TA,NULJUNK KCNNYEN GYORSAN ANGOLUL'!

Az angol nyelv alapos elsa
FOggelek: Sz6jegyzek

ietit6 56 na k konnyu es gyors m6dszere mindenki szcrncro
as a feladv6nyok
frta
megfejtese (kules)

DR. SZENCZI

MIKL6s

az aberdeeni egyetem (Nagy-Britannia) magiszten a b6r6 Eotvos Jozsef-Collegium v. t. tenere a londoni egyetem tan6ra

TANULJUNK KONNYEN GYORSAN ANGOLUL!
AZ ANGOL NYEL V ALAPOS ELSAJATjTAsANAK KONNVU ES GYQR$ MOOSZERE MINDENKI SZAMARA

DR. SZENCZI MIKLOS
AZ AHFI(i)EENI EGY1~TEM A LONDON!

iRTA

(NAGY-BRITANNIA)
EGYETEM TANARA

MAC,ISZTERE

NovAK
lUDOMANYOS K<"JNYVKIA06v wrEN

RUDOLF
ALLALAT es KONYVKERESKEIJEs 4

I. KOLLNERHQFGASSE

ElOszo
Dr. Szenczi Miklos jogorokose, 1995

ISBN 963 602 626 2

elsajci~;~;.::~i~~::'Zirl~:IjI~efl~~cr~oJj~po~~I.I:I~;'~::: esl;;;:~;sn~:I~:~~~:; a »10 hasznaiatos eJif nyelvvel. Ennek <I (·t~hwk oz eleresehez (I "Tanutjunk konnyen, gyorsun angolut" kiliinlicll bcnill modszert veuem segitsegiit, ameiy gondosjokozatossciggll/ kicdi Ie az idegen nyelvek: nehezsegeit Minden iecke a kiivetkezo resrekrc os-lik

Aqua Kiado, Budapest A kiadasert felel Vails Peterigazgato

Nyomdai munkak: Dunaujvarosi Nyomda Kft FcJeJos vezeto: Farkas Istvan

Rcprint kiadas 8. utannyomes

Bevezetes

A SZERZO

1. Egyszenlll1aganhllflb'ZoJ.:· Vowels hosszu, nyih hangzu. mcgfctcl a magyar e-uak Legtdbbszbr a-val jeWii liT angoJ ~zovi:gi r ,agy r+massalhangzo CS SS vHgy s+ma~sldh~l~gzo clO~LPI.: tar InCSSle; farm [f<l:ITIJ:tanya; I,glu:sl: ii\'~)(. f~st gyors. Mas irastnodok I'h(l:tl

2.

hangze ,; cs () kozott: I cion rendszcnnt a. nak, r dOll o-nek irja az augol. PI.: Mllil!1 [smat]. kicsi: false [fcds]: hamis; for [fJ:j: Cr1; warm [warn]: mclcg Mas irasmodck: door [da]: ajto: four [fJ:J: ILeg)': board

11.

u

12. 4.

::J:

13.

:J

hOS$7U

2. Keuos magennangzok - Diphthong., ~ a vcgen gyongc I hallatszik; [rasa vagy ei vagy ey. PI table [tcrbl] [del] reign [rein]

JU

In

II

l'dJ!:nr~lj:
(rr'hdpn]:

alralanos;
vallas. -A

giant

Id3~lJntl'
ercdctii

german

magashangzok clotr is g-nek hangzik; pI adnrto gcr [get): kapm.

religion a, to gin: Jglvl

Az angol abc A legrobb bern ango! cfucvczese elter a rnagyartol. Az angol abc ismcrete ezerr fontos, mert he egy szot, vagy nevet nem enunk meg, az angel ember rogton bctdzm kezdi azt - persze a bcnikcr angel nevukon mondja. A mi fonetikus arirasunkban az angel abc Igy hangzik di q kju: w "dxblju

bi

pt

wtndsor-t pl. igy bctdzzuk: deblju.-ar-en-dt-ex-oo-u Edinburgh; t-dt-ar-en-bi.-ju-c-gi-cnr. Aberdeen: et-bi:-i:-o:-di:-dAbl i:'-cn Hull; cltJ-ju:-d.'\blei.

'~, magallh~ngl6k h~JSSlUsA~aes rovidsege ... I. A massalbangzok kcudzcsc III ira.•hal) ncm jclem kcttdzest a hanern a massalhangzQ eldtt .:ill;) maganhangzo ruvidsegct dzl. 1'1.. b<:llcr)'bEtJJ: jobb: fat [fscr]: k()ycr: flitter [,fCl::lJ:kovercbb. .1 ~. Hangsulyos ,zan szotagban a maganhangz6 rendszcrirn rrivid; hangsulyo~. nyilt szutagban a maganhang7.(i rcndszcnnt hosszu 1'1 not [nm]: uem; note [nJotj:jel. IIlcgjegyzcs: sit [sn]: Illui: site [S311j hcly. telek; harp.HcII: kalapchatc [hen]: gyrilclct. 3. ~gy~ag~ sz~vak vegcn a magan)wngzo he. she [hi., 51: 1: U (ucmct: cr. stej: no r IlJ/J J
klcJtcsb~n. - !<..elta. ",,'gallhang~6 12 vogy IIllissalhang7.o de a "double [d~bIJ: kelt;;,' ,,61 1]

Where is I.

the door'{da] the lampvjhemp] { the bookcase? [tbokeis]

Hoi van

{ az ajt6? a la~pa? a knnyvszekrcny?

First Lesson - Elsa lecke
The definite article * A hararozott neveld A magyar a, az hatarczorr ncvelonck angolban the felel meg Kicjtese ketfele lehet: massalhangzo cion [8~], rnaganhangzoval vagy nema h-val" kezd6d6 szo elott (Ol]. the table [<'l:'J rerbl] the honey [o~ 'hxm] Azonban the apple [i')( 'rep]] the hour [01aoa] where ts .. .'! [wca rz] az asztal a mez azalma azora Hoi van
?

The door is Oil the right [rart]. The lamp is on the left. The bookease is here. the bed? Where is ( the window? [,wmdXl] The window is on the left. The bed is on the right.

Az ajto jobbra van A lampe balra van. A kocyvszekreny ill van. azagy? Hoi van ( az ablak?
Az

Az

agy

ablak batra van. jobbra van.

Megjegyzendo: "AJ. asztal ill van" angolul: "The table is here" Az angolban!l.;(allit.manyrendwcrintkiizvctlcniilazalanyutanall. Where is (the pupil? ["pju:pl] The p~pi!.is here. Here i.s the pupil. the child? lUmld] Tbe child IS there. There IS the child pupil - ranulo The question: Whar is What is What is What is
The answer

child - gyermek Mi van itt? Mivanott? Mi van jobbra? Mi van balta?

';:;~:b~~"tion iO,kw"'lf,n]- k"d{i' A
Where is

{

the chair? lo~ IJ~~J
The wardrobe') the stove? [(~~ 'wadrcob] sl::l!JVj

Hoi van

I,h

herev jwut rz hro] there? on the right? on the left?

The answer [01 'c.nsc]. Ale/del Thetable is here (IZ tno] Here is the table Az aszral itt van Itt van azasztal The chair is there [lz3f.<lj. There is the chair. A szek ott van Ott van a szek The wardrobe is here. Here is the wardrobe. A szekreny in van Itt van a szckrcny Ibe stove is there. I"here is the stove. A kalyha on vall. Ott van a kalyha.

The table and the wardrobe are [0:] here. Az esztal es a szekreny van Itt. The bookcase and the chair are there A konyvszekreny es a szek van ott. The bed and the stove are on the right. A2 agy es a kalyha vanjobbra. The door and the window are on the left. Az ajto es az ablak van balra. Megjegyzendo: A magyart61 elterfen, az angolban ket vagy tobb egyesszamban all6 alany utan az allitmany tobbesszamban all. Is - van Are - vannak IS

• Ah-valk~zdod6$Z6kcgyreszeben"hnemhangzik

14

The questton who is here? [hu: IZ hra] Who is there?

Ki van itt? Ki van ott?

is the child? The child is there. - Is the pupil here?" Yes, the pupil is here. Words [wadzj Szavak the wall [wxl] thecciling [si.lm] the tloor [fla] but [br.t] rs Charles Hfo:lzj
c

a fal

The child is there. A kerddszonelktili kerdes Is the pupil here? Yes [jes]. the pupil is here. lgena tanulo itt van. No [nco]. the pupil is not here Ncm,.3 tanulo nines itt I. ..\IHto mondatok slorend.ie: alany - nllitmany - t6hhi mondatresz Fbe teble is here. The chair isthere 2. Kerdii mondatok szor endje: a] kerooszoval: Kcrddszo - allumany - alany - tobbi mondarrcsz where is the table? 3. 11)kerddszo nelkul: Allitmany - alanv - tobbi mondatresz Is the table here? A not tagadoszo kozverlenul azallitmitny utan all l'he child is not here

Karoly

Translation Exercise [tncnzle.jn 'cb~salzj- Forditasi gyukorlat Hal van il fal, hoi van <1.:;0: ajto? A fal balm van, <II. ajto jobbra van. _ ht van a fal?' lgen, ill van a fal. - Ott van az ajIO') Ncm, nem az aJ16 VAn ott, hancm az. ablak. Hoi van a mcnnyezct? Ott van a mcnnyczct. Itt van a padlo? Ncm. a padlo 011 van. Mi van johbra, mi van halra? A kalyha cs a szck van' jobbra. azagy cs az nsztal van.! balm. _ Ki van balra" A tanul6 vall hahn. - Hoi van a gycrmck' A gycnnek it! van. _ tu van Karoly"! Neill, Karoly nines itt

1/.

Second lesson - Masodik lecke
The indefinite article - A hatarozatlan ncvel6 A hatarozarlan ncveld massalhangzoval kezdddo szok elott a, [ejtsd ;1] maganhangzoval vagy ncma h-val kezdddc szok eldrt an [ejtsd a;n]. atable egy asztal an apple cgy alma an haul cgy ora

17

whar a Here is { chair

:;v~~~i~~' Invan ~~;:~~~ak
who is there? Otl Ki V!lIl(!U')

Is hcrev Mi vaniu" { cgy szck

6. A nyclvtani

ncrn

mcgegyezik

a termcszctcs

nemmcl

Where is

1
3Z

thCb?Y? the girl? the;;"llldow"!

He is here She is there It is 011 the right
alallitm3.nyfolltos Fbc wall is white mint

There

is

I { : ~~~Jb.
nj a pupil rhisis a wall a ceiling a floor This is

alkotcrcszet [wart]. H. Ha "is" vagy "are" nem csupan tulajdonsagot

van

{

k apcsol.

What is this? Mi cz'! h_ivan) ~"~'I-~--;.:g~ arncnnyczct a padlo Who is this? Ki C7:,!
[I. (v3n) areacher , boy

the

wall

the ceiling the IlOOf

azeloz6~ldHban.hanemvaI6,agos, targyi letczcst fcjcz ki.wkkor t'there is". "there arc" alakka bovill es rendszcrint a mondat elcjcrc kcrul PI There is a large window ill the room. Nagy ablak van a szobaban. - !\ "there" ilycn csotbcn elvesztieredcti muraroszo jclcnreser. 9. A "there is'tkifejczesscl kczdddd mondatbau gynkraucgy ujabb 'there" illl mutate ertelemhen. PI.: What i, there? There i~ a fine picture [fam 'plkif"~J there. - Mi van on? Egyszep kcp vn» ott Nines... Fhere Is nn ... Th':~e i, no window in the hid!. A hallban nine, ablak. cgy tamro, no cgy fill cgylcany Exercise Here is a house. There Is nusvHusis a flat -Ts this a No, this is nut a window", this 11 rs. - lsc this a room? Yes, is. - And what is another room there.' - What is this? This is a stove. - Is this a stove? No, it is not, I it is a fireplace. - What is behind there? Behind there is a bed .• What is here in front? Here in front there are a table and a chair. - What is this? Is it a chest" No. it is not a chest. it is a wardrobe. - What is here on the left? Here on the left there are a window and a curtain. - What is here on the floor? On the floor there is a carpet. - And what is this? This is a curtain. And what is there on the On the wal! there is a - Is this a picture') No, it is it is a looking-glass. what is this? It is a clock. Reading I. whatis window?

thc tcachcr jti.tf'a] the boy the girl [ga.I]

a girl

atanitc, a till alcany

-nd

ls Churtcs "pupil?
K:iroly tanuln?

Igcnlesesta!!;adas lgenio valasz Yc". heis
19~n.

Is Mary a teacher? Mariatanitond? Is the table large?
Nagy az aszral?

Yes. she is 19c1l Yes.Ir is
IgcII

4. Az angolban (1 kcrdcsre hanem az igcnld kerdcs allitmanyat is. Az szcmelyes ncvmast tessztlk. 5. A szemelyes ncvmas az egvesszam .1. szcmelyebeu fcrfit jclcntoszavaknal he nOl 'he litrgy~l "

feletm,

18

'V.I).4 'V.I). 7.

'\'.0.9 19

is rhcrcvts a cat. What
rs au

Third
Plural

III. lesson - Harmadik
noun

tecto:

of the

this is a dog. - What is the dog? The dog is also an urumal. words

What Thatisa

is that"! window

II,li a/'

Wh~t"r"tho",'!'vlikh7ok')

Who These

are
31'C

(h~s,,': boys Jiuk.

Kik czck?

Ezck

20

21

0. Renrihagyo tcbbesszam Singular man [meen] ecrf woman Iwumon] no child [tf'aild] gyermck Demonstrative pronouns

P{',rdf men jmen] women Fwmun] fcrllak

nok
gyennekck

childreuj'tjrldron]
Mutate nevmasok

Where

arc the windows? az ablakok?

Hol vannak

Words szfn
fckctc

barna

szurke
szcp nagyon

abrosz
vaza

vagy scm butor quite [kwan]

v~gy

egeszen

22

covcrlct expensive cheapltl'kp] sofa small

tkavolu] Llk.,'rCnsIV]

IV.

Fourth lesson - Negyedik lecke
Tobealacsony lenni

['s;)(JfJ1 [sm-d] [leo] [tnaroo] [:11 hcom] jnxn] jgnd] keskeny ormon j6 csintulan. rossz Where

low

segedige ragozasa a jelen iddbcn The question
are you? Hoi vagy'? Hot van On? 1. lam 2_ You (j~I~I'?
Thea/ISH'I'/"

narrow at home gocd which horsc bird naughty

[ar eemjhcrcJtrvagyok arc

[WltfJ
jhxs]

mclyik.jnclyck

Where am I?
I~ George Is Anne

I-lolvagyok?

[ju:o:]
is,

thcrc.Dn

1'3)!}'

I.
szekck

Onultvan. young? diligent large?

Gyorg)l
['!l!l[{lpntj'l Nagy
81

J_ Y<:.,.he
Yes.

lgcn

[bred] Exercise 1:7.0:k? Ezck

madar

_~hc ls. Igcn it is. Igcn are u.] here. III

Translation
I. Mik ~:~:k~~I;l - Agy agyak ez'l

Annaszorgalmas?

~f,g~~~~ _ I~~~~ Ncm, cz nem agy," Cl pamlag."
- M ik ezek? ill. E7Ck Jok

Uf~~~:c~j:~~k~Sa~J:'):~~~g~ ~ aE;~~!a~:~~
-

Milycn

sztnuck

ezek

a szekek "

L

Is the table Where

a,zl~]') 1.

v cs,
We

are you?

Hoi vagytok'

vagyunk

Hoi vannak
kep~k

a::,agyak? uJBk?_ Ezek

Az a
iI

ott vnnnak. ..

kepek. Neill,

- Mely nincscnck

kopek ujak. de
fiu russz

a kep regi. -

a gycrmckek? A

ls:anyok

jok.

de czck?

wbcrc

are the children? a gycnnekek?

III vannak

II gycrmckck?

itt. - Kik

j. The); Duhcn

arc

[Oelu:jalh()Ul'-'

Fanulok. -J6k a tanul6k? Igcn. nagyonjok.". Hoi vannak a lovak es a kutyak't Ou vannak 11.Tegyiik tobbcsbe a kuvctkczo mondatokat! PI There arc the
beds.

HIll vannak

vannak

This is the chair, Here is the wall. This is the This is the corridor. Where isthe lamp" Is the hOllse81arge'l'J man'" is small'! Which childil) is good? Which boy is naughty') woman" is young'! Where is the cat? Where is the bird') It is
the bed.

There is

Lam a teacher You are a teacher Heis a teacher we arc teachers

Tagadas es kerdes Am l a teacher? I am not
Are you a teacher'.' You He are is not Is he a reacher?

1;1

teacher
a teacher

not

a teacher

we are

I am a Hungarian. Hungarians.

Are weteachers? sib. Am 1 a Hungarian? Are we Hungarians?
stb

We arcuor teachers I am not a Hungarian We are not Hungarians
egyiln

16. Az angolban az ige mindig a szemelyes nevmassal aU. I am a Hungarian. Magyar llugyok 17. A saemclyes nevmasok koaut csak az ! (en) minden esetben nagy ben1vel
18. (:>z angolban nines kerfele rncgszolitas: a bizahnas

irando te
<':s nz

udvartas On egyarantjou-nak 24

fordirando.

The Numerall-one[wAn] 2-two[tu:] 3 -three [Sri:] 4 - four jfa] 5 - five [farv] 6 - six [srks] one one one one

bed chair bookcase child

A szamnev 7 - seven ['sevnl 8-eighl{CltJ 9-ninc[namJ 10 - ten [ten] II -elcvcn hlsvn] 12-twelve[lwdv] two beds three chairs four bookcases five,cight, ten children

These men are Hungarians. Ezek a ferfiak magynrok. we are Hungarians
Germans

Italians Poles Russians

Englishmen Scotsmen Irishmen Frenchmen Dutchmen

How many beds. chairs. bookcases are here')

Are you Germans? No, we arc not Are you Dutchmen? We are neither Germans nor Dutchmen, we are Scotsmen This woman is a Hungarian. Ez az asszony magyar. She is a HUngarian a German an Italian a Pole a Russian an Englishwoman a Scotswoman an Irishwoman a Frenchwoman a Dutchwoman

Some }
~~}' All

Hany

'gy,

szek, ~;~~;}'k'6"Y

van

irr'

beds. chairs, bookcases ~~:cs
Minden

agy, szck. konyvszckrcny

19. Az egyuel tcbbet jelentd szamnevek, valaminr some, many. few [fju.], all utan a foncv es az ige tobbcsszamban aiL PI All men arc mortal [rncfl]. Minden ember halando Reading I Exercise This man is a Hungarian. Bz a fcrfi magyar.

ram

a Hungarian an Englishman a German a Scotsman an Italian an Irishman a Pole a Frenchman a Russian a Dutchman Are you a Hungarian') No, I am not Are you a German'? [am neither a Hungarian nor a German. I am an Englishman

Is this lady [tlerdr] an Italian') Olasz ez a h6lgy? Novsheis not. Is she a Russian? She is neither an Italian nor a Russian, she is an Irishwoman These women arc Hungarians. Ezek az asszonyok magyerok They are Hungarians Germans Italians Poles Russians Englishwomen Scotswomen Irishwomen Frenchwomen Dutchwomen
27

Are these ladies Russians? No, they are not Are thcv Poles? No, they arc neither Russians nor Poles. they are Italians 20. A man, iIlct61cg ru'inernbcn woman szuval osszcteu tcnevck J tobbesszamban az osszctctc! masodik tagjat illetdleg wemeu alakra PI. an Englishman. three Englishmen; a Frenchwoman, 21. German ncm a man ovszetctete tobbesszarna Germans. II. Who are you? I raman Ill: [v. ;;.. gcnnam: czcn

are Hungarians TWOgirls there" They arc two sisters - Who is this gentleman" lie is Mr. Chartcs Black: - What is he" He is a merchant. Is he a

How many women are are at least tcn women here. How many children arc in the room" There arc three boys and four girls in the room. - How many table", lind chairs arc there? There MClwotab1csandcightchairsthcre-l

words Hungarian" ["h"ogt::)n~ol (Icrman Ldj amon] Italian [rnehon] 1'018 [pool] Russian It-Jnl Englishman [trnghfman] !;nglish\ .... oman jmghjwuman] Scorsman jskutsmon] Scotswoman ("SkDL~w(jmJn! Irishman [taranjman]. -woman Frenchman [frr.ntj'mon]. -woman Dutchman [dvtf'mon], John [d3DOj schoolboy ['Skll:lbJII schoolgirl [,sku:lg:dJ Francis rfru:n~lsj Charlcs[tfo:lzj brothcrl'bnch] sister l"srstJj gentkman cb;ntlmJnj gcmlemen jrhuulmen] mcrchanrlm.rtj ant] young lady [jxnlcidi] people ['pi:pl] tcbbcsszam! at least [a-t ) i.srJ in the room

Ferenc Karoly fiver nover

vagyok. - Magyar On? Neill,. en sk6r' vagyok. - Mi ez a fiata] hblgy? 6 tanit6no.s _ NemetS 0n? Nem. (en nem vagyok), en olaszs vagyok. - Nemetek vagytok ti? Igen. - Ki vagy tc? En Muller Ferenc vagyok. - Tanulc (iskolasfiu] vagy tc meg? Igen, en meg ::I~~~~h~:~Y~:gY-(lk~~n~~~gi;)are:a~??~I~:.~ vagyok. _ Mi Kovacs ur? ()9 kere~ked6.5 _ Mi Kovacsnc? Tanit6no.9 - Kovacs kisasszony (Miss K.) is lanitoncpli) Nem. nemll tanit6n6. - Mi van (what is there) a szobaban? A szobaban (ott) van(nak)I2: ker szekrcny. cgy ktmyvszekreny. egy aszrat es

22. Az nugolban a birtokos uundig aianycscrbon, targyest':IOCn all. A birtoko, kifejcxes sz6reudje; birtokos ~~IT;:~~~lIdat~~~~;~ll~;gYiS alany - aliitrnany
ncm

II

birtok - have

targy (a szokasos

~'a~{ ~~~~l¥ v;~~~;

oehany szek

II. Harem katyha, kct fiigg6ny, hat ablak negy ajtn, harem kapu, sok h:iz, nchany fill es leany. keyes szek, tizenegy ferf es nri, ket tanitond es sok iskolasleany

23 ".Mivel az angolban a foncv targycserben scmnufcfc eseijctet kap cs igyalargyc,etahlkllagmcgcgyezlkazalanyesctteLezert ,76r'cndbCiI allaplthato Il1c hogy ~ foncv alany, vagy rargy szcrcpcl-e a mondatban. Eppcn czert az angol szcrcnd sokkal kctcn. mint II magyar; a (~rgya( meg nyomatek kedveert scm tchcr II mondat clcjcrc nllitani. PI.: Toff",,, van, nem ceruzam: I have a pen. nota pencil, A birfnkusr-a \'ollatknZQ kerdes csak

e.

V~~,V~a:~i~~~~~ He has a em

Wh"

has

( :: 'lca[".'

~;~~~I"C')
van

Kinck

(

wuo have (:;~~;:1:~? children?

Kiknck ( vannak

Fifth lesson - Otodik lecke
1"0 havc-birni scgcdigc ragozasa ajelen iddbcn I have something ['s,\mGTlJ]: birok valamit, van valarnim I. I have a pencil [tpcusl]. Van ceruzam 2. You have a pen. Van tollad. 3. He has a book [bck]. Van konyvc. She has a house. Van haza. It has a large garden Nagy kertje van. 1. We have a wardrobe Van szckrenyunk 2. You have a new flat. Uj lakasotok van 3. They have fine furniture Szep butoruk van. whar {

v.

A birtokra venarkczo kerdes hml.' Mim van? have you" M;,jvan?MijcvanOon~k"?

:::~,2~;,:.;1~.~:;~k
it'! have you?

v,:~~~)
vall?

Mit~k
MIJuk

Mijiik

van

On6knck?

havethey

van'?

24. Ha kct jelz.'; man ugyanaz a toncv all. mint jclzcn szo. akkor H7 angel a foncvet. \ohbny.ire >17. elso rncllcknevi jclzo utan hozza. a .nasodik jclzo uran pedig a rl)nCV helyebe rendszcrim a one, tobbcsszambun a ones sz6~ tcszi. PI.: Van egy pircs C~ cgy kck coruzam: I have II red pencil and II blue one. Pires C~ kck cciuzaim vannuk: I huvcrcdpell.;ilsandblucones Reading Exercise I'. Have y~u a pencil? I have. two pencils: a short, thin pencil and a long, thick one .. Are those pencils hard or soft? They arc very hard Have you a good pen or a had one?1 My pen is bad. - Is it ~ new pen? No

, \'

i>

,~.

30

31

ink book [bok] cupy-book fine your [fam]

liola konyv ['krJ[1lbok]

[i:r] in your hand [hrend] newspaperjnju.spcrpa] diffcrcnr jdtfram] ~mongl;"ffiII[ll
othcrrAo~l the others hcautiful I'bju'nfl] ugly ["Agh] wide jward] dear [dl;)] always [':Ilwclz] comfortable ['k,\nft:lbl] rat [faa] nicc jnars] fricnd jfrmd] friendly ["fn;ndh] nature ['ncltj":>] kind [kamd]

flizcr szep ncd.nte
a kczcdbcn

ujsag
kuldnfele kOl0ttiik

mas
atobbiek
5ZCP

esunya

szeles drags
mindig kcnyelmc~ kovcr kcdvcs.Jccllcmcs bararsagos (crmcszt( kcdvcs.exivcs

whoje Ihool]
son [sxn] bad scholar ralherrro:o~J wby Iwat] ('sknl;:.]

cgcs~
valakinckafia{llcmetSohn) rossz ranulo mcglchctoscn,clcggc micrt gyonge

words

la7Y['IcIZl] wcak[wi:k]

saint.rov.
Stcphen first king [fast]

St.

[semr]

szcnt
Istvan clsd kiraly kiriilyno Erzsebet

I'wkvn]

queen
Elizabeth

jkwi.n] [dtz:lb::£ll

32

]]

TranSllt~t~Oa~:~e:t~kas. Ez nem nagy) szoba, de van" egy nagy szoba es egy konyha is. Itt van a butor. - Mi Ez cgy hosszu, ~;~~;~~unS:,6~Za~g~C~ib ~an cz a vannak a fchcr fiiggi-:'tlyok? Ott ftigganybk? Igen.' Itt van kctrnagas cs egy alaesony szekrenyek nem szepek. - MI van egy nagy fekete kalyha van. \0 _ Mi van itt? It! egy reg; k;s asztal van. - Ezek ;}7. asztalok is regiek? Nem, ujakl - Hany szck van itt? Ttl hat szck van. - A szobaban vannak I J sarga falak, bama asztalok es szckck. piros szdnyegek es fehcr fuggonyok. Mi va1112 a kczcdben? Egy angel ki:inyv. Hany konyved van') Sok kbnyvcmlJ van - Ez is ki:inyv?' Nem, ez egy fruncia tljsilg. - Nemer tallula nemet. banern magyar tanulo" vagyok - Mik vagy magyarok? Mi magyarok vagyunk (U)Kovaesne_14

I wash] you wash he. she, it washesjwultz]

won

to wash - mosni mosok we} mosol you mos they

wash

mosunk mostok mosnak

25. Az ige a jelen iddben csak az egyesszam harmadik szemelycben kap s jelet, kulonben megegyezik a fdncvi igcncvvcl. Az ige s jelenek kiejtesere ugyanazok a szabalyok ervenyesck. mtnt a foncvek tobbesszamanak s jejenel: maganhangzo CS lagy rnassalhangzo utan az s kicjtcsc z; kcmcny massalhangzo (p. I. k; utan s-ock hangzik. Sziszego hanggal veg7.6d6 igck CS-CI kapnak, amcly kulcn szotagnak, rz-nek hangzik log()-mcnni r go[gJo] vou go he, sh~, il gocs[g:x:lz} megyck megy megy you they

l,.o

megyiink mcntck mennek

VI.
lesson - Hatodik lecke Present Tense ofthe Verb - Az tgejeten luhring-hazl/i I bring h07.0k we bring you bring hozol you bring he, she, it brings lbnnz] hm they bring te wrtte
irok we

Sixth

ideje huzunk hoztok huznak irunk

lodo-lennl, csinalm dol du] tcszck we tcszunk do tesze! you do tcszrek he. she. it doesjdxz] tesz they resznek 26. "To go" es "to do" uz cgyes 3. szemelyben es jelct kap, amely azcnban nem hangzik kiilon szoragnak. Ugycljunk a does [dxz] kcjrescrc!
! yuu

l

Y'" he. sheit writes [rarts]

Y'" they

)

wrue

do do docs do

Az ige jelenideje khd6 es tagado alakban do write? I write: irok? you wrik') you irsz? ir') h>l.,he, it write: they
wash') hc.shc.jr do':> you he, she, rncsok? do wash?

irunk')

irtok? iruak?
mosunk? rncstck? mcsnak?

unes
do

Y'"

mesal? mos?
tcszek? tcszcl? tesz? do

roc
they

do?
vcv they

does 34

it

35

j (!O no; (don't ncmirok ycudc

[doont])

write

we Jo nut (don't] ncmlrunk vou do not tdon'r]

write

uot fdon'tj

writc

.

ncmirtok

write write

they d(l not [dontl ncmlruak
I do not [don't) do do we do not (don'tj Hem tcszllnk you donot ncm (don't]

do do

nemreszck Y,)U
do not (don't) nem he dues tcszcl nor (doesn't)

teszrck

do

they

de ttllt«(j()fl'I) do

ncm tcsznck

a short one What arc your parents No, they are reading, - What are they reading a newspaper or ,Qll1C books, all right, thank - Where are the Whatarc they -\';ihatare like to rs a lazy. Are yet? I don't think so, Children are seldom tired,your hat'! I go out 10 lake a walk, Fined-bye 11, What do you sec here? I sec a room, What do you sec ill the room') I sec a wardrobe, it four chairs
and N(\, I

leiter? No, I am wntmg doing') Are they working? reading" I think they are How are They arc they are

\Vnnls

I

am

all

right

[o-l rau]

Reading Exercise L What are you

.17

kissc taradr
not .. 1 don't sctdom
10

_yN

think so Lscldom]

meg ncm azt hiszem.ncm ntkan kalap do you hc we no!

VII. Seventh lesson - Hetedik fecke A tagade kerdes
co.
write? don't [ you write') lrok" irsz? write"

rakc jtcrk] goout (aut!
a walk [wck] t[1:J]

hat Ih;t;l]
10

kimcnni
setat tcnni viszontlatasra, karosszek lstcn vclc

to take

,I"

doesn't
write'! don't

good-byelgod'bar] easy-chair ['lZl

you they
32. A

w,
you they kerdesnc!

he

ir? trunk?
irtok?

irnak
kCII<::ic szorcnd mindig a konlllro a7, osszevom lchctsegcs ncvmas ncvma,

pianojpjcnco] to play the Jll31l0 what clselwutuls] altcrwardsloftowodz]
to staylstcr]

zongon a zongorazm mi mas.mi meg azuran
rnaradni maradni clmenni

do- val
vent

konilin

tagadc jnor) akkor

AT.U~S/,Cncm
(do, docsj lagad\isdl\

alakban a szemclycs
k{;J;;/Iall; a

a korultro ig<:
igct cs a

cs a tagadoszc osszevonjuk,

ha aznnb311

torcmainjnmctu]
to go away

(don'l. Joesn'tji!l(inilJl

sz<:melycs

aluk

!~'WCIJ

A szcrnelyes ncvmas J. szemelyc a targyescthen Do you know [O,1IIJ this gentleman? Yes t know him,
lsmcri czt az urat? know lgcn. ismercm

Do you
lsmeri

thislady?

Yes , I know her.

czt a holgyet?

Reading

Exercise

I 'Are you working? No, I am reading an English book I~ it Yes, it is very good and interesting, but rather difficult - Do like English books? Yes, 1 like them' very much. - Do you understand this long sentence? N(), I am sony to say, I don't understand it. - Why do you not understand it? (Why don't you ~~:~~e~~l~ndd(/:~~:~;~~:e? ~~o~~o~~~.~n~~~', the whole day. Later I shall write a short letter or take a walk, Arc you not tired? No, I am seldom tired , am a strong, healthy mall and I like to work - Do you play the piano? I do not play, I only

I~~;:~~' ;:~ t;:~

~I~~;

)9

1 shall write [Fzclrart]

irnifogok

unokaocs dicscmi

kcrl sok

is large and light \Vonls lranslation Exercise

41

(both of them) most cgeszseges. - HoI vannak roost? Most ouhon varmak Vagy imak, vagy olvasnak. Szercmek dolgozni

VITI. Eight lesson - Nvolcadik tecke
A bararozcksm ha~znalt melleknev

II. Francis is a good reliable boy. He likes 10 work and is very diligent. Where is he now? lie is now at home; he does his homework. first he does some drawings, then he writes a German exercise: and learns the new English words by heart. Now he is ready. He closes the books and gets up, He is tired. He opens the window to get some' fresh air, takes a light lunch, and goes to hed He generally takes a short walk also to get a better sleep. words tolock for Ilok frr] 10 sharpen ['fo:p::>nJ to fiud jfamd]
l cannot penknife to givc [tkamot] find

kn"-~'l1
hcgyczni ralalni

[·pf.nadl
jgrv]

my lmar]
10 CUI [kxt]

sharp [fu.p] aruhmcriculleendmcnkl] reliable [nIaiabl] work jw-ck] Reading Exercise
homework h;'I/,iidulill

, . J. What arf you looking for. Chllrles'?_ I am looking for It pencil a.nrJ so~e white paper. - Is the ~enell not there',' Oh yes, there ~t IS".- Is It the new pencil? Yes, It IS the new black pencil. _ Docs It wnte well? No, it docs not write at ali: I must sharpen it. _ Why do you not sharpen it? Because r cannot find my penkrute. _ I gl~~ you my penknife. Does It cut well? Yes, it does: it is a sharp knife '. - What do you do now? 1. write some exercises _ What exercises do you write? FIrst 1 wntc a short then I do some. arithmetical exercis~s. - Do you _ in French or in English? I write neither 111 French nor in English, I write in Hun¥anan. - Do you like 10 learn') Oh yes, I do, but not alwavs. _ Is the English exercise easy or difficult? It is rather difficult .
NOles

kcsz to

open

I'-Xlp;ln] jklsoz]

kinynni b(:C~lIkni

ro closc

to gel lip [getxp]

to get
Iresh air [frrc] to ecr] [tctk

take lunch light [laiJi
to bed

l.~ntJl konnvu aludliimcnni
altalancs altalaban.fcndszerint

logo

gcneral['d,f:nr::>l] generally.

bcncrlbeto] sleep I~li:pJ

42

rranstarton Exercise 1. Ki ul ott'." A tanitc ill at! _ Mit csiniipl dolguzik? lgcn, meg nundig Ir. - Ismeritek az mar .i61 isrncrjiik." , 6 (egy) szcrgalmas ember, _ Most fclall cs elmegy., Mit csinaltok most?1 Itrhun dmente.k? Egy kis scmt teszunk. Nem vagytok Ncm m~ r.ltkan va~yullk faradt~. - Mit csinalsz te']'" egy fcladato; c~lllalok ~ Ncme: .levclel Ir5z,. vagy franelal,]l Angol leveler irok. _ Jol tudsz fr~ncI~ul? Ncm Jot en meg szorgalmasan ranutok francraul - Mil csm:ll Ferenc"!" Ferenc rajzol. Ki enekel itt']l Az en ndverem, Anna enckel - Szepen cnekel?" [gen. Leveler ir On')~ Nem .leveler Irok, hancm feladatct. - Mil kereset ott'?] Egy puha ~:~~:t cs egy kck fuzetcr - Ott nines ceruza." Itt van egy hnsszu uJ

ls anybody ut thc door Sorlll'horly i~at the door Van valakiaz ajtonal" Valnk i V;1I1 I\Z ajronal Everybody is at home. I'I1<.:n: nobody' there is Mindenkiotthon VH.n Senki ~in.:.'ott Anyhody can opcn the door Barki ki tudjanyitni az ajtcr Do you hear anything'? 1 hCHrSOllll'lhing. Hallasz valarnir? Hallok valauut I hear nothing lH all. Everything is quiet rkwal:lt] Egyfiltalan scmmit sem hallok. Minden csendcs An~'lhing may happen I"ha:p:lnJ
Barmitnrtenhct

n. Ragovllkjelcnbcn
plano I open the door. - Do I cur the pencil" - I do not play the - Do I not write a letter" Don't [write a letter? -

\/:llaki, valami allito mondatbau somebody. something: vag)' fchctclcs mondatbaa rcndszcrinr anybody. anything. vltuomondatban anybody, anything jelcntcsc: barki, bar-mi. Miudczck a ncvmasok a targyesctcbcn valtozatlanok rnaradnak 1'1,: Do y0U sec anybody') Latsz valaklt? Yes, I sec everybody. I~en unndenkitlatok Exercise Arc you a Hungarian? No. I ;11l1 not. I am an Englishman What language do you speuk ? I speak Englrsh . Is English an important language" Yes, It is .. Do many people speak English? [ think, about 300 (thret: hundred) million people speak English Hesides that many others understand English, - Do you speak other bnguagcs too? Yes, I know some' German and I also speak French tairly well. - How do you speak German') Very badly; I make many nusrakes. ' Dp you understand <lny other foreign languages? I know ,OIllC ltalian." but I don't speak it. - Do you know any Italians') No. I don't know a single Italian Do you stili learn Italian? 1\0, I don't learn lmlian any longer. ' Wh,,1 languages does Mr. Kovacs speak? He speaks Hungarian and German. ' Is his Gennan perfect? :--I,). it is not (isn't): but he speaks it quite wen. - Do you also wrne llungariau leuers? I very seldom write in Hungarian. [ mosny writ"
:V 3VilL""k,·I.WFz<1 , I !oM,,"""""" 1I.li:on 1U(lo!. k<",,>Cl ',,,,d c~~ o

Reading

Ninth

IX lesson - Kilencedik lecke
Hataruzatlan nevmasok
anybody

somdlOdy['s"mbJdJj ,omdhing no"ody ["5.,m9r\l) l'n""b~d'J

valaki

vetami

l embrdr]
r',;m!1rQ]

~nything

nOlhing["n,e,u)

~\""r~'h()dy [evnbodi] e,erything ['~\'nOI!)J

-;

know",,,;:"1,.1>,» ,,,,,,,,,"k",kIn) .• 4.1

in German - Is Hungarian difficult? Yes, it is a difficult language _ Does your brother learn foreign languages? Of course he does: he learns French. German, and English. - Does he already speak all these languages? Oh no, he doesn't. He only speaks French well English and German he docs not speak at all. _ Does he like to learn languages? Yes, he does, because he learns easily. His teacher is very pleased with him. - Does he read English books') Yes. he does sometimes: but he mostly reads French books __ Is your brother still unwell? No, he is no longer ill. He goes out to take walks again. But my sister Anne is still ill. She docs not look well at all.' _ Docs she still stay in bed? No, she is up, but she cannot lake walks as yet. - Have you still any work for this evening? No, this evening I have no more work. Words

\lllwdll'Anwcl1 ill

bctcg.crcm jol

'::':::[:i:.~~~;~~\;~;Y~~; d~y~;;;.m~I:~ ..~l"'v,~i~.~~~;.:m:;~;,
nchez. - Milyen mas nye!vckc~. bcszeltek? A.ngo~uJ es francl~ul I~ bcszeliink. - Hany nyclvct err On, Mr. Black! Nt;'gy n~clvct enek franciat C5 otaszt Bcszcf On mmdezekc!. a es francitiul Magyarulelcg Meg ranul nyclvcket bcszel heszcl nyelveket nem bcszcl szcpcn, de sokar tanulnak? es

szaz millio czenkiviil masck

II. Rngozzukjclcn idfibcn 1101\1do I look'? 1 open the Hungarian - Have you many
meg tokelctcs

and

write.

I

am

a

ofeOUfSC[IWb:sl alrcadYlol"n:dl) I

am

pleased

[plrzd]

egcsz jol tobbnyirc tcrmeszctcsen mar meg vHgyok cicgcdve

46

41

x.
Tenth lesson - Tizedik lecke
A. szerneves
yoo

her it

him)

nevmas tergvesere we rru US [,\s] you ri you
they ck them

(:it

dkct

The imper-ative Afelscotitomod speak! bcszclj! bcszeljctck! do nOI speak! don't speak! ne beszelj! uc bcszeljctck! let me speak! (haddjbcsvcljck! let him (her, it) speak! (hadd] bcszejjen! let us speak! (hadd) beszeljunk! let them speak! (hadd) bcszeljenck! A teljcs ragczas irjak! let us write' irjunk! irj' write' irjatok! irj,)n! let themwrite! irjan"k! igenek tulajdonkcppcn csak egy felszolito alakja van. [7 az a masodik szemelyre vonatkozik es mindig szcmclyes nevmas nelklil all. PI.: write! irj! Irjarok! 38. Az dso es a hannadik szemclyben a to let {engedni. hagyni) fclsz6lit6m6djaval irjuk komi a parancsot. PI.: Let me write! HagYJ engem irni! Hadd irjak! A let utan a szcmelycs ncvmas rargyeserc all. let me write! Reading Exercise L To command I command

Write the new bla<:kbllard 1),)11"[ make mistakes this mistake rtcr up and pray. lack. go [0 bed. Sleep' 11. M'ITY, come here. Lei L1S,write a sh~rt,c~cl'ci~e. Pkase. retch sOl~C 'blll'ck ink and some white paper. Now _~ak_c gO(ld pen ,a and write what I dictate. (Mary lakes a pen ami Wlll.C_SIO;\'lYr;dm~ s

lIef

mother diclales.j plclls_e: wnte carefullYr:;~ 1~~~t~~~~l~~I;-':~~~c make mistakes. - Are you ready more __ Well. now let me have II. mother takes reads the exercise. She The I;XcrCISCIS mistakes here

parancsolni

Read

and translate

the English

To obey I obey. I do what you command We obey. Wt::: do what you command. I read and translate the English
text.

mondani diktalni lassu tabla

We learn the new words by heart.

10correct [karekt] to pray lprcrl Jack jduek] pleasc jpli.z] to fetch [fE~·j distinct ['dlstmktj carcfulI'ksofl] once morcjwxnx mx] wclljwsl] let me have it mother I'mxoo] slight [slmlj at once [a;twAnsj loud [laudJ father [,fa:oaJ to be asleep [osh.p] todisrurb [drsrab]

kijavitani imadkozni John [dronl-Janos becczoalakja kcrom h07ni vitagcs, otvasharo gondos mcg cgyszcr nos.hat add ide (tulajdonkeppcn: kupjam
meg)

xi. Eleventh lesson - Ttsenegyedik lecke
A vtsszahato myself
yourself himself herself itself

es nyomatekos
ourselves yoursch'cs

[]I!,'mas

1

maga.ouugrn

themselves

m~guk_

-at

cgyszerrc. azcnnat hangos ape aludni zavarni

Translation Exercise Parancsolj cs en eugcdclmcskcdem - A tanito parancsol es OJ tanulck engcdelrncskcdnek . Mindcnki engedctmeskedik'J' lgcn, mindenki cngedelmeskedik - Nyissatok k i a fiizerekct! vcgyctek eUi a rollakat cs irjatok lnssan. amit diktalok! . Ne cxinaljatuk bibakur! Jani, ismetcld az ango! S/.~ivcgel'. Bcszelj bangosan es Icssan! Miert nem cngedelmcskcdsz? Most jol van. Gyermckek. alljatok felt lmadkozzuuk! l.cgyctek" mindig szorgalrnasak! Tanuljon angolul! - Olvassa en az align) ujsugot! Mien ncm o!va~Slt,.)2 Men nem ertek meg minden szot - Olvassuk czt a rcladatot!'

Reading Exercise LThcalarm-cloekawakesme up, dress myself. and waken the children. - Do you an alarmclock? No, ! don't; I need an alarm-clock to wake me. - Who dresses] the children" Docs the nurse dress them'? No, ! dress them myself Do vou dress Mary 100',1 she is old en~ugh to dress 'rersclf What do the children do breakfast? Thcy comb

50

51

their hair and wash their hands and faces _ look at myself in til: looking-glass. To .whom this boy speak? He speaks to himself - Do you ever smg to yourself.' I often do. - These little girls enjoy themselves vel)' much; they and laugh all day. I see them every day on the play-ground. [I. The alarm-clock rings: it is seven o'clock. Charles is still asleep I wake him up. He asks me: "ls it late?" - "Yes, it is rather late:' [ reply. "get up and dress." l-Ie gels up and rakes a showerbath. The cold water refreshes him. He dries himself with a rowe! and combs his hair. He puts on his suit and his black shoes. Then he sits down and drinks coffee

~very day rt;l"ri dell play-ground [pleigraond] wringl.fllJJ it is seven o'clock [tsevn aklok] ro ask jc.sk] latc flcn] ro rcply [nplar] shower-bath [faoo bu:O] cold [keold] watcrjwara] to refresh {rdh;fl
dry

to dry oneself

JdrHI1

\'~ldmircnCzni,valamitmegnCzni rukor
ruagaban vataha bcszcl

magaban cnekcl gyakran clvczm
mulatni.wzorakozni

;y~~~c:~~~;lYllg;~, \~!~~~

rranslation Exercise I. A gycrmekek meg agyban vannak es alszanak. Fclt':bresztem. oker; He (Halla) itt az ideje, ..h~.g~ felkeljcrck (It IS time to get gyermekek rogron cJl¥cddmcskednek; F:[k~.lnek,~ .m~gn:,osaks~.anak ~s mcgft':~Gli~ ~ hajukat. A hrdeg VIZ rcgtrm felfrisslti oket. Sietnek, mer! mar kcso 7 van.5 _ Mcgkcrdezern" \0111k:Mit vcsztek fel? - Karoly azt mondja: c~~I~~a~~;S~~y~1. f~g~a~~~~ ~:nnk~~'e~ isznak. Megkerdezem Karolyrol: Hogy izlik a kavc? (How do you like the coffee") - A kave nagyon jo cs mcleg. - Szerercd a knvct?

JUI~7a1\J
ncvcnu

cgeszuap 52
53

[gen. nagyon szcrcrem Engcm is szeretsz? [gen. h~ged is szercnek Kedves gyermckek. most menjcrck seta!m tstcn velctck! (Good-bye!) in bed agyban aludni kerdezni hclyet [')glalni Rcedtng Exercise I.

still-meg

no longer, not ... any longer-

mar ncm

to ask [usk] to take a seat [sf.t]

II. Ragozzuk vegig! I 1V,1sh and dry mysel f. my coffee _ [ awake and gel up. - I Ht.Kepezauka You wash the child. - They make haste, You dry yourselves. He combs his hair. - They waken the parents IV. Tegyuk a "rue" hclyebe a tobbi szcrnelyes ncvrnas Ilirgycsctct! PI: Cold water refreshes you, Sib Cold water refreshes me -The children look for me but they do not tindme

Yes,IIlY father is still alive Igcnaz apam mcg cj N<J.my father is no longer alive Ncm ~ZapaI1lIHi'Il·I1C:ln 61 Yes, thevstill go 10 school. Igen:6k mcg jaruak iskolaba No. they do not go 10 school any 1011£,el Neill. dk mar nern jrirnak iskolaba The Flat Ye~.1 have a beautiful I have three large small one Yes, I havc alsc a kitchen Yes, it is a fine.Hght kitchen How many donrs and windows There are seven doors and five are rhcrcinthc Ilat? windows in unr flat. What kind offurniture have you? We have partly old and partly ncw fumirurc No, we have no old carpets No, we have no piano. bUI we have an excellent wireless set llavc youa large family No. I have none. I have no brothers or Si~ICr.; and Illy parents arc dead II. Clothing Women wear dresses, men wear suits. - what kind of dress do you wear, Miss Brown") I wear my new hlue dress. - Have YOUalso a new hat? No, unfortunately I have no new hat. - What colour is tbis hat,?1 It is brown. - How many hats h"VI,; you. Mrs. Smith? 1 have two hats. - What colour are they?' Both arc blue. _ What ctsc do you wear? I also wear stockings, shoes. and gloves.

XII. Twelfth lesson - Tizenlcettedik tecke
"to h>l\'e' + tagadoU Have you no knife'! Nincs kescd? Has he an urnbrclla? van esemyejc? Has he no umbrella'! Nincs esernyrijc? birtok Nc.Lhave nokntte.
Neill, Tlillc~ kcscm

No, he has n(l umbrella. Neill. Ililles~'scrllyoie.

55

gallcr J'rans~~:;~nE~~~~!j: va~l Onnek? Kek kabil[?m~ van· KIIK"k van fekctc kubatja? Kovacs urnak van fekere kabatja. ,\11IY":11 uadragja'iAz 6 nadrugja sziirke mcllenyem. -/limyblt6nycvnn cgy regi es egy uj.~ Melyikct" vrsef most"! \"')~t a A hrilgyek is 61tonyt"_viselnek~ Neill, 11 hf>lgyck viscinck Oltony ez vugy ruha?" Ez egy sclycmruhu. - Mondnuuk me), gyermckek. van tlj ingetck cs nszta galtcrorok" Igcn. uj cs nszra gallcrunk van. Hany par cip6d van, M:iri:f! l'\cgy pill crpdm van. - Milyen szimiek? Fekete es barns a SZiv"CSCIl viseled (do you like to czt a sztvcsen visclcm." - Akkor takasnak? Harem szobeje van

and the there. - What son of shirt arc you wearing clean white shirt and a white collar

today? J am wearing a

XIII. Thirteenth lesson - Tizenhamwdik
The Possessive Pronoun A

/.:.'("ke
nl'FJII(i.l' ,'c'M

hirtokos
1'11;_,

l'his i, mJco~t.

is ,uine

51

=Mi a neve? What is my name?

words ncv kereszrnev vczctcknev

What is her name" What is our-name?

Margit Anna lcanyncv volt uzlctbcn, allasban tanulni.uanulrnanyozni tanulo

vrilcgcny

What is your younger sister's name? She is called Clara 58

Is she 59

mcuyasszony filMs hazassag torveny

XlV.

rokon

nagybacsi nitgyn~ni nagvs~ii10 rranstarton Exercise Van apad? Slllitll-nckhivjfik.meg az anyad? Nom. nagyhatyam mfg. cl Hcndcrson-nak hivjak. (C)).angol van - Van csaladja?' lgcn, nagy cSlll~dj;1 van Felcsegc. a nagvncnenk.mcrnct Hofer vult. Hanv 111'\v6rc vannak" NC!TI. dc'mar cl kCl'cskcd6:; ~I masik vcsx ,;S nadragomat. - Szcreu czt a kck - Kinck a kutyaja ,cz·' Ez [1;( ':11 Xcm minden ~'lilat()t'szcrctck. dea

Alauy He

allrnnany s c nds

rl'szeshalawzil Ill., f'aru cr
a

i<lrgy

lc

ttc r

the poor man penny. TIlt" b~ggar thanks our mother for I!ili _ Till' tilllwi fur the [mild and asks hell" bring. a glilss of water. The maid goes out and fetches a gh~"s of cold water. The father thankx her for the water. francis ;mil his sister Anne work in the same room The boy makes He disl"l)\'c"I'Slhalhchasnoruhbcr,llL:asb

books and shows of fairy-tales. Jean and rhe says children cause their Words

hozni hozni

I ask him something I ask him f()r~Omelhillg alms jo.mz]

kerdczck tole valarnit kcrck tdlc valamit alamizsna

rranslatton Exercise Mil akar On a fivCI'ct61'i' kis gycrmcknck cgy szelct sutemenyt!

62

61

4R. Aprepuzici6(viszonysz6k)a7.angolbanlargycsetteliillmlk. with me with us velunk " you " you " him, her it vclc " them

PI

xv.
Fifteenth lesson- Ttzenotodik lecke
Dative uf'the Persona! (to) me
(to) you

Prcncun

. A szemeivcs
.

l1.h.""is
nckunk ncktck

I'';.,·:<,s/i,I/,iI'O;oes<,le

nckcm
ncked

(to) us
(toj vou

(to) him. her, it ncki (to) the-m nckik 47. A szemclycs ncvrnas reszeshararozo esete megegyczik a t:lrgyesettc1 O. 10. lcckcj: mint tcncveknel, a 10 prcpozici6 itt is csak akkor kern! a rcszeshararozo ele, ha cz a t~rgy utan all Alnny allitmany rc-ocxhatarozrr targy
t

Reading Exercise L I wash my hands because they are dirty - Do you wash them in cold water'! No, I wash them in warm water and with soap . Who warms the water for you'? The maid, - What do you do when you have finished washing your hands? Then I go to have lunch because [ am very hungry and thirsty. - Have you finished washing now? Yes. [have. Then come with me. - Take a seat here and have something to eat. I We have plenty to cat. - Thank you very much, but I cannot eat anything now Have you no appetite? No, unfortunately J have no appetite at all. - I am sorry to hear that. ! always have a good appetite. - What shall we have for lunch [oday?' First we have soup, then a slice of meat with vegetables What will you eat with'?' You have no spoon. - You are right. [ have no spoon and 00 fork. - Anne. go at once and bring a spoon and a fork for Mr. Black. - How do you like the lunch') I like it very much indeed - Why don't you cat bread? [ do not like brown bread, - Can I give Y(IU a piece of cake'? No, thank YOII. I never ea! cake. - Will you drink some wine or beer? Thank you. I shall drink' only a glass of water, - Now r have finished my lunch. Have you some spare time? Then let us go ami take a walk together. - All come along. But let us make haste, [ have still much to do Have you any" animals? Yes, we have a young dog and a fine old cat - Are they good, friendly animals? Not both of thorn Our dog is a nice, friendly crearurc. The children play with him all day. But the cat is not 50 friendly. The children do not like til play

hc

m

this

ICIICI

reszcshararozo

w-t~~

with her. - How do you like OUTnew flat? I like it How do you like this vase? Let me see it. , don't like Why do you not like it? Don't you think its shape is yes, the shape is all right, but r don', like my new blue suit? Very much indeed. fits me excellently - Do the new shoes also also fit me welt A lliffieultCase A. Why do you look so ill'! B. Because.jmfonunarcly, I drink so much A. Hut why do you drink so much? H. Oh, because I am so unhappy. A. And why are you unhappy? B. Because I drink so much Words dirty {"dIll] warm [wa'm] soap jsoop] 10 finish ['fmlfl I have finished l' fllllIdl washing my hands hungry ["h.~ognl thirsty ['t!J:stlj plcnry j'plcnn] toeat ji.t] appcme frcpuau] soup [su.p] meat [mi-t] a slice of meat vegetables [vrdjtoblz ] t.xz with what? spoon [spu:nj furk[hk] I am right [rart] piszkos meleg c.\~l'Jk,!l ]",:ks;ll;)nlj cxccllcuny cusc ]kC1SI ill

aznnnal. rogtiin darab bor

cgyutt

jojjon vefcm
sok dolgorn.

Icnnivalolll van

mindkcttcjiik rcrcrrnes

csinos,baJos valoban a ruha jol allrajsam kin:ino kilunOcn rosszul

ches S7.<HlljU$ bdseges. nagyonsok crvagy leves hus

kana! villa rgazam ven 67

rhisisourganicn Ezamike'1link l'he&e are youcbooh Ezek a ti konyv~itck. I·hi., is th~ir nat Ezaziilakasuk

fowhomuoesitbcto!lb'? Kit"! To whoFli do rbcy helong-.' Kikeo rowhom does it belong? Kii:?

XVI. Sixteenth lesson - Tizenhatodik lecke
A hirtokviszony kdrulirasa a "to belong" ige segitsegeveJ It belongs to me - hozzam mnozik, enyem
fo whom To whom docs (hi'gnrdcn Kieeza ker1~ bdong? II b~long>!o(he teacher A (anil"'; They belongtothe merchan(s Akere.<kcd6ke

uothese hou;;csbelo!lg1 Kik':ezekah.h"k-'

rhis is my coal Ez az en kabatom.

T()wilo1l1ti()csi(beiong? Kic?

ro

whom

ii~~CY belong"

Ther ~:~ng

10 YOll

Towhomdoe'i{bcl()"g~ Ki"o Tbisis herb()mc Ezazrih<iza To whom To whom uo~s it belong? Kic? doc, it belong? Mj¢? It belongs Azov,', Itbelorlgs(o Aze it to h~r

68

'\;'.0.44

Words silver [t srlvo] watch [WDTJ] to belong [hl'lo1}] 10 somebody leather ['I£(b] bag [hteg] fountain-pen [Taontm pen] uncle jxnkl] such [~ArJ] only ['Jon!!] here you are tolcnd jlend] if to use [ju:s] immediately [rrm.drcth] box [bnks] cap Ik.ep] nephew ['nt:vju:] ,pcelacks['spcktJk17]LV gold [g-old]
flllg

ezust zsebora tartozm valakihez bcr teska tohdtoll nagybacsi. bacsi ilyennlyan csak,egyediili. egyetlen tcssek,nesze(l.k,illvagy) kclcsonadni ha hnsznalni rogton. azonnat doboz sapka unokaocs szernuvcg arany gyiiru, szcmuvcg bot serabot vcndcg Iarogatas Iarogaro esik aurobusz text sogorno orotTI,clvezet szivcsen,orotTIme1 Jozsef mcglatoganu

Translation Exercise Kie ez a bOI? A runare. - Kic czck a konyvck es fiizetek" /\7 cnyem es a batyame. - Tictck czck a kepek?" Neill, czok a kcpck nem a mieink. hancm a lcanyoke. Milyen leanyokc? Annae es

~1:rg~~,-

~irAllna

CS ~~li,"? ~;I:;:~~C~~~yk~n-l~i~ ~ O~~a ~~::~::~).~

glasses I:gIU:SIZI t.sz suck jsnk] walking-stick Fwa.kmsuk] guest [gEst.l visit ['VIZlt] visitor [tvrzno] il rains [rernz], it is raining ['remm] bus [hxs] taxi ['treksl] sister-ill-law pleasure ["pkJ:lj with pleasure Joseph ['d3J(wf] 10 come and see

is emyojc? Neill, nekem nines, - III van kct pdr cipo: kinck a J.:ip6i'.' M,:ulae Tcrszenek nekcd? :\"lil1cta nehinkmruj kalapnknr! kalap es egy sapka kalap cs sapka az mind az cnyem. Ket kalap az enyern. cgy Sheila ['Ji:b] novcrcme es a sapka a kis unok_aocsemc, ~ 1'<ckcl11, l~nokil~cscm v~n; ~,zegyikct Jozscfnck. k_~t ;\ mrisikat Istvarmak hivjak. Kerem, kolcsbnozzc nckeru ezt a kalapot' Sztvescu: probalja fel (put it on)! Kitiin6en all Onuck. Ez ;IZ On szobaja? lgcn. ez az en szobam, de a butur a szulcime lsmcri a szuleimct? Igcn. jol ismerem a sziileit. - A fivereimet is ismeri? egy ril'crcr\ 'ismerem. - Hany fivcrc es ncverc van" cs kcr nrivercm van, - Kivol setalm? A volcgcnyemmel. Iloviih rajzoI vagja a - Mivel mosod a gycnnckct? es szappaunal. tanut a gyermek? A ranttojaval Kivel jatszanak a fink? A barataikkal. - Kivcl mentck scratm? Veletck - Kihez mcntck" Nagysziileinkhcz

7()

71

Seventeenth
I can speak.

XVII. lesson - Tisenhetedik lecke
mOdbeli segedige

You need (want) the knife for cutting. lie needs (wants) a pen for writing letter 52. ·To need" [ni:d] szemety. akinek valanurc dolog rargycstben all. PI
(Iar&'..,))

"Can"

a

Tudok besaelni

~J~cU}C::nS::~e. :~:Si:l~il~CkClni.

"
49. A mcdbcti segedigck reudszerint valamcty mas ige fdnevi igcnevevel kapcsolodnak. llyen kupcsolatban a fcnevi igenev "to" nclkiil all. PI.: Lean speak. sing, dance. Tudok beszelni. cnekelni, tancofm SO.. A. f6igekl61 cltcroen. a m6dbeli segcdigek nem szemelyielet a jelen id6 cgvcsszam J_ szcmclycben. PI speaks. De: I can speak. he can speak. A modbch cgy iddalakon beliil minden szemclyben valtozatlan. 51. A "can" iget tagado alakban egybeirjuk a tagadoszoval. PI.: I cunner speak french

53. Reading writing cutting. \"{igds Igel fdncvek. Az igei az -ing kcpezzuk 1;1 rcad+ing. Az -lng kepzo clot! a tdnevi ncma e vegzodcsc kiesik (pl.: writ(e) +ingj. a rovid. hangsulyos szotagok vegso massalhangzoja megkendzddik (pl.: cut+t+ing). 54. Az igci foncv mcgtartja igei renncszerer. nmermyiben urana targy alihat. I write a letter: leveler trok. Writing a letter: levetiras tvoltakcppen; lcvclet-iras]

A

"minden" szo

angol

jelcntcsci:

~;'r~·: ~::~::;~~1

Minden gycrmek jatszik .. ~~'lc~i~~~~~l l~~~. ~ Every pupil works. All pupils work. We love every child. We love all children. He speaks \0 every man. He speaks to all men ·'all".J-hirlokoslIenmis all my suits ttdbbesszam] rmndcn ruhamtcgvcsszarnj all your books mindenkony\ed all his (her. its) shoes minden cipojc all our children minden gycrmckunk all your hats minden kalaporok all their dolls minden habajuk Reading Exercise I want some English books for studying, my some new music {or singing, my sister EVil needs sewing, and my parents need money for living. need? [myself need nothing. [am very satisfied; but

!~ ::e:,

+ largyeset:

s;iikseg van vakmnre. kef! vatamt Nehru kcll cgy \)itijny Szuksegcm van cgy oucnyrc Ncked kel! cgy par cipo Ncki ke!l cgy uska. Nekunk kell cgy csernyo Nektek kcll egy szolgalclany Nekik ken egy tanito [tanar] Olvasasra kel) nekem egy kbnyv

I nccd(want)

a suit

You need (want) a pair or shoes. He She }

We need (want) an umbrella You need {want) a maid. They need (want) a teacher I need (want) a book for reading.

"

needs (wants) a bag

fiancee warns a machine rOI What do you my son wants

72

wures

not Lcannotcat

this soup either bocsanat bocsanatot kcrck tiutatarto

franslation Exercise I. Minden gyermek dolgozik;' nagyon szorgalrnasak Robcrmck toll CS nntn kell. - Mire1 kelt nckik a toll') Hoi vannak a ceruzak" Nincscnek ccruzaitok? Nem, nincscnck

74

75

Marianak cs rajzotasra CS irasra kcllenek,1 - A Fekete nma 1\:1 apa hcz ncktck rogtiin nchany tcllat mondtok? K0s/iinjiik a tollakat. - Most mcnjetok es irjatok meg a fdadatot. [rjarok lassen cs otvesbatoen [distinctly] es nc csinaljarok hibakat!' - Janos, tc is tudsz irni? En meg nem tudok irni. De fivercirn 6" novcrcim tudnak. - Micrt jatszol a tirnaval. ha ncm tudsz imi? Kczcid feketck es piszkosak. Mcnj es mosd meg a kezcidcr S7llppannal cs mctcg vizzel! - Ferenc az apjAtol egy kis (some) fcher papirt kcr." Mire! kcll ncked a papir? lrasra .. Mivcl irsz? Kek ccruzava). Hegyczd meg a ccruzadar czxcl az eles kesscl! - Ki tud anaolnt? bn jcl crtck angolul. - Tudod olvasru ezr a fcladatot? Igcn, tudom olvesru. Mcgcrrcsz minden SZII!'! Ncm ertck meg rrundcnt," kcrcm segilsen nekcm! Rcndbcn van, forditsuk h:t a tcladaun! S/likscgc~a magyarnak az angol nyelv,/9Igen. I!. Fclcljiink al alabbi kcrdcsckre tcljcs mondatokban. PI.: J wanta newwatch What do you want? I want clcs kcs, egy egy szep cgy par fckerc cipo. cgy angol fuzer, cgy radirgurui egy 1:ljk arosszck. sok penz, ket nagylempe. egy kurya III. A kovcrkczc a "minden" Si',('l fordirasaban hasznaljuk az '\'TeIY" CS az kifejczcst. PI.: Every foreign language is difficult .. -All foreign languages are difficult Mindcnidcgcn nyclv nchcz. Mindcn uj SlO fcruos. - Minden kis gycrmck kcdves. - Minden mcnyasszcny boldog. - Ncm minden lUllUl{l szorgalmas. - Minden kirakall(l rcrszik nekuok _ Minden kcrcskcdct ismcrck. - Minden hibat javlts ki (correct)! Szercss minden e III he rr ~ Whut do they want'.' They want What doc~ the boy want? He wants

XVII/. Eighteenth lesson - Tizennyolcadik lecke
The Genitive Case - A oinokos est rhc reacher's room is light rite room of the teacher is light Atanito szobaja vilagos lhc teacher's rooms arc light Ihc rooms of the teacher are light A taniro szobai vilagnsak. TIle teachers' room ii; light The room of the teacher is light A tanhok szobaja vilegcs lhctcachers'rooffisarelight The rooms ofthe teachers arc light A ranlrok szobai vilagosak. 55, A birtokviszonyl ez angel ketfele medon fejezi ki: saasz jVc~f~~~f~t~t~\f~~~~';~~~~~ : g:~i~ij~s:~6~~ ~~~~l:~~lj~~. the boy's book - a flu konyve. 56. Az s-sact vegz6d6 tcbbesszamu fcnev a birtokos esetben nem kap ujabb s jclct, azonban a hiiinyjelet kiirjuk. PI.: the book - a fiuk konyve. Kicjtesben a kef kifejezes kozott kulonbseg. 57, Olyan rendhagy6 fdnevek. amelyek a tobbesszamot nem s-szcl kepevik. a toobesszrimu birtokos esetbcn is mcgknpjak az s [clet. PI.: the child's doll - a gyermek babaja; the children's doll II gy<'nnekek babaja 58. A trancias gcnitlvusznal eldszor jon II birtok, utana of prcpozicioval a birtokos. PI.: the book ofthe boy. 59. A francias gemtivusz mindig hasznalhntn, a szasz gcnitfvusz rcndszerint csak akkor. ha a binokos szemelyt jclentd fdnev. PL: az ember haza - the man's house: the house of the man. De: a haz ajtaja - the door nfthe house Reading Exercise parts The Fhe have The Human Body We have a mortal body and an imn'lOrtal soul Fhe principal or the human body are: the head, the trunk, and the limhs., upper part and the back part of the head arc covered with hair. colour of the hair is black, brown, red, fair, white, or grey. I red hair. - The front part of the head is called the face. 77

b~i~~~.

a;1 ~

Important parts of the face are: the forehead, the eyes, the nose, the cheeks, the mouth with the two lips, and the chin. How many eyes have we'.' We have two eyes, a right and a left eye. - what do we do with our eyes? We see with our eyes. - Can we see without eyes"? No, nobody can see without eyes. Can all men see? No. not all of them; there are people who don't see at all; they arc called blind What is the colour of the eyes? There are grey, blue. brown. and black eyes. - What do we do with our mouth? We eat and speak with it. - Do we use only the mouth in speaking? No. we use the tongue too. - Can all men speak? No. dumb people can't speak With what do we bite? We bite with our teeth. - With what do we hear? With our cars. - Some people cannot hear. they are called deaf. - Ilow many limbs have we? We have two arms and hands. and two legs and feet. - What do we do with our hands and feet? We use the hands for working and the feet for walking. - With what do we grasp? With the fingers of the two hands - How many fingers have we on each hand? The Enghslnnan I have four fingers and a thumb on each hand. - What of the fingers? The names of the four fingers arc: the middle finger, the ring finger, and the little finger. any fingers on the feet? No, we have toes on our feet toes have we'.' \lle have ten toes Words embcri
lest

f<lir[tbj t'rulllpartlfbnlpcrtJ

sz dkc diHs6 resz homlok

IaccIfcrs] forehead I'fond]
cyc nosc check jm]

jnooz]
[tfi:kj

mvuth[nmnOJ

lip ehin\t.fIflJ hlind fblatnd] 10 smell [smcl] 10 breathe [bri:oj tongue [tf<o! dnmbldxm] to bitc jban]
tuOth,[tu:OJt,Sl...lei'lh

szaj ajak all vak szagolni
Iclcgczni nyclv

ncma
harapni fog

earlo] dear [dctJ
<ll"ml(l:II1]

leg
t;')ollt·mj.l.s7..fecf to
ILl

ful sflket kar labszar
lab jarm

w~l~ [wxk] gr~sl' Ign,\:spl
('tiogJi lllxtu]

[rmxtl] soul [sool] pnncipaljpnnsapf] part [pu:tj head [h~d]
trunk ju-vnk]

halando halhatatlan
lelek f0-.lcgfUbb

finger c<lch[i:tfl thurnb

tore If;):1 linger flngcrlnudlnogo] ring finger roclroo]
mtddfc under ['~nd;)J

limb [hmj uppcr jz po] back [ba-k]
back part l'k/lv~] to cover

vcgtag felso
hat halsuresz bcfcdni be van fedve

above j a'bxv]
tocb<.:w[!fu:]

is covcrcd lkxvod]
78

food [fu'd] p,)()r[po;,1 deaf and dumb

S7.cg£·IlY
sukcmema

n~~~~~~U:a~a~?~a:z:a~: k~Ct~~~~ Iatnak. vaknak nevcztemek. - Ez a szcgcny fiu suketnema: (1 nem rud" hallani es beszelni. - Melyck II mi vcgragjaink? A kar es Jabs/ar a mi vcgtagjaink. A kcz es a lab reszci czcknck a vcgtagoknak. _ ujj.lInk van'! Mind.cgyi~ kczcn ncgy ujjunk es egy buvelykujjunk Mindcgyil: labon at ujjunk van I!. A kovetkezd rnondatokban it birtokviszonyt fcjezzuk ki szasz genittvusszaf PI.: Whose house is this? It is the house of lr is my father's house. AI': apamo, a tanarjac, egy kereskedoc, a nagybatyankc, a szulcitcke. a sogornme ki ugyanezckct a mondatukat a "to belong" ige To whom does (his house belong'! It belongs to my Whose hat is this') To whom does Ihi.~hal belong? Whal do we do with our eyes. cars. nose. tongue, mouth, hand? Ez H ranuloe. a gyermekc. a nagyneujee We sec with our eyes, etc a kis

~:r:~~kP~:~~~t~:l:;;: ~~~;. ~K~k!~~

Translation Exercise I, Melyek a mi testunk f6 reszci? Tcstunk f6 rcszei:1 a fcj. a torzs. es a vcgragok. - Mivel van a fcj fedve? A fcj cgy resze hajjal van fcdve. - Barna haja van II novcrcdnek?" Nem, fekete haja van. _ HoI van a hornlok? A hom 10k az arc felsri reszen van, - A horn 10k alatr vannak a szemck, II szaj felen van az orr, a szaj alatt van az all. _ Mivc! latunk? A szcmunkkcl latnnk. Azok, akik (those who) nem tudnak latni, veknak ncvcztctnck. - Mire hasznaljuk az orrunkat? l.clcgzcsre cs szaglasra. - Mi val~ a sninkba~? A szankban fchcr fogak

Nineteenth

XIX. lesson - Tizenkilencedik lecke

Comparison of the Adjective - A melWmev/okozasu Francis is as tallas l am Ferenc olyan mages mint en Francis is taller than I am. Ferenc magasabb mint en. Francis is the tallest of all my friends Ferenc a legmagasabb valamennyi baratom kozi.il Ihe lily [' ltlr] is not so beauu ful as the rose [raoz]. A liliom ncm olyan szep mint a r6zsa. The rose is more beautiful than the lily. A rczsa szcbb mint a liliom. Fhe rose is the most beautiful flower A rozsa a legszcbb virag 60, Az egY.l·,?lilagri melli/oJel'ck a kozepfokban -er. a telsdfokban -est vegzodest kapnak. PI.: tal! - taller - tallest. A fokozasnak eat a rnodjat szasz vagy ncmctes fokozasnak ncvezzuk 61. A nema e- vel veg2odo melleknevek ezt a vegz5dest az cr es -est kcpzok eldtt elvesztik. PI.: large - larger - largest. - Ha rovid magunhangzot egy massalhangzo kovet, akkor ez a massalhangzo a fokozasban megkettdzddik. PI.: hot (meleg, fcrro) . hotter - hottest. - A szilvegi y, ha eldttc rnassalhangzo all, i-re valtozik. PI.: dry [drat] - drier - driest. - Ha az y clott maganhangzo van. akkor az y a fokozasban megmarad. PI.: grey - greyer greyest 62. /I. ke!lonel uibh szofagb6/ cillo meltekncveket franciasen fokozzuk. Ez a fokozas abbol all, hogy a rnelleknev elc kozepfokban a more [rna], felsofokban a mosl [rrsost] szot rcsszuk. PI.; beautiful - more beautiful- most beautiful 63. A kelszofagrr melleknevek: koziil nemcresen fokozzuk azokat. amc!yck y-m vegzcdnek (pl.: happy - happier - happiest), rovabba az olyan ketszotagu mellekneveket, amelyekben a hangsitly a masodik szctagra esik (pI severe [SI'VI;)] severesr.j 81

64. Mas ketszotagu mclleknevckct franciasan fokozunk. PI. splendid [tsptendrd] (regyogo, nagyszenl) - more splendid - most splendid. Az osszehasonlitasm!l hasznalt kotoszok 65. Alapfok Ulan: Olyan - mint: as - as. Nem olyan not so-as. 66, Kozepfok uran: Mint: than. (V. o. a nernetben a wie es ats ki.ilonbscgcl.) PI.: I am as strong as my brother. I am not 50 strong as my brother. I am stronger than my brother. RClldhagyo good - better - best bad - worse [W3:sJ - worst IW:J;stl :~~~ } - more - most little {- I:::a!l~a~t$~i~~~~st

now

old

HC

your parents?

What is your height? \rc you taller than Robert? Who is the tallest family"!
What is YOUT weight"

in your

rcknzas

Howmuch docsJack weigh?

j6 _jobb _ legjobb rossz-rosszabb -Jegrcsszabb

Who arc these two children?

sok - robb - legtobb ~~~~s- k~~~~;bl~~~~;~~ve~ebb _ Whom do youIikc best? I'Icusc. show me your library. Arc these fine books yours? Do Y('U also read English boob? What do you like to read in English? Do you read much? Can you lend me one of your books?

67. Old fokozasa szabaiyos: older. oldest. Van elder, eldest alak is. amclyik csak jelzdkent allando kifejezesekben. PI.: a bat yam my elder legiddsebb noverem - my eldest sister Reading Exercise How old arc you? How old is your teacher? How old arc your brothers?

So you are the youngest your family? 82

of

I am twenty years old. My teacher is at least twenty vcars older than J. •My brother lack is two years older than I; consequently, he is twentytwo. Robert is eleven months older than Jack. My eldest brother, Charles, is one year and a few weeks older then Robert. Ycs, now I am the youngest member of our family. I had a younger brother. Joseph. but he is dead.

Both my parents fifty years My father is one month than my mother lam 5 feet 6 inches tall No. I am smaller Ibau Robcn. lie is 3 inches taller than I My father is the tallest; he is 6 feet tall. The smallest is my mother; she is one inch smellcrrban l I don 't weigh very much. My weight is exactly j 20 pounds (R stones and Rpounds): His weight is 135 pounds (lJ stones and 9 pounds). He weighs 15 pounds more than I. They are my couxius, the children of my auut The boy is called Lewis, the girl JO<I11 I like them very much indeed, Ofthe two.! like the girl best.' She is a dear I like my mother best, more than anybody else l'hey belong tn me and my brothers most of them to my brother Robert. He loves books passionately 011 yes, I often read English works, hut I prefer to read Hungarian books. I like best to read an easy novel. because I have no difficulty in understanding it I read quite a lot, but my brothers read even more. Mv father reads most With pleasure.' You might take this one. It is an interesting story and nOI

83

difficult lt Yes, fairly; but this new German was it was still morcso Before the Judge "What is your age, Miss Nicoll?" "1 am twenty-two " ·'And how old is your younger sister?" "She is twenty-five " Words how old are yon?

work

Lewis [Tu.rs] Joan jdrcon] dear [dro] she is a dear Iihrary jlarbron] passionate ['pa::J;n:lt] to prefer [pn'fa] I prefer to read easy ['i:ZI] novel ['nDvl] difficulty [,dlflbllI] lot quite a lot you might [malt] take story [tstarr] judge [dJAdJ] age [erdj] mother-tongue subject ['sAbd3Ikt] literarurc(,htr;!1f;!j fifteen [frf ttin] nineteen [nam' ti:n]

hany eves vagy? milyen id6s vagy? egy cves igy tehat, kovetkezeskeppen
husz

consequently [tknnsrkventlr] twenty [trwcatr] twenty-two month [mAne) few [fju:J a few member [tmcmbo] I had [hed] fifty ["f!f!l] height [halt) high [hal] foot. I. sz. feet inch [m1f] weight [wert] to weigh Iwer] exact [rg'ztekt] exactly pound- [paond J cousin ['kAzn]

huszonkettd honap keyes (little robbcsszama) nehany tog nekem volt

orven

rnagassag mages liib(hosszmertek)* huvelyk (kb. 25 mm) suly nyomm pontes pontosen font (kb. 45 dkg) unokafiver, unokandver

Lajos Johanna kedveedraga aranyos teremtes konyvter szenvedelyes el6nyben reszesiteni, jobban szerctni jobban szeretek olvasni konnyf regeny nehezseg csomo egesz esom6t, igen sokat elviheted tortenet biro (eletjkor anyanyc\v targy, szakturgy irodalom tizenot tizcnkilcnc

franslation Exercise Stuart umak ket gyenneke van. Egyik1 leany, a neve Anna, a masik fiu, a neve Karoly. A fiil egy evvel es ket h6nappal iddsebb, mint Anna. Erdsebb, de egy kicait kisebb;' mint4 a nevere. A leany ket hiivelykkel magasabb, mint Karoly. - Ki nyom tObbet,5 a fiu vagy a leany? Karoly negy fonttal tobbet nyom, mint Anna. Szorgalmasak a gyennekek? Igen, mindketrdjilk az, de a fiu szorgalmasabh." Nem ismerek jobb tanulot, mint" 6. - Mennyi" a

'4

85

fiu sulya? Karoly 52 fontot nyom ket konyvct? Beryam gyerrnekeinek czck? Az egyik nemet konyv. a masik magyar es kit a magyar'? A nemet a batyam fiae. a magyar a Mclyik volt dragabb? A nemct egy pengdvel tobbe [kost] one pengo more), de vastagabb cs szcbb cs sok kep van benne. A ocmer konyvck tohbnyirc dragabbak. mint a magyarok. Bcszcl a fiu nemeuil? Terrneszctesen." S6golTIom anyanyclvc Hemet. - Magyarul is beszel a liil? Nem. meg ncm bcszcl magyarul. de mar eleg sokat en. - Ki tud robber. a fiu vagy a leany? A leany sokkal tobbet rud. mini a fiu. Sokkal szorgalmasabb cs jobban szeret tanulni. - Szereti a gyermckckcr? Igcn, nagyon szcrerem mind a ketttit. de a fiul jobban szcrctem. mint a tcanyr. - Kit szeret legjobhan? Legjobban a gycrmckcimet szcrcrcm. - Harry gycrmckc van? Harem gycrrnckcm van, kct fill leany. Milyen il gycrmckck? A Fiaim 12 cs 15 cvcsck. a lcgidosebb mar lY eves - El van mill" 0 ncm, szorgalmasan ranul. - Mik a irodalom

'VI' You

rhe~'

Shc

",

You

You fhey Reading

"

}

were II had had had h,d h,d had

notill. norill. weak. umc. work. fever no time no work no fever Idem von Dolgod volt Laza volt Ncm volt iddnk. volt dolgotok. Nem volt lazuk.
Ncm

"'d{

Had I time" Had you work? he she rever" u

We

Had we 110 [1111\:" Had you 1\0 work'? Had they fever?

xx.
Twentieth
"To be" ill ill healthy

es

lesson - Huezadik lecke
"to nave' mult tdc]e W.IS ! ill?

You ~:c }

were

Bcrcg vuham. Bcteg voltal. Egcszsegcs volt

W"'{Y~:i1I'
Was ~be healthy? n

Exercise lIIness and Health How is your son? Is he well? - Thank you, he is better now. Well, what is wrong with him? I hope he is not ill. He W;J.Sill. but he is quite well now. What sort of illness had he"! - First he had H little cold and later measles. - 1 am very sorry to hear that. was it a serious case? - Yes, it was quite a serious case. The cold itself WilS not so bad. but the became weak and therefore measles was very dangerous. - Is he right now? Can he get up aireadv" yes, thank you. he is quite all right. - How does the - He docs not look very well. For a long time he no Even now he eats little and has a tired, pale look. - Had he Of course he had. For quite a long time he had high fever. Does the doctor still come to him? - No, he does not come any more. Who was your physician? - Dr. Barker came to him Were you satisfied with him? - Oh yes. he is the family. There is 110beerer or cleverer doctor than he. - Was the boy patient enough? Only at first; later he became very impatu-m. _ t wish the poor boy a speedy recovery. - Thank you very much The Doctor and the Patient A Convcrsanun Fhe physician asks the patient: How are you feeling today? The patient replies: Thank you, doctor. today I feel much better
K7

"
S6

than yesterday, - Had you fever during the night? - I had a quiet night, without any temperature. - That's good. You look better. Your face is not so pale and tired as it was yesterday. How is your heart? - Much better, thank you. - I am glad to hear that. You must stay in bed today. If you have no temperature during the night, you may get up tomorrow. - Will you come again tomorrow, doctor? No, I shall come only when you need me. Good-bye. Words fever ['fi:vJ] illness [trlnrs] health rh~:l0I he is well he is better wrong [ron] what is wrong with him? to hope [hJtJP] what sort of illness cold [koold] late [lenl letcr latcst measles [mi:zlz] serious [tsionos] he became [brkcrm] weak thercforc jfeafa] dangerous [tdcmdjaras] he docs not look well
c c

~;~;~~gyUlaS
how are you feeling'! yesterday [tjestodr] tempcrature I'tsmpratla] hcart jhcrt] 10 stay [stei] in bed tomorrow [tamnrao] during [tdjcorm] I may get up hogy erzi rnagat? 'csoep hoemelkedes sziv

kanvaro komoly lcgyongiilt veszelyes nincs jo szinben. 'ncm nez jcl ki" sapadr tekintetkulsd orvos (tobbc] mar nem

pale [pcT1] look doctor [tdnkta] not.,. any more = no more physician [frzrjn] patient jperj nt] impatient [rm'peifnt] to wish [wrf] speed [sped] speedy [tspi.dr] 88

Translation Exercise Hogy vagy~ok'! Mind j6l vagytok? . Koszonom,. eleg j61' vagyunk. De a sogorndm rosszul van. - Milyen bcregscgc van? _ Nagyon megbult (she has a bad cold) cs meg mindig agyban ken 2 maradllia. ,- Ro~sl. sxirtbcn van?] - Nagyon rossz szjnbcn val_1.Nem tud <::n111,runes crvagya. - Mit mond az orvos? - Nines rnegclcgcdvc, men nem tud segheni rajta." . Van a fiverenek cseledje (maid, scrvant]? . Ncm. nines, mert alias nelkuI' van. - Ez szomOri,," cser. A szegeny betcgnek miel6bhi gyogyulast ~ivanok. _ Koslo,;om Viszontlatasra. - /\ kisfiam beteg es exert agyban kell maradnia. Hivd .a ha1:iorv()sllnk~t {family-doctor]! Nem ismerek jobb urvost, mint 6, - MI baja van szegeny Lajosnak? Komoly (bad) meghulese es magas hiza van. - Turclmcs Lajos? Nem, nagyon tiirelmet1cn. Tegyiik at a kovetkezd mondatok allitmanyar a jelenbol a multba. Pl.rYou wcrcill You are ill. Have you fever? Yes, I have a temperature. Arc you hungry? No, j have no appetite. - What son of illness have the children? They have measles. Is the illness dangerous? No, it is not Arc you satisfied with the doctor? Yes, we have a good doctor - Arc you ready, have you time? No, we still have some work to do

klvanni sebesseg, gyorsasag gyors

as

Twenty-first lesson - Huszonegyedik

XXI. tecto: Prepositions mind targycscttcl allnak. A Icgfontosubb

move? _ No, ,1 - Is it larger than the old Flat" _ rooms more - On which floor is vour new flat? - It is on the ground-floor: the old tlat was on the third Floor. - Is your new flat more conveniently situated? - Yes, much more. Our former nat was in a narrow street and we hardly ~~:I\~:\~;iit~h~ '~;~~~

\01

there arc large gardens which belong to the proprietors of the neighbouring villas. - Do you live alone ill the house or have you any neighbours? Who lives above you? - We have only one neighbour ?" the same floor: h,e is a bachelor. C:n the. first f10?f, above \IS. lives the proprietor ot the house with his family. - 1 wish V(lU much luck in the new flat. - Thank YOU very much. Do come and sec tis. Our new address is: No, 6, Oxford Street. Ill. The van with the furniture stops in front of the house Some workmen carry the different pieces of furniture into the house und put them down in the rooms of the new flat. The whole family 1 also go to my room and help to put the in order. I linen :111<.\ Illy suits into a wardrobe, PUI the ink, and into the

$~:~:~~~~()t~l~e

l::~l~\:h~cehf~~'; :~~\I!~~~:~~~~s h~~i~~

Reading Exercise J. This room is vcry untidy, you must put everything in order Now it looks much better. Put some of the books OIl the desk and the others on the shelf ncar the wall. and sheets of paper an: already in the drawers of the The servant places flowers on the tables. The pictures hang in new frames on the welts; a lamp hangs from the ceiling. In one comer of the room there is a stove. the beds and the sofa arc in the other comers. The carpets arc under the furniture on the tloor. - What do you like best in the room? I like everything very much. but I like best this cosy corner with the stove, the little round table. and the rwo comfortable arm-chairs. Please, take a scat in this easy-chair. I have time, we can chat a little II. We have a new flat; we move today, - Are you glad to 90

there is an arm-chair. the comer IS a corner of the room there stands a bed. Between bed thcrcis a sota. Words tidy ['t~ldll untidy (I\n'tilHhj rend order ltxda] rendbc rakui to put in order lroasztal (Wrilinghlcsk['ntndl;skj
,<hclf[JeH) pole rv t!uk hcly

the desk and the

sheet (Ii:l] drawcr jdrn] place [plcrs ]

"

to place frame [freiru] cosy jkcozt] round [raond] tochllt[tr!et] to move [mu:v] glad [gleed] to be glad floor [fl:x] ground [graond] ground-floor first floor second [tsekandj floor third [Ih:d] floor convenient [kan'vi.ntant] to be situated [sl1j"o'eltld] it is more conveniently situated former [Tama] hardly (ho:dh) light [lart] I got we hardly got any light sun [san] to stand [steend] alone [a'Icon] view (vju:) proprietor [pra'prarato] whicb[WI1j") neighbouring ['nelb:nm1 villa [,vd;)) luck (Iflk] to come and see address [a'dres] No. 6 =number six van [vsen] workman [twakman] to carry [tken] furniture jfamtla] 92

beiyezni
keret

a piece of'furniture
10 be busy thing ['bIZI]

cgy

butor

baratsagcs.Renyelmes kerek csevcgm.beszelgemi mozogni;ki.ilttizk6dni vidam oriilni emelet fOld fbldszint elss cmeter mascdik emejer harmadik emelet mcgfcleld, kenyelmes fekudni kcllemesebben fekszik cl6bbi alig feny.vilagossag kaptam alig kaptunk (valami) vilagossagor nap allni egyediil kilatas tulejdonos amely. amelyek szomszedos villa mcglatogatni elm hatos szam teherkocs] munkas vinni ourorzat

elfoglalvalenni dolog
szog

nail [ned) to drive [drarv] to drive a nail into the wall
to hang jhmn]

hajtani szogct vcrnia falba fclfiiggeszreni.Tiiggni togas

lake [Ierk] t6 Austrian [tostrrcn] osztrak Translation Exercise A beteg az agyban alszik, mages laza van - Mi beja van? Nagyon meglullt. t _ Menjen azonnal a varosba es hozzon cgy orvosr! _ 1\;0: orvosa a varosban lakik: ismerem a lakasar. Kcrcm, siessen. a szegeny beteg nagyon rosszul van. - HoI van a kis ti.ikOr? Kcresem, de nem talalcm. - A szekrenyben van. - Nero, az asztal ml6tt a talon fugg Add ide a tukrot, kell nckcm! - Akaszd ezt a kabatot a fogasra: - Tcud rendbeczekelado!gokatlHelyezdawkataccruzakatestollalkatilbarna dcbozba! Hova teszed a dobozt? - A szekrenyre helyezem. - Nero, hclyczd inkabb1 oda az asztalra! Kcsdbb megint kell nekem.) - Hoi van az en regi o:ipom?4 In van" az aszral alan, Ell a cipdt" vcszcd tel (put on)? - Nem, inkabb az uj cip6t4 veszem tel, e1.4 jobhan all nckem, mini a regi. - M6gy a kertbe? - Ncm, cbbcn a szobaban rnaradok. Kinyitom az ablakot es kinezek a kcrtbc. Hova ulsz Ic? Errc a szekre vagy a pamlagra?-Ebbea karosslekbelilok,azablakhozkoze!. -Orvasoo en a rrancia konyvet? - Nero, most nom otvasok, hanem ezeket a flckckat hozom rend be, - Hogy tctszik Onnek cz a szoba? Nagycn tcrszik nckcm, de ez a SlCP nagy kep rerszik a legjobban. A7. cgcsz lakh negyon baratsagos. Csak az a kis kerek aszral nines a helyen II sarokban Hclyczzc oda az ora ala. - lgaza van, on sckkal jobban f<::st.~ Hova megy az On csaladja? - A fclesegem a Fekete-tengcrhcz mcgy cs H gyerrnekcirncgy osztrak tohoz

93

Twenty-second
:.) will work. learn.

XXiI. lesson - Hussonkeuedik
tense - Ajow] ida
Sh8.lI{will) I ~'ou Tanulnifogok.

lecke

erre a megkulonboztetesre nem tigyelnek es a kerdesben masodik szemelyben rendszerint wiU-t hasznilnak. Orseag- h helynevek Hov' megy On? Lgc Franciaorsnigba Torokorszagba Becsbc Perizsba Hol el az apja? Ausztriaban Bertinbcn Lundcnban Hannan leorne jon On'l

is a

Future
Dolgoznifos~.

Where do you go?
work?

~:c }

will

Jonnifog

Will

We .hall go O~l Yu" will .tay a, home They will comh Illc;, hair. b) I

"

[~~c
w. "
I you be be

EJ Iogunk menn; omen rOlllok m."mlni Meg fognak fesUlkooni

Shall l)"O our' .shall (will) yuu smy al home? Will tbe)' comb their hair?

to Fmncc[fro:ns) to Turkey ('t3:kl] 10 Vienna [vr'enc] ro Paris I'pems]

Where docs your father live? He lives in Austria I' ostrrc J in Bcrlln jbo'hn] in London ['lilmbn} Where do you come from?

her<:
~O<l<J

ltllcszck J6lcs?cl

Shall(will)

good? dili~~nt'!

H, She

}

win

h,·

b~

"
you thc~'

"

he he

(

,,,
'he

etc 6R. A jove iddt a shall [JreIJ es will scgcdigevel CS az ige !~1~;;;~1~~~ve\iel kepezzuk. Ebben az igealakban a fonevi igenev 69. Alli!6 es lagad6 alakban az I. szemclvben shall. a 2. es 3 szemelyben will scgedigc hasznalando. Kerdd alakban csupan a 3. szcmelyben van will, 'at I. a 2. szemelyben is shaD szerepcl Meg kell jegyezni.ink azonban, hogy a mindennapi angol beszedben Ruding Exercise 1. We all live in England. but in different parts of England. You live in the country, I live in London, the capital of EngLand.London is the largest city in the world. England is a kingdom. It is a part of the United Kingdom which includes England, Scotland, 95

"

es

94

and Wales. Not all countries of Europe arc kingdoms, there arc also many republics. The most important European kingdoms are; Belgium, Bulgaria, Denmark, England, Holland, Hungary, Italy, Rumania, Sweden, Yugoslavia. - The chief republics of Europe are Czechoslovakia, France, Germany, Poland, Russia and Spain .. There are five continents, their names are: Europe, Asia, Africa, America, and Australia. Vie distinguish therefore Europeans, Asiatics. Africans, Americans, and Australians. We are Europeans, the inhabitants of Asia are called Asiatics ll: Arc you a Hungarian? - Ycs. I am; I come of an old Transylvanian family. ' Arc a Hungarian subject? - No, at present I am a Rumanian - In which part of Budapest do you live? - I live in Buda, near the Chain-bridge; our house looks on the Danube. - Docs your brother Charles also live in Budapest? , No, he lives in Prague III. Do you live permanently in town? I spend only a few months every year in town; my permanent residence is in the country When do you leave the capital for the country? Tomorrow. - In whieh part of the country do you live? I live in the Great Hungarian Plain between the Danube and the Tisza. - Do you live in a village or a town? We live in a nice little village. - Do your parents live witb you? No, they live now in Poland. But they will probahly come to see us in the autumn. - When do you think of going abroad? Perhaps next summer. Where will you go? First 10 Austria and from there 10 Germany ' Will you break your journey anywhere? Yes, I shall probably stay a few days in Vienna and Leipzig. - Where will you go afterwards? From Germany I shall travel to Switzerland. from Switzerland to France and through Paris to Belgium. I have some business affairs to settle in Paris and Brussels. From Belgium [ go again to Germany and come back \0 Hungary through Czechoslovakia. - Thats a beautiful journey! Words country [,kAntrl] in the country capitallkeprtl] kingdom [·kTQlbml

orszag. videk vidckcn fovaros kiralysag

10unite [ju-tnan] united [ju.tnauad] to include [mklu.d] Wales [werlz] republic [npxblrk] Bclgium j'bekham] Bulgaria [bxlgeana] Denmark [.denmck] Holland j'belond] Hungary ['hAog:;onj Rumania [ra'metma] Sweden [tswi-dn] Yugoslavia jjugccslccvra] Spain [spem] Czechoslovakia [tf£k:JOsl:l'va:kl:;O] continent [tknnunanr] to distinguish [drsuugwt]'] European [joaraptcn] Asiatic jerji'renk] Africanlsefnkon] Amcncan jamcnkan] Australian [nstreihon] inhabitant jmha-bttcnt] to come of Transylvania [nensrl'vemra] Transylvanian subject [·sAbdJlktl present [tprssnt] at present ohain jtfem] bridge [brnh] Danube [tdamju'b] permanent [tpamonam] 10 spend [spend] residence [trezrdans] to leave [li:v] to leave the capital for

egyeslteni cgycstilr magaba foglalni Wales koztarsasag Belgium Bulgaria Dania Hollandia Magyerorszag Romania Svedorszag Jugoszlavia Spanyclorszag Csehszlovakia szarazfold. fbldresz megkiilonboztetm curopai azsiai afrikai arnerikai ausztraliai lakes szarmazni Erdely erdelyi allampclgar, alattvalo jelemjelenlegi jclcntcg lane hid alland6 tolteni (idot); k6lteni (penzt) lak6hely elhagyni a fbvarosbclvidekre utazni
97

the country tomorrow plain village probable probably the Great momiug Hungarian Plain hoJnaprcggel siksag [plesn]

a Nagy Magyar
Calu

Alfold

[tvrhdr]
['prob:lbl] [':xt:lm]

valosziml
val6sziniileg 6sz kiilfoldon, kulfoldre szandekozom kovetkezd utazni

autumn
abroad

[abrad]
of going abroad

1 think
next

kulfoldre szomszedosv jovo

next summer to break [bretk] jouruey jdram]
to break anywhere to the journey [teniwea]

nyaron

torni utazas
megszakitani valahol.v ntazm bova; az utazast barhol.c hova

travel [ttrevl] Switzcrland jswrtsclond] affair [::.'fE;!J business [tbtznrsj affair
toscttlc[setl]

Svajc ugy
uzleti ugy

Brussels [brxslz] back [beek] emperor [tempore]
to go to school

elinrezni Brilsszel csaszar
iskolaba mcnni

Translation Exercise 1. Buropai' vagyok. Europaban sok ~.zcp orsZ3.¥ van, kiralysagok es koztarsesagok. - Olaszorszag koztarsasag? Nem, kinilysig.3 _ Mi Nemctorszag jelenleg? Nemetorszag kbztarsasag: nines sem kiraiya, sem csaszara - Rimy vilagresz van?4 6t vilagresz van. Mi a nevuk? A vilagreszek nevei: Europa, Azsia, Afrika, Amerika es Auszrralia - Mclyik a legnagyobb az ot

vrlagresz kozUl?' A legnagyobb vilagresz Azsia. - Hogy htvjak Auszrria f6varosat?6 Ausztria fcvarosat Becsnek hivjak. - Bees uagyobb'i. mint Miinchen? lgen, sokkal nagyobb; Becsnek tobb Iakosa vaDl mint Miinchennek. - Nemet] az On n6v~enek a volegenye? Nem, d oszrrak csaladbol szermazik. - Hoi el jelenleg? Most ellandoan Berlinben lakik. Ebben a varosban fog lakni, mcrt ott vannak iizleti iigyei. - Angol ez a holgy? Angliaban szuletett, de most magyar allampolgar. - Magyarorszagon tolti a nyarat? Nem, Jov6 heten& Svejcba utazom. - Hoi laknak az 6n testverei?9 Egyik n6verem1o a fdvarosban 61, a masik egy szomszedos faluban; a fiverem kulfoldon van. - Gondol On is arra, hogy!' videkre vagy kiilfOldre megy? Nem, en a csaladommal Budapesten maradok. Legszivesebben'f a varosban elek, ndvereim sztvesebben 6lnekl3 videken. - Hogy tetszik Onnek Pirizs? Nekem nagyon tetszik Pelesegem es &rennekeim is nagyon szeretik Franciaorszagot. Jarnak mar az On gyermekei iskolaba? Nem, meg till fiatalok. A fiam ot eves, a leanyom meg esak negy. II. A kovetkezd mondatokat tegyiik at jov6 iddbe. PI.: We shall get up and shall dress. We get up and dress, I wash my hands and face, you comb your hair. 'Then we drink our coffee, take a bUSI4, and go shopping I have money in my pocket You stay at home and help mother in the kitchen, Are you industrious? We bring you some fine apples, Ihese little children are very good; they always obey their mother, IlL A XXI, lecke "Reading Exercise't-enek III. pontjat tegyiik at jovd iddbe

98

99

Twenty-third

XXIIL lesson - Huszonharmadik
Time-Azidr'J

lecke

What time is it? It is nine o'clock. - It is quarter past nine. - It is half past nine - It is quarter to ten. - It is ten (minutes/ to twelve. - It is ten (minutes) past twelve. - It is noon (midday). - It is twenty-five past one. It is two minutes to two. When When When When do you get up? do you go away? do you come back? shall you come to me? At seven o'clock in the morning Athalfpastnine(9.30a.m.) At noon (midday, twelve o'clock) At half past four in the afternoon (4.30p.m.) At ten o'clock in the evening. (10 egy hettelezeldtt egy honappa! ezeldtt egy evvel ezeldrt vagyis az utan a szo utan

Where have you been lately? - From time to time I have to go abroad on account of my business affairs. In a few days I have to leave for Paris. Yesterday and the day before yesterday I was still in Berlin; today I am already in Vienna, and tomorrow or the day after tomorrow I shall leave for Budapest Do you work day and night? - No, I only work by day and sleep at night. - When do you get up? - I get up vel)' early. At 8 a. m. I go to my office, where J spend the morning; at noon I go home; in the afternoon r work at home; in the evening I often go to the theatre What day is it today? Today is Monday. - What day was it yesterday? Yesterday was Sunday. - What day will it be tomorrow? Tomorrow will be Tuesday. - How many days are there in a week? There are seven days in a week. - What arc the names of the days? Fhe seven days are called: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. - When do most' people work and when do (hey rest') They work on weekdays and rest on Sundays and holidays Where have you been lately? - Last week I was in Czechoslovakia. This week I am in Hungary. Next week ( shall go abroad again. - Which day will you leave? Either on Monday or on Tuesday. - Which day will you come back? Either on Wednesday or on Thursday Have you a watch? Yes, I have a wristwatch. - Does it keep good time? f think it does. - There is a clock hanging on the wall. Please, compare your watch with it. Is there any difference? Yes, there is. My watch keeps good time, but that clock is ten minutes fast. My watch is never slow or fast. - Of how many hours does a day consist? A day consists of 24 hours. - How many minutes docs an hour contain? An hour contains 60 minutes and each minute contains 60 seconds
N!lte~ 'moOle,la,leJ611,."d ... r;ntnemilllnev<16

When do you go to bed? a week ago a month ago a year ago

p

m.].

Az ago szo posztpozicie, ameJyre vonatkozik.

an,
and

Teacher: cold?"

"What

At the examination are the chief characteristics

of heat

Boy: "Heat causes objects to expand], cold causes them to contract." "Quite correct", says the teacher. "Now, could you give me an example of this phenomenon?" Boy, after thinking the matter over: "Yes, of course. In the summer it is bot, therefore days are long - in the winter it is cold, then the days are short." Words from time to time on accountja'kennt]
in a few days

of

iddnkent mratt
nehany napon bcltll

yesterday

tegnap

100

101

thc'day

before

yesterday

tegnapel6n

today tomorrow the day after by day

rea
tomorrow holnap holnaputin

my watch clock ro comperc fast [fu:stJ slow [slco]

keeps

good

time

az oram joljar falioraalloora

Ikcm'pca]

osszcnasontnam
kiilonbseg

diffcrcnce jdrfrans]

night [nart] at night, by night am. (ejtsd: [et Iml])(a latin ante meridiem rtivtdltese] [pi:lml)) meridiem (a latin
pO$1

nappal ejjel

eiiet

svcrs lassu
az oram of somcthing sict kesik

delel6tt delutin hivatal,iroda n:ggel;deleI6tt

~~y w~,tcb is fast "slow

to consist
day hour minute second sixty what [aoa]

[bn'sTst]

allnivaiarnibdl Mp 60t

p,m.(ejtsd ofJice['nfis] morning noon [nu:n] midday

rovidltese)

[tmmrt] ['sd:;;,nd] [kon'tcm]

perc
masodperc tartalmazru

aftemoonl'a:ft~nu:n] evening ['i'VnIij] in the morning at noon in the afternoon

'"
del

to contain

[tstksn]
time is it?

dtlutAn

"""'m
ncgyed

mcnnyiaz

ido~ hany

ora van?

este reggel
delben deiutan este

quaner['kw;xt:J] half[ha:fJ quarter past nine half past nine quarter to ten tcn minutes rn twclve menni

'"
past one

\410 ~10

in the
theatre Sunday

evening ['9r.ltJj ['SAndt} ['111AUdt] ['gu:zdt] j'wenzdr] ('93:zdt] [tfrardi]

szlnbliz
szinhazba vaSlirnap hetf6 kedd szcrda cS(it6rtok

YolO
10 perc mulvalZ IOperccelmiiltl2 5percmiilvay,2(25perc 2 perc millva2 clolt,ezehitt 1 utan)

to go 10 the theatre Monday Tuesday Wedncsday Thursday Friday Saturday

past
twenty five minutes two minutes to two ago [~'g;,(J] examination characteristic heat [hi:t] to causc to cxpand to contract example I could to think phenomenon over Jkaz] Isk'spcend] jrgzeemr'nerfn] [tkeerakta'rtsuk]

vszsga jellemvonas
meleg.hdseg okozni

peutek
szorncat pihenni szera iinnep miiltheten

00=
holy

[,sa:I:J(h1

kitcrjedni
targy

['b;)IJh]

ho!iday['hol:xle.] last week this week next week watch

objcct jubdnkt] [kon'mekt]
[rgzumpl] [knd] give an example [fi'nomman]

ezen a heten
jovoShcten

osszehuzni pclda peldat tudnck edni
jclcnseg meggondolni,megfontolni

wrist jrtst]
wristwatch to keep to keep

[wotfl
[ki:p] goodtirne

6~
csukle

karera tartani
j61jami

dolog felkelni
napkelte 103

'02

sunset ('~"nsttl favourite j'fetvant] season [tsi.zn] to jurnp jchsmpj aut cf bed gymnastics [~lm'nrest~kJ to do gymnastics exercises bath [00:9] bathroom to shave [jeiv]

lenyugodni napnyugta kedvencclegkedvesebb evezak kiugrani az agybol tomagyakorlatokat vegezni

run!,

'0'dine [dam] to
mm

dining-room jdamrnrum] 10 take one's breakfast he 'takes his breakfast tea [Ii:] butter ['bAt~J bread and butter jam [j,remj to walk jwxk] where to arrivc jararv]

fiird6szoba borctvalkoztu rneleg.Torro ebedelni ebedl6 reggelizni reggelizik tea tej

"'J vajaskcnyer
gyumolcsiz gyalcg mcnni ahcl.iahcva megerkezni

kavebcl vagy tejes teabol (tea with milk), vajaskenyerbdl es gyiimolcsizb61 al1.3 Reggel Ferencnek mindig j6 etvagya van.6 Rcggeli utan etolvassa az ujsagot. Pel nyolckor a hivatalba megy, ahova mindig nyole eldn megerkezik. A deIel6ttot a hivatalban tdlti. Delutan ket orakor hazarnegy ebedelm. II. Feleljtlnk az alabbi kerdesekre teljes angol rnondatokkal. PI.: It is half pastten. What time is it? YJI1, '44, %f_;, ~7, 10 perccel malt 7 ora, 12 perc rnulva 8 ora When do you come home? 2 orakor, du. %6.6rabr, este 11.8 6rakor, de. %10 orakor, delben When will you come 10 see us? Kedd este; pentek deleldtt; vasamap delutan; holnaputan delben; rna 9 ora utan; jovd heten; ezen a heten. Does this watch keep good 2 percet kesik;.ll. orat siet, 50 lime? percet kesik; nem jar j61.

Translation Exercise L Reggel Most nyar van, A napok bosszoek, az ejszakak rovidec A nap reggel negy 6rakor ke! fel es csak este nyolckor L;rugszik h Ez az en kedvenc evszakcm. ' Eereuc. rendszerint re Sl hat 6rakor kel fel._ Kiugri~_ az

Twenty-fourth
Relations

XXIV. lesson ~ Huszonnegyedtk:

lecke

of Time ~ Id6viszonyok a.)since:ota I J\-,(I<"~lllfH ,ikoeeufl. { w,veek N'>ten~,!bilarn dbr~li;i.;D.,dia~t ~ JrnontJ.l lJ«6"I£tMall;muln~~nw!-61a. ~ )War. Il;tiJi.1a!tbeel"fril~in~11i'nllrld~)_' (@Sm-tWMo~~fu;_tJO~;;i.

tfbii~t

't.")'mt;) ')t.j':iJe.l·""ijiiS6I1l£)j0l6Jeol:L4"",;;Y~J;r4;'if";o!o~",,,"~:C_)I,""aI,!,~ '1""·.ilt&lU~rd'-!"Hj'breali".'.__,\"l!kcJl5is<_'.iif_ ""lond'~~~~~~~~·l~~~l;""h-<>m!#~_i"a:d~1o!o'u~""&"..o.IiI."JI·ele,.T' ...1llli"""j'IY '

()rOS

b.) by: -ra,-re,-ig You must do this work by tomorrow I must be back by five o'clock. c.)from:-t61,t61 He works from eight o'clock onwards He will begin work from d.) for: iit,keresztUl J shall have to work for a wholc week. The sun will not rise for an hour e.) before: eldtt The sun will rise before five o'clock The sun will not rise before five o'clock
r.)

HoJnapra meg kell csinelnod ezt a munkat. Ot 6nira vissze ken jdnnom

8 6rat61 kczdvc dolgozik Holnapt6J fogja kczdcni munkar Bgcsz heten at kellmajd dolgoznom. nap meg egy craig nem fog felkelni
11

A

A nap fel fogkelni 5

nra

eldn.

A nap nem fog fclkelni 56ra clot! holnapig hetf6ig februa~g kct6rlug } maradok

till, until [:m'ld]: -ig till tomorrow J . until Monday remam { unttl February till two o'clock

g.)from ...till(to):-t61,-t61...ig I work from two to three. He works from morning. till night

Ket erato! haromig dolgozom Reggehcl estig dolgozik

70. Since, from, es by id6pontol fejeznck ki, nem idatllrlamOI Since csak mulr iddvcl kapcsolatban fordul eld, mig a from jclen es jov6 iddre is vonarkozhat. 71. For a jovdbcn bean6 id6turtllmol fejez ki, before id6pofltot jelol a jovd iddbcn 106

Numenls - A szamnevek Cardin.b _ Tdszamnevek Ordinals - Sorszamnevek ,1,;; I one [wxn] first [fast] 2 two [tu:] second {'sek:md] mesodik 3 thrce[6ri:] harmadik third [93:d] 4 four jfa] fourth [f:rll] negyedik 5 five [farv] otOdik fifth [fd9] 6 six sixth batodik 7 seven [tsevn] seventh hetedik 8 eight jett] eigbtb[ert9) uyolcadik 9 nine[nam] ninth [namO] kilencedik 10 ten tenth tizedik 11 eleven [rIevsn] eleventh tizenegyedik 12 twelve [twelv] twelfth tizenkettedik J3 thirteen [Bati.n] thirteenth tizenharmadik 14 fourteen [fu'ti:n] fourteenth tizennegyedik is fifteen [fifti:n] fifteenth tizenbtcdik 16 sixteen jsrkstm] sixteenth tizenhatodik 17 seventeenjsevn'tim] seventeenth tizenhetedik 18 eighteen [eitm] eighteenth tizeunyolcadik 19 nineteen [namti.c] nineteenth tizenkilcnccdik 20 twenty [twenn] twentiethjtwentrce] huszadik 21 twenty-one twenty-first huszcnegyedik 22 twenty-two twenty-second huszcnkettedik 23 twenty-three twenty-third huszcnharmadik 30 thirty [Batt] thirtiethr93..t!::lJ] harmincadik 31 thirty-one thirty-first bannincegyedik 40 Iorty jfbtr] fortieth negyvenedik 50 fifty ['fiftIJ fiftieth orvenedik 60 sixty ["slkstJ] sixtieth batvanadik 70 seventy [tsevmt] seventieth hetvenedik 80 eighty [tern] eightieth nyo1cvanadik 90 ninety ["namuJ ninetieth kiicncvenedik 99 ninety-nine ninety-ninth kilencvenkilencedik 100 a (one) hundred a (one) hundredth szazadik ['hAndnd] 101 one hundred one hundred szazegyedik 107

and one 102 one hundred and two 200 two hundred 300 three hundred 1000 a (one) thousand [Bauznd] 1001 one thousand and one 2000 two thousand 10.000tenthousuod 100.000 a (one) hundred thousand 1.000.000 a (one) million [tmrhcn] 2.000.000 two million once [wxns] twice [twats] three times [tannz] four times
egyszcr

and first one hundred and second two hundredth three hundredth a (one) thousandth one thousand and firs! two thousandth ten thousandth a (one) hundred thousandth a (one) millionth two millionth

szazkettedik ketszazadik haromszazadik ezredik ezeregyedik kctczredik
tizezredik

Multiplication [mxlttph'kerjn}. Szorzas What is twice two? Mennyi ketszer ketrd? Twice two are four. Ketszer kett6 negy. How much is five times six? Mennyi ctszor hat? Five times six are thirty Otszor hat harmine. Division [drvrm]. Osztas How many times does nine Hanyszor van meg a 9 a g 1ben? go into eighty-one? Nine goes into eighty one nine times. [Hanyszor megy a 9 a 81-be?) 9 a at-ben 9-szer van meg

szazezredik milliomodik ketmilliomodik tizszer

ketszer haromszor negyszer

teo times a hundred times a thousand times ten thousand times egyszeres ketszeres haromszcros negyszeres tlzezcres szazszcros

tizezerszer

single [sujgl] double [dAbl],twofold ['tu:f:lOldJ triple, treble, threefold fourfold tenfold a hundredfold

Addition [;J'dlJn]- Osszeadris What does eight and four make? Mennyi nyole meg oegy? Eight and four make twelve. Nyo1c meg negy tizenkettd Subtraction [scb'tnekjn] , Kivonas What does six from nine leave? Mennyi 9-6? (Mennyit hagy 9 a IlzM1?) Six from nine leaves three 9-6""3

72. A szamnevekcr l-12-ig kulon nevvel jeloljuk; azontul nehany saamnev kiverelevel (twenty, hundred, thousand, million) osazeretellel kcpezzuk oket. Ugyeljunk a 13-30 (thirteen thirty), 14-40 (fourteen forty) stb. killonbsegere a kiejtesben! A thirteen, fourteen alakokban a hangsuly a sz6 vegen van, a thirty, forty alakokban az elso sz6tag hangsulyos. 73. Hundred, thousand es million eldtt mindig vagy a hatlirozatlan nevelf (a), vagy a one szam all. 74. A million sz6 melleknevkent es fdnevkenr is allhat. Kct milli6 munkas: a.) two million workmen (mclleknev}; b.} two millions of workmen (fdnev). 75. A szazasck es a tizesek kozott ki kcll tenni az and kapcsoloszot. 115: one hundred and fifteen. 308: three hundred and eight 76. A sorszemnevek koztn az elsd harmat rendhagy6 m6don kepezzuk (rovidttesuk: 1", 2nd, 3rd). A tobbi sorszamnevet a toszamnevbdl kepezziik th hozzaretelevel (rovidltesben: 4'", 51", stb.) - Rendhagy6 kepzesek: A five es twelve alakok a szovegi -ve-t (-re valtoztatjak (filth, twelfth). - Eight az Irasban csupan h-t kap, kiejtesben azonban a t utan [aJ hangzik 77. A szorzoszamneveket (egyszer, ketszer, stb.) a times szo bozzaadasavel kepezzilk; az else ker szorzosznmnev kepzese rendhagy6. 109

108

78. Evszamokban. datumokban az ezreseket szezasokkal fejezztik ki. A gyakori rcviditett alakban a hundred az and kapcsoloszoval egyiitt elmarad. PI.: 1936: nineteen hundred and thirty-six· nineteen-thirty-six. A datumban a napot sorszamnevvel, ez evszarnot tdszamnevvel fejezziik ki. 1848. mercies IS-e: l Sth March, 1848 (the fifteenth of March, eighteenforty-eight). Vagy: March 15, 1848 (March the fifteenth, eighteenforty-eight). Reading Exercise is "five"? Read the following numbers: 25, 66,117,105,517,1023,1897.

Which months have thirty and which months have thirty-one days? How many seasons arc

there?

What

Count from 70 to 110.

Of bow many months docs a year consist? How many days are there in a month? How many days are there in a year? How many weeks does II year contain? How many days and hours are there in a week? What arc the names of [he months?

"Five" is a number. Twenty-five, sixty-six, eightyseven, one (a) hundred and five, five hundred and seventeen, one thousand and twenty-three, one thousand eight hundred and ninetyseven Seventy, seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five. seventy-six, seventyseven, seventy-eight, seventy-nine, eighty. A year consists of twelve months. Eleven months have thirty or thirty-one days, only February' has twenty-eight or twenty-nine days A common year has three hundred and sixty-five days, a leap-year has one day more A year contains fifty-two weeks A week has seven days, i. c. seven times twenty-four hours, altogether one hundred and sixty-eight hours. The names of the months are:

In which month does spring begin? On which days do the seasons bogie?

When does autumn when docs it end? What day is it today?

begin

and

How do you dale your today?

letters

Whcn is ycur birthday? When were your born? How many inhabitants Budapest? What is the population Hungary? has of

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December April, June, September, and November have each thirty days, while January, March, May, July, August, October, and December have each thirty-one days There are four seasons; these are: spring. summer, autumn, and winter Spring begins in March Spring begins on the 21st of March,summer begins on the 21s1 of June, autumn begins on the 23rd of September, and winter begins on the z!st of Dee ember. Autumn lasts from the 23rd of September till the 21st of December Today is the 2nd of January, the 17th of April, the l st of May, the 24thofD~ember Budapest, 20'" July, 1936 (the twentieth of July, nineteen-thirtysix). Or: Budapest, July 20, 1936 (July the twentieth, nineteen-thirtysix). My birthday is on the 26th of April I was born in 1904 Budapest has one million inhabitants. Hungary has about nine million inhabitants.

'.Mn.pok"'onlpokne>.;,n.gyk<ml6b-e1ilv¢[l!juk

110

111

A Curious Reckoning A salesman asked his boss" for a rise. "My dear fellow," said the boss, "How do you mean that" A rise! What for?} Let us see how much you actually work. I shall prove to you that you don't work at all. A year has 365 days, hasn't it?4 Now, you sleep 8 hours a day, so that makes 122 days a year. 122 from 365 leaves 243 Besides that, you have 8 hours off every day. This makes another 122 days. 122 from 243 leaves 121. But we haven't done yet. You always have Sunday off, and as there are 52 Sundays in a year, only 69 days are left. On Saturday afternoons, there is no work - so this makes 52 half days, or 26 full days, a year. 69 days minus 26, how many does that leave? 43, and not one more, But let's go on, we're not through yet. 5 At lunch time you have one hour off every day This means that you need 16 days a year for eating. How many are left? Only 27. Then you get a fortnight's leave in the summer. Let us make the subtraction: 14 from 27 leaves 13. But we also have 12 holidays every year. How many does that leave? A single day, no more and no less. And that's New Year's Day, when our shop is dosed. Under these circumstances, how dare you ask for a rise?" Words
relation daily numbcr to follow following to count common leap-year ('kaont] [tknman] [nIerjn] [derh] j'nxmbc] ['fu!<lU] vrszony napi;naponta

het azaavagyis

november december tavasz nyat

csz

"I

kczdcniikezdocni vegezru.vegzddni tartani keltczni sznletes sztilctcsnap szulettem lakes lakossag konllbcltll furcsa.kiilonos szamltani szamttas f6nok cmelkedes-fizetcsjavitas gundolni;je!cnteni hogy gondolhat fidc)

szam
kovetni

kovetkezd
szamclni koziinseges ograru

to leap {li:p}

one day more

szok6ev
egynappaltiibb

erte?

valodi.fenyleges

valobantenylcgesen
to prove 112 [pru:v) bebizonyitani III

I have

8 hours

off

8 szabad megmaradni tejjes evenkcnt

oram

Vall

to be left full [ful] a year three tirnes a year minus ['mam~sJ 10 go on lunchtime fortnight [,f.1:tnaIlJ leave lfivl New Year's the shopis circumstance under mcrely figure these to dare [001] to shake

xxv.
Twenty-fifth
Past
you he,sh~,it you they I was were

lesson - Huszonotodik lecke
A multid6i "To be" rmilt idol Perfect

evenkeru harornszor
minusZ,kivonva tovabbruenni.folytami

eb6did6
tizcnncgy szebadsag lJjevnapjll jklcczd] nap.Ket het

was
were were

Y" he, she, it you they

Day
closed lsakamstans] circumstances

..
has have have has have have have

....
'"

"',," boo" "',,"
been boo"

Pluperfect
lhad you had he,she,ithad we had youhad t.heybad been been been been been

"',,"

az uzlet
k5riilmeny ilyen csoren

be

van zarva
kozctt

kdrulmcnyck

Past
razni.csovalni alak,szitmjegy YOllhad he,she,ilhad we had you had they had

"To have" mult id6i Perfect
I you he, she, it we you they had had had had had

Pluperfect
I had you had he, she, il had you they had had had had hael had had

l'miclt] [jcrk] rfJg~]

Exercises I. Read the following numbers: 69, 75, 141,584,936, 1.022, 1.355,13.[37,83.472,312.598,642.974,1.246.801,5.300.000 ll. Write the following numbers in figures: forty-eight, ninety-three, three hundred and eighty-six, eight hundred and seven, one thousand two hundred and twenty-one, three thousand six hundred and eleven, seven thousand five hundred, forty-five thousand six hundred and thirteen, two hundred thousand nine hundred and seven, seven hundred and seventy-three thousand four hundred and fifty-nine, two million eight hundred and eighty-two thousand eight hundred and eighty-eight. Ill. How much is twenty-six and thirteen? - What does nineteen from sixty-nine leave? - How much is six times thirtyseven? - How many times docs thirteen go into ninety-one? IV. How do we say in English the following dates: Budapest, 1876 marcius tv-en. - Bees, 1926 julius 3-8.n London, 1900 szeptember l-en. - Moszkva, 1915 december 24-en.

Past
lloved you loved he, she. it loved we loved you loved t.heyloved

"To love" melt idOi Perfect
you he, she, it we you they have has have have have loved loved loved loved loved loved

Pluperfect
Ihad you had he,she,ilhad we had you had theyhad loved loved loved loved loved

Past
you wrote he. she, it wrole you wrote t.hey wrOle

"To write" mUlt idol Perfect
I have you have he, she, it has we have YOIl have t.heyhave written written written written

Pluperfect
I you he,she,ilhad we you they had

bad
had had had

written written

114

115

79. A magyar mult idonek az angolban harom kLilonbozo alak felel meg: ezek kozul a past [po:st] egyszenl. a perfect [tpafrkt] es a pluperfect [plu.pafikt] osszetett igcalak. PI.: szerettem: I loved, I have loved, I had loved. Beszettem; I spoke, I have spoken, I had spoken 80. A pas! kepzese alapjan megkulonboztettmk gyonge. en)S es rendhagy6 igeket 81. Legtobb ige a gycnge igek osztalyaba tartozik. Ezek az igek a past-ot es a past partlcfple-t -cd-vel kepzik. PL: to open - kinyitni; I opened ['~p;!nd]- kinyitottam; opened - nyitou." Az ige veg~o nema e-je az -ed vegzcdes elon kiesik. PI.: to love -Iov-ed clov.ed. A gyonge igek -ed kepzoje altalaban d-nek hangzik: loved [Txvd], opened [taopond]. Kemeny massalhangzo utii.n azonban tot ejtunk: to ask - asked [rrskt] - asked. _ Ha az ige t vagy d-vel vegzddik, akkor az -ed kepzd lditon szctagnak, -rd-nek hangzik. To wait [wcrt] . waited [twertrdj waitcd. To defend [dr'fsnd] • defended [dr'fsndrd] , defended = megvedeni. 82. Az eros igek a past-at ugy kepzik, hogy az ige tdmaganhangzojat megvaltozratjak. PI: to sing [snj] - sang [sa:!J] sung [SAU]. A past tohangzovaltozasan kfviil egyes eros igek a past participle-ben -en vegzddest is kapnak. PI.: to take [rerk] . took [tok] , taken [tteikon]; to write [rast] - wrote [root] - written [tntn]. YO. nehmen-nahm - genommel1, schrciben - schrieb - geschrieben. 83. Mindazokat lIZ igekct, amelyek nem sorozhatok a gydnge vagy eros igek csoportjaba, rendhagy6 igeknek nevezzuk. A rendhagyo igek osztii.lyiiban tobbfelc past-kepzest killonboztetiink mcg. Egyes ig6k d-t kapnak, de a tohangzot is mcgvaltoztatjak (to hear [hro] - heard [had] - heard; 10 say [SCI] - said [sed] - said); mas igekhez t jarul, tohangzovaltozassal vagy anelkul (to send - sent sent; to feel [fi.l] - felt - felt); sok ige valtozatlan marad mind a herem fdalakjaban (to put - put - put; to cost cost _ cost). Nehany ige cgeszen rendhagyo (to have [hsev] - had [heed] - had; to be - was been [bi:n]; 10 go - went - gone, to do [du:] - did - done [danj}, 84, Past-ban az ige szemclyjclet ncm kap, a pmif tehat minden
c

valtozatlan. Egyeduli kiverel a "to be" ige, kef alakja van: was [wnz] az egyes szam I szemelyben, were [wsa] lIZ osszes tobbi szemelyekbcn 85. A kct osszercn mull idot a past participle segitsegevel kepezziik, amely de apeifect-nel a "to have" jelenide]e, a plupafe~'{nelpedig avto have't past.ja kcnil Reading Exercise Last night a friend cf mine.' Mr. wood, paid us a visit. It was already pretty late and we were Just going to dine, when the bell rang I went to the door to open it. and was naturally very glad when I saw Mr. Wood. I gave him H hearty welcome and showed him into the haU2 where he took off his hat and coat. I introduced Mr. Wood to my parents who were very pleased to make his acquaintance; then we all sat down at the table and chatted] for a while. Mr. Wood spoke about his experiences in foreign countries and his travels in the East, and showed us many highly interesting snapshots, We put many questions whim "When did you go abroad for the last rime?" I asked him "And what countries did you visit?" "I went abroad a few days before Christmas, that occasion I crossed nearly the whole of Western Europe. lasted nearly eight weeks. I only arrived in Budapest on February." We

116

117

WOI"ds
last night 10 pay [pel],paid to pay a visit he pays pretty [peld],paid tegnep fizetni latogatast latogatest meglehetdsen do sornething keszultik vacsorezni cseng6,harang csengetni szbla cseng<'i termeszetes valamit csinalni tcrmi tesz nalunk este

on this occasion

to cross
the whole
WCSt

ez alkelomma! arszelni, beutazni egdsz Europa nyugat nyllgatl

of Europe

us a
[tprtti]

visit

western nearly [tmoh] toillquire[m'kwaJ~l raCI[f:<:kt] by this time cxteru loa jtksteru] extent certain

majdnem kerdezosk6dni,erdcklOdni Jeny

l arn goingtu todlne[damj"

boll
toring,rang[~},rung[rhO] the bell rings natural ['nret(l'Ollj seen [si:n]

mostanaig, m"_<1mar
kitcrjedes bizonyosmenekig (kcmtl, jonni lcgydxni hauls gazdasagi depressziojvalsag iper kereskedclem t()vekeny alkalmazrri munkanelktlli aJland6;megfontolt allandoan-fclyamatosan novekedni. novelni csokkenni;csokkcnleni elbucsuzni udvarias met, mel somebody talalkozni talalkoztam latogatast k6szonteni koszontcs valakivel a baratommel [Amm'pbrdJ [dJ'prr.Jn] came

naturally
to see [si:],saw[s:'l:], hearty welcome rh(L1lj [twelkem] e heerty

termeszetesen
latni szlves. advoztes, szlvbdljovd koszontes

10 c;=e[kAm

J,

to overcome [';lOVJkAmJ, uvercame.mvcrcornc cITcets(I'fEkts] economic depression industry rrade active Itrerd] [,rekttv] [rmplm] [i.ka'nnrmks] [tmdastn]

to give somebody welcome to show shown to introduce to be pleased [J:lunr

valakilszivb61,Cironunel udvCizolni mutatni levemi

[J:!O),showed

If:!Ud],

to take off[nf] [rntra'djuts]

bemutaU1i Srulni ismeretseg valakivelmegismcrkedni megismcrxedtem vele

10 employ unemployed steady

acquaintance [a'kwemtans] to make one's acquaintance I made his acquaintance to sit, sat (sret),s8t to sit down for awhile experience travel east highly [i:st] [bath] interesting [warl] [Ik'spt;noos]

['slt::(h] [m'kri;s]

ulni
leiilni egyideig tapasztalat utazas

steadily to increase

to decrease Idrkri.s] to take leave polite to meet [pa'Jart] [mi:t],

[ttrtevl]

kelet
igen erdekcs pillanatfelvetel kerdest intezni kanlcsony alblom valekihez

I mel my friend tnrctum a visit togreel[gri:t] greeting logive,gavc[gClvj,given[STvn]adni

viszonozm

snapshot ['sna:pJDtJ toputaqucstionstosomebody

Christmas ['knsm;s], rov. Xmas
occasion (;'keIJnl

, Mive, • gyo<lgc 18~k f6a1.kjait .rono> m6don kep."Hk, "".k oz igeknelf?.roukmindharom.laJmtkilI6nmegadn; Vegyes'ge:'pa" ...tgyOngen,lJHU'participll1-,or&enKOI',d

oro. os

,.ndh.sl"'>

bel

Exercise Tegytik a kovetkezd mondatok allitmanyar pasl-ba es perfectPI.: 1 went to my school. I have gone to my school. 1 go to my school. The bell rings, The schoolboys greet me; I
119

118

return their greeting. I am their teacher. I take off my coat. Now we pray. The boys sit down. They open their books and copy-books. I dictate some English sentences. One of the boys repeats the exercise. Some pupils show me their copy-books. I correct the mistakes. Then I put some questions. to the pupils. They answer me. Francis Miller is one of my best pupils. I am very pleased with him. 1 like him very much. I give him an English book.

had had had

Twenty-sixth
Kerdes did did did did did did love? love? love? love? love? love?

XXVI. lesson - Huszonhatodik lecke
es tegadas a mult Past I you he,she, it we you <hoy Perfect lddben did did did did did did no' no' not no' no' love love love love love love

we loved? we had loved you loved? you had loved they loved? they had not loved 86. Mivel a past nem segedigevel kepzett alak, ezert a pastban a kerdes es tagadas altalaban kdrulirassal rortenik. Koriiliro igeiil a "to do" past-jat, a did alakot haszmiljuk. - Ha a mondat alanya kerdonevmas, akkor a kortllinis elmarad, PI.: Which boy loved you best? Melyik fiu szcrctett tegcd legjobban? - Ha azonban a kerddnevmas nem alany, hanem valami mas mondatresz, akkor kornlirast kell hasznalni. Pl.: Melyik fiut szeretted a Iegjobban? Which boy did you love best') (Vo. VII. tecke 4. jegyzet.) 87. A perfect es a pluperfect alakokat a "to have" segedigevel kepezzuk. azert ezekben az id6kben a kerdest es tegadasr nem Irjuk "to do" -val koriil. Exercise The Excursion Last Sunday I made an excursion with my family in the S. district. We got up at six o'clock in the morning, quickly washed and dressed, drank our coffee, and left the house shortly after 6.30 (half past six). We had not much time, therefore we took a taxi and drove to the station, where we had arranged to meet our friends. Having bought the tickets], we went to our train on the platform. At this moment, it began to rain and heavy clouds covered the sky We were all very sad, and my parents thought of going home immediately. But we asked them to wait a little - since perhaps it would clear up in a few minutes. Fortunately, the thunderstorm was soon over; the rain stopped, and by the time our train started, the sun shone bright and warmagam. When we arrived at S., we got out with a number of other passengers. Our plan was to walk as far as X. My father had been there before and knew the road; but we met a peasant who advised us to take a shorter path. Reading

you he, she,it you they

have have has have have have

you he, she, it you they

loved? loved? loved? loved? loved? loved?

I have you have he, she, it has have yoo have they have Pluperfect

not not

no' no'

loved loved loved loved loved loved

had had had

you he,she,

it

loved? loved? loved?

I hod you had he, she, it had

no' not

loved loved loved

'Miu"lnmegveu;ik.jegyeket 120 121

We walked about three hours; on our way we went to an inn where we had something to eat and drink and wrote some postcards to several friends of ours. At about 12.45 (quarter to one) we arrived at X. which is situated in the middle of a forest. Here we found a beautiful spot. spread out the rugs Oil the ground and sat down to have lunch in the shadow of the trees, Our picnic party was a great success. Aftcr lunch we had a good nap in the sun. Time passed very quickly. At three o'clock we started on our way back to the station Words
cxcursion district hkskafn] kinindulas komyck, gyors vidck ["d!stnklJ

fortunately

["f:x1[3n3Ih)

szerencsere mennydOrges vihar vegevan

thunder ['OAnd;,J thunderstorm it is gone rain [rem] to stop 10 start [sta:t] to

,,'
[fam],shone [Jon). shone ['presmrlJ31

megallnimegszunni
megkeedeaimegindulni siitm fenyes.fagyogo kiszallni egy sereg.ezamos

shine

bright

[brett]

to gel out e number of .. passenger phm[plren] as Iar as before to know [neon] road [rsod] [tpeznt] [ad'varz] somebody peasant to advise path[po£l] way [WCIJ j'pccstkrtd] [tsevral] ['m!dl] [famd], found {faond], found out j'funst] [n:ll!], knew [nu:), known

X

egeszen Xcig
aze16tt,c16bbis

quick [kwrk] quickly wdrink,dmnk[dr£cukj,drunk[drAuk)

gyorsan inni
(cl)h~gyni ruviddctrovidcscn

tudni.jsmerni

to

leave

[lev]. [tcrk].

ldl.

left

shortly to take rook (tuk],taken [Terkcn] to take a taxi ro drivc ~tation [drarvj.Hrove [dI;lovj,dril'en [dnvn] to arrange ticket train

valakinek

"

paraszt tanacsot adni bsveny fogad6,kocsma levelezdlap nehiiny, kozep erdd tahllni kiilonb6z6

postcard

"
spread.epread

I" ,t"'If n J
[J'r~Ind3J [bar[.boughr

allomas
megbeszelm.clrcndczni venm.Vasarolni

several

middle
forest to find spot 10 spread shadow trec[tri:] party succcss hazemenni

to buy [barj.bought {'ukllJ [trem] lpltetfbm] jhevr]

Jegy
percn pillanat nchcz"illyos

foh.kis
[spred]. [Teedoo] kiteriteni takarc

hely

platform heavy

moment [tmsomant] cloud [klaed]
sky [skat]
LO

rug Iosl

arnyek
fa tarsru;ag,ulUlepHy siker

fcillo eg,egboit
[O;)".I],lhought home gondolm arrngondolok,hogyha7.amegyek.jceszdlok

[po..11]
jsok'ses]

think,

thought of going

I think since dear

nap [nsep]
10 peas [pas] Iowan! to cat [i:t]-ate [etj
c

alvas
elm6Ini(id6) akami cetcn jrtn] keresni

[smsra] [kha] up

mert.mivct tisztavilagcs
kidcrttlniIeg]

to clear

to scek jstkjeought jscaj.scught

122

123

10

read [ri:dj,read [rredj.fcad
[spck], spoke [,p;!okJ, spoken [tspookan]

[r<td)'

olvasni
beszelni enekclni

to speak 10

sing

[sJo),sang[Sa:oj,5ung[s.\Q] [sta-nd], stood [stud), stood

10 stand

allni fekiidni

10Iic[lm),lay[lclJ,lain[lcmJ to sleep [slrp], slept to get, got, got 10 get up [slepij.xlept

aludni
kapni felkclni

r take and give; I eat and drink; I seek and find; 1 read and I don't walk, I drive; I do not speak, I sing; I don't stand, I .u; and sleep; I go home; I take a seat; I get up and go out; I .all the doctor; r look ill; I don't feel well, I have a temperature; I \"110W what I do; I remain here, I don't go away; I spend my holidays in Italy III. a.) Ragozzuk a kovctkezd mondatokat az osszes vzemelyekben! PI.: I lear my copy-book, you tear your copy-book, b.] Tegyiik az allltmanyt mull id6be. PI.: I lore my copyhook, you tore your copy-hook, etc.: I have tom my copy-book, crc.: I had torn my copy-book, etc. r tear my copy-book; I cut my bread; J receive my guest; 1 greet my friend; I leave my flat; J go to my office; I think of my mother: I do my work; when do I get my money? I call my brother, [ write to my sister; do 1 ring up my doctor?

to fed [fi:l),fell,felt tospcnd,spent,spcnt to cut [k.vt], cut, cut
t(llcar[h~l,torelt;l;J,lomrtJ:nl tc rcceive 10 nng. rang. 10 ring up rung

erczni
toltenj.kolteni

vagni
szettepni fogadni csongetm telefonon felhivni

Exercises I. Felelji.ink a kovetkezd kerdesekre! What did you do last Sunday? When did you get up? What did you do after getting up? When did you leave the house? Did you walk to the station? Whom did you meet at the station? Who bought the tickets? Having bought the tickets, where did you go? What happened at that moment'! What covered the sky? What did your parents want to do? Why did you wait? Did the storm last long? ~id the rain stop? Did you take the r,oad (which) your father knew?' How long did you walk? What did you do on the way? What did you do at the inn? When did you arrive at X? Where did you have your lunch? What did you do after lunch? When did you go back to the station? II. Ragozzuk vegig a kovcrkezd peldakat a.] present-ben, b.) past-ban, c.) perfect-ben, d.) pluperfect-ben. PI.: I take and give, you take and give, etc.: I took and gave, you took and gave, etc.; I have taken and given, you have taken and given, etc.; I had taken and given, etc

Twenty-seventh

XXVll. lesson - Huszonhetedik lecke

A rnulr idOk haszmilata c.j Past The girl wrote a letter to her aunt A larry leveler irt a nagynenjenek. Christopher Columbus landed in America in 1492. Columbus Kristof 1492-ben szallt Amerikaban. Last summer I was in London Mult nyaron Londonban voltam b.j Perfeet He has lived ten years in London Tiz eve 61 Londonban. 125

partra

124

I have never been in England. Soba nem voltam Angliaban. God has created heaven and earth. Isten tererntette az eget cs a folder. c.) Pluperfect He bad been ill two days when his father called a doctor. Ket napja volt beteg, amikor az apja orvost hivott We had received the sad news before you arrived. Megkaptuk a szomoru hirt, miel6tt megerkeztel. He had seen many foreign cities before he returned home Sok idegen varost laton, mieldtr hazatert. 88. A past a multban befejezett cselekvest jetol, amely a jelenneJ nines kapcsolatban. 89. A perfect olyan cselekvest jclol, amely a multban kezddddtt el, de a jelenben is tart; vagy olyan tnult cselekvest, amelynek a hetasa a jelenben is megvan. ~ Figyeljiik meg a kovetkezd ktildnbseget: How long have you been in England? Mi6ta vagy Angliaban? (A kerdezd is Angliaban tartozkodik.) How long were you in England'? Mennyi ideig voltal Angliaban? (A kerdezd nem tart6zkodik Angliaben.) 90. A pluperfect ket mult cselekves osszebasonlttasanal szerepel: olyan cselekvest je151, mely mar be van fejczve, amikor egy masix csetekves rnegkezdddott. Exercise Plans for the Summer Helidays There had been a beautiful sunny spring with some wonderful days. Mr. and Mrs. Howard made up their minds to spend their holidays at a seaside resort For a long time they were at a loss to choose a suitable place. At last they decided in favour of the west coast of Scotland, well-known for its splendid situation and moderate prices. Having arrived ar this decision;' Mr. Howard wrote the following letter co the proprietor of a boarding-house in Inverness:
Notes

2, Russel Squarel London, W_C.1 June 12, 1936. Dear Sir, I am thinking of going to Inverness with my wife and two sons al the beginning of next month, and should 'like to know whether you have any vacant rooms. J f so. please reserve for us two double bedrooms for the month of July. and kindly quote your terms for board and lodging. We wish 10 have full board, not merely bread and breakfast, in your house. Awaiting your reply. lam, Yours Faithfully, Robert Howard Correspondence-A levelezes (Fontes s::olcism6dok es kiJe;ezesek) I write a letter to somebody: leveler irok valakinek I send a letter to somebody: levclet killdck valakinek I sent a letter to my friend: leveler kiildtem a baratomnak [ have sent you a letter this mO.mil1g:.ma reggcl leveler ~ildtem neked . I postthe letter by the next mall: a kovctkezd postaval kuldom a leveler I receive a letter: lcvelct kapok This letter is addressed to me: en vagyok ennck a levelnek a clmzettje I answer a letter, I reply to a letter: valaszotnk egylcvelre I have answered his post-card this afternoon: ma dehnan valaszoltam e lapjara I beg 10 in from you: van szercncsem Onnel kozdlni I beg to acknowledge the rec~ipt of your letter oftbe 5th inst. van szercncscm elisrnerni f. ho 5-en kelt levelenek verclct I shall let you know when J shall arrive: tudatni fogom veled, hogy rnikor fogok megerkezni

Reading

126

'mi"ti"., .....

~lh "'u".jU!Otl ...

The parts of a letter are. I.) the heading (the writer's address and the date) e.g.: 16, Princes Street, Edinburgh September 6, 1936 2.) the f?rm of address, or opening; Hivatalos es iizJcti megszolitas e.gyesszamban· Sir, Dear Sir, tobbesszamban. Sirs, Dear Sirs, Gentlemen Nevvel kapcsolatban: Dear Mr. Brown, Dear Mrs. Frascr. Dear Miss Wells, Dear Professor Shennan, Bizalmasan: My dear Mother, Dear Parents, My dear John, 3.) the body of the tetter,
4.)

the ending; Hivatalos es tlzlen levelezesben: Yours truly, Yours faithfully, Tarsadalmi6rintkezesben Yours sincerely With kind regards, Yours very sincerely Bizalmasan, csaladban: Your affectionate, Your ever loving daughter,

5.}thesignature. 128

words to land [lend] panra szaljni to create [kri.eit] tercmreni heaven [tbsvn] eg, egbclt earth (J."GI mid sunny ["silm] napos, napsugaras wonder j'wanda] csoda wonderful csodalatos, pampas to make up one's mind clhatarozm I make up my mind cfhararozom scaside rcsorr Irrzm] tcngerpartiuduldhcly to be at a loss habozni, hatarozatlannak to cnoose [tJu:z],chuse [tf":lOz], chosen [·tJ;)OznJ valasztani suitable jsu.tabl] megfcleld 10 decide [df'sard] clhatarozni.donteni in favour [Tervo] of javara coast [bust] tengerpart well-known j61 ismert, kezismert splendid ragyog6, pampas situation [sltf"o'Cifn] fckves modcratc jmcdarot] mersekelt pricc jprars] aT dccision Idr'si.m] clhatarozas to arrive at a decision elhatarozasra jutni board [bad] ellatas full board tcljes ellatas boarding-house pcnsic whether ['WEO;)] vajon vacant [tverkcnt] iircs,szabad to reserve [Tl'Z3:v] fenntartani a double bed-room ketagyas szoba to quote [kwcot] idezni, megjci61ni term [tam] (flZetesi)feitclcl,ar lodging ['locblo] lakas to await [e'wcrt] vami correspondence [kens'pendons] levelezes

lenni

129

to post [pcost] mail [merl] to inform [m'fam] to acknowledge [;,k'nollu31 rcccipt lrtsi.t] inst.r=instant ['lflst;mt1 heading ['ht:d!o] e.g. (exempli gratia): cjtsd: forinslance[b:'ms~ns]v, for example {r:x rgzumpl] form of address the body of the letter faithful [felEln] sincere [SUI'S!:'] with kind regards [rtgccdz] affectionate (:.'fekJon:.tj signature ['slgnll(j"::J]

feladni(levelet) posta
rudcsitani, kozolni

elismerni vetel

I: hu

a level fclsc rcsze peldau!

XXVIlJ. lecke Form - A [oiyamatos igealakok Present we are speaking I am speaking you are speaking you are speaking they are speaking he, she, it is speaking

Twenty-eighth lesson - Huszonnyolcadik
Progressive

Past I was speaking etc. Perfect I have been speaking etc, Pluperfect I had been speaking etc Future I shall be speaking etc 91. A folyamatos igealakokar az ige jclenidejd mellckncvi Igeneveb61 (persent participle) es a to be segedige megfele16 Ilakjab61 kcpczzuk 92. A folyamatos j~len a jclenben tnrto, befejcz~t1en cselekvest jclol. PI.: My friend is going to school. A baratom rcppen most) megy az iskolaba. - De: My Friend goes to school every day, A baratom mindennap megy iskolaba 93. A folyamatos mult iddket rendszerint egy rnesik cselekvessel kapcsolatban hasznaljuk. A folyamatos mult alak olyan csclckvest fejcz ki. amely folyamatban volt, amikor egy mesik cselckves tortent. PI.: I was reading a book when my brother entered Bppen egy konyvet olvastam, amikor a hatyam bclcpcn Reading Exercise

rncgszclitasi forma a level f6res7:e bcscgcs
csxinre

szlves udvozlertel szcrcro
alafras

Exercises I. Eeleljflnk a koverkezo kerdcsckrc: Where did the Howards decide to spend their holidays? Why did they choose the west coast of Scotland? To whom did Mr Howard write a letter? When did he want to leave London for Inverness? Did he wish to go to Scotland by himself? How many rooms did he want to reserve for the family? Il. Egcszitstik ki az "after" kotcszoval kezdddd mellekmondatokat II zarcjclben allo igekpluper[ecl-jeveL PI.: After I had washed, I took my breakfast. After I . , (to wash, to shave, to dress, to eomb one's hair), I took my breakfast. After I (to take one's breakfast, to read the newspaper, to write some [etters, to pay a visit), I went to my office, After we .. (to eat, to play, to play the piano, to work), we went to bed

Plans for the Summer Holidays (Continued) As we remember, Mr. Howard wrote a letter to Inverness, He put the letter in an envelope, on which he had written the address of the proprietor of the boarding house. Then he put a three halfpenny 131

DO

stamp on the upper right comer of the envelope the ne~1~;tO;~~:;~~:,?,s~~~eh~e~:~t~~ ~~ h~~~~~:, ~~ wanted to have the letter registered. At the post-office he had to wait2 for a while because people were standing in a queue in front of the counter. AI last, when his tum came, Mr. Howard handed the letter to the clerk, who weighed it, put on a fourpenny stamp and gave the receipt to Mr. Howard Next morning the Inverness postman brought a letter from Lon~en for Mr. Macpperson, the proprietor of the b?ardi~g-house Having read the letter", Mr. Macpherson wrote the following reply to Mr.Howerd. 5, Elgin Road Inverness June IS, 1936 Dear Sir, Your esteemed favour of the 12lb inst. has duly come to hand. I shall be very glad to receive you and your family as guest, in my estat.lishmcnt. Our house enjo.» an cxcejJona: reputation ·nong English visitors and is much frequented by .bem. I have reserved for you two double bed-room, and shall be much obliged if you will kindly let me know the exact day and hour of your arrival The moderate terms of my house are quoted in the enclosed prospectus. Yours faithfully, James F. Macpherson

