You are on page 1of 207

Posebnu zahvalnost dugujemo

Vladimiru Popoviåu zbog velike pomoåi


na ustupljenom dokumentacionom materijalu
kako bi ova publikacija predstavljala faktografski
prikaz jedne karijere, a ne zavodljivu osvetu...
Javni dosije – protiv zaborava

Slu;aj slu/benika
ALEKSANDRA TIJANIÅA
impresum ...

EDICIJA
JAVNI DOSIJE – PROTIV ZABORAVA

Sveska br. 1
SLU:AJ SLU?BENIKA ALEKSANDRA TIJANIÅA

Izdava;>
Komitet pravnika za
ljudska prava (JUKOM)

Majke Jevrosime 29,


11000 Beograd
Tel> +381 11 3230 441
Fax> +381 11 33 44 235
E-mail> yulaw¤eunet.yu
www.yucom.org.yu

Za izdava;a>
Biljana Kova;eviå-Vu;o

Ure]iva;ki odbor>
Milan Antonijeviå
dr Suzana Blesiå
Du[an Bogdanoviå
prof. dr Lino Veljak
Sta[a Zajeviå
Biljana Kova;evi;-Vu;o
prof. dr ?arko Koraå
Mirna Kosanoviå
prof. dr Stevan Liliå
dr Neboj[a Popoviå
dr Milan St. Protiå
Milan Simiå
Katarina Spasiå

Lektor>
I. Popoviå

Dizajn korica i ilustracija>


Predrag Koraksiå-Corax

Grafi;ka priprema>
SPECTRA Advertising

{tampa> GRAFONIN
tira/ prvog izdanja> 1000

ISBN 86-83209-15-6
© Komitet pravnika za
ljudska prava (YUCOM)

Fotografije kori['ene u publikaciji preuzete su iz dnevne i nedeljne [tampe, kao i sa elektronskih medija.
@Ako Zoran }in]iå pre/ivi,
Srbija neåe...#

(Aleksandar Tijaniå, savetnik predsednika Ko[tunice,


mesec dana pred ubistvo Zorana }in]iåa)
sadr/aj ...

PROLOG .................................................................................................................................................. 7
UVOD ..................................................................................................................................................... 9
BIOGRAFIJA ......... ................................................................................................................................... 11
PO;ETAK KARIJERE – BRANILAC LIKA I DELA ............................................................................................. 12
USPON U KARIJERI – ODNOS SA MIROM MARKOVIÅ .. ................................................................................. 16
ZENIT U KARIJERI – MILO[EVI'EV MINISTAR .............................................................................................. 21
MILO[EVIÅEV EX-MINISTAR ....................................................................................................................... 27
MILO[EVIÅEV EX-MINISTAR – PRED 5. OKTOBAR ........................................................................................ 50
POSLE 5. OKTOBRA... ............................................................................................................................... 56
UVEK NA STRANI POBEDNIKA – KO[TUNI;IN SAVETNIK ............................................................................... 63
UBISTVO PREMIJERA .............................................................................................................................. 104
@SABLJA# ............................................................................................................................................... 105
RU[ENJE VLADE ................................................................................................................................... 108
IZBORNA KAMPANJA KO[TUNICE I DSS-A ................................................................................................ 123
KO[TUNI;INA VLADA .............................................................................................................................. 126
DIREKTOR RTS-A ................................................................................................................................ 134
@GIGANT NOVINARSTVA# ......................................................................................................................... 141
DVOLI;NOST ......................................................................................................................................... 152
SPINOVANJE LA/I ................................................................................................................................. 158
DRUGI O TIJANI'U ................................................................................................................................ 180
MIZOGONIJA KAO STAV PREMA /ENAMA .................................................................................................. 189
JAVNI LIN; ZORANA }IN}I'A .................................................................................................................. 193
EPILOG ............................................................................................................................................... 202
... prolog

Otvaranje dosijea, kao prvi korak u demonta/i krimi- @gre[nosti#| Kako otvoriti dosijee kad vojne sudije,
nalizovanih „slu/bi”, nije se dogodilo do dana[njeg tu/ioci i ostali protagonisti prikrivanja zlo;ina u
dana, pa ni lustracija ni raskid sa kriminalnom Top;iderskoj kasarni javno prete i kompromituju
pro[lo[åu. Nerazlikovanje demokratskih politi;kih one koji sumnjaju u njihovu zvani;nu verziju|
opcija od kriminogenog pona[anja branilaca Primera je bezbroj, a nepravda se umno/ava.
Milo[eviåeve ratne ideologije stvorilo je uslove za Umesto da ;ekamo da nas vlast ubedi da nam
ubistvo premijera }in]iåa, pobedu kontinuiteta, nije u interesu da saznamo [ta se skriva pod
nesaradnju sa Hagom kao i regeneraciju Milo[eviåa i velom dr/avne tajne, umesto da pasivno
njegovih sledbenika. do;ekamo novo ubistvo, aferu, kampanju u kojoj
Vanredno stanje koje je progla[eno posle ubistva åemo ponovo biti krivi zbog toga [to vi[e veru -
premijera }in]iåa bilo je poslednja [ansa za defini- jemo ;injenicama i razumu nego zvani;noj verz -
tivni raskid sa re/imom ratnih zlo;ina i mafije, iji, vreme je da preuzmemo svoj deo odgov -
onemoguåavanje Milo[eviåevih javnih i tajnih cen- ornosti i da izvr[imo pritisak da se obelodani
tara, kao i njihovih petooktobarskih naslednika, da ono [to se krije.
preuzmu glavne poluge moåi. Odlukom Ustavnog Srbiji je potrebno seåanje. Dogodilo se toliko ru/nih
suda kojom je vanredno stanje zvani;no progla[eno stvari da je normalno da seåanja po;inju da blede i
protivustavnim, zatvoren je krug zla i poslata opom- da se u na[a seåanja sve ;e[åe nezvano useljava-
ena da åe svi oni koji preduzmu mere diskontinuiteta ju tu]e intervencije i interpretacije. Srbiji je potreb-
biti stavljeni van zakona. na normalnost, a ona se mo/e dostiåi samo ukoliko
Kako otvoriti dosijee u situaciji kad su glavni protag- se javno i glasno ka/e ko je ko. Zato je potrebno da
onisti Milo[eviåevog re/ima u vlasti ili je podr/avaju| u;inimo mali napor i povratimo seåanje bar na ono
Kako otvoriti dosijee kad je [ef BIA ;ovek bez javne [to je u;injeno javno, na ono [to je javno re;eno i
biografije (@Tajni dosijei biåe otvoreni posle 30 god- na ono od ;ega se nikad nismo ogradili. S nadom
ina#), a direktor „javnog servisa“ RTS-a nekada[nji da se i to u me]uvremenu ne proglasi tajnom.
Milo[eviåev ministar| U situaciji kad je glavni
Milo[eviåev propagator rata Milorad Vu;eliå I to je jedini razlog zbog koga je ova edicija
svakodnevni tuma; i vrhovni arbitar na[e pokrenuta.

7
... uvod

ZA{TO ALEKSANDAR TIJANIÅ

Javne izjave Aleksandra Tijaniåa (u su ta dva zakona u logi;koj i zakonskoj vezi) AT ne bi


daljem tekstu> AT) objavljuju se kao mogao biti izabran za generalnog direktora Radio tele-
prvi slu;aj u ediciji „Javni dosije“ pre vizije Srbije, jer „Vlada imenuje generalnog direktora
svega zbog poklapanja azbu;nog i na osnovu javnog konkursa“. O;igledno je da i sama
abecednog reda prvog slova imena ideja da neki javni konkurs dovede u pitanje AT zbog
predmeta na[eg istra/ivanja. npr. fakultetske spreme opredelila je Vladu da ozbiljno
Opredeljenje za AT je i rezultat njegovog povredi zakon i kandiduje sebe za sve vrste politi;ke,
provokativnog i specifi;nog nastupa u moralne, pa mo/da i pojedina;ne krivi;ne odgovornos-
javnosti, koji se veoma ;esto kvalifikuje kao izraz nje- ti. Jednog dana, naravno.
govog nesputanog talenta. Osim toga, ;injenica je da U takvoj situaciji interes za javni dosije AT dobija
je ovaj novinar imao veoma rasko[nu karijeru, poseban zna;aj. Koji su to kvaliteti ovog ;oveka koji
rasko[niju od njegovog novinarskog izraza, pa je tako su Ko[tuni;inu vladu, koja se najvi[e deklarisala kao
bio ministar u vladi Mirka Marjanoviåa, pa savetnik legalisti;ka, naterali da se legitimi[e kao vlada koja åe
predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice, pa vrhovni zakone koji su usvojeni u mandatu }in]iåeve i
arbitar na[e svakodnevice, naro;ito politike ?ivkoviåeve vlade po[tovati prema sopstvenom
}in]iåeve vlade, pa ve;iti progonjeni disident i naho]enju i u onoj meri u kojoj njoj to bude odgovar-
pravednik, i na kraju generalni direktor RTS-a. alo| Koja je to tajna moå ;oveka da „princip legaliz-
AT je na funkciju generalnog direktora RTS imenovan ma“ bude gurnut u stranu dok se ne obezbedi njegov
re[enjem Vlade Srbije od 18. marta 2004. godine nesmetan rad u punom kapacitetu| Naravno, da je
(Sl. gl. RS 30\04), i to po odredbama Zakona o javn- AT interesantan i zbog toga [to bi on (i ne samo on)
im preduzeåima i obavljanju delatnosti od op[teg trebalo da bude predmet ispitivanja lustracione
interesa (Sl. gl. RS 25\00, 25\02), kojim je predvi]eno komisije na osnovu izri;itog slova zakona, i to ne
da direktora javnog preduzeåa (ne generalnog direkto- zbog svojih postupaka i izjava nego po polo/aju koji
ra) imenuje i razre[ava Vlada Republike Srbije. Koliko zauzima – a nije. Pitali smo se i kako se dogodilo da
je Vladi Republike Srbije bilo va/no da izabere AT na se biografija ovog novinara koji i dalje u javnosti slovi
nepostojeåu funkciju prema Zakonu o javnim pre- za jednog od najslobodnijih i najosebujnijih ljudi
duzeåima, svedo;i ;injenica da je zbog njegovog neoptereåenih autoritetima, tako sistematski zabo-
imenovanja prenebregnut Zakon o radiodifuziji od ravlja, potiskuje i poni[tava. Kako se dogodilo da ljudi
19.7.2002. (i 26.8.2004), koji predvi]a da generalnog koji su bili predmet i /rtve njegovih kampanja, kleveta
direktora RTS-a imenuje i razre[ava Upravni odbor, i pretnji zaborave [ta je on govorio, odmahuju rukom
koga prethodno imenuje i razre[ava Savet radiodi- i govore „ma pusti, to je T“| {ta je to [to njega kvali-
fuzne agencije. Obja[njenje Vlade za[to u ovom fikuje da uvek bude izuzet od primene zakona| Za[to
slu;aju nije primenjen Zakon o radiodifuziji nije samo AT nije odslu/io svoju kaznu zatvora u trajanju od 15
logi;ki i zakonski nonsens, nego predstavlja drugi dana| Pitanja je bezbroj, a odgovor, prema na[em
ozbiljan upad u pravni sistem Srbije (prvi je bio ponovni mi[ljenju, mo/e da bude samo jedan. On
izbor veå izabranog guvernera Narodne banke Srbije). se, pre svega, krije u tome koga AT
Suprotno obja[njenju, Vlada je o;igledno imala ozbiljan propu[ta da napada, koga i kada AT
problem, jer prema Zakonu o radiodifuziji AT ne ispunja- hvali, koga i u kom periodu AT napada i
va uslove za izbor generalnog direktora. Ko[tuni;ina naravno u tome koga AT stalno napada,
vlada nije mogla da propusti takvu priliku zbog takvih bez obzira na vreme i mesto. Nadamo
@legalisti;kih trivijalnosti#. Ni prema Zakonu o radiotele- se da åemo ovom publikacijom dati
viziji (koji je ukinut Zakonom o radio difuziji [to zna;i da odgovor na postavljena pitanja.

9
... biografija

DATUM I MESTO RO}ENJA>


13. XII 1949, Podujevo

OBRAZOVANJE>
– osnovnu [kolu zavr[io u }akovici
– gimnaziju u Pri[tini

STRANA:KI ANGA?MAN>
– Predsednik Akcione konferencije Saveza komunista
u ku'i @Politika#
– Iako nema podataka o ;lanstvu u DSS-u, u;estvovao
je na tribinama ove stranke i predstavljao je na
javnim nastupima< za funkciju direktora RTS-a je
predlo/en upravo od strane DSS-a

KARIJERA>
– kurir i arhivar u kuåi @Politika#
– slu/benik u dokumentaciji @NIN#-a
od 1976. novinar i urednik @NIN#-a
– glavni urednik @Intervjua#, 1984-1985
– sara]ivao u @Slobodnoj Dalmaciji#, @Oslobo]enju#
@Danasu#, @Startu# @Borbi#, @Dnevnom telegrafu#
@Blic News#-u, banjalu;kim @Nezavisnim novinama#
– predsednik Radni;kog saveta @NIN#-a, 1998.
– glavni urednik @Sportskog /urnala#, 1991.
– direktor i glavni urednik TV @Politika#, 1993-1994.
– direktor televizije @BK Telekom#, 1994-1996.
– ministar za informisanje u vladi Mirka Marjanovi'a, 1996.
– vlasnik dnevnog lista @Gra]anin#, 1997.
– savetnik za medije predsednika SRJ, Vojislava
Ko[tunice, 2001-2003.
– novinar nedeljnika @NIN# 2003-2004.
– direktor RTS, od marta 2004.

Ka/njavan. Kazna od 15 dana zatvora zbog fizi;kog sukoba u sudnici


:etvrtog op[tinskog suda u Beogradu. Kaznu nije odslu/io.

11
po;etak karijere – branilac lika i dela ...

Svoju profesionalnu karijeru Aleksandar Tijani' zapo;eo je kao kurir i dokumentarista u arhivu „Politike#.
Ubrzo, od kurira i arhivara napreduje do novinara @NIN#-a. Njegovi novinarski po;eci obele/eni su tekstovima
o gradskom saobra'aju, mesnim zajednicama, socijalisti;kim savezima... Kao istaknuti ;lan Saveza komu-
nista, novinar - po;etnik Tijani' u svojim tekstovima ;esto citira tada[nje prominentne politi;ke rukovodioce>
Staneta Dolanca, Branka Mikuli'a... Posebno je interesantan deo Tijani'evog novinarskog opusa koji se bavi
likom i delom Josipa Broza Tita. Fascinaciju Mar[alovim delom, Aleksandar Tijani' je iskazivao u svojim tek-
stovima, u kojima je Josipa Broza branio ;ak i od ;lanova Titove porodice...
Po;etkom 1986. Tijani' po;inje da pi[e za hrvatske novine>
@Slobodnu Dalmaciju#, @Start#, @Danas#.

 RANI RADOVI DVADESETOSMOGODI{NJEG


TIJANIÅA (U TITOVO VREME)

„Da najbolja volja GSP, tako re'i neprekidni kurs primene


pravilnika preduze'a koji reguli[e odnos putnika i osoblja,
ne mo/e da donese potpunije rezultate, govori svakod-
nevno iskustvo. Na sastanku se svi slo/e da 'e od danas izuzetnim ljubaznostima i pa/njom bezbolno
amortizovati eksplozije nervoznih putnika, ali, kada u]ete u autobus... ne zna se ko vi[e praska!#

(@NIN#, 1976)

„Koriste li nova gradska naselja sve mogu'nosti za samoorganizovanje dru[tvenog


/ivota u mesnoj zajednici ili se izgovori svode na jadikovke zbog nepostojanja odgovara-
ju'ih objekata|#
(@NIN#, 1976)

„Na;in rada Socijalisti;kog saveza i dru[tvenih organizacija se moraju uskladiti sa


vremenom – o tome je u Zagrebu nedavno govorio i Stane Dolanc (u to vreme naj-
moåniji ;ovek posle Tita – prim. autora) – jer se i u povoljnim materijalnim uslovima rad svodi
na maratonske sastanke kojima se proverava izdr/ljivost prisutnih gra]ana.#
(@NIN#, 1976)

 ODBRANA LIKA I DELA


@...Titov lik je postavljen na petohiljadarku samo po jednom kriteriju<
ona je, zasada, najkrupnija nov;ana jedinica koju imamo! Me]utim,
to ukazuje na kratkovidost predlaga;a... U skoroj budu'nosti, kad
dobijemo jo[ krupniju nov;anicu od deset hiljada dinara – onda
'e se lik sa nje menjati za „dva Tita#. Izbegavanje takvih
situacija vi[e je stvar dobrog ukusa nego politi;kog sluha.#

@...Tito nije zaslu/io obele/je koje iz dana u dan gubi vrednost bez izgleda da usko -
ro napipa dno.#
(Tito, novac i mi, @Slobodna Dalmacija#, 1986)

12
... po;etak karijere – branilac lika i dela

@Nemam æpravno relevantne dokazeæ, ali mi se ;ini da u Dedijerovom (Vladimir


Dedijer, najpoznatiji Titov biograf – prim. autora) postupku demistificiranja
li;nosti Tita i njegovog pribli/avanja liku „velikog revolucionara sa ljudskim
slabostima i gre[kama# – ipak le/i poku[aj politi;ke demonta/e.#
(Tito, Kardelj – novi prilozi, @Slobodna Dalmacija#, 1986)

@Jednostavno re;eno, ne dopada mi se na;in na koji neki ljudi analiziraju


Broza. ...Ono [to je Broz uradio – dobre, zna;ajne i eventualno lo[e strane
njegovog delanja, bi'e predmet istorijske procene u budu'nosti. Ne delim,
me]utim, mi[ljenje da njegov zna;aj u istoriji jugoslovenskih naroda
mo/e biti pomeren sa verovatno, najzna;ajnijeg mesta.#

({ta radimo i Titu i Brozu, @Slobodna Dalmacija#, 1986)

„Naravno, Broz ne odgovara za delanje svojih naslednika, niti svoje obitelji, ali
u odre]enim koordinatama oni se – hteli mi to ili ne – neminovno povezuju s
Titom. U takvim slu;ajevima mo/da je ukusnije posegnuti za Zakonom o
upotrebi imena i lika Josipa Broza. Mo/da je taj Zakon ja;i od onog
autorskog i mo/da Tita, u specifi;nim slu;ajevima, valja [tititi od rodbine,
prijatelja i naslednika. Svih vrsta!#
(Pravo naslednika Tita, @Slobodna Dalmacija#,1986)

@Izvesno je, naime, kako je drugarica Broz, pro/ivev[i ;etvrt veka pored legende,
i sama oboljela od sindroma legendarnosti...#

({ta tra/i Jovanka Broz, @Slobodna Dalmacija#, 1986)

„Ali, Tita vi[e nema, a velike istorijske uloge nisu prelazne...#

„:ak i legende gre[e – tako je, pro[log meseca – Mi[a Broz (intervju @Poletu#)
rekao da je njegov otac, poput drugih ljudi, mnoge stvari uradio dobro, ali je
ponegde i gre[io. Takva ocena, za sada ostaje u krugu porodice, ali se njoj mo/e pri-
dodati definicija da se genijalnost vo]e vidi u sposobnosti da za sobom ostavi
situaciju koja uliva poverenje ljudima – jer je situacija takva, da se neminovno
name'e zdravom razumu, te 'e ljudi, i bez njegove genijalnosti, mo'i uspe[no
da se nose s njom!#

(Treba li nam @novi# Tito|, @Slobodna Dalmacija#, 1986)

13
po;etak karijere – branilac lika i dela ...

„Naime, neki ljudi koji su, sticajem okolnosti, /iveli pored njega, tako
uporno poku[avaju da ga predstave kao æobi;nog ;ovekaæ, da se njego -
va legendarna spontanost i le/ernost zaista ukazuju, ne kao kvalitet, ve'
u obliku æmalih slabosti velikog ;ovekaæ.#

„Sve ovo napominjem samo s jednim ciljem< za mene, a pretpostavljam i


ve'inu moje generacije ro]ene pedesetih godina, Josip Broz nikada ne'e
biti obi;an ;ovek, ma koliko velika bila zbrka njegovih „obi;nih gestova#!

({to je Tito nama i [to smo mi njemu|, @Slobodna Dalmacija#, 1986)

@…Pogledajmo, recimo, ilustraciju koja se prije dva tjedna pojavila u jednoj


na[oj novini (shvatit 'ete za[to ne spominjem autora i list – neka ;uvari
reda, mira i blagostanja sami zara]uju svoju varijablu)…#

@...U ovom konkretnom slu;aju ja, tako]er, imam pravo da


– ne diskutuju'i o politi;kim implikacijama poruka i ne
brane'i pokojnikovo djelo, njega ima [to braniti – ovaj
crte/ nazovem æneandertalskom umjetno['uæ (uz du/nu
ispriku autorima pe'inskih crte/a).#
(Tito i vitezovi Okruglog stola, @Slobodna Dalmacija#, 1986)

Za Tijani'ev period podila/enja hrvatskoj javnosti vezuje se i afera sa pseudonimom @Ratko Rodi'#. Naime, u to
vreme u hrvatskom @Danasu# pojavljuju se tekstovi potpisani ovim imenom. Pojedine beogradske kolege
optu/uju Tijani'a da upravo on stoji iza ovog pseudonima i da tekstove [kakljive sadr/ine ne sme da potpi[e svo-
jim imenom ve' se zaklanja iza @Ratka Rodi'a#. Tijani' odbacuje ove optu/be i ;ak tvrdi da nikad nije bio ni u
stalnom ni u honoranom ugovornom odnosu sa bilo kojom novinom u biv[oj SFRJ. Me]utim, demantuje ga
;injenica da je do tada objavio na stotine tekstova u hrvatskoj [tampi (@Slobodna Dalmacija#, @Start#...). :etrnaest
godina kasnije Tijaniå priznaje da je bio Ratko Rodiå, kao i da je bio najplaåeniji hrvatski novinar.

„Prije politike, Milo[evi' je bio privrednik. Diplomirani pravnik iz Po/arevca bio je generalni
direktor æTehnogasaæ i predsjednik æBeogradske udru/ene bankeæ. Zna ne samo tehniku,
nego i tajne velike privrede, zna njene probleme, ali i potencijale.#

„Protiv apatije i osje'aja da se ne da ili ne mo/e napraviti bog-zna [to, Slobodan


Milo[evi' nastupa s optimizmom s kakvim se poslu/io predsjednik savezne vlade
B r a n k o M i k u li ' . #
(RATKO RODI", Optimist protiv krize, zagreba;ki @Danas#,1987)

14
... po;etak karijere – branilac lika i dela

„Odnosi u SR Srbiji i stanje na Kosovu zaokupili bi svakoga tko bi se na[ao na Milo[evi'e-


vu polo/aju. U svom stilu da od te[ko'e ne okre'e glavu, da se s njima hrabro suo;ava,
naprtio je i taj teret svoje funkcije i odgovornosti koju ona iziskuje.#

(RATKO RODI", Optimist protiv krize, zagreba;ki @Danas#,1987)

 RASPAD SFRJ I NOVI KURS


I pored toga [to je do 1990. godine objavio na stotine tekstova u novinama biv[ih republika SFRJ, posle ras-
pada Jugoslavije Tijaniå tvrdi da nikada nije bio u ugovornom odnosu sa bilo kojom novinom osim sa @NIN#-om.
Novembra 2004. na hrvatskoj televiziji on priznaje da je bio @najbolje plaåen hrvatski novinar#.

„Nikada, za petnaestak godina bavljenja novinarstvom


nisam bio na platnom spisku druge novine, sem mati;nog
æNINæ-a, niti sam ikada bio u stalnom ili honorarnom ugov-
ornom odnosu sa bilo kojom novinom u ovoj, do skora
federalnoj dr/avi.#

(@NIN#, 1990)

„Sada dolazi do fantasti;nog obrta i Milo[evi' ba[ pregovore sa Tu]manom koristi u borbi
sa rejtingom Dra[kovi'a koji kao da koristi doping.#

(@NIN#, 1991)

„Sada Milo[evi' izlazi iz æjugoslovenstvaæ, zapo;inje pregovore sa Tu]manom -


[to najdirektnije zastra[uje Karad/i'a i Babi'a, mada su obojica svesna da bi
zna;ajniji Milo[evi'evi ustupci Hrvatima predstavljali harikiri.#

(@NIN#, 1991)

„Posle ovog zasedanja parlamenta Srbije, moglo bi se re'i – ako to ne zvu;i previ[e pohval-
no – da je Slobodan Milo[evi' umetnik politike, onako kako je to u slikarstvu bio Van
Gog. Naime, obojici nedostaje po jedno uvo> taman toliko da omete sklapanje zvu;ne slike
sveta. Zato je njegovo prisustvo tradicionalno jalovoj seansi najvi[eg organa Republike
donelo dvostruki dobitak.#
(@NIN#, 1991)

15
uspon u karijeri – odnos sa Mirom Markovi' ...

Posle Osme sednice CK SK Srbije i nakon [to je Slobodan Milo[evi' preuzeo apsolutnu vlast u Srbiji, njego-
va supruga, do tada javnosti malo poznata Mira Markovi', za koju se smatralo da je glavni partijski ideolog,
kao i najmo'nija /ena u zemlji, 1988. godine odlu;uje da prvi put dâ intervju za medije, i to hrvatskom
dvonedeljniku @Start#. Susret i razgovor saradnika @Starta# Aleksandra Tijani'a i profesorice Markovi', bi'e
odsko;na daska za budu'u karijeru ovog novinara.

DEO INTERVJUA ALEKSANDRA TIJANI"A


SA MIROM MARKOVI", 26. NOVEMBAR 1988.
@...Ljudi iz njene okoline ka/u da nije @...Veoma ste me
dovoljno poznavati profesoricu Markovi', iznenadili time [to
treba je razumeti. Iz te potrebe za ra- ste odgovorili na sva
zumevanjem nastala su dva preovla]uju'a pitanja, [to ste uo-
mi[ljenja o njoj> prvo da joj nije p[te razgovarali sa
lako u ulozi pratioca i bra;nog druga æle- mnom, [to ste bili
gende koja hodaæ, drugo, da ælegendi koja ljubazni, i [to niste
hodaæ nije lako sa profesoricom sociologije zahtevali autorizaciju
koja pravi sopstvenu javnu karijeru...#

@...
teksta...#

@Znam da nije u;tivo pitati za godine, ali mo/da mi to mo/ete


reåi okvirno|#
@Za[to æokvirnoæ| U moj se pogled na svet uklapa da ta;no
ka/em koliko imam godina i da uz to naglasim kako sam
veoma zadovoljna koeficijentom svojih godina i izgleda.#

@Mislim da imate pravo.#

@Ne morate mi to govoriti< ne dr/im mnogo do komplimenata.#

@To i nije bio kompliment veå konstatacija.# ...#


16
... uspon u karijeri – odnos sa Mirom Markovi'

Promocija knjige Mire Markovi' – @Odgovor#, Kulturno-prosvetna zajednica Beograd, decembar 1993.

@...Za nju se smatra da u @...U rukovodstvu SPS-a ne-


politici ima veliki uticaj na ma vi[e ni Rado[a Smiljko-
svog supruga, a ja li;no viåa, ni Bogdana Trifunoviåa,
mislim, ne znam detalje, ni Unkoviåa, ni Du[ka Mite-
zaklju;ujem posredno, da viåa, ni drugih. Tamo su
to nije ta;no... sad neki drugi ljudi i za
Zato mislim da opozi - njih je Mira Markoviå
cija gre[i kad je tako opasna. Mnogo opasnija
zdu[no napada...# od celokupne opozicije...#
(O Miri Markovi' u intervjuu za list @?ena#, 11. mart 1993)

@..Izuzetno publicisti;ko ostvarenje!...#

(O knjizi Mire Markovi' @No' i dan#, 1994)

17
uspon u karijeri – odnos sa Mirom Markovi' ...

Aleksandar Tijani', direktor TV @Politike# i Mira Markoviå na Aleksandar Tijani', Mira Markovi' i Dragan Had/i-Anti',
otvaranju Radio @Ko[ave# direktor @Politike#
@Gospo]u Markovi' smatram svojom prijatelji-
@U Srbiji se danas ne ka/e – com i tako 'e zauvek ostati. Iz vi[e razloga. Najpre
poma/e Bog, nego poma/e Mira.# znam da je protiv rata i profitera, te da u svom stavu
ima civilizacijski paket koji je sli;an mom.#
(Aleksandar Tijani' Miri Markovi' na otvaranju radio-stanice
@Ko[ava#, u vlasni[tvu njene k'erke Marije, Beograd, 22. jul 1994) (Ministar Aleksandar Tijaniå o Miri Markovi', Beograd, 1996)

Mira Markoviå, Slobodan Milo[eviå i Rade Markoviå, na;elnik


ozlogla[enog DB-a, trenutno optu/en za ubistva

@Moram vam reåi da na ovim prostorima ona delu -


je kao evangelista nade i tolerancije. To je
delovalo anahrono u vremenima horskog dranja
vatrene braåe da joj nisam davao ni promil [ansi da
uspe u omasovljavanju podr[ke svom civilizaci-
jskom paketu. Izgleda da sam pogre[io.#
@Znam [ta je Mira Markoviå mislila o ratu, znam kad
smo bili u situaciji da razgovaramo [apatom jer
su i njene i moje ocene nekih stvari bile nepopularne u to
vreme i se'am se da tada nije bilo ovoliko ljudi oko nje.#
(:estitke ministra Aleksandra Tijani'a Miri Markovi' povodom (Ministar Aleksandar Tijani' o Miri Markovi', @Intervju#,
proslave dana JUL-a, 1996) 15. novembar 1996)

18
... odnos sa Mirom Markovi'

Na izborima koji su u Srbiji odr/ani 24. septembra 2000. godine pobedila je opozi-
cija. Slobodan Milo[evi', iako pora/en, ne priznaje rezultate izbora. Narod izlazi
na ulice 5. oktobra i ru[i Milo[evi'ev re/im. Aleksandar Tijani', u to vreme, /ivi u
Banja Luci, odakle se ogla[ava tekstovima u @Nezavisnim novinama#.

29. SEPTEMBAR 2000. – ALEKSANDAR TIJANI"


IZ BANJA LUKE, PET DANA NAKON {TO SU
SLOBODAN MILO{EVI" I MIRA MARKOVI"
IZGUBILI VLAST

@Fakti;ki, Milo[evi' je /rtva ku-


'nog atentata. Dovr[ila ga je,
verovatno pre vremena, apsolutno
pogre[na Mirina kalkulacija koja
je imala za cilj da preuredi Srbiju
i Jugoslaviju na na;in koji 'e omogu'iti
porodi;nu dinasti;ku vlast jo[ decenijama.#

@...Sve [to je Milo[evi' uradio u poslednjih godinu


dana, sve [to je izgovorio u javnim prilikama, sve
[to je mislio unutar ku'e, sve na [ta je primorao
dr/avu, vojsku i policiju, medije i vladaju'e stranke
– sve je iza[lo iz njene glave. To ne abolira njega, ali
samo pokazuje sa koliko je fatalizma i sa koliko odanosti
on nosio svoju nespremnost da joj bilo [ta odbije.#

@Par, koji je zaratio sa ;itavim svetom, danas stoji


pred ratom sa svojim narodom. Logi;an kraj i za njih,
i za nas. Zagrljeni pred zemljotresom, on slab pred njom, ona
nemo'na pred silama koje je usmeravaju. Sve je kao u otu/no
melodramskim ruskim ljubavnim filmovima koje su obo/avali
da gledaju.#

(Aleksandar Tijani' u listu @Danas#, 29. septembar 2000)

19
odnos sa Mirom Markovi' ...

@...Dok Srbija bude gorela u plamenu, [to 'e ga ove sedmice sami potpaliti,
dok taj plamen bude zahvatao i njih, Sloba 'e je dr/ati za ruku. Nijednom joj
re;ju ne'e prebaciti svoju politi;ku sudbinu. Oboje znaju za[to. Mira veruje
da ga je stvorila! To joj, smatra ona, daje za pravo i da ga uni[ti...#

@...Njeni promotivni nastupi, njen zahtev da se siroma[ni svet


upusti u pobunu protiv bogatih, na ;elu sa Srbima koji su spremni
da ginu u borbi proti novog svetskog poretka, samo je pla[io ili
zasmejavao ljude...#
(@Nezavisne novine#, 29. septembar 2000)

DECEMBAR 2000. – ALEKSANDAR TIJANI", 90 DANA OD PROMENE VLASTI

@...Jedna /ena je umislila da je njen mu/ Bog mada je znala da to nije. Za uzvrat, on je
poverovao kako je ve'i i ve;niji od Srbije...#
(Aleksandar Tijani' o Miri Markovi', @Nezavisne novine#)

...
@...Za nju se smatra @Moram vam reåi da @Gospo]u Markovi'
da u politici ima veliki na ovim prostorima smatram svojom pri-
uticaj na svog supru- ona deluje kao evan- jateljicom i tako 'e
ga, a ja li;no mislim gelista nade i toleran- zauvek ostati.#
da to nije ta;no...# cije.#
11. mart 1993. 15. novembar 1996. 15. novembar 1996.

5. X 2000.
@...Sve [to je Milo[evi' @Par, koji je zaratio sa @...Njeni promotivni na-
uradio... sve [to je ;itavim svetom, da- stupi, njen zahtev da
izgovorio u javnim pri- nas stoji pred ratom se siroma[ni svet upu-
likama, sve [to je mis- sa svojim narodom. sti u pobunu protiv bo-
lio unutar ku'e, sve na
Logi;an kraj i za njih, i gatih, na ;elu sa Srbi-
[ta je primorao dr/avu,
za nas.# ma koji su spremni da
vojsku i policiju, medi-
je i vladaju'e stranke - ginu u borbi proti no-
sve je iza[lo iz njene vog svetskog poretka,
glave...# samo je pla[io ili zas-
mejavao ljude...#
29. septembar 2000. 29. septembar 2000. 29. septembar 2000.

20
... zenit u karijeri – milo[evi'ev ministar

U prole'e 1996. godine, nakon Dejtonskog sporazuma, Slobodan Milo[evi', zna;ajno oslabljen, nekoliko
meseci pred raspisivanje izbora odlu;uje da u;vrsti svoju poziciju i promeni sastav vlade. U ovoj rekonstruk-
ciji, iz vlade ispadaju pojedini ministri, ;lanovi SPS -a, a njihova mesta zauzima kadar JUL-a, stranke koja je
u to vreme bila vanparlamentarna. Opozicioni prvaci kritikuju ovakvu rekonstrukciju i nagla[avaju kako je
sasvim o;igledno da su novi ministri pod direktnim uticajem Mire Markovi'. Aleksandar Tijani', do tada direk-
tor i glavni i odgovorni urednik BK Televizije, biva postavljen na mesto ministra za informacije.

Pored ministra za informacije Aleksandra


Tijaniåa, ;lanovi Vlade Srbije u vreme
mandata premijera Mirka Marjanoviåa
bili su, izme]u ostalih, i>

– Nedeljko {ipovac, potpredsednik i


ministar poljoprivrede, [umarstva i vodo-
privrede,
– Slobodan Raduloviå, potpredsednik,
– Ratko Markoviå, potpredsednik,
– Dragan Tomiå, ministar za privredni
oporavak,
– Zoran Sokoloviå, ministar unutra[njih
poslova,
– Branislav Ivkoviå, ministar gra]evi-
narstva,
– Aran]el Markiåeviå, ministar
pravde,...

@Mislim da je situacija dosta te[ka


kad su jednog vanpartijca,
malog i siroma[nog novinara
pozvali da bude ministar. U
tako ozbiljnoj situaciji ja naprosto
nisam mogao da ka/em ne.#

@Novinari misle da su golubovi, Jedna od prvih izjava ministra Tijani'a koja se


odnosila na /albe novinara povodom ograni;ene
da mogu da seru po svakome!# slobode medija pod Milo[evi'em.
(Ministar za informacije, Aleksandar Tijani', Beograd, 1996)

21
zenit u karijeri – milo[evi'ev ministar ...

@Previ[e me pitate u vezi sa tim. Mo/ete da


me pitate o sada[njoj situaciji, ali ja vam ne
mogu pru/iti istorijsku ocenu. Mogu da
vam ka/em samo to da je tu bilo dobrih i
lo[ih momaka.#
(Ministar Aleksandar Tijani' o ulozi Milo[evi'a u ratu,
@Vreme#, 20. jul 1996)

@Beograd jo[ uvek ima najveåu


medijsku slobodu me]u svim
dr/avama biv[e Jugoslavije. Ako
hoåete, to mogu da vam doka/em
matemati;ki, analizom, brojem TV stan-
ica i kilogramima [tampanih novina.#

(Ministar Aleksandar Tijani' o slobodi medija


pod Milo[evi'em, @Vreme#, 20. jul 1996)

@ ‘Srpska re;’ je jedno obi;no govno i bilo bi dobro


za srpsko novinarstvo da taj list ne postoji!#
(Ministar Aleksandar Tijaniå, 1996)

@Ja sam to jutro do[ao da ga ubijem, jer je on


o meni [irio la/ne tvrdnje. Hteo je da me po-
sva]a sa Milo[eviåem, ;ak je i nudio po-
datke. Sve je izmislio, i ja sam odlu;io da
ga ubijem, [to on i zaslu/uje. Kada sam u[ao
u njegov stan po;eo sam da ga [utiram i da ga uda-
ram, mada je Bundalo izvadio pi[tolj i uperio mi ga
u rebra, ali se ja toga nisam pla[io. Izudarao sam
Brki'a propisno, [to je on i zaslu/io...#
(Izjava ministra Aleksandra Tijani'a u Prvom op[tinskom sudu,
1. jul 1996. Beograd, 1996)

22
... zenit u karijeri – milo[evi'ev ministar

Ministri pola/u zakletvu, Aleksandar Tijani'


postaje ministar informacija u vladi Mirka
Marjanovi'a, 28. maj 1996.

Slobodan Milio[evi' se, u leto 1996. godine, priprema za predstoje'e izbore. U


tom smislu bilo je veoma va/no u'utkati malobrojne nezavisne lokalne medije po
Srbiji i zatvoriti sve kanale ogla[avanja opozicije. Ministar Aleksandar Tijani'
predano je radio na ispunjenju tog zadatka.

Zahtev SPS-a Vrnja;ka Banja upu'en ministru Zahtev ministra Aleksandra Tijani'a za pokretanje sud-
Aleksandru Tijani'u za zabranu novina @Vrnja;ka re;# skog postupka protiv SPO-a, DS-a, DSS-a i glavnog i
i @Demokratski glas Vrnja;ke Banje#, 10. jul 1996. odgovornog urednika lista @Vrnja;ka re;#, 15. jul 1996.

23
zenit u karijeri – milo[evi'ev ministar ...

Tokom mandata Aleksandra Tijani'a, ministra za informacije u


vladi Mirka Marjanovi'a, uga[ene su i jedine dve nezavisne radio
stanice u Beogradu, Radio Indeks i Radio B92, zatvoren Radio
Smederevo, zape;aåene prostorije lista @Novi Pan;evac#.

Gra]anske demonstracije povodom velike izborne kra]e (novembar 1996) po;ele su za vreme mandata
Aleksandra Tijaniåa. Evo kako je ministar Tijaniå tim povodom diskutovao na sednici Vlade>

@... Demonstracije su petog dana dostigle kulminaciju u razbijanju. Od petog do ;etrnaestog dana,
oni su [estog dana isturili parolu da prihvataju obaveze iz Dejtona, zato [to ih je neko nau;io da
to ka/u, i po;eli su da isti;u savezni;ke zastave iz Drugog svetskog rata.#
@Do tada su predstavljale samo jednu embrionalnu grupu pristalica
}in]i'a, Vuka i ve' ne znam koga, simpatizere, i tre'i krug posmatra;a i
u;esnika u tom uli;nom hepeningu.##
@...Kada se krenulo sa razbijanjem, dok su one bile samo razbija;ke, trebalo
je intervenisati petog dana. Intervenisati politi;ki, intervenisati, ako
ho'ete da upotrebim izraz komunalno, ili bilo kako tek intervenisati...
Nismo reagovali onda kada je ru[enje Beograda bilo u toku.##
(Ministar Aleksandar Tijani' o zimskim demonstracijama 1996,
na sednici Vlade kojom je predsedavao Mirko Marjanovi', 3. decembar 1996.)

Po[tovani gospodine
predsedni;e,
Ministar Va[e Vlade i
celokupna posada
Ministarstva za informaci -
je /ele Vam da utakmicu
sa trenutnim zdravstvenim
problemima dobijete istim
rezultatom kojim je
@Partizan# zgazio @Zvezdu#
na gostuju'em terenu.
Ministar Tijaniå telegramom /eli ozdravljenje predsedniku
vlade Mirku Marjanoviåu.

24
... zenit u karijeri – milo[evi'ev ministar

Nakon vi[emese;nih zimskih demonstracija na kojima su gra]ani protestovali


protiv kra]e izbora, ministar Aleksandar Tijani' napu[ta Vladu. Ovaj doga]aj
imao je dve verzije> prema tvrdnji samog aktera Tijani'a, on je svojevoljno napus-
tio Vladu (o;igledno procenjujuåi da åe opozicija da pobedi), na osnovu
svedo;enja upu'enih, iz Vlade ga je izbacila Mira Markovi'. Poslednji susret
Mire Markovi' i Aleksandra Tijani'a bio je, prema pisanju tada[nje [tampe – dra-
mati;an. „Ni ve'eg ;oveka ni manjeg srca#, re;i su koje mu je tom prilikom pro-
fesorica Markovi' uputila, aludiraju'i na to da se ministar upla[io demonstracija.

Me]utim, odmah nakon napu[tanja Vlade, samo nekoliko dana kasnije, Aleksandar Tijani' izri;e najte/e
uvrede i optu/be o istom onom premijeru kome je slao pateti;ne telegrame.

ALEKSANDAR TIJANI" NEKOLIKO DANA PO NAPU{TANJU VLADE>

@Zemlji u kojoj je predsednik vlade Mirko Marjanovi'


samo Bog mo/e pomo'i!#

@Mirko je /ivi dokaz kako nesposobnost ne [titi od bogat-


stva i politi;ke karijere.#
@Naime, mo/da je on i bio sposoban trgovac u svom æProgresuæ,
mo/da je u politiku u[ao kao krokodil, ali se bli/i ;as
kada 'e iz nje iza'i kao gu[ter.#

@Mirko voli da pri;a kako je levi;ar, njegovi protivnici


tvrde da nije, nego da je bogat.#
(@Gra]anin#, 8. april 1997)

@Izborom Mirka Marijanovi'a za jo[ jedan premijerski man-


dat Tigar je pokazao da je – humorista!...Poveriti srpske poslove
;oveku koji je postigao savr[eni balans izme]u neznanja i
nekompetencije, dokaz je da Tigra srpska sudbina jo[ ne brine...#

@...Mikijeva jedina mana je [to ne razume tri stvari> ekonomi-


ju, politiku i stvarnost. ...Ima ljudi koji misle kako je lako vodi-
ti dr/avne poslove ako se ima hromozom vi[ka i jedno jaje
manjka.#
(@Dnevni telegraf#, 23. februar 1998)

25
zenit u karijeri – milo[evi'ev ministar ...

@Samo ;ovek koji se na sednici Vlade dere – æJeba ga ti, ja jedini u ovoj
zemlji vidim pet stole'a unaprijed!æ, mo/e da pri;a o svojoj tr/i[noj orijentaciji i da
istovremeno vodi privredu preko Koordinacija [to je drugo ime za Centralne komitete.#

@Ovaj Luj de Fines srpske politike, obu;en kao vlasnik destilerije u vreme
prohibicije a leti kao Klerk Gebl u filmu æSafariæ...#

@...Ako Miki uspe, Srbija ne'e, i obrnuto.#


(@Dnevni telegraf#, 23. februar 1997)

@Ministar Va[e Vlade @Novinari misle da Za vreme mandata


i celokupna posada su golubovi, da mo- ministra Tijaniåa
Ministarstva za infor- gu da seru po sva- zatvoreni su> Radio
macije /ele Vam da kome!# INDEX, Radio B 92,
utakmicu sa trenut- Radio Smederevo,
nim zdravstvenim listovi @Novi Pan;e-
problemima dobijete vac#, @Vrnja;ka re;#,
istim rezultatom @Demokratski glas#...
kojim je æPartizanæ Mira Markovi' i Ale-
zgazio æZvezduæ na ksandar Tijani' na
gostuju'em terenu.# otvaranju @Ko[ave#.
septembar, 1996. 1996. 1996. 1994.

1996.
@Zemlji u kojoj je pred- @Srpski mediji imaju @Bio sam protiv pra-
sednik vlade Mirko pravo da izve[tava- kse da neka druga
Marjanovi' samo ju o onome [to se ministarstva u parti-
Bog mo/e pomo'i.# de[ava u Srbiji.# jskoj ili nekoj sli;noj
uniformi, zabranjuju
rad medijima [irom
Srbije, a da odgov-
ornost pada na Mini-
starstvo za informi-
sanje.#

decembar, 1996. mart, 1997. jul, 1996.

5. X 2000.
@Mirko Marjanoviå je @Novinari nisu na @Jedina televizija
va[ ;ovek. On i da- udaru cenzure, koju sam zabranio
nas govori - tisuåa i ve' dresure. bila je æKo[avaæ ;iju
o/ujak.# Srpska politika ne
/eli da srpski mediji sam registraciju
(HRT, TV emisija
@Nedjeljom u 2#) budu slobodni.# odbio...#

novembar, 2004. mart, 2002. jul, 2002. jul, 2002.

26
... Milo[eviåev ex-ministar

Nakon prestanka ministarske funkcije, Aleksandar Tijaniå, nekoliko meseci kasnije, osniva sopstvenu
dnevnu novinu @Gra]anin#. U redovnoj kolumni u listu @Gra]anin# – @Ex-ministar#, Tijaniå iz dana u dan
upotrebljava pogrdne izraze, psovke, koristeåi ih, zapravo kao dimnu zavesu za kompromitaciju odre]enih
ljudi. Tijaniå napada ljude po preciznoj matrici. Naj;e[åe su na njegovoj meti ljudi koji su u bliskoj vezi sa
Mirom Markoviå (oni koji su zauzeli prethodnu Tijaniåevu poziciju), zatim oni prema kojima je @ex-ministar #
oseåao socijalnu zavist i li;nu ljubomoru kao i oni koje je bra;ni par Milo[eviå – Markoviå odbacio ili su bar
po Tijaniåevim saznanjima bili u njihovoj nemilosti. Me]utim, za ponekog, Aleksandar Tijaniå imao je re;i
hvale, i to naj;e[åe za ljude od Milo[eviåevog poverenja.
Novoosnovana novina pokazala se kao lo[ poslovni potez. Propala je posle nekoliko meseci.

@Ne znam za[to, ali gde god vidim Zorana Ostojiåa (direktor jedine nezavisne TV stanice –
prim. autora) , direktora Studija B, ja ga srda;no izvre]am. Ovaj momak sa mu[kim licem
marke @[panski zid#, feministi;kim konjskim repom i biografijom junaka romana iz
/enskog [ovinisti;kog ;asopisa, vodi televiziju koja u potpunosti li;i na njega...#
(:erga Studija B, @Gra]anin#, 1997)

@...Njega (?eljko Mitroviå, vlasnik najgledanije TV stanice u Srbiji – prim. autora) onda
interesuje da li u mojim ga'ama nesto funkcioni[e| Da imam smisla za humor
odgovorio bih> do]i, prijatelju, pa pipni.#
@Ali, po[to mi je taj hobi stran, a u nedostatku smisla za sme[no, iznosim konstruktivan pred-
log> Da se, pred Felipeom Gonzalesom, kao predsednikom me]unarodnog /irija,
pore]aju, jedna iza druge, tri odabrane voditeljke Televizije Pink. Ukoliko ih zbirno i
odjednom ne probijem, tradicionalnim oru/jem koje se u familiji Tijani' prenosi od
kolena do kolena, i ne ostane toliko da ?eljko napuni obe [ake primi'u reklamaciju...#
(?eljko – ;ove;ija ribica, @Gra]anin#, 1997)

@Voja Ko[tunica (predsednik opozicione stranke, DSS – prim. autora) i njegova stranka li;e na
lepo ofarbana uskr[nja jaja, slo/ena i sortirana po veli;ini, uredno zapakovana - ali sa zabranom
tucanja, odnosno, reme'enja reda unutar tog jaj;anog sistema.#

(Voja me]u [ljivama, @Gra]anin#, 1997)

27
Milo[eviåev ex-ministar ...

@Problem je, ka/u upu'eni, u njegovom temperamentu koji zapravo ne postoji, pa prijatelji
misle da mo/e da deluje energi;no samo ako mu daju elektro[okove.#

(Voja me]u [ljivama, @Gra]anin#, 1997)

@Visoki funkcioner JUL-a pri;a mi da je pre tri meseca moj prijatelj Slavko
Å u r u v i j a (novinar ubijen 1999. godine – prim. autora) , v l a s n i k d n e v n i k a
æTelegrafæ, bio kod Mire i ponudio sebe kao kandidata za predsednika
Srbije. Tom prilikom je Slavko istakao sledeåe komparativne prednosti u odnosu nad
drugim kandidatima> on je nov ;ovek, neume[an u dosada[nje proma[aje, vanpartijac
je, iako svoju poziciju vidi ælevljeæ od centra< razume se u politiku, mada to ne pokazu-
je< ima moånu novinu koju bi stavio u funkciju izbora< ima jak novac kojim bi potpomo-
gao kampanju< c e n i i p o [ t u j e S l o b u , m a d a t o u j a v n o s t i s k r i v a < i m a d o b r e
kontakte sa opozicionim strankama i, na kraju, smatra da ima izgled i
dr/anje koji su po meri naslednika Bengalskog Tigra.#

("uruvija> urednik tapeta Srbije, @Gra]anin#, 1997)

@Stereotip o njemu (Svetozar Maroviå, visoki funkcioner DPS-a, crnogorske vladajuåe partije
koja se 1996. godine suprotstavila Milo[eviåevoj politici – prim. autora) je prejednostavan>
latinski lukav, neodlu;an, bogoboja/ljiv – otprilike kæo fratar na pravoslavnom
podru;ju.#
(Sveto – br]anski Gandi, @Gra]anin#, 1997)

@Kad je Minimaks (TV voditelj< vodio najgledaniju emisiju u vreme kada je AT bio direktor TV
@Politika# – prim. autora) ro]en roditelji nisu znali da li da mu kupe krevetac ili
kavez.#
@Osnovana je sumnja da njegova lascivnost proizilazi iz oralnog petinga,
uvek na isti na;in, uvek na istom mestu i uvek povodom neke sisate æprojek-
tantkinjeæ. Mo/da su u pravu oni koji tvrde kako se radi samo o la/noj hrabrosti, lajanju na
mrtve ili na Drnov[eka i njegov hobi nazvan Krka Novo Mesto, ako razumete ovaj oralni
peting.#
@On pu[ta srpskim nagonima na volju i time masu dovodi do klimaksa, do
masovnog orgazma svojim jezikom dovoljno o[trim da se njime potkresuje /iva ogra-
da. On je gozba totalitarizma, himna nepismenih i polupismenih.#
(Minimaks – Opijum za proste, @Gra]anin#, 1997)

28
... Milo[eviåev ex-ministar

„Posao gradona;elnika je radio dobro> grad je kako-tako funkcionisao, putnici su gurali


autobuse, policajci terali pekare i voza;e da rade a ne da [trajkuju, Studio B je osvojen i
Neboj[a (Neboj[a :oviå, smenjeni visoki funkcioner Milo[eviåeve partije – prim. autora) je
li;no upao me]u [trajka;e i podelio nekoliko vaspitnih [amara liderima i onda je njegov
smrtni greh ambicioznosti pao u zaborav. Najpre ga je primila Mira, Neboj[a je delovao
skru[eno, pokajao se i obe'ao da 'e svoje li;ne planove svesti u realne okvire.#

„Neboj[a koji prijateljima pri;a da ne'e dati ostavku jer ne /eli da postane æoceubicaæ i
napadne ;oveka koji ga je stvorio, biva pozvan na skup socijalista i smenjen na na;in
koji mu je ostavio prazninu u d/epu, konfuziju u glavi i strah u srcu.#
(:ovi' iz predgra]a, @Gra]anin#, 1997)

@Broj Jedan (Slobodan Milo[eviå – prim. autora) se mr[ti kad na Risti'evim (Ljubi[a
Ristiå, visoki funkcioner JUL-a, partije Mire Markoviå – prim. autora) brkovima prepozna
tragove doru;ka, Mira po;inje da shvata da je kamila konj koga je re/irao Ljubi[a Risti' i
mom drugu preostaje samo da pro]e kroz pakao ;istili[ta, da u javnim duelima poka/e sop-
stvenu upotrebljivost i kroz to obezbedi sigurnost svog /ivotnog projekta – KPGT dru/ine.#

@Nije problem, me]utim, [to on improvizuje dok Rim gori, ve' [to to radi lo[e. Kao
reditelj koji je oslepeo.#
(Ljubi[a – briljantna neznalica, @Gra]anin#, 1997)

@Mirko (Mirko Marjanoviå, premijer Vlade u kojoj je AT bio ministar informacija – prim. autora) je
/ivi dokaz kako nesposobnost ne [titi od bogatstva i politi;ke karijere.#

@Naime, mo/da je on i bio sposoban trgovac u svom æProgresuæ, mo/da je u politiku u[ao
kao krokodil, ali se bli/i ;as kada 'e iz nje iza'i kao gu[ter.#

@Veoma je ponosan na svoju garderobu – krem cipele, sako sa kratkim rukavima,


model tropski, [arene kravate i op[ti ukus kao Titov pripravnik.#

@Mirko voli da pri;a kako je levi;ar, njegovi protivnici tvrde da nije, nego da je bogat.#
(Premijer ispod /ita, @Gra]anin#, 1997)

@Tomislav Kara]or]evi' (princ, ;lan kraljevske dinastije Kara]or]eviå – prim. autora) star
i teledirigovan od bankara koji mu pla'aju apana/u i policajaca koji ga okru/uju.#
(Udri Pavla, @Gra]anin#, 1997)

29
Milo[eviåev ex-ministar ...

@…Parlament br]ana i mediji iz celog sveta 'e saznati sve o na;inima na koji je Milo (Milo
}ukanoviå, premijer Vlade Crne Gore, koji se 1996. godine suprotstavio Milo[eviåevoj poli-
tici – prim. autora) izvozio artikle koji izazivaju rak plu'a, a uvozio artikle koji izaziva-
ju dim iz auspuha.#
(Momir kao triumvirat, @Gra]anin#, 1997)

@Koalicija Zajedno (opoziciona koalicija – prim. autora) je, na o;ajanje pristal-


ica, prava literarna pojava> najpre bajka, zatim roman, pa drama, potom
tragedija, farsa i na kraju – komedija. Izaberite koju god ho'ete fazu, rezultat
'e biti isti> po mojem sudu, socijalisti 'e pobediti na slede'im republi;kim izbori-
ma i njihov kandidat 'e dobiti trku za predsednika Srbije!#

@…Ovakva situacija u srpskoj opoziciji najbolji je dokaz da jo[ nije prona]ena adek -
vatna zamena za talenat i inteligenciju.#

(Zoran i Vuk – dva zeca, @Gra]anin#, 1997)

@… Sada je u statusu æku'nog ljubimcaæ familije. ...On ne [tedi nikoga. Jednom prilikom se
vozio sa prestolonaslednikom Aleksandrom i Matijom Be'kovi'em od Beograda do Topole i
kad se vratio, iskreno zaprepa['en, samo je rekao> æKakva je budaletina onaj Kralj!æ.#

@Veliki Ko;a Popovi', za ru;kom, poverio mu je /ivotnu tajnu>


– Vicane (Vican Vicanoviå, funkcioner JUL-a, li;ni fotograf Mire Markoviå – prim. autora)
ka[ika ka ustima, a ne usta ka tanjiru!#

(Vican – krik srpske politike, @Gra]anin#, 1997)

@Neprijatelji ka/u da je (Milan Paniå, konkurent Milo[eviåu na predsedni;kim izborima –


prim. autora) ofarbao kosu kao Tito, da je na[ao opersku peva;icu mla]u trideset
sedam godina, kao Tito, mecosopran, plavu[a, Beogra]anka, da se danas ne se'a
[ta je tvrdio ju;e, kao Tito, da svoje najbli/e saradnike oslovljava pogre[nim imenima,
kao Tito.#
(Pani'ev pra[ak za glavu, @Gra]anin#, 1997)

@Bilo bi isuvi[e lako da napi[em kako muca ve' u mislima, da je sagovornicima potreban
ki[obran u razgovoru sa njima, da govori u parolama a ne u mislima, da je njegov
najve'i talenat vrhunska sposobnost nejasnog izra/avanja, da koristi samo tre'inu
pade/a iz jezi;kog fonda koje nam je Vuk ostavio, da njegova priprema za utakmice li;i

30
... Milo[eviåev ex-ministar

na scenario porno filma (æZavuci se tu pa neka ti ga zapale, ti pre]i na posta pa ih sjebi, ubaci
se preko bloka pa im ga stavi do jaja...æ), da je na turneji po inostranstvu tokom jednog pri-
jema, svim prisutnima, ljubazno govorio fuck you misle'i na thank you, da se ni na jed-
nom drugom treneru na[e lige ne vidi toliki uticaj malog grada i male ulice.#

(Muta grobar, @Gra]anin#, 1997)

@Nije ta;no da je Vlajko Stojiljkovi' (funkcioner Milo[eviåeve partije, izvr[io samoubist-


vo – prim. autora) , novi [ef srpske policije, najgluplji /ivi Srbin – kako to tvrde nje -
govi neprijatelji. Ali je, svakako, jedan od najglupljih, kako tvrde njegovi prijatelji.#

@Za[to bi neko, recimo Milo[evi', postavljao za [efa srpske policije ;oveka koji ima
;vrsto'u pudinga, izgled [efa kabineta Borisa Kidri;a iz 1954. godine, frizuru
napu[tenog gnezda beloglavog orla i smisao za humor Vase Pelagi'a.#
(Puding od ;oveka, @Gra]anin#, 1997)

„Ljudi koji ga ne vole tvrde kako je Zoran Todorovi' - Kundak (visoki funkcioner JUL-a,
li;ni prijatelj Mire Markoviå< ubijen – prim. autora) jo[ kao beba bio tako nesimpati;an
da mu je majka vezivala portiklu na vrh glave i hranila ga ispod.#
(Gde je kundak, @Gra]anin#, 1997)

„Kad /ele da je uvrede neprijatelji tvrde kako je gra]ena poput Vojnomedicinske


akademije, stabilna, sa [irokim ulazima. Drugi tvrde da izgleda kao da je sama pojela
mese;ni obrok za sve izbeglice na teritoriji Jugoslavije.#
(Kosovka devojka, @Gra]anin#, 1997)

„Tek pristigli br]anin (Ratko Kne/eviå – prim. autora) imao je jedan d/ins, ko/nu jaknu
iz Novog Pazara, jedne cipele, upisao je studije, izvadio bonove za menzu, u;lanio
se na karate a koristio je mirisnu vodicu æPino silvestreæ.#
(Ratko sekspert, @Gra]anin#, 1997)

@Pro[log meseca sam bio u Pe'koj patrijar[iji, sa jo[ dvadesetak gostiju i kalu]era, ru;ao sa patri-
jarhom. Sve[tenik koji je sedeo do mene upozorio me je> æJedi brzo jer Deda (patrijarh SPC, Pavle
– prim. autora) , tako zovemo Njegovu svetost, jede malo i brzo pa svi ostanemo gladniæ.#
(Udri Pavla, @Gra]anin#, 1997)

31
Milo[eviåev ex-ministar ...

„Pre tri dana u ba[ti restorana beogradskog Kluba knji/evnika dve devojke su izmenjivale
filmske poljupce. Usta na usta a izme]u kosa. Jedan od starijih gostiju pozvao je kono-
bara i zamolio ga da prekine lezbijsku scenu.
æNisu to lezbijke, gospodineæ, uzvratio je momak u belom, æTo je drug Vulin (Aleksandar
Vulin, funkcioner partije Mire Markoviå – prim. autora) sa svojom devojkomæ.#
(Ivo Lola Vulin, @Gra]anin#, 1997)

„Ju;e je Du[an Mihajlovi', [ef Nove demokratije, pri[ao kolima sporednom ulazu zgrade
Predsedni[tva Srbije, istr;ao iz kola i oti[ao na razgovor kod Bengalskog Tigra. Mislio je da
ga niko nije video jer se njegova politika i zasniva na principu radioaktivnog stronciju -
ma, on radi nevidljivo, tiho, uporno i s dugim vremenom raspada.#

„Njegove firme ne posluju dobro pa je postao tako [tedljiv da kad izvadi pedeset dinara
da ne[to plati Milan Obrenovi' s nov;anice /mirka na suncu.#
(Dule Stroncijum, @Gra]anin#, 1997)

„...Upoznao je Slobodana Milo[evi'a kome nisu smetali ;vornovati prsti i prljavi nokti zau -
vek obele/eni radom za strugom.#
„Stamboli' (Ivan Stamboliå, politi;ki protivnik Slobodana Milo[eviåa< ubijen od Milo[eviåeve tajne
slu/be 2000. god. – prim. autora) brzo u;i, navikava se na dobra odela, ko[ulje, skupe par-
feme, voli æsve [to vole mladiæ i malo vi[e, opu[ta se uz muziku i dru[tvo, skupljao je plo;e
i fotose Vesne Zmijanac pa su ih onda slu[ali i gledali zajedno, napravio je sebi imid/ toler-
antnog Srbina u krugovima tada[nje federacije, ali je povremeno kritikovao budu'eg Tigra zbog
prevelike ozbiljnosti, staromodnih odela, navike da ide ku'i posle posla, i da veoma uva/ava Mirin
sud o bilo kojem pitanju.#
(Najbolji Slobin drug, @Gra]anin#, 1997)

„Kad god se nekome radi o glavi stavljam sto maraka da je ume[an i Mrka.#

„Oni koji ga ne vole tvrde kako ima prvorazredan temperament i drugorazredan


intelekt. Oni koji ga vole ne govore ni[ta – nema takvih. Oni, me]utim, [to ga se boje, tvrde
kako je to ;ovek neobi;ne ve[tine. On je [ampion u kreiranju fikcija.#
(Mrka> Minhauzen srpske privrede, @Gra]anin#, 1997)

„Ovako je i[lo> Bog je najpre napravio mu[karca, zatim /enu, a onda je od otpadnog
materijala napravio ?eljka Simi'a.#

„?eljko je ;udo budu'i da je prilikom njegovog za;e'a, protivno prirodnim zakonima,


do jajne 'elije najpre stigao najgori spermatozoid.#
(?eljko Simi'> Slu;aj najgoreg spermatozoida, @Gra]anin#, 1997)

32
... Milo[eviåev ex-ministar

„ E k l e k t i ; a r B r e g o v i ' , u privatnom /ivotu poznat kao d e f l o r a t o r u s p a l j e n i h


Beogra]anki...#

„Nikad u /ivotu nisam progovorio ni jednu re; s Emirom Kusturicom, ali – kao i sve
civilizovane ljude – ta malenkost nas nije omela da se uzajamno ne podnosimo. Ja ne
volim njegovu æavijati;arskuæ fazu u kojoj ribe, 'urke i ljudi lete, on ne voli moje pisanje, jer o
meni nema dobro mi[ljenje. To daje sve potrebne elemente za jedno lepo i dugotrajno nepri-
jateljstvo.#

„Kad bih hteo da budem zloban mogao bi da ka/em Kusti> ako zaista voli[ Srbiju, snimaj
svoje filmove negde drugde.#
(Kusta> Had/ija bez Meke, @Gra]anin#, 1997)

„Tomislav D/ad/i' ne pije jer je njemu, kao Piro'ancu, pi'e najpre skupo a i ne mo/e
dugo da se zadr/ava u organizmu uprkos naprezanjima i pretnjama upu'enim uri -
narnom traktu.#

„Ovaj novinarski mi[ s poreme'enom tiroidnom /lezdom, ;ije su tekstove mnogi ;itali
ali ih se niko ne se'a, pravi NIN koji podra/ava haos jednog doba i ;ini kraj nedeljnika
kakvog smo poznavali i voleli.#
(D/ad/i'> Mardok NIN-a, @Gra]anin#, 1997)

@Onda je u toku naj/e['ih protesta gra]ana Srbije prakti;ni Zoran (Zoran }in]iå, predsednik
opozicione, Demokratske stranke< ubijen 2003. god. – prim. autora) oti[ao da se vidi s
Tigrom. Pre toga je razgovarao sa Vu;eli'em i Jovicom Stani[i'em... Naime, on je izuzetno
racionalan, poku[ava da iz svake situacije izvu;e maksimum koristi, pa smatra da
susreti s vrhom policije i Tigrom, ako ba[ i ne koriste – onda ne mogu da [tete.#
(Vuk i Zoran ne'e vlast, @Gra]anin#, 1997)

„Njena (Danica Dra[koviå, supruga opozicionog lidera Vuka Dra[koviåa – prim. autora)
sujeta presudila je da koaliciji Zajedno do]e kraj> ona vidi samo jednu razliku izme]u
Pinokija i }in]i'a. Ovom drugom nos ne raste uvek kad sla/e.#
(Razvod Vuka i Danice, @Gra]anin#, 1997)

„Kad razgovarate s Miletom Peri[i'em, potpredsednikom demokrata, pa kad on ode,


praznina iza njega ga savr[eno zamenjuje. Ne zato [to je to jedini funkcioner te stranke
koji nije dizajniran po Grini;u jer, poput ve'ine dinaroida, mo/e da ve/e svoj kai[ s pan -
talona i kao traku oko glave – ve' stoga [to ima glas s ugra]enim poja;alom i [to je jedan
od retkih opozicionih politi;ara koji zna da razum i argumenti nisu uvek dovoljno uverljivi.
Otuda njegova ljubav prema decibelima.#
(Mile, ne mi dihat za okovratnik, @Gra]anin#, 1997)

33
Milo[eviåev ex-ministar ...

„Moj omiljeni prijatelj-komentator pita me da li sam primetio kako porno film, odmah
posle ejakulacije, postaje nezanimljiv. :ije ejakulacije, pitao sam, tvoje ili filmskog
pastuva. Odgovorio je> æMojeæ.#

„Najpre, ljudi nemaju para da se pretplate na kodirane strane porno kanale i drugo, svaki
mu[karac koji odvadi ikru, makar ru;no, smanjuje tenzije u Srbiji, doprinosi smirivanju
situacije i boljem razumevanju izme]u vlasti i opozicije.#

„I kao naravou;enije navodim re;i Marka Tvena da, ukoliko ne /elite da profu'kate svoj
/ivot, ne igrajte se previ[e jednom rukom i ne gledajte æPalmuæ. Bar ne istovremeno.
Mogli bi, zbog vas, da gosæn Vujovi'a nazovu ædrkad/ijomæ ne uvi]aju'i njegov doprinos
miru u Srbiji.#
(Zna;enje Palme, @Gra]anin#, 1997)

@Advokatski pripravnik Miodrag Vujovi', vlasnik TV Palme, prava je mitska li;nost – pola
;ovek, pola konj! S aneksom da je konjska polovina prednja.#

({ta Vujovi' nosi ispod suknje, @Gra]anin#, 1997)

„...:itam u novinama da je pored 400 vlasnica /enskog polnog organa hrabro iza[lo samo
;etvoro mu[kih striptizeta odevenih kao [mizle pred pono'. Tada su, to je bilo pre nekoliko
dana, usred prestonice, mesec dana pred izbore ili bojkot, ta hrabra, jadna i /rtvovana
;etvorica ba;ena u ralje uspaljenicama koje su ih ljubile, skidale im majice i ga'e,
gurale novac u tanga kostime a, ne'ete verovati, kako to lepo opisuje reporter, jedan
od – ne znam [ta da ka/em igra;a ili igra;ica – dobio je prsti' u U;ku, prohodni
tunel|!#
(Samo lude /ene imaju opravdanje, @Gra]anin#, 1997)

„No, tre'i je u;inak najskandalozniji> ona i moja prijateljica Du[ka, novinarka i glavna zvez-
da ove revije, navodno /ive u pravoj pravcatoj ljubavi, kao par. Koje[ta! ...Meni bi bilo zan -
imljivo da Du[ka, posle Mari'a, izabere za partnera Vericu kao kudikamo mu/evniju
pojavu. Ali to nije slu;aj. Njih dve su smislile homoseksualni rebus kojim se bavi ;ar[ija i koji
beskrajno zabavlja obe dok se, da oproste na indiskreciji, njih dve dobro zabavljaju s dru-
gom dvojicom.#

„Ta;ka na moju teoriju ;ini fakat da u poslednjoj sceni revije Du[ka nije imala ga'ice i da je
to, manje-vi[e nehotice, ipak pokazala prisutnim a kao dokaz da pukotina od /ada
ponekad predstavlja metaforu re;itiju od svega.#
(VR> Misterija zrele /ene, @Gra]anin#, 1997)

34
... Milo[eviåev ex-ministar

„Iz ove karakterologije izvla;im zaklju;ak da je jedan od osnovnih razloga raspada saveza
Vuka i Zorana ;injenica da se izme]u njih ume[ala jedna ?ena.#

Da Vesna (Vesna Pe[iå, lider opozicione koalicije æZajednoæ – prim. autora) nije izabrala
„D
stranu – kad je zapo;eo direktan sukob dvojice opozicionih prvaka – ve' da je taktizirala i
dalje izme]u njih dvojice, ne bi do[lo do agonije pokreta æZajednoæ. Ali, po[to i njom, kao
i ve'inom ?ena upravlja nagon ka samo/rtvovanju kad god im se pru/i prilika, ona je,
bez obzira na cenu, izabrala da stane uz Zorana. Za Vuka to je bilo dvostruko izdajstvo>
Vesna ga je, veruje on, prodala i kao politi;ara i kao mu[karca (ovo govorim bez
ikakvih insinuacija na temu sme[nih pokreta).#
(Vuk vara Danu ili [ta politi;ari rade zbog /ena, @Gra]anin#, 1997)

„Oti[ao je (Milan Bo/iå, politi;ar iz SPO, prijatelj Mire Markoviå – prim. autora) u Rusiju da
izbliza vidi Lenjina... Vratio se u Beograd sa lenjinskim ka;ketom i ;izmama koje nije
skinuo pet godina sem da promeni ;arape i opere kosu.#
„Bio je ogledni primerak [ta previ[e matematike mo/e da u;ini od ;oveka.#

(Bo/i' Bata, @Gra]anin#, 1997)

„Mali, ali sr;an advokat pristaje da do]e u emisiju i izlo/i se strahovitoj opasnosti da ga pred
kamerama i nesre'nim voditeljem pojede {e[elj. Ser Slaba;ko Barovi' pravi jedinu gre[ku
te ve;eri i, mimo dobrih obi;aja, pominje neke ;lanove {e[eljeve porodice i, onda, u zvez-
danom trenutku svoje profesije, poliva vodom svog sagovornika i prekida emisiju.#

({e[elj – proteza za glavu, @Gra]anin#, 1997)

„Radu (Radmilu Milentijeviå, ministar za informacije Vlade Mirka Marjanoviåa – nasledila


Tijaniåa – prim. autora) sam upoznao kada je zatra/ila slu/beni prijem kod mene i tada sam
saznao da prakti;no radi u Vladi Srbije, ima svoju kancelariju, mada niko nije znao [ta radi.
Do[la je i ostala kao da joj je sat pokvaren, pa sam bio prinu]en da je zamolim da
slede'i put ponese kalendar.#

„...I umesto da pri;am [ta su meni slu/benici Ministarstva rekli kad su ;uli da ona dolazi za
ministra – a ne'u da ka/em kako su rekli da je jedna takva pojela Ivicu i Maricu...#

Gospo]a Rada koju je preseklo kad je ubijen Kenedi, od onda je malo ogrubela, vidi
„G
svoj posao kao me[avinu cenzora, glavnog urednika i zle ma'ehe svih srpskih medija.#
(Radmila – demon medija, @Gra]anin#, 1997)

35
Milo[eviåev ex-ministar ...

„Kad su u modi bili komunisti – Bregovi' je bio ;lan partije, kad se Bosnom [irio pokret
mladih Alije Sirotanovi'a, pokojnog udarnika socijalisti;kog rada – Bijelo dugme je oti[lo
na radnu akciju, kad smo postali bogati – omoti njegovih plo;a li;ili su na srednje
stranice Plejboja, kad su trajale rasprave o himni – on je snimio æHej, Sloveniæ, kad su
kosovski doga]aji zauzeli centralno mesto – snimio je pesmu na albanskom, a na
omot stavio æKosovku devojkuæ, kad su po;eli poslovi s klincima – iza[la je æMilicija,
trenira strogo'uæ, kad je po;eo proces rehabilitacije – uzeo je Vicu Vukova da mu
otpeva neku deonicu...#

Pogledajte osobe podvrgnute æMese;iniæ. Zatvorene o;i, zatvoren mozak, otvorene u[i,
„P
otvorena usta i lelujanje po zvuku bas-bubnja. Dijagnoza> poni[tenje svakog individualizma,
kolektivna hipnoza i spremnost da se pod anesteziraju'im, jednoli;nim zvucima zurli pro-
bodemo no/evima kao dervi[i.#
(Goran> pljuni pa zapevaj, @Gra]anin#, 1997)

„Tako je izbor pao na Milan;eta Milutinovi'a, operatera spoljne politike, velikog prijatelja i
Tigra i Mire, ;oveka od njihovog poverenja.#

„Unutar socijalista Milan;e u/iva ugled dobrog vojnika {vejka> ne razume se, misle oni,
previ[e u partijsku politiku, slu[a sve [to mu Tigar naredi, ima dobro'udno lice
gnoma, irskih patuljaka, ne skida admiralski sako i ne vadi patrljak od cigare iz ugla
usana. Iza njega ne stoji nijedna od dve glavne struje vladaju'e stranke.#
(?rtvovanje Milutinovi'a, @Gra]anin#, 1997)

„Na samom Lili'u nema margine za mnogo popravki> on govori kako govori, pri;a [ta
pri;a, ne razume [ta ne razume i u odnosu na Vojvodu on ipak predstavlja dokaz da su
;uda i danas mogu'a – bavi se politikom a ne razume je, po[to predstavlja samo redi -
zajnirani muzejski primerak stare sovjetske politi;ke [kole zvane æNjetæ.#
(Tigar nadkarizuje Lili'a, @Gra]anin#, 1997)

„Prema mi[ljenju socijalista, }in]i' (Zoran }in]iå, predsednik opozicione, Demokratske


stranke< ubijen 2003. god. – prim. autora) opet pokazuje svoju podlost> taman se
uspostavila ravnote/a nemo'i izme]u sve mo'nijeg Predsedni;kog Vojvode i sve impotentni-
jeg kandidata vladaju'e stranke, ma kako se zvao, kad je Zoran u igru vratio Milana Pani'a.
Me]utim, slobisti gre[e> nije Zoranova pokvarenost u ovom predlogu, ve' u njegovoj
lukavosti, jer sebe isklju;uje iz kandidature znaju'i da mu [anse danas nisu velike.#
(Pani' – {ta mo/e biciklista, @Gra]anin#, 1997)

„Mogu ja da ka/em da su za Momira ljudi koji misle da se francuska himna zove


Majoneza , da je Tomas Mor napisao æEtiopijuæ i da se stanovnici Atine nazivaju ateisti.
Mogu da dodam i da jo[ od Samsonovih dana postoji veza izme]u frizure i politike> kad god
oko sebe vidim previ[e glava sa kosom dizajniranom u obliku [lema doma'e
proizvodnje, kao [to voli Momo, to je imalo r]ave posledice.#
(Adam i majmun, @Gra]anin#, 1997)

36
... Milo[eviåev ex-ministar

„Zapamtio sam ga (Dragan Kojadinoviå, direktor opozicione televizije @Studio B# – prim. autora)
kao ;oveka koji nikada nije napisao nijedan tekst, nikada nije uredio ili vodio nijednu emisi-
ju i koji je, kad god mu se pru/ila prilika, mucao ve' u mislima. On je oti[ao me]u novinare
kao [to prikriveni sadisti postaju zubari, rade u klanicama ili idu u policiju.#
„:ovek koji ima hrabrosti da se u ovakvoj situaciji vrati na mesto odakle je oti[ao kao
hirurg koji je eutanizirao tada[nji Studio B, koji ga je prodavao svima koji su hteli da
ga kupe i koji je oterao sve ljude koji ne li;e na otpatke nastale procesom proizvod -
nje novinara – zaslu/uje da se o njemu napravi objektivnija analiza.#
„On je predstavljao la/nu opozicionu metaforu i to sam oduvek tvrdio.#
(Vitez Koja, @Gra]anin#, 1997)

Srbi, naime, imaju mentalitet {arplaninca> uze'e hranu od stranca, ali 'e zadr/ati
„S
utisak kako hranu otimaju, a ne dobijaju. Na sve to, neprestane pretnje da 'e specijalci
do'i po Ra[u i uplatiti mu pun pansion u Hagu, ba[ pred izbore, samo idu u korist Obrvi i
njegovim optu/bama da se Bilja (Biljana Plav[iå, predsednik Republike Srpske< distancirala
se od Karad/iåeve politike – prim. autora) prema strancima odnosi kao Beogra]anka
prema Italijanima na letovanju u nekada[njoj Dalmaciji.#
„Ako sebi misli dobro, Bilja mora da prestane s hvaljenjem strane vojske> ako joj strana
vojska misli dobro, ona mora da prestane s najavama hap[enja Ra[e Karad/i'a...#
(Bilja protiv Obrve> drama amnezije, @Gra]anin#, 1997)

„Ima teorija prema kojima je }in]i' (Zoran }in]iå, predsednik opozicione, Demokratske
stranke< ubijen 2003. god. – prim. autora) postao tako slaba[an pa mora dvaput da pro]e
istim putem ne bi li ostavio vidljivu senku. Njegove stranke nema u parlamentu, sada je
milo['u svog partnera iz koalicije Zajedno ostao i bez gradona;elni;kog polo/aja, pa zli jezi-
ci tvrde da je njegova omiljena gre[ka tek ona slede'a, budu'i da Zoran napreduje.#
(}in]i' – imitacija kraja, @Gra]anin#, 1997)

„Zamislite :oveka koji je napravio televiziju baziranu na u;enju dva Marksa> od Karla
Marksa je uzeo ideologiju a od Gru;o Marksa, jednog od legendarne bra'e komi;ara
formu. Zato u njegovoj idiotskoj interpretaciji srpska stvarnost ne pru/a povod niza[ta drugo
do za pocupkivanje i podvriskivanje oznojenih umetnika i voditelja s mozgom veli;ine aspi-
rina> samo jedna uzdu/na brazda u kori mozga uzrokuje ovakve simptome.#

„U ?eljkovoj (?eljko Mitroviå, vlasnik najgledanije TV stanice u Srbiji – prim. autora) inter -
pretaciji Andri'eva æNa Drini "uprijaæ bila bi pri;a o nekim radnicima, koji s obzirom na
to da su nezadovoljni nadnicama, sabotiraju izgradnju magistralnog puta i mosta, pa su Turci
primorani da sindikalnog vo]u nabiju na kolac.#

„Da bi se napravila ovakva opera za siroma[ne duhom, vlasnik mora imati samo
instinkt umesto savesti, ra;un umesto morala i kasetu umesto mozga.#

„...Gru;o Marks, sa frizurom ptice trka;ice...#


(?eljko – „Idiot#, @Gra]anin#, 1997)

37
Milo[eviåev ex-ministar ...

On je do kraja razvio svoj lik odlika[a koga deca tuku, jer je [treber i cinkari ih
„O
u;itelju ili u;iteljici, ali je – ne svojom voljom i jo[ manje zaslugom – profitirao iz takvog
stava budu'i da se oko njega okupljaju ne njegove pristalice ve' }ukanovi'evi protivnici.#

(Tigar nije Crnogorac, @Gra]anin#, 1997)

„Izbori za predsednika su kao oralni seks> stvar ukusa.#

„Zoki, me]utim, nosi dve ljutnje u sebi. Neko od njegovih je preneo Tigru kako je na do;eku
tada[njeg federalnog predsednika u jednoj njegovoj kom[ijskoj varo[i, sav ganut ovacija -
ma naroda, Lili' rekao> æE, ovako sam ja do;ekivao Tita a sada kli;u meni!æ.#
(Lili' – pitanje oralnog seksa, @Gra]anin#, 1997)

„Pod uslovom da se ni[ta u matrici strana;ke mo'i ne promeni, Srbe 'e zahvatiti dekaden-
cija kao posledica neverovatno jake apatije. U ovoj zemlji, svakog ;oveka koji ima snage
da kopa nos ka/iprstom a ne mali'em, smatraju aktivistom i ;udom od energije.#
(Za[to 'e {e[elj da opstane, @Gra]anin#, 1997)

Slobodan Milo[evi' i Vesna Zmijanac imaju mnogo toga zajedni;kog, mada to


@S
neve[to kriju. Delili su najpre Ivana Stamboli'a (politi;ki protivnik Slobodana Milo[eviåa< ubi-
jen od Milo[eviåeve tajne slu/be 2000. god. – prim. autora) , tada[njeg gospodara Srbije>
Sloba kao njegov najbli/i prijatelj< Vesna kao – hm, njegova najbli/a prijateljica. Onda
su Sloba i Vesna podelili Milorada Vu;eli'a> Sloba kao njegov najbli/i mentor< Vesna
kao – hm, njegova najbli/a prijateljica. Tada je Milo[evi', pre dve godine, otpustio
Milorada sa funkcije direktora dr/avne televizije a zatim sa pozicije [efa poslani;ke grupe
socijalista.#

Tako je, socijalisti sa vrha ka/u – uz suze, Milorad oti[ao kao direktan trijumf lobisti;ke
@T
grupe Zorana Todorovi'a Kundaka iz JUL-a...#

@Upu'eni navode dve verzije prvog kontakta. Po jednoj, energi;na Vesna je ga]ala tele -
fonom Vu;elu (Milorad Vu;eliå, u to vreme smenjeni funkcioner Milo[eviåeve partije – prim.
autora) i rekla> æEvo, zovi ga kad toliko pati[ bez vlastiæ. Po drugoj, ?eljko Mitrovi', suvlas-
nik Pink televizije namolio je Miru da primi Vu;elu, akcionara te televizije, koji se æpokajaoæ.#

@Meni je to jasno mada se ljudi pitaju koga on fascinira. Pa, policiju, jer su ratni drugovi socijal-
iste< jer je pro;itao vi[e od obavezne literature< Slobu, jer je hedonista i to ne krije< mangupe, jer
je politi;ar, }in]i'a, jer mu je pred izbore 1993. rekao da ako opozicija pobedi sa manje od deset
procenata razlike socijalisti ne'e dati vlast< Crnogorce, jer je video golu Miru Furlan i pri;ao
im kako je lep /ivot u Beogradu< Vesnu, jer izgleda kao poklon drugu Titu iz Burme – veliki
a slab. Ona koja je mala a jaka pristala je, da ga – po drugi put – deli sa Slobom.#
({ta dele Sloba i Vesna, @Gra]anin#, 1997)

38
... Milo[eviåev ex-ministar

U svojoj kolumni u listu @Gra]anin#, Aleksandar Tijani' izri;e


uvrede na ra;un pojedinaca, ali se prema nekim ljudima
odnosi sa izrazitim uva/avanjem, a neretko i divljenjem.
Tijaniåeve pohvale, koje su nekad i[le do o;iglednog poltron-
isanja, neki tuma;e kao preporu;ivanje i nu]enje tada[njim
moånicima. Nadimak kojim naziva Slobodana Milo[evi'a -
„Bengalski Tigar# mnogi su shvatali kao izraz strahopo[tovanja
prema tada[anjem najmo'nijem ;oveku Srbije. Svoje naro;ite
simpatije Tijani' u tekstovima pokazuje prema tada[njem
na;elniku Slu/be dr/avne bezbednosti Jovici Stani[i'u, zatim
Radovanu Karad/i'u (u Tijani'evim tekstovima ima nadimak
„Tarzan#), [efu obezbe]enja Slobodana Milo[evi'a generalu
Senti Milenkovi'u, profesorici Markovi'...

„Kada sam svojevremeno, sa novim ;lanovima srpske vlade, bio u zvani;noj poseti
Bengalskom Tigru, iznenadilo me je to [to ga samo ja oslovljavam sa ægospodine
predsedni;eæ. Svi ostali, uklju;uju'i i premijera, titulisali su ga sa ædru/e predsedni;eæ. Tigar,
me]utim, ima izrazit smisao za cinizam ukr[ten sa slonovskim pam'enjem> na kraju
prijema, rekao je> æHvala vam na poseti drugovi ministri i gospodine Tijani'uæ.#
(Dnevni jelovnik Tigra, @Gra]anin#, 1997)

„Senta (Senta Milenkoviå, [ef obezbe]enja Slobodana Milo[eviåa – prim. autora) se sa blagim
prezirom odnosi prema mogu'nosti da se na bilo koji na;in bavi politikom. To pokazuje,
u;tivo, i u susretima sa srpskim establi[mentom> nema pri;a o privatnim temama,
korektan je u kontaktima, ali nezainteresovan za produbljivanje odnosa sa ljudima za
koje naslu'uje kako 'e kad-tad si'i sa pokretne trake Tigrove kadrovske vrte[ke.#
(Za[to je Senta general, @Gra]anin#, 1997)

„Koliko znam, Radovana (Radovan Karad/iå, ha[ki begunac optu/en za ratne zlo;ine –
prim. autora) brine politi;ki kontekst optu/bi, a Mladi' bi dao svoj [tab u Sokolcu da
se Olbrajtove do;epa sat-dva zbog pominjanja skrivanja iza suknje.#
„Srbi misle da je Mladi' (Ratko Mladiå, ha[ki begunac optu/en za ratne zlo;ine – prim.
autora) jedini general biv[e vojske koji je opravdao pravo i status da nosi [apku
nekada[njih srpskih vojvoda.#
„Karad/i' prihvata odgovornost za nare]enja, ali ne i za zlo;ine> Mladi' tvrdi da vojska nije
zgre[ila po ratnom pravu.#
(Ra[a – jedna karijera, @Gra]anin#, 1997)

@Mira, kao osoba koja je igrala klju;nu ulogu u za;injanju mira…#

@Ona, kao profesor, zna da je termin æfa[isti;kiæ prejak, ali je pogodan za politi;ku
borbu jer dozvoljava, po njenom sudu, kori['enje krajnjih metoda u borbi protiv fa[izma.#
(Mira i fa[izam, @Gra]anin#, 1997)

39
Milo[eviåev ex-ministar ...

„Jedini Srbin (Jovica Stani[iå, [ef Milo[eviåeve tajne slu/be< ha[ki optu/enik - prim. autora)
u bilo kojem segmentu dr/avne slu/be koji kad razgovara sa Slobom ne gleda [efa
u vrh cipele i ne la/e ga iz straha. Njegovi bliski ka/u da nije klasi;ni policajac koji ima
mozak zlatne ribice i stalno ispunjava tri tu]e /elje.#
„...Sme da ka/e Slobi da neki njegovi politi;ki favoriti imaju mozak od samo jedne konjske
snage. To ga ;ini tako jakim da samo on mo/e da stavi neposlu[ne Srbe sa Pala u
ku'ni pritvor i da nekoga pusti za vikend u grad...#
(Jovica ali ne kurir, @Gra]anin#, 1997)

„Njegova je vrhunska ume[nost u tome da pojedine lidere stranaka pravi sve ve'i -
ma [to ;lanovi njihovih stranaka postaju sve manji. Jo[ jedan profit za njega – opozi-
cione stranke koje se na]u na razli;itim stranama barikada pu[ta'e jedna drugoj krv i pored
dana[njih zakletvi da se ne'e napadati.#
(Izbori – fatalna privla;nost, @Gra]anin#, 1997)

„Predsednik Srbije> ovog vikenda u Kara]or]evu ili u renoviranoj ku'i za odmor u jednom
isto;nosrpskom selu Bengalski Tigar donosi odluku o kandidatu levice za predsednika
Srbije. On zna da bi najja;a kombinacija predstavljala duet Milorad Vu;eli' i neko od
mla]ih reformista unutar srpske ili savezne vlade kao premijer umesto Mirka
Marjanovi'a. Recimo Milan Beko ili Danko }uni'. Nisam siguran, znaju'i za Slobin
na;in razmi[ljanja, da 'e se odva/iti i Vu;eli, koji s mukom sakriva svoje ambicije, poveriti
funkciju sa koje se kad-tad mo/e zaigrati sopstvena igra.#
({ta nas ;eka do jeseni, @Gra]anin#, 1997)

„Ne bih voleo da Mira ovu moju re;enicu shvati pogre[no, ali bi od Bengalskog Tigra vi[e dobi-
la Keti Holbruk nego njen mu/ koji dolazi kao Klintonova inkvizicija u Beograd sa samo jednim pitan-
jem> æHo'e[ li Ti da ispuni[ ono [to si potpisao u Dejtonu ili da Srbiji i dalje zavr'emo ruku|æ.#

„Kad /ele da iznerviraju Tigra doma'i opozicioni analiti;ari se deru kako li;no mora
da stavi lisice Karad/i'u i da ga sprovede do Haga. To su pri;e za decu. Tarzan
ne'e videti Hag i radi se, trenutno, o neuporedivo manjoj ceni.#

„Takva situacija primorava Tigra da radi ono [to najvi[e mrzi> da prede politi;ku vunu na vi[e
razboja u cajtnotu i pod pretnjama naru;ioca. Njegova je narav takva da bi Holbruka (Ri;ard
Holbruk, predstavnik ameri;ke administracije – prim. autora) najradije i[amarao – na
sre'u je njegova zabrinutost takva da 'e tu ta;ku presko;iti. Neko 'e drugi, slutim, dobiti od
njega vrelu zau[nicu. Jovica Stani[i' ve' zavr'e rukave.#

(Prvi Tarzan koga je pojeo Tigar, @Gra]anin#, 1997)

40
... Milo[eviåev ex-ministar

Nakon [to je propao projekat @Gra]anin#, Aleksandar Tijani' 1998. prelazi u @Dnevni telegraf#. U kolumni pod
nazivom @Fenomenolom#, koristeåi uvrede, primitivne i vulgarne izraze, Tijani' nastavlja da, diskredituje pojed-
ince, po istom principu kao [to je to radio u dnevniku @Gra]anin# . Svoje optu/be naj;e[åe izri;e na ra;un opozi-
cije, posebno lidera Demokratske stranke Zorana }in]iåa. Me]utim, za pojedine ljude (uglavnom moåne) Tijaniå
je imao samo lepe re;i.

@Jedan deo nacije smatra da bi neokomunizam u ovoj zemlji davno bio sru[en da Dana
(Danica Dra[koviå, supruga opozicionog lidera Vuka Dra[koviåa – prim. autora) u ga'ama
ima sopstveni mu[ki polni penis< preostali Srbi veruju kako bi i[lo jo[ br/e kad bi Vuk
posedovao sli;nu skalameriju.#

@Bengalski Tigar kad razgovara sa Vukom (Vuk Dra[koviå, opozicioni lider – prim. autora)
pona[a se kao Volt Dizni dok crta Vu;ka> ljubazno docrtava u[i, nju[ku i zube.#
(Vu;ko i Dizni, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Da se }in]i' (Zoran }in]iå, predsednik opozicione, Demokratske stranke< ubijen 2003.
god. – prim. autora) sa svojom Ru/icom (Ru/ica }in]iå, supruga Zorana }in]iåa – prim.
autora) potapao uz æTitanikæ kao Di Kaprio i ona debela devojka, i da je ostalo jedno mesto
na priru;nom splavu, lider demokrata bi pokazao svu svoju nesebi;nost> udavio bi
Ru/icu! Ali ne pre nego joj objasni da to ;ini jer, i pored najbolje volje, nema snage da Srbiju
li[i sebe!.#

@Na/alost ni Srbija, organizovana kao buvlja pijaca na[e budu'nosti, nema snage da se
li[i njega. Takav pojedinac koji ne zna nijednu pesmu – bio je isteran iz svih horova
komunisti;ke Jugoslavije< koji o;ajno pri;a viceve bez poente< emotivno zakr/ljao
kao /ena koja radije menja stan nego /ivot< li[en bilo kakve topline u javnim nastupi -
ma, robotizovan u televizijskim debatama, neosetljiv kao kico[ koji svojim cipelama
daje imena od milja – ne mo/e biti lo[ ;ovek. Zato ni kao politi;ar ne'e propasti u zemlji
;iji je glavni proizvod – mazohizam.# (Titanik }in]i', @Dnevni telegraf#, 1998)

41
Milo[eviåev ex-ministar ...

@Srpska opozicija predstavlja romski duva;ki orkestar koji ra[timovano


svira od kuåe do ku'e i ;eka da mu gra]ani bace sitni[ kroz prozor< onda se
me]usobno tuku za pare potrebne za piåe i kurvanje. To je grupa
prokletnika koja ima problema sa inteligencijom, orijentacijom i vidom.#

@Oni su oftalmoginekolozi koji su bezo;no gledali Srbima u o;i a mislili


su na jednu pukotinu sme[tenu mnogo ni/e.#

@Kao [to je Tigar pojeo svoj deo Srba, tako je i srpska opozicija kanibalska jer je davno pre-
stala da bude vegetarijanska.#
(Srpski oftalmoginekolozi, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Ne smeta meni [to njegovi neprijatelji tvrde da je Ljubi[a (Ljubi[a Ristiå, visoki funkcioner
partije Mire Markoviå – prim. autora) tako ru/no dizajniran da u porodi;nom albumu dr/i
samo negative. Ne smetaju mi ni tvrdnje njegovih prijatelja da se on prepoznaje po bez -
izra/ajnom pogledu uvek kada prestane da se pri;a o njemu.#

@Obrazovan, za razliku od mnogih drugova, on zna da Felacio nije li;nost iz æHamletaæ<


hrabar, ne samo da je tra/io vi[e komunizma jo[ za vreme Tita, nego je aktivan u;esnik u
procesu kojeg åe istorija oceniti kao vreme kad su mentalno hendikepirani vodili o;no
retardirane< samostalan, /ivi sam, jer radije pere ;arape nego tanjire< on je pristao da
bude politi;ki softver ideji koja predstavlja kraj Srbije.#

(Ljubi[a – Slepi reditelj tragedije, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Ksenija je prvosve[tenica generacije devojaka koje kuvaju kao njihove majke, piju
kao njihovi o;evi a izgledaju kao njihova braåa. Ona demonstrira manjak osetljivosti
prema ugnjetenoj mu[koj vrsti buduåi da je vaspitavana od prethodnica po kojima je na[
jezik nazvan maternjim jer od /entura;a nismo ni mogli da do]emo do re;i.#
(Ejakulacija pa evakuacija, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Mekan kao kobasica, napravljen od sekundarnih sirovina, slo/en kao toaletni papir
– ;im izvu;e jednu gre[ku, sledeåa je spremna za upotrebu, dokazivao je samo jedno>
lo[i ljudi, kad se do;epaju novca ili polo/aja, postaju nepodno[ljivi.#

@Ako je bruka crno-belih cena koju valja platiti da iz srpske ko[arke ode Pol Pot – ta je cena
prihvatljiva! Ovaj vrabac, koji je sopstvenim dekretom sebe unapredio u fazana,
do;ekao je svoj ra/anj u nesreåi Partizana i time je pokazao kako je spreman na sve
ali ba[ zato nije niza[ta!#
(Siske Grobar, @Dnevni telegraf#, 1998)

42
... Milo[eviåev ex-ministar

@{e[elj vodi sopstvenu politiku kao industrijsku klanicu svinja> ne odbacuje ni[ta, jer mu sve
koristi – ko/a, iznutrice, slanina, ;ekinje, papci! Na kraju, naduvaåe svinjsku be[iku i
daåe je Srbima da se malo zabavljaju.#
(Mira i vojvoda, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Niko ne mo/e da napravi portret srpske opozicije – to uvek ispadne


karikatura. Naime, Dugouhi Jovica (Jovica Stani[iå, [ef Milo[eviåeve
tajne slu/be, ha[ki optu/enik – prim. autora) kontroli[e treåinu opozici -
je< druga treåina je nesposobna< treåa treåina protivprirodno zaljublje-
na u Tigra a ;etvrta treåina potkupljena. Odakle ;etiri treåine| Ni[ta [to
je u vezi sa srpskom opozicijom nema logike.#

@Ni vlast ni opozicija ne vole sopstveni narod! Usred dezintegrisane srpske nacije do[lo je
do integracije re/imske i opozicione elite.#
(Bezimena malaksalost, @Dnevni telegraf#, 1998)

@…Poveriti srpske poslove ;oveku koji je postigao savr[eni balans izme]u neznanja i
nekompetencije…#

@Mikijeva jedina mana jeste [to ne razume tri stvari> ekonomiju, politiku i stvarnost.
Me]utim, on ih ne razume potpuno i to je njegova prednost. Svaki drugi Srbin bi se upla[io
ovog posla, ali ne i on. Mo/da je u pravu< ima ljudi koji misle kako je lako voditi dr/avne
poslove ako se ima hromozom vi[ka a jedno jaje manjka.#

@Ovaj Luj de Fines srpske politike, obu;en kao vlasnik destilerije u vreme prohibicije
a leti kao Klerk Gejbl u filmu æSafariæ ili tako nekako, samo je jo[ jedan dokaz da u
Srbiji svako mo/e da radi ono [to Tigar hoåe.#
(Knind/a ponavlja;, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Ako svojim gostima na æPinkuæ voditelj Vanja Buliå to radi namerno – onda je doti;ni najveåi
kriti;ar svega [to je srpski re/im u;inio srpskoj kulturi i Srbima. Ako, pak, kao [to slutim, to
radi jer druga;ije ne ume, onda je taj kalup za odeåu samo maneken za kletvu i
prokletstvo koje se sru;ilo na ovu naciju.#

@U takvim emisijama nije bitan gost, ;ak ni predmet razgovora, ni poenta< voditelj je zvezda
mediokritetstva koja, upakovana skromno[åu i jednostavnim [armom, nijednog
gledaoca – pa ni onog paramecijumski razvijenog mozga – neåe staviti u inferiorni
polo/aj.#
(Ikonografija omnijeba Vanje, @Dnevni telegraf#, 1998)

43
Milo[eviåev ex-ministar ...

@Ni jedan ni drugi nisu pominjali supruge< ni svoju, ni onu sagovornikovu. Podrazumevalo se
da obojica imaju kuånu saglasnost za ono [to su razgovarali. Bolje za njih da sam u pravu. Uz
poluminutno rukovanje dva srpska ponosa su se jedva rastala. E, sad da vidimo gde su profi-
ti> Vuk (Vuk Dra[koviå, jedan od lidera opozicije – prim. autora) je kona;no do[ao do dva
zaklju;ka – samo se uz vlast mo/e /iveti i samo se vla[åu mogu nahraniti njegovi
ambiciozni ljudi. Drugo, samo se iznutra, i to najpre na federalnom nivou, ne[to u sistemu
mo/e menjati.# (Vuk – stadijum larve, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Goran Rako;eviå Sito (direktor dr/avne crnogorske televizije – prim. autora) prava je mit-
ska li;nost crnogorskog novinarstva> pola ;ovek – pola konj! Dakle, neka vrsta Kentaura,
ali u poni verziji. Ovaj prednacrt za direktora br]anske televizije – kako ka/u novinari< kroki
za mu[karca – kako ka/u novinarke< br]anski dugodlaki goni; – kako tvrdi opozicija i tupo
oru/je tamo[nje medijske politike – kakvim ga smatraju unutar vladajuåe koalicije, ju;e je, na
nesreåu politike za koju se navodno zala/e, progovorio za lokalne novine.#

@Sito, taj mali zlo;in protiv prirode, ekologije i renesanse, prvi slepac na ;elu neke
televizije…#
(Sito – /drebe od kentaura, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Uzmimo da onaj (Bil Klinton, predsednik SAD – prim. autora) iz Oralnog kabineta neåe
biti takav kreten da nam po[alje tomahavke i time ostvari tradicionalnu srpsku kletvu o
padanju sekira sa neba.#
(Manekeni za pakao, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Felacio nije lik iz {ekspirovog æHamletaæ! To je ona delatnost kad vam neka pred -
stavnica, po/eljno, suprotnog pola, samoinicijativno uzme polugu, koja se u Srbiji
prenosi sa kolena do kolena, zine, strpa je unutra i po;inje sa hepeningom koji do
samog kraja li;i na borbu njenih inkopatibilnih /elja – da vam odgrize ili da ga izlju -
bi kao brata na dan njegove svadbe. Taj blow job ili po na[ki – verbalni delikt, odnosno
pu[enje, predstavlja fast food, varijantu brze seksualne hrane koja je duboko
antimu[ka pa time i antisrpska zavera nosilaca sisa.#

@Najpre, pu[enje se sve vi[e koristi umesto masturbacije, najmu[kija od svih zabava,
delatnosti koja razvija ma[tu, telo i omogu'ava Srbima da iza]u iz sivila svakod -
nevice i da tucaju koga ho'e verni zakletvi predaka da nam niko to ne mo/e bolje to
uraditi nego mi sami sebi. Taj rezervat, dakle, vi[e ne postoji. Dalje, /enama se svi]a
da me]u zubima, kao gospodari njegove sudbine, dr/e na[ ponos.#

@Drugi najve'i razlog za zabranu jeste ;injenica da /ene propagiraju pu[enje i reklamira -
ju ga od usta do usta zato [to njime ukidaju penetraciju, poslednji ;in, ikonu i simbol mu[ke
premo'i nad tim stvorenjima.#
(Felacio – antisrpska zavera, @Dnevni telegraf#, 1998)

44
... Milo[eviåev ex-ministar

@Prijatelji Gorana Rako;eviåa, direktora br]anske dr/avne televizije, smatraju da je jezik nje-
gov najbr/i organ. Ali, njemu bliske prijateljice tvrde kako to nije ta;no> ima on jedan
br/i organ. Na/alost, to nije mozak! Zato ovaj crnogorski Mardok, koji izgleda kao pok -
lon Njego[u iz Mletaka – gor[taci se smeju njegovom odelu, govoru i navici da
mu[karce oslovljava sa æljubaviæ – nikad nije uspeo da savlada nijednu od tri ozbiljne
fobije> strah od /ena, posla i moånika i dve svestrane manije> manije veli;ine i
manije gonjenja.#
(Najmla]i br]anski fosil, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Nema druge! ?ena treba da izgleda kao [arplaninac> sa uro]enom bundom, krupna,
dresirana, sa ogrlicom oko vrata i da laje samo kad joj neko tu]i pri]e. To je logi;an
odgovor srpske ma;o-civilizacije u agoniji na onaj stereotip mu[karca kakav su stvorile
celulitozne novinarke, moderni film, /enski [ovinisti;ki mediji, literature strave i politi;ko
ube]enje da su za sve srpske nevolje krivi srpski mu[karci.#

@Mu[karcu se, kako tvrde upuåeni, dive tek kad je klini;ki mrtav, pokojni, udavljen, uko;en,
biv[i mu[karac ugu[en teatrom njihove /enskosti.#
(Jesu li mu[karci tako lo[i, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Me]utim, vladanje Srbima uz pomoå D/inovskog Mutanta je – ka/u upuåeni – kao seks sa
gorilom> ne prestaje[ kad si ti umoran, veå kad se umori gorila.#

(Pogodi ko dolazi na gibanicu, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Ne'u tom spomeniku da uradim ono [to im ;ine golubovi, [nauceri ili ikonoklasti. Ja
sam samo njegov biv[i prijatelj, /alostan i zga]en nad ;injenicom da se s njim, po drugi put
u ovom /ivotu, dopisujem ovako. Zato [to je onakvu poternicu, sa prethodnog lista ovih nov-
ina, mogao da potpi[e svako. Ali ne i on!#
(Ispravka na tekst svakodnevnog kolumniste, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Da je Svevi[nji hteo da /ivimo mirno – nikad ne bi napravio Albance> da je hteo da /ivimo
dobro – nikad ne bi dizajnirao {ainovi'a, Mini'a, Matkovi'a i An]elkovi'a! Nevin je
samo ukoliko je ovaj kvartet dizajniran u studiju koji konkuri[e Bogu i koji je poznat
po svojoj simpati;noj maskoti – crni humanoid sa rogovima, repom i vilama u ruci.#

@...Jedan izgleda kao bradavica na Tigrovom nosu< drugi je tako pun sebe da je sop -
stvenoj majci ;estitao svaki svoj ro]endan< tre'i ubedljivo demonstrira razliku
izme]u umnog i fizi;kog rada – ;im po;ne da misli, krene sa znojenjem< ;etvrti izgle -
da kao [ef provincijske /elezni;ke stanice sa ran/irnom rampom za parkiranje svih
nere[enih problema.#
(Pa/nja – opasan tekst, @Dnevni telegraf#, 1998)

45
Milo[eviåev ex-ministar ...

@Ameri;ki ambasador u Beogradu Ri;ard Majls, va/an poslovni partner Bengalskog


Tigra, poslu/io je – mimo svoje volje – kao opitni hr;ak na ;ijem primeru zainteresovani
mogu napraviti fantasti;nu analizu srpskog dru[tva.#

@Ni[ta ne fali da jadni hr;ak Majls na svojoj ko/i vidi kakvu æfirmuæ vodi njegov poslovni partner.#

(Jadni hr;ak Majls, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Kako rekoh, {e[elj je u poodmakloj trudno'i. Ako bude mu[ko, neka mu nadene ime
Slobodan< ako bude /ensko, bi'e dobro i Slobodanka. Ako, pak, budu samo gasovi – kao
[to slutim – neka mu da ime po sebi.#
(Voja, deveti mesec, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Ima politi;ara koji svoju muku prilikom razmi[ljanja te[ko prenose na publiku. Milorad
Vu;eli' nije takav< njemu to lako polazi za rukom. Do ju;e sam, recimo, mislio kako kefir
ima u sebi aktivniju kulturu nego on, ali posle gledanja jedno;asovne emisije o
Vu;elinom liku i delu, promenio sam mi[ljenje.#
(Armani kubanac, @Dnevni telegraf#, 1998)

Aleksandar Tijani' u svojim tek-


stovima u @Dnevnom telegrafu#,
osim uvreda i pogrdnih izraza za
diskvalifikaciju pojedinaca, za
odre]ene aktere tada[nje politi;ke
scene ima isklju;ivo re;i hvale.
Jedan od najvi[e hvaljenih u tek-
stovima biv[eg ministra Tijani'a je Jovica Stani[i',
u to vreme na;elnik Dr/avne bezbednosti, a trenut-
no jedan od ha[kih optu/enika. Njegovom liku i delu
Tijani' posveåuje ;ak ;etiri kolumne! Komplimenti
ne zaobilaze ni ;lanove porodice Milo[evi'-
Markovi'> Slobodana, Miru, Marka (u Tijani'evoj
kolumni pod nadimkom „Tigri'#).

@Postoje tri vrste /ena> jedne su upravo rodile princa< druge su ugledale divnu haljinu u
izlogu< treåe veruju da åe Jugoslavija jednog dana biti ljupko mesto za /ivot. Sudeåi po
Kongresu JUL, Mira – otvoreno i hrabro – svrstava sebe u treåu grupu.#

@Mirino zadovoljstvo razumem< ona je uspela da napravi moånu stranku uprkos


druga;ijim procenama (i mojim).#
(Leva strana glave, @Dnevni telegraf#, 1998)

46
... Milo[eviåev ex-ministar

@Tigar je, kroz ;itavu karijeru, predstavljao neku vrstu emotivnog omnijeba> prvi put su
mu se svi davali iz ljubavi, drugi put iz solidarnosti, zatim iz navike, pa ra;una i
kona;no straha.#
(Je li Milo izdao|, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Na;elnik otorinolaringolo[kog odeljenja Srbije – Dugouhi Jovica Stani[iå, neka je vrsta


boga> jedini je dr/avni ;inovnik koji Tigru sme da saop[ti lo[e vesti< ta;no zna koliko
su Srbi smrtni i koliko su gre[ni i o tome vodi ta;nu evidenciju< svojeru;no proizvodi
opozicione stranke da izgledaju kao prave< kad dotakne bira;ku kutiju, u njoj se
glasovi razmno/avaju, kao da ima leteåe spermatozoide, mo/e da napravi rat, ali
mo/e i da organizuje mir< on je glavni anesteziolog Srbije koju zato ne boli to [to jeste,
niti ima snage da bude ne[to drugo#.

@Za[to bi se onda Tigar odrekao Jovice, svog jedinog inteligentnog saradnika, pored
Borke Vu;iå|#
(Kraj dugouhog Jovice, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Po;e'u sa teorijom koja 'e vas naterati da je odmah odbacite> u sukobu Marka
Milo[evi'a (sin Slobodana Milo[eviåa i Mire Markoviå – prim. autora) i srpskog javnog
mnenja, ja sam na njegovoj strani!#
@Na njega je palo prokletstvo upu'eno njegovom ocu i teret mr/nje upu'ene njegovoj majci.
Sve [to su /eleli, a nisu smeli da urade njima priredili su Tigri'u.#

@Za promenu boje kose, recimo, optu/uje ga }in]i' koji je do pre dve godine nosio
min]u[e. ...Svako grebanje boje kola ra;una mu se, u javnosti, kao slupan auto i tu
negde, oko dvadesete, izme]u njega i opozicionog mnenja nastaje otvoreni rat.#

@Tigri' je prihvatio poslovne ponude (neka digne ruku ko ne bi).#


(Tigri', @Dnevni telegraf#, 1998)

@Pre tri dana Tigar je primio sve postojeåe ministar policije> saveznog, srpskog i crno-
gorskog... Falio je samo ;etvrti i najmoåniji – Dugouhi Jovica, pa bi to bio Kongres petorice
ljudi koji jedino i ta;no znaju kako i od ;ega Srbi i Br]ani /ive, zatim koliko åe jo[ neki Srbi
/iveti i kad åe Jugoslavija umreti|#

@Sa Sokolom Jovica ima pakt o me]usobnoj miroljubivoj koegzistenciji< Mara[, pak, na
Jovicu gleda kao na D/emsa Bonda< i Tigar ga smatra previ[e moånim,...#
(Tri pandura oko Tigra, @Dnevni telegraf#, 1998)

47
Milo[eviåev ex-ministar ...

@Dugouhi je pre/iveo, jer nikad nije igrao sopstvenu politi;ku igru< bio je apsolutno lojalan
Tigru i na sebe uzimao, i kad se nije slagao, svoj deo odgovornosti [to njegova naci -
ja i njegova dr/ava imaju taman povez na o;ima.#

@...Nije hteo da odlu;uje ko i koliko treba da /ivi i od ;ega da umre. Nije se obogatio.
Sa;uvao je mentalno zdravlje uprkos ;injenici da Srbiju gleda iz kanalizacije i da zna
koliko naciju ko[ta [kolovanje slobista da nau;e upravljanje zemljom. Ka/u da ne zatrpava
ni[ta iz svoje pro[losti – ni dobre odnose sa Ra[om i Mladiåem, ni ;injenicu da ih je
pritezao kad je dobijao takav zadatak. Nije be/ao sa porodi;ne slave svog prijatelja kad
je na nju do[ao }in]iå. Nije napustio prijatelja kojeg je Tigar dega/irao van, jer je ovaj
krao tompuse iz Dvora i merkao u njemu novi raspored name[taja. Njegovi ljudi ga
obo/avaju i ;esto citiraju Stani[iåevu izreku upuåenu nekim glasovitim imenima sa vrha,
;ija je snaga – kao kod tvora – samo u njihovom mirisu novca> æPizda im materinaæ. Nije dao
da njegovim momcima komanduju vojskovo]e iz hobija i priu;eni generali.#
(Dugouhi – poslednji srpski policajac, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Budu'i da je Danko }uni', drugi ;ovek Konti'evog kabineta, pro[le sedmice dao ostavku,
dok je istovremenio privatizator Beko marginalizovan u srpskoj vladi, re/im se li[io dve
mle;ne /lezde koje su mogle napraviti ne[to mleka.#
(Danak u Danku, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Rusi tvrde da Dugouhi Jovica Stani[iå telefonom dobija Dugouhog Primakova,


sada[njeg premijera a nekada[njeg [efa KGB, za minut< Kinezi ka/u da mu toliko
treba i za vezu sa njihovim ?utim Dugouhim.#

@Pet je razloga njegove direktne ugro/enosti. Najpre, on zna sve o ratu, miru, nevaljal -
stvima, kreditima, cigarama, nafti, vilama i tajnim ra;unima.#

@Vo/d zna da je Dugouhi po[teniji od svojih kriti;ara.#


(Dugouhi – finale legende, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Mira vrh svoje stranke vidi kao kru/ok bliskih prijatelja, kao ideolo[ku porodicu ljudi
spremnih da se zarad vi[ih ciljeva odreknu vi[ka ovozemaljskih udobnosti. Ona te
ljude nikad nije videla u pravom svetlu< pred njom su oni bri/ni supru/nici i o;evi,
pokazuju slike svojih porodica i pri;aju o de;jim bolestima, pominju svoje male stanove i
bedne plate i kako su se jednom, na nekom skupu, o[tro suprotstavili nacionalisti koji je, pot-
puno reakcionarno, tvrdio da je Sveti Sava otac nacije.#
(Kraj JUL-a, @Dnevni telegraf#, 1998)

48
... Milo[eviåev ex-ministar

@Tigar se tako na[ao u neverovatnoj situaciji> njegovog [efa tajne policije hvali srpska
opozicija, isti;uåi njegov razum, uzdr/anost i te/nju da se zakon striktno po[tuje. Hvale ga
i svi otpadnici od Dvora, ;lanovi tvrde nacionalne struje. Oni ga ;ak smatraju, posle
Tigra, jedinim ;ovekom sa levice koji ima svojstva dr/avnika. Njego[evi policajci za
Jovicu misle da je malo ispred D/emsa Bonda.#

@...Ali, bez obzira [to Bengalski zna kako je Stani[iå previ[e karakteran da bi bio sluga,
i da previ[e zna da bi bio partner, on u/iva u postojeåoj situaciji.#

@Tigar veruje da mu je Dugouhi lojalan, mada se nije uvek slagao sa onim [to je morao da
radi. Pogotovu [to, kao po[teni nacionalista, kako ga vide njemu bliski, uvi]a kako je
malo ostalo od nekada[nje ideje odbrane svesrpskih zemalja...#
(Dugouhi – Gore ili dole, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Naime, @raspored ;asova# koji je razredni Holbruk napravio za vo/da i hod/u samo je priv-
idan ustupak Tigra. Ovim driblingom, on dobija neuporedivo vi[e no [to stavlja na
kocku. Pre svega, dolaskom na Dedinje, Rugovi je izre;ena smrtna kazna.#

@… Broj Jedan pokazuje svojim voljenim gra]anima da, kao i obi;no, po[tuje njihovu refer-
endumsku volju i – za sada – ne pristaje na strane posrednike.#

@Treåe, razbija albanski pregovara;ki tim, koji åe se podeliti oko Rugovinog takti;kog prista-
janja da napravi simboli;an gest dolaskom u glavni grad zemlje ;iji je dr/avljanin. :etvrto,
Vo/d je uslovio po;etak razgovora skidanjem sankcija i peto, najva/nije, pokazuje ko
je gazda u ovoj kuåi, na ;iji ra;un treba da legne profit i kome me]unarodna zajed -
nica treba da prizna zna;ajan politi;ki kredit.#
(Tigre, majstore, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Za svoje ljude, Tigar je jo[ uvek najja;e kontraceptivno sredstvo – svima daje
oseåaj sigurnosti dok im radi one stvari.#
(Polovni brka, @Dnevni telegraf#, 1998)

...
49
Milo[eviåev ex-ministar – pred 5. oktobar ...

Nakon bombardovanja 1999. godine Aleksandar Tijaniå po;inje da objavljuje tekstove u beogradskom
nedeljniku @Blic njuz# i banjalu;kim @Nezavisnim novinama#. Odlazi iz Beograda i u svojim javnim nastupima
potrebu za egzilom obja[njava ;injenicom da bi se posle ubistva novinara Slavka Åuruvije ne[to sli;no moglo
i njemu dogoditi. Iako se ;esto poziva na prijateljstvo i uspomene na Åuruviju, zli jezici tvrde da odnos izme]u
vlasnika @Dnevnog telegrafa# i Tijaniåa i nije bio tako idili;an. Ta;nije, da je Aleksandar Tijaniå samo nekoliko
meseci pred bombardovanje, u trenucima kada je redakcija ove novine trpela pritiske re/ima Slobodana
Milo[eviåa, tra/io od Åuruvije da mu drasti;no poveåa honorar, kao i da je tvrdio da mu je pi[tolj koji, po sop-
stvenom priznanju, uvek nosi uz sebe, nestao upravo u stanu vlasnika @Dnevnog telegrafa#.
U svojim tekstovima u @Nezavisnim novinama# Tijaniå se pre svega bavi diskreditovanjem opozicije, gotovo
uvek ismejavaju'i i omalova/avaju'i poku[aje opozicije da sru[i Milo[evi'ev re/im. Najveåi deo svojih tekstova
posveåuje stvaranju podela unutar Demokratske stranke. Plasiranjem la/nih optu/bi i uvreda na ra;un Zorana
}in]iåa, forsiranjem jednog krila u stranci,Tijaniå aktivno podsti;e podele i rascep jedne od tada[njih najveåih
opozicionih stranaka.

@Od dva politi;ka derbija, [ef srpskih demokrata Zoran }in]i', izgubio je
samo oba< i od Slobe i od Vuka... Priroda tako ka/njava djecu koja su htjela
i da sisaju i da grizu.#

@Za[to je ovaj ledeni, inteligentni, obrazovani tehnokrata srpske opozicije, ;ovjek


;iji je mentalni portret najbli/i Slobinom, do/ivio poni/enje da ovih dana moli
ekonomistu Labusa, ;ovjeka koji se prakti;no povukao iz DS, da zauzme ;elno mjesto ove partije|#

@...Zoran }in]i' se ne povla;i sa mjesta [efa demokrata zato [to je


izgubio od Slobe i Vuka, i ranije je gubio duele pa je ostajao, ve' se
povla;i zato [to ne vidi mogu'nost da popravi dva lo[a bilansa.
Jedan je zna;ajan pad ugleda me]u bira;ima< a drugi, sve glasnije
nezadovoljstvo unutar stranke.#

@Naime, ne vjerujem da 'e to biti odlazak iz politike ve' samo preusmer-


avanje na poslove koji ne zahtevaju glasa;ke provjere. Recimo, glavni
rizni;ar i blagajnik sveukupne strane pomo'i koja 'e u narednim
godinama sti'i u Srbiju. Na taj na;in bi imao kontrolu ne samo nad
samostalnim medijima, opozicionim gradovima ve' i strankama
koje grcaju u nema[tini.#

@...Prvi put se }in]i', koji poslije odlaska Mileta Peri[i'a, vo]e nacionalnog krila i
povla;enja Miroljuba Labusa, nezvani;nog lidera gra]anskog krila, na[ao pred rebu -
som> za[to njegov diktatorski metod vo]enja stranke vi[e ne funkcioni[e kad to
polazi za rukom i Vuku i Slobi|#
@Odakle beogradskim dje;acima smjelost da mu se suprotstave kad je krvotok
stranke – finansije i sponzori – ekskluzivno u njegovim rukama|#

50
... Milo[eviåev ex-ministar – pred 5. oktobar

@...Pomogli su mu da napravi oceubistvo nad Mi'unovi'em, ocem


stranke, nisu rekli ni rije; kad je njihov tada[nji idol, usred uli;nih demon -
stracija, oti[ao na pregovore sa Slobom bez znanja Vuka, pravili su se da
ne vide kako on dr/i jedine klju;eve od kase, pre'utali su njegovo vi[estruko
javno vrije]anje potpredsednika DS, primili su k znanju odlazak Peri[i'a ne
postavljaju'i neugodna pitanja, branili su njegovo bjekstvo iz Beograda
usred rata...#

@...Ali, kada je njihov [ef pripremio no/ i lavor da ih ritualno zakolje a da ne


isprska tepih, nisu mogli a da ne ka/u – e, sad je vrijeme da vidimo gdje nam
je stranka, gdje su nam bira;i, [ta je na[a politika i ko je odgovoran za sve to|#

@...Odlazak iz Beograda tokom rata, bez obzira na realnu opasnost sa zemlje,


bira;i mu nisu oprostili< stranci smatraju da ih je obmanuo pri;ama o
demonstracijama koje 'e rasti brzinom od pola miliona gra]ana nedjeljno<
sponzori po;inju da gun]aju [to po novac dolazi sam< strana;ki aparat
osje'a nesigurnost i zbog pada rejtinga /eli da mu vidi le]a< niko iz
opozicije ne /eli savez sa njim – ni Vuk ni Ko[tunica i tako je, na prelasku
u sljede'i milenijum, Zoran opkoljen sa svih strana.#

@Ali, njegova prakti;na priroda jo[ funkcioni[e. Sam


je sebi postavio slede'i zadatak>

@...Da svog mezimca :edu, studenta, kojeg niko


u stranci ne mo/e da vidi o;ima i koji vodi revolu-
cionarnu grupu unutar DS – zagovara samostalnu
uli;nu varijantu i suprotstavlja se bilo kakvom dogov-
oru sa Vukom – takvog :edicu, dakle, valja da
obezbijedi, udomi i osigura mu stan i hranu i
poslije svog odlaska...#

@...Da sa tog mjesta ode na funkciju koja 'e mu omogu'iti strate[ku kontrolu nad vi[e stranaka,
pokreta, gradova i rekoh – kontrolu nad novcem, naftom, lijekovima, hranom i poslovima koji 'e
dolaziti sa Zapada.#

@Ako ne pobijedi sopstvenu sujetu, r]av karakter, prirodnu hladno'u i osvetoljubivost, osta'e
zapam'en samo kao prva /rtva koja je rade'i Slobi o glavi, ostala bez svoje.#

(@Nezavisne novine#, 26. decembar 1999)

51
Milo[eviåev ex-ministar – pred 5. oktobar ...

@Ceo Beograd pri;a kako :ovi', poznat kao ko[arka[ koji tokom bogate karijere pri -
gradskog plejmejkera nikad nije dodao loptu saigra;u u boljoj ko[ poziciji od sebe,
nerado gleda na mogu'nost da jedna srodna stranka pristupi koaliciji Mi'unovi'a, Du[ana
Mihajlovi'a i njega. Valjda ra;una da je jedna lopta premalo za sve ili da je, pak, izborni tri-
jumf tako izvestan da se ne isplati usitnjavati profit.#

@Jedna od neuralgi;nih ta;aka, koja se uporno izbegava, a


koja 'e biti pogodna za raspirivanje bratoubila;kog rata
unutar opozicionog korpusa, bi'e pozicija Deda-Avrama. Po
individualnom rejtingu, nekada[nji guverner spada u vrh opozi -
cionih li;nosti na kojima se mo/e bazirati uspeh svake kampanje.
Lukavi }in]i' je to osetio i sada koristi Avrama kao [tit ispred
Promenljivog saveza u kojem svi lideri zajedno, po glasovima, ne
vrijede ni kao Dedina polovina.#
(@Nezavisne novine#, 23. februar 2000)

Monitor> {ta 'e 14. april 2000. godine (poslednji miting opozicije)
zna;iti u srpskoj istoriji|

Aleksandar Tijani'> @Ovaj datum ne'e obele/iti ni[ta. To je bio koncert


folklorno-umetni;kog dru[tva koje svira isti repertoar ve' deset
godina. Kako 'e ova opozicija da vodi dr/avu kad im mesec dana
treba da organizuju jedan pu;ki spektakl s pevanjem i pretnjom
ve[anjem, koji traje sat i po|#
(Deo intervjua Aleksandra Tijani'a, @Monitor#, 22. april 2000)

@Lideri opozicije su lipicaneri koje je jugoslovenski predsednik


Slobodan Milo[evi' otimario, zauzdao i dresirao da tr;e u krug,
slede'i zvuk bi;a.#
(@Nezavisna svetlost#, 3. jun 2000)

@…Nijednog trenutka Milo[eviå nije u srpskoj opoziciji imao stvarnog


smrtnog neprijatelja. Uvek su to bili manevri namenjeni pregovorima,
podeli plena, deobi vlasti, preraspodeli medija, uzajamnom ;uvanju
le]a, ujedinjavanju stila /ivota, poslova i privatnih, dobrih kontakata
opozicione i re/imske elite. Ne ka/em da je u pitanju stvarni dogovor na kan-
abetu, veå da su obe strane maksimalno korektno po[tovale dogovorene uloge
u nekoj vrsti pu;ke predstave, komadu sa pevanjem, pucanjem i plakanjem.#

52
... Milo[eviåev ex-ministar – pred 5. oktobar

@Ako pa/ljivo analiziramo delovanje srpske opozicije, a pri tom odbacimo


moguåu varijantu o njenoj maloumnosti kao, za sada, nedokazanu, ostaje
samo u/asna ;injenica kako lideri srpske opozicije, ubedljiva veåina, nika-
da ozbiljno nisu verovali da ikada mogu smeniti Milo[eviåa|!#
@Prvo je srpska opozicija obogaljena, marginalizovana i impotentna kaskala
za srpskim medijima koji su na sebe primili najte/i udarac re/ima.#

@U toj hipodromskoj disciplini kaskanju srpska opozicija je svaki put bila spremna da bilo kome poveri
smenu Milo[eviåa pod uslovom da im onda preda vlast.#
(Otpor i simulacija otpora, @Blic News#, 7. jun 2000)

U svojim optu/bama i konstrukcijama protiv Zorana }in]i'a,Tijani' ide dotle da ga poredi sa Slobodanom
Milo[evi'em. U tu svrhu Tijani' }in]i'u dodeljuje nadimak – @Mali Sloba#.

@Njih dvojica nemaju prijatelje< prijateljstvo sputava i obavezu-


je. Obojici je izva]en koren zahvalnosti< na vlast su do[li
oceubistvom. Sloba je, zar]alom ka[ikom, ne/no æpreklaoæ svog
neotpornog mentora Ivana Stamboli'a< dok je Zoran imao vi[e
problema sa Mi'unom otimaju'i Demokratsku stranku od njenog
tvorca.#

@Sve [to je Zoran u politici radio svodi se na dva cilja> re/im mora da
ode ili da se primora na ustupke koji 'e dovesti do njegovog pada<
ali, ovo je va/nije, to ru[enje Milo[evi'a ne sme isturiti Vuka kao
osobu koja je najzaslu/nija za okon;anje komunizma u Srbiji!#

@Vratimo se u dana[nju situaciju. Vuka, prakti;no, nema u


antislobisti;kom frontu izme]u ostalog i zato [to je Zoran
tako hteo. Tokom njegovih neuspelih protesta, u organi-
zaciji milog deteta :ede i mrkog Bati'a, kada su se lideri
Promenljivog saveza nalupali o dvomilionskoj masi i skidanju
Slobe do petka, na;in na koji su zvali Vuka da se pridru/i protes-
tima, pokazivao je da im nije do toga.#

@Dakle, }in]i' tra/i bezobraznih 53 procenata i titulu kru-


nisanog kralja srpske opozicije.#

@Ovo su me]utim smrtno ozbiljna vremena, ovde vi[e nema vremena za popravne ispite, niti za naciju,
niti za opoziciju, niti za ambicioznog Zorana. Neka sam izabere> ho'e li da bude Sloba ili Zoran|#
(Ho'e li }in]i' da bude Sloba, @Blic News#, 28. jun 2000)

53
Milo[eviåev ex-ministar – pred 5. oktobar ...

@Koliko znam, Stani[iå (Jovica Stani[iå, [ef Milo[eviåeve tajne slu/be< ha[ki optu/enik –
prim. autora) ima velike zdravstvene probleme, le;i se i dr/i se apsolutno rezervisano, bez
ikakvih kontakata koji bi ukazivali na ambiciju da se vrati. Zato mislim da vest o njegovom
politi;kom povratku mo/e da zna;i /elju pojedinih ljudi da elimini[u ;oveka koji o
svima njima zna najvi[e.#
(B92, 4. jul 2000)

@Tako je Ko[tunica moralno-politi;ki nepodoban jer je Srbin, jer


ne'e da se vi]a sa Medlin, jer ne mo/e na o;i da vidi Ku[nera, jer
nikada nije bio na hipnotizerskom kanabetu, jer nije i[ao u [oping
ni u Va[ington, niti u Pe[tu, nije i[ao kod sponzora za pare za
svoju sektu, nema audi, nema firmu, ne pripada nijednom opozi-
cionom klanu, nije rastakao nijednog od kolega i kad su pru/ali povo-
da za to, nije estradno raspolo/en, ne voli bombaste izjave, nije
glumac, nije mesija, nema onu plemenitu harizmu kojom obiluju ostali
lideri, nije [tampao knjigu svojih intervjua, nema ro]ake na polo/ajima,
brine o Kosovu, brine o Vojvodini i nije mu do rastanka sa Br]anima.#

@Ta grupacija 'e radije videti, kao Slobinog protivkandidata, guvernera Avramovi'a. Deda
(Dragoslav Avramoviå, jedan od lidera opozicije – prim. autora) , po tim planerima, treba
da pobedi, a odmah zatim da umre, ako je iole pristojan.#
(Ko[tunice ka/i @ne'u#, @Blic News#, 25. jul 2000)

@Na prekju;era[njem sastanku vra;eva srpske opozicije,


onom koji je re[avao sudbinu predstoje'ih izbora i crtao
budu'nost Srba, nije bilo }in]i'a. Negde se kupao!| Nije
bilo Vuka< [opingovao je po Atini. Nije bilo Ko[tunice<
pretpostavljao je da 'e biti jedna od teme sastanka, pa
je izbegao u vikendicu. :ovi' je oti[ao pre kraja< valjda
njegovi ko[arka[i imaju trening – a on je uvek voleo da gleda
prave igra;e.#

(Srpski DNK> mali mozak, jo[ manji testisi,


@Blic News#, 3. avgust 2000)

@Tada je Ivan odlaze'i na nove funkcije, stari posao uvek ostavljao Slobi. Iz tog
perioda, kada su jedan za drugim bili direktori Tehnogasa, ostala je srpska nar-
odna izreka – æNe znam [ta je Hitler koristio u komorama Au[vica, ali 'e
Tehnogas nama Srbima da jebe mater!æ.#
(Stamboli' je malo ni/e, @Nezavisne novine#, 1. septembar 2000)

54
... Milo[eviåev ex-ministar – pred 5. oktobar

@Sada, me]utim, Ko[tunica vu;e mudar potez<


mimo politi;ke mode, mimo volje stranaca i uprkos
doma'im analiti;kim /entura;ama, jasno ka/e da
Milo[evi'a ne'e dati Hagu.#
(@Nezavisne novine#, neposredno pred izbore, 8. septembar 2000)

...
55
posle 5. oktobra ...

Posle 5. oktobra 2000. i ru[enja re/ima


Slobodana Milo[eviåa, Aleksandar Tijaniå
poku[ava da do]e na ;elo kuåe „Politika#.
Takve njegove namere osujetili su radnici
ove kuåe koji su se sna/no protivili njegovom
imenovanju na mesto direktora. Me]utim,
Tijaniå za ovaj svoj neuspeh optu/uje vrh
DOS-a, a posebno Zorana }in]iåa. Tako]e,
Tijani' na ra;un Darka Ribnikara, tada[njeg
kandidata za v.d. glavnog i odgovornog
urednika @Politike#, o kojem je imao samo
re;i hvale, samo nekoliko dana kasnije izri;e
diskvalifikacije i uvrede.

@Istovremeno mi je saop[teno da Upravni odbor predla/e Darka Ribnikara za


glavnog i odgovornog urednika, [to sam sa zadovoljstvom prihvatio, znaju'i nje-
gove profesionalne i ljudske doprinose.#
(@Politika#, 14. oktobar 2000)

@Taj isti Darko R. – od Dragana Tomi'a i Had/i Anti'a, bez re;i otpora, bez ijedne
re;i ga]enja, primao je 300.000 maraka godi[nje. Toliko ko[ta kvarenje sop-
stvenog prezimena. Toliko ko[taju njegovi tekstovi iz Njujorka kojima se suprotstavl-
jao Novom Svetskom Poretku, ameri;kom imperijalizmu, neokolonijalizmu i Svetskoj
zaveri protiv Srba. Hiljadu maraka dnevno za svaki radni dan Slobine vladavine!|#
(@Nezavisne novine#, 20. oktobar 2000)

@...Ispostavilo se dan docnije da kolege u Ku'i


14. oktobar 2000. umesto kandidata sa imenom i prezimenom u
@...Ja 'u Darku Ribnikaru sa velikim zadovoljstvom srpskom novinarstvu /ele kandidata samo sa
da prepustim brigu oko ku'e æPolitikaæ, jer on to i prezimenom...#
ovako smatra nekom vrstom porodi;ne svojine. Ja
protiv toga nemam ni[ta, jer ja sam svoje ime
napravio a on ga nasledio i treba da uzme ono
[to mu po njegovom mi[ljenju pripada...#

(@Politika#, 14. oktobar 2000) (@Politika#, 15. oktobar 2000)

56
... posle 5. oktobra

@Ali, ja sam samo obi;an novinar konzervativno posveåen svom poslu,


svom stavu da sve pi[em i sve radim na sopstvenu nosivost i isklju;ivo
kad je to najopasnije.#

@:ak i kad sam gre[io ja sam sam pla'ao svoj ra;un. Recimo ja sam, neka
vrsta otvorenog kriti;ara mnogih poteza nove vlasti. Mo/da vama, kao renomi-
ranoj re/imskoj Ku'i svih re/ima – [to je nova uloga za vas, je li tako - ne
odgovaram kao kriti;ar pobednika.#
(@Politika#, 15. oktobar 2000)

@U srpskoj politici svaki ;ovek sa ;vrstim karakterom upadljiv je kao da ima grbu<
Goran Svilanovi' je dvogrba kamila... Oti[ao je i korak dalje – podneo je
ostavku na mesto koordinatora na medije u Kriznom [tabu DOS-a. Ne mo/e da
sedi za istim stolom sa Malim Slobom (pogrdan naziv AT za Zorana }in]iåa
– prim. autora) koji je uz pomo' svog a]utanta, studenta za budu'eg
Mikro Slobu (:edomir Jovanoviå, funkcioner DS-a – prim. autora), u Politici
organizovao hajku na Tijani'a. Valjda su se bojali da 'u o njima, kroz medije
te Ku'e, pisati kao [to sam pisao o njihovom metodolo[kom uzoru – Velikom
Slobi. U pravu su< samo [to 'u te tekstove morati da objavljujem drugde.#

@...Pitanje je neuporedivo vi[eg reda> ima li u DOS-u lidera koji ve' koriste
stare metode, stari mehanizam, stare ljude i pora/ene snage za ost -
varenje starih ciljeva maskiranih novim parolama| Pletu li oni medijsku,
finansijsku politi;ku i policijsku om;u Srbiji pre nego [to su Slobi dali
sedam dana| Jesu li pobedili svi koji su bili protiv Slobizma ili je sve ura]eno
samo da jedan lider kidnapuje revoluciju| Jo[ gore da se vlada kao njen
vlasnik dok njegove kolege 'ute, jer @jo[ nije vreme# da mu ka/u [ta misle o
jo[ jednom dopunjenom, pro[irenom i modernizovanom izdanju Slobe|
Samo je to u pitanju...#

@Koristim priliku da zamolim malog Slobu i njegovog a]utanta – studen -


ta za Budu'eg Mikro Slobu – budu'i da nisam zainteresovan ni za @Politiku#
ni za RTS, da ne [alju, preko svoje uigrane stru;ne slu/be, prete'e
poruke liderima DOS-a potpisuju'i moje ime. To u ovoj Srbiji ne mo/e da
radi policija zabavljena svojim jadom, ne mo/e da radi Dr/avna bezbednost,
okupirana svojim problemima. Ovakav staljinizam, u oslobo]enom Beo-
gradu, mo/e da organizuje samo ;ovek koji se ve' ose'a svemo'nim i
nedodirljivim. Mo/da zaista on sve mo/e, mo/da je on ve' Novi gospodar
/ivota i smrti u Srbiji, ali to sigurno nije – PO{TENO!#

(Goranu Svilanovi'u, Gordani Su[i i novinarskim domobranima,


@Nezavisne novine#, 20. oktobar 2000)

57
posle 5. oktobra ...

Kako nije uspeo da postane direktor kuåe „Politika#, Aleksandar Tijaniå


nastavlja da objavljuje tekstove u banjalu;kim „Nezavisnim novinama#.
Svi tekstovi ovog autora zasnovani su na najte/im optu/bama na ra;un
Zorana }in]iåa, }in]iåevih saradnika, Demokratske stranke. O;igledan
cilj ovakvog Tijaniåevog pisanja bilo je rasturanje koalicije DOS i stvaran-
je podela izme]u Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije.
Postoji mi[ljenje da je Tijaniå svoju [ansu video u podelama u okviru
DOS-a i da je ovakvim tekstovima upravo poku[avao da se preporu;i
centru politi;ke moåi koji je u to vreme predstavljao Vojislav Ko[tunica.

@…Ako Ko[tunica u roku od trideset dana ne


raskine neprirodni pakt sa }in]i'em, po cenu
raspada DOS-a, ædemokratska revolucijaæ u
Srbiji predstavlja'e uskoro samo naprasnu
promenu oblika bezvla['a a sam Ko[tunica
englesku kraljicu mu[kog roda!|#

@…U dr/avi gde hiperaktivni Mali Sloba ima


glavnu re; – javni poslovi i dalje 'e se voditi u
li;nu korist> mediji 'e slu/iti samo da njegovo
mi[ljenje propovedni;ki pretvaraju u verovanje<
vi[ak demokratskih parola zamagljiva'e manjak
gra]anske odgovornosti novog re/ima.#

@U takvoj Srbiji, gde nam }in]i' soli pamet sole'i, u stvari, sebi biftek, Ko[tunica predstavlja izolo-
vanog, nemo'nog moralnog propovednika svedenog na puki simbol Jugoslavije, zemlje koje nema. Bio
bi, drugim re;ima, politi;ki dubler Patrijarha Pavla i neka vrsta ambasadora, izlo/benog putuju'eg
eksponata Srba koji su se oprali pred svetom sami sebi promeniv[i 'ud. Mazohizam umesto sadizma.#

58
... posle 5. oktobra

@…Zorana, sposobnog, /ednog mo'i i gladnog vlasti …#


@Kod njega je prvo do[ao buljuba[a elitne policijske jedinice koju je stvorio Jovica
Stani[i' i koja ga ni danas nije izneverila< momci, ina;e svi odreda diplomirani
zverovi, odbili su da pucaju u masu i lanac otkazivanja Slobinog represivnog aparata
krenuo je od njih.#

@Zato }in]i' ve' pravi medijski, finansijski i policijski sistem kojim opkoljava
principijelnog Ko[tunicu oslonjenog na ekskluzivnost sopstvenog odnosa sa
Srbima. Ho'e li to biti dovoljno kad Zoran institucionalizira svoju poziciju najja;eg
me]u dosovcima| Niko me]u njima, sem Gorana Svilanovi'a i Velje Ili'a, ne
odva/uje se da bilo [ta ka/e Malom Slobi.#

@Ali, [ta 'emo sa Srbijom| {ta 'emo sa


Srbijom koja, vo]ena od ljudi ;iji su
apetiti ve'i od razuma a sujeta ja;a od
op[teg interesa, samo menja dekor ropst-
va| No, stepen socijalnog sadizma ostaje
isti i svi ljudi koji su napravili bogatstvo u
slobizmu, kroz }in]i'a i Vu;eli'a, kao
kroz levak, uli'e se u novi sistem...
Dakle, moja poruka Ko[tunici – ako }in]i'
uradi samo ono za [ta je sposoban i samo ono na [ta je spreman,
Srbiji nema spasa! A ni tebi! Sad biraj mesto, vreme i na;in. Ili ;ekaj.
Mo/da ja gre[im< To bi mi bilo sefte.#

(Tekst pod naslovom @Ko[tunica protiv }in]i'a> [to pre to bolje# objavljen u @Nezavisnim novinama# 27. oktobra 2000. pojavio
se sutradan i u listu @Danas#, 28. oktobra 2000, pod naslovom @Kad je apetit ve'i od razuma#.)

REAGOVANJE VESNE PE{I" POVODOM TEKSTA ALEKSANDRA TIJANI"A

@…Tijani' hitno tra/i da se razvrgne DOS, najvi[e zbog toga


[to u toj organizaciji deluje jedan lider koji je æMali Slobaæ,
odnosno radi iste stvari kao i Slobodan Milo[eviå> name[ta
samo svoje ljude, gleda da uni[ti dr Vojislava Ko[tunicu, pop -
ularnog i tek izabranog predsednika dr/ave i smera i druge,
sve same grozne stvari, od kojih se svakom normalnom di/e
kosa s glave.#
@Mo/da bi bilo najta;nije ako ka/em da åe novo vreme biti zaista novo ako se pravi razlika izme]u kritike i napa-
da. Kritika je zaista dobrodo[la, ona je deo definicije demokratskog dru[tva, ali to nisu pljuva;ina i mr/nja.#

59
posle 5. oktobra ...

@Kada se bolje pogleda, Srbija opet s


konja na magarca. Mali Sloba ænama
soli pamet, a u stvari sebi soli biftekæ,
a æKo[tunica predstavlja izolovanog,
nemoånog propovednika svedenog na
puki simbol Jugoslavije, zemlje koje
nema.æ Sve me ovo podse'a na æVojko
i Savleæ samo je autor poznat. {to
god da bilo, za ovoliku destrukciju i
toliko opakih re;i nema vi[e mu[teri -
ja. Gluvaci su postali sluhisti.#

@Neåe vi[e toliko uzbudljivo da /ive pa da naglas, zastra[eni i unezvereni, ;itaju Tijaniåev tekst, o
tome ko åe kome glavu skinuti i to me]u koalicionim partnerima, pobednicima, za koje je narod
glasao i koji dosad jedan o drugome nijednu ru/nu re; nisu izgovorili. Ali eto, ;ovek zna da je sve to
farsa i da se uveliko sprema da glava sa ramena padne. I sve se nastavlja po starom. Velikog Slobu
nasle]uje Mali Sloba.#
(Tekst Vesne Pe[iå, jednog od lidera opozicije pod naslovom> @Crni oblaci, opet#, @Danas#, 31. oktobar 2000)

ALEKSANDAR TIJANI" POVODOM TEKSTA VESNE PE{I"

@Ko pi[e tekstove, kakav je u ovim novinama od


utorka potpisala Vesna Pe[iå, sklon je i drugim
porocima! Ovo tvrdim jer njeni æCrni oblaci, opetæ,
ne predstavljaju novinsko [tivo bilo kojeg /anra,
veå kompilaciju dve direktne pretnje i jedne ned-
vosmislene presude.#

@Ali, skreåuåi temu na moj @Ne tra/im da se DOS raspadne


gre[ni lik Pe[iåeva, kao negov- – kao da to zavisi od moje volje
ateljica }in]iåa, skreåe fokus – pre nego [to sru[i slobiste,
sa njegovih prljavih pampers- radikale, julovce i sepeovce na
pelena, skriva poku[aj da se kid- sledeåim izborima. Samo sma-
napuje nacionalni bunt Srba i da tram normalnim da recept
se predstavi samo kao rezultat neverovatne ;oveka, koji je poslu/io kao zas-
sposobnosti opozicionih stranaka te maskira tava nacije u ru[enju Milo[eviåa, mora da bude
;injenicu da unutar pobednika postoji jaka prevla]ujuåi na svim nivoima, na svakom mestu i
te/nja da se, u novom startu, srpsko nov- obavezan za sve u procesu stvaranja nove
inarstvo osedla, zauzda i istimari.# dr/ave.#

60
... posle 5. oktobra

@{to ne istra/i Vesna... ko ogo- @{to ne pita kakve su obaveze lidera o kojem
vara Ko[tunicu pred stranim govorimo prema sivoj finansijskoj i politi;koj
diplomatama| Ko glasno govori zoni| Za[to se ne raspita koga je doti;ni pred-
po Crnoj Gori kako je predsed- lagao za ministra policije u prvim razgovorima
nik Jugoslavije samo njegov sa socijalistima| Za[to ne pogleda ko od lidera
trenutni projekat, ali se pokazao koristi strana;ki aparat da [alje preteåe poruke
nedovoljno efikasnim i modernim pa åe morati ljudima potpisujuåi tu]a imena i smrtne pre-
da se zaobilazi|# sude novinarima|#

(Tekst pod naslovom @Ve;ito prole'e, ponovo#, objavljen u @Danasu#, 2. novembra 2000. pojavio se sutradan
i u listu @Nezavisne novine#, 3. novembra 2000. pod naslovom @Ko je gori| Mali Sloba ili ja|#)

„Samo je potrebno „...Ne odvaja se od Legije,


da pre republi;kih koji predvodi crvene be-
izbora poverimo svu retke, sprijateljio se sa dve
vlast kancelaru - hm - poslovne grupacije
Zoranu i njegovoj
koje proizvode pacijente
vladi izabranoj po
za traumatolo[ku kliniku ili
njegovom diskre-
kapelu...#
cionom pravu. Na
stranu [to u nje-
govom [tabu sede „}in]i' je maestralno uspeo da sakrije takvu
bar dvojica budu- poentu, nametnuo druge teme i do statusa naj-
'ih ministara, dve mo'nijeg ;oveka Jugoslavije, kancelara Srbije
bebe koje zaslu/uju po;asnu zna;ku i vlasnika privatne vlade do[ao sa pozicije naj-
do/ivotnog ;lana Gestapoa. Ne samo [to su za neomiljenijeg politi;ara Jugoslavije. Onaj koji sa
takve startne pozicije ostavi Ko[tunicu bez posla,
vreme bombardovanja bili u Be;u, ili [to su se obo-
zaslu/uje sva;ije ;estitke. Sem mojih, naravno!#
gatili [vercom nafte iz Makedonije u vreme sankci-
ja, ve' [to u svojoj alavosti, politi;koj i finansijskoj, (Za[to Ko[tunica ne'e pre/iveti }in]i'a,
nemaju limita, nemaju obraza, a Boga se ne boje.# @Nezavisne novine#, 24. novembar 2000)

@...Ko[tunica smatra da je parlament katedrala“. „}in]i' ga smatra kazinom.#


(Rivalstvo izme]u }in]i'a i Ko[tunice razbi'e DOS u narednih godinu dana,
@Njujork tajms#, 4. decembar 2000)

61
posle 5. oktobra...

@Napravljena je, pre dva dana, srpska vlada mada to nije


objavljeno> mandatar }in]i' je najpre zahtevao privilegiju da
sastavi privatnu vladu, po sopstvenom ukusu. Kad su u DOS-u
seli da raspravljaju o tome, prvo [to je }in]i' ;uo od svojih
kolega lidera jeste> æA gde smo tu mi|æ.#

@Tako je nova srpska vlada zapravo predsedni[tvo


DOS-a minus Velja Ili' koji se te[ko zamerio
}in]i'u kritikama :ede, Bebe i ostalih komandosa
ekipe za prljave poslove Malog Slobe.#

@Jedna ru/i;asta televizija (æPinkæ), pod visokim pokroviteljstvom starih i novih snaga, posred-
stvom Vladimira Popovi'a, demokratskog ;oveka koji povezuje Zorana, Milorada, Pink, reklame,
kampanju, cigare i naftu, rodila je novih dana novu bebu> informativni program.#

(Sedam srpskih pri;a ili [ta se u Srbiji promenilo,


@Nezavisne novine#, 8. decembar 2000)

@Odmara'u ili 'u se ponovo baviti televizijom, ako Mali Sloba i njegova ekipa ne budu
imali ne[to protiv (d
danas u Srbiji nijedna novina ne sme da prenosi moje tekstove iz
æNezavisnihæ, jer se boje sukoba sa }in]i'em) – ali ja mislim da u Srbiji ima dovoljno
mesta za obojicu. Ako on misli druga;ije, [ta 'u| Opet valja da zasu;em rukave. Valjda
ovaj ne'e da ubija. Valjda!#
(Pretposlednji tekst Tijani'a)
@Nezavisne novine#, 22. decembar 2000)

@Ko[tunica vozi razdrndani jugo. On ima tri kravate i dva odela, sat od 50 dolara i
olovku od 13 centi. }in]i'eva olovka je vrednija nego Ko[tuni;in automobil.#

(Izjava za @:ikago Tribjun#, 14. januar 2001)

...
62
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

Nakon tri meseca intenzivnog rada na rasturanju DOS-a, zagovaranja podela u pobedni;koj koaliciji, izricanja
diskvalifikacija na ra;un Zorana }in]iåa, njegovih saradnika i ostalih lidera DOS-a, 16. januara 2001. godine
Aleksandar Tijaniå postaje savetnik za medije predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice. Mnogi su ovakav
Ko[tuni;in potez komentarisali kao njegovu /elju da Tijaniåa iskoristi kao sredstvo za ru[enje }in]iåa, smatra-
juåi da vi[egodi[nji rad ovog novinara, a posebno tekstovi koje je objavljivao posle petog oktobra, predstavlja-
ju dobru preporuku za rad u kabinetu predsednika SRJ. Postojalo je mi[ljenje da je upravo uticajna grupa u
DSS-u okupljena oko [efa Ko[tuni;inog kabineta Ljiljane Nedeljkoviå (koja je, kao i Tijaniå, zagovarala razbi-
janje DOS-a i samostalni izlazak DSS-a na parlamentarne izbore) dovela Tijaniåa na mesto savetnika za medi-
je. Ovaj Ko[tuni;in potez izazvao je negativne komentare mnogih, i to ne samo zato [to je Aleksandar Tijaniå
bio Milo[eviåev ministar i prijatelj Mire Markovi', veå i zbog toga [to nije posedovao odgovarajuåe [kolske kval-
ifikacije za obavljanje posla savetnika predsednika.

@Poziv Vojislava Ko[tunice primam kao najveåe priznanje


za ono [to sam godinama o svom tro[ku i uz sopstveni
rizik radio u korist zajedni;kog cilja.#
(Povodom imenovanja na funkciju savetnika predsednika SRJ za medije, @Borba#, 17. januar 2001)

Gotovo pola godine Aleksandar Tijaniå, iako formalno na mestu savetnika predsednika
SRJ, slovio je za jednog od prvih ljudi BK televizije (potpredsednik za medije). Tijaniå je
poku[ao da demantuje ovaj o;igledan sukob interesa, ali je ipak
priznao da na BK TV dr/i „katedru za novinarstvo#.

@...Ja ve' mesecima radim kod predsednika dr/ave, to zahteva


dvostruko radno vreme, a na BK TV, gde sam dao ostavku kao pot-
predsednik za medije, zadr/ao sam samo katedru za novinarstvo...#

@...Predla/em svim hrabrim novinarima uklju;uju'i i va[u redakci-


ju da zapale po jednu cigaru i odmore uz svoj profesionalizam#.
(B92, 31. maj 2001)

63
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

Iako su za radno mesto savetnika za medije predsednika SRJ bili predvi]eni ta;no definisani poslovi,
Aleksandar Tijaniå je to potpuno ignorisao i tokom dvogodi[njeg perioda, koliko je bio Ko[tuni;in savet-
nik, bavio se isklju;ivo napadima na Vladu Republike Srbije, DOS, a posebno na Zorana }in]iåa i nje-
gove saradnike. U tom smislu Tijaniå je objavljivao tekstove po tabloidima, nastupao na strana;kim trib-
inama (DSS), davao izjave i intervjue, izricao optu/be, psovke, pisao pod pseudonimom... Sve te nje-
gove aktivnosti imale su cilj da konstruisanim optu/bama i o;iglednim manipulacijama diskredituje prvu
demokratski izabranu vladu.

@Neki srpski mediji danas pokazuju manje hrabrosti nego za vreme


Slobodana Milo[evi'a... Svako od lidera DOS-a zna da koristi telefon.
Okrene broj i ka/e> æ{ta bre tiæ, a on ka/e> æJa sam DOS.æ Svi se oni vade da
su DOS, a ne 18-ti deo DOS-a.#

@Niko ne voli da ga neko pecka, niko ne voli da neko pi[e lo[e o njemu, da
provaljuje njegove ljude – da li se bave naftom, cigaretama...Tvrdim da mnogi
lideri unutar DOS-a imaju kontrolu nad ve'inom srpskih medija.#

(@Borba#, 12. april 2001)

„Srpski mediji nisu dobri. Propustili su veliku priliku da izbore profesionalnu,


politi;ku i ekonomsku distancu u odnosu na DOS.#

„Mediji ekonomski zavise od dr/ave i pomo'i iz inostranstva, a vrlo malo od


tr/i[ta koje je slabo, pa politi;ku sigurnost tra/e kroz paktiranje sa nekim od
lidera DOS-a.#
(TV @Palma plus#, 11. maj 2001)

Svaki lider DOS-a ima nekog svog novinara, glavnog urednika, ima neki
„S
svoj medij. Tr;anje u zagrljaj politi;arima natera'e srpske medije da u
slede'em srpskom derbiju, ako do njega do]e, budu podeljeni na dve vojske
/estoko sukobljene.#
(@Nezavisna svetlost#, 19. maj 2001)

„Nikada se nijedan ;ovek sa manje podr[ke (javnog mnjenja) nije do;epao


ve'eg komada vlasti kao sada[nji premijer Srbije }in]i'.#

(Podgori;ka revija @Istok#, 22. maj 2001)

64
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

„Za hap[enje je znao samo }in]i' i [ef policije a krajnji cilj im je bio da poka/u
kako jedan mo'an politi;ki centar mo/e da hapsi i sa ;arapama na glavi, bez
sudskog naloga a da za to [ef dr/ave, naravno, ne zna. DSS ne mo/e da u;estvuje
u tome i samo æbrzinaæ ne mo/e da bude kriterijum kvalitetnog vladanja.#

„Za[to se onda tako brzo ne razbiju i kanali [vercera automobila ili cigareta i za[to frak-
cije koje postoje u policiji ne ka/u odmah, jer ta;no znaju ko je ubio Slavka "uruviju.#

(@Ekspres#, jul 2001)

„Do sada se nije na[ao ni jedan novinar da ka/e> Zvao me iz srpskog ministarstva
za informisanje Vladimir Popovi' Beba (prvi ;ovek Biroa za komunikacije Vlade
Srbije – prim. autora) , zvao me Goran Vesi' (funkcioner DS-a – prim. autora), zvao
me savetnik predsednika Ko[tunice Aleksandar Tijani', zvao me ministar za
informisanje Slobodan Orli' i... tra/ili su to i to... Da li to zna;i da nema poziva| Ne, to
samo zna;i da se novinari i urednici tih medija boje.#
(10. avgust 2001)

Nekoliko dana nakon ubistva biv[eg slu/benika DB-a Momira


Gavrilovi'a, dnevni list @Blic#, objavljuje, pozivaju'i se na dobro
informisan izvor iz Ko[tuni;inog kabineta, da je Gavrilovi' ubijen jer
je tokom razgovora u kabinetu predsednika izneo podatke i dokaze
o sprezi vlasti i pojedinih kriminalnih krugova. Me]utim, istraga
pokazuje da biv[i slu/benik DB-a nije ostavio nikakva dokumenta u
kabinetu. Javnost kasnije saznaje da je tema sastanka Gavrilovi'a i
;lanova Ko[tuni;inog kabineta bila kadrovska politika u MUP-u i
smena legalno izabranog rukovodstva. Ipak, DSS nakon ove afere
napu[ta Vladu i postavlja pitanje njene odgovornosti. U orkestriran-
im napadima na ;lanove Vlade i saradnike premijera }in]i'a, poseb-
nu ulogu je imao nekada[nji Milo[evi'ev ministar a tada savetnik
Ko[tunice za medije – Aleksandar Tijani'.

@Imao bih [to[ta da ka/em o slobodi medija u Srbiji, koji se ne usu]uju da


objave sastav [taba jednog centra politi;ke mo'i za dezinformacije i kon -
trolu medija .#

@...Neko poku[ava da srpske medije uputi na pogre[ni trag o razlozima


ubistva, zatim da markira ciljeve za eskadrone smrti i ozna;i neke budu'e
mrtvace, da na osnovu ovog ubistva obavi kompletnu dresuru dru[tva koje
mora da prihvati ;injenicu da od sile koja vlada Srbijom nema za[tite ni u kabi -
netu predsednika dr/ave.#

(@Ve;ernje novosti#, 13. avgust 2001)

65
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@...Jedan centar politi;ke mo'i u Srbiji uspeva da naturi celoj Srbiji raspravu o tome
– ne ko vlada eskadronima smrti u Srbiji – nego se postavlja pitanje da li je to [to
je on razgovarao sa nekim ljudima iz kabineta dovoljno opasno da ugrozi ne;iji status,
polo/aj ili karijeru.#
(@Blic#, 13. avgust 2001)

@Za DS je najva/nije, sude'i po njenim saop[tenjima, ima li pisanih dokaza o


povezanosti mafije i politi;ara, i gde su ti spisi| Za ostatak Srbije neuporedivo je
va/nije koji centar politi;ke ili neke druge mo'i izri;e smrtne presude, ko ih
izvr[ava i koliko je ljudi na spisku budu'ih mrtvaca...#

@...Gra]ani na budu'im izborima treba da æizaberuæ kome vi[e veruju – jednom centru
politi;ke mo'i u ;ije je po[tenje verovao i Gavrilovi' ili drugom centru kojeg ne
interesuje ni mrtav pukovnik DB, ni tragedija jednog ;oveka i jedne porodice, ni
ko je povukao obara; i po ;ijem nare]enju.#
(@Ve;ernje novosti#, 14. avgust 2001)

@...Jednu stranu DOS-a zanima samo da li je pokojnik ostavio pisane dokumente o


nekim ljudima, dok drugu interesuje ko to ubija po Srbiji, po ;ijem nare]enju i pod
;ijom za[titom.#

@Mesecima je u kabinetu republi;kog ministra za informisanje sedeo ;ovek koji


nije imao nikakvu zvani;nu funkciju. On je bio vrhovni cenzor srpske [tampe, a
zove se Vladimir Popovi' - Beba. Bliski je }in]i'ev prijatelj i njegov prvi a]utant ...#

@...Nije u pitanju podela na Ko[tuni;ine i }in]i'eve medije, ve' one


koji shvataju va/nost da Srbijom upravlja zakon i one, koje iz stra -
ha i neprofesionalizma, misle da Srbijom i dalje treba da upravlja
ne;ija volja.#
(@Gra]anski list#, 14. avgust 2001)

@Za mene je bitno da u Srbiji postoji centar koji odlu;uje ko


/ivi, a ko ne, i da postoje ekipe koje mogu da se
anga/uju za to.#

@...Nema normalne Srbije bez borbe protiv korupcije i bez


otkrivanja onoga ko po Srbiji ubija. Sve drugo je fatamor-
gana koja se pravi preko strogo kontrolisanih medija...#

66
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@...Beba, Kiza, Vesa, :eda i ne znam ko jo[, preko Biroa za komunikacije srpske
vlade kontroli[u skoro sve srpske medije, bolje i suptilnije nego Milo[evi', a pos-
toje novinari i mediji koji vrlo lako sklapaju pakt o podani[tvu, budu'i da ta;no znaju
za[to je grupa okupljena oko }in]i'a neuporedivo opasnija po njih, nego grupa
okupljena oko Ko[tunice.#

@Zna se ko je putovao privatnim avionom na odmor i slu/bena putovanja po Monaku,


Nema;koj i Francuskoj, ko se predstavljao kao ovla['eni pregovara; srpske
vlade, ko ima telohranitelje s kriminalnom pro[lo['u.#

@}in]i' je putovao privatnim avionom.#


(@Reporter#, 22. avgust 2001)

@...Ja bih samo da isklju;im svoj mobilni telefon jer izgleda da se /ale da se
dovoljno ne ;ujem, ovaj… u centrali koju kontroli[e stranka koja ima jedno slovo
æsæ manje u svom nazivu pa åu izvaditi bateriju.#

@Srpska opozicija je poslednjih godina Milo[evi'eve vladavine li;ila na


romski orkestar, duva;ki, koji svira ispod svakog balkona sa kojeg neko
baca sitni[, onda se muzi;ari tuku za sitni[ i idu do slede'eg balkona. To je
razlog za[to nisam bio omiljen u opozicionim krugovima, izme]u ostalih razloga.#

@Ja sam posle Dejtona pristao [est meseci da budem ministar za informisanje jer je
izgledalo da 'e ovaj da se pomiri sa Amerikom, sa svetom i tako dalje... I ja u]em u
vladu i bio sam [est meseci do velikih protesta gra]ana...#

@...Bati' (Vladan Bati', ministar pravde u vladi Zorana }in]i'a – prim. autora) je lep[i
nego [to izgleda na slici ali mi ga pravimo ru/nijim...#

@Jazavi;ar, gospodin ugledni, Vesi' iz Demokratske stranke, je vi[i nego ja... zapra-
vo la/em da ima kratke noge... i u jednoj televiziskoj emisiji sam morao da mu ka/em
svojevremeno> Vi ne ose'ate tlo Srbije! I sagnem se i ka/em> i sada vam vise noge sa
stolice. Ne mo/ete da dohvatite tlo. Ne mo/ete da se bavite politikom ako ne stojite sa
obe noge ;vrsto na tlu.#

67
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@...Ne znam da li 'e mi slede'i put kada budem dolazio ovde biti potreban paso[.
:anak (Nenad :anak, predsednik Skup[tine Vojvodine – prim. autora) tvrdi da ho'e.
Me]utim ja mislim da je taj pad sa motora bio veoma te/ak... veoma te/ak i mislim da
'e on imati... dugotrajno le;enje... sa neizvesnim rezultatom...#

@Hapsimo ovoga, hapsimo onoga, hapse ga ljudi sa ;arapama na glavi... Sumnjive


;isto'e... Zato prve ve;eri kada su krenuli da hapse ovog ;oveka (Slobodan Milo[evi',
biv[i predsednik Srbije i Jugoslavije, optu/en pred sudom u Hagu – prim. autora) koga
bih i ja odneo u Hag, ali na osnovu zakona... Nisu imali sudski nalog...#

@Postoji jedna [kola mi[ljenja unutar DOS-a koja smatra da je najbolja politi;ka
teorija za dana[nju Srbiju 85% konfuzije i 15% provizije...#

@Postoji Biro za informacije, komunikacije srpske vlade. Samo jedna stranka ima
kadrove u tom birou. Ni jedna druga stranka ne zna [ta se de[ava u tom birou, sem
[to je Velja Iliå rekao da postoji jedna agencija u kojoj je jedan ;ovek jako blizak
kabinetu srpske vlade… koristi tu agenciju, a ja ka/em i biro, da napada i blati
ljude iz drugih politi;kih tabora i drugih politi;kih stranaka. Ni jedan novinar do
tada nije ustao i rekao> DA, zvali su me, pretili su mi i tra/ili su da objavim to i
to ili da ne objavim to i to. Ne sme!#

@}in]i' je kao gas. On se [iri... Gde god postoji pukotina, on u]e u tu pukotinu.
Gde god postoji neko ko nije otporan na gas on ga zadavi.#

@...Za[to ni jedan ozbiljan pravnik u Srbiji ne /eli da bude tu/ilac...To zna;i da mene
kao tu/ioca oni /ele da izru;e... na milost i nemilost ljudima i centru koji danas
mo/e da presudi ko u ovoj zemlji mo/e da bude mrtav no'as!... a da policija ne
mo/e da uradi ni[ta.#

@Zameram srpskoj Vladi... pod A> Zato [to premijer ide privatnim avionom u
slu/bene posete drugim zemljama. Premijer ka/e> ja pla'am taj avion... A vlasnik
aviona ka/e> Ne pla'a jer je Srbija siroma[na /ena, aa... zemlja... da. Dobro sam i
rekao> ... /ena... ;ekajte... [ta je tu ta;no| Jelæ platio ili nije platio| I da je platio
trostruku cenu... taj privatni avion nije ;ist... nije ;ist...#

@Za[to nijedan ;lan srpske vlade nije smeo da mu ka/e> Gospodine premijeru, Vi...
nanosite ljagu ugledu i ;asti srpskoj vladi jer putujete privatnim avionom... ne
mo/ete vi[e to da radite.#

@Odr/avati jedinstvo DOS-a bez obzira na njegov rezultat... to predstavlja podgre -


vati koaliciju je/a i klozetske ;etke... a ja to ne bih nazvao politikom...#

68
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Osta'emo u DOS-u na odre]eni rok da se ne ka/e da novac nije stigao zbog


DSS-a ili ne znam zbog ;ega od ovih koji su prodavali ljude (aludira na Vladu
Zorana }in]i'a – prim. autora) i sada [alju jo[... i tako dalje kao najunosniju
industriju u Srbiji.#

To [to je Srbija naterana silom i parama (misli se na hap[enje i izru;enje


@...T
Slobodana Milo[evi'a – prim. autora) da uradi ne[to [to je bilo protivzakonito
ne predstavlja dobar start za jednu zemlju ;ija tranzicija mora da se zasniva na
pravdi i zakonu...#

@Al’ ne samo da to uradi, ne samo da ga posle odvedu tamo gde su ga odveli...


Ja ovom prilikom ne govorim o njegovoj krivici. Ja samo govorim o pravnom postup -
ku koji je morao da va/i i za Milo[evi'a da bi nova Srbija pokazala Milo[evi'u da
se vreme promenilo da taj zakon va/i za njega...#

@...A ja ka/em uredniku Svedoka, uklju;ene su kamere, nema[ vremena da


obu;e[ suknju ka/i sad ovde pred kamerama koliko puta je ?ivkovi'ev [ef stranke
(Zoran }in]i' – prim. autora) video Milo[evi'a nasamo. A urednik Svedoka ka/e>
trideset i jedan put. Trideset i jedan put [ef stranke ?ivkovi'a je bio nasamo
kod Milo[evi'a.#
(Tribina DSS-a u Subotici, 31. avgust 2001)

„Niko ni[ta nije znao o toj slu/bi jer je napravljena na tajanstven na;in. Biro (Biro za
komunikacije Vlade Srbije – prim. autora) je napravio Beba Popovi' odmah posle
5. oktobra i o njemu niko ni[ta nije znao osim njega, :edomira Jovanovi'a,
Gorana Vesi'a i Zorana }in]i'a. Tom prilikom napravljeno je zapravo privatno min-
istarstvo za informisanje Vlade Srbije.#
(@Vreme#, 6. septembar 2001)

U oktobru 2001. godine privatna televizija BK TV dobila je novog glavnog i odgovornog urednika. Bila je
to jedna od uobi;ajenih smena na ;elu jedne privatne medijske ku'e, kakvih je do tada bilo na desetine.
Me]utim, Tijani' od ove smene pravi politi;ki slu;aj i kadrovske promene u BK TV koristi da optu/i i
okleveta Zorana }in]i'a i njegove saradnike. Samo tri godine kasnije, u svojstvu direktora nacionalne
televizije, Tijani' smenjuje zamenika glavnog i odgovornog urednika informativnog programa, a nekoliko
meseci kasnije taj proces kulminira ostavkom Gordane Su[e (glavnog i odgovornog urednika informa-
tivnog programa Televizije Beograd). Ove kadrovske promene, kao i kasnije ka/njavanje neposlu[nih
novinara RTS-a, Tijani' ne nalazi za shodno da komentari[e.
„Grupa ljudi iz Demokratske stranke namerava da zavlada svim
medijima i to je pokazala pritiskom na grupu u televiziji BK koja je
radila novu programsku [emu, u kojoj su bili Sr]an }uri', Ivan
Radovanovi' i ja.
Demokratska stranka je dobila ono [to je /elela, a vlasnik BK
televizije je uradio ono [to je morao.#
(@Jutarnje novine#, 13. oktobar 2001)

69
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Zoran }in]i' je prvi put pustio Milomira Mari'a (upravo imen-


ovan glavni urednik BK TV – prim. autora) u ku'u misle'i da je
simpati;ni mali[a sa loknicama [kolski drug njegove 'erkice.
I da ga je dovela mama koja ga o;ito jo[ doji.#
„Danas ;itava Srbija gleda kako je to prijateljstvo dovoljna kvali-
fikacija da MM, taj pigmejski zlo;in protiv prirode i novinarstva,
pristane da bude sitni[ kojim je jedan ;ovek u [kripcu (aludira na
Bogoljuba Kari'a, vlasnika BK TV – prim. autora) poku[ao da
otkupi svoju sudbinu od dana[njeg vlasnika svih sudbina.#

„...Kakva je to zlokobna politi;ka poruka gra]anima koja dolazi sa najvi[eg


mesta| Da se sve mo/e| Da se sve sme|... Da 'e dvorski pajaci, dobrovoljno
i entuzijasti;ki, na osnovu politi;ko-finansijskih nagodbi, preuzimati medi -
je, biroe za komunikacije, kompanije, upravne odbore, sindikate. Dokle|#

„Zar to [to MM dobija }in]i'a na telefon, kako sam ka/e – kad god ho'e ili se
porodi;no i javno dru/e kad god mogu, predstavlja bilo [ta sem dokaza da se lo[i
ljudi me]usobno privla;e ja;om silom nego dobri. Ili, mo/da premijer smatra kako
;injenica da je MM udvostru;io svoje kapacitete – u feminiziranom telu mu[ki duh –
predstavlja garanciju kvaliteta i privla;nosti i za [ire slojeve stanovni[tva, te prilog mod-
ernim reformskim i proevropskim tendencijama|#

„U kojoj to evropskoj zemlji Milomir Mari' ne bi bio prezren od svoje profesije i


zauvek proklet od javnog mnjenja... Moralna vrednost jedne vlasti, jednog premijera
i jednog novinara cene se na osnovu broja stvari kojih se stide.#
„Za [ta se to sprema srpska vlast ako stolicu urednika najbolje i najprofesionalnije
televizije uzima od ucenjenog vlasnika i na nju postavlja stvorenje kojem stopala
ne dose/u do parketa| Drveni lutak u o;ekivanju svog trbuhozborca.#
„Dotle, MM taj emocionalni zavisnik od zla, pakosti i frizerske haube pod kojom
u;vr['uje lokne, neka u/iva u svom ;vrstom polo/aju na æBK televizijiæ. :vrsto
jer stoji ;etvorono[ke. Pokoran, ljupko otimaren i osedlan poni. Spreman za
jahanje...#
„U toj trgovini neko je izgubio novac i televiziju, a dobio Mari'a... Srpsko javno
mnjenje je dobilo dokaz kako jedna mo'na stranka vidi slobode u Srbiji. Ni[ta od
svega toga ne bi bilo da se priroda nije poigrala Mari'em. Ali, jeste!#

(@Blic#, 15. oktobar 2001)

„Na DS je pala te[ka optu/ba, i na]en je konkretan dokaz da se }in]i' i njegova


ekipa inkvizitora slu/e ucenama ne bi li }in]i' doveo svog ku'nog prijatelja na
mesto glavnog urednika.#

70
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

„To je poruka srpskoj javnosti i srpskim novinarima iz jednog centra politi;ke


mo'i, a glasi> odnos politike i srpskih medija zami[ljam tako [to ja postavljam
koga ho'u!#

„...Ovo predstavlja osvetu malog Mari'a, tog krokija, humanoida, prednacrta za


novinara, ljudsko bi'e i mu[karca.#
(@Reporter#, 17. oktobar 2001)

@Filozofija }in]i'evog tima je cezarsko-imperatorski odnos prema medijima.


Imao sam ogromne te[ko'e da srpskim medijima uka/em ko je [ef
Biroa za komunikacije Vlade Srbije. Niko se nije usudio da ka/e da je
to Vladimir Popovi' - Beba. Posle njega najaktivniji u kontroli srpskih
medija je onaj kratkonogi Goran Vesi'.#
(Izjava Aleksandra Tijani'a jagodinskoj TV @Palma plus#, @Dan#, 29. oktobar 2001)

Pripadnici „crvenih beretki# iza[li su na ulicu 12. novembra 2001. godine, pod
punim naoru/anjem, i blokirali prilaz gradu. Cilj njihove pobune bila je smena
legalno izabranog rukovodstva MUP-a. Nekoliko dana posle okon;anja
pobune, nedeljnik „Reporter# objavljuje spisak pripadnika MUP-a me]u kojima
su bili i mnogi iz JSO-a, koje navodno potra/uje Ha[ki tribunal. Kasnije je
utvr]eno da je spisak bio la/an. Tijaniå sugeri[e da je spisak ta;an, a u svojim
izjavama o @crvenim beretkama#, osim [to pohvalno govori o sposobnostima
pripadnika ove jedinice, on pru/a i izvesna opravdanja za njihovu pobunu.

@Osnovno pitanje u slu;aju æReporteræ jeste da li je spisak ta;an ili falsifiko-


van. Pitanje koje sledi odmah iza toga je za[to æReporteræ ne tu/e ljudi koji su
pomenuti na tom spisku, jer ako ih ne tu/e onda veruju da je ne[to sa tog spiska,
ili kompletan spisak, ipak ta;no. Politi;ari /ure da demantuju spisak pre nego
[to je ispitana njegova autenti;nost, jer brane sebe od moguåeg gneva polica-
jaca koji su samo izvr[avali nare]enja…#
(@Reporter# 28. novembar 2001)

@…Najbolja srpska pe[adijska jedinica @crvene beretke# mogla je da zauzme


zgradu srpske vlade i pohapsi ;lanove kabineta samo da je htela.#
@{ta je zadr/alo te momke od dr/avnog udara s obzirom da se nijedna jedinica
MUP-a ne bi usudila da im pru/i bilo kakav otpor ;ak i da je htela da digne oru/je na
svoje saborce|
Prvo, ljudi koji su vodili tu akciju nisu /eleli da izvedu ni pu; ni oru/anu pobunu.
Da su hteli, oni bi to napravili. Drugo, jedina formacija koja bi jedino mogla da
im se suprotstavi, u kataklizmi;koj pretpostavci oru/anog sukoba, bila bi neka
specijalizovana vojna formacija.#
(@Ekspres#, 25. decembar 2001)

71
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@}in]i' ne mo/e da podnese da gleda Ko[tunici u le]a, to se videlo na mitingu


prilikom pobede – aplaudirao je a krvario je na sceni zato [to on nije bio taj koji
prima pobedni;ki pehar DOS-a kao ;ovek koji je oborio Milo[eviåa i njegov sistem.#

@…Potpuna je i onako /enski histeri;na glasina – koja dolazi od ægospo]eæ


Bebe iz Biroa za komunikacije Vlade Srbije, malolitra/nog :ede i onog
gnoma Vesi'a – da DSS prima najvi[e ljudi iz redova SPS-a i JUL-a...#

@Kada su æcrvene beretkeæ iza[le na ulicu, n i j e p o s t o j a l a n i j e d n a p o l i c i -


jska formacija koja je mogla i koja bi se usudila da im se suprot -
s t a v i . Pa za[to onda oni nisu zauzeli vladu (a i sam premijer ka/e da su
to mogli da su hteli)|#

@…Zato [to su [efovi æberetkiæ koji su vodili taj protest bili dovoljno mudri da ne
preduzmu oru/anu akciju. (Iako su profesionalno bili uvre]eni jer je njih
petnaest i[lo da hapsi dva prodava;a povr'a na pijaci.) Drugi glavni je
razlog ipak taj [to su oni, budu'i sami vojnici, znali da postoji samo jedna
organizacija koja mo/e da im se suprotstavi – Vojska Jugoslavije.
Vojska se pokazala kao najlojalnija u promenama.#

@Milo[evi' je pao u mandatu Pavkovi'a. Da li je Pavkovi' prstom mrdnuo da


spase Milo[evi'a| Nije.#

@Danas ne postoji glavni urednik u Srbiji koji sme da ka/e koliko puta nedeljno ga
zovu Beba, Vesi' ili :eda. Dok se ne pojavi hrabri glavni urednik koji 'e da ka/e>
æKo si ti, Vesi'u, ti si mali pandur i ne sme[ da me zove[ jer 'u u svojoj novini da objav-
im da me pritiska[æ, ne'e mo'i ni[ta da se uradi u srpskim medijima.
Taj centar mo'i koji dr/i sve srpske medije (odnosi se na Biro za komunikacije
Vlade Srbije – prim. autora) /eli da ih zadr/i samo kao instrument svoje vlasti i
kao sredstvo obra;una sa Ko[tunicom i DSS-om. I tu je kraj, ne postoji drugi razlog
za[to se oni toliko bave policijom, medijima, parama, odnosima sa sivom dru[tvenom
zonom.#

@:ovi' (Neboj[a :oviå, potpredsednik vlade – prim. autora) je vrlo sposoban ;ovek,
tako]e i ;ovek velike radne energije i veoma ambiciozan. Po tim svojim karakteris-
tikama on je prirodni }in]i'ev neprijatelj i to obojica znaju. }in]i' njemu ne veruje
ni[ta, ali zato ni :ovi' ni[ta ne veruje }in]i'u. Njihovo trenutno partnerstvo je ;ista
trgovina na principu daj-dam. Uprkos dugogodi[njem ;lanstvu u Socijalisti;koj partiji
Srbije, :ovi' je jedan od onih koji su se najtemeljnije æistu[iraliæ od pro[losti…#

72
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@...Ako Srbiju treba da urede i da nas povedu Gaja, Raja i Vlaja, {ilja i Belka, mi smo
gotovi, i kao nacija i kao dr/ava, zato [to su oni suvi[e mladi, nestrpljivi i suvi[e toga
ne znaju. To je grupa koja ume samo da vlada, i oni 24 sata vladaju. Pri tom, svi ti
Diznijevi junaci, na ;elu sa Pajom Patkom, imaju samo jednu /elju> da vode policiju i
Dr/avnu bezbednost.#

@:eda obo/ava da se dru/i sa Legijom, da ide u Specijalnu jedinicu. Vesi' je i


zvani;no policajac, ima zna;ku broj 006, u Saveznom MUP-u. }in]i' 90% svog
vremena posve'uje pitanjima policije i DB-a< njegov Beba odlazi u policiju i tamo
kadrira… Mora da postoji neki feler u glavama tih ljudi.
}in]i'eva ekipa se vlada kao da je, pre smene Milo[evi'a, preuzela neke
obaveze prema mo'nim grupama iz senke...#
(@Srpska re;#, 2. januar 2002)

U Beogradu je 17. januara 2002. godine uhap[en Alija Delimustafiå, za vreme rata ministar unutra[njih
poslova u Bosni i Hercegovini, lice koje je dovo]eno u vezu sa ratnim zlo;inima i za kojim je, zbog krim-
inalnih aktivnosti, Interpol raspisao poternicu. Aleksandar Tijaniå, savetnik predsednika SRJ, Vojislava
Ko[tunice, susreo se sa Delimustafiåem nekoliko puta tokom njegovog nelegalnog boravka u Beogradu.
Premijer }in]iå je u jednoj televizijskoj emisiji spomenuo ove susrete, a Tijaniå je najavio tu/bu za kleve-
tu i od predsednika Vlade zatra/io izvinjenje. Tek dan nakon [to je Vojislav Ko[tunica na konferenciji za
novinare izjavio da susreta izme]u njegovog savetnika i Delimustafiåa nije bilo, Tijaniå je priznao da sre-
tao sa Delimustafiåem u Beogradu.

@Ve' sedam dana jedan reformisti;ki centar politi;ke mo'i – koji u Srbiji „nema
alternativu#, Biro za prona]ene i izgubljene prljav[tine, pronalaza;i Brozovog
name[taja u avionu za Kinu, izvor vesti o hap[enju Karad/i'a i Mladi'a, jadni
pretra/iva;i tu]ih ljubavnih postelja, vredni dobrovoljni nosa;i name[taja u akciji osva-
janja Dedinja, ve' sedam dana redakcijama srpskih medija nude novu senzaciju>
gotov tekst, napisan usred Nemanjine ulice debelim kratkim prstima znamenitog
saveznog policajca, o tome da je Aleksandar Tijani', u trenutku hap[enja Alije
Delimustafi'a, bio sa njim u dru[tvu|!#
(@Blic#, 25. januar 2002)

@Razumem gospodu iz Biroa za komunikacije srpske vlade, poznatu po faktu da


mucaju veå u mislima, za[to navaljuju na mene.#

@…Ako njihov Biro prestane da [iri la/i o meni, ja 'u prestati da govorim istinu o nji -
hovom gospodaru.#
(@Blic# , 28. januar 2002)

73
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Tu/iåu ga (odnosi se na Zorana }in]i'a, predsednika Vlade – prim. autora) zbog staljiniz-
ma, poku[aja zastra[ivanja, gu[enja javne re;i u Srbiji, uno[enja li;nih elemenata u
vo]enje dr/avnih poslova, pritisaka na dr/avnu bezbednost, policiju i sudstvo.
Tu/iåu ga za klevetu, nipoda[tavanje pravosudnih, slu/benih institucija i policije, za
izricanje javnih presuda bez dokaza i sudskog postupka, za organizovanje li;ne
hajke na mene uz pomoå DS i zvani;nih saop[tenja, za zloupotrebe Saveta za
dr/avnu bezbednost i poku[aj konstruisanja kriminalne afere koja ne postoji.#
(@Blic#, 30. januar 2002)

„...Sada imam slobodne ruke da objasnim kako sam upoznao i kako


sam sreo biv[eg ministra bosanske policije.#

„Ovo je prava staljinisti;ki konstruisana afera u kojoj premijer ho'e da


ugu[i svog najglasnijeg kriti;ara. }in]i' time pokazuje da nije Nu[i'
nego jedan od njegovih likova. Recimo gospo]a ministarka.#

(Aleksandar Tijani'> Kako sam upoznao Aliju Delimustafi'a, @Blic#, januar 2002)

@Po;eåu tradicionalnim srpskim pozdravom – æABU DABIæ,


kolege. Pravilan otpozdrav glasi – æDABI ABUæ. U senci
ovog pozdrava, po Srbiji traje borba dva dinosaurusa.
Jedan je meso/der i odaziva se na ime Makijaveli. Drugi
je biljojed, ne odaziva se ni kad ga zovete. Ono [to znamo
jeste da ovaj drugi ne bi naudio Makijaveliju ni kad bi ovaj bio
re[ pe;en.#

@Su[tina sukoba jeste izbor – ho'emo li da zavisimo od zakona, koji je jednak za sve i
va/i za svakoga, ili åemo zavisiti od milosti i volje jednog lidera koji veå misli da
je veåi od Srbije...#

@Najgori deo srpskih medija ropski sledi najopasniji deo srpske politike. {efovi takvih
medija dobrovoljno su obavili lobotomiju zamenjujuåi dosada[nje fix-ideje takozvanim fax-
idejama. Naime, gotove tekstove faksovima dobijaju iz jednog centra za zaga]ivanje
srpskog javnog prostora. Evo, u ruci dr/im takav tekst. Napisan je na osnovu anon-
imnih policijskih dostava, uobli;en u Birou za komunikacije srpske vlade.#

@Biro za komunikaciju, jedina æetni;kiæ ;ista jednopartijska åelija, unutar


dosovskog sistema vlasti, kompletno je u vlasni[tvu Demokratske stranke.
Su[tinski, Biro je demokratska manufaktura pomija kojima neko misli da hrani
srpsko javno mnjenje. Ovakav Biro proizvodi strah novinara samo da bi
proizveo poslu[nost gra]ana. Oni /ele i stimuli[u tabloidno novinarstvo, nov-
inarstvo spektakla, pojednostavljenja i socijalnog sadizma. Oni sara]uju sa polici -
jom< odakle im ina;e gotovi tekstovi kojima se blate ljudi, unesreåuju /rtve
takvog novinarstva, odakle dosijei o privatnostima|#

74
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@:asni profesionalci, a njih je na vrhu medija sve vi[e, znaju da je odbijanje dresure
nad medijem zapravo odbijanje sau;esni[tva u dresuri gra]ana.#

@P.S. Vidim da mi Biro prebacuje [to sam jednom bolesniku poslao telegram sa /eljom
da pre/ivi. Kriv sam. Evo, u znak pokajanja poslaåu takav telegram i sada[njem
premijeru. Samo neka se on razboli, ostalo je moje!#
(@Nacional#, 28. januar 2002)

@Kad god se u Srbiji pojavi


neka prljav[tina, neka krupna
la/, kad god nekog valja
isterati iz Demokratske
stranke, pljunuti pa zalepiti
etiketu na nekog ;oveka ili
zalepiti etiketu pa ga pljunuti,
zastra[iti neku redakciju ili novinara, dodati ne[to glasova ili glasina, izgovoriti neistinu
bez crvenila, pojavljuje se zli, pufnasti gnom, }in]iåeva kolmovana, dresirana i kev-
tava francuska pudlica.# (odnosi se na Gorana Vesi'a funkcionera DS – prim. autora)

@Zadatak je dobio od svog Gospodara> æTijaniå mora pasti< je l’ u grob|æ. Vesiå, mali
de/mekasti Dambo, izgledom kao poklon drugu }in]iåu iz cementare Lafar/, bacio se
prilje/no na posao ne bi li mi prika;io javni rep. Tra/i ga s pogre[ne strane... :ak je na
jednom sastanku glave[ina DOS-a premijer postavio pitanje ækona;nog re[enjaæ Tijaniåa!|#

@Odgovor – zato [to se, smatra premijer, sve u Srbiji promenilo da bi mogao da se
re[i ljudi koji znaju za[to je on opasan za Srbiju i da bi mogao da se preseli na
Dedinje... Sada åe, hvala demokratskim nebesima, }in]iå kona;no da se useli u rezi -
denciju koju mu je jo[ Sloba namenio.#

@Ono [to je premijer srpske vlade sebi dozvolio u ova dva dana u;inio je najpre jedan
Nemac s paralelnim br;iåima, zatim jedan Gruzijac sa horizontalnim br;inama i
sada, pola veka docnije, bezbrki }in]iå.#

@Optu/ujem ga zato [to zna da nisam u toj aferi, optu/ujem ga [to njegova policija zna
da me nema u toj aferi, ali on i dalje siluje istu tu policiju...#

@{ta je njegov plan> da zamoli neke svoje prijatelje da me ubiju ili da naredi
nekim dr/avnim slu/benicima da me dr/e u zatvoru s izmi[ljenim optu/bama da
bi mi se posle pola godine izvinili.#
(@Nacional#, 30. januar 2002)

„Socijalni sadizam, ose'aj grandioznosti, pravna i medijska nedodirljivost, Srbija

75
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

kao privatno vlasni[tvo grupe koja na bazi napredne reformisti;ko-oralne ori -


jentacije pola/e ve'a prava na na[ novac, zakone, parlament, DOS, medije,
privredu, zemlju i Srbiju, od ostalih Srba, taj koeficijent skrivene mo'i Zorana
}in]i'a, koji je danas ve'i od koeficijenta mo'i Milo[evi'a na vrhuncu vlasti, o;ituje se
u bahatom saop[tenju DS.#

„U zemlji gde nijedan serijski ubica nije uhva'en, u zemlji koja nije razre[ila
nijedno ritualno i politi;ko ubistvo u dru[tvu koje se namerno iznutra i s vrha
rasta;e, u sistemu kojem caruju korupcija i mafija, u dr/avi koja jo[ ne zna da
li to jeste, kompletan vrh DS napregao se do granice hemije (srpski> kile), da doka/e
moje nepostoje'e krivi;no delo.#

„Ako, me]utim, Demokratska stranka pored policije i tajne policije ve' ima
formirane i sudove koji Srbima presu]uju u slu;ajevima kad zvani;no pravo -
su]e ne pokazuje dovoljno dresiranosti, budu'nosti i revnosti, imam prava na
poslednju /elju> ho'u da pre ve[anja u moju 'eliju, bez telohranitelja, do]u mom;ine
}in]i', Beba, :eda, Kiza i Vesa. Da popri;amo Srbin i Srpkinje. Ipak, bojim se da
ni[ta ne mo/e spasiti demokratskog i reformskog lidera }in]i'a od su]enja.#

„...Postoji kazna za te[ke klevete, obmanjivanja ;itave Srbije, zloupotrebe


Saveta za dr/avnu bezbednost, silovanje medija (pogotovu onog ru/i;astog s
Pinka), televizijsko izdavanje nare]enja policiji i tajnoj policiji, me[anje sudske,
izvr[ne i zakonodavne vlasti... Koja od ove dve re;i – integritet i po[tenje – kod
predsednika srpske vlade izaziva epilepsiju|#

@...Ministar Savezne policije, u sred televizijske emisije u Ni[u priznaje da se njegov [ef
Zoran }in]i' od 1991. do 1997. vi[e od desetine puta nasamo video sa Slobom|! Niko
ne zna nijednu re; o ;emu su pri;ali. Da li je Sloba danas u Hagu da pred na[im
sudom ne ispri;a detalje razgovora|#
(@Nacional#, 6. mart 2002)

„:itava afera konstruisana na kafkijanski na;in iz DS i biroa srpske vlade za


komunikacije – glavnog centra za zaga]ivanje srpskog javnog prostora ima za cilj da
poka/e da je krug oko predsednika Ko[tunice nepatriotski, jer je – patriotski,
anacionalni, jer je – nacionalni, kriminogen, jer je – po[ten.#
(@Danas#, 1. februar 2002)

@Umesto od[tete, tra/im da }in]i', kao deklarisani vernik, ode u Sabornu crkvu, da
se prekrsti i sve;ano obe'a da vi[e nikada ne'e lagati po Srbiji i klevatati gra]ane.#
(@Aleksandar Tijani' tu/io }in]i'a#, @B92#, 4. mart 2002)

@Vreme je da okrivljeni }in]i', pred srpskim pravosu]em i celokupnom srpskom


javno['u, potkrepi svoje klevete dokazima. Ako ih nema, kao [to slutim, neka
se hrabro suo;i sa ;injenicom da je lagao i sa kaznom za svoje la/i… Samo time
mo/e otkloniti sumnje o politi;koj pozadini ove staljinisti;ke hajke.#

76
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Ako se na sudu poka/e da je afera iskonstruisana da pogodi delom jednu drugu


stranku, delom jednog drugog ;oveka, a delom da gra]anima skrene pa/nju sa
ra;una za struju, sa izgubljene bitke sa organizovanim kriminalom, sa korupcije,
bede, [trajkova i virtuelnih donacija, mogu samo da ka/em okrivljenom> gospodine
}in]i'u, kad biste zaista voleli Srbiju i Srbe, bili biste premijer nekoj drugoj zemlji i
nekom drugom narodu.#

@O;ekujem da 'e ovako humana kazna vaspitno delovati i na njegove sau;esnike koji
su sigurno nameravali da po meni nacrtaju zebru. Ali sa brojem! O;ekujem tako]e da
mi srpsko pravosu]e pru/i dokaz da mogu javno biti protiv politike }in]i'a, a da budem
slobodan, zdrav i /iv.#
(@Blic, 5. mart 2002)

„Ako sad ne prozborim, [ta 'e autori hajke – po[to su probali da me na]u u ranijoj
biografiji, pa u aferi Gavrilovi', potom me]u Crvenim beretkama, onda u politici najve'e
srpske stranke – [ta 'e, velim, smisliti slede'e| Na kakvu smrtonosnu ideju mo/e
do'i [ef harange, na srpskom harangutan, uz pomo' svojih kloniranih sledbeni -
ka, na srpskom harangutan;i'a| Sad razumete za[to o njima moram da [irim istinu
sve dok oni o meni [ire la/i.#

„Obrezan sam| U svako doba mogu vrhu Demokratske


stranke da stavim u ruke materijalni dokaz da nisam.#

„Kako to da ne mutim sa Nemcima, kako svi pametni ljudi


– znate na koga mislim – nego sam na[ao da radim sa
Sarajlijama koji pla'aju kadaifom, tulumbama i bimijama|...
Da li ]in]i'evsko shvatanje prava podr/avaju pravni i
ekonomski eksperti unutar srpske i federalne vlade| Da li
stoje iza policijskih tekstova po novinama, anonimnih
letaka, dezinformacija, medijskog lin;a, pravljenja para-
lelnih policija i tajnih policija| Pitaju li }in]i'a iz DOS-a ko
to radi, ko zaga]uje srpski javni prostor| Koji od njegovih
saradnika, samo da je mr[av i da je hrom, predstavlja
pljunutog Gebelsa| Ovako je samo Gebels.#

„Vode'i histeri;nu politiku /lezdama a ne mozgom, li;na sudbina Zorana }in]i'a


i njegove alave ekipe, postaje limitiraju'i faktor stvarnim demokratskim procesima
i brana normalizacije Srbije... Nema pomo'i onome ;iji je nov;anik ve'i od srca.#

„Izricanjem zaslu/ene kazne gra]aninu }in]i'u, obznani'e se ;itavom


gra]anstvu kako je zakon u ovoj zemlji iznad premijera, ma koliko njemu samom
to nelogi;no zvu;alo. Samo tako okrivljeni mo/e shvatiti da je svaki pritisak na
sudske organe kr[enje ustava, da je izdavanje nare]enja policiji, preko televiz -
ije, kr[enje zakona, a da je la/na hajka u la/noj aferi potvrda srpske narodne
poslovice> æKo la/e – taj i krade!æ.#

77
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

„Ako je ;itav medijski spektakl, prozveden u jednom birou, a izveden uz pomo'


grupe dresiranih medija i saradnika priu[ten gra]anima ne bi li zaboravili ra;une za
struju, pad proizvodnje, nezaposlenost, porast cena, [trajkove, bedu, glad, korupciju,
kriminal, nemo' dr/ave, najmo'niju srpsku industriju – isporuke Hagu a la carte,
stravi;na ubistva, bombe i masakre, izgubljenu bitku sa organizovanim kriminalom,
la/ne donacije i nepostoje'e vladine trijumfe, ukoliko je sve zami[ljeno da se jedan drugi
centar politi;ke mo'i optu/i za sve [to radi centar politi;ke mo'i o kojem pi[em –
na sudu je da mi javnom presudom odgovori na moja ponovljena javna pitanja.#

„Mogu li da budem protiv }in]i'eve politike, koja je za Srbe izabrala najte/i i naj-
suroviji oblik tranzicije, da uka/em kako beskrupulozno, ali zato naizmeni;no,
koristi metode najcrnjeg politi;kog marketinga u javnosti, politi;kih obra;una u
parlamentu i politi;ke trgovine unutar DOS-a ne bi li smanjio ogromnu moralnu i
politi;ku prednost predsednika Vojislava Ko[tunice – mogu li da ka/em sve to,
a da pred zakonom budem jednak njemu|#

@Mogu li javno da ukazujem na njegove gre[ke, proma[aje, tupave metafore, zebre,


vrapce, Indijance, naoru/ane izbeglice, Abu Dabi, veronauke, droge u [kolama,
avione, kamione, ;amce, [lepere, Dedinje i kult sli;nosti sa Slobom – a da profesion -
alno ne budem ugro/en| Mogu li da budem protiv politike Demokratske stranke, koja
je od Srbije napravila podrum Evrope, otimaju'i sa 12 procenata izborne podr[ke 95
odsto vlasti u Srbiji, [to ljulja ;itav region – a da ne budem policijski osu]ivan| Na
kraju, smem li da mu otvoreno ka/em> æKad bi ti, }in]i'u, zbilja voleo Srbiju i Srbe,
izabrao bi drugu zemlju da u njoj bude[ premijer!æ Mogu li to da mu ka/em – a
da budem slobodan i da budem /iv|#

„Ako sud na ova ;etiri pitanja odgovori potvrdno, umesto nov;ane od[tete tra/im
slede'e> da se presudom nalo/i osu]enom Zoranu }in]i'u, kao deklarisano
dobrom verniku, da u Sabornoj crkvi zapali sve'u, regularno se prekrsti i
sve;ano obe'a – u prisustvu tu/ioca – da nikad vi[e ne'e lagati Srbiju i nikad
vi[e ne'e klevetati nijednog Srbina. Svevi[nji 'e onda ta;no znati [ta da radi sa
njegovom iskrenom religiozno['u, njegovom zakletvom i njim samim. Ako tog
dana ne grmi, }in]i' neka tog dana mirno iza]e iz hrama.#

(@Nacional#, 5. mart 2002)

@Koeficijent skrivene mo'i Zorana }in]i'a je ve'i od koeficijenta mo'i


(Slobodana) Milo[evi'a na vrhuncu vlasti.#

78
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Ni[ta drugo se ne mo/e o;ekivati od politike koju ;ini pedeset procenata paro-
la, 30 posto konfuzije i 20 procenata provizije!#

Srbija je @privatno vlasni[tvo grupe – koja na bazi napredne reformisti;ko-oralne


orijentacije pola/e ve'a prava na na[ novac, parlament, DOS, medije, privredu,
zemlju i Srbiju od ostalih Srba#.
(@Politika#, 6. mart 2002)

Biro za komunikacije srpske vlade apsolutno


„...B
je prisvojila }in]i'eva DS.#
„Nema stvora na dve noge koji je tamo u[ao, a da kod
sebe nema ;lansku kartu ove stranke!#
„Politi;ki uticaj na medije ne ogleda u cenzuri ve' u
dresuri najodgovornijih ljudi u medijima.#

(Tribina „Mediji danas#, 21. mart 2002)

@Poja;ajmo dobre i pametne i glupi 'e si'i jednu stepenicu ni/e, a æPinkæ 'e postati ono [to on
zapravo i jeste – de;ja no[a koja svira svaki put kada neki politi;ar ne[to u nju uradi.#

(„Novine vranjske#, 28. mart 2002)

„Dok Zapad daje prednost takozvanoj efikasnosti umesto stabilnosti, mi 'emo imati
problema sa njima i oni sa nama. Stranci misle da je korisno da ne postave nijedno
pitanje }in]i'u o korupciji, povezanosti sa podzemljem, stanjem u medijima, i
sistematskom ispumpavanju vlasti iz parlamenta, sve dok im je on saveznik.#

(„NIN#, 13. jun 2002)

„{est meseci ;ekam na intervenciju suda i da pozovu }in]i'a koji je optu/en za klevetu,
i ne zovu. A Vladimir Popovi' Beba je, kako ;ujem, poslao zahtev Radetu Terzi'u pre dva
dana, on je ve' danas poslao policiju da uzme izjavu od mene. Prosto se pitam da li je
}in]i' ;ovek iznad srpskog pravosu]a.#
(@B 92#, 12. jul 2002)

Novinar lista „Danas“ Nata[a Odaloviå u svojoj kolumni objavljuje da savetnik predsednika Ko[tunice
Aleksandar Tijaniå novinarima pri;a da saradnik premijera }in]iåa i sekretar Biroa za komunikacije
Vladimir Popoviå „naru;uje ubistva preko sur;inskog klana na ra;un Zorana }in]iåa“. Javni tu/ilac poziva
Odaloviåevu, ali i Tijaniåa da daju iskaz pred dr/avnim organima. Nata[a Odaloviå javno izjavljuje da
poseduje snimak razgovora u kome joj je Tijaniå izrekao optu/be na ra;un premijera i njegovih saradnika.
Aleksandar Tijaniå po;inje da vre]a i optu/uje Odaloviåevu, nazivajuåi je raznim pogrdnim imenima.

„Zbunjuje me /elja Nata[e Odalovi' da u velikoj /alosti zbog nedobijanja intervjua od


Vojislava Ko[tunice, falsifikuje na[ razgovor, preporu;i sebe }in]i'u i Bebi, uputi
sur;inski klan na mene kao metu, pozove javnog tu/ioca na intervenciju i ponudi sebe
za svedoka optu/be.#
(„Danas#, 13. jul 2002)

79
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@...Ne bih bio iznena]en da je novinarski denuncijant Nata[a


Odalovi' snimala privatni razgovor.#

„...U jednom trenutku, ja sam je nazvao kol-gerlom srpskog


novinarstva. Ako ta traka sadr/i taj izraz, onda je autenti;na, ako
ne sadr/i onda nije.#

„Nije sporno [ta ja mislim o premijeru i o gospodinu Vladimiru Popovi'u.


Mislim sve najgore. Tako]e nije sporno [ta mislim o gospo]i Nata[i B.
Odalovi', tako]e mislim sve najgore.#
(„Ve;ernje novosti# , 14. jul 2002)

@Molim vas da izvo]a;e, egzekutore i inspiratore potra/ite me]u autorima


falsifikovanih tekstova koji su me preporu;ili za odrednu metu, tajnim snima;ima
razgovora, me]u medijskim dreserima koji su izdali svoju publiku na na;in na koji je
jedan politi;ki centar izdao svoje bira;e, potra/ite ih me]u biroima, me]u onim
partnerima, me]u onim akcionarima i me]u onim politi;arima ;ija politika
dokazuje da Srbija, ako po;iva na bilo ;ijoj samovolji, uvek zavr[ava u zlu.#

(„Blic#, 16. jul 2002)

@Pogledajte ko je u prvim redovima odbrane ;asne i po[tene Hari Nata Hari> televizije
Pink, Studio B i BK. Mitrovi' i Mari' koji medijskim ve[anjem }in]i'evih
protivnika otpla'uju ropsku ;orbu novim gazdama| Valjda 'u na'i na;in da im
vratim svaku strepnju moje porodice.#

@Poruka hajka;ima> priznajem, uhvatili ste me i ;vrsto me dr/ite! Poruka Mata Nata
Hari> objavljuj snimak, jer od mene i onako ne'e[ dobiti ono [to si tra/ila. Poruka
}in]i'u> vi[e ne va/i moja ponuda da, ukoliko prestane[ da [iri[ la/i o meni, ja 'u o tebi
prestati da govorim istinu. Ne'u! Sad vidi [ta 'e[.#

(16. jul 2002)

„...Va[e sam tekstove nazvao rezultatom kucanja a ne pisanja, zatim posledicom


organskog trovanja od prskanja dezodoransom preko oznojene haljine, [tetnog
uticaja vrele frizerske haube i reanimacije sino'njeg karmina nanetog jako blizu
napu'enih usana.#

„Nisam ja protiv vas, ve' su protiv Vas zdrav razum i statistika... A se'am
se va[eg odvratnog [tiva kad ste, okru/eni ciganskim truba;ima, zvali
mobilnim }in]i'a i vikali u slu[alicu> æSlu[aj, Zorane, Srbija ti peva i raduje
ti se jer si pobedio Slobu. Slu[aj Zorane kako ti Srbija peva o slobodiæ. Fuj!
Samo vam je falio Kusta.#

80
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

„Nisu oni moji protivnici ve' su neprijatelji svake normalne Srbije. Zato sam ja
protiv njih... Znam ja dobro da bi }in]i' i onaj njegov otimareni konju[ar sa briljantinom,
taj mali [vercer nafte iz Makedonije, bili sre'ni da me vide u ;itulji. Zato su i hteli da
mi smeste aferu Delimustafi', pa da sad }in]i' nare]uje onom Pinokiju da moju
tu/bu zbog klevete kriju po fiokama sudova.#

„Pa ja sam vam rekao da je premijer sâm posle oktobra objavio da je ;etvrtog
uve;e zvao kumove najve'ih mafija[kih grupa i tra/io od njih neutralnost u
sukobu opozicije i Milo[evi'a. Premijer dakle zna njihove telefone, imena i
napravio je neku vrstu du/ni;ko-poverila;kog odnosa. Da li je dostavio javnom
tu/iocu ta imena i telefone| Da li je parlamentu objasnio kakva je obe'anja i
obaveze dao za neutralnost tih grupa| Nije. Da li je tu/ilac po slu/benoj
du/nosti tra/io od njega izjavu| Nije.#

„Vi ste, [to se mene ti;e, istaknuti ;lan zloglasnog Biroa za komunikacije srpske
vlade. I to dobrovoljni a ne mobilisani ;lan. Dakle, neka vrsta kol-gerle srpskog
novinarstva. Do]e mi da vam onu knjigu koju ste mi poklonili (@Silvija i Bruno#, Luisa
Kerola) sa sve podvu;enim ljubavnim re;enicama u njoj.#

„Ne, treba'e mi kao dokaz koliko ste me jednom obo/avali. Ali, uradi'u ne[to drugo.
Po[to je nepristojno da zovete u vreme ru;ka, nepristojno je da pla;ete na ramenu
mu[karca o slu/benim stvarima, i nepristojno je da me dr/ite dalje od [nicle koja
izgleda neuporedivo privla;nije od vas – re'i'u vam> zbogom!#

„...Obaviti [pijunski posao za drugu stranu, pristati da javnosti poka/e[ kakav si


denuncijant, kakav si dobrovoljac u pravljenju krivi;nog dela, kakav si bestidnik
u kr[enju profesionalnih kodeksa, kako si efikasan u pokazivanju da nema
savetnika s one strane koji nije upleten u neku od afera, to je dobro isplativ posao
za devojku koja tvrdi da Borhes jedva malo bolje pi[e od nje. To je neko opasno
oboljenje. Sad kad sve znamo i sad kad smo sve ;uli, neka ustane onaj gra]anin kojem
nije jasno za[to Nata[a nikad ne'e dobiti ni od predsednika ni od mene ono [to
je tra/ila od obojice.#
(„ID#, 17. jul 2002)

„Mislim da je koleginica B. Odalovi' zavedena, vi[e puta


zloupotrebljena i potom odba;ena od politi;kih mo'nika koji su je
zlikova;ki naveli na kr[enje svih profesionalnih i moralnih normi.#

(„Nacional#, 17. jul 2002)

@Ona je htela da me jebe po svaku cenu, a ja sam hteo da izbeg-


nem seks sa njom po svaku cenu... Ona je jedna najobi;nija kurva.
Novinarska kurva... Ko[tunica i ja smo je odbili. On da joj dâ intervju,
ja sam odbio da budem sa njom.#
(TV Pink, jul 2002)

81
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Za njihov ra;un, jedna ambiciozna nesre'nica pristala je da bude Hari Nata Hari,
da tajno snimi razgovor, falsifikuje ga, objavi i proglasi sebe /rtvom|!#

@...Jer priu;ena kolumnistkinja Slobodne Evrope na sva usta govori o etici, a [pijunski
snima privatnu konverzaciju i preti njenim objavljivanjem.#

@Primitivni centar }in]i'evog trovanja javnog prostora Srbije (Beba


i Vesi') isprobavaju ratni propagandni mehanizam spremljen za
predstoje'e izbore. Za njihov ra;un, jedna ambiciozna nesre'nica –
ogledalo razmi[lja pet sekundi pre nego [to joj vrati odraz – pristala je da
bude Hari Nata Hari, da tajno snimi razgovor, falsifikuje ga, objavi i pro-
glasi sebe /rtvom|!#

@Ko govori o ;asti i po[tenju (narodna poslovica – ævojska o


skra'enju, kurva o po[tenjuæ)...#
(„Srpska re;#, 17. jul 2002)

@Jedina televizija koju sam zabranio bila je TV Ko[ava ;iju sam registraciju
odbio, o ;emu postoji uredna dokumentacija u arhivu ministarstva, a faksimil te
odluke, ja imam u svojoj arhivi.#
(@Glas javnosti#, 20. jul 2002)

„Ovakva Srbija rezultat je udru/enog rada koalicije jedne osrednje stranke, desetak pat-
uljastih politi;ara, ;etiri banke, tri televizije, dve razbojni;ke dru/ine i jednog lidera koji
je inteligentan, vredan i pokvaren. Gotovo bez izuzetka, na sceni su mutirane, defek -
tne i nakazne demokratske institucije. To nije slu;ajnost, to je projekat ambi -
cioznog }in]i'a.#

„Pomo'u kontrole medija }in]i' uspe[no krije tri smrtno ozbiljne stvari> on je rasturio
DOS kad je shvatio da ne mo/e DSS da stavi pod svoju kontrolu< on je pomo'u
bolj[evi;ki organizovane stranke ukinuo svaku politi;ku ili dru[tvenu spontanost
u Srbiji< on zadr/ava sve javne i tajne slobisti;ke poluge vlasti u svom posedu, jer
samo pomo'u njih mo/e da odla/e izbornu proveru sopstvene politike i sebe samoga.
Najve'a optu/ba na ra;un }in]i'a, me]utim, nisu beda i glad ve' to [to nije prek-
inuo proizvodnju i distribuciju straha kao osnovnog mehanizma za teror nad
jereticima koji ne veruju da je Srbija na dobrom putu ni u dobrom dru[tvu.#

„}in]i' se ne usu]uje da proveri sebe ni na jednom izboru za bilo [ta, bilo kada i
bilo gde. Frojd je ;udo> be/e'i od parlamentarnih izbora }in]i' je napravio gre[ku poput
Milo[evi'a. Naime, raspisuju'i predsedni;ku trku premijer nije verovao da 'e se izbori
pretvoriti u su]enje onome [ta je napravio Srbiji i Srbima. Ovo 'e, dakle, biti sukob
}in]i'evog populizma i njegovog ekonomskog ruleta – {ok bez terapije i Ko[tuni;inog insi-
stiranja na uvo]enju pravila politi;ke igre koja 'e vredeti za sve u;esnike i na ekonomskoj
politici – terapija bez [oka, koju gra]ani mogu da podnesu.#

(@NIN#, 22. avgust 2002)

82
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@A ja sam ;uo poprili;an broj ljudi iz raznih struktura koji sle/u ramenima i u
pola glasa ka/u da se boje }in]i'a i njegove ekipe. Ko od ozbiljnih ljudi danas
sedi u dru[tvu i razgovara, a da ne izvadi bateriju iz mobilnog telefona| {ta to zna;i|
Da se paranoja [iri Srbijom ili da neko zna koliko se i [ta prislu[kuje|#

@Onda DOS dolazi na vlast i, kao po dogovoru, kao po ne;ijem uputstvu, glavni ured-
nici se ne usu]uju da me zovu ;ak ni kao savetnika predsednika Jugoslavije. Muk.
Strah. Bojazan [ta 'e im re'i Beba ili Vesi', ho'e li im }in]i' dati intervju ako
vidi mene na stranicama novina ili na ekranu|#
@Sad taj gnom postaje glavni organizator kampanje protiv mene. Ne znam gde 'e da
/ivi kada se sve ovo zavr[i.#

@Rekao sam Kari'u da 'e njegov sistem napasti }in]i' ne samo zbog televizije ve'
[to mu u prvom mesecu vlasti treba bogata /rtva podneta gnevnom srpskom
javnom mnjenju. Bilo je jasno da åe premijer odmah tra/iti da me sklone sa TV BK.#

@Vi ste, u odnosu na nekada[nje srpsko novinarstvo, nepismena, gnjecava gomila.


Vama ne treba ni gramatika, ni obavezna lektira. Vi ste groblje jedne profesije bez
obele/ja.#

@Kad pogledate ove kostimirane klovnove iz DOS,, vidite }in]i'a kao papu, Kora'a
(?arko Kora', potpredsednik Vlade – prim. autora) i ostale kao kardinale, sem Bati'a
koji jo[ nije primio hri['anstvo. Polovinu srpske politike, novinarstva i ekonomije
proizvodi studio Volta Diznija, a drugu polovinu proizvodi studio Biroa za komunikaci-
je. Gonzo-politi;ari proizvode gonzo-politiku, ovi prave gonzo-ekonomiju, svi zajedno
prave gonzo-medije i mi /ivimo kao skup gonzo crtanih modela.#

(@Blic News#, 28. avgust 2002)

}in]i', po svom mentalnom sklopu, najvi[e li;i na Slobu.


@...}
}in]i' je od DOS napravio privatnu firmu za poliranje
name[taja na Titaniku, istovremeno usmeravaju'i srpski brod
ka santi. Razdvajanje takvog DOS, odmicanje Ko[tunice od ded-
injskog }in]i'a i njegova kandidatura na srpskim izborima – sasvim
malo sam doprineo tome – predstavljaju ispunjenje mojih ambicija.#

83
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Samo je u sistemu koji svesno zadr/ava politi;ki proces mimo institucija mogu'e da
;ovek broj dva u Srbiji bude :eda, broj tri – Beba, a broj ;etiri – Vesi'. To nije normalna
Srbija. Kakva je to zemlja u kojoj predsednik parlamenta (Nata[a Mi'i', predsednik
Skup[tine i V.D. predsednika Srbije – prim. autora) nije predsednik parlamenta, ve'
glumica koja izgovara tu]om rukom napisan tekst|... Sve je to mogu'e jer svaki
;lan srpskog establi[menta zna da njih trojica, uz policajce Janju[evi'a i Mili'a, nose
aber od sultana. Svileni gajtan ili hati[erif.#

@Zoran je toliko narcisoidan da se nikada ne'e zapitati za[to mu narod zvi/di na fud-
balskoj utakmici, na koncertu, na vaterpolu. Pre pet dana, izvi/dan i obrukan pred
Ko[tunicom i Montgomerijem, }in]i'ev jedini komentar u salonu bazena – ka/e mi
prisutni prijatelj – bio je> æJebem ti ovakav narod, [ta sve radim za njih, a oni mi zvi/de!æ
Ali, najgore tek dolazi>> on 'e braniti svoju vlast po svaku cenu.#

(@Nacional#, 29. avgust 2002)

U jesen 2002. godine odr/ani su predsedni;ki izbori na kojima su rivali bili Vojislav Ko[tunica i Miroljub
Labus. Aleksandar Tijaniå, savetnik za medije predsednika SRJ, optu/bama i uvredama po;inje da napa-
da stranku G17 plus, njene ;elnike i predsedni;kog kandidata Labusa.

@Labusov [ef kampanje, Mirosinkin bucmasti sin;i', :arli Braun srpskog mone-
tarnog sistema, jedini guverner na svetu koji je jo[ uvek asistent, bas gitarista koji
kad peva podme'e hoklicu da dohvati mikrofon (nemam ni[ta protiv mikroskop-
skih, ako se ne predstavljaju kao giganti), mla]ani Dinki' – tek u ovoj kampanji
pokazuje svoje pravo lice – njih dvojica /ele da vladaju Srbijom bez Ko[tunice i bez
}in]i'a. Odnosno, sa }in]i'em, ako se on urazumi i prizna prvenstvo liliputancima.#

@Sada je srpski premijer u stupici> ne zna [ta bi mu bilo gore – da pobedi Ko[tunica, kao
[to ho'e, ili da pobedi Labus, kao [to ne mo/e| Dinki' ne sme da iznervira nervoznog
premijera Lakija a ne ume da spasi Labusa od funkcije i hipoteke lutke ;ije konce
nemilosrdno vu;e }in]i'. Bez njega obojica su zombiji, pokretni mrtvaci.#

@Din]i' (me[avina }in]i'a i Dinki'a) do sada je potro[io tri od ukupno ogrom -


nih pet miliona evra odvojenih za suludi plan da od Ser Slaba;ka Labusa
napravi vo]u Srba. Da bi u tome uspeo, gitarista diktira najprljaviju kampanju otkad
postoje izbori i otkad postoji Srbija. Pla'eni mediji moraju da la/u o broju prisutnih na
Labusovim komi;nim seansama tipa æJa sam predsednik, majke mi, ja sam predsed-
nikæ (da je Ser Slaba;ko s kandidaturom sa;ekao jo[ nekoliko godina, prona[li
bi lek protiv te[ke bolesti – nerealne ambicije).#

84
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Vrhunac je kad na scenu izvedu }eli'a koji, kao vra; u Amazoniji, pada u trans i
vre;i mantru æVidi me, Ko[tunice, ja sam ovde!æ Ako ima lupu, Ko[tunica je
uspeo da vidi tu zbirnu koreografiju :arlija :aplina, :arlija Brauna i Piro'anca,
troje mini – junaka srpske politi;ke scene s istim konfekcijskim brojem (de;ije
odeljenje, levo). Oni koji su dre;ali o ægovoru mr/njeæ ne skrivaju fras u svim nas-
tupima. Poja;ajte ton, oslu[nite malo te glasove, te re;i.. Da li vam to deluje normal-
no| Onda isklju;ite ton, gledajte malo te hitlerovske poze, te gestikulacije op[teg
/anra, to gr]enje i uvijanje kao na ubrzanom kursu orijentalnih plesova, tu la/
koja se svakodnevno stotinu puta survava na jadne Srbe.#

@{to miting nisu zavr[ili fotografijom Predraga Markovi'a, [efa grupe G17, sa gener-
alom Bad/om, tigrom Arkanom i Limonovim u Vukovaru| Na toj slici Predrag, sada[nji
[ef Labusa i Dinki'a, s pristojnom bradom, sme[ka se u kameru i ne izgleda kao
mobilisani ;etnik. Kako 'e sad gnomi da objasne strancima [ta je njihov direktor
tra/io u Vukovaru i da je bradu pustio mnogo pre po;etka ratova na Balkanu|#

@O;ajan [to potro[enih tri miliona evra, do sada, za rezultat daju samo pad rejtinga Ser
Slaba;ka, Dinki' skida [pilhozne i odlu;uje se na igru æsve ili ni[taæ (u poverenju ni[ta!).#

@La/i o akcijama izbornog [taba DSS-a, neistine o Ko[tunici, tragikomi;ne seanse


grupne hipnoze Srba, [enluk s parama koje bi mogle da nahrane gladne, izle;e
bolesne i ute[e nesreåne, åutanje o tome ko ide na rukoljub mafija[ima, ko proda -
je la/ne lekove bolesnim Srbima, ko lepi la/ne akcizne markice na la/ne ciga-
rete, ko preti Divcu i Partizanu, kome ko[arka[i odbijaju poklonjenje, kome
zvi/de na vaterpolu, koncertu ili ko[arci, ko reketira po Jugoslaviji, ko ubija po
Srbiji, kome ni[ta ne zna;e masovna samoubistva ;itavih porodica, ko rastura
parlament, ko se izruguje legalizmu – o tome dvojac s kormilarom glupavo 'uti!
Avaj, zna to Srbija! Pamti to Srbija! Ne pra[ta to zemlja u kojoj je bolje biti mrtav
nego biti sme[an!#

(@Nacional#, 20. septembar 2002)


@?ivkovi'> Re;e ;ovek koji je lizao stope Mire Markovi'. Ta;ka. Ima bar
pedeset fotografija koje to dokazuju...
Tijani'> Bolje nego [to si ti pu[io kurac Milo[evi'u, [to si obukao uniformu
kao pi;ka neka gore u Ni[u, kao bori[ se protiv NATO pakta. Do tada si se
skrivao dok ti je gazda bio u Crnoj Gori, ;uvali ga gangsteri. Ma, jebi se bre!
?ivkovi'> To da se jebem, to radim na neki drugi na;in i ne sam sa sobom.
To je pod A. Pod B, ko je kome pu[io, bio mu je u vladi.
.......
?ivkovi'> Neka u]e sve [to je rekao liza; stopa Mire Markovi'.
Tijani'> Pu[a; kurca Slobodana Milo[evi'a!
?ivkovi'> ...da bih i ja mogao da se uhvatim za neki zakon i da ga tu/im!

(Dijalog Zorana ?ivkovi'a i Aleksandra Tijani'a, @Status#, 31. oktobar 2002)

85
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

U srpskoj istoriji nikada nijedan vladar nije za


@U
kraåe vreme toliko u;inio za dobar, bogat
/ivot sebi i svojim ædvorskim damamaæ a toliko
malo za gra]ane i Srbiju. }in]iå nije, niti åe
ikada biti, dr/avnik> on je vojskovo]a krupnog
kap i t a l a , [ e f n o v e s r p s k e e l i t e , k a z n a
Srbima zbog Milo[eviåa i prvi evropski pre -
mijer koji je priznao da poznaje ili sreåe
veåinu lidera ovda[nje mafije. Premijer ni u
pokojnom DOS-u nema pristalica, sve su to
uglavnom, samo njegove mu[terije.
Njegova novogodi[nja putovanja, najpre u
Abu Dabi, sada u Brazil, ne mogu druga;ije
da razumem no da li;no bira mesto
buduåeg stalnog boravka.#

@Ko[tunica je dokaz da u Srbiji politi;ar mo/e da bude po[ten samo ako to


hoåe i ako to ume. D a s e t o i s p l a t i , u b e ] e n s a m d a b i i } i n ] i å b i o p o [ t e n . #
@Dobro je [to åe se i njihove politi;ke sudbine razlikovati. Posle svega, jedan od
njih åe mirno ostati da /ivi u Srbiji, u svom stanu, a ne na Dedinju, u svom
æjuguæ a ne u oklopnom æaudijuæ, okru/en svojim kom[ijama iz Belanovice a
ne telohraniteljima.#

@{ta govori o meni ;injenica da sam za najveåeg i li;nog protivnika izabrao naj -
moånijeg i najpokvarenijeg ;oveka u zemlji| Da sam pla[ljiv| Da imam putera na
glavi| Da nisam u stanju da izdr/im na nogama sve [to mi je njegov centar za la/i,
afere i masovne halucinacije priredio| Da se bojim onoga [to bi mi on najradije orga-
nizovao| On neka radi ono [to hoåe, ja åu ono [to moram.#

@Svi napadi organizovani preko Biroa za komunikacije srpske vlade, preko


br]anske æPublikeæ, zatim neke mis Pigi sa Pinka i njenog [efa æPtice
Pretrka;iceæ proizvod su straha antireformisti;kog centra okupljenog oko pomenutih
institucija da u Ko[tuni;inom kabinetu ne nadvlada moja teorija o njima.#

@Nema ko [ta meni da pri;a o }in]iåevoj zloupotrebi milo[eviåevskih metoda pri -


tiska i sistema za javno lin;ovanje protivnika> moja porodica i ja to svakodnevno
oseåamo. Te[i me to [to znam kako åe proåi on kad padne s vlasti.#

@Kontrola medija je veoma jaka i svakom glavnom uredniku se ;ini da ako sad
izgubi poziciju, izgubio je zauvek. Zbog toga åute, zbog toga ne govore ko ih
zove, ko ih psuje, ko im preti, ko ih ucenjuje, ko naru;uje napade, ko odre]uje
minuta/u, prostor, naslovnu stranu.#

(@Nacional#, 31. decembar – 2. januar 2003)

86
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

Dr Vesna Petrovi' - Jovi' \ R u b y


Po;etkom
2003. godine u
tabloidu „Na-
cional#, poja-
vljuju se tek-
stovi potpisani
imenom dr Ve-
sna Pe-
troviå-Jo-
viå. Kolumna ove „doktorke# bavila se navodno TV
kritikom, a u stvari je predstavljala mesto gde su
plasirane uvrede kako na ra;un premijera }in]iåa i
njemu bliskih saradnika, tako i na ra;un razli;itih
ljudi iz sfere sporta, novinarstva, muzike, estrade...
Traganje za identitetom autora kolumne i[lo je dotle da su novinari ;ak
otkrili da je fotografija koja bi trebalo da predstavlja doti;nu novinarku,
zapravo slika porno-zvezde Rubi skinute sa Interneta. Kako su stil i spisak
neprijatelja autora kolumne bili prepoznatljivi, mnogi su tvrdili da se iza
pseudonima krije savetnik predsednika Ko[tunice Aleksandar Tijaniå. Svi
oni koji su u jednoj TV emisiji koja se bavila identitetom Rubi, u tom kon-
tekstu spomenuli Tijaniåa, bili su do;ekani vulgarnim uvredama, pogrdnim
izrazima, koje je savetnik predsednika (pod svojim imenom i prezimenom) na njihov ra;un napisao u svo-
jim tekstovima objavljivanim svakodnevno u listu „Nacional# u periodu od 1. do 6. marta 2003. Godinu dana
kasnije, februara 2004. godine u intervju za list „Plejboj# i sam je priznao da je pisao tekstove u kolumni
porno-zvezde Rubi.

@?eljko Mitrovi' je dokazao da je u srcu ostao julovac. Za sve [to je morao da


pretrpi od petog oktobra, novogodi[njim programom svoje televizije osvetio se
dosovskoj vlasti. Sve [to su njegovi kerberi iz Info topa od Srbije skrivali cele
2003. godine, Mitrovi' je u jednoj no'i razotkrio, razbijaju'i u parampar;ad iluz -
ije o demokrati;nosti, odgovomosti i ozbiljnosti vlastodr/aca.#

(Vesiåu, ti nisi normalan!, @Nacional#, 3. januar 2003)

@Vesiåu, ti nisi normalan!#


@Vesiå je (sav u elementu> sa tajnim kamerama, slu[alicama u uhu – a la Klint
Istvud – autoritetom najmoånijeg re/imskog operativca) u svoj kabinet u Narodnoj
skup[tini Srbije privodio kolege iz vlasti.#
@Zanet svakodnevnim obavezama snimanja i prislu[kivanja svih i svakoga, Vesiå je
volonterski odglumio samog sebe. Svaka ;ast, za Oskara. Takav je, [ta åe.#

(Vesiåu, ti nisi normalan!, @Nacional#, 3. januar 2003)

87
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Batiå je uzvratio rafalnom paljbom> æDosta mi je ove [ugave emisije, videåe[


kako åu da te i[amaram, neåe[ vi[e da se zajebava[ sa mnom...æ Ni posle otkri-
vanja da je u pitanju skrivena kamera, Batiå se nije oraspolo/io. Kiselo je prihva -
tio izvinjenje i obja[njenje da su ga ænapr/ili, jeboteæ.
@Koji ti je kurac| Lepo ga je pitao :anak.#

(Vesiåu, ti nisi normalan!, @Nacional, 3. januar 2003)

@Premijer se briljantno setio da Monakom vlada porodica Grimaldi, sa kojima se


sreåe prilikom svake posete vili Filipa Ceptera, dakle bar jednom mese;no.#

@}in]iå je znao i od koliko se dr/ava sastoje Ujedinjeni Arapski Emirati. Priznao


je da je tamo bio za Novu 2002. u privatnoj slu/benoj poseti, a da su zluradi novinari
tu videli æne[to spornoæ. Sam }iniå je priznao da pitanja izgledaju kao da su name[tena.
To je, naravno, pogre[an utisak. U tom geografskom nizu njegovih destinacija
nigde se ne pominje Sur;in. I, pade premijer na pitanju o Nemcima. Da ;ovek ne
poveruje. Zli jezici, koji ga nazivaju kancelarom, definitivno su rezignirani ;injenicom [to
glavni nema;ki ]ak me]u Srbima ne zna da je deda Zorana Radmiloviåa bio Nemac.#
@Pitao je i poslu[ao publiku, poslu/io se kompjuterom ali je, umesto prijatelja, zvao
kåerku. Da mu je :ume prijatelj, zvao bi njega. Da Vesiå nije zauzet montira-
njem skrivenih kamera, mo/da bi on bio od koristi. Ili :eda|#
(}in]iå u repriznoj reprizi reprize, @Nacional#, 4. januar 2003)

@Radmila Hrustanoviå je bez problema pogodila da je Singidunum rimski naziv za


Beograd. Bajaga je znao da je Kastro vladar Kube, a Piksi da je ænovac potreban
mnogimaæ. Mudrac do mudraca.#

(}in]iå u repriznoj reprizi reprize, @Nacional#, 4. januar 2003)

@Beåkoviå je po hiljaditi put prepri;ao svoje intimne uspomene na babu Jeju, pokojnu
suprugu Veru, åerke Olju i Ljudmilu, na Rovce, Kola[in, Valjevo i Beograd. Odrecitovao je
tri svoje pesme podjednako uspe[no kao [to je dve otpevao Arsen Dediå.#

(U kog boga veruje Veran Matiå, @Nacional#, 8. januar 2003)

@Vesna Dediå-Milojeviå, autor i voditelj emisije, svako pitanje najavljivala je pozi -


rajuåi na ulici, pred {e[ird/ijskom radnjom u Balkanskoj, s mikrofonom u
desnoj i novinama u levoj ruci. Ipak, autorka je tog gabarita kakvog je, a
akademik mora da ;eka neko drugo æåeranjeæ da do]e do re;i.#
(U kog boga veruje Veran Matiå, @Nacional#, 8. januar 2003)

@Da ne posti, to se po Matiåu vidi. Verovatno se moli. Pred svojim bo/anstvima


Soro[em i Olbrajtovom, uz pomoå an]ela Liht, Foks, Gelbard... Pre pri;e[åa
morao bi da se ispovedi. Tu ispoved vredelo bi ;uti. On bi imao mnogo toga [ta da priz-
na. Ipak, za sada je miran. SPC nema nikakav uticaj na njega, Radiåku i Veljkoviåku.
Osim toga, SPC ne praktikuje egzorcizam.#

(U kog boga veruje Veran Matiå, @Nacional#, 8. januar 2003)

88
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Ali, Kastro je imao priliku da upozna Zorana }in]iåa, da mu, kao nepu[a;u, pokloni san-
duk originalnih kubanskih cigara. O Canetu Subotiåu Kastro i }in]iå nisu pri;ali.#

(Kako je Kastro upoznao }in]iåa, @Nacional#, 14. januar 2003)

@Ni Dragan Bujo[eviå, autor i voditelj emisije æNije srpski åutatiæ, laureat BK Kompanije, nije
sa premijerom pri;ao o Canetu. Ne interesuje ga ni premijerova ocena da æDinkiåeve karak-
terne osobine ;esto kompromituju instituciju NBJæ. Za[to ga ne zanima premijerova ocena
da æDinkiåa hvale politi;ki prijatelji i ;lanovi porodice|æ Zna to Bujo[eviå, zato se samo
sme[kao i klimao glavom, sa dubokim razumevanjem. Eto kakvo nam je novinarstvo!#

(Kako je Kastro upoznao }in]iåa, @Nacional#, 14. januar 2003)

@U obra;unu sa Oljom Beåkoviå, Tanja Vojtehovski potegla je dva /estoka oru/ja<


pustila je i insert iz lo[eg filma u kome Olja lo[e glumi i pustila je Milana St. Protiåa
da udari po Studiju B i pro[lonedeljnim gostima æUtiska nedeljeæ. Zla Beåkoviåka
dovela je zle goste da naru[e skrivenu kameru koju je osmislila nevina Tanja.#

(Kako je Kastro upoznao }in]iåa, @Nacional#, 14. januar 2003)

@Gordana :omiå, korpulentni funkcioner DS-a i potpredsednik Narodne skup[tine,


koristi svako pojavljivanje u medijima kako bi potvrdila Tirnaniåev utisak da je slu/ila
vojsku. Izgleda da je u slu/bi napredovala bar do ;ina starijeg vodnika, i to pe[adin-
ca, specijaliste za opkoljavanja.#

(Stariji vodnik :omiå u demokratskom bunkeru, @Nacional#, 16. januar 2003)

@Da;iå je, posle ko zna koliko vremena, bio pred ejakulacijom…#

(Zamrznut srpski kalendar na RTS-u, @Nacional#, 18. januar 2003)

@Ko se hvali i legitimi[e precima priznaje da je u njegovoj familiji sve [to vredi veå
ispod zemlje. Milan se tako pojavljuje u funkciji Drakule. Kakva je njegova zasluga za
njegove pretke, [ta nam garantuje da on ne predstavlja izuzetak u toj lozi, genetski
prekid ili mutaciju|#

(Zamrznut srpski kalendar na RTS-u, @Nacional#, 18. januar 2003)

@Ako sam dobro razumela }in]iåa, on je pozvao Srbe u d/ihad za Kosovo. Be[e li to
onaj isti koji je posle prve bombe pobegao u Crnu Goru noseåi u neseseru samo
ono najnu/nije< pare i Vesiåa|#

@Onda je }in]iå ponudio gra]anima svoj stari recept> svaki Srbin koji ima dokaze pro-
tiv nekog profesionalnog ubice treba odmah da ga prijavi najbli/oj stanici policije< ni[ta
mu se neåe desiti, majke mi< a svaki novinar kojeg zove neko iz Biroa za komu -
nikacije srpske Vlade (povampireni Beba, mo/da), ili iz neke od preostalih

89
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

stranaka pokojnog DOS-a, treba tajno da snimi taj razgovor, da ga objavi i u


svom testamentu ostavi traku kao dokaz da njegovi potomci znaju za[to je nji -
hov predak prerano skon;ao. A [ta åete vi da radite za to vreme, premijeru| {ta åe
vam ministar policije| Va[a dr/avna bezbednost| Va[i telohranitelji| Va[ predlog nor-
malnom gra]aninu zvu;i kao pretnja samo iz jednog razloga< to i jeste pretnja.#

(Zamrznut srpski kalendar na RTS-u, @Nacional#, 18. januar 2003)

@Vidim da je, s mnogo humora, premijer najavio dogovor sa Kariåem o dr/avnom preuz-
imanju onoga [to dr/ava nije ni napravila. Pravilno, pravilno. Nekad se to zvalo ædogov -
orna ekonomijaæ, sada – æPrivatizacijaæ. Su[tinski termin vu;e poreklo od starolatinske
re;i - æplja;kaæ! Naime, kad plja;ka[, potpuno je svejedno u ;ije ime ili za kakve principe
to radi[. No, ko je Bogoljubu kriv| Kad je }in]iå video da mo/e da mu ure]uje tele -
viziju, da mu zatvori banku, da mu utrapi Mariåa, da zabrani VeIju Iliåa, da sutra
otme mladim Kariåima tek kupljene igra;ke Elenu i Jelenu, [to da mu ne uzme i
mobilni. }in]iå i Kariåev odnos li;i na udvaranje Crnogoraca> æJa se tebi
svi]am,a ti meni|æ
(Zamrznut srpski kalendar na RTS-u, @Nacional#, 18. januar 2003)

@Mucava pitanja puna opro[tajne patetike od intervjua-razgovora-ispovesti zatvo-


rila su logi;ki krug – takvim pitanjima Milutinoviå je do;ekan kad je dolazio na
vlast. E, o tom vremenu vladanja Mira Adanja-Polak ni[ta ne pita.#
(Ekskluzivno proma[ena Milutinoviåeva ispovest, @Nacional#, 20. januar 2003)

@Pored svih manekenki koje imaju [ta da poka/u, Nata[i Miljkoviå bi odgovarao
amandman o silikonima. Profesionalizam bi, tako]e, morao da dobije ustavne garancije.#
(Velja Iliå na stubu srama goli[ave Nate, @Nacional#, 23. januar 2003)

@Ma kakva Srbija bila, i ovda[nje æ{trumpfeteæ znaju da je referendum o nezavis -


nosti jedno, a obrenova;ki demohri[åanin ne[to sasvim, sasvim drugo. U
mu;noj pri;i o ustavnoj povelji Bo[ko Ristiå i Dejan Mihajlov uporno su terali vodu na
Batiåev mlin. Kada se ;uju njihovi kontraargumenti, do]e se do fatalisti;kog stava>
Be/i od povelje, daj samostalnu Srbiju makar Batiå bio novi Sloba ili Kiza.#

(Srbija za samostalnost, Vladan Batiå za sebe, @Nacional#, 25. januar 2003)

@Govorom na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko[tunica


perfektno je dijagnostikovao politi;ku situaciju u dr/avi. Setio se svega< premijerovih æjef-
tinih estradnih pri;a o reformamaæ, politi;kom æarbitriranju u sukobima medu kriminaIcimaæ,
povratka na æautoritarno i sebi;no upravljanje dr/avomæ, izbornih kra]a... {teta [to je
pukao na predsedni;kim izborima, [to mu se popularnost prepolovila, [to je dobrovoljno
sve mehanizme vlasti, koje mu je narod namenio, prepustio nekim :edama, Vesiåima,
Bebama, [teta [to je od stranke napravio geto pravih srpskih Ami[a... Kaput mu je bli/i
od ko[ulje, pa se u govoru obru[io na lik i delo premijera, zaboravljajuåi da pomene
vlastitu autisti;nu politiku, kreiranu u kuhinji LjiIje Nedeljkoviå. Nju nije pomenuo.#
(Doktor Ko[tunica postavio dijagnozu, @Nacional#, 27. januar 2003)

90
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@U kojoj zemlji na svetu ministar Bo/a }eliå, sa izgledom ne/eljenog deteta kojeg
je mrzela i u;iteljica, mo/e da /ivi kao [to /ivi u Srbiji|! Radeåi samo ono [to pi[e u
svakom pristojnom ud/beniku ekonomije, ovaj momak ne propu[ta nijedan ovda[nji
noåni klub, veå je trebovao novu devojku po[to je razdu/io /enu, igra po koncertima
kao ;lanica grupe æ}oganiæ, hrani se u najboljim restoranima, voze ga najbolji automo-
bili (a kupio je æyugoæ), la/e da /ivi sa tetkom, a stanuje na Dedinju, kamere bele/e nje-
gove pou;ne lekcije kasirkama po tr/nim centrima, pred novinarima energi;no hoda
kao mikser koji je pobegao iz kuåe, nikada nije nosio bolja odela, voajerske novine
pune stupce njegovim noånim poduhvatima, prvi put u /ivotu ide na utakmice – dru/i
se – preko ministra Le;iåa, kojeg je napustio karakter pa se nije trudio ni da
zadr/i mozak – sa poznatim facama, kad god po/eli da ima sat-dva na televiziji,
uklju;iv[i i skrivenu kameru...#

@…{to ne ka/e da li je obilazio noåne klubove i u inostranstvu, gde je navodno vrhun-


ski ekspert za brojanje para|...#

(Ministar }eliå u ulozi reformskog plejboja, @Nacional#, 28. januar 2003)

@Dragana Miliåeviå – jo[ mudrije ispod sebe isturile dva neprobojna bedema< Anetu
Mihajloviå i Tanju Vidojeviå. Oba lika, pravljena u ateljeima starih holandskih majsto-
ra, imaju dva zadatka. Prvo, da svoj posao voditelja rade dovoljno lo[e. Tako rejting
gazdarica Bojane i Dragane, ma kakav bio, nikada neåe biti ugro/en od njih. Dalje,
jedan mrgud sa stavom tete koja je upravo pojela Ivicu i Maricu, druga – kojoj
je za Bo/iå jedva po[lo za rukom da pobegne iz sale za uzorke mesne indus-
trije æGavriloviåæ, garantuju [eficama da se na tim televizijama, dok su one /ive, neåe
dogoditi ni[ta zna;ajno, pametno i dobro.#

(Ministar }eliå u ulozi reformskog plejboja, @Nacional#, 28. januar 2003)

@Izme]u dva stroja pretr;ava jadni premijer (zato je toliko oslabio)< jednome
kao da je du/an, drugome kao da je nemoåan da pomogne. Svaka vlada i svaki
premijer imaju kriminal kakav zaslu/uju. Tamo gde po;inju misterije, tu se
zavr[avaju pravda i organizovana dr/ava. Jer, kad }in]iå priznaje da se vi]ao i sa
Legijom i sa :umetom, a oni su i tada znali za pri;u o Stamboliåu, otmicama, egzeku-
cijama, privatnim zatvorima i belom kombiju, neka ministar odgovori – gde se u Srbiji
zavr[ava mafija a po;inje dr/ava|#

(Vlast ima kriminal kakav zaslu/uje, @Nacional#, 30. januar 2003)

@Drugim re;ima, ako Kiza pre/ivi, Srbija neåe. Jednostavna formula.#

(:ime je Labus oprao premijera }in]iåa, @Nacional#, 1. februar 2003)

91
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Funkcioneri DS-a me]usobno su razli;iti kao klju;evi od seoskog kredenca – svi pris -
taju u svaku bravu. Jedini izuzetak predstavlja Boris Tadiå. Dok su sve njegove parti-
jske kolege i koleginice smrtno zaljubljene u }in]iåa, Boris je odbio taj poni/avajuåi
grupni seks i – zaljubio se u sebe!#

@Taman je, vodeåi sednicu parlamenta, po;eo da u/iva u sebi, svom glasu sa-
njala;kom akcentu i osvojenoj tituli demokratskog izdanja po/ivljeg ?eljka
Simiåa, kad evo ti jo[ jednog koji bi najradije sebe klonirao postav[i time sop -
stveni tata, mama i on.#

(:ime je Labus oprao premijera }in]Iåa, @Nacional#, 1. februar 2003)

@Hoåe li, pod ovakvim pritiskom, DSS u parlamentu ubuduåe da glasa frontalno sa
socijalistima (sem one gnjide [to je tukla studente), radikalima, arkanovcima i svima
kojima je Srbija dra/a od }in]i'a| Hoåe li Legija da ;eka vezan hap[enje od onih
koji su ga doskora kovali u zvezde, jer im je po[tedeo /ivot|#

(Politi;ka prognoza za Srbiju i okolinu, @Nacional#, 4. februar 2003)

@{ami, Ko[tuni;in izborni kalkulator, u stilu Vudija Alena, samo bez [arma i duhovitosti,
uspeo je da uspava i poslanike i gledaoce. Samo je deda Miåun ostao budan. Ili spava
otvorenih o;iju, kao Lesli Nelson.#

(Kraj jugo komedije, ali bez hepienda, @Nacional#, 5. februar 2003)

@Delegacija Srpske pravoslavne crkve kod pape< majke ubijaju decu< }in]i' pobe]uje<
ra]a se defektna stoka< stvorena dr/ava Srba i Crnogoraca, kao brak umno pore-
meåenih osoba< Tanja Vojtehovska sprema novu emisiju< :ume za[tiåeni svedok.
Budi bog s nama – sve neke nenormalne stvari!
Sreåom, tu je crnpurasti ?ivkoviå, na[e vojske ministar, osoba koja sve zna. Mada
ni[ta ne ume. Buduåi da govori br/e nego [to misli – ovaj tumor na
dvanaestopala;nom crevu Srbije – svaki put kad se pojavi pred kamerama, sve
nam objasni.#

@Ako su ta;ne vesti da je ?ivkoviå, u strahu za sopstveni /ivot, na dan kad je Kiza pred
NATO avionima pobegao u Crnu Goru, raportirao generalima Pavkoviåu i Lazareviåu,
i stupio u njihovu vojsku – onda se taj ;in predaje, po Ha[koj konvenciji, mora tretirati
kao dobrovoljno u;lanjenje u jedinice talaca.#

@Dra/esna Olja Beåkoviå nije previ[e insistirala na ?ivkoviåevim kvalifikacijama za


upravljanje dr/avom. Dr/ala se blago, ali pravedno. Kao da je i te noåi sanjala svoju omi-
ljenu noånu moru< neko provaljuje u njenu sobu i silom joj utrljava [ampon u kosu. U/as!#
(Srbija i Crna Gora – brak maloumnih, @Nacional#, 6. februar 2003)

92
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Posle gripa, distorzije zgloba i migrene, Olivera Kova;eviå je meni najdra/i


fenomen… Ali, nije ona kriva. Priroda joj nije podarila sva ;ula.#

@Polupismena novinarka – sa isturenim batacima kao da su jestivi – u nepismenom


mediju za poluobrazovanu publiku. Kakva Adams femili< tata ?eljko, mama Beba,
brat blizanac Vesiå, deda }in]i' i Klopka, stupica u koju je zapala Srbija.#

(Srbija i Crna Gora – brak maloumnih, @Nacional#, 6. februar 2003)

@Kad napravi[ emisiju u kojoj gledaoci tepaju :edomiru Jovanoviåu, kome je tek
zarasla masnica zbog tu;e oko mobilnog telefona sa studentima u
prekju;era[njem protestu – onda æ:edo, :ediceæ, æzlato na[eæ, æbuduåi predsed-
ni;e na[æ – voditelj, u ovom slu;aju Vladan Alimpijeviå, mo/e da ra;una< sve [to
je postigao do sada ne predstavlja ni[ta u pore]enju s onim [to åe postiåi kad
:eda bude [ef Srbije. Alimpijeviå tada mo/e da zatra/i ;ak i da bude –
novinar! Za obojicu ovakvih delija ni[ta nije nedosti/no! Ni[ta nije zabranjeno.
Oni veå /ive sopstveni san.#

(Srbija i Crna Gora – brak maloumnih, @Nacional#, 6. februar 2003)

@Dajuåi krv, pred kamerama je glasno dobacio prisutnima i poslao poruku Srbima ma
gde bili< æAko padnem u nesvest, od svakog åu uzeti pomalo krviæ. Kakav Drakula,
kakav :au[esku, kakav Trbosek. Ako je Srbima uzeo novac, ako im je oteo medi -
je, ako Ko[tunici, kad se god zagrlio sa }in]i'em, ne[to fali, jednom
Mar[Iåanin, onda nov;anik, ustav, pa poslanici, zatim glasovi, parlament, DOS,
dr/ava – red je, vala, da nam uzme i po malo krvi. Koliko poznajemo premijera,
neåe to biti mnogo. Po kilo-dva.#

(Daj krv premijeru, @Nacional#, 8. februar 2003)

@Ovaj potpredsednik srpske vlade, davin;ijevski obdaren, spektakularno poza -


jmljuje s leve strane lobanje nekoliko vlasi, svaku nazvanu po imenu i sa dode-
ljenim bar-kodom, i baca na desnu stranu…#

(Daj krv premijeru, @Nacional#, 8. februar 2003)

@Kad na sve ovo dodate debele ;lanke na nogama i prste pre;nika vojvo]anskog
kulena, dobijate Nata[u B. Odaloviå, dojavnicu Radija æSlobodna Evropaæ, poz -
natu iz afere tajnog snimanja i denunciranja kolega.#

(Daj krv premijeru, @Nacional#, 8. februar 2003)

93
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

„Mucavi tuca; kafanskih peva;ica#


@Kao osoba kroz koju je i[ao link tajna policija – Mediji – Partija – Ma/estik –
Parlament – Banke – Carina – Kriminal – Marketing televizije – Kipar –
Liban – Rat – Podgorica – Komuna – Pale – {vajcarska – Kultura – Novo
groblje – Hercegovina – Hekleri, mucavi tuca; je odgovoran za svaki grob,
svake zabranjene novine, svaki srpski strah, svaku izgubljenu godinu, Kosovo.#

(Levi;ar i bitanga, @Nacional#, 11. februar 2003)

@?eljko Mitroviå, koji posle svake smene re/ima sebi iznova ugra]uje himen
(hirurg Beba Popoviå), druga;iji je /anr od Zorana Prediåa, umnog daltoniste,
koji ne razlikuje mudrost od gluposti. Zato su i njihove uloge razli;ite. Lider Pinka
je elokventan< [ef Politike ne dopire dalje od mentalne delinkvencije.#

(Zoran i ?eljko – Diznilend za prosjake, @Nacional#, 13. februar 2003)

@Jedina dobit po [efa Treåeg kanala le/i u ;injenici da je kona;no na[ao nekoga ko
izgleda, eufemisti;ki re;eno, mu/evnije od njega. Ako nije lep[i, Miklja, za raz -
liku od :omiåeve, bar izgleda simpati;no.#

(Spomenik za heroja :edu Jovanoviåa, @Nacional#, 14. februar 2003)

@Ako Bojana Lekiå kuva kao [to ure]uje program, ta åe /ena kad-tad otrovati
nekog bli/njeg… U vreme rasklimatane Srbije i Srba, koje u /ivotu dr/i samo nada
da od ovoga nema goreg, njena dr/avna televizija li;i na frizerski salon. U frizer-
aju, /enska radna snaga, me]u njima i blistavi primeri koliko priroda ume da bude
pakosna, kvarcuju sopstveni mozak ispod usijanih hauba i metalnih viklera.#
@…Unaokolo tr;kara frizer Sa[ica Crkvenjakov, osoba napravljena uglavnom od
me[anog mesa, i razmenjuje recepte sa damama.#

(RTS – pita od mrtvog gavrana, @Nacional#, 17. februar 2003)

@ – Kakve su nagodbe pale izme]u }in]i'a i Legije| – pitao se otpora[.


– Da li bi se vlast promenila da je Legija pucao| – interesuje se Borka Komsomolka.
– Moja novinarska karijera je kristalno ;ista, nikad nisam radio za Milo[eviåa – sla-
gao je Ivan Radovanoviå, nabrajajuåi opozicione ili nezavisne medije u kojima je radio,
slu;ajno zaboravljajuåi da je ure]ivao BK televiziju. Ili BK nije radio za Milo[eviåa,
kao [to sada ne radi za }in]i'a.#
@Dramati;no> trezvene misli Borke Paviåeviå#
@Protiå je navikao da tu;e po Ko[tunici, kao Paviåeviåka po Nacionalu. Dobro, u ovoj
emisiji se pojavila trezna, [to se ne bi moglo reåi sudeåi po oceni> Zamislite, obi;ni
ljudi koji ;itaju Nacional, pa to nije normalno!#
@Kako bilo, to je samo Borka. Za nju je normalno, bilo i ostalo, da beogradskim krugom
[eta u maoisti;koj togi, poznatoj kao tradicionalnoj odeåi svih ;asnih Kotoranki.
Ultralevi;arske stavove, utemeljene na tekovinama kineske ækulturne revoluci-
jeæ, vremenom je utopila u Soro[evo otvaranje dru[tva i fla[a.#
(Dramati;no> trezvene misli Borke Paviåeviå, @Nacional#, 19. februar 2003)

94
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Mikica, vlasnik novog, potpuno neupotrebljavanog mozga, dosetio se da televiziju


nazove po palmi, karakteristi;noj srpskoj biljci… Mikica je, kolutajuåi o;ima (ili je urokljiv ili
ima Bazedovljevu bolest), poru;io {iptarima da ih neåe biti.#

@?anrovski, Palma predstavlja komemorativnu dramu posveåenu uspomenama na


dve manije i jednu frustraciju. Jednu, vlasnikovu – to je manija gonjenja. Drugu,
nacionalnu – manija veli;ine. I jednu frustraciju, reklo bi se vezanu za seks. Kroz taj
program Srbi su u ; i l i d a j e b o l j i r a t n e g o m i r , d a j e b o l j e b i t i n e z a l e ; e n n e g o
zdrav, bolje je gladan nego sit, bolje bez posla nego s njim, bolja je masturbaci -
ja od pravog seksa.#

(Palma – program javnog poleta, @Nacional#, 20. februar 2003)

@Gotovo je! Veran Matiå je dokazao da ima istu vrstu sklonosti ka pretra/ivanju porno-
sajtova kao i Predrag Popoviå. Razotkrio me, u potpunosti.#

@…O;ekujem da åe se sve zavr[iti prvom sledeåom promenom vlasti, pa da, posle


Ivana Markoviåa i Bebe Popoviåa, glavnom ru/i;astom hajka;u upravo Tijaniå monti-
ra novi, ko zna koji po redu, himen. {ta åe tek da se desi kad otkriju da pi[em pod
pseudonimom|#
(Pornografski o pornografiji, @Nacional#, 21. februar 2003)

@Jedan pokojni Momir Gavriloviå, podr[ka Radetu Markoviåu, kidnapovanje


Milo[eviåa, svrgavanje Mar[iåanina, izbacivanje DSS-a iz Skup[tine,
otka;injanje iz DOS-a, Peri[iåeva [pijunska afera, Pavkoviåeva penzionerska
afera, li;no pismo Ljilje Buhe, kontakti sa sada veå pokojnim {ljukiåem, dva
pobedni;ka poraza na predsedni;kim izborima, gubitak podr[ke bira;a... – sve bi to
konobar Zoka stavio Ko[tunici na ra;un, da zna Srbija.#

(Ko[tuni;in ra;un bez kr;mara, @Nacional#, 24. februar 2003)

@Olja je davno samu sebe lustrirala. O;istila je novosadski tabloid Svet od svojih kolumni
na poslednjoj strani. Letos se, ne svojom voljom ali u punoj lepoti, pojavila na prvoj strani
tog ;asopisa. Da bude jasno, nema nikakve sli;nosti sa Ruby – Ruby je depilirana.#

(Lustracija pokojnika i pokajnika, @Nacional#, 25. februar 2003)

@Uporna borba za istinu od Verana Mati'a davno je napravila heroja... Zli jezici ka/u
da je dobio i stan od jedne sada duboko opozicione stranke. Fali mu jo[ samo
nacionalna frekvencija, pa da potpuno trijumfuje. Protiv Slobe se borio u prvim redovi-
ma, kao izvidnica Madlen Olbrajt, D/ona Foksa i lorda Rasela D/onstona, obav-
ljajuåi komplikovane juri[ne zadatke u Baden Badenu. Posle Petog oktobra, umesto
}in]i'evog ordena po/eleo je frekvenciju.#

95
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Matiå je [iroke ruke pustio Ljubi[u Buhu :umeta da u Vestima optu/uje kumove i pri-
jatelja za otmicu Stamboliåa. :ume ima prolaz na B92, ali :umetova supruga
Ljilja Buha – ne, ona mnogo pri;a o vezi sur;inskih kriminalaca sa ljudima iz
dr/avnog vrha. Njene izjave neåete videti na frekvenciji B92.#

(Herojske mantre Verana Matiåa, @Nacional#, 26. februar 2003)

@Ako je ta;no sve [to je taksativno nabrojano u presudi, Plav[Iåeva bi morala da gori
na loma;i. Ali, da stara dama, srpska carica, ne zacvr;i, pomogli su prijatelji koji su je
nagovorili da prizna odgovornost za ono [to nije radila. Umesto ;etrdeset dobila je
jedanaest godina robije, [to, prevedeno na srpski, u njenom slu;aju opet predstavlja
do/ivotnu, ali kraåu.#

(Vuk Brankoviå nije imao Olbrajtovu, @Nacional#, 1\2. mart 2003)

@Tema je Sr]a Ekolog. On sve posmatra crno–belo, s tim [to mnogo vi[e voli belo.#

@{ta bi tek bilo, kakav bi red, rad i disciplina nastali da je nekoliko radikala streljano.
Govorili su [to demokrate ne vole da slu[aju, polivali su vodom vr[ilicu Nata[u Miåiå,
konstantno dosa]ivali pri;om o Sur;inu, :umetu, Canetu ?apcu i ostalim premi-
jerovim drugarima, remetili nirvanu mladog Popoviåa.#

(Imunitet Sr]e Popoviåa Belog, @Nacional#, 3. mart 2003)

@Bujo[eviå bi, u svom eho stilu, prvo potvrdio a onda bi se [logirao. Lice bi mu poprim-
ilo boju sakoa, tek koju nijansu /utkastiju od limuna, zbunio bi se kao Mariå kad mu
pomenete Du[ku, i po;eo bi da treperi kao Elena kad ;uje da Andrija uskoro izlazi iz
zatvora. Na sreåu, najbolji porodi;ni novinar po[te]en je i ovog puta takvog zbuna.
{teta, gledaoci bi se uveselili vi[e nego kad gledaju Sa[u Filipoviåa.#

@Batiå je krenuo u demokri[åanski rat sa politi;ki nepodobnim sudijama, a sve uz


podr[ku premijera.#

(Advokat Bujo[eviå i sudija Ivo[eviå, @Nacional#, 4. mart 2003)

@Sa[a Timofejev je jednojaj;ani /urnalisti;ki brat blizanac Bojane Lekiå, po


svemu [to stoji u opisu vrlina i mana ove profesije. Timofejev i Matiå ordenja veå imaju
koliko hoåe, skoro kao Lekiåka. Da, imaju i bolji informativni program, ma koliko lo[
bio.#
(Miåunovo demokratsko @mar[#, @Nacional#, 4. mart 2003

@Za razliku od Studija B, mnogo bolji film o Peri[iåu snimio je Aco Tomiå, ali
su]enje na kome je trebalo da se odr/i premijera tog hi;kokovskog remek-dela
otkazano je. Zbog imuniteta.#

(Peri[Iåev principijelni imunitet, @Nacional#, 7 mart 2003)

96
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

SAVETNIK ZA MEDIJE PREDSEDNIKA SRJ, VOJISLAVA


KO[TUNICE, ALEKSANDAR TIJANI' ODGOVARA SVIMA
ONIMA KOJI SU NJEGOVO IME DOVODILI U VEZU SA
IDENTITETOM DR VESNE PETROVI' JOVI' - RUBI

@Rubi, kolumnista Nacionala, vi[e


ne izgleda kao na slici. Sise su
joj otpale od smeha gledaju
kako hor korisnih idiota nehotice
daje Tijaniåu najveåu pohvalu
ikad izre;enu nekom srpskom
novinaru... Dodu[e, ta;no je da
sam od nekih kurvi napravio
kolumnistkinje. I obrnuto. Ni
jednu ne zovu Rubi.#

@Onda se na okruglim stolovima, televizijama, i u novinama sakupi[e åerke Pepeljugine


maåehe< novinarke koje ne mogu da lete avionom – kao [to je op[tepoznato, akrepi
ne uzleåu preko tri hiljade metara> Sosa, branilac mostova, koja je kao grip – prele/alo
je celo komunisti;ko rukovodstvo< ozbiljna kriti;arka koja je o televiziji pisala jo[ u doba
Edisona i Tesle, dizajnirana kao najbolja pletilja iz Sirogojna i sa zubima koje je
formirao vibrator< zatim osoba, ne znam [ta je ove sedmice po zanimanju, koju zovu
najgr]om tijaniåevskom kopijom, sa etikom koze pred kupusom (treba je probati, za
sebe ka/e da bi radila bolje nego Rubi).#

@…??enska jednoåelijska verzija Dastina Hofmana, propala na ispitu za glumce, sa


egotrip emisijom uglavnom o sebi< novinarka televizije @Politika# zanemarljivo bolje
gra]ena od silosa, u;ila novinarstvo na Banetu Vuka[inoviåu, ali sem usvajanja govorne
mane, po znanju nije odmakla dalje od njegovog pojasa.#

Kratkonoga, åevap;iåoprsta, debelozgloba snima;ica privatnih razgovora, kolum-


@...K
nistkinja jedinih dobrih novina koje nisu dovoljne, sa jakim karminom uvek nanetim jako
blizu usana.#

@…Top urednica informativnog programa koja se dobrovoljno prijavila za seks trafiking,


ali je albansko-crnogorski /iri odbio sa obrazlo/enjem da neki kriterijumi u ovom
poslu moraju da postoje< me]u /enama na[lo se remek delo gluposti, polupismeni
mumlajuåi direktor nesreåne televizije koji je YU info ojadio za ;etiri miliona
maraka i za nagradu onomad dobio stan od banke koja du/i njegovu
nekada[nju kompaniju.#

97
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@Hor /aba krasta;a, toliko puta obljubljene a nikad pretvorene u princeze, ses -
trinstvo zakinutih (i nekoliko braåe) sa tupavom ozbiljno[u bacilo se na posao
razotkrivanja misterije. Prozvani politi;ari i otmi;ari smatraju da åe biti manje krivi
ako se poka/e da ove stvari sa Rubi ja radim sa ;etiri ruke.#

@Jer ne samo da njeno pisanje nailazi na ogroman odjek, veå su i njene grudi
ogromne. Saoseåam sa o[teåenima. Gde je tu pravda| Ali ne treba sumnjati.
Svevi[nji ta;no zna [ta radi kad nekim srpskim novinarkama nije dao ni sise ni
talenat. Ali zato imaju celulit i ravne tabane.#

(@Nacional#, 1. mart 2003)

@Koko[ke socijalisti;kog
realizma, obo/avateljke
ritualnog govora i do/i-
votne ;lanice recitatorske
sekcije, mogle su kao i
uvek da odole svemu sem
isku[enju. Uvek su volele
da zaviruju u tu]e gaåe.#

@Rubi je zgro/ena po[to drske sudije (uglavnom) sude po zakonu a ne po narodnoj


volji, revolucionarnoj pravdi, /elji ministara i naredbi premijera. Da li je ta;no da onaj
koji je rekao – kome je do morala neka ide iz politike u crkvu, danas sebe pred -
stavlja kao vrhovnog ktitora hrama Svetog Save i na reklamnom spotu ga ima
pet puta vi[e od Parijarha… Za[to ;injenicu da vole onog koji hoåe da bude i
navodni reformator i Don Korleone, koko[ke skrivaju navodnim nacionalizmom
onog drugog|#

@U istoj emisiji Sosa, branilac mostova, o;it proizvod braka bliskih ro]aka o;ito je
do/ivela vi[estruki orgazam… Druga u;esnica okruglog stola o kurvi, ove
nedelje knji/evnica, vrckajuåi istaknutim zubiåem, pornografski bestidno nudi -
la je da zameni Rubi.#

@…Da li bi se tada okupilo Kolo srpskih novinarki da prilo/e i upore]uju svoje mudre
izjave kao upotrebljavane ulo[ke| {to leteåe, s krilcima, [to one tradicionalne
u obliku kuniåa.#

98
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@Kad uvode kanibalizam u ovu profesiju, kada su im Rubi i Dr Joviå glavni protivni-
ci, kad u Srbiji ne vide ni[ta tragi;nije i zna;ajnije po sve nas, znaju li koko[ke da
time dobrovoljno potpisuju ;itav sadisti;ko staljinisti;ki paket kojim jedna poli -
ti;ka opcija zatrpava svakog protivnika.#
(@Nacional#, 3. mart 2003)

@Vesna Dediå, obilno poja;anje televizije


æPolitikaæ, gra]ena kao tradicionalni seoski
kredenac od punog drveta, sa [irokim
fiokama bez klju;eva, zauvek åe u ovoj
profesiji predstavljati ekser. Uvek åe je,
kad hoåe i gde hoåe, neki ;ekiå zakuca -
vati po svojoj volji. Ta;nije onaj ko joj zada-
je male pisane ve/be na pogre[ne ali
opasne teme.#

@U istom odnosu sa ;ekiåem je i Vojtehovska, /andarmerijski narednik sa Pinka.


Mada je njen karakter gnjecav kao poslednje glavica kupusa sredinom maja –
u kaci sme[tenoj u podrumu vojnog logora {est kaplara na Novom Beogradu – ova
autorka pro[logodi[nje najbolje televizjske emisije (æSkrivena kameraæ) ta;no pokazu-
je razliku izme]u svog mi[ljenja i slu/benog mi[ljenja radi ispunjavanja norme za var-
ijabilu koju deli gazda ?eljko.#

@Debelozglobna, ;eva;iåoprsta snima;ica privatnih razgovora, koja pi[e i radi


danas u slobodnoj i demokratskoj Evropi, veoma izbliza a ne tako davno da kolege
zaborave, entuzijasti;ki je pratila lik i delo Vojislava {e[elja. Ponekad, skrivena
perikom, usred leta, sedela je na pres-konfrencijama i zaljubljeno gledala Vojvodu.
Nije se dala dekoncentrisati dok joj se niz lice razlivala skrama prejake ju;era[nje
[minke otopljene unutra[njom stra[åu i spolja[njom vrelinom. Vojvoda je
obo/avateljku nagradio kubikom svojih sabranih dela i pohvalio je preda mnom> æKada
bi ova kratkonoga pisala kao [to se kre[e, bila bi srpska Hana Arendtæ|! Mada
vi[e puta nu]en, odbio sam takvo istra/ivanje< video sam da njena kolumna,
pisana vibratorom, predstavlja samo [tampanu predigru upuåenu filozofu koji
je doktorirao na Habermasu pa, za sada, odbija besplatene usluge Arendtove.#

@Po[to sam zahvaljujuåi rubiolo[kinjama, sada vlasnik agencije za pru/anje


seksualnih usluga, sve mogu da ih zaposlim kao novo osoblje. Dodu[e, ne
odmah kao kurve-komentatore. U ozbiljnom poslu moraju a zapo;nu obuku od
po;etka. Ne dopu[tam preskakanje gradiva i be/anje sa prakti;ne nastave.
Jednoåelijskom Dastinu Hofmanu sa B92 neåu naplatiti [kolarinu niti joj uzimati
procenat od prometa. Za[to da ne zaradi od svog talenta. Na[i smo. Time åe
zale;iti razo;arenje [to je propao njen principijelni transfer na drugu televiziju.#

99
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

@...Pokazalo se da je tamo procenjuju manje nego [to je Hofmanova


napisala na ceduljici prika;enoj na beloj bluzi prilikom tendera. :udo je
tr/i[te.#

@Kad tu/im sve one koji tvrde da je Rubi moja ideja, moj pseudonim, moja poz-
nanica, i da su sve njene re;i moje dobijam na sudu. Postoji, dakle, ;ovek koji
je autor celog projekta. Ako postoji doktorka, autor gotovo svih tekstova, onda
postoji i Rubi. Ali, sve to nisam ja. Ta;no je da su u pet kolumni ocrnjeni neki
moji neprijatelji. Ali, zar sam njima u ovoj zemlji samo ja protivnik… Neva/no je koliko
je mojih prijatelja ili meni dragih ljudi, uklju;iv[i i mene, tran/irano u toj kolumni| Oni
znaju da to nije moj tekst niti moje mi[ljenje.#
(@Nacional#, 4. mart 2003)

@Besne vlasnice vibratora tragaju za Rubi,


zajedno sa Mitroviåem i Prediåem (jeste li
odnele ;oveku ne[to za useljenje|), uz nji-
hove mobilisane novinarke u obliku
[emizeta, hrabre kolumnistkinje koje bi
pale u nesvest da sretnu o;i u o;i Miki
Mausa, nalo/nice moånika, gej[e bogatih.
{ta ih ljuti| {to kurva pi[e bolje| {to
kurva ima veåe sise| {to kurva ne krije
da je kurva, za razliku od njih| {to je kurva neovla[åeno postala lider srpskog
/enskog novinarstva| {to kurva nije ovde a tra/enija je, u medijima od njih|
{to je ;itaoci vole| Mogu da zamislim koliku bi prednost Rubi imala kada bi
kolegnice za[le na njen teren. Naravno, sem otoi; hvaljene Hane Arendt.#

@Kakvi su to mediji ako ostaju nemi pred nacionalnim istra/ivanjem koje dokazuje da iz
}in]iåeve Srbije danas /eli da pobegne sedamdeset procenata mladih ljudi|!#

(@Nacional#, 5. mart 2003)

@Kad ih sve stavim na gomilu – radikalnu


Hanu Arendt< kredenac od punog drveta
sa TV Politike< vlasnika televizije koji je
hteo da æubijeæ }in]iåa i ;ija majka nije
imala mu;ninu tokom trudnoåe – pripala
joj je muka kad je viedela [ta je rodila<
njegovog nepismenog kolegu koga je
Bog napravio u eksperimentalnoj fazi
svog rada i sada ga ute[io stanom< jed -
noåelijskog /enskog Dastina Hofmana,

100
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

blagorodnu prirodu koja sa svakim na]e coitus vivendi< top urednici infoprograma, kao
dobrovoljac za seks-trafiking odbijena usled strogih kriterijuma albansko-
crnogorskog /irija< dve energi;ne medijske fast food zvezde koje ono najbolje [to
imaju u glavi dr/e me]u nogama – ta horda nije ujedinjena u napadu na kurvu Rubi ili
akcijom razotkrivanja njenog Pigmaliona.#

@Ono [to nabrojanu hordu ;ini interesnom grupom, metafori;no re;eno, jeste
njihova grupna o;ajni;ka /elja da umesto }in]iåa nose njegov gips, [taku ili
bilo [ta njegovo|!#

@Evo mog testamenta> ako mi se - ta;nije, kad mi se ne[to desi, jedan deo tela
zave[tavam premijeru. Valjaåe mu. Obojica znamo i koja novinarka mo/e to
najpa/ljivije da mu uru;i. Po[teno!#

@Samo pratite kako se skupljaju strvinari, pizde koje ne smeju da prozbore o


Srbiji iza pli[ane, reformisti;ke zavese< åute o dru[tvu debakla, instutucionalizo-
vanoj politi;koj trgovini, mafiji, korupciji, za[tiåenim ubicama i njihovim sponzori-
ma, o bedi obi;nog sveta, o /ivotu bez nade i vere, o napretku koji postoji samo na bil-
bordima i TV spotovima, o Srbiji na dobrom putu sa kojeg be/i ;itava generacija
mladih, o novostvorenoj eliti koja obmanjuje naciju, o re/imu kao marketin[koj kom-
paniji. Sponzoru[e, ;irlidersice i koko[ke, zagrljene sa ljudo/derima minulog
doba i u slu/bi ovovremenih d/elata, pristale su da ubiju srpsko novinarstvo.#

(@Nacional#, 6. mart 2003)

GODINU DANA KASNIJE ALEKSANDAR TIJANI' PRIZNAJE DA JE PISAO KOLUMNE


POD PSEUDONIMOM – DR VESNA PETROVI' JOVI' (PORNO-ZVEZDA RUBI)

Playboy>
@I sakrili ste se ponovo i to iza silikonskih grudi kolumnistkinje Rubi|#

Tijani'>
@Tekstovi kurve Rubi u prvobitnom Nacionalu su najzna;ajniji novinski eksperiment u
poslednjih nekoliko godina u Srbiji. Taj eksperiment je nastao dogovorom mene i glavnog
urednika Nacionala. Ja sam ga ube]ivao, dok je radio u Nezavisnim novinama da je u/asno va/na
televizijska kolumna, ako se pi[e na pravi na;in. On je pisao tu kolumnu u Nezavisnim novinama u
Banjaluci i imao je dobar, gotovo odli;an rezultat. Kad se vratio i kad je krenuo Nacional predlo/io
sam mu da to osve/imo. Znaju'i da je previ[e zauzet obe'ao sam mu da 'u prisko;iti u pomo' sa
dva-tri teksta mese;no, kad zatreba. Tada smo uzeli sliku neke kurvetine sa Interneta, izmislili
ime, identitet te /ene i po;eli da pi[emo. Za deset dana je celokupno srpsko novinarstvo
pri;alo samo o tome i lavina je krenula. Ja sam, od ukupno [ezdeset i ne[to tekstova,
napisao desetak...#

(@Playboy#, februar 2004)

101
uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik ...

Mesec dana pred ubistvo Zorana }in]iåa, Aleksandar Tijaniå daje intervju listu @Identitet# , glasilu u vlas-
ni[tvu mafija[kog @zemunskog klana#. Tekstove koji su objavljivani u ovim novinama su direktno naru;ivali
kriminalci i predstavljali su medijsku pripremu za atentat na premijera. Tijaniå u intervjuu napada i kleveåe
}in]iåa, povezuje ga sa kriminalcima, konstrui[e optu/be o @;eti telohranitelja# koja ;uva premijera...

@Ratuju kriminalne elite, nova i


stara, koja se veå povezala sa nekim
liderima politi;kih stranaka i s nekim
institucijama.#

Moj posao je bio da ta;no predvidim


@M
da åe nas }in]i' napasti, ne onda kad
smo bili najja;i, veå kad proceni da nas
mo/e, makar privremeno, pobediti. Sve
sam to pisao i govorio> uzeåe nam parlamente, policiju, dr/avnu bezbednost, medi-
je, velike firme, banke, privatizaciju, DOS, obe vlade. Pisao sam da premijer ne
mo/e i neåe iskreno da krene na organizovani kriminal jer, sam priznaje, da jo[ od
pre petog oktobra mnoge [efove gangova li;no poznaje. Sad hoåe da pokupi
oru/je sa legalnim dozvolama od gra]ana, kao da je Srbija sre]ena dr/ava, a sam
se okru/io sa pedeset telohranitelja u Dedinjskoj tvr]avi .##

@...Jer je }in]iåeva li;na sudbina postala limitirajuåi faktor bilo kakve stvarne
demokratske dorade ove nesreåne dr/ave.#

@Dve treåine tema o kabinetu predsednika Ko[tunice nametnuto je, izmi[ljeno,


konstruisano i projektovano u zloglasnom }in]i'evom [tabu... Na [ta ta Srbija
mo/e da li;I| Samo u takvoj srpskoj politici svako govno mo/e da postane ]ubrivo.#

@Ni[ta u Srbiji njemu nije skupo, ni[ta nije dragoceno, ni[ta nije sigurno, ako ne
pristane da bude u funkciji njegovog odr/avanja na vlasti. Sve svoje trenutne
saveznike tretira kao Drakula svoje prijatelje> obojica uzimaju danak u krvi. S
tim, da je Drakula plemenitiji, jer je on svoj vampirski DOS pravio od mrtvaca.#

@Me]utim, nas su uvukli u uli;nu tu;u, u kojoj oni koriste noge, motke, no/eve,
pi[tolje, boksere, udaranje ispod pojasa, prevare, obmane... a nama je dozvolj-
eno da koristimo samo re;i.#

@Premijer je jedini ;ovek koji javno priznaje da je 4. oktobra zvao nekoliko mafi-
ja[kih [efova da bi sa njima dogovorio neutralnost u sukobu protiv Milo[evi'a.
On je to javno rekao 5. oktobra. Kakve je on obaveze preuzeo u odnosu na njih|
Da li je obaveze ispunio ili je ostao du/an, pa se zato boji| To niko ne zna.#

102
... uvek na strani pobednika – Ko[tuni;in savetnik

@}in]i' nikada nije rekao ni jednu jedinu re; o pregovorima sa Milo[evi'em da


bude premijer Srbije... Nikada nije dao ubedljivo obja[njenje za kori['enje pri -
vatnog aviona u dr/avne svrhe, zatim za bahanalije na proslavi ro]endana nje -
govog sponzora u Monaku, kada su svim prisutnima oduzete kamere da se ne
bi videlo gde je srpski premijer u danu kada je na kontrolnom punktu nastrada -
lo nekoliko njegovih policajaca.#

@Nikada nije objasnio Srbiji za[to mora da dr/i ;etu telohranitelja, nikada nije
polo/io ra;un za[to se preselio na Dedinje u dvorac opkoljen kamerama,
mitraljezima i obezbe]enjem. {ta on to zna, [to mi Srbi ne znamo| Privatno, nema
novinara koji o tome ne govori, ali javno ne smeju ni[ta da ka/u. Zato [to se boje, ne
samo za svoj polo/aj, nego je }in]i' napravio Srbiju u kojoj se ti glavni urednici boje
za glavu vi[e nego za vreme Milo[evi'a.#

@...Posle pada Milo[evi'a }in]i' je organizovao akciju da, kao


kandidat DOS-a, ali ne i njegov, ne odem slu;ajno za gener -
alnog direktora... Ljudi sa strahom gledaju svaki æaudiæ, svejedno
da li je unutra momak s maskom i ækala[njikovimæ ili Kiza.#

(@Identitet#, 28. januar 2003)

@Ja imam veoma dobre odnose i sa nekolicinom ljudi iz DOS-a, ali ne /elim da ih
imenujem da ne bi imali problema sa Zoranom }in]i'em. I sa njima 'u nastaviti da
sara]ujem kao i do sada. Prakti;no postoji samo jedan lider s kojim ne /elim da imam
ni[ta, a to je zato [to on radi sva[ta.#

(@Nacional#, 5. mart 2003)

...
103
ubistvo premijera ...

12. marta 2003. godine ubijen je predsednik Vlade


Republike Srbije Zoran }in]iå. Iz snajpera je pucao
Zvezdan Jovanoviå pripadnik „crvenih beretki“, a iza
samog ubistva stajao je kriminalni „zemunski klan“.
Analiza medija pokazala je da su tekstovi napisani pred
atentat (u periodu 2000 - 2003. god.) u kojima je bez
ijednog argumenta }in]iå kriminalizovan i dovo]en u
vezu sa mafijom, doprineli stvaranju atmosfere koja je
prethodila ubistvu. U kampanji protiv premijera }in]iåa
prednja;io je Aleksandar Tijaniå, savetnik za medije
Vojislava Ko[tunice.

Posle promena na vrhu savezne dr/ave, odlukom o


razre[enju (14. marta 2003) Tijaniåu prestaje radni odnos u kabinetu predsednika SRJ. Samo nekoliko
dana posle ubistva premijera, Aleksandar Tijaniå pored toga [to po;inje da manipuli[e izmi[ljenom
pri;om o sopstvenom hap[enju, u medijima plasira tezu da je premijer ubijen zato [to je ne[to dugo-
vao Legiji. Na taj na;in Tijani' nastavlja kriminalizaciju }in]iåa.

1. maja 2003. godine, Tijaniå postaje kolumnista nedeljnika „NIN“. Tekstove koje objavljuje zasniva na
manipulacijama i optu/bama na ra;un saradnika Zorana }in]iåa, ali i pokojnog premijera. U svojim tek-
stovima Tijaniå plasira tezu da su }in]iåevi saradnici „sau;esnici u ubistvu Zorana }in]iåa“|!

@Jedan iz plemena Ribnikar koji je u Parizu, ali i u Njujorku, primao hiljadu


maraka dnevne kraljevske apana/e – svih 12 godina Slobine vladavine – i neki
Mi[i', koji se diljem sveta proslavio hrabrim i pametnim tekstovima protiv
Milo[evi'a, priveli su me u zgradu æPolitikeæ.#

„…U starom zdanju, pod njihovom torturom, sve sam priznao> da nikada u /ivotu
nisam video ni upoznao glavnog osumnji;enog, s ni ostale sa poternice. Ali, svi
znamo ko jeste. Nikad se sa njim nisam dru/io. Ali, znamo ko jeste. Nikad ga
nisam nazvao herojem petooktobarske revolucije. Ali, znamo ko jeste. Nikad
nisam posetio æcrvene beretkeæ. Znamo ko jeste. Nikad se sa glavnoosumnji;enim
nisam ljubio na ulici, ni dva puta, ni tri puta. Prosto, ne znam ;oveka. Zna se ko
jeste. Nikada nisam izjavio da u Srbiji ne postoji mafija. Naprotiv. Zna se ;ija je
to re;enica.#
(@Nacional#, 17. mart 2003)
@Vrh srpskog re/ima sa jedne strane osje'a veliki strah jer zna da ne mo/e nadokna-
diti gubitak Zorana }in]i'a. Zato su i u Demokratskoj stranci, i u Vladi i u DOS-u
oboleli od sindroma æudoviceæ.#

„...Kori['enje vanrednog stanja da se Vladimir Popovi' Beba, ponovo vra'en na funkci-


ju firera srpskih medija, kao trenutno najja;i ;ovjek unutar srpskog re/ima, obra;unava
sa medijima i politi;kim neistomi[ljenicima.#
(@Dan#, 20. mart 2003)

104
... sablja

@Popovi', po ovla['enjima srpske vlade – [ef Biroa za komunikacije,


sadamizuje srpske medije, raspr[uje atmosferu hajke, lin;a, straha i
prislu[kivanja. Zloupotrebljavaju'i odocnjeli obra;un dr/ave sa mafijom, u funkciji
tuma;a istrage, Popovi' se postavio kao prinudni upravnik svih medija. To predstav-
lja dr/avni zlo;in protiv javne rije;i, zdravog razuma, me]unarodnih standarda, intere-
sa srpske javnosti i kompromitaciju obra;una sa mafijom. Njegovom pritisku odolije -
vaju samo urednici koji znaju da svaka diktatura nad medijima prethodi dikta -
turi nad gra]anima.#
(@Dan#, 22. april 2003)

@Ako Srbija pobedi kriminal a ugrozi ustav, slobode i prava gra]ana, medije, dobiv[i
jednu bitku, mi smo izgubili rat. Ne mogu da se na;udim ministrima koji sa toliko sre'e
pri;aju o vanrednom stanju. Imaju zlo;esti izraz lica kao spermatozoid koji je
upravo pregrizao prezervativ.#

@Rekao sam Ko[tunici da je ru[enjem Milo[evi'a DOS okon;ao misiju i da sa njima


ne treba i'i na republi;ke izbore. Niti }in]i'u poveriti premijerski mandat.#

@Beba je nesumnjivo veoma obrazovan ;ovek> vidi se to iz ;injenice da on veruje kako


se velika slova ;itaju glasnije nego mala. Pored toga, sebe smatra izvr[iocem tes -
tamenta jer se koli;ina mo'i u sistemu sultanizma, kakav postoji u Srbiji, ne
odre]uje prema formalnoj poziciji u vlasti ve' prema dnevnoj bliskosti sa sul -
tanom.#

„…Po mi[ljenju dosovaca, niko kao on ne uliva toliko straha medijima u Srbiji. Pitajte
Su[u, ona je to ve' rekla. A ostali hrabri urednici re'i 'e [ta im je Beba radio tek
kad DOS si]e s vlasti. Onda bolje da 'ute.#

@Po njemu mo/ete da snimite rimejk, novu verziju filma æPsihoæ. Uvek je u pravu,
bolesno uredan, ne trpi da bilo ko zna bilo [ta bolje od njega, ljubitelj ko/nih odevnih
predmeta i bi;eva, i bogat, okru/en gomilom telohranitelja, bahat prema pot;injenima,
ljubitelj eksperimenata, [armantno muca, u Pinku i na BK ose'a se kao u svojoj ku'i,
beskrupulozan prema protivnicima, neosetljiv na klasi;nu muziku, Dostojevskog i
Ticijana, pristalica pre;ica, ljubitelj populizma kojim nipoda[tava institucije, personal-
izuje politi;ke veze i mo', smanjuje realizam i odgovornost. Voli da ;ita policijske
izve[taje, dosijee, da preti, vre]a. Dati njemu srpske medije u ruke ravno je dati dr
Mengeleu skalpel usred Au[vica ...Vreme je da u Srbiji neko glasno ka/e – ima jo[ lid-
era DOS koji kake, ali samo ta beba stvarno sere! Tu vi[e ne poma/e ni pampers.#

@Znate koje ministarstvo u Vladi ima koeficijent inteligencije 180. Celo


Ministarstvo kulture i medija.#

105
sablja ...

@...Za mene je neverovatna transformacija ?arka Kora'a. On je postao ;ovek u ;ijim


bi rukama za dva dana uvelo ve[ta;ko cve'e... Ko[tunicu ho'e da hapsi Veselinov
(ministar u vladi Zorana }in]i'a – prim. autora) koji je svoje d/empere zamenio
za svilena odela, æzastavu 101æ za d/ip sa rotacionim svetlom i bahato gazi ljude
po Beogradu... Jebala ga cela njegova stranka bez obzira [to bi to bio kratak seks.#

@Pojavi'e se kanibalizam unutar DOS> jedan od lidera mora biti /rtvovan, da bi se


poja;ala teorija politi;ke zavere< drugi mora biti skra'en za noge ili glavu, jer po svo-
jim sposobnostima nadilazi postavljeni limit mediokriteta< tre'i mora da se opere rezul-
tatima, da bi se vratio u politiku< ;etvrti sve moraju da dr/e kao da je on jo[ /iv a da
oni samo upravljaju.#

@Tek kad }in]i' dobije naslednika, taj 'e se kao nosilac liste suprotstaviti Ko[tunici i
Labusu. Zna;i, ove zime sledi sukob legalista i legijalista.#

@Umesto da se DOS izvinjava Srbima [to se nisu usu]ivali na obra;un sa mafijom


sve dok mafija nije krenula na njih... Neke me]u novinarima, uklju;iv[i mene,
optu/uju za stvaranje klime protiv vlade i premijera. Ja 'u, dakle, najebati zbog mete-
orologije, klime, atmosfere.#

@Kao da je dve godine na delu bio pakt o nenapadanju izme]u dr/ave i mafije...
DOS da nau;i kako odavanje po[te mrtvom premijeru nije politi;ki plebiscit ve'
normalna distanca od zlo;ina i zlikovaca.#
(@Srpska re;#, 23. april 2003)

@Drugi plan, da Beba, na brifinzima dizajniran


kao slepi mi[ za matursko ve;e, spre;i srpske
novine da postave æpet kilaæ logi;nih pitanja o
strahoti fakta da je ba[ ova vlada (sem dva
izuzetka) trideset meseci odbijala da priz -
na postojanje mafije.#

@Po;inju podele na one koji su i[li na bazen i viski, na hipodrom, u Sur;in po jaja ili su
samo stavljali na glavu tradicionalnu crvenu francusku kapu. Nije ka;ket.#

@Ulaze u sukob sa nevladinim organizacijama, pravnicima, novinarima, tvrdoglavo veru-


ju'i da je mogu'e voditi }in]i'evu politiku bez njega. Vide'emo. Ili laskaju sebi, ili
vre]aju njega!#
(@NIN#, 1. maj 2003)

@Premijer ?ivkovi' predstavlja izvinjenje nauke [to nije temeljnije obra]en uticaj ljutih
papri;ica na genetske mutacije. Ovaj patolo[ki orator, temeljno obrazovan posred-
stvom novina, ukr[tenica i kvizova, usvojio je nekoliko [tamparskih gre[aka.#

106
... osu]enik

OSU}ENIK – SAVETNIK PREDSEDNIKA KO[TUNICE


Parni;ni postupak izme]u direktora BK televizije Aleksandra
Tijaniåa i direktora TV Palma Miodraga Vujoviåa, godinama
je predmet javnih prepucavanja i skandala koje su ova dvoji-
ca izazivala. Ipak, kulminaciju njihovih sukoba predstavlja
fizi;ki obra;un Tijaniåa i Vujoviåa u sudnici :etvrtog op[tin-
skog suda. Iako se savetnik predsednika SRJ, Vojislava
Ko[tunice, Tijaniå, na re;ima zalagao za po[tovanje instituci-
ja, njegovo nasilni;ko pona[anje izraz je najvi[eg
nepo[tovanja suda. Zbog tu;e sa Vujoviåem, Tijaniå je
osu]en na 15 dana zatvora. Kaznu nikada nije odslu/io.

@Su]enje izme]u Aleksandra Tijani'a nov -


inara i Miodraga Vujovi'a, nekada[njeg vlas-
nika i direktora TV æPalmeæ ju;e je u ;etvrtom
op[tinskom sudu prekinuto u dvanaestom
minutu zbog tu;e. Bilans kratkog sukoba su
ogrebotine na licu Tijani'a i poderotina na
Vujevi'evom nosu i crvenilo na desnoj jagodici.#

(@Blic#, 13. maj 2003)

(@Danas#, 21. jun 2003)

107
ru[enje Vlade ...

@...Nemam poverenja u ljude koji do pete decenije ne na]u odgo-


varaju'u frizuru, u konkretnom slu;aju ta glava (misli se na
predsednika Vlade Zorana ?ivkovi'a – prim. autora) ima manje
vlasi nego kivi, ve' zadr/avaju oblik Halkidikija. Samo
umesto sa tri, sa pet prstiju. Njemu su neophodni prevodioci
za sve /ive jezike i pride dva najpoznatija mrtva. Niko ta;no ne
zna [ta je specijalnost logorei;nog demagoga, tipi;nog pred-
stavnika politi;ara demokratske [kole op[teg /anra, vlasnika
prvorazrednog temperamenta i drugorazrednog intelekta.#

@Dakle, lo[e obrazovanje [iri se od ?ivkovi'a kao lo[ dah... Po[to ne bi bio po
mojem ukusu ni da ga ispeku na ro[tilju...#

@Pred ogledalom satima ve/ba da konkavno istakne o;i, kao da je urokljiv ili
ima Bazedovljevu bolest. Svoj ;uveni cini;ni osmeh u TV-duelima dizajnirao je
po znaku najki patika.#
(@NIN#, 8. maj 2003)

„Posle svega, [ta se promenilo> ubistva po Srbiji, otmice, strah, nijedno re[eno
streljanje, ritualni krvavi obredi (Buha, Panti'...)... Lagano su mra;ne likove
preuzeli ljudi iz sada[njeg re/ima< dru/enja, hipodromi, intervjui, uzajamna
;a['avanja, poljupci na ulici, tap[anje po ramenu, pucanja po kampovima leto-
vanja i skijanja, no'ni klubovi i koncerti, peva;ice i manekenke, pink i palma,
poslovni prostori i ko[arka[ki klubovi, privatizacija i tranzicija, dvorci i letnjikov-
ci, privatni zatvori, bodigardovi, hekleri, droga, oru/je, bankari, reketi, jahte...#

„Nema medija, glavni urednici postrojeni pred reinkarnacijom Bebe, bedni [efovi
medija sami tra/e stro/ije mere prema sebi, pristaju na sve, [kljocaju zubima u
istom taktu netalentovani i zastra[eni, postoje samo oficijelne istine...#

@Jedna komentatorka sa prase'im prstima najdirektnije se ;udi, ne pominju'i me,


[to nisam u zatvoru|! ...Bedni licemeri. {interi novinarstva. Uvek naknadno pamet-
ni i posle svega hrabri. No posle prase'eg teksta, koji uvek diktira neka svinja, o;eku-
jem nastavak napada na mene.#

@Na prijemu sam ispsovao Mi[i'a (Milan Mi[i', glavni urednik lista Politika – prim. auto-
ra)… Bedno cvili i tvrdi da ga o mojoj ispravci nije obavestila de/urna uredni -
ca... La/e, ka/e mi drugi urednik Politike. Znam, ka/em, uvek je lagao.#

@…Moje poslednje re;i bi'e> Bebo, pizdo, ne ste/i toliko, ne mogu da di[em... Ona
pla;e, ja se kur;im> Dodaj jo[ jedne ga'e mo/da se tamo userem od straha.#

@Zove me Ko[tunica. Ni[ta konkretno< valjda je ;uo da mi prete pa me hrabri. Kod


njega ne idem zbog Lilje (Ljiljana Nedeljkovi', [ef kabineta Vojislava Ko[tunice u
vreme dok je Aleksandar Tijani' bio savetnik – prim. autora). Nas dvoje imamo fer i
do kraja iskren odnos> ona me mrzi a ja o;ima ne mogu da je vidim.#

108
... ru[enje Vlade

@Kako je mogu'e lin;ovati Onoga (ubijeni predsednik vlade, Zoran }in]i' – prim. autora)
koji kontroli[e sve medije sem jednog (Nacional), tajnu policiju, uniformisanu
policiju, parlament, DOS, novac, Hag, diplomatiju, privredu, privatizaciju,
tranziciju, zdravstvo, [kolstvo, Hram Sv. Save, vladu, donacije, kredite, uvoz,
izvoz, od nedavno i vojsku, poznavao je one koje ja nisam i pona[ao se kao da im
ne[to duguje. Onda se odrekao dugovanja. Ovi njega.#

@Da mo/e, Beba bi me sam hapsio, li;no stavljao kesu na glavu i mu;io onim
ko/nim SM priborom [to nam ga je pokazivao u æSpektriæ ...:eda izgleda najvi[e potre-
sen> sa razlogom. Bio je najbli/i onima koji su pucali u Onoga#.

@:ovek koji ima najve'u mo' jeste Beba, mada formalno nije ;lan stranke niti ima
funkciju, ako ne ra;unamo gebelsovski polo/aj u Birou za komunikacije. Njegova mo'
proisti;e iz sistema sultanizma, kojeg je Onaj napravio. Kao porodi;ni prijatelj, kao
osoba koja veruje da je bitno uticala na stvaranje Onoga, kao bogat ;ovek koji nije zav-
isio od strana;ke milostinje, osoba sa mnogobrojnim kontaktima u mafiji, gradska
faca koja ima [irok krug poznanstava iz doba kad je radio kao konobar na brodu Savski
galeb, sada kadrovski komesar i kontrolor medija i policije, Beba je zauzeo poziciju
broja jedan.#

@Znam da ga je Onaj voleo kao [to se voli grip, ali Le;i' (Branislav Le;i', ministar
kulture i medija – prim. autora) pri;a kako su bili veliki prijatelji i kako je na poslednjem
susretu jurio do parkinga za njim i pitao> æKad 'emo se videti|æ. Onaj, ulaze'i u kola i zat-
varaju'i prozor, æsetnoæ je rekao> æJednog dana.æ Vidite, ka/e ministar, dugo sam
razmi[ljao [ta je time hteo da ka/e. Evo ja znam> hteo je da ti ka/e, Le;i'u, da mu se
skine[ s kurca jer ima ozbiljnije probleme!#

@Prvo lice u oslobo]enom Beogradu koje sam video bio je ?arko Kora'. Znao sam da
to nije dobar znak. Ovaj najgr]i izdanak svog oca i strica voleo je da sa mnom
[eta gradom, samo onda ga prolaznici nisu psovali.#

@:eda (potpredsednik Vlade – prim. autora) je organizovao nekolicinu ljudi iz


Sindikata, zatim pet novinara, onog Ribnikara, ;oveka bez imena, koji su me u
listu Politika proglasili æ;ovekom propalog re/ima|!æ

@Onda je [tampan letak sa slikom mog automobila i svim podacima i podeljen po srp-
skom parlamentu. A taj (polovni) automobil sam zaradio, niko mi ga nije poklonio. Ni
dr/ava, ni mafija.#

@Tako sam kod Kari'a dobio posao kao one godine kad sam zbog pomaganja Onome
dobio otkaz sa TV Politike. No, kako je vreme odmicalo i Onaj se [irio, za BK je bilo
sve manje pravog posla… æOdo[e muda Tijani'uæ, stalno mi je govorio Bogoljub
obja[njavaju'i osnovnu razliku izme]u Onoga i Ko[tunice>
æKako ne shvata[, ovaj tvoj 'e mi oprostiti ako pobedi, ali ako ja podr/im Ko[tunicu
a pobedi Onaj, glava je u pitanjuæ.

109
ru[enje Vlade ...

@Kad sam se vratio sa odmora, ka/em Ko[tunici da je mafija osnovni problem Srbije, da je
mre/a ubica i nalogodavaca netaknuta, da je otkrivanje ubica Stamboli'a i Åuruvije start-
na ta;ka Nove Srbije. Istovremeno, ka/em da Oni ne priznaju postojanje mafije, da se
ne usu]uju da krenu na nju i da je to najslabija ta;ka Onoga. Kao da im ne[to
duguju.#

@Onda do]e smena na BK i Onaj postavi Mari'a kao /iranta da 'e sve [to Beba zamis-
li to biti ispunjeno. I malo vi[e. Morao sam da to prokomentari[em, jer je pufnasti
Mari' ne[to lajavo rekao o programu i ljudima sa BK.#

@Onda se javila me]unarodna krizna grupa koju pla'aju ovda[nje gazde.#

@Oni su napravili mre/u, maskiranu lozinkom o reformi, piramidu od medija, tajne


policije, njihovih prijatelja iz mafije, ucene bankara, krupnih kapitalista i taj sis -
tem mo/e da slomi svakog ;oveka koji odbije njihovu istinu, njihovu verziju Srbije, nji-
hov vrednosni sistem, njihove la/i o vojnom pu;u Ko[tunice, name[taju u avionu za
Kinu, njihovu religiju da u Srbiji postoji samo jedan ;ovek, samo jedna stranka, samo
jedna ekipa koja mo/e da vlada.#

@DB predstavlja samo odbor DS.##

@Onaj uporno tvrdi da mafija ne postoji, da mi preterujemo, da postoje drugi prioriteti a


ne sukob sa mafijom koje nema. Ako je to ta;no – za[to onda toliko telohranitelja oko
njih| Korupcija dose/e enormne razmere, ljudi se boje, mrtvi padaju po ulicama,
tajanstveni sud smrti i dalje zaseda.#
(@Srpska re;#, 21. maj 2003)

„Kepeci DOS-a ucenjuju naciju tvrde'i kako su DS i DSS uzajamnio zauvek


isklju;uju'e alternative.#

„...Vrh demokrata rado bi sebe li[io nekolicine lidera – vodokotli'a. Oni jedino
umeju da obilne rezultate te[kog toaletnog æradaæ transportuju od ta;ke A do
kanalizacije.#

„Ekstremisti;ki :eda, ;uvaju'i vladu, radije ide na kupovinu petnaestak glaso -


va socijalista i saradnju sa njima, nego [to se upu[ta u normalnu komunikaciju sa
Ko[tunicom i Labusom. Time pretvara parlament u hiper market, medije u biltene, jedi-
no mogu'e saveznike u kriminalce, ubice i falsfikatore pa u srpsku politiku glasni i
svesno priziva nasilje.#
(@NIN#, 15. maj 2003)

@Kakvu Srbiju onda sanjaju Ro[tiljd/ija, Pampers i Konju[ar, ako im je ba[ Pink
neophodan za pravljenje takve Srbije|#

110
... ru[enje Vlade

@Samo pod uslovom da u ovom re/imu svoje gledaoce neupitano izru;uje politi;kim i
finansijskim mo'nicima, da uz pomo' dve Mis Pigi raspisuje medijski sadizam, da
bez roptanja bude osnova industrije obmane, da preparira gra]ane za demagoge,
praznoverje i lakovernost, da bez dvoumljenja podupire patolo[ke reformatore – samo
pod tim uslovima...#
(@NIN#, 22. maj 2003)

@Formirani na kru/oku bezvoljnika, tvoji (odnosi se na Vojislava Ko[tunicu – prim. auto-


ra) ljudi imaju samo bela krvna zrnca.#

@Kako se od plavog kita sti/e do planktona| Nisi ti to mogao sam, tebi je neko
pomagao. Ja, recimo, sumnjam na Ljilju Nedeljkovi'. Nema stranog diplomate, nov-
inara, dosovca, tvog saradnika i tvojih starih prijatelja, Kosova, juga Srbije, debejca i
kosovca, Va[ingtona, Moskve, Banje Luke, vojske, Haga, policije, privrede, izbornih
[tabova – koji se nisu uverili u kopredsedni;ku mo' ove renesansno obdarene
/ene. Dobro, unutar stranke i tvog kabineta, ti si joj omogu'io telefonski status.#

@Kakva tajanstvena sila stoji iza Ljilje kad se tvoji najistaknutiji ljudi iz stranke ne
usu]uju da te pitaju za[to sve moraju da je pitaju|#

@Zamera[ li vi[e ljudima koji ti ka/u kako stvari stoje, nego [to se boji[ onih koji te
odr/avaju u æ[logiranomæ stanju kad si svega svestan, a ne mo/e[ da se pomeri[|
To [to je ovaj grad jo[ ve'i od Centralnog groblja, ali zato dva puta mrtviji od
njega – i tvoja je istorijska zasluga.#
(@NIN#, 29. maj 2003)

@Dosovska gospodo, vi koji se derete po Srbiji o æinspiratorima zlo;inaæ, vi koji optu/ujete


medije i novinare za stvaranje @atmosfere lin;a#> vreme je da vidimo – jeste li zajedno s
nosiocima kov;ega (odnosi se na prijatelje i saradnike pokojnog premijera }in]i'a, koji su
nosili posmrtni kov;eg na sahrani – prim. autora) i sa srpskom vladom, samo o/alo['ena
porodica ili licencirani naslednici refor-
mi| Ili sve to i jo[ pride – sau;esnici u
ubistvu Zorana }in]i'a|!#

@Sve vas je poznavao bolje nego vi


njega. Recimo, mrzeo je politi;ke
viceve, jer su neki od najboljih vice -
va ve' bili u DOS-u. Neke me]u
vama video je kao ;irlidersice, druge
kao komi;are, tre'e kao osobe koji bi
u politici pristali da budu sve.
Nekolicinu ozbiljnih igra;a me]u
vama primao je kao [izofrene
li;nosti – jednovremeni ucenjiva;i i
ucenjeni.
Sve [to je o vama mislio za svog /ivota, opravdavali ste posle njegove smrti...#

111
ru[enje Vlade ...

@Navodite me na misao da je }in]i' vama korisniji mrtav nego /iv. Pogledajte


nosioce kov;ega jednog evropskog premijera. To je najbolja sociopoliti;ka studija
Srbije... U strategiji, i[ao je na koncentraciju apsolutne vlasti. U taktici, primenjivao
je metode hajki, trgovine, razaranje institucija, finansijskog usmeravanja ka
brojnim pritokama, psihoanalizu protivnika, pragmati;no flertovanje sa ]avoli-
ma raznih vrsta. Rezultat> Ubila ga je dr/ava koju je neprikosnoveno vodio. Nije ga
za[titio sistem, kojem je stajao na ;elu. Izdali su ga ljudi koji su bili sa njim.
Rasporedite se, dosovci po ovim kategorijama.#
(@NIN#, 12. jun 2003)

@Ovaj momak, koji odbija da odraste


dok ne iscrpi ostale mogu'nosti,
nad/ive'e sopstvenu biografiju. Kao
:eda umre'e uskoro. Bi'e sahra-
njen nekoliko decenija docnije –
kao Jovanovi' . Tako tipi;no sa
Bambijem sa testosteronom.#

@Nosilac pokojnikovog prokletstva


æmilo dijeteæ druga;ije Srbije – ostao
je pastorak pro[losti, talac biv[ih
istrebljiva;a, ozna;ena /rtva obred -
nih, vaspitnih ili osvetni;kih ritu-
ala.#

@Ovaj Hari Poter srpske politike, izabrao je trojicu predatora za svoje idole. U politici
}in]i'a. U /ivotu, Legiju. U biznisu Dragoljuba iz Sur;ina. Onda je, tako pri;aju, jedan
:edin idol ubio drugog :edinog idola. De;ak je plakao kao da oplakuje i sebe.#

@Politi;ki mrtvaci nemaju ose'anja. Srbima 'e tada biti sve jedno da li ga je u
propast odvukla ambicija, ideologija, ;astohleplje ili samo /elja novobeograd -
skog dobrog de;ka da za sve [to ;ini dobije priznanje idola u ;ije ime je sve to
radio. Za /ivota, nije ga sa;ekao.#
(@NIN#, 26. jun 2003)

@Posle Montgomerijeve izjave mislim da oba novinarska udru/enja treba da tu/e


Bebu za ugro/avanje srpskog novinarstva i da za svedoke pozovu
Montgomerija, Gocu Su[u i 10 glavnih i odgovornih urednika medija u Srbiji da
ka/u koliko puta su pozvani iz Biroa, koliko puta im je pre'eno i u ;ime im je
pre'eno.#

@Milica Lu;i' :avi' nije novinar, ona je funkcioner srpske vlade.#

(@Balkan#, 28. jun 2003)

112
... ru[enje Vlade

@Srbi treba da znaju da 'e posle pada DOS-a, kad god do njega do]e, broj ljudi
kojima 'e biti su]eno biti pet puta ve'i nego posle pada Milo[evi'a... Posle
pada ovog re/ima, hiljade prvih ljudi ne'e mo'i da ostane u Srbiji. {to iz straha,
[to zbog krivi;nih dela koja su po;inili, [to iz straha od osvete ljudi kojima su naneli
grdna zla...#

@Milo[evi' i njegov sistem su bili prave bebe u odnosu na sistem koji je danas
napravljen i ovde funkcioni[e. Nikada Srbija nije bila u ve'em ropstvu nego
danas, pod prividom vi[epartijskog sistema i tzv. demokratije. Nepismeni su
skra'eni za muda, a pismeni za glavu. U takvom sistemu vlast mo/e da radi [ta ho'e.
Tako prefinjen sistem kontrole medija, finansijskih tokova, dosijea, policije
(tajne i javne), ucena pretnji, maltretiranja, [ikaniranja, su]enja, otpu[tanja,
preme[tanja, name[tanja... nikada u istoriji nije zabele/en...#

@Stranci ka/u da je odnos ove vlasti prema medijima gotovo na granici fa[izma.#

@:edomir Jovanovi' je ;ovek koji je na ætiæ sa zlikovcima i ubicama, ;ovek koji


je na ætiæ sa trafikantima droge, sa [efovima mafije i ;ovek koji sve to priznaje,
a pri tom je jedan od trojice najmo'nijih ljudi u Srbiji... nema [ta vi[e da tra/i ni u
jednoj dr/avnoj slu/bi u Srbiji! …To je politi;ki zombi koji 'e hodati jo[ neko vreme>
svakako, mo/e da nanese jo[ dosta zla Srbiji, ali on je ipak gotov... :ovek koji ru;a
i tokom no'i ve;era sa gangsterima, a pre podne ho'e da razgovara sa
ambasadorima velikih sila o sudbini Srbije... U normalnoj zemlji to nije mogu'e! Prema
tome, [to se mene ti;e, :eda je svoje zavr[io.#

@Mene interesuje da Beba i njegovi ljudi potpuno nestanu, da se njihovo


kancerozno dejstvo na Srbe ukloni sa srpske politi;ke scene.#

@Napravljena je interesna grupa u kojoj su se okupile slede'e li;nosti> jedan stru;njak


za bezbednost, tajne akcije, tajne finansije, specijalni rat, ;ovek koji je do[ao iz
Bosne i koji je bio specijalni }in]i'ev savetnik i koji je ume[an u sve prljav[tine u
Srbiji za poslednjih tri do pet godina> zatim, kao ;lan naju/eg tima koji se bavi
uni[tavanjem Srbije, jedan koji pi[e, smi[lja i vizuelizuje ve'inu afera i odr/ava kon-
takt sa glavnim urednicima, preti im (sada je ne[to malo sklonjen u stranu, zbog
direktnog sukoba sa jednim mo'nijim ;ovekom od njega. Ali, u svakoj velikoj
politi;koj tu;i on 'e biti izvr[ilac prljavih poslova)> tu je i visoki politi;ki funkcioner koji
izgleda mlad, lep itd., a prakti;no spaja dve Srbije, zlikova;ku i ovu politi;ku – njegov
je interes da u Srbiji nikada ne bude nijedna institucija uspostavljena na bazi ustava
i zakona (zato [to bilo koja institucija bazirana na ustavu i zakonu, da ne govorimo
o srpskom parlamentu, li[ava sve njih vlasti – i za[to bi oni napravili ;vrstu instituciju,
kada bi ih to li[ilo vlasti|). Tu je zatim, ovaj tzv. reklamni stru;njak, koji je [vercovao
naftu iz Makedonije, koji se obogatio dele'i pare sa vlasnicima dve privatne televizije

113
ru[enje Vlade ...

i sa direktorima marketinga dve velike dr/avne televizije (jedne pokrajinske i jedne


ovda[nje). On je ina;e, najmo'niji ;ovek dr/ave koji je postao to zahvaljuju'i ;injenici
da je bio neka vrsta a]utanta pokojnog premijera.#

@Ako Demokratska stranka /eli sebi da obezbedi budu'nost mora da se oslobodi ove
grupe. Dok su oni tu, sa sigurno['u mogu da ka/em da je broj ludaka, pokvarenja -
ka i skotova u srpskom rukovodstvu ve'i od statisti;kog proseka normalnog
stanovni[tva, obi;nih gra]ana. A toga nema nigde na svetu.#

@Svi koji rade sa njima su sau;esnici u zlo;inu i to mora da se zna. Ovo nije
reformska politika, ovo nije pravna dr/ava, ovo nije vi[epartijski sistem, ovde nema
medijskih sloboda, ovde su razorene institucije – na vlasti je jedna grupa u kojoj
ima i kriminalnih elemenata, grupa koja je uspela da svoje privatne interese naturi
gra]anstvu kao nacionalne i reformske interese.#

(@Srpska re;#, 2. jul 2003)

@Kad :eda zapla;e pred kamerama,


pitaju'i – kako neko mo/e da napa-
da Bebu, koji je æmrtvog premijera
izneo iz zgrade i stavio u kolaæ, kakav
je to politi;ki argument| {ta to
dokazuje, sem da je nesposobna
gomila lipicanera, u nekon -
strolisanom stahu od snajpera,
uvukla ranjenog premijera u
zgradu gde je le/ao – samo dok
nije iskrvario.#

@Ako to ne mogu da doka/u, obojica


rizikuju da ih ljudi vide u najboljem
svetlu> bahati plja;ka[i faraonske
grobnice. Naime, srpski politi;ari
koji }in]i'a primoravaju da ih posle smrti brani, onako kako ih je za /ivota pravio ili
[titio, ;lanovi su ciganske bande koja krade cve'e sa groblja i uve;e ga proda -
je po æMaderiæ i æKalemegdanskoj terasiæ.#

@Tandem, uz jednog biznismena odavde i dvojice iz inostranstva, kao dru[tveni virusi


[irokog spektra, predstavljaju karijatide ægrobljansko-policijskeæ manjinske frakci-
je DS. Ovo privatno udru/enje neovla['eno je privatizovalo Srbiju. Oni odlu;uju
o sudbini svakog ;oveka, presu]uju svakoj firmi, mediju, instituciji, partiji,
banci, kreditu, poslu, zatvoru, slobodi, uvozu. Odlu;uju, tako]e, o sudbini
svakog kriminalca. Naravno, sem onih koji odlu;uju o njihovoj sudbini.#

114
... ru[enje Vlade

@U[li su u na[e nov;anike, kao ;opor pasa u kasapnicu> u na[e ku'e, kao
provalnici> u na[e glave, kao bolest. Oni su razorili institucije, deformisali prav -
du, rastegli zakone. Oni kuju planove da, upotrebljavajuåi dr/avu u privatne svrhe,
jo[ jednom sebe izaberu za vladare. Oni su od Srbije napravili zemlju koja li;i na otr-
canu javnu telefonsku govornicu> svi sve snimaju, nju[kaju, vade baterije iz mobilnih,
[apu'u...#

@U Srbiji, strah od Bebe ve'i je od straha od Amerike...


Priznajem, Beba ipak jeste pljunuti pokojni vladar. Ali, onaj hrvatski. Egomanijak,
sa tu]manoidnim dizajnom, osmehom, gestikulacijom i sujetom hrvatskog
generalisimusa (obojica svojim majkama ;estitaju svoje ro]endane) izgleda
kao nagrada. Ali je kazna. Srbija zbog njega danas predstavlja zvani;an
ulaz u Pakao na ;ijim vratima Beba li;no napla'uje ulaznice. Ako sve ovo nije
ta;no, recite kako se naziva funkcija u kojoj se ukr[ta sva mo' Demokratske
stranke – ;iji ;lan nisi> sav zna;aj vladaju'e koalicije – gde nisi lider> vrednost
dokumentacije tajne policije – gde nisi inspektor> snaga tu/ila[tva – gde ne radi[>
ovla['enja srpske vlade – gde si formalno liliputanski ;inovnik> uticaj dresiranih
medija – a nisi novinar> ovla['enja parlamenta gde nisi poslanik> privatizacija – za
koju nisi zadu/en> istrage – koje ti niko nije poverio> kontakti sa @sivom zonom# za
koje te niko nije ovlastio.#

@Kako se, dakle, naziva funkcija koju Beba obavlja u Srbiji| Kako se, jo[ gore, naziva
to [to sa takve funkcije radi Srbiji| Postoji li igde u Evropi ;ovek sa vi[e vlasti a
manje odgovornosti|… Popovi' mora da nestane ne iz Biroa, ve' iz srpske politike,
ako srpska politika misli dobro Srbiji. Dok je on tu, tajna 'e Srbija uvek biti mo'nija od
javne. Delom zbog njegove ambicije, delom zbog kukavi;luka Srba, delom zbog
funkcije samozvanog ædr/a;a spomenikaæ.#
(@NIN#, 3. jul 2003)

@Vladimir Popovi' Beba treba u zatvor zbog kr[enja Zakona o informisanju, a


krunski svjedok treba da bude Vilijam Montogmeri.#
(@Dan#, 4. jul 2003)

@Iz vrha srpske vlasti uskoro 'e vi[e silom nego milom oti'i nekoliko
ljudi koji su opasni po Srbiju. Ali, oni 'e sada, oslobo]eni formalnih
polo/aja, biti strahovito opasni po svoje li;ne protivnike. Oni,
naime, imaju dobre veze sa javnom i tajnom policijom, pro;itali su
i prekopirali sva dosijea, imaju veoma dobre kontakte, kao [to se
videlo, sa ljudima koji vode organizovani kriminal. Mislim da je
ovo [to se desilo sa vlasnikom Glasa javnosti i Kurira Radisavom
Rodi'em samo prvi korak njihove osvete, koja 'e uskoro pogodi -
ti ;etiri dnevne novine, dva nedeljnika i jednu televiziju.#

(@Kurir#, 9. jul 2003)

115
ru[enje Vlade ...

@:eda i Beba, prepadnuti jer vi[e nisu neophod-


ni, ho'e da Ru/ica (Ru/ica }in]i', supruga poko-
jnog premijera Zorana }in]i'a – prim. autora)
bude ono [to nije, da njih dvojica postanu ono [to
bez nje ne mogu. Ako, na njihov predlog, ona
postane predsednik Demokratske stranke,
tek tada je – ra;una tandem – njima
obezbe]ena sigurnost, imunitet, opstanak u
Srbiji i mo'na pozicija levo, desno i iza trona|!#
@Nosioci kov;ega interesno su mutirali na dve ekipe. Sa jedne strane, uz nijanse,
Pampers, D/okej, Multijaj;ani i Lilihip, sa druge, uz nijanse, Ro[tiljd/ija i Mar[al
(pogrdni nazivi koje A.T. upotrebljava za prijatelje i saradnike pokojnog premijera
Zorana }in]i'a – prim. autora).#

@Prihvatanje kandidature zna;i ulazak u profesiju koja je ubila njega. Prakti;no, njeno
dru/enje s æubicamaæ. Dvojica, koji donesu takav predlog, imaju nameru da
budu trijumvirat – ali bez nje! Oni ne vide Ru/icu kao mogu'i maksimalni fak -
tor> potrebna im je samo kao Max Factor.#
(@NIN#, 10. jul 2003)

@Neverovatno je da 'e novi lider, ako to bude hteo,


imati bolju startnu poziciju od }in]i'a|! Nema
njegove obaveze, nije potpisao njegova
savezni[tva, nije nasledio njegove dugove,
nije izlo/en optu/bama za meandre u politici
kad tek stvara svoju strategiju, nije stvorio konjukturu imbecila. Ljudi sa kojiima se
rastane nose u prtljagu svoje pseudoreformske bilborde, svoju mre/u klijenata, svoj
greh nipoda[tavanja institucija, zakona i obi;aja. Mo/da jo[ postoji, zagu[ena evrima i
testosteronom, izvorna, duboka, pametna i razlo/na Demokratska stranka, pramajka
ve'ine srpskih demokratskih partija. Ako njen glas bira, verujem da 'e ovaj lider
demokrata nadma[iti onoga.#
(@NIN#, 17. jul 2003)

@?arko Kora' je politi;ar iz kojeg su nasilno


izba;eni logi;ni detalji. Njegova sudbina je stoga
stra[na za no[enje. Kad si]e sa vlasti, oseti'e
;ari potpune usamljenosti. Veziva'e sebi [niclu
oko vrata da njegov ro]eni pas pristane na igru
sa njim. To [to je on drugi ;ovek srpske vlade
pokazuje da je Onaj imao bolji smisao za humor
nego [to sam verovao. Ili, da je dobri Bog malo eksperimentisao nad Srbima.#

@No, mora se priznati da Kora'a vlast nije promenila. Ona ga je samo raskrinkala.
Osoba koju ostala deca nisu zvala na ro]endane, pod starost se nije upitala
za[to je najednom toliko /eljena, neophodna, bitna, va/na, klju;na|#

116
... ru[enje Vlade

@Kako je ækontejner nepotrebnih informacijaæ, ba[ kako mu tepa jedan od retkih pri-
jatelja me]u politi;arima, postao æskladi[te tu/nih fakataæ| Tako [to je [ef Lo/e
zaobi[ao njegovu inteligenciju i direktno sara]ivao sa njegovom sujetom. Sad Kora' valja
da potpi[e gramatu o nevinosti vlade. Dijagnoza> [ef Lo/e je ubijen prirodnom smr'u!#

@Kako ;ovek koji svima upada u re;, kao [to :eda svima upada u posao, nikada
nije pitao odakle njegovim kolegama iz vlade skupa odela, skupi satovi, ækoibaæ
cigare, nove /ene, firmirane ljubavnice, odmori u inostranstvu, Mitrovi', ra;uni na
Sej[elima, telohranitelji, bazeni, pinkovski novi prijatelji sa lancima oko vrata.#

@Kako mo/e profesor, koji poku[ava da napravi vrlinu od svoje obi;nosti, tri godine da
bude na vlasti a da ne priupita dosovce za sitnicu – jesu li se dru/ili sa ubicama, diler-
ima, jesu li od svakog ugovora tra/ili deset procenata za svoju stranku, da li su
od stranih investicija uzimali procenat za ko[arka[ki klub, gde ide reket od krup-
nih nabavki za uniformisane sisteme, za[to se najpoverljiviji ljudi hvataju za gu[u
oko milionskih tendera, ko je otvarao dosijea, ko prislu[kuje po Srbiji, ko zatvara
medije, ko ure]uje dr/avnu televiziju, ko deli reket preko of-[or kompanije, ko
ratuje sa ambasadorima, jer umesto ranijeg novca, ispostavljaju zahteve|#

@Sam Kora', slo/i'ete se, nikome nije bitan. Njegovo politi;ko va/enje, tako]e. Mogu da ga
proglasim rezultatom nasilne kontrarevolucije porodi;nih gena i da zavr[im analizu.#
(@NIN#, 24. jul 2003)

@DOS, taj neva/ni nusproizvod istorije,


taj mali zlo;in protiv prirode, u;inio je da
se vi[e ne hranimo istorijom, ve' jedemo
svoju decu.#

@Privatna grupa otima;a Srbije vre]a ovu


zemlju, nipoda[tava inteligenciju njenih
gra]ana i njhovo se'anje na /rtve koje su
podneli da ne bude ovako kako jeste. Zlo;in
je stra[an. Kazna mora biti srazmerna.#

@Kao biv[a vlast i ovi bezo;no prave reformsku Srbiju sa istom mafijom, istim
tajkunima, istim medijima, istim partnerima. I njima je pinkovski Mitrovi' najbolji
prijatelj. I njima je {ilerova prijateljska adresa. I njima je novac religija. Njima je
Janju[evi' – {ainovi'. Kolesar – Ivan Markovi'. Beba [ef novog Jula. Oni dovr[avaju
i legalizuju socijalnu revoluciju koja je, u slobizmu, napravila elitu od ubica i skotova.
U dosizmu, elita se pravi druga;ije> od skotova i ubica.#

@Statisti;ki, iz ovakvog DOS-a i oko njega, dvojica 'e, mnogo pre roka, izbