P. 1
Primena xWDM IRITEL sistema za proširenje

Primena xWDM IRITEL sistema za proširenje

|Views: 62|Likes:
Published by arminvanburek

More info:

Published by: arminvanburek on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2011

pdf

text

original

18. Telekomunikacioni forum TELFOR 2010 Srbija, Beograd, novembar 23.-25., 2010.

Sadržaj — U radu je dat pregled komercijalnih i
standardizovanih tehnologija za multipleksiranje optickih
signala po talasnim dužinama. Dat je opis opšte šeme WDM
sistema sa svim elementima koji se koriste u
WDM/CWDM/DWDM mrežama. Opisana je uloga OTN
tehnologije u tim sistemima. Pokazani su ogranicavajuci
faktori i proracuni pri projektovanju sistema. Na kraju su
predstavljene moguce primene bazirane na xWDM
Iritelovim proizvodima.
.OMXþQHUHþL —CWDM, DWDM, OTN, WDM.
I. UVOD
OVECANJE obima telekomunikacionog saobracaia
zahteva prosirenie kapaciteta i brzina postoiecih
telekomunikacionih mreža. Jedan od nacina ie korisceniem
multipleksiranjem signala po talasnim dužinama.
Multipleksiranje talasnih dužina (WDM – Wavelength
Division Multiplexing) predstavlja tehnologiju koja je
omogucila kombinovanie vise razlicitih optickih signala na
razlicitim talasnim dužinama radi prenosa preko jednog
optickog vlakna. WDM tehnologiia omogucuie optickim
sistemima prenosa povecanie kapaciteta, transparentnost i
rutiranje signala po talasnim dužinama. Dodavanjem
talasne duzine u WDM signal povecavamo kapacitet
prenosa po optickom vlaknu za onoliko koliko ie brzina
signala koji prenosimo preko te talasne dužine. Svaki od
signala koji se prenosi u WDM sistemu može biti sinhroni
ili asinhroni digitalni signal ili analogni signal, koji se
može prenositi nezavisno od ostalih signala, bez obzira na
niegovu strukturu. Prenosom i prospaianiem razlicitih
signala po talasnim duzinama moguce ie u cvoristima
mreže realizovati opticka prospaiania signala bez spustania
na elektricni nivo.
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) i
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) su
standardizovane tehnologije multipleksiranja talasnih
dužina od strane ITU organizacije [1, 2]. Talasne dužine
koje se koriste za multipleksiranje smeštene su u drugom i
trecem optickom prozoru zbog karakteristika slabljenja pri
izradi optickih vlakana.
U drugom i trecem poglavliu opisane su opste
karakteristike, prednosti i osnovni elementi koji se koriste
u WDM tehnologiiama. U cetvrtom poglavliu dati su
Vladimir M. Kostic, Iritel AD Beograd, Batainicki put 23, 11080
Beograd, Srbija (telefon: 381-11-3073451, e-mail: kosticv@iritel.com)
Predrag Z. Micovic, Iritel AD Beograd, Batainicki put 23, 11080
Beograd, Srbija (telefon: 381-11-3073455, e-mail: micovic@iritel.com)
Ninko B. Radivoievic, Iritel AD Beograd, Batainicki put 23, 11080
Beograd, Srbija (telefon: 381-11-3073443, e-mail: radni@iritel.com)
osnovni elementi koii se koriste pri proracunima trasa za
realizaciiu optickih mreza. U posledniem poglavliu rada
opisane su aplikacije xWDM IRITEL sistema koje
omogucuiu prosirenie kapaciteta postoiecih
telekomunikacionih mreža.
II. XWDMSISTEMI
Najjednostavniii WDM omogucava multipleksiranie
dve talasne dužine na 1310nm i na 1550nm. Pasivnim
optickim Iiltrom postize se multipleksiranie dva opticka
signala za realizaciiu tacka-tacka veza. Domet sistema
odreden ie karakteristikama samih predainika koii se
koriste. Slabljenje koje se pri tom unosi je približno 0,5dB
po multiplekseru.
Realizaciia pasivne opticke mreze sa multipleksiraniem
do 18 talasnih duzina postize se korisceniem CWDM
filtara. CWDM sistem radi u opsegu od 1271nm do
1611nm u koracima od 20nm. Upotrebom CWDM
multipleksera niie moguce poiacavati signal, zbog širokog
opsega talasnih dužina u kome se multipleksiraju signali.
CWDM mreže upotrebljavaju se u realizaciii tacka-tacka
veza, prstenastih i meš lokalnih i gradskih mreža, u kojima
niie potrebno poiacavati opticke signale. Prednosti
CWDM mreza su iednostavniii opticki predainici i
jednostavniji filtri zbog manje strogih zahteva za
preciznoscu emitovane talasne duzine.
Za realizaciiu mreza veceg dometa i veceg kapaciteta
koriste se DWDM mreže. U DWDM sistemima
frekvencije emitovanih signala, sa rastoianiem izmedu
signala od 100GHz, su na (193.1 + n × 0.1)THz, gde je n
ceo broj [2]. Od DWDM predajnika zahteva se uski snop
u kome se emituju signali i male tolerancije u odstupanju
frekvencija u okolini emitovane, zbog blizine susednih
talasnih dužina. Zbog toga je u DWDM sistemima
neophodno koristiti stabilne, temperaturno kontrolisane
opticke predainike. Za realizaciiu mreza veceg dometa
koriste se EDFA poiacavaci na liniii. Prednosti DWDM su
veci broi talasnih duzina koii se moze multipleksirati u
jednom vlaknu, i veci dometi se postizu upotrebom
poiacavaca signala.
Postoii i mogucnost realizaciie hibridnog resenia gde ce
se koristiti deo CWDM a deo DWDM opsega za
realizaciiu mreza bez upotrebe poiacavaca sa potrebom za
vecim broiem talasnih dužina nego što može da pruži
CWDM sistem.
Radi povecania odnosa signal/sum i uniIikaciie prenosa
optickih signala pri prenosu kroz opticka vlakna
dominantna tehnologija postaje ITU G.709 OTN [3]. OTN
deIinise nacin mapirania razlicitih signala,
Primena xWDM IRITEL sistema za proširenje
kapaciteta optickih telekomunikacionih mreza
Vladimir M. Kostic, Predrag Z. Micovic, Ninko B. Radivoievic, Member, IEEE
P
238
multipleksiranje i zaštitno kodovanje. Standardnim
zaštitnom kodovanjem postiže se kodni dobitak do 6,2dB a
sa super FEC (ITU-T G.975.1) i preko 8dB sto omogucuie
prenos na vecim rastoianiima i/ili vecem broiu WDM
multipleksiranih kanala. Zaglavlje OTN je optimizovano
za prenos signala preko WDM mreža.
III. OPŠTA ŠEMA WDMSISTEMA
Opšta šema realizacije WDM sistema prikazana je na
slici 1. Osnovni elementi su opticki predainici,
multiplekseri (Iiltri) sa optickim atenuatorima, interliveri,
poiacavaci, opticki dodai/izdvoj multiplekseri,
kompenzatori disperzije, prijemnici.
Tx
PM
M
U
X
P
o
j
a
c
a
v
a
c
(R)OADM
DC
VOA
Tx
VOA
PM
Ȝj
Ȝi
Tx
PM
M
U
X
VOA
Tx
VOA
PM
Ȝj
Ȝi
I
N
T
E
L
I
V
E
R
Sl.1. Opšta šema WDM sistema.
Postoie dva tipa optickih predajnika: sa fiksnom
talasnom dužinom i sa podešavanjem radne talasne dužine.
U DWDM sistemima, zbog bliskih talasnih dužina
susednih kanala zahtevaju se predajnici visokih
preciznosti, sa uskim snopovima i malim odstupanjima
oko centralne Irekvenciie. Tipicna toleranciia ie +0,1-
0,2nm. Da bi se ocuvala radna zadata talasna duzina,
koriste se predajnici sa termoelektricnim hladniacima koii
kontrolisu radnu temperaturu predainika. Naicesce se
koriste DFB laseri i njihove varijante kao EML
(Electroabsorption Modulator Integrated Distributed
Feedback Laser) za primenu do 11,3Gb/s. Korisceniem
predajnika sa podešavanjem radne talasne dužine
povecava se Ileksibilnost sistema, jer se ista komponenta
moze koristiti u razlicitim situaciiama.
U CWDM sistemima su manji zahtevi u pogledu
optickih predainika. U CWDM sistemu razmak izmedu
susednih talasnih dužina je 20nm, a dozvoljena odstupanja
od centralne frekvencije su ±6-7nm [2]. Za potrebe
CWDM sistema koriste se DFB (Distributed-feedback)
laseri ili VCSE (Vertical Cavity Surface Emitting) laseri
koji nisu temperaturno kontrolisani. U potrošnji energije se
zbog toga javlja razlika, kod CWDM predajnika potrošnja
je 0,5-1W, dok je kod DWDM predajnika 4-5W.
Za multipleksiranje talasnih dužina koriste se
tankosloini Iiltri, opticka Bragova resetka, resetka sa
nizom talasovoda,... Za potrebe multipleksiranja velikog
broja kanala u DWDM sistemima kombinuju se pasivni
multiplekseri. U DWDM multiplekserima potrebno je
realizovati sistem sa kontrolisanim snagama na ulazima
filtara. Realizacija DWDM multipleksera je takva da se
sastoje od pasivnih multipleksera talasnih dužina sa
variiabilnim optickim atenuatorima (VOA). VOA se
podesavaiu rucno ili pomocu elektricnog sklopa koii
podešava slabljenje na osnovu dobijene informacije iz
monitora opticke snage koii se postavliaiu na ulazima u
pasivne multipleksere. U CWDM sistemima za
multipleksiranje signala koriste se jednostavniji pasivni
filtri usled manje strogih zahteva u pogledu centralne
frekvencije i propusnog opsega.
Interliveri su pasivni elementi WDM sistema male
disperzije kojima je osnovna funkcija multipleksiranje
grupa medusobno uceslianih susednih kanala radi
povecania gustine kanala u WDM sisitemima.
Opticki poiacavaci koriste se za poiacavanie signala bez
vracania na elektricni nivo ili razdvaiania multipleksiranih
signala. Poiacavaci EDFA se naicesce koriste za
poiacavanie signala iz C opsega, a Ramanovi poiacavaci
nasli su primenu u poiacavaniu signala iz C i L opsega.
Zbog širokog opsega u kom se nalazi multipleksirani
CWDM signal u niihovoi primeni se ne koriste poiacavaci.
Opticki add/drop multiplekseri omogucuiu dodavanie
i/ili izdvajanje jedne ili više talasnih dužina iz WDM
signala. Postoie staticki i dinamicki OADM
(rekonIigurabilni ROADM). Staticki OADM naicesce su
realizovani sa dva opticka cirkulatora sa optickim
Bragovim rešetkama sa fiksnim talasnim dužinama.
ROADM se realizuiu na nekoliko nacina: pomocu iPLC
(Integrated planar lightwave circuit), pomocu WSS
(Wavelenth selective switch),...
Dva tipa disperzije se pojavljuju pri prenosu signala po
optickim vlaknima: hromatska disperziia i disperziia
polarizacionih modova. Hromatska disperzija se javlja kao
posledica razlicitih brzina prostirania komponenti na
razlicitim talasnim duzinama u okviru spektra zracenia
predajnika. Kao posledica javlja se preklapanje i
interferencija sa susednim signalima. Hromatska disperzija
ie vise izrazena sa povecaniem brzine signala i
povecaniem dometa. Za kompenzaciiu disperzije se koriste
DCF (Dispersion Compensating Fiber) i kompenzatori sa
Bragovom rešetkom. Disperzija polarizacionih modova je
posledica razlicitog prostirania polarizacionih modova
signala usled nesavršenosti vlakna koje se ogleda u
razlicitim indeksima reIrakciie. Rezultat ie razlicito
propagaciono vreme polarizacionih modova koje uzrokuje
širenje impulsa. Disperzija polarizacionih modova ima
veci uticai na brzine preko 10Gb/s. Usled spoljnih uticaja
(temperatura, pomeranje vlakna...) disperzija
polarizacionih modova je vremenski promenljiva.
IV. PRORACUNI ZA REALIZACIJU TRASE
Osnovni zahtevi pri projektovanju WDM sistema su:
rastoianie izmedu stanica, brzine prenosa, zahtevani BER,
broj WDM kanala, margina linka i prihvatljiva slabljenja
na linku. Organicavaiuci Iaktori su disperzija ili slabljenje.
Margina linka je faktor koji definiše dodatnu rezervu
snage radi nezelienih situaciia na linku. Tipicna vrednost
koja se uzima je 3dB.
Pri proracunu dometa na osnovu budzeta snage moze se
koristiti sledeca iednacina:
0 > ÷ ÷ ÷ ÷
÷ + ÷ ÷ ÷ ÷
¯ ¯
r
i j
P Po Pk k Psl n
Pgj Pei M Pd L ekv Pt o
, (1)
gde je Pt minimalna predajna snaga, Pr osetljivost
prijemnka, ekv o ekvivalenti koeficijent slabljenja, L
239
dužina sekcije, Pd gubitak usled disperzije, M margina
linka, Pei slabljenje elemenata na trasi (multiplekseri,
OADM, kompenzatori disperzije,...), Pg dobitak snage
usled poiacavaca, Psl slabljenje usled splajsovanja vlakna,
Pk slabljenje konektora, Po ostali gubici na trasi i
nelinearna slabljenja.
Pri proracunu maksimalnog dometa usled uticaja
hromatske disperzije koristi se sledeci izraz:
c o < = A L B pd L T
hd
, (2)
gde je L dužina trase, pd koeficijent hromatske disperzije,
B bitska brzina, ı RMS spektralne širine izvora, İ
koeficijent performanse.
Za proracun uticaia disperzije polarizacionih modova
koristi se iednacina (3) po kojoj dobijamo vrednost širenja
impulsa
pmd
T A :
L D T
pmd pmd
= A , (3)
gde je L dužina trase,
pmd
D koeficijent uticaja
polarizacione disperzije. Koeficijent ima vrednost od 0,2
do km ps 5 , 0 u zavisnosti od tipa vlakna. Maksimalna
brzina protoka signala Bmax zavisi od maksimalno
dozvoljenog širenja impulsa u odnosu na širinu impulsa į,
tipa signala i vrednosti širenja impulsa. Za NRZ signal
iznosi:
pmd
T B A = o max . (4)
Analizom budžeta usponske ivice dobija se vrednost
disperziie kao ogranicavaiuci Iaktor optickog linka.
Ukupno vreme usponske ivice
rs
t iznosi:
2 2 2 2
mod
2
rx pmd hd tx rs
t T T t t t + A + A + + ~ , (5)
gde je
tx
t vreme trajanja usponske ivice predajnika,
mod
t
uticaj modalne disperzije multimodnog vlakna,
hd
T A
uticaj hromatske disperzije,
pmd
T A uticaj disperzije
polarizacionih modova,
rx
t vreme trajanja usponske ivice
prijemnika. Za NRZ kodove ukupno vreme usponske ivice
rs
t mora biti manje od 0,7/B, gde je B bitska brzina
signala.
V. PRIMER PROŠIRENJA KAPACITETA MREŽE
Prosirenie postoiecih resursa u telekomunikacionim
mrezama pomocu Iritelovih sistema prenosa moze ici u
nekoliko pravaca (slika 2).
Sl.2. Prosirenie kapaciteta mreze pomocu Iritelovih
sistema.
Prosirenie kapaciteta moguce ie povecaniem protoka
linijskih interfejsa na OTN OTU2 ili SDH STM64 sa
OT10G-2 jedinicom. Drugi pravac proširenja je
upotrebom xWDM IRITEL sistema i to pomocu CWDM
sistema ili DWDM sistema.
Pri proracunima dometa i ogranicavaiucih Iaktora pri
realizaciji transportne mreže koriste se iednacine koie su
date u prethodnom poglavlju sa parametrima koji se
zahtevaju u projektovanju. Na primeru sa slike 3
prikazacemo nekoliko nacina prosirenia kapaciteta mreze.
2 1
4
5
6
3
8
11
9
10
7
12
WAN
STM-16
LOKALNA
STM-16
METRO
STM-16
Sl.3. Primer jedne telekomunikacione mreže.
