Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc

vÒ mäi mÆt. §Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ Níc ®· cã sù ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý. Nhng víi b¶n chÊt lµ mét níc XHCN th× bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo híng kinh tÕ thÞ trêng. §¶ng vµ Nhµ Níc ®· ®Ò ra môc tiªu lµ: "NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN". Më ®Çu cho c«ng t¸c ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ lµ viÖc c¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®· dÇn chuyÓn sang c¬ chÕ tù cung, tù cÊp, kh«ng cßn t×nh tr¹ng quan liªu bao cÊp, û l¹i vµo Nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®· dÇn ®Þnh híng ®îc híng ®i cña m×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña Nh©n d©n ®ång thêi còng thu vÒ cho Nhµ níc mét nguån ng©n s¸ch lín. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp quèc doanh th× nh÷ng c«ng ty, doanh nghiÖp t nh©n còng ra ®êi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng nhu cÇu cña x· héi. C¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh thùc hiÖn nhiÖn vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®ång thêi còng cã nghÜa vô víi Nhµ níc. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thùc c¸c chÝnh s¸ch h¹ch to¸n ®éc lËp vµ theo chÕ ®é h¹ch to¸n Nhµ níc ban hµnh. . §Ó qu¶n lý kinh tÕ ®îc râ rµng, chÝnh x¸c, kÞp thêi th× kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc còng nh doanh nghiÖp t nh©n th× c«ng t¸c kÕ to¸n lµ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay. C«ng t¸c kÕ to¸n gióp cho viÖc tÝnh to¸n, x©y dùng vµ

1

kiÓm tra b¶o vÖ viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t ,vèn, qu¶n lý tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp xÝ nghiÖp… Dùa vµ o c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi. §a doanh nghiÖp ®i lªn vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.

2

PhÇn I. PhÇn chung
A.Vµi nÐt s¬ lîc vÒ c«ng ty TNHH x©y dùng - vËn t¶i Ph¬ng Duy

A.1. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. - Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®îc x©y dùng vµo n¨m 2000, theo quyÕt ®Þnh sè 2523/Q§UB cña thµnh phè Hµ Néi (së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t) ho¹t ®éng theo sè ®¨ng ký 0102005855. §Þa chØ c«ng ty: Xãm T©n Tr¹i - Phó Cêng - Sãc S¬n - Hµ Néi Trong 4 n¨m qua víi sù qu¶n lý s¶n xuÊt cña c¸n bé l·nh ®¹o cña c«ng ty vµ s nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ®a c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña con ngêi. C«ng ty ngµy cµng më réng qui m« ho¹t ®éng, ®êi sèng c«ng nh©n ®îc n©ng cao. ViÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®Ò tµi cña c«ng ty lu«n ®¹t kÕt qu¶ tèt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng. Tõ n¨m thµnh lËp tíi nay c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty ®· tÝch cùc kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý, t×m kiÕm ®èi t¸c… Nhê vËy c«ng ty ®· cã nh÷ng khëi s¾c tèt ®Ñp qua ®ã lµm cho c«ng ty cã ®îc lîi nhuËn ®¸ng kÓ thÓ hiÖn qua b¶ng sau: Sè TT Chi tiªu 2002 2003 2004 §VT

3

1 2 3 4 5

Sè vèn kinh doanh Doanh thu b¸n hµng Thu nhËp chÞu thuÕ Sè lîng c«ng nh©n viªn Thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV

6.500 5.330 27.200 70 720.00 0

6560 7.683 110 0

6750 6.676 144 0

Tr® Tr® Ngêi ®

22.670 26.900 Tr® 767.00 823.00

2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. 2.1. Chøc n¨ng. C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp t×m ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do ®ã ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc th× viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu (s¾t, thÐp, xi m¨ng…) mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo lµ rÊt quan träng, c¸c phÇn viÖc ®ã ph¶i ®¶m b¶o tèt th× s¶n xuÊt kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶. - NhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, ®êng bé. Thi c«ng c¸c lo¹i nÒn mãng, trô c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông h¹ tÇng c¬ së kü thuËt. - Khai th¸c vËn t¶i, chuyÓn ®Êt ®¸. 2.2. NhiÖm vô - Lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ níc. - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh trªn c¬ së t«n träng ph¸p luËt. - T¹o lËp sù qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh 3. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 4

qu¶n lý gi¸m s¸t. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. + Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Lµ ngêi trùc tiÕp gióp ®ì gi¸m ®èc vÒ mÆt s¶n xuÊt thi c«ng +Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt t×m kiÕm ®èi t¸c. 3. bæ nhiÖm c¸c trëng phã bé phËn. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 5 .t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng P. Gi¸m ®èc Pg® sx Pg® kd Phßng kÕ ho¹ch P. ®Þnh híng ph¸t triÓn cña toµn bé c«ng ty.3. ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng th«ng qua c¸c trî lý. S¬ ®å vÒ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty.tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kü thuËt §éi thi c«ng x©y dùng §éi thi c«ng x©y dùng §éi thi c«ng x©y dùng sè 2 sè 3 sè 1 + Gi¸m ®èc: Lµ ngêi quyÕt ®Þnh môc tiªu.1. Phã gi¸m ®èc lµ ban trùc tiÕp gióp ®ì gi¸m ®èc.2. phßng ban. +C¸c phßng ban: chÞu sù ph©n c«ng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô do ban gi¸m ®èc chØ ®¹o. quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c bé phËn trùc thuéc. thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô. thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoÆc ®îc gi¸m ®èc trùc tiÕp ph©n c«ng qu¶n lý gi¸m s¸t khi gi¸m ®èc uû quyÒn.

1. kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp tËp hîp b¶ng l¬ng. + KÕ to¸n tæng hîp: cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chi phÝ. ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ chÝnh x¸c sè lîng TSC§. tÝnh ®óng chi phÝ söa ch÷a vµ gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ.C¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n. + KÕ to¸n vËt t TSC§: cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt t. tÝnh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. kiÓm tra chøng tõ sau ®ã vµo sæ chi tiÕt vËt t. t×nh h×nh khÊu hao. chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ th«ng tin kÕ to¸n.Chøc n¨ng nhiÖm vô Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tËp chung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. . thùc hiÖn ph©n bæ. . lao ®éng. m¸y mãc vµ tËp hîp chøng tõ gèc vµo b¶ng tËp hîp chøng tõ göi lªn c«ng ty hµng th¸ng vµo ngµy 25.2. c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc c«ng ty kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n lµm nhiÖm vô thu thËp. + KÕ to¸n trëng: chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®¬n gi¶n. 6 . ph©n lo¹i. phï hîp víi yªu cÇu híng dÉn. tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. ë c¸c ®éi.Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n. gän nhÑ. x¸c ®Þnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh. h¹ng môc c«ng tr×nh.3. tæ chøc lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu qu¶n lý. + KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n vay: C¨n cø vµo b¶ng duyÖt quü l¬ng cña c¸c ®éi vµ khèi gi¸n tiÕp cña c«ng ty. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§. chØ ®¹o kiÓm tra c«ng viÖc do kÕ to¸n viªn thùc hiÖn.

cïng víi kÕ to¸n tiÒn mÆt qu¶n lý tiÒn cña c«ng ty.2. tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh trong cïng mét thêi gian.2. chi ®· ®îc phª duyÖt thñ quü tiÕn hµnh ph¸t. tiÒn göi ng©n hµng: cã nhiÖm vô më sæ chi tiÕt theo dâi c¸c kho¶n thu tiÒn mÆt.+ KÕ to¸n tiÒn m¨t. S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. 3. + Thñ quü: c¨n cø vµo chøng tõ thu. lËp b¶ng kª thu chi vµ ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp.3. 7 . thu. TGNH vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cuèi th¸ng. nªn chi phÝ ph¸t sinh thêng xuyªn liªn tôc vµ ®a d¹ng. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy.2. h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p chøng tõ ghi sæ. §Ó kÞp thêi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú cho tõng c«ng tr×nh còng nh toµn bé nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i c«ng ty. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. nép tiÒn ng©n hµng. c«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai thêng xuyªn. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ To¸n Tr­ëng KÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n vay Thñ quü KÕ to¸n vËt t­ TSC§. CCDC KÕ to¸n tiÒn mÆt TGNH Nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ 3.

S¶n phÈm cña c«ng ty lµ kh«ng di chuyÓn ®îc mµ cè ®Þnh ë n¬i s¶n xuÊt nªn chÞu ¶nh hëng cña ®Þa h×nh. S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt.vÒ tæ chøc s¶n xuÊt th× ph¬ng thøc nhËn thÇu ®· trë thµnh ph¬ng thøc chñ yÕu. Sù kh¸c nhau cã ¶nh hëng lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý trong ®¬n vÞ x©y dùng. Hoµn NhËn thÇu Tæ chøc thi c«ng thµnh nghiÖm thu X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp cã ®Æc ®iÓm kh¸c víi ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. ®Þa chÊt.Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ B¶ng Sæ c¸i B¶ng c©n Ghi chó: ®èi ph¸t Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy sinh §èi chiÕu kiÓm tra B¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp chi tiÕt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ 4. quy tr×nh s¶n xuÊt. Tæ chøc s¶n xuÊt. thêi tiªt. gi¸ c¶ thÞ trêng … cña n¬i ®Æt s¶n phÈm.§¨c ®iÓm nµy 8 Bµn giao .

ph¶i lÊy dù to¸n lµm thíc ®o s¶n xuÊt.Nh÷ng thuËn lîi: C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tËn tuþ.buéc ph¶i di chuyÓn m¸y mãc. sö dông h¹ch to¸n vËt t. cã tr×nh ®é chuyªn m«n.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: 9 . Khi hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®îc bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông.Do vËy s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng theo yªu cÇu. nh©n c«ng tíi n¬i tæ chøc s¶n xuÊt. S¶n phÈm x©y l¾p ®îc dù to¸n tríc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i so s¸nh víi dù to¸n. Do ®Æc ®iÓm c«ng ty lµ lo¹i h×nh x©y dùng cho nªn sè vßng chu chuyÓn vèn dµi. ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ViÖc qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu cha ®îc thùc hiÖn tèt g©y l·ng phÝ B. tµi s¶n sÏ phøc t¹p. A.2. C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý kiÖn toµn vµ nh¹y bÐn trong kinh doanh 2. 1. Nh÷ng khã kh¨n.X©y dùng ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n .Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn do vËy ®©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c«ng ty ngµy cµng ®¹t ®îc nhiÒu doanh thu. h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp.1. lao ®éng lµnh nghÒ. thiÕt bÞ. B.

ghi sæ quü vµ sæ kÕ to¸n. kÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n thu cã liªn quan.nhËt ký thu tiÒn vµ tõ c¸c nhËt ký nµy kÕ to¸n vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. phiÕu chi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt chi cho c«ng viÖc…lµ c¨n cø ®Ó cho thñ quü xuÊt quü. 1 liªn giao cho ngêi nép tiÒn.Thñ tôc lËp.KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: Khi nhËn ®îc giÊy b¸o Cã.Thò quü gi÷ l¹i 1 liªn ®Î ghi sæ. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n viÕt phiªó thu. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc thñ quü vµo sæ quü tiÒn mÆt. Trong trêng hîp cã c¸c chøng tõ gèc vÒ thanh to¸n.TiÒn mÆt lµ sè vån b»ng tiÒn ®îc b¶o qu¶n t¹i quü cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×ng s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn mÆt ®îc lËp vµ cã tr×nh tù lu©n chuyÓn theo quy ®Þnh cña ngµnh kÕ to¸n. kÕ to¸n viÕt phiÕu chi. mét liªn lu t¹i n¬i lËp phiÕu. PhiÕu thu kÕ to¸n ®îc lËp thµnh 3 liªn. . Phiªó chi ®îc lËp thµnh 2 liªn. x¸c minh vµ xö lý kÞp thêi 10 . b¸o Nî cña ng©n hµng göi ®Õn kÕ to¸n lËp sæ tiÒn göi ng©n hµng ®ång thêi ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo. mét liªn ®îc lu ë n¬i lËp phiÕu. PhiÕu thu nh»m x¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt thùc tÕ nhËp quü vµ lµm c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn. Cuèi ngµy toµn bé phiÕu thu vµ chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ.1. sæ nhËt ký tiÒn mÆt. ghi sæ quü. tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng: . mét liªn thñ quü dïng ®Î ghi sæ quü sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n cïng chøng tõ gèc ®Ó vµo sæ kÕ to¸n.

Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ tiÒn göi víi b¶ng kª cña ng©n hµng. 2. 11 . tiÒn mÆt qu¶n lý vµ b¶o qu¶n tiÒn mÆt thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. Khi h¹ch to¸n c«ng t¸c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ph¶i theo tû gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ ViÖt Nam §ång (VN§). Mäi nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn thu. Nguyªn t¾c qu¶n lý vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty.TiÒn mÆt cña c«ng ty ®îc tËp trung t¹i quü.c¸c kho¶n chªnh lÖch sau ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký thu tiÒn göi ng©n hµng vµ nhËt ký chi tiÒn göi ng©n hµng. chi.

TGNH. Sæ quü tiÒn mÆt Ngµy 1 Sè phiÕu Thu chi 2 3 Th¸ng…n¨m… DiÔn gi¶i Sè tiÒn Thu Chi 4 5 6 Tån ®Çu kú Tån 7 Tån cuèi kú Sæ quü tiÒn mÆt ®îc lËp theo th¸ng vµ ®îc tÝnh chi tiÕt theo tõng chøng tõ. ghi sè tiÒn xu©t quü.3: ghi hµng th¸ng ghi sæ vµ sè hiÖu cña phiÕu thu. phiÕu chi thñ quü lËp sæ qòy tiÒn mÆt. phiÕu chi ®Ó lËp. ghi sè tiÒn tån quü cuèi ngµy. . Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn mÆt.Sæ quü tiÒn mÆt: C¨n cø vµo phiÕu thu.3.2. chi. Cét 1. 12 . ghi sè tiÒn nhËp quü. phiÕu chi. + Sæ qòy kiªm b¸o c¸o quü: C¨n cø vµo phiÕu thu. Cét 4: Cét 5: Cét 6: Cét 7: ghi néi dung tãm t¾t cña phiÕu thu.

Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc nh phiÕu thu. ghi sè d tån quü cuèi ngµy(SDCK) SDCK = SD§K + Tæng thu – Tæng chi . ®èi øng víi c¸c TK cã liªn quan.Sæ quü kiªm b¸o c¸o qòy Th¸ng…n¨m… Sè phiÕu Ngµ Th Ch DiÔn gi¶i TK§¦ y u i 1 2 3 4 5 Tån ®Çu kú Sè tiÒn Thu Chi 6 7 Tån 8 Tån kú cuèi Sæ quü kiªm b¸o c¸o quü ®îc lËp hµng th¸ng më ra ®Ó theo dâi t×nh h×nh phiªu thu. phiªu chi. phiÕu chi Cét 4: Cét 5: Cét 6: Cét 7: Cét 8: ghi néi dung cña phiÕu thu. phiªu chi tiÕn hµnh ghi sæ quü kiªm b¸o c¸o quü nh sau: Cét 1.2.3: ghi ngµy th¸ng ghi sæ vµ sè hiÖu cña phiÕu thu. C¨n cø vµo sæ quü kiªm b¸o c¸o vµ kÌm theo chøng tõ gèc.NhËt ký thu tiÒn: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh lµm ph¸t sinh bªn nî TK 111. phiÕu chi ghi tµi kho¶n ®èi øng liªn quan ghi sè tiªn nhËp quü ghi sè tiÒn xu©t quü. 13 . tån tiÒn mÆt.

Sæ nhËt ký chi tiÒn: Sæ nhËt ký chi tiÒn: N¨m… Ngµy Chøng Ghi nî c¸c TK liªn quan th¸ng tõ Ghi DiÔn gi¶i ghi cã TK kh¸c sæ TK11 TK11 TK331 Sè S NT SH 1 H 2 tiÒn 1 2 3 4 Tån ®Çu kú Tån cuèi kú 5 6 7 8 9 : Ghi sè hiÖu TK. Cét 5 víi nî TK 111 Cét 9 nî TK 111 Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¸t hµnh céng sè ph¸t sinh vµ ®©y lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ c¸i tµi kho¶n.NhËt ký thu tiÒn Ngµy Chøng th¸ng tõ ghi sæ SH NT 1 2 3 DiÔn gi¶i Ghi cã c¸c TK liªn Ghi Nî quan TK111 TK11 TK51 TK kh¸c 2 1 Sè SH tiÒn 5 6 7 8 9 4 Sè d ®Çu kú Sè d cuèi kú Cét 1 ®Õn 3: Ghi hµng th¸ng ghi sæ. ghi cã ®èi øng : Ghi tãm t¾t néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t 14 . Cét 6 ®Õn 8: Ghi sè tiÒn cña c¸c tµi kho¶n. ghi sè ph¸t sinh ®èi øng víi bªn : Ghi sè tiÒn ph¸t sinh bªn nî TK 111. . sè hiÖu vµ ngµy th¸ng cña chøng tõ Cét 4 sinh.

ghi sè tiÒn göi vµo ng©n hµng. ghi sè tiÒn rót ra chi tiªu qua ng©n hµng. sè hiÖu vµ ngµy th¸ng cña chøng tõ.8: ghi sè tiÒn cña c¸c Tk ghi Nî ®èi øng víi bªn cã TK111. Cét 9: TK111. Cét 1. . sè hiÖu vµ ngµy th¸ng cña chøng tõ. ghi sè tiÒn ph¸t sinh bªn cã TK111 ®èi øng víi c¸c TK liªn quan Cét 6. ghi Nî sè ph¸t sinh ®èi øng víi Ngµy th¸ngChøng tõ ghi sæ NT 1 2 3 SDCK Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nh giÊy b¸o cã. 15 . giÊy b¸o nî. kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ tiÒn göi ng©n hµng. Cét 4: Cét 5 : Cét 6 : ghi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.Sæ tiÒn göi ng©n hµng: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn göi ng©n hµng.Sæ nµy ®îc më cho c¶ n¨m ph¶n ¸nh chi tiÒn mÆt ®îc ph¶n ¸nh vµo mét dßng hoÆc mét sè dßng tuú thuéc vµo ®èi tîng kÕ to¸n. Sæ tiÒn göi ng©n hµng.7.2.3: ghi ngµy th¸ng ghi sæ. Sè tiÒn DiÔn gi¶i Göi Rót ra Cßn l¹i vµo 4 5 6 7 SD§K ghi sè hiÖu TK. 3: ghi ngµy th¸ng ghi sæ. 2. Cét 1. N¬i më TK giao dÞch. Cét 4: Cét 5: ghi tãm t¾t néi dung nghiÖp vô.

l¬ng thêi gian c¸c kho¶n phô cÊp. tæ ®éi s¶n xuÇt trong ®ã ghi râ ngµy.2 KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. c¸c kho¶n khÊu trõ vµo sè tiÒn lao ®éng ®îc lÜnh. “ b¶ng c«ng” ®îc lËp riªng cho tõng bé phËn. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng ®îc lËp riªng cho tõng bé phËn. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng. B. bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp vÒ BHXH còng ®îc lËp vµ kÕ to¸n xem xÐt x¸c nhËn ch÷ ký råi tr×nh lªn gi¸m ®èc ký duyÖt. §Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng. tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ngêi lao ®éng hµng th¸ng kÕ to¸n t¹i c«ng ty ph¶i lËp “b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng” cho tõng tæ ®äi s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l¬ng cho tõng ngêi. §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè lîng c«ng ty sö dông sæ s¸ch lao ®éng. 1. Tr×nh tù tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch trªn l¬ng. tæ ®éi s¶n xuÊt. nghØ viÖc cña mçi ng¬i lao ®éng. cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng ®Ó tÝnh l¬ng cho tõng bé phËn. TiÒn l¬ng lµ sè tiÒn thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng mµ ngêi lao ®éng hoÆc c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ãng gãp. tæ ®éi s¶n xuÊt.Cét 7 : ghi sè tiÒn cßn l¹i ë ng©n hµng cuèi kú. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng tÝnh l¬ng lao ®éng theo thêi gian. th¸ng lµm viÖc. B¶ng thanh 16 . L¬ng s¶n phÈm.

BHXH cho tõng ngêi lao ®éng.to¸n l¬ng vµ BHXH sÏ lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn l¬ng B¶ng chÊm B¶ng thanh B¶ng thanh c«ng cña to¸n l­¬ng to¸n l­¬ng cña c¸c ®éi c¸c tæ ®éi cña c«ng ty SX s¶n xuÊt B¶ng ph©n bæ tiÒn l­ ¬ng H×nh thøc tr¶ l¬ng mµ c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy ¸p dông lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian.H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh theo sè lîng. chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: 17 . C¸c kho¶n thanh to¸n l¬ng. c«ng ty ph¶i theo dâi ghi chÐp thêi gian lµm viÖc cña ngêi lao ®éng vµn møc l¬ng thêi gian cña hä. BHXH b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cha lÜnh l¬ng cïng c¸c chøng tõ b¸o c¸o thu. chi tiÒn mÆt ph¶i ®îc chuyÓn vÒ kÕ to¸n kiÓm tra ghi sæ. cha cã ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm. §Ó ¸p dông tr¶ l¬ng theo thêi gian. thèng kª … . T¹i c«ng ty viÖc thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng thêng chia lµm 2 kú: Kú mét t¹m øng vµ kú hai sÏ nhËn sè cßn l¹i sau khi ®· trõ vµo c¸c kho¶n khÊu trõ. Thêng ¸p dông cho lao ®éng lµm c«ng t¸c v¨n phßng nh hµnh chÝnh. Doanh nghiÖp ¸p dông tiÒn l¬ng thêi gian cho nh÷ng c«ng viÖc cha x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng. qu¶n trÞ.

§Ó khuyÕn kÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm doanh nghiÖp ¸p dông c¸c ®¬n gi¸ s¶n phÈm kh¸c nhau. sinh ®Î… thanh to¸n c¸c kho¶n kh¸m ch÷a bÖnh. Trong c«ng ty ®Ó phôc vô c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cã thÓ chia lµm 2 lo¹i :TiÒn l¬ng lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp.Sè lîng hoÆc khèi lîng s¶n phÈm TiÒn l¬ng s¶n phÈm = ®¬n gi¸ tiªn l¬ng SP ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng hoµn thµnh x TiÒn l¬ng s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc ®èi víi ngêi lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm. . + Quü BHYT: §îc sö dông gian ®au èm. trong ®ã chi tiÕt theo tiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô.Quü BHXH. + TiÒn l¬ng chÝnh lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngêi lao ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c.gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp. viÖn phÝ thuèc…cho ngêi lao ®éng trong thêi 18 . tiªn l¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp. BHYT. ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä. Th× ®îc hëng theo chÕ ®é.nghØ èm…. + TiÒn long phô lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh. KPC§ + Quü BHXH: §îc t¹o thµnh tõ trÝch theo tû lÖ trªn tæng sè quü l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n viªn chøc. Thêi gian lao ®éng nghØ phÐp.

+ KPC§: §îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tænh thÓ tiÒn l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. 1% c«ng ty ®Ó l¹i sinh ho¹t. . C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy 19 . c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt. BHXH. TiÒn thëng bao gåm thëng thi ®ua. c¸c bé phËn cuèi th¸ng tæng hîp thêi gian lao ®éng. ph¬ng ph¸p lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. B¶ng chÊm c«ng lµ c¨n cø cho phßng kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho tõng ®éi. trong s¶n xuÊt n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Tõ b¶ng c«ng ( b¶ng chÊm c«ng) ®îc lËp tõ c¸c ®éi. tiÕt kiÖm vËt t.C¬ së lËp. Tæng quü BHYT. tõng bé phËn. tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. c«ng ty cßn lËp quü khen thëng cho tËp thÓ. hoµn thµnh tríc kÕ ho¹ch ®îc giao vÒ thêi gian. KPC§ ®îc trÝch lµ 25% trªn tæng quü l¬ng trong ®ã: BHXH lµ 20% : C«ng ty nép 15% _ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Ngêi lao ®éng 5% _ trõ vµo l¬ng BHYT trÝch 3% trªn tæng : 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xu©t kinh doanh 1% trõ vµo l¬ng ngêi lao ®éng KPC§ trÝch 2% trªn tæng: 1% nép lªn cÊp trªn.

B¶ng chÊm c«ng Th¸ng …n¨m… ST Hä vµ tªn 1 T 1 Lª V¨n Th¸i x 2 Ng BÊt L. hä tªn) Sau khi lËp xong b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng chuyÓn cho kÕ to¸n trëng duyÖt. . 20 . hä tªn) 2 x x 3 x 0 4 x 0 5 x 0 6 x x 7 0 x … 0 x x x x x 3 Sè 1 c«ng x 29 x 28 §éi trëng (ký. ¬ng . Tæ trëng (ký.x . ®©y lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng cho ngêi lao ®éng vµ nh©n viªn trong c«ng ty.

l¬ng phô vµ c¸c kho¶n kh¸c trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng. 21 . hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cña c¸c phßng ban. toµn c«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp vµ chi tiÕt theo cét l¬ng chÝnh. 338 vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan. + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu. 335. tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n theo l¬ng ®îc thùc hiÖn trªn c¸c TK 334. hä tªn) ®éi trëng (ký. B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng Th¸ng…n¨m… Ghi cã TK 334 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn C¸c L¬ng Céng L¬ng Ghi nî TK kho¶n chÝnh phô kh¸c TK 641 TK 642 … STT 1 2 … KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng.C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng…n¨m… Lo¹i Ngµ TiÒ TiÒn ®· ST Hä vµ tªn N¨ ®îc øn m thî y n T sinh c«n c«n hg ëng g g Cß Ký n nhËn l¹i Tæng Tæ trëng (ký.

Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô më sæ. 622…. 627. giÊy vËn chuyÓn bèc dì… Phßng kÕ to¸n gi÷ l¹i ®Ó lµm c¨n cø tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. 627.Hµng th¸ng tÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng. biªn b¶n bµn giao TSC§. Hå s¬ ®ã bao gåm: biªn b¶n giao nhËn TSC§. Nî TK 431: tiÒn thëng Nî TK 642. Mçi mét TSC§ ®îc lËp 22 . thanh lý. Phßng kÕ to¸n ph¶i sao cho mçi bé phËn mét b¶n ®Ó lu. . Sau mçi kú s¶n xuÊt TSC§ vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu vµ chØ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë díi d¹ng hao mßn TSC§. c¸c b¶n sao tµi liÖu kü thuËt.3. . 627. Mçi khi cã TSC§ t¨ng thªm ph¶i lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. 3383. 641. c¸c ho¸ ®¬n.KPC§ Nî TK 622. chøng tõ lu©n chuyÓn kÕ to¸n. 641. 642: tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ Cã TK 334: tæng sè l¬ng ph¶i tr¶ Sè tiÒn thëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. thÎ ®Ó theo dâi vµ ph¶n ¸nh diÔn biÕn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông.Thñ tôc ®a TSC§ vµo s¶n xuÊt. 3384): tæng sè trÝch B. 642…: Nî TK 334: Cã TK 338 (3382. kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. Nî TK 622.: thëng trong s¶n xuÊt Cã TK 334: tæng sè ph¶i tr¶ TrÝch BHXH. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) TSC§: lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi.Thñ tôc. BHYT.

thµnh biªn b¶n riªng cho tõng thêi kú. quy c¸ch sè hiÖu TSC§ ®ã. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®îc lËp cho tõng TSC§. Thµnh lËp héi ®ång thanh lý gåm c¸c «ng bµ ®¹i diÖn c¸c bªn. cïng gi¸ trÞ vµ do cïng mét ®¬n vÞ giao cã thÓ lËp chung mét biªn b¶n giao nhËn TSC§. tªn níc s¶n xuÊt. biªn b¶n nµy ®îc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ vµ lu. Biªn b¶n thanh lý do ban thanh lý TSC§ lËp vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký (ghi râ hä tªn phã. sè hiÖu. §èi víi trêng hîp giao nhËn cïng mét lóc nhiÒu TS cïng lo¹i. Khi thanh lý TSC§. c«ng ty ph¶i lËp hîp ®ång bµn giao gåm: ®¹i diÖn bªn giao. m¸y mãc thiÕt bÞ… + ThÎ TSC§ bao gåm 4 phÇn chÝnh: Ghi c¸c chØ tiªu chung vÒ TSC§ nh m· hiÖu. ngµy th¸ng ®a vµo sö dông. thanh lý nhîng b¸n. nguyªn gi¸. ®¬n vÞ ph¶i lËp biªn b¶n thanh lý TSC§. trëng ban thanh lý. vËt kiÕn tróc.Ph¬ng ph¸p vµ cë së lËp thÎ TSC§ ThÎ TSC§ dïng chung cho mäi TSC§ nh nhµ cöa. Biªn b¶n giao nhËn ®îc lËp thµnh 2 b¶n mçi bªn gi÷ mét b¶n. Khi cã TSC§ míi ®a vµo sö dông hoÆc ®iÒu TS cho ®¬n vÞ kh¸c. quy c¸ch. kÕ to¸n trëng vµ thñ trëng c«ng ty) . Sau khi thanh lý song c¨n cø vµo chøng tõ tÝnh to¸n tæng hîp sè chi phÝ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ thu håi vµo dßng chi phÝ thanh lý vµ gi¸ trÞ thu håi. sè n¨m ®a vµo sö dông…sau ®ã héi ®ång thanh lý cã kÕt luËn cô thÓ. níc s¶n xuÊt… 23 . Thanh lý TS nµo th× ghi tªn m·. ®¹i diÖn bªn nhËn vµ mét sè uû viªn.

Ghi sè phô tïng. th¸ng. kÕ to¸n trëng x¸c nhËn. n¨m cña chøng tõ ghi gi¶m TSC§ vµ lý do gi¶m. + C¨n cø ®Ó lËp thÎ TSC§ bao gåm biªn b¶n giao nhËn TSC§.Ghi c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸ TSC§ ngay sau khi b¾t ®Çu h×nh thµnh TSC§ vµ qua tõng thêi kú do ®¸nh gi¸ l¹i. ThÎ ®îc lu ë v¨n phßng ban kÕ to¸n suèt qu¸ tr×nh sö dông TS . x©y dùng. dông cô ®Ò nghÞ kÌm theo. Ghi gi¶m sè TSC§: ngµy. trang thiÕt bÞ thªm… vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· tÝnh qua c¸c n¨m. ThÎ TSC§ do kÕ to¸n lËp. biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. b¶n trÝch khÊu hao TSC§… 24 .

S¬ ®å sæ TSC§ Ghi t¨ng TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Chøng Tªn. îng gi¸ h Ngµy tiÒn S S Ngµy quy H th¸n c¸ch H th¸n g g Gi¸ trÞ cßn l¹i Ph¬ng ph¸p tÝnh møc khÊu hao TSC§ c«ng ty ®ang ¸p dông.§¬n Thµn tõ do îng hiÖu.S¬ ®å thÎ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ Sè Ngµy. Ph¶n ¸nh sè cßn l¹i cña TSC§ t¹i c«ng ty. Chøng Lý Sè ltõ nh·n Sè l. Sæ TSC§ dïng ®Ó ghi t¨ng hoÆc gi¶m TSC§ t¹i c«ng ty. hiÖu th¸ng… DiÔn Nguyªn chøn gi¶i gi¸ g tõ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Gi¸ trÞ Céng N¨m hao dån mßn( tõn g n¨m) C¨n cø vµo chøng tõ gèc. Møc khÊu TØ lÖ khÊu x Nguyªn gi¸ hao b×nh = hao b×nh TSC§ ph¶i qu©n n¨m qu©n n¨m khÊu hao cña TSC§ ph¶i trÝch Tû lÖ khÊu hao = Nguyªn gi¸ TSC§ ph¶i khÊu b×nh qu©n hao Sè n¨m sö dông n¨m cña TSC§ 25 . vµo thÎ TSC§…kÕ to¸n ghi vµo sæ TSC§.

gi¸ thµnh c«ng tr×nh söa 26 . Thêi gian söa ch÷a nhiÒu vµ TSC§ ph¶i ngõng ho¹t ®éng. 152…chi phÝ söa ch÷a + KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§: lµ lo¹i söa ch÷a cã ®¨c ®iÓm cã møc ®é h háng nÆng nªn ®ßi hái sù söa ch÷a lµ phøc t¹p. §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh söa ch÷a ®îc tiÕn hµnh vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ. Møc khÊu hao n¨m cuèi cña thêi gian sö dông TSC§ ®Þnh lµ hiÖu sè gi÷a nguyªn gi¸ TSC§ vµ sè khÊu hao luü kÕ ®· thùc hiÖn ®Õn n¨m tríc n¨m cuèi cïng cña TSC§ ®ã. . Nî TK 642: TSC§ dïng cho qu¶n lý. viÖc söa ch÷a ®¬n gi¶n.KÕ to¸n söa ch÷a TSC§: C¸c ph¬ng thøc söa ch÷a mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông lµ söa ch÷a thêng xuyªn. b¨ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n chia cho thêi gian sö dông.Trêng hîp thêi gian sö dông hay nguyªn gi¸ TSC§ thay ®æi doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc khÊu hao trung b×nh cña TSC§. x¸c ®inh l¹i hoÆc thêi gian sö dông cßn l¹i cña TSC§. C«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ do doanh nghiÖp tù ®¶m nhiÖm hoÆc ph¶i thuª ngoµi. 338. Cã TK 334. Nî TK 627: TSC§ dïng cho s¶n xuÊt chung. Chi phÝ söa ch÷a lín ®îc tiÕn hµnh theo dù to¸n. nhá. KÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ sña ch÷a thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó ph¶n ¸nh. + KÕ to¸n söa ch÷a thêng xuyªn TSC§ lµ lo¹i söa ch· cã ®Æc ®iÓm møc ®é h háng nhÑ. cã thÓ tù söa ch÷a. ph¸t sinh chi phÝ Ýt cho nªn cã thÓ h¹ch to¸n toµn bé mét lÇn chi phÝ cña ®èi tîng sö dông TSC§.

27 .ch÷a lín c¸c chi phÝ tríc hÕt ®îc tËp hîp ë TK 241_x©y dùng c¬ b¶n dë dang chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh… Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó ph¶n ¸nh c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh lµ “ biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh” TK sö dông: TK 2413_ söa ch÷a lín TSC§. trêng hîp söa ch÷a thêng xuyªn TSC§ kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n mµ tÝnh vµo hci phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh chi phÝ sdöa ch÷a lín TSC§.

C¨n cø vµo chøng tõ tËp hîp, kÕ to¸n ghi. Nî TK 241 (2413) Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 152… B.4. KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô, dông cô Víi ®Æc trng cña c«ng ty chuyªn vÒ x©y dùng c¬ b¶n, s¶n phÈm lµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng tr×nh giao th«ng nªn nguån nhËp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô cña c«ng ty lµ rÊt ®a d¹ng. - Nguyªn vËt liÖu, dông cô, céng cô cña c«ng ty ®îc mua vµo tõ c¸c c«ng ty, cña hµng chuyªn cung cÊp vÒ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: nh c«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô H¶i Long, c«ng ty vËt liÖu x©y dùng 1_5, c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n, c«ng ty thÐp ViÖt §øc… - Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ. Ho¸ ®¬n mua hµng Sæ chi tiÕt Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ ThÎ kho PhiÕu nhËp kho

- Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô: + Nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty bao gåm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu chñ yÕu tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng nh: xi m¨ng, thÐp, s¾t, g¹ch… Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã vai trß bao gãi vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh nh : chÊt phô gia bª t«ng…

28

Phô tïng thay thÕ: dïng ®Ó thay thÕ söa ch÷a trong m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh : ®Ìn xe, èng x¶… Nhiªn liÖu bao gåm: x¨ng, dÇu ch¹y m¸y… PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ran ngoµi. + C«ng cô, dông cô : L¸n tr¹i t¹m thêi, ®µ gi¸o, cèt pha, dông cô gi¸ l¾p chuyªn dïng s¶n xuÊt. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng khi thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt phøc t¹p nguy hiÓm - TÝnh gi¸ vËt liÖu,c«ng cô, dông cô theo gi¸ trÞ thùc tÕ. C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p “ nhËp truíc xuÊt tríc”. Hµng tån kho ®îc h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh : Gi¸ trÞ thùc = tÕ vËt liÖu xuÊt kho Gi¸ trÞ thùc = tÕ ®¬n vÞ vËt liªô nhËp kho x Sè l­îng vËt liÖu xuÊt dïng tõng lÇn nhËp kho tr­íc

Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ trÞ thùc tÕ = vËt liÖu = nhËp kho Gi¸ mua + ghi trªn + ho¸ ®¬n Chi phÝ kh©u mua C¸c kho¶n gi¶m trõ

29

Hµng ngay c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸, phiÕu nhËp kho kÕ to¸n vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan. + KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu: C«ng ty dïng ph¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ë kho: thñ kho dïng thÎ song song ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu, dông cô vÒ mÆt sè lîng. Mçi chøng tõ nhËp, xuÊt, vËt t ®îc ghi mét dßng vµo thÓ kho, thÓ kho ®îc më cho tõng danh ®iÓm vËt t. Cuèi th¸ng thñ kho tiÕn hµnh tæng céng sè nhËp, xuÊt, tÝnh ra tån kho vÒ mÆt lîng theo tõng danh ®iÓm vËt t. ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n vËt t më thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t cho tõng danh ®iÓm vËt t t¬ng øng víi thÓ kho më ë kho. ThÎ kho nµy cã néi dung t¬ng tù nh thÎ kho nhng chØ kh¸c lµ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp, xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi, nh©n viªn kÕ to¸n vËt t ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu vµ ghi ho¸ ®¬n h¹ch to¸n vµo thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t vµ tÝnh ra sè tiÒn. Sau ®ã lÇn lît ghi c¸c nghiÖp vô, nhËp, xuÊt vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. + Ph¬ng ph¸p vµ c¬ së lËp sæ kÕ to¸n chi tiÕt: PhiÕu nhËp kho: dïng trong trêng hîp nhËp kho vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ mua ngoµi, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. Khi lËp phiÕu nhËp kho ph¶i ghi râ sè phiÕu nhËp vµ ngµy th¸ng n¨m lËp phiÕu, hä tªn ngêi nhËp vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸, sè ho¸ ®¬n, lÖnh nhËp kho vµ tªn ngêi nhËp kho. PhiÕu nhËp kho Sè lîng

30

Sè TT A

Tªn, nh·n M· sè §VT hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t B C D

Theo chøng tõ 1

Thùc §¬n gi¸Thµnh nhËp tiÒn 2 3 4

Céng Cét A, B, C, D: Ghi thø tù tªn nh·n hiÖu, m· sè ®¬n vÞ tÝnh cña vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸. Cét 1: Ghi sè lîng theo ho¸ ®¬n hoÆc lÇn nhËp. Cét 2: Ghi sè lîng nhËp vµo kho. Cét 3, 4: Do kÕ to¸n ghi ®¬n gi¸. Dßng c«ng ghi tæng sè tiÒn cña c¸c lo¹i vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp cïng mét phiÕu. PhiÕu nhËp kho do bé phËn mua hµng hoÆc bé phËn s¶n xuÊt lËp thµnh hai liªn, nhËp kho song thñ kho ghi ngµy, th¸ng, n¨m nhËp kho vµ cïng ngêi nhËn ký vµo phiÕu, thñ kho gi÷ liªn hai ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn sang phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ mét liªn lu ë n¬i lËp phiÕu. PhiÕu xuÊt kho: §îc lËp cho mét lo¹i hay nhiÒu lo¹i vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ cïng mét kho dïng cho mét ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ hoÆc cïng môc ®Ých sö dông. PhiÕu xuÊt kho ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m, tªn, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ, lý do sö dông vµ kho vËt liÖu vËt t s¶n phÈm. PhiÕu xuÊt kho Sè lîng

31

xuÊt kho tõng lo¹i vËt t. xuÊt kho ghi vµo c¸c cét t¬ng øng trong thÎ kho. Hµng th¸ng thñ kho c¨n cø vµo phiÕu nhËp. dông cô: 32 . n¨m xuÊt kho vµ cïng ngêi nhËn ký tªn vµo phiÕu xuÊt. c«ng cô. ThÎ kho: theo dâi sè lîng nhËp. Sau khi xuÊt kho thñ kho ghi vµo cét sè 2 sè lîng thùc xuÊt cña tõng lo¹i vËt t. nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t B M· sè §VT Yªu cÇu C D 1 Thùc xuÊt 2 §¬n gi¸ 3 Thµn h tiÒn 4 PhiÕu xuÊt kho do c¸c bé ph©n xin lÜnh ho¨c do phßng cung øng lËp thµnh 3 liªn.ST T A Tªn. Sau khi lËp phiÕu xong phô tr¸ch c¸c bé phËn sö dông. xuÊt vËt liÖu. ghi ngµy. s¶n phÈm hµng ho¸ ë tõng kho lµm c¨n cø x¸c ®Þnh tån kho dù tr÷ vËt t vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña thñ kho. ®¬n vÞ. Sau mçi lÇn kiÓm kª ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh sè liÖu trªn thÎ kho cho phï hîp víi sè liÖu thùc tÕ kiÓm kª theo sè liÖu quy ®Þnh . Mçi chøng tõ ghi mét dßng . th¸ng. nh·n hiÖu. quy c¸ch. m· sè vËt t sau ®ã giao cho thñ kho ®Ó ghi chÐp ngµy th¸ng. Theo ®Þnh kú nh©n viªn kÕ to¸n vËt t xuèng kho vµ nhËn chøng tõ vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp thÎ kho cña thñ kho sau ®ã ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. cuèi ngµy tÝnh sè tån kho. Phßng kÕ to¸n lËp thÓ vµ ghi c¸c chØ tiªu: Tªn.KÕ to¸n tæng hîp nhËp. phô tr¸ch cung øng ký giao cho ngêi cÇm phiÕu xuèng kho ®Ó lÜnh.

dông cô trong kú. vËt liÖu phô sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. §èi tîng tËp hîp chi phÝ cho tõng lo¹i chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm (c«ng tr×nh) kú tËp hîp chi phÝ nh thÕ lµ hîp lý.Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. c«ng cô. c«ng cô. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty lµ s¶n phÈm c«ng viÖc lao vô mµ c«ng ty s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm.5: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. dông cô theo tû gi¸ thùc tÕ. c«ng cô. cã thÓ më chi tiÕt theo tõng lo¹i. . phßng ban vÒ tµi s¶n cã nh v¹y viÖc qu¶n lý vÒ c«ng cô. dông cô kÕ to¸n c«ng ty giao cho tõng bé phËn. dông cô ttrong kú.§èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. . c«ng cô. TK153. Dïng ®Ó theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña nguyªn vËt liÖu.TKSD : TK152. +Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. 33 . dông cô nh sö dông tiÕt kiÖm vÒ nguyªn vËt liÖu míi cã kÕt qu¶ B. Bªn Cã: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lµm gi¶m gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu. dông cô tån kho. D Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu. *Néi dung cña kho¶n môc chi phÝ. nhãm… Bªn Nî: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lµm t¨ng gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu. §Ó qu¶n lý t×nh h×nh sö dông vËt liÖu. c«ng cô. theo ®¬n ®Æt hµng.

n¨m…. b¸o c¸o sö dông vËt liÖu cña tõng ®éi ®Ó tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng.Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu trong c«ng ty chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng… . ST T Ghi cã c¸c TK Ghi nî c¸c TK 34 TK 152 HT TT TK 153 HT TT .th¸ng…. tiÒn ¨n ca vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. dông cô cho tõng môc chi phÝ. Chi phÝ thêng liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu Ngµy…. dÞch vô nh: L¬ng. nguyªn vËt liÖu phô sö dông trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm.C¬ së tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng kho¶n môc. + Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh t¹i bé phËn s¶n xuÊt. c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng. C¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu vµ hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ h¹ch to¸n vµ gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu lÊy tõ b¶ng kª vÒ nguyªn vËt liÖu ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu c«ng cô. + Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ xu©t kho vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu phô: chiÕm tû träng nhá nhng kh«ng thÓ thiÕu ®îc mµ nã tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn t¹o ra s¶n phÈm ®Ño h¬n vµ tèt h¬n… + Kho¶n môc chi phÝ nguyªn c«ng trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé chi phÝ chi tra cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm.

2. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ………… + Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n. 35 . Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi tîng chÞu chi phÝ th× c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng . 3. Chi phÝ s¶n xuÊt chung.1. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ c¸c chi tiªu liªn quan.

BHXH. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng. ST 1. Ghi cã TK Ghi nî TK TK622 TK627 TK641 TK642 …… TK 334 L¬ng L¬ng chÝnh phô TK 338 C¸c kho¶n 3382 3383 3384 Céng kh¸c + Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. 36 .153 ¬ng. …. Th¸ng…… n¨m………. c«ng cô dung cô. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. …….. ND Chi phÝ tiÒn TK§¦ Sè tiÒn Ghi chó l¬ng 334 338 NVQLPX 152 C¸c kho¶n trÝch theo l. b¶ng ph©n bæ vËt liÖu. 3. Chi phÝ CCDC.. 2.B¶ng ph©n bè tiÒn l¬ng vµ BHXH Th¸ng …. Chi phÝ NVL kh¸c. chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. c«ng cô dông cô. 4. …. N¨m…. chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n viªn. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh chi phÝ vËt liÖu.

+ KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 37 . KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sö dông TK 622 _chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty.

ph©n bæ CPNCTT TK335 TrÝch l­¬ng nghØ phÐp cña CN SX TK338 TrÝch BHXH theo l­¬ng tr¶ CNTTSX + KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK151 (1) TK152 (2) (3b )_ (3a ) (4) TK133 TK621 (5) TK154 TK111.11 2 + KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Ph¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. 38 .S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK154 TK622 TK334 Tr¶ tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng KÕt chuyÓn.

níc… (2) tiÒn l¬ng vµ trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n ph©n xëng. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. KÕ to¸n sö dông TK 627: chi phÝ s¶n xuÊt chung.CCDC phôc vô ph©n xëng (4) trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña nh©n viªn ph©n xëng.33 8 (2) TK152.11 2 (1) TK133 TK334. 39 . c«ng tr×nh. Ph¶n ¸nh chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh chung ph¸t sinh t¹i bé phËn s¶n xuÊt. (3) xuÊt NVL. TK111.Víi ®Æc thï lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng nªn chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ®¬n vÞ ®îc tËp hîp vµ kÕt chuyÓn cho tõng c«ng tr×nh.15 2 (1) chi tiÒn ®iÖn. ®éi. ®éi.15 3 (3) TK335 (4) TK214 (5) (7) TK627 (6) TK154 TK111.

(6) c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung nh: phÕ liÖu thu håi b»ng tiÒn mÆt… (7) kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK 154. c«ng cô dông cô. Dßng kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dãng sang cét TK§¦ ghi TK§¦ lµ 154 víi sè tiÒn ®îc ghi vµo cét bªn cã cña cét sè tiÒn. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: C¬ së lËp : c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. sè tiÒn ®îc ghi vµo bªn nî cña cét. C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tµi liÖu. sè tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn cña cét TK 1521 dßng TK 621 trªn b¶ng ph©n bæ vËt liÖu. 40 .Ph¬ng ph¸p vµ c¬ së lËp sæ chi tiÕt vµ tæng hîp. Tõ dßng trÝch theo l¬ng ë cét diÔn gi¶i dãng sang cét TK §¦ ghi TK§¦ lµ TK 338 sè tiÒn ®îc ghi vµo cét bªn nî cña cét sè tiÒn. + Chi phÝ nguyªn vËt liªu trùc tiÕp: sæ chi tiÕt TK 621. Ph¬ng ph¸p lËp: Tõ dßng tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt dãng sang cét TK§¦ ghi TK§¦ lµ 334. c«ng cô dông cô. Tõ dßng kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp dãng sang cét TK§¦ ghi TK§¦ lµ TK 154 víi sè tiÒn ®îc ghi vµo bªn cã cña cét sè tiÒn ®óng b»ng ghi bªn nî cña cét nµy. víi sè tiÒn b»ng sè ghi bªn nî cña cét nµy. cét TK 334 trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. sè tiÒn ®îc ghi vµo bªn nî cña cét sè tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn cña dßng TK 622. sè tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn cña dßng TK 622 cét TK338 trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. .(5) khÊu hao TSC§ t¹i tõng bé phËn. Ph¬ng ph¸p : tõ dßng xuÊt vËt liÖu chÝnh ë cét diÔn gi¶i dãng sang cét TK§¦ lµ TK 1521.

153 víi sè tiÒn ®îc ghi ë cét sè tiÕn ®óng b»ng sè tiÒn ®îc ghi ë dßng TK 627. c«ng cô dông cô. 622. C¬ së lËp: C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 621. b¶ng ph©n bæ vËt liÖu.+ Chi phÝ s¶n xuÊt chung: C¬ së lËp : C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. Ph¬ng ph¸p lËp: Mçi s¶n phÈm ( c«ng tr×nh. Dßng kho¶n trÝch theo l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý dãng sang cét TK§¦ lµ TK 338 sè tiÒn ®îc ghi ë cét sè tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn cña dßng TK 627 cét TK 338 trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. 41 .153 trªn b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu. 622. C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh ghi t¬ng tù . chi phÝ s¶n xuÊt chung cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ®· tËp hîp ë trªn ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty. 622. 627 sè tiÒn ghi ë mét dßng víi sè tiÒn t¬ng øng sÏ b»ng sè tiÒn ghi trªn sæ chi tiÕt TK 621. Dßng chi phÝ nguyªn vËt liÖu. c«ng cô dông cô. c«ng cô dông cô dãng sang cét TK§¦ lµ TK 152. cét TK 334 trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH.627 vµ b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung mçi dßng ë mçi cét tæng céng chi phÝ. chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. chøng tõ kÕ to¸n liªn quan. cét TK 152. h¹ng môc) ®Òu ghi mét dßng råi dãng sang cét TK 621. Ph¬ng ph¸p lËp: Tõ dßng chi phÝ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng dãng sang cét TK§¦ ghi TK§¦ lµ TK 334 sè tiÒn ghi ë cét sè tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn cña dßng TK 627. + Sau khi tËp hîp chi phÝ s¶nn xuÊt theo kho¶n môc: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 627.

CP thùc tÕ cña KLXL dë dang ®Çu kú CP thùc tÕ cña KLXL ph¸t sinh trong kú Chi phÝ dù to¸n cña KLXL dë dang cuèi kú x CP thùc tÕ cña KLXL dë dang = x cuèi kú CP dù to¸n cña Chi phÝ dù to¸n KLXL hoµn thµnh cña KLXL dë dang bµn giao trong kú x cuèi kú * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ t¹i c«ng ty. Do vËy kÕ to¸n sö dông TK 154_ CPSXKD ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh trong c«ng ty. S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng c«ng tr×nh. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp TK 621 KÕt chuyÓn CPNCTT TK622 KÕt chuyÓn CPNCTT TK627 KÕt chuyÓn CPSXC TK 154 TK 152. h¹ng môc cha hoµn thµnh ®Ó nghiÖm thu bµn giao. X¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú cña tõng c«ng tr×nh theo c«ng thøc.Dßng céng cña cét tæng chi phÝ ghi tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 138 C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ Thµnh phÈm TK15 5 TK 632 * Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. 42 . HiÖn nay c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.

43 . h¹ng môc hoµn thµnh. CTK: Chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh. h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao theo c«ng thøc: ZTT = D§K + CTK . B6: KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm. Víi ®Æc thï lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng cho nªn viÖc kÕ to¸n thµnh phÈm lµ rÊt khã do vËy kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông kÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng (bµn giao c«ng tr×nh) vµ kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý. h¹ng môc ph¸t sinh trong kú. D§K: Chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh. . chi phÝ trong khi giao dÞch vµ kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng. phô cÊp. + Chi phÝ vËt liÖu c«ng cô v¨n phßng. c¸c kho¶n trÝch BHXH.DCK ZTT: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh. h¹ng môc dë dang cuèi kú. KPC§ cña c«ng nh©n viªn thuéc bé m¸y cña c«ng ty. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm: + TiÒn l¬ng. + Chi phÝ khÊu hao nhµ cöa vËt kiÕn tróc… vµ TSC§ kh¸c dïng trung cho tÊt c¶ c¸c c«ng ty. ca.Trªn c¬ sá sè liÖu ®· tæng hîp kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh. h¹ng môc dë dang ®Çu kú.KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. DCK: Chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kháan chi ph¸t sinh cã liªn quan chung ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch riªng ra ®îc cho bÊt kú ho¹t ®éng nµo.

KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. kinh doanh trongchuyÓn KÕt chuyÓn CPQLDN TKSD: TK 911_ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh dïng ®Ó x¸c lç TK142 ®Þnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhvµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. lÖ phÝ ph¶i nép. TK421 KÕt chuyÓn l·i 44 . b¶o dìng TSC§ dïng trung cho c¶ DN. phÝ.15 3 TK 642 Chi phÝ nh©n viªn Chi phÝ vËt liÖu.phÝ. TK911 512 KÕt chuyÓn doanh . CCDC Gi¶m chi phÝ TK 111. CPQLDN S¬ ®å h¹ch to¸n.33 TrÝch tr­íc.138 TK14 2 TK 911 TK142. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn. ph©n bæ c¸c 5 kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc TK214 vµo CPBQ TrÝch khÊu hao TSC§ C¸c kho¶n thuÕ.+ Chi phÝ söa ch÷a. lÖ phÝ ph¶i nép NSN2 Chi phÝ qu¶n lý DN chuyÓn sang kú sau TK333 TK511.338 TK152. KÕt chuyÓn gi¸ vèn thu hµng hãa KÕ to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ chØ tiªu kinh tÕ TK632 TK642 tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt TK421 KÕt c«ng ty. + ThuÕ. tµi kho¶n ®îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i. Ph¬ng ph¸p ho¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 334.

45 .

Nh÷ng n¨m qua cïng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cïng ssi lªn víi doanh nghiÖp nãi riªng vµ ®Êt níc nãi chung. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông TSC§ cïng víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ TSC§ t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy em ®· m¹nh d¹n t×m hiÓu nghiªn cøu chuyªn ®Ò: "KÕ to¸n t¨ng. n¨ng lùc vµ thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp trong viÖc ph¶t triÓn vµ s¶n xuÊt kinh doanh. hÖ thèng tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ c«ng cô s¶n xuÊt chÝnh vµ quan träng nhÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. nh»m ®¸p øng nhu cÇu thùc tiÔn. §©y lµ 46 . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n t¨ng. gi¶m vµ trÝch khÊu hao TSC§". Lý do lùa chän chuyªn ®Ò Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.PhÇn II. nhÊt lµ khi khoa häc c«ng nghÖ trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp th× TSC§ lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. TSC§ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m cêng ®é lao ®éng vµ t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. ®ång thêi lµ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh sù èng cßn cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. nã thÓ hiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt tr×nh ®é c«ng nghÖ. gi¶m vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty I. ®èi víi doanh nghiÖp.

III. Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña c«ng ty ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n theo chuyªn ®Ò ThuËn lîi: trong thêi gian t×m hiÓu vÒ kÕ to¸n t¨ng gi¶m vµ trÝch khÊu hao TSC§ t¹i c«ng ty em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó phßng tµi chÝnh . cã thêi gian sö dông dµi nªn ph¬ng thøc lu©n chuyÓn lµ chuyÓn dÉn gi¸ trÞ cña m×nh vµo chi phÝ cña c¸c ®èi tîng sö dông trong nhiÒu chu kú s¶n xuÊt 47 .kÕ to¸n. Khã kh¨n: lµ c«ng ty x©y dùng nªn TSC§ ®îc chia theo tõng ®éi s¶n xuÊt vµ phÇn lín TSC§ ®îc mua s¾m tõ khi thµnh lËp c«ng ty nªn trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y TSC§ kh«ng t¨ng nhiÒu ¶nh hëng tíi chuyªn ®Ò. nÕu tå t¹i díi h×nh thøc vËt chÊt cô thÓ th× h×nh th¸i nµy sÏ gi÷ nguyªn trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. em rÊt mong nhËn ®îc sù híng dÉn chØ b¶o cña thµy c« ®Ó em cã thÓ hiÓu râ h¬n vµ còng cã hoµn thiÖn ®îc b¸o c¸o cña m×nh. II.vÊn ®Ò v« cïng réng lín nÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp Ých rÊt lín cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng. Tuy nhiªn trong ph¹m vi hiÓu biÕt cña m×nh trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n t¨ng gi¶m vµ trÝch khÊu hao TSC§ trong doanh nghiÖp TSC§ lµ bé phËn chñ yÕu trong c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau. ®Ó ®îc xem lµ TSC§ th× b¶n th©n ph¶i thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã gÝ trÞ lín ®¹t ®Õn møc quy ®Þnh.

Trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt kinh doanh gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm míi t¹o ®îc ra. thÓ hiÖn mét lîng gi¸ trÞ ®· ®îc ®Çu t cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn chu kú.000. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®ßi hái qu¶n lý TSC§ ph¶i nghiªm tóc thêng xuyªn liªn tôc theo dâi sù biÕn ®éng cña tµi s¶n vÒ sè lîng. kinh doanh cña c«ng ty nh chi phÝ thµnh lËp c«ng ty. TSC§ v« h×nh lµ nh÷ng TSC§ kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt. ®ßi hái trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý thËt 48 . cã gi¸ trÞ lín tõ 10. HiÖn nay. trong c«ng ty TSC§ ®îc ph©n lµm hai lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn. §Ó ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ vÒ mÆt sè lîng còng nh chÊt lîng. hao mßn nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n. tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh nhµ cöa vËt kiÕn tróc m¸y mãc thiÕt bÞ.000 ®ång trë lªn vµ thêi gian sö dông trªn mét n¨m.000. TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh TSC§ h÷u h×nh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt. Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong qu¸ tr×nh ®ã kh«ng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. chi phÝ vÒ b»ng ph¸t minh. ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña TSC§.§Ó ®îc ®¸nh gi¸ lµ TSC§ th× tµi s¶n ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng tiªu chuÈn sau: Lµ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ tõ 10. chÊt lîng.000 ®ång trë lªn vµ cã thêi h¹n sö dông tõ 1 n¨m trë lªn. chi phÝ vÒ ®¸t sö dông.

gi¶m TSC§ ThÎ TSC§ Sæ chi tiÕt sè 5 Sæ c¸i Ghi hµng 49 ngµy Ghi cuèi th¸ng B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao . gi¸ trÞ toµn bé TSC§ cña c«ng tÝnh ®Õn ngµy 25/11/2004 lµ 1. Ngoµi ra ®Ó phôc vô tèt c«ng t¸c qu¶n lý c«ng ty cßn sö dông m¸y vi tÝnh. C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc kÕ to¸n theo dâi chÆt chÏ vÒ gi¸ trÞ trong suèt thêi gian sö dông.000 ®ång víi gi¸ trÞ TSC§ nh vËy ®ßi hái kÕ to¸n tSC§ ph¶i kÕt hùop víi c¸c bé phËn chøc n¨ng cã liªn quan ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng vµ hiÖn tr¹ng cña TSC§. xe «t« t¶i.000. nhµ v¨n phßng. §Ó tiÕn hµnh tèt viÖc theo dâi t¨ng gi¶m vµ trÝch khÊu hao TSC§ kÕ to¸n TSC§ h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau Biªn b¶n t¨ng.970. * Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy C«ng ty TNHH x©y dùng víi chøc n¨ng chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vµ vËn t¶i hh. khai th¸c vËn chuyÓn ®Êt ®¸ v× vËy TSC§ phôc vô chÝnh cho c«ng t¸c nµy lµ c¸c lo¹i m¸y ñi. chÆt chÏ viÖc t¨ng gi¶m TSC§ vµ trÝch khÊu hao hµng th¸ng thËt chÝnh x¸c nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh. m¸y xóc. qu¶n lý tèt TSC§ mét c¸ch kÞp thêi th× nhiÖm vô cña nh©n viªn kÕ to¸n TSC§ lµm tèt chøc n¨ng m×nh kh«ng nh÷ng qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ mµ cßn gi¸m s¸t viÖc trÝch nép khÊu hao mét c¸ch chÝnh x¸c.chÝnh x¸c. §Ó theo dâi.

KÕ to¸n t¨ng TSC§. ph¬ng thøc thanh to¸n. Nh÷ng m¸y mãc kh«ng cßn ®ñ tÝnh n¨ng.phßng kÕ ho¹ch ký hîp ®ång víi ®¬n vÞ cung cÊp TSC§.Ghi chó: Hµng ngµy. l¹c hËu kh«ng phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty cã thÓ ®îc thanh lý. khi cã c¸c nghiÖp vô t¨ng gi¶m TSC§ ph¸t sinh. KÕ to¸n vÒ t×nh h×nh t¨ng TSC§: §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c x©y dùng diÔn ra theo ®óng kÕ ho¹ch vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. biªn b¶n thanh lý. nhîng b¸n. C¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty còng nh ë tõng bé phËn. 50 . kÕ to¸n vµo biªn b¶n t¨ng. do ®ã viÖc mua s¾m vµ thay thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. biªn b¶n giao nhËn vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó lËp thÎ hoÆc hñy thÎ TSC§. khi giao hµng bªn cung cÊp TSC§ vµ bªn mua thèng nhÊt lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. t¸c dông vµ nh÷ng m¸y mãc cò. A. trong hîp ®ång kinh tÕ cµn ghi râ néi dung nh sau: gi¸ c¶. 1. KÕ to¸n chi tiÕt t¨ng. gi¶m. ®éi thi c«ng. gi¶m TSC§.

¤ng ( bµ): §ç Tó N .chøc vô: trëng phßng KH.chøc vô: trëng phßng hµnh chÝnh ®¹i diÖn. Ban giao nhËn TSC§. X¸c nhËn vÒ viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: Tªn. §¹i diÖn bªn nhËn. qui c¸ch.00 0 TÝnh vµo sö nguyªn gi¸ Hao mßn Tû sè lÖ hao hao mß mß n n 3 4 Sè hiÖu TSC§ C MT02 Thñ trëng ®¬n vÞ Ngêi giao kÕ to¸n trëng Ngêi nhËn 51 . ¤ng( Bµ ): Vò ThÞ D . ( cÊp h¹ng TSC§) A 01 B m¸y tÝnh n¨m ®a dông 1 2002 2 15.Biªn b¶n giao nhËn TSC§. ¤ng( Bµ ): TrÇn ThÞ L. Sè: 09 Nî: Cã: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè: 21/KH ngµy 27/ 11/2002 cña: gi¸m ®èc c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy vÒ viÖc bµn giao TSC§.chøc vô nh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. m· Stt hiÖu. §Þa chØ giao nhËn TSC§: c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy. §¹i diÖn bªn giao. Ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2002.720.

hä tªn) C¨n cø biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 09 ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2002 52 . hä tªn. toµn bé thÎ TSC§ ®îc tËp trung t¹i hßm thÎ trong ®ã ®îc chia lµm nhiÒu ng¨n. c¨n cø vµo hå s¬ phßng kÕ to¸n më thÎ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ theo mÉu thèng nhÊt. kiÓm nghiÖm TSC§. mét b¶n phßng kÕ to¸n lu l¹i ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§.(ký. ThÎ TSC§ Sè 12 ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2002 KÕ to¸n trëng (ký. c«nh ty lËp biªn b¶n nghiÖm thu. mçi ng¨n ®îc dïng ®Ó xÕp thÎ cña mét nhãm TSC§ chi tiÕt theo ®¬n vÞ sö dông vµ sè hiÖu tµi s¶n. §èi tîng sö dông s¶n cè ®Þnh.ban nµy cã nhiÖm vô nghiÖm thu cïng víi ®¹i diÖn ®¬n vÞ giao TSC§ lËp biªn b¶n bµn giao nhËn.Víi nh÷ng TSC§ cïng lo¹i giao nhËn cïng mét lóc do mét ®¬n vÞ chuyÓn giao thï cã thÓ lËp chung mét biªn b¶n sao ®ã phßng kÕ to¸n ph¶i sao cho mçi ®èi tîng mét b¶n ®Ó lu vµo hå s¬ riªng. mçi nhãm nµy ®îc tËp trung mét phiÕu h¹ch to¸n t¨ng. gi¶m trong th¸ng trong n¨m. giÊy vËn chuyÓn bèc dì. ®ãng dÊu) ( ký. c¸c b¶n sao tµi liÖu thuËt. ®ãng dÊu) (ký. biªn b¶n nµy lËp cho tõng ®èi tîng sö dông TSC§. c¸c hãa ®¬n. thÎ TSC§ ®îc lËp mét b¶n vµ ®Ó l¹i phßng kÕ to¸n ®Ó theo dâi. hä tªn) Sau khi lËp song biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh. mçi nghiÖp vô t¨ng TSC§. ghi chÐp nh÷ng diÔn biÕn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông. hä tªn) (ký. hå s¬ ®ã bao gåm: Biªn b¶n giao nhËn TSC§. hä tªn.

2. thêi gian sö dông. quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§: m¸y vi tÝnh sè hiÖu TSC§: MT 02 Níc s¶n xuÊt: NhËt B¶n Bé phËn qu¶n lý. KÕ to¸n chi tiÕt gi¶m TSC§ ViÖc thanh lý nhîng b¸n TSC§ ph¶i cã sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. Nguyªn chøng th¸ng DiÔn gi¶i gi¸ tõ .Tªn. nguån h×nh thµnh TSC§ vµ møc trÝch khÊu hao. ThÎ TSC§ khi lËp xong ph¶i ®îc ®¨ng ký vµo sæ chi tiÕt sè 5 (sæ ®¨ng ký TSC§) theo tõng nhãm TSC§. ký m· hiÖu.720. sæ nµy lËp chung cho toµn c«ng ty vµ ®îc më theo n¨m trong ®ã ghi râ: ®¬n. sö dông phßng TCKT n¨m ®a vµo sö dông: n¨m 2002 C«ng suÊt (diÖn tÝch) thiÕt kÕ 32 GB §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy ®×nh chØ Sè hiÖu Nguyªn gi¸ TSC§ Ngµy. n¨m A B C 1 09 27/11 M¸y tÝnh 15. Khi c«ng ty kh«ng sö dông TSC§ nh bÞ h háng hay bÞ l¹c hËu vÒ kü thuËt kh«ng phï hîp víi thùc tÕ x©y dùng vËn t¶i cña c«ng ty th× héi ®ång thanh lý c«ng ty häp vµ cã biene 53 .0 Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ th¸ng n¨m lý do 2 3 4 00 Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè …ngµy… th¸ng…n¨m Lý do gi¶m….. mäi trêng hîp gi¶m TSC§ ®Òu ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ gi¶m TSC§ ë phÇn TSC§ xãa dßng TSC§ trªn sæ chi tiÕt sè 5. gi¸.

§¹i diÖn phßng KD .800.000® Gi¸ trÞ 4.ñy viªn II.950. Ban thanh lý TSC§ gåm ¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ T . ký m· hiÖu (cÊp h¹ng) TSC§: M¸y vi tÝnh Sè hiÖu TSC§:3 N¨m s¶n xuÊt: 1998 N¨m ®a vµo sö dông: 2002 Sæ thÎ sè: 12 Nguyªn gi¸: 6.Trëng ban ¤ng (bµ) §Æng Xu©n P .000® Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§: 1. Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2004 Nî: Cã: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 51 ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2004 cña gi¸m ®èc c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy vÒ thanh lý TSC§. TiÕn hµnh thanh lý TSC§ Tªn.§¹i diÖn phßng TCKT .§¹i diÖn phßng HC .b¶n ®Ò nghÞ thanh lý.ñy viªn ¤ng (bµ) TRÇn Ngäc D .750. kÕt luËn cña ban thanh lý TSC§ M¸y ®· cò. khi thanh lý ph¶i cã quyÕt ®Þnh thanh lý. I. háng hãc nhiÒu cÇn ph¶i thanh lý ®Ó t¸i ®Çu t Ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2004 Trëng ban thanh lý hao mßn ®· trÝch tíi thêi ®iÓm thanh lý: 54 .000® III.

900 70.B¶n N¨m sö dông 2002 2002 2003 2003 2003 2005 2005 Sè hiÖu TSC§ 04 05 MT02 Oto 03 OTo 04 K02 OTo 05 1.000. TSC§ nµy ®îc xãa trªn sæ chi tiÕt sè 5. B¶n TQ N.000 610.000.000.000 55 .720.000 220. hä tªn) Trêng hîp trªn. kÕ to¸n ghi gi¶m tSC§.000 15.90 0 nguyªn gi¸ TSC§ TØ lÖ khÊ u hao 20 % 25 % 15 % 20 % 20 % 20 % 20 % 1 2 3 4 5 6 7 17 17 09 41 41 72 73 22/5 22/5 27/1 1 18/5 18/5 5/2 14/2 60.570.000 45.(ký.000. B¶n N.TQ TQ M¸y ñi U125 .481.000 460.TQ TQ M¸y vi tÝnh ¤t« t¶i Missubisi ¤t« Missubisi M¸y khoan K125 Xe t¶i Toyota Tæng N. biªn b¶n nµy lµm c¬ së ®Ó kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i.850. BiÓu 01 Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Chøng tõ Níc TT Sè Ngµy Tªn tµi s¶n s¶n xuÊt M¸y xóc X125 . B¶n N.000.

112. thanh lý TSC§ 214 214 XDCB hoµn thµnh ®­a vµo sö dông Gãp vèn LD b»ng TSC§ 222 214 411 NhËn vèn gãp LD b»ng TSC§ 228 Cho thuª TSC§ tµi chÝnh 214 222 NhËn l¹i vèn gãp LD b»ng TSC§ ChuyÓn thµnh CCDC 142 214 228 NhËn l¹i TSC§ cho thuª tµi chÝnh 411 Tr¶ l¹i vèn gãp LDb»ng TSC§ 214 56 .331 Mua TSC§ 211 811 Nh­îng b¸n.S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt 111.

441: NÕu dïng c¸c qòy ®Ó ®Çu t Cã TK 441: TSC§ ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh Cã TK 413: TSC§ ®Çu t cho ho¹t ®éng phóc lîi Trêng hîp TSC§ høu h×nh t¨ng do mua s¾m b»ng nguån vèn vay dµi h¹n Ghi t¨ng NG TSC§ Nî TK 211: NG TSC§ Nî TK 133: ThuÕ GTGT Cã TK 341: TiÒn vay dµi h¹n ®Ó mua s¾m 57 .Trêng hîp TSC§ h÷u h×nh t¨ng do mua s¾m b»ng NVCSH BT1: Ghi t¨ng NG TSC§ Nî TK 211: NG TSC§ Nî TK 133: ThuÕ GTGT Cã TK 311: ph¶i tr¶ ngêi b¸n Cã TK 111. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng .TK 211: + TSC§ h÷u h×nh .TK 213: + TSC§ v« h×nh b2. gi¶m TSC§ b1. Tµi kho¶n kÕ to¸n §Ó tæ chøc kÕ to¸n TSC§ trong c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy.431.112 BT2: KÕt chuyÓn nguån vèn theo NG Nî TK 414. Tr×nh tù kÕ to¸n t¨ng. gi¶m TSC§ 1. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh trong doanh nghiÖp C¨n cø vµo tõng trêng hîp cô thÓ ®Ó kÕ to¸n ghi sæ .B. kÕ to¸n c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n .

tr¶ gãp ph¶i tr¶ tõng kú vµo chi phÝ tµi chÝnh Nî TK 635: chi phÝ TC Cã TK 242: chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n .Trêng hî mua s¾m ph¶i qua l¾p ®Æt trong thêi gian dµi. BT1: tËp hîp chi phÝ mua s¾m. l¾p ®Æt Nî TK 241: tËp hîp chi phÝ thùc tÕ Nî TK 133: ThuÕ GTGT Cã TK 111. 441 Cã TK 411.Trêng hîp TSC§ h÷u h×nh mua theo ph¬ng thøc tr¶ chËm.431 (2). tr¶ gãp BT1: Khi mua TSC§ vÒ ®Ó sö dông ngay vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 211: NG TSC§ Nî TK 133: ThuÕ GTGT Nî TK 242: chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n Cã TK 331: ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n BT2: §Þnh kú thanh to¸n tiÒn cho ngêi b¸n ghi Nî TK 331: ph¶i tr¶ ®Þnh kú c¶ gèc lÉn l·i Cã TK 111. 431 (3) 58 .331 BT2: Khi hoµn thµnh nghiÖm thu ®a vµo sö dông Nî TK 211 Cã TK 241 (1) BT3: kÕt chuyÓn nguån vèn theo NG Nî TK 414..112 BT3: TÝnh sè l·i tr¶ chËm.112.

Trêng hîp nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng TSC§ h÷u h×nh: BT1: Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ nhËn vÒ: Nî TK 211: NG Cã TK 128: vèn gãp liªn doanh ng¾n h¹n Cã TK 222: vèn gãp liªn doanh dµi h¹n BT2: nÕu gi¸ trÞ cßn l¹i <gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh.152.112.. phÇn chªnh lÖch kÕ to¸n ghi: Nî TK 111.222 .Trêng hîp chuyÓn tõ CCDC thµnh TSC§ + NÕu CCDC cßn míi cha sö dông Nî TK 211: NG Cã TK 153 (1) + NÕu CCDC ®· sö dông: Nî TK 211: NG Cã TK 214: gi¸ trÞ CCDC ®· ph©n bæ Cã TK 153 (1): gi¸ trÞ cßn l¹i trõ vµo chi phÝ .Trêng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh do c¸c ®¬n vÞ tham gia liªn doanh gãp: Nî TK 211: NG TSC§ Cã TK 411: gi¸ trÞ vèn gãp .Trêng hîp t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§: BT1: PhÇn chªnh lÖch t¨ng NG: Nî TK 211 Cã TK 412 BT2: PhÇn chªnh lÖch t¨ng do hao mßn (nÕu cã) Nî TK 412 Cã TK 214 59 .138 Cã TK 128.

kÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§ h÷u h×nh ë doanh nghiÖp . nhîng b¸n Nî TK 811 Nî TK 133 Cã TK 111.131 Cã TK 711: thu nhËp kh¸c Cã TK 333 .141.Trêng hîp tr¶ l¹i vèn gãp b»ng TSC§ BT1: Xãa sæ TSC§ Nî TK 214 (2) Nî TK 411 60 .Trêng hîp chuyÓn TSC§ sang lµ CCDC Nî TK 214 Nî TK 627. thanh lý BT1: Xãa sæ TSC§ thanh lý.331 BT3: Ph¶n ¸nh sè thu nhËp kh¸c vÒ thanh lý nhîng b¸n TSC§ Nî TK 111.Trêng hîp gi¶m do gãp vèn liªn doanh b»ng TSC§ Nî TK 128.112. nhîng b¸n Nî TK 214 Nî TK 811: chi phÝ kh¸c cã TK 211 BT2: C¸c chi phÝ ph¸t sinh cho ho¹t ®éng thanh lý. 642 Nî TK 242 Cã TK 211 .112. 641.222: gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh ®îc ghi nhËn Nî TK 214 Cã TK 211 .2.TSC§ h÷u h×nh gi¶m do nhîng b¸n.

141.Cã TK 211 BT2: Thanh to¸n nèt sè vèn liªn doanh cßn l¹i Nî TK 411 Cã TK 111. tr¶ gãp + khi mua TSC§ v« h×nh dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt.338 3. tr¶ gãp Nî TK 635 Cã TK 242 61 .112.Trêng hîp mua TSC§ v« h×nh theo ph¬ng thøc tr¶ chËm.Trêng hîp mua TSC§ v« h×nh dïng vµo viÖc s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT Nî TK 211 Nî TK 133 Cã TK 112.331 . KÕ to¸n tæng hîp TSC§ v« h×nh t¹i doanh nghiÖp . dÞch vô chÞu thuÕ GTGT Nî TK 213 Nî TK 242 Nî TK 133 Cã TK 331 + Khi mua TSC§ dïng vµo s¶n xuÊt kh«ng chÞu thuÕ GTGT Nî TK 213 Nî TK 242 Cã TK 331 + Sè l·i ph¶i tr¶ vÒ mua TSC§ theo ph¬ng thøc tr¶ chËm.

+ Thanh to¸n tiÒn cho ngêi b¸n Nî TK 331 Cã TK 111.«ng (bµ): NguyÔn TÊt P chøc vô: nh©n viªn TCKT ®¹i diÖn bªn giao .¤ng (bµ): Vò ThÞ M chøc vô: phã phßng TCHC ®¹i diÖn bªn giao §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy 62 .Trêng hîp mua TSC§ v« h×nh lµ quyÒn sö dông ®Êt Nî TK 213 Nî TK 133 Cã TK 111. gi¶m TSC§ T¨ng TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2003 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 41/TCKT ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2003 cña: Gi¸m ®èc c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy vÒ viÖc bµn giao TSC§ Bµn giao nhËn TSC§: .112 .331 .Trêng hîp nhËn vÒ gãp vèn liªn doanh b»ng TSC§ v« h×nh Nî TK 213 Cã TK 711 * C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn t¨ng.112.¤ng (bµ): §Æng Thanh L chøc vô: Trëng phßng TCKT ®¹i diÖn phßng TCKT c«ng ty .

0 00 610.000. hä tªn x KÕ to¸n trëng (ký. hä tªn) ®ãng dÊu) .000 ® 63 . 000 Hao mßn TSC§ TØ lÖ Sè hao hao mßn % 3 mßn ®· trÝch 4 Dông cô phô tïng kÌm theo Tªn quy c¸ch STT A dông cô phô tïng B §VT Sè lîng Gi¸ trÞ x Thñ trëng ®¬n vÞ (ký. hä tªn) 2 x Ngêi giao (ký. ký.0 00 1067.000.000.000.000 ® Cã TK 331: 1067. hä tªn ®ãng dÊu) C x 1 x Ngêi nhËn (ký.000.X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: Tªn.§Þnh kho¶n kÕ to¸n: Nî TK 211: 1067. m· hiÖu STT quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§ A B 01 01 xe «t« t¶i Mitsubisi 02 01 xe «t« Mitsubisi Céng Sè hiÖu TSC§ C OTO 03 OTO 04 N¨m ®a vµo sö dông 1 2003 2003 TÝnh NG TSC§ 2 462.

.000.00 0 97.000. 550.000. T dÞch vô A B 01 01 xe « t« t¶i Mitsubisi 02 01 xe « t« Mitsubisi Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT: 10% Tæng céng tiÒn thanh to¸n §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C 1 chiÕc 01 chiÕc 01 2 3 420. ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ. 000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tØ kh«ng tr¨m s¸u b¶y triÖu ®ång Ngêi mua hµng (KÝ.067.000.000.Hµ Néi .Sè TK 710 B 17274 NHCT §èng §a . ghi râ hä tªn) §Þnh kho¶n kÕ to¸n 64 .Hµ Néi Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn göi ng©n hµng MS:…………………………………… ST Tªn hµng ho¸. Hä vµ tªn ngêi mua hµng: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy §Þa chØ: Xãm T©n Tr¹i .§iÖn tho¹i: …………. ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (KÝ.00 000 0 970.X· Phó Cêng .000 1.000.Hãa ®¬n GTGT Liªn 2: (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2003 §¬n vÞ b¸n hµng: c«ng ty cæ phÇn Thiªn Hßa §Þa chØ: §êng Gi¶i Phãng .000. MS: …………………. 420.00 000 0 550.Sãc S¬n .

000 65 .067.067.000.000.000 Cã TK 112: 1.Nî TK211: 1.

100. hä tªn) §Þnh kho¶n kÕ to¸n: Nî TK 211: 206. NhËp t¹i kho C«ng ty.9 206.000. hä tªn) (Ký. ST Tªn. qui c¸ch hµng T ho¸ 01 M¸y xóc X125-TQ 02 M¸y ñi U125-TQ … … Céng M· sè 04 05 … §VT Sè lîng chiÕ c chiÕ c … … 01 tiÒn 60.850.Gi¶m TSC§ 900 Thñ trëng (Ký.100.00 70. hä tªn) (Ký.100.900 .900 Cã TK 331: 206.9 0 00 70.100.0 0 00 … … 206.90 60.000. hä tªn) 66 .PhiÕu nhËp kho Ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2002 Chøng tõ sè 17 Hä vµ tªn ngêi giao hµng: Phan V¨n H Theo quyÕt ®Þnh sè 16/TCKT ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2002 cña C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy. 00 Ngêi mua Ngêi mua Thñ kho KÕ to¸n trëng (Ký. hä tªn) §¬n gi¸ Thµnh (Ký.850.

Ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2004 Trëng ban thanh lý (Ký. háng hãc nhiÒu cÇn ph¶i thanh lý ®Ó t¸i ®Çu t.Gi¸ trÞ thu håi: 1.Sè hiÖu TSC§: 03 .Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch ë thêi ®iÓm thanh lý: 4.Trëng ban . KÕt qu¶ thanh lý TSC§ .Uû viªn .000 .Uû viªn TiÕn hµnh thanh lý: .950. hä tªn) IV.800. 67 .Mét triÖu chÝn tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång ch½n. Ban thanh lý TSC§ gåm: .Níc s¶n xuÊt: ViÖt Nam .¤ng (bµ): Vò Mai L §¹i diÖn: Phßng TCKT .Nguyªn gi¸ TSC§: 6.¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ N: §¹i diÖn phßng KD .¤ng (bµ): §Æng Xu©n P: §¹i diÖn phßng HC . KÕt luËn cña Ban thanh lý TSC§ M¸y ®· cò.000 III.Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2004 Sè 13 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 52TCKT/Q§ ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2004 cña gi¸m ®èc C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy I.N¨m ®a vµo sö dông: 2002 . ký m· hiÖu. qui c¸ch (cÊp h¹ng): M¸y vi tÝnh .750.000 .Tªn.Chi phÝ thanh lý TSC§: 0 .

Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký. hä tªn. hä tªn) 68 . ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (Ký.

950.Hµ Néi Lý do nép: Mua m¸y vi tÝnh Sè tiÒn: 1. Mét triÖu chÝn tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång. hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký. hä tªn) Thñ kho (Ký.000 (mét triÖu chÝn tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång) KÌm theo 01 chøng tõ gèc.000 69 .000 Cã TK 211: 1. ®ãng dÊu) .950. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).000 Cã TK: 121: 1.Phó Cêng ..000 PhiÕu thu QuyÓn sè: 13 Sè: 82 Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2004 Nî TK: Cã TK: Hä vµ tªn ngêi nép tiÒn: Vò §×nh L §Þa chØ: T©n Tr¹i .950.§Þnh kho¶n kÕ to¸n Nî TK 111: 1. hä tªn) Thñ trëng (Ký.Sãc S¬n . hä tªn.§Þnh kho¶n kÕ to¸n: Nî TK 131: 1. hä tªn) Ngêi mua (Ký.950.950. Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2004 Ngêi mua (Ký.

70 70% 40800.00 0 0T004 610.0 00 VN 2002 N.750.00 04 05 0 60.123.320.000 1.BiÓu 02 Sæ tµi s¶n cè ®Þnh Ghi t¨ng TSC§ STT Chøng tõ SH 1 01 02 03 04 NT Tªn.720.9 00 Ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Sè hiÖ NT u 12 13 14 3 17/10 Thanh lý Lý do gi¶m TSC§ 2 3 4 09 271 M¸y tÝnh 1 M¸y tÝnh 41 18/5 ¤ t« t¶i Mitsubishi 41 18/5 ¤ t« Mitsubishi 05 17 22/5 M¸y xóc 06 17 22/5 M¸y ñi Cén g 70 .B¶ 2003 n N.000 0.000.000.000. ký hiÖu TSC§ KhÊu hao TSC§ KH ®· Chøng tõ Níc TG ®a Sè tÝnh s¶n vµo sö hiÖu NG TSC§ ®Õn khi TØ lÖ Møc xuÊt dông TSC§ gi¶m % KH Kh TSC§ 5 6 7 8 9 10 11 NB¶n 2002 MT02 15.000 0T003 462.B¶ 2003 n TQ TQ 2002 2002 3 6.900 70.850.

5 36 700.786. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ sö dông díi t¸c ®éng cña m«i trêng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh tiÕn bé khoa häc kü thuËt. TSC§ trong c«ng ty bÞ hao mßn. ®Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh ngêi ta tiÕn hµnh trÝch khÊu hao b»ng c¸ch chuyÓn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh 71 .BiÓu 03 Sæ c¸i TK 211 N¨m 2004 NT ghi sæ 01/0 1 712 Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i D ®Çu n¨m 13 17/10 Nhîng b¸n m¸y vi tÝnh D cuèi n¨m 412 871. 536 Cã C.6 53 1.243.00 0 Cã BiÓu 04 Sæ c¸i TK 211 N¨m 2004 NT ghi sæ 01/0 1 0211 Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i D ®Çu n¨m 19 20/10 Mua quyÒn sö dông ®Êt D cuèi kú SHTK ®èi øng Sè tiÒn (®ång) Nî 995.0 00 1695.243.000.786.6 53 SHTK ®èi øng Sè tiÒn (®ång) Nî 871.950.

Nh vËy hao mßn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§. Do khÊu hao TSC§ ®îc tÝnh vµo ngµy 01 hµng th¸ng. ViÖc trÝch hoÆc th«i khÊu hao TSC§ ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c trßn th¸ng. do vËy hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo c«ng thøc. gi¶m TSC§. qui ®Þnh nh÷ng TSC§ t¨ng.Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ hiÖn ®ang ¸p dông t¹i c«ng ty. X¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng n¨m theo c«ng thøc: = C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy trÝch khÊu hao cho tõng th¸ng do ®ã: = ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ ®îc tiÕn hµnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ thêi gian sö dông cña TSC§. cßn khÊu hao lµ mét biÖt ph¸p chñ quan trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nh»m thu håi l¹i gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§. nªn ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n. = + - 72 . TSC§ trong doanh nghiÖp ®îc trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng. Nh÷ng tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt nhng vÉn sö dông ho¹t ®éng kinh doanh th× kh«ng ®îc tÝnh vµ trÝch khÊu hao. gi¶m trong th¸ng th× th¸ng sau míi trÝch hoÆc th«i trÝch khÊu hao v× thÕ sè khÊu hao gi÷a c¸c th¸ng chØ kh¸c nhau khi cã sù biÕn ®éng t¨ng. Nhµ níc qui ®Þnh viÖc tÝnh khÊu hao hµng th¸ng dùa trªn c¬ së sè khÊu hao th¸ng tríc vµ sè khÊu hao t¨ng gi¶m th¸ng nµy.vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra. .

kÕ to¸n sö dông b¶ng ph©n bæ sè 3. 73 .§Ó ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho c¸c ®èi tîng sö dông.

Sè t¨ng th¸ng 1. 2.527. biÕn ®éng t¨ng.000.527.000.77 7 khoan K125 2.714 535. 74 . 1.476.000 1.000.Thanh t«ng IV.000.7 15. th¸ng KH trong M¸y 7 68 265.0 535.778.063.4 14. Xe t¶i 12 Toyota III.0 trÝch tríc II.215.000 00 18 62.934.000. Sè trÝch th¸ng nµy KH 4 trong lý m¸y trén bª KH trong KÕ to¸n tæng hîp khÊu hao vµ sö dông nguån vèn khÊu hao TSC§. gi¶m khÊu hao TSC§ kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK214: Hao mßn TSC§.2005 N¬i sö dông TK627 TG ChØ tiªu TK642 Toµn c«ng ty SD NG KH §éi TC1 §éi TC2 §éi TC3 I.714 00 220.459.914. Sè KH 61.2 59 14 00 625.77 000 7 30.000 00 30. Sè gi¶m th¸ng .1 9.000 625. .403.BiÓu 05 B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 2 .49 000 1 00 00 44 24 45.Tµi kho¶n kÕ to¸n: §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã.398.0 625.0 625.2 16.0 20.5 20.

ghi: Nî TK 627. + Trêng hîp c«ng ty ®Þnh kú hµng th¸ng. + Trêng hîp c«ng ty cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c vay vèn khÊu hao ghi: Nî TK 128: ®Çu t ng¾n h¹n kh¸c Nî TK 228: ®Çu t dµi h¹n kh¸c Cã TK 111. Nguån vèn khÊu hao. Bªn Cã: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ t¨ng do trÝch khÊu hao TSC§ hoÆc do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. Nî TK 431 (3) quü phóc lîi ®· hoµn thµnh TSC§ Cã TK 214 + Trêng hîp c«ng ty trÝch hao mßn TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp dù ¸n.kinh doanh. . ph¶n ¸nh t¨ng vèn khÊu hao c¬ b¶n. nhîng b¸n.Bªn Nî: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ gi¶m do c¸c lý do gi¶m TSC§ thanh lý. 112 §ång thêi. quÝ. D Nî: Gi¸ trÞ hao mßn cña TS§ hiÖn cã ë ®¬n vÞ.Nguån vèn + Trêng hîp c«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng phóc lîi vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m. ghi vµo bªn Cã TK 009 . Nî TK 466: Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 75 .C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh chñ yÕu: Hao mßn tµi s¶n trong c«ng ty ®îc chia ra nhiÒu trêng hîp. 641. ®iÒu chØnh ®i n¬i kh¸c. n¨m trÝch khÊu hao cho TSC§ th× tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt . 642 Cã TK 214 §ång thêi. Ghi ®¬n vµo bªn Nî TK009.

Cã TK 214 + Trêng hîp c«ng ty ®¸nh gi¸ t¨ng cña TSC§ ghi Nî TK 211: TSC§ h÷u h×nh Cã TK 412: Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Cã TK 214: hao mßn TSC§ + Trêng hîp c«ng ty ®¸nh gi¸ gi¶m nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 412 Nî TK 214 Cã TK 211. 76 .

326.BiÓu 06 Sæ c¸i TK 214 N¨m 2004 NT ghi sæ Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i D ®Çu n¨m 01/11 48 15/12 13 22/10 nhîng C125 30/11 Thanh b¸n lý cÇn m¸y cÈu 211 lu 211 20. víi thêi gian thùc tËp kh«ng dµi nªn cßn cã nhiÒu thiÕu sãt. 31/12 TrÝch khÊu hao TSC§ 627 th¸ng 12 642 Céng ph¸t sinh trong n¨m D cuèi n¨m D. c¸c phßng ban chøc n¨ng ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty ®· gióp em cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi thùc tÕ ®Ó t×m hiÓu vµ cñng cè thªm kiÕn thøc ®· häc.660.00 0 21.268. kiÕn nghÞ qua thêi gian thùc tËp. ….500.718.134. Víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n vµ mong muèn gãp mét phÇn kiÕn thøc ®· häc ë trêng vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty vµ yªu cÇu thùc tÕ cña c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay.304 2. 6.4 32 31/12 54 ABRAHAM …. Em xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë 77 .411.6 56 SHTK ®èi øng Sè tiÒn (®ång) Nî Cã 448.000. nghiªn cøu t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy.5 80.138 422. NhËn xÐt. ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty.00 0 ….35 74 0 790.

§ång thêi vÉn ®¶m b¶o sù phèi hîp nhÞp nhµnh gi÷a c¸c phÇn hµnh víi nhau. * Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty §èi víi sæ chi tiÕt TSC§ cÇn ghi râ h¬n n÷a.c«ng ty nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¨ng gi¶m vµ trÝch khÊu hao TSC§ * VÒ bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n T¹i c«ng ty hiÖn nay ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung lµ hîp lý Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cã ®éi ngò c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã n¨ng lùc tr×nh ®é vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. bè trÝ nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng phï hîp víi n¨ng lùc. ViÖc ph©n lo¹i vµ h¹ch to¸n TSC§ phï hîp víi chÕ ®é hiÖn hµnh. tr×nh ®é cña tõng ngêi. ®¶m b¶o sù ph©n c«ng c«ng viÖc tr¸ch nhiÖm râ rµng trong tõng phÇn hµnh kÕ to¸n. cô thÓ lµ cÇn ghi thªm cét bé phËn sö dông ®Ó dÔ dµng trong viÖc 78 . ViÖc ph©n c«ng. c«ng nh©n viªn trong bé phËn gi¸n tiÕp cña ®éi x©y dùng c«ng ty. §¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c th«ng tin sè liÖu cho ban l·nh ®¹o ViÖc ¸p dông h×nh thøc ghi sæ theo ph¬ng ph¸p chøng tõ ghi sæ lµ phï hîp víi quy m« ®Æc ®iÓm cña c«ng ty .KÕ to¸n c«ng ty còng ®· më ®Çy ®ñ c¸c sæ tæng hîp theo quy ®Þnh cña h×nh thøc "chøng tõ ghi sæ". Bªn c¹nh u ®iÓm c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy vÉn cßn mét sè tån t¹i sau: cha cã chÕ ®é néi bé cô thÓ ®Ó t¨ng thu nhËp cho c¸n bé. C¸c b¸o c¸o b¶ng biÓu ®· tËp hîp ®îc ®óng thêi gian vµ mÉu biÓu quy ®Þnh.

còng nh ®¶m b¶o an toµn cho ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.§èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn Ch¨m lo ®êi sèng søc khoÎ cho CBCNV. Phßng kÕ to¸n ph¶i lu«n ®a ra nh÷ng sè liÖu. C«ng ty ph¶i cã néi quy nghiªm ngÆt vÒ vÖ sinh m«i trêng. * KiÕn nghÞ vÒ c¶i tiÕn ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cña nhµ trêng §èi víi nhµ trêng cÇn t¨ng sè tiÕt häc cho c¸c líp kÕ to¸n tæng hîp.theo dâi TSC§. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nhËn thÊy tµi s¶n trong c«ng ty ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. §Æc biÖt lµ nhµ trêng cÇn t×m hiÓu thùc tÕ c¸c h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp. t¨ng thªm giê thùc hµnh ®Ó häc sinh hiÓu vµ biÕt c¸ch ghi chÐp vµo sæ s¸ch kÕ to¸n. Ngêi l·nh ®¹o ph¶i lu«n cã t duy cao trong c«ng viÖc. n¾m b¾t t×nh h×nh th«ng tin kinh tÕ cã tÝnh chÊt míi mÎ quan träng. Víi nhiÖm vô cña c«ng ty lµ x©y dùng vËn t¶i nªn cÇn ph¶i mua s¾m thªm n÷a m¸y mãc. Trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng cho ngêi s¶n xuÊt. th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi gióp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. M¸y mãc trong c«ng ty cÇn thêng xuyªn ®îc b¶o dìng duy tu. c«ng ty hiÖn nay ®Ó tõ ®ã ®a vµo ch¬ng 79 . . ph¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña c«ng ty.

80 . t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÕ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng.tr×nh ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc s¸t thùc víi thùc tÕ t¹i c¸c ®¬n vÞ. tuy cha ph¶n ¸nh ®îc mäi vÊn ®Ò xong mong ban l·nh ®¹o cña c«ng ty t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u trong viÖc qu¶n lý TSC§ nãi riªng vµ qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh nãi chung nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. Qua mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ trªn.

Tõ thêi gian thùc tËp nµy. em cµng hiÓu r»ng. em ®· hoµn thµnh thêi gian thùc tËp nµy Trong qu¸ tr×nh thùc tËp thùc tÕ t¹i c«ng ty. em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n vµ thÇy §ç §¾c Minh ®· híng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. em kÝnh mong c¸c thÇy c« xem xÐt vµ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó chuyªn ®Ò nµy hoµn thiÖn h¬n. Do vËy tõ t×m hiÓu c«ng viÖc h¹ch to¸n thùc tÕ kiÕn thøc cña em ®· ®îc më mang gióp cho em c«ng viÖc h¹ch to¸n sau naú V× vËy thêi gian thùc tËp lµ cÇn thiÕt cho mét häc sinh s¾p ra trêng vµ qua ®ã cã thªm nh÷ng kiÕn thøc ®Ó khi bíc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n thùc tÕ khái bì ngì. tr×nh ®é vµ kiÕn thøc cña em cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. em nhËn thÊy r»ng gi÷a lý thuyÕt häc trªn líp víi c«ng viÖc thùc tÕ lµ mét kho¶ng c¸ch dµi.KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH X©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy. ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c«. c¸c chó phßng tµi vô cïng víi sù híng dÉn cña thÇy c« trong trêng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2005 81 . Do thêi gian thùc tËp cha nhiÒu. mét c¸n bé tµi chÝnh kÕ to¸n kh«ng chØ am hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn mµ cßn ph¶i biÕt vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c lý luËn ®ã vµo c«ng viÖc thùc tÕ.

Häc sinh Vò ThÞ H¶i YÕn 82 .

..38 83 .................................................31 B¶ng ph©n bè tiÒn l¬ng vµ BHXH............Môc lôc PhiÕu xuÊt kho.................................................................................................................36 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp .................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful