႏွစ္မွ

ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္

(၃၀)ႏွစ္အတြင္း

ရွိသူ

ျမန္မာရဟန္းေတာ္တုိ႔မွ

ဖိအားေပးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဒါက္တာစႏၵိမာအေနျဖင့္ ထုိအစီအမံကုိ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တတိယအသုတ္အျဖစ္ ကုိရင္ငယ္ (၂၇)ပါးႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည့္ သီလရွင္ (၂၄) ပါးမွာ
အသက္ (၉)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ေရာက္ၿပီး မၾကာမီ ေဟာရာဏၿမိဳ႕ရွိ
သံဃမိတၱာဘိကၡဴနီေက်ာင္းသို႔

ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့

ထုိသီလရွင္ေလးမ်ားကို

သာမေဏရီအျဖစ္ သြတ္သြင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ေဒါက္တာ စႏၵိမာကုိယ္တုိင္ ဦးစီးၿပီး က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာသီလရွင္ငယ္ေလးမ်ားကို ဘိကၡဴနီမ်ားက ဆင္ဟာလဘာသာ စကားကုိသာ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ သင္ေပးၿပီး
အဂၤလိပ္စာကုိေတာ့ ကုလားဆရာ တစ္ေယာက္မွ တစ္ပတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္ပတ္လွ်င္ တစ္နာရီသာ လာေရာက္
သင္ၾကားေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိသီလရွင္ငယ္ေလးမ်ားမွာ သီရိလကၤာ၌ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔
ျပန္ခ်င္ေနၾကပါသည္။
အထက္ပါျဖစ္စဥ္တုိ႔ကုိ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ရေသာ္…
၁။ ျမန္မာကုိရင္၊ သီလရွင္ေလးမ်ားမွာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထားၿပီး ဗုဒၶစာေပ၊
အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ျပဴတာစသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ဟူေသာ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေဒါက္တာစႏၵိမာစကားကုိ အမွန္တကယ္ ထင္မွတ္ကာ လုိက္လာခဲ့ၾကသည္။ သီရိလကၤာသုိ႔ ေရာက္မွသာ
၎တုိ႔ကုိ နာဂစ္ေလေဘး ဒုကၡသည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ခံရေၾကာင္း သိၾကရသည္။
၂။ ယခုကိစၥအားလုးံ ကုိ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာစႏၵိမာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာေရး
ဝန္ႀကီး႒ာနတုိ႔

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု

အမ်ားထင္ျမင္ေစရန္

ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး

အမွန္အားျဖင့္

သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္သာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ျဖစ္သည္။ ထုိအရာရွိဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာတုိ႔ကုိ မသိသည့္အျပင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္
ေပးျခင္းလည္း မရွိပါ။
၃။

သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီး

အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ျဖင့္

ျမဴဆြယ္၍

နာဂစ္ေလေဘး

ဒုကၡသည္

ေဒါက္တာစႏၵိမာသည္

သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔
မိဘမဲ့မ်ားအျဖစ္

ျမန္မာကုိရင္ႏွင့္

ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

ဗန္းျပကာ

သီလရွင္တုိ႔ကုိ

ျမန္မာကုိရင္၊

၎ေနထုိင္ေနသည့္

မတ္လုံး

သီလရွင္တုိ႔ကုိ

ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံရွိ

ဒကာ၊

ဒကာမတုိ႔အထံမွ အလႉခံသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ေတာ့ ျမန္မာကုိရင္၊ သီလရွင္တုိ႔ကုိ အခမဲ့ ထားခြင့္ရသည့္
သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဘိကၡဴနီေက်ာင္းတုုိ႔သုိ႔ ပုိ႔လုိက္ပါသည္။
၄။ ထုိင္ဝမ္အလႉရွင္တုိ႔ ေက်နပ္ေစရန္ ျမန္မာသီလရွင္တုိ႔ကုိ သီရိလကၤာဘိကၡဴနီမ်ား ဝတ္႐ုံသည့္
သကၤန္းတုိ႔ကုိ

ဝတ္႐ုံေစသည္။

အနာဂတ္တြင္

ျမန္မာသီလရွင္တုိ႔ကုိ

ဘိကဴၡ နီေဘာင္

သြတ္သြင္းမည့္

အစီအမံတု႔ိရွိေၾကာင္းလည္း သိသာ ထင္ရွားလွပါသည္။
၅။

သီရိလကၤာႏုိင္င၌

လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ

အေျခအေနတုိ႔ကုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

သက္ဆုိင္ရာ

တာဝန္ရွိသူမ်ား မဆုိထားႏွင့္၊ တတိယအသုတ္ ကုိရင္၊ သီလရွင္ (၅၁)ပါးတုိ႔ကုိ အာမခံၿပီး ဦးေဆာင္
ေခၚလာခဲ့သည့္

သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနမွ

ဘာသာျပန္

အရာရွိ

ေဒၚမုိးမုးိ စန္းႏွင့္

ဒဂုန္တကၠသုိလ္မွ သမုိင္းနည္းျပဆရာမ ေဒၚခင္ဇာထက္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မသိၾကပါ။ အေျခအေနမွန္ကုိ သိရွိသူ
အနည္းအငယ္မွာလည္း ဤကိစၥကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းအား မရွိၾကပါ။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔အေနႏွင့္ အထက္ပါကိစၥအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္
ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ အေရးယူေပးပါရန္ ႐ုိေသေလးျမတ္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

မိတၱဴကုိ-ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ဆရာေတာ္မ်ား
-ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
-ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒
-သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး
-သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး
-သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
-သီရိလကၤာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး
-ျမန္မာကုိရင္၊ သီလရွင္တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful