3

{7ΟΟ START
{8ΟΟ Erasmus számokban
{9ΟΟ Papagáj elmélet
10ΟΟ Ösztöndíj -pszi chológi a
12ΟΟ Tízmi lli óan használnak Europass-önéletraj zot
14ΟΟ Lakótársakat keresek!
16ΟΟ Si kersztori: On the Spot
18ΟΟ „Nem a pénzért csi nálj uk” – I nterj ú Pléh Csabával
és Zempléni Gáborral
28ΟΟ HOGYAN ÉPÍTSD FEL AZ EGYETEMI ÉVEIDET?
32ΟΟ Orvos – Külföldi ösztöndíj csúszás nélkül
38ΟΟ Jogász – Peres ügyvéd, j ogvédő vagy poli ti kus
42ΟΟ Bölcsész, társadalomtudós – Si keres büfészakosok
50ΟΟ Műszaki tudományok – Gyakorlati as tudás
54ΟΟ Agrárképzés – Szabadon a di ploma után
58ΟΟ Természettudomány – Vállalkozó kedvűek előnyben
62ΟΟ Közgazdaság-tudomány – Ki tűnni a tömegből
66ΟΟ TANULJ TOVÁBB KÜLFÖLDÖN I NGYEN
70ΟΟ A tökéletes pályázat
74ΟΟ Spanyolország – Strandpapucsban egyetemre járni
78ΟΟ Franciaország – Master recherche
84ΟΟ Egyesült Királyság – A doktorihoz vezető utak
labirintusában
90ΟΟ Egyesült Államok – A magyar amerikai álom
94ΟΟ Amerikai horrortesztek
102Ο Németország – Bárki számára elérhető
106Ο Kelet-Közép-Európa – Tudatos karriertervezés
20ΟΟ TOP NETWORKEGYETEM-RANGSOR
110Ο MŰVÉSZKARRI ER
5
A nagy cél elérésével, az egyeIemi IelvéIelI köveIāen
sokan nem Iud|ak, miIévāk legyenek, miérI érdemes
egyalIalan Ianulni, hisz a köveIkezā megméreIIeIés,
a mesIerIokozaI és a munka vilaga még messze van.
Pedig van miérI iparkodni. A karriered szemponI|aból
a IelsāokIaIasban elIölIöII évek a legIonIosabbak.
llyenkor alapozod meg a kapcsolaIi IākédeI, ami
a közvélekedéssel ellenIéIben nem egyszerûen a
megIelelā szamú parIirészvéIelben merül ki, |ólleheI
az is IelIéIele ennek. A megIelelā szakmai gyakorlaI
kivalaszIasaval, egy Ianulmanyi versenyre IörIénā
Ielkészüléssel IonIos szereplāiI ismerheIed meg az adoII
iparagnak. Az Lrasmus-öszIöndí||al pedig a kapcso-
laIi halód nemzeIi haIaraiI radírozhaIod le végleg.
Karrier-Ianacsadók elIele|Iik, a Ianarok emlékezIeInek ra,
de végsā soron az egyeIem a Ianulas ide|e is. Monoman
módon csak és kizarólag a kiIûnāre koncenIralni azon-
ban mégsem a leg|obb sIraIégia. Lrdemes aIgondolni,
miérI csinal|uk az egészeI, és ennek megIelelāen Iuda-
Iosan megIervezni a IeendākeI, akar évekre elāre vagy
annal is Iovabb. A kérdés mar csak az marad, melyek a
leheIāségek, a célok és az idevezeIā uIak! Nem egyszerû.
A Rogyan épíIsd Iel az egyeIemi éveideI rovaIunk,
ahogy azI a neve is sugall|a, lépésrāl lépésre veszi
szamba IudomanyIerüleIenkénI a legIonIosabb
IokokaI az alomkarrier Ielé vezeIā léIran. Mindegyik
szakmaban kicsiI mas szemponIokaI hangsúlyozunk,
így hasznos leheI a sa|aIoIokIól különbözā IerüleIek-
be is beleolvasni. Lgy-egy öszIöndí| relevans leheI a
hzikaIanaroknak ugyanúgy, minI a bölcsészeknek. A
közgazdaszoknak szanI szakkollégisIaIippek |ogaszok-
nak, bölcsészeknek, IarsadalomIudósoknak is érdeke-
sek. A lényeg, a leheIāségek Iarhaza szinIe haIarIalan
és barki szamara elérheIā, ingyenes vagy kihzeIheIā.
Olyannyira komolyan veIIük ezI az uIolsó szempon-
IoI, hogy egy Iel|es Ie|ezeIeI szanIunk arra, miképpen
leheI külIöldi Ianulmanyokra hnanszírozókaI Ialalni.
A 1anul| külIöldön ingyen! rovaIunkban orszagonkénI
szedIük össze a külIöldi IovabbIanulas minden csín|aI-
bín|aI, kezdve aIIól, hol s mire keress, egészen odaig, ho-
gyan palyazz s szerezz öszIöndí|aI a Ianulmanyaidra. Ki-
Iérünk arra is, mi a Ieendā, ha nem sikerülne IamogaIasI
szerezni. NémeIorszag egyes IarIomanyaiban példaul
ingyenes a IelsāokIaIas, és önerābāl is könnyedén el|uI-
haIunk a diplomaig. Az LgyesülI Kiralysagban a diakhiIel
|elenIheI megoldasI, az USA-ban viszonI az öszIöndí-
|akon kívül egyszerûen nem volI |obb öIleIünk. lgy, ha
Amerikan Iöröd a Ie|ed, nem arI, ha mar Magyarorsza-
gon olyan IelsāokIaIasi inIézményI valaszIasz, ahonnan
egészen Amerikaig leheI dobbanIani. A 8elépā Iop
neIworkegyeIem-rangsora megmuIaI|a, mely magyar
egyeIemek külIöldi öszIöndí|-leheIāségei a leg|obbak.
A kiadvany végén pedig mûvészek és a magyar mûvésze-
Ii szcéna ismerāi villanIanak Iel alIernaIívakaI a hagyo-
manyos karrieruIak mellé, és emlékezIeInek ra, mindegy,
miI dolgozol, szeresd azI, és szívvel-lélekkel csinald.
LEBHARDT OLI VÉR, FŐSZERKESZTŐ
KEDVES
7
E
R
A
S
M
U
S

S
Z
A
K
M
A
I
G
Y
A
K
O
R
L
A
T
E
R
A
S
M
U
S
C
E
E
P
U
S
F
U
L
B
R
I
G
H
T
M
Ö
B
D
A
A
D
A
I
E
S
E
C
K
E
L
L
N
E
R
I
A
E
S
T
E
H
A
E
S
F
[[8Ο[[[ ERASMUS SZÁMOKBAN × ×
[[9Ο[[[ PAPAGÁJELMÉLET
[10Ο11[ ÖSZTÖNDÍ J-PSZI CHOLÓGI A
[12Ο13[ TÍ ZMI LLI ÓAN HASZNÁLNAK EUROPASS-ÖNÉLETRAJZOT
[14Ο15[ LAKÓTÁRSAKAT KERESEK!
[16Ο17[ SI KERSZTORI : ON THE SPOT
[18Ο19[ „NEM A PÉNZÉRT CSI NÁLJUK” — I NTERJÚ PLÉH CSABÁVAL ÉS ZEMPLÉNI GÁBORRAL
[22Ο27[ TOP NETWORKEGYETEM-RANGSOR × × × × × × × × × ×
[32Ο37[ ORVOS — KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍ J CSÚSZÁS NÉLKÜL × × ×
[38Ο41[ JOGÁSZ — PERES ÜGYVÉD, JOGVÉDŐ VAGY POLI TI KUS
[42Ο45[ BÖLCSÉSZ, TÁRSADALOMTUDÓS — SI KERES BÜFÉSZAKOSOK × × × × × ×
[50Ο53[ MŰSZAKI TUDOMÁNYOK — GYAKORLATI AS TUDÁS × × ×
[54Ο57[ AGRÁRKÉPZÉS — SZABADON A DI PLOMA UTÁN × × ×
[58Ο61[ TERMÉSZETTUDOMÁNY — VÁLLALKOZÓ KEDVŰEK ELŐNYBEN × × × ×
[62Ο65[ KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNY — KI TŰNNI A TÖMEGBŐL × × × × ×
[70Ο73[ A TÖKÉLETES PÁLYÁZAT × × × × × × × × × ×
[74Ο77[ SPANYOLORSZÁG — STRANDPAPUCSBAN EGYETEMRE JÁRNI ×
[78Ο83[ FRANCI AORSZÁG — MASTER RECHERCHE ×
[84Ο89[ EGYESÜLT KI RÁLYSÁG — A DOKTORI HOZ VEZETŐ UTAK LABI RI NTUSÁBAN × ×
[90Ο93[ EGYESÜLT ÁLLAMOK — A MAGYAR AMERI KAI ÁLOM × × ×
[94Ο96[ AMERI KAI HORRORTESZTEK × × ×
102Ο105 NÉMETORSZÁG — BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ ×
106Ο109 KELET-KÖZÉP-EURÓPA — TUDATOS KARRI ERTERVEZÉS × × ×
110Ο123 MŰVÉSZKARRI ER ×
S
T
A
R
T
R
A
N
G
S
O
R
T
A
N
U
L
J

T
O
V
Á
B
B

K
Ü
L
F
Ö
L
D
Ö
N
.
.
.
H
O
G
Y
A
N

É
P
Í
T
S
D

F
E
L

A
Z

E
G
Y
E
T
E
M
I

É
V
E
I
D
E
T