You are on page 1of 3

3

{7ΟΟ START 28ΟΟ HOGYAN ÉPÍTSD FEL AZ EGYETEMI É VEIDET? 66ΟΟ TANUL J TOVÁBB KÜLFÖLDÖN INGYEN 20ΟΟ TOP NE T WORKEGYE TEM-R ANGSOR

{8ΟΟ Erasmus számokban 32ΟΟ Orvos – Külföldi ösztöndíj csúszás nélkül 70ΟΟ A tökéletes pályázat 110Ο MŰ VÉ SZK ARRIER

{9ΟΟ Papagájelmélet 38ΟΟ Jogász – Peres ügyvéd, jogvédő vagy politikus 74ΟΟ Spanyolország – Strandpapucsban egyetemre járni

10ΟΟ Ösztöndíj-pszichológia 42ΟΟ Bölcsész, társadalomtudós – Sikeres büfészakosok 78ΟΟ Franciaország – Master recherche

12ΟΟ Tízmillióan használnak Europass-önéletrajzot 50ΟΟ Műszaki tudományok – Gyakorlatias tudás 84ΟΟ Egyesült Királyság – A doktorihoz vezető utak

14ΟΟ Lakótársakat keresek! 54ΟΟ Agrárképzés – Szabadon a diploma után labirintusában

16ΟΟ Sikersztori: On the Spot 58ΟΟ Természettudomány – Vállalkozó kedvűek előnyben 90ΟΟ Egyesült Államok – A magyar amerikai álom

18ΟΟ „Nem a pénzért csináljuk” – Interjú Pléh Csabával 62ΟΟ Közgazdaság-tudomány – Kitűnni a tömegből 94ΟΟ Amerikai horrortesztek
és Zempléni Gáborral 102Ο Németország – Bárki számára elérhető

106Ο Kelet-Közép-Európa – Tudatos karriertervezés
KEDVES
5

8eX^pZ„c\c„i„j„m\c#Xq\^p\k\d`]\cm„k\ckbm\kā\e Ôq`bXkXe}ifbeXbl^pXe’^p#d`ekXYcZj„jq\be\b%8
jfbXee\dkl[a}b#d`k„mābc\^p\e\b#d`„ik„i[\d\j *>+3!+62%+)*.!*"%+2.&"%+!**)11,30%&!&077$*"9)32%+)*=
\^p}ckXc}ekXelce`#_`jqXbm\kb\qād\^d„i\kk\k„j# .!*C":>1@%,%+$*.$*C"&2'%!6!1)#&-6;%)*.!*"0%",'6$*$=
!"#$%&$'()*)+!&",%"!"#-.*!"/0123!"#,3"#$%%+$"/!.4" j\b%8c„ep\^#Xc\_\kāj„^\bk}i_}qXjq`ek\_Xk}ikXcXe
5$603"/!."#0,'&"07!'*)6.04"8"*!''0$'$6"%+$#7).&92:;1" „jY}ib`jq}d}iX\c„i_\kā#`e^p\e\jmX^pb`Ôq\k_\kā%
X]\cjāfbkXk}jYXe\ckckkk„m\bXc\^]fekfjXYYXb% FcpXeep`iXbfdfcpXem\kk•b\qkXqlkfcjjq\dgfe=
@cp\ebfiXcXgfqf[d\^XbXgZjfcXk`kāb„[\k#Xd` &)&C"A)3E"$3E"&$19$%"($9$+$&$&"%+2.&-.*"!''!C"#0*,77$."
Xbqm„c\b\[„jj\c\cc\ek„kY\ee\d\^pjq\iÿ\eX c\_\kb•c]c[`kXelcd}epfbiXÔeXejqˆifqbXkkXc}ce`%
d\^]\c\cājq}d’gXik`i„jqm„k\cY\ed\i•cb`#acc\_\k 8"KXelcab•c]c[e`e^p\e"')/!&-.*:!.")'%+23).*,.&"
Xq`j]\ck„k\c\\ee\b%8d\^]\c\cājqXbdX`^pXbficXk jq\[k•bjjq\Xb•c]c[`kfm}YYkXelc}jd`e[\eZjˆea}k$
b`m}cXjqk}j}mXc#\^pkXelcd}ep`m\ij\epi\kik„eā :?.92&C"*$+6/$"!&&;1C"A)1"%"#0'$"*$'$%%C"$3,%+$.")6203C"A)=
]\cb„jq•c„jj\c]fekfjjq\i\gcā`k`jd\i_\k\[d\^XqX[fkk 3E!."721E2++"%"%+$'$++">%+&>.6?9!&"!"&!.-1#2.E!06'!4"B0=
07!'23.!*4"8+"<'!%#-%=>%+&>.6?99!1"7$603"!"*!7@%)= k„i•ebXiiX`j#d`Xk\\e[ā#_Xe\dj`b\i•ce\k}df^Xk}jk
1!&0"A21;6".$#+$&0"A!&2'!0&"'!6?')+A!&)6"1$"/,31$34 jq\i\qe`%E„d\kfijq}^\^p\jkXikfd}epX`YXeg„c[}lc
B!''0$'=&!.2@%!6;*"$1($1$9&0*C"!"&!.2')*"$#1,*$+&$&.$*"'2C" `e^p\e\jX]\cjāfbkXk}j#„je\iāYāc`jbeep\[„e\calk=
[\m„^jājfifeXq\^p\k\dXkXelc}j`[\a\`j%Dfefd}e _XklebX[`gcfd}`^%8q<^p\j•ckB`i}cpj}^YXeX[`}b_`k\c
d[feZjXb„jb`q}icX^Xb`kÿeāi\bfeZ\eki}ce`Xqfe= 9$1$.&A$&"#$3)162%&C"!+"GH8=:!."/0%+).&"!+">%+&>.6?=
:!."#,3%$#"!"1$39)::"%&'!&,30!4"D'6$#$%"2&3).6)1.0C" aXbfebˆm•c\^pjq\iÿ\ee\dmfckafYYkc\k•eb%à^p#_X
d`„ikZj`e}calbXq\^„jq\k#„j\ee\bd\^]\c\cā\ekl[X= 8d\i`b}eki[X]\a\[#e\d}ik#_Xd}iDX^pXifijq}=
kfjXed\^k\im\qe`Xk\\e[āb\k#Xb}i„m\bi\\cāi\mX^p ^fefcpXe]\cjāfbkXk}j``ek„qd„epkm}cXjqkXjq#X_feeXe
!..21"0%"&)/2::4"8"*,'6,%"#2'"@%!*"!+"#!'!6C"#$1E$*"!" $3,%+$."8#$'0*203"1$A$&"6)::!.&!.04"8"9\c„gākfg
c\_\kāj„^\b#XZ„cfb„jXq`[\m\q\kālkXb6E\d\^pjq\iÿ% .$&I)'*$3E$&$#='!.3%)'!""#$3#-&!&9!C"#$1E"#!3E!'"
8""F)3E!.",7?&%6"($1"!+"$3E$&$#0",/$06$&""')/!&-.*C" \^p\k\d\bb•c]c[`jqke[ˆa$c\_\kāj„^\`Xc\^afYYXb%
X_f^pXqkXe\m\`jjl^XccaX#c„g„jiācc„g„ji\m\jq` 8b`X[m}epm„^„eg\[`^dÿm„jq\b„jXdX^pXidÿm„jq\=
jq}dYXkl[fd}epk\i•c\k\eb„ekXc\^]fekfjXYY k`jqZ„eX`jd\iā`m`ccXekXeXb]\cXck\ieXkˆm}bXkX_X^pf=
]fbfbXkXq}cfdbXii`\i]\c„m\q\kāc„ki}e%D`e[\^p`b #2.E)%"*!''0$'-&!*"#$11,C",%"$#1,*$+&$&.$*"'2C"#0.6$3EC"
jqXbd}YXeb`Zj`kd}jjq\dgfekfbXk_Xe^j’cpfqleb# #0&"6)13)+)1C"%+$'$%6"!+&C",%"%+?//$1=1,1$**$1"@%0.2164
ˆ^p_Xjqefjc\_\kXjXa}kfkfbkcb•ceYqāk\i•c\k\b=
:$"0%":$1$)1/!%.04"<3E=$3E">%+&>.6?9"'$1$/2.%"1$A$&"!" LEBHARDT OLIVÉR, FŐSZERKESZTŐ
7

ER A SMUS SZ AKM AI GYAKORL AT

F ULBRIGH T
ER A SMUS

KELLNER
CEEP US

I A E S TE
AIE SEC

H A E SF
DA AD
MÖB
[[8Ο[[[ ER A SMUS SZ ÁMOK B A N × ×
[[9Ο[[[ PAPAGÁ JELMÉLE T

[10Ο11[ ÖSZ TÖNDÍJ-P SZICHOLÓGI A
START

[12Ο13[ TÍZMILLIÓAN H A SZN ÁLN AK E UROPA S S-ÖNÉLE TR A JZOT

[14Ο15[ L AKÓTÁRS AK AT KERE SEK!

[16Ο17[ SIK ER SZ TORI: ON THE SP OT
HOGYAN ÉPÍTSD FEL AZ EGYETEMI ÉVEIDET

[18Ο19[ „NEM A PÉNZÉRT C SIN Á L JUK” — IN TER JÚ PLÉH C S A BÁVA L É S ZEMPLÉNI GÁ BORR AL
RANGSOR

[22Ο27[ TOP NE T WORKEGYE TEM-R ANG SOR × × × × × × × × × ×
[32Ο37[ OR VOS — KÜLFÖLDI ÖSZ TÖNDÍJ C SÚSZ Á S NÉLKÜL × × ×
[38Ο41[ JOGÁ SZ — PERE S ÜGY VÉD, JOGVÉDŐ VAGY P OLI TIKUS

[42Ο45[ BÖLC SÉ SZ, TÁR S ADA LOM T UDÓS — SIKERE S BÜFÉ SZ A KOSOK × × × × × ×
[50Ο53[ MŰSZ AKI T UDOM ÁN YOK — GYA KORL ATI A S T UDÁ S × × ×
[54Ο57[ AGR ÁRKÉPZÉ S — SZ A BA DON A DIPLOM A U TÁ N × × ×
[58Ο61[ TERMÉ SZE T T UDOM ÁN Y — VÁ LL A LKOZÓ KEDV ŰEK ELŐN YBEN × × × ×
[62Ο65[ KÖZGA ZDA S ÁG-T UDOM ÁN Y — K I T ŰNNI A TÖMEGBŐL × × × × ×
× × × × × × × × × ×
TANULJ TOVÁBB KÜLFÖLDÖN...

[70Ο73[ A TÖK ÉLE TE S PÁLYÁ Z AT

[74Ο77[ SPAN YOLOR SZ ÁG — S TR A NDPAP UC SBAN EGYE TEMRE JÁRNI ×
[78Ο83[ FR A NCI AORSZ ÁG — M A S TER RECHERCHE ×
[84Ο89[ EGYE SÜLT KIR ÁLYS ÁG — A DOK TORIHOZ VE ZE TŐ U TAK L A BIRIN T US ÁBA N × ×
[90Ο93[ EGYE SÜLT ÁLL AMOK — A M AGYA R AMERIK AI ÁLOM × × ×
[94Ο96[ AMERIK AI HORRORTE SZ TEK × × ×
102Ο105 NÉME TORSZ ÁG — BÁ RKI SZ ÁM Á R A ELÉRHE TŐ ×
106Ο109 K ELE T-KÖZÉP-E URÓPA — T UDATOS K A RRIER TER VE ZÉ S × × ×
110Ο123 MŰ VÉ SZK ARRIER ×