3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22

PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ

FORÞA DE MUNCÃ Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, pe sexe ºi medii Ratele de activitate, de ocupare ºi ale ºomajului BIM, dupã nivelul de educaþie, pe sexe ºi medii Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe grupe de vârstã, în anul 2008 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi dupã statutul profesional, în anul 2008 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008 Structura populaþiei ocupate, dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008 Structura populaþiei ocupate, pe grupe de ocupaþii, grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008 Structura populaþiei ocupate, dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe forme de proprietate, în anul 2008 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe sexe Numãrul mediu al salariaþilor, pe forme de proprietate, clase de mãrime ale întreprinderilor ºi pe sexe Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN ºi pe sexe Salariaþii, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe sexe, la 31 decembrie 2008 Salariaþii, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN ºi pe sexe, la 31 decembrie 2008 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului Persoanele cuprinse în cursuri de formare profesionalã ªomerii înregistraþi, dupã nivelul de educaþie ºi pe grupe de vârstã, la 31 decembrie 2008 ªomerii înregistraþi, beneficiari de indemnizaþii de ºomaj, pe grupe de vârstã ºi dupã durata ºomajului, la 31 decembrie 2008 ªomajul BIM de lungã duratã, pe sexe ºi medii CONDIÞII DE MUNCÃ 3.23 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune ºi diviziune CAEN, în anul 2008 3.24 Revendicãrile care au declanºat conflicte de interese 3.25 Conflictele de interese ºi frecvenþa lor lunarã 3.26 Greve declanºate, cu respectarea procedurii prevãzute în Legea nr. 168 / 1999 3.27 Conflictele de interese, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune ºi diviziune CAEN Teritorial 3.28 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, sexe ºi medii 3.29 Ratele de activitate, de ocupare ºi ale ºomajului BIM, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, dupã nivelul de educaþie, pe sexe ºi medii, în anul 2008 3.30 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008 3.31 Structura populaþiei ocupate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008 3.32 Structura populaþiei ocupate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2008 3.33 Structura populaþiei ocupate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN ºi pe grupe de vârstã, în anul 2008 3.34 Populaþia ocupatã civilã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN, în anul 2008 3.35 Numãrul mediu al salariaþilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe 3.36 Numãrul mediu al salariaþilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi pe sexe 3.37 Numãrul mediu al salariaþilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe ºi pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN, în anul 2008 3.38 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, la 31 decembrie 2008 3.39 ªomerii înregistraþi, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeþe, categorii de personal ºi nivel de educaþie, la 31 decembrie 2008 3.40 ªomajul BIM de lungã duratã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, sexe ºi medii 3.41 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale, macroregiuni ºi regiuni de dezvoltare, în anul 2008 3.42 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii, macroregiuni ºi regiuni de dezvoltare, în anul 2008 3.43 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2008 3.44 Conflictele de interese, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2008

aparþinând tuturor claselor de mãrime a întreprinderii. the necessary elements for the calculation of net and gross size. for data on the number of registered unemployment and the number of persons who attend qualification and requalification courses. date esenþiale asupra principalelor segmente de populaþie (activã . data are not comparable with previous series. ownership type. Data series previous to 2002 were recalculated taking into account the population estimation at the Population and Housing Census of March 2002. ca o cercetare continuã. a câºtigului salarial structurat pe activitãþi ale economiei naþionale.socio . offering. from all enterprise size classes. forme juridice. as well. oferind. Se realizeazã pe un eºantion de circa 29500 de operatori economici ºi sociali. essential data about main population segments (economically active . with numerous possibilities of correlation and structuring by demo-socioeconomical features. Family and Social Protection. Din anul 2004. ancheta furnizeazã. într-o manierã coerentã. for data on working conditions. sex. for data related to rate of vacancies. Since 2004.non-economically active). regiuni de dezvoltare ºi judeþe. Familiei ºi Protecþiei Sociale. Datoritã revizuirii definiþiilor aplicate începând din anul 2002. irrespective of employees number. Cercetarea statisticã trimestrialã asupra locurilor de muncã vacante. pe forme de proprietate ºi pe judeþe. Quarterly statistical survey on vacancies. in a coherent way. Beginning with 1996. în condiþii de comparabilitate internaþionalã. 3 Labour cost survey is a complex yearly statistical survey which provides the necessary elements for the analysis on the evolution of various components of labour force cost and correlations among them. indiferent de numãrul de salariaþi. Seriile de date anterioare anului 2002 au fost recalculate avându-se în vedere estimarea populaþiei la Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor din martie 2002. Balanþa forþei de muncã.economice diverse. Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã este o cercetare statisticã anualã complexã care furnizeazã elementele necesare efectuãrii unor analize privind evoluþia diferitelor componente ale costului forþei de muncã ºi corelaþiile dintre ele. household labour force survey is quarterly carried out.SURSA DATELOR DATA SOURCE Cercetãri statistice: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii. Ministerul Muncii. pentru datele referitoare la rata locurilor de muncã vacante.ocupatã ºi în ºomaj . for data regarding the number of employees. PRECIZÃRI METODOLOGICE FORÞA DE MUNCà Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) este conceputã ca o sursã importantã de informaþii intercenzitare asupra forþei de muncã. datele nu sunt comparabile cu seriile precedente. as a continuous survey. Începând cu anul 1996. by type of ownership and by county. totodatã. volumul eºantionului pe care se realizeazã ancheta este de 28080 gospodãrii/trimestru. permiþând astfel obþinerea de date conjuncturale asupra mãrimii ºi structurii ofertei de forþã de muncã ºi evidenþierea fenomenelor cu caracter sezonier care se manifestã pe piaþa forþei de muncã. legal form. the survey provides. monthly and hourly. for data on civil employment by activity of national economy. pentru datele referitoare la numãrul salariaþilor. categorii de salariaþi. employees category. lunare ºi orare. pentru datele privind populaþia ocupatã ºi ºomajul BIM (definit conform criteriilor Biroului Internaþional al Muncii). Due to the revision of definitions applied since 2002. pentru datele privind condiþiile de muncã. It is achieved on a sample of about 29500 economic and social operators. Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã în unitãþile economico-sociale. development region and county. Datele anuale se calculeazã ca medii aritmetice ale datelor trimestriale. Statistical surveys: Household labour force statistical survey. Labour cost statistical survey carried out in economic and social units. Surse administrative: Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã. ancheta forþei de muncã în gospodãrii se realizeazã trimestrial. Labour force balance. The yearly data are calculated as quartely data arithmetic means. elementele necesare calculului mãrimii brute ºi nete. Ministry of Labour. cu numeroase posibilitãþi de corelare ºi structurare dupã caracteristici demo . pentru datele privind ºomajul înregistrat ºi numãrul persoanelor cuprinse în cursuri de calificare ºi recalificare.inactivã). for data on employment and ILO unemployment (defined according to the International Labour Office criteria). the sample volume is of 28080 households/quarter. under international comparability conditions. resulting in short-term data on the labour force size and structure and pointing out seasonal phenomena taking place on the labour market. forme de proprietate. . Administrative sources: National Agency for Employment. of the earnings structured by national economy activity. pentru datele privind populaþia ocupatã civilã pe activitãþi ale economiei naþionale.employed and unemployed . sexe. METHODOLOGICAL NOTES LABOUR FORCE Household Labour Force Survey (HLFS) is conceived as an important source of inter-census information about labour force.

toate persoanele de 15 ani ºi peste. Romanian Intelligence Service staff. Balanþa forþei de muncã este o lucrare care se realizeazã pe baza informaþiilor din mai multe surse de date: statistica demograficã. Populaþia activã (persoanele active) . Populaþia ocupatã cuprinde. minimum duration is 15 hours. having as reference period the quarter middle month. were estimated based on the conversion matrices of economic activities. Ministerul Administraþiei ºi Internelor. Employment rate represents the ratio between employed population and total population aged 15-64 years expressed as percentage.). The annual data on the labour force balance indicators related to 2008. ILO unemployed. according to the methodology of “Household labour force survey“ all persons aged 15 years and over.1 au fost estimate pe baza matricilor de conversie a activitãþilor economice. Datele anuale privind indicatorii balanþei forþei de muncã aferente anului 2008. / For self-employed and contributing family workers who work in agriculture. by the annually statistical survey on labour costs during 2007 and 2008. Civil employment includes. It is carried out on a sample of about 23000 enterprises / local units. durata minimã este de 15 ore. sindicate etc. in the version for CANE Rev. Employment includes. 2 and 2008 CANE Rev. Serviciul Român de Informaþii.cuprinde toate persoanele de 15 ani ºi peste.s. excepting military staff and similar (Ministry of National Defence. respectiv 2008. dacã s-ar gãsi imediat un loc de muncã. exprimat procentual. Labour force balance is a paper drawn up based on the information from several data sources: demographic statistics. . mates. La baza construirii matricilor de conversie au stat datele colectate conform ambelor versiuni de CAEN.). colegi. political and community organisations employees and the convicts. during the reference year. acþiuni pentru începerea unei activitãþi pe cont propriu. – are looking for a job. Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante este o cercetare statisticã selectivã trimestrialã. potrivit metodologiei balanþei forþei de muncã. care furnizeazã forþa de muncã disponibilã pentru producþia de bunuri ºi servicii. în scopul obþinerii unor venituri sub formã de salarii. a salariaþilor organizaþiilor politice. include populaþia ocupatã ºi ºomerii BIM.Datele anuale privind indicatorii: numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul salariaþilor). carried out a socio-economic lucrative activity. the gross and net nominal earnings for years 2007 CANE Rev. all persons who. are available to start work within the next two weeks. according to the methodology used for the labour force balance. sunt persoanele de 15-74 ani. simultaneously meet the following conditions: – have no job and are not carrying out any activity in order to get income. rude. conscripts). if they immediately find a job. platã în naturã sau alte beneficii. Economically active population (active persons) comprises all persons aged 15 years and over. 2 ºi 2008 pentru CAEN Rev. publicarea de anunþuri. attempts for starting an activity on own account. 1) The annual data regarding: the number of employees on December 31 (number of employees). trade unions a. toate persoanele care. militari în termen). undertaking certain actions during the last four weeks (registering at employment agencies. câºtigul salarial nominal brut ºi net. aferente anilor 2007 pentru CAEN Rev. labour cost survey. it provides the necessary elements for the calculation of vacancies quarterly rate. Cercetarea statisticã se realizeazã pe un eºantion de circa 23000 de întreprinderi /unitãþi locale. are persons aged 15-74 years who. Rata de activitate reprezintã raportul dintre populaþia activã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani. apel la prieteni. Ministry of Administration and Interior. cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã. care în perioada de referinþã îndeplinesc simultan urmãtoarele condiþii: – nu au loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în scopul obþinerii unor venituri. au desfãºurat o activitate economico-socialã aducãtoare de venit. cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO). who carried out an economic activity producing goods or services of at least one hour1) during the reference period (the week previous to the recording) in order to get income as salaries. în anul de referinþã. obºteºti ºi a deþinuþilor. payment in kind or other benefits. exprimat procentual. numãrul mediu al salariaþilor. Populaþia ocupatã civilã cuprinde. – sunt în cãutarea unui loc de muncã. surse administrative. it includes employed population and ILO unemployed. Activity rate represents the ratio between active population and total population aged 15-64 years expressed as percentage. – 3 Pentru lucrãtorii pe cont propriu ºi lucrãtorii familiali neremuneraþi care lucreazã în agriculturã. în varianta pentru CAEN Rev.o. ªomerii BIM. asking for a job among friends. or private agencies for placement.1 were estimated based on conversion matrices of economic activities.din punct de vedere economic . Building up the conversion matrices relies on data collected according to CANE both versions. conform criteriilor Biroului Internaþional al Muncii (BIM). household labour force survey (HLFS). providing available labour force for the production of goods and services. furnizeazã elementele necesare calculãrii ratei trimestriale a locurilor de muncã vacante. administrative sources. – sunt disponibile sã înceapã lucrul în urmãtoarele douã sãptãmâni. during the reference period. Rata de ocupare reprezintã raportul dintre populaþia ocupatã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani. cu excepþia cadrelor militare ºi a persoanelor asimilate acestora (personalul din Ministerul Apãrãrii Naþionale. utilizând în ultimele patru sãptãmâni diferite metode active pentru a-l gãsi (înscrierea la agenþii de ocupare a forþei de muncã sau la agenþii particulare de plasare. publishing notices. prin cercetarea statisticã anualã asupra costului forþei de muncã în 2007.1.1 au fost estimate pe baza matricilor de conversie a activitãþilor economice. average number of employees. according to International Labour Office (ILO) criteria. relatives. The statistical survey on vacancies is a quarterly statistical sample survey. având ca perioadã de referinþã luna de mijloc a trimestrului. care au desfãºurat o activitate economicã producãtoare de bunuri sau servicii de cel puþin o orã1) în perioada de referinþã (o sãptãmânã). conform metodologiei “Cercetãrii statistice asupra forþei de muncã în gospodãrii“.

workshop. Average number of employees represents a simple arithmetic mean resulted from the sum of daily employees number. including from the weekly rest days. exercising a function within an executive. Employees who were not employed in full time are included in average number of employees. without hiring any employee.o. persoana care-ºi exercitã activitatea pe baza unui contract de muncã într-o unitate economicã sau socialã . art. sãrbãtori legale ºi alte zile nelucrãtoare împãrþitã la numãrul total al zilelor calendaristice (365 zile). in cash or in kind. persoana care-ºi exercitã activitatea într-o unitate economicã familialã condusã de un membru al familiei sau o rudã. fãrã a angaja nici un salariat. Rata ºomajului BIM de lungã duratã pentru tineri (15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în ºomaj de 6 luni ºi peste în populaþia activã tânãrã. run by a member of the family or a relative.indiferent de forma ei de proprietate .s. being helped. plãtit în bani sau naturã. – 3 . persoana care a lucrat fie ca proprietar de teren agricol într-o societate agricolã constituitã conform legii.s.o. – membru al unei societãþi agricole sau al unei cooperative neagricole. legislative ori judecãtoreºti pe toatã durata mandatului º. a person who carries out his occupation (trade) in his own unit (enterprise. depending on the way of achieving income from his activity. – employer. 161/2003 regarding suspension of the work agreement (examples: maternity leave. Incidence of long term ILO unemployment for young people (aged 15-24 years) represents the weight of young unemployed for six months and over in total young unemployed. consumption or credit co-operative. 49-54. Începînd cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul numãrului mediu au fost excluºi salariaþii al cãror contract de muncã/raport de serviciu a fost suspendat. regarding the “Suspension of the individual labour contract” and the Law no. – lucrãtor pe cont propriu.) for whose activity he has one or several employees. fiind ajutat. pentru care nu primeºte remuneraþie sub formã de salariu sau platã în naturã. neremuneraþi. 49-54. a person who carries out his activity in his own unit or in an individual business. peasant (agricultural) household is considered such a unit. pentru a cãrei activitate are angajaþi unul sau mai mulþi salariaþi. Statutul profesional reprezintã situaþia unei persoane ocupate.). Salariaþii care nu au fost angajaþi cu normã întreagã s-au inclus în numãrul mediu proporþional cu timpul de lucru prevãzut în contractul de muncã. persoana care-ºi exercitã activitatea în unitatea proprie sau într-o afacere individualã. agenþie. by contributing family workers..no matter of its ownership type . fermã etc. 53/2003 .53/2003 Codul muncii. agency. de membrii familiei. Incidence of long term ILO unemployment represents the weight of unemployed for 12 months and over in total unemployed. sub formã de comision etc.). a person who worked either as owner of agricultural land into an agricultural holding set up according to legal provisions. or as a member of a craftsmen.Labour Code. birou. self-employed. magazin. office.o. Incidenþa ºomajului BIM de lungã duratã reprezintã ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în total ºomeri. sau nu. conform Legii nr. a person who carries out his activity into a family economic unit. Beginning with 2003 out of the daily total number taken into account when computing the average number excluded the employees whose labour contract/agreement was suspended according to the Law no. Long term ILO unemployment rate for young people (aged 15-24 years) represents the weight of young unemployed for 6 months and over in young active population. Rata ºomajului BIM de lungã duratã reprezintã ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în populaþia activã. Incidenþa ºomajului BIM de lungã duratã pentru tineri (15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în ºomaj de 6 luni ºi peste în total ºomeri tineri. în schimbul unei remuneraþii sub formã de salariu. fie ca membru al unei cooperative meºteºugãreºti. – lucrãtor familial neremunerat. privind “Suspendarea contractului individual de muncã” ºi Legii nr. concediu pentru incapacitate temporarã de muncã. proportionally with the working time from the labour contract.sau la persoane particulare. legal holidays and other nonworking days divided to the total calendar days of the year (365 days). ILO unemployment rate represents the ratio between the number of ILO unemployed and active population expressed as percentage. – patron. for a remuneration as salary. legislative or judiciary authority during duration of the mandate a.or for private persons. de consum sau de credit. namely: – employee. contributing family worker. for which he gets no remuneration as salary or payment in kind.161/2003 referitor la suspendarea raportului de serviciu (exemple: concediu de maternitate. Long term ILO unemployment rate represents the weight of unemployed for 12 months and over in active population. temporarily labour disability leave. gospodãria þãrãneascã (agricolã) este consideratã o astfel de unitate. a person who carries out his activity based on an employment contract into an economic or social unit . art. as commission a. persoana care-ºi exercitã ocupaþia (meseria) în propria sa unitate (întreprindere. or not.a. exercitarea unei funcþii în cadrul unei autoritãþi executive.Rata ºomajului BIM reprezintã raportul dintre numãrul ºomerilor BIM ºi populaþia activã.). exprimat procentual.. farm a.s. în funcþie de modul de obþinere a veniturilor prin exercitarea unei activitãþi ºi anume: – salariat. – – member of an agricultural holding or of a non-agricultural co-operative. shop. atelier. Status in employment represents the situation of an employed person. inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal. Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie aritmeticã simplã rezultatã din suma efectivelor zilnice ale salariaþilor.

venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinþã definit în textul Legii nr. ªomerii înregistraþi reprezintã persoanele care îndeplinesc cumulative condiþiile prevãzute de Legea nr. from legal activities. d) he is available to start work in the next period if he finds a job. exprimat procentual. expressed as percentage. in order to get a job. reºedinþa. nu au reuºit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.76/2002 regarding the system of unemployment insurance and employment incentives and who register to the employment agency in the territorial zone they have domicile or.76/2002. Datele medii anuale privind numãrul locurilor de muncã vacante ºi numãrul total de locuri de muncã se calculeazã ca medii aritmetice simple ale datelor trimestriale corespunzãtoare fiecãruia dintre cei doi indicatori. residence. – persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadrate în muncã ºi care într-o perioadã de 30 de zile de la data lãsãrii lor la vatrã nu s-au putut încadra în muncã. Repartizarea salariaþilor pe activitãþi ale economiei naþionale s-a realizat dupã activitatea omogenã a întreprinderii. b) his health. he gets no income or. Number of employees on December 31 (number of employees) represents the number of employees employed with individual labour contract with definite or non-definite duration. definitã conform metodologiei balanþei forþei de muncã). Registered unemployment rate represents the ratio between the number of unemployed (registered at the agencies for employment) and civil economically active population (unemployed + civil employment. în vederea obþinerii unui loc de muncã. care. Yearly average data on the number of vacancies and total number of jobs are calculated as simple arithmetic means of quarterly data corresponding to each of the two indicators. were not employed and who. Registered unemployed represent persons who fulfill the cumulative conditions stipulated by the Law no. functioning according to the law. Rata ºomajului înregistrat reprezintã raportul dintre numãrul ºomerilor (înregistraþi la agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã) ºi populaþia activã civilã (ºomeri + populaþie ocupatã civilã. d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare dacã s-ar gãsi un loc de muncã. c) he has no job. Locuri de muncã vacante Rata locurilor de muncã vacante reprezintã raportul dintre numãrul locurilor de muncã vacante ºi numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante. could not be employed. during a 60 days period since graduation. defined according to the methodology of labour force balance). ori alt furnizor de servicii de ocupare. Job vacancies Vacancies rate represents the ratio between the numbers of vacancies and total number of jobs (occupied and vacant. his physical and psychical capacities make him able to work. excluding the blocked ones or meant for promotion inside the enterprise or institution).76/2002.Numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul salariaþilor) reprezintã numãrul de salariaþi angajaþi cu contract individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã. during a 30 days period since the end of military service. Conform legislaþiei în vigoare. nu realizeazã venituri sau realizeazã din activitãþi autorizate potrivit legii. The breakdown of employees by activity of the national economy was carried out according to homogeneous activity of the enterprise and by county according to the locality where they work. dupã caz. calitatea de ºomer o are persoana care îndeplineºte cumulative urmãtoarele condiþii: a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani ºi pânã la îndeplinirea condiþiilor de pensionare. he gets an income lower than the value of reference social indicator according to the Law no.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi care se înregistreazã la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrui razã teritorialã îºi au domiciliul sau. with full or part-time (including those with suspended labour contract/agreement) existent in the enterprise records at the end of the year. în program complet sau parþial (inclusiv cei cu contract de muncã/raport de serviciu suspendat) existenþi în evidenþele întreprinderii la sfârºitul anului. care funcþioneazã în condiþiile prevãzute de lege. who. Asimilaþi ºomerilor sunt: – absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt ºi absolvenþii ºcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minim 16 ani. b) starea de sãnãtate ºi capacitãþile fizice ºi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci. – persons who. unemployed quality is held by person who fulfills the following cumulative conditions: a) he is looking for a job from 16 years old at least to pension age. did not succeed in being employed according to their vocational training. or another provider of employment services. iar pe judeþe în funcþie de localitatea în care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea. într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire. before carrying out their military service. The employees detached abroad and those who hold more than one position and are not having the main position at the reporting unit are not included. exclusiv cele blocate sau destinate numai promovãrii în interiorul întreprinderii sau instituþiei). Assimilated unemployed are: – graduates of educational institutions and graduates of special schools for disabled persons aged 16 years at least. According to the legislation in force. 3 . by case. Nu sunt cuprinºi salariaþii detaºaþi la lucru în strãinãtate ºi cei care cumuleazã mai multe funcþii ºi nu au funcþia de bazã la unitatea raportoare. c) nu are loc de muncã.

health and social assistance. Conform CAEN Rev. activities of administrative services and of support services. informaþii ºi comunicaþii.2 Industry includes: mining and quarrying. în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Conflictele de interese se referã la întreruperile temporare ale lucrului declanºate. Conflicts of interest refer to work temporary interruptions. pe de o parte. 168/1999. activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport. precum ºi intoxicaþia acutã profesionalã. other activities of national economy. Rate of accidents at work represents accidents frequency or number of injured persons per 1000 employees. ºi care sunt: – nou create în cursul lunii de referinþã. culture and recreation activities. 3 . and its employees. Rata accidentelor de muncã reprezintã frecvenþa de accidentare sau numãrul accidentaþilor ce revin la 1000 salariaþi. – existente deja în unitate. în general. Trade services include: trade. from general government units. Numãrul toal al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante) include efectivul salariaþilor la sfârºitul lunii (exclusiv cei cu contract de muncã/raport de serviciu suspendat) ºi numãrul locurilor de muncã vacante. professional. education. – accident colectiv. scientific and technical activities. transport and storage. invaliditate sau deces. activitãþi de spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale. intermedieri financiare ºi asigurãri. apã caldã ºi aer condiþionat.Numãrul locurilor de muncã vacante include numãrul posturilor neocupate care urmeazã a fi ocupate imediat sau în perioada urmãtoare (în decurs de maximum 3 luni dupã luna de referinþã). activitãþi profesionale. gestionarea deºeurilor. electricity. industrie prelucrãtoare. ºi salariaþii acesteia. învãþãmânt. Unoccupied jobs are not considered as vacancies: for which the employer did no concrete actions to occupy them in the period of next 3 months. transport ºi depozitare. accidentul de muncã se clasificã în: – accident care produce incapacitate temporarã de muncã de cel puþin 3 zile. – accident mortal. According to consequences and to the number of persons injured. – destinate exclusiv promovãrii persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituþiei. producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã. Greva constituie o încetare colectivã ºi voluntarã a lucrului care se încadreazã în prevederile Legii nr. indiferent de natura juridicã a contractului în baza cãruia se desfãºoarã activitatea ºi care provoacã incapacitatea temporarã de muncã de cel puþin trei zile. social insurance of public sector. exclusively meant for the promotion of persons inside the enterprise or institution. respectiv cel în care sunt accidentate în acelaºi timp ºi din aceeaºi cauzã cel puþin trei persoane. tranzacþii imobiliare. salubritate. Total number of jobs (occupied and vacant) includes the number of employees at the end of the month (except those with suspended labour contract / agreement) and number of vacant jobs. sewerage. manufacturing. on the one side. sãnãtate ºi asistenþã socialã. Number of vacancies includes the number of vacant jobs. invalidity or death. generally for claiming purposes or in view to normalize the labour relationships between the unit. În raport cu urmãrile produse ºi cu numãrul persoanelor accidentate. Strike represents a collective and voluntary ceasing of work according to the stipulations of the Law no. pe de altã parte conform Legii nr. waste management and decontamination activities. CONDIÞII DE MUNCà Accident de muncã reprezintã vãtãmarea violentã a organismului. which are to be occupied immediately or in the next 3 months at most after the reference month. Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie publicã ºi apãrare. According to CANE Rev. real estate activities. – fatal accident at work. care s-au produs în timpul procesului de muncã. steam and air conditioning production and supply. already existent in the unit.168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã. asigurãri sociale din sistemul public. – din unitãþile administraþiei publice. Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ. shows.168/1999. accidents at work are classified as follows: – accident causing temporary incapacity of work for at least 3 days. gaze. ºtiinþifice ºi tehnice. – accident causing invalidity. WORKING CONDITIONS Accident at work represents the violent body injury as well as the acute professional intoxication. Nu se considerã vacante posturile neocupate: – pentru care angajatorul nu a întreprins acþiuni concrete spre a le ocupa în perioada urmãtoarelor 3 luni. blocked by a legal act. 168/1999. distribuþia apei. financial intermediation and insurance. water supply. – collective accident.2 Industria include activitãþile de: industrie extractivã. blocate printr-un act normativ. on the other side according to the Law no. în scopuri revendicative sau pentru normalizarea raporturilor de muncã dintre unitate. gas. taking place during labour process or when accomplishing duties at work. – accident care produce invaliditate. as follows: – – – – – newly created jobs in the reference month. information and communication. when at least 3 persons are injured at the same time and due to the same cause. hoteluri ºi restaurante. activitãþi de decontaminare. Social services include: public administration and defence. irrespective of the legal nature of contract on which the activity is based and which causes the temporary incapacity of work for at least three days. hotels and restaurants.

waste management and decontamination activities.7 80 70 42. IN 2008 % 11.2 67.9 22. hunting and forestry Construcþii Construction Industrie2) Industry2) Servicii Services Construcþii Construction Servicii Services 1) Inclusiv energie electricã ºi termicã.7 38.2 27.6 5.5 *) *) 6.2 *) 6.0 1. / Including electric and thermal energy.2 / CANE Rev.3 6.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 2008 Agriculturã. Agriculturã.1 41.0 42.1 / CANE Rev. steam and air conditioning production and supply and water supply.0 0 Total Masculin Male Salariat Employee Patron Employer Feminin Female Urban Rural Lucrãtor pe cont propriu ºi membru al unei societãþi agricole sau al unei cooperative Self employed and member of an agricultural holding or of a co-operative Lucrãtor familial neremunerat Contributing family worker .7 28. 2) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã. gaze ºi apã.1 24.6 *) *) *) 34.0 39.8 22.0 18.1 % 100 90 CAEN Rev.8 24.3. apã caldã ºi aer condiþionat ºi distribuþia apei.0 4. DUPÃ STATUTUL PROFESIONAL. BY STATUS IN EMPLOYMENT.5 42.G2 100 80 STRUCTURA POPULAÞIEI OCUPATE.8 24. BY SEX AND AREA.1 %. vânãtoare ºi silviculturã Agriculture.2 1.0 31. activitãþi de decontaminare.7 32. gas. / Under 0. 3.8 21.1 23.6 27. gas and water.1 %.9 29.4 20 67. sewerage.7 38. PE SEXE ªI MEDII.9 24. PE PRINCIPALELE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE CIVIL EMPLOYMENT.7 60 3 40 67.9 12.6 92.5 23.2 % 35. BY MAIN ACTIVITIES OF NATIONAL ECONOMY CAEN Rev. gestionarea deºeurilor.7 36.9 1.9 *) 5.8 *) *) 5.9 *) *) 50 40 30 20 10 7.8 19.0 0. salubritate.5 *) 60 7.G1 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 POPULAÞIA OCUPATÃ CIVILÃ. hunting and forestry Pescuit ºi pisciculturã Fishery and pisciculture Industrie1) Industry1) *) Sub 0.8 0. vânãtoare ºi silviculturã Agriculture. / Including electricity. ÎN ANUL 2008 EMPLOYMENT STRUCTURE. gaze.5 1.

Note: Industry includes: mining and quarrying. Social services include: public administration and defence. transport and storage. activitãþi de spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale. steam and air conditioning production and supply.2 Total 21. IN 2008 CAEN Rev. activitãþi de decontaminare. activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport.2% 33. ÎN ANUL 2008 EMPLOYMENT STRUCTURE IN NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES.total Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat Average number of employees from integral private sector . intermedieri financiare ºi asigurãri. gestionarea deºeurilor. water supply.8% 32.2 / CANE Rev. shows. sewerage. PE SEXE.G4 5000 4000 3000 2000 1000 0 EVOLUÞIA NUMÃRULUI MEDIU AL SALARIAÞILOR EVOLUTION OF AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES mii persoane / thou persons 4591 4469 4559 4667 4885 5046 3 3339 2543 2554 2765 2948 3148 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Numãrul mediu al salariaþilor . industrie prelucrãtoare. producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã. electricity.5% Masculin / Male 14. informaþii ºi comunicaþii. information and communication. apã caldã ºi aer condiþionat. activities of administrative services and of support services. salubritate. professional. financial intermediation and insurance. social insurance of public sector. health and social assistance. scientific and technical activities.4% Notã: Industria include activitãþile de: industrie extractivã.G3 STRUCTURA POPULAÞIEI OCUPATE ÎN ACTIVITÃÞI NEAGRICOLE. ºtiinþifice ºi tehnice. real estate activities. hotels and restaurants. sãnãtate ºi asistenþã socialã. 3. tranzacþii imobiliare.5% Servicii comerciale Trade services Servicii sociale Social services 2.1% 11.9% 34. activitãþi profesionale. Trade services include: trade. BY SEX.2% Feminin / Female 29. culture and recreation activities. gas.total Average number of employees .9% 18. asigurãri sociale din sistemul public. other activities of national economy. gaze. hoteluri ºi restaurante. distribuþia apei. manufacturing. education.1% 34. transport ºi depozitare. Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ.3. waste management and decontamination activities.1% Industrie Industry Construcþii Construction 36. învãþãmânt. Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie publicã ºi apãrare.3% 31.

femei Unemployment rate .women 3.7 15 23.2 5.3 5.6 3.8 6.femei Number of registered unemployed . .5 2.G6 25 RATA ªOMAJULUI BIM.0 5.G5 1000 800 NUMÃRUL ªOMERILOR ÎNREGISTRAÞI ªI RATA ªOMAJULUI ÎNREGISTRAT NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED AND UNEMPLOYMENT RATE mii persoane / thou persons % 10 7.6 15-24 25-34 0 15-24 25-34 Masculin Male Feminin Female Urban Rural Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) .women Rata ºomajului .total Unemployment rate .2 % 20 18.6 3. SEXE ªI MEDII.2 5. ÎN ANUL 2008 ILO UNEMPLOYMENT RATE.total Rata ºomajului .4 45-54 0.2008.8 3.9 35-44 5.4 6.9 ani / years 55 ºi peste and over 10 6.3.8 18.8 5 5.1 3.9 5. SEX AND AREA.5 55 ºi peste and over 10 5 ani / years 0 4.total Numãrul ºomerilor înregistraþi .4 4 2 8 6 600 400 200 0 659 286 2003 558 Numãrul ºomerilor înregistraþi .total Number of registered unemployed . PE GRUPE DE VÂRSTÃ.2 523 235 2004 219 2005 460 191 2006 4.1 35-44 5.9 4.2008.4 4. BY AGE GROUP. IN 2008 % 30 25 20 14.2 45-54 0. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) .6 5.1 4.0 368 167 2007 403 187 2008 0 4.1 3.3 15 3 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful