P. 1
34036099 HoaHocTHPT LoiGiaiChiTietDeThiDaiHoc 2010 KhoiA DangCongAnhTuan

34036099 HoaHocTHPT LoiGiaiChiTietDeThiDaiHoc 2010 KhoiA DangCongAnhTuan

|Views: 6|Likes:
Published by Hùng Godi

More info:

Published by: Hùng Godi on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2011

pdf

text

original

B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
( CHÍNH TH C thi có 06 trang)

THI TUY N SINH I H C N M 2010 Môn HÓA H C; Kh i A Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát Mã thi 596

H và tên thí sinh: ««««««««««««««« S báo danh: «««««««««««««««««.

Cho bi t nguyên t kh i (theo vC) c a các nguyên t : H = 1; He =4, Li =7, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85, Sr = 88, Ag=108; Sn = 119; Cs =133; Ba = 137: Pb = 207. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1 : Dung d ch X có ch a: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO 2 và x mol OH-. Dung d ch Y có ch a 4 
 lO 4 , NO3 và y mol H+; t ng s mol lO và NO3 là 0,04. Tr n X và Y c 100 ml dung d ch 4 Z. Dung d ch Z có pH (b qua s i n li c a H2O) là A. 1 B. 2 . 12 D. 13 h n A. Áp d ng nh lu t b o toàn i n tích Dung d ch X: 0,07 = 0,04 + x   x= 0,03 Dung d ch Y: y = 0,04 Trong 100 ml dung d ch Z có 0,01 mol H+. [H+] = 0,1M  pH =1. Câu 2 : Cho 19,3 gam h n h p b t Zn và Cu có t l mol t ng ng là 1 : 2 vào dung d ch ch a 0,2 mol Fe2 (SO4 )3. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu c m gam kim lo i. Giá tr c a m là A. 6,40 B. 16,53 C. 12,00 D. 12,80 Ch n A. 65a + 64 v2a =19,3   a = 0,1 mol Fe 2 (SO 4 )3 Zn p 2FeSO4 ZnSO4

0,1

n

0,1

Fe 2 (SO 4 )3 Cu p 2FeSO4 CuSO4 0,1 p 0,1 Kim lo i còn l i là Cu (0,1 mol). Suy ra m = 6,4 gam. Câu 3 : H n h p khí X g m N2 và H2 có t kh i so v i He b ng 1,8. un nóng X m t th i gian trong bình kín (có b t Fe làm xúc tác), thu c h n h p khí Y có t kh i so v i He b ng 2. Hi u su t c a ph n ng t ng h p NH3 là A. 50% B. 36% C. 40% D. 25% Ch n D. Xét 1 mol h n h p X. ! 4 1,8 ! 7, 2 28x 2(1 x) ! 7, 2   x ! 0, 2. N 2 3H 2 p 2NH 3 0, 2 x 0, 2 x 0,8 3x 2x

0,8 3x 2x 7, 2 0, 05 1 2x ! 100% ! 25%   x ! 0, 05   h ! 8 0, 2 Câu 4 : Trong s các ch t : C3 H8, C3H7Cl, C3H8 O và C3H9 N; ch t có nhi u ng phân c u t o nh t là A. C3H7Cl B. C3H8 O C. C3H8 D. C3H9 N

 

 

Ch n D. C3H8, C3H7Cl, C3H8 O và C3H9 N có s công th c c u t o t ng ng là 1, 2, 3 và 4. Câu 5: Th c hi n các thí nghi m sau : (I) S c khí SO2 vào dung d ch KMnO4 (II) S c khí SO2 vào dung d ch H2S (III) S c h n h p khí NO2 và O2 vào n c (IV) Cho MnO2 vào dung d ch HCl c, nóng (V) Cho Fe2 O3 vào dung d ch H2SO4 c, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung d ch HF S thí nghi m có ph n ng oxi hoá - kh x y ra là A. 3 B. 6 C. 5 D. 4 Ch n D. (V) Cho Fe2 O3 vào dung d ch H2SO4 c, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung d ch HF Hai ph n ng này không có s thay i s oxi hóa c a các nguyên t . Câu 6: Cho cân b ng 2SO2 (k) + O2 (k) ¼ 2SO3 (k). Khi t ng nhi t thì t kh i c a h n h p khí so v i H2 gi m i. Phát bi u úng khi nói v cân b ng này là : A. Ph n ng ngh ch to nhi t, cân b ng d ch chuy n theo chi u thu n khi t ng nhi t . B. Ph n ng thu n to nhi t, cân b ng d ch chuy n theo chi u ngh ch khi t ng nhi t . C. Ph n ng ngh ch thu nhi t, cân b ng d ch chuy n theo chi u thu n khi t ng nhi t . D. Ph n ng thu n thu nhi t, cân b ng d ch chuy n theo chi u ngh ch khi t ng nhi t . Ch n B. Chúng ta bi t r ng, ph n ng này là ph n ng t a nhi t. Khi t ng nhi t , cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch. Câu 7: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung d ch NaHCO3 n ng a mol/l, thu c 2 lít dung d ch X. L y 1 lít dung d ch X tác d ng v i dung d ch BaCl2 (d ) thu c 11,82 gam k t t a. M t khác, cho 1 lít dung d ch X vào dung d ch CaCl2 (d ) r i un nóng, sau khi k t thúc các ph n ng thu c 7,0 gam k t t a. Giá tr c a a, m t ng ng là A. 0,04 và 4,8 B. 0,07 và 3,2 C. 0,08 và 4,8 D. 0,14 và 2,4 Ch n C. NaHCO 3 + NaOH p Na 2 CO 3 + H 2 O m m m 40 40 40 Trong 2 lít dung d ch X có m a2 mol 3 : 40 m ¸ ¨ a 3 : © 2a ¹ mol 40 º ª ho 1 lít X tác d ng v i Ba l2 d : 2 Ba 2  3 p Ba 3 0, 06 0, 06 m 0, 06   m ! 4,8 gam 80 ho 1 lít dung d ch X tác d ng v i a l2 (d ) và un nóng. 2 a2 a 3 3 p 0, 06 a2 2 0, 02 
3

¡

0, 06
p

a 0, 01

3 

2 

2

a 0, 06 ! 0, 02   a ! 0, 08 Câu 8: M t phân t saccaroz có A. m t g c F-glucoz và m t g c F-fructoz C. hai g c E-glucoz

B. m t g c F-glucoz và m t g c E-fructoz D. m t g c E-glucoz và m t g c F-fructoz

Ch n D. Câu 9: Oxi hoá h t 2,2 gam h n h p hai ancol n ch c thành an ehit c n v a 4,8 gam CuO. Cho toàn b l ng an ehit trên tác d ng v i l ng d dung d ch AgNO 3 trong NH3 , thu c 23,76 gam Ag. Hai ancol là : A. C2H5 OH, C2H5CH2 OH B. C2H5 OH, C3H7CH2OH C. CH3 OH, C2H5CH2 OH D. CH3OH, C2 H5OH Ch n C. 4,8 n CuO ! ! 0, 06 mol 80 2, 2 ! ! 36, 67 0, 06 M t trong hai ancol là CH3 OH. Lo i ph ng án B và D. CH 3 OH €€ HCHO €€ 4 g p p CH 2 OH €€ CHO €€ 2 g p p a ® ! 0, 05 ¯ b ° ! 0, 01 32 0, 05 ( 31) 0, 01 ! 2, 2   ! 29 (C 2 H 5 ) Câu 10: H n h p M g m ancol no, n ch c X và axit cacboxylic n ch c Y, u m ch h và có cùng s nguyên t C, t ng s mol c a hai ch t là 0,5 mol (s mol c a Y l n h n s mol c a X). N u t cháy hoàn toàn M thì thu c 33,6 lít khí CO2 ( ktc) và 25,2 gam H2 O. M t khác, n u un nóng M v i H 2SO4 c th c hi n ph n ng este hoá (hi u su t là 80%) thì s gam este thu c là A. 34,20 B. 27,36 C. 22,80 D. 18,24 Ch n D. C n H 2 n 2 O :a mol C n H m O 2 : b mol a b ! 0, 5 na nb ! 1, 5   n ! 3 mb mb ! 1, 4  4a ! 1, 4  8a mb ! 2,8 2 2 8a m(0, 5 a) ! 2,8 (n 1)a a(8 m) 0, 5m ! 2,8 2,8 0, 5m 8m a " 0  2,8 0,5m " 0   m a 0, 25   m " 3, 2 a!
a ! 0, 2 và b 0,3

a ® b ! 0, 06   ¯ 4a ° 2b ! 0, 22

¢

¢

5, 6¾ ¿m ! 4 À

2

3

3

7

€€ p n€ €

2

3

3

7 

2

m ! 18, 24 gam 
Câu 11: Cho dung d ch X g m: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 HCO3 và 0,001 mol NO3 . lo i b h t Ca2+ trong X c n m t l ng v a Giá tr c a a là A. 0,222 B. 0,120 C. 0,444 Ch n A Ca(OH) 2 Ca 2  2HCO3 p 2CaCO3 q 2H2 O

0, 003 n 0, 003 0, 006 a = 0,003v74 = 0,222 Câu 12: H n h p khí nào sau ây không t n t i nhi t th ng ? A. H2 và F2 B. Cl2 và O2 C. H2S và N2 D. CO và O2 Ch n A. Câu 13: un nóng h n h p khí X g m 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong m t bình kín (xúc tác Ni), thu c h n h p khí Y. Cho Y l i t t vào bình n c brom (d ), sau khi k t thúc các ph n ng, kh i l ng bình t ng m gam và có 280 ml h n h p khí Z ( ktc) thoát ra. T kh i c a Z so v i H2 là 10,08. Giá tr c a m là A. 0,328 B. 0,205 C. 0,585 D. 0,620 Ch n A. m X ! 0, 58 gam ¾ ¿   m ! m X m Z ! 0, 58 0, 252 ! 0, 328 gam m Z ! 0, 252gam À Câu 14: Nung nóng t ng c p ch t trong bình kín: (1) Fe + S (r), (2) Fe2 O3 + CO (k), (3) Au + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r) , (6) Al + NaCl (r). Các tr ng h p x y ra ph n ng oxi hoá kim lo i là : A. (1), (3), (6) B. (2), (3), (4) C. (1), (4), (5) D. (2), (5), (6) Ch n C. (3) Au không b oxi hóa b i O 2 nên lo i A và B. (2) CO + Fe2 O3 : không ph i ph n ng oxi hóa kim lo i. Lo i D. Câu 15: T ng s ch t h u c m ch h , có cùng công th c phân t C 2H4O2 là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Ch n A. 3 ch t ó là : CH3COOH, H-COOCH3 và HO-CH2 -CHO Câu 16: Có các phát bi u sau : (1) L u hu nh, photpho u b c cháy khi ti p xúc v i CrO 3 (2) Ion Fe3+ có c u hình electron vi t g n là [Ar]3d5 (3) B t nhôm t b c cháy khi ti p xúc v i khí clo (4) Phèn chua có công th c Na2SO4.Al2(SO4 )3.24H2 O Các phát bi u úng là A. (1), (3), (4) B. (2), (3), (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (2), (4) Ch n C. Vì (4) không úng, phèn chua có công th c K 2SO4 .Al2 (SO4)3.24H2 O Câu 17: Phát bi u nào sau ây úng ? A. Các kim lo i: natri, bari, beri u tác d ng v i n c nhi t th ng B. Kim lo i xeri c dùng ch t o t bào quang i n C. Kim lo i magie có ki u m ng tinh th l p ph ng tâm di n D. Theo chi u t ng d n c a i n tích h t nhân, các kim lo i ki m th (t beri n bari) có nhi t nóng ch y gi m d n Ch n B.

£

0,3

0, 2

0, 2

80 100

dung d ch ch a a gam Ca(OH)2 D. 0,180

Câu 18: Hoà t hoàn toàn m gam ZnSO4 vào n dung d h X. N u cho 110 ml dung d ch KOH 2M vào X thì thu c 3a gam k t t a. M t khác, n u cho 140 ml dung d ch KOH 2M vào X thì thu c 2a gam k t t a. Giá t c a m là A. 32,20 B. 24,15 C. 17,71 D. 16,10 Ch n D.

4x 0, 28 4x 0, 22 !   x ! 0,1 2 3 m = 16,1 gam Câu 19: Cho các lo i t : bông, t capron, t enluloz a etat, t t m, t nitron, nilon-6,6. S t t ng h p là A. 3 B. 4 C. 2 D.5 Ch n A. Câu 20: Trong s các phát bi u sau v phenol (C6H5OH): (1) Phenol tan ít trong n c nh ng tan nhi u trong dung d ch HCl (2) Phenol có tính a it, dung d ch phenol không làm i màu qu tím (3) Phenol dùng s n u t keo dán, ch t di t n m m c (4) Phenol tham gia ph n ng th brom và th nitro d h n benzen Các phát bi u úng là A. (1), (2), (4) B. (2), (3), (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (3), (4) Ch n B. c3 Câu 21: Có bao nhi u tripeptit (m ch h ) khác lo i mà khi thu phân hoàn toàn u thu aminoa it: gl in, alanin và phenylalanin? A. 3 B. 9 C. 4 D. 6 Ch n D. 3! = 6 . Câu 22: H n h p khí X g m imetylamin và hai hi rocacbon ng ng li n ti p t cháy hoàn toàn 100 ml h n h p X b ng m t l ng o i v a , thu c 550 ml h n h p Y g m khí và h i n c. N u cho Y i qua dung d ch a it sunfuric c (d ) thì còn l i 250 ml khí (các th tích khí và h i o cùng i u ki n). Công th c phân t c a hai hi rocacbon là A. C2H6 và C3H B. C3H6 và C4H C. CH4 và C2H6 D. C2H4 và C3H6 Ch n D. y z C H y N z O 2 p CO2 H2 O N2 2 2 100 100 50y 50z
!   Lo i A và B. ! !

!   Lo i C. Câu 23: Phát bi u úng là A. Khi thu phân n cùng các protein n gi n s cho h n h p cácE-aminoa it B. Khi cho dung d ch lòng tr ng tr ng vào Cu(OH)2 th y u t hi n ph c màu anh C. Enzim amilaza úc tác cho ph n ng thu phân enluloz thành mantoz

¤

¤

¥

m

D. Axit nucleic là polieste c a axit photphoric và glucoz Ch n A. Câu 24: t cháy hoàn toàn m gam h n h p 3 ancol n ch c, thu c cùng dãy ng 3,808 lít khí CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. Giá tr c a m là A. 4,72 B. 5,42 C. 7,42 D. 5,72 3n Cn H 2 n 2 O O 2 p nCO 2 (n 1)H 2 O 2 0, 255 n 0,17 m 8,16 7,84 5, 4 m ! 7,84 5, 4 8,16 ! 4, 72 gam

ng, thu

c

26 26 Câu 25: Nh n nh nào sau ây úng khi nói v 3 nguyên t : 13 , 55 , 12 26 A. , thu c cùng m t nguyên t hoá h c B. và có cùng s kh i C. và có cùng s n tron D. , là 2 ng v c a cùng m t nguyên t hoá h c Ch n B. Câu 26: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung d ch ch a y mol H2SO4 (t l x : y = 2 : 5), thu c m t s n ph m kh duy nh t và dung d ch ch ch a mu i sunfat. S mol electron do l ng Fe trên nh ng khi b hoà tan là A. 3x B. y C. 2x D. 2y Ch n B. 4Fe 10H 2 SO 4 p Fe 2 (SO 4 )3 2FeSO4 5SO2 10H2 O

4Fe p 2Fe 3 2Fe 2 10e x 2, 5x 2, 5x ! y Câu 27: Axeton c i u ch b ng cách oxi hoá cumen nh oxi, sau ó thu phân trong dung d ch H2SO4 loãng. thu c 145 gam axeton thì l ng cumen c n dùng (gi s hi u su t quá trình i u ch t 75%) là A. 300 gam B. 500 gam C. 400 gam D. 600 gam p C 9 H 12 €€ CH 3 COCH 3 120 m 58 m 58 75 ! 145   m ! 400 120 100

Câu 28: Cho các ch t: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. S ch t tác d ng c v i dung d ch NaOH loãng nhi t th ng là A. 4 B. 5 C. 3 D. 6\ Ch n B. 5 ch t: NaHCO3, Al(OH)3, HF, Cl2 và NH4Cl. Câu 29: Thu phân hoàn toàn 0,2 mol m t este E c n dùng v a 100 gam dung d ch NaOH 24%, thu c m t ancol và 43,6 gam h n h p mu i c a hai axit cacboxylic n ch c. Hai axit ó là A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. C2H5COOH và C3H7COOH D. HCOOH và C2H5COOH Ch n A 24 ¾ ! 0, 6 mol ± n a ! 40 ¿   : trieste ± n ! 0, 2 À

¦

¦

©¨ § 

43, 6 ! 72, 67   ! 5, 67 0, 6 a M t trong hai mu i là H H a : 0, 4 a! ' a:0, 2 68 0, 4 ( ' 67) 0, 2 ! 43, 6   ' ! 15 ( H 3 ) Câu 30: Các nguyên t t Li n F, theo chi u t ng c a i n tích h t nhân thì A. Bán kính nguyên t và âm i n u t ng B. Bán kính nguyên t t ng, âm i n gi m C. Bán kính nguyên t gi m, âm i n t ng D. Bán kính nguyên t và âm i n u gi m Ch n C. Câu 31: Cho 0,15 mol H2 NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung d ch HCl 2M, thu c dung d ch X. Cho NaOH d vào dung d ch X. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s mol NaOH ã ph n ng là A. 0,50. B. 0,65. C. 0,70. D. 0,55. Ch n B. n H ! 0,15 v 2 0, 35 ! 0, 65
  n NaOH ! 0, 65 mol Câu 32: Cho 7,1 gam h n h p g m m t kim lo i ki m X và m t kim lo i ki m th Y tác d ng h t v i l ng d dung d ch HCl loãng, thu c 5,6 lít khí ( ktc). Kim lo i X, Y là A. natri và magie. B. liti và beri. C. kali và canxi. D. kali và bari. Ch n A. Gi s 7,1 gam h n h p là kim lo i ki m. M = 14,2 Gi s 7,1 gam h n h p là kim lo i ki m th M = 28,4 V y 14,2 < X, Y < 28,4 V y X là Na (23) và Y là Mg (24) Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam h n h p g m Na, K và Ba vào n c, thu c dung d ch X và 2,688 lít khí H2 ( ktc). Dung d ch Y g m HCl và H2SO4, t l mol t ng ng là 4 : 1. Trung hòa dung d ch X b i dung d ch Y, t ng kh i l ng các mu i c t o ra là A. 13,70 gam. B. 18,46 gam. C. 12,78 gam. D. 14,62 gam. S mol OH g p 2 l n s mol H2. n OH ! 0, 24 mol

HCl : 4a mol H 2 SO 4 : a mol

  Cl : 4a mol

6a ! 0, 24   a ! 0, 04 mol m ! 8, 94 35, 5 v 0,16 96 v 0, 04 ! 18, 46 g Câu 34: Cho s chuy n hóa: ,t 0 ,xt C 3 Cu , t 0 dung dich r a 2 2 ,xt C3H6 €€€€€ X €€€ Y €€€p Z €€€ T €€€€€ E (Este a ch c). p p p p Tên g i c a Y là A. propan-1,3- iol. B. propan-1,2- iol. C. propan-2-ol. D. glixerol. Ch n A. Do E là este a ch c nên C3 H6 là xiclopropan. X: BrCH2CH2CH2 Br Y: HOCH2CH2CH2 OH 

  

  

H : 6a mol SO 2 : a mol 4

Z: CH2 (CHO)2 T: CH2(COOH)2. Câu 35: Cho 4 dung d ch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, AgF. Ch t không tác d ng cv ic 4 dung d ch trên là A. KOH. B. BaCl2. C. NH3. D. NaNO3. Câu 36: Ph n ng i n phân dung d ch CuCl2 (v i i n c c tr ) và ph n ng n mòn i n hóa x y ra khi nhúng h p kim Zn-Cu vào dung d ch HCl có c i m là: A. Ph n ng x y ra luôn kèm theo s phát sinh dòng i n. B. u sinh ra Cu c c âm. C. Ph n ng c c âm có s tham gia c a kim lo i ho c ion kim lo i. D. Ph n ng c c d ng u là s oxi hóa Cl -. Ch n C. Câu 37: Anken X h p n c t o thành 3-etylpentan-3-ol. Tên c a X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent-1-en. Ch n C. Câu 38: Cho s chuy n hóa: H 2 du ( Ni,t 0 ) a du ,t 0 l Triolein €€€€€ X €€€€€ Y €€€ Z. p p p Tên c a Z là A. axit linoleic. B. axit oleic. . axit panmitic. D. axit stearic. h n D. Câu 39: Phát bi u không úng là: A. Hi ro sunfua b oxi hóa b i n c clo nhi t th ng. B. Kim c ng, than chì, fuleren là các d ng thù hình c a cacbon. C. T t c các nguyên t halogen u có các s oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các h p ch t. D. Trong công nghi p, photpho c s n xu t b ng cách nung h n h p qu ng photphorit, cát và 0 than c c 1200 C trong lò i n. Ch n C. Câu 40: t cháy hoàn toàn m t este n ch c, m ch h X (phân t có s liên k t T nh h n 3), thu c th tích khí CO2 b ng 6/7 th tích khí O2 ã ph n ng (các th tích khí o cùng i u ki n). Cho m gam X tác d ng hoàn toàn v i 200 ml dung d ch KOH 0,7M thu c dung d ch Y. Cô c n Y thu c 12,88 gam ch t r n khan. Giá tr c a m là A. 7,20. B. 6,66. C. 8,88. D. 10,56. Ch n C. y y C x y 2 (x  1) 2 p xC 2 2 4 2 6 y x ! (x  1)   x ! 1, 5y 6 7 4 x " 0   1, 5y 6 " 0   y " 4 M t khác 2x 2 y 2(1, 5y 6) 2 y ¾ (! ! ! y 5± 2 2 ¿  y 8 ± ( 3 À Suy ra y = 6, x= 3 RCOOK :a mol KOH : 0,14 a Suy ra : a !

  (R 83)a 56(0,14 a) ! 12,88

5, 04 e 0,14 R 27 R 27 u 36   R u 9   R ! 15

a ! 0,12   m ! 0,12 v 74 ! 8,88 gam II. PH N RIÊNG (10 câu) Thí sinh ch c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo ch ng trình Chu n (10 câu, t câu 41 n câu 50) Câu 41: Ch t c dùng t y tr ng gi y và b t gi y trong công nghi p là A. CO2. B. SO2. C. N2O. D. NO2. Câu 42: H n h p X g m 1 mol aminoaxit no, m ch h và 1 mol amin no, m ch h . X có kh n ng ph n ng t i a v i 2 mol HCl ho c 2 mol NaOH. t cháy hoàn toàn X thu c 6 mol CO2, x mol H2 O và y mol N2. Các giá tr x, y t ng ng là A. 8 và 1,0. B. 8 và 1,5. C. 7 và 1,0. D. 7 và 1,5. X có d ng CnH2n-1(COOH)2(NH2 ) Y có d ng CmH2m+3 N Ta có n + 2 + m = 6 suy ra n + m = 4 2n 3 2m 3 S mol H2O : x ! ! n m3! 43! 7 2 2 1 1 S mol N2 : y ! ! 1 2 2 Câu 43: T 180 gam glucoz , b ng ph ng pháp lên men r u, thu c a gam ancol etylic (hi u su t 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic b ng ph ng pháp lên men gi m, thu c h n h p X. trung hòa h n h p X c n 720 ml dung d ch NaOH 0,2M. Hi u su t quá trình lên men gi m là A. 80%. B. 10%. C. 90%. D. 20%. Ch n C. C 6 H12 O 6 €€ 2C 2 H 5 OH p

0,16

0,144 100% ! 90% 0,16 Câu 44: Các ch t v a tác d ng c v i dung d ch HCl v a tác d ng c v i dung d ch AgNO3 là: A. CuO, Al, Mg. B. Zn, Cu, Fe. C. MgO, Na, Ba. D. Zn, Ni, Sn. Ch n D. Câu 45: Trong ph n ng: K2Cr2O7 + HCl p CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O S phân t HCl óng vai trò ch t kh b ng k l n t ng s phân t HCl tham gia ph n ng. Giá tr c a k là A. 4/7. B. 1/7. C. 3/14. D. 3/7. Ch n D K2Cr2 O7 + 14HCl p 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O 3 6 ! k v 14   k ! 7 Câu 46: Nh t t t ng gi t n h t 30 ml dung d ch HCl 1M vào 100 ml dung d ch ch a Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau ph n ng thu c s mol CO2 là

!

h

!

1

80 ! 1, 6 100 C 2 H 5 OH €€ CH 3 COOH p 2 0,16

A. 0,030. Ch n B. a 2 C 3 Cl p 0, 02 a C
p 0, 02
3

B. 0,010. aCl a C 

3

C. 0,020.

D. 0,015. 

Cl p

aCl C

2

2

0, 01 p 0, 01 Câu 47: Cho m gam h n h p etanal và propanal ph n ng hoàn toàn v i l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3, thu c 43,2 gam k t t a và dung d ch ch a 17,5 gam mu i amoni c a hai axit h u c . Giá tr c a m là A. 10,9. B. 14,3. C. 10,2. D. 9,5. Ch n A CH 3 CHO p CH3 COONH4 2Ag C 2 H 5 CHO p C 2 H 5 COONH 4 2Ag 77a a ® 91b ! 17, 5 ® ! 0, 05  ¯ ¯ 2a b ° 2b ! 0, 4 ° ! 0,15 m ! 10, 9 gam Câu 48: H n h p g m 0,1 mol m t axit cacboxylic n ch c và 0,1 mol mu i c a axit ó v i kim lo i ki m có t ng kh i l ng là 15,8 gam. Tên c a axit trên là A. axit propanoic. B. axit metanoic. C. axit etanoic. D. axit butanoic. Ch n C. RCOOH RCOOM 2R + M + 89 = 158 hay 2R + M = 69 R = 15 và M = 39 phù h p. Axit c n tìm là CH3COOH. Câu 49: t cháy hoàn toàn m t l ng hi rocacbon X. H p th toàn b s n ph m cháy vào dung d ch Ba(OH)2 (d ) t o ra 29,55 gam k t t a, dung d ch sau ph n ng có kh i l ng gi m 19,35 gam so v i dung d ch Ba(OH)2 ban u. Công th c phân t c a X là A. C3H4. B. C2H6. C. C3H6. D. C3H8. Ch n D. 29, 55 ! 0,15 mol n CO 2 ! n BaCO 3 ! 197 m BaCO 3 (m CO 2 m H 2 O ) ! 19, 35
  m H 2 O ! 3, 6 gam   n H 2O ! 0, 2 mol

n 1 0, 2 !  n!3 n 0,15 Câu 50: i n phân (v i i n c c tr ) m t dung d ch g m NaCl và CuSO4 có cùng s mol, n khi catot xu t hi n b t khí thì d ng i n phân. Trong c quá trình i n phân trên, s n ph m thu c anot là A. khí Cl2 và O2. B. khí H2 và O2. C. ch có khí Cl2. D. khí Cl2 và H2. Ch n A. Ch n 1 mol cho m i ch t. b o toàn electron thì anot n c ph i i n phân. K t qu là anot có 2 khí Cl2 và O2. Catot Anot

"

n H2O

n CO 2   C n H 2 n 2

Cu 2  2e p Cu 1mol 2 mol

2Cl p Cl2 2e 1 2
2

p4 

1 

2 

4e

0, 25 1 B. Theo ch ng trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 n câu 60) Câu 51: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là s n ph m c a ph n ng trùng ng ng là: A. (1), (3), (6). B. (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5). Ch n B. Câu 52: i n phân ( i n c c tr ) dung d ch X ch a 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl b ng dòng i n có c ng 2A. Th tích khí ( ktc) thoát ra anot sau 9650 giây i n phân là A. 2,240 lít. B. 2,912 lít. C. 1,792 lít. D. 1,344 lít. Ch n C. It ne ! ! 0, 2 mol 96500 Catot Anot 2 2Cl p Cl2 2e Cu 2e p Cu 0,12 0, 06 0,12 4e 2H 2 O p 4H  O 2 

0, 02 n 0, 08 V=0,08v 22,4=1,792 lít. Câu 53: Cho 0,448 lít khí NH3 ( ktc) i qua ng s ng 16 gam CuO nung nóng, thu r n X (gi s ph n ng x y ra hoàn toàn). Ph n tr m kh i l ng c a Cu trong X là A. 12,37%. B. 87,63%. C. 14,12%. D. 85,88%. Ch n A. 3CuO 2NH 3 p 3Cu N 2 3H 2 O 0, 03 X 0, 02 0, 03 Cu :1, 92 gam CuO :13, 6gam c ch t

%Cu ! 12, 37% Câu 54: t cháy hoàn toàn V lít h i m t amin X b ng m t l ng oxi v a t o ra 8V lít h n h p g m khí cacbonic, khí nit và h i n c (các th tích khí và h i u o cùng i u ki n). Amin X tác d ng v i axit nitr nhi t th ng, gi i phóng khí nit . Ch t X là A. CH2=CH-NH-CH3. B. CH3-CH2 -NH-CH3. C. CH3-CH2 -CH2 -NH2. D. CH2=CH-CH2-NH2. Ch n C. y y 1 C x H y N (x ) 2 p xC 2 H 2 N 2 4 2 2 y 1 x  ! 8   2x y ! 15   x ! 3 và y = 9 2 2 X là amin b c 1. Câu 55: Hi ro hóa ch t h u c X thu c (CH3)2CHCH(OH)CH3. Ch t X có tên thay th là A. metyl isopropyl xetol. B. 3-metylbutan-2-on. C. 3-metylbutan-2-ol. D. 2-metylbutan-3-on.

Ch n B. Câu 56: Trong s các ngu n n ng l ng: (1) th y i n, (2) gió, (3) m t tr i, (4) hóa th ch; nh ng ngu n n ng l ng s ch là: A. (1), (3), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3). Ch n D. Câu 57: Cho h n h p X g m ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, n ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng) tác d ng h t v i Na, gi i phóng ra 6,72 lít khí H2 ( ktc). N u un nóng h n h p X (có H2SO4 c làm xúc tác) thì các ch t trong h n h p ph n ng v a v i nhau t o thành 25 gam h n h p este (gi thi t ph n ng este hóa t hi u su t 100%). Hai axit trong h n h p X là A. HCOOH và CH3COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH. C. C2H5COOH và C3 H7COOH. D. C2H7COOH và C4 H9COOH. Ch n B. €€ p COOH CH 3 OH n€ COOCH3 H2 O € 0, 3 0, 3 25 COOCH 3 ! ! 83, 33   ! 24, 33 0, 3 CH 3 COOH và C 2 H 5 COOH Câu 58: Cho m gam h n h p b t X g m ba kim lo i Zn, Cr, Sn có s mol b ng nhau tác d ng h t v i l ng d dung d ch HCl loãng, nóng thu c dung d ch Y và khí H2. Cô c n dung d ch Y thu c 8,98 gam mu i khan. N u cho m gam h n h p X tác d ng hoàn toàn v i O2 (d ) t oh n h p 3 oxit thì th tích khí O2 ( ktc) ph n ng là A. 2,016 lít. B. 0,672 lít. C. 1,344 lít. D. 1,008 lít. Ch n D. ZnCl2, CrCl2 và SnCl2 có s mol b ng nhau và b ng a mol 136a + 123a + 190a = 8,98 Suy ra a = 0,02 Khi ph n ng v i O2. T ng s mol electron nh ng là 0,18 mol 0,18 S mol O2 ! 0, 045 mol   ! 1, 008 lít 4 Câu 59: Tách n c h n h p g m ancol etylic và ancol Y ch t o ra 2 anken. t cháy cùng s mol m i ancol thì l ng n c sinh ra t ancol này b ng 5/3 l n l ng n c sinh ra t ancol kia. Ancol Y là A. CH3-CH2 -CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2 -CH2 -CH2-OH. C. CH3-CH2 -CH2 -OH. D. CH3-CH(OH)-CH3. Ch n B. Y: CnH2n+2O n 1 5 !  n!4 3 3 Câu 60: Xét cân b ng: N2 O4 (k) ¼ 2NO2 (k) 250C. Khi chuy n d ch sang m t tr ng thái cân b ng m i n u n ng c a N2 O4 t ng lên 9 l n thì n ng c a NO2 A. t ng 9 l n. B. t ng 3 l n. C. t ng 4,5 l n. D. gi m 3 l n. Ch n B. N ng [NO 2 ] 9 ! 3 ===================== Tr ng Công Anh Tu n (0905502702) ng THPT Chuyên Lê Quý ôn ± à N ng. 0, 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->