Francis

Howard

Writes

to a Friend

of His

~~~:~~~t;,

2, Russel Square London, W. C. I 18thJI:1e, 1936. MydearJac, Now at last I have some definit news to tell you about our sumrner holidays. Father has made up his mind to take llS to Scotland. I am very pleased with this decision because I have never yet been there. We could not decide tor a long time where to go this summer. One day, a fricn~ of ours advised us to go to .Tnvemess, a. fine old Scottish town beside the Caledonian Canal, With plenty of bathing and hill-climbing. The climate is supposed to be very mild and agreeable. My father wrote at once to the proprietor of a boarding-house which had been recommended to us for its excellent situation and moderate prices. Yesterday came the answer of the landlord telling us that he had reserved two fine large rooms for our family.' So we shall leave for Inverness on the l't or 2'''1 of July and shall spend 4 to 6 weeks in Scotland. - What are your plans for the summer? Are you thinking of staying III England? Or will you go again to the Belgian coast? Wnte soon, I am very anxious to hear from you. Kindest regards from Yours ever, Francis Howard Expensive Eggs Once upon a time, the King of England went for a tour in Holland. On one occasion, he stopped at an inn and ordered some eggs, which were duly brought by the host . When the King had eaten the eggs, he asked for the bill. The host brought him a bill tor 200 florins "What, are eggs so rare here?" asked the King, in surprise "No, not eggs, but kings!" replied th~ host. .4 The King laughed, and ordered the bill to be paid

132

''''Ol!P"",no,oa •. hogy.,zamtotfite..u.ki

\33

Words to continue jkantmju'] to remember [rt'mzmbo] envelope ['Enwloop] three halfpenny jbcrprn] sump [stamp] pillar-box post-office
to have a letter registered [trsdj.rstod]

hill-climbing folytami

hegvmaszas
azt tartjak. cnyhe kcllcmcs ajanlani hogy d

hc is supposed [so'poosd]
mild [marld]

emlekezni boritek
1!4pt:nny

belyeg levelszekreny
postahlvatal

ajanlva feladni egy leveler

agreeable jogri'obl] to recommend [rtkc'mund] landlord [,b:ndl:xd] to rcll.fold jtcoldj.fuhl Belgian l'bd(h:Jnj
anxious to hear ['<I:llkf;lSJ from somchody lam anxioustodosomcthing

fugad()" tulajdcucs
rnegmondanicertcsltcru bclga aggodo nagycn kivanoktcrmivnlamit

queue [kju:]
counter to hand ['kauntlJ

my tum jtanj comes clcrk[kla:k] to weigh lwei] receipt jrtsia]
postman

fizetd asztahpulc rajtam van a sor atedni hivatalnck lcmemi
nyugta

once upon
egg tour host to order

atunc

levelet kapni vaiakitdl valamikor regcn ft.Ricgyszcr egyid6ben) tojas
korutazas, kiranduias

[toJl [';rdJJ
[h:lilst] [Tlonn]

rendelni
fogados,

hazlgazda

postas
tisztelni.magyrabecstilni

bill
florin

esteem jrsti-m] your esteemed favour due [dju:]
10 duly tocome to hand

azOnnagyrabecsiillleveie illdmegfclclo
rendbcn

szarnla forint ritka
meglepetes

esrablishmcnt Iisteb.rjmant] exceptional [rksepj'cel] reputation [repjuted'n]
to frequent [frtkwent]

megerkezni nzcm.fntezet kiveteles (j6)himcv
latogatni

Exercise

lobe obliged [a'blauhd] 10 let somebody know arriv-l'[a'rarvl] to enilose Imklaoz]
prO>j,ecrus[pn'spEkbs]

lenni valakivclrudatni
lekctelezve megerkezes

mellek lm.csatolui
tajl:koZl,.II6,ismcrteto

James [dJCIIIlL] definite ['d£fm;!t] news (nju:zJ
canal [ka'nzel] [belo) [klrumb]

,rub
hir

Answer the following questions' Where did ML Howard put his letter to Mr. Macpherson? Where did he write the address? What kind of stamp did he put on the envelope? Where do you' post letters? Why did Mr. Howard lake his letter to the post-office? Had he to wait before his tum came? To whom did he hand the letter? What did the clerk do with it" When did Mr. Macpherson receive the letter? What did he do after he had read it? What did he say in his answer'! Had he any free moms for the Howards? What did he enclose in his letter?

hatarozott csarorna fii.rOdni maszni
',\, ithal."o,.la"y(I.~("b"''''ir2,''<TIli:llycl fejezzlikki 135

to \l4

bathe

10 climb

Twenty-ninth

XXIX. lesson - Huszonkilencedik

lecke

Passive voice - A szenvedo igealak Present I am praised dicsertetem, stb you are praised he, she, it is praised Past I was praised you were praised he, she, it was praised etc. Perfect I have been praised etc Pluperfect 1 had been praised etc

weare praised you are praised they are praised

Reading Exercise Mr. Howard goes shopping Meanwhile summer arrived. The days became longer and warmer The weather seemed 10 grow very hot and the damp air of the capital became rather oppressive. The Howards looked forward very much to their holiday in the temperate climate of the Scottish Highlands and eagerly awaited the day of their departure shop ~~~l~~:~o:~~e~~~~~~n~;~. Howard went to a most departments of the shop were full of customers different articles and inquiring the prices. Mr. H. had) to wait a little until one of the salesmen was free. He greetcd Mr. H. and asked politely what he wanted Salesman: Good afternoon, Sir. What can I do for you? Mr. H. I want a big trunk and two waterproof knap-sacks. Salesman: This way, please. Articles of travel are in the next department I can show you trunks of all sizes and qualities. I should
Mr.

I~~U~: ~~:

Future I shall be praised etc 94. A szenvedd igealakot az ige multidcjd melleknevi igenevebdl (past participle) es a to be segedige megfcleld alakjib61 kepezzuk. 95. Szenved6 aiakja csak t:irgyas igenek van. Cse1ekv6 mondatot ugy alak1tunk. at szenveddve, hogy az allltmanyt szenvedd alakbe tesszuk, a cselekvd mondat targyabol alany lesz, a cselekv6 mondat alanyabcl pedig by prepozicioval bevezetett hatarozo
C.,·eiekvr5: Szenvedd:

Cselekvd:
Szenvedif:

The teacher praises Ataniltj dicseri is praised The boy dicsertetik Afiu My brother A letter was written Ahatyam levelet trt. H, has drunk Allthe wine has been drunk Az egesz bonmegitta.

the boy a fiut by the teacher a tanito altal.
aletter

~~i~~~:n!i~i~~.~n~b:~~~k need~ not be 10 big; I want it only for linen and suits. What does this one cost? That trunk costs 25 shillings That is very dear. Are all your trunks so expensive? No, not all of them. But this trunk is leather and is very strong. May I show you a cheaper quality? No,thankyou, I shall take this one. Please put it aside forme. What else can I get for you? I should like to sec some knap-sacks, bUI only the best quality The salesman went out and came back with a pile of knap-sacks Mr. H. selected two of them which suited him best in size and price. He asked for the bill, went to the counter and paid it. Then he gave his address 10 the salesman and asked him 10 send the trunk and the knapsacks 10 his flat
f{

by my brother all the wine by him.
137

136

At the The linen cleaned

Travel

Agency

last week before
to the laundry The

the

W<lS sent

dresses were prepared.
and packed

departure was full of excitement. The to be washed6 and ironed; the summer curtains werc taken down, the carpers

to seem [si-rn] you seem to know
togrow[gr.xl),grewlgru:], grown [green]

English

well

latszaui ugy latszik, hogy jol tudsz angclul
noni;lassanvalni

Two days before their departure, Mr. Howard went travel agency to buy the tickets. He spoke to a clerk, and the ~onven;Bli()ntookplaeebetweenthem 1141',1-1.: I intend to go next Sunday with my family \0 Inverness Wbieh train can I take? Clerk Doyouwish to travel by day orby night? Mr. N.: We ~h()l1ldprefer7 to travel by day because wt: should like to
see the country

damp jdaimp] oppressive [a'prastv] to look forward to something temperate [ttemprot]
climatc Highlands jklanntr] Fhathbcndz]

nedves nyomaszto valaminek clorc crfllni, nagyon varni
mersekelt cghejlat

Clerk Mr.

1I.:

Ctcrk Mr,H.: Clerk

There is a train which leaves King's Cross Station at 8 a.m. and arrives at Inverness at 10 p.m. \Vould this tmin suit you? Yes, that would be very convenient. But is it a direct [min? We do not want (0 change, because we have a lot of luggage. You need not change: there is a direct third class carriage
frum London 10 Inverness

eager [,i:g;!] departure jdrpoafa]
big

felvidek, moho
eiutazas

felfold

department [dl' pennant full of something
customer jkestama]

J

"'gy
oszraly

tele valamivel
vev6,viisiirlo

Thatrs splcndidWhere can You must go to the next there Mr. Howard thanked the clerk for the iuformatio». went to me ne»r window and asked for four third class single tickets 10 Inverness. The fare being~ three pounds ten shillings for a ticket, Mr. H. paid fourteen pounds for the fourtickets. He paid Iourshillings extru because he asked 10 have four seats reserved for him in a carriage for smokers Words togo shopping meanwhile to become [brkxmj.bcceme [brkermj.become !'Iotu
Notes.

anicle Fomkl] trunk [trAck] waterproof Fwrrtapru.f] knap-sack ['nrepsa:k)
this way

cikk
utezolada.koffer

vlzhatlan
hatizsak nagysag

size

[satz] [tkwnlau]

quality

mindseg
(kormyenj kerulni kczclhctd valamibe

bcvasarolnimenni iddkozben Ienni.valni

handy ['hrondl] to cost [kaost], cost, cost aside [a'sard] what else? 10 get 10 sclect jstlckt] it suits [SIl:tS] me agency (,eut;}nslj travel agency excitement jrk'sartmont] laundry ['bndn]
iron [31~n]

felre meg mi? mi mils?
hozni kivalasztani

megfelel nekem ugynokseg utazasi iroda
izgalom mosoda

to

,c<m'""em,;lyeo".erke.t".1j'r

IJ9

to iron to prepare [pn'peil] to take down to clean [kli:n) to pack [pzek] ticket conversation [knnvoserj'n] 10 take place to intend [mtend] cross dircct jdrrskt] 10 change [lfcmd,l Juggage[·J.\gul)) infonnation[mfo·lllclfn] to say good-bye fast train single return [rt'txn] farc jfka] extra smoker [tsmookc] altogelher[o:ll:}'l,'t>ib)

vasalni

elOkcsziteni
levenni tisztitani clcsomagclni

Jegy
beszelgetes tcrtcnni.Tefolyni szandekozni kcreszr kozvctlen atszallni poggyasz felvilagosltas elkoszonni, gyorsvouat clbucsuzni ut)

oda (egyszeri
oda-vissza

vitcldij
kulon dcbanyzc

Mr. H. choose? Wbere did he send the: articles he had bought? IT. What had to be done during the last days before their departure? Where did Mr. H. go to buy the tickets? What did he ask about? Did he want to travel by night? Why did he prefer to travel by day? Which train did the clerk recommend? When was the train to startlO and when was it to arrive? Did this connection suit Mr H.? Was it necessary to change anywhere? Where did Mr. H. gct the tickets? How many rickets did he buy? What was the fare from London to Inverness? How much did Mr. H. pay altogether'! What did he pay four shillings extra for? HI. Tegyiik at a kovetkezd cselekvd mondatokat szcnvedobe! The parents take their children to school. The pupils greet the teacher. The teacher corrects the exercises. He praises some pupils and blames others. We all like the good teacher. IV. Tcgyiik az el6bbi mondatokat mult es jovd idobe, cselekvc es szenvcdd alakban! PI.: The parents took the children to school. The children were taken by the parents to school, etc.

Exercises Answer the following questions I.. Which season had now begun? When does summer begin? Wh.y did the Howards look forward so much to their summer holidays? Where did ML Howard go on the 26th of June? Why did he go there? Was It a big shop? (Igen, sok osztalybol allt.] Were there many people In the departments? What did the salesman ask? What did Mr. H. want to buy? Where did the salesman take him? What did Mr. H. need the trunk for? Did he want a big trunk'! What was the price of the trunk he had selecled?9 Did he think it dear? Wh~ was the trunk ~ expensive? Did Mr. H. want to see a cheaper quahty? what else did he wish to buy? How many knap-sacks did Notes
140

XXX. Thirtieth lesson - Harmincadik lecke
igek Pesr it rained it snows [snccz] it snowed it hails [herlz] it hailed it freezes [fci.zrz] it froze [frcoz] it thunders ["9l\Ildaz] it thundered it lightens [Tartnz] it lightened 96. A szernelytelen igek reedszerint termeszen tunemenyeket fejeznek ki; alanyuk az "it" szemelyes nevmas. Ezek az igek az OSS7.estobbi idoker is kepezik, terrneszetesen csak az egyessz..im. 3. szcmclvben PI. it has rained, it had frozen, it will thunder, etc
it

Impersonal

verbs - Szemelytelen

Present rains [remz]

eo

esik havazik jegeso esik

'''whichheh.d,oloc<cd''h<IY'II.V.O.XXVJ.leCke.l.jegy.el

'"Tho I"'in i, to".,.,

,t

8:{,gy,on, ~ogy. ,0n01g·korindul,'kkor <.11 judu[,,;. 141

Reading Exercise The Departure At seven o'clock in the morning the Howards were ready to depart. Mr. Howard had already called a taxi and soon the driver was carrying the heavy trunk downstairs, while the two sore; took care of the light luggage, which consisted of two bags, some walking sticks and umbrellas and a hat-box. Mr. H. left the Oat last and locked the doors. Mrs. H. and the two sons gOI into the taxi; the trunk was put on the top of the taxi, the bags inside. Then Mr. H. said to the driver: "Now take us as quickly as you can to King's Cross Station" The taxi started, and ten minutes later stopped in front of the building of the railway station A porter opened the door of the car. took off the luggage, and asked Mr. H. which train he wanted 10 take "Inverness Rocleck traiu!"
c

A Reliable Boots

words

your s~~~l,r~~~!~~r~e~~~~~~~ t~=u~~~e:~I~'.1~~sh;~ arrive in a few minutes." "We have reserved seats, so we need not hurry", said Mr. H "From which platform does the train start?" "From platform 5, in the middle of the station." The porter took the trunk and had it registered. Mr. H. paid the raxi.und gave the driver a tip. when they entered the station, they saw that the driver was right. There was a big crowd in the station, and it was constantly increasing. The Howards were very glad that they had reserved seats in advance. They got into the carriage and occupied their comfortable scats beside the window. Meanwhile the porter arrived, carrying the two bags and other pieces of light luggagc and placed them in the rack above the scats. He also brought the receipt for the trunk which had been registered. When everything was in order, the porter received one and six (one shilling and sixpence), and about five minutes later thetrain left the station

?:I~~:,¥~~:~: :i~~

142

143

constant [tkonstant] in advance [:HJ.'v(lJ1s] rack [nek] reliable [n'Iaiobl] boots [bu'ts] knock [nok] what is the matter? sleepy [sli.pr] to excuse [rkskju'z] somebody stupid ['stju:p,dl

allande elcrc luil6 megbtzhato haziszolga kopogni mi baj vanj mi az? almos kimcnteni valakit bocsanutot kerek cstobe

XXXI.
Thirty-first lesson - Harmincegyedik Afeltl-telesmod Active voice First Conditional peueteles mod jelen
I should [fndl pr.ise d;csi!"Jlek,srb ),ouwouldpraise he, she, it would praise we st.<>uldpmisc y{luwouldprais~ Ihey wo"ld praise

tecke

SCl'ondCnnditionai

FPlII.:/des mod m,il! l should have prnised dOC,f':rwm vu/'w,slb )'Oll wo~ld hove praised he,she,itwouldhavepr3ised we soufd have praised vou wouldhave pmised they wo~ld have praised

Passive vetce Second Conditional
I should h"vebeen praised di,."s;'"erlemvoinll,slb )'ou would have been praised he would have been pnused wesou\dhavebeenprai.~d you wouldha"e been pra!.ed 'hey would have been praJ<ed ,

First Conditional
I should be praised dicserlelnem,.I'lb ynuwouldbeprnised he would be prnised we should bc praised )'ouwouldbepraised 1heywouldbepmised

Translation Exercise Az utols6 napokban az elurazas cldtt sok elckeszulcter terrck (szenvedd alak]. A lakast a lany rcndbe hozra" (szenved6 alak). A nyari ruhakat es a fehememut becsomagoltAk a kofferba es a kezitaskakba, az ablakokat becsukrak es az ajtokat Iezartak (szenvedd alak). Reggel negy 6rakor felkelrtlnk, ctkor elhagytuk a lakast es taxit vettunk, mert hat orakcr indult a vonat. A palyaudvaron nem volt nagy tomeg. Megvaltottuk a jcgyeker es a vonathoz mentunk. A pernnok csaknem uresek voltak Nchany percet vartunk a vonatra, mert meg nem erkezett meg. Vegul megjott es a harmadik veganyon' allt meg. Egy II. osztalyu szakaszt" keresnmk es az ablak mellen ket sarokulest talalrunk. A border hozta a poggyaszt, amely egy kofferh61 es ker kezitaskabol allan. A koffert a pad ala rene, a kezitaskakat a pcggyaszhuloba. A hordamak borravalot adtunk. Pont hat orakor indult a vonat Gyorsvonat volt es csak ntkan alit meg, Delben erkeztiink meg X, he es szuleink fogadtak benni.inket {szenvcdd alak)

97. A felteteles mooot az 1. szemelyben a should, a 2. es 3 szemelyben a would segedigebdl e~ az ige foncvi igenevebdl (to ncikul) kepezzuk. A mindennapi .beszedben gyakran az 1 szemelyben is a would atak~t hasznAlJuk. A first ~ondi/jonal-ben.a segedige utan present infinitive, a second conditIOnal-ben pedig past infinitive all. . 98. A past jnfinitive~ot ugy kepezzuk, h.ogy a /0 ha~ Ulan az ige multidejii melleknevi.lgenevet (past parfl.clple), tesszuk. PL. to have praised: hogy en dicsertcm, hogy te dicsertel, stb.; to have gone: bogy en mentem, stb. Conditional Sentences - Felteteles mondtuok 1. Valosagosfeltetel a) If I have money, 1 buy a book. Ha van penzcrn, veszek cgy konyvct. b) lf he is ill,he calls a doctor. Habetcg,orvostbiv. c) If you walk fast, you get tired. Ha gyorsan jarsz, kifaradsz 145

Note.

144

2. Lehetsegesfetetcl vcnne:)c~ ~o~:~:~oney, r should buy a book H~ lennc pcnzem,

hivna,b) Ifhe were ill, he would call a doctor. Ha bereg lcunc, orv()~t kfrara~t;illt you walked fast, you would get rued. Ha gyorsan jamB.!,

luther would sit in the garden if the sun shone. I would have sat in the garden if the sun had been shining. Would you like me to give you these books? I would be very glad. I would have given them to you long ago if you had asked me. In My dear Peter,
rhe Counu-y

3.Rencmtcljesiilrfeltetd a) If I had had money, I slmuld have vought 11 book. Ha ten votoa penzcru, venem volna egy konyvet leu vo~~al,fo~o~~~~i~~~l~l/~:)I\~.\\OUld have culled a doctor, Ha bcteg gyorsa~j~~1r°V~I~:.dkf~~~~~I~:1\f:'~~ayou would have got tired. Ha

99. ValOs:\gos feltetcl csetebcn (CilSII.\' mind a .~ll~lle~Il1ot\{!atban, mind II f~n1Undlltb,UI present all. f6mondat ~~~t~nanya all hat future.ben IS. PI.: If I have 1110ney, f shall buy II 100.. lehetscges feh6~cl csetcbcn (casus pO/im(ialis) a mcHckmolldatban past all, a fomondatban first conditional .101. Be nem teljesijl~ feltctcl csetcben (cusus iI:,'eafis) a mellekmondatban pluperfect all, a forn(,ndatban second conditional Reading Exercise If I had enough money, r would go to the seaside. 1fT had had e~ough money, [~vould have gone to the seaside. We should pia w~th the eh~ldren If we had any free time ".We should have playc~ with the children if we had had any free lime. The patient would have recovered already If he ha.d taken the medicine regularly. YOI would ~ecover much sooner If you stayed in bed. If WI;: kne~ e~erythlflg, we should need no teachers, I would take a walk if it ~.~ot ram, J would have taken a walk if it had not rained, My
N"'~

T was very glad to receive your kind letter with ~e good IlI;:WS. ! would have wrurcn you long ago, had 1 known earlier where you are spending your holidays. My toner would probably have gone astray if I had written to your old London address You ask me how we all are. I am glad h) tell you that we are in perfect health and arc having an excellent holiday. We spend most of the time in the open air, bathing in the sea or fishing for trout in the streams. I returned yesterday from a three days' excursion in the Grampians where I climb~d several peaks with a friend of n;;,'c. It was a wonderful tour; I wish you had been with us. Next week we are planning to go to the Scottish lakes - the "lochs" as the Scotch cal! them This part: of Scotland is rather high, therefore less com is grown here than in the English plains. In the fields you sec chiefly potatoes, but also some oats and barley. Wheat does not grow here at all. On the other hand, there is beautiful fresh grass in the meadows, green pastures where the cattle, sheep, and goats graze in flocks. The hay-making season is just over. l tried to mow some hay myself: you would have laughed at me, if you had seen me at work with the scythe. Today the last hay-ricks were finished, and soon the fanners will start to reap the corn. The weather has been very good all the time, with plenty of sunshine; it has rained only three our four times, We can therefore enjoy to the full the beauties of this wonderful country. In the evenings we sit in the garden, playing chess or cards, and chatting

with the guests of the house, We wish the holidays would never end. You tell me in your letter that you are thinking of visiting Oxford at the beginning of August. Can't you put off this visit till the middle of the month? I would love to go with you and my parents have decided not to leave Scotland before the 15th of August. Meanwhile, I wish you all a very nice time. My parents join in sending best regards to you all Yours ever, Robert Howard Words to recover [nkxva] felgyogyulni regular lregjola] szabalyos soon [su-n] hamarvnemsokara early (":th] korai.korau to go astray (,=,'SlrCI) elvesmi.eltevedni open [";)Op:m] nyilt,szabad in the open air a szabadban to fish halaszni trout [tract] pisztrang stream jstrrrn] patak toretum visszarerni
tbc Grampians a Grampian hegycsucs hegyseg

mcedow i'medeol pasture ['pu:stf"::.]
cattle [kzetl]

ret legcld S1.arvasmarba
juh kccske legelni

sheep goat

reeu

[Ji:p],

IS1..sheep

10 graze

[gre17.)

flock hay [her] hay-making
It is over

nyaj szena
szenakaSZlihb

to try [trar] to mow [moo], mowed mown [mson] to laugh at somebody scythe [saIOj rick
to reap sunshine tothe full [ri:p]

vegevan,c1~ult megpr6balm
[mcod], kaszalni valakin neverm, kinevetrn

kasza
kazal

['sl\ofalO]

aratm napsiites
cge,zen,teljcsen

beauty [tbjum] to play chess [tf"es] 10 play cards [kudz]
to end

szepsi:g
sakkozni kartyazni

veget erui.vegzddni
elhalasztani

to

put off

peak [pi'k]
to plan

loch [loxj'

to grow, grew, grown potato [pa'tertco], tsz. potatoes burgcnya oats {:lUts],esaktsz. zab barley ['bo:hj arpa wheat [wi:tj buza on the other hand masreszt.viszcnt grass [gru.s] fii
N"les • nemotch-v.l mego¥yo><l .n~. E•• hang csok. ,k6, '.j,WI.,ban h fordul .10, '''golb.n

tervezni '6 gabona termesztcni

(dJJlo] to describe [dsskrarb] to be late the train is late to be afraid [;ffreld]of something
10 join

<:satlakozni
lclrni

elkesni a vonat kesik
felnivalamit61

Exercises

:.i~~e;~~'~~er to Scotland? Wbcrc do you usually spend _your been holidays? How do you get,J there, by train or by car? What do you do during your holidays') Describe h~w you spend a ?ay . I]. Valtoztassuk at II koveneze casus potcntialis-okar CI:ISUS
summer Notes ',ogo,,,,mewh.,.,..valaoov •• lju,ni.Vo.XXVlll.leck.S.j<ID'zeI

148

t49

es forditva. PI.: I would have arrived punctually if the train bad not been late 1 would arrive punctually if the train were notlate. - We would be glad if our guest remained with us. - What would happen if you travelled without a ticket? - You could swim if you were not afraid of the water. You would recover sooner if you obeyed the doctor. - We would have written if you had not arrived. - I should visit my friend if l had lime You would not come if I did not ring you up
irrealis-okra

1(1:;. Az 1. szemclyben a "will" szandckot. akaratot fcjcz ki. will call on you tomorrow. Hclnap meg akarlak latogami. - A segedige hianyz6 alakjait a to want. to wish, /0 intend, to he 11.'11.'0;kifejezcsckkel p6toljuk. PI.: He wants to go out in the .ucmoon. Delman el akar menni. - They intend lO spend two years .,. 1I;lly Kcr eve! szaadckoznak Ofaszcrszagban rolteni. " I would "., c' been willing to do him this favour. Hajlando tcncm volna "~":!,e!lni ncki at a szivesseger. 1{<':ldingExercise 1. A Conversation wbcrc arc you going, Mr. X:I I am going for a walk. Would ,,,u like to come with me? - I would love to. - The road is too narrow here, we can't walk side by side. Do you mind if I walk hchind y<HI. ",d leave you in front ofrnc' - Certainly not; there is no room for tw<) "II this path. - The path has been getting wider for the last five unnutcs and now it is broad enough again. Please, wail a moment, I will come up \0 your side. " We are about to reach a tower from which W',' sh.. ~l1 have a wonderful view of the surrounding hills. [would like 'u go up to the top I{.)I" moment. Will you come with me, or do you a prefer to stay dOWIJ here? -I will stay here while you go up tho: steps. vtr X. climbs up the steps and at last arrives at the top. What a wonderful view! (he exclaims). Don't you want to come up and have .! look?' _ No, I would rather go for a few minutes1 walk in rhis beautiful pine-wood till you come down. - Just as you like; J shall be down by the time you come back. Later the two friends stop in front or an inn. Mr. X. is hungry md thirsty and wants to have some tea. - All right, go in, J shall wait fer you. _ But surely you don't mean to wait outside? - Wby not? 1 ~hal1 sit down on this bench under the tree and smoke a cigarette Mr. X. goes in and orders a cup of lea and a sandwich. When he has Finished his tea he _goes out to meet his friend, apologising for leaving him so long alonc.'

Thtrty-secend
I will I shall lean !may J must

XXXll lesson - Harminckettedik lecke

M6dbeli segedigek Present Past ckarok I would [wod) kef/.-j I should [JudJ -hatok, -hetek; ludok l could jknd] -hatok,-hetek, szabad I might [m31tJ
kell

J ougarjmj to kellen" 102_ A rnodbeli segedigek ragozesa hianyos, present cs paston kivul mas alakjuk nines. A must segedigenek csak present-je, az ought-nak csek past-ja van. A hianyzo alakokat rokoncrtelmu igek ragozasabol potoljuk .• A m6dbeli segedigek kozos sajetossega az, hogy a jelenidd cgycsszam 3. szemelyeben nem kapj:ik meg a szokasos s szemelyjelet. PI.: He can swim. Tud uszni.

"Shall" es "will" haszmilata 103, Ha pusztan a jovdben vale tortenest, vagyis idOl akarunk kifejezni, akkcr az 1. szemelyben "shall", a es] szemelyben ''will'' segediget hasznalunk. VO. XXU. lecke. 104_ A 2. es 3. szernelyben a "shall" parancsot, igeretet. tenacsor fejee ki. PI.: He shall not go home. Ne menjen haza. - You shall receive TWenty pounds for this book. Husz foetor fog kapni ezert a konyvert - You should not walk alone so late Nem szabadna ilyen keson egyediil jarnod
150

151

II. Where have you come from? I have come from the city; I have been to see my uncle. - Did you find your uncle alone at home? No, be had several guests. - Whom does your uncle's family consist of! My uncle has no family; he is a bachelor. From whom have you got these beautiful books? They have been given to me partly by my uncle Paul, partly by my parents. - Have you many English books? No, not many. I cannot rend English very well; I have only been studying the language for six months. - Do you learn other languages, too? No, not at present. Later, however, [ intend to learn French and halian. - Halla children," would you like to go for a walk with us? Yes, we would love to go with you, but our parents are already waiting for us. - From whom did you get these finc apples? From our neighbour, II retired colonel; we get a lot of fruit from him. - How do you like the apples? They are excellent; would you like to taste them'} • No, thanks, I don't care for apples. - Why don't you like apples? They are too sour for me; I prefer sweet pears. - Then come with us, in our orchard there is a tree with sweet juicy pears. You can taste them if you like.· Where will you sit? I should like to sit beside you on the bench. Take a seat, please, Would you like to have something to .drink? May I offer you a glass of lemonade? Thanks very much, I would love i1.5 Words to calion somebody side [sard] side by side 10 mind certain Isam] certainly not room wide [ward] 10 get wider ! am about to do something to reach [ri:\f] tower jtaoa] meglatogatni valakit oldal cgymas mellcn kifcgasr emelm bizonyos egyaltllla.nnem
hely szeles

10surround [sa'raond] step to exclaim jrksklenn] pine [pam] pinewood [wud] to mean [mi:n],meant
meant

korulvenni lepcsd felkiehani
fenyc fenyderdd [mcnt'[,

gondolni,szltndekOl':ni pad filstolnivdohanyozni cigarcttalelszivni m~n!ege!5zni, bocsanatot kemi varos.Belvarcs
nyugalomba ezredes vonulni

bench to smoke [smcok] to smoke a cigarette [srgcret] to apologise [::"pDlJdJa!zj. city [·SI!!] to retire [ntarc] colonel [tkanl] fruit (fru.t] to care for something sour ["saoo] sweet [swi-t] pear [pea] orchard [·:xij;}d] juicc jdnrs] juicy [d>u:S!j to offer [·Df::.] lemon [Temcn] lemonade [Iema'nerd] reception-rocm Inscpjn ru.m] bed-room

gyumolcs valamit szeretni
savanyu

edes korre gyiandlcsos le.uedv teves.zamatos
fclajanlani

Iimcnade fogadoszoba
haloszoba

kisxclcsedni
keszulek, fogok

valnmit tenni

elcmi torony

I'ranslatfnn Excrclse L Tanitvanyaim hitogat6ba jdttek rna delutan. Nem maradunk nthon, h~n~m e~tt megyiink setaIn.i. -Gy~kek, figyeljetek arra, amit "'~n~ok. En clottetek fogok mc~m, II utanam fogtok jonni. Egymas lI1og0.11 fogunk mermi, mert 81. ut nagyon keskeny .• Hova akartck menm? Az erddbe szeretnenk menni A nagybacsi a szobaban V3n, a gyermekek a kertben jatszenak
'U,Ionl0 ",h., l.rn ...ying

152

15]

Thirty-third
D.)
angolul He

XXXIII. lesson - Harmincharmadik
es "may" hasznalata English fluently. Folyekcnyan

lecke
tud beszclni

"Can" can
speak

read and write when ! was five years old. oeves koromban(mar)tudtamirniesulvilsni. They cannot run as fast as we. Nem tudnak olyan gyorsau fumi
I could uunt nu ! am afraid I shall not he abl e to meet you this morning. Attol tartok.hcgy ma deleldtt nem fogok tudni veledtalalkozni b.) You may take my book if you need it. Elvuhctcd a konyvcmct, hu szukscgcd vanra That may easily happen. Ez kbnnyen megtortenhct May Heaven guide you! Az eg vezereljcn tcged' He was 1I0t allowed to enter the room! without knocking Kopogasnclkiilnemvollszabadbelcpnieaszobaba I have been permitted to go to the cinema. Mcgengedtck, bogy moziba rnenjek. 106. A "can" segcdige kepesseget fejez ki. Hianyzo alakjaie a "to be able to" kifejezessel potoljuk. 107. A "may" segedige mcgcngcdcst, lehetcscget, vagy kivansagot Icjez ki. Hianyzo ulakjait a "to be allowed", "to be permitted" kifcjezesekkel Figycljiik l potoljuk meg a kdlonbsegct uszni (rnert usznom a

kovetkez6
rnegtanultam)

mondarokban

ean swim: Tudok ! may swim: Szabad

(mert

mcgcngcdtek).

Reading EXercise Will you spend the eveniug with us? Will you go 10 the city today'! you lend me your English dictionary') Dovou need this piece of paper?

l am sorry I shall

not

be able

to.'

No, I shall go only tomorrow I am sony I cannot; I need myself I shall need it later on.'

it

134

155

Will you take a seat beside the window'! Are the children diligent? Are you not satisfied with them?

I should prefer to sit beside the fireplace No, they don't want to be so No, I can't be satisfied with lazy children

.n:

"Don't

be silly: my left leg is just as old and does not hurt

at

words
[rxn], ran [reen], run to guide [gard] to allow [alao] rc cmer jenta] to permit [pa'rmt] cincme jemcma] to be able [erbl] to lend, lent, lent dictionary [tdrkj'ann] considerable [konsrdarobl] to run for a considerable time futni vezetni

The Excursion At last the weather has changed, the sky has cleared and today we have a sunny, wann day. We shall be able to go for the excursion which we have been planning for a considerable time. This change of weather is welcomed most of al1 by the children who are glad to leave the room and have a free day in the open air. We have decided to spend the whole day in the forest near the capital. Uncle Richard would also like 10 go with us, but he has to stay at home because he has caught a bad cold and coughs a great deal. We all say good-bye to him. We leave the house and go down the street. At the comer of the next" street we stop and wait for the tram. After a while a no. 52 tram comes; we get in and ask the conductor for tickets to the terminus. After a short ride we arrive at our destination. We get out and take the nearest path to the woods A two bours' walk brings us to a beautiful spot in the middle of the forest where we sit on the ground. The children get permission to play and gather flowers for half an hour before lunch. At one o'clock we eat the contents of the lunch-basket we had brought with us. Towards four o'clock we start on our journey home where we arrive a little tired, but in excellent spirits. lt has been a very successful trip. At the Deeter's" "Doctor, I have a pain in my right leg. What's the matter with me?" "My dear fellow, that comes from age."

mcgcngcdni
belepni megengedni

mozi
rudni.kepesnek kblcsonadni

lenni

szorar

to welcome to catch [kstl"], caught [kat], caught to catch cold to cough [kof] street [stri't] tram [tnem] conductor [kandsktc] tcrmmus jtarmnas] ride [raid] dcstination ldestrnerj'n] pcrmission jpa'rnrjn]
COntents baskct [tkrmtants] jbn.skrt]

jelentekeny hosszuideig udvtizolni,szivcsenfogadni fogni megfazni.mcghulni kohogni utca
villamos kalauz

vegallcmas lovaglasc utazas rendelteti:s,ci:1 engedi:ly
tartalom kosar

lunch-basket towards [ta'wadlzj] spirit jspmt] spirits tsz. success [sakses] successful <rip pain [petn] silly [tsrlr]

ebedcsomag tele szellem hangulat
siker sikenilt kirandulas fajdalom ostobe, bohokas

157

XXXIV. Thirty-fourth lesson - Hannincnegyedik
Translation Exercise )6 reggett, Karoly. - Szcrvusz Ferenc.6 Honnan jossz es hove megy?7 _ Az irodambo! jovok, most gyalog megyek haza. - Kinck hozod eaekcr a szcp viragokat? - Apamnak: nagyon fog orulni, hogy ezeker a viragokar kapja.3 Nagyon beteg volt. - Hogy van most? - Kosztinom, jobban van, mint nchany nappal ezel6tt. Tcgnap ora mar felkelbct es setalbat egy kicsit a szobaban Mennyi ideig volt bcteg? Harem beng, Nagyon mcghult." - Az orvos meg van vete elegedve? - lgeo. most, hogy mar minden rendben van. Aparnnak cgy hete nonnalis a hcmerseklete es nehany nap ora mar jobb etvegya is van. - Mit akartok nyaron csinalni? Budapestcn fcgtok muradni? - Ncrn. mar junius zu-an Siofokra, Balaton melle fogunk menni. Ott van egy kis villank es szep kertunk. - Miota van villutok a Balatormal? - Mar regora. Latogass meg minket nyaron. - Koszonom, nagyon sztvesen elmegyek. De van helyetek szamomra? - Termeszctesen van - Rendben van, akkor el fogok menni. De csak augusztusban lesz iddm. - Nelli bej: mi szeptember kozepeiglO a villankban maradunk. - A varas molyik rcszcbcn lakrok - m6g mindig Posten? - Nem, mar f61 eve Budan lakunk. Latogass meg minket jova vasamap delutan. A Pauler utca I. szamban, a 11. emeleten lakunk. - Sajnos, vasamap nines idem 10v0 helen azonban el tudok majd menni - Akkor irj nckem nehany sort es erresits, II mikor jossz. Nagyon fogunk orulni, hogy lathatunk. - Apadnak mieldbbi jobbulast kivanok. Isten veled

lecke

"Must" es "ought" nusznalata YO\l must go to the railway station for your luggage. EI ken menned a "a~ll1ii\lomi!-,raa poggyaszodcrr J need not go there
Ncm kcllodarncnncm

1511

Reading Exercise What arc we going to do at Easter (at Whitsunndc. at r. 'hristmns]? _ My brother warns to take me abroad. He must have a few weeks' rest and a complete change of surroundings because of his health. Shall J go with him? - Of course. where do you want to !!O',I I should recommend you to visit Austria or Germany. - We nuvc already been several times to Austria; this time I should prefer II) go to Germany. - Then you must see Munich and some other South German cities. You will like Bavaria very much. lt has beautiful scenery and Munich is one of the finest German towns, 159

full of wonderful artistic monuments. - Yes, I have heard that. What buildings would you recommend us to see? - You ought to visit in any case the famous picture-galleries and museums. But your brother must not forget to take you to a genuine Bavarian beercellar as well. You cannot leave Munich without tasting] Bavarian beer. ". I ihaLl send you a postcard from Munich; thanks for suggcstmg this excellent Idea In the Afternoon Mr. Molnar: Do you take your lunch at home? Mr. Jones: No, I usually lunch in a little restaurant near my office. Since I have only a break of an hour and a half at lunch time, it is not worth while going home. Tbe ~;f:t;:~les Mr. M. Mr. 1 at I o'clock, but I must be back by 3 at

\lr.l Mr. M.: 'vir. 1.: ML M . Mr. 1.: Mr. M.: Mr. J.: xtr. M.: Mr. 1.: Mr. M.

Mr. M . Mr. J:

Mr. M.:

When do you finish your work in the afternoon? That depends on the amount of work to he done4 Sometimes I am ready as early as 4 o'clock, at other times I have to stay in the office till 5.30. What do you do when you have finished working? As soon as I can, I [cave my office, which is on the ground floor of a huge block of flats and burry into the street to breathe some fresh air. You can imagine how I enjoy a walk. It is only in bad weather that I take a bus and go straight home. When I reach our flat, 1 find the table already laid and my wife expecting me with some good tea to cheer me up I notice that you like tea as much as most of your countrymen, How do you take itf

Mr. J

I always take tea with some cream and two lumps of sugar. I have never tasted it with lemon and rum, How many cups of tea do you generally take? Two or three cups; I am very fond of tea Do you eat anything with your tea? Only some buttered toast or a slice of cake. What do you usually do after tea? We often receive visitors or pay a call ourselves When wi!J you come to sec us? We are always very glad to see you in our home If it is convenient to you, we shall call on you some time next week. r am very glad to hear that. Come as soon as you can. In any case, please ring me up and let me know the exact day. Thanks for the kind invitation. 1 shall have to ask my wife which afternoon she is free

In the Evening Mr. Molnar: How do you spend your free evenings? Mr. lanes' In the evening! am generally at home with my wife and family. Once Of twice a week. however, we go to the theatre. Mr. M. You are supposed" to be a great enthusiast for opera. Mr. 1.: Yes, I always have been. As a rule. I prefer music, whether an opera or a good concert, to a theatrical performance, though I am interested in classical drama as well. Mr. M.: You are said7 to be very musical. Mr. 1.: Yes, I am a loverofmusie. Mr. M . What instruments do you play? Mr. J.: I play the piano and the violin Mr. M.: Do you gel much chance to practice?

161

Mr. J

Mr. M . Mr. J . Mr. M. Mr. 1.:

Mr. M.· Words
sick

Unfortunately, I hardly have time. This year J am busy, but last year I used to play chamber-music my .wife and elder daughter, who are both musical. Where arc the big concerts generally held? Many of them are held at the Albert Hall Do you often go to the cinema? I only go to really good films. 1 like French films of all because they are much more realistic average. We arc going to see one this evening. I hope you will enjoy it. Good-bye.
bctcg jni.d] jfxs] szdkscg kcnyszerireni

very with very

break

[brerk]

megszakit:is,sztincl erdemcs legkcscbb

worth while [w:rl) wall] at the latest tudcpend[dl'pwd]on (v.upon)somethmg
amount as early as

fliggnivalamit61

best than

35 soon a,
huge block block [hju-dr] of flats tomh berhaz. elkepzelni

need
to

to forcc

compel [kampcl] to suppcrt [sa'pat]
Easter lj-sta] jwnsntard] Whitsuntide

kenyszcrlrem
ramogatni

husvet

to irn~gine [rmecdjut] sLraighL[slreltj tolay [lclj,laid [lc!d),laid lulavthetable \0 expect [lk·~p<.kIJ lea [rc] to cheer [lfl;!1 up lonolice{"n:;lOIISl countryman
cream [kri:mJ lu11lp[1>l.11lp]

varni fclviditani

rest complete [kam'plrr]
cbengc becall~e scenery of surrcundings of videk, tajek

eszrevcnni honfitars tejszln
kocka,daHlb

sugar ("fup]
nJm[rAm] cup [kxp]

cukor
mill

['si:n~nl monument j'monjumant] an [rrt] ertistic junsuk] picture-gallery ['ga:1:m]
museum [mju.tzram] to forget [faget], forgot [fagntjforgotten jfogntn] genuine [\b:mjmn] beer-cellar {"scI;!]

cseszc
szerctni l:itogat:isttcnni

emlek muvcszer rmivcszi keptar
muzeum clfclejtcni igazLhamisilatlan sorptncc

lobe fond of to pay a call sometlme in any case 10 invitc[m'valtj invitation [mvl'tclfn]
enthusiasl[:m'flju:va:SI) rulc[ru:l] as a rule

valanukor nundenesetrc

rajongc szabaly

to suggest [S;,'d:;fSI] idea [atdra]
restaurant 162

fclvetni

feszrndt)

rendszerinl,s7,.ab:ilyszerint
akar ... akar

whether. .. m concert [r konsat] vendcgld
theatrical [Ol'a:tnklj

nangverseay
szinhazi

[trcstrcnt]

performance

[pa'fxmans]

classical f'klecsrkt] drama ['dro:m::oJ musical ['mjU:Zlk::ol] lover ["IAVJ] instrument ['mstrom::mtj violin jvarchn] chance rtf ems] to practise ["pnektlsj I used to do something cbamber-music jjfermba] to hold [hoold], held, held averagc jasvandj] play to explain [rksplem]

eloadas klasszikus drama zeneertd szeretO,57.crelmes hangszcr hegedf alkalom.dehctdseg gyakorolni valamitszoktam csinalni kamaraaenc tartani

X\XY. Thirty-fifth lesson - Harmincdtodik lecke Az ige mejleknevi es fiincvj alakjai Participle, Infinitive, Gerund, and Verbal Noun
<Ii

megmagyarazni b)

Exercises L Answer the following questions: Why does Mr. Jones not lunch at home? At what time is he expected to be back in his office? Docs he always finish his afternoon work at the same time? Why is he glad to get out into the street? Is his wire usually at home in the afternoon? How docs Mr. Jones lake his tea? How do you like your tea - with cream, lemon or rum? What do Mr. and Mrs. Jones generally do after tea'! Where do they spend the evening? Which do you prefer, a concert or a play? Is Mr. Jones fond of music 'I What instruments docs he play? Has he mueb time for playing? Where a:e the great London conce~s held? Does Mr. lones often go to the Cinema? WhICh films do you like the best? II Tegyiik a kcvetkezd mundatokban a m6dbe!i segcdiget kulonfele id6kbe. PI.: YOIIhad to learn. You have been obliged to learn You will be compelled to learn, etc You must learn. _ May we play? - CaD you not answer? - Can you explain this sentence? - When will you return? _ The poor man may do what he will, he has no luck. May he stay with me? - I cannot wait. _ ~ill you h.ave _lunch with us'? - You must b~ patient. - How is your SIster? She IS still very weak. She uught to slay In bed. - We must call the doctor. . Nobudy can belp the poor man. _ This boy is very clever. He eanunderstandeverysentence

I lhe boat sailing from Calais lands at Dover A Calais-bel indu!6 hajo Doverbcn kol ki. 2. He is a man known all over the country 6 az egesz orszagban ismert ember 3. On his way he met several people travelling in the same direction. Utkozben tobb emberrel talalkozott, akik ugyanabhan az iranyban utaztak. 4. Being admired by all, the girl was much pleased. Mivel mindnyajan megcsodaltak, a lcuny nagyon boldog volt. 1. To err is human; to forgive is divine Tevedni emberi dolog, megbocsatani isteni 2. 1 like to read good books Szeretek 56 ki:inyveket otvasni 3. He came to see what was happening Eljon, hogy megnezze. mi rortcnik 4. Let me go away Engedd, hogy elmenjek. 5, I heard him open the door Hallottam, amint kinyitotta az ajt6t. 6. To learn foreign languages is useful Jdegen nyclveket tanuLni hasznos. I. Learning foreign languages is useful 2. I like reading good books. 3. 1 am very fond of reading. 4. He is engaged in reading a hook. Azzal van elfoglalve, hogy egy konyvet olvas 5, He left the house without taking leave of me, Elhagyta a hazar anelkul, hogy bucsut vert volna tdlem 165

c)

164

d)

I. The learning C!ffortign languages is very useful 2. He is engaged in the reading ofa book. lit. A jclenideju melleknevi igenev (present participle) eselekvd, a multidejf melleknevi igencv (past participle) szcnvedd enelmd. A participium rendszertnt jelzd gynnant ~ll. Ncha .egesz mondatok mvidtteserc szolgal es a magyarban jelzoi vagy hatarozoi mcllckmondattal fordltjuk. Vii. a) 1-4 112. Az infinitive allhar fonev helyen es leher a mondatnak aJanya vagy targya (vii. b) I. es 2.) Gyakran ok-. eel, vagy modhatarozo rnellekmondatot helyctrcsit. YO. b) 3. 113. Az infinitive eldtt rendszerint /0 perpozicio all. A to elmarad a k6vetkezo Igek utan. shalt, do make, let, need, valarnint az eszrevevest seefeel. know. perceive, observe 114. A genmdium (gerund l"d3CT;)nd]) alakilag a participiummal egyezik meg, funkciojat tekintve azonban ez infinitivuszra emlekeztet es azzal gyakran Ielcserelhetd (vii. c) I. CS 2.). Az infinitivuszt61 f6leg abban kulonbozik, hogy prepozici6s kifejezesekben is allhat (vo. c) 3"5.) 115. A Verbal Noun (igei .lone!') rulajdonkcppen a gerundium egyik fajtaja: olyan gerundium, amelyet ncveld el6z meg es of prepozjcio kovct Reading Exercise An English Dinner The-most important meals in England are breakfast and dinner. Lunch (luncheon) is a less substantial meal than ours; 10 most households the principal meal is in tho evening At dinner time all members of the family meet at home. Mrs. Murray and her two grown-up daughters always dress I for dinner. Mr. Murray puts on his dinner-jacket only if there are guests. Dinner is usually at R o'clock. At quarter to eight, the maid goes into the dining-room and lays th.e table. The table is covered :-'ith a table-cloth and a place IS laidl In front of each seat. It consists of

two

plates, two spoons, two knives and _two forks, a tumbler and a wine glass, and a serviette [napkin]. Besides these, a bottle of water and some salt-cellars and pepper-pots also stand on the table Punctually at 8 o'clock. the gong is sounded for dinner. Hot soup is brought in a tureen and set on the tabte. The Murrays ' dinner generally consists of three or four courses, the first course being soup. First, the lady of the house tastes the soup to see If It IS salt enough, then she serves it to everybody WIth a ladle. The plates are handed round by the servant. When everybody has finished. the maid tak~s.out the soup tureen and the plates, and the second course, ~onslst1Og of fish, is served. Then comes the third course, consisting of meat and vegetables. According to an old tradition, the master of the house is expected'\ to carve the meat. But nowadays this custom IS observed only on special occasions. The last course consists of sweets and fruit (cherries. apples, pears,grapes,pineapple,oranges,clc.) When dinner is finished, the family and the guests rise and go into the drawing-room, where coffee is served. They all sit down in comfortable armchairs in front nf the fireplace. Mr. Murray his pipe and the evening is spell! in talking and playing cards after ten (o'clock), everybody goes to bed In the Restaurant On Sundays and holidays the Murrays usually do not lunch at home. This Sunday the.y have decided to go to a. well-known restaurant quite ncar their flat. On entenng the premises, the .....are met by tWO waiters. who show them to a free table. One waucr brings a menu and hands it to Mr. Murray. "Soup for three," says Mr. Murray. "We'll order the rest later." "What will you have II) drink, Sir'?" asks another waiter. "We have brown ale. bass and stout, cider, and some excellent wmes Here is the wine-list." "1 will have a half bottle of Burgundy with my wife. and

167

166

bring a glass of cider for the young lady," Meanwhile, a waiter brings the soup on a tray and pours it into the plates. The Murrays have taken a long walk before lunch and now begin to cat with excellent appetites. "What will you take after the soup?" asks the waiter. Mr Murray orders roast chicken, leg of mutton, and roast beef, with rice, potatoes and green peas. He also asks for mustard to season the roast beef. "What sweet will you take?" asks the waiter. "May I recommend you our apple-tart? It is a speciality of the house ., "All right," says Mr. Murray. "Bring apple-tart for three." As soon as lunch is finished, Mr. Murray asks for the bill The waiter comes and presents" a bill of 10/6 (ten shillings and sixpence). Mr. Murray pays the amount of the bil1 and gives the waiter a tip
Words

to sail [serl] direction [dt'mkj'n] to admire [odmaro] to err [3:] to forgive ffa'gtvj.forgevc, forgiven divine [drvam] useful ['ju:sf()l] to be engaged in something to perceive [po'siv] to observe [sbzav] verb [vxb] verbal [vabl] noun [nann] dinner ('dm;] lunch,luneheon(,lfln\l":)n]

megcsodalni tcvedni mcgbocsatani isteni hasznos elfoglalva lenni valamivel eszrevennt mcgflgyclni Ige igei fonev

meal [mi.l] substantial [scbsteenjl] household [thaoshoold] grown-up dinncr-jacket I'drekn] knife[nalf],lsz.knives tumbler jtxmbla] serviette napkin ('l13!pkm] bottle ['botl] salt-cellar jsaltselc] pepper-pot to sound [saond] tureen [tjo'ri:n] ro ser.sct.set course jkas] the lady ofthe house salt [salt] 10 serve (S3:V] ladle ['ICldl] to hand round fish

etkezes kiadcs, bcseges haztartas fclndtt szmoking kes vizcspohar
szalvcta

uveg sotarto borsszoro bangzani.jncgszolaltatni tat
tenru.Helyezru

S6;S05

felszolgalni, kiosztani mer6kaniil koriilhordozni
hal

cbed

, pr<>ent rp"",~"~), j.lon, '0 P""'" lp"·_'j; be",u'"'ni.U8yeljunk ha"!1'~ly a • os ki.jt"'lriilonb,.g"~! 168

to carve [ku:v] nowadays ['muXluelZ] custom ['kA~t~mJ to observe a custom spccialjspejl] sweet eherry['\I"trl] grape [gre,p) pineapple [pemepl] orange [,DnndJ] drawing-room tolighl,lit,lit(v.lighled, lighted) pipe [palp]

csereszcre

sz<'i16 ananasz narancs szalon, fogad6szoba
mcggyujtani pipe

169

prcnuses jprttmstzjtsz mcnu j'menju.] rest ale [etlj,bass [bees], stout [staot] cider jjatda] wine-lis! Burguudy jbagondi] trayltrcr] 10 pourjpx]
rcast jrcost]

helyseg.Dzlct erlap tobbi.Jiatralevd kulcnbozo sbrfajtak almabor borlap
Burgund; burgundi (bcr)

XXXVI. Thirty-sixth Jesson - Harminchatodik lecke
a) A mellekmondat I. A man who docs lJO! keep his promise, cannot be trusted. Abban az crnberben, aki nem tartja meg az lgcrerer. nem bizhatuuk 2. The girl whose English was very bad now speaks the language correctly. A lcany, akinck az angel rudesa nagyon gyonge volt, most szabatosan beszeli a nyclvet. 3. This is the tree the branches of whlch have been cut down. Ez az a fa, amclynek az agait levagtak 4 J did nO! understand what he said Nom crteuem meg azt, amit mendon. 5. He is the boy of whom we spoke. He is the boy whom we spoke of. He is the boy that we spoke of. He is the bey we spoke of. I He asks me whether [ understand him An kerdezi. hogy crtern-e 61. He asked me whether! understood him Azt kcrdezte, hogy crrcm-e ot 2 It is settled that I shall do this work EI van dontve, hogy ell fogorn elvegezni czr a rnunkat It was settled that I should do this work. F.I volt dontvc, hogy en fogom clvcgczni car a munkat. that he speaks that he is speaking that he spoko 3. I know that he was speaking that he has spoken. I shall know etc. that he will speak that he will bespeaking etc 4. We learnt at school that the earth moves round the sun Az iskoleban ranultuk, hogy a fold a nap komi kering
171

chicken rlfrkm] rnunon j'mxtn] lcg ofmuuon rice [nils] pea Ipi.] mustardjmastsd] 10 season ['si:zn] apple-tart ['a:pl tcrt] speciality [spcj'reelau] to prcsemIpn'zsnt]

taka bctolteni, bconteni stilt csirke uJiihus urocomb borsc muster izcsiteni

b)

Exercise Answcrtbc following qucstions Which is the principal meal in England? What is the usualtime for dinner? What son ot clotnes do you put on ifyou are invited to dinner? Who lays the table? What docs the maid place <)11he table? At what lime t is(hegongsounded?WhatdoeSlhenrstcollr~econsistor.'Whoscrves the soup? Who hands round the plates'! What do the second and third courses consist of'! Who carves the meat? What does the last course consist of' which fruit do you like best? Where do the guests and thc members ofthe family go after dinner? How is the evening spent? Where do the Murrays usually lunch on Sundays? Who cernes up to them on their entering the restaurant? What docs the waiterhand to Mr. Murray? What sort of drinks can you get in a restaurant? What does Mr. Murray order after lunch? What sweet doc, the waiter recommend? What is the amount of the bill which Mr. Murray has 10 pay?
170

5, 1was sorry to hear that he has a bad temper. Sajnalattal hallottam, hogy rossz termeszete van 116. A jelzdi mcllckrnondarot rendszerint vonatkozo nevmas vczcti be. A vonatkozo nevmasok a kovctkezdk: who, which, what, that. A ragozasban csak a who valtozik meg, a tobbi vonatkozo ncvmas etc a genitivusz CS dativusz ismert prepozicioi kertilnck (of which, 10 which, 0/ what, to whul). Thot esak targycsctben fordul eld, valtoxerlan alakban. 117. Who ragozasa a kovctkczo: Nom who aki Ace. whom akit Gel! whose akinck a of whom akir61 DUI to whom v, whum akinek 118. Who szcrnelyekrc vonatkozik, which targyakra, dllarokra, clvont dolgo,kra. That szemelyekre cs targyakra egyaranr vonatkozhat What nem usztan vonarkozo crtclrml nevrnas, hanem elobb ni.mutat arra a targyra, amelyrc vonatkozikjclcnrese: az, ami (thul which) 119. A szemclyckrc vcnatkozc whose a mcllckmondatban az els.6 helyen fill, a rargyakra vonatkozo 0/ which a masodik helyen Vo.al2.es3. 120. A kcrd~mondalokrulJ lattuk, hogy a p.erpozicio gyakran a mondat vegere kerul. (1'1.: Whom arc you speaking of?) Ugyanezt a jeleusegei figyclheljuk meg a jclzdi mellekmondatoknal is. Ha a that vonatkozo ncvmasr hasznaljuk, akkor a prepozicio csak a mondat vegen allhar, mert a lliulncm ulr meg maga e16!1prepozlciot. Gyakori eset az. hogy a vonatkozo ucvmas kicsik cs csak a ra vcnarkozo pcrpozici6 marad meg II mender vcgcn. Vii a) 5 12L,A1 angolba,n a fdrnondar es mellekrnondar aliitmanyanak ideje. kdzott szoro_~ osszefugges van, amelyet a kovctkezd kct szabalyban fejezhctunk ki l. Ha a fdmondat alliunanya vaiamilyen mult id6ben all, akkor a mcllckmondat allitmanyat is mult id6be kelltenni. VO. b) I. es 2. II. Ha a fdrmmdat allitmanya jelen vagy jovo iddben all, akkor a mettekrnondat allitmaaya bArmilyen id6ben allhat.Vo. b) 3 12~. Az I., szebaly al61 egy kivctel van. A fOmondat mutt idejet kovcthcti jelen ldo a mellekrnondatban, ha a mellekmrmdat ahalanos tenyt vagy allando tulajdonsagor fejez ki. vo. b) 4. eli 5.

Exercise A Visit in the Afternoon Mr. Murray makes up his mind to call on his friend, Mr. Henderson, who lives out of town in a suburban district As the latter is some distance away, Mr. Murray takes a bus and in twenty minutes arrives at his destination The Hendcrscns occupy the first floor of a modern house equipped with central heating and constant hot-water. Mr. M. crosses the garden in front the house, mounts a flight of steps and rings the bell at the door. The maid appears, and Mr. M. says: "Is Mr Henderson at home?" - "Yes, sir," replies the maid, "the whole family is in, I What name, please?" - Mr. M. gives his name, the servant asks him in and shows him into the drawing-room. Then she goes out to announce the visitor to her master. Mr. M. who has left his hat and coat in the hall, waits meanwhile for his friend. When Mr. H. enters the drawing-room, the two friends exchange warm greetings because they have not seen each other for a longtime "Don't be angry with me," says Mr. M. "for disturbing you and your parents." "On the contrary," replies Mr. H. "I am very glad that you have come _ my parents will also be pleased to see such a rare guest. We always have lime for you" They go together into the sitting-room and sit down in a cosy comer beside the open window. After a while the parents of Mr. H appear too. They greet the guest and inquire about his brothers and sisters, whom they have known for many years. At about five o'clock, Lea is served Mr. Murray spends nearly two hours with the Hendcrsons. When taking leave, he ash his friend to come and see him soon. "I promise you I shall come in a few1 days. Though I am very busy at present, I will call on you next week." With these words, Mr. Henderson says good-bye to his friend An Evening at the Opera "Good morning, Charles."

Reading

or

Nlltes :iullon.on ·rcw,ko ••• ;.r.,..:ntMny

173

"How do you do, Ernest? I am very glad 10 meet you. where were you last night? I was going to cal! on you:' "I am so sorry. Why did you not ring me up earlier? You kno .... that we are seldom at home in the evening. We went to the opera. M) sister Manon had her birthday and to celebrate the occasion I wan led to take her out somewhere," "Why did you not tell me about it before'!" "Well, you know my sister. She did not allow us 10 reveal \.0 anybody the fact that it was her birthday." "I hope you enjoyed yourselves. What did you see"?" "Wagner's "Twilight of the Gods". Do you know the opera?" "No, l don't. It is seldom played and [have never had a chance to see it. How did you like the performance'!" "It was a splendid evening. The cast was excellent and the singers were much applauded." "Where did you sit'I" "In the fifth row of the stalls, We were so near the stage that we did not need opera-glasses:' "When did the performance end?" "It was over by eleven, but we did not leave the theatre until quarter past; there was such a crowd in the cloak-room that we had to wait." "I quite believe that. In the winter OUT opera is well attended. Next time you must let me know when you go to the theatre." "Certainly, Charles. But first you must come to us. I have a lot of things to tell you about.:" "I may come tomorrow night Then we can decide to which performance we shall go." "All right. Good-bye" Ready Wit "Can [ speak to Mr. Miller?" "What do you want?" "I have a bill here ..." "Mr.Millerleftyesterdayforthecountry," '"... whieh I wanted to pay:' "This way, please. He came back this morning,"

Words to keep [ki-p], kept,kep! promise ["promls]
tcrrust jtrxstj somebody

iger"t
megbizni

branchlbru'ntf] tolcam.learnt,karot (vtcameo.Icarned) temper [ttsmpo] suburb ["SAb",b]
suburban district

'g

valakiben

tanulni

kedety,termeszet
katvaros vitianegyed

[sa'babontdistnkr] to equip [,'kw'pJ ceruralhcating jsentrolthi-trn] to cross to rnount lmuont] a night [flart] (lfsteps toappe>lr[a'p,~j to announce [a'nanns] master i"m(l:stJ] to exchange jrks'tfemch] to exchange greetings each other tu be angry with somebody on the contrary [tkontran] sil1ing.room[,STttl)]
to prornisclprorms]

felszerclni kozpontifutes kercsztezni.atmcnni
fclmenni cgy sor lcpcsd megje1enni bcjclcnteni gazda kicserelni udvozotm egymesr egymast haragudnivalakire ellcnkczoleg nappaliszoba mcgigcmi

though 100000J,although [:l:l"3(l1J]. ambar Ernest [''''nlst]
tocetebratclschbrcit] Emu

to rcvcaijnvi.l] factflitktJ twilight ['twII,latt] God cast [kc'st] to applaud Ia'plcdl scmebudy row[(;)()1 stall [stal] stage [stCI<h] opera-glass

szereoosztas
megtapsolnivalakit zartszek szinpad

hltcs6
175

174

cloak-room

Fklookrurn]

ruhatar latogatni elmc.ezellemcsseg Iclekjelenlct,raUMkonysag

to attendja'tend] Wit ready wit this way Exercises LAnswerthefollowingquestions Where Which do rings the he wait other? last? the the Hendcrscns do bell? show Where When live?

Fu g g e Ie k
A forditasi gyakorlatok angol megtejtese
I, Where is the wall, where i, the door? The wall is on the left. the dour IS on the right_-ls the wall here? Yes, the wall istherc. -Isthe docr there? No. 110\ thedooristhcrebutthewindow._Wherei!ithcc"iling?Thereisthcceiling.-ls thef1oorhere~No, the floor is there_- What is on Ihe right, what is on the left': The stove and me chair are on theriShl, the bed and the table are on the left _ Who i, on the left~ The p\lpil is on the lef]. _ Where is the child? The child is hC'"<.1.-lsCbarleshere?Nu,Charlesisnolhcre II_ Where is the gale? There is the gate_ - Is thi.~ a gate~ No, this is not ~ gale but a door .• What is this? This is a window. _ Is there a clock here? Yes, Ihere is a clock here_ - Where is the clock? The clock is enthetable. -Whereis the looking·glass and where is thepictllrc'i The 100kjTlg_~lass is on the left and the picture is On !heright__What i. behind there? ileliind therc isafireplace. This is not a fireplace. What is this? It i. a steve. Wh~1 is this here in front? Here in front are a wardrobe and a bed_-Whcre i. !he carpet? The carpet is on the floor. - Is this a c~rpet or a curtain? 11lis is a curtain .. Where i, M~ry'l Mary is there. No, Mary is not there_ - Is Mary still a chilrl'J Yes, M"ry is still a child.· 15 George a hoy? Yes, George is a b<;>yand Mary i, J girl. What lies (is lying) thel'e'!A ciog lics (is lying) there. -Is this also a dog' No, this is not a dog, this is "<;,11, -What is this~ltisadoor.-lsthi~adoor?No,thatisnotadoor.lha\isa wi'I('i<"lw_ - Where is there another window? There is another window llL What are the.e? These are chairs. Wlial colour are these chairs? They are brown. _ Are they old or new? They are new. _ Is this lamp also new? No, this lamp is not new, il is old, _ Are these ",ails white or yellow? They are yellow.-lsthis"bed?No,thatisnotabed,itisasofa,·Wherearethe beds? rhe bed, arc there, _ What are these? Th<"lsC are pictlll'es_ - \Vhich pictures are new? These pictures are new. butthat one is old, _ Are the children good? The girls are good,but Ihe boy is naughty_ - Arc Iheehildren here? No,lhey are not here. - Who arc these? They are pupils. - Are the pupils sood~ Yes, they are ,"cry good.cWherc are the horses and the dogs? There they are. IV. Are you a Hungarian? Yes, I am_ We are Hungariall~. - Is this gentleman an Englishman? No. he is a Dutchman. - What is this gell1leman? He is a Frenchman (an EnglishmJn) __ What is this lady? She is a Frenchwoman (an Englishwoman). What are these gentlemen and ladies? They ore French I Eugfish]. - Who are you? I am Charles BI~ck_ - Are you a Hungarian? No, 111m a Scotsman.v What is this young lady? She is a !eacher.-Are you "German? :-Jo, I am nOl, I am an Iialian. _ Are you Germans? Yes, we are_ - \\Iho are you? I am Francis Miller. - Are you still a schoolboy? Yes, I am still a schoolboy - Are

How

docs

Mr.

Murray Who his friend leave

gel

there? when home? hat and H Mr his friends

floor of
MLlITay does Docs see each to see their visit

house
the

Mr.
Where coat? often glad

the Hendersons occupy? Does Mr Murray find
him? Where does Mr. Arc of his friend? is tea served'!

appears

at
his

maid

M

long

for the coming do they time At what

Do
How

the two long

sit down?

the parents promise

of Mr. docs on

visitor?

Murray's friend?

docs Mr. Henderson

to call

!1. Translate into English: A telefon cscnger." - H1I116, ki bcszel? - Itt dr. B. bcszel. - jo rcggclt, Karoly. Hogy vagy cs hogy vannak a kcdves szulcid? Kcszcnorn, kedvcs baratom, j61 vagyunk. Es hogy vagy te? - Mint rendesen, koszoncm. Tudom, mien hivlal fcl. Meg akarod kerdezm, mikor fuglak meglatogatni? - Igen, haragszqm rad Mar regen varunk
team. Micrt nem jbssz? - Kcdves oregcm/ ne haregudj! Az utcbbi

iddben sok dolgom volt C~ gyakran hlvtak vidckrc. Remelem azonban, hogy rovidescn meg rudlak benneteket larogami. - A jiiv6 helen 5 es 8 kor.atl minden nap ottbon leszunk. Kerlck, nezz el hozzank egyik delutan Rendben van, megigi:rem, hogy Jov6 hcten egyik nap elmegyck. Nagyou fogunk Srulni. Vagy villamoson, vagy autobuszon johetsz hozzank - 1gen, rudom. Nehany b6nappal eze1611 vcltam a lakasctckban. Szflndi:kozol az idcn kiilfoldrc utazni? - Ncm, eZI II nyarat
ora itthon szeretnem tclteni. Te mit fogsz csinalni? - A Balatonhoz akarok mcnni a csaladommal; mindnyajan nagyon szerctjtlk ezt a pompas tavat. -lstenveled,kedvesbarutom.Jov6Mtenncfelejtselj6nni!

)76

177

Y"'" always .:;000 and diligent? Yes, I am always diligent Are YOll a Hungarian? No, I am not - What are you? I am a German. - Wh~t is Mr. Kovacs') He is a merchant. - What is Mrs. Kovacs? She is a reacher. (s Miss Kovacs also " tea~her" No. she i< not a reacher. _ Wlmt i, there in the rno"," In tile room there are IWO wardrob~s. a bookcase, a tabk, ~nd >orne chairs ;:n7: :~;~~~~~~I~~~:n~;,:i~.::~~~!;~~:~~~~o;~~~~:~~~~~I,~r~n:n~~~!~~ schoolgIrls Y. Here is the new flat. This is not a large room, largeroornandakilchentoo.lIerei,theftlmiture._\Vha(isthis~Th"t ~~~_wI~~~r~;'l~;~v~h~~;'~ ~:~ i~f:;~~~~~iv:e !!~~~~~ but there is (we have) a is n long

Wha! birds are these? They are hlackbirds. do now'! Firs! we read, then we work.

I like them very much. - What do We _ What do we read. this Hungarian

newspaper or that French book? The French book. - Do yon understand every English word? I understand nearly every English word.v Whar are Francis and Charles doing? An:: they we1l1 Bolh of them are well now, _ Where m~ they now? Now they are al home, They are eilher writing Or reading. They like working (to work). VIIl Whn is sining there? The leacher is silting there. - What is he doing'! Is he still working? Yes. he is st;1I writing. - Do you knnw the new leacher? Yes. we already know h~r welL I do nol know her. - He is an industrious man. - Wlra( i.~ doing !lOW? He i, geUing up !lOW ~"d going ~w~y, - What will you do now? he Will you remain JI hom~ or will you go cut? We shall lake a little walk .. Arc you not tired? No. we are seldom tired. What arc you doing? I am <.toing an e)<ercise. - Are you writing yOllr letter in English or in French1 1 am writing in English. - Do y.)U know French we!!? Not well: I am slit! leaming French diligently, - Wh"t is Francis doing') He is drawing. - Who is 5inging here? My sister Anne ;s ,;nging. Does she sing heaulif"lly') YC$, ~he doc,. - Are you writing a leller? I :",1 writing not a leiter hut an cxcH."isc. - Thcr~ is no pencil there. Here is a ',ongoewpcneil

:~:

t~:~'CI~·it~n!;~!~~i~~~

fh")' are there. - Are the white cUMains beauliful1 Yes, lh")' ar~. - Here are two high wardrobes and a low one; low wardrobes are not fine (smaM). - whm is there? There is ~ large black stove there. - What is here? There is a link old tahle here. - Arc these tables old too? No, tl!ey are new. _ How many chairs arc there here1 There me six chairs here. - !n the roOm there nrc yellow walls, brown tables and chairs. red earp<lts nnd white curtains. -Whal haveyoll in yOUI' hJnd~ I ~~ve an English book. - How matly books have you? I have many bocks .• is this also ~ book? No, \\ is a French newspaper. - Are you a German pupil? I am not a Gennan. ~ut a Hllngarian pupil. - What are you, Germans or HUflgarialls" We are HungJr1ans .• Who is this f31 woman"> She is Mrs. Kovacs VI. What are you doing? Arc you writing? Nn, we are reading this l~lter _ Is it a German leiter? No. i1 is a l'lnngarian letter, _ What do \will) you do afterwards? Afle!wards we (shall) relit! a ncw'paper. - Where is Ihe new,paper" fhere 11 !S. - Have you Engllslr books 100" No, I have only Hunganan books _ Do yO\1 remain here? Yes. we do. (Are you staying here? Yes. we are.) _ 00 you also remain here, Miss Kovacs? Yes. I also remain here. I am tired. _ Do the children also remain here~ No, the children do nOI remain here. They go away _ Where do they go? They take a walk. What are they doing now? They arc playing togcther. I think they are dancing. Anne and fmncis arC pl~yiug. the piano .• Where are Stephen and Charles? They arc not here. _ Are they always industriou.<1 (Do .lhey ~lways work hard?) Stephen is ?lways diligcnt. bU1 Charles IS naughty and sornenmes lazy. - What are the gIrls doing? They are working. - At wlral are they workin!!-? Thcy are wriling and readi"g Vll, Do you see this old man? Yes, I do. Who is he? I don't know him. _ Do YOI' know that young lady" Yes. I know her vcry well. She is Miss Smitb, an English leache~. - I, thi, rhe new fla!? Yes, it is. _ l"ee a fine, tailiooki"g_glass Wa, rt expens!vc? Yes, It was very expensive. It !S flOe work. - Are these th~ new chairs? - No, lhese are rhe old ones. - Do you see the small dock? Yes, I sec the doek 100. I 31so hear it - Do you lrear the hirds? Yes, I hear the hirds too _

IX. Ale you Gennansq No, we "re not (jef!n;ms. hUl we ,peak Germnn ,'cTYwell.lslheGerrnanlanguageeasyordifficultqhisfairlydifficuh.-Wha1 <llher langn3gc8 do you speak? We speak French and G~rmnn 100. - How !nnny languages do you l!nderSland, ML Black? I "nd .. r.;l,md r"",.langua!;cs: Pngfish, Hungarian, French,n"d Italian." Do you speak all {hese liingunges"Nn, 1 kno" only English and F,.en~h well. 1 speak Hungarian rather bndly; I ca" only ,.e~d and write italian. _ Arc you still learning Italian? No. I am not learning Itnli~n any longer. WhallangllagesdoesthisbcaUlifulladyspenk?Shespeaksonly Hungarian. Sh~ does nOl speak any foreign languages, Does she spl!~k beautifully? She dot's not speak beautifully, bul she spcnks a lot (a gr eatdeall.Do Anne and Mary also learn Gemmn? Yes, lhey do. - How do they le~m1 Th~y l~nrn well and dilig~ntly. Do they learn easily' Ann~ karns very e;!Sily. I.>I,t Mary docs not. _ Whal are Ihey doing now? Now Ihcy Me nl home: they an; drawing "nd writing _ Do rhey like to go for walh'! Yes, they do. They look well and arc healthy· Arc yon .tayinghcre? No. I arngoi!lg away too. (jnodhye

179

English, - Read this English newspaper. Why don't understand every word.v Letus re"d this exercise

you read it~ Because

1 don't

XL The children are still in bed and are sleeping. I wake them up: Halk children. it is time to get up. - The children ubey at once. They get up, wash, and ~omb their hair. The cold water refreshe.s them at once. They make haste because It IS already latc. - I ask them: "What WIll you put on?" _ Charles says: "We will pUlon the blue suit and the brown shces.:", Are the children ready? Yes. they are. They sit down and drink their coffee. I ask Charles: "How do you like the eoffee""_The coffee is very gO«i and hot. - Do you like coffee? Yes, I like il very much. - Do you like me- too? y~, I like you too. - Dear children, now go fora walk. Good-bye XII. Wharso" of coat have you? I have a bluecoat.-Who has a black coat? Mr. Kovacs has a black coat. _ What colour are his trousers? His trousers are grey. - Whal 50" of waistcoat have you? I have no waisteoa." _ How many sUll,haveyou? I have two SUIts. an old one and a new one.v Which one are you wearing now? I am wearing the old one. _ Do ladies also wear suits? No, ladies wear dresses. -Islhisasuit OT a dress. This is a silk dtess. -Tell me,children, hav~ you new shins and dean collars? Yes, we have new shirts and clean collars How many pain; of shoes have you, Mary? I have four pairs of shoes. _ What colour are they? They are black and blue. -Do you like to wear (wearing) these brown shoes? Yes, I like wearing them very much. _ Then put them on. - How many room, are there in the flat? There are three rooms in it Xlii. Have yOU" father'! Yes, I have an old father. - What is his name? He is called George Smith, _ Has he any brothers and SiSle,.,;? He has no brothers and sisters lefl now. - !s your moth~r still alive? No, my mother is dead. BUI hcr brother, my uncle, i~ still alive. _ What is your uncle's name? He is called Stephen Henderson. He is an English merchant (business man). _ Is he rich? Yes, he h~s a great deal of money .• , Has he a family? Yes, he has a large family; he has SIX ch!ldren and many relahons. His WIfe, our aunt is a German lady. _ What was her maiden name? Her maiden name was Hofer. ~ How many sisters have you? I have two sisters. - Are they married? No. they are not, but they are engaged. - Who are !heir fiances? One is in business, theotherisa teacher (schoolmaster).What are the ~oys doing? Onc is writin~ his exerds:" the other ~ plaYing th~ Plano. - Please, gtve me my pencil. Where IS your pened? Ther~ !I IS. - What WIll you put on, Mr. Wells? My new coat and trousel1l. - Do you ilke this blue coltmr? Y~, [ like it very much. _ Whose dog is this? That is my dog _ Do you like animals? I don't 1ikeevery animal,but I likedogsverymuc h XIV. What do you want from your brother? I ask him for a pencil and a - Give the little child a slic~ of cake. _ Give the money 10 the salesman. _I

spelling-books and dcns tor the children.v Wbet can I give you? I ask you for a pen. _ Thank you for the pen. - What do you ,,:ant from Stephen? I ask him for a glass ofw3ter.-Why do you ring for the maid? We.ask her for sOI!,e chaIrsWhat does Robert want from the teach~r? He asks him for an English book of fairy-tales .• 1 thank my parent' for the new suit, my. sister for th~ present. and my uncle for the beautiful watch, _ Are yml happy" Yes. I am vcry happy. - Are you married? No, I am not married yet, but I am engaged. - Do you hke your fiancee? Of course, I love her very much. - What do you give to your fia.nd:e? ~ give her beautiful presents. _ Whom do we meet there? A beggar. - I don t know Ihisman._Givethatpoormanapenny_ X:V. Why does this pupil not obey us? He obeys nobody. I.don'l like him. Neither these boys, neither those girls obey anybody. TheIr leachers and parents command them. but they seldom obey. _ Show uS your new flat. You have fine [smart} furniture. _ Come, I shall show you all the rOOmS. How do you like these tall wardrobes? We like Ibem very much. -, Have you also a kitchen? Of course, I have a kitchen too. - Fetch me a pencil. a~d som.e white paper. Thank you for the pencil. It ~tcs welL I shall return It Immedmtely Please-give me a pen and some black mk. I have no goodpen,.!hank yon for the pen. _ To whom are my parents speaking? To the teacher. - ~lth whom are they going for a walk? With my brother-in law. - Who":, IS this hnle girl. playmg wilh? With my brother, _ What do the pupils write WIth? They wnte WIth a pen ora pencil. - What are you eating?lameatinggoodhotm~alandvegclabl"S,How do you like the meat? I like il very much. - Don't you lIk~ this bread? N~, I only like toast. _ What will you do after lunch? Will you remam at home? Yes, I shall remain at home and work. because I have a lot to do - Have YOUnG free time? Unfortunately, I have very 1ittle time

XVI. To whom does this stick belDng? To the teacher. - To whom do these books and copy-books belollg? TDmeandmybrotheL-Arc those pictures YOlJrs?No. these picturcsare not ours, they helongto Ihe gllls: - Wha\.Blrl~'!1u Anne and Mary. _ Who me Anne and Mary? They are our Sisters, - fo whom does thi5 umbrella belong? Is it YOUTS,~r. Ora~? .No. this umbrella belongs 10 my brother. _ Is it raining now? No, it IS ,:ot ml.mng now. - Have you al.o an umbrella? No, I have not, I don't like walking WIth an umbrella. - Here are two pairs of shoes; whose shoes are they? Th~ brown shoes. belong to Joseph. the black shoes to Mary. _ Do you likc them? I like both paIl'S. - Show us Ihe new hats. Please. come with me. Here are some hats and a cap. - Are a\l thesc hats and caps yOlll'S? They are not all mine. Two hats belong to me, one belongs 1.0 my sistu Sheila and the cap to my little nephew. - Ihave nephews; one ,.5 callcd Joseph,the other Stephen. -Please, lendmethlsh~l. Whh pleescre; pilI It on. (t fits you excellently. -lslhis your room? Yes, this "my room, but the furniture belongs to my parents. - Do you know my brothers too? I know only one of your brothers _ How many brothers and sisters have you? I have Ihree

tw,:,

knife.

buyahatformyfathtr.-Whatdoyoubuyforthechildren?lbuypicture-booh,

180

181

brolh~rs and I"~o sisters. _ Wilh ...·hom ar~ you going for a walk? Wilh my fiance .. Where arc you going? To my brother_in.law and .ister-in·I~"'. - Com .. and .eC us. I .hall come "~th pleasure (I shan be glad to c~mc)_. What are. vcu ",'mmg wnh·! [,am writing with a pen, . What i~ he draWIng WIth? He IS drawmg with a red penell_ With what d<>es the maid cut the bread? With a knife, - With whal do you wash the child? With water :md s"'"p, _ Whom d<>e_'. th.e_child learn with? With his leacher, Whom do the children play with? W,th the" friends, . With whom nrc you gomg for a wal~? With you_ - To whom are you going? To our gmnup~",nls XVIL All the children are working: they are very diligent - Anne and Robert need pens and ink - What do they need the pens for? For writing. - Have you no pencils? No, we have none_ - Where are the pcncils~ Mary and AJ\I1e need them for writing and drawing. - In the inkslltnd Ihere ,s black Ink. The f~!her will bring you some pens immediately, What do you say? We thank him for tbe pens. - Now go and wrile the exercise. Write .<Iowly and dlstmctly and don't make any mistakes. - John, can YOll wnte, too"! I C~ll~ot wnle yet. but my brolhersalldsister,can.Why do yOll play With the Ink H yon cannot write'! Your hands are black and dirty. Go and wash yOllr h~nds with soap and btJt warer.v Francis is_askinghis father for some whi.rc paper, What do you ,,:antthc paper for? For wntmg. _ Whal MC YOll writing wnh_? With ~ blue penctl_ Sharp.en your pencil with Ihis sharp knife. - Who knows E.ngJish? f und~rstand English well. _ Can you read Ih .. exerei...,? Yes, I can re~d I!. - Do you understand every word"! I don't unden;tand e~erything, please help me. All righL let ll,_ tmnsl~le thc cxcrcise.vlsthe cnghsh lallguagenece>sary fora Hung"nan? Yes "I IS. XVIIl. What are the principal parts of the bodyjThe principal parts our body are the head, the lnl~k, and the limbs, - Whal is the head covered with'! Part ..,f the head is eover~d wltb hair __ Has your SISler brown haIr"' No. ,he has black hair. -Where is the forchead?The forehead is on thc upper part of the face.-Underthc forehead are the eyes, above the nH1Uth i5 Ihe nose, under the mouth is the chino _ With what do we seeq We see with our eyes. Those who cannot see· ue called blind.v Por what do w.:: use cor nose? For breathing a nd smelling. _ What have we in our mouths? In our moulhs "'I' have white teeth and a red tongue_ - What do we use Our teeth for? We bite Hnd chew I.h.o,food wilh th~m, - Whom do we call blind? Those who cannot see are called blmd - Th;s poor hoy is deaf and dumh; he cannot hear or spe~k. - What are Oll~ limb,? Our ann; and legs are our limbs. Our hands and feet arc pHrt!; or these 11mbs. ·Hn" m~ny fingers have we? On each hand we have fonr fingers and a thumh. On each fant we have five toes XIX_ Mr. Stuart has two children_ One of them is a girL her name is

girl is two inches taller IhanCharles .. Who weighs morc,tbc Charles weighs four pounds more than. Anne._ - Do the children ~:~~ l~:_t~~~tOi~ ~~:

E~~~:~~:'~l~~~~t;:;~~J;~
he does 1101speak Hungarian yet but h~ already undcrst3nrl~ !]t1IIC a 101. - Who know. more. Ibe boy Or the g.irl1 The _sil'l know, much morC than the boy_ She '.s far more ind",!rio<l_' and enjoys learning much more_ - Do y~1I hke the children.' Yes, I like hOlh oflhem, butl like the boy better than the gIrl. , Whom do Y0!l like best'l 1 like rnychildrcli best of all. -Hcw many children h~ve you? I han' ~~e~~~:~~l':~J old.~~c~~n:e:~~d o~~~ !~U~~~~I~r~~:~~I~l;;~/~Ch~~~d:i~~:e;~Y No, she is slil\ studyinghnrd.-What ;:~~: a,cher Is yQllr daughter engaged? sltbjeers?Enl],lishandHungarianlangllagcandliteraUIr<: si8ter_il~~~,Hi~~I~r~ t~~;t~~h~o'~~I:I~?\~i~lh~~:/~~~ ~:~~:c ~:~l~o~~el~~~"~:~ (has to) Slay in bed, _ Does she look ill? _ Slw look> very 111,She_cannoT eat. she has no nppctitc_ Viha! does the doctor s~y~ He IS not ,.t,,!ted becm!>e h~

whom do yon bringth.::sc books? 1 bnng them fortny brolber."sdnldren_What books nrc thcs~? One i_" (jel"man hook, the olher"" Hungarian on~, . Who,c" the German bo"k. ami whose is the HlIng"ri"n~ TI,e German book b~lol\g' lc) I,ny

~~:i:~r ,;;

boy Or the girl? wnrk hard? Yes .~~~~d~"~d~~;

t~~O~~~d~~~;~e:'~~i~~~~lfikf;_~v~

<lr

~g~':~:1;::i:;;flJ~~;~l~~~;~
What's the mauer wit~ panr Lewis? H~ has a bad cold and high lemperal\1r<:). -Is L~w!S patIent? No, he IS very impatIent fever (a high XXI. The paticnt sleeps in bed. he has high fever (a high temperature). " Wh~t's the m~ner wilh him7 _ He has a bad cold_ - Go mto the town ~t "hee ,md t~~:r~~~~:~g~~;i~~:~~'~~t~~'~~;:i,~:~:\i~~:~~~:~~~~~:::rll~~~~~::a~;~~,!;I:~: table. _ Give me the looking-glass, I need il. - Hang these tbil1g.~ in order. P..,t Ihose pencils end pens into youputlllcbox?_lshaltpl11itonthewarurobc._No.lwollldnllhayovp"t" on the table, I shall need illater. _Where are my under lhe table. Will you put on these ,bod! -.No, I ShOC5.they fit inC better than the old one,_-\\'lll you this <·I)at 011 the peg. the brown hnx_ Wh~re Put wI!1 oid shoes?-They ale here wO'".ld ralher pili on Ih~ new go mtc thc gard e"ry-Nu,1 IS3

Anne, the other is 3 boy, his namC is Charles. The boy is One y.car. and two month~ older than Anne, He I. stronger, hm a little smaller than b,s SlSter_ The

182

18.'i

Sz e j e g y z e k

186

187

B

to hec<lmc, be<:a.m., become v~lni. lenni bed:agy to go to bed: aludnimenni bed-room: haloszoba bc",r:siir before:eliin.ezeI6tl to beg: kern; beggar:koldu5 10 begin, began, begun kezdeni; kezd6dni behind: Mtul;mogott,m6ge Belgian: helga tobelieve:hinni bell: csengo, h~!'IIng 10 belong LO something: "alamihet below: lenl;aian,ala. bench: pad beneath:alatl,ala beside: mellett, melle bcsides;kiviil he'St: kgjobb better:jobb between; k6zott.k6z'; beyondlill to bid, bade. hiddcn meghagyni. parancsolni big:rulgy bil1:scimla bird: madar birth:sziiletcs birthday:szuletesnap lobite,bil,b;rren:hruapni black:fekete blackbird:rigo b\ackbo~rd: tabla blind:vak block: t6mb blue:kek board:deszka,labla;elbltils full board: teljesdhlt:ls boarding-house:pcnsio body:lesl book:konyv bookcase:konyv'l<:kreny bool:{nlllga.)cipo

b<X>wh:iziszolga 10 be bom: 'ziiletni boss:fon6k bOlh'mindketto bottle: ~veg box:doboz boy:fiu branch:;;!, bread:hnyer brcadandbut1er:v"jaskenyer break: megszakitas,s~(inet tobreak,broke.broken:tiirni breakfast: r~ggeli brcali1:lelegzel 10 breathe: leteg~zni bridge: hid bright:fenyes.ragyog6 to bnngbrcugbrbroughuhoani br(lad:s2etes brother: fiver brother-in-law: segor brown: bama 8n,~sels: Bn1sszel lobuild.builtbuih:epi!eni building;epulet Burgundy: Bwrgund b".,au(obusz hllsiness: uzlet.fogblkozas btlsy:elfoglalt but:de.azonban buner:vaj ro buy. bought. b(lugh!' vasarolni by: dltal. _101, _t61; -r~. ore. -ig

'''''mi.

c
cake: siitemi:ny to call: hh'ni 10 ca~al:~ilsomCbody meghitogalni

(0 pay a call: lMog"tastt~nni I can. multi.: Ic()uld: ·halok.-helek, tudok !c3nnot;nernrudok canal: csaioma cap:!;apka

188

180

tellat,

190

192

193

194

195

what kind of: milycn kInd: hdvcs,szlves king:ki,;ily kingdom: kioilysag kilcbcn:konyba knap·<ack:hitizs<ik knife. tsz. knives: ke. mknock:kopogni to know. knew. known:

tudni, ismem;

ladle: meI'6k~m\1 lady:hiilgy ladyofthchouse:baziasszony lak.:ll> lamp: lampa mland:partrasuilini landlord:fogadiis.tulajdonos langua8e:nyelv large: nagy lasl:utols6 atlasl:"eg(l1 tolasrtartani(idii) late. later, IMest (latter. last): keso to be late: (el)k.,ni tolaugh:ne\'etni 10 laugh HI somebody valakin ncvcmi.kine\'otni· laundry: mosod. law: tiirveny toiay.laid.laid:fektetni to lay the table: aZasztailmcg!eriteni lazy:lusta tolead.led.led:vezemi 10 leap. leapt leapt ugmni leap·year:S20k6h 10 leam, learnt. learnt (learned, Icarned):ranulni le"st:legkisebb,iegkevesbe alka'" legal:lbb leather: hOr 1OIeavc.left,left:elhagyni leave: sz~bads;\g totakeieave:buesutvenni left:bal leg:blbs;t.'ir

lemon: citrom lemonade: limonade tolend.lcnl.lent:kiHcsonadni less:kevesebb.kevesbe resscmtecke toletlct,lct:hagyni let1er:levr!1 Lewis: Lajos Ilbrary:konyvtilt tohc,lay.laln:fekiidni lifctsz.lives:i:1et I~ ght: feny, vii;\goss;i.g hgnl:vililgos.kollnyo 10 light. iii. Iii (lighted.lighled) meggyuJluni rcllketszeretni lily: liliom )!mb: veglag lme: vonal linen: vas7.on;fehememu lip:ajak to listen 10 something' hallgami valamit literature: irodalom little:kicsi alittie:kisse tolivev elni.Jckm loch:t6 tolo<::k: bozami lodgins:lakiis long:hossci look: tekintet,kiib6 to look: ,nczni: valamilyen snnben lenni lolookfor:keresni to look forwatd to eI6,eorf,lni, nagyonvami looking-glais:liik1i, tolos-:.lost.losr:elveszteni to be at a loss habozni, hatiro~atlannak lenni lot: csomo loud:haugos lolove:szeretni I<)vely:csino.,bajos loverr szerctd low: al~cs()ny

]uck:sze,encse I"sgage:poggyasz lump: darab,kocka luncl!:eh<'d terakelullch.tolunch:ebCdelni luncheon:ebed

M

csil1aini.

many. more, most: sok how many: mennyi,hany March: marc,us Mar~aret: Matg;t mamage: h3:zassag to many: megh,;z""odni Mary: Maria master: gazda.u, master of the house: h:izigazda matter: dolog

t~:~s

t.hh:~~~ee2~::~aa;?

mi baj van?

May: majus me: eng~m.nekem meadow: ret meal:i:tkezes to m::~~d~:::i; means: eszkiiz nem, scmmi ;;l:~~::ni gondelni,

by nOe;~~r:n:~megy;ihal:ln meanwhile: idiikozben measles: kanyaro meat: hus to meet. met. met talalkoznivalakivel member: tag menu:etlap merchant: keteskedo merely: csupan merry: vidam

somebody

M!chad: Mihaly mtdday: MI middle: ko""p middlefinge.-: k;;zepsaujj mtld: enyhe milk: tej miUion: milli6 to mind: kifogtistcmclni tomakeupone'smind: clh"!:irolni mmus: mitlusz,kiv(}tlva mInute: perc mistake: hilla, I"vooi:~ moderate: mersekclt moment: piilanal Monday: herf1i money' penz month: honap monument (rnu)ernlek more: !6bb morning: reggel;delelr5lt mortal: haland6 Moscow: Moszkv~ m".t: l~gti:ibb mostly: t6bbnyire mother: anya mnther.mngue: anyanyel" tomount felmenni mouth: szaj to move: mozogni:koltozkodni to mow, mowed. mown: Knsz(ilni much.mor~.m()SI: sok multiplication: szorzas Munich: Miinchen museum: muzeum music: zene;kOlt3 musical: 2eneertO ImUSl: kell Imuslnol: nem<2abad mustard: must"f iiriih .... az en ... -m,erlyem magam,-at.·nak

N
nail:sz6g name: nc" 197

196

nap:alv3s,szenderges napkin:szalvi:ta narrow: k~skeny, szGk n31uraLtenne.zetes nature: termeszel naughty;csinlaian,rossz near, nearer, nearest (next) meHen nearly: majdn.m neccssary:sz(ikseges ncl!d:szukseg (0 need' sziiksegcm sziiksegcs neighbour: szomszed neighbnuring: _,wmgz';do. ~cilhef. .. nOr: gem sem nephew: unobiic, never.soha neW: uj news- hir newspaper: hirlap •.ujs:i~ New Year's Day: Ujevnspja ne~l: szomszooos.kovetk..w nice: kcdves,kellemes nigll1:ejszaka "I(by)nighl:ejjel "il\c:ki!enc ninclcen:tizenkilenc ninery:ki1encven no: nCOl:semm;fele nobody: ~enki ecn ..: semmi.·fele noon:ili:1 nor: sem normal:normitlis nOI:nCln nOlhing: semmi n£>t... "ta\l: .gy;\ltalimnem n01. ..• ither: &em nOI ... yet_megnem, 10nolice: eszrevennl.megjcgyeun neen: fSnev novel: rcgeny November: no,'ember now: mo.1 now"d.ys: manapsag,most3m\ban

numbe.: $lam nurse;dajh.gyermekbiny

10

o
kiizel, oals,tsz.:znb toobeysomcbociy: engedelmcskedni nbjecl:l!u'gy to oblige: k"ny~,_eriteni !O be obliged: Hnyszenilni; lekoleiczvelenni lOobse,ve: megfigy<:1ni occasion: alkalnm O<:I0».,r: o\.:lober tOQffer: felajanl~ni office: ~;val~l. ;coda often;gyakrnn ~:~: "~~.,g.~:~~ion; .ra. _,. oncc:egyszor 3lonce:azonnal,rogton once mOle: mCgel'-ysz~r one: egy:nzembcr(;\lmHi.nosalany) one another: cgymasl only: esak. egy~d(jli onwards: dorc,toy:ibb toopcn:kiny;tni opcra-glass;i>IICso "pportunity: alkal"m_leheloseg oppT"".ive: nyomasrt6 opposile; s~elnben or:vagy orange:nnrsncs orcha,d: Syiimo\csos order: rend. p .. ~ncs 10 nrde.: rendelni, p~rancsolni other:mis the others r ought 10 om, ours ourselves' nuteki nulof:ki,kiviil outside: ki~(, \':iv(il over:f6Ion.flite itis over: veScvan,elmult

ove.come, overcame. legyo1.oi (om',csom .. booysomelh;ng: v.l.kinekvalamivel

ovcrcome' tarlozn;

p
topack cso"'~golni pain: fajdalnm paIr: par pale:.;ip"dl paper: pap" pardon:bocs';n.:u parents .. z.: sziililk pan:rtsz partly: ro,,~ben pnny:t:irsasag,iinncpely 10 pass: me,l"; passenscf:ut,," pas.sion:s7.en,·edely pas.sionalc;",cnvedelyes pastul:in,onuit paslure: leg~lil path:osveny palient: turdmes;bcteg,pac;ens lopay,pnid.l,aid:fizelni lopaynvisitlcall):lilogacisttenni pea:bors<i peak:hegycsi,es pear: Kone peasan"p.",szl peg:ruhafos"" pen; toll penci):eeruza penkn;fe:zsebkes penny; angol~n~darab.kb_ p<-opJe;emberek pepper:ho,s pepper-pnt:h",s,toro loperceive:eszrevenni perfecl:loki:lctes performance: dead;;" perhaps:Ult:\n p<-rmanenl: ;illanoo pemlission: ~nsedely In penni\: Illcgellgedni phenomenon: jcicnscg

k~n.

~hysician: o,,"os Plano:zon!!Or3 loplaythe.piano:1.Ongor:izni r=e= kcp,festmeny p,eture-b(lok:kcpeskonY' plcture-gollery: k"pl~r piece: damb pile: hal(lm,~<uUl6 pillar:oszlop piilar-oox: lev,;ISle~f;'''Y pine:feny6 pine<lpplc:anan:isz pipe:plpa place:hely loplace:helyezni totakcplace:tor!enni.lefolyni plain: siks"g,almld the Grcal Huns.";'" Plain Magyar Alfold plan:lerv tnplan:!el"\'czni plate:lanye, platfonn;peron play:jatek.szindarab toplay:ja(szani play-ground;jitszo!,;, pleB'le: kcn:m to bel:.,~:sed' 6Tillni. mCJeleged"e

lOfillcr

pleasure: iiI;;m. elve~~t plenty: bo.~l.l plentyof:igensok p_ m_lPOSI meridiem): Mllllim pockel:zs.b Poland: Lengyelorszag Pole:lengyel polite:udvar;as poorszegeny populal;on:lnkOSSolg porler:horda. postposla:;\llits tnposl:f.13dni(levelc() postcard:levclcz6I3[l postman: po>Ias POS(.offic.:poslah;vatal pOlato: burgony~ pound:fnOl(kb.45dkg) 19')

19!1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful