Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tek Düzen Hesap Planı

Tek Düzen Hesap Planı

Ratings: (0)|Views: 3,947|Likes:
Published by Sui Mode

More info:

Published by: Sui Mode on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 ©
www.
M
aximum
B
ilgi.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
ARA
Ş
TIRMA SER
İ
S
İ
No.157Tek Düzen Hesap Plan
ı
 
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
 No.157
Tek Düzen Hesap Plan
ı
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
1
TEK DÜZEN HESAP PLANI HAKKINDA GENEL B
İ
LG
İ
LER
1.1. Tek Düzen Hesap Plan
ı
ve Genel Özellikleri1.1.1. Genel
ı
klamalar 
Ülkemizde muhasebe sisteminin, genel anlamda standartlara kavu
ş
mas
ı
1994 y
ı
l
ı
ba
ş
ı
na dayan
ı
r.V.U.K.’unca olu
ş
turulan “Tekdüzen Genel Hesap Plan
ı
ve Aç
ı
klamalar 
ı
Komisyonunun” haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
 “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” Maliye Bakanl
ı
ğ
ı
’n
ı
n 1 s
ı
ra nolu “Muhasebe Uygulama Genel Tebli
ğ
i” ile1994 y
ı
l
ı
nda yürürlü
ğ
e konulmu
ş
tur.Söz konusu sistem ;Muhasebenin temel kavramla
ı
 Muhasebe politikalar 
ı
n
ı
n aç
ı
klanmas
ı
 Mali tablolar ilkesiMali tablolar 
ı
n düzenlenmesi ve sunulmas
ı
 Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap plan
ı
ve i
ş
leyi
ş
i, bölümlerinden olu
ş
maktad
ı
r.
1.1.2. Tekdüzen Hesap Çerçevesi
Yeni yap
ı
da hesap sistemi, tamamen raporlama ilkesinin etkisi alt
ı
nda b
ı
rak
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Di
ğ
er bir ifadeile sistem mali tablolar 
ı
n kolay bir 
ş
ekilde haz
ı
rlanmas
ı
na katk
ı
da bulunacak
ş
ekilde düzenlenmi
ş
tir. Bunedenle hesap sisteminin ba
ş
lang
ı
ç noktas
ı
n
ı
, “süreklilik” temel kavram
ı
da dikkate al
ı
narak, temel malitablolardan bilanço olu
ş
turulmaktad
ı
r.Bilanço, i
ş
letmeler varoldukça, her an düzenlenebilecek tablodur. Çünkü bilanço düzenlendiklerianda i
ş
letme ile
İş
letmenin o andaki ç
ı
kar gruplar 
ı
n
ı
n parasal de
ğ
erlerini gösteren bir tablodur. Tan
ı
mdada yer ald
ı
ğ
ı
gibi bilançoda iki taraf vard
ı
r: Varl
ı
klar taraf 
ı
, bilançonun düzenlendi
ğ
i andaki i
ş
letmeyitemsil eder. Kaynaklar taraf 
ı
ise
İş
letmenin ç
ı
kar gruplar 
ı
n
ı
n parasal haklar 
ı
n
ı
temsil eder. Varl
ı
k vekaynak hesaplar 
ı
n
ı
n alt tasniflerinde ise durum
ş
öyle olmaktad
ı
r:
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
 No.157
Tek Düzen Hesap Plan
ı
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
2
DÖNEN VARLIKLAR KISA VADEL
İ
YABANCI KAYNAKLARDURAN VARLIKLAR UZUN VADEL
İ
YABANCI KAYNAKLARÖZ KAYNAKLAR
Yukar 
ı
daki
ş
emada da aç
ı
kça görülece
ğ
i gibi 5 grupta incelenebilir. Her gruba bir say
ı
tahsisedildi
ğ
inde de “ TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVES
İ
” ne ula
ş
ı
l
ı
r.
1.1.3. Tekdüzen Hesap Plan
ı
nda Hesap S
ı
n
ı
flar 
ı
 
Tekdüzen Hesap Plan
ı
nda defter-i kebir düzeyinde hesap kodlan 3 haneden, meydana gelir.örnek:100 KASA, 120 ALICILAR, 320 SATICILAR, 500 SERMAYE gibi.
1.2. Tekdüzen Hesap Plan
ı
na Göre Mali Tablolar 1.2.1. Mali Tablolar 
ı
n Haz
ı
rlanma Amaçlar 
ı
 
Mali tablolar 
ı
n amaçlar 
ı
k
ı
saca
ş
öyle s
ı
ralanabilir:1. Yat
ı
ı
mc
ı
lar, kredi verenler ve di
ğ
er ilgililer için karar almada yararl
ı
bilgiler sa
ğ
lamak.2. Gelecekteki nakit ak
ı
mlar 
ı
n
ı
de
ğ
erlendirmede yararl
ı
bilgiler sa
ğ
lamak.3. Varl
ı
klar, kaynaklar ve bunlardaki de
ğ
i
ş
ikliklere i
ş
letme faaliyet sonuçlar 
ı
hakk
ı
nda bilgiler sa
ğ
lamak.Bir ba
ş
ka kaynakta mali tablolar 
ı
n amaçlar 
ı
 
ş
öyle s
ı
ralanmaktad
ı
r:a)
İş
letmenin kazanma gücünü tahmin etmek ve de
ğ
erlendirmek için gerekli bilgi sa
ğ
lamak,b)
İş
letmenin amaçlar 
ı
na ula
ş
mada ve kaynaklar 
ı
n
ı
n kullan
ı
lmas
ı
nda yöneticilerinperformans
ı
n
ı
ölçmek için gerekli bilgi sa
ğ
lamak,c) Ortaklara maksimum kar da
ğ
ı
t
ı
ld
ı
ğ
ı
konusunda bilgi sa
ğ
lamak,d) Ödenecek verginin saptanmas
ı
n
ı
,e) Ekonomik kararlara yard
ı
mc
ı
olacak bilgiler vermek,f) Potansiyel yard
ı
mc
ı
lara bilgi vermek,g) Kredi verenlere bilgi vermek,h) Yöneticilere ileriye dönük karar almas
ı
için gerekli bilgi sa
ğ
lamak,

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emel Bozat liked this
Deniz Kaya liked this
demirtugba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->