Povecaniem kapaciteta linkova pomocu OTN sistema
gde po jednom interfejsu OTU2 imamo protok klijentskog
saobracaia od 10Gb/s (slika 4). U cvorovima mreže koji
poseduju Iritelove ODS2G5 sisteme, a imaju slobodnih
resursa, dodavanjem OT10G-2 jedinice u sistem
povecavaiu se kapaciteti liniiskih interIeisa u datom
primeru cetiri puta. Ukoliko nema slobodnih resursa u
postoiecim sistemima ili su potrebni veci kapaciteti
sistema, koriste se ODS10G IRITEL sistemi u varijantama
koja zadovoljava potrebe mreže. U okviru jedne OT10G-2
jedinice postoje dva softverski programabilna 10Gb/s
interfejsa. Dometi koji se pri tom ostvaruju su do 100km
izmedu cvorova sistema.
Na samom OTN Iritelovom sistemu realizovani su
multiIunkcionalni kliientski portovi pomocu koiih ie
moguce mapirati razlicite tipove signala: PDH, SDH
(STM-1/4/16/64), Ethernet (FE, GbE, 10GbE LAN,
10GbE WAN), video (DVB-ASI, HD-SDI), Fiber Channel
(FC-100, 200,...), ESCON, FICON, OTN (OTU1).
2 1
4
5
6
3
8
11
9
10
7
12
WAN
OTU-2
LOKALNA
OTU-2
METRO
STM-16
Sl.4. Proširenje mreže sa OTN sistemom.
240
Moguce ie prosirenie kapaciteta pomocu pasivnih
WDM sistema sa WDM ili CWDM sistemima (slika 5).
Na cvoristima mreze ie potrebno dodati opticke predainike
odgovaraiucih talasnih dužina i CWDM
multipleksere/demultipleksere. Za realizaciju prstenastih
struktura i lanaca koriste se OADM. U praksi se ovakva
rešenja koriste za realizaciju mreža manjih dometa sa
nekoliko cvorista ciii broi zavisi od broia talasnih duzina i
optickih predainika. Tipicna primena CWDM sistema ie za
realizaciiu tacka-tacka, lokalnih (LAN) i metro (MAN)
mreža [4]. Dometi koii se postizu pri realizaciii tacka-
tacka veza su reda 100km, a pri realizaciii prstenastih
struktura u zavisnosti od broia cvorova u prstenu. Broj
kanala koii se mogu multipleksirati su dva, cetiri, osam ili
šesnaest talasnih dužina. U prstenastim mrežama sa 3-4
cvora postizu se rastoiania izmedu dve naiudalieniie tacke
oko 50-60km. Realizacija gradskih mreža sa rastojanjima
izmedu dve naiudaljenije stanice oko 15-20km moguca ie
korisceniem CWDM mreza i sa 8 i vise cvorista.
Sl.5. Proširenje mreže sa CWDM sistemom.
Ukoliko ie potrebno imati veci broi talasnih duzina od
mogucnosti CWDM sistema i ukoliko su potrebni veci
dometi za realizaciju mreža dalekog dometa i WAN mreža
koristi se DWDM sistem (slika 6).
Sl.6. Proširenje mreže sa CWDM/DWDM/OTN sistemom.
Potrebno ie na postoiecim mrezama dodati opticke
predajnike koji rade u DWDM opsegu talasnih dužina (do
40 talasnih dužina u Iritelovim sistemima). Ukoliko nije
moguce promeniti predainike na postoiecoi opremi mogu
se koristi transponderske iedinice. Tipicna realizaciia
mreza ie u prstenastim strukturama zbog povecania
pouzdanosti i zaštitnih mehanizama. Na pojednim trasama
usled velikih rastoiania nalaze se opticki poiacavaci (na
svakih 60-100km). Posto se poiacavaniem signala
poiacava i sum posle nekoliko deonica poiacavaca
potrebno je izvršiti regeneraciju signala. Zbog velikog
broja talasnih dužina, operatorima se nudi i iznajmljivanje
talasnih duzina kliientima ne razmatraiuci vrstu signala
koju klijent prenosi. U DWDM sistemima se koriste
elementi navedeni u trecem poglavliu rada. Postoii
mogucnost i hibridne konIiguraciie u pasivnim delovima
mreže gde bi se multipleksirali CWDM signali sa DWDM
talasnim dužinama. Ukoliko se postepeno proširuje mreža
moze se doci do krainieg hibridnog resenia sa korisceniem
svih tehnologija.
VI. ZAKLJUCAK
Korisceniem CWDM/DWDM tehnologiie moguce ie
efikasno povecati kapacitete optickih telekomunikacionih
mreža. Standardizovana OTN tehnologija prilagodena ie
eIikasnom korisceniu WDM sistema. Radi pravog odabira
brzina interfejsa, WDM sistema i topologije mreža, moraju
se proracunati parametri mreze i ogranicavaiuci Iaktori.
Pravci prosirenia kapaciteta postoiecih optickih
telekomunikacionih mreza korisceniem Iritelovih sistema
prenosa mogu biti u nekoliko pravaca: upotrebom OTN
sistema, WDM, CWDM ili DWDM sistema ili
kombinacijom više tehnologija.
ZAHVALNICA
Ministarstvu nauke Republike Srbiie koie ie delimicno
finansiralo rad na projektu TR-11036 „Multiservisna
SDH/Ethernet/CWDM/OADM platforma za prenos
2,5Gbps / 1000baseT/X saobracaia¨.
LITERATURA
[1] ITU-T Recommendation “G.694.1: Spectral grids for WDM
applications: DWDM frequency grid“.
[2] ITU-T Recommendation “G.694.2: Spectral grids for WDM
applications: CWDM frequency grid“.
[3] ITU-T Recommendation “G.709: Interfaces for Optical Trasnport
Network (OTN)“.
[4] Tehnicka dokumentaciia .Opticki sistemi prenosa ODS10G
IRITEL“, Beograd 2010.
ABSTRACT
The paper provides an overview of commercial and
standardized technology for multiplexing optical signals
on wavelengths. The description of a general scheme
WDM system with all elements that are used in WDM/
CWDM/DWDM networks and the role of OTN
technology in these systems is presented. The limiting
factors and calculations in the design of the WDM system
is described. Finally, it is presented possible applications
based on xWDM Iritel’s products.
CAPACITY EXPANSION OF OPTICAL
TELECOMMUNICATION NETWORKS USING
xWDM IRITEL SYSTEM
Vladimir Kostic, Predrag Micovic, Ninko Radivoievic
241

Za potrebe CWDM sistema koriste se DFB (Distributed-feedback) laseri ili VCSE (Vertical Cavity Surface Emitting) laseri koji nisu temperaturno kontrolisani. Zaglavlje OTN je optimizovano za prenos signala preko WDM mreža. OPŠTA ŠEMA WDM SISTEMA Opšta šema realizacije WDM sistema prikazana je na slici 1 voj kompenzatori disperzije. U CWDM sistemima za multipleksiranje signala koriste se jednostavniji pasivni filtri usled manje strogih zahteva u pogledu centralne frekvencije i propusnog opsega. ga.multipleksiranje i zaštitno kodovanje.5-1W. Disperzija polarizacionih modova je signala usled nesavršenosti vlakna koje se ogleda u propagaciono vreme polarizacionih modova koje uzrokuje širenje impulsa. margina linka i prihvatljiva slabljenja su disperzija ili slabljenje.. a dozvoljena odstupanja od centralne frekvencije su ±6-7nm [2]. U DWDM sistemima. III. prijemnici. zbog bliskih talasnih dužina susednih kanala zahtevaju se predajnici visokih preciznosti. Za multipleksiranje talasnih dužina koriste se nizom talasovoda... IV. kod CWDM predajnika potrošnja je 0. na: ekv L Pd M . koriste se predajnici sa termoele koriste DFB laseri i njihove varijante kao EML (Electroabsorption Modulator Integrated Distributed predajnika sa podešavanjem radne talasne dužine . Standardnim zaštitnom kodovanjem postiže se kodni dobitak do 6.. Zbog širokog opsega u kom se nalazi multipleksirani k i/ili izdvajanje jedne ili više talasnih dužina iz WDM OADM VOA Tx j PM M U X VOA Tx i PM VOA Tx j PM M U X I N T E L I V E R Sl. SS (Wavelenth selective switch). Kao posledica javlja se preklapanje i interferencija sa susednim signalima. VOA Tx i PM pasivne multipleksere. Za potrebe multipleksiranja velikog broja kanala u DWDM sistemima kombinuju se pasivni multiplekseri.. h predajnika: sa fiksnom talasnom dužinom i sa podešavanjem radne talasne dužine.2dB a sa super FEC (ITUmultipleksiranih kanala.1. Hromatska disperzija se javlja kao na predajnika. U potrošnji energije se zbog toga javlja razlika. L Pt i Pei j Pgj 239 . Interliveri su pasivni elementi WDM sistema male disperzije kojima je osnovna funkcija multipleksiranje multiplekseri. Margina linka je faktor koji definiše dodatnu rezervu koja se uzima je 3dB. Hromatska disperzija zije se koriste DCF (Dispersion Compensating Fiber) i kompenzatori sa Bragovom rešetkom. U DWDM multiplekserima potrebno je realizovati sistem sa kontrolisanim snagama na ulazima filtara. P IJU TRASE Osnovni zahtevi pri projektovanju WDM sistema su: broj WDM kanala.. Realizacija DWDM multipleksera je takva da se sastoje od pasivnih multipleksera talasnih dužina sa podešava slabljenje na osnovu dobijene informacije iz Pojacavac DC (R)OADM Bragovim rešetkama sa fiksnim talasnim dužinama. ekv ekvivalenti koeficijent slabljenja. dok je kod DWDM predajnika 4-5W. pomeranje vlakna. jer se ista komponenta U CWDM sistemima su manji zahtevi u pogledu e susednih talasnih dužina je 20nm. Disperzija polarizacionih modova ima Usled spoljnih uticaja (temperatura. sa uskim snopovima i malim odstupanjima .. Pr osetljivost prijemnka.) disperzija polarizacionih modova je vremenski promenljiva. Opšta šema WDM sistema. (1) n Psl k Pk Po Pr 0 gde je Pt minimalna predajna snaga. Dva tipa disperzije se pojavljuju pri prenosu signala po polarizacionih modova..

Po ostali gubici na trasi i nelinearna slabljenja. kompenzatori disperzije. OTN (OTU1). 200. 240 . D pmd koeficijent uticaja LOKALNA STM-16 7 polarizacione disperzije. HD-SDI). Dometi koji se pri tom ostvaruju su do 100km Na samom OTN Iritelovom sistemu realizovani su : PDH.5 ps km u zavisnosti od tipa vlakna. gde po jednom interfejsu OTU2 imamo protok klijentskog 4). Analizom budžeta usponske ivice dobija se vrednost Ukupno vreme usponske ivice t rs iznosi: t rs 2 ttx 2 t mod 2 Thd 2 T pmd 2 t rx . Fiber Channel (FC-100. Maksimalna brzina protoka signala Bmax zavisi od maksimalno dozvoljenog širenja impulsa u odnosu na širinu impulsa . linijskih interfejsa na OTN OTU2 ili SDH STM64 sa OT10G-2 jedinicom. video (DVB-ASI. Thd uticaj hromatske disperzije. 10GbE LAN. 10GbE WAN). Ukoliko nema slobodnih resursa u (5) gde je t tx vreme trajanja usponske ivice predajnika. Ethernet (FE. u Iritelovih 4 5 Sl. GbE..dužina sekcije. pd koeficijent hromatske disperzije. ESCON.)..2 do 0. a imaju slobodnih resursa. pri realizaciji transportne mreže koriste date u prethodnom poglavlju sa parametrima koji se zahtevaju u projektovanju.3. 10 11 12 nekoliko pravaca (slika 2). Pk slabljenje konektora. gde je B bitska brzina signala.. Za NRZ signal iznosi: (4) B max T pmd .2 sistema. koriste se ODS10G IRITEL sistemi u varijantama koja zadovoljava potrebe mreže.. B bitska brzina. Pei slabljenje elemenata na trasi (multiplekseri. Na primeru sa slike 3 10 11 12 METRO STM-16 9 2 1 8 (3) 3 gde je L dužina trase. Za NRZ kodove ukupno vreme usponske ivice t rs mora biti manje od 0.4. Primer jedne telekomunikacione mreže.. SDH (STM-1/4/16/64). t rx vreme trajanja usponske ivice prijemnika. FICON. Pd gubitak usled disperzije. (2) gde je L dužina trase. METRO STM-16 9 2 1 8 3 LOKALNA OTU-2 7 WAN OTU-2 6 Sl. PRIMER PROŠIRENJA KAPACITETA MREŽE sistema. koeficijent performanse. M margina linka. RMS spektralne širine izvora. Drugi pravac proširenja je sistema ili DWDM sistema. Tpmd uticaj disperzije polarizacionih modova. eta usled uticaja hromatske disperzije koristi se : Thd L pd B L .). tipa signala i vrednosti širenja impulsa. Proširenje mreže sa OTN sistemom.7/B. t mod uticaj modalne disperzije multimodnog vlakna. V. WAN STM-16 6 4 5 Sl. OADM. dodavanjem OT10G-2 jedinice u sistem pri puta. vorovima mreže koji poseduju Iritelove ODS2G5 sisteme. Pg dobitak snage Psl slabljenje usled splajsovanja vlakna. U okviru jedne OT10G-2 jedinice postoje dva softverski programabilna 10Gb/s interfejsa.. perzije polarizacionih modova (3) po kojoj dobijamo vrednost širenja impulsa T pmd : T pmd D pmd L. Koeficijent ima vrednost od 0.

ITU-T Recommendation “G. moraju prenosa mogu biti u nekoliko pravaca: upotrebom OTN sistema. Ukoliko se postepeno proširuje mreža svih tehnologija. Standardizovana OTN tehnologija brzina interfejsa. Realizacija gradskih mreža sa rastojanjima ljenije stanice oko 15koju klijent prenosi.709: Interfaces for Optical Trasnport Network (OTN)“. Proširenje mreže sa CWDM/DWDM/OTN sistemom. Sl. WDM.2: Spectral grids for WDM applications: CWDM frequency grid“. U prstenastim mrežama sa 3-4 oko 50-60km. CWDM ili DWDM sistema ili kombinacijom više tehnologija. Finally. Za realizaciju prstenastih struktura i lanaca koriste se OADM.e WDM sistema sa WDM ili CWDM sistemima (slika 5). [1] [2] [3] [4] IRITEL“. The description of a general scheme WDM system with all elements that are used in WDM/ CWDM/DWDM networks and the role of OTN technology in these systems is presented.694. U DWDM sistemima se koriste im delovima mreže gde bi se multipleksirali CWDM signali sa DWDM talasnim dužinama. užina i CWDM multipleksere/demultipleksere.1: Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid“. Z efika mreža. Na pojednim trasama svakih 60potrebno je izvršiti regeneraciju signala. Sl. The limiting factors and calculations in the design of the WDM system is described. ABSTRACT The paper provides an overview of commercial and standardized technology for multiplexing optical signals on wavelengths. U praksi se ovakva rešenja koriste za realizaciju mreža manjih dometa sa pouzdanosti i zaštitnih mehanizama. WDM sistema i topologije mreža. VI. predajnike koji rade u DWDM opsegu talasnih dužina (do 40 talasnih dužina u Iritelovim sistemima). ZAHVALNICA finansiralo rad na projektu TR-11036 „Multiservisna SDH/Ethernet/CWDM/OADM platforma za prenos LITERATURA dometi za realizaciju mreža dalekog dometa i WAN mreža koristi se DWDM sistem (slika 6). Broj šesnaest talasnih dužina. Zbog velikog broja talasnih dužina. ITU-T Recommendation “G. operatorima se nudi i iznajmljivanje mreža [4] u. Beograd 2010. it is presented possible applications based on xWDM Iritel’s products.6. Proširenje mreže sa CWDM sistemom.694.5. Ukoliko nije 241 CAPACITY EXPANSION OF OPTICAL TELECOMMUNICATION NETWORKS USING xWDM IRITEL SYSTEM . ITU-T Recommendation “G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->