ANGKER

ACI ANGKER Angkerialahsatu-satunyakomponen starter motor yang berputar. Angkerdiletakkandiantarapemacudankerangkahujungpenukartertibdanbelitanmedan. Apabilapenghidupdikendali, arus yang lolosmelaluiangkermenghasilkanmedan magnet dalamsetiappengalir. Tindakbalasantaramedan magnet angkerdanmedan magnet yang dihasilkanolehgegelungmedanmenyebabkanangkerberputar. Tenagamekanikalinikemudiandigunakanuntukmengengkolenjin.Angkermempunyaiduakomponenutama, iaitubelitanangkerdanpenukartertib.Keduaduakomponeninidicagakkeaciangker.Belitandiperbuatdaripadabeberapabelitantunggalsebagaiasas motor. Sisilingkarberpenebatinidigegaskankedalamlurahdalamterasangkeratauaci.Terasangkerdiperbuatdaripad akepingannipislogam yang dicetaklaludikepilbersama.Kepinganbercetakdikepilkankeacikeluli.Kepinganbercetakinidisusunberlapislapis membentuksatuterasbesipadudimanamedan magnet dijanaoleharusdalamteras. Arus yang mengalirdalamterasdipanggilaruspusar.Aruspusarmenyebabkanpenjanaanhabadanpembazirantenaga.P erlapisannipisdanpemisahterasdalamperlapisannipisdapatmeminimumkanaruspusar.

Sitem Medan Magnet
Arusmengalirmelaluisepotongkawatmembentuksuatumedan magnet (M) disekelilingkawat. Medan tersebutterorientasimenurutaturantangankanan. Medan Magnet, dalamilmuFisika, adalahsuatumedan yang dibentukdenganmenggerakanmuatanlistrik (aruslistrik) yang menyebabkanmunculnyagaya di muatanlistrik yang bergeraklainnya. (Putaranmekanikakuantumdarisatupartikelmembentukmedan magnet danputaranitudipengaruhiolehdirinyasendirisepertiaruslistrik; inilah yang menyebabkanmedan magnet dariferromagnet "permanen"). Sebuahmedan magnet adalahmedanvektor: yaituberhubungandengansetiaptitikdalamruangvektor yang dapatberubahmenurutwaktu. Arahdarimedaniniadalahseimbangdenganarahjarumkompas yang diletakkan di dalammedantersebuT Sifat-Sifatnya Hasilkerja Maxwell telahbanyakmenyatukanlistrikstatisdenganmagnetisme, yang menghasilkansekumpulandariempatpersamaanmengenaikeduamedantersebut. Namun, di bawah formula Maxwell, masihadaduamedan yang berbeda yang menjelaskanfenomenaberbeda. Einsteinlah yang berhasilmenunjukan, denganrelativitaskhusus, bahwamedanlistrikdanmedan magnet adalahduaaspekdarihal yang sama (tensor tingkat 2), danseorangpengamatbisamerasakangaya magnet di manaseorangpengamatbergerakhanyamerasakangayaelektrostatik. Dengandemikian, menggunakanspesialrelativitas, gaya magnet adalahmanifestasidarigayaelektrostatikdarimuatanlistrik yang bergerak, danbisadiprakirakandaripengetahuantentanggayaelektrostatikdangerakanmuatantersebut (relatifterhadapseorangpengamat).

`

PENUKAR TERTIB

y y y

Penukartertibialahkomponen yang berbentuksilinder yang terdapat di dalampemutar. Komponeninimerupakansusunanruaspalanglogam yang bertebatantarasatusama lain. Penukartertibberfungsiuntukmenghubungkanpengaliranarusdaribekalankepadabelitanangkerm elaluiberuskarbon.

BERUS KARBON
y y Beruskarbonberbentukbongkahkarbonkecil yang bertindaksebagai media penyambunglitarelektrik yang berputardenganbahagian yang pegun. Beruskarbondigunakanuntukmembawaarusmasukkebelitanangkerataukeluardaribelitanangker.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful