n++am 6n+-- n++am 6n+-- n++am 6n+-- n++am 6n

+--
++¬a am +-nm 0+++a ¸0+ aqnno no++ a+0++a. ·a¬+q ¸+
+±+++ 6n++ ·n++a. ·a++a »++ q[an+¬++ 0++++a++a. ++m ·am
a.[+q 0n+qa 6n+m6+oo+a ·aa a++a+ qman 6++a+a. ++m ++0o»
nonn mo++a.m ma¬n+o ¸+ +anm+o 0a¬o+q+ 0++++a.0.m.
0+++a ·6a++++ao 0n++ 6+.oo ·+a..+m. ¸+ a+.+++qn nnq
++m am 6++++ o++m 6+m¬m+q+ 6+m0nm. am+ a[ »+++a ·++a
a++qa ¬ao+nn+ nq++o »aa+. ·mm am n¬a+ +-n++¬an
n+++qa ++0+++++o a.¬. a.[ 6aa0+n0mm.
a++o ·.+a ·±qa 5±qa +.++ +++++++a. ·a++am +[0a ac+a
+n ++a +++ ·-++ ¸+ )õ-)¯ a++aa ·a++m ¸+ 6n- 6a+a++
am¬m 0++++ a++ 6++-o++++a. am ·++o a+++a ¯+a--+ ann
a++±+` amm 0+..+a. ·aa ++6+mm m+oo ·¬.++aa ++-
mo+ao¬o. ·aa 0+++m +±¬+ amm ·nm+a 6++++a. amo +mma+o
5nno ·¬.++aa 6++++a aa+++..++o amm 0+.0.m. ·aa n+o+q
6a+a++ ++++no0+ am +. 0+++o a+++o 0n++ 6++-0. +.++
a+++a. ·aa n++nn+nq »ma n.++o a+a »++ »aa+++ a+++0+
5++++a. ¸+ +mm+++ ¸+ ¬a+ ++q++ ·aa +a +++o a¬±++
6++-o++++. ·aa +++qa 6n+m6+oo+a ·aa+ +a++ 0++»+ 5+a+a
nana+++. ·aa ·--m 0+++.a+++ 6o..+ a+++++ 6++mm+a.
++±+a +ma+ nnn a±+a +¬+¬++ ++nn0m+a.
·a+qn no++ +o¬+ »aa+++ amm 6++mm+a. +1a »aa+++
a++++++m 5+++ amm n+o+q+ 6++m0mm. 6n++ 6++oo++±+
·--+(???) amn+a. 6++c+a 6n+m »m++.. ¸-- q¬n1+ am0nm.
·aa ».a¬n ¸+ ++a a¬+a++ n++++a.[ amm amm 0+..+a.
n++++o 5+++ +¬.+o ¸+ maa n a+±++ 6++[++a.[ 5++m
am0nm. ( 5+++n 6n-++q aoo¬+ n amn+o »++). 5¬+ am
+¬o+o a++a[±+--+ amm ·¬+0++[ 0+..+a. ·aa +¬o+o
¬a++a.0.m. ·aa 6a+a++ 6a.+n n..+a. ·aa ·o++o am¬m
·--+ amm +nn[a+ am+qn no++ao¬o. (+o 0a¬a »++ 6n-+a
+±+a n++¬m ·--+ amm +nn[a+ aa++a). ·aa a.[+q a++
·aa ·aa+¬a n++++a.[ 0n+qa+m 6+c+m+a. a+ amm ·aa a.[
a++o+qn 0n+0m+a. ++a n.o+ +.+++. ·aa ·aa+ +n+0oaa++
0+++o+qn 0n+++nn+++ ¸+ +-oo am+ ¬a++a.[ 6+mn++++a.
nnq a+0nm amm a.[ ++ann 0n+0mm. »a0a a++ ·aa ¬+++o
0n+.. ++nn qo++a.[ 0n+qa+m am¬m +..++n n[++m+a. ·aa
n++.o+q +0a 5+++ ++a¬+ a[++ ++¬a+ +n+++a.
·aa a.oo +oo +++- a++a ·o+++. am¬m 5++qa+m 6++ooa.[
++nn 0n+.[ a+++a. ·aa +m+ m+++¬m¬+ 5[nno 6++++ 5+++++o
·aa+ ·a++m ¸.o+ a+m ·+m +[ao 5+++ ·aa+m 6++nna qa
+mn+++ 6+++++. ++m ·¬+ n++nn¬+ 6++++ 6++-. ·aa ·aa+
m+++¬m¬+ 5m++ +om+a. »m ++nn +oo+ 5++q. »m¬m +.o++n
0n+nam +oo ·+a.++o++m am0nm. ·aa ¸mma 0n++ao ·¬n+qa
¸om+a. ++m a0++ +nn++ 6++ooa.0.m amm +¬m+0+m. ·m+o am¬m
»a0a a+a+m ·¬a++ ·oa+++o an a0++ n¬a+ ·on+¬+ a[+++a.
·aa an+ a[o +m++ am 5+-[ ¬++aoa am+++a. ·aa am
+-+¬a0+ +o am+o+a n+++++ 6++-o++++a. ·a¬a +0a a.[ a.[
¸+ ¬+++o ·aa 5¬.¬+ a+o+a+m ·aa 5+a+ao m++a.n
0n+0mm. ·aa +m+ 5+-[ +-+¬a1a +o+ 6++-.+a. ++m 6++a+
+am amn¬+ »-+++ 6++-[ ¬+aa.[ 6aa0+ a+0+m.

+am amn¬+ »-+++ 6++-[ ¬+aa.[ 6aa0+ a+0+m.
·aa +-+¬a+ +n++ ·0+ 0++a ++m ¬¬a a.[ 6aa0+ a++
6++-o++0+m. ++m a++ 0a+++o am +¬o n+++ +¬++o ·on..+.
·aa 0a+a++ ¸oa++ am +¬omo¬+ ao++ ·on.. 5.+¬+n
n+++++a. ·aa »+[+¬a am ·+0+ 6++-[a++ 6a+a++ m++a..+a.
++m +-+¬a+ +n++ n+++0+m. ».0m 6a.+++o +¬o¬+ +0a 6++±+n
0n+..+a. am ¬+++o ·aa m++¬+ +a+++ ·aa +o+ +-+ao
m++a.0.m. ·a¬a 6+c+o ·¬-++ ·nno0+ ·aa +a »+.¬. am
a+++o +aan no+++ +¬a+0+m. ·aa+ m+++¬m ++++ +0a am+++.
·0+ 0++a am +-- am++ 6++-.+. ·aa +-+a+o +.oo+q
a+a+m ·¬a+++a. ·a¬a +t++ +.ooo 0n+.0.m. ·aa+ m+++¬m¬+
·aa++ an++a.[ ·aa a+nno am a+¬o ¬a++ 6a+a++ a+o0mm.
am ¬+¬+ 0a0o 6++-[0n++ ·aa+ »+++.oo ¬a++ ·aa+ 5aa
a++¬n 5m++ +++0+m. amm+o 5m1a 6n+m++ mo+ao¬o. ·+m+o
·aa+ »+++.¬. ·a++·a++a++ +ann ·aa+ nc+ m¬o++q
a[+¬o 6++[+0+m. ·-m ¬+ n.++ ·++ +n+ m¬o+a am ¬+
n..+a a¬++++ 6++-[ +a+++ +mnm. ·aa a.. 6n+ +++o ·¬a
5+-[a 0aoa +ma 0n++ a++m. am +++¬+ +.o ·aa+ n±+ +n
a++n+ ++a¬n +¬a++ ·+an+0+m. am 0+an--++ 5+-[ ++a ++o
·aa+ a++¬n+ q+++ q++ ++a 6++[+++. ·aa am m++¬+ ·aa+
a++0n+[ 0++++ ·m++ ·¬-+++a.

am m++¬+ ·aa a++no 5+++ a[++a.[ am
0+.¬. +ann+ 6++.±+0mm. ++m 0+.¬.
+anma¬+ n+++++a a-[a 6a.+++o ·aa
+-+¬a +o+ 6++-.+a. ·aa ¬++¬a a[++
mo 6++-. am a++no ¬a++ 0+++++
6++.±+0mm. ·aa am n++a ++anm+a. ++m
·nno0+ qm++ ·aa+ ++¬+ +++++o +++a.[
6a+a+++ +o+0+m. ·nno0+ am ¬+¬+ +0a
5n++ ·aa 6++nna qa¬+ am a+o+o 0++-o+
6++-o++0+m.
+n+ 0++a +a++ ·aa n+a+¬. ++.+ao ¬+¬+ ¬a++ ·¬+ ·aa+++
6++.±+0mm. ·aa »a0a n±+ +o+ n+mo 0n+.o++++a. ·+m 0a0o
am ¬+¬+ ¬a++ +.+a0mm. ·aa am ¬+¬+n no++ ¯0a-+a.......`
amm +[+++a. ¯++m ++oa n++ »m0m+[++m a+an 0n+0nm. ++m »m¬m
aa+nn a+.0.m. am+q +oo 0a¬o 5++q. »±+ nao +aa++++.o
man++o 0n++ +o++-a n--++o+a` amm ·a¬a +aa+++ ¬a+0+m.
·aa ·+nq+ +¬o++.om+a.
++m ma±++oo +mm ·aa 6++¬. 5+-¬.1a am ·+0+ 5m++n
no+0+m. ·aa »mnn am m++++0+ 5++++. ·aa n+mo¬+ 6a+a++
m++a..a+m ¸+ ¬+++o ·¬+ +ann ·+an+0+m. ·aa+ 5+a+a
a+++am a+++o ¸a++ +.+++. ·aa+ a++ 0a.¬. am m++++o
»++a.[ ·aa 5+a+¬a a+++ ·aa+ +.+a+m 5+a+ao am a+¬+
¬a+0+m. am a++ ·+o n..+a ·aa+ ».o+qa am+++a n+++++.
·aa +m 5+ 6++¬.+a+oa am +m+¬+ 5m++m+a. am m+a ·aa
n-¬. 6aaa++o +a+++. ¸+ no+++ am m++¬+ ·aa 6++¬.++q
5¬.+o 5+++ a[a+0+m. ·aa m++¬+n n+++0+m. ·++ ·nn+an
6n+--m m+++o+++ +--+ +++++. ¸--a n+nn.++o amm ·aa
+mm++o m++a.[ ·m+o 6++m0mm. ·aa ++nn+¬+n nnn n+nn..+a.
am++.. 6++-.a 5++q ·¬+ +a n--m+ na¬a nn++++ amm
6++m0mm. ·m+o ·aa 5m¬a n+++o +.+++a.
+mm++o m++a.[ ·m+o 6++m0mm. ·aa ++nn+¬+n nnn n+nn..+a.
am++.. 6++-.a 5++q ·¬+ +a n--m+ na¬a nn++++ amm
6++m0mm. ·m+o ·aa 5m¬a n+++o +.+++a.
·a¬a ++0+++n n[++a+n+++ ·aa ».an n++aa m++a.0.m. ·aa
6++¬.¬+ a+o+a+m am m++¬+ ·aa n-¬.+o ¬a+0+m. am a+¬o
»a0a nq+++a+m ·aa+ 5+a+¬a+ +¬a+0+m. ·aa +mm+++
mm++ 6++-o++++a. am+ m++¬+ a[++ ·aa »a 6++¬.¬+
++++a+m ·¬+ ·±qa 5±qa m++a.0.m. am n+++.oo 5+++
6++-.+¬+ a[++a.[ am »m¬+ +ann a+0mm. am a¬+++ +--¬+
6aa0+ a[++ 6++-.+¬+ +oono+++ 0n+.0.m. ·aa n-¬. ·+0+
»m +--¬+ 6++-[0n++ ·aa n¬a+o ¬a++ ·aa a+ n[++no
am 5[n¬n 0aoa +ma ·¬++0+m. ·aa +n+ ao+m+o +++m+a.
·aa+ +mm+ +¬+ +an.[ 5+++a +m +a a+++. ».0m ++m ¸nn¬+
+m++a.[ am 0+..+o ·¬+ +¬.++ ·+an+0+m. 5+-.+a+ +.¬a
6++1a 0n++ aoo+a +++++a[a amm ·m+o 6++m0mm. am+ +--
5m¬a a¬n+++ 6++-0. +mn+. ·+m+o ·a¬a ++nn[++ 5m6m++
+.¬a ¬+ n-- ·a¬a ·¬a+0+m. ·aa ¸mma 0n++ao n[+++a.
6aama +aa++++q ·nqn. ·+m+o am +--¬+ ·aa+ ¸.¬.+o
¬a++ 6a+a++ ·.o0mm. +o am+o+ao am 0a++¬+ am+q
a++nn.. no ·++++0+m. ·aa 5mn 0a+¬m+o 6+a+++a.
++m am 5[n¬n a¬+a++ ·¬++++ 6++-o++0+m. ·aa am¬m 5m++
·¬-++no 6n++++ +++ a..no0+ mm++ 6++-o++++a. ++m 0n+m
0a+++o 5+-[ 0n+a ¸0+ 0++++o +¬aa++¬+ ·¬.+0++a. am+ a++
am +--+o 5+++ ·aa n-¬.+qa0a n¬+n.[+ 6++-o+++
6++-.+++ qa0a n++a¬+ amm+o »-+ mo+++. ·aa
n-¬.+o+++ a+m++ 6n+±+ aa+++. ·aa +++++ +¬a++n 0n++
+.ooo n[+++a. ·aa +++oo 5+++ aoo¬+ +.oo n+++aa
»+++++.+++. ·anno +oan¬n a[++ ·aa m+++o +ta a.[
·aa 6+nn+o m++a.[a.[ +.o¬o a.[ a[+0+m. ·aa 6n.+.¬.
a[++ +m ».a¬n +++ 0n+++++ 6++-[ 6aoo amanm+a. ·a¬a
5m++ ·¬-++ ·aa +++o 6++m0mm. ¯ ¸--+qa n+nn.+0+.
aoo++¬+1a ++m n+++++0nm. am++++ + 6++c+a +++++++ 0a-[a`
amm 6++ooa.[ ·aa a.¬. a.[ 6aa0+n0mm.·a++++m 6n+-.+.o ·a++++m 6n+-.+.o ·a++++m 6n+-.+.o ·a++++m 6n+-.+.o
a±+a a.[+q n++++o ¸+ ·a++++m ·am 5aa a¬ma1.m qo0+nm+m. ·aa
¸+ +- a+++++q ¸+ +.¬a++m a.[+q a+a+m. ·++ a+++ao a±+a a.oo
a.[+++m 0n+m 5+nn++o ·aa ·±q a++++m ·a¬.m 0n+m +¬+nn+a. +o
0a¬a ·am a±+a a.[+q 0n+m n-- ·a¬a +.o++.[ a+a+m 6++oa+m. ·mm
·am 0n+m n-- ¸+ a-++++o++o ++anaa a[nn+++aa ·a¬a 6+o+++ a++
+nqa no1a 6++mm+m. ».0m ·aa a.[+q 0n+0mm. ++a +++++ +.+++.
»mmo+o a.on n+++0+m. »a0a +a +++a 6a+a++ 0+..+. 6a+a++ ++++
n+++0+m. +a+o ·++ a+++++m n.a ¸o+ 6++-o++++. ·aa 0++n+ao ++¬o
a++++ 6++-[ +nn+ qc+¬+ ·aa n-¬.+qa ¸.o ¸.o a[+++ 6++-o++++a.
+c6+m ·a+q amm +.++0++ 6+++ao¬o +mmo n++a ++anm+a. ++m +mmo+
qaa+o ¸.o +mm n++++¬+ +-[a..+a. ».0m ·aa n+a+¬.++o ·a¬a +o+
6++-[ am¬m 0++++ a+++a. am ».an n.n. amm +[±+++. ·aa ¸+ n+++
q+oo amm+++q 5±+ a++ +` amm 0+..+a. ·aa+ +-am ¸+ a-++++o++o
0n+m a[nn+++ 6++m0mm. ·aa ++ a+0+m amm a.[ ·aa+m++.¬a
6a.+++.¬a »a0a 0n+m+a. ¸+ a-++++o++o a±+a a.[+q a++ 0n+m
+¬+++ a.[ ·aa 0n¬+ +n++ +tm ¬n+¬+ +++ +++0o. a+±+ a+a+m
6++ooa.[ ·aa a.[+q 6+mma..+a.
++m +¬.+qn 0n++ +++0o. a+±++ 6++-[ ·aa.a 6++[+0+m. 5+ »m+q+ ++m
a+¬+1a +0+ ¬a+++ 6++a amm a.[ 5±+ 6++c+a 5+. »m++.. 6++c+a 0n+
0a-o 5++q` amm a.[ am ·++o ·a++++a. am¬m0+ n++++no ¯+ 5m¬m+q
»mmo+o am¬m mm++ n++++ +++` amm 0+..+a. ·a+ amm +¬o++.o0mm. »m
n6+-.a +++.¬.1a 5¬+nnnn 6++mm +++ amm 0+..+a. 5o¬o amm
+¬o+¬++0+m. 5++ a++a +aa 6+-[ 0n¬+1a +a+ 0am ++++qa 6+++ 0a-.+a.
»m+q ++++ amm 0a-mm+oa 0+.+o+a. ++++?` amm 0+..+a. ++m ++ amm a.[.
¯++m 6n+an¬a+on ++a+m ¸+ +.¬a1a n+++++oo. 5m¬m+q+ ++m m+o
+.¬a++ +t+++o +mm n++++++0+m. ++m ·¬+ +.. +mm mm++ n++++ 0a-[a.
++m ¸--a 6+++ a+.0.m` amm ++oo aa++ q¬n++++ 0+.0.m. ·aa am++
0n++ mm ++a+q ++an+ 0n+.[a.[ am¬m »a0a a+a+m +.[a+¬o a.++ a.++
5±oa n.++o 6aa¬a+ +++ ·¬ann+ 0n+o ·¬a+++a. ++¬a 5mn ·+++++o
·a¬a 0++++ +.+0+m.
5+a+a ·++ ·¬n+qa +¬a+0++a. ·aa 0n++ »mm¬o ++++a.[ +a +0a+.¬.
a[++ ·++ 6++a n.+¬+n 0n+..+a. +a-¬. 6a+a++ q¬n++a.[ am ·+0+
a++ ·a++++a. m+o+a+ ++.+¬+ n++++ ».0m am +-- am++ 6++-.+.
·a¬an n+++0+m. ·aa n.+¬+n n+++++ 6++-o++++a. am ¬+¬+ a[++ ·aa
0++ao ¬a+0+m. ·aa am n++a ++anm+a. ·a¬a am ¬+++o 5m++ am
a++0n+[ 5m++ ·¬-+0+m. ·aa+ 5+-[ m¬o+a am a++no n.[ +++++. am
¬+¬+ a[++ ·aa a++¬n +++++ no0+ ·aa +-+¬an n+++0+m. ·aa +m+
+a++ »+[+¬a am »+[++q ·++o 6++-[ a+++a. am+q amm n--a+
amm 6+++ao¬o. ·aa »+[+ao ¸+ »++ +.¬a+a 6a+a++ m++a.0.m. ·aa
+m+ +++¬+ 6aa0+ +.om+a. ++¬a am +++¬+1a +.o ·aa +++¬+ 6++.[+
6++.[ a¬a++o0mm. am ¸++ +--+o n.+¬+n n+++0+m. ·++ 6aa¬a++++
·aa+ +++om »+[+¬a +m+ a+++qa a[++ »nc++ 6++-o++++a. ·0+ 0n+o
++¬a ·aa »+[+¬a am a+++qa a[++ ÷nn+ 6++.±+0mm. ·aa+ 0ao
»+.¬. ++¬a am+ +a »+.¬. ·aa++ ÷nn+no ·aa+ ·¬.¬+ ++¬a am+
·¬.¬+ ·aa++ +ann+ 6++.±+0m+a. +¬.++o 5+a+a ·¬. a+a 5oo+ao
++a+-a++ 5++0++a. ·a¬a mm+++ n++++a.m am ·¬+¬+ 5m0aoa ·.++
mo+ao¬o. ·aa+ ¸+ m¬o¬+ a+o+a+m am m¬o¬+ ÷nn+ 6++.±+0mm. a+.+
6n. ¬m+qaa 0n+0a+a amm am¬m 5m+++a. ·a¬a nmm+o ·¬-++no0+
6n.¬m+qa 6+m0nm.

6n.¬m+qa 6+m0nm.

·a¬an no++ +.ooo +aa0mm. ·aa +.+6+mm am+++o
·++ nc+ 6a+¬+ 0aoa +ma ·¬++++. ·nno0+ ++¬a
+.ooo n++++ ·aa a+ n[+0+m. ·aa+ ».anm ÷[
am¬m 0aoa 0aoa ÷0.nn++. ·a¬a +m++ 0++a amm
m++a..no am m++¬+ ·aa a++no ¬a++ »++0mm.
·aa+ ao+ +nn¬a +o¬+ +nnn+ 0n+o 6a+a++ ++++
6++-[ 5.+ +nn¬a +++.¬. 5mnn+ 0n+o am a+++qa
5m+0+m.
am +++¬+ ·+m a+ ¸.a.[ am a++o+o ·¬+ am ·¬+ ++a a¬+ +++0mm.
·nno0+ am m++¬+ a+nno 5n++ ·aa 6++nn¬a +++0mm. ·aa+ a+m
mma+a am a++o+o +.+a++ 5++++. ·aa ++¬o a+++ am¬m ÷nnano 6++mm+a.
am m++¬+ ·aa n-¬.+m ·+0+ 6++-[ 0n+0mm. am m++¬+ ·aa 6++¬.+o
¬a++ ÷0.nn+a+m ·¬+ +++ a+++ +++0mm. ·0+ 0a¬a am ¬+ ·aa+ n-¬.
0a.oo 5+++ +mnn nn+¬a 0a+++ 6++-o++++. am m++¬+ ·aa+ ann
6++¬.+q a+nn ·¬+1a ++++ 6++.±+0mm. +¬.++++ ·aa+ n-¬.¬+ ·++1a
a++nn+ +¬.+++. ·aa+ n-¬.+m 0a0o am a+¬+ ¬a++ 0aoa +ma
0+++0+m. ·aa mm++ 6++-0. ·¬+ a+nn+nq »+a n--m+a. ·aa+ ¬+¬+
·+o+++ a[++a.[ ·+o am »+[+¬an n+++ ¸+ m++a.0.m. am +++¬+
+aa++ +.o ·¬+ »a++a ++qa+ 0n+o ++++ 6++.±+0mm. ·aa+ mm+o +++a
·++++++ 6++.±+++. ++m ++++ 6++-o+++¬+ 6n+m++ mo+++ ·aa am +++¬+
+aaa.[ ·aa a+¬o ¸..+ 6++.±+m+a. ·aa ¸.o+ 6++-o++qa 0n+0+ ·aa
a+¬o1a 0++++ ++++ 6++.±+0mm.
·....·...0n++a.++++++...... 5nn ·+ ¸.[.+ amm +++a.. no0+ ++++ 6++.±+m+a.
6a+¬++q ·o+o ¸+ n++. 6++-.a 5+nn++++ 6++mm+a. am++ 6a+¬+¬+
6a+a++ +ann ·¬+ a[+0+m. 5+++m m+o +.¬a amn++o anno 0n+[a+ am0n
6+++ao¬o. am +a.+¬+ n+++ 6++-. ·aa ·¬+ am+q ·-a+++a. 5nn 6+o
amm a.[ a-[a n[+++ 6++-[ am++++ +++++ +.+++a. ++m am +--¬+
n++ amm ¸.oa.[ ·aa +m++o am m++¬+ 5m++a++ ·m+++a+m am 5[n¬n
+t+++ +t++ 5o+++ 6++-o++0+m. ·aa am mo¬+1a m+¬+1a a+o+a+m am
+++o 6n++++ +++a.[+ 6++-o++++a. ¸+ »++ +a. +om »¬ann+o am a++
·++ +nn+ qa+++qa ++an+ 6++-o++++. a±+a 5+a+ ».ana +¬ann+o
a+++++ 6++-o++++. ++m ·aa a+ +++++ 6++-[ 6++c+a 6+a. a[+0+m.
+- a+++++q nnq 5nn++m 6++a 6+c+++0+m amm 6n+ +++ a..+a ·aa.
++±+a am++ +++mo 0n++ ¸+ ÷.+m ++nn qo++a.[ +a ¬m+qa 6+m0n+a.
·++ 6++a n.a ·nno0+ ¸o+ 6++-o++++. ·¬+ n+++++ 6++-o++qa 0n++
a-[a am +-- am++ 6++-.+. ·a¬a am +--¬+ ÷nna+m 6++m0mm.
·aa ·¬+0++[ qa+¬+ 6o+o ÷nna+ 0n+o ÷nnm+a. ·[++ +mm
a-++++o++o ++±+a »++ +.¬a 6++++n0n+a. ·++ ao0++¬a n+++++ 6++-[
·+o a++ 6aa¬a+ +++¬a 6aa¬a+ +++1a 6+++ aoo+ 6n+++m¬a +mm
6++0++a. ·aa +oo ++n+0++[ am+q +oo ¸(¸)++¬ann+ ++++a. ·mm m+o
·a+q 6++++ 0++-a 0n+6+oo+a a±+a a.[+q a++ ¸+ +mmo ++a+a.
++¬a ¸+a++qa ++0++a a+++no 6+mm +++++¬+ mo++a.[ a+0am. ·aa
+-am oao a+a 0n+6+oo+a ++m ·++ n++0a 0n+a+ +¬.+++. ·am ++an
o+.o+q 0n+m+a ++±+a 5+-[ 0n+a a±+a ++a¬a++.o+¬a 6++.±q0a+a.

5m.+6+. +++o 5m.+6+. +++o 5m.+6+. +++o 5m.+6+. +++o
5m.+ 6+.oo +-n++a 0+¬a n+++¬+ ·o++ 6++-o++0+m. ·n0n++ ¸+ 1¯
a++¬.+ aa+++++n 6nnn 6n--m an+a +--o n..+. ».0m ·aa+ +.6a+o
·.+++q am¬mn nnn+ an+±+¬a am+ ·¬nn0mm. n+o+q ·aa ¸+ 6+-[ +mm
++.+a +a++ n+o ·¬nn 5++++a. ·aa+ a.oo 5m.+ 6+. 5o¬o ·+m+o ·aa
5m.+ 6+. +0n+q 0n++ ++m n+o ·¬nn mo1a. +.6a+oo 6++.+++ a±+a 6++.+n
0++o ++++qa a¬+ 0n++ a..+. ·aa 5+nn+ a±+a o+o+++ ¸+ +mm
a-++++o +t+a 5++qa. n¬a+ +-nm ¸+a¬m +++nn+nq 6aa+++q 0n+a+++
a.oo 6n++ 6++oo a.[ ·a¬a n++nn+n+++ 6+m0nm. 6++oo 0n+qa 6n+m+ ·aa
anno 5+nn+a amm +nn¬m 6+++ 6++-[ 6+m0nm. ·aa ·aa+ a.[ ·.+¬+
++ao¬o. ·+nqn n+o++ ¸+ 6++..om ·.+¬+ +++ ·±0+ +±qa+ma ·aa a++
·±0+ +++nn+++aa am++++++a. ++m ·±0+ 6+mn+a ·aa 6++mm ·0+ 6++..oo
¸+ ¬¬a n+ n--0mm. ++m ·±0+ +.ooo 6+a. a[+++ 6++-o+++ 0++a ·aa
·++ 6++..o+q 0n+m n-- ++m a++a..¬+ ·n++ 6++-.+a. ·aa am¬m a+¬o
¯.1c+q 6++..o n++++oaa ¸+ 6+a+6++moo +++nn+++ 6++oo+++++a.
++m +o+++++o 0+++¬+n n+++0+m ·+ õ.1c amm ++.o++. ¸ +. amm +++a.[
n++¬m+qa 0n++ qa+++a.[ amm.a 5+++ 6na. 0+.¬.1a »m¬+1a
a+.o+6++-[ 6nn+¬a ».an n++aa ·o+++ 6++-[ ++o+ ++.¬.1a »+tm ¬n++
++¬+1a a[+++ 6++-[ ·++ 6++..o+q a¬++0+m. ·aa n±+ +o+ +++ +.o
a+a+++ +n+++++a. ·±++++ a++n 6n--a n±+ +o+ +++ +.o++nn+++
6+++ao¬o. ++m ¸+ 0.nao 0n++ 5+++a.[ a++o 0++++ +-¬- ¬a++no0+
+++++ 6++-o++0+m. ·n0n++ 0++a ¯.|¯ a++o aa+++ ·aa a++ 6++-o++++a. ++m
¬+¬+ ++.o ¯++m ++m` amn+ 0n+o ¬+¬+ ++.o0mm.
·aa n±+o+ +++ +.o+++++a. ·+nq 6n++++++ 0n+o n± +o+ naaa. ·aa
6aa¬a n++ 0n+.o++++a. n±+o+ naa++qaa+o ·+ +.++++ 6+++++. ·aa+
++++qaa+o ·aa+ +a0a» 6+++++. ·aa+ a++n+a ¸+ 1õ ¬+a 5++qa. ++m
·a¬a o[+an n++nn¬+ ·aa ·n++ 6++-.+a. ·+m+o am+ n++¬a¬+ 6++c+a
»++++ ·aa+ m++¬+n n+++0+m. +o¬+ 6+a+++++ 0n+o ·+mn nmm¬+ n++ m+a.
¯·o+++ o+q` amm am++qa +¬m+++ 6++-0.m.
¯a0o+ ++». 6+++ 6++c+a 0o. ·+.[` amn+a. ·+ n+a++oo. m+oo ».+++±+
amm 6++oo am mmm+o 5+++ 6+++¬++ ++.o0mm.·aa a++ am mm0m ·a++++a.
++±+a ++nn+¬. ¸.+ n--a.[ +¬++++ 6++.±+0m+a. 5¬.+¬.0+ 5m.6+.oo
++o+ 0»++¬+ 6++oo ·a¬a a+aa+0+m. ·n0n++ ·aa ·aa+ ++m. n++¬+ +0a
+an a..+a. ·aa qm++ a[+qa 0n++ ·aa+ m+++¬m +0a ++++ ·aa+
+a0a¬» +mn++ ++.o++. ++m n++++a n+++++++ 0n+o 5+++a.0.m. ++±+a ¸+a¬+
¸+a+ +mn++ a++++++ 6++-o++0++a. ·aa+ n+a. ¬o¬n nnn ++m a+aa 0+.+
ao¬o. ++±+a ++nn+[ aoo+a mo++a.m 0++a )c a-+++ 5++++. ·aa a.[+q
0n++ 0a-[a ++¬a+q a. n--0a+a amm 6++mm+a.
·aa+ a[ ¸+ ·¬+ a-++++o +t+++o 5+nn+++ 6++mm+a. »±+¬an 0n+o ·a++m
6n-+a 5++ 0++++o 0n+n+ 0+a 5o¬o. ·+m+o +±+ am+.0a 5+++ ++¬oo
0n+±+ amm 6++m0mm. (·a¬a 0+aa 0+.+ ·aa a.oo +++a 5o¬o. ·aa o0a+a
n--++a ·aa ¸+ +++++a+m 6n-.) m+oo am++aa nmm+ am+. +±qa+nq+
+aa++++a. (6»a.................)
·a¬a +.o+ 6++-[ am ¬m+qa +¬a+0+m. ·++ ·¬n+m 6aoo+ 6aa++++o ¸+
6n-0-+[ +m+++ 5+nn¬+ a-- ».an +o+++n 0n+m+. ·aa »mmo aa+++
a+¬+ n+++++ 6++-o++++a. ++m ·aa nmm+o 6+m0nm. »mmo+o a++ ++nno
·aa+ m+++¬m nn++ am m+++o ·o+++. ·aa+ m+++¬m¬+ a..a.. amm
a-++a.[ ¯·¬. a+±+ +a n++n0n+a` amm ·¬a+0+m.
a+¬+ n+++++ 6++-o++++a. ++m ·aa nmm+o 6+m0nm. »mmo+o a++ ++nno
·aa+ m+++¬m nn++ am m+++o ·o+++. ·aa+ m+++¬m¬+ a..a.. amm
a-++a.[ ¯·¬. a+±+ +a n++n0n+a` amm ·¬a+0+m.
++±+a 5+a+a a++ 0++n+ao ·a++0++a. a±+a 5+-[ 0n++qa 6++c+ 5¬.6aa
5++++. ++±+a +·a ++++¬+ 6++c+a q¬n++a.[ 0n++ 6++.±+0m+a. a±+a+ 0n++
6++a n++a ++an++. ·aa+ n++m ¸+ ++a ·a¬a mm¬a+++ ++n+n n[+++0+
5o¬o amm 6++mm+a. ·m+o 5aa +++++ ·a¬m ++n+n n[++ao¬o amm 6++oo
·aa n++m 5m6m++++0++[ ¸oa..+m. 5+++m +oo +a+a amm n++++ ¯»±+¬an
0n+o ·a++m 6n-¬-a.[ ¸on0n++ aa¬+q+++m am+ a+a` amm ·aa +-+¬an
n+++++ 6++ooa.[ ·aa ·+0+ 0n+0mm.
·aa+ ¬+¬+n no++ ++m 6a+a++ ·aa+ 6++¬.0a0o ¬+¬+¬a++ 6a+a++
a+o0mm. am+ m++¬+ ·aa+ +m++o ¬a++ am+ »+[+a+o ·aa+ +m+¬+
6++c++ 6++c+ a+o0mm. ·aa+ 6++¬.+o+++ am+ ¬+ ·aa+ ».anm 0a0o
+++++ ·aa+ a++n0o a++ +mn+. ·aa ·aa+ +-+¬a +o+ 6++-[ 6a+a++
+++a.+ 6++.±+m+a. am+ »+[+¬a ·aa+ +mm±+a0o n+++ ·aa m+a n+++aa
m++a.+ 6++.±+0mm. ·aa+ +mm±+¬a m++a.[+ +¬a++n 0n+m am+ »+[+a
+++a ++nn+n+++ ·aa+ +.++a+m »+[+a0o 0+m n++ a+++. am+ »+[+a ·aa+
»+[+a ¸m¬n6++mm a.++ +-¬.no++ a¬a++.+ 6++.±+m. ++m ·a¬a
6++c++ 6++-o+++ no0+ ·aa+ n.¬a¬+ 6a+a++ +¬a++ 6aa0+ a[+0+m.
·a++m nana6amn ·aa+ a+nnm 0a0o am+ ¬+ a+o+a n+a+ 6++.±+m. ·aa
0++n+a0o ·a+++ 6++-o+++ ++m ·aa 0a0o an ·a+++ 6++-[ ·aa+ »+++.¬.
·aa+++ 6++.±+0mm. ·aa+ 6aa¬a nn+ ·aa+ m¬o+¬a ++±++ 6++-o++++.
++m qm++ ·aa+ +a0a»o m++¬+n n+++ m++a..a+m nmm+o ¬+¬+ ¸.o
·aa+ nn+¬a +ann+ 6++.±+0mm. ·aa+ nn+ 6++c+ 0++++o am ¬++o 5++++.
·¬+ a[++ am ».an0o »++a.[ 0++n+ao an+0+m. ·aa+ 6n++ m¬o+a 5+-[a
nna- +o+o 5++++. ·aa ·an¬n ¬+++o a++» n--n n-- +oo nnn++
¬a++++++a. ·aa+ ++an+a +n+++ a¬+++n 0n++ 5++++. ·¬a +¬a++n n.[ ¸+
5+-[ +mm a+.±+a 5++qa.
++m am m++¬+ ·aa+ a++nm a+++0o n++++ 6++-[ am+ 5+-[ ¬++a+oa
5+-[ m¬o+¬a1a a+.+ 6++.±+0mm. +n+ 0++++o ¸m¬n +¬a++a+m ann+¬+
n¬m++ 6++-o++0+m. ·0+ 0a¬a am+ +-- 6aa0+ a++ a++¬++ ++.. +o+++
6++-o++++. ·aa a+ an 5+++ ++m ·a¬a a.[ 5n±+a.[ ·aa ·++0o
·a+++a+m ·aa+ n+a+¬.¬+ 6++c+a 6++c+a++ 0a0o »++++0mm. ·aa+ ac+a
n+ 6a++ 6++¬.+o am ¬+¬+ ¬a++ a+o+ 6++-o++0+m. ·0+ 0++a ·aa am
0+.om m+o n..¬m +ann+ 6++.±+m+a. ·aa am+ 6na. 0+.¬. n..m +annn
6n+m¬a+oo+ao +a++ an++a.[ am a++n0o ·aa+ ¬+++o a+.+ 6++.±+m+a.
·aa ¬+ am a++n0o n..+a am +-+a ++m++0a +o+ 6++-[ ·¬+ +++++
6++.±+m. ·aa am++ am »m¬+ +anna.[ am+ ».o¬+ n+++++a. ».o¬+ +aa+
6++-o+++ am+ am 5c+ +o¬+ n+++++a ·aa+ +-+a ·+mm 6++-.m.
6n+m¬a+oo++ ·aa+ ¬++a ·¬+ 0a+a++ +ann+ 6++.±+m. ».o¬+ a.[
6aann.. am+ +-- 6+cq++++ am++ +mn+. ·aa ·aa+ ¬++a+o ·¬+ ¸+
5+-[ +mm +.¬a+a 6am¬a+++ a+oa.[ 0++n+am ¬+. n++++o 6+a++ n[+++
6++-[ am+ +--¬+ +¬a+++ 6++.±+m+a.

·aa am+ +--¬+ a++o aa+ aa+ +¬a+++ 6++-o+++ 0++a
am+ ¸+ ¬+ ·aa+ +¬o mo¬+1a am ¬+ ·aa+ m+¬+1a a+o
·a+q 5mn+¬++ 6++[+++ 6++-o+++m. +n+ 0++++o ·aa am+
+--¬+ +¬ann¬+ +m++a.[ ·aa+ n+a+¬.¬+ »+++++ 6++-[
·aa+ +++¬+ +anna.[ am 0a0o an 5+++ 6++-[ am+ +--¬+
·aa+ qa+o +++++ 6n++++ano ¬a+++ 6++-[ am¬m +a++
6++++ 6++.±+m+a.++m 0++n+a0o +++++ 5+++a+m ·aa+ 5[n¬n
am+ 5+-[ ¬++a+oa 5m++n no++ ·a¬a 0aoa +ma ·¬+a+nq
»+a 6+++ 6++-o++0+m. ·aa+ ¬++a 5+-[a am+ 0++¬a
5m++a++ nnn+ 6++-o++++a.
·aa am¬m +a++ 6+++ 6++-o+++a+m ·aa+ ».¬o nmn++a++ a¬a++ ·¬+++
6++-o++++a. ++m am+ m++¬+ ·aa+ a++n++q a+++o am m++¬+n
n¬+nn+nq a+++++ 5++++. +n+ 0++++o ·aa ».ano+++ a++¬a+ +a+a
aa++ 6++.±+++. ·aa+ +++a[a +++a am ++++qa 0+.[+ 6++-o++++. ·aa
+++++ +¬a++ 0++n+a0o ++++ 6++.±+m+a. ·a¬a 6a+a++ 0++n+a0o n[++
¬a++a+m ·aa+ n+a+¬.¬+ 6a+a++ +anma m+n++o 5n±+0mm. +n+ 0++++o
·aa am¬m n++++a+m 0++n+a0o ++a+-a++ +.+++a. ·aa+ a++¬a no++ ».an
am+qn 0n+¬+ ann++. ++m ·aa ».anm 0a0o an n[+++ 6++-[ am+ 5[n¬n+
6++c+a »++++ am+ +--¬+n no++ ·aa ¬++ao ¸nn¬.+0+m. ·aa am+
·¬+¬+ ·n++ 6++-[ ·¬+ a[++ ·aa+ qa+o +++++ ¬a+++a. ++m ¸+
6aoo++++ ¸+ ·m++a 6++-[+0+m. ·+ +++ amm ¸+ 6++o+o »a0a nq+++.
·+an++o 6a+ 6a+a++ ·¬+++ am+ 0a++¬+ ¸a6a++ no+++ ·+an+++
6++.±+0mm. ·aa+ qa 6++c+a ¬+..++ 5++++. am+ +-- ·aa+ ·o+ +a++o
0n++ ·onn¬+ amm+o +mq »-+ mo+++. ·aa am¬m 5m++ ·¬-++no +-+¬a
+o+ 6++-[ +++++ 6++-o++++a.
m+oo 6++c+a 6a+a++ 0n+++ 6++oo +..¬a 0n+.. ·aa 6++c+ 0++++o 0a+a++
0n+++ 6++oo ·¬-+..+a. ·aa 6++oa¬+ 0a+ a+++++ a-- ·aa 6++ooa¬+n
0n+o 0a++¬++ +.o+ q¬n+++ 6++-o++0+m. +¬.++ +..++o amm+o ·aa
6++oa¬+ aoo+a 0+.[+ 6++-o+++ mo+ao¬o. ·+m+o ¸+ n++ n+¬m++ 6+++m
am ++¬+n no+++ 6++-[ ¸±+ ¸±+ no +.¬a q+++ 6++.±+0mm. · · amm
mm++ 6++-[ am+ a+¬+ ·aa qa+qa n+++++ 6++.±+0mm. am+ ·o+ +--
+a+++ 6++-o+nn¬+ amm+o »-+ mo+++. am+q ·+ a.[ amm 6++++a +.
amm+o 5on¬+ +m++ mo+ao¬o. am+ +-- ++±+ n¬a+ ¬+++q ++an a+a
a¬+ ¸+ n++ 6+++m 6a+a++ ·¬+++ 6++-o++0+m. nmm+ ·nno0+ ·aa a+ ++++
n[+0+m. ·aa am¬m ·¬-+++ 6++-[ am +mm++o m++a..+a. ++¬a n+o+q
·a+q m++a.0.m. 6++c+ 0++++o ++m am++ ·aa ¬+¬+ no++a+m ·a¬a
+.oo+q 5m+++ 6+m0nm. +.ooo a±+a o¬o ·[++ ++a ++¬o +++a +++a a¬+
6++.+++ 6++-o++++. ++¬o+o ·aa 6+a n--+ 6++-[ a.[+qn 0n++ a..+a.
·[++[++ ++.+ao ++±+a n++ n+++q amm o+ ++++ 6++-o++0++a. ·++
5m¬a++m ·¬na++m nmm+ ++±+a ·o++o +++++ a±+a ++0+++±+¬a n+++
6+++ 6++-0.+a.


0++a+ q.o 0++a+ q.o 0++a+ q.o 0++a+ q.o
++m ¸+ 6n++ +anm+q aa.o ·+ 5+++m0nm. a±+a +anm+o 0a++m
amna+ a++a-. 0a¬o+¬a +am++ a++n++. ·am ¸+ 0++a+
6n-¬- +o++-a n--+++++m. ·aa aoo+ 0++an 6n-+¬an 0n+o
·a+++ 5++++a. ·am. nn0a++m a++a++ ·am+ a¬ma1.m a±+a
a.[+q ·o++o a+a+m. m+m m+oo ·a¬a n++++ ++ao+++ ·a¬a
anno++a+ ++a+-a++ n++++a. 0a-[a amm +o++m a++m +-+a.
am+ a¬ma¬+ ¸+qa 6n+m6+oo+a ·a¬a(am»+) ¸nn+ 0n+o+++m
+nn¬m n--+ 6++a0am. ·aa+ 6aa¬a a++na 6++m++ 6++¬.1a
·+mn q-o1a a0+0++ 6+++ ¬a+++. ·aa qm++ + a[+qa
6n+m6+oo+a am+ +-+a ·aa+ »++6+.[+qa0a +nqa. +o
0a¬a+ao ·aa ·¬+ n++++a n+++++++ 0n+o 5++++++n+a. +o
0a¬a ·aa am¬m a±+0+» n--++++o+a. +o 0a¬a ++m ·aa+
+-amm 6n+a amn++o ·aa+o ¸mma 6+++ mo++ao 5++++++o+a.
·a¬a ¸++ 0a-[a amn +ma ·mm +¬n 0ama 0n+o 5++++.
·a++a+ n-o¬+ ¸mm+q am¬m ·¬a++++++++a. am+ a¬ma+q
++aoo++++o ++m a.[a +m++++ 6+m0nm. ·±0+ 6+mn+a ·aa
a.[a +m+++ 5++++a. ·aa am ·++o a++ ++++¬+ am m+++o
n+ +nn 6++o amn+a. ++¬a +.oo+++ 6++c+a ++++¬+ a[++ ·aa
+mm±+a 5+-ooa 0+++0+m. 5+++m +oo ++ma amm a.[ am
¬+¬+ +0a 5n++ ·aa +m++oa 6+c+oa 0++++a.[ +nn 6++o
amm 6++m0mm. ·aa ¸mma 0n++++ am+q 0aoa 0aoa 6+++
0a-[a 0n+o 5++++. ·a+q +aa +mn+++ 6++1a ·m+o ·aa
+¬+nn+ qa+¬+ +¬+nn+ 0n+o 5++qa. ·aaa+ 6am¬a++m q+o.
·+n+¬.+o 0a++m ·a++a++ »a0a a+++m. ++m 5n6n+m++m a+++
0n+o ++.o+ 6++-0.m. 5±0+ 5+++ ++nn.[.[ 0n+±+ 0++. ++m
·a++a++ 6aa++ 0n++ 0a-o+++q amm 6++ooa.[ ·am a¬ma
am»+a.a a0++ 6++ooa.[+ 6+mn+m. ·am 6aa0+ 0n+m+a ++m
0n++ am»+ n++++o ·a++0+m. ·aa am¬m0+ n+++++ 6++-o++++a.
·aa 6++¬.+o 6ama++ ¬+¬+ ¬a+0+m. ·aa ·¬+ +.oa. ao¬o.
·aa +++o a+¬+ ¬a++ ¯am»+ »mm am+q 6++an no++++q.
»mm+o ++m ++++++o +t±qa0+ 5oo. am a¬ma¬+ 6++[a
0n+6+oo+a »m¬m 6++[a+ a+++ 5++q. ++m +o++-a n-n+++q
mmm+o »mm n++++++++o »m¬m+++m +o++-a n--++n0nm. 5nn
¸mma qnc+ 0n++oo. ++m¬ 6++oo am»+` am0nm. ·aa ·nno0+
·¬a++++ 5++++a. ·aa+ 6aama am+q aa±+a..+. ¯+ 0a++¬m
a.[ a+ 0a-o+ ·a++ao¬o. + 5±0+0+ 5+. ++m ·±0+0+
5+++0nm. ·o++o ++a +++++++o+a. »m n++¬+q nn0a++¬+q
».0m ann+[ n-0nm` am0nm. ·aa ¸mma 0n++ao ¬m+qa ¸om+a.


