You are on page 1of 11

OSNOVE RAČUNARSKIH

TEHNOLOGIJA I PROGRAMIRANJE

Operativna
memorija
1.

Operativna memorija
• Služi za smeštanje programa i podataka koji se
trenutno koriste
• U direktnoj sprezi sa centralnim procesorom
• Ravnopravno se koriste nazivi: operativna, radna
ili glavna memorija
• Adresni prostor radne memorije
– prostor na jednom ili više uređaja radne memorije
– deo prostora na eksternom memorijskom uređaju
(disku)

2.

1

2 . Operativna memorija • Način pristupa podacima – RAM – Proizvoljan pristup • Promenljiva (R/W) – Mogućnost promene sadržaja • Diskretna – Upotrebljeni medijum • Statička – Mehanizam predstavljanja podataka • Gubitak sadržaja prestankom napajanja 3. Operativna memorija • Ćelija OM – Najmanja adresabilna jedinica • Kapacitet OM – Izražava se u rečima W 4.

Struktura medijuma • Dvoterminalni element (2t): PIL – PL – pobudna linija – PIL – pobudno-izlazna linija PL PL2 • Troterminalni element (3t): – PL1 i PL2 – dve pobudne linije – PIL – pobudno-izlazna linija PL1 PIL 6. 3 . Struktura medijuma • Osnovni memorijski elementi – 2t – dvoterminalni elementi – 3t – troterminalni elementi • Mogu se realizovati pomoću RS-bistabila i kombinacijske logike 5.

Struktura medijuma • PLE – pobudna linija elementa – Adresna linija kojom je element pobuđivan • Proziva se (pobuđuje se) odgovarajuća ćelija • PILE – pobudno-izlazna linija elementa – Čitanje ili upis sadržaja elementa • Očitava se signal sa PIL linije – čitanje • Postavlja se elemenat u željeno stanje dovođenjem signala na PIL liniju . 4 . Koincidentni pristup • Svi bitovi jedne ćelije se prozivaju (pobuđuju) istovremeno 8.upis 7.

5 . b-1 (određuje cenu uređaja) 0 BPK=N+b 1 PLE . Struktura medijuma i adresnog mehanizma • Koordinatni sistemi organizacije memorije – 2D – dvodimenzionalni – 3D – trodimenzionalni – 2.. 2D organizacija memorije • N – ćelija PILE • b – 2t elemenata ćelije • Broj pobudnih kola 0 1 . . N-1 10.5D – kvazi trodimenzionalni 9..

3D organizacija memorije • N – ćelija • b – 3t elemenata ćelije • P – adresnih (pobudnih) linija elementa • Q – adresnih (pobudnih) linija ćelija • Broj pobudnih kola BPK=P+Q+b 12. 1 1 ARM ... 63 RPM 11. 2D organizacija memorije 00110 . 6 ...

. 3D organizacija 0 1 .. 7 . P-1 PL2 0 PL1 1 0 . 3D organizacija memorije • Blok-Tabela – Adresa lokacije – Sadržaj lokacije 14... Q-1 1 PILE b-1 13.

. 2. 8 .5D organizacija • N – ćelija • b – 2t elemenata ćelije • Organizacija – grupisanje elemenata – Po ćelijama • P grupa po b linija – Po bin pozicijama • b grupa po P linija • Adresni registar – Pi b • BPK=Q+bP 15... bP 0 1 PLE . 2.5D organizacija PILE 0 1 b-1 . Q-1 16. .

Osnovni memorijski modul • Nezavisna memorijska jedinica kojoj se može pristupiti u bilo kom trenutku 17... N-1 CP selektor RPM 18. Funkcionalna struktura OMM 00110 1 1 ARM dekoder . 9 .

Preklapanje ciklusa OMM • Tc – ciklus operativne memorije • Tp – ciklus centralnog procesora • Tp<Tc • Broj memorijskih modula n=[Tc/Tp] • Memorijsko preklapanje – Opsluživanje n-1 modula memorije u vremenu od trenutka R/W zahteva do sledećeg zahteva od strane procesora 19. Preklapanje ciklusa OMM n p q ARM M1 M2 M3 • p – adresa RPM • q – linije • n – moduli 20. 10 .

OSNOVE RAČUNARSKIH TEHNOLOGIJA I PROGRAMIRANJE Operativna memorija 22. Mikrooperacije • Memorija • Registri – RPM. 11 . ARM. RS • Čitanje sadržaja RPM←MEM[ARM] • Upis sadržaja MEM[ARM]←RPM 21.