INSTRUKCNI KNltKA

HHCTPVKUHII
no 3KcnnVATAUHH
INSTRUCTION MANUAL
OSCILOSKOP

OSCILLOSCOPE
BM 566A
BM 566A
OSCILOSKOP
OsCiloSkOp BM S66A je ř tranzistorový širo-
kopásmový osci loskop, který svými technickými
vlastnostmi ň vysoké nároky laboratorních ě
ř ř pásma verti kálního č O až
120 MHz, vychylovací č 10 mV/díl až 5 Vldíl,
dvoukanálový provOz. Casové základny 0,5 s/dil až
0,05 liS/díl s možnosti ž ď ř č
zobrazeni obou základen.
Výrobce:
3aeOA-L13r OTOBIo1T811b:
Makers:
TESLA Brno, k. p. , ň 99, 612 45 Brno, Č
OClIlo1JlJlOCKOn
OCllli111nOCKOn BM S66A - 3TO nepeHocHbl Vl rpaH-
3L1CTOpHbI!i1 WL1pOKOnOnoCHblli! OC4L1111l0CKon, KOTa-
Pbl&71 6naroAapSl eBDl-1M TeXHL1'-1BCKL1M napaMerpaM
YAoaneTBopSler >t<eCTK\o1M rpe60eaH\.1SlM na6opa-
TOpHblX L13MepeHi'I!.1. WlIIplo1Ha nonOCbl yC\I1mneml
eepn.,KallbHQrQ 0-120 Mf4, Koa<p<pIo1 -
4111 eHT OTKnOHeHIIISI 10 MB/AeneHL'le - 5 B/ Aene-
HHe, AsyxKaHMbHbliil peJKIIIM pa6oTbl. feHepaTopbl
pa3sepTKIII 0.5 c/ ,qeneHllle - 0,05 MKC/ AeneHloIe
C B03MOJKHQCTblO 3a,qep)f(KL1 npL1 o,qHospeMeHHoM
111306pa)f(eHI.fL1 C nOMOLl.\blO o60lllx reHepaTopos pa-
3sepTKIII.
Výrobní č
3aBoAcKoli1 HOMep: .
Production No.:
OSCILLOSCOPE
This instrument is a portable transi stori zed wide-
band oscilloscope, Ihe technical parameters of which
meet the high requiremenls of exact laboratory mea-
suremenls.
8andwidth ol Ihe vertical ampl ifier: O 10 120 MHz. Oe-
Ilection coeffici enl range: 10 mV/ div. 10 5 V1div. Oou-
ble-channel operation.
Two l ime bases ol 0.5 s/ div. 10 0.05 .lis/div. range,
with facility lor delay during simultaneous display ol
Ihe two lime bases.
OBSAH
1 . Rozsah použití.
3
2. Sestava úplné dodávky
3
3. Technické údaje.
4
4. Princip č
8
5. Pokyny pro vybaleni
a ř ř k provozu.
12
6. Návod k obsluze a používání.
13
7. Popis mechanické konstrukce
34
8. Podrobný popis zapojení .
35
9. Pokyny pro údržbu.
55
10. Pokyny pro opravy .
64
11. Pokyny pro dopravu a skladování.
67
12. Údaje o záruce.
68
13. Rozpis elektrických č .
69
14. ř
Vzhledem k rychlému vývoji ě elektroniky ě
se obvody a ř a zlepšují se č našich
ř ů ě vinou tisku a ž ů expedice se
nám ř zanést tyto ě do š ě ř
č ě se proto v ř ě ř ě na
zvláštním ě
,
2

,.
3
2. KOMnneKHoCTb nOCTaBK!.1 3
3. TeXHIiI'-I9CKlile AaHHbl9 4
4. np\llHl..\liIn AeVicTBlllfI. 8
5. YKa3aHIo151 no pacnaKOBKe lil nOAfoToBKe
nplo16opa K 3KcnnyaTal.llil\t\ 12
6. II1HCTPYKI.lLo151 no o6cny>KIiIBaHIo1IO
lil 3KcnnyaTa41011-t 13
7. Onlo1CaHI-1B MeXaHIiI'-IeCKOIiI 34
8. nOAPo6Hoe OJ1Ii1CaHI1B CX8MbI 35
9. YKa3aHHaH no yXOAY . 55
10. YKa3aH\I1H no peMOHTY . 64
1 , .
YKa3aHHH no TpaHcnopTHpoBKe
H xpaHeHHIO 67
12. YcnoBHH rapaHH1\11 . 68
13. CneL\\I1cp\l1KaL\\I15l 311eKTpLo1l.1eCKLo1X . 69
14. np\l1nO>f<eHHH
BSHAY 6YPHoro 3neKTpoHHKH
cxeMbI, HOBble \11 co·
BepweHcTBYIOTCH AeTaDH HaWHX npH60poB.
V1HorAa no BLo1He nel.JaTH L>I ornpaBne·
H\I1H HaM He YAaeTcH BHeCH\ Lo13MeHeHHH B nel.lar-
HblB noc06111R
B 3TOM cl1Yl.lae 1113MeHeHIiIH yKa3b1BaK>TCR Ha cne·
L\\I1anbHOM 11lo1cTe.
CONTENTS
1. Scope af appJicalion . 3
2. Contenls af a complete consignment . 3
3. Technica! dala . 4
4. Pri nci ple of operation. 8
5. Instructions for unpacking
and preparation for use 12
6. Inslructions for use and attendance 13
7. Description of mechanical design. 34
8. Detailed description ol circuilry . 35
9. Instructions for maitenance. 55
10. Instructions for repairs . 64
1 1 . Instructions for transport and storage. 67
12. Guarantee. 68
13. List of electrical components . 69
14. Enclosures
Owing to Ihe rapid developmenl ol electronics in Ihe
world, lhe circuils of our inslrumenls are altered and
companenls 01 new types ar improved design are
emplayed.
Somelimes, due to printing terms ar lhe requirement
ol speedy shipping, it is impossible to include a des-
cription of such alteralions in lhe appropriate printed
manual.
Therelore, il necessary, such alterations are given in
a loose leaf.
1. ROZSAH POUŽITI
OsciloskOp BM 566A je ř tranzistorový širo-
kopásmový osciloskop, který svými technickými pa·
ramelry ň vysoké naroky laboratorních ě ř
ě dvoukanálový vertikální č
s velkou citlivostí zobrazení v č pásmu O
až 120 MHz ž ň zobrazení dvou ě ř ů
ě ů ď č ě nebo každého ě Možné
je j diferenciální zobrazeni ě mezi ě ě ř
mi body. ř zobrazeni X-V je š ě plná ci ttivost ,
stejná jako ř ostatních druzích č
Rozsah kalibrovaných rychlostí č ě zákl adny i do-
č jas slopy na stíní tku obrazovky ň poža-
davky ě ř ů Osciloskop vedle ě ž
ů ů zobrazeni ž ň č zobrazení
ů ě ů ř ě rozvinutých ryChlostí j edné i druhé
základny.
2. SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY
2.1. Zákl adní ř š dodávané
5 ř BM 566A
Sonda BP 7721
Sonda BP 7723
Kabel
Kabel
Kabel
Vidlice
ů ě ž
SvorKa
Poj istková vložka
Poji stková vložka
č knížka
Balicí list
č list
lAK 063 70
1AK 063 72
lAK 64563
lAK 64163
lAK 64194
1AK 695 43
1AK 058 69
lAF85841
T 630 mAl250 V
T 1 ,25 N250 V
2ks
2ks
1 ks
2ks
1 ks
2ks
2ks
4ks
2ks
2ks
1 ks
1 ks
1 ks
1. HA3HAYEHL-1E
BM 566A - 3TO nepeHoCHbllÍI TpaH-
OC4l.1J1nDCKOn, KOTO-
6naroAapS'l TeXH\.1'-1eCKI-1M napaMeTpaM
YAoeneT6opfl 8T >KeCTKI-1M Tpe6oaaHI-1s:1M na60pa-
TOpHblX \.13MepeHIo1IA.
BCTpoeHHblVt AByxKaHanbHblVt yCI-1J1I-1Tenb BepT\I1-
KanbHoro OTKnOH8HI-1S'1 C 8blCOKOLil '-IyBcTBI-1T8nb-
HOCTbiO B AI-1ana30H8 '-IaCTOT 0- 120 MrL\ Aa8T
B03MO>KHOCTb 1-1306pa)KaTb ,qsa L13MepS'leMblX Cl.1r-
Hana o,qHoepeMeHHO WHt no OT,qeJ1bHOCH1. VlMeeT-
eS'l B03MO)l(HOCTb lit AI-1q,Q:wpeHL\\o1anbHOro
pa)KeHI-1S'1 Me)f(AY AByMfI l.13MepI-1Tenb-
HbtMl.1 TO'-lKaMI-1. n p.., 1-1306pa)f(SHl.1 1-1 X-V 06e-
Cne'-!8Ha nOnHaS'l 4yecTBI-1TenbHOCTb, KaK l.1 npIII DC·
TaJlbHblX pe>t<l.1MaX pa60rbl. Al'laha30H KaJ1\116pc·
BaHHbtX pa3BepTKl.1 1-1 ,qocraTO'-lHafl S1p-
KOCTb nS'lTHa Ha 3KpaHB Tpy6Kl.1
Tpe6oeaHl.1S'1M, npeAM1BJ1518MbIM 1-13-
MepeHYl51MYI. OCl\YlnnOCKOn, KpOMe 06b14Hb1X cno-
C0608 111306pa)l(eHIIIS'I, AaeT 603MO)l(HOCTb l.1306·
pa)f(eHVlS'I Cl.1rHanOB C 4epeAylOllIeVtCS'I
OT 0AHOrO BTopOrO reHepaTO·
pas pa3BeprKI-1.
2. KOMnnEKTHOCTb nOCTABKt.1
2.1. OCHo8Hble npVlH8AJ1e>KHOCTI'I, nOCT8STlAe-
Mble c BM 566A
30HA BP 7721 1 AK.063 70 1 wr.
30HA BP 7723 1 AK 063 72 2 WT.
Ka6enb 1 AK 645 63 1 wr.
Ka6eJ1b 1 AK 641 63 2 WT.
Ka6enb 1AK641 941wT.
Bl.1f1Ka 1 AK 895 43 2 WT.
npOXoAHaS'l Harpy3K8 1 AK 058 69 2 WT.
3a>Kl.1M 1AF85841 4WT.
BCTasKa npeAoxpaHI.nelU' T 630 MA/250 B 2 WT.
BCTaBKa npeAOXpaHl.1Ten51 T 1,25 A/250 B 2 WT.
no 3Kcnny3ra41-11-1 1 WT.
J1l.1CT 1 WT.
rapaHfl.1l7!Hoe cBIo1AerenbcTBO 1 WT.
1. SCOPE OF APPLlCATION
The BM 566A instrument IS a portaole transistorized
wide-band oScilJoscope, Ihe technical parameters of
which meet Ihe high reqt.;irements of exact laboratory
measurements.
The built-in double-channel vertical amplilier has
high display s8nsitivity within Ihs frequency band of
O to 120 MHz and enables the display of two measu-
red phenomena either simultaneously. or each sepa-
ralely. The differenlia! display of l ha voltage between
two measured points is also feasible. In Ihe mode
X-V di splay, full sensil ivity is ensured, Ihe same as in
all Ihe other mades af operation. The range of the ca-
]ibrated lime base speeds, as well as Ihe adequate
brightness of Ihe trace on the CRT soeen, meellhe
requirements for carrying out pulse measurements.
ln addition 10 the routine modes of display, this osci i-
loscope enables Ihe simultaneous displ ay of a wave-
form expanded by Ihe speeds of Ihe fi rst and second
time bases allernately.
2. CONTENTS OF A COMPLETE CONSIGNMENT
2.1. Basic accessorles supplied with the BM 566A
C'lscilloscope
2pcs.
2 pcs.
1 pc.
2pcs.
1 pc.
2pcs.
2 pcs.
4pcs.
2pcs.
2 pes.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
Probe SP 7721
ř BP 7723
Cable
Cable
Cable
Pl ug
Feed-tllrough load
Tenninal
Fuse carlridge
Fuse cartridge
Instruction Manual
Packing Note
Guarantee Certilicate
lAK 063 70
1AK 063 72
l AK 645 63
lAK 64163
1AK 641 94
1AF 895 43
1AK 058 69
1AF85841
T 630 mA/250 V
T 1.25/250 V
3
2.2. Charakteri stické vlastnosti základního
ř š
Sonda BP 7721 - ě ě 1 x . č rozsah O až
15 MHz. Vstupní odpor 1 MQ. Vstupní kapacita < 45 pF
+ vstupní kapacita osciloskopu.
Sonda BP 7723 - ě ě 10X. č rozsah ve
spojení s BM 566A 120 MHz.
Vstupní odpor 1 Mn.
Vstupni kapacita 1-1 pF ±1 pF (vstup osciloSkopu 25 pF
±2 pF),
Max. vstupní ě 250 V ě č ě ř
vé superpozice).
Kabell AK 645 63 - Koaxíální kabel 50 R o délce 1 m s jed-
ním konektorem BNC s ě banánky 0 2,3 mm.
Slouží k propojeni vstupu vertikálního č s vý-
stupem kalibrátoru nebo k propojeni s jinými ř
Kabell AK 641 63 - Koaxiální kabel 50 R 0 5 mm o délce
1 m s ě konektory BNC. Slouží k propojení
s j inými ř
Kabell AK 641 94 - Koaxiální kabel 50 Q o délce 1 m s jed-
ním konektorem BNC se ě banánky 0 4 mm.
Sl ouží k propojení s Jinými ř
Vidlice 1 AF 895 43 - Konektor BNC - 50 Q slouží k sesta-
vení zvláštního kabelu.
Pruchozí ě ž lAK 058 69 - Slouží k ř ů os-
ciloskopu ř ě ř v obvodech s impedancí 50 Q.
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
3. 1. Základní údaje
3,1.1. Obrazovka
Typ: l1L0101l
Stinítko: 80x95 mm
Dosvi t: ř
Anodové ě 2 000 V
Urychlovací ě 14 000 V
VyChylování: v obou ě statické, symetrické
Max. využitelná plocha stínítka: 48x80 mm
4
2.2. XapaKTepHble napaMeTpbl OCH08HblX

30H,lI BP 7721 - KOscpcplo14101eHT 1 x , ,Qlo1ana30H
yaCTOT O ):10 15 Mr l.\. Bxo,qHoe conpoTIo1BneHlo1e
1 MOM. BXO,qHa>! eMKOCTb < 45 n$ + eM-
KOCTb oCl.\lo1nnocKona.
30H,q BP 7723 - K03cpcplo14101eHT 10x. ,Qlo1ana30H
yaCTOT 8 KOMnneKTe c BM 566A 120 Mr4.
Bxo,qHoe conpoTIo1BneHlo1e 1 MOM.
eMKOCTb 11 n$ ± 1 n$ (BXO,q OCl..\lo1nnOCKo-
na 25 n$ ±2 n$).
MaKc. Bxo,qHoe 250 B
HanO.IKeHlo1e
KaÓe[lb 1 AK 645 63 - KoaKclo1anbHblC, Ka6enb 50 OM
AJlIo1HOC, 1 M C O,qHIo1M pa3beMoM BNC 101 6aHa-
HOBblMIo1 WTenceml MIo1 02,3 MM. OH cny.IKIo1T no,q-
axo,qa yCIo1J1Io1Ten5! BepTIo1KMbHoro OTKno-
c BbIXO,llOM KMIo16paTopa Io1nlo1 coe,qIo1 He-
C IIPyrlo1MIo1
Ka6enb 1 AK 641 63 - KoaKclo1MbHblC, Ka6efl b 50 OM
o 5 MM 1 M C pa3beMaMIo1 BNC. OH
cny.IKIo1T c ,qpyrlo1MIo1
Ka6enb - 1 AK 641 94 - Ka6enb 50 OM
,qnIo1 HoC, 1 M C O,qHIo1M pa3beMoM BNC 101 6aHa-
0 4 MM. OH cny.IKIo1T no,q-
KnlOyeHIIt.R K ,qpyrlo1M
Bl-1nKa 1 AF 895 43 - rHe3,qo BNC - 50 OM cny.IKIo1T AJl.R
cne4101MbHoro Ka6enR
Harpy3Ka 1 AK 058 69 - cny>KIo1T ,qm nO):l-
BXO,1\OB oC4101nnocKona nplo1 1013MepeHIo11o1
B 4en.l'lX c BonHOBblM conpoTIo18neHIo1eM 50 OM.
3. TEXHiI14ECKiI1 E AAHHblE
3. 1. OCHoBHbl e AaHHbl e
3.1 .1. 3neKTpoHHo-nY4eea.l'l Tpy6Ka
Tlo1n: lln0101It1
3KpaH: 80X95 MM
nocneC8e4eHIo1 .1'1: cpe,qHee
Hanp5l.IKeHlo1e aHO):la: 2 000 B
14000 B
OTKnoHeHlo1e: B 060l1x cTaTlo14ecKoe, CIo1M-
MeTplo1YHoe
MaKc. nnOLl13,l1b 3KpaHa: 48x80 MM
2.2. Characteri stlc properties ot the basic
accessories
Probe BP 7721 - dividing ratio 1 times. Frequency range
O to 15 MHz. Input resistance 1 MR. lnput capacitance <
45 pF + input capacitance of the oscilloscope.
Probe BP 7723 - dividing ratio 10 times. Frequency range
with connection to BM 566A 120 MHz.
!nput resistance 1 MR.
Input capacitance 11 pF ±1 pF (the inpul of the oscillos-
cope 25 pF ±2 pF).
Max. input voltage 250 V (DC incl. AC superposition) .
Cable lAK 645 63 - Coaxial cable of 50 Q impedance,
1 m long, fitled with one BNC connector and Iwo bana-
na plugs of 0 2.3 mm. Serves for connecting lha output
ol the calibrator to Ihe input ol the vertical amplifier, or
for interconneclion of Ihe oscill oscope with olher instru-
ments.
Cable lAK 641 63 - Coaxial cable of 50 Q impedance,
05 mm, 1 m long, fitted with two BNC connectors. -
Serves for interconnection ol Ihe oscilloscope with
other instruments.
Cable l AK 641 94 - Coaxial cable of 50 Q impedance,
1 m long, lilted with one BNC connector and two bana-
na plugs ol 0 4 mm. - Serves lor interconnection ofthe
oscilloscope wilh other instrumenls.
Plug 1 AF 895 43 - BNC conneclOr ol 50 Q i mpedance.-
Serves lor preparing a special connecting cable.
Feed-through load , AK 058 69 - Serves for conneclion to
the inputs ol Ihe osci ll oscope employed in measuring
setups ol 50 Q impedance.
3. TECHNICAL DATA
3.1. Basic dat a
3.1.1 . Cathode ray tube
Type: 11 L01011
Screen: 80x95 mm
Afterglow: Medium
Anode voltage: 2,000 V
Accelerating vollage: 14.000 V
Deflecl ion: Electrostatic, symmetrical in both
directions
Max. uselul screen area: 48x80 mm

3.1.2. Kalibrátor
Zdroj obdélníkového ě
Polarita: kladná ů č nule
Výstupní ě 0,04 VŠŠ, 0,4 VŠŠ, 4 VŠŠ ±2 %
Opakovací č 1 kHz ±2 %
Délka ě ž hrany: 330 ns
ř 49- 51 %
3. 1. 3. Horizontáln í zesi l ovat
Jako vstupní konektor slouží vstup kanálu 8
níhO č (po ř do režimu XY).
Vstupní citlivost a impedance shodná s vertikálním
č
č rozsah: O až 4 MHz (8 ů
Max. vstupní signál: ±4x údaj vstupního ě č
3.1.4. Vertiká l ní č
č rozsah: ss 0-120 MHz [-3 dB]
stl0Hz-120MHz [- 3d8]
Prodlouženi ě ž hrany impulsu: 2,9 ns
Vychylovací č cejchovaný ve stupních 0,01 :
0,02: 0,05; 0,1: 0,2: 0,5; 1; 2: 5 V/ dílek
ř ±5 %
ř impul su: 5 %
Teplotní závislost poklesu č
charakteristiky na 120 MHz: max. ±O,l dBr G
Plynulá ě citlivosti: i::; 1 : 2,5
Vstupní RC: 1 MQ/asi 25 pF, nesymetri cký vstup
Maximální vstupní ě ř ss i st ě max.
130 V (U
ss
+ U
sup
): ř složka 260 Š do 1 kHz
Druh č pouze kanál A; pouze kanál B; ř
pináni ů č základnou; ř
3.1.2. KanL>lOpaTop
V!CTOYHI1K npFlMoyro11bHoro
OTHOClo1Tel1bHO Hyl1F1
BblxoAHoe 0,04 B; 0,4 B: 4 B pa3Max
±2 %
4acToTa nOSTopeHIIIFI: 1 Krt.-, ±2 %
AnIllTenbHocTb nepeAHero CPpOHTa 330 HC
CKsa}t(HocTb: 49- 51 %
3.1.3. YCL>lIHH enb r oplll30HTanbHor o
OTKnOHeH Io1F1
B KayeCTSe 8xOAHoro rHe3Aa IIIcn011b30aaH BxoA
KaH8na S yCIII11I1TenFl aepTIIIKa11bHoro OTKnOHeHIIIFI
(nocne nepeK11IOYeHIIIFI B pe)t(1II111 XY).
BxoAHaFl YyBcTBIII TenbHocTb III conpOTI1BJleHlIIe
cooTseTcTBylOT yCI111I11TeJlIO BepTI1KaJlbHOrO
HeHIIIR
AlIIana30H '-4 aCTOT: 0-4 Mr4 (8
MaKc. ClIIrHan: ±4 pa3 nOKa3aHl-1e
fO Aenl1TBJlFi
3.1.4. YCIllJlIllTBJlb eepTI1KaJlbHOrO
o r KnOHeHIIIFi
AL>lana30H yaCTor: nOCT. 0- 120 Mr4
nepeM. 10 r4 - 120 Mr4
YBeJlL>lyeHlo1e A11L>1TellbHOcTL>I nepeAHero
IIIMnyl1bca: .:5í 2,9 HC
[-3A6j
[-3A6j
cppoHTa
K03cpcplil 4l11eHT OTKllOHeHIIIFI: no
cTyneHflM 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0.2 -
- 0.5 - 1 - 2 - 5 S/ AeneHlIIe; TO ... HOCTb ±5 %
Sbl OpOC liIMnynbca 5 %
T eMneparypHafl 3aSIo1CL>l MOCTb 3aaana ... acToTHolii
XapaKTepl>1CTIIIKIII Ha ... aCTOTe 120 Mr 4: MaKC.
±O,l ľ
nJlaBHOe 113MeHeHI1e YyscTBl-1Te11bHocTI1: 1 : 2,5
SXOAHbl8 napaM8rpbl RC: 1 MOM/ npIll611. 25 nq:"
HecIIIMMeTpL>l"' Hbllll 6xOA
MaKCL>lMa11bHOe BxoAHoe npl1 no-
III CBFl3l-1 He 6011ee 130 B
(UnoCT. + U
nep
. pa3Max):
sm11OLL\ aFi 260 B pa3Max ,0,0 1 Krl.\
Pe}t(l-1M pa60Tbl: TOJlbKO KaHan A; TonbKO KaHan B:
KOMMyral.\l-1f1 KaHa110B reHepaTopOM pa3BepTKIII;
3.1. 2. Cal i bralor
Source of rectangular voltage
Polarity: Positive with regard to lero
Qutput voltages: 0.04 V
pp
• 0.4 Vpp, 4 V
pp
±2 %
Repetition frequency: 1 kHz ::1:: 2 %
Rise time: 330 ns
Duty cycte: 49 % to 51 %
3.1.3. Ho r izon t a l a mplif i er
The input ol channel B of the verlical amplilier serves
as input connector (after switching over to the X-Y
mode) .
The input sensitivity and impedance are the same as
those ol the v8l"lical ampli fi er.
Frequency range: O to 4 MHz (8 divisions)
Max. input signal : ±4X reading ol the input divider
3.1.4. Vertical amplif i er
Frequency ranges:
AC: 10 Hz t0120MHz
Rise lime: 2.9 ns
o to 120 MHz {-3 dS}
[- 3 dB]
Defleclion coefficient: Ca1ibrated in steps: 0.01 , 0.02,
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 V/ div.
Accuracy ±5 %
Pulse overshoot: 5 %
Temperature-dependence ol Ihe Irequency
se: Max. ±0.1 dBr e at 120 MHz
Continuous sensitivi l y change: iii: 1 : 2.5
Input RC: 1 mQ, approx. 25 pF; asymmetrical input
Max. input vOltage: max. 130 V at DC and AC
coupling (V
oc
+ V AC paak);
AC component 260 V
p
.
p
up to 1 kHz
Modes of operation: On ly channel A; On ly channel
S; Channel switching by Ihe time base: Channel
5
ů č asi 500 kHz: oba kanály A±8;
XY; u kanálu 8 ř polarity ±
ě synchronizac'9: možnost synchronizace signá·
lem z kanálu A, signálem z kanálu 8,
z koncového ě A±8
3.1.5. Casová základna
Rozsah rychlostí éasové základnv A: 0,5 s/díl až
0,05 ps/díl .
Rozsah rychlostí č základny 8: 50 ms až
0,05,us/díl
Chyba: max. ±5 %
ň rychlosti: 1 : 2 : 5
Lupa: 10x
ř chyba: ±2 % ±1 0 ns pri vynechání prvních
a posledních 10 % délky slapy
ů provozu: poule zákl adna A; základna A ř
ě základnou 8: pouze ž ě základna
B; základna A ř ě se základnou B ř
základnou A)
Synchronizace (základna je ě š ě
ů provozu š ě
6
ín!: ss 0- 20 MHz < 1 dílek
0-100 MHz < 2 dílky
0-120 MHz < 3 dílky
ex!: ss 20 MHz < 0,1 Vef
0-100 MHz < 0,3 Vel
0-120 MHz < 0,5 Vef
RvS!.
Cvst.
ST
NF
VF
1 %
<30 pF
dolni mezní č 20 Hz
horní mezní č 100 kHz
dolní mezní č 100 kHz
KOMMyTa411f1 KaHanOB '-laCTOToL7l npYl6n. 500
Kr4; 06a KaHaJ13 A±S: XY; no-
nj:!pHOCTI1 K3HaJl3 B±
Penu_1M CYlHXpOtlI13a4Io1\11: B03MO>KHOCTb CYlHXpOHI-1-
3a4J.111 Cl1r '"lanOM KaHana A; KaHaJl a 8:
Cl-1rHaJlOM OKOHe4Horo KacKaAa A±B
3.1.5. reHepar op pa3 Se p TKI1
,ll,Hana30H CKopOCTel71 p893epTKIo1 A 0.5 cl AeneHl1e
-0,05 MKc/AeneH118
AI-1ana30H cKopocreL7l pa3BepTKI-1 B: 50 Mc/Aene-
tlllle - 0,05 MKC/ AeneHlo1e
norpeUJHocTb: MaKC. ±5 %
CooTHoweHIIIs:! pa3eepTKIII: 1 : 2 : 5
nyna: 10x
,ll.onOnHI1TenbHafl norpewHoCTb: ±2 % ± 10 HC npV!
III CKf1IO'-leHIo1I1 Ha4anbHoro '" KOHe'-lHOrO y'-laCTKa
10 % OT pa3Mepa oC4V!nnorpaMMbI no ropLll30H-
TMl'!
Pe>KYlMbl pa60Tbl: TonbKO pa3eepTKa A;
pa3BepTKa A C pa3aeprK\.1 B; Tonb-
KO 38Aep>K:3HHaS'r pa3sepTKa B; pa3Bep"TKa A
'-l epe,qyeTcj:! C pa3sepTKor.il 8 (KOMMyTa1.4r.1f1 CIM-
HéU10M reHepaTopa pa3sepTKV! A)
CI'!HXpOHlt13aLtl-1R (reHepaTop pa3SepTKI-1 3anyc-

Cnoco6bl 3anycKa:
BKyTp. nOCT. 0- 20 Mr4 < 1 ,qeneHl1e
0-100 Mr4 < 2 ,qeneHI1S'l
0-120 Mr4 < 3 ,qeneHIIIS'l
BKeWH. nocr. 0- 20 Mr4 < 0,1 B 3qJCp.
0-100 MF4 < 0,3 B 0<1><1>.
0-120 Mr4 < 0,5 B 3<PCP.
HY
B4
1 MOM ±20 %
< 30 not>
Hlt1}1( HS'rfl rpaHI1'-lHas:! '-laCTOra
20 r4
BepxHaS'r rpaHI1'-lHaS'r yaCTora
100 Kr4
HI1>KHSHl rpaHIII4Hafl 4aCTOTa
100 Kr4
switching by approxi mately 500 kHz; 80th
nels A±B; X-V operation; Channe! B has facility
for polarity switching (+ or -)
Synchronizatíon: By a sígnal drawn from channel A;
By a signal drawn from channel B; 8y a signal
rived from the línat slage A±B
3.1.5. T ime bases
Speed range of time base A: 0.5 s/ div. 10
0.05.l1s/ div.
Speed range ol lime base B: 50 ms/di v. 10
0.05 ps/div.
Error: Max. ±5 %
Speed steps: 1 : 2 : 5
Time magnification: 10x
Addit ional error : ±2 % ± 10 ns
Exc!udi ng 10 % of Ihe trace Jength at each end.
Modes ol operati on: Only sweep A; Sweep A with
brightness modulation derived from sweep B;
ly delayed sweep B: Sweeps A and 8 alternately
(swi tched by ti me base A)
Synchronizatíon: (data lor lull triggering)
Triggering modes:
INT. DC O to 20 MHz < 1 dívision
O to 100 MHz < 2 divísions
O to 120 MHz < 3 divisions
EXT. DC O to 20 MHz < 0.1 V RMS
O to 100 MHz < 0.3 V RMS
O to 120 MHz < 0.5 V RMS
R,,,
Cj"
AC
AF
RF
1 MQ ±20 %
< 30 pF
Baltom limit frequency 20 Hz
Top limit frequency 100 kHz
Botom li mit frequency 100 kHz
AUT dolni mezní č asi 100 Hz
Bez signálu ě odbíhá.
Základna B je ř š ě ze základny A
ě základny jsou vybaveny pomocnými vystupy ř
ě impulsu v TTL úrovních (N = 1).
3.1.6. Jasová modulace paprsku
Vstup Z
Min. č ě 3
Max. č ě 10 VM,
Vstupní kapaci ta: asi 40 pF
Vstupní odpor: asi 47 kQ
3.2. Pracovní podmínky
č teplota: +23 ' C ±2 ' e
Provozní teplota: + 5 "C - + 40 "C
Aelativní vl hkost: 40-60 %
Tlak vzduchu: 86 000 Pa - 106000 Pa
Pracovni poloha ř vodorovná nebo ě
Napájení: ze ř ě 220 V /120 V; 50-60 Hz
Druh napájeciho proudu: ř sinusovy SB zkres-
lením menším než 5 %
ř asi 145 VA
š ě 220 V - 630 mA/250 V T
120V -1 ,25 A/250 V T
ě š magnetické pole: zanedbatelné
ě š et ektrické pole: zanedbatelné
3.3. Všeobecné údaje
č ř ř je proveden v č
nostní ř ě I podle CSN 356501
Osazeni: 1 obrazovka, 16 integrovaných ů 173
ů 129 diod
ABT H>-I*HS'IS'I rpaH>-I4HaS'l 4aCTOTa
np>-l6Jl. 100 r4
6e3 C>-lfHana pa60TaeT
8 pe*>-IMe
reHepaTOp B npRMO 3anycKaeTCS'l reHe-
paTopa A •
0 6a reHepaTopa oCHaw,eHbl BcnOMO-
raTenbHblMVI nOAcBeTK>-I
B ypoaHflx TTIl (N = 1).
3.1.6. ny4a no
BXOA Z
3 B pa3Max
MaKC. lO B pa3Max
"BxoAHafl eMKOCTb: 40 ncD
BxoAHoe 47 KOM
3.2. YcnoBHSI 3KcnnyaTa4"'M
HOpMaJ1bHaS'l TeMneparypa: +23 ' C =2 'C
Pa604aS'l TeMnepaTypa: +5 ' C - + 40 ' C
OTHoc"'TenbHaSl ena)l(HOCTb e03Ayxa: 40-80 %
AaeneHl-1e B03Ayxa: 86 000 n a - 106 000 na
Pa60'-lee n0l10)l(81-11-1 e ropVl 30HTanbHoe
HaKJ10HHOe
OT nepeMeHHoro TOKa 220 8/120 B;
50- 60
TOKa nepeMeHHbl1Íl
c KHV1 MeHee 5 %
MOLllHOCTb: np\o"l6J1. 145 BA
220 B - 630 MA/250 8 T; 120 B - 1,25 AI
/250 B T
BHewHee none: npeHe6pe*I-1MO Mano
BH8WHee none: npeHe6pe*Io1MO
Mano
3.3. 0 6w, He A a HHble
Knacc 6e30nacHocT"': BblnonHeH no Knac-
cy 1 no M3K
Pa604\o11Í1 KOMnneKT ea-
KyyMHblX npl-160poa: 3neKTpOHHO-J1y4eeaS'l TPYÓ·
Ka 1 WT.; I.-\HTerpanbHble M\o"IKpOCXeMbl 16 WT.;
TpaH31i1CTOpbl 173 WT.; 129 WT.
AUT. Bootom limit frequency approx.
100 Hz
Without a signal , the lime base runs
freely.
Time base B is tríggered directly by l ime base A.
Each ol the two time bases has an auxiliary output of
Ihe pulse for Irace brightness modulation in TTL le-
vels(N = l ). .
3.1.6. Br igh tness modulation
Z inpu! for trace bri ghlness modulation
Min. modulating vollage: 3 VPl'
Max. modulating voltage: 10 VPf>
Inpu! capacitance: Approx. 40 pF
Input resistance: Approx. 47 kQ
3.2. Working conditions
Reference temperature: + 23 °C ±2 ·C
Ambientlemperature range: +5 'e to +40 "C
Aelative humidity range: 40 % to 80 % .
Atmospheric pressure range: 86 000 Pa to
106000 Pa
Working position ol the oscilloscope: Horizontal.
or til ted
Powering: From AC mains of 220 V, or 120 V; 50
to 60 Hz
Powering curren!: Sinusoidal AC, of distortion less
than 5 %
Power consumption: Approx. 145 VA
Proteclion: By fuses: 630 mA/250 V T for 220 V, ar
1.25 A/250 V T for 120 V
External magnetic lield: Negligible
External electrid l ield: Negligible
3.3. General data
Intrinsic safely: Class 1. , according to Ihe Czechoslo-
vak Standard Č 35 6501, in conformity wi th Ihe
pertaining
IEC Aecommendation (Publ. No. 348, 1971).
Complement: 1 Cathode ray tube, 16 Integrated cir-
cuits, 173 Transistors, 129 Oiodes
7
ě ř (bez držadla): výška 165 mm, š ř
407 mm, hloubka 520 mm, hmotnost 20 kg
ě zabaleného ř výška 41 0 mm, š ř
600 mm, hloubka 830 mm, hmotnost asi 32 kg
4. PRINCIP t.INNOSTI
4.1. Blokové schéma (obr. 1) vertikálního
č
A - Vstup A
8 - Vst up B
- Vstupnl ě
2 - Emltorové č
3 - Vslupnl č
4 - Operatnl č
5 - ě č
6 - č
7 - č
8 - č
9 - č ď linky + zpoiáovaci linka
10 - č
t t - č
12 - Emitorové sledova!c
13 - Koncový č
14 - Elektronicky plepinaný č synchrooizace
15 - Elektronicky p/epin.aný č synchronizace
16 - č č
t7 - Komplementarni č
18 - Emilorové č
19 - Spínací č
20 - Hradlovecí obvod
21 - Tvarovecl obvod + multivibrálor 1 MHz
22 - ř impuls č základny
23 - ZhMeci impulS
24 - č signal do č základny
25 - Vyrovnáni nuly
26 - Plynulá ě citlivosti
27 - Posuv
Y' -Y
2
- Vertikální vychylovaci č
26 - Rozváženi vertikálního č ř provozu
"AL To" ě základny
8
npl160pa (6a3 BblCOTa 165 MM,
Wl1pl1Ha 407 MM, rny611Ha 520 MM, Macca 20 Kr
ra6apl1TbI ynaKoeaHHoro npl16opa: BblCOTa 410 MM,
Wl1p\llHa 600 MM, rny611Ha 830 MM, Macca npl161l
32 Kr
4.
4.1. 6noK·cxeM8 (pl1c. 1) yCI1n1nenSl Bepnl·
K8nbHoro OTK110HeHIIISl
A 8xo,q A
S 8xo,q 8
I ,qemnenb
2
3 BXO,ll,HOi'l yCl-lmnenb
4 yc ... mnenb
5
6 Yc ...n ...Tenb
7 YCI1Jl ...Tenb
8 YC14m1Tenb
9 - B036YAMTenb n ... H ...... 3i\Aep)l(K'" + J.aAep>I{I{1'I
10 - Yc ...n14Tsnb
11 - Yc ...n14TSnb
12 - 3MMTTSpHblS nOBTopl'lTenl'l
13 KOHe4HblI1 YCI1Jl ...Tenb
14 yc ...n ...Tenb C ... HxpoHI'I3al.\M'"
15 YC14n ...Tenb C14HxpoH ... 3al.\M14
16 YCI1Jl ...Teflb ...3a4"''''
17 KOMnneMBHTapHbl li noaTop ...T8nb
18 3M14TTepHblS n09Top ...Ten ...
19 KnK)\jesble YClln ...Ten ...
20 cxeMa
21 CxeMa q;opMlo1poeaH"'fI + MyllbH1s ... 6paTop 1 Mrl.\
22 II1Mnynbc nspeKnlO"IeHIo1f1 pa3sepTK14
23 "'Mnyl1bC
24 C14rHan s pa3sspTKy
25 Hynfl
26 nna6Hoe 101 3MeH6HIo16 "IyecTsOITenbHocTOI
27
- SepTOIK8J1bHO ... e nnaCT14HbI
28 - Pa36anaHcOlp09Ka OTKnOHe·
H"'fI B pSl+< ... Me paóoTbI reHepaTopa pa3BepTKl-1
Oimensions and weights:
Instrument unpacked: Width 407 mm, Height
165 mm, Depl h 520 mm, (Excluding Ihe handle)
Weight 20 kg
Instrument packed: Width 600 mm, Height
410 mm, Depth 830 mm, Weight 32 kg approx.
4. PRINCIPLE OF OPERATION
4.1 . lhe block diagram of the vertical amplifier is
ln Flg. 1
A - Input A
S - Input S
1 - Input elt enuator
2 - Emitter lollowers
3 - Input amplilier
4 - OperaliQflal ampl ifier
5 - Attenuatof
6 - Amplitler
7 - Amplifler
8 - Amplilier
9 - Orlver ol lhe delay liM + delay line
10 - Amplifler
11 - Amplilier
12 - Emiller lollowers
13 - FinaJ ampllller
14 - Trigger signal amplifier wilh switch
15 - Trigger slgnal amplifier with swilch
16 - Synchronizing amplilier
17 - Complementary l ollower
18 - Emitter follower
19 - Swi lching amplifier
20 - Gating ci rcuil
21 - Shapingocircuit + multivibrator 1 MHz
22 - Switching pulse ol the time base
23 - Blanking pulse
24 - Trigger signallo Ihe tíme base
25 - Zero balanclng
26 - Continuous sensil ivily control
27 - Shil!
Y" Y2 - Vertical deflecti on plates o
28 - Unbalance ol the vertical amplifier in al ternate operatlon
("'ALT.'O) ol the time bases

SYNCHR. A
B-"_---'
X-y
27
4.2. Blokové schéma č základny 4.2. 5noK-cxeMa reHepaTopa
1, 21 - Vstupní ř č
2, 22 - č č
3, 23 - Tvarovací ň
4, 24 - Ř č
5. 25 - Integrátor
6, 26 - Zastavovací obvod
7, 27 - Hradlovací obvod
8 - Obvod zádrže
9 - Elektronický ř č
10 - Obvod pro jednorázové š ě
11 - Casovací obvod automat iky
12 - č obvod
13 - č výstupních ů A
14 - č pro č ě
15 - č signálu
1. 21
2, 22
3.23
4.24
5.25 -
6,26
7. 27 -
8 -
9 -
10 -
11
12
13
14
15
nepeKnKl'"laTCnb

KacKap, cpOpMl'lpOBaH-'s;
YCl'ln-.Tenb
VlHTerpaTop
CX8Ma OCTBHOBK-.
CTpo6l'1pylOl..I.jBS; cxeMa
CxeMa Ja,q8p>KK-'
KOMMyraTop
CX8Ma op,HoKpaTHoro JanycKa
YnpaBnS;Kll1.\aS; cxeMa aBTOMaT-.KI'I
CxeMa
YCl'lnl'lTenb BbIXO,qHbIX -'MnynbcoB A
YCl'lnl'lT8nb p,nR naMnbl I'IH,qI'lKal.jl'll1
nOBTOpl1Tenb Cl'lrHarlB
Ob,
Ř - nEPEKn. - SWITCH
CZ - rEH. PA3B. - TIME BASE
SYNCHR. - CVlHXP. - TRIG.
Ř
cz.
1
22
Fig. 1
4.2. The block diagrams 01 the time bases
1. 21 - Input switches
2, 22 - Trigger amplif ier
3, 23 - Shaping stages
4, 24 - Central amplifiers
5, 25 - Integrators
6. 26 - Stepping circuits
7. 27 - Gating circuits
8 - Hold ofl circuit
9 - Elect ronic switch
10 - Circuit for one·shot triggering
II - Timing circuit oi the aulomatic control
12 - AND circuit
13 - Ampl ifier oi output pulses A
14 - Amplilier ler the indicating lamp
15 - Signal lollower
9
16 - Elektronicky ř č funkcí
17 - ř č í x
18 č ě
t9 výstupy do horizontálního a ř
č
2Q - vystup preklapécího impulsu pro vertikálni
č
28 ž ď obvod
29 č zastavovacího impulsu
30 č vYstupniCh ů B
31 Horizontální č
32 - Symetricky signál pro horizontálni desky
obrazovky
33 - č pfisvétlovaciho impulsu
34 - Impuls pro l ízení jasu obrazovky
10
Obr. 2
Plo1c. 2
Fig_ 2
16
17
lB
19
20
28
29
30
31
32
33
34
f-- -<: V
II
9
KOMMyraTop pe)l( lo1'-10B paOon.. 16
nepeKJl IOYarenb t x 17
naMna Io1H,qIo1Kaljlo1lo1 18
BblXO,qbl yClolnlo1reneÍÍl roplo130HTMbHoro 19
OTMOHeHIIISl III no,qcaBTKIII
Bblxo,q onpoKIo1AblsalOU\Bro lo1J.\nynbCa yCI'IJl I'ITeJl R BSpTlol- 20
KaJlbHoro OTKnOHeHlo1l'1
Cxe"m 3a,qep)l(KIo1 28
CxeMa CPOPMIo1POBaH .. R lo1MnynbCa OClaHOBKIo1 29
YClolnlllTenb Bbl XO,qHblX HMnynbcoB B 30
YCKIllolTenb ropH30HTanbHoro OTKllOHBHHR 31
CI1MMeTp ...... HblÍÍI CHrHan ,qnR roplll30HTanbHo 32
oTKnoHRlOl..I.\HX nnaCTIo1H 3neKTpoHHo-ny .... BBoloi
Tpy6Klo1
YClolnHTenb "'-Inynbca no,qcoeTKIoI 33
ynpaSneHIo1R l'IpKOCrblO :mel<TpOHHO·
ny4ElOOH Tpy6Klol 34
Jl
'f
33
),
V
20

3'5
Electronic lunetion selector sVfiteh
Change-over switeh 1 x
Indicating lamp
Outputs to Ihe horizontal and brightnBss
modulating amplifiers
Oul put ol the allernating pulse lor l he venieal
amplilier
Delay Ci rcuit
Shaper ol the slopping pulse
Amplifier ol output pulses B
Horizontal amplifier
Symmetrical signallor l he horizonta! deflection
plates ol the CRT
Amplifier of the pulse for lrace brigthness
modulation
Pulse for trace brigthness modulation
35 - vySIUp rozvažovaciho impulsu pro verlikálni
zesilovat
36 - Zesilovat pro provoz X-V
37 - ř Impuls pro elektronický ř č
funkci (16)
4.3. Blokové schéma ů
1 - Transformátor a ě ň č s filtry
2 - Stabilizátory
3 - Zdroj VN pro obrazovku
4 - Kalibrátor ě
• 5 - ř impuls " Z"


35 - BblXOA pa36anaHcHpoBKI1
BSpTIoIKaJ1bHOrO yCHnL1Telll1
36 - YCH1lI1Tel1b P/lA pe>KHMa X-V
37 - IIIMny11bC nepsK11Kl 4eHHII ,lI1111 3neKTpoHHoro
KOMMyraTopa (16)
4.3. 6noK- cxeMa MCTO'-lHMKOB nMTa HMJf
4
KALIBRÁTOR
I
1 2
I
400mV
40 mV
.1
]1[ 1
STABIUZÁro
'80V
+48V
<-'2V
-5 V
1
2
3
4
5
3
VN
Obr. 3 PHc.3
-
Fig. 3
-12V
- 19S0V (Kl
Igll
+lOkV (As)
TpaHC$opMaTop 11 BblnpllMI1Tel111 c cpHl1bTpaMIoI
Cra6111110138TOpbl
I.t1cr04HI1K BH AnSI TpyÓKH
Kanl16parop HanpA)I(eHIoIA
II1Mnynbc nOAcBBTKIoI Z
35 - Oulpul ollhe unbatancing pulse for Ihe
venical amplifier
36 - Ampl ifier lor X- V operatlOn
37 - $wilching pulse lor I lle eleclronic
switch (16)
4.3. Block diagram of the power supplies
1 - Translormer and recmi ers with !illers
2 - Stabilizers
3 - High-voltage Supply for l ha CRT
4 - Vollage callbrator
5 - Pulse for \race brightness modulation lrom Ihe
Z· amplifier
11
5. POKYNY PRO VYBALENí A Ř
Ř K PROVOZU
5.1. Vybalení ř
ř zabalený výrobcem ě tak, aby byl ř
vybalování v pracovní poloze. Vlastní ř je vsu-
nut do obalu z polyetylénu. Na ř jsou ě
č s vysoušedlem.
č obal ř v ě ř tak.
aby v ě mohl být ř skladován (pOkud není
použiván k ě ř nebo ř
5.2. Skladování
ř skladujte pOkud možno v místnosti se stálou
pokojovou teplotou. ř déle trvajÍcích ř
v používání ř ň ř do č z polye-
tylénu a uložte do krabice, ve které byl dopravován.
ň ř pokud možno ř prudkými ě
mi teplot, vlhkem a agresivním ř
5.3. ř ě ř
ř ř ř na ť se ř ě č zda je
ř ř na správné sífové ě udané na
č V ř ě že na č je nesprávné ě
p!epojte č do správné polohy. ř se prová-
dl po ě š ť šroubu ř ko-
č který ě a ň tak, aby č
udávající ě bylo proti trojúhelnikové č na
zadním štílku.
12
5. YKA3AHVl71 no PAcnAKOBKE
nOl1roTOBKE
K
5.1. PacnaKoBKa
nplt160p, ynaKoBaHHbl;1 Ha 3aBo,L\e-L'i3rOTOBL'iTene,
yCTaHOBL'iTb TaK, YT06bl OH BO BpeMS'I pacnaK08KL'i
Haxo,L\L'incS'I B pa60yeM nOnO)!(eHL'iL'i. Co6cTBeHHO
npll\60p yCTaH08neH B 068epTKe 1-\3 nOnI-\3TL'ineHa.
Ha npL'i60pe pacnOnO)!(eHbl naKen1KL'i C ,L\erL1,L\pa-
TOpOM.
PeKoMeH,L\yeTcs:l pa3pe33Tb 06aepTKy B MeCTe
CBapKL1 TaK, YT06bl B Helii MO)!(HO 6blno npL'i60p
XpaHL1Tb L1nL1 TpaHCnOpT\1pOBaTb (ecml OH He
l.1CnOnb3yeTC51 ,L\n51 ltI3MepeH\151).
nplt160p XpaH\1Tb, no B03MO.>KHOCTl.1, B nOMeLLJ,eH\1lt1
c nOCT051HHOIII KOMHaTHOL1 TeMnepaTypolll. np\1 60-
nee ,qJH.nenbHbIX nepepblBax 8 3KcnnyaTal.\\1V1 yc-
nplo160p B 06sepTKy Vl3 nOnVl3Tl.1neHa VI
B Kopo6Ky, B KOTOpolli OH 6bln nOCTa8neH. npl.160p
cne,qyeT 3al1ll.1ll1aTb OT pe3Kl.1X lt13MeHeHl.1;1 TeM ne-
paTypbl, Bnarll\ L'i arpeCCVlOHOVi cpe,qbl.
5.3. nO,qTOTOBKa ltI3MepeHI1V1
nepeA nOAKnIOYeH\1eM np\160pa K CeT\1 Heo6xOAL'i'
MO y6eAL1TbC51 B TOM, YTO OH nepeKnlO'-leH Ha npa-
B\1nbHOe HanpRlKeH\1e cen:, yKa3aHHoe Ha nepe-
Knlo'-!aTene. B TOM cny'-lae, ecn\1 Ha nepeKnlO'-laTe-
ne \1MeeTC51 HenpaBltInbHOe HanpS'l>KeHL1e CeT\1, TO
nepeKnlO'-laTenb cneAyeT nepeBeCTL'i 6 npaS\1nb-
Hoe nOnO>KeHL1e. nepeKnlO'-leH\1e
noene ocna6neHlt1f1 cplt1KC\1pylO14ero 8L'iHTa C no-
MOl1lblO AL1CKa nepeKnIOYeHL'i51, YT06bl '-lltlcno,
onpe,qen51lO14ee HanpR>KeH\1e CeT\1, HaxoA\1nOCb
no OC\1 TpeyronbHoVi MeTKlt1 Ha 3aAHelll naHen\1.
5. INSTRUCTIONS FOR UNPACKING
AND PREPARATION FOR USE
5.1. Unpacking the instrument
The oscjlloscope in its original paeking has 10 be pla-
ced so Ihat, after being unpaeked, it ls in ils working
posilion. The instrument proper is in a polyethylene
cover which is hermetically sealed. Several fabric
bags containing a desiceant are attached to the in-
strument.
II is recommended to cut Ihe polyethylene cover clo-
se to where it is sealed, so thal it can be used either
for storing the instrument (when not being used for
a measurement) , or for possible Iransport at a later
date.
5.2. Storage
The oscilloscope must be stored in a room where the
temperalure is constant, as far as possible. In the ca-
se of lenglhy interva!s between applications, Ihe os-
cilloscope has 10 be placed in its polyethylene cover
and pul in Ihe origina! box in which it arrived from the
makers.
The instrument musl be protected against sudden
temperature changes, dampness and aggressive fu-
mes (further detail s are given in Sectíon ll. of Ihis
Manual).
5.3. Preparations for a measurement
Before connecting Ihe oscilloscope to the AC mains,
il is necessary 10 make sure lhal il is switched 10 Ihe
available mains voltage by means of ils mains vollage
selector. If this seleclor indicates an incorreet vO!lage,
then il has to be reset to the correct position, as fol-
lows: After releasing the retaining screw of Ihe swit-
ehing disc, the latter has 10 be pulled out partía:tly and
turned so thal Ihe number indicating Ihe available
mains voltage is opposile to the triangular mark on
Ihe back panel; then the dísc has to be pushed home
and secured wilh the retaining screw.
š ť šroub znovu zašroubujte. ř je od vý-
robce nastaven na ě 220 V. ř ř na
120 V je ř ě též ť pojistku. Hodnoty
pojistek pro ě napájecí ě jsou uvedeny
v kapitole 3 - .,Technické údaje·'.
5.4. ě ř
Pro správnou funkci je nutné, zejména ř zvýšené
okolní ě umístit ř tak, aby byl č ě
ě Z toho ů je nutno dbát, aby ě otvo-
ry byly ř proudu vzduchu. č ě Je nutno
dbát, aby chladicí žebra s výkonovými tranzistory,
ě na zadní ě ř n:byla zakryta.
Nedodržení ě zásad ů ž mít za následek ř
ř ř tím ů ž dojít ke zhoršení vlastností,
ě k poškození.
Poznámka:
Pokud by ř vybalování ř bylo š ě pod-
statné poškození obalu, zkontrolujte ř uvedením
do provozu, zda nebyl poškozen i ř
6. NAvOD K OBSLUZE A použlvANI
6.1. Pohled na ř panel ř
F1
F10l
811
Sl .2
82
Vstupní konektor kanál u A
Vstupní konektor kanállJ B
ř č ss a st vazby kanálu A
ř č nulování kanálu A
ř č vychylovaciho č kanálu A
tDltIKCltlpylOW,1tl1ll BItIHT CHOB8 33BItIHTItI Tb. npltl60p Ha
3aBOAe-1tI3rOTOBItlTeJ1e yCT3HOBJ1eH Ha H8-
npfl>KeHltle 220 B. npltl nepeKnfo'-teHItIItI Ha 120 B He-
o6xOA!IIMO TaK>Ke 3aMeHItITb npe,LIoxpaHItl -
Tenb. 3Ha'-teHltlfI Allfl o6oltlx Ha-
npfl>KeHItlii1 CeTItI npltlSe,!:\eHbl s rI1ase 3 "Tex-
HItI4eCKltle ,LIaHHble».
5.4. PacnOnO>KeH"e np"6opa
,QJ1f1 npaBItIJ1bHoii1 pa60Tbl, oco6eHHo, npltl no-
8blweHHoii1 TeMnepaType oKpy>K81Ow,ero B03,!:\yxa
He06xo,LILitMO pacnonaraTb npt.160p T8K, YT06bl 06e-
cneYItI8anaCb ,LI0CTa.ToYHafl BeHTItIJ1f1l.1 ItlR n03TOMY
He06xo,qVlMO o6eCneYt.1Tb ,LI0cTyn nOTOKa B03AyX8.
K SeHH'IJ1f1111t10HHbIM OTBepCTltlflM. O,!:\HOBpeMeHHo
CJ1e,qyeT cne,LIItITb 38 TeM, 4T06bl pa,qltlaTOpbl MOW,-
HblX TpaH3It1CTOpOB, paCnOllO>KeHHble Ha
CTeHKe npltl60pa, He 6blllltl S8KpblTbl.
Hec0611IO,LIeHltle STItIX np8SItlJ1 MO:>KeT nplllBeCTItI
K neperpesy npt.16opa, YXYAweHIIIKJ ero napaMe-
TpOS IIInlll ,!:\a>Ke K SbIXO,qy ltt3 CTpOfl.
npt.1MeYaHlt1e:
Ecnltt npll! pacnaK08Ke nplll60pa o6Hapy>KeHO cY-
w,eCTBeHHOe noSpe>K,qeHltle Tapbl, TO nepeA nyc-
KOM npltl60pa s XOA Cf1eAyeT y6e,qillTbcfl B TOM, '-t TO
He nOBpe>K,LIeH caM
6. no

6.1. B"'A nepeAHelil naHe.n'" nplot6opa
Each newly delivered instrument has been sel by the
makers lor 220 V powering. II it has to be switched
over for 120 V powering, then al50 the mains fuse has
to be exchanged. The correct luse ratings are given
in Section 3 - 'Technical Data".
5.4. Positioning the oscilloscope
ln order to ensure correct operation of the oscillosco-
pe, especially a.t higher ambient temperatures. it is
essenlial to position il so thal it is cooled adequately
by natural air circulation. For this reason, the cooling
vents must not be obstructed in any way and also the
heat sinks of the power transistors, which are moun-
ted on the back ol the instrument, must not be cove-
red up.
If these conditions are not met. IIle instrument could
become overheated, resulting in worsened properties
8nd even darnage to il.
Note:
II, when unpacking the oscilloscope, il is found that
Ihe packing has been damaged badly, then before
setting the instrument ín operation, il is necessary to
make sure that il has not incurred any damage itself.
6. INSTRUCTIONS FOR USE AND ATTENDANCE
6.1. Front panel of the oscilloscope
The main controls ol Ihe oscilioscope are concentra-
led on its Iront panel (Fig. 4) and are as follows:
Fl
Fl0l
Sl.l
BxoAHoe fHe3,qo KaHana A Fl Input tonnector ol channel A
Input connector ol channel B
S1 .2
82
Bxo,qHoe rHe3,qo KaHaf1a B F101
nepeKf1Kl4aTef1b CBSl311 no nOCi"". 11 nepeM. TOKy Sl .l
KaHana A
nepeKf1KlYaTef1b yCTaHoBKI1 Hyf1Sl KaHaf1a A Sl .2
nepeKf1Kl4aTef1b K03cpcpl1l1l1eHTa OTKnOHeHI1Sl S2
KaHana A
Change-over swítch lor sett ing DC or AC coupling
ol channel A
Zeroizing switch ol channel A
Selector ol the deflection coellicient ol channel A
13
5101.1
5101.2
5102
53.3
53.1
53.2
14
sn
'"
"
"
,JO
'"
$101
Sll

ř č ss a st vazby kanálu S
ř č nulování kanálu S
ř č vychylovacího č kanálu S
č polarity kanálu S
ř č volby synchronizace A (A±S)
č volby synchronizace S (A±S)
5101.1
5101.2
5102
53.3
53.1
53.2
Obr. 4 PliC. 4 f ig.4
nepoKntO"aTenL CBJl31-1 no nOCT. 1-1 nepeMeH. TOKy
KaHana S
nepBKntO'"I8Tenb Hyn .. Katiana S
nepOKJ1tO"aTBnb oTKnOHeHI-1 ..
KaHana S
nepeKntO'"IaTOnb nOnRpHOCTI-1 KaHana B
nepeKntO'"IaTenb CI1HxpoHloI3ayl-1"
A (A±B)
nepeKntO"aTenb ebl60pa C .... HxpOH .... 3ayl-1l-1
B(A±B)
5101 1
5101 .2
5102
53.3
53.1
53.2
"
"
Change-over switch for setting DC ar AC coupling
ofchannelS
Zeroizing switCh ol channel S
5elector ol the deflec1ion coefficient ol channel S
Polarity selector switch ol channel S
5ynchronizatlon selector A (A±S)
Synhronízation selector B (A±S)
S4, I ř č funkcí - kanál A S4. 1 nepeKIlKl'faTellb pa6on>l - KaHan S4.1 FunctiOIl selactor - channel A
A
S4.2 ř č funkcí - ř č S4.2 nepeKnlo«aTenb paOon •• - 54.2 Selector for channel switching by the tima
základrKlu KO"'''')'TaI.lMfI ClolfliarlO ... pa3BepTKM
S43 ř č lunkcí - Č provoz A±B S4.3 nepeKlHo«aTenb pe.>KloI ... a pa6on •• - pB.>KIoI'"
CnO.>KBHIoIR A±B
54.3 Selector for common MB operatíon
S4.4 ř č lunkcí - ř č S4.4 napBKnKl'faTenb pa.>KloI ... a paOon. - S4,4 Selecl0r lor channel switching by 1M
500 kHz Ko ...... yraI.lI1R «acToTolo'1 500 KrL\ freQuency 500 kHz
S4.5 ř č funkci - kanál B S4'.5 nepeKIHO'"laTenb ... a pa60r bl - KaHan B S4.5 Function saloctor - channal B
54.6 X-V S4.6 X-V S4.6 X-V operation
RJ> Potenciomotr ss vyrovnání vstupniho RJ> nOTeHI.IMo ... eTp yCTaH06KI1 no nOCT. TOKy R35 Pot6ntiometer lor DC balancing ol the input
ř č v kanálu A Bxo,qHoro npe,qBapMTellbHoro yCHll HTBnl'l preamplifier of channe! A
- KaHarI A
R36 Potenciometr plynulé ě vychylovaclho R36 nOrBHLlI10Merp nnaSHoro 1oI 3 ... eHeHl1fl R36 Polentiomelar for continuous setting ol the
č kanálu A K03cpq,IoIL\loIeHra orKllOHBHI1R KaHaJla A deflecllon coel liclent ol channcl A
R38 Potenciometr venikálrnho posuvu kanálu A R38 nOr6HI.IMOMBrp c ... elliBHMfl no e.eprlolKafll1 R38 Potentiometer lor vertícaJ shift - channel
KaHana A A
R135 Potenciometr ss vyrovnání vstupního A135 n OTBHlIloIo ... eTp ycraHosl<H no nOCl. TOKy RI35 Potentiometer /or DC balancing of the inpul
ř č v kanálu B Bxo,qHoro npe,qaapl1renbHOro yCl1nlolTenR preamplilíer ol channel B
KaHana B
R, ,, Potenciometr plynulé ě vychylovaciho R136 nna8Horo M3 ... eHeHl1ll A136
Potentiometer for continuous setti ng ol the
č kanálu B K03<Pcf;lH4I1eHra KaHana B deflection coefficient ol channel B
R'38 Pot6nclometr venikálního posuvu kanálu 8 R'", nOr6Hl.Il10 ... eTp cMelli8HI1R no aeprl1KaflM RI38 Polenliometer lor venical shíft - channel
KaHana B B
R37 Potenciometr pro dOSlaveni kal ibrovaného R37 n oreHLlloIoMaTp p,nl'l ycraHoeKI1 K8fl 1ol6poeBti- R37 Potentiometer for readjusting lha
vychylovacího č A HOro K03cPq>I1L1l1eHTa rOKIlOHeHloIl'I A calíbrated de/ leclion coefficient (A)
Ri37 Potenciometr pro dostavení kalibrovaného A137 nOrBHLll1o ... eTp p,nfl yeraHosKI1 Kan>1ópoaaH- R137 Potentiometer lor readjustíng the
vychylovacího č B Hor o K03Q><pl1l.1lo1eHra orKnOHeHHR B ca!ibrated dBflection ccelficlent (B)
R5 Potenciometr pro nastaveni jasu Ulrovek R5 n OT6HI.IMo ... erp YCTaHoe1<1I! RpKOCTM na ... n A5 PolentiomelDf for brightness sening of
ě raSl ' pied obrazovkou HaKarlI10aHI1R, ocaellialOllilol. pacrp lamps, íllumalíng Ihe raster in Ironl of
nepe,q 3neKrpoHHo-ny'-l esoH rpy6Koii Ihe CR lube
R222-R232 Regul ace ost rosti slopy na stini tku R222-A232 nOTeHLtIol Ol.1erp pe3Kocrlol nflrHa Ha 3KpaHe R222-R232 Control ol trace sharpness on Ihe sereen
R235 Regulace jasu stopy na obrazovce R235 PerynMp06Ka flpKocrM nRrHa Ha 3neKrpOHHO-
-ny'-leeotl Tpy6Ke
A235 Control ol traee b,íghtness on the CA tube
S5 č pro ř ě StOpy S5 KHOnKa AflR LjeHrpoel<1II nRTHa S5 Push-ootton 'or trace centring
S6 Sífový č ve č poloze je 56 CeTesoVo SblKllIO'-IaTenb - s Ha>Karo ... 56 Mains switch. In depressed position the
ř zapnut cocrORHloI1II nplolóop SKnKl4eH instrument is $witched on
F2-F5 Výslupnl ř č ě F2-F5 Bblxop,Hbl e 3a.>KI1MbI HanpR.>KeHloIfl Ka.nIolÓPOBKIoI F2-F5 Outpu! sockets ol calibrating voltage
E25 Kontrolní ě oznamující zapnulí ř E25 KOHrponHaR na"mO'-ll<a, Cl1rHanl13l1pylOlJ,I8R E25 Pilot lamp signallíng switching on of tha
8K1l1048Hllle npl100pa instrument
E170 Svítíci dioda oznamující ř E170 CeeroAMO,o.. Cl1rHatll1JHpyKlllil1H rOTOOHocrb E170 LED indical íng lime base readiness
základny retiepaTopa pa3eepTKI1
S7 č "LUPA" 10X S7 KHonKa 10X S7 Push-button "MAG."· lor setting 10X lime
magnifieation
F7 Vstup externiho č sjgnálu F7 Bxo,q BHeWHero CMrHarlB F7 Inpul l or Ihe external synchronízi ng signal
pro základnu A reHeparopa pa3BeprKIII A lor lime base A
15
R 166, R 167 Potenciometry pro ovládaní horizontalního
posuvu
F6 Vstup externího č sígnálu
pro základnu 8
A 163 Potenciometr pro nastavení ě
š ě (A)
R 176 Potenciometr pro nastavení jemného
ž ě
Al60 Potenciometr pro nastavení ě
š ě (8)
Sll ř č pro nastavení rychlosti základny A
S8.5 č pro jednorázové š č
S8,I - S8.3 ř č funkcí č základen
S8.4 č pro volbu jednorázového provozu
S9,9-S9. 10 č č pásma synchronizace
a volba synchronizace 50 Hz základny A
89,6 č polarity synchronizace základny A
89,7 č ů synchronizace základny A
S10 ř č pro nastavení rychlosti základny B
89,2 č polarity synchronizace základny 8
S9,3 č Zdrojlj synchronizace základny B
S9.5 Zapínání automatiky základny A
S9.8 č ě a ř vazby
synchronizace základny A
89,1 Zapínání automatiky zakladny 8
89,4 č ě a ř vazby
synchronizace základny B
16
R166, Al67
F6
R163
RH6
A160
511
S8.5
S8,I-S8,3
88.4
S9.9-S9.10
89.6
S9.7
510
89.2
S9,3
89.5
89,8
S9,1
89.4
nOTeH41-10MeTpbi ynpasneHI-151 CMSL1\eHI-1SM
no ropl-130HTa!l1-1
8xo,q SHeUJHero CI-1 HXpOH1-131-1pylOU\ero Cl-1rHa!la
rSHepaTOpa pa3BepTKI-1 B
nOTeH41-10MeTp yCT8HOBKI-1 ypOBHH JanycKa
(A)
nOTBH41-10MBTp yCTaHoBKI-1 3a,qsp)KKI-1 TO,"HO
nOTeH41-10MBTp yCTaHoBKI-1 ypOBH5I 3anycKa
(B)
nspeKnlO,"aTenb ycr8HOBKI-1 CKOpOCTI-1
paJBBpTKI-1 A
KHonKa 0AHoKpaTHoro 3anycKa
nepeK!llO'-IaTe!lb pe)KI-1Ma pa60Tl;>l
reHepaTopoB pa3sepTKI-1
KHonKa yCTaHoBKI-1 o,llHoKpaTHoro 3anyeKa
KHonKI-1 nonocbl ,"aeToT el-1HxpoHI-13ayl-11-1
1-1 Bbl60p CI-1HXpOHI-1JaL\1-11-1 50 rl!
reHepaTopa pa3SepTKI-1 A
KHonKa nO!l5lpHOCTI-1
pa3BepTKI-1 A
KHonKa I-1CTO'"liI-1KOB Cl-1liXpOHI-1Jayl-11-1
pa3eepTKI-1 A -./
nepeK!lIO'1aTenb yCTaHoBKI-1 CKOpOCTI-1
pa3BepTKI-1 8
KHonKa nO!l5lpHOCTI-1 CI-1HxpoHI-13ayl-11-1
reHepaTopa pa3BepTKI-1 B
KHonKa I-1CTO'1HI-1KOB CI-1HXpOl-l1-13a41-11-1
reHepaTopa pa3BepTKI-1 B
BKJlIOYSHl-1e aBTOMaTI-1KI-1 reliepaTopa
pa3BepTKI-1 A
KHonKa no nocToHHHoMy 1-1 nepeMeH-
HOMy TOKaM reHepaTOpa paJBepTKI-1 A
BK!lIOYeHl-1e aBTOMaTI-1KI-1 reliepaTopa
pa3BepTKI-1 B
KHonKa no nOCTO>lHHoMy 1-1 nepeMeH-
HOMy TOKaM reHeparopa
B
R166. Rt67 Potentiometers lor horizontal shilt control
F6 Input lor the external synchronizing signal
lor t ime base B
R163 Potentiometer lor tr iggering Jevel setting
(A)
R 176 Potentiometer lor line delay seuing
R 160 Potentiometer lor triggering level setting
(B)
811 8peed selector oltime base A
58.5 Push-button lor one-shot triggering
S8.1-58,3 Push-button set for selecting the operation
modes ol Iime bases
S8.4 Push-button lor normal or one-shot
operation sett ing
59.9-S9, 1 O Push-buttons lor selecting the synchronizin9
Irequeney band and for 50 Hz synchroniza-
tion ol Iime base A
59.6 Push-button lor sett ing the synchronizing
polarity ol time base A
S9.7 Push-button lor selecting the synchronizi ng
souree for time base A
S10 Speed selector ol time base B
S9.2' Push-button for setting the synchronizing
polarity ol time base B
89,3 Push-button lor selecting Ihe synchronizing
source ol time base B
$9.5 Switch 01 the automatic circuitry ol time
base A
S9.8 Push-button lor selecting DC or AC
synchroni zation coupling ol time base A
59.1 5witch ol the automatic circuitry ol time
base B
89.4 Push-bulton lor selecting DC or AC
synchronizat ion coupling of time base B

6.2. Pohled na zadní panel ř
F9 - Vyslup obdélnikového ů ě základny A
FIO - výstup obdélníkového ů ě základny B
'"
- Vslup pro vnéj!'li ovládání j asu obrazovky
Pl Pojistka
W - NapéfoyY ť
6.3. Popis č jednotlivých ů
84.1 až S4.6 - ř č funkci vertikálního zes\lova·
č
"A" - Stisknuto č 84.1 - na stínítku
pouze jedna slopa a zobrazován signál ř
dený na vstupní konektor F1 kanálu A.
6.2. SlotA 3aAHeiil naHemt npM60pa
"
'"
\ I
F9 npRMoyront>Horo CloIrHana rSHspaTopa
pa3sepn::11 A
FlO BI>lXOA npRMoyront>Horo CloIrHai1a reHepaTopa
pa3BepTKloI B
F11 - BXOA BHeWHero ynpaSi1eHI'IR RpKOCTt>1O 3i1eKTpOH-
Ho-ny .... TpyOKI'I
Pl - npSAOXpaHI'ITent>
W - nepeKfllO ....aTei1b HanpRlI(SH11l'1
6.3. OnMcaHMe Ha3Ha .. oTAellbHblx
311eMeHTOB
S4.1-84.6 - nepeKJlIO'-laTeJ1b pe>+<l-1MOB yC\llm1TeIlR
Bepn1KaJlbHOrO OTKJ10HeH\IIR
"A" - Ha>t<aTa KHonKa 54.1, Ha 3KpaHe TOJ1b·
KO 0AHa OC4\11J1J10rpaMMa, npi'tYeM \11306·
pa>t<aeTcSl e\llrHaJl, Ha BXOAHoe
rHe3Ao F1 KaHaJ1a A.
6.2. Baek panel of the oscilloscope
F9
"O
F11
Pl
W
Obr, 5
PloIc.5
Fig 5
- Oulpul of Ihs square- wawe vollage wavelorm of
lime base A
- Oulpul ol Ihe square-wawe vollage waveform of
lime base B
- Input for exlernal brightness modulalion ol Ihe
trace on Ihe CRT sereen
- Fuse
- Mains voltage seleeto!"
6.3. Oescriptions of the functions of the
Individual controls
Front panel
84.1 10 84.6 - Funetion seleetor push-button set of
the vertical amplifier
'·A" - When push·bulton 54.1 is depressed,
on ly one trace appears on lha CRT sereen and
only Ihe signal applied to input eonneetor F1 of
channel A is displayed.
17
"ALT." - Stisknuto č 54.2 - na stínítku
jsou ě stopy, ř č ž ř jednom ě č
sové základny je zobrazován signál ř
na vstupní konektor kanálu A, ř dalším ě
hu č základny je zobrazován signál ř
vedeny na vstupní konektor kanálu B.
"A±B" - Diferenciální provoz - stisknuto tla-
č 54.3 - na stíní tku se zobrazuje ď
č nebo rozdíl ů ř na
vstupy ů A a B. Volba č nebo rozdilu
se provádí č polarity kanálu B (S3.3).
"CHOPPED" - Stisknuto č S4.4 - na
stínítku se zobrazují v rytmu č 500 kHz
signály na vstupu kanálu A a B.
,,8" - Stisknuto č 54.5 - na stínítku je
pouze jedna stopa a zobrazován signál ř
dený na vstup Fl01 kanálu B.
"X-V" - Stisknuto č S4.6 - zobrazuje
x-v. Signál kanálu A se zobrazuje ě
(V), signál kanálu B se zobrazuje ě
(X) .
"Fl" - Vstupní konektor - konektor BNC č
k ř ě ř ů ke kanálu A.
"F101" - Vstupní konektor - konektor BNC č
k ř ě ř ů ke kanálu B.
51.1 - ř č ss a st vazby kanálu A.
5101.1 - ř č ss a st vazby kanálu B - ž ň
je volbu vazby ě ř signálu. V č
né poloze je vazba ě ř stisknu-
18
«A.I1T." - Ha>tlaTa KHonKa S4.2 - Ha 3KpaHe
IotMeICTCJl Aee OC41ot/lnOrpaMMbI, npw'leM np\.1
0AHOM npflMoM XOAe pa3eepTK\.1 1ot306·
pa.>KaeTCfI C\.1rHM, nOAaeaeMbl1il Ha BXOAHoe
rHe3Ao KaHana A lot nplot cneAyICll.\eM nps:lMOM
xOAe pa3sepTKIot 1ot306pa>KaeTCs:l ClilrHM ,
nOAaeaeMblliI Ha BXOAHoe rHe3Ao KaHMa B.
«A±B,. - A\.1cpcpepeH4\.1anbHbllil pe)f(\.1M pa6o-
Tbl - Ha>t<aTa KHonKa 54.3 - Ha 3KpaHe
1i1306pa>tlaeTCR cyMMa \.11l1ot pa3HocTb ClilrHa-
/lOB, nOAasaeMblx Ha BXOAbI KaHanoe A \.1 B.
YCTaHoBKa CyMMbI \.1fl\.1 pa3HOCT\.1 oCYli\e-
CTBJls:leTCs:I C nOMoli\blO KHonK\.1 nOflSlpHOCT\.1
KaHana B (53.3).
KOMMy-Ta4V1S1 - Ha>tlaTa KHonKa S4.4 .... Ha
3KpaHe \.1306pa)l(a1OTCJl ClotrHan\.1, nOAaeae-
Mble Ha exoAbl KaHanoe A 1.1 e, nepeKnIC'iae-
Mble c l.IacToToliI 500 Kr4.
.. B,. - Ha)l(aTa KHonKa S4.5 - Ha 3KpaHe
I.1MeeTCSI TonbKO 0AHa oC4\-'lIlnorpaMMa
\II \11306pa>KaeTCSI C\.1rHM, nOAaeaeMbl1il Ha
BXOA F101 KaHMa B.
.. .. - Ha>tlaTa KHonKa S4.6 - 1ot306-
pa>KaeTCJl CVl rHM B pe>KHMe X-V. CHf HM
KaHafla A \.1306pa>t<aeTC.SI no BepTIot KMI.1 (Y).
C\.1rHan KaHana B 1.1306pa)l(aeTCR no roplot30-
HaTanlot (X).
Fl - exoAHoe rHe3Ao - rHe3Ao BNC, npeAHa3-
HayeHHOe AJ1S1 nOAKnICl.leHIotSl 1.13MepJleMblX
ClotrHMOB K KaHMy A.
F101 - exoAHoe rHe3Ao - fHe3Ao BNC, npeAHa3-
Hal.leHHOe AJ1f1 nOAK/lIC'{eH\IIH \.13MepHeMblx
Cl'l rHanOe K KaHMy B.
SI.1 - nepeKJllOl.laTenb CBA31.1 no nOCT. \II nepeM.
TOKaM KaHMa A.
SlOl . I - n epeKllICYaTenb CBA31.1 no nOCT.
lil nepeM. TOKaM KaHMa B - AaeT B03-
MO)l(HOCTb yCTaHoBKI.1 BI.1 Aa CBSl310t \.13MepSle-
Moro Cl.1rHana. B HeHa)l(aTOM nOflO)l(eH1.11'1
I.1MeeT M8CTO CBs:l3111 no nOCTOstHHOMy TOKy.
"ALT." - When push-button 84.2 is depre-
seed, Iwo Iraces appear on Ihe CRT screen; al
one sweep of the time base, Ihe signal applied
to the input conneclor of channel A is dis-
played, and at the other sweep of the lime ba-
se. the signal appl ied 10 Ihe inpul conneclor of
channel B is displayed.
"A±B" - Differential operation. - When push-
bulton 84.3 is depressed, either Ihe sum of, or
Ihe difference between the signals applied 10
Ihe inpuls 01 channels A and B is displayed.
The polarity swilch (S3.3) of channels
B serves for the selection of this sum or diffe-
rence.
"CHOPPED" - When push-bulton 54.4 is
depressed, Ihe signals applied to the inputs
of channels A and Band switched alternately
in the rhythm of a frequency of 500 kHz, are
displ ayed on Ihe CRT screen .
"B" - When push-button S4.5 is depressed,
only one frace apprears on the CRT screen
and only the signat applied 10 input connector
F101 of channel B is displayed .
"X-Y" - When push-button 84.6 is depres-
sed, the "X-V" mode is operative. The signal
of channel A ís displayed vertically (V). Ihe
signal of channel B is displayed horizontaiJy
(X).
"F1" - BNC in pul connector. - Serves for applying
the measured signals to channel A.
Fl01 - BNC inpuI conneclor. - Serves for applying
Ihe measured signals to channel B.
SI.1 - Change-over switch for DC or AC coupl ing of
channel A.
5101 .1 - Change-over switch for DC or AC coupling
of channel B. - Enables the selection of Ihe
coupling of Ihe measured signal. When nol de-
pressed, Ihe coupling is DC; when depres-
ti č je ě ř signál navazan ř ě
ř kondenzátor 22 000 pF.
51.2 A
Sl 01.2 - Nulovací č kanálu B
SloUžl k ř č hladiny verti kálni-
ho zobrazeni.
A
S 1 02 - ř č vyChylovacího č B
U každého kanálu ž ň nastavit jednu
z devíti hodnot kali brovaného č vertikál-
niho zobrazení.
A
R 136 - Plynulá ě vychylovacího č B
Potenciometry souose ě s ř č
vychylovaciho č ž ň u každého ka-
nálu snížit vychylovací č v rozsahu asi
1 : 2,5.
Kalibrovaný vychylovací č je č
v pravé krajní poloze ě ů
A37 A
A 137 - Kalibrace citlivosti B
Potencíometry č k dostavení kalibrované
hodnoty vychylovacího č každého kaná-
lu.
A
R 135 - Vyrovnání nuly B
A38
Potenciometry ž ň ss vyvážení nesyme-
trického výstupu vstupních č ů a zame-
zují tak posuvu stopy ř ř vychylova-
cího č
R138 - Potenci ometry ž ň vertikální posuv
stopy na stínitku u každého kanálu.
npL'l Ha)t(aToli! KHonKe L'lMeeT MeCTO CBfl3L'1
CL'lrHMa KOHAeHcaTop 22 000 n$.
51.2 A
8101.2 - KHonKa yCTaHoBKL'I Hynfl KaHana B
52
Cny)f(L'lT Aflfl o6pa30BaHL'lfI onopHoro ypOBHfI
eepTL'lKMbHOro H306pa>t<eHHfI.
8102 - K03<fl<flH4L'1eHTa A
A36
OTKnOHeHHfI B
,QaeT B03MO)f(HOCTb yCTaHoBKH OAHoro L'l3
AeB$ln1 KanL'l6pOBaHHblx 3HayeHL'l1i! K03cpq,L'I -
4L'1eHTa OTKnOHeHL'lfI no Bepn1KML'I Ka)f(Aoro
KaHana.
R136 - nnaeHoe L'l3MeHeHL'le A
K03<flcpL<14Io1eHTa OTKnOHeHIo1f1 KaHMa B
nOTeH41010MeTpbl , yCTaHoBneHHble COOCHO
c nepeKnlOYaTenflMIo1 K03cpcpL'l4L'1eHTa OT-
KnOHBHL'lfI AalOT B03MO)t(HOCTb yMeHbwL'lTb
K03cpcpL'l4L'1eHT OTKnOHeHI-1f1 Ka)f(Aoro KaHa-
na B OTHOWeHL'l101 npL'l6n. 1 : 2,5.
KMI-16pOBaHHoe 3HayeHI-1e K03cpcpL'l41-1eHTa
OTKnOHeHI-1f1 o6eCneYHBaeTCfI B npasoM
Kpali!HeM nOnO)lO;eHHIo1 nOT8H4HoMeTpoB.
A37 A
R 137 - KanH6poBKa B
n OTeH4HoMerpbl, Aflfl yc-
TaHOBKH KanH6poBaHHoro K03cp-
cpHL\ l-1eHTa OTKJlOH8HIotfl Ka)t(Aoro KaHana
A35 A
R135 - KOPP8KL\IIISI HyJ1f1 B
nOTeH4\o10Merpbl , npeAHa3HaY8HHbl8 P/lfl
6anaHclo1poBKL'I no nOCToflHHOMy TOKy HeCI-1M-
MBTpl-1'-1Horo 8blxoAa BXOAHblX yCIo1f1L'1TeneVi
C 4enblO HCKf1IOYeHL'lfI cMeweHHfI nL'lHL'IL'I oc-
1..\L'lJ1J10rpaMMbl npL'l nepeKnKl'-leHIoH1 K03cpq,lo1-
4L'1eHTa OTKJ10HeHIo1f1.
R38, R138 - nOTeH41-10MeTpbl SepTL'lKanbHoro
CMell.\eH>1f1 oC4101nnorpaMMbl Ha 3KpaHe oTAenbHblX
KaHanoe.
sed, Ihe measured signal is AC-coupled via
a 22 000 pF capacitor.
81.2, 8101.2 - Push-buttons for zerojzjng channels
A and B respectively. - Each serves for esta-
bl ishing Ihe pertaining reference level of verti-
cal displ ay.
82, 8102 - Selectors of Ihe deftection coefficienl s of
channels A and B respeclively. - One of Ihe
nine avai lable val ues of Ihe calibrated coeffici -
enl of vert ical display can be selected for eilher
channel.
R36, R136 - POlenti ometers for continuous setting of
Ihe deflection coefficients of channels A and
B respecl ively. - Potentiometers mounted co-
axially with the appropriate deflection coeffici -
ent seleClors. Each potentiometer serves for
reducing the deflecti on coefficient of Ihe per-
taini ng channel within the range of approxima-
tel y 1 : 2.5.
The calibrated deflection coefficient applies
when lha potentiometers are set to their extre-
me clockwise positions.
R37, R137 - Potentiometers for calibrating the sensi-
tivity of channels A and B respectively. -
Serve for adjusting the calibraled value of Ihe
defleclion coefficient of each of Ihe two chan-
nels.
R35, R135 - Polenliometers for zero balancing of
channels A and B respectively. - Serve for DC
balancing of Ihe asymmetrical outputs of Ihe
Input amplifiers in order to prevenl trace drif-
hng when the deflection coefficients are being
altered.
R38, A138 - Potentiometers for shifting the Iraces of
channels A and B respectively vertically on lha
CRT screBn.
19
53.1
53.2 - ř č volby synchronizace.
ř č ž ň ě č
signálu z kanálu A (stisknuto č $3.1),
I kanálu B (SlisknUIO č 53.2) nebo z kon-
cové Msti č A±B (stisknuta ě tla·
tilka 53. I , 53.2).
53.2 - " B" slouží k ě polarity zobrazeni signálu
kanAtu B. V č poloze je normální zob-
razeni .. +", ve č inverzní ,,-".
58. ' - 3 - ř č funkci č základen
Poloha A - Je-II č S lOv poloze VYP., je
stopa na sllnilku obrazovky ě vy-
chylol/ána č základnou A. Po ř
S10 do jiné polohy je na ě (vychylované
stále č základnou A) č č
kou se jasem poloha a délka zpož-
ě č zé.k.ladny B.
Pok>ha ALT - stopa je ě vychylová-
na ř ě základnou A a B. ř ě B je
stopa ě odchýlena nahoru. ř lomto
provozu musí bYt rychlost základny S ě než
rychlost základny A.
Poloha S - stopa je ě vychylována
ž ě základnou S.
S II - CA5/ dil - ř č pro kalibrované nastavení
rychlosti základny A.
S9.6 - +/- - zAkladna A startuje podle
ni .. +" nebo ,,-" lak, že č ě
je ě ď vzestupnou (+) nebo
20
53.1, 53.2 - nepeKnlO'48Tenb Bbl60pa CMHXpoH ... •
3a4 ......
nepeKnIO ... aTenb ,qaeT B03MO>KHOCTb CH ... •
MaTb CMHXpoH ... 3"'PYIOU\ ... 1iI c ... rH8/1 K8HaJ18
A (H8.*aTB KHonKa 83.1), K3HaJ18 S (H8.*aT8
KHonKa 53.2) ... n ... OKOHe...HOM ... acnl yCKIl ... •
Teml A±S (H8>KaTbI o6e KHonK'" 53.1, 53.2).
53.3 - .. B .. cny>KHT AI1A Bbl60pa nonApHocTH H300.
p8>KeHHA CHrH8J1a KaH8/1a S. S HeH8)I(aTOM
nOnO>KeH ...... HMeeT MeCTO HOpM8J1bHoe H306-
pa>KeHHe .. + .. , npH H8.*aTOM nonO*8H ... M -
"'HBepT"'poB8HHoe H306p8Jtl:8HH8 "-".
58.' - 3 - nepaKnIO ... arenb pe*HMa pa60TbI r8He·
paTopoB pa3BepTK'"
nono*eH ... e A - npH nepeKnIO ... eHHH nepa·
KnIO ... 8TenA S10 B nono*eHlote SblKJ1. pa·
3BepTK8 nATHa Ha 3KpaHe no ropH30HTMH
OCYU\BCTBnAeTCA CHrHBI10M reHepaTopa pa·
3aepTK'" A nocne nepeKlllO'4eHHR $10
B APyroe nono*eH ... e Ha nHHHH (OTKllOHeH ... e
Bce eU\e ocyU\eCTBnReTCR CHrHMOM reHe·
paTOpa pa3BepTKH A) OTpe3KOM C nOBblweH'
HOM ApKOCTbIO OTMe ... eHO nono*eH ... e III AI1 ....
TenbHOCTb npRMoro xOAa 3a.Qep*aHHoro ra·
HepaTopa pa3BoprKH S.
nono*eHHe AnT. - nATHO OTKIlOHReTCR no
ropIll30HT8J1H nonepeMeHHO reHapaTopaMH
p83BepToK A H B. npH pa60Te p83BBpTKH
S nATHO CABIIIH)'TO no BepTMK8J1M eaepx. npM
3TOM pe*MMe pa60TbI CKOpocTb p83eepTKM
reHep8Topa S Aon*Ha 6b1Tb 60nbwe CKO'
pocTili pa3sepTKM reHepSTOpa A.
nono*eHMe S - nRTHO OTKIlOHReTCR no ro·
P"'30HTMM CMrHMOM reHe·
paTOpa pa3Bep1101 S.
Sll - SPEMSVAeneH ... e - Kan ... O·
pOBaHHOM yCTaHoBKIII CKOpOCT'" pa3BepTK'"
A
59.6 - +/- - reHepaTOp pa3aepTKIII A 3snyCKSeT'
CR B 3aBMCHMOCTH OT yCTaHoBKH . +" KIlM
.-.. TaK, "'TO Ha ....MO npRMoro XOA8 CMHXpo'
H"'3 ... poeaHO (+) Mn... HIIIC'
$3.1, 53.2 - 5ynchronization seleclors. -
These seleclors serve for drawing Ihe syn-
chronlzing signal either from channel A (with
lha push-bunon 53.1 depresed), or Irom chan-
nel S (with lha push·bunon 53.2 depressed),
ar Irom the final part ol Ihe i.e. MS
(both push·bunons - 53. 1 aOO 53.2 - depres-
sed).
53.3 - " S" - Serves for selecting the polarity of Ihe
displayed signal ol channel S. When nol de-
presed, the display Is normal, i.e. "+", when
depressed, Ills opposite, I.e. "-".
SS., to SS.3 - Push·butlon set for selecling Ihe ope-
ration modes oltha time bases.
Senlng "A" - With selector S10 sel 10 "OFF",
the trace on Ihe CRT screen is def1eeted horl-
zontally by lime base A. After switchlng selec·
lor 510 to any other position (deflection by tima
base A remalns unaHected), Ihe position and
length of tha delayed lime base S are iOOicated
by a line of inereased brigthness.
Sening "ALT." - The trace Is dellecled horl -
zonlal/y by tha thne bases A and 8 alternalely.
Tha traee swept by lime base 8 is deflecled
upwards. In this mode of operalion, lha speed
ol lima base S must ba higher than Ihat of Ume
base A.
Setting " S" - The Iraee is deflecled horizontal-
ly by Ihe dalayed lime base S.
Sll - "TIME/ DIV." - Calibraled selector ol lha
speed ol lime base A.
59.6 - "+ /-" - The time base A operates aceording
to the setting "+" ar "-" of Ihis push-bunon
eontro! , being triggered ei ther by the rising
stupnou (-) č č sig-
nálu.
S9.7 - INT/EXT - ř č ž ň volit zdroj syn-
č signálu pro základnu A.
INT - signál Je ř ě z vertikálního zesilo-
č je ě shodný s ů ě pozoro-
vaným na obrazovce.
EXT - signál musí óýt ř ě z ě š
zdroje na konektor F2.
89.8 - SS/ST
S8 - č obvody jsou ě
ě spojeny se zdrojem č sig-
nálu. ř š se celé pásmo č ě stejno-
ě složky až do mezního č
ST - č obvody jsou se zdrojem
č signálu spojeny ř vazeb-
ní kapacitu. ř š se celé pásmo bez stej-
ě složky a č ů nižších než 20 Hz.
S9.9+S9. 10 - NF - č obvody jsou se
zdrojem č signálu spojeny
pres č RC č ř š se pásmo
č ě složky do 100 kHz. Vyšší
č jsou č
VF - č obvody jsou se zdrojem
č signálu spojeny ř deri-
č RC č ř š se pásmo bez stejnos-
ě složky od 100 kHz do mezního č
lu.
50 Hz - jako č signál je ř
cestou ř ě sinusový ů ě 50 Hz odvo-
zený od sírového č

XOp,l'Il4L-1M (-) cppOHTOM CL-1HXpOHYl3L-1pyKl14ero
CYlrHafla.
89.7 - BHYTP.l8HEW. - nepeKflKl4aT8fl b Aa8T
S03MO)t(HOCTb sbl6paTb L-1CTOYHL-1K CL-1rHana
CL-1HrpOHL-13al.j L-11-l p,fll'l pa3sepTKLII A.
BHYTP . . - ClIlrHaJl CHL-1MaeTC51 C yCYlfllllTefl51
sepn1KanbHoro OTKnOHeHItI51 YI er o cpopMa
COOTBeTcTsyeT cpopMe CVlrHaJla, Ha6nKlp,ae-
Moro Ha 3KpaHe.
BHEW . . - CIMHaJl AOfl>KeH nop,aSaTbCl'l OT
BHeWHero IIlCT04HlilKa Ha rHe3p,o F2.
S9.8 - nOCT.JnEPEM.
nocT. - l.1enYl CYlHXpOHIIl3allYlL-1 ItIMeKlT CB513b
no nOCT051HHOMy TOKy C V1CT04HV1KOM CV1rHa-
na CIIlHXpOHL-13al.jL-1Y1. nepep,aeTc51 seCb p,lIla-
na30H 4aCToT, BKflKl4a51 nOCTo51HHYKl COCTa-
BJ151Klll.\YKl lil KOH4a51 BepXHeVl r paHL>14HOVl
YacToTolII.
nEPEM. - l.jem.., CL>1HXpOHL>13all L>1 l1l coep,lIlHeHbl
C L>1CT04H!IIKOM C!II HXpoHl-13!11pylOll.\ero C!IIrHaJla
48pe3 8MKOCTb CSJ'l3Y1. nepep,aeTc51 seCb
p,Ylana30H yaCTOT 3a I-1CKnKlLleHVleM nOCTO-
51HH0i1 cOCTaBn51Kll4elll lil 4aCTOT MeHee 20
r4·
S9.9+S9. 10 - HY - l.\enYl
HeHbl C IIlCTOYH;1KOM CYlHXpoHYl3Y1pyKll4erO
Cli1rHana Yepe3 lIlHTerplllpyKlll.\yKl L\enOYKY
RC. nepep,aeTCl'I AYlana30H 4aCTOT OT no-
CT051HHOVl cocTaSn51fOll.\ell1 ,0,0 100 KrL\. 60-
nee SblCOKltle 4aCTOTbl nOAasm'IIOTcR
BY - lIenYl CYlHXpOHYl3al1v.L>1 COeAYlHeHbl C lIlC-
CYlHXpoHVl3Y1pyKlll.\ero CltlrHana
4epe3 p,w:pcpepeHlIlI\pyKll.l.\YIO L\enOYKY RC.
nepep,aeTCS'l nonoca yaCTOT 6e3 nOCTOl'lH-
HOVl COCTaSn51lOll.\eVl , Ha4V1Ha51 co 100 K1lI
lil KOH451 rpaHL>14Hoi1 4aCTOT0Il1.
50 rl.\ - B Ka4eCTBe
ClIlrHana BO BHyTpeHHeVl l.\enVl nOp,aeTCS'l Ha
BXOp, CYlHxpOHYl3al.\VlIIl·CVlHYC0L>1,D,aflbHbIVl cli1r-
Han 50 IlI, np0\l13BOp,HbI Vl OT Hanpml<eHlIlH
CeTYI.
edge (+) ar the trail ing edge (- ) of the syn-
chronizing signal.
89.7 - "INT./EXT. ' · - Change-over switch for selec-
ting the source of the synchronizing signal for
time base A.
"INT." - The signal is drawn from Ihe vertical
amplifier: its waveform is the same as Ihat ob-
served on the CRT screen
"EXT." - the synchronizing signal derived
from an external supply must be applied 10
connector F2.
89.8 - "DC: AC" - Push-button change-over switch
for coupl ing selection.
"DC" - The synchronizing cirCllits are DC-
coupled to the source of the synchronizing sig-
nal. The whole band up to Ihe limit frequency,
including the DC component, is passed.
"AC" - The synchronizing circuits are AC-
coupled to the source of the synchronizing sig-
nal via a coupling capacitor. The whole band.
without DC component and frequencies below
20 Hz, is passed.
89.9, 89. 10 - Push-buttons for selecti ng the mode of
synchronization.
"AF" - The synchronizing circuilS are connec-
ted to the source of the synchronizing signal
via an integrating RC network. The band up to
100 kHz, including the DC component, is pas-
sed; higher frequencies are suppressed.
"RF'· - The synchronizing circuits are connec-
ted to the source of the synchronizing signal
via a different ialing RC nelwork. The band
from 100 kHz up to the limit frequency, without
DC component, is passed. "50 Hz'· - A sinu-
soidal waveform of 50 Hz, derived from the
mains trequency, is applied internally.
21
59.5 - AUT - ř ř č
signálu odbíhá č základna ě
za ř signálu však pracuje zcela jako
š ě Tato pOloha je vhodná pro č
od 100 Hz do mezního č ř č ž je
možno kontrolovat polohu stopy na stínitku
i bez ř č signálu
ř ř ě ř ě úrovní,
ř ě ř v ů zapojeních apod.).
R 163 - ň š ě ž ň volit ň syn-
chronizatního ů ě ř které č zá-
kladna A spustí. Prvek je možné využít ve
všech polohách č synchronizace, č ě
AUT.
88.4+88.5
S6.4 č - zákl adna spouští opakova-
né v rytmu udávaném ř ě synchroni-
č signálem, ř ě v poloze AUT ř
ř signálu odbíhá samovolné.
- poloha 1 x č - po ř této polo-
hy je základna zablokována a nelze ji synchro-
č signálem spustit. Po stisknutí č
" Start" (S6.5) a rozsvícení sviHcí diody je zá-
kladna schopna provést jediný ě jakmile
ř č signál dosáhne
ě nastavené potenciometrem Ň
ř tomto druhu provozu je pOUŽití polohy AUT
(S9.5) nevhodné.
R176 - ZPOL:ot:Nf JEMNt: - Tímto č
vým potenciometrem se stupnicí se nastavuje
ě č posuv zpožd"ovacího impulsu
na pi lovém ů ě základny A. Je-Ii ř
22
S9.5 - ABT - nplo1 OTCyrCT81011o1 CIo1HXpoHIo13101-
Clo1rHaJla reHepaTop pa3sepTKIo1 pa-
60TaeT B pe:>Klt1Me aBToKOne6aHlt1Ii! . nplt1 Ha-
JWlylt1lt1 Clt1rHaJla reHepaTOp pa60TaeT
B pe:>Klt1Me 3anycKa. 3TO nOnO>KeHlt1e
CR nOAxo,qRl!\Io1M AJ1fl yaCTOT Clo1rHa/la OT
100 r4 AO rpaHlt1YHoli! yaCTOTbI, nplo1'feM
MO>KHO KOHTpon\t\posaTb nOnO>KeH\t\e n\t\H\t\1-1
pa3sepTKIo1 Ha 3KpaHe 1-1 6eJ CI-1HXpOHI-131-1-
pYIOll.\.ero Clo1rHaJla (HanpLo1Mep, nplot 1013Mepe-
HIo1H ypo8Helil nOCTOSl HHoro TOKa, npH 1013Me-
peHlII1-1 e MOCTOSblX cxeMax 111 T. n.).
R163 - ypoBeHb 3anycKa AaeT e03MO>KHOCTb yCTa-
HOBIIITb ypo8eHb CHrHaJla CIo1HxpoHIo13a4HIII,
nplII KOTOpOM reHepaTOp paJBepTKIo1 A 3a-
nycKaBTcR 3neMBHT· MO>Í<HO I-1 cnOnb30eaTb
Ba Bcex nOJlO:>t<eHLo1SlX KHonOK CI-1HXpOHIt\3a-
4111111, eKJlIO'"laSl ABT.
88.4+88.5
S8.4 HeHa:>t<aTO - reHepaTop pa3eepTKIII 3a-
nycKaeTCSl C no,qeoAIIIMoro CI-1H-
xpoHlII3lt\pylOll.\.ero clo1rHMa I-1nl-1
B nOnO>K8HI-1I11 ABT, 6e3 Clo1rHana reHepaTOp
pa60TaeT B pe:>t<I-1Me aSTOKone6aHIllIi!.
S6.4 1 x (Ha:>t<aTo) - nocn8
e 3TO nOnO>KeHlo1e rBHepaTop pa3eepTKI-1 38-
6nOKlllpoBaH 111 ero Henb3Sl 3anycH1Tb clo1 rHa-
nOM CI-1HXpOHH3a4lt1111. n ocne Ha>KaTHR Ha
KHonKy 3anycKa (S8.5) lt1 ceeTO-
Al-1o,qa reHepaTop pa3BepTKIo1 cnoc06eH ocy-
O,qIllH npSlMoli! xo,q nplII no,qa'"le
CHHXpOH1II3101pylOll.\.ero ClllrHaJla, KOTOpbl.,
npeeOCXOAIo1T ypoeeHb, no-
TeH41-10MeTpOM YPOBEHb. npl-1 3TOM
pe:>t<IIIMe pa60Tbl He CJleAyeT Io1Cn0f1b30eaTb
pe:>KIo1M ABT. (S9.5).
R176 - 3At\EP>KKA TOYHO - c 3Toro
nOTBH41110MeTpa Ha 10 060pOToe co
yCTaH8Bf1I11SaeTCSl BpeMBH-
c,qsHr IIIMnynbca 3a.,qep:>t<KI-1 Ha y'faCTK8
npSlMoro xOAa reHepaTopa pa3sepTKI-1 A.
S9.5 - " AUT" - Automatic operalion of lime base A.
ln the absence of a synchronizing signal, the l i-
me base runs Ireely; however, when a syn-
chronizing signal is applied, Ihe lime base ope-
rates in the triggered mode. The "AUT. " mode
is appl icable at frequencies Irom 100 Hz up to
Ihe limit frequency. In this mode of operation,
the position of the trace on tha CRT screen can
be controlled also without a synchronizing sig-
nal being present (e.g. in Ihe measurBment ol
DC levels, in measurements in bridge connec-
tion, etc.).
A163 - This control serves for selecting the level ol
the synchronizing wavelorm for triggering l ime
base A. II can be used in all Ihe setlings of the
push-buttons lor synchronization contral, in-
cluding ··AUT.".
S8.4, S8.5 - Push-button for Iriggering mode selec-
lion.
S8.4 (undepressed) - The time base operates
repealedly in the rhylhm determined by the ap-
plied synchronizing signal; in " AUT." opera-
lion, when a synchronizing signal is not pre-
senl , the lime base runs Ireely.
S6.4 " 1 X" (depressed) - The lime base is
blocked and cannot be triggered by the syn-
chroni zing signal. Alter depressing the tri gge-
ring push-button (S8.S), and the LED li ghts up,
the time base is capable of carrying out only
one sweep as soon as the applied synchroni-
zing signal reaches Ihe level set by means ol
the potentiometer "LEVEL" .
ln one-shot operation, Ihe push-button "AUT."
(S9.6) is not appJicable.
R1 76 - ··OELAY FINE" - ř for line de-
lay setting.
This 10-turn helical potenliometer with scale
serves for setting the relative time delay of Ihe
retarding pulse on Ihe sawtooth waveform
kl ad stupnice potenciometru na patem dílku
a ř č rychlosti základny A v poloze 1 .usl
dil, je ž ď impuls proti okamžiku startu
základny A ž ě o 5x 1 !lS = 5 !IS. Tímto
impulsem je dále ovládána, ř ě ř
š ě základna B.
S10 - CAS/díl- ř č pro kal ibrované nastaveni
rychlosti základny B.
Casová zakladna B je schopna reagovat na
č signál až po ř chodu ž ď
vacího impulsu, jehož ž ě proti startu zá-
kl adny A je nastavitelné potenciometrem R1 76
a ř č Sll. Z toho vyplývá, že
na B není schopna samostatné funkce.
S9.2 - č + 1-
Základna B startuje podle nastavení ,, +"
nebo ,,- " tak, že č ě je š ě
ď vzestupnou (+ ) nebo sestupnou (- ) č
č si gnálu. č je mimo
provoz, č S9.1 v poloze AUT.
89.3 - INT/ EXT
ř ž ň volit zdroj č
ho signálu pro základnu B.
INT - signál je ř ě z vert ikálního zesi lo-
vace, je ě shodný s ů ě
vaným na obrazovce.
EXT - signál musí být ř z ě š
zdroje na BNC konektor F6.
Tento ř č je ř z provozu, je-Ii tla-
č S9. 1 v pol oze AUT.
Ecm'!,
pa COOTseTcT6yeT WKaJlbl
nepeKIl104aTenb CKOpoCH1 pa3BepTKI-1
A HaxoAIIITCI'! B 1 MKc/ Aen., TO
>1MnyJ1bC OTHocillTellbHO
Ha'"l8.Jla 38nycKa reHepaTopa p83eepTKiII
A Ha 5Xl MKC - 5 MKC. V1MnYJ1bC AaJ1ee
Clly>K>1T ,Lllll'! ynpaslleHiIIl'l >1llill npl'lMoro 38-
nycKa reHepaTop8 pa3sepTKiII 8.
S10 - 8PEMs:l/ ,Llell. - nepeKIlIO'iaTellb AJ11'l Kallill6-
yCTaHosKiII CKOpOCTI-1 pa3aepTKiII
8.
r eHepaTop B MO.ll<eT pearl-1po-
S8Tb Ha CillrH8J1 CiIIHxpoHiII3a4i11i11 TOJ1bKO no-
cne nocrynneHiIIl'l >1Mnynbca 3a,Llep>KKiII, 3a-
Aep)t(Ka KOToporo OTHoCIo1TenbHO 3anycKa
pa3sepTKiII A yCTaHasnills8eTcfl nOTeHL\liIo·
MeTpoM R176 iII nepeKJ1IO'iaTelleM 511. V1 3
:Horo 8blTeKaeT, '-ITO reHepaTop pa3sepTKiII
B He MO>KeT pa60T8Tb C8MOCTORTeJ1bHO.
S9.2 - KHonKa +1-
reHepaTop pa3aepTKIo1 B 3anyCKaeTcI'l s 3a-
OT yCTaHosKItI «+» Wlill «- " TaK,
'"ITO Ha'"laJlO npRMoro xOAa CiIIHXPOHI-13..., pyeT-
CI'l socxo,LlRUliIIM (+) HiIICXOARLlI,iIIM (-)
Q:>POHTOM CiIIHXPOH>13i11pyIOUlero CillrH8.Jla.
KHonKa He pa60TaeT, eCllill KHonKa 59.1 Ha-
XOAliITCI'l B nOIlO>KeHiIIiII ABT.
59.3 - BHYTP.lBHEW.
nepeKnlO'iaTeJ1b AaeT S03MO)t(HOCTb Sbl-
6paTb ...,CTO'"lHiIIK CIo1HXpoHItI31-1pylO14ero
HaJla AMI pa3SepTKItI B.
BHYTP. - C"rHaJl CHI-1MaeTCSI C yClotmneJ1S1
SepTI-1KaJlbHoro OTKIlOHeHHI'! 1-1 ero q,OpM8
cooTseTcTsyeT Cill rHaJly, Ha6mOAaeMoMy Ha
3KpaH8.
BHEW. - CillrH81l AOll)l(8H nOAaBaTbcfl OT
sHewHero liICTO'"lHiIIKa Ha rHe3Ao F6 - p83-
beM T>1na SNC.
3TOT nepeKJ1IO'-IaTellb He pa60TaeT, eCllill
KHonKa S9. 1 H8XOAliITCI'l s nOIlO>KeHiIIiII ABT.
ol !ime base A. For example, il Ihe scale ol this
polentiomeler is set 10 Ihe 51h division line and
the speed selector of lime base A is set 10 " 1
fls/ div.", then the retarding pulse, in relation to
Ihe start ol l ime base A, is delayed by
5X1 liS = 5 ps. Thi s pulse also controls the
rectly triggered time base S (il appropriate).
S 1 O - " TIME/ DIV." - Cal ibraled speed seleclor of
me base B.
Tíme base B is capable of responding to the
synchronizing signat only atler Ihe arrival ol I ho
retarding pulse, ths delay ol which behind the
start ol lime base A adjustable with the potenti-
ometer R176 and tha selector 511. Consa-
quently, time base B is incapable ol
mous operation.
S9.2 "+1- " - Change-over switch for setting tha
synchronizi ng polari ty.
Time base B operates according to the se"ing
"+" or " _ ,, ol this control , being
started either by the risi ng edge (+) ol the
chronizing signal , or its tl ailing edge (-).
This change-over switch is idle when
buUon S9.1 is set to " AUT. ".
S9.3 - "INT.lEXT." - Change-over switch for
ting the saurce ol the synchronizing signal for
time base B.
·'INT." - The si gnal is drawn Irem the verlical
amplifier; its wavelorm is Ihe same as l hal ob·
served on the CRT screen.
"EXT." - The synchronizing signal derived
ů an exlernal supply must be applied 10 tha
BNC conneclor F6.
This switch is idle when the
bulton 59.1 i5 set to " AUT. " .
23
S9.1 - AUT - v této poloze jsou ovládaci prvky syn-
chronizace základny 8 ř z č Zá-
kladna je ř š ě ž ď im-
pulsem, ř potenciometrem R176.
S9.4 - funkce shodná s S9.a, ř S9.1 v poloze AUT
je mimo provoz.
R160 - Ň ž ň volit ň synchroni-
č ů ě ř které č základna
8 spusti. Jeho využití je možné ve všech polo-
hách ř č ů synchronizace ě polohy
AUT.
F7 - Vstup pro ř externího č
signálu pro základnu A.
F6 - Vstup pro ř externího č
signálu pro základnu B.
Prvky na zadní ě ř
,
F9 - LJ - výstup obdélníkového ů ě jehož š ř
ka odpovídá ě trvání pilového ů ě zá-
kladny A.
F10 - L.f - výstup obdélníkového ů ě základny
B. ž ě tohoto impulsu proti okamžiku
start u základny A je nastavitelné potenciome-
trem R176 - ž ě ě
F11 - Vstup pro ě š ovládání jasu obrazovky.
6.4. Pokyny pro ě ř
Ovládací prvky č základny nastavíme lak. aby
č základna A ř rychlosti 1 ms/díl ě odbi-
hala.
24
S9.1 - ABT. - a 3TOM nOnO>KeHIo1Io1 3JleMeHTbl ynpa-
SneHVlS'I CVlHxpOHIII3aL\lo1elil reHepaTopa pa-
3sepTKIII B He pa60TaKn. reHepaTOp npSlMo
3anycKaeTcSl Io1MnynbcoM 3aAep>KKIo1, ynpa-
snSleMblM nOTeHL\IIIOMeTpOM R176.
S9.4 - Ha3HaY8HIo18 TaKoe )Ke, KaK 101 89.8. nplo1
89.1 B nOnO>KeHIIIVI ABT. He pa6oneT.
R160 - YPOBEHb - ,qaeT S03MO)KHOCTb yCTaHo-
Bl.1Tb yposeHb CIo1HXpoHlo13lo1py<ow,ero Clo1rHana,
nplt1 KOTOpOM reHepaTOp pa3SepTKIt1 B 3a-
nycKaeTcR 3neMeHT MO>KeT 6blTb Io1CnOJlb-
30saH BO Bcex n01l0>KeHIo1f1X nepeKnlOYaTe-
Jlelil CIiIHXpOHIiI33L\VlVI, KpoMe nOJlO)KeHIo1Sl
ABT
F7 - 8xoA AJ1Sl no,qaYVl BHeWHero CIo1HpXOHIo13\1 pylO-
14ero CVlrHana AflS1 reHspaTOpa pa3SepTK\II A.
F6 - sxop, p,nSl nop,aYIo1 BHeWHero CIo1HXpOHIo13It1pylO-
w,ero Clo1rHana Afl>! reHepaTOpa pa3sepTKVI B.
3neMBHTbl Ha 3aAHelil naHem'l npio16opa
F9 - -U-- BbI XOp, Clo1rHana npSlMoyronbHoLi1 cpop-
Mbl, p,mnenbHocTb KOToporo cooTsecTsyeT
p,JlIo1TeJlbHOCH1 npS1Moro xop,a reHepaTopa
p33sepTKIo1 A.
F10 - Lj- - 8bIXOp, np51MoyroflbHoro Io1MnyJlbCa re-
HepaTOpa pa3sepTKIo1 B. 3ap,ep)KKa 3Toro
Io1MnyJ1bCa OTHOC.,TenbHO Ha4ana 3anycKa
reHepaTopa pa3sepTKVI A yCTaHasfllo1saeTc51
nOTeH41i10MeTpOM R176 - 3ap,ep>KKa T04HO.
S9.1 - ·' AUT." - This push-button switch serves for
putting Ihe synchronizing circuitry of time base
B oul of operation. The lime base is triggered
directly by Ihe retarding pulse which is control-
led wilh Ihe potentiomeler R176.
89.4 - The function of this push-button is Ihe same
as thal of the push-button S9.8; when the
switch 59.1 is set to ··AUT.", then push-button
59.4 is inoperati ve.
R1 60 - "LEVEL" -- This potentiometer serves for
setting the level of the synchronizing waveform
at which lime base B starts. II is applicable in
aU the settings of the synchronizatíon selec-
tors, except the position "AUT." .
F7 - Inpul for applying an external synchronizing sig-
nal to time base A.
F6 - Input for applying an external synchronizing sig-
nal to lime base B.
Back panel
,
F9 -"1-.r"- Output of the square-wave voltage wa-
vetorm, the duration of which tallies with that of
the sawtooth voltage waveform of .Iime base A.
F10 -"U" - Output of Ihe square-wave voltage
waveform of time base B. The delay of this pul-
se behind the instanl when time base A starts
is controllable with the potenliometer R 176
("DELAY FINE").
Fl1 - BXOp, BH8WHero 51pKOCTblO F11 - Inpul for external trace brigthness modulation.
3fleKTpoHHo-fl y4eBoLi1 Tpy6KIo1.
6.4. YKa3aH'-'R no '-'3MepeH'-'51M
3n8M8HTbl ynpasneHIt1S1 reHepaTopa pa3sepTK" yc-
TaHoSIIITb 8 TaKVle nOflO>KeHIt151, 4To6bl reHepaTop
pa3BepTKIo1 A pa6OT8n s pe>KIo1Me aSToKone6aHVlV!
6.4. Instructions for carrying aut measurements
The controls have to be set so that time base A runs
freely at a speed 011 ms/div. Then, the l unction se-
leclor 84.1 has to be set to the position "A", th8
ř č funkce 84.1 ř do polohy A, ř
č vstupu 8 1.2 do polohy O a pomocí potenciometru
vertikálního posuvu R38 nastavíme stopu na ř ra-
stru. Zkontrolujeme, zda ř ř vstupního ě
č S2 nedochází k posouvání stopy po stínítku a ř
padnou chybu dostavíme pomocí potenciometru
R35, na panelu č "BAL".
ř č vstupu S1.2 vypneme, ř č vstupu
Sl.l necháme nestisknuty (poloha ss) a na vstup Fl
ř kabelem signál 40 mV z kalibrátoru. Na
stínítku by ě být ř nastavení citlivosti ě č S2 do
polohy 10 mV/díl a plynulé ě citl ivosti R36 do
polohy "KAL" , obrázek o velikosti 4 cm. ř
chybu dostavíme pomocí potenciometru R37 ě
ného na panelu a č "KAL".
Stejnym ů dostavime kanál B, pouze ř
padnou chybu v citlivosli je nutné dostavit prvkem
R13?
ř č funkce S4.1 ř do polohy A, ř
č vstupu Sl.l do polohy " SS" a pomocI potencio-
metru vertikálního posuvu A38 nastavime na obra-
zovce osciloskopu stopu asi 1,5 cm od ř stínílka
ě nahoru. ř č funkce S4.5 ř do
polohy B a' ovládací prvky kanálu B nastavíme obdob-
ě jako jsme 10 č u kanálu A. Pouze potenciome-
trem vertikálního posuvu A138 naslavíme SIOpu asi
1,5 cm od ř stínítka ě ů
ř č funkce 84.2 ř do polohy " ALT" .
Na slínítku budou ě SIOPY. Po dobu jednoho ě
hu vede kanál A, ř č ž kanál B nevede, ř dalším
ě č základny je tomu naopak. Kanály
jsou ř vždy ř č jednoho ě č
sové základny. Nyní ř č ř č S4.4
CKOpOCTIII Me/ ,o,en. nepe-
KnlO'"IaTenb peJt<IIIMa paóoTbI 54.1 nepeBecTIII s no-
nOJt<eHllle A, nepeKl1lO'"IaTel1b Bxo,o,a 51.2 - B no-
nOJt<eHllle O III C nOMOLl.\blO nOTeH41010MeTpa nepeMe-
l1.\eHIIIS'I no eepTIIIKal1lt1 R38 yCTaHoBI'lTb Jllt1HIllIO pa-
3BepTKIII no 4eHTpy 3KpaHa. Yóe,o,l'lTbCS'l e TOM, '"ITO
nplII nepeKJlKlYeH1II1-1 BxoAHoro p,em1TenS'l HeT CMe-
Ll.\eHIIIS'I JlIiIHI-1I11 B,o,onb 3KpaHa III , B eJly'"lae Heo6xo-
,o,IiIMOCTIII, YCTaHoslIITb 6anaHClilpoBKY nOTeH41i10Me-
TpOM A35 Ha naHenlil, 0603Ha'"leHHblM «5Af\.".
nepeKJlIO'"IaTenb Bxo,o,a $1.2 BblKnKl'"lIilTb, nepe-
KJlIO'-4aTenb BxoAa S1.1 e HeHaJt<aTOM
(nocT.) Ha BXO,o, Ft nOAaTb c nOMol1\blO Ka6el1s:.
ClilrHan KanlilópaTopa 40 MB. Ha 3KpaHe yCTa-
HOSKe ... yscTslIITenbHocTIII AenlllTeneM S2 10 MBI
AeneHlile It1 npliI yeTaHosKe perynS'lTopa YYBCTBIiI-
TenbHOCH1 nJlaSHO A36 B nOl1oJt<eHlt1e «KAfI."
AOl1Jt<Ha I-1MeTb MeClO OC4lt111110rpaMMa pa3MaxOM
4 CM. B03MOJt<HylO HeTOYHOCTb yeTpaHIiITb nOTeH-
yL-\OMeTpOM A3?, pacnOl1o;lKeHHblM Ha naHelllt1
lil 0603Ha'"l eHHb1M '"Iepe3 «KAI1.". TaKIiIM Jt<e 06pa-
30M yCTaHaBnlilsa8TCS'I KaHan 8, nplil'"leM no-
rpewHocTb '"IyscTBIiITenbHocTIII yCTa-
HOSIt1Tb 3neMeHTOM R13?
nepeKnlO'"IaTenb pe)t(Io1Ma paóoTbI 54.1 HaxOAL-tTCs:I
B nonoJt<eHI4Ii1 A, nepeKnlO'"I8Tel1b BxoAa Sl.1 - s
HeHaJt<8TOM nonOJt<eHIllIiI III nOTeH41110MeTpOM CMe·
Ll.\eHIiIS'I no Bepn1K8Jll-1 R38 yCTaHoBIiITb Ha 3KpaHe
oC41t1nnoeKona JlIiIHIilIO pa3sepTKIiI, Cp,BIiIHyTylO
esepx Ha nplil6n. 1,5 CM or 4eHTpa 3KpaHa. nepe-
Kl1lO'"IaTenb pe>KIIIMa pa60Tbl 84.5 nepeBecTIiI B no-
nOJt<eHl.>1e B lil 3JleMeHTbI ynpSSlleHIiIS'I KaHana 8 yc-
TaHOBIiI Tb aHanorlll'"lHO yCTaHosKe 31leMeHTOe Ka·
Hana A C TOI1 TonbKO pa3Hlo14el1, '"ITO nOTeH41110Me-
TpOM nepeMel1\eHIiIS'I no sepn1KanH R138 yCTaHas-
11Ii1SaeTCS'I Ha nplllOn. 1,5 CM HHJt<e 4eHTpa
3KpaHa.
n epeKnlO'"IaTenb pe)t(IIIMa pa60;rbl 54.2 nepeeeCTIII
8 nOllO>KeHlile AfIT. Ha 3KpaHe IIIMelOTCS'l Aee 111i1-
HIIII'\. B Te'"leHlile o,o,Horo nps:lMOrO xOAa pa60TaeT
KaHan A, npLl\'"IeM KaHan B He pa60TaeT LI\ B Teye-
Hllle BToporo nps:lMOro xOAa IIIMeeT MecTO oópaT-
Hoe nonO)t(eHlt1e. KaHan bl ecerAa
nocne OKOHyaHliIs:I o,o,Horo npS'lMOrO xo,o,a reHepa-
selector 51.2 10 " O" and Ihe trace set inlo Ihe centre
ol Ihe CRT screen by means ol Ihe vertical shift po-
tenl iomeler R38. NexI , il has to ba checked whelher
switching ol Ihe inpul attenuator $2 causes drifting ol
Ihe trace over Ihe CRT screen , and, íl necessary, po-
tentiometer R35 marked "BAl. " on Ihe panel ol Ihe
oscilloscope - has 10 be employed for correction.
Then, Ihe swilch $1.2 has to be released, Ihe input
change-over switch Sl.l sel 10 Ihe undepressed po-
siUon and a signal of 40 mV, derived Irom the calibra-
lor, applied to input conneclor Fl. Now, with Ihe
sensitivity seleclor 82 set 10 "10 mV/ div. ", and Ihe
continuous sensitivity control A36 set 10 the position
'·CAl. ", an image 4 cm high should be displayed. An
error, il any can be corrected by means ol polenlio-
meler R3?, marked "CAl.'· on Ihe panel of the oscil-
loscope.
The eontrols ol channel B have 10 be set in the same
manner, as follows, and an error in Ihe sensitivity, il
any, has to be correctsd by means ol the control
R137.
Wilh Ihe function selector 54.1 in Ihe posilion " A",
and Ihe input selector Sl.l set to Ihe position DC, Ihe
Irace has to be shifted approximalely 1.5 cm above
Ihe centre of the CRT screen by means of Ihe verlical
shifl potentiometer R38. The lunctions selector S4.5
has to be set 10 the position "B'· and Ihe controls of
channel B adjusted similarly as those of channel A,
Ihe only difference being lhal Ihe Irace has to be shil-
led approximately 1.5 cm below the centre of the
CRT screen by means of Ihe vertical shlft potenlio-
meter A138.
The lunction seJector 84.2 hal 10 be set to Ihe position
marked "ALT. " . Now, two traces will be displayed on
the screen. During one sweep, channel A is conducli-
ve and channel Bidle; during the next sweep the sítu-
atíon is vice versa. The channels are switched always
at Ihe lerminatíon ol one sweep ol the time base.
When the function seleclor S4.4 is set 10 "CHOP.'· ,
25
do polohy " CHOP." . Na stínítku se ě objeví ě
stopy. Jestliže nastavíme rychlost č základny
na 10 ,us/díl , zji stíme, že ě stopy jsou složeny
z krátkých č č Je to proto, že ř lomto
druhu č jsou oba kanály ř č
asi SOO kHz, což znamená, že každý kanál ř ě
po dobu 1 1($ vede a po další I lis je blokován.
Po zapnutí č ř č 54.3 do polohy A±B
je na stínítku pouze jedna stopa. ř lomlo ů
č zesi lují oba kanály A i B.
6.5. Použití Jednotli vých ů č
vertikálního č
Je·li č ř č S4.1 v poloze A nebo 54.5
v poloze B, pracuje č jako jednokanálový
a obsluha se v ě ř nijak neliší od ě ž
práce s osciloskopem. ř ě druzích č je
ř aby byl ř č synchronizace S3.1 nebo
S3.2 ě vhodný ě č signá-
lu. Dále si š ě ř zbývajících ě ě ž
ů č
t. ř č základnou
2. ř č asi 500 kHz
3. Poloha A±B
6.5.1. ř č základnou
Dva signály, které chceme srovnávat, ř na
vstupy Fl a Ft O, ů A a B. č ř č
54.1 ř do polohy A, ř č synchronizace
53.1 ř do polohy A, č ž je š ě spouš-
ě č základny signálem kanálu A. Pomoci
26
Topa 3areM nepeKJllO"IaTellb
pa60TbI S4.4 nepeeecTIII B yon. Ha
3KpaHe CHoea nORenRIOTCR Aee yCTa·
HOBIIITb CKOpOCTb pa3BepTKI>I 10 MKC Ha ,qeneHllle,
TO 06HapY)f(IIISaeTCR, .... TO 06e COCTORT 1113
KOpOTKIo1X OTpe3KOs. 3TO 06bRcHReTCR TeM, "'TO
npl-! 3TOM pe)f(I>IMe pa60TbI 06a KaHana KOMMyrl>l-
pylOTCR ....acTOTOI1 500 Kr4. 3TO .4TO
Ka>KAbll1 KaHan nepeMeHHO pa60TaeT B Te ....eHl>le 1
MKC I-! B Te ... clle,qYIOl1.\ei1 1 MKC OH
posaH.
nocne nepeKIlIOYeHI-!R nepeKlllO'-IaTenR
pa60Tbl S4.3 B nOIlO)f(BHI-!e A±8 Ha 3KpaHe
pa)f(aeTCR TOllbKO oAHa 3TOM
pa60Tbl 06a KaHaJla A 1-1 B.
6.5. I-1cnO/lb30BaHI-! e OT,qeI1bHbIX
pa60Tbl sepntKaI1bHOrO
OTKl10HeHIt R
ECIll-! nepeKJlIO .... aTellb pe)t(LoIMa pa60Tbl 54.1 Haxo-
s A 54.5 - B nOJlO)f(eHIIII-! 8,
TO pa60TaeT s Ka .... eCTBe 0AHOKaHa/lb'
Horo III o6cIly)l(Io1eaHIo1e nplo160pa s 3TIo1X CJly'-laRx
HLoI"IeM He OTIlL'l4aelCR Ol 06b1'-1H0i1 pa60TbI C OC·
4101/lnOCKonOM. npl-! 3TLoIX pe)l(I-IMax: pa60TbI HB06xo·
,qIo1MO, 4T06bl nepeKJl104aTeneM CLolHXpOH\II3a41>1101
53.1 1>111101 83.2 6bln 06ecne ... eH nOAXOARl1.\S.U1 Sbl·
60p CltrHana CI>I HXPOHIII3a4l11L'1. HIII)t(e 6y,qyr onl-1ca-
Hbl Tpl>l pa60Tbl:
1. KOMMyra41-!R CL'l f Ha/lOM pa3sepTKIo1
2. KOMMyra41-!R .... acTOToi1 npl-!6n SOO Kr 4
3, nOnO>KeHl>le A±B
6.5.1 nepeKI1104eHlIIe CLoIrHal10M
pa3sepTKLoI
,ll,sa CLoIrHal1a, KOTopble rLl0mKHb\ Ha6mo,qaTbCI'I,
no,qalOTCI'I Ha exoAbl Fl 101 Fl01 KaHanos A 101 B. ne-
peK11104aTe11b pe)t(V1Ma pa60Tbl S4.1 nepeSeCTL'I
s nOnO)f(eHV1B A, nepeKI1IO .... aTeJlb
53. 1 nepesecTIo1 B nOflO)t(eHL'l e A, e pe3yflbTaTe
... ero o6ecne"'V1saeTcl'I 3anycK pa3eepTKV1 Clo1rHa-
nOM KaHa/la A
once more two traces will ba displayed on Ihe CRT
5Creen. Provided the time base speed is sel to
10 us/ div. il can be observed that the Iwo traces are
formed by several short sections. The reason for Ihis
is lhal in this mode of operation Ihe two channels are
switched altemalely al a frequency of approximately
SOO kHz, which means Ihat each channel i5 conducti-
ve for Ihe duralion of 1 pS and for Ihe next 1 .lIS jl ls
blocked.
After setting Ihe function selector 54.3 10 "A±B",' only
one Irace is displayed on Ihe CRT screen; in this mo-
de of operation, Ihe two channels A and 8 amplify.
6.5. Appllcation 01 the individual operation
modes of t he vertlcal amplifler
When Ihe function seleclor 54.1 is in the posilion "A",
or Ihe seleclor 84.5 is set to "8", then Ihe ampli fier
operates as a single-channel device and Ihe atten·
dance of this o5Cilloscope does nol differ in any way
from lhal of any other oscill oscope. In these modes of
operation, it is necessary to ensure the drawing of
a suilable synchronizing signal by means of Ihe !?yn-
chronization selector 83. 1 to 53.2, as appropriate.
The foll owing Ihree modes of operalion, which are
less commonly employed, remain 10 be described:
1. 5wí tching by the l ime base.
2. 5witching by a frequency of approximately
500 kHz.
3. Operalion "A±B" .
6.5.1. Switching by Ihe lime ba se
The two signals which have 10 be mutually compared
have to be applied to tha inpuls Fl and Fl01 of chan·
nels A and 8 respecl ively. The funclion selec10r $4.1
musl be set to "A" and the synchronization selector
53.1 to posi tian "A", in order 10 ensure Iriggering of
the lime base by a signal derived from channel A. An
image af suilable size has 10 be adjusled in the lower
,.
vstupního ě č S2 a vertikálního posuvu R38
nastavíme v dolní ě stínitka obrázek vhodné
vel ikosti.
č ř č S4.5 ř do polohy 8 a stej-
ným ů nastavíme obrázek vhodné velikosti.
Potom ř č ř č do polohy "ALT.".
Casová základna Je š ě signálem z kanálu A
a lze pozorovat č relaci ů ř ě
do obou ů
Pro snazší pozorování obou ě ř ů ů ž
me obrázky na stínítku ě posouvat, ř ě
ě polaritu kanálu 8 tak, jak je pro ě ř ř
V tomto druhu č je nutno použít synchronizace
signálem z kanálu A nebo z kanálu 8.
6.5.2. ř č 500 kHz
Tento druh č dvoukanálového provozu použi-
jeme ř tehdy, chceme-Ii pozorovat jednorázový
jev na dvou ů místech ě ř obvodu. ř
pínání č základnou v ě ř ě použít
nelze, protože princip ř ů až po jednom
ě č základny č možnost pozoro-
vání jednorázového jevu č ě ve dvou bodech.
ř ř č 500 kHz je každý kanál ote-
ř po dobu asi 1 I1s a po další 1 .us je ř tak-
že se č ě na stínítku vykreslují dva obrázky slo-
žené z ů jejichž délka je 1 ps. Z toho vyplývá, že
lze tímto ů š ě ř pozorovat ě ť
ů ě o délce trvání 1 ms. ř pozorování kratších
ů ě ů už ruši pozorování nespojitost stopy na stí-
nítku.
ř tomto druhu č je nutno použít synchroniza-
ce signálem z kanálu A nebo z kanálu 8. Obor
C nOMo14bfO BXO,D,HOro p,em1TeJ15l 52 3J1eMeHTa
cMew,eH5l no R38 Tpe6ye-
MyfO OC4lt1J1J10rpaMMy B 3KpaHa.
nepeKJ1fO'"IaTeJ1b pe>KIt1Ma pa60Tbl 54.5 nepeBeCTlt1
B n0J10>KeHlt1e 8 TaKIo1M >Ke 06pa30M yCTaHOSlt1Tb
pa3Mepos. 3aT8M
nepeKJ1f04aTeJ1b pa60Tbl B no-
AJlT. reHepaTop pa3SepTKlt1 3anycKaeTcS'l
KaHana A MO>t<.HO Ha6J1fO,D,aTb speMeH-
Hble COOTHOWeHIt1S'1 nop,asaeMblX Ha 06a
KaHana. AJ15l 60J1ee y,D,06HOrO
1013Mep5leMblX Clt1rHanOS MO>KHO Ha
3KpaHe lt1J1lt1 MeH5lTb no-
J15lpHOCTb KaHaJla 8 no
8 3TOM pe>t<.IIIMe pa60Tbl H806xo,D,IIIMO Af15l CIt1HXpO-
IIICn0J1b30SaTb ClllrHaJl KaHaJla A lt1J1lt1 Ka-
HaJ1a 8.
6.5.2. KOMMyTa41115l 4aCTOToLlí
500 Kr4
3TOT pe>t<.IIIM pa60Tbl ,o,syxKaHaJlbHOrO pe>t<.lt1Ma pa-
60Tb! lt1Cn0J1b3yeTC5l Hanplt1Mep, B TOM CJ1y4ae, ec-
Heo6xo,D,lt1MO Ha6J1fO,o,aTb OAHOKpaTHblLlí npo-
L\eccc s ,D,syx TO'"lKaX \.13Mep5leMOLlí cxe-
Mbl. KOMMyTa4\.15l Clt1rHaJ10M pa3SepTK\.1 B 3TOM
CJ1y'"lae He nplt1MeHlt1Ma, TaK KaK nplt1H4\.1n KOMMy-
Ta4111 lt1 KaHanOB no IIICTe'"leHIIIlt1 np5lMOrO xo,qa
pa3SepTKlt1 IIICKJ1fO'"laeT B03MO>t<.HOCTb o,o,Hospe-
MeHHoro Ha6J1fOp,8HIII5l Op,HOKpaTHoro S'lBJ1eHIII5l
s ,o,syx T04Kax.
nplt1 KOMMyTa4lt1lt1 4acToToLlí 500 Kr4 Ka>t<.,D,bILlí Ka-
HaJl OTKpblT Ha Sp8M5l nplt16J1. 1 MKC, nplt1'"18M Ha
CJ1e,o,yf014lt1L1í lt1HTepBaJl 1 MKC OH 3anepT, B pe3yJ1b-
TaTe 48ro Ha 3KpaH8 0p,HOBpeM8HHO lt1306pa>KafOT-
C5l ,o,se OC4111J1J10rpaMMbl, COCT05lw,lIIe 1113 OTp83KOB
AJ1I11TeJ1bHOCTbfO 1 MKC. 1113 :noro BblTeKaeT, '"lTO
yKa3aHHblM cnoc060M MO)/(HO Ha6J1fOAaTb
AJ1I11TeJ1bHOCTbfO ,0,0 1 MC. npJ.1 Ha6nfOp,eHlt1lt1 60nee
KOpOTKIIIX CJ.1rHanOS Ha4111HaeT MewaTb Henpepbls-
HOCTb nIllHlt1111 Ha 3KpaHe.
3TOM p8)f(IIIMe pa60Tbl lt1CnOnb30-
saTb KaHana A Ka-
half of the CRT sereen by m8ans ot the input attenua-
tor 52 and the vertical shift control R38.
The function selector 54.5 has to be set 10 " 8" and
then, in the same manner as described above, an
image of suitable size has to be adjusted on Ihe
screen. Then, Ihe funetion selector has to be set 10
"Alt ." now, the lime base is triggered by a signal deri-
ved from channel A, and the lime relation between
Ihe Iwo signals applied to Ihe two channels can be
observed. In order to facilitate studying of the two me-
asured signals, their images on Ihe CRT screen can
be shifled mutualy and/or Ihe polarity of channel
B changed-over as required f or the measurement.
ln this mode of operation, it is necessary to employ for
synchronization a signal drawn from either channel
A ar channel 8.
6.5.2. Switching by a frequeney of
500 kHz
This mode of double-ehannel operation is applicable
e.g. when one-shot phenomena occurring at two po-
ints of the measured circuit have to be observed. In
this case, switehing by the tirne base cannot be utili-
zed, as the principle of channel switching at the end
of the hme base sweep makes it impossible to obser-
ve one-shot phenomena at two points simultaneous-
ly.
When Ihe frequency 500 kHz is employed for swit-
ching, eaeh channel is open for approximate!y 1 fAS
and closed for the next 1 ,us; consequently, two ima-
ges formed by sections of 1 ps duration appear on
the CRT screen simultaneously. Thus, in this mode,
vo!tage waveforms of 1 ms duration can stili be ob-
served conveniently. When waveforms of shorter du-
ration are displayed, the discontinuity of Ihe traces on
the CRT screen hinders observation.
ln this mode of operalion, it is necessary to employfor
synchronization a signal drawn from either channel A
27
synchronizace na ř č č základny zvolíme
"NF".
6.5.3. Poloha A± B
ř tomto druhu č č lze ě sou-
č nebo rozdíl dvou ů ě ř ě ě
a navíc má tento druh č š ě jedno použití.
Casto je ř ě ř signál, který je superponován na
ji ném nežádoucím signálu, jako ř sít"ové č
aj. V takovém ř ě ž ň vertikální č
č č nežádoucího signálu. Na vstupní
konektor kanálu A (F1) ř pozorovaný signál
č ě nežádoucí superpozice a na druhý vstup
. (F1 01) ř pouze nežádoucí signál ř sí-
tový brum) . Jestliže ř ř č 53.3 polarity
kanálu B do polohy ,,-", dosáhneme na nižších kmi-
č ř č dostavení zesílení obou ů
více než 20násobného č nežádoucího signá-
lu.
6.5.4. Poloha x-v
ř tomto druhu č pracuje č jako X-V.
Signál na vstupu A je zobrazován vose Y, signál na
vstupu 8 vose X. č š ť fázovou chybu;::::
5' do č 300 kHz, je však použitelný do č
tu 4 MHz.
6.6. Použití jednotlivých ů č č
základen
Pro seznámení obsluhy s funkcí č základny je
nejprve popsán nejjednodušší ů provozu, vyu-
žívající pouze základnu A.
28
Hana B. Cnoc06 CVlHxpOHVl3al..\VIVI Ha nepeKJHoYBTe-
fle reHepaTopa pa3sepTKVI yCTaHasllVlsaeTcfl HY.
6.5.3. nOflO)f(eHVle A±B
npVl 3TOM pe)f(VlMe pa60Tbl yCVlflVlTeflfl MO)f{HO ocy-
!l.\ecTsflflTb CyMMy lt1JllA pa3HocTb ASYx Clt1rHaflOS,
Vl3MepflTb cVlMMeTpVlYHble, Hanpfl)f(eHlllfI VI, KpoMe
TOro, IIIMeeTCs:! e!l.\e OAVlH cnoc06 VlCnOflb·30saHVlfI
:noro pe)f(VlMa.
YacTo He06xoAIIIMO Vl3MepflTb CVlrH8J1, KOTOPblLII
HaJlO)f(eH Ha APyroLII He)f(eflaTenbHblLII ClllrHaJl , KaK
HanpVlM8p, HasoAKa OT cent. B 3TOM CJly4ae YCVI-
fllIITeflb SepTVlKaJ1bHOrO oTKflOHeHlt1s:! AaeT S03-
MO)f(HOCTb CY!l.\eCTseHHoro nOAaSJleHlt1f1 CVlrHaJ1
nOM8X. Ha sxoAHoe rH83AO KaHana A (F1) nOAaeT-
Cs:! Ha6f1IOAaeMbILII CVlrHan, BKnlO4afl He)f(enaTenb-
HblLII ClIIrHan HaJlO)f(eHlIIfI, a Ha BTOpolli BXOA (F1 01)
nOAa8TcfI TOJlbKO He)f{enaTeflbHbliÍ\ Cl-1rH8I1 (Ha-
npVlMep, CVlrHBn HasoAKI-1 OT cem). Ecm1 nepe-
KflI04aTenb 53.3 nOflflpHOCTVI KaHaJ1a
B nepesecTVI s nOJlO)f(eHI-18 "-" , TO B 06naCTVI
HVI)f(HI-1X yaCTOT nocn8 Tll.\aTenbHoLII yCTaHOSKlt1 KO-
3cpqml..\lIIeHTa yCI-1Jl8HI-1f1 060l-1X KaHanos 068-
cne4111saeTCfI 60n8e 20-KpaTHoe nOAasfleHl-1e
He)f(ellaT8nbHoro Cl-1rHafla.
6.5.4. nOnO)f(eH1-18 X -V
B 3TOM p8)f(I-1Me pa60Tbl yCI-1f1V1Tellb pa60TaeT no
CVlCTeMe X- Y. Cl-1rHBn Ha BXOAe A Vl306pa)f{aeTCfI
no OClA Y, CVlrHBn Ha SXOA8 B \.1306pa)f(aeTCfI no
OCIII X. YCVllll-1Tenb 06ecne4111saeT norpewHocTb
cpa3bl 5' snnOTb AO 4aCTOTbl 300 Krl..\ , oAHaKo
nplllMeHlAM snnOTb AO 4aCTOTbl 4 Mr l..\.
6.6. I-1cnOllb30aaHlIIe oT,qeI1bHbIX pe>t<MMos
pa60Tbl reHepaTopa pa3BepTKM
gnfl 03HaKOMJleHVlfI 06cnY)f(lItsalOll.\ero nepcoHana
C pa60ToLII reHepaTopa pa3sepTKVI C\.1rHana onVlCbl-
aaeTCfI caMblLII npocToLII cnoc06 pa60Tbl, OCHosaH-
HblLII Ha Vlcnonb30eaHlAVI TOflbKO reHepaTopa pa-
3sepTKVI A.
ar channel B, and Ihe "AF" range 01 synchronization
has to be selecled by means 01 the appropriate syn-
chronization selector.
6.5.3. Operation mode "A± B"
ln this mode 01 operation of the amplifier, the sum of,
or the dif1erence between two signals measured, and
moreover this method is suitab!e also 10r a further ap-
plication, as follows:
Often it is necessary to measure a signal which is su-
perimposed on another - unwanted - signal, such
as mains hum, etc. In such a case, the vertical ampli-
1ier enables considerable suppression of the unwan-
ted signal. The studied signal, including its ď
superposition, has to be applied to input connector
F1 of channel A, and to the second input F101 (of
channel B) has to be applied on ly the unwanted sig-
nal (e.g. mains hum). After switching the polarity se-
lector 53.3 of channel Bto the position " -", and care-
fully adjusting the amplification of the two channels,
at lower frequencies suppression of the unwanted
signal of more than 20X can be attained.
6.5.4. Operation mode "X- Y"
ln this mode, the amplifier operates in the "X-Y"
manner. The signal applied to input "A" is displayed
in the Y-axis; the signal applied to input "B", in the
X-axis. The ampli1ier ensures a phase error 5' at
Irequencies up to 300 kHz, however it is appl icable
up to t he Irequency 4 MHz.
6.6. Application of the .individual operation
modes of the time bases
ln order to acquaint the operator with the functions of
the time bases, firsl a description is given ol Ihe sim-
plesl mode ol applicalion employing on ly time base
A.
,.
6.6.1 . Nastavení ovládacích ů
č základny A pro zobra-
zení ě ů ě
kalibr átoru
58.1 - ř č funkci do polohy A
5 11 - tAS/ díl (A) do polohy 1 ms
59.6 č polarity (A) do polohy +
59.7 č zdroje signálu do polohy INT
S9.5 - č do polohy AUT
R 163 - ň asi do ř dráhy
58.4 v č poloze
S10 tAS/dil (B) do polohy VYP.
S7 LUPA - do polohy 1 X
R166
R1G7
R235
- posuvy X ě a jemné do ř dráhy
potencíometr regulace jasu na pravý
doraz
Na vert ikálním č je nutno nastavit posuv
použitého kanálu do ř Neobjeví-Ii se na stínítku
stopa, je nulno ř stisknutém č Ř na-
slavit stopu do ř stínítka obrazovky prvky' PO-
SUV Y (R38) a POSUV X - ě (R166).
Po ě č nastavte jas a ostrost stopy a ho-
ě i ě dostavte slopu do ř stínít-
ka.
VSIUP použitého vertikálního kanálu s citlivostí na-
stavenou na 0,2 V/díl propojle ě kabelem
se ř kalibráloru, č 0,4 V. ě
synchronizace z vertikálního č musí být
6.6.1. YCTaHosKa 3neMeHTOB ynpaB-
neHI.u:1 reHepaTopa
A AMI CIIHHana
Kanl-10paTOpa
58.1 nepeKJ1IO'"laTenb paOoTbI
B A
S I 1 (A) B
1 Me
59.6 - KHonKa (A) B
+
S9.7 - KHonKa B nono>l<e-
BHYTP.
S9.5 - KHonKa B AST.
R163 - ypoaeHb s cpeAHel-i TO'"lKe
58.4 s HeHa>l<aTOM
510 (S) s
BblKn.
S7 - nynA a 1 x
R166
R16?
R235
X rpy60 TO'"lHO s

SlPKOCT..., B
npasoro ynopa
Ha yCItIJ1Inene Bepn!KanbHoro OTKllOHeHHR He06-
XOA...,MO YCTaHos...,Tb cMel4eH...,e
KaHana no U.eHTpy 3KpaHa. Ecm! Ha 3KpaHe He no-
flBllfleTCSI OC4HllnorpaMMa, TO OP"" KHon-
Ke lJ.EHTPOBKA yCTaHoslitTb n...,HItlIO no u.eHTpy
3KpaHa TpyOKIIt py'"lKaMIIt CMELltEHt-1E Y (R38)
" X - rpy60 (R166).
nocne omycKaHIltSl SlpKOCTb
..., pe3KocTb ocu....,nnorpaMMbI ..., pa3sepTK""
YCTaHoB...,Tb no 4eHTpy 3KpaHa no rop...,30HTan...,
...,
BXOA Ylcnonb3yeMoro BepT...,KaJ1bHOrO KaHaJ1a
c '"lyBcTBII1TeflbHOcTblO, YCTaHoeneHHoill 0,2 B/Aen.,
coeA""HYlTb 3KpaH""posaHHblM Ka6eneM c 3a-
>KItIMOM Kan...,OpaTopa. 0603Ha'"leHb1M 0,4 B. Cno-
coO C...,HxpOH...,aau.""YI c...,rHanOM ycwHlTeJ1S1 eep-
6.6.1. Adjustment of the controls of
time base A for displaying the
voltage waveform of the
calibr ator
The initlal settings are as follows:
58.1 - FuncHon selecl or to Ihe position "A"
511 Selector " TIME/ DIV. " (A) to tha position
1 ms
S9.6 Polarity push-button (A) to the position
'"+"
S9.7 for sync source selection
10 tha posilion "INT."
S9.5 Push-bullon selector to Ihe posilion
"AUT."
R 163 Level seleclor 10 the centre of its track
58.4 Push-button for mode seleclion 10 the
undepressed position.
810 - Selector "TIME/DIV." (B) 10 Ihe
tion "OFF"
S7 Push-button " MAG." to the position
R166
R167
R235
"1 X"
Horizonlal (X) shift controls, coarse and
line, to tha centres of their tracks
- Brighlness conlrol fully clockwise
lha vertical shift control of lha employed channel has
to be set 10 l he centre. If a Irace does not appear on
the CRT sereen, lhen Ihe push-button mar1<ed
" BEAM FIND." must be depressed in order to enable
setting of the Irace into Ihe centre of the screen by
means of the conl rols " Y-SHIFT" (R38) and " X-
SHIFT" (R1 66).
·After releasing lhe push-bulton, the brightness and
focus have to ba adjusted and the trace reset into lhe
centre of lhe screen by means of the horizontal and
vertical controls .
The input of tha employed vertical channel, Ihe sensi-
tivity of which has baen sel to 0.2 V/div., has tobe in-
terconnected with tha output socket marked "0.4 V"
of the calibrator by means of Ihe supplied coaxial
screened cable. The synchronizalion from the ver-
29
ř na použitý kanál. Na obrazovce se pak objeví
obdélníkový ů ě kalibrátoru.
č potenciometru Ň (A) lze zvolit úro-
ň š ě základny. V okrajových polohách po-
tenciometru dochází k vysazení ze synchronismu.
Po ř č ,,+/-" do polohy ,, -" spouští zá-
kladna od sestupné č ů ě
ř ě ě pozorovaného signálu je nulno volit opti-
mální nastavení rychlosti základny, č pás-
synchronizace, polarity a zdroje synchronizace
a š ě s ř k popisu č
ovladaClch ů a popisu vlastností ř
Po uvedení základny A do synchronního provozu je
možno použit i základny B ve ž ď provozu.
6.6.2. Nastavení ovládacích ů
pro ž ď provoz
ř nastavení ovládacích ů základny A pro zobra-
zení ě ů ě kalibrátoru nastavte prvky
základny 8 takto:
$10 tAS/díl (B) do pOlohy 0,1 ms/díl
S9.1 sti lsknout č AUT (B)
R176 ž ě ě do 5. polohy stupnice
Na - zobrazeném obdélníkovém ů ě kalibrátoru
se objeví č se zvýšeným jasem. č lze po-
tenciometrem R176 JEMNt: posunout na
libovolnou č pozorovaného ů ě Její délku lze
ě nastavením ř č CAS/díl (B).
Po ř č lunkcí 58.2 do polohy ALT objeví
se na stinitku druhá slopa nad ů Tato stopa
30
H1KanbHoro ,.qOll>KeH COOTseTCTBO-
eaTb Io1CnOllb3yeMoMy KaHany. B 3TOM clly'-l ae Ha
3KpaHe Tpy6KIo1 npRMoyroIlbHblliI Clo1r ·
Han KaJ!ItI6paTOpa.
nyTeM epaw.eHIo1S1 nOTeH41010MeTpa YPOBEHb (A)
MO>KHO Bbl6paTb ypoeeHb 3anycKa pa3BepTKV1.
B KpalilHlo1x nOTeH4V10MeTpa
MecTO CpblebJ C\I1HxpoHIo13a4V1101.
nocne nepeKJ1tO'-l eHIo1S1 KHonKIo1 +1- B
- reHepaTOp pa3BepTKIo1 3anycKaeTcR CHIo1CxoAR-
l1\Io1M QJPOHTOM CLolrHana.
nplo1 1013MepeHLoI\I1 Ha6nlOAaeMoro Clo1rHana He06xo-
A\-1MO yCTaHoBIIITb yCTaHOBKy CKO-
pOCTV1 pa3sepTKIII, nOJlOcy '-IaCTOT C\-1HXpOHV13al.\\-1\-1,
nOIlRpHOCTb III \-1CTO'-lHIIIK CI-1HxpoH1013a41o11o1, a TaK>Ke
ypoeeHb 3anycKa C y'-leTOM OnI-1CaHI-1S1
31leMeHTOS ynpaelleH\-1S1 \-1 napaMeTpoB
nplo160pa.
noclle yCTaHoBKIII CIIIHxpoHHoro pe)KIo1Ma pa60TbI
reHepaTopa pa3BepTKi.1 A MO>KHO I-tCnOllb30BaTb
\-1 reHepaTop pa3BepTKIo1 B e pe>K\-1M8 3aAep>t<KIo1.
6.6.2. YCTaHoBKa 3JleMeHTOB ynpaB·
n8H\-1R Ans:! pe>t<Io1Ma 3aAep>KK I-1
np\ll yCTaHoeKe 31leMeHTOB ynpaBneHIo1R reHepaTO-
pa pa3eepTK\I1 A AJlR 101306pa>KeHIo1s:1 C\IlrHéUla Ka.nIo1-
6paTopa yCTaHOB\-1Tb 31leMeHTbI reHepaTopa pa-
3BepTKIII 8 clleAytOLL\Io1M 06pa30M:
S10 8PEMfI/ AelleH\-1B (B) B nOJlO>t<eHlt1e
0,1 Mcl A81leH\I1e
89.1
R176
Ha>t<aTb Ha KHonKy A8T. (8)
3aAep)f(Ka TO'-lHO B 5-M nOIlO)f(eHIo1Io1
WKéUlbl
Ha 101306pa>KaeMOLil oC41011lflorpaMM8 npSlMoyrOJlb-
Horo ClllrHalla KaJlillÓpaTOpa oTpe30K
nOBblweHHoLil RpKOCT\-1. OTpe30K MO>KHO CABl-1raTb
B J1Io6ylO TO'-lKy OC4i11llflOrpaMMbl nOTeH4101oMeTpoM
R176 T04HO. AnIo1TeJlbHOCTb OTpe3-
Ka MO)f(HO yCTaHOB\-1Tb nepeKJlIO'-laTeneM BPEMrt/
A_O. (B).
nocne nepeKfllO'-IeH\I1R KHOnKI-1 pe)KIIIMa pa60TbI
58.2 B nOnO)KeH1II8 AJ1T. Ha 3KpaHe
tical ampl ifier must be switched to Ihe employed
channel . Then, Ihe rectangular waveform of tha cali-
brator appears on the CRT.
The triggering level ol Ihe lime base can be selected
by adjusting Ihe potentiometer "LEVEL" (A). When
Ihis potenliometer is sel 10 either ol its exlreme posi-
lions, synchronism becomes disturbad. When the
push-bulton seleclor " + / - " is set to the posilion " -",
the time base is triggered by the trailing edge ol Ihe
waveform.
Whenever Ihe observed signal ls allered, lt is neces-
sary to selecl optimum setting ol Ihe l ime base
speed, oi the frequency band oi synchronization, ol
Ihe polarity and of the source ol synchronization, as
well as oi Ihe triggeri ng level , whi lst taking into consi-
. deration the fuclions of Ihe individual conlrols and Ihe
operational properlies ol the oscilloscope.
After synchronism ol lime base A has been esta-
blished, il is possibte 10 employ atso l ime base 8 in
Ihe delayed mode ol operalion.
6.6.2. Adjustmenl of Ihe contro l s for
delayed operation
With the controls of lime base A set as described
above for displaying the voltage waveform of the cali-
bralor, Ihe controls of lime base 8 have 10 ba set as
lollows:
810
89.1
R176
"T1ME/DIV." (B) to Ihe position "0.1 ms/
/ div."
Push-butlon "AUT.B" has 10 be depressed
Fine delay control to Ihe 5th division line
on ils scale
A certain section of increased brighlness appears on
Ihe displayed wavelorm of Ihe ca\ibrator. This section
can be shifted to any part of Ihe observed waveform
by means of the potentiometer " OELAY FINE"
(RI76). The length of thís section can be conlrolled
by adjusting the pOl enliometer "TIME/DIV." (B).
Alter switchíng-over the function selector push-but-
Ion S8.2 to Ihe posilion " ALT. " , a second trace
,
je ř úsekem na ě A, rozvinutým
na celou š ř stínitka. Rychlost rozmítání této stopy je
na stupnici ř č CAS/ díl (B) (S10).
ř tomto nastavení ovládacích ů je základna
B ř š ě ž ď impulsem. Ovládací
prvky 59.2- 4 a R160 jsou mimo provoz.
ř č S8.1 do polohy B zobrazuje se na
stinítku pouze ž ě základna B.
6.6.3. Nastaveni pro ž ď
provoz č
ů zá k ladny B
Pro č horizontálního ř ř velkém zpož-
ě základny B je vhodné použít vlastního synchro-
č obvodu télo základny.
Ovládací prvky základny B je ř nutno ř zobra-
zeném ů ě kal ibrátoru základnou A nastavit lak-
to:
810 Č (B) do polohy 0,1 ms/dil
89.4 č SS/ST do polohy ST
89.2,
89.3 č polarity a ů do polohy
+
a INT '
R176 ž ě jemné do 5. polohy stupnice
R160 do ř dráhy
89.1 do polohy AUT (B) vypnuto
Na zobrazeném obdélnikovém ů ě kalibrátoru
se objeví č se zvýšeným jasem, jejíž č le-
ží na vzestupné č obdélníkového ů ě
eTopafl IlI'lHIIlSl pa36epTl\11 Hél,q nepaOIÍ!. 3Ta IlIllHI1f1
cooTseTcTsyeT no,o,cSeyeHHoMY OTpe3Ky Ha mtHItIIIl
pa3aepTKItI A, paacHlHyroMy no scelÍ! WlIlpl1He
3KpaHa. CKOPOCTb pa3eepTKIIl 3Toro oTpe3Ka
onpe,o,enSlTefl wKanOIÍ! nepeKnlOYaTenSl BPEMs:I/
,o,eneHlIle (8) (S10).
nplll TaKO;1 yeTaHoeKe 3neMeHTOB ynpaeneHIIlSl re-
HepaTOp pa3sepTKIIl B 3anycKaeTcSI npSlMO 111M-
nynbcoM 38.Aep>KKIIl. 3neMeHTbl ynpaeneHlIlfl
S9.2-4 Itl R160 HS paÓOTaIOT.
n pltl nepeKllIOYeHltI1tI KHonKItI S8.1 B nOnO>KeH\.1e
8 Ha 3KpaHe 1t1306pa>KaeTefl TOnbKO IlIllHltlfI pa-
3sepTKIIl 3a,qep>K8HHOrO reHep8Topa 8.
6.6.3. YCTaHoBKa pe>KIIlMa 3a,o,ep:>KK\.1
4enelÍl CI.1HxpOHIIl3a41t11t1 reHe-
paTopa paJeepTKItI 8
Anfl l1eKlllOyeHltlfI ropl.130HTanbHoro ,o,pO>KaHI1f1 npltl
60nbwltlx 3HayeHltlflX apeMeHItI 3a,qep>KKItI reHepa-
Topa 8 4eneco06paJHO l1enOllb30eaTb eo06CTBBH-
HylO cxeMy CItIHXpOHI13a41'11t1 :noro reHepaTopa.
3neMeHTbl ynpaeneHltlfI reHepaTopoM pa3eepTKItI
B nplll 1t1306pa>KeHItII'I Cltl rHMa K81l1'16paTOpa C no-
M0l1.\blO pa3BepTKIII A yCTaHoBItITb clle,qylO14I11M 06-
pa30M:
810
89.4
89.2,
89.3
R176
R160
89.1
8PEMs:I /,o,eneHltle (8)
0,1 Me/ AeneHl'le
KHonKa nQCT.lnEPEM.
nEPEM.
B nOnO>KSHItIS
KHonKa nonflpHOCTItI 1.1 I-ICTOYHI1KOe B no-
1l0>KeHl'le + 1'1 BHYTP.
3a,qep>KKa nnaBHO ,0,0 S-ro ,o,enBHI.1f1
WKaJlbl
B cpe,o,Hee nOnO>KeHl'le WKaJlbl
a nOnO>KeHl'le A8T. (8) BblKfllOyeHO
Ha 1Il306pa>KaeMolÍI OC4r111nOrpaMMe nps:rMoyrOflb-
Horo ClIlrHana Kanlll6paTopa nOflBnfleTeSl OTpe30K
C nOBblweHHo;1 flpKOCTblO, HayaflO KOToporo
ne>KIIlT Ha BocxoAfl14eM cPPOHTe npflMoyrOJ1bHOro
ClIlrHana.
appears on the CRT sereen above the original traCB.
This seeond Irace is Ihe section of increased bright-
ness on time base A after being spread over the who-
le width of the sereen. The speed at whieh this traee
is swept is given by Ihe scale ol Ihe selector S1 O -
"TIME/DIV." (B).
With Ihe eontrols set as deseribed, time base 8 is trig-
gered direclly by the retarding pulse. The eonlrols
89.2 to S9.4 and R160 are idle.
When Ihe push-button swilCh S8.1 is changed-over
10 It"!e posíl ion " 8", only ths delayed time base 8 is
displayed on Ihe CRT screen.
6.6.3. Adjustment of Ihe cont r ols f or
delayed operation of the
synchronizing eireuits of lime
base 8
ln order to eliminate horizontal jitter when a long delay
of time base 8 is selected, it is eonvenient to employ
the synehronizing eircuit of this l ime base.
ln Ihis ease, Ihe controls of l ime base 8 (i n addition to
Ihose for displaying Ihe calrbrating waveform by time
base A) have 10 be adjusted as follows:
810 "TIME/ DIV. " (B) to the position "0.1 ms/
/div."
S9.4 Push-button "DC/AC" to the posítion "AC"
89.2,
89.3
R176
R160
89.1
Seleclors of synehronizi ng polarity and
source 10 Ihs position ,,+., and "lNT. "
respectively
Fine delay control to the 5th position on il s
seale
To Ihe cen Ire of its Iraek
" AUT. B" has to be released
A section of inereased brightness appears on Ihe
displayed waveform of the ealibrator; Ihe begining oj
Ihis seel ion is on Ihe ri si ng edge of the reetangular
waveform.
31
č potenciometru Ň (B) lze volit ň
obdélníkového ů ě ř které spustí základna B,
V okrajových polohách potenciometru dojde
k vysazení základny B, což se projeví zmizením ř
ě úseku.
Po ř č +/- {S9.2} do polohy - spouští zá-
kladna B od sestupné č ů ě
č potenciometru Ž A176 lze
volit jeden z obdélníkových ů ě ů ř kterém základ-
na B spouští. •
ř ě ě pozorovaného signálu je nutno volit optimál-
ní nastavení rychlostí obou základen (51 O, 511), vhod-
né nastavení č ů úrovní spouš-
ě a velikosti ž ě mezi základnami s ř
tím k popisu č ovládacich ů a popisu vlast-
ností ř
6.6.4. ř ř k jiným
ř
Na panelu ř jsou ě vyvedeny na BNC
konektory vstupy pro externí synchronizaci obou zákla-
den. lze na ě ř libovolný č signál
v mezích uvedených v kapitole 3, nejlépe ě ka-
belem, pro vyšší č č ě ř ů
a č vedením.
Signál z výstupních ů na zadní ě ř
st!oje ů ž být odebírán ě kabelem, č
nym pokud možno ní?kou impedancí (ITL obvody).
Zkratem výstupních konektoru nelze č základ-
nu poškodit ani ň její funkci. Na konektory
však nesmí být ř cizi ě
32
npl'\ Bpal1.leHI'\V'I nOTeH41'\OMeTpa YPOBEHb (B)
MO>KHO Sbl61'\paTb yposeHb npflMoyr'onbHoro Cl'\rHa-
/la, nplII KOTOpOM 3anycKaeTcfI pa3sepTKa B.
B KpaLIIHltIX nO/lO>KeHlllflX nOTeH41110MeTpa IIIMeeT
MeCTO CpblB reHepaTOpa pa3SepTKI'\ B, YTO npo-
flB/lS'leTCS'l s I'\C'-le3HOBeHI'\III no,qcSeYeHHOrO yyaCT-
Ka.
nOc/le nepeK/lIO'-leHIIIS'I KHonKIII +/- (S9.2) s no-
/lO>KeHllle - reHepaTOp pa3SepTKI1 B 3anycKaeTcS'I
HI'\CXO,qS'll1.lI'\M CPPOHTOM ClllrHana.
nyTeM Bpal1.leHIIIS'I nOTeH4111oMeTpa 3AAEP>KKA
TOYHO (RI76) MO>KHO Bbl6paTb O,q\.1H >13 npHMoy-
rO/lbHblX nepltlo,qoB, npl'\ KOTOPOM 3anycKaeTcS'I re-
HepaTOp pa3BepTKIII B.
nplo1 1013MeHeHIII\II Ha6/lIO,qaefo.lOrO Clo1rHana Heo6xo-
,qIilMO Bbl6paTb OnTl'\Ma/lbHylO YCTaHoBKY CKOpOCTIiI
pa3BepTKIo1 060lilx reHepaTopos (510, 511), no,qxo-
AflUJ,YIO yCTaHOBKy cxeM CIIIHxpoHIII3al\li\lII, ypOSHIII
3anycKB 1'\ Sefllll'-lIllHbl 3B,qep>KKIiI BToporo reHepa-
Topa C y'-leTOM Ha3HayeHIIIS'I 3/leMeHTOB ynpasne-
HIIIS'I Li! napaMeTpos nplil60pa.
6.6.4. no,qKf1IO'-leHllle nplll60pa
K ,qpyrlllM YCTpOLIICTsaM
Ha naHenlll npl'\60pa caMOCTOS'lTenbHO Bblse,qeHbl
C nOMOUJ,blO KOaKCIIIBnbHblX pa3beMoB BNC BXO,qbl
AnS'l CIIIHxpoH1II3a4111111 060lo1x reHepaTopos
pa3BepTKIiI. Ha 3TI'\ BXO,qbl MO>KHO no,qaTb f11060111
CIIIHXpOHI'\3I11pylOl1\IIILII ClllrHM B COOTSeTCT81'1111 C AaH-
HbIMIII, npV'lSeAeHHblMI'I B n;ase 3, f1yYwe scero,
C nOMOll.lblO 3KpaHlllposaHHoro Ka6enfl Lol corna-
cosaHHOLII nlllHliI1II B 06f1BCTIII 60nee SblCOKI'IX
YaCTOT.
ClllrHBn C BbIXO,qHbIX rHe3,q Ha 3aAHelii naHenlll nplll-
60pa MO>KeT CHI'IMaTbCS'I C nOMOUJ,blO 3KpaHlllposaH-
Horo Ka6e/lS'l C cornacosaHHOLII Harpy3KoLII 1IIf1111 Ma-
nblM Harpy30'-lHblM conpOTIIISneHl'\eM (MIiIKpocxeMbl
nn).
KopOTKoe 3aMblKaHI'\e SbIXO,qHbIX rHe3,q He MO>KeT
DblSeCTI'\ 1113 CTpOfl reHepaTOp pa3sepTKIII 1iI/l1'\ OKa-
3aTb Bf1Io1f1Hllle Ha ee pa60Ty. O,qHaKO, Ha rHe3,qa He
cneAyeT no,qasaTb BHeWHee
The level of the rectangular waveform, at which time
.base B starts, can be selecled by means of the potenti-
ometer "LEVEL" (B). When this potentiometer is set to
either of its extreme positions, lime base B ceases to
operate and the section of increased brightness disap-
pears.
After switching-over Ihe push-button "+/-" (S9.2) 10
Ihe position "_", lime base B is triggered by the
trailing edge of its waveform.
One ol Ihe reclangular waveforms which triggers lime
base B can be selected by means of the potentiometer
"DELAY FINE" (R176).
Whenever the observed signal is altered, il isnecessa-
ry to select the optimum speeds of both lime bases
(with 510, 511), suitable setting of the synchronizing
circuits, Ihe triggering levels and lhe length of the delay
between the time bases, whilst taking into considerati-
on the functions of the controls and the properties of
the oscilloscope.
6.6.4. Connection ol Ihe oscilloscope
to other instr uments
The inputs for external synchronization of Ihe two time
bases are brought aut separatel y to BNC connectors
on Ihe panel of the oscilloscope. To these connectors
can be applied any synchronizing signals (which meat
Ihe conditions given in Section 3. of this Manual), pre-
ferably over screened cables which for higher frequen-
cies are impedance-matched and terminated.
The signals from the oulput connectors on the back pa-
nel of the osci lloscope can be drawn by means ol
screened cables terminated in low impedances (n'L
circuits) .
The lime base ol the oscilloscope cannol be damaged,
nor can its operation be affected by shorl-cir-
cuiting ol the output connectors. However, an external
voltage must not be applied to Ihem.
,.
/
6.6.5. Kontrola ř č
základen
V ř je ě kalibrátor s ř výstupním
ě i č ř zobrazení obdélníkového
ů ě kalibrátoru rychlostí základny 1 ms/díl musí
š ř jednoho cyklu obdélníkového ů ě být rovna
1 dílku v toleranci udané v technických údajích. ř
padnou chybu lze dostavit ř ř (viz kapitola
9. "Pokyny pro údržbu ř
6.6.6. ě ř č
Č základna ž ň zjistit č interval
mezi ě ů ě nebo ě body jednoho ů
ě až do délky rastru. Takové ě ř se provádí
následujícím ů
a) Na rastru č ě vzdálenost v dílcích mezi ě
ma body, jejichž č interval hledáte.
b) Tuto vzdálenost násobte koeficientem, č
ným na stupmci Č použité č základny.
cl ě tohoto výsledku koeficientem č lu-
py dostanete č č interval.
Pro názornost ř že ř č Č
je v poloze 1 ms, ř č lupy v poloze 10, horizon-
tální vzdálenost č na rastru je 5 ů
vzdálenost x č 5 d x 1 ms
- . ·- --- -- 05ms
údaj č lupy 10 '
6.6.7. ě ř frekvence
Toto ě ř ě č č ů ě ů na
10 ů Frekvenci pozorovaného ů ě lze vy-
6.6.5. KOHTpOJlb TO'-lHOCH1
reHepaTopos pa3sepTKIo1
B nplo160pe yCTaHosneH Kanlo16paTop C TO'-lHbtM Sbt-
XOAHblM HanpS'l>KeHl-leM 101 '-IaCToTolÍI. nplo1 101306-
pa>KeHIo1Io1 np51MoyronbHoro Clo1rHana KaJllo16paTOpa
101 nplo1 cKopocn1 pa3sepTKIo1 1 Mc/A8n8Hl-le AnL1-.
T8nbHOCTb 0AHoro nepL1o,qa np51MoyronbHoro Clo1r-
HMa AOn>KHa paSHS'lTbCS'l 0AHOMy ,qeneHIo1IO c AO-
nycKaMIo1, npL1Be,qeHHbIML1 e T8XHI-I'-IeCKI-IX ,qaHHblx.
B03MO>KHylO norpewHocTb MO>KHO yCTpaHIo1Tb :me-
MeHTaMIo1 BHyTplo1 nplo160pa (CM. masy 9. "YKa3aHIo151
no yxoAY 3a npIo16opoM»).
6.6.6. 1I13MepeHIo1e epeMeHIo1
reHepaTop pa3sepTKIo1 AaeT B03MO)l{HOCTb yCTaHo-
SIo1Tb Io1 HTepSaJl epeMeHI-I Me>KAY ,qSyMS'I Cl-lrHMaMIo1
L1nlo1 Me>K,qy AeyMS'I TO'-lKaMIo1 Clo1rHana snnOTb AO
,qnIo1TenbHocTIo1, cooTBeTcTBylOw,elÍl pa3Mepy .pacT-
pa. TaKL18 1013MepeHIo1S'1 ocyw,eCTsm:IIOTC51 cne,qylO-
W,Io1M o6pa30M:
a) Ha 3KpaHe OTC'-II-ITaTb paCCTOS'lHlo1e B ,qeneHI-IS'lX
Me)l{,qy ASyM5I TO'-lKaMI-I, Io1HTepBaJ1 BpeM8HIo1
Me>K,qy KOTOpblMIo1 ,qon>KeH 6b1Tb onpe,qeneH,
6) 3TO paCCT051Hlo1e yMHO>KL1Tb Ha K03cpcpIo14f1eHT,
OTC'-lIo1TaHHbtVl no WKMe BPEMs:J/,qeneHlo1e
I-Icnonb3yeMor o r eHepaTopa pa3sepTKIo1,
B) nyTeM ,qeneHL1H nOfly'-l8HHoro pe3ynbTara Ha
K03QJcplo14101eHT flynbl nonyYaeTCS'I ,qelÍlcTSL1Tenb-
Hoe 3Ha'-l8HL18 L1HTepBMa BpeMeHI-I.
,l],n51 HarnS'l,qHOCTIo1 npe,qnonaraeTCS'I, '-ITO nepe-
KnlO'-IaTenb BPEMTl/,qeneHL1e Haxo,qIo1TCfI s no-
nO)l{eH1011o1 1 MC, nepeKnlO'-IaTenb nynbl B no-
nO)l{eH1011o1 10, roplo130HTanbH08 paccToflHlo1e, OTC'-I\I1-
TaHHoe Ha 3KpaHe, pasHo 5 ,qeneHIo1f1M.
/_'P_' _"'_/A_'_"_,"_'_9) _ 5A x 1 MC _ 05 MC
llynbl 10'
6.6.7. 1I13MepeHL1e '-IaCTOTbl
3TO L13MepeHL1e ocyw,ecTBnfleTcS'I nyTeM OTC'-IeTa
KOnlo1'-1eCTSa nept-10Aos, nplo1xo,q5lLlJ,Io1XCfI Ha 10 ,qe-
6.6.5. Check i ng the accuracy of the
t ime bases
The oscilloscope has a builHn calibrator which sup-
plies an accuratc outpul voltage and frequency.
When Ihe rectangular waveform of this calibrator is
displayed at a time base speed of 1 ms/div., the width
of the display of one cycle must taHy with one division
on Ihe graticule (the tolerance is given in Section 3. of
this Manual) . An inaccuracy of Ihe lime base, if any,
will have to be corrected (see Section 9.),;
6.6.6. Measuremenl of a time slot
The tirne base of the oscilloscope enables Ihe mea-
surement of a time slot between two waveforms, ar
belween two points of one waveform, up to Ihe whole
length of the graticule. The procedure for such
a measurement is as follows:
a) The distance between Ihe two points, the hme slol
between which is required, has 10 be read on Ihe
graticule in terrns of devisions.
b) The distance ascertained has to be multiplied by
the coefficient read on the scale "TIME/DIV." af
the employed time base.
c) The actual duralion ·of Ihe measured time slot is
obtai ned by dividi ng the attained product by the
cóefficient of tirne magnification.
Supposing the selector "TIME/DIV." is sel 10 Ihe po-
silion " 1 ms", Ihe lime magnificalion 10 the posilion
"10X" , and the horizontal distance of 5 divisions is
read on the graticule, Ihen Ihe resull of the measure-
ment is as follows:
Distance X Setting of "TIME/DIV.'·
Coefficient ol time magnilication
5div. x 1 ms
10 - O.5ms
6.6.7. Measuremenl of a frequency
This,measurement has to be carried out by ascertai-
ning Ihe number of cycies within 10 divisions lines
33
č podle uvedeného vzorce. Pro názornost ř
pokládejme č ů ě ů na 10 ů -12 ř rych-
losti rozmitání 1 .lIs/ dil .
č ů ě ů 12
-- - - -- - 12MHz
10 X č 10x lO .
7. POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE
OscilOSkOp BM 566A je ř š se svislým ř
ním ovládacího panelu. ř ř panelu ř
obrazovka s ř š ovládacími prvky. Vlevo je
ě vertikální č vpravo č základ-
na. Zástavbové prostory jsou ě ř ř
pážkami, které elektricky stíní jejich obvody a č
né slouží jako nosné prvky v ř č ř ě ř
ní č je č v úrovni vychylovacích desek ob-
razovky ř č deskou. V druhé č osciloskopu
jsou ě obvody se stabilizátory a obvody vyso-
ě zdroje. Obvody osciloskopu jsou ř š
ny technikou plošných ů vyjma ů VN, kde
je použito z ě ů ů keramických lišt. Ná-
č urychlovacího ě je zalit č hmotou
ň pronikání vl hkosti do jeho ů Ke
ě osciloskopu bylo použilo ě ž č
ních ů K ř rychlostí č základny a
k ř citlivosti vertikálního č bylo
ž č ř č ů a ř č ů k ostatnímu
prepínáni bylo použito č Za č snížení te-
plo!y ř ř byly výkonové tranzistory napá-
jeclch ů ě na chladicí žebra ě ř
V prostoru pro vertikální č jsou ě ob-
vody vertikálního č vyjma ů koncové-
ho ě Propojení mezi ě č je provede-
no zpožd"ovacím kabelem. Dostavovací prvky jsou
ř po demontáži ů ř Obvody syn-
č č jsou ě v prostoru
34
lleHIll i1. 4aCTOTb! Ha61llOAaeMoro Clll rHaJla MO>KHO
onpeAelllllTb no HIII>KenpIllSeAeHHoi1 cpopMylle. Anfl
HarmlAHOCH1 npeAnonO>KIIIM, 'HO KOnlll'"leCTBO ne-
Ha 10 paBHo 12 nplII CKOpOCTIII
paB38pTKIII 1 MKc/ Aen8H\IIe.
7. Om1CAHII1E

OC41t111110CK0I1 BM 566A BepmK811bHoe
peweHllle nepeAHeiíl naHenlll. B 4eHTpe nepeAHei1
paCn0110>KeH8 3IleKTpoHHo-ny'"leBafl Tpy6-
Ka C coocBeTcTBylO14I11MIII 3n8MeHTaMIII ynpa811e-
HItlA. Ha11eBo yCTaAoBneH yClIIlllIITenb 8epn-1KaJlb-
Horo OTK110HeHlllfI, H8npaBO - reHepaTOp pa3BepT-
KIII . BHyTpeHHllle npocTpaHCTBa OTAeneHbl nepero-
pOAKaMIt1, KOTOpble 06eCnel.l\t1BafCT 3neKTp\ll'"leC-
KylO 3KpaH1II38l.\lIIfC cxeM III 0AHOBpeMeHHO
RBnflfCTCR HeCY14I11MIII 3JleMeHTaMIII B nepeAHei1
l.IaCTIII flt.I.\lIIKa. nepeAHRfI yaCTb OKOHyeHa Ha ypOB-
He OTKIlOHfllOt.I.\lIIX nnacTIIIH 3neKTpoHHo-nyl.leBoi1
Tpy6KIII nOnepe'"lHoi1 neperopoAKoLil. Bo BTOpOL1
pacnonmKeHbl cTa6\11n1ll38TO-
pb! III 4enlll IIICTOYHI-1Ka BH. CxeMa oC4J.1nnOCKOna
BblnOIl HeHa Ha nnaTax ne'"laTHoro MOHT8>K8 38 IIIC-
4enelii BH, rAe I-13-3a BblcoKoro Ha-
JIICnOnb30eaHb! KepaMI-1YeCKJlle n.naHKIII.
yCKopfllOt.I.\ero Hanpfl>KeHlllfI 3aJlIIIT
Bet.l.\eCTBOM, III CKnlOyalO14I11M npo-
Hllllj:HOe8HIII6 811arlll 8 cxeMy. OC4111nnOCKon CKOH-
CTpyL4pOBaH Ha 6a3e 06bl'lHblX KOHCTpyKTIIIBHblX
311eM8HToe. ,Qnfl nepeKllKlYeH\II f! CKOpOCTIII pa-
38epTKIII 1-1 nepeKJlfCYeHIIIR YyecTBIIITenbHOCTIII Bep-
TIII Ka11 bHoro OTKIlOHeHIll f! IIIcno11b308aHbl nepe-
Bpat.l.\eHlilfI, AJ1f1 oCTallbHblX <fJYHKL\IIIV.
nepeKIlKlYeHlllfI IIIcnoll b30BaHbl KHonKIII . C 4enblO
yMeHbweHlilfI TeMnepaTypbl BHyTplil nplil60pa MOW,-
HblS TpaH3111cTopbl IIICTOLlHIiIKOB nlllTaHlilfI pacno-
1l0)KeHbl BHe Ha paA'IIaTOpax. B npoCTpaHCTBe YCIII-
Il IllTellfl eepTIII KallbHoro OTKIlOHeHIIIR pac no-
on lha gralicule. The measured frequency can ba cal-
culaled according to the formula given below.
Supposing Ihe number of cycles which take up the
lenglh of 10 division lines is 12 al a sweep speed ol 1
ps/ div., then Ihe Irequency can be calculated as 101-
lows:
Numberolcycles 12 M
- - - - - -- - 1.2 Hz
10X$eHirlgo/ " TIME/DIV: · tOxlO .....
7. DESCRIPTION OF THE MECHANICAL DESIGN
The BM 566A oscilloscope has ils control panel ar-
ranged vertically. The centre of the front panel is ta-
ken up by lhe cathode ray tube and its pertaining con-
trol s. AI the left is the vertical (Y) amplifier and at the
righllhe lime base. The individual seclions ol the in-
strument are mutually separated by integral partitions
which serve as screening for thei r circuits and simul-
taneously as carriers in Ihe Iront part of Ihe instru-
ment cabinet. This front part terminates at I he level ol
ths dellection plates ol Ihe CRT in a transverse plate.
Iri Ihe second part ol the oscil1oscope are mounled
the circuits with lhe stabil izers and those ol the HV
supply. The circuitry of tha oscilloscope is formed by
printad ci rcui t boards; exceptions are Ihe HV circuits
which employ ceramic Slríps in order 10 meet Ihe con-
dilions ol high voltage. The multiplier of the accelera-
ting voltage is moulded in an insulating compound so
as 10 prevent the penelration of moisture into ils ci r-
cuits. Conventional constructional elements are em-
ploeyed throughout in Ihe oscilloscope. Rotary selec-
tors and switches are employed for setting the speed
of the lime base and the sensilivily ol Ihe vert ical am-
plifier. Push-button conlrols are used for aU the other
switching operations.
ln order to reduce lha temperature inside Ihe instru-
ment , the power transislors ol its power supplies are
mounted on their heat sinks on the back ol Ihe instru-
ment. In Ihe space for Ihe vertical amplifier are moun-
l ed all Ihe circuits of Ihis ampli fier except those of
,.
pod obrazovkou mezi vinutym zpoždovacim
lem. ř prostor č základny je ě ř
pážkou na ě č V ř č jsou ě ob-
vody č ů a č sloužící k ě synchroni-
zace a ů provozu č základen. V zadní
č jsou pak ě obvody rozmítacích generá-
ů ř č pro volbu rychlosti č zákla-
den a deska ř obvodu. Obvody rozmítacích ge-
ů jsou č tak, aby č byly ř
né z ě š slrany. Dostavovaci prvky JSou ř
po demontáži ů ř Veškeré ovládaci prvky
a vstupy externí synchronizace jsou ě na
ř panelu, výstupy pomocných ů ě ů na
zadni ě ř
ě
ř obsahUje drahéí kovy v ě dílech:
, AK 537 02 - S2 Plech Ag80Cu 0,4 mm
,AK 537 03 - S102 Plech Ag80Cu 0,4 mm
lAN 558 72 - Sll PlechAg8OCu0,4mm
lAN 558 73 - S10 Plech Ag80Cu 0,4 mm
8. PODROBNÝ POPIS ZAPOJENi
8.1. Napájecí zdroje NN
8,7 9
8,7 9
18 9
13,5 9
V primárním obvodu ť transformátoru je ř
zen č č ť pojistka, č ě
a ť liltr. Držák pojislky a sítový č jsou ě
nOH<eHbI yCl'lnl'lrenSl BepTIIIKaflbHoro OTKno-
HeHIIISI 3a IIIcKmo ..... eHLo1eM OKOHe ..... floro KacKa.qa. Co-
ep,IIIHeHl'le MeH<p,y o6elllMIII .... acHIMIII ocyu.recTBnSleT-
CSI c Ka6enSl 3a,qep>KKIII . HaCTpOe'-lHble
:meMeHTbl p,ocTynHbl nocne ,qeMoHTa)l(a KpblweK
nplll6opa. LJ,enlll yClllnlllTenSl CIIIHXpOHIII3a4111111 pacno-
nOH<eHbl B npocTpaHcTBe nop, 3neKTpoHHO-
ny'-leBoVi Tpy6K0C1 MeH<p, y BIIITKaMIII Ka6enSl 38-
Aep>KKIII. 8HyTpeHHee npOCTpaHcTBo reHepaTOpa
pa3BepTK\II pa3AenflercSI neperopop,Kolfi Ha ABe
"IaCTI'I. 8 nepeAHeC1 .... acnt pacnOnO>KeHbI cxeMbr
cpOpMlllpoBaHIIISI 1'1 KHonKIII, cnY)l(al.l\lIIe AJlSl Bbl60pa
CIIIHxpoHIII3a4111111 \II pe>KLo1MOB pa60TbI reHepaTopoe
pa3BepTKI1. B 3aAHelil .... aCT\tI pacnOnO>KeHbI cxeMbI
reHepaTopoB paB3epTKIII, nepeKnlO"IaTenlll CKOpOC-
Telil pa3BepTKIII III nna'ra CX8MbI.
CX8Mbl reHepaTOpOB pa3eepTKIII nOBepHyTbI TaK,
.... T06bl 3neMeHTbl 6blnlll ,qOCTynHbl 1113 BHe. YCTaHO-
BO .... Hble 3neMeHTbl AocTynHbl nocne ,qeMOHTaH<a
KpblweK npLo160pa. 8C8 3neMeHTbI ynpaeneHIIISI
III BXOp,bl BHewHelil CLo1HXpOHIII3a4111t1 pacnOnO)l(eHbI
Ha nepep,Helil naHenlll, Bbrxo,lJ,bI BcnoMoraTenbHblX
ClllrHaJ10B - Ha 3a.qHelil naHenl1.
npMMe'"laHMe .
nplll60p COp,ep)l(IIIT 6JlaropoAHble MeTaI1nbl B cne-
l.JaCTSlX:
1AK 537 02 82
1AK 537 03 S102
1AN 558 72 Sll
1AN 558 73 S10
JlIIICT Ag80Cu 0,4 MM
JlIIICT Ag80Cu 0,4 MM
Jllllcr Ag80Cu 0,4 MM
f1I11CT Ag80Cu 0,4 MM
8. nOAP06HOE Oni1CAHi1E CXEMbl
8,7 r
8,7 r
18 r
13,5 r
8.1. I!1CTO'"lHHKI1 nlllTaHMSI HM3Koro HanpSl)l(eHMFi
8 nepBIII'lHOIfi 4enlll ceTeBoro TpaHccpopMaTOpa
BKnKlyeH KHonOI.JHbl1il BbIKnKl"laTeJlb, ceTBBoC1
npep,oxpaHIIITenb, nepeKJlIO'-IaTenb
III cereBm1 cplllnbTp. Aep>K8Tenb npep,oxpaHLo1T8nSl
the final slage which ig connecled by means of Ihe
delay cabie line. AU tha adjusti ng controJs become
accessible after taking olf the cover plates of the os-
ci lloscope. The circuits of the synchronizing amplifier
are in Ihe space below tha CRT, where the deray ca-
ble is sítuated. The space for the time bases is splil-
up into Iwo parls by a partilion; in the front part are tha
circuils ol Ihe shapers as wall as Ihe push-button for
selecting Ihe mode of synchronization and thal of Ihe
operation of the líme bases; in lhe back parl are Ihe
circuils of the sweep generalors, Ihe swilches for time
base speed selection, and Ihe board of Ihe conlral
circuit. The circuils of the sweep generalors are
mounted in such a manner Ihat all their componenls
are easily accessible from the oulside. Also the ad-
justing controls of Ihese círcuíts become accBssible
after taki ng ofl Ihe cover plates of the oscilloscope. AII
Ihe controls of Ihe oscilloscope as well as Il1e input
connectors for exlernal synchronization are on lha
front panel; Ihe outpuls of Ihe auxiliary wavelorms are
on Ihe back panel of the instrument.
Note
The followíng parls of Ihe instrument contain precious
metals:
lAK 537 02 - S2 Metal sheet Ag80Cu 0.4 mm
1 AK 537 03 - Sl 02 Metal sheet Ag80Cu 0.4 mm
1 AN 558 72 - S 11 Metal sheet Ag80Cu 0.4 mm
lAN 558 73 - S10 MetalsheetAg80CuO.4mm
8.7 9
8.7 9
18 9
13.5 9
8. DETAILED DESCRIPTION OF THE CIRCUITRY
8.1. Low-voltage supplies
ln Ihe primary circuil of the mains translormer are:
Push-button mains swilCh, mains fuse, mains vollage
seleclor, and mains lilter. The luse holder and Ihe
lage selector are on the back panel of the
35
ny na zadním panelu. ě ř ť š ň ů je
v transportním stavu ř navinuta kolem nožek
ě na zadním panelu.
Jádro transformátoru ř 2 ks vinutých ortopermo-
vých jader. Vývody č vinutí jsou vyvedeny
na deskách provedených technikou plošných ů
a ě na kostrách cívek. Na ě deskách
jsou též ě ě ň prvky ů a č
č ů ě ě ě j sou sva-
zenkou propojena na č elektrolyty a desku sta-
bilizátoru. Výkonové č tranzistory jsou umí.s-
ě na chladicích žebrech na zadním panelu ř
je.
V ř použitá ř stabilizovaných ě -12 V,
+5 V, +48 V, +12 V a +80 V - je ř jako zá-
vislý systém ů Základní zdroj +12 V je osazen
monolytickým integrovaným stabil izátorem MAA
7812 (10 20), jenž má ve č zapojen č
č MAA 741 (1080) . Toto zapojeni ž ň
využití vysoké stability integrovaného stabilizátoru
s možností dostavení výstupního ě jež slouží
ň jako č ě pro ostatní stabilizáto-
ry. ř závislé zdroje jsou obvyklé koncepce. Jako di-
č č odchylky je zde použito inte-
grovaného č č MAA 741, na jehož
vstupy jsou z ř ě č ů ř ě ě z re-
č zdroje a vlastního stabilizátoru. Zesíleným
odchylkovým ě je pak buzen č ň
v ě zapojení.
Všechny stabilizátory jsou š ě elektronickou po-
jistkou proti proudovému ř ž která ř ř ž
resp. zkratu omezuje výstupní ě i proud tak, aby
ztrátový výkon na č tranzistoru ř č
dovolenou hodnotu. Systém stabilizovaných ů
3G
VI nepeKnKlYaTenb HanpsM<eHIo1f1 ceTVI yCTaH06neHbl
Ha 3a,qHeVl naHenVl. <DIo1KcVlp06aHHbIVl ceTeBoVl
WHyp B TpaHcnopTHOM COCTOflHlo111 npl160pa HaMO-
TaH Ha HO>KKaX 3a,qHeVl naHenlo1.
MarHJ.1THafl 4enb TpaHccpopMaTopa 06pa30saHa
AByMfI CepAeYHItIKaMItI 1013 MaTepltlana opTOnepM.
Bbl60Abl AIo1CKOBblX p6MOTOK yCTaHOBneHbl Ha nna·
Tax neyaTHOrO MOHTa)Ka 101 KpenflTCfI Ha KapKacax
KaTyweK. Ha 3TI1X nnaCTJ.1HaX TaK)Ke pacno-
nO)/(eHbl BblnpflMItITenbHble 3neMeHTbl ItICT04HIo1KOB
nlo1TaHI1f1 101 yaCTb 3n8KTpOnltlTI1YeCKltIX KOHAeHca-
TOpOB cpltl!1bTpa410111. BblnpflM!1eHHbje Hanpfl)f(eHltIfI
c nOMOLllbKl )/(ryTa nOAaKlTCfI Ha 3!1eKTpOmnbl
cpltlJlbTpa411101 101 Ha nnaTy cTa6lt1nl13aTopa. Clo1noBble
pery!1lo1pOBOYHbl8 TpaH3J.1CTOpbl yCTaHoBneHbl Ha
pa,qltlaTopaX Ha 3a,qHeVl naHefllo1 npltl60pa.
B np/o160pe ItICnOJlb30SaH PflA cTa6V1flltl3lo1pOSaHHblx
Hanpfl)KeHIo1V1 -12 B, +5 B, +48 B, +1 2 B, +80 8
no CVlCTeMe 3aBItICflUJ,ItIX APyr OT APyra ItICT04HltIKOS
nltlTaHltIfI. OCHOSHOVl ItICT04HVlK +12 B c06paH Ha
MOHOflItlTW-l8CKOVl ItIHTerpanbHOVl MItIKpOCXeMe cTa-
611flltl3aTOpa MAA 7812 (1020), B l\enb KOTOporO
BKIlKlyeH onepa41t10HHblVl yCl1flltlTenb MAA 741 (10
80). 8Ta cxeMa AaeT S03MO)/(HOCTb Io1cnonb30BaTb
BblCOKyKl cTa6lo1IlbHoCTb I1HTerpanbHoro cTa61t1Il Itl-
3aTopa C S03MO>KHOCTblO yCTaHosKIo1 Sblxo,LIHoro
Hanpfl)/(eHIo1f1, s:iSnflKlUJ,erocfI onopHblM Hanpfl)KeHItI-
eM AIlfl OCTanbHblX cTa6lt1IlVlltl3aTopos. Tpltl 3aSItI CI-l -
MblX ItICTOYHIo1Ka· ItIMeKlT 06blYHyKl cxeMy. B Ka4e-
CTBe Al1cp<pepeH4lo1anbHoro ycltInltlTenfl OTKIlOHe-
HI1f1 ItIHTerpanbHblVl onepa411oHHblVl
yCVlflltlTeIlb MAA 741 , Ha KOTOporo nop,aKlT-
Cfl Hanpfl>KeHltIfI OT ItICTOYHItIKa onopHoro Ha-
npS'l)KeHltIfI 4epe3 T04Hbl8 ,qenI1Te!1[.1. a TaK)Ke Ha-
npfl>KeHltIe c06cTseHHoro cTa6li1nltl3aTopa. YCltIfleH-
HblM Hanpfl)/(eHl1eM OTKJlOHeHltIfI B036y>Kp,aeTCS'l
KaCKa,q peryflv.pOSaHI151, c06paHHblVl no cxeMe
Aapnlo1HrTOHa.
Bce cTa6101Jlltl3aTOpbl oCHaw,eHbl 3neKTpOHHblM
npeAoxpaHIo1TeneM AJl51 3aw,J.1Tbl OT nepe-
rpy3KIo1, KOTOpblVl npltl neperpy3Ke Io1IlI1 KOpOTKOM
3aMblKaHI1lt1 OrpaHItIYItISaeT BblxoAHoe Hanpfl>KeHl1e
101 TOK TaK, 4To6bl MOLllHOCTb nOTepb, paccelilsae-
Ma51 perynl1poBoYHblM TpaH3lt1CTOpOM He BblWJla 3a
scope. When the instrument is packed for transport,
the mains cord which ls atlached l irmly to it ls wound
on four pegs fi xed to the back panel.
The core of the mains transformer is lormed by two
wound orthoperm cores. The ends of Ihe disc-sha-
ped coils are brought out 10 prlnted circuit boards at-
tached to the coil formers; these printed circuit
boards carry also the componenls of lhe rectifiers
and some of the liltering electrolytic capacitors, The
rectified voltages are connected to the electrolytic ca-
pacitors and to the board of the stabilizers via con-
ductors in a jointing sleeve. The power contral tran-
sistors are mounted on Iheir heat sinks on the back
panel of the instrument.
The BM 566 oscilloscope employs several stabili zed
DC voltages, Le. -12 V, +5 V, + 48 V, +12 Vand
+80 V, which are produced by mulua!ly dependent
sources. The basic source of +12 V employs a mono-
lithic integrated stabilizer MAA 7812 (IO 20) which
has an operational amplifier MAA 741 (10 80) con-
nected in its feedback loop. This connection enables
utilization of the high stabi li ty of the integrated stabi li-
zer and offers facility for adjustment of lhe output vol-
ta99 which serves simultaneously as a reference vol-
lage for l he other stabilizers. Three mutual!y depen-
den! DC sources are of routine design. As differenlial
deviation amplifier is employed an integrated opera-
tional amplifier MAA 741, to the inputs ol which are
applied voltages derived from precious dividers of the
reference supply and from lhe stabilizer itself. The
amplified deviation voltage drives the control slage in
Darlington connectíon.
AI! the stabilizers are safeguarded by electronic pro-
tecti ve devices which, in the case ol a current overlo-
ad or short circuit, limit the output voltage and current
so lhal lhe power dissipated by the control transistor
does not exceed l he permissible value. The system ol
Ihe stabi lized DC supplies is designed 50 lhat when
je ř š tak, že po nastavení zdroje +12 V jsou ě
ostatních ů v požadovanych tolerancích.
Do série se stabi lizátorem +80 V je zapojen nesla bili-
zovany zdroj +40 V. Vzniklym ě +120 V j e na-
pájen horizontální a jasový č Nestabilizova-
ného napájecího ě + 20 V stabilizátoru +12 V je
použilo pro napájení oscilátoru zdroje vysokého na-
ě a neslabilizovanéhú napájecího ě
+10 V stabilizátoru +5 V pro napájení ě
žárovek rastru obrazovky.
8.2. ě ť zdroj
Zdrojem napájecích ě pro obrazovku 11 LOl 011
je vykonovy osci látor E200 pracující s transformáto-
rem TA na č asi 22 kHz. Na sekundarní ě
transformátoru se získávají č ř ě
Pomocné ě 2 kV pro napájení ř ř ž obra-
zovky je získáno jednocestnym ě ě ř
kovym ě ň č E201) ř ě z vi-
nuti s malou kapacitou.
Potenciometrem R200 je nastaven maximální kato-
dovy proud obrazovky. Kladny konec tohoto zdroje je
ř na výstup Z č takže lento zdroj
ř ě vazbu pro signály jasové modu-
lace obrazovky.
Anodové ě - 1950 V je získáno jednocestným
ě ě ě z č druhého sekundárního
vinutí ě ň č E202. Toto ě napájí kato-
du obrazovky a je z ě odvozeno ř ě
pro č č VN zdroje. Urychlovací na-
ě 12 kV se získává č osazeným
Aonycn1Mble npe,llenbl. ClllcTeMa cTa61i1111113I11pOBaH-
HblX IIICT04HIIIKOB nlllTaHIIISI Bblno11HeHa TaK, YTO no-
cne perynlllpoBKIII IIICT04HIIIKa +12 B Hanpml<eHIIISI
OCTanbHblX cTa6111nlll3aTopoB HaxoASlTcSI B Aonyc-
TIIIMblX npeAenax.
noCneAOB8TenbHO co cTa61i1Jl1ll3aTopoM +80 B
61<11104eH IIICTO'"IHIIIK +40 8.
Pe3y11bTlllpylOl.1Iee HanpSl)l(eHllle +120 8 nplllMeH-
SleTCSI MSI nlllTaHIIISI yCIII11I11Te11S1 roplll30HTMbHoro
OTKnOHeHIIISI III yClllnlllTenSl nOAcseTKIII. HecTa6111IU1-
3111poaaHHoe HanpSl)t(eHllle nlilTaHIiISI +20 B cTa6111-
nlil3aTopa +12 B IiIcno11b3yeTcSI AflSl nlilTaHlilfI aBTO-
reHepaTopa IIICTO'"l HIIIKa BH lil HecTa6l11m13li1pOBaH-
Hoe HanpSl)l(eHllle nlilTaHIIISI +10 B Cra61i1111i13aTOpa
+ 5 B cny>KIiIT TaK)I(e AnSI nlilTaHIiISI 11aMn ocsel.1le-
HIiISI pacTpa 3neKTpoHHo-11y'"leSm1 Tpy6KI1.
8.2. BblCOKoro HanpSI:'KeHMSI
V1CTO'"l HYlKOM HanpSl>KBHIllIiI nlilTaHIiISI 311eKTpoHHO-
Tpy6KIiI 1 1.n0101V1 flB11f1eTCfI MOLl..\Hbllil aB-
ToreHepaTop E200 c TpaHccpopMaTopoM TR,
TalOLl..\IIIM Ha '"laCTOTe nplil6n. 22 Krl.\. Co
06MOTKIiI TpaHccpopMaTopa CHIIIMalOTCSI '"leTblpe
HanpSl)t(eHlllfI.
BcnOMoraTenbHoe HanpSl)l(eHlile 2 KB IIIcn011b3yeT-
CSI ,qnSl nlllTaHI-1S1 ceTKIiI Tpy6-
1<111 .., nony'"laeTcSI nyTeM o,qHono11ynepllloAHoro Sbl-
npm .. neHIIISI nepeMeHHoro Hanpfl>l<eHIIISI, CHltIMaeMO-
ro c, 06MOTKI-1 eMKOCTblO npliI IiIcnonb30Ba-
H\IIIiI KpeMHlileBoro BbmpSlMIIITe11S1 E2Q1.
nOTeHl.\IIIOMBTPOM R200 yCTaHaBnlll BaeTCfI ",aKCH-
TOK l<aToAa Tpy6KIiI. nonO>KIIITenbHbl liI no-
I1IOC 3Toro IIICTO'"lHIIIKa nOAKnlO'"leH K BblxOAY YCIII-
I1I11TeI1S1 Z, B pe3ynbTaTe '"Iero 3TOT I-1CTO'"lHIiIK
IIIMeeT nOCTOSlHHylO CBSl3b Arul ClilrHanOB MOAynfl-
l.\1iI1iI ny'"la Tpy6KIiI no SlpKOCTIiI.
AHOAHoe Hanpfl)t(eHlile - 1950 B n011y'"laeTCSI ny-
TeM 0AHon011ynepHO,llHoro BblnpflM11eHlilfI I·m-
npSl)l(eHlil fI , CHIiIMaeMoro C Bb!BOAa BTO-
plll'"lHoliI 06MOTK\.1 npliI IiIcn011b30BaHIiII1 BblnpflMI1-
Te11S1 E202. 3TO HanpSl)l(eHlile C11y)l(IiIT ,qnSl nlilTaHlilfI
KaTO,lla Tpy6KIiI VI Ha ero oCHosaHliI1iI Bblpa6aTbl-
eaeTCSI ynpaa11S1IOU\ee HanpSl)l(eHlile A11S1 neTJlIiI
cTa6l1nl-13al.\1II1II IiICTO'"lHIiIKa BH. YCKopfllOLl..\ee Ha-
the voltage ol the +12 V source is adjusted correclly,
then also ths voltages of all the other stabilizers are
within the permissible tolerances.
An unstabilized source ol +40 V is connected in seri-
es wilh Ihe +80 V slabifizer. The produced vollage ol
+120 V is used for powering the horizontaJ and
brightness ampliliers. The unstabifized powering vol-
tage of +20 V for the + 12 V stabilizer is employed for
powering the osciI1ator of the HV supp!y; the unstabi-
lized vortage of +1 O V for the +5 V stabilizer is emplo-
yed as power supply for Ihe lamps illuminating the
gratiCule of Ihe CRT.
8.2. Hlgh-voltage supply
A power osciUator E200, which operates together with
tha transformar TR at a Irequency ol approximately
22 kHz, serves as a source ol the powering voltages
for Ihe CRT of the 11 L01 01 J type. Four voltages are
derived from the secondary side of the translormer.
An auxiliary voltage ol 2 kV powering the control grid
ol Ihe CRT i5 obtained by half-wave rectilication (by
si licon recHfier E201) ol Ihe AC vollage 5uppfied by
a low-capacitance secondary coil.
Maximum cathode current of Ihe CRT is set by
means ol the polentiomeler R200. The positive pole
ol this supply is connected to the output of the Z-am-
p1ilier, so that this supply forms a OC coupl ing for Ihe
signals for brightness modulation of Ihe CRT.
The anode voltage ol -1950 V is obtaíned by harf-
wave rectification (by E202) ol the voltage drawn
I rom the tap ol the second secondary winding. This
voltage is appl ied to the cathode ol the CRT and from
il is derived Ihe control voltage for the stabilizing loop
ol Ihe HV supply. The accelerating voltage of 12 kV is
obtained Irom a trippler which employs the rectiliers
37

ě ň č E203-E205. Jednotka č je za-
lita silikonovou zalévaci hmotou.
ě anodového ě je ř na bázi tran-
zistoru E141 napájeného zárove() ze zdroj e č
ního ě a ě ě potenciometru
R140 - prvku pro nastavení výstupního ě Sig-
nál zesíleny tranzistorem E 141 ř ř emilorový
sledovat E143 ě ň ě na bázj
tranzistoru E145 a tim velikost č ě Vý-
konový tranzistor je š ě proti poškození tavnou po-
jistkou P140 ě ř ř na desce re-
č č zdroje.
Potenciometr R222 zapojený v ě č mezi zdroj ano-
dového ě obrazovky a zem ž ň s potenci-
ometrem R232 pro korekci astigmatismu optimální
ř stopy na stinitku ol:;razovky. Potenciome-
trem R234 lze korigovat soudkovité ě po-
duškovité zkresleni. Vzhledem k tomu, že použitá
hranatá obrazovka má ř rastr, provádí se korek-
ce vychylovacích ě ů paprsku do souhlasu s ř
ním rastrem ě mangetického pole dvou ko-
č cívek ě ř stínícího krytu obra-
zovky pomocí ů R228 a R231 .
8.3. č jasové modulace obrazovky
č Z)
Na vstup č Z jsou ř všechny obvody
ň jas obrazovky. Je to ř ě stopy č
vou základnou, zhasinání ř ů ř ř
dvoukanálového č a ě š vstup intenzitní
modulace paprsku. Mimo to je ě ss ů ě na
38
npsn+<.eHl-1e 12 KB nony'-laercs:l c nOM014blO yrpol.1-
TenSl HanpSllt<eHl.1s:l, Ha Bblnps:lMl.1TenSlX
E203-E205. 6noK yrpOI'lTens:l 3Ml.1T
3Ml.180'-lHblM Be14eCTBoM.
V13M8HeHl.18 aHo,.o,Horo HanpS'DKeHl.1S1 Ha
6a3y TpaH3l.1CTOpa E141 , nl.1TaeMOro op,HoepeMeH-
HO OT l.1CTO'-lHl.1Ka onopHoro HanpSl)l(eHI'Is:l, CHl.1Mae-
MOro c nOTeH4111oM8Tpa Al40, AJ1S1 yc-
Bblxo,.o,Horo Hanpfllt<eHIIIR Cl.1rHan,
Hbl J.1 TpaH3l.1CTOpOM E141, '-Iepe3 3MIIIT-
TepHblC1 n08TOpL.1Tellb E143 ypoBHeM
HanpsnK8HIt1f1 Ha 6a3e TpaH3l.1CTOpa E145, 8 pe-
3yJ1bTaT8 '-Iero peryJ1l.1pyeTcfI yposeHb Ha-
TpaH3\.1CTOp
OT BblxoAa l.13 n11aBKI'IM npeAoxpaHVlTe-
11eM P140, yCTaHoBneHHblM BHyrp\.1 npl.160pa Ha
nIléne neTll\.1 peryn\.1pOBK\.1 IIICTO'-lHI1K8.
nOTeH4110MeTp R222 a cxeMy ,.o,9nl1-
TellSl Me>K,o,y I-1CTO'-lH>1KOM aHoAHoro
:meKTpoHHo-ny"leBol.1 Tpy6KI1 VI 3eMll eJ.1, BMeCTe
C nOTeHL1V1oMeTpoM R232 npe,.o,l-la3Ha"leH AJ1f1 KOp-
peK4V1V1 aCTI1rMarVl3Ma 11 CPOKYC>1 -
pOBKl.1 mm"la Ha 3KpaHe Tpy6K\.1. nOTeH4110MeTpoM
R234 MO>KHO KOppeKTl1pOeaTb Ii1CKa}f{eH\.1f1 TVlna
60'-lKa \.1 11/11 nma no,qywKa. BSVlAY TOro, '-ITO
I1cnollb3yeMaSl npflMoyrollbHafl Tpy6Ka OCHaU\eHa
BHyrpeHHIIIM paCTpOM, OCY!l\eCTflllSl9rCfl KoppeK-
HanpaBneHVlJ.1 ny\.la B COOTseT-
CTBItlIt1 C HanpaSlleHIt1M BHyTpeHHero paCTpa nyT9M
MarHl.1THoro nonfl ,.o,ByX KoppeKTVlpylO-
l.LIlliX KaryweK, yCTaHoBneHHblx BHyrpVl 3KpaHa
rpy6KIoI C nOMoll\blO nOTeH4111oMeTpoB R228
l.1 R231.
8.3. YCMnl-1Tellb MO,qYllfl4MM nyYa Tpy6KM
no SlpKOCTM (ycMlUtTei1b Z)
Ha BXO,q yCit111I-1Tenfl Z no,qalOTcfI Clt1rHMbl Bcex 4e-
nelií, oKa3bIBalOll\\.1X BJ1V1f1Hlt1e Ha flpKOCTb Tpy6KIt1.
3TO - no,.o,cBeTKa nSlTHa reHepaTopoM pa3SepTKit1,
raweHVle ny'-la npVl KOMMyTa411iVl p,syxKaH8J1bHoro
yCl.1J1it1Tenfl III BXOp, ny'-la no
SlpKOCTVI. KpoMe TOro, nyTeM \.13MeH9HIoIfi ypOBHSI
nOCTOflHHoro TOKa Ha Bxo,.o,e yCTaHa-
E203 t o E205. The unit of this trippler is moulded in
a si!icon compound.
The changes in the anode voltage are applied to Ihe
base ol transistor E141 which is powered si multane-
ousl y Irom the the reference voltage source and ob-
tai ns a vari able vol tage drawn Irom potentiometer
A 140 which serves for setti ng the outpul voltage. The
signat amplilied by transistor E141 conl rols the DC
voltage level on the base ol transistor E145 via emi t-
ter follower E143, and thus determines Ihe magnitude
of the oscill ating voltage. The power transistor is sa-
feguarded against damage by a fuse P1 40 whi ch is
inside the instrument on the board carrying Ihe con-
trol loop of the power supply.
The potentiometer R222, which is inserted in the di vi -
de, bet ween the anode voltage suppl y for the CRT
and earth, serves together with potenliometer R232
for ashgmatism correction, lor adjusting opti mum 10-
cusi ng ol the trace on the CRT sereen. Barrel ar
eushion distorti on can be corrected by means of po-
tentiometer R234. As the employed reclangular CRT
has an internal graticule, Ihe directions ol beam de-
fleetion are corrected 10 tally wilh this internal graticu-
le by controlling Ihe magnelic field (by potentiometers
R228 and R231 ol two correcti ng coil s siluated Insida
the screening cover ol lha CRT.
8.3. Brlghtness modulatlon amplifier (Z-pmplifier)
AU the circuits which have an influence on the brighl-
ness ol Ihe CRT are connected to the input of Ihe
Z-amplifier; these circui ts are for increasing tlle
brightness of Ihe trace by time base B, blanking the
Iransitions during swilching by the dauble-channel
ampl ifier, and lor external beam modulation. Byalter-
ing the DC level on Ihe input of this amplifier, also
(
vstup č nastavována základní ň jasu
ř provozu č základny i horizontálního zesilo-
č Vstupní proudy se č na nizké impedanci
emitoru vstupního tranzistoru E16l pracujícího v za-
pojeni s ě bází. Výstupni signál ě se
ř ř emitorový č E163 na vstup kom-
plementárního ě ě zesilo-
č E164 a E165. Výstupni ě ě je ř
ř ž zdroj vn ř na ř ř ž obrazov-
ky. č ě závislá negativní ě vazba zapo-
jená z ů E164 a E165 na bázi E163 dává ze-
č se stálým ziskem. ě kapacítami
C164 a C165 zapojenými ve č ě vazby se
dostavuje č charakteristika č
8.4. Vertiální č
Dvoukanálový č ř následující č cel-
ky:
1. Vstupní ě č
2. Zesilovací č
3. Ř obvody
4. č č
8.4.1. Vstupní ě č
Vstupní ě č mají 9 poloh a dovolují nastavení ě
Icteré z ě citlivostí č
0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 -
- 5 V/cm.
č ě je vstupní ě č každého kanálu ř š
jako ě vyrovnaný ě č s konstantní vstupní
impedanci 1 MQ ě s kapacitou asi 25 pF. Tyto
vstupní ě č mají ř ě ě a to: 1 : 1, 1 : 10,
1 : 100.
BJ1l.1SaeTC51 OCHOSHOIII ypoBeHb 51pKOCTl-1 npl-1 pa60Te
reHepaTOpa pa3BepTKl-1 l-1 yCl-1nl-1Ten51 rOpl-130HTanb-
Horo OTKnOHeHl-151. Bxo,qHble TOK'1 CyMMl-1pyIOTCfI Ha
ManoM ConpOT'1B11eH'1'1 Bxo,qHoro TpaH3l-1CTOpa
R161, pa60TalOll.\erO no cxeMe c 3a3eMn8HHOIII 6a-
30111. BblXO,[lHOIl1 C'1rHaJ1 KaCKa,qa nO,[la8TC51 '-I8pe3
3MI'lTTepHbllll nOSTOp'1TeJ1b E163 Ha BXO,[l KOMnJ1e-
MeHTapHoro yCIiIJ1l-1TeJ151 Hanp,1>KeHIiI5I 06paTHoIII
CB5I31-1 E164 '1 E165. Lr13MeHeH'1e Bblxo,[lHoro Ha-
np5lWeHl-1>l '-Iepe3 IiICTO'-lHl-1K BH nl-1TaHIo151 ynpaSJ1-
51lOlLIelll CeTKl-1 no,qaeTC5I Ha ynpas1151lOlLIliIlII 311eK-
TpO,q Tpy6KI-1. YaCToTHo-3aSIiICl-1Ma51 OTpI-14aTeJ1bHa51
06paTHa51 CS5I3b Mew,qy KonneKTopOM E164
VI E165 lil 6a30111 E163 06eCne'-lVlSa8T nOCT05lHCTSO
K03QJqJ\tI41-1eHTa yc\tIJ1eHlilfI yCVlI1Io1TeI151. C nOMolLlblO
nO,[lCTpOe4Hblx KOH,qeHcaTopoB C164 lil C165,
BK11IO'-IeHHbIX B 4enb ó6paTHoIII CBfl31i1, yCTaHaSJ1Ii1-
aaeTC5I '-IaCTOTHa51 xapaKTepl-1CTIiIKa YCIIIJ1'1Te[l51.
8.4. YCMIUn811b aepTMKal1bHoro OTK110H8HMA
AByxKaHanbHbl1ll YC.lIlli1Tel1b COCTOI-1T 1-13 cne,[lylO-
ll.\'1X QJYHKL\IiIOHanbHbIX '-IaCTelll:
1. Bxa,qHble ,qem1TeI1111
2. TpaKT yCI-1J1eHI-151
3. cxeMbl ynpaBJ1eHliI5I
4. yCIII.nI-1TeJ1b CIiIHxpoH1iI3aL\1-11i1
8.4.1. BXO,[lHble ,[Ienl-1TeJ11i1
BXO,[lHble p,e.nIilTe.n101 IiIMelOT 9 no.noweHIiIIII 1-1 p,alOT
B03MOWHOCTb yCTaHoBIiITb O,qHO 1i13 c.nep,ylOll.\liIx
3Ha'-leHI-1I11 4yBCTBIiITe.nbHOCTIiI yCI-1.nIilTeI151:
0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 -
- 2 - 5 B/CM.
C KOHCTpyKTIiIBHOIII TOYKIiI 3peHIiI5I BXO,[lHOIII p,e.nlil-
TeJ1b Kaw,[loro KaHa.na BblnOI1HeH B Ka'-leCTBe ,[Ie-
.nIilTe.n51 C eMKocTHOiíl KOMneHCaL\\o1eiíl, 06.na,qalOw,e-
ro nOCT05lHHblM BXO,qHbIM conpoTIiIBneHlileM 1 MOM
C napanJ1e.nbHoiíl eMKOCTblO nOp5lp,Ka 25 ncD. 3TIiI
Bxo,qHble ,qenlilTe[l1il 06na,qa1OT TpeMfI 3Ha4eHIiI5IMIiI
K03QJQJIiIL\liIeHTa p,e.neHIiI5I, a VlMeHHO: 1 : 1, 1 10, ·
1 : 100.
the basic brightness is adjusted during the operation
of the lime base and of the horizontal amplifier.
The input currents are added on low impedance of
the emitter of input transistor E161 which operates in
earthed base connection. The output signal of this
stage is applied to the input of the complementary
voltage feedback amplifier formed by E164 and
E165, via emitter follower E163. The output voltage
variations are applied to the control grid of the CRT
via the grid HV supply. The frequency-dependent in-
verse feedback applied to the base of E163 from the
collectors of E164 and E165 ensures constant gain
amplification. The frequency response of the amplifi-
er ls adjusted by means of variable capacitors C164
and C165 which are inserted in the feedback loop.
8.4. Vertical amplifier
This double-channel amplifier consists of the fol-
lowing functional units.
1. Input attenuators
2. Amplifying section
3. Control circuits
4. Synchronizing amp!ifier
8.4.1. Input attenuators
Each input attenuators has 9 positions and serves for
setlíng one of the following sensitivity steps of the
amplifier:
0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 V/cm.
The input attenuator of either channel is a capacitan-
ce-compensated divider of a constant input impedan-
ce of 1 MQ in parallel with a capacitance of approxi-
mately 25 pF. Each input divider has Ihree dividing
ratios, as follows:
1 :1,1 :10and1 :100.
39
8.4.2. Zesilovací č
Pro dosažení vysoké vstupní impedance je jako
vstupní ň užita v každém kanálu dvojice FET
č ů - tranzistory E3 a E4 respektive E203
a E204. Diody El, E2 nebo E201, E202 slouží
k ě ě č ř ě ř ž
ním. Další ň za vstupním č je emito-
rový č E5 resp. E205. Signál z emitorového
č je zesilován v dal ším stupni E7 resp. E207.
Tento ň má v emitoru zapojen potenciometr
R24 resp. R224 sloužící k doslaveni nf cillivosti a ko-
č č A2S, C14 nebo R22S, C214 pro naslavení
vf citlivosti. Výstupní kvazikomplementární sledovat
E1S, E16 (E215, E216) je buzen z invertujíciho stup-
ě El1 (E211). Dioda E13 (E213) slouží k teplotní
kompenzaci koncového č Pro š ě sta-
bilního nulového výstupního ě je v č
použita záporná ě vazba, jejíž č je ope-
č č 10 1 (10 201), emitorový č E6
(E206) a ř ň ES (E20S). Na jeden ze vstu-
ů č č je ř odpor A37 (R237)
ř ě výstupní ě a toto je porov-
náno na jeho druhém vstupu ř odpor R12 (A212)
s ě odebíraným ze vstupních emi!orových sle-
č ů Zesílení celého č č ě ě
vazby je rovno jedné. Potenciometr AS resp. R20S
slouží k nastaveni ě citlivosti , ě
kapacita C2 resp. C202 k dostavení č cha-
rakteristiky č č ě z výstupu
č č ř proud tranzistorem ES
resp. E208 a tím ř další zesilovací ě udržuje
konstantní ě na výSlupu. Za výstupním sledova-
č ná.sleduje č ě č 1 " 1 : 2,
40
8.4.2. TpaKT
,lJ,11F1 06eCneyeHHS'I BblCOKoro DXOAHoro conpoTH-
SJleHHfl B KayeCTBe nepeoro KacK8Aa Ka>KAoro Ka-
Hana \IIcnOJlb30BaHa napa Ha none-
SblX TpaH3\11CTOpaX E3 \II E4 \I1Jl\ll E203, E204. ,l],\I10-
Abl El, E2 \IIJl\ll E201, E202 CJly>KaT P/lS'l 3all\IIITbl
3T\.1X yClllnlllTenelll OT neperpy3K\II
CJleAYlOll\lII 111 KaCKaA nocne SXOAHoro nOBTOp\ll-
TeJlS'l - 3TO nOBTop\llTeJlb ES IIIJlIII
E20S. Cl-1rHM c 3MIt\TTepHoro B no-
cneAoeaTenbHoM KacKaAe E7 \1111111 E207. B u,enlll
3Toro KacKaAa nOTeHLI,HoM9Tp
R24 ItInl-1 R224, cny)l(a14\11111 AflS'l yCT8HOSKIII '-Iya-
CTS\IITenbHOCT\II B 06nacTIII H\II3KIIIX '"IaCTOT, 11 KOp-
peKT\IIpylOll\aS'l L\enO'-lKa R25, C1 4 \IIJlIIi R225, C214
AJ1fl yCTaHoBK\II YySCTB\IIT6JlbHOCTIII s 06.naolll
BblCW\II X YaCTOT. BblXOAHOIII Ksa3111KOMl1neMeHTap-
Hbllll nOBTOp\llTel1b E1S, E16 (E21S, E216) nOJly4aeT
B036y>KAeH\IIe OT \IIHsepTllipyKlll\ero KacKaAa El1
(E21 1). E13 (E213) CJly)l(\IIT Af1S'1 TeMnepaTyp-
HOlil KOMneHcau,l-1\11 OKOH9'"1HOrO nOBTOp\llTeJlS'l. )J,JlS'l
Hynesoro SblxoAHoro
B yCl-llll-1Tene npe,qycMoTpeHa OTPI-1-
u,aTenbHafl CSS'l3b, '-IaCTblD KOTOPOIII
flSnS'leTCS'l onepau,\II OHHbllII yClll nlliTeJlb tO 1 (10201 ),
nOBTOp\llTenb E6 (E206) \II ynpasnS'le-
KacKa,q ES (E208). Ha OA\IIH 013 SXOp,OS onepa-
LI,\IIOHHoro yC\IIJlI1TenSl '-Iepe3 conpOTIliSJleHllle R37
(R237) nOAaeTCfI AeneHHoe SblxoAHoe Ha-
npS'l )l(eHllle, KOTopoe CpaSH\IISaeTCS'I C
eM, CH\IIMaeMblM co BXOp,HbIX 3M\IITTepHblX nOSToplll -
Tenelll noAaBaeMblM Ha BTCpOIll sXOA yCIllf1\11TeJlS'l
'"Iepe3 R12 (R212). K03Q:>q:1I.1L\lIIeHT
yC\II neH\IISl acero yClllnIll Tef1fl, 6KnlOyaS'l AelllcTBllle
4en\ll 06paTHoIII paeeH ep,\IIH\IIU,e. n OTeHLI,\IIO-
MeTp RS R20S cny>K\IIT Aflf1 yCTaHosK\II '"Iys-
CT6\11TenbHOCT\II no nOCTOS'lHHoMy TOKY, nOA-
CTpOeYHbl1ll KOHAeHcaTop C2 >1Jl\ll C202 I1peAHa3-
HayeH AnS'l YCTaHosK\II yaCTOTHOI1 xapaKTeplllCTIliK\II
onepau,LIloHHoro yC\II Jl\llTeJlR Hanpfl>KeH\1e C SbIXO-
Aa onepaU,lIIoHHoro yC\IIn\llTeJlfl ynpaSJlS'leT TOKOM
TpaH3\11CTOpa ES IIInlll E208, B pe3yJlbTaTe '"Iero
Yepe3 cJleAYIOl1\lIIe KacKa,D,bI yC\IIlleH\1S1 nDA-
8.4.2. Amplif i yng sec ti on
ln order 10 altai n high inpul impedance, each channel
employs a pair of FET followers (transislors E3 and
E4, or E203 and E204) in the input stage. The diodes
E1 , E2, or E201 , E202 serve for protecting these fol -
lowers againsl voltage overload. The slage after the
input follower is an emitter follower ES, or E20S. The
signal produced by Ihe emitter foll ower is ampl ified in
a furl her stage E7, or E207, which has in the emitter
circui l a potenliometer A24, or R224, for adjusling Ihe
AF sensitivi ty, and a correcting network R2S, C14, ar
R22S, C214, for adjusling Ihe AF sensilivity. The out-
pul quasi -comptementary follower E1S, E16 (E21 S,
E216) is driven by Ihe stage E11 (E21 1). Oiode E13
(E213) serves for temperature compensation of the
finat lollower. In order to ensure stable zero output
voltage, Ihe amplifier employs an inverse feedback
IDOp formed by operational amplifier 10 1 (10 201 J,
emitt er follower E6 (E206), and a contro! stage E8
(E208). A parl of the output voltage is applied to one
ol Ihe inputs of Ihe operalional ampl ífier via resistor
R37 (A237); on Ihe other input, this partial voltage is
compared with Ihe voltage taken frcm Ihe inpul emil-
ter follower via R12 (A212). The gaín of Ihe whole
amplifier, incl uding Ihe feedback, ls ,.
The potenliometer R5 (R20S) serves for setting the
DC sensiti vity, the variable capacitor C2 (C202) for
adjusting the frequency response of Ihe operational
amplifi er. The output voltage of the operational ampli -
fier conlrols the current flowing through tranzistor E8
(E208) and thus, with the aid of furlher amplifying sla-
ges. mainlains constanl oulput voltage. A low-impe-
dance allenuator 1 : 1, 1 : 2, 1 : S follows after Ihe out-
pul follower. The potentiometer R35 (R135) serves
!
1 : 5. Potenciometr R35 resp. R135 siouží ke stejno·
ě vyvážení této nesymetrické č tak, aby
ř ř ě č nedocházelo k nežádoucímu po-
suvu po stínítku.
Signál z č ě č je ř na
ě vázaný invertor v kaskodovém zapojení,
E51 , E52 a E55, E56 resp. E251, E252 a E255, E256.
Potenciometr R36 nebo R136 slouží k plynulé ě ě
citlivosti. ě potenciometry je ovládáno ě na
diodách E53, E54 resp. E253, E254, které ř
plynule ě ě č s odpory R59, R60 resp.
R259 a R260. Potenciometr R53 resp. R253 slouží
k č nežádoucího posuvu stopy po stínítku ř
č potenciometru plynulé ě citlivosti . Pro
dosažení požadovaných ř vlastností je
mezi emitory inverloru ř č obvod. Kmi-
č ě závislá záporná ě vazba zajištuje rozší·
ř ř pásma.
Dalším ě je kaskoda ř E60, E61 a E62,
E63 resp. E260, E262 (E264) a E261. E263 (E265);
č ř ů horní č kaskody v kanálu
B slouží k ř polari ty tohoto kanálu.
Podle toho, jak je ř č S3.3 vedou ď
tranzistory E262 a E263 nebo E264 a E265. ě ž
v tomto stupni je mezi emitory ř č ob-
vod. Potenciometr R286 slouží k č nežádou-
cího posuvu stoPY ř ř polarity kanálu B.
Poslední stupen ř č koncovou č je
ř tranzistory E64, E65 resp. E266, E267. V ko-
lektorech tohoto ě je ě potenciometr po-
suvu A3a, R133 s č ř diod E66, E67, E6a,.E69
resp. E268, E269, E270, E271 sloužícím k ovládání
druhu č
Potenciometry R37 a A137 jsou vyvedeny na panel
a slouží k dostavení kalibrované citlivosti kanálu
Aep*lI1saeTcSl nOCTOSlHHoe HanpSl*eHlI1e Ha BblXO-
Ae. nOclle BblXOAHoro nOBTOpltlTel1S1 cl1eAyeT H1I13-
KOOMHblLil Ael1lt1TBllb 1 : 1, 1 : 2, 1 : 5. nOTeH41110MeTp
R35 II1I1H R135 Cl1y*ltIT AnSI 6anaHCll1poBKII1 3TOLil
cxeMbl no nOCTOflHHOMy
TOKy Af1S1 Toro, np" Aenlll-
TenSl He 6b1no He)l(enaTenbHoro cMe14eHIIISI nSlTHa
Ha 3KpaHe. ClllrHaJI HH3KooMHoro AemnenSl nOA-
aeTCSl Ha C 3MlI.rrepH0lo1 CBfl3blO, CO-
6paHHoLil no KaCKaAHoLil cxeMB E51 , E52 E55, E56
E251 , E252 III E255, E256. nOTeHyllloMBTp R36
IIInlo1 R136 cny)f(Io1T AnSI nnaBHoro 1113MeHBHII1f1
CTBII1TenbHOCTltI. 3TIo1MIo1 nOTeH41010MeTpaMIo1 1013MBH-
HanpSl*eHlII9 Ha A\o10Aax E53, E54 11111111 E253,
E254, KOTopble c03AalOT nnasHblLil peryn'1pyeMblLiI
A6nLolTellb c conpOT'1BneHLoISlMIo1 R59, R60 10111101
R259, R260. nOTeH41.10MCTpbl R53 IIInlll A253
cny*aT Af1S1 no,a,aBl1eHIo1f1 He*enaTenbHoro CMe-
14eHII1S1 Ha 3KpaHe npLol Bpal4eHIllv. nOTeHL\LoIO-
MeTpOM nnasHolÍ! perynlllpoBKIII '"lyBcTBIo1TenbHOCTIII.
AnSI AOCTIo1*eHIo1S1 Tpe6yeMblx na-
paMeTp08 Me*AY 3Mlllrrepaw·., i'lHBepTOpa
BKI1IO'"lSHa KoppeKTlllpylOl4aSl CXeM8. llacToTHo-
3SSIIICItIMafl oTplllu,aTenbHSSI 06paTHaSl C8S13b 06e-
paCWlo1peHllle nonocbI nponycKaHi'lR
CneAylO14I11M KaCKaAOM flBnfleTCfI KaCKOAHafl cxe-
Ma E60, E61 Itl E62, E63 1·111111 E260, E262 (E264)
v. E261, E263 (E265), TpaH3111CTopa
8 sepxHeVl KaCKOAHOVl cxeMbI 8 KaHane
8 cny*aT AnSI nOI1S1pHOCTIII 3Toro
KaHana.
8 3aSHCIIIMOCTIII OT nOnO>KeHIIISI KHonKIII 53.3 npo-
80ASlT TpaH3111cTopbl E262 111 E263 IIInv. E264
III E265. TaK*e 8 3TOM KaCKaAe Me>KAY 3MI1TTepa-
Mill KoppeKHlpylOw,aSl cxeMa. nOTeH41110-
M8Tp R268 cnY*III, A11S1 nOAaBl1eHI-ISI He)f(ellaTenb-
Horo CMe!.4eHIIISI nSlTHa npll1 nepeKnlO'"leHIIIIII no-
nSlpHOCTIII KaHana B. nOcneAHIIIVI KaCKa,a, nepeA
0614I11M yCv.nlllTeneM c06paH Ha TpaH'
3Lo1cTopax E64, E65 IIInll\ E266, E267. B 4enSlx Kon-
JleKTOpOB 3Toro KacKaAs yCTaH08neH noreHyll1o-
MeTp CMe14eHIIISI R38, R138 III AI.10Aa E66,
E67, E68, E69 10111111 E268, E269, E270, E271, npeA-
Anfl ynpSBl1eHlI.fI pe>KIIIMOM pa6oTbl.
for DC balancing of this asymmetrical circuitry in or-
der to prevent unwanted trace shift over the CRT
screen when Ihe setti ng ol the atlenuator is altered.
The signa! Irom the attenuator is ap-
p!ied to the emitler-coupled inverter in cascode con-
nection, E51 , E52 and E55, E56 (E251 , E252 and
E255, E256). The potenl iomeler R36 or R136 serves
for continuous sensitivity contra!. These
ters alter the voltage on the diodes E53, E54, or
E253, E254, which togelher wi th the resistors R59,
R60, or R259m, R269, form a continuous!y adjustable
divider. The potentiometer R53 or R253 serves for
suppressi ng unwanted trace drift over the CRT
screen when Ihe conlinuous sensitivity control poten-
tiometer is opsrated. In order to attain the requi red
transfer properti es, a correcting circuits is inserted
between tha emitters of I hs inverler. The transfer
band is extended by the application ol frequency-de-
pendent inverse feedback.
The next slage is a cascode formed by E60, ES1 and
E62, E63, Dr by E260, E262 (E264) and E261, E263
(E265); Ihe four transislors ol the upper part ol Ihe
cascode in channel B serve for Ihe
polari ty of this channel.
Depending on Ihe setting of lhe push-button switch
S3.3, either the trsnsislors E262 and E263, or E264
and E265, are conductive. Also this slage is provided
with a correcting circui t inserted between the emil-
lers. The potentiometer R286 suppresses unwanted
drift ol the trace when the polarity ol channel B is alte-
red.
The last stage in front of the common final section is
formed by the transistors E 64, E65, or E266, E267. In
the collector circuit ol Ihis stage is Ihe shift control po-
tenliomet er A38 or R138 and a set of four diodes, i.9.
E66, E67, E6a, E69, ar E268, E269, E270, E271, for
controlling Ihe mode ol operation.
41

A a kanalu B. Potenciometr A10? resp. R316 slouží
k dostaveni symetrie posuvu. ě ž v tomto stupni
je č obvod.
č koncová č je ř č linky
E151, E152, který svým definovanym výstupním od-
porem š ť dokonalé ř ů ž ď
linky ze strany vstupu a prvky Ll a A 1 na ě vý-
stupní. Za ž ď linkou nílsledují dva zesilovad
ě v zapojení SE s č obvody v emítoro-
vých ě El , E2 a E3, E4.
Tranzistory ES a E6 jsou zapojeny jako emitorové sle-
č a slouží k ě koncového č
ES1 , E52 od ř ň ů č prvky
v emitorech slouží k dostavení požadovaných ř
sových vl astnosti. č L51 a L52 a L66, l65
a potenciometr A6? slouží k č ř ů
bení rozlože:ných vychylovacích č obrazovky.
8.4.3. Ř obvody
Ř obvody jsou ř ě integrovanými ob-
vody 10 351 a 10 365 a spinacími stupni E369. E3?1
a E372. Prvni integrovaný obvod vyráb1500 kHz ř
pínací impulsy ř stisknutí č 84.4 do polohy
"CHOP. " nebo slouží k tvarováni ř impul-
su č základny ř stisknutí č S4.2 do polo-
hy , .AlT.". č ě z jednoho jeho výstupu je ode-
bírán zhášecí impuls ř "CHOP. ").
Hradlovací obvod č jednotlivé druhy č
dyoukanálového č V klidovém slavu jsou
vsechny vstupy tohoto obvodu ř na +5 V.
Je-Ii stisknuto č "A", spojí se jeden vstup hrad-
lového obvodu se zemi a na jeho výstupech j e ě
42
A3? 101 A 137 ynpasnRIOTcR c na-
Henlo1 AnR KanIo16poSaHHO"
4yacTsIIITenbHocTIo1 KaHana A >1 KaHana B. nOTeH-
Rl07 Io1nlo1 R316 npeAHa3Ha4eH AflR yCT6-
HOBKIo1 clo1MMeTplo1101 CMe14eHIo1f1. TaK>Ke B 3TOM Kac-
Ka,Qe Io1MeeTCR KoppeKTlo1pylOllfaH cxeMa.
oKoHe4HblLii yClo1nlo1Tenb o6pa30BaH B036y-
AIo1TeneM E15l, E152, KOTOpblLii 6narop,ap51 caoeMy
onpeAeneHHoMy BblxoAHOMy conpoTIo1BneHlo11O 06e-
cne4101 BaeT AocKoHanbHoe cornaCOBaHlo1e nlo1Hlo1101
3aAep>KKIo1 Ha ee BxoAe C 3neMeHTaMIo1 II 101 Al -
Ha ee BblxoAe. nocne nlo1Hlo1101 3a,Qep>KKIo1
ABa KaCKaAa yCIo1I1eH\IIR, co6paHHble no cxeMe
c 06l1fIo1M 3MIIITTepOM c KoppeKTlo1pYIOl1fIo1MIo1 4enRMIo1
8 4enRx 3MIo1TTepa El , E2 101 E3, E4.
TpaH3101cTopbl ES 101 E6 BKI1IO'-IeHbI no cxeMe 3MIo1T-
TepHblx nOBToplo1TeneLii 101 npeAHa3Ha'-leHbl pa3-
BR3KIo1 KOHe'-lHoro yCIo1I1Io1TenR E51 , E52 101 npeAwe-
cTeylOll.\lo1x KacKaAoB. KoppeKTlo1pylO14lo1e 3I1eMeHTbl
B 4enRx 3MIo1TTepoB cny>KaT Af1R yCTaHosKIo1 Tpe6y-
eMolit nepeAaT04HoLii xapaKTeplo1cTIo1KIo1. V1HAYKTIo18-
HOCTIo1 l51 101 L52, l66 101 L65 101 nOTeHL\1010MeTp A67
npeAHa3Ha4eHbl Afl" cornacoeaHIo1" conpoT"'BI1e-
HIo1 Ii1 pacnpeAeneHHoliI cxeMbl OTKllOH5I1OlL\IoIX Ka-
-ryweK 3neKTpoHHo-ny'-le801i1 Tpy6K..,.
8.4.3. Ltenlo1 ynpaaneHI1 "
lIenlo1 ynpaaneHI1f1 co6paHbI Ha p,eyx Io1 HTerpanbHblx
MIo1KpocxeMax 10351 101 10365101 KnlO"eSblX KaCKa-
p,ax E369, E371 101 E372. nepBa" Io1HTerpaI1bHafl MIo1-
KpocxeMa sblpa6aTblsaeT Io1MnyI1bCbl KOMMyTa41011o1
500 Kr4 nplo1 Ha>Kan1101 KHonKIo1 54.4 B nonO>KeHIoIe
LJon. 10111101 eI1Y>KJtH q,OpMf.1pOSaHIo1f1 KOMMyTIo1-
PYIOll.\ero Io1MnYI1bCa reHepaTopa pa3sepTKIo1 nplo1
yCTaHosKe KHonKIo1 S4.2 B nOI1o)!<eHlo1e AnI. OAHO-
speMeHHo OT OAHOro Sblxop,a cxeMbl CHIo1MaeTCR
rac"ll.\Io1t1 It1Mnyl1bC (e pe)!<It1Me 40n.). BeHTIo1I1bHaR
cxeMa onpeAeI1f1eT oTAenbHble pe)!<Io1Mbl pa60Tbl
AeyxKaHanbHoro 8 COCTOflHlo1101 nOKOR
see SXOAbl 3TOIiI cxeMbI HaxoARTcfl Ha nOTeH4101ane
+5 8. nplo1 Ha)f(aTIo1Io1 Ha KHonKy .. A .. coeAIo1HReTcfI
0AIo1H BXQP, cxeMbI c 3eMnetl 101 Ha ero
The potentiometers A37 and A 137 are mounled on
I he panel of the oscilloscope and serve for adjusting
Ihe calibrated sensitivity of ehannel A and channel
8 respectively. The potenliometer Ai07 or A316 se-
rves lor adjusling the symmetry of the shifl. A!so this
stage is provided with a correchng nelwork.
The common linal section is formed by the line driver
E151 , E152, whi ch, by means of its defined output
impedance, caters for perfect matehing of the input
side of the delay line at the OUlput side, the compo-
nents II and Al serve for Ihe same purpose. After
the delay line follow two amplifying stages fitted wilh
correcti ng networks in Ihe emitter branches of E1 , E2
and E3, E4.
The transistors ES and E6 are connected as emitter
followers and separate the linal amplifier E51, E52
from the foregoing stages. Several correcling
ments in Ihe emiUer ci rcuits serve for adjusting Ihe re-
quired transfer properties. The inductances L51 , l52
and L66, l65, as well as the potentiometer A67,
serve for impedance matching of tha scattered de-
tlechon plales ol Ihe CRT.
8.4.3. Control circuil s
These circuits are formed by Iwo integrated circuits
10351 and 10 365 and by the switching stages E369,
E371 and E372. The firsl Integrated circuit produces
swi tching pulses of 500 kHz when Ihe push-button
sel eetor S4.4 is set to Ihe position "CHOP.", (}f se-
rves for shaping Ihe switching pulse of Ihe time base
when the seleelof 54.2 is set 10 the posi-
lion " ALT.". Simultaneously, the blacking pulse (in
the " CHOP. " code) is drawn Irom lhe output of this in-
tegrat ed circuit. The individual modes of operation of
the double-channel amplifi er are delermined by a ga-
ti ng circui t. In lha quiescent state, a!lthe inputs of this
circuit are connected 10 +5 V. When the push-butlon
"A" is depressed, one inpul of the ga11n9 ci rcuil beco·
mes earthed and Ihe voltages O Vand +5 V respecti-
tí o V a 5 V. V ř ě stisknutého č "B" je tomu
naopak. ě O V a 5 V je ř Zenerovy diody
E367, E368 a E374, E375 ř ě na spínací stu-
ň ř tranzistory E369 a E372.
Na kolektorech tohoto ě je ě +1 2 V nebo
+20 V podle stisknutého č
Tato ě jsou ř ě diody E370, E373
ř na č diody v zesilovací č V ř
ě stisknutého č "A" je ě + 12 V z kolek-
toru tranzistoru E369 ř na č diody
kanálu A. Diody E66 a E67 jsou v ů tohoto na-
ě ř ř č ž diody E68 a E69 jsou ř
takže signál prochází do koncové č č
Naopak diody E268 a E269 v kanálu B jsou v ů
ku ř ě +20 V ze spínacího ě
E372 udržovány v ř stavu a zkratují signál
kanálu B. Navíc jsou diody E270 a E271 ř
a ě tak kanál S od dalších ů č
ř stisknutí č B je funkce analogická, ř č ž
si oba výstupy ě obvodu i č diody
ě své úlohy.
ř stisknuti č "ALT." je impuls z hradlovacího
obvodu ř na spínací tranzistory E369
a E372, které se ř ě otevírají a zavírají, č ž je
š ě otevírání jednoho a zavírání druhého kanálu
vždy po jednom ě č základny.
ř stisknutém č "CHOP:' je tomu ě
pouze ř nastává vždy po 2 ,us.
ř stisknutém č A±S je sepnutím tranzistoru
E371 š ě ě +12 V na obou kolektorech
E369 a E372 a tím je š ě č ř
SblxoAax HanpR)t<eHlIIe O S lil 5 S.
B cfly4ae KHOnK>1 «8» lIIMeeT MeCTO 06·
paTHoe n0J10)f(eHlIIe. O B lil 5 B 4epe3
cTa6l11llL-npoHbl E36?, E368 lil E374, E375 nop,aIOT-
Cf! Ha Kll104eSOrll KaCKap" co6paHHblrll Ha TpaH3l11C-
Topax E369 lil E372. Ha KOlllleKTOpax 3Toro KaCKa-
Aa lIIMeeTCf! Hanpfl)f(eH>1e +12 B lIIlllll +20 B s 3a-
SlIIC>1MOCTliI OT Ha)f(aTo!ií KHonKlII.
3TlII Hanpfl)f(eHlIIfI 4epe3 pa3p,elllilTellbHble p,lIIO,qbl
E370, E373 nop,alOTCfI Ha Kll104eSble p,>10,qbl TpaK-
Ta yClIIlleHlIIfI. B cny4ae Ha)f(aTlIIfI Ha KHonKy «A»
Hanpf!)f(8HlIIe +12 B C KonneKTopa TpaH31-1CTOpa
E369 no,qaeTCfI Ha KnlO4esoVr ,qlllO,q KaHalla A ,[l1-1-
0Abl E67 1-1 E66 s pe3yllbTaTe Halllll4l11f1 :3Toro Ha-
npfl)f(eHlIIfI 3anepTbl , npl-14eM ,L\1-10p,bl E68 1-1 E69 OT-
nepTbl Lil, cne,qosaTellbHO, ClIIrH8Il npoxo,qLilT 8 OKO-
He4Hblrll TpaKT yCl-1lllllTellR Ha060pOT, ,qlllOAbl E268
Lil E269 KaHana B s pe3yJlbTaTe nOAaHHoro Ha-
npfl)f(eHLilf! +20 B OT KnlO4esoro KacKa,qa E372
no,q,qep)f(lIISaIOTCfI 8 OTnepTOM COCTOflHlIIlII Lil WYH-
TVlpylOT ClIIrH8Il KaHana B. KpOMe Toro, P,LilOAbl
E270 lil E271 3anepTbl VI TaKlIIM 06pa30M oT,qeJlflIOT
KaH8Il B OT OCT3flbHbIX cxeMbl yCLilnLilTenf!.
nplll Ha)f(aTl-oILiI Ha KHonKy B lIIMeeT MeCTo aHano-
r W-1HOe nOnO)f(eH!IIe, npVl KOTOPOM 06a Bblxop,a
SeHTlIIllbHOtll cxeMbl lil KnlO4eSble AlIIOp,bl LilrpalCT
06paTHylO ponb.
npVl Ha)f(aTLiILiI Ha KHonKy AnT. lIIMnyllbC SeHTVlllb-
HOrli cxeMbl nOAaeTcfI Ha KIl104eSble TpaH3l11CTOpbl
E369 lil E372, KOTOpble nonepeM8HHo OTnlilpalOTCfI
1/1 3anlllpalOTCfI, s pe3ynbTaTe 4ero 06ecne4l11Sa8T-
Cf! OTnVlpaHl-oIe o,qHoro lil 3anlllpaHI-1e SToporo KaHa-
nos scerp,a nocn8 o,qHoro npflMoro xo,qa pa3sepT-
K".
nplll Ha)f(aTorli KHonKe 40n. VlMe8T MeCTo aH8IlO-
rLil4Hoe n01l0)f(eHlIIe C TOVi TOJlbKO pa3HlII4erli, 4TO
nepeKnlO'-l8HLile OCYLi\ecTSnf!eTCf! scerAa nocne 2
MKC. npLil Ha)f(aTOrIi KHonKe A±S OTnVlpaeTCf! TpaH-
3l11CTOp E371 Lil B pe3ynbTaTe 3Toro lIIMeeTCf! Ha-
npfl)f(eHlIIe +12 S Ha 060l1X KonneKTopax E369
lil E372 VI, cfleAosaTenbHo, op,HospeM8HHo oTnep-
Tbl 06a KaH3fla. nplil Ha)f(aTorli KHonKe X-V liIMeeT
MeCTO aHaJlorLil4HOe n01l0)f(eHl1e, KaK lil npl1 Ha)f(a-
vely are on Ihe outpulS. When the push-button "8" is
depressed, the situation is the opposite. The voltage
O Vand +5 V pass 10 Ihe swilching slage formed by
IransiSlors E369 and E372, via Zener diodes E36?,
E368 and E374, E375. Depending on which push-
button is depressed, a vollage of either +12 V
or +20 V is on the collectors of Ihis slage. These vol-
lages are applied to keying diodes in the amplifying
section via Ihe separating diodes E370, E373. When
push-bulton "A" is depressed, the voltage of +12 V,
taken from the collector of transistors E369, is applied
to keying diodes of channel A. Due to this voltage,
Ihe dl odes E66 and E67 are closed, whereas Ihe dio-
des E68 and E69 are open; thus, the signat passes
into the final section of the amplifier. On the olher
hand, due to the voltage of + 20 V appJied from the
switching stage E372, lhe diodes E268 and E269 in
channel Bare kepl in the open state and short-circuit
Ihe signal of channel B. Moreover, the diodes E2?O
and E271 are closed, thus separaling channel
B from the other circuits of the amplifier.
When push-button "8" ;s depressed, the operation is
the tasks of the: two.outputs of Ihe gating
clrcult aud those of the keyrng dlodes are mutually in-
terchanged.
When push-button "ALT" is depressed, the pulse
from the gating circuit is applied to switching transis-
tors E369 and E372 which open and close alternate-
ly, thus ensuring lhe opening of one channel and the
closing of the other channel always after Ihe termina-
lion of one sweep of the time base.
The situation is similar when the push-button
"CHOP." is depressed, however the swilching takes
place always after Ihe elapse of 2 J.1s.
When the push-button "A±8" is depressed,
a voltage of +12 V is on the colleclors of E369 and
E372, due to lhe closing of Iransistors E371 ; thus, si-
muJtaneous opening of lhe two channels in ensured.
43
obou ů ř stisknutém č x-v je funkce
shodná s funkcí č " A", navíc zajistí tato funkce
propojení vstupu B ř č č
s horizontál ním systémem, to znamená, že signál ř
ě do kanálu A je zobrazován vose V, signál ř
ě do kanál u B je zobrazovim vose X.
8.4.4. č č
č signál je odebírán Jednak ř odpo-
rový ě č R164, R168 a R16?, R169 z koncové č
a ř emitorové sledovace E58 a E59 z kanálu
A ř emitorové č E258 a E259 v kanál u B,
Tenl o signál je ř na kaskodový ň E61,
E62, E1 , E2, E21 , E22 a E41 , E42, jehož: horní č je
č
Diodová hradla E3; E4, ES, E6, E23, E24, E2S, E26
a E43, E44, E45, E46 ě jako u hlavního zesilo-
č slouží k ř synchronizace A, B a A±B.
Signál z této kaskody je dále zesilován dalším kasko-
dovým ě jehož spodní č E63, E64 je sy-
metrická, horní č E65 nesymetrická. Výstupní stu-
ň č č E6?, E68 je zapo-
jen jako komplementární č a jeho výstup je
propojen ř koaxiální kabel se č
č v č ě
8.5. Č základna
8.5.1. Vs tu pní ř č (1 , 21 v blokovém
schématu)
Je ř sestavou č S9.? až 10 v ě A,
59.3 a 4 v ě B.
Pomocí č lze volit zdroj č sig-
nálu ď z vertikálního č nebo z externího
konektoru F? (F6 v ě B). č S9.8 je
možno ř do cesty signálu vazební kondenzátor
44
TLo1101 Ha Kl-lonKy uA», HO, KpoMe Toro, B 3TOM pe>KIo1Me
COeAIo11-18H BXOA B '-tepe3 yCIo11llll T8nb CIo1 HxpoH1013a-
4101101 C clo1cTeMoLil roplol30HTanbHoro OTKOOHeHWR
3TO 3Ha'-lIo1T, '-I TO cIoI rHan, nOAaBaeMblt.1 Ha exoA Ka-
Hana A, no ocw Y, ClllrHaJ1, nOAaeae-
Mblt.1 B KaHan B, no OCW X.
8.4.4. YC lo1lllolT ellb CWHx p o HIo13a41011o1
Clo1 rl-laJ1 '"Iepe3 Ae-
flI.1Tef1b conpOTWBlleHWR A164, A168 \0\ A16?, R169
C OKOHe'-tHoro TpaKTa 101 '-tepe3 3MwTTepHble noeTO-
pIo1Te1l\.1 E58 IA E59 c KaHaJla A '"Iepe3 3MwTTepHble
nOBTOpltlTef11A E258, E259 KaHaJla B. 3TOT CWrHaJl
nOAaeTCR Ha KacKoAHylO cxeMY, '-IaCTb
KOTOpOIA E61, E62, E1, E2, E21 ,
E22 101 E41 , E42, .o.lo1oAHble BeHTIA1l1A E3, E4, E5, E6,
E23, E24, E25, E26 IA E43, E44, E45, E46 aHaJ10-
rw'-tHO rf18BHOMy ycw,nwTemo cny>K8T A"R nepe-
K1lKl'-l eHIo1R ClAHxpoHIo13a41011A A, B 101 A±B, ClArHan
c 3T0t.1 KaCKOAHOt.1 cxeMbI Aaf1ee no-
KacKoAHblM yCIo1f1101TeneM, HIA)f(HRR
'-IaCTb KOToporo E63 101 E64 CIo1MMe-
TpIA4HOIA, 8 eepXH$lR 4aCTb - HeCWMMeTp..,'-tHOIA.
8bIXOAHO" KaCKaA yClII.flI.nenfl CWHxpoH1II3al\1II1A
EG?, E68 c06paH no cxeMe KOMnlleMeHT8pHoro no-
BTOplo1Tenl'l 101 ero BblXOA coeA\IIHeH C nOMol1\blO KO-
aKCIAat1bHoro Ka6e1lR C yCli1lllo1TelleM CIo1HXpOHIi13a-
l\1ot1A reHep8Topa pa3BepTKIi1.
8.5. reHepaTop pao3epTKM
8.5. 1. 8xOAH0t.1 nepeKf1IO'-IaTenb
(1, 21 - 6noK-cxeMa)
,
OH 06pa30BaH CIo1CTeMoLil KHonoK 59.?-10 reHepa-
Topa A IA S9.3 III 4 reHBpaTopa 8.
C KHonOK MO)t(HO Bbl6paTb IACT04HlAK
a WMeHHO: YCIllf1I11-
Te1lb BepTIo1KallbHoro OTKnOHeH\.1R 1A1l1A ClArHaJ1 OT
eHeWHero rH83Aa F? (F6 B reHepaTope pa3BepTKIA
B). KHonKOIA S9.8 MO>KHO B nyTb ClArHaJ1a BBeCTIA
When the push-button " X- Y" is depressed, the ope-
rati on is Ihe same as when push-button "A" is emplo-
yed; moreover, Ihi s mode en$ures connection of Ihe
input B to lhe horizontal syslem via the synchronizíng
amplilier, which means thal the signal applied to
channel A is displayed in the Y -axis, and the signal
appl ied to channel 8 is displayed in the X-axis,
8.4.4. Synchron izi ng a mp li f i er
The synchronizing signal is drawn I rom the l inal se-
ctíon (via a resistive di vider formed by Al64, R168
and A16?, A169), as well as Irom channel A (via emit-
ter followers E58 and E59), and from channel B (via
emitter lollowers E258 and 259). This signal is appli-
ed 10 a cascode slage, E61, E62, El, E2, E21 , E22
and E41 , E42 with common top part. The diode Gates
E3, E4, ES, E6, E23, E24, E25, E26 and E43, E44,
E45. E46, si milarly as in the main amplifier, serve for
setti ng Ihe mode ol synchronization " A", "B", ar
"A±B", The signal from this cascode is amplified by
a furlher cascode slage, Ihe battom part of which
(formed by E63, E64) ls symmetrical, and Ihe lap part
of which (E65) is asymmetrical. The output stage
E6?, E68 ol Ihe synchronizing amplilier is connected
as a complementary 10Uower, the outpul of which is
connected to the synchronizi ng amplifier in the lime
base via a coaxial cable.
8.5. Time base
8.5.1. Input swi t ches (1, 21 in , the block
diagram)
This assembly is formed by a set ol push-button swit-
ches S9.? 10 59.10 in time base A and S9.3 and S9.4
in lime base B,
By means ol these push-button can be selected as
source of the synchronizing signal eilher ,the vertical
ampliliel', or an external supply applied 10 the connec-
tar F? (or F6 for time base B). The push-button 59.8
can be employed lor il1serting Ihe capacitor C101

;,
, ,
I
Cl0l (Cl). č S9.91ze ř do cesty dolno-
č propust, ř Rl09, Rll0 a vstupní
kapacitou č ř stisknutém č 89.10 je
ř č propust Cl 02-Rl 08.
č stisknulím č 89.9, 89.10 se na
vstup č A ř sinusový signál ze sítové-
ho transformátoru ř filtr R" ' , C103. ň je
zablokována automatika základny A.
8.5.2, č č (2,22)
Zapojení č ů v ě A i 8 je zcela shodné.
Vstupní signál je ř ě na ř elektrodu vstupní-
ho, polem ř tranzistoru El02 (E2) ř
ochranný č R11 2, El01 , (R7, E1). Vstupni impe-
dance je č odporem Rl13 (R6) - 1 MQ, Z emi-
toru vstupního tranzistoru je ř č El 03 (E3)
ř jedna z bází invertoru Et05 (ES) , Et06 (E6).
Na druhou bázi je ř č Et 04 (E4) ř ě
ě ě z potenciometru
UROVEN. Potenciometrem Rt24 (RtB) lze doslavil
základní symetrii č
Symetrickým signálem na kolektorech ů je
ě buzena ď dvojice ů El 07, El1 O
(E7, EI O) nebo Et OS a Et09 (EB, E9) ř ě ě pola-
rity č +/-, Zvolená dvojice ů pracu-
je jako ň se č bázL ě bází jedné
dvojice je č ě č A144, R145 (A37, A42),
u druhé A136, R13? (R30, R3! J. Spojením odporu
A142 (R32), R135 (A29) s kostrou je otvírána jedna
nebo druhá dvoji,ce ů
Pracovní odpory tohoto ě jsou R149 a A1S0
(R43, R44).
KOHAeHcaTop CIOl (Ct). KHonKoli! S9,9
MO>KHO B nyTb Q>l-1llb Tp
yaCTOT, 06pa30BaHHblli! Rl09, Att O 1-1 BXOAHOIi! eM-
KOCTblO yCI-1I11-HenR npl-1 Ha>KaToli! KHonKe 89.10
BKfllOyeH CPMbTp BepXHI-1X '-IaCTOT Cl02-Al0B.
np", oAHoBpeMeHHOM Ha)l(an11-1 Ha 89.9
89.10 Ha BXOA A nOAaeTcR
AaJ1bHblli! OT ceTeBoro TpaHccpopMaTopa
'-Iepe3 Al l' , C103. OAHoBpeMeHHo
3TOM aBTOMaTVl Ka reHepaTopa pa-
A
8.5.2.
(2,22)
CxeMa reHepaTopoB
pa3BepTKVo A VI 8 cosepweHHO 8xof.\-
HOLl'l Clll rHal1 no,.qaeTCR Ha ynpaBI1'SlIOl4VoLl'l 3neKTpoA
BXOAHoro noneBoro E102 (E2) Yepe3
3all\I-1THylO cxeMy A112, El0l (R7, E1). 8XOf.\HOe
onpe,.qel1ReTCR
A113 (R6) - 1 MOM. C Bxo,.qHoro TpaH-
4epe3 nOBTOpl-1Tenb El 03 (E3) oCY14e-
CTBI1ReTCfl ynpaBl1eHllle O,.qHOIi! 6a3
El0S (ES), El06 (E6). Ha 9TOpylO 6a3y '-Iepe3 no-
BTOpVl Tel1b El04 (E4) no,qaeTcH perynlllpyeMoe Ha-
nOCTOSl HHoro TOKa, c nOTeH-
41-10MeTpa YPOBEHb. Rt24
(AlB) MO>KHO OCHOBHylO

C nOM014blO B l\enRx Kon-
l1eKTopoB TpaH3\t1CTOpa B036Y>KAaeTCR no TOKy
napa EI07, Etl0. (E7, El 0)
KHonKoli! +/- napa TpaH-
El08 El09 (EB, E9). 8bl6paHHa51 napa
pa60TaeT no cxeMe KacKa,.qa c 06-
l1.\eli! 6a301i!. 6a3 O,.qHOIi! napbl onpe-
,.qen51BTCR A144, R14S (R3?, A42)
III eTopoli! 6a3bl R136, A137 ů A31) . 8 pe3yJ1b-
TaTe R142, (R32) ,
A135 (A29) c KopnycoM 0AHa Wli'1 BTO-
paR napa
Harpy3o'-lHblB 3Toro KacKaAa
:no At49 A1S0 (A43, R44).
(Cl) inlo the signal path. With push-button S9.9,
a low-pass filter, formed by A 1 09, Rll O and the input
capacilance of the amplffier, can be inserted. When
push-button 89.10 is depressed, a high-pass filter,
formed by CI 02 and AIOB, is inserted. By depressing
the push-bullons 89.9 and 89.10 simullaneously,
a sinusoidal signal derived from Ihe mains transfor-
mer ls applied to the input ol amplifier A via iilter
Al" , C103. At the same time, automatic operation
ol lime base A is blocked.
8.5.2. 8ynchronizing ampl i fiers
(2,22)
The wiring of the ampli fi er in time base A is exactly
the same as thal of tha amplifier in time base 8. The
input signal is appl ied to Ihe control electrode of tha
FET El02 (E2) via protective element A112, El01
(A7, EI). The input impedance is determined by the
resistor A113 (A6) - 1 MO. One of the bases of the
inverter El0S (ES), E106 (E6) is controlled by Ihe
emitter ol the input transistor, via lhe folJower El03
(E3). The second base obtains DC control vollage
from Ihe potentiometer "LEVEL" over the follower
E104 (E4). The potentiometer R124 (R1B) serves for
adjusti ng the basic symmetry ol the amplifier.
8y means of a symmetrical signal on Iheir collectors,
either thB pair of transislors El07, El lO (E7, El0), or
the pai r E108, El09 (EB, E9) ls current-driven when
the polarity is by means of Ihe push-
buUon "+/-". The selecled transistor palr operates
as a slage with common base. The voltage on Ihe ba-
ses ol one pair is determined by the divider formed by
R144, A145 (A37, R42), and that on the bases of the
other pair by R136, A137 (A30, A31 ). When lhe re-
sistor A142 (A32) , or At3S (R29) ls connecled to Ihe
Iramework, then either one pair of transistors opens,
or the other pair.
The etfectí ve resistors of this stage are R149 and
R150 (R43 and R44).
45
8.5.3. Tvarovací ň (3,23)
prvkem tohoto stupné je dvojice tunelo-
vych drod El 13 a E114 (E15, E16) napájena ř
tranzistory EII', El12, (El 1 , E12) ze zdroje stálého
proudu Rl54 (R48). Tvarovací ň základny 8 je
navíc vybaven dvojicí diod E15, E16 a odpory R49,
RSO.
ě tunelové diody mohou být ě udržovány ve
stavu s nízkým výstupním ě je-Ii ě na
hradtovacím vstupu (mezi R165 a R16? ř ě
R58 a R62) rovno nule. Pak je proud ř ze
zdroje - 12 V ř Rl68, ElIS a Rl58 (R64, El?
a R6D) ě š než č ů ř do tune-
lových diod z kladných ů ě na ř tunelo-
vé ě El13 (E15) je nízké a celá č základna
je v klidovém stavu.
ZyÝšj-li se ě na hradlovacím vstupu, dojde k ote-
vrenr tranzistoru E116 (E18), ř E115 (El?)
a záporný proud do tunelových diod ř ř
kat.
Vyrovnávací proud mezi tunelovými diodami , proté-
kající ř R160 (R53) a pomocný proud z odporu
R162 (RSS) ň ř ř diody Ei 13
(E15) do stavu s vyšším ě dokud do tohoto
stavu ř zvýšeným proudem tranzistoru E 112
(E12) hradlovací dioda E114 (E1 6). Pouze za tohoto
stavu ů ž zvýšeným proudem tranzistoru El1 I
(Ell) ř do stavu s vyšším ě i ř tu-
nelová dioda El13 (E1 5). Tím je š ě ě rozmí-
tacího ů ě ř jeho č jsou ě tunel ové
diody ř nulového ě na hradlovací
vstup ě ě vráceny do stavu s nizkým ě
tím.
ř ř diod E13 a E 14 v ě B je proudem
ř ř stisknutém č AUT) ř R49
46
8.5.3. KacKaA (3, 23)
OCHoeHblM :meMeHTOM :noro KaCKa,l\a RBIlReTCR
napa ryHHeJ1bHblX E113 E114 (E15, E 16),
"lepe3 ElIt, E112 (E",
E12) OT nOCTORHHoro TOKa R154 (R48).
KaCKa,l\ reHepaTopa 8,
KpoMe Toro, oCHal.1.\eH napol1 E15, E16
Itl R49, RSa.
06a TyHHellbHblx Altl0,o,a Moryr Haxo,o,lo1TbcR B np\t1-
HYAItITellbHOM pe>KIo1Me C nplo1HYAIIITeIlbHblM BblxoA-
HblM HanpR>KeHllleM, eCJ1I.1 HanpR>KeHllle Ha BeH-
rnllbHOM exoAe (Me>KAY R165 Itl R16? R58
R62) paBHO HyIlIO. B :;ITOM cnY"lae TOK, IIIAY141111ir
OT -12 8 '-Iepe3 R168, ElIS Itl R158
(R64. EI7 III R6D) 6011bwe CYMMbI TOKOB, nOABo,o,lII-
MblX K TyHHellbHblM ,o,llloAaM OT ItICTO'-lHIo1KOB no-
IlO>KIo1TellbHoro HanpR)KeHIo1R Ha
ynpaBllSllOl.1.\eM 1)'HHellbHoM AltloAa E113 (E15) Ma-
no Itl BeCb reHepaTOp pa3BepTKItI B coe-
TOflHltI1tI nOKOJ!. ECIlItI HanpR)f(eHltle Ha
SeHTltIllbHOM BxoAS, TO OTnlo1paSTCR TpaH3101CTOp
El16 (E 18), E1l5 (E17) lil oTplo1yaTellb-
Hbl VI TOK K TyHHeJlbHblM ,o,1010AaM 60llbwe He npoTe-
KaeT. BbrpaBHItISa101.1.\1tI11 TOK Me>Kp,Y 1)'HHeIlbHbl MIII
npOTeMlOlI..\liI11 "lepe3 R16D (R53).
Itl TOK OT COnpOTItISlleHIo1R A 162
(R55) npenflTcTBylOT ynpasll -
RlOl.1.\ero E113 (E15) B COCTORHlo1e
C 60JlbWlo1M ,0,0 Tex nop, nOKa B no
He nepelirAeT BeHTItIJlbHbl11 E 114
(EI6) B pe3yllbTaTe TOKa TpaH3\t1CTO-
pa E112 (E12). TOllbKO B 3TOM 1t13-3a
nOBblweHHoro TOKa TpaH3\t1CTOpa El11 (Ell)
MO)f(eT nepel1TItI B COCTORHlo1e c 6011bWIo1M Ha-
Itl l)'HHeJ1bHbll1 AItl0A
E 11 3 (E 15). B pe3ynb TaTe 3TOro 3anYI.1.\eH npRMOYl
XOA pa3eepTKItI. nOcJ1e ero OKOH ....aHIIIR 06a l)'H-
HenbHblX AliloAa B p93yllbTaT9 no,o,a'-llo1 Hynesoro
HanpR>K9HItIR Ha eeHTltIllbHbl11 BXOA npItlHYA\t1TeJ1bHo
B03Bpal.1.\alOTcR B COCTORHlo1e C HIo13KIIIM Ha-

npltl AVlo,qoe E 13 lil E 14 B reHepaTope
pa3sepTKItI B B pe3ynbTaTe npoTeKaHIo1R TOKa (npl'!
8.5.3. Shaping stages (3, 23)
Each shaping stage is formed by a pair of lunnel dio-
des E113 and E114 (E15 and EI6), powered from
a constant current source R154 (R48) via transistors
El11 , El12, (E1l, E12) . The shaping slage of lime
base B has, in addilion. a furlher pair ol diodes E15,
E16 and resislors R49, R5D.
The two tunnel diodes can be kepl iorcíbly in astate
ol low output voltage when Ihe voltage on Ihe gating
input (belween R165 and R16?, and between R58
and R62) is equal 10 zero. Then, Ihe currenl flowing
from Ihe - 12 V supply over R168, ElIS and R158
(R64, E17 and R6D) is higher than Ihe sum of Ihe cur-
renls flowing into Ihe tunnel diodes irem Ihe positive
supplies. The voltaga across Ihe control tunnel dioda
El13 (E15) is low, and Ihe whole lime base is in Ihe
quiescent state.
When lha voUage on Ihe gating input increases, tran-
sistor En6 (E18) opens, transislor El15 (El?) clo-
ses, and Ihe negative current ceasas to flow into lhe
tunnel diodes.
The equalizing currenl between Ihe lunnel diodes,
when flows via R160 (R53), and Ihs auxiliary current
flowing from resistors R162 (R55), prevent centrol di-
ode E1 t 3 (EI5) i rom reversing inlo the stale ol higher
voltage, as long as galing diode E114 (E16) does not
change-over into thi s slale due 10 lha increased cur-
rent of the transistor E112 (E12). On!y in this slale
can Ihe control tunnel diode E113 (E15) also reverse
into the stale of higher voll age, as a resuU of the in-
creased current of transistor Ell1 (Etl ). Thus, Ihe
sweep operation has basn started; when it termina-
tes, the two tunnel diodes are returnsd lorcibly into
Ihe state of low voltage by Ihe application of zero vol-
lage 10 Ihe gal ing input.
When tha diodes E I 3 and E 14 in lima base Bare
open, Ihe pesi l ive currenl flowing Ihreugh Ihe lunnel
\
trvale zvýšen kladný proud protékající tunelovými dio-
dami. ě tunelové diody pak reaguj í pouze na úro-
ň ě na hradlovacím vstupu obvodu, ě
proudu ů Et t a Et 2 nemají na stav obvodu
vl iv. Základna spoušti další rozmítací ů ě ihned po
zvýšení ě na hradlovacím vstupu.
8.5.4. Ř č (4,24)
Tímt o ě je impuls ř z ř tunelové
diody E113 (EI5) zesílen a upraven pro ovládáni inte-
grátoru, ř ě č a pomocných vý-
ů
Základem obvodu je symetrický diferenciální zesi lo-
č ř tranzistory El O a E15 (E112 a E1 13 v B)
se č emitorovým odporem R18 (RI18). Na
jeho levý vstup je zapojena ř tunelová dioda. Ze-
sílený impuls pro ovládání integrátoru je odebírán
z kolektoru Et5 (EI 13) ř E1 14 a E13 (Et l 0,
El09) na emitor tranzistoru E16 (EI08). Proudovým
impul sem z kolektoru E1 O (EI 12) je ř Rl? (Rl tl)
ř ř ě č
tást proudového zdvihu lohoto tranzistoru je ř
ě ř R14, Rl6 (RI14, R116) do ě se spo-
č emitorem E7 (El02), z jeho kolektoru jsou
ovládány pomocné funkce a výstupy.
Pracuje-Ii základna A v režimu AUT bez š ě
signálu, je ř tunelová dioda ve stavu s nízkým na-
ě ř je diferenciálni č ovládán ě
tím z hradlovacího obvodu ř ě do báze E15
ř ě č ř R26, E17 a R21 .
Ha)t(aToli! KHonKe A8T.) '-Iepe3 R49 nnocToflHHO no-
BblweH nOnO)f(I-1TellbHblli! TOK, '-Iepe3
ryHHenbHble AI-'I0Abl. 06a T)'HHenbHblx AI-'l0Aa
B 3TOM cl1y'-Iae pearl-'l pylOT TOJlbKO Ha ypoBeHb Ha-
npSl)f(eH\IISI Ha BeHTl-1Jl bHOM BxoAe cxeMbl B TO
BpeMSI, KaK 1-13MeHeH\IIe TOKa TpaH31-'1CTOpOB El1
1-'1 E 12 He OKa3blBaeT BJlI.1S1Hl-'lfI Ha COCTOSlHl-'le cxe-
Mbl. r eHepaTOp pa3gepTKI-1 3anyCKaeT
XOA cpa3y )f(e nOCJle nOBbtWeHI-'ISI H8-
Ha BeHTI-1JlbHOM BxoAe.
8.5.4. yCl-'lnl-1Tellb
(4,24)
C nOMow,blO :noro KacKaAa I-'IMnyllbc, nOCTynalO-
OT ynpaellAIOw,ero TyHHenbHoro AI-'l0Aa E113
(EI 5), yClAlllAsaeTcA 1-'1 cpopMl-'lpyeTcfl A11A ynpaBJle-
HI-'I A I-1HTerpaTopoM, yCI-'IJll.-neneM nOAcBeTKI-'I
1-1 6cnOMoraTenbHblMI-'I BbIXoAaMI-'I.
OCHOBHOIiI .... acTblO cxeMbt ABJ1S'1eTCfl CI-'IMMe-
TpW-IHbtli! yCI-'IJ1I-'1TeJ1b, co-
Ha TpaH31-'1 CTOpaX El0 1-'1 E15 (El12
1-'1 E113 B 8) c 06l1\I-'IM 3Ml-'lnepHbtM COnpOTI-'IBlleHVI-
BM R1S (R11 S). K ero l1esoMy BxoAY nOAKIlIO'-IeH
cl-1rHanbHbl liI P'VloA. YCI1JleHHbl1il l>1M-
nyl1bC ynpaelleHYlA "'HTerpaTopoM CHl-1MaeTCA
C KOnJleKTOpa E15 (E113) '-Iepe3 E141-1 E1 3 (E110,
El 09) lil n0A8-eTCS'I Ha 3MI-'ITTep TpaH31-1CTOpa E16
(Et OS). V1MnyJlbCOM TOKa OT KonneKTopa EIO
(E1 12) '-I epe3 A17 (Rl17) ynpa-
BneHlIIe yCl-1ll lllTeneM nOAcBeTKK
4aCTb TOKa 3Toro TpaH3l11 CTOpa nOAaeTcS'I ....epe3
R14, RI 6 (R1 14, R116) B KacKaA C 06W,I-'IM 3MlIITTe-
pOM E7 (E102) 1-1 Cl-'lrHMOM C 3MI-'ITTepa nocneAHe-
ro oCYl1\eCTBJl AeTCA ynpaeneH\t\e BcnOMoraTenb-
HbtMl.1 q:JyHKLl.l.1s:tMI-'I 1-1 BbIXoAaMI-'I.
ECfll-'l reHepaTop pa3sepTKI-1 A pa60TaeT
B pe}f(I-'I M9 ABT. 6e3 Cl-1rHal1a 3anyCKa, TO ynpa-
SI1AIOl.l..\1-'I1iI Al-'lo,q HaxoAI-'ITCfI B COCTOS'l-
H\o1I-1 C HI-13Kl.1M HanpS'l)f(eHl-'leM. npl-'l 3TOM Al-'lcpcpe-
peHlIl.1anbHblVt yCl-'lfll-'lTenb ynpaBl1f1eTcfI Ha-
npA>KeHl-'leM eeHTI-'IJlbHOVi cxeMbl, nOAaeaeMblM Ha
6a3Y E 15 '-Iepe3 Aelll-'lTellb, 06pa30BaHHblll1 311e-
MeHTaMI-'I R26, E17 1-'1 R2 1.
diodes increases dUB to the currrenl flowing through
R49 when push-button "AUT. " is depressed. The Iwo
tunnel diodes respond only to Ihe voltage level on Ihe
gating input of Ihe circuitry; changes in I he currenls of
Ihe transislors El 1 and E12 have no influence. A fur-
ther sweep of Ihe time base slarts immedialely after
a vollage rise on Ihe 9aling inpul.
8.5.4. Control ampliliers (4,24)
This stage increases and processes the pulse ap-
pl ied from the control tunnel diode E113 (E15) for
controlling the integrat or, the beam modulating ampli-
fier, and lha auxil iary oul puts.
Thi s stage is basically a symmetrical differential
plifier formed by transistors El O and E15 (E112 and
Elt3 in channel B) with common emitter resistor R1B
(Rt 18). The contral tunnel diode is connected to the
lefl-hand input. The ampl ifi ed pulse for controlling the
integralor is drawn from the coJlector of E15 (E113)
via E14 and E13 (Ell0, El 09), and applied 10 the
emitler ol transistor E16 (EtOS). The beam modula-
ting amplifier is controJled over A 17 (A ll?) by a cur-
renl pulse taken Irom Ihe coJlector of El0 (EI12).
A part of the currenl deviation of this transislor IS ap-
plied over the resiSlors R 14, R16 (R 11 4, A 116) 10 Ihe
stage E7 (E I 02) wilh common emitler, from Ihe col-
leclor of which are controlfed I he auxiliary functions
and outputs.
When time base A operates in the mode " AUT."
without a triggering signal being applied, then Ihe
control tunnel diode i$ in the slate of low voltage. The
differential amplifi er is controlled by a vo!tage drawn
from Ihe gating circuit and applied to the base of E15
via a divider formed by R26, E17 and R21.
47
8.5.5. Int egrát or (5, 25)
Jako zdroj lineárního pilového ů ě je v ř
použit ů integrátor, ř č se
č z MOSFE tranzistoru E19 (E1l4) na
vstupu a ě se č emi torem E22
(El t 7) na výstupu. Mezi vstupem a výstupem zesilo-
č je zapojena ě kapacita Cx nabíje-
ná z nastavitelného pomocného zdroje E23 (Et 18)
ř Rx.
Tolo nabíjení probíhá pouze tehdy, je-Ii dioda E1 3
(Et 09) ř impulsem z výstupu č ř
cího impulsu. Tím je ř tranzistor E16 (El0S)
a proud ř ř Ax nabíjí pouze kondenzátor
Cx. Na kolektoru tranzistoru E22 (Et17) vzniká line-
ě klesající ě kterYm je ř odpor R33
(A' 33) ř horizontál ní rozmítání osciloskopu.
Je-li impulsem z ř č ř dioda
E13 ř se tranzistor E16 (E10S) proudem
č R22 (R122). Tento proud č vybíjet Cx
tak dlouho, dokud ě na kolektoru E22 (Ell?) ne-
dosáhne +12 V. Tím se uvede do č symetrický
č ř tranzistory El a E2 (El 04 a El 06).
č je vyvážen, je·1i ě na bázi ů
El a E2 (El 04 a El 06) stejné. Proud tranzistoru E2
(E106) pak ě kompenzuje rozdíl mezi nabíjecím
proudem z Ax a vybíjecím proudem daným A22
(R122).
8.5.6. Zastavov ací o bv od (6, 26)
Obvod je ř ě tranzistory ve č
pouzdru E24 (E119) zapojený jako diferenciální zesi-
č s kapaCitní kladnou ě vazbou kondenzá-
torem C12 (GlOS) . Lineární rozmítaci ě z integ-
48
8.5.5. Ii1HTerpaTop (5, 25)
B
B
c06paHHbllÍl Ha c
neM c noneBblM MOC<DE E19
(E1 14) Ha BxoAe KaCKaAoM c
E22 (El1?) Ha BblxoAe. Me*AY 8xOAOM
BbIXO,qOM \IIMeeTCl=l eMKOCTb 06paT-
CBSl3Y1 Cx, 3apR)KaeMaR OT
BcnOMOraTeJl bHOrO \.1CTO'-lH\IIKa E23 (EI18) "Iepe3
Rx.
3apSl,qKa ocyw,ecTBJlSleTCSl TOJl bKO B TOM CJly"lae,
eCJl\.1 A\.1O,q E13 (El09) omepT I'IMnyJlbCOM c BbIXO-
Aa ynpaBI1l=1lOll\ero B pe-
3yJlbTaTe 3Toro 3anepT TpaH3Y1CTOp E16 (E108)
TOK, '-Iepe3 Ax, 3apfl)f(aeT TOJlbKO
KOHAeHcaTOp Cx. Ha KOJlJleKTOpe TpaH31'1CTOpa
E22 (E117) B03HYlKaeT JlI'IHeVl HO yMeHbwalOw,eecfl
HanpSl)KeHYle, c nOMow,blO KOToporo Yepe3 conpo-
TJ.1BJl eHYle A33 (Rl33) ocyw,ecTBJlReTCl=l rop1'l30H-
T8J1bHaH pa3BepTKa
VlMnyJlbCOM Vl3 ynpaBI1l=1lOw,ero 3a-
nepT E13 (El09), TO TpaH31'1CTOp
E16 (EtOS) TOKOM, onpe,[lenReMblM R22 (R122).
3TOT TOK pa3pl=l)KaeT Cx ,[10 Tex nop, nOKa Ha-
Ha KOJlJleKTOpe E22 (E1l ?) He
HeT +12 B. B 3TOT MOMeHT pa-
60TaTb CI'IMMeTpL-1"1Hb!1ÍI c06paHHbllÍl Ha
El 01 E2 (El04 01 El06). YC!I1JlI'ITeJlb
B Hanpj1)KeHl'le Ha
6a3ax TpaH3Y1CTOpOB El \II E2 (El04 1'1 E106) 0AYI-
HaKOBO. TOK TpaH301cTopa E2 (E106) B aTOM
KaK paa KOMneHC\.1pyeT Me>K,qy
TOKOM 3apSl,[la '-Iepea Rx TOKOM pa3pSl,[la Yepe3
R22 (R122).
8.5.6. CxeMa OC Ta HOBKI'I (6, 26)
CxeMa c06paHa Ha ,qayx B 06w,eM
Kopnyce E24 (E119), KOTopble BKI1lOyeHbl no cxeMe
AYlQJct>epeH401anbHoro c no-
CBl=I3blO, oóeCneYI'IBaeMolÍI
KOH,qeHcaTopoM C12 (C108). J1I'1Hel7!Hoe Hanpl=l>Ke-
8.5.5. I n teg ralors (5, 25)
The BM 566A oscilloscope employs Miller integrators
as sources of linear sawtooth waveforms. Each inte-
grator is formed by an amplifier wilh a follower which
employs a MOSFET-type transistor E19 (E114) at the
inpu! and a slage with common amiller E22 (El 1?) at
the oulput. Between the input and the output of the
amplifier is a feedback capacitor Cx which is charged
by an adjustable suppJy E23 (E11S) via Ax.
This charging of Cx takes place only when the diode
E13 (El09) has baen opened by a pulse from Ihe
control pulse amplifier. Then, the transi stor E16
(E108) is closed and the current fl owing through Ax
charges onl y Ihe capadtor Cx. On I he collector of
transistor E22 (E11?), a linearly decreasing voltage is
created which controls Ihe hori zontal sweep of the
oscilloscope vi a resistor R33 (A t 33) . When Ihe diode
E13 (El09) is closed by a pulse Irom the control am-
plil ier , transistor E16 (Et 08) opens by Ihe current de-
termined by R22 (R 122). This Current discharges Cx
until the vol tage on Ihe collector ol E22 (Ell?) rea-
ches +1 2 V. Thus, Ihe symmetrical amplifier, lormed
by Ihe transistors El and E2 (Et04 and El06), is set
in operati on. This amplifier is balanced when the vol-
tages on Ihe bases of Iransistors El and E2 (El04
and El06) are equal. The current of transistor E2
(El06) just exactly compensates tha difference bel-
ween Ihe charging currenl flowing through Ax and Ihe
discharging current given by R22 (A122).
8.5.6. Sto ppi ng c i rcu ils (6, 26)
Each stopping circui! is formed by two transistors
(E119) in a common sleevB and connected as a dlHe-
renlial amplifier with posi tive l eedback implemented
by capacilor C12 (Cl08). The linear sweep voll age
taken from the integrator is applied 10 Ihe base of Ihe
"
I \
rátoru je ř ě na bázi levého tranzistoru ř
kompenzovaný ě č R38, G", R39 (RI38, Cl07,
R139) .
Dosáhne-Ii ě na výstupu ě č nuly, dosahl za-
ň i výstupní ů ě integrátoru požadované am-
plitudy. ě pravého kolektoru se sniží a po zpra-
covaní tohoto impul su dalšími obvody dojde
k vrácení integrátoru do klidového stavu.
8.5.7. Ht:-a d lovací obvod (7, 27)
Tento obvod je ř prvkem rozmítacího generáto-
ru. Je ř jako RS klopný obvod ze dvou hradel
s výstupy 03 a 06 v 10 2 (v ě B výstupy 03
a 06 v 10 101).
Je-ti výstup 03 ve stavu O, je zablokován tvarovací
ň a základna ů ž spustit. Po ř zá-
porného impulsu na vstup 05 dojde ke ě ě stavu
RS obvodu a tím k odblokovaní tvarovacího ě
Do RS obvodu základny A je tento impuls ř ě
z obvodu zádrže (8 v blokovém schématu) nebo z ob-
vodu pro jednorázové š ě (l Ov blokovém
schématu) podle polohy č 88.4.
Do RS obvodu základny B je impuls ř ě ze
ž ď obvodu. K vrácení RS obvodu do vij"
- chozího slavu musí být na vstup 01 ř záporný
impuls ze zastavovacího obvodu. V ě
A muže být impuls ř i z výstupu č za-
stavovacího impulsu (výslup 03 10 3), dosáhne-Ji roz-
mítací ů ě zákl adny B vrcholu ř než v základ-
ě A. ě základna B ů ž být zastavena ř
č ě impulsem ř ze základny A ř dio-
du E122 a odpor R166.
H\I1e pa3BepTK\I1 C BblxoAa Io1 HTerpaTOpa
Ha 6a3y neeoro TpaH3\11CTOpa KOMneHC\l1pO-
AeJ1\11Tenb A38, Cll, R39 (RI38, Cl07,
R139).
KorAa HanpA>t<eH\I1e Ha BblxoAe o6pa-
Ll.\aeTCA s HOl1b, BbIXO,qHO" C\I1rHaJl Io1HTerpaTopa
AOCT\I1 raeT aMnmnYAbL HanpA>t<eHlo1e
npaaoro KOl1neKTopa yMeHbwaeTcH \.1 nOCJ1e 06pa-
60TK\.1 \.1 MnyJ1bCa B nocneAylOl.L.\\IIx KaCKaAax l-1HTe-
rpaTOp B03SpaLl.\aeTcH B COCTOAH\I1e nOKOR
8.5.7. BeHT\I1nbHaA cxeM8 (7,27)
3Ta cxeMa ABnHeTCf! ynpasl1HIOU-IIo1M 311eMeHTOM
reHepaTopa pa83epTKIoI. OHa npeACTaBnHeT c06oV!
Tpl-1rrep Tl-1na AS, \113 Aeyx
C BblXoAaM\I1 03 \11 06 B 102 (B reHepaTope pa3sepT-
K\I1 B BbIXO,qbl 03 101 06 s 10 101).
ECJ1\11 SblXO,q 03 e COCTOAHl-1l-1 O, TO KaCKa,q q,OPMl-1 -
pOBaHIIISI 3a6nOK\I1pOBaH \11 3anycK reHepaTopa pa-
3BepTK\I1 HeB03MO>t<eH. n ocne nOAaY\I1 oTp\l14aTeJ1b-
Horo \I1MnyJ1bca Ha BXO,q 05 l-1MeeT MeCTO
COCTOSl H\I1H Tp\.1rrepa RS, B pe3ynbTaTe yero
CHl-1MaeTCA 6nOK\I1pOBKa KacKa,qa
B Tp\l1rrep RS reHepaTopa pa3SepTK\I1 (8 Ha 6nOK-
cxeMe) \11J1101 1013 cxeMbI o,qHOKpaTHoro 3anycKa (10
Ha 6nOK-cxeMe) B 3ae\l1CIo1MOCTl-1 OT nOnO)l(eHI-1R
KHonKI-1 S8.4.
B Tpl-1rrep AS reHepaTopa B
no,qaeTCA 1013 CxeMbl 3a,qep>KK\I1. Anf! peeepc\I1poea-
H\I1f! Tp\l1rrepa RS B l-1CxO,qHOe COCTOHH\I1e Ha 8xOA
01 AOJ1>t<eH nOAaBaTbcH OTp\l14aTeJ1bHblV! Io1Mny11bC
\11 3 cxeMbI oCTaHOBKIoI. B reHepaTope pa3BepTK\I1
A l-1MnyJ1bC MO>KeT CH\I1MaTbCA \11 c BblxOAa KaCKBAa
q,opMloIpOeaHI-1A \I1Mnyl1bca OCTaHOBKI-1 (eblxo,q 03
10 3), eCI11-1 Cl1rHaJ1 pa3BepTK\I1 reHepaTopa B ,qo-
CTl-1raeT MaKcltIMyMa paHbwe C\I1rHaJla pa3BepTK\I1
reHepaTopa A. AHaJ10rw ..IHO reHepaTop pa3BepTKl-1
B Mo>t<eT 6blTb npe>t<AeBpeMeHHo OCTaHOBl1eH
nyl1bcoM OT reHepaTOpa pa3BepTK\I1 A Yepe3 Al-10,q
E 122 l-1 COnpOT\I1BneH\I1e A1 66.
!eft-hand transistor via a compensated divider formed
by R38, C", R39 (R138, C1 07, R139). •
When the voltage on the oulput of the divider reaches
zero, also the outpul waveform of Ihe integrator rea-
ches the required amplitude. The voltage on the righl-
hand calleclor becomes reduced and after this pulse
has been processed by further circuils of Ihe osci ll os-
cope, the inlegrator returns into Ihe quiescent Slal e.
8.5.7. Galing ci r cuits (7,27) .
These círcuits cónlrol Ihe scanning generator. Each
is an RS fli p-fl op circuil composed ol two gales in the
integraled cí rcuit 10 2 with outlets 03 and 06 (in l ime
base B, in 10 101 with outl els 03 06) .
When outlel 03 is in Ihe state zero, the shapi ng stage
is blocked and lhe l ime base cannol start. After the
appl icalion of a negalive pulse to inlel 05, Ihe stale ol
Ihe AS flip-flop círcuit changes and Ihus Ihe shapi ng
slage becomes unblocked. This pulse in lime base
A is appli ed eilher lrom Ihe relaini ng circuil (8 in Ihe
block diagram), or Irom the circuil l or one-shot trigger-
ing (10 in Ihe block diagram) , depending on Ihe se-
tti ng ol the change-over push-button switch 58. 4.
ln lime base B, Ihe negalive pulse tor Ihe RS fli p-flop
circuil is laken trom Ihe delaying circuit. For returning
Ihe RS !líp-flop circuit inlo the initial state, a negative
pulse taken from Ihe stopping circuit must be applíed
to inlet 01. In time base A, this pulse can be taken al-
50 Irom Ihe output of the shaper ol Ihe stopping pulse
(outle! 03 of 10 3) when the sweep waveform ol l ime
base B reaches lts peak before l hal ol l ime base A.
Similarly, lime base B can be stopped prematurely by
a pulse takan Irom l ime base A via diode E122 and
resistors R1 66.
49
8.5.8. Obvod zádrže (8)
Obsahuje vybíjecí tranzistor ES, zádržový kondenzá-
tor Cz a diferenciální č ř ze dvou
ů ve č ř E26. Probíhá-Ii
v integrátoru ů rozmítaciho ů ě je ve stabi-
č č ř tranzistor E1. Spádem na
odporu A6 je ř vybíjeci trazistor ES a zcela vy-
bit kondenzátor Cz, výstup diferenciálního č
(levý kolektor E26) je udržován ve stavu s vyšším na-
ě až do č aktivní č rozmítaciho ů ě
hu a ě nabití kondenzátoru Cz. Výstupním
záporným impulsem je pak ř hradlovací obvod.
8.5.9. Elektronický ř č (9)
Základním prvkem je RS klopný obvod z hradel s vý-
stupy 08 a 11 v 10 3. Jeho výstupy je ř bud·
hradlo s výstupem 11 ř š ě provozu, nebo
hradlo s výstupem 08 v 10 2 ř volném ě základ-
ny. ř š ě signál do základny v dosta-
č ě krátkých intervalech, ů RS obvod ve sta-
vu s vyšším ě na výstupu 08, tím i ř
hradlo s výstupem 11 v 10 2 a základna pracuje jako
š ě
ř š ě signál ani po č ě vy-
jde z č obvodu automatiky (11 v blokovém
schématu) záporný impuls na vstup 13 RS klopného
obvodu. RS obvod ě stav, ř hradlo s výstu-
pem 08 v 102.
Tím se ř č ovládání integrátoru a rozmí-
taci generátor č pracovat zcela ě s maximál -
ním opakovacím č
Objeví-Ii se ě š ě signál, vyjde ze č
vého obvodu (12 v blokovém schématu) záporný im-
50
8.5.8. CxeMa 3ap,ep)t(KItI (8)
OHO cOAep)t(ItIT pa3pflAHblV; TpaH31t1CTOp ES, KOH-
AeHcaTOp 3aAep:>KKVI Cl lt\ AVlCpcpepeH4lo1aIlbHblV;
yCL-1flVlTeflb, Ha p,syx TpaH3L-1CTOpaX
s 06ll.\eM Kopnyce E26. ECflVl s l.1HTerpaTope Ha-
pacTaeT CLllrHafl pa3SepTKL-1, TO s yCl.1f1V1Tefle CTa-
6>'1fl>'l3a4V1>'1 OTnepT TpaH3lt\CTOp E1. B pe3ynbTaTe
naAeHVlfI Hanpfl)l(eH>'IfI Ha COnpOH1BfleHI-1I-1 R6 OT-
nepT pa3pflAHblVl TpaH31-1CTOp ES 1-1 nonHOCTblO pa-
3p5l:>KeH KOHAeHcaTop Cl. BblXOA Alt\cpcpepeH41-1-
aIlbHOrO yCl-1nl-1Ten51 (flesblv; KonneKTop E26) nOA-
Aep)t(I-1SaeTC51 B COCT05lHI-1l-1 C 60flee BblCOKI-1M Ha-
npfl)t(eHltleM snnOTb AO OKOH4aHI-1f1 npSlMoro xOAa
pa3sepTKV! Itl nOSTopHoro 3ap5lAa KOHp,eHcaTopa
Cz- BbIXOAHO!.1 OTpItl4RTeJlbHbl!.1 VlMnyJlbC CJ1y)l(VlT
AflSl ynpaSJleHl-151 SeHTl-1nbHOVl cxeMoVl.
8.5.9. 3fleKTpoHHblVl KOMMyTaTop (9)
OCHOBHblM 3JleMeHTOM flSJlfleTCSI Tpltlrrep TVlna AS,
c06paHHblVl Ha SeHTI-1fl5lX C BblxoAaMVI 08 VI 11 s 10
3. Ero SblXoAHb!e Cl.1rHaflbl OTn\llpalOT SeHTl-1nb
C sblxoAoM 11 np.., pe)f(\IIMe 33nycKa \IIfl'" SeHT\IIJ1b
C BblXOAOM 08 B 10 2 npl.1 pa60Te reHepaTopa
6 pe)f(I-1Me aSTOK0J1e68HVlVI. ECJl\ll C\IIrHaJI 3anycK8
nOCTynaeT s reHepaTop pa3BepTKlo1 C AocTaT04Ho
KOpOTKl.t\M nepl-1V10p,OM, TO Tpl-lrrep AS OCTaeTC5I
s COCT05lHII1I-1, cooTseTcTsylOl1\eM 60nee SblCOKOMy
HanpR>KeH;11O Ha BblxOAe 08, B pe3yJlbTaTe 4ero
omepT SeHTVlJlb C BblxoAoM 11 I-1HTerpaJIbHOVl MItI-
KpocxeMbl 10 2 lt\ reHepaTOp pa3SepTKl.t\ pa60TaeT
B pe>KL.1Me 3anycKa.
ECJ11-1 Cl.t\rHan 3anycKa He nOCTynaeT, TO nocne
onpep,eJleHHoro BpeMeHI-1 cxeMa SpeMeHI'I aBTOMa-
TL.1KVI (11 Ha 6nOK-cxeMe) Bblp,aeT OTpVl4aTeJlbHblVl
l.t\Mnyflbc Ha BXOp, 13 Tpl.t\rrepa AS, nOCnep,Hl.t\VI 1-13-
MeHS'leT csoe COCTOf1Hl-1e, OTnl.t\paeTCf1 BeHTVlJlb
c SbIXOp,OM 08 10 2. B pe3yJlbTaTe :37oro 3aMbl-
KaeTC5I 4enb ynpaSJl8HI-151 l.t\HTerpaTopoM 1-1 reHepa-
TOp pa3SepTKl.t\ Ha'-lI'lHaeT pa60TaTb s pe>Kl.t\Me as-
TOKOne6aHI-IVI c MaKCI-1MaJlbHO!.1 4aCTÓTOVl nOSTOpe-
HI-1R
npl.t\ n05lSJleHI-1L-1 Cl-1rHana 3anycKa cxeMa np0l-13Se-
AeHl.t\51 (12 Ha 6J10K-CxeMe) SblAaeT OTpl.t\4aTeJ1b·
8.5.8, Hold off circuit (8)
This circuit consists of discharging transistors ES, re-
taining capacitor Cz, and a differential amplifier
formed by two transistors E26 mounted in a common
sleeve, When the sweep waveform in the integratQr
increases, transistor E1 in Ihe stabilizing amplifier is
open. The voltage drop across resistor A6 opens dis-
charging transistor E5 and Ihe capacítor Cz is dis-
charged completely. The outpul of the differential
amplifier (Ieft-hand colleclor of E26) is kept in astate
of higher voltage up to the termination of the active
part of the sweep waveform and Ihe recharging of ca-
pacitor Cz. Then, Ihe gating circuit is controlled by the
negative output pulse,
8.5.9. Electronic switch (9)
The basis of this circuit is an RS fl ip-flop circuit con-
sisting of an integrated circuit 10 3 with outlets 08 and
11 . These outlets keep open either the gate in 10 2
with outlet during Iriggered operation, or Ihe gate in
10 2 with oullet 08 when the lime base runs freely. If
the triggering signal for the lime base arrives al suffi-
ciently short lime slots, then the RS flip-flop circuit re-
mains in the state of higher voltage on outlet 08 and
thus also the gate in 10 2 with outlet 11 remains open
and the lime base operates in the triggered mode.
If the triggering signal does not arrive even after the
predetermined time, then the timing circuit of the au-
tomatic control (11 in the'block diagram) issues a pul-
se for inlet 13 of the AS flip-flop circuit; this circuit re-
verses and opens the gate in 10 2 with outle! 08.
Thus, the loop for controlling the integrator becomes
completed and the sweep generator starts to operate
quile freely at maximum repetition frequency.
At Ihe arrival of Ihe triggering signal again,
a negative pulse issued by Ihe AND circuit (12 in the
"
pulS na vstup 09 RS klopného obvodu a vrátí jej do
ů stavu, kdy základna ě pracuje jako
š ě ř ě č AUT je na vstup 09
RS klopného obvodu trvale ř ň log. O.
Základna pak ř ř signálu pracuje jako
š ě bez signálu je v klidu.
8.5.10. Obvod pro jednorázové
š ě (10)
Samostatná š ě deska tohoto obvodu je ě
v ř č zásuvné jednotky na č S8.4
a 88.5. ř stisknutí č S8.4 ů ž být obvod od-
blokován impulsem z obvodu zádrže (8 v blokovém
sChématu), ř ř č pro-
pust R170, C170 na vstup integrovaného obvodu. Po
stisknutí č S8.5 se objeví na výstupu obvodu
(výstup 8 v 10) jediný impuls. kterým je ř
hradlovací obvod (7 v blokovém schématu).
Je-Ii č S8.4 v ě poloze, je obvod zádrže
ř propojen do hradlovacího obvodu.
8.5.11. Č obvod
automatiky (11)
Obvod č dobu od č posledního š ě
ného ě rozmítacího ů ě do ř na volný
ě Č č je ř z odporu R57 a kon-
ů C14 a C15. Impulsem, kterým Je blokován
š ě obvod, je č ě ř invertor (výstup 8
v 10 1) a diodu E36 vybíjen č č Je-Ii doba
mezi vybíjecími impulsy delší než č konstanta
č č vzroste ě na kondenzátorech
C14 a C15, nabíjecí proud z odporu R57 ř ř
diiodu E35 tranzistor E38. Mullilvibrátor , ř
komplementárnímí tranzistory E37 a E38, vyrábí na
HblVl Io\Mnynbc, nocTynalOl4Io1V1 Ha sxo,q 09 Tpmrepa
RS, KOTOpblVl nepexo,qlAT 8 npe)!{Hee COCTOflHlAe,
nplo\ KOTOpOM reHepaTop pa3sepTKIII pa60TaeT
B pe)!{I-1Me 3anycKa. npl-1 oCBo60>K,qeHllllA KHonKlA
ABT. Ha BxoA 09 Tplo1rrepa RS nOCTOflHHO nOAaeT-
C.l1 ypoBeHb nor. O. reHepaTop pa3SepTKI-1 s 3TOM
cny4ae nplA Hanlo14lAIo1 Clo1rHana pa60TaeT
B pe)f(lAMe 3anycKa, a npl-1 OTCyTCTSlo1101 Clo1rHaJla He
pa6oTaeT.
,8.5.10. CxeMa op,HoKpaTHoro
3anyCK3 (10)
CaMocToflTenbHafl nnaTa ne4aTHoro MOHTa)f(a
3T0C1 cxeMbl pacnOJlO>l<eHa B nepeAHeVl 4aCTIt\ Sbl-
ASL'l>l<HOrO 6nOKa Ha KHonKax S8.4 101 S8.5. nplo1
Hal+<aTlAL'l KHonKIo1 S8.4 Mo>+<eT 6blTb CH.I1Ta 6noKIo\-
posKa cxeMbl I<\MnyI1bCOM lA3 cxeMbl 3aAep>K.K1-1 (8
Ha 6I10K-CxeMe), nop,aaaeMblM 4epe3 cplo1JlbTp
HI<\)f(HIo1X 4acTOT R170, C170 Ha BXOp, lAHTerpaJl bHOVl
cxeMbl . nOCJle Ha)f(an1f1 Ha KHonKy 88.5 Ha 8blxo,qe
cxeMbl (SbIXOA 8 MIo1KpocxeMbl) nOflSI1f1eTCS'! ep,Io1H-
CTseHHblC1 Io1Mnynbc, KOTOpbl1i\ onpoKIo1,qblBaeT seH-
TlAJlbHyKl cxeMy (7 Ha 6noK-CXeMe).
ECJlIo1 KHonKa S8.4 s cBo60p,HOM nOI1O>KeHVllt., TO
cxeMa 3aAep>+<KlA HenocpeAcmeHHO coep,II1 HeHa
c SeHn1JlbHOVl CXeMOv..
8.5.11. CxeMa yn paSJleH lllfI
aSTOMaTlAKOv. {11}
CxeMa onpep,eJlfleT speMfI OT OKOH4aHIo1f1 nocI1eA-
Hero 3anYl4eHHoro npflMoro xOAa pa3SepTKII1 AO
MOMeHTa nepeKJl104eHI<\fI s pe)f(lAM aBToKone6a-
HIo1C1. LlenO'"lKa SpeMeHItI 06pa30BaHa pe31t1CTOpOM
RS7 lA KOHAeHcaTopaMItI C14 Itl C15. VlMnyI1bC, KO-
TOpblVl 6noKII1pyeT cxeMy 3anycKa, o,qHoBpeMeHHo
4epe3 ItIHSepTOp (BbIXOA 8 s 10 1) 101 Alo1oP, E36 pa-
3pmKaeT Ljen04Ky speMeHV1. ECI1101 BpeMfI Mel+<AY
pa3pfl,qHblMItI V1MnynbcaMi1 60nbwe nocToflHHOVl
BpeMeHII1 Ljen04K\I!, TO Hanpfl>+<eHlAe Ha KOHp,eHca-
Topax C14!t1 C15 s03pacraeT TOK, CHIo1-
MaeMbliil c pe3101CTOpa R57 OTnll1paeT TpaH3111cTop
E38 4epe3 AIo10A E35. MYI1bTVlBVl6paTop, c06paH-
HblC1 Ha KOMnJleMeHTapHblx TpaH3lACTOpaX E37
block diagram) reaches inlet 09 of the RS flip-flop cir-
cuit and returns it into Ihe original stale when the time
base operates again in the triggered mode. When the
push-button "AUT." is released, log. O is applied per-
manently 10 in let 09 of the RS fl ip-flop circuit. Then,
when a signal is present, the time base operates in
the triggered mode; when a signal is not present, the
lime base is ídle.
8.5.10. Circuit for one-shot
triggering (10)
The separate printed ci rcuit board which forms this
circuit is ín the lront part of the plug-in unit mounted
on the pUsh-buttons S8.4 and S8.5. When push-but-
ton SBA is depressed, the circuit can be unblocked
by a pulse from the retaining circuil (8 in the block di-
agram), applied to the input of the integrated circui t
via low-pass filter R170, C170. After depressing
push-button S8.5, one single pulse appears on the
output of the circuit (outlet B of the integrated circuit)
and reverses the gating circuit (7 in the bJock dia-
gram) .
When push-butlon S8.4 is released, then the retai-
ning circuit is connected directly to the gating circuit.
8.5.11. Timing círcui l of the
automatic control (11)
This circuit deterrnines the lime which has to elapse
from the termination of the last triggered sweep wa-
veform to switching over to free run . The timing ele-
ment is formed by resistors R57 and capacitors C14
and C15. The pulse which blocks the triggering circuit
simultaneously discharges the timing element via the
inverter ín integrated circuit 10 1 with outle! 8 and the
diode E36. If the time slot between the discharging
pulses exceeds the lime constant of the timing ele-
ment, then the voltage on the capacitors C14 and
C 15 increases and the charging currenl of resistor
RS7 opens transistor E3B via diode E35. The multivi-
bralor, formed by complementary transistors E37 and
E38, produces negative pulses on the collector of
51
kolektoru E38 zaporné impulsy. Jimi je RS obvod
v elektronickém ř č (9 v blokovém schématu)
uveden do stavu, ř kterém rozmítací generátor vol·
ě ě ž
Casovací obvod automatiky muže být ř z č
nosti ě č AUT. Pak jsou proudem zá-
porného zdroje ř R55 a E34 č kondenzá-
tory G14 a C15 udržovány trvale ve vybi tém stavu.
ň /e ř R54 elektronický ř č trvale udr-
žován ve stavu pro š ě provoz.
8.5.12. č obvod (12)
Tento obvod č okamžik ř z volného ě
rozmítacího generátoru ě na š ě provoz po
vYskytu prvního š ě impulsu.
Obvod ř tranzistorem E31 a diodami E28, E29
srovnává stav na vYstupu elektronického ř č
ř volném ě rozmílacího generátoru (vystup 08
v 10 2) se stavem na pomocném vYstupu ř ze-
č (E7). Je-Ii ř tunelová dioda E11 3 (ve
š ě obvodu) ve stavu s nižším ě jsou
slavy na vstupech č obvodu ě in-
verzní a jeho výstupní ě zuslává na vyšší úrovni.
Dojde·1i po ř š ě signálu k ř
klopeni tunelové diody E113 do stavu s vyšším ě
lim, ř impuls na pomocném vYstupu ř
č být inverzní k impulsu z výstupu elekt ro-
nického ř č Na výstupu č proudu
se objeVl záporný impuls, kl erý ř elektronický
ř č do slavu pro š ě provoz. ž ď
č Ll slouží k vyrovnání rozdílného ů
ž ě signálu.
52
11 E38, Bblpa6aTblBaeT oTpl1l1aTenbHble Ha
KOI1I1eKTOpe E38. EiI1aroAaps:l I1MnynbcaM Tpl1r-
rep AS 3I1eKTpOHHoro KOMMyTaTopa (9 Ha 6noK-cxe-
Me) nepeBoAI1TCS1 B COCTOS1Hl1e, npl1 KOTOpOM reHepa-
TOp pa3BepTKI1 pa60TaeT B pe)!(I1Me a8TOK0I1e6aHIllIi!.
CxeMa BpeMeHI1 aBTOMaTIIIKI1 MO>KeT 6blTb Bbl-
nyTeM KHonKI1 ABT.
B 3TOM B pe3yI1bTaTe TOKa OTplll-
4aTeI1bHOrO npoTeKalO14ero R55
11 E34, KOH,qeHcaTopbl CI4 1'1 GI 5 nOCTORHHO
y,qep)!(I1BaIOTCR B OAHO-
BpeMeHHo Yepe3 R54 3f1eKTpOHHbll.1 KOMM'fTaTOp no-
CTOs:l HHO B CQCTOflHlII11 pe>KI1Ma 3anyc-
Ka.
8.5. 12. CxeMa np01'l3BeAeHI1f1 (12)
3Ta cxeMa MOMeHT nepexoAa OT
pe>KI1Ma aBTOK0I1e6aHI'lIi! reHepaTopa pa3BepTKI'I 06-
paniO B pe>KI1M 3anycKa nOCI1e nOs:lBI1eHI1S1 nepBoro
IIIMnynbca 3anycKa.
CxeMa, co6paHHafl Ha TpaH3\o1CTOpe E31 III ,ql1oAax
E28, E29 cpaBHIIIBaeT Ha BblxoAe :meK-
TpoHHoro KOMMyraTOpa npl1 aBTOK0I1e6aHI1I1
reHepaTOpa pa3BepTKH (BbIXOA 08 8 10 2) C COCTOR-
Hl1eM Ha BcnOMoraTenbHOM sblxOAe ynpaBI1RIOl4ero
yClllmueI1f1 (E7). ECI111 ynpaSI1RIOLl.\111i! TyHHeI1bHblli!
AIotOA E113 (B cxeMe 3anycKa) HaxoAI1TCS1 B COCTOS1 '
HIIII1 C 60I1ee HI13KI1M HanpS1)!{eHllleM, TO COCTOS1HI1s:1 Ha
8xoAax cxeMbl np0113BeAeHI1s:1 IIIHBepTl1pOBaHbl APyr
OTHOCIIIT8I1bHO APyra III 8blxoAHoe Hanps:l>KeHl18 cxe-
Mb! COOTseTcTByeT 6oI1ee 8blCOKOMy ypo8HIO. Ecnl1
noene nocrynneHlotfl ClotrHana 3anycKa ItIMeeT MeCTO
ryHHeI1bHOro E 113 11 ero ne-
pexOA 8 COCTOflHlote C 60nee BblCOKI1M Hanpfl>KeH\o1eM,
TO IIIMnyI1bC Ha BcnOMOraTeI1bHOM 8blxoAe ynpaSI1-
S11Ou.jero yCI1I1IotTenS1 y>Ke He s:l BI1f1eTCS1 IIIHBepTlotpO-
BaHHblM OTHOCIII TeI1bHO \o1Mnynbca Ha BblxoAe 3I1eK-
TpOHHoro KOMMyTaTopa. Ha BblXOA8 cxeMbI npolo138e-
AeHI1f1 nOflBI1S1eTCS1 OTpl14aTeI1bHblli! I1Mnynbc, KOTO-
onpoKI1AblSaeT 3I1eKTpOHHblli! KOMMyTaTop
B COCTOflHVle pe>KI1Ma 3anycKa. 3I1eMeHT 3aAep)!(KIII
LI CI1y)!(IIIT AI1f1 KOMneHca41111 pa3HocH1 BpeMeH npo-
XO>KAeHI1f1 Cl1rH8I108.
E38; these pulses set the RS mp-flop circuit in the
electronic switch (9 in the block diagram) ioto the sta-
ta in which the sweep generator run s treely.
The timing ci rcuit of tha auto matic control can be put
out of operation by releasing the push-button "AUT.".
Then, the timing capacitors C14 and GI5 are kept
permanently in Ihe discharged state by a supply of
negative current via A55 and E34. AI the same lime,
the electronic switch is kep! permanently in the state
for triggered operalion via R54.
8.5.t2. AND circuit (12)
This circuit determines the il1 stant of swilching-over
of the sweep generalor back to the triggered mode of
operation at the arri val of the first triggering pul se.
The circuit, formed by transistor E31 and diodes E28,
E29, compares Ihe state on the output of the eleclro-
nic switch during Iree run of Ihe sweep generator
(outlet 08 of 10 2) with Ihe state on the auxiliary output
ol the control amplifiel' (E7). When lhe control tunnel
diode E113 (i n the tri ggering circuit) is in Ihe slate of
lower voltage, Ihen I he states on the inputs of Ihe
AND circui t are mutually inversed and Ihe output vol-
tages of Ihis ci rcuit remain al the higher level.
When Ihe lun ne I diode E113 reverses to the state of
higher voltage after the arrival of the triggering signal,
then the pulse on the auxiliary output of the contral
amplifier ceases 10 be opposi le to Ihe pulse Irom Ihe
OUlput ol Ihe electronic swi tch. Then. a negalive
pulse appears on Ihe outpul ol Ihe AND circuit and
reverses the electronic switch to the stale tor tri 9ge-
red operalion. The delay element LI serves for com-
pensating the difference belween the transfer delays
of Ihe signals.
'I
8.5.13. Pomocné výstupní č
(13,14,30)
č vystupních ů slouží k získání signá-
lu pro ř č základen kanálu vertikální-
ho č a pro ě š konektory. Budicí signál je
odebírán z pomocného výstupu ř č
(E7). ř invertory s výstupem 04 a 06 v JO 1 je zís-
kán impuls pro ě š konektory. Diody E41 , .E42
a odpor R70 slouží k ě ř poškozením ě
ším ě a zkratem.
Proud pro svítící diodu je ř ě ř tranzistor
E43, buzený ř ě č R66 a R67 z výstupu 06 hrad-
la 10 3. Na vstup 04 tohoto hradla je ř ě impuls
z hradlovacího klopného obvodu, na vstup 05 z vý-
stupu 12 invertoru v 10 1. Je-Ii výstupní ň hradla
= O, pak 'dioda svítí. V ě B je k získání impulsu
pro ě š konektor použito invertoru s výstupem 06
v 10 1 s ochranou diodami E39, E40 a odporem R75.
8.5.14. ž ď obvod (28)
Je ř symetrickým č ve č
ř E 126, Schmittovým klopným obvodem
z tranzistoru E124, E125 a č impulsu
E131.
Na bázi levého tranzistoru v E126 je ř ě ř
R149 rozmítací ů ě základny A, na bázi pravého
tranzistoru srovnávací ě ě volitelné
č potenciometrem "ZPOL:D[';:Ní JEM-
N[';:". Dojde-Ii k okamžité ě ě na obou bá-
zích, ř Schmittuv klopný obvod do stavu s vyš-
ším ě na kolektoru E125. Takto vzniklým im-
pulsem je ř č č C111, 54 otevirán
8.5.13. BcnoMoraTenbHble Bblxo,qHble
yCIIIIHHen>1 (13, 14, 30)
YCIilJHnenlll SblxoAHblX Io1MnynbcoB cny)KaT p,IlS'l no-
ny'-leHIIIS'I C>1rH8JlOB KOMMyTa41011o1 reHepaTopos pa-
3BepTKIiI KaHanOB BepTIo1K8JlbHOrO yCJ.1mnenS'l
III AnS'l BHeWH>1X pa3beMoB. CJ.1rHan B036y)l(AeHLIIS'I
CHLIIMaeTCS'l co BcnOMoraTenbHoro sblxoAa ynpas-
nmow,ero yClo1nLIITenS'l (E7). LJepe3 LIIHsepTOpbl c Bbl-
XOAOM 04 LIl 06 s 10 1 nony4aeTcS'I Io1Mnynbc AnS'l
BHeWH\.1X rHe3A. ALIIOAbl E41, E42 LIl R70 cny)l(aT
,qnS'l 3aw,LIITbl OT BblxoAa \.13 CTp051 s pe3ynbTaTe
nOAa4111 BHeWHero HanpS'l)KeHLII5I lil nplII KOpOTKOM
3aMb1KaHIilIiI.
TOK p,Il51 caeToAlllo,qa no,qaeTCS'I 4epe3 TpaH3111CTop
E43, B036y)l(AaeMblVl .CltlrHMOM c ,qem1Ten51 R66
Itl R67, nltlTaeMoro OT sblxo,qa 06 SeHTltln51 10 3. Ha
sxop, 04 3TOro aeHTlIInS'l nOAaeTcl'I IIIMnynbc seH-
TlllnbHoro Tplilrrepa, Ha axo,q 05 C Bblxop,a 12 ItIH-
BepTopa B 10 1. Ecnlil SbIXO,qHOVl yposeHb SeHTlIInl'l
paseH HynlO, TO AIiIOA roplllT. B reHepaTope pa-
3sepTKIII B p,n51 nony4eHIiI5I IIIMnynbca, no,qaBaeMo-
ro Ha BHeWHee rHe3Ao, IiIcnonb30saH IIIHsepTop
c BblxoAaMIII 06 10 1 c 3aw,IIIToiii A>1o,qaMIII E39, E40
III conpOTIIISneHltleM R75.
8.5.14. CxeMa 3a,qep)l(KLII (28)
OHa 06pa30saHa C\1MMeTp>1':1HbIM yCIIIIlIneneM
s 06w,eM Kopnyce E126, TplllrrepoM WMIIITTa, co-
6paHHblM Ha TpaH3111CTopax E124, E125, III yC\1nIllTe-
neM IIIMnynbcoa E131.
Ha 6a3y nesoro TpaH3J.1CTOpa E126 nOAaeTcfI
4epe3 R149 C>1rHan pa3aepTKIII reHepaTOpa A, Ha
6a3y npaaoro TpaH31t1CTOpa no,qaeTcSI nOCTOSlHHoe
HanpS'l)KeHLlle cpaSHeHItIR, yCTaHosneHHoe C no-
MOW,blO nOTeH41t10MeTpa Ha 10 060pOTOS «3A-
AEP>KKA TOLJHO". B MOMeHT COOTseTCT811151 Ha-
npl'l)l(eHllliii Ha 06eltlx 6a3ax onpoKIo1AblsaeTcSI Tplllr-
rep WMItITTa lil Ha KonneKTOpe E125 Io1MeeT MeCTo
nOBblweHHoe HanpSl)l(eHltle. B pe3ynbTaTe so-
3H\1KWerO I-1Mnynbca 4epe3 ,qltlcPcPepeH4I11pylOW,YIO
4eno4Ky Clil , R154 OTnltlpaeTCH TpaH31t1CTOp
8.5.13. Auxiliary output amplifiers
(13,14,30)
The amplifiers of the output pulses serve for the pro-
duetion of signals for switehing-over the time bases of
the vertical amplifier channels and for supplying the
external connectors. The driving signal is drawn from
the auxiliary output of the eontrol amplifier (E7). The
pulse for the external eonnectors is obtained over the
inverter in integrated cireuit 10 1 with outlets 04 and
06. The diodes E41, E42 and the resistor R70 serve
for protecting the oseilloscope against damage by an
external voltage or short circuit.
The current for the LED is obtained via transistor E43
which is driven by the outlet 06 of the gate 10 3 via di-
vider R66, R67; to intlet 04 of this gate a pulse is ap-
plied from the gating flip-flop circuit, and to its inlet 05
from outlet 1 2 of Ihe inverter in 10 1 . When the output
level of this gate is zero, then the LED is al ight. The
inverter in 10 1 with outlet 06, and the proteetive dio-
des E39, E40 and the resistor R75, serve in time base
B for producing the pulse for the external eonnector.
8.5.14. Delay circuit (28)
This circuit is formed by a symmetrical amplifier
E126, the two units of which are in common sleeve,
a SChmitt-type flip-flop circuit formed by the transis-
tors E124, E125, and a pulse amplifier E131.
To the base of Ihe left-hand transistor in E126 is ap-
plied the sweep waveform of time base A via R149,
and to the base of the right-hand transistor is applied
a DC voltage for comparison, whieh ean be selected
by means of the ten-turn potentiometer "DELAY
NE". When coincidence of the two voltages on Ihe
bases takes place, then the Schmitt flip-flop circuit
reverses to the stale of higher voltage on the collector
of E125. The pulse thus created opens transistor
E131 via the differentiating element Cli l , R154. The
53
tranzistor E131. Impulsem z jeho kolektoru je ř
ě hradlovací obvod základny 8.
Je-Ii ř č rychlostí základny 8 v poloze VYP., je
ě ě z výstupu integratoru
B ř R158 trvaje ř E129 a tím zcela ř
symetrický č Zaktadna B ů zabloko-
vána.
8.5.15. Elek tr on ický ř č f unkcí
(16)
Zapojení elektronického ř č ovládaného tla-
č S8.1 až 3 ž ň voJit ř kombinace propojení
ů rozmítacích ů ě ů a ř ě impul-
ů obou základen se vstupy horizontálního a ř ě
lovacího č
Poloha A: Na vstup horizontálního č je ř
E5 ř výstup rozmitacího ů ě základny A
a na vstup ř ě č ř E 16 vý-
stup ř ě impulsu základny A.
Je-Ii v provozu i základna B, ř č se k ě
ř ě impulsu A ř E18 i č amplitudy
ř ě impulsu B, nastavená č
ř ě č R27, R28 a diodou E15.
Poloha ALT: Na vstup horizontál niho č jsou
ř ě propojovány výstupy pi lových ů ě ů obou
základen. Spínací tranzistory E5 a E9 ř na VSIUp
horizontálního č pilový ů ě vždy jedné
základny.
Na vstup ř ě č je ř vý-
SIUp ř ě impulsu odpovídající základny
ř jednoho z ů E16 nebo E18.
ů zaslavovacího impul su ze základny 8 od zá-
kladny A je blokován .
54
E131. Vl MnyIl bcoM, CHIo1MaeMblM C ero KOIlIleKTopa,
onpOKl4Abl BaeTcSI BeHTIo1/l bHaSl cxeMa reHepaTopa
pa3sepTKIo1 B.
EC/l101 nepeKIlKlYaTeflb reHepaTOpa pa-
3eepTKIo1 8 101 nOIlO>K8Hlt1101 BbIKJ1., TO e pe3yIlbTaTe
nOCTOSlHHoro HanpmKeHLII>l, CHLIIMaeMoro C BblxoAa
>1HTerpaTopa 8 Yepe3 R158, nOCTOSl HHO ornepT
E129 101 e pe3yIlbTaTe 3Toro 3anepT clo1MMeTplo1YHblVl
yCIo1 /lIo1Teflb. reHepaTop pa3sepTKIol 8 OCTaeTC.R 3a-
6/l0Kl4pOSaHHblM.
8.5.15. 3neKTpoHHbl lil nepeKIlIO'-IaTe/lb
pe)!01MOB pa60TbI (1 6)
CxeMa 3/leKTpOHHoro nepeKIlKlY3TeIlSl, ynpaBIlSle-
Moro KHonKaMIol S8.1-3, AaeT a03MO)f(HOCTb Sbl-
6paTb O,qHy V13 Tpex npOKIlKlYeHLII>l
eblxo,qOB CLllrHaIiOB pa3BepTKV1 V1 i'lMnyIlbcoB nOA-
CeeTKi'I 060Lllx reHepaTopoB CO BxoAaMLII YCLII/li'l -
Te/lSl roplo130HTaJ1bHoro OTK/lOHeHVI>l lil yCLllflIo1TeJl>l
nOAcBeTKLII.
nO/lO)f(eHlo1e A: Ha BXOA rop\ll 30HTaJlbHoro yC\IIIlIo1-
TenR '-Iepe3 ES nOA3eTcSI BblXOAHOIiI Clo1rHa/l pa-
3eepTKLII reHepatopa A 101 Ha BXOA yClo1m1Ten.R nOA-
CBeTKi'I '-Iepe3 E16 nOAaeTC.R eblxoAHOVl V1 Mny/lbC
nOAcBeTKIo1 reHepaTopa pa3BepTKIo1 A.
EC/l 101 pa60TeT VI reHepaTOp pa3eepTKIo1 8, TO KaM-
nmny,qe i'lMnynbca nOAcaeTKVl A Yepe3 E18 npi'l -
6aeml eTcSI lt1 '"-IaCTb aMnIllt1TYAbI Io1MnyJ1bCa nOA-
ceeTKLII B, yCTaHoeIleHHafl orpaHVlYLIITe/leM, co-
6paHHblM Ha Ae/llt1TeIle R27, R28 i'I Ai'l0Ae E15.
n OIlO>KeHlo1e AnT.: Ha BXOA yCIo1IlIo1TeIlfl ropLll30H-
TanbHoro oTKnoHeHIolSl nonepeMeHHo nOA-
KIlIO'-IaKHCSI SblXO,qbl nLllno06pa3Hblx Ci'l rHaJ10B
06olo1x reHepaTopOB pa3sepTKIo1. KnlO'-ieBble TpaH-
3101 CTOpbl ES 101 Eg nOAK/lIO'-iaIOT KO exoAY roplo130H-
Ta/lbHoro yCIo1/li'lTe/lSl nlo1Iloo6pa3HblIiI Clo1rHM 0AHO-
ro L.1 3 reHepaTopoe pa3BepTKi'I. Ha exoA YCIo1IlIo1Te/lSl
nOAcBeTKIo1 nOAaeTcSI LIIMnyIlbC nOA-
ceeTKLII cooTseTcTByKl14ero reHepaTopa pa3BepT-
Kll! e pe3yIlbTaTe OTnV1paHIo1f1 0AHoro 1013 TpaH3i'1CTO-
pOB E16 .i'I/lLII E18. npOXO>KAeHi'l e i'lMny/lbCa OCTa-
HOBK/.1 OT reHepaTopa pa3B8pTKIo1 8 K reHepaTopy
pa3sepTKLII A 3a6noKlo1poBaHO.
9alin9 circuit in time base B is reversed by a pulse
from Ihe colleclor of this transistor.
When Ihe speed selector of time base B is sel 10 Ihe
positi on '·OFF", Ihen Ihe DC vollage from Ihe oulpul
of Ihe inlegralor (8) keeps E129 permanently open
via R158 and thus Ihe symmelrical amplifier fully clo-
sed. Consequently, time base B remains blocked.
8.5.15. Elec t ronic f un ct i on sel ec l or
switch (16)
The design of Ihis electronic switch, which is conlrol-
led by means of Ihe push-buttons S8.1 10 S8.3, ena-
bles Ihe selection of three combinations of the sweep
waveform outputs and brightness modulaling pulses
for Ihe two time bases, and Ihe inputs of the horizon-
lal and brightness modulal ing amplifi er.
Setting " A" - The output of Ihe sweep waveform of li-
me base A is appJied to the inpuI of Ihe horizonla! am-
plifier via E5. The OUl put of Ihe brighlness modulating
pulse of lime base A is connecled 10 Ihe inpul of the
brigl hness modulating amplifier via E 16.
When also time base B is operative, Ihen 10 the am-
plitude of Ihe modulating pul se A is added, via E1 8,
also a parl of the amplitude of Ihe modulating pulse 8,
sel by a limiter formed by the divider R27, R28 and
Ihe diode E15.
Setting "ALT. " - The outpulS of the sawloolh wave-
forms of Ihe two l ime bases are connecled to the in-
pul of Ihe horizonlaJ amptifier al lernalely. The switch-
ing Iransistors ES and E9 connect Ihe sawlooth wa-
velorm ol one ol Ihe lime bases al a time 10 Ihe inpul
of Ihe horizontal amplifier.
The OUlpUI of Ihe brightness modul ating pulse of the
appropri ate l ime base is connected to the inpul of Ihe
brightness modulating amplifier by one of Ihe transis-
tors E16, EI8 opening.
The passing of Ihe slopping pulse from lime base
B inlo lime base A is blocked.
ň s ř na základnu B je impulsem z vy-
stupu 11 10 1 ř R1 1 rozvážen vertikální č
Poloha B: . Na vstupy horizontálního ř Eg) i ř
ě č ř E18) jsou ř
výstupy pouze základny B. ů zastavovacího
impulsu ze základny 8 do A je ř
Provoz XY: ř tomto režimu je na vstup horizontální-
ho č ř ě signál z ř cesty synchro-
č signálu ř č 36 a ř spína-
cí tranzistor E13. Všechny signály k ovládání spína-
cích ů jsou zpracovány log. sítí ř 10
1 a 10 2.
9. POKYNY PRO ÚDRžBU
9.1. Údržba po každých 250 až 300 hod. provezu
nebo 1 roce
ř nevyžaduje zvláštní č č pro-
hlédnout celý ř jednotl ivé č č suchým
š ě od prachu, zejména dotykové č ř
M. K dokonalému č š ě dotykových ploch je mož-
né použit technického benzínu. Omak na stínítku č
tíme vl hkým ř a mýdlem nebo univerzálním
saponátovým ř š ě se nesmí prová-
ě silným tlakem nebo ř nebol" by se mohl
smazat nápis na štítku. K č š ě nepoužívejte roz-
š ě
Omak na hliníkových nelakovaných č lze nejlé-
pe č ě ř gumou.
O,LIHOepeMeHHo c nepeKnlO'-leH\IIeM Ha reHepaTop
pa3SepTK\II 8 \II MnynbcoM c BblXC,IW 11 10 1 4epe3
R11 pa36anaHC\llpOSaH yCl-1mHeI1b eepn1KanbHoro
OTKJlOHeHl-1R
nOJlO)f(eHllle B: Ha BXO,LIbl yCI1lUneJlSl rOp\ll30HTanb-
Horo OTKI10HeHl-1Sl ('"Iepe3 Eg) l-1 yC\IInl-1TeJlH nOA-
CeeTKL1 (Yepe3 E18) no,qalOTcSI Bblxo,qHble CL1rHaJlIll
TOI1bKO OT reHepaTopa 8. npOXOJKp,8Hltle L1MnyJlbCa
OCTaHOBKIoI OT reHepaTopa B K reHepaTOpy A cYLl\e-
cTsyeT.
Pe)f(L1M XY: e 3TOM p8)1(14Me Ha BXOp, yCl-1fil-1T8Jl Sl ro-
pL130HTaJlbHOrO OTKJlOHeH\tIH nop,aeTCSl ClII rHaI1 OT
BHYTpeHHero TpaKT2 CL1HXp. C>1 rHaI1a Yepe3 YCL1I1L1-
T8nb 36 L1 oTnepTbl1ii KI1Kl'"leBOLii TpaH3>1CTOp
8ce CL1rHaJ1bl, npep,Ha3Ha'"leHHble PflfI ynpaBn8HL-1H
KJlKl'leSbIML1 TpaH3i'1CTOpaMi'l, 06pa6aTb1 BaKlTC51
norW·H3CKO:;:' C9rblO, c06paHOlii Ha 10 1 L1 102.
9. no YXO.QY 3A
9.1. YXOA, '"Iepe3 250-300
'"Iacoa 1111U1 0A"" pa3 6 rOA
npltl60p He Hy)t(p,aeTcSl B OC060M yxop,e. PeKOUBH-
,qyel'CR eeCb npL160p oCMoTj:eTb, OTA8I1bHble Yac-
TIII 04L1CT:.1Tb cyxol1 KI1CTblO OT nblnL1, ocoóeHHO
KOhTaKTHbl6 yaCTIII AnSI Ha-
Ae)f(Hoi/l Y\IlCTKI1 KOliTaKTHblX nOBepxHocTeLii
MO)f(HO npL1I-.4BHRTb T9XHL14eCKit\LI1 Orne'"laT-
KL1 nanb4ee Ha 3KpaHe cnep,y8T O· ... L1CTL1Tb
eJla)f(HOVl TpSlnKoliI i'1 MblJlOM L1I1i'1 yHII\BepCaJ1bHbIM
MOIOLl\L1M cpe,qC1BOM. np:.1 4L1CTKe He CI18,qyeT nplo1-
MeHflTb '"Ipe3M8pHoe p,aSI1eHL18 l-1Jl>1 Tp8t'U'Ie BO l-13-
6e>KaHIo1f1 CTlr1paHlI\fI H2,o,nlllcelÍl Ha naHBnlr1. ,QJlH
4L1CTKL1 Ha cnep,yer npl-1MBHSlTb pa36asL1T8I1i'1.
Ha aT1l0r.-1Ir1HlI\eSb1X HeI1aKVlpOSaHHbIX
4acHIX ny41.ue ecere yCTpaHSlloTcfl c nOM0ll.\blD
MS'l rKOrO K2HqeJ1f1pCKOro I12CTL1Ka.
At the same time, at switching-over to time base 8,
the vertical amplifier is unbalanced by a pulse laken
from the ouUet 11 of 10 1 via R11 .
Setting "B" - To the inputs ol lhe horízontal amplifier
and ol Ihe brightness modulating amplifier (vi a Eg
and E18 respectively), only the outputs Irom lime
base Bare applied. th,e passing ol the stopping pulse
Irom lime base 8 into l ime base A is open.
Satting "X- Y" - ln this mode, Ihe input ol the hori-
zonlal amplilier obtains a signa! Irom Ihe internal syn-
chronizing signai palh via Ihe amptifier í36 in Ihe
block diagram), and the open switching l ransistor
E13. AtI l ha signals for aClualing all the switching
transistors are conlrolled by lhe logic network formed
by tha integrated circuit 10 1 and 10 2.
9. INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE
9.1. Maitenance after overy 250 to 300 hours of
operatlon, or after one year of use
The BM StiúA osciUoscope dOBs not requirS'any spe-
cial care. However, il is recommended to inspect Ihe
whole instrument and to clean dus! from i!s individual
parls with a dry sol! paint brush paying special alten-
lion to Ihe contacts 01 Ihe selectors and swilches. Pe-
trol can be used for Ihcrough cleaning of the contact
surlaces. Finger marks on Ihe CRT screen and on tl1e
panel can be removed best by using a soft cloth mo-
istened in soapy water or in a mild detergent . Clea-
ning must not ba carried oul by applying pressure or
by rubbing, as Ihe markings on the panel could ba da-
Illuged. Solvents must not be used for cleaning!
Finger marks on any ol lhe aluminium parts which are
nol lacquered can be cleaned oH easily with a soft
rubber.
55

ř č kontroly nebo nastavení ů po-
nechte ř asi 20 minul ř č ě
(+23 °C) v provozu.
ř této práci dbejte všech ř ů pro práci na ř
zeních pod ě
9.2. Použité ě ř ř
Pro kontrolu správnosti nastavení ř je ř
použít ř ů jejichž vlastnosti vyhovují dále uve-
deným ž ů
Vf generátor sinusových ů ě ů (1 MHz až 120 MHz
se stálou amplitudou) 0,5 Vet.
Digitální voltmetr 10 mV až 200 V ±O,5 % ř
BM 533)
Osciloskop ě O až 90 MHz ř BM 564)
Zdroj ř č (1, 10, 100 Hz; 1, 10, 100
kHz; 1, 10 MHz±O,5 %).
Generátor obdélníkových ů s ě ž hra-
nou lepší než 1 ns s š ř asi 10 f1S a amplitu-
dou asi 100 mV a výstupní impedancí 50 Q
. Nf sinusový generátor 20 Hz až 1 MHz
. Milivoltmetr 10 Hz - 10 MHz ř BM 512)
Statický voltmetr SLL - do 15 kV ±0,2 %
SS voltmetr (vstupní odpor> 1 MQ, 1 V - 300 V)
ě ř ř DU20
9.3. Kontrola a nastaveni stabilizovaných ů
nízkých ě
ř kontrole ů nízkého ě lze postupovat ná-
ě Kontroloval zdroj + 12 V pomocí digi -
56
nepe,q Ha'"laJlOM KOHTpOI1fl Io1JWI peryIllo1posKIo1 cxeM
nporpeTb nplo16op s Te'-leHlo1e npIo16.n. 20 MIo1H nplo1
HOpMaJlbHOLÍ! TeMnepaTYpe (+23 'Cl.
nplo1 pa60Te CI1e,qyeT c06mo,qaTb sce npaSIo1Jla·
TeXHL-1KL-1 6e30naCHOCTL-1 nplo1 pa60Te c annapaTy-
pOLÍ! nOA HanpH)f(eH\tIeM.
9.2. J.1cnonb3yeMb.e .,3Mep'Hel1bHble np.,6opbl
,/J,J1fl KOHTpOI1fl npaBltII1bHOCTL-1 yCTaHoBKltI np\l160pa
Heo6xOAltIMO n0I1b30BaTbCSl np\l160paM\I1, napaMeT-
pb. KOTOpbJX y,qOBI1eTBOT5IIOT H\I1)f(e npL-1Be,qeHHbIM
Tpe6oBaHIo1SlM:
reHepaTOp B4 clo1Hyco\tlAaIlbHOrO C\tIrHa.na (1 Mry
- 120 Mry C nOCToflHHOLÍ! aMnI1\11TYAolií);
0,5 B 3<1><1>.
LJ,\tIcppOBOLÍ! BOI1bTMeTp 10 MS - 220 S ±0,5 %
(Hanp. SM 533).
OcyvrIlI10CKOn C n0I10coLÍ! nponycKaH\tI5I He MeHee
0-90 Mry (Hanp. BM 564).
II1cTo'"lH\tIK TO'"lHOLÍ! '-IaCTOTbl (1, 10, 100 ry, 1, 10,
100 Krl!. 1. 10 Mry ±0,5 %).
reHepaTOp npflMoyroI1bHblX L-1 Mnyflbcos C ,qmHenb-
HOCTblO nepeAHero cppoHTa He 60nee 1 HC
C ,qI1\t1TenbHOCTblO \tIMny.flbCa np\tl6n. 10 MKC
\11 pa3MaxoM nplo16n. 100 MB np\tl sb.xOAHOM CO-
npOT\tIBI1eHlo1\t1 50 OM .
reHepaTOp CL-1HycOIo1,qa.nbHoro C\I1rHana HY
20 ry - 1
MltII1.fl\tlsoflbTMeTp 10 ry - 10 Mry (Hanp.
BM 512).
CTaT\tI'"IeCKVlLÍ! BOflbTMeTp,qo 15 KB ±0,2 %
(Hanp. SLL).
BOI1bTMeTp nOCT05IHHOro TOKa (BxoAHoe COnpOT\tI-
BI1eH\tIe > 1 MOM, 1 B - 300 B).
V13Mep\l1TenbHbfLÍ! nplll60p DU 20.
9.3. KOHTponb M peryl1MpoBKa cTa6MI1M3I'1pO-
BaHHblX MCTOYHMKOB HM3Koro Hanpfl)f(eHMfl
rlPIII KOHTpOI1e VlCTO'-lH\I1KOB H\I13KOrO HanpSl>KeHIII5I
MO)KHO nocTynaTb cfleAylOUJ,Io1M o6pa30M: KOHTpO-
I1\11p08aTb \.1CTO'"lHIIIK +12 B C nOMow,bfQ l.\lIIcppoBoro
Before checking the pertormance of the instrument.
or before its repair and readjustment, it must be kept
switched on for approximately 20 minutes at the refe-
rence temperature (+ 23 0C). When carrying out work
on Ihe oscilloscope, al1 the safety measures concer-
ning instruments ope rating with high vollages must
be adhered to.
9.2. Measuring instruments employed
For checking the correctness of the adj uslment of Ihe
oscilloscope, it is necessary to employ inslruments
which have the properlies given below:
RF sinusoidal waveform generator of 1 MHz to
120 MHz frequency range and of 0.5 V RMS out-
pul voltage of constant amplitude.
Digital voltmeter of 10 mV to 200 V range and
±0.5 % accuracy (e.g. BM 533) .
Oscilloscope of at least O 10 90 MHz frequency range
(o.g. BM 564).
Precision frequency generator of 1. 10, 100 Hz, 1, 10,
100 kHz, 1, 10 MHz. and of ±0.5 % accuracy.
Square-wave generator with rising edge belter than
1 ns, pulse duration approximately 10 ps, ampli-
tude approximately 100 mY. output impedance
50 Q.
AF sinusoidal waveform generator of 20 Hz to 1 MHz
frequency range .
RF millivoltmeter of 10Hz to 10 MHz frequency range
(o.g. BM 512).
Static voltmetr of up to 15 kV measuring range and
±0,2 % accuracy (e.g. SSL) .
DC voltmeter of > 1 MQ input resistance and 1 V to
300 V range.
Universal test meter OU 20.
9.3. Checking and adjustment of the stabilized
LV supplies
The procedure for checking the correctness of opera-
lion of the built- in LV supplies is as follows: First of all
the +12 V supply has 10 be checked by means of the
"
tálního voltmetru (DVM); ř ě dostavit potencio-
metrem R70.
Kontrolovat ostatní stabilizovaná ě (+80 V,
-12 V, +5 V, +48 V), která jsou dána ř od-
porových ě č ů a jsou v ř ±2 %.
Tabulka 1
r-
I '
U
tab.
+
+
+
1+
L
80 V
12V
12V
SV
48V
I
Ijme·
novité
(mA)
212
575
710
160
260
Poznámka:
!
----,--:::1
Výstupní U
o
jme-
ě I pojistek
ě novité
(mV) (VJ
(vlš) (mA) I
< 12 ! 110
1,6 270
<1
200 1 1400
<12 21.0 1,6 850
< 10 9.0 0,9
I
350
< 8 68
I
1,2 385
Stabilita ě 0,1 % ř kolísání sírového ě
o ±10 %. Provést kontrolu stability.
9.4. Kontrola a nastavení zdroje vysokého ě
ř kontrole zdroje vysokého ě je ů ž aby
byl osciloskop v provozu asi 20 min. a tudíž ě
ustálen.
Kontrolu provést v ě bodech.
U
201
= -1950 V %, U
203
= +12 kV ±3 %,
U, =6,3V±5%
regulovatelné
U
220
= -1 980 V až - 20S0 V.
Dále Je ř kontrolovat ů ě ě výkonové-
ho oscilátoru na kolektoru E200. Kontrolované
BOJ1bTMeTpa B cny4ae He06xoAlo1MOCTlo1 npolo13Bec-
yCTaHoBKy nOTeH41010MeTpoM R70.
KOHTpOJ1lo1pOaaTb OCTaJlbHble cTa6101J1ó13Io1pOBaHHble
Hanpfl>t<eHIo1f1 (+80 B, -12 B, +5 B, +48 B), KOTO-
pble onpeAemHoTcfl TO""lHOCTblO AeJleHIo1Vr conpon.,-
BJ1eHl.1fl, COCTaBJ1fllOll.\eVr +2 %.

I

I
I
I 1"0"
lKeHlo1e
U I lKel-me

o HOM. U
(MA)
nynbca-
(B)
"""
I
f--
(MB) nynbCal..\lo1i1
- -'-
-+80 B 212
I
<12 110 1,6 270
+12B 575 <10 20,0 1 1400
-12 6 710 <12 21.0 1,6
i
850
I
I + 58 160 <10 9,0 0,9 ( 350
+488 260
(
< 8 68

,
np\tlMe""laHl.1e:
K03cPcPl.14L-1eHT CTa6\.1J1\.13a4ó1101 0,1 % npIII l.13MeHe-
HlAl.1 Hanpfl>KeHl.1fl CeTl.1 Ha ±10 %. OCYll.\eCl"Bl.1Tb
KOHTpOJ1b cTa614J1bHOCTl.1.
9.4. KOHTpOJ1b" yCTaHoBKa MCTO"iHMKa BbICO-
KOro HanpsuKeHMSI
npl.1 KOHTpOJ1e l.1CT04HOoIKa BblCOKoro Hanpfl>KeHfI
Ba>KHO, 4T06bl OC4l.1JlJ10CKOn pa60TaJ1 He MeHee 20
Ml.1HyT l.1, CJ1eAOBaTeJlbHO, ero TeMnepaTypa 6blJla
yCTaHOBl.1BWelilcfI.
KOHTpoJ1b oCY14ecTBl.1Tb B cJ1e,qylOll.\L-1x TO""lKax:
U
201
= -1950 B ±1 %, U
203
= +12 KB ±3 %,
U, =6,3B ±S%
c B03MO>KHOCTblO peryJ1l.1pOBKl.1
U22Q= -1980 7-2050 B.
AaJ1ee He06xOAl.1MO KOHTpOJ1l.1pOSaTb cPOpMy Ha-
npfl>KeH\t19. MOl4Horo aBTOreHepaTopa Ha KOJ1J1eK-
Tope E200. KOHTpoJ1l.1pyeMoe Hanpfl>KeHl.1e AOJl>K-
digital voltmeter and, if necessary, readjusted by
means of potentiometer R70.
Then, the other supplies ol Ihe slabilized voltages of
+80 V, -1 2 V, +5 Vand +48 v, which depend on the
precision of the resistive dividers, have to be
checked. Their accuracy must be ±2 %.
Table 1
i
,
!
Output I Rated v No-Ioad
i
current I
ted I R,
(m AJ
rlpple (no-Ioad)
, (mVJi (V)
rippIe
!
(V
pp
)
I

,
+80 V
+12V
2
5
7
1
2
12

110 1.6 270 I
75 < 10 20.0 1 1400
i
I
-12 V
+ SV
I +48V
I
,
10 I
<12 21 .0 1.6 850
I
60 <10 9,0 0,9 350
I
sol
< 8 68 1.2 385 I
.
Note:
Voltage stability 0.1 % at ±1 O % mains voltage fluctu-
ations. Check the stability.
9.4. Checking and adjustment of the HV supply
When the high-voltage supply is being checked, it is
essential for the oscilloscope 10 have been in opera-
lion for approximately 20 minutes to ensure ils Iher-
malstabilization.
The test has to be carried aut at the following points:
U
201
=-1950 V ±1 %, U
203
= +12 kV ±3 %,
U, =6.3V±5 %
controllable
U
202
=-1980 Vto -2050 V.
Further, it is necessary to check the waveform of the
power oscHlator on the collector ol E200. The vollage
should be of sinusoidal waveform of approximately
57
ě má být sinusove s maximalnim zkreslením asi
lD%f - 22kHz.
Zkresleni č ě parazitními zákmity lze
odstranit vhodným nastavením potenciometru R154.
Po tomto zásahu dostavit U
co
, potenciomterem R140.
Typická hodnota U
B
_
E
je 1,4 až 1,8 V č závislá
na fj tranzistoru). V ř ě zkratu C-E jistí pojistka
P140 - F 1 A ě na desce č "Z"
a č č č
9.5. Nastavení vertikálního č (V)
V ů ě ů č je ř po
č ě provést dostavení ě ovládacích
ů č
9.5.1. Nastavení citlivosti a
ss vyv ážení
Výstupní ř kalibrátoru mV propojíme kabel em
se vstupním konektorem Fl. Vstupní ě č 52 ř
pneme do polohy 0,01 V/díl, ř č rychlostí č
ve základny A 51 I ř do polohy 1 .us/dí!
a č ř č 54.1 do polohy A. Ovládací prvky
kanalu A nastavíme do ě POloh:
ř č vstupu 51.1 do polohy "ss" a potenciometr
plynulého zesílení R36 nastavíme do pravé krajní
10hy"KAl " .
Potenciometrem vertikálního posuvu R38 nastavíme
obrázek na spodní rysku stínítka. Jestliže výska
razku není 40 mm, dostavíme pomocí šr'oubováku
polenciometrem nastavení citlivosti R3? ě
na panelu výšku obrázku ř 40 mm. ř
58
HO 6b1Tb C\IIHycO\llA8JlbHblM c MaKCIIIMaJlbHblM KHII1
npt-16n. 10 %, f == 22 Kr4.
Ecn\ll Ha Ct-1fHMB aSToreHepaTOpa 3aMeTHbi
6POCbl, TO He06xo,qt-1MO CHa4ana yCTaHo8\11Tb no.-
T8H4\110MBTp R154 \II CHOIi3 npOeep\llTb SblxoAHoe
HanpS'I>K8Ht-1e U.20,' KOTopoe MO>KHO yCTaHoB\IITb
C nOMOU\blO R140. T\IInW-IHOe 3Ha"l8Hli1e U
S
-
E
coc-
TasmleT 1,4-1,8 B (C\IIllbHO 3aa'1CIi1T OT
u,\IIeHTa ft TpaH3\11CTopa). S cny"lae KopoTKoro 3a-
MblKaH\IISI C-E cpaóaTblsaeT npeAOXpaH\IITenb
P140-F1A, yCTaHosnsHflbli1 lia nllaTe yClllmlTenSl
.. Z .. 101 yC\IIll\llTellSl neTlllll perynl-lpOB2H:.1S1.
9.5. Perynr.1pOBKa yClllm1Tel1J1 BeplltKanbHoro
OTKllOHBHIIIS'l (V)
B pe3ynbTaTe napaMeTpoB AeTanei1
He06xOA\IIMO nocne onpeA8neHHoro speMeHVI npo-
1113SeCT\II yCTaHoBKy HeKoTopblX 3neMeHTOB
sneHIIISI yc",n\llTenR
9.5.1. YCTa HoBKa YyBcT611TeJlbHOCTIII
III 6anaHCI1pCSKa no nOCTOSlH-
HO My TOKy
BblXOAHOVt 32)f00'lM Kam"ópaTopa 40 MB c08A"'HIII-
HVlTb Ka6eneM co BXOAHblM rHe3AoM Fl. BxoAHOi1
AAJ1\11Tenb 82 nepeeeCT\II é! nOnOX(eH\IIe 0,01 S/CM,
nepeKnlO"IaT8Jlb CKOpOCn'i pa36epTK\II reHepaTOpa
ASII nepeBBcm s nOJlO>KeHllle 1 MKc/,qen.1II
KnlO"I aTBnb pe>KIIIMa pa60Tbl 84.1 nepesecTVI s no-
nO>KeHll'le A. 3neMeHTbl ynpaeneH\IIfI KaHana A
TaHOBVlTb e cneAYIOUJ,l1e n01l0i'KeHlllfI:
nepeKl1lOYaTenb BxoAa S1.1 B nOnO>KeHllle ===
nOTeH4111oMeTp nnaBHOH perynlllpoBKIII yCl1neHSI
R36 yCTaH08\11Tb B npaBoe Kpai1Hee nono>t<eHlo1e
.. KAn.".
nOTeHL(1I'I0MeTpOM BBpTIo1KanbHor6 cMew,eH\IIfI R38
yCTaHosIooITb oCLJ,lI\nnorpaMMy no H\II>KHeVt p\llCKe
3KpaHa. ECJlI.1 pa3Mep OCLJ,lI\nnorpaMMbl no
K8Jl\ll HS paseH 40 MM, TO ero cneAyeT yCTaHoslIITb
C nOMoUJ,blO oTeepTK\II nOTeHu,\IIOMeTpOM yCTaHos-
K\II YyecTB\IITenbHocT\II R3?, pacnOnO>KeHHblM Ha
maximum 10 % distortion al approximately 22 kHz
frequency.
The dislortion of Ihe osci1tating voltage caused by
spurious beats can be removed by suilable adjusting
of Ihe polentiometer A154. After this, U.20, has to be
readjusled with potentiomeler A140. A typical value
ol Ihe voltage between Ihe base and emitter is 1.4 to
1.8 V (depending greatly on the tJ ol the transistor).
ln the case ol a short circuit balween the collector and
the emitter, the fuse P140 - F 1 A becomes
ve; Ihis fuse is housed on Ihe board ol Ihe
and control loop .
9.5. Adjustment 01 the ampll1iers
Natural ageing of components and the consequent
change in Ihe parameters ol Ihe ampl ifiers
ta readjustmenl of Iheir controls.
9.5.1. Adjus lme nt ol t h e sensitivtty
and DC balancing
The output socket "40 mV" of Ihe calibrator has to be
inlerconnected with Ihe inpu! connector F1 by means
ol a screened cable. The in PUl attenuator 82 has to
be set to the position "0.01 V/div.", the speed
tor Sll ol Hme base A to I he position "1 ,us/div. " and
Ihe functin seleclor 54.1 to the position " A". The con-
trols of channel A have to be set as lollows:
The inpul seleclor 51.1 10 Ihe position and
Ihe potenliometer R36 for continuous amp!ificalion
contro! to ils extreme clockwise position. marked
"CAL." .
The ímage on Ihe CRT screen has to ba set to the
bottom line of Ihe graticule by means of Ihe vertical
shift potentiometer R38_ II Ihe height of the image is
not 40 mm, then Ihe polenliometer R3? for sensitivity
adjustment has 10 be adjusted with a screwdriver.
TI1en Ihe switch 51.2 has 10 be changed-over to the
ř č Sl ,2 do polOhy ,,0 .. a zjístíme, zda ř ř
nání ě č nedochází k posuvu stopy na stínítku. Ne-
žádaucimu posuvu zamezíme dostavením potencio-
metru vyrovnáni nuly A35.
č ř č $4.1 ř do polohy B a pro-
vedeme ř doslavení citlivosti kanálu B do-
slavným prvkem A137 a vyrovnáni nuly prvkem
R135.
9.5.2. Kontrola kompenzace
vstupních ě č ů
Výstupní ř kalibrátoru 40 mV propojíme kabelem
se vstupním konektorem F1. ě č S2 ř do
polohy 0,01 V/díl , rychlost č základny ř
me do polohy 1 ms/dil. č ř č do polohy A,
ř č vstupu S1.1 do polohy " ss". ř ř
kmit nebo zaobleni ů dostavíme kondenzáto-
rem C4. ě č S2 ř do polohy 0,1 Vjem, pro-
pojíme ř kalibrátoru 400 mV a ř dosta-
vení provedeme kondenzátorem G6. ě č S2 ř
pneme do polohy 1 Vjem, propojíme ř kalibráto-
ru 4 V a provedeme kondenzátorem G5.
č ř č ř do polohy B, ostatní
prvky ě s nastavením kanálu A. Základní roz-
sah 0,01 V/díl dostavíme kondenzátorem C204, roz-
sah 0,1 V/dil dostavíme kondenzátorem Gl06 a roz-
sah
1 V/díl dostavíme kondenzátorem Gl05.
naHeJ1Lo1. YCTaHoBLo1fb pa3Mep OC4Lo1llllorpaMMbI
T04HO 40 MM. n epeKIlI04aTellb $1.2 nepesecTLo1
B nOllO>t<eHLo1e «O .. \.1 y6eALo1TbcfI B TOM, 4TO np/tl ne-
peKll104eHLo1Lo1 Aem-1Tenfl HeT pa-
3BepTK\.1 Ha 3KpaHe. He>t<enaTellbHoe
yCTpaHfleTCfI nOTeH41i10Meipa nOA-
Hynfl A35.
nepeKnlO4aTellb pe)l(lIIMa pa60TbI S4.1 nepeBecn1
B n01l0>l':eHlIIe S lil yCTaHoBKy 4ye-
CTBlIITenbHOCTIII KaHana B c nOA-
cTpoe4Horo 3neMeHTa R137 III np0Lo13secTLo1 KOM-
neHca4Lo11O Hynfl 3n9MeHTOM R135.
9.5.2. KOHTponb KOMneHCa4111V1
BXOAHblX AenLo1Teneiíl
BblXOAHOiíl 3a>t<Lo1M KaJllrl6paTOpa 40 MS coeALo1HLo1Tb
Ka6eJ1eM co eXOAHblM rHe3AoM F1. ,Qe11l-1Tellb S2
nepeeeCTlII B nonO>t<eHLo1e 0,01 S/ Aen., CKOpOCTb
pa3BepTKYI yCTaHoBLo1Tb 1 Me/Poell. nepeKnlO4aTenb
pe)l(\IIMa paÓOTbl nepeBecTIII B A, nepe-
KnlO'-IaTenb BxoAa Sl.1 - B nonO>KeHl1e =--::::::-=.
Sb' ÓPOC \IInlil naAeHlrle BepwLo1Hbl JII Mnynbca yCTaHo-
B\IITb KOHAeHcaTopoM G4. Aemnenb 52
B nOJ1o>t<eHLo1e 0,1 S/CM, ClII rHéUl CHflTb C rHe3Aa Ka-
ll\ll6paTOpa 400 MB Lo1 Hy>t<HylO yCTaHoBKy oCYl!..\e-
CTBIIITb KOHAeHCaTOpOM G6. AenLo1Tenb S2 nepe-
BeCTLo1 B nonO>t<eHLo1e 1 S/CM. COeAi'lHLo1Tb 3a>Ki'lM Ka-
nLo1ópaTOpa 4 S CO BXOp,OM Lo1 yCTa-
HOBKy KOH,lIeHcaTopOM GS. nepeKlllOYaTenb
pe>t<lIIMa paÓOTbl nepeBeCTi'I 8 nOnO>KeHlIIe S. OC-
TaJ1bHble 3neMeHTbl yCTaHo8lleHbl 8HaJlorW1HO yc-
TaHOBKe 3neMeHTOB KaHana A. YCTaHOBKa OCHOS-
Horo npeAena 0,01 S/CM oCYl1.\eCT8JlfleCTfI KOHAeH-
caTopoM G204, yCTaHoBKa npeAella 0,1 S/CM ocy-
l1\eCTBl1f1eTCfI KOHp,eHcaTopoM G106 i'I yCT8HoBKa
npeAena 1 S/CM ocyU\ecTBllfleTCfI KOHAeHcaTopOM
C105.
position "O" in order to ensure lhal altering of Ihe
setting ol Ihe inpuI divider does not cause drifti ng ol
Ihe Irace over Ihe GRT screen. Unwanted drift can be
prevented by readjusting Ihe zero balancing polentio-
meter R35.
After allering the selting ol Ihe l unctíon seleclor 54.1
10 " S" , the sensi tivily of ehannel S has 10 be readjus-
led, il necessary, by means ol R137 and ů balan-
cing potenl iometer R 135.
9.5.2. G h a c k ing t hec o m pen s a t i o n o f
lha input atten uators
The outpu! socked "40 mV" ol the calibralor has to be
imerconnected with the inpu! connector Fl. The alle-
nuator S2 has to be set to the position "0.01 VJdiv.",
the speed selector 511 ol lime base A to Ihe posilion
" 1 ms/div.". The lunction selector S4.1 has to be·set
to lha position "A" and the input selector SLl to the
posi tion , Ir Ihe display exhíbits an overshoot,
ar the reclangles are rounted, then Ihe capaci lor C4
will have to be readjusted. Then, the attenuator S2
has to be switched over 10 the position " 0.1 VJdiv. "
with Ihe socket "400 mV" ol the calibrator connected.
Readjuslment, if neeessary, can be carried out by
means of capaci lor G6. Finally, the allenuator S2 has
to be set 10 the position " 1 V/div." and the socket
"4 V" of the calibrator eonnected to the inpul connec-
tor Ft. The capacitor G5 serves for readjustment.
The function selector 54.1 has to be changed-over to
Ihe position "8"; all the other controls remain set as
for adjusling channel A. The basie range 0.01 V/div.
has to be readjusted, if necessary, with the capaeitor
G204, the range 0.1 V/div. with the capacitor Gt06,
and Ihe range 1 V/div. with Ihe capacilor GtOS.
59
9.5.3. Kontrola ř
v la slnostni
č ř č S4. 1 v poloze A, ř č citlivosti
v poloze 0,01 V/dii, regulátor plynulé ě cilli-
vosli .R36 v poloze " KAl.".
Na vstup F1 kanálu A ř ř zakonéovací
odpor obdélníkové ě 30-40 mV z generatoru
ů s ě ž hranou :.ií 1 ns.
Zkontrolujeme dobu ž ě ě ž hrany impul-
su, která je 2,9 ns. Pro hodnocení ě ž hrany
impulsu se č doba ř pokud je
delsí než doba ě hrany impulsu. Pokud je doba
ř srovnatelná s dobou ě hrany impulsu,
Je nutné tuto dobu č
Obdobným ů provedeme kontrolu kanálu B.
Jestliže nesouhlasí Ž ě ě ž hrany impulsu
se č hodnotou nebo na impulsu jsou ř
kmity, ř ě podkmity ě š než je povoleno, lze
provést doslaveni optimálního tvaru prvky A5, R25,
R24, C2, C14, R55, C52, A89, C63, Cla' , Cl , R6,
C6, R252, R25S, R289, C263, R312, C269, ř
nými po sejmuti č krytu. Toto dostavení je však
ě š ě ř ě
9.5.4. Kontrola č
ch ar a kle r i s t i k Y
ř č funkce S4. 1 v poloze "A". Rozsah citlivosti
,,0,01 Vldll". Potenciometr plynulé ě cit!ivosti
v pravé krajní poloze. Na vstup "A" ř ř Jr
ě č 1 : 5 o impedanci 50 Q a č odpor 50 Q
sinusové ě z generátoru o výstupním odporu
60
9.5.3. KOHTponb nepe,qa TOY HblX
napaMeTpoB
nepeKnlO'-IaTenb pe)t(IoIMa pa60TbI S4.1 Haxo,qI-1TCSl
B nonO)t(eHIoI'" A, nepeKlllOYaTel1b YyBcTBIoITenbHoc-
ni S2 - B nonO)t(eH"'''' 0,01 B/,qen., peryflSlTop
nnasHoli! yCTaHOBKI-1 R36 -
e nonO)t(9HI-'''' .. Kan».
Ha BXO,q Fl KaHa.t1a A nOAaTb Yepe3 Harpy30YHoe
npSlMoyrollbHoVl
<pOpMbl 30- 40 MB C Bblxo,LIa ,reHepaTOpa I-1Mnyllb-
coe, ,qJUnenbHocTblO nepe,LIHero
Q::>pOHTa ,;$ 1 HC.
npOKOHTponlllpOBaTb epeMfI 3a,qep)t(K\.1 nepe,qHero
Q::>pOHTa KOTopoe ,LI0mKHo 6bITb
;'i; 2,9 HC. AnSl 04eHKI-1 nepe,LIHero <ppoHTa lIIMnyflb-
ca He YY"'TblBaeTbcfI epeMfl Bbl6poca, eC1l1-1 OHO
60llbwe ,qnl-1TenbHOcTlII lIIMnyllbca. Ecnlll
Bbl6poca CpaBHI-1MO co BpeMeHeM AJ1I-1TeI1b-
HOCTlII nepe,qHero c:ppoHTa lIIMnynbca, TO ero He06-
XO,qI-1MO BO 8HI-1MaHl-'e.
AHaJ1or"'YHbIM 06pa30M oCYLl.\eCTBI1SleTCSl KOH-
Tponb KaHMa 8. Ecn", 3a,qep>KKa nepe,qHero
cjlpoHTa I-1Mnynbca He COOTBBTCTByeT rapaHTl-1pye-
MOMy 3HayeHlIIIO WH1 Ha "'Mnynbce "'MeIOTCSl Bbl-
6poCbl lIInlll oTp"'4aTenbHble Bbl6poCbl 6onbwe, yeM
,qonycKaIOTcSl, TO MO>KI-IO oCYLI.\eCTBlIITb yCTaHOBKy
OnTIoIM8J1bHOIi! Q::>OpMbI c",rHMa 3neMeHTaMt1 AS,
A25, R24, C2, C14, A55, C52, R89, C63, C104, C1,
R6, C6, A252, R255, A289, C263, A3l2, C269, AOc-
rynHblMI-1 nocne CHSlTIoISl 60KOBOVl KpblWKI-1. O,qHaKo,
peKoMeH,qyeTcSl nepe,qaTb nplil60p ,qnSl yCTaHoBKI-1
peMoHTHoVl MacTepCKoVl.
9.5.4. KOHTponb yaCToTHoli!
xapaKTepl-1CTI-1KI-1
n epeKnlO'"IaTenb pB>KI-1Ma S4.1 6 nOnO>KeHl-1li1 «A».
YYBcTBI-1TBnbHocTb yCTaHoBneHa 0,01 B/,qen. no-
TeH41-10MeTp nnaBHQIi! perynl-1pOBKI-1 YyBcTBI'ITenb-
HOCTl.1 H8XO,LII-1TCSl B npaeoM nonO)t(eHlIIliI.
Ha BXO,q «A» nOAaeTcSl n-06pa3HblVl Aen\ll-
Tenb 1 : 5 C conpon16neHlo1eM 50 OM lil Harpy-
9.5.3. Checking Ih e Iransfer
properties
The function se1eclor S4. 1 has 10 be sel 10 " A", Ihe
sensilivily selector $2 10 the position " 0.01 Vldiv.",
and Ihe continuous sensitivity contra1 potenl iomeler
R36 10 " CAL.".'
A rectangular 1I0llage of 30 10 40 mV and rising edge
1 ns, drawn Irom Ihe pulse generator , has 10 ba ap-
plied 10 input Fl of channel A via a lerminating resis-
tar.
The delay of the ri sing edgB, which is 2.9 ns, has to
be checked. In the evalualion of this rising edge, the
duralion of Ihe overshoot is not laken into considera-
lion, provided it is longer Ihan 1ha rising edge of tne
reclangutar pulse. However, lf ihe duration of the
overshOOI is comparable with that of the pulse rising
edge, Ihen Ihis duration must be reckoned wilh.
The transfer properlies of char.nel B have 10 be
checked io a similar way. If the delay of Ihe rising ed-
ge of Ihe pulse does nol lally with the guaranleed va-
lue, or if overshoots are perceptible on the pulse, or
undershoots (if any) are larger Ihan as specified, Ihen
optimum pulse shape can be adj usted by means of
conlrols·which become accessible after taking oft lhe
side cover of Ihe oscmoscope. These conlrols are as
foJlows: R5, A25, R24, C2, C14, R55, C52, R89, C63,
Cl04, Cl , A6, C6, A252, A255, A289, C263, R3l2
and C269. However, il is recommended to entrust
such a readjustment 10 the makers' Service Organi-
zation.
9.5.4. Checking the f requen cy
response
With Ihe funclíon selector S4.1 set 10 "A", the sensiti-
vity range "0.01 V/div." has 10 be selected. The po-
tenliometer for contlnuous sensitivity control has 10
be sel fully clockwise. A si nusoidal waveform voltage,
drawn from Ihe generator of 50 Q oulput impedance,
50 Q. ě generátoru nastavíme ř č asi
3 MHz na stínítku obrázek o velikosti 40 mm. Pozvol-
na ě č generátoru a sledujeme amplitu-
du signálu na stíní tku. č charakteristika by
ě dosáhnout dovolený pokles - 3 dB na č
120 MHz.
Obdobným ů zkontrolujeme kanál B.
9.6. Nastavení č základny
9.6.1. Pro kontrolu č elektrických ů Je
ř používat ě ř ř jejichž vlast -
nosti vyhovují uvedeným ž ů
9.6".2. Kon t rola a nastav e ní
rychlostí č základen
Toto nastavení musí být ě s ř
u ě ž byla zkontrolována ř napájecích
ů ř č nastavování musí být ř
ě 30 minut v provozu. Na vstup vertikálního
č ř ů ě o č 1 kHz ±0,5 %.
Ovládací prvky základny nastavte takto:
ř č funkcí S4.1 - do polohy A
ř rychlostí A S1 1 - do polohy 1 ms/ díl
č synchronizace A - S9.5 do polohy
"AUT"
č synchronizace B - S9.1 do polohy
" AUT"
304Hoe conpOTl-1SJ1eH\I1e 50 OM c\l1Hyco\l1,qanbHoe
HanpS'DKeH\I1e reHepaTOpa c BbIXO,qHbIM COnpOT\I1-
SneH\I1eM 50 OM. HanpS'I>KeHlo1e reHepaTopa yCTa-
HaSJ1I-1SaTensl TaKI-1M, 4T06bl Ha '-laCTOTe npl-16n
3 Mr4 pa3Mep OC4101/l/l0rpaMMbl Ha 3KpaHe COCTa-
S/lS'lJ1 40 MM. MeA11eHHO 1-13MeHflTb '-laCToTy reliepa-
Tapa \1 C,q8J1\1Tb 3a pa3MaxoM C\1 rHana Ha 3KpaH8.
YaCToTHafl xapaKTeplo1CTIo1Ka ,qomKHa 06/laAaTb
AonyCT\I1MblM 3asanOM -3 AS Ha 4aCTOT8 120 Mr4.
AHa/lOr\14HO KaHa/l S.
9.6. YCTaHoBKa reHepaTopa pa3sepTKVI
9.6.1. A/lS:! KOHTponS1 pa60Tbl 311eKTpIo14eCK\IIX CXOM
Heo6xo,qlliMO Io1cn011b30S8Tb \13Mep\1TellbHble
np\l160pbl, napaMeTpbl KOTOpblX YAosn8TBOr,HOT
HIo1>f<enplo1SeAeHHble
9.6.2. KOHTpof1b yCTa HoBKa
CK OpOCT \1 pa3BepTKliI
YcnoSliIeM oCYL1\ecmeHfI yCTaHosKliI S1S/l51eTCS1
npoBe,qeH\I1e npOBepKl<1 TO'-lHOCHl \1CTO'-lHltIKOB nltl-
TaliR nepe,q perynlo1poBKIo1 npv.60p
,qO/l>f<eH nporpeBaTbC51 He MeHee 30 M\1HyT. Ha
BXO,q BepTliIKanbHor o no-
,qaTb Clo1rHaJl 1 Kr4 ±0,5 %. 3neMeHTbl
ynpaBJleHIo1S1 reHepaTopa pa3sepTKlo1 yCTaHOB\1Tb
clI e/WK>L1\Io1M 06pa30M:
nepeKI1K>4aTenb pe>f<Io1Ma pa60Tbl S4.1 - s no-
JlO>f<eHltle A
nepeKnK>'-IaT8Jlb CKOpOCT\1 (Al S11 8 no··
nO>f<eH'1e 1 Mc/,qeneHlo1e
KHonKa CL-IHXpOH\.1331..\\1\1 (A) S9.5 s no-
nO>f<eHltle A8T.
KHonKa CL-1HXpOHliI3au,'111 (B) 59.1
110)f(eHlo1e A8T.
s no-
has 10 be applied to input " K over a ff divider of 1 : 5
ratio and of 50 Q impedance via a terrninating resistor
of 50 Q. AI a frequency of approximately 3 MHz, Ihe
heighl of the waveform displayed on Ille CRT screen
has to be set to 40 mm by suitably altering the out put
voltage of the generalor. The frequency ř the gene-
ralor has 10 be altered s)owly and the height of the di-
splay observed. The permissible amplitude drop of
-3 dB should be reached by the frequency response
at 120 MHz.
The frequency response of channel 8 has to be
checked in the same manner.
9.6. Adjustment of the lime base
9.6.1. For cllecking the operation of Ihe electrical cir-
cuits, measuring instruments. have to be
employed, such as a DC voltmeter, an RF generator,
elc., the properlies of which meel Ihe requirements
given in Section 9.2 of this Instruction Manual.
9.6.2. Checking and adjustment of
Ihe Ume base speeds
This adjustment can be carried aut oniy on such an
oscilloscope, the power supplies of which have been
previously checked and found to be correcl.
Belore starting the adjustment, the osciltoscope must
be kept under power for at !easl 30 minutes. A wave-
form 01 a frequency of 1 kHz ±O.5 % must be appl ied
to the inpu! af tne vertical amplifier. The lime base
contrcls have to be set as IcHows:
Function selector S4.1 - To position "A"
Speed selector (A) $11 - To posi t ion "1 ms/
/div."
Synchronlzation push-button (A) S9.5 - To
posi k >n "AUT. "
Synchronizati on push-button (B) 89.1 - To
positiQn "AUT."
61
č synchronizace - S9.7 do polohy "INT"
č 1 X (S8.4) do č polohy
č lupy (S7) do polohy 1 X
ř č potenciometrem z polohy
1.0 do polohy 9.0 nastavte zdvih jasové č
ř ě na 8 ů rastru. ř Chybu dostavte
potenciometrem R 16 v horizontálním č Po
tomlo nastavení č ř č rychlosti B do polohy
"VYP".
Potenciometrem A 178 nastavte rychlost základny
tak, aby 10 ů ě ů obdélníku (1 ms) odpovídalo ř
ě 10 ů rast ru.
ř kontrole obou základen v rozsahu 0,5 s/díl až
10 lIS/díl se ř ď ů v tabulce 2.
Tabul ka 2
!
I
Poloha plepínace
č
č ů
tAS/dli č
rastru na
jeden ů ě
0.5 s/díl 10 H,
0,2
0.2 s/díl 10 H, 0,5
0.1 s/dir 10 H, I
50 ms/ díl
10 H,
2
20 mS/ díl 100 H,
0.5
10 mS/díl 100 H, I
S mS/díl
1 kHz 2
2 ms/dil 1 kHz 0.5
I ms/ díl 1 kHz I
0,5 ms/díl
1 kHz 2
0.2 mS/ dil 10kHz 0.5
0,1 ms/dí l 10 kHz I
50 us/díl 10 kHz 2
20 )lS/ díl 100 kHz 0.5
10 I IS/ dil 100kHz 1
62
I
KHonKa CI-1HxpOHIII3a41-11-1 59.1 - B nOnO)l(eHI-1e
BHYTP.
KHonKa 1 xS8.4 - 6 HeHa)t(aToe nOnO)l(eHr.1e
KHonKa S7 - a nonO>t<.eHI-1e 1 X
n pl-1 spaU\eHI-1111 nOTeH41-10MeTpa 3AAEP>KKA 1-13
nonO)t(eHIIIS'I 1,0 B nonO)t(eHr.1e 9,0 yCTaHo8111Tb xop,
MeTKL>1 n08blweHHoLII S'lpKOCTIII Ha TO'IHO 8
pacTpa. 06Hapy>KeHHylO norpewHocTb yCTpaH\t1Tb
nOTeH4r.10MeTpOM R16 8 yCltlnl-1Tene ropr.130HTaJlb-
Hor o OTK1l0HeH\t1R 3aTeM nepeaeCTI-1 nepe-
KlllO'"Iamnb CKOpOCTVI pa93epTKr.1 B B nonO>l<eHI-1e
BbIKD.
nOTeH14r.10MeTpOM R178 yeTaHo81-1Tb CKOpOCTb pa-
3BepTKr.1 TaK, YTo6b1 1 O npS'lMoyronbHoro
C\t1rHana (1 Me) COOTserCTsosano TO'"lHO 10 p,ene-
pacTpa.
nplII KOHTpone o60l<1x reHepaTopoa pa3eepTKI-1
8 npe,qenax 0,5 c/AeneHllle - 10 He-
o6xOAr.1MO pyKoBoAcTBoaaTbcS'I AaHHbIM\t1 Ta6nr.1-
4
b12
.
! KOnl>l'lOCTBO
nonO>+<OHl>le

nepeKnlO'laTem!
KanI>l6pOBO'l - paCTpa
epeuRl AenOHI>IO
Cl>lrHan Ha
nepi'lOA
Cl>lr Hana
0.5 c/AenoHl-1e 10 r4 0.2
0.2 c/AenoHl>lo 10 r4
i
0.5
0.1 c/ .qonoHHe
I
10 r4 1
50 MC/ AenoHHe 10 r4 2
20 MC/,IIenoHHe 100 r4 0.5
10 MC/AeneHl>le 100 r4 1
5 MC/AonOHl>le 1 Kr4 2
2 MC/AenOHI>IO 1 Kr4 0.5
1 MC/ ,IIeneHl>le 1 Krt4 1
0.5 MC/ AeneHHe 1 Kr4 2
0.2 MC/ AonOHl>le 10 Kr4 0,5
0.1 MC/AenOHl>le 10 Krl.\ 1
50 UKC/ AenOHl-1e 10 Krl.\ 2
20 MKC/ .qonOHHe 100 Krl.\ 0,5
10 MKc/ ,IIonOHl>le 100 Krl.\ 1
Synehronization push-button S9.7 - To position
"INT. "
Push-button " lX" (S8.4) to undepressed posi-
lion
Push-button "MAGN." (S7) - To position "1 X'·
By turning the potenliometer " OELAY" slowly from
the position ·'1.0" to the position " 9.0" , the amplitude
of the brightness signal has to be set exaetly to mea-
sure 8 division lines on Ihe graticule. An error, if any,
can be corrected wi th potenl iomeler R 16 of Ihe hori-
zonlal amplifier. After this adjuslment has been com-
pleled, Ihe speed selector " B" has 10 be set to "O FF" .
The speed of Ihe time base has 10 be adjusted by
means of potentiometer A 178 50 Ihat 10 rectangular
waveforms (1 ms) lake up exactly 10 dívision lines on
ths graticule.
For eheeking the two time bases within the range
" 0.5 s/div. 10 10 /ls/ div." , Ihe data given in the follo-
wing Table apply:
Tablc 2 .
Se1ling ol lhe
Number or
Cal ibraling graticul e
·'TIME/DIV.'·
• cycle divisions
selec!or
per cycle
0.5 S/div. 10 H, 0.2
0.2 S/div. 10 H, 0.5
0. 1 s/div. 10 H, 1
50 ms/diV. 10 H'
2
20 ms/div. 100 H, 0.5
10 ms/div. H'O
H, I
5 ms/div. 1 kHz 2
2 ms/div. 1 kHz 0.5
1 ms/div. 1 kH, 1
0.5 ms/div. I kHz 2
0.2 ms/dIV. 10 kHz 0.5
0. 1 ms/div. 10 kHz 1
50 lis/div. 10 kHz 2
20 .us/div. 100 kHz 0.5
10 lIS/ diV. 100 kHz 1
9.6.3. Nastavení l upy
ř č rychlosti A - S 11 - nastavte do polohy
1 ms/ dll , na vstup vert ikálního č ř ď
č 10 kHz ±0,5 % a č " LUPA" nastavte
do polohy " 1 OX·'. Potenciometrem AlB v horizontál·
ním č nastavte rychlost tak, aby 10 ů ě ů
odpovídalo 10 ů rastru.
9.B.4. Nastavení nejvyšších
rychlostí
Pro nastavení rychlosti ů 5 ,us/díl až O,Oslls/ díl
použijte ů tabulky 3.
Tabulka 3
Poloha
č díl·
Dostavovací
č k.u rastru
č
k.mitocet na 1 Ů ,
prvek
CAS/dil
ě I
A B
5 ,usidll 100 kHz 2
! CM?
2 jlS/ díl 1 MHz 0,5 C 188
1 J&'di! 1 MHz 1

0,5 ,tl$ldi! 1 MHz 2
,
0,2 I IS/dil 10MHz 0,5
0,1 I IS/dil 10MHz 1 C2Q8
0,05 ,tlS/di! 10MHz 2
9.6.5. Nastaven í symet ri e
č ů
Potenciometr Ň - nastavte do ř dráhy.
Ovládací prvky nastavte takto:
ř č funkcí S4.1 do polohy A
č synChronizace S9.7 do polohy "INT"
9.6.3. YCTa HoB Ka llynbl
CKOpOCT\II A Sll yCTaHoB\IITb
B nOllQ)l<eH\IIe 1 MC/AeneH\IIe, Ha BXOA yCIIIJli.1TenSl
BepTI'IKanbHOro OTKnOHeH\IIe nOAaTb C\ilrHan
10 ±0,5 % \II KHonKa .. nynA» yCTaHaBll\il·
BaeTCSl B nOnO)l(eHl'le «10X». nOTeHl\/IIOMeTpOM
Al B yC\ilIl /llTeIlSl rop\ll30HTanbHoro OTKll0HeH\ilSl yc·
TaHQB\ilTb CKOpOCTb pa3BepTK\iI TaK, YTo6b1 10 ne·
p\ilOAOB C\IIrHana COOTBeTCTBOBano 10 AellBH\ilSlM
pacTpa.
9.6.4. YCTaHoBKa MaKC\IIMan bH blX

AmI yCTaHoBK\tt CKOpOCT\II pa3BepTK\II 5 MKc/Aelle·
HJ.1e - 0,05 MKc/AeneH\ile Heo6xOA\ilMO nOIlb30'
BaTbCSl Ta6m14eli! 3.
TaOnlo1l!a 3
I KOJ1lo1ye·
1
nOIlO>+<C,"lo1e ne·
CTeo Ae-

'"IacToTa KS- j IlBHIo1i'! I
peKm04aTeMl
l\Io1ÓpoOKIo1 paCTpa
3neMeHT
AeneHlo1e
! Ha I ne-
A B
, PIo1°A I
f---.---
,
MKc/.qeneHl.Ie 100 Krl.!
!
2 I
MKc/.qeneH14e I Mrl.! 0,5 c 207 C 188
MKc/.qeneH14e I Mrl.!
I
1
,5 MKc/.qeneHlo1 e 1 Mrl.! 2
,2 MKc/ .qeneHH8, !O Mrl.! p,5
.1
10 Mrl.! 1 C208 C 189
,05 MKc/.qeneH14e 10 Mrl! 2
9.6.5. YCTaHoBKa ClII MMe TpJ.1\i1 4enell1

nOreH4J.10MeTp YPOBEHb yCTaH08J.1Tb 8 cpeAHee
n01l0)l(eHJ.1e.
31leMeHTbl ynpaslleH\iI>l yCTaHoBV"lTb cneAylOUJ,\I1M
06pa30M:
nepeKIlIO'"IaTellb pe>KV"lMa pa60Tbl S4.1 - B no-
nO>KeHJ.1e A
KHonKa CV"lHXpOHlt13a4J.1\11 59.7 - B nOIlO>KeH\ile
"BHYTP."
9.6.3. Setting the lime magnification
The speed selector Sl l of time base A has to be set
to the position '" ms/div."' and a frequency of 10 kHz
±O.5 % has to be appl ied to the input of the vertical
ampl ifier. Wil h the push-bulton ··MAG." set to the po-
sition '" OX", Ihe speed has to be adjusled by means
of potentiometer A18 in the horizontal ampl ifier 50
thal 10 cycles correspond exactly 10 10 divisions on
the graticule.
9.6.4. Ad j ustment ol I he highest
speeds
The speeds within Ihe range "S ,us/div. to 0.05 .us/
/ div.'" have to be adjusted according to the data given
in tha following Table:
Table 3
I Number
I
Selting of lhe
Cal ibrating
of grati- Adjusting
·'T1ME/ DIV.··
frequency
cule element
seloctor divisions A B
I
per cycle
5 lIs/div. HlO kHz 2
2 )Is/div. 1 MHz 0.5 C 207 C 188
U ,"Id"
1 MHz 1
0.5 J!SIdiv. 1 MHz 2
0.2 !ls/dlv
10MHz I
0.5
0. 1 lIS/div
10 MHz i
1 C20B C 189
O. 05 ,lS/div. 10MHz 2
9.6.5. Adj ustment of the
of the s y nchro niz ing ci rc ui ts
The potentiometer " LEVEL" has to be set to the cent-
re of its track.
The controls have to be set as follows:
Function selector S4.1 - To position " A"
5ynchroni zation push-button 59.7 - To posi -
tion "INT."
63
č synchronizace S9.8 do polohy "ST"
č synchronizace S9.6 do polohy " +"
Na vstup vertikálního č ř sinusový
signál O č asi 1 kHz z NF generátoru. Potenci-
ometr R1 24 nastavte tak, aby bod š ě č
základny byl v ě vzestupné č sinusového
ů ě
ě postupujte i u základny B, dostavení pro-
ď potenciometrem R 18.
9.6.6. Nastavení intenzity
ř ě úseku
č S9.5 ř ě do polohy AUT.
ř č funkcí ř ě do polohy A.
ř č Č (A) ř ě do polohy' ms/díl.
ř č Č (S) ř ě do polohy 0,1 ms/díl.
ř č synchronizace (B) S9.1 ř ě do polohy
AUT. .
Potenciometr ZPOžDI:NI na 5. dílek stupni-
ce.
Potenciometrem R27 v ř obvodu nastavte in-
tenzilu jasu ř ě úseku na hodnotu nejvhod-
ě š k pozorováni.

10. POKYNY PRO OPRAVY
10.1. Sejmutí krytO
ř je zakrytován ř kryty na ě závislými , to
znamená, že kryly je nutno demontovat v následují-
cím ř
spodní kryl - horní kryt - zadní kryt.
64
KHonKa CI1Hxpo.HIII.3a4111111 89.B
"nEPEM ...
KHonKa CI1HXpOHIII.3a4\11\11 S9.6
.+»
B nOnO>KeHllle
Ha BxoA BepTI1KanbHoro
nOAaTb cIIIHyco\llAanbHbll>1 Cl4rHan '-IacToToliiI nplll6n.
1 Kr4 C BblxoAa reHepaTopa H4. n OTeH41110MeTp
R124 yCTaHOBIIITb TaK, '-IT06bl rO'-lKa .3anycKa reHe-
paTopa pa.3BepTKIII HaXOAIIIJlaCb B nonOBIIIHe nOA-
XOARU\M1 '-IaCTKIII KplllBOIiiI clIIHycoIIIAanbHoro ClllrHa-
na.
AHanorlll'-lHO nOCTynalOT III B cny'-lae reHepaTopa S,
nplll'-leM yCTaHoBKa ocyU\eCTBnS'leTCS'I nOTeH41110Me-
TpOM RIB.
9.6.6. YCTaHoDKa RpKOCTIII nOAcBe-
YllleaeMOro yyaCTKa
KHonKy 89.5 nepeaeCTIII B nOnO)KeHllle ABT.
nepeKlllOyaTenb pe)KIIIMa pa60TbI nepeeecTI'I e no-
1l0)KeHllle A.
nepeKJ1lO'-IaTenb BPEM7I/ p,eneHllle (A) nepeeecTIII
B nonO)f{eHllle 1 MC/ p,eneH\IIe.
nepeKnlO'-IaTenb BPEM7I/ AeneHl>\e (B) nepeeecTIII
a nOnO)f{8H\IIe 0,1 MC/ AeneHllle.
nepeKnlO'-IaTenb CI-1HXpOHH.3a4I11H (8) 59.1 nepe-
seCTH B nOJ1O>KeHHe AST.
nOTeH41010MBTp 3AAEP.>KKA T04HO yCTaHoBIo1Tb
no S-My AenBH\II1O WKanbl .
nOTeH4HOMeTpoM R27 8 cxeMe ynpaeneHIIIS'I yCTa-
H08V1Tb AJlR Ha6JllOAeHIIISl RpKOCTb
nOACeeY8HHoro y'-lacTKa.
10. YKA3AHIo1H no PEMOHTY
10.1. CHRTl4e KpblweK
nplll60p 3aKpblT KpblwKaMIII, conpmKeHHblMIII
APyr C APyrOM. 3TO 3HaYIIIT, '-ITO IIIX cneAyeT p,e-
MOHTlllpoBaTb e cneAYIOL4eliil nocnep,oeaTenbHocTIII:
KpblwKa - eepXHS'lR KpblwKa - 3ap,HS'IS'I
KpblwKa.
Synchronizalion push-button 59.8
lion "AC"
Synchronizalion push-bullon 59.6
lion "+"
To posi-
To posi-
A sinusoidal signal of approximalely 1 kHz frequency,
drawn Irom Ihe AF generator, has 10 ba applied to the
inpul ol Ihe vertical amplifier. The triggering point ol
Ihe lime base has 10 be sel to hall Ihe heighl ol Ihe ri-
sing part ol the sinusoidal waveform by means of Ihe
potentiometer R124.
The same procedure has 10 be applíed for time base
B; Ihe pOlenliometer A18 serves for Ihe adjustment.
9.6.6. Adjuslment of the intensity of Ihe
traee section with
increased brighlness
The controls have 10 be set as follows:
Push-buttan 59.5 - To position "AUT."
FUllclion seleclor 84.1 - To position "A"
Selector "TIME/ DIV. " (A) - To position "1 ms/div."
Seleclor ';T1ME/OIV." (B) - To posítion "0.1 ms/div."
Synchronization push-button (B) 89.1 - To posítion
"AUT."
Potenliometer "DELAY FINE" - To Ihe 51h division li-
ne on Ihe scale.
The brighlness ol Ihe seclion ol increased inlensity
has 10 be adjusted by means of polenliomeler R27 in
Ihe conlral circuil, 10 an amplitude which is Ihe most
suitable for observation .
10. INSTRUCTIONS FOR REPAIRS
10.1. Removal 01 the covers
The BM 566A oscilloscope has three separale co-
vers, which, il necessary, must be taken oft in Ihe 101-
lowing order:
Boltom cover. top cover and back cover.
,
Demontáž spodního krytu se provede povolením
dvou š ů na spodní ě ř a dvou š ů
u č držadla. Po sejmutí dolního krytu jsou ř
ě č ř šrouby horního krytu, ě v č
ních podélných nosnících.
Zadní kryt lze demontovat teprve po sejmulí obou
ř ů Dva šrouby ň kryt na č
podélných nosnících, další dva jsou ř po vy-
jmutí gumových vložek v nožkách ř
10.2. ě č
ř ě ě č na deskách s plošnými spoji není
dovoleno pájení č ze strany fólie, ale je nutno
postupovat tímto ů
Vadnou č odštípneme tak, aby délka vývodu
nad š ě deskou byla co nejdelší. Tuto zbylou
č co nejdokonaleji č a na ni ř no-
vou č ř ě ě č je nutno dbát, aby-
chom nemuseli pájel dlouho nebo vícekrát, aby ne-
došlo k ě ě ě fólie. ř vícenásobném zni-
č stejné č je vhodné zaslat ř do vý-
robního podniku k ě
10.3. ě ů
Tranzistory v objimkách je možno ě pouhým
vysunutím z objímky. ř ě zasunutí ie nutno
dbát na to, aby nedošlo k nesprávnému zasunulí
č výstupky na objímce i na tranzistoru se
mus: krýt). ř vytažením FE ů je nutno vý-
vody ů zkratovat pérky. ř ě monláži
je možno perka odstranit až po nasunutí Ů
do objímek.
AeMOHTa>K HIII>KHev"1 KpblWKlII ny-
TeM oClla6lleHIIIS'I p,ByX BItIHTOB Ha HItI:>KHeLil CTopoHe
nplll60pa VI ASYX SVlHTOB l.\anQ,lbl py4KV1. nOClle
CHS'lH1S'1 HIII>KHeVl KpbIWKV'I AOCTynHbl 4eTblpe BV1HT8
KpbIWKV'I pacnOllQ)KeHHble B 60KOBblX npo-
AOJ1bHbIX Aep>KaTenS'lX.
3a,o,HIOIO KpblWKy MOIi<HO ,o,eMoHmpoBaTb TOflbKO
nOClle CHS'lTVlS'I o6eV'lx npep,wecTBylOL1\V'lX KpblWeK.
ABa BIIIHTa, KpblWKy Ha 60K08blX npo-
p,OflbHblX Aep>!<aTeflSlX, III OCTaJlbHble ABa BIIIHTa
,qocTynHbl nOCJle pe3lo1HOBblX BKJla-
AblweLil 1>13 Ho>!<eK npl>16opa.
10.2. 3aMeHa
nplll 3aMeHe p,eTaflev"1 Ha nJ1aTax neyaTHoro MOH-
Ta>!<a He p,onycKaeTcS'I na5lTb AeTam1 co CTOpOrlbi
a He06xo,qIo1MO nocTynaTb Cll8,qylOl1.\I>1M 06··
pa30M:
HerO,llHylO A8T8nb «OTKyC!.1Tb» TaK, ,lV1VlHa
BblBOAa HaA n8yaTHOVi nnaToVi 6bllla MaKCIo1M8nb-
BbIBOp, AeT8n1>1 Tw,aTenbHO OYIIIC-
TI>1Tb 11 K HeMy npl>1na5lTb HOByro p,eTMb. npl>1 3aMe-
He ,qeTaJ1eiíl He06xop,01MO clleAIiITb 3a TeM, YTo6bl
He Hy>!<HO 6blno n851Tb npOAOn)l(YlTellbHOe
I>1nV'l HeCKonbKO pa3 BO 1.136e)l(aHllle
Mep,HOVl Q,lOllbrl>1. npVl nOBTopHOM Bblxop,e 1113 CTpOS'l
0AHoro 101 TOro >Ke 3J1eMeHTa 4eneco06pa3HO OT-
npaBI>1Tb nplo160p Ha peMOHT Ha 3aBop,-Vl3roTOBlII-
Tenb.
10.3. 3aMeHa TpaH3101cTOpOB
TpaH3111cTopbl B naHeflSlX MO)!{HO nyTeM
Io1X npocToro BbIABIo1>!<eHI>1Si 1>13 naHelll>1. npl>1 nOBTOp-
HOM 3ap,BIo1>!<eHIIII>1 Heo6xoAIo1MO CneAI>1Tb 3a npa-
BIo1JlbHOiíl OpllleHTl>1pOBKoríl BblBOAoB {KJlI04 TpaH-
31>1CTOpa AOll)l(eH COBna,qaTb C KnlOYOM naHelll>1.
nepep, Bbl,llBIII)f{eHllleM nOlleBblX TpaH3111cToPOB He-
06XO,qI>1MO BblBOAbl TpaH3101CTOpOB 3aKOpOTI>1Tb
npy>KV'lHaMIII. npl-1 nOOTopHOM MOHTa>!<e MO)l(HO
npy>!<\IIHbl yCTpaHSlTb TOJlbKO nOCJle yCTaHoBKI>1
TpaH3111CTOp08 B naHeJlS'lx.
When taking oH Ihe bottom cover plate, two screws in
the boHom and two screws at the hinges ol Ihe hand-
le have to be removed. Alter taking oH th8 bottom co-
ver, tile lour screws ol the top cover, which are in the
longitudinal side laths, become accessible.
The back cover can be removed only after the other
two covers have been taken oH. Two screws attach
this cover plate to the longitudinal side laths;
a lurther two screws become accessible after taking
out the rubber inserts lrom the leet ol Ihe instrument.
10.2. Exchange of components
When a component mounled on a printed circuit
board has to be exchanged, tho soldering must not
be carried out on Ihe side wíth the metal foil; the cor-
rect procedure i5 as follows:
A defective component must be cut oft so that the
remnants of its wire terminals soldered to the board
are as long as possible. These remnants must be
cleaned thoroughly and the new component so!dered
to them. Care must be taken not to prolong Ihe solde-
ring, nor to solder repeatedly, so as to prevent pee-
ling-oft ol Ihe copper foil.
II Ihe same component becomes damaged repealed-
ly, il ís advisable to send the instrument for repair to
Ihe makers' Service Organization.
10.3. Exchange of transistors
Transistors which are sockel-mounted can be ex-
changed readily simply by pulling them out ol their
sockets. Whenever a new transistor is being inserted,
care must be taken 10 avoid incorrect connection (Ihe
markings on the socket and on the transistor must lal-
ly) . Before removing a FET-type transistor, its outlets
must be short-circuited. The short-circui ling spring
must be take:l oft only after the FET has been ínser-
ted fully into ils socket.
65
10.4. ě integrovaných ů
Integrované obvody jsou ě jako tranzistory
zasunuly do objímek a lze je tedy vyjmout pouhým
ž ř ě zasouvání do objímky je nut-
no dbat, aby č trojúhelnik vyleptaný v desce
byl proti ř na pouzdru integrovaného obvodu.
10.5. Demontáž ů
Knoflíky lze ě nebo znovu dostavit do správne
polohy tim, že z knoflíku vytáhneme bilou kryd č č
ku a povolíme nebo ř šroub, který je ř
10.6. ě a demontáž
prvkti ě
na panelu
ř demontáži , ě nebo ě ě ovládacích pr-
ů ě na panelu je nutno ř provést
demontáž ů
Dále je nutno demontovat veškeré vstupní a výstupní
ř
Tím se nám ř uvolnit štítek, pod kterým jsou
ukryty ň prvky pro díly ě na panelu.
10.7. ž ě š opravy
ř je výrobcem podroben ř konlrole kval ity
č a nastavení ů vyvojovému a výrobni-
mu procesu je ě velká č a v ř ě ř ů
je používáno speciálních technologických ů
které mají zajistit udržení vlastností ř a dosa-
žení odpovídajících ř
ř však ě provozu vlivem stárnutí č
ů klimalických podminek a event. jiných vli-
ů se ů ž vyskytnout závada, jež poruší funkci
ř
ř ž schémata zapojení Vám usnadni pochope-
ní principu, usnadni ř opravy a zajistí Vám
rychlou orientaci v zapojení.
66
10.4. 3aMeHbl ..,HTerpanbHblx M..,KpocxeM
VlHTerpanbHble aHanOrW-IHO
TopaM BCTaBneHbI B naHenSlX MO>KHO
MaTb nyreM npocTOro nOBTop-
HOM B naHenb cne,qyeT cne,qIll Tb 3a
Te, 'iT06b1 KnlO'i Ha Kopnyce MLol-
KpocxeMbl 6b111 HanpaBneH K TpeyronbHoMy LolH,qeK-
cy Ha nnaT8 ne'iaTHoro MOHTa>Ka.
10.5. tleMoHT8>K py'ieK
MO)t(HO yCTaHOBLolTb B npa-
AJ1Sl yero cne/WeT CHSl Tb 6e-
nbls;:, KOJ1na'iOK 3a-
TflHyrb BLolHT, pacnono)t(eHHbls;:, BHyTpLol .
10.6. 3aMeH8 .., ,qeMOHTa>K aneMeHToB,
pacnOnO>KeHHblX Ha
npLol ,qeMOHTB>K8, peMOHTe 3aMeH€ 3neMeHTOB
pacnOnO>K€HHblX Ha naHenLol , Heo6xo-
CHa'iana
,Qa.J1ee He06xo,qLolMO Bce BXOAHble
Bblxo,qHble B pe3ynbTaTe 3Toro MO)t(HO
OCna6\.1Tb no,q KOTOpblM pacno-
nO>KeHbl Kpene>KHble aneMeHTbI AeTa.J1es;:" pacno-
nO>KeHHblX Ha
10.7. 60n ee cnO>KHbl8 e"'Abl peMOHTa
Ha 3aBo,qe-1'i3rOTOBIIITene no,qBepraeTcSl
cTporoMy KOHTpomo Ka'ieCTBa ,qeTaneLlí Lol peryn\.1-
cxeM. npo4eccy pa3pa60TKIII
CTBa YAeJ1s:!eTcfI 60nbwoe \.1 B ps:!,qe
cnY'-laeB cne4LolanbHble TeXHono-
rw ... np04eCCbl c 4enblO coxpa-
napaMeTpoB npLol60pa AOCTLol>KeH\.1f1 Tpe6y-
eMOIA
HecMoTpSl Ha aTo, B np04ecce 3KcnnyaTa4Lol Lol Lol3-3a
cTap8HLol Sl ,q8TaneLli, e03,qes;:,cTBLol s:! KnLol Man1'ieCKLolX
ycnoBLol IA Lol T. A. MO>KeT nOSlB\.1TbCfl HeLolcnpa8HocTb,
KOTopafl HapywaeT pa60Tocnoco6HoCTb npLol 6opa.
10.4. Exchange 01 integrated circuits
The inlegrated circuits are mounted similarly as Ihe
socket·mounted transistors, and thus can be remo-
ved easily simply by pulli ng them out. When these cir-
cuils are being rei nserled, Ihe triangular mark etched
in the metal loil ol Ihe board must be agai nst the
groove in the sleeve ol Ihe Integrated circuil.
10.5. Removal of the control knobs
A knob ol Ihe instrument can be exchanged or reset
10 the correcl position after removi ng I he white
covering cap, and loosening or tightening I he screw
inside il.
10.6. Exchange and removal of panel controls
When a panel control has to be removed for repai r or
exchange, first of all ils knob has to be taken off.
Then, il is necessary to remove all the input and
pUl sockels and conneClors.
Thus, Ihe front shield becomes tree and can be taken
ofl in order to make the fixing screws of the panel
conl rols accessible for removal.
10.7. More invol ved repai rs
The BM 566A oscilloscope has been submitted by the
makers to stringent tesls of Ihe qualily of the employ-
ed components and the precision ol circuit adjusl-
menl. Tha greatest possible care has been devoted
in the developmenl and production processes in or·
der to attain the requi red properties of Ihe instrument
and the corresponding high accuracy. However, after
lengthy operation, due to nalural ageing ol compo-
nents, or 10 atmospheric and climatic condilíons, as
well as to other possible adverse influences, a defecI
may occur which could impair correcl operali on of the
osci lloscope.
,
ř ě ě vadných č používejte pouze typy,
kt eré jsou uvedeny v rozpisu el. č
V duchu dobré tradice má k. p. TESLA Brno zájem na
iam, aby jeho ě ř ř slouži ly s maximální
ř ů Nemáte-Ii prOlo ř ě
vhodné kontrolní ř nebo dostatek zkušenosti ,
č Vám obrati t se na výrobní podnik, kte-
rý Vám ř opravl.
ř zašlete na adresu:
TESLA Brno, koncernový podnik,
61245 Brno, ň 99
Adresa servi su ě ř ř ů (pro osobní styk):
TESLA Brno, koncernový podnik,
servis ě ř ř ů
61245 Brno, Mercova 8a
(tel. 747574)
11. POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOvANf
11.1. Doprava
Konstrukce obalu je ř š s ohledem na snížení ne-
ř ů ě dopravy. Dopravu lze č
ň všemi dopravními ř ř však mu-
si být ě proti ř ě ů
a ů leplol nižších než -25 <C a vyšších než
+55 ·C. Kriukodobé zvýšení vlhkosti nema na vlastní
ř vliv.
11 .2. Skladování
Nezabalený ř lze skladovat v ř s teplo-
tou +5 ' C až +40 'e ř maximal ní relativní vlhkosti
npLtl 3aMeHe Bblwe,qWI-1X 1-13 CTpofl AeTaJleVi cneAY-
eT I-1cn0l1b30BaTb TOl1bKO nmbl, yKa3aHHble s cne-
14l-1cP\I1Ka141'11'1 3neKTpw'lecKl'lx AeTaneVi. npl'lnO>KeH-
Hble 3neKTpl'lYeCKl'le cxeMbI 1'1 "IepTe>K1t1 nnaT
nel.laTHoro MOHTa)f(a o6ner"laT nOHflTb npl'lHl\\I1n
III yCTpaHLtlTb S03MO>KHble HecnpaBHOCTLtI.
B COOTeeTCTB\I1Lt1 c Tpa,qLtll\e" KOHl\epHo,
soe npe,qnpLtlflT\I1e "T ecna» 6pHO 3alllHTepecosaHO
s TOM, '"ITo6bl ero Ltl3MepIIITel1bHbie npLtl60pbl
cny)t(LtlflLtl 3aKa3'"1Lt1Ky C MaKCi'lMaflbHolit TQ'--IHOCTblO.
n03TOMy, ecm'! B BaweM paCnOpfl)KeHLtlI-1 HeT nOA-
xOASll4ero KOHTpOl1bHoro 060pYAoeaHLtlfI 1t111Lt1 AO-
CTaTO'--lHQrQ onblTa, TO peKOMeH,qyeTcfI 06paTLtlTbCfI
C peMOHTOM Ha 3aeOA-Ltl3roTOBLtlTenb.
6011ee nOA60pHble I-1HcPOpM341'11-1 npe,qoCTaal1f1eT
KOSO, BHewHeToprosoe npeAnplo1f1Tl-1e,
r. n para, YCCP
11. YKA3AHHiI no TPAHcnOPTHPOBKE
VI XPAHEHiI1lO
11.1. Tp8HCnOpTI1pOBK8
KOHCTpyK4\11S1 Tapbl peweHa C Y'"IeToM yMeHbweHLtlfI
B03Ael7tcTBlllfI KoceeHHblX em1f1HIo1Ii1 e npo4ecce
TpaHCnapTi'lpOSK\I1. TpaHcnopT\I1poBKy MO)KHO ocy-
c Bcex TpaHCnOpTHbiX
cpeAcTB. OAHaKo, np\l16op ,qon>KBH 6b1Tb 3aLl\l-1l4eH
OT npSlMoro Aeli!cTBIt1S1 norOAbI, a TaK)Ke OT B03Aeli!-
CTBi'lSI TeMnepaTypbl HI-1)Ke - 25 ' C 1'1 Bblwe +55 ' Co
KpaTKoepeMeHHoe yBem'l'"leHLtle Bfla)!(HOCHI He
OKa3blsaeT speAHoro Aeli!cTBI-1S1 Ha c06cTseHHO
npl'l60p.
11.2. XpaHeHMe
HeynaKoeaHHblVl npl-160p MO)KHO XpaHLtlTb B epeAe
e TeMnepaTYPOli! +5 ' C -:- +40 ' C npl-1 MaKCI-1Mal1b-
When a del ective component has to be exehanged,
only such a spare part must be used instead of il
which is given in the List of Electrieal Components.
The enclosed diagrams and drawings of the printed
circuit boards will help in the eomprehension ol their
operation and serve as a guide for locating and reme-
dying defecls.
Jn order to uphold their goOO tradition, TESLA Brno,
Concern Corp., are greatly interested in ensuring Ihat
Iheir instruments serve I he users wilh maximum ae-
curacy. Therefore, customers who have not the ne-
cessary test equipment, nor sufficient experienee in
repairing involved erectronic circuits, are advised to
enstrust repairs to the makers, or to their Serviee Or-
ganization.
Oelailed inlormalion is avai lable from:
KOVO, Foreign Trade Corporation
2 Jankovcova,
17088 Praha 7,
Czeehoslovakia.
11. INSTRUCTIONS FDR TRANSPORT AND
STORAGE
11 .1. Transport
The packing of the BM 566A oscmoscope has been
designed 50 as to reduce as far as possible adverse
influences which could be encountered during
transport, which can be accomplished by any tran-
sport means. However. the instrument must be pro-
teeted from the direct influence of inelement weather
and of temperatures exceeding Ihe range of -25 'C
to +55 <Co Transitory increase of the relative humidity
has no detrimental effee! on the instrument.
11.2. Storage
When unpaeked, the BM 566A oseilloseope can be
stored at temperatures within the range ol +5 °C
67
do 8Q %. ř krátkodobém skladování lze ř v
várním obalu skladovat v rozmezí - 25 °C až +55 'C
ř relativní vlhkosti do 95 %.
V obou ř je nutné skladované ř
nit proti ě ů uložením ve vhodných
prostorách prostých prachu a ů i chemikálií.
Na skladované ř nemá být ukládán žádný
ší materiál.
12. ÚDAJE O zARUCE
Na správnou funkci ů poskytuje koncernovy
podnik TESLA Brno záruku v délce stanovené pro
zemské zákazníky ř zákoníkem
Č 109/ 1964 Sb. ve ě č 37/1971 Sb. (§ § 198,
135).
ě š údaje o délce č doby jsou uvedeny
v č listé.
68
HOVl OTHOCIo1TBl1bHOI1 8na>KHOCTIo1 AO 80 %. nplo1
KpaTKoBpeMBHHoM xpaHeHlo1101 MO>KHO npLo1óop B 3a-
BOACKOI1 Tape xpaHlo1Tb B cpeAe c TeMnepaTYPol1
OT -25 °C AO +55 'C 101 nplo1
ana>KHOCTI4 AO 95 %.
B o6014x cnyyastx Heo6xoAlo1MO XpaHI1Mble npl160pbl
3a14lo1ll.\BTb OT norOAbI nyTeM Io1X ycrB-
HOBKIo1 B nOAxoASl 14lo1X nOMe14BHIo1S1X 6e3 nblnlo1 lo1 Xlo1 -
Mlo1yeGKIo1X
Ha nOMBl4eHble Ha xpaHeHlo1e nplo160pbl 3anpe-
14aeTCR KJ1aCTb lo1HoliI MaTep\ll8J1.
12.
Ha4lo10H8JlbHoe npeAnplo1S1T\IIe Tecna 5pHO rapaH-
TJ1pyeT npaslo111bHyfO pa60Ty CBOlo1X
B TeyeHlo1e cpoKa AnR 3aKa3YIo1 KOB
CTpaH-YneHOB C3B 101 HM paSHblX, yCTaHoeneHHor o
0614HMIo! ycno9HSl MH C3B 1968 r. (§ § 28-30).
Donee nOAP06Hble AaHHble O
HOCTIo1 rapaHTHIiIHoro CpOKB yKa3aHbI B rapaHTHv.-
HOM c9lo1ABTenbcTsB.
to +40 'e at a maximum relative humidity 01
80 %.
When placed in its original packing, Ihe instrument
can be stared for any length of lime at temperatures
withing the range of -25 oe to +55 oe at B relative
mility of up to 95 %.
ln either casa. the oscilloscope musl be protected
from adverse atmospheric influence by keepi ng it in
a suitable room which is free from dust and chemi cal
fumes.
No other material must be stacked on the stored in-
strument.
12. GURANTEE
With customers outside Czechoslovakia, the guaran-
tee conditíons are agreed upon índividually in every
case. (Details about the guarantee lerms are given in
the Guarantee Certificate.)
.,
13. ROZPIS ELEKTRICKÝCH Č
13.
13. LIST OF ELECTRICAL COMPONENTS
1XP 830 22
Resistors:
--- --- --- ----_._---
Rl , RIOI Film
R2, H102 Film
R3, Rl03 Film
R4. Rl 04 Film
RS, R105 Film
R6, Rl06 Fil m
R7. RIO? Film
RB, Al08 Film
R9, R109 Fi !m
RIO, RltO Film
RII, Rll1 Film
R15,A115 Fi lm
R16, R116 Film
AH, RI I ? Film
R21, R121 Fi lm
R22, R122 Fi lm
R23, R123 Fil m
R24, R124 Fi lm
R25, R26 Fi lm
R2?, R127 Fi lm
R28. RI28 Film
R35, R135 POlentiometer
R36, R136 Potentiometer
R3?, R 137 POlenliometer
R38, Rl 38 Potentiometel
R39, RI 39 Fi lm
R40, R140 Fi lm
R41. R141 Fi lm
n42, R142 Fi lm
R43, R 143 Film
R160 Potent iomeler
V.l uc
1012
82Q
990kQ
900 kQ
l Ol!
ID.' kQ
111 kQ
9.1 Q
82Q
390 Q
120 Q
100 kQ
900 kQ
470 kQ
71.S ll
301 Q
137Q
301 Q
75 Q
II OQ
150Q
10 kQ
5 kQ ".
1 kl!
5 kQ
27 [!
150 Q
150 \1
2.7 kQ
750 Q
10 kl!
TOlerance
"
" 5
0.5
0.5
10
0.5
0.5
5
5
5
5
0.5
5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
10
10
5
5
5
10

load W
0.25
0.25
0.25
0.25
0,25
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.125
0. 125
0.125
0.125
0.125
0,125
0.125
0.2
0.15
0. 15
0.2
0.25
0.25
0.25
0,25
0.25
0.2
Standard CSSR
TR 191 lORK
TR 191 82RJ
lAK 653 09
l AK 65310
TA 19110AK
TA 161 10Kl0-1
TA 1611 11KO- l
TA 191 9A1J
TR 191 82RJ
TR 191 390RJ
TA 191 120RJ
TR 191 100KF
lAK 65310
TR 191 470KJ
TR 161 71R50· 1
TR 161 301RO-l
TR 161 137RD-l
TR 161 301RD-l
TR 161 75RD-l
TR 161 110RD- l
TR 161 150RD- l
TP 190 12E 10KN
lAN 692 95
lAN 692 97
lAN 736 16
TR 191 27RK
TR 191 150RJ
TA 191 150RJ
TR 191 2K7J
TR 191 750RK
TP 190 20A 10KN
- - - _._----- --- - - -----
R161 R162 Film
R163 Potentiometer
R166, Al67 Potentiometer
A170 Film
A171. R172 Film
A175 Film
A176 POlenliomeler
All? Film
A178 Potenliometer
R179 Film
A180 Potenl iometer
R185 Fi lm
R186 Fi lm
RlB7 Film
Rl88 Film
R189 Film
R190 Film
R191 Film
R192 Film
R193 Film
R194 Film
R19S Film
R200 Film
R20 I - R205 Film
R206 Film
R207 Film
R208 Film
R209
R210
R211
Fi lm
Fi lm
Fi :m
TDlerance
"
56Q 10
10 kQ
5kQ+50kQ
&2Q
470Q
402 Q
2 kQ
2.74 kQ
H O
2.74 kQ
HO
5 Mll
2MQ
I MO
499 kQ
200 kQ
100 kQ
49. 9 kfJ
200 kQ
100 kll
48.7 kQ
100 kQ
I 1d1
10MQ
5MO
2MO
I MO
499 kQ
200,kQ
100 kQ
10
"
0. 5
0.5
05
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
10
5
05
0.5
0.5
0. 5
Ma • .
kladW
0.25
0.2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.2
0.25
0.2
0.5
05
0.25
0.5
0.125
0. 125
0.125
0,125
0.125
0.125
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
0.125
0.125
Standard CSSR
TA 191 56RK
TP 190 20A 10KN
TP 286b 40A 5KN +
+ SO KN
TA 191 82RK
TA 191 470RK
TA 191 402RF
lAN 69170
TR 191 2K74F
TP 190 12E lKN
TR 191 2K74F
TP 190 12E IKN
TA 107 5MOF
TA 107 2MOF
lAK65311
TR 163 499KD-l
TA 161 200KD-l
TR 161 100KO-l
TA 161 49K9D-l
TA 161 200KO-l
TR 161 l00KO-l
TR 161 48K70-1
TR 191 100KK
TR 191 IKOJ
TA 107 10MOF
TR 10', 5MOF
TR 107 2MOF
l AK6531 1
TR 163 499KD-l
TA 161 200KD- I
TR 161 100KO-l
69
'"

Yaluo
ToI.rance Ma • .
Slanda' d CSSR
oe
SlanClarO CSSA
,,-% 108d W ,%
R212 Film 49.9 kQ 0.5 0.125 TA 161 49K9D-' - 20
R213 Film 200 kU 0.5 0,125 TA 161 2OOKD-l
C202 Ceramic 1 000 pF
+50
250 TK 745 lnS
R214 Film 100M2 0.5 0.125 TA 161 II)()KD·l C203 CeramlC 220 pF 10 40 TK 754 220pK
R215 Film 49.9 kQ 0.5 0. 125 TR 161 49K9D- l C204 PolysTyrene O.l/·F '00 WK71601100nD
C20S PolySlyrene , 000 pF
,
'00 WK71601 1nO
C206 CeramlC 82 pF 5 40 TK 754 82pJ
C207 Trimmer 20 pF 250 l AK 701 63
G20S Tri mmer 12 pF 250 lAK 70162
Capacitor s:
C209 Ceramic O.I.uF
- 20
+80
32 TK 783 l00n.Z
'o.

Valoo
T*",nce
'"'. oe S_dCSSR
C215, C216 ElectfOtyllC 2O/F 25 TE 154 20j'
-, .ollage v
CZI? , C218 ElectrolyHc 50 ,If 10 TE 152 50,11
C219, C220 Eleclrolj'1ÍC ZD ,uF 25 TE 154 20/1
Cl . CIOt P.E.T 22 000 pF 10
'00
TG 276 22nK
C2. C102 Ceramic 15 pF 5 40 TK 754 15pJ
G3- C6.
GI 03-GIOS Trimmer 20 pF 250 lAK 701 63
C7, Cl07 Feed-Ihrough 470 pF 300 lAK 71313
C8, Cl08 Paper 33 pF 5
'00
WK 711 33pJ
ClO, CIIO CeramlC lO pF 10 40 Tl( 754 10pK
C15, C1 15 Ceramic 82 pF 5
"
TK 754 82pJ
Tr ans fo r mer s a nd co ils:
C16. C11 6 Ceramic 1 500 pF
-20
"
TK 7441 n5S
+ 50
Comf'O"""l 0."9
00
,""" OrO"'''9 NO No ol lOp No. of lunl S
Wira;2)
- 20
,n mm
C35, C135 Ceramic 10 000pF
+50
250 TK 745 !DnS
GJ6, C136 Geramic 330 pF 5
"
TK 794 330pJ
Choke-coil 1160-L162 lAN 952 60 '-2 30 0.25
C50 Electrolyl ic ,OpF 50 TE 156 10"
C170. C17! Ceramic 220 pF 10
"
TK 754 220pK
CI72 Eleclrolyt ic 10 .uF
'O
TE 003 10M
Cl85 PolySlyrene 0. 1 pF 100 WK 71 6 01 100nD
C186 Polystyrene 1 000 pF '00 WK716 011nD
C187 Ceramic 82 pF 5 250 TK 755 82pJ
C188 Trlmmer 20 pF 250 l AK 70163
C189 Trimmer 12 pF 250 tAK 701 62
Fu rthe r e l ect r ical co mpon ents:
C190 Ceramic 100 pF 10 250 TK 755 100pK
-20
COl"l"OPOnOI11 ly",,·V31.>!>
C191 Ceramic O. i pF
+80
32 TK 783 100nZ
C200 ElectrOlyl ic 1 JIF 70 TE 988 1/1 - PVC Integrated circuil IQ 170 MH 7400
C201 Ceramic
-20
TK 745 10nS
DiOde El KA206
10000 pF
+ 50
250
Diode E1 70 La 1432
70
Rezistors :
Rl
R2
R3
R'
R5
R6
R7
RS. A9
R10
Rll
R12
R13
Rl'
R15
R16
A17. RI8
Type
Fil m
Film
Film
Film
Trimmer
Film
Film
Tr immer
Film
Fil m
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Capac itors:
NO. Type
Cl , C2
C3.C5
Melal
Ceramic
1.37 kQ
7230
72.32
8.062
2200
3.3 kQ
2.2 kQ
10 kQ
16. 9 kQ
931 Q
1.47 kQ
16,9 kQ
12Q
3.3Q
1500
820n
Vsl"e
0.1 ",F
0,1 ",F
Kalibrátor
Kamt6paTop
Calibrator
1AF 02114.1
ToI.rance

10
10
2
2
2
10
10
10
10
Tolerance
"
5
+80 .. -20
Furt her el ectr ic al components:
Integrated circuit
Diode
Diode
101
El , E2
E3
UCY74123N
KA261
KA206
Ma •.

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
250
32
SI3ndard CSSR
TA 191 lK37F
TR 191 723RF
TR 191 72A3F
TR 191 8ROOf
TP095220AN
TR 213 3K3K
TR 21 3 2K2K
TP 095 10KN
TA 191 16K9G
TR 191 931RF
TA 191 lK47G
TA 191 16K9G
TA 213 12RK
TR 213 3R3K
TR 213 150RK
TR 213 820AK
Sl indard CSSR
Te 206 l00nJ
TK 783 l00nZ
Res istors :
Al, A201
A2, R202
A3, R203
A4. R204
R5, A205
A6. R206
A7. A207
R8, R208
A9, A209
AIO. R210
Rl1. R211
A12. A212
Type
Film
Film
Film
Film
Trimmer
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Film
A13, R213 Film
A14. R214 Film
R15, R215 Film
A16, R216 Film
R17, A217 Film
Rt8, A218 Film
R19, A219 Film
R20, R220 Film
R21, R221 Fi lm
R22, R222 Fi lm
R23. R223 Film
R24. R224 Trimmer
R25. R225 Trimmer
R26, R226 Film
A27, R227 Film
A28, R228 Film
R29, R229 Film
R30, R230 Film
R31, A231 Film
A32. A232 Film
A33. R233 Film
A34. R234 Film
910 kQ
3MO
820kQ
150 kll
l00kQ
100
100
27 O
27 O
100
,'O
39.2 kQ
390
270
1.8 kQ
100 0
1.2 kQ
56.22
220
100 O
430 Q
2 kl"l
68 O
1000
1000
1.5 kQ
2.4 !dl
5600
12 kll
54.9Q
820
2.4
390
10 Q
č
YCMI1MTel1b
Amplifier
1AF02119
Tole' ance
"
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
,
10
2
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0,25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
CSSR
TA 191 910 KJ
TA 1513MB
TA 191 820KJ
TA 191 150KJ
TP 012 l 00K
TA 191 !OAJ
TA 191 10AJ
TA 191 27RJ
TA 191 27AJ
TA 191 lORJ
TA 191 22AJ
TA 191 39K2F
TR 191 39AK
TA 191 27RJ
TR 191 1K8J
TA 191 100AJ
TR 191 lK2J
TR 191 56A2G
TR 191 22RK
TA 191 IOCAG
TR 191 430AJ
TA 191 2KOF
TR 191 68RJ
TP 095 IOCR
TP 095 IOQR
TA 191 lKSJ
TA 191 2K4J
TR 191 560RJ
TR 191 l K2J
TR 191 54A9F
TA 191 82RK
TA 191 2K4J
TA 191 39RJ
TR 191 10RJ
71
A35, A235
A36, A236
A37, A237
R41
R42
R48, A248
R49, R249
Film
Film
Film
Trimmer
Film
Film
Film
R50, R250 Film
A51, A251 Film
A52, A252 Film
R53, R253 Trimmer
R54, R254 Film
R55, R255 Trimmer
R56, A256 Film
A57, A257 Film
R58, R258 Film
R59, R259 Film
R60, R260 Film
R61 , A261 Film
A62, R262 Film
R63, R263 Film
R64, R264 Film
R65, A265 Film
R66, R266 Film
A67, R267 Film
R68, R268 Film
R69, R269 Film
R70, R270 Film
A71, R271 Film
A72, R272 Film
R73, A273 Film
R74, R274 Film
R75, R275 Film
R76, R276 Film
R77, R277 Film
R78, R278 Film
R79, R279 Film
R80, R280 Film
R81, R281 Film
72
Value
51.1 II
47 Q
39.2 kQ
4.7 kQ
1 ~ ,
49.9 O
2.67 kO
2.67 kO
27 Q
1.21 kQ
6800
1.21 kQ
"O
66.5 Q
240
4.7 Q
1000
l00Q
681 Q
51012
1.5 kQ
1 kQ
"O
750
750
27Q
270
3 kll
1.5 kQ
100 Q
100 Q
100
3.32 kQ
3.32 kQ
100
27 O
270
100
100
Tolerance
± %
1
5
1
0.5
10
2
2
5
5
1
2
5
10
5
5
1
1
5
5
5
5
2
2
5
2
2
5
10
10
10
10
""' Ioad W
0.25
0.25
0.25
05
0.25
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
2.05
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5ta<Ki a, d CSSR
TR 191 51R1F
TR 191 47RJ
TA 191 39K2F
TP 095 4K7
TR 191 lKOF
TA 161 49R9D-l
TA 191 2K67F
TA 191 2K67F
TR 191 27RK
TR 1911K21G
TP 012 680R
TA 1911K21G
TP 0951KO
TA 191 66R5F
TA 191 24RJ
TR 191 4R7J
TA 191 100RF
TR 191 100RF
TR 191 681RG
TR 191 510RJ
TA 1911K5K
TR 1911KOJ
TR 191 lKOJ
TA 191 75RF
TA 191 75RF
TR 191 27RJ
TR 191 27AJ
TA 191 3KOJ
TR 191 lK5J
TA 191 100RG
TR 191 100AG
TR 19110RJ
TA 191 3K32G
TR 191 3K32G
TA 191 10RJ
TA 191 27RK
TR 191 27RK
TR 19110RK
TA 191 10RK
R82, R282
R83. R283
R84, R284
R85, R285
R86. R286
A87, R287
R8S. R288
R89, R289
R90, R290
A91, A291
R92, R292
R93, R293
R94. R294
R95, A295
R96. R296
R97, R297
A98, R298
R99
AlOO
Rl01
Rl02
Rl03
Rl04
Al05
Al06
Rl07
Rl08
Rl09
Rl11
R112
R113
Film
Film
Film
Film
Trimmer
Fi lm
Fi lm
Trimmer
Fi lm
Film
Fi lm
Film
Fi lm
Film
Film
Fi lm
Film
Fiim
Film
Fi lm
Film
Fi lm
Trimmer
Fi lm
Film
Fi lm
Trimmer
Film
Film
Film
Film
R11 4 Film
R1 15 Film
R116 Film
R151, R152 Film
R153. A154 Film
R155 Film
R156 Trimmer
R157 Film
Val ""
10 0
10 ~ I
27Q
2.37 kQ
680Q
2.37 kQ
10 Q
1 kll
66.512
56.2 Q
56.2 II
10 Q
10Q
27Q
270
1 kQ
3.09 kO
looQ
1000
27Q
100
100
100 Sl
5.62 kQ
30112
909Q
150 Q
1.2 kQ
121 Q
12112
100
100
5.23 kQ
5.23 kQ
2 kll
2.2 Q
5100
4700
430Q
Tolerance
"
10
10
10
2
2
10
2
2
5
5
10
10
2
1
5
10
10
5
2
2
5
5
1
1
5
5
5
5
"" loadW
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.6
0.5
0.6
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.6
0.125
1
0.5
0.25
St" ooard CSSR
TR 191 10RK
TR 191 lOAK
TR 191 27AK
TR 191 2K37G
TP 012 680RN
TR 191 2K37G
TR 191 10RK
TP 0951KO
TR 191 66R5F
TA 191 56R2G
TR 191 56R2G
TA 191 10RJ
TR 191 10RJ
TR 191 27RK
TR 191 27RK
·TR 191 lKOG
TR 191 3K09F
TR 1911 00RF
TR 191100RF'
TR 191 27RJ
TR 19110RK
TR 19110RK
TP 095100R
TR 191 5K62F
TR 191 301RF
TR 192 909RF
TP 012150RN
TR 192 lK2J
TR 191 121RG
TA 191 121RG
TA 191 10RJ
TA 191 10RJ
TR 191 5K23F
TR 191 5K23F
TA 192 2KOJ
TR1122R2J
TR 153 510RB
TP 095 470RN
TA 191 430RJ
..
''''
, ... , ... -
- ...... -
..
''''
, ... , ... -
-
-,"'" ..
""w
.-
""w
R". F""
178Q 0.25 TR 191 17eRG
RJe7, R368 Film 7.5 IQ 5 0.25 TA 191 7KSJ
,
R36.
F""
UkQ
'O 0.25
TA 'i' eK8K
R1 59
F"" 2200

,
TA 182A 220RJ
R370
,On Vid)
'O
02. TA 191 2K7K
R'" Fl'"
178Q
,
0.25 TA 191 1?&RO
RJ?I
Fl'"
,,'"
"
0.25 TA itU ISKI<
RI81
Fl'" ""'O

0.25 TA 191 430AJ
R372
F'" 3.3 IQ

0.25 TA 191 3K3J
RI62. AleJ FIWn 3600

O., TR 1923SOAJ
A373
F"" 8'0 (750) g

,
TA 153 810 ( 7 5 0 ~
R'" F""
'O '"
V 02. TA 1911OKO
RJ? fim 2.7 IIiJ
'O 0.25 TA lil 2K7K
RtM, A,56 Fh 330

0.25 TA 'i' 33AJ
R375
F'"
UkO
'O
0.25 TA 191 S<8K
R18?
,On
'O '"
,
02' TA '9' IOKO
Rle8. A189 Flm U2\6! 0,25 TR Hll 3K02f
A,70. AI?1 Fh
;UJ
'0
0.25 TR 191 10AK
R200 FO.

02' m lil2KOJ
R300
"""
' 0 0

025 TA Ull 'OAJ
R3O, ,,1m
' 0 0

0.25 TA 1111 lOAJ
Capacilors;
R302 Fl ..
' kll

0.25 TA 191 2KOJ
"303
Fi lm
'kll
,
0.25 TA 191 lKOG
"
''''
, ...
,--
_ oe
-,-
R304
Fl'" 3.oe leD 0.25 TA HU 3K09F
..
-'
R ~ . rfYJb?.r ' 70 '0
0.25 TA 19127AK
R307, A308 Fi.,u
."" O
,
0.25 TA 191 l 00RF
CI , C201 Ce<_ 22 000 pF
-20
.. TK7 .... 22nS
R300 FO. ' 70

0.25 TA 19127AJ
+50
A31a. RJ!! Film
'0 0 " 0
0.25 TA 191 toru<
C2, cm Trlmmer
"pF 200 WN70424
R312
T '''"'''''
'000 0.0 tp 005100R Cl,cm Ce<ome
"pF '0
.. TK7S4 18pK
R313 F;m
.. ,'"
0.25 TA 1915Ke2F
CO."""
T_
'pF ... WK70IOI
AJ'. fim 30' O
0:15 TA 191 301RF
C5. C205
E_
'0 ""
35 TE 00510M
R315 FO. 0000 O., TA 192109RF
-20
R317 Film 1.2 kQ

O., )R 192 IK2J
Cll , C206 Cer.mIc .700 pf
+50
'"
Tl< 744 4n7S
R318 Film '7 O '0
0.25 TA lilI 27RK
-20
R3111, R320 Film 121 Q
,
0.25 TA lilI 121RG
C7, C207 Ce<.mi< 10 000 pf
+50
'"
Tl<744IOnS
R32I . R322 Film '00

O"
TA 191 lOAJ
C9, C209 Ce<ome 1.5 pf O., ... lX 65IIlp50
R323, R32. Film 5.23kQ 0.25 TR Hll SK23F
CIO, C210
E_
'O,," '0
TE 003 10M
R320
F"" '500
O., TPOl215OAN
- 20
R351....ft353 Film 2.2kQ
'O
0.25 TA Ull 2K2K CI I , C211 Ce<_ 22 000 pF
'"
lX 744 22nS
R364, R355 Film '00 '0
0.25 TA 1911MK
+50
R356 fim 2.2kQ
'0
0.25 TR 191 2K2K
C12, C212
""""'"
'pF
O., ... TI( 5511 I pOD
R357 fim '00
·'0 0.25 TA 19110RK
C13. C213 Ce<_ 10 000 pf
-20
'"
lX 74410nS
R358
F""
2.2kQ
'0
0.25 TA 1912K2K
+50
R350 Fim 1.5 kQ
'0
02. TR 191 lKSK
CI., C21. Trlmmer 3- 12 pf
'50
lAK 70162
R360 fim
'2 '"
'0
02. TA 191 2K2K CI5, C215
E_
'O,," 35 TE 005 10M
R30.
F""
5.8kQ
'0
0.25 TA 1915K6K
Clil, C216 Ce<_ • 700 pf
- 20
.. lX 7444n7S
R300 FOn 5.lIkO
'0
0.25 TA 191 5K6K +50
73
'"
''''
,-

- DO
S_oCSSR
"'.
''''


- DO
__ es..
..
-'
..
-'
CH, C217 Ceramic , 000 pf
-20
+50
250 TI< 7. S 1nOS
C70, C270 Ceramlc 2200 pf
-20
250 TI( 7452n2S
+50
C71, C27, Ceramic 8.2 pf 250 TI< 7558p2F
CIS, C218
E_
50JE '0 TE 152 50 JJV
C72, C272 Ce<om>: 8.2 pf
,
250 TI( 7558p2f
Cl i , C219 Electrolytlc
50'" '0
TE 152 50pV
CIS, C.ramic 10 000 pf
- 20
.. TK 744 , DnS
, +50
-20
C 152-C 155 Ceran\IC 3.3 (5JI) pf 05 250 TK 755 3p3 (5p6)D
C20, cm eeramlc .. 700 pf
+50
.. ft( 744 4n15
-20
C,56 eeramlc .. 700 pf 250 TI( 145 4n75
- 20 +50
C21 , C22! Ceramlc , 000 pf
+50
250 TK 7451nOS
- 20
C300 Ceramic '0 000 pf 250 TI( 745 10nS
- 20 +50
C22, C222 (;etarnlc 10 000 pf
+,.
40 TI< 744 1DnS
C30' Elec1ro/y1lc 20'; 25 TE I4V
C2", C22. Ctu.mlc O. l /tf
- 20
32 TK 783 l00nZ
+,.
C302 Ceramlc 0. 1 ",f
- 20
32 TK783 1000Z
C52. C252 Trlmmer 25 pf 200 WN 70. 24 +00
C53, C253 Ceramlc
"pf
5 2,. TK 75568pJ
C303 Ceramlc O.lp
-20
32 ' "K 78).
C54. C254 eeramlc 3.3 pf 0.5 250 TK 7553p30
+,.
C55, C255 Ceramlc 3.3 pf 0.5 250 TI( 7553p30
C304 Electrotytlc: 20'; 25 TE 154 2O}IV
esa, C256 Ceremic ,Opf
'0
250 TI( 75510pK
eS7, C2S7 eeramk: ,Opf
'0
250 TK 75510pK
C351-c3S3Ceramic 22000pr
- 20
Tl( 744 22nS ..
esa. C2S8 Ceramlc 330 pf
'0
.. TK 75ol33OpK
+50
- 20
C354 eeramic
,'00 pf
5 .. TK754100pJ
CS9, C259 Ce,ami(; , 000 pf
+,.
250 TK 745 .nOs
0355 Ceramic 330 pf 5 .. TI( 754 330pJ
-20
C357
0.._
, 500 pf
20 .. TI( 724 lnSM
C60, C260 Cer.mlc 2 200 pf
+,.
.. TK 744 2n2S
C61, C261 Ceramlc 2 200 pf
-20
.. TK 744 2n2S
+,.
C62, C262 Ceramlc 4700 pf
-20
+,.
.. TK 744 4n7S
Transformers and coils:
C63, cm Trlmmer 25 pf 200 WN 704 24
C64, C264 Ce<,mlc 22 pf '0
.. TK 754 22pK
'-
.......

Ho. O! lAjI
'" --
w .. o
.-
C65, C265 Cer.mlc S.8pf
,
.. TK 754 698F
C66, C266 CeramIC S.8pf
,
.. TK 754 698F
""'.
U. L2, L51-l56,
CS7, C267 Ceramlc 4700 pf
-20
40 TK 744 4n75
U Sl , liSl, L201 .
+,.
L202. L2S3-l.256 1M 43636
C68, cm Ceramlc 3.9 pf 0.5 250 TK 7553990 Choke-eoil Ll. l4, Lm.
C69. C269 Trlmmer 25 pf 200 WN 704204 L204, l301 lAN 952 60
'-2 30 0.25
74
F u rlher eleclrical components: č č
YC14nMTenb CMHXpOHM3a4"'M
Componenl Type' Valuc NO.
Synchronlzing amp lifier
1AF 02121
tnlegraled cirCUIIIO 1, 10 201 MAA 741
Res ist ors :
Integrated circuillO 351 MH 74005
TOlerancG Ma • .


,-
.. m<W
$I_"CSSR
tntegrated circuitlO 365 MH 7472
Diode El, E2, 10201 , E202 KA136
Rl Fitm 47 O 10 0.25 TA 191 47AK
Pai r of lransistors E3 + E4,
R2 Film 27Q 10 0.25 TA 191 27RK
E203 + E204 BF256B lAN 11495
R3 Film 47 Q 10 0.25 TR 191 47RK
R4 Film 2.7 kll 5 0.25 TA 191 2K7J
Transistor E5, E7, El0, Ell ,
R5 Film 2.7 kQ 5 0.25 TA 191 2K7J
E15, E16, E205, E207, E21O,
R6 Film 121 Q 2 0.25 TA 191 121RG
E211 ,E215,E216 BFY9OT/ 2 lAN 11393
R8 Film 1002 5 0.25 TA 191100RJ
Transistor E6, E206 KC149-T092
R'
Film 1002 5 0.25 TA 191 l00RJ
Transistor E8, E208 B5X29 lAN 14530
RlO Film 8870 0.25 TA 191 887RF
Rll Tr immer 470 0.5 TP 01 2 470AN
Diode E9, E209, E14, E21 4 KZ260/6V8
R12 Film 887 Q 1 0.25 TA 191 887RF
Diode E12, E212 KZ26015Vl R21 Film 470 10 0.25 TA 191 47RK
Diode E13, E213 KA206
R22 Film 270 10 0.25 TA 191 27AK
R23 Film 47Q 10 0.25 TA 191 47AK
Pair oltrans!stOfS E51 + E52,
R24. A25 Fi lm 2.7 Q 5 0.25 TA 191 2K7J
E55 + E56, E58 + E59,
R26 Fi lm 82. 5 Q 2 0.25 TA 191 82A5G
E60 + E61, E82 + E63,
R28 Film l00U 5 0.25 TA 191 l 00RJ
E64 + E65, E151 + E152,
R29 Fi lm 1000 5 0.25 TR 191 l00RJ
E251 + E252, E255 + E256, R31 Film 887Q 0.25 TA 191 887RF
E258 + E259, E260 + E261, R32 Trimmer 470Q 0.5 TP 012 470RN
E262 + E263, E264 + E265, R33 Film 8872 0.25 TA 191 687RF
E266 + E267 BFY90TI 2 lAN 11619
R41 Film 470 10 0.25 TA 191 47AK
Quadruple of transiSlors E53,
R42 Film 27 Q 10 0.25 TA 191 27AK
R43 Film 47 Q 10 0.25 TA 191 47AK
E54, E253, E254 KAS44
R44, A45 Film 2.7 kQ 5 0.25 TA 191 2K7J
Set of diodes E66 + E67,
R"
Film 121 Q 2 0.25 TA 191 121RG
E68 + E69, E268 + E269, R48, R49 Film 1000 5 0.25 TA 191 l00RJ
E270 +E271 KA206 lAN 1t2 93.1 R50 Film 8872 0.25 TA 191 887RF
Diode E57, E257 KZ26Q/ 5V6
R51 Trimmer 4702 0.5 TP012470AN
DiOde E365, E366, E370. E373 KA221
R52 Film 887Q 1 0.25 TA 191 887AF
R61, R62 Film 6600 5 0.25 TA 191 680AJ
Diode E367, E368, E374, E375 KZ260/ 10
R63, R64 Film 47 Q 5 0.25 TA 191 47RJ
Transistor E369, E372 TR15
R66 Film 1.5 kQ 5 0.25 TA 191 lK5J
Transistor E371 KCSOS A67, A68 Film 2202 5 0.25 TA 191 220RJ
75
'"
" ..
TOlerance
""
Standard CSSR Val""
Tolerance Ma •. DC
SlanOMd CSSR
"
iQadW
'"

,.
'I"'lall" V
R69 Film
660 5 0. 25 TR 191 68AJ C61 Ceramic 27 pf
"
40 TK 754 27pK
R70, Rl! Film
1.31& 5 0.25 TA 191 lK3J - 20
250 Tl( 745 680p$
R72 Film .00 0 5 0.25 TR 191 l00RJ
C62 Ceramic
"" pF +50
R73 Film 270 5 0.25 TA ,9127RJ
10 000 pf
- 20
40 TK 744 10nS
R74 Film 3300 5 0.25 TA 191 330RJ
C63 Ceramic
+50
R75 Film 1.8 kQ 5

TA lalA IK8J ,064 Electrolyl ic S ,uF 15 TE 004 5M
R76 Film 390 5 0. 25 TA 191 390RJ
4 700 pF
-20
40 TK 744 4n7S
R77 Film
1.5 kQ 5 0.25 TA 1911K5J
C65 Cerami c
+50
R78 Film 470 5 0.25 TR 191 47RJ
2200 pf
-20
40 TJ( 744 2n2S
R79 Film
' _2 kQ 5 0.25 TA 191 lK2J
C66 Ceramic
+50
R80 Film 330
'0 0.25 TA 191 33RK C67 Ceramic 27 pf '0 40 TK 754 27pK
R8. Film 33 kll .0 0.25 TA 191 33KK C69, ClO Electrolyllc 20 IIF 15 TE 004 20M
R82 Film 270 Q 5 0.25 TA 191 270RJ C71 Ceramic 22 pF '0
40 TK 754 22pK
R83 Film 2.7 kQ 5 0.25 TR 191 2K7J C72 Ceramic 3.3 pF '0
250 TK 755 3p3K
R84 Film 3.6 ď 5 0.25 TR 191 3K6J
R85 Film
'.5 kQ 5 0.25 TR 1911K5J
R86 Film 470 .0 0.25 TA 191 47AK
R87 Film 470
••
0.25 TA 191 47RK
R88 Film
'200 5 0.25 TA 191 120RJ
A91 , A92 Fi lm 680 5 0.25 TR 191 68RJ

Trans forme rs and coils:
ComPO(lent OlO...ing No.
Capacrtors :
C""
ll , l 2, L21, l22.
l41, l 42, l61,

'''''
" ..
ToIeta""" .... oe
Stan<lard CSSR
l 62, l 63, l64, ..
-'
l 6S. l66. l67 1M 43636
C' Ceramic 6800 pF
-20
40 TK 744 6n8S
+50
C3 Ceramlc 3300 pF
- 20
+50
40 TK 744 3n3S
C2. Cera mic 6800 pF
- 20
40 TK 744 608$
Furlher electri cal componenls :
+50
C24 Ceramic 3300 pF
-20
40 TK 744 3n3S TVl'(!' Yal..e D,a"'ingNo.
+50

C41 Ceramic 6800 pF
- 20
40 TK 744 6neS
+50 Pair Of Iransislors El + E2.
C43 Ceramic 3300 pf
- 20
40 TK 744 3n3S
EZ1 + E22, E41 + E4Z.
+50
E63 + E64 BFY90TIZ lAN 116 19
76
Set of diodes E4 + ES, E3 + E6,
E24 + E25, E23 + E26,
E44 + E45, E43 + E46
Pair of transistors E61 + E62
Transistor E65, E6a
Diode E66
Transistor E6?
Resistors:
No Type
Rl Film
R2 Film
R3 Film
R4 Fi lm
A5 Film
A6 Film
R7 Film
RB Film
R9 Film
RlO Fil m
Rll , R12 Film
R13 Film
R14, Rt5 Film
Rt6 Film
At7 Film
R1B Trimmer
R19 Film
R20 Film
KA206
6SX29
6SX29
KA221
6FY90TI2
š ě obvody
CxeMbl 3anycKa
Triggering circuits

10n
1 MQ
10n
56 Q
470 Q
1 MQ
kQ
10 II
100 Q
1.15kQ
1011
22Q
2.21 k.Q
5.6 kn
2 kQ
3.3 kil
270n
22 Q
1AF 021231
Tolerance
0: '\,
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
2
10
5
10
10
Ma.,
ď
0.25
0.25
0.25
0,25
0.25
0,25
0,25
0, 25
0,25
0.25
0.25
0,25
0,25
0,25
0,25
05
0.25
0.25
Drawiog No
lAN 11500.1
lANl1456
l AN 14530
l AN1 1393
Standard CSSR
TR 19110RK
TR 191 lMOK
TR 191 10RK
TR 191 56AK
TA 191 470AJ
TA 191 lMOK
TA 191 470KK
TA 19110AK
TA 191 100AK
TA 191 1K15F
TA 191 10AK
TA 191 22AK
TA 191 2K21G
TA 191 5K5K
TA 191 2KOJ
TP 095 3K3N
TR 191 270RK
TA 191 22AK
No. Type
A21 Film
A22 Film
A23. A24 Film
R25. A26 Fi lm
R27 Film
A28 Film
R29 Film
A30 Film
A31 Film
R32 Fi lm
A33- R36 Film
A37 Film
A38-A41
R42
R43-R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Fi lm
Film
Fi lm
R51-R53 Film
R54 Film
R55 Film
R56 Film
R57 Fi lm
R5a Film
R59 Film
R60, R61 Film
A62 Film
R63 Film
R64 Film
R6S Film
A66 Film
R67 Film
R68 Film
R69 Film
A70 Film
R?l Film
Val""
100Q
56Q
10n
2.21 kQ
100
2211
"Q
2.15k!1
750 [2
HQ
10Q
2,15 k..Q
10 Q
750Q
100n
lOQ
470 Q
10 Q
2.51 k!1
332 Q
100 kQ
10n
2,51 kQ
lOQ
43 kQ
82 k!!
4.32 kQ
3.57 kQ
1011
2.8 kQ
2.37 kQ
442 Q
3.01 kQ
2,61 kil
120 Sl
560Q
2,61 k.Q
120Q
560Q
TOlerance
"
10
10
10
2
10
5
10
2
2
10
10
2
10
2
2
10
5
10
1
2
10
10
10
5
5
10
10
10
0.25
0,25
0,25
0.25
0.25
0.25
0,25
0.25
0.25
0.25
0,25
0,25
0.25
0.25
0.25
0.25
0,25
0,25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0,25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0. 25
0.25
0.25
0,25
0,25
0,25
0,25
S,anda,o CSSR
TA 191 100AK
TA 191 56AK
TA 191 10RK
TA 191 2K21G
TA 19110RK
TR 191 22RJ
TA 191 lKOK
TR 191 2K15G
TR 191 750RG
TA 1911 KOK
TR 191 10AK
TR 191 2K15G
TA 191 10RK
TA 191 750RG
TA 191 100AG
TA 19110RK
TR 191 470RJ
TA 191 10AK
TR 191 2K51F
TA 191 332RG
TR 191 l00KK
TR 19110RK
TA 191 2K51F
TR 191 10RK
TR 191 43KJ
TR 191 82KJ
TR 191 4K32F
TR 191 3K57F
TR 191 10RK
TA 191 2K8F
TA 191 2K37F
TA 191 442AF
TR 191 3K01F
TA 1912K61F
TA 191 120AF
TA 191 560RK
TR 191 2K61F
TA 191 120RF
TA 191 560AK
77
R72 Film
R73 Film
RBO Film
RBl Film
RB2 Film
RB3 Fi lm
RB4 Fi lm
RB5 Film
RS6. Film
RS7. RSS Film
RS9 Film
R90 Film
R91 Film
R92 Film
R93
R94
R95, R96
R97
Rl02
Rl03
Rl04
Trimmer
Trimmer
Film
Film
Film
Film
Film
Rl05 Film
R10S Film
Rl09. Rll0 Film
Rlll Film
R112 Film
Rl13 Film
Rl14 Film
R115 Fi lm·
A116 Film
Rl17, R118 Film
Rl19 Film
R120. R121 Film
R122 Film
A123 Film
R124
R125
R126
R127
R128
78
Trimmer
Film
Film
Film
Film
562 Q
2 kQ
27 O
100
2.21
27Q
100
2.21 kQ
560 Q
2.4 kQ
51..1 Q
7500
2.4 kQ
270Q
3.3 kQ
330Q
47Q
4.64 kQ
1 MO
100
56R
4700
100 kQ
51kll
10 kQ
470 kQ
1 Míl
100
1000
1.15 kQ
100
22Q
2.21
5.6 kO
2k0
3.3
270 Q
22Q
100 Q
56 O
Tolerance
"
10
10
2
10
10
2
10
5
2
2
2
10
2
10
10
10
5
10
5
10
10
10
10
10
1
10
10
2
10
5
10
10
10
10
I>'.a • •
loadW
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
Stan<:lard CSSR
TR 191 562AF
TA 191 2KOF
TR 191 27AK
TA 19110RK
TA 191 2K21G
TA 191 27AK
TA 19110AK
TA 191 2K21G
TA 191 560RK
TA 191 2K4J
TA 191 51A1G
TA 191 750AG
TA 191 2K4F
TR 191 270G
TP 095 3K3N
TP 095 330AN
TA 191 47RK
TR 191 4K64G
TR 1911MOK
TR 19110RK
TR 191 56RK
TA 191 470RJ
TA 191 100KK
TR 191 51KJ
TR 191 lOKK
TA 191 470KK
TA 191 1MOK
TR 19110AK
TR 191 100RK
TA 1911K15F
TR 19110AK
TR 191 22RK
TR 191 2K21G
TR 191 5K6K
TR 191 2KOJ
TP 095 3K3N
TA 191 270AK
TR 191 22RK
TA 191 100AK
TA 191 56RK
R129, R130 Film
R131, R132 Film
R133 Film
A134 Film
R135 Fi lm
R136 Film
R137 Film
R138-A141 Film
A142 Film
R143 Film
R144 Film
R145 Film
R146- Al48Film
A149, R150 Fi lm
A151 Film
A152, R153 Film
A154 Film
R155. R156 Film
A157 Film
R158 Film
R159 Fi lm
R160 Film
R16l Film
R162 Film
A163 Film
R164 Film
A165
A166
R167
Rl68
R169
R170
R171
R172
A173
R174
R175
R176
Al77
R178
Fi lm
Fi lm
Fi lm
Film
Film
Film
Film
Film
Fi lm
Fi lm
Fi lm
Fi lm
Film
Film
Value
10R
2.21 kQ
10 0
22Q
l'0
2.15 kQ
750Q
100
1k0
100
2.15 kQ
750Q
100
1000
470 Q
10Q
2.51 kQ
100
3.57 kQ
10 Q
2.37 kQ
100
2.51 kO
100
43\'(Q
62kQ
4.32 KR
100
2.8 kQ
442 Q
3.01 kQ
2.61 kQ
120 Sl
560Q
2.61 kQ
120Q
560Q
562 Q
2kO
332 Q
Tolerance
, %
10
2
10
5
10
2
2
10
10
10
2
2
10
2
5
10
1
10
10
1
10
10
5
5
10
1
10
1
10
1
1
2


0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Standa<d CSSR
TR 191 10RK
TR 191 2K21G
TA 19110RK
TR 191 22AJ
TR 191 lKOK
TR 191 2K15G
TR 191 750RG
TA 191 10RK
TR 191 lKOK
TR 19110RK
TA 191 2K15G
TA 191 750RG
TA 191 10R.K
TR 191100RG
TR 191 470RJ
TA 191 10AK
TA 191 2K51F
TR 19110RK
TA 191 3K57F
TR 191 10RK
TR 191 2K37F
TA 191 10AK
TR 191 2K51F
TR 19110AK
TA 191 43KJ
TR19182KJ
TR 191 4K32F
TR 191 lORK
TR 191 2K8F
TR 191 442RF
TR 191 3K01F
TA 191 2K61F
TA 191 120AF
TR 191 560RK
TA 191 2K61F
TA 191120AF
TR 191 560RK
TA 191 562RF
TR 191 2KOF
TR 191 332RG
Capacitors: Transformers and coils:
.,
''''
" ..
Iola•. DC
S ... l"ICUtdCSSR Componen{ Designa{ion o.,-..ing HO. No. ol \ap No. ol { ums
Wif.0 '
"
-'

C'
Tubular 10000 pF
"
400 TC 208 10nK Choke-coil Ll, l2, LSO, lI01, lAN 95264 H 5 0.15
C2 Ceramic 10 000 pf
-20
Tl< 744 t On5
Ll02
+50
4Q
Co,. L3-lS, Lt03-l1081AA 466 03
C3 Ceramic 22 pf 5 250' TK 755 22pJ
C4 Ceramic 5.6 (6.8) pF 0.5 400 TK 656 5p6 (Spa)D
C5,C6 Ceramic '00 pf
"
250 TK 755 l00pK
C7 Ceramic 220 pf 20 400 TK 626 220pM Further electrical compone nts:
CS-CIO Ceramic 100 pF
"
250 TK 755 100pK
C"
Ceramic 10000 pF -20. . +50 250 TK 755 IOK5
Componen{ Type - Vel ... Drawing No.
C12, CI3 Ceramic 10000 pF -20 . . +50 40 TK 744 IOn5
CH Ceramlc 1 000 pF -20 .. +50 40 TK 7441n05
Integrated circuit IQ I , IQ lOl KSOOLP216 lAN 149 33
C15, CI6 Ceramic 10000 pF -20 . .+50 40 TK 744 10n5
Transistor E2, El02 KF907
C80 Ceramic IOoaOpF
-20
TK 744 10n5
pair of transistors E3 + E4.
40
+50
E5 + E6, E7 + EIO,
CS> Ceramlc 6.8 pF 0.5 40 TK 754 6p8D
E8 + E9, Et03 + El04,
Ceramlc
-20
TK 744 IOn5
El05 + El06, EIC7 + EtlC,
C82 IOOOOpF
+50
40
EtOS + El09 BFY90T/2 lAN 11619
C83 Ceramlc 6.8 pF 0.5 40 TK 754 6p8D
pair of transistors Ell + E12,
C84 Ceramic
-20
TK 744ln05
Ell1 +E112 BF4795 lAN 15167 , 000 pf 40
+50
Transistor E17, E18, El iS, EI16 BF506
C85 Cerarnlc
"pf
10 40 Tl< 754 IOpK
Transi stor E80, ES! BFY90T/2 IAN I1 393
Cl0t Tubular 10000pF
"
4QO , TC20810nK
Transistor ES3 KC237B
Cl02 Ceramic 22 pf 10 250 Tl< 755 22pK
Dlode E84 KZ260/5V6
C'03 Cerarnlc 0.1 pF -20 32 Tl< 783100nZ
+80
C'04 Ceramlc 10000 pF -20 . . . +50 4Q TK 744 10f\S
CI 05 Ceramic 22 pf 5 250 Tl< 755 22pJ Rozmltací generátory
CHl6 CeramiC 5.6 (6.S) pf 0.5 400 Tl< 656 5p6(Spa)O reHeparOpbl K8'4atOLL4eMc:JI '4acroTbl
C107 Cerarnlc '00 pf
,o 250 TK 755 l00pK Sweeping generators
c'"
Ceramlc 220 pF 20
4QO TK626220pM
1AF 02124
C1Q9-Cl12Ceramlc 100 pF ,o 250 TK 755 l00pK
C113 Ceramic 10000 pF -20 .. +50 250 TK 745 10k5
Resistors :
C114, CI15 Ceramic 10000 pF -20. . +50 40 TK 744 10n5
Oh.
CI16 Ceramic I 000 pF -20. .+50 40 TK 7441n05
'"

Val ...
"
....
S{ar"ldard CSSR
CI17, C118 Ceramic 10000 pF -20. .. +50 40 TK74410n5
R1 Film I D kQ 10 0.25 TA 191 10KK
R2 Fi lm 5.1 kQ 5 0.25 TA 191 5K1J
R3 Film 1.82 KQ 0.25 TA 191 lK82F
79
R'
R5
R6
A7, RB
R9
R10
Rll
R12
RI3
RI4
R15
Film
Film
Film
Fii m
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Film
A16 Film
A17 Film
AlS Fi lm
A19 Film
A20 Film
A21 Film
A22, A23 Film
R24 Film
R25 Film
A26 Film
A27 Film
A28 Film
R29 Film
R30 Film
R31. R32 Film
R33 Film
A34 Film
A35 Film
R36 Film
R38, R39 Film
R40 Film
A41 Fil m
A42. A43 Film
R44 Film
R45, R4S Fil m
R47 Film
A4S Film
R49 Fi lm
80
3.92 kO
7.5 kn
383 rl
33 Q
2211
1 . 5 1 ď l
10Q
16.2kQ
3 kll
511 Q
14 kll
1.21 kQ
2kQ
2.43 kO
3.01 kr.!
HQ
62.5Q
IOkO
2.21 kQ
3.32 kU
6810
1.21 kQ
10Q
3 kO
100
3.3 kll
4.99 kO
8.2 kQ
2200
10 kll
5.62 kQ
56.1 kO
2.21 kO
1.21 kO
2.7kO
1.21 kll
2k0
1 k ~ l
2 krl
Toklrance
"
10
10
10
10
I
5
I
2
I
10
5
10
10
10
10
5
10
I
10
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0. 25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
SlIróatd CSSR
TR 191 3K92F
TR 191 7K5F
TR 191 383RF
TR 191 33RK
TR 191 22RK
TR 1911 KSK
TA 19110RK
TR 191 18K2F
TR 191 3KOJ
TR 191511RF
TR19114KG
TR 191 l K21F
TR 191 2KOF
TR 191 2K43F
TR 191 3K01F
TR 1911KOF
TR 191 82R5F
TR 191 10KF
TA 191 2K21F
TA 1913K32f
TR 191681RF
TR 191 1K21F
TR 19110RK
TR 191 3KOJ
TR 191 10RK
TR 191 3K3K
TA 191 4K99F
TA 191 BK2K
TA 191220RK
TR 191 10KJ
TR 191 5K62F
TR 19156KI F
TA 191 2K21F
TR 191 l K21F
TR 191 2K7K
TA 1911 K21F
TR 191 2KOF
TR 1911KOK
TR 191 2KOF
RSO Fi lm
RSl Film
R52 Film
R53 Film
R54 Film
RS5, R56 Film
RS7 Film
Rsa Film
RS9, RSO Fi!m
R6l Film
R62 Film
R63-R65 Fi lm
RSS Film
RS7 Film
R56 Fi lm
R69 Film
mo Film
A7t Film
R72 Film
R73 Film
A74 Film
R7S Film
R7S Film
R77 Film
AlB, R79 Fi lm
ABO Film
RB2 Fil m
RS3 Film
Rl03 Film
Al04 Film
Al0l. Aloe Film
All0 Film
A112
A113
R114
R115
Rl16
R117
R118
Film
Film
Film
Fi lm
Film
Film
Film
Val""
HO
301 II
100Q
3.32 kO
1.8 kO
10 kl"!
100 kll
1 ""
10k2
1 kll
10 kll
2.2 kll
2 k'l
470 Q
12Q
1 krl
2200
270
100
2.2 kQ
1 kll
220 !l
3010
182Q
2,211
22 kll
10 kO
1500
1,62 kU
3.92 kQ
320
1.5 kO
18.2 k2
4,71&
511 1/
14 kP.
1.21 kQ
1.5 kQ
2.43 kQ
Tolerance
"
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
025
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0. 125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.26
0.25
0.25
0.25
0.25
TR 191 lKOK
TR 191 301RF
TA 191 100RF
TA 191 3K32F
TA 191 lK8K
TA 191 10KK
TA 191 l00KK
TA 191 l KOK
TA 191 lOKK
TA 191 lKOK
TA 191 10KK
TR 191 2K2K
TR 191 2KOF
TA 191 470RK
TA 191 12AK
TA 191 lKOK
TA 191 220AK
TA 191 27AK
TA 191 IORK
TA 191 2K2K
. TA 191 l KOK
TR 191 220RK
TA 191 301RF
TA 191 182AF
TR 212 2A2J
TA 191 22KK
TA 191 10KK
TA 1911SOAK
TA 1911K82F
TA 191 3K92F
TA 191 33AK
TR 191 lK5K
TR 191 16K2F
TA 191 4K7K
TA 191 511 RF
TA 191 14KG
TA 191 IK21F
TA 191 lK5F
TA 191 2K43F
",.
Al19 Film
R120 Film
R121 Fi lm
R122, R123 Fi lm
A124 Film
R126
R126
Film
Film
A129 Film
RI30 Film
R131, R132 Film
RI33 Film
RI34 Film
R138. R139 Fil m
A14Q Film
R141 Film
A142 Film
A1 43 Film
R144 Film
R145 Film
R146 Film
A147 Film
RI 48 Film
R149 Film
RISO Film
Rl51 Film
Al 52 Fi lm
Al53 Fi lm
Al54, RI55 Film
Rl56 Film
RI57 Film
RI56 Film
R159 Film
RI60 Film
R, 61 Film
RI 62 Film
RI63 Film
RI65 Film
AlB6 Fi lm
3.01 k ~ !
1 k ~ ~
82.5 !l
10 K ~ l
2.21 kR
6.49 kP.
100
3k0
100
3.3k..Q
4.99 kQ
8.2 kP.
5.62 k'l
68. 1 kS!
2.21 k'l
1.21 kSI
1.21 kP.
2.7 k..Q
10 k2
\kO
11.5 kQ
I kll
IOP.
I .S21tí"!
3322
7500
10 O
5.6 kP.
1000
3.32 kQ
22 kll
8.25 kQ
10 kll
2.74 kQ
1000
7.15 kQ
3.3 kP.
10 Sl
1
10
5
10
10
10
10
1
10
10
10
10
I
10
10
10
1
10
10
0.25
0.25
0. 25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0. 25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
4.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
TA 191 3K01 F
TA 191 lKOF
TR 191 82A5F
TR 191 10KF
TR 191 2K21F
TA 191 6K49F
TR 191 IORK
TR 191 3KOJ
TR 191 IORK
TR 191 3K3K
TR 191 4K99F
TR 191 8K2K
TR 191 5K62F
TR 19168K1F
TR 191 2K21F
TR 1911K21F
TR 191 lK21F
TR 191 2K7K
TR 191 10KF
TR 191 lKOF
TA 191 l1KSF
TR 191 lKOf
TA 191 IORK
• TA 191 lK62F
TA 191 332RF
TA 191 750RF
TA 191 10RK
TA 191 5K6K
TA 191100AK
TA 191 3K32F
TA 191 22KK
TR 1916K25f
TA 191 10KK
TR 191 2K74F
TR 191 100AK
TR 191 7K15F
TR 191 3K3K
TR 191 lORK
Capacitors:
"'
Cl
C2
C3
C4
C5
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Electrolytic
Eleclrotylic
es Ceramic
C7 Ceramic
C6 Ceramic
C9 Ceramic
CIO Electrolytic
Cll, C12 Ceramic
C13 Ceramic
C14, C15 Ceramic
C IS-G 16 Ceramic
CI9 Ceramic
C20 Electrolytlc
C21, C22 Ceramic
C23 Ceramic
CIOl Ceramic
Cl02 Ceramic
Cl 03 Ceramic
Cl04 Ceramic
Cl05 Ceramic
Cl06 Ceramic
C107, CIOS Ceramic
CI 09 Electrolytic
Cl10 Ceramic
ClIl Cerami c
C1 12 Ceramic
22 pF
120 pF
100 pF
100 }.F
22 I ~ F
2200 pF
3.3 pF
1 000 pF
220 pF
68 pF
4,7 pF
0. 15pF
10000 pF
220 pF
471/F
10000 pF
10000 pF
22 pF
120 pF
2200 pF
3.3pF
10000 pF
1 000 pF
6. pF
100 pf
0 .1 j/F
100 pF
220 pF
Tolerance
! %
5
5
10
-20
+50
20
0.5
20
5
- 20
+50
5
1
-20
+80
20
5
- 20
+50
20
- 20
+'0
5
5
20
0.5
20
20
5
-20
+80
10
5
40
40
40
15
10
40
250
4{\
4{\
25
40
40
12.5
40
40
6.3
40
32
40
40
40
250
40
4{\
40
15
32
40
40
$t.anda'd CSSR
TK 754 22pJ
TK 754120pJ
TK 754 100pK
TE 984 100M·PVC
TE 122 22MS
TI( 724 2n2M
TK 755 3p30
TK 724 lnM
TK 754 220pJ
TE 124 10MS
TK 754 68pJ
TK 754 4p7F
TK 762 150nZ
TI( 724 lOnM
TI( 754 220pJ
TE 121 47MS
TK 72410nM
TK 783 IOnZ
TK 754 22pJ
TK 754 120pJ
TK 724 2n2M
TK 755 3p30
TK 724 lOnM
TK 724 lnOM
TK 754 68pJ
TE 984 l00M·PVC
TK 783 l00nZ
TK 754100pK
TK 754 220pJ
81
Transformers and coils: Horizontální č
Wi,e0
YCMmlTenb ropM30HT&nbHoro OTKJ10HeHMSf
Compooeot DHi<;/natioo O,awin!lNo. No. o! tap No. ol Mns Horizontal amplifier

1AF 02125
Coil L1 lAK 606 33 1-2 14 o .•
Resistors:
"
Type Value
Tolerance

Standard CSSR
"-
!<lad W
R1 Film 220 5 0.25 TR 191 22RJ
Further electrical components:
R2 Film 180 5 0.25 TR 19i 18RJ
R3 Film 3.32 kU 0.25 TR 191 3K32F
Compontml Type· Val"" Orawing No.
R4 Film 2.21 kQ 1 0.25 TR 191 2K21F
R5 Film 21& 5 0.25 TR 191 2KOJ
Integraled circuit 10 1 MH 7404
R6 Film 4.3 kU 5 0.25 TR 191 4K3J
Inlegrated circuil10 2, 10 101 MH 7400
R7 Film 8060 0.25 TR 191 806AF
Integrated circuit 10 3 MH 7403
R8 Film 1.051& 0.25 TR 191 lK05F
Transistor El, E2, El04, El06 8SX29
R9 Film 8060 0.25 TR 191 B06RF
lAN 14530
562 Q 0.25 TR 191 562RF
DiodeE3, E8, E9, El 1, E13,
RlO Film
RII, R12 Film 3.74 kQ 0.6 TR 192 3K74F
E17, E18, E21 , E25, E27-E30,
R13 Film 20 kll 06 TA 192 20KF
E32, E33, E34, E36, E39-E42,
R14 Trimmer 101& 0.5 TP 011 lOK
E44, El01 , El03,El09, El11,
R15 Film 20 kll 0.6 TR 192 20KF
El16, E120, E121, E122 KA221
R16 Potentiometer 5000 0.15 TP 160 JOE 500RN
Diode E4, E12, El05, El07 KZ260/5V6
R17 Fi lm 820 (909) Q 1 0.25 TR 191 620 (909)J
Transistor E5, E31, E131 KSY71
R18 Trimmer 220Q 5 0.3 TP 110220
Diode E6, E20, E115 KZ260/6V6 R19 Film 560 5 0.25 TR 191 56RJ
Transistor E7, E37, E43, El02 KSY62 R20 Film 4.99 kQ 0.25 TR 191 4K99F
TransistorEl0, E15. R21 Film 6. 19 kQ 0.25 TR 191 6K19F
E112, E113 KF590 lAN 11665
R22 Film 549Q 0.25 TR 191 549RF
DiodeE14,El10
KZ260/7V5
R23 Film 549Q 0.25 TR 191 549RF
TransistorEl6, El06 KF525
R24 Film 6040 0.25 TA 191 604RF
Transistor E19, E114 KF521
R25 Film 2000 5 0.25 TR 19t 200RJ
Transistor E22, Elt7
R26 Film 11& 5 0.25 TR 191 lKOJ
KSY62B
39 kQ 5 0.25 TR 191 39KJ
Transistor E23, E118
R27, R28 Film
KFY16
R29, R30 Film 10 kQ 0.25 TR 191 10KF
TransistorE24, E26, E119, E126 KC811
R31 Film 5900 0.25 TA 191 590RF
Diode E35 KZ141
R32 Film 10 kU 0.25 TR 191 10KF
Transistor E36, E129 KC147-T092
R33 Film 3300 5 0.6 TA 192 330RJ
Diode E123 KZ260/11
R34 Film 180n 5 0.6 TA 192 180RJ
Pair ol transistors E124 + E125 8SX29 lAN 11456
R35 Film 475Q 0.25 TA 191 475RF
Diode E127, E128 KA206 R36 Film 100 0.25 TA 19110KF
Transistor E130 KC149- T092 R37 Film 909Q 0.25 TR 191 909RF
82
R38, R39 Film
R40 Film
R41 Film
R42 Film
A43 Film
A44 Film
A45 Fil m
A46 Fi lm
R47
R48
R49
RSO
R51
R52
R53
R54
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Fi lm
Film
Capacitors:
CI
C2
Electrolylic
Electrolytic
C3, C4 Ceramlc
C5 Trimmer
CS Tubular
C7 Trímmer
C8, C9 Tubular
Clo-C13 Ceramíc
C14 Ceramíc
C15 Ceramíc
C16 Ceramic
C18 Ceramic
39 ""
9090
470
1000
470
21&
10 kU
1000
470
271&
201&
431&
5.62 kQ
220 Q
39 kQ
510
500 pF
100 I4F
22 000 pF
SpF
0.1 }lF
SpF
33 000 pF
10000 pF
22000 pF
1.5 pF
1 pF
680 pF
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
-20 .
+50
10
10
-20
+50
-20
+ 50
0.5
0.5
20
o .•
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
O .•
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
15
70
'"
400
100
400
250
250
40
400
400
250
S!4nd.'d CSSl'l
TA 19239KJ
TA 191 909AF
TA 191 47AJ
TA 191 l00AJ
TA 191 47AJ
TA 191 2KOF
TA 191 10KF
TA 191100AJ
TA 191 47AJ
TA 192 27KJ
TA 191 20KJ
TA 191 43KJ
TA 191 5K62F
TA 191 220AJ
TA 191 39KJ
TA 191 51AJ
TE 984 GS-PVC
TE 988 Ol -PVC
TK 744 221"15
WK 701 09
TC 215 l00nK
WK 70109
TC 216 33nK
TK 74510nS
TK 744 22 nS
TK 656 lp5D
TK 6561pD
TK 725 680pM
Furhter electrica l components:
Integrated Circuil 10 1
Diode E2, E13, E14
pair ol transistors E3 + E4
Diode E5, E17
Transistor E6
Transistor El l
Transistor E 12
Transistor E 15. E20
Transistor E16, E19
Diode EIa
Resis tors:
Rl
R2
R3
R4
RS
R.
A7- A9
RlO
Rll
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Film
Fi lm
Film
Film
Fi lm
Film
Film
Film
Film
' 1'1"" v.tue
MA3006
KA221
BSX29
KA253
KC147- T062
KSY62B
BSX29
KF423
KF422
KZ260/ 6V2
Ř í d i c í obvod
CxeM8 ynpaaneHMst
Control circuit
1AF 021 26
100
3.3 kS}
100
3.31&
100
11&
101&
3.3kQ
100
270
7.5 kQ
101&
100 kQ
7.5 kU
10 kQ
100 kQ
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
2
2
10
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
lAN 11456
lAN 145 30
Stan<lar<:l CSSfI
TA 191 10AK
TA 191 3K3K
TA 19110RK
TA 191 3K3K
TA 191 IORK
TA 1911KOK
TA 191 10KK
TA 191 3K3K
TA 191 10RK
TA 191 27AK
TA 191 7K5G
TA 19110KG
TR 191100KG
TR 191 7K5G
TA 191 10KG
TA 191100KG
TA 191 10AK
83
"".
'-
V.h»
Tolerance .....
SliloI'l<JirdCSSA
'"" .....
TYP"·VaUoi
.-
""" W
'A20
Film 2.21 kG 1 0.25 TR 1912K21F
Diode EI, E3, E4, E6, El, E6,
A21 Fi lm 10 kG 2 0.25 TA 191 10KG
ElO-E12. E15, E17 KA221
A22 Film 10 kll 10 0.25 TR 19110KK
TransistorE2, E14 KC147-T092
R23 Fi lm l00kQ 2 0.25 TA 191 100KG
Transistor ES. ES. E13, E16,
A24 Film ' IQ kQ
10 0.25 TA 191 10KK
E18 KSY21
A25 Film 5.6 kQ 10 0.25 TA 191 SK6K
A26 Film 10 kG 10 0.25 TA 19110KK
A27 Trimmer 1 kO
0.5 TP01 1 1K
A28 Film • kll 10 0.25 TA 191 lKOK
Montážní jednotka
A29 Fi lm 101& 2 0.25 TA 191 IOKG
MOHTa)k.HbIM 6nOK
A3<I Film l 00kQ 2 0.25 TR 191 lOO1<G
Mounting unit
A31 Film !OkQ 2 0.25 TA 191 10KG
lAK 06184
A32 Film 100 kll 2 0.25 TR 191100KG
R33 Trimmer 2.2 kr.! 0.5 TP0112K2
Aesistors:
A3' Film 510 5 0.25 TA 191 51RJ
Mu.
A35 Film 3,9 kr.! "".
Type Value
' "
Ioad W
SI3ndard CSSR
10 0.25 TA 191 3K9K
Al Trimmer 1000 0.5 TP011100
Capacitors: A2 Film 1500 5 0.25 TA 191 l50RJ
A3. A4 Film 51.1 Q 2 0.25 TA 191 51RI G
...
'-
" ..
ToIerM"" ",..... DC
S_dCSSfI
A5 Film 1000 2 0.25 TA 191 l00RG
"
-"
A6 Trimmer
22'"
O., TP Oll 22KN
-20
A7 Film
"O
5 TA 1531KB
Cl-e3 Ceramic 10000 pF 40 TK 74410nS A. Film
"O
5 1 TR 1531KB
+50
C' Ceramic 220 pF 20
'O
TK 754 220pM
A9. RIO Fi lm 221 Q 1 0.25 TR 191 221 RF
-20
A11 Film 3000 5 1 TR 193 300RJ
C5 Ceramic 10 000 pF 40 TK 744 10nS
A12, RI3 Film 121 Q 2 0.6 TA 192121RG
+50
C6 EleClrolytic 50 ,uF 10 TE 152 SOM
A14 Fi lm 910 5 0.25 TR 191 91RJ
-20
A15 Trimmer 3.3 ks:! 0.5 TPOl13K3
C7 Ceramic 10000 pF
' O TK 744 10nS A16 Film .000 10 0.25 TR 191100RK
+50
ca Ceramic 100 pF 10 40 TK 754 l00pK
R1 7, RI8 Film 2.2 kQ 5 2 TA 154 2K2J
A19, R20 Film 121 Q 2 0.25 TR 191 121RG
R21 Fil m 1.2kQ 5 2 TR 154 IK2J
Further elect ri cal components:
A22, A23 Film 180Q 5

TA 153180B
A24, A25 Film 100 10 0.25 TA 191 1CAK
Componunt
A26 Fi lm 5600 5 3 TA le3A 560RJ

R27. A2B Film 1000 5 0.25 TA 191 l00RJ
R29. A30 Fi lm 2.2 kQ
,
2 TA 154 2K2B
Integrated circuit lO 1
MH 7400
A31 Fi lm 10 kQ 5 0.25 TA 191 10KJ
Integrated circuit 10 2
MH 7472
R5\. R52 Film 100 10 0.25 TR 191 10AK
84
85
R69
R70
Film
Film
R71 Fi lm
R72 Fi lm
A73 Film
A74 Film
A75 Film
A76 Film
R77 Film
R80 Film
R81 Film
R82 Fi lm
R83 Film
A84 Film
R85 Trimmer
R90 Film
R91 Film
R92 Film
R93 Film
A94 Fil m
A95 Film
R96 Wi re-wound
R97 Film
R98 Film
R99 Film
R1GO Film
RiOl F(lm
Rl05 Fi lm
Rl06 Film
Al07 Film
Al08 Film
Rl09 Film
Al 10 Film
Rl11 Film
R112 Film
Rl13 Film
R140 Trimmer
R141 Film
R142, R143 Film
R144 Film
86
Value
4.7 Q
47 kQ
1 kQ
2.7 kQ
10 kQ
25.8 kQ
37.9 kQ
10 kQ
4.7Q
470Q
10 kQ
1.2 kQ
270Q
10 kQ
2.2 kQ
820Q
3.9 kQ
4.7 kQ
1000
464 Q
10 kQ
0.5Q
10 kQ
10 kQ
31.2 kQ
10 kQ
10.6 kQ
4.7 kQ
100Q
681 Q
4.7 Q
470Q
4.75 kQ
3.32 kQ
7.15 kQ
5.11 kQ
10 <ll
560 <ll
2.2MQ
200 kQ
Tolerance
"
5
5
5
5
05
0.5
05
0.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
0.5
0.5
0.5
0.5
5
5
2
5
5
1
0.5
0.5
0.5
5
5
5
Ma •.
m'W
0.25
0.25
0.25
0.6
0.125
0.1 25
0.125
0. 125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.6
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.125
0.125
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.125
0.125
0.125
0.5
0.25
0 .6
0.25
StMd. rd CSSR
TA 191 4R7J
TR 191 47KJ
TR 1911KOJ
TR 192 2K7J
TR 16110KD-1
TR 161 25K8D-l
TR 161 37K9D-l
TR 161 10KD-l
TR1914A7J
TR 191 4 7 0 ~ J
TR 191 10KJ
TR 191 lK2J
TR 191 270RJ
TR 191 10KJ
TP 095 2K2N
TA 192 820AJ
TR 191 3K9J
TR 191 4K7J
TA 191 100RJ
TR 191 464RG
TR 191 10KG
iAA 669 26
TR 191 iOKG
TR 16110KD-l
TR 161 31K2D-l
TR 16110KD-l
TR 16l10K6D-l
TR 191 4K7J
TR 191 100RJ
TR 191 681AG
TR 191 4A7J
TR 191 470RJ
TA 191 4K75F
TR 161 3K32D-1
TR 161 7K15D-l
TR 161 5Kl1D-l
TP 095 l OK
TR 191 560KJ
TR 192 2M2J
TR 191 200KJ
R145
A146
Fi lm
Film
Ri47 Film
R14S Film
R149 Film
Rl50 Film
R151 Film
R152 Film
R153 Film
R154 Tri mmer
A155 Film
R156 Trimmer
Ri60 Film
R162 Fi lm
Rl63, R164 Film
R165 Film
R166, Rl67 Film
R16a Film
R169 Film
R170 Film
Ri71 Film
R172 Fi lm
R173 Film
R174, A175 Film
R176 Film
Rl 77 Film
R178 Film
R179 Film
Rl SO Film
R200 POlentiometer
R201 Film
R202- R207 Film
R208 Film
R209 Fi lm
R210 Fi lm
R211 Fi lm
R212- R221 Fi lm
R222 Potentiomeler
R223, R224 Fi lm
R225 Fi lm
Value
22 MQ
1000
10 kQ
1kO
470 kQ
1kO
100 kll
1.2 kQ
1kQ
220Q
1kO
3.3 kQ
1.21 kQ
47 kQ
47Q
2 kll
2.21 kQ
1000
i5 kQ
3.83 kQ
22.1 kQ
1000
270 Q
1kO
910 Q
39""
100 O
5.6 kQ
150 Q
2.5MQ
100 kQ
3.3 MQ
1 MO
15 kQ
3.3MQ
1 Q
2.2MQ
2.5MQ
6.2MQ
2.2MQ
TOlerance
' %
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
1
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
10
10
5
10
5
5
5
M ..
Ioad W
0.6
0.25
0.25
0.25
0.25
0. 25
0.25
0.25
0.25
0.5
0. 25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.6
0.25
0.25
0.25
0.25
0.6
0.25
0.6
0.25
0.2
0.25
1
0.5
0.25
1
0.5
02
2
0.5
Standard CSSR
TR 192 2M2J
TR 191100RJ
TR 191 lOKJ
TR 1911KOJ
TR 191 470KJ
TR 191 lKOJ
TA 191 100KJ
TR 191 l K2J
TR 191 lKOJ
TP 095 220
TR 191 l KOJ
TP 095 3K3
TR i911K21F
TR 191 47KJ
TR 191 47RJ
TR 191 2KOJ
TR i91 2K21F
TR 191100RJ
TR t91 15KJ
TA 191 3K83F
TR 192 22K1F
TR 191 100RJ
TA 191 270RJ
TA 191 l KOJ
TA 191 910RJ
TR 192 39KJ
TR 191191 iOORJ
TR 192 5K6J
TA 191 150RK
TP 190 12E 2M5N
TR i 91 100KJ
TR 153 3M3J
TR 152 lMOK
TR 151 15KK
TR 153 3M3J
TR 2151ROK
TR 152 2M2J
TP 190 12E 2M5N
TR 154 6M2J
TA 152 2M2J
R227 Film
R228 Polentiometer
R229 Film
R230 Film
R231 Potentiometer
R232 Potentiomeler
R233 Film
R234 Potenliomeler
R235 Polenliometer
Capa ci tor5 :
Cl
C2
C3
C4-C6
C7.C8
C9
ClO
C11
C12-C1 5
C16, C17
C18-C21
C22
C23
C20
C50
C51
C52
C53
C54
C65
C66
Class Y
Electrolytic
Electrolytic
Electrotytic
Electrotytic
Etectrotytic
Electrolytic
Electrolytic
Electrolytic
Etectrolytic
Eleclroly1ic
Eleclrotytic
Ceramic
Electrolytic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Electrolytic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
22 k!l
10'"
10 kQ
15 kQ
10 kQ
100 kf!
4.3 kQ
100 kf!
5 kQ
20'"
20,F
500 pF
SOOpF
1 000 '"
1 000 .uF
680/1F
220 .uF
680 .uF
2.2 mF
3.3mF
0. 1 ,IF
tOpf
4'700 pf
10000 pF
100 pF
1O,1F
10 000 pF
4700 pF
10 000 pF
10
10
10
5
Tolerance
"
- 20
+80
- 20
+50
- 20
+50
10
-20
+50
- 20
+50
-20
+50
025
1
0.25
0.25
1
0.2
0.6
0.2
0.2
180
160
35
35
15
15
70
160
100
35
15
32
50
40
250
250
160
250
40
250
Sland.'d CSSR
TR 191 22KK
TP 195 12E 10KN
TR 151 10KK
TR 151 15KK
TP 19512E 10KN
lAN 736 01
TR 192 4K3J
TP 190 12E lOOKN
lAN 736 00
SlanllaHI CSSR
TC241
TE 990 20M-PVC
TE 990 20M-PVC
TE 986 GS-PVC
TE 986 G5-PVC
TE 984 lG-PVC
TE 984 lG-PVC
TE 678 680/1
TE 680 22Q,uT
TE 679 680.u
TE 6762m2
TE 674 3m3
TK 783 IODnZ
TE 156 1O)IA
TK 744 4n7S
TK 74S 10nS
TK 755 loopK
TE 990 10M-PVC
TK 745 10nS
TK 744 407S
TK 74510nS
C67
C66
C80
C90
C91
CIOS
Cl06
C140
C141 , C142
C143
Cl60
C162
CI63
Ceramic
Eleclroly1ic
Electrolyll c
Ceramic
Eiectrotylic
Ceramic
Eleclrolytic
Electrolytic
P.E.T.
ElecIJolytic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
CI64, Ct65 Trimmer
Cl66 Ceramic
CI67 Tubular
CI 88 Ceramic
CI69 Eleclroiytlc
CHO Ceramlc
C171 Ceramic
C200 Ceramlc
C202 Ceramlc
C201 ,
C203-C205 Cerami c
C206, C208 Ceramic
C207 Ceramic
C209 Ceramlc
C210 Electrolyl ic
C21 t Ceramic
C212, C213 Cerami c
C214- C216 P.E.T.
C220 Ceramic
Va lU(!
100 pF
4.7 ).F
22.uF
4700 pF
22 .uF
4700 pf
22 .uF
2 ilF
0.47 )E
50,.F
100 pF
lOOpF
22000 pF
SpF
1000 pF
O.l,.F
10000 pF
10,uF
3.3 pF
10000 pf
1 000 pF
10 000 pF
10000 pF
470 pF
4700 pF
1 000 pF
500 IIF
1000 pF
10000 pF
68000 pF
1 000 pf
Tolerance M ~ • . DC
i % voua"" V
10
-20
+ 50
-20
+50
10
10
10
- 20
+50
-20
+50
-20
+50
0.5
-20
+50
- 20
+50
-20
+50
20
10
250
100
40
40
40
40
40
160
160
35
40
40
40
400
250
250
250
15
250
250
250
2000
3000
10000
6300
6300
10
2000
3000
160
6300
Standard CSSR
TK 755 100pK
TF 012 4/17T
TF 010 22}IT
TK 744 4n7S
TF 010 22}IT
TK 744 4n75
TF 010 22!IT
TE 990 2M-PVC
TC 279 M47K
TE 986 SOM-PVC
TK 754 lOOpK
TK 754 lOOpK
TK 744 22nS
WK 701 09
TK 725 I nOS
Te 182 Ml
TK 745 10nS
TE 984 10M-PVC
TI( 7553p3D
TK 745 101lS
TK 745 lnS
SK 733 2Q I DnS
TGL 116 55 10n 3OQOV
TGL 11655 470p 10000V
TGL 11 655 4n76300V
TOL 116 55 lnO 6300V
TE 982 SOOp-PVC
SK 739 20 InM
TGL 11655 IOn 3000V
TC 279 68nK
TGL 116 551nO 6300V
87
Translormers and coils :
CorrIIlonMl Oe,q,auon Orawing No. No. ot laP
Trans/ormer
lAN 667 69
coil
lAK 626 44 1-11
III - IV
V-VI
coil
lAK 626 42 9-10
13-14
17-18
coil
lAK 62643 7-8
11-12
15- 16
19-20
Translormer
l AN 667 70
1-2
col l
lAK 617 87
3- '
5- 6
7-8
8--,
10-11
Choke·coil 1140 lAN 650 89
Coil l200 lAK 59851 1-2
COlI l201 lAK 598 52 1-2
Further eleclrical components:
Compo""nj

Integrated circuil10 20
MA 7812
Inlegrated circuit 10 50. 10 65.
10SO, 1090, 10 105
MAA741
DIode EI-E4, E9-E12
KY132/ 300
Oiode E5-E8
KY132/ 600
Dioda E13- E16
KY1 321150
oiode EU-EI8
KY132/80
Transisl0r E20. E21 KUY12
Transistor E22
Ko616
Transistor E23
K0605
88
NO. ol lIxm
Wire :<1
in mm
374 0.475
374 0.475
34 0.6
320 0,355
60 o.,
28 0.8
110 0.355
190 0.5
60 o.,
28 0.8
3 o.,
,
0.63
640 0.1
600 0.1
572 0. 1
6 0.15
3300 0.1 25
4700 0. 125
Q,awing N.o
""-"'
Transistor E24
Dioda E25
Transistor E51 E66, El05, E106,
E145
Transistor ESO, E65
Zaner diode E52, E67
Diode E53, E68. ESO, E96, El07
Zener diode E54, E55, E69, E70
Dioda E56, E57, E71 , E72. E94,
E95, El 08, EI09. EI46, E147.
E160
Zener diode E90
Transisl0r E9!. E92, EI43
Zanar diode E93
Transistor E141
Dioda EI40, E142, E144
Transistor EI61
Diode E162. E167, EI 68
TranSistor E163
Transistor EI64
Transisl0r E165
Zaner diode E166
Transistor E200
Diode E201-E205, E220, E221
Oiode E206- E209
Zener diode E211
CRT E216
Incandescentlamp 21, 22
Fuse cartridge Pl
Fuse car1rídge Pl
Fuse cartridge P140
lyp&. VaIue
KU611
LQI732
KFY34
8F257
KZ260/ 8V2
KY130/150
KZ260/ 12
KA261
KZ260/ 5V6
KFY16
KZ260/6V8
KC149-T092
KA224
KSY628
KA253
8SX29
KF423
KF422
KZ260/6V2
K0502
KYX28/15
KY196
KZ260/18
1111010H1
7 V/0,3 A
T 630mA for 220 V
Tl .25Afor 120V
F 1 A
Oraw""lNo.
lAN 14577
lAN 14530
lAN 11506
lAN 14581
CSN 35 4733.3
CSN 35 4733.3
CSN 35 4733.2
č jsou oznaeeny výkresovým eíslem lAN, .. , jsou vybírány tak, aby odpovídaly
speciálním ř ů
Components desígnated with drawíng number 1 AN ... are selected according to special regulatí -
ons.
SEZNAM pAfLOH nEPEYEHb LIST OF ENCLOSURES
Desky s plošnými spoji nnaTbI c MOHTa>t<OM Printed circuit boards
BM 566M lAF01918 Montážní jednotka BM 566A11 lAF01918 OnoK BM 566A/l lAF 01918 Mounling unit
lAF 021141 Kalibrátor lAF 021 141 KMIIIOpaTOp lAF 021 141 Calibrator
BM 566N2 lAF 02115 Montážní jednotka MOHT8>KHbllA 6noK BM 566A12 lAF021 1S Mounling unit
lAF 021 16 Montažní jednotka BM 566A12 lAF 0211S 6noK lAF 021 16 Mounting unit
BM 566A13 lAF 021 17 Stabitizátory lAF021 16 CT86l11nlil38ropbl BM 566A13 lAF 021 17 Stabilizers
BM 566N4 lAF 021 18 č Z BM 566A13 lAF 021 17 YClIIlllIITellb BM 566A14 lAF 021 18 Z Ampli fier
BM 566A/5 l Af 021 19 č BM 566N4 lAF 021 18 YCIII/lIo1T9nb BM 566N5 lAF 021 19 Amplifier
BM 566A/6 lAF 021 20 Koncový č BM 566A15 lAF 02119 BM 566A16 lAF 021 20 Final amplifier
lAF 021 21 č BM 566A16 1AF 021 20 YCVlflVlT9flb lAF 02121 Synchranizing ampli-
č 1AF 021 21 CVlHxpOHVl3a4V1V1 fier
BM 566A17 lAF 02122 ř č funkcí nepeKllIO'-IaTenb BM 566A17 lAF 021 22 Funclion selector
BM 566An l AF 021 22 pOAa pa60T
1 AF 021 231 š ě obvody CxeMbI 3anycKa 1 AF 021 231 T riggering circuits
BM 566A/8 1AF 02124 Rozmítací generátory lAF 021 231 BM 566A18 lAF 02124 Sweeping, generators
BM 566A/8 lAF 02124 '-I aCTOTb!
BM 566A19 lAF 021 25 Horizontální č YCHmlTenb rop"'30H- BM 566A/9 lAF 02125 Horizontal amplifier
BM 566A/ 9 lAF 021 25 TMbHOro OTKJlOHeH"'A
BM 566Nl 0 - lAF 021 26 Ř obvod CxeMa ynpaaneHHA BM 566A/ 10 - 1AF 02126 Control circui t
- lAF02127 Montážní jednotka BM 566A/ tO - 1AF 02126 6flOK - lAF 02127 Mounting unit
- lAF 02127
Schémata zapojení Connectlng diagrams
BM 566A111 - 1 Xl 83022 Osciloskop BM 566A
CxeMbl BKfllO'(eHMR
OCL\HI'II'IOCKOn BM S6M BM 566A/l1 - IXl 83022 Dscilloscope BM S66A
BM 566A112 - 1 Xl 83022 Osciloskop BM 566A BM 566A111 - 1 Xl 83022 OCL\HI1f10CKOn BM S66A BM 566A/t2 - lXl83022 Oscilloscope BM S66A
BM S66A/13 - lAF 021141 Kalibrátor BM 566A/12 - 1 Xl 83022 Kam ... 6paTop BM 566A/13 - lAF 021141 Calibrator
BM 566N14 - lAF 02119 č BM 566A113 - lAF 021 141 YcvlJ'llllTenb BM 566A/1 4 - lAF02119 Amplifier
BM 566A115 - lAF 02119 č BM 566A/ 14 - lAF 021 19 yc",nlllTenb BM 566A115 - lAF 021 19 Amplifier
BM 566M6 - l AF 02119 č BM 566A115 - lAF02119 yc",nlolTenb BM S66A/16 - lAF 021 19 Amplifi er
BM 566A/17 - 1 AF 021 21 č BM 566A/16 - lAF02119 YCVln",Tenb BM 566A117 - lAF 02121 Synchronizing ampli-
č BM 566A/17 - 1 AF 021 21 C\llHXpOH\II 3a41011o1 fier
BM 566A/ 18 - 1 AF 021 231 š ě obvody Cxe.Mbl 3anycKa BM 566A/18 - lAF 021231 Triggering circuits
BM 566A119 - lAF 02124 Rozmitaci obvody BM 566A/ 18 - lAF 021231 CxeMbI Ka'-laH"'R BM 566Af19 - lAF 021 24 Sweeping generators
BM 566A/20 - 1 AF 021 25 Horizontální č BM 566A119 - lAF 021 24 Yc",n"'Tenb roplo130tl- BM 566A/20 - 1 AF 021 25 Horizontal amplilier
BM 566A/20 - t AF 021 25 TMbHoro OTKnOHeHIo1A
BM 566A121 - 1 AF 021 26 Ř obvod CxeMa ynpaaneHIo1R BM 566A/21 - 1 AF 021 26 Contral circuit
BM 566A/22 - 1 AK 061 84 Montážní jednotka BM 566A/21 - 1 AF 021 26 6noK BM 566A/22 - lAK 06184 Mounting unit
BM 566N23 - 1 AN 291 21 Zdroje BM 566A/ 22 - lAK 061 84 VlCTOYHVlKlo1 BM 566N23 - lAN 29121 Power supplies
BM 566N24 - 1 AN 291 21 Zdroje BM 566A123 - lAN 29121 VlCTO'-lHVlKVI BM 566A/24 - 1 AN 291 21 Power supplies
BM 566A/24 - 1AN 291 21
89
Poznámky:
Notes:
90
Poznámky: Notes:
91
Poznámky: Notes:
92
14. P Ř Í L O H Y
Montážní jednotka
MOHT3)KHbI M 6 JI OK
Mounting un i t
14. nPIIl JlO)l(EH IIl H
lAF 019 18
14. ENCLOSURES
Kalibrátor
KaJIl16paTop
Calibra tor
1AF 021 14 1
BM 566A/l
Montážní jednotka
MOHTa)f(HbIW 6JJol<
Mounti ng unit
v e o ~ ~ ~ ? O V
C7
1AF 021 13 Montážní j ednotka
MOHTa)f(Hbl?1 6JJOK
Mounting unit
+
U")
u
lAF 021 16
BM 566A12
21
Stabilizátory

Stabilizers
1AF 021 17
BM 566A/3
Z č
Y CMJl/tlTeJlb
Z Amplifier
1AF 021 16
BM 566A/ 4
č
YCt1J1t1TeJIb
Amplifier
1AF 021 19
BM 566A/5
Koncový č
O KoHe4Hbli1 yCHJllITeJlb
Final amplifier
1AF 021 20
č č
y CIiIJ1I1TCJlb
Synchroni zing amplifier
1AF 021 21
BM 566A/S
START
ř č funkc í
TI epeKJJlQLlaTenb potla pa60T
Function selector
1AF 021 22
š ě obvody
CxeMbl 3anycKa
Triggering circuits
1AF 021 23 1
BM 566A/7
Rozmítací generátory
reHepaTopbl l.faCTOTbl
Sweeping generators
1AF 021 24
BM 566A/B
Horizontáln í č
Y CHJJIi!TeJlb ropl130HTaJJ bil O ro OTI<JJOHe lll,' 51
Hori zontal amplifier
lAF 021 25
BM 566/ 9
Ř í d i c í obvod
CxcMa y npaBJlClI l 151
Conlrol circu il
1AF 021 26
Montážní jednotka
!\1oHTa)l(l-lblf, 6Jlol<
Mounting unit
1AF 021 2;
BM 566A/ ID
"
r
,
,
1
,
1
I
I
I
I
-- ---
". ,
"
"
-- -- -
"
..
Ol
-
R'
,..
"'"
"
..
,-
III
"" "'"
'Ol

...
.. o
..
, ..
"
.""
..
"
'"
- ---
'"

F
-------
-
CI> ll,
'"

o Ol'
-. ,,,.
Ol'
-

fIAl' 02127--
I A ,o ..
I DI
I
ALT S4 1 1011 t ., .
1 »
I G) ,_
I o4a V <!)--------;.
I I . ' " I A! 8 , . , u-;::::;-;- .r-i '"
I ,"" .r-1"
I --t--,-'''' '"
I :
I
I B :
10< •
"I I '
1 .-y -;:,. .. J- n _
L':!!_ .. LO
"',

r- - - ClO>
,
- - - -- - - --
"."
(1ft &l, c .. ....
('Cll "'I
o ... om
-
....
......
, ...
-
--- --- ---I
,
U . J Oll
su:
"'"
, o
,
lil
."
,
"OR
I ...
...
,,, ,
... ... I
""
., .
Ol'
....
I
I -L _____________ • ,
___ J
.Ift
-,
11
r--- -1-_ i -:: -
I ,...- _ , I
- --- - - - -----1 : i": ,lAl' 011111 ,
---- '-'0-- ,,-u 41 " "V !ll" I ,.- ---- --: I I I L _ r -...J
. 'I-
uu
" ! !, I
u I ft • • 'I I ! 10
'H I I , __ ť
• .. • JI
,.
4s
1
__ ._ ....... .J I W02120'.' ______ -c:::J ___ _
I I •
I '- - - - -i'-,
L ________ _
t---- - 12V ,
,.
1AK061 __
-'
"
.. .. 'C" - ---
_ -. - '" ",lI. IH
,...... ,
SJl ,
H.-=============r], ,
, .
- - - --,
"b
H
===,0
" I
I
I
,
,
,
, .. ,
litU)
"'" ....
....
51014·
"
Osciloskop BM S66A
Oc,-\nnnOCKon BM 566A
OsCllloscope BM S66A
, W' 021 21

,,!...-.-
21!...-.- - 11'1
o lr
u
,
I _______ _ J
r--------i
".--l, ' :
I
'" rl 'L-..vv
.L.-.
vw
__ J
,
'lOl "'r-"""--T
].F}: --E
:
i '3 _. L
I
I
I
f
f
I - <.za
, ..J-__ _
I
lXl 830 22
,
I
L
- -- -
----_._-
--
---_-- -1
.W· ____ _
-----
BM SSSA/ ll
Ů ....
..
---- ---
li " ,.
- -,
,,--- - -
II I ." ...
111 . U'"

.. '
581
O
U .tJ.
... '] . 01 .
Fl "'1---+---'
• SOl
... ' sel
S8)
I
I
S97
\II 021 21
uall
• I
,a
t _! (0
,'.,. ____ ;:; I NT SYfr04R .
:P- ,
10 BLOK SYN(HR B
I
" q

_t,L-____
M
•• _--,
"" 1
I
I
J : .
_____
:
<!)'---,
r.J. __ .....
,., L!J- I
C!:)-Y:': ·-ri'•

ll.
r. 1
' .. '::'':''---H
- - - ---.
(Ul
' I
I
I
I
I
I
I
Ť
., I
"
L
1I.JI.' ,
...

..
M . ..
'I' t l
"
"

.. "
. ' "
" .
L_ __ 2!
I
- - _____ I
' ....
.. .
n
..
"
"
"
..
"
"
"
"
SI'"
-
,-
e: -'--'-'+++.....,
G: •

"
Q
"
"
- ..)'- - - -
Sll)
"
.... ..
..

"
"
"
,.
,.
S11.2
-. '" 1
-
"

"
..
O4.
,-
/'''' ""
1001\
lilII!
"'U
, ..
"" 'lIL
• ""
. ""
.. ..
100K
UF 021 2'
• I
....


Ol"
'H'


", .
Ol '
· ,
, .
' HI
Cit,
"',
I
I
",---.-
Ol'
..
"
I
,
I
_. )\ __ ]I_U __ · 11'0'
I
" . , I
."
cuo
"

,

..

" ..
..
"

" .,
"

..
"
" ..
v.
1M 021 2S
I
I
--' --- l,- -J
.,,,
- .
lili'" - 111M
...
.,,,
A
lot. syncbr.
Blok. synchr.
Blok. nut.
Oroven
510rt
ě
Lupa
ž ě ě
Rozvntovdnf
BHyTp. CUHXp.
SnOK. CJt.HXp.
SnOK. aBT.
Yp08eHb
CTap T
fOCTHPOBK3
nyHa
3MCP>KK3 T04.HO
Pa303JI3HCnpOBKa
Internat synchronlzatlon
Blocktng synchronlz8tlon
Blocklng or 8ulomHtlc clrcult
Level
Start
Cenlrlng
"V M8gnltler
r - -
I
1
DOIDy rln.
-' ---- -- ---
"
=
I
fo,
I
I
f- '
""
".
I
••
:
,
: ,
"
I
I .
I
"
.
!
"
. ,,,
I
.
I
,
t.:.....:
11. I-- - .. ,,- - ,- ,,-° .. -- -- - --°
1
I
J.
'"
"
J.
."
J.
. ...
I
I
,
I
'- _ .11 _ _ l
I
I
I
.L K2
., .. _ _ UOv
T
,
-
ě E 170 se ě na La 1432,
3a\tClf3HJlC : E 170 JllMCHJleTCJI Ha LQ 1432.
Note: E' 170 alters 10 La 1432.
l AN 291 21
- ----
_ __ I
lXl 830 22
Osciloskop BM 566A
OCl1l1nnOCKoll BM 566A
Oscllloscope BM 566A
BM 566A/ 12
TP
R7
lK2
1..Jc;:
Kalibrátor
KaJIH6paTOp
Calibrator
01 A
02
B
03
R
29
10 A
B
11
R
101
.. 12/0
123
R13
6
12
06
1AF 02114 1
BM SSSA/13
ě zapojení:
u IQ 1 (vývod č 4) prlstupuj e
kond. C24 - 100 n.
H3MCHCHlt C
Ha 10 1 (SbIXOI{ Ng 'I) nOl{aCTCJI
KOHItCHCaTOp C2'I - 0 . 1 MKq, .
Alterallon or clrcultry:
10 lG 1 (ounel No. 4) condenser
C 24 - 0.1 I' odded.
č
YcwmfTenb
Ampllfl er
HU hl
tJ;

r-- - - - ---- -- ---
1
1
1
. ,
t
I"
f- l -
, , '
; .. :
" ", 2
, .
, ,
: ,
l ___ :
"
. '"
"
""
" ",.
"
"'"
"
..

..
,,'"
tl
.,
n
...
"'".
u
.""
1
... ;
'"' ....
..
""
."
".
,
,.
'''' ".
. ,'"
..
,-
""
,,.,
"
. llY ..
'" , ..
."
'"
."'.

,
1
,
1
L _
"'"
"O<
""
..
"Ol
IAHn4115
.. """
",,,
"" "Ol"
"'"
. ''''
"" Cl"
W
.,'"
. z>
...
0
"" ....

Wll1}Ol
( ilt .... . Cl
\
II "::;..o
l:
;;e
'"
."
...
"-
Ol"
®:.
f
"IQ U07
lNI ") tl
\IN'OI
.JO>
'\iI
'"
, ..
.." ..
'"
'"
ev ""
on

",1l"
. 'v •
n\
.,-
. .,.
'"
'm
.
..
... ...
..
. "'.

• Uv,
Ul
' G Ol'

....
....
'" an

'"
...
Ol'
...
.n
...
·u ..
tn'
r.", ::t---t uu
ICllt C1J,,,, I
Cl"
"1
"' 1

Wt ID"
( .....,CIt .m
,
.....
""
.,,,
a"
-
.. ..,,, _.
>o.
."' .
.. "
Ilo
.n
' Ol
••
'''''"J 'J
,r"c)
'"
- -,
1
I
I
I
I
;9
o.
, .
..
- ---
I '
....... __ .J

.n
,.u
I
I
I
I
.n
I ...
I
I
uo
I
..,
I
,
" 1

' IM .!;,211_ I
I
_l !._ .11...1


I
OIn
••


1- •••
.,.
"'"
"'"
....... .. ___ 1
Ť
,,'
....
IofIH us JO
lM " ' 115 lU l" ft lo'
lAF 021 19
BM 566A/14
í
• u,
.. ,
n.
-'N
""
""
L __
č
Y CJ.f.nHTeJlb
Ampllfler
""
'"
.,
f--l
- - - - - i ]:0--
CO,
...
""
",
."
...
-
JI"Lu, -
.....
...
-

Ul
.......
(US"-""
'" 1""",01

(u;)

"" I ,
.
""
...
"
ř
. '
- - - 11 -1;
f
'1IJ
...
""
....
,,,.
"... Ilo' Ol

.'"
...
""
.,,,
.,,,
"' .....
...
........
,
. ,
•..
, \
, ,
- -- -- --- - -,- '-' - --_.' -- --- - ' - -" - - - - - - -

... .f0=
.... .. " U1, '
1""'01
.,,,
r
... "'.
." '"
,'"
'"
_a_ .,,,
.q. .,,,
""
""
. ..
...
e:
- -T ... - - - - - - - -.. - - - - - - - - - ..;
, "
I I
.. .... ,
on II
r ,
,
, n,
I I W"Qt
,
1 1 tUMI
i
: .t::bJ
JI l I
.,. I I
I I
...
• !
1 _ . _
- -,
.. ,
.... - .. I
, ,
m.
. "
-,; V"
C6J
-" - ,; - - - - - - - - - - - - - - _. - - -- - - - - - - - - - - -
© ,
""
""
""
'I"
"'"
A2IO 1011
".
".,
....
co,

..,
..
I..
, ..
""
""
,
,
,
,
. r -· ·'.! .,
CBl lPI
.• "',
-nt"
__ 17111t
.,,,
..
....
. ...
nu
\Ul ni t l .l
tl ... 106l
:" '!f.-
'.,
@

--- 'o '!
Itn, I
\101 : 1
L :" __
'H.
"... Itl tU
'"
, -
IU'5 '"
., .
..
n ..
co •
.......
,
.. I

I
I
I

,
,
I
I
,,'
,
,
I
I r.;)
CfU lrIl l " I ?

1M .. ..i
I
I
I
,
I
,
,
,
'I
I
I
,

'i ':1 . .,.
""
f.:Il
-l1Y - - ...,...--"'11

I
I
I
I
r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -
_J
ě
1AF 021 19
Diody E53. E54. E253 a E254 se ě na KAS44,
.. 20' IIl_olM
"3aMC\f3Hne:
A"OAbI ES3, ES4, E253 II E254 H3MCH.,UOTCR Ha KAS44.
Nole :
!, OJ K • !, •• II: --'--<: •
_tt
Dlodes E53, E54, E253 8nd E254 alter to KAS44.
BM 568A115
r-
I
I
1
)
I
I
I
I
52
53
I
154
I
I
I
I
I
L

2K2
- sv
R352
2><2
R3S'3
MH 7472
!O 365
· sv
r
-sv
R360 ,
2 Kl
CS57
ln5
č
Ý eVInl-neJIb
Amplifier
12 C
L
n s
02 R
R36S
K
R366
SK6
G0
60
06
367
71<5
- sv
-1 2V
.- sv
KA221
E 365
• SV
KZ 260110
U67
KA 221
( 355
- 5v
R358
7KS
- 12V
R369
6KS
1
J@
61
R 373
910
MH 7472
_ _ .M':' 74005
E:J
01 0203040',060',
KZ 1nOl 1O
(374
KZ 260/10
E 375
.-@ 1
I
l
I
I
I
I
I
I
, I
I
-I
1AF 021 19
BM 5SSA/16
,l
,- - - - - 8- -- - - . - - [3--
II ft WI "6'9 . 'AN lIS 00 1
"7 1llFY901!!l. ( KA 2061
__ -<::R=' f./' ll. lOOR
- ·-Eii----
lAN 114 55

E63
'ANI16'9
UFY 901
'0
- - U7- - - - - - -, --,

1AN11393 I
IEIFY 90 I R89 I
E65
'AN 145 30
(BSX 291
R72
47R
t h - 12V r----
I Rl
,I2V
R63 1,R6S
L63It/"
1H
__
l rllltl 47R • II 20" ! 100R

-'2V
IL65
3.
4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:fJ
:
il
I
I
lft
h
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

121R
RS
2K7
'---
R3 L2__
47 R "",r R9
E2 .
100fl
,AN 11519
(BFY 90 1
E21
,AN 19
(BfY90 1 R2S
Rl I" ,- - 1=
- 12 V
RIO
887R
I
RI2
887R
E4
Wl11S OiY
(KA 2(161
C3
Wl l1S00
(j(A 2061 •
E6
lAU115
O<A 206 I
R31
SB7R
E 23
l AN TI S DO'
(KA 2061
y.RJ2
470R
RJl
887R
E 25
lAN 115 001
KA 2C61
R51
saDR

. T2V
R62
680R
1 ' 7R IKO
"
47R
1<5
L62 e-

rn
lAN "' 56
(8SX 291
RS?
nOR
R68
nOR
R?O
IK3 pm'K8
-,
(
R69 ,.61 I
68R fi7p l
C7U;

ť ",C53
rlOn
'K3 ....
,
Rn
IKS
R79
TK 2
R?8
47R
R80 RBl
3JR J3K

KA 221
'---+---'

..
E<. - '12V 330R 39DR
lAN 116 19 , C64 ,,-C6S
IIFY 901 I s" /"4n7
C43
3n3
r
E43
TAN l IS 00 I
(KA 2061
E 44
lt'AN 115 00
(1(A2061
Rs o
B81R
RsI
R48
'OOR
. .
E41 .
'AN 116 19
(BFY 901

R44
2K7
R46
R41 .
4?R
-12V
R42
27R


121A

E4S
,AN 11500
R4S
1
C41
(KA 2(161
AS2
6n'
887R
2K7
.
'--
R4I
RB2 RBJ
270R 2K7
'1 2 V
- 12V
R84
JK6
11619 100R Q (u;')
(BFY 901 (KA 2061 /-"
E46
IAII115 00 I
(KA 2061
100R
& L42
E42
lAN 116 19
(BFY90 I
R43
47R
- -- - - - - - - - - - - - -- ------'
lAN 116 '9
l AN 11 3 93
14
IAN,14 56
lAN '4530 IBSX2i)
15
KA 206 KA 221
č č
y CJ1JIHTeJIb
Synchronlzing ampl1fier
: 67
27p
R8S
IKS
RSt
' 20n
R9,
68R
-, zv
R92
68R
I
I
I
I
I


L6?W) r--+,
47R \ " R9 D fr:;;;-t ..L I
E6. 200R 20,1" C70 I
lAN 145 JO
IBSX291
'48V
I
I
I

,
Li
I
I
I
I
I
I
t
C62
I
I 680p
• ,
1AF 02121
10
19
BM 566A117
, --'- ...
S9 • I Aur O
,
\96
,

....
...

,no)
.,,,
•••
. --- ------------------------- --,
'"
n,
' "
...
- ---_._-
.•.
,
: '
,
,
L.

-'-,
,
,
'n
:
- __ I
.,


.- -....
-
...
.-,'"
""
'.\S litO
'"
.,,,

'" -- ,
,
.. ,
.,.
.. ,.

"
(. r"901
.".
""
!Mll" •
{.n.o'
••
Ol"
-
.. ,.
lih U
.".
••• , ..
,.

,,.
. ..,
••
...
, .
.. ,
-
.. ,
-
Ol"
. ".
. , \1
t"-'---j,'iii".r ....
...
....
. ..,

@ (i;'
.. ,
...
c"'
-
t • ,
'"
-
-
...
...
••
..
.......
-,
I
I
I
L
...
,,.
.. ,
'"''
." ..
...
...
, ..
..
>1

', ...
'" ..
...
..,. ."
...
'" ...
cti ,0,.
. ",
O iO'

l AN "g 'P
.'"
,-
"' "" '1) I I
sn,ol
. ..
.,.
., .
tct
-,- -;- ' .'
'I
,-
----- --1"
, ..
...


" ..
'" ce ll' I

"
..... z.
..... .
. '1\ I)
H;
..,,, I
.. , I
....
,o.

, '
I-t;J
.,.
'"
-
I
I
H "
,
š ě obvody
CxeMbI 3anycKa
Trlggerlng clrculto
lAF 021 23 1
BM 511A/18
-- ..... _______ - - --- - -
I .Qr • _tll _ ,
: f-'= - I
.. .... -!!
I ,- ---,
, ,
í"
.'"
, .c> .. nt' :
, ........ .... . .. c .•
, ' .. S: '"
.f.IW M I t
< :
,, _____ oJ
: ." ..
, ,,- I --,:';:":J-jtf;;'-1
t C1O'
: ' t::\, ... f-G
' ,"1" [lOt r- 1='""'"
,
• O
O
O
r-··-
, c,
, I
t
,
, i
: I
..
""
·unll no't
1.
... '--
.,,,
on?
...
.. ",1M .,,,
"" ac:o
!oe

..
e-::
(11 l/tAl7I n
VI ..... ••
) ( .... ,
...
"...""" r
, .... ,,) .. "1
....
...
, ! • • __ ... _______ ....J
, "'
... ,
,
..
"'"
......
..,
O<
••
u ...
•••
""
....
,,.,
O
I 1- _ , _
---------.tJ. ---
O
1LSJ-'Z . JlTfll.....W1 ,,' 1pW,,'tl. I
I'
.n,
... "
10101
.'"
""
.
@)
p,,\ ' ,
, ,
, ,
I ,
r---o _____ :
;'171
...
"' ...
...
.. ,,,
.0"
.. ,
111:11

Ooj ::"
tS" __
" ta,
1'1...----------- .. --
....
...
..
O<

.,,,
'S<
...
O<
- --------'---
----'\- -----
.,,,
'" ,.,
...
'"
IIU!
""
•••
, .. "
P
Ci' II & Ul
..
U
no>
...
ť

O •
,
, .
. ..
Rozmltacl obvody
CXCMbl K343HUJI
Sweeplng generators
......

,
ě
Tranzistory EIO, EU. E1l2 a E113
se ě nf na KF590;
diody El27 • E128
se ě na KA20e.
3aMC\f3HlIC :
TpaH3JJCTOpbZ EI 0. E1l, El12 J1 Et13
U3MCHJlIOTClt Ha KF 590.
Jl,noAbI E127 II E128
Jt3MCHJlIQTCJI Ha KA206 .
Nole:
Tronslstors EI0,
alter to KF590.
Dlodes E127 ond
aller to KA206.
1AF 021 24
Ell, E112 and E113
E128
BM SRAl1!
J2
jl.
I
I
1
,'5
I
I
,
,
2\1
C'B
Gaop
.,.,.
S'"
E2
R'
nR
RS'
R49
20K

KA221
R50
L ____ 3

'SR

C'
+
C14
22n
43K
·,2\1 ·12V:';iy
50K

"10
562R
R
fl
IOO}'
R1I
3';'7'
R7 cr
$06R
ID'
MA JOO6
R3
31<32
RB
II
"'7
'KOS
"
' 46V
R.
2tC1 R,S
20K
1'19
806R
8
R5
R,2
2KO JK74
RS
.. 3
E5
KA 263
SK
1AN ,,'" S'>
tAH 145 JO: 1AN "5 "
E4
,AN ,,4 56
18SJ:2V1
R20
4K99
KSV 7', Kr 504
cp
R22
S49R
R 23
51,9 R
"27
19K
t1 21/
-,2V
KA 2<;1, KA 22'

4L
RZ8
19K
C6
lOOn
"'2\1 +11OV
-'2V
.SV
R14
,80R
-,zv "20V
KZ 250 / 5H
-A...c:::n1L

ol
44
ZKO
"46
'DOR
C'3
'On
E'S
KZ 2BO/SV2
'48V __ -c:
R
::
4B
:r-_ ..
27K
"45
'OK
R47
47"
·'2.0 v
·'2Y
- , 2y
'3
I
--I
I
I
I
I
I
I
T
I
..L
T
I
I
___ I
-t-
__ .. 1
1AF 021 25
.....,. -
Horizontální č
YCHflHTeflb ropU30HTaflbHoro OTKflOHCHHR
Horizontal amplifier
BM 566A/20
E11
R.9
'OR
R2a
'KO
E11
KA 221
KS! 2' Ke 5Q7 KA 221
P-4H 1400 MH UZl
-5V
c&l
f'

.On
R35
31<9
R31
'OK
IO. T02
MH 7400 Mti 1412
SS
9
0
"
10(J( -12v
R32
l00K -12V
"
Ř obvod
CxeMa yIIpaBJIemUI
Control circuit
1AF 021 26
BM 566A/21
r

- - - -
IllfY 90 I
lA.N '16 19
I
EI
R3
SIRI
I
I
Rl
I
33 n IKO
I
b.
I
R4
®
SIR!
L--_
-- -
l AN 116 '9
-- - -- - -
R9
'22.1R
+ 48V
R11
lOOR
RIO
n l R
(BFY90)
?
lAN 116 19
E3
R12
R17
121R
2K2
RI5
lOOR
R13
RI4 Ri a
121R 2K2

-LY
E4
lAN 11S 19
IBFY901 -48V
___
Montážní jednot ka
MOHTa)!(HblM 6JlOK
Mounting unit
-

14586
lAN 115 19 43 I
12N 3855)
l51
GY
41
E S I
3· RSl
R19
121 R 10R
1-
- - - -
l
R61

300R 43R
R22 R27 R29
L_
laOR
lDOR
2K2
I
g
nOR 330p 51R

R21
R23
R26 R2B R3V RS4
R62
n OR
IK2
laOR
l K2
lOOR 2K2
RI5 R69
Laov
3QOR 4JR
'aov
R20 . R2S LS '80V
t'
121R ® OR
1-
IAF Olg 18
- - - -
ES
.rov 42 lAN 116 19 lS2
1--
( 9 FY901 MN 14586 • BOv

l AK 061 84
BM 566A!22
ě LQ1732.
E25 se ě I na
Ha L01732.
E25 U3MCHRCTCR
1 • .. " ' . "- ,,_ ...... _ .. i----, ,
- - ----
__ o
- -----
Note: 10 L01732.
E25 alters
---,
I
l
------ ---f
i
' .... = -- IV :t ...... 1 '" .. ' ::
' T .. C " ", • •• • "" ,.. _ -Jil • " • CD • n. I
...
""'ll
A, .


I : 1 i .. __ -_+""--.. -.... I
t
-1. :v' ::: 'Y Mr:: .::. ... ... :
I
I r' ", :l'flOIM ':-. _L-+--t-- f-- :,
I . .... _' • .: •• ..!:. , _. ., .. =
" ',. , .. -- .. , ,
"I' I
' " "y'''' ...
' I
, . .. " ",
'. " ' ., , ,
'" ..
I
I
I
I
I
", i . ., " : ,
, . '"".." .. - - ,
I '1 liJ , ,i!!!. """' ... ' no ,
II t:. .J ll' MtI CU I I r
" f----, I I lJ __ Ir'::: V I 'n ...."".,J ... :
I tt, 01,'. " L_ ....... ..... :
' -- -- ,.. ,
, I CI,

"
,
I
I
I ' : = .... ,. ,
' . ,
' '" ,
' , ,
' ..

' - '. . ,
' c ___ , ,
- ' _7. ,
I - ..... ,'1 '1i-r J .; ,Ml ,. '. i
' " , ""o V _.
;:
'" "J' j ' •
Ol • . ua
I." ... ." .,------ t-- j ..... : j ,. "'.. • ''',,::: ,
i ..,. i. , . ' " '''_ ...... Y' ,.. ... :
•• L - -"""r
l
- 'I t .. ... ! - ... ... ""_H_'I_ .,. 10,. I
-- ,. ll. _ _ _ _ lY I
--.' '. : "' .: • --.. j.; . - "' .. •.• =. .- '"
: ,r.. .k : ,. ..
!tf I)O/ M
I\Y I)O/ JOO
",ln / ' O
II m l ",
. ,
WI") 1? " H U


61\ .. Ot O\ .. U.,,
' .. , ,- . --- -... " o, ,. - :: I ,""' o .. ; , , • ,
I
_. , _ ,
-r Ir .., j "Ol
I
I 'M u, -r--.,, : ( l .. . "'.. "" ,
,. .. ... 'i j ....... ." .....
I :" .- : .. "i.: 1: .. ť .1. '''' "" ,: ' :
ť j :. "" 8- . .. ('Ol , Nt!
'. , _ ., _ _ ....
-. -
I
I

.' "': , , :.
I . I J'Ii' 1oWIo .
- " ' ",..,
. " ...
I II +
I I. I
:, \ :
...,
... I
,
..
I __ _ __ _ L ___ _ __ _ " I
i I
.. "
'- L (
""
.. .. • .L
-- - -- -
Zdroje
J.1CTOl.f HnKJ.t
Power supplles
_ tNJ"'..!! ___ _
- -'
lAN 291 21
...
BM 588"'23
21
·---
,
I
I
J
I
I
I
'1
I
1
.5V
E140
KAZZ4
@.
0142
R1/"0 2M2
lOK R14,
-IZV
E160
KA 161
0'60
lK21
R'62
47K
R163
47R
C150
0'66
ZKll
R167
'o,
R,§<
2K29
47R
C'63 R16S
'8
2<0
R168
100R
-12V
!<SYsze KE 504

·5V
A149
'OOK
----I
I
I
I
R'53
C200
'"
" YX 2ei 15
E 201
EnO
C203
KY\ 2e/I5
E 202
(221
R2!)1
C201 C202
'On IOn
2to6
@
'On
@-
·20V P140
C'54
R170
'AE 02118
C142
470n
E146
KA25'
(147
KA251
L140
C170
3P3
'Rl"
12Kl
A221
R222
2M2 2M5
R22J
6MZ
R224
6M2
R
2M2
C211
'"
R212 R213 R214 R215 R 16 R21' R218 R219 R 20
2M2 2MZ 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 2M2 l't.:i
I
L
0175 0\79

5"5 • 80v
J <'66
KZ l6D/ SVl
I
I
·,2QV
f 167
KA 263
KA 224 KA 20', KA 211 KV UA
ě
E164 a E165 se ě na KF422.
3aMeQaHYle :
• eov
H'5
68n
R233
.. 3
·1lOv
R229
lOK
· , 2V
r
E21 1
KZ 260111
__


'45 8' I11AO ,o'J!..L-
I.
o,
03,05
KFY 16 lAN '45 :IllAH 14543
E164 YI E165 Yl3MeHHIOTCH Ha KF422.
Note:
E164 and E165 alter to KF422.
Zdroje
MCTOQHMKM
Power supplies
lAN 291 21
BM 566A
I
24
Ul' . 45
Ul' •• 6
'I od .. tavci j .l.4 • •• dOf.;;uje ť
v .. ed:fu!rr.
':: rri.vni t.nir:i:
l:Ipuleu: S :e! tl1vo! t
10 ť
'I. d1'\lb'1II ode t avei .a llUilÚ
Č ocbr&nnjcb
EIOl Ol7, ol)- na CI04
(81 ,
Kapitola 8 . 5 . J . - tvarovaci
ň byl pr epra-
CO'l'ú.
Uvádíllle nový popi' l.epojalÚ .
S. 5. ) , Tv.rovaeí a ř ň
ZQhdelll Je d1tarencUlli! č Blll, 3112
ř Bll, E12 v zikladni Bl • e .. Hory na_
pij.ny.i t.e :droje ,tlli14bo proudu kladnlli pola-
r1t,. 1154+8161 ( 84&.R;4) . Kolekt o ry tram.iato_
ů dlterenclilniho č Jeou ř
k nalnvert ujícím ... a lJ ě
v 3CL int'Brovan4111 Obvodu 10 101 (10 1). Na
t,.to vetup,. Jeou dá l , ř zpi tnovu.ební
odpol')' RI7l • 8114 ( R61 a 870) :.avÁdiJíci
kladnou t.pitnou v.utnl a d/lle zo!.roje .t/ll'l1o
proudu :/lpora' polarit,. ř odpol')' 8110
a Rl1) ( R66 a vUup 9 Je dá le pf ..
.pínneí ň 1115. !116 (g 11, E18) pftpoJen
z droj et'14bo proudu tladnlli pol arit,. ř
2168 (R64) . ň Je ř
cílil i.pulle". ř •• vorku 4 ( 10) 1. rozlll ite ei bo
gen,rlltoN.
Ne VÝUup 2 v 10 1 (Io 101) je ř 10 ř
poJen elll1tor tranzt8toru bez p racc vni bo odporu;
CTp. 4S
"owopoc 3.1 . 4. ,
J.Oc.waK c-:poKa) cJl e.r.ye, IIlITa, .:
aOa&ij - aaCITHWt
CUli li "8112, EIOl (R?, El)"
Ha "Rl12, CI04 (P.?
C2 )·.
PaeAeJl 6 . 5 .3. KaclullI 4Kl(.upo-
laHlM - RepepaOoTaHa KOHCTpyX-
"", .
OpIIOAMY HOIOO ORleaHIO coeAl-
IIOHIU ••
8.5 .3. KaCKIA ;opllpoleHlft II ynpaantHlft
OCIlOllOIt ftaJlllnCI AII!WeptH(;JI.aJllolUIl yCIl.llU'on
Elll , 8112 (x .. Ell, flZ II Oaae B) C
DITSelllllt1 O! II C!O'li; IIXa ROC10ll HHo ro TOU
TOU HOJ nOUpKOt TI IUSII l' Rl61 (R48 l' 164) .
KOlJex!o;y !peHI.CTOpol YCII-
coelllHelUl C lelxaeptlpyDRIMX lIXOlakM
II 13 y:KJlIToJlelt I ECl xHTorpaJl. llol cxeMe
101 (Me 1) . K 3tKII eXOAa. t aKae co-
n{>OTIIBJlOHllft oOpa1'Hol ceu iI P:171 II R 1711 (R6? x
R70), .toAft.l e oOpatKyD caHllo,
I T&K&O kCTO'lIlXXI nOCtOftHIIOrO t OK8
HoR nOJlllpHOCfM COCTOHnle la Rl70
It ,1U 73 (R66 I Rl>9). Ha n OA 9 "epe .. KaCKaA oe-
EliS. El16 (El? E18) nOAXJ! D'l OK II C-
10ll. HIIK OOCTOftHKOrO Toxa nOJlo:attJlLHO I nOJlRp-
HOCU COC10R • • 1I 18 1U68 (864). KacHU nepelt.tD-
"OIUlH ynpaull el'cII leHl'H.nllliK Kl ny.ucolI 'l epel
8UKII " ( 10) M8 re .. epuopa palllepTKH.
Ha JIl>.OJte 2 I 1 (ilC 101) lIHYl' pl IIC 1I0.lKJlll-
8Wllt tep Oe5 conrOTII-
" . -
!J pdstln; 1,,10r ... stlo"
osc 1110sco?e
pe,. , - - Puls, o.s rshoot- (s.ction ) . 1.4.
th. u_er.th 11ne ) n •• to ta .... d
s. to11o •• :
5" ( . .. n.ithtty lC m'lldni,lIion)
I s.etlon
dellgn"tlo"
[101 , /R7 , EI/- C"S";;'I
to: - R112, Cl04 , /R7, C2r .
nctlon 6 . 5 , ::; . TI'>e Iheol"9
ItS;' 11 N •• "'ln";
óelcrlpUon 11 g l ... . n belo.:
T", s"sol"9 sUg. u formed b)' '" dlfhrlln ud
....pllfter El ll, E112 I [ I', [12 11" S ch.n"ell
wlt" emltterl oO .... '.d ',om '" con.tan t OOll tl v.
cu rren t ':lur c. /R.8+R5-4 / . toll.cton
0 1 dlffere" \lal .... p1 111., sre co" -
"ect ed to non - l"v.rtlve l "o", t l '" e"d 1J of
... p111UfI I" Eo. Integrated clrcult JC 10'
1101 1. r ... nl'ler , to \"e" l "o ... h sre ccn"IIC _
ted feedbselc nl1stors R,11 IInd Rl7. IRú7 .nd
R701 for. 00.ll1ve f •• dbsclc ."d.
cur · e"t ' : urce. wl tl" ..... 'iI.tlve OOI'Hlt)'
t:)' R 17C snc Rl 7J 11166 s"d R691 rasutou .
VI8 tl-. ' '''l tcl-l''i ItSg. (115 , (lIl. IE 17 , (lS/
s co".ta"\ oOllt1ve .our ce , formed b)' Fil68
, II eO"".ct.d \0 tl\e '" l"o ... t JSclc . Jh.
l . ltc"I"9 stsse I. co"troll .d b)' s gst!"; Dul.
com) n; 1rom • I.eeol"g gen. tutor lhroug" co"-
".ctOT 4 / 10/ .
I"ter"ld s'-'''9.,.."t of V'II 10 1 I 10 101/
l"te\jr . ted e!rCul t S"
S 10'd rellltor coro"ect.d to t"e Ou tcut 1 .
l". bs .e-emltteT Juntt l 0f' . e,,,e. SI cn.E _ ... .. )'
;. le clre-, It. fl'. b ... 01 V ' 15 tr .. n,u t or 11
c "· - cll.d \/ !. tr-. nO" _lnVr, rt!VL :'I;. ... t • rro'"
t"e ... 6 o f j " tegr .. ttd clrc"lt I e \ lIt
ř 'b"u ... i toJ' pak pracuje j&ko Jllldng-
Biz. toboto tranzl.toru J. l!-
zena ř ne t nvertuJící •• tup 4 z .ýetupu 6
10 1 ( 10 101). 10"1'tu;l!01 .. tupy tf! z.-
IIIUovaii6 jlllou pttpojlllll)' na Ů ř zdroj ntlll-
I'1tZl!lábo nepiti ( norka ll). 'ý_tupDÍ ř
lapule J. ť z .ývodu 14 10 1 (IO 101)
pfa. dl 116 R176, R177 ( R72. R7)} do roza!tlllc! -
bo g_ner'toru, JIII . 11 hradlovae! lmpu11 n. _vor-
c_ 4 ( 10) • ť L, JI zdroj IIIt'Ubo proudu
8168 (a64) pflpoJlllo pt.e trans l etor
B116 (BlB) oa .. tup 9 10 1 (10 lOl), tím jeou
vj etuPl li a 2 rt..1rt. .. rtujíoíob ... aUove.aa u.,._
d.Q1 atavu III ě rt.apitím a vý.tup
etupni 14 10) do atavu • oillía oapitía.
tia j. z&IIIta .. n roaaít.cí ohl. du
n •• pou'tlo! . 11D'l D. b'zích dlt.rlllclilního
• • • 11ov.a. BlIl. 1112 (Bll, R12).
PfaJde-ll bra4\ovso! lmpula na ť .. ň H, je
zdroj . t"l'bo Rl68 ( Rii.) odpoj.n a ob-
vod .dI. bi t fi.eD ě .1ert.'1I11m na
dcb dltenDo1'llúbo a.al10 •• a •• J.-ll napití
b' • • 8112 (112) nltii nlll l nspit! biz. BlIl
(111) , nedOj44 e t.vu rt.a vjetup.ob
10 6, 2 &Dl 14. J.-U ""sk De.pití bÚ. El12
(112) "'7iii .. I !lepiU bbe Blll (Bll), dojda
k phUop.1l1 vjuupu 6 v 10 de e t ."", • DiiU.
_piÚJI, t!. je pf .. vatup .. usnÍ'tlD l lll 4no-
cn tnJ "utU v 10 na vjetup'll 2, 'liiím prou-
d_ na (Bll) Je ů udrlové vY. tup 14 ati-
le 11111 1l1lib Inplti. reprve JIII-ll pot.oal oplt
lI.pití báu 1112 (JU) .Ui í rt.ai napit! 'oáze
1111 (111), k ř vý.tupu 14 do
• napitím, kterým J. ě
akt1vuí 'oib V tomto
etaTU .O.t&De obvod bez obledu na ě
.1gn41 Uflo b4z!ch z •• i lov.ae
aAe HltR; aaa. - ."T!OP paaO!ae! I xa-
qeCTBC JeH! •• A. Saaa 3TOro
a'CTOpa yRpeB.aeTCR IIOA
4 n aIlJ:OA8 6 IIC 1 UC lOl). iI !fBeptJIliJKlle .,.0-
AW BceI Tpex lCMIXTelel •• HU x
M7 ' CTOQHIKJ onopHoro KanpRaeHI. (aaza. ll).
••• CliMleTCA ., IWXO-
I (MC 101 ) Ae •• Rl16, Rl??
( R72. R.?J) » resf:"uop pauer-tKli, Ec::. Belt'l1Ulo-
Hlil nn-yut HI 8une It (10) IIUO:JtTCIl I ,pollle
l , TG MCTO'IIU nOctO_ilIION) !OKa Rl6h ( R€It ) .
nO.XAm.eK Qepe8 otceptwR tpaHBICTOp El 16 ( Ela)
• a IXOl 9 1 101). B eleACTBl1 Toro BW-
XOAW 6 • 2 Ke'HaeptIPID(II yCMnMTeJeA npKB01AT-
CI e COOTOAHlte C eve ... lIenpftKeHlel. e BWXOA
ijenoro MaClaJa ('WXOl 1_ - •
C óo.ee Hlaa.. HaapRSeHloM, B Ď 3Toro
rOHepatOp He3&iMCMKO
OT Cllrl1U8 n)'clla H8 aUaI Ď
YCIIAI!e' A Elll. El12 (Ell. [12) ,
tcn. .eHTIII. HUI I wnylloc B r.,
TO aOCToRKHOro TOKa Rl68 (R64 ) O'lKAD-
I cxe. a »Olet Cl rH&AO. aycH2
Ka oa8U YCIlUteJlR. r.cn: Ma-
. npueu. 6a3W E112 (t12) ou Hall pu eHlI1 Oall
flll (il1), TO ee opoKeol.et DepeMeHa
Ha ..aOIU IIC 6, 2 n 1_, Ecu OUI
1112 (EI2) Ida BOpUelWl 683M Elll (Ell),
TO npol80llA81' ueýt uII.euo IIIIXOA8 6 • ílC • co-
CTOIHlte C Ooaee 11' .1' 8&l1p"oHlew, 3r l M 0 •• 0-
xOAoaol III K8 I.xOll 2 aanapaeTcR
.epe3 .XOA _. BWCIIM rolOM EIll ( fil ) BWXOl
UpDTCA II OOJee HMalCII IIIlDpJllaedll. XCii no-
'10' oaJllt. Han pl l ekle OISM !1L2 ( EI2) u ae Kl-
apl _eKll 083W Elll (Ell) , ! o ocyaeCT'ITCI ao-
pekA», el1.e 3wxOla a COCTORHle C BWCRHM 118-
npll OHla. , xOtOpwM npa,cIDAIT nyCH
<Jera reuell&topa p838eptKII. B lITOM COCTOAHIII
CI6. a OCtBetcl (HHsa'ICII O CKrSSAa nycxa)
- , -
101/ . 11"l .. 'l"ta-d 1"'put. of all J .,.pl.lfi.n 'nI!
con"'.ct'CI t o tN! l ., t.rna1 volt"ge referllnelll
/ 111. Out put cO"lrol pul . lS fcd (ron
pln , . of 10 I I ]0101/ vla R 176, R 177
IR n , R 73 1 dhJdet 1,.0 ln. .... pJng gene-
r.lOI". .ha" gellng puls al pJn • 110/ J.
L , lh, COn.t,,"l eUI"Nl nt . outce A 168 /R6A 1
Je con .... cted vla opened ll" ..... III1.1.01" [ 116
J( 18 / to lne lnpul') of 10 1 / ID 101/.
lha output. ó.,.,d 2 of .. e amp11-
fl'rt no. hav. a " l gh.r l , .. e l ilnd
oulput of _hol •• ta9& / pJn 14/ Je L •
II lnterl"upt. t ha •• ge .... r.tor "v.n 1f
trlgg.rlng pulIIIe' at tna b ... of dJff.rentllill
M1pllfter [ 11 1, E 112 I [II , [12/ al"e pre-
'"1"11.. to't-.I"I lho g.ting pul. con".l"tI lo H,
ll"le con.tal"ll .ourc. R 168 / R6A 1 15
' _Jtehed aft IInd 1t. funcUen can bl eQn_
lrollllld br tri gger1n; pul.e. connaet.d to
tl"l. b •• 1II of dt f f.'.1"I\1e1 empll'1l11r, A. 10ng a,
tn. voltag. lev.l at (112 I [ 12/ bele 1.
10""1" thal"l ( 111 1 [11 / ba.e VOltlllga , there
11 no ehan;. et tne 10 li , 2 outpuu.
H, tI_av.r , the .. oltlll9lll at [112 1 [12/ 15
1"1 1 .. r..1" ln"", tha bIlA. VDU.;" E 111 I [11/,
tt-. oulpUl 6 af ]0 '.lteha. ov.r from H L
."d .. 1& lnput 4 th. ona_ay ;.te at tha ]0
out pu t 2 clo.... a)' _ .. n. of hJghal" euuent
v .. l_ no-J"; through (111 / E1\ / lha output
14 .u .ull hald .. t. L levd. Drol)' l f U ..
b ••• volte9' Df (t12 / (12 / 1. lDOle I" lhen
b ... vol U;' of [ 111 1 ["/ , tha 14
•• ovet to H lev. l , ac:U .. aung lha
''''pJn; ge .... r.tor. Tne clrcult r"",.ln, "0_
Jn 1,.hl' .tet e lrl"e.pactlvlII of lrJgger pul.e.
eoml"Q to tha b •••• of d1ff.rentl.1
E '" , [ 112 I (ll, [ 121 ull er"lva! of
L. liaUI"I; pult .l \l111'II)n.l 4 I 10/ . Thiol',
lhlll CJreu!t 1. beln; . at lo tl. origl n,. l
.tat. , end V'C ac:lh. I"un I:1f ' ••• plng S' -
:::1 ••• :.1.1.: , E11 . nf. ť ř \l.,.ovno! L
r. r. ,o:oll eeiho 1:<,u:"u nfl IIvO:'l': u (101 . TÍl:: je
o':lvo: o;:ét ť co .,;;c hoz!ho .:avu ft je lll._
Itllven a'tti",,",l ě ro;: mít .. ciho pr-!bíhu.
v B č
;j 9. 1. dojde k snížení otA-
pr oudu do ů ů ť s Z12 .
'I tO.lI to ě je vi!ltu;) c elého 14 pfe-
vedan do Itavu & rj , lIím napttím ř
vedení ě jl na hr"dlovaci vst up ! O bu
oh ladu oa spouoit " ci e!gnál 080 bázích trlUl%illto_
:'ll :;;11 II 312 .
II tl'. 47
str. 52
• tl'. 90

ř diody 3113
le If,éní ne. ftz tvaro.,acího
a ř Itupni 10 1 (ID 1011
R

ftJa zapojana ř tunelová diode-
•• na ft je zapojen "Ýstup tva-
rovacího s :·íd1c:':ho atupni-.
i(apitola ě ř obvod"

ř tunelov' dioda il1)" se !llo!ní
na Rtvarovacl ft :ídicí ň

-tunelové dtod:i se ne.
a ř ě
(lO ll"
Technické ;\daJe Bond)' SP 7121
'; otupní il::apacitl> 9..11 25 pF .dní
na : " " 45 pP kafr,cita
ollcil oskopu" .
l(8, ď :"1l1, !:: :_,
(Ell . :'1<:) :;'0 , ex 11,,;., 11 0"" "; " . .4et
f>eHnllhl<úrO M. a":lKII .. : :' 0) .
cxelol8 "il ATh ::I-;o. b ... ". CX0 2l riO f..
aKtll!!I .,, :! Oer
EcJlK B Oaae fl ď 1\ ,O" KI; "A T"
aO'l.o1E T cYllleCTB(.'r.f.Oe ilOC'I'OI\K-
Horo 'l' OK8 " fll II E12.
o 31011 c"y'lee EIo'l:O'" L<ell oro KeCKa ...s 14 neýe8eAtH
" C c(>6. a:i 1I0CJlt:
noiI.BO ... :;; YJ'0f:Jo!R :: 110. lieJil'KJlJ.I\WR ".lJJi. 10 Keal!""-
CIIMO Ot nycKij lia
Ell \I ll2.
C't;; . 47
52
Pa3,'1tll
1eJllo"
!l!<.I<l1!!.!Liill;!U,Y,;'
" 01 A"OA&
EIB (lIS)" cllt:Ayn '<v. ten
n OT 4Of-lIzpj'Iouro II
ť 1 ( ol C l Ol) "

" K ero 'le<ooIlJ UOAY 1l0AKnJjqe:l
cllr .1 BJUIHWIl p O./l." clleJ,j'et
'1I1T8Ib " ••• nOllKJlD'Ie,; Biil:OA
pJllinero II yllp8 11 1JRIle1trO K8Cl<aAa".
.i!!2w.8...!!.2uIE
"T]'lltenlollb'a "' II OA Ed3" CJleJl.:itT QM-
T8Tlo "4-opllr.pyl:.ua II y r! íéURl>QMí':
K8CKlU: (.lC 1) ft.
óGKA8 772:
ÓXO;lr.8ii eWK )C:!:lo: 4 ;i 11'- t nO,'lIHI.R
e ll KOCIh OCUilJl,10CKOlla
pu,nllut l on
cf (II and
tne con, ',anl currl!nl t o emi tl"rs
E \2 SVblllonu",ll)' In
the output of the .. ho l e stagc 14
15 , ... Hence! over to ", 1I'M\ed1e l cl)'
epohlng the H level to gs t1ng Input IU,
of tr lggerlng 'ign81 "t b"s el
of ( I' <Ind [ 12 tr .. nS1Storl .
pagr: .7
page 52
pllge '30
8.5 . 4 " Control amplt -
f1rst paragrar-h:
ham lhe control lunnel d 10de
E 113 IE 15/ " cnang'lI to:
" t hc shaplng "nd control
,tage 101 I 10 101/
sec ont: parilgrapn _ " The cantrol
tunnc1 dl0de 15 connected to tne
l e ft _n"nd cnange5 to:
- Tne out;::out pf snilping ilnd c on-
trol stilge 15 connected •••
Sectlon 8.5.1 2 _ ANO clrcult -
sC"Dnd pil ra, g r a,pn: " 'lihen the con_
tml t"nnel 'Hode E l I J
chang!'s lo:
" II ne n the shilp 1nli il nd cDnU' ol
5t3ge
rd pilrilgrapn: "When the
tunnel dlode ( lIJ ..• " (hange 5
to: - VInen tne sha plng .. nd
cDn l rol st "ge I Q 1 • •• -
cil t a of SP 7121 probe .
• l nI-ut CilCtoc!\ .. ncc pF"
lo: " Inpul capdC1 tan" e
<. 45 pF Inpu t car-oc l t"nce of
l ne oscl1 10sco>J1l

BM 566A
Výrobní čislo : 3aBoAcKoli1 HOMep: . Production No.:

OSCILOSKOP
OsCiloSkOp BM S66A je přenosny tranzistorový širokopásmový osciloskop, který svými technickými vlastnostmi splň uje vysoké nároky laboratorních mě­ ře n í. Siře pásma vertikálního zes i lovače O až 120 MHz , vychylovací činitel 10 mV/díl až 5 Vldíl, dvoukanálový provOz. Casové základny 0,5 s/dil až 0,05 liS/díl s možnosti z požďováni při současném zobrazeni obou základen .

OClIlo1JlJlOCKOn
OCllli111nOCKOn BM S66A - 3TO nepeHocHblVl rpaH3L1CTOpHbI!i1 WL1pOKOnOnoCHblli! OC4L1111l0CKon, KOTa-

OSCILLOSCOPE
This instrument is a portable transistorized wideband oscilloscope, Ihe technical parameters of which meet the high requiremenls of exact laboratory measuremenls. 8andwidth ol Ihe vertical amplifier: O 10 120 MHz. OeIlection coefficienl range: 10 mV/ div. 10 5 V1div. Oouble -channel operation . Two lime bases ol 0.5 s/ div. 10 0.05 .lis/div. range, with facility lor delay during simultaneous display ol Ihe two lime bases.

Pbl&71 6naroAapSl eBDl-1M TeXHL1'-1BCKL1M napaMerpaM

YAoaneTBopSler >t<eCTK\o1M rpe60eaH\.1SlM na6opaTOpHblX L13MepeHi'I!.1. WlIIplo1Ha nonOCbl yC\I1mneml

eepn.,KallbHQrQ OTK n OHeHL1~ 0-120 Mf4, Koa<p<pIo14111eHT OTKnOHeHIIISI 10 MB/AeneHL'le - 5 B/ AeneHHe, AsyxKaHMbHbliil peJKIIIM pa6oTbl. feHepaTopbl pa3sepTKIII 0.5 c/ ,qeneHllle - 0,05 MKC/ AeneHloIe C B03MOJKHQCTblO 3a,qep)f(KL1 npL1 o,qHospeMeHHoM 111306pa)f(eHI.fL1 C nOMOLl.\blO o60lllx reHepaTopos pa3sepTKIII.

Výrobce:
3aeOA-L13r OTOBIo1T811b:

Makers: TESLA Brno, k. p. , Purkyňova 99, 612 45 Brno, ČSSR

OBSAH

COAEPlKAH~E

1. 2. 3. 4. 5.

Rozsah použití. Sestava úplné dodávky Technické údaje. Princip činnost i. Pokyny pro vybaleni a příprava přístroje k provozu. 6. Návod k obsluze a používání.

3 3 4 8 12 13
34 35

,.

CONTENTS

Ha3Ha'-leH~e

2. KOMnneKHoCTb n OCTaBK!.1 3. TeXHIiI'-I9CKlile AaHHbl9 4. np\llHl..\liIn AeVicTBlllfI.
lil nOAfoToBKe nplo16opa K 3KcnnyaTal.llil\t\ 6. II1HCTPYKI.lLo151 no o6cny>KIiIBaHIo1IO lil 3KcnnyaTa41011-t

3 3 4 8 12 13 34 35 55 64 67 68 69

5. YKa3aHIo151 no pacnaKOBKe

1. 2. 3. 4. 5.

Scope af appJicalion .

Contenls af a complete consignment . Technica! dala . Principle of operation. Instructions for unpacking and preparation for use 6. Inslructions for use and attendance

3 3 4 8 12 13 34 35 55
64

7. 8. 9. 10. 11.

Popis mechanické konstrukce Podrobný popis zapojení . Pokyny pro údržbu. Pokyny pro opravy . Pokyny pro dopravu a skladování.

55 64 67 68 69

7. Onlo1CaHI-1B MeXaHIiI'-IeCKOIiI KOHcTpyK4~n1. 8. nOAPo6Hoe OJ1Ii1CaHI1B CX8MbI 9. YKa3aHHaH no yXOAY . 10. YKa3aH\I1H no peMOHTY . 1 , . YKa3aHHH no TpaHcnopTHpoBKe
H xpaHeHHIO

7. Description of mechanical design . 8. Detailed description ol circuilry . 9. Instructions for maitenance.
10. Instructions for repairs .

11. Instructions for transport and storage. 12. Guarantee. 13. List of electrical components . 14. Enclosures

67 68 69

12. Údaje o záruce. 13. Rozpis elektrických součásti . 14. Přílohy

12. YcnoBHH rapaHH1\11 . 13. CneL\\I1cp\l1KaL\\I15l 311eKTpLo1l.1eCKLo1X AeTaDe~ . 14. np\l1nO>f<eHHH

Vzhledem k rychlému vývoji světové elektroniky mění se obvody a přistupuj í a zlepšují se součásti našich přístrojů . Někdy vinou tisku a požadavků expedice se nám nepodaří zanést tyto změny do tištěných příru · ček. Změny se proto v případě potřeby uvádějí na zvláštním l istě.

BSHAY 6YPHoro pa38\11TH~ MLo1pOBO~ 3neKTpoHHKH cxeMbI, nOHBnRIOTC~ HOBble \11 co· BepweHcTBYIOTCH AeTaDH HaWHX npH60poB.
H3MeH~IOTcH

V1HorAa no BLo1He nel.JaTH L>I Tpe6oBaH\I1~ ornpaBne· H\I1H HaM He YAaeTcH BHeCH\ Lo13MeHeHHH B nel.larHblB noc06111R B 3TOM cl1Yl.lae 1113MeHeHIiIH yKa3b1BaK>TCR Ha cne· L\\I1anbHOM 11lo1cTe.

Owing to Ihe rapid developmenl ol electronics in Ihe world, lhe circuils of our inslrumenls are altered and companenls 01 new types ar improved design are emplayed. Somelimes, due to printing terms ar lhe requirement ol speedy shipping, it is impossible to include a description of such alteralions in lhe appropriate printed manual. Therelore , il necessary, such alterations are given in a loose leaf.

,

2

1.

ROZSAH POUŽITI

1.

HA3HAYEHL-1E

1.

SCOPE OF APPLlCATION

OsciloskOp BM 566A je přenosný tranzistorový širokopásmový osciloskop, který svými technickými pa· ramelry splň uje vysoké naroky laboratorních měření.
Vestavěný zesi lova č

dvoukanálový

vertikální

s velkou citlivostí zobrazení v kmitočtovém pásmu O až 120 MHz umožňuje zobrazení dvou m ěřených p rů ~ běhů buď současně nebo každého jednotlivě. Možné je j diferenciální zobrazeni napě t i mezi dvěma měřici­ mi body. Při zobra zeni X-V je zaj i štěna plná cittivost , stejná jako při ostatních druzích či nnosti. Rozsah kalibrovaných rychlostí časově základny i dostatečny jas slopy na stínítku obrazovky splňují požadavky měření impu lsů. Osciloskop vedle běžn ýc h
způsobů zobrazeni umožňuje současné zobraze ní prů běhů střídavě rozvinu tých ryChlostí jedné i druhé

základny.

BM 566A - 3TO nepeHoCHbllÍI TpaHOC4l.1J1nDCKOn, KOTOpb r ~ 6naroAapS'l ceO~M TeXH\.1'-1eCKI-1M napaMeTpaM YAoeneT6opfl8T >KeCTKI-1M Tpe6oaaHI-1s:1M na60paTOpHblX \.13MepeHIo1IA. BCTpoeHHblVt AByxKaHanbHblVt yCI-1J1I-1Tenb BepT\I1KanbHoro OTKnOH8HI-1S'1 C 8blCOKOLil '-IyBcTBI-1T8nbHOCTbiO B AI-1ana30H8 '-IaCTOT 0- 120 MrL\ Aa8T B03MO>KHOCTb 1-1306pa)KaTb ,qsa L 3MepS'leMblX Cl.1r1 Hana o,qHoepeMeHHO WHt no OT,qeJ1bHOCH1. VlMeeTeS'l B03MO)l(HOCTb lit AI-1q,Q:wpeHL\\o1anbHOro ~30Ó­ pa)KeHI-1S'1 Hanpfl>KeH ~1s:1 Me)f(AY AByMfI l.13MepI-1TenbHbtMl.1 TO'-lKaMI-1. n p.., 1-1306pa)f(SHl.1 1-1 X-V 06eCne'-!8Ha nOnHaS'l 4yecTBI-1TenbHOCTb, KaK l.1 npIII DC· TaJlbHblX pe>t<l.1MaX pa60rbl. Al'laha30H KaJ1\116pc· BaHHbtX CKopOCTe~ pa3BepTKl.1 1-1 ,qocraTO'-lHafl S1pKOCTb nS'lTHa Ha 3KpaHB Tpy6Kl.1 YA08neTBopfl~T Tpe6oeaHl.1S'1M, npeAM1BJ1518MbIM ~MnynbcHblMl.1 1-13MepeHYl51MYI. OCl\YlnnOCKOn, KpOMe 06b14Hb1X cnoC0608 111306pa)l(eHIIIS'I, AaeT 603MO)l(HOCTb l.1306· pa)f(eHVlS'I Cl.1rHanOB C 4epeAylOllIeVtCS'I pa3sepTKO~ , OCYIll 8cTBnS'leMO~ OT 0AHOrO ~ BTopOrO reHepaTO· pas pa3BeprKI-1.
3 ~CTOp HbI~ w~poK ononoCHbt~

OC4~JlnOCKOn

The BM 566A instrument IS a portaole transistorized wide-band oScilJoscope, Ihe technical parameters of whic h meet Ihe high req t.;irements of exact labo ratory measurements. The built-in double-channel vertical amplilier has high display s8nsitivity within Ihs frequency band of O to 120 MHz and enables the display of two measured phenomena either sim ultaneously . or each separalely. The differenlia! display of lha voltage between two measured points is also feasible. In Ihe mode X-V display, full sensilivity is ensured, Ihe same as in all Ihe other mades af operation. The range of the ca]ibrated lime base speeds, as well as Ihe adequate brightness of Ihe trace on the CRT soeen, meellhe requirements for carrying out pulse measurements . ln addition 10 the routine modes of display, this osci iloscope enables Ihe simultaneou s display of a waveform expanded by Ihe speeds of Ihe first and second time bases allernately.

2.

SESTAV A ÚPLNÉ DODÁVKY 5 přístrojem BM 566A

2.

KOMnnEKTHOCTb nOCTABKt.1
nOCT8STlAe-

2.

CONTENTS OF A COMPLETE CONSIGNMENT C'lscilloscope

2.1. Základní Rřís lu šcnství dodávané
Sonda BP 7721 Sonda BP 7723 Kabel Kabel Kabel Vidlice
Průchozí zátěž

2.1. OCHo8Hble npVlH8AJ1e>K HOCTI'I, Mble c np~60poM BM 566A
2ks 2ks 1 ks 2ks 1 ks 2ks 2ks 4ks 2ks 2ks 1 ks 1 ks 1 ks

2.1. Basic accessorles supplied with the BM 566A
2pcs. 2 pcs . 1 pc. 2pcs. 1 pc. 2pcs . 2 pcs . 4pcs. 2pcs. 2 pes. 1 pc. 1 pc. 1 pc. Probe SP 7721 přobe BP 7723 Cable Cable Cable Plug Feed-tllrough load Tenninal Fuse carlridge Fuse cartridge Instruction Manual Packing Note Guarantee Certilicate lAK 063 70 1AK 063 72 l AK 645 63 lAK 64163 1AK 641 94 1AF 895 43 1AK 058 69 1AF85841 T 630 mA/250 V T 1.25/250 V

SvorKa Pojistková vložka Pojistková vložka Instrukční knížka Balicí list Záručn í list

lAK 063 70 1AK 063 72 lAK 64563 lAK 64163 lAK 64194 1AK 695 43 1AK 058 69 lAF85841 T 630 mAl250 V T 1 ,25 N250 V

1AK.063 70 1 wr. 30HA BP 7721 30HA BP 7723 1AK 063 72 2 WT. Ka6enb 1AK 645 63 1 wr. Ka6eJ1b 1AK 641 63 2 WT. Ka6enb 1AK641 9 4 1 wT. Bl.1f1Ka 1AK 895 43 2 WT. npOXoAHaS'l Harpy3K8 1AK 058 69 2 WT. 3a>Kl.1M 1AF85841 4WT. BCTasKa npeAoxpaHI.nelU' T 630 MA/250 B 2 WT. BCTaBKa npeAOXpaHl.1Ten51 T 1,25 A/250 B 2 WT. ~HCTpyKl\I-1S'1 no 3Kcnny3ra41-11-1 1 WT. YnaKoBo'-lHbl~ J1l.1CT 1 WT. rapaHfl.1l7!Hoe cBIo1AerenbcTBO 1 WT.

3

2.2. Charakteri stické v lastnosti základního
přís l uše n ství

2.2. XapaKTepHble napaMeTpbl OCH08HblX
n p ~H aAJ1e>K HOCTe iii

2.2. Characteri stlc p ro perties ot the basic accessories Probe BP 7721 - dividing ratio 1 times. Frequency range Oto 15 MHz . Input resistance 1 MR. lnput capacitance < 45 pF input capacitance of the oscilloscope.

Sonda BP 772 1 - děl icí po mě r 1x . Kmitočtový rozsah O až 15 MHz. Vstupní odpor 1 MQ. Vstupní kapacita < 45 pF + vstupní kapacita osciloskopu. Sonda BP 7723 - d ě licí pom ě r 10 X. Km i točtový rozsah ve spojení s BM 566A 120 MHz. Vstupní odpor 1 Mn. Vstupni kapa cita 1-1 pF ±1 pF (vstup osciloSkopu 25 pF ± 2 pF), Max. vstupní nap ě lí 250 V (stejnosměrné včetně střída­ vé superpozice). Kabell AK 645 63 - Koaxíální kabel 50 R o délce 1 m s jedním konektorem BNC s dvěma banánky 0 2,3 mm. Slouží k propojeni vstupu vertikálního zesilovače s výstupem kalibrátoru nebo k propojeni s jinými zařízeními.

Kabell AK 641 63 - Koaxiální kabel 50 R 0 5 mm o délce 1 m s dvěma konektory BNC . Slouží k propojení s jinými zařízeními . Kabell AK 64 1 94 - Koaxiální kabel 50 Q o délce 1 m s jedním konektorem BNC se dvěm a banánky 0 4 mm. Slouží k propojení s Jinými zařízením i. Vidlice 1AF 895 43 - Konektor BNC - 50 Q slouží k sestavení zvláštního kabelu . Pruchozí zátěž lAK 058 69 - Slouží k připojeni vstupů osciloskopu při měření v obvodech s impedancí 50 Q .

30H,lI BP 7721 - KOscpcplo14101eHT ):IenaHIo1~ 1x , ,Qlo1ana30H yaCTOT O ):10 15 Mr l.\. Bxo,qHoe conpoTIo1BneHlo1e 1 MOM. BXO,qHa>! eMKOCTb < 45 n$ Bxo):lHa~ eMKOCTb oCl.\lo1nnocKona. 30H,q BP 7723 - K03cpcplo14101eHT ,qen eHIo1~ 10x. ,Qlo1ana30H yaC TOT 8 KOMnneKTe c BM 566A 120 Mr4. Bxo,qHoe conpo TIo1BneHlo1e 1 MOM. B x o,llHa~ eMKOCTb 11 n$ ± 1 n$ (BXO,q OCl..\lo1nnOCKona 25 n$ ± 2 n$). MaKc. Bxo,qHoe Hanp~.lKeHlo1e 250 B (nocTO~HHoe B K nlO"-I3~ HanO.IKeHlo1e nepeMeHHo~ cocTa8n.m0Ll1e~) . KaÓe[lb 1AK 645 63 - KoaKclo1anbHblC, Ka6enb 50 OM AJlIo1HOC, 1 M C O,qHIo1M pa3beMoM BNC 101 ,lI8yM~ 6aHaHOBblMIo1 WTencemlMIo1 02,3 MM. OH cny.IKIo1T AJl~ no,qKnlOyeH~~ axo,qa yCIo1J1Io1Ten5! BepTIo1KMbHoro OTKnoHe H Io1~ c BbIXO,llOM KMIo16paTopa Io1nlo1 ,qn~ coe,qIo1HeHIo1~ C IIPyrlo1MIo1 yCTpo~c T8aM Io1. Ka6enb 1AK 641 63 - KoaKclo1MbHblC, Ka6eflb 50 OM o 5 MM ,qmlHo~ 1 M C ,qBy M ~ pa3beMaMIo1 BNC . OH cny.IKIo1T AJl~ coelllo1HeHIo1~ c ,qpyrlo1M Io1 yCTpo ~ CTBaMIo1.

+

+

Probe BP 7723 - d ividing ratio 10 times. Frequency range with connection to BM 566A 120 MHz. !nput resistance 1 MR. Input capacitance 11 pF ±1 pF (the inpul of the oscilloscope 25 pF ±2 pF). Max. input voltage 250 V (DC incl. AC superposition) . Cable lAK 645 63 - Coaxial cable of 50 Q impedance, 1 m long , fitled with one BNC connector and Iwo banana plugs of 0 2 .3 mm. Serves for connecting lha output ol the calibrator to Ihe input ol the vertical amplifier, or for interconneclion of Ihe oscilloscope with olher instru ments. Cable lAK 641 63 - Coaxial cable of 50 Q impedance, 05 mm , 1 m long , fitted with two BNC connectors. Serves for interconnection ol Ihe oscilloscope with other instrum ents. Cable l AK 64 1 94 - Coaxial cable of 50 Q impedance, 1 m long, lilted with one BNC connector and two banana plugs ol 0 4 mm . - Serves lor interconnection ofthe oscilloscope wilh other instrumenls. Plug 1 AF 895 43 - BNC conne clOr ol 50 Q impedance.Serves lor preparing a special connecting cable. Feed-through load , AK 058 69 - Serves for conneclion to the inputs ol Ihe oscilloscope employed in measuring setups ol 50 Q impedance.

Ka6enb - 1AK 64 1 94 - KoaKclo1MbHbl ~ Ka6enb 50 OM ,qnIo1HoC, 1 M C O ,qHIo1M pa3beMoM BNC 101 A8yM~ 6aHaH08b1M~ WTenCen~MI1 0 4 MM. OH cny.IKIo1 T ,qn~ no,qKnlOyeHIIt.R K ,qpyrlo1M yCTpo~cTBa M. Bl-1nKa 1AF 895 43 - rHe3,qo BNC - 50 OM cny.IKIo1T AJl.R 06pa30BaHIo1 ~ cne4101MbHoro Ka6enR npOXO,llHa~ Harpy3Ka 1AK 058 69 - cn y>KIo1T ,qm nO):lKnlO'--leHIo1~ BXO,1\OB oC4101nnocKona nplo1 1013MepeHIo11o1 B 4en.l'lX c BonHOBblM conpoTIo18neHIo1eM 50 OM.

3.

TECHNICKÉ ÚDAJE

3.

TEXHiI14ECKiI1 E AAHHblE

3.

TECHNICAL DATA

3. 1. Základn í údaje 3,1.1. Obrazovka Typ: l1L0 101l Stinítko: 80x95 mm Dosvit: střední Anodové napětí: 2 000 V Ury chlovací napětí: 14 000 V VyChylování: v obou smě rech statické, sym etrické Max. využitelná plocha stínítka: 48x80 mm

3. 1. OCHoBHble AaHHble 3.1 .1. 3neKTpoHHo-nY4eea.l'l T py6Ka Tlo1n: lln0101It1 3KpaH: 80X95 MM BpeM~ nocneC8e4eHIo1.1'1: cpe,qHee Hanp5l.IKeHlo1e aHO):la: 2 000 B YCKop~KlLl1 ee Han p ~.lKeHlo1e: 14000 B OTKnoHeHlo1e: B 060l1x HanpaBneHIo1~x cTaTlo14ecKoe, CIo1M MeTplo1YHoe MaKc. none3Ha~ nnOLl13,l1b 3KpaHa: 48x80 MM

3.1. Basic dat a 3.1.1 . Cathode ray tube Type: 11 L01011 Screen : 80x95 mm Afterglow: Medium Anode voltage : 2 ,000 V Acc elerating vollage: 14.000 V Defleclion: Electrostatic, symmetrical in both directions Max . uselul screen area: 48x80 mm

4

3.1.2. Kalibrátor Zdroj obdélníkového napě t í Polarita : kladná vů či nule Výstupní napě lí: 0,04 VŠŠ, 0,4 VŠŠ, 4 VŠŠ ±2 % Opakovací kmi točet: 1 kHz ±2 % Délka náběž né hrany: 330 ns Střida: 49- 51 % 3. 1.3. Horizontá ln í zesi lovat Jako vstupní konektor slouží vstup kanálu 8 níhO zesilovače (po přepnutí do režimu XY).
zesilovačem. Kmi točtový rozsah: O až 4 MHz (8 dí l ků) Max. vstupní signál: ±4x údaj vstu pního děliče
vertikál~

3.1.2. KanL>lOpaTop V!CTOYHI1K npFlMoyro11bHoro
Hanp~)t(eHI1~

3.1. 2 . Ca l i bralor Source of rectangular voltage Polarity : Positive with regard to lero Qutput voltages: 0.04 Vpp • 0.4 Vpp, 4 Vpp Repetition frequency : 1 kHz ::1::2 % Rise time: 330 ns Duty cycte: 49 % to 5 1 % 3.1.3. H o r izon t a l a mplif i er The input ol channel B of the verlical amplilier serves as input connector (after switching over to the X-Y mode) . The in put sensitivity and impedance are the same as those ol the v8l"lical amplifi er. Frequency range: O to 4 MHz (8 divisions) Max. input signal : ± 4X reading ol the input divider 3.1.4. Vertical amplif i er Frequency ranges: ~: o to 120 MHz {-3 dS} AC : 10 Hz t0120MHz [- 3 dB] Rise lime : ~ 2 .9 ns Defleclion coefficient: Ca1ibrated in steps: 0.01 , 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 V/ div . Accuracy ±5 % Pulse overshoot: 5 % Temperature-dependence ol Ihe Irequency respon~ se: Max . ±0 .1 dBr e at 120 MHz Continuous sensitivil y change: iii: 1 : 2.5 Input RC: 1 mQ, approx. 25 pF; asymmetrical input Max. input vOltage : max. 130 V at DC and AC coupling (V oc + VA paak); C AC component 260 Vp. p up to 1 kHz Modes of operation: On ly channel A; On ly channel S; Chan nel switching by Ihe time base: Channel

nOl1~pHOCTb: nono)t(I1Tel1bHa~ OTHOClo1Tel1bHO Hyl1F1 BblxoAHoe Han p~ )t(eH lo1e: 0,04 B; 0,4 B: 4 B pa3Max

±2 %
4 acToTa nOSTopeHIIIFI: 1 Krt.-, ±2 % AnIllTenbHocTb nepeAHero CPpOHTa 330 HC CKsa}t(HocTb: 49- 5 1 % 3.1.3. YCL>lIHH enb r oplll30HTa nbHor o OTKnO HeH Io1F1 B KayeCTSe 8xOAHoro rHe3Aa IIIcn011b30aaH BxoA KaH8na S yCIII11I1TenFl aepTIIIKa11bHoro OTKnOHeHIIIFI (nocne nepeK11IOYeHIIIFI B pe)t(1II111 XY). BxoAHaFl YyBcTBIIITenbHocTb III conpOTI1BJleHlIIe cooTseTcTBylOT yCI111I11TeJlIO BepTI1KaJlbHOrO OTK110~ HeHIIIR AlIIana30H '-4aCTOT: 0-4 Mr4 (8 Ae11eHIII~) MaKc. 8 XOA HO~ ClIIrH an: ± 4 pa3 nOKa3aHl-1e 8xoAHO~ fO Aenl1TBJlFi 3.1.4. YCIllJlIllTBJlb eepTI1KaJlbHO rO o r KnOHeHIIIFi

±2 %

Vstupní citlivost a impedance shodná s vertikálním

3.1.4. Vertiká l ní zes i lo va č rozsah : ss 0-120 MHz [-3 dB] stl0Hz-120MHz [- 3d8] Prodlouženi náběžné hrany impulsu: ~ 2 ,9 ns Vychylovací č i ni te l: cejchovaný ve stupních 0,01 : 0,02: 0,05; 0,1: 0,2 : 0,5; 1; 2: 5 V/ dílek přesnost ± 5 % Překmi t impulsu: 5 % Teplotní závislost poklesu kmitočtové charakteristiky na 120 MHz: max . ±O,l dBr G Plynulá změna citlivosti: i::; 1 : 2,5 Vstupní RC : 1 MQ/asi 25 pF, nesymetrický vstup Maximální vstupní napětí : při ss i st vazbě max. 130 V (U ss + Usu p): sIř. složka 260 V~Š do 1 kHz Dru h činnosti : pouze kanál A; pouze kanál B; pře~ pináni ka nál ů časovou základnou; přepínaní
Kmitočtový

[-3A6j A L>lana30H yaCTor: nOCT. 0- 120 Mr4 nepeM. 10 r4 - 120 Mr4 [-3A6j YBeJlL>lyeHlo1e A11L>1TellbHOcTL>I nepeAHero cppoHTa IIIMnyl1bca: .:5í 2,9 HC K03cpcplil4l11eHT OTKllOHeHIIIFI: Kan lil6poaaHHbl~ no cTyneHflM 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0.2 - 0 .5 - 1 - 2 - 5 S/ AeneHlIIe; TO... HOCTb ± 5 % SblOpOC liIMnynbca 5 % T eMneparypHafl 3aSIo1CL>lMOCTb 3aaana ... acToTHolii XapaKTepl>1CTIIIKIII Ha ... aCTOTe 120 Mr 4: MaKC. ±O,l
A6ľC

nJlaBHOe 113MeHeHI1e YyscTBl-1Te11bHocTI1: ~ 1 : 2,5 SXOAHbl8 napaM8rpbl RC: 1 MOM/ npIll611. 25 nq:" HecIIIMMeTpL>l"'Hbllll 6xOA Ma KCL>lMa11bHOe BxoAHoe Hanp ~)t(e H l-1e: npl1 noC TO ~ HH O III III nepeMeHHo~ CBFl3l-1 He 6011ee 130 B (UnoCT. + Unep . pa3Max): nep eMeHHa~ COCTa~ sm11OLL\aFi 260 B pa3Max ,0,0 1 Krl.\ Pe}t(l-1M pa60Tbl: TOJlbKO KaHan A; TonbKO KaHan B: KOMMyral.\l-1f1 KaHa110B reHepaTopOM pa3BepTKIII;

5

základna A střídavě se základnou B (přepínáni základnou A) Synchronizace (základna je plně spou štěná) Způsoby provozu spouštění: ín!: ss 0. 0. Sweep A with brightness modulation derived from sweep B. nepeKflIO'-leH~e nonj:!pHOCTI1 K3HaJl3 B± Penu_1M CYlHXpOtlI13a4Io1\11: B03MO>KHOCTb CYlHXpOHI-13a4J.1 B 3qJCp.5 clAeneHl1e -0.05 MKC/ AeneHlo1e norpeUJHocTb: MaKC. Speed rang e ol lime base B: 50 ms/div. ±5 % Speed steps: 1 : 2 : 5 Time magnification: 10x Additional error : ± 2 % ± 10 ns Exc!udi ng 10 % of Ihe trace Jength at each end. ±5 % CooTHoweHIIIs:! CKopocTe~ pa3eepTKIII: 1 : 2 : 5 nyna: 10x . z koncového stupně A±8 3. XY. On~ ly delayed sweep B: Sweeps A and 8 alternately (switched by time base A) Sy nchronizatíon : (data lor lull triggering) Triggering modes: INT. 1 MOM ±20 % < 30 not> Hlt1}1(HS'rfl rpaHI1'-lHas:! '-laCTOra 20 r4 BepxHaS'r rpaHI1'-lHaS'r yaCTora 100 Kr4 HI1>KHSHl rpaHIII4Hafl 4aCTOTa 100 Kr4 0-100 MF4 < 0. nOCT. < 3 . T ime bases Speed ran ge of time base A: 0.1 V RMS O to 100 MHz < 0.05 ps/díl .ll.1. 500 Kr4.4r.5 Vef 1 M~2±20 % <30 pF dolni mezní kmit očet 20 Hz O~- Cnoc o6bl 3anycKa: BKyTp.0.5 s/ div. C~1rHaJlOM KaHaJla 8: Cl-1rHaJlOM OKOHe4Horo KacKaAa A±B 3.20 Mr4 Mr4 Mr4 Mr4 horní mezní kmitočet 100 kHz dolní mezní kmitočet 100 kHz HY B4 0-120 Mr4 < 0. 80th chan~ nels A±B. pa3BepTKa A C nOAc6 eTKo~ pa3aeprK\.5 s/díl 0. u kanálu 8 přepínání polarity ± KOMMyTa411f1 KaHanOB '-laCTOToL7l npYl6n.111 Cl1r '"lanOM KaHana A.3 V RMS O to 120 MHz < 0 . By a signal drawn from channel B.1 B. 0. 8y a signal de~ rived from the línat slage A±B 3. < 2 . 20 MHz < 0.5.20 0-100 0-1 20 BKeWH. nocr.il 8 (KOMMyTa1.onOnHI1TenbHafl norpewHoCTb: ±2 % ± 10 HC npV! IIICKf1IO'-leHIo1I1 Ha4anbHoro '" KOHe'-lHOrO y'-laCTKa 10 % OT pa3Mepa oC4V!nnorpaMMbI no ropLll30HTMl'! až Lupa: 10x Příd avná chyba: ± 2 % ±1 0 ns pri vynechání prvn ích a posledních 10 % délky slapy Způsoby provozu: poule základna A. Channe! B has facility for polarity switching (+ or -) Synchron izatíon: By a sígnal draw n from channel A.qyeTc j:! C pa3sepTKor. signálem z kanálu 8.5 B 3<PCP. X-V operation .05 MKc/AeneH118 AI-1ana30H cKopocreL7l pa3BepTKI-1 B: 50 Mc/Aenetlllle .qeneHIIIS'l < 0. 10 0. až .kanálů kmitočtem asi 500 kHz : oba kanály A±8.1.20 MHz < 1 dílek 0-100 MHz < 2 dílky 0-120 MHz < 3 dílky Pe>KYlMbl pa60Tbl: TonbKO pa3eepTKa A.1 Vef 0-100 MHz < 0. Error: Max .. DC O to 20 O to 100 O to 120 EXT. Rozsah rychlostí časové základny 8: 50 ms 0. Cvst.qeneHI1S'l < 1 .1f1 CIMHéU10M reHepaTopa pa3sepTKV! A) CI'!HXpOHlt13aLtl-1R (reHepaTop pa3SepTKI-1 3anycKaeTc~ ) Modes ol operation: Only sweep A.05 ps/div.qeneHl1e R.Hana30H CKopOCTel71 p893epTKIo1 A 0.5 V RMS 1 MQ ± 20 % < 30 pF Baltom limit frequency 20 Hz AF RF Top limit frequency 100 kHz Botom limit frequency 100 kHz 6 . reHepar op pa3 Se p TKI1 Odběr synchronizac'9: možnost synchronizace sig ná· lem z kanálu A.3 Vel 0-120 MHz < 0 . DC O to 20 ex!: ss ST NF VF RvS!.05.ll..us/díl Chyba: max. Cj" AC MHz < 1 dívision MHz < 2 divísions MHz < 3 divisions MHz < 0. 06a KaHaJ13 A±S: XY. základna A pří · světlena základnou 8: pouze zpožděna základna B.l1s/ div. Casová základna Rozsah rychlostí éasové základnv A: 0.3 B 0<1><1>. pa3Bep"TKa A '-lepe. TonbKO 38Aep>K:3HHaS'r pa3sepTKa B.05.5.5. ±5 % Odstupňování rychlosti: 1 : 2 : 5 switching by approximately 500 kHz.1. 10 0.

Atmospheric pressure range: 86 000 Pa to 106000 Pa Working position ol the oscilloscope: Horizontal.6. Základna B je přimo s po uště na ze základny A Obě základny jsou vybaveny pomocnými vystupy při­ světlovacího impulsu v TTL úrovních (N = 1). . modulating vollage: 3 VPl' Max..25 AI /250 B T BHewHee Ma rH~THoe none: npeHe6pe*I-1MO Mano BH8WHee 3neKTp~4ecKoKe none: npeHe6pe*Io1MO Man o 3. Jasová modulace paprsku Vstup Z Min. or 120 V. 129 Oiodes Knacc 6e30nacHocT"': np~6op BblnonHeH no Knaccy 6e30 nacHocT~ 1 no npeAn~CaH~S'lM M3K Pa604\o11Í1 KOMnneKT nonynpoBoAH~KOBblX ~ eaKyyMHblX npl-160poa: 3n eKTpOHHO-J1y4eeaS'l TPYÓ· Ka 1 WT.630 MA/250 8 T. HanpS'l)f{eH~e MOAyn S'l 4V1 ~ : 3 B MaKC. Pracovní podm ínky Referenční teplota: +23 'C ±2 'e Provozní teplota: + 5 "C .2. Time base B is tríggered directly by lime base A.3.106 000 na Pa60'-lee n0l10)l(8 1-11-1e np~60pa: rop Vl 30HTanbHoe ~11~ HaKJ10HHOe nI-1TaH~e : OT ceT~ nepeMeHHoro TOKa 220 8/120 B.60 B~A r~ TOKa n~TaHIo1S'1: nepeMeHHbl1Íl c~Hyco~AanbHbllÍl c KHV1 MeHee 5 % n OTpe6J1S'1eMa~ MOLllHOCTb: np\o"l6J1. modulační napětí: 3 V~! Max. ar 1.He A a HHble 3.6. Br igh tness modulation Z inpu! for trace brighlness modulation Min . 145 VA Proteclion: By fu ses: 630 mA/250 V T for 220 V. 3.-\HTerpanbHble M\o"IKpOCXeMbl 16 WT.~fI ABT Bootom limit frequency approx . 47 kQ AUT. 7 . H>-I*HS'IS'I rpaH>-I4HaS'l 4aCTOTa np>-l6Jl. the lime base runs freely.. 47 KOM 3.1.+ 40 "C Aelativní vlhkost: 40-60 % Tlak vzduchu: 86 000 Pa . 145 BA 3a14~Ta: 220 B .106000 Pa 3.2. HanpS'l)l(eH~e MOAyJ1S'14~11: lO pa3Max B pa3Max " xoAHafl eMKOCTb: np~6n.630 mA/250 V T 120V -1 . Vstupní kapacita: asi 40 pF Vstupní odpor: asi 47 kQ ny4a no flpKOCT~ BXOA Z M~H . 1971).+ 40 ' C OTHoc"'TenbHaSl ena)l(HOCTb e03Ayxa: 40-80 % AaeneHl-1e B03Ayxa: 86 000 n a . of distortion less than 5 % Power consumption: Approx. Všeobecné úd aje je proveden v bezpeč­ nostní tří dě I podle CSN 356501 Osazeni: 1 obrazovka. General data Intrinsic safely: Class 1. Each ol the two time bases has an auxiliary output of Ihe pulse for Irace brightness modulation in TTL levels(N = l ). Working conditions Reference temperature: + 23 °C ±2 ·C Ambientlemperature range: +5 to +40 "C Aelative humidity range : 40 % to 80 % . according to Ihe Czechoslovak Standard ČSN 35 6501. 50-60 Hz Druh napájeciho proudu: střídavý sinusovy SB zkreslením menším než 5 % Příkon: asi 145 VA J iš tění : 220 V . 348. A~oAbI 129 WT. 100 Hz Without a signal. or tilted Powering: From AC mains of 220 V. . Complement: 1 Cathode ray tube. in conformity wi th Ihe pertaining IEC Aecommendation (Publ.1.. I.3.6. MOAynflu. No . 40 pF Input resis tance: Approx. reHepaTOp B npRMO 3anycKaeTCS'l c~rHanOM reHepaTopa A • 0 6a reHepaTopa pa3BepTK~ oCHaw. 173 Tran sistors. TpaH31i1CTOpbl 173 WT. modulační napěti: 10 VM.25 A/250 V T for 120 V External magnetic lield: Negligible External electrid l ield: Negligible 'e Pracovni poloha přístroje: vodorovná nebo nakloněná Napájení: ze střídavé sítě 220 V/120 V.2. 50 to 60 Hz Powering curren!: Sinusoidal AC . 3.25 A/250 V T Vnější magnetické pole: zanedbatelné Vn ější etektrické pole: zanedbatelné 50.1.AUT dolni mezní kmitoče t asi 100 Hz Bez signálu samovolně odbíhá.eHbl BcnOMOraTenbHblMVI BblxoAaM~ ~MnyJ1bCa nOAcBeTK>-I B ypoaHflx TTIl (N = 1). 129 diod Bezpeč nostn í třída: přístroj 3.3. 173 tran z isto r ů. 100 r4 6e3 C>-lfHana pa60TaeT 8 pe*>-IMe aBTOKOlle6aH~&iI. 3. 16 Integrated circuits. 3. YcnoBHSI 3KcnnyaTa4"'M HOpMaJ1bHaS'l TeMneparypa: +23 'C =2 'C Pa604aS'l TeMnepaTypa: +5 ' C .1. 120 B . 40 ncD B BxoAHoe conpoT~Bne H ". modulating voltage: 10 VPf> Inpu! capacitance: Approx.e: np~6Jl. 0 6 w. 16 integrovaných obvodů .

.Emitter lollowers . HxpoHI'I3al.Synchronizační zesi lovač t7 .Emltorové sledovače 3 .. lhe block diagram of the vertical amplifier is A S . hloubka 520 mm .Operatnl zesilovač 4.. CTp06 "..Koncový zesilovač 14 .ZhMeci impulS 24 ...'O) ol the time bases - 8 .Trigger slgnal amplifier with swilch . 3i\Aep)l(K'" + Il"'HI'I~ J. Blokové schéma (obr. Kn K)\jesble YClln .n 14Tsnb Yc . Height 165 mm .. mnenb . Wl1pl1Ha 407 MM. e nnaCT14HbI Pa36anaHcOlp09Ka yCOlnOlTen~ B8pT~KanbHoro OTKnOHe· H"'fI B pSl+< .Vertical deflecti on plates o .q A 8xo.Orlver ol lhe delay liM + delay line ..Input amplilier .qemnenb 1 3M~TTepH~e noaTop~Ten~ 56 7 8 9 10 tt 12 13 Dělič BXO.. Weight 32 kg approx. Wl1p\llHa 600 MM.Posuv Y' -Y 2 . Deplh 520 mm . šířka 600 mm..n .Synchronizačn í signal do časové základny 25 .Amplifler .Zesilovač .n 14TSnb 3MMTTSpHblS nOBTopl'lTenl'l KOHe4HblI1 YCI1Jl ..Shil! Y2 .Rozmě ry přístroje (bez držadla): výška 165 mm.\M14 YCI1Jl .Rozváženi vertiká lního zes i lovače při provozu "AL To tasově základny " 6 7 8 9 10 11 12 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Y.Zesilovač . rny611Ha 830 MM. Tenb YCI1Jl ..Emitorové sledova!c .1. hloubka 830 mm..aný zosilovač synchronizace 16 .aAep>I{I{1'I Yc ..Spínací zesilovač 20 .. Tenb C.Vertikální vychylovaci destičky 26 ..Amplilier .. šířka 407 mm.Blanking pulse . 4. rny611Ha 520 MM..... Tenb nepeKnlO4aeMbI~ yc .Vstup A 8 .SepTOIK8J1bHO oT KnoHfl lO~ .Elektronicky p/epin.Shapingo circuit + m ultivibrator 1 MHz ..Unbalance ol the vertical amplifier in al terna te operatlon ("'ALT.Vstupnl dělit 2 . 3al.Zesilovač .Complementary lollower . Tenb C14HxpoH.l~OHHtojli yc .1 .. PRINCIPLE OF OPERATION ln Flg..ll.. Macca 20 Kr ra6apl1TbI ynaKoeaH Horo npl16opa: BblCOTa 41 0 MM.. 6paTop 1 Mrl...Elektronicky plepinaný zesilovač synchrooizace 15 .Sudič zpoiďovaci linky + zpoiáovaci linka ..Continuous sensilivily co ntrol . hmotnost 20 kg Rozm ěry zabaleného přístroje: výška 41 0 mm.Tvarovecl obvod + multivibrálor 1 MHz 22 .Zero balanclng .... 1) vertikálního A .. Me paóoTbI ~AJlTo~ reHepaTopa pa3BepTKl-1 Input A Input S . pYIO ~ a~ cxeMa CxeMa q.Emitter follower .Hradlovecí obvod 21 . H.OperaliQflal amplifie r .Emiller lollowers .Switching pulse ol the time base .. hmotnost asi 32 kg npl160pa (6a3 py'"lK~): BblCOTa 165 MM....Gating ci rcuil .Zesilovač .HOi'l yCl-lmnenb OnSpal.Komplementarni sledovač 18 .\ II1Mnynbc nspeKnlO"IeHIo1f1 pa3sepTK14 racfl~~1i "'Mnyl1bC CIo1HXPOHIo1314PYIO~1011i C14rHan s pa3sspTKy KOMne H ca4~fI Hynfl nna6Hoe 1013MeH6HIo16 "IyecTsOITenbHocTOI C Me~ eH 14e 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Y" 28 28 - . np~H4~n AEHCTB~~ 4.Amplitler .opMlo1poeaH"'fI + MyllbH1s . 1 4.Vyrovnáni nuly 26 .Trigger signal amplifier wilh switch .....Synchronizing amplilier .1.Zesilovač ...Input eltenuator .Vstup B . PR INCIP t.Přep ínacf impuls časovó základ ny 23 .FinaJampllller ..Emilorové s!edovače 19 . Ten .INNOSTI zesilovače 4..... (Excluding Ihe handle) Weight 20 kg Instrument packed: Width 600 mm.Trigger signallo Ihe tíme base .. -Y~ Yc .\M'" n epeKnlO4aeMbI~ YC14n . Depth 830 mm . Height 410 mm .Amplifler .3a4"'''' KOMnneMBHTapHblli noaTop . T8nb 3M14TTepHblS n09Top .Vslupn l zesilovač 4 .Plynulá zm ě n a citlivo sti 27 ..q 8 BXOAHO~ 4. Ten . 6noK·cxeM8 (pl1c.n ..Attenua tof .Swilching amplifier .Qen~Tsnb .Amplilier . Macca npl161l 32 Kr ra6ap~Tbl Oimension s and weights: Instrument unpacked: Width 407 mm . Tenb YC14m1Ten b B036YAM Tenb n . 1) yCI1n1nenSl Bepnl· K8nbHoro OTK110HeHIIISl A S I 2 3 4 5 8xo. Teflb C "'H~pOH .

cxeMa CxeMa Ja.. .Circuit for one·shot triggering II . Blokové schéma časové základny 1.2.\I'I~ 9 .SWITCH CZ . 26 .jl'll1 nOBTOpl1Tenb Cl'lrHarlB YnpaBnS.23 4. 24 5.Signal lollower 1. .eH~s.qI'lKal.25 6. 25 6.AND circu it 13 . 26 7.26 7.nR naMnbl I'IH.Hold ofl circuit 9 . cpOpMl'lpOBaH-'s.24 5. CTpo6l'1pylOl.Trigger amplifier 23 .nEPEKn. The block diagrams 01 the time bases 21 .Kll1.Integrators 6.Electron ic switch 10 . PA3B.HoKpaTHoro JanycKa YnpaBnS.2.I.TIME BASE SYNCHR. 1 Fig.Shaping stages 24 .PŘEP. 4. 23 4.Stepping circuits 7. . 27 8 9 10 11 12 13 14 - 15 KacKap.TRIG. A 22 X-y B-"_---' 27 Ob.\aS. 2. 5noK-cxeMa reHepaTopa 1. YCl'lnl'lTenb BbIXO. 1 4. 21 2.HO~ nepeKnKl'"laTCnb Yc~m1Tenb C~HxpOH~3al.jBS. 22 přepínač Synchronizační zes i lovač Tvarovací stupeň 4. 21 2.Kll1. .rEH.Timing circuit oi the aulomatic control 12 . .j-'1'I pa3BepTK~ 4.Input switches 22 . cxeMa aBTOMaT-.2.Amplilier ler the indicating lamp 15 . r:ŘEP cz. YCl'ln-.T enb VlHTerpaTop CX8Ma OCTBHOBK-.Central amplifiers 5.qHbIX -'MnynbcoB A YCl'lnl'lT8nb p.Ampl ifier oi outpu t pulses A 14 . Vstupní 3.Gating circuits 8 . P~c. 22 BXOp. 25 . 27 8 9 10 11 12 13 14 15 - Ř ídicí zesilovač Integrátor Zastavovací obvod Hradlovací obvod Obvod zádrže Elektronický p ře p inač Obvod pro jednorázové spouštění Casovací obvod automatiky Součinový obvod Zesi l ovač výstupních i mpulsů A Zesi l ovač pro indikačni světio S ledovač signálu 3.KI'I CxeMa npOI'lJBep. 27 . 3. A~B SYNCHR.q8p>KK-' 3neKTpoHHbl~ KOMMyraTop CX8Ma op.CVlHXP.

qHblX HMnynbcoB B YCKIllolTenb ropH30HTanbHoro OTKllOHBHHR CI1MMeTp .Přepínač í x 18 I ndik ační svě tlo t9 výstupy do horizontálního a přisvó!lovacitlO zesilovače 16 17 lB 19 2Q - vystup preklapécího impulsu pro vertikálni zesi l ovač 20 28 Zpožďovací obvod 29 Tvarovač zastavovacího impulsu 30 Zesilovač vYstupniCh impulsů B 31 Horizontální zesilovač 32 .Elektronicky přepinač funk cí 17 .qbl yC lolnlo1reneÍÍl roplo130HTMbHoro OTMOHeHIIISl III no...qcaBTKIII Bblxo.....\HX nnaCTIo1H 3neKTpoHHo-ny.qep)l(KIo1 CxeMa CPOPMIo1POBaH .qIo1Kaljlo1lo1 BblXO.qnR roplll30HTanbHo oTKnoHRlOl.. BBoloi Tpy6Klo1 YClolnHTenb "'-Inynbca no. nepeKJlIOYarenb t x naMna Io1H.Ze silovač pfisvétlovaciho impulsu 34 .Impuls pro lízení jasu obrazovky 28 29 30 31 32 33 34 3JleKTp~Hbliil KOMMyraTop pe)l( lo1'-10B paOon.. V • 3'5 20 Obr.\nynbCa yCI'IJlI'ITeJlR BSpTlolKaJlbHoro OTKnOHeHlo1l'1 Cxe"m 3a. 2 Fig_ 2 16 .Symetricky signál pro horizontá lni desky obrazovky 33 .q onpoKIo1AblsalOU\Bro lo1J.qcoeTKIoI ~Mnynbe ynpaSneHIo1R l'IpKOCrblO :mel<TpOHHO· ny4ElOOH Tpy6Klol 16 17 18 19 20 28 29 30 31 32 33 34 Electron ic lunetion selector sVfiteh Chan ge-over switeh 1 x Indicating lamp Outputs to Ihe horizontal and brightnBss modulating amplifiers Oulpu t ol the allernating pulse lor lhe venieal amplilier Delay Circuit Shaper ol the slopping pulse Amplifier ol output pulses B Horizontal amplifier Symmetrical signallor lhe horizonta! deflection plates ol the CRT Amp lifier of the pulse for lrace brigthn ess modulation Pulse for trace brigthness modulation 10 ..I..f -- -<: V Jl 'f II 9 33 ). R lo1MnynbCa OClaHOBKIo1 YClolnlllTenb Bbl XO. 2 Plo1c.. HblÍÍI CHrHan .

3 1 2 3 4 • 5 - Transformátor a usměrňovače s filtry Stabilizátory Zdroj VN pro obrazovku Kalibrátor napětí PřisvéllOvací impuls " Z" zesi l ova~ 1 2 3 4 5 TpaHC$opMaTop 11 BblnpllMI1Tel111 c cpHl1bTpaMIoI Cra6111110138TOpbl I.3 Fig. Blokové schéma zdroj ů 4. Block diagram of the power supplies 4 KALIBRÁTOR 400mV 40 mV . 3 PHc.3.35 - 36 - 37 - vySIUp rozvažovaciho impulsu pro verlikálni zesilovat Zes ilovat pro provoz X-V Přeplnac i Impuls pro elektronický přepínač funkci (16) 35 - 36 - 37 - BblXOA loI~nyllbCa pa36anaHcHpoBKI1 BSpTIoIKaJ1bHOrO yCHnL1Telll1 YCH1lI1Tel1b P/lA pe>KHMa X-V IIIMny11bC nepsK11Kl 4eHHII .1 I ~ 1 2 STABIUZÁro I '80V +48V ~ ]1[ 1 <-'2V -5 V -12V 3 VN .cxeMa MCTO'-lHMKOB nMTa HMJf 4.3.lI1111 3neKTpoHHoro KOMMyraTopa (16) 35 - 36 - 37 - Oulpul ollhe unbatancing pulse for Ihe venical amplifier Ampl ifier lor X.V opera tlOn $ wilch ing pulse lor I lle eleclronic switch (16) 4.19S0V (Kl Igll +lOkV (As) Obr.t1cr04HI1K BH AnSI 3n erpOHHo'l1y4eBo~ TpyÓKH Kan l1 6parop HanpA)I(eHIoIA II1Mnynbc nOAcBBTKIoI yCHI1I1Tem~ Z 1 2 3 4 5 - Translormer and recmi ers with !illers Stabilizers High-voltage Supply for l ha CRT Vollage callbrator Pulse for \race brightness modulation lrom Ihe Z· amplifier 11 .3. 6noK.

5.2. který vytáhněte a zasuňte tak. Several fabric bags containing a desiceant are attached to the instrument. dampness and aggressive fumes (further detail s are given in Sectíon ll. or for possible Iransport at a later date .L\n51 ltI3MepeH\151). zda je 5. YT06bl OH BO BpeMS'I pacnaK08KL'i Haxo. il is necessary 10 make sure lhal il is switched 10 Ihe available mains voltage by means of ils mains vollage selector. then il has to be reset to the correct position.1ll1aTb OT pe3Kl. nOl1roTOBKE np~60PA INSTRUCTIONS FOR UNPACKING AND PREPARATION FOR USE K 5. Unpacking the instrument The oscjlloscope in its original paeking has 10 be placed so Ihat. Co6cTBeHHO npll\60p yCTaH08neH B 068epTKe 1-\3 nOnI-\3TL'ineHa. Ihe oscilloscope has 10 be placed in its polyethylene cover and pul in Ihe origina! box in which it arrived from the makers. Vybalení přístroje Př i stroj zabalený výrobcem um í stěte tak. V případě.1 TeM nepaTypbl.160p cne. 3KcnnYATA4~~ np~6opa 5. Přepojení se provádl po uvolnění zajišťovacího šroubu přepínacím kotoučkem . aby číslo udávající napěti bylo proti trojúhelnikové značce na zadním štílku. 5. The oscilloscope must be stored in a room where the temperalure is constant. Vlastní přístroj je vsu nut do obalu z polyetylénu. ve které byl dopravován . The instrument musl be protected against sudden temperature changes. PeKoMeH.L\yeTcs:l pa3pe33Tb 06aepTKy B MeCTe CBapKL1 TaK. PacnaKoBKa 5. 12 . aby byl při vybalování v pracovní poloze.3. after being unpaeked.L\L'incS'I B pa60yeM nOnO)!(eHL'iL'i. np\1 60nee . Ha npL'i60pe pacnOnO)!(eHbl naKen1KL'i C .qJH. B KOTOpolli OH 6bln nOCTa8neH. 5. Chraňte přístroj pokud možno před prudkým i změna­ mi teplot. Příprava měření přístroj připojen na správné sífové napětí udané na vol iči . yKa3aHHoe Ha nepeKnlo'-!aTene.eH\1lt1 c nOCT051HHOIII KOMHaTHOL1 TeMnepaTypolll.1. II is recommended to cut Ihe polyethylene cover close to where it is sealed.qTOTOBKa ltI3MepeHI1V1 nepeA nOAKnIOYe H\1eM np\160pa K CeT\1 Heo6xOAL'i' MO y6eAL1TbC51 B TOM. HaxoA\1nOCb no OC\1 TpeyronbHoVi MeTKlt1 Ha 3aAHelll naHen\1. B TOM cny'-lae.nenbHbIX nepepblBax 8 3KcnnyaTal. že na volíči je nesprávné napětí . ecn\1 Ha nepeKnlO'-laTene \1MeeTC51 HenpaBltInbHOe HanpS'l>KeHL1e CeT\1. p!epojte volič do správné polohy. nplt160p. the latter has 10 be pulled out partía:tly and turned so thal Ihe number indicating Ihe available mains voltage is opposile to the triangular mark on Ihe back panel. Skladování Přístroj skladujte pOkud možn o v místnosti se stálou pokojovou teplotou. Storage nplt160p XpaH\1Tb. then the dísc has to be pushed home and secured wilh the retaining screw. YT06bl B Helii MO)!(HO 6blno npL'i60p XpaHL1Tb L1nL1 TpaHCnOpT\1pOBaTb (ecml OH He l.qen51lO14ee HanpR>KeH\1e CeT\1.L\erL1.1X lt13MeHeHl. it ls in ils working posilion.2.qyeT 3al1ll. Na přístroji jsou umístěny sáčky s vysoušedlem. aby v něm mohl být přístroj skladován (pOkud není použiván k měření) nebo přepravován . Před připojením přístroje na síť se přesvědčte. no B03MO. Preparations for a measurement Before connecting Ihe oscilloscope to the AC mains. POKYNY PRO VYBALENí A PŘíPRAVA PŘíSTR OJE K PROVOZU 5.L\e-L'i3rOTOBL'iTene. Při déle trvajÍcích přestávkách v používání přístroje vsuňte přístroj do sáčku z polyetylénu a uložte do krabice.1.L\paTOpOM. In the case of lenglhy interva!s between applications.3. The instrument proper is in a polyethylene cover which is hermetically sealed. Bnarll\ L'i arpeCCVlOHOVi cpe.1neHa VI B Kopo6Ky.\\1V1 ycTaHoB~nb nplo160p B 06sepTKy Vl3 nOnVl3Tl.qbl. B nOMeLLJ. vlhkem a agresivním prostředim.1 Ha 3aBo. YTO OH nepeKnlO'-leH Ha npaB\1nbHOe HanpRlKeH\1e cen:. 5. nepeKnlO'-leH\1e oCY14ecT6n51eTC~ noene ocna6neHlt1f1 cplt1KC\1pylO14ero 8L'iHTa C noMOl1lblO AL1CKa nepeKnIOYeHL'i51. onpe. YKA3AHVl71 no PAcnAKOBKE ~ 5.>KHOCTl. so thal it can be used either for storing the instrument (when not being used for a measurement) .1. of Ihis Manual). as far as possible. nO.1. npl. yCTaHOBL'iTb TaK.3.1C nOnb3yeTC51 . as follows: After releasing the retaining screw of Ihe switehing disc. ynaKoBaHHbl.1. TO nepeKnlO'-laTenb cneAyeT nepeBeCTL'i 6 npaS\1nbHoe nOnO>KeHL1e. Doporučuj eme obal ods t řihnout v místě svařeni tak.5. If this seleclor indicates an incorreet vO!lage. YT06bl '-lltlcno.

aby chladicí žebra s výkonovými tranzistory. YT06bl 06ecneYItI8anaCb .!:\HOBpeMeHHo CJ1e.ToYHafl BeHTItIJ1f1l. zkontrolujte před uvedením do provozu.qillTbcfl B TOM.ero B03. Pohled na přední panel přístroje 6. 3Ha'-teHltlfI npe.4. B"'A nepeAHelil naHe. higher ambient temperatures . The correct luse ratings are given in Section 3 . npltl no8blweHHoii1 TeMnepaType oKpy>K81Ow. II it has to be switched over for 120 V powering.HblX TpaH3It1CTOpOB. ~HCTPYKl1~S1 no 06CllYlKHBAH~Kl 6. umistěná na zadní straně příst roje . 4) and are as follows: Fl F101 F1 F10l 811 Sl . oco6eHHo. For th is reason. K SeHH'IJ1f1111t10HHbIM OTBepCTltlflM.1.LILitMO pacnonaraTb npt.l S1 . the cooling vents must not be obstructed in any way and also the heat sinks of the power transistors. eventuálně k poškození. Z toho důvodu je nutno dbát.qVlMO o6eCneYt.qHoe rHe3. 4T06bl pa. especially a.2 82 Přep ínač nulování kaná lu A vychylovac iho činitele kaná lu A 82 BxoAHoe fHe3. il is necessary to make sure that il has not incurred any damage itself. IIle instrument could become overheated ..l Sl . Umístění přístroje 5. npltl nepeKnfo'-teHItIItI Ha 120 B Heo6xOA!IIMO TaK>Ke 3aMeHItITb ceTeBO~ npe. Note: II. must not be covered up. TOKy yCTaHoBKI1 Hyf1Sl KaHaf1a A K03cpcpl1l1l1eHTa OTKnOHeHI1Sl Sl . 6.LIeH caM np~16op.'Technical Data". 5. then al50 the mains fuse has to be exchanged.160p T8K.LIaHHble».LI0CTa. il is found that Ihe packing has been damaged badly .4. Pro správnou funkci je nutné. PacnOnO>KeH"e np"6opa . If these conditions are not met.qy ltt3 CTpOfl. Současně Je nutno dbát.1Tb .n'" nplot6opa 6.1 ItlR n03TOMY He06xo.qyeT cne. TO nepeA nycKOM npltl60pa s XOA Cf1eAyeT y6e.qo Bxo. paCnOllO>KeHHble Ha 3a.šroub znovu zašroubujte. Hodnoty pojistek pro obě napájecí sítě jsou uvedeny v kapitole 3 . Zajišťovací tDltIKCltlpylOW.QJ1f1 npaBItIJ1bHoii1 pa60Tbl.LIeHltle STItIX np8SItlJ1 MO:>KeT nplllBeCTItI K neperpesy npt. YXYAweHIIIKJ ero napaMeTpOS IIInlll .2 Vstupní konektor kanálu A Vstupní konektor kanállJ B Přepínač ss a st vazby kanálu A Přep ínač Fl Fl0l Sl. npt.!:\eHbl s rI1ase 3 "TexHItI4eCKltle . tím může dojít ke zhoršení vlastností. Přistroj je od výrobce nastaven na napětí 220 V.!:\yxa He06xo.!:\a>Ke K SbIXO.!:\oxpaHItITene~ Allfl o6oltlx Hanpfl>KeHItlii1 CeTItI npltlSe. O. Při připojení na 120 V je třeba vyměnit též síťovou pojistku.1tl1ll BItIHT CHOB8 33BItIHTItITb. umístit přístroj tak. Front panel of the oscilloscope The main controls ol Ihe oscilioscope are concentraled on its Iront panel (Fig. 11 nepeM. Nedodržení těchto zásad může mít za následek pře­ hřátí přístroje. NAvOD K OBSLUZE A použlvANI 6.4.LIItITb 38 TeM. zejména při zvýšené okolní teplotě. INSTRUCTIONS FOR USE AND ATTENDANCE ~ 3KCnllYATAl1~~ 6. He 6blllltl S8KpblTbl. Each newly delivered instrument has been sel by the makers lor 220 V powering. Poznámka: Pokud by při vybalování přístroje bylo zjištěno podstatné poškození obalu . then before setting the instrument ín operation.qltlaTOpbl MOW. it is t essenlial to position il so thal it is cooled adequately by natural air circulation.qeHltle Tapbl.1MeYaHlt1e: Ecnltt npll! pacnaK08Ke nplll60pa o6Hapy>KeHO cYw.LIHe~ CTeHKe npltl60pa. resulting in wo rsened properties 8nd even darnage to il. 5. n:byla zakryta.Technické údaje ·'. '-tTO He nOBpe>K.LI0cTyn nOTOKa B03AyX8. aby byl dostatečně větrán .2 S2 Input tonnector ol channel A Input connector ol channe l B Change-over swítch lor setting DC or AC coupling ol channel A Zeroizing switch ol channel A Selector ol the deflection coellic ient ol channel A 13 . zda nebyl poškozen i přistroj. which are mounted on the back ol the instrument. when unpacking the oscilloscope .LIoxpaHItl Tenb. aby větrací otvory byly přístupné proudu vzduchu.1.16opa.qo nepeKf1Kl4aTef1b KaHana A nepeKf1KlYaTef1b nepeKf1Kl4aTef1b KaHana A KaHana A KaHaf1a B CBSl311 no nOCi"".eCTBeHHOe noSpe>K. npltl60p Ha 3aBOAe -1tI3rOTOBItlTeJ1e yCT3HOBJ1eH Ha H8npfl>KeHltle 220 B. Hec0611IO.. Positioning the oscilloscope ln order to ensure correct operation of the oscilloscope.1.

Katiana S nepOKJ1tO"aTBnb K03cpcp~y~eHTa oTKnOHeHI-1.2 5102 Change-over switch for setting DC ar AC coupling ofchannelS Zeroizing switCh ol channel S 5elec tor ol the deflec1ion coefficient ol channel S Polarity selec tor switch ol channel S 5ynchronizatlon selector A (A±S) Synhronízation selector B (A±S) 53..2 5102 Přepínač Přepínač Přepínač P/epínač Přepínač ss a st vazby kanálu S nulování kanálu S vychylovacího činitele kanálu S polarity kanálu S volby synchronizace A (A±S) 5101.2 B(A±B) 14 .~ '" " " " Obr..2 Plepínač volby synchronizace S (A±S) nepeKntO"aTenb ebl60pa C. 1-1 nepeMeH.3 53... HxpOH ..1 53.4 5101. TOKy KaHana S nepBKntO'"I8Tenb Hyn.1 53. 4 f ig...2 nepoKntO"aTenL CBJl31-1 no nOCT.2 5102 53..1 A (A±B) 53.JO '" $101 Sll .1 5101.3 53..1 5101. 4 PliC. 3ayl-1l-1 53.sn " .3 53. KaHana S nepeKntO'"IaTOnb nOnRpHOCTI-1 KaHana B nepeKntO'"IaTenb e~60pa CI1HxpoHloI3ayl-1" 5101 1 5101 .

.>K~MOS paOon•• KO"'''')'TaI.1lo1eHra orKnOHeHHR B n OT6HI.channal B X-V operation Pot6ntiometer lor DC balancing o l the input preamplifier of channe! A Polentiomelar for continuous setting o l the deflecllon coel liclent ol channcl A Potentiome ter lor vertícaJ shift . eHeHl1fl K03 cpq. a S43 S4.>KBHIoIR A± B napBKnKl'faTenb pa.KaHarI A nOrBHLlI10Merp nnaSHoro 1oI3 .íghtness on the CA tube Push-ootton R5 R222-R232 R235 R5 R2 22-A232 R235 A5 R2 22-R232 A235 S5 S6 F2-F5 S5 56 F2-F5 S5 56 F2-F5 'or trace centring Sífový vypinač: ve sllačené poloze je p řistroj zapnut Výslupnl zdířky kalibračního napě tí Kontrolní světIo oznamující zapnulí přistroje Svítíci dioda oznamující základny Tlačítko "LUPA" 10X př ipraveoosl Mains switch.pB.nIolÓPOBKIoI KOHrponHaR na"mO'-ll<a. pa3BepTKM nepeKlHo«aTenb pe..6 Selector for common MB operatíon lunkcí - přepínáno kmítoč tem 500 kHz Přepinač funkci .1 erp pe3 Ko crlol nflrHa Ha 3KpaHe PerynMp06Ka flpKocrM nRrHa Ha 3neKrpOHHO -ny'-leeotl Tpy6Ke K HOnKa AflR LjeHrpoel<1II nRTHa CeTesoVo SblKllIO'-IaTenb . a paOon.IoIL\loIeHra orKllOHBHI1R KaHaJla A nOr6HI. eHeHl1ll orKllO H8H~R KaHana B A136 RI38 Pot6nclometr venikálního posuvu kanálu 8 Pote nciom etr pro dOSlaveni kal ibrovaného vychylovacího čin ite l e A Poten ciometr pro dostavení kalibrovaného vychylovacího činitele B Potenciometr pro nastaveni jasu Ulrovek prosvětlujicích raSl ' pied obrazovkou Regul ace ost rosti slopy na stini tku Regulace jasu stopy na obrazovce Tlačítko pro slředěni StOpy R'".channel A Selector for channel switching by the tima ba~ Přepínač funkcí .qHoro npe..přepínáno časovou základrKlu Přepinač lunkcí ......4 S4.channel A Potentiometer /or DC ba lancing of the inpul preamplilíer ol channel B Potentiometer for continuous setting ol the deflection coefficient ol channel B Polenliometer lor venical shíft .>KI1MbI HanpR.qHoro npe. pacrp nepe.qaapl1renbHOro yC l1nlolTenR KaHana B nOreHI.3 S4.KaHan S4.kanál A S4...>KloI .t~Ol.5 nepeKIlKl'faTellb A pe. In depressed position the instrument is $witched on Outpu! sockets ol calibrating voltage Pilot lamp signallíng switching on of tha instrument LED indical íng lime base readiness Push-button "MAG..1 54...erp YCTaHoe1<1I! RpKOCTM na . 1 S4.a pa6on•• .2 Přepínač funkcí .>KloI .6 RJ> R36 R38 R135 RJ> R36 R38 A135 R35 R36 R38 RI35 vych ylovaclho Potenciometr venikálrnho posuvu kanálu A Potenciometr ss vyrovnání vstupního předzesilovače v kanálu B Potenciometr plynulé změny vychylovaciho či nitele kanálu B R.IMOMBrp c .eTp cMelli8HI1R no aeprl1KaflM KaHana B n oreHLlloIoMaTp p.. TOKy Bxo..lMfI ClolfliarlO. eTp p.Il10..nfl yeraHosKI1 Kan>1ó poaaHHor o K03Q><pl1l.. n HaKarlI10a HI1R..IMo. yraI..q BHeWHero CMrHarlB C ~H.kanál B Selecl0r lor channel switching by 1M freQuency 500 kH z Function saloctor .s Ha>Karo ."· lor setting 10X lime magnifieation Inpul l or Ihe external synch ronízi ng signal lor lime base A E25 E170 E25 E170 E25 E170 S7 F7 S7 sjgnálu 10X S7 F7 Vstup externiho pro základnu A synchroni začního F7 Bxo..3 S4..IMo.S4.2 S4.elliBHMfl no e.>K~MOa pa6on>l .SOUČtovY provoz A±B Přepínač nepeKnlo«aTenb pe. eTp ycraHosl<H no nOCl.5 54.4 S4'. Cl1rHanl1 3l1pylOlJ. .. íllumalíng Ihe raster in Ironl of Ihe CR lube Control ol trace sharpn ess on Ihe sereen Control ol traee b . cocrORHloI1II nplolóop SKnKl4eH Bblxop..pOHI13allM~ reHeparopa pa3BeprKIII A 15 . R37 A137 nOr6Hl.lI1R «acToTolo'1 500 KrL\ nepeKIHO'"laTenb pe.qBapMTellbHoro yCHll HTBnl'l . TOKy Bxo. R'38 R37 Ri37 R136 K03<Pcf. Ko .1eTp S4..2 54.. eTp yCTaH06K I1 no nOCT.>KIoI'" CnO..>KeHloIfl Ka.>K~ .ch annel pa60r bl ..Hbl e 3a.nl'l ycra HoeKI1 K8fl1ol6poeBtiHOro K03cPq>I1L1l1eHTa rOKIlOHeHloIl'I A nOrBHLll1o...I8R 8K1l1048Hllle npl100pa CeeroAMO...5 FunctiOIl selactor . Cl1rHatll1JHpyKlllil1H rOTOOHocrb retiepaTopa pa3ee pTKI1 KHonKa ~nYnA~ B R37 R137 Potentiometer for readjusting lha calíbrated de/leclio n coefficient (A) Potentiometer lor readjustíng the ca!ibrated dBflection ccelficlent (B ) PolentiomelDf for brightness sening of lamps. I S4.KaHan B X-V Potenciomotr ss vyrovnání vstupniho předzesi lovače v kanálu A Potenciometr plynulé činitele kanálu A změny S4. ocae llialOllilol.o..4 S4.6 X-V nOTeHI.lH4I1eHra nna8Horo M3 .eprlolKafll1 KaHana A n OTBHlIloIo ..q 3neKrpoHHo-ny'-lesoH rpy6 Koii nOTeHLtIol Ol...

I-S8 .2' 89.5 S8.3 88."aeToT el-1HxpoHI-13ayl-11-1 1-1 Bbl60p CI-1HXpOHI-1JaL\1-11-1 50 rl! reHepaTopa pa3SepTKI-1 A KHonKa nO!l5lpHOCTI-1 CI-1HxpOHI-13aql-1 ~1 pa3BepTKI-1 A KHonKa I-1CTO'"liI-1KOB Cl-1liXpOHI-1Jayl-11-1 pa3eepTKI-1 A nepeK!lIO'1aTenb yCTaHoBKI-1 CKOpOCTI-1 pa3BepTKI-1 8 KHonKa nO!l5lpHOCTI-1 CI-1HxpoHI-13ayl-11-1 reHepaTopa pa3BepTKI-1 B KHonKa I-1CTO'1HI-1KOB CI-1HXpOl-l1-13a41-11-1 reHepaTopa pa3BepTKI-1 B BKJlIOYSHl-1e aBTOMaTI-1KI-1 reliepaTopa pa3BepTKI-1 A KHonK a CB~31-1 no nocToHHHoMy 1-1 nepeMeHHOMy TOKaM reHepaTOpa paJBepTKI-1 A BK!lIOYeHl-1e aBTOMaTI-1KI-1 reliepaTopa pa3BepTKI-1 B KHonKa CB5I3~ no nOCTO>lHHoMy 1-1 nepeMeHHOMy TOKaM CI-1HxpoHl-13ay~1-1 reHeparopa pa3eepn<.4 S9.9-S9.3 S8.5 S8.9-S9. Al67 nOTeH41-10MeTpbi ynpasneHI-151 CMSL1\eHI-1SM no ropl-130HTa!l1-1 8xo.1 89.8 S9.3 89."aTenb ycr8HOBKI-1 CKOpOCTI-1 paJBBpTKI-1 A KHonKa 0AHoKpaTHoro 3anycKa nepeK!llO'-IaTe!lb pe)KI-1Ma pa60Tl.3 S9.6 89.llHo KpaTHoro 3anyeKa KHonKI-1 nonocbl .7 Přepínač pro nastavení rychlosti základny B Tlačítko polarity synchronizace základn y 8 T l ač ítko Zdrojlj synchronizace základny B 510 89.6 S9.2 S9 .S8.1 89.4 Push-button lor sett ing the synchroniz ing polarity ol time base A Push-button lor selecting the synchronizi ng souree for time base A Speed selector ol time base B Push -button for setting the synchronizing polarity ol time base B Push-button lor selecting Ihe synchronizing source ol time base B Switch 01 the automatic circuitry ol time base A Push -button lor selecting DC or AC synchroni zation coup ling ol time base A 5witch ol the automatic circuitry ol time base B Push-bulton lor selecting DC or AC synchronizat ion coupling of time base B Tlačítko polarity synchronizace základny A T l ačítko zdrojů synchronizace základny A 89.9-S9.4 59.2 S9.4 S9. Rt67 F6 R163 R 176 R 160 811 58.7 S10 89. 10 Potenciometry pro ovládaní horizontalního posuvu Vstup externího synchronizačního sígná lu pro zá kladnu 8 Poten ciometr pro nastavení ú rovně spouštění (A) Potenciometr pro nastavení jemného zpožděni R166.3 $9.>l reHepaTopoB pa3sepTKI-1 KHonKa yCTaHoBKI-1 o.~ B -.4 Zapínání automatiky základny A Tlačítko stejnosměrné a střídavé vazby synchronizace základny A Zapínání automatiky zakladny 8 Tlačítko stejnosměrné a střídavé vazby synchronizace základny B • 16 . R 167 F6 A 163 R 176 Al60 Sll S8.7 S10 S9.1-58./ R166.5 S9.I .q SHeUJHero CI-1 HXpOH1-131-1pylOU\ero Cl-1rHa!la rSHepaTOpa pa3BepTKI-1 B nOTeH41-10MeTp yCT8HOBKI-1 ypOBHH JanycKa (A) nOTBH41-10MBTp yCTaHoBKI-1 3a.4 Potentiometers lor horizontal shilt control Input lor the externa l synchronizing signal lor t ime base B Potentiometer lor tr iggering Jevel setting (A) Potentiometer lor line delay seuing Potentiometer lor triggering level setting (B) 8peed selector oltime base A Push-button lor one-shot triggering Push-button set for selecting the operation modes ol Iime bases Push-button lor normal or one-shot operation sett ing F6 R163 RH6 A160 Potenciometr pro nastavení úrovně spouštění (8) Přepínač pro nastavení rychlosti základny A Tlačítko pro jednorázové spouštční Přepínač funkc í časových základen Tlačí tko pro volbu jednorázového provozu Tlačítka frekvenčniho pásma synchronizace 511 S8.5 S9 .10 a volba synchronizace 50 Hz základny A 89.8 59.3 S8.5 89.6 S9.8 89.5 S8. 1O Push-buttons lor selecting the synchronizin9 Irequeney band and for 50 Hz synchronization ol Iime base A 59.1 89.R 166.qsp)KKI-1 TO."HO nOTeH41-10MBTp yCTaHoBKI-1 ypOB H5I 3anycKa (B) nspeKnlO.

Popis činnosti jednotlivých 84.1 10 84.2. 5 PloIc. eHM~ oTAellbHblx 6. Oescriptions of the functions of the Individual controls Front panel 84.. 311eMeHTOB funkci vertikálního zes\lova· S4.6 . Baek panel of the oscilloscope " \ I '" Obr.1 is depressed..Funetion seleetor push-button set of the vertical amplifier '·A" . Ha 3KpaHe TOJ1b· KO 0AHa OC4\11J1J10rpaMMa.1. on ly one trace appears on lha CRT sereen and only Ihe signal applied to input eonneetor F1 of channel A is displayed..6 če. aTei1b HanpRlI(SH11l'1 F9 "O F11 Pl W .2.3.Input for exlernal brightness modulalion ol Ihe trace on Ihe CRT sereen . nOAaBaeMbl~ Ha BXOAHoe rHe3Ao F1 KaHaJ1a A.3.6. 17 . "A" .1 .wawe vollage wavelorm of lime base A .When push·bulton 54.3. npi'tYeM \11306· pa>t<aeTcSl e\llrHaJl.Ha>t<aTa KHonKa 54.Oulpul ol Ihe square-wawe vollage waveform of lime base B .Mains voltage seleeto!" 6.na stínítku pouze jedna slopa a zobrazován signál přive­ dený na vstupní konektor F1 kanálu A. Přepínač prvků 6.Oulpul of Ihs square.1-84 .Stisknuto tlačítko 84.. OnMcaHMe Ha3Ha .. SlotA 3aAHeiil naHemt npM60pa 6.5 Fig 5 F9 - Vyslup obdélnikového průběhu základny A výstup obdélníkového průběhu F9 FlO FIO - zák ladny B Pl W '" - Vslup pro vnéj!'li ovládání jasu obrazovky Pojistka NapéfoyY voliť: F11 Pl W - B~xoA npRMoyront>Horo CloIrHana rSHspaTopa pa3sepn::11 A BI>lXOA npRMoyront>Horo CloIrHai1a reHepaTopa pa3BepTKloI B BXOA BHeWHero ynpaSi1eHI'IR RpKOCTt> 1O 3i1eKTpOHHo-ny.2..Fuse . Pohled na zadní panel přístroje 6..6 .1 až S4.nepeKJlIO'-laTeJ1b pe>+<l-1MOB yC\llm1TeIlR Bepn1KaJlbHOrO OTKJ10HeH\IIR "A" . eBo~ TpyOKI'I npSAOXpaHI'ITent> nepeKfllO .

1rHM.Ha>tlaTa KHonKa S4. only one frace apprears on the CRT screen and only the signat applied 10 input connector F10 1 of channel B is displayed . nOAasaeMblx Ha BXOAbI KaHanoe A \..3).Differential operation .When push-button S4. I n epeKllICYaTenb CBA31..konektor BNC určeny k připojení měřených signálů ke kanálu B.1 0AHOM npflMoM XOAe pa3eepTK\.1 pa3HOCT\.1 oCYli\eCTBJls:leTCs:I C nOMoli\blO KHonK\.3 - "CHOPPED" .4 .5 .A\.Ha 3KpaHe 1i1 306pa>tlaeTCR cyMMa \.1ot306pa>KaeTCJl CVlrHM B pe>KHMe X-V.Ha>tlaTa KHonKa S4.1306pa>t<aeTC.AaeT B03MO)l(HOCTb yCTaHoBKI. nOAaeaeMble Ha exoAbl KaHanoe A 1..Ha 3KpaHe IotMeICTCJl Aee OC41ot/lnOrpaMMbI.1306pa)l(aeTCR no roplot30HaTanlot (X). "A±B" . \II nepeM.1 no nOCT..3 is depressed.4 . "F1" .zobrazuje Signál kanálu A se zobrazuje vertikálně (V).na stínítku je pouze jedna stopa a zobrazován signál přive­ dený na vstup Fl01 kanálu B.1 .5 is depressed. "Fl" . signál kanálu B se zobrazuje horizontálně (X) .>KaeTCfI C\.1 1ot306· pa. .1rHana.na stínítku se zobrazují v rytmu kmítočtu 500 kHz signály na vstupu kanálu A a B.1anbHbllil pe)f(\. . «A.Stisknuto tlačítko S4. SI. "ALT.1M pa6oTbl .Ha>t<aTa KHonKa 54. SlOl .. The signal of channel A ís displayed vertically (V). TOKaM KaHMa B .3 .1Aa CBSl310t \. Fl exoAHoe rHe3Ao . npeAHa3HayeHHOe AJ1S1 nOAKnICl. npw'leM np\.exoAHoe rHe3Ao .1 nOflSlpHOCT\.Vstupní konektor .1 .leHHOe AJ1f1 nOAK/lIC'{eH\IIH \. nOAaeaeMblliI Ha BXOAHoe rHe3Ao KaHMa B..Vstupní konektor .1306pa)l(a1OTCJl ClotrHan\. Volba součtu nebo rozdilu se provádí tlačítkem polarity kanálu B (S3.1.laTenb CBA31. «A±B." . B HeHa)l(aTOM nOflO)l(eH1. when depres- e.6 .Stisknuto tlačítko 54.Stisknuto tlačítko 54.1 ..I1T. číl~O 54. the signal applied 10 Ihe inpul conneclor of channel B is displayed.rHe3Ao BNC.1rHan KaHana B 1.fHe3Ao BNC .Ha 3KpaHe I. Ihe coupling is DC. "X-V" ." . either Ihe sum of.1MeeT M8CTO CBs:l3111 no nOCTOstHHOMy TOKy. or Ihe difference between the signals applied 10 Ihe inpuls 01 channels A and B is displayed.2 is depreseed . .Serves for applying Ihe measured signals to channel B.When pushbulton 84.nepeKJllOl.Diferenciální provoz . V nest l ače­ né poloze je vazba stejnosměrná . Ihe signal applied to the input conneclor of channel A is displayed.3) of channels B serves for the selection of this sum or difference.\eM nps:lMOM xOAe pa3sepTKIot 1ot306pa>KaeTCs:l ClilrHM .When push-button 84.BNC in pul connector.Ha)l(aTa KHonKa S4. CHf HM KaHafla A \.na stínítku jsou dvě stopy.6 is depressed. B. lil nepeM.Přepína č ss a st vazby kanálu A. al one sweep of the time base. . "CHOPPED" .13MepJleMblX ClotrHMOB K KaHMy A.1 (Y).Stisknuto .6 . Ihe signal of channel B is displayed horizontaiJy (X ).13MepSleMoro Cl.1 BI.1rHM. .1cpcpepeH4\. Iwo Iraces appear on Ihe CRT screen. x-v.5 . The polarity swilch (S3.1 KaHana B (53. 18 . C\."ALT.3). nOAaeaeMbl1il Ha BXOA F101 KaHMa B.Enables the selection of Ihe coupling of Ihe measured signal. "F101" . X~Y.SI no BepTIotKMI.1 no nOCT.umožňu­ je volbu vazby měřené ho signálu. "X-Y" .When push-button 8 4.Ha>tlaTa KHonKa S4.1 nepeKnIC'iaeMble c l.W hen push-bulton 54. Ihe signals applied to the inputs of channels A and Band switc hed alternately in the rhythm of a frequency of 500 kHz. při dalším odbě­ hu časové základny je zobrazován signál při­ vedeny na vstupní konektor kanálu B.Change-over switch for DC or AC coupling of channel A.2 .2 ." .. 51. .konektor BNC určený k připoj ení měřenych s i gnálů ke kanálu A. při stisknu- F101 . . npeAHa3Hal.1fl\.BNC inpuI conneclor.13MepHeMblx Cl'l rHanOe K KaHMy B. and at the other sweep of the lime base.1 . 5101 .4 is depressed.11'1 I. 5101.stisknuto tlana stínítku se zobrazuje buďto součet nebo rozdíl signálů přivedenych na vstupy kanálů A a B. "A±B" .8" .1 . . tlačítko S4.IacToToliI 500 Kr4. are displayed on Ihe CRT screen . "B" .1 B.Serves for applying the measured signals to channel A.Přepínač ss a st vazby kanálu B .Change-over switch for DC or AC coupling of channel B. SI.11l1ot pa3HocTb ClilrHa/lOB.1MeeTCSI TonbKO 0AHa oC4\-'lIlnorpaMMa \II \11306pa>KaeTCSI C\. the "X-V" mode is operative. nOAaeaeM bl1il Ha BXOAHoe rHe3Ao KaHana A lot nplot cneAyICll. TOKaM KaHMa A. . YCTaHoBKa CyMMbI \. Fl01 .leHIotSl 1. KOMMy-Ta4V1S1 . přičemž při jednom odběhu ča­ sové základny je zobrazován signál přivedený na vstupní konektor kanálu A.. Ha 3KpaHe \. When nol depressed.

2. 8101.ti tl ači tka je měřený signál navazan střídavě přes kondenzátor 22 000 pF.Potentiometers for shifting the Iraces of channels A and B respectively vertically on lha CRT screBn. A A 137 .L'I4L'1eHTa OTKnOHeHL'lfI no Bepn1KML'I Ka)f(Aoro KaHana.nOTeH41-10MeTpbl SepTL'lKanbHoro CMell.Each serves for establishing Ihe pertaining reference level of vertical display.Potenciometry vertikální posuv stopy na stínitku u každého kanálu. sed .5.Potentiometers mounted coaxially with the appropriate deflection coeffici ent seleClors.Vyrovnání nuly B Potenciometry u m ožňuj í ss vyvážení nesymetrického výstupu vstupních zesilovač ů a zamezují tak posuvu stopy při přepínání vychylovacího činitele .Nulovací t lačitko kanálu B SloUžl k pořízen í referenč n i hladiny vertikálniho zobrazeni. v pra vé krajní poloze těc hto A37 po tenciometrů. npeAHa3HaY8HHbl8 P/lfl 6anaHclo1poBKL'I no nOCToflHHOMy TOKy HeCI-1MMBTpl-1'-1Horo 8blxoAa BXOAHblX yCIo1f1L'1TeneVi C 4enblO HCKf1IOYeHL'lfI cMeweHHfI nL'lHL'IL'I oc1. A~ B n OTeH4HoMerpbl.Serve for DC balancing of Ihe asymmetrical outputs of Ihe Input amplifiers in order to prevenl trace drifhng when the deflection coefficients are being altered. Serve for adjusting the calibraled value of Ihe defleclion coefficient of each of Ihe two channels. 19 . Ihe measured signal is AC-coupled via a 22 000 pF capacitor. npL'l Ha)t(aToli! KHonKe L'lMeeT MeCTO CBfl3L'1 CL'lrHMa ~epB3 KOHAeHcaTop 22 000 n$.Polenliometers for zero balancing o f channels A and B respectively. Each potentiometer serves for reducing the deflection coefficient of Ihe pertaining channe l within the range of approximately 1 : 2.2 A Sl 01.Push-buttons for zerojzjng channels A and B respec tively. R38. A B U každého kanálu umož ňuje nastavit jednu z devíti hodnot kalibrovaného čin itele vertikálniho zobrazení.5. KMI-16pOBaHHoe 3HayeHI-1e K03cpcpL'l41-1eHTa OTKnOHeHI-1f1 o6eCneYHBaeTCfI B npasoM Kpali!HeM nOnO)lO. R137 .2 .Kalibrace citlivosti B Potencíometry určené k dostavení kalibrované hodnoty vychylovacího činitele každého kaná- A37 R 137 .One of Ihe nine available values of Ihe calibrated coefficienl of vertical display can be selected for eilher channel.lo14L'1eHTa OTKJ10HeHIo1f1.2 .Plynulá změna vychylovacího činite l e A36 R136 ..KanH6poBKa A ~yBCTBHTenbHocTH R37.Selectors of Ihe deftection coefficienl s of nepeKnlO~aTenb K03<fl<flH4L'1eHTa OTKnOHeHHfI .2 . lu. .2 A 8101.KHonKa yCTaHoBKL'I Hynfl KaHana B Cny)f(L'lT Aflfl o6pa30BaHL'lfI onopHoro ypOBHfI eepTL'lKMbHOro H306pa>t<eHHfI.QaeT B03MO)f(HOCTb yCTaHoBKH OAHoro L'l3 AeB$ln1 KanL'l6pOBaHHblx 3HayeHL'l1i! K03cpq.\eH>1f1 oC4101nnorpaMMbl Ha 3KpaHe oTAenbHblX KaHanoe. . B nOTeH4\o10Merpbl. 1 : 2. R138 . yCTaHoBneHHble COOCHO c nepeKnlOYaTenflMIo1 K03cpcpL'l4L'1eHTa OTKnOHBHL'lfI AalOT B03MO)t(HOCTb yMeHbwL'lTb K03cpcpL'l4L'1eHT OTKnOHeHI-1f1 Ka)f(Aoro KaHana B OTHOWeHL'l101 npL'l6n. The calibrated deflection coefficient applies when lha potentiometers are set to their extreme clockwise positions. A38 R138 .POlentio meters for continuous setting of Ihe deflection coefficients of channels A and B respeclively. 51. A35 R135 .nnaeHoe L'l3MeHeHL'le R36.KOPP8KL\IIISI HyJ1f1 A R35.Potentiometers for calibrating the sensitivity of channels A and B respectively. A~ A B Potenciometry souose umístěné s přepínači vychylovaciho činitele umožňují u každého kanálu snížit vychylovací činitel v rozsahu asi 1 : 2.5 . npeAHa3Ha~eHHbl e Aflfl ycTaHOBKH KanH6poBaHHoro 3Ha~eHHfI K03cpcpHL\l-1eHTa OTKJlOH8HIotfl Ka)t(Aoro KaHana A R 135 . A138 . 8102 .\L'lJ1J10rpaMMbl npL'l nepeKnKl'-leHIoH1 K03cpq. umožňující R38.eHHIo1 nOT8H4HoMeTpoB. Kalibrovaný vychylovací č i nitel je zaručov án R 136 . R135 .přepína č vyChylovacího činite l e 52 8102 - 82. A K03<flcpL<14Io1eHTa OTKnOHeHIo1f1 KaHMa B nOTeH41010MeTpbl. ~ 51. A B channels A and B respeclively. R136 . 81. . S 102 . .

+/.. Tha traee swept by lime base 8 is deflecled upwards. +/.. pa· 3BepTK8 nATHa Ha 3KpaHe no ropH30HTMH OCYU\BCTBnAeTCA CHrHBI10M reHepaTopa pa· 3aepTK'" A nocne nepeKlllO'4eHHR $10 B APyroe nono*eH .. the trace on Ihe CRT screen is def1eeted horlzontally by lime base A...e ." B" slouží k volbě polarity zobrazeni signálu 53....reHepaTOp pa3aepTKIII A 3snyCKSeT' CR B 3aBMCHMOCTH OT yCTaHoBKH .nATHO OTKIlOHReTCR no ropIll30HT8J1H nonepeMeHHO reHapaTopaMH p83BepToK A H B. Sll "TIME/ DIV.SPEMSVAeneH . lha speed ol lima base S must ba higher than Ihat of Ume base A. nono*eHHe AnT.eHO nono*eH . Sll .2 . Přepínač umožňující odběr synchronizačního signálu z kanálu A (stisknuto tlač ítko $3.e.. Poloha S .1.MO npRMoro XOA8 CMHXpo' H"'3 .ladny B. 58. Pok>ha ALT .npH nepeKnIO.. 53. cny>KHT AI1A Bbl60pa nonApHocTH H300..8TenA S10 B nono*eHlote SblKJ1.*aT8 KHonKa 53... 1 aOO 53...CA5/dil . or Irom channel S (with lha push·bunon 53. O· pOBaHHOM yCTaHoBKIII CKOpOCT'" pa3BepTK'" A 59.. SS . 53.. +. I. ' ....2) . Senlng "A" .e. ar Irom the final part ol Ihe am~if}8r.*aTOM nonO*8H ."+ /-" .nepaKnIO. I kanálu B (SlisknUIO tlačítko 53..Serves for selecting the polarity of Ihe displayed signal ol channel S.n .Calibraled selector ol lha speed ol lime base A.1 depresed). acnl yCKIl .2 ..2) nebo z kon- cové Msti zesilovače A±B (stisknuta obě tla· tilka 53. +" KIlM .' . Poloha A . p8>KeHHA CHrH8J1a KaH8/1a S. 53. B.. K3HaJ18 S (H8.3 . • Teml A±S (H8>KaTbI o6e KHonK'" 53..2 .6 .5ynchronization seleclors.*aTB KHonKa 83.HOM ..depressed). • MaTb CMHXpoH.. rH8/1 K8HaJ18 A (H8.Qep*aHHoro ra· HepaTopa pa3BoprKH S. "+". že začátek odběhu je spouttěn buď vzestupnou (+) nebo se~ 59.. Ills opposite..nepeKnlO'48Tenb Bbl60pa CMHXpoH .. S9..... +"." . 53.2 depressed).e. TaK.. • 3a 4.53.aTenb ... 1iI c. HMeeT MeCTO HOpM8J1bHoe H306pa>KeHHe ..The time base A operates aceording to the setting "+" ar "-" of Ihis push-bunon eontro! .6 .. i. npH pa60Te p83BBpTKH S nATHO CABIIIH)'TO no BepTMK8J1M eaepx. e Bce eU\e ocyU\eCTBnReTCR CHrHMOM reHe· paTOpa pa3BepTKH A) OTpe3KOM C nOBblweH' HOM ApKOCTbIO OTMe. 58.. . "-".stopa je horizontálně vychylována zpožděnou základnou S.3 . These seleclors serve for drawing Ihe synchronlzing signal either from channel A (with lha push-bunon 53... Při záldadně B je stopa vertikálně odchýlena nahoru.. e A ...stopa je horizontálně vychylována stř ídavě základnou A a B....1 53. V nestlačené poloze je normální zobrazeni . je stopa na sllnilku obrazovky horizontálně vychylol/ána časovou základnou A. Setting " S" .....6 - Sening "ALT. npM 3TOM pe*MMe pa60TbI CKOpocTb p83eepTKM reHep8Topa S Aon*Ha 6b1Tb 60nbwe CKO' pocTili pa3sepTKM reHepSTOpa A. poeaHO eocxOAR~IIIM (+) Mn.1..+" nebo ." S" . 53.The trace Is dellecled horlzonlal/y by tha thne bases A and 8 alternalely. arenb pe*HMa pa60TbI r8He· paTopoB pa3BepTK'" nono*eH . Ihe position and length of tha delayed lime base S are iOOicated by a line of inereased brigthness....nepeKll~aTenb Kan ..Je-II pfeplnač S lOv poloze VYP.2 .53. In this mode of operalion . e III AI1 .. Po přepnuti S10 do jiné polohy je na stopě (vychylované stále časovou základnou A) vyznačena úseč­ kou se zvy~ným jasem poloha a délka zpožděná časové zé..-"..." .3 . Při lomto provozu musí bYt rychlost základny S vě ttí než rychlost základny A. i. being triggered either by the rising 20 .1).. e Ha nHHHH (OTKllOHeH . SII . After switchlng selec· lor 510 to any other position (deflection by tima base A remalns unaHected). npH H8. ve stlačené inverzní .. 53.With selector S10 sel 10 "OFF". 53. the display Is normal. When nol depresed. OKOHe.. 3"'PYIOU\.nRTHO OTKIlOHReTCR no ro· P"'30HTMM CMrHMOM 38Aep>KaHHO~O reHe· paTOpa pa3Bep1101 S. MS (both push·bunons .. nono*eHMe S .k. S HeH8)I(aTOM nOnO>KeH . "'TO Ha. HIIIC' kanAtu B.The Iraee is deflecled horizontally by Ihe dalayed lime base S....qaeT B03MO>KHOCTb CH .. when depressed.2)..1)..Přeplnač funkci časových základen $3.zAkladna A startuje podle naslave ~ ni .. I .-" lak. TenbHOCTb npRMoro xOAa 3a.3 .2 - Přepínač volby synchronizace...2).1. ....Push·butlon set for selecling Ihe operation modes oltha time bases.. nepeKnIO..3 . M "'HBepT"'poB8HHoe H306p8Jtl:8HH8 "-". to SS .přepínač pro kalibrované nastavení rychlosti základny A.-. eHHH nepa· KnIO.

aeTCl'I AYlana30H 4aCTOT OT noCT051HHOVl cocTaSn51fOll. 10 . "DC" .0 100 KrL\. . is passed.l'Il4L-1M (-) cppOHTOM CL-1HXpOHYl3L-1pyKl14ero CYlrHafla.\ero C!IIrHaJla 48pe3 8MKOCTb CSJ'l3Y1.The synchronizing circuits are ACcoupled to the source of the synchronizing signal via a coupling capacitor. including the DC component." . Ha6nKlp. 89 .Ylana30H yaCTOT 3a I-1CKnKlLleHVleM nOCTO51HH0i1 cOCTaBn51Kll4elll lil 4aCTOT MeHee 20 S9. VF ."DC: AC" . nepep.INT/EXT .HY .7 . 10 ."INT. The band from 100 kHz up to the lim it frequency. 89. derived from the mains trequency. Přenáší se pásmo bez stejnosměrné složky od 100 kHz do mezního kmitoč­ lu./EXT. nocT.aeTc51 seCb p.) of the syn chronizing signal. is passed.w:pcpepeH lIlI\pyKll. BHEW .aSaTbCl'l OT BHeWHero IIlCT04HlilKa Ha rHe3p. 60nee SblCOKltle 4aCTOTbl nOAasm'IIOTcR BY .aeTCS'l nonoca yaCTOT 6e3 nOCTOl'lHHOVl COCTaSn51lOll.\ero CltlrHana 4epe3 p. Přenáší se celé pásmo včetně stejnosměrné složky až do mezního kmitočtu . np0\l13 BOp. .B Ka4eCTBe C~HXpOHL>13Ii1pyKll4erO ClIlrHana BO BHyTpeHHeVl l. . je tvarově shodný s průběhem pozorovaným na obrazovce.~­ HeHbl C IIlCTOYH.nOCT.aeTc51 seCb p.9+S9. BHYTP . Vyšší kmitočty jsou potlačeny . without DC component and frequencies below 20 Hz. "RF'· .jako synchronizační signál je vnitřní cestou přiváděn sinusový průběh 50 Hz odvozený od sírového kmitočtu.D. is passed .lIenYl CYlHXpOHYl3al1v. "AF" .synchronizační obvody jsou se zdrojem synchronizačního signálu spojeny pres integrační RC člen.l.1enYl CYlHXpOHIIl3allYlL-1 ItIMeKlT CB513b no nOCT051HHOMy TOKy C V1CT04HV1KOM CV1rHana CIIlHXpOHL-13al. EXT .0. The band up to 100 kHz.CIMHaJl AOfl>KeH nop. .signál Je přiváděn z vertikálního zesilovače.aeTCS'l Ha BXOp.Push-button change-over switch for coupl ing selection. 89.\YIO L\enOYKY RC. The who le band.l.. TO~HVlKOM • 21 .stupnou nálu. nEPEM. edge (+) ar th e trail ing edge (. BKflKl4a51 nOCTo51HHYKl COCTaBJ151Klll.synchronizační obvody jsou stejnosměr­ ně spojeny se zdrojem synchronizač ního signálu. nepep.The synchronizing cirCllits are DCcoupled to the source of the synchronizing signal. inc luding the DC component.přepínač umožňuje volit zdroj synchro nizačního signálu pro základnu A. CL>1HXpOHL>13allL>1 l1l coep. without DC component. higher frequencies are suppressed . nepep.\ .SS/ST S8 . 50 Hz . . CYlHxpOHYl3al.nepeKflKl4aT8 fl b Aa8T S03MO)t(HOCTb sbl6paTb L-1CTOYHL-1K CL-1rHana CL-1HrpOHL-13al. S9 .1KOM CYlHXpo HYl3Y1pyKll4erO Cli1rHana Yepe3 lIlHTerplllpyKlll.7 .\ell1 .HbIVl OT Hanpml<eHlIlH CeTYI.A sinusoidal waveform of 50 Hz.jL-11-l p.7 BHYTP.l. INT . Přenáší se pásmo včelné stejnosměrné složky do 100 kHz. "AC " .The synchronizing circuilS are connected to the source of the synchronizing signal via an integrating RC network.lIlHeHbl C L>1CT04H!IIKOM C!IIHXpoHl-13!11pylOll.9+S9.ClIlrHaJl CHL-1MaeTC51 C yCYlfllllTefl51 sepn1KanbHoro OTKnO HeHItI51 YI er o cpopMa COOTBeTcTsyeT cpopMe CVlrHaJla. "INT.lIlana30H 4aCToT.. 50 rl. r4· S9.. ST .l.JnEPEM.synchronizační obvody jsou se zdrojem synchronizačního signálu spojeny přes derivační RC člen.\YKl lil KOH4a51 BepXHeVl r paHL>14HOVl YacToTolII.Push-buttons for selecti ng the mode of synchronization .the synchronizing signal derived from an external supply must be applied 10 connector F2 . S9 . Ha4V1Ha51 co 100 K1lI lil KOH451 rpaHL>14Hoi1 4aCTOT0Il1.o F2. Přenáší se celé pásmo bez stejnosměrné složky a kmitočtů nižších než 20 Hz.\eVl. is applied internally.. 89.aeMoro Ha 3KpaHe.l8HEW.9 . 89. 89.signál musí óýt přiváděn z vnějšího zdroje na konektor F2 .The synchron izing circu its are connected to the source of the synchronizing signal via a differentialing RC nelwork.8 . is passed.\enYl CYlHXpOHlIl3aL\~YI coep. (-) části synchronizačního sig- XOp.jem.aflbHbIVl cli1rHan 50 IlI.\yKl L\enOYKY RC.10 .jL-1Y1.8 .The signal is drawn from Ihe vertical amplifier: its waveform is the same as Ihat observed on the CRT screen "EXT.synchronizačni obvody jsou se zdrojem synchron i začního signálu spojeny přes vazební kapacitu ." .NF .8 .\enVl nOp.L>1 COeAYlHeHbl C lIlCCYlHXpoHVl3Y1pyKlll. nepep. '· .\VlIIl·CVlHYC0L>1. "50 Hz'· .fll'l pa3sepTKLII A.Change-over switch for selecting the source of the synchronizing signal for time base A. The whole band up to Ihe limit frequency.

when a synchronizing signal is not presenl . R 163 .ero Clo1rHaJla (HanpLo1Mep. 88.The time base operates repealedly in the rhylhm determined by the applied synchronizing signal.4+88. přičemž je možno kontrolovat polohu stopy na stínitku i bez přítomnosti synchronizačního signálu (například při měření stejnosměrných úrovní.5 . etc." AUT" . S8.qsHr IIIMnynbca 3a. ln the absence of a synchronizing signal. S8. za přítomnosti signálu však pracuje zcela jako spouštěná..). This 10-turn helical potenliometer with scale serves for setting the relative time delay of Ihe retarding pulse on Ihe sawtooth waveform R176 . however. případně v poloze AUT při nepřítomnost i signálu odbíhá samovolné .g.reHepaTop pa3eepTKIII 3anycKaeTCSl C '"laCTOTO~ no.5 S6. včetně AUT.).ero ClllrHaJla. the position of the trace on tha CRT screen can be controlled also without a synchronizing signal being present (e . in " AUT. II can be used in all Ihe setlings of the push -buttons lor synchronization contral.při nepřitomnost i synchronizačního signálu odbíhá časová základna samovo l ně . jakmile přivedený synchronizační signál dosáhne úrovně.3At\EP>KKA TOYHO . Ihe lime base operates in the triggered mode.c nOMo~blO 3Toro nOTBH41110MeTpa Ha 10 060pOToe co wKano~ yCTaH8Bf1I11SaeTCSl OTHoclIITenbHbl~ BpeMBHHO~ c.5) nevhodné.\.základna spouští opakované v rytmu udávaném přiv áděným synchronizačn ím signálem. R1 76 .ypoBeHb 3anycKa AaeT e03MO>KHOCTb yCTaHOBIIITb ypo8eHb CHrHaJla CIo1HxpoHIo13a4HIII.nplo1 OTCyrCT81011o1 CIo1HXpoHIo13101pylO~ero Clo1rHaJla reHepaTop pa3sepTKIo1 pa60TaeT B pe:>Klt1Me aBToKOne6aHlt1Ii! .4 (undepressed ) ." (S9.nocn8 nepeKnlOYeHIII~ e 3TO nOnO>KeHlo1e rBHepaTop pa3eepTKI-1 386nOKlllpoBaH 111 ero Henb3Sl 3anycH1Tb c lo1rHanOM CI-1HXpOHH3a4lt1111.4 1 x (Ha:>t<aTo) .Automatic operalion of lime base A. npl-1 3TOM pe:>t<IIIMe pa60Tbl He CJleAyeT Io1Cn0f1b30eaTb pe:>KIo1M ABT. Při tomto druhu provozu je pOUŽití polohy AUT (S9. n ocne Ha>KaTHR Ha KHonKy 3anycKa (S8.". S9.. eKJlIO'"laSl ABT. při které časová základna A spustí.). R176 . S6.4.··OELAY FINE" .qIllH npSlMoli! xo.4 nestlačeno . ln one-shot operation.q nplII no. n.5 . S6. yCTaHoeneHHbI~ noTeH41-10MeTpOM YPOBEHb.qa reHepaTop pa3BepTKIo1 cnoc06eH ocy~ecTBIo1Tb O.5 S8.Úroveň spouštění umožňuj e volit úroveň synchronizatního průběhu . S8.5) lt1 3a>Kl-1raHI-1~ ceeTOAl-1o.59. " mode is applicable at frequencies Irom 100 Hz up to Ihe limit frequency. when a synch ronizing signal is applied. in measurements in bridge connection . nplo1'feM MO>KHO KOHTpon\t\posaTb nOnO>KeH\t\e n \t\H\t\1-1 pa3sepTKIo1 Ha 3KpaHe 1-1 6eJ CI-1HXpOHI-131-1pYIOll. nplt1 HaJWlylt1lt1 Clt1rHaJla reHepaTOp pa60TaeT B pe:>Klt1Me 3anycKa. nplII KOTOpOM reHepaTOp paJBepTKIo1 A 3anycKaBTcR 3neMBHT· MO>Í<HO I-1cnOnb30eaTb Ba Bcex nOJlO:>t<eHLo1SlX KHonOK CI-1HXpOHIt\3a4111111. including ··AUT.po přepnutí této polohy je základna zablokována a nelze ji synchronizačním signálem spustit. The "AUT.Push-button for Iriggering mode seleclion. nastavené potenciometrem ÚROVEŇ.Potentřomeler for line delay setting. Po stisknutí tlačítka " Start" (S6. Ihe push-button "AUT . Tato pOloha je vhodná pro kmitočty od 100 Hz do mezního kmitočtu . in Ihe measurBment ol DC levels. In this mode of operation.ZPOL:ot:Nf JEMNt: .AUT . při měření v můstkových zapojeních apod.Tímto desetiotáčko­ vým potenciometrem se stupnicí se nastavuje poměrný časový posuv zpožd"ovacího impulsu na pilovém průběhu základny A. (S9. 88.qRl!\Io1M AJ1fl yaCTOT Clo1rHa/la OT 100 r4 AO rpaHlt1YHoli! yaCTOTbI. 3TO nOnO>KeHlt1e RBn~eT­ CR nOAxo.poloha 1 x stlače no . the lime base runs Ireely.\. the time base is capable of carrying out only one sweep as soon as the applied synchronizing signal reaches Ihe level set by means ol the potentiometer " LEVEL" . Prvek je možné využít ve všech polohách lIačítek synchronizace.qep:>t<KI-1 Ha y'faCTK8 npSlMoro xOAa reHepaTopa pa3sepTKI-1 A.This control serves for selecting the level ol the synchronizing wavelorm for triggering lime base A. nplot 1013MepeHIo1H ypo8Helil nOCTOSlHHoro TOKa.qeoAIIIMoro CI-1HxpoHlII3lt\pylOll.5).4 " 1 X" (depressed) .5 . and the LED lights up.6) is not appJicable. the lime base runs Ireely.qa'"le CHHXpOH1II3101pylOll.\. Alter depressing the triggering push-button (S8 .The lime base is blocked and cannot be triggered by the synch roni zing signal. KOTOpbl. 6e3 Clo1rHana reHepaTOp pa60TaeT B pe:>t<I-1Me aSTOKone6aHIllIi!.ero clo1rHMa I-1nl-1 B nOnO>K8HI-1I11 ABT.5 .4 HeHa:>t<aTO . Je-Ii napří- 22 .4+88. . npH 1013MepeHlII1-1 e MOCTOSblX cxeMax 111 T. S9.S)." operalion. A163 . npeeOCXOAIo1T ypoeeHb. R163 .5) a rozsvícení sviHcí diody je základna schopna provést jediný běh .ABT .

3aAep)t(Ka KOToporo OTHoCIo1TenbHO 3anycKa pa3sepTKiII A yCTaHasnills8eTcfl nOTeHL\liIo· MeTpoM R176 iII nepeKJ1IO'iaTelleM 511.Change-over switch for setting tha synchronizing polari ty.Jla 38nycKa reHepaTopa p83eepTKiII A Ha 5Xl MKC .2 .1 v poloze AUT. Hanp~Mep." TIME/ DIV. S10 ." . Tíme base B is capable of responding to the synchronizing signat only atler Ihe arrival ol Iho retarding pulse.přepí nač pro kalibrované nastaveni rychlosti základny B. . r eHepaTop pa3sepTK~ B MO.8PEMs:l/ . For example. or its tl ailing edge (-). This change~over switch is idle when the pu sh ~ bulton 59. being started either by the rising edge (+) ol the syn ~ chronizing signal .2 ..Change-over switch for sel ec ~ ting the saurce ol the sy nch ronizing signal for time base B. BHYTP. že z ačátek odběh u je spouštěn buď vzestupnou (+ ) ne bo sestupnou (.KHonKa +1reHepaTop pa3aepTKIo1 B 3anyCKaeTcI'l s 3aB iIICiIIMOCT~ OT yCTaHosKItI «+» Wlill «. '-ITO reHepaTop pa3sepTKiII B He MO>KeT pa60T8Tb C8MOCTORTeJ1bHO.lBHEW. jehož zpo ždě n í proti startu základny A je nastavitelné potenciometrem R1 76 a přepínačem Sll.Llell. TO >1MnyJ1bC 3aAep.3 . '"ITO Ha'"laJlO npRMoro xOAa CiIIHXPOHI-13.1 HaXOAliITCI'l B nOIlO>KeHiIIiII ABT.ll<K~ CAB~HyT OTHocillTellbHO Ha'"l8. 3TOT nepeKJ1IO'-IaTellb He pa60TaeT. Time base B operates according to the se"ing "+" or " _ .ll<eH~~ 1 MKc/ Aen.The signal is drawn Irem the verlical amplifier.C"rHaJl CHI-1MaeTCSI C yClotmneJ1S1 SepTI-1KaJlbHoro OTKIlOHeHHI'! 1-1 ero q.. EXT . 89..klad stupnice potenciometru na patem dílku a přepínač rychlosti základ ny A v poloze 1 ." tak. This change-over switch is idle when push ~ buUon S9.BHYTP." TaK. ·'INT.3 . V13 :Horo 8blTeKaeT.CTO '"lHiIIK CIo1HXpoHItI31-1pylO14ero cl-1r~ HaJla AMI pa3SepTKItI B...."INT.2 ~ 8." . Ecm'!.signál je při váděn z vertikálního zesilovace. je zpožďova cí impuls proti okamžiku startu základny A zpoždě n o 5x 1 !lS = 5 !IS. nepeKnlO'iaTeJ1b AaeT S03MO)t(HOCTb Sbl6paTb .Tlačítko + 1Základna B startuje pod le nastavení .) část í syn chroniz ačního signálu. S9..ll<eT pearl-1poS8Tb Ha CillrH8J1 CiIIHxpoHiII3a4i11i11 TOJ1bKO nocne nocrynneHiIIl'l >1Mnynbca 3a. Ha6mOAaeMoMy Ha 3KpaH8. je tvarově shodný s prů během poz oro ~ vaným na obrazovce .lEXT. "EXT . S10 .signál musí být přiveden z vn ěj šího zdroje na BNC ko nektor F6 . is delayed by 5X1 liS = 5 ps . S9. že základ ~ na B není schopna samostatné funkce. S 1O .". . V1MnYJ1bC AaJ1ee Clly>K>1T .Lllll'! ynpaslleHiIIl'l >1llill npl'lMoro 38nycKa reHepaTop8 pa3sepTKiII 8.LlRUliIIM (+) iIIJ1~ HiIICXOARLlI. Tl ačí tko je mimo provoz. je-Ii tlač ítko S9. il Ihe scale ol this polentiomeler is set 10 Ihe 51 division line and h the speed selector of lime base A is set 10 " 1 fls /d iv. Consaquently..1 is set to " AUT. Z to ho vyplývá. Tento přepin ač je vyřaze n z provozu .p83beM T>1na SNC. its wavelorm is Ihe same as lhal ob· served on the CRT screen..Jla.Llep>KKiII. S9. 59.+" nebo . Casová zakladna B je schopna reagovat na syn c h ro n izačn í signál až po při chodu zpož ďo­ vacího impulsu ." .ll<eH~e nOTeH 4~OMeT­ pa COOTseTcT6yeT n~ToMy AelleH~1O WKaJlbl ~ nepeKIl104aTenb CKOpoCH1 pa3BepTKI-1 A HaxoAIIITCI'! B nOn O .usl dil.1 i5 set to " AUT. time base B is incapable ol aulono~ mous operation. in relation to Ihe start ol l ime base A. nOIlO. eCllill KHonKa S9. " .OpM8 cooTseTcTsyeT Cill rHaJly. případn ě p ř í mo spouštěna základna B." . Přep í nac umož ň uje S9. INT .INT/EXT volit zdroj synchronizačn i ~ ho signálu pro základnu B . "+1.iIIM (-) Q:>POHTOM CiIIHXPOH>13i11pyIOUlero CillrH8...CAS/díl. 1 v poloze AUT. je~1i tlač ít ko S9. ths delay ol which behind the start ol lime base A adjustable with the potentiometer R176 and tha selector 511.The synchron izing signal derived an exlernal supply must be applied 1 tha 0 BNC conneclor F6. 1 H8XOAliITCI'l s nOIlO>KeHiIIiII ABT. ol this p uSh~b u "on control.3 . frům 23 . BHEW.nepeKIlIO'iaTellb AJ11'l Kallill6poaaHHo~ yCTaHosKiII CKOpOCTI-1 pa3aepTKiII ol !ime base A." . then the retarding pulse. Tímto impulsem je dále ovládána . This pulse also controls the d i ~ rectly triggered time base S (il appropriate). . ". KHonKa He pa60TaeT. eCllill KHonKa 59.5 MKC.CillrH81l AOll)l(8H nOAaBaTbcfl OT sHewHero liICTO'"lHiIIKa Ha rHe3Ao F6 .pyeTCI'l socxo.Calibraled speed seleclor of ti ~ me base B.

mnenbHocTb KOToporo cooTsecTsyeT p.qaYVl BHeWHero CIo1HpXOHIo13\1 pylO14ero CVlrHana AflS1 reHspaTOpa pa3SepTK\II A.funkce shodná s S9."LEVEL" -. F6 . Instructions for carrying aut measurements The controls have to be set so that time base A runs freely at a speed 011 ms/d iv . R160 . np51MoyroflbHoro Io1MnyJlbCa re HepaTOpa pa3sepTKIo1 B.4. the duration of which tallies with that of the sawtooth voltage waveform of . F7 .AUT . Output of Ihe square-wave voltage waveform of time base B. jehož šíř­ ka odpovídá době trvání pilového průběhu základny A .1 has to be set to the position "A".Inpul for external trace brigthness modulation.zpoždění jemně .4 .Inpul for applying an external synchronizing signal to time base A.ero Clo1rHana.1 . F10 - L.4. the lunction seleclor 84 . R1 60 . Zpožd ění tohoto impulsu proti okamžiku startu základny A je nastavitelné potenciometrem R176 .S9.nSl nop. The lime base is triggered directly by Ihe retarding pulse which is controlled wilh Ihe potentiomeler R176. -U. Pokyny pro měření Ovládací prvky časové základny nastavíme lak .a reHepaTopa p33sepTKIo1 A. nplo1 89.1 is set to ··AUT. reHepaTOp npSlMo 3anycKaeTcSl Io1MnynbcoM 3aAep>KKIo1.8. KaK 101 89.v této poloze jsou ovládaci prvky synchronizace základny 8 vyřazeny z činnosti.ABT. 3ap.. S9. S9 .1Tb yposeHb CIo1HXpoHlo13lo1py<ow. except the position "AUT. při které časová základna 8 spusti. F11 . Clo1rHana npSlMoyronbHoLi1 cpopMbl.4 . p.ep)KKa 3Toro Io1MnyJ1bCa OTHOC.TenbHO Ha4ana 3anycKa reHepaTopa pa3sepTKVI A yCTaHasfllo1saeTc51 nOTeH41i10MeTpOM R176 . YKa3aH'-'R no '-'3MepeH'-'51M 3n8M8HTbl ynpasneHIt1S1 reHepaTopa pa3sepTK" ycTaHoSIIITb 8 TaKVle nOflO>KeHIt151. 6. F10 F11 .Input for applying an external synchronizing signal to lime base B. -"U" - 6. Fl1 .Output of the square-wave voltage wavetorm .f. F10 . KpoMe nOJlO)KeHIo1Sl S9 .sxop. Then .. ynpasnSleMblM nOTeHL\IIIOMeTpOM R 176. Jeho využití je možné ve všech polohách přep ínačů synchronizace kromě polohy AUT.YPOBEHb .a.3ap. nplt1 KOTOpOM reHepaTOp pa3SepTKIt1 B 3anycKaeTcR 3neMeHT MO>KeT 6blTb Io1CnOJlb30saH BO Bcex n01l0>KeHIo1f1X nepeKnlOYaTeJlelil CIiIHXpOHIiI33L\VlVI. 4To6bl reHepaTop pa3BepTKIo1 A pa6OT8n s pe>KIo1Me aSToKone6aHVlV! 6.r".·'AUT. S9.Iime base A. He pa6oneT.aYIo1 BHeWHero CIo1HXpOHIo13It1pylOw. th8 24 ." . .1 v poloze AUT je mimo p rovoz.This potentiometer serves for setting the level of the synchronizing waveform at which lime base B starts . Prvky na zad n í straně přístroje F9 - .The function of this push-button is Ihe same as thal of the push-button S9. F6 .8.8bIXOp. R160 . 89. then push-button 59.8xoA AJ1Sl no.4 .Ha3HaY8HIo18 TaKoe )Ke.BXOp. při S9. The delay of this pulse behind the instanl when time base A starts is controllable with the potenliometer R 176 ("DELAY FINE"). II is applicable in aU the settings of the synchronizatíon selectors.výstup obdélníkového prů běhu základny B.1 . p. F9 - Back panel F9 . řízeným potenciometrem R176. Vstup pro přívod externího synchronizačního signálu pro základnu B .This push-button switch serves for putting Ihe synchronizing circuitry of time base B oul of operation .4. ABT F7 F6 Vstup pro přívod externího synchronizačního signálu pro základnu A." . LJ- výstup obdélníkového průběhu.ep>KKa T04 HO.JlIo1TeJlbHOCH1 npS1Moro xop.4 is inoperative.qaeT S03MO)KHOCTb yCTaHoBl.Vstup pro vnější ovládání jasu obrazovky.Lj.1 .a 3TOM nOnO>KeHIo1Io1 3JleMeHTbl ynpaSneHVlS'I CVlHxpOHIII3aL\lo1elil reHepaTopa pa3sepTKIII B He pa60TaKn.".- -"1-.1 B nOnO>KeHIIIVI ABT.ÚROVEŇ umožňuje volit úroveň synchronizačního průběhu.ero Clo1rHana Afl>! reHep aTOpa pa3sepTKVI B. 3neMBHTbl Ha 3aAHelil naHem'l npio16opa BbIXOp. F7 . BH8WHero ynpasneHVI~ 51pKOCTblO 3fleKTpoHHo-fly4eBoLi1 Tpy6KIo1.. aby časová základna A při rychlosti 1 ms/díl volně odbihala . Základna je přímo spouštěn a zpožďovacím impulsem. when the switch 59 .

přepínač vstupu Sl. přičemž kanál B nevede. Ha 3KpaHe IIIMelOTCS'l Aee 111i1HIIII'\.o.\eHIIIS'I JlIiIHI-1I11 B.o. Na slínítku budou dvě SIOPY.l Přepínač funkce 84.) ~ Ha BXO. B Te'"leHlile o.5 cm od středu stínítka smě r em dolů.2 hal 10 be set to Ihe position marked "ALT. Nyní přepneme lunkční přepínač S4.4 is set 10 "CHOP. and an error in Ihe sensitivity . Stejnym způsobem dostavim e kanál B.2 . obrázek o velikosti 4 cm. An error. potentiometer R35 ~ marked "BAl. il any can be corrected by means ol polenliomeler R3?.5 CM or 4eHTpa 3KpaHa. přepí ­ nač vstupu 8 1. nepeKJlIO'"IaTenb Bxo.o.5 has to be set 10 the position "B'· and Ihe controls of channel B adjusted similarly as those of channel A.1 in Ihe posilion " A". and Ihe input selector Sl.2 nepeeeCTIII 8 nOllO>KeHlile AfIT. '"ITO nplII nepeKJlKlYeH1II1-1 BxoAHoro p. marked "CAl. During one sweep . il has to ba checked whelher switching ol Ihe inpul attenuator $2 causes drifting ol Ihe trace over Ihe CRT screen .1 HaxOAL-tTCs:I B nonoJt<eHI4Ii1 A. Přepí n ač funkce nač vstupu Sl.2 přepneme do polohy " ALT" . 25 . ClilrHan KanlilópaTopa 40 MB.\blO nOTeH41010MeTpa nepeMel1.2 has to be released.'· . " .o.has 10 be employed for correction.em1TenS'l HeT CMeLl. has to be correctsd by means ol the control R137.B nonOJt<eHllle O III C nOMOLl.2 do polohy O a pomocí potenciometru vertikálního posuvu R38 nastavíme stopu na střed rastru. Případn ou chybu dostavíme pomocí potenciometru R37 umístě­ ného na panelu a označeného "KAL" .l sel 10 Ihe undepressed posiUon and a signal of 40 mV. 0603Ha'"leHHblM «5Af\.o. The eontrols ol channel B have 10 be set in the same manner.s HeHaJt<8TOM nonOJt<eHIllIiI III nOTeH41110MeTpOM CMe· Ll. Po dobu jednoho odbě ­ hu vede kanál A. and Ihe continuous sensitivity control A36 set 10 the position '·CAl. il any. B03MOJt<HylO HeTOYHOCTb yeTpaHIiITb nOTeHyL-\OMeTpOM A3?.\eHIIIS'I no eepTIIIKal1lt1 R38 yCTaHoBI'lTb Jllt1HIllIO pa3BepTKIII no 4eHTpy 3KpaHa. Wilh Ihe function selector 54. derived Irom the calibralor. Then. nepeKnlO'"I8Tel1b BxoAa Sl.l'lTbCS'l e TOM.5 cm below the centre of the CRT screen by means of Ihe vertical shlft potenliometer A138. pouze pří ­ padnou chybu v citlivosli je nutné dostavit prvkem R13? S4. The lunctions selector S4. Ihe swilch $1. pacnOl1o.l necháme nestisknuty (poloha ss) a na vstup F l přivedeme kabelem signál 40 mV z kalibrátoru. Cp. KaHan bl nepeKJlKlYalOTC~ ecerAa nocne OKOHyaHliIs:I o.4 np~ CKOpOCTIII pa3BepTK~ Me/ . When the function seleclor S4.Horo npS'lMOrO xo. with Ihe sensitivity seleclor 82 set 10 "10 mV/ div. 1.a 51.o. TaKIiIM Jt<e 06pa30M yCTaHaBnlilsa8TCS'I KaHan 8. NexI . Přepínač funkce S4. B eJly'"lae Heo6xo. as follows.1 . ".". Ihe input change-over switch Sl. ". Na stínítku by měl být při nastavení citlivosti děl iče S2 do polohy 10 mV/díl a plynulé změny citlivosti R36 do polohy "KAL" .\eHIiIS'I no Bepn1K8Jll-1 R38 yCTaHoBIiITb Ha 3KpaHe oC41t1nnoeKona JlIiIHIilIO pa3sepTKIiI.2 BblKnKl'"lIilTb.a $1. Zkontrolujeme.1 e HeHaJt<aTOM nonoJt<eHIiI~ (nocT. na panelu označeného "BAL".a reHepa- selector 51. YCTaHoslIITb 6anaHClilpoBKY nOTeH41i10MeTpOM A35 Ha naHenlil. přep í­ do polohy " SS" a pomocI potenciometru vertikálního posuvu A38 nastavime na obrazovce osciloskopu stopu asi 1. Pouze potenciometrem vertikálního posuvu A138 naslavíme SIOpu asi 1. two traces will be displayed on the screen. nepeKl1lO'"IaTel1b Bxo.rbl 54.2 10 " O" and Ihe trace set inlo Ihe centre ol Ihe CRT screen by means ol Ihe vertical shift potenliomeler R38 .".o. Now.1 přepne me do polohy A. íl necessary.o.o. Yóe. " on Ihe panel ol Ihe oscilloscope . during the next sweep the sítuatíon is vice versa. The lunction seJector 84. nplil'"leM norpewHocTb '"IyscTBIiITenbHocTIII He06xoA~MO yCTaHOSIt1Tb 3neMeHTOM R13? nepeKnlO'"IaTenb pe)t(Io1Ma paóoTbI 54. nepeKJlIO'-4aTenb BxoAa S1. zda při přepínáni vstupního děli­ če S2 nedochází k posouvání stopy po stínítku a pří­ padnou chybu dostavím e pomocí potenciometru R35. Ihe Irace has to be shifted approximalely 1. npLl\'"IeM KaHan B He pa60TaeT LI\ B TeyeHllle BToporo nps:lMOro xOAa IIIMeeT MecTO oópaTHoe nonO)t(eHlt1e. při dalším odběhu časové základny je tomu naopak.Horo nps:lMOrO xOAa pa60TaeT KaHan A.Přep ínač funkce 84.IiIMOCTIII.l set to Ihe position DC .5 přepneme do polohy B a' ovládací prvky kanálu B nastavíme obdobně jako jsme 10 učini li u kanálu A. n epeKnlO'"IaTenb pe)t(IIIMa pa60.5 CM HHJt<e 4eHTpa 3KpaHa.yscTslIITenbHocTIII AenlllTeneM S2 10 MBI AeneHlile It1 npliI yeTaHosKe perynS'lTopa YYBCTBIiITenbHOCH1 nJlaSHO A36 B nOl1oJt<eHlt1e «KAfI. and.BIiIHyTylO esepx Ha nplil6n. Kanály jsou přepínány vždy při skončení jednoho odběhu ča­ sové základny.1 přepneme do polohy A. an image 4 cm high should be displayed. Přepínač vstupu S1.onb 3KpaHa III." AOl1Jt<Ha I-1MeTb MeClO OC4lt111110rpaMMa pa3MaxOM 4 CM. Ihe only difference being lhal Ihe Irace has to be shilled approximately 1. Now.5 nepeBecTIiI B nonOJt<eHl. nepeKnlO'"IaTenb peJt<IIIMa paóoTbI 54. nepeKl1lO'"IaTenb pe>KIIIMa pa60Tbl 84.2 vypneme .>1e B lil 3JleMeHTbI ynpSSlleHIiIS'I KaHana 8 ycTaHOBIiITb aHanorlll'"lHO yCTaHosKe 31leMeHTOe Ka· Hana A C TOI1 TonbKO pa3Hlo14el1.o.5 cm od středu stínílka směrem nahoru. The channels are switched always at Ihe lerminatíon ol one sweep ol the time base.lKeHHblM Ha naHelllt1 lil 0603Ha'"leHHb1M '"Iepe3 «KAI1.1 nepeBecTIII s nonOJt<eHllle A.5 cm above Ihe centre of the CRT screen by means of Ihe verlical shifl potentiometer R38. applied to input conneclor Fl..en.. 1.'· on Ihe panel of the oscilloscope . channel A is conduclive and channel Bidle. Ha 3KpaHe np~ yCTaHOSKe . Ft nOAaTb c nOMol1\blO Ka6el1s:. '"ITO nOTeH41110MeTpOM nepeMel1\eHIiIS'I no sepn1KanH R138 yCTaHas11Ii1SaeTCS'I nIt1H~S'I Ha nplllOn.

Ecn~ yCTa· HOBIIITb CKOpOCTb pa3BepTKI>I 10 MKC Ha ..5.U1 Sbl· 60p CltrHana CI>IHXPOHIII3a4l11L'1.. zjistíme. nOnO>KeHl>le A± B 6. Poloha A± B 6. aTellb pe)t(LoIMa pa60Tbl 54. př i vedeme na vstupy Fl a Ft O.. Jestliže nastavíme rychlos t časové základny na 10 . eCTBe 0AHOKaHa/lb' Horo III o6cIly)l(Io1eaHIo1e nplo160pa s 3TIo1X CJly'-laRx HLoI"IeM He OTIlL'l4aelCR Ol 06b1'-1H0i1 pa60TbI C OC· 4101/lnOCKonOM. KOTopble rLl0mKHb\ Ha6mo..5.1.q~TCR s nOIlO)l(eHLoI~ A ~11~ 54. An image af suilable size has 10 be adjusled in the lower t.. Př e pínáni časovou základnou Dva signály. pracuje zesilov~č jako jednokanálový a obsluha se v těchto případech nijak neliší od běžné práce s osciloskopem..B nOJlO)f(eHIIII-! 8.. Provided the time base speed is sel to 10 us/ div.. 2.1 v poloze A nebo 54. nepeK11104aTe11b pe)t(V1Ma pa60Tbl S4. Pře pínán i časovou základnou 2.1 Haxo.1. in this mode of operation.'only one Irace is displayed on Ihe CRT screen. Switching by Ihe lime ba se The two signals which have 10 be mutually compared have to be applied to tha inpuls Fl and Fl01 of chan· nels A and 8 respeclively. aTeJlb C ~ HxpOHV13a4 ~ LoI 53. nepeKI1IO .5..2.qeneHllle." . 3.qalOTCI'I Ha exoAbl Fl 101 Fl01 KaHanos A 101 B.qIo1MO. KOMMyra41-!R . it is necessary to ensure the drawing of a suilable synchronizing signal by means of Ihe !?ynchronization selector 8 3. čímž je zaj iš lěn o spouštění časové základny signálem kanálu A.1 1>111101 83... KOMMyra41-!R CL'lf Ha/lOM pa3sepTKIo1 2. HIII)t(e 6y. které chceme srovnávat. or Ihe se leclor 84. Přepínán í kmitočtem asi 500 kHz 3.. as appropriate. which means Ihat each channel i5 conductive for Ihe duralion of 1 pS and for Ihe next 1 .4 nepeeecTIII B nono)t(eH~e yon.sa CLoIrHal1a. aby byl přepínačem synchronizace S3.l IS jl ls blocked. Operalion "A±B" . App llcation 01 the in dividual operation modes of t he vertlcal amplifler When Ihe function seleclor 54. Na stínítku se opět objeví dvě stopy.1 přepneme do polohy A.3 B nOIlO)f(BHI-!e A± 8 Ha 3KpaHe ~306pa)f(aeTCR TOllbKO oAHa JlIo1H~R.2 6bln 06ecne. Pomoci 26 .us/díl. .qaTbCI'I.5.. in order 10 ensure Iriggering of the lime base by a signal derived from channel A. nocne nepeKIlIOYeHI-!R nepeKlllO'-IaTenR pe)t(~ Ma pa60Tbl S4.. 1 nepesecTIo1 B nOflO)t(eHL'l e A..qYIOl1. 6.. np~ 3TOM pe)t(~Me pa60Tbl yCLoIJl ~ ealOrCfl 06a KaHaJla A 1-1 B. 4T06bl nepeKJl104aTeneM CLolHXpOH\II3a41>1101 53.1 is in the posilion "A". 3TO 06bRcHReTCR TeM. eH nOAXOARl1. The foll owing Ihree modes of operalion. acTOToi1 npl-!6n SOO Kr 4 3.. 1 to 53. then Ihe amplifier operates as a single-channel device and Ihe atten· dance of this o5Cilloscope does nol differ in any way from lhal of any other oscilloscope. 3areM nepeKJllO"IaTellb pe)f(~Ma pa60TbI S4. remain 10 be described: 1. The reason for Ihis is lhal in this mode of operation Ihe two channels are switched altemalely al a frequency of approximately SOO kHz. Při těchto druzích činnosti je třeb a .3 10 "A±B". 6.5. no.qeI1bHbIX pe)K~ M O B pa 60Tbl yc~m Io1 TeI1 R sepntKaI1bHOrO OTKl10HeHIt R ECIll-! nepeKJlIO .5 is set to "8" .1 nepeKI1104eHlIIe CLoIrHal10M pa3sepTKLoI ..acTOTOI1 500 Kr4. TO 06HapY)f(IIISaeTCR.ll.. Fun kční p řepínač 54...5.4TO Ka>KAbll1 KaHan nepeMeHHO pa60TaeT B Te .3 do polohy A±B je na stínítku pouze jedna stopa. which are less commonly employed.. I-1cnO/lb30BaH I-!e OT. Použití Jednotlivých dru hů č innosti vertikálního zesilovače Je·li funkční přepínač S4.\S. il can be observed that the Iwo traces are formed by several short sections. 5wítching by the l ime base. 3TO 3Ha4~T. TO yCI-!n~Tenb pa60TaeT s Ka .1 nebo S3. Ihe two channels A and 8 amplify. 6. 6. .2 zajistěn vhodný odběr synchronizačního signálu. že při lomto druhu č innosti jsou oba kanály přepínány kmitočtem asi SOO kHz.qyr onl-1caHbl Tpl>l OCTaBW~XCR pB)f(~Ma pa60Tbl: 1.. The funclion selec10r $4. Dále si všimn ěm e lří zbývajících méně běžných dru hů čin nosti : Topa pa3sepTK~. In these modes of operation.\ei1 1 MKC OH 3a6/l0K~' posaH... npl-! 3TLoIX pe)l(I-IMax: pa60TbI HB06xo· . že obě stopy jsou složeny z krátkých d í lčích úseček.5 . Ha 3KpaHe CHoea nORenRIOTCR Aee nIo1H~Io1. že každý kanál střídavě po dobu 1 1($ vede a po další I lis je blokován. přepínač synchronizace 53.. TO 06e lllllHIo1~ COCTORT 1113 KOpOTKIo1X O Tpe3KOs.1 to positian "A". Je to proto.5 v poloze B.1 přepneme do polohy A.do polohy " CHOP.1 nepeSeCTL'I s nOnO)f(eHV1B A. Př i lomlo způsobu či nnosti zesilují oba kanály A i B. .. ero o6ecne"'V1saeTcl'I 3anycK pa3eepTKV1 Clo1rHanOM KaHa/la A once more two traces will ba displayed on Ihe CRT 5Creen. e pe3yflbTaTe .1 musl be set to "A" and the synchronization selector 53.eHl>le 1 MKC I-! B Te. eH~e clle. což znamená. After setting Ihe function selector 54. kanálů A a B. 5witching by a frequency of approximately 500 kHz .. Po zapnutí funk č ního přepínače 54. "'TO npl-! 3TOM pe)f(I>IMe pa60TbI 06a KaHana KOMMyrl>lpylOTCR .

o.us. 8 3TOM pe>t<. Potom přepneme funkční přepínač do polohy "ALT. KOMMyTa41115l 4aCTOToLlí 500 Kr4 3TOT pe>t<.2.5 has to be set 10 " 8 " and then. Při tomto druhu činnosti je nutno použít synchronizace signálem z kanálu A nebo z kanálu 8.lt1Ma pa60Tb! lt1Cn0J1b3yeTC5l Hanplt1Mep.syx T04Kax. it is necessary to employfor synchronization a signal drawn from either channel A Při přepínání kmitočtem 500 kHz je každý kanál otevřen po dobu asi 1 I1s a po další 1 .eH5l no B8pnlKaJ1~ R38 yCTaHoB~Tb Tpe6yeMyfO OC4lt1J1J10rpaMMy B H~>KHeLlí n0J10B~He 3KpaHa.eHlt1lt1 60nee KOpOTKIIIX CJ. nop. TaK KaK nplt1H4\.xop. np~ 3TOM p8)f(IIIMe pa60Tbl Heo6xop. as the principle of channel switching at the end of the hme base sweep makes it impossible to observe one-shot phenomena at two points simultaneous- ly . Casová základna J spouštěna signálem z kanálu A e a lze pozorovat časovou relaci signálů. in this mode. případně měnit polaritu kanálu 8 tak . 3aT8M nepeKJ1f04aTeJ1b pe>K~Ma pa60Tbl nepeBecT~ B noJ10>KeH~e AJlT.D.HO Ha6J1fO. B pe3yJ1bTaTe 48ro Ha 3KpaH8 0p.S'l14 ~x pa3Mepos.D.lIIe 1113 OTp83KOB AJ1I11TeJ1bHOCTbfO 1 MKC.IIIMe pa60Tbl H806xo. Thus.06HOrO Ha6J1fOp.o. KOMMyTa4\.o. the lime base is triggered by a signal derived from channel A.IIIM pa60Tbl .2. AJ15l 60J1ee y.1n KOMMyTa4111lt1 KaHanOB no IIICTe'"leHIIIlt1 np5lMOrO xo. ln this mode of operalion.15l Clt1rHaJ10M pa3SepTK\.HospeMeHHoro Ha6J1fOp. protože princip přepínání kanálů až po jednom odběhu časové základny vylučuje možnost pozorování jednorázového jevu současně ve dvou bodech.IIIMO Af15l CIt1HXpOHlt13a4~~ IIICn0J1b30SaTb ClllrHaJl KaHaJla A lt1J1lt1 KaHaJ1a 8.syx pa3J1~4HbIX TO'"lKaX \. Při pozorování kratších průběhů už ruši pozorování nespojitost stopy na stínítku. Z toho vyplývá.8HIII5l Op.1HXpOHV13a4~fO c~rHaJlOM KaHana A ~J1\01 Ka- 6.asaeMblX Ha 06a KaHana.D.HOro p. 1113 :noro BblTeKaeT.vstupního děliče S2 a vertikálního posuvu R38 nastavíme v dolní polovině stínitka obrázek vhodné vel ikosti.D.o.s~raTb lt1J1lt1 MeH5lTb noJ15lpHOCTb KaHaJla 8 no He06xo.5.D. In order to facilitate studying of the two measured signals.se OC4111J1J10rpaMMbl.us je uzavřen.~MO lt1CnOnb30saTb CJ. consequently. 6." now. the discontinuity of Ihe traces on the CRT screen hinders observation.aTb speMeHHble COOTHOWeHIt1S'1 c~rHaJ10S. tehdy.syxKaHaJlbHOrO pe>t<. two images formed by sections of 1 ps duration appear on the CRT screen simultaneously . jejichž délka je 1 ps.bILlí KaHaJl OTKpblT Ha Sp8M5l nplt16J1.o. When waveforms of shorter duration are d isplayed . and the lime relation between Ihe Iwo signals applied to Ihe two channels can be observed.1rHanOS Ha4111HaeT MewaTb HenpepblsHOCTb nIllHlt1111 Ha 3KpaHe. npJ.1 B 3TOM CJ1y'"lae He nplt1MeHlt1Ma.HOBpeM8HHO lt1306pa>KafOTC5l . ecJ1~ Heo6xo. an image of suitable size has to be adjusted on Ihe screen.yf014lt1L1í lt1HTepBaJl 1 MKC OH 3anepT. The function selector 54. Ihe funetion selector has to be set 10 "Alt . their images on Ihe CRT screen can be shifled mutualy and/or Ihe polarity of channel B changed-over as required for the measurement. chceme-Ii pozorovat jednorázový jev na dvou různých místech měře ného obvodu. reHepaTop pa3SepTKlt1 3anycKaeTcS'l C~rHaJ10M KaHana A ~ MO>t<.eH~5l 060~x 1013Mep5leMblX Clt1rHanOS MO>KHO OC4~J1J10rpaMMbl Ha 3KpaHe s3a~MHo C. in the same manner as described above.aTb OAHOKpaTHblLlí npoL\eccc s . In this case. takže se současně na stínítku vykreslují dva obrázky složené z úseků . When Ihe frequency 500 kHz is employed for switching.lt1MO Ha6J1fO.D.. B TOM CJ1y4ae. Funkční přepínač S4.0.5 nepeBeCTlt1 B n0J10>KeHlt1e 8 ~ TaKIo1M >Ke 06pa30M yCTaHOSlt1Tb OC4~J1J10rpaMMy nO. COCT05lw. vo!tage waveforms of 1 ms duration can stili be observed conveniently. nplt1 KOMMyTa4lt1lt1 4acToToLlí 500 Kr4 Ka>t<.0 1 MC.5.2. nplt1'"18M Ha CJ1e. Pře­ pínání časovou základnou v takověm případě použít nelze. Obor 27 . Přepínání kmitočtem 500 kHz Tento druh činnosti dvoukanálového provozu použijeme např. V tomto druhu činnosti je nutno použít synchronizace signálem z kanálu A nebo z kanálu 8. ln this mode of operation. 6.HOKpaTHoro S'lBJ1eHIII5l s .5 přepneme do polohy 8 a stejným způsobem nastavíme obrázek vhodné velikosti.g.". přiváděných do obou kanálů. '"lTO yKa3aHHblM cnoc060M MO)/(HO Ha6J1fOAaTb C~rHaJlbl AJ1I11TeJ1bHOCTbfO .D.1 Ha6nfOp. 1 MKC.em1TeJ15l 52 ~ 3J1eMeHTa cMew. jak je pro měření třeba. Pro snazší pozorování obou měřených signálů může­ me obrázky na stínítku vzájemně posouvat. it is necessary to employ for synchronization a signal drawn from either channel A ar channel 8. že lze tímto způsobem ještě dobře pozorovat napěťové průběhy o délce trvání 1 ms. nepeKJ1fO'"IaTeJ1b pe>KIt1Ma pa60Tbl 54.qa pa3SepTKlt1 IIICKJ1fO'"laeT B03MO>t<.D. half of the CRT sereen by m8ans ot the input attenua- tor 52 and the vertical shift control R38. eaeh channel is open for approximate!y 1 fAS and closed for the next 1 .13Mep5leMOLlí cxeMbl.HOCTb o.o.o. Switching by a frequeney of 500 kHz This mode of double-ehannel operation is applicable e.D. switehing by the tirne base cannot be utilized. when one-shot phenomena occurring at two points of the measured circuit have to be observed. Then .~MOCT~. C nOMo14bfO BXO.5.

5.5. such as mains hum . Hanpfl)f(eHlllfI VI.4. Operation mode "A ± B" ln this mode 01 operation of the amplifier. KpoMe TOro. V takovém případě umožňuje vertikální zesilovač značné potlačení nežádoucího signálu .5. at lower frequencies suppression of the unwanted signal of more than 20X can be attained ..\ecTsflflTb CyMMy lt1JllA pa3HocTb ASYx Clt1rHaflOS. Application of the . etc .Y.6.\.. 6. YCVllll-1Tenb 06ecne4111saeT norpewHocTb cpa3bl ~ 5' snnOTb AO 4aCTOTbl 300 Krl. a Ha BTOpolli BXOA (F1 01) nOAa8TcfI TOJlbKO He)f{enaTeflbHbliÍ\ Cl-1rH8I1 (HanpVlMep. YacTo He06xoAIIIMO Vl3MepflTb CVlrH8J1. In such a case. 6.qeI1bHbIX pe>t<MMos pa60Tbl reHepaTopa pa3BepTKM gnfl 03HaKOMJleHVlfI 06cnY)f(lItsalOll.\e OAVlH cnoc06 VlCnOflb· 0saHVlfI 3 :noro pe)f(VlMa. and carefully adjusting the amplification of the two channels. and to the second input F101 (of channel B) has to be applied on ly the unwanted signal (e.\.unwanted . The studied signal. After switching the polarity selector 53. the amplifier operates in the "X-Y" manner.1306pa)f(aeTCfI no OCIII X.\lIIeHTa yCI-1Jl8HI-1f1 060l-1X KaHanos 068cne4111saeTCfI 60n8e 20-KpaTHoe nOAasfleHl-1e He)f(ellaT8nbHoro Cl-1rHafla. sítový brum) . využívající pouze základnu A. CVlrHBn HasoAKI-1 OT cem).\eCTseHHoro nOAaSJleHlt1f1 CVlrHaJ1 nOM8X. 6. The ampli1ier ensures a phase error ~ 5' at Irequencies up to 300 kHz. KOTOPblLII HaJlO)f(eH Ha APyroLII He)f(eflaTenbHblLII ClllrHaJl. (F1 01) přivedeme pouze nežádoucí signál (např. OCHosaHHblLII Ha Vlcnonb30eaHlAVI TOflbKO reHepaTopa pa3sepTKVI A..5. měřit souměrná napětí a navíc má tento druh činnosti ještě jedno použití.\aTenbHoLII yCTaHOSKlt1 KO3cpqml. BKnlO4afl He)f(enaTenbHblLII ClIIrHan HaJlO)f(eHlIIfI. and moreover this method is suitab!e also 10r a further application. signál na vstupu 8 vose X. in the X-axis.5. or the dif1erence between two signals measured..3 of channel Bto the position " -" . Na vstupní konektor kanálu A (F1) přivedeme pozorovaný signál včetně nežádoucí superpozice a na druhý vstup .:::: 5' do kmi točtu 300 kHz. 6. firsl a description is given ol Ihe simplesl mode ol applicalion employing on ly time base A..1rHana onVlCblaaeTCfI caMblLII npocToLII cnoc06 pa60Tbl. sít"ové bručení aj.6.\VIVI Ha nepeKJHoYBTefle reHepaTopa pa3sepTKVI yCTaHasllVlsaeTcfl HY. I-1cnOllb30aaHlIIe oT. including its unwanteď superposition. 6.4. Operation mode "X . ar channel B.6. nOflO)f(eHVle A±B npVl 3TOM pe)f(VlMe pa60Tbl yCVlflVlTeflfl MO)f{HO ocy!l. jako např. Ha sxoAHoe rH8 3AO KaHana A (F1) nOAaeTCs:! Ha6f1IOAaeMbILII CVlrHan. The signal applied to input "A" is displayed in the Y-axis. the signal applied to input "B".4.3.3 polarity kanálu B do polohy . the vertical ampli1ier enables considerable suppression of the unwanted signal. Poloha x-v Při tomto druhu činnosti pracuje zesilovač jako X-V. Casto je třeba měřit signál. has to be applied to input connector F1 of channel A. 6. CVlrHBn Ha SXOA8 B \. Signál na vstupu A je zobrazován vose Y.3. dosáhneme na nižších kmitočtech při peč l ivém dostavení zesílení obou kanálů více než 20násobného potlačení nežádoucího signálu. 28 . Hana B. 6.-". oAHaKo nplllMeHlAM snnOTb AO 4aCTOTbl 4 Mr l. Cl-1rHBn Ha BXOAe A Vl306pa)f{aeTCfI no OClA Y. B 3TOM CJly4ae YCVIfllIITeflb SepTVlKaJ1bHOrO oTKflOHeHlt1s:! AaeT S03MO)f(HOCTb CY!l.g .signal. as follows: Often it is necessary to measure a signal which is superimposed on another .3 nOflflpHOCTVI KaHaJ1a KflI04aTenb B nepesecTVI s nOJlO)f(eHI-18 "-" .3.\ero nepcoHana C pa60ToLII reHepaTopa pa3sepTKVI C\. IIIMeeTCs:! e!l. and Ihe "AF" range 01 synchronization has to be selecled by means 01 the appropriate syn chronization selector. Jestliže přepneme přepínač 53. mains hum). 6. Zesilovač zajišťuje fázovou chybu. 6.. KaK HanpVlM8p.individual operation modes of the time bases ln order to acquaint the operator with the functions of the time bases . Vl3MepflTb cVlMMeTpVlYHble. je však použitelný do kmitoč­ tu 4 MHz. Poloha A ± B Při tomto druhu činnosti zesilovače lze provádět součet nebo rozdíl dvou signálů. however it is applicable up to the Irequency 4 MHz.Y" ln this mode. the sum of.5. nOnO)f(eH1-18 X -V B 3TOM p8)f(I-1Me pa60Tbl yCI-1f1V1Tellb pa60TaeT no CVlCTeMe X.synchronizace na přepínači časové základny zvolíme "NF". Cnoc06 CVlHxpOHVl3al. Ecm1 nepe53. . který je superponován na jiném nežádoucím signálu. Použití jednotlivých druhů č innosti časových základen Pro seznámení obsluhy s funkcí časové základny je nejprve popsán nejjednodušší způsob provozu. TO B 06naCTVI HVI)f(HI-1X yaCTOT nocn8 Tll. HasoAKa OT cent.

.1..6 S9.""YI c.7 S9... ...eHTpy 3KpaHa TpyOKIIt py'"lKaMIIt CMELltEHt-1E Y (R38) " C MEU\EH~E X .." (B) 10 Ihe posi ~ tion "OFF" Push-button " MAG.5 R 163 58... KHonKa B nOnO>l<eH~e AST. '"+" . " (A) to tha position 1 ms Polarity push-button (A) to the position Push~button for sync source selection 10 tha posilion "INT.Tb cMel4eH.FuncHon seleclor to Ihe position "A" 5 11 S9.4 přepínač 6.1 5 11 59.... Odběr synchronizace z vertikálního zesilovače musí být Ha yCItIJ1In ene Bepn!KanbHoro OTKllOHeHHR He06XOA..nnorpaMMbI .4 B.~oM8Tp peryn~poBK"" R166 R167 R235 R235 SlPKOCT.6..4 V" of the calibrator by means of Ihe supplied coaxial screened cable... coarse and line. has tobe interconnected with tha output socket marked "0. Selector "TIME/DIV. 6epn'!Kan~. Adjustment of the controls of time base A for displaying the voltage waveform of the calib r ator The initlal settings are as follows: 58.1. coeA""HYlTb 3KpaH""posaHHblM Ka6eneM c 3a>KItIMOM Kan. to tha centres of their tracks Brighlness conlrol fully clockwise Na vertikálním zesilovači je nutno nastavit posuv použitého kanálu do střed u .. 0603Ha'"leHb1M 0.hrubě (R166).EHTPOBKA yCTaHoslitTb n. VSIUP použitého vertikálního kanálu s citlivostí nastavenou na 0...rpy60 (R166).. Nastavení ovládacích prvků časové základny A pro zobrazení napěl"ové h o průběhu ' kalib r átoru 58... pe3KocTb ocu. LUPA . Ihe sensitivity of which has baen sel to 0. lhen Ihe push-button mar1<ed " BEAM FIND.6 S9.." Level seleclor 10 the centre of its track Push-button for mode seleclion 10 the undepressed position..6 59.OpaTopa.4 V.. Po uvoln ě ní lIačílka nastavte jas a ostrost stopy a horizontálně i vertikálně dostavte slopu do středu stínítka...ypoaeHb np~On.1 SI 1 nepeKJ1IO'"laTenb B nOnO)f(eH~e A BPEM~/AeneH~e pe)K~Ma 6.6. n ""H~HO pa3sepTK"" YCTaHoB..nynA a nonO>l<eH~e R166 R16? cMel4eH~e X rpy60 ~ TO'"lHO s cpeAH~x nOnO>l<e H ~SlX....MO YCTaHos. B nOnO>l<eH""~ npasoro ynopa R235 - Horizonlal (X) shift controls.u:1 reHepaTopa pa3BepTK~ A AMI ~300pa)f(eHI-HI CIIHHana Kanl-10paTOpa 58... .. Neobjeví-Ii se na stínítku stopa. BXOA Ylcnonb3yeMoro BepT..aau... YCTaHoeneHHoill 0. nOTeHu.4 Selector " TIME/ DIV.e ~cnonb3yeMoro KaHana no U. s cpeAHel-i TO'"lKe s HeHa>l<aTOM nOnO>l<eH~~ BPEMs::! / AeneH~e S10 S7 R166 R1G7 - tAS/dil (B) do polohy VYP.1 ..Tb no 4eHTpy 3KpaHa no rop. Ecm! Ha 3KpaHe He noflBllfleTCSI OC4HllnorpaMMa.6...7 S9. TO OP"" Ha>l<aTO~ KHonKe lJ." to the position "1 X" funkci do polohy A paOoTbI . YCTaHosKa 3neMeHTOB ynpaBneHI. The synchronizalion from the ver- 29 .5 R163 58. ·After releasing lhe push-bulton..KaJ1bHOrO KaHaJ1a c '"lyBcTBII1TeflbHOcTblO..2 B/Aen. The input of tha employed vertical channel.....do polohy 1 X posuvy X hrubě a jemné do středu dráhy potencíometr regulace jasu na pravý doraz (S) s 1x n0J10}KeH~e 810 S7 - BblKn..HxpOH.6.. the brightness and focus have to ba adjusted and the trace reset into lhe centre of lhe screen by means of the horizontal and vertical controls .4 510 S7 - tlačítko zdroje signálu do polohy INT + KHonKa nOm'lpHOCT~ tlačítko do polohy AUT úroveň asi do středu dráhy v ne stlačené poloze KHonKa ~ CTO'"IH~Ka c~rHana B nono>l<eH~e BHYTP.5 R 163 58...2 V/díl propojle st í něným kabelem se zdí řk ou kalibráloru.. If a Irace does not appear on the CRT sereen . je nulno při stisknutém t!a čí t ku STŘEDt:Ní naslavit stopu do středu stínítka obrazovky prvky ' POSUV Y (R38) a POSUV X .7 S9.tAS/ díl (A) do polohy 1 ms tlačítko (A) B nOnO>l<eH~e (A) B nOnO>l<eH~e polarity (A) do polohy + 1 Me 59.2 V/div..30HTan.1 .." must be depressed in order to enable setting of the Irace into Ihe centre of the screen by means of the conlrols " Y-SHIFT" (R38) and " XSHIFT" (R1 66).HItlIO no u.. nocne omycKaHIltSl KHonK~ yCTaHos~Tb SlpKOCTb .eHTpy 3KpaHa. CnocoO C.rHanOM ycwHlTeJ1S1 eep- lha vertical shift control of lha employed channel has to be set 10 l he centre. označenou 0." Push-bullon selector to Ihe posilion "AUT.

přepnut na použitý kanál. deration the fuclions of Ihe individual conlrols and Ihe nplo160pa. 6. Ihe rectangu lar waveform of tha cali3KpaHe Tpy6KIo1 nO~BJlReTCR npRMoyroIlbHblliI Clo1r· brator appears on the CRT. nOJlOcy '-IaCTOT C\-1HXpOHV13al.tical amplifier must be switched to Ihe employed eaTb Io1CnOllb3yeMoMy KaH any. as ypoeeHb 3anycKa C y'-leTOM OnI-1CaHI-1S1 Ha3Ha'-leH\-1~ well as oi Ihe triggering level . Adjustmenl of Ihe contro l s for delayed operation With the controls of lime base A set as described above for displaying the voltage waveform of the calibralor. Po přepnuli lIačítka lunkcí 58. Úsečku lze potenciometrem R176 ZP01:O~Nr JEMNt: posunout na libovolnou čásl pozorovaného průběhu . Ihe delayed mode ol operalion. speed. When the nocne nepeKJ1tO'-leH Io1S1 KHonKIo1 +1. f rekvenčního pásm~ synchronizace. nplo1 1013MepeHLoI\I1 Ha6nlOAaeMoro Clo1rHana He06xo. Han KaJ!ItI6paTOpa. oi the frequency band oi synchronization . lt is necesA\-1MO yCTaHoBIIITb onTIIIManbHy~ yCTaHOBKy CKO.2. operational properlies ol the oscilloscope.2 B nOnO)KeH1II8 AJ1T. Otáčením potenciometru ÚROV EŇ (A) lze zvolit úroveň spouštění základny. -" spouští základna od sestupné části průběhu. lions.2.eHIo1S1 nOTeH41010MeTpa YPOBEHb (A) The triggering level ol Ihe lime base can be selected MO>KHO Bbl6paTb ypoeeHb 3anycKa pa3BepTKV1.1 R176 tAS/díl (B) do pOlohy 0. Po přepnutí tlačilka . Ihe controls of lime base 8 have 1 ba set as 0 lollows: "T1M E/DIV." (B).B n01l0~eHlo1e push-bulton seleclor " + / ." (B) to Ihe position "0. whilst taking into consi31leMeHTOS ynpaelleH\-1S1 \-1 on\-1CaHV1~ napaMeTpoB ." .zobrazeném obdélníkovém průběhu kalibrátoru se objeví úsečka se zvýšeným jasem. Tato stopa 30 . waveform. polarity a zdroje synchronizace a u!"ovn~ spouštěni s přihlédnutím k popisu činnosti ovladaClch prvků a popisu vlastností přístroje . OTpe30K MO>KHO CABl-1raTb B J1Io6ylO TO'-lKy OC4i11llflOrpaMMbl nOTeH4101oMeTpoM R176 3A~EP>KKA T04HO." Push-butlon "AUT. nocne nepeKfllO'-IeH\I1R KHOnKI-1 pe)KIIIMa pa60TbI 58. Then..6. V okrajových polohách po- tenciometru dochází k vysazení ze synchronismu. When B KpalilHlo1x nOIlo~eHIo1RX nOTeH4V10MeTpa Io1Me~T Ihis potenliometer is sel 10 either ol its exlreme posiMecTO CpblebJ C\I1HxpoHIo13a4V1101.. Po uvedení základny A do synchronního provozu je možno použit i základny B ve zpožďovaném provozu.1 ms/díl stilsknout tlačítko AUT (B) zpoždění jemně do 5. H1KanbHoro OTK1l0HeHIo1~ . YCTaHoBKa 3JleMeHTOB ynpaB· n8H\-1R Ans:! pe>t<Io1Ma 3aAep>KK I-1 np\ll yCTaHoeKe 31leMeHTOB ynpaBneHIo1R reHepaTOpa pa3eepTK\I1 A AJlR 101306pa>KeHIo1s:1 C\IlrHéUla Ka. a second trace 6. This section can be shifted to any part of Ihe observed waveform by means of the potentiometer " OELAY FINE" (RI76). AnIo1TeJlbHOCTb OTpe3Ka MO)f(HO yCTaHOB\-1Tb nepeKJlIO'-laTeneM BPEMrt/ A_O.+/-" do polohy . The length of thís section can be conlrolled by adjusting the pOlenliometer "TIME/DIV . il is possibte 1 employ atso lime base 8 in \-1 reHepaTop pa3BepTKIo1 B e pe>K\-1M8 3aAep>t<KIo1.nIo16paTopa yCTaHOB\-1Tb 31leMeHTbI reHepaTopa pa3BepTKIII 8 clleAytOLL\Io1M 06pa30M: 8PEMfI/ AelleH\-1B (B) B nOJlO>t<eHlt1e S10 0. a TaK>Ke Ihe polarity and of the source ol synchronization . (8) R176 3aAep)f(Ka TO'-lHO B 5-M nOIlO)f(eHIo1Io1 WKéUlbl Ha 101306pa>KaeMOLil oC41011lflorpaMM8 npSlMoyrOJlbHoro ClllrHalla KaJlillÓpaTOpa no~en~eTCR oTpe30K nOBblweHHoLil RpKOCT\-1.\\-1\-1.2 do polohy ALT objeví se na stinitku druhá slopa nad p ůvodní.1 MclA81leH\I1e 89. nyTeM epaw. by adjusting Ihe potentiometer "LEVEL" (A).6. synchronism becomes disturbad.2.6.1 Fine delay control to Ihe 5th division line R176 on ils scale A certain section of increased brighlness appears on Ihe displayed wavelorm of Ihe ca\ibrator. ol nOIlRpHOCTb III \-1CTO'-lHIIIK CI-1HxpoH1013a41o11o1. (B). noclle yCTaHoBKIII CIIIHxpoHHoro pe)KIo1Ma pa60TbI After synchronism ol lime base A has been esta0 reHepaTopa pa3BepTKi. Pří změně pozorovaného signálu je nulno volit optimální nastavení rychlosti základny.the time base is triggered by the trailing edge ol Ihe l1\Io1M QJPOHTOM CLolrHana.1 Ha>t<aTb Ha KHonKy A8T. Nastavení ovládacích prvků pro zpožďovaný provoz Při nastavení ovládacích prvků základny A pro zobrazení n apět"ového průběhu kalibrátoru nastavte prvky základny 8 takto: $10 S9 .B" has 10 be depressed 89. Ha 3KpaHe nO~BJlReTC51 6.1 ms/ 810 / div. Její délku lze měnit nastavením přepínače CAS/díl (B).Whenever Ihe observed signal ls allered .qOll>KeH COOTseTCTBO..1 A MO>KHO I-tCnOllb30BaTb blished ." is set to the posilion " -". polohy stupnice Na . .2 to Ihe posilion " ALT.reHepaTOp pa3BepTKIo1 3anycKaeTcR CHIo1CxoAR.sary to selecl optimum setting ol Ihe l ime base pOCTV1 pa3sepTKIII. Na obrazovce se pak objeví obdélníkový průběh kalibrátoru. Alter switchíng-over the function selector push-butIon S8. B 3TOM clly'-lae Ha channel .

nplll TaKO.ep:>KK \.+.1 do polohy B zobrazuje se na stinítku pouze zpožděná základna B.6.qylO14I11M 06pa30M: 810 8PEMs:I/. A section of inereased brightness appears on Ihe displayed waveform of the ealibrator.2.q nepaOIÍ!..1 B nOnO>KeH\.o.3 R176 ČAS/díl (B) do polohy 0. HayaflO KOToporo ne>KIIlT Ha BocxoAfl14eM cPPOHTe npflMoyrOJ1bHOro ClIlrHana.6. When Ihe push-button swilCh S8.1 Me/AeneHl'le KHonKa nQCT.2-4 Itl R160 HS paÓOTaIOT. eTopafl IlI'lHIIlSl pa36epTl\11 Hél.2 to S9 . " respectively Fine delay control to the 5th position on il s seale To Ihe cen Ire of its Iraek Push~button " AUT. 89.4 a R160 jsou mimo provoz .2. 3Ta IlIllHI1f1 cooTseTcTsyeT no.1 do středu dráhy do polohy AUT (B) vypnuto R160 89.Aep>KKIIl.1 R160 89.1 yeTaHoeKe 3neMeHTOB ynpaeneHIIlSl reHepaTOp pa3sepTKIIl B 3anycKaeTcSI npSlMO 111MnynbcoM 38.pO>KaHI1f1 npltl 60nbwltlx 3HayeHltlflX apeMeH ItI 3a.1 ms/ /div.6.3 KHonKa nonflpHOCTItI 1.0 S-ro .1HxpOHIIl3a41t11t1 reHepaTopa paJeepTKItI 8 Anfl l1eKlllOyeHltlfI ropl. 31 . time base 8 is trig gered direclly by the retarding pulse .2.qep>KKItI reHepaTopa 8 4eneco06paJHO l1enOllb30eaTb eo06CTBBHHylO cxeMy CItIHXpOHI13a41'11t1 :noro reHepaTopa. 6..1 4enelÍl CI. 89.o.o. Ovládací prvky základny B je při tom nutno při zobrazeném průběhu kalibrátoru základnou A nastavit lakto: 810 89. 6.eneHltle (8) B nOnO>KSHItIS 0. and "lNT. Ovládací prvky 59. paacHlHyroMy no scelÍ! WlIlpl1He 3KpaHa.je přisvéllenym úsekem na základně A. R176 3a." (B). Adjustment of Ihe cont r ols f or delayed operation of the synchronizing eireuits of lime base 8 ln order to eliminate horizontal jitte r when a long delay of time base 8 is selected . polohy stupnice + 89. CKOPOCTb pa3eepTKIIl 3Toro oTpe3Ka onpe.o. only ths delayed time base 8 is d isplayed on Ihe CRT screen. 3neMeHTbl ynpaeneHlIlfl S9. Ha 1Il306pa>KaeMolÍI OC4r111nOrpaMMe nps:rMoyrOflbHoro ClIlrHana Kanlll6paTopa nOflBnfleTeSl OTpe30K C nOBblweHHo.4 89.enBHI.1 I-ICTOYHI1KOe B no1l0>KeHl'le + 1'1 BHYTP.0.2.4 and R160 are idle.4 nEPE M. B" has to be released Na zobrazeném obdélnikovém průběhu kalibrátoru se objeví úsečka se zvýšeným jasem . 89. it is eonvenient to employ the syneh ronizing eircuit of this l ime base.3.eneH lIle (8) (S10).1 is changed-over 10 It"!e posílion " 8 ".cSeyeHHoMY OTpe3Ky Ha mtHItIIIl pa3aepTKItI A. Ihe beg ining oj Ihis seelion is on Ihe risi ng edge of the reetangular waveform . " (B) to the position "0. rozvinutým na celou šíři stínitka. YCTaHoBKa pe>KIIlMa 3 a. This seeond Irace is Ihe section of increased brightness on time base A after being spread over the whole width of the sereen .4 "TIM E/ DIV.o.qep>KKa nnaBHO .\blO pa3BepTKIII A yCTaHoBItITb clle.1e 8 Ha 3KpaHe 1t1306pa>KaeTefl TOnbKO IlIllHltlfI pa3sepTKIIl 3a.enSlTefl wKanOIÍ! nepeKnlOYaTenSl BPEMs:I/ . Nastaveni pro zpožďovaný provoz synchronizačních obvodů zá k ladny B ." Push-button "DC/AC" to the posítion "AC" 6. jejíž začát ek leží na vzestupné části obdélníkového průběhu. The eonlrols 89. n pltl nepeKllIOYeHltI1tI KHonKItI S8. Ihe controls of lime base 8 (in addition to Ihose for displaying Ihe calrbrating waveform by time base A) have 10 be adjusted as follows: 810 S9 .130HTanbHoro . Přepnutím tlačítka S8.3. 89.1 ms/dil tlačitko SS/ST do polohy ST tlačítka polarity a zdrojů do polohy a INT ' zpoždění jemné do 5. (8 ) BblKfllOyeHO appears on the CRT sereen above the original traC B. Př i tomto nastavení ovládacích prvků je základna B přímo spouštěna zpožďovac ím impulsem.3.1f1 WKaJlbl B cpe. 89. With Ihe eontrols set as deseribed.o.1 Seleclors of synehronizi ng polarity and source 10 Ihs position .o. The speed at whieh th is traee is swept is given by Ihe scale ol Ihe selector S1 O "TIME/DIV. Rychlost rozmítání této stopy je na stupnici přepínače CAS/ díl (B ) (S10).lnEPEM.qep>K8HHOrO reHep8Topa 8 .o.1 flpKOCTblO.Hee nOnO>KeHl'le WKaJlbl a nOnO>KeHl'le A8T. 3neMeHTbl ynpaeneHltlfI reHepaTopoM pa3eepTKItI B nplll 1t1306pa>KeHItII'I CltlrHMa K81l1'16paTOpa C noM0l1. Pro vy loučení horizontálního třeseni při velkém zpoždění základny B je vhodné použít vlastního synchronizačního obvodu télo základny.3 R176 R160 89. ln Ihis ease.

při kterém základna B spouští.6. KopOTKoe 3aMblKaHI'\e SbIXO. However. Ha rH e3. YTO npoflB/lS'leTCS'l s I'\C'-le3HOBeHI'\III no. To these connectors can be applied any synchronizing signals (which meat Ihe conditions given in Section 3. Otáčením potenciometru ZPOŽD~Nr JEMN~ A176 lze volit jeden z obdélníkových průběhů. can be selecled by means of the potentiometer "LEVEL" (B).qep>KKIiI BToporo reHepaTopa C y'-leTOM Ha3HayeHIIIS'I 3/leMeHTOB ynpasneHIIIS'I Li! napaMeTpos nplil60pa. npl'\ Bpal1. Signál z výstupních konektorů na zadní straně při­ st!oje může být odebírán stíněným kabelem . nplo1 1013MeHeHIII\II Ha6/lIO. Na konektory však nesmí být připojeno cizi napětí. no. zakonče­ nym pokud možno ní?kou impedancí (ITL obvody). of this Manual). When this potentiometer is set to either of its extreme positions. After switching-over Ihe push-button "+/-" (S9. při které spustí základna B. Po přepnutí tlačítka +/.Otáčením potenciometru ÚROVEŇ (B) lze volit úroveň obdélníkového průběhu. 511). V okrajových polohách potenciometru dojde k vysazení základny B.leHIIIS'I nOTeH4111oMeTpa 3AAEP>KKA TOY HO (RI76) MO>KHO Bbl6paTb O.lOrO Clo1rHana Heo6xo. 511). Připojení přístroje k jiným zařízením 6. The level of the rectangular waveform. il isnecessary to select the optimum speeds of both lime bases (with 510.qaTb f11060111 CIIIHXpOHI'\3I11pylOl1\IIILII ClllrHM B COOTSeTCT81'1111 C AaHHbIMIII.6.qIilMO Bbl6paTb OnTl'\Ma/lbHylO YCTaHoBKY CKOpOCTIiI pa3BepTKIo1 060lilx reHepaTopos (510. ClllrHBn C BbIXO. nyTeM Bpal1.qaefo.4.2) s no/lO>KeHllle .qoB.4.ase 3.qS'll1. ypOSHIII 3anycKB 1'\ Sefllll'-lIllHbl 3B.qpyrlllM YCTpOLIICTsaM Ha naHenlll npl'\60pa caMOCTOS'lTenbHO Bblse.qa He cneAyeT no. vhodné nastavení synchronizačních obvodů.1H >13 npHMoyrO/lbHblX nepltlo.{S9. což se projeví zmizením při­ světleného úseku .qcSeYeHHOrO yyaCTKa. no.qbl AnS'l SHeWHe~ CIIIHxpoH1II3a4111111 060lo1x reHepaTopos pa3BepTKIiI. O.qeHbl C nOMOUJ. nOc/le nepeK/lIO'-leHIIIS'I KHonKIII +/.reHepaTOp pa3SepTKI1 B 3anycKaeTcS'I HI'\CXO. úrovní spouštění a velikosti zpoždění mezi základnami s přihlédnu­ tím k popisu činnosti ovládacich prvků a popisu vlastností přístroje. The signals from the oulput connectors on the back panel of the oscilloscope can be drawn by means ol screened cables terminated in low impedances (n'L circuits) .lI'\M CPPOHTOM ClllrHana. lime base B ceases to operate and the section of increased brightness disappears.2) 10 Ihe position "_". Whenever the observed signal is altered. 6. nejlépe stíněným kabelem.qHaKO. npV'lSeAeHHblMI'I B n. One ol Ihe reclangular waveforms which triggers lime base B can be selected by means of the potentiometer "DELAY FINE " (R176). Na panelu přístroje jsou samostatně vyvedeny na BNC konektory vstupy pro externí synchronizaci obou základen..q\. pro vyšší kmitočty impedančně přizpůsobeným a zakončeným vedením. 32 . nplII KOTOpOM 3anycKaeTcfI pa3sepTKa B.q He MO>KeT DblSeCTI'\ 1113 CTpOfl reHepaTOp pa3sepTKIII 1iI/l1'\ OKa3aTb Bf1Io1f1Hllle Ha ee pa60Ty.qHbIX rHe3. preferably over screened cables which for higher frequencies are impedance-matched and terminated.2} do polohy . an external voltage must not be applied to Ihem. nn).qasaTb BHeWHee Hanpfl>KeH~1e .qKf1IO'-leHllle nplll60pa K . npl'\ KOTOPOM 3anycKaeTcS'I reHepaTOp pa3BepTKIII B. lze na ně přivést libovolný synchronizační signál v mezích uvedených v kapitole 3.q Ha 3aAHelii naHenlll nplll60pa MO>KeT CHI'IMaTbCS'I C nOMOUJ. nor can its operation be affected by shorl-circuiting ol the output connectors. The lime base ol the oscilloscope cannol be damaged.4.6. 511). Connection ol Ihe oscilloscope to other instr uments The inputs for external synchronization of Ihe two time bases are brought aut separately to BNC connectors on Ihe panel of the oscilloscope. .YIO yCTaHOBKy cxeM CIIIHxpoHIII3al\li\lII.lblO 3KpaHlllposaHHoro Ka6enfl Lol cornacosaHHOLII nlllHliI1II B 06f1BCTIII 60nee SblCOKI'IX YaCTOT.spouští základna B od sestupné části průběhu. lime base B is triggered by the trailing edge of its waveform. f1yYwe scero. Ihe triggering levels and lhe length of the delay between the time bases. Ha 3TI'\ BXO.(S9 .base B starts. suitable setting of the synchronizing circuits. C nOMOll. Zkratem výstupních konektoru nelze časovou základnu poškodit ani ovlivňovat její funkci. B KpaLIIHltIX nO/lO>KeHlllflX nOTeH41110MeTpa IIIMeeT MeCTO CpblB reHepaTOpa pa3SepTKI'\ B.qHbIX rHe3. whilst taking into consideration the functions of the controls and the properties of the oscilloscope. at which time .blO 3KpaHlllposaH Horo Ka6e/lS'l C cornacosaHHOLII Harpy3KoLII 1IIf1111 ManblM Harpy30'-lHblM conpOTIIISneHl'\eM (MIiIKpocxeMbl 6.leHI'\V'I nOTeH41'\OMeTpa YPOBEHb (B) MO>KHO Sbl61'\paTb yposeHb npflMoyr'o nbHoro Cl'\rHa/la.qbl MO>KHO no.blO KOaKCIIIBnbHblX pa3beMoB BNC BXO. • Při změně pozorovaného signálu je nutno volit optimální nastavení rychlostí obou základen (51 O.qxoAflUJ.

6.6.5. Kontrola přesnosti časových základen V p řístroji je vestavěn kalibrátor s přesným výstupním napětím i kmitočtem. Při zobrazení obdélníkového průběhu kalibrátoru rychlostí základny 1 ms/díl musí šířka jednoho cyklu obdélníkového průběhu být rovna 1 dílku v toleranci udané v technických údajích. Při­ padnou chybu lze dostavit uvnitř přístroje (viz kapitola 9. "Pokyny pro údržbu příst roj e").

6.6.5. KOHTpOJlb TO'-lHOCH1 reHepaTopos pa3sepTKIo1 B nplo160pe yCTaHosneH Kanlo16paTop C TO'-lHbtM SbtXOAHblM HanpS'l>KeHl-leM 101 '-IaCToTolÍI. nplo1 101306pa>KeHIo1Io1 np51MoyronbHoro Clo1rHana KaJllo16paTOpa 101 nplo1 cKopocn1 pa3sepTKIo1 1 Mc/A8n8Hl-le AnL1-. T8nbHOCTb 0AHoro nepL1o,qa np51MoyronbHoro Clo1rHMa AOn>KHa paSHS'lTbCS'l 0AHOMy ,qeneHIo1IO c AOnycKaMIo1, npL1Be,qeHHbIML1 e T8XHI-I'-IeCKI-IX ,qaHHblx. B03MO>KHylO norpewHocTb MO>KHO yCTpaHIo1Tb :meMeHTaMIo1 BHyTplo1 nplo160pa (CM. masy 9. "YKa3aHIo151 no yxoAY 3a npIo16opoM»). 6.6.6. 1I13MepeHIo1e epeMeHIo1 reHepaTop pa3sepTKIo1 AaeT B03MO)l{HOCTb yCTaHoSIo1Tb Io1HTepSaJl epeMeHI-I Me>KAY ,qSyMS'I Cl-lrHMaMIo1 L1nlo1 Me>K,qy AeyMS'I TO'-lKaMIo1 Clo1rHana snnOTb AO ,qnIo1TenbHocTIo1, cooTBeTcTBylOw,elÍl pa3Mepy .pacTpa. TaKL18 1013MepeHIo1S'1 ocyw,eCTsm:IIOTC51 cne,qylOW,Io1M o6pa30M: a) Ha 3KpaHe OTC'-II-ITaTb paCCTOS'lHlo1e B ,qeneHI-IS'lX Me)l{,qy ASyM5I TO'-lKaMI-I, Io1HTepBaJ1 BpeM8HIo1 Me>K,qy KOTOpblMIo1 ,qon>KeH 6b1Tb onpe,qeneH, 6) 3TO paCCT051Hlo1e yMHO>KL1Tb Ha K03cpcpIo14f1eHT, OTC'-lIo1TaHHbtVl no WKMe BPEMs:J/,qeneHlo1e I-Icnonb3yeMor o r eHepaTopa pa3sepTKIo1, B) nyTeM ,qeneHL1H nOfly'-l8HHoro pe3ynbTara Ha K03QJcplo14101eHT flynbl nonyYaeTCS'I ,qelÍlcTSL1TenbHoe 3Ha'-l8HL18 L1HTepBMa BpeMeHI-I. ,l],n51 HarnS'l,qHOCTIo1 npe,qnonaraeTCS'I, '-ITO KnlO'-IaTenb BPEMTl/,qeneHL1e Haxo,qIo1TCfI nO)l{eH1011o1 1 MC, nepeKnlO'-IaTenb nynbl nO)l{eH1011o1 10, roplo130H TanbH08 paccToflHlo1e, TaHHoe Ha 3KpaHe, pasHo 5 ,qeneHIo1f1M. nepes noB noOTC'-I\I1-

6.6.5. Check i ng the accuracy of the t im e bases T he oscilloscope has a builHn calibrator which supplies an accuratc outpul voltage and frequency. When Ihe rectangular waveform of this calibrator is displayed at a time base speed of 1 ms/div., the width of the display of one cycle must taHy with one division on Ihe graticule (the tolerance is given in Section 3. of this Manual) . An inaccuracy of Ihe lime base, if any, will have to be corrected (see Section 9.),;

/

6.6 .6. Měření času Časová základna umožňuje zjistit časový interval mezi dvěma průběhy nebo dvěma body jednoho pr ů ­ běhu až do délky rastru . Takové měření se provádí následujícím způsobem: a) Na rastru odečtěte vzdálenost v dílcích mezi dvě­ ma body, jejichž časový interval hledáte. b) Tuto vzdálenost násobte koeficientem , odečte­ ným na stupmci ČAS/díl použité časové základny. cl Děle ním tohoto výsledku koeficientem časové lupy dostanete skutečný časový interval. Pro názornost předpokládejme , že přepínač ČAS/díl je v poloze 1 ms, přepínač lupy v poloze 10, horizontální vzdálenost odečtená na rastru je 5 dílků.

6.6 .6. Measuremenl of a time slot The tirne base of the oscilloscope enables Ihe measurement of a time slot between two waveforms, ar belween two points of one waveform, up to Ihe whole length of the graticule . The procedure for such a measurement is as follows: a) The distance between Ihe two points, the hme slol between which is required, has 10 be read on Ihe graticule in terrns of devisions. b) The d istance ascertained has to be multiplied by the coefficient read on the scale "TIME/DIV." af the employed time base. c) The actual duralion ·of Ihe measured time slot is obtai ned by dividing the attained product by the cóefficient of tirne magnification. Supposing the selector "TIME/DIV." is sel 10 Ihe posilion " 1 ms" , Ihe lime magnificalion 10 the posilion "10X " , and the horizontal distance of 5 divisions is read on the graticule , Ihen Ihe resull of the measurement is as follows: Distance X Setting of "TIME/DIV.'· Coefficient ol time magnilication
5div. x 1 ms

vzdálenost x (čas/díl) 5 d x 1 ms · - - -- - - 05ms - . údaj časové lupy 10 '

~P'~'~'~"~'~"~ "'''CX /_'P_'"'/A_'_"_ _ _ ,"_'_9) _ 5A x 1 MC _ 05 MC nOKa3aH~e llynbl 10'

10

- O .5ms

6.6.7. Měřen í frekve nce Toto měření provádějte odečtením počtu průběhů na 10 dílků. Frekvenci pozorovaného průběhu lze vy-

6.6.7. 1I13MepeHL1e '-IaCTOTbl 3TO L13MepeHL1e ocyw,ecTBnfleTcS'I nyTeM OTC'-IeTa KOnlo1'-1eCTSa nept-10Aos, nplo1xo,q5lLlJ,Io1XCfI Ha 10 ,qe-

6.6.7. Measuremenl of a frequency This,measurement has to be carried out by ascertaining Ihe number of cycies within 10 divisions lines

33

počítat podle uvedeného vzorce. Pro názornost před­ pokládejme počet průběhů na 10 dílků -12 při rychlosti rozmitání 1 .lIs/ dil .
počet průběhů

--

10 X čas/dil

- - - - - 12MHz
.

12 10x lO ~

lleH Illi1. 4 aCTOTb! Ha61llOAaeMoro ClllrHaJla MO>KHO onpeAelllllTb no HIII>KenpIllSeAeHHoi1 cpopMylle. Anfl HarmlAHOCH1 npeAnonO>KIIIM, 'HO KOnlll'"leCTBO nep~OAOB Ha 10 AelleH~~ paBHo 12 nplII CKOpOCTIII paB38pTKIII 1 MKc/ Aen8H\IIe.

on lha gralicule. The measured frequency can ba calculaled according to the formula given below. Supposing Ihe number of cycles which take up the lenglh of 10 division lines is 12 al a sweep speed ol 1 ps/ div ., then Ihe Irequency can be calculated as 101 lows:
Numberolcycles 12 M - - - - - - - - 1.2 Hz 10X$eH irlgo/ " TIME /DIV: · tOxlO .....

7.

POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE

7.

Om1CAHII1E MEXAHJ.14ECKO~
KOHCTPYKI1~~

7.

DESCRIPTION OF THE MECHANICAL DESIGN

OscilOSkOp BM 566A je řeše n se svislým uspořádá­ ním ovládacího panelu. Střed předního panelu tvoří obrazovka s příslušným i ovládacími prvky . Vlevo je umístěn vertikální zesil ovač, vpravo časová základna. Zástavbové prostory jsou odděleny vnitřním i pře ­ pážkami, které elektricky stín í jejich obvody a součas­ né slouží jako nosné prvky v přední části skříně. Před­ ní část je ukončena v úrovni vychylovacích desek obrazovky příčnou deskou. V druhé části osciloskopu jsou umístěny obvody se stabilizátory a obvody vysokonapěfového zdroje. Obvody osciloskopu jsou řeše­ ny technikou plošných spojů, vyjma obvodů VN , kde je použito z napěfových důvodů keramických lišt. Násobič urychlovacího n apětí je zalit izolační hmotou zabraňující pronikání vlhkosti do jeho obvodů. Ke stavbě osciloskopu bylo použilo běžných konstrukč­ ních prvků. K přepí nání rychlostí časové základny a k přepínán í citlivosti vertikálního zesilovače bylo p~užilo rotačních přepínačů a řadičů , k ostatnímu prepínáni bylo použito tlačítek . Za účelem snížení teplo!y uvnitř. přístroje byly výkonové tranzistory napájeclch zdroJů umístěny na chladicí žebra vně přístroje . V prostoru pro vertikální zesilovač jsou umístěny obvody vertikálního zesilovače vyjma obvodů koncového stupně. Propojení mezi oběma čás tm i je provedeno zpožd"ovacím kabelem. Dostavovací prvky jsou přís tupn é po demontáži krytů přístroje. Obvody synch ron i začního zesi l ovače jsou umístěny v prostoru

OC41t111110CK0I1 BM 566A ~MeeT BepmK811bHoe peweHllle nepeAHeiíl naHenlll. B 4eHTpe nepeAHei1 naHB11~ paCn0110>KeH8 3IleKTpoHHo-ny'"leBafl Tpy6Ka C coocBeTcTBylO14I11MIII 3n8MeHTaMIII ynpa811e HItlA . Ha11eBo yCTaAoBneH yClIIlllIITenb 8epn-1KaJlbHoro OTK110HeHlllfI, H8npaBO - reHepaTOp pa3BepTKIII. BHyTpeHHllle npocTpaHCTBa OTAeneHbl neperopOAKaMIt1, KOTOpble 06eCnel.l\t1 BafCT 3neKTp\ll'"leCKylO 3KpaH1II38l.\lIIfC cxeM III 0AHOBpeMeHHO RBnflfCTCR HeCY14I11MIII 3JleMeHTaMIII B nepeAHei1 l.IaCTIII flt.I.\lIIKa. nepeAHRfI yaCTb OKOHyeHa Ha ypOBHe OTKIlOHfllOt.I.\lIIX nnacTIIIH 3neKTpoHHo-nyl.leBoi1 Tpy6K III nOnepe'"lHoi1 neperopoAKo Lil. Bo BTOpOL1 YaCT~ oC4~nnocKo na pacnonmKeHbl cTa6\11n1ll38TOpb! III 4enlll IIICTOYHI-1Ka BH. CxeMa oC4J.1nnOCKOna BblnOIlHeHa Ha nnaTax ne'"laTHoro MOHT8>K8 38 IIICKnIOYeH ~ eM 4enelii BH, rAe I-13-3a BblcoKo ro Hanpfl)KeH ~ fI JIICnOn b30eaHb! KepaMI-1YeCKJlle n.naHKIII. YMHO>K~Tenb yCKopfllOt.I.\ero Hanpfl>KeHlllfI 3aJlIIIT ~30nR41110HHb!M Bet.l.\eCTBOM, IIICKnlOyalO14I11M npoHllllj:HOe8HIII6 811arlll 8 cxeMy. OC4111nnOCKon CKOHCTpyL4pOBaH Ha 6a3e 06bl'lHblX KOHCTpyKTIIIBHblX 311eM8HToe. ,Qnfl nepeKllKlYeH\II f! CKOpOCTIII pa38epTKIII 1-1 nepeKJlfCYeHIIIR YyecTBIIITenbHOCTIII BepTIIIKa11 bHoro OTKIlOHeH Ill f! IIIc no11b308aHbl nepeK11IOLlaTen~ Bpat.l.\eHlilfI, AJ1f1 oCTallbHblX <fJYHKL\IIIV. nepeKIlKlYeHlllfI IIIcnoll b30BaHbl KHonKIII . C 4enblO yMeHbweHlilfI TeMnepaTypbl BHyTplil nplil60pa MOW,HblS TpaH3111cTopbl IIICTOLlHIiIKOB nlllTaHlilfI pacno1l0)KeHbl BHe Ha paA'IIaTOpax. B npoCTpaHCTBe YCIIIIl IllTellfl eepTIII KallbHoro OTKIlOHe HIIIR pac no-

The BM 566A oscilloscope has ils control panel arranged vertically. The centre of the front panel is taken up by lhe cathode ray tube and its pertaining controls. AI the left is the vertical (Y) amplifier and at the righllhe lime base. The individual seclions ol the in strument are mutually separated by integral partitions which serve as screening for thei r circuits and simultaneously as carriers in Ihe Iront part of Ihe instrument cabinet. This front part terminates at Ihe level ol ths dellection plates ol Ihe CRT in a transverse plate. Iri Ihe second part ol the oscil1oscope are mounled the circuits with lhe stabilizers and those ol the HV supply. The circuitry of tha oscilloscope is formed by printad circuit boards; exceptions are Ihe HV circuits which employ ceramic Slríps in order 1 meet Ihe con0 dilions ol high voltage . The multiplier of the accelerating voltage is moulded in an insulating compound so as 1 preven t the penelration of moisture into ils cir0 cuits. Conventional constructional elements are emploeyed throughout in Ihe oscilloscope. Rotary selectors and switches are employed for setting the speed of the lime base and the sensilivily ol Ihe vertical amplifier. Push-button con lrols are used for aU the other switching operations. ln order to reduce lha temperature inside Ihe instrument , the power transislors ol its power supplies are mounted on their heat sinks on the back ol Ihe instrument. In Ihe space for Ihe vertical amplifier are mounled all Ihe circuits of Ihis amplifier except those of

,.

34

pod obrazovkou mezi vinutym zpoždovacim kabe~ lem. Vnitřní prostor časové základny je rozdělen pře­ pážkou na dvě části. V přední čás t i jsou umístěny obvody tvarovačů a tlačítka sloužící k volbě synchronizace a druhů provozu časovych základen. V zadní části jsou pak umístěny obvody rozmítacích generátorů, přepínače pro volbu rych losti časových základen a deska řídicího obvodu. Obvody rozmítacích generátorů jsou natočeny tak, aby součásti byly přístup­ né z vnější slrany. Dostavovaci prvky JSou přístupné po demontáži krytů přístroje. Veškeré ovládaci prvky a vstupy externí synchronizace jsou umístěny na předním panelu, výstupy pomocných průběhů na zadni straně přístroje.

nOH<eHbI ~enl'l yCl'lnl'lrenSl BepTIIIKaflbHoro OTKnoHeHIIISI 3a IIIcKmo..... eHLo1eM OKOHe ..... floro KacKa.qa. Coep,IIIHeHl'le MeH<p,y o6elllMIII .... acHIMIII ocyu.recTBnSleTCSI c nOMo~blO Ka6enSl 3a,qep>KKIII . HaCTpOe'-lHble :meMeHTbl p,ocTynHbl nocne ,qeMoHTa)l(a KpblweK nplll6opa. LJ,enlll yClllnlllTenSl CIIIHXpOHIII3a4111111 pacnonOH<eHbl B npocTpaHcTBe nop, 3neKTpoHHOny'-leBoVi Tpy6K0C1 MeH<p,y BIIITKaMIII Ka6enSl 38Aep>KKIII. 8HyTpeHHee npOCTpaHcTBo reHepaTOpa pa3BepTK\II pa3AenflercSI neperopop,Kolfi Ha ABe "IaCTI'I. 8 nepeAHeC1 .... acnt pacnOnO>KeHbI cxeMbr cpOpMlllpoBaHIIISI 1'1 KHonKIII, cnY)l(al.l\lIIe AJlSl Bbl60pa CIIIHxpoHIII3a4111111 \II pe>KLo1MOB pa60TbI reHepaTopoe pa3BepTKI1. B 3aAHelil .... aCT\tI pacnOnO>KeHbI cxeMbI re HepaTopoB paB3epTKIII, nepeKnlO"IaTenlll CKOpOCTelil pa3BepTKIII III nna'ra ynpaBnSlIO~elfi CX8MbI. CX8Mbl reHepaTOpOB pa3eepTKIII nOBepHyTbI TaK, .... T06bl 3neMeHTbl 6blnlll ,qOCTynHbl 1113 BHe. YCTaHOBO .... Hble 3neMeHTbl AocTynHbl nocne ,qeMOHTaH<a KpblweK npLo160pa. 8C8 3neMeHTbI ynpaeneHIIISI III BXOp,bl BHewHelil CLo1HXpOHIII3a4111t1 pacnOnO)l(eHbI Ha nepep,Helil naHenlll, Bbrxo,lJ,bI BcnoMoraTenbHblX ClllrHaJ10B - Ha 3a.qHelil naHenl1.

the final slage which ig connecled by means of Ihe delay cabie line. AU tha adjusting controJs become accessible after taking olf the cover plates of the oscilloscope. The circuits of the synchronizing amplifier are in Ihe space below tha CRT, where the deray cable is sítuated. The space for the time bases is splilup into Iwo parls by a partilion; in the front part are tha circuils ol Ihe shapers as wall as Ihe push-button for selecting Ihe mode of synchronization and thal of Ihe operation of the líme bases; in lhe back parl are Ihe circuils of the sweep generalors, Ihe swilches for time base speed selection, and Ihe board of Ihe conlral circuit. The circuils of the sweep generalors are mounted in such a manner Ihat all their componenls are easily accessible from the oulside. Also the adjusting controls of Ih ese círcuíts become accBssible after taking ofl Ihe cover plates of the oscilloscope. AII Ihe controls of Ihe oscilloscope as well as Il1e input connectors for exlernal synchronization are on lha front panel; Ihe outpuls of Ihe auxiliary wavelorms are on Ihe back panel of the instrument.

Upozornění Přístroj

obsahUje drahéí kovy v těchto dílech: 02 03 72 73 - S2 - S102 - Sll - S10 Plech Ag80Cu 0,4 mm 8,7 Plech Ag80Cu 0,4 mm 8,7 PlechAg8OCu0,4mm 18 Plech Ag80Cu 0,4 mm 13,5

, AK ,AK lAN lAN

537 537 558 558

9

9
9

9

npMMe'"laHMe . nplll60p COp,ep)l(IIIT 6JlaropoAHble MeTaI1nbl B cneAylO~IIIX l.JaCTSlX: 1AK 537 02 82 JlIIICT Ag80Cu 0,4 MM 8,7 r 1AK 537 03 S102 JlIIICT Ag80Cu 0,4 MM 8,7 r 1AN 558 72 Sll Jllllcr Ag80Cu 0,4 MM 18 r 1AN 558 73 S10 f1I11CT Ag80Cu 0,4 MM 13,5 r

Note The followíng parls of Ihe instrument contain precious metals: Metal sheet Ag80Cu 0.4 mm lAK 537 02 - S2 8.7 9 1AK 537 03 - Sl 02 Metal sheet Ag80Cu 0.4 mm 8.7 9 1AN 558 72 - S11 Metal sheet Ag80Cu 0.4 mm 18 9 lAN 558 73 - S10 MetalsheetAg80CuO.4mm 13.5 9

8.

PODROBNÝ POPIS ZAPOJENi

8.

nOAP06HOE Oni1CAHi1E CXEMbl

8.

DETAILED DESCRIPTION OF THE CIRCUITRY

8.1. Napájecí zdroje NN V primárním obvodu síťového transformátoru je zařa­ zen tlačítkový vypínač, síťová pojistka, vol i č napěti a síťovy liltr. Držák pojislky a sítový volič jsou umístě -

8.1. I!1CTO'"lHHKI1 nlllTaHMSI HM3Koro HanpSl)l(eHMFi 8 nepBIII'lHOIfi 4enlll ceTeBoro TpaHccpopMaTOpa BKnKlyeH KHonOI.JHbl1il BbIKnKl"laTeJlb, ceTBBoC1 npep,oxpaHIIITenb, nepeKJlIO'-IaTenb Hanp~>KeHIIISI III cereBm1 cplllnbTp. Aep>K8Tenb npep,oxpaHLo1T8nSl

8.1. Low-voltage supplies ln Ihe primary circuil of the mains translormer are: Push-button mains swilCh, mains fuse, mains vollage seleclor, and mains lilter. The luse holder and Ihe vol~ lage selector are on the back panel of the oscillo~

35

The amplified deviation voltage drives the control slage in Darlington connectíon. jenž má ve smyčce zapojen operační zesilovač MAA 741 (1080) . The BM 566 oscilloscope employs several stabilized DC voltages. resp. paccelilsaeMa51 perynl1poBoYHblM TpaH3lt1CTOpOM He BblWJla 3a scope. a TaK)Ke Hanpfl>KeHltIe c06cTseHHoro cTa6li1nltl3aTopa. Zesíleným odchylkovým napětím je pak buzen regulační stupeň v Oarlingtonově zapojení. Jako diferenčního zesilovače odchylky je zde použito integrovaného operačního zes i l o va če MAA 741. limit the output voltage and current so lhal lhe power dissipated by the control transistor does not exceed l he permissible value. MarH J.J.eHbl 3neKTpOHHblM npeAoxpaHIo1TeneM AJl51 3aw.ItIX APyr OT APyra ItICT04HltIKOS nltlTaHltIfI. Clo1noBble pery!1lo1pOBOYHbl8 TpaH3J. + 48 V.1. The rectified voltages are connected to the electrolytic capacitors and to the board of the stabilizers via conductors in a jointing sleeve. na jehož vstupy jsou z přesných děličů přiváděna napětí z referenčního zdroje a vlastního stabilizátoru. +48 B. the mains cord which ls atlached l irmly to it ls wound on four pegs fi xed to the back panel.LIHoro Hanpfl)/(eHIo1f1. Bce cTa6101Jlltl3aTOpbl oCHaw. Ha BXOA~I KOTOporo nop. Tři závislé zdroje jsou obvyklé koncepce. Le .qltlaTopaX Ha 3a. Usměrněná napětí jsou svazenkou propojena na filtračni elektrolyty a desku stabilizátoru. +12 Vand +80 V . When the instrument is packed for transport. Systém stabilizovaných zdroj ů VI nepeKnKlYaTenb HanpsM<eHIo1f1 ceTVI yCTaH06neHbl Ha 3a.je vytvořena jako závislý systém zdrojů.qenI1Te!1[. +5 V. +1 2 B. in the case ol a current overload or short circuit.aeTCS'l KaCKa.pOSaHI151.aKlTCfl Hanpfl>KeHltIfI OT ItICTOYHItIKa onopHoro HanpS'l)KeHltIfI 4epe3 T04Hbl8 . Ha 3TI1X nnaCTJ. B Ka4eCTBe Al1cp<pepeH4lo1anbHoro ycltInltlTenfl OTKIlOHeHI1f1 ~cnoIlb30saH ItIHTerpanbHblVl onepa411oHHblVl yCVlflltlTeIlb MAA 741 . -12 V.erocfI onopHblM Hanpfl)KeHItIeM AIlfl OCTanbHblX cTa6lt1IlVlltl3aTopos. Vývody kotoučových vinutí jsou vyvedeny na deskách provedených technikou plošných spojů a upevněných na kostrách cívek. AI! the stabilizers are safeguarded by electronic protective devices which. <DIo1KcVlp06aHHbIVl ceTeBoVl WHyp B TpaHcnopTHOM COCTOflHlo111 npl160pa HaMOTaH Ha HO>KKaX 3a. This connection enables utilization of the high stability of the integrated stabilizer and offers facility for adjustment of lhe output volta99 which serves simultaneously as a reference vollage for l he other stabilizers . aby ztrátový výkon na regulačním tranzistoru nepřekročil dovolenou hodnotu.qHeVl naHenlo1. KOTOpblVl npltl neperpy3Ke Io1IlI1 KOpOTKOM 3aMblKaHI1lt1 OrpaHItIYItISaeT BblxoAHoe Hanpfl>KeHl1e 101 TOK TaK. Toto zapojeni umožňuje využití vysoké stability integrovaného stabilizátoru s možností dostavení výstupního napět í . Výkonové regu lač ní tranzistory jsou umí. B np/o160pe ItICnOJlb30SaH PflA cTa6V1flltl3lo1pOSaHHblx Hanpfl)KeHIo1V1 -12 B. zkratu omezuje výstupní napětí i proud tak. +5 V. +12 V a +80 V . BblnpflM!1eHHbje Hanpfl)f(eHltIfI c nOMOLllbKl )/(ryTa nOAaKlTCfI Ha 3!1eKTpOmnbl cpltlJlbTpa411101 101 Ha nnaTy cTa6lt1nl13aTopa. Pevně připojená síťová šňůra je v transportním stavu přístroje navinuta kolem nožek umístěných na zadním panelu . 4To6bl MOLllHOCTb nOTepb. which are produced by mulua!ly dependent sources. Bbl60Abl AIo1CKOBblX p6MOTOK yCTaHOBneHbl Ha nna· Tax neyaTHOrO MOHTa)Ka 101 KpenflTCfI Ha KapKacax KaTyweK. c06paHHblVl no cxeMe Aapnlo1HrTOHa. The power contral transistors are mounted on Iheir heat sinks on the back panel of the instrument. která při přetížení. Jádro transformátoru tvoří 2 ks vinutých ortopermových jader. s:iSnflKlUJ. Všechny stabilizátory jsou jištěny elektronickou pojistkou proti proudovému p řet ížení. The core of the mains transformer is lormed by two wound orthoperm cores. +5 B. +48 V. Základní zdroj +12 V je osazen monolytickým integrovaným stabil izátorem MAA 7812 (10 20). Three mutual!y dependen! DC sources are of routine design.qHeVl naHefllo1 npltl60pa. +80 8 no CVlCTeMe 3aBItICflUJ. The basic source of + 12 V employs a monolithic integrated stabilizer MAA 7812 (IO 20) which has an operational amplifier MAA 741 (10 80) connected in its feedback loop. YCltIfleHHblM Hanpfl)/(eHl1eM OTKJlOHeHltIfI B036y>Kp. The ends of Ihe disc-shaped coils are brought out 10 prlnted circuit boards attached to the coil formers.qHeVl naHenVl.stěny na chladicích žebrech na zadním panelu přístro ­ je. Tpltl 3aSItICI-lMblX ItICTOYHIo1Ka· ItIMeKlT 06blYHyKl cxeMy.q peryflv. As differenlial deviation amplifier is employed an integrated operational amplifier MAA 741. The system ol Ihe stabi lized DC supplies is designed 50 lhat when 3G . V přístroji použitá řada stabilizovaných napětí -12 V . these printed circuit boards carry also the componenls of lhe rectifiers and some of the liltering electrolytic capacitors.ny na zadním panelu . to the inputs ol which are applied voltages derived from precious dividers of the reference supply and from lhe stabilizer itself.1HaX TaK)Ke pacnonO)/(eHbl BblnpflMItITenbHble 3neMeHTbl ItICT04HIo1KOB nlo1TaHI1f1 101 yaCTb 3n8KTpOnltlTI1YeCKltIX KOHAeHcaTOpOB cpltl!1bTpa410111. jež slouží zároveň jako referenční napětí pro ostatní stabilizátory. B l\enb KOTOporO BKIlKlyeH onepa41t10HHblVl yCl1flltlTenb MAA 741 (10 80).1Tbl OT TOKOBO~ neperpy3KIo1.1CTOpbl yCTaHoBneHbl Ha pa. 8Ta cxeMa AaeT S03MO)/(HOCTb Io1cnonb30BaTb BblCOKyKl cTa6lo1IlbHoCTb I1HTerpanbHoro cTa61t1Il Itl3aTopa C S03MO>KHOCTblO yCTaHosKIo1 Sblxo. OCHOSHOVl ItICT04HVlK +12 B c06paH Ha MOHOflItlTW-l8CKOVl ItIHTerpanbHOVl MItIKpOCXeMe cTa611flltl3aTOpa MAA 7812 (1020). Na těchto deskách jsou též umístěny usměrňovac í prvky zdrojů a část f i ltračních elektrolytů.1THafl 4enb TpaHccpopMaTopa 06pa30saHa AByMfI CepAeYHItIKaMItI 1013 MaTepltlana opTOnepM.

CHIiIMaeMoro C Bb!BOAa BTOpO~ BTOplll'"lHoliI 06MOTK\. Co BTOplil'"lHO~ 06MOTKIiI TpaHccpopMaTopa CHIIIMalOTCSI '"leTblpe HanpSl)t(eHlllfI. ~CTO"'HIIIK BblCOKoro HanpSI:'KeHMSI V1CTO'"l HYlKOM HanpSl>KBHIllIiI nlilTaHIiISI 311eKTpoHHOIly~l e eolil Tpy6KIiI 1 1. so that this supply forms a OC coupling for Ihe signals for brightness modulation of Ihe CRT.\IIIM Ha '"laCTOTe nplil6n. The accelerating voltage of 12 kV is obtained Irom a trippler which employs the rectiliers 37 .2.. Hlgh-voltage supply A power osciUator E200.je řešen tak. HecTa6111IU13111poaaHHoe HanpSl)t(eHllle nlilTaHIiISI +20 B cTa6111nlil3aTopa +12 B IiIcno11b3yeTcSI AflSl nlilTaHlilfI aBTOreHepaTopa IIICTO'"l HIIIKa BH lil HecTa6l11m13li1pOBaHHoe HanpSl)l(eHllle nlilTaHIIISI +10 B Cra61i1111i13aTOpa + 5 B cny>KIiIT TaK)I(e AnSI nlilTaHIiISI 11aMn ocsel. Kladny konec tohoto zdroje je připojen na výstup Z zesi lovače.qHono11ynepllloAHoro Sblnpm.\Hbllil aBToreHepaTop E200 c TpaHccpopMaTopoM TR. the unstabilized vortage of +1 O V for the +5 V stabilizer is employed as power supply for Ihe lamps illuminating the gratiCule of Ihe CRT.\. nonO>KIIITenbHblliI noI1IOC 3Toro IIICTO'"lHIIIKa nOAKnlO'"leH K BblxOAY YCIIII1I11TeI1S1 Z. An auxiliary voltage ol 2 kV powering the control grid ol Ihe CRT i5 o btained by half-wave rectilication (by silicon recHfier E201) ol Ihe AC vollage 5uppfied by a low-capacitance secondary coil. Do série se stabilizátorem +80 V je zapojen nesla bilizovany zdroj +40 V.2.1 npliI IiIcn011b30BaHIiII1 BblnpflMI1Te11S1 E202.llenbl.1leHIiISI pacTpa 3neKTpoHHo-11y'"leSm1 Tpy6KI1. Pe3y11bTlllpylOl.neHIIISI nepeMeHHoro Hanpfl>l<eHIIISI.. 8. Aonycn1Mble npe.1950 V je získáno jednocestným usměrněním napětí z odbočky druhého sekundárního vinutí usm ě rňovačem E202. Pomocné napěti 2 kV pro napájení řídicí mřížky obrazovky je získáno jednocestnym usměrně ním (křemí­ kovym usmě rňovačem E201) střídavého napěti z vinuti s malou kapacitou. which operates together with tha transformar TR at a Irequency ol approximately 22 kHz. Toto napětí napájí katodu obrazovky a je z něho odvozeno řídicí napětí pro stabilizační smyčku VN zdroje. An unstabilized source ol +40 V is connected in series wilh Ihe +80 V slabifizer. The produced vollage ol +120 V is used for powering the horizontaJ and brightness ampliliers. Anodové napětí . BcnOMoraTenbHoe HanpSl)l(eHlile 2 KB IIIcn011b3yeTCSI . Vzniklym napětím +120 V je napájen horizontální a jasový zesilovač..qnSl nlllTaHI-1S1 ceTKIiI 311eKTpoHHo-nyYeBO~ Tpy61<111 . AHOAHoe Hanpfl)t(eHlile .aKCHManbHb'~ TOK l<aToAa Tpy6KIiI. 22 Krl. 06MOTKI-1 Mano~ eMKOCTblO npliI IiIcnonb30BaH\IIIiI KpeMHlileBoro BbmpSlMIIITe11S1 E2Q1. pa60 ~ TalOLl.\ee Ha- the voltage ol the +12 V source is adjusted correclly. Urych lovací napětí 12 kV se získává ztrojovačem osazeným Maximum cathode current of Ihe CRT is set by means ol the polentiomeler R200. YTO nocne perynlllpoBKIII IIICT04HIIIKa +12 B Hanpml<eHIIISI OCTanbHblX cTa6111nlll3aTopoB HaxoASlTcSI B AonycTIIIMblX npeAenax.llHoro BblnpflM11eHlilfI I·mnpSl)l(eHlilfI. 3TO HanpSl)l(eHlile C11y)l(IiIT .n0101V1 flB11f1eTCfI MOLl. noCneAOB8TenbHO co cTa61i1Jl1ll3aTopoM +80 B 61<11104eH HecTa6l11nlll3l11posaHHbl~ IIICTO'"IHIIIK +40 8.\1iI1iI ny'"la Tpy6KIiI no SlpKOCTIiI. nOTeHl. že po nastavení zdroje +12 V jsou napětí ostatních stabilizátorů v požadovanych tolerancích. Na sekundarní straně transformátoru se získávají čtyři napětí. ClllcTeMa cTa61i1111113I11pOBaHHblX IIICT04HIIIKOB nlllTaHIIISI Bblno11HeHa TaK. The positive pole ol this supply is connected to the output of the Z-amp1ilier. Potenciometrem R200 je nastaven maximální katodovy proud obrazovky. This voltage is appl ied to the cathode ol the CRT and from il is derived Ihe control voltage for the stabilizing loop ol Ihe HV supply. 8. then also ths voltages of all the other stabilizers are within the permissible tolerances. nony'"laeTcSI nyTeM o. 8. Vysokonapěťový zdroj Zdrojem napájecích napětí pro obrazovku 11 LO l 011 je vykonovy oscilátor E200 pracující s transformátorem TA na kmitočtu asi 22 kHz. The anode voltage ol -1950 V is obtaíned by harfwave rec tification (by E202) ol the voltage drawn Irom the tap ol the second secondary winding.lla Tpy6KIiI VI Ha ero oCHosaHliI1iI Bblpa6aTbleaeTCSI ynpaa11S1IOU\ee HanpSl)l(eHlile A11S1 neTJlIiI cTa6l1nl-13al. Four voltages are derived from the secondary side of the translormer.. serves as a source ol the powering voltages for Ihe CRT of the 11 L01 01 J type .\1II1II IiICTO'"lHIiIKa BH. CHltIMaeMOro c..qnSl nlilTaHlilfI KaTO..\IIIOMBTPOM R200 yCTaHaBnlllBaeTCfI ". B pe3ynbTaTe '"Iero 3TOT I-1CTO'"lHIiIK IIIMeeT nOCTOSlHHylO CBSl3b Arul ClilrHanOB MOAynfll.1Iee HanpSl)l(eHllle +120 8 nplllMeHSleTCSI MSI nlllTaHIIISI yCIII11I11Te11S1 roplll30HTMbHoro OTKnOHeHIIISI III yClllnlllTenSl nOAcseTKIII.2. YCKopfllOLl. The unstabifized powering voltage of +20 V for the + 12 V stabilizer is employed for powering the osciI1ator of the HV supp!y.1950 B n011y'"laeTCSI nyTeM 0AHon011ynepHO. takže lento zdroj tvoři stejnosměrnou vazbu pro signály jasové modulace obrazovky. Nestabilizovaného napájecího napětí + 20 V stabilizátoru +12 V je použilo pro napájení oscilátoru zdroje vysokého napěli a neslabilizovanéhú napájecího napěti +10 V stabilizátoru +5 V pro napájení osvětlovacích žárovek rastru obrazovky.

1 OT KllOH8HVI~ ny\."o napětí.qywKa.1THoro nonfl . 8 pe3yJ1bTaT8 '-Iero peryJ1l.o. The unit of this trippler is moulded in a si!icon compound. MO~Hbl~ TpaH3\.1 IIICTO'-lHI1K8. Výkonový tranzistor je j i štěn proti poškození tavnou pojistkou P 140 umístěnou uvnitř přístroje na desce regulační smyčky zdroje. 8.1TaeMOro op.eHl-1e 12 KB nony'-laercs:l c nOM014blO yrpol.. Ze s il ovač jasové modulace obrazovky (Zesilovač Z) Na vstup zesi lovače Z jsou připojeny všechny obvody ovlivňující jas obrazovky. ynpaBJ1~eT '-Iepe3 3MIIITTepH blC1 n08TOpL. YCMnl-1Tellb MO.3. '-ITO I1cnollb3yeMaSl npflMoyrollbHafl Tpy6Ka OCHaU\eHa BHyrpeHHIIIM paCTpOM.1 Tpy6KI1 VI 3eMlleJ.E203-E205. Barrel ar eushion distortion can be corrected by means of potentiometer R234.1 mm"la Ha 3KpaHe Tpy6K\. The changes in the anode voltage are applied to Ihe base ol transistor E141 which is powered si multaneously Irom the the reference voltage source and obtains a variable voltage drawn Irom potentiometer A 140 which serves for setting the outpul voltage.razovky. nOTeH4110MeTp R222 BKllIOLle HH b!~ a cxeMy .o. V13M8HeHl. which is inserted in the divide.no. Je to přisvětlení stopy časo­ vou základnou. oKa3bIBalOll\\..LIlliX KaryweK. The potentiometer R222.1Tellb E143 ypoBHeM nOC TO~H Horo HanpsnK8HIt1f1 Ha 6a3e TpaH3l. c06paH~oro Ha Bblnps:lMl.Horo Hanpfllt<eHIIIR Cl. Byaltering the DC level on Ihe input of this amplifier.1 npl. Vzhledem k tomu.3.1f1 K0J1e6aHIII~. CHl. 8.1MaeMOro c nOTeH4111oM8Tpa Al40.o. KpoMe TOro. raweHVle ny'-la npVl KOMMyTa411iVl p..o.1f1 TVlna 60'-lKa \.o.1CTOpa E141 . Potenciometr R222 zapojený v dě l ič i mezi zdroj anodového napětí obrazovky a zem umožňuje s potenciometrem R232 pro korekci astigmatismu optimální zaostře n i stopy na stinitku ol:.l-la3Ha"leH AJ1f1 KOppeK4V1V1 aCTI1rMarVl3Ma 11 onrVlManbHo~ CPOKYC>1 pOBKl.1S1 MarHl. BSVlAY TOro. Sig- nál zesíleny tranzistorem E141 řídí přes emilorový sledovat E143 stejnosměrnou úroveň napětí na bázj tranzistoru E145 a tim velikost oscil ačn í.13 CTpO~ n11aBKI'IM npeAoxpaHVlTe11eM P140.yn~4111\.1s:l. and lor external beam modulation.syxKaH8J1bHoro yCl.1. between the anode voltage supply for the CRT and earth.. Mimo to je změnou ss ůrovně na 8.aeTc~ Ha 6a3y TpaH3l.111/11 nma no.1CTOpa E145. nOTeH4110MeTpoM R234 MO>KHO KOppeKTl1pOeaTb Ii1CKa}f{eH\. npsn+<.la B COOTseTCTBItlIt1 C HanpaSlleH It1M BHyTpeHHero paCTpa nyT9M ~3M eH eH!.1TenSlX E203-E205. lor adjusting optimum 10cusing ol the trace on the CRT sereen.qalOTcfI Clt1rHMbl Bcex 4enelií.1TenSl HanpSllt<eHl. Brlghtness modulatlon amplifier (Z-pmplifier) AU the circuits which have an influence on the brighlness ol Ihe CRT are connected to the input of Ihe Z-amplifier.1X BJ1V1f1Hlt1e Ha flpKOC Tb Tpy6KIt1. že použitá hranatá obrazovka má vn i třní ras tr.1CTOp 3a~l'I ­ ~eH OT BblxoAa l. BMeCTe C nOTeHL1V1oMeTpoM R232 npe. The power transistor is safeguarded against damage by a fuse P1 40 which is inside the instrument on the board carrying Ihe control loop of the power supply.y I-1CTO'-lH>1KOM aHoAHoro Hanpfl}!(eHVI~ :meKTpoHHo-ny"leBol. serves together with potenliometer R232 for ashgmatism correction..ByX KoppeKTVlpylOl.160pa Ha nIléne neTll\.o.1CTOpOM E14 1. Mo. The signat amplilied by transistor E141 conlrols the DC voltage level on the base ol transistor E145 via emitter follower E 143. zhasinání přechodů při přepínání dvoukanálového z esilovače a vněj š í vstup intenzitní modulace paprsku.e yCVln/l1Ten~ yCTaHa- E203 to E205..18 aHo.cBeTKa nSlTHa reHepaTopoM pa3SepTKit1.1 TpaH3l... cny)f(a~ero AJ1S1 ycTaH08K~ Bblxo. 6noK yrpOI'lTens:l 3Ml.1.Horo Han pS'DKeHl.13MeH9HIoIfi ypOBHSI nOCTOflHHoro TOKa Ha Bxo. nyTeM \.1T C~nl.prvku pro nastavení výstupního na pěti. Potenciometrem R234 lze korigovat soudkovité eventuálně poduškovité zkresleni. yc ~neH­ HblJ.1J1it1Tenfl III BHeWH\.o.o. OCY!l\eCTflllSl9rCfl KoppeK4l.1~ HanpaBneHVlJ.1KOH08bIM 3Ml.1 R231.1rHan.1~ BXOp. these circuits are for increasing tlle brightness of Ihe trace by time base B. As the employed reclangular CRT has an internal graticule.o.3..1S1 no. Jednotka ztrojovače je zalita silikonovou zalévaci hmotou.HoepeMeHHO OT l.o.9nl1TellSl Me>K. blanking the Iransitions during swilching by the dauble-channel amplifier.q yCit111I-1Tenfl Z no. 3TO . also 38 . Ihe directions ol beam defleetion are corrected 1 tally wilh this internal graticu0 le by controlling Ihe magnelic field (by potentiometers R228 and R231 ol two correcting coils siluated Insida the screening cover ol lha CRT. yCTaHoBneHHblx BHyrpVl 3KpaHa rpy6KIoI C nOMoll\blO nOTeH4111oMeTpoB R228 l.1Ka onopHoro HanpSl)l(eHI'Is:l.1pOBK\. nl. and thus determines Ihe magnitude of the oscillating voltage.1pyeTcfI yposeHb Hanp~lt<e H \.1CTO'-lHl.1 peryn\.1 ny'-la no SlpKOCTVI. Změna anodového n apět í je při vedena na bázi tranzistoru E141 napájeného zárove() ze zdroje referenč ­ us měrňovač i • ního napětí a prom ěnného napětí potenciometru R140 ..qYllfl4MM nyYa Tpy6KM no SlpKOCTM (ycMlUtTei1b Z) Ha BXO. provád í se korekce vychylovacích směrů paprsku do souhlasu s vnitř­ ním rastrem změnou mangetického pole dvou kore kčníc h cívek umístěnych uvn itř stínícího krytu obrazovky pomocí potenciometrů R228 a R231 .180'-lHblM Be14eCTBoM. yCTaHoBneHHblM BHyrp\.

05 . Vstupní děfiče Zesilovací část Řídicí obvody Synchronizační zesilovač 8.0.5 V/cm. BblXO.5 1 2 - Konstrukčně je vstupní dělič každého kanálu řešen jako kapacitně vyrovnaný dělič s konstantní vstupní impedanci 1 MQ paralelně s kapacitou asi 25 pF .05 . 2.nlilTeJ1b Kaw.1SaeTC51 OCHOSHOIII ypoBeHb 51pKOCTl-1 npl-1 pa60Te reHepaTOpa pa3BepTKl-1 l-1 yCl-1nl-1Ten51 rOpl-130HTanbHoro OTKnOHeHl-151.nIilTeI151: 0. via emitter follower E163. 1 : 10.[l KOMnJ1eMeHTapHoro yCIiIJ1l-1TeJ151 Hanp. · 1 : 100. yCTaHaSJ1Ii1aaeTC5I '-IaCTOTHa51 xapaKTepl-1CTIiIKa YCIIIJ1'1Te[l51.nI-1TeJ1b CIiIHxpoH1iI3aL\1-11i1 8.5 B/CM . Each input divider has Ihree dividing ratios. Frekvenčně závislá negativní zpětná vazba zapojená z kolektorů E164 a E165 na bázi E163 dává zesilovač se stálým ziskem. BXO.0. cxeMbl ynpaBJ1eHliI5I 4. 3TIiI Bxo.1.[Ie.0.4.0.0.01.nIilTe.02 . Lr13MeHeH'1e Bblxo. Amplifying section 3 .qem1TeI1111 2.0.0.2 .1 .[lHOIl1 C'1rHaJ1 KaCKa. yCIII.4. ky: 1.qeHcaTopoB C164 lil C165.5 . Bxa. Výstupni změna napětí je přes mřížkový zdroj vn přivedena na řídicí mřížku obrazovky. TpaKT yCI-1J1eHI-151 3. 4.lIlli1Tel1b COCTOI-1T 1-13 cne. The input currents are added on low impedance of the emitter of input transistor E161 which operates in earthed base connection.qy KonneKTopOM E164 VI E165 lil 6a30111 E163 06eCne'-lVlSa8T nOCT05lHCTSO K03QJqJ\tI41-1eHTa yc\tIJ1eHlilfI yCVlI1Io1TeI151. 0 .Ka 25 ncD.qHO 1i13 c. 0.[lHble . Input attenuators Each input attenuators has 9 positions and serves for setlíng one of the following sensitivity steps of the amplifier: 0.qaeTC5I Ha ynpas1151lOlLIliIlII 311eKTpO.[loro KaHa.\'1X QJYHK L\IiIOHanbHbIX '-IaCTelll: 1. a to: 1 : 1. The input attenuator of either channel is a capacitance-compensated divider of a constant input impedance of 1 MQ in parallel with a capacitance of approximately 25 pF.qHble .ero nOCT05lHHblM BXO. YCMIUn811b aepTMKal1bHoro OTK110H8HMA AByxKaHanbHbl1ll YC.4.nbHOCTIiI yCI-1.e.[lylOll. Výstupni signál stupně se přivádí přes emitorový sledovač E163 na vstup komplementárního napět"ového zpětnovazebního zesilovače E164 a E165.qa nO.[Ienl-1TeJ11i1 BXO. Vertiální zesilovač Dvoukanálový zesilovač tvoří následující funkční cel- 8. Vstupní děliče Vstupní děliče mají 9 poloh a dovolují nastavení ně­ Icteré z těchto citlivostí zesilovače: 0.n101 IiIMelOT 9 no. The frequency-dependent inverse feedback applied to the base of E163 from the collectors of E164 and E165 ensures constant gain amplification. pa60TalOll. 0 .nep. C nOMolLlblO nO.[lHoro Hanp5lWeHl-1>l '-Iepe3 IiICTO'-lHl-1K BH nl-1TaHIo151 ynpaSJ151lOlLIelll CeTKl-1 no.[la8TC51 '-I8pe3 3MI'lTTepHbllll nOSTOp'1TeJ1b E163 Ha BXO.1>KeHIiI5I 06paTHoIII CB5I31-1 E164 '1 E165.05. 5 V/cm.nbHoiíl eMKOCTblO nOp5lp.4. 8.4.1.[lHOIII p. the basic brightness is adjusted during the operation of the lime base and of the horizontal amplifier. a VlMeHHO: 1 : 1.nIilTe.qHble TOK'1 CyMMl-1pyIOTCfI Ha ManoM ConpOT'1B11eH'1'1 Bxo. Proměnnými kapacítami C164 a C165 zapojenými ve smyčce zpětné vazby se dostavuje kmitočtová charakteristika zesilovače.alOT B03MOWHOCTb yCTaHoBIiITb O. Input attenuators 2.1 :10and1 :100. 2.qa1OT TpeMfI 3Ha4eHIiI5IMIiI K03QJQJIiIL\liIeHTa p. The frequency response of the amplifier ls adjusted by means of variable capacitors C164 and C165 which are inserted in the feedback loop.1 .01 .\erO no cxeMe c 3a3eMn8HHOIII 6a30111. 1.qHble .0.e. 3.[lCTpOe4Hblx KOH.1 .neHIiI5I.02 .4.ylOll. Vertical amplifier This double-channel amplifier consists of the following functional units.qenlilTe[l1il 06na.0. The output signal of this stage is applied to the input of the complementary voltage feedback amplifier formed by E164 and E165. BK11IO'-IeHHbIX B 4enb ó6paTHoIII CBfl31i1. Synchronizing amp!ifier 8.[lHble p.e. 0.q Tpy6KI-1.02 .1. 1. Bxo. Vstupní proudy se sčítají na nizké impedanci emitoru vstupního tranzistoru E16l pracujícího v zapojeni s uzemněnou bází. as follows: 1 :1.na.n51 C eMKocTH Oiíl KOMneHCaL\\o1eiíl. 1 : 100. BJ1l. Tyto vstupní děliče mají tři dělicí poměry. ( 8. 1 10.vstup zesilovače nastavována základní úroveň jasu při provozu časové základny i horizontálního zesilovače .5.\liIx 3Ha'-leHI-1I11 4yBCTBIiITe.qHoro TpaH3l-1CTOpa R161. 0. Control circuits 4 . The output voltage variations are applied to the control grid of the CRT via the grid HV supply. YaCToTHo-3aSIiICl-1Ma51 OTpI-14aTeJ1bHa51 06paTHa51 CS5I3b Mew.qalOw. 39 .1.noweHIiIIII 1-1 p.2 .2 . C KOHCTpyKTIiIBHOIII TOYKIiI 3peHIiI5I BXO.qHbIM conpoTIiIBneHlileM 1 MOM C napanJ1e. 06.na BblnOI1HeH B Ka'-leCTBe .01 . 0 .2 .

emitorový sledovač E6 0 (E206) a řízený stupeň ES (E20S).l]. CJleAYlOll\lII 111 KaCKaA nocne SXOAHoro nOBTOp\llTeJlS'l . ls . on Ihe other input.LIloHHoro yC \IIJl\llTeJlR Hanpfl>KeH\1e C SbIXOAa onepaU.2. for adjusling Ihe AF sensilivity . E16 (E215. Am p lif i yng sec ti on ln order 10 altain high inpul impedance. Zesílení celého zesi lovače včel ně zpět né vazby je rovno jedné.\IIH\IIU.e. Ha OA\IIH 013 SXOp. or R224. and a contro! stage E8 (E208). E216) nOJly4aeT B036y>KAeH \IIe OT \IIH sepTllipyKlll\ero KacKaAa El1 (E21 1). The output voltage of the operational ampli fier conlrols the current flo wing through tranzistor E8 (E208) and thus . E2 \IIJl\ll E201.\IIOHHoro yC\IIJlI1TenSl '-Iepe3 conpOTIliSJleHllle R37 (R237) nOAaeTCfI AeneHHoe SblxoAHoe HanpS'l)l(eH llle. C14 . for adjusling Ihe AF sensitivity.O S onepaLI. nOACTpOeYH bl1ll KOHAeHcaTop C2 >1Jl\ll C202 I1peAH a3HayeH AnS'l YCTaHosK\II yaCTOTHOI1 xapaKTeplllCTIliK\II onepau. . or E201 . BblXOAHOIII Ksa3111KOMl1neMeHTapHbllll nOBTOp\llTel1b E1S.4.\IIOMeTp RS \IIn~ R20S cny>K\IIT Aflf1 yCTaHosK\II '"IysCT6\11TenbHOCT\II no nOCTOS'lHHoMy TOKY. The potentiometer R35 (R135 ) serves Pro dosažení vysoké vstupní impedance je jako vstupní stupeň užita v každém kanálu dvojice FET sledovačů . Signál z emitorového s led ovače je zesilován v dalším stupni E7 resp.aTenbHafl o6paTHa~ CSS'l3b.2. 6KnlOyaS'l AelllcTBllle 4en\ll 06paTHoIII CBR3~ . E202 serve for protecting these fol lowers againsl voltage overload.lJ.~oA E13 (E213) CJly)l(\IIT Af1S'1 TeMnepaTypHOlil KOMneHcau. mainlains constanl oulput voltage. The slage after the input follower is an emitter follower ES.4. or E207.bI yC\IIlleH\1S1 nDA- 40 . Napětí z výstupu operační ho zesilovače řídí proud tranzistorem ES resp. with the aid of fu rlher amplifying slages. proměnná kapacita C2 resp.D. 3M\IITTe pH b l ~ nOBTOp\llTenb E6 (E206) \II ynpasnS'leMbl~ KacKa.HoM9Tp R24 ItInl-1 R224.HbIX 3M\IITTepHblX nOSToplllTen elll ~ noAaBaeMblM Ha BTCpOIll sXOA yCIllf1\11TeJlS'l '"Iepe3 COf1pOT\IIBJleH~e R12 (R212 ). R20S slouží k nastaveni stejnosměrné citlivosti. CH\IIMaeMblM co BXOp.qyc MoTpeHa OTPI-1u. 11 KOppeKT\IIpylOll\aS'l L\enO'-lKa R25. C14 nebo R22S. Pro zajištění stabilního nulového výstupního napětí je v zesil ovači použita záporná zpětná vazba. KOTopoe CpaSH \IISaeTCS'I C Hanp~>Ke HIII ­ eM. E216) is driven by Ihe stage E1 1 (E21 1). Na jeden ze vstupů operačn ího zesilovače je p řes odpor A37 (R237) přivede no podělené výstupní napět í a toto je porovnáno na jeho druhém vstupu přes odpor R12 (A2 12 ) s napět í m odebíraným ze vstupních emi!orových sle dovačů .naolll BblCW\II X YaCTOT.. A low-impedance allenuator 1 : 1. including Ihe feedback.JlS'l 06ecneYeH~S1 cTa6~nbHoro Hynesoro SblxoAHoro Hanp fl )l(eH~fI B yCl-llll-1Ten e npe. Tento stu peň má v emitoru zapojen potenciometr R24 resp.1L\lIIeHT yC\IIn eH\IISl acero yClllnIllTef1fl.lIIoHHoro yC\IIn\llTeJlfl ynpaSJlS'leT TOKOM TpaH3\11CTOpa ES IIInlll E208. C214 pro naslavení vf citlivosti. Potenciometr AS resp. B pe3yJlbTaTe '"Iero Yepe3 cJleAYIOl1\lIIe KacKa. C202 k dostavení frekvenční charakteristiky operačního zesilovače . E16 (E21S. n OTeHLI. emitter follower E6 (E206). this partial voltage is compared with Ihe voltage taken frcm Ihe inpul emilter follower via R12 (A212). TpaK T yc ~ neH ~~ 8.lJ. E2 16) je buzen z invertujíciho stupně El1 (E211).enlll 3M~nepa 3Toro KacKaAa SK n lO~eH nOTeHLI. E205. which has in the emitter circuil a potenliometer A24 . E204. Výstupní kvazikomplementární sledovat E1S .11F1 06eCneyeHHS'I BblCOKoro DXOAHoro conpoTHSJleHHfl B KayeCTBe nepeoro KacK8Aa Ka>KAoro KaHana \IIcnOJlb30BaHa napa nOBTOp~1TeJlelll Ha noneSblX TpaH3\11CTOpaX E3 \II E4 \I1Jl\ll E203. C1 4 \IIJlIIi R225. The outpul quasi-comptementary follower E1S . E2.sleduje n ízkoimpedančn í děl ič 1 " 1 : 2.2. jejíž součásti je operač n í zesilovač 1 1 (10 201). K03Q:>q:1I. C214 AJ1fl yCTaHoBK\II YySCTB\IIT6JlbHOCTIII s 06. E2 nebo E20 1. Diody El. Dioda E13 (E213) slouží k teplotní kompenzaci koncového sledovače. . E202 CJly>KaT P/lS'l 3all\IIITbl 3T\.q ES (E208). B u. Oiode E13 (E213) serves for temperature compensation of the fin at lollower. E207. or E20S. The gaín of Ihe whole amplifier. ar R22S. .\IIOHHbllII yCllln lliTeJlb tO 1 (10201 ).4. '-IaCTblD KOTOPOIII flSnS'leTCS'l onepau. and a correcting network R2S. or E203 and E204 ) in the input stage. paeeH ep.\I10Abl El. The signal produced by Ihe emitter foll ower is amplified in a furlher stage E7. E202 slouží k ochraně těchto sledovačU před napěIovým přetíže­ ním. )J.tranzistory E3 a E4 respektive E203 a E204.8. Zesilovací část 8. cny)l(a14\11111 AflS'l yCT8HOSKIII '-IyaCTS\IITenbHOCT\II B 06nacTIII H\II3KIIIX '"IaCTOT. E208 a tím přes další zesilovací stupně udržuje konstantní napětí na výSlupu. A parl of the output voltage is applied to one ol Ihe inputs of Ihe operalional amplífier via resistor R37 (A237). each channel employs a pair of FET followers (transislors E3 and E4.3TO 3M IIITTe pHbI~ nOBTop\llTeJlb ES IIIJlIII E20S. E16 (E21 S. Za výstupním sledovače m ná. 1 : 2. R224 sloužící k doslaveni nf cillivosti a korekční č len A2S. C214 . 1 : S follows after Ihe outpul follower. Další stupeň za vstupním s l edovačem je em itorový sledovač E5 resp. the variable capacitor C2 (C202) for adjusting the frequency response of Ihe operational amplifier. In order to ensure stable zero output voltage. The diodes E1 . Cl-1rHM c 3MIt\TTepHoro nosTOp~Hel1S'1 B nocneAoeaTenbHoM KacKaAe E7 \1111111 E207.1X yClllnlllTenelll OT neperpy3K\II Hanp ~>KeHllleM . The potenliometer R5 (R20S) serves for setting the DC sensitivity. Ihe amplifier employs an inverse feedback IDOp formed by operational amplifier 10 1 (10 201 J.l-1\11 OKOH9'"1HOrO nOBTOp\llTeJlS'l.

E63 resp. E61 Itl E62. E56 (E251 . or E266.10Aa E66.3. 1 : 5. směrnému vyvážení této nesymetrické časli tak. E6a. nOTeHyllloMBTp R36 IIInlo1 R136 cny)f(Io1T AnSI nnaBHoro 1113MeHBHII1f1 ~yB­ CTBII1TenbHOCTltI. E63 1·111111 E260. form a continuous!y adjustable divider. E256. E262 (E264 ) a E261. E269. or E264 and E265. In order to attain the required transfer properties. ES1 and E62. E54. R260. E54 11111111 E253. E268 . nOclle BblXOAHoro nOBTOpltlTel1S1 cl1eAyeT H1I13KOOMHblLil Ael1lt1TBllb 1 : 1. Potenciometr R53 resp. for controlling Ihe mode ol operation. ClllrHaJI HH3KooMHoro AemnenSl nOAaeTCSl Ha ~HBepTOp C 3MlI. npltl~eM ~eT bl pe TpaH3111CTopa 8 sepxHeVl ~aCTIII KaCKOAHOVl cxeMbI 8 KaHane 8 cny*aT AnSI nepeKJlIO~eH~SI nOI1S1pHOCTIII 3Toro KaHana. ar E268. E63. E52 and E55. n OTeH41.3 vedou buďto tranzistory E262 a E263 nebo E264 a E265. E69 10111111 E268. E252 and E255. Potenciometr R35 resp. The potentiometer R53 or R253 serves for suppressing unwanted trace drift over the CRT screen when Ihe conlinuous sensitivity control potentiometer is opsrated.a. CO6paHHoLil no KaCKaAHoLil cxeMB E51 . E263 (E265). E262 (E264) v. jak je přepnuto lIačí tko S3.aTenbHSSI 06paTHaSl C8S13b 06ecne~1II8aeT paCWlo1peHllle nonocbI nponycKaHi'lR CneAylO14I11M KaCKaAOM flBnfleTCfI KaCKOAHafl cxeMa E60. E66. TaK*e 8 3TOM KaCKaAe Me>KAY 3MI1TTepaMill BKf1IO~eHa KoppeKHlpylOw. E52 ~ E55. The signa! Irom the low~ i mpedance attenuator is app!ied to the emitler-coupled inverter in cascode connection . E65 resp. R60. nOTeH41110M8Tp R268 cnY*III. E251. ~To6b1 np" nepeKnlO~eHI1I11 AenlllTenSl He 6b1no He)l(enaTenbHoro cMe14eHIIISI nSlTHa Ha 3KpaHe. E254. E264 III E265. The potentiometer R286 suppresses unwanted drift ol the trace when the polarity ol channel B is altered. Podle toho. E52 a E55.a. E262 (E264) and E26 1. are conductive. E256). E263 (E265). E266. E68. R60 resp. The last stage in front of the common final section is formed by the transistors E 64. E65. or R259m . 41 . které vytvářejí plynule proměnný dělič s odpory R59 . E54 resp. Potenciometr R286 slouží k pollačení nežádoucího posuvu stoPY při přepínání polarity kanálu B. E65 IIInll\ E266. 8 3aSHCIIIMOCTIII OT nOnO>KeHIIISI KHonKIII 53. These polentiome~ ters alter the voltage on the diodes E53. E51 . 3TIo1MIo1 nOTeH41010MeTpaMIo1 1013MBHfleTC~ Han pSl*eHlII9 Ha A\o10Aax E53. Poslední stupen před společnou koncovou částí je tvořen tranzistory E64. E267. čtveřice tranz i stor ů horní části kaskody v kanálu B slouží k přepínání polarity tohoto kanálu. a correcting circuits is inserted between tha emitters of Ihs inverler. E256. KOTopble c03AalOT nnasHblLil peryn'1pyeMblLiI A6nLolTellb c conpOT'1BneHLoISlMIo1 R59. Kmitočtově závislá záporná zpětná vazba zajištuje rozší· ření přenosového pásma. Potenciometry R37 a A137 jsou vyvedeny na panel a slouží k dostavení kalibrované citlivosti kanálu Aep*lI1saeTcSl nOCTOSlHHoe HanpSl*eHlI1e Ha BblXOAe. i.3 npo80ASlT TpaH3111cTopbl E262 111 E263 IIInv. npeAHa3Ha~eHHble Anfl ynpSBl1eHlI. E270. R60 10111101 R259. E252 III E255. E254 . E271. Pro dosažení požadovaných přenosových vlastností je mezi emitory inverloru zařazen k orekční obvod .E69 resp. V kolektorech tohoto stu pně je umístěn potenciometr posuvu A3a . either the trsnsislors E262 and E263. AnSI AOCTIo1*eHIo1S1 Tpe6yeMblx nepeAaTO~HblX napaMeTp08 Me*AY 3Mlllrrepaw·. R269 . E254 . The potenliomeler R36 or R136 serves for continuous sensitivity contra!.aSl cxeMa. E252 a E255. E263 (E265).1 : 5. Tě m ito potenciometry je ovládáno napěli na diodách E53. E67. nOTeHL\LoIOMeTpOM nnasHolÍ! perynlllpoBKIII '"lyBcTBIo1TenbHOCTIII. B 4enSlx KonJleKTOpOB 3Toro KacKaAs yCTaH08neH noreHyll1oMeTp CMe14eHIIISI R38. The next slage is a cascode formed by E60 . 1 : 2.rrepH0lo1 CBfl3blO. E261 . Ihe four transislors ol the upper part ol Ihe cascode in channel B serve for switching~over Ihe polarity of this channel. E270. E253. E271 sloužícím k ovládání druhu činnosti. E6a.fI pe>KIIIMOM pa6oTbl. E260. E269. E51 . E67. R253 slouží k potlačení nežádoucího posuvu stopy po stínítku při protáčení potenciometru plynulé změny citlivosti . Depending on Ihe setting of lhe push-button switch S3. Signál z níz koi mpedan čn ího děliče je přiveden na emilorově vázaný invertor v kaskodovém zapojení. In the collector circuit ol Ihis stage is Ihe shift control potenliometer A38 or R138 and a set of fou r diodes . př i přepínání děliče nedocházelo k nežádoucímu ! Dalším stupněm je kaskoda tvořená E60 .4eH IIISI nSlTHa npll1 nepeKnlO'"leHIIIIII nonSlpHOCTIII KaHana B. R133 s čtveřice diod E66. i'lHBepTOpa BKI1IO'"lSHa KoppeKTlllpylOl4aSl CXeM8. nepeA 0614I11M OKOHe~HbIM yCv. R135 siouží ke stejno· aby posuvu po stínítku. E269. E56 resp. nOcneAHIIIVI KaCKa. which togelher with the resistors R59. E69. E67.10MCTpbl R53 IIInlll A253 cny*aT Af1S1 no.aBl1eHIo1f1 He*enaTenbHoro CMe14eHII1S1 n~THa Ha 3KpaHe npLol Bpal4eHIllv. or E253.. Dr by E260. E267. E61 a E62. E56 ~fl lo1 E251 . Also this slage is provided with a correcting circuit inserted between the emillers. Potenciometr R36 nebo R136 slouží k plynulé změně citlivosti. E267.9 . nOTeH41110MeTp R35 II1I1H R135 Cl1y*ltIT AnSI 6anaHCll1poBKII1 3TOLil HecHMMeTplll~HoLil ~aCTII1 cxeMbl no nOCTOflHHOMy TOKy Af1S1 Toro. E271. llacToTHo3SSIIICItIMafl oTplllu. R138 III ~eTblpe AI. R259 a R260. E270. for DC balancing of this asymmetrical circuitry in order to prevent unwanted trace shift over the CRT screen when Ihe setting ol the atlenuator is altered. A11S1 nOAaBl1eHI-ISI He)f(ellaTenbHoro CMe!.. The transfer band is extended by the application ol frequency-dependent inverse feedback.nlllTeneM c06paH Ha TpaH' 3Lo1cTopax E64. Rovněž v tomto stupni je mezi emitory zařazen korekčni obvod.

A a kanalu B. Potenciometr A10? resp. R316 slouží k dostaveni symetrie posuvu. Rovněž v tomto stupni

je

korekční

obvod.

Společná koncová část je tvořena budičem linky

E151, E152, který svým definovanym výstupním od-

porem

zajišťuje

dokonalé

přizpůsobeni zpožďovací

linky ze strany vstupu a prvky Ll a A 1 na stran ě vývých větvích El , E2 a E3, E4.

stupní. Za zpožďovaci linkou nílsledují dva zesilovad stupně v zapojení SE s korekčními obvody v emítoro-

Tranzistory ES a E6 jsou zapojeny jako emitorové sledovače a slouží k odd ěle ni koncového zesilovače ES1 , E52 od předcházejících stupňů . Korekční prvky v emitorech slouží k dostavení požadovaných přeno­ sových vlastnosti. Indukčnosti L51 a L52 a L66, l65
a potenciometr A6? slouží k impedančnímu přizpůso­ bení rozlože:ných vychylovacích destiček obrazovky.

n OTeH~lo1oMeTpbl A3? 101 A 137 ynpasnRIOTcR c naHenlo1 ~ cn~aT AnR yCTaH06K~ KanIo16poSaHHO" 4yacTsIIITenbHocTIo1 KaHana A >1 KaHana B. nOTeH4~oMeTp Rl07 Io1nlo1 R316 npeAHa3Ha4eH AflR yCT6HOBKIo1 clo1MMeTplo1101 CMe14eHIo1f1. TaK>Ke B 3TOM KacKa,Qe Io1MeeTCR KoppeKTlo1pylOllfaH cxeMa. 0614101~ oKoHe4HblLii yClo1nlo1Tenb o6pa30BaH B036yAIo1TeneM E15l, E152, KOTOpblLii 6narop,ap51 caoeMy onpeAeneHHoMy BblxoAHOMy conpoTIo1BneHlo11O 06ecne4101BaeT AocKoHanbHoe cornaCOBaHlo1e nlo1Hlo1101 3aAep>KKIo1 Ha ee BxoAe C 3neMeHTaMIo1 II 101 Al Ha ee BblxoAe. nocne nlo1Hlo1101 3a,Qep>KKIo1 Io1MeIOTC~ ABa KaCKaAa yCIo1I1eH\IIR, co6paHHble no cxeMe c 06l1fIo1M 3MIIITTepOM c KoppeKTlo1pYIOl1fIo1MIo1 4enRMIo1 8 4enRx 3MIo1TTepa El , E2 101 E3, E4. TpaH3101cTopbl ES 101 E6 BKI1IO'-IeHbI no cxeMe 3MIo1TTepHblx nOBToplo1TeneLii 101 npeAHa3Ha'-leHbl AI1~ pa3BR3KIo1 KOHe'-lHoro yCIo1I1Io1TenR E51 , E52 101 npeAwecTeylOll.\lo1x KacKaAoB. KoppeKTlo1pylO14lo1e 3I1eMeHTbl B 4enRx 3MIo1TTepoB cny>KaT Af1R yCTaHosKIo1 Tpe6yeMolit nepeAaT04HoLii xapaKTeplo1cTIo1KIo1. V1HAYKTIo18HOCTIo1 l51 101 L52, l66 101 L65 101 nOTeHL\1010MeTp A67 npeAHa3Ha4eH bl Afl" cornacoeaHIo1" conpoT"'BI1eHIo1Ii1 pacnpeAeneHHoliI cxeMbl OTKllOH5I1OlL\IoIX Ka-ryweK 3neKTpoHHo-ny'-le801i1 Tpy6K..,.

The potentiometers A37 and A 137 are mounled on I he panel of the oscilloscope and serve for adjusting Ihe calibrated sensitivity of ehan nel A and channel 8 re spectively. The potenliometer Ai07 o r A316 serves lor adjusling the symmetry of the shifl. A!so this stage is provided with a correchng nelwork. The common linal section is formed by the line driver E151 , E152 , which, by means of its defined output impedance, caters for perfect matehing of the input side of the delay line at the OUlput side, the components II and Al serve for Ihe same purpose. After the delay line follow two amplifying stages fitted wilh correcting networks in Ihe emitter branches of E1 , E2 and E3, E4. The transistors ES and E6 are connected as emitter followers and separate the linal amplifier E51, E52 from the foregoing stages. Several correcling ele ~ ments in Ihe emiUer circuits serve for adjusting Ihe re quired transfer properties. T he inductances L51 , l52 and L66, l65, as well as the potentiometer A67, serve for impedance matching of tha scattered detlechon plales ol Ihe CRT.

8.4.3. Řídicí obvody

8.4.3. Ltenlo1 ynpaaneHI1 " 8.4.3. Control circu il s lIenlo1 ynpaaneHI1f1 co6paHbI Ha p,eyx Io1 HTerpanbHblx MIo1KpocxeMax 1 0351 101 10365101 KnlO"eSblX KaCKap,ax E369, E371 101 E372. nepBa" Io1HTerpaI1bHafl MIo1Kpoc xeMa sblpa6aTblsaeT Io1MnyI1bCbl KOMMyTa41011o1 500 Kr 4 nplo1 Ha>Kan1101 KHonKIo1 54.4 B nonO>KeHIoIe LJon . 10111101 eI1Y>KJtH An~ q,OpMf.1pOSaHIo1f1 KOMMyTIo1PYIOll.\ero Io1MnYI1bCa re HepaTopa pa3sepTKIo1 nplo1 yCTaHosKe KHonKIo1 S4.2 B nOI1o)!<eHlo1e AnI. OAHOspeMeHHo OT OAHOro Sblxop,a cxeMbl CHIo1MaeTCR rac"ll.\Io1t1 It1Mnyl1 bC (e pe)!<It1Me 40n.). BeHTIo1I1bHaR cxeMa onpeAeI1f1eT oTAenbHble pe)!<Io1Mbl pa60Tbl AeyxKaHanbHoro yClo1n~Ten~. 8 COCTOflHlo1101 nOKOR see SXOAbl 3TOIiI cxeMbI HaxoARTcfl Ha nOTeH4101ane +5 8 . nplo1 Ha)f(aTIo1Io1 Ha KHonKy .. A.. coeAIo1HReTcfI 0AIo1H BXQP, BeHT~nbHOI,I, cxeMbI c 3eMnetl 101 Ha ero These circuits are formed by Iwo integrated circuits 10351 and 10 365 and by the switching stages E369 , E37 1 and E372. The firsl Integrated circuit produces switching pulses of 500 kHz when Ihe push-button seleetor S4.4 is set to Ihe position "C HO P.", (}f se rve s for shaping Ihe switching pulse of Ihe time base when the push~button seleelof 54.2 is set 10 the posilion " ALT.". Simultaneously, the blacking pulse (in the " CHOP. " code) is drawn Irom lhe output of this integrated circuit. The individual modes of o peration of the double-channel amplifier are delermined by a gating circuit. In lha quiescent state , a!lthe inputs of this circuit are connected 10 +5 V. When the push-butlon "A" is depressed , one inpul of the ga11n9 circuil beco· mes earthed and Ihe voltages O Vand +5 V respecti-

Řídicí obvody jsou tvořeny dvěma integrovanými obvody 10 351 a 10 365 a spinacími stupni E369. E3?1 a E372. Prvni integrovaný obvod vyráb1500 kHz pře­ pínací impulsy při stisknutí lIačítka 84.4 do polohy "CHOP. " nebo slouží k tvarováni přepín acího impulsu časové základny při stisknutí tlačítka S4.2 do po lohy , .AlT.". Současně z jednoho jeho výstupu je odebírán zhášecí impuls (při "CHOP. "). Hradlovací o bvod určuje jednotlivé druhy činnosti dyoukanálového zesilovače. V klidovém slavu jsou vsechny vstupy tohoto obvodu připojeny na +5 V.

Je-Ii stisknuto tlačítko "A", spojí se jeden vstup hradlového obvodu se zemi a na jeho výstupech je napě-

42

tí o V a 5 V. V případě stisknutého tlačítka "B" je tomu naopak. Na pětí O V a 5 V je přes Zenerovy diody E367, E368 a E374, E375 přiváděno na spínací stupeň tvořený tranzistory E369 a E372.
Na kolektorech tohoto stupně je napětí +1 2 V nebo +20 V podle stisknutého tlačítka. Tato napětí jsou přes oddělovací diody E370, E373 přivedena na kličovací diody v zesilovací čá sti. V pří­ padě stisknutého tlačítka "A" je napětí + 12 V z kolektoru tranzistoru E369 přivedeno na klíčovací diody kanálu A. Diody E66 a E67 jsou v důsledku tohoto napětí zavřeny, přičemž diody E68 a E69 jsou otevřeny, takže signál prochází do koncové části zesi lovače. Naopak diody E268 a E269 v kanálu B jsou v d ůs led­ ku přivedeného napětí +20 V ze spínacího stupně E372 udržovány v otevřeném stavu a zkratují signál kanálu B. Navíc jsou diody E270 a E271 zavřeny a odděluj í tak kanál S od dalších obvodů zesilovače.
Při stisknutí tlačítka B je funkce analogická, přičemž si oba výstupy hradlověho obvodu i klíčovací diody vymění své úlohy.

Při stisknuti tlačítka "ALT." je impuls z hradlovacího obvodu přiveden na spínací tranzistory E369 a E372, které se střídavě otevírají a zavírají, čímž je zajištěno otevírání jednoho a zavírání druhého kanálu vždy po jednom odběhu časové základny.

SblxoAax VlMeeTC~ HanpR)t<eHlIIe O S lil 5 S. B cfly4ae Ha)f(aTO~ KHOnK>1 «8» lIIMeeT MeCTO 06· paTHoe n0J10)f(eHlIIe. Hanp~)f(eHlIIe O B lil 5 B 4epe3 cTa6l11llL-npoHbl E36?, E368 lil E374, E375 nop,aIOTCf! Ha Kll104eSOrll KaCKap" co6paHHblrll Ha TpaH3l11CTopax E369 lil E372. Ha KOlllleKTOpax 3Toro KaCKaAa lIIMeeTCf! Hanpfl)f(eH>1e +12 B lIIlllll +20 B s 3aSlIIC>1MOCTliI OT Ha)f(aTo!ií KHonKlII. 3TlII Hanpfl)f(eHlIIfI 4epe3 pa3p,elllilTellbHble p,lIIO,qbl E370, E373 nop,alOTCfI Ha Kll104eSble p,>10,qbl TpaKTa yClIIlleHlIIfI. B cny4ae Ha)f(aTlIIfI Ha KHonKy «A» Han pf!)f(8HlIIe +12 B C KonneKTopa TpaH31-1CTOpa E369 no,qaeTCfI Ha KnlO4esoVr ,qlllO,q KaHalla A ,[l1-10Abl E67 1-1 E66 s pe3yllbTaTe Halllll4l11f1 :3Toro Hanpfl)f(eHlIIfI 3anepTbl , npl-14eM ,L\1-10p,bl E68 1-1 E69 OTnepTbl Lil, cne,qosaTellbHO, ClIIrH8Il npoxo,qLilT 8 OKOHe4Hblrll TpaKT yCl-1lllllTellR Ha060pOT, ,qlllOAbl E268 Lil E269 KaHana B s pe3yJlbTaTe nOAaHHoro Hanpfl)f(eHLilf! +20 B OT KnlO4esoro KacKa,qa E372 no,q,qep)f(lIISaIOTCfI 8 OTnepTOM COCTOflHlIIlII Lil WYHTVlpylOT ClIIrH8Il KaHana B. KpOMe Toro, P,LilOAbl E270 lil E271 3anepTbl VI TaKlIIM 06pa30M oT,qeJlflIOT KaH8Il B OT OCT3flbHbIX 4aCTe~ cxeMbl yCLilnLilTenf!. nplll Ha)f(aTl-oILiI Ha KHonKy B lIIMeeT MeCTo aHanor W-1HOe nOnO)f(eH!IIe, npVl KOTOPOM 06a Bblxop,a SeHTlIIllbHOtll cxeMbl lil KnlO4eSble AlIIOp,bl LilrpalCT 06paTHylO ponb. npVl Ha)f(aTLiILiI Ha KHonKy AnT. lIIMnyllbC SeHTVlllbHOrli cxeMbl nOAaeTcfI Ha KIl104eSble TpaH3l11CTOpbl E369 lil E372, KOTOpble nonepeM8HHo OTnlilpalOTCfI 1/1 3anlllpalOTCfI, s pe3ynbTaTe 4ero 06ecne4l11Sa8TCf! OTnVlpaHl-oIe o,qHoro lil 3anlllpaHI-1e SToporo KaHanos scerp,a nocn8 o,qHoro npflMoro xo,qa pa3sepTK". nplll Ha)f(aTorli KHonKe 40n. VlMe8T MeCTo aH8IlOrLil4Hoe n01l0)f(eHlIIe C TOVi TOJlbKO pa3HlII4erli, 4TO nepeKnlO'-l8HLile OCYLi\ecTSnf!eTCf! scerAa nocne 2 MKC. npLil Ha)f(aTOrIi KHonKe A± S OTnVlpaeTCf! TpaH3l11CTOp E371 Lil B pe3ynbTaTe 3Toro lIIMeeTCf! Hanpfl)f(eHlIIe +12 S Ha 060l1X KonneKTopax E369 lil E372 VI, cfleAosaTenbHo, op,HospeM8HHo oTnepTbl 06a KaH3fla. nplil Ha)f(aTorli KHonKe X-V liIMeeT MeCTO aHaJlorLil4HOe n01l0)f(eHl1e, KaK lil npl1 Ha)f(a-

vely are on Ihe outpulS. When the push-button "8" is depressed, the situation is the opposite. The voltage O Vand +5 V pass 10 Ihe swilching slage formed by IransiSlors E369 and E372, via Zener diodes E36?, E368 and E374, E375. Depending on which pushbutton is depressed, a vollage of either +12 V or +20 V is on the collectors of Ihis slage. These vollages are applied to keying diodes in the amplifying section via Ihe separating diodes E370, E373. When push-bulton "A" is depressed, the voltage of +12 V, taken from the collector of transistors E369, is applied to th~ keying diodes of channel A. Due to this voltage, Ihe dlodes E66 and E67 are closed , whereas Ihe diodes E68 and E69 are open; thus, the signat passes into the final section of the amplifier. On the olher hand, due to the voltage of + 20 V appJied from the switching stage E372, lhe diodes E268 and E269 in channel Bare kepl in the open state and short-circuit Ihe signal of channel B. Moreover, the diodes E2?O and E271 are closed , th us separaling channel B from the other circuits of the amplifier. When push-button "8" ;s depressed, the operation is a.nal~gical; the tasks of the: two.outputs of Ihe gating clrcult aud those of the keyrng dlodes are mutually interchanged.

When push-button "ALT " is depressed, the pulse from the gating circuit is applied to switch ing transistors E369 and E372 which open and close alternately, thus ensuring lhe opening of one channel and the closing of the other channel always after Ihe terminalion of one sweep of the time base. The situation is similar when the push-button "CHOP." is depressed , however the swilch ing takes place always after Ihe elapse of 2 J.1s. When the push-button "A±8" is depressed, a voltage of +12 V is on the colleclors of E369 and E372, due to lhe closing of Iransistors E371 ; thus, simuJtaneous opening of lhe two channels in ensured.

Při stisknutém tlačítku "CHOP:' je tomu obdobně, pouze přepínání nastává vždy po 2 ,us.

Při stisknutém tlačítku A±S je sepnutím tranzistoru E371 zajištěno napětí +12 V na obou kolektorech E369 a E372 a tím je zajištěno současné otevření

43

obou kanál ů , Při stisknutém tlačítku x-v je funkce shodná s funkcí tl ačítka " A", navíc zajistí tato funkce propojení vstupu B přes synch ron izač n í zesi lovač s horizontálním systémem , to znamená, že signál při ­ váděný do kanálu A je zobrazován vose V, signál při­ vádě ný do kanálu B je zobrazovim vose X. 8.4 .4. Synch r o n izačn í zesilovač
Synchronizační signál je odebírán Jednak p řes odporový d ě li č R164, R168 a R16?, R169 z koncové části a přes emitorové sledovace E58 a E59 z kanálu A přes emitorové sledovače E258 a E259 v kanálu B, Tenlo signál je přiveden na kaskodový stupeň E61, E62, E1 , E2 , E21 , E22 a E41 , E42, jehož: horní část je spo l ečná.

TLo1101 Ha Kl-lonKy uA», HO, KpoMe Toro, B 3TOM pe>KIo1Me COeAIo11-18H BXOA B '-tepe3 yCIo11llllT8nb CIo1HxpoH1013a4101101 C clo1cTeMoLil roplol30HTanbHoro OTKOOHeHWR 3TO 3Ha'-lIo1T, '-ITO cIoIrHan, nOAaBaeMblt.1 Ha exoA KaHana A, IoI306pa>KaeTC~ no ocw Y, ClllrHaJ1, nOAaeaeMblt.1 B KaHan B, 101306pa >t( ae TC~ no OCW X.

When the push-button " X- Y" is depressed , the opera tion is Ihe same as when push-button " A" is employed; moreover, Ihis mode en$ures connection of Ihe input B to lhe horizontal syslem via the synchronizíng amplilier, which means thal the signal applied to channel A is displayed in the Y -axis, and the signal applied to channel 8 is displayed in the X-axis, 8.4.4. Synchro n izi ng a m p li f i er The synchronizing signal is drawn Irom the l inal sectíon (via a resistive divider forme d by Al64 , R168 and A16? , A169), as well as Irom channel A (via emitter followers E58 and E59), and from channel B (via em itter lollowers E258 and 259). Th is signal is applied 10 a cascode slage, E6 1, E62, El, E2, E21 , E22 and E41 , E42 with common top part. The diode Gates E3, E4 , ES, E6, E23 , E24, E25, E26 and E43, E44, E45. E46, similarly as in the main amplifier, serve for setting Ihe mode ol synchronization " A ", "B", ar "A±B", The signal from this cascode is amplified by a furlher cascode slage, Ihe battom part of which (formed by E63 , E64) ls symmetrical, and Ihe lap part of which (E65) is asymmetrical. The output stage E6? , E68 ol Ihe synchronizing amplilier is connected as a complementary 10Uower, the outpul of which is connected to the synchronizing amplifier in the lime base via a coaxial cable.

8.4.4. YC lo1lllolT ellb CWHx p o HIo13a41011o1
CIo1HXPOHltI3lt1pylO~Io1Li1 Clo1 rl-laJ1 CHIo1MaeTC~ '"Iepe3 AeflI.1Tef1b conpOTWBlleHWR A164, A168 \0\ A16?, R169 C OKOHe'-tHoro TpaKTa 101 '-tepe3 3MwTTepHble noeTOpIo1Te1l\.1 E58 IA E59 c KaHaJla A '"Iepe3 3MwTTepHble nOBTOpltlTef11A E258, E259 KaHaJla B. 3TOT CWrHaJl nOAaeTCR Ha KacKoAHylO cxeMY, BepXH~R '-IaCTb KOTOpOIA RB.nl'leTC~ 06~eLil: E6 1, E62, E1, E2, E21 , E22 101 E41 , E42, .o.lo1oAHble BeHTIA1l1A E3, E4, E5, E6, E23, E24, E25, E26 IA E43, E44, E45, E46 aHaJ10rw'-tHO rf18BHOMy ycw,nwTemo cny>K8T A"R nepeK1lKl'-leHIo1R ClAHxpoHIo13a41011A A, B 101 A± B, ClArHan c 3T0t.1 KaCKOAHOt.1 cxeM bI Aaf1ee yCIo11lWBaeTC~ nocneAylO~Io1M KacKoAHblM yCIo1f1101TeneM, HIA)f(HRR '-IaCTb KOToporo E63 101 E64 ~Bnf!eTC~ CIo1MMeTpIA4HOIA, 8 eepXH$lR 4aCTb - HeCWMMeTp..,'-tHOIA. 8bIXOAHO" KaCKaA yClII.flI.nenfl CWHxpoH1II3al\1II1A EG?, E68 c06paH no cxeMe KOM nlleMeHT8pHoro noBTOplo1Tenl'l 101 ero BblXOA coeA\IIHeH C nOMol1\blO KOaKCIAat1bHoro Ka6e1lR C yCli1lllo1TelleM CIo1HXpOHIi13al\1ot1A reHep8Topa pa3BepTKIi1.

~I

;,

Diodová hradla E3; E4 , ES, E6, E23, E24, E2S, E26 a E43 , E44 , E45 , E46 obdobně jako u hlavního zesilovače slouží k přepínáni synchronizace A, B a A± B. Signál z této kaskody je dále zesilován dalším kaskodovým stupně m , jehož spodní část E63, E64 je symetrická, horní část E65 nesymetrická. Výstupní stupeň synchronizačního zesi lovače E6?, E68 je zapojen jako komplementární sledovač a jeho výstup je propojen přes koaxiální kabel se syn ch ronizačním zesilovačem v časové zák ladně.

,,

8.5. Časová základna 8.5.1. Vs tu pní př e pí nač (1 , 21 v blokovém schématu) Je tvořen sestavou tlačíte k S9.? až 10 v základně A, 59.3 a 4 v základně B. Pomocí tlačíte k lze volit zdroj synchronizačn ího signálu buď z vertikálního zesilovače nebo z externího konektoru F? (F6 v základně B). Tlačitkem S9.8 je možno zařadit do cesty sig nálu vazební kondenzátor

8.5. reHepaTop pao3epTKM 8.5. 1. 8xOAH0t.1 nepeKf1IO'-IaTenb (1, 21 - 6noK-cxeMa)

8.5. Time base 8.5.1. Input sw i t ches diagram) (1, 21 in , the block

,

OH 06pa30BaH CIo1CTeMoLil KHonoK 59.?-10 reHepaTopa A IA S9.3 III 4 reHBpaTopa 8. KHonOK MO)t(HO Bbl6paTb IACT04HlAK C w r~la1la, a WMeHHO: YCIllf1I11Te1lb BepTIo1KallbHoro OTKnOHe H\.1R 1A1l1A ClArHaJ1 OT eHe WHero rH83Aa F? (F6 B reHepaTope pa3BepTKIA B). KHonKOIA S9.8 MO>KHO B nyTb ClArHaJ1a BBeCTIA C
CltIHXpoHw3wpylO~ero

nOMO~blO

This assembly is formed by a set ol push-button switches S9.? 10 59.10 in time base A and S9.3 and S9.4 in lime base B, By means ol these push-button can be selected as source of the synchron izing signal eilher ,the vertical ampliliel', or an extern al supply applied 10 the connectar F? (or F6 for time base B). The push-button 59.8 can be employed lor il1serting Ihe capacitor C101

44

or the pair E108.. (R32) .\eli! 6a301i!. C103. EI O) nebo Et OS a Et09 (EB. El0l (R7. I Symetrickým signálem na kolektorech tranzistorů je proudově buzena buď dvojice tranzistorů El 07.qHOIi! napbl onpe.qHOIi! ~3 6a3 ~HBepTOpa El0S (ES). The potentiometer R124 (R1B) serves for adjusting the basic symmetry ol the amplifier. When push-button 89. C 3M~TTepa Bxo.22) The wiring of the amplifier in time base A is exactly the same as th al of tha amplifier in time base 8 .. (E7. A42) III eTopoli! 6a3bl R136.9 MO>KHO B nyTb C~rHaJ1a BKmOY~Tb Q>l-1llb Tp Hl-1>KH ~X yaCTOT. Etl0. a low-pass filter. El0). a sinusoidal signal derived from Ihe mains transformer ls applied to the input ol amplifier A via iilter Al" . nOTeH~~oMeTpoM R t24 (AlB) MO>KHO yCTaHoB~Tb OCHOBHylO c~MMeTp~1O yc~n~TenR.\HOe CO np oT~BneHi'le onpe. np". With push-button S9. R13? (R30. 8XOf. or At3S (R29) ls connecled to Ihe Iramework. A42). El01 .10 BKfllOyeH CPMbTp BepXHI-1X '-IaCTOT Cl02-Al0B.2.\HOLl'l ClllrHal1 no. E9). Zároveň je zablokována automatika základny A.10 is depressed .2. via lhe folJower El03 (E3). C103. 89 . C nOM014blO c~MMeTp~YHoro c~rHana B l\enRx Konl1eKTopoB TpaH3\t1CTOpa B036Y>KAaeTCR no TOKy napa TpaH3~CTOpOB EI07. The etfectíve resistors of this stage are R149 and R150 (R43 and R44). A137 (A3ů. a high-pass filter. 8xof. Při stisknutém tlačítku 89. CxeMa yc~ n l-1Teneli! CW1 xpOH~3 al\ Vo~ reHepaTopoB pa3BepTK Vo A VI 8 cosepweHHO 0A~HaKo8a. Att O 1-1 BXOAHOIi! eMKOCTblO yCI-1I11-HenR npl-1 Ha>KaToli! KHonKe 89. can be inserted .Cl0l (Cl).5.qel1ReTCR conpoT~BneHi'leM A113 (R6) . EI). 8y means of a symmetrical signal on Iheir collectors. formed by A 109. By depressing the push-bullons 89. Yc~n~Tel1b CIIIHxpoH~3al\~~ (Cl) inlo the signal path.10 je zařazena homofrekvenčni propust Cl 02-Rl 08. The second base obtains DC control vollage from Ihe potentiometer "LEVEL" over the follower E104 (E4). A145 (A37.5. CH~MaeMoe c nOTeH41-10MeTpa YPOBEHb.2.9. One of the bases of the inverter El0S (ES). 8.. El06 (E6). Vstupní signál je přiv ádě n na řídicí elektrodu vstupního .10 Ha BXOA yc~n~TenSl A nOAaeTcR C~HyCO~­ AaJ1bHblli! c~ rHan OT ceTeBoro TpaHccpopMaTopa '-Iepe3 cp~nbTp Al l ' . KHonKoli! S9. R14S (R3? . 8ynchronizing ampl i fiers (2. Pracovní odpory tohoto stupně jsou R149 a A1S0 (R43.qHoro TpaH3~cTopa 4epe3 nOBTOpl-1Tenb El 03 (E3) oCY14eCTBI1ReTCfl ynpaBl1eHllle O. Na druhou bázi je přes sledovač Et 04 (E4) přiváděno l)astavit~ ln é stej n osměrné napětí z potenciometru UROVEN. Vstupni impedance je u rče n a odporem Rl13 (R6) . R44). (R7. Spojením odporu A142 (R32). Zvolená dvojice tranzistorů pracuje jako s t upeň se společnou bázL Napělí bází jedné dvojice je určeno dě l ičem A144. The input impedance is determined by the resistor A113 (A6) . R135 (A29) s kostrou je otvírána jedna nebo druhá dvoji. formed by CI 02 and AIOB .napa TpaH3~CTOpOB El08 ~ El09 (EB.. and that on the bases of the other pair by R136. El01 (A7.qaeTcH perynlllpyeMoe Han pR>Ke H~ e nOCTOSlHHoro TOKa. R3! J. El 0) ~n\tl np~ ~3MeHeH~~ nonRpHocT~ KHonKoli! +/. E1). El09 (EB. OAHoBpeMeHHo np~ 3TOM 3a6110K~poBaH a aBTOMaTVlKa reHepaTopa pa3BepTK~ A 8. The input signal is appl ied to Ihe control electrode of tha FET El02 (E2) via protective element A112. E9) ls current-driven when the polarity is changed~over by means of Ihe pushbuUon "+/-". A31 ).10 se na vstup zesi lovače A přivádí sinusový signál ze sítového transformátoru přes filtr R" ' .91ze zařad it do cesty dolnofrekvenční propust.1 MOM. Z emitoru vstupního tranzistoru je přes sledovač El 03 (E3) ř izena jedna z bází invertoru Et05 (ES) . The voltage on Ihe bases ol one pair is determined by the divider formed by R144.9 ~ 89. R42). is inserted. Tlač ítkem S9. Současným stisknulím tlačítek 89.. E9) při změně polarity tlačítkem +/-. E1). 8 pe3yJ1bTaTe coeA~HeH~Sl conpoT~BneH~S1 R142. Rll0 a vstupní kapacitou zesi lovače. A31) . El1 O (E7. El lO (E7. Rll O and the input capacilance of the amplffier. Harpy3o'-lHblB conpOT~Bi1eH~ R 3Toro KacKaAa :no conpOT~BneHi'lR At49 ~ A1S0 (A43. Hanp51>KeH~e 6a3 O.1 MO. either thB pair of transislors El07. A135 (A29) c KopnycoM OTn~paeTC51 0AHa Wli'1 BTOpaR napa TpaH3~CTopOB.qen51BTCR Aen~TeneM A144 . u druhé A136 . E106 (E6) is controlled by Ihe emitter ol the input transistor.ce tranzistorů. At the same time. A137 (A30. tvořenou Rl09. then either one pair of transistors opens. 45 . C103. Synchronizační zesi lo vač (2. or the other pair. The selecled transistor palr operates as a slage with common base.9 and 89. When lhe resistor A142 (A32) .10 simullaneously. oAHoBpeMeHHOM Ha)l(an11-1 Ha KHonK~ 89.22) Zapojen í zesilovačů v základně A i 8 je zcela shodné.. automatic operation ol lime base A is blocked. KOHAeHcaTop ceR3~ CIOl (Ct).. 8bl6paHHa51 napa TpaH3~cTop08 pa60TaeT no cxeMe KacKa. R145 (A37. 06pa30BaHHblli! Rl09. Potenciometrem Rt24 (RtB) lze doslavil základní symetrii ~esilovače.9. polem řízeného tranzistoru El02 (E2) přes ochranný člen R11 2.1 MQ.22) (2. 8. Et06 (E6).qa c 06l1. R44).5. Ha 9TOpylO 6a3y '-Iepe3 noBTOpVlTel1b El04 (E4) no.qaeTCR Ha ynpaBI1'SlIOl4VoLl'l 3neKTpoA BXOAHoro noneBoro TpaH3 ~C T opa E102 (E2) Yepe3 3all\I-1THylO cxeMy A112.

BbrpaBHItISa101. El? a R6D) větší než součet proudů přitékajících do tunelových diod z kladných zdrojů . Then. ElIS and R158 (R64.1.5. a furlher pair ol diodes E15 . Tvarovací stupeň základny 8 je navíc vybaven dvojicí diod E15. when flows via R160 (R53). El12. E 16).Y 1)'HHeIlbHblMIII AItIO. when it terminates.\eH napol1 A~oAoB E15. TO OTnlo1paSTCR TpaH3101CTOp El16 (E 18). ElIS Itl R158 (R64..o.qoe E 13 lil E 14 B reHepaTope pa3sepTKItI B B pe3ynbTaTe npoTeKaHIo1R TOKa (npl'! When tha diodes E I 3 and E 14 in lima base Bare open.1. B pe3ynb TaTe 3TOro 3anYI. Tvarovací stupeň (3.\ero A~oAa E113 (E15) B COCTORHlo1e C 60JlbWlo1M HanpR>KeH~eM .1 HanpR>KeH llle Ha BeHrnllbHOM exoAe (Me>KAY R165 Itl R16? ~J11t1 R58 ~ R62) paBHO HyIlIO. E112 (E". RSa. R5D. RSO. transislor El15 (El?) closes.a Moryr Haxo. OCHoeHblM :meMeHTOM :noro KaCKa.o. ECIlItI n08blc~Tb HanpR)f(eHltle Ha SeHTltIllbHOM BxoAS.o. B :.3. On!y in this slale can Ihe control tunnel diode E113 (E15) also reverse into the stale of higher vollage.. KaCKa. dojde k otevrenr tranzistoru E116 (E18).1.\alOTcR B COCTOR Hlo1e C HIo13KIIIM HanpR>KeH~eM. Shaping stages (3 .o.12 V supply over R168. n~TaeMaR "lepe3 TpaH3~cTopbr ElIt. When lha voUage on Ihe gating input increases. 3anlo1paaTc~ E1l5 (E17) lil oTplo1yaTellbHblVI TOK K TyHHeJlbHblM . Obě tunelové diody mohou být nuceně udržovány ve stavu s nízkým výstupním napětím. je-Ii napětí na hradtovacím vstupu (mezi R165 a R16? případně R58 a R62) rovno nule. nOABo.5.1. eCJ1I. the two tunnel diodes are returnsd lorcibly into Ihe state of low voltage by Ihe application of zero vollage 10 Ihe gal ing input. The voltaga across Ihe control tunnel dioda El13 (E15) is low. Ihe pesilive currenl flowing Ihreugh Ihe lunnel 46 . oCHal. The shaping slage of lime base B has . (E1l. E12) ze zdroje stálého proudu Rl54 (R48).5.23) Z~klad~ím prvkem tohoto stupné je dvojice tunelovych drod El 13 a E114 (E15. Pak je proud přitékající ze zdroje . ElIS a Rl58 (R64 . Ihe sweep operation has basn started. The equalizing currenl between Ihe lunnel diodes. powered from a constant current source R154 (R48) via transistors El11 . The two tunnel diodes can be kepl iorcíbly in astate ol low output voltage when Ihe voltage on Ihe gating input (belween R165 and R16?.1. transistor En6 (E18) opens. uzavření E115 (El?) a záporný proud do tunelových diod přestane přité­ kat. E12) OT ~CTO'-lHIo1Ka nOCTORHHoro TOKa R154 (R48). Při jeho skončeni jsou obě tunelové diody přivedením nulového napětí na hradlovací vstup opět nuceně vráceny do stavu s nizkým napě­ tím. (El 1 .aHIIIR 06a l)'HHenbHblX AliloAa B p93yllbTaT9 no. 23) 8.12 V přes Rl68. nOcJ1e ero OKOH.\1tI11 TOK Me>Kp. and Ihs auxiliary current flowing from resistors R162 (R55).\liI11 "lepe3 R16D (R53). 8. and Ihe whole lime base is in Ihe quiescent state. \ Při otevření diod E13 a E 14 v základně B je proudem přitékajícím (při stisknutém t lač ítku AUT) přes R49 npltl OTn~paHVlItI AVlo. and Ihe negative current ceasas to flow into lhe tunnel diodes.0 Tex nop. EI7 III R6D) 6011bwe CYMMbI TOKOB. E12) . El12. Tím je spuštěn běh rozmítacího průběhu . npOTeMlOlI. IIIAY141111ir OT ItICTO'-lH~Ka -12 8 '-Iepe3 R168.8. 23) Each shaping stage is formed by a pair of lunnel diodes E113 and E114 (E15 and EI6). protékající přes R160 (R53) a pomocný proud z odporu R162 (RSS) zabraňuje překlopení řídicí diody E i 13 (E15) do stavu s vyšším napětím .\eH npRMOYl XOA pa3eepTKItI.a'-llo1 Hynesoro HanpR>K9HItIR Ha eeHTltIllbHbl11 BXOA npItlHYA\t1TeJ1bHo B03Bpal. E16) napájena p řes tranzistory EII'. Ihe currenl flowing from Ihe .llloAaM OT ItICTO'-lHIo1KOB noIlO>KIo1TellbHoro HanpR)KeHIo1R Hanp~>KeH~e Ha ynpaBllSllOl. as a resuU of the increased current of transistor Ell1 (Etl ). Thus. ZyÝšj-li se napětí na hradlovacím vstupu .l\ CPOpM~poBaH~R reHepaTopa pa3BepTK~ 8 .lIIMblX K TyHHellbHblM .1. E17 and R6D) is higher than Ihe sum of Ihe currenls flowing into Ihe tunnel diodes irem Ihe positive supplies.3. E16 and resislors R49.lo1TbcR B np\t1HYAItITellbHOM pe>KIo1Me C nplo1HYAIIITeIlbHblM BblxoAHblM HanpR>KeHllleM.o. and between R58 and R62) is equal 10 zero. E16 a odpory R49. TOllbKO B 3TOM COCTORH~1tI 1t13-3a nOBblweHHoro TOKa TpaH3\t1CTOpa El11 (Ell) MO)f(eT nepel1TItI B COCTORHlo1e c 6011bW Io1M Hanp fl>KeH~eM Itl ynpaeIlRI014~11 l)'HHeJ1bHbll1 AItl0A E 11 3 (E 15). Pouze za tohoto stavu může zvýšeným proudem tranzistoru El1 I (E ll) překlopit do stavu s vyšším napělím i řídicí tunelová dioda El13 (E1 5). as long as galing diode E114 (E16) does not change-over into this slale due 10 lha increased current of the transistor E112 (E12). nOKa B no COCToRH~e He nepelirAeT BeHTItIJlbHbl11 A~OA E 114 (EI6) B pe3yllbTaTe yBellltl"leHItI~ TOKa TpaH3\t1CTOpa E112 (E12). Napětí na řídid tunelové diodě El13 (E15) je nízké a celá časová základna je v klidovém stavu. prevent centrol diode E1 t 3 (EI5) i rom reversing inlo the stale ol higher voltage.. in addilion . KacKaA cpOpM~poBaH~R (3.qaM~. 06a TyHHellbHblx Altl0..1010AaM 60llbwe He npoTeKaeT.ITOM cnY"lae TOK.0.\eM 1)'HHellbHoM AltloAa E113 (E15) Mano Itl BeCb reHepaTOp pa3BepTKItI HaxoA~TC~ B coeTOflHltI1tI nOKOJ!.3. dokud do tohoto stavu n epřejde zvýšeným proudem tranzistoru E 112 (E12) hradlovací dioda E114 (E1 6). Vyrovnávací proud mezi tunelovými diodami .o.l\a RBIlReTCR napa ryHHeJ1bHblX A~oAOB E113 ~ E114 (E15. Itl BcnOMoraTeIlbHbI~ TOK OT COnpOTItISlleHIo1R A 162 (R55) npenflTcTBylOT on poK~Ablea H~1O ynpasll RlOl. E16 Itl conpoTItIBlleH ItIRM~ R49. KpoMe Toro.

V1MnyJlbCOM TOKa OT KonneKTopa EIO (E1 12) '-Iepe3 A 17 (Rl17) ocy~ecTBnS'leTcA ynpaBneHlIIe yCl-1lllllTeneM nOAcBeTKK 4 aCTb TOKa 3Toro TpaH3l11CTOpa nOAaeTcS'I .24) Tímto stupn ě m je impuls př ivedený z řídicí tunelové diody E113 (EI5) zesílen a upraven pro ovládáni integrátoru.1M HanpS'l)f(eHl-'leM.. co6paH Hbl~ Ha TpaH31-'1 CTOpaX El0 1-'1 E15 (El12 1-'1 E113 B 8) c 06l1\I-'IM 3Ml-'lnepHbtM COnpOTI-'IBlleHVIBM R1S (R11 S).1anbHblVt yCl-'lfll-'lTenb ynpaBl1f1eTcfI HanpA>KeHl-'leM eeHTI-'IJlbHOVi cxeMbl." without a triggering signal being applied.24) Základem obvodu je symetrický diferenciální zesilovač tvořený tranzistory El O a E15 (E112 a E1 13 v B) se společ ným emitorovým odporem R18 (RI18). YnpaBIlAIO~I-1Vt diodes increases dUB to the currrenl flowing through R49 when push-button "AUT. Rl6 (RI14. Na jeho levý vstup je zapojena říd ic í tunelová dioda. When time base A operates in the mode " AUT.4.n bHbt~ yCI-'IJ1I-'1TeJ1b. 6e3 Cl-1rHal1a 3anyCKa. acTblO cxeMbt ABJ1S'1eTCfl CI-'IMMeTpW-IHbtli! A l-'lcp cpepeHL\I-'Ia. ECfll-'l reHepaTop pa3sepTKI-1 A pa60TaeT B pe}f(I-'I M9 ABT.. RI 6 (R1 14. nOCTynalO~ I-'I~ OT ynpaellAIOw. " is depressed . changes in Ihe currenls of Ihe transislors El 1 and E12 have no influence. r eHepaTOp pa3gepTKI-1 3anyCKaeT cJleAYIO~I-1~ n pSlMo~ XOA cpa3y )f(e nOCJle nOBbtWeHI-'ISI H8npSl)f(eHI-1~ Ha BeHTI-1JlbHOM BxoAe. změny proudu tranz istorů Et t a E t 2 nemají na stav obvodu vliv.5.trvale zvýšen kladný proud protékající tunelovými diodami. nOAaeaeMblM Ha 6a3Y E 15 '-Iepe3 Aelll-'lTellb. Přit om je diferenciáln i zesilovač ovládán napě­ tím z hradlovacího obvodu přiváděným do báze E15 přes dě li č.. 06pa30BaHHblll1 311eMeHTaMI-'I R26. from Ihe colleclor of which are controlfed Ihe auxiliary functions and outputs. Základna spoušti další rozmítací prů běh ihned po zvýšení napěti na hradlovacím vstupu. 8. El 09) lil n0A8-eTCS'I Ha 3MI-'ITTep TpaH31-1CTOpa E16 (Et OS).1s:tMI-'I 1-1 BbIXoAaMI-'I. El 09 ). the beam modulating amplifier.l. je řídicí tunelová dioda ve stavu s nízkým nap ětím .epe3 R14 . 47 . Control ampliliers (4. tást proudového zdvihu lohoto tranzistoru je přivá ­ děna přes R 14. npoTeKalO~1-'I1i! '-Iepe3 ryHHenbHble AI-'I0Abl.1 q:JyHKLl. Pracuje-Ii základna A v re žimu AUT bez spouštěcího sig nálu. A further sweep of Ihe time base slarts immedialely after a vollage rise on Ihe 9aling inpul.-neneM nOAcBeTKI-'I 1-1 6cnOMoraTen bHblMI-'I BbIXoAaMI-'I.ero TyHHenbHoro AI-'l0Aa E113 (EI 5). A 11 6) 1 Ihe stage E7 (E I 02) wilh common emitler. yCI-'IJll.5. C nOMow.24) This stage increases and processes the pulse appl ied from the control tunnel diode E113 (E15) for controlling the integrator.q HaxoAI-'ITCfI B COCTOS'lH\o1I-1 C HI-13Kl. z jeho kolektoru jsou ovládány pomocné funkce a výstupy. The contral tunnel diode is connected to the lefl-hand input.5.4. KaK 1-13MeHeH\IIe TOKa TpaH31-'1CTOpOB El1 1-'1 E 12 He OKa3blBaeT BJlI.\1-'I1iI TyHHeJlbHbl ~ Al-'lo. then Ihe control tunnel diode i$ in the slate of low voltage. tvoře ný R26. OCHOBHOIiI . (4. R16 (R 11 4. yCl-'lnl-1Tellb 8.. and lha auxiliary oulputs. K ero l1esoMy BxoAY nOAKIlIO'-IeH ynpaBm~ IOU4I>1~ cl-1rHanbHblliI P'VloA. E17 and R21. TO ynpaSI1AIO l. Ha)t(aToli! KHonKe A8T. Obě tunelové diody pak reagují pouze na úroveň na pěli na hradlovacím vstupu obvodu . and applied 1 the 0 emitler ol transistor E16 (EtOS). The ampl ified pulse for controlling the integralor is drawn from the coJlector of E15 (E113) via E14 and E13 (E ll0. R116) B KacKaA C 06W. E l09) na emitor tranzistoru E16 (E I08). The Iwo tunnel diodes respond only to Ihe voltage level on Ihe gating input of Ihe circuitry.blO :noro KacKaAa I-'IMnyllbc. YCI1JleHHbl1il l>1Mnyl1bC ynpaelleHYlA "'HTerpaTopoM CH l-1MaeTCA C KOnJleKTOpa E15 (E113) '-Iepe3 E141-1 E1 3 (E11 0. E17 1-'1 R2 1.1S1Hl-'lfI Ha COCTOSlHl-'le cxeMbl.. The differential amplifi er is controlled by a vo!tage drawn from Ihe gating circuit and applied to the base of E15 via a divider formed by R26.) '-Iepe3 R49 nnocToflHHO noBblweH nOnO)f(I-1TellbHblli! TOK. při světlovacího zesilovače a pomocných výstu p ů. 8. 06a T)'HHenbHblx AI-'l0Aa B 3TOM cl1y'-Iae pearl-'lpylOT TOJlbKO Ha ypoBeHb HanpSl)f(eH\IISI Ha BeHTl-1JlbHOM BxoAe cxeMbl B TO BpeMSI. A part of the currenl deviation of this transislor IS ap0 plied over the resiSlors R 14.. E17 a R21 .I-'IM 3MlIITTepOM E7 (E102) 1-1 Cl-'lrHMOM C 3MI-'ITTepa nocneAHero oCYl1\eCTBJl AeTCA ynpaeneH\t\e BcnOMoraTenbHbtMl. R116) do stupně se společ ným emitorem E7 (El02). Proudovým impulsem z kolektoru E1O (EI 12) je přes R l? (Rl tl) řízen přisvětlovací zesilovač.l. yClAlllAsaeTcA 1-'1 cpopMl-'lpyeTcfl A11A ynpaBJleHI-'I A I-1HTerpaTopoM. This stage is basically a symmetrical differential am ~ plifier formed by transistors El O and E15 (E112 and Elt3 in channel B) with com mon emitter resistor R1B (Rt 18).4. Zesílený impu ls pro ovládání integrátoru je odebírán z kolektoru Et5 (EI 13) přes E1 14 a E13 (E t l 0. The beam modulating amplifier is controJled over A 17 (A ll?) by a currenl pulse taken Irom Ihe coJlector of El0 (E I12). npl-'l 3TOM Al-'lcpcpepeH lIl. Řídicí zesilovač (4..

ecTBJlSleTCSl TOJlbKO B TOM CJly"lae.q E13 (El09) omepT I'IMnyJlbCOM c BbIXOAa yC~Jl~TeMI ynpaBI1l=1lOll\ero ~MnyJlbca.ero yC \.q E13 (El09). Tím je uzavřen tranzistor E16 (El0S) a proud přitékající přes Ax nabíjí pouze kondenzátor Cx. 26) Each stopping circui! is formed by two transistors ~24 (E119) in a common sleevB and connected as a dlHerenlial amplifier with positive leedback implemented by capacilor C12 (Cl08 ).5. KOTopble BKI1lOyeHbl no cxeMe AYlQJct>epeH401anbHoro yC~Jl!l1TeJl l=l c eMKoCT HO~ noJlO>K ~TeJlbHO~ 06paTHo ~ CBl=I3blO. In teg ralors (5. Tím se uvede do či n nosti symetrický zesilovač tvoře ný tranzistory El a E2 (El 04 a El 06). The current of transistor E2 (E l06) just exactly compensates tha difference belween Ihe charging currenl flowing through Ax and Ihe discharg ing cu rrent given by R22 (A122).q~ Tc fl B paBHOBeC!I1~ .5.5.5 . Between the input and the output of the amplifier is a feedback capacitor Cx which is charged by an adjustable suppJy E23 (E11S) via Ax. c06paHHbllÍl Ha Tp a H 3~cTopax El 01 E2 (E l04 01 El06). dokud napětí na kolektoru E22 (Ell?) ne dosáhne +12 V. Na kolektoru tranzistoru E22 (Et17) vzniká lineárně klesající napětí. 3apR)KaeMaR OT peryJl~pyeMoro BcnOMOraTeJlbHOrO \.qOCT~ r­ HeT 3 H a~e Hl'lfl +12 B. J1I'1Hel7!Hoe Hanpl=l>Ke- 8.8. Mezi vstupem a výstupem zesilovače je zapojena zpětnovazební kapacita Cx nabíjená z nastavitelného pomocného zdroje E23 (Et 18) přes Rx.eecfl HanpSl)KeHYle.l'I~ '-Iepe3 Ax.1CTO'-lH\IIKa E23 (EI18) "Iepe3 Rx. B Ka~eCTBe c~rHana ~CTO~H~ Ka n~He~ Ho n ~no06 pa3H oro Tolo nabíjení probíhá pouze tehdy. Zes i lovač je vyvážen. The linear sweep vollage taken from the in tegrator is applied 10 Ihe base of Ihe 48 . E cn~ VlMnyJlbCOM Vl3 ynpaBI1l=1lOw. eCJl\. npoTeKalOw. Me*AY 8xOAOM ~ BbIXO. Then.[la Yepe3 R22 (R122).5. Ii1HTerpaTop (5. 25) 8.~ M 3M~TTepo M E22 (El1?) Ha BblxoAe. 26) CxeMa c06paHa Ha .qOM yc~n~Tenl=l \IIMeeTCl=l eMKOCTb 06paTHO~ CBSl3Y1 Cx. YC!I1JlI'ITeJlb H axo. This charging of Cx takes place only when the diode E13 (El09) has baen opened by a pulse from Ihe control pulse amplifier. je·1i napě tí na bázi tranzis to rů El a E2 (E l 04 a El 06) stejné.ecTBJlReTCl=l rop1'l30HT8J1bHaH pa3BepTKa OC4~JlJlOCKona. c nOMow. Int e grát or (5.6. kterYm je přes odpor R33 (A ' 33) řízeno horizontál ní rozmítání osciloskopu.1n~TeJll=l 3anepT . 3TOT TOK pa3pl=l)KaeT Cx .qayx TpaH3~CTopax B 06w. 8. Thus. Lineární rozmítaci napět í z integ- 8. 8.5.1pyeT pa3H ~ 4Y Me>K. 3apSl. Ihe symmetrical amplifier.1O. 26) Obvod je tvořen dvěma tranzistory ve společném pouzdru E24 (E119) zapojený jako diferenciální zesil ovač s kapaCitní kladnou zpělnou vazbou kondenzátorem C12 (GlOS) . On Ihe collector of transistor E22 (E11?). tvořený zesilovačem se sledovačem z MOSFE tranzistoru E19 (E1l4) na vstupu a stupněm se s pol eč ným emitorem E22 (El t 7) na výstupu . 3apfl)f(aeT TOJlbKO KOHAeHcaTOp Cx. Zastavov ací o bv od (6 . B pe3yJlbTaTe 3Toro 3anepT TpaH3Y1CTOp E16 (E 108) ~ TOK. the transistor E16 (E108 ) is closed and the current flowing through Ax charges only Ihe capadtor Cx. c06paHH bllÍl Ha yc~m1Tene c nOBTop~Te ­ neM c noneBblM TpaH3~cTopOM MOC<DE E19 (E1 14) Ha BxoAe ~ KaCKaAoM c 06W. Sto ppi ng c i rcu ils (6 . B np~6ope ~ cnon b30BaH ~H TerpaTop M~nnepa.5 . nOKa Hanpl=l>KeH~e Ha KOJlJleKTOpe E22 (E1l ?) He . onpe. Je-li impulsem z řídicího zesilovače uzavře na dioda E13 (~109) . 25) Jako zdroj lineárního pilového průběhu je v přístroji použit Millerův integrátor.qKa ocyw. Ha KOJlJleKTOpe TpaH31'1CTOpa E22 (E117) B03HYlKaeT JlI'IHeVlHO yMeHbwalOw.1BJleH Yle A33 (Rl33) ocyw. TO OTn~paeTCSl TpaH31'1CTOp E16 (EtOS) TOKOM.5. Proud tranzistoru E2 (E106) pak právě kompenzuje rozdíl mezi nabíjecím proudem z Ax a vybíjecím proudem daným A22 (R122).[lenReMblM R22 (R122).[I~o.[10 Tex nop. eCJl ~ Hanpj1)KeHl'le Ha 6a3ax TpaH3Y1CTOpOB El \II E2 (El04 1'1 E106) 0AYIHaKOBO. 25) The BM 566A oscilloscope employs Miller integrators as sources of linear sawtooth waveforms. is set in operation. CxeMa OC Ta HOBKI'I (6.qy TOKOM 3apSl. TOK TpaH301cTopa E2 (E106) B aTOM cn y~ae KaK paa KOMneHC\.1 A\. Each integrator is formed by an amplifier wilh a follower wh ich employs a MOSFET-type transistor E19 (E114) at the inpu! and a slage with common amiller E22 (El 1?) at the oulput.eM Kopnyce E24 (E119). transistor E16 (Et 08) opens by Ihe current determined by R22 (R 122).blO KOToporo Yepe3 conpoTJ. otevře se tranzistor E16 (E10S) proudem u rče n ym R22 (R122).6. B 3TOT MOMeHT Ha~~HaeT pa60TaTb CI'IMMeTpL-1"1Hb!1ÍI yC~Jl~Te I1b. When Ihe diode E13 (El09 ) is closed by a pulse Irom the control amplilier . oóeCneYI'IBaeMolÍI KOH.6 .[la '-Iepea Rx ~ TOKOM pa3pSl. lormed by Ihe transistors El and E2 (E t04 and El06). Tento proud začne vybíjet Cx tak dlouho. This Current discharges Cx until the voltage on Ihe collector ol E22 (Ell?) reaches +1 2 V. This amplifier is balanced when the voltages on Ihe bases of Iransistors El and E2 (El04 and El06) are equal. a linearly decreasing voltage is created wh ich controls Ihe horizontal sweep of the oscilloscope via resistor R33 (A t 33) . je-Ii dioda E1 3 (Et 09) otevřena impulsem z výstupu zesilovače řídi­ cího impulsu.qeHcaTopoM C12 (C108).5.

Napělí pravého kolektoru se sniží a po zpracovaní tohoto impulsu dalšími obvody dojde k vrácení integrátoru do klidového stavu . KorAa HanpA>t<eH\I1e Ha BblxoAe Aenl-1Tel1~ o6paLl.rátoru je přivádě no na bázi levého tranzistoru p řes kompenzovaný dělič R38. dosahl zaroveň i výstupní průběh integrátoru požadované am- plitudy.27) .opMl-1pOe aH~~ . R139).qHOe COCTOHH\I1e Ha 8xOA 01 AOJ1>t<eH nOAaBaTbcH OTp\l14aTeJ1bHblV! Io1Mny11bC \113 cxeMbI oCTaHOBKIoI.qbl 03 101 06 s 10 101).qaeTCA 1013 CxeMbl 3a. Sim ilarly.\aeTcH B COCTOAH\I1e nOKOR !eft-hand transistor via a compensated divider form ed by R38.qHO" C\I1rHaJl Io1HTerpaTopa AOCT\I1raeT Tpe6ye Mo~ aMnmnYAbL HanpA>t<eHlo1e npaao ro KOl1neKTopa yMeHbwaeTcH \. th is pulse can be taken al50 Irom Ihe output of the shaper ol Ihe stopping pulse (outle! 03 of 1 3) when the sweep waveform ol l ime 0 base B reaches lts peak before lhal ol lim e base A. H\I1e pa3BepTK\I1 C BblxoAa Io1HTerpaTOpa nOAaeTC~ Ha 6a3y neeoro TpaH3\11CTOpa ~epe3 KOMneHC\l1pOBaHHbl~ AeJ1\11Tenb A38 .qa q. R139) .5. Anf! peeepc\I1poeaH\I1f! Tp\l1rre pa RS B l-1CxO. AHaJ10rw. I \ Tento obvod je řídicím prvkem rozmítacího generátoru. Cl07. or Irom the circuil lor one-shot triggering (10 in Ihe block diagram) . OHa npeACTaBnHeT c06oV! Tpl-1rrep Tl-1na AS. Dosáhne-Ii napětí na výstupu dě l iče nuly. a negative pulse taken from Ihe stopping c ircuit must be applíed to inlet 01. These círcuits cónlrol Ihe scanning generator. 8. 27) " 8. Po př iveden í záporného impulsu na vstup 05 dojde ke změně stavu RS obvodu a tím k odblokovaní tvarovacího stupně .OPMl-1pOBaHIIISI 3a6nOK\I1pOBaH \11 3anycK reHepaTopa pa3BepTK\I1 HeB03MO>t<eH. also the outpul waveform of Ihe integrator reaches the required amplitude.q 05 l-1MeeT MeCTO ~3MeHe­ H~e COCTOSlH\I1H Tp\. After the applicalion of a negalive pulse to inlel 05 .5.1 \. C1 07.qep>KK\I1. B reHepaTope pa3BepTK\I1 A l-1MnyJ1 bC MO>KeT CH\I1MaTbCA \11 c BblxOAa KaCKBAa q. Je-ti výstup 03 ve stavu O.4.opMloIpOeaHI-1A \I1Mnyl1bca OCTaHOBKI-1 (eblxo.4. eCI11-1 Cl1rHaJ1 pa3BepTK\I1 reHepaTopa B .L. C ll.qHOKpaTHoro 3anycKa (10 Ha 6nOK-cxeMe) B 3ae\l1CIo1MOCTl-1 OT nOnO)l(eHI-1R KHonKI-1 S8.\aeTCA s HOl1b.\\IIx KaCKaAax l-1HTerpaTOp B03SpaLl. B pe3ynbTaTe yero CHl-1MaeTCA 6nOK\I1pOBKa KacKa. 49 . Galing ci r cuits (7. je zablokován tvarovací stupeň a základna nemůže spustit.7. dosáhne-Ji rozmítací průběh základny B vrcholu dříve než v základně A. B Tpl-1rrep AS reHepaTopa pa3BepTK~ B ~MnyJ1bC no. For returning Ihe RS !líp-flop circuit inlo the initial state . in 10 101 with outlels 03 a n~ 06) . C". K vrácení RS obvod u do vij" .4 .1 MnyJ1bCa B nocneAylOl. COCTOALl.\\I1~ \113 Aeyx BeHTWle~ C BblXoAaM\I1 03 \11 06 B 102 (B reHepaTope pa3sepTK\I1 B BbIXO. V základně A muže být impuls při veden i z výstupu tvarovače zastavovacího impulsu (výslup 03 10 3).q 03 1 3). 8. Ihe stale ol Ihe AS flip-flop círcuit changes and Ihus Ihe shapi ng slage becomes unblocked . R39 (RI38. Do RS obvod u základny B je impuls přiváděn ze zpožďovacíh o obvodu.5. Ihe negalive pulse tor Ihe RS flip-flop circuil is laken trom Ihe delaying circuit. R39 (RI38 . Podobně základna B m ůže být zastavena před­ časn ě impulsem přivedeným ze základny A přes diodu E122 a odpor R166. This pu lse in lime base A is applied eilher lrom Ihe relaini ng circuil (8 in Ihe block diagram). n ocne nOAaY\I1 oTp\l14aTeJ1bHoro \I1MnyJ1bca Ha BXO. TO KaCKa.qo0 CTl-1raeT MaKcltIMyM a paHbwe C\I1rHaJla pa3BepTK\I1 reHepaTopa A. The voltage on the righlhand calleclor becomes reduced and after this pulse has been processed by further circuils of Ihe oscilloscope. the shaping stage is blocked and lhe lime base cannol start. Each is an RS flip-fl op circuil composed ol two gales in the 0 integraled cí rcuit 1 2 with outlets 03 and 06 (in lime base B. • When the voltage on the oulput of the divider reaches zero.1rrepa RS. Cl07.27) 3Ta cxeMa ABnHeTCf! ynpasl1HIOU-IIo1M 311eMeHTOM reHepaTopa pa83epTKIoI. B Tp\l1rrep RS reHepaTopa pa3SepTK\I1 (8 Ha 6nOKcxeMe) \11J1101 1013 cxeMbI o. Do RS obvodu základny A je tento impuls přiváděn z obvodu zádrže (8 v blokovém schématu) nebo z obvodu pro jednorázové spouš t ě n í (l Ov blokovém schématu) podle polohy tlačítka 88. G". ECJ1\11 SblXO. depending on Ihe setting ol the change-over push -button switch 58.q E 122 l-1 COnpOT\I1BneH\I1e A1 66.7.q 03 e COCTOAHl-1l-1 O. lime base B can be stopped prematurely by a pulse takan Irom l ime base A via diode E122 and resistors R166. When outlel 03 is in Ihe state zero.q q. BeHT\I1nbHaA cxeM8 (7. In time base A. IHO reHepaTop pa3BepTKl-1 B Mo>t<eT 6blTb npe>t<AeBpeMeHHo OCTaHOBl1eH ~M­ nyl1bcoM OT reHepaTOpa pa3BepTK\I1 A Yepe3 Al-10.7. ln lime base B.1 nOCJ1e 06pa60TK\. R39 (R138. R139). BbIXO. Je vytvořen jako RS klopný obvod ze dvou hradel s výstupy 03 a 06 v 1 2 (v základně B výstupy 03 0 a 06 v 10 101).chozího slavu musí být na vstup 01 přiveden záporný impuls ze zastavovacího obvod u. the inlegrator returns into Ihe quiescent Slale. H t:-a d lov ací obvod (7.

B pe3yJlbTaTe :37oro 3aMbl0 KaeTC5I 4enb ynpaSJl8HI-151 l. Tím se uzavře smyčka ovládání integrátoru a rozmítaci generátor začne pracovat zcela volně s maximál ním opakovacím kmitočtem. vyjde z časového obvodu automatiky (11 v blokovém schématu) záporný impuls na vstup 13 RS klopného obvodu .5.5. B pe3yJlbTaTe 4ero omepT SeHTVlJlb C BblxoAoM 11 I-1HTerpaJIbHOVl MItIKpocxeMbl 1 2 lt\ reHepaTOp pa3SepTKl. zůstane RS obvod ve stavu s vyšším napětím na výstupu 08.5. c06paHHblVl Ha SeHTI-1fl5lX C BblxoAaMVI 08 VI 11 s 10 3.1 4aCTÓTOVl nOSTOpeHI-1R npl. ECJl\ll C\IIrHaJI 3anycK8 nOCTynaeT s reHepaTop pa3BepTKlo1 C AocTaT04Ho KOpOTKl. Probíhá-Ii v integrátoru nárůst rozmítaciho průběhu.1rHaflbl OTn\llpalOT SeHTl-1nb C sblxoAoM 11 np. Thus.8. pe)f(\IIMe 33nycKa \IIfl'" SeHT\IIJ1b C BblXOAOM 08 B 1 2 npl. nOCnep.eHcaTopa Cz. je ve stabilizačním zesilovači otevřen tranzistor E1. 8.t\rrepa AS. Nepřichází-Ii spouštěci signál ani po určené době.9.1 VlMnyJlbC CJ1y)l(VlT AflSl ynpaSJleHl-151 SeHTl-1nbHOVl cxeMoVl. 8.. BblXOA Alt\cpcpepeH41-1aIlbHOrO yCl-1nl-1Ten51 (flesblv. KonneKTop E26) nOAAep)t(I-1SaeTC51 B COCT05lHI-1l-1 C 60flee BblCOKI-1M Hanpfl)t(eHltleM snnOTb AO OKOH4aHI-1f1 npSlMoro xOAa pa3sepTKV! Itl nOSTopHoro 3ap5lAa KOHp.t\HTerpaTopoM 1-1 reHepaTOp pa3SepTKl.1 OTpItl4RTeJlbHbl!.t\M nepl-1V10p. Výstupním záporným impulsem je pak řízen hradlovací obvod. or Ihe gate in 10 2 with oullet 08 when the lime base runs freely. 8. this circuit reverses and opens the gate in 10 2 w ith outle! 08. Přichází-Ii spouštěcí signál do základny v dostatečně krátkých intervalech.11O Ha BblxOAe 08. co6paHHbl~ Ha p.5.ep)t(KItI (8) OHO cOAep)t(ItIT pa3pflAHblV.eJleHHoro BpeMeHI-1 cxeMa SpeMeHI'I aBTOMaTL.t\ pa60TaeT 0 B pe>KL.5. and a differential amplifier formed by two transistors E26 mounted in a common sleeve . CxeMa 3ap. TO s yCl.aeT OTpVl4aTeJlbHblVl l. transistor E1 in Ihe stabilizing amplifier is open.Hl.1Me 3anycKa. a negative pu lse issued by Ihe AND circuit (12 in the 50 . If the triggering signal for the lime base arrives al sufficiently short lime slots. B pe3ynbTaTe naAeHVlfI Hanpfl)l(eH>'IfI Ha COnpOH1BfleHI-1I-1 R6 OTnepT pa3pflAHblVl TpaH31-1CTOp ES 1-1 nonHOCTblO pa3p5l:>KeH KOHAeHcaTop Cl. Jeho výstupy je otevřeno bud· hradlo s výstupem 11 při spouštěném provozu. the loop for controlling the integrator becomes completed and the sweep generator starts to operate quile freely at maximum repetition frequency . 13 Tpl.8.t\51 (12 Ha 6J10K-CxeMe) SblAaeT OTpl.OM. Ihe gating circuit is controlled by the negative output pulse. yCL-1flVlTeflb. The voltage drop across resistor A6 opens discharging transistor E5 and Ihe capacítor Cz is discharged completely.1 pa60Te reHepaTopa 0 6 pe)f(I-1Me aSTOK0J1e68HVlVI. TpaH 31t1CTOp ES. ECJ11-1 Cl.8. retaining capacitor Cz. If the triggering signal does not arrive even after the predetermined time. KOHAeHcaTOp 3aAep:>KKVI Cl lt\ AVlCpcpepeH4lo1aIlbHblV. výstup diferenciálního zesilovače (levý kolektor E26) je udržován ve stavu s vyšším napětím až do skončení aktivní části rozmítaciho průbě­ hu a opětného nabití kondenzátoru Cz.1f1V1Tefle CTa6>'1fl>'l3a4V1>'1 OTnepT TpaH3lt\CTOp E1. nebo hradlo s výstupem 08 v 10 2 při volném běhu základny.t\paeTCf1 BeHTVlJlb c SbIXOp.t\rHan 3anycKa He nOCTynaeT. TO Tpl-lrrep AS OCTaeTC5I s COCT05lHII1I-1. The outpul of the differential amplifier (Ieft-hand colleclor of E26) is kept in astate of higher voltage up to the termination of the active part of the sweep waveform and Ihe recharging of capacitor Cz. ECflVl s l.syx TpaH3L-1CTOpaX s 06ll.t\Me asTOKOne6aHI-IVI c MaKCI-1MaJlb HO!. Objeví-Ii se opět spouštěcí signál.t\ Ha'-lI'lHaeT pa60TaTb s pe>Kl.1HTerpaTope HapacTaeT CLllrHafl pa3SepTKL-1.t\VI 1-13MeHS'leT csoe COCTOf1Hl-1e. Spádem na odporu A6 je otevřen vybíjeci trazistor ES a zcela vybit kondenzátor Cz. Ero SblXoAHb!e Cl.5. vytvořený ze dvou tranzistorů ve společném pouzdře E26.OM 08 1 2. Hold off circuit (8) This circuit consists of discharging transistors ES..t\Mnyflbc Ha BXOp. zádržový kondenzátor Cz a diferenciální zesilovač. These outlets keep open either the gate in 1 2 0 with outlet during Iriggered operation. OTnl.\eM Kopnyce E26. then the RS flip-flop circuit remains in the state of higher voltage on outlet 08 and thus also the gate in 10 2 with outlet 11 remains open and the lime base operates in the triggered mode. When the sweep waveform in the integratQr increases. Electronic switch (9) The basis of this circuit is an RS flip-flop circuit consisting of an integrated circuit 10 3 with outlets 08 and 11 . Then.t\ n05lSJleHI-1L-1 Cl-1rHana 3anycKa cxeMa np0l-13SeAeHl.BbIXOAHO!.9 . vyjde ze součino­ vého obvodu (12 v blokovém schématu) záporný im- At Ihe arrival of Ihe triggering signal again. 8.1KVI (11 Ha 6nOK-cxeMe) Bblp. Obvod zádrže (8) Obsahuje vybíjecí tranzistor ES. RS obvod změní stav. tím i otevřené hradlo s výstupem 11 v 10 2 a základna pracuje jako spouštěná. cooTseTcTsylOl1\eM 60nee SblCOKOMy HanpR>KeH.9. Elektronický přepínač (9) Základním prvkem je RS klopný obvod z hradel s výstupy 08 a 11 v 10 3. 3fleKTpoHHblVl KOMMyTaTop (9) OCHOBHblM 3JleMeHTOM flSJlfleTCSI Tpltlrrep TVlna AS. otevře hradlo s výstupem 08 v 102. then the timing circuit of the automatic control (11 in the 'block diagram) issues a pulse for inlet 13 of the AS flip-flop circuit.t\4aTeJ1b· 8.8. TO nocne onpep.

10. CxeMa op. npl-1 oCBo60>K. o.pulS na vstup 09 RS klopného obvodu a vrátí jej do původního stavu.4 Mo>+<eT 6blTb CH.5 Ha 8blxo.Hbl~ TOK." is released .8.qeHllllA KHonKlA ABT.l1 ypoBeHb nor. kterým Je blokován spouštěcí obvod.5 se objeví na výstupu obvodu (výstup 8 v 10) jediný impuls. log. kdy základna opět pracuje jako spouštěná Při uvolnění tlačítka AUT je na vstup 09 RS klopného obvodu trvale přivedena úroveň log.qHoBpeMeHHo 4epe3 ItIHSepTOp (BbIXOA 8 s 10 1) 101 Alo1oP.5.5. The multivibralor.11. 8.qHblMItI V1MnynbcaMi1 60nbwe nocToflHHOVl BpeMeHII1 Ljen04K\I!. Časovací člen je vytvořen z odporu R57 a kondenzátorů C14 a C15 . Po stisknutí tlačítka S8.4 101 S8 . ECI1101 BpeMfI Mel+<AY pa3pfl. the circuit can be unblocked by a pulse from the retaining circuil (8 in the block diagram).5. nplo\ KOTOpOM reHepaTop pa3sepTKIII pa60TaeT B pe)!{I-1Me 3anycKa. O. then the retaining circuit is connected directly to the gating circuit. MYI1bTVlBVl6paTop. Základna pak při přítomnosti signálu pracuje jako spouštěná. formed by complementary transistors E37 and E38. nplo1 Hal+<aTlAL'l KHonKIo1 S8. lAHTerpaJlbHOVl cxeMbl . Obvod pro jednorázové spouštění (10) Samostatná tištěná deska tohoto obvodu je umístěna v přední části zásuvné jednotky na tlačítkách S8.5.5. nabíjecí proud z odporu R57 otevře přes diiodu E35 tranzistor E38. E36 pa3pmKaeT Ljen04Ky speMeHV1 .4 může být obvod odblokován impulsem z obvodu zádrže (8 v blokovém sChématu). vzroste napětí na kondenzátorech C14 a C15.q 09 Tpmrepa RS.qe cxeMbl (SbIXOA 8 MIo1KpocxeMbl) nOflSI1f1eTCS'! ep. KOTOpbl1i\ onpoKIo1.K1-1 (8 Ha 6I10K-CxeMe). bez signálu je v klidu. přivedeným přes dolnofrekvenční propust R170.aaaeMblM 4epe3 cplo1JlbTp HI<\)f(HIo1X 4acTOT R170.5. {11} CxeMa onpep.4 s cBo60p. nOCJle Ha)f(an1f1 Ha KHonKy 88. Timing círcui l of the automatic control (11) This circuit deterrnines the lime which has to elapse from the termination of the last triggered sweep waveform to switching over to free run .HOM nOI1O>KeHVllt. Je-Ii doba mezi vybíjecími impulsy delší než časová konstanta časovacího členu . Then . C170. CHIo1MaeMbliil c pe3101CTOpa R57 OTnll1paeT TpaH3111cTop E38 4epe3 AIo10A E35. produces negative pulses on the collector of 8. Mullilvibrátor . When push-button SBA is depressed. C170 Ha BXOp.HoKpaTHoro 3anyCK3 (10) CaMocToflTenbHafl nnaTa ne4aTHoro MOHTa)f(a 3T0C1 cxeMbl pacnOJlO>l<eHa B nepeAHeVl 4aCTIt\ SblASL'l>l<HOrO 6nOKa Ha KHonKax S8. The timing element is formed by resistors R57 and capacitors C14 and C15. VlMnyI1bC. applied to the input of the integrated circuit via low-pass filter R170. vyrábí na " 51 . KOTOpblVl 6noKII1pyeT cxeMy 3anycKa.11.4 is released. then the voltage on the capacitors C14 and C 15 increases and the charging currenl of resistor RS7 opens transistor E3B via diode E35. je současně přes invertor (výstup 8 v 10 1) a diodu E36 vybíjen časovací člen. O.II1 He Ha c SeHn1JlbHOVl CXeMOv.5 . Při stisknutí tlačítka S8. 8. If the time slot between the discharging pulses exceeds the lime constant of the timing element. 8. After depressing push-button S8.5.11.10. when a signal is present. 8. TO cxeMa 3aAep>+<KlA HenocpeAcmeHHO coep. je obvod zádrže přímo propojen do hradlovacího obvodu . a npl-1 OTCyTCTSlo1101 Clo1rHaJla He pa6oTaeT. the lime base is ídle.4 a 88. Impulsem . The pulse which blocks the triggering circuit simultaneously discharges the timing element via the inverter ín integrated circuit 10 1 with outle! 8 and the diode E36.qblBaeT seHTlAJlbHyKl cxeMy (7 Ha 6noK-CXeMe).. c06paHHblC1 Ha KOMnJleMeHTapHblx TpaH3lACTOpaX E37 block diagram) reaches inlet 09 of the RS flip-flop circuit and returns it into Ihe original stale when the time base operates again in the triggered mode. When the push-button "AUT. HblVl Io\Mnynbc. one single pulse appears on the output of the circuit (outlet B of the integrated circuit) and reverses the gating circuit (7 in the bJock diagram) . kterým je překlopen hradlovací obvod (7 v blokovém schématu). C170 na vstup integrovaného obvodu. ECJlIo1 KHonKa S8.4 and S8.eHcaTopax C14!t1 C15 s03pacraeT 3apflp. reHepaTop pa3SepTKI-1 s 3TOM cny4ae nplA Hanlo14lAIo1 Clo1rHana pa60TaeT B pe)f(lAMe 3anycKa. CxeMa yn paSJleH lllfI aSTOMaTlAKOv.10. LlenO'"lKa SpeMeHItI 06pa30BaHa pe31t1CTOpOM RS7 lA KOHAeHcaTopaMItI C14 Itl C15.5. nop.eJlfleT speMfI OT OKOH4aHIo1f1 nocI1eAHero 3anYl4eHHoro npflMoro xOAa pa3SepTKII1 AO MOMeHTa nepeKJl104eHI<\fI s pe)f(lAM aBToKone6aHIo1C1. Časovací obvod automatiky (11) Obvod určuje dobu od skončení posledního spouště­ ného běhu rozmítacího průběhu do přepnutí na volný běh .4 v uvolněné poloze. Je-Ii tlačítko S8 . nocTynalOl4Io1V1 Ha sxo. . Ha BxoA 09 Tplo1rrepa RS nOCTOflHHO nOAaeTC. the time base operates in the triggered mode.qlAT 8 npe)!{Hee COCTOflHlAe.5. vytvořený komplementárn ímí tranzistory E37 a E38. TO Hanpfl>+<eHlAe Ha KOHp. O is applied permanently 10 in let 09 of the RS fl ip-flop circuit. when a signal is not present. KOTOpblVl nepexo.Io1HCTseHHblC1 Io1Mnynbc. When push-butlon S8. Circuit for one-shot triggering (10) The separate printed ci rcuit board which forms this circuit is ín the lront part of the plug-in unit mounted on the pUsh-buttons S8 .I1Ta 6noKIo\posKa cxeMbl I<\MnyI1bCOM lA3 cxeMbl 3aAep>K..

1 KOMM'fTaTOp noCTOs:lHHO y. CxeMa np01'l3BeAeHI1f1 (12) 3Ta cxeMa onpeAeI1~eT MOMeHT nepexoAa OT pe>KI1Ma aBTOK0I1e6aHI'lIi! reHepaTopa pa3BepTKI'I 06paniO B pe>KI1M 3anycKa nOCI1e nOs:lBI1eHI1S1 nepBoro IIIMnynbca 3anycKa. The delay element LI serves for compensating the difference belween the transfer delays of Ihe sig nals. Ihen Ihe states on the inputs of Ihe AND circuit are mutually inversed and Ihe output voltages of Ihis circuit remain al the hig her level. CxeMa BpeMeHI1 aBTOMaTIIIKI1 MO>KeT 6blTb BblKI1IO~eHa nyTeM OC B060>KAeHI1~ KHonKI1 ABT. E29 srovnává stav na vYstupu elektronického přepín ače při volném běhu rozmílacího generátoru (vystup 08 v 10 2) se stavem na pomocném vYstupu řídi cího zesilovače (E7).5.5. B 3TOM CI1y~ ae B pe3yI1bTaTe TOKa IIICTO~H~Ka OTplll4aTeI1bHOrO Hanps:l>KeHI1~ . these pulses set the RS mp-flop circuit in the electronic switch (9 in the block diagram) ioto the stata in which the sweep generator run s treely.ql1oAax E28. KOH. 3I1eMeHT 3aAep)!(KIII LI CI1y)!(IIIT AI1f1 KOMneHca41111 pa3HocH1 BpeMeH npoXO>KAeHI1f1 Cl1rH8I108. Casovací obvod automatiky muže být vyřazen z čin· nosti uvolněnim tlačítka AUT.5. the timing capacitors C14 and GI5 are kept permanently in Ihe discharged state by a supply of negative current via A55 and E34. ECI111 ynpaSI1RIOLl. 8. Ecnl1 noene nocrynneHlotfl ClotrHana 3anycKa ItIMeeT MeCTO onpOK~AbI8aH~e ryHHeI1bHOro A~oAa E 113 11 ero nepexOA 8 COCTOflHlote C 60nee BblCOKI1M Hanpfl>KeH\o1eM. 52 .t2. AND circuit (12) This circuit determines the il1 stant of swilching-over of the sweep generalor back to the triggered mode of operation at the arrival of the first triggering pulse. Ha BblXOA8 cxeMbI npolo138eAeHI1f1 nOflBI1S1eTCS1 OTpl14aTeI1bHblli! I1Mnynbc. 12.qep>K~eaeTCs:l B CQCTOflHlII11 pe>KI1Ma 3anycKa. Dojde·1i po přích odu spouštěcího signálu k pře ­ klopeni tunelové diody E113 do stavu s vyšším napě­ lim .jero yCI1I1IotTenS1 y>Ke He s:lBI1f1eTCS1 IIIHBepTlotpOBaHHblM OTHOCIIITeI1 bHO \o1Mnynbca Ha BblxoAe 3I1eKTpOHHoro KOMMyTaTopa. a negalive pulse appears on Ihe outpul ol Ihe AND circuit and reverses the electronic switch to the stale tor tri9gered operalion . KOTOpbl~ on poKI1AblSaeT 3I1eKTpOHHblli! KOMMyTaTop B COCTOflH Vle pe>KI1Ma 3anycKa. Pak jsou proudem záporného zdroje přes R55 a E34 časov ací kondenzátory G14 a C15 udržovány trvale ve vybitém stavu . Bblpa6aTblBaeT oTpl1l1aTenbHble ~MnyI1bCbl Ha KOI1I1eKTOpe E38. co6paHHafl Ha TpaH3\o1CTOpe E31 III . klerý překlopí elektronický přepínač do slavu pro spouštěný provoz. the electronic switch is kep! permanently in the state for triggered operalion via R54 .\111i! TyHHeI1bHblli! AIotOA E113 (B cxeMe 3anycKa) HaxoAI1TCS1 B COCTOS1 ' HIIII1 C 60I1ee HI13KI1M HanpS1)!{eHllleM. When lhe control tunnel diode E113 (in the triggering circuit) is in Ihe slate of lower voltage. compares Ihe state on the output of the eleclronic switch during Iree run of Ihe sweep generator (outlet 08 of 10 2) with Ihe state on the auxiliary output ol the control amplifiel' (E7).kolektoru E38 zaporné impulsy. Sou činový obvod (12) Tento obvod určuje okamžik p řep nutí z volného bě h u rozmítacího generátoru zpět na spo u štěný provoz po vYskytu prvního spouštěciho impulsu. 8. AI the same lime . Obvod tvořený tranzistorem E31 a diodami E28. Je-Ii řidicí tunelová dioda E11 3 (ve sp ouštěcím obvodu) ve stavu s nižším napětím . E29 cpaBHIIIBaeT COcToflH~e Ha BblxoAe :meKTpoHHoro KOMMyraTOpa npl1 pe*~Me aBTOK0I1e6aHI1I1 reHepaTOpa pa3BepTKH (BbIXOA 08 8 10 2) C COCTORHl1eM Ha BcnOMoraTenbHOM sblxOAe ynpaBI1RIOl4ero yClllmueI1f1 (E7). Na výstupu součinového proudu se objeVl záporný impuls. npoTeKalO14ero ~epe3 R55 11 E34. CxeMa. 8. then the pulse on the auxiliary output of the contral amplifier ceases 10 be opposile to Ihe pulse Irom Ihe OUlput ol Ihe electronic switch.qep)!(I1BaIOTCR B pa3p~>KeHHOM COCTOS1H~~. EiI1aroAaps:l 3T~M I1MnynbcaM Tpl1rrep AS 3I1eKTpOHHoro KOMMyTaTopa (9 Ha 6noK-cxeMe) nepeBoAI1TCS1 B COCTOS1Hl1e. The tim ing circu it of tha auto matic con trol can be put out of operation by releasing the push-button "AUT. při kterém rozmítací generátor vol· ně běží. The circuit. přestane impuls na pomocném vYstupu řidicího zesilovače být inverzní k impulsu z výstupu elektronického přepí nače. TO IIIMnyI1bC Ha BcnOMOraTeI1bHOM 8blxoAe ynpaSI1S11Ou. Jimi je RS obvod v elektronickém přepín ači (9 v blokovém schématu) uveden do stavu. When Ihe lun ne I diode E113 reverses to the state of higher voltage after the arrival of the triggering signal.". 11 E38. form ed by transistor E31 and diodes E28. E29. Zároveň /e přes R54 elektronický přepínač trvale udržován ve stavu pro spouštěný provoz. jsou slavy na vstupech součinového obvodu vzájemně inverzní a jeho výstupní napěti zuslává na vyšší úrovni.12. Zpožďovací člen Ll slouží k vyrovnání rozdílného průchozího zpoždění signálu. npl1 KOTOpOM reHepaTOp pa3BepTKI1 pa60TaeT B pe)!(I1Me a8TOK0I1e6aHIllIi!.qeHcaTopbl CI4 1'1 GI 5 nOCTORHHO y. E38. OAHOBpeMeHHo Yepe3 R54 3f1eKTpOHHbll. Then. Then . TO COCTOS1HI1s:1 Ha 8xoAax cxeMbl np0113BeAeHI1s:1 IIIHBepTl1pOBaHbl APyr OTHOCIIIT8I1bHO APyra III 8blxoAHoe Hanps:l>KeHl18 cxeMb! COOTseTcTByeT 6oI1ee 8blCOKOMy ypo8HIO.

The current for the LED is obtained via transistor E43 which is driven by the outlet 06 of the gate 10 3 via divider R66. 8. The pulse thus created opens transistor E131 via the differentiating element Cli l . TO AIiIOA roplllT. The inverter in 10 1 with outlet 06 .13. IiIcnonb30saH IIIHsepTop c BblxoAaMIII 06 10 1 c 3aw. and a pulse amplifier E131.:". and the proteetive diodes E39. Na bázi levého tranzistoru v E126 je přiváděn přes R149 rozmítací průběh základny A.n51 nony4eHIiI5I IIIMnynbca.qa 06 SeHTltln51 10 3. The driving signal is drawn from the auxiliary output of the eontrol amplifier (E7).14. no.13 CTp051 s pe3ynbTaTe nOAa4111 BHeWHero HanpS'l)KeHLII5I lil nplII KOpOTKOM 3aMb1KaHIilIiI.14. then the Schmitt flip-flop circuit reverses to the stale of higher voltage on the collector of E125. The diodes E41.14. 04 3TOro aeHTlIInS'l nOAaeTcl'I IIIMnynbc seHTlllnbHoro Tplilrrepa.qaeTcSI nOCTOSlHHoe HanpS'l)KeHLlle cpaSHeHItIR. Zesilovače vystupních imp u l sů slouží k získání signálu pro přepínání časovych základen kanálu vertikálního zesilovače a pro vnější konektory. Delay circuit (28) This circuit is formed by a symmetrical amplifier E126.qaeTCS'I 4epe3 TpaH3111CTop E43.a 12 ItIHBepTopa B 10 1. E125.qHble yCIIIIHHen>1 (13.qHOVl yposeHb SeHTlIInl'l paseH HynlO.qaBaeMoro Ha BHeWHee rHe3Ao. B pe3ynbTaTe so3H\1KWerO I-1Mnynbca 4epe3 . B MOMeHT COOTseTCT811151 Hanpl'l)l(eHllliii Ha 06eltlx 6a3ax onpoKIo1AblsaeTcSI Tplllrrep WMItITTa lil Ha KonneKTOpe E125 Io1MeeT MeCTo nOBblweHHoe HanpSl)l(eHltle. III yC\1nIllTeneM IIIMnynbcoa E131 .13. 14. 30) YCIilJHnenlll SblxoAHblX Io1MnynbcoB cny)KaT p.E42 a odpor R70 slouží k ochraně před poškozením vněj ­ ším napětím a zkratem.ero yClo1nLIITenS'l (E7). B reHepaTope pa3sepTKIII B p. R67.qa no.14. Pomocné výstupní (13. E40 a odporem R75. a SChmitt-type flip-flop circuit formed by the transistors E124. TOK p. Zpožďovací obvod (28) Je tvořen symetrickým zesilovačem ve společném pouzdře E 126. R154 .5. When coincidence of the two voltages on Ihe bases takes place .IIIToiii A>1o. na bázi pravého tranzistoru srovnávací stejnosměrné napětí. E125 a zesilovačem impulsu E131.13. Ha 6a3y nesoro TpaH3J. Takto vzniklým impulsem je přes derivační člen C111. To the base of Ihe left-hand transistor in E126 is applied the sweep waveform of time base A via R149. Diody E41 .5. pak 'dioda svítí.blO nOTeH41t10MeTpa Ha 10 060pOTOS «3AAEP>KKA TOLJHO". the two units of wh ich are in common sleeve. The 53 .qep)l(KLII (28) OHa 06pa30saHa C\1MMeTp>1':1HbIM yCIIIIlIneneM s 06w.30) zesilovače 8.5.1X rHe3A.1mnenS'l III AnS'l BHeWH>1X pa3beMoB. E42 LIl R70 cny)l(aT .1rHan B036y)l(AeHLIIS'I CHLIIMaeTCS'l co BcnOMoraTenbHoro sblxoAa ynpasnmow. Ha sxop.IlS'l nony'-leHIIIS'I C>1rH8JlOB KOMMyTa41011o1 reHepaTopos pa3BepTKIiI KaHanOB BepTIo1K8JlbHOrO yCJ. B036y)l(AaeMblVl .qltlcPcPepeH4I11pylOW. E40 and the resistor R75. BcnoMoraTenbHble Bblxo. When the output level of this gate is zero . LJepe3 LIIHsepTOpbl c BblXOAOM 04 LIl 06 s 10 1 nony4aeTcS'I Io1Mnynbc AnS'l BHeWH\.30) The amplifiers of the output pulses serve for the produetion of signals for switehing-over the time bases of the vertical amplifier channels and for supplying the external connectors. CJ.14.5.1CTOpa E126 nOAaeTcfI 4epe3 R149 C>1rHan pa3aepTKIII reHepaTOpa A. and to its inlet 05 from outlet 1 2 of Ihe inverter in 10 1. Ha 6a3y npaaoro TpaH31t1CTOpa no.8. The pulse for the external eonnectors is obtained over the inverter in integrated cireuit 10 1 with outlets 04 and 06 .5. TplllrrepoM WMIIITTa. volitelné desetiotáčkovým potenciometrem "ZPOL:D['. R~ 54 otevirán 8.LIITbl OT BblxoAa \.CltlrHMOM c .:Ní JEMN['. Na vstup 04 tohoto hradla je přiváděn impuls z hradlovacího klopného obvodu. E42 and the resistor R70 serve for protecting the oseilloscope against damage by an external voltage or short circuit.eM Kopnyce E126. překlopí Schmittuv klopný obvod do stavu s vyšším napětím na kolektoru E125. R154 OTnltlpaeTCH TpaH31t1CTOp 8. co6paHHblM Ha TpaH3111CTopax E124. Budicí signál je odebírán z pomocného výstupu řídicího zesilovače (E7). then the LED is alight. whieh ean be selected by means of the ten-turn potentiometer "DELAY FI ~ NE". nltlTaeMoro OT sblxo. to intlet 04 of this gate a pulse is applied from the gating flip-flop circuit. and to the base of the right-hand transistor is applied a DC voltage for comparison.YIO 4eno4Ky Clil . Ha axo. 'I Proud pro svítící diodu je přiváděn před tranzistor E43. E40 III conpOTIIISneHltleM R75. 8. E125. serve in time base B for producing the pulse for the external eonnector. Ecnlil SbIXO. ALIIOAbl E41. Dojde-Ii k okamžité shodě napětí na obou bázích. Je-Ii výstupní úroveň hradla = O. buzený přes děl ič R66 a R67 z výstupu 06 hradla 10 3.qem1Ten51 R66 Itl R67. CxeMa 3a. yCTaHosneHHoe C noMOW. Přes invertory s výstupem 04 a 06 v JO 1 je získán impuls pro vnější konektory. na vstup 05 z výstupu 12 invertoru v 10 1. Auxiliary output amplifiers (13. V základně B je k získání impulsu pro vnější konektor použito invertoru s výstupem 06 v 10 1 s ochranou diodami E39.5.q 05 C Bblxop.qaMIII E39.qnS'l 3aw. Schmittovým klopným obvodem z tranzistoru E124.Il51 caeToAlllo. .

Poloha ALT: Na vstup horizontálniho zesilovače jsou střídavě propojovány výstupy pilových průběhů obou základen.15. yCTaHoeIleHHafl orpaHVlYLIITe/leM..5. which is conlrolled by means of Ihe push-buttons S8. přičítá se k amplitudě při světlovacího impulsu A přes E18 i část amplitudy př isvětlovacího impulsu B. When Ihe speed selector of time base B is sel 10 Ihe position '·OFF". When also time base B is operative. CHLIIMaeMoro C BblxoAa >1HTerpaTopa 8 Yepe3 R158. Zaktadna B zůstane zablokována. je stejn os měrným napětím z výstupu integratoru B přes R158 trvaje otevřen E129 a tím zcela uzav řen symetrický zesilovač.qHy V13 Tpex KOM6V1Ha~LII~ npOKIlKlYeHLII>l eblxo.1 OT reHepaTopa pa3B8pTKIo1 8 K reHepaTopy pa3sepTKLII A 3a6noKlo1poBaHO. ovládaného tlač ítky S8. 8. n OIlO>KeH lo1e AnT.qe i'lMnynbca nOAcaeTKVl A Yepe3 E18 npi'l6aeml eTcSI lt1 '"-IaCTb aMnIllt1TYAbI Io1MnyJ1bCa nOAceeTKLII B.1 3 reHepaTopoe pa3BepTKi'I.15.qOB CLllrHaIiOB pa3BepTKV1 V1 i'lMnyIlbcoB nOACeeTKi'I 060Lllx reHepaTopoB CO BxoAaMLII YCLII/li'lTe/lSl roplo130HTaJ1bHoro OTK/lOHeHVI>l lil yCLllflIo1TeJl>l nOAcBeTKLII. Setting " A" .1-3.i'I/lLII E18.The output of Ihe sweep waveform of lime base A is appJied to the inpuI of Ihe horizonla! amplifier via E5. EI8 opening.1 10 S8. via E1 8.: Ha BXOA yCIo1IlIo1TeIlfl ropLll30HTanbHoro oTKnoHeHIolSl nonepeMeHHo nOAKIlIO'-IaKHCSI SblXO.R 3a6/l0Kl4pOSaHHblM. Setting "ALT.5. 54 . TO e pe3yIlbTaTe nOCTOSlHHoro HanpmKeHLII>l. ynpaBIlSleMoro KHonKaMIol S8.3.15.qbl nLllno06pa3Hblx Ci'lrHaJ10B 06olo1x reHepaTopOB pa3sepTKIo1. Impulsem z jeho kolektoru je překlá­ Je-Ii přepínač rychlostí základny 8 v poloze VYP. Je-Ii v provozu i základna B. R28 and Ihe diode E15. and Ihe inputs of the horizonlal and brightness modulal ing amplifier. time base B remains blocked. The switching Iransistors ES and E9 connect Ihe sawlooth wavelorm ol one ol Ihe lime bases al a time 10 Ihe inpul of Ihe horizontal amplifier. enables Ihe selection of three combinations of the sweep waveform outputs and brightness modulaling pulses for Ihe two time bases. npOXO>KAeH i'le i'lMny/lbCa OCTaHOBK/. nOCTOSlHHO ornepT E129 101 e pe3yIlbTaTe 3Toro 3anepT clo1MMeTplo1YHblVl yC Io1/lIo1Teflb. Na vstup přisvě llovacího zesilovače je př iveden výSIUp přisvětlovacího impulsu odpovídající základny otevřením jednoho z Iranzislorů E16 nebo E18. 3neKTpoHHbl lil nepeKIlIO'-Ia Te/lb pe)!01MOB pa60TbI (1 6) CxeMa 3/leKTpOHHoro nepeKIlKlY3TeIlSl. CHIo1MaeMblM C ero KOIlIleKTopa. 9alin9 circuit in time base B is reversed by a pulse from Ihe colleclor of this transistor. EC/l101 nepeKIlKlYaTeflb CKopocTe~ reHepaTOpa pa3eepTKIo1 8 101 nOIlO>K8Hlt1101 BbIKJ1. R28 i'I Ai'l0Ae E15. Elek tr on ick ý přep ínač f unk cí (16) Zapojení elektronického přepínače. Consequently. 8. tranzistor E131. nastavená omezovačem tvořeným děličem R27. KnlO'-ieBble TpaH3101CTOpbl ES 101 Eg nOAK/lIO'-iaIOT KO exoAY roplo130HTa/lbHoro yCIo1/li'lTe/lSl nlo1Iloo6pa3HblIiI Clo1rHM 0AHOro L.5. Ele c t ronic f un ct i on se l ec l or switch (16) The design of Ihis electronic switch . E131.The outpulS of the sawloolh waveforms of Ihe two lime bases are connecled to the inpul of Ihe horizonlaJ amptifier allernalely.1 až 3 umožňuje voJit tři kombinace propojení výstupů rozmítacích průbě h ů a přisvětlovacích impulsů obou základen se vstupy horizontálního a přisvět ­ lovacího zesi lovače. The OUlpUI of Ihe brightness modul ating pulse of the appropriate lime base is connected to the inpul of Ihe brightness modulating amplifier by one of Ihe transistors E16. Ihen Ihe DC vollage from Ihe oulpul of Ihe inlegralor (8) keeps E129 permanently open via R158 and th us Ihe symmelrical amplifier fully closed.R eblxoAHOVl V1Mny/lbC nOAcBeTKIo1 reHepaTopa pa3BepTKIo1 A. reHepaTop pa3sepTKIol 8 OCTaeTC. TO KaMnmny. co6paHHblM Ha Ae/llt1TeIle R27.pěn hradlovací obvod základny 8 . VlMnyIlbcoM. The passing of Ihe slopping pulse from lime base B inlo lime base A is blocked. Ihen 10 the amplitude of Ihe modulating pulse A is added. Ha exoA YCIo1IlIo1Te/lSl nOAcBeTKIo1 nOAaeTcSI eblxOAHo~ LIIMnyIlbC nOAceeTKLII cooTseTcTByKl14ero reHepaTopa pa3BepTKll! e pe3yIlbTaTe OTnV1paHIo1f1 0AHoro 1013 TpaH3i'1CTOpOB E16 . Průc hod zaslavovacího impulsu ze základny 8 od základny A je blokován . EC/l 101 pa60TeT VI reHepaTOp pa3eepTKIo1 8. The OUlput of Ihe brighlness modulating pulse of lime base A is connecled 10 Ihe inpul of the briglhness modulating amplifier via E 16. AaeT a03MO)f(HOCTb Sbl6paTb O. Spínací tranzistory E5 a E9 připojí na VSIUp horizontálního zesi lovače pilový průběh vždy jedné základny. also a parl of the amplitude of Ihe modulating pulse 8. R28 a diodou E15. Poloha A: Na vstup horizontálního zesilovače je pře s E5 připojen výstup rozmitacího průběhu základny A a na vstup při svět!ova cího zesi lovače p řes E 16 výstup přisvětlovacího impulsu základny A.. 8. " . onpOKl4AblBaeTcSI BeHTIo1/lbHaSl cxeMa reHepaTopa pa3sepTKIo1 B. sel by a limiter formed by the divider R27.R nOACBeTKi'I '-Iepe3 E1 6 nOAaeTC. nO/lO)f(eHlo1e A: Ha BXOA rop\ll30HTaJlbHoro yC\IIIlIo1TenR '-Iepe3 ES nOA3eTcSI BblXOAHOIiI Clo1rHa/l pa3eepTKLII reHepatopa A 101 Ha BXOA yClo1m1Ten.

o. . Provoz XY: Při tomto režimu je na vstup horizontálního zes ilovače při váděn sig nál z vnitřn í cesty synchron izačn ího signálu přes zes i lovač 36 a otevřeny spínací tranzistor E13. Ciš t ěn í se nesmí provádět silným tlakem nebo třen í m. sítí tvořenou 10 1 a 10 2. Orne'"laTKL1 nanb4ee Ha 3KpaHe cnep.ue ecere yCTpaHSlloTcfl c nOM0ll. and the open switching l ransistor E13. ocoóeHHO KOhTaKTHbl6 yaCTIII nepeKnIOYaTeJ1e~ . Omak na stínítku čis­ tíme vlhkým hadříkem a mýdlem nebo univerzálním saponátovým p rostředkem. 9.Zároveň s přepnutím na základnu B je impulsem z vy0 stupu 11 1 1 přes R1 1 rozvážen vertikální zesilovač. the vertical amplifier is unbalanced by a pulse laken from the ouUet 11 of 10 1 via R11 . c06paHOlii Ha 10 1 L1 102. yCl-1fil-1T8JlSl ropL130HTaJlbHOrO OTKJlOHeH\tIH nop.1.qC1BOM.nlllcelÍl Ha naHBnlr1. Pe)f(L1M XY: e 3TOM p8)1(14Me Ha BXOp. il is recommended to inspect Ihe whole instrument and to clean dus! from i!s individual parls with a dry sol! paint brush paying special altenlion to Ihe contacts 01 Ihe selectors and swilches.LIbl yCI1lUneJlSl rOp\ll30HTanbHoro OTKI10HeHl-1Sl ('"Iepe3 Eg) l-1 yC\IInl-1TeJlH nOACeeTKL1 (Yepe3 E18) no. Ihe input ol the horizonlal amplilier obtains a signa! Irom Ihe internal synchronizing signai palh via Ihe amptifier í36 in Ihe block diagram).aeTcSl B OC060M yxop. jednotlivé čás ti očistit suchým štětcem od prachu.\blD MS'lrKOrO K2HqeJ1f1pCKOro I12CTL1Ka. provezu nebo 1 roce Přís troj nevyžaduje zvláštní péči . AtI lha signals for aClualing all the switching transistors are conlrolled by lhe logic network formed by tha integrated circuit 10 1 and 10 2.1Tb cyxol1 KI1CTblO OT nblnL1. npep.Ha3Ha'"leHHble PflfI ynpaBn8HL-1H KJlKl'leSbIML1 TpaH3i'1CTOpaMi'l.IW 11 10 1 4epe3 R11 pa36anaHC\llpOSaH yCl-1mHeI1b eepn1KanbHoro OTKJlOHeHl-1R nOJlO)f(eHllle B: Ha BXO.R no YXO.1 4L1CTKe He CI18.8Hltle L1MnyJlbCa OCTaHOBKIoI OT reHepaTopa B K reHepaTOpy A cYLl\ecTsyeT.y8T O·. Satting " X. 55 .1. Doporučujeme prohlédnout celý přistroj . as Ihe markings on the panel could ba daIlluged. Všechny signály k ovládání spínacích tranz i storů jsou zpracovány log . K čiště ní nepoužívejte rozpoušlědla. nebol" by se mohl smazat nápis na štítku. at switching-over to time base 8.QJlH 4L1CTKL1 Ha cnep. AnSI HaAe)f(Hoi/l Y\IlCTKI1 KOliTaKTHblX nOBepxHocTeLii MO)f(HO npL1I-. th. ocy~eCT BIlSl cr. YKA3AH~. PeKOUBH.qyeT nplo1MeHflTb '"Ipe3M8pHoe p.aSI1eHL18 l-1Jl>1 Tp8t'U'Ie BO l-136e>KaHIo1f1 CTlr1paHlI\fI H2.QY 3A np~bOPOM 9. Finger marks on Ihe CRT screen and on tl1e panel can be removed best by usin g a soft cloth moistened in soapy water or in a mild detergent.qHble CL1rHaJlIll TOI1bKO OT reHepaTopa 8. OT ne'-laTI~1I\ Ha aT1l0r.lb1'" '"Iepe3 250-300 '"Iacoa 3KC"nyaTa4~\ot 1111U1 0A"" pa3 6 rOA npltl60p He Hy)t(p.LIHOepeMeHHo c nepeKnlO'-leH\IIeM Ha reHepaTop pa3SepTK\II 8 \IIMnynbcoM c BblXC. 9. Solvents must not be used for cleaning! Finger marks on any ol lhe alumin ium parts wh ich are nol lacquered can be cleaned oH easily with a soft rubber. POKYNY PRO ÚDRžBU 9. Omak na hliníkových nelakovaných č ást ech lze nejlépe vyčislit měkkou kancelářskou gumou .4BHRTb T9XHL14eCKit\LI1 6e~3i'1H.. Maitenance after overy 250 to 300 hours of operatlon.. K dokonalému očištěni dotykových ploch je možné použit technického benzínu. However. 8ce CL1rHaJ1bl. np:. YXOA. Petrol can be used for Ihcrough cleaning of the contact su rlaces. Setting "B" .1. Poloha B: .yer npl-1MBHSlTb pa36asL1T8I1i'1 . zejména dotykové čá sti přepína­ M. INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE 9. At the same time. Průchod zastavovacího impulsu ze základny 8 do A je otevřen.:' C9rblO. Úd ržba po každých 250 až 300 hod .-1Ir1HlI\eSb1X HeI1aKVlpOSaHHbIX 4acHIX ny41.qyel'CR eeCb npL160p oCMoTj:eTb.Y" .To the inputs ol lhe horízontal amplifier and ol Ihe brightness modulating amplifier (via Eg and E18 respectively).e.Na vstupy horizontálního (přes Eg) i při ­ světlovaciho zesilovače ( přes E18 ) jsou přivedeny výstupy pouze základny B.ln this mode. 06pa6aTb1 BaKlTC51 norW·H3CKO:. L1CTL1Tb eJla)f(HOVl TpSlnKoliI i'1 MblJlOM L1I1i'1 yHII\BepCaJ1bH bIM MO IOLl\L1M cpe.aeTCSl ClIIrHaI1 OT BHYTpeHHero TpaKT2 CL1HXp.e passing ol the stopping pulse Irom lime base 8 into lime base A is open.qalOTcSI Bblxo. npOXOJKp. O. Cleaning must not ba carried oul by applying pressure or by rubbing. 9. only the outputs Irom lime base Bare applied. OTA8I1bHble YacTIII 04L1CT:. or after one year of use The BM StiúA osciU oscope dOBs not requirS'any special care. C>1 rHaI1a Yepe3 YCL1I1L1T8nb 36 L1 oTnepTbl1ii KI1Kl'"leBOLii TpaH3>1CTOp E~3.

g.qa. 10. RF millivoltmeter of 10Hz to 10 MHz frequency range (o. Checking and adjustment of the stabilized LV supplies Pří kontrole zdroj ů nízkého napětí lze postupovat následovně: Kontroloval zdroj + 12 V pomocí digi- rlPIII KOHTpOI1e VlCTO'-lH\I1KOB H\I13KOrO HanpSl>KeHIII5I MO)KHO nocTynaTb cfleAylOUJ. Before checking the pertormance of the instrument. Použité měřicí přístroje 9. Universal test meter OU 20.qmHenbHOCTblO nepeAHero cppoHTa He 60nee 1 HC C . 10.5 Vet. output impedance 50 Q. BOI1bTMeTp nOCT05IHHOro TOKa (BxoAHoe COnpOT\tIBI1eH\tIe > 1 MOM. 10.300 V) Měřící přístroj DU20 zdrojů 9. Static voltmetr of up to 15 kV measuring range and ± 0.120 Mry C nOCToflHHOLÍ! aMnI1\11TYAolií).flbCa np\tl6n.g .3.fl\tlsoflbTMeTp 10 ry .qOBI1eTBOT5IIOT H\I1)f(e npL-1Be. 0. Digitální voltmetr 10 mV až 200 V ±O.5 B 3<1><1>. SLL).5 % accuracy. 1 B . 1. 10.. 100 Hz. Generátor obdélníkových impu lsů s náběžnou hranou lepší než 1 ns s šířkou asi 10 f1S a amplitudou asi 100 mV a výstupní impedancí 50 Q .1 Mr~ .2.2. V13Mep\l1TenbHbfLÍ! nplll60p DU 20.n . Precision frequency generator of 1.5 % (např . 1 V .e ./J.5 % accuracy (e.10 MHz (např. LJ. 100 kHz.2.220 S ±0.2 % (Hanp.g. AF sinusoidal waveform generator of 20 Hz to 1 MHz frequency range . OcyvrIlI10CKOn C n0I10coLÍ! nponycKaH\tI5I He MeHee 0-90 Mry (Hanp. KOTOpbJX y. reHepaTOp CL-1HycOIo1. Measuring instruments employed For checking the correctness of the adjuslment of Ihe oscilloscope. 10 Mry ± 0. BM 564). 100 MB np\tl sb.5 %). 100 Krl!. 10.6opbl . 1..g. Oscilloscope of at least O 10 90 MHz frequency range (o.1CTO'"lHIIIK +12 B C nOMow.qo 15 KB ±0. amplitude approximately 100 mY . 1. BM 533) Osciloskop minimálně O až 90 MHz (např.5 %). KOHTponb M peryl1MpoBKa cTa6MI1M3I'1pOBaHHblX MCTOYHMKOB HM3Koro Hanpfl)f(eHMfl 9.\lIIcppoBoro The procedure for checking the correctness of operalion of the bu ilt. it is necessary to employ inslruments which have the properlies given below: RF sinusoidal waveform generator of 1 MHz to 120 MHz frequency range and of 0 .qaTb sce npaSIo1Jla· TeXHL-1KL-1 6e30naCHOCTL-1 nplo1 pa60Te c annapaTypOLÍ! nOA HanpH)f(eH\tIeM. and of ±0. 100 kHz.nbHoro C\I1rHana HY 20 ry . 10 MHz±O. 9.Io1M o6pa30M: KOHTpOI1\11p08aTb \. 1. 100 Hz. SSL) . BM 564) Zdroj přesného kmitočtu (1.J1fl KOHTpOI1fl npaBltII1bHOCTL-1 yCTaHoBKltI np\l160pa Heo6xOAltIMO n0I1b30BaTbCSl np\l160paM\I1. P ři této práci dbejte všech předpisů pro práci na zaří­ zeních pod napětím. 10. II1cTo'"lH\tIK TO'"lHOLÍ! '-IaCTOTbl (1.3. Milivoltmetr 10 Hz .1cnonb3yeMb.3. Pro kontrolu správnosti nastavení přístroje je třeba použít přístrojů. BM 512) Statický voltmetr SLL . nepe.q Ha'"laJlOM KOHTpOI1fl Io1JWI peryIllo1posKIo1 cxeM nporpeTb nplo16op s Te'-leHlo1e npIo16. BM 512). it must be kept switched on for approximately 20 m inutes at the reference temperature (+ 23 0C). nplo1 pa60Te CI1e. SM 533). jejichž vlastnosti vyhovují dále uvedeným požadavkům ' Vf generátor sinusových průběhů (1 MHz až 120 MHz se stálou amplitudou) 0. 20 MIo1H nplo1 HOpMaJlbHOLÍ! TeMnepaTYpe (+23 'Cl.5 % (Hanp.3Mep'Hel1bHble np. BM 564). J. Nf sinusový generátor 20 Hz až 1 MHz .do 15 kV ± 0.5 V RMS outpul voltage of constant amplitude. 100 ry.2 % accuracy (e.300 B). reHepaTOp npflMoyroI1bHblX L-1Mnyflbcos C . 1.2 % SS voltmetr (vstupní odpor> 1 MQ.in LV supplies is as follows: First of all the +12 V supply has 10 be checked by means of the 56 . or before its repair and readjustment.bfQ l. BM 533) . 9.na (1 Mry . al1 the safety measures concerning instruments ope rating with high vollages must be adhered to.qyeT c06mo.qI1\t1TenbHOCTblO \tIMny. 1. When carrying out work on Ihe oscilloscope. pulse duration approximately 10 ps.• nechte Před počátkem kontroly nebo nastavení obvodů popřístroj asi 20 minul při referenční teplotě (+23 °C) v provozu. 10 MKC \11 pa3MaxoM nplo16n. Square-wave generator with rising edge belter than 1 ns. CTaT\tI'"IeCKVlLÍ! BOflbTMeTp. napaMeTpb.qeHHbIM Tpe6oBaHIo1SlM: reHepaTOp B4 clo1Hyco\tlAaIlbHOrO C\tIrHa. 10 MHz. BM 512).xOAHOM COnpOT\tIBI1eHlo1\t1 50 OM . Kontrola a nastaveni stabilizovaných nízkých napěti 9. MltII1. DC voltmeter of > 1 MQ input resistance and 1 V to 300 V range.\tIcppOBOLÍ! BOI1bTMeTp 10 MS .10 Mry (Hanp. Digital voltmeter of 10 mV to 200 V range and ±0.

14L-1eHT CTa6\. CJ1eAOBaTeJlbHO.~ (MA) lKeHlo1e nynbca(MB) I Hanp~Uo HOM. KOHTpOJ1lo1pOaaTb OCTaJlbHble cTa6101J1ó13Io1pOBaHHble Hanpfl>t<eHIo1f1 (+80 B. +48 B). ( <12 <10 <12 ~.6 0.6 0.1 KOHTpOJ1e l. U203 = +12 kV ±3 %.1Tb B cJ1e.1J1\. the other supplies ol Ihe slabilized voltages of +80 V.6 1 1.0 < 1 9. =6. I lKel-me U (B) " +80 V +12V 1+ L 12V + SV 48V 212 575 710 160 260 ! 110 200 <12 21.1 % při kolísání sírového napětí o ±10 %. MOl4Horo aBTOreHepaTopa Ha KOJ1J1eKTope E200.13a4ó1101 0. The vollage should be of sinusoidal waveform of approximately Při kontrole zdroje vysokého napětí je důležité. U.3V±5% regulovatelné U220 = -1 980 V až .1pyeMoe Hanpfl>KeHl.1HyT l. +48 V).\eVr +2 %.1 Hanpfl>KeHl.1fl. I (!~ < 10 <12 <10 < 8 i ( <10 < 8 1.1fl CeTl. Further.20S0 V. COCTaBJ1fllOll.9 1(~'Ar 270 1400 850 350 I I +80 V +12V -12 V + SV R. +5 B.1Tb KOHTpOJ1b cTa614J1bHOCTl.6 0.1pOSaTb cPOpMy Hanpfl>KeH\t19.1e: K03cPcPl.1 U22Q= -1980 7-2050 B. Checking and adjustment of the HV supply When the high-voltage supply is being checked . U201 = -1950 V ~.1.1e AOJl>K- Note: Voltage stability 0. have to be checked. Their accuracy must be ±2 %.1pOBKl. -1 2 V. U203 = +12 KB ±3 %. it is necessary to check the waveform of the power oscHlator on the collector ol E200.1 % npIII l. KOHTpoJ1b oCY14ecTBl. Provést kontrolu stability .6 1 1. U.1JlJ10CKOn pa60TaJ1 He MeHee 20 Ml. Table 1 r-I I' U Tabulka 1 tab. readjusted by means of potentiometer R70. KOTOpble onpeAemHoTcfl TO""lHOCTblO AeJleHIo1Vr conpon. 9. U. BOJ1bTMeTpa B cny4ae He06xoAlo1MOCTlo1 npolo13BecyCTaHoBKy nOTeH41010MeTpoM R70.1 % at ±1 O % mains voltage fluctuations.--:::1 I pojistek (mA) I .4.4. 110 20. np\tlMe""laHl. OCYll.3V±5 % controllable U202 =-1980 Vto -2050 V. -12 V. i prt~~~c.0 21.13MeHeHlAl.\lo1i1 .9 1. Check the stability. =6.1CT04HOoIKa BblCOKoro Hanpfl>KeHfI Ba>KHO.tl %. which depend on the precision of the resistive dividers. Then. =6. ted (m AJ I Output rlpple i I Rated v (V) .0 < 10 68 < 8 < 12 ! f-1. 270 1400 850 350 385 I I I I .BJ1eHl.tálního voltmetru (DVM).0 68 -'- nynbCal.----~ 1 "0" I Hanp~- I u".2 I I I i Poznámka: Stabilita napětí 0..2 270 1400 850 350 385 -+80 B +12B -12 6 + 58 +488 212 575 710 160 260 """ (pa31~ax) 1.4.0 9. KOHTpoJ1l.1BWelilcfI. případně dostavit potenciometrem R70. KOHTpOJ1b" yCTaHoBKa MCTO"iHMKa BbICOKOro HanpsuKeHMSI npl.3B ±S% c B03MO>KHOCTblO peryJ1l. it is essential for the oscilloscope 10 have been in operalion for approximately 20 minutes to ensure ils Ihermalstabilization . The test has to be carried aut at the following points: U201 =-1950 V ±1 %. ero TeMnepaTypa 6blJla yCTaHOBl.qylOll. +5 V.1. Dále Je třeba kontrolovat průběh napětí výkonového oscilátoru na kolektoru E200. Kontrolovat ostatní stabilizovaná n apětí (+80 V . která jsou dána přesností od porových děličů a jsou v přesnosti ±2 %. -12 B.. AaJ1ee He06xOAl.0 9.\eCl"Bl. U203 = +12 kV ±3 %.6 1 1. Kontrolu provést v těchto bodech. T~ digital voltmeter and. 9.\L-1x TO""lKax: U201 = -1950 B ± 1 %. I . +5 Vand +48 v. a tudíž tepelně ustálen. 2 12 575 7 10 1 60 2 (mVJi I .9 1. Kontrola a nastavení zdroje vysokého napětí 9.1MO KOHTpOJ1l. aby byl osciloskop v provozu asi 20 min. 4T06bl OC4l. Ijme· novité (mA) Výstupní :zvln ění Uo jmenovité (mV) (VJ Zv~ění (vlš) ----. if necessary.2~~ I I I + 48V sol . Kontrolované 57 .0 21 .1 Ha ±10 %.0 68 1. No-Ioad rippIe (V pp ) current I O~er- ! ! I (no-Ioad) 110 20.

napětí má být sinusove s maximalnim zkreslením asi lD%f .22kHz. potenciomterem R140. pacnOnO>KeHHblM Ha maximum 10 % distortion al approximately 22 kHz frequency. U.\IIOMeTpOM yCTaHosK\II YyecTB\IITenbHocT\II R3?.5.2 has 10 be changed-over to the 58 .1. dostavíme pomocí šr'oubováku polenciometrem nastavení citlivosti R3? umístěným na panelu výšku obrázku přesné 40 mm . marked == = Potenciometrem vertikálního posuvu R38 nastavíme obrázek na spodní rysku stínítka.lI\nnorpaMMy no H\II>KHeVt p\llCKe 3KpaHa.4 to 1. Ecn\ll Ha Ct-1fHMB aSToreHepaTOpa 3aMeTHbi 8b1~ 6POCbl.us/dí! a funkční přepínač 54.1II nepe ~ KnlO"IaTBnb pe>KIIIMa pa60Tbl 84.5.Z .01 S/CM . 9. Perynr. 9.1 pa3Mep OCLJ. has to be readjusled with potentiomeler A140.lI\nnorpaMMbl no BepT\II~ K8Jl\ll HS paseH 40 MM. The ímage on Ihe CRT screen has to ba set to the bottom line of Ihe graticule by means of Ihe vertical shift potentiometer R38_ II Ihe height of the image is not 40 mm ..1pOBKa yClllm1Tel1J1 BeplltKanbHoro OTKllOHBHIIIS'l (V) B pe3ynbTaTe ~3MeHeH"'SI napaMeTpoB AeTanei1 He06xOA\IIMO nocne onpeA8neHHoro speMeHVI npo1113SeCT\II yCTaHoBKy HeKoTopblX 3neMeHTOB ynp a~ sneHIIISI yc".1.". S cny"lae KopoTKoro 3aMblKaH\IISI C-E cpaóaTblsaeT npeAOXpaH\IITenb P140-F1A. HO 6b1Tb C\IIHycO\llA8JlbHblM c MaKCIIIMaJlbHblM KHII1 npt-16n. A typical value ol Ihe voltage betwee n Ihe base and emitter is 1.E cocTasmleT 1. přepínač rychlostí časo~ ve základny A 51 I přepneme do polohy 1 . Zkresleni oscilačního napětí parazitními zákmity lze odstranit vhodným nastavením potenciometru R154. the fuse P140 ... The in PUl atten uator 82 has to be set to the position "0.20.5. BxoAHOi1 AAJ1\11Tenb 82 nepeeeCT\II é! nOnOX(eH\IIe 0. Po tomto zásahu dostavit Uco . T8H4\110MBTp R154 \II CHOIi3 npOeep\llTb SblxoAHoe HanpS'I>K8Ht-1e U.' KOTopoe MO>KHO yCTaHoB\IITb C nOMOU\blO R140. f == 22 Kr4.4-1. Jestliže výska ob~ razku není 40 mm. Ihis fuse is housed on Ihe board ol Ihe Z~amp lilier and control loop . Vstupní dělič 52 pře~ pneme do polohy 0. 3neMeHTbl ynpaeneH\IIfI KaHana A yc~ TaHOBVlTb e cneAYIOUJ. YCTa HoBKa YyBcT611TeJlbHOCTIII III 6anaHCI1pCSKa no nOC TOSlHHO My TOKy BblXOAHOVt 32)f00'lM Kam"ópaTopa 40 MB c08A"'HIIIHVlTb Ka6eneM co BXOAHblM rHe3AoM Fl.01 V/díl. TO He06xo. TI1en Ihe switch 51.l1e n01l0i'KeHlllfI: nepeKl1lOYaTenb BxoAa S1. ln the case ol a short circuit balween the collector and the emitter. Typická hodnota UB _ E je 1.1 do polohy "ss" a potenciometr plynulého zesílení R36 nastavíme do pravé krajní po~ 10hy"KAl " .8 V (značné závislá na fj tranzistoru).1 10 Ihe position Ihe potenliometer R36 for continuous amp!ificalion contro! to ils extreme clockwise position. The dislortion of Ihe osci1tating voltage caused by spurious beats can be removed by suilable adjusting of Ihe polentiometer A154. ECJlI. 9. nOTeHL(1I'I0MeTpOM BBpTIo1KanbHor6 cMew. 101 yC\IIll\llTellSl neTlllll perynl-lpOB2H:.F 1 A umístěná na desce zesilovače "Z" a zesilovače regulačn i smyčky.5." . TO ero cneAyeT yCTaHoslIITb C nOMoUJ. After this. 9. Nastavení vertikálního zesilovače (V) V důs l edku změny par ametrů so učástek je třeba po určité době provést dostavení některých ovládacích prvků zesilovače . Ovládací prvky kanalu A nastavíme do těchto POloh: přepínač vstupu 51. Adjus lme nt ol t h e sensitivtty and DC ba la ncing The output socket "40 mV" of Ihe calibrator has to be inlerconnected with Ihe inpu! connector F1 by means ol a screened cable.1S1.8 V (depending greatly on the tJ ol the transistor). then Ihe polenliometer R3? for sensitivity adjustment has 10 be adjusted with a screwdriver. 9.F 1 A becomes operati~ ve. 10 %. " and Ihe functin seleclor 54.n\llTenR 9.1 to the position " A". yCTaHosnsHflbli1 lia nllaTe yClllmlTenSl . nepeKnlO"IaT8Jlb CKOpOCn'i pa36epTK\II reHepaTOpa ASII nepeBBcm s nOJlO>KeHllle 1 MKc/.qen. the speed selec~ tor Sll ol Hme base A to Ihe position "1 .5.1 B nOnO>KeHllle nOTeH4111oMeTp nnaBHOH perynlllpoBKIII yCl1neHSI R36 yCTaH08\11Tb B npaBoe Kpai1Hee nono>t<eHlo1e . Adjustment 01 the ampll1iers Natural ageing of components and the consequent change in Ihe parameters ol Ihe amplifiers necessila~ ta readjustmenl of Iheir controls.01 V/div.qt-1MO CHa4ana yCTaHo8\11Tb no. The controls of channel A have to be set as lollows: and The inpul seleclor 51.8 B (C\IIllbHO 3aa'1CIi1T OT K03cPQ)\II~ u.1.blO oTeepTK\II nOTeHu. Nastavení citlivosti a ss vyv ážení Výstupní zdířku kalibrátoru ~O mV propojíme kabelem se vstupním konektorem Fl.5. T\IInW-IHOe 3Ha"l8Hli1e US.eH\IIfI R38 yCTaHosIooITb oCLJ.1 nepesecTVI s nonO>KeHll'le A. Přepneme "CAL.4 až 1.us/div.".1 do polohy A.\IIeHTa ft TpaH3\11CTopa). V případě zkratu C-E jistí pojistka P140 .20. KAn.

01 V/div. ar the reclangles are rounted .1 y6eALo1TbcfI B TOM. Finally.1 V/div. sah 1 V/díl dostavíme kondenzátorem Gl05 .. rychlost časové základny přepne ­ me do polohy 1 ms/dil. ostatní prvky shodně s nastavením kanálu A.lIeHcaTopOM GS.1 do polohy " ss".L\ecT8~Tb yCTaHOBKy KOH. nepeKlllOYaTenb pe>t<lIIMa paÓOTbl nepeBeCTi'I 8 nOnO>KeHlIIe S." and the socket "4 V" of the calibrator eonnected to the inpul connector Ft. n epeKIlI04aTellb $1.. the speed selector 511 ol lime base A to Ihe posilion " 1 ms/div. AenLo1Tenb S2 nepeBeCTLo1 B nonO>t<eHLo1e 1 S/CM. nepeKnlO4aTenb pe)l(\IIMa paÓOTbl nepeBecTIII B nonQ}KeH~e A. OCTaJ1bHble 3neMeHTbl yCTaHo8lleHbl 8HaJlorW1HO ycTaHOBKe 3neMeHTOB KaHana A. nepeKnlO4aTellb pe)l(lIIMa pa60TbI S4." with Ihe socket "400 mV" ol the calibrator connected. The lunction selector S4. After allering the selting ol Ihe lunctíon seleclor 54. The basie range 0.01 S/Aen. Případný pře­ kmit nebo zaobleni obdél níků dostavíme kondenzátorem C4.2 do polOhy . a zjístíme. G h a c k ing t hec o m pen s a t i o n o f lha input atten uators The outpu! socked "40 mV" ol the calibralor has to be imerconnected with the inpu! connector Fl.1 .5.0 .5. KOHTponb KOMneHCa4111V1 BXOAHblX AenLo1Teneiíl BblXOAHOiíl 3a>t<Lo1M KaJllrl6paTOpa 40 MS coeALo1HLo1Tb Ka6eJ1eM co eXOAHblM rHe3AoM F1. and Ihe range 1 V/div. position "O" in order to ensure lhal altering of Ihe setting ol Ihe inpuI divider does not cause drifting ol Ihe Irace over Ihe GRT screen. propojíme zdířku kalibrátoru 4 V a do~tavení provedeme kondenzátorem G5.1 S/CM ocyl1\eCTBl1f1eTCfI KOHp.01 S/CM oCYl1. the attenuator S2 has to be switched over 10 the position " 0. if necessary. naHeJ1Lo1. Nežádaucimu posuvu zamezíme dostavením potenciometru vyrovnáni nuly A35. then Ihe capacilor C4 will have to be readjusted. zda při přepí­ nání děliče nedochází k posuvu stopy na stínítku.OM Lo1 oCYl. with Ihe capacilor GtOS .1 has to be changed-over to Ihe position "8". nepeKnlO'-IaTenb BxoAa Sl. with the capacitor Gt06. He>t<enaTellbHoe cMe~eHLo1e yCTpaHfleTCfI yCTaHoBKO~ nOTeH41i10Meipa nOACT PO~KIiI Hynfl A35.01 VJdiv. Sb'ÓPOC \IInlil naAeHlrle BepwLo1Hbl JIIMnynbca yCTaHoB\IITb KOHAeHcaTopoM G4. the sensitivily of ehannel S has 10 be readjusled. YCTaHOBKa OCHOSHoro npeAena 0.5. . yCTaHoBKa npeAella 0.1 has to be·set to lha position "A" and the input selector SLl to the position . Základní rozsah 0. přepínač vstupu S1. Unwanted drift can be prevented by readjusting Ihe zero balancing polentiometer R35.01 V/díl. Kontrola kompenzace vstupních dě li čů Výstupn í zdířku kalibrátoru 40 mV propojíme kabelem se vstupním konektorem F1. Ir Ihe display exhíbits an overshoot. by means ol R137 and zerů balancing potenliometer R 135. CKOpOCTb pa3BepTKYI yCTaHoBLo1Tb 1 Me/Poell. 9.1 Vjem . The allenuator S2 has to be set to the position "0. ClIIrHéUl CHflTb C rHe3Aa Kall\ll6paTOpa 400 MB Lo1 Hy>t<HylO yCTaHoBKy oCYl!.".1 S/CM.1 V/dil dostavíme kondenzátorem Gl06 a roz- 9. Aemnenb 52 nepeBecT~ B nOJ1o>t<eHLo1e 0.01 V/díl dostavíme kondenzátorem C204.2.2.B nonO>KeHl1e =--::::::-=. has to be readjusted. Funkční přepínač přepneme do polohy B.1 10 " S" .Qe11l-1Tellb S2 nepeeeCTlII B nonO>t<eHLo1e 0. all the other controls remain set as for adjusling channel A. The function selector 54. Then. 59 . propojíme zdířku kalibrátoru 400 mV a případné dostavení provedeme kondenzátorem G6.přepínač Sl . il necessary.eHcaTopoM G106 i'I yCT8HoBKa npeAena 1 S/CM ocyU\ecTBllfleTCfI KOHAeHcaTopOM 9. the range 0. if neeessary. with the capaeitor G204.1 Ha 3KpaHe. ro zsah 0. the allenuator S2 has to be set 10 the position " 1 V/div. YCTaHoBLo1fb pa3Mep OC4Lo1llllorpaMMbI T04HO 40 MM. \.1 nepeBecn1 B n01l0>l':eHlIIe S lil ocy~ecTBI1Tb yCTaHoBKy 4yeCTBlIITenbHOCTIII KaHana B c nOMo~blO nOAcTpoe4Horo 3neMeHTa R137 III np0Lo13secTLo1 KOMneHca4Lo11O Hynfl 3n9MeHTOM R135.\eCTBIIITb KOHAeHCaTOpOM G6. Dělič S2 pře­ pneme do polohy 1 Vjem.1 přepneme do polohy B a provedeme případná doslavení citlivosti kanálu B doslavným prvkem A137 a vyrovnáni nuly prvkem R135. Dělič S2 přepneme do polohy 0..\eCT8JlfleCTfI KOHAeHcaTopoM G204.. can be carried out by means of capaci lor G6.2 nepesecTLo1 B nOllO>t<eHLo1e «O. 4TO np/tl nepeKll104eHLo1Lo1 Aem-1Tenfl HeT CMe~eHlIIfI nIllHLo1~ pa3BepTK\. COeAi'lHLo1Tb 3a>Ki'lM KanLo1ópaTOpa 4 S CO BXOp. Fun kční přepínač do polohy A.1 VJdiv. C105. The capacitor G5 serves for readjustment.2. Funkční přepínač $4. Dělič S2 přepneme do polohy 0.".. Readjuslment.

R89.01 B/. C6. Cla' .4. R89.qep)t(K\.01 B/. R25. Pokud je doba překmitu srovnatelná s dobou náběhu hrany impulsu.. R24. C269. 2. or if overshoots are perceptible on the pulse. npOKOHTponlllpOBaTb epeMfI 3a. AOcrynHblMI-1 nocne CHSlTIoISl 60KOBOVl KpblWKI-1. 9. C6. Kan». C63.t1a A nOAaTb Yepe3 Harpy30YHoe conpon1f~neHl-'e HanpSl)t(eH~e npSlMoyrollbHoVl <pOpMbl 30. the sensitivity range "0. R55. AHaJ1or"'YHbIM 06pa30M oCYLl. C263.5.\eCTBI1SleTCSl KOHTponb KaHMa 8. KOHTponb yaCToTHoli! xapaKTepl-1CTI-1KI-1 n epeKnlO'"IaTen b pB>KI-1Ma S4.5.qalOll!~x . ~ vosli . However.ií 1 ns.qI-1MO nplilH~Tb BO 8HI-1MaHl-'e. R55. yeM .01 V/dii. the duralion of Ihe overshoot is not laken into consideralion. A25. 9.5. R24.0 1 V/div.5. A252.LIa . A255 .01 Vldll". nepeKlllOYaTel1b YyBcTBIoITenbHocni S2 . Zkontrolujeme dobu zpoždění náběžné hrany impulsu . R289. Na vstup F1 kanálu A přivedeme přes zakonéovací odpor obdélníkové napětí 30-40 mV z generatoru impulsů s naběžnou hranou :. has to be checked.qHero c:ppoHTa lIIMnynbca.4. KOHTponb nepe. 3a. R24 . C263. O. R252.qHero cjlpoHTa I-1Mnynbca He COOTBBTCTByeT rapaHTl-1pyeMOMy 3HayeHlIIIO WH1 Ha "'Mnynbce "'MeIOTCSl Bbl6poCbl lIInlll oTp"'4aTenbHble Bbl6poCbl 6onbwe. A55. or undershoots (if any) are larger Ihan as specified. regulátor plynulé změny cilli- 9. The potenliometer for contlnuous sensitivity control has 10 be sel fully clockwise. Check ing Ih e Iransfer properties The function se1eclor S4 . R6 .1 6 nOnO>KeHl-1li1 «A». 06na.4.40 MB C Bblxo. However.9 ns.". The transfer properlies of char. TO MO>KI-IO oCYLI.qen. il is recommended to entrust such a readjustment 10 the makers' Service Organization . případně podkmity větší než je povoleno. Obdobným způsobem provedeme kontrolu kanálu B. která je ~ 2.1 Haxo.9 ns. R6. noTeH41-10MeTp nnaBHQIi! perynl-1pOBKI-1 YyBcTBI'ITenbHOCTl.qaTb nplil60p . drawn Irom Ihe pulse generator . pokud je delsí než doba n ábě hu hrany impulsu. C2. C2.rHMa 3neMeHTaMt1 AS. A89.'i. C263.B nonO)t(eH"'''' 0.$ 1 HC. C52 .qnl-1TenbHOcTlII lIIMnyllbca. R255.q Fl KaHa.qonycKaIOTcSl. Ihen Ihis duration must be reckoned wilh . C14.qHaKo. TO ero He06XO.qHero Q::>pOHTa ~M n ynbca.1 H8XO. Ihen optimum pulse shape can be adjusted by means of conlrols·which become accessible after taking oft lhe side cover of Ihe oscmoscope.' A rectangular 1I0llage of 30 10 40 mV and rising edge 1 ns. C14. Rozsah citlivosti .01 Vldiv. A289 .qyeTcSl nepe. has 10 ba applied 10 input Fl of channel A via a lerminating resistar.5. A3l2. Cl . In the evalualion of this rising edge.1 v poloze A. lf ihe duration of the overshOOI is comparable with that of the pulse rising edge.9 HC. Toto dostavení je však The delay of the rising edgB . Checking the f requen cy response With Ihe funclíon selector S4.qep>KKa nepe. peryflSlTop nnasHoli! yCTaHOBKI-1 YyBcTe~Tel1bHocTI-' R36 e nonO)t(9HI-'''' .LIHero <ppoHTa lIIMnyflbca He YY"'TblBaeTbcfI epeMfl Bbl6poca.qJUnenbHocTblO nepe. YYBcTBI-1TBnbHocTb yCTaHoBneHa 0.qnSl yCTaHoBKI-1 peMoHTHoVl MacTepCKoVl.qen. C6.q «A» nOAaeTcSl '~epe3 n-06pa3HblVl Aen\llTenb 1 : 5 C conpon16neHlo1eM 50 OM lil Harpy- 60 . Jestliže nesouhlasí zpoŽdění náběžné hrany impulsu se zaručovanou hodnotou nebo na impulsu jsou pře­ kmity. C14. A25.nel B have 10 be checked io a similar way.3. Ecn". Ecnlll Bpew~ Bbl6poca CpaBHI-1MO co BpeMeHeM AJ1I-1TeI1bHOCTlII nepe. eC1l1-1 OHO 60llbwe 8peMeH~ .0. 1 v poloze "A". Cl .. AnSl 04eHKI-1 nepe. If the delay of Ihe rising edge of Ihe pulse does nol lally with the guaranleed value. C52. R312. Je nutné tuto dobu započ ítávat. Kontrola přenosových v la slnostni ~unkčn í přepínač S4.9.1 has 10 be sel 10 " A ". R3l2 and C269. A6. C1. C63.LIHero Q::>pOHTa .reHepaTOpa I-1Mnyllbcoe.3.LII-1TCSl B npaeoM Kpe~HeM nonO)t(eHlIIliI.".R36 v poloze " KAl." has 10 be selected. drawn from Ihe generator of 50 Q oulput impedance. 9.". výhodnější svěři t opravně.3. A252 .1 nepe. R25S. These conlrols are as foJlows: R5. provided it is longer Ihan 1ha rising edge of tne reclangutar pulse.1 set 10 "A". Ha BXO.\eCTBlIITb yCTaHOBKy OnTIoIM8J1bHOIi! Q::>OpMbI c".. C269. Cl04. C52. KOTopoe . Pro hodnocení naběžné hrany impulsu se nezapo čítáva doba překmitu. Na vstup "A" přivedeme přes Jr dělič 1 : 5 o impedanci 50 Q a zakončovaci odpor 50 Q sinusové napěti z generátoru o výstupním odporu 9. A289. Kontrola kmitočtové ch ar a kle r i s t i k Y Přeplnač funkce S4. C63.qI-1TCSl B nonO)t(eHIoI'" A. C2. and Ihe continuous sensitivity contra1 potenliomeler R36 10 " CAL. přepínač citlivosti ~2 v poloze 0.. Potenciometr plynulé zrněny cit!ivosti v pravé krajní poloze. přistup­ nými po sejmuti bočního krytu.5.LI0mKHo 6bITb . C104. lze provést doslaveni optimálního tvaru prvky A5. A sinusoidal waveform voltage. Ihe sensilivily selector $2 10 the position " 0. peKoMeH. Ha BXO.q a TOY HblX napaMeTpoB nepeKnlO'-IaTen b pe)t(IoIMa pa60TbI S4. which is ~ 2.

S9. s noKHonKa CL-1HXpOHliI3au.1 .1. YCTaHoBKa reHepaTopa pa3sepTKVI 9.qeneHlo1e KHonKa CL-IHXpOH\. The lime base contrcls have to be set as IcHows: Function selector S4. Nastavení časové základny 9.5 s nonO>f<eHltle A8T. KOHTpof1b ~1 yCTa H oBKa CK OpOCT \1 pa3BepTKliI YcnoSliIeM oCYL1\ecmeHfI yCTaHosKliI S1S/l51eTCS1 npoBe.6.50 Q.6. elc .qomKHa 06/laAaTb AonyCT\I1MblM 3asanOM -3 AS Ha 4aCTOT8 120 Mr4. Ihe heig hl of the waveform displayed on Ille C RT screen has to be set to 40 mm by suitably altering the output voltage of the generalor. such as a DC voltmeter.'11 (B) 59. Napět ím generátoru nastavíme při kmitočlu asi 3 MHz na stínítku obrázek o velikosti 40 mm.qlliMO Io1cn011b30S8Tb \13Mep\1TellbHble np\l160pbl. Kmitočtová charakteristika by měla dosáhnout dovolený pokles ." p ře pínač funkcí S4.1331. Pozvolna měníme kmitočet generátoru a sledujeme amplitudu signálu na stínítku .5 % .6. 304Hoe conpOTl-1SJ1eH\I1e 50 OM c\l1Hyco\l1. 9. Adjustment of the lime base 9. Před započetím nastavování musí být přístroj m i nimálně 30 minut v provozu. HanpS'I>KeHlo1e reHepaTopa yCTaHaSJ1I-1SaTensl TaKI-1M.qaTb Clo1rHaJl 4acToTo~ 1 Kr4 ±0.2. Na vstup vertikálního zesilovače přivedte průběh o kmitočtu 1 kHz ±0.qO/l>f<eH nporpeBaTbC51 He MeHee ~leM 30 M\1HyT. an RF generator. For cllecking the operation of Ihe electrical circuits. have to b e employed.6". Ha BXO." Synchronlzation push-button (A) S9. A/lS:! KOHTponS1 pa60Tbl 311eKTpIo14eC K\IIX CXOM Heo6xo.1 .1 1 110)f(eHlo1e A8T. jejichž vlastnosti vyhovují uvedeným požadavkům.5 % . 9.5 . the osciltoscope mus t be kept under power for at !easl 30 minutes. AHa/lOr\14HO KOHTpO/ll-1pyeTc~ KaHa/l S. the properlies of which meel Ihe requirements given in Section 9.s noJlO>f<eHltle A nepeKnK>'-IaT8Jlb CKOpOCT\1 (Al S11 8 no·· nO>f<eH'1e 1 Mc/. The permissible amplitude drop of -3 dB should be reached by the frequency response at 120 MHz.6.1.1.\\1\1 (A) S9. measuring instruments . 3neMeHTbl ynpaBJleHIo1S1 reHepaTopa pa3sepTKlo1 yCTaHOB\1Tb clIe/WK>L1\Io1M 06pa30M: nepeKI1K>4aTenb pe>f<Io1Ma pa60Tbl S4. " n Synchronization push-button (B) 89. 9. Kon t rola a na stav e ní rychlostí časo vých základen Toto nastavení musí být prováděno s přístrojem.qHbIM COnpOT\I1SneH\I1eM 50 OM.5 % must be applied to the inpu! af tne vertical amplifier. YaCToTHafl xapaKTeplo1CTIo1Ka . A waveform 01 a frequen cy of 1 kHz ±O.do polohy A přepínat rychlostí A S1 1 .6.To position "1 ms/ /div. The frequency response of channel 8 has to be checked in the same manner.q Ha'~anCM perynlo1poBKIo1 npv.1 ..do polohy 1 ms/ díl t l ačít ko synchronizace A .6. Belore starting the adjustment. 4T06bl Ha '-laCTOTe npl-16n 3 Mr4 pa3Mep OC4101/l/l0rpaMMbl Ha 3KpaHe COCTaS/lS'lJ1 40 MM.6.HOT HIo1>f<enplo1SeAeHHble Tpe608aH~1S1 .2.S9.1 do polohy " AUT" 61 . Checking and adjustment of Ihe Ume base speeds This adjustment can be carried aut oniy on such an oscilloscope.To positiQn "AUT.q8J1\1Tb 3a pa3MaxoM C\1 rHana Ha 3KpaH8. The frequency oř the generalor has 10 be altered s)owly and the height of the display observed.60p . MeA11eHHO 1-13MeHflTb '-laCToTy reliepaTapa \1 C.To position "A" Sp eed selector (A) $11 . u něhož byla zkontrolován a přesnost napájecích zdrojů .2 of this Instruction Manual.To posik > "AUT. Ovládací prvky základny nastavte takto: 9. napaMeTpbl KOTOpblX YAosn8TBOr.3 dB na kmitočtu 120 MHz. 9. Obdobným způsobem zkontrolujeme kanál B. Pro kontrolu činnosti elektrických obvodů Je třeba používat měřici přístroje.1 . AI a frequency of approximately 3 MHz.qanbHoe HanpS'DKeH\I1e reHepaTOpa c BbIXO. has 10 be applied to input " K over a ff divider of 1 : 5 ratio and of 50 Q impedance via a terrninating resistor of 50 Q. the power supplies of which have been previously checked and found to be correcl. 9.qeH\I1e npOBepKl<1 TO'-lHOCHl \1CTO'-lHltIKOB nltlTaliR nepe.2.5 do polohy "AUT" tl ačítko synchronizace B ..q yc~n \1Te/l S'l BepTliIKanbHor o OTKnO H eH~51 no.6 .

0 do polohy 9.1e 9.\ Krl.qonOHHe 10 MKc/.l\en o~ l>I~ KanI>l6pOBO'l ~b!~ Cl>lrHan paCTp a Ha OAI>I~ nepi'lOA Cl>lr Hana Se1ling ol lhe ·'TIME/DIV.5 1 2 0.5 1 0.2 0.4 .5 1 2 0." . 10 lIS/ diV. Při otáčení potenciometrem "ZP02:D~Ní" z polohy 1. 0.5 s/díl 10 lIS/díl se řiďte ůdaji v tabulce 2.5 0. nplII KOHTpone o60l<1x reHepaTopoa pa3eepTKI-1 8 npe.7 .eneH~S'lM pacTpa. H.qenax 0. if any. For eheeking the two time bases within the range " 0.6 HeHa)t(aToe nOnO)l(eHr. 5 ms/div.10MeTpOM R 16 8 yCltlnl-1Tene ropr.'· selec!or • Calib raling cycle Number or graticule division s per cycle s/díl s/díl s/dir 50 ms/ díl 20 mS/ díl 10 mS/d íl S mS/díl 2 ms /dil I ms/ díl 0. H. 1 kHz 1 kHz 1 kH. H' H.0" to the position " 9. Po tomlo nastavení oločte přepínač rychlosti B do polohy " VYP". Potenciometrem A 178 nastavte rychlost základny tak. 0. na 8 dílků rastru. An error.B nOnO)l(eHI-1e BHYTP. 10 ms/div. 1 ms/div. nOTeH14r.2 mS/ dil 0.130HTaJlbHor o OTK1l0HeH\t1R 3aTeM nepeaeCTI-1 nepeKlllO'"Iamnb CKOpOCTVI pa93epTKr.5 I 2 0.2 0. 06Hapy>KeHHylO no rpewHocTb yCTpaH\t1Tb nOTeH4r.To position "1 X'· By turning the potenliometer " OE LAY" slowly from the position ·'1. H.5 I I 2 0.4) do nestlačené polohy tlačítko lupy (S7) do polohy 1 X KHonKa CI-1HxpOHIII3a41-11-1 59. 20 ms/div.2 MC / AonOHl>le 0. 2 ms/div. 0. Připadnou Chybu dostavte potenciometrem R16 v horizontálním zesilovači. 10 10 10 10 100 H'O H.IIeneHl>le 0.10MeTpOM R 178 yeTaHo81-1Tb CKOpOCTb pa3BepTKr.2 S/div. BbIKD.\ Krl.2 ms/dIV.5 1 2 0. " Push-button " lX" (S8.5 c/AeneHllle . 0.2 0.7 do polohy "INT" tlačítko 1 X (S8.1 . H.5 ms/div. Ihe speed selector " B" has 10 be set to "O FF" ." (S7) .2 0.1 10 10 10 10 100 100 H. Ihe data given in the follo0 wing Table apply: Tablc 2 . H.2 0.5 1 2 0.\ Krl. H.eHI-1e 1 X n pl-1 spaU\eHI-1111 nOTeH41-10MeTpa 3AAEP>KKA 1-13 nonO)t(eHIIIS'I 1.1 ms/díl 50 us/d íl 20 )lS/ díl 10 I IS/ dil 0.0 nastavte zdvih jasové značky přesně.1 s/div.10 Ml<c/AeneH~e Heo6xOAr. 1 ms/div.IIenoHHe 10 MC/AeneHl>le 5 MC/AonOHl>le MC/AenO HI>IO 2 1 MC/.0 yCTaH o8111Tb xop. Při kontrole obou základen v rozsahu 0 .5 MC/ AeneHHe 0. H. 20 . can be corrected with potenliomeler R 16 of Ihe horizonlal amplifier. aby 10 průběhů obdélníku (1 ms) odpovídalo pře­ sně 10 d ílkům rastru.5 I 1 kHz 1 kHz 1 kHz 1 kHz 10kHz 10 kHz 10 kHz 100 kHz 100kHz 2 0 .\ i 0.5 I 2 0. KHonKa 1 xS8.tlačítko synchronizace .qsneHIII~ pacTpa.1 MC/AenOHl>le 50 UKC/ AenOH l-1e 20 MKC/ .5 1 62 .IIonOHl>le 0. 1 10 /ls/ div. After this adjuslment has been compleled.5 I 2 0.0 B nonO)t(eHr.1 I 10 10 10 10 100 100 1 1 1 1 10 10 10 100 100 r4 r4 r4 r4 r4 r4 Kr4 Kr4 Krt4 Kr4 Kr4 Krl.0" .5 1 2 0. I 10 10 10 100 100 kHz kHz kHz kH z kHz kHz 0.5 1 c/AenoHl-1e c/AenoHl>lo c / .5 1 2 0. The speed of Ihe time base has 10 be adjusted by means of potentiometer A 178 50 Ihat 10 rectangular waveforms (1 ms) lake up exactly 10 dívision lines on ths graticule.5 ms/díl 0.qos npS'lMoyronbHoro C\t1rHana (1 Me) COOTserCTso sano TO'"lHO 10 p.a nonO>t<.5 S/div. 50 ms/diV. the amplitude of the brightness signal has to be set exaetly to measure 8 division lines on Ihe graticule.S9.14 b12 .qonoHHe 50 MC/ AenoHHe 20 MC/. 0.us /d iv.4) to undepressed posilion Push-button "MAGN .1e KHonKa S7 . MeTKL>1 n08blweHHoLII S'lpKOCTIII Ha TO'IHO 8 .1MO pyKoBoAcTBoaaTbcS'I AaHHbIM\t1 Ta6nr. 0. YTo6b1 1 O nep~o.5 s/div.1 B B nonO>l<eHI-1e Synehronization push-button S9 . až Tabul ka 2 ! Poloha plepínace tAS/d li K al ib račni kmitočet I Počet dílků ! KOnl>l'lOCTBO rastru na jeden průběh nonO>+<OHl>le nepeKnlO'laTem! epeuRlAenOH I>IO .To position "INT. 50 lis/div. H.5 1 2 0.1 TaK.5 0.

6. Nasta ven í symet ri e synch r onizačních obvod ů 9.5 1 2 C 207 C 188 C20B C 189 9.7 do polohy "INT" nOreH4J. 9. Ha BXOA yCIIIJli. .2 I IS/dil 0 .3.9.lS/div."Id" I i 2 0. TaOn lo1l!a 3 Poloha plepinače Počel Kalibrační I KOJ1lo1ye· CA S/dil k. . 1 lIS/div O. Y CTa HoB Ka llynbl n epeK ntO~aTenb CKOpOCT\II A Sll yCTaHoB\IITb B nOllQ)l<eH \IIe 1 MC/AeneH\IIe.05 .6.1 do polohy A synChronizace S9.1 HX pOH~3a41'1 J.1e ."' and a frequency of 10 kHz ±O.\I1M 06pa30M: nepeKIlIO'"IaTellb pe>KV"lMa pa60Tbl S4.qeneH14e MKc/.qeneHlo1 e .5 .7 .! I Mrl.Ie MKc/.1 MKc/Aene H ~:1 .qeneHl.1 I IS/dil 0.05 MKc/.qen eHH8.1\11 59.tlS/di! 100 kHz 1 MHz 1 MHz 1 MHz 10MHz 10MHz 10MHz CTeo Ae'"IacToTa KS.usidll 5 2 jlS/ díl 1 J&'di! 0." set to the position '" OX".qeneH14e 100 Krl.-. The controls have to be set as follows: Function selector S4.1e A KHonKa CV"lHXpOHlt13a4J.! 1 Mrl."lo1e ne· peKm04aTeMl BpeM~/ AeneHlo1e f---.. Potenciometrem A lB v horizontál· ním zesilovač i nastavte rychlost tak.3.7 tion "INT .! I Mrl. Ovládací prvky nastavte takto: přepínač lIačítko funkcí S4.1 .B nOIlO>KeH\ile 9.3.4. PIo1°A YCTa HOBOYHbI~ 1I I ! .us/ / div.6.us/díl až O. Wilh the push-bulton ··MAG.4.5 1 2 I Dostavovací prvek A B nOIlO>+<C.5 % \II KHonKa .nynA» yCTaHaBll\il· BaeTCSl B nOnO)l(eHl'le «10X». Setting the lime magnification The speed selector Sl l of time base A has to be set to the position '" ms/div.S 11 .6.5.2 MKc/ .u rastru na 1 prŮ· . Ad j ustment of the symmetry~ of the s y nchro niz ing ci rc ui ts The potentiometer " LEVEL" has to be set to the centre of its track.B nonO>KeHJ.5.5 % a lIač ítko " LUPA" nastavte do polohy " 1OX·'.0 5 MKc/AeneH\ile Heo6xOA\ilMO nOIlb30' BaTbCSl Ta6m14eli! 3. Nastavení l upy Přepínač rychlosti A .5 1 2 I c 207 C 188 C208 C 189 U 5 I HlO kHz 1 MHz 1 MHz 1 MHz 10MHz 10 MHz 10MHz 2 lIs/div.5 1 2 0.! 10 Mrl! I 2 0. YCTaHoBKa MaKC\IIMan bH blX C K opoc Te~ 9. YTo6b1 10 ne· p\ilOAOB C\IIrHana COOTBeTCTBOBano 10 AellBH\ilSlM pacTpa.5.B.! 10 Mrl. 0.5 1 2 0. aby 10 průběhů odpovídalo 10 d íl ků m rastru.5 % has to be applied to the input of the vertical amplifier.1Tb 8 cpeAHee n01l0)l(eHJ.. 31leMeHTbl ynpaslleH\iI>l yCTaHoBV"lTb cneAylOUJ. 05 .4. )Is/div.To position " A" 5ynchronization push-button 59.5 J!SIdiv. n OTeHl\/IIOMeTpOM A l B yC\ilIl/llTeIlSl rop\ll30HTanbHoro OTKll0HeH\ilSl yc· TaHQB\ilTb CKOpOCTb pa3BepTK\iI TaK." 63 .mitocet díl· k. 0.5 MKc/.tl$ldi! 0 . na vstup vertikálního zesilovače při veďte k mitoče t 10 kHz ±0.nastavte do polohy 1 ms/ dll . CM? C 188 C2Q8 ~ MKc/.'" have to be adjusted according to the data given in tha followin g Table: Table 3 9.Oslls/ díl použijte údaj ů tabulky 3.10MeTp YPOBEHb yCTaH08J.2 !ls/dlv 0.·· seloctor I Calibrating frequency I Number of graticu le divisions per cycle Adjusting element A B ! .qen eH14e . Nastavení nejvyšších rychlostí Pro nastavení ryc hlosti rozsahů 5 . Ihe speed has to be adjusled by means of potentiometer A 18 in the horizontal amplifier 50 thal 10 cycles correspond exactly 1 10 divisions on 0 the graticule. 9.6. YCTaHoBKa ClII MMe TpJ.0." To posi- "BHYTP.1 . ! 3neMeHT A B Selting of lhe ·'T1ME/ DIV.6.05 .! !O Mrl.j IlBHIo1i'! l\Io1ÓpoOKIo1 paCTpa Ha I ne. Tabu lka 3 AmI yCTaHoBK\tt CKOpOCT\II pa3BepTK\II 5 MKc/Aelle· HJ.1e.6. Ad j ustment ol I he highest speeds The speeds within Ihe range " S .1 Potenciometr ÚAOVEŇ .1TenSl BepTI'IKanbHOro OTKnOHeH\IIe nOAaTb C\ilrHan ~ac· TOTO~ 10 Kr~ ±0.1\i1 4 enell1 CJ. 9.5 1 2 p. běh 2 0. to 0.nastavte do středu dráhy.6.us/div.

aby bod spuštění časové základny byl v po lovině vzestupné části sinusového průběhu. drawn Irom Ihe AF generator. which. Ha BxoA yelllnlllTell~ BepTI1KanbHoro OTKnOHeHIo1~ nOAaTb cIIIHyco\llAanbHbll>1 Cl4rHan '-IacToToliiI nplll6n." (B) .eneHllle (A) nepeeecTIII B nonO)f{eHllle 1 MC/p.HIII. Removal 01 the covers The BM 566A oscilloscope has three separale covers." Potenliometer " DELAY FINE " .1.3a4111111 89.6.6 .5 nepeaeCTIII B nOnO)KeHllle ABT. Přepínač ČAS/dil (S) přepněte do polohy 0.1 .6.3ap.6 lion "+" To posiTo posi- Na vstup vertikálního zesilovače připoj te sinusový signál O kmitočtu asi 1 kHz z NF generátoru.1 ms/div.To position "A" Selector "TIME/ DIV. 9. . 9.To posítion "0. nOTeH4HOMeTpoM R27 8 cxeMe ynpaeneHIIIS'I yCTaH08V1Tb nOAXOA~~YIO AJlR Ha6JllOAeHIIISl RpKOCTb nOACeeY8HHoro y'-lacTKa. Adjuslment of the intensity of Ihe traee section with increased brighlness The controls have 10 be set as follows: Push-buttan 59.6. '-ITO IIIX cneAyeT p. 10. Přepínač ČAS/díl (A) přepněte do polohy' ms/díl. must be taken oft in Ihe 101lowing order: Boltom cover. 10. top cover and back cover.B "nEPEM ... nepeKnlO'-IaTenb CI-1HXpOHH.1. Přepínač funkcí přepněte do polohy A.To position "AUT .To Ihe 51h division line on Ihe scale." FUllclion seleclor 84.3anycKa reHepaTopa pa. The same procedure has 10 be applíed for time base B.zadní kryt. n OTeH41110MeTp R124 yCTaHOBIIITb TaK.T1ME/OIV . 3TO 3HaYIIIT. il necessary. 64 . Ihe pOlenliometer A18 serves for Ihe adjustment. conpmKeHHblMIII APyr C APyrOM. nepeKnlO'-IaTenb BPEM7I/AeneHl>\e (B) nepeeecTIII a nOnO)f{8H\IIe 0.8 do polohy "ST" tlač í tko synchronizace S9. to znamená. The brighlness ol Ihe seclion ol increased inlensity has 10 be adjusted by means of polenliomeler R27 in Ihe conlral circuil.eneH\IIe.To posítion "AUT. 9. dostavení proveďte potenciometrem R 18. že kryly je nutno demontovat v následujícím pořadí: spodní kryl . AHanorlll'-lHO nOCTynalOT III B cny'-lae reHepaTopa S.1. nepeKJ1lO'-IaTenb BPEM7I/p. ms/díl.6.tlačítko synchronizace S9.+» B nOnO>KeHllle Synchronizalion push-button 59.>KKA T04HO yCTaHoBIo1Tb no S-My AenBH\II1O WKanbl. dílek stupni- ce. Potenciometr R1 24 nastavte tak. YKA3AHIo1H no PEMOHTY 10.1 přepněte do polohy Potenciometr ZPOžDI:NI JEMN~ na 5.6 do polohy " +" KHonKa CI1Hxpo. nOTeH41010MBTp 3AAEP.1 .horní kryt . nplll'-leM yCTaHoBKa ocyU\eCTBnS'leTCS'I nOTeH41110MeTpOM RIB. INSTRUCTIONS FOR REPAIRS 10. KHonKa CI1HXpOHIII. Potenciometrem R27 v řídicím obvodu nastavte intenzilu jasu přisvětleného úseku na hodnotu nejvhodnější k pozorováni. The triggering point ol Ihe lime base has 10 be sel to hall Ihe heighl ol Ihe rising part ol the sinusoidal waveform by means of Ihe potentiometer R124. A sinusoidal signal of approximalely 1 kHz frequency. " (A) .6. CHRTl4e KpblweK nplll60p 3aKpblT Tp8M~ KpblwKaMIII.eMOHTlllpoBaTb e cneAYIOL4eliil nocnep.3BepTKIII HaXOAIIIJlaCb B nonOBIIIHe nOAXOARU\M1 '-IaCTKIII KplllBOIiiI clIIHycoIIIAanbHoro ClllrHana.3a4I11H (8) 59.5 . YCTaHoDKa RpKOCTIII nOAcBeYllleaeMOro yyaCTKa KHonKy 89.5 přepněte do polohy AUT.3a4\11\11 S9." Seleclor '.1 AUT.8 lion "AC" Synchronizalion push-bullon 59. Přepínač synchronizace (B) S9. • 10. Obdobně postupujte i u základny B.1 nepeseCTH B nOJ1O>KeHHe AST.1 MC/AeneHllle." Synchronization push-button (B) 89.HS'IS'I KpblwKa. Sejmutí krytO Přístroj je zakrytován třemi kryty na sobě závislými . has 1 ba applied to the 0 inpul ol Ihe vertical amplifier. 10 an amplitude which is Ihe most suitable for observation .oeaTenbHocTIII: HIII)KH~fI KpblwKa eepXHS'lR KpblwKa . 1 Kr4 C BblxoAa reHepaTopa H4.6. POKYNY PRO OPRAVY 10. nepeKlllOyaTenb pe)KIIIMa pa60TbI nepeeecTI'I e no1l0)KeHllle A. '-IT06bl rO'-lKa .To position "1 ms/div. Nastavení intenzity přisvětleného úseku Tlačítko S9.

qaTb C KnlOYOM naHelll>1.llBIII)f{eHllleM nOlleBblX TpaH3111cToPOB He06XO. npl>1 3aMeHe .3. tho soldering must not be carried out on Ihe side wíth the metal foil. II Ihe same component becomes damaged repealedly. npVl nOBTopHOM Bblxop. 10. npl-1 nOOTopHOM MOHTa>!<e MO)l(HO npy>!<\IIHbl yCTpaHSlTb TOJlbKO nOCJle yCTaHoBKI>1 TpaH3111CTOp08 B naHeJlS'lx.qIo1MO nocTynaTb Cll8. Výměna součástí 10. tile lour screws ol the top cover.eMoHmpoBaTb TOflbKO nOClle CHS'lTVlS'I o6eV'lx npep. aby nedošlo k uvolnění měděné fólie. AeT8n1>1 Tw. aby délka vývodu nad tištěnou deskou byla co nejdelší. When taking oH Ihe bottom cover plate.2. Při zpětné monláži je možno perka odstranit až po nasunutí tranzistor'Ů do objímek.qeTaJ1eiíl He06xop.o. the correct procedure i5 as follows: A defective component must be cut oft so that the remnants of its wire terminals soldered to the board are as long as possible.qocTynHbl nOCJle BbIHI>1MaHI>1~ pe3lo1HOBblX BKJlaAblweLil 1>13 Ho>!<eK npl>16opa. abychom nemuseli pájel dlouho nebo vícekrát. Before removing a FET-type transistor.1Tb» TaK.HIOIO KpblWKy MOIi<HO . Zadní kryt lze demontovat teprve po sejmulí obou předních krytů. další dva jsou přístupny po vyjmutí gumových vložek v nožkách přístroje. which are in the longitudinal side laths .3.lV1VlHa BblBOAa HaA n8yaTHOVi nnaToVi 6bllla MaKCIo1M8nbHO~.eTaflev"1 Ha nJ1aTax neyaTHoro MOH Ta>!<a He p. il ís advisable to send the instrument for repair to Ihe makers' Service Organization. nepep. The back cover can be removed only after the other two covers have been taken oH.aTenbHO OYIIICTI>1Tb 11 K HeMy npl>1na5lTb HOByro p. a He06xo.-Vl3roTOBlIITenb. nOClle CHS'lH1S'1 HIII>KHeVl KpbIWKV'I AOCTynHbl 4eTblpe BV1HT8 BepxHe~ KpbIWKV'I pacnOllQ)KeHHble B 60KOBblX npoAOJ1bHbIX Aep>KaTenS'lX. Před vytažením FE tranzistorů je nutno vývody tranzistorů zkratovat pérky.2. npl>1 nOBTOpHOM 3ap. 65 .OflbHblX Aep>!<aTeflSlX.wecTBylOL1\V'lX KpblWeK. The short-circuiling spring must be take:l oft only after the FET has been ínserted fully into ils socket. Two screws attach this cover plate to the longitudinal side laths. . ~no6bl . Kpen~w.e 1113 CTpOS'l 0AHoro 101 TOro >Ke 3J1eMeHTa 4eneco06pa3HO OTnpaBI>1Tb nplo160p Ha peMOHT Ha 3aBop.eTMb.\anQ. 10. Care must be taken not to prolong Ihe soldering. its outlets must be short-circuited.2.lbl py4KV1. III OCTaJlbHble ABa BIIIHTa . Exchange of transistors Transistors which are sockel-mounted can be exchanged readily simply by pulling them out ol their sockets . OCTa9WV'lVic~ BbIBOp.136e)l(aHllle ocna6neHI>1~ Mep. Dva šrouby upevňují kryt na bočních podélných nosnících. Bbl.onycKaeTcS'I na5lTb AeTam1 co CTOpOrlbi QJollbr~. ale je nutno postupovat tímto způsobem: Vadnou součást odštípneme tak.lOllbrl>1. ABa BIIIHTa. so as to prevent peeling-oft ol Ihe copper foil.Demontáž spodního krytu se provede povolením dvou šroubů na spodní straně přístroje a dvou šroubů u čepu držadla. Po sejmutí dolního krytu jsou zpří­ stupněny čtyři šrouby horního krytu. AeMOHTa>K HIII>KHev"1 KpblWKlII OCYL1\eCTBllS'leTC~ nyTeM oClla6lleHIIIS'I p.qylOl1. become accessible. 3aMeHa TpaH3101cTOpOB TpaH3111cTopbl B naHeflSlX MO)!{HO 3aMeH~Tb nyTeM Io1X npocToro BbIABIo1>!<eHI>1Si 1>13 naHelll>1. Whenever a new transistor is being inserted. YTo6bl He Hy>!<HO 6blno n851Tb npOAOn)l(YlTellbHOe BpeM~ I>1nV'l HeCKonbKO pa3 BO 1. a lurther two screws become accessible after taking out the rubber inserts lrom the leet ol Ihe instrument. aby nedošlo k nesprávnému zasunulí (orientační výstupky na objímce i na tranzistoru se mus: krýt). Výměna tranzistorů Tranzistory v objimkách je možno vyměnit pouhým vysunutím z objímky.o. 10.qI>1MO BblBOAbl TpaH3101CTOpOB 3aKOpOTI>1Tb npy>KV'lHaMIII. umístěné v boč­ ních podélných nosnících. 3aMeHa AeTane~ 10.ByX BItIHTOB Ha HItI:>KHeLil CTopoHe nplll60pa VI ASYX SVlHTOB l. Exchange of components When a component mounled on a printed circuit board has to be exchanged. Při výměně so učástí na deskách s plošnými spoji není dovoleno pájení součástí ze strany fólie. 10. These remnants must be cleaned thoroughly and the new component so!dered to them. care must be taken 10 avoid incorrect connection (Ihe markings on the socket and on the transistor must lally) . 3a. Při vícenásobném zničení stejné součásti je vhodné zaslat přístroj do výrobního podniku k opravě. two screws in the boHom and two screws at the hinges ol Ihe handle have to be removed. Při zpětném zasunutí ie nutno dbát na to.l>1e KpblWKy Ha 60K08blX npop. Alter taking oH th8 bottom cover.\I>1M 06·· pa30M: HerO.3.llHylO A8T8nb «OTKyC!. nor to solder repeatedly.HOVl Q.01MO clleAIiITb 3a TeM. Tuto zbylou část co nejdokonaleji očistíme a na ni připájíme novou součást.BIo1>!<eHIIII>1 Heo6xoAIo1MO CneAI>1Tb 3a npaBIo1JlbHOiíl OpllleHTl>1pOBKoríl BblBOAoB {KJlI04 TpaH31>1CTOpa AOll)l(eH COBna. nplll 3aMeHe p. Při výměně součástí je nutno dbát.

66 .qBepraeTcSl cTporoMy KOHTpomo Ka'ieCTBa . peMOHTe Loln~ 3aMeH€ 3ne MeHTOB pacnOnO>K€HHblX Ha naHen Lol.5. Ihe triangular mark etched in the metal loil ol Ihe board must be against the groove in the sleeve ol Ihe Integrated circuil. Thus.7.5. Výmě n a a d emontáž prvkti u m ístěných na panelu P ři demontáži .7. opravě nebo výměně ovládacích pr- nbls. 10. Vým ě n a integrovaných obvod ů Integrované obvody jsou podobně jako tranzistory zasunuly do objímek a lze je tedy vyjmout pouhým vytaž~nim .J1es.6.. Then . usnadni případn é opravy a zajistí Vám rychlou orientaci v zapojení. Přesto však během provozu vlivem stárnutí součásti .4. 10. as well as to other possible adverse influences. S ložitěj ší opravy Přís troj je výrobcem podroben přisné konlrole kvality součástí a nastavení obvod ů. a defecI may occur which could impair correcl operalion of the oscilloscope. Tha greatest possible care has been devoted in the developmenl and production processes in or· der to attain the requi red properties of Ihe instrument and the correspond ing high accuracy.qB"'>KeH~~ B naHenb cne.1f1 Tpe6yeMOIA TO 'iHOCT~. jež poruší funkci příst roje .6.qLolMO . and thus can be removed easily simply by pulling them out.4. npo4eccy pa3pa60TKIII ~ npo~3Bo. il is necessary to remove all the input and o ut~ pUl sockels and conneClors. pac nOnO>KeHH blX Ha naHe n ~ ~n ~ 3a- vků umístěných na panelu je nutno nejdříve provést demontáž knoflík ů. pacnono)t(eHHbls. že z knoflíku vytáhneme bilou kryd čepič­ ku a povolíme nebo přitáhneme šroub. or 10 atmospheric and climatic condilíons. které mají zajistit udržení vlastností přístrole a dosažení odpovídajících přesností.qyeT cne.qeMOHTB>K8. 10. tleMoHT8>K py'ieK Py'iK~ MO)t(HO 3aMeH~Tb ~n~ yCTaHOBLolTb B npa8~J1bH Oe n0J10>KeH~e. However. 6 0n ee cnO>KHbl8 e"'Abl peMOHTa Ha 3aBo. after lengthy operation.:. AJ1Sl ye ro cne/WeT CHSlTb 6e- 10. Removal of the control knobs A knob ol Ihe instrument can be exchanged or reset 1 the correcl position after removing Ihe white 0 covering cap . 10.1 B ps:!.HTerpanbHblx M.qIllTb 3a Te. due to nalural ageing ol components. 10. 10.:. 3al1. Exchange 01 integrated circuits The inlegrated circuits are mounted similarly as Ihe socket·mounted transistors. BHyTpLol ..qHble 3a)l(~MbI.. Při ložená schémata zapojení Vám usnadni pochopení principu. .q8TaneLli.Qa.\~THblC1 KOJ1na'iOK ~ ocna6~Tb TflHyrb BLolHT.qe-1'i3rOTOBIIITene np~ 6op no. B np04ecce 3KcnnyaTa4LolLol Lol3-3a cTap8H Lol Sl .10. jiných vlivů se může vyskytnout závada. vyvojovému a výrobnimu procesu je věnována velká péče a v řadě případů je používáno speciálních technologických procesů . . npLol . 3aMeHbl . More involved repairs The BM 566A oscilloscope has been submitted by the makers to stringent tesls of Ihe qualily of the employed components and the precision ol circuit adjuslmenl.5. and loosen ing or tightening Ihe screw inside il.q­ CTBa YAeJ1s:!eTcfI 60nbwoe BHIo1MaH~e \.6.qes.qe cnY'-laeB ~cnonb3ylOTc Sl cne4LolanbHble TeXHonorw. eCK~e np04eCCbl c 4enblO 06eCneYeH~fI coxpaHeH~fI napaMeTpoB npLol60pa ~ AOCTLol>KeH\.. 'iT06b1 KnlO'i Ha Kopnyce ~H TerpanbHOs.:. 10.cTBLols:! KnLol Man1 'ieCKLolX ycnoBLol IA Lol T. aby or ie n tační trojúhelnik vyleptaný v desce byl proti zářezu na pouzdru integrovaného obvodu. no.:" pacnonO>KeHHblX Ha naHen~.. 10. MO>KeT nOSlB\. Demontáž knoflíků Knoflíky lze vyměnit nebo znovu dostavit do správne polohy tim. HecMoTpSl Ha aTo.qeKcy Ha nnaT8 ne'iaTHoro MOHTa>Ka. first of all ils knob has to be taken off.1Tb l1. Při zpět ném zasouvání do objímky je nutno dbat. A. uvolnit štítek. Tím se nám podař.qeMOHTa>K aneMeHToB. Dále je nutno demontovat veškeré vstupní a výstupní zdířky. Exchange and removal of panel contro ls When a panel control has to be removed for repair or exchange .:. působe n ím klimalických podminek a event. 3aMeH8 . B pe3ynbTaTe 3Toro MO)t(HO OCna6\.\~TOK naHen~ . Heo6xoA~MO CHa'iana AeMO H T~poBaTb py 'i K ~. 10. MLolKpocxeMbl 6b111 HanpaBneH K TpeyronbHoMy LolH.J1ee He06xo.1TbCfl HeLolcnpa8HocTb. When these circuils are being reinserled. pod kterým jsou ukryty upevňovací prvky pro díly umístěné na panelu. 10..qeTaneLlí Lol peryn\. KOTopafl HapywaeT pa60Tocnoco6HoCTb np Lol 6opa.q KOTOpblM pacnonO>KeHbl Kpene>KHble aneMeHTbI AeTa. který je uvnitř.KpocxeM VlHTerpanbHble M~KpocxeMbI aHanOrW-IHO TpaH3~c­ TopaM BCTaBneHbI B naHenSlX ~ ~x MO>KHO BbIH ~­ MaTb nyreM npocTOro Bbl . e03.qaMoHT~poBaTb Bce BXOAHble ~ Bblxo.4.7...qB"'>KeH~R n p~ nOBTopHOM 3a. Ihe front shield becomes tree and can be taken ofl in order to make the fixing screws of the panel conlrols accessible for remo val.1pOBK~ cxeM. ynpa8neH~s:!.

V duchu dobré tradice má k.1. npl'lnO>KeHHble 3neKTpl'lYeCKl'le cxeMbI 1'1 "IepTe>K1t1 nnaT nel. Oelailed inlormalion is available from : KOVO.1. a TaK)Ke OT B03Aeli!CTBi'lSI TeMnepaTypbl HI-1)Ke . TpaHcnopT\I1poBKy MO)KHO ocy~ecTBnSlTb c nOMo~blO Bcex TpaHCnOpTHbiX cpeAcTB. '"ITo6bl ero Ltl3MepIIITel1bHbie npLtl60pbl cny)t(LtlflLtl 3aKa3'"1Lt1Ky C MaKCi'lMaflbHolit TQ'--IHOCTblO. YKA3AHHiI no TPAHcnOPTHPOBKE 11. r. Doprava Konstrukce obalu je řešena s ohledem na snížení nepřímých vlivů během dopravy. are advised to enstrust repairs to the makers. 747574) When a delective component has to be exehanged. Tp8HCnOpTI1pOBK8 KOHCTpyK4\11S1 Tapbl peweHa C Y'"IeToM yMeHbweHLtlfI B03Ael7tcTBlllfI KoceeHHblX em1f1HIo1Ii1 e npo4ecce TpaHCnapTi'lpOSK\I1. 6011ee nOA60pHble I-1HcPOpM341'11-1 npe. Nemáte-Ii prOlo při opravě npLtl 3aMeHe Bblwe. Transport The packing of the BM 566A oscmoscope has been designed 50 as to reduce as far as possible adverse influences w hich could be encountered during transport. n para. Jn order to uphold their goOO tradition . 11 .+40 'C npl-1 MaKCI-1Mal1b- 11..2. 61245 Brno. nor sufficient experienee in repairing involved erectronic circuits. zašlete na adresu: TESLA Brno. Purkyňova 99 Adresa servi su měřicích přístrojů (pro osobní styk): . 11 . které jsou uvedeny v rozpisu el.2. TESLA Brno . XpaHeHMe HeynaKoeaHHblVl npl-160p MO)KHO XpaHLtlTb B epeAe e TeMnepaTYPOli! +5 'C -:. ecm'! B BaweM paCnOpfl)KeHLtlI-1 HeT nOAxOASll4ero KOHTpOl1bHoro 060pYAoeaHLtlfI 1t111Lt1 AOCTaTO'--lHQrQ onblTa. Storage When unpaeked.qelitc Te\l1~ III yCTpaHLtlTb S03MO>KHble HecnpaBHOCTLtI. doporu čujeme Vám obratit se na výrobní podnik. Kriukodobé zvýšení vlhkosti nema na vlastní přistroj vliv. servis měřicích přístrojů. OAHaKo. kte- rý Vám Při st roj přistroj opravl. The enclosed diagrams and drawings of the printed circuit boards w ill help in the eomprehension ol their operation and serve as a guide for locating and remedying defecls. p. np\l16op .2. koncernový podnik. aby jeho měř i cí přístroje sloužily s maximální přesnos t i zákazník ů m.qoCTaal1f1eT KOSO. 11 . are greatly interested in ensuring Ihat Iheir instruments serve Ihe users wilh maximum aecuracy.qon>KBH 6b1Tb 3aLl\l-1l4eH OT npSlMoro Aeli!cTBIt1S1 norOAbI. Dopravu lze usku teč­ ňova t všemi dopravními prostředky. Pří stroj však musi být ch ráněn proti přimým pově trnostním vl ivům a působeni leplol nižších než -25 < a vyšších než C +55 ·C.qLtll\e" KOHl\epHo. Mercova 8a (tel. or to their Serviee Organization. koncernový podnik. 11. the instrument m ust be proteeted from the direct influence of inelement weather and of temperatures exceeding Ihe range of -25 'C to +55 < Transitory increase of the relative humidity Co has no detrimental effee! on the instrument. However. TESLA Brno zájem na iam.qnpLtlflT\I1e "Tecna» 6pHO 3alllHTepecosaHO s TOM. n03TOMy. Foreig n Trade Corporation 2 Jankovcova. Concern Corp. B COOTeeTCTB\I1Lt1 c xopowe~ Tpa. customers who have not the necessary test equipment. yKa3aHHble s cne14l-1cP\I1Ka141'11'1 3neKTpw'lecKl'lx AeTaneVi. 61245 Brno.laTHoro MOHTa)f(a o6ner"laT nOHflTb npl'lHl\\I1n . TO peKOMeH. Therefore. soe npe. the BM 566A oseilloseope can be stored at temperatures within the range ol +5 °C 67 .1. 17088 Praha 7.Při vým ě n ě vadných součástí používejte pouze typy. TESLA Brno. YCCP vhodné kontrolní zařízeni nebo dostatek zkušenosti. součástí. POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOvANf 11. VI XPAHEHiI1lO INSTRUCTIONS FDR TRANSPORT AND STORAG E 11.25 'C 1'1 Bblwe +55 'Co KpaTKoepeMeHHoe yBem'l'"leHLtle Bfla)!(HOCHI He OKa3blsaeT speAHoro Aeli!cTBI-1S1 Ha c06cTseHHO npl'l60p. Czeehoslovakia. only such a spare part must be used instead of il which is g iven in the List of Electrieal Components.qyeTcfI 06paTLtlTbCfI C peMOHTOM Ha 3aeOA-Ltl3roTOBLtlTenb. BHewHeToprosoe npeAnplo1f1Tl-1e.qWI-1X 1-13 CTpofl AeTaJleVi cneAYeT I-1cn0l1 b30BaTb TOl1bKO nmbl. Skladování Nezabalený přístroj lze skladovat v prostředí s teplotou +5 'C až +40 'e při maximal ní relativní vlhkosti 11. which can be accomplished by any transport means.

No other material must be stacked on the stored instrument. 12. (§ § 28-30). yCTaHoeneHHor o 0614HMIo! ycno9HSlMH C3B 1968 r. Ha nOMBl4eH ble Ha xpaHe Hlo1e nplo160pbl 3anpe14aeTCR KJ1aCTb Ka Ko~-nlo16 0 lo1HoliI MaTep\ll8J1. 37/1971 Sb. Ihe instrument can be stared for any length of lime at temperatures withing the range of -25 to +55 at B relative hu~ mility of up to 95 %.) 68 . Ha4lo10H8JlbHoe npeAnplo1S1T\IIe Tecna 5pHO rapaHTJ1pyeT npaslo111bHyfO pa60Ty CBOlo1X J13Ael1lo1~ B TeyeHlo1e rapaHT Io1 ~ H oro cpoKa AnR 3aKa3YIo1KOB CTpaH-YneHOB C3B 101 HM paSHblX. GURANTEE Na správnou funkci výrobků poskytuje koncernovy podnik TESLA Brno záruku v délce stanovené pro tu~ zemské zákazníky h ospodářským zákoníkem Č. 109/ 1964 Sb. to +40 'e at a maximum relative humid ity 01 80 %. Na skladované přístroje nemá být ukládán žádný dal~ ší materiál. o e oe V obou případech je nutné skladované přístroje chrá~ nit proti p ovětrnost n ím vlivům uložením ve vhodných prostorách prostých prachu a vYparů i chemikálií.25 °C až +55 'C pří relativní vlhkosti do 95 %.HOM c9lo1ABTenbcTsB. (§ § 198. When placed in its original packing. ln either casa. ve znění č. Pří krátkodobém skladování lze pří stroj v to ~ várním obalu skladovat v rozmezí . nplo1 KpaTKoBpeMBHHoM xpaHeHlo1101 MO>KHO npLo1óop B 3aBOACKOI1 Tape xpaH lo1Tb B cpeAe c TeMnepaTYPol1 OT -25 °C AO +55 'C 101 nplo1 OT Hoclo1Tel1bHo~ ana>KHOCTI4 AO 95 %. B o6014x cnyyastx Heo6xoAlo1MO XpaHI1Mble npl160pbl 3a14lo1ll.\BTb OT 903Ae~CT9\11S1 norOAbI nyTeM Io1X ycrBHOBKIo1 B nOAxoASl14lo1X nOMe14BHIo1S1X 6e3 nblnlo1 lo1 Xlo1Mlo1yeGKIo1X Io1CnapaH\II~. YCnOB~Sl rAPAHT~~ 12. Donee nOAP06Hble AaHHble O npOAOn)l(~HBnb ­ HOCTIo1 rapaH THIiIHoro CpOKB yKa3aHbI B rapaHTHv. 135). (Details about the guarantee lerms are given in the Guarantee Certificate. With customers outside Czechoslovakia. HOVl OTHOCIo1TBl1bHOI1 8na>KHOCTIo1 AO 80 %. the oscilloscope musl be pro tected from adverse atmospheric influence by keepi ng it in a suitable room which is free from dust and chemical fumes. ÚDAJE O zARUCE 12.do 8Q % . Podrobn ější údaje o délce záruční doby jsou uvedeny v záručním listé. the guaran tee conditíons are agreed upon índividually in every case.

-.25 0. 5 0.25 0.125 0.25 0.2 0.7 kQ 100 kQ I 1d1 0 . RIO? RB.5 0.25 0. R140 R41.5 0. R123 R24.-- . H102 R3. Rl06 R7 . RIOI R2.125 0.25 0.2 10 0.l uc .5 0. R122 R23. ROZPIS ELEKTRICKÝCH SOUČASTI CnE~~<l>~KA~~" 3J1EKTP~4ECK~X IlETAJ1E~ LIST OF ELECTR ICAL COMPONENTS 1XP 830 22 Resistors: . R l 04 RS._ .-V.125 0.125 0.5 05 0. R127 R28. R116 AH.5 5 0.25 0.13.25 0. R136 R3?.74 kQ HO 5 Mll 2MQ I MO 499 kQ 200 kQ 100 kQ 49. RI28 R35. 125 0. R l . R 137 R38.1 Q 82Q 390 Q 120 Q 100 kQ 900 kQ 470 kQ 7 1.25 0 .l TR 161 150RD-l TP 190 12E 10KN lAN 692 95 lAN 692 97 lAN 736 16 TR 19 1 27RK TR 19 1 150RJ TA 191 150RJ TR 191 2K7J TR 191 750RK TP 190 20A 10KN 0.125 0.-- .5 0.25 0.25 0.5 0. R142 R43.' kQ 111 kQ " 5 0. R109 RII.-- - - ----69 .5 0.5 0.25 0. 1 kl! 5 kQ 10 27 [! 150 Q 150 \1 2.25 0 . Rl03 R4 .5 0.25 0. A l08 R9.15 0.125 0.125 0.kQ 100 kQ 05 0.9 kfJ 200 kQ 100 kll 48. 13..A115 R16.25 10 5 10MQ 5MO 2MO I M O 499 kQ 200..25 0. R124 R25.5 0. 5MOF TR 107 2MOF l AK6531 1 TR 163 499KD -l TA 161 200KD.5 0 . R105 R6. Rl 38 R39._ . A l67 Potentiometer A170 Film A171. R26 R2?.5 0..25 0. R 143 R160 Film Film Film Film Film Film Film Film Fi!m Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film POlentiome ter Potentiometer POlenliometer Potentiometel Film Film Film Film Film Potentiomeler 1012 82Q 990kQ 900 kQ l Ol! ID.25 0.5 0.5 5 5 5 5 0.25 0.-M~x TOlerance " load W Standard CSSR TDlera nce " R16 1 R162 Film R163 Potentiometer R166.7 kQ 750 Q 10 kl! 10 5 5 5 10 TR 191 lORK TR 19 1 82RJ lAK 653 09 l AK 65310 TA 19110AK TA 161 10Kl0-1 TA 1611 11KO.5 0. R121 R22.. Rll1 R15.25 0.125 0.5 0._ .5 0.25 0.125 TA 191 56RK TP 190 20A 10KN TP 286b 40A 5KN + + SO KN TA 191 82RK TA 191 470RK TA 191 402RF lAN 69170 TR 191 2K74F TP 190 12E lKN TR 191 2K74F TP 190 12E IKN TA 107 5MOF TA 107 2MOF lAK65311 TR 163 499KD-l TA 161 200KD-l TR 161 100KO-l TA 16 1 49K9D-l TA 161 200KO-l TR 161 l00KO-l TR 161 48K70-1 TR 191 100KK TR 191 IKOJ TA 107 10MOF TR 10'.125 0.125 0.I TR 161 100KO-l -.25 0.25 0.5 RIO.25 0. R135 R36.125 0.5 0.25 0.5 0.2 0.2 0.125 0.5 0. 5 0.5 05 0.S ll 301 Q 137Q 301 Q 75 Q II OQ 150Q 10 kQ 5 kQ ".5 0. R172 Film A175 Film A176 POlenliomeler All? Film A178 Potenliometer R179 Film A 180 Potenliometer R185 Film R186 Film RlB7 Film Rl88 Film R189 Film R190 Film Film R191 R192 Film R193 Film R194 Film R19S Film R200 Film R20 I . RI 39 R40. RltO Film 9.5 0.-- . R141 n42. 13. RI I ? R2 1.l TA 19 1 9A1J TR 191 82RJ TR 191 390RJ TA 19 1 120RJ TR 191 100KF lAK 65310 TR 191 470KJ TR 161 71R50· 1 TR 161 301RO -l TR 16 1 137RD-l TR 161 301RD-l TR 161 75RD-l TR 161 110RD. kladW Standard CSSR .R205 Film R206 Film R207 Film R208 Film R209 Film R2 10 Film R211 Fi:m 56Q 10 kQ 5kQ+50kQ &2Q 470Q 402 Q 2 kQ 2. 125 0.2 10 " HO 2.125 0.2 0._ -.74 kQ 10 Ma • .5 0. 15 0.125 0.25 0.25 0.25 0.25 0.

125 TA 161 49K9D-' TA 161 2OOKD -l C202 C203 C204 Ceramic Ceram lC PolysTyrene PolySlyrene CeramlC Trimme r Tri m me r 1 000 pF 220 pF O. C IIO CeramlC C15.9 kQ 200 kU 100M2 49.. i pF 1 JIF 10000 pF 50 'O 5 10 100 '00 250 250 250 250 F u rthe r e l ect r ical co m p on ents: COl"l"OPOnOI11 ly". oe .>!> -20 + 80 32 70 -20 + 50 250 70 .125 0.5 0.20 + 50 5 10 250 " " " " Tr ans fo r mer s a nd co ils: No ol lOp No.5 0.125 TA 161 II)()KD·l TR 161 49K9D -l C20S C206 C207 G20S .E.·V31.nce -.. Cl07 Feed-Ihrough C8.11 TE 154 20/1 TK 754 15p J lAK 70 1 63 lAK 71313 WK 711 33pJ Tl( 754 10pK TK 754 82pJ TK 7441 n5S Comf'O"""l TK 745 !DnS TK 794 330pJ TE 156 10" TK 754 220pK TE 003 10M WK 71 6 01 100nD WK716 011 nD TK 755 82pJ l AK 70163 tAK 701 62 TK 755 100pK TK 783 100nZ TE 988 1/1 .9 kQ 0.If ZD . " ~ T*".I. F u .5 0.2) '-2 0. C11 6 C3 5. C218 ElectrolyHc C219. C216 ElectfOtyllC CZI? .rance . of lunlS 30 .Z 'o. C220 Eleclrolj'1ÍC TG 276 22nK Cl .. 000 pF 82 pF . C17! C I72 Cl85 C186 C187 C188 C189 C190 C19 1 C200 C20 1 Ceramic Ceramic Geramic Electrolylic Ceramic Eleclrolytic PolySlyrene Po lystyrene Cera mic Trlmmer Trimmer Ceramic Ceramic Elec trOlylic Ceramic 22 000 pF 15 pF 20 pF 470 pF 33 pF lO pF 82 pF 1 500 pF 10 000pF 330 pF 10 5 TE 154 20j' TE 152 50. CIOt P.% oe ~ olt "gc '~ SlanClarO CSS A 49.-% Ma • .C 6.uF 0.25 .OpF 220 pF 10 .uF 2O/F 50 . GI 03-GIOS Trimmer C7.20 + 80 32 25 10 25 TK 783 l00n. C135 GJ6."9 00 .~ ~ . 1 p F 1 000 pF 82 pF 20 pF 12 pF 100 pF O. C1 15 Ceramic C16. I ~ 10000ra". Cl08 Paper ClO. C 102 Ceramic G3.. C136 C50 C170.PVC TK 745 10nS Integrated c ircu il IQ 170 DiOde El Diode E1 70 MH 7400 KA206 La 1432 Choke-coil 1160-L162 lAN 952 60 0.l/·F .""" OrO "'''9 NO 5 10 5 '00 40 -20 + 50 .n mm Wira. 1 08d W Slanda' d CSSR Ty~~ Y.20 +50 10 2 50 TK 745 lnS TK 754 220pK WK71601100nD 0.ollage v '00 40 250 300 S_dCSSR C215.125 0.'" R212 R2 13 R214 R215 "~ Film Film Film Film Yaluo ToI.T C2. 5 20 pF 12 pF 40 '00 '00 40 250 250 WK71601 1nO TK 754 82pJ l AK 701 63 lAK 70 162 Capacitor s: C209 Valoo Ceramic O. '"'.5 0.

47 kQ 16. R222 R23.F Te 206 l00nJ TK 783 l00nZ F u rt her e l ectr ic al com pon e n ts: Integrated circuit Diode Diode 101 El . Type Vsl"e Tolerance " 5 250 +80 .9Q 5 5 5 5 10 5 5 5 0. C2 C3.25 0. R215 A16. A212 A13.25 0.3Q 1500 820n 10 10 2 2 2 10 10 10 0 .C5 Melal Ceramic 0. A205 A6.9 kQ 12Q 3. R227 A28. R206 A7.1 ". R214 R15.9 kQ 93 1 Q 1.5 0. A232 A33.25 TA 191 lK37F TR 191 723RF TR 191 72A3F TR 191 8ROOf TP095220AN TR 213 3K3K TR 21 3 2K2K TP 095 10KN TA 191 16K9G TR 191 931RF TA 191 lK47G TA 191 16K9G TA 213 12RK TR 213 3R3K TR 213 150RK TR 213 820AK Capac itors: NO. E2 E3 UCY74123N KA261 KA206 Al.25 0.25 0.25 10 0.4 10 k~l 0.25 0. -20 32 Slindard CSSR Cl .rance ~ % 1AF02119 R es istors : Ma •.25 0.25 0. A201 A2. A207 R8.25 0.25 390 Q 0. A219 R20.37 kQ 7230 72.5 kQ 2.25 0.25 390 270 1.25 0.25 0.25 0. A231 A32. R224 R25. ~.2 kQ 10 kQ 16. R208 A9. R202 A3. A9 R10 Rll R12 R13 Rl' R15 R16 A17.25 0.25 0. R230 R31.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0. RI8 Film Film Film Film Trimmer Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film 1.25 0. R223 R24.25 0.3 kQ 2.25 0.'O 39. R211 A12.w SI3ndard CSSR Type Tole' an ce " 910 kQ 3MO 820kQ 150 kll l00kQ 100 100 27 O 27 O Sl~ n d~rd CSSR Rl R2 R3 R' R5 R6 R7 RS.25 0.1 Rezistors : Type ToI.5 0.25 0.22 . R213 A14. R233 A34.25 0. 220 100 O 430 Q 2 kl"l 68 O 1000 1000 1.8 kQ 100 0 1. R221 R22.Kalibrátor Kamt6paTop Calibrator Zesilovač YCMI1MTel1b Amplifier 1AF 02114.32 8.25 0..25 TA 191 910 KJ TA 1513MB TA 191 820KJ TA 191 150KJ TP 0 12 l 00K TA 191 !OAJ TA 191 10AJ TA 191 27RJ TA 191 27AJ TA 191 lORJ TA 191 22AJ TA 191 39K2F TR 191 39AK TA 191 27RJ TR 191 1K8J TA 191 100AJ TR 191 lK2J TR 191 56A2G TR 191 22RK TA 191 IOCAG TR 191 430AJ TA 191 2KOF TR 191 68R J TP 095 IOCR TP 095 IOQR TA 191 lKSJ TA 191 2K4J TR 191 560RJ TR 191 l K2J TR 191 54A9F TA 191 82RK TA 191 2K4J TA 191 39RJ TR 191 10RJ 71 .25 0. A209 AIO.25 0. R226 A27.25 820 2. R228 R29.25 0. R203 A4. R225 R26. A218 R19.5 0.25 0. A217 R t8.25 0. R216 R17.25 0. R220 R21.25 0.25 0.2 kQ 56.4 !dl 0.25 0.25 0. R234 Film Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film 5 5 5 5 0.2 100 kQ 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 2 5 5 0.25 0 .F 0. R229 R30. R210 Rl1.25 0. R204 R5.062 2200 3.25 5600 12 kll 54.25 .25 0.1 ".

5 0. A248 R49.25 0.25 0.5 0. R253 R54.25 0. R284 R85.25 0. R286 A87. R293 R94. R258 R59. A273 R74. R298 R99 AlOO Rl01 Rl02 Rl03 Rl04 Al05 Al06 Rl07 Rl08 Rl09 Rl11 R112 R113 R 11 4 R1 15 R116 R151. R260 R61 .5 0. R277 R78.25 0. R267 R68.25 0. R278 R79.6 0.5 0.25 0. R282 R83. R263 R64.5 10 2 2 "O 66.5 kQ 1 kQ 5 5 1 2 5 10 5 5 "O 750 750 27Q 1 1 270 3 kll 1.5 Q 240 4. A237 R41 R42 R48.9 O 2.25 0.6 0.25 0.125 1 0.25 0.23 kQ 2 kll 2.7 kQ 1 5 1 ~.25 0.25 0.25 0. R262 R63. R269 R70.25 0.25 0. 49.2 Q 56.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0. A291 R92.25 0.25 2.2 Q 5100 4700 430Q 5 10 10 5 2 2 5 5 0. R281 Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film T rimmer Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film 51.25 TR 191 10RK TR 191 lOAK TR 191 27AK TR 191 2K37G TP 012 680RN TR 191 2K37G TR 191 10R K TP 0951KO TR 191 66R5F TA 19 1 56R2G TR 191 56R2G TA 19 1 10RJ TR 191 10RJ TR 191 27RK TR 191 27RK ·TR 191 lKOG TR 191 3K09F TR 1911 00R F TR 191100RF' TR 191 27RJ TR 19110RK TR 19110RK TP 095100R TR 191 5K62F TR 191 30 1RF TR 192 909RF TP 012150RN TR 192 lK2J TR 191 121RG TA 191 121RG TA 191 10RJ TA 191 10RJ TR 191 5K23F TR 191 5K23F TA 192 2KOJ TR1122R 2J TR 153 510RB TP 095 470RN TA 191 430R J 72 . A265 R66.2 kQ 121 Q 12112 100 100 5.23 kQ 5. A295 R96. R287 R8S.25 0. R271 A72.25 0.25 0.25 0.d CSSR Val "" Tolerance " 10 10 10 2 "" loadW St" ooard CSS R A35.25 0.32 kQ 100 27 O 270 100 100 5 5 5 5 2 2 5 2 2 5 10 10 10 10 0.25 0. R250 A51.37 kQ 680Q 2. R274 R75.25 0.25 0. R255 R56. R268 R69.25 0.25 TR 191 51R1F TR 191 47RJ TA 191 39K2F TP 095 4K7 TR 191 lKOF TA 161 49R9D-l TA 191 2K67F TA 191 2K67F TR 191 27RK TR 1911K21G TP 012 680R TA 1911K21G TP 0951KO TA 191 66R5F TA 191 24RJ TR 191 4R7J TA 191 100RF TR 191 100RF TR 191 681RG TR 191 510RJ TA 1911K5K TR 1911KOJ TR 191 lKOJ TA 191 75RF TA 191 75RF TR 191 27RJ TR 191 27AJ TA 191 3KOJ TR 191 lK5J TA 191 100RG TR 191 100AG TR 19110RJ TA 191 3K32G TR 191 3K32G TA 191 10RJ TA 191 27RK TR 191 27RK TR 19110RK TA 191 10RK R82.25 1 1 5 5 5 5 0.512 56.25 0. A251 A52.25 0. A256 A57. R270 A71. A252 R53. R276 R77.2 II 10 Q 10Q 27Q 2 10 270 1 kQ 3.67 kO 27 Q 1.25 0.25 0.Value Tolerance ±% ""' Ioad W 5ta<Kia. R264 R65.2 kQ 4.62 kQ 30112 909Q 150 Q 1. R290 A91. R283 R84.25 0.25 0. R294 R95.25 0.25 0. R280 R81.5 0.25 0.67 kO 2.25 0.25 0.25 05 0.25 0. R249 R50.37 kQ 10 Q 1 kll 66. R285 R86.21 kQ 1 0. R296 R97.125 0. A257 R58. R289 R90. R272 R73. A236 A37.21 kQ 6800 1. R259 R60. R292 R93.25 0.25 0.25 0.09 kO looQ 2 2 5 5 10 10 2 1000 27Q 1 100 100 100 Sl 5.25 0. R266 A67.6 0.25 0.25 0.25 0.05 0.25 0. R297 A98.25 0.25 0. R152 R153. A235 A36.25 0. A154 R155 R156 R157 Film Film Film Film Trimmer Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film Fiim Film Film Film Film Trimmer Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer Film 10 0 10 ~I 27Q 2.25 0.25 0.25 0.32 kQ 3. R254 R55.25 0. R275 R76.7 Q 1000 l00Q 681 Q 51012 1.25 0. A261 A62.1 II 47 Q 39. R288 R89.25 0.5 kQ 100 Q 100 Q 100 3. R279 R80.5 0.

... Film Fl'" R~. AI?1 Fh R200 R300 .25 0..lIkO 02.25 0. CI5. '" .. • .. O .8kQ 5.. C213 CI. 0. C210 C I I . RJ!! Film AJ'.5 'O 'O .""" '7 O 121 Q '0 '00 5. 0.... 02' 025 0.."'" TA 191 7KSJ TA eK8K TA 191 2K7K .On FO.25 TA lil 2K7K TA 191 S<8K '0 R3O.'" 'O 'O " • • TA itU ISKI< TA 191 3K3J TA 153 810 (750~ .u "303 R304 • • • • . . TR 191 17eRG RJe7..25 0. '0 '50 35 '" '" '" TE 003 10M lX 744 TI( 22nS 5511 I pOD lX 74410nS lAK 70162 'O.25 O" 0.23kQ ..25 0. R300 F"" Fim fim F"" FOn '2 '" 5. R1 59 '''' F"" F"" Fl'" Fl'" F"" .25 0. 0..'" 30' O 0000 1.25 0."" O ' 70 '0 0 '000 '0 0. R368 Film TA 182A 220RJ TA 191 1?&RO TA 191 430AJ .-.. C215 Clil. C201 C2.25 C9.. AleJ FIWn ""'O 3600 RtM.. A. .25 m lil2KOJ TA Ull 'OAJ TA 1111 lOAJ TA 191 2KOJ TA 191 lKOG Capacilors . . FO.3 IQ 8'0 (750) g 2.2kQ 1. 22nS WN70424 TK7S4 18pK WK70IOI TE 00510M Tl< 744 4n7S Tl<744IOnS lX 65IIlp50 Ce<. R3 15 R317 R318 R3111 R320 . ... _ oe T_ Cer..25 R320 F"" '500 2.... 0.20 +50 .25 R357 fim '00 2.- 178Q 2200 178Q R'" R'" RI81 RI62. • • V • . R36.ft353 Film R364.2 kQ ' 70 . rfYJb?. C207 CO..- ""w 0.""w 0.mi< Ce<ome 'O. . .12 pf .cm TA 191 301RF TA 192109RF )R 192 IK2J TA lilI 27RK TA lilI 121RG TA 191 lOAJ TR Hll SK23F TPOl215OAN TA Ull 2K2K TA 1911MK TR 191 2K2K TA 19110RK TA 1912K2K TR 191 lKSK TA 191 2K2K TA 1915K6K TA 191 5K6K C5. C205 Cll. r R307..25 0. 02.. . R355 Film fim R356 '00 2..5 pf .25 0.7 IIiJ UkO . • . ..UJ '00 '00 ' kll 'kll TA 33AJ TA '9 ' IOKO TR Hll 3K02f TR 191 10AK 'i' A373 RJ? R375 F'" 3. .20 +50 O .700 pf 10 000 pf 1..On Fl'" F'" F"" fim F"" 7.25 0.mIc "pF "pF 'pF '0 "" .. 'O '0 '0 ·'0 '0 '0 '0 '0 '0 0. R322 R323." 22 000 pF Ce<_ """"'" Ce<_ Trlmmer 'pF 10 000 pf 3.25 . 02.25 R358 R350 R360 R30..25 0.25 0.25 02.. C209 CIO.5 kQ 0.5 IQ UkQ Vid) 'i' O .oe leD TA HU 3K09F TA 19127AK R300 R312 R313 FO. . .m fim A31a.25 0:15 Cl.25 0.-' .25 02' 0. 3.. A308 Fi. Film Film Film Film Film ... R". C206 C7.25 0. 200 35 TK7 ..2kQ 0. -20 +50 '0 -20 +50 -20 + 50 O . R370 RJ?I R372 '''' . 'O '" 330 'O '" U2\6! . 0.70.25 - -.25 E_ E_ E_ Trlmmer Ce<ome Ce<_ 22 000 pF -.56 Fh R18? Rle8.25 0.0 0.2kQ O . cm '''' .1m """ Fl ..25 0.25 0. R32.." • 700 pf Ce<_ .. C216 R35 1.... A189 Flm ... C211 C12. C212 C13.25 " CI . R302 . TE 005 10M lX 7444n7S 73 . • • O .25 TR 1923SOAJ TA 1911OKO A. -20 +50 TA 191 l 00RF TA 19127AJ TA 191 toru< tp 005100R TA 1915Ke2F "0 0. . T'''"''''' F. R32I . C21..

.20 145 4n75 745 10nS 1~ . C266 CeramIC CS7.-~ -20 +50 250 TI< 7. C253 C54. C2S8 Trlmmer O.mlc C52. C267 25 pf 22 pf S.-~ - DO S_oCSSR "'.20 . C259 Ce.. cm Ceramlc C69.f O.l p TE I4V C2". C2S7 esa.ami(.20 +50 . 500 pf +50 5 5 20 . ..2 pf 10 000 pf 3.Opf . . 'r"-"~ TE 154 2O}IV Tl( C303 C304 +.nOs C354 0355 C357 TK 744 2n2S 0.0. C260 Cer. cm Trlmmer C64. L202. C264 Ce<. cm -20 +50 . TI< 7558p2F TI( 7558p2f TK 744 . +50 05 -20 ... o '-2 30 74 .20 .. C222 (.8pf 4700 pf 3..ramic C 152-C 155 Ceran\IC . 5 0. -' .'00 pf 330 pf . C265 Cer.. DnS TK 755 3p3 (5p6)D TI( 250 250 250 25 C.1 ". 24 TK 75568pJ TK 7553p30 TI( TI( 20'.. l301 lAN 952 60 -... L2S3-l.56 TK 7451nOS C300 eeramlc . . -20 . l4. C351-c3S3 Ceramic 22000pr ... -20 C60... C21 8 CH. 0..20 Ceramic Elec1ro/y1lc Ceramlc Ceramlc '0 000 pf C22.3 (5JI) pf -20 +50 -' DO __ es. '''' . C269 Trlmmer +. Ceramic C72. 744 22nS TK754100pJ TI( 754 330pJ TI( 724 lnSM TK 744 2n2S TK 744 4n7S WN 704 24 TK 754 22pK TK 754 698F TK 754 698F TK 744 4n75 TK 7553990 WN 704204 Transformers and coils : '- .2 pf 8.256 1M 43636 Ll. C22 ! Ceramlc .3 pf C302 . C272 Ce<om>: 2200 pf 8. Lm. L51-l56.25 w.. 000 pf 50JE 50'" . C219 Electrolytlc C20. -20 C62.20 TI< 744 1DnS +50 TI( C30' 32 200 2. '0 C63. -20 Ceramlc +. Ctu. S 1nOS TE 152 50 JJV TE 152 50pV ft( 744 4n15 C70.5 25 pf 250 200 U.. C261 +. .. C255 esa.8pf S.~ . 75510pK TK 75510pK TK 75ol33OpK TK 745 Electrotytlc: 20'. 700 pf . .mlc C65.5 0. liSl.. 000 pf 2 200 pf 2 200 pf 4700 pf CS9. Choke-eoil ~-'" Ho. Ceramlc ""'.l /tf +. C.. 7553p30 eeramk: Ceramlc .mlc C66.. 25 .20 Ceramlc eeramlc Ceramlc Ceremic 25 pf "pf 3.5 '0 '0 '0 . L201 .9 pf 200 . 700 pf C21 .'" C IS. O! lAjI '" C68. 250 250 250 250 250 TK 783 l00nZ WN 70. 000 pf 10 000 pf +50 ..3 pf 3. C217 Ceramic E_ eeramlc '''' . C270 Ceramlc C7 1. C256 eS7..20 C l i . . U S l .... C22. C252 C53.. L2.mlc C6 1. 40 . '0 250 40 CIS . .Opf 330 pf . +. C27..20 +00 -20 32 32 TK783 1000Z ' "K 78). ._ eeramic Ceramic ... L204. 0.etarnlc +. C262 Ceramlc +. C254 C55. TI( 250 250 250 7452n2S '0 .

5 0.25 0. E82 + E63. E260 + E261 . 10 201 Integrated circuillO 351 tntegrated circuitlO 365 Diode El.25 0. E15. E264 + E265. El0. R62 R63. A68 lAN 14530 2. E266 + E267 Quadruple of transiSlors E53.25 0. E268 + E269.25 0.7 Q 82. E258 + E259. A45 R" R48.25 0.E216 Transistor E6. E205. E213 Pair oltrans!stOfS E5 1 + E52.5 kQ 2202 10 10 10 5 2 5 5 10 10 10 5 2 5 1 5 5 5 5 75 .25 0. E270 +E271 Diode E57. E211 . m<W 0. E255 + E256. E251 + E252. E7. 10201 . E368.25 0.25 $I_"CSSR TA 191 47AK TA 191 27RK TR 191 47RK TA 191 2K7J TA 191 2K7J TA 191 121RG TA 191100RJ TA 191 l00RJ TA 191 887RF TP 01 2 470AN TA 191 887RF TA 191 47RK TA 191 27AK TA 191 47AK TA 191 2K7J TA 191 82A5G TA 191 l 00RJ TR 19 1 l00RJ TA 191 887RF TP 012 470RN TA 191 687RF TA 191 47AK TA 191 27AK TA 191 47AK TA 191 2K7J TA 191 12 1RG TA 191 l00RJ TA 191 887RF TP012470AN TA 191 887AF TA 191 680AJ TA 191 47RJ TA 191 lK5J TA 191 220RJ BFY9OT/2 KC149-T092 B5X29 KZ260/6V8 KZ26015Vl KA206 lAN 11393 R8 R' RlO Rll R12 R21 R22 R23 R24. E374.5 0.25 0.25 0.47 O 27Q 47 Q . E60 + E61. Synchroniza č ní ze silovač YC14nMTenb CMH XpOHM3a4"'M Synchronlzing amp lifier 1AF 02121 tnlegraled cirCUIIIO 1.E215.25 0.25 0. E54.25 0.25 0. E207. E203 + E204 Transistor E5.25 0. E58 + E59. 5 Q l00U 1000 887Q 470Q 8872 470 27 Q 47 Q 2.25 0. E208 Diode E9.F u rlher eleclrical components: Componenl Type' Va luc O'~W l ng NO. R49 R50 R51 R52 R61. E209. E2. E366.25 0. E206 Transistor E8. E372 Transistor E371 MAA 741 MH 74005 ~.5 0.25 0. E68 + E69.1 270 47Q 2. E151 + E152.25 0. E21 4 Diode E12.25 0.25 0 . E64 + E65. E202 Pair of lransistors E3 + E4.25 0.25 0 . E257 DiOde E365. 10 10 10 5 5 2 5 5 1 TOlerancG Ma • . E373 Diode E367. E21O. R64 R66 A67.25 0. E375 Transistor E369.7 kQ 121 Q 1000 8872 4702 887Q 6600 47 Q 1. E55 + E56. Res ist ors : MH 7472 KA136 BF256B lAN 11495 Rl R2 R3 R4 R5 R6 " ~ Fitm Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film . E14.25 0 .25 0. E16.7 kQ 12 1 Q 1002 1002 8870 470 S~ 887 Q 470 BFY90TI 2 KAS44 lAN 11619 KA206 KZ26Q/ 5V6 KA221 KZ260/ 10 TR15 KCSOS lAN 1t2 93. E254 Set of diodes E66 + E67. E212 Diode E13. E253..25 0. E262 + E263. A25 R26 R28 R29 R31 R32 R33 R41 R42 R43 R44.25 0.25 0.7 kll 2.25 0. Ell . E370.25 0.

25 0.25 0.. L21.8 kQ 390 ~1 1. l 62.25 TE 004 20M TK 754 22pK TK 755 3p3K TA 191 270RJ TR 191 2K7J C71 C72 3.25 0.25 0...5 kQ TR 191 l00RJ TA . l 63.25 0.l '.25 TR 191 68AJ 27 pf "" pF R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R8.7 kQ 0.00 0 0. ing No.25 0.25 0..25 0. 25 0.l 3300 pF 6800 pF +50 .20 40 -' .. C24 C41 C43 6800 pF 3300 pF 6800 pF -20 +50 .. Rl! "~ Film Film Film Film Film Film " .25 0.25 • +50 -20 +50 -20 TK 744 10nS TA lalA IK8J TA 191 390RJ TE 004 5M TK 744 4n7S TJ( TA 1911K5J TR 191 47RJ C65 C66 C67 C69.25 270 3300 1. E63 + E64 BFY90TIZ lAN 116 19 76 . l64. Capacrtors : ~.25 0.0 5 5 5 5 .20 " 40 TK 754 27pK Tl( 0..uF 4 700 pF Film Film Film Film 470 ' _ kQ 2 Film Film Film Film Film Film 330 33 kll 270 Q 2. l22. 25 0. ToIeta""" C' C3 C2. l41 .25 0.064 "~ Ceramic Ceramic Ceramic Electrolylic Cerami c Val"" ... l66. l 6S.9127RJ TA 191 330RJ +50 . l67 1M 43636 TK 744 6n8S TK 744 3n3S TK 744 608$ TK 744 3n3S TK 744 6neS TK 744 3n3S 40 40 40 40 40 +50 -20 Furlher electri cal componenls : ~po. l 2.20 250 40 15 745 680p$ 10 000 pf S . 3300 pf +50 . TOlerance " 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 '0 .31& . l6 1.a"'ingNo.20 TVl'(!' Yal. A92 TA 191 lK3J . DC 'I"'lall" V SlanOMd CSSR 660 1.6 Iď..20 +50 Pair Of Iransislors El + E2.25 0. E41 + E4Z.20 +50 . l 42.3 pF 40 250 3. . EZ1 + E22.25 0.'" R69 R70.e D... R82 R83 R84 R85 R86 R87 R88 A91 .5 kQ TR 191 3K6J TR 1911K5J Film Film Film Film 470 470 '200 680 •• 5 5 TA TA TA TR • 191 47AK 191 47RK 191 120RJ 191 68RJ T rans forme rs and coils: ComPO(lent Oe~natlon OlO . Tolerance Ma •. ClO 40 40 40 15 TA 19 1 lK2J TA 191 33RK TA 191 33KK Ceramic Ceramic Electrolyllc Ceramic Ceramic 2200 pf 27 pf 20 IIF 22 pF +50 '0 '0 '0 744 2n2S TK 754 27pK 0. oe C"" Stan<lard CSSR ll ..0 "" iQadW Standard CSSR '" C61 C62 C63 . ''''' Ceramic Ceramlc Cera mic Ceramic Ceramic Ceramic " .

R61 A62 R63 R64 R6S A66 R67 R68 R69 A70 R?l Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film 100Q 56Q 10n 2.25 0.25 0.25 0.01 kQ 2.21 kQ 10 10 2 100 2211 "Q 2. Rt5 Rt6 At7 R1B R 19 R20 Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer Film Film 10n 1 MQ 10 10 10 10 5 10 10n 56 Q 470 Q 1 MQ ~ 70 kQ 10 10 10 10 10 II 100 Q 1.32 kQ 3.25 0.25 0. E6a Diode E66 Transistor E6? KA206 6SX29 6SX29 KA221 6FY90TI2 lAN 11500.25 TA 191 100AK TA 191 56AK TA 191 10RK TA 191 2K21G TA 19110RK 0. A26 R27 A28 R29 A30 A31 R32 A33.25 0.25 0.51 k!1 332 Q 100 kQ 10 10 2 10 2 2 0.anda.25 0.25 0.25 0.6 kn 2 kQ 10 2 10 5 10 10 3.61 kil 120 Sl 560Q 2.Q 10 Q 750Q 100n lOQ 470 Q 10 Q 2.25 0. E43 + E46 Pair of transistors E6 1 + E62 Transistor E65.21 k.25 0.25 0.57 kQ 1011 2. Standard CSSR Rl R2 R3 R4 A5 A6 R7 RB R9 RlO Rll ..25 0.25 0.25 0.25 0..25 0.15 k.25 0.25 10 5 10 1 2 10n 2.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0. 25 0.25 0.25 0.25 0.R36 A37 A38-A41 R42 R43-R44 R45 R46 Ma.15kQ 1011 22Q 2.25 0.25 0.25 0.25 0.8 kQ 2.15k!1 10 5 10 2 2 750 [2 HQ 10Q 2.25 0.25 0.Draw iog No No.25 0.25 0. R12 R13 R14.51 kQ lOQ 43 kQ 82 k!! 4.25 0.25 0. E23 + E26.25 TR 19110RK TR 191 lMOK TR 191 10RK TR 191 56AK TA 191 470AJ TA 191 lMOK TA 191 470KK TA 19110AK TA 191 100AK TA 191 1K15F TA 191 10AK TA 191 22AK TA 191 2K21G TA 191 5K5K TA 191 2KOJ TP 095 3K3N TR 191 270RK TA 191 22AK R47 R48 R49 R50 R51-R53 R54 R55 R56 R57 R5a R59 R60.25 0.25 0.25 0.25 0.3 kil 270n 22 Q 0. loaďW Tolerance 0: '\.25 0.1 lANl1456 l AN 14530 l AN1 1393 Spouštěc í obvody CxeMbl 3anycKa Triggering circuits 1AF 021231 Resistors: No Type V~ l ue A21 A22 A23. 25 0.Q 5.25 0.25 0.Q 120Q 560Q 10 10 10 5 5 10 10 10 191 22RJ 191 lKOK 191 2K15G 191 750RG TA 1911 KOK TR 191 10AK TR 191 2K15G TA 191 10RK TA 191 750RG TA 191 100AG TA 19110RK TR 191 470RJ TA 191 10AK TR 191 2K51F TA 191 332RG TR 191 l00KK TR 19110RK TA 191 2K51F TR 191 10RK TR 191 43KJ TR 191 82KJ TR 191 4K32F TR 191 3K57F TR 191 10RK TA 191 2K8F TA 191 2K37F TA 191 442AF TR 191 3K01F TA 1912K61F TA 191 120AF TA 191 560RK TR 191 2K61F TA 191 120RF TA 191 560AK TR TA TR TR 77 .61 k.o CSSR Set of diodes E4 + ES. A24 R25.25 05 0.25 0.37 kQ 442 Q 3.25 0.25 0. E44 + E45.25 0. E24 + E25. Type Va l"" TOlerance " 10 S. E3 + E6.

25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 10 2 0. R150 Film A151 Film A152 .25 0.25 0.25 0.25 0.51 kQ 10 1 10 100 3.25 0.25 0.25 0.3 kQ 330Q 47Q 4.25 0.1 Q 7500 2.51 kO 10 100 43\'(Q 10 5 5 62kQ 4.25 0.15 kQ 750Q 10 2 2 100 1k0 10 10 100 2. R156 Film A157 Film R158 Film R159 Film R160 Film R16l Film R162 Film A163 Film Film R164 Film A165 Film A166 Film R167 Film Rl68 Film R169 Film R170 Film R171 Film R172 Film A173 Film R174 Film R175 Film R176 Film Al77 Film R178 10R 2.25 0. K TR 191100RG TR 191 470RJ TA 191 10AK TA 191 2K51F TR 19110RK TA 191 3K57F TR 191 10RK TR 191 2K37F TA 191 10AK TR 191 2K51F TR 19110AK TA 191 43KJ TR19182KJ TR 191 4K32F TR 191 lORK TR 191 2K8F TR 191 442RF TR 191 3K01F TA 191 2K61F TA 191 120AF TR 191 560RK TA 191 2K61F TA 1911 20AF TR 191 560RK TA 191 562RF TR 191 2KOF TR 191 332RG 78 .25 0.25 0.25 0.25 0. R132 Film R133 Film A134 Film R135 Film R136 Film R137 Film R138-A141 Film A142 Film R143 Film R144 Film R145 Film R146.5 10 10 10 10 0. R121 Film R122 Film A123 Film R124 Trimmer R125 Film R126 Film R127 Film R128 Film R72 R73 RBO RBl RB2 RB3 RB4 RB5 RS6.25 0.21 27Q Ié~ ~ 10 10 2 100 2 .25 0.25 TR 191 10RK TR 191 2K21G TA 19110RK TR 191 22AJ TR 191 lKOK TR 19 1 2K15G TR 191 750RG TA 191 10RK TR 191 lKOK TR 19110RK TA 191 2K15G TA 191 750RG TA 191 10R.8 kQ 442 Q 3.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 kQ 100 22Q 10 10 10 1 10 10 2 10 5 2.25 0.61 kQ 120Q 560Q 562 Q 10 1 10 1 10 1 1 2kO 332 Q 2 0.57 kQ 10 Q 2.61 kQ 120 Sl 560Q 2.25 0.25 0. R96 Film R97 Film Film Rl02 Film Rl03 Film Rl04 Rl05 Film R10S Film Rl09.Tolerance " Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer R94 Trimmer R95.25 0. RS7.25 0.6 kO 2k0 3.25 0.25 0.25 0.a• • loadW Stan<:lard CSSR Value Tole rance .25 0.25 TR 191 562AF TA 191 2KOF TR 191 27AK TA 19110RK TA 191 2K21G TA 191 27AK TA 19110AK TA 191 2K21G TA 191 560RK TA 191 2K4J TA 191 51A1G TA 191 750AG TA 191 2K4F TR 191 270G TP 095 3K3N TP 095 330AN TA 191 47RK TR 191 4K64G TR 1911MOK TR 19110RK TR 191 56RK TA 191 470RJ TA 191 100KK TR 191 51KJ TR 191 lOKK TA 191 470KK TA 191 1MOK TR 19110AK TR 191 100RK TA 1911K15F TR 19110AK TR 191 22RK TR 191 2K21G TR 191 5K6K TR 191 2KOJ TP 095 3K3N TA 191 270AK TR 191 22RK TA 191 100AK TA 191 56RK R129.01 kQ 2.25 0.25 0.25 0.25 0.21 kQ 560 Q 2.25 0. R118 Film Rl19 Film R120.. RSS RS9 R90 R91 R92 R93 562 Q 2 kQ 27 O I>'.25 100 56R 4700 100 kQ 10 10 10 5 10 5 10 10 51kll 10 kQ 470 kQ 1 Míl 100 1000 1.25 0. lo a~W Standa<d CSSR 10 10 2 100 2.25 0.25 0.25 0.4 kQ 270Q 3.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.Al48Film A149.25 0.25 0.25 0.25 0.64 kQ 1 MO 0.25 0.25 0. Rll0 Film Rlll Film R112 Film Rl13 Film Rl14 Film R115 Film · A116 Film Rl17.21 Ié~ 5.32 KR 100 2.25 0. % ~a.5 0.25 0.25 0.4 kQ 10 5 2 2 2 51.15 kQ 750Q 10 2 2 10 2 5 100 1000 470 Q 10Q 2.25 0.25 0.37 kQ 10 1 100 2.25 0.21 kQ 10 2 10 0 22Q 10 5 l'0 2.25 0. R153 Film A154 Film R155.25 0.25 0.25 0.3 kS~ 270 Q 22Q 100 Q 56 O 0. R130 Film R131.

.+50 -20. +50 -20 .Capacitors: . .1 pF 10000 pF 10 250 -20 32 +80 -20 . E5 + E6..Vel . CI6 250 400 250 250 40 40 40 40 Further electrical co mp one n ts: Componen{ Type . " 10 5 . EtOS + El09 pair of transistors Ell + E12. .0 ' . +50 -20 ... . +50 4Q 5 0. +50 -20. Ll. ES! Transistor ES3 Dlode E84 KSOOLP216 KF907 lAN 149 33 BFY90T/2 BF4795 BF506 BFY90T/2 KC237B KZ260/5V6 lAN 11619 lAN 15167 IAN I1 393 c'" Ceramic CeramiC C107 Cerarnlc Ceramlc C1Q9-Cl12Ceramlc C113 Ceramic C114.. El05 + El06. l2..S) pf CHl6 '00 pf 220 pF 100 pF 10000 pF 10000 pF I 000 pF 10000 pF .1 kQ 1. . E7 + EIO. Et03 + El04. EIC7 + EtlC.-... E8 + E9.82 KQ 0. . . IQ lOl Transis tor E2.6 (6.C6 '''' Tubular Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Ceram ic Ceram ic Ceramic Ceramlc Ceramic Ceramic Ceramlc Ceramlc Ceramlc Ceramic Cerarnlc Tubular Ceramic Cerarnlc Ceramlc " . DC Transformers and coils: S. . S{ar"ldard CSSR I D kQ 5.~ 400 4Q TC 208 10nK Choke-coil Tl< 744 t On5 TK TK TK TK TK TK TK TK TK 755 22pJ 656 5p6 (Spa)D 755 l00pK 626 220pM 755 100pK 755 IOK5 744 IOn5 7441n05 744 10n5 Co. CI3 CH C15.5 250 400 250 4QO " Tl< 754 IOpK .5 20 -20.8 pF IOOOOpF 6.6 (6. E18..5 -20 +50 10 TK 744 10n5 TK 754 6p8D TK 744 IOn5 TK 754 6p8D TK 744ln05 40 40 40 40 40 4QO 10000pF C'03 C'04 C I 05 22 pf 0. Ell1 +E112 Transistor E17. Oh . l"ICUtdCSSR Componen{ Designa{ion o. ol { ums Wif.8) pF 250' 400 '00 pf 220 pf 100 pF 10000 pF 10000 pF 1 000 pF 10000 pF IOoaOpF 6. LSO..o 20 . Drawing No.ing HO. Lt03-l1081AA 466 03 H 5 0.25 0. TC20810nK Tl< 755 22pK Tl< 783100nZ TK 744 10f\S Integrated circuit IQ I .... El02 pair of transistors E3 + E4. EI16 Transi stor E80. El iS.-~ " -20 +50 5 0. +50 250 250 40 40 40 Tl< 755 22pJ Tl< 656 5p6(Spa)O TK 755 l00pK TK626220pM TK 755 l00pK TK 745 10k5 TK 744 10n5 TK 7441n05 TK74410n5 Rozmltací generátory reHeparOpbl K8'4atOLL4eMc:JI '4acroTbl Sweeping generators 1AF 02124 Resistors : To~anc. . '" R1 R2 R3 "~ Film Film Film Val . lI01 . +50 -20 . + 50 -20.25 TA 191 10KK TA 191 5K1J TA 191 lK82F 79 . 000 pf "pf -20 +50 0.15 22 pf 5.+50 10000 pF 10 000 pf " -' Iola •. ol \ap No. lAN 95264 Ll02 L3-lS. No.8 pF C7 CS-CIO " " C" C12. C118 Ceramic 22 pf 5. C80 CS> C82 C83 C84 C85 Cl0 t Cl02 .25 0. C' C2 C3 C4 C5. ...5 -20 +50 0.o -20 . CI15 Ceramic CI16 Ceramic CI17.

25 0.25 TR 191 lKOK TR 191 301RF TA 191 100RF TA 191 3K32F TA 191 lK8K TA 191 10KK TA 191 l00KK TA 191 l KOK TA 191 lOKK TA 191 lKOK TA 191 10KK TR 191 2K2K TR 191 2KOF TA 191 470RK TA 191 12AK TA 191 lKOK TA 191 220AK TA 191 27AK TA 191 IORK TA 191 2K2K .3 kll 4.5Q IOkO 2.21 kQ 3.25 0.25 0.25 0.25 0. A43 R44 R45.25 0.25 0.25 0. R39 R40 A41 A42.25 0.21 kQ 2 2kQ 2.21 kll 10 I 2k0 1 k~l 10 2 krl 0.25 0.25 0.25 0.2kQ 10 10 10 I 3 kll 511 Q 5 I 14 kll 1.25 0.62 kU 3.43 kO 3.25 0.71& 511 1/ 14 kP. RSO Fi!m R6 l Film R62 Film R63-R65 Film RSS Film RS7 Film Film R56 R69 Film Film A7t Film R72 Film R73 Film A74 Film R7 S Film R7S Film R77 Film AlB.5 kQ 2.25 0.25 0.Toklrance " R5 R6 A7. RB R9 SlIróatd CSSR Val"" Tolerance " 10 0.25 0.43 kQ 10 10 10 2 80 .2 1 kQ 10Q 3 kO I 10 5 10 100 3.7kO 1.25 0.25 TR 191 3K92F TR 191 7K5F TR 191 383RF TR 191 33R K TR 191 22R K TR 1911 KSK TA 19110RK TR 191 18K2F TR 191 3KOJ TR 191511RF TR19114KG TR 191 l K2 1F TR 191 2KOF TR 191 2K43F TR 191 3K01F TR 1911KOF TR 191 82R5F TR 191 10KF TA 191 2K21F TA 1913K32f TR 191681RF TR 191 1K21F TR 19110RK TR 191 3KOJ TR 19 1 10RK TR 191 3K3K TA 191 4K99F TA 191 BK2K TA 191220RK TR 191 10KJ TR 191 5K62F TR 19156KI F TA 191 2K21F TR 191 l K21F TR 191 2K7K TA 1911 K21F TR 191 2KOF TR 1911KOK TR 191 2KOF RSO RSl R52 Film Film Film R53 Film R54 Film RS5.2 kQ 10 10 10 5 2200 10 kll 5.211 5 22 kll 10 kO 1500 1. 51ďl 10 10Q 16.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 kO 18.25 0. R32 R33 A34 A35 R36 R38.62 kQ 56.99 kO 8.25 0.32 kU 68 1 0 1.21 kO 2.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1 kll 10 kll 2.25 0.92 kQ 10 10 10 320 1.2 k2 4.25 0.32 kO 1.25 0.1 kO 2.21 kQ 1.25 0. TA 191 l KOK TR 191 220RK TA 191 301RF TA 191 182AF TR 212 2A2J TA 191 22KK TA 191 10KK TA 1911SOAK TA 1911K82F TA 191 3K92F TA 191 33AK TR 191 lK5K TR 191 16K2F TA 191 4K7K TA 191 511 RF TA 191 14KG TA 191 IK21F TA 191 lK5F TA 191 2K43F R' R10 Rll R12 RI3 RI4 R15 A16 A 17 AlS A19 A20 A21 A22.25 0.25 0.25 0. R79 Film ABO Film RB2 Film RS3 Film Rl03 Film Al04 Film Al0l. Aloe Film All0 Film Film A112 Film A113 Film R114 Film R115 Film Rl16 Film R117 R118 Film HO 301 II 100Q 3.25 0.25 0.25 0.21 kO 1.25 0.125 0.5 kn 383 rl 33 Q 2211 1 .25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.! HQ 62. A23 R24 R25 A26 A27 A28 R29 R30 R31.2 kll 2 k'l 470 Q 12Q 10 10 1 10 10 10 1 krl mo 2200 270 100 2.2 kQ 10 10 10 10 10 10 1 kll 220 !l 3010 182Q 2.01 kr. R56 Film RS7 Film Rsa Film RS9.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.8 kO 10 kl"! 10 10 100 kll 10k2 1 "" 10 10 10 10 025 0.25 0.25 0.25 0. R4S R47 A4S R49 Film Film Film Fiim Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film 3. 1.25 0.92 kO 7. 25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.

25 0. C12 C13 C14.3k.01 k~! 1 k~~ 82.20 +50 20 .25 0.3pF 10000 pF 1 000 pF pF 100 pf 0 .25 0. 1 kS! 2.25 kQ 10 kll 2.1 j/F 100 pF 220 pF 250 40 4{\ Cl06 C I 09 Cl10 ClIl C1 12 C107.25 0.Q 4. 40 15 -20 +80 10 5 32 40 40 81 . CIOS Ceramic 6.5 kQ I kll IOP.5 20 5 .25 0.25 0.7 pF 0 .21 k'l 1.25 0.Q 10 k2 \kO 11.5 20 20 5 32 40 40 40 22 pF 120 pF 2200 pF 3 .62 k'l 68..". 100 3k0 1 10 5 RI30 Film 100 3.32 kQ 22 kll 8.25 0.7 k. 5.25 0.25 10 RI57 RI56 R159 Film F ilm Film RI60 R . R139 Film A14Q Film R141 Film A142 Film A1 43 Film R144 Film R145 Film R 146 Film 10 10 0.25 0.99 kQ 10 R131.2 1 kR Tolerance ! % $t.25 0.25 0.25 0.25 0.5 68 pF 4.49 kP.20 +50 5 1 10 40 250 4{\ 4{\ es C7 C6 2200 pF 3. 10 Sl 10 10 TA 191 3K01 F TA 19 1 lKOF TR 191 82A5F TR 191 10KF TR 191 2K21F TA 191 6K49F TR 191 IORK TR 191 3KOJ TR 191 IORK TR 191 3K3K TR 191 4K99F TR 191 8K2K TR 191 5K62F TR 19168K1F TR 19 1 2K21F TR 1911K21F TR 191 lK21F TR 191 2K7K TR 191 10KF TR 191 lKOF TA 191 l1KSF TR 191 lKOf TA 191 IORK • TA 191 lK62F TA 191 332RF TA 191 750RF TA 191 10RK TA 191 5K6K TA 191100AK TA 191 3K32F TA 191 22KK TR 1916K25f TA 191 10KK TR 191 2K74F TR 191 100AK TR 191 7K15F TR 191 3K3K TR 191 lORK Cl C2 C3 Ceramic Ceramic Ceramic Electrolytic Eleclrotylic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Electrolytic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Electrolytlc Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic Electrolytic Ceramic Cerami c Ceramic 22 pF 120 pF 100 pF 100 }.21 kS I 1.25 A147 R I 48 R149 RISO Rl51 Film F ilm Film Film Film Al 52 Film Al53 Film Al54 .25 0.3 kP.6 kP.25 0.5 !l 10 K~l 2.anda'd CSSR 0. 10 1 0. R132 Film RI33 Film RI34 Film R138.25 0.25 0.25 0.25 0 .25 0.2 kP.25 0.25 6. I .25 3.25 0.25 0. R123 A124 R126 R126 A129 Film Film Film Film Film Film Film Film Capacitors: "' 3.15pF -20 10000 pF 220 pF 471/F 10000 pF 10000 pF +80 20 5 .25 4.S21tí"! 3322 7500 10 O 5. 25 0.25 0.20 40 40 724 lOnM 754 220pJ 6.25 0.25 0. Al19 R120 R 12 1 R122. RI55 F ilm Rl56 F ilm 8. C15 C IS-G 16 C I9 C20 C21. C22 C23 CIOl Cl02 C l 03 Cl04 Cl05 220 pF 25 40 40 12.74 kQ 1000 7.15 kQ 10 10 I 10 10 10 1 0. 61 RI 62 RI63 RI65 AlB6 Film Film Film Film Film Film 1000 3. 2.25 0.21 kP.25 0.3 pF 1 000 pF 724 2n2M TK 755 3p30 TK 724 lnM TK 754 220pJ TE 124 10MS TK 754 68pJ TK 754 4p7F TK 762 150nZ TI( TI( C9 CIO Cll.25 10 0..F 22 I~F 5 5 10 -20 40 40 40 TK 754 22pJ TK 754120pJ TK 754 100pK TE 984 100M·PVC TE 122 22MS TI( C4 C5 15 +50 20 0.25 0..3 40 TE 121 47MS TK 72410nM TK 783 IOnZ TK 754 22pJ TK 754 120pJ TK 724 2n2M TK 755 3p30 TK 724 lOnM TK 724 lnOM TK 754 68pJ TE 984 l00M·PVC TK 783 l00nZ TK 754100pK TK 754 220pJ +'0 5 5 20 0.25 0.

15 0. R30 lAN 11456 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Trimmer Film Potentiometer Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film 220 180 3. E12. E120.25 0.6 0. El16.25 0. 10 101 Integrated circuit 10 3 Transistor El. No. El06 Transistor E19. E43. E114 Transistor E22.25 0. o! ta p No.25 0. E44.6 0.25 0.25 0. E31. El05.25 0.3 kU 8060 1. El11.74 kQ 20 kll 101& 20 kll 5000 820 (909) Q 220Q 0. El02 TransistorEl0.25 0.~ Horizontální zesilovač YCMmlTenb ropM30HT&nbHoro OTKJ10HeHMSf Horizontal amplifier 1AF 02125 Coil L1 lAK 606 33 1-2 14 o.T092 lAN 11665 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27. E122 Diode E4.25 0. El04. E39-E42.25 0. El07 Transistor E5.25 560 4.25 Standard CSSR Integraled circuit 1 1 0 Inlegrated circuil10 2.32 kU 2. El03. E9. E112.25 3300 180n 475Q 5 5 0.25 0.25 5 5 5 5900 10 kU 0. E26.051& 8060 562 Q 3. E17.5 0. E129 Diode E123 Pair ol transistors E124 + E125 Diode E127. E21 .25 0. E36. El06 DiodeE3. El 1. R28 R29.25 0. E113 DiodeE14. E32.25 0.e0 .25 0. E20. ol Mns Wi. Elt7 Transistor E23.El10 TransistorEl6.25 100 909Q TR 191 22RJ TR 19i 18RJ TR 191 3K32F TR 191 2K21F TR 191 2KOJ TR 191 4K3J TR 191 806AF TR 191 lK05F TR 191 B06RF TR 191 562RF TR 192 3K74F TA 192 20KF TP 011 lOK TR 192 20KF TP 160 JOE 500RN TR 191 620 (909)J TP 110220 TR 191 56RJ TR 191 4K99F TR 191 6K19F TR 191 549RF TR 191 549RF TA 191 604RF TR 19t 200RJ TR 191 lKOJ TR 191 39KJ TR 191 10KF TA 191 590RF TR 191 10KF TA 192 330RJ TA 192 180RJ TA 191 475RF TA 19110KF TR 191 909RF 82 . E37. E27-E30. E25. El01 .21 kQ 5 5 1 5 5 21& 4. E119. E115 Transistor E7.25 0.Transformers and coils: Compooeot DHi<.19 kQ 549Q 549Q 6040 2000 11& 39 kQ 10 kQ 0. E13.99 kQ 6. E34. R12 KA221 KZ260/5V6 KSY71 KZ260/6V6 KSY62 KF590 KZ260/7V5 KF525 KF521 KSY62B KFY16 KC811 KZ141 KC147-T092 KZ260/11 8SX29 KA206 KC149.25 0.25 0. E33.awin!lNo.6 1 5 5 0./natioo O. E2.3 0. E128 Transistor E130 MH 7404 MH 7400 MH 7403 8SX29 lAN 14530 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RlO RII. E118 TransistorE24.25 0. E8. E131 Diode E6.25 0. Type Value Tolerance "- "~ !<lad W 0. E15.• Resistors: " Further electrical components: Compontml Type· Val"" Orawing No.25 0. E121. E18.El09. E126 Diode E35 Transistor E36.6 06 0.

E14 pair ol transistors E3 + E4 Diode E5.25 0.25 0.25 0.25 400 400 250 R18 R19 100 2 2 10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1 }lF SpF 400 '" R.5 pF 1 pF 680 pF + 50 -20 + 50 0.25 0.25 0.5 kQ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 5 5 1 1000 5 5 470 271& 201& 431& 5.25 R53 R54 510 TA 19239KJ TA 191 909AF TA 191 47AJ TA 191 l00AJ TA 191 47AJ TA 191 2KOF TA 191 10KF TA 191100AJ TA 191 47AJ TA 192 27KJ TA 191 20KJ TA 191 43KJ TA 191 5K62F TA 191 220AJ TA 191 39KJ TA 191 51AJ Integrated Circuil 10 1 Diode E2.25 0. R39 R40 R41 R42 A43 A44 A45 A46 R47 Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film v.Furhter electrica l components: S!4nd.25 0.5 0.25 0. E20 Transistor E16.62 kQ 220 Q 39 kQ R48 R49 RSO R51 R52 5 5 5 5 5 5 O. RS A7.25 0.25 0.5 kU 10 kQ 100 kQ 0.3kQ 33 000 pF 10000 pF 22000 pF 100 400 250 250 40 RlO Rll R12 R13 R14 R15 TC 216 33nK TK 74510nS TK 744 22 nS TK 656 lp5D TK 6561pD TK 725 680pM 100 270 7.31& 100 11& Tubular Trímmer Tubular Ceramíc Ceramíc Ceramíc Ceramic Ceramic SpF 0.25 0. +50 10 10 -20 TE 984 GS-PVC TE 988 O l -PVC TK 744 221"15 WK 701 09 TC 215 l00nK WK 70109 R3 R4 100 3.'d CSSl'l ' 1'1"" R38. E19 Diode EIa MA3006 KA221 BSX29 KA253 KC147.25 0.25 0.T062 KSY62B lAN 11456 BSX29 KF423 KF422 KZ260/ 6V2 lAN 145 30 Řídicí obvod CxeM8 ynpaaneHMst Control circuit 1AF 021 26 Resis tors: Capacitors: Rl R2 Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Stan<lar<:l CSSfI 100 3.3 kS} CI Electrolylic 500 pF 100 I4F 22 000 pF 15 C2 C3.25 TA 191 10AK TA 191 3K3K TA 19110RK TA 191 3K3K TA 191 IORK TA 1911KOK TA 191 10KK TA 191 3K3K TA 191 10RK TA 191 27AK TA 191 7K5G TA 19110KG TR 191100KG TR 19 1 7K5G T A 191 10KG TA 191100KG TA 191 10AK 83 .25 0.• 0. C9 Clo-C13 C14 C15 C16 C18 Electrolytic Ceramlc Trimmer 70 -20 .25 10 2 2 1.25 0.• 0.tue 39 "" 9090 470 1000 470 21& 10 kU 5 5 o. C4 C5 CS C7 C8.25 0.A9 101& 3. E17 Transistor E6 Transistor El l Transistor E 12 Transistor E 15. E13.25 0.25 0.5 20 101& 100 kQ 2 2 R16 R17 7.

A23 A24 .5 TP011100 TA 191 l50R J TA 191 51R I G TA TP TA TR TR 191 l00RG Oll 22KN 1531KB 1531KB 191 221 RF 0. ES..1 Q 0.25 0. E3.25 0. A9.2 kQ 12 1 Q 1.6 0. Al A2 A 3..25 TP01 1 1K TA 191 lKOK TA 191 IOKG Montážní jednotka MOHTa)k.""..25 0 .25 TR 193 300RJ TA 192121RG TR 191 91RJ TPO l13K3 TR 191100RK TA 154 2K2J TR 19 1 121RG TR TA TA TA TA TA TA TR 154 IK2J 153180B 191 1CAK le3A 560RJ 191 l00RJ 154 2K2B 191 10KJ 191 10AK R21 2 0.W """ 0.25 'O 40 A14 A15 A16 R1 7. E13.25 A11 A12. 1 0..5 0.h» . E16. E18 KA221 KC147 -T092 KSY21 Film Film F ilm Film Film T rimmer Film Film 5. ElO-E12.2 kQ 10 kQ • 3 0..25 0.5 SliloI'l<JirdCSSA '"" . A4 Type Value Tolera nc~ Mu...25 Further elect ri ca l compone n ts: Componunt T~pe-Value A22 . 1000 1500 51.25 0.25 0 .. RI8 A19.25 0. A30 100 5600 1000 2.21 kG 10 kG 10 kll l00kQ ' IQ kQ TR TA TR TA 1912K21F 191 10KG 19110KK 191 100KG Diode EI.25 Integrated circu it lO 1 Integrated circuit 10 2 MH 7400 MH 7472 A31 R5\. RI3 3000 12 1 Q +50 -20 +50 10 1 0.25 . E6.HbIM 6nOK TR 191 lOO1<G TA 19 1 10KG TR 191100KG Mounting unit 100 kll 2.25 0.9 kr.25 0.3 ks:! 0. A25 A26 R27.6 kQ 10 kG 1 kO • kll 101& TA 191 10KK TA 191 SK6K TA 19110KK l 00kQ !OkQ 0.. Ioad W '" 5 2 2 5 5 1 5 2 5 10 5 2 5 5 10 5 5 5 10 SI3ndard CSSR Trimmer Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Trimmer Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film Film .25 0.25 0. DC S_dCSSfI 40 TK 74410nS TK 754 220pM TK 744 10nS TE 152 SOM TK 744 10nS TK 754 l00pK A5 A6 A7 A. E15..! lAK 06184 TP0112K2 TA 191 51RJ TA 191 3K9K Aesistors: 510 3.. 2 0. E17 TransistorE2. R52 100 84 .25 0.. E4. 'A20 A21 A22 R23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A3<I A31 A32 R33 A3' A35 'Film Film Film Film Film Film Film Trimmer V..1 2 10 2 10 10 10 10 2 2 2 2 5 10 Tolerance . TYP"·Va Uoi 2.25 0.000 2.uF 10000 pF 100 pF +50 20 -20 -" ". C' C5 C6 C7 Capacitors: Cl-e3 Ceramic Ceramic Ceramic EleClrolytic Ceramic Ceramic '- " ..25 'O 40 10 0.25 0. El.5 0.25 .2 kr..2 5 ToIerM"" " -20 10000 pF 220 pF 10 000 pF 50 .. RIO 1000 22'" "O "O 221 Q O. E14 Transistor ES.2kQ 180Q ca 2 0. E6.25 0.! "". A2B R29. R20 910 3.

85 .

7 Q 470Q 4.7Q 470Q 10 kQ 1.25 0 .25 0 .3 kQ 1.5 5 5 5 0.25 0.2MQ 2.75 kQ 3.2 kQ 820Q 3.2MQ 200 kQ 05 0.25 0.25 0 .125 0 .25 0.5 0.21 kQ 47 kQ 47Q 2 kll 2.5 5 5 2 5 5 1 0.25 0. 125 0.5 0.2MQ 2.25 0 .6 0 .25 0.25 0 ..2 0. StMd .5 0.5Q 10 kQ 10 kQ 31.5 0.32 kQ 7.9 kQ 10 kQ 4.5 TR 192 2M2J TR 191100RJ TR 191 lOKJ TR 1911KOJ TR 191 470KJ TR 191 lKOJ TA 191 100KJ TR 191 l K2J TR 191 lKOJ TP 095 220 TR 191 l KOJ TP 095 3K3 TR i911K21F TR 191 47KJ TR 191 47RJ TR 191 2KOJ TR i91 2K21F TR 191100RJ TR t91 15KJ TA 191 3K83F TR 192 22K1F TR 191 100RJ TA 191 270RJ TA 191 l KOJ TA 191 910RJ TR 192 39KJ TR 191191 iOORJ TR 192 5K6J TA 191 150RK TP 190 12E 2M5N TR i 91 100KJ TR 153 3M3J TR 152 lMOK TR 151 15KK TR 153 3M3J TR 2151ROK TR 152 2M2J TP 190 12E 2M5N TR 154 6M2J TA 152 2M2J 86 .3MQ 1 0.5 0 .5 0.6 0.125 0.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 0.25 0.25 0.125 0.15 kQ 5.7 kQ 1000 464 Q 10 kQ 0.25 0.2 kQ 1kQ 220Q 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1kO 3.25 0.3 MQ 1 MO 0 .125 0.21 kQ 1000 i5 kQ 3.6 0.25 0.6 0.125 0.1 25 0.25 0.25 0.25 0.R221 Film Potentiomeler R222 R223.7 kQ 100Q 681 Q 4.25 0 .25 0.25 0 .5 0.25 0. R143 Film R144 Film R69 4.25 0 .25 0.5 02 2 0.6 kQ 150 Q 2.25 0.25 0.6 0.2 kQ 270Q 10 kQ 2. 25 0.125 0 . Rl67 Film R16a Film R169 Film R170 Film Ri71 Film Film R172 R173 Film R174.25 0.83 kQ 22.Value To lerance " 5 5 5 5 m 'W 0.25 0.25 0.7 Q 47 kQ 1 kQ 2.9 kQ 4.5 0. A175 Film R176 Film Rl 77 Film R178 Film R179 Film Rl SO Film R200 POlen tiometer R201 Film R202.5MQ 6.5MQ 100 kQ 3.R207 Film R208 Film Film R209 R210 Film Film R2 11 R212.5 05 0.25 1 Q 2.25 0.25 0.125 0 .25 0.25 TA 191 4R7 J TR 191 47KJ TR 1911KOJ TR 192 2K7J TR 16110KD-1 TR 161 25K8D-l TR 161 37K9D-l TR 161 10KD-l TR1914A7J TR 191 470~ J TR 191 10KJ TR 191 lK2J TR 191 270RJ TR 191 10KJ TP 095 2K2N TA 192 820AJ TR 191 3K9J TR 191 4K7J TA 191 100RJ TR 191 464RG TR 191 10KG iAA 669 26 TR 191 iOKG TR 16110KD-l TR 161 31K2D-l TR 16110KD-l TR 16l10K6D-l TR 191 4K7J TR 191 100RJ TR 191 681AG TR 191 4A7J TR 191 470RJ TA 191 4K75F TR 161 3K32D-1 TR 161 7K15D-l TR 161 5Kl1D-l TP 095 l OK TR 191 560KJ TR 192 2M2J TR 191 200KJ Film R145 Film A146 Ri47 Film R14S Film R149 Film Rl50 Film R151 Film R152 Film R153 Film R154 Trimmer A155 Film R156 Trimmer Ri60 Film R162 Film Rl63.11 kQ 10 <ll 560 <ll 2.25 0 .2 kQ 10 kQ 10.25 0.7 kQ 10 kQ 25.5 0.8 kQ 37. R164 Film R165 Film R166.25 0.25 0.2MQ 0.25 0.25 0 .125 0.25 1 15 kQ 3. Ioad W ' % Standard CSSR Film R70 Film R71 Film R72 Film A73 Film A74 Film A75 Film A76 Film R77 Film R80 Film R81 Film R82 Film R83 Film A84 Film R85 Trimmer R90 Film R91 Film R92 Film R93 Film Film A94 A95 Film R96 Wire-wo und R97 Film R98 Film R99 Film R1GO Film RiOl F(lm Rl05 Film Rl06 Film Al07 Film Al08 Film Film Rl09 Al 10 Film Rl11 Film R112 Film Rl13 Film R140 Trimmer R14 1 Film R142.25 0.6 0.125 0 .25 0.6 kQ 4.5 0.1 kQ 1000 270 Q 5 5 5 1 5 5 1 1kO 910 Q 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 5 10 5 5 5 39"" 100 O 5. R224 Film Film R225 22 MQ 1000 10 kQ 1kO 470 kQ 1kO 100 kll 1.25 Ma •.25 0.6 0 .25 0. 25 0. rd CSSR Va lue TOlerance M.

3 pF +50 0.T.6 0 .2 TR 191 22KK TP 195 12E 10KN TR 151 10KK TR 151 15KK TP 19512E 10KN lAN 736 01 TR 192 4K3J TP 190 12E lOOKN lAN 736 00 C67 C66 C80 C90 Ceramic Eleclroly1ic Electrolyllc Ceramic Eiectrotylic Ceramic 100 pF 4.20 +80 .2 0.F 10000 pF 10.uF 680/1F 220 .1F 10 000 pF 4700 pF 6300 6300 10 2000 C65 C66 +50 .F 500 p F SOOpF SlanllaHI CSSR 18 0 160 35 35 15 15 1 000 '" 1 000 .uF 4700 pF 22 .T.Sland.20 40 TK 744 4n7S TK 74S 10nS TK 755 loopK TE 990 10M-PVC TK 745 10nS TK 744 407S TK 74510nS C202 C201 . C142 P.. Ceramic SpF 400 -20 1000 pF +50 -20 250 250 TK 725 I nOS Te 182 Ml TK 745 10nS TE 984 10M-PVC TI( 7553p3D TK 745 101lS TK 745 lnS SK 733 2Q I DnS TGL 116 55 10n 3OQOV TGL 11655 470p 10000V TGL 11 655 4n76300V TOL 116 55 lnO 6300V TE 982 SOOp-PVC SK 739 20 InM TGL 11655 IOn 3000V TC 279 68nK TGL 116 551nO 6300V O.25 0.47 )E 50. C208 C207 C209 C210 C21 t C212. 1 .'d CSSR Va lU(! Tolera nce i % voua"" V M~• .E.E.C8 C9 ClO C11 C12-C1 5 C16. C213 C214. F u 2.uT TE 679 680.uF 680 .l.u TE 6762m2 TE 674 3m3 TK 783 IODnZ TE 156 1O)IA Eleclroly tic Cl06 C140 Electrolytic C141 .7 ).20 +50 -20 20 10 40 250 3000 160 10 000 pF +50 6300 87 .IF tOpf 4'700 pf 10000 pF 100 pF 70 160 100 35 15 TC241 TE 990 20M-PVC TE 990 20M-PVC TE 986 GS-PVC TE 986 G5-PVC TE 984 lG-PVC TE 984 lG-PVC TE 678 680/1 TE 680 22Q.F 10 250 100 40 TK 755 100pK TF 012 4/17T TF 010 22}IT TK 744 4n7S TF 0 10 22}IT TK 744 4n75 TF 010 22!IT TE 990 2M-PVC TC 279 M47K TE 986 SOM-PVC TK 754 lOOpK TK 754 lOOpK TK 744 22nS WK 70 1 09 -20 + 50 -20 40 40 C91 CIOS +50 40 40 160 160 Capa ci tor5 : Tolerance Cl C2 C3 C4-C6 C7.25 1 0.20 +50 CI64.uF 4700 pf 22 .uF 3.3mF 0. DC Standard CSS R R227 R228 R229 R230 R231 R232 R233 R234 R235 Film Polentiometer Film Film Potentiometer Potentiomeler Film Potenliomeler Polenliometer 22 k!l 10'" 10 kQ 15 kQ 10 kQ 100 kf! 4. Ct65 Trimmer Cl66 CI67 CI 88 CI69 CHO C171 C200 Ceramic Tubular Ceramic Eleclroiytlc Ceramlc Ceramic Ceramlc Ceramlc Ceramic Ceramic Ceramic Ceramlc Electrolylic Ceramic Ceramic P.C216 C220 +50 +50 10 -20 250 250 160 250 3000 10000 C52 C53 C54 1O.20 +50 .20 32 50 1 000 pF 10 000 pF 10000 pF 470 pF 4700 pF 1 000 pF 500 IIF 1000 pF 10000 pF 68000 pF 1 000 pf +50 -20 +50 .5 250 15 250 250 250 2000 10000 pf -20 C23 C20 C50 C51 .. C17 C18-C2 1 C22 Class Y Electrolytic Electrolytic Electrotytic Electrotytic Etectrotytic Electrolytic Electrolytic Electrolytic Etectrolytic Eleclroly1ic Eleclrotytic Ceramic Electrolytic Ceramic Ceramic Ceramic Electrolytic Ceramic Ceramic Ceramic " 20'" 20. F u 2 ilF 0.2 5 0.3 kQ 100 kf! 5 kQ 10 10 10 025 1 0. C203-C205 C206.F 22. C143 ElecIJolytic Ceramic Cl60 C162 Ceramic CI63 Ceramic 10 100 pF lOOpF 22000 pF 10 10 35 40 40 40 .2 mF 3.

Translormers and coils : CorrIIlonMl Oe. Components desígnated with drawíng number 1AN .awing N.3 A T 630mA for 220 V Tl . 0 0 10SO. E72. ot laP NO.8 0. E106. E144 Transistor EI61 Diode E 162.o Integrated circuil10 20 Inlegrated circuit 1 50. E145 Transistor ESO. E55. E147. 10-11 Choke·coil Coil COlI 1140 5... E57.3 CSN 35 4733.355 coil lAK 62643 7-8 11-1 2 15. E70 Dioda E56.auon Orawing No. E21 Transistor E22 Transis tor E23 MA 7812 MAA741 KY132/ 300 KY132/ 600 KY1 321150 KY132/80 KU Y12 Ko616 K0605 Součásti . E142. 640 600 572 6 3300 4700 o.475 0. E220. 1090. El07 Zener diode E54. 22 Fuse cartridge Pl Fuse car1rídge Pl Fuse cartridge P 140 lyp&.. El 08. 1 65. El05. aby odpovídaly speciálním pře spisům.3 CSN 35 4733. 88 . E221 Oiode E206. E67 Diode E53.1 0.IV V-VI 374 374 34 0.355 lAN 14577 coil lAK 626 42 9-10 13-14 17-18 320 60 28 110 190 60 28 o. EI 68 TranSistor E 163 Transistor E I64 Transisl0r E165 Zaner diode E 166 Tran sistor E200 Diode E201-E205..1 25 0. E94. EI46. 0. .. .E209 Zener diode E211 CRT E216 Incandescentlamp 21. ol lIxm Wire :<1 ""-"' Transistor E24 Dioda E25 Transistor E51 E66.6 0. VaIue Oraw""lNo. 0. E71 . E160 Zener diode E90 Trans isl0r E9!.63 8--.E 16 oiode EU-EI8 Transis l0r E20. are selected according to special regulatí ons. EI43 Zanar diode E93 Transistor E141 Dioda EI40. E I09..1 0. ESO. 125 l200 l201 lAN 650 89 lAK 59851 lAK 598 52 1-2 1-2 KA261 KZ260/ 5V6 KFY16 KZ260/6V8 KC149-T092 KA224 KSY628 KA253 8SX29 KF423 KF422 KZ260/6V2 lAN 14530 K0502 KYX28/15 KY196 KZ260/18 1111010H1 7 V/0. E95.2 Q. E9-E 12 Oiode E5-E8 Dioda E 13. in mm Trans/o rmer co il lAN 667 69 lAK 626 44 KU611 LQI732 KFY34 8F257 KZ260/8V2 KY 130/150 KZ260/ 12 1-11 III.q. E92. jsou vybírány tak.1 0. E69.25Afor 120V F 1A lAN 11506 Further eleclrical components: Compo""nj TI'P'I ·Val~ lAN 14581 CSN 35 4733. E96.6 7-8 0. kten~ jsou oznaeeny výkresovým eíslem lAN. 0. E 167.5 o. No.16 19-20 0.' 3 . 1 105 0 DIode EI-E4. E65 Zaner diode E52.15 0.47 5 0.8 Translormer col l l AN 667 70 1-2 lAK 617 87 3. E68.

SEZNAM pAfLOH nEPEYEHb np~nO)f(EH~~ nnaTbI c ne~aTHblM MOHTa>t<OM LIST OF ENCLOSURES Printed circuit boards Desky s plošnými spoji BM 566M BM 566N2 BM BM BM BM lAF01918 lAF 021141 lAF 02115 lAF 021 16 Montážní jednotka Kalibrátor Montážní jednotka Montažní jednotka BM 566A11 lAF01918 lAF 0211S lAF02 1 16 lAF 021 17 lAF 02 1 18 lAF 02119 1AF 021 20 1AF 021 21 l AF 021 22 lAF 021 231 lAF 02124 lAF 021 25 1AF 02126 lAF 02127 MOHTa)l(Hbll~ OnoK BM 566A/l lAF 021 141 KMIIIOpaTOp M OHT8>KHbllA 6noK BM 566A12 BM BM BM BM BM 566A12 BM BM BM BM BM 566A13 566N4 566A/5 566A/6 lAF 021 17 lAF 021 18 Stabitizátory Zesilovač Z Zesi lovač Koncový zesilovač Sync h ronizač n í 6noK CT86l11nlil38ropbl MOHTa)f(Hbl~ lAF 01918 lAF 021 141 lAF021 1S lAF 021 16 566A13 566A14 l Af 021 19 lAF 021 20 lAF 02 1 21 lAF 02122 566A13 566N4 566A15 566A16 566An YClIIlllIITellb lAF 021 17 lAF 021 18 lAF 021 19 YCIII/lIo1T9nb OKoHe~H~~ yc~nlllTeJlb 566N5 566A16 zesilovač BM 566A17 BM 566A/8 BM 566A19 BM 566Nl 0 - Přepínač funkcí 1AF 02 1 231 Spouštěcí obvody 1AF 02124 Rozmítací generátory BM 566A/8 lAF 021 25 lAF 021 26 lAF02127 Horizontální zesi lovač BM 566A/ 9 Ř íd icí obvod YCVlflVlT9flb CVlHxpOHVl3a4V1V1 nepeKllIO'-IaTenb pOAa pa60T CxeMbI 3anycKa re H epaTop~ Ka'-la~14e~c~ '-IaCTOTb! YCHmlTenb rop"'30HTMbHOro O TKJlOHeH"'A CxeMa ynpaaneHHA MOHTa)t(HbI~ 6flOK lAF 021 20 lAF 0212 1 lAF 021 22 BM 566A17 BM 566A18 BM 566A/9 BM 566A/ 10 - Mounling unit Calibrator Mounling unit Mounting unit Stabilizers Z Amplifier Amplifier Final amplifier Syn chranizing amplifier Funclion selector 1AF 02 1 231 Triggering circuits lAF 02124 Sweeping.Tenb C\llHXpOH\II3a41011o1 Cxe..nlolTenb YCVln".nlllTenb yc".n"'Tenb roplo130tlt AF 021 25 TMbHoro OTKnOHeHIo1A CxeMa ynpaaneHIo1R 1AF 021 26 MOHTa)t(Hbl~ 6noK lAK 061 84 VlCTOYHVlKlo1 lAN 29121 VlCTO'-lHVlKVI 1AN 29 1 21 1Xl 83022 1Xl 83022 lAF 021 141 lAF 021 19 lAF02119 lAF02119 1AF 021 21 BM BM BM BM BM BM BM 566A/l1 566A/t2 566A/13 566A/1 4 - 566A115 S66A/16 566A117 - IXl 83022 lXl83022 lAF 021141 lAF02119 lAF 021 19 lAF 021 19 lAF 02121 BM 566A/18 BM 566Af19 BM 566A/20 BM BM BM BM 566A/21 566A/22 - Dscilloscope BM S66A Oscilloscope BM S66A Calibrator Amplifier Amplifier Amplifier Synchronizin g amplifier lAF 02 1231 Triggering circuits lAF 021 24 Sweeping generators 1AF 021 25 Horizontal amplilier Contral circuit Mounting unit Power supplies Power supplies 89 566N23 566A/24 - 1AF 021 26 lAK 06184 lAN 29121 1AN 291 21 ..Mbl 3anycKa lAF 021231 CxeMbI Ka'-laH"'R lAF 021 24 Yc". 6paTop YcvlJ'llllTenb yc". generators lAF 02125 1AF 02126 lAF 02127 Horizontal amplifier Control circuit Mounting unit Montážní jednotka BM 566A/ tO - Schémata zapojení BM BM BM BM BM BM BM Connectlng diagrams Osciloskop BM 566A Osciloskop BM 566A Kalibrátor Zesilovač 566A111 566A112 S66A/13 566N14 566A115 566M6 566A/17 - 1Xl 83022 1Xl 83022 lAF 021141 lAF 02119 lAF 02119 l AF 02119 1AF 021 21 CxeMbl BKfllO'(eHMR BM BM BM BM BM BM BM BM 566A/ 18 BM 566A1 19 BM 566A/20 BM BM BM BM 566A121 566A/22 - 1AF 021 231 lAF 02124 Rozmitaci obvody 1AF 021 25 Horizontální zesilovač 1AF 021 1AK 061 1AN 291 1AN 291 26 Ř ídicí obvod 84 Montážní jednotka 21 Zdroje 21 Zdroje Zesi lovač Zesilovač Syn ch ronizačn í zesilovač Spo u štěcí obvody 566A111 566A/12 566A113 566A/ 14 566A115 566A/16 566A/17 - BM 566A/ 18 BM 566A119 BM 566A/20 BM BM BM BM 566A/21 566A/ 22 - 566N23 566N24 - 566A123 566A/24 - OCL\HI'II'IOCKOn BM S6M OCL\HI1f10CKOn BM S66A Kam.

Poznámky: Notes: 90 .

Poznámky: Notes: 91 .

Poznámky: Notes: 92 .

nPIIl JlO)l(EH IIlH 14.14. ENCLOSURES Mon tážní jednotka MOHT3)KHbI M 6 JI OK lAF 019 18 Kalibrátor KaJIl16paTop Calibra tor 1AF 021 14 1 Mounting un it BM 566A /l . PŘÍLOH Y 14.

+ U") u veo~~~?OV C7 Montážní jednotka MOHTa)f(HbIW 6JJol< 1AF 021 13 Montážn í jednotka MOHTa)f(Hbl?1 6JJOK lAF 021 16 M ounting unit Mounting unit BM 566 A12 .

21 Stabilizátory CTa61~J]Ji13aTOpbl 1AF 021 17 Stabilizers BM 566A/3 .

Z ze silova č 1AF 021 16 YCM Jl/tlTeJlb Z Amplifier BM 566A/4 .

Zesilovač 1AF 021 19 YCt1J1t1TeJIb Amplifier BM 566A/5 .

Koncový zesilova č 1AF 021 20 Synchronizační zesilovač O KoHe4Hbli1 yCHJllITe Jlb Final amplifier 1AF 021 21 y CIiIJ1I1TCJlb CI~HXpOHJJ3al.\1'l11 Synchroni z ing amplifier BM 566A/S .

S TAR T Přep í nač funkc í TI epeKJJlQLlaTenb p otla pa60T Function selecto r 1AF 021 22 Spouštěcí obvody 1AF 021 23 1 BM 566A/7 CxeMbl 3a nycKa Triggering circuits .

1C5I l.faCTOTbl 1AF 021 24 BM 566 A/B Sweeping generators .JalO~ ej.Rozmítací generátory reHepaTopbl Kal.

' 51 BM 566/ 9 .Horizontáln í zes ilova č Y CHJJIi!TeJlb ropl130HTaJJ b il O ro Hori zontal amplifier lAF 021 25 OT I<JJO H e lll.

Mo unting unit BM 566A/ ID .Ř í dicí obvod CxcMa y npaBJlClI l 151 Conlrol c ircu il 1AF 021 26 Montážní jednotk a !\1oHTa)l(l-lblf. 6Jlol< 1AF 021 2.

..'.. I ....~ I A '" fIAl' 02127-...r-1" ·"~.. .-:.--- . . . .. "O~)'·-'~~--. ClO> . .~'=++-~~G=~---~.lAl' 011111 . " I I .. I ..::::..J I 4I~..----4!. lil "'" ... -r-~. I DI ......J-_ __ f lXl 830 22 I BM SSSA/ ll ...-.-. • _ -1-_ i -: .. 1 1 .. L _ r -. ."'~ _ -. ..~ . R' "'" " " I II ....... ... .. ___ J • ..0 ...r-i' '" : ~ I 1~~t~t1~====~~gl" =t~~-----:r:" --t--...--l.----I f ._ --_.J ~----1 -....-. 4s 1 __ . " ·. I .. u-.lI..-.. ~oL-"2Y W' 021 21 • r. Ol' -L_____________ • II..:... . o litU) 51014 · lr ...- -.. 5g:~~::'. ...- : I i " :I I !.--~~~-- F .:.-... . 'I-uu " u I ft • • 11 I ."--. .. ~t t---. .W· _____ .-'---:=--------l I . . ...Ift "" I ~:. " Ol' • .'_ _ _ _ _ _-c:::J____ I L '....'0-.!f4-":::'0 .. - --'" -~- ~. "'I!:~'~: 10< . . . ll... . .. I H "b===. . .-"---l-I"~ 'C" ~J_ . ....._ » " . " . . JLO I• ' n _ "'.. -. .===-=======. . (j)>==='t~ L.o ." (1ft o...!.'''' '" ."" ~ G) I I o4a V <!)--------.--." ". Oll o .-. .-c._ .. ALT S4 1 1011 ------..---I CI> I I "" "'" 'Ol .. " Osciloskop BM S66A Oc."V I I 'I ~ ~ W02120'. 'lOl ('Cll "'I "..-.-_.-\nnnOCKon BM 566A OsCllloscope BM S66A r--------i I I "~--_~~~!__J '" rl "'~l ". .. • JI t ---." "OR su:.... "'r-"""--T ]... . . f~ L I .21!. Ol . -' 1 I I I I A! 8 .-....vv ..~ SJl IH H. ..12V i'-.-u 41. .~:].jlJ':' I .... .--.....-1 ..."V . .o ~=±:-+---:-...-=============r]..-..11'1 _______ _ JI u .F}: ~l --E : I <. t~~=:""---c=>-__~tť _ 1AK061 ~ _ _ t-<"'"'~~_ " I I B "I 1 L':!!_ .... --U . -~'.L..-y -.JJ-~. .12Y ~t--.--.- " .!ll"-----1 . "'".za -om &l.." '" ". w I ! 10 ~l 'H I I .J ...-... I ."" '"Ol' o -.vw L i '3 _.________ ....-------: ! r--I . I ' : 'L-. ." r .·.. ~ .

. . . . .. r. Sll) )'- - .. _ _ .. M •• _--.. BM 566A/ 12 .... ....-. 01 .. '" .- UF 021 2' I _..._ ~!! ~ .. .." S8) . ! " . : .--°1 I ~~ Internat synchro nlzatlon Blocktng synchronlz8tlon Blocklng or 8ulomHtlc c lrcult Level Start Cenlrlng M8gnltler DOIDy rln. L!J-__.. . I C!:)-Y:'·-ri• : ' r. O4. ' 1I..L-____ " "'U 'lIL . .::VNC H:::. .JI. . -e: II:! ~ 581 G: -'-•'-'+++.. Cit.SI'" . 111 . I SnOK..tJ. ". • • t...--J .J.. I .U'" (0 .'_~ I ' .. ' sel L " . 'I " • tl .~t----------• ..~ŮO. 1M 021 2S I 100K _____~. '-~' lili'" - --'---l. "" ' I " " " I I " • " " " " " " .. ~ " Q . " .: . . .- Fl "'1---+---' O'] .. ' I t _! /'''' "" 1001\ . I I I .. . .. syncbr.-.2 " -..... M . I :P.... lilII! . I • SOl . " ." I . " lú. '::'':''---H . ...- . .-. lXl 830 22 Oscilosko p BM 566A OCl1l1nnOCKoll BM 566A Oscllloscope BM 566A 3a\tClf3HJlC : E 170 JllMCHJleTCJI Ha LQ 1432. r-I'~J NT SYfr04R . .l~:.. ~ ._~J..HO Pa303JI3HCnpOBKa ' ...~ - - - 11... " " • "V " • A . . f.---..---- l AN 291 21 I uall .____ _I I ' .. I L_ ~'~ __ '~ ~21_ 2! ..::. Rozvntovdnf BHyTp. "" 1 I I " • "" .KI..:. I .... ---li .. . S11. ..a____.q : Bl OK :::..•" .._~ -""~ - - . . I "... Upozorněni : E 170 se měnl na La 1432."=====. UOv ...~S. "" "" "'. " r " ... nut.. I I I = fo..' . Blok. aBT.. . .. ...: T .11_ _ l _ _ _.. r--:~~" 1 ll. • • " "" "._~I: ---::~"""'".. Ol ' . sync hr ..-°.. " • " I I I I •• I .~~' 8l~OK ' ' ~_ J: .. J. I1.. CJt.. · 11'0' Yp0 8eHb CTap T fO CTHPOBK3 nyHa 3MCP>KK3 T0 4. 111M I lo t.- I J.---.... 'I' ~ n ... ".L K2 .. Ol" " . L-_-1 ~~U~T~. . <!)'---..... " ~~ : '" " J. I ... .. 1 • I . I ". I I . Oroven 510 rt Slroděnl Lupa Zpoždě n i je mn ě .. ·. v. . ....HXp ... )\ _ _ ]I_U__ ~ . . Blok..-II I - '~ ' \I . -'---1 --. I '. \II 021 21 U ...' .. S97 10 I BLOK SYN(HR B ~ " q • _t. SnOK.:.Ol' I cuo • .. ' HI Note: E '170 alters 10 La 1432. CUHXp.. I.. " • . --. 'H' IŤl (Ul I I " .." ..

.: Kalibrátor KaJIH6paTOp 1AF 02114 1 Calibrator BM SSSA/13 ..12/0 03 R7 B R 123 29 10 A R13 lK2 B 6 12 11 R 06 1.101 TP 01 A 02 .Jc.

1 ""'~ '?1I ' IM . ~II o .~ \ ..'" Cl" .....JO> '\iI "'" • Uv.- 0 . ..1 ~F I' odd ed .. "'".. "'" "'" :~ ': " ~~ i .r-."" ''''. " .-... "" "Ol" .. '" '" '" . 1 .. 4) co nd enser C 24 ." ....!......0...... IofIH ..-'. "" " . 4) prlstupu je kond ..~ ' : ... """ "" "" .100 n ..m . "... .. . " n u . .J' • .'''' Cl" W ·u .. OIn •• ~-+_T 1. z> .. ~ .. . "" >o.... .r"c)'J Ol' •• I I I .. : ___ : " '" l "" " . .. ".1 r.--1 Z m ěna " ~.... .u I I I I I I I I '" . .211_ ~ . u IQ 1 (vývod č. ..... IAHn4115 "Ol . . __ ...n 'Ol ( ilt. ....'" t " ".... II "" . 'm "1 "' 1 f "IQ U07 lNI ") \IN'O I tl . ... .. .. ~2IO/'y' ~ '" an Wt (.. .. " " "'" I ." ~ ".....-.1l" 'G Ol' .••• ...-.. ::t-..'" tl ". llY . ___ 1 .. H3MCHC HltC BK Jl tO ~ C HII CI : Ha 10 1 (SbIXOI{ Ng 'I) nO l{aCTCJI KOH ItC HCaTOp C2'I ...:"" I ."' Ilo QJ--o--r<---ŤC--t 'no "O< Z esilova č "'" ..." ev "" on . "" . . · I~.~ . '''''"J .... • lA F 021 19 BM 566 A/14 .....CIt ID" ._ ... .. . . . .~~ _....." "'..- .11...n ..-t uu tn' " M~ I '" Ol" ICllt C1J. .. (:'{ ~ n .. Wll1}Ol '" . I I .." '" ~ n\ .9 . C24 .' YcwmfTen b Ampllfler HU hl 1 L _ us JO lM " ' 115 lU l" ft lo' tJ. . _---------------. ~ ..."'.n .. ".---." ... . .I .. .. Ul .. .a" .. 1 I" I . 1 zapojení: 1 1 ..0 .. .. .e l: '" "::.IM ~ 1 _l!. . ...... 1 MKq. ®:.. Cl A lterallon or clrcultry : 10 lG 1 (ou ne l No. '"' ... '" . uo . f... . .!. 2 ... ... .l.. I ."..n . 'v• ..o .

....--.... ..-. K • YCJ..'....... - . ..... .... I co • ... .. W"Qt . I I C6J . E54. ' -" . \101 : L :" __ ~ 'H........... f A2IO 1011 -.. ..- .... OJ !.... ..... -'N 'I .... . n .. .'~~ __ 17111t IU'5 ' " .Upozorněni : - ..© "" "" I ..~ ... • .měn ' ... . on II ~I.. ~.t::bJ JI l I . . ... ~ "'" (US"-"" . .... " 1""'01 U1 ..~ .. ~. .. I ~ .....n HTeJlb Ampllfler !.. 106l --.....- . .01 11CA~1 '" (u..~ @ ". ..' .....i ... nu \Ul ni t l ... .-- -~ - ... I CO. _ i~ m. .--_.. .q.. -1. .... I I " ~_.....- . . \. Ilo' Ol ~1 "'" ". ..f0= . "" "" ... 1 '" . I ." n..'" ... "" "'" 'I" ".. " 'ř -.~OI~ .- .' '-' . ..UOTCR Ha KAS44 ..._... " I? ~~~~~~~~~. _a_ '" ...- . I '... ... • u. '1IJ .. "" "" r . I I I I I. •• II: --'--<: ~"'Iffi • Nole : Dlode s E53.. 1 tUMI .-. .. co..L....- - . -~ ..... JI"Lu. _tt BM 568A115 ...-. V" " ... ...- . I I I • ! I 1_ ....~... . ... . :" '!f.._J - r I 1AF 021 19 na KAS44 ... . ..... .• "'. •.. "" ... E54...) ~ . .~~ CfU lrIl 1M l .. I n.! .. "" Ul - .. í 11 .... CBl lPI -nt" I... Itl tU . ... E253 II E254 H3MCH..'" . .. ~rJ ~U) 1 1""".-..-.......... ". "" "" "" '" "" ". I .. "" ~~ I "'~ .. Diody E53.'o '! Itn.. - e: -T .-.:Il -l1Y . .. .. f.. .....-" ... E253 8nd E254 alter to KAS44..i f--l ]:0-"' . .. . ""... r -· ·'.. .-... . . . I . "" . - -. ......l tl .. E253 a E254 se Z es ilova č ... "'. .." '" r ..... ES4.. 20' IIl_olM "3aMC\f3Hne: A"OAbI ES3.f. Jtl'~ . ... . .. . . ' . I I r. .: . ~n . I ....... .. - .... .--"'11 I I I L __ - -- .~ 1~1 '~ . . ....) 1....-.r---+-------~~~--------. 'i ':1 "" ~1\.

rI I 1 ) MH 7472 !O 365 I KA2 21 I I I · sv ---~ .I 60 61 I L I -I _ MH 7472 _ . r l I 1 R36S K R366 SK6 . 1AF 021 19 Ý eVInl-neJIb Amplifier BM 5SSA/16 .-@ R369 6KS 1 n s 02 R I 71<5 KA 221 ( 355 -sv 52 53 n JS~ ~~ .sv .12 V KZ 260/10 E 375 2><2 R3S'3 12 06 ~ 367 KZ 260110 U67 C L .060'.sv R352 E 365 R 358 7KS KZ 1nOl 1O (374 R 373 910 • SV .M':' 74005 Zesilovač E :J 01 0203040'. sv - -1 2V .5v R360 2 Kl ~ ~~2V J@ I I I I G0 2K2 CS57 ln5 I 154 I I I I I .

.C53 rlOn R79 TK 2 E~ R84 JK6 680R nOR KA 221 'K3 .~IW ll..-t .AN 11519 (BFY 90 1 L62 R9 100fl : I "".-.AN 1 ~ 5 19 (BfY90 1 R2S (KA 2061 Rl I" ...-C6S /"4n7 47R \" E6.t ft h I "7 . C64 200R 20.E i i ...~-...L I C70 I I r--+..------' . 330R ~I ~ L6?W) '12V 39DR ...14 56 lAN '453 0 IBSX2i) '~~5001 Q (u. l R8S IKS RSt ....U7.8.." . --. .lAN 114 55 (B~91 '0 E63 'ANI16'9 UFY 901 ~_ _-<::R=':>. . 68R '--R3 L2__ ~L 47 R E2 .IAN... ( l 'TlV~& IL65 ~r~_~_~~~__~~~R8C5~~L~~~'~~-~r-~~~~1~~ 47R 887R I I I I E4 Wl11S OiY (KA 2(161 R51 ... 1AN11393 IEIFY 90 I R89 . I 19 . 4 :fJ il I I W l l1S00 (j(A 2061 • ~nJ C3 R62 R68 47R 1<5 ~ 'ť71 '---+---' • ~ -. . ~ lAN 116 19 \[~.WI "6'9 . 11619 100R - (BFY 901 (KA 2061 ~ -... I lft h I E2 1 .. I f. .RJ2 I I I I I ~ ~ E 25 lAN 115 001 KA 2 C61 E4S .·.r (j~ E6 lAU1 15 O~1 O<A 206 I E 23 l AN TI S DO' e- t-------~----------~l ~ ~: I L64-'~~ E<.R6S IKO R7JR~ Rn IKS R?8 47R R80 3JR RBl RBJ R9....~~~_~=R=~~·~~CR= 75j-~_. R48 'OO R 'AN 116 19 (BFY 901 I R41 . saDR IK3 pm'K8 J3K 2K7 '1 2 V : 67 27p 68R -~ 121R R69 ./' 47R .12 V R31 SB7R r E 44 C43 3n3 Rso R44 2K7 I I Li lt'AN 115 00 (1(A2061 R42 I I I B81R 27R I I I I y.- 1= E43 TA N lIS 00 I (KA 2061 E41 .12V 'AN 145 30 (BSX 291 E65 ~r lOOR R72 100R -'2V R?O L63It/" .- - .- [3-'AN lIS 00 1 ( KA 2061 .14 / . 1llFY901!!l.12V ' 20n I I RS 2K7 I RI2 887R ~5 3.". 4?R ~ -12V ~! . lAN 145 JO IBSX291 R9 D rn IIFY 901 lAN " ' 56 (8SX 291 I s" .I2V r---RIO ~ RS? nOR I I Rl 1H -.... .61 I " I I . 10 . ~ rllltl RB2 270R .') E46 IAII11 5 00 I (KA 2061 100R E42 lAN 116 19 (BFY90 I 47R 15 KA 221 lAN 116 '9 lAN 11 3 93 KA 206 Synchronizační zesilovač 1AF 02121 y CJ1JIHTeJIb CHHxpOHH3a~~fH Synchronlzing ampl1fier BM 566A117 .. L42 C41 6n' '48V t C62 680p I I • .1" fr:.l .... I ~ ~i20DR • II 20" ! I I I R63 1 ' 7R 1....~ R4I '-& R43 ~A2. T2V 68R fi7p ~ C7U.AN 11500 (KA 2(161 RsI R46 121A ~ I 470R ~'2V AS2 RJl 887R R4S 887R 2K7 1. zv R92 I I ".

.......... SpouštěcI t-<~'~-..\S litO ... .. ..' ....-...0.. .. .'" "" '... .. '" • . ~~. --'S9 • .. '" .tct . .. Ol" I~..-. . I ll' I ..~ .. r"901 . c"' . . "" "' I I '1) ..~ obvody lAF 021 23 1 CxeMbI 3anycKa Trlggerlng clrculto I I L BM 511A/18 . >1 '.._ ~l ' ...-......... "" { ...~>--r-1 .. •• ..-. ..~ . ••• ~..... ~ .. . ... .- !Mll" • "íi'-'~"..-. \96 .....".. . • .. .... .. "....' ' ' ''I .--1" . ..." . '" n.... .'" ~ ~ ..ol .o.• ....\1 .......~ . ... . t .. . ...". 'n __I •... .no) '"'' ...r . sn. ~Il" " (.... •• - '" .. r~ ' _ ·". . -.n........--c?-. . . '~·~ ....--.. _ - .. .. " ... . •• .~ lih U . . ~ .... @~ (i.. .... .. - ... . .. "... . . .. t"-'---j.~- .... C~.. .o' ••• . I AurO n.'iii". '" . t . : . ._ ..'" ... Ol" '" . ..-.. '" cti .. I-t.. I . z.... ..J' . . L.. I .-. .... I l AN "g 'P .'-.. .. I • H " ... ... ..~~If--L--+< .... .. . " ce '" .. O iO' I . ."... '1\ . -. . H........ I) :' .

.• . .... .~ . .. _ _ _ _ _ _ _ I . Ell. .. Jl..." ........c.. . •• u .. ··- t... . E1l2 a E113 se mě nf na KF590. '~ . .." 10101 . . 3aMC\f3HlIC : TpaH3JJCTOpbZ E I 0.. _ ---------. O O ·unll no't '-- . .. O< 1.J .. ~ ••• . "' .."1" r- fN\~' 1='""'" ... ..--e..'-1 ~~ C1O' . .'. "'" .... I' I tS" __ • Rozmltacl obvody CXCMbl K343HUJI Sweeplng generators 1AF 021 24 BM SRAl1! . .""". .) .:'... I : ... E1l.JlTfll....... --. I i .f. O I 1.= ":.. tťh .. ~ : .1M .!.n.e-:: VI "" "" ac:o .... . diody El27 • E128 se měni na KA20e .J Ooj ::" ".W1 .. ... ." (11 l/tAl7I .. ........ .\ ' . '" r..'tl... on? O< . "'.... n ( . . Nole: Trons lstors EI0 . .'" r---o I~ _____: "" I .----Upozorněni: ~ Tranzistory EIO. .. I t .IW 1'1. ' • O : . ~ .... _ _ _ _ _ _ _. -.. 'S< .. .. ... : c .. El12 J1 Et13 ~) .:!l"{J t::\.Qr - .tJ... . ~I • • ~.----'\....._~ no> Ul .. ..... --O .. ..' 1pW.... .. @) . í" M I ..0" 111:11 . f-G ••• "" [----.~..._ .....'" < : ... ... t .. 1LSJ-'Z . • " ta. ~..----------. _ .. ~. ! • • __ . ....c> I~ f-'= ~ . "" II U O • PCi' & ~'!!. ' ..:":J-jtf......--------'--..- ~. _ _ _ _ _ oJ . Dlodes E127 ond E128 aller to KA206 .. . p..'171 . .. .. EU.r "1 . .~c:...... 9-~""--+""-.. . U3MCHJlIOTClt Ha KF 590 ..... O< . ".. '" ." IIU! .noAbI E127 II E128 Jt3MCHJlIQTCJI Ha KA206 . . !oe ) ~l ... ... ......~........ E112 and E113 alter to KF590. ! ! .- ~ _tll - ~--. : I ... S: ~ '" nt' ~ . ~ [lOt . r~)~'::\..c.~-<.P' ~ • - --..." ~... .

S'" 1'19 J2 -..iy SK -tHorizontální zesilovač _ _ ..2\1 50K ·12V:'."'2\1 ·~v +11OV E'S KZ 2BO/SV2 "10 562R R fl IOO}' R1I 3'.80R ....9 R RZ8 19K 44 ZKO jl.'7' R~ 'SR R' ~...2 JK74 ~z C14 22n 43K RS . 2tC 1 :r-_..zv ...2V . Kr 504 KA 2<.1. 3 8 E5 KA 263 "45 'OK "46 R20 4K99 'D OR I ___ I I 1 E2 KA221 R50 R47 ..S C6 lOOn -'2V . I I RS' 806R R49 20K R5 2KO R. - 1AN ..4 56 18SJ:2V1 R 23 51.SV R 4B '48V _ _-c::: C'B Gaop 'KOS R.'" S'> tAH 145 JO: 1AN "5 " KSV 7'.. .0 v '3 ~ .c:::n1L ~ ol YCHflHTeflb ropU30HTaflbHoro OTKflOHCHHR 4L Horizontal amplifier BM 566A/20 .AN . ·'2Y L ____ 3 -.1 I 1AF 021 25 ...L " 20K E4 27K + ~ R14 T T . ..'5 I I C'3 'On 47" ·'2.. KA 22' KZ 250 / 5H ~- -A. 2y "20V ·. R7 $06R cr ' 46V cp "27 --I I I I I t1 21/ 19K ID' MA JOO6 R 22 S49R I 2\1 nR ~ C' R3 I I II 31<32 RB "'7 R...

E11 R.9 'OR R2a 'KO R35 10(J( -12v " 31<9 R31 R32 l00K -12V E11 KA 221 'OK Řídicí obvod 1AF 021 26 KS! 2' Ke 5Q7 KA 221 CxeMa yIIpaBJIemUI Control circuit -5V c&l I50~ P-4H 1400 MH UZl f' SS 9 MH 7400 IO. T02 Mti 1412 0 " .On BM 566A/21 .

- -. ~~ lAN 115 19 43 3· ES ...1R ? R12 121R (BFY90) lAN 116 19 E3 R19 GY 10R R22 laOR 41 I I 14586 12N 3855) l51 RSl 121 R I 1 R27 lDOR - R61 300R - + 48V R ~ll l 43R I I Rl 33 n IKO R11 lOOR R17 2K2 R29 2K2 g nOR ~ I RS4 R62 l K2 L _ b.- - - .N '16 19 .. 121R ® E4 lAN 11S 19 42 IBFY901 -48V ..:.rov 1- -.~ EI R9 '22.-.- ___ ~_ sl 1 -- t' •BOv - - IAF Olg 18 - - ~ 01L2~ l AK 061 84 Montážní jednot ka MOHTa)!(HblM 6JlOK Mounting u nit l AN 116 '9 BM 566A!22 .r I ~Cf R3 SIRI IllfY 90 I lA. I R13 121R RI4 I RI5 lOOR 330p ~6 7 51R R ia 2K2 R21 IK2 R23 laOR R26 ~R R2B lOOR R3V 2K2 n OR RI5 3QOR R69 'aov RIO n lR R4 Laov R2S OR ES lAN 116 19 ( 9 FY901 lS2 MN 14586 LS '80V 4JR L--_ ® SIR! '® -LY R20 ..

. i.J ll' MtI ...r..' ~ I I '1 I I I I ....1-i ."'... I ~' ' : = ..-. :. I I._ .- 10.: ' .2-ť~~v="~==~~====r--~~l-.'../ ~ _ .. : i t .. I : .:•• i '... I . no II ~.I ..ln / ' O II m l ".---f i ' '. j "Ol "" • '''.. . CI. '''_ "' . "" . j . Ot O\ . ' '' _7. ~ ..'"' ".......4-t~ .... I I I . 8- . ' r -r7~ "~'"' "~:"'. _ ' : "' .. ._ ~ :t. . . 'j • I ' .. . ..----:: i----. f-- . _•.: : "1. _ ~ . .Zdroje J. .~~r:~~ 5i"~liJ . 'i -r--.t-. ... l l. . ~ .. .... • •• • " " -Jil • "• n. _ .::.. . . I.-...... . . ... -. ..-.. "". ~= : . •• !tf I)O/ M I\Y I)O/ JOO .'"\l. l. '''' -~ tt.~. . " " . . _.....!! _ _ _ _ . No te: lters 10 L01732. : '1i~: . .. "y'''' " ..!:.. . T~.. . : : ua "" o V .. "... ..-' lA N 291 21 c~~ • "" . i l ".'c . : " ...+-=t:-r----j..~'. '' " " .n.-"""r - j ' ~--.. :!• --.. ..:i. . o .. I I ' I ~ WI") 1? " H U ~y ~ ~- ~-=:'='~i=~-~$======:=!.'J.. . ~. ..- ť~l":R~ .. - : . E25 se m ě n I na 3aMeU 3MCHRCTCR ~alute : E25 Ha L0 1732 . I J'Ii' 1oWIo .U pozorněn i: LQ1732.. .. Y' . I " " ' ....... \ " i : I I I _ _ .'~"! '" '~r~r------t.. .i . • " ~ " 'I ·l~~=~~::~_:. u. . .' .. ~" ..~f::i: : I '-f L ( -. . .- ---. . -~" II + A._. j I I -. .1.~:".. . " . _ .. .• l . ' I ~ " "I' : 1' I.. " ~_.. . :~. . ...~r-*jJ-"" ~" ~""~I: :=-"+ _ .... __ ". Nt! "" ... .~~~.... . "~~..'....-o-. CD • ---.1CTOl.' .~ ' :"'Ir':::.~t[·f-"-)f~ -_+""--..IV _ _ o '" ..\ :l~. : '" . 1 '" _ ... I -1. E25 a 1 I ' ~ T l • .::: ....f HnKJ. ~:2 ' """'.. ~ ny 6 1\ .. I .~l'..-. -- . .. .' L .Ml . . Ol • I: lJ"~·_J"~"=-__·_'t~:' ~"~".. : i"íT ' :.. ". I. .~~ .ti~o-=!. I r' :l'flOIM _L-+--t-- ." ._ .=...--.... :v' r:: ':-. '''' ('Ol . U. --.r J ." '- . -~:. .." ~ ~....... _:' M I ~r0-.: "J' '" ..:=+--t-"-' 'n 'I ~r. lY . ~.I'~"---T i-'[ ..:'.~+' L_ V. '.... j. : . ... . " o. .. "'..~:. :. .-. .. .. 01. •.t _ tNJ"'.. L I ___ _ __ _ _ _ _ __ _ ... I I I ' .. . ~- . ~~ .'1'1i-rt~:~ . ' " " . ...k I 'M ... t:.=: "'. :!. .-=~==..... .= -.-.. ~:.. . ~.--." . I I • :: ... _ ..... '~T-f"'~ ~ l - " f----.. ' .. \~ .. C " " . ~ _. . .. + . : ." .. c__ .. .. : ( -rIr j .""_H_'I _ _ ~~-~"8.... : I I I . .. .. .. ....l.=L-i(:. .. .--~.i!!!.. ....J - " : C U ~ . ' ... " -----... .""' .~. i . ..L Power supplles BM 588"'23 . " .. .-·"-t~.. = ""'ll .:::'Y M .-~: _t-1 ~J ' . .

.:i E160 KA 161 I C'54 C150 R170 C170 0'60 lK21 3P3 'R l" 12Kl L ~~--~-C=r-------. 47K R163 47R R.. C142 'OOK (221 I 1 470n E146 KA25' A221 R222 (147 KA251 2M2 2M5 R22J 6MZ R224 ·20V P140 L140 C211 6M2 R 2M2 R2 1' 2M2 R218 R219 2M2 R233 .5V R1/"0 @. Zdroje MCTOQHMKM ~)f lAN 291 21 Power supplies BM 566A I 24 . 2V R'53 EnO lOK I J C203 @ I I I '1 -IZV KY\ 2e/I5 E 202 'On @.·--...--~c=r---- ~ I 0175 0\79 I KA 224 KA 20'.05 -12V Upozornění: E164 a E165 se 'AE 02118 mění n a KF422. 0142 2M2 R14.2QV f 167 KA 263 R167 21 '8 'o. 3 ·1lOv r E21 1 KZ 260111 R212 R213 R214 2M2 R215 2M2 R 16 2M2 '" R 20 2M2 2MZ 2M2 l't.§< R16S ~ ~AN '45 8' I11AO .:..o'J!. ~KfY~4 !<SYsze KE 504 KFY 16 lAN '45 :IllAH 14543 3 aMeQaHYle : E164 YI E165 Yl3MeHHIOTCH Ha KF422. KA 211 KV UA ~Qul~SJY~2~_ _ 0'66 ZKll J 5"5 KZ l6 D/ SVl • 80v <'66 ~ R'62 ·. Note: E164 and E165 alter to KF422..:--. 47R C'63 R168 100R o. I E140 R2!)1 ----I ·5V C200 • eov C201 I I '" " YX 2ei 15 E 201 C 202 I A149 'On IOn KAZZ4 R229 lOK . 2< 0 03.t---4~-+------.L- 2K29 I. H'5 68n 2to6 · .

n belo.tup..Puls . a Oe5 ~oollero conrOTII- I"ter"ld s'-'''9.. toll.ct.. Jeou dá l .upolaHlM . /R 7.ll1ve f •• dbsclc . tr-. VI8 tl-..aaCIT HWt CUlili "8112.nd R701 for.aa llovače Jeo u př lpoJe~ k nalnvert ujícím .e. nctlon 6 .. 'iI. E18) pftpoJen z droj et'14bo proudu tladnlli pol arit. co"sts~t cur · e"t ' : u rce. Hory na_ pij... .. ..s rsh oo t. Ell. . C2l~. ol).~e"tl S.ction ) . PaeAeJl 6 .n"ell wlt" emltterl oO .R.'I to: .. Na t.. rozlll ite ei bo gen..lIion) s.roje . IIlITa. CI04 (81 .tup.eeol"g gen.uje ':ť.pínneí .utnl a d/lle zo!. ':: rri..? Ul' • • 6 Kapitola 8 . 5 .y~. IRú7 .. ~e vUup 9 Je dá le pf.aJllolUIl yC Il.- . u formed b)' '" dlfhr lln u d . ed:fu!rr. 3112 (p říp..OJte 2 I ~C 1 (ilC 101) lIHYl' pl IIC 1I0..Č. EI/- Uvádíllle nový popi' l.~.. t l '" e"d 1J of .ca.IIXa ROC10 ll HHo ro TOU no~ o :a­ TO HOJ nOU pKOtTI IUSII l' Rl61 (R48 l' 164) .rtlve l "o".4) .Oc.tan t OOll tl v. . Kolekt o ry tram. 4. 45 'I.th 11ne ) n •• to ta . tvořen' odpol')' 8110 a Rl1) ( R66 a R6 ~) ..(pa34e~ 3. .tlov. "". N•• "'ln "..RepepaOo TaHa KOHCTpyX- C"S"..(s.1U 73 (R66 I Rl>9). . le clre -..It t-~u t S 10'd relllto r coro"ect. nO" _ lnV r..t/ll'l1o proudu :/lpora' polarit. .tvarovaci .."d. Rl~+Rl ú ' /R . ' '''l tcl-l''i ItSg. 2 . 1. IE 17 . [12 11" S ch. CI04 (P. u_er. I T&K&O kCTO'lIlXXI nOCtOftHIIOrO t OK8 O T p Xua! O~­ HoR nOJlllpHOCfM COCTOHnle la conpoTIISJleH II~ Rl70 It .ctOT 4 / 10/ ..tD"OIUlH yn paull el'cII leHl'H. Ne VÝUup 2 v 10 1 (Io 101) je uvrlltř 10 při­ poJen e lll1tor tranzt8toru bez p racc vn i bo odporu .ň byl kon. ted e!rCu l t s~o . r .. SI cn. Dul.5 . . [101 .. ltc"I"9 stsse I..iat o_ rů dlterenclilniho t. 5 . 4S &TO ~r. flZ II Oaae B) C DITSe lllllt1 O! IIC!O'li.waK c-:poKa) c Jle. K 3tK II eXOAa.. Inte grated clrcult JC 10' 1101 1. El16 (El? E18) nOAXJ! D'lOK IIC10 ll.8+R5-4 / .. n.nir:i: ~fe.llol cxeMe ~C 101 (Me 1) . OCIlO llOIt ftaJlllnCI T". EIOl (R?.ny.pitnou v. wl tl" . )' ..l.na ~8112 .CTOpol JI.llU'on 8 ~T7e pa-M '.ithtty lC m'lldni. H JIl>. cu rren t ':lu r c. com ) n. ' .. t~snllstors sre co" "ect ed to non . It. U KOlJex!o .i t. t up~ ~ a lJ t.lKJllla II.3 . . ::... E12 v zikladni Bl • e .ěó v 3CL int'Brovan4111 Obvodu 10 101 (10 1). .. H n O 9 "epe . (lS/ s co". b .d \/ ! ..ye.r. H OOCTOftHKOrO Toxa nO IIK Jlo:attJlLHO I nOJlRpHOC U COC10R• • 1I 18 1U68 (864). pře • • vorku 4 ( 10) 1.4 • •• dOf. 1rom • I. Elll .to vetu p.!Jp dstln."t of V'II 10 1 I 10 101/ l"te\jr . El)" IIMe H ~TCft Ha "Rl12. ~ ~112 . C2 )·. . ttd clrc"lt I e \ lIt l". t • rr o'" t"e ~ ~:: . tvořený 2168 (R64) . KaclullI 4Kl(. l .' 11 r~dell\jned. óelcrlpUon 11 g l . ra'llť.. tavci j . th. 1.3. I s. TI'>e Ih e ol"9 ItS... s S" .lo Horo YCII~ K teJIlI coelllHelUl C lelxaeptlpyDRIMX lIXOlakM ~ II 13 y:KJlIToJlelt I ECl xHTorpaJl.rlltoN.e :droje . 00.. II eO"".d \0 tl\e '" l"o .toAft. C2r . r . . 1 Frot~ctlv~ dellgn"tlo" CTp. to \"e" l "o .d to t"e Ou tcut 1 .ta"\ oOllt1ve . ) .. t aKa e nOJX~~lIeH~ con{>OTIIBJlO H oOpa1'Hol c eu iI P:171 II R 1711 (R6? x llft R70).R112.. n.tlli14bo proudu kladnlli polar1t.l"v..vni t.opllpoleHlft II ynpaan tH lft AII!We ptH(. (lIl. bs . " . 5.:ut l:Ipuleu: S ~ :e! tl1vo! t "owopoc ~~r.y !pe H I.. KacHU nepelt..l e nOJlo:aTe~Ln1D oOpatKyD caHllo.epel~a.: s"sol"9 sUg.. E112 I [ I'.JI.: 10 Ul' .d to11o•• : 5" ( .... fllio!. 01 V ' 15 tr . tutor lhro ug" co"". fl'. EIOl Ol7. KaCKaA oea A ~t KJIO"elllft EliS. Cl04 .truk~n' p r epraCO'l'ú. epuopa palllepTKH. připoJany zpi tnovu.pllfte r El ll. aOa&ij Clt~xy .~u. .. o..~ ltt .ilek) pe.ební odpol')' RI7l • 8114 ( R61 a 870) :.cton 0 1 dlff ere" \lal ..epojalÚ . KaCKIA . nl'ler . S..E _ .. p111UfI I" Eo..a llUilÚ ot.e-emltteT Juntt l 0f' .cll.n. Spin~cí etup. d con...e.. e.10r .p ulle".tlve OOI'Hlt)' fO~d t:)' R 17C snc Rl 7J 11166 s"d R691 rasutou . J .dni Bll. /R7 ..a: v . Jh.d b)' s gst!"... ~ 6 o f j " tegr .rovae í a řídicí etupeň OpIIOAMY HOIOO ORleaHIO coeAlIIOHIU•• 8. (115 . p1 111. d1'\lb'1II ode t avei .avÁdiJíci kladnou t.. !116 (g 11. rt!VL :'I. stlo" 12.l.!~~ osc 1 110sco?e 'I od .n! o c br&nnjcb ~ len~ ~Rl 12 .nllliK Kl ny.ň Je řizen h~adlova­ cílil i.... .. Tv. 8112 (x . formed b)' Fil68 IR ~I .4.our ce .llo va č Blll. J.11 IInd Rl7. .etlon .e~ 8Wllt tep 1~al!~lcro .1 .u t or 11 c "· .ň 1115.. t JSclc .om '" ZQ hdelll Je d1tarencUlli! u. 5 .ucolI 'lepel 8UKII " ( 10) M8 re .. 1154+8161 ( 84&. co"troll . h sre ccn"IIC _ ted feedbselc nl1stors R..

oaaR IIOA R 4 n aIlJ:OA8 6 IIC 1 UC lOl)..' of [ 111 1 [ " / ... ov. aung lha ''''pJn.e l ilnd oulput of \~ _hol • • ta9& / pJn 14/ Je L • II lnterl"upt..lOI".1ert.r valt.1... R 168 / R6A 1 15 ' _Jtehed aft IInd 1t."T! OP paaO!ae! I xaqeCTBC OJ~OIOJO lOrO JeH! ••A. tupy v ~lIIcb tf! IIIUovaii6 jlllou pttpojlllll)' na TlŮtř.dI. 10"1'tu. .1' 8&l1p"oHlew. pJng gener. t!. nO. tím jeou vj e tuPl li a 2 rt... 11 hradlovae! lmpu11 n. p.. o.ct'CI t o tN! l.H I w UI nylloc nepel~et B lpo.. přecbod ce. A. _piÚJI..Q1 ~o atavu III . end V'C ac:lh. lh.. Saaa 3TOro T~' ~ ­ a'CTOpa yRpeB.. Ec::. dojda k phUop. xOtOpwM npa. t ha •• ae ~ Jng ge . XCii no'10' oaJllt. vatu p . lS fcd (ron pln .t&De obvod bez obledu na epouátěcí . lIenpftKeHlel. TO npol80llA81' ueýtuII..eH~ r. a " l gh. [12 ) . at lo tl.1 ~pllflet E '" . H~I.iě!m rt.ha" .epe3 . . TO ee opoKeol.tup o. odlll'bťr4o z .ourc.1"I\1e1 empll'1l11r.e~toru.XOA _. ac:U .O. of all J .a vjetup. III ~C K8 I. El12 (Ell.~t. Ecu H&lIpUeH~e OUI 1112 (EI2) Ida BOpUelWl 683M Elll (Ell). 'ý_tupDÍ řídld lapule J. nedOj44 k~ z.. BlIl. i toJ' pak pracuje j&ko JllldngBiz. r.eD apouět 6c ílll .d to tl"l. Drol)' l f U.. "0_ Jn 1. con". H.tor "v. HaapRSeHloM B p03y~ĎiaTe 3Toro . ge ... Han pl l ekle OISM !1L2 ( EI2) u a e Klapl _eKll 083W Elll (Ell) . u l l hald .. . [12/ al"e pre'"1"11.e~ft CliM leTCA . ll"le con. ó. 1112 (Bll.1. B eleACTBl1 Toro BWXOAW 6 • 2 K e'HaeptIPID(II yCMnMTeJeA npKB01ATCI e COOTOA H C eve.vu rt.j~~e!fHe­ U M7 ' CTOQHIKJ onopHoro K anpRaeHI.ob 10 6. aUove. . Output cO"lrol pul .lfi.~l! l .et D epeM COCTOI~ eHa Ha . tha bIlA..1rt. liaUI"I. 0 Pfa Jde-ll bra4\ovso! lmpula na ťiro..i~1 e t.l~bo etupni (vjvo~ 14 10) do ata vu • oillía oapitía.te a t tha ]0 out pu t 2 clo. el1. je zdroj .. oulpUl 6 af ]0 '. tup 9 10 1 (10 lOl)... eoml"Q to tha b •••• of d1ff. IWXO~I l ~ ~C I (MC 101 ) qe~a Ae •• t6~ Rl16.u . dl 116 R176.l"tI lo H.pl.. r.al10••a•• J. R7)} do roza!tlllc! bo g_ner'toru. JIII... R.1" ln"". du n • • pou'tlo! . 10""1" thal"l ( 111 1 [11 / ba. voltag.. gellng puls al pJn • 1 10/ J.. of 10 I I ]0101 / vla R 176. OCT._ d.t~' vllln~11. COn. 10ng a. there 11 no ehan.l at (112 I [ 12/ bele 1.. cted vla opened ll" . b •• 1II of dt f f.tupu 14 do eta~ • V7'ií~ napitím .ee Hlaa. B lITOM COCTOAHIII CI6.. [ 112 I (ll. (aaza. lev. et tne 10 li . epultěn akt1vuí 'oib roz~!tacího &..xOll 2 aanapaeTcR .ln.'b"u .euo IIIIXOA8 6 • ílC • coCTOIHlte C Ooaee 11'.- . l .I"I lho g.cn: Ma.. of dJff.. L levd.pití báu 1112 (JU) ."d .rlng pulIIIe' at tna b . 'l"ta-d 1"'put.e amp11fl'rt no. ! o ocyaeCT'ITCI aopekA».?J) » resf:"uop pauer-tKli.a. J.~ut 14 •• ~tchal ovet to H lev. oltlll9lll at [112 1 [12/ 15 1"11 .ting pul. ..XAm.e 3wxOla l~ a COCTOR H C BWCRHM 118le npll OHla. VDU.. I"un I:1f ' ••• plng S' - . E 112 I [II .pollle l ... ..tů: udrlové vY. the . usnÍ'tlD l lll4nocn tnJ "utU v 10 na vjetup'll 2.n. .e.t..• COC TOAH~e C óo. of hJghal" euuent v. a)' _ .apitím a vý. beln. BWIO. R177 ( R72. a OCtBetcl (HHsa'ICII O ~ 'I CKrSSAa nycxa) . 2 ~d ·U outpuu. L .. R12). iI !fBeptJIliJKlle AW BceI Tpex lCMIXTelel nO~ •• H x ti.o~TKH He3&iM CMK O O Cllrl1U8 n)'clla H8 aUaI AlIiW:e~eKlillaJlĎhOro T YCIIAI!e' A Elll.. tia j.. e BWXOA lte ijenoro MaClaJa ('WXOl 1_ ~C) .aeTC ~e~e& He~KI.B~oro <Jera reuell&topa p838eptKII.aa u. 2 &Dl 14.. lha output.n 1f trlgg.l 4 I 10/ . ohl. b'zích dlt. l .rentl.. Rl?? ( R72.'1I11m na ~­ dcb dltenDo1'llúbo a.a.1gn41 Uflo b4z!ch ~tteren c1'lního z •• i lov.. R 177 IR n .n a obvod . . bi t fi.cí ~Dlll1'átor ~.- aAe H ltR. ň H.... do~dlll k překlepaní vý. . reprve JIII-ll pot.eHT~.l!01 .aOIU IIC 6 . TO ~OtO~HI' aOCToRKHOro T OKa Rl68 (R64 ) O'lKAD~eH I cxe.'. Belt'l1UloHlil nn-yut HI 8une It (10) IIUO:JtTCIl I .e H TIII. tI_av.. l!zena př'l ne t nvertuJíc í •• tup 4 z .rentllill M1pllfter [ 11 1. je pf. BWCIIM rolOM EIll ( fil ) BWXOl l~ UpDTCA I I OOJee HMalCII IIIlDpJllaedll. .0 ln.. ll).... connaet.ae tcn. Tne clrcult r"". _vorc_ 4 ( 10) • ťirovot L.toru J. I !lepiU bbe Blll (Bll)....i zdroj ntlllI'1tZl!lábo nepiti ( norka ll)..eK Qepe8 otceptwR tpaHBICTOp El 16 ( Ela) • a IXOl 9 ~C 1 (~C 101). b ••• volte9' Df (t12 / (12 / 1.. 1& lnput 4 th. hav. vol U." E 111 I [11/. to't-. tha ou1..r from H ~ L . • DiiU. . lhlll CJreu!t 1. 101/ . lDOle I" lhen b .Ui í rt.. 11D'l D.. JI zdroj IIIt'Ubo proudu 8168 (a64) pflpoJlllo pt.-ll napití b'• • 8112 (112) nltii nllll nspit! biz. ona_ay . El12 (112) "'7iii . tup 14 atile 11111 1l1lib Inplti... 'liiím proud_ na (Bll) Je .ýetupu 6 10 1 ( 10 101 ). through (111 / E1\ / lha output 14 .~O ••• cya~c lnfl.d 2 of non_lnv~rtl .tat. npueu.tet e lrl"e.pití bÚ.rna1 volt"ge referllnelll / ~ J " 11 1 . toboto tranzl.e. BlIl (111) ..rlllclilního • • • 11ov. 2 n 1_. outce A 168 /R6A 1 Je con. origl n. III1.II~peHUlaUH o ro YCIlUteJlR. [ 121 ull er"lva! of L."". pult .e ot_~oj trans l etor B116 (BlB) oa ."l eUI"Nlnt .ai napit! 'oáze 1111 (111). R 73 1 dhJdet 1.cIDAIT nyCH axT.1l1 vjuupu 6 v 10 de e t .. TG MCTO'IIU nOctO_ilIION) !OKa Rl6h ( R€It ) .-U ""sk De.. l_ no-J". V tomto etaTU . . z&IIIta. kterým J. tt-..n 'nI! c on"'.. Thiol'.01" [ 1 16 J( 18 / to lne lnpul') of 10 1 / ID 101/. z.t.e VOltlllga .. n roaaít. pul. r. tn.r .a070A rO HepatOp p8a. t"l'bo prou~u Rl68 ( Rii.tal"ll ~o. 6a3W E112 (t12) ou Hall pu eHlI1 Oall flll (il1)... funcUen can bl eQn_ lrollllld br tri gger1n.pactlvlII of lrJgger pul. 11"l .l \l111'II)n. aycH2 Ka oa8U . a »Olet ynp811AT~A ClrH&AO.hl' . 3r l M0••0xOAoaol .) odpoj. rtujíoíob . .oal oplt lI. r.er .ývodu 14 10 1 (IO 101 ) pfa. t.tor..lteha.. ne peIO~ aaa.

4et y ~(... nc c ilppro~.. Biil:OA ~plll\­ K8 Cl<a Aa".I\WR ".. ved an do Itavu & r j . ~tve.7 ~ect!n n flefs~_ 8. :'1<:) :.'lIHI. tn~<Ilu em itorů snížení ~lOdnoty tran~lstorů ťl1 otAs Z12 . "A T" ~ . e ll KOCIh OCU ilJl..1. ťo př :': .1I"f'~ el! II E II c(>6. A~T C ~ ~ ". nS1Storl .VInen tne lIJ .h o'b \l. In the output of the . r.) c elého I t upn~ 14 pfe- JIoIr.anl currl!nl t o emi tl"rs cf ( I I and E \2 SVblllonu".5.j'et '1I1T8Ib " nOllKJlD'Ie.2uIE "T]'lltenlollb'a T8Tlo K8CKlU: rd pilrilgrapn: "When the sh a plng . ".'. n~o ll aO'l..:::1 ••• :..cita ollcil oskopu" .rovacího a ř í dicího n tupně (lO ll" "4-opllr.". a":lKII .·.BO . Pa3 . !:: :_. ~ 12 : nf.~ . (>e hiJ ..o:oll eeiho 1:<.Tne out. lieJil'KJlJ./l. JI~ Ut li~~ óHa q e . ~~ ilOC'I'OI\KEcJlK B Oaae Horo 'l' OK8 " COC1 Ct ~I!He epohlng the H level to gs t1ng Input IU. '..c hoz!h o .'r.I<l1!!.\daJe Bond)' SP 7121 '.5. CX0 2l riO f. ho l e stagc 14 15 ..I .!Liill. dojde k p r oudu do poda te. ftz tvaro.1I. pllge '30 cDn l rol st "ge I Q 1 • •• Tec ~n lcill Te~H lI 'ICCKKe 6~hH we óG KA8 ~? 772: ÓXO.H\!~~H OC 1'I:I~S~J1~ "ae TC~..:.!!.. O"~fiX .:15)~ !l!<.1 0CKOlla ct". s 14 neýe8eAtH " C BWCIIl~ 1I 1!I. E11 . of ( I' <Ind [ tr lggerlng 'ign81 "t b"s el 12 tr . 1 .l~ . H ' L f>eHnllhl<úrO Kt.5 ... a:i 1I0CJlt: noiI.pyl:. : :'0) ..lC 1) ft. 45 pF ~ l us Inpu t car-oc l t" nc e of l ne oscl1 10sco>J1l • tl'.." ••• clleJ. b .~il'reJlIi :"1l1.ll C~ M.1~.s':'ě je vi!ltu.ua II y r! íéUR l>QMí': (. 4 " Control amplt f1rst paragrar-h: C't.1b H(JfO l C .o.8... 47 ham lhe control lunnel d 10de E 113 " ~!~L~~!!!~!!~:. ciho pr-!bíhu .' " 01 ynp8BJlR~~ero TyHHe~~ hG rC A"OA& IE 15/ " cna ng'lI to: t hc shaplng "nd control .!U.p n: " 'lihen the con_ tml t"n nel 'Hode E l I J chang!'s lo: " II ne n the shilp 1nli il nd cDnU' ol 5t3ge t t>~ cllr .:'I'e~az T?I:IH 2M c~o(>oe f l l II E12.d ní na : " " 45 pP ~ v~tu pní kafr.: mít ....o vn o! L r. Hence! over to ".u :" u nfl IIvO :'l': u ~ (101 ...i!!2w.l ~ěh ro .i 11'.25 pF" lo: " Inpul capdC1 tan " e <. "'T ~" C~ ­ II~II cxe lol8 "il ATh ::I-.. C J cr')~~ ~e ~ v ~'.. t~gardle5s of 'I tO.O" KI. lIím napttím t~~e: ~~ při­ vedení úrovně jl na hr"dlo vaci vst up ! O bu oh ladu oa spouoit " ci e!gnál 080 bázích trlUl%illto_ :'ll :. fl ~!UďT8 1\ .j l(8.tď.o1E T cYllleC TB(.ll)' c!ecresse~ ..f. pu.{.. TÍl:: je o':lvo: o . KaC!ť8.l.1..• " (hang e 5 -tunelové dtod:i ~!1lJ.lJJi.:ét u'...:itT QM- tunnel dlode ( to: .tage 101 I 10 101/ ~./l.::out pf snilping ilnd c on tr ol stilge 15 connected ••• ~ lfl~8- " K ero 'le<ooIlJ UOAY 1l0AKnJjqe:l B.R cil t a of SP 7121 probe . ._ Itllven a'tti".. 1I'M\ed1e l cl)' "ft~r (Ell . ex 11.t nO..8ii eWK )C :!:lo: ~ 4 .. 90 Technické .se m~ní ne. obv od" C1 ~ .nllut l o n tne con..:U K~ )'c~J1~ 1eJllo" pag r: .: . ~C 1 ( olC l Ol) " l e ft _n"nd ln ~v t~ cnange5 to: ftJa zapojana řídioí tunelová diode•• m~ni na ft je zapojen "Ýstup tvarovacího s :·íd1c:':ho atupni-. 52 i(apitola 8.:avu ft je lll.acího a říd1 cího Itupni 10 1 (ID 1011 R ~z řídicí ( . g r a. 10 Keal!""CIIM O Ot c ~rllan8 nycKij lia 08~8X T ~8 IiaKCto(.n~I'" .'1tll ~ "Jllp "U~r.lr...1BJUIHWIl p O.1 2 _ ANO clrcu lt sC"Dnd pil ra. • l nI-ut CilCtoc!\ .. f~om le EIB (lIS)" cllt:Ayn '<v.:kll\dné B ~~isknutQ tlačítko "Aur~ aK tll!!I . :! Oer pá. otupní il::apacitl> 9. tuna1ov~ diody 3113 If.e ťen co . ~ Souě1no v:ř i!QW !L ~~!H'. 110"" ~e ".!ll::.lI to prl. o 31011 c"y 'lee EIo'l:O'" L<ell oro KeCKa .)B Ell II tl'.!lB.11 II 312 . ten n OT 4Of-lIzpj'Iouro II Jn~allllln:'iiero sec ont: parilgrapn _ " The cantrol tunnc1 dl0de 15 connected to tne c!~i _ ~~!!~!!~:. ~e .éní ne. nd "' II OA Ed3" CJleJl.. 47 \I ll2.~.niiJ:A:iI~ page 52 Sectlon 8.Oe r. str. 52 pJllinero II yllp8 111JR Ile1trO ~!~i_~~!!!!!!~ "říd icí tunelov' dioda il1)" se !llo!ní na Rtvarovacl ft :ídicí stupeň" !t!!!~_!!~!!!!!!: . .' . YJ'0f:Jo!R :: 110.. .Y. ~~ ho 9 ..'0 ..11 25 pF 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful