You are on page 1of 69

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

BAHAGIAN
PENDAFTARAN
HAKMILIK

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 1


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

FUNGSI-FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PENDAFTARAN HAKMILIK

1. Pendaftaran Urusan

1) Urusniaga
- Pindahmilik tanah, pajakan, gadaian, ismen, tenansi, Sijil
Jualan oleh Mahkamah atau Pentadbir dan lain-lain.

2) Bukan Urusniaga
- Turunmilik Kematian melalui Perintah Pesaka Kecil, Geran
Probet atau Geran SuratKuasa Mentadbir, Tukar nama, Tukar
Alamat, perletakhakkan oleh Mahkamah/Danaharta dan lain-
lain.

3) Halangan Urusniaga
- Kemasukan Kaveat Persendirian, Kaveat Pendaftar, Kaveat
Pemegang Lien, Kaveat Amanah, Perintah Larangan dan lain-
lain.

4) Nota/Endosan endosan lain dalam hakmilik seperti endosan borang D


dan K melalui proses Pengambilan Balik Tanah, notis 6A bagi cukai
yang tidak berbayar, notis 8A bagi perampasan tanah dan lain-lain.

2. Pendaftaran Hakmilik

1) Hakmilik baru selepas proses SBKS, Tanah Kurnia, Cantuman dan


lain-lain.

2) Hakmilik Sambungan selepas proses permohonan hakmilik yang


hilang atau rosak dan lain-lain.

3) Hakmilik Kekal selepas proses pengukuran halus di laksanakan atas


hakmilik sementara.

3. Permohonan yang memerlukan kebenaran longgar sekatan oleh Pihak


Berkuasa Negeri :

1) bagi hakmilik yang tertakluk kepada sekatan kepentingan seperti


sekatan tanah kurnia, lot bumiputra dan lain-lain

2) bagi pemohon yang bukan warganegara yang hendak di daftarkan


namanya dalam hakmilik

4. Permohonan untuk mengeluarkan Salinan Sah atas suratcara/borang yang


telah didaftarakan dan dokumen hakmilik daftar, carian persendirian dan
carian rasmi atas hakmilik.

5. Penjilidan dan penyimpanan Dokumen dan instrumen yang telah di daftarkan


seperti borang pindahmilik, gadaian, kaveat dan lain-lain dalam bilik kebal.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 2


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT
PENDAFTARAN
URUSNIAGA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 3


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URISNIAGA

FUNGSI UNIT

Fungsi utama Unit Urusniaga/Bukan Urusniaga Sistem Pendaftaran Tanah


Berkomputer (SPTB) dan Unit Urusniaga/Bukan Urusniaga Hakmilik Strata di
Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah
Daerah adalah menerima perserahan suratcara urusniaga dan borang bukan
urusniaga bersama dokumen berkaitan berserta bayaran pendaftarannya untuk
didaftarkan di bawah Kanun Tanah Negara, 1965 (KTN).

TANGGUNGJAWAB UNIT

Tanggungjawab unit berkenaan adalah seperti berikut:

 Menerima perserahan suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga


berserta bayaran pendaftarannya melalui kaunter atau pos
 Menyemak dan menentukan kelayakan pendaftaran suratcara/borang
 Menggantung suratcara/borang yang belum layak didaftarkan bagi
pembetulan atau pengemukaan dokumen berkaitan
 Mendaftarkan suratcara/borang yang layak didaftarkan
 Menolak suratcara/borang yang tidak layak didaftarkan
 Mengembalikan suratcara/borang yang ditarikbalik
 Memulangkan semula Dokumen Hakmilik Keluaran terkini kepada penyerah
berserta dokumen berkaitan yang mana suratcara/borang telah didaftarkan,
ditolak atau ditarikbalik
 Menjawab pertanyaan dan masalah berkaitan dengan urusan pendaftaran
suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga

APA ITU URUSNIAGA?

Seksyen 5 KTN mentafsirkan Urusniaga sebagai:


“Apa-apa transaksi berkenaan dengan tanah berimilik yang dikuatkuasakan di
bawah kuasa-kuasa yang diberi oleh Divisyen IV*, dan apa-apa transaksi yang
serupa yang dikuatkuasakan di bawah peruntukan mana-mana undang-undang
tanah terdahulu, tetapi tidak termasuk mana-mana kaveat atau perintah larangan.”

[*Divisyen IV – Tanah Berimilik: Urusniaga; Seksyen 205 – 339 KTN]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 4


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JENIS-JENIS URUSNIAGA

Terdapat 3 jenis urusniaga dibawah urusan pendaftaran di Pejabat Pendaftar


(Bahagian Pendaftaran Hakmilik, Pejabat Tanah dan Galian) dan Pejabat Tanah
Daerah iaitu:-

a) Urusniaga yang perlu didaftarkan


b) Urusniaga yang tidak perlu didaftarkan
c) Urusniaga yang tidak dimestikan untuk didaftarkan

A. Urusniaga Yang Perlu Didaftarkan

Urusniaga yang perlu didaftarkan bagi menguatkuasakan urusniaga tersebut terdiri


daripada urusan-urusan berikut:

Bil. Jenis Urusan Urusniaga Borang


1. Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan [Sek. 215, 217 dan 14A
218(1)]
2. Pindahmilik Gadaian [Sek. 218(2)] 14B
3. Pajakan Tanah [Sek. 221] 15A
4. Pajakan Kecil Tanah [Sek. 222] 15B
5. Penyerahan Balik Pajakan [Sek. 239] 15C
6. Gadaian untuk menjamin wang pokok [Sek. 242(1)] 16A
7. Gadaian untuk menjamin pembayaran wang bermasa [Sek. 16B
242(2)]
8. Menangguhkan Gadaian [Sek. 247] 16C
9. Perakuan Jualan oleh Mahkamah [Sek. 259] 16F
10. Melepaskan Gadaian [Sek. 278] 16N
11. Pemberian Ismen [Sek. 286] 17A
12. Pemberian Ismen berbalas berkenaan dengan dinding berkongsi 17B
[Sek. 286]
13. Melepaskan Ismen [Sek. 289] 17C
14. Perakuan Jualan oleh Danaharta [Perenggan 5, Jadual Kelima 1(B)B
Belas KTN]
15. Perakuan Jualan oleh PentadbirTanah [Sek. 265]* 16I
(*Pendaftaran di Pejabat Tanah Daerah sahaja)

B. Urusniaga Yang Tidak Perlu Didaftarkan:

Lien [Sek. 281] – merupakan suatu jenis cagaran pinjaman dengan menyandarkan
Dokumen Hakmilik Keluaran asal kepada pemberi pinjaman. Urusan ini tidak perlu
didaftarkan cagaran/gadaian tersebut di dalam hakmilik tetapi pemegang lien
(pemberi pinjaman) boleh memohon kepada Pendaftar/Pentadbir Tanah untuk
memasukkan Kaveat Pemegang Lien di dalam Dokumen Hakmilik Daftar Pejabat
Pendaftar/Pejabat Tanah dengan menyerahkan Borang 19D dan Dokumen Hakmilik
Keluaran yang dipegangnya berserta dengan bayaran pendaftaran untuk didaftarkan
Kaveat Pemegang Lien berkenaan bagi melindungi kepentingannya.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 5


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

C. Urusniaga Yang Tidak Dimestikan Untuk Didaftarkan:

Sewaan Bebas Daftaran atau Tenansi yang dikecualikan daripada pendaftaran


[Sek. 213] – iaitu suatu perjanjian sewaan tidak melebihi tempoh 3 tahun sama ada
secara lisan atau bertulis diantara tuan punya tanah dengan penyewa. Urusan ini
tidak dimestikan untuk didaftarkan sewaan tersebut didalam daftar hakmilik tetapi
pemegang tenansi (penyewa) boleh memohon untuk dicatatkan tuntutan sewaannya
di dalam Dokumen Hakmilik Daftar Pejabat Pendaftar/Pejabat Tanah bagi
melindungi kepentingannya dengan mengemukakan kepada Pendaftar/Pentadbir
Tanah permohonan berkenaan bersama surat perjanjian sewaan/tenansi berserta
bayaran pendaftarannya.

JENIS-JENIS BUKAN URUSNIAGA

Perserahan urusan/borang yang boleh didaftarkan di bawah KTN selain daripada


suratcara urusniaga disebut sebagai urusan Bukan Urusniaga. Jenis urusan Bukan
Urusniaga yang boleh didaftarkan antaranya adalah seperti berikut:

Bil. Jenis Urusan Bukan Urusniaga Borang


1. Pembatalan Pajakan/Pajakan Kecil [Sek. 313] 18A
2. Pembatalan Gadaian [Sek. 314(1)] 18B
3. Pembatalan Ismen [Sek. 315] 18D
4. Permohonan Pembatalan Tenansi [Sek.318] -
5. Pendaftaran Pemegang Amanah [Sek.344(2)] -
6. Pendaftaran Sebagai Wakil Diri simati melalui Geran -
Probet/Geran Suratkuasa Mentadbir (Turunmilik akibat kematian)
[Sek.346]
7. Pendaftaran Perintah Pesaka Kecil [Sek. 348] E/F/T
8. Pindahan kepada Pemegang Harta akibat Bankrap [Sek. 349] -
9. Pertukaran Nama [Sek. 378] -
10. Pertukaran Alamat [Sek. 379] 26A
11. Gadaian Duti Harta Pesaka [Sek. 25(ii) Enakmen Duti Pesaka] -
12. Melepaskan Gadaian Duti Harta Pesaka [Sek. 25(iii) Enakmen -
Duti Pesaka]
13. Peletakhakan Sebahagian/Seluruh Tanah di bawah Akta Dadah -
Berbahaya [Sek. 33(4) Akta Dadah Berbahaya]
14. Perintah Peletakhakan oleh Mahkamah atas Tanah/Kepentingan -
[Sek. 420]
15. Peletakhakan Berkanun [Sek. 415] 30A/30B
16. Peletakhakan Danaharta [Perenggan 4, Jadual Kelima Belas -
KTN]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 6


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

HALANGAN URUSNIAGA

Semua jenis urusan urusniaga yang hendak didaftarkan boleh dihalang


pendaftarannya. Jenis-jenis halangan urusniaga yang boleh menghalang urusan
urusniaga didaftarkan di dalam dokumen hakmilik dan jenis urusan berkaitan dengan
halangan urusniaga tersebut adalah seperti berikut:

Bil. Jenis Halangan Urusniaga Borang


1. Kaveat Pendaftar [Sek. 319] 19F
2. Kaveat Persendirian [Sek. 322] 19B
3. Kaveat Pemegang Lien [Sek. 330] 19D
4. Kaveat Amanah [Sek. 332(1)] 19E
5. Perintah Larangan [Sek. 334 - 338] -
6. Perlanjutan Tempoh Kaveat Persendirian oleh Mahkamah [Sek. -
326(2)]
7. Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan oleh Mahkamah [Sek. -
338(2)]
8. Perintah Mahkamah Menghalang Semua Jenis Urusniaga [Sek. -
417]

Walaubagaimana pun, halangan urusniaga tersebut boleh dibatalkan atau


tidarikbalik melalui urusan-urusan seperti berikut:

Bil. Jenis Pembatalan Halangan Urusniaga Borang


1. Pembatalan Kaveat Pendaftar oleh Pendaftar [Sek. 321(3) (a)] -
2. Pembatalan Kaveat Pendaftar atas permohonan tuanpunya -
tanah
[Sek. 321(3) (b)]
3. Pembatalan Kaveat Pendaftar oleh Mahkamah [Sek. 321(3) (c)]
4. Permohonan Menarikbalik Kaveat Persendirian [Sek. 325] 19G
5. Permohonan Membatalkan Kaveat Persendirian [Sek. 326] 19H
6. Pemotongan Kaveat Persendirian oleh Mahkamah [Sek.327] -
7. Permohonan Menarikbalik Kaveat Pemegang Lien [Sek. 331 (1)] -
8. Pembatalan Kaveat Pemegang Lien oleh Pendaftar [Sek. 331 (3)] -
9. Pembatalan Kaveat Pemegang Lien oleh Mahkamah [Sek. 331 -
(4)]
10. Pembatalan Kaveat Amanah atas permohonan pemegang -
amanah dan benefisiari [Sek. 333 (5)]
11. Pembatalan Perintah Larangan kerana habis tempoh [Sek. 338] -
12. Pembatalan Perintah Larangan oleh Mahkamah [Sek. 339 (1)] -
13. Pembatalan Perintah Larangan atas pendaftaran pindahmilik oleh -
pegawai mahkamah [Sek. 339 (2)]
14. Pembatalan Perintah Larangan atas pendaftaran sijil jualan -
[Sek. 339 (3)]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 7


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JENIS URUSAN LAIN BERKAITAN DENGAN URUSNIAGA/BUKAN URUSNIAGA

Terdapat 3 jenis urusan berkaitan dengan dokumen yang perlu difailkan bagi
menguatkuasakan urusan pendaftaran suratcara urusniaga dan borang bukan
urusniaga. Jenis urusan bagi dokumen-dokumen yang perlu difailkan adalah seperti
berikut:

a) Suratkuasa Wakil (Power of Attorney)


b) Surat Amanah (Trust Deed)
c) Surat Kebenaran (seperti Geran Probet, Geran Suratkuasa Mentadbir,
Perintah Mahkamah yang tidak didaftarkan dibawah urusan Bukan Urusniaga,
surat kelulusan longgar sekatan, surat kelulusan pemilikan tanah oleh bukan
warga negara/syarikat asing, kebenaran pengkaveat/pemegang gadaian dan
lain-lain)

PENYEMPURNAAN SURATCARA URUSNIAGA/BORANG BUKAN URUSNIAGA

Penyempurnaan suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga boleh


dilaksanakan sama ada melalui firma guaman atau pun secara persendirian dengan
mematuhi peruntukan-peruntukan yang ditetapkan di dalam Kanun Tanah Negara
dan undang-undang berkaitan yang masih berkuatkuasa pada masa
pelaksanaannya.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 8


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN UNTUK PERSERAHAN

Semua suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga yang telah disempurnakan
untuk didaftarkan boleh diserahkan ke Pejabat Pendaftar, Bahagian Pendaftaran
Hakmilik, Pejabat Tanah dan Galian Johor (bagi hakmilik yang didaftarkan di Pejabat
Pendaftar) atau Pejabat Tanah Daerah (bagi hakmilik yang didaftarkan di Pejabat
Tanah Daerah yang berkenaan) melalui perserahan di kaunter perserahan atau
melalui pos seperti berikut:

Rujukan
Bil. Jenis Suratcara/Borang/Dokumen Seksyen
KTN
1. Borang Asal suratcara urusniaga yang telah sempurna 294(1)(a)
disetemkan
2. Borang Pendua suratcara urusniaga (bagi suratcara Pajakan, 294(1)(b)
Pajakan Kecil atau Gadaian)
3. Pendua pajakan, pajakan kecil atau gadaian berdaftar (bagi kes 294(2)(b)(c
Pajakan Kecil, Melepaskan Gadaian, Menyerahbalik Pajakan, )
Perakuan Jualan oleh Mahkamah/Danaharta, Pindahmilik
Pajakan, Gadaian Pajakan, Penangguhan Gadaian atau
Perletakhakan atas Kepentingan)
4. Borang Permohonan Asal/Perintah Mahkamah salinan asal
atau disahkan oleh Mahkamah (bagi urusan Bukan Urusniaga)
5. Dokumen Hakmilik Keluaran asal 294(2)(a)
6. Resit Cukai Tanah tahun semasa (bagi perserahan urusniaga) 301A
7. Dokumen sokongan lain yang diperlukan seperti:
a) Suratkuasa Wakil (2 salinan) 294(3)(a)
b) Surat Amanah/Trust Deed (2 salinan) 344(3)
c) Pengesahan Saham Syarikat oleh Setiausaha Syarikat 433A
(menentukan syarikat asing atau tempatan); Resolusi,
Borang 49 dan M & A Syarikat (menentukan cara
pelaksanaan borang suratcara dengan sempurna) 210(3)
d) Surat Kelulusan Longgar Sekatan 214(2)(b)
e) Sijil Pindahmilik Lembaga Tanah Ladang 214A
f) Surat Kebenaran Pengkaveat 322(5)(b)
g) Surat Kebenaran Pemegang Gadaian 214(2)(c)
h) Perintah Mahkamah asal/salinan disahkan oleh Mahkamah 417
i) Surat Tawaran Rumah Murah/Kos Sederhana Rendah
j) Surat Pelepasan Lot Bumiputera
k) Geran Probet/Geran Suratkuasa Mentadbir 346(2)(a)
l) Surat Akuan Berkanun
m) Lain-lain dokumen yang Pendaftar perlukan 302
8. Surat Notis Taksiran dari Pejabat Duti Setem yang ada
menyatakan nilaian tanah untuk tujuan menetapkan bayaran
pendaftaran mengikut nilaian tanah [bagi perserahan Borang
14A, Borang 16F dan Borang 1(B)B]
9. Bayaran pendaftaran yang ditetapkan 293

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 9


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

BAYARAN PENDAFTARAN

Bayaran pendaftaran urusan suratcara urusniaga dan borang bukan urusniaga


adalah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Bayaran yang ditetapkan adalah
sebagaimana di dalam Kaedah-Kaedah Tanah Johor (Pindaan) (No. 1) 2004 yang
berkuatkuasa mulai 1 Januari 2005. Jadual bayaran yang ditetapkan seperti berikut:
(Sila rujuk Kaedah-Kaedah Tanah Johor (Pindaan) (No. 1) 2004 dalam “Schedule 6
Table V - Office Fees” bagi lain-lain urusan yang tidak dinyatakan di sini)

Borang Kadar
Perihal KTN Bayaran
Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan 14A (RM)
Perakuan Jualan oleh Mahkamah 16F
Perakuan Jualan oleh Danaharta 1(B)B
Dimana nilaian tanah:-
kurang RM 25,000 50.00
melebihi RM 25,000 hingga RM 50,000 80.00
melebihi RM 50,000 hingga RM 100,000 150.00
melebihi RM 100,000 hingga RM 200,000 300.00
melebihi RM 200,000 hingga RM 300,000 600.00
melebihi RM 300,000 hingga RM 400,000 1500.00
melebihi RM 400,000 hingga RM 500,000 2000.00
melebihi RM 500,000 dan ke atas 2000.00+
+tambahan RM100.00 dikenakan bagi setiap tambahan
nilaian RM50,000 atau sebahagian selepas RM500,000
Pindahmilik Tanah kepada Majlis Agama Islam Negeri 14A Kecuali
Johor atau Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor
Pindahmilik Rumah Kos Rendah (tidak melebihi 14A 10.00
RM25,000 seunit dan tertakluk kepada syarat)
Pindahmilik Tanah kepada Benefisiari 14A 60.00
Pindahmilik Gadaian 14B 60.00
Pajakan Tanah/Pajakan Kecil Tanah 15A/15B 150.00
Penyerahan Balik Pajakan 15C 50.00
Gadaian Menjamin Wang Pokok* 16A 60.00
Gadaian Menjamin Wang Bermasa* 16B 60.00
Melepaskan Gadaian* 16N 60.00
(*Gadaian atau Melepaskan Gadaian bagi Pinjaman
Perumahan Kerajaan dikecualikan bayaran)
Menangguhkan Gadaian 16C 100.00
Pemberian Ismen 17A/17B 100.00
Melepaskan Ismen 17C 100.00
Tenansi/Sewaan Bebas Daftaran - 60.00
Pembatalan Gadaian 18B 60.00
Kaveat Persendirian 19B 150.00
Permohonan Memotong Kaveat Persendirian 19H 100.00
Permohonan Menarikbalik Kaveat Persendirian 19G 60.00
Pembatalan Ismen 18D 60.00
Kaveat Pemegang Lien 19D 150.00
Menarikbalik/Pembatalan Kaveat Pemegang Lien - 60.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 10


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

Borang Kadar
Perihal KTN Bayaran
Perletakhakan Berkanun 30A/30B 60.00
Perletakhakan kepada Danaharta - 60.00
Perintah Perletakhakan oleh Mahkamah - 60.00
Pembatalan Pajakan/Pajakan Kecil 18A 60.00
Perintah Larangan oleh Mahkamah - 100.00
Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan - 60.00
Perlanjutan Tempoh Kaveat Persendirian - 60.00
Pendaftaran sebagai Pemegang Amanah - 50.00
Pindahan kepada Pemegang Harta akibat Bankrap - 60.00
Tukar Nama - 100.00
Permohonan Tukar Alamat 27A Kecuali
Turunmilik sebagai Wakil (Geran Probet/L.A.) - 60.00
#Kadar bayaran bagi hakmilik yang berikut dalam satu - 30.00
suratcara/borang/urusan
Memfailkan Suratkuasa Wakil - 60.00
Mancatatkan Suratkuasa Wakil dalam suratcara - 30.00
Memfailkan Surat Amanah 60.00
Memfailkan Surat Akuan Berkanun - 60.00
Memfailkan Surat Kebenaran - 60.00
Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan 14A (RM)
Perakuan Jualan oleh Mahkamah 16F
Perakuan Jualan oleh Danaharta 1(B)B
Dimana nilaian tanah:-
kurang RM 25,000 50.00
melebihi RM 25,000 hingga RM 50,000 80.00
melebihi RM 50,000 hingga RM 100,000 150.00
melebihi RM 100,000 hingga RM 200,000 300.00
melebihi RM 200,000 hingga RM 300,000 600.00
melebihi RM 300,000 hingga RM 400,000 1500.00
melebihi RM 400,000 hingga RM 500,000 2000.00
melebihi RM 500,000 dan ke atas 2000.00+
+tambahan RM100.00 dikenakan bagi setiap tambahan
nilaian RM50,000 atau sebahagian selepas RM500,000
Pindahmilik Tanah kepada Majlis Agama Islam Negeri 14A Kecuali
Johor atau Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor
Pindahmilik Rumah Kos Rendah (tidak melebihi 14A 10.00
RM25,000 seunit dan tertakluk kepada syarat)

Perserahan melalui pos hendaklah disertakan bayaran secara Kiriman Wang, Wang
Pos atau Bank Draft/Bank Cheque/cek firma guaman dibayar atas nama
PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR atau PENGARAH TANAH DAN GALIAN
JOHOR (bagi perserahan di Pejabat Pendaftar) dan atas nama PENTADBIR
TANAH DAERAH ………. (bagi perserahan di Pejabat Tanah Daerah berkenaan).

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 11


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

WAKTU PERSERAHAN SURATCARA/BORANG DI KAUNTER PERSERAHAN

Isnin – Khamis : 8.00 pg. hingga 12.30 tgh. dan 2.00 ptg. hingga 5.00 ptg.
Jumaat : 9.00 pg. hingga 11.45 pg. dan 2.45 ptg. hingga 5.00 ptg.

PERTANYAAN MENGENAI URUSNIAGA/BUKAN URUSNIAGA

Sebarang pertanyaan mengenai pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga boleh


disalurkan melalui talian berikut:-

Pejabat Pendaftar
Bahagian Pendaftaran Hakmilik
Pejabat Tanah dan Galian Johor
Tel: 07-2666880
(Unit Urusniaga SPTB – Sambungan 166)
(Unit Urusniaga Strata – Sambungan 163)

Pejabat Tanah Johor Bahru


Tel: 07-2241963

Pejabat Tanah Kulaijaya


Tel: 07-6631809

Pejabat Tanah Batu Pahat


Tel: 07-4341043

Pejabat Tanah Kota Tinggi


Tel: 07-8831253

Pejabat Tanah Mersing


Tel: 07-7991141

Pejabat Tanah Segamat


Tel: 07-9435728

Pejabat Tanah Kluang


Tel: 07-7723313

Pejabat Tanah Pontian


Tel: 07-6871525

Pejabat Tanah Muar


Tel: 06-9522311

Pejabat Tanah Ledang


Tel: 06-9781008

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 12


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

Carta Aliran Perserahan


Suratcara Urusniaga Dan Borang Bukan Urusniaga
Di Kaunter Dan Pendaftarannya

Ambil No. Giliran


(Kaunter 1)

Serah Dokumen
Untuk Semakan Nota:
(Kaunter 2 - 8)
Tindakan Penyerah/Peguam

Lengkapkan Semula TIDAK Dokumen Tindakan Pendaftaran PTG


Dokumen Lengkap?
(S.294 KTN)

YA
Buat Bayaran
(S.293 KTN)
(Kaunter 2 - 8)

Ambil Resit Bayaran/ Tunggu Surat Maklum


Penyata No. Perserahan Pengambilan Dokumen
(Kaunter 2 - 8)

Penentuan
Dokumen Diserah/
Kelayakan Pendaftaran
Dibetulkan (S.301 KTN)

BELUM LAYAK
LAYAK
Cadang Gantung/Siasat Cadang Daftar Cadang Tolak
(Kerani Kemasukan) (Kerani Kemasukan) (Kerani Kemasukan)

BELUM LAYAK Keputusan TIDAK LAYAK


Pendaftar

LAYAK
GANTUNG/SIASAT DAFTAR TOLAK
(S.298(2)/299/302/311 KTN) (S.297(a) KTN) (S.298(1) KTN)

Minta Serah/Betulkan Penyisihan Dokumen


Dokumen (Kerani Penyisihan)

Pemulangan Dokumen
(Kaunter Pemulangan)

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 13


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT
HALANGAN
URUSNIAGA/NOTA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 14


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

BUKAN URUSNIAGA

UNIT PENDAFTARAN KAVEAT DAN PERINTAH LARANGAN

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT

Menerima kemasukan Kaveat dan Perintah Larangan ke atas tanah beserta


bayarannya untuk didaftarkan di bawah Kanun Tanah Negara, 1965.

HALANGAN URUSNIAGA

Sesuatu urusan suratcara urusniaga yang hendak didaftarkan boleh dihalang


pendaftarannya melalui kemasukan kaveat dan perintah larangan.

JENIS HALANGAN URUSNIAGA

KAVEAT

“KAVEAT” ertinya kaveat berdaftar mengikut tafsiran di bawah Seksyen 5 KTN.


Kaveat merupakan suatu mekanisma yang menghalang pendaftaran urusniaga di
kuatkuasakan di bawah bahagian Sembilan Belas* Kanun Tanah Negara (KTN)
untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.

[*Bahagian Sembilan Belas- Halangan Urusniaga : Bab 1 – Kaveat; Sek. 319-


333]

JENIS-JENIS KAVEAT

1. Kaveat Pendaftar [Sek. 319]


2. Kaveat Persendirian [Sek. 322]
3. Kaveat Pemegang Lien [Sek. 330]
4. Kaveat Amanah [Sek 322(1) ]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 15


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

1. KAVEAT PENDAFTAR

Kaveat Pendaftar dimasukkan oleh Pendaftar. Kaveat pendaftar dimasukkan


atas salah satu sebab berikut:

a) Untuk mengelak penipuan dalam urusniaga seperti fraud, salah nyata dan
salah penggunaan borang.
b) Untuk melindungi kepentingan-kepentingan :
 Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dari segi tuntutan
hutang, hasil tanah tertunggak dan pembayaran balik pinjaman
 Kanak-kanak, orang kurang siuman atau orang yang diketahui
tidak ada di negara pada masa itu
c) Untuk menjamin pembayaran balik pinjaman kepada kerajaan
Persekutuan dan Negeri
d) Untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang berlaku didalam dokumen
hakmilik atau suratcara lain yang ada kaitan dengan tanah dan
kepentingannya. Sek 320(1)

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON

a) Wakil Jabatan Persekutuan


b) Wakil Jabatan Negeri
c) Pemegang Amanah Raya
d) Pemegang Amanah

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN


Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat penyerahan di
kaunter pendaftaran di Pejabat Pendaftar adalah seperti berikut :-

a) Borang 19F yang disaksikan dengan sempurna selaras dengan


peruntukan Sek. 211
b) Surat dari Badan/Agensi Kerajaan

TEMPOH BERKUATKUASA

Kuatkuasa kaveat pendaftar berterusan (selama-lamanya) sehinggalah ia


dibatalkan oleh pendaftar ataupun setelah menerima permohonan
pembatalan daripada pemilik tanah yang terlibat dan pendaftar berpuashati
dengan alasan yang diberi [Sek. 321(3)]. Kaveat ini juga boleh dibatalkan
menurut perintah Mahkamah atas rayuan[Sek 417 dan 418].

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 16


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

2. KAVEAT PERSENDIRIAN

Kaveat persendirian yang dimasukkan oleh Pendaftar ke atas dokumen


hakmilik daftaran melalui permohonan mana-mana orang atau badan untuk
mengikat tanah itu sendiri atau suatu bahagian tanah yang tak dipecahkan
atau hanya suatu kepentingan khusus di dalamnya [Sek. 322].

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON

Kaveat persendirian boleh dimohon dimasukkan ke atas dokumen hakmilik


daftar melalui permohonan [Sek 323 (1)] seperti berikut :-

a) Mana-mana orang atau badan yang menuntut hak ke atas tanah milik atau
kepentingan berdaftar.
b) Mana-mana orang atau badan yang menuntut ianya berhak mendapat
faedah dibawah mana-mana amanah yang melibatkan tanah atau
kepentingan
c) Penjaga atau orang yang mewakili mana-mana remaja yang menuntut
sebagai berhak mendapat faedah dibawah mana-mana amanah yang
melibatkan tanah atau kepentingan.

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat penyerahan bagi


kemasukan kaveat di kaunter pendaftaran di Pejabat Pendaftar adalah seperti
berikut :-

a) Orang Perseorangan/Syarikat Kewangan.


- Borang 19B yang lengkap diisi
- Surat Akuan Sumpah yang mengandungi alasan-alasan yang
menyebabkan tuntutan kaveat perlu dimasukkan[Sek.323(3)(b)]
- Dokumen yang berkaitan seperti perjanjian jual/beli (jika perlu)
- Salinan fotostat pelan tanah (untuk kaveat persendirian atas sebahagian
tanah)

B) Syarikat/Pertubuhan
- Borang 19B yang lengkap diisi
- Surat Akuan Sumpah yang mengandungi alasan-alasan yang
menyebabkan tuntutan kaveat perlu dimasukkan[Sek.323(3)(b)]
- Borang 49/Akta Pertubuhan/ Undang-undang Kecil yang disahkan oleh
peguam.
- Dokumen yang berkaitan seperti perjanjian jual/beli (jika perlu)

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 17


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TEMPOH BERKUATKUASA

Kaveat Persendirian bersifat sementara sehingga ianya dibatalkan melalui

a) Permohonan menarik balik kaveat pada bila-bila masa oleh orang atau
badan yang memasukkannya [Sek 325(1)] atau
b) Permohonan pemotongan kaveat persendirian [Sek. 326) atau
c) Pemotongan melalui perintah Mahkamah [Sek. 327] atau
d) Kerana luput tempoh 6 tahun dari masa ia mula berkuatkuasa [Sek. 328].

PEMOTONGAN KAVEAT PERSENDIRIAN (SEK 326 KTN)

 Permohonan pemotongan kaveat persendirian boleh dibuat melalui


borang 19H.
 Notis 19C akan diserahkan kepada pengkaveat.
 Pembatalan 2 bulan dari tarikh notis diterima oleh pengkaveat.
 Perwartaan dibuat mengikut Sek. 432 sekiranya notis tidak dapat
disampaikan.
 Kaveat akan dibatalkan sekiranya tiada Perintah Mahkamah melanjutkan
kaveat difailkan 60 hari daripada tarikh perwartaan disampaikan.

3. KAVEAT PEMEGANG LIEN

Kaveat pemegang lien bertujuan untuk menjamin kepentingan si peminjam ke


atas haknya. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen hakmilik
keluaran atau pendua pajakan.

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON

Kaveat pemegang lien boleh dimohon dimasukkan ke atas dokumen hakmilik


daftar melalui permohonan [Sek 330] oleh mana-mana orang atau badan
dengan siapa dokumen hakmilik keluaran kepada mana-mana tanah atau
mana-mana pajakan pendua, telah disimpan sebagai sekuriti untuk satu
pinjaman seperti diperuntukkan dalam Sek. 281.

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

a. Borang 19D yang disaksikan dengan sempurna selaras dengan


peruntukan Sek. 211
b. Dokumen hakmilik keluaran atau
c. Pajakan pendua

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 18


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TEMPOH BERKUATKUASA

Kaveat pemegang lien akan berkuatkuasa berterusan sehingga ianya di


batalkan melalui :-

a) Permohonan menarik balik kaveat pada bila-bila masa oleh orang atau
badan yang berhak kepada faedah lien itu [Sek 331] atau
b) Luput selaras dengan pendaftaran sijil jualan bagi tanah atau pajakan
menurut perintah Mahkamah yang dibuat atas permintaan pemegang lien
[Sek. 331(2) dan Sek 281 (2)] atau
c) Pembatalan oleh Pendaftar setelah berpuashati atas bukti bahawa segala
jumlah wang telah dibayar dengan sempurna [Sek 331(3)] atau
d) Pembatalan melalui perintah Mahkamah bahawa kaveat pemegang lien
tidak patut dimasukkan atau patut ditarikbalik [Sek. 331 (4)]

4. KAVEAT AMANAH

Kaveat amanah adalah kaveat yang dimasukkan oleh Pendaftar berkenaan


dengan tanah atau kepentingan yang dinyatakan sebagai dipegang oleh
mana-mana orang atau badan sebagai pemegang-pemegang amanah [Sek.
332]. Kaveat amanah melarang samada secara mutlak atau tertakluk kepada
syarat-syarat pendaftaran, pengendosan, pemasukkan mana-mana dari yang
berikut :

a) Pendaftaran suratcara urusniaga yang melibatkan secara langsung harta


amanah.
b) Pemasukan catitan mengenai tuntutan kepada faedah sesuatu tenansi
dikecualikan daftaran mengenai tanah/kepentingan itu.
c) Pemasukan kaveat pemegang lien mengenai tanah atau kepentingan.

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON

Kaveat dimasukkan oleh Pendaftar atas permohonan :-

a) Pemegang-pemegang amanah yang berkepentingan bagi tanah pada


masa tersebut atau
b) Orang atau badan oleh siapa mana-mana tanah atau kepentingan adalah
mula-mulanya dipindahkan kepada pemegang-pemegang amanah atau
c) Orang atau badan oleh siapa apa-apa kepentingan diwujudkan yang
memihak kepada pemegang-pemegang amanah

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

a) Borang 19E yang disaksikan dengan sempurna selaras dengan


peruntukan-peruntukan Sek. 211
b) Surat Amanah yang telah difailkan di PTG

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 19


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TEMPOH BERKUATKUASA

Kaveat amanah akan terus berkuatkuasa sehingga dibatalkan oleh Pendaftar


atas permohonan pemegang amanah dan semua orang atau badan yang
berhak mendapat faedah dibawah amanah itu.

PERHATIAN

Notis Borang 19A akan dihantar kepada pemilik Tanah dan pihak
berkepentingan untuk memberitahu kewujudan kaveat.

2. PERINTAH LARANGAN

Takrif Perintah Larangan ialah suatu perintah yang dibuat oleh mana-mana
mahkamah bagi melarang seseorang penghutang hukuman (judgement debtor)
daripada melakukan apa-apa urusniaga terhadap tanah yang dimilikinya atau
kepentingan pada tanah yang dipegangnya (Seksyen 334)

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

Perintah Mahkamah yang telah dimeterai oleh Pendaftar Mahkamah

TEMPOH BERKUATKUASA

Perintah larangan hanya berkuatkuasa selama 6 bulan dari tarikh ianya


dikeluarkan oleh mahkamah. Tempoh perintah ini boleh dilanjutkan oleh
mahkamah tinggi dan permohonan hendaklah dibuat sebelum tamat tempoh
semasa

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 20


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JADUAL BAYARAN YANG BERKAITAN

KADAR HAKMILIK
BIL JENIS URUSAN BORANG TEMPOH
BAYARAN BERIKUT
Kaveat Pendaftar Sehingga
1 19F Tiada Bayaran Tiada Bayaran
(Sek.319) dibatalkan
Pembatalan
2 Kaveat Pendaftar - - Tiada Bayaran Tiada Bayaran
(Sek.321(4)
Kaveat
3 Persendirian (Sek 19B 6 Tahun RM150.00 RM30.00
322)
Permohonan
Membatalkan
4 Kaveat 19H - RM100.00 RM30.00
Persendirian
(Sek.326)
Permohonan
Menarikbalik
5 Kaveat 19G - RM60.00 RM30.00
Persendirian (Sek
325)
Perintah
Perlanjutan
6 Tempoh Kaveat - - RM60.00 RM30.00
Persendirian Oleh
Mahkamah
Kaveat Amanah Sehingga
7 19E RM60.00 RM30.00
(Sek.332(1) dibatalkan
Pembatalan
8 Kaveat Amanah - - RM60.00 RM30.00
(Sek.333(5)
Kaveat Pemegang Sehingga
9 19D RM150.00 RM30.00
Lien (Sek.330) dibatalkan
Pembatalan
10 Kaveat Pemegang - - RM60.00 RM30.00
Lien
Perintah Larangan
11 - - RM100.00 RM30.00
(Sek.334-338)
Pembatalan
Perintah Larangan
12 - - Tiada Bayaran Tiada Bayaran
oleh Mahkamah
(Sek.339)
Perlanjutan
Tempoh Perintah
13 Larangan Oleh - - Tiada Bayaran Tiada Bayaran
Mahkamah
(Sek.338(2)

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 21


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HAKMILIK
BARU

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 22


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT PENDAFTARAN HAKMILIK BARU

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB UNIT

Menerima permohonan daripada Pejabat Tanah Daerah bagi mendaftarkan


hakmilik baru.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Memproses dan mendaftarkan hakmilik sementara selepas kelulusan :-


a) Serahbalik dan Kurniasemula (sek.197 KTN)
b) Pecah Sempadan (sek.135 KTN)
c) Pecah Bahagian (sek.140 KTN)
d) Cantuman (sek.146 KTN)
e) Pelupusan (sek.76 KTN)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

SERAHBALIK DAN KURNIA SEMULA

a) Borang 12A / 7D yang telah lengkap


b) Draf Borang 11AK
c) Pelan DUA salinan (dicetak atas kertas putih setebal 120 gsm)
d) Hakmilik asal
e) Pelan Pra-Hitungan yang mengandungi bil.plot dan disahkan oleh PTG
f) Pelan taburan Lot Bumiputera yang disahkan oleh SUKJCP
g) Salinan resit cukai tanah semasa
h) Salinan Notis 5A dan resit bayaran
i) Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh SUK dan Pemaju
(Pek.1/81)
j) Senarai plot-plot baru
k) Surat Kebenaran Pihak Yang Berkepentingan (jika perlu) [sek.196(i)C]

PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN / CANTUMAN

a) Borang 9A / 9B / 9C yang telah lengkap


b) Draf Borang 11AK
c) Pelan DUA salinan (dicetak atas kertas putih setebal 120 gsm)
d) Hakmilik asal
e) Pelan Pra-Hitungan yang mengandungi bil.plot dan disahkan oleh PTG
f) Salinan resit cukai tanah semasa
g) Salinan Sijil Akuan Juruukur Tanah
h) Salinan Notis 5A dan resit bayaran
i) Surat Kebenaran Pihak Yang Berkepentingan (jika perlu) [sek.196(i)C]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 23


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

KURNIAAN BARU DAN SAMBUNG PAJAKAN

a) Draf Borang 11AK


b) Pelan DUA salinan (dicetak atas kertas putih setebal 120 gsm)
c) Salinan Notis 5A dan resit bayaran
d) Salinan Kad Pengenalan pemohon
e) Salinan Kelulusan yang telah diakui sah oleh Pentadbir Tanah

5. Jadual Bayaran Yang Berkaitan

Kadar bayaran premium yang ditetapkan :-


(Rujukan JPU.94 bertarikh 16.12.2004)

5.1) KURNIA BARU

5.1.1) Kategori Pertanian

Keluasan
Kategori
< 4 Ha > 4 Ha > 40 Ha
1)Pertanian Kekal
a) Getah RM 300 per ha. RM 360 per ha. RM 600 per ha.
b) Kelapa Sawit RM 400 per ha. RM 480 per ha. RM 800 per ha.
2)Pertanian Jangkamasa
Panjang
a) Dusun RM 200 per ha. RM 240 per ha. RM 300 per ha.

5.1.2) Kategori Bangunan

Tempoh Pajakan
Kategori
60 tahun 99 tahun
1) Rumah Kediaman 15% daripada harga 30% daripada harga
pasaran pasaran
2)Bangunan Perniagaan
a) Rumah Kedai 30% daripada harga 50% daripada harga
b) Pam Minyak pasaran pasaran
c) Gerai
d) Bengkel / Stor

5.1.3) Kategori Perusahaan/Industri

Tempoh Pajakan
Kategori
60 tahun 99 tahun
1) Ringan 30% daripada harga 50% daripada harga
pasaran pasaran
2)Sederhana/Perusahaan
Kecil Sederhana 30% daripada harga 50% daripada harga
(minimum RM3.00/mp) pasaran pasaran

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 24


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

5.1.4) Tanah-tanah di bawah kuasa Pihak Berkuasa Negeri

a) Pajakan 60 tahun – 30% daripada harga pasaran


b) Pajakan 99 tahun – 50% daripada harga pasaran

5.2) SERAHBALIK KURNIASEMULA

5.2.1) Kategori Bangunan

Kategori Bangunan Per Plot


1) Rumah Teres Kos Rendah RM 100.00
2) Rumah Teres :-
a) Satu Tingkat RM 150.00
b) Dua Tingkat RM 250.00
c) tambahan setiap tingkat RM 100.00
3) Rumah Berbandung :-
a) Satu Tingkat RM 250.00
b) Dua Tingkat RM 350.00
c) tambahan setiap tingkat RM 200.00
4) Rumah Sebuah :-
a) Keluasan Tanah < 500 mp RM 600.00
b) Keluasan Tanah 500 – 1000 mp RM 1000.00
c) tambahan setiap 1000 mp RM 100.00
5) Pasar, Apartment Harga Murah,
Rumah Pangsa Murah :-
a) Keluasan < 500 mp RM 1500.00
b) Keluasan 501 – 1000 mp RM 2000.00
c) Keluasan 1001 – 2000 mp RM 3000.00
d) Keluasan 2001 – 3000 mp RM 4000.00
e) Keluasan 3001 mp keatas RM 5000.00
f) tambahan setiap 500 mp RM 1000.00
6) Bangunan Perniagaan :-
6.1) Kedai/Pejabat
a) Satu Tingkat RM 800.00
b) Dua Tingkat RM 1000.00
c) Tiga Tingkat RM 1200.00
d) Empat Tingkat RM 1800.00
e) Tambahan setiap tingkat RM 800.00

6.2) Kompleks Perniagaan, Panggung


Wayang, Apartment Mewah dan
Hospital Swasta :-
a) Keluasan kurang 500 mp RM 3000.00
b) Keluasan 501 – 1000 mp RM 5000.00
c) Keluasan 1001 – 1500 mp RM 7000.00
d) Keluasan 1501 – 2000 mp RM 8000.00
e) Keluasan 2001 – 3000 mp RM 9000.00
f) Keluasan 3001 mp keatas RM 10 000.00
g) tambahan setiap 500 mp RM 1000.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 25


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

6.3) Pam Minyak :-


a) Keluasan kurang 500 mp RM 2000.00
b) Keluasan 501 – 1000 mp RM 3000.00
c) Keluasan 1001 – 2000 mp RM 4000.00
d) Keluasan 2001 – 4000 mp RM 8000.00
e) Keluasan 4001 – 6000 mp RM 10 000.00
f) tambahan setiap 500 mp RM 1000.00

6.4) Bengkel :-
a) Keluasan kurang 200 mp RM 1000.00
b) Keluasan 201 – 500 mp RM 2000.00
c) tambahan setiap 100 mp RM 500.00

6.5) Bilik Pameran :-


a) Keluasan kurang 200 mp RM 1000.00
b) Keluasan 201 – 500 mp RM 2000.00
c) tambahan setiap 100 mp RM 500.00

6.6) Tujuan Keagamaan :-


a) Keluasan kurang 1000 mp RM 500.00
b) Keluasan 1001 – 2000 mp RM 1000.00
c) Keluasan 2001 – 3000 mp RM 2000.00
d) tambahan setiap 1000 mp RM 500.00

6.7) Pencawang Eektrik RM 200.00


6.8) Padang Golf sehektar RM 5000.00
6.9) Menara Komunikasi RM 1500.00
6.10)Rumah Sembelih
a) Tidak lebih sehektar RM 1000.00
b) tambahan setiap 0.5 ha. RM 500.00

5.2.2) Kategori Perusahaan :-

20% perbezaan harga pasaran sebelum dan selepas ubahsyarat.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 26


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TERIMA PERMOHONAN DARIPADA PEJABAT TANAH

REKOD DALAM DAFTAR PENERIMAAN

SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN

TIDAK LENGKAP LENGKAP

KUIRI KE PEJABAT TANAH DAPATKAN FAIL BERKAITAN DAN SEMAK KELULUSAN SERTA PELAN

MEMBUAT KEMASUKAN NOTA SBTL/PSL/PBL/CL

MEMBUAT KEPUTUSAN NOTA SBTM/PSM/PBM/CM/SBTL/PSL/PBL/CL

MENJANA NOMBOR PERSERAHAN HAKMILIK BARU DAN


MEMBUAT KEMASUKAN HAKMILIK BARU

MEMBUAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN HAKMILIK BARU

MENYEDIAKAN SURAT DAN SLIP PERUBAHAN CUKAI J18A/B/C


UNTUK DIRUJUK KE PEJABAT TANAH

MEMBUAT PENYISIHAN HAKMILIK YANG TELAH DITANDATANGANI


OLEH PENDAFTAR

DHKK, BORANG PERUBAHAN CUKAI DAN SENARAI PLOT DIHANTAR


KE BAHAGIAN PEMULANGAN UNTUK DISAMPUL, DIMATERI DAN
DIHANTAR KE PEJABAT TANAH
DHDK DISIMPAN DI BILIK KEBAL

MAJUKAN SALINAN BORANG PERUBAHAN CUKAI KE


UNIT BANK DAN DATA TANAH (UBDT)

FAIL DIKEMBALIKAN SETELAH SELESAI PENDAFTARAN

SELESAI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 27


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HAKMILIK
QTFT

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 28


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PENDAFTARAN HAKMILIK SEMENTARA (QT)


KEPADA HAKMILIK TETAP (FT)

1. Terdapat dua jenis hakmilik iaitu Hakmilik Sementara (QT) dan Hakmilik Tetap
(FT). QT adalah tanah yang telah diluluskan pemberimilikan tetapi belum diukur
halus mengikut peruntukan KTN. Hakmilik Sementara Pejabat Pendaftar adalah
sebagaimana dalam Borang 11AK dan Hakmilik Pejabat Tanah pula didaftarkan
pada Borang 11BK1.

2. FT adalah hakmilik sambungan yang didaftarkan apabila sesuatu tanah pada QT


tersebut telah diukur halus oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM)
dan keluasan muktamad telah ditentukan serta pelan bagi lot tanah tersebut
telah diperakui oleh Pengarah Ukur2. Hak eksklusif bagi pemilik tanah
berdaftar bagi hakmilik FT adalah sama sebagaimana hakmilik QT. Apa yang
membezakannya adalah pemilik FT mempunyai hak untuk melaksanakan proses
pecah sempadan, pecahbahagi, cantuman tanah dan pecah bahagian bangunan.

3. Proses Pendaftaran FT akan melalui dua peringkat utama iaitu Peringkat


Teknikal dan juga Peringkat Pendaftaran Hakmilik.

A. Peringkat Teknikal

i) Pihak JUPEM akan membekalkan pelan B1 TiFF secara digital melalui


cakera padat (CD) yang diserahkan secara bulanan. Di dalam CD
tersebut mengandungi Pelan Akui dan Juga Pelan B1 dalam format
Tagged Image Format File (TiFF).

ii) Tugas utama pada peringkat ini adalah untuk membuat pemadanan
(matchmaking) bagi menentukan pasangan lot tanah yang belum
diukur halus dengan lot tanah yang sama tetapi ianya telah diukur
halus sebagaimana pelan yang telah dibekalkan oleh pihak JUPEM.

iii) Terdapat tiga ciri utama yang menjadi asas kepada proses pemadanan
yang dilaksanakan iaitu saiz, bentuk dan kedudukan tanah yang
dipadankan.

iv) Sekiranya tanah yang telah diukur halus didapati melebihi daripada
keluasan tanah sebagaimana yang terdapat pada hakmilik QT; pemilik
tanah dikehendaki membayar premium tambahan dan
pelaksanaannya adalah sebagaimana Pekelilling PTG 1/873.

1
Hakmilik Sementara Pejabat Tanah adalah HS(M)-Hakmilik Sementara Mukim; Hakmilik Sementara Pejabat
Pendaftar – HS(D) Hakmilik Sementara Daftar
2
Sekiranya tanah tersebut telah diukur halus sebelum hakmilik sementara didaftarkan, pihak Pejabat Tanah
ataupun Pejabat Pendaftar boleh mendaftarkan hakmilik baru atas hakmilik tetap.
3
Penurunan Kuasa Kepada Pengarah Tanah dan Galian dan Pentadbir Tanah Daerah; di dalam perkara dua iaitu
Kurniaan Tanah Selepas Ukuran Halus.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 29


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

v) Lazimnya proses semakan akan melibatkan fail-fail pemberimilikan


tanah dan pembangunan tanah. Pihak teknikal juga menjadikan buku-
buku lot indeks di Pejabat Tanah Daerah sebagai rujukan utama
untuk mendapatkan maklumat Permohonan Ukur (P.U) dan juga
hakmilik QT yang telah didaftarkan.

vi) Apabila proses pemadanan ini selesai, pihak Teknikal akan


menyediakan senarai lengkap nombor hakmilik QT berserta
nombor lot tanah sebelum diukur halus dipadankan dengan
nombor Lot bagi tanah yang telah diukur halus. Senarai ini akan
dijadikan panduan kepada bahagian pendaftaran untuk memproses
pendaftaran hakmilik FT.

B. Peringkat Pendaftaran Hakmilik.

i) Senarai yang diterima daripada bahagian teknikal akan disemak sekali


lagi bagi menentukan kesahihan hakmilik QT. Semakan dibuat melalui
Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) dengan menjadikan
nombor lot tanah yang belum diukur halus sebagai kunci utama untuk
menentukan sama ada hakmilik tersebut merujuk kepada hakmilik
yang sepatutnya.
ii) Setelah semakan dilaksanakan proses pendaftaran hakmilik
sambungan daripada QT kepada FT diteruskan di mana Pembantu
Tadbir akan menyediakan awalan dan kemasukan bagi setiap hakmilik.

iii) Segala maklumat dan endosan yang masih berkuatkuasa di atas


hakmilik QT akan dibawa ke atas hakmilik FT yang baru. Maklumat
yang berubah adalah Nombor Hakmilik4, Nombor Lot Tanah,
Keluasan Muktamad Tanah dan Nombor Pelan Akui.

iv) Apabila proses kemasukan pada peringkat pembantu tadbir selesai


pendaftar hakmilik akan mendaftarkan urusan hakmilik sambungan ini5.
Setelah didaftarkan bahagian pendaftaran perlu menyediakan arahan
perubahan cukai melalui Borang J18 untuk mengubah maklumat jenis
hakmilik di dalam Sistem Hasil Tanah Johor.

v) Selain itu, satu senarai lengkap perubahan hakmilik QT kepada FT


akan diserahkan kepada Pejabat Tanah Daerah bagi tujuan kemaskini
rekod pada buku lot indeks.

4. Pihak pentadbiran tanah akan mengeluarkan notis kepada tuan-tuan tanah


ataupun pihak berkepentingan6 bagi tujuan pemulangan hakmilik FT

4
Jenis Hakmilik bagi FT adalah Geran dan Pajakan Negeri (Hakmilik Pendaftar) Geran Mukim dan Pajakan
Mukim (Hakmilik Pejabat Tanah)
5
Kod urusan pada Sistem Pendaftaran Tanah Komputer (SPTB) adalah Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik
Sementara (HKGHS)
6
Pihak berkepentingan dirujuk kepada pihak bank (pemegang gadaian)-Hakmilik FT perlu diserahkan kepada
bank kerana pemegang gadaian masih menyimpan hakmilik QT sekiranya tanah tersebut masih lagi digadai
pada mereka.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 30


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

5. Namun begitu, sekiranya pemilik tanah dalam pengetahuan mereka mendapati


bahawa hakmilik QT mereka telah disambung kepada hakmilik FT mereka boleh
hadir ke pejabat yang berkaitan bagi mendapatkan hakmilik FT dengan
membawa hakmilik asal QT yang berkaitan.

MULA

TERIMA CD/PELAN B1 DARIPADA JUPEM

TIDAK
LENGKAP
SEMAK BUTIR-BUTIR LOT DAN PELAN B1 TIFF

BUAT SENARAI, CETAK PELAN B1 TIFF DAN REKOD DALAM BUKU DAFTAR

SEMAK MELALUI SISTEM SPTB BAGI MENDAPATKAN NO. HS(D) YANG


BERKAITAN

DOKUMEN LENGKAP

MASUKKAN MAKLUMAT NO. HS(D) DAN PTD/PTB


DALAM SISTEM SPTB – PROSES AWALAN

SEDIAKAN DRAF HAKMILIK BARU

SEMAK DRAF, DAFTAR HAKMILIK DAN TANDATANGAN

TURUNKAN COP METERAI DAN SISIH DOKUMEN

SEMAK DAN TANDATANGAN DOKUMEN PEMULANGAN

SISIH DAN EDAR DOKUMEN PEMULANGAN

TAMAT

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 31


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HAKMILIK
SAMBUNGAN

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 32


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT HAKMILIK SAMBUNGAN

FUNGSI UNIT

1. Menerima dan memproses permohonan untuk menggantikan dokumen hakmilik


keluaran (DHKK) yang hilang/ rosak/musnah keseluruhan atau sebahagiannya.

2. Penggantian Dokumen Hakmilik Daftar (DHK) jika DHD rosak / hilang/ musnah.

3. Menerima dan menggantikan dokumen hakmilik manual kepada dokumen


hakmilik berkomputer.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

URUSAN PENERANGAN

- Dilaksanakan bagi permohonan


HAKMILIK SAMBUNGAN Dokumen Hakmilik Keluaran (DHK)
hilang/rosak/musnah keseluruhan
atau sebahagian.

- Merupakan kaedah bagi menggantikan


Dokumen Hakmilik Daftar (DHD) yang
hilang, musnah keseluruhan atau
sebahagian atau maklumat yang dicatat
dalam keadaan tidak boleh dibaca.
- Ianya perlu dilaksanakan bagi
HAKMILIK GANTIAN mengemaskini rekod hakmilik serta
bertujuan memulihara DHD yang
telah rosak.
- Pemilik tanah perlu bekerjasama
untuk menyerahkan DHK bagi
tujuan semakan rekod endosan dan
urusan tanah terdahulu.

- Bagi menggantikan DHK hilang, rosak,


HAKMILIK PENDUA muka surat penuh atau keadaan fizikalnya
tidak membenarkan ia digunakan lagi.
- DHK juga boleh dikeluarkan sekiranya
pemilik tanah enggan menyerahkan DHK
walaupun telah menerima notis Borang 2B
Sek. 15 KTN.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 33


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PERMOHONAN HAKMILIK SAMBUNGAN AKIBAT DHK HILANG / ROSAK/


MUSNAH SEMUA ATAU SEBAHAGIANNYA.

PENGENALAN

- DHK dikategorikan hilang apabila dokumen tersebut tiada dalam simpanan


pemilik tanah akibat tersalah letak, dicuri, tercicir, bencana alam dan
sebagainya.
- DHK dikategorikan rosak dan musnah sebahagian ataupun sepenuhnya adalah
DHK yang masih ada dalam pegangan pemilik atau orang berkepentingan
tetapi keadaan fizikalnya telah rosak atau hancur dan tidak lagi bersesuaian
untuk di simpan.

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

a) Pemilik-pemilik tanah yang berdaftar.


b) Pihak berkepentingan iaitu pemegang gadaian dan pemegang kaveat lien.
c) Waris-waris bagi pemilik tanah berdaftar.
d) Individu yang telah dilantik oleh syarikat/ Pertubuhan / Persatuan melalui
resolusi atau Cabutan minit mesyuarat. Individu yang telah menerima wakil
kuasa bagi melaksanakan permohonan ini.
e) Tanah tersebut . Surat akuan sumpah tidak diperlukan bagi permohonan
hakmilik sambungan akibat DHK rosak.

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

1. Surat akuan sumpah (asal) daripada setiap pemilik dan pihak berkepentingan
atas tanah tersebut diperlukan bagi permohonan hakmilik hilang.
2. Laporan polis (asal) berkenaan kehilangan Dokumen hakmilik tersebut.
3. Salinan Sijil kematian pemilik, Sijil Lahir Waris, Surat Kuasa Mentadbir,
diperlukan bagi permohonan daripada waris-waris pemilik tanah.
4. Surat lantikan / salinan, resolusi/ cabutan minit mesyuarat dan Undang-Undang
Tubuh / M&A bagi permohonan yang dibuat oleh Syarikat / Pertubuhan /
Persatuan.
5. DHK yang telah rosak perlu diserahkan bagi permohonan hakmilik sambungan
akibat rosak / musnah keseluruhan atau sebahagiannya.

BAYARAN

KATEGORI BAYARAN

DHK hilang RM 250.00

DHK rosak / musnah sebahagian atau RM 110.00


sepenuhnya.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 34


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MULA

AMBIL NOMBOR GILIRAN DI KAUNTER 1

SERAHKAN DOKUMEN DAN BAYARAN PERMOHONAN DI KAUNTER 8

PT MEMPROSES PERMOHONAN

TIDAK KUIRI KEPADA


LENGKAP PEMOHON

DOKUMEN LENGKAP

PERWARTAAN MELALUI BORANG 10D

SETELAH WARTA PELAN HAKMILIK AKAN DISEDIAKAN

PENDAFTARAN HAKMILIK SAMBUNGAN

PEMULANGAN DHK KE PTG

PEMOHON MENGAMBIL DHK SAMBUNGAN DI PTG

TAMAT

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 35


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT LONGGAR
SEKATAN

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 36


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT LONGGAR SEKATAN

FUNGSI UNIT

Menerima permohonan kebenaran pindahmilik tanah dan longgar sekatan


kepentingan permohonan pajakan dan menggadai atau mencagar.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Memproses permohonan kebenaran pindahmilik tanah dan longgar sekatan


kepentingan tanah, permohonan pajakan tanah dan permohonan mencagar atau
menggadai tanah . Permohonana daripada orang awam dan pihak guaman.

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN LONGGAR SEKATAN


KEPENTINGAN TANAH.

Semua hakmilik tanah yang tercatat di dalamnya ‘Sekatan Kepentingan Hakmilik’


berbunyi :

1) Tuan tanah selepas nama pemaju, tidak boleh menjual atau memajak
ataupun memindahmilik tanah ini dengan apa cara sekalipun, termasuk
dengan cara menggunakan segala surat perjanjian yang bertujuan
melepaskan atau menjual tanah ini tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri

2) Tanah yang dikurniakan ini tidak boleh dijual, dipajak, dicagar, digadai atau
dipindahmilik dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara
menggunakan segala surat perjanjian yang bertujuan untuk melepaskan
atau menjual tanah ini tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri

3) Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini apabila sahaja bertukar


miliknya kepada seorang bumiputera maka tidak boleh terkemudian
daripada itu dijual, dipajak atau dipindahmilik dengan apa cara sekalipun
kepada orang yang bukan bumiputera tanpa persetujuan Pihak Berkuasa
Negeri

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 37


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1) Permohonan kebenaran pindahmilik tanah bagi kategori rumah/kedai kos


rendah / kos sederhana rendah hanya boleh dipertimbangkan jika disertakan
dengan surat persetujuan dari Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Cawangan
Perumahan

2) Permohonan kebenaran pindahmilik tanah lot bumiputera daripada bumiputera


kepada bukan bumiputera hanya boleh dipertimbangkan jika disertakan dengan
keratan iklan asal surat khabar (3 kali dalam masa 3 bulan.

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

1) Salinan hakmilik yang telah didaftarkan nama pemohon sebagai pemilik


berdaftar

2) Salinan kad pengenalan pemohon dan penerima

3) Salinan surat kelahiran (sekiranya balasan – kasih sayang dan Tanah Rizab
Melayu)

4) Salinan surat persetujuan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor


Cawangan Perumahan (sekiranya pindahmilik tanah bagi kategori rumah kos
rendah)

5) Surat persetujuan pemegang gadaian (sekiranya tanah masih dalam gadaian)

6) Salinan asal iklan surat khabar (3 kali dalam masa 3 bulan) sebagai bukti
(sekiranya tanah lot bumiputra)

7) Perintah yang memberi kuasa untuk memindahmilik tanah (sekiranya pemohon


dilantik oleh mahkamah)

8) Sijil Pendaftaran Syarikat, Borang 49, Borang 24, ‘Memorandum of Articles of


Association , Resolusi Syarikat (sekiranya pindahmilik syarikat)

9) Sesalinan resit cukai tanah dan cukai harta bagi tahun semasa

JENIS-JENIS PERMOHONAN

1) Pindahmilik [Seksyen 214 (2)(b) KTN]

2) Pajakan [Seksyen 225 (1)(b) KTN]

3) Gadaian [Seksyen 241 (3)(b) KTN]

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 38


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PERMOHONAN LONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN BAGI BAGI PINDAHMILIK

Jenis Borang Permohonan Daripada :

Pindahmilik 1 Individu kepada individu

Pindahmilik 2 Individu kepada syarikat

Pindahmilik 3 Syarikat kepada syarikat

Pindahmilik 4 Syarikat kepada individu

PERMOHONAN LONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN BAGI PAJAKAN

Jenis Borang Permohonan Daripada :


Pajakan 1 Individu kepada individu
Pajakan 2 Individu kepada syarikat
Pajakan 3 Syarikat kepada syarikat
Pajakan 4 Syarikat kepada individu

PERMOHONAN LONGGAR SEKATAN KEPENTINGAN BAGI GADAIAN

Jenis Borang Permohonan Daripada :


Gadaian 1 Individu kepada individu
Gadaian 2 Individu kepada syarikat
Gadaian 3 Syarikat kepada syarikat
Gadaian 4 Syarikat kepada individu

KES RAYUAN:

Bagi mana-mana permohonan kebenaran pindahmilik tanah dan longgar sekatan


yang telah DITOLAK, pemohon boleh mengemukakan rayuan terus kepada :

Y.A.B Menteri Besar Johor


Aras 1, Bangunan Sultan Ibrahim,
Jalan Bukit Timbalan,
8000o Johor Bahru, Johor

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 39


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 40


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA


PERMOHONAN KEBENARAN MENCAGAR DAN MENGGADAI TANAH

Terima Borang Permohonan dan


semak

Terima bayaran di Kaunter

Sediakan perakuan untuk


pertimbangan - MBJ

Rujuk Pejabat MBJ.


Untuk pertimbangan

Terima keputusan
-Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada


Peguam / Pemilik / Pembeli

Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 41


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA


PERMOHONAN KEBENARAN MEMAJAK TANAH

Terima Borang Permohonan dan


semak

Terima bayaran di Kaunter

Sediakan perakuan untuk


pertimbangan - MBJ

Rujuk Pejabat MBJ.


Untuk pertimbangan

Terima keputusan
-Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada


Peguam / Pemilik / Pembeli

Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 42


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA


PERMOHONAN KEBENARAN PEROLEHAN HARTANAH
OLEH KEPENTINGAN ASING
PERTIMBANGAN PENGARAH PTG JOHOR

Terima Borang Permohonan dan


semak

Terima bayaran di Kaunter

Sediakan perakuan untuk


pertimbangan – Pengarah PTG

Rujuk Pengarah PTG Johor


Untuk pertimbangan

Terima keputusan
-Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada


Peguam / Pemilik / Pembeli

Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 43


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA


PERMOHONAN KEBENARAN PEROLEHAN HARTANAH
OLEH KEPENTINGAN ASING
PERTIMBANGAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN

Terima Borang Permohonan dan


semak

Terima bayaran di Kaunter

Sediakan draf RM perakuan untuk


semakan PTG

Rujuk draf Pengarah PTG untuk


semakan dan persetujuan

Setuju – cetak RM 30 salinan

Rujuk PA PTG – hantar ke SJK

Terima keputusan
-Lulus / Tolak

Sediakan Surat Keputusan

Rekod Keputusan

Pos Surat Keputusan Kepada


Peguam / Pemilik / Pembeli

Simpan Fail

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 44


KOLEKSI PROSEDUR KERJA
-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 45


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 46


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 47


KOLEKSI PROSEDUR KERJA
-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 48


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 49


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 50


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 51


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 52


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 53


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 54


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 55


KOLEKSI PROSEDUR KERJA
-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 56


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 57


KOLEKSI PROSEDUR KERJA
-CONTOH-

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 58


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT SALINAN SAH


DAN CARIAN

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 59


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

UNIT SALINAN SAH DAN CARIAN RASMI

PENGENALAN

Salinan Sah (Di bawah KTN 383)


Satu salinan diperakui bagi dokumen urusniaga hakmilik daftaran atau intrumen
urusanniaga berdaftar yang ada di dalam jagaannya yang mana setiap salinan
diperakui sedemikian hendaklah ditandatangani/dimeterai oleh pendaftar dan
hendaklah diterima oleh mana-mana Mahkahmah atau Hakim atau mana-mana
badan undang-undang bertulis lain yang berkuatkuasa menyiasat atau membuat
sesuatu keputusan memberi kandungan ’Prime Facie’ bagi semua yang terkandung
di dalamnya atau dicatitera di atasnya.

Carian Rasmi Hakmilik (Di bawah KTN 385)


Mengekuarkan selepas penerimaan sesuatu sijil carian rasmi yang telah
ditandatangani dan dimeterai dengan memastikan semua yang terkandung dalam
sesuatu carian rasmi menunjukkan fakta yang bertepatan dan meringkaskan setakat
mana perkara-perkara yang berkaitan yang masih berkuatkuasa serta segala
perkara lain yang tercatit dalam dokumen hakmilik daftaran.

Carian Persendirian (Di bawah KTN 384)


Mengambil nota atau mengutip serta memeriksa maklumat atau data yang
terkandung dalam suatu hakmilik atau dokumen yang dipohon diambil atau dikutip
dari:
a) Mana-mana daftar hakmilik, Buku Perserahan atau Buku Nota yang
diselenggara oleh Pendaftar atau mana-mana pendahulu Pendaftar.
b) Apa-apa instrument urusniaga atau permohonan yang dihadapkan atau
dibuat kepada atau dalam jagaan Pendaftar.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 60


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

TUJUAN DAN KEGUNAAN PERMOHONAN

Suratan hakmilik
a) Untuk mendapatkan nama tuan tanah berdaftar.
b) Untuk mendapatkan status tanah dan perkara seperti:
i. Jenis kategori kegunaan tanah
ii. Sekatan kepentingan
iii. Tempoh Pajakan
iv. Keluasan Tanah
v. Kadar Cukai Tanah
vi. Syarat Nyata dan Sekatan Kepentingan
vii. Tarikh Pindahmilik, Tarikh Gaadain, Kaveat dan sebagainya.

Suratcara
a) Borang 14A Untuk mengeluarkan KWSP dan mendapatkan
b) Borang 15A maklumat tuan tanah sedia ada serta mendapat
c) Borang 16A maklumat tempoh tamat pajakan.

Mendapatkan maklumat-maklumat penggadai dan


pemberi gadaian

d) Borang Surat wakil kuasa/Trust Deed diperlukan sebagai


mendapatkan nama pihak yang diberkuasa
menandatangani sesuatu dokumen.

Borang 19B dan surat Kebenaran Pindahmilik untuk


mendapatkan alasan Kaveat dimasukkan Surat KPM
adalah untuk menggantikan salinan asal yang hilang.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 61


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PROSES PERMOHONAN

Pemohon/Pelanggan perlu melakukan tindakan seperti berikut:


i. Pemohon perlu mengisi borang permohonan sama ada untuk permohonan
Salinan Sah/ Carian Rasmi / Carian Persendirian menggunakan borang
yang betul iaitu:
a. Borang Merah Jambu – Untuk permohonan Salinan Sah / Carian
Rasmi
b. Borang Biru – Untuk permohonan suratcara / Dokumen / Borang
c. Borang Putih – Untuk Carian Persendirian Hakmilik / Dokumen /
Perserahan

ii. Setiap borang yang diisi hendaklah lengkap dengan maklumat seperti:
a. Nombor Hakmilik beserta Nomber Lot/PTD yang tepat
b. Mukim yang tepat
c. Alamat yang tepat (untuk pemulangan secara pos)

iii. Menerima permohonan beserta bayaran sebagaimana yang ditetapkan


mengikut kadar J.P.U 94 bertarikh 16.12.2004 seterusnya kerani kaunter
akan mencetak resit bayaran sebanyak 2 salinan iaitu satu (1) untuk
salinan pejabat dab satu (1) untuk salinan pelanggan sebagai rujukan
ketika pemohon menuntut permohonan tersebut.

iv. Pemohon perlu menunggu permohonan hakmilik/ dokumen disiapkan


sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam Pelanggan.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 62


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEMULANGAN

Pemulangan boleh dilakukan dengan dua cara:


i. Melalui pos jika pemohon menyerahkan borang permohonan beserta
bayaran pos yang ditetapkan (bayaran pos hendaklah dibuat di kaunter
urusan permohonan semasa bayaran dilakukan).
ii. Tunggu kutipan pelanggan (tandatangan pelanggan perlu dalam Rekod
Pemulangan)

BAYARAN

Jenis Hakmilik/ Dokumen Bayaran

Surat Hakmilik

i. Hakmilik Berkomputer RM 100.00

ii. Hakmilik Manual RM 100.00

Suratcara

i. Pindahmilik (14A) RM 150.00

ii. Gadaian (16A) RM150.00

iii. Pajakan (15A) RM150.00

iv. Lampiran RM50.00

Borang

i. Suratcara wakil RM 100.00

ii. Pemegang Amanah (Trust Deed) RM 100.00

iii. Permohonan Kaveat (19B) RM 100.00

iv. Surat Kebenaran Pindahmilik RM 100.00

Carian Rasmi RM 120.00

Carian Persendirian RM 40.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 63


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PANDUAN MENGISI BORANG

Pastikan borang diisi dengan lengkap:


i. Nama pemohon/ pembuat carian
ii. Nombor kad pengenalan
iii. Nama Peguam/ Syarikat
iv. Alamat pemohon (No. Kod Peguam)

Adalah saya dengan hormatnya memohon “ CARIAN PERSENDIRIAN” bagi maklumat atas hakmilik-hakmilik seperti dibawah ini:-

BIL MUKIM JENIS HAKMILIK NO HAKMILIK NO LOT/DLL


1. _______ ______________ ____________ ___________ Com/Manual
2. _______ ______________ ____________ ___________ Com/Manual
3. _______ ______________ ____________ ___________ Com/Manual
4. _______ ______________ ____________ ___________ Com/Manual
5. _______ ______________ ____________ ___________ Com/Manual

v. Kadar bayaran mengikut jumlah permohonan


vi. No. Cek jika bayaran dibuat secara Cek (Cek Perseorangan TIDAK
DITERIMA)
vii. Tarikh permohonan

Perhatian
Semua permohonan yang lengkap hendaklah diisi menggunakan – Borang C2
(Pindaan 04/2005) dalam 3 (tiga) salinan dan pastikan salinan tersebut lengkap.

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 64


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA BAGI


PROSES CARIAN PERSENDIRIAN HAKMILIK TANAH
DAN SIJIL CARIAN RASMI

BERI BORANG PERMOHONAN


PT KAUNTER 1 CARIAN PERSENDIRIAN/RASMI
DAN PEMBERIAN NO. GILIRAN

PT BILIK KEBAL MENYEMAK PERMOHONAN CARIAN HAKMILIK


DALAM SISTEM SPTB DAN BUKU HAKMILIK

BUKU HAKMILIK ROSAK/HANCUR


BUKU HAKMILIK
PERMOHONAN TIDAK
TANDAKAN BUKU HAKMILIK
DIBENARKAN

- TERIMA BAYARAN DAN KELUARKAN RESIT PERMOHONAN


PT KEWANGAN CARIAN PERSENDIRIAN/CARIAN
CETAK DAN SAHKAN CARIAN PERSENDIRIAN
- REKOD PERMOHONAN CARIAN RASMI DALAM BUKU PERMOHONAN DAN
SERAHKAN KEPADA PT UNIT SALINAN SAH DAN CARIAN RASMI
- SERAHKAN RESIT BAYARAN KEPADA PAP BILIK KEBAL

- BAWA BUKU HAKMILIK KE BILIK CARIAN


PAP BILIK KEBAL - PANGGIL NOMBOR GILIRAN CARIAN
- SIMPAN BUKU HAKMILIK KE BILIK KEBAL SELEPAS URUSAN CARIAN SELESAI

URUSAN SELESAI

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 65


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 66


KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-
BORANG PERMOHONAN SALINAN SAH SURATCARA Pindaan 04/2005

Nama Pemohon / Pembuat Carian: ……………………………………………………………………………………………………….


No. Kad Pengenalan : ……………………………………………………………………………………………………….
Nama Peguam / Syarikat : ……………………………………………………………………………………………………….
Alamat Pemohon / Syarikat : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR, JOHOR BAHRU.
Adalah saya dengan hormatnya memohon “SALINAN SAH” Suratcara-suratcara seperti di bawah ini :-

BIL JENIS SURATCARA NO. PERSERAHAN


1. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………....
4. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………

Bersama-sama ini disertakan bayaran sebanyak : TUNAI RM ………………………


CEK RM…………….………… No. Cek : .………………………...

Tandatangan dan Cop Syarikat : …………………………………………….. Tarikh : ……………………………………….


PERHATIAN :
*Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Sekiranya tidak lengkap, permohonan salinan sah Suratcara akan ditolak.
*Setiap permohonan hendaklah menggunakan Format Borang yang baru dan boleh dibuat salinan semula. (Diisi dalam 3 salinan)
SILA SERTAKAN BAYARAN SETEM SEBANYAK RM 3.00 UNTUK BAYARAN POS
KADAR BAYARAN SALINAN SAH :
i.Salinan Sah Suratcara (14A / 16A) : RM 150.00 ii.Salinan Sah Dokumen : RM 100.00
iii.Salinan Sah S/Kuasa Wakil (PA) : RM 100.00 iv.Lampiran (Annexure) 16A : RM 50.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 67


KOLEKSI PROSEDUR KERJA
-CONTOH-

BORANG PERMOHONAN CARIAN PERSENDIRIAN (3 SALINAN)


BORANG C1 Pindaan 04/2005

Nama Pemohon / Pembuat Carian: ………………………………………………………………. HAKMILIK SEDANG DIGUNAKAN


No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………. (PEJ. TANAH DAN GALIAN
KOD :
Nama Peguam / Syarikat : ………………………………………………………………. JOHOR)
Alamat Pemohon / Syarikat : ………………………………………………………………. ………………………………………. .
………………………………………………………………. T/TANGAN
PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR, JOHOR BAHRU.
Adalah saya dengan hormatnya memohon “CARIAN PERSENDIRIAN” bagi maklumat di atas Hakmilik-hakmilik seperti di bawah ini:-
BIL MUKIM JENIS HAKMILIK NO HAKMILIK NO LOT/DLL Com / Manual
1. ……………………………. ………………………….... …………………………... …………………………. Com / Manual
2. ……………………………. …………………………… …………………………... …………………………. Com / Manual
3. ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………. Com / Manual
4. ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………. Com / Manual
5. ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………. Com / Manual

Bersama-sama ini disertakan bayaran sebanyak : TUNAI RM ………………………


CEK RM…………….………… No. Cek : .………………………...
Tandatangan dan Cop Syarikat :
…………………………………………….. Tarikh : ……………………………………….
PERHATIAN :
*Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Sekiranya tidak lengkap, permohonan carian akan ditolak.
*Setiap permohonan hendaklah menggunakan Format Borang yang baru dan boleh dibuat salinan semula. (DIISI DALAM 3 SALINAN)
KADAR BAYARAN CARIAN :
i.Carian H/Milik : RM 40.00 ii.Carian Suratcara : RM 40.00 iii.Carian Hakmilik : RM 40.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 68


KOLEKSI PROSEDUR KERJA
-CONTOH-
BORANG PERMOHONAN SALINAN SAH / CARIAN RASMI HAKMILIK Pindaan 04/2005
BORANG C2 (potong mana yang tidak berkenaan) – (2SALINAN)

Nama Pemohon / Pembuat Carian: ……………………………………………………………………………………………………….


No. Kad Pengenalan : ……………………………………………………………………………………………………….
KOD :
Nama Peguam / Syarikat : ……………………………………………………………………………………………………….
Alamat Pemohon / Syarikat : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR, JOHOR BAHRU.
Adalah saya dengan hormatnya memohon “SALINAN SAH” / “CARIAN RASMI” Hakmilik seperti di bawah ini :-
BIL MUKIM JENIS HAKMILIK NO HAKMILIK NO LOT/DLL
1. …………………………………. …………………………..…….. ………………………….…….. ………………………………..
2. …………………………………. ………………………………… ………………………….…….. ………………………………..
3. …………………………………. ………………………………… ………………………………... ………………………………..
4. …………………………………. ………………………………… ………………………………... ………………………………..
5. …………………………………. ………………………………… ………………………………... ………………………………..

Bersama-sama ini disertakan bayaran sebanyak : TUNAI RM ………………………


CEK RM…………….………… No. Cek : .………………………...

Tandatangan dan Cop Syarikat : …………………………………………… Tarikh : ……………………………………….


PERHATIAN :
*Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Sekiranya tidak lengkap, permohonan salinan sah / carian rasmi akan ditolak.
*Setiap permohonan hendaklah menggunakan Format Borang yang baru dan boleh dibuat salinan semula. (Diisi dalam 3 salinan)
SILA SERTAKAN BAYARAN SETEM SEBANYAK RM 3.00 UNTUK BAYARAN POS
KADAR BAYARAN SALINAN SAH :
i.Salinan Sah H/Milik : RM 100.00 ii.Salinan Sah H/Milik Komputer : RM 100.00
iii.Salinan Sah H/Milik Strata : RM 100.00 iv.Carian Rasmi H/Milik : RM 120.00

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR 69