Produzzjoni: Joanna Mifsud

RIĊETTI 9 T’APRIL 2011

MILL-KĊINA TA’ ĠANNINA – VERŻJONI BIL-MALTI

o Ful bil-Kosksu o Torta tal-Ispinaċi u Inċova o Kwariżemal

Radju Leħen il-Qala 106.3FM | Skeda Għid 2011

Ful bil-Kosksu
Ri`etta ta’ Joanna Mifsud

Ingredjenti (g]al 6 persuni):  Kilo ful, imqaxxar mi\-\ew[ qoxriet  Nofs kilo pi\elli friska imfesdqa  Basla imdaqqsa, imqatta’ rqiqa  2 patatiet imqattg]in kubetti \g]ar  3 sinniet tewm, imqattg]in  2 img]aref kunserva  4 img]aref \ejt ta\-\ebbu[a Metodu: Ibda billi ssa]]an i\-\ejt [o borma kbira, qalli lbasla u t-tewm. X’]in ji[u kulur dehebi, \id ilkunserva u ]awwad kontinwament g]al minuta. Imbag]ad \id il-ful, il-pi\elli u l-patata, er[a’ ]awwad g]al minuta jew tnejn, u \id nofs litru ilma. }awwar bil-b\ar u l-mel] u sajjar g]al madwar kwarta jew sakemm il-ful u l-pi\elli jirtabu. Issajjarx i\-\ejjed. |id il-kumplament tal-ilma jag]li mas-soppa, itfa’ l-g]a[in u ]awwad spiss. Baxxi n-nar u sajjar g]al madwar kwarta. F’nofs is-sajran, qabel ma l-g]a[in ikun sar, \id bajda g]al kull persuna, imbag]ad ne]]i minn fuq in-nar, ]id [bejna g]al kull persuna u ]alli s-soppa toqg]od g]al ftit minuti qabel ma sserviha. Wara li sservi, jekk tiggosta, tista troxx ftit [obon tal-]akk fil-wi``.  B\ar u mel]  2 litri ilma  Bajda u [bejna friska tal-ilma g]al kull persuna  200 gramma g]a[in kusksu (Dan l-g]a[in jixba] il-lewlu o]xon imma m’g]andux jigi m]allat malcouscous. Il-ver\joni taljana ta’ dan l-g]a[in i[ib l-isem ta’ Tempesta).

Paġna 2 minn 5

Torta tal-Ispinaċi u l-Inċova
(Din hi torta tradizzjonali Maltija. Minflok spinaċi tista’ tintuża indivja. Il-mili jista’ jintuża wkoll għallqassatat)

Ri`etta ta’ Joanna Mifsud

Ingredjenti (Isservi bejn 4 u sitt persuni): G]all-G]a[ina  500g dqiq  150g butir jew mar[erina  4 img]aref \ejt ta\-\ebbu[a  Ponta mel]  Ilma kiesa] biex tg]aqqad  Isfar ta’ bajda

G]all-Mili  Kilo u nofs spina`i friska imsajra, imsoffija sewwa u mqattg]a bi``iet (tista tu\a 500g spina`i ffri\ata)  400g basal, imqattg]in irqaq ]afna  200g pi\elli, friska jew talfri\a Metodu: G]all-g]a[ina – g]arbel id-dqiq u l-mel], u \id il-butir jew il-mar[erina sakemm ikollok ta]lita qisha bil-frak. Ag]mel ]ofra fin-nofs, \id i\-\ejt u ibda ]allat l-ilma kiesa] ftit ftit sakemm tifforma u tg]aqqad l-g]a[ina. A]dimha g]al ftit minuti u ]alliha toqg]od g]al mill-inqas nofs sieg]a.  8 in`oviet, imqattg]in  150g \ebbu[ iswed, blg]adma mne]]ija u maqsumin min-nofs  Mg]arfa kunserva  3 img]aref \ejt ta\-\ebbu[a  2 img]aref smid

Paġna 3 minn 5

Sadattant lesti l-mili billi tqalli l-basal fi\-\ejt sakemm jirtab u jsir trasparenti. |id l-in`ova u \-\ebbu[ u kompli sajjar g]al 2 minuti, u \id il-pi\elli u ]awwad tajjeb. Fl-a]]ar \id l-ispina`i u l-kunserva. Sajjar kollox g]al g]axar minuti o]ra u ]awwad kollox tajjeb biex l-ingredjenti jit]alltu. Ne]]i minn fuq in-nar u ]alli t-ta]lita tiksa]. Idlek dixx tat-torti bi\-\ejt u roxxlu is-smid. Ifta] l-g]a[ina u u\a \ew[ terzi minnha biex tg]atti l-qieg] u l-[nub tad-dixx. Roxx ftit smid fuq l-g]a[ina ]alli jekk jo]ro[ xi ftit likwidu mit-ta]lita ma tixxarrabx l-g]a[ina u tibqalkom nejja. Ferrag] it-ta]lita kies]a tal-mili. G]atti lwi`` bit-terz tal-g]a[ina li jkun fadal, ehme\ it-truf bis-swaba’, idlek il-wi`` b’isfar ta’ bajda, \ejjen bil-fdalijiet talg]a[ina u er[a idlek bl-isfar tal-bajd. Taqqab il-wi`` b’furketta. Jekk tiggosta roxx ftit [unglien. A]mi [o forn li tkun sa]]ant qabel, temperatura 200 grad C/Gass Mark 5 g]al 45 minuta. }alli t-torta tiksa] ftit qabel ma sserviha.

Paġna 4 minn 5

Kwariżemal
Ri`etta ta’ Joanna Mifsud

Ingredjenti:  200g dqiq  200g lew\ inkaljat ]afif bilqoxra b’kollox u mit]un  200g zokkor  Mg]arfa mar[arina  Mg]arfa trab tal-kokotina Metodu: Itfa’ l-ingredjenti kollha [o skutella u ]awwadhom tajjeb. G]andek mnejn ikollok b\onn i\\id ftit ilma biex tifforma g]a[ina mag]quda. Qassam lg]a[ina f’porzjonijiet indaqs u ag]milhom f’forom tawwalin, bejn wie]ed u ie]or 12cm x 5cm u 2cm ]oxnin. Lesti tilar miksi b’karta tal-forn u po[[i l-kware\imal imbeg]din minn xulxin. Bin-na]a li ma taqtax ta’ sikkina, fellel ilkware\imal. A]mihom g]al madwar 15 u 20 minuta, mhux aktar, f’forn li tkun sa]]ant minn qabel 180 grad C/Gass numru 4. Ne]]ihom mill-forn, ]allihom jiks]u ftit, idlikhom bl-g]asel u fuqhom ferrex il-lew\ inkaljat imqatta’.  50g konfettura tal-larin[, imqattg]a rqiq  2 img]aref ilma \g]ar  Ku``arina kannella  Ku``arina mixed spice  G]asel u ftit lew\ inkaljat u mqatta’ g]at-ti\jin

L-Ikla t-Tajba

Paġna 5 minn 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful