Cuprins

2

Argument
Producţia de cereale este unul dintre etaloanele utile ale evaluării securităţii alimentare, în principal din două motive: primul este acela că cerealele asigură jumătate din necesarul de energie al omului, consumate fiind în mod direct sau prin produse derivate, al doilea constă în faptul că, fiind mai puţin perisabile decât legumele şi fructele, cerealele pot fi stocate în scopul asigurării rezervelor de hrană, mai ales pe timpul iernii, în multe din zonele lumii, cum ar fi cele situate la latitudini înalte, cele caracterizate de anotimpuri secetoase sau climat musonic. Producţia mondială de cereale a crescut de la 631 de milioane de tone în 1950 la 1649 de milioane de tone în 1984, adică de 2,6 ori. Perioada amintită a fost una deosebit de fastă pentru agricultori, aceştia reuşind o dublare a producţiei în 34 de ani, ritmul mediu anual de creştere fiind de 3%. Ulterior anului 1984, însă, se constată o încetinire a ritmului anual de creştere al producţiei, acesta variind, cu mici excepţii, în jurul valorii de 1%, chiar dacă producţia mondială de cereale a continuat să crească, ajungând în anul 1996 la un total de 2068,8 milioane tone, iar în anul imediat următor la o cifră de 2100,2 milioane tone. Evoluţia producţiei de cereale pe persoană este şi mai semnificativă. Astfel, în aceeaşi perioadă amintită mai sus (1950-1984), aceasta a crescut de la 247 la 346 de kg, ceea ce înseamnă o sporire cu circa 40%, fenomenul de foamete încetând să mai existe în multe regiuni ale globului. După anul de referinţă 1984, însă, acest indicator a scăzut cu mai mult de o zecime, ajungând la numai 303 kg în anul 1993 şi de abia în anul 1998 s-a înregistrat un reviriment (348 de kg), acest lucru neînsemnând altceva decât atingerea nivelului din anul 1984. Chiar dacă aceste cifre ne ilustrează o tendinţă globală, totuşi, ele nu reflectă ritmul de dezvoltare al diferitelor regiuni. Pentru exemplificare, voi prezenta situaţia înregistrată în două regiuni ale planetei. Astfel, în Europa, cantitatea de cereale pe persoană a crescut substanţial ajungând la 592 de kg (în 1998), datorită, în special, preţurilor ridicate de achiziţie din Europa de Vest, care au stimulat introducerea unor tehnologii agrare de mare randament, în condiţiile în care creşterea populaţiei a fost foarte mică, la nivelul aceluiaşi an înregistrându-se în întreaga Europă un număr de circa 508 milioane de locuitori.

3

La polul opus, în Africa, cantitatea de cereale pe persoană înregistra, în acelaşi an 1998, o valoare medie de 152 de kg, în condiţiile în care tehnologiile agrare ce puteau fi aplicate pe terenurile aride erau limitate ca număr, la aceasta adăugându-se o creştere demografică spectaculoasă, populaţia continentului atingând un număr de circa 748 de milioane de locuitori. Produsele obtinute din prelucrarea cerealelor au fost considerate intotdeauna componente esentiale ale unei alimentatii echilibrate datorita:  compozitiei lor chimice;  posibilitatilor variate de prelucrare;  accesibilitatii in asimilare. Aceste produse asigura zilnic organismului uman circa 45% din totalul proteinelor, 65% din totalul caloriilor si un aport insemnat de glucide, vitamine (mai ales B1, B2, B3, PP, E), saruri minerale (P, K, Mg).

4

Capitolul 1. Calitatea. Informatii generale

Etimologic, cuvântul calitate provine din latinescul „qualitas”, care înseamnă fel de a fi. La originea noţiunii există mai multe puncte de vedere exprimate de organisme naţionale şi internaţionale. Potrivit definitiei din Dictionarul Explicativ al Limbii Romane calitate inseamna : totalitatea însuşirilor şi laturilor esenţiale în virtutea cărora un lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri. Asadar calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface cerinţele exprimate sau implicite ale clientului. Ea nu poate fi analizată în afara cantităţii. Corelaţia dintre calitate şi cantitate se poate exprima prin noţiunea de măsură, aceasta fiind limita cantitativă dincolo de care se schimbă calitatea. Definirea calităţii are o importanţă deosebită. Calitatea influenţează productivitatea muncii, nivelul preţurilor şi, în general, performanţele economice ale firmelor. Calitatea este mijlocul prin care agentul economic se poate diferenţia de concurenţii săi, în aceeaşi măsură ca şi inovaţia, noutatea sau gama sortimentală a produselor. Diferenţierea prin calitate constă în a pune la dispoziţia distribuitorilor, consumatorilor şi utilizatorilor produse cu caracteristici intrinseci superioare faţă de cele ale concurenţei, creându-se pe această bază importante avantaje concurenţiale pe piaţă. Calitatea alimentelor şi, mai ales, inocuitatea lor i-a preocupat în permanenţă pe specialişti. De aceea, an de an, s-au îmbunătăţit reţetele, practicile, tratamentele, metodele astfel încât acestea să-şi sporească valoarea, aportul lor la sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a organismului uman. Calitatea şi siguranţa produselor alimentare au devenit un drept al consumatorilor, cu efecte directe asupra calităţii vieţii, iar problematica axată pe calitatea şi siguranţa produselor se află în centrul atenţiei organismelor constituite pentru apărarea intereselor consumatorilor. Ghidurile de bune practici sunt instrumente utile, de mare importanţă pentru operatorii din industria alimentară care îi ajută să producă „calitate” prin respectarea regulilor de igienă alimentară în toate etapele lanţului alimentar.

5

Responsabilităţile devin clare şi cunoscute de angajaţi. Acest sistem controlează toate procesele din cadrul unei organizaţii cu scopul de a oferi servicii sau produse de o calitate superioară. Îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţii. serviciile greşite. Acestea se pot realiza prin oferirea unor produse sau servicii de o calitate superioară. Publicat la 1 septembrie 2005. Avantajele la implementarea unui sistem ISO 9001 sunt: • • • • • • • • • • • • Funcţionarea unei firme care a implementat sistemul ISO 9001 devine eficientă. dintre care cel mai cunoscut standard internaţional este Standardul Sistemului de Management al Calităţii. La sfârşit rentabilitatea firmei creşte. Reducerea costurilor. 6 . munca angajaţilor se poate urmări. a tuturor cerinţelor clientului. Prin asigurarea calităţii scade rebutul. standardul ISO 22000 «Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain» este primul standard internaţional pentru sistemul de management al siguranţei alimentului. Favorizează comerţul internaţional cu bunuri şi servicii. ISO reprezintă abrevierea din limba engleza a „International Organization for Standard (Organizatia Internatinala de Standardizare)”. Păstrarea poziţiei pe piaţa. Practic sistemul de management al calităţii este un mod de conducere a organizaţiei orientat către client sau mai bine zis orientat spre respectarea. Procesele sunt mai transparente. Sistemul de management al calităţii este un sistem de management orientat spre respectarea de către serviciul/ produsul furnizat către client a tuturor cerinţelor acestuia.Preocuparea organizaţiilor este de a fi competitive şi de a se menţine pe piaţa sau chiar de a câştiga poziţii noi. Certifica clienţilor ca societatea funcţionează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional. Avantaje economice generate de scăderea ponderii produselor defecte. de către produsul/serviciul furnizat. Cucerirea a noi nişe de piaţa. scăderea clienţilor ce migrează către alte companii si scăderea nemulţumirilor clienţilor. O modalitate prin care aceste obiective pot fi atinse este implementarea unui sistem de management al calităţii. Aceasta are sediul la Geneva şi a dezvoltat aproximativ 10000 de standarde calitate pe parcursul a 50 de ani de activitate.

autorităţile şi alte părţi interesate. O asemenea măsură preventivă o reprezintă sistemul HACCP (analiza pericolelor şi controlul punctelor critice de control) care este integrat.Siguranţa alimentului este un concept conform căruia produsul alimentar nu va dăuna consumatorului daca este preparat şi/sau consumat potrivit utilizării prevăzute. substanţelor periculoase. S-a constat din experienţa proiectării şi implementării altor sisteme de management ca rezultatele planificate se obţin numai dacă. sisteme care oferă informaţii necesare îndeplinirii obiectivului primar de realizare produse sigure şi adecvate pentru consumul uman. evaluează şi controlează toate pericolele fizice. Pentru a asigura siguranţa alimentelor pe tot lanţul alimentar până la momentul consumului final standardul ISO 22000: 2005 combina următoarele elemente cheie: • comunicare interactivă (internă si externă).). Pentru a implementa un sistem de management al siguranţei alimentului este necesar să se identifice condiţiile şi activităţile de bază pentru a menţine un mediu igienic pe tot parcursul lanţului alimentar. transparentei şi înţelegerii proceselor organizaţiei. • sistem de management (abordarea bazata pe proces). igiena personalului. tehnologiile se îmbunătăţesc. standarde naţionale sau sectoriale precum şi de principiile şi codurile de practică ale comisie Codex Alimentarius. Aceasta abordarea conduce la creşterea controlului. personal. depozite. proceduri. De asemenea informaţiile obţinute sau furnizate extern trebuie comunicate în interiorul organizaţiei prin intermediul sistemelor de comunicare internă.: condiţii referitoare la infrastructura. mediu. Datorita faptului ca mediul extern este foarte dinamic (cerinţele clienţilor se modifică. pentru toate activităţile organizaţiei care contribuie la asigurarea siguranţei alimentului. se aplica principiul abordare bazată pe proces sau metodologia Plan – Do – Check – Act (planifica – efectuează – verifică – acţionează). consumatorii. etc.) organizaţia trebuie sa aplice sisteme de comunicare externa – metode. incintele de producţie. clienţii. ISO 22000 identifică. chimice sau biologice care sunt generate de materii prime. • programe preliminare (măsuri de bune practici de producţie şi igienă). activităţi de control al dăunătorilor. se descoperă noi pericole sau noi masuri pentru controlul acestora etc. responsabilităţi – cu furnizorii. incinte. în sistemul de management al siguranţei alimentului şi pentru o mai bună compatibilitate este adus în corespundere cu ISO 9001. vestiare şi toalete. de ghidurile recunoscute. Pentru identificarea acestor cerinţe se ţine cont de legislaţia în vigoare referitoare la siguranţa alimentelor. echipamente sau procesele de producţie. deşeurilor. echipamente. 7 . Condiţiile şi activităţile se referă la controlul pe întreg lanţul alimentar a contaminării produsului alimentar şi dezvoltării microorganismelor (ex.

Din punctul de vedere al consumatorului. . săruri minerale. tactile.Determinarea Punctelor critice de control (PCC). chimice sau biologice) care pot să apară în produsul alimentar pe întreg lanţul alimentar.Stabilirea limitei/limitelor critice. respectiv prin absenţa toxicităţii chimice şi bacteriologice (absenţa microorganismelor periculoase).Stabilirea procedeelor de verificare pentru a confirma ca sistemul HACCP funcţionează eficient.Coordonarea unei analize a riscului. în materie de igienă.Stabilirea acţiunii de corectare care trebuie efectuată când monitorizarea indică faptul că anumit PCC nu este sub control. de preţ. . • calitatea reglementată este dată de obligaţia produsului alimentar de a respecta normele în vigoare. . gustative şi olfactive care variază de la un individ la altul în funcţie de obiceiurile alimentare. . . • calitatea organoleptică este aptitudinea alimentului de a produce plăcere celor care-l consumă. impuse de statul român sau de ţările importatoare. evaluarea şi controlul tuturor pericolelor (fizice.Stabilirea documentaţiei cu privire la toate procedurile şi înregistrările corespunzătoare acestor principii şi aplicarea lor . de etichetare etc. măsurată prin conţinutul în proteine. Aceasta rezultă din senzaţiile vizuale. lipide. . vitamine. • calitatea de folosire este dată de comoditatea în utilizare a alimentului. Următoarele principii ale sistemului HACCP elaborate de comisia Codex Alimentarius se regăsesc dezvoltate în cerinţele standardului ISO 22000:2005: . . calitatea unui aliment reprezintă sinteza aşa ziselor calităţi parţiale ale acestuia: • calitatea igienică (sau sanitară) este dată de faptul că un aliment nu trebuie să fie nociv.Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului PCC . 8 .Aplicarea acestor principii conduce la identificarea. glucide. de ambalare.• principii HACCP. uşurinţa de preparare şi de conservare. • calitatea nutriţională şi dietetică reprezintă acea aptitudine a unui aliment de a satisface nevoile fiziologice necesare existenţei oamenilor.

Calitatea produselor de panificatie Pe piaţa agro-alimentară există tendinţa de manifestare a concurenţei la nivelul produsului îmbunătăţit. Fiecare îmbunătăţire atrage după sine şi cheltuieli suplimentare. Testarea calităţii reprezintă ansamblul de încercări. Caracteristicile fizico-chimice ale pâinii Caracteristica Apă în miez(% maxim) Porozitatea miezului(% maxim) Aciditatea exprimată în grade de aciditate(% maxim) Elasticitatea miezului((% maxim) Volumul miezului (cm3/100 g minim) Conţinutul de sare(% maxim) 9 Valoarea 43. calitatea.2 .5 85-90 330-400 1-1. Verificarea calităţii pâinii constă în: • examinarea aspectului general al lotului. Aceasta se face asupra unei pâini luate din lot la cel puţin 3 ore şi la cel mult 20 ore de la scoaterea pâinii din cuptor. Producătorii încearcă să atragă consumatorul nu doar satisfăcându-i trebuinţele şi interesele primare. de aceiaşi greutate pe bucată. În proba se admit maxim 2 pâini care nu corespund standardului. iar prin lot se înţelege cantitatea maxima de 10 tone de pâine.• calitatea comercială este dată de capacitatea produsului de a se vinde. Calitatea reglementată a pâinii este dată de analiza fizico – chimică. Masa unei pâini poate avea o abatere de 1-3 %. • examenul organoleptic. motiv pentru care companiile producătoare trebuie să cerceteze dorinţa consumatorilor de a plăti diferenţa de preţ. Verificarea calităţii pâinii se face pe loturi. • analiza fizico-chimică.5-46 72 2. ci şi încântându-l prin serviciile suplimentare oferite. Capitolul 2. coaptă în acelaşi fel. • verificarea masei pe bucată. comportarea în consum şi păstrare a produselor. analize şi calcule prin care sunt determinate caracteristicile de calitate. fabricate de o singura echipa. Verificarea se face pe o probă de 10 pâini luate la întâmplare din diferite părţi ale lotului.5-4.

şi a semnelor de alterare microbiană.dospirea finală a fost de durată prea scurtă.adăugarea unei cantităţi mai mici de apă şi făina nu s-a umflat suficient. Pentru o gradare calitativă a produselor de panificaţie în scopul stimulării unei calităţi superioare s-a introdus metoda aprecierii calităţii pe baza unei scheme de 30 puncte. fiind insuficient afânat.densitate mare a aluatului. Aluatul opune o rezistenţă prea mare gazelor de fermentare. o regularitate a formei şi se notează forma normala sau incorectă cu indicarea defectelor de formă. aluatul se umflă în toate părţile. care se stabileşte examinând pâini întregi. Aceasta schema cuprinde indicii principali de calitate ai produsului. Pentru fiecare din aceşti indici se acordă un anumit punctaj. . Gustul se stabileşte gustând din miez şi coajă. Cauzele obţinerii pâinii bombate sunt: . Bucăţile de pâine veche găsite în miez se consideră corpuri străine.Defecte de formă şi aspect Pâine prea bombată. se reduce în mod corespunzător şi punctajul.coacerea s-a făcut în cuptor prea încins. Cauzele obţinerii unui volum mic la pâine pot fi: satisface cerinţele clientului. Pâinea cu volum prea mic. Defectele care se pot întâlni la produsul finit sunt: A. îmbinându-se examenul organoleptic cu cel fizico-chimic. Calitatea igienică este dată de aprecierea gustului şi mirosului (aroma). iar pe măsură ce calitatea scade. Volumul mic al pâinii este dat de cantitatea mică de gaze acumulate în timpul dospirii finale şi de puterea mică de reţinere a lor. . Când produsul controlat este de calitate superioară se acorda punctaj maxim. Calitatea unui produs alimentar înseamnă modul prin care un produs alimentar prin caracteristicile sale fizice. urmărindu-se simetria. ale 10 .1 Calitatea organoleptică a pâinii este dată de aprecierea aspectului exterior al pâinii. care hotărăsc calitatea generala a acestuia.cenuşă insolubilă în HCl 10%(maxim) 0. chimice şi microbiologice organizaţiei şi de reglementare. . deoarece gazele nu pot învinge rezistenţa opusă de acesta.

Pâinea cu băşici. B. aluatul a fermentat şi dospit prea mult.Defectele de culoare Pâine cu o coajă prea deschisă la culoare. Pâine cu o culoare prea închisă. aluatul a avut o consistenţă prea mare. Pâine cu o culoare neuniformă. Cauzele apariţiei acestui defect sunt: aşezarea prea apropiată a bucăţilor de aluat pa vatra cuptorului. la coacere nu s-a folosit suficient abur. Bucata de pâine apare cu băşici pe suprafaţă alternând între arse şi decolorate. făina are o putere diastazică mare. Cauzele principale ale acestui defect pot fi: folosirea de făină nematurizată. În acest caz aluatul nu a avut suficiente zaharuri. Această pâine rezultă din aluaturi cu un conţinut mai mare de dextrine. temperatura cuptorului a fost mai scăzută. coacerea într-un cuptor prea cald şi într-un timp mai îndelungat. dulci sau arse pe suprafaţă. cuptorul nu coace uniform pe toată suprafaţa.- folosirea de făină slabă sau veche. cuptorul a avut o temperatură prea ridicată. folosirea unei făini cu un procent mare de dextrine. cuptorul a avut o temperatură prea ridicată. prepararea unui aluat prea dens. cu formarea de goluri sub coajă. 11 . Culoarea neuniformă apare pe părţile laterale şi pe suprafaţa superioară. dospirea finală a fost de durată scurtă. Cauzele obţinerii unei pâini prea rumenite sunt: folosirea de făină provenită din boabe de grâu încolţite. timpul de coacere a fost mai scurt. Cauzele acestui defect pot fi: fermentarea şi dospirea prea scurte a aluatului. coapte într-un cuptor cu temperatură prea ridicată. consistenţa prea mică a aluatului.

cu gluten de calitate slabă sau nematurizată. iar miezul este mai puţin aromat. Bucata de pâine este uscată la suprafaţă şi aspră. fermentare prea lungă a aluatului. formează crăpături pe suprafaţă. făina a avut o putere enzimatică mare. Produsele prezintă crăpături pe suprafaţa superioară. în proporţii şi mărimi diferite.C. dospirea finală a aluatului prea scurtă. abur în exces. Cauzele unei coji subţiri pot fi: temperatură înaltă de coacere. Pâine cu coaja desprinsă de miez. Pâinea apare cauciucoasă la pipăit. Cauzele acestui defect sunt: coacerea s-a făcut într-un cuptor prea rece. Pâine cu crăpături pe coajă. temperatura cuptorului a fost prea scăzută. Defecte ale cojii Pâine cu o coajă groasă şi tare. făina nu a fost maturizată suficient. Pâine cu o coajă prea subţire. Cauzele acestui defect pot fi: folosirea la prepararea aluatului a unei făini provenite din grâu nou sau încolţit. La tăierea pâinii se observă că între miez şi coajă sau format goluri. Cauzele care contribuie la apariţia acestui defect pot fi: s-a folosit la prepararea aluatului făină provenită din grâu încolţit. Pâine cu o coajă lipicioasă. şi după un timp scurt. Cauzele unei coji lipicioase pot fi: folosirea unui aluat insuficient frământat. 12 . în timpul coacerii aluatului s-a introdus prea mult sau prea puţin abur. coacerea s-a făcut timp mai îndelungat. coacere într-un cuptor prea încălzit. coacerea s-a făcut într-un cuptor prea rece. Bucăţile de pâine se lipesc de ambalaj.

dospirea finală la temperatură scăzută şi de scurtă durată. timp de coacere scurt şi temperatură prea ridicată. cu aciditate mică. Prin tăiere. Pâine cu crăpături în miez. Defecte ale miezului Pâine cu miez dens (slăninos). fermentare şi dospire la temperatură scăzută şi de scurtă durată. prezintă straturi orizontale şi circulare de culoare mai închisă. Pâinea are volum mic. Cauzele pot fi: folosirea făinii provenite din grâu încolţit şi are o capacitate mică de umflare. Cauzele pot fi: folosirea fainii cu o granulaţie prea mare şi cu putere diastazică mică. se constată că miezul. Prin tăiere se constată că miezul prezintă crăpături. aluatul a fost prea consistent şi insuficient fermentat. cantitatea de apă adăugată la prepararea aluatului a fost mai mică decât capacitatea de hidratare a făinii. Cauzele crăpăturilor în miez pot fi: folosirea făinii nematurizate sau autoîncinse.- aluatul a fost insuficient fermetat şi dospit. 13 . Pâine cu pori mici. s-a folosit făină multa la modelare. fermentarea şi dospirea insuficientă a aluatului. în mod deosebit spre centru. D. făina are o putere de hidratare redusă. aluatul a fost de consistenţă mare (legat). Prin tăiere se constată că miezul este sfărâmicios. La secţionare se observă că miezul are pori mici şi neuniformi. timp de coacere scurt. este aplatizată şi pare grea la balansarea în mână. Cauzele pot fi: folosirea unui aluat legat. Pâine cu miez sfărâmicios. insuficient fermentat sau fermentat la rece. cu unele goluri mai mari. depozitarea şi transportul pâinii calde necorespunzătoare.

modelarea bucăţii de aluat s-a făcut cu prea multă făină. dospirea finală insuficientă a aluatului. Prin examinarea atentă a unei pâini tăiate în două. Cauzele pot fi: folosirea unui aluat prea moale şi insuficient frământat. aluaturile au fost prea moi şi insuficient fermentate. La analiza atentă a miezului se constată că la o mică apăsare cu degetul acesta nu revine când apăsarea a încetat. Analizând o pâine tăiată în două. Prin tăierea unei felii de pâine se observă că porii sunt mari şi neuniformi. Miezul pâinii apare cu pori mici. alternând cu pori mari şi cu goluri neuniforme. se observă că miezul prezintă din loc în loc unele goluri cu pereţi subţiri (băşici) formate prin ruperea pereţilor mai multor pori şi unele goluri mai mari cu pereţii mai groşi.Pâine cu pori mari în miez. fermentarea şi dospirea aluatului la temperatură scăzută şi de scurtă durată. Pâine cu pori neuniformi în miez. Cauzele pot fi: folosirea făinii provenite din grâu încolţit. folosirea la frământarea aluatului a unei cantităţi mai mari de apă. fermentarea şi dospirea insuficientă a aluatului. 14 . fermentarea şi dospirea aluatului la temperatură scăzută. amidonul făinii a suferit degradări. Cauzele pot fi: folosirea unui aluat prea moale sau insuficient fermentat. Pâine cu miez cu elasticitate redusă. se observă că miezul prezintă unele porţiuni mai închise la culoare sau roşcate. Pâine cu băşici şi goluri în miez. aluatul a fost insuficient fermentat. Cauzele porozităţii necorespunzătoare în miezul pâinii pot fi următoarele: folosirea fainii cu putere mică de fermentare. Pâine cu miez roşcat sau închis la culoare. fermentare şi dospire insuficientă sau la temperatură mai scăzută.

se observă cocoloaşe de făină pe suprafaţa cojii. Prin consumarea pâinii se constată gustul fad. cu aciditate crescută. braţul malaxorului nu ajunge să cureţe cuva. . până la amar. Când se taie pâinea. Pâine cu gust prea sărat. provenită din grâu nou. conservate necorespunzător. spre amar. Cauzele pot fi: nu s-a frământat suficient aluatul. precum şi în miez. La consumare. dospirea finală a aluatului s-a făcut la rece şi în timp mai scurt. Defecte de gust Pâine cu gust acru. Pâine cu gust dulce. 15 . Cauza acestui defect constă în adăugarea de cantităţi prea mari de sare. lama cuţitului întâmpină o rezistenţă la mişcarea de taiere. Cauzele pot fi: folosirea făinii de grâu nou. Examinând atent o bucată de pâine. La consumare.s-a folosit făină nematurizată. pâinea are un gust pronunţat de acru. Pâine fără aromă. aluatul are consistenţa prea mică şi conţine apă nelegată la frământare.folosirea unui aluat insuficient fermentat. Prin consumarea pâinii se constată gustul pronunţat sărat. E. s-a presărat prea multă făină asupra aluatului. fermentarea s-a făcut la rece şi un timp prea lung. Cauzele acestui defect pot fi: nefermentarea suficientă a aluatului. nematurizată. pâinea are un gust nesărat. Pâine cu gust nesărat. s-a prelungit coacerea bucaţii de aluat datorită temperaturii mai scăzute Pâine cu cocoloaşe de făină. Cauzele pot fi: . pâinea are un gust pronunţat şi aromă de dulce. La consumare. fermentarea la temperatură prea ridicată.Cauzele acestui defect pot fi: folosirea făinii infestate cu acarieni sau provenite din grâu atacat de gărgăriţe. Cauzele pot fi: folosirea făinii vechi. fadă. miez nearomat. Miezul se lipeşte de cuţit la tăierea pâinii. în coajă. cu aciditate mică. Cauzele acestui defect constă în nesărarea aluatului.

care s-a pietrificat şi s-a mucegăit. s-a folosit la frământare cuve necurăţate. Mirosul de mucegai iese în evidenţă în mod deosebit la pâinea caldă sau proaspătă. pâinea are un gust nedefinit. frământarea aluatului în cuve în care au fost depozitate în prealabil alte materiale mirositoare şi nu au fost spălate înainte de folosire. Pâine cu gust neplacut. Cauzele acestui gust pot fi: fermentarea aluatului la temperaturi sub 25oC. Pâine cu gust de mucegai. La consumare. Pâine cu gust nedefinit. un timp mai lung şi la o temperatură mai mare. pâinea are un gust neplăcut. La consumare. frământarea intensivă. cu un procent mare de seminţe de buruieni. folosirea la prepararea aluatului a unui adaos de aluat uscat. străin. pe pereţii cărora s-a format mucegai. Cauzele pot fi: fermentarea îndelungată a aluatului. Cauzele pot fi: folosirea făinii depozitate necorespunzător. pâinea are un gust „de paie”. La consumare. Pâine cu gust de „paie”. străin. Cauzele pot fi: folosirea de făină provenită din măcinarea grâului necurăţat. 16 .- coacerea aluatului s-a făcut într-un timp scurt şi la o temperatură ridicată.

17 . faina semialba (extractie 0-75%): – culoare alb-galbuie cu nuanta cenusie.Capitolul 3. produsele de panificatie si de patiserie. crupele. . Se prezinta in mai multe tipuri diferentiale prin: culoare.din 100 kg boabe grau se obtin 30 kg faina si 70 kg tarate. Grad de extractie: 30% . Valoarea alimentara a fainii este determinata de gradul de extractie si de repartizarea componentelor chimice a) Tipuri de faina: In comert se intalnesc urmatoarele tipuri de faina:  faina alba (extractie 0-30%): – culoare alb-galbuie cu nuanta cenusie deschisa.  faina intermediara (extractie 0-85%): – culoare cenusie-deschis cu nuanta alba sau galbena. – granulatie fina. – contine particule de tarate.granule fine si grisate. cu urme de tarate . Clasificarea produselor de morarit si panificatie Dupa materia prima. procesul tehnologic si caracteristicile de calitate. Faina reprezinta materia prima de baza pentru produsele de panificatie si fainoase. pastele fainoase. produsele de morarit si panificatie cuprind: faina.  faina neagra (extractie 0-90%) – culoare cenusie-deschis cu particule vizibile de tarate. Faina este un produs sub forma de pulbere. obtinut prin macinarea boabelor de cereale panificabile (grau. secara). granulozitate si grad de extractie prin cernare.

04 mg %. PP .0. B3 .5.5 mg %. vitamine. vitamine B1 . B3 . concomitent cu cresterea gradului de asimilare a acestor produse de catre organismul uman. amidon 73. E . vitamine B1 .0.0. proteine 12.15 mg %. amidon72. proteine 11.1 mg %.2.5. pufarin). crupe din orez (orez slefuit. Crupele sunt produse obtinute printr-o prelucrare speciala a boabelor de cereale sau a unor legume (mazare. PP . celuloza 1. B2 . E . Compozitia chimica a fainii variaza in functie de gradul de extractie:  faina alba – substante minerale 0.0.5 mg %.1. Crupele sunt produse apreciate in consum datorita proprietatilor gustative.0. celuloza 1.3 mg %.0. valorii calorice. PP . PP . B2 . E .2 mg %.2 mg %.0.3 mg %.0. B3 .2 mg %. amidon 80. fulgi de porumb. celuloza 2. precum si a prelucrarii rapide.0. Criterii de clasificare a crupelor: a) Dupa natura materiei prime: crupe din porumb (malai. brizura de orez.6 mg %.1%. proteine 13.25 mg %. vitamine B1 . B3 .  faina semialba – substane minerale 0.0. proteine 12. Valoarea alimentara a crupelor este data de continutul bogat in amidon.08 mg %. proteine si saruri minerale.  faina intermediara – substante minerale 1. orez glasat.    18 . crupe din grau (gris.2.b) Compozitia chimica a fainii.8%. E . B2 .8 mg%.0. Modul specific de obtinere permite imbogatirea crupelor cu substante minerale.15. soia).05 mg %.0.1 mg %.1 mg %.0.7%.3-1.). comode. B2 .5 mg %. pufuleti).0. vitamine B1 .4 mg %.8 %. arpacas. amidon 75.0. celuloza 0.  faina neagra – substante minerale 1.

 Crupe laminate: oparite. fara miros strain (de mucegai. galben-portocalie. – gust – placut. fragmentate.  Crupe expadante. incins). – miros – caracteristic. – infenstare – lipsa (nu se admite prezenta insectelor in nici un stadiu de dezvoltare). fara gust strain. fara gust strain. usor dulceag. incins). c) Dupa modul de prelucrare: Crupe normale: intregi. cu urme de tarate. usor dulceag. crupe din mazare (mazare slefuita). fara Tarate. incins) – gust – placut.   crupe din orz (arpacas). – infestare – lipsa (nu se admite prezenta insectelor in nici un stadiu de dezvoltare). prajite. usor dulceag. fara miros strain (de mucegai. fara miros strain (de mucegai. fara gust strain. – miros – caracteristic.  19 . galben-portocalie. – gust – placut. fara – miros – caracteristic. Caracteristici de calitate ale crupelor: a) Malai  malai comun – aspect-culoare – pulbere fin granulata de culoare galbena. crupe din ovaz (fulgi de ovaz). tarate.  malai superior – aspect-culoare – pulbere granulata.  malai extra – aspect-culoare – granule uniforme ca marime.

fara gust strain. c) Orez – aspect-culoare – boabe complet decorticate. paste fainoase extra. fara miros strain (de mucegaiuri. cu un randament ridicat. fara miros strain (de mucegai. spanac. usor dulceag. necopt. – gust – placut. – miros – caracteristic. pasta de tomate. Criterii de clasificare a pastelor fainoase: a) Dupa proprietati:    paste fainoase obisnuite. – gust – placut. – infestare – lipsa (nu se admite prezenta insectelor in nici un stadiu de dezvoltare.– infestare – lipsa (nu se admite prezenta insectelor in niciun stadiu de dezvoltare. 20 . b) Dupa forma si dimensiuni:  paste fainoase lungi. fara gust strain. usor dulceag. modelat in diferite forme si uscate. – infestare – lipsa (nu se admite prezenta insectelor in nici un stadiu de dezvoltare. incins). Ele se prelucreaza rapid. alb-galbuie cu nuanta cenusiudeschis – miros – caracteristic. Pastele fainoase sunt produse obtinute dintr-un aluat crud. b) Gris – aspect-culoare – granule uniforme ca marime. comod. Aceste produse au la baza faina bogata in gluten cu sau fara adaosuri nutritive: oua. paste fainoase supra. de culoare alb-galbuie pana la alb-sidefiu. incins).

pastele trebuie sa fie elastice. – corpuri straine – lipsa. sa nu se lipeasca intre ele. Caracteristici de calitate ale pastelor fainoase: a) Pastele fainoase:  obisnuite – aspect – suprafata neteda. sa nu se lipeasca intre ele. fara crapaturi. – miros-gust – caracteristic. fara gust si miros strain. – cresterea in volum la fierbere (minimum) – 2. – corpuri straine – lipsa. fara gust si miros strain. – miros-gust – caracteristic. translucida.  super – aspect – suprafata neteda translucida. – infestare – nu se admite prezenta insectelor. – cresterea in volum la fierbere (minimum) – 4 ori. – comportarea la fierbere – dupa fierbere. in ruptura au aspect sticlos. placut. pastele trebuie sa fie elastice. placut. – infestare – nu se admite prezenta insectelor. – culoare – alba. – corpuri straine – lipsa. – culoare – alb-galbuie uniforma. pastele trebuie sa fie elastice. sa nu se lipeasca intre ele. 21 . – cresterea in volum la fierbere (minimum) – 4 ori.5 ori  extra – aspect – suprafata neteda. – comportarea la fierbere – dupa fierbere. fara urme de faina. fara miros si gust strain. – miros-gust – caracteristic.  paste fainoase medii. – culoare – galbuie-aurie uniforma. – comportarea la fierbere – dupa fierbere. placut. paste fainoase scurte. – infestare – nu se admite prezenta insectelor. in ruptura au un aspect sticlos. uniforma.

-masina de rulat cornuri . si anume: Sectia de panificatie si Sectia de patiserie. după caz. echipamentele şi aparatura care vin în contact cu alimentele trebuie să fie confecţionate din materiale care să permită funcţionarea. 22 . -cuptor multivatra cu 4 vetre.  cu conservabilitate ridicate. Utilajele. Utilajele folosite in aceste sectii sunt: -malaxoare cu framantare intensive fara rasturnare automata a cuvei . -cuptor rotativ. de cele de montare.  solicitate de cumparatori datorita proprietatilor gustative si variatelor utilizari culinare pe care le pot avea. -mese de modelat din granit . echipamentelor trebuie să se facă în conformitate cu fluxul tehnologic adoptat pe baza tehnologiei alese.Pastele fainoase sunt produse:   usor digestibile si nutritive datorita continutului bogat in glucide si proteine. distanţe impuse de cerinţele tehnologice. Capitolul 4. Rolul utilajului asupra calitatii painii Intr-o fabrica de panificatie trebuie sa existe cel putin doua sectii de productie. instalaţiilor. căi de acces. instalaţiile. . Amplasarea utilajelor. igienizare. astfel încât să se respecte distanţele minime între utilaje. precum şi dezinfecţia. dezinfecţie. întreţinerea în condiţii corespunzătoare. să prezinte riscuri minime de contaminare a produselor alimentare şi să menţină uşor starea de igienă a acestora. -masina de spritat fursecuri .masina de foietat aluatul . curăţare. Amplasarea corectă trebuie să asigure prevenirea contaminării intersectării fluxurilor salubre de cele insalubre. intersectării circuitului materiilor prime şi auxiliare cu cel al semifabricatelor sau al produselor finite. întreţinere. reparaţii. -tavi de diferite forme si dimensiuni. -robot pentru aluaturi fluide si crème . demontare. între utilaje şi pereţi.

vor fi prevăzute cu carcase etanşe. patiserie. instalaţiile şi echipamentele trebuie să fie confecţionate din materiale avizate pentru uz alimentar. bacterii termofile. 23 . cu temperatura optimă de dezvoltare sub 15 oC. chimică. să fie rezistent din punct de vedere mecanic. bacteriile se dezvoltă optim. cu temperatura optimă 60-70 oC. fără rugozităţi. plastice.93-0. adâncituri. presupune pe lângă întreţinerea şi curăţirea curentă şi curăţarea. bacterii criofile. aluminiu.  Organele în mişcare ale utilajelor. locuri greu accesibile pentru curăţire. sau jgheaburi de picurare. durata este mult mai mare. Funcţie de optimul temperaturii de dezvoltare bacteriile care se întâlnesc în produsele alimentare pot fi : • • • bacterii mezofile. Utilajele. lemn sintetic.97% şi de aceea constituie un mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor. Menţinerea în stare de igienă a utilajelor.97. În produsele de panificaţie. instalaţiilor. Produsele de panificaţie. cofetărie. Un alt parametru important care influenţează dezvoltarea şi multiplicarea microorganismelor îl constituie temperatura din produs. bacteriile se dezvoltă intens la un conţinut de umiditate din produs de 7080% şi o valoare a activităţii apei de peste 0. patiserie. termic. spălarea. La temperatura camerei. în timp ce la temperatură scăzută. care necesită ungere. cu temperatura optimă 37-40oC. Pentru ungere se vor folosi numai lubrifianţi de uz alimentar. bacterii ce pot altera şi produsele păstrate în spaţiile frigorifice. echipamentelor. care să nu contamineze produsul cu care vin în contact. echipamentelor. materiale textile. De exemplu. Microorganismele se dezvoltă şi se multiplică optim la un nivel anumit al conţinutului de umiditate şi activitate a apei din produsele alimentare. dezinfecţia inclusiv demontarea la anumite intervale de timp bine stabilite. În produsele care au o activitate a apei sub 60% microorganismele nu se multiplică în schimb sunt active. cofetărie au de regulă un conţinut ridicat de umiditate şi o activitate a apei cuprinsă între 0. instalaţiilor. Suprafaţa acestora trebuie să fie pe cât posibil netedă. durata de multiplicare a unui microorganism este de circa 20 minute. În materiile prime sau produse finite care au un asemenea conţinut de umiditate. biologică. biscuiţi şi paste făinoase pot apărea riscuri de contaminare fizică. chimic. de regulă oţel inox.

cum ar fi: fermentarea. cofetărie. Coli.5-7. E. biscuiţi şi paste făinoase. patiserie. produse finite. Un parametru cu care se poate interveni în dezvoltarea microorganismelor. Mucegaiurile constituie un risc potenţial crescut de contaminare prin micotoxinele pe care le produc. Clostridium perfringens.Unele etape ale procesului tehnologic de fabricare a produselor de panificaţie. respectiv 28. cofetărie. 24 . auxiliare. au loc la temperaturi mai mari decât temperatura camerei.30 oC. semifabricate. dospirea finală. trebuie să constituie preocuparea permanentă a echipei HACCP. Microorganismele se pot dezvolta optim la o anumită valoare a pH-ului pe care o pot găsi în unele materii prime. îl constituie pH-ul mediului. şi de aceea trebuie monitorizată cu atenţie posibilitatea apariţiei riscurilor biologice. patiserie. se dezvoltă şi se multiplică Salmonella. În laptele care are un pH de 6. cum ar fi aflotoxinele care rezistă timp de o oră la temperatura de 150 oC. Din acest motiv prevenirea apariţiei mucegaiurilor în produsele de panificaţie.0.

tot in 1999 sediul din PTA. SC. in urma unor contracte venite de la diversi agenti economici din domeniul hotelier. In anul 1995. cartierul Alexandru cel bun. anul terminandu-se cu un profit net de 6. ce se dezvolta intr-un ritm alert. orasul Iasi. cu putini angajati.704 Ron la 1. caminului de batrani „Sfintii Constantin si Elena”. prin intermediul produselor nostre. 1999 fiind anul in care firma se dezvolta cel mai mult pe piata. societate cu raspundere limitata. incheie un contract cu primaria Iasi. In 1996. bl. 8.20. s-a format in anul 1991. Având ca element de bază făina. firma isi face un renume in judet. indirect.Cap 5. In scurt timp. pentru a distribui paine. In anul 2000.Afer.704 Ron.043. In acelasi an firma isi mareste numarul de angajati de la 63 la 98. Afer. deschizandu-si doua noi filiale in cartierul Tatarasi si in Podul Ros. Studiu de caz SC.in judetul Iasi. firma restabileste: Viziunea firmei: o o Să fim lideri şi pionieri în domeniul nostru de activitate. vom fi prezenţi pe mesele tuturor. VOIEVOZILOR. cifra de afaceri de la 963. Afer. inaugura sectia de fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. este pe piciorele ei si in urcare.378. A8-9. 25 .SRL. si cu sanse slabe de a supravietuire pe pieta. Nr. firma debuteaza ca fiind o brutarie de cartier.

intra puternic pe piata produselor de panificatie si patiserie.435. angajaţi. Crearea condiţiilor optime care să permită îmbunătăţirea şi dezvoltarea corespundă nevoilor în permanentă schimbare ale pieţei. atinge pragul de rentabilitate.Misiune firmei: o Fabricarea şi distribuţia de produse de inaltă calitate si siguranţă care sa Contribuţie şi responsabilitate socială. modestie. pentru a face fata cererii. In 2003 Afer mai coboara un loc in ierarhie. ideilor şi sistemelor. si firma se extinde cu inca doua filiale. locul de chalenger fiind ocupat de SC. primul standard internaţional pentru sistemul de management al siguranţei alimentului. 2006 reprezinta anul in care compania adopta noul standard de calitate ISO 22000:2005. Anul 2001 nu este un an bun pentru societate. firma formata prin fuziunea a mai multe firme. creativitate. tot in acest an firma. receptivitate şi flexibilitate. 26 .SA. In anul 2005 societatea. o o permanentă a oamenilor. nu mai este o amenintare a liderului.701/cheltuieli 2.701.435. profesionalism faţă de Lucrăm cu: deschidere. venituri 2. firma disponibilizand douazecisidoi de angajati.SA. Valorile firmei: o Avem: etică. cu toate aceste sacrificii nu au resurse necesare pentru a achizitiona utilajele. traditie. imita partial stategiile de marketing a firmei conducatoare. Intreprinderea incearca sa imite sistemul K-tough(produs neatins) ale liderului de piata. si o a doua sectie de panificatie. declasand SC. credinţă. deschide trei magazine de desfacere.Afer. Afer.COMPAM. Acest an este ultimul an in care Afer este lider de piata in judet. sinceritate. Clasata ca specialist. colaboratori şi clienţi.SRL de pe postul de lider si facand-o chalenger. aceasta fiind intrecuta de Vel Pitar. o Anul 2000 aduce un profit mare.

si a altor parteneriate cu agenti economici puternici.In prezent firma este slab afectata de criza financiara. SC AFER SRL – Date generale Judet: Iasi Oras: Iasi Adresa: P-ta VOIEVOZILOR 8-9 IASI Cod Postal: 700589 Telefon: 0232210315 Fax: 0232210315 Cod Unic de Identificare: RO 1971702 Nr. asta datorita contractelor cu primaria Iasi. Registrul Comertului: J22/1625/1991 Stare societate : INREGISTRAT din data 28 Noiembrie 1992 Anul infintarii : 1991 27 .

740 Lei Pozitia AFER SRL in Topul Firmelor: 28 . conform clasificarii CAEN din : Fabricarea painii.170 Lei Profitul net: 178.023 Lei Cheltuieli in avans 458 Lei Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: 719.529 Lei Active imobilizate TOTAL: 808. fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie Pierderea neta: 0 Lei Datorii Total: 682.553 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 430.731 Lei Venituri totale: 4.798 Lei Pierdere brut: 0 Lei Salariati: 80 angajati Tipul de activitate.487 Lei Cheltuieli totale: 4.609.210.014 Lei Stocuri: 37.854 Lei Pierdere net: 0 Lei Profit brut: 207.002.SC AFER SRL – Date Economice Cifra de faceri: 3.887 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 4.902 Lei Active circulante TOTAL: 593.

Locul 3 in Top Profit Romania Intreprinderi Mijlocii. domeniul 1071: Fabricarea painii. localitatea IASI. fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie Ponderea profitului in venituri pe anul 2008: Evolutia profitului firmei: 29 .

04 1.55 2.49 0.52 PRET cu TVA 1.88 SC.35 1.00 1.49 1.43 2.87 1.78 0. si ofera discount la cantitati mari.92 1. Piinite hot-dog Painite (4 x 100g sau 8X50g) Bulci "Margarete" Bulci "Margarete" Lipie alba cu susan Paine la TAVA . Afer.64 0.17 2.SRL asigura transportul gratuit.90 1.67 2.04 0.36 1.25 0.97 2.24 1.08 1.90 1.88 AMBALATA (CU TVA ) 1.5.82 1.45 FELIATA ( CU TVA ) 1.45 1.04 0.43 2.10 1.49 1.60 2.Srl OFERTA LA PRODUSE DE PANIFICATIE Nr.60 1.76 1.69 1.67 2.52 1.17 1.97 1.14 1.12 1.84 1.26 0.29 1.crt.AFER.09 1. Japoneza Semiluna impletita Impletita .79 0.45 1.52 0.36 1.42 1. Japoneza Colac cu cununa Colac impletit Traditionala (Pomeni) Colacel Bulci hamburgher.47 1.77 2.00 2.impletita cu mac Paine NEAGRA rotunda Paine NEAGRA TAVA Paine Integrala Paine GRAHAM Lipie GRAHAM Bulci GRAHAM Paine de SECARA Pesmet Blat pizza 2 x 160 g Japoneze 70 g Painite cu seminte(3X60G) Paine neagra "SILVIA" Paine prajita feliata GRAMAJ 350 G 500G 450 G 300 G 350 G 400 G 300 G 400 G 500 G 500 G 600 G 1000 G 100G 100 G 400 G 280 G 440 G 300 G 550 G 400 G 450 G 800 G 300 G 300 G 100 G 300 G 500 G/VRAC 320 G 70 G 180G 800G 220 G PRET Produc tie fara TVA 0.83 1.35 1.97 2.55 1.03 1.94 1. OFERTA DE PRODUSE 30 .39 1.55 comanda 1.30 1.59 2.12 1.26 0.18 1.79 1.94 1.70 0.83 6.1 Oferta de produse Sc.50 1.82 0.12 1.96 1.52 2.27 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DENUMIRE PRODUS Paine la vatra "AFER" Paine la vatra "AFER" Paine "AFER" la TAVA Paine fara sare Paine "AFER" bagheta Paine "BUCURESTI" bagheta Impletita .45 1.88 1.50 1.76 0.39 1.59 1.25 0.39 1.26 1.45 1.20 1.36 1.48 1.48 0.04 0.55 0.12 0.18 1.45 2.26 1.40 gramaj la comanda 0.84 0.39 1.88 2.

60 4.98 16.62 12.42 TERMEN DE VALABILI TATE(ZILE) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 10 14 10 DENUMIRE PRODUS Nr.17 4.57 4.66 13.17 16.38 0.35 10.19 15.41 1.19 12.21 3.38 12. 31 .79 14.38 10.64 4.67 13.83 11.33 1.crt 1 FURSECURI SIMPLE VRAC 2 FURSECURI SIMPLE 250 g FURSECURI SEMIGLASATE 3 VRAC FURSECURI SEMIGLASATE 250 4 g 5 FURSECURI CU GEM VRAC 6 FURSECURI CU GEM 250 g 7 FURSECURI FINE VRAC 8 FURSECURI FINE 250 g 9 FURSECURI GLASATE VRAC 10 FURSECURI GLASATE 250 g 11 FURSECURI SIMONA VRAC 12 FURSECURI SIMONA 350 g 13 FURSECURI cu CACAO VRAC 14 FURSECURI cu CACAO 250 g 15 FURSECURI CRISTINA VRAC 16 FURSECURI CRISTINA 250 g 17 FURSECURI DELICIOASE VRAC 18 FURSECURI DELICIOASE 400 g 19 FURSECURI LILIANA VRAC 20 FURSECURI LILIANA 250 g 21 FURSECURI ASORTAT 700 G 22 CORNULETE CU RAHAT 23 CORNULETE CU RAHAT 24 CORNULETE CU CIOCOLATA 25 CORNULETE CU CIOCOLATA 26 COVRIGEI CU MAC (SUSAN) 27 COVRIGEI CU MAC (SUSAN) 28 COVRIGI 30 G 29 COVRIGI 3 X 30 G COZONAC CU 30 NUCA.04 10.00 3.09 8.56 3.82 3.87 3.17 4.99 3.68 7.79 15.FURSECURI.62 3.19 13.77 13.57 4.86 12.90 4.42 10.45 6.56 3.24 13.42 4.38 5.70 19.57 11.RAHAT GRAMAJ 1 Kg 250 g 1 Kg 250 g 1 Kg 250 g 1 Kg 250 g 1 Kg 250 g 1 Kg 350 g 1 Kg 250 g 1 Kg 250 g 1 Kg 400 g 1 Kg 250 g 700 g 1 Kg 250g 1 Kg 250g 1 Kg 250g 30g 90g 600G SC AFER SRL Iasi va ofera produse de patiserie din productia proprie ambalate in caserole din polistiren expandat si folie flexibila sau vrac ambalate in cutii de carton cu fereastra. COVRIGEI si CORNURI CU RAHAT PRET DE PRODUCTIE FARA TVA 9.76 3.21 13.18 10.79 15.41 4.4 PRET CU TVA INCLUS 11.19 0.62 3.57 3.86 11.99 13.11 5.29 3.11 4.CACAO.38 10.

98 0.50 1.PAINITE PAINE "AFER" TAVA FELIATA BULCI GRAHAM BULCI JAPONEZA JAPONEZA JAPONEZA COVRIGI FIERTI PAINE PRAJITA FELIATA PAINITE AFER(8x50g) PAINITE MULTICEREALE(3X60G) BULCI GRA MAJ 100 G 80G 450G 50G 50G 70G 50G 150G 30 G 220 G 400g 180 40G PRET Productie fara TVA 0.35 OFERTA LA PRODUSE SPECIALE(SARBATORI. 32 .crt.38 0.09 2.CACAO.63 1.29 0.36 8.RAHAT GRAMAJ 80G 80G 240G 240G 600G 800G PRET PRET cu Productie TVA fara TVA 0.60 0.00 10.PAINITE HOTDOG BULCI.40 4.44 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DENUMIRE PRODUS BULCI HAMBURGHER.60 2.) Comanda trebuie facuta cu cel putin doua saptamani inainte de eveniment.34 1.40 9 0. ETC.31 0.28 PRET cu TVA 0. pentru detalii privind alte produse contactati firma.OFERTA LA PRODUSE DE PANIFICATIE PENTRU HOTELURI SI RESTAURANTE SC.50 0.SRL asigura transportul gratuit.89 0.AFER.4 0.16 6 TURTA PENTRU MIREASA mare.10 0.35 0. NUNTI. si ofera discount la cantitati mari.crt. Nr.40 1.02 3.Oferta este mai Nr.48 1.75 1.6 0.61 1. 1 2 3 4 5 DENUMIRE PRODUS MUCENIC FARA NUCA MUCENIC CU NUCA AMBALAT MUCENIC FARA NUCA AMBALAT 3 BUC IN CASEROLA MUCENIC CU NUCA AMBALAT 3 BUC IN CASEROLA COZONAC CU NUCA.42 11.40 1.55 0.30 2.32 0.89 1.28 0.00 2.

ameliorator 52 % 0.5 % 274 Kcal 33 .4 % 7. drojdie de panificatie.Analiza fizico-chimica a catorva produse de panificatie din oferta firmei. sare iodata. Denumire: Ingrediente : Glucide : Lipide : Proteine : Valoare energetica / 100 g produs : Painite hot-dog faina alba de grau. grasimi vegetale.

ameliorator 52 % 0. sare iodata.Denumire: Ingrediente : Glucide : Lipide : Proteine : Valoare energetica / 100 g produs : Paine la vatra "AFER" faina alba de grau.4 % 7.5 % 274 Kcal 34 . drojdie de panificatie.

drojdie de panificatie.Denumirea: Ingrediente : Glucide : Lipide : Proteine : Valoare energetica / 100 g produs : Paine fara sare(aclorida) faina alba de grau.4 % 7.5 % 274 Kcal 35 . ameliorator 52 % 0.

5 % 274 Kcal 36 . grasimi vegetale. ameliorator.4 % 7. sare iodata. drojdie de panificatie. mac 52 % 0.Denumire: Ingrediente : Glucide : Lipide : Proteine : Valoare energetica / 100 g produs : Bulci "Margarete" faina alba de grau.

grasimi vegetale. sare iodata. drojdie de panificatie.Denumirea: Ingrediente : Glucide : Lipide : Proteine : Mucenic cu nuca faina alba de grau. nuca 52 % 0. lapte praf.5 % Valoare energetica / 100 315 Kcal g produs : 37 . ameliorator. zahar.4 % 7. arome.

slab sărat. Se mai poate constata prezenţa corpurilor străine prin scrâşnitul în dinţi. Culoarea miezului este fie alb fie închis la culoare în funcţie de sortimentul pâinii. Pâinea analizată prezintă pori mici de formă ovală. corespunzătoare sortimentului de pâine controlat. Bucăţile de pâine veche găsite în miez se consideră corpuri străine. apoi se taie şi se examinează miezul acestora. Gustul se stabileşte gustând din miez şi coajă. Am apăsat uşor cu degetul pe suprafaţa miezului în aşa fel încât sa nu se distrugă structura porilor şi am constatat că miezul este foarte elastic. Aspectul general al miezului este uniform şi nu prezintă urme sau cocoloaşe de făină. Structura porozităţii se determină prin urmărirea mărimii porilor şi uniformitatea distribuţiei lor pe suprafaţa tăieturii. Coaja este de asemenea elastică. Calitatea igienică este dată de aprecierea gustului şi mirosului (aroma). distribuiţi uniform. coaja este crestată. cu pereţi subţiri. Structura şi aspectul miezului se controlează prin examinarea pâinii în secţiune. În secţiune nu am observat goluri sau vacuole. Culoarea cojii este normală.Analiza calitatatii painii "AFER” la vatra: În urma examinării organoleptice am constatat că volumul pâinii este crescut. Painea obtine un punctaj de 28 de puncte datorita greutatii cu 55 grame mai mica decat cea specificata. Am gustat din miezul şi coajă şi am constatat că este plăcut. şi a semnelor de alterare microbiană. Aroma este plăcută. aspectul general al cojii este lucios. În urma acestei proceduri am observat că grosimea cojii superioare şi inferioare este cuprinsă în intervalul 2-3 mm. Pentru aprecierea acestora se examinează probele întregi. 38 .

umiditate specifica). transportul si mai ales conditiile necorespunzatoare de pastrare. umiditate relativa a aerului de 65-75 % (exceptie fac pastele fainoase: 60-65 %). departe de produsele ce emana miros pronuntat. de hartie) Depozitarea se face in spatii de depozitare curate. metalizata celofan polietilera cutii de carton lazi de lemn captusite cu hartie de ambalaj saci (de iuta. fie de manipularea. asigurarea parametrilor specificide pastrare (temperatura. ambalarea si depozitarea produselor de panificatie la firma Afer Produsele de morarit si panificatie prezinta particularitati de la o grupa la alta. sarat.   39 . in ceea ce priveste marcarea. in timpul pastrarii trebuie sa asigure:   temperatura de 15-18’ C (exceptie fac napolitanele. gust acru. In produsele de morarit si panificatie pot sa apara modificari calitative (mucegairea.5. uscate. se impun: respectarea disciplinei tehnologice. ambalarea si depozitarea. uscarea. Pentru a evita aparitia acestor modificari calitative. de nerespectarea procesului tehnologic. bine aerisite. saci) Ambalarea se face in functie de tipul produselor in:        pungi pachete de hartie pergaminata.2 Marcarea. Marcarea se realizeaza prin:   litografie (la produsele ambalate in pungi. pachete) etichete (la produsele ambalate in cutii. +10’C). miez filant) cauzate fie de materia prima.

SC Panifcom SRL. SC Afer SRL Iasi si SC Bavastik SRL Focuri. Toate firmele inscrise la licitatiile pentru "Laptele si cornul" in judetul Iasi vor fi verificate de catre comisarii de la Protectia Consumatorului. SC Panifcom SRL Iasi."Este de datoria noastra sa vedem daca acesti producatori respecta normele si standardele de calitate impuse.”” : citat din Flacara Iasului DATA PUBLICARII: 18/09/2009 40 . in urma desfasurarii procedurilor electronice de achizitie. Pana acum. SC Tehnomex SRL si SC Mopan SA.3 Influienta firmei pe plan social in judet Influiente pozitive: „„Prescolarii si elevii de clasele I-VIII din municipiul Iasi vor beneficia de produsele oferite prin programul guvernamental "Laptele si Cornul" abia in luna octombrie. Controalele vor demara saptamana viitoare. exercitarea unui control riguros asupra modului cum isi mentin 5.000 de prescolari si elevi beneficiaza de programul "Laptele si cornul". insa. Reprezentantii acestora vor trebui sa confirme. a precizat Ioan Tonel Cazacu. SC Remina SRL Podu Iloaiei. La aceasta licitatie au participat firmele SC Afer SRL. Inainte de a se inscrie la licitatie acestia au venit la noi pentru a primi avizele necesare". Asta pentru ca licitatiile organizate de municipalitatea ieseana pentru achizitia de produse lactate si de panificatie vor fi finalizate in cel mai abia peste doua saptamani. si in scris ceea ce au oferit in sistem electronic. au fost stabilite doar firmele care vor livra produsele de panificatie. SC Dorna SA Vatra Dornei. SC Romlacta SA Letcani si SC Albalact SA Alba Iulia. SC Vel Pitar SA . In judetul Iasi aproximativ 100. Protectia Consumatorului verifica firmele inscrisse la licitatii. asigurarea conditiilor de igiena sanitara. directorul coordonator al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Iasi. iar cornuri de la SC Vel Pitar SA Iasi. Cele mai multe localitati primesc lapte de la SC Eurolact SRL Iasi.

In urma sesizarilor 41 . iar noi nu ne pute odihni. Mai mult. a sustinut Florin Iacobuta. Desi suntem obligati sa stam cu geamurile inchise din cauza gazelor emanate de la cuptoare. a spus indignata Ruxandra Gradinaru. dar nu s-a luat nici o masura. locatara a blocului X 9. Am mers la directorul brutariei. Zeci de ieseni din cartierul iesean Alexandru cel Bun sunt terorizati de sobolanii si gazele care provin de la o brutarie situata la parterul blocului.Influiente negative: „Zeci de ieseni din cartierul iesean Alexandru cel Bun sunt terorizati de sobolanii si gazele care provin de la o brutarie situata la parterul blocului • "Locatarii care acuza sa puna mana ei sa-si faca curat la subsolul blocurilor. locatarii blocurilor X 6. Membrii acesteia se plang ca. ceea ce te face sa nu te poti odihni deoarece zgomotul este foarte mare. Ion Stoian. managerul SC Afer Neptun SRL. In aceeasi situtie se afla si familia Iacobuta. dar fara nici o solutionare. "De aproximativ trei ani de zile eu nu mai deschid geamurile decat pentru o perioada foarte scurta de frica sobolanilor si soarecilor. care arata dezastruos. dar a refuzat sa poarte vreo discutie cu noi". locatar al blocului X9 terorizat de brutaria de la parterul blocului. Intr-o astfel de situatie se afla familia Gradinaru. X 6 bis si X 9 au depus nenumarate sesizari la Protectia Mediului si Oficiul pentru Protectia Consumatorului (OPC). sustine ca vinovati sunt locatarii si ca de fapt ei inventeaza aceste probleme. Dau drumul la maxim si toata noaptea canta manele". care de mai bine de trei ani de zile nu poate deschide geamurile din cauza rozatoarelor. Am fost si-am depus sesizari la institutiile abilitate. locatarii de la etajele inferioare trebuie sa suporte canicula din locuinte deoarece nu pot deschide ferestrele de frica sa nu le intre in locuinte sobolani sau soareci proveniti de la brutaria Afer. locatara a blocului X 6 din cartierul iesean Alexandru cel Bun. deci nu are cum ca sobolanii sa provina din brutarie. managerul brutariei Afer. In urma sesizarilor depuse de catre ei au fost institutiile abilitate in control dar nu au descoperit nici o neregula". seara cei de la brutarie dau drumul la gaze. Locatarii care acuza sa puna mana ei sa-si faca curat la subsolul blocurilor. Intrebat despre acuzele aduse de catre locatari. a spus Ion Stoian. "Este foarte mare galagie. "Eu am facut deratizare. Ajunsi la disperare. care arata dezastruos. angajatii brutariei dau petreceri chiar la locul de munca. pe langa mirosul greoi emanat de gazele provenite de la cuptoarele de panificatie. angajatii dau noaptea petreceri in incinta brutariei. Mai mult.

celebru pentru opera sa „Călătoriile lui Gulliver”. Parintii mei isi aduc foarte bine aminte când mergeau să cumpăre pâine. Nu ştiu sigur dacă acest obicei s-a implementat încă din timpul regimului comunist. Ar trebui sa se investeasca din ce in ce mai mult pe fabricarea de produse ecologice in tara. in calitate de consumator de produse de franzelarie. poate din cauza banilor. când vremurile se anunţau din ce în ce mai grele. de asemenea albă. Pentru a evita această stare psihologică. a spus-o scriitorul englez Jonathan Swift. Cert este că mai avem un drum de parcurs până să ajungem să înlocuim pâinea cu cartofii sau alte legume de sezon mult mai sănătoase. românii rămân la vechile obiceiuri. fibre. 42 . a spus Ion Stoian. oamenii preferau să cumpere bucăţi dintr-o pâine decât sa cumpere pâine neagră sau integrală. 18 Iulie 2007. oamenii cumpărau pâine albă înjumătăţită. ca painile cu defecte si boli au inceput sa dispara de pe piata odata cu implementarea standardelor de calitate. vitamine. S-a constatat documentar. Concluzii si recomandari „Pâinea este temelia vieţii”. dar nu au descoperit nici o neregula". sa nu se mai importe produse ecologice fabricate din materie prima romaneasca si intoarse in tara la pret dublu. poate din neglijenţă. Deşi studiile arată că pâinea neagră şi specialităţile din pâine sunt din ce în ce mai căutate. De cativa ani de zile am observat. Spuneau că nu sunt animale să mănânce tărâţe. În prezent însă doctorii şi nutriţioniştii ne-au convins pe zi ce trece că pâinea albă este cel mai puţin nutritivă datorită lipsei de săruri minerale. după 1990. managerul SC Afer Neptun SRL. „ citat din BZI. ca românilor nu le lipseşte din alimentaţia zilnică pâinea. Este o realizare foarte mare atat a institutiilor de stat dar si a consumatorilor care cumpara produse de calitate. Produsele de panificatie autohtone vor fi in continuare cele mai vandute pe piata romaneasca. Bineînţeles că preferinţele sunt multiple şi de necontestat. dar majoritatea dintre noi consumă pâine albă.depuse de catre ei au fost institutiile abilitate in control. dar din poveştile părinţilor şi bunicilor am putut să-mi fac o părere. În acea vreme pâinea albă era considerată o necesitate în crearea ideii de trai decent. pâinea neagră sau derivatele erau pentru săraci.

. Marketingul producţiei agro-alimentare.ro/sc/1971702_afer_srl. Ed. Tantica Petre. Bucureşti 1997 3.htm 7. Ed.“Fundamentele stiintei marfurilor”. Buc 1999 2. Revista “Capital”. clasa a IX a. http://www. Niculescu 4. http://www. Tantica Petre. Editura Didactica şi Pedagogică RA.totalfirme. Niculescu 5.info/afer-srl-cui1971702/ 43 . anul 2006 6. nr. Gabriela Iordache.pag 9. Stefania Mihai. Ed.listafirme. Gabriela Iordache.BIBLIOGRAFIE 1. SCPS. Schileru I. Gabriela Simionescu.274. http://www.com/470610/AFER_SRL 8. Expert.SCPS clasa a X a.firme. Olaru M. Constantin M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful