iffitif

,

,lfrw*
..s

.**:-_+\

46ffi
lG0R R050${0VAT$K$

}ffom,ptem
pS.mm,ctnxaul"uf
i

:1.:S*S
ffifiEffiffiE]

{i

l
I

&MANUET REI{I"IEffi

{en xlmssmrut fffimtasfic6) & ryahutrn"ri
Orqlmnc&

ffxxvtn)
'lilmffiffi

ftfiAX$MIN

TRACIJ$"

I;anterii de centrt,M,r:

METIALIE $l REVERS

N l: f ozl dlN -'3t.,

REZUMATUT OAPITCI[rTCR PNECEOET{trE r.si(. inliiitl r'(.tiilitc (.rlr. t{. irrrlr.prirrrtc s:-t uartit.irrc la r.r.r. irr' i\,i,i;i,;'.lii,uiiii,i o rulv:i l,r. (.oilriilr(l:rtl rlc irrit.ierrll a,iii -S-lr,v^'. "niri scirliurdri rlrrrir,(,r,ii in (,(rndilii *,rigr"aiii;' Drii, irccl(. Io(.1ri.'tqtorl:rl:r,,r, r.,,rili,i,rrij i'i;;;;;ii,i ;;;;_ rtirl)ll ( ll tlr.s('trri t.:t(li()jir.ii1 Zirlist.ul \irlt,ri

\ - flrJ aa f;;B "3i'5
{ qt_riltl '.{ u @i. odznt>

je .3 'q-J zrLaESp a d:lH

E:Jq$ * fi*:E I
3

{ff.=fc;1 e o h:t o
c,i-r{:i<"i

;TarA;co.r

* -* o"

J"- oHE *p3
g
5J
T

EEoac='P

6

I

I

{)tl

l,usului. i-ar -ti in(iil(tuit si-i irikrlrri;rsci irc'rfrr.iiiii I}(:rdlrti. ltnitilalul. inlr-a(lor.iir, sc intoitr.c. Totod"rlt-i ;llr loc fi,rrorncrts str:ttlii (,arr) cl.ccazii !_itrd_ nlrlci -\r lui \-ll(.ri o slilro (l(.Pt(:sivi, ilFroitpo df nr.b-ilnj('. ,ci'i (loi sint rr.irttrrli irt, ni,vr i*rni,hiri"i, zi;rris{rrl st' intolrt:rj lrr .,<.lirprit,,. lrr. iliria',.,iiiiili fsl(' inholit (10 illtiolugIt lrr'I liosirrIirrir- Irrlct0o_ {il1.. {.ar(. illtr(. tilnt) lilgist..-rt:t"inr. valr.ri iitc '{J \':rl{it itrrl}tr.si(, ur nrr nrti ;r[( in l.Atit ilt.r,li,,,.i (tIrr
I

1.). 1,i1;,g ttrsere dr.tir.tat lx) fu'r(lnl nr:) rii. lllr nliri cs{c g.iisit dc ;ubm;; riltul lrirnis ilt r,;rrrlirlcir liri, Villt.t'i rrltrrr.irzti s I pr.lr{,ir(,ii o 1/1,olnc lutf-iltr ,r(iol)t|{n sltlt;il.vitli(: il[Dr(rIllil (,\r (]eri:fliitOiit,Oft l.,iu,(llltilit Niliol:r(.\,rjr, riirr.c r.slt, jnsol.ilt ;i;,'t|il d(l.llni (lr.('$r(i : t,il{rl si n(,tr.i(r. Viziilli rlr. un A,,r;i rlr. r.rrr;u.:litr.. .1.:rlr.ri yi , 1.,1il(lr!illil (.itDliltr.;r,ir ll(. riltt (lilllrt. cl{.. cair(!ia il tlill( [uilt(.1r. rlt. lrr(r.lcFtrrl. ()(.tillt[\il1 Dirr.r. irrtelig{'lrt. fl. ttt t'itrrl;t lilt}lltl!ti (it ll.:lt(. r,ri rrrt-,lrrr rlt. l-olDilr'. tzl)ltl(.ll(. sil llroDuItt. jltl(. iri ( .ililt.1r. u\ sil lcgr. u (.iln\(:rsilli(. (.[ (ritDtr.ilil. l_)upir .r \ciic (lc iillitnl)tiil.i r.iu(lIt{,, UttUl rtjulr.r . (le_ljini nuliu'(' irr irnttn..jrrrilr.i,,,iir",:iii,.""..--'ili (cl:ittrtt sC sinilfi(lr. V:rl{.ri rlit (,ara(atiti,i dl:Utr!Ul in nrlr|r. sDrc a_i __ putrc l:r irrc(,rcalc dorilil;rtea i iutcti,.i,r.rrrii oato_

v

s..

{itilorii din strtrintrlatc pot facre alxrnarrrt.rrtc n dorii,,ItO M I'ltI,]Sl,'U, A,t,tr;L[+j' Servlciul inrport-exiiort prr,*n -*,-iiu"u-C;rtea Grivi{ci nr. $4-60; I,.().tl: ZOOt. reg{i,
adr-(srnd u_-se in lrepri

Colec!ia

,,PCIVE$TlRl

$mIilTt Ftc0,FAilTA$TtS

g'

edifa{i de revisla

il:itiinta L f$rrnica
,

Anul XX-15 icnuqrle lg74

Noaptea planctonulut
de lG0R
ruRMAnE

ROSO*|0VATSKI

oltl xuvAnur

rREcuTl

schirnbd des. Cincl ai sti vlei, ai sd
clanla uqii. --

Am si te instalez din nou fn bazin' Ii inciip:it'oro apil vii Ia noi in cabinA' Animalul porni ascultitor sprc- uqd' I ii- strigd din trrmd Valeri' - Stai Caracati{a se opri, cu r:ap.ltul unuia dintre tentacltle
?

so

Tle

Cjcirii lui Valeri scoteau sci'tci ; era vdclit c6-i ceva impoltant. :trii amintegti cine se a.tla in bazin inaintea ta

veriisc ir.r gind

- Da. -. Ili an-rinteEti cci li s-a inlimplat lor ? I)a. - Au mr-rrit ? -- Da. - pentru tj.ne nu e pcricr.rlos sii stili aeOl0 ? - Nu. - Acum nlr mili c nici un pcr:ic':rl. acolo ? Ar putea si str'la si niste dc'lfini ? t' '^:^-nu pni. ni, tt,,. Pe miue ntt pot sd tni omoilre' Pcnh'u mine nu r. rre|icitlos. Fcntr:t.l tine c periculos. Eu am s;i tc ajut' parcd --incit ',r,'i1,"'i ,,i.rru.u artil cle miral cle ,ceastd locvacitatc si,trr [i pici'ch.r1, darul vorbirii. Se int,oarse sprc Kosincitrk, intrehindr,r-i ilin cchi dacd nu curnva s-a in$elat, claci a auzit cu adeviirnt fr.azele rostile cle animal. De pc fala lui Evg dispdruse otriqirrrita expr:esie cle impaslbititate. -Era qi cl tulburat, d.eqi in mii toi"i mdsurd. Afard cle asla, Evg i'li stdpini de indatd uimirea si abiu rnai tirz-iu mdrturisi ' 'Iclibild c'hestie I Nu mi-aq li inchipuit nicioclatS cd e posibil aqa cevc. --'"Cuii..itita inflori toatd. Poate cd se bucura in lelul ei de imoresia oe care o produsese asupra oamenilor. ---'nhf'"ii simti o'greutate apisindu-i capul' Era acceas,;i apdsare pe care o ctrnostea deja. ' * Tu nu siml;i nitlic ? il intrebd pe Evg' ihtiologul, exarrtinind cu rtn viu interes ca- Nr:, rdspunse racatita. neoditi lntinscr mina li atinse rrnul clintre tcntaculele ;;*;i,il"i. octopusul iryi r:etrasci imediat tentaculul' *place ? zise Kosinciuk. $i de ce, mi rog-? - Nu-!i Animalrrl'rdmase tdcut 6i din nou, dace-i e sd-i dim crezore tui Ed;';;;p" Jf i"*o"u' crr academicianul- E' Kosincirri< atrrr cl ,r]"'utt* se eschiva de a da un rdspuns direat. "i"a
:

I'1c:rcii ! zisc iht.iologrrl, liL <'lr:rcatifu icqi pe uqi1. l;vg se irrtoarsc spr:c: zilt'ist. [):rrcii al:iir ircrun auzj int-retbarcal lui Vtrlcri qi intrc.bi'r la lirrdul sirr-r : - Trebuia si,"r siml ceta ? :_ $tii,.eu simt o grcrltate in <tirp. <li irltirrci... l)iLl parcir.^, Tircu, fiilii sir-;;i uu"rr'[uriseascli lri:ulriala. ]Jegii acr.iir clc pt_.tc:ntucule.... I:rr cincl lllclg(]il. irnimiiltrl i1i lcgiinl tr.rr1:ul <.u tottil iil[tc]1.

--

clcci1 i.n1,t:lcptul.,.

11,

xI"
Citeva or.e urli tir.zin, Ko.sitcirrii irLc.crru sii se ({'tlpc (l('. cir|ir('irlita.,. Irl g inr crr,rL sti in'.t,roghcze iirrirnnlirl dcsprc semenii lui, clespre_felul curn le sint consiruite locui^{cle. cirrur rtneazii_ei, curn ,se hr€ncsc, clar nu ,afli uimic nou. Rd"spunsu,.il.e atiirnalului erau sctu'te, uncori conlradictor-i.i. Ihtiolo,gul:intreJrt: - --"

$ ;i

('

bi

,log ctr r"rn tcntacul, se spli.jirri ctt :rltt'rlottii lenkrculc rk:.,tolpilir", o srnulse clin miinilc lui lrlvg 5i o zvilii cit coitt. Cit sc gincii \raJ,eri dacd nu e pl'eil Lis<:nnI s;'i-r;i irir:tnclottezr: colegt.tl qi sir porneascii 'dupd ..to,r'pilir", {Lpit,rittrtl, Ptopul-sat tle ttto[ot'trl siur, se :fitcu

putcrrcit nrotorulri r:i st'-rl,r'.tii rr ri *ri,ii'-pi'(:rl lnaro p.ntrLr Ei motrLLscir, Iirsinciuk sc r.oti in ltx.:, ,.,i ,,,, illi.i.r', ,,sritil ,l" [;;i" ;;;;_ ra1utrui., qi animalul se nriSctr irn1.rr.t'rrrrii crr rrl. St: iirvirtira .rr;a cit6va 1rrinute, clupi eare caritc:rtilir scltirrrlr:-r tlrctica. f inincltL-l pc ihtio-

l)rl r(,\.(,llitrrl rii l.otirrclu_se iu jrn.rrl lor..,. irrriur.lLrl i1 irprrcir pc Iiosirrc:iuli -\'i1(,zii, Lucllr ,cr rnccr.ci sir_l tr.irgir rlrrph t,l. (lltr ,,tol.l)ill(, sectr urr t.ltr_ rirstrci
X)lltc,rtu

- lf1adar, vrei sd slujeEti o;inrt'nilor ? l{i plac oame"ii f rdspunse - f)a,1d poli sd aniuralul. l;r locui unclc locuil,i rroi i' mir colduci 1,Ai Animalul ipi sdltii ochii ;i-;i ill:in11 O.,"t.ca i,suprlL ()trlLliul. zise. - I)ir,ai sir mir ajuti sir strrtr ilc r.orbi"r t:tr scntcnii titi ? fji - Dq.- IMer.g $ eq cu voi. intelr.eni Vllcr.i. Kosincirtlr vi'u s;i obirictezc cir c n,.ri birr. c;L rurrrl clirrtrc ci rirntnii in ,.,c1<.rpot". clar. iqi lnrinti dc clrcpfrl lrrimr.rlui ,lcrcofrcr.itor gr r*l zise nimic. Nici tr.cea pri. mi.tc cd viilcri poa[* $e tcnea qul. s.i simpl* sii 'u-i .irrni'ir si'gur in casrr suburar-rni, iiii. _qy 91i,am_inlir.ile gi. nelini;tile: lui. gi cu rrtit mai put;in putc.r- ii tr)rovacril cil 1r'r scurt iirnp va inrpirut,i;i qi cl spairnclc accstcft... Ili pus.erti costumcle.itc.scar.i'nJi.i +i ii.esliLiin ,,torpiti.t.;,"ii apar.ate !1,,::ii ctecrt n)otoilrclc putclnicc tc p"i.niir,iirr .,i so'.t,,12i,,r.),.',u,,i r-iJprcr l:-":1. cu care crau t'chipatc sci.rfirnrlreii: .[or. t'alrrct'a-t:cluzii. _" ^^V::F:tj _19!ir-r,ni dtrpi-rrLirrdrt-sc Ic;it'iri-krrg, oclopusul incr:pu srr,sc zDcrlgrti*, lxr lrtit dt: rt'1retlr., i^cit .rrnrcrii n'-r rrJylSj: <.rr.,.trlr-;>ilclc'.,
su1

{
I
|l

4

ol

ii

''l
I
N

t{

$

I

I

rJlu pl,'ta

t
It

'r

trcvizul- in lrt'zrrir. O starc clc irilirlr,il crrplirrsc pc Vatlcli. l;i zise: ,,Nu-mi place jocrrl iista. C)<:tr.rpusrrl plrr'<'ir rrc siudiuzi pc noi qi aparalclc noasLre,

i"'olrta tle astaf anr pierclut o *i-orpi15"""' dc Vale|i $i-i fticu '- 'ifi;";;-f pd r'"g,"iiti*"tttt se'apropie si-l nrtncze' Valeri il l-ar Ii
senln cu un
deplasa aculn cu o ,.."niot-,"u

Nu poi sir

inteJr-'g

cilie e *eiceiit'orr-rl 1i cine e obitcl'ul

cer:ceiAril"

bod'it rentflcul..n-ii"intf siu' dar atriit.rii'"." rti'xilri,.r"iti. 55'*.'-Lpu"e t'lc bara apartttttltti octopl,sul, se fi.ri a-i cta drumur ilriioloeului. se mai ptttea ili;i ii:"';.,;liliiui, vitezd, incii Vale|i al:ia
ui:5r'u defilell cunoscut' 'Irccuri de e1' 5i irl- fa-!a -lor *o l""iilt,i',J-"*i:o"itit"i*.-aicl a'irna1'1 ii. rltidr-r li-ri l(osinci'h fixd cirmele or-"*"r"ii 'Jiipliu inti-unu .tir-tt." constr-uc[ii. vaieriin5llime deafnrnitoi,. in asa fel incic ea s5 pluteascii ia o rnici ::'";;,';;""*,It]] liiii t"tit'-ctorului mdtura pletrele caselor'ladar qg itiii,"i ii "*iii'a?i'iuie.oDcodatd, di*tr-o ionslrr.rclie_ieqi iveald parle glimada de ii^t"llt".uf qi ddclu ia .r\ nimrlul se st rectrrapieLrc tlt l? ]l].t'3i9' Rpoi apalu curacati!a lor'. =ptil.lttil*l::1"|tfj i"Ltin.iu-li colpul ca pc o lipic, 1i sc irrdrepti sple oamclll' Lac'ir'r'1,'ra'

tine dut:ir t'^"-

el...

<:indu-.lc semne. '----"Vtf"tiavuimprcsiilc;i--ltiuclt:spttnincl:"Nucnirneni'Ail

rrlecat"' ' Vlzincl ci oanlt'trii govaic, arlitualttl cttp ri*sc crr r-t' lentacul ..toroila,, Si o i'loarse cu boir-rl in sus, spie iesil'ca, clin defileu' -i"i'i"."p" putseze rnai repede. Apoi isi strinse tentacusd iiii"i" rele si oor.iri inainte. v;;;; i;l;i;*'ci tint.ii" si-l urneze. Il rug.i ir*lcireze cit mai precis coordonatele oragului caraci"""1i'r,ri-ii spund cii a iij.,irrlrrri""i.* J,"r",rili"op, vrincl szitoatti viteza qi fircut,',reaba motorul, avinvrtu|i'porni cu ,r.d, ;ililGi'oi""i f.intlu-se irr nrtna cilduzt:i lor. '''")i"i",lir'ii;i:ii;;'il;;,,i"1,, ...l,,potul'' l'r'.. Aitrns .ic'i'.,i5i pli.rl;d

tttr tcntacul pe pt'r'ett'ltl cltl pl;tstic, purcii itrccrt:tnd S{t [JilS..;ls(ct iiriti. nub,i cc irlh'lri trrstlci iIr citsd, a''rim:llrrl zise: Ntr c nimctti. Arr P)tcrt. l.lei]ctS a,cesie cnviuie dr. sute de ori, ;fi\1';l 3 p;)spultlc la intrc-

aii pfecat, o liueil intr-ttua' Nu c.iurc'iti' '\tt plccat' ;\pi;il adiugi : Air J:lcclt 1.oli. U:rile lit plt'c;rt ?--*--I'i.i-i-o-si'iciit piaca, gl''ri \aler.i. \r:icl ci Intclcptul .ostrtrl
e lJ) c] riicil-tL3Ie. - -"-

bihliie oamenilor. --":-

i;;;; ;jli edsirn noi pe setrienii tii' z-ise Kosint:ittk' rostindl ra" crrvi*i.,Ie 5i lrivinci ttlitrat cind la animal, crlncl Ia apar:ate I)rivii'ea i se opi'i asllpra tnagn-cLolotlului"' lnleieptule' spttsc tirrg $i cleschise I)u-tc qi te ",i;htterie] u4a care cia in coliclor, intilir-rd ani'malul :ii iasil' ' Dat caracirtila nr.r }>lecir. DupS un r':istirrrp clLr litcct'c, fenllnliud Ia rt'ft'enrtl clt' pirlii ltrttrci' zise: * T'r'cJ;uie g;tsiti. Dar tu qiii irntic sii-i c;hutim? ilt|cbi Virlc|i' 'Sc gintlila itourn nu numiti lit citllx:a1.iie, t:i 9i I'a conleiuer. * Ntr. rdsprttrse artimitlul. Nt.: vor.' iljltll olnlcllii' Noi ii voltii
0juta pc oatncni. * ln ce fel?
ler.j. Acesta

lrri varrr:hii n"ir"or"r-*" s,.ilt;i pc h.ntaculr, ll-ii. atinticirrtile irsrrpl.it ocea$. despre sgcyr,.Dle clin

ili

nnrirrli

iL

,r,,"1"

,rl
hr ,crillLrl i$irrl se invirhnii,si o strrabandir dr' cifrc. l9i aduse aminte eir nr.asa fauLristicd tt C)ccttnttltti Molrdial cste (l(' 20 de miliarde de tone, dar cd oalnenii iau de-aici o par[e cu totul insignifiantS: 50 cle milioane tonc dc pcEtc, cilcva milioane totlo cle alge, cam 1,5 milioane tone dc moluqtc... lqi spusc : .,Oarnenii au cie dat un rn€rre asalt Oceernului. Si aici atl sir-i ajttle caracali{clo. Aceste animale vor deveni plictenii omului. arsa cum i-:nt fost cindva pricteni pe usc:r1" ciir"rii. Caracati[elc - ciinii de tniLlt:, ctrt'aciltitelc - plictcni li omului..," Ili sirnti capul strins intr-un cet'c dc o!el. ciflt'le sc invirterie:ru tol mari repcde, Undcva, in adinculile crcierttltti, in .stlifundurilc merrroliei 5uierau delfinii, pitt'cir semnalind o primejdie' poluuci Kosinciuli atnimtrltilui. Vocea lui avea - Pleacri ! ii un sunct ncplircttt, ca gi cind corzile rrocitle i se intinscseld la
tnaximum.

#r

il
dr

I

'fit
l]i"

i$
ffii

il" JfuL

1'rinli cu zgomot ttga in ttltna carac:rtilci. Pe fruntca h,ti curgeatl picitur:i dt-. sttdoale. Prirca cir celt: inccrcalc adineaut'i dc Vtrtreri

4t
,$

au si ne a-iutc si valorifieirm Oceandl, zise - Caracatilele \"ak'ri cu o voce rdgtt$iti. adr"esindtt-scr mtii mull sie - Voln vcdea, replici Kosinciul;. fnsuqi. lfotodati puse in funcliune magnetofonul. Se auzi figiitul benzii clelulztte. Pe lata .ihtiologuiui stirttia o expresie de incordalc. ll intrebi pe Valeri : Spunc-mi, cind cltttn in larg, nl"l !i se pitlca cir auzi caracatila vorbind ? ' Dc cc nri-ntrebi ? - 'Ie rog sd-mi rispltnzi. AIn sti-ti cxplic i.rc urmir. - Mi s-tt pilttt cd zicc ,.nu"... * nimcni. Au plccat..." -. ..Ntr. Nu cai auzit Si dttmncat:r ? Ntl-i asa ? * Va-s6'zic;i f)a, confirmd Kosincitrli. Acum o si veniliciirn dacd n-a fust-curnv:t o halucitratie.
l-si eonccntrase to:rta a"cntia asuprll niagLrctolonului. Daca so{ia acadcttricianttlui l.l. Kosinciul<, mdluqn Iui 1h'g, l-i,u' fi v:izut pe uepotrtl ei in clipa asta, ar fi zis cir c leil Evgheni Panhlalit'vici in tiuelrr!c. .voc<'a lu! Mirgnetoft-rnttl contctri ctr fii;iiItrl. clttp.i citt'c' sc itturi \;'aleli. lnl-rebii : ,,Ttr r'5ti, ln!elcpLrrle ?" Acutn tt'cbtria .si:r ttrnrezc rfspunsul. caracerti!c'i: ..1)it". l)irr iu lot'ttl at't'sttti cttvittt sc attzi rrn'suncL cilLe sentiirtit ctt exciittnit{iit ..4 !'- ,.Vrti sir vii ctt uoi ?'* f)repL raspuns v('ni acelilIi srtnt't ittt':ipttsiv, pufin gittiiL, Vtrlcli i;i zisc: .,Desigur. lct'sh e ccl tniti bun nri.iloc cle tcri.licare. Apalatul nLr sc supul)e hitlrr<:inilliilor. Marc prost mlLi s'lnl!
C)um clc rru rn-am ginclit ltstlr ?" I)t: pc bandir sc atlzeel vr>ct'it ltri rosl"ind: ,,Ia stai !... lti arnirltcELi cinc s-a a.ilat in biLzirr itrilirtt<'a La ?... Petrtru tine nu c periculos sir stai acolo ?" agteptare... Dar,

it

it[r'ctrrselir Ei pe el.

4ii

fl'

t;

#
fi
,$

,il

it'
ffi;

- $i nllase de Valeti. Iirrg

D:r1 ctrrn

?

tr

il
'I
I

lr
;i

la

rrim:rse itl filiiLul Jrenzii" $i din nou vr-rct'u omttltti, v()cea lui, a lui Valeri : ,,Acurn ltu m:ri e oericttlos acolo ? Ar- pttL<'a sli stea $i delfinii acolo ?"

Animahrl

a rdspuns ..Ntto, ifi aminti
in locttl ttttui

Valet'i.

r-;ispuns, se auzea doar

'$i

malul. Dar

in l<lc dc ;;i;';ii-tt' b"nt'"""r,,telt' ciurnitnle tllld() sint ? i] inlrtlbi Kosincitik' pr-ttea aminti cu \rajeri sc r"p.,zi ta'mi.,ii rriio.r l):tr nu-si le o p'i''iiitti-ira c"sett'tc cu tcrizi Atunci ntt "1" piic nici uu chip unclc si t'1 irrcet'cast'sd lc cittttc rurdcit cle crr';t'tc DeitlLi"r !i '.rt .1ir,, sto"a tltrpd ei, clur ntt k'-ir gA'it' nu mai avca ,lfir,li'"lttii carc cle i'''rctttti Valeri riscoti pt'itittt"'J"ile 'd'c 'ft'zrso adinc acr in acum nevoie, pind daclii'tl;-;;i; iiitttt:" tn*"t"' lntinse ihtiologuir-ri crra"rr.suL ;;;i ;;';i-ii;J-", ii-ii llParat' t.nigmJ. ial Flvg o Puse itr seti, '"'-.s.'-trtrzi pe-a-proupe rin zgomrt, irl.niat de vr'rcr'a lui-Vrlcri : "'\ici ;rltd par:tc ""i-ti"" ?l Pirttzii'.. undc in .iii "Pe sint multc caracatite ltri val<'ri r''rn;;;; ;i;ii? nii'ii i'r r:,Ii-a" I'rcu.i ?" I)auzi' V.cea '"rebuiau sd cu';J pun,i ir'tt.ubat:i ut"t'tclc pilttze r:i'rrc iil;" "ittpa prinlli tot atit(':l rAspttnsttt'i' i-iti atrzil' r't.,''l'ir' Dupa 'arrt"rr"itr'' ctl tllln)rreillit' ciirr ptttca sd >i,t'it'.tl-iltt Nici nu s-lt pczise l'lv-g.'Sl rdspunsurilc, "u*,r",.i.'tii'ii-tr ,tli.t' ulI ol'gillI dt' r'urllirc' (lccu ce vurbeascd, pentrll "n trccut aducc a relcPalic... "'""*: S;p;rc c'd ln fuitti a"utta a inr"6tat c'l limba notrstrS' Ascrtlta asemer)ea si se triii Ia noi, "o*pn.i"O' Dacd arel' intr-adevdr' valo-i'i[iea4c c.re av('m ne\-oie pcrrtru i,l.,r!i.i' rdrs
.

crtvitttr'ctt cilre a l'Aspttns;::tiTrcbuia sii llr'nlcz('lLvfllilllia cle.ruzr:a clccit fi{iitul uniform al

sub "*to"mai"a,rimalul ;-,;:6:;;i;i.'?ilil{t"-;; "i " p'it" ciiscuta ctliteI-1it apd' .-'-'---lfii' ;i"t*i,r. ip-"."tuiui c;'ult.o.."*G, qi, in plus' -1t:ttl.-"1,i rilsu-

Kosinciuk' Dtrr un animal ctl asemenea va voi eI sa ne slujeascd? e un ti*;i;-;;irr-ril' rr\r;';;;'.;;;,"tl;;.t;;a,'e siri nu mai ",'ir-tte.i rlrr celo. ce spune, va voi' Riminer nuva face' mai cl,,Jve,ttt cit tirnP o frecindu-qi cu' r..,o isi lisl cztpul i" :ot 'si-Ei incrcti frunlea' friimintau a..!.lfrtit'tttipja"''oaa" elas ginciurilor^cc-l Sir-i studiez Atuncl am -sd Tre'buie'a-i "l"Jp-" t"irienll lui care cl<'pind atit de mul're"' clc' pot rdspunrle ta fntrebntii aceasta'
:

XII.
Kosinciuk incepu si cautc cu persevcrcnla ldsinclu-l pc Valcri cu In{c}t:pqul cartrcaliietor' t,teci si-ne"t i" i"te' lnt|ebdri clesp,r't'obiceiurilc pcqor3-

tul. Zia,ristul ii pun",t i,.iop*"r"1 rt'lit'ful fr-rndului tilor $i ulo ,nul'1t"ittr.''il;;;; 't"'cttti' clespt''' altcori p'ot"i"r qi clitrc'mai'in. Uner:ri, r.i'pt't'"*'ittt'-"to" ninric ALirr'i de asta' '"'it-^1: tot mar incilcitc irrcit ntt .r.,'p,ri,'" inlt'leee .isprrrrdo' la o iutrt'ba'r't-' cu iau trnirnalul prr'ci,L ii'i,J."frliti
cles

irltAint'rebat't"eneit

mal^l11lt" stdL'uitor la ceea -": 1l pteol1tel cel cle T'ir-rdmil:r Nicolaevna' convlnSilea caracatila sa-qi amintezrscii astfel cd animalul crrnoaqte trectrtul'

ei;.i"-""

cli'.sr:*r'l? ccxpril ca'at-'ariici. crir {a!a me€i esLe mai greu'decit in;iinlc, iar ncgii c1e pr: tc'rii,irculc.." Dar. pozrte c;-r la o celracatitii-ir ;:sr..fci de i.ansr"ormarr.: e .rircascii ? Bundcarii, itrti.-o an,,"rit:i'pel eiorid:"1 din viaia ci..." Litr tentacul rccc' 5i .jii:rrr at,insr: miinile omnlui : ocl.oDu_qul isi si:nrnala ^pl-ez.ntar. \'arr'ri, iEl r.nsr: r:rusc mii'ir".,.cliliJi:r"'-prijr, elr-sr-:his. $i clircir el a $i ilfl:rt dc biinriiala rnea...,, Sie uiti in crlrii animalLriui qi intilni privirea_i fixir, ca cie Lr-llnilr:r. Inccp. sir-i rr,o.r'r-r ia' cupul, ii"iii . greui:rte apisatoarer. ".F'aie.c6;i irstir. Lol cliir cornnnicare ? S:rn un fcl tir,".,,rr,,'u.i,rp,rsiilu;,'n,nijir;';il;ii;; hiptro...,, t,:] zise: ,.Da, cltr,-<:iu.iicirliL.lo prr,,:inlt:i pe't.u rnai muli$ ir:rptrrt^nt;i clt'cit crcr[i^ii. ,"rii "!iirit rriiii *iiirxrar.. 'oi J".:oi"il] Ace:istlt .:;1. <-.t'ir nriri irrrpur.l;Lrrl.ii

. -".s: lotns] e cc'ii.lii 11 {:ill'{-r fir.i I'acif s;1. crecl cri nrr sei,inr6D6 clr .r,:r.l'prr)J- iNi zirrc. J)riil':. urri't'si sr: schinr;ro inrr.-rrn r.irtitnp at.i'"

. .I sc pir|u cii il nrai gincllt. ociati,i a6tr. cu exact ie.si ctivi.tc' crar .rr-9i pirrea arniili intocnrai aeoJaii r.i,ttit ace_ ii:i imp;i'tirleascir ca.acatilc'i p..,rri""r,i"".rrtrin"i.ii"]irr-'si trlr:nrir care stiite:r tn raia dri'te"iiii.'-rr.'r#*rrr" ci"";,.;,ffi,'p,?,] apitrealr ca pe Lrn xrarolr. cu o .slu,inti.sLirpri'ziilu*r.c, cu'i.te gi cifre i.r; ;;.i1":,; r':i;:ut ir 'i-rirele:r cliver.sr: cditi I$i ;isc-,.-.,irl,]i";.Jririe ,t,rm.,rlicirn rle_a c)ccan'r. n' alci-rt.iesc l:i{,]111t::l p.c)c€nl-. 'il*caiea rrr,raslrti, pin.'G"f.'"r,:rii (Jcelri'hti f ircar Dilr cl(,,pc_.c,,n, c.xplcr*i:t::r
s;t: Cer;n-ciil:]

brtro""

iclcc. 1rc

",,,,,,

trcbtrie,-i_o

;;;;.;;

fn

'n

cr: ne crdrtdeste nia'ea. vinirtoar.c,a rr":l:tia gere nc:rationalS. e clorinla e, i1i dc't t,,u ,r.,ii'llr,rft ,L .i"rrrr;.l,.tiril clecit ni sc cliluie. Dar" pe't.u a rrr:i mai truif .rri * -iii:i.r"tr:i,i'"''rai ,orrinla cle arua. ciipritaur pc clegeabo, l;.ic ';i; ;':_:i,rn lvimic,nr] .sau ,..r. .oi plirim t'"]l ce luirnr clc ru natu.d. prata .r ii,ti,L.r.,,,r,lr r.,ri,i r.,ri r.c <lt,cir ccctr "i,r crr i uiiln. Dar.urile accstrla su t."n, tu,.irri,

impo.tant-ai. fji totu$i, a, ri.i,aslii-;iir*ii" obtinuL incri succc-se a<lcvi.ater' c.rrr'-qc'rn pu,: .1i-'.tii"pii'^.""o -,,,i''"'"si,:i;;.,; '-am
ci.cr-

hi'o*irlt'q;-:rl rr'ii.rrri,r.,",i oarnr:.ii. Dc..t,!i .ici ,i'o;a;;i la iei cle r.epec.le ca qi clsnloirr,iiti"o gi este cleopc.rtriv.i

,r.

"ir

,,f-am intele.s ruhil. CorrLinrui,,. .,Pcntru ca s:i nu a,,i nr,,i'iii,][ (l(,r,ir ir,i. pentrir ca prr:!ul ,sii nri [ie rnulL prea riclicat. ,,i ,iiri'..r, r]t.i trcbuie qi cc ili ti'ebuic, sij stueliezi cr:ea_..,:.1 ".n,,r,,,iii it,i spi ',ili,,.i,,lercd Lx,: r,\ LUr\ trebuie sA (:LjN()^l,t;r.srrr.s;r rl.. uncle ici" Mai inainlcr 1,, .,Trr1rlcg. Continuir,,. ,,Iti ()cu.rt tlebuic sii 11cl.,.](.r)t l)r:.il(.{1,;rli calc pe cAl.(j;l '':rrul pt: uscrrt. l)cr:lrlrrc fr.rr.tt,lr.'rritt,,,tic,r"lti i]nrl"ii';;ji,,,r', lltlrs lli,,rl. i.:r-ccpul sri culiive si'gnr .c-rucr.le ;i .sii r'crcze pa,rri,rii,r.'i' ,,r*o.i sii-q' Iaci sie insugi d:rlur,. ,rSi i1 Oce11 *.io ,ra""ru" i::.izeze agricultura s'irma.i*ir gi ,,."$t.".]u-orrimarclor sti se 6r.91subiic'atic." i'i'ebuie fucratc ci'rpurile cip ursr: ri a., prunoto', i:icile animaltlc mnr.inr., l.r.rlxric-cresciii*-J.fu,.i t.cbuie clomcsclc p.q;t,i. piirteir p.t'tritsiii r. ctl in (Jccarr krirtr, lr.,csLera f" p"t"ni:lirce 11aj gr.clr decit

".']r::*.:::"-r.!1 -lnlclcptuic'. : Ai in!clcs (,(.-rnr r I Lr.\,r (:u ltfecncfl 5i ltrrzi

.r,,.,,.j :rlc ilan;ri1or.
spus
:,.,

sii ne slujeEti, ln!c-:lsptule ?" ,.Da !" irr.rzi ext:1:rrni:!i:r caftlcatitei. ,,Dac;i ntalca r..ste folositd ralionirl, pe nn hectar. clc rnirrc se .poaie obline mai rnult pegte decit se obtinc carne pe un hectar cl": pi;une. Or'. in alari de peqti, mai exista crevete gi sLlidii, rniclii. Si trep:rngi. icre de arici cle nrarc. $i, in sflrEit, crabi...,' ,,Crabii nc' riinfn noud", obiectir alirnalul. ,,Bine", accepti generos \raleri. Sint dc ajuns pentrr-r l_o!i. 'Varza de mare, Lrun5oard, nu e mai pulin gustoasd dcCit vat-za dc, gri:.dinii, clar e mtrll urai hrdnitoar€. $i mult mai bogati in vitamine. Af:irii dc :rster. el tc fereqte dc br_rlilc cirrciior.-ascular.e. Unele alge e"': tnai nrulte cerlt.rrii clecil. ciric:olal.a. tvlicliile coritin din abiindenii'r microelenrr:rrte .lioirrk' n.c(ir;are ontului, iar carri.a cle calmari. fra-

ir adevirat cr$ criirrioar$ noi arn ie;ii diq Ocean, riar penlril noi, iat' acum Oceanul ne e.strr tln mr:cliu sir;iin. Nu puiem tritl Iilrer in Ocean, avem nerroie de instalatii costisitoare. I)ar irrai exist:i qi o aitd cale, mai u;oar.{. Si gisim aj.itiriarc creditcioi.rsr: -- piislori, cer.jet:l$i. Tr,r le-iii invoi
pe pdnrint.
na1"ur:!

a

-f:ici-ri eo alegerea

grdii 1i gll.siuiisii..." .,flalnrarii srinL r.udrrlc rne1c api.opiaLe. cbservii Inleleptul.. Pr,ilie cii o:-irncriii ne ru{nine;"r' ryi pe noi-?,' - ,,Nu, minii \raleri gi. ca sd evite o in{,ors:*rlurd periculoasii a rliscuiiei, sc gindi la al.tcev* : -Dar bogritiile minerale ale ocitinului-! ln apa niirrii siitt dizolr'ate toite elementete-"timi.e pe, c:rrc.1e-eunciigtcm, inclusiv cele..rriai rirre, ale rezeiire aL ire usca.t sint pe cale pe epuizare. It nr.iri existd asernenea c:rntltrti "aror cle iho,riu -?i molibden, incit, pri* *xtractie, Ae tiec,ire-oin ;,,;;;;
farrnS
tuii:e. pe

j*rnitate din ma'g:'r :;i fier.. pc jiiiniil;ate ii" s;i.irll.t''retalc. Acc;ti-bolovir,i cle pe f",.,.t iini -?,oJlult,cup'rr, rr1:r-o cantit._tc_ di,' pesre cinci sute de miliarcle cre i.ne. Nunieri s.rrc;r (Je lruca-itii.ie afiatii in ocea**l mondial ar putea acoperi tot ::T:j.r*:]-I1 ,silab,gros rie 160 cle merrri. oamc"ii i"""i.ia-'a":" sc
^\.
aie

aproape cite dcxri sutc de t<;'c. Irlxistir qi bogdlii care zec ra runa-in de_ pepite, acope.i^ciri*l ca un calcla]-ii'. Acestea sin*; aici* -"i.G,

r()..se*sca de to:]te acestc bogiitii, dar succese acle'irrate s-du "oitrn"!-io' 'obtinut num;ri in ceea ce priveqter til"i,rtiti ii":;r";;iir.t earea apei de mare. pentrl- a obline lnsi boiuri d,, ;ig;- l;;;i:

uulL bc +r cltlLrvu ;rl:rrrtllii .itrlinso dc var..zii cir m.alc,,. ,,q bine a5a. obscr.r;i lnleleplui. (:inc .s., hiilneltc cu alge riu ne e du;ma.. gi cu arir p'r--r!.in daci sc hr:irnc;te rr"i"i;r,i,ii-i,, 'rai c:ue tc gindcai.', ",i ..Nu, noi rru ne hr:irnirrr cu boiova*i. l\{elalele ne sini nescsetie
nleitttru a {ace nar.e, apar.ate.,.o,

i, \'oi sintcri irri.'olilcarrrra g,.;ilii. ,,, ,",: tiirlteti pr.(,i, ? Ct,i pc P*t,:::'rinenli- prca.rn*t[ r'r-ri i_ali i.iic ii n,,,.r,lri 'r,i cteliir!i sirrl ,:; :i ,^1 ".r.ilrrlcirctc5r.. r_lircR rnincir ajuitr srr ll,crh firra rechirrilo; it scl sc .ltltllrtll(,;,scii, c.i lrI a5a <le rnirlt dlueni dulmirrri. \'oi trti p,,t,.a .enrrJli tli'.crul,i .1..pclic inc.it il_r.r, pr.rtr.,. il iiriiqti-Vale.i. i; d;;r-; . ,r4r! j;l,j:tj'l,; llll]sl':"i'i .lgc:'.Nu p;";,1"p;i'il, cic,-aici, pe tunclul unui 'r'lLri ;rltii hrar:ii tlt"
tirnpul,
rrrr

prod*ctive sa*..<pccrii nol de pe6Ll, i,-onr ur,*, a" or*"ri*-., ;;i;;i; un timp indelungiit...,, ..Duil:i cilc atn intclr=.s, pentru rroi luclul ccl nriri cle prct cstc ".,

tc

- Ce e ? intr-cbii VaLeri. Mai gr.;ibi1, ri.cit g'dbiti ,,\,'ine un r,m. I,)_gr.abit. vi vtti ir.rtot_ dcarrira. Se gjrrdclte li t jire. gl la "nri riu.,,' " v.rcl'r l'asl.rci rn.rrt't:r. tlc i''rinrrzitate a reilecror.urtri lat,,r.ar, 0,,. tlll:l-1: pe rrirrrr'ni in lirlg. irtrffra' i1 gind : ,.D clt.1:urte ?.. ,,r.,cpitrte sl r)u lJi.or] clr:parrte. Tu n-ai sd_I vezi, apa.at,,i,-,-nu
pr.rt a.iuta.

Animal'l clcrre'i.derdatd atent, iqi s,irtii caprrl .!i l.orri ..'-: St;itca cu cchii aiintit.i la ,,gearn... '

6]i11 p1isa.

Valer:i.

in regirn a_ccelc.rat Ei, rasultinO Oi" gr"",-'0.-i"] datd ce iEi scoa.ss casca, il gi intreLii pe Inle1ept : qtii unde stau confrafii tiii - Tu tu gtii ?" auzird Kosinciuk ?gi Valeri rrispunsul. ,,I)a: *.tlqunr Etiu, zise gr,'g. Rostea cuvint.cle nu pentru c.j ar li ui'rat ce insugile avea In{t-leptul, ci pentlu ca sA le atidi gl
camera-gcluzd

Era Kosincirrk. cdlare pc "af*""p.e-,;;;;;;;1. ,.torpild.,! .,lnfeleptul oulea. 5j_rni. fi sugerat inrediat rdsprrnsul. De ce m-a luat ta inr.rcL,iri^i^trtr_briit1"-z"a"iJrt un joc ? Sau a in_ cercat sd md dreseze ? O.i pJiil'ioiu diverse tipuri de nave ? o"rrr"ur"ul"l .ra i"up"tu informatii clespre irli'"-o_ ajuns sd md gin"*' " d"..,]-.,ut ca Ia mai Etiu cu rplon t;' rmagtnea crc$tea mereu, ". toare, Valeri il vdzu pe Evg. __apoi dispiru, iar in clip.a urmd_ fo'"i""luL-ir.iia, apropiindu_se incet d€ ,,9eam". Era, se pare, intr.-ad"ri" -cJbit, pentru cd manevrd

Ir alta u:rvd. O cuno$ti. Una dintre cele cloud cilre erau ai..i.,:'Nu. i se p,iru cd vcdc un prrnct care erc$tea cu repezi_ ^...._Ziali.stului etutre. Acum outea rlp5lltgi sifuc-fa ii"i ,-

.. \'alcr.i isi imirgind tcate subrn;rrincle pe care lc aDra alunci
aninr:rlul pi.e(jizd

,,]l pe o navii ? T'u qi,ii ct. e accla un sr-rbmar.in ?.. ,,.$liu. Am vdzut. .Dlir aceasta nu u*o nivi aqa ctrrn crezj tu. E mli mir:d. Ir{ai gi:rcle5te_te...,. Vale.i se gr'ncri la clifc'ritc tipuri cle submarinc, ra batiscafuri... ,,fncd !.' st;inti
Irrlejr,ptrrl.
curro;Lca, qi

- In nigte pcatc'ri subtnuline, .,Ai {crt at:olo ?"

,,Unde stau ?" intrebri lnleleptul. r;is1:unse ihtiolog'uy.

cate -cu bolovani gi blocuri ds .stincd. ,,Vrei si rnerg e.u cu tine? flr.r

N-am putut sd pitrund chinl

pdtrunde zlcolo impreund. ,,Nu. Mai intii eu. Am sA le vorbcsc despre tine. Despre voi. Aga au sd te inleleagd mai repnile.,o . -- Perfect. Aga e poate nrai bine. Du_te acum. Vorbegte cu €i $i vino sd md iei. Anintalul porni spre camero-ecluzd, gi oamenii auziri comanda: ,,D5-i dlumul l"

Da. Ai sd md ajuli srl degi,r.jsz una clintre intrdri. Vonr

in pcqtcli. lntrdrile sint blo_ in filfi, qi tu clup6 mine?"
I

!

t,

1

,li

xm["
'it* llit"""i rri s-ar fi putui ginrli
'- Inri ittchlpui ('c' ltlt'l'i-t t-3 'ii-li iii lli Ac;tcle-tnle iii'iiit"i''rli cinri rAm?rse siug''tl cu ViLleri" eomunicarcii n6i1-sltei, unui

serios la existcnla 1'1ern1c11;1 ciu sa n];l animat. Drept sil spun, irrii vine mcl'cu si m;i cittpe'sc:' <:ii tr,irlt l,('r'sl( e sc pctlcc aicvt'lt cotltjlrg

'"'']i;,i iir,,iit" clispirILrsc i|rcetiireerla diIlot"ur"r.,ir.'oi,.i-tr,.rc_i sttlplins preluCerilc c'lrc se pt:trccc'ai-r cu Oeautili ? Valeli <:orr:;latlL .sur'. m,ii r,Les cti' t,i tr,'apriudclc t'ttt bt it t{esq 9 c11ull::':'.i i"i "ui.iiti At "ttlcttrit'. Apoi i;i irtnitrti ci, ala ( unl sptttLcil I tlr'i:-ru' pcnt]'tr ile",i1' t: ,,;til'i; i'i.i','i,'r,,i "5-ii s"stini dis.'r'14!iu tt:..:i'^'^d::1::t in lstii..tte. Rclt:r'c1!ii cll,,lticlctru cd ea aducc.mltlt prt'el plr\rne t-rt'Il. K.sirrcir-rli iii";i""i.r""ir,;';;i"ir;"i ,i;.Jc,ri'ician fotr|te bjnc sirspLlscse : ,.Asta studieze ;i si e in [i|etr lui rrt'pt tu-,r:'"ii.''iii x,,ti" pc c'ci clin N'Iarca Japonir:i' a"r.,.irl i'li pcltii air, nt,i.i,, birc-,trl. 9i aa", tai !,'nu invcliti',trt, pt;,,t,tt -clc .prr1ii,l'' (lLililc lcic sttstirr trit au p''voc'at
din fatnilie.
tocmer,i aceste c.t-r\.irrtc, ati--:rt,iderni..il,r,*lui
:

'r;Ljba

rx

Kosincinli c1.spt'c ne-re",iiutie frt"", *""Jot:".-i" i.a".. rnonograiia,luiqtiinl5 I O lovituri tottrld in L o uA.uJrit:i i*i.ti.rr,,*"), meargi "i' datl arogan!"i .rrrun.,*gi orr" ta .t"-p"tm.ite barnenilor si seama? *oi.up.?" inainie. l:rJ'in-pi'oUtcmeie militar:e - ili dai o flctd I o-;.'rte' iie* ajutoare .i]n-r,r["o sint rnai putornics. clecib ca" ttr-t - -- SA nri vorbim clesple asta, sptlsc in Soaptd- Valcri' arertismcnt. 5i Ko-sinciuli i:;i silltii mirat sprirrr:ent-le' l]eociLmtlata .-"*-ii-ti diiu nicl o esplicafie. Dar-hai-miri bine si,nu rrorbim despi" i.ticsti.nilc militare oi;t, il pofti \raleri, -slrbliniind ctlr'intul,,aici". ----'--o,r. e;li de acord, cred, cd stnt ni5te ajulcare excelente' stdrtti Evg.

Evg zise. mijindu-sl rrisirtor ochii Asla nu-i o rnolioet"fi;i"iic"ifiantd, clar eu cgperte de lu'x

-

pLltea dacd," - Ar ce / d€:l-eni Daca - Ntt, ntt, nimic..' .-

Ihtioiogul cldtini ingriiorat din cap

I

- l-am vorbit. itt.;rotet"iiii' <lcspre prol-tema valorificirrii il int'erupse !"aleri, evident cu o itnutliti inten!ie' fie un $i el mi-i r:'rspuns ci accept;i sdrlspttns a-julor al omultti' amirltl ' la irll rcbare, ii Dar cltrlnneata nLl mi-ai Evg.- C'e sint secretelc astca ? iucrttri, zise Vatleli pe un ton semnificativ' - Ai uitat anumite Allminteri ai clrepttite. Da, iti ascuncl ceva' Ra chiar cant s5 nu *A eindu"" nici tu insumi ia anulniter lucrttri. lriccpi ? Team6 mi-e ci $i ata am vorbit mai mult de(rit trebnie' lmpotriva voin' Or:ea.'ttlui,
tpi rncle. lnlelesi ? Impolrit'a toinlei ntelc. Kosinciuk dAdu din mind : ! $tii doar mllitar"ii atl scol.ocil golful' - Aiurea n-au dat nicicd caracatile"' dc Dar ei - Pentt'u cii nu asta cAutau'

hni

ascun.zi cerra. N{ai bine'..

-

1l

Bii li.-o pot spune. '-"- I)c. ce ?

Fi.e 5i iiqer, se inrroi Vaicri. Tolugi li: rog sri*mi luci voia" lvlai pulilre cuvinte $i mai mulic' inionafii. Cautd sd nu ginde$l,i in imagini. I.rlvitd ten;.cie miiitare. ilti-c tcarnir cir altirrtatd n-nm

r5spundg L-ri Evg;. se aprcrpie d,.- lelefon si riclicd ri:cepto,riil- Ton-ut

. Valeli sirnli cd in c:rpul lui palci s-itu pus in mi;c:lrc niqie Un timp r:hiae- uiid dt:spre cc anunle vorbeau. $j totuEi din cele spusc s};iruia in gincl o idc,e loart.e importantiS. ,i[r'e]luia si n"-o lase sii se mistuie, sd n-o lase sd-i scape. $i ca fugea, aEa c_um scapii pe$tele printr.e degete. nla greir sd'-1i-o anrinteascd. Nu voia sd qi-o aminteitscd. Dar cu o pdrticicei lncd tretrzi .a ,,eu"-lui .siu, Vaieri se sili totu5i 'comunic lui Slava !" Retinind iu m,erno,rie sd-qi amiriteascd : ,,56_l aceJtc crlvinte, firl a_i
Piel.re' cls rnoa,rti.

nrr !en(-a.,.

XIV.
lnlcleptnl se intcaise deslul de repecle. Si totu:;i. ss surprinsc rtgte.ptindrr-l ba chiar prcgitisc i;rmtri_crluz5. -v;rieri tllr:r' anirnalnl rirr voi sd i.tre i'; ,,clopot,,. Oarne,ii :tnzird: ,,Te aqtept. Vino.,. Viileri simti dorinla de a-l npri pe Evg. Ii'ilcu un pas spre el, elar Kosinci'li, ehicinau-i tnteniia, liiti,ii din cep ;ii.i;-;;;; (:Ert(:goric. ..Iqi ptrse casca, ii fric* cir mi'i semn de,'br;_rt;a;";i .gt s,tlecrud p.e .,gearn,,. . Valeri aqtelrtd pin{ ee Evg qi cari;rcatila se ftrcrrrd ncvrlzu{i.
du^ss

sd nu se gi'deasci la ceea ce avea s.i firci-i, cher'i'd in inchipuire un toti-rl alte tabloui'i. lrnaginafia lui lucla acurn foarte pro;st, nu putca s-o clirijeze. In cileva ruinutc obosi aqa clc 1,are ca 9i c'.im aa' fi m*ncit o zi lntreagd. Dernon+.d cu chin cu vai apa'at'l ie;'.efonic, dar nu constatti nici o cl.e.fectiune. Rtlrninr:a sI voli.ficc con.hrtglj, -Firul c'a intiqur.t i'tr-o izolatie cli' mai rnnlte st'aturi, :{;icrrti tra cornairda tran.srnisioui$i,ilor sullacval.ici. A,flrrd de asta. tlacA se prtlducea undeva o rr.rpttrri, aparal.ul clc control o indira imedial
r:onlaet. Urci:r

dupri care se

la ldctila cu sculc dc ldcltugerle. Se .silea

Cel mai prol:abil e.a cii. .slirbi.scr.d a.rcrlr.ile pldcilur cie pc scoabe la chcpcngul pe carc era desenat un fulge:r rogu. Avn destul de mult cle furc;i pini sd ajungd la plicile de r:ontact. $i batc astca numai pentnr ca si se convingd cI ele erilr-a stlirs iipite una dc alta... ,,I.}nde oale sd caut defec!iu.nca ?,, se gincli, inragitrinilrr-.ql sr:iretna de conectarc a aparal,trlui. Uitase cd-Ei poluncise sd nu $c gindcasc5 la a.sta qi-qi aminli abia atunci cind apdru gt'cutatea .llceea !n cap, bine cunoscutd, 9i se puser$ pe luc,ru pietrele de
{noar5. Pietrele a,cestea parcd

ii mdcinau amintirile, pr''c"fdrcindr:l-ie in .ilrirne fdr:il nici o legitur.i iutr:e ele ; buloanc, bucii{i de fir'
I2

&

oiuliie.., Arroi ap;iftl.r'ih deifinii. jLtcindu-se, f,,itrcln-rilii. ctt obrtlii? imfriiio,"li,'tinirll qi severul coniardant oleg Jr:rbitlii-' Ili aminti ii--n""om 4c cirlirlirria in Pamir-, dc munlii lurninali ctre soat'e. Urr citindru alungj l, clispfirind in inttineric... ,,Trcbuie sd-i trimit un bilet lui S1iivi", se gtndi 9i numaid'ecit uitd de asta. ,.Claracatilclc eint foartc inrportante pentrr-r noi. Ele ne vor zrjuta s;il vaiorificim Oceannl... Trebuie -sii sb intoarcd cci doi * Evg qi Inlelcptul. Ori poatc a.nimalul acesta nu c lnlelcptul ? Irltt prea seamini cr-r ccli' ialt... Ori poat,e searndni:-t... O fi sau nu Inlelcpl.r-rl ? Dat' nu asla dmporti. Imlrortant este faptul czi noi trveim nevoie cle caracatife, cd elc ne sint nccc'sa,re. Fdrii asemenea ajtttoare nu voln valorifica Oceanul, nu vom ala, nu vom sem5na... I)oa.r dacd instt;irca asta a lor n-ar fi... Dar ctt ce n'e-ar putea dirtina ea ? Cu rrimic. Dimpotriv5, ne ajul;ir sd intrdtn in contact sub ap5. Tocm:ii ca facr:
I

\ri

(f

'din caraoatile niqte ajritoale ati't de potrivite". Ilupse o f:il;i de plastic din carnet qi scrise citc'r'a rilduri pen' tru Slava : ,.CtiriLci.rti{elc prezinti o mare in'rportan!5 peutnt noi Ele ne vor ajnta sd valori fir:iul OceaIltll". Izbuti sd .se sttrpilrrtscii. Sttcioarca ii a.copercii o.chil. ll dltleau ,1a1e1e. Adiiugd: ,,Tlclrtric sti lcslalliljrrl logitir.trl. (ltr orice prcl -qil u'estabili nr Icgl'Lt ulit".

KV.
allat prc'a multe, trrombi-lni };vg, rilsplln' - N-irtrt zind inlrcbirrii ltii Valcli. In{eleptul rn-a condrts la pcateli 1i acolo m-l lir.snt sit,a$tept. Ill s-a sl'recltrat plintr-o cliptrturl clintie bolor,a,ni $i s-et fiicut nevizut. Mi apuc,ase disperiu'ca tol a$4;eptindu-I, cind a rca,pi,r'ut, inso{it de un rrl.l anitrral, Ei anrindo,! s-au apucat sI care bolovanii. De inclatii cc s-a ft['tnal o de.schizdtur'5 suficienti ca si pot trece, alll auzil : ,,Hai I" l-ant ttrtnatInaintam incet, pentru cI a trebuit sd las ..torpit3- n16'61'1"1 1' intrare. Poafe lnaclins au flcut o deschizirtuld rnicil, pcntm ca sii .las apa.ratul. Dealtfel, in pegteri nici nu nri-al Ii fost de cine $tic ce folos... Evg se uitd cu inleles la Valer"i qi. fitrd nici o legSlurii cu fraza precedentS, intrebd: El qtie ce e radioactivitatea ? Ihiio. logu,l pronuuli aceste cur.'inie pe Lln ton obiqur"rit, ttitindu-se cu coada ochiului la uqa lnd.lritul cdreia disp;irtt.se auittlalul. Apoi se tluse dupi el, zicind: Ii dau ceta d€ mincarc. Nu dcgeaba.se spuntl cd atunci clncl rniinjne, sint mul gi n-aui[. l'inir atttnci, duurtrcakL b gincle-ste-te lir un liisptrns' " V*lc.i nu put.., clcsigur, sit clea urt rhspttns precri.s. C;rracati!t cunoqlen <r)ltkr|til (lciger', poate cir ir itrlcles cC destinafic aDe.
dacit...

ltri [])vg atutlci t:intl -- Avclr alci zcci dc ..daci"" ii zisc Vrrlcli accsta ,revcni. Da,cir arc o]'gane ca si-l silnti,l lltc,lioaci,ivitatca.,. Dacii ii-"rprfrtf si inteleag[ ce fenot]rcn c acesta... 1. gcne'e. itlsit. nu $titl. Dff ce ncvoic ai de asta ?
t3

4

., - Dc jndatd ce ne-am apropiat dc pcqteri, Geiger_,.rI meu prinse a !,ic$ni d,e zor. Pe mdsurd ce ina'intam,'r.adiatia tti mai puternicd... Valeri clcveni circumspcct. lqi aminti cle-prima "., imersiune c^u. Slava, ql_e dispat'i!ia cnigrnzrticd a cont"i"cr:"f,:i.l(osinciuk iEi continr-r,i rclatarca : :1,m vizut citeva caracatite lipite de bolovani i' diie'ite colluri alc pegtcr.ii. una se oaili"ei intr-o ,,atitudinq de lilozof., tipici octopuqilo,r, alta atirna cle tivai ca un candelabi:u, miEcindu-Ei tentaculclc, alta sg ifea de dupd un bolovan qi ,se uita lintd ra mine. cred cti crau soli imputerniInleleptul nostru. Acelaqi co,rp neobiqnuit clc mare pcntr-u cara_ catile, aceia$i ochi uria;i, ..frun!ile- 1niplgp. O .specie c11 totul nceunoscutd gtiin{ci. Le-am in,trebat dc .cs qi*a* piirdsit oragul qi dacd mai au qi alte oraEe. Una dinir:c cle mi-a riiipuns ci n_au nevoie de ora;e, d,c vreme ce existd peEtcri, iar cclelalte doud m-au asalt,at cu intrebd.ri dcspre oarneni... Din cind 'r.r'maidecit i' cincl izbutcam qi eu si pun crie-o intrebare. Imi rdspnncleau, dar cam in silii. Sint ca niste copii: le place mai mult .sd pund intlobali decit si dea 1.dspun.sul'i... . ,,Ca r-ri9te copii ? sc gindi Valcri. Nu nnmai copiii prefer6 sii proccdczc asa." Mi-nm clat seama cd au un mod cle a gindi care seamdnd oarecLlm cn al rrosl,ru, dcqi existd aici deo.sebiri cscntiale... Ml st- invirtea capul de oboseald, dar tru v,iam sd plec mni inainte de a afla cultl se inmullesc. E neccsar s-o Etiu, in vederca cornu_ nicdrii pentru Acadernie. Ei bine, am afl:rt cd, in principiu, se inmulfesc prin oud, la fel ca toatc celclalte caracatile... Am vrr.rt sd vdd ouils acestei specii, dar caracatilele s_au prefdcut mai inlii cd nu inieleg ce vreau, apoi nna clintr.e ele rni_a spris ci oudle srl pdstr:eazd ir: niEte i'cdperi sp.cci'le, u'c.le n'-i ldsat sir irrlre nimoni. I-e-am rugat sei-mi ari-r,t,e uuul clintr.e *incuba_ tr.rarclc" astca, dar cle nu s-au lisat induplecirtr,. Mi s_a p6rut chiar cii cererea mca k-a cam speriat. Arn cirzut clc ac<_,rcl sd aminirn vizitarea ..inr:ubatr,rrului,' pentru tlatir viiLrare. Teamd mi-e, insd, c:i la urrniitoi,'ea inrirnirc .sii fie rnri prrli' inAruncd o privire la u;ii s;i tiicu. Ariilii pr.in scmne spre si,ne, spre scafanclru $i ridicd un dcgct. Valcri inlc,lcsr: cd ihtiologul intenlioneazd sd p.lece data viitoare singur, fdrd In.telept gi sd-ncerce sd arunce o privir,e itr *incubator*. Simli o oarecalre lngrijora.re pentru cole.gul sdr,r, clar nu putu aprecia cum trebuie situafia cc avea sd se creeze, pentru cd nu voia sd gi_o irna_
gincze.

ci!i ai poporului caracatilelor. Toate serndnan la inld!\are

cu

t,ransigente qi de aceea...

'-il*

,,\mindoi avcau nevoie de odihnd, aqa cd stinse,rd hrmina si se culcard. Dar Valeri nu pulea ado,rrni. Rdmase intr-o apdgiito.are stare dc' veghe. Presentimen.tul unui pericol il silea sd-;i des.chidd pleoapcle grcle, dar somnul i le inchidea iar, ca pe
valvele unei scoici. t4

Valc:ri ar.rzi un zgonlot indcp:iit:rt, lt'rmat dc urt plesciit i'1* ''ileituli, alter supet.c, ca 5i cintl ttn jpol'tiv incgpirl.c,r" :rr fii il,tii",ii"-"pa dup. o c'isir lungir ;i se irrdrepla spre o bartcd" risuflincl anevt-rie. Sttrretcle se apl'opittu.. - Se sj ii sd clcst:hicla ochii. Vdzr-r cia^9:r ttqii .isttcincltt-se P''in cldpiittii'ir ir"rgustii. apro.lpe invizibii6, clintrc uqir l1 per'c'te se strecrr|i'i uir ptiiilnjerr dc foc. Paftca corpul-ri siru car|e tfclcLlse prin u5zi sc tirllisc cit o lipie. Apoi se umfli. ca qi cum piianjenuL aL' .['i utnplut-o cr-r cealalti parlc' a corpului sau' r'irtnaLsir pe
r*nrii
dupi'r -

Aqieptarca clcvenea insuportabila' Valeri .se incolcld Lot" Apoi siLri in picioa're $i aproape in aceea;i clipli aplin.s'e lltnlin;t. Llc indald cc,' plafonicrele se luminard pdianjenlll de to(-" se stinse. 1n Ia!a iui Valeli sta care.c:ltita' sticiindu-qi ochii. Urreie dintle tcntacLtlelr: anintrltlltli er.au risucite, celelaltt:, intinse, ca qi cind nu s(' put('e{ hotirri clar:i si"i atace san sti sc alle'fe"

tr;:'r.

]t
(t
I,

la animal.

- Cc vlei ? intlcbir Valeri. atnitrcloi aici." ,,Voiarn sir v:-rcl clacii sinte!i - De ce? i;i fir:cii oc'hii cirpili cle soinn. Kosincir,ili
,,Voiaun

uitincltr-.ie mirai

- sd qtirL datci sinLeti aic:i...' ,,Ca Valeri se vdzu in impas, neqtiind in ce fel s.i pL.rLrii intrebir:ile ca sd sileascir anir-nalul si dit'ulge sc'opul vizitci lui noctur'ne. Evg iEi muta trhii dc la unul la altul. Ii zi.sr::Lrrim:Llului: - Nn trcbuie si vii aici cind nr,r eSii chemat. Nr:-ai lul, burat .somnul. _ ,,Ntt Stialn, rrisptrnsc' animaluJ. N-am .si vin pini, ntt voi fi
chemtrt."

Dc ce?

si

..,elif.ic".

.,Nu tc du cincl nu egti chemat... Cci doi oameni schimbard o p,r.ivirc, acelaEi gind. Evg intrebd: qi punind zirvorul.
tulbtrr,at ? - Egiiradia lumind, biigui * El

bine. $i acum, pleaci. - Iroalterl$d, animalul rosti : De clupd

pc

auritLclui

ii

iLrlgcr.d

btrimae \4-rleri, ducindu,se

la

uqd

- Mr.rll"t vietir!i din adincuri au capacitaler clc a lr.rrnirta in intuneric. Aqa i5i atrag prada, zise ihtiologul, dind de inlelers cd nu e nirnic e-rtlero,r'clinar in asta. mr.ri viznt o datd un pdia.njen de focr. Dirpi trr:eea - Am au mnrit deifinii. zise \rnleri tot mai ilitat.
,,Dn,pir" nrr insearnni ..deoar.r'ce". Flai si:r dormirn ! Vedenr n'oi miinc dimineali'r cc fetcem. ,,Mai ales cir tniinc dirninea!d cl vrea .." sc gindi Vaicri Ei curmi.. aici acest gind. lsii atninti cle cuvinlelc ihtiologului rcrpctate
Ur-g .ridir'ir rlirr trtn<'ri
:

de anim:rl. A fost oilre o simplti r€petare ? lvuzi scirfiincl patul r.al)atabil gi invidis stiipiuirear de sinc a colegului sirt. f,)ar nu l5

pu1.'.r sii tloaru.rii. Se dirscl 1.;:. dlr-rl5piorirl din pr:r.ele gi lu$ de-at-olo Lln pistoi. Itlr,r er4 rrn l.;lser, ci un pistol vc.chi, sistenr Maharov, pc sarc i-I cliiduse pe:ltnr orice cvcntualitate Jerbifki, Pule t:istolul sub pelnii.,.

rnai

I

\

XVI.
ole qi Valeli era irrgpilexnl. Ihtio.logul nu-qi pusese un scafandnu greu, ci un costurn u5or:, prevdznt cu un sistem autonom de alirlrerrtare cu oxigen obfinut din ,apa miirii. ltrvg inai avca rezerve ilt &er pentru v,reo oid qi junrirtntc. , C..rracatifa simli inrediat .lipsa ititittlogrilui ,<i intrebd de dupi u;d:
plecat cu o lreabd a luio rdspunse lrakri. - I! Ii infui'ia c-uriozitar.ea siciitoare d animatului. ,,1,ot gtie el tcf*rl, i5i zise. l)ar rnii-nti:cabd a;ii, cJ_e pa,i'cir ag fi "obligit sd_i
,,U:rdc e celiilalt ?* Ko.sincluh inti,rzia s;i s,e Intogrcb. ifrecuser:d ciricl

I

#

rgspund".

furlre

Aninralui igi s.il.lri nlat"gjnilo ,,rnantiei',
u,mr,.r'i.

- ,tDe ct', vr.ri n.-aveti acelea$i trcbr.Lri lui.qi cu ale l:rlr: Ia serntnii mei Z gi pc rniue nu llt-l. J.t.lat... R,iu a fiiL:r:t." l..t(.,voic dc sfrr.lut.i, r.eplicd -.O:rr'cnli :ptirr cr: filc" !ii
p.'
tr.rr

lltlin ,capul ? S-a clr,rs cu treburile
tr.ass

si,;i

too 'tir_li, n i, \/lrlei.i. '-itu ,,/\sa 1;indcsc toti oamcl.rii ?., irrtr"cbii ili.iirnair,rl. ta,r clupd o c)il;n : ,.Poi, sii inlm ?,. . ,,Ia ''ai ir'rs,f-'rd-n pacc l'( se gi.rli vlrleri, clar: tl.esr:hise usa. rrprir;.ilur;'r,.i'.cei,I,r.,1,,,ii..liii'".j,,,.r,,i.,"T""rll, :i,,lli.,r-r^clu'i'r.t: gi'').ri lr ll rlil Je p'.rh'r ninrie rillc.r,rr tlc,'iL la l;)vg. I)r,,:c intirzic ? .S;i Nu-i *,.cl,.a aiiir,.,., a" '* i se fi i'limplat "e"o...lor. T,ltoclirt,-,, i,rs,i,--iret r,ia "o.i_ 3tilc 1i..ae cle prezenta lnfelcpl.rrlLri ,dr:r.i'tclc qi _ fntere.sele sa nir uiio ;i sir nrr_5i i,r,,rrj; ,',,,ic-;iJ un,moment ce fuce ]rvg, mai C1:s inlti;iia tui iri ,i p?,t,.i"r.t"-i; ,,incubator"... - _,,CeiAiai.t s-a drrs _la .scnrnnii mci, irr. ne.rrr.uitumit eind te intr"eb cie <rl. S-. cl.r.s fir'ir .n,i ,,;i,,oi,.tr,r esl.i ;i,;;;."fi; s-a :iiitnit nici cu minc, nici r:,_r ei, pc,ri,:,i',roi i,i-;i; o,riir"rrli-;_;ii ;; voie de .sfatur-i, da ?,, *- Oamenii sir:t oameni. C)rice ;1i ,rr.eLl{t tu cl.espr.r: mcnii r;irnin asa cllul sint. Tr.cbr.rii,i rii'r""nru cle asta. ei, oa'ri '" i'r ,,Sj car.acr'.j1,'le sint "",.,,",itit,,ii - . asta 6i sii spui r:d. gi cle vcii- tr.rbnie si se lili n.oi -.Vrci fircct'. Noi *u vf, p,.irrl,ru-in:r'ni.i ,,r, scanrl ? Dor r.iiu, t.:i uumai vd ,siudier-n ca si .stal:ilirn un <:i:nt;ai*... -.---" ".' ,,$i noi doi.r,r.vdr stucliern.,. Ior tu te .snpeti... f)c ce ?,, _Valeri illuncii o plivi.re la ceas. Uvg mai avt:a oxjgcn prrltrr.L
85, ba nu, 3i[ dc,trrilr-rtt'! Cr. cr';r de fiicut
.r\r.rzi desiu;it :
16
?

.fi

-[l

il

I

)

,r'2,1

\
/t

l,
M

I

/
:t lo/''

aiw$j q)q''{
pil
.t!/ 6b,

t#

,l
,,El nu va v('r)i.'r s-i,r-rltirnpli"tt'l sh.lgi Vitlcr.i. - Ce i va veni. Sir uu-l il$tepii. I4l n-a ilvu{, n(,voie de ,,EI nu

dugmanii DoE;tli."

Caracatilelc nu sint du;mtni :li oamenilor, dar noi avcm tainele noastle. Noi;:ru vt'oltl ()it voi sii itili tolui. Ajllel I'etri del-en!
LI

.sfaturtr.

-tl irr viirlii : ..Nr-r gtitr. Poitle

-

t'a

trt;rt

r, irr

viaL1,ir.

['t-ritlc' cit lrtl lJl 1]lt va

vt'rli,^"

Hr-.rLd|irt':r s(' irril)tlsc cle lat 'sinc" Vitleri st't>:tstl din lluztttrilt' pis&:131. clo cilre cltt t:rcLtrn neclespirrtit, li p,l'tttlc'i .t-rirtrtllLiltti:

itt btlzin. Vlei sil tt: dttc:i clLrpii ei ? I)trr ett vT.(';rtt sir Lc sltr.je's,t'. Vorrd vii plerce ilc('st cttViut. Di: cc ztttLttci"'" Valt:r'i :llnlir pistoltit. Ili inchiptli inadins cum \ior stripttnge Iloanlclc colpul i'arac'atil,ei. Sim!ea o p,resir.ine s,i o grcut':rte in cap, clar acntn le pr.r1t:lr invingel'pentrLi ci llia dq.unde-purc'ecl-' Dispirltisg orbt'tiriair jo nt'cttnoscrtLt, <:iirt' 'sporea spaim:r' Eta ccva ."t"1- t".rt"1,i de hipnotisrn. cincl . tneclitll irt't t'l'ca si se supltlrir' i;l' hipnotizatorr-rl nir poeltc' sd fircai nimic ctt cl' ca sil alcvii rniri pu-""' '_i a"it.,i sir inlelegi cauza Llnlli- fenomcn teln;t. lntekgerca cauzelo,r i!i di forld'', i'$i zise V:rleli' Animalui intinsc ttn tcutacrLl spre cl, dar ntt-l ajr'rusc' Piedic'ri pistolului !5cdni. clistlltg ! - I):rcA ntl Pl.eci, ie Viizr-r animiul :iprinzinclu-sc in toate ctrlorile' apoi pdlind' f;rtirrclLr-se alb cet vair-rl. 1n accla!i limp spori prc'sittnc:t itstlpra <:rt'ie.r'trlui,,.sh'eclcltrl" se porni si $.Llicro,,.pict|cle cle moirrir" se pusci'ri pc micirtirt. tlar Vale,ri qtiir <'ir tir izbttti si pr'rnir stiiirinilc.pi: sine. $i iLr c:lipaL ciud cra gerlil .sii ilpose Pc trilgaci. iLt'lzi:

- vlci sir ftrci ,,(le

Ple:rcit

!

..Nici cl

Nr-t t<' pllr,'egle. Dn-te

?"

nL, tn-a itscttltat.

'Vaicri inctti(' ctt ziivol'lll u5a in ttt'tnl auitnalul'ui 9i incepu sir :ie prcg;rleirscii clc dntm. nLlzi: ..S;i nu faci prostii. Ntt plecer firri rninc. Poatc sd so intt[)p]e ceviL irepar:rbil"'. Nu rilspttnse.

.,Itlt'c. "

.sd-i trimitd uLt t-rrcsit.i ltti Sli,rr':r, dal nu-i rnai rinici mdcar ca s.i scrio rtn biletcl. Fiec:lre mintlt erlt $o{-.f,l.11. Ovg rnzri avc'a oxig€'n polltrLl tlotritzeci de mintttc'...

Ai fi tlebuit
rrrtnea tirnp

XVil.
Primr,rl cale ol:selvli cli.spalifia lr't responsabilul cu '.iprovizirjrlarea. Alergir la Setul parzci 1i amindoi scotocirii ma*
gazia Fi curtr:a depozitului. Dal' c:onl"cinet'cle' lipscttu. frahtul-? intrerbii, speriat, Se.[ul pazei. ca 9i cind - Existd ur documeni; ar fi putut inlocui un contciner. Doal vi l-am ardtat. INr-r le-am adus, am sripral'egbeat in' cd|oal'ca lor. arn urm:iri,lr, {r$('zarei} Ior pc platlortnar tratuspor-

toiului.,. cu cleEeuli ? - Undc stStoa conteinerul.fir: ridicat dupi o jut'niil.atc de ord, Tot acolo. Trebuia sai - Poate l-ar-r Ei lidicat ? $i din greDeald au lu.tt anindoul
c,i.rnteiDe,rele

-

E,rclus. Am intrcbnt qi 1a clepozit, am intrabat pi sentinela,

?

.,Md mai ,mir:itl de ce e :rici pa.zd militariza'-d. Doar BU-3 'obiect cu totr-tl qi cu totul civil, o instalalie cxp'erimcntald s un pent,r'u clcsalinizareti :rpei cle ntarc. D dr:epl cir energia i-o lurniZeaza o centlirlii atomtx'leal.ricd, dar:, in pritnul rind, e o cen'lr:tid minusculir 5i sLtilrri, iar', in aI cloilca lind, pulin cam invechitd
clat

:

Zici,ncl a6a, r'esponsitbilttl. cr.r aprovizionarea

se gindi

in<:iu-

ct'et. $i, po-flim...''
de. sperantd

Asemenc,tr co:tlt'alc I-t-rt tr-rai con.stitttitt

itzi petltru uitneni ull

se-

$eful pazci iEi clcsfticu b:'a!,elct a nepr-rti,n!d. Ultirnele lic5l"iri sc stin.seserii. 'l'r:ebuia s;i rtlporl"cze supeliorilor. Curind, in curtea ccntralei clttctrice apdrurd niqte strdini. D.dcleau e-tplica!ii qeluiui IIU-3 (cale, dupd ultirra rcdttcet'e de pe-rsonal, curnula $i fur)clia de qef al ccnt,ralei electrice). Dtipd cum vccleli, avem cttrte'a irnpr'ejmuitd,. zise el. Doar dinspre mare Du estc guld, dar aici rnalul e stincos. $i, :tpoi, cui ii trebuie contcinefele astc'a buclucaqe ? Asta-i altd chcs'liune, interveni barbatr-rl scund,. cu och,elari, care se prezt:ntasc drept "A.r"kadi Irilipovici. Sd nn facenr
presupuneri.

De dupii lentilele ochela,rilor priveau nigte ochi miopi, in care se citea bundtatea, Cu totul altminteri ii era glasul : rrn gla.s Yece gi aspru. C{nd vorbe.n, avcai impresia uneori cd auzi cnm se lovesc cu un zdngdnit niqte turluri de eheald. - Aqadar, intr-unul dintrc conlcinere sc alla ur.aniu innobilat, i,n celdlalt, deqcuri radioactive. De la ce cli.slantd r.eat-!io, neazd contorul Geiger Ia astfel de conteinere ? q;i cle mccliu, r'is- Depinde de sen.sibilitateu <-'ontr:incrului punse qeful unitrilii. Veli explictr a.sttt antiuuntit, ceva mai tirzi'u' ajutor-uhii ,rneu, zise Arkadi l'ilipovici, ardtind dirt ochi spre biilbatul taciturn, lat in umcri, carc ascttl.ta atent convorbircl k,rr. Acr'trn sd-mi spuneli dacd .se a.flau cttmva p,e teritoliul u,nitiilii per.soane .st,rdine. .- Numai conducdtorii camionului car€ atl itclir.s conteinerrtl rru
carburant. Bine. Aveli salariali noi la unitate ? - Vd referili la cercetdto,rii gtiinlifici .qau.

si vorbeascd cu glits sr:izrit. deqi afla nici un angajat. Ba chiar p,rezentd o scurtd ca,racterizare a unora dintre sal,ariati. Dt'spr€. ttnul dintre ei se pr'onunt.i prea putin mdgulitor. Arkadi Filipt.rvici iI asctilta ce spunea, dar privitea lui aluneca in lungnl inrple.jn-rr-ririi, pe
prin apropiere nu
EU-3 incepu
,se

- La to!i. $eful unitdlii

gi la muur:itcli?

deas,upra co.nstruc!i iLrr...

de plumb...

conteinerul cu deqeuri ? - Cit cintdreqte $eful unitd{ii cltslrrqi c,u intirziere tilcul irr';r'elrtirii. penlru cil era pomit sd vorbeascir despre angajeti. Aproape douii srrtc dc kilograrn'e. Arc, r)r'lcutn, o galniturd

partea asta ? - lntocmai. singurii versirure", i;i .sptr-se Arkadi Filipovici Ei, ,,RAmine o numaidecft, renunld la acest gind. Cindva, in ti.nerefe, ii pldcrrse
19

Camionul

nrr

se poat,s:rplopia de tlirnspoltor clccit

r.lin

./

_l

i

$i trag:r concluzii p.ripito $i, fire$to, Ie pliri"ea cu o tnul{i'me de grtEcii ;i cle rieplirceri. l),e €lcee'a, dc' buni seamli, tt'ccea acum prenlatrtrc neint€rnelate. Zise: * "Sd tnergcrn in cabinertttl tiuul,neavoa.strl. Imi veli aliita dosarele persolrale :rlc angaja!:ilo,r. P:rznicii ltiu sii rtrituipr-tk:zc con'
tr-ral"ele G'eiger'?

i

drept rrn orrr inta'ansigcnt f;rf6 cle ver'.sittuile

$i

l

$ef'ul - Iruncli-i si:r r.errific,e irnpreund cu ajuto,r'ui metl aleea care - splg poart.l qi... aici cuprinse inc5 o dati cu privirea dtit:e p:rrtea de esi a teritoriului, cea fdrd imprejmuile, unde. ntarea qi locul sss-sta,.. tnccpea parci din curle Bine, bine, .se invoi qeful unititii. r\1 prcfera insir sd rerreninr-ia caracfelizarea acclui tova,rriq. Ntr voiam .sS-l anga,jez, clar

D'eslgur. r:ispnnse

unii.elii.

ij:rr losi fot tat s-<l lac... *S{r-1 llsirrn cleocarnilatii

Fili povici.

p,e tovalir,sul acela, nbiectir Arkadi

e. capabil de - I)ar spus cii oruulolice... la dumneervoastlir lttr:r'critzir - Ali Or: uncl€ &ccstc c.tincluzii atit dc c'atcgoricr: ?

;,t

tlcia

lttnir.

incer:ctn"..

Alinric nu sc veclc irncdiat. zise .A.,rhacli Filil:ovici qi aclitrgir, ry.irspLrnzinrl pL'op:'iilor' -sall gincinr'i : Ciriitl cu irstrr ticlrrrie si'r

.-- L)ur

s61

r"eclc imr:cliut.

xvII1.
rnilitari sc apropie dc navir. Slava 5i Tuhalo ie'fird pe printe in f.ntirnpinreir oaspelilor cat'c-' fuscsertr anun{ali prin radio. Unul dintrc ei ora Oicg .Ierbilki, celirlalt, tttl nectlnoscut, inrbricat intr-un costunr in caloltli. Oleg il pu.'zen'ri't drcpt A,rl'.ildi Filipovici, encher[afor. Alliacli Filipovici senriina orrccum cu Tulialo, fic cir.rpi f,elul crlltl sc niiqca, fic clupi ge.sticulalic. illr ceoa ce 1l deosellct clt: el c,rn siluettr lui tisciilivii. Slitva privi zimbind cunt eei doi iqi dl"rd,tt.rir mina. * Sii rncrgcrm in calrin,1, zlsc ,Ielbitl.:i. Ar,cnr ilc volbit. S-a-nlirnplat ceva ? intrcbii Slirva. Olc:g avu o tlesd,ri're ;s btrzelor. irrcitrclirt iiind de supcllir:irlitirtea lui -Slar:a, iar- Arliadi li'iiipor,it'i il inr:irlui pc SeILll e-rpedifiei .intr-o pri"'ire alcnt:i Ei circunr.spt,cti. Ceea. ce insi n-avu nici uii cfL,ot asupra lui Siava. []l sc gindea la altcerra, Ei cle indatit ct. oaspi'!ij. $i cei care le ies;iserir in intirnpinar.e intrirrd in caItriiri"r, rcpelii intlcbarea. - Ioltali-mi. zise Arliadi l,'ilipor,'ici, dar mai intii rdspuncleti rdtu:rncavoasfli la lnLr.eb5rils rnclc. (Daci Slava n-ar fi lost atit rde prcocupat de temerile salo. ar fi. surprins in aceste cnvinlc rrin arerlismcnt: .,Aici pnn inLrebiiri eu".) In ,ulLitrrclc clouir zilc ir--it!i crbservat in golf nirnic stt.spcct ? S-a intrcmpt legirturn ctr ,,clopotul"" f)ar asLa acum pa{ru ai.i*,- Cledeam cI ci vtir t.r'irrrile un bilet cu ,,tcirpila(', dar,...
Slirnind ckrtrii vltitt.ri'ial be. scinteietoare, l'eclela

1?'gd ,.clopot".

--- Pentru noi ajun.gc ti ;xtil, r:,.:1r]ii:;i hrciudat,$1;1,".4. Dugd riu primearn radiograma durnnE-".avoas'irir, balisc;rful. s-ai' rii allili aciln:

*

"$i trllcr:vl irinric

?

*

protectie contra raclialiei

tsafis'caful clumneav,-.ui;h.ii q:sl-c crhipal cr,l
?

nn sislem

rtre

7a.::4

,

,rl
I

.t)

:,:a t ":t

{)

/i\

w..

4i'r)
0.

(l

-:*:

.*

B;rtiscafr_rl

rad ia+eieri, rdspunse Slava.

nostru n,ilrc iln sisiern de pr.,".rlt:cfic

conj.rA

i

tn tleacd Arl<acli filipovici, - Am mdsr-rrat-o. Dar de -- Clind all misurat-o ?

Arl<acli Fiiipor,ici zimbi nr.rmai clin ochi: * In trcest ciiz v& trebui sd aminali irncrsilrnc.a. I,nrposibil I ploteslS Slava. In ,.clopot" colegii mei.., - Ati mrisr.rr:rt r"adioacLivitatca :rpei din ser afl:iinlreb:r palcE golf ?
ce intreba[i
?

cinci zile. B - Actun vreo <lcpi\e;;te ds in nordir. nor.rna. Acum insir gapte ori - Ce exclamd spcriat - Din vo,rbili ! ? intrebd Slatva. Nlhifor A-r'scnlicl:lcl * ce 'ceruzd s-o limurirn, zise Ar.l<adi f ilipovici, - A.sta Ei trcbuie vd inlorrncz cle Llnele eivenim€nte. D,e In prcal.abii, insii, trnr si la instzr:llrliiL ,expcrrirnentald de desalinizarc a apei dc inare atl dispSrut clou::r c<-,nteirrerc. unul cn uraniu inno'bllat, altul cu deserl,ri rrl(: centr,alei atomoelcctrice. Nigte urrne de $adiotl'ctivitate ridicati ne-an 'adus il acest golf' Aici tlrmele se pierd. Se parc cd

antncioui conteir-rerelc se afl:L aici. .sub ape, avind peretii deteriorati. Capitanul do ritngtrl trei Jerbillii mi-a spus cd mai existtl un ctlnieiner', de'scoperit de dnmneavoastr.l Ei carre a clispirrr-rt fin"fi
ce inseatlni cd... zise in goaptii *Slltvir. - Ccea ,ntt insearnni nimic, i-o rctczir Arivrcli Ii'ilipovicl. h'rcir c5 trc'buie sd mcrgctn imediat in ciir-rtarea lor, - In.seainnd si;inri Slirrra. Ap.oi, ocolindu-i cu plir.ilca pe 1\.r'kadi Filipovici Arsentieli pe .Jerbitrlii, seful expedilici sc in{oalse sple Niliifor ord. M+rgi pcsle o jumdtatc de vici : Px'gatifi batiscerful. Lansttrcra
Tril<alo i$i scoase ligara clin gulir Ei se uitd la anchetalor cu o privirc crre spunea: ,,Vcdefi cinc tni-c" ! Ar'liac1i f ilipovici, fns5, fdrd sd se supere, impinse sc,rLtttticra spre Tukalo, pentru ca ace,sta -sir nu arun.ce scrumtll pe masir. O imcr.sitlne cu batisoa.ful e actltl'l perit:ttlr.ra'si. - Deocamdedd eu sint qeful expcdi[iei aici oxliriele mele 'si fi rror - r:xectrtir.te, repli,c:i Slava. Simli,ndtt-sc totLrli jenat clin pri' Ali sptr5 r'it pu'icolrtl e mare' cina Lonultti cam violont, adirug5: Dar,r trcolo, sub apd. sint oamcui. Deci u-avetn tirnp de discufii Vocea lni Arliacli lr.itiprrvici cle'"t'rri ltrtri pirlin rece ca de
'

nrrnii...

e.rr sirrgur.

i dat rdgi'rz .s:-t .spttn tot cc avcatn de "sptts. Pt:s{,e - NLr mi-a o .iru:ndteit,e de ord va voni tti<:i ltn subma'rin. Veti mcrge ctt sul)marinul. Cdpitanul de rangul trei mi-r vorrbit dcspre tnecani$* m,ul <lc avaric al ,.c1opotulu,i" dltmneavoastri. Ve putea fi folosit si cle submalin. Cdpi,tanrtl vil rnerrgc cu cltrmneavoastrii' ' Jilbitlii vr'ni lingd Slava qi rittnase lingir el fdri a scoate t:' o vo'rbd' ' f.sftrs itrtr in nwttdrul uil'tor) ln romAnesle de IGOfl BLOCK

obicei

:

n

Cronicd (*t passant fantasticd) a qahului
de
EMA|IIUEL REICHER

XXXVIL
Prezenfo romdneoscd pe egichierul nnondiol (ll) $Arrul- aRTrsTrc ExistS un domeniu al gahr-rlui mai pglin cunoscut marelui Public decit cel care Prilejuieqte
mod de in{elegere a lrrptei qahiste au dus la aparilia unei extrem de bogate qi variate literaturi de specialitate, iar in ultima jumdtate de secol au prilejuit o adevdratd explozie de concursuri internationale, nreciuri bilaterale inter{dri si
carnpionate pe toate meridianele globului.

in fa{a eqichierului: compozilia problernelor qi a studiilor. Originea acestei folme Sainfrr.rntar-ea .directd

in preajma legendarului Sissa,
primele rnanifestdri problemistice inpletindu-se armonios cu cele mai v'echi dispute intre doi
adversari.

histe, guvernatd dc lclqi proprii qi cu un impresionant numdr de ,,fani", trebuie cdutatd chiar

Ne facerr rrn ptrnct de mindrie din evaluerlea importantului aport al prol:le:nisticii rorndnc Ia spor:irea tezaLirului acestei arie, prin crealiiie unor intelesante qi rnult correnlate
personalitd{i.

A ofet'i o pr:oblcmi spre lezolvare constituie., clc fapt, provocarea la un dr-rcl : dc o parte, imaginafia gi concepfia autor.ului, de coalalt6 - ti lcrrtul, rrunogtin{ele, rd.bdarcil ;i ins1:ir.afia dezlegdtorului.
Frogresele izl>rr1,itc de-a lrrngul anilor de prLxnotor.ii accsttri

Fdrd a avco pr.ctelrtiii cpuizArii subieciului, v<lnr. oferi cititoliior o inrirgine cupri.r'rzdtoare a l.onstr:la{iei co;npr:zilorilor noqtli, c'x1:licinc'l si. rrnele latuli olll'ccu)n ciudtrtcr :rle tehnicii specifico Eaililui artisiic.
23

stu.cliilc
vQt0,!ire.

gerind o

$i prul:lemele sale suex1:Jr>zivri for{i ino-

wot FcANG pauu

Wolfsang Pauli (1876-1934) a fost unul dintre ,,magnificii" eilocii sa.[e : it compus Pestc 4 000 ctc prolrlcrrtc ! Dc pr<rfesie

PAUT FARAGO

materratiaian, este cunoscut in

astronomie ca dcscoperitor af

unei cornctc. Initiatol' al 'unei temc detlutnitd ,,Firla Nlorgana''. in celrc Pozil,ia ini!ia16 a u,oi;lcmei t'eviuc' ,clttpir r"tn ;ir tlc lntrtirri clr o nrici nrodifi-

Paul Farago (1836-1971). A cucerit o suitd impresi'onant{ de prcmii (16 locuri I qi 50 de alte distiriclii), plinire care medalia de aur a competi{iei organizater cu r:cazilr Oliurpiadei1936 qi una dc algint la concursul sirnilar de li,r Heisinkiartistic". I)d:ruindu-se total crezului siiLr. a lnceLat clin viald ,in timp cc lucra la perfecfionareit unci conrpozil,ii cc printise 1:r'crniul I in Irinlancla !
1952. Ar.r.tor al unci crqrrinzdtoarc sir:tezc : ,,Idei noi in 6ahul

catc, lit inccpr.tt

dar carc cap.itir imp'ortantir $i dut'e Ia solu{ie dr-r1:5 un antlmit nunfrr dc repettlri ale ciclului.
fNioctent pentru inflnenl,a opc-

neesential5,

rei sirle asupr{} conte,mpol'aniior este titlul mo'no'grafiei unui cLlnoscut Publicist olandez, dr'. M. NiemaYer: ,,Afa gtdit-ti
Wolfgang Paltli".

turir:c posibilc r.tltirne nrutiu.i. A elabolat o tcmil .ce-i lroartii numele.

lncercat,,arheolog-dctictiv" al partidelor rezliltatc din analizc retrograde sau retroanitlizc, :t c:ror linti o constituic cloveclilca leg,alilS[ii nnei poziiii, ir posibiLitii{ii efectudr:ii rocadci, n luiu'ii ,.en passant" sau a unci
ANATOI, IANOVCIC

Valeriu Oniliu

(1872-1948).

a ob{inut in paralcl pcrforBlanlc in tulncc Ei corrpozifie,
24

Uimitor prin longcvitate activi,

Sigrnund Hctlarnd (1B6ir,19bl).

Anatol lanovc,ic. tTnul dintre fondatorii ,,Ilevistei romane d,c

qah", $i-a incirinat

inl.reaga

tenfa lui, a fost adesea solic,itat ca arbitnl al marilor" concursuri internationale de compozifie,

{ara noastr'5. Pentrlr

viatri propagirii

acerstr"ri

joa in
00mpe_

prodigioasa-i activitatc. Pentru singulara lor pasiune, datoritd cdreia importante zone ale eompozi{iei au fost cxplorate de-a lungul a peste cinci decenii, trebuie aminti{i : prof.

de secol, iqi continud qi astirzi

Publicist cle aproi,rpc o julnitt.rtc

fiind considctat clrept rrri rni.e teoretician al acestui clorncnirr.

mann, dr. Octav Cost:Ichel, Constantin llaina, Lc.on Loewenton, Gheorglre Gofman, PauI Leibovici, lllihail Sfan, Eugen Ruscne.scu 6i atfii. O notir specialS. uneia dintre rarclc mari prol:lcrniste : Jsabela l{cl_
ler,

dr-. A. Itoth, Josi,f Schlarko, Alexandru Nashi, I. A. Schif-

vtRGtt NtSTORtSCU

concursuri internationalc. Olimpiada cle

care ii vorn rncnliona d,oar pc cei consacrali de laurii unor Sergiu Than, premiul
EMIIIAN
DOBRESCU

pus prin perform:.rn{c un ntar.c numer de problcnri6ti, dintre

doilca rlzboi rnondial, s-rirr lm-

ln €rnii

c1c clupii

ccl

rlc-rrl

solufiile sint dc o iricreclibil6
dificultate.

l.a- ine-hegarea 1>ozifiei cle anat,

II la la Tel Aviv, original minuitor al ,,maturilorajutor", al plobiemei ln care, desi ambcle pirli ,,colaboreazi.,

construc,fia studiilor dc firrirl. simbol al incpuizabilcl<;r. rcsLrrj sc ale e$ichierului. trerforman{e cxcelento au ob{inut tirnp de un <leccniu Virgit Nes{orescu 9i lhnillan l)obrsscu,

Radu Voia $t paul Joifa :ru dezviluit surprinzirtoirrr: .linii in

Nurneroqi al{i plol;lernistl . qi-au cieschjs 1ln plcsr.igio,i
dJ

urir mondialir.

tninunilor'", clu.c i-a itclrrs o fai-

Dama conlra Trrnl ;i Ncbun, l!rn. Dobrcscrr a cn,al, o ,,tarir il

clcganl.i.

lori intrc picsc sc rlezvirlrrie pr.in solufii lal.rir:inlice gi de o mare

sionant nr-rmiir dc distinctii intelnalionalo polttlli stucliile lor, in e-are neirlirruilc lelalii clc va-

Ei gi-au adjuilccat un irnlrre-

(iu

ck:muntc minirne,

drnm pe ringul acestor ,,luPte flrd adversar'., dintre care vorn nrenliona pe rrnii mai'des intilniti in paginile revistclor dc sah : Ervin lanofi, Mlrcca I\{anolcscu, Niculae Drigan gi fra[ii C. Ei D" Soreanu. lncheiem acest caPitol cu
Sergiu Sarnarian,

clisolubil legat de Progresele qahului nostru. Colaborator al ,.Revistei romAne de gah" incd din anul 1940, s-a dorredit aPoi un reclutabil jr,icirtor: Iocul I la
catnpionatttl Capitalei-1942' Ioc:ampionatul
Capitalei-1S)50

un nurtre in-

al Cltibr,rlui ttniversitar, a canelizat efor:turiJ.e de incePut ale unora ciintre cei mzri vaioroqi cotnponen.!i actuali ai lotului reprrblican masculin qi, ca antrenor, trebuie considerat drePt unnl dintte determinan!ii rdsundtorului qir de succese ale gahului nostru feminin, situat astdzi pe un loc fruntaq in
ierari-ria mondiald.

Sergiu samarian, ca telrnician'

cr:l I Ia turnenl de maeqtri 13ucure qti-1946, locul II-ITI in
(dupd Em. Ilt':icher, dar la egalitate cu dr. Tr:oiancscu qi iua-

intea lui P. Seinreanll $i Totna Popa), locul I la catrtPional;ul

i)lterdepartamental din 1951 (inaintea lui I. Bdldnel, dr.' C)- Troia:rcscu, $t. Erdel)'). in jocul prin coresPondenld' obfinind perforrnan!e remarcabile {n lazele srrPerioare ale camPlonatului mondial, a prinrit titlul de nlaestru interna{:i.onal. A publicat nutneroase traduceri, punct de Plecar:s in Pr:egdtirea fundarnentald a majoritd{ii jucdtorilor noqtri. Este autor al unor cAlti al cdror ritnr rapid de epuizare este elocverlt pentru valoarea lor Praclicir : ,,Caltea jucdtorulrri de qal-r'' (1940 tn doud odi{ii, ,,A doua carte a jucdtomlui de q'ah" (1i)47), ,,SA inv5{drn n'retodie pairul" (1957) in trei edilii, trei rnonografii ale l,rrineeior inlerna{ionale ale P.orn'Aniei-1951' 1l)5;l ei l0ii4, ,,1'er:ria deschideriJor in Sair" (1067) in colaborare
cu Victor: Cioc[ltea.
?6

SERGIU 5AMARIAI{

MATEILOR INTRECTIRI

PIIOTAGOT{[ST]EI.E

Mar$nreta Teodoroscrr. Niscutd iir anul 1!132. Cea urui ex-

"cilmentata r'tnui bo:'at paltttabelindtoarea res, din r:are ies in evidcn!'l : locul I la Lodz-1S63 (turnetr ztlnal), locul I*{I ln Bralov-1967' locul V Ia Sinaia-1ll{i8, Iucul II

lrtaeslt',1

J

tlr)aslrd'

ia

l IV la locul I l*V Ia Wiik, aan Zee-19?0, in acelaqi
Beigrad* 1969,

Zinnorvitz-t968, locr

t
It

i

i'

V la A,['oscova-1.9?1, locul III--{V la Wijk aan Zcc-1tr72. lqi depdqeqte xc'll"crsarclc prin trava.liul enoliol rlepus in fietrocuL

an .locLrl .t\ i;r Sin:ria ;i [3anII laton, locul -\' Ia Belgriid-l97l,

ic;te pozifiiie cu

care p,artid* Et pL'irr sclipiriie prodiigi'oase alq un()r lovitrrr extrem 6lqr grcriL ilc plo'virzrrt.
[f aest,r& inie"r'na[iontrLi clin

care arn relinut
Ciruziandz-1962,

osi contraatacd periculos. .A pariicipat la un numir redus de turnee internationale, din

r.6bdiLr^e qi n:reticulozitater, se apdrb tenace

ji

locul IV*V ia \ralna-.1966 (turneu zonai.)" lu-

:

locLrl

I-IL

la

cul XI-XII h
Lf

coitrponcntS

1f132. LIn joc 1:'ozificinal cornplex. cu mai-le1.'re subtile qi

clas:it5, echipa U.il.S.S. Matia Fogorevici. Nisctrtir in

cale a .reuSit mi'rlcil irer.f ornran{5 a anulr.rl lfl57 : locul II, kl egnlitate clc lrrrnr'lt. r.tr prirn;,

a echipci trliml;ir,:c

1!)61i,

(tru'neul candidateior), locul
1{}67.

Ia

Sr-Lbotila-1967

iIl

inlern:rIional& .din

:rl:rtonszeplak-l967. .Maestr:d

corrrbinaIit st-lr'plin;:i!oarc, i-u

irerlorman!d la Olirlpiacll din 1957, cind echipa noitslr';i ar fost
lei un pa:.i de crtccrirci.t rncrlatriilor de aur. IVI:iesIrit interna{io-

adlLs succese irnportante ca, de Xa turneul zonartr Cracor.ia-1"95?, unclt: a ocupat locul I. A trecut pe lingir rnrrrctr

pildi, cel de

sind corlportdri remarc:abile ca : locul I ]a Sofia-1967, locul I-II la Piotlkon, 1'r1,bun:LLsliil9ii8. locr.ri IV-\r la Lr-rblin1965|, locul III itr .Sinaiir-1!)70, Locnl IV la Sofia-1f170 qi BcIglad-1972. N4.aestrir ir-rternrrlir.r-

Sttzana iHakai. Niscutai in anul 194;1. S-a iurpus plintr'-o bunti cLrno:rqterc a teot'iei cleschidcrilor qi a finaturilor, prin combiLtivitutt, si dilzc'nic, rt'tr-

nald din anul

1970.

naii din rnLrl 19J?.

fut'i

Iirti

Rodica Beicher. Ni.scul6

niil

iLctrm pc cclc trti,.r'irdc atac'r :ile SelhLljui ferrri1.941. MatemarlicitrnS,

romAnesc: i

fu-r

anul 1934. In{elegerea con{inutului de idei al cclor n'Iai variate structuri, ce conferd partidel<.rr sale r"igoare,

programareir ccillplrter.elo-r, manifestd in joc

specializatd in
rigoarea

in anul

Gertrutle tsaumstark. Niiscirtir

libru temperarnental ferm ii : locul trtrtr qi rcspec,tiv trI-III qi III la Fiotrkorv Trybunalski in tr.966, 1967 6i 1969, locul IV-V la Slnaia-1069 (victorie la Alla Xiupnir, vicecarn+
{ionat

qi un echi-

qi tcnacitatea aceleia

dau posibilitatca o'blinerii unor. rezultate superioare, De men-

care, ciutincl necontenit riollllia optirnS, nu abandoneazd calcu-

ir

I

sutir ln anutr .l$36. lEi

pioana lumii !)" Macstri iuternationald din 19?0. Margareta Ferevoznic, Neisc<-rnstru-

hil d'ecit dlrp{ 6'pLri7;1r'ea tutrlror variantclor, In ,,figierul" ei a sublinia[ clcsigur dintre turnee I loctil II-III 1;r Emmen-1968, locul I-Il Ia Sofia-l968, l<.rcul I-II la Lublin-1969, locul 1*ItI la Vmacka Banja-l970, locril II*III la Halle-1971, locul i la in Belgrad-1972, locrrl I-IV Bulgaria-1973 (turneir z'onal,),
e3

"ir4aesti'ii ilr1 ci'nlr!iit,ru.i;i r.[in al
1

u1

970.

El!snboia ["olillronjade. .]'Jiis,:,tli i:r'rrrrrj L9:16. SlirrrIril j;1'1;l';.aut al lupiej, ihtcligcn{a isro,J jtoa|t' ,ji fr l)t'r'./(.n1;i ;)!'i':,liql'tus;1 in tc:ttc l:t.ariJ.e confruntiirl *1.r:rrpelle l.-au tti.lus , l)i.itcrlErit;iltzi repr-ltr:tic si r.r Jlir.'r:iiscd p,o,ri1;ic in Ll'ir]riltr c,ii1Lon. Iuondii.rl. ZiarisLi experilncill.iitd, este o
{":{-)poiciltii co{Dcnii:rtoai|il ;-1 {:'1,/c-

insufle{llstc stucliul des<:ilr i:rca l,airlelor teoriei ; o rleobi$nuitir pasiune pentrlr qair o iiace sii se iivinte fbrb rezerve irr viltcjr,rl coubina{iilor; o nrr:destie inndsc'utd confelir sleganld mali1,-rr victolii qi i::rinid spirit.tri de I'ava]!$tf dr-rpA in{ritrgeri. I)intle trofecle e":i seleclioniim : locul
sir":riltelt:tor:

indirjit penlnr

III.'--V

nlntrirlr:iot' $al1isl,J. 1n 1;anop).ia ci girsirn, printr:e i-rltclc : lo*ul II i;1 Sinaiir-1!l{i0 (ii.rrnr::i zoirai), .[rrcul I ]a llucurcsl,i-1.961), 1r:cul II---IIf i.a llelgr;rtl-l{165 ;i lil
Br"ldai;t::;teL-.l96ti, .loijul LV-.-V ia Valnlr--t[]ti0 (tulncr.L zunirl), lr.l-

l!{i4 .ia .,I)an1oni,, lo* cnl III. lil Briansk" 1964, locii1 I

ilrlnal), iocr,rl litr in C'lrr,rzi:r-1962, locul I *-II in .!363 Si lor:ul I in .lurlreel_,
l3er"errvijk-1065

.!.a -qinaia-1960 (turneu

,r:ul

qi I966,1oin 1966 gi .' 0?2, locr-rl II-II1 la V;-rrnala I*-II la
Belgratcl

r:ul I ia
l9ii7,
k-lrr.r}

llir.l1,1'lrotu li.'rybunalsl"l.!lo,cr"rl tr--Il. iu 13i'i'tr1ov*ll{i7,

l,-X la $jubotita".trllti7
canrli<latclor), trocr.rl
tr967,

ltli;ri {lul't},tu zoJlirl), lct.rri ViI(ir-rr..neu!

ll h ll;lvr:i.irrr.i-liltj7, Lr:lV ln lllrrirr:it--tr!167, L:cul II I Ia. Sinlia-196t1, lr:cri). I la Szalvas-1.f}68, ]tir:r,rl I la Llrnnren-196{}, troq:u1. {V i:t IJelijrttcli9ti9, Jor:ul Il---IJI la lialatonszepl;'t1t-l.9til), [r:r.:iil l--- It Ia "Jilr'na- 1ll(il,, Iotrr[ [ l;t M ilclriv,ac-19?0. locLrl lI la SziLt'vasi970. locirl I*'III 1l Vrtt;tt]rit llanjl-19?0 ('itt]:rler zo11al), locun I [;r 0.xforc[-1.971, lolr r] V'Il"*Vl lI ln {)lrljtl,.l !)71 (ttLrncr.r irltr-.rzort.irl), La.ett.l lII lrr 13raq<tv1!172, lrrlr-r] [---lV lir Wijk aan '2,:c-1:)'i:j (tur:llcu lonAl), Iocul Xf lir Nlirror'('tt-1.1,7:l {turn.'rr iuter:zonal). Nlaestr;i inlelr:na{;io' i)iitrA din l,960. Alexanclra .Nit:nlatt. ldisr:i.rtri ln anr"tl [9-{0. Liccrrl;iatir in [ilostul
LT..*

lor:ul I-III iir LlcverwijkItl6B locui J II la liclgr:rd in 1f)6t1, si 1969, locu1 I-*".II In i\'{tuliloli;r-1368, lor:rtl I la Wijk iror t:ce-1"{l{:i9, lor:ul I*II J'ir Si-

liI lr, l(iev-

cul ll**lIl lir llelgllcl-11)70, Io* cu"[ TI ]ir Ilcigrirr'l-li17l, lr.rc'.tl II hl l}r'ltqr'lrr1[]71, l,rr:rLL I-*l.V iu [:]r.r.lilali;r-l372 (ttu'nc"u zonoi),
lr-rtrrI

n;riir-l 1,1{jf), lot:1rtr. I in L'li'lizinl.l)70, lor:rrl 1 l:r Sjiirttirr-l{)?0, lo*

I lu I:3clgracl-l971i, 1or:ul Vi-*VllI le l\,linolca-l97lJ (trrr:-

cgichierului. In deplinh for:i;5 erciltoare, Al.cxandrir Ni<:olilu estc' o figur$ r:cutllilA a bittiil.iil<-rr penlru .qltpreillatrifi mo{ldial{"

nc.n intcr'zonal). Mitestr.'dr irrtcrnaIir:trai5 clin anul 1$60. [n{..i un irnpresiouant pu)tuar'€s denil de cartea de iltlr a

Iogie (linrba chinczJ)" l-rn talen.t

Farc.tezii

fu

centAilr:

Medalie si re!'ers
de MAXIMIN TRAruI

ToI r't"rsfoir"lcl r.cvist,c. at6 cti ruir conr'ing.1 clc un :ftlpt loal l irr trrnl:r cLr tintp, mai atlc's, ntr r.lLrrrr irr jrtrr.ti litc.r'attrrii rytiirrlillit'ti."[anl,irstirc {tlr1.,1., ai'tir:olt,r llnr* siilatc ,cr.l lamcntalii. [,lai toat,t apirr sub scinniilura Sr,ri* itorului. deci c'r-r sitrl ar,r'lu rralc lc.,a r.epczil pr,^ilir'lic in tttorncntclc mr,,lc dc man.' clurcr.c 1i en+rvnrre ;i il*arnr sil ascttncl a(:Lrnl cr*r intr-'un fcl r:r"trnr dircct irrtcresal. Nle,ri toate derplir)g nu atit sl,aros plccali a unLri fc.norlrcn literar aflat incii depaltc' clc c,r'istalizirlik' cior.iic, crll lipsa ta de interesn iubitc Critic litcrar, fali'r dc proclurcfiile in cal'c eu creclcanr. ,,CiLitrtlii mi"r irrbcsc, trl de ce nu md bagi in scami ?" C-am astit cra concluzi,a acelor matcrialc. redactalc irrtr-o lorgi gami clc atil,uclini surtimentaler, cle l,a cuminLele rcglel ;i pinai Ia gcslui lroir:rnit'. prorzocat,or', bdtdios, mcnit sri atragd atcrrtia asrrpl'a unor ,scricri irc,glijate sau pur qi simplLr rcspirrsc ckt clumrrcata, corncntatorul profr.sionist. ,,C)arc nu rczi cc lur:r.ur:i inlcrcsantc fac, dcspr-cl cc pr:oblcrnc irnportanto t'orl:esc?ci suna. irr 'tra<lttcer:,c libcr:ir. exclamilfia mr.a dispelatir 5i poaic r:il av'eai dr'(fptatc sI rnd jignr4li, ara:rtindu-mtf <,u clcgctul ;l pomcrrinc)rr-nrii in sitlrafia cluios,r'iclicoiir a giinii clin povesten elnttrziasrnati de primul sIu ou, pc t:arc-l crede dc aur. Om clcst"Lrt cu mierea lr5nitoalc u clasicilor' ;i avirrd un inde.luugal, oxclcit,iu in analiza c.tir'filor care corltpun r;'alolile unci lituraturi. poa1,e cI er.a lircsc si zim'begti, tratindr-r-mi crrttrzi:isrnc:lc cu ironic. $i r:urn sl nu zimbcEUi ironic, durnrrr:afa, ccl sclios, cr-trn sri tru-rni arunci privirLi n.erincrczirtoalc r:ind, o singr"rr.z"r dall accrcptinci invitalia pe care {i-o fiict:am pc rrn toii atitr clc patctic. njmcrcai'pe*te vreun reportaj naiv dc Ia o prcsupusd :lerrn5 aglicnid a viitorului ;i Ia liiccar.c pas tcr irnpieclicai irr rcleler clcr,trice

intiirse acolo, pcntru ca buruienile, crescind, sd declanEeze astfel campania de plivit ! Ori, in aitd parte, ai fi fost obligat sd insole;ti niqte imbecili pe planeta Marte, unde aceia zl:urdd ca pitrunSi in ni.;te fericite grbdini suspc'ndate ;i din cind in cind impuEcd tnuE+.e, ca s5-5i completeze colecliile rle trolee. Oricum, erai un ciiitor al lui Relrreanu, Dostoievski, Thomas Nlann, Hemingrvay, Camus li atitia alfii, pi'in urnlare naivitatea mea ccrea prea mult qi pe nedrcPt. Dar rnedalia are. gi l'evers, si {inern seama gi de acesta; Au aptirut intre timp ;i o serie de cirfi bune, IatI cic care ai rdmas dator. Despre unclc n-ai scris deloc, despre alterlc ai scris mai p'.rtir-i decit o meritau gi totdeauna in grab5, totdeauna cu aerul cr5 inghiti sare amard. Dumncata, ccl deplins sa recutroastl ne'gre;it valoarc-a unei scrieri gi s-o analizt'ze ca nimeni altul, te retragi imediat ce dai cle o lucrare ;tiinfilico-Iantastic'5 ;i lagi sarcina in seama amatorilor, care, in afarl d.e but-rdvoin!5, n-au nici pr:estigiul nc'cesar gi poatc nici plicepcre.a dc a rt:clat'ta mai mrrlt cle o recenzie e'femer'5, platir, dcsct'iptivistl, fdrti cr".traiul opiniei proplii Ei al iudccilii dc valoare. ,,Nu md intc'r'cseazd a$a ceva ! ai spus. N-am timp, am c5,r'!i scrioasc clc . citit qi studii scrioasc de fdcttt. Ile'l'ttz sil-mi polncz rnintca cu litcraturd dc a\rentttri, nLl cleschid din plincipiu vreo cartc polil,istd Ei detest maculatura de orjce fel((. Desigur, ai tot dreptul ca, in virtirtca tiuor principii ferme Ei a r.rnui program estetic riguros, sI lespingi formele car:e !i se par li,psite de valoalc. I)ar e tot atit dc acierrirat cd in spatele unor asclncnca lc'tincri dcrclarate pe un ton categoric i! ascunzi, cla mrrlt,c' ori, comoditatea. insugi IaptuI c'5 arunci dintr-ur-r conrlci anticipalia liLc.r:ar5 in tor.'dri;ia maculatnrii, fdrd si opclczi o selerclie a valorilor, fdrl sI ostcr-re;ti la clescilralca tcxtelor, ti'5clcaz=a c:it egti de str-din dr,: cle;i cit de pu{int' r,,r'c,ri sd qtii clespre elementele rriabiic p,e cat'e cele rnai ltuuo clintre clc lc aduc in patrirnoniul literaturii. $i tot, colrloditatca dd nagtere prejuder:itilor cle tot felul, pe crarc ai grijd sd le rostegti in aqa fe-l incit sd iase imprc.,sia urror opinii de intelectual exigent cu sine 9i cu al!i'i, c,a sa-ti apere d,e fapt rutina, atunci cind nu qti dispus s5-ti indrep(i atenlia gi asu,pra fenornenelor liierar-artisti(,e care ies din sfera subiectelor Ei manierelor Ia rnodl.

,

I
1

T^ cc,ttsecinfti" plr-.,b[,:ntefu literair-r1ii c{r, tip scierlcefiction rirmin in lrutrii palte neclarificale (;tiil asta, clar parc5 nu_rnir rnai dcranjcazl ca odirioara), iar evoJulia fantastici-llui ;tiinfifici sprc structr"lri proprii sc prorlnctr mai pe dibuite, cu ezitt-rr.i, lipsitir fiind cle r-rn orizont teoretic pe c'arc cle rnr-rlt rni-l clot'esc si nu mi-l dai, Nrr c clcr mirarc cir insl;i conclilia scriitorirlui de asemenca Iiiern'aturd rnai trebuic pusl clin cind in cincl in discr-rlic, incit g6sesc cA e meqcu acl.r-ralir constatarea pe care o idc.,a" cu umor', Isaac 'Asimov intr-unul clintre articolele sale, atultci _cind rccuno;tca clotri moduri de a-l privi pe trn autor cle literaturd "ltiinfifico-Iar"rtastlcd : fic. si vezi in eI un nebun (,,Ce mai fac ourulelii r.erzi. Isaac ?Ai mai fost prin' LunH in ultimrrl timp, bdtrine Ike ?.;), ii; ;:i conside,ri un vizionar capabil si-fi dcscrie cum va arita un-aspiratol de praf i,. secolul al XXI-lea. AE adduga doar cd truclul acesta- nti se pare acuin mai pulin impo?tant^decit faptul r:ir fic{iur-rca Etiinlifico-fantisticr nitttd Ei irsi deschide singurd c,ailc dc a.c*i in rtireciia-iite*i"ril
autentice cle bunH calitate"

It

$AFelAs A

j

1l

J

,j

I

1

,,1

I ,i

I ,
'*
f.)trpi-t ce l-ad .fi7ct.tt m,at fri ,sose nw,t,iri, jre,*cti liru sdllril lui llobby Flischer /".,
'qi.
t,, 'tr

,*

'rri

ii

rtinrl ,si slirri

\ i

r:r'i

ncr\ifrl! d()

llfl.tlU AN't'tN

$

t,
l

ri

I 't
i
I

,t

't
,l

t.1

'd

*

A[,a, ,,Vu"lturule", ce ne faaexru cil Aloe ? ! De t;rei zilc u,tt, s-n narscof tl.e qici ! I-a intrat in, ct:tp r:d pe Ttlunclu, u,xl,u trru.rtde bolotran'ii jacu:ii ,faIL ms,i bine, dectt*no:t..,
Deseu de NICOLAE DAIiI MIIIAILI'S(]TI

,dt

!
i

'il

i

\{
Tiparul execlrfat la (trrnbiniatlrl potigrafic ,,Ctsit ficintcii'u
It!.

i

'Jt
M.
u,

x
lf

i:
,j

I

I

{

il
ii
I

n ,i

trh$trsffiffiTArilT
Ahonali-vi din tilttp ti pe termene cit nai lungi pentru a asigura continuitatea in prinirea colegiei fbr.,ftrf unui erfrmffinff?enf esle de

a'

vi

# ,nr.rruaf

t

dre sase
1,rr, r'.rnr

/einf .'""',. .12 lei
6
fer

""."." " 24

lei

@

fittis

Ahonanentele rE fac pfin oliciile $ agenliile PffR la factwii pogali Si difuzorii de presd din intreprinderi, institu{ii, foli

I;J

-l

gi

licee.
l.j

j;. 'fl

ld

11

F*
I I

),

(L}LfiETAA . [}i:}VE5fIRN

Sll:l'1'a-i{' I llii,lIq;

"''

!

oo IANUARIE

1974

{

{'i(

II l{

l,x

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful