You are on page 1of 25

ВЪВЕДЕНИЕ

Управлиние на инвестициите
2011 г. 1
 Äèöèïëèíàòà óïðàâëåíèå íà èíâåñòèöèèòå å
ñâúðçàíà ñ îáëàñò îò çíàíèÿ îò
Мèкðîèкîíîмèкàòà è Ôèíàíñîâèÿ мåíèäæмúíò.
Иçâåñòíà å кàòî Кàïèòàëîâî áюäæåòèðàíå.
 Уïðàâëåíèåòî íà èíâåñòèöèèòå å íîðмàòèâíà ïî
ñâîÿ õàðàкòåð, çàùîòî ðàçðàáîâà ïðàâèëà çà
âçåмàíå íà ðåøåíèÿ.
 Òîâà å òåîðèÿ, кîÿòî å òÿñíî ñâúðçàíà ñ
ïðàкòèкàòà è çíàíèÿòà, кîèòî мîãàò äà ñå
ïîëó÷àò ñà ñ кîíкðåòíà ïðàкòè÷åñкà
ïðèëîæèмîñò.

Управлиние на инвестициите
2011 г. 2
 Въведение
 Инвестиционни решения при сигурност
◦ Статични методи
◦ Динамични методи
 Инвестиционни решения при риск и
неопределеност
◦ Традиционни методи
◦ Съвременни методи
◦ Неопределеност
 Избор на финансиране

Управлиние на инвестициите
2011 г. 3
No. по БРОЙ ЧАСОВЕ
ред

Л СУ ЛУ
ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИИТЕ 2
1.1 Същност, значение и характерни особености на инвестициите
1.2 Инвеститори
1.3 Инвестиционен процес
ТЕМА 2. СТАТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 3 2
2.1 Обща характеристика
2.2 Парични потоци, видове и методи на определяне
2.3 Срок на откупуване
2.4 Коефициенти на ефективност
ТЕМА 3. ОПТИМАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 4 2
3.1 Оптимални инвестиции без капиталов пазар
3.2 Влияние на капиталовия пазар
3.3 Оптимални инвестиции и NPV
ТЕМА 4. ДИНАМИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 4 4
4.1 Нетна настояща стойност
4.2 Вътрешна норма на възвращаемост
4.3 Годишен еквивалент
4.4
ТЕМА 5 ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ 4 6
N.1 Сравняване на проекти с различна стойност на инвестициите
N.2 Проекти с различна посока на изменение на паричните потоци
N.3 Проекти с различен срок на експлоатация
N.4 Модифицирани показатели
N.5 Избор на проекти при несъвършен капиталов пазар
Управлиние на инвестициите
2011 г. 4
ТЕМА 6 ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРИ 8 4
РИСК
N.1
Показатели за измерване на риска
N.2
Използване на стандартното разпределение
N.3
Симулиране на риска
N.4
Анализ на чувствителността
N.5
Дърво на решенията
N.6
Оценка на реалните опции
ТЕМА 7 ТЕОРИЯ НА ПОРТФЕЙЛА 6 4
N.1
Портфейл от два рискови актива
N.2
Портфейл от безрисков и рисков актив
N.3
Портфейл от безрисков и рисков портфейл
N.4
Линия на капиталовия пазар
N.5
Пазарен портфейл
ТЕМА 8 МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ 4 2
N.1
Очаквана възвращаемост на актив
N.2
Линия на пазара на активи SML
N.3
Подценени и надценени активи
N.4
Оценка на бета коефициент
ТЕМА 9 ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 6 4
N.1
Цена на финансирането
N.2
Претеглена цена на капитала и стойност на фирмата
N.3
Оптимална структура без данъци
N.4
Влияние на данъчния режим
ТЕМА 10 ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 4 2
N.1
Недостатъчна причина
N.2
Минимаск и максимакс Управлиние на инвестициите
2011 г. 5
N.3
Минимални загуби
No. БРОЙ В
по ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА СЕМЕСТЪР
ред А/ ТОЧКИ

1. Текущ контрол
1.1. Курсова работа (Оценка на инвестиционен проект) 1/ 0 -20
1.2. Тест (с отворени, затворени или смесени въпроси)
1.3. Контролна работа (две задачаи) 2/ 0 – 20
ОБЩО: 3/ 0 – 40
2. Последващ контрол
2.1. Изпит 1/ 0- 60
- писмен тест с отворени и затворени въпроси и задача;
ОБЩО: 1/ 0 -100

Управлиние на инвестициите
2011 г. 6
 Grinblatt,M, Financial Management and Corporate Strategy,
McGraw Hill 1998
 Александрова,М. Оптимизация на инвестиционния избор,
София 2001
 Георгиев, Иван, Мениджмънт на фирмените иновации и
инвестиции, София 1997
 Георгиев, Иван, Основи на инвестирането, София 1999
 Дочев, Дочо, Теория на риска
 Копланд, Т.,Антикаров, Вл., Реални опции, София 2002
 Ненков, Димитър, Оценка на инвестициите в реални активи,
София 2005.
 Панева, Лиляна, Времева стойност на парите във фирмената
практика, София 2005.
 Петранов, С., Инвестиции, С.2010.
 Тенекеджиев, К и др., Теория и практика на рисковите
решения, София 2002.

Управлиние на инвестициите
2011 г. 7
Управлиние на инвестициите
2011 г. 8
 Капиталова структура
 Инвестиции
 Дивидентна политика

Управлиние на инвестициите
2011 г. 9
 Собствен и привлечен капитал
(структура)
 Собствен капитал
◦ брой;
◦ видове акции (обикновени и привилегировани);
◦ номинална и емисионна стойност;
◦ вноски (парични и апорти).
 Привлечен капитал
◦ Дългосрочен (облигации, обикновени и
конвертируеми, обезпечени и необезпечени,
банков заем)
◦ Краткосрочен (банков заем, текущи задължения)

Управлиние на инвестициите
2011 г. 10
Доходност
и риск

Собствен капитал Привлечен капитал

Управлиние на инвестициите
2011 г. 11
 Избор на бизнес стратегия;
 Търсене и разработване на инвестиционни
алтернативи;
 Оценка на алтеративните проекти;
 Избор на алтернатива;
 Варианти за финансиране;
 Реализация на проекта

Управлиние на инвестициите
2011 г. 12
 Размер на дивидентите
 Пропорция за разпределение на печалбата
 Вид на дивидентите.

Управлиние на инвестициите
2011 г. 13
 Максимизирането на богатството на
инвеститорите.
 Максимизиране на сегашната стойност на
паричните потоци от инвестициите.
 Постигане на необходимата (справедлива)
доходност при приемлива степен на риск.

Управлиние на инвестициите
2011 г. 14
 Придобиване на активи, предназначени за
дейността на предприятието с цел
получаване на доходи с достатъчно голяма
вероятност
 Превръщане на ликвидни средства в по-
малко ликвидни активи

Управлиние на инвестициите
2011 г. 15
 Реализацията на стратегията на фирмата
 Висока стойност
 Продължителен период
 Риск и неопределеност

Управлиние на инвестициите
2011 г. 16
 Реални активи: земи, сгради, съоръжения,
оборудване, запаси....
 Нематериални активи: технологии, патенти,
лицензи, софуер, търговски марки....
 Финансови инструменти: акции, облигации,
вземания

Управление на инвестициите
2011 г. 17
 Ново строителство
 Разширение
 Модернизация
 Замяна на оборудване

Управлиние на инвестициите
2011 г. 18
 Независими
 Зависими
◦ Несъвместими (алтернативни)
◦ Допълващи се

Управлиние на инвестициите
2011 г. 19
 Индивидуални
 Институционални
◦ Търговски дружества
◦ Инвестиционни фондове
◦ Договорни фондове
◦ Пенсионни фондове
◦ Дружества със специална инвестиционна цел

Управлиние на инвестициите
2011 г. 20
 Проучване и проектиране
◦ Идеен, технически и работен проект
 Строителство
 Доставка и монтаж на оборудване
 Въвеждане в експлоатация

Управлиние на инвестициите
2011 г. 21
 е) строежи, при които не се допуска
прекъсване на технологичния процес;
 ж) съоръжения за геозащита и брегоукрепване
по реките и морския бряг;
 з) електрически централи и топлоцентрали с
мощност над 100 мегавата;
 и) производствени предприятия с капацитет
над 500 работни места и съоръжения към тях;
 к) металургични и химически предприятия,
мини, рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията
им, както и строежи, свързани с отстраняване
на екологични щети в района на въздействието
им;

Управлиние на инвестициите
2011 г. 22
 г) съоръжения и инсталации за третиране
на отпадъци;
 д) сгради и съоръжения за обществено
обслужване с капацитет над 1000 места за
посетители;
 е) производствени сгради с капацитет от
200 до 500 работни места и съоръженията
към тях;
 ж) електрически централи и топлоцентрали
с мощност от 25 до 100 мегавата;

Управлиние на инвестициите
2011 г. 23
 б) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) елементи на
техническата инфраструктура,
хидротехнически, хидромелиоративни и други
мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи
в горните категории;
 в) жилищни и смесени сгради с високо
застрояване; сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена
площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до
1000 места за посетители;
 г) производствени сгради с капацитет от 100
до 200 работни места и съоръженията към тях;
 д) електрически централи и топлоцентрали с
мощност до 25 мегавата;

Управлиние на инвестициите
2011 г. 24
 в) производствени сгради с капацитет от 50
до 100 работни места и съоръженията към
тях;

Пета категория
 б) производствени сгради с капацитет до
50 работни места и съоръженията към тях;

Управлиние на инвестициите
2011 г. 25