29

31
28ΟΟ HOGYAN ÉPÍTSD FEL AZ EGYETEMI ÉVEI DET?
32ΟΟ Orvos – Külföldi ösztöndíj csúszás nélkül
38ΟΟ Jogász – Peres ügyvéd, j ogvédő vagy poli ti kus
42ΟΟ Bölcsész, társadalomtudós – Sikeres büfészakosok
50ΟΟ Műszaki tudományok – Gyakorl ati as tudás
54ΟΟ Agrárképzés – Szabadon a di ploma ut án
58ΟΟ Természet tudomány – Váll alkozó kedvűek előnyben
62ΟΟ Közgazdaság-tudomány – Ki tűnni a tömegből
33 KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ
CSÚSZÁS NÉLKÜL
A 1Ö88l 1UDOMÃN¥1LkULL1RLZ KLPLS1 AZ
OkvOSl KLPZLS8LN RALLGA1ÓK MOZGÃS1LkL
SOKKAL KlSL88, SZÃMOS ÖSZ1ÖNDl! LS SZAKMAl
G¥AKOkLA1l LLRL1ĀSLG LL1LZlK AZON8AN,
AMLL¥LKKLL PÃk RL1 vAG¥ RÓNAP LkL!LlG Kl
LLRL1 1ÖkNl AZ l11RONl MÓKUSKLkLK8ĀL.
SZERZŐ: FRANKÓ LUCA
Aki egyeIemi évei alaII szereIne vilagoI laIni, |ól
Ieszi, ha mar az elsā Iélévben belép a Magyar Or-
vosIanhallgaIók LgyesüleIébe, ennek mind a négy
hazai képzāhelyen léIezik helyi bizoIIsaga. A Iagdí|
összege egyeIemenkénI valIozó, de mindenüII
|elképes összeg, évenIe mindössze par szaz IorinI.
Az egyesüleI Iā Ievékenysége éleImód-Ianacsadas,
a környezeIIudaIossag népszerûsíIése, illeIve
külIöldi szakmai gyakorlaIok szervezése orvos-
IanhallgaIók szamara, persze szoros egységeI
alkoIva ezen a kéI IerüleIen. lgy a belépés, de Iāleg
a szervezeIen belüli akIív szerepvallalas szamos
öszIöndí| leheIāségével kecsegIeI a késābbiekben.
A MOL ugyanis Iag|a a NemzeIközi OrvosIanhallga-
Iók LgyesüleIének (llMSA, lnIernaIional lederaIion
oI Medical SIudenIs' AssociaIions), mely 97 Iagor-
szagaval a vilag legnagyobb iI|úsagi szervezeIe.
AZ LLSĀ RÃkOM Lv. PÃL¥ÃZÃSl
LSLL¥LK NÖvLLLSL
Az orvosi képzés eseIében gyakorlaIilag az elsā
harom évben dāl el, hogy ki Iavozik a karról dip-
lomaval, így ebben az idāszakban nem igazan
kiIizeIādā külIöldön szerencséI próbalni. 1anul-
manyi Lrasmusra, a Iöbbi IudomanyIerüleIhez
hasonlóan, mar masodévIāl leheI |elenIkezni, de
a IapaszIalaIok alap|an az egyeIemi évek ele|én
szinIe kivédheIeIlen az évIolyamisméIlés. Nem
IelIéIlenül az elsā haI Iélév soran kell IehaI orvos-
IanhallgaIókénI be|arni a vilagoI, a |övendābeli
palyazasi esélyekeI azonban ebben az idāszakban
leheI megalapozni. Lrdemes ilyenkor a nyelvIudasI
Ie|leszIeni a késābbi leheIāségek bāvíIése érdeké-
ben. 1eheIséges roma szarmazasú gyógyszerész- és
orvosIanhallgaIók nyelvIanulasaI és a konIerencia-
kon való részvéIeléI IamogaI|a példaul az OkIaIasi
Alap komaknak (kLl) nevû szervezeI 2008 óIa.
A nyelvIanulas melleII a palyazas sikerének kulcsa
Iovabba a Magyar OrvosIanhallgaIók Lgyesüle-
Iének Ievékenységében való akIív szerepvallalas.
A MOL-hoz csaIlakozók elsāsorban közhasznú
IevékenységeI végeznek a minden koroszIalyI
megcélzó egészségmegārzā programokon. ,A
SCOPR (SIanding CommiIIee on Public RealIh)
munkacsoporIunk elāadói a szenvedélybeIegsé-
gek veszélyeire hív|ak Iel a diakok IigyelméI, a
SCOkA (SIanding CommiIIee on keproducIive
RealIh including AlDS) program kereIében IarIoII
IelvilagosíIó elāadasokkal Iag|aink hozza|arulnak
az AlDS és egyéb nemi beIegségek megelāzéséhez,
a IiaIalok szexualiIassal kapcsolaIos ismereIeinek
bāvíIéséhez, a 1eddy Maci Kórhaz program pedig
|aIékos Iormaban oszlaI|a el az óvodas és kisis-
kolas gyermekek IélelméI a kórhazIól, ismerIeIi
meg velük az alapveIā orvosi vizsgalaIokaI" - Ie|Ii
ki néhany program cél|aI Koncz Szilvia, a MOL
elnöke. MindezI Ieszi úgy, hogy minden egyeIem
az adoII Iérség szocialis és okIaIasi inIézmé-