·a¬a 6++.+++ ++¬a ·++ ¬m+qa 0n++
++¬a+ ++++0mm. ·aa ·++o 6+mm ·a¬a
5m++ ·¬-++ ·aa 6+nn +mma ++q »+[
amm ·aa m+a n+++ m++a.0.m. ·aa +mm
6++-o++qa 0n+0+ ·aa+ n++a n++ n-o¬+
+++¬+ ·aa+++ 6++.±+0mm. ·aa+ »+++.¬.
·a0a +annm+a. ·aa+ n+a+¬. ++.+¬a
ot++++a.[ +a+o +ann a[+0+m. 5n0n++ ·aa
6aa¬a +n nn+aa 6aa¬a +n n+mo1a
·-++++++a. ·aa+ +a++ +nnaa 5+-[a
·aa+ nn+a+qaa+o 6+++++.
·aa+ ¬+¬+ a[++ am 0+.oo ¬a++ 0+.¬. +anma+m ·aa.a
6++m0mm. ·aa ++m 6++mmno0+ 6++++a. ·aa ma±++oo +mm
6++-[ am 6no¬. +anna.[ am +a+¬+ +0a +annm+a. ·+ am
++oo am+++.+++. am ++¬o+ +t++ ·¬+ 6aa0+ +ann an+0+m.
·aa am ».o¬+ n+++ am +--¬+ ·aa ¬++o a[+++a.
·¬+ ·aa +++++o 6aa+o ¬a++ a++o++o +++a.[ ·aa a+++qa
¬a++ +¬a+++a. am+ a¬ma+.a 5+ 0n+o +-- ÷nn+ 6++oo0am.
·m+o ·aa +o 0a¬a am+++++n+a. ·a+q a++ amn+o ¸+
a+++++m ·o+». ·m+o 5aa am +--¬+ no+++ 6++-[ 6o+o6n+n
a+++ ÷nn+ 6++-o++++a. ·aa+ ¬+¬+ a[++ am ÷++o ¬a++a.[
am 5[n¬n ·¬+++ ·¬+++ ·aa a++o q++0mm. am +-- ·aa
6++-¬.+ qa¬++ 6++.[+ 6++.[ a-[a +m +++q+q a+++. ¯·...
am»+ ·nno+++m... noon n.+ao 5m++a++ ¬a+++ 6++a` amm
+++0mm. ¸+ +.¬a ·+ +an 6aa0+ a+++. ·¬+ n+++ 6++-.
·aa ·¬+ a[++ a-[a ·aa a+++qa ¬a++ 5m++n no+++a. +n+
0++++o +.+a+m am +--¬+ 6aa0+ a[++ ·aa m+a mma+a
0+++0+m. ·aa am+ 0n+oa 5+-¬.1a 6a+a++ a+o+ 6++-o++++a.
·nno0+ am +--¬+ ·aa ¬++o a[++ ·..+ 6++.±+m+a. 5m¬a
6++c+a 0a+a++ ·.[ amm +++0mm. ·aa 0a+a++ ·aa ¬+¬+
mm¬a nm¬a ·¬++++a. ·aa+ ¬++q 6+a. 6++[nn+n+++ ·.o+
6++-o++qa 0n++ ·o++o +--¬+ a++o ¬a++ ÷nnm+a. +n+
0++++o am a++ ·aa a+++qa n+++++. ·aa ¸+ +a1a aa
·++ao a+++qa0a am±+m+a.
·aa+ ¬+ 5+-¬.1a no++ ·a¬a 0a0o amnn0mm. ·aa+ +m++o
am m++¬+ ¬a++ m++a..no ·aa+ nn+ n.o 5+-¬.1a no++
·aa+ ¬+ a¬++qa n++0+m. ·aa+ m¬o+a 5+-[a n++amm
6aa0+ +a+++ 6++-[ a++m. ·aa+ 6am¬a++m m¬o+o+++
+om¬a++m ++an+¬an n+++++a am a++o a++o on++. ·aa+
ao+ m¬o¬+ am+ ¬+++o a+o+a+m ·aa+ 5.+ m¬o+o m++¬+
¬a++ 0+++0+m. am +++¬+ 6aa0+ +.o +a++ +mn ·aa+ 0++a+
+nn¬a +.o+ +.o a¬a++o0mm. ·¬+ noo+o 5m++a++ +o++no
a+++qa0a ·¬+ 5m+0+m. ·aa+ +oma+m ++an+a 6am¬a++qa
a¬+ a++o ¬a++ a¬a+0+m. ·aa+ nn+ 6++++¬+ +ann
6n+m¬a+oo+ao ·¬+ +¬oaa+++ +ann0mm. ·aa+ 6am¬a++m
a+n¬n a+o+a+m ·aa+ n+mo+qa0a ¬+¬+a.[ ·aa+ a+++¬a
a+o0mm. ·nno0+ ·aa+ »a 5+a+¬a a+++ am +.[a+o+o ·¬+
0aoa +ma ·m++0mm. ·aa 6a+a++ mm++ 6++.±+m+a. ·¬+
n+++ 6++-. ++m ·aa+ +.+a+m n+mo¬+ +ann+ 6++.±+0mm.
·a¬a +n+ ¬a++ ·aa n-¬.¬+ +++++o +¬a+++ 6++.±+0mm.
·aa am +¬o¬+ ·aa n-¬.+o ¬a++ ·m++n no+++
6++-o++++a. +n+ 0++ ++++m a¬a++..+o ·aa+ n-¬.+o+++
0+m +++ ·+an+++. 6n-+¬a 5+m+o ++m ao+ amm a+-++n+++a
amm ·n6n+m++m n+++ 6++-0.m. 0+m a++n a¬o+q aam ++m
nn++ +¬.++n¬+ a[a+m. ·nno0+ aoo+an¬n1a »nc++ qo+0+m.
·a¬a nmn++a ++an+ 6++ooa.[ ·aa+ ÷++n.o 5+-¬.1a
+++++o +++0mm. ·aa+ ÷+¬+ a+++ ·aa+ aoa++¬o a-++
·+an+0+m. 6a+a++ am +++¬+ +.o ·¬+ ¸+ +.¬a +++n n+++0+m.
·+m a-a am+qn no++ao¬o. ·nno0+ am++ ·aa+ ++¬o +t++n
no++no ·aa+ nmnn++o am +--¬+ ¬a++ 5[n¬n ·¬++++
6++.±+0mm. ·aa+ m¬o+a 5+-[a noma 5oo+ao ·o+
6++-o+++m.
·a¬a mm n++a ++nn ·aa+ n-¬.+o +--¬+ ¬a++ ¸+ ++¬o
+t++n no++a+m q+++ 6++.±+0mm. n[+++ 6++-[ 6+++ 0a-[a
0n+o 5++++. ·a¬a +o++o nmnna++ n[++ ¬a+++ 6++-[ ·aa+
÷++o ¬a++ aman aman 5o+0+m. ·aa+ m¬o+a 5+-[a +o++o
++++ 6++-o++++. ·a¬a ++nnn 0n+.[a.[·aa+ ++¬o a+++ am
+--¬+ n-¬.+qa+o ¬a++a+m n[+++ 6++-[ 5[n¬n ·¬++++
6++.±+0mm. ·aa+ ¬++a 5+-[a am+ nm nn+¬+ a+o+
6++-o+++m. nmm+ ·aa am n.+¬+ 0++++a+m ·aa+ ao+
+m++o am +¬o¬+ ·m++n no+++a. am 0a++¬++ +++qn no++
mo++ao 6a+a+ 6a+a+ amm +++m+a. ·aa 6++mm¬+ +++o a+±++
6++aa+ao am 0a++¬+ ·nno0+ 6a+m6++m n--+ 6++-o++0+m.
am 0a+++o a++ am +--+o+++ ·aa n-¬.+q ++man+ ·m+.
am am+o ¸+ ++n+ ann..+. ·aa am+o anno0++? ++++q+ 6++1a.
·aa +o++o ·nno0+ +++ a+±++no a++ no++ n-¬.¬+ ++.o+
6++-[ +.+++a. ++m n++¬m+qa 0n++ am m++¬+ +ma+ 6++-[
+¬o aoo+aa 5m+++ 6++-[ ·aa a.¬. a.[ 6aa0+n0mm.
6aa0+ma 0n++ ·aa 6++mm+a ¯a-. n++m. nn0a++¬mn nnn.....`
amm 5m+++a. +-onn+ ann+[ n-0nm am0nm. ·aa amm++o
++a+-a++ ¸0.+oa++ am »+.oo m++a.[ a.[ am¬m 0++n+a+q
5m+++a. 0++n+ao am¬m 5+++ a.[ ama+ an 5+++ 6++-[
am¬m +.+a+m ·aa+ »+[+a+o m++a..no ·aa+ m¬o+a+o am
m+++o »++m+a. ·+m a¬aa+o am +-- a-[a am++ 6++-.+.
·aa ¬+¬+ a[++ ·¬+ 6++.[n n++++qa no 6++m0mm. ·aa ·¬+
6++.[n n++++a.[ 6++mm+a¯ 5m¬a 6++c+ 0++a 5+++.[n 0n+±+.
n++m 5oo++ 0++++o +anm ++n+++q` amn+a. ++¬a ++ amm
6++ooa.[ am m++¬+ ·aa+ a++n+q a+++o n¬++0+m. (a+
»±+a +nn¬m+q)


6n+--a 6n+--a 6n+--a 6n+--a 6n+--a 6n+--a 6n+--a 6n+--a
6+.0n+o nn+ca mo+++a ++m 6o++++ ¬m+qa +¬a+0+m. ·++ ·¬n
6am¬a+++ 5++++. am o+++¬+ +n++ am .a¬o a[+++ 6++-[ +a+
a[++n 0n+0mm. ·±0+ am + 0+.¬. 0ao+o 6a+a++ +ann a.[ am
a0+.¬. 6a+a++ +ann0mm. ·¬+ +±++o 0n+.[ a.[ am nn+
6++±+¬+ nmm+o a.o +anna.[ am n+mo¬+1a +ann ·¬+1a
+±++o 0n+.[a.[ +a+ a[+++ 6++.±+0mm. ·+ 0oca +a+ ¬a
amn++o +++++a++ qa+++o+a. ·++ qa+++ +--+ am a++¬a no++
÷.++ +.++ ».ano n..+a »o amm 5++++. am ».an ¸+ »++
+a. qa+oo +mn++ 5a+ 5++++. +++m 0++n¬n ¸+ ¬+++o a.o
a[++ ·¬+ am a++no ¬a++ +¬++qa a¬+ 0n+.[+ 0+++0+m. am
m¬o+a 5+-[a 0++nn +¬++o +¬+++ 6++an 6am¬a+++ 5++++.
m¬o+a a.[a 6am¬a++++ 6++-o+++0+ +a+ am ++an+a a.[a
+oma+++ 6++-0. 0n+m+. ·nno0+ +-¬- +o+6++-[ 0++n¬n am
a+nno ¬a++ 6a+a++ a+o+no 0+++++ 6++-o++0+m. +n+
0++++o 0++n¬n 6++c+a +0a 5n++ am 6+++++n++o ¬a++
0+++0+m. 0n+m a++a ·¬+ 0+a n--++++ no++o ·+ 0n+o.++
5++++. ao+ ¬+++o 0++n¬n »+++no am 5.+ ¬+++o am ao+
m¬o¬+ 0+++++ 6++-o++0+m.(+-¬- +o+ 6++-0.).
am+q n++++oaa +a+ +n+qa +++a 0+.[ 6a+a++ +-¬-+ +n++
n+++0+m. ·±0+ ¸+ 5aa 6n- nmm¬+++ no0+ am ».a¬n 0aoa
+ma ¸+ n++¬a n++++a.[ ¯a++` amm a.[ qa++++ 6++.±+m+a.
·a¬a ++m m+o n+++++o¬o. +o 0a¬a ·aa n+.am+m
a¬a++[a+n+++ a+++++o+a. ++m +--¬+ no++ am 0++nn +¬+¬+
+ma a.[ ·a.m 0n+++ 6++[+++ 6++.±+0mm.
·aa ·aa+ ¬+¬+ +.o ¯» ·a ac+. ++m 5±+ n+.am+m a¬a++.
aan +.+0.+a a+nm` amn+a. ++¬a n+o+q ·aa+ ¬+¬+ no++ ¯»
·a +c+m. ++m 6+.0n+o a¬a++[nm` am0nm. ¯+±+ n+++. »±+a
¸+++a n+++++o¬o amm 0+.0.m. ·+nq ·aa ¯++m 5±+ n+++
0a¬o+q ++man+++ a+++++nm. 5±+ +.o+oaa ¸+ +anm+o
0a¬o 6+++nm. 6n+m+ 0n+a+n+++ 5±+ a++ n+.am+m a¬a++nm`
amn+a. ¯+±+ an n--.c±+a+` am0nm. ·+nq ·aa ¯5oo +c+m.
am oaa0++. n0n+ n-- ¸+ a++a ·q+. ·+nqn nnq +aa+++m
5+++m` amn+a. ¯aaaaa ++a+ ·am +. 0.. n-- +±+` amm
0+.0.m.


·aa ·aa+ 6++a++m n+++ m¬o++q 0++nn
0n+..no0+ am n++a ++an ¯++m ·aa +. ¸+
a+a+++q 0ao++ ¸0+ na.[o 5++0+m. ++±+ 6+-[
0n+a 6oan+m +0o+m+n a++++0++a. ¸+ ++a ·a
6++mm+ ·aa a.[o ·a+q +o++-a n-- moa
6+++++++±+ amm. ·m¬m+o+++ ++±+ n+c+.0.+a`
amn+a. ·a¬a n++++ n+++na++ 5++++. ¯0.+m. 6a+n
»±++q +oo ¸+ 0+annm. +¬.+++ao+ 0n+++a+`
amm ·m+o n[++0mm. ·aa ++±a amm +¬o¬+
·.oa.[ ·aa+ m¬o++q 0++nn 0n+.[+ 0+++++
6++-o++++a. ·aa+ m¬o+a am¬¬.+¬+ a.
6++c+a 6n+++. +mn++ +m++ +o++ ++an+a +.+++o
+mn++ +.o+ 6++-o+++m.
++m ·aa 0++nn 0n+[a¬+ n+++++ 6++-o++0+m. ·aa am n++a
++an nmm¬+++ a.[ amm+0+ a+++a. ·aa+ ».ano+++ 0++nn+
+o++ +--+ +o++o +a+ +a+++ am+++. a±+¬.+ m¬o+a
5+-[+qa ¸+ 5c+ 5¬.6aa 5+++++qa. ·a¬.+ ++++++n¬n
amm+o »-+mo+++. ·aa am +--+qa0a ·aa aan+¬+ n+++++
6++-o++++a.
·aa »+[ am »+.¬. 6++..a.m am+ a++ 6a+a++ +n++
6++-.+. a±+¬.+ +++q+a ¸m0n+[ ¸mn++ +.onno++ a¬a++o+
0n++ ·a¬.+ +o++ ++an+a am m¬o+m 0ao m.o+ 6++-[
+a++++. ·a¬.+ 6am¬a++m 5+a+a+o ¸++.a 6++[++ 0n++ am
».ano ¸+ am+++a n++a¬+n 0n+mn +o+nn ann..+. ++m ·aa+
n..±+¬a am 5+ ¬++a+oa +nn 5m++ ·a¬a am ».0o+[ 5m++
·¬-+0+m. ·aa+ ++++ ++nm am +mm++o 0a++ 0a++ +++++.
·aa am+ n..±+¬a 6a+a++ ++++no0+ 5m++ ·¬-+++o
a±+¬.+ ++a+m+a ¸mm.m ¸mm »++ »++ ++a+ +¬+ »+a+++++.
ac+ am+ m¬o¬+ ¬++o no++ ++++no0+ am+ a¬+++n 0n+m
++a¬n n+ao n+o +nnn+ 0n+o 6a+a++ 5m++ 5m++ a..+a. ++m
am+ +¬o¬+ nmm+o a¬a++ +++++ 6++-o+++ 0++a ·aa am
+m++o ·aa+ »+.¬. ¬a++ 6++c+a 6++c+a++ +0a 5n++
m¬o+m 5[++o ¬a++ ·m++ m++a..+a. ·aa+ ao+ ¬+++o
am+ ao+ 5¬.¬+ no++no am+ 5.+ m¬o+o n+++++ ++a¬n
+o++ +o++ »nc+m+a. ++m am+ ¬+¬+ a[++ ·aa+ m¬o+¬a
6a+a++ ++++ ++++ +.a a.0.m.
·aa am +++ a.¬o 6a+a++ noo+o +o++no ¯+c+m. 6o++++ ¬m++
0n+0a+a` amm 6++ooa.[ am+ ¬+¬+ no++no am¬m 6o++++
¬m+qa 5m+++ 6+mn+a. ·±++++ 6nc+o ·aa+ .a¬o 0n+.[a.[
am¬m 0++++ n[++ ¬a++ a.[ ·aa qm++++ (¬+..+o) a++ ¸+
¬+¬+ am ++a+mo ¬a++ n¬m++no am ¬+++o am m¬o+¬a
a+o+no am 6++nnao m++a..+a. ·aa+ +m+++¬+ am 6++nna
qa+o a.[ ·¬+ 6am¬a+++ 0++-om+a. ·nno0+ ·aa+ 5+a+a
am ».o n++aa 0a+++ 6++-o++++.
·aa am++ am 6++¬. 5+-[+qa 5¬.+o ·aa+ m++¬+ n¬++++a.
·0+ +a+a ++m am ++¬o +mn++ ·+o a+++ ·a+q aaa.0.m.
·aa am+ ++a+m 0ao »+.¬. ¬a++ 6a+a++ m++a..no am+
5+a+¬a a+++ am+ +a.¬. +-[ 6++-.+a. ·aa 6a+a++
mm++no0+ am+ +a.¬. 0aoa +ma +++++o +++ +++ +¬a+++
6++-o++++a. am+ ».an ÷.+++ 6++-o+++ +a+a am+ ++a+m
+.+a+++ 6++-o++++. ¸+ 6am¬a++m 6n--m +++q am+ ++a+mo
a¬a++o+ 6++-o+++ 0++a am+ ¬++a 5+-[a am+ m¬o+0a+[
a¬a++o+ 6++-o+++m. ·aa ·aa+ noo+o am+ +a.¬. 6a+a++
+o++ 5m++no am+ +.+a+m qa+o 6n+±++ +¬+ +¬a+++
6++-o++++a. am+ +++qa ·aa+ ++a+¬m1a +¬a +-[a. +a++++.
5+a+¬a a+++ am+ +a.¬. +-[ 6++-.+a. ·aa 6a+a++
mm++no0+ am+ +a.¬. 0aoa +ma +++++o +++ +++ +¬a+++
6++-o++++a. am+ ».an ÷.+++ 6++-o+++ +a+a am+ ++a+m
+.+a+++ 6++-o++++. ¸+ 6am¬a++m 6n--m +++q am+ ++a+mo
a¬a++o+ 6++-o+++ 0++a am+ ¬++a 5+-[a am+ m¬o+0a+[
a¬a++o+ 6++-o+++m. ·aa ·aa+ noo+o am+ +a.¬. 6a+a++
+o++ 5m++no am+ +.+a+m qa+o 6n+±++ +¬+ +¬a+++
6++-o++++a. am+ +++qa ·aa+ ++a+¬m1a +¬a +-[a. +a++++.
».0m ++m ¯ac+ 5nn am. 0+-` amm a.[ 6nc¬+ a.[ am+0+m.
·aa am++a++ 6nc+o a++++ 6++-[ n[+++a. ++m ·aa+ qa+o
m++¬+n n+++ ·aa+ n..+¬+ 5m++n no++a+m am+ +++¬+ a.[
·aa+ 0+m +.oo 0+m qo+++ 6++.±+0mm. am+ +++qa ·aa+
+a.[a ¸m0n+[ ¸mn++ a+a +-¬. no+++ 6++-o+++m. +n+
0++++o ++m am++ 6++-[ 6nc+o õ) 6n+++mo ac+0ao n[+++
6++-[ ·aa+ qa+o ++¬a am+ qa+o ·aa ++a ++-+
6++.±+0m+a. a±+am mm+o +o++ ++++ ++nm ·++ ·¬n+qa
¸o+++ 6++-o++++.
ac+ ·aa+ +.+a+m a+¬o am+ qa+o +¬a++ 6a+a++ ·.o+
6++-o++++a. am+ ÷++ ac+am m+++m 0a0o ·nno0+ ·+++++o
+mm 6++-o++++. ·aa am¬m +¬a+++ 6++-o+++ +a+a ++m
·a¬a +¬a+++ 6++-o++0+m. ++±+a ¸+ »++ ·m +a.±+a
·nno0+ ¸+ +ooo 6+-[ a+±+++ ·onn¬+n 0n+o ¸+ +.¬a+o
5+-[ 0n+a ++a +-[ 6++-o++0++a. +¬.++o ++m ·a¬a
0+++++a+m ++an n[+++ 6++-[ ¸+a¬+ ¸+a+ m++a..no 6++c+
0++a +.+0++a. nmm+ ++±+a am++ +a+ a[++n 0n+0m+a. ·±0+
++±+a ¸mn++ +.onno++ m++a..a+m ¸mn++ +a+ a[+0++a. ++±+a
+a+ a[++ mo+++a ac+ ·aa+ .ao+o am¬m +¬.++ a.[ ·aa
+¬.+++ 6++-.+a. ac+ ·aa+ n+++o+++ nn+¬a a[++ ·-+++a.
++m ·a+q 6++++ 0n+.[ 6+on n--0mm. ++¬a +±++o
6++ma++++ a++¬a no++ »¬.¬+ am+ n+++o 0n+.[a.[ 6aoo+
+ 0+.¬. ·-+0+m. ·0+ 0++a ac+ ¸+ ¬...+m 6aa¬a +o+
naa¬+ ·-++ 6++-o++++a. ·a¬.+ m¬o+a 5+-[a ·++
naa¬+ 6n++++ 6++-[ a+n 0n+a+ 0n+o 5++++. ++±+a »¬.+a
·-++ 6++-.nm »¬.+a ++±++ao 6am¬a+++ ·¬-+++ 6++-[
¸+ +a.a a.+ao 6++.+++ m++a.0.+a. ac+ ¸+ 6nm¬m a[++
·aa+ 0n+m +an¬+1a +.6a+o ·.+¬+1a am++ ++++a. ·mno+++
5mma¬+ ¸+ 5+-[ a+.a++ a±+a »na 6++.+++ a++n+.


++++ 6++[++ ++a ++++ 6++[++ ++a ++++ 6++[++ ++a ++++ 6++[++ ++a
am 6n++ ++++. ++m am n++¬.m n±++o 5+++0nm. am¬¬.+
n++mm 6++++++++ ¬n+m ++++a a±+ +.0a 5+++n+m. ·am
5c+m++± ++0o»o ¬nmo 5++ no++n+m. ·am 0++a +¬.+qa
6n+m6+oo+a ».a¬n 0a+ ·a. n-- +oo+ +.[aa+++
¬a++++++m. ·a¬+q ++0o»o +¬n+ 6n-+0a+. 6++.+n 5++q amm
¸+ nn-. 6++oo+++m 6+++ a+++. ·nno amm++m ¬a+++++n+m
amm ·n+ ·ao.m ++++++0+m.
a±+¬.+ n++¬a ++a +¬o+o +mm6+++ ¸.¬. 5+++n+. ·+m
+oa »a0a qa+nna++¬a ¸.o +mm n++++o+a. 5¬+nnnn am
n++m.a no m¬n 6++oo 5+++m0nm. ·a+a 0++a 5o¬o amm
+a+a++ a++++. ¸+ ++a +.am± ++++ +oo+ a¬a++oa.[
qa+nn+n+++ n++¬m+qa 6+mn+m. ·am »a0a 6+mm ++¬a
+++++a.m 6a+a++ ¸o+ 6+mm ++a ¸.¬.+o am +-¬- ¬a++
amm +.++n+ amm n+++0+m. »a0a ++++ ÷......÷.....÷ amm a+o
·o++no0+ ·am+ +o +n »ma¬+ 6a+a++ +ann ++ao 0n+..+m.
·am+ +-. +o ·am+ ·-.6a++¬+ +aa+ 6++-[ +mn+. ·¬++
+-.a.m am¬m ·n++a0o am n+a±+a 5+-[a »++++ 6++-.+.
·am ·am+ + 0+.¬.1a +ann a.[ 6ama ·-.6a++0++[ +n¬n
+n++a.[ +--+ +nana a¬+ +++++ 6++-o++++m.
6++c+ 0++++o ·am ·-.6a++¬+ +ann ·am+ 6a+ma.+ qc¬+ am
+-++q+ ++.o a+++ n¬.+++m. ·+ ·¬+ 6an+o ·[a qo+++m
0n+0o 6a+a++ +aa+o++. ·am+ 0n+oa 5+-[a na¬a++++q
n¬.+qa 0a+++a 0n+0o 6+-[ n++ma noma 5oo+ao 6++±++
6++-o++++. +--+ naa+ +nan++a ·am +.o+o 6++c+a
6++c+a++ a[++ qa++++ 6++.±+m+m. 5¬.++¬.0+ ·am +-¬-
+o+no0+ ·am+ +o¬+ 6a+a++ a++» n--+no0+ qa++++m. +n+
0++++o ·am qa+nn¬+ +m++a.[ ·am+ a¬+++n 0n+m +o¬+
¬++o 5m++a++ no++ a+¬+ · amm +n++ no++no0+ 6a+a++
·..+ 6++.±+m+m. ·am+ 5.+ ¬+++o ·am+ a++n0o ¬a++
6a+a++ a+o+ 6++-o++++m. +n+ 0++++o (¸+ )c 6+++m.) ·am+
¬++m 0a+a +¬++o+++ am++ 0n+qa a0++n0am 0n+o ·++++++.
¸+ 1c 6+++mo ·am+ +o ++qa+nq 6+o+++ 5++++. a++ n++++
a++ 0++++o ·am+ ».an 6a+a++ +o++a ·+ ¸+ +o+¬n+
6++[+++. ·am+ a++ ¸oan+a 5o 0o+± »a n+1a a+¬mn 0n+o ¸+
a..o n+++++.
·am +--+o no++ ·am+ ¬+¬+ +ma a.[ a-[a qa++++
6++.±+m+m. ¸+ n++ +a.++o ·am .a¬o a[++ +¬.++a.[
·am+ »¬.¬+ a++++ 6++-[ 6aa0+ a++ 6++-o++++m. am+
n+mo am¬m ·n++a0o +.+a+++ 6++-o++++. ·am+ +o¬+ anno++a+
am n-¬.+q ++ ++.oa. 0a-[a amm am+qa0a ¸+ ·¬+
0++mn++ (aoo+a ¸+ 6+++mo +.++ +anaa). ++m +c6+mm ++¬a
a.[ +t+ ¸on 0n+0mm. ·am am¬m ++0++n n.o+++ a++n0n 5o¬o.
·mm 5+a 0++¬. ++oa+m++o +++++ 6++..++ 5++++. ++m ¸+
6aoo+ ¬+..+m + 0+.¬.1a ¸+ 0++..+m a0+.¬.1a ·-++ 6++-[
+a n++nn+n+++ 0++n+ao ·a++0+m. ·0+ 0++a ++++a ·±0+ a++
·a++++m. +a+o ¸+ +a+++n n+.o ¸o++. +o¬++m 6n++ 6+++ao¬o.
+mn++ 6++nn¬a1a +a0a¬»1a ++.o+ 6++-[ ·o+ 6++-o++++a.
·¬+n n++++a.m +++++q ÷0.ma¬+ amm+o »-+mo+++. ·am a+a
+.+++++ 0n+o am¬m ¸+ +.¬a1a n+++++ao +a¬+0+ »nmn n+++++
6++-o++++m. 5+ ++m +oo +a+a amm +¬m++ am+ ¬+¬+ ·am+
6++¬.+o ¬a++no 5++ +o¬+. 6n++ amm amm 0+.0.m. ·am am
¬+¬+ +.o a.+ao ¯·+ a++..... ++++ ·mo...` amm 5m+++m. ·am+
a+¬+ ¸+ a++o 6n+++ a.[ am ¬+++o ·am+ +o¬+ no++ +++++
6++.±+0mm. ·am ++an +mm ¬+++o++ amm 6++oa+ 0n+o ¸+

·a++++m. +a+o ¸+ +a+++n n+.o ¸o++. +o¬++m 6n++ 6+++ao¬o.
+mn++ 6++nn¬a1a +a0a¬»1a ++.o+ 6++-[ ·o+ 6++-o++++a.
·¬+n n++++a.m +++++q ÷0.ma¬+ amm+o »-+mo+++. ·am a+a
+.+++++ 0n+o am¬m ¸+ +.¬a1a n+++++ao +a¬+0+ »nmn n+++++
6++-o++++m. 5+ ++m +oo +a+a amm +¬m++ am+ ¬+¬+ ·am+
6++¬.+o ¬a++no 5++ +o¬+. 6n++ amm amm 0+.0.m. ·am am
¬+¬+ +.o a.+ao ¯·+ a++..... ++++ ·mo...` amm 5m+++m. ·am+
a+¬+ ¸+ a++o 6n+++ a.[ am ¬+++o ·am+ +o¬+ no++ +++++
6++.±+0mm. ·am ++an +mm ¬+++o++ amm 6++oa+ 0n+o ¸+
++an n++¬a++o am¬m ÷[ a++m+m. ·am ·-. 6a++0+ 0n+.ao¬o
amn¬+ am+ ¬+ »-+++ 6++-.+.

++++ am n++a ++an ¸+ ¬+++o am¬m
5m++no am ¬+++o am+ a0+.¬. 6a+a++
»++++a.[ ·am+ ¬+¬+ am n+mo+m 0ao
¬a++ +++++ 6++.±+m+m. 5¬.++¬.0+
n+mo+m ¬+..+o ·am+ a+o+¬a a.[ am+
5+a+¬a 0aoa +ma++ ·¬+++ ·¬+++
a¬a++om+m. ++m 0++n+ao am ++¬oa+++ am
n-¬.¬+ +++qa mm »+¬a¬+1a ·a¬+q
6++[+0+m..
·am ma±++oo +mnno am+ n+mo¬+ ·0a++0++[ +ann +++o
¬a++ a-++ a.[ ·¬+ +aa an+++m. ·am am++ +mm 6++-[
·am+ 0++.¬+ +ann +o++0o 0n+.[ a.[ amm+0+ a+++m. ·am+
+o¬+ a.o am ¬+++o no++ ·+m ÷.¬. »-++0+m. ·am+ +o+m
0++¬o +aaa.[ ·¬+ am +++++o +++a.[ ·¬+ a+++qa a[++
+¬a+++ 6++.±+0mm. ·am ·..¸..·..¸..o..o amm +mm na¬a ·m+
·amm+ nonn+ 0n+o mm++ 6++-o++++m. ++m ÷nna 0a¬o¬+
+m++a.[ ·am.a 6++m0mm ¯am¬¬.+ 0a¬o ·m nmm+o ++m a+`
am0nm. ·am ¯÷nn +.[a ¸+++o+a..........¸+++.[a ÷nn+o+a` amm
++++o+q+ ++++o+q+ n+.¬o n+o+ 6++-0. am n-¬.¬+ na++
6+o++m+m.
·a¬¬.+ +o »a0a nq++ +a+a am+ n-¬.+m 5+a+a ao+
a+++ aa a..+. ·am+ +o »a0a 0n++ am ». +a++ao 0a+++
6++-o++++. ++m am+ ++o+¬a a¬a++ ·am+ ÷+¬+ 5m++a++
+nnn no++no0+ ·am+ 0++¬a 5m++a++ no+++ 6++-[ +-.
++¬a+qn nm ¸+ +oo 6++a¬+ ·¬na+++ 6++-o++0+m. ¸+ n++
+a. ++.[q++o+q nnq +++¬+ +0a n[+qa+m 0+.0.m. ·a¬m +0a
n[++ ¬a++a.[ ·am+ +o¬+ )c n+¬++o ¬a++ am+ qa+o
+++++ 6n++++a no ¬a++ am+ mm n+++¬+1a ·+o ann0mm. ·+
n++ amm nq++ am n-¬.+o ·nn ·o+++. ·am+ )c 5c+ qc+
am qa¬+ +oo ¬+..++ ·++++. ++m 6++c+a 6++c+a++ 0aoa +ma
·¬+++ ·¬+++ am »a +a+++q a++» 6++[+0+m. ¸a6a++
+.¬a1a ·¬a ·am+ +o+o »++a 6n+m+a am+q 6+++++ 5mna
ann..+. ++m ·a¬m ¸+ n++ +a.a a¬+ ¸.o++n0nm. ·a¬¬.+ +o
m+o n++++no0+ +oma++ a¬+++n 0n++ 5++++.
·am am¬m ma±++oo +n+n 0n+.[a.[ am nmm+o a++ n-¬.¬+
nmnna++ ¸+++ 6++.±+m+m. ·am+ ¬++a 5+-[a am 5[n¬n
no+++ 6++-[ am¬m mm¬a nm¬a ·¬++++. ·am+ a+.[ 0n+oa
5+-[a am nm 6++¬.+o ¸±+ ¸±+ 5o+++ 6++-o+++ ·0+ 0a¬a
am m¬o+a 5+-[a mm¬a nm¬a qo±++ 6++-o++++. 0n++a
0n++a amn +¬o+q a++ ·am+ +o 6aa¬a+¬m 6aa0+nn++. ·+o
6++c+a am 6++¬.+o aa++ n+ n+ amm n¬+0n+o ¸.o+ 6++-.+.
·am +¬.++++ ·am+ +o¬+ 6aa0+ a[++ a[+¬o 6++[+++m.
·am+ +o¬+ am+ a+++o +++ ¸.o++++ ¯0+m+o++ a+¬+` +¬a++
·am+ +o¬+ +am n--0mm. ·am am¬m ¸+ na¬a 0n+o ·am+
¬++ao a+++ 6++-[ 6n.¬m+qa ·¬a+++ 6+mm ¸+ 6n-¬-
5+-[a am nm 6++¬.+o ¸±+ ¸±+ 5o+++ 6++-o+++ ·0+ 0a¬a
am m¬o+a 5+-[a mm¬a nm¬a qo±++ 6++-o++++. 0n++a
0n++a amn +¬o+q a++ ·am+ +o 6aa¬a+¬m 6aa0+nn++. ·+o
6++c+a am 6++¬.+o aa++ n+ n+ amm n¬+0n+o ¸.o+ 6++-.+.
·am +¬.++++ ·am+ +o¬+ 6aa0+ a[++ a[+¬o 6++[+++m.
·am+ +o¬+ am+ a+++o +++ ¸.o++++ ¯0+m+o++ a+¬+` +¬a++
·am+ +o¬+ +am n--0mm. ·am am¬m ¸+ na¬a 0n+o ·am+
¬++ao a+++ 6++-[ 6n.¬m+qa ·¬a+++ 6+mm ¸+ 6n-¬-
anno6+oo+a ++n+n n[++ 0a-[a ·nno6+oo+a ++n+n n[++m+m.
¸+ ++a ·am ++0o»o ·am+. no+qa ¸+ 6n-¬- ·¬a++ a++
+-0n+a 0++++ +n+a 6++0++a. +o 0a¬a ·a++a 5+-[ 0n+a
6++1a 6n+m+ am¬m ¸.o 5+++ ao0++ a[+++ 6++oa+m.
+++++++m+a ++±+a ·¬+ 0n+.[+ 6++-[ a±+a 0a¬o¬+
6++.±q0a+a.

+mm a.[ +±+++ +mm a.[ +±+++ +mm a.[ +±+++ +mm a.[ +±+++
·mm ++m am +mm a.[+q ¸+ 5+-[ +mm a++a +a+++ 6+m0nm.
·±0+ ·aa n++ a+++0++[a n++ 0++n+0++[a +++++ 6++-o++++a.
aoo+a ¸+ ·++a ¬n+ 6++[+++o +++++ a[a amn+a am+q+ 6++1a.
++m ¸a6a++ +.¬a1a ·aa a.[+q 0n+m+a ·aa +- mm++ am
n+++.om 0ao ++m 5++qa. ¯am 6n+c+++ a.oo+++ no 0n+
a+++++n+++a ·+m+o ++m a+ao¬o` amm 6+c+ +a+a+0+m. ¯amm
a. ·a±+++m+ m+++a` amn+a ·aa. ¯·6+oo+a ¸mma 5o¬o.
»mm no++++0o ++0m 5±0+ 6+-[ a+aa+ a+0nm` am0nm.
¯n+a++o¬o. a[±+. a++a+ ++nn.c±+a+?` amm ·¬+0++[ 0+..+a.
¯5ooo ++++ n++q+ a++a+ 5++++ 0n+[` am0nm. ¯a+±+. a++ ¬.m±
0.naa ».+++±+` amma.[ aoo+ ++nn+.¬.1a 0a¬++0o ¬a+++a.
n+0++[ 5+++ ++m aaaa amm ++nn.+ 6++.±+0mm. ++m ·¬+0++[
++nn[a¬+ +++++ 6++-o+++ ·aa n.¬a m+++¬m¬+ +nm+ +0a
n+++a.[ am mm0m a++ +mn+a.
·aa+ ¸[++a+m m+++¬m »++6+.om +[¬a a.[0a a¬n+++
6++-o++++. ·aa+ 5+-[ n++ m¬o+a ·++ ac+a +n
»++6+.[+qa +.++ +a++++ 6++-o++++. ·aa+ »++6+.om 0ao
5+-[ 6++m+++¬a1a a±0++ +- +¬a+++qa0a 6++¬o++ a..+a.
·+m+o ·aa+ +a0a» +mn++ 6+++++. aoo+a ++an+ ++an n++++
·0+ +++q+++m. amn+oa 5+-[ +mm a++±+a a+aa 5oo+ao
+.+++o ¸+ ++q 6+++++. ·a¬a n+++++ 6++-o+++ no0+
0++n¬n+o ¬+¬+ ¬a++ ++nn.[ mo++a.[ ¬+¬++ +maa.[
·aa+ m+++¬m++o +¬.++a.[ na++nn.. ·aa+ n[+¬+ ·¬n+qa
+¬a+0+m. ¯0n++ am++++ ++++.[ 5+±+. ·¬+ aoo+a +ma
·[++a.[ a+0nm` amn+a. ¯+¬n+ 0++a a[++++o. ++m +t±+.n
0n+0nm` am0nm.
++m ·++ »mmo ¸+++o ++nn.. ++nn+[ +ann+n+++ +.++ +.++
+++0+m. ·aa n++++a aoo+a +ma ¬a++a.[ »a0a +¬a+++a.
·a¬a ++m ++ann n++++ao¬o. ·aa nmm+o a++ ·aa+ 6+c¬+
am m+0++[ 5m++ ·¬-++ ++++no am 0++¬a 5m++ ·¬-++n
no+++a. ·aa+ m¬o+a am m++o ++±+ +++a.+ +a++++. ·aa
a.o am +mm+++qa 0+++qa 5¬.nn.. 5.++o 6aoo++++ ¸+
m++a +++a.[ +o ·¬+ a+++¬++a 6++mm+a. am 0++¬a a.[a.[
·aa+ m+++¬m¬+ »+an 0n+.[ a.[ ·aa+ »++6+.¬. +ann
an+++a. ++m ·aa n++a ++an ·aa+ m¬o+¬a am 5+¬++a+oa
a++n no++ am a+o 0n+m 0n+++o a+o+ 6++-o++0+m. ·aa ¬+¬+
0a0o 6++-[ 0n++ am+ 0+. n..¬m +anna.[ am+ a++n mo+¬a
·aa+ 6n+m a+o+a+o 0+++a.[ ·aa+ m++¬+ am 6+c+0o
++++++a.

a.o am +mm+++qa 0+++qa 5¬.nn.. 5.++o 6aoo++++ ¸+
m++a +++a.[ +o ·¬+ a+++¬++a 6++mm+a. am 0++¬a a.[a.[
·aa+ m+++¬m¬+ »+an 0n+.[ a.[ ·aa+ »++6+.¬. +ann
an+++a. ++m ·aa n++a ++an ·aa+ m¬o+¬a am 5+¬++a+oa
a++n no++ am a+o 0n+m 0n+++o a+o+ 6++-o++0+m. ·aa ¬+¬+
0a0o 6++-[ 0n++ am+ 0+. n..¬m +anna.[ am+ a++n mo+¬a
·aa+ 6n+m a+o+a+o 0+++a.[ ·aa+ m++¬+ am 6+c+0o
++++++a.

++m ·a¬a 5m++ 6+c0++[ 6+c+++
·¬-+++o ·aa+ m¬o+a am a++n mo+o
»++ »++ am+qa ·a+qa +o+n¬n »-[
n--++. ·aa ·aa+ m++¬+ +nm 0a0o
»++++ am »+.¬.+ +aam+a. ++m am+ a+¬+
6a+a++ +n++ ·aam 5+a+¬a am a+++qa
a[++ »nc+0mm. ·aa ·aa+ ao+ ¬+¬+
+0a 5n++ am »++++m +o¬+ 5m++ +++++a.
·¬+ ·aa+ ¸+ ¬++qa ·.++ mo+ao¬o.
·aa am¬m 5m++ +.o0o 0n+.[ a.[ ·aa
·a++++a.
++±+a +.ooo ¸+a¬+ ¸+a+ n++++no0+ ».+++++++0++a. ·aa+
».ano ¸+ ac+a +n n+a+¬. a.[0a 5++++. ¸+ »-¬a+0o ¸+
.+n 6oa - +aa 6n--++ ++.+ ++++a. ·aa ·aa+ 5.+ m¬o¬+
5.+ ¬+++0o +t++ am a+++0+ 6++-[ ++++a. ++m ·¬+ am+ ao+
¬+++0o ++±+n no+++ 6++-[ am ·¬+ ++ ·¬+ ÷nn+6++.±+0mm.
am+ 5.+ ¬+1a ·aa+ ao+ m¬o1a ¸m0n+[ ¸mn++ +.on no++
a¬a++o+ 6++-o+++m. ·aa+ m¬o+a +--+ +nan+ notm 0n+o
+mn++ 6am¬a+++ 5++++.(++nn+nq). ++m ·aa+ m¬o+¬a
++n+++++ 6++-o+++0n++ ·aa+ ao+ ¬+ am+ n.+¬+ ++a++
a+o+ 6++-o++++. +n+ 0++++o ·aa ¬+¬+ n.++o+++ a[++ am
0a.o+qa0a ¬+¬+ a.[ am+ +o¬+ a+.+ 6++.±+m+a.

·aa+ ¸+ 5m¬a+o am 0a.o ·aa ¬++o 5++++. ·aa ·¬+
+.oo ¸+++o 0n+.[a.[ am+ ».o¬+1a »+a ·+an+++a. 5+++
6n++ 0a.o¬+0+ 5nno amn+nqa »+a+ ·a+q 5nno ¸+ +mm
».o¬+ »+a aaaa+ 0++a a[+qa. am+ +o¬+ a[++ 6a+a++ 6+-[
qo+q qo++a.[ ·+m 6++nn¬+ nmm+0o +aaa.[ ·¬+ +++++o
¸+ +.¬a +++ +.+a+++a.[ ·¬+ ·aa+ ·nn+ a++¬a a[+++a.
·aa+ »+[+a 5+-[a (nooa +.) +o¬+ 6aa0+ a++ao 5m++n
no+++ 6++aa ·aa+ +.+a+m +++q ·¬+ 0n+.[ +a.o +a.o a[+++.
·aa+ +.++++q am +o+o n.. ·[++ 6++o0+ am+ ».an 6+++++++m
++¬a +.o +.o a+++. 6++c+ 0++++o am+ a++ ·aa+ a++
n+++aa aa++ ¸o++. ·aa n+a+¬.¬+ ¬+++o +t++ ·aa a+¬+
+¬.+++ 6++-.+a. ·aa am a++no +¬o¬a++ n[++no0+ n[+++a.
·aa+ ¸+ ++¬o am 0a0o +t++n 0n+[a+ ·aa+ na++a. ·aa+
¬++a am+ a++n mo¬+ 0+++++ 6++-o++++. ·aa am+ +mm q.o
++a¬n ·aa+ a+++o +++ a..+a. ·+ +. ¸+ ++a++ 5++++.
56+oo+a ·aa am¬m +t-o a[a+nq 6++1a o¬o+a. 6++c+
0++++o ·aa am¬m a-[a 6++a+nq+ +t-oa..+a. ++m n[+++
6++-o+++ no0+ ¸+ ¬+++o ·aa n+a+¬.¬+ 6++c+a 6++c+a++
0a0o »++++0mm. ·0+ 0++a am+ ++o ·aa+ ++¬o a+o+ no0+
»++++ n+a+¬.¬+ 0++++ +++++ 6++-o++++. n+a+¬.¬+ 5+nq
0aoa »++++ mo+++ amn ¸+ +..a a+++. ».0m am+ ¬+++o
·aa+ 6++¬.¬+ a+o a+o ·a¬a mm++ 6++0+m. ·aa+ 6++m++
6++¬.+a +mn++ ÷.++ 5++++. am+ ¬+++o ·aa+ n+a+¬. ++.+¬a
+ann+ 6++-o++qa 0n++ ·aa 5[n¬n »++++ n+a+¬.¬+ 6aa0+
+ann a[nn+nq »+a n++++a. 5n0n++ ·aa ++a+-a++ +.oo0o
n[+++ +.+++a.
0a0o »++++0mm. ·0+ 0++a am+ ++o ·aa+ ++¬o a+o+ no0+
»++++ n+a+¬.¬+ 0++++ +++++ 6++-o++++. n+a+¬.¬+ 5+nq
0aoa »++++ mo+++ amn ¸+ +..a a+++. ».0m am+ ¬+++o
·aa+ 6++¬.¬+ a+o a+o ·a¬a mm++ 6++0+m. ·aa+ 6++m++
6++¬.+a +mn++ ÷.++ 5++++. am+ ¬+++o ·aa+ n+a+¬. ++.+¬a
+ann+ 6++-o++qa 0n++ ·aa 5[n¬n »++++ n+a+¬.¬+ 6aa0+
+ann a[nn+nq »+a n++++a. 5n0n++ ·aa ++a+-a++ +.oo0o
n[+++ +.+++a.
++m ·aa 0a0o an n[+++ 6++-[ ·aa+ +m++0o m++a.0.m.
anno+++m 5++ 6n+an¬a±+ ·an¬a±+0a+. n+++¬+ ++±qn+±+0a+
am+q+ 6+++++. ·aa 6++c+a +++a.[ +a.nn..+a. ++m ·aa a+
n[+++++ no0+ am+ ao+ 6+c¬+ +nm »++++ ·aa+ 5.+
m¬o¬+ am ¬++o no++ a+o+no ·aa m++¬+0+ n+++0+m. ·+o
¸+ ++a+ +¬a 6+++++. am+ ¬+¬+ ·aa+ m¬o+o+++ a[++a.[
·¬+ a++o ¬a+++ +o+0+m. ·aa+ ++ano am no n+++ +.a
+mn+++ 6+++++. ++m am++ ·aa a+nn0o an 5+++ 6++-[ ·aa+
m¬o+¬a mm¬a nm¬a++ 5m++ 5m++ ·¬++0+m. ·0+ 0a¬a
++¬a ·aa a+nn0o +.++ ·¬+++ 6++-o++0+m. ·nno0+ 6++c+a
qm++ ·aa+ m¬o¬+ +++++o +¬a++a a.0.m. ++m am++ ·aa+
6++¬.+m +[0a +¬o¬+ ¬a++ ·aa+ n+++a+ q¬++o a+¬+ ¬a++
+¬a+++ 6++.±+0mm. ·aa am+ +¬o¬+ no++ +--+ 6++.o+o
+¬o¬+ ·a++a+ 0n+o »a0a ·a++n no+++a. am+ +++q ·aa+
n± +o+ 5+a+0a+[ 6++c++ 6++c+ a¬a++o++. am+ a+¬o a[++
·aa+ ++a+mm 6aonno ¬a++ 0aoa +ma »++0mm. ·aa
·..·.amm 6a+a++ mm+m+a. ¸+ »++ +a. a+o a¬a++.oo ·aa
¸+ 6+-[ +mm +.¬a 6+++++ 0o++a 6+mm a+++nn+a. ++m am++
a-[a ·aa a+ n[+++ 6++-[ +o¬+ n+++a+qa+o ¬a++ +.+q
+.+q amm q+++ 6++.±+0mm. +m ++¬a+qn nnq n-¬.+m a-a
+-. am +an 5m¬a 6++c+a 0n+¬+ anm+m. +-n++a 6+-[ 0n+
·o+++ 6++-.+o a+++q 6++-.+..a amn+ 0n+o n-¬.1a +--1a
·o+++ 6++-.+o am+qa ·a+qa +oo 6++-.+..a. ·++ ·m+++
+anno am +an ·am+ ·m+++ +--¬+ +++m+m. ++±+a ·nno0+
5m++ ·¬-++no0+ n[+++ +.+0++a. 5m¬a 6++c+ 0++++o ·aa
anno++a+ ÷a++ 6+++ am¬m a-[a 6+++ ¬a++ a[a+a. am¬mn
6n+m++a¬++o am+q a+++++ 0+¬a+o¬o. ·aa 5++++0o 0n++a.aa+a+m 0a¬o++++ aa+a+m 0a¬o++++ aa+a+m 0a¬o++++ aa+a+m 0a¬o++++
++m ¸+ +oot+ a+-am. nonn+n+++ 6++man+q a++++0+m. am+
·nn+a+q 6++++ ¸+ +±+a +-n+ a.oo ++m +±+nnonn+n+++
ann+.++ 5++++. 6++man+q an+m0a a++++++oa 6++mano
+±qa+nq a+a+ 5+0a m+o m¬n. ·nn+ 6++[++ ·.n¬+ +-[
nonn+ ·aaaa++ +a.a++ 5+++ao¬o. ·.0.++++m.a ++.o+a.m
0++++ a.o0o0+ 6++-[ 0n++ a..+m. a[ a+aa ·a+++aa
·.an+a++aa 5++++. 0++o± 6no¬o ·m+++ 6++c+ 0++++o ¸+ z¯
a++ a++ +±+a 6n+an¬a a++ ++¬a+ +n+++a. ++m a+a+
·a+++q an+m0a 6+++++++++o ·aa a+a 6++oo+ao nmm¬+1.m
a+0anm mm 0++n+ao ·a+ano ¬+¬+ ++.oa.[ »a0a +¬a+++a.
6++c+ 0++a ·++ a.oo +++ +.a+..ma ++- ao¬o. ·¬a++++
5++++. ·n0n++ ·++ 6n-a- am+q qonn+n+++ +o+±a
6++-[a++ +++ a.[ a.oo +++a 5o¬o amma ·nn+am n+-.
6aa++ 0n++ 5+nn+++aa ·a++ a¬ma ·n++q 0n++ 5+nn+++aa
+nm+a. ++m ·++ a.oo 0a¬o 6++a+++aa ·a++a +m¬m ·m0n+[
+am+++ 6++aa+++aa +nm+a.

·a¬an n+++++o 0a¬o++++ a+++ 6+++ao¬o. a+aa
·a+++ 5++++a. ·+++++o ++++ a+++ ».o+.[.
+.¬. +.¬. 0n+.o+++++o ·aa+ ma±++o a¬++qa
6+++++. a+aa +¬+nnonn.m a+ +n++o ·a+++aa
+a+++++a++aa 5++++a. ·aa+ m¬o+a 1õ ¬++++
5+++ 0a-[a. ·aa 0n+.o+++ +.¬.¬+ n+++
6++-[ an0n+.+ 6aa+o n++a6+mm 5+++m ·aa+
m¬o+a 5+-[a. ·a¬a ++m ·- ·-a++ ++nn¬+
+am++ ·aa am m++¬+n n++++ ¸+ +m.[+ ++nn
++++a.[ n.n.6am a+onno++.oo anm+a.
·aa a+onno ama 0n++ ·aa nm 6++¬.+¬an n++++ a+aa
+a+++++a++ 5++++. ·aa+ ++nnm ·+++a am+q aa±+ao¬o.
6++c+ 0++++o a+onno++.oo 5+++ +0a a.onn++++ ++m +±+n
0n+qa ¬a 6+o amma am¬m 0a0o a+ano1a ·¬a+++a. ++m am+
6n.o n[+¬++¬a+ +t+++ 6++-[ 0a0o am++++ ¸+++++++ ¬¬a
0++++ ++++0+m.
·aa +.oom 6n. +.¬. »+nn 0n+.[+ 6++-o++++a. ¬a a+aa
·a+++ 5++++. ++m am+ 6n.o¬+ 5n++ ¬a++a.[ 6++c+a qa++
0a-[a n++¬a a±+++6+mm 0+.0.m. ·aa ·++ ¬m++ ·..+ n++¬a
5+nn+++ +n ¸+ ++¬a++n++ a..+a. ++m qa++n 0n++0nm ¬¬a
++++a.[ 0n+±+a amm ·aa.a +n0mm. ·+nq ·aa 5++ +¬a
+am 6+++ 0a-[ 6amma am¬m qa+qa no1a +nm+a. +a¬o a[++
0n+m am¬m ++m a[+++ ++a+++aa am¬m 0n++ qa+qa no1a
+nm+a. ++¬a am+ »¬.+¬a aoo+a +¬a++a.[ +a+o qa++
·+an+0+m.
6++c+ 0++++o ·aa n+++a ++¬a+ +.om+a. 5[nno ++++ 6++aa
+ao 5o¬o amn++o am¬m ++a+q nmm+o a¬n+++ 6++-[ 6a+a++
++¬a+ +n+0+m. ++m 6a.+nn.[+ ++n¬+n n++++ ·aa n++¬a
++¬a+ +aa+ 6++-[ »a0a a+++a. am+q +++a++ 5++++. ++m
·aa mm0m ++a+-a++ 5++0+m. 5nno +mmn 6n- mm0m
++a+-a++ ¸+0n++a 5++++o¬o. am¬m+ 6++c+ 0++a ++++ ·aa
am+ +an ·a¬a+ +-.+a n+++o +aa¬+n n++++ am+q +.. +..
a+++a. ·nnna +a¬+ +oa.[ am+ ++a+¬m ¬+++o no++ +.a+
6++.±+m+a. m+o m¬n+++ ¸+ 6n--m ¬+ am+ ».ano 0++o+++
n..+a ».o+qa am+++a n++a+0n+o 5++++. ao+ ¬+++o am+
++a+¬m a+o+a+m 5.+ ¬+++o am+ +m+¬+ a¬a++n 0n+.[ am+
+.+ »+.oo m++a.+ 6++.±+m+a. am+ ».an ·aa+ m++++o
÷0.n++. am+ »+.oo+++ a+¬+ a[++ ·aa 5+++m »m+q m+o
·¬naa+ amm 0+..+a. ·a amm 6++m0mm.

++a+-a++ ¸+0n++a 5++++o¬o. am¬m+ 6++c+ 0++a ++++ ·aa
am+ +an ·a¬a+ +-.+a n+++o +aa¬+n n++++ am+q +.. +..
a+++a. ·nnna +a¬+ +oa.[ am+ ++a+¬m ¬+++o no++ +.a+
6++.±+m+a. m+o m¬n+++ ¸+ 6n--m ¬+ am+ ».ano 0++o+++
n..+a ».o+qa am+++a n++a+0n+o 5++++. ao+ ¬+++o am+
++a+¬m a+o+a+m 5.+ ¬+++o am+ +m+¬+ a¬a++n 0n+.[ am+
+.+ »+.oo m++a.+ 6++.±+m+a. am+ ».an ·aa+ m++++o
÷0.n++. am+ »+.oo+++ a+¬+ a[++ ·aa 5+++m »m+q m+o
·¬naa+ amm 0+..+a. ·a amm 6++m0mm.
·a0a am+ ¬+¬+ no++ +m+ +.¬.¬+ +anmano ¬+¬+ ++.om+a.
++¬a ·aa+ a+++ a+++¬++q +.[nn.[ ·aa+ +.¬.¬+ +ann0mm.
5n0n++ ·aa am +- mm6m 6aa¬a +n n++a.¬a ++++.¬a
+mn++++a. ·aa+ +¬+nnonn+m ».a¬nn n++++ a++o »a +++qa¬+
an++. ·+m nmm+ ·a0a +m+ n++am 6++++¬+ +ann n++¬a
mmn++a++ +ann a[+++a. +anma a¬+ 6n+c¬a1a +++++++ am+
¬++a ·¬+1.m ·aa+ 6n+++ m¬o+¬a 6++.[n n++++m. ·aa+
m¬o++q ·++o am m++¬+ n+++ ·aa +m+ ¬++a 5+-.+oa
·aa+ m¬o+¬a +t++ am m+++o ·¬+ »++m+a. a++¬m nnoa
n+++++n0nm. 5m1a 0ao+¬+ n++nn+ +.++ amm +¬m++a.[ am+
0a¬o¬+ 6++.±+0mm. ¸+ ¬+++o ¸+ m¬o¬+ n¬+++a+m am
m¬o¬+ a+++qa a[++ ÷nn+ 6++.±+0mm. ·aa+ +nna¬+ noo+o
+o++a.0.m. ·aa a..·.. amm +-±+m+a.
+mm n+o qonn¬+n 0n+o am+ m++¬+ ·aa+ a++n+q a+++o
n¬+++ 5o++ 5o++ ++a +-0.m. ·aa am¬m 5m++ +.o+
6++-.+a. +m+ ¬+¬+ +a 5n++ am+ ÷++n n.o¬+ ++++ ++++
a+.+ 6++.±+m+a. ++m ·aa+ a++no+++ +¬o¬+ a[+++a ·aa
m.[+ ++oo +mm +.[ a¬a+++++ am+ ++a+¬m a[++ ·aam
a++o 0n+.[ ÷nn ·+an+++a. ·aa+ ·o+ 6++-¬. a¬+ ·¬+
5m++ 5m++ +++++a. nmm+ ·¬+ a++o+++ 6aa0+ a[++ ¸+
¬+++o ·¬+ 5m++n no++a+m am+ +o¬+ a¬+a++ ·..+
6++.±+m+a. »[ana no nnn ·n+++nn++a. 5+ »o+¬+n no.
»o+¬+ no++ na++n n.. ·aa+ ¬++a am+ +o¬+ 5m++a++
no+++ 6++-.+. +n+ 0++++o am+ ++a+mm +m¬+ a.[a +m
+++++o »a++a ++qa¬+n0n+o +++m+a. ·¬+ a.[a.[ 5n±++
·aa +0a 6++±++ +.++ a+.[ 0n+oa 5+-¬.1a ++++ 6++.±+m+a.
nmm+ am¬m a+na n+++nn.. +o++o n[+qano 6++++a. ++¬a
a+++++ n[+++ 6++-0.m.am+ +an 6+±q++++ +a+++ +mn+m.
·aa am n++++o a-o+.[ ».++++++a. nmm+ ¸+ ++¬o +t++ am+
+m++++o ·aa+ n-¬.¬+ 6++-[ a+++a. m+m m+o++
6n+an¬a+m n-¬.¬+ ·++o 5+++ n++nn+nq 6++an ++0+++a++
5++++. am+ ¬+¬+ a[++ ·aa n-¬.+o aa++++++ a+++ao
¬a++ 6a+a++ 0+++ a.0.m. nm a+¬o a.[ ·aa n-¬.
6aonn+qa a+¬o a.0.m. n+nnaao 5+++ ·aa+ +a.0.++a am+
a+o+q +.[nn..+. am+ a+¬+ ·+m ·++o 6++-[ 0n++ ·¬+
+¬a+++ 6++.±+0mm. ·aa »-+++ 6aaa++o a++++a. ++m am+
+++++o ·aa+ n-¬.¬+ +++ a+++ +++0mm. 6++c+ 0++a +++++a
·aa n-¬.+o+++ a+m ++ ++++ ++++ 6++.±+++. ++m ·¬+
++±++ao +++++o »nc+0mm. ·aa ++±+ mo++ao ·aa+ m¬o+¬a
·a0a +++++ 6++.±+m+a. 6++c+ 0++++o 6n+m¬a 5a++ ·aa
a¬a++ am¬m 5m+ ·¬-++ m++a..+a.
a¬a++ am¬m 5m+ ·¬-++ m++a..+a.
·+m nnq nmm+o +++++ ·aa a¬a++ +.++ am+ +an+o ·aa+
n-¬.¬+ 6+++m+a. am+ a++no ·aa+ ¬++a 5+-¬.1a
omn+a+m 0aoa +ma ·.+ 6++.±+m+a. q+¬+ ¸[a+ 0n+o ·aa
0aoa +ma 0n++ a+a0n++ ·aa 6n++ m¬o+a+-[a am+ m++++q
0+0+ ·o+ 6++-o++++. am+ +¬o¬+ 6a+o++ 6++-[ 0n++ ·aa+
·o+ 6++-o+++ m¬o ¸m¬n a+++o +aa0mm. am+ m++¬+ ·aa+
a++n+q a+++o n¬+++ m++a..a+m ·¬+ +++++o +++0mm. ·aa
+m+ 0a¬o+o mam+a++ +.[n.[+ 6++-o++++a. am+ ».an
mm+0+n »++ +¬o¬+ ++m ·¬.a¬+ ·mm »-++0+m. ·aa +m+
0a++¬+ ·++++++ 6++-0. 6+mn+a. 6++c+ 6++++o am+ +an m+m
m¬n+++ ¸+ n-¬.¬+ +++++ +m+ 6a- a+¬+ +++a..+m. +n+
0++++o ·aa +¬a+++ 6++-[ am a++no ++++++a. ·aa »++
+¬o¬+ ·¬.++ a..+a amn¬+ »-+++ 6++-0.m. ·aa a.. ++++
++nm am a++no 0a++ 0a++ a+++. 6++c+ 0++a am +an ·aa
n-¬.+qa +aa++++ ¸+a a[+++ 6++-o++++m (·[++ ++a
0a¬o++++).


a++ma ++++ma a++ma ++++ma a++ma ++++ma a++ma ++++ma
·a++a (a+a+aa a+a1a) +aan++a ++m +¬+¬a +oa.[ +++m0ao n+++0+m.
·aam 5¬.¬+n no+++ +t++0mm.¯»¬+0++ +¬o ++++. a[±+` amm n+nm+a.
amm + ++o ++++0+ +¬o ++++m¬ ·o+n0+. 5m¬a aaaa0a+ a¬a++.[
5++q. anno +a+an0n? amm +--o+++ 0+.0.m. ¯a.. ¬+ ++o±+¬a +.on
0n+.[[0am...:` amn+a. ¯n++++o+a` amnno a-[a +t++0mm.
¯a[±+ am+q 0a¬o 5++q` amn+a.
¯amm 0a¬o?` +¬a++ 0a-.+a+? amn+a.
¯0a-.+a 0a+..oo ++nn.o+a` am0nm.
¯a.[o aoo+a a++++.[ 0a+..o+q 0n+n++?`
¯·na 6+..a0a +o++-a+m ++o+a+ ++0a +a¬a +m+qo++ma 6a+++ a+n+++?
a+a+ 6+++++aaoo+ao +++++ n+o¬ n+++++a »+o++ 5++++++m. ».+++++
¬.¬a 0aa. n--+n++? ` amm 0+.0.m.
n+o+q ++¬+nno+++ ++++ +++m ¯+m+qo++ma a+++ a++q+ 6++1a+? q[an+
+a.+¬+ ·+an++o++0+ ·¬na++ 6n+mn0n+[ 5+++-a¬++m. n+c++.q±+`
amn+a. ¯50++ n++ am+q 5m¬a +- ++a++m oa. ·nnna ++¬o+o 0n+m+
+++++++++m a+0am. 5+++m +oo ++ma. ·nnna a+++nn.[ n+0+++mao¬o.
·aaaa++m 6++oo.0.m` am0nm. ¯++m ¸--a a+++nn. a+.0.m. 0n++a
·.++.[ ».+++±+` amm +n am¬m 0++n+ao +aaa.[ +¬a+o¬n+o +¬a+++a.
¯6++c+ 0++a 0n++.[a. +am++++0nm »m¬m` am0nm. +¬a++ mo++aa am
no+o+++ ++a++++a++ +ma qa+o¬n+o nq+++a. ++m ·aa a.[+ 6+mn
+ma-+¬+ +++++no 0++n+ao +.+0+m. n+¬m++ +a.a +a++ qa+o¬n+o
5+++ q+o 0+..+...
¯amm±+...`
¯a...`
¯am0m+. 6n.o+ 0++.¬. an++.0.m. a[+++ ++n±+a+?` amn+a.
¯mo+++o.. +0+ a++ a[++.[ 0n+` amm +++0+m.
¯++m 5nn 6aa0+ a+++ amm ·qa¬ 6++1a ++0m?` amn+a.
¯++m 6n.o+0++.0.+. »a0a a+++oa amm +.+qa¬ 6++1ao0o?` am0nm.
¯»a0a 5++0+ anno ++a++++a+ a+±+++n+m¬ am+q+ 6++1a. a[++.[ a+±+`
amn+a. am++ 0n++ ·oa+++o 5+++ ·aa+ 6n.o+ 0++.¬. a[++ n++¬a
++a+o +.o+no »a0a +¬a+n n+++0+m. ·aa ¬+¬+ +.o a+±+a.[ n.+6+mm
++¬a+ ++++a..+a. anno amn+oa 6aa0+ a++++0m ·+0a-[a amm +a+o
a..no0+ 0a+o+qa +¬a+0+m.
n++¬a ++a +++++ amm +n+qa +++a 0+..+. ·aa ·nn±+++m 5++ n¬a+ a.¬.
am +¬o+o +.oa..+m amm m+oo ++m +¬m+0+m. 5n6n+m+ ++m n++n+ ·+
aaaa+ +oo+ amm. 6a+a++ ++a +¬o+o ¸a++ +mm 6++-[ ·aa a+a¬+n
n+++0+m. +o++-a++ ++0+++a++ 5+++o+a amn++++o ·a¬.+ ·aa+aa
·nn+aa 5.c+o++ 5++++++a. ·a++a 5++qa 0n++ 6aa0+ n+oo +.onno++
a¬a++[a+ ·aaaa +++++ n.ao¬o. 5m¬ ++¬o++m ·a++a ·a++a a.[+q
0n++a..+++a. ·++ qa+o ++m.......................

am +¬o+o +.oa..+m amm m+oo ++m +¬m+0+m. 5n6n+m+ ++m n++n+ ·+
aaaa+ +oo+ amm. 6a+a++ ++a +¬o+o ¸a++ +mm 6++-[ ·aa a+a¬+n
n+++0+m. +o++-a++ ++0+++a++ 5+++o+a amn++++o ·a¬.+ ·aa+aa
·nn+aa 5.c+o++ 5++++++a. ·a++a 5++qa 0n++ 6aa0+ n+oo +.onno++
a¬a++[a+ ·aaaa +++++ n.ao¬o. 5m¬ ++¬o++m ·a++a ·a++a a.[+q
0n++a..+++a. ·++ qa+o ++m.......................

·aa ¸+ .a¬o a++n+q+ qm+0+ +.o+++++a. ·a¬.+
m¬o+a +aa+ 6++-[ +mn+. ·aa »a0a a+a 0n+.o+++
++m0+ 5o¬o. ·a¬.+ ».an +¬m++ am+0+ 0n+¬+ a++++.
·a¬a 5mm++m m+m m+oo »[+++¬.0++[ n++++m0nm. ·aa
a+o ++¬a ++-o++a n+±+n 0n++ ·a¬a nmm+o 5+++
·¬-+++ 6++-[ ·aa+ +m++o m++a.0.m. ¯+aa+ a[±+.
+++a n++++.n 0n+n+±+` amn+a. ¯n+++++ n++++.[ 0n++.[a. ++a
amm +aa n++m 6n+-.+.o++? o+ ++.+++ ++o+.o++++a`
am0nm. ¯+++++ n+++++ 6++a0a+a a[±+` amn+a. ·a+q n+o
6++oo+ao ·a¬a +aa+ 6++-[ 6n.¬m+qa +¬a+0+m.
·a¬a 6n.om ¸+++o 5+++ a.[ ++¬a ·aa n++++o ·a++0+m. ·aam
a++n+q qm+0+ ¸+ ¬+¬+ 0n+.[ 5m++ ·¬-++no ·aa+ +.+a+m 5+ao
m++a.0.m. n+n 6n+-.+.o amn++o ·a+q 5m¬a 6a.+a 0n++ao¬o. ·aa
a+¬+ 5a amm +o ¬a++++++a. am+ 5+-[ a+o+o ·aa+ 5¬.+o noa++ ¸+
+a +aa0mm. ·aa ·a amm +++m+a. ++++nna n+++++ 6++-o+++ ++m
·aa+ 5+¬a +aa+ no+++ 6++-[ +¬a++ ·+an+0+m. ·aa+ 5+a+a 5+-[a
am a+a 5++++.
am+ ao+ ¬+++o ·aa+ ao+ m¬o¬+ .ao+q 0ao+o 5m++ ++++no
m++a.[+ 6++-o++0m. 6++c+ 0++++o ·aa+ .a¬o 6a+a++ »+a +o++o
+t++ an++ a.[ ·a¬a +.oo 0a0o +++0+m. ·aa am¬mn n++++no ++m amm
6+++n 0n++0nm amn ·ao.m n[++++++a. ++m am ++n¬m +ann +.oo ¸+++o
0n+.[ a.[ ·aa a+ an 5++0+m. ·a¬.+ ».an am+ n+++¬+ ++±qa+nq
+a.nn.[ +++a+±+++. ·aa a+ n[++no ·aa+ +.+a++ +m+++++ m¬o+¬a
am+ a++o ¬a++ +¬a++no am+ ¸+ ¬+++o ann m¬o¬+ a+o+
6++-o++0+m. am+ +o ·aa+ a++o 0a++ 0a++ 0a+++¬+ »-.+++++. am+q
·++ 0++a 0aa.+++ a+nnao¬o. ·0++[ ·aa +aa+a 5oo+ao 6++[a+
·aaa+ +oo+o¬o. ·+m+o 6++c+ 0++++o a±+a 6++c+¬o +m++ a.[ am+
+o¬+ ¬++o no++ ·aa+ n-¬.+o ¬a++ 6.+±q 6.+±q amm ¸+ ¸+ +a.a
q++++n0nm. qn+ amm am a++ n++++ an+m0a +.+a++ 5+++ n-¬.¬+ 5m¬a
6++c+a +.+a+++++. am+ 6++c+ a++ ·aa+ 6++¬. 5[++o n+ n+ amm n¬+
6n+o ¸.o+ 6++-.+. n+aa ·aa »±+a+o 5m6m++ +.¬a qa+++ 0a-[a amm
6++ooa.[ 6n.¬¬a a.[ 0n+m+a. ++¬a ++++no0+ a+o+qa ++++. ¬a¬o.a
n++++ 0n+0mm.
6+o0n+m +aa++++o 6+o0n+m +aa++++o 6+o0n+m +aa++++o 6+o0n+m +aa++++o

·mm a+¬o ++m a.[a +m+++ +aa+ +a n+++++
6++-o+++0n++ 6.o0n+m a- ·o+++. a++a+ 5a0n+..m++
5++q6amm +¬m++ ·a++a++ 0n++ ++a¬+ a[+0+m. ·+ ¸+
5aa 6n--m q+o. ++m ¸+ 0n++a 0+.o+++ q+o. +++ amm
a+++++n n+++0+m. ++m ·mm 5m.+6+.oo +. n--+ ·++
6n- ++m 5+ amm ·n++ 6++-0.m. ·aa 0n+m +an¬+ ++
am++a..+a. ++m am+ +an¬+ ·a+q ·¬nn+++0+m.
++±+a +-. 0++a a0+0++ +¬++0++a. +¬.++o ·+ 6++a n++a ++an++.
+0aa.- »±++q n++ n+-. +++a 5++++?
++o+.- 5o¬o

+0aa.- ·nn aoo+a ¬+ 0a¬o++m+?
++o+.- +±+ 6++an n+¬+++ 0n+n±+. ·±+ a.[a amma+a. »-¬a+ 6++oon 0n+m+.
++m ¬+ 0a¬o ++m 6+++nm.

+0aa.- 0n+m 6++a 6++++++n±+a+?
++o+.- 5o¬o

+0aa.- a.[o +++a 5++++±+a+?
++o+.- ·aa+ ·nn+ aoo++a 6aa+ 0n++..+±+. ++m a.[a +m++ ++m 5++0+m.

+0aa.- ·+ +oo++ 0n+++. ++m ¸+ »o++ a++++0+m. ++m »m¬m 0n+m0o0+
+¬aa+¬+ ·¬.+ ¬a++0nm. ++m 6++on no0+ 6++.
++o+.- +oo+ »o++a+ 5++q. ·m+ 5+ 0a+ n--a+?

+0aa.- ¬+ n--n n++n0n+a. m+oo + am6mmm 6a++ n--++++ amm c6++o+
6++oo. m+oo »m¬mn nnn ¸+ n+++ am+o a¬++ 0a-[a.
++o+.- ++m ac+a +n ¬+.o 6a++ n--+++0+m. mmm+o n..m a+++. »aa 1õoo
0ao+o 0oa a++ +mnn +o+ nn+ 0n+.o++0+m. ·±¬+1a +mnn +o+ n++m ¬+n
n+mo 0n+mo++0+m.

+0aa.- »m. ¬+.o+qaa+o +mnn +o+ nn+aa +mnn +o+ n+mo1a +¬m++0a am
+an aman+. ++ + 6++an 6++a++ 5+++. ++ »m. 6++a »+.¬. »nc++ no0+
»m. +m++o m++a.0a-[a. +-¬- +o++.[ ·nno0+ am¬m »m a++no
·¬-+++ 6++a. ·....·....·....
++o+.- +0aa ·nno+++m +oo+ +a n--.+..... +...0a....a.... ·.....

+0aa.- ++.... ++m 5nn »m. ¬+.o¬+ 6aoo 6aoo ¸nm n-- nn++q 0ao+o am
m++¬+ a++ ·m++nm. »mm+o ·¬+ no n-- mo1++?
++o+.- ·a+.... am. n++¬a 6++++ +a.[....

+0aa.- 6++c+a 6n+m. ++m 5nn »m n++¬a +a.o »m m¬o¬+ 6aa0+ a[++0nm.
++ »m m¬o 6++an 6n+++ 5++q.
++o+.- +aa+ n+++++.[ +n++a am¬¬.+ ++an+¬a ÷nn±+ +0aa.

+0aa.- ++m »m¬¬.+ ao+ ++a¬n ÷nn+ 6++-o+++m0nm. ·nno0+ »m ¬+++o
am +--¬+ 6a+a++ no++n n++.
++o+.- +aa+ 6++oo+ +.++ +0aa. ·+ 6++an 6n++++++m 5++q. ·.. ·...
·nno+++m +oo+ +o+++ +o++ +¬a±+.

+0aa.- »m ¬++¬a 0ao 6++c+a »++++. »m¬¬.+ a++¬a++m 6++++ ·an..
a-++ 0a-[a. am+q 6n-+am a++¬amm+ 6++an no+qa.
++o+.- »-¬a+++a+.... ·nnomm+ »±+ m+++ am¬¬.+ ·an.[o a++ »+c+±+
+0aa.

+0aa.- am¬¬.+ ¬++a »m ».an n+++aa n+a+n+. + 6a+a++ +o+++ »m
».a¬n 6a+a++ a¬a++ n+an0n+o 6+a++mn++....
++o+.- ·... +0aa am¬¬.+ n+mo +oo+


+0aa.- »m ¬++¬a 0ao 6++c+a »++++. »m¬¬.+ a++¬a++m 6++++ ·an..
a-++ 0a-[a. am+q 6n-+am a++¬amm+ 6++an no+qa.
++o+.- »-¬a+++a+.... ·nnomm+ »±+ m+++ am¬¬.+ ·an.[o a++ »+c+±+
+0aa.

+0aa.- am¬¬.+ ¬++a »m ».an n+++aa n+a+n+. + 6a+a++ +o+++ »m
».a¬n 6a+a++ a¬a++ n+an0n+o 6+a++mn++....
++o+.- ·... +0aa am¬¬.+ n+mo +oo+

+0aa.- ·. ·a+... ++m 5nn 6aoo 6aoo am ¬+¬+ »m n+mo+qaa a.[+
6++-o+++m0nm. am+ ¬++a »m a+++¬a 0++++ 6++-o+++mn+.... · ... am+q
6++++ n-¬.mm+ +oo+ no+qa.
++o+.- ++m 5nn 0++n+ao +++++ 6++-[ am n+mo+qaa ¬+¬+ a.[ a+o+
6++-o+++m0nm. am¬¬.+ n+mo¬+ +anna.[ am n-¬.¬+ ++++a ÷nn±+ +0aa.

+0aa.- n+mo¬+ +anma+nq »m¬¬.+ 6++c+a 5[n¬n +t++nno.
++o+.- ·.. 5nn +a.[±+.

+0aa.- ++ 6++c+a ++¬o a++++ 6++-0. n[. am +¬o¬+ +¬a++ +oo a+++++
5++qa.
++o+.- 5+ 0n++a+....

+0aa.- a... ++m 5nn »m a+++¬a 0++++a+m »m 0ao 5+a+¬a m++a..no am
a+o+a+o »m n-¬.¬+ a+++m0nm. am +++¬+ 6a+a++ »a0a a.[
++o+.- ·...·...·aa+....

+0aa.- ++o+ »m a+¬o a++o a++ ÷nna.[ ·¬+ »m n-¬.+o a++ +oo+
»+c+o...
++o+.- ·... +0aa.... amm+o ++±+ mo+oo... »±+ +o¬+ ¸.[±+. ++m +-¬- +o+
6++-[ +nn¬m n--+ 6++a+0nm.

+0aa.- ++m am. +o¬+ a[++ »m n-¬.+o ¬a++m0nm. + 6++c+a ·¬+ ++++
qa+o ¬a++a[...
++o+.- 5nn 6+o +0aa... an an q++±+...

+0aa.- ·...·....·....
++o+.- ·....·....·....

+0aa.- anno 5++q ++.....
++o+.- +oo+ 5++q. 6++c+a 0a+a+ q++±+....

+0aa.- ·...·...·.....
+0aa.- ++o+ 5nn am. a++ »m n-¬.+qaa 0n+q+. »mm+o no n-- mo1++?

++o+.- ·a+... +0aa am+qa +¬aa++a a+a 0n+o 5++q. ++m am +a.¬.
»++a.[ am 5+-[ a+o+¬a1a »a0a a.[ +¬.++ 6++-o+++m0nm.
+0aa.- ++m am++ 6++-[ »m m¬o+¬a ++++ ++++ »m m¬o+o n+o qo+++
6++-o+++m0nm.

++o+.-·...·.... +0aa am+q ·+a..+......
+0aa.- »m+q ·+a..+. am+q amana..+.

++o+.- +0aa »±+ +o¬+ 6a+a+ +.a a[±+. ·nno0+ »±++q no++ +o¬++
++a+-a++ +¬m+++ 6++-[ ¬++o a++ ·.[±+.
+0aa.- ++m »m¬m0+ 6+m++ ·.o+ 6++-o+++m0nm.

++o+.- +0aa ·nno+++m 0a+a+ ·.[±+. ·.o.[ am m+++o ·o1±+.
+0aa.- 6++c+a 6n+m.... 5+++ ·+n 0n+q+.... ·...·... ·nn+..... ++o+ am a++
n+c+a++ »m m+++o ·o+q+. ÷.++ 5++++?

++o+.- +0aa »±+ +o¬+ 6a+a+ +.a a[±+. ·nno0+ »±++q no++ +o¬++
++a+-a++ +¬m+++ 6++-[ ¬++o a++ ·.[±+.
+0aa.- ++m »m¬m0+ 6+m++ ·.o+ 6++-o+++m0nm.

++o+.- +0aa ·nno+++m 0a+a+ ·.[±+. ·.o.[ am m+++o ·o1±+.
+0aa.- 6++c+a 6n+m.... 5+++ ·+n 0n+q+.... ·...·... ·nn+..... ++o+ am a++
n+c+a++ »m m+++o ·o+q+. ÷.++ 5++++?

++o+.- +0aa +oo ÷.++ 5++q. anno 5++ 6+an0n++¬+ 6a+m 6++m n--n±+.
+0aa.- 0n+o +aa. 0n+m 6++a 6++an +oo+ 5++++?

++o+.- ·a+ +0aa. ++m 5nno 5++q6amm +¬m++n n++++oo.
+0aa.- »±+¬a 0++o n++++ 0a-[a 0n+o 5++q. a++a+ nna+ n0aao a.
n--0a+a+?

++o+.- a...
+0aa.- » oa + ++....
++o+.- » oa + ¬
+0aa.- + + ÷m
++o+.- + + ....
++m ·nno0+ ¸+ ¬+++o 0n+¬m ¬a++a.[ am ¬++o no+++++ a+¬+ +¬.++
+- 0+o am 6n.¬a n++a 0n+0mm.


·mnaa ·+¬++q ·mnaa ·+¬++q ·mnaa ·+¬++q ·mnaa ·+¬++q
a0o+ am 6n++ ·++a. ++m +m.+a+q a+ m+o 6+m¬m+o am
·+¬+ (·nn+am +¬.++ +±¬+) a.oo 5++0+m. ·n0n++ am+q )¯
a++ 5++qa. am ·nn+a+q ¬a+++n+++o ++man+ +¬.+++.
am¬m1a ·±0+ +.on0n+m+o am nonn+ 6+.[a[a ·+m+o am¬m
a.[a am ·+¬+ a.oo a.[a.[ ·a++a 0n+m+++a. ·+¬++q ¸+ 1)
a++ 5++qa. ·aa +-am ·a+q qa+¬+ nn++++ amm
6++++a.m 0a¬o++++ 6n-¬- 5m+++ 6++-[ ¸oa..+m. ·+¬+
a.oo 5+-[ ·¬n ·+o ¸+ +m ·¬n +¬.+++ a+a+ ++0+++a.
am+q )z -)1 a++ 5++qa 0n+0+ 6n-+am a++n+¬a1a 5[n¬n1a
q-o¬+1a n++++ ++nn+ aa++a. +++++++m+o ·a++¬a +¬m+++
6++-[ ¬++o ·.[a+ aa++a. +m ¬a +¬.+++ am+q +oo
a+++++ 5++++.
am ·+¬++m a++n+a ¸+ 1·+ ¬+a 5++qa. am a+a+ ·a¬a a.[+
6+mn ++ao 5+++ a++ ·-m ¬+1a n.++++o ·aa+ ».an
qamm¬ qan a+++ 5++++a. ·aa an0n++a 0+¬o ++m +.[a+a.
+++++++m+o 6ama n+a+¬.1.m ++m n[nn+a. ·aa qm++ 0a¬o
6++1a 6n+m+ ·aa m+++¬m ++++ +0a ama. +o 0a¬a ·aa
+++++ +a+¬+ 6++m++ 0n+[a0+ +¬.+++. ·aa m+++¬m ++1a 0n++
+a+¬++q 6aa0+ aa++ +.++ ·aa+ a++n+¬a no m¬n
n+++++++m0nm. +++ ++m am¬m n++++n 0n+n+ amn ·o.++++o
·a¬an nnn +a¬on n[a0+ +¬.+++. ·+¬+¬+ anno++a+
++a+-a++ n++++a. 0a-[a amn ·¬++o +oo 0++a n+++++
6++-o++0+m.
·+¬++q ++++++o qm+a.a+.m no+qa na++a »-[. ·mm
·+¬++m ¬a ++a ¸.¬. aa+++ ·+¬+¬+ a.on n+++0+m. ·+¬+
n+a+¬.¬+ a++n+q+ qm+0+ +.o+ 6++-[ +.ooo +++++a+m qm+a
no+++ 6++-o++++a. ·aa+ 6n+++ a++n+a n+a+¬.¬+ +aa+
6++-[ +mn+. ·aa+ 5+-[ m¬o+a +a +¬n amn¬+ ·aa+
a++nm +[0a 5+++ ma ++.o++. ·an¬nn n++++a.0m am +--
am++ 6++-.+. am ¬+++o ·¬+ 6a+a++ ++++n no++a+0n ·a¬a
0++..a.0.m. ·aa +mmo n++a ++ann n[+++a. ·aa+ n+a+¬.
6++c+a 0a0o ao+ ·aa+ +a+++++m 6++¬.¬+ am +-++q
a++++++++. ·aa am++ a++ ¬o.¬. ¸a n--m+a. ++m 6a+a++
¸oa++ am +.ooo n[+++ 6++-[ ·+¬+¬+ +¬m++ am +--¬+
·.o0mm. ·mm m+o ¸a6a++ ++a ·+¬+¬+ ++a ¸.¬. aa+++
n++++a.[ a++ n[nn+++m am aa++a.
·mm ¸+ ++a ·+¬+ amm.a a++ ¯5n6noo+a + ++++++o +.++n
+++a 0+.q+. amm a++a` amm 0+..+a. ++m n++++¬+ ·aa
n++++a..+0a+ amn n+++.m ¯¸--ao¬o ·+¬+. ++nn+[
+a++n++++++ ¸+ +¬. +.++0nm` amm +a+a+0+m. ·aa ¸mma
0n++ao ++ann 0n+m+a. ·+nqn nnq ·aa +ama++ 5+nn+a amm
+¬m+0+m. ·m+o aoo+a +¬o+a++ +.+++. ·m6n++ ++a ·aa
n+a+¬. ++.+¬a ot++++a.[ +m+ a++n+¬a +m+ 5+ ¬++a+oa
+++++ 6++.±+m+a. ·aa 6n. +. 0aoa +ma ·¬++++. ·+¬+ +m+
n-¬.+o ·aa+ a+¬o nq++ nq++ a[++ +- 5mna +-.+a.

·+¬+ ++m n++++m0nm amm 6++++ 6++-[++m 5¬+6+oo+a
6+++n+a amm ¸+ ++0++a a+++. amm++m 5++++oa ¬oa 0++ n++++
++m 6++[++ ¬a+++++ 0a-[a. ·mm 5m6m++ 5mn ·++++
++++++++. ·mm 5+a n++¬ao ·+¬+ m-m-+qa +++a 0+..+.
¸+ +mm ++¬+¬+n 0n+.[ n++¬¬a a.on n+++0+m. ·±0+ ·+¬+ +m+
n+a+¬.¬+ 6aoo+ +annm+a. ·aa mm ++a+-a++ +mn+a. am+q
¸+ n++a ++0+++a am n++a ¸0+ +[++a. ·aa+ n+++ 5+-[
m¬o+¬a1a ·aa+ a++ 6++-. n-¬.¬+1a n++++a.m am +--
a¬++++ 6++-.+. ·+¬+ +++++ 0++¬o a[++ ¸+ ++¬o .++o.
+nnm a+ ¬a+++ 6++-[ ·aa n-¬. a+++¬a 6a.om+a. 6++c+a
+--¬+ 5¬n++ ·aa n-¬.¬+ +mam+a. ·nno0+ qm++ ·aa
n-¬.¬+ a+++ ·++.+ n--m+a. ·aa ·++.+ n--a 0n++ ·aa
»a 5+a+¬a +mn++ n+++qa a++nn+ +¬.+++. ·aa amn++a
++anm+a. amm 6+++n+a amm a.on n+++0+m. am ++¬+ +m++ +.++
amm +0a am+0+m. +++a 0+.. ·aa .ao+o 0n+++++ 6++-[ am
n++a a++ am¬m ¬+1a +aaa++ no++a..+a. ++m ¸mma 0n++ao
+¬o¬+ +0a 6++±+n 0n+..no +m0nm. 5+ »m+0+ +oo+ 5++++.
5++q ¸+ moa a[++ 0a-[a. am nmm+o a+ amm am¬m ·¬a+++
6+mn+a. am ·nn+a.a 6++oon 0n++n+a amn n++0++[ ·a¬a+
6++.+++ 6+m0nm.
·aa am¬m ·aa+ ·¬n+qa ·¬a+++ 6+mn+a. ·aa am¬m0+
n++++no +.ooo ·a+++ 6++-o++++a. ·aa +.o++++ ·++ +mm
.ao ·aa+ ».a¬n mm+++ +.mo++ao +a++++. ·aa+ a++n+a
5+-[a .ao+q 6aa0+ 6++±++ 6++-[ 5++++. am ·++a 5nno
6+++ +? amm 0+..+a. 6++n ·+¬+ 5m 0ao 5nno +nn +.++++
am0nm 6aoo+ q+oo. ++m »m ·nn++.. 6++oon 0n+0nm. ·a+.
6++oo+a 5+++ 0a-am+ ++m 6++on¬+ + 6+++ 0a-a amm
6++mm+a. ++m ·aa 6++oa¬+ 6++a+++ ¸+++ 6++-0.m. 5nn++m +
+oo ¬n+m. 5m + am+q 0a¬o++++m. ¸0+. amm 6++oo a.[
+0n.oo 5+++ ¸oa a-¬- a[++ am ¬++o +++a.[ +.ooo an
m+¬+ ++.o+ 6++-[ n[+++a.

·aa+ .a¬o +¬a++a.[ ·aa m+¬+ ¬+++o ¸+
+o +.¬a a+o0mm. ¸oa a-¬- 6++c++¬+ ·aa
m++o onna.[ am 5+-[ ¬++a+oa ·aa 0++ao
5+++ ·+an++ ·aa ·o m+qa¬+ 6a+a++
a+o0mm. ·aa +-+¬a +o+6++-[ ++m a+[a¬+
5+++++ 6++-0. 6++mm+a ¯·++a. am m++o an
5+++ 6++-[ am q-o¬+ a++» n--.+` amn+a.
».0m ++m (·aa+ ++¬on n++++a+m) ·aa a+ an
5+++ 6++-[ ·aa q-o¬+ am 5+-[ ¬++a+oa
0+++0+m.
·aa +m+ 5+-[ ++¬o1a 6aoo a+++ ·aa n-¬.¬+ nmnna++
5+++ a++» n-- ·¬a+ ++++a. am a+o+a+o 6a+a++ ·aa
5+a+¬a »++a.[ am ¸+ a+¬o »a0a a.[ q¬.+0+m. ·aa
6a+a++ mm+ ·+an+++a.
·aa am n++a++ ++an ·aa m¬o+¬a+ ++.om+a. am ¬++a+o
·an¬n a+o+a+0n ¸oa a-¬-¬+ ·+m a+ onn0mm. ·aa+
m¬o+a a-¬-+o a¬a¬ amm a¬±+++. ·aa +m+ 5+-[
¬++¬a1a a++n+q qm+0+ 6++-[a++ ·aa+ m¬o+¬a +++++
6++.±+m+a. ++m ·aa+ n-¬.+o a-¬-++m am ¬++a+o
0+++0+m. ·aa+ ++±++ 6aa »+[+¬a 6a+a++ a+++a+0n ·aa
»a »+.¬. am ++++m+o +++0mm. ·aa a¬a++ a¬a++ +o+++a.
·aa+ a+m++ ·aa+ n-¬.+o 5+++ aa+++. ·++a »m ¬m++
0n++ n[ amm +..¬a 0n+..+a am ·+¬+.
¬++¬a1a a++n+q qm+0+ 6++-[a++ ·aa+ m¬o+¬a +++++
6++.±+m+a. ++m ·aa+ n-¬.+o a-¬-++m am ¬++a+o
0+++0+m. ·aa+ ++±++ 6aa »+[+¬a 6a+a++ a+++a+0n ·aa
»a »+.¬. am ++++m+o +++0mm. ·aa a¬a++ a¬a++ +o+++a.
·aa+ a+m++ ·aa+ n-¬.+o 5+++ aa+++. ·++a »m ¬m++
0n++ n[ amm +..¬a 0n+..+a am ·+¬+.
naa ·+¬+ 5m¬a 6++c+ 0++a 5+++ a[±+ amm 6+c+++ q¬n+++
0+.0.m. ++ amm 6++oo 6aoo am++ a-o 0n+.[+ 6++-[ ·aa
a++n+¬a +++++ 6++.±+m+a. ·aa+ m¬o+ ++an+¬a ÷nna+n+++
·aa a+++0+ 6++-[ 0n+m+a. ·aa+ ++++m+o ·¬+
6++.mo+ao¬o. ·aa ·+0+ 0n++ ·aa+ ¸+ m¬o¬+ am a++o
¬a++ ÷nn0mm. ·0+ 0++a am++ +mn am +--¬+ ·aa ·m++n
no+++a. am +n¬n +n++ am +o¬+ 6aa0+ a[+++a. ·nno0+ qm++
am +o¬+ ·aa a+++qa0a a[++ +¬a++ ·+an+++a. ·aa +¬o¬+
6a+a++ 0+++a.[ ·aa m+¬+ a+o0mm. +n+ 0++++o a++o+++
+--¬+ 6aa0+ a[++ ·..+ 6++.±+m+a. 5¬.+¬.0+ +++++o +++
+++a.[ ·.om+a. ·aa+ 0a+++o am a++ +nn n++++ ·aa
m+++o ·o+++. ·¬+1a 6n++.n[+++ao ·aa a++o ¬a++ a+
a++¬a »nc+ 5m+++a. ·++a +--+ 5+ »m+q 0n++a a+¬+
nnq n++++o+a amm 6++oo am¬m am ¬m+qa ·¬nn ++¬a+
++++m+a am ·mnaa ·+¬+.


·a++ ·-- ·a++ ·-- ·a++ ·-- ·a++ ·--
5++ +anaa +.++ 0n++ am+q ¸+ n+0mm n+6m.[ a++ 5++qa.
am+q ¸+ ·--m 5+++n+m. ·a¬+q ·n0n++ +o++-a++ 6+-[
a++a 5++qa. ·am ¸+ ++6a-. n+.++o 0a¬o 6+++n+m. am+
·aa+aa ·nn+aa 0+++o qaa ·+ 5+ amm 6aa++ 0n+a+++m
aa++a. ++m ¸+ ++0o»o no+++ 6++-o++0+m.
am+q ·--¬+ 6++an no+qa. ·a+qa am¬m no+qa. ·aa
am¬¬.+ 6na. n+-. a+++. ++0o»o +.+qa ·.+ao+a 0oo n+-a
·+ 5+ amm a.oo ama a.[ 0n++ +o+ ¸0+ ·a ·aa ++m. ·aa
+oo ·a++maa. +aa+m +m++ +++o. an0n++a ++++ m+a. na+ amn
nn+a. q q amm +a++ +mma. +oo+ a+++ a++n. ·a++m a+m
(6++nna). ·¬+++ 6+ooa a¬a++ 5¬.. 5nno0+ a+-+++ 6++-0.
0n++o+a. ·a.m 0n+a 6n+m6+oo+a am +-+a ¸+ ++a ·aa a++¬n
a.o n++++a.[ n+++++++ 0n+o 5+++ a[0am.
·--¬+q 6++m±q++++ ¸+ a++a n+a0n 0n++ 0a-o 5++++.
·--m 0n+qa 0n++ am¬m
). a+++m++++ no+++ 6++ooa.[a
z. n6+-a +. +++.[ 0o..+ a+++.++ amma
1. ·--+q 6+++++a 6++[+++ao
|. ·--+q »+a n--+ 6++ooa.[a 6+mn+m.
++¬a ·--1a ·a¬+ a0.+mo aa ·¬nn ¬a+0++a. am ·aa+aa
·nn+aa o+o 5oo++++o ·--++m a.[n 6n+mn¬n +am++ a+++a.
·-- 6++an ++0+++a++ 5++++a. am¬m ·--m a+a a¬+ ·aa
·¬n+o 5+++ no+qa+ma ·±0+ +t±qa+ma 0+.[+ 6++-.+a.
·+m+o ++m am n+++a 6n. aoo++¬+1a ·aa ¬m+qa a+nn0mm.
·mm ·-- om+ +¬a++ ++++a. ++±+a 5+a+a ++nn..a.m ·aa
+t±+n 0n+m+a. ++m am a+o 0.n+q 0n+0mm.
·mm ++++m 6anna++ 5+++++o ++m am 0+.¬.1a 6nm+¬m1a +ann
++¬++o 0n+..no ++m no+++ 6++.±+0mm. ·++ 0a¬+ mmm+o ¸+
6n++ ¬++o ¸+ +--+o a+..n n.o++++. ·+m +oa ·-- ·±0+
»[nn a+nma¬+ n++++ mo+++. am n++a ¸+ m¬n ++ann n++++a+m
·aa am n++a ++an+ 6++-[ ·aa ++n¬+ +annm+a. ·aa+
»++6+.[+qa n+a+¬.+qa 5¬.+o +mn++ 6++m++ ao++ 0n+m 5[nn
6+++++. ·aa n..¬m 6a+a++ +ann+no ·aa »++6+.¬. +annm+a.
·a¬a n++ao n+++++ 5+0a m+o +.¬a. ·aa+ mmn+++¬+ n+++++
mo++ a..+oa ·+ amm ¬+a amn¬+ o++++ 6++-0.m. ·aa+
+++ n.o +mn++ ¬+..++ 5++++. ·+o+++ ·+ 6+-[a +oo 6+a
amn¬+ ·n++ 6++-0.m.
·aa 6aoo++++ ¸+ ¬+.o¬+ ·-++ 6++-[ +.ooo an n[+++
6++-[ 6n.+..+o +o+ 6++-.+a. ++m am n++¬a¬+ n+++++m 0ao
++nn0mm. amm+o +++++ 6++m+m0nn n-- mo+ao¬o. n++a.m
5++qa ·--+m »+aa ++m am +-mmm+o a++ a++ 0n+m+.
·--+q ++m no++n a+++ ++.o+ 6++-[ am +nn¬m »o+o
nn+0+m.

5++qa ·--+m »+aa ++m am +-mmm+o a++ a++ 0n+m+.
·--+q ++m no++n a+++ ++.o+ 6++-[ am +nn¬m »o+o
nn+0+m.
0++a ·n0n++ )z +++++ 5++qa. am+q ++++m +t++a a+++. ++m
0.na o+a¬n ·¬-++ a.[ am 6n.[+q 0n+0mm. ¯a»+ amm no++
mo++..++?` amm ·-- 0+..+a. (5aaaa 0++ma +t±++ao ·aa
ma++.[ 5++++++mn+a). ¯a... ·--` amm +-¬- +++++ 6++-0.
am 6n.[+q 0n+0mm. (a++m 6n.[a ·-- ¬ao++m 5++++). ++m
6n. +..+o +o+ 6++-[ +t±+ ·+an+0+m. am am+o ·--+m
»+aa a+++. ·¬+ +¬m+¬++o am +an am++ 6++-.+m. ·a¬m
+t±+ ¬ann6+mn+o ++o+.[ n+.[ ¸mma ++a+++. aoo+a ¬+++.[
n+.[++m ++a+a. am +-¬- +o+ 6++-[ am +an¬+ ¬++o no+++
6++-[ ¬++o ·.o0mm. am 6n. +. 0aoa +ma ·¬+++ ·¬+++
a+++. ¯0.+ a»+ amm.+ n-n` amm ·--+m q+o 0+..+. am+q
++++m 6a.+a++aa ·aa+ma++aa 5++++. ·-- +t±+ a..+a
amm++m ++m +¬m++++0+m. 5n0n++ ¬+1a +aaa++ non.[ a.0.m.
¯a+.+ am +. a++ 6n.[o n[` amm ·-- ·¬a+++a. ++m m+oo
amnn+ 0n+o +o+0+m. nnq a++ ++m+a 0n++a[0a amn++o ++m
am++ a++ ·aa 6n.oo n[+++ 6++-[ ·aa+ 6n. +.+o +o+
6++-0.m.

·-- 6n.+.¬. 6+c+ a¬++qa n+++a.[ 6n.
o+a¬n ¸m n--m+a. ·++ 6aoo+ ¬o.
6aa++++o ·aam m¬o+a 5+-[a ·aa+
¬+.o+q 6aa++o a.on n++++ a++ 6++oa+
0n+o 5++++. ·-- am ¬+¬+ a[++ ·aa+
¬+.o+q 0a0o ¬a++ ·aa m¬o¬+ 6a+a++
·m++m+a. ++m am¬¬.+ o+¬+ +an
mo+ao¬o.
++m ·nno0+ ¸mma 0n++aoa am+++aoa +.+0+m. ¯amm a»+
6a++a+ 5++++ ·--0++. 6++1n+++q. 0a-am+ ¬o.¬. ¸a
n-0nm` amn+a. ++m a.. am0nm. ·aa ++++a.[ am 6+c+m 0ao+0o
a.o 6n.o+a¬n ¸a n--m+a. ·n0n++ ·aa+ m¬o+a 5+-[a am
6+c+o n.[ +++++. ·aa 0a-[a am0n 6++c+a ·m++a++
+++++++ 0a-[a.
·++ 5+.oo a++m 6a.+a n+a ++++a aoo+0a 0n+m+. am ¬+¬+
a[++ ·aa+ m¬o+m a+ ¬a++ 5m++a++ +++++ 6++.±+0mm.
¯a»+ »m. ¬+ +oo a0++±+++ 5++q.+` amm 0+.on0+. +++a.[
¯a»+ am. ¬+.o¬+ +a.[.+` amm ·¬-+..+a. ·aa+ ¬+.o¬+
6a+a++ +ann+no0+ ·aa+ m¬a+¬a ¸+ ++a +.+a a.0.m. am
¬+++o a+o+no0+ ·aa+ m¬o¬+ +mm n+ao n+o qonn¬+ 0n+o
m¬o¬+ 5o++ 5o++ n+o qo+0+m. ·aa+ +nnaa ++++m a+.++
5++++. ·¬+ am nn+a+o +o++ +o++a a++o+o ÷nn1a 6++c+a
5a+ ¬a+0+m.
am a+aao m+o m¬n+++ ¸+ 6n--m m¬o¬+ +¬a+++
6++-o+++m0nm. (am ·aa+¬a a[±+a). ++m 6ama o±+ a.[0a
·-++ 6++-o++0+m. am+ +an o±++qaa+o a.on n++++ amm
+.+q+ amm ·n+ ·¬+nn..+m. am+ o±+¬+ 6a+a++ +ann
an++a.[ am +o¬+ 6aa0+ a[+0+m. ·¬+ a[++ ·aa+ qa¬+ ¸+
a+n++ +-[no++ ·+o ¬a++ 5o++n 0n+0mm. ¯6++c+a 6n+m
·++qaa amm ·a++a` amm 0+.[ a.[ am +o¬+ ·aa ¬++o
no+++a. no6+mn+o +aa+ no+oo »[ann no. am+ +o+m +¬o+o
0n+.o+++ 6++nn¬+ nmm+o +aaa.[ ·¬+ 6a+a++ +++ a++o+o
+.+a+++ a.[ ·¬+ ·aa a++o ¬a+++a. ·aa+ +++qa am +--1a
no++ +-¬.+o am+q 6+++++0a ¬++o a+++. ···· amm
mmqa¬++ +a+ 0am ¸mma 6++++ 0++-ao¬o. ·aa+ +¬o mo¬+
an++a.[ am +o¬+ 6aa0+ a[+0+m. ·¬+ a[++ ·aa+ qa¬+ ¸+
a+n++ +-[no++ ·+o ¬a++ 5o++n 0n+0mm. ¯6++c+a 6n+m
·++qaa amm ·a++a` amm 0+.[ a.[ am +o¬+ ·aa ¬++o
no+++a. no6+mn+o +aa+ no+oo »[ann no. am+ +o+m +¬o+o
0n+.o+++ 6++nn¬+ nmm+o +aaa.[ ·¬+ 6a+a++ +++ a++o+o
+.+a+++ a.[ ·¬+ ·aa a++o ¬a+++a. ·aa+ +++qa am +--1a
no++ +-¬.+o am+q 6+++++0a ¬++o a+++. ···· amm
mmqa¬++ +a+ 0am ¸mma 6++++ 0++-ao¬o. ·aa+ +¬o mo¬+
5m++n no++a+m ·aa+ +¬o¬+ am +-- ·+0+ no+++
6++-o++0+m.
·aa am¬m n[+++ 6++ooa.[ am a+ õ)o n[+++ 6++-[ am+
+--¬+ ÷nn+ 6++.±+m+a. ·aa+ n-¬. am a++o m.o+ 6++-[
+mn+. am+ ¸+ a+o+o ·¬+ 6a+a++ »a0a a.[ ++-o+no am
++++m+o ++++ 6++.±+0mm. ++±+a ¸+ »++ +a.a 6++++n0n+a.
·aa am++ 6++-[ am a++nm a+ a++¬n ¬a++ am a+ n[+++
6++-[ am¬m m++a..+a. ++¬a ·aa+ +a++ »+[+¬a (5+.oo
aoo+a +mnn+++m) am a++o ·aa 6+aa+ 6++-0.m. +n+ 0++++o
·aa +0a ++++ 6++-[ am¬m 6++1a+m ++mo ++.om+a. ++m
·aa+ ».¬o ¸+ +.¬a a+oa.[ ·aa+ 6++nnao a+¬+ ¬a++
»nc+ ·+an+0+m. ·0+ +a+a am ¸+ ¬+ ·aa+ n-¬. 0a.oo
»aa +++m+ ++.oo »o+a+ 6++-o++++. ·aa+ a+++a am a+oo
++qn n.[ +a++++ 6++-o++++. ++m am++ ·aa 5+-[
6++¬.++q a+++o am m++¬+ 6++-[ 0n+0mm.
·aa+ 6++¬.+o am m++++o a+oa.[ am+ a+o+a+o ·aa+
6n++¬+ ·+++++ n--+ 6++.±+0mm. ·aa+ 6aa 5+a+a )c a++
+aa+m +mma 0n+o ++-[ +.+++. ·¬+ a+++n n+++++o »a0a
++++0a 5oo++ qa+n 6n--m +mma 0n+o 5++++. am ++++m+o
++++no am 6n+ a+o+o ·aa+ +a.0.++¬+ »+++ 6++-o++0+m.
a+¬o ·±qa 5±qa a.[ 0+on n+++++o ·aa+ 6n+++ ·+nn..+.
am+ a+¬o +mn++ ao++ ·aa+ qa+o ¬a++ n++n n++ a[+0+m.
·aa ·aa+ m¬o+¬a +++++ 6++-o+++no0+ ··· aaaa »oo
amm mm++ 6++-o++++a. ++m am++ 5am¬n ++m 0a0o õ)o +.++
am +--¬+ ·aa a++o ¬a++no0+ 6++++ 6++.±+0mm. ¸+ +o
+a.++o am¬m +0a 5n±++ 6++mmaa am¬m n[++n 0n+.[a.[ am
+--¬+ ·aa qa+o ¬a++ am¬m n++++ no am¬m ¬n.
n--m+a. +n+ 0++++o +--¬+ qa+o ¬a++ a+0n am n++a
++an ++m ·aa m+¬+ n+++qa no+++ 5+++ 6++-[ ¬n. n--+
6++.±+m+a.
·aa am++ amm+0+ a++ ·aa m¬o¬+ am a+++0+ no++no +++
qa+¬++q 5+++ +-- n+nn+ qo amm 6++a+ 0n+o ++++a. ++m
·aa+ ++an+¬a +¬a+0+m. ·+ 0n+++6+mm ·aa ·aa+ ++a¬n
am+ »+[a nooa 0++a 5.++o ¬a++ 0+++++a. ++m ·a¬a +0a
+aa a.[ ·a¬a m.o 0n+.[ +n++ 6++ooa.[ ·aa+ nmm+o am
+--¬+ ¬a++ amo 6++a 6++0+m. a-[a ·a¬a amn++a n[+++
6++ooa.[ am+ +--¬+ ·aa n-¬.+qa ¬a++ 5o+++
6++.±+0mm. ++m m+o 6+++ o¬o+o ·aa+ qa an+m0a +.+a++
5++++. 5++ m¬n1a 6++++o 6aaaa ++m a+a. ·+n+++ 6n. +.¬.
+a++-a++ ¬a++++0+m. ·aa am¬m 5m++a++ no++ am¬m ·¬++
a.+ao n--m+a. ++m am 0a++¬+ ·+++++ 5m++ 5m++
q++0mm. ++m q+++ q++o qn+ amm a++ n++++ a+++. ++±+a ¸+
+a.+++q 6aama++ +.+0++a. ·+m nmm+ ·-- am++ 0n++ ÷.++
¸+ +± a[++ a+++a. ·¬+ qo++ nm a±+¬.+ +¬ann aoo+a
nn++ 0n+m+. ·mm ao++ ++¬o +mm a-a¬+ ++±+a a+an+
6n+++mo 5+++ 6++-[ 6+++ a±+a ·¬+¬+ +++++ 6++-0.+a.
·mm m+o ·--m 5oo++ 0++±+ao ·--+q +[a 6++o¬o
6++[++ a+0+m. a++a+ ·-- +¬++a 5++++o n++++ 6++a±+a.
+a.+++q 6aama++ +.+0++a. ·+m nmm+ ·-- am++ 0n++ ÷.++
¸+ +± a[++ a+++a. ·¬+ qo++ nm a±+¬.+ +¬ann aoo+a
nn++ 0n+m+. ·mm ao++ ++¬o +mm a-a¬+ ++±+a a+an+
6n+++mo 5+++ 6++-[ 6+++ a±+a ·¬+¬+ +++++ 6++-0.+a.
·mm m+o ·--m 5oo++ 0++±+ao ·--+q +[a 6++o¬o
6++[++ a+0+m. a++a+ ·-- +¬++a 5++++o n++++ 6++a±+a.


0+m+oa +¬ma+a 0+m+oa +¬ma+a 0+m+oa +¬ma+a 0+m+oa +¬ma+a
a++am 5[n¬n nmm+o +mm 5m++ ·¬-++no ·aa 0++ao am ++o¬+ ¬a++no
+mmo+o +.n+¬+¬+n n+++++ 6++-o++0+m. ¯» ·a 0+++± ¬ aa +a n0aa`
amm 6a+a++ 6++mm+a ·aa. ¯0.+m. 6a+n .+o± 5m6m++ +.¬a a+0a+a`
am0nm. qa++ ·++ +.n+¬+ a-oo +.++ a+0a+a+? amm 0+..+a. ++m ·aam
0++ao m++a..no ·aa+ 5[nno+++ am ¬+¬+ a[+0+m. ·aa am n++a
++an ·aa ¬+¬+ am 0++ao +nnn 0n+.[a.[ am »+.oo ¸+ m++a +++a.[
¯a+±+ 0n+0a+a` amm 6++oo am ¬+¬+ no++ 5m+++a. ++±+a ¬+¬+ 0+++++no
+.n+¬+¬+ 0+++++ 6+m0n+a.
+¬+¬+ ¸oa++ m++a.[+ 6++-o++qa ·¬o¬+ ++++no ++±+a a-oo
·a++0++a. a++ +.¬o n++++no am 6+c+o +++++ 6++-o++++a. ·++ 5+n¬+¬+
++++no0+ ·aa +++oo m++a.0.m. ·aa am n++a++ ++an am +-++qa
n+++++a. ·aa +-+ao +++o +o++ ¸+ ++an 0n+¬+ 6+++++. ++±+a +-
5¬a+++ao ¸+a¬+ ¸+a+ n+++++ 6++-o++0++a. ·aa ¬++a am 0++¬a a++
5m++ ·¬-+++ 6++aa am ¬++a ·aa+ 5¬.¬+ 5m+++ 6++aa ++±+a
m++++.oo +a+0m+a. +n+ 0++++o am »+[+a ·aa+ 5+a+¬a a.[a.[
·aa+ +m+++q ++a ·aa+ +m+¬+ +¬a n+++++. ·nno0+ am »+[+a ·aa+
+mm+¬+ »++a.[ ·aa+ +++ a.o+¬a m++a..+. am nn++q +n+ 0a¬o
a+++. ·aa+ ++¬+ 6a+a++ +o++ ·a+q +n+ 5mn ao¬a 6++[+++.
·aa+ ¸+ ¬+ am n.+¬+ 0++++ 6++-o+++ am ¬+ am 6+c¬+ a+o+
6++-o++++. ·aa+ a+.o am+n ·aa+ mm +aa++¬+ 6++a+++.

++m am+ m++¬+ ·aa+ a++no ¬a++ am »+[+a+o
m¬o¬+ m++a.0.m. am »+[+a+o ·aa+ 0+.[+qa
¸a++ +.+qa ·aa+ a¬+++ ++a¬n »-+ mo+++. am+
¬+ a+o+¬a 6++-[ ·aa+ 0+.om n..¬m +anma
m+n++o 5n±+0mm. ¸a6a++ n..¬m +anma 0n++a ¸+
o..+ a++o am a++o +++++. n..m aoo+a +n+++a
·aa+ m¬o+a 6aann.[ a++m.
·aa »a0a a+a 0n+.++++o ·¬a+a +++++a++ »a0a 6++±++ 6++-o+++m.
am ¬+a+o+a+o ·aa+ m¬o+ao a..a 0n+.[ a¬a++oa.[ ·aa+ ++a¬n
+.o +.o ·+++++ n--0mm. ·nno0+ am ¬++a+o ·aa+ ao+ m¬o¬+
0++++n no++ aaaaa +t+a am a+++qa +¬a+ mo10a+ ·aaaa +t+a
+¬a+0+m. am a++m+o ·aa+ ·o m¬o¬+ »-+ mo+++.
am+ nn+a ao+oa 0++++ ·aa+ ++a¬n 0n+.[ ¸+ aa n--+ 6++-o+++m.
am+ »+.om 5[++o ·aa+ ++a¬n ¬a+++ 6++-[ am+ nn+am+o ·¬+
·-o 6+++++n na+¬+ +onn+ 0n+o +m++ +m++ +o+++ 6++-o++0+m. am+q+
6++1a 5+ ·a¬a am6moo+a 6++1a amm. ·aa+ ao+ m¬o am a++o+o
+++++ +.+a++n 0n+m+. ·+m+o ·¬+ +++ a.[a.[ ann m¬o+q+ ++a0mm. am+
a+++o ·aa+ 5.+ m¬o¬+ n+a n+++++ 6++-o+++ 0++a am+ ao+ ¬+++o
·aa+ aonn am++ +.++ a+n¬n a+o+ 6++-o++0+m. am+ ¬+¬+ ·aa+
+mm++m a0+.[+qa (·o++o) a.[ ·aa+ +mnn +o+ +++¬+ +a+o 5m+++
+ann0mm. am+ ¬+¬+ »aa+o a.[ ·aa+ no6aa¬+ 0a+++ 6++-o+++am+
a++ ·aa+ m¬o+ao n+o qo+++ 6++-o++++.

6++1a 5+ ·a¬a am6moo+a 6++1a amm. ·aa+ ao+ m¬o am a++o+o
+++++ +.+a++n 0n+m+. ·+m+o ·¬+ +++ a.[a.[ ann m¬o+q+ ++a0mm. am+
a+++o ·aa+ 5.+ m¬o¬+ n+a n+++++ 6++-o+++ 0++a am+ ao+ ¬+++o
·aa+ aonn am++ +.++ a+n¬n a+o+ 6++-o++0+m. am+ ¬+¬+ ·aa+
+mm++m a0+.[+qa (·o++o) a.[ ·aa+ +mnn +o+ +++¬+ +a+o 5m+++
+ann0mm. am+ ¬+¬+ »aa+o a.[ ·aa+ no6aa¬+ 0a+++ 6++-o+++am+
a++ ·aa+ m¬o+ao n+o qo+++ 6++-o++++.
·aa+ 0+.¬. mm++++ +ann ·++ +.n+¬+ a-oo a+++a.[ ·a¬a +0a
n[+++ 6++ooa.[ a+m+¬+n n+++0+m. a+ma ++¬a+++ 5++++. ++±+a n++++
5++++o 0++a 0n+m0+ 6+++ao¬o. ·aa +0a ++++ +.+++a. ++m ·aam 0a0o
an n[+++ 6++-[ ·aa+ m¬o+¬a ÷nn+ 6++-0. ¸+ ¬+++o ·aa+
a0+.[+qa a.[ ·aa+ mo¬+ 0+++0mm. ¯»±+ 0+.¬.1a +ann am ++o+q
0n+[±+. ».ano a- ¸.[+` amn+a a++. ·aa a6+ 5+++ a+0n am 0+.¬. +ann
·aa+ ++¬o »++++ 6++ooa.[ ·¬+ +0a a++0+m. a-[a ++m +++±
0a¬o¬+ 6++.++0+m. +n+ 0++++o ·nno0+ +0a 5n±+ ·aa+ ++o+am 5¬.+o
am m++¬+ 6++-[ 0n+0mm. ·aa+ +.+a++ a- ¸.o+ +.++ a0+.¬. +ann
n++++o an++ a.[ »a0a »aa¬+ +am+++ 6++.±+0mm.
·aa ++m 6++oo+a0o ·aa+ ++¬o +mn++ a+++n no+++a. ++m +++¬+ ¸+ ++a
am »+.0.+[ +++n n++++a.[ ·aa+ »mnno ¬a++ +++0mm. ·nno0+ am
»+.¬. ·aa+ 5+a+0a+[ ¬a++no 0aoa +ma »++ »++ ·a¬a mm+
¬a+0+m. am a+o+o ·aa+ 5+¬a a+++ am+ +++¬+ +mn++ »a0a a.[
·aa+ +.+a+m 5+a+¬a +++ +++ +¬a+0+m. ·aa ·aa+ ¬+¬+ +.o am
n.+¬+ no++ am m++¬+ ·aa+ »mnno ¬a++n no++a+m 6a+a++ mm++no
6+a++ 6++-o++++a. ++m am a+o+a+o ·aa+ »mnnm 5+-[ n++ +a++¬a1a
»+++no0+ +[ao am +++¬+ a.[ ++++ 6++-o++0+m. ·aa+ +a.0.++a
5m¬a ÷nnn n.+ao +.++ +a++++ 6++-o++++. am ++++m+o ·aa +a.¬.
+.o +.o +++ +++ am+ 0a++¬+ 6a+a+++ ·aa n[a n+.¬. am++0o +++++
6++-o++0+m.
·aa+ »mnn +++++ +.+a++ 5++++. am+ a+o+a+oa ++++m+o0a ·¬+ »-+
mo+++. qa++ 5+ 0n++a amm+o ++±+ mo+oo +0a+m n+a.+ n+a.+ amm
+++m+a. ·+m+o ++m am a+¬o »a0a a.[ a¬+a++ n++ n++ a[+0+m.
·aa+ »mnno+++ +.+a +.+a++ aa+++. ·¬+ am ¬+¬+ ¬a++ 0aoa +ma ·nn
·nn a[+0+m. 5m ·+++. a¬a++.. ++.. 0a-[a amm a.[ am 0++.¬+ +ann
am +.nn+¬n¬+ 6aa0+ 6++-[ a+0+m. ·+ an+m0a ++++ +.++++++. ·¬+
6++c+a »·+o 0++++a.[ ·¬+ »a0a a.[ 5o++ 5o++ ·aa+ qa¬+
na+0+m. ·aa an+m0a ¸+ ao¬o¬+ ++-oa..+a. ·+m+o am+q 6n++ ++aa
5+++ao¬o. ¸+ 5+-[ +mm +a.++o 5+-[ 0n+0a »++ +¬o¬+ ·¬.+0++a.
·mm +++++ mm++ +.n+¬++0o +.++ qa+ ++n¬n1a n+++ao a±+a +m+mo
6na. ¬+.¬. +a+0++a. ++±+a 5++ 5.+++q ·o++o a++ a±+a +++o ·¬+¬+
+¬n0anm0a+a. 5±0+ ·aaaa +m +.a+..a 5o¬o amn++o a±++q a++
6+++++aa 5o¬o. am¬¬.+ ¬aa a++0a+[ ·¬na++ 6+++++a+m ·¬na±+¬a
0++±+¬.+qa 0n++ »±++q am+ ·¬nn0am. »±+a +¬++¬a1a +++o
o¬o+q am+ ·¬nn±+a. +mn.
++a++m +-+ao ++a++m +-+ao ++a++m +-+ao ++a++m +-+ao
++m ¸+ +anm+o +a+++++ 0a¬o n+++qa 6n-. no ·-+a am¬m 6++an ·a+++
5+++±+ amm 6++oo+++++±+. ·m+ ++m 0.. n--m aoo+ ·-+0a am¬m ¸+
6++a 6n++a++ n+a+++±+0a +a+ ¸+ +++++ 6n--++ n++nn+o¬o. ·+m+o m+++
a+++ ++m ·++a 0.. n--a+o¬o. ·m+oa ++m ++ 5mna ·¬na++ a+0+m.
amm ++m 5++++oa n++++o ¸+ +¬- 5oo+.o a+a+¬+0+ ¸+ +m¬a+++ a[a.
·+m+o a-[a 0.. n--a+ amm mo6a[++ n+++¬++o aaan+a n--0mm.
+¬.++o ¸+ +oo ·a +¬.+++m. n++++ +oo ·a 0n+o+++m 5++++m. ·m+oa
·am a--a aoo+a 6++a 0ao ++m 5++++. ¸+ ++a ·am am¬m 0nn n--
m+mn+m. ++m noa++ +++++o n++++ ·nn+.6amoo 5+++ 6n±++o 6n- ¸o a++
am¬m ++nn+nn ·aa+ ·nn+.6a-[+q +.o+ 6+mn+a. ·aa+ 6n++ +am. ·aa
+on+ amn 5m6m++ 6n±++o 6n--.m ·±0+ 5+++n+a.
·[++ ++a +++++ +on+ am 0.++o 6+++ n-- ++m ¸o ¬+..++ 5++0+m+ amm
n++++ a+++a. am¬m ·a++a ·nn+.o6a-[+q + qo+qa+m am¬m annm++m+a.
·±0+ +on+am 0a++nnm. ·n+¬a a++++++m. ·mm +++++ ++±+a ¸+ ) a-a¬+
·+.¬. ·o+++ 6++-o++0++a. +¬.++o ·n+m a0++ 0a¬o 5++q+ amm 6++oo
aa+++ 0n++ a..+m. ·±0+ ++m +on+ +am +a+a +++++ )z a-a¬+ ·-+a
nnn1a 6++a ¬oa nnn1a +¬++++ 6++-o++0++a. ·mm m+o a±+a n+m+n
aa++++. am+q ·a++¬a ·+an++o++0+ +mq 6++1a. ·m+o +-.+o 6ama a++
6++ooa.[ 0n++ a[0a+a. ·m+o 5nno +oo nnma +¬.+++o am+q +oo
++0+++a++ 5++++.
++±+a ¸+ aama 6+o+ +anno 0+++0++a. ·mm ++++m 0a+·a.[+q nnq +o++a
n-- ++±+a 6ama .a¬o ++++ 6++-[ 6nc+o ·a++0++a. an+m0a a±+a ».an
+¬anno ++++m 6++..++ 5++++. ·0++[ ·++ ·¬n1a ++++m n++a++ 5++++.
·+m+o +a¬a +on+aa +±+a .a¬o ·aa++ a.[ ++a+-a++ 6nc+o ++++++++a.
am+q ¸+ a++++++ 5++++. ·+m+o ++m am¬¬.+ .a¬o ·nno0+ ¬a++++0+m.
am +-+a 5+-[a ·a++a+ 0++. n+o¬+ +- 6++..+ao n+++++ 6++-o+++m.
+am ¸+ 6am¬a++m ».o 6++-. ¸+ ·a++m 5aa 6n-. ·aa+ a++n+a 5+-[a
6+c0++[ ¸.o 5++++. ·aa+ 6aoo+ 5¬.1a ·aa+m 6++nna am+qn no++n
0n+m+. ·aa+ ·aa++ 6a..n n.[ ¸+++o 0+a 6+++nn.. ·a++m ++a+m am¬m
a-[a n+++++ +t-o++. ·0+ 0a¬a +on+ ¸+ +oo »++a+m ·a++m 6n-. ·aa
0a+ ·a. n-- ·aa+ ».a¬n +oo nnn++ ¬a++++++a. a++¬a+o no++
·aa+ 5+-[ 6n++ m¬o+a ¬o. 6aa++++o +mn++ ¬+m n--++. ++m
·a++¬a n+++++nn¬+ ·a++a 6n++++ a[+++ 6++aaao¬o. +o 0a¬a ·a++a
+-[a ++-+++ 0n+o 5++++++o+a. ++m ++0o»o no+qa 0n++ am+q 6n-+0a+[
6+++++qa na++a »-[. ·m+o ·+ a+on 0++a+nm+o a+++. ·m+o 5mm )cc
a+a 6oan+m++ a+na..+ 0n+mn »-+a ann..+. ·mm m+o +a¬m1a
+on+¬a1a +¬m+++ 6++-[ ++ 5mna +-[ a+0+m.
·mm ++m +on+a.a a+±++ ao0++ ¸m¬n ++nn+ 6++[nn+n+++ ·a++a+
·nn+.6am[+q 6+m0nm. ·a++a+ 0.++o 6+++ n--n 0n+0mm ·+ ++m++0a +n++
+.+++. ·+m+o »a0a 0n+0mm. amm ++m 5++++oa ·a++a+ ·¬a+ 5oo+ao
»a0a 0n+a+ +oo+++ n.ao¬o. ·+m+o +on+ +am amm ·¬a+0+m. ¸+ n+oa
a+ao¬o. ·0+ +a+a +on+am 6n. ¬ao+++ a+++ +++a a+++. ·a++++o ·n
n--+ao 0n++ a..+a amm +¬m++ ·¬+ ·n n-- ·aa ¬m+qa +¬a+0+m.
·±0+ ++m +-. ++.+..... +a¬a +on+aa +.ooo ·¬+a++ ++a+-a+++ +.++ a+++
+++++o +++o o¬o¬+ 6+++ 6++-o++++++a. ·a++a 5+++ n++o ++m n+++++
6++-o+nn¬+ ·a++a +am++ao¬o. 5+-[ 0n+ 6++a 6+++ 6++-o+nn¬+ ¸.o
+mm n++nn¬+ ++m a+anao¬o. ·0+ 0++a am nnma 5+-[ 0n+ 6oan+m »na
6++aa¬+ n+++++aoa 5+++ mo+ao¬o.

6++aa¬+ n+++++aoa 5+++ mo+ao¬o.
+on+ +0a +¬+¬+ n++++no n[+++++ +am ·aa 0ao an n[+++ 6++-o++++a.
+on+am ++o+a 5+-[a +amm nm 6++¬.¬+ 5m++a++ no+++ 6++-o+++m.
+on+am ¬++a 5+-[a +amm m++o 6a+a++ 0++oa 0n+.[+ 6++-o++++.
·a++a 5+a+a 6a+a++ ·¬+++no0+ m++a.[+ 6++-o++++++a. 5¬.++¬.0+
·a++a ++++a 6a+a++ 0a+m± 6+++no1a 5++++++a. +c6+m ·a+++q amm
+.++0++ 6+++ao¬o. am n++a ++ann n+++++++a. ++m ·aa+m+++o ·aa.++0o
+++ 0a-[a 0n+o 5++++. ++m ·a++a.a +++++ ammnn+ 0+.0.m. ».0m +on+
6++mm+a ¯+a 1 0++` ».0m +am 6++mm+a ¯» 0++n 1 0.+m. ¬am.`. ++m ».0m
am +¬o¬+ ·¬+++ » 0.+m. ¬am. amn+ 0n+o 6++m0mm. ++m ».0m ao0++¬a
0a¬++o ¬a++a.[ 0n++n 0n+0mm. ».0m +am 6aoo+ 6++a q+oo ¯naa ac+
¬a 0.+m. 1 6+++m ·a? ` amm 0+..+a. amm+o amm 6++oa6+mm 6+++ao¬o.
am 6++-¬. an-[ 0n+m+. am ».an 6a+a++ 0++ n--++. ++m ·¬a++++
5+nn¬++ +-. +a¬a +on+aa +.oo+++ +0a 5n±+ amm+0+ a+++++a. ·a++a
am ¬+¬+n no++a+m am¬mn nnn ·a++a ·o++o +¬+nn+++aa am¬m ·a++a
a¬a++.[+q ·¬a++ ·¬+ 6++-.+++aa 6++mm+++a.
+on+ 6a+a++ nmm¬+++a+0n am ¬+¬+ a[++ ·aa+ 6n+++ a++no 6++-[ 0n++
¬a++ noa++ ·m++m+a. ·aa am +++o ¯5. no 0++ ¬+a - 0++ 0a+a - 0++ a++
- .+m 5.? ` amn+a. ++¬a n+o+q +¬o+¬++0+m. ·aa 6++oo+¬+n 0n+o ·+
6++an +oo+++++m 5++++. am ·¬.+qa am+ +nna a¬+++ a+.++ 5++++.
+on+ am+ +m+¬+ 6a+a++ a+o+a+m a¬a++ am 5+ao m++a..+a. ·aa +.+a+m
÷.+m 5+a+a am 5+ao n..a.m am+qa am+++a n++a¬+n 0n+o »-++0+m. ·0+
0++a +am am m+¬+1a 0++¬a1a 6a+a++ a+o a+o a++» n-- am¬m +oo
+[+q 6++-[ a+++a. +on+am m+++++q ++m n+o 6++[++ao¬o. ·+m+o a-[a
·aa am 5+ao m++a..+a. 5am¬n1a ++m ¸mma 6++++ao 5++0+m. +mn+a+
+.¬a amm+o 6n+m++ mo+ao¬o. +mn+a+ +.¬a+++ ·aa amm+0+ ·aa
5+a+¬a 6++-[a+a 6n+m+ ++m m+++ 6++-[ ·aa 5+a+¬a 5m++
m++a.0.m. ·aa ·+nq +aa+a+ 5+nn+a. ·aa +++¬+ 6aa0+ a.[ am n+o++++
++++++++a. ++m am +++¬+ 6aa0+ a.[ ·aa +++¬+ +.o+.o m++a.[
a¬a++o0m+a. +on+ m++a[a¬+ +m++ a.[ ¯a 0a+m. ¬ 0a+ oa ¬ 1` amn+a.
+am am ¬+¬+ no++ 6n.[+q ·¬a+++ 6+mn+a. am¬m 6n.o0o 5+++ a.[
5+-[ 0n+a am ·¬.¬+ »+++ 6++.±+m+++a. +on+ am 5m++a+m +0+.¬.
+anm¬++o +am am ¬+..+m »m+m +n¬n +annm+a. am »m¬+ ma±++o a¬+
n+++a.[ am ÷¬a +annm+a. ·+m nm am »m¬+ mm¬a+++ +ann a+m+a. ++m
·a++a 5+-[ 0n++qa +[ao 6ama nn+a.¬a 6a. n+mo1.¬a 5++0+m. +on+ am
n++ a+n¬n n+++ +aa+ 6++-o+++ am m¬o++q a[+¬o 6++[+++a. am¬¬.+
m¬o+a +on+am ¬+a ·aa 5oo+a..+oa ·+ a±+ 6n++ a+.++ 5++++. ·0+
0++a +am am n+mo+m 0a0o ¬+¬+ ¬a++ ¸+ ++a a+oa.[ ·¬+ +ann+
6++.±+m+a. ++m am 6+-[ 6oan+m n6n-[+q mmm+o ++a+-a++ +.+0+m.
·a++a +-+a aoo+a am ».o a+ 0a+++ +++++.
·a++a 5+a+a am¬m +.oom +[ao +aaa.[ am +¬o+q ·o+o +oo ++n.+m
+¬o+¬-¬+ ¬a+++++a. +on+ am+ ao+ n++a++aa +am am+ 5.+ n++a++aa
n[+++ 6++-[ ·a++a+ ».o+¬a am+ ».0o+[ 0++++ 5m++ ·¬-+++++a.
·a++a+ ÷[a ·a++a+ 6am¬a++m ».oa am¬m 6oan+m »na+q 6++-m
6+mnm. ++±+a ·+++a a+na+n m++a.[+ 6++-0.+a. m+oo +on+a+qa ·[++
+a¬+qa ·[++ +a+a ¸mn++ 0++++ ÷.+m a++o ++++ +++¬+ +.o +.o
m++a.0.+a. ·a++a am¬m m++a[a 0n++ ·a++a ¬++¬a am ».o a+
0a+a..+++a. ·a++a+ ¬++a +m++o+++ 6++¬.a¬++qa 6++¬.+o+++ +m++
a¬++qa++ a+n a+n 0n++ a+++. +on+ ·aa+ ao+ ++¬o1a +am ·aa+ 5.+
++¬o1a am 6++¬.a+ 0n+..+++a.
a¬++qa++ a+n a+n 0n++ a+++. +on+ ·aa+ ao+ ++¬o1a +am ·aa+ 5.+
++¬o1a am 6++¬.a+ 0n+..+++a.
·a++a 5+a+a m++a[a¬+ +m++a.[ 6++c+a +0a n+++ am+ ao+ m¬o¬+
+on+aa 5.+ m¬o¬+ +a¬a ·a++a+ a++o a[++ +¬a+++ 6++.±+m+++a. ++m
am ¬++a 5+-¬.1m +.oom 6+. 0n+.oo 5+++ +an+¬a no+++ 6++-[
6a+a++ ·¬+++no ·a++a 6++a¬+ mm¬a+++ ·¬na+++ 6++-o++0+m. 6++c+
0++++o +on+ +[a+q a+++a. ++¬a +a¬a 5+-[ n++++o n[+++ 6++-[
+on+am m¬o+¬a +¬a+++ 6++.±+0m+a. 5m¬a 6++c+ 0++++o +am +[a+q
a+++a. 5nno+++ a+n a+n m¬o+¬a ++++a n¬m++a +o++a »nc+1a ÷nn1a
m¬o0ao 5+++ 6an¬+ +++++ 6++-0.+a. +am ·aa+ a+o+¬a am 6a. +m.oo
¬a++ »++ »++ 0++-om+a. ·0+ 0++a ++m +amm +moo am a+o+¬a a.[
0++-o0mm. +amm ao+ n++a 5+++ +on+ ·aa+ +moo ·a0a ¬+¬+ a.[
·.o+ 6++-o++++a.
+n+ 0++++o +am am 6++¬.+a 5+-[+qa +[ao ·aa+ m++¬+ ¬a++
0++++a.[ am+ n-¬.¬+ a+++ ·+an+++a. ·¬+ n++++a.0m ·aa+ ++++o
a++o oma¬+ amm+o »-+mo+++. ·aa ·aa+ +++¬+ +.o am +a.0.++¬+ +.o
+.o +++m+a. am+ n-¬.+m 5+-[ n++ma 5+++ +a++¬a a+n a+n +++a.[
·aa+ +[a+¬o am ¸.¬.+o a.[ a.[ a[+++a. ·0+ 0++a +on+ am m++¬+n
n++++no0+ am m¬o 0a0o an 5+++ ·aa+ +.+a+m n-¬.¬+ am a++o +++++
¬a+++a. +0a +am am n-¬.¬+ +¬a+++ 6++-o+++ ++m +on+am n-¬.¬+
+¬a+++ 6++-o++0+m. am+ n-¬.+o ao+0m+ao 6n++6+[+qa o+a+ qaan0n+o
n--+ ++++a 6n++ 6+[++ ¸o++. +am ·¬+ ++++m+o ++¬+a. 0a++a++ ++++
6++-o++++a.
+n+ 0++++o +on+ a++m 0a0o 5+++ am++ 6++-.+a. ·0+ 0a¬a 0n++a amn
+¬o+q a++ +a¬a am¬m a.[ am+++a. +on+ +amm a++m »·a n.[ +.+a+m
»+.oo m++a..a+m ·a¬a n[++ ¬a++a.[ ·aa+ n-¬.¬+ +¬a++
·+an+++a. ++m am++ +amm 6+c0++[ ¸.o+ m¬o¬+ +++++no0+ ·¬+ +++ +++
÷nn a[+0+m. ¸+ »++ +a.++o +on+ +a¬m ++¬+n 0n+o ma±++oo m.o 0n+.+
6++ooa.[ ·aa+ q-o+m +[0a +++¬+ a.[ ·¬+ ++++ 6++.±+m+a.
5¬.++¬.0+ ·aa+ a+¬o »a0a a.[ 6aoo 6aoo 0++-o+ 0++-o a[+++a.
+am m.o 0n+..+o ·aa+ m¬o+a a+.om ao¬+n 0n+o 6++±+++. ·¬+ ++m
qm++ n+o qo+qa +mm 0n+o ·aa+ +an¬a ÷nn+ 6++.±+0mm.
+n+ 0++++o +on+ am++ 0n++ ·oa+++o 5+++ ·aa+ n++ nm6+-[ 5c+
+aa+m 6+-[ +m++ +nn+ qc+¬+ a[++ a+++a. ¸m¬n amm.a +++ a.[ ann¬+
a[++ n[+++ +.++ +amm qa¬+ a+++ ·¬+ »a0a +¬a++ +¬a++ a[+++a.
+am ·aa+ ++¬o aaa++ a++++ 6++-[ +on+ 6++a+o ++a 6nnm+
6++-o++++a. ·¬+n n++++ ++¬a +on+ +++ ·++ qc+¬+ am ++¬o a+++ no0+
5+++ 6++-[ ·¬+ »a0a a.[ a.[ a[+0+m. +¬.++o ++¬a +a¬a +¬aa++¬+
·¬.+0++a. ·+m+o ++¬a +a¬a 0++++ +on+a+q 6++a6+mm moa+q a+0++a. ++m
+on+¬a +6a 0n+.[ a.[ ·aa+ n-¬.¬+ +am+++ 6++-o+++ 0++a +am
+on+am a+¬+ »nc++no0+ +on+am m¬o¬+ n¬m++ 6++-o++++a. 6++c+
0++++o +am ·aa n+a++ +nn+ qc¬+ a[++ +on+am a++o ¬a++ ·¬+
+¬a+qa no 6++mm+a. ·aa +m a+¬+ +mq a+++ ·++ 6n++ qc+¬+ a+++qa
a[++ ÷nn+ 6++-o++++a. +n+ 0++++o +on+aa +¬aa++¬+ ·¬.+++a. 5nno+++
a+n a+n m¬o+¬a1a n-¬.¬+1a +¬a+++ 6++-[ ·mm a+¬o a¬+ a±+a
o¬o¬+ 6++0++a.
·++ ++a m+o ++±+a +a+a 6++.+++ 6oan+m »nao +.[n.[ a+0++a. +o 0a¬a
++m ·a++¬a a±+a a.[+q ·¬a++ am¬¬.+ a.oo 6+++o +.[n[0a+a. +o 0a¬a
++±+a 6aa+++q 6++o0. 6+mm ·±0+ 6++0a+a. amm ++m 5++++oa ¸+
6n-¬- 5m6m++ 6n-++m +oo++ n+++ 6++aa mo1a amn+ a±+a +a++qa
+mn++ 6n++++a.
++m ·a++¬a a±+a a.[+q ·¬a++ am¬¬.+ a.oo 6+++o +.[n[0a+a. +o 0a¬a
++±+a 6aa+++q 6++o0. 6+mm ·±0+ 6++0a+a. amm ++m 5++++oa ¸+
6n-¬- 5m6m++ 6n-++m +oo++ n+++ 6++aa mo1a amn+ a±+a +a++qa
+mn++ 6n++++a.
a0o+ .++.+ a0o+ .++.+ a0o+ .++.+ a0o+ .++.+
am 6n++ ++0»+++m. ++m ¸+ .++.+. .++.+ amn+0o ¬+.o+.o
+¬n+ a[++ 0a-o 5++qa. a±+¬.+ ¬+.o+.o ¬a ++aoo+q
n++++o 5++++. a±+¬.+ a+on..o 6++c+a 6n+++ amn++o
·±q n¬+a. ¬aa +¬n+ 5++q. ·0m+a+m ++.+ao ++m
·±q++m 0n++ n[n0nm. am+ 0a+.oo ·0m+a++ ¸+ 1¯ a++a++
¸+ ++a 0a¬o 6++a+a. ++++++o a¬ma¬+ n+++ 5+nn+nq
5aa ++m +oo ·m+o. ·aa +o++-a mo++ ¸+ »++ a+.++0o
o0a+a a[++a..+a. ·+nqn nnq ·aa +o++-0a n--++
ao¬o. ·aa anno+++m aoo++¬+1a ·.++ ¬a+++++n+a
amm++m amm+o n++ao¬o. 5¬+nnnn ·aa.a ++m no m¬n
0+.o+++m0nm. ·m+o ·aa ++++a.[ +aa+ 0n+±+ .++.+ amm
am++a[a+a. ·aa qm++ qm++ 0a¬o 6++1a 6n+m+
·a¬.+ q-o¬++++m am +-+a n+++qa. +o 0a¬a ·±qa
5±qa ¸o 0a¬o 6++1a 6n+m+ am¬¬.+ ¬++a ·a¬.+
».ano »++++m-[. ·aa ·¬+ ++++ 5+++ 0a-[a amm
+¬m++m0nm. ·aa ao+ a++ am a¬o+o aa a+..+a+ amm no
++.+a++ +++++ +.+0+m.
+o 0a¬a ·aa.a ·¬+ 5++++++o+a. ·m+o 6++oo mo++ao
+a+++mn+a. ·+0a ++0m 0n++ ¬+ n--a+ amm moa
n--0mm. ·mm am¬.m ·aa ++m ¬+.o+.o. ·mm ·a¬a ·++
+[+q 6++-[a+a+n+++ +¬n+ 6++a 0»++a - 6++a ·¬na±+a
aoo+a a[++ a.0.m. ·aa am+q mmm+o »aa ++¬++o
5++++a. ·a¬a n+++++a am ».ano ¸+ 0a+a ann..+. ·n0n++
+++++ ¸+ )z a- 5++qa. ¯am+q +t++a a++. + 0n++ aoo+¬+1a
¸+ +a-. n+++.[ am+6+++ +oo 6n.+. a[++.[ a+` amm
·aa.a 6++ooa.[ am ¬a n++a 0n+0mm. ++m ·a++++ am
¬ao ++++++0+m. ·aa ¬m+qa +¬a+++a n.+6+mm ++¬a o++
n--a.[ ·aa 5¬.¬+ 5m++ ·¬-+0+m. ·aa am++aa
mo++ao +++aa mo++ao +mn+a. ¯a.. +a++ »mm am+q 6++an
no++++q. »m+q ¸+ +¬- 5oo. amm n+c+++ am+q ¬aa
5oo. a.. amm 6++oo ++a ++0+++a+ 5+++o+a` amm a.[ ·aa
5+a+ao m++a.0.m. ·aa ¸mma 0n++ao +-¬- +o+
6++-.+a. ·+o+++ ·aam +aa++¬+ n+++ 6++-0.m. am+
ao+ ¬+¬+ ·aa ma±++o a¬+ 5+++ +m0n+m+qa a.[ ·aa
6++¬.+¬a a+o0mm. ·+ 6++an ÷.++ 5++++. ·++ ÷.[+q
+++-a 5++ a+. 6a+++? 5oo... no ++.+a++ ·-m ¬++a
n.++++o+? a+a++ 5++++o +a+6+mm amm a.[ ·a¬a
m++a..a+m a+o+ 6++-o++0+m.
am »+[+a ·aa »+[+¬a +am+++ 6++-o+++ am 5.+ ¬+
·aa+ +m+¬+1a ao+ ¬+ ·aa+ 6++¬.¬+1a a+o+
6++-o+++m. am ao+ ¬+¬+ ·aa nm +++++qa ¸.o ·aa
a++ ·m q-o¬+ +.+a0mm. ·nno0+ ·a¬a 5m+++ 6++-[
am 6n.oo +aa0mm. ·aa 6++n amm 6n.oo am+++a. ++m ·aa
0ao an n[+++ 6++-0.m. ·aa m¬o+¬a 0a-[a am0n am
6+c+m+o 5m++ »++0mm. ·aa +++ a+±+m+a. am ¬+++o
·aa ao+ a++no ¬a++ 5m++ 5m++ n¬m+0+m. ·aa+
+m0n+m+q 0ao+o no++++o ·aa+ m¬o¬+ +mn++ no++
mo+ao¬o. ++m am++6++-[ ·aa+ +m0n+¬a ·a++ ·a++a++
+ann an+0+m.

a++ ·m q-o¬+ +.+a0mm. ·nno0+ ·a¬a 5m+++ 6++-[
am 6n.oo +aa0mm. ·aa 6++n amm 6n.oo am+++a. ++m ·aa
0ao an n[+++ 6++-0.m. ·aa m¬o+¬a 0a-[a am0n am
6+c+m+o 5m++ »++0mm. ·aa +++ a+±+m+a. am ¬+++o
·aa ao+ a++no ¬a++ 5m++ 5m++ n¬m+0+m. ·aa+
+m0n+m+q 0ao+o no++++o ·aa+ m¬o¬+ +mn++ no++
mo+ao¬o. ++m am++6++-[ ·aa+ +m0n+¬a ·a++ ·a++a++
+ann an+0+m.

·aa+ 6aa¬a +n n++ ·aa+ 1õ ¬+a
m¬o+¬a ++±+n no+++ 6++-o++++.
·aa+ +a0a¬» n++++a.m am ++ao +¬a
on++. am m++¬+ 6++-[ ·aa 6+c+o
¬a++ 0++++ a¬a++o0mm. ·aa +¬o¬+
0a0o »++++ ·aa+ +m++o+++ a++n+q
am m++¬+ 0aoa +ma +++ a++nn+ ++++a.
·aa+ n++ 5a+n¬n am 5+-[ ¬++a+oa ·aa ¬+ a¬++qa
n+++a.[ ·aa m¬o+¬a 6aa0+ a[++ ·an¬n +¬a+qa
m+n++o 5n±+0mm. ·aa+ m¬o+¬a 5m++ 5m++ a+o+a+m
am a++o ¬a+++ +¬a+0+m. ·aa am n.+¬+ 0++++a+m am
+¬o¬+ ·aa a++no ·¬-++n no+++a. am +¬o¬+ +0a
6++-[0n++ 6++m6++m amn+++ ·aa+ 6++nnao ¬a++
»++0mm. am +m+++¬+ a.[ ·+m qa¬+ 0++-o0mm. am
m++¬+ 5m¬a 6++c+a 5n++ ·aa+ ++++ 0ao ¬a++ »++0mm.
am a+o+¬a ·aa+ ++++m ¬+. 5.a+o a.[ ·aa+ ÷.+m
5+a+¬a 0aoa +ma 5m++ 5m++ a+o0mm. ·aa+ mm+oa
+++a 6++c+a 6++c+a++ ·++++++ 6++.±+++. ·aa+ +++¬+
6a+a++ +ann+ 6++.±+0mm. ·aa +m+ 5[n¬n »++++
+anma+nq »+a n--m+a. ·aa+ n-¬. 0ao ·.+++++m +mnn
a++ n+a+ +.+++. a+a+¬++o ·aa ·¬+ 0+a n--++++
a+..+a amn¬+ 6++++ 6++-0.m.
am a+o+¬aa.[ ÷nn+ a.++ mo 0+++a¬+n 0n+o ·aa+
a+++¬a 6a+a++ 0+++a.0.m. ++m m+oo 0++-o+ 0++-oo
·aa+ 5+a+ao+++ ++ ++++ 6++-o++++. ·¬+n n+++++a
·¬+ am a+++o »nc++ qo++ 0a-[a 0n+o 5++++. nn +±
++0m. aam a[a+m amm +¬m+++ 6++-[ am +++¬+ »a0a
+¬a+0+m. ·aa+ ++±++ +.++ 6aa 5+a+¬a ++++no0+ am
5+-[ 6n+a+o+a+oa ·aa+ a+++n n-¬.¬+ a++0+m. am
»+[+¬a ¸mn++ 0++++no »a amm ¸+ m++a 6++[++a.[ ·¬+
+++ +++n n+¬m¬+ ++qa+ 0n+o ++++ 6++.±+0mm. am
a+o+a+o ·aa+ n-¬.+m .+nno 5+++ ·aa+ +a.0.++¬+
a+oa.[ ·¬+ ++++m+o +++ +++ a[+0+m. ·nno0+ ++++
6++-o+++no am +[a+¬o a[++ ·aa+ qa+qa a.[ n++n n++
a[+0+m. ·aa 5mn 0o++++o +o+++ 6++-o++++a. ++m am++
am 0+.¬.1a n+m¬.1a +anna.[ ·¬+a++ a¬++++ +.++ am
+--¬+ 6aa0+ a[+0+m. ·¬+ ·aa a++m ·++o 6++-[
0n+0mm. ·aa m+oo ÷nna+nq am+++a. ++m++m ·a¬a ¸+a+m
+a+++mnn[++ ·a¬a m+oo am +mm+ +an+q m++a 6++[+++
6++m0mm. ¸+ +o m++a 6++[++ nmm+ ·aa 6++c+a 6++c+a++
ama a+nm+a. am¬m n[++ ¬a++a.[ ma±++oo n[+++
+.++no0+ am +--¬+ ÷nn+ 6++.±+m+a. ++m ·...·... ·....
+...a...++... (¯c+.¬a) amm mm++ 6++-o++0+m.
+.++no0+ am +--¬+ ÷nn+ 6++.±+m+a. ++m ·...·... ·....
+...a...++... (¯c+.¬a) amm mm++ 6++-o++0+m.
0n++a amn +¬o+q a++aa am¬m a.[ amanm+a. ++m am++
·a¬a 5m++ ·¬-++ ·aa a++o m++a.0.m. ·a¬a a-[a
n[++n 0n+.[a.[ am n+++.oo 5+++ ¸+ 6++-.+¬+ a[++ am
+--+o ·-a+0+m. .++.+ amn+0o 6++-.+++q nc+a+ amm???.
·aa ++¬o a+++ 6++-[ n[+++ +.+++a. +a+ n--+ am
+--¬+ a[++ ·aa+ qa+o ¬a++ q+++ 6++.±+0mm. ·aa
·aa+ ++o 5+-¬.1a +mn++ a+++ am ÷++m nmm+o 0n+.[
am¬m 5m++n no+++a. am +¬o¬+ ·aa +m++o ¬a++
·¬-++no am ¬+++o am m+¬+ a+o+ 6++-o++++a. ++¬a am
m++¬+ ·aa+ +m++o ¬a++ ·m++n no++a+m am a+a
5o+qa 0a¬o¬+ 6++.++0+m. am »o+¬+ ·aa+ ·aa+m »+oo
++a++ »++ »++ a+++. ¸+ +o +a.++o am +om 0a¬o++o am
a++ ·++ +nn+ qa+++qa ++an++. am+q 6++++++++q ¸+ ++a
»a n-- a++a+++ 5++++.
·aa a+ 6++c+ 0++a ++++ +.++a.[ 6a+a++ am+0+m. a++
++an+ 6++-.+¬+ +ann +¬o+o+++ qn¬n n+a+.oo 0n+.[a.[
a-[a +.ooo an0mm. ·aam +m+¬+n nnn ¸+ m++a ·aa+
»+.oo 6++[++a+m ·a¬a ·¬-+++ 6++-[ n[+0+m. ¸+
·-.m 6+++ ++n+ ·a¬.+ m+++o 6+++++. ·[++ ++a
++¬o ·aa +.++ mo++ao 6++++ 6+++n 0n+m+a. ·mm m+o
++an..ooa ·aa+ a.ooa a±+a +aa+ 6++.+¬n 6+++
a+0++a. am ¬aa 6++[++ mo+++ +++¬+ 5aa.a ·¬.++
++n++o ++0+++a++ 6+.¬. a+a+¬+ a+a++ a++m0nm. »±+a.a
.++.+ - 0++a ·¬na±+a 5++++o am+ ·¬nn±+a.

n++a+m n+++ n++a+m n+++ n++a+m n+++ n++a+m n+++
am+q ·n0n++ n+m+m a++ 5++qa. ¸+ +mm 0++.a a.[a ·-++ 6++-[ ·++
a+++¬a +nn+ ++a+ na++a. a±+a a.oo+++ ¸+ +mm a[ +aan 0n+m+o n+++
·mo. a[ a+a. ·a+q ¸+ mnn+ a++ 5++qa. ·aa+ a++n+a ·aa+
»+++.¬. +aa+ 6++-[ +nqa. ¸a6a++ m¬o¬+1a no++ 5+-[ ¬++a 0a-[a.
·aa+ a+m 6++c+a 6n++++ 5++++oa ·aa+ 6++nna ·+nq ·aq o.o++.
·aa+ nmnna. mm nn+0++[ 0n+.o 0n+.[ +mn++ ·+mm a+++ +.+++. 5+-[
·o 0n+.o+a 0n+o +o 0a¬a am+q+ 0++mma. ·a+q 5+-[ a++o ¸+ ¬++
qa+¬+1a »-[. ·aa+ +-am +nno 0a¬o n++++n+m. a+.++o ·0m+a+m
++.+¬a ·am +nnoo ++m 6+oaann+m. ++m ·aa a.[+q 0n++ ·++ qa+¬+1.m
a¬a++[a+ aa++a. +o 0a¬a ·aa am +- mmm+o ·aa+ qa+¬++q n+o
6++[nn+a.

·aa+ n+++ m¬o+m +m++ ++an+¬an n+++++a am qc+
am++ 6++aa. ·aa n++++++ 0n++ ·¬+ 6a+a++ »a0a ·a++
a[0am. ( ·n0n++ ++m ».o 0n+[a+o¬o. a±0+1a +t+a 0n+qa
0n++ a.[+++m 0n+[a+ aa++a). ++++++o ·aa a.[+q+ 6+mm
+a n++n0nm. ++±+a 5+a ¸mn+ n++ a-a¬+ 6++.+ ++.+±+a
n.±+a n++n0n+a. qa+¬+ ·ma 0n+6+oo+a ·aa »+++.[+qa
¬+¬+ a.[ ·aa m¬o¬+ 6aa0+ a[++ qa+¬++q n+ot.[a+a.
·++ ¬oa 0++¬a ++¬a ¸+++--+o n++++ ++n0nm. a.[+q
a+++a ·a¬a +¬m++ am +--¬+ ·.[0am.
n+++ ·mo+q ¸+ a+++a 5+++n+a. ·aa 6n++ ++. ·aa+ +-a¬.m +-¬.
no++a.[ n+++ ·mo a.oo ¸+ a++a +±qa+n+++ 6aa++o 5+++ a++++++a.
·aa n+++ ·mo 0n+o +oo a+..++..a++ 5++++a.
·aa a++ ¸+ a++a 5++qa. ·mm +++++ n.a n++nn+n+++ ¸+ a.[ a-+aao
n+++ ·mo+m a.[+qa0a 0n+0mm. a+oo ¸+ a¬+1a ++-ao¬o. ·+m+o
·a¬.+ n[+¬+ ·¬n¬+ a.on n+++0+m. ·±0+ ++m +-. ++.+¬+ amm+o
+an0a mo+ao¬o. n+++ ·mo +.ooo 0ao+¬. 5oo+ao n[+++ +.+++a. ·aa+
a++n+a +o+ 6aa++++o 6+aa+++ 6+++++. ++ ·mo +m+ ·¬.+¬a 6aoo
+¬a++ a.[ +.ooo anm+a. ·aa+ ¬++a+o n+++ ·mo+m ao+ 6++¬.¬+
++a++ a+o+no ·aa+ +++¬+ +.o n+++ ·mo+m ao+ m¬o¬+ ÷.++ +++m+a.
n+++ ·mo 6a+a++ mm++no0+ +m+ n+a+¬.¬+ »++++a.[ +m+ a+o+o
·aa+ 6++++++n++m ++a¬m a+o+ 6++-o++++a. ++ ·mo ·aa+ ¬++¬a
n+++ ·mo+m ann m¬o+o ¬a++ 6a+a++ n¬m+++a. ·o++o ·+m ++an+¬a
6a+a++ ++++ +++ +++++a. +n+ 0++++o n+++ ·mo ++ ·mo¬+ +0a
+aaa.[ +m+ n+a+¬.¬+ +¬a++ a+ an+++a. ++ ·mo +0a +.+++a. n+++
·mo +++m a+nnm 0a0o an 5+++ 6++-[ +++m +a+++ a++¬n 6a+a++
+++++ 6++.±+m+a. ++ ·mo +m+ ¬+¬+ 0a0o »++++ 0aoa +ma ·o+
6++-o+++ n+++am m¬o+¬an no++ ++++ ++++ n¬m++ 6++.±+m+a. n+++
·mo qm++ +++m 6am¬a++m »+.oo +m »+[+¬an n+++ ÷.++ ¸+ m++a
6++[+++a. n+++ ·mo +0a 5n±+ +++m n-¬.+o +m+ m++¬+ 6++-[
0n+m+a. ++1a +m+ ++¬o ·+oa++ a+++ n+++am m++¬+ ·++o ¬a++n
no+++a. n+++ ·mo +m+ +++¬+ +.o +++m ++±++ 6aa 5+a+¬a ÷nnm+a.
·nno0+ +m+ a+o+¬a a.[ ·+m »a 5+a+¬a a+++ +m+ ÷.+m +++++o
·±qa 5±qa++ +++ ++qa+ 0n+o +++m+a. ++ ·mo 5mn ao++o +o+++
6++-o++++a. n+++ ·mo ·aa n-¬.++o ++++ +¬+ »nc+ »nc+ qo+++a.
·+m nm q+q+ amm 6++ooa.[ +0a ++++ n[+++a.
++ ·mo am++ +m+ +¬o++ +++¬o 6++-¬. 0n+.[+ 6++-[ n+++ ·mo+m
n-¬.+o a+¬+ ¬a++ +¬a++ ·+an+++a. n+++ ·mo¬+ naa+±qa+ 0n+o ++
·mo ·0a+a++ ++++ 6++.±+m+a. nm +onn¬+n 0n+o n+++ ·mo +o+++
6++-o++++a. ·aa +m+ +-+¬a +o+no +m+ m¬o+¬a +++++ 6++-o++++a.
¸+ +..++o ·...·...·... amm +++0+ a..+a. 5+-[ 0n+a õ) a+++ +.++ 6++-[
·aa n-¬.¬+ 5aa 5aa n-¬.¬+ ·aa++ +¬a+++ 6++.±+m+++a. ¸+ +o
+a.++o 5+-[ 0n+a +¬a++ am+++++a. 5+-[ 0n+m ».oa +++++ 0a+++
5++++. n+++ ·mo am++ 6++.ooo +.++ qa+¬++q ¸+ m++a 6++[++a.[
+mm +mm +no±+a +mm +mm +no±+a +mm +mm +no±+a +mm +mm +no±+a
+++++am +¬+.....
++m ++0o»o m+o+a ·-[ no+qa 0n++++m m+o 6++a ·¬naa ann..+. am+
n++++ a.oo++qa a+++m a+a+.a ++m +mn++ na+a+0+m. ·a++¬a1a ·a++a+
+-a¬+1a +a+ +++a 5oo++ ·++ a.[+q n++++ ¸+ )|-)¯ a++¬.+ ¸+ ¬n+m
a+++m. ·am ·a++a+ +t+++ 6++++++++ ¬n+m+a. 6n++ qa++. +oo +onn+m ¬n+m.
·a++a a.oo +±+ ·++ 0++a+++++ no++ 0n++n+m+a. ·a++a o+o +-n++0a+[
++++ no++ a+.0.m am+n+m amn+m+o++m 5±q ·¬nn ¬a+++++n+++a. ++m
+oot++o nonn++o a+a amm.a ·a¬+q nonn a++++o »+a 6+++ 0+.[+
6++-.+++a. ·a0m+ ++o a+.a +++ am+q n+.a +nm+ 6++[+++m.
·onn¬.+o ·am +oo n++++o. no a++±+¬a ·n++ ¬a+++++mn+m. ++a++
0n+a+m. qnnn++ amm.a 5mnn++ 0n+a+m. ++m a+ 6++mm+oa qm++ n+o 6++oo+ao
0+.n+m. ++m a+ 6++++oa ¯·+++ ÷nn++ 6++n±+` amm n+aa+m. am+q ·a¬m 6++an
no++n 0n++a..+. ++±+a +ma+ n.±+a aoo+a nnnn 0n+0a+a. ·am 0o+++o
+to++++q 0n++ am++++ n+++±+a a[++ a+a+m.¸+ ++a ·nnonn.. n+++±+0a+[
¸+ 6++a n+++ma 5++++. ·¬+ a++++ a++++ am+q 5++++onn ·++a+m+. ¸+
+a1a ¸aaoo+ao ·nn+++a ·- 6n- »na+¬annnn aa+++++++. am m+a
+a++ 0n+m+. ».6ooo+a +a6am ¸+ »-+++ n+++++.

am a++nm ++an+a a¬+++ am nn+ao »++ n+a+++++m
»-+¬a ann[++++. mm0m 5nnonn.. »-+a+a
ann.o+++mnm. ·m+o 5++ ·aa+q ann..+o¬o. am
n+a+¬.¬+ ·aa++ ·nno0+ am 6n- »mn¬n +.a 0a-[a
0n+o ¸+ a--a 0++mn++. ++m ·nnonn.. »-+a+.m ·mm
a+¬o n++++ a.[+qn 0n+0mm.
qa++ ·±0+ no++ ++++++ 0a¬+ mm ».++++++++m. a+a 6aa0+ ·a+++ 6++-[
n++++ a.[ +aa1.m +¬++++ 6++-o++++a. ++m ·am.a n+++±+¬a ++nn+
6++[+0+m. ·am »+.om ¸+++o ¸+ +mm nmm¬+. am+0++ +o¬a++m »-+a+a.
·a¬+q n++++o 5+++ ++n++o+o ·a++0+m. ¯amm ·+++ n+++a aoo+a +oo+
5+++++?` amm 0+.[+ 6++-0. am 6++¬.+o ¬+¬+ ¬a+++m. ++m n+o a+a
6++ooao¬o. am 5++a n.n. amm 5o+++. 6+nn+oa ».anm ann nq++oa
a++¬a +++++. ·am ¬++a am 6++¬.¬+ a+.a+. ++a ·++a ·m+. +nm 0++a
+.a+am +-a 6nnm mm0mnm+m. m+++¬m+q ».nna++ »++6+.oo +nan 5+++
am +o+±+¬a ·m++m+m. ·am+ ¬++o +oo ·m++a 6+++++. ·am 5mna ++a
a¬++o n¬++++m. »++6+.om »a ¬+¬+ a.[ am m¬o+m 0ao n++++¬m +.a
a..+m. n++a n+ ·¬na±+a ·¬a am+q. ++±+a 5+a+a ·+0+ m++¬+
6++-[0n++ m++a.[+ 6++-0.+a. m+oo +mm++oa nnq »+.ooa ·am+ »+[+a
n+a++. a+++q an+ m++++0++[ ·am amm.a 6a+a++ 0n+m+m. a+a+q ·aaaa
+++ 0+.+++ amn++o ++±+a 0n+a¬+ 0+.+ a++nn+ q¬na. ·a+ a±+¬a qann+
+.++ amn++o 6aa0+ 0n++ n++++ a.[ +aa1.m +¬++++ 6++-o+nn++. ·a+
·nno 6++a+ a±++q +oo ++++a++ ·¬a+++.
·am ¬++a am n+a+¬.¬+ 0a0o +t++ nn++ ¬+ n.++ ++++nn.. am n+a a+¬+
+¬o++ a¬a++.+ 6++.±++m. +m ¬+ a+o+o am¬m o[+a m+mn+m. am+q
ao+++ amm ·n++ ·¬+ +m++m+m. ++m am++ +mmo aa++o ++++a+ a++n+++a+
amm n++++no0+ am n+a+¬.¬+ 0a0o +t++n no+0+m. ·am am++ a++ qm++ am
»mnno m++¬+ nq++ +m ++a+o am+q ++a 6++[+++m. +o am+o+ao am ».an
++a+ 0n+o 5++++. +++a a+ ++ma 5o¬o amn¬+ »m+ 6+++ am +-+a ++a
+¬o+o am¬m 0n++ ¬a+++. ++m ++a +¬o+o +mm 6++-[ ·a¬m amnn am
a++n0o ¬a++ am ·¬+++a a¬+ am m¬o+o ¬a++ ·m++0mm. ·am+ +mm±+a
am m¬o+o n.[ +++++. ++m ·a¬m ·m++n no++a+m ·a¬m a++o aa+ aa+
m++a.0.m. ·am a.[a ·am+ ¬+¬+ am »mnno ¬a++ 5m++n no+++ 6++-[
+oo mm+q mm++m+m. am+q +oo 5mn ao ann..+. ++±+a +n+ 0++a ·++
+¬o+0o +mm 6++-o++0++a. ·am am ¬+¬+ a[++ ·am+ ·-¬a+o ¬a+++m.
+an+a++ am++ +mn ·am+ »mnn +-++q a+++ n¬.+++. +nn n++++ a+a
++¬a¬+ 5m+ no++ ·.++ m+m0nm. ·+ +n++. ·am ·am+ 5mn »+++0+ an+
+¬o+o am¬m 0n++ ¬a+++. ++m ++a +¬o+o +mm 6++-[ ·a¬m amnn am
a++n0o ¬a++ am ·¬+++a a¬+ am m¬o+o ¬a++ ·m++0mm. ·am+ +mm±+a
am m¬o+o n.[ +++++. ++m ·a¬m ·m++n no++a+m ·a¬m a++o aa+ aa+
m++a.0.m. ·am a.[a ·am+ ¬+¬+ am »mnno ¬a++ 5m++n no+++ 6++-[
+oo mm+q mm++m+m. am+q +oo 5mn ao ann..+. ++±+a +n+ 0++a ·++
+¬o+0o +mm 6++-o++0++a. ·am am ¬+¬+ a[++ ·am+ ·-¬a+o ¬a+++m.
+an+a++ am++ +mn ·am+ »mnn +-++q a+++ n¬.+++. +nn n++++ a+a
++¬a¬+ 5m+ no++ ·.++ m+m0nm. ·+ +n++. ·am ·am+ 5mn »+++0+ an+
6++.±+m+m. ·.++ mo+++ nn..+ ·am a++. ·am ++n+.¬.+m +[0a ·+ ¸+
a..a++ +.++¬+ ann..+. ·+nq 0ao a±++q ¸mma 6+++ 5+oao¬o. +++-a a+a
an0n++a »a0a a+o+a amn++o++m. ·am ·±++++ ·++¬m ++.+a ¸+a¬+ ¸+a+
¬+¬+1a a+¬+1a ¬a++ a.[0a 5mna +-0.+a. (+nn +aa 6n-++q m+++a
5o¬o++?) ·am 6+mn nnq ¸a6a++ 5+aoa ·am a.[+ 6+mn 6++a n+++±+¬a
a+++++ 6++-0. ++ 5mna 6+++ am¬m ++n+n n[+++ 6++-0.m. ++0o» mo+++a
am+q ++a-a 6+++ ¬a+++++a. m+o 5+a0o ++±+a 6ann++a++ »na 6++-0.+a.
++m +oo na¬a+++ ·¬a++++ ++.o+ 6++-0.m. a±+a ++an+++ a+a+¬+ ¸+ a+++
+mn++ 0n++n+.
·--1a ++¬a ·¬.++ ++a ·--1a ++¬a ·¬.++ ++a ·--1a ++¬a ·¬.++ ++a ·--1a ++¬a ·¬.++ ++a
m+oo am¬mn nnn 6++oo a[+0nm. am 6n++ 6»+++a. ++m ¸+ +o++-a++++ +.¬.
n+aa++++. ++m 6+m¬m+o 5+++0nm. a±+a 5oo++o ++m am ·--- ·--
·+0++J 5+++0n+a. am ·--¬+ nnn 5±0+ 6++oo+++ 0a-[a. a++ z¯. +aam+o
+++a a+aaanq 6++++6+0a6omm 5+nn+a.6++a+++aa 5+nn+a m¬o+a 5+-[a
·aa++ 5++qa. nmnna ++m 6++c+a 6n+++. +--nq o.+-a++ 5+nn+a. ++±+a
5+a+a ++»a++ 0n+0a+a ++n0n+a. aoo+ .+n+¬+1a ·o+0a+a. ·m+o ·¬.
·o±+++++o a+aa +ama++ 5+nn+a. n.¬a+oa ++ ¬+.o+oa ++. ·aa++ 0a++n
0n+.[+6++-[ q[an n+±+++ 5+nn+a. ·a¬a n+++++o 5mm maa+a n+++++6++-0.
5+++o+a. ·a¬a +¬m++ a++¬m m¬n ¬+ 0a¬o 6++0+m +-+0+ 5o¬o.
¸+ ++a ++m 0a¬o+o+++ 0o..++ a+0+m. )) a- 5++qa. 6no n--0mm. ·--
a++ ++¬a +n++ 6++-0. am 5aaaa 0o. amn+++a. ++m ·+nq 5o¬o ·--.
+ma+anq 0n++++0+m ·++m 0o. am0nm. ++ a+ a++ ++nn[ amn+++a. 5+a+a
++nn.[ a.[ +n+ 0++a oa n++++ 0++n+ao a++ ·a++0++a. +n+ 0++ 6aam++nq
nnq ·-- 0n+¬+ ·+an+++++a. am ++a a++ +ma+anq 0n+m++ amn+++a. ++m
a+»++m a»+ +o++ n.a amm 6++ooa.[ 6a+a++ ·--m a±0+ ·-- am0nm.
·a+ ·na aa+a++ ma¬n+q ·a++a++ +aan 0n+m++ + +ma+anq 0n+a+nq mm
amm.a ¸+ a+++¬+ 6++oo+++++o ++¬a a+++n0n0m amn++. ·+¬a++m ++m¬+ aa
n--.o0+.+ 6»+++a+ amm am+o +¬m+++6++-0.. amm ·-- am+q anno
6++1a ·--m o+ 6+oa+ am0nm. nnq ++ ++a ++¬a ++a a++a+ ¸+ +ma+anq
0n++o+a amn+a. am+nqa n..+++a 6ao++ ++ amm ++0++a++.m 6++m0mm. am++a
ann.+ ao1a amm +++++++ 0a+a++ qa++ mo++ +-n¬+q 0n+m 6+++ ++m 5mm
0a¬o+q a+ao¬o amm 6++oo a.[ +0+..+o ·--¬+ anno aoo+a +.ao+a amm
+nn¬m1.m ++¬o on¬m ·--1.m 0++++ mo++. amm ·-- 0n++o+a+ am0nm.
a±0+ amn+a? ·aa. ++m amm ·-- 0+nm 6++mm¬+ an++ 0n++.o±+a+ am0nm.
amm am+q ¸mma c+n+a 5o¬o0+ amn+a. amm ·-- 0++¬++q +ma+anq
0n++o+a amm 6++ooa.[ 5m¬n+q ¸mma 6+++++ amm amnnn±+0a am0nm.
·+nq ·aa +o+o6amm ++++a.[ »m¬m 6.a. 6++0+m ++a amn+++a. a++
n.++nq 0n++o+a amm amam+a. n+o+q ++m »±++q a++ a+++ 0a-[a ·+am
n.a+ 5o¬o 6++a+mo+++ 5o¬o 6++a+ am0nm. »mm¬.+ 5a.a amn+a. ++ amm
·a¬a ¸+ a»+1a +±+a1a +o++ 6++a +o++ ·+am n.++nq ·¬a++ 6+m0nm.
¸++qnna+m 5.+¬+ 0+++6+[++6++-[ ·a++0++a. n.a 6++.±+ ·¬+a- 0++a +aa+
5++0+m. nnq ¸+ n+.o ++.+ a+ ++m am +oaa+¬+ 6++.±+0mm. 6a+a++ ·aa
¬+0ao am ¬+¬+ ¬a+0+m. ·aa 5mo6+a.++ n+.¬. +++++6++-o++++a. ++m
¬++++¬+ a+a¬a+++6++-[ nmnna++ ·aa+ ao+ 0++am 0ao ¬+¬+ 0n+.0.m.
·+nqa ¸mma 6++ooao¬o. 5m¬a ¬+++a a++ 6a+a++ 5[n¬n +.a0mm. 5n0n++
0o+++ 6+a+++a. ++m ¬+¬+ a[++ a.0.m. nnq ++m ·--+.a 5.a a+n
».+++o+a amm 6++oo ·a¬a am 5.+ nna++ ·a+++0mm. a6mmo ·aa
+..++nn0++ n.¬a ++m anno ao+nn++o+++ ¬+ 0n+. mo1a.·+0a ·a¬a 5.+
nn++nq a+nn ·a+¬a+0+m. +n+ 0++ 6aama.
nnq a»+1a +±+a1a qa++ 0n+qa ++.+ a+0a am 0a¬o¬+ 6++.±+0mm. am 5.+
¬+¬+ ·a+q nmnna++ ·aa 5.+ 0++ao ¬+¬+ 0n+.0.m. 6aama. 6aoo 5[n¬n
+.a0mm 5[n¬n 6++..a.m ·++ a+mo a±++++ ++m a+0a+ 6+++ao¬o ».0m
6+a+++a. ».0m ¬+¬+ a[++a.0.m. 5n0n++ ·aa 6a+a++ ·aam ao+ ¬+¬+
am 5.+ ¬+ 0ao ¬a+++a. ·nno++ +±++ »m+qa 5+o 5a.a »aa++ am am+o
+¬m+++ 6++-0. 6aoo am 5.+ ¬+¬+ ·aam nmnn m++m aa+++ 6++-[ 6+mm
·a¬.+ 5.+nn a+±+m¬+ +.a n¬++ ·+an+0+m. ·aa 6a.++0++[ a+ amm
n-0n am+q ¸+ a++++++ 5+++n+ amm 6++c+o++ +++o +++++++a. ++m ¸+
a+++mm+ amm ·-- am0nm. +++ 0n+.+ am+q 6a.+a+ 5++q amn+a. 5+n+¬.+o
++m ·aam 6++¬.¬+ +.a ·+an++++0+m. 0.+ ·±0+ aoo+a ¬+ 0n+.+0+.+ am+q
+0a n+n+6amm ·q+q.+ a+ ++a a.[+q0n++.o+a amm am+0+ a..+a. 0am
aa+oo+ao ++¬a ·a.m +aan0mm.
a.onq 0n+m+a n+++a 6+mm m+a +ma .6n+a ·+ a.[ am¬m1a m+a +maa.[
a+ ++nn.o+a amn+a. ++ am ++¬a 6+mm m+a +ma .6n+a ·+ ¬.m± 0.n+q
a+0+m. 5+a++q0a 0+++q 0++ m+a n++++ ¬+++a 5o¬o. ¸mm0a 0n++ao
n+a+nm+a. ++¬a ¸mma 0n++ao ++nn. +a±+0mm. ·--1a ·a+q 0+¬a++m¬+
0n+.[+ 6++-[ am a+0+ ·a+++ ++nn. 6++.±+m+a. +n+ 0++ 6aam++nq nnq
·-- am+q ++a a[±+a am0nm. ».0m am++ am ·++o a+++a. ·aa am++
0n++ ·aa m+++¬m +ma +0a am+++. am+q ¸0+ ·++++a. a6mmo 5+a¬+
a++¬m0++ m¬n n+a+n++++n+a. ·n0n+6+oo+a +ma++ m+++¬m 5n0n++ a.[a
+maa0+m am am+¬a 0+.[+6++-0.m. nnq m+a +maa 0n++ +a.o+ 0a.no
nm¬m a-[a 0n+.ao¬o 0n+oa am ++0m am+qa +a+++ma 6++oo+6++-0.m.
++a n+a+ma+nq +ma+ m+++¬m1.m am ·+0+ a+++a. ++m 6aoo +a+++ ·a¬a
n+++0+m. ·aa am¬m n+++++a. ++m ·a¬a n++++ ·aa am¬m n++++ 5+a+
+--oa ++a++ 6++m++a.[ a++++. ++m am »+.¬. noo+o +o++ +a++no ·a¬a
0++++0mm. ·aa am ·+0+ a++ 0n++ am +an am+q 0a¬o 6++[ am am++a..+m.
6++c+a 0++a 6n+m+++0++.+ am ·a¬m ·+.oa.[ ·aa ¬+0++[ am ¬+¬+
»++0mm. ·aaaa++m. ·aa+o 6n+m++ mo+ao¬o 0n+oa am¬m 5m++ ·¬-++
+- +++ ++q »+[ am m++a¬a 6n+a+++a. ++m 6a+a++ ·-- amm ·++
»±++q am0nm. ·+nq ·aa m+++¬+ 6++.+++ 6++-0. a-.+ +0+..+o ·aaaa
+oaa±+¬a1a n--.[ amm ·++mm+ 0+++n n.a+ 5mm+q »m+q amm +-.¬m
6++[++ 0n++0nm 6++1a+ amn+a. ++m ».0m 0n+o+++ 6++an 6n++ +-.¬m aoo+a
6++[++++±+ ++m 6++an +mm ¬n+m am0nm. +++ +++ +mm ¬n+m am 0+.[+6++-0.
am 0n-om 0a0o ¬+¬+ ¬a++ am +an¬+ on+6+mm no+++ 6++-[. n[+¬++q
0n++ »m+q +-.¬m¬+ 6++[++0nm amn+a.

·a0a n[+¬++q ·¬a++ nnq ++m +aa+ 5+n0nm+ ·nno0+
·a¬a 5+ ¬++a+oa ·o+++++ ·aa+ 6++-[ ·a¬a
n[+¬++o +.++0mm. m+o +-.¬m amm 6++1a+ amn+a. amm
am0nm. m+oo am¬m ++a+-a++q nnq ++m »m¬m
++a+-a++q+0nm amn+a.
+±+a +++a am n+++a am 6++oo+6++-0. m+oo n.¬a¬+ ¸+ +++o »+a a.[.
»++6+.¬. ·aa+0+m. nnq am+q no++ +mnn +o+ n++¬a1a +ann0mm. amm ¸+
a++a+m a++n+a. 5mm+q aoo+a n+++++6++-0. 5+++o+a. nnq »a n+a+¬.¬+1a
»+a0mm. n+mo¬+ a.[a.0.m. a6mmm 0+..+a. ++m ·+nq ·+ +¬aa++a ·--
am0nm. ·+aa ++ ++m amm a.[ 0.+ amm + 5±0+ + a+aa 0n+0a n.++ 5±0+ ++m
a.[a ++m 0n+0am amm 6++ooa.[ am¬m ++a+-a+++m+a. ·[++ +-.¬m amm
6++1a+ amn+a. amm am0nm ·a0o+[. »m +++++o am ».an maa+a ++q amn+a.
amm +aa 6+++¬m am am+nqa n+o+6++-0. 50++ ++m 6+o amm ++++
6++.±+0mm.
m+oo +¬o+o+++ 6++.±+ 6+nn +- ++q »+[ +mma +++ +m++ m¬o 6++nna
ama+ 0a[ 6++¬. am ++o a¬+ a+0+m. ·[++ »m +++¬+ am +++0++[ ¬a amn+a.
++ ·m+o ¸+ +-oam am0nm. ++m++ a+aa 6++on a¬+ + a+aa 0n++0+ amn+a
+++++6++-0.. ¸0+ ¸0+ amm ++m am +++¬+ ·a¬.+ +++¬+ 0++++ »nc+
·+an+0+m. +a++ ¸+ 5+-[ +mm +a.a +a++ amm »m +-oam amn+a. +±+a am
++a+¬m +nn 0a-[a am0nm. ·aaaa++m+ amm a.[ am +an¬+ a++o 0n+.[ »a
.n+. ++nn. 6++.±+m+a. ·nnnn+ amm ++a amm ++a. +oo mm ·¬naa »aaaa++
+n0n+ +n6nmm +nnm+a. am+q +c+ a+a 0n+o 5+++0a ++0m 6a+a++
»+a+6++-0.m. a-.+ amn+a. +¬aa++a 6++±q+n+ ·-- am0nm. ·+aa ++
»m¬¬.+ +c+¬+ 0aa. n--+0+ am+qa0a a[ amn+a. ++m 6aoo ·a¬a
n[+¬++o +.++ ·a¬.+ n+mo¬+ »+a0mm. ++a+±+++o 6+++++ a++o +n+++
0n+o m+mm+o++ ·a¬.+ 6+++++ a++¬o n+++0+m.
5aaaa 0++a ++m 6+++ 0a¬o+o 6+++6+++6amm ¸nn+nq ++++++ 5++++. amm
·-- ¸nn+nq ++m 6+o +±+ 6+o++ am0nm. »m¬m 0n++0+ amm 6++m0mm. amm+o
++±+ mo+ao¬o ++++a »m ¬+ a+¬+¬+ ++.[.+ am n+nn+6++-0. 5[n¬n 0a0o
ann ++.om+a. ++m ·aa a+±+m+ao ¸m¬n n¬+++ 6++-0. 1++a +.++ +++++0mm.
6a+a++ ·aa +m++o m+a n¬+++ +++ +++ m.o+6++-0. am +an¬+ ·aa
n¬a+qa 6+o++0mm. 6a+a+ 6a+a+ amm mm+m+a ++¬a 6a+a+++++m ·--
6++0nm am 6++oo+6++-0. maa¬+1a »a0a a.[ 6a+a++ mm¬a nm¬a 5+±+
·+an+0+m. 5m¬a amm.+ ·-- +aa+ +a++m¬ 6++oo amn+a. 5o¬o ·--
»±+a 0n+0o0+ +a 5++++oa ·--m¬ 6++on+o ++m +m ++0+ 5++q amn 0n+0+
5+a+a »+++¬+ ·¬.+0++a. 0.+ ++a »m ·--m.a 5aaaa +++¬+ 6++[++¬o.+
»mm+o ++m¬.++ ++++nq ·a0a 5o¬o am »an+6++-0. ++a 5+a+a ++¬a
++¬o a¬+ ·aa-a++ 5+n0n+a amn+a. ++m ¸0+ am ·a¬a ¸+++6++-0.
m¬o+o+++ +++.¬+¬+ 6an 6++-[ +o+0+m. ·aa 0.+ ao+q+.+ 6a+a+ +o.+
amm 6++oo+6++-0. ¸a a+±+m+a. am++a ao1a a¬+ a+a a+a++ ¸++ a+a+0++a.
+++ ¬a++. ».+++ ¬a++. qa+++6++-[ no m¬n no a+a++ ¸++ 5mna +-0.+a.
·--m o+o+++ a+a a¬+ +ma +ma +ma+ n+ n+++ amm o+ +nn0m+a.
»mnnm++am aa++m++nq nnq +a++am +±¬+ ac+a.m+m a¬a++.¬. am+
»a0am.
6»+++a.

·--1a ++¬a ·¬.++ ++a ·--1a ++¬a ·¬.++ ++a ·--1a ++¬a ·¬.++ ++a ·--1a ++¬a ·¬.++ ++a - -- -z zz z
++m mm0n 6++oo+no ·--m ma¬n+o+++ a+a a¬+ ·--¬+ +mn++ n-¬.¬+
+++. m¬o¬+ +o++. »+.¬. »nc+ 5nno noa+n++ ·¬na+0+m. ·--m a++
nnq +oo na¬a+++ ·.++ a+++0+m. +o ++.++q nnq +±+a a++n++++
5++¬++m ++++ ac+ a++n±+m+a. ·aa a++ 6n+m+ ++m a..o+++ao¬o. ++m
·na mo++ a+ 5+a )a- ·+a[a++o ·aa a++0+ am+q 6+++++. am++a
c++nm++a¬a+++o+o ++m aa++a 0n+o ++¬o n++ a- a¬+ am+++++ao¬o.
·-- ++nn1.m a++ amnn+ nn0+ am++ na++a. ·mm aa++++nq a+n++ ac+
a+++a ++n1.m. ++m »n±++6++-o++¬++o a+++nn+a 0n+oa. am +an )c o++
6+o++ao 6+±q++++ +mao+o ++¬+0++ ¸+++6++-o++++m. ·¬+ n++++ ·a+q
amm 0++mn+0++ 6+++ao¬o. am¬m 6a+a++ am +an+m +¬o+o 6+ooa++ +.o
6»+++a am+++±+ amn+a. am +an 0ao ¸+ 6n--m ¬+ n..+a 5m¬a
a¬++++6++-.+m. ·am 5m¬a a¬++++6++aa am+q ¸mm+q m.o+6++aa »n++a
+¬o++ am+0+m.
a++o ac+. +nma ·a¬a ·+0++++o a++ n++++ao¬o. +n0n +++++++6++-[ 0++ +
an0n+ a+0+ 6++c+a 5+ a++a[+0nm amm 6++ooa.[ +aa¬n 6+mm 5+n¬++m
»n+¬+¬+ +a++ a.[ 6aa0+ a++ aa 5n0n+ 6++oo an0n+ a+0+ amm 6++c+a
+¬+6+oo+a 0n+.[ anna a++++ma+ 5++0+ amm a++a ++++++a n++ .n6+-[
no++.o++ am0nm. ++ 0n+±++++m »±++q am¬m n++++ annaa 5a++++a. ·a+ ·+
5+++.[a +±+ amm ++o±+++++o +o+ +o++ +ma 0n+o amm am¬m +-om+a.
·a+mo + ++m ·aa-a+ am +mao a+0+ amm ++m ·a¬a +-o0mm. ++ amm m+a
+a+++6++-0. n++±++++m +±+ 5nno6+oo+a 0n+m+ +a++ ·+++ +.0. 6++oo[0am
am +-±+m+a.5a+q anno 6++1a +a++ +aa+a¬ am am+o 6++oo 6++-0. 0n++
6++oo 0n+ + 5¬+ 6++mm+o »m ¬+ am ++a+¬m no++¬+ ++m ·--+.a 6++o0am
am0nm. 0a-.+a 0a-.+a ++m a+aa 6++ooao¬o am¬m ·+++a.a ++.o
6++[++++±+ am 6+c+m+a.aa ·nno a+ aa+q amnno +n+ 0++a 0n++6++-o++0++a.
+n+ 0++a +a++ ·aa ++ ·+++m qa++.[ +0a a+±+ onm ++nn.o+a amn+a. ++ +
0n+ ++m a0+m amm ·a¬a ·¬nna.[ qa++ a.[ +0a ¬.m± 0.n+q a+0+m.
·±q ·--m ·-- ac+ ao0o++a am++++ +++++++m+.
·-- n+a+n ·¬ma+a ++nn. 6++.±+0m+a.·--m 6a+a++ 6»+++a ac+
a+++++n+a 6+m¬m 6a++oo +++++ 0n++. ·a¬a o+on+++ +nnm n+++ ·o++ 0o+
am ·a¬a ·¬a++ 0n+ am 6++mm++. 0.+ 6»+++a »m ++.[o a¬a.+ am am+o
+¬m+++6++-0. ++-0- am0nm. amm ac+ + 6+o++ am0nm ·+nq ·aa ·+++a+q
+¬a+oo ¸+++¬+ n--.[ n++++±+¬a 0++++a.[ ¸+ a-+q 0ao 0n++o+a amn+a.
·+aa ++ a- 5n0n+ n+0+ m+++o ·-- a±+a 5+a++qa a++ »-a 0a-.+a
amma.[ ac+ ++m am ·¬n+o 5+++0nm + 6+o++m+a 0a0o a+ amm a.[ ++m
0a0o 6+mm a.0.m. ·aa 0a¬o6+oo+a mo++a.[ amno1a +¬o+q qa++ nmmo
a+aa 0n+.+ao 6aa¬a +o+ +o+++o +aa+ ·nno0+ 6aa¬a 0+a¬+ 0n+o am mm0m
a++ am mm0m +mn+a. ++m ¸+ +-a a+an++ a+0+ a+a a+. + n1.ono amnno0+
0++ + 6++an ·a++ 5++0+ am0nm. ·+0+ 0n++0a 6++an aa1+ +¬.++++±+ amn+a.
++ +aan±+ 0n+o+a. m+oo a±0+ 0n+0n+a amn+a. +++¬.+ 6+++++aa 5oo+ao
5a¬a +.aa+nq ++++m 5.a ·o++ 0o+ ++m am +¬m+++6++-[ am0m+[ a+n+
++a+ma n--.0. 5o0o ++m a±6+oo+a 0n+0n0m+ ·±6+oo+a am nmm+o0+ a+
amnno ·--m ·-- 6++oo+6++-[ +aan ·+++a+0m+a.
·--m ·-- 5+a+a 5+.[a+nqa a[ a++ 0++±+ amnm+. ++ amnno
++±+a+a+a ana-.+o +aan0m+a. 5+nnma ++o ¬a+++6++-[ 5+ ¬++a+o am
5[n¬n no++ 6++-[ m+oo a±0+ 0n+0n+a ·+++m amn+a. a+ ¬+¬+ a[ n+++na±+
amm +¬mnn+±+ am0nm. n++++ n+++++.[a +¬m+++ +¬m++++.[a am+q 6++1a
+±+ am¬m a+aa n--a+.c±+ amn+a. a+ 5mm++ »m +an+¬+¬+
6n+++++q+0nm am am+o +¬m+++6++-0. amm +o+ n++ 0n+.0. .n+m. ¸nm+ 0n+
¸nm+ am0nm. ++ +±+ 6++an 0a++a ammmm0a+ 0+++n±+. a-o a-o ¸.[a0n++
»m+q 0n++o+++a 5+++n+++++ a++++a 0n+-0. a+o+0am.[ 0+..+ 6++an ++m
·o++++n0+ 5a.am+ 6++oo +a.am+ a[ am0nm +onn.m. amm+++m ·++qaa
0++a+++n±+ 5a.a 5oo+¬a++ »±+0a+[ a+0nm. +mnn +o+ .n+m. ¸nm
·-+++++0nm amn+a. am+q an+m0a 6++1a ·aa +mnn +o+ ++m 0n+.o+++n+a
amm annomm+ ·aa 0n+.o+++ 6aa¬a o+a ·aa 0ao »aa+¬.¬+ ++m an+m0a
+am++++0+m.
6n+++++q+0nm am am+o +¬m+++6++-0. amm +o+ n++ 0n+.0. .n+m. ¸nm+ 0n+
¸nm+ am0nm. ++ +±+ 6++an 0a++a ammmm0a+ 0+++n±+. a-o a-o ¸.[a0n++
»m+q 0n++o+++a 5+++n+++++ a++++a 0n+-0. a+o+0am.[ 0+..+ 6++an ++m
·o++++n0+ 5a.am+ 6++oo +a.am+ a[ am0nm +onn.m. amm+++m ·++qaa
0++a+++n±+ 5a.a 5oo+¬a++ »±+0a+[ a+0nm. +mnn +o+ .n+m. ¸nm
·-+++++0nm amn+a. am+q an+m0a 6++1a ·aa +mnn +o+ ++m 0n+.o+++n+a
amm annomm+ ·aa 0n+.o+++ 6aa¬a o+a ·aa 0ao »aa+¬.¬+ ++m an+m0a
+am++++0+m.
·a+ a++q 56+oo+a 0+++n±+ +±+ 0+++n¬+ n++++ a0++ na+mo a+++++±+ 0n+o
amn+a. aa am no¬o +o+++6++-0. ·6+oo+a ¸m¬ao¬o0+ am0nm. 5nno0+
0n++6++-0. aa+o ¸+ an[ n0+++¬+ +am+++ao a-o¬+ a. 5+a+a ¸+ qo±q
qo±+0m+a. ·n0n++ ·aa m¬o am m+¬+ »++ ++m ·aa.a 6a+a++ a+ ac+ »m
¬+a amm am0nm. »±++q 0an +¬mn0n 5o¬o++ amn+a. a+ +aa+ 6++ooo
6++an ++m nq n--+0+ am0nm. 0n+±++++m am+q 6a.+a+ 5++q amnno 1c-zõ-z·
amn+a. aa aa¬+q q[++ a++++0++ am m-m-+0+m. amm 6++mm±+ ++++ +++o
aa¬o amn+a. +oo 0a¬a ¸m¬ao¬o ++m a+aa 6++ooo0+ am0nm. ·+nqa 0o+
a++++++. a+ ++a 0n+.o± 0n+o+a am ·a¬a +n+ ¬a++a.[ ++m 6+mm o+6+.
a+±+ 0n+0mm. +¬-+q ·a +++a 0a-.+a ++±+0a 6n.o n--++0n+a¬ 6+a-.+o
6++ooa.[ ·a¬a ·¬a+++6++-[ n.q++¬n+q a++ +oo ¸+ n.¬+
0+++6+[+++6++-[ 5+a+a 6a+a++ 6n.o 6+++ ·+an++ ·a ·+aaoo++ 5.++nq
a++ +m++0m+a. am 6aama+ 5+++±+ a++a+ 0n+n+ amn+a. 0a-+aa+ ++m a+
0n+m+oa »m+q no++¬o0+ am0nm. ·nnn+ amm +±+ a++6+[+++oa 0++a++++n±+
++m ·n0n+ 6++mm+ 0++.o 5±+ ++m +++a 5o¬o0+ a++++a 0n+±+ a++++a 6++1±+
·+++m am q¬a+++a. ·o +aa »m+qa ·¬+ 5++++ amnno ·aa ¬+¬+ a+o+no
6aoo +nn..+¬a +++0mm. ·¬+ 5oo+ao+ ++¬oo »±+ +an+ 6++.0.m amn+a.
++ 5m 0++ 0n++ ¸mo 6++o amnno0+ 0ao .+n ++qa ¬+¬+ +¬a++ n++a.m
6aoo m¬o¬+ n¬++ ·+an+0+m. ·aa mm+ ·+an+++a. 6aoo ·aa .+n ¬+
»+a0mm. amm ¸+ +o+ ·aa. +0a 0nm[a 0a0o n++aa++ ·a¬a n++++ n++++ am+q
».a6noo+a »a-a +aan 5m ++±+++ am ·aa 0nm¬.1a »+a0mm. nnq ·aa
n++¬a1a ».o¬+1a »+a ·aa ama+ n.+¬+ am a+o+a+o +n+ 0++a +.aa.[
am m++¬+ n-¬.+++0+ 6++-[ 6+mm +++¬+ »a0a +¬a++ +++ ·+an+0+m.
·aa aa ··· ooo am mm+6++-0. am ·¬.+¬a ¸a6a+mn++ +a..
6++.±+m+a. +n+ 0++++o n-¬.+o+++ ++a aa+ mma+a++ +++ qo+0+m. ·aa
++±+ mo++ao am +an¬+ no++ ·.o+no0+ a+++qa 0n+.[ »a .n+. a+++ +nn
6++.±+m+a. ·aa +nn +nn am +an mmn 5+++¬+a. a¬+nn+m+m. am+q a++
a+a0n+o 5+++0a 6aoo ·aa 0++¬a no++ 0n+.o0o0+ +0a n[++ ¬a++ ·a¬a
¸nn+nq +++++0mm. 6aoo am +an¬+ ·aa n-¬.+qa 6+o++ nnq 0a+a++ 5o++
»a0a mma+a++ +¬a+0+m. ·aa ··· am ++++6++-0. ·+++m 6a+a+
n--±++++m ao+q+ amn+a. ».0m am a+++o ·aa a+¬+ 6n+++ ¬++a+o
m¬o+¬a n¬+++ 6++-0. mm¬a nm¬a 5+±+0mm. +n+ 0++++o 5+a+a
»+++¬+ ·¬.+ am +an a++¬a +++ ·+ »a0a 6++an nm 6aa0+ aa+
6++.±+++. ·aa ++0++a++o am ».an mma+a +++++o +++ ·+an+++a.
·aa +++ +++ am +an amno1a a¬+nn+m+m. ·aa a-[a a++o 0n+.[+6++-[
+mn++ oanm+a. +n+ 0++a +a++ am¬m +0a n[++ 6++oo ·aa am an+6++-[
a.¬. »n++ 6++.±+m+a. ++m 6a+a++ a-o 5aaaa ·¬+ a++-[ ·++o 6++an
++m ·o.o-o0+ am0nm. 0n+±++++m a.omm+ ·+++ a+a+ n+++..+ amm n-n+
amn+a. ·6+oo+a ¸m¬a n+++a+..+ 5+0++a ·a±+a 50+ n»¬m++++m
n--mo+nn+ am0nm. ·nno++ »±++q anno 6++1a amn+a. ·o ·+0. +++++ma+
am0.ao ++m a.o 5+n0nm. ·a++o n»¬m n-- mo+++ ·++ n++ a+++ +
a++++0+ am0m+[ »m¬m 6aa0+ ·¬nn..+ +aa+++ ·--¬+ n»¬m n--o+0a.
a-o ·6+oo+a 6++c+++n++q +m++ n..a a+±+¬a+ aoo+a ¸+ o++++m am0nm.
·+++m am+q ¸+ ·¬+ amn+a amm am0nm ·+++aa a+a+aa n»¬m n--a0n++
++m n+++¬a amn+a.a-o + n»¬m n--a0n++ ·+++ a+a+ +++a n+++q.++ ·a±+
n»¬m¬+ + a.[a n+++o+a+ am0nm. ·+++m naa naa am+q ·¬+++ 5++q
amn+a. ++ 5mm++ ++++ .¬+ n--o+a a+ amnno aa » 0++. +a+a+o a.+. am
+a-. ·o++ a.[ õa-+q a[ a++ 0+++0++a.
a-o ·6+oo+a 6++c+++n++q +m++ n..a a+±+¬a+ aoo+a ¸+ o++++m am0nm.
·+++m am+q ¸+ ·¬+ amn+a amm am0nm ·+++aa a+a+aa n»¬m n--a0n++
++m n+++¬a amn+a.a-o + n»¬m n--a0n++ ·+++ a+a+ +++a n+++q.++ ·a±+
n»¬m¬+ + a.[a n+++o+a+ am0nm. ·+++m naa naa am+q ·¬+++ 5++q
amn+a. ++ 5mm++ ++++ .¬+ n--o+a a+ amnno aa » 0++. +a+a+o a.+. am
+a-. ·o++ a.[ õa-+q a[ a++ 0+++0++a.
6»+++a.
»na++++ 6n+-- »na++++ 6n+-- »na++++ 6n+-- »na++++ 6n+--
am+q z¯ a++ 5++qa 6n+m+ am+ +++ a.onqn 0n++ 5++0+m. +++ ·a¬.+
a+.m +m+++ 5++++a. +++nn+ 6aa++.[+q+ 6+mn++++J. ++m +++a.oo +oo
¬n+m++ 5++0+m. +++ a.oo +n+ ·¬n++m 5++++. ¸+ ·¬n1a ¸+ 0a+oa
5++++. 5+ao n[+qa 0n++ 6aa an++¬++o ++m n[n0nm ++++m ·¬n+o +++
+.ooo a+.m n[nn+. +++ a.oo ++++m 6++++++++n 6n+- ¸+++ ·+++±+
»++0+++a n+J++ a+++a. ·aa +++ a.oo++m +±++++++a. a+aa ·a++maa
·a¬an n+J+++o a+aa +++++ 5++qa. ·aa+ mmmaq a+aa 0+J+++++ 5++qa.
·¬+n n+J+++o no++ ++++ 0a-[a 0n+mn »-Ja a+a. nmma+ a+aa 0+J+++++
5++qa. ·a++m 5¬. a+aa +o+onn++ naqa+a am+q 6++c+a na++a ann.+
6++.±+++.
++¬a ·aa ¸+ an++¬++o ++m +t±qa+ aa++a. am+q n[+++a +t++a
a+a+.[+. ++m ·a¬a +¬m+++ 6++-0. n[+++n0nm. ·aa +t±+a[a+a. ¸+ ++a
+t++++o ++m ·aa+ ++oo am+ ++o n[ano+++ n[++++0+m. ·aa +c6+mm am+
++¬o+ +.o a..+a. ++m am+ ++¬o 5m++a.0.m am+q a+aa 6a++a++n
0n++a..+. ·[++++a ++m ·a.m +¬+++ao¬o. ·m+o ·aa ++»a+++ +¬++++a.
amm qa+J 5+a ao ¸o++ 0n+o 5+++n+ am+ ++oo +o++a+++ 5++++ amm
++++q mmm+o 0+..+a am+q amm 6++a+ amm 6+++ao¬o ++m ·+[ aa+0+m.
·a+q ++a-a ++++a++ a-a+m 6aa++.oo 5++++++ ·aa 6++mm+a ·[++
++a ·aa +m+ +-a¬+q +o+a am+++ 6++-[ 5++++a ++m n++++o n+++a
a+++++ 6++-[ 5++0+m. ·aa +c6+mm 5¬+n n+J amm am+q ·aa+ +-amm
+o++¬+ ++.om+a. ++m ·¬+ a+±+ ·ao.m a+++0+m ·+o '' am ·m0n »m¬m
a.[ amm+o 5+++ mo+ao¬o an6n+m+a »++m c+n+a++ 5+++n+ am+ +an
an6n+m+a aman »m+ +±¬+¬+ +¬m+++6++-[ 5+++mn+m ++m ·a¬m +a+++mn
n[++a+nq ·o++o ¬++o ·.[a+ ++m 0a¬o.'' amm am+ +m+ ++a+m 0n+mn ¸+
n.ma +n 5++++m. ++m ·+¬mn n+J+++a am+ ++a+m aman )c n+¬++o +mn+
·aa am¬m +¬.++--+o n+J++ +-¬- +a.om+a. aq+¬+1a ·ao++n no+0+m
·+o »m+ ++a+m am+ ++a+¬m +¬m++ a±+ao¬o++? amm 0+.[ 5++++J. 50++
am+ ++a+m »m+ ++a+¬+qa 0n++n+ amm n.a +n 5++++. am+q amm0a+ 6++++.
·aa ·¬+n n+J++ ++++no 5++++a. +o+++o 0aoa »m+q »++a a+0a-[a
amn+o +1a am¬m +¬m++ »m+ ++a+mo a+o+o 0+++++6++-[ n[ »m+q »++a
a+a amma am+ 5++++. ++m +o+¬++ 6++[++ a.[ n[++a.0.m.
·+o »m+ ++a+m am+ ++a+¬m +¬m++ a±+ao¬o++? amm 0+.[ 5++++J. 50++
am+ ++a+m »m+ ++a+¬+qa 0n++n+ amm n.a +n 5++++. am+q amm0a+ 6++++.
·aa ·¬+n n+J++ ++++no 5++++a. +o+++o 0aoa »m+q »++a a+0a-[a
amn+o +1a am¬m +¬m++ »m+ ++a+mo a+o+o 0+++++6++-[ n[ »m+q »++a
a+a amma am+ 5++++. ++m +o+¬++ 6++[++ a.[ n[++a.0.m.
5+a n[+++a am+q +t++a a+0a+o¬o ++m 6a+a++ am+ ++¬o ·aa+ ++oo
»+c+n n+J+0+m ·aa +m+ ++¬o a[++ao¬o. 6a+a++ am+ ++o+o ·aa+
6++¬.¬+ a+o0mm ·aa ·+nqa a+aa 6+++ao¬o. ++m 6a+a++ ++J++ am+
¬++m+o ·aa+ 6++¬.¬+ a+o0mm ·n6n+m+ ·aa am+ ¬+¬+ a[++ +m+
a+Jnnqa ¬a++ ·m++m+a. ++m n+ ·¬na++o +-nn0n++ ·aa+ a+±++++¬a
n¬+++ 6++-o++0+m. +c6+mm 0n+J¬a¬+ ao+++ ·aa am¬m +m+q +.. a[++
0n+J¬a+qa a¬n+++a. nnq +m+ nn+¬a 6a+a++ ot++++a.[ +m+ a+±++¬+ am+
a+++qa ¬a+++a ++m 6a+a++ ÷nn+ 6++.±+ nnq +c6+mm +++a+±++ 6++.±+0m.
·aa +c6+mm am¬m ao++ a.[ ·±q +++ +t±q+n+a ·a+q +++a 0+.qa
amm 6a+a++ am¬m ÷nn+ 6++.±+m+a. ++m am+ ¬+¬+ ·aa+ ».o n++aa a.[
·+++++ 6++0+m. ·aa+ a+±++++¬a 5+a mma+a ÷nn+6++-0. +.+0+m. ·aa
am+ +an¬+ +m+ ¬+++o a[++ a+o+ 6++-o++++a. am+ ++a+mm mm 0++¬o
6a+a++ +++ +++ ·+m mmn+++¬+ 6+++n n[++ ·+¬m +m+ a+o+o a..a..+a.
am+q a±0++ nnnn+ 0n+mm 5++++. 5+a 5+a+a +t±+ao¬o a+n a+n a+o+
6++-o+++ ++m +c6+mm ·aa+ 5+a+¬a 6+aan no++ »mc+0m ·+ 0+m
·+++++ 0n+mm 5++++. ·aa a+aa o+a+a++ am+ 5+¬a ÷nn am+q a++o
++++a am+q a0++ 6++++. ·aa +++o 6a+a++ anno 5++q+ amm 0+..+a ++m
6++m0mm 6++J++a 6++1+ am[. ·aa 6++mm+a 5m¬a 5++q ++¬a+q n+Jn0n+a
amm am¬m +m0+ n[++ a..+a. ++m +m0+ n[++++0+m am+ ».an 6++++++
6++-o++++. am+ ++a+m ++a++ ++++ 6++-o++++. ++m ·nno0+ »n±+ a.0.m.
·[++ ++a ·aa 0a¬o+q 0n++ao¬o +m+q ».an +++oo+ao 5++q +¬o+o+q+
0a¬o+q 0n++ao¬o amm +mm a..+a. +++ 6aa+o 0n++ a..+a ++m +oo
na¬a+++ n+++±+¬a no+++ 6++-o++0+m ·aa am+ n++a a++ amm n+++a
+oo+ 5++++ amm am¬m+ 0+..+a ++m 6++m0mm a+aa +ooa amm. ·aa 6++mm+a
a+ a+¬+n non0n+a amn+a am+q +oo ++0+++a ·a¬a am++ +mm +.o+¬-+0+m
·aa am¬.an.m ¸.on0n+m+a ·aa+ q-o¬+ am+ ¬++m+o ·¬-++ ·a¬a+
+t++0mm ·aa am¬.m ¸.o+no am+ »+[+¬a+ +¬a+++ 6++-o++++a. ++m
·a¬a ·nno0+ +t++a.[ ·a¬a +o++o 5nqa 0n++ ·aa+ +.¬. am+ ¬+1.m
0+J++ »+J++ a..+ ·aa+ +++J ·nno0+ 6+++++ am+q ÷0.n++ am+ 6++¬.¬+
·aa+ 6++¬.1.m 0+Jnn+n+++ am+ ++n+¬+ +t++a.[ ·aa+ 6++¬.+m +[ao
am+ 6++¬.¬+ ¬a++ ·m++0mm. ++m ¸a6a+mma 6++1a 6n+m+ a+aa
»-J++a+nn[a ·aa am¬m m++a..a--a a+aa ·m++a++ 5++++a. ++m ·a¬a
·¬-++no0+ ·aa+ +.¬.¬+ ·+nna.[ ·aa+ nn+¬a +anna.[ ·aa+ a+J¬n
am+ a+Jn.m 0+J++ ·m++0mm. am+qa am+++a n++a+ 0n+mm 5++++. ++m
·nno0+ +mnno0+ ·aa+ m¬o+¬a+ +¬a+0+m. nmmJ 6a+a++ ·aa+ n+mo+m +a
n+++++o am+ a+¬o a.[+ +.a0mm ·+ a+aa ++a++ 5++++. ·aa 6++mm+a 5nn
0a-.+a amm am+q 6n+m¬a+o¬o ++m am+ +.o¬+ +ann0mm. ·aa 6a+a++
am+ +++o 6+ooa. qc+. am+ ++++ amm ·¬±++ 6++-[ 5++++a. ++m ·aa+
n+m+¬+ +ann++a ·aa+ ++a+¬mn n+J+0+m ¸0+ a++++ ·.J++ 5++++. ++m m+m
m+oo ·+¬mn n+J+++a am+q amm 6++a+ am0n 6+++ao¬o. ·nno0+ ·aa+
++a+mo ¬+¬+ ¬a++ a+¬+ 0+++0mm ·nno0+ ·aa+ ++a+m ++a+m am+ ¬++o
qaJ+++ am+q ».an a¬+++a..+. ++m am+ ¬+a+o+o ·aa+ ++a+¬m +.a+
6++-o++qa 0n++ 0+nno +++a 0+..+. ·aa anno +m+ +.¬.¬+ 0n+.[+ 6++-[
+-nno+qn 0n+m+a amm am+q 6+++ao¬o. ++m ++n+¬+ »[++no0+ n+++++.m
5++0+m. +++ ++¬+++o a++++++a. +-nno+qn 0n+maa qa++ mo++ a+++a.
+++1a ·aa +¬a++ a++a »-a+qn nmmJ ·aa n[++ »n±+m+a ++¬a n[++
a.0.m. +++ ++m +m+ +0m++¬+n n+J++n 0n++ a..+a.
a.0.m. +++ ++m +m+ +0m++¬+n n+J++n 0n++ a..+a.
++m n[+++++0n++ am+ ».ano ¸+ ¬+ oJa¬+ »-J+0+m. ·+ ·aa ++m
·nno0+ am+ ».a¬n +.a am+ ++a+¬m+ +t++ +.a+ 6++-o++++a. ++m ·a¬a
·¬-++ am a+ n[++ a.0.m ·aa +c6+mm +m+ n+mo¬+ +ann a..+a. nnq
0+..+a »m+ ++a+¬m am+a a.n 0n++n+++ amm ++m ·a am0nm ·aa ++m +0a
n[+++ 6++-.+a ++m ·aa a+ an0mm ·m+o amm+o ·aa+ ++a+¬+qa a.
mo+ao¬o. ·aa ++¬o ·+.om+a ·n6n+m+a mo+ao¬o. ·aa ++m aman +++
+nn+0n+o +mn+a nm n+++++o am+ ++a+¬m ·aa+ ++a+mo +¬a+qa no +nm+a
++m 6a+a++ ·aa+ ++a+¬m a+++ am+ ++a+¬m ·aa+o +¬a+0+m ·n6n+m+
am+ ++a+m +.+ 6++.±+++ ·nno0+ mm¬a nm¬a ·¬++0+m. am+q a0++ a+a
0n+o 5+nn+++ 6++mm+a ·aa ·+¬m 6aa+o a[+++ 6++mm+a ++m 6aa+o
a[+++a am+ +an+o 5+++ 6aa¬a+++ a++ +n ·aa+ m++o n+++++. am+q
a+aa ++0+++a++ 5++++. ·aa ·+¬m+ 6++¬.++ a.[ a-[a qa++ a.[ 6aa+o
0n++ a..+a.
a-[a am++a ¸na 0n+++a ++±+a 5+a+a a¬a++o0m+a am++a ·aa am¬m 0a0o
n+J++n n[++a.[ ++m am+q 0a0o an 5+++ 0+±+++ »+nn+ 0n+o 6++++a am+q
a+aa ++0+++a++ 5++++. ·aa a+aa ·mn.m am¬.m na+m+a +++ 5oo++
++.+ao ·a.m ++0+++a++ 5++0+m. +c6+mm am+q 0a¬o +¬.++++o ·a¬a
a.[ +a¬o1.m n+++ a.0.m. ·m+o ·aa am¬m +¬m++ am+q +o+a 0n+..+a
·+aa 5n6n+m+ 5o¬o.
+¬+ am++a+.- +.a-a--m.
·+¬+ ao 6a+¬++.+ ·+¬+ ao 6a+¬++.+ ·+¬+ ao 6a+¬++.+ ·+¬+ ao 6a+¬++.+
am 6n++ ++»+. am+q ¸+ ·+¬+ 5+++n+. ·a±+¬an nnn 6++on+mm+ 6++a n+a
amm ¸0+ a+++¬++o a+-++o+a. ·aaaa ·a++m. 6++a .n++. am+q )| a++++
5++qa0n+0+ a±+ +++ a+a+ ·+¬+¬+ 6a+ n--++..++. ·m+ 5m¬a ·+¬++m
·aq +o+0+ +a+ q¬n+o. a+a+ amn+o 6+++¬+ ·+..++. ++m ·o++o
·+¬+ a.[+q 0n+0am. +o 0++±+ao a+a+ 5+nn++. ann 0++±+ao ·+¬+ a.[a
5+nn+a. ++m a.¬o++ 5++++m+o +++a 5¬+nn++ +-[++n+oo. ++¬a ·¬+
n+mn[+++q0am. +o0++±+ao ·+¬+ qa+qa0n++ ¯++»+. 0++n a+±+.[ a+..¯an+±+.
++m a+±+ a+a0n++ ·+¬+ n++ ¬ao 5++++o. ++m 0n++ao ·±0+0+ 0n++
6++[n0nm. ·n0n++ ·+¬+ 6+c++q 0a0o ¸+ +-¬++ +.o+6++-[ qa+qa ++.+
n++++ n[6++a+++ 5++qa. +¬m++ +- ·+¬++m +..a¬+ +--+o 0n+o
++.oa[a. ·+¬++m m¬o+a 6++ann 6n+++. m¬o+++an+a +. +¬m++ n+a+¬.+q
0ao +++++6++-o++qa. 6++¬.+¬an n+++++0o +[ a++a[a 0n+o 5++qa.
nmmaq n++nna¬+ a+++a 6++aa+6++1a. ·nnonn.. 6n--a¬+ qa+o ·¬.+o
n+++++o anno 5++qa. ++m 0a-[6am0n. ¯·+¬+ . m+¬+ 0++++ a.a+..¯ m¬
0+.0nm. ·+¬+1a ++m¬ 6++ooa+±+. ++m m+¬+ 0+++qa ++++o 6a+a++
·+¬++m 5[nn. ·+qa. nmmaq amm aoo+ 5.++oa ¬+a+¬+¬++ ++.[0am.
·+¬+1a 0n++ao 5+nn+±+. ·++ 0++++o am +an +. am++ +mm 6++an
n+[n[++a. nmm+o 5+++ 0++nn++o ·+ ·+¬++q+ 6+++++. ·+¬++qa ++++m
6an »-[.
·o++o n++¬ao 0n++ ·-mnn 0n+mn ¸m¬n n-¬.+o 0n+.[n0n+.[ ++5mna
·¬nann¬+ a¬n+++++ n++++++0+m. +o0++±+ao am¬m 5m++ +.onno++
am¬m ¸+qa+ 0n+o +m ».a¬n am0ao ·onn+. ¯a¬a++.[+q.+..¯ m¬ 6++ooa+.
¸+ ++a +.ooo ++++++++ ·+¬+ am¬mn n++++. ¯++»+ +--+. am+q ».an ¸0+
ao++ 5++q+. 6++c+a aa+» n-- a.n++..¯mm+±+. ++an +--+ ¬+++o++?
++m ·+¬++m +mm±+a. 0++a. ¬++a amm aa+» n--a.[ m+¬+ +aa.0.m.
·nno0+ 6a+a++ ¬++¬a +0a 5n++ 5[nnm 5+-[ n+++¬+1a no++ aa+»
6++0+m. ·+¬++m a+++ nmmaq am¬m a+.. a+.. amm ·¬ann+ 0n+o++++.
·±0+1a am ¬++¬a 6++-[ 6+mm n..±+a 5+-¬.1a +.o. +.o n¬++0+m.
·n6n+m+ ·+¬++q +[ a+++0n+o 6+a+++a. ++¬a a.+ao 6++0+m. ·n0n+ ·+¬+
aoo+++ n+-[ n[++6++-[ ¯5n0n+ mm n++a 6++.+ +--+..¯ amn+a. ++m ·+¬+
0ao an 5+-[ 6++¬.+am 0ao ».+++++ 6++-[ ·+¬++m 6++nna nq+¬+
+.a0mm. ·nno0+ 0a0o 5+-[ a++n++qa 5¬.+o ¬+¬+ ¬a+0+m. ·n6n+m+
·+¬+ +-+¬a +o+6++-[. am 5+-[ ¬++¬a1a a[++ +m+ n¬.++ a++n+am
0ao

·nno0+ 6a+a++ ¬++¬a +0a 5n++ 5[nnm 5+-[ n+++¬+1a no++ aa+»
6++0+m. ·+¬++m a+++ nmmaq am¬m a+.. a+.. amm ·¬ann+ 0n+o++++.
·±0+1a am ¬++¬a 6++-[ 6+mm n..±+a 5+-¬.1a +.o. +.o n¬++0+m.
·n6n+m+ ·+¬++q +[ a+++0n+o 6+a+++a. ++¬a a.+ao 6++0+m. ·n0n+ ·+¬+
aoo+++ n+-[ n[++6++-[ ¯5n0n+ mm n++a 6++.+ +--+..¯ amn+a. ++m ·+¬+
0ao an 5+-[ 6++¬.+am 0ao ».+++++ 6++-[ ·+¬++m 6++nna nq+¬+
+.a0mm. ·nno0+ 0a0o 5+-[ a++n++qa 5¬.+o ¬+¬+ ¬a+0+m. ·n6n+m+
·+¬+ +-+¬a +o+6++-[. am 5+-[ ¬++¬a1a a[++ +m+ n¬.++ a++n+am
0ao
¬a++ ++++m+a. ¯++»+. »±+ a+a+a+q ¸+ a--a 6+++++. + +oo na¬a. +oo+
aa+» 6++n++. »m ·-¬a anno amm 6.a. n--n n++n0n+a+..?¯ amn+a. ++¬a
++ am0nm. ¯·n0n+ am0m+. »[nn+¬a ¸a6a+mn++ +an0nm n++n0n+a.¯ amn+a
·+¬+.

++m m+oo ·+¬++m 0+¬o¬+ ·aa+0+m. nnq »++6+.¬.
+ann0mm. »a0a ++nn n++a+qa ·+¬++m a++n+a 0++n+a
0n+o +a+++ +mnm. nmm+ n+a+¬.¬+1a +ann0mm. ·+¬+
++nn ++++ 0n+.o++++a. ·n6n+m+ ·+¬+ ¯+--+... »m+q
am¬m
¸++-a 0n+o 5++q++0m?
6a.+nn.+0+... »m+q anno6+oo+a ¸+++6++10a+ ·nno6+oo+a ¸a:¯ amn+a.
¬o6+ma +¬.++ 6an+o ++m ·+¬++m n++¬a1a +++¬+1a +ann an+0+m. m+m
m+oo ·+¬+¬+ ++a+-a++ n+++++o am+q +¬o +nn++. 0++a++ +a1+++ a+a+
a+++ ¸+ .n+¬+ ++a+-a++n n+++++o 0am amm 6++1a. ·+¬++m 5+-[
m¬o+¬a1a ¬++ao a++6++-[ ++an+¬a a+++o
÷nn0mm. ·+¬+ am n.n+o ¬+¬a++ am +¬o¬+ +m a++n++qa +-+++a. nm
am¬m 5m++ am »+[+ao ·m++a++ m++a..+a. ++¬a ·+¬++m ».ano
m++a¬a 6n+a+0+m. ·+¬++q »-¬a+0o0+ +[ a++a..+.
+m+ 5+-[ 6++¬.+¬a1a ·+.o n-¬.¬+ a+++ ¬a+++6++-.+a. ·+ n+++
++¬a ·+¬++m +a++ 6++++++¬+ +++++o +++0mm. ·+¬+ nm¬an0n+o 6+a+++a.
·..·..·..·.. amm n[ 6++a+++ +++m+a. 6++c+ 0++a ·nno 6++++a ·+¬+ am++
am 0n-.¬. +ann +.o+6++-[ 5+++ am 6n+o¬o 6aa0+ a[+++a. ·+¬++m ¬+
am +ano n..+a am ».an +t++n0n+..+. am 6n+o¬o 6aa0+ a[++ ·+¬+ +m
a++n++q 5¬.+o ¬a+++ 6++-.+a. ++m 6a+a++ +a¬n a++n++q 5¬.+o
6+++++ 6++++ 6aa0+ a[+0+m. ++m ·-mn¬n 6+++qa0n++ ·+¬+ ·¬+
++++m+o +++m+a. nmm+ n++++ 0.nao 5+++ a0++ an0+¬+ a[++ am0m+.
6n+ooo ·o++a.[ ¯am0m+. ++±+++o »m ++¬o ¸.onn++.. 5oo.. ¸++nn++..¯m¬
·+¬+ 6++oo. ++m 6a+a+ am0m+ ++a+¬m ·+¬+0++. n-¬.+o ¬a++
6++++0mm. ·+¬+ ·..·.. amm mm+m+a. 6a+a+ 0n+.[n0n+.[ a[+++6++-o+++
++m 6++c+a 6++c+a++ 0a++¬++ +.o0mm. ++m 0a+a++ ¸++ ¸++ ·+¬+
+++a+a +o++. a+a+¬++o m+m m¬n+++ ¸+q+0nm amn++o ++¬a
6an6++-.am 0n+o ·+¬+¬+ ¸++0mm. nmm+ ·+¬+ am »mn¬n ·aa
n-¬.+o+++ 6aa0+ 5m++ a[++a.[ amn++a n+-[ m.[+++oo +mm mmm+o
qm+++a. 5n0n++ ·+¬+0++. nmmaq 0aoa a+++ ·+mm 5++++. ++m
nmm+o+++ ·+¬+0++. n-¬.+o am 6++.¬.¬+ 0n+.[ a-[a ¸+++ 6++.±+0mm.
++m 0a+a++ ¸+qa0n++ am 5[nn. 6++¬.+a ·+¬++m ÷++o 0a++m. ·n0n++
n+++.. n+++.. amm +++a a+++. ·++ 0a++++q +[ 6++[++ mo++ao ·+¬++m
a++n a¬o+a 5+-[a 0n++..a ·om. 6++c+ 0++++o am¬m +.ooo aoo+++n
n+.on0n+.. ·+¬+. am+q 0a0o ».+++++ 6++-[ 6+±q++++ 5+++ am 6++.¬.¬+
6a+a++ a[++ +m0m+. n-¬.+o 6+++++6++-.+a. 5n0n++ ·+¬+ am¬m
¸+++6++.±+m+a.
¸+++6++.±+m+a.
++m ·¬+++ao 5+++ ·+¬+ ama+ ·+++a 6+o++ ¸+++6++-o++++ n++
·¬naa++ 5++++. nm ama+ mma+a++ +++++6++-[ am 6+c+o +m n¬.++
a++n+¬a +++++ 6++-. ·+¬+. +m ÷+¬+ a.[a +t+++ +t++ am¬m ¸+++a.
a±+a 0n+++..a ++±+ mo++ao +.oo .+ma ·o+6++-o++++. ++m ·+¬+¬+ 5m+
·¬-+++6++-[ »+.oo m++a.0.m. nmm+ 6a+a++ +m+++ ·+¬+. ¯0.+. am¬m
+n+ ¬a++ ¸+q.+..¯ amn+a 6an 6++-.aa 0n+o. ++m ·+¬+¬+ +a+o +++¬a++
¸+ 6++¬.¬+ 6++c+a »+++++ 6++oo ·+¬++m 5+-[ m¬o+¬a1a 5m+n
no+++ 6++-[ n+±++a++ ¸++0mm. +¬.++o aoo+a mo++ a++ n+1a 0++++o
++m ·a++a++ am 6++.¬.¬+ 6aa0+ a[++ ·+¬+¬+ +.ooo n[++n0n+.[ ·aa
0ao a+¬+ n+++ ·o+0+m. ·+¬+ ·¬+ +m n-¬.. m¬o+ao +.a+6++-.+a.
¯++»+. am+q 6++a ·¬+ 6++an ·++a.+ +--+.. »±+ a+a+a+o ·¬+ +[+..
mo+o.. ·m+ + +oo+o a+++ 5+++n++. ·o++o a++ am¬m ¸++ +a+++¬++
++.[.+.. »m¬.m n++¬ao. ¬.m± 0.nao . 0++n+ao. 0++..++o aoo+a ¬a++
¸++-a amm ·¬++++ 5++q+.¯ amn+a ·+¬+.

·¬a1a ¸a6a+mn++ +.++m. +nn¬m+o +¬m++..
¬++o ·o1±+a.


q.o ++o+am ++a¬a++.o q.o ++o+am ++a¬a++.o q.o ++o+am ++a¬a++.o q.o ++o+am ++a¬a++.o
+m ·+q a+.¬++q a[ a[nn6+mn+o ++++m +a.a ++m. ¸+a+n++
n+++¬+ ¸mno aaan+a n++++ ¸+ a.om 0ao a+o¬+ a+.¬++q
a[++ ¸+ a++++o ¸+ a++++++ ·±0+ 6+.oo ·+0mm. +a a+o+o
a.om ¸m+a ·am+ a¬ma1a ·a++a+ ¸+ a+++ qa+¬+1a ¸m+m
·aa+aa a+++ a+++++a. n++ 6+mm. ann++o +oo na¬a0n+o ·na
mo+++a 0++++ a[ a++ a[0am. ¸+ +-- +-- +. a++o
¬a++0+ 5o¬o. ++m ¸+ n+++¬m1a 6++[+++ao 5+++ a++++o am
a+ ¸+ +oo ·nnn+++a 5+++ a+++.
·0+ 0a¬a a.om ¸m++q ·6a++++ao 0a¬o +¬.+++. ·a++
q[an+¬+1a ·a+.m +.o 6+oo a++ +¬.++ao¬o. ·+m+o
0++++0++[ ·++ am++ ·6a++++ +aanm++. ·a+ ·6a++++ 0n+m a++a
++++q0a 6+++ao¬o. ·a+ ·6a++++ 6+mm 5n±++ nn0+ o++q
aoo+a 6+++ a+++. ¸+ ++a ·a++ a¬ma +a a+o+o+++ am¬m
·¬a+++a. ·a¬a ¸+ 0n++a ¸m±+++ n+++++o¬o. a+++¬+++++
+¬o¬+ qm++ 6++-0.+ ·oo+ 0am +¬++o n+++++ 6++-0.
5aaa+ ++a++ +¬++++ 6++-o++0+m. ·mm++m ·a¬a +mn++
n+++qa ++++nna +¬.+++.
·a+q ¸+ 5+n+¬+++ mnn+ a++ 5++qa. +mn++ ac+a n++
qa+++ 6aa¬a 6aa6+mn 0++a. mmm+o m.o+ 6++-o++qa n+++
a++n+±+a. ·+mm a+++++qa nm nn±+a. 6a+++++o ¸+ q.o
++o+¬a n++++ a+++ 5++++. qa+¬++q a+++ ++++ 0n++ a..++o
am¬mn 0n++ a+±+ a++ 6++mm+a. ¬n++o ¸+ ¸..a++ ¸o ·¬+
a+±++ 6++-[ 6++[+0+m. +mn1.m ¸+ nmm¬a n++++a ·++ q.o
++o+.·mmm+o ·a¬a ·o++o +¬m++ ·+an+0+m. ·aa +--o
n[a 0a¬a6+oo+a ·a¬a ¸+ a++++++ n++++ +nn¬m n--
6++.±+0mm.

am 0ao a+o ·¬n+o 5+++ no0+ a.om nmm+o
5++qa qa+o ·¬n¬+ n++++mo1a. ·aa ·±0+
q++ 5+++no0+ +-a-+¬a +ma+ 6++-o++++a.
·aa ¸a6a++ +.¬a1a +-¬+ 0++nn+o 0+++qa
6n+m+a ·aa+ a++n+a ao++ +.++
m+++¬m+qaa+o ·¬+++ a¬a++o++. ·aa ·¬+
++n n-- 6++aa+ao +- +¬ann+0o0+ +ama++
5++++a. ¸+ +a.+++q ¸+ »++ +.¬a 0++nn
+¬+n.. ¬+++o 6+nn+o am++ +.+qa +¬o mo¬+
nmm+o +aa a.[ 0a¬o¬++ 6++.++++a. ·aa+
n.¬a +¬a+qa +-+o 5+++ +-- 6+n++ ·±qa
5±qa +¬m+++++¬+ n+++++o am ·-¬a aa+++
6++-.+.
¸+ ¬+++o »mmo +¬+¬+ 6a+a++ ao++ ·a¬an n+++++ 6++-0.
am ¬+++o am +o¬+ a[++ qo+++ 6++.±+0mm. 5nno ·a¬a
+¬m+++ 6++-[ ¬++o qo++ am¬m ·m+o n[+++ 6++-0.m.
am0n+ ¸+ ++a +»a++0a ·a¬a ·¬.1a ++a a+a+ am a±++
6++-o++0+m.

·mm ¸+ ++a c++nm+ +a¬a a.oo ¸+6a[+++ 6++-o++0+m. +0a
5+++ ·aa am¬m ·¬a++ `ao0++ +++. ¸m±+++ 0a¬o
6+++ao¬o. ammm¬ 6++c+a n+++n±+a+` amm +-±+m+a.
·mm++m ·aa a.o±qa0a 0n+qa a++nn+ +¬.+++. 0+nao ota
+6m++m 5+++¬+ ++ 6++++a ·+ ¸m±+++ 0a¬o 6++++. a+a+++
a±0++ 0n+++nn+++aa. ++¬a na¬a1a a.[a +m+++ 5+nnn+++aa
6++ooa.[. am¬m1a 5+++ n.a n+++qa+m 0+.[+ 6++-.+a. ++¬a
m+oo amnn+ 0n+o +o++a.[ ¸0+ amm 6++m0mm. ·+ ¸+ a++n
n.a. ¸+ n+.o ++.++o a¬a+o +¬m++no 6++a+++
·o+6++-o++++++a n.++m +++ ++++¬a ++++1a. ·¬+n n+++++a
am+qa ¸+ »-+a ann..+. ·a+qa ·0+ a+++ ann.o+++ 0a-[a.
·a¬an n+++0+m. ·aa 6a+a++ nmm¬+++ no0+ m++¬+ +a n++a
0++++m+a.
+n+ 0++++o ·aa+ qa+¬+ ·m++. ·aa ·++ qa+¬+¬+ a[++
·aa+ m+++¬m¬+ ao++a.[ ·aa+ »++6+.[+qa ¬+¬+a.[
5+-[ m¬o+o ¸m¬n 6aa0+ a[++ am +- mmm+o n+ot.o+
6++-o++++a. n+ ·.±+++a na¬a ·aa ao+o +++¬+ 6++-.+m.
¯na¬a¬+ n[++n 0n+.[a.[ a+0nm` amm 6++ooa.[ n[+¬+
·¬n+qa0a 6+mn+a. na¬a¬+ 6++.ooo 0n+.[a.[ 6aa0+ a+a
a+om ¬o.¬. ·¬-++a.[ `na¬a +t±q+. ·+m+o++m ¬o.¬. ¸a
n--0mm` amm 6++oo+ 6++-0. ++m ·a++++++ ·0+ 0++n+ao
a++ ·a++++a.
n.a n+++++ 6++-0.. 5¬.+¬.0+. am 0a¬o anno 0n++n+? anno
6+.oo ·+a.0.m? am¬¬.+ nao aoo+a nnn 0+aa 0ao 0+aa+++
0+.[+ 6++-o++++a. am +o++-a ·+ao¬o? a++a+ 0+an+-.
5++++ amm 0+..+a. ++m 5o¬o: am0nm. am? amm 0+..+a ·aa.
·+nq ++m `++m 0+[a 6n-¬- 5m¬a am +--o n.ao¬o`
am0nm. ·+nq ·aa 6a+a++ nmm¬+++ a+0n `·aa anno aoo+a
5+++ 0a-[a am6noo+a +¬m++n±+` amn+a. ++m ·+nq `»±+
a+++ ·a++ 5+++ 0a-[a` amm 6++m0mm. ·+nq ·aa `+aa+ ++0m
6++mm±+. ++m ¸mma »aa+++ +++` 5o¬o0+ amn+a. ·+nq ++m `
·a++ 5+++ 0a-[a amn+o »aa+++ +++ a+++ 5+++ 0a-[a amm
·a++a 5o¬o. »-¬a¬+ 6++mm 0n+m+o am+q a+n a¬ma »±+
a+++0+ 5+++ 0a-[aamm ++m »±+¬a n++++ m+m ++ao 5++0+
moa 6+++a.0.m` amm 6++oo+ 6++-0. ¬+++a++ 0++n+ao ·aa
n++a++ +++++ ·a¬a ¸.o+no0+ ·a+++ 6++-[ `5nno ¸+ ·a++
6n-¬- ¬a+++ 6++-[ 0am 5.++o a+nq ·¬o+ 0a-[a` amm
6++oo+ 6++-0. ·aa ¬+ 0a0o am ¬+¬+ ¬a+0+m. ++±+a 5+a+a
5+-. 5++ a+oo +a 6aa++++o ¸+a¬+ ¸+a+ +-++qa n+++++
6++-0. 5++0++a. ·aa 6a.+++.m a+aa 0n++ao 6aama+m+a. ++m
6aama ++0m +aa++++q ·nqn amm +¬m+++ 6++-0. ·aa 5.+
6++¬.+o am ao+ ¬+¬+ ¬a++ 6a+a++ 0ao 0++++ a+o+no
·aa+ ao+ m¬o¬+ ¬++m+o +¬nnn[+++ 6++-[ ·aa +m++0o
m++a.0.m. ·aa +-+¬a +o+ 6++-[ 0++n+am nmm+o +¬o¬+
++++++a. am+ +o am »m++qa 5+++ 6aa0+ a+ +a+++ +a+++.

++m ·aa+ m+++¬m¬+ 6a+a++ ao+++ no ·aa+
6+c+m a+++o m++¬+n n+++ 0++++a.[ ·aa+
»++6+.¬. +ann0mm. ·aa ¬+¬+ +t++ »++6+.¬.
6aa0+ a[++ ¸+++¬+ n++++a. ++m ·aa 0a0o an
5+++ 6++-[ am ¬+ 5+-¬.1a ·aa nmm+o +.on
nonn+ 0n+o 6++-[ 6+mm ·aa+ nn+¬a+ +ann0mm.
·aa+ n+++ a++n+±+a 5+-[a +++ a+±++ 6++-[ 6aa0+ a++m.
am 5+-[ ¬++¬a1a +t++ ·aa a++n+±+¬a 6a+a++ a++»
n--+no0+ ·aam 5+a+ao ++++m+o +.+a +o++ m++a.0.m. ·aa
6aoo a+¬+ +n++ am +++¬+ ·aa a+++qa a.[ ·aa +++q.m
m+++ +-¬.¬+ 6++.±+m+a. ++±+a 5¬.a.+ao ¯+++ 6ann 6nnn+o
amm amn a--+0++[¯ 0n+.o0n+.[+ 6++-[ m++a.0.+a.
·aa am +0+.oo ·o+ono++ ·nno0+ 0a0o +t++ ·¬++
+¬a++a.[ am a++n a+¬+ ¬++m+o a+om+a. ·aa nn0n+mn ++±+a
am a++n mo+o n..+a am+qa0a +o+nn ann..+. ++m 0++n+ao
5+++ am++ +mnno am »m¬+ +ann an++a.[ ·aa mmm+o
+m0nm. ·aa 0++n+ao 5+++no0+ ».o+qa am+++mn +o¬+n
·+++++0++[ n+++++a. ++m ·aa+ ¬+¬+a 5+-¬.1a a[++ am
».o0a0o ¬a+++ 0++++a.[ ».o¬+ 6a+a++ +ann0mm ·aa
»+a0++[. ·aa +.o+ 6++-o+++ +o¬+ ·aa+ ao+ ¬++m+o
mm¬a nm¬a ·¬+++a.[ ·aa a+++qa +¬a+++a. ÷.+m +--
·aa a+++qa 0n+m+a 6++oom ++++++ 5+a¬n +--+o ¬ann+
0n+o 5++++. ++m · · amm mm++no0+ ·aa 6++a¬+ ·¬na+++
6++-o++0+m. ·aa a++o 5+++ a++o +am +mma aa+++ aa++
6++-o++++. am ¬+++o ·aa ·¬+ +¬.++a.[ ÷nna 0a¬o¬+
6++.±+m+a. ¸+ +o +a.++m nm 0n++a amn +¬o+q a++ ++m am
+o¬+ ·aa a++o 5+++ a[++a.[ ma±++oo ·aa mmm+o 5+++
6++-[ ·aa n+a+¬.¬+ +ann0mm. ·aa 0n+n+ao 5+++no0+ ·aa
5[n¬n »++++ ·¬+ +anma+nq »+am+a. ·aa »a0a ¸+ n+mo1a
0n+.ao¬o. ·aa 5n0n++ ++a+-a++ 0++n+ao 5++++a. ++m ·aa
mmm+o +o++o ma±++oo +mnno0+ ·aa ++o+a 5+-¬.1a V
aoao a+++6++-[ am ao+ ¬+a+o+¬a am a++o ¬a++ +++a.[
·¬+ ·aa n-¬.+m 5+a+am +[ao ¬a++ 0aoa +ma 0+++0+m.
·aa 5mn ++++o mm++ 6++-o++++a. ++m 5+a+¬a a+[a¬+
+m++a.[ am m++¬+ ·aa 5+-[ 6++¬.++qa a+++o n¬+++
·aa 5+a+¬a ++ n+++0+m. ·aa+ 5mn 5+a+a +.+a++ ++++
6++-o++++. +¬a +-. ++m am +[a+¬o am ++++o ¬a++
÷nna.[ ·aa n-¬.+qa nq++ mm¬a nm¬a 5o+0+m. ·nno0+
am+ +.[a+¬o1a »a0a a.[ am 5+-[ a+o+a+oa ·a¬a 5o+++
6++-o++¬++o ·aa+ mm+o +++a ·++a++++. ·aa +m+
m¬o+¬a ·aa+ 5+-[ ¬++a+oa 5m++n no++ +++++no ++±
+-[ 6++-o++¬++o ·aa+ ¬+o+a 5+-[a 5mn 0a+¬m+o
·¬+++6++.±+++.
`0n++a 0n++a. 5nn »±+ +o¬+ ¬a++ ·o±+` amm +++m+a. ++m
am++ ·a¬a +t+++ 0++ao 0n+.[+ 6++-[ ·aa+ 6n.¬m+qa
6++-[ 0n++ +.ooo +.+6+mm 0n+.0.m. 5¬++ +n±+: ·++qaa
6++-.a 5++q amm 6++oo `+++¬+` ++.om+a. ·¬+ +n++ ·+o
5+++ 6++-.a n++6+.¬. +a++ 6++-.+¬+ 6aa0+ a[++ ·aa.a
6++[+0+m. ·¬+6an+o 5+++ am +o¬+ ·aa ¬++ao no++ qo++
a¬nn0nnna.[ 6++-.+¬+ ·-a+++a. ·aa 6aoo +.ooo +++++
n[+++ 6++-[ ++¬o a++++a a aoao. ++m ·aa 0a0o ¸+ ¬+++o
6a+¬++o omn+no am ¬++o +o¬+ no++ ·aa n-¬.+o 6++++
a.[ ·aa a+ ++++ 6++-[ 5o+++ 6++.±+0mm. no +.¬a ·on..
·aa+ n-¬. 6++c+a ot+++ 5++++.
a¬nn0nnna.[ 6++-.+¬+ ·-a+++a. ·aa 6aoo +.ooo +++++
n[+++ 6++-[ ++¬o a++++a a aoao. ++m ·aa 0a0o ¸+ ¬+++o
6a+¬++o omn+no am ¬++o +o¬+ no++ ·aa n-¬.+o 6++++
a.[ ·aa a+ ++++ 6++-[ 5o+++ 6++.±+0mm. no +.¬a ·on..
·aa+ n-¬. 6++c+a ot+++ 5++++.

am a¬n++ 5m++ mm+q+ +-- ·aa qa¬+
»o+¬+ 0n+o +¬a+++ 6++-o++++. ·aa ¸+ ¬+++o
am n.+ mo¬+ a+o+a+m am ¬+++o am m+¬+ a+o+
6++-o++++a. ·aa+ nc+ 0n+mn 0am+o n[+++
6++-[ ¸+ +mm +a.a 5o+++ 6++-o++¬++o ·aa
·..... ·.... ·....... ·....... 6++c+a 0a+a+ 0n+±+ amm
++++qa +++m+a.
++m am 5[nnm 0a++¬+ ·+++++ ·aa qa¬+ 6+-oo ¸mm n++++
6++-o++0+m. am+qa »+++ +..a a+a+ 0n+o 5++++. am+ 0a+a
5mmma ·+++++ 6++-0. 0n++ ++¬a ·aa 0++++ 6++-0.
0++++++ ·....·...·.... ·...... amm mm++ 6++-0. ¸+++ 6++-o++0++a.
+¬.++o ·¬.n.[+ +.++ a++ ++nn nn++ 6++-.+++qa +++++.
++m ·nno0+ +¬ann.m ·aa a+ +++0+m. ·aa am +m++o a.o
m++a +++a.[ am¬mn n++++o +aam+a. ++m 6++-.+¬+ +ann
+.oom +0a an++a.[ 6a+¬++o an ·a¬a ·¬-+++ 6++-[
¸+6a[+0+m +n+ 0+++++q. a±+a o¬o+a ·mm +++++ n+++ +.+++.
¸+ 6n.o+ 6++-.ma ·m0n ++++ 0n+m+. a±+a ++a¬a++.o
++++qa ++0++a a++ao ¸+ +o a+.±++q+ 6++.++++ ·aa n++m
·6a++++ao 5+++ ++an a+aa¬+.


+m¬a+0o 5m¬a +m¬a+0o 5m¬a +m¬a+0o 5m¬a +m¬a+0o 5m¬a
¬++0o ·+++am qa+¬++m 0nn ¸+o 0n+++¬o a[++no0+ +m+ ·¬n+qa0a
+¬a+++a ++++. ·¬+ 0a¬++0o ¬a++no0+ +m+ ++a+q ++an+a 0n+.[a.[
+m+ »mm¬o1a ++++m+a ·aa. ·aa m+++o ¸+ ++0+++a +o++ ¸+ ++an
0n+¬+ 6+++++. ·aa+ ¬++a 5+-¬.1a a[++ 0ao+¬.+m 0a0o ¬a++ +m+
m¬o+am ·o+o no++ 0a0o ¸+ +t+q +t++m+a. ·[++ 6++o+o+++ ·[++
+a.a a¬+ +-¬- +o+ 6++-[ +m+ m¬o+¬a +++++ 6++.±+m+a ++++.
·aa+ m¬o+a ·aa+ ¬++a ·¬+1a +¬+¬+ 0++++ ·¬+++ 6++-o+++m.
+-¬- +o+ 6++-0. ·aa +m+ 0ao+¬.+m n..m+¬a ¸a6a+mn++ +ann+
6++.±+m+a. ·aa +anma 6n+m+ ·++ n..m++q 6++c+a +. ao+++++++.
·aaaa 6am¬a+++aa n+qaa++aa +ann+ 6++-o++++a. aoo+ n..m+¬a1a
+ann mo+++a +m+ 0ao+¬.¬+ +ann ++¬++0o ¬a+++a. +m+ ¸+ ++¬o
++¬++0o +t++ ¬a++ a.[ am ++¬o +o++0o onn+no0+ +mm 6++-[ +m+
a++nm a+++0o +m+ +- n++¬a¬+ n¬++++a. ·aa+ m¬o+m n+a¬mn n++++
·aa+ +-+-+0+ ¸+ a+nn a+++. mnm mm+++ ·¬+ n++++ a. 0a-[a amm
·aa+ +-++q a.[aoo »±+ ao0o+++qa 0++mn+++qa.

+m+ nn+am 0a0o ¬+¬+ ¬a++ ·¬+ ¸+ 5+n+ +.¬a+a
+.a a.[ +m+ ¬++a 5+-¬.1a m+qn n++a a¬a++
·aa+ nn+ q+a » +ann+ 6++.±+m+a. am ++m 5++ nn+
6++anm+a nn+ q+a¬+ a..++ +t+++o ¬a++n+++0a+
6+++++. ¸+ ¬+. n++a++ ¬a+++o 6n-++q 5oqa++
5++qa ·ooa+? 6n-+¬a 5nnon 0n+.[ +a.nn. ¬ann+o
·a+++q ¸+ ++0+++a.
¸+ »++ 6++o+a +a.nn.[ ·aa nn+¬a mm¬a+++ +ann an+++a. ·aa+
m¬o+a 5+-[a 6a.+++o +o+¬+n n++++ +¬o¬+ 6++±+n 0n+..m. ¯amm
6a.+a 6++c+a +a+±+a` amm +mm na¬a+q 6++oo+ 0n+o ·aa +m+ 5+
¬++a+oa ·¬+ 0a0o +a+++ ¸+ 0+++ 0+++ a..+a. ·aa+ ¬++a 5+-[a
·aa+ 5+-[ m¬o+0a+[ +.on n¬m++ a¬a++o+ 6++-o+++m. ·aa
5¬.++¬.0+ +m+ 6+c¬+ 5.ma aoma++ qo++ qo++ +m+ m¬o++q
++.o+a +nm+ 6++[+++a. ·aa ¸+ a+¬o a++o ¬a++ +mn++ a++o n.
+¬a++a.[ ·¬+ a[++ +m+ a¬+++n 0n+m ao+ ++ano n+m+a. ·aa+ a++o
n..+a ·++ ++an+q +o6omm 5++++. +m+ +.[a+o+qa +[ a+o+qa 5¬.+o
+m+ ++an+¬a 5[++n no++no0+ +m+ »aa± ¬+++o +m+ m¬o+¬a +mn++
6++m 6++m amm n¬m++ 6++.±+m+a. 6++c+ 0++++o ·aa+ ao+ ¬+¬+
·aa+ m¬o¬+ a.[ +±+ ·aa+ a+n¬n 0++++ ++++++. ·aa+ 6++nn¬a+
+nn+ +nn a..a.. ·aa+ ¬++a ·aa+ n+a+¬.+qaa+o +¬a+++ a.[a
5oo+ao ·aa+ +++++qaa +¬a+++. +¬a++ ¬+ +aa+a+ 5++qa? ·aa+
ama+ 0a.oo n.++++++ no6aa+¬a+ +.++ ·aa+ 0+m n+¬m+o ¬+¬+ ¬a++
a+¬o +.+a+++++. ·aa+ ¸+ ¬+ 0a0o +.++ a¬a++o+ 6++-o+++ am ¬+
+0a +.++ 0+mo on+ 6++-o++++.
6++c+ 0++++o ·aa+ ¬++a 5+-[a ·aa+ n+a+¬.¬+ +anma 0a¬o+o
5n±+m. ·aa+ na++nn.. ¬+++q ·¬+ +anma+nq ·aaa+ ++aa
a[++ao¬o. +m+ ¬++¬a 5[nnm 5+ n++±++qa 6++-[ 0n++ +m+ ++++m
(n.o+o ) ¬a++no +m+ n..±+¬a 6a+a++ mm¬a nm¬a 6a+a++ ·¬+++no0+
·¬+ +ann+ 6++.±+m+a. +m+ ++¬o+ +t++ ·¬+ mm+++ +ann 6aa6+
a[+++a. ++a+-a++ 5+++ ·aa+ ».ano ·aa+ ¬++a ·+o 5+++ n++
a+o+a ++m a+an+ no +++++ 6++-o+++m. +m+ 6++±++ 6++-o+++
m¬o+a ·¬+++ a--a +.++ 0n++ 0a¬++o ¬a++ 0nn ¸+¬o a[++ ·+m
+o¬+ +n+++a. 0n+++¬o a++n0o 6+a++n no++ ¸+ ·¬+a++ ¸+¬o1a +m+
m¬o 0a0o 6++.om+a. ·aa+ ».an0o aa++ 6++-o+++ 0nn ¸+o naaa+m
n+++¬+ 0++++ +++++ 6++-o++++. 0n+++¬o +0a ¬a++ a.[ aa++ ¸+¬o
¸mn++ a[++ +m+ m¬o+¬a ¸m0n+[ ¸mn+++ 0+++++ 0++++ a++» 6++[+++
6++.±+m+a. ¸+o n.[ na na amm 5+++ ·aa+ m¬o+a ¸+ n++ +a.a
¸m¬n ¸mm m++a.[ ao+m. a-[a ¸+o 0n+++¬o a[++ +m+ 6++nna0o o++
a.[ ·¬+1a ·aa+ n++ a+o+a+o a++» n--m+a. ·aa+ ».an n++aa ¸+o
a+a++ nana+++. ·aa+ ¬++a ·aa+ ».ano o+a+nq a+ 5oqa++ 5++++.

m¬o+a ·¬+++ a--a +.++ 0n++ 0a¬++o ¬a++ 0nn ¸+¬o a[++ ·+m
+o¬+ +n+++a. 0n+++¬o a++n0o 6+a++n no++ ¸+ ·¬+a++ ¸+¬o1a +m+
m¬o 0a0o 6++.om+a. ·aa+ ».an0o aa++ 6++-o+++ 0nn ¸+o naaa+m
n+++¬+ 0++++ +++++ 6++-o++++. 0n+++¬o +0a ¬a++ a.[ aa++ ¸+¬o
¸mn++ a[++ +m+ m¬o+¬a ¸m0n+[ ¸mn+++ 0+++++ 0++++ a++» 6++[+++
6++.±+m+a. ¸+o n.[ na na amm 5+++ ·aa+ m¬o+a ¸+ n++ +a.a
¸m¬n ¸mm m++a.[ ao+m. a-[a ¸+o 0n+++¬o a[++ +m+ 6++nna0o o++
a.[ ·¬+1a ·aa+ n++ a+o+a+o a++» n--m+a. ·aa+ ».an n++aa ¸+o
a+a++ nana+++. ·aa+ ¬++a ·aa+ ».ano o+a+nq a+ 5oqa++ 5++++.
·aa a-[a ¸+ ++¬o ++¬+ 0a0o +t++ ¬a++ a.[ ¸+ ¬+++o 5+
m¬o+¬a1a qm++++ 5m++n no++no0+ am ¬+¬+ +m+ 6n- »mnnm 6aonno
¬a++ 0+++++ 6++-o++++a. 0+++++ 0n++a amn ·aa +m+ a+++ a+¬o
qa+0o +¬a++ +¬a++ 6aa0+ a[+++a. 0++a 0n++n 0n++ ·aa+ 0a+ma
·m++ma ·++++++. ·aa+ mm+o +++a +o++ ++++ ++nm+q a+++o ·aa+
0++ma ·aa+ ·¬++a 6++c+a 6++c+a++ ·.±+++. ·aa ++¬+¬+ a.[ +++
+.oo0o annn[+++ 6++-[ 6n.+..+o +m+ ÷.+m 0+++¬+ +om+a. ·aa+
6n.+. a.[a ·¬+++ 6++-o++++. ·aa +m+ ·¬+ ++a a¬+ ·¬+++
6++-o++++a. 5aa+ a+a+¬+n n+-a 5m¬a mo++n+oo¬o. +mn.


6n-0- +1a 6n--+? 6n-0- +1a 6n--+? 6n-0- +1a 6n--+? 6n-0- +1a 6n--+?
am+ 6n++ +a+. am+q a++ n+m+m. am+q nan++o ¸+ a+++a 5+++n+a 6n++
+o++-. +o++-a+m ».0m0+ +-a¬.m nan++ 0n+maa ++an a+0a+o¬o.
·+m+o ·aa a.[+q 0++¬. a[m¬n+o 6+m0nm. ++m ·±q 6+mn+a + aa+.
+++ am¬m +mn++ »n+++++a. ·a¬.+ +-am 0a¬o a++a++ ¸+ a++a 6aa++
0n+++nn+++ 6++mm+a. ·mm 5+a ++nn.[a.[ 0a+ao +a n+++++ 6++-o++0+m.
·0+ 0++a +o++- a+++a 6aoo+ ¬+.o1.m 6n.¬ao+++ a+++a. ·a¬a0+
»nmn n+++++ 6++-o++0+m.

¯amm.+ ¸+ a++++++n n++++n++? 6n+an¬a+o ¬+.o+o
n+++++o¬o++?` amm 0+.[a.[ amm++o a++ ·a++++a. 5o¬o
amm 6a.+++o +¬o+¬++0+m. ¯5+o 6a.+nn. amm 5++q.
+o++-a++ mm0m 6n-+¬a1a 6n-+0a+. »mn¬n1a nnn +oo+
6++c++++ 0a-[a. n+1++? am. n++m a+++ +1a a++ +.++
·+n++++++m 56+oo+a »m+q+ 6++o0nm` amm a.[ ¬+.o¬+
6aoo +annm+a. am+q amm 6++a6+m0n n++ao¬o. ·0+ 0++a
am+ qc++ +an am++ am ++n+.¬.¬+ 6n++++6++-[ +mn+.
am ¬+¬+ a[++ ·a¬.+ n+++ a++nm a+ ¬a++ 6a+a++ 0+++++ 6++.±+m+a.
·a¬.+ nc+ a+¬o a++o ¬a++ ÷nna.[ +m++ a++n+ ++ano n+m+a.
+-+¬a +o+6++-[ +m 5+-[ ¬++ao m¬o+¬a a+++6++-[ +++++
6++.±+m+a. +n+ 0++a +a++ am 0+.¬. ·a++a++ +anna.[ am 6+c¬+ +++
++qa+ 0n+o +m +++++o +++m+a. am n.+¬+n no++ am »+.oo ·aa
»+[+¬an n+++ m++a..+a. am +¬o¬+ ·aa a++n++q +[ao 5m++a++
·m++m+a. 0++n+ao ++++ n[++ a.[ ++¬o a aoao a+++a.[ am +¬o¬+
no++ ·aa n-¬. ·+0+ ¬a++n no+++a. ++m a+aa 0n++ao · amm n+++++
6++-o++0+m.

6++-o++0+m.
amm.+ 5nno ¸+ 6n+ana ·¬+0++. n-.+ a+++++.[ +.++n+a. + amm.+mm+
+aa+ n+++++.0. 5+++0n amm 0+..+a. am ¬+ a+o+a+o ·aa+ »a 6++¬.¬+
6a+a++ +.+a0mm. ·nno0+ ·aa+ n-¬. a+++¬a1a ¬+++o 0+++0mm. ·aa
n-¬.¬+ 6aoo a+++ ·aa +a.0.++¬+ am +++++o ·¬+ ++ +++0mm. ·aa
·aa n+an0n+o +o+o+++a. ·aa ·+n¬n 6n+m++ mo++ao +m+ 5+ a+o+¬a
n-¬.+o ¬a++ 0++++a.[ ·++ 0+m +¬a6++-. a+o+¬a am a++o ¬a+++a.
++m ·¬+ ++++m+o +++ +++ +¬a+0+m. ·nno0+ ·a¬a 0++n+ao n[++
¬a++a.[ ·aa 0ao an 5+++ 6++-[ ·aa a++n+a 5+-¬.1a 6++.o+q a+
n¬ma+ 0n+o n¬m+0+m. ·++ ·¬+ ·.±+++ m++¬+n n+++0+m. ¸+ a++++++
nmm¬+++a.[ 6++c+a +.. a+ amm a+o+o ¬+¬+ ++.o++a.
6a+a++ a¬a++ ·aa +m++o ¸+ m++a.0.m. am¬m 5m++ ·¬-++ am
»+.oo +.+a++ m++a..+a. n+o+q am +++¬+ ·aa a+++qa a.[ ·aa +++¬+
÷nn0mm. ·aa a[a+++ 5o¬o. am 0ao »+.¬. ·aa a+++o +aam+a. ·aa
+a »+.¬. ++m +aa0mm. 5nno+++ a+n a+n ·aa »+.¬. ++¬a am »+.¬.
·aa++ +¬a+0++a. am +¬o¬+ +0a 5n++ ·aa a++nm +[ao ¬a+++ 6++-[
·aa+ 5+ m¬o+¬a1a 5+-[ ¬++a+o n¬m++ 6++.±+0mm. ¯am n-¬.¬+
÷nn.+ +a+ +--+` amn+a ¸+ 6a.+ma 5oo+ao. am »+.¬. +.+nn[++ ·aa
n-¬.+o m++a.[a.[ ·0a+++.m ·aa 5+a+¬a+ ÷nn0mm. ¯0n++a.+ 0n++a.+
am. n-¬.+q ·nn ·o.+` amm +++m+a. am+q a±q ¸.[a+ amm ¸+ a--a
6+++ao¬o. ¸+ q++ a+nn++ ¬a++ q+++ 6++.±+0mm. ¯0.+ a¬.++ ·+ 5±+
5+++.+` amm 6++oo ·a0a am +--¬+ ·aa qa+qa ¬a++a..+a.
a¬++++++ am +o ·aa ¬+ n..+a ¸+ 6+-[ 5c+ +-[ 6++-.+. ·aa +m++o
m++a.[+ 6++-0. 0aoa +ma++ aman aman q+++ 6++.±+0mm. am+q ¸+ a+
5mna ann..+. a+++a · ..·...·..·... amm +++¬++++ 6++-[ ¯·nno+++m 6++c+a
a¬+a+ q++` amn+a. ++¬a am+q a-. no a¬+a++ q++0mm. ·[++ +a.0a
÷.+m am a++ +n ·o+++ 6++-[ ·aa n-¬.+qa n+++++.
6++c+ a++ ·aa a++o no++ 6++-.+. ».0m ¯no6aa no6aa +mmo nm++a
nm++a ¸mm +t±q+ +t±q+ n++aa+` amm n+.+ 0++mn++. ++m am++qa0a
+++++ 6++-0.m. amm.+ ++nn amm 0+..+a. a+++¬+ 6++m0mm. ·aa +++++a.
·nno0+ +++ 5a++ +¬a++n 0n++ ·aa a+ +++0+m. am¬m 5m++ ·¬-++no
6++c+ 0++a +++ a..+a. ·nno0+ ·a¬a m++a..no ·aa n++++o n[+0+m.
anno.+ 5+++++ amm +¬o¬+ 0++++no0+ 0+..+a. ¸+ 6+++++ 0o+++¬+0+ »-.
n-¬.++ 6++++ a+++++o amm 6++oo a.[ +t±++ 6+m0nm. a-.+ +++++ am
+.0a n[ 5m¬a no ++a¬a++.o n--o+a amm am¬m ·¬+0++[ ·¬a+++a.
++o a++ am0+m. ·aa am++ a++ am¬m ·¬-++no ·aa 6n.¬m+qa ·¬a+++
6+mn+a....................
++±+a 5+a+a +.ooo ++a+-++.m +t±++ 6++-o++0++a. am¬m ++0++ ·¬+nn+
0n+o 5++++. +-¬-+ +n++ n+++0+m. +o++- am +--¬+ ·.o ·.o +¬a+++
6++-o++++a. amo +o++- 5m¬a »m ·¬+ ·.±+o¬o++? amm 0+.0.m. am+q
n++ 0n+ 6++++oa am n-¬. ·.±+++ amn+a. am a+++a 5nno nn 0a++++
5+nn+a amm +mao +. +¬m+++o¬o. a±+. o+o +o++- a+++a ÷nn+ n++.
o+o »aa no 5¬ac++a ·a¬a ¸++ 0a-[a amm n.++ n+[ n..+++a. +o
0a¬a am+q oc+a +++ am¬m0+ +t+ ·¬nn 5+++n+++a. ·m+o a+++a +oo
na¬a+++ 5+++ a+++a. am+q a+++a a+ 6++a¬a ·¬+. am+q ·aa m++a ++
a+..+a+ amm nom¬n a±+++++m0nm. ·aa n++¬ao qann¬+ no m¬n
n+++++++m0nm. »a+qa ¸+ ++++ nn+ a+a 0n+.+ao 5[nn+q qm+0+ ¸+ +mm
+-¬. +.o+6++-[ qann+a. +.+++o ·aa a++n+a +mn++ 6++1a. ·aa 0++nn
0n+[a 6n+m+ ·aa 6++¬.¬+ n+++++++m0nm. +an+ 6++¬.0+ 0++nmn 0n++ a[a
·++¬m ·aq. am+q ·a¬a a. 6++c+a a++ +. 5+++++++o am ·¬+¬+
6++oo ·a¬a +o++-a 6++++n0nm. ·n0n++ am+q n+m+o a++ 5++qa. ·aa
a+ a+nna a+++¬+1a ¬a++++0+m. 5n0n++ aoo+a 0n++ a..+. 5nn a+a +o++-
¸++ amm +nn..+oa ·aa+o ¸--a n-- mo+++. 5nn ·aa »++. ¬++qa.
5+++m am. na+an+.......................
0n+[a 6n+m+ ·aa 6++¬.¬+ n+++++++m0nm. +an+ 6++¬.0+ 0++nmn 0n++ a[a
·++¬m ·aq. am+q ·a¬a a. 6++c+a a++ +. 5+++++++o am ·¬+¬+
6++oo ·a¬a +o++-a 6++++n0nm. ·n0n++ am+q n+m+o a++ 5++qa. ·aa
a+ a+nna a+++¬+1a ¬a++++0+m. 5n0n++ aoo+a 0n++ a..+. 5nn a+a +o++-
¸++ amm +nn..+oa ·aa+o ¸--a n-- mo+++. 5nn ·aa »++. ¬++qa.
5+++m am. na+an+.......................
qm++ n+++0+m. +o++- ·aa+ ao+ ¬+++o am +--¬+ ·.o+ 6++-[ 5.+
¬+++o ·aa n-++++++qa a.[ 0+++++ 6++-o++++a. ·nno0+ am +--+m
0++¬o +0a +aaa.[ +on¬n ·aa a+++qa ¬a++ »a++a ÷nna+ 0n+o »nc+
»nc+ ÷nnm+a. am ».oo am+++a n++a+ 0n+o 5++++. · · amm mm+0mm.
6n+m++ mo++ao 0n++ao 0n++ao amm +++0mm. ·aa ·¬+ a.[ a.[ am a+ an
5++++a. am +-- 6+±q++++ +mn+. ·¬+ 6a+a++ a[++ 0+±+++ »+nn¬+n0n+o
·aa n-¬.¬+ am »ooo ¬a++ 0aoa +ma++ ·¬++++a. ·aa qa+qa am
+-- 0n++n 0n++ a+++. ¸+ »++ +a.++o ·..·...·..........·....................... amm mm++
6++-0. am a+ +++++a. a++++q +++++ +++ a+±+++. ·a¬a +0a +aa a.[
·aa a+ an+ q++0mm. am +--¬+ ·aa a++nm +[0a ¬a++ a++n 5+-¬.1a
0++++n no++ ·o+++ 6++.±+0mm. am +-- a±+m0a ·¬++ +t++++o 5+++++o
amm+o ¸m±+++ ·o++ mo+ao¬o. ·+m+o am +--¬+ ¬++o no++a+m ·¬+
a+++am m++++0+ 6++-[ 0n++ 0a+a++ ·¬+++ ·+an+0+m. 6++c+ 0++++o am
a++ n++++ a+++am +mm++o no+++. ·aa m++¬+ +++++o +++0mm. am a++
+++++ »nn+ +++++. anno+++m 5++ 6n+an¬a±+ 5¬+ »nc+ »nc+
+¬a++n+±+ amm am++n n++ao¬o. 6++oo a+6+[++ao¬o am+ a+++a ·¬+
÷nn 6+o++m+a. 0n++a a+++a am+q ++++ +++.+ 5++q. a+++¬+ ++¬a+qn
n++n0n+a amm 6+c+0mm. »mm n+++++ n+aa+ 5+++.+ amm 6++oo a.[ n++¬a
n++a 0n+m+a +m a++ no++ m++¬+ +ma. ++¬a ·aa nmm+o 0n+0mm...............
5+-.+a n++a............


6n-0- +1a 6n-0- +1a 6n-0- +1a 6n-0- +1a 6n--+? 6n--+? 6n--+? 6n--+?- -- -z zz z
+++++ q+a +++a +++a 0+.[ +-aa++ am+0+m. n++++o +o++-
a+++¬a ++-ao¬o. 0+o0++ao +++ +.o +a++¬+ 6n++ +a-oo
0n+.o++++a. o++q n++m 0a+a. »a+q n++ 0a+ ·..a amm
·a¬a +¬m+++ +++0+m. 0++o+++ n++¬m+qa 0n++ m+a +ma++.[
¯a-o a++ a±+ 5+++` amm q+o 6++[+0+m. ++m 5±+ 5++0+m.+
amm +++mo 5+++ q+o a+++. +++m ++a+o a.on n+++0+m. a++
5.o+q a+ ·.o+ 6++-o++++a. ·nno0+ 6aoo 6aoo 0n++ ·aa
5[nn+qaa+o 5+-[ ¬++¬a1a a.[ ·aa+ m¬o+¬an no+0+m.
+[++.[+ ++anm+a. ¯amm »++ ¸+ ++¬a0++. a+n+++++?` amm
++++no0+ 0+..+a. 5m¬a a+n aaaa0a+ 6+++ 0a-o 5++q amm
6++++++ 6++m0mm. +¬a++ mo+.[a ·nnna n++n0n+a amm 6++mm+a.
am a++ ¸-. n++m anno amm 0+.0.m. 6aama++ 5++++a. amm
6++oo am0nm. ¯·a++q am0ao ·¬+0+ 5oo. an0n++a 0a¬o
a++a+ 6aa++ 0n+a+++m ·a+ 0a¬o. +.[m 6n+c+++ a.[o +m++
5++++0a amn ·++¬n0+ 5o¬o` amn+a. ·a¬.+ +a.a am+q
+mn++ aa±+++. ·nn ·+++m 5oo++ 0++a 5nno +++ +¬.1a
¸++n+ ++m »m 0a¬o++? amm 0+.0.m. a..... amm +¬o+¬+++a.[
6++oo+ 6++.±+m+a. ¯++m n+o+++ ¬n+m +¬.1a 0nnn+ +++ ¬n+m
+¬.1a no m¬n 6+++++0+m` amn+a. ·+++¬+q 5+ 6++1a+
am0nm. ¯++m ¸++++ 0+++o+q 0n++ a++n0n+ a.[ ++a +n++
+.++++. ++.m ++0++ amm +¬m++ 6a+a++ »a0a 0n+0mm. ·±+
am n++m 0a¬o++++ +ao+a a±+ 6n.[o 0n+.[ ¸++++.o+++++. ++m
¸--a 0n+a ++an 0+++o+q 0n++ ¸+ a-++++oa +a+++++m
++an a++ ++m. ++m ++0+++a+ 5++0+m¬ a±+ a.[o aoo++a
+¬m+++ +.o++++±+. ·+m+o 5++ a+++¬+ ++m 6n++ n[++oo.
6++c+ 0++a 0n++ +a n++ ++nn+[ 6+o+++ a[a` amn+a. ++¬a
0a+o+qa +a n+++++ 6+m0nm.
++nn+[ 6+o amm ¬.m± ¬ao+++ a+++a q+o 6++[+++a. a+0+m amm
6++oo+ 6++-0. ¬.m± ¬m+qa +¬a+0+m. ++m 0n++ ++¬++o
5++++a a++ am+q ++nn+¬. n0a.oo ¬a+++ 6++.±+m+a. a+++am
n¬.¬a am0ao »++ »++ +mn+. a++ ++nn+[ 0a-.+a ++m »m¬m
m+o ++nn. 0a-[a amm 6++ooa.[ a+++¬a 5+++ ·¬-+0+m.
·aa ¬++o+++ 5.o +.o¬+ a+±+ 0.nao ¬a++a.[ ·aa+
n¬.¬a¬+ »++ ·+an+0+m.

·aa n¬.¬a¬+ o+++o 0+++++ q++++ no++o
·¬+ +¬aa+nq 5oqa++ 5++++. ·aa+ »+++.
n+a+¬. aoo++¬+1a +¬a+0+m. 0.nao 5+++ aoo+
++nn+.¬.1a ¸+ n++a ¸+++ a.[a.[ a+++¬a
0.nao an n[+++ 6++ooa.[ ++¬a an0mm. a+++a
0.nao n[+++ +.+++a. ++m ·aa ++o 5+-[+qa
+[0a a-o+.[+ 6++-[ ·aa+ ao+ ++¬o 0a0o
»++++ am 0++a 0a0o 0n+.0.m. ·nno0+ a+++am
5[n¬n 6++c+a »+++++ 6++oo a.[ am »mn¬n
·aa n-¬.+q ·+0+ 6++-[ 0n+0mm.
·aa a¬a++ 5[n¬n ¸+ ¬+++o 5m++n no+++ 6++-[ am ¬+++o
am +--¬+ a[++ ·aa+ qa+o ¬a++ q+++ 6++.±+0mm. ¯0.+
am. n++m 5nno ¸+ 0n++a q++++o¬o. +oo+ q++.+` amm a+++a
mm+m+a. ·aa 0n+¬++ 0+.[ a¬+a++ q+++ 6++.±+0mm. a+++a
+++ a+++ ¸nna+ amm 0+.0.m. ++.+ amm 6++oo a.[ 6n.¬. +++
a+++ ++o ++oo a-o+.[ +mn+a. am +--¬+ ·aa 6n+++o
¬a++ am 5+ ¬++a+oa ·aa 5[n¬n no+++ 6++-[ ·¬++++
6++.±+0mm. 0.+ am+q 6++c+a ao+q+.+ 6++c+a 6a+a++ ·o.+
amm +++m+a. ·a¬a n++++ n+aa++ 5++++. ·+m+o am +--¬+

am +--¬+ a[++ ·aa+ qa+o ¬a++ q+++ 6++.±+0mm. ¯0.+
am. n++m 5nno ¸+ 0n++a q++++o¬o. +oo+ q++.+` amm a+++a
mm+m+a. ·aa 0n+¬++ 0+.[ a¬+a++ q+++ 6++.±+0mm. a+++a
+++ a+++ ¸nna+ amm 0+.0.m. ++.+ amm 6++oo a.[ 6n.¬. +++
a+++ ++o ++oo a-o+.[ +mn+a. am +--¬+ ·aa 6n+++o
¬a++ am 5+ ¬++a+oa ·aa 5[n¬n no+++ 6++-[ ·¬++++
6++.±+0mm. 0.+ am+q 6++c+a ao+q+.+ 6++c+a 6a+a++ ·o.+
amm +++m+a. ·a¬a n++++ n+aa++ 5++++. ·+m+o am +--¬+
6aa0+ a[++ ¬++o ¬a++ ·..+ 6++.±+0mm. +n+ 0++++o am
a++ n++++ a+++. am +--¬+ ·aa ÷+++0+ ¬a++n no+0+m.
·aa +m+ ¬+¬+ nmm+o a¬a++ n++++ a+¬+ ·aa ÷++ mma+a
n+m+a. ·aa ¬+¬+ ao++a.[ ·aa ÷++o am +++¬+ ¬a++ ++++
6++.±+0mm. ·aa a....a...a........ amm mm++ 6++-0. ·aa a++¬n ¸»
¬+++o +.a+ 6++-o++++a.
¯n+»»o ++. +a±q 5++q. +oo 6n+++ n++++ +ma+ 6++-[a+`
amn+a. +++¬+qa 0n++ +oo 6n++ ++.[a ¸+ +n »a++ma a[++
a+0+m. a+++a ·¬+0++[ a++++ 6++-0. 0.na a+ +.+++a. ++.¬.
·aa.a 6++[++a.[ »a++¬a ·aa 6++nna qa+o 6++.o0mm.
++++ qa++.+ 6++++ ++q.+ amn+a. ++¬a ++a++++ao 6++nna
qa+o+++ »a++¬a +++ +++ +¬a+0+m. ·aa ++++++o +++++a.
aoo+an¬n1a +++ ¸+ anna a.0.m. a+++a ++.¬. a[+++a. ¯amm
a++ 5+++m+ 6n-+0a+. +++. 6annm amm 0+.0.m. amm a+++
6n+an¬a+o+q ·+nn a+++ 5+a+++ ++. ++++++++ +++an+
¬an0n..+ aoo+a ¸.o a±+ ·¬+¬+ ++n0n+a` amn+a. ¯·++m
6n+an¬a+o+q +¬a+o 0a¬o¬+ 6++[+++±++±+` am0nm +++o++.
¸--a 0n++a 5+ amm 6++oo a.[ +-¬- +o+ 6++-[ ++.¬.
»a0a a.[ ·.om+a. +n+ 0++++o ·..........·...........·............ amm
6n++++ +++a.[+ 6++-[ ++.¬. 6aa0+ a[+++a. am+q 5+ 0n++a
amm 6++oo a.[ ++.¬. 0.nao ¬a++a.[ am+++a. »mm+o 5nn
¬.m± ¬¬a +oo+ +am n-- 0a-[a amm 6++oo +0a 5n±+m+a.
++m 5++0+m 6+on n-- amm 6++oo ¸+ »an n-- 5n±+0mm.
++±+a 5+a+a ++a+-++.m +mm 6++-[ +am n--0-+a.
5¬.+¬.0+ ·a¬a ·¬-++ m++a.0.m. ¸+ ·¬+ a- 0++++o ¬¬a
+++a 6+++ mo+0++a. ».an n+n+ amm 5++q ¸+ +a+ a[++
0a-[a amm 6++oo n++¬a n++a 6+mn+a +m+ a++n 5+-¬.1a
·.o++.0..........
5+-[ ++a +a++.....................
a+++a »±+.. ¸-- 0+..+ +nn+ +¬m+++ +.++. ¯amm.+` amm
·+a+0++[ 0+..+a a+++a. ·+ a++ a++ »±+ ++a+m 0+a n--
·¬+++ 5++q am0nm. n+o+q ·aa am+q n-¬. 6ao++ ++aa
5+++ ·¬+ ¸+ +.¬a1a 0+a n--++o¬o. ·m+ no +.¬a +++++o
+. n--+++0+m. 0a-am+ + 0+a n--a[` amm +++++ 6++-0.
6++mm+a. a+++a ¸+ +++++0++o a[++ a+±+ ·+ 0n++a am+q
am0nm. ·aa +++++0++¬o a[++ a+++a. ·n0n++ ++m n++¬a
6++.o+o +--¬+ ++nn+ 6++-o++0+m. ·aa.a+++ +++++0++¬o
a+±++ 6++-[ ·¬.¬+ +a.[o amm 6++m0mm. ·aa ·¬.¬+ +ann
+o++0o 0n+..+a. ·aa +mm 6++-o+++ ++m ma±++oo +mm
6++-[ ·aa+ a+++¬a ¸.¬.+++ 6a..+ 6++.±+0mm. ·aa
n++++.+ +-.+-. 5.++o 6a.o.++ amm a++++++a. ¯n+nn.++ a++
a-.+ 6a.o 6a.o +oo nn.ca 5++q` am0nm. aoo+a 6a.o
mo+++a +.o+o +-- a[++ ·aa+ ++a+¬m ¸+ ++a +ma0mm.
+mmo +.oo+++ ·aa n++mm 0+a± 0n+¬a a[++ a+++m +.+a+m
n-¬.+o +nn0mm. 0n+¬+ a[++ ·aa a+++¬a +ama++ aa+0+m.
·aa ++m aann¬+ qm++ 0ao+¬+ n+++++ 6++-o++++a. 0+a±
0n+¬a 6++c+a +-- a.[+ +ma0mm. ¸+ +o a+++a a[n.[+
+.++m. 5m¬a 6++c+a 0+a± 0n+¬a 0n+.[ a[n.. a+++¬a 0+a
n--0mm. a-[a +--++o 0+a±0n+¬a +ma a.0.m. ·aa+ n-¬.
na na amm +oa+ n++++a 0n+o a±+++. +o+++ ++nn. 0a-[a
mo+++a +.o+o +-- a[++ ·aa+ ++a+¬m ¸+ ++a +ma0mm.
+mmo +.oo+++ ·aa n++mm 0+a± 0n+¬a a[++ a+++m +.+a+m
n-¬.+o +nn0mm. 0n+¬+ a[++ ·aa a+++¬a +ama++ aa+0+m.
·aa ++m aann¬+ qm++ 0ao+¬+ n+++++ 6++-o++++a. 0+a±
0n+¬a 6++c+a +-- a.[+ +ma0mm. ¸+ +o a+++a a[n.[+
+.++m. 5m¬a 6++c+a 0+a± 0n+¬a 0n+.[ a[n.. a+++¬a 0+a
n--0mm. a-[a +--++o 0+a±0n+¬a +ma a.0.m. ·aa+ n-¬.
na na amm +oa+ n++++a 0n+o a±+++. +o+++ ++nn. 0a-[a
0n+o 5++++.
·aa+ ¬++¬a »+++++ 6++ooa.[ ·aa+ +m++.oo 5+++
a+++¬a1a 0+a n-- a.0.m. a++ a+ 6+-[ 0n+a +.o+ 6++-[
qa++o+a am0nm. ¯»mm+o am¬m 6++.o+o +t++ 0n+. mo1a+`
amm +a+o a..+a. am+ 5+-[ ¬++a+oa ·aa+ nm n+++¬+
5m++n no++a+m ·a¬a +t++ m+m0nm. amm+o mo+ao¬o. ¯++m
»m¬m +t+q+0nm n++` amm 6++oo am¬m +t++ 6++.o+o
0n+.[a.[ ·aa ann n+++++a. ¬++a+o a+na+n +--¬+ 5¬n++
5¬n++ a¬a++o0m+a. am+ ++o+o +--++qa +.++ a+++am
n-¬.¬+ +++0+m. ·aa ·¬+ +-[ 6++aa+++ 0n+o +o+++a.
+--+o n¬+++ +.++ ·aa+ +.+a+m m¬o+¬a 6aa0+ a[++ ¸+
qo+q qo++m+a. ·++ qo++oo ·aa+ m¬o+a 6on. ¬+. amm
a+n a+n ·¬+++m. +.+a+m ·aa+ m¬o+¬a n++++ +t±++ +.++ am
+-- aman+ 6++-.+. ·aa+ ++an+¬a +o++ +mm 0a-[a 0n+o
5++++. ·aa ·+0+ 6+mm ·aa+ m¬o+¬a no++ ++++0mm.
+a+++ ·aa +.+a+m »+[+¬a am »+[+a+o +aa0mm.

am+q 0++nn 0n+.[ a[.+ amm 6++oo 0++n¬n a[++
am ¬++o ¬a+++a. ·aa a++no 0++n¬n ¬a++
0+++0+m. ·aa+ m¬o+a +++qa+nq a+ 5oqa++
5++++. ·nno0+ ·aa+ 6++nna 5[nn m+q amm
·aa ».o mma+a 6a+a++ 0++nn+o +.+a0mm.
·aa +-+¬a +o+6++-[ ++m 6++a¬+ +++++
6++-o++++a. 6++c+a 0++nn +¬+¬+ a[++ ·aa+
q-o+m +[0a ¬a++ 0+++0+m. ·nno +oo+ 0++.+
+oo+ 5++q amm mm+m+a.
am a+¬+ ·aa q-o++0+ 6++-[ 0n++ am noo+o ·aa+ n..+¬+
+o+0+m. ·.......amm +++m+a. ·aa n-¬.¬+ ++nn am a+++0+
¬a++ ÷nn.+ amm m++++o ¬+¬+ ++.om+a. am m++¬+ ·aa
n-¬.+o no+++ 6++-[ 0+++++a. ·aa +¬+¬+ n++++a+m +++++
6++-o++++a. am +++¬+ »a0a ¸.o ·aa n-¬. 5+a+¬a ++++
6++-[ noo+o ·aa+ +a.0.++¬+ +o+0+m. ·aa am m++¬+
+aaa.[ am qc+¬+ no++ 6a+a++ ·..+ 6++.±+m+a. ·aa+
¬+¬a a[++a.[ am ¬+++o 0a+a++ ·..+ 6++.±+0mm. ·nno0+
am +o¬+ ·aa +- +++ ++q +mma a++ amm aoo+ 5.ma
0+++0+m. ·aa am +--¬+ 5+ ¬++a+oa no++ ·aa a+++qa
¬a++ +¬a++ ·+an+++a. 6n+m++ mo++ao am a++ ·aa a+++qa
+n++. ·¬+ ·nno0+ am±+m+a. ·aa am »+[+¬a +o++
m++a..+a. n+o+q ++¬a ·a¬a 5m++ ·¬-++ m++a.0.m.
++±+a ¸+a¬+ ¸+a+ ·¬-++no qa++++ 6++.±+0m+a................
6aaa++a¬a ·mm.........
·mm ·-- n++++oaa 0+++o+q 6+mma..+a. a.oo ++m a.[a
+m+++ 5++0+m. ++ao ++0++ +.[a +++a 0+..+. a+++a n++m++m
a++ a..++ amm a-- am 5++a n.n. amm ·o+++. ¸on0n++
++¬a+ +n+0+m. ·±0+ ¸+ mnn+¬+++ a++a++ 6n-a- +mn+a.
+±+ +++? amm 0+.0.m. am. 0n+ +ao+. +±+ +++ n+++? ·aa+
5o¬o++? amm 0+..+a. 5aa ++m+ a+++a 6++mm +++a++ 0nn.
5a¬a ¸+ aa n-- 0a-[a amm +¬m+++ 6++-0. ·... am. 0n+
+a+. 5+ am. a+++a+ a[. ¸+ a++ ++o0.+o a+++++0nm am0nm.
»aa a+±+ a+++a 0+++o+q 0n++++++. 5m¬a ¸+ ++n·m ·a+o
a+++a+ am0nm.
+±+ +++? a±+ 5+++n±+? amm a++++0+m. ¯++m nan+++q am
n++0m+. a++ ·m a++a ·q+. ·++ n[n+a ¸++++ +.o++.[
a±0++ ¸o..+m` amm 6++mm+a. ++m n+++na++ ·aa ·++o 0n++
5++0+m. ·a¬an n++++no0+ ·aa+ 6++¬.+o ¬+¬+ ¬a+0+m.
·aa ¯amm +an 5nno n-n±+` amm am ¬+¬+ +.oa..+a. ¯a-o
+±+ a.[a a±+ a+++a n++m +. 0++++ +++o++o+a. ++±+ 6++++
a.[a ++m+ +nn` amm ¸+ 0+aa 0+.0.m. »±++q anno+ 6++1a
amm a+n0n+[ 0+..+a +ao+. ¯aoo+a ·++ n+o+++ ¬n+m 6++mm+m
amm ¸+ 6n++ 6++m0mm. 5+ ·aa+a+q 6++1a+ amm n++0++[
0+..+a. 5+a¬++qa 5o¬o. 5mm+q 6++++a[a amm ·a¬a
n+mm++0mm.

·aa n+++.m ¯++a 6+c+ +o++- ·aa+.. a.[a
0n+.[+ q[++++±+ +an` amm 6++oo ·aa m+++¬m¬+
·aa+++ 6++.±+m+a. ·a¬.+ 6+c+ +mn++
a+++++++. ·a¬.+ m¬o+a 5+-[a ·aa+ »+++.¬.
a.[ a.on n++++m. ·aa nn+ 0n+.o+++ ++ma0+ 5o¬o.
·aa n¬.¬a¬+ +¬a++ ¬++o a[+++ 6++-[ ¯a+±+
+an 6n.¬m++ 0n+0a+a amm 6++oo a+++am 6n.¬m+qa
am¬m ·¬a+++ 6+mn+a. ».0m 6+mn+a ++¬a+
++++a.[ am¬m 6++±+m+a. ·aa+ n¬.¬a¬+ ¸+
+¬o+o an++a.[ am¬m 6++±+++ ·++ ++a 0+a¬+.
·a¬.+ +-+a 5+-[a am +-¬-0+ n+++++ 6++-o+++m. ·aa
»+++. 6++m++¬+ ¸a6a+mn++ +ann+ 6++.±+m+a. ·aa ¬+¬+
»++++ ·aa+ »+++.¬. +ann an+++a. ·a¬.+ n+++ a++n+a
+++++a++ +o+¬+n n++++no 6++±++ 6++-o+++m. ·aa+ ¸a6a++
m¬o+oa ¸+ +n ¬++o 6n++ a++a 0n+o 5++++. ·+m +[0a a++n+
++an+a +.o+ 6++-o+++m. am 5+-[ a+o+a+o ·¬+ ++++a.[
·¬+ am +++++o +++0mm. +- +o +++++ 6++-o+++aa am 0+.¬.
6a+a++ +ann+ 6++.±+m+a. am 6+c¬+ ¸+ ++a +.aa.[ ·¬+
·aa 6+c0++[ 0++++ 5m++m+a. am n.+¬+ 5m++ no++ no am
m++¬+ ·aa m¬o+ao 0n+.[+ 0+++++a. am+q ·+ ¸+ a+ ++a++
5++++oa am+q +++++ +++ m.o++. am+ a+¬o ·aa a++o ¬a++
÷nn+ 6++ooa.[ ·¬+ a[++ 6n++++ 5+++ ·aa 6++nna qa+qa
¸.o0mm. am +++¬+ »a0a a.[ +mn++ ·¬+ +++0mm. ·aa+ »a
++¬o 6a+a++ +.+a+no ·aa n+a+¬.¬+ 0a0o »++++0mm. »a0a
·aa ++++ 0n+.+++ am+q +oo a+++++n 0n+m+.
a+o+a+o 6+nn+o +++m n+a+ 0n+o ·aa n-¬. 5+a+ao am
a+o+a+o 0aoa +ma 0+++0+m. am¬m m.[+ ++oo +n++
6++ooa.[ ·aa+ ¸+ ++¬o 0a0o »++++m+a. ·aa+ ++a+m am+
a+++q +++++ a.o++. ·aa ·aa+ n+a+¬.¬+ 5[nn a¬++qa
»++++n no+++a. ·aa 5+a+¬a a+++a+m am +[a+¬o qa+qa
nq+++no ·aa+ +a.¬. +++ +++ »nc+0mm. ·+o+++ ++ 6aoo
6aoo +++++. ·¬+ +++++o +++0mm. »+++++ ++¬o +0a 0n+.[
a.[ 6n.[o am amm ·¬-+..+a ·aa. am ++n+.¬.¬+ +anna.[
6n.oo annn[+0+m. n+a+¬.¬+ 5[nn a¬++qa »++++a.[ am a+
an ·a++++a. am +--¬+ 5+ ¬++a+oa a[++ ·aa+ qa+o
¬a++a.[ a.[ 0a+a++ mm¬a nm¬a ·¬++ ·+an+++a. ·aa
·¬+++ ·¬+ao 6++±++ 5+-[ a+±+m+a ·m++ am++a[a 0n+o
5++++. am 5+-[ ¬++a+oa ·¬+ ++±+n no+++ 6++-o++0+m.
+n+ 0++++o 5n±++aa ·aa+ ++¬o ·+.o am m++++0+ ·aa+
++a+¬m1a am +--++0+ ·aa m++¬+1a ¬a++ õ) a+++ n[+++
6++-[ ·aa am +--¬+1a ++m ·aa ++a+¬m1a ÷nn+
6++.±+0m+a. ·a¬.+ n-¬.a++ am m+++o q++++ ·¬+1a
n+++ao ·aa n-¬.¬+ a.o a.o +++0mm. ·aa ÷nn+ ÷nno am+q
·+a[a 0n+o 5++++. +c6+m a+++a c+n+a a+++. +ao++++
aman±+. a+++a 5m a++[a+ ·++qaa »±+a ¸+ q++ q++nm
am0nm. ·aa aman n[+++a. ·aa 0a0o an n[+++ 6++-[ am
+--¬+ ++++m ¸.¬.+o ¬a++ +a+ +a +ao++++¬a ¸+++
6++.±+0mm. +o am+o+ao am a++ ·aa n-¬.+qa n++++ ·aa
++a++¬+ ·¬.+++. ·+++ 6++++ ++++ +.o+.[ a+o++ 0n++ 5+±+
amm 6++oo n+a+¬. »+++. aoo+a a[+++ 6++[+0+m. ·aa ·a++
·a++a++ +++¬+ +.om+a. 6++c+a +oo amm 6++oo a+++am +n¬n
a[++ ·aa +¬o++ +¬o¬+ +.oa.0.m. am¬m ·¬-++ »+.oo
m++a +++a.[ a+¬o 0++++ 0n+m+a ·++ n--(¬.)+a+..................
++m ·±q +±++ am ++.+a am ++a 6+++++0o++a 0n++ a++
a+++++m no± ann..+. ·[++ a[m¬n an0n++ a+a amm +.a¬a
+¬m+++ 6++-[ ++o an a[ a+0+m.


nao n+-. nao n+-. nao n+-. nao n+-.
++m m+m m+oo 6++a 6+++ 0n++ am+q 5+n+ a++++qa. am
·aa+a+q ¸+ 6na. n+-. 5++++±+. ·a±+ a±+ nao n+-[a +..
·a¬.+ 6n++ +qa++. ·a¬.+ +-a+ am ·nn+ +. 0a¬o n++++
a++++. ·a+q )1-)¯ a++o 5+-[ 6n- na¬a+a 5++q. ++±+a
·o++o am a.[+q a+. n--a+a am ¬m+q a++ a++ 6++ooa+a
aoo+a a0+c+++ 5++++. ·mm am ·aa+ + 0n+. +++¬+q
0n++a..+a. ».0m +qa++ ·mo am ¬m+q a++ am +.ooo
·a++++a. a0++ +0a am+++ 0n+o qm++ n+++++a. n+++qa 0n++
·aa+ m+++¬m ao+ ·aa+ a++n ma¬a 6aa0+ ++.o++. ·¬+n
n+++++a am +-- am++ 6++-.+. ·+ a.[a 5oo+ao ·¬++o am
a++oa a++o +++++.
·[++ ++a ·a+++++q +m 6++c+a a+±qa+n+++ ·aa a.[+qn
0n+0mm. ·aa ++¬a+ +n++ 6aa0+ a+++a. a-. +.a0a .... ·aa
6aoo+ n±+ +o+ ¬+.o ·-++++++a. ·aa+ +mnn nn+aa +mnn
n+mo1a ·+nqaa+o 6+aa+++ 6+++++. ·aa »a0a 6+mm +m
a[++ a+a 0n++ ·aa+ ¬+.o+m 0ao n..m 5+-[a +n++ +.+++.
·+m aa0+ ·aa+ +a0a¬» n+++qa ++++nna a-[a am+q+
+¬.+++. am nao ·a++a++ am n+.o a.[+q 0n++ 0a-o 5++++.
am+qn n+.¬+ 5+nn++o am¬m a.[a +m+++ a.[a.[ +qa++
·mo+.a am¬m n+++++ 6++aa+ 6++oo a.[ 6+mn+++a. ·[++ ++a
++¬o )c a-+aao +qa++ ·mo+m a.[+q ++¬o ++nn+.[++++
0n+0mm. ·aa+ 5+-[ na¬a+a a+o+q 0n++ a..+++a. ·aa+
+-am ·n++q 0n++ a..+m. ++m ·aa+ a.[ 0++o± 6no¬o
·o+0+m. ·aa a++ +n+++a.
·aa ac+a +n ¬+.o1.m am¬m »a0a a+ano ·¬a+++a. ++±+a
¸+ )¯ +a.a ·aa+ ·nn+am n+-a nnn 0n+0m+a. ·aa am++
6++-[ ++nn+[ 6+o n--n 0n+m+a. +n+ 0++++o ·a+q +. a+.
»+a n-- ++¬a +++m n++a 0n+0mm. ·±0+ ·a¬a+ ++-ao¬o.
·aa 6n.¬m+qa +nn¬+ +++m +mmo+o n+++0+m. ·aa
¬+.o+qaa+o ¬+¬+a.[ ·aa+ nn+¬a ot++++ a.[ ·¬+ 6aa0+
a[+++a. nmm+ ·aa ·-+++++ »a n+a+¬.¬+1a +annm+a. ·aa
6ama ¬+.o a.[+++m ·-+++++n+a amn¬+ »-+++ 6++-0.m.
·aa +++m n++a a+a¬++ +-. ++m 6a+a++ ¸on 0n++ 0++n+ao
·a+++ 6++-0.m. ·aa ++nn¬+ +++a.[ amm+0+ ·a+++ 6++-.+a.
++m ++nn¬+ qo+++ 6++-o++qa 0n++ ·aa ¬+.o+m 0ao n..¬m
·aa+++ 6++.±+m+a.

·aa ¬+.o n..¬m ·aann¬+ +-. ++m n++++
0.nao +.++ a++¬m a[++ ·¬+ a++nn+ 0n+o
no+++ 6++-o++0+m. ».0m ·aa am¬mn n++++
¯»-. a++ ¬n+m+a ·++ a+++++m a++m ++m n++++
0a-a. 5nno qa+¬+n na¬a+am a++m n++++n+o
amm n+m` amm n+¬++++ 0+..+a. ++m ·6+oo+a
no++n ++m. am ¬a ·oa+++o ¸+ 6++a ¬onn+0+
a++++0+m amm 6++ooa.[ ¯»±++q 56+oo+a
no++n na++a »-.+` amm 0+.0.m.·+nq ·aa ¯
naa+o no+qa 0n++ ·nnon n.. a++¬m a-.
nn-.a 6++-[ a+a+±+. +o++-a+m nnq ·6+oo+a
+¬.+++` amm 6++mm+a.

nn-.a 6++-[ a+a+±+. +o++-a+m nnq ·6+oo+a
+¬.+++` amm 6++mm+a.
6++c+a 5+±+ amm 6++ooa.[ am a.. 0n++ ¸+ +.[ a++¬m a+o
¬n+o a[+++ 6++-[ ¸0.+o a+0+m. 6++-[ a++ aoo+ a++¬m1a
·aa.a ++.o0mm. ·aa am+mn n++++ ++++a.[ ¸a6a++ a++m++n
n+++++a. ++m ·a+q +oan¬n aa±+n n[+++ ++.o0mm. ·aa
a++¬m ¸+++o ¬a++a.[ am +--+qa0a n+++++a. ·aa
n++¬a+m ·+++a am+q +mn++n n++++. ·aa ¬+ a+ am ¬+¬+
¬a+0+m. ·aa am¬mn n++++ ¯»m+q am¬m no++++++` amm
0+..+a. ¯6++an 6++an. »±+¬an nnn+++m ¸a6a++ +++++1a
+¬m+++ 6++-[ ¬++o ·on0nm` amm 6++m0mm. ++m 6++oo
monn+nqa ·aa am¬m ·aa a++0n+[ 5m++ ·¬-+++a. ++m am
5+-[ ¬++¬a1a ·aa+ ¬+. a++no ¬a++a.[ ·aa »+.oo ¸+
m++a.0.m. am+ +++¬+ ·aa a+++qa a.[ ·aa +.+a+m +++¬+
+++0mm. n+o+q ·aa +m+ +++¬+ am a+++qa a.[ +o+am+a.
a±+a 5+a++ a++oa ¸m0n+[ ¸mn++ +o+++. 5++ a++oa ·aa+
0a+a 6++c+a +. q¬n+ao¬o.
am m++¬+ ·aa +m++o ¬a++ ·m+++a+m ao+ n++ma 5.+
n++ma++ a+n a+n +m++o m++a.0.m. am +++++o ·aa +m+¬+
0aoa +ma +++ ·¬+ +.+a+++0mm. am ao+ ¬+¬+ ·aa ¬+.o+qa
a.[ ·aa+ 6++m++ 6++¬.¬+ 6aaa 6aaa a+o0mm. am+
»+[+a+o ·aa+ 5+-[ 0++a+¬a1a a+n a+n m++a.0.m. am+
m++¬+ +0a 5n++ ·aa+ a++nm a+++o ¬a++ ·aa+ +a0a¬»
++++ 6++.±+0mm. ·aa am¬m ·¬-++no +-+¬a +o+ 6++-[
++++ ·+an+++a. ·a¬a 0++n+ao 5+++ ¬a++a.[ ·aa+ ¬+.o¬+
0ao+o +ann0mm. ·aa am +- mmm+o ++a+-a++ 5++++a. ·aa
am+ +0+.¬. +anma+nq »+a 6++++a. am »m¬+ +ann 0++n+ao
0n+.0.m. ++±+a 5+a+a ·¬. a+aa 5oo++ ·+ am+m 0n+o
¸+a¬+ ¸+a+ +- 5¬a+++ao n+++++ 6++-o++0++a.
·aa+ ».an 5++ a++oa 6++++++ 5++++. ·aa+ 5+-[ n+++
m¬o+a 6+o+o +++ 6++±qa+ 0n+o 6++±++ 6++-o++++. ·aa+
a+m +nm 6++m++++++oa ·aa+ 6++nn¬a n+++++a am a++
on++. ·aa+ 5[nno 5+-[ +mm aonn am++++++. am ¬+++o
·+nq ¸+ +a +aa0mm. ·aa+ n-¬.¬+ +nn +onn+m +m++
a+++a n+a+ +.+++. am +¬o¬+ ·aa a++n+q ·++o 6++-[ 0n++
·aa+ 6++±qa a+±+m¬+ +¬a++ ·+an+0+m. am ¬+++o ·aa
a+n¬n a+. ·+an+0+m. am ¸+ a+¬o ·aa 6++nna qa+o ¬a++
0++-.+ 6++.±+0mm. am a+¬+ +0a 6++-[ 0n++ ·aa+ 6++nn¬a
++++no am +++¬+ qa+qa a.[ am +++¬+ +ann0mm. 5m¬a
6++c+a +¬o¬+ +an++ ·aa+ a++o ¬a++ »+++no ·+m
¸+±+¬a +++0mm. ·m+o ·aa n-¬.¬+ a.[a a.[ ¬a+0+m nmm+
+¬ann+nq. ·nno0+ ·aa+ ++o+¬a1a 6++¬.+¬a1a ++++
6++-o++0+m. ·oa+o 5m1a ·¬+ ·.++ mo+ao¬o. 6++¬.¬+
++++ 6++-o+++ am m++¬+ 5m++ ·aa n-¬.+o ¬a+++a. ·aa
+m+ 6++m++ 6++¬.+a 5+-¬.1a a+++ ·aa+ n-¬.¬+
6+aa++n n+++qa a++n¬n ++++a. ++m ·aa+ 5+a+¬a ++++no
n+0++[ +¬a++ ·+an+0+m. +n+ 0++++o ·aa+ n-¬.+o+++ »·a
ao+ ·+an+++. ¸+ +a1a aa+a.+ao +ama++ ·¬+ »nc++
qo++a.[ am+0+m. ·aa am +--¬+ no++ ·aa a++o ¬a++
·¬+ +¬a+++ 6++.±+m+a. ·++ ·¬naa +¬n++ ·aa +¬o¬+
a+++ 0+nnno a¬a++ a¬a++ ÷nn+ 6++-o++++a. »++ +a.+++q
0ao +++qn no++++ am +-- a++¬a ·aa a+++qa n++++++. +o
+a+a ·aa a++ ¸+++o aa++ +.+++.
·¬+ +¬a+++ 6++.±+m+a. ·++ ·¬naa +¬n++ ·aa +¬o¬+
a+++ 0+nnno a¬a++ a¬a++ ÷nn+ 6++-o++++a. »++ +a.+++q
0ao +++qn no++++ am +-- a++¬a ·aa a+++qa n++++++. +o
+a+a ·aa a++ ¸+++o aa++ +.+++.
am +++¬+ ·aa a+++qa a.[ ·aa+ +++¬+ 0+o0mm. am a++
am+0+ »nn++ 5++++. ·¬+1a +-[ 6++aa+ao ·aa+ +++¬+
+¬a++ ·+an+0+m. ·aa +++o 6++m0mm »m nm ¸.¬.¬+ +¬a++
0a-[a amm. ++ amn a+m am¬m ¬.m± ¬m+qa ·¬a+++ 6+mn+a.
am¬m ++¬++o 5++++ 6++ooa.[ ·aa 0.nao an am n++a ÷++
6++1a+m qm++ +mn+a. am 5+-[ ¬++a+oa ·aa ÷+¬+ a+++a+m
·aa+ ¸.¬.+o a+¬+ ¬a++ ++++ 6++.±+0mm. am+ 6n+ a+¬o
a[++ ·aa+ ÷++ qa+o ¬a++ 0+++0+m. nmm+ ++¬a 0.nao an
·aa ÷++o am +--¬+ ¬a++ »+++ 6++.±+0mm. +n+ 0++++o
am +-- a-[a aa+++ 6++-.+. ·a¬a mmm+o ++.o+no 0.nao
n[+qa+m 0+.[+ 6++-0.m. ·aa am 0n+¬++ +..+ao aaa++
n[+++ 6++-.+a. ++¬a ·aa 0a0o an n[+++ 6++-[ am +--¬+
n-¬.+o ¬a++ am 5[n¬n ·¬+++ a¬+a++ q++ ·+an+0+m.
·¬+q¬n+++ +.++ +--+m+o a++a+ ·++ 0++ma +om »¬anna
0+¬ann..+. ·+nqa +++++ +¬a++a.0.m. amm 5++++oa
6n+an¬a+.. ·¬+ ++.o+ 6++aa +.++ amm a.[ amm+o 5+mna¬+
am¬+ ¸++¬on n[++ q++0mm. +¬.++o am+q +oo noa +¬.+++.
am a++ +qa++ ·mo+m n-¬.+qa aa+++. 5+-[ 0n+a am++ ¸+
n++ +a.a m++a..no n++¬m+qa +¬a+0++a.
am ·nn+ ·aa+ 6aa0+ 0n+m ·++ )¯ ++.+a )c a-m+o 1 a-a¬+
·mo a.oo ++m +.+0+m. ·aa +-am na¬a+a a+a 0++a++ n++++
am a.[+q a++ a[0am. +qa+++m +-am ·a¬aa. )| a+.a
+++am. ·+m+o ·aa+ 0+¬a+¬a ·am+o n+++ 6+++ mo+ao¬o.
a++m »+a++o ·aa+ +-. ++a +a¬o 0n+m+. ·m+o am+q ++m
6n++ +a¬o a+++. 5±0+ +¬.++ 5mn ·+++++m+o ++m n+.¬++o
6n+o++ a.0.m. n+.¬+ ++nn a[++ n+a n--+o+a. ·m+o 5++
a+++ ++ma ++an ++an a+++. +qa++ ·mo+m +++ a+a +oo
0+nno 5+++n+a. ·aa+ 0a»m n-¬.¬+ ¸nn+++m am +¬o+++
+.¬a.


6++.+a 5+a+a 6++.+a 5+a+a 6++.+a 5+a+a 6++.+a 5+a+a
++a+++ am 6n++. +o¬+ ++a+++ 0n+o0a »++a. ».o. ++nn¬.++
notm+¬an 0n+o 6n++ a++n+±+a. ++n+- na+¬+n 0n+o +ma+m
nmnn±+a....
am +-a+ 6n++ +±++m. 6++an++¬o ¸mno 0a¬o 6+++ a++n++. ¸+
a++a n+ooa am a++a 5+aoa a+n a+n 0a¬o 6++a++.
a±++q ++a-a++ n++ ·-[++q 0ao++a..+. 5+ a¬++o
a±++q qa+¬+ n++++a ann.ao¬o. 5+m+o am¬mn n++nna++a
aoo+a ¯aoo aoo` amm aama 6++++.m +o +oo a0+a±+a
+¬.6nma 5.±++q am¬m ·¬ann+ao¬o. ·++o 6+oo
·¬a+nn+ao¬o. 5¬+6+oo+a +¬m++n n+++++o am ama amm
0a+¬mnn[a?
·++ +a+++o ++m am n++++ a.onq ¸+ a+onm qo a+++m.
·a¬+q 5+a¬++o +o++-a ·+ao¬o. ·am a+ am¬m
·n++a0o0+ ¸+ a+++a »-.+m+. anno++a+ ·a¬a ¸++a.
0a-[a am moa 6++0+m. ¸+ ++a 5+ao ++¬a ·a¬a 0n++
6++-o++qa 0n++ ¯a±+.... »±++q ¸+ a++a 6++1a+?` amn
no¬+1.m aa++¬+ ·+an+0+m. ¯amm aa+a? ` amn+m ·am.
++m »±+¬a a++++.[ 5++0+m+a.... aoo++a 0n+++n+±+....am0nm.
·+nq ·am. 5+a¬++qa ++a ¸++ao¬o. 5nno o+++++m 0n+a 0n++
++a +»a++0a ¸++a. 0a-[a am+ +n am ¬+¬+ 5m++a++ nnn
·am »+[+a+o am 6+aa+ao ¸+ m++a n++++m. ¯a±+ a+±+
+.oo+q 0n++.o+a....` amm ·a++n n[++0mm. +.o¬o 6++±++am
am¬m +.ooo 0n+.[ aaaa amm »¬.+¬a +¬a++ am¬m ·¬+
m-.a+++m+m. nnq »+++.¬.1a +ann mm m-.a+++m+m. am
+¬++qa+o+¬a ·aam+m +aam+m ++++m+m.
¯»a... 6++anaa ·¬+ 0n+o++¬.... 5an.[ ·¬+¬+ 5aaaa ++a
a±+.[ a+++++±+... amm 0+.. no0+ ·a¬m 5m++ am 0a0o 0n+.[+
6++-[ noa++ ·¬-+0+m. ·++ 0++++o ·am o±+¬+ ·aa++
·a¬m ·aa-a+++0mm. ·am+ +--¬+ ¬++o no++ »+aa.0.m.
am ¬+ n..+a ·+ n.6a[++ n+an++ +n++.... am ama ·m+++
++++o++.... a-o+.[ ».++++++++ ++m. a¬n++ +-. +--¬+
a[++ am a+++qa a.[+ 6++-0.m. am+q ».a6noo+a +o++++.
»a++¬a +-. +a+¬+ ·¬+ ·¬+ ·¬++++ +¬ann+ 0n+o ++m
·am+ +--¬+ 6an0++[ +¬a+0+m. ++m +¬a++ +¬a++ ·+
5m¬a »-+++ +-.+. am+q ++0+++a ++±+ mo+ao¬o. 6++-¬.
a¬+ ·¬+ ·aa++ a.[+ 6++-[ +nn+ +nn +¬a+0+m. ·am 5mn
a+++++o noanm+m.... ·am noana¬+ +++++ 6++-[ am 0a¬o¬+
6++.+++ 6++-o++0+m....


·am am a+nnm 0ao+++ ¬+¬+ 6++c+a
6++c+a++ 5n++ am n-¬. 0a0o 6++-[ 0n++
·¬+ +mn++ ++++m+m. ++¬a +.ooo aoo+++
n[++++0+m. ·am am m¬o¬+n no++ a++o
¬a+++ 6++-[ ann¬+ ++++m+m. amno1a 5¬+
a++o ¬a+++ 6++-[ ann m¬o¬+ ++++m+m.
++c+ a+[ +ano am++ a+++. ·am am +o+±+¬a 6an0++[
n¬++++m. 6++¬.++q +[ao ++a¬m +¬a++ ++++ma n++++m.
nao1.m 5+++ ·o+ 6++¬.+¬a a++» 6++a+ 0n+o ·m++ ·m++n
n¬+++. 6an no++am 0n+o noo+o +o++ ·+an+++m. ·am am
++a+mo a+¬o +¬a++ ·+o++qa a-¬+ ++++m+m. am+q
».n6noo+a +o+++ 0++++o ÷0.n++. ++m ao+nnn±+ao ¬++¬a
omn+ +.o+++ 0++++0o am n..±+a 5m¬a 0a0o +t++ ·a¬¬.+
+--¬+ am n-¬.+0o 6++++m+m. ·a¬a ¸+ ·m++ ·m++m+m.
·+ qn+ 6+mm »a0a 0n+m+. 0n+m 0a+++0o0+ +m+6+mm 5o+++.
++ +-nm+qa a.[ 0a¬o a[+++m.... a...a.... ·... ·... ·.... amm ++a.
++m ·a¬¬.+ 5[n¬n 6+.o+++ nnn++.[ am ++o+¬a ·+.o
6++¬.+¬a +oo+ a+++.. am n-¬.¬+ 5+++.... 5+++±+n a+++
·a¬¬.+ ·1++++q 0++++ ++.o0mm. +++ +++6+mm ·a¬¬.+ +an
am +¬a+qa n+++++m. ++±+a 5+a+0a 5++ »o+++0o0+ 5o¬o.
a±+ 5+a++q0a 6+a 0n+.o++m. ++m a+±+ - ·am q++ ¸+ 0n+0+
+.+++. +.++ 0n++o am+q 5+m¬n 5mna ann.[a..+. ·am »++
·m +a.±+a ¸++ nnq a+¬+n n++m+m. ¯+++` amm 6a+++ 0n+o
·+mm a+++ am n-¬.+qa0a n+++++. ++m 6a+ an++ ·a¬m
·nno0+ +ma ·a¬¬.+ »+[+ao m++ a¬a 6n+a+0+m. ·a¬m 5+
¬++a+oa ·nno0+ 0++++ ·¬-++ am a+ n[++ ¬a+++ 6++-0.m.
·mm 5+a mma+a ·a¬m ++m a.0a 5o¬o. ·++ 5+ao a.[a ·m
+a-+a ¸++++0++a. ·am +¬a +-. n¬m ·ooa+? ·++ 0++++o
·a¬+q amm.a +¬.++ ++++m +++-a++ ·+nq ·[++ ·[++
5+a+ao ·am am¬m 0+. ·+an++ a..+m. 5+nq nnq ¸a6a++
5+aoa +m¬a+o +++++ ¸++ 5m¬a ·¬na++ a++0n+a. ( n+aa
¸mm+qa 5+o++ am n+am). ·++ »nam +++-a++ 5n0n++ am
a+nno ·am+ a+++ »+a+++ 6++.±+++. 5n0n++ ++¬a am +-a+a
++0+++a++ 5+++0n+a. ++m 6++an ·+a. ++o++m.
+¬+ - 6+m¬m )z


6n+-.+.o +±+++ 6n+-.+.o +±+++ 6n+-.+.o +±+++ 6n+-.+.o +±+++
++m [n++o am a¬ma +a++a.m 5+++0nm. a±+++ +o++-a++
5+-[ a+.a 5++qa. ·aa+ ·a+o a+±++ ++m ·a¬a+ ++a-a
6+++ 6++-0.m. ++±+a ¸+ a++++o q¬n+++ +mm +.¬a 6+++o
+.[n[a+ aa++a. +o 0a¬a ·aa 6+o 5o¬o amn+o ·aa ¬+++o
am 6n+o¬o ·..+ 6++oo 5mna ++-0nm. +a++a+q +0a++ am6n++
+0++++ 5+++mn+a. ·aa am a¬ma¬+a. +oo ·aq. ·aa+ 5¬.
+¬. »¬. aoo+0a am¬m +-o 5m+++. ·aa+ a++n+a 5+-[a
¸m¬n ¸mm 0n+.o 0n+.[+ 6++-[ +a+++ +nqa. ·aa+ +.+a+m ono+
n++ 5+a+¬a anno++a+ +o+++ q+n 0a-[a amm am ama ·¬+
6++-.+. ·a¬a ++ n++++a. 0a-[a amm no ++.+a++ +++++
+.+0+m. ·+n++m a++nn ·mm +¬.+++. am a¬ma+q +¬on n++aa
·+m+o +.a+. 0a¬o 6+++ a±+a a.[+q a+++a.
·mm am a¬ma +a++ +a n+++++ 6++-o++qa 0n++ n++a ao++o
+o+++a. ».0m ·a¬a +++o 6++-[ ++an..oo ·.a. n--0-+a.
·aa a++ 0++++¬o1a 6.oa+ n--o+a amm .++.+ 6++mm++.
·+m+o +0a++¬a1a +¬-+qa.[ a.[ a[ a+0+m. ¸+ »++
a-++++o++o +0a++a.a+++ 0++o a+++. am a¬ma+q +.-
qa+¬+ nn++++q. ».0m a+±+ amm 6++mm+a. ¯+a++ 6++c+a a+++
5++++. ·+m+o 5m¬a ++oc+ ++¬a+q ++an..oo a0+ n--
0a-[a` amm .++.+ am+.. 6++mm++. +0a++ +++++ n++ am a¬ma
+.0a 5++++a. ·+m+o ·a¬a a.[+q +.o+ 6+mm qa+++ ++nn+[
6++[++a.[ a-[a ++an..oo 6++-[a.0.m.
5+-.+a+ ++a ·a¬a n++n n--a+a 0n++ ++++m a¬a 6n+++.
++±+a 5+-[ 0n+a ++++m 6+nna++ +¬m++ a.0.+a. ·aa+ +.+a+m
6aoo+ ++++qaa+o ·aa+ »+++. a+m aoo+a +oo 6+aa+++
6+++++. ·¬+n n+++++a am +-- )c n+¬++o aman +mn+. ++m
·a¬a+++m n++++0nm amm 6+++++a ·aa +¬o¬+ qm++
6++-.+a. ·mm +++++ ++nn.[a.[ ++±+a +t±+n 0n+0m+a. ++m 5mm
+.++ +ana+¬+0+ +¬m+++ 6++-o++0+m. ·+m+o +++++ +t++a
a+ao¬o. 0+++¬+n n+++0+m. +++++ z.|c. am++ ¸+ +a+a +--
qo++ +++¬+qn 0n+0mm. ++an a+a 0n++ ·aa +t±qa 6+a. ¬a
++¬a 6aoo+ +n++ n+++0+m. +t++++o ·aa+ ¬+.o 6++¬.a¬++qa
»++++++++.
·a¬an n+++++a am ».an 0a+a++ ÷0.n++. n¬m0n+o +.++
·a¬a 6++±+0mm. ·aa+ 6++¬. a¬+ »+++++++ ¬+.o+qaa+o
¬+¬+a.[ ·aa 6++¬.¬+ 6a+a++ a+o0mm. ·aa a-[a ++ann
n[+++ 6++-.+a. ·aa+ nm q-o am n++a 6+++++. am 5[n¬n
·++o 6++-[ 0n++ am +--¬+ ·aa q-o 0a0o ¬a++ 6a+a++
»++0mm. ·aa +[++.[ am n++a ++anm+a. ¯amm ·+++m n-n±+.
·+++a+q 6++c++ 6++-[ 0n+[a+a` amn+a. ¯·+++a+q 6++c++
++0m` amm 6++ooa.[ ·aa »+.oo ·m++a++ m++a.0.m. ·aa
¸mma 0n++ao 5++++ am+q +aa+a ++++. ¬+.o+q 0ao+o ¬+¬+
¬a++ ·aa+ +o++ a¬+++ m¬o+¬a 5m++a++ a+. ·+an+0+m.
·aa ·aa+ ·++++++ 0n+o ···· aaaa amm mm+ ·+an+++a.
·nno0+ am+ ao+ ¬+¬+ a[++ ·aa n-¬.+o ¬a+0+m.

·aa »a+qa ¸mma 0n+.+++ +oo 6+a+++a++ 0n++ a..+.
·aa+ n-¬.+qa 0n+a+nq am+q 0++o ·.a+m +¬.+++. am
¬+++o ·aa+ »a 6++¬.¬+ a+o+a+m am ¬+¬+ am 6++¬.+q
a+nn0mm. a+nma 6n+m+ am ¬+++o ·aa+ a+++¬a1a a+o0mm. am
+++¬m+ +ann am +--¬+ 6aa0+ a[+0+m. ·aa+ n-¬.¬+
a+++ ·+o am +--¬+ ¬a++ 0aoa +ma 0+++0+m. ·aa +m+
++¬o ·+oa++ a+++n no+++a.

am m++¬+ ·aa n-¬.+q ·+0+ 6++-[ 0n++
·¬+ am +++++o »nc+ »nc+ ÷nn0mm.
am+q 6n-+am n-¬.++o aa1a ++¬n
qonn+o ¸+ +m 5mna. ·+m +¬a1a a-ma
a++ ++nn+.ooa +¬.++++. am+ a+¬o +a+++
·aa qa+o ¬a++ 0aoa +ma ¸.o ·aa
n-¬.+q a++» 6++[+0+m. ·aa 5mn
0a+¬m+o +a+m+a.
·a¬a am++ +n++ 6++ooa.[ ·aa+ ·o ¬+.o¬+ ·nno0+ 0a0o
»++++ +¬oaa+++ ·¬+ +ann0mm. ·+ ·aa+ +¬o+o 6n+m++
+mn+. 5+++m +oo ++++nna amma.[ ·aa+ +a+++ +mn m¬o+¬a
am nn+am+o +o+++ +o++ am ++++m+o am ·¬+ ++a a¬+
+++0mm. ·aa +o++ a++n+ ++a¬n am a++o a[++ qa+¬+ n+o
qonn+ 0n+o ·aa+ m¬o+o n+o qo+0+m. ·aa am +¬o¬+ ·aa
a++nm a+++o no++ ·m++m+a. ·aa a++n+q m++¬+ ¬a++a+m
6++c+a +++a.0.m. ·aa +m+ ¬+¬+ +0aa.[ am 5+-[
0n+o¬+1a a+o+a+m qc+¬+ 5m++a++ no+++a. +¬o+o 6n+m+++
+.++ ¬+.o¬+ +ama++ +ann +0a an+0+m. ·aa +0a qm++ am
qc+¬+ no++ ·aa a+++qa ¬a++ »nc+m+a. am ·¬+a++
qc+1a ·aa a+++qa n¬+++ +.+++. ·aa +¬o¬+ 0++++a+m ++m
+-+¬a +o+ 6++-[ +¬+¬+ n+++++ 6++-o++0+m. amm++m
5++++oa +-- ÷nna+o 5aa ·+++¬a ac+a..+a. ¸+ »++
+a.++o am +--¬+ a.[a.[ am 0n+oa 5+-¬.1a ·aa+ ·+mn
a+++qa ¬a++ ·nno0+ ÷nn ·+an+++a. ·aa ÷nn+ 6n+m+ a-[a
am ».ano ÷0.n ·+an+++. ++m 5m6m++ +a-[+q +++++0mm.
·aa am++ +.oo ¸+++o 5+++a+m. ++o 5+-¬.1a +o++o
omn+6++-[ n-¬.¬+ a++++ 6++-[ 5++++a. ++m +o++o 5n±+
+mna+m ·aa n-¬.¬+ +¬a++ ·+an+0+m. ·aa a-[a mm++
6++.±+m+a. am a+o+a+o ·aa 6++¬.¬+ a+o+a+m ·aa »a
n-¬.+o m++a.0.m. ·aa am +¬o¬+ ·aa 6++¬.+o ¬a++
·m++nno+++a. ·aa ·¬+nno ·aa »a 6++¬.¬+ am a++o+o
+++ +++ am m++¬+ ·+o »++ »++ a[+0+m. ·+++m 5+ 0n++a
5nn am n-¬.++ ¬a1±+ amm mm+m+a. ·a¬a +[++.ooo
5m++n 0n+..a+m am +--¬+ ·aa qa+o ¬a++a.[ ·aa 0a0o
n[+0+m. ++m 5m¬a ·+an++ao¬o. ·aa +++o 0+.0.m ¯5+ ++m+
»m+q m+o +.¬a amm`. ·aa 6++mm+a ¯5o¬o. am 6n+a +.
·o++o 6+++n ++m. ·++q +oo +anaa ++n++.+-.a¬+ 6+oo+a
n-¬.¬+ a++qa 0n++ am ·+++ n++¬++++ a++++ +nnoo.` amn+a.
·aa +aa+a +¬.++a.m am 5[n¬n 0aoa +ma ·¬+++ ·+an+0+m.
·aa am nm +¬o a+¬+ 5m++n no++a+m +-+¬a +o +++++
6++-o++++a. ·+++m 5m¬a 6++c+a n+a.+ 0n+±+ amm 6++mm+a.
·+m+o am +++ aoo+a ++.o 0a+a++ an an q++0mm. ++m q+++
q++o ·aa+ n-¬. +a++++qa. ++±+a 5+-[ 0n+a ¸0+ 0++++o
»++¬+ ·¬.+0++a. ++±+a 5+a+a ··· amm +++ a+±++ 6++-[
¸+a¬+ ¸+a+ ·¬-+++ 6++-0.+a. ·aa 6++mm+a am 6n+a ¸+
+a.[ a+[. ¸--+qa 6+++++. ++++m a+++m n++.o amn+a. ++±+a
5+-[ 0n+a a±+a 6++a a+n++m¬+ nnn ao+n++¬o »++a-a¬+
+¬++++ 6++-o++0++a. 5¬.+¬.0+ ++±+a a±+a ·¬+¬+ +++++
6++-0.+a. ·++ ++mq ++.+a ++¬a +0a++aa 0a¬o+qn 0n+++ao
·+m+o am +++ aoo+a ++.o 0a+a++ an an q++0mm. ++m q+++
q++o ·aa+ n-¬. +a++++qa. ++±+a 5+-[ 0n+a ¸0+ 0++++o
»++¬+ ·¬.+0++a. ++±+a 5+a+a ··· amm +++ a+±++ 6++-[
¸+a¬+ ¸+a+ ·¬-+++ 6++-0.+a. ·aa 6++mm+a am 6n+a ¸+
+a.[ a+[. ¸--+qa 6+++++. ++++m a+++m n++.o amn+a. ++±+a
5+-[ 0n+a a±+a 6++a a+n++m¬+ nnn ao+n++¬o »++a-a¬+
+¬++++ 6++-o++0++a. 5¬.+¬.0+ ++±+a a±+a ·¬+¬+ +++++
6++-0.+a. ·++ ++mq ++.+a ++¬a +0a++aa 0a¬o+qn 0n+++ao
a.o¬o0+ n[+++ +.+0++a. amm ++m ·a++m ¬aa 5++++oa 0am
¸+ 6n--.m 6++a+o ¸+ ++o± 5++q. a±+a »na am a¬ma a[
++ana++ nm¬a 6++.++++. ++m ·o++o +0a++am a.[+qn 0n+0am.
+o 0a¬a +m+++ 6n++ 5.±+ao +++n0n+a. am a¬ma+q mo+++
0++++o ++m ·a+q 0n+m n-- ·aa a.[+qn 0n++ am ·¬+¬+
+++++ 6++a0am. ++m ¸+ ++am amm am a¬ma +¬m+++
6++-o+++mn+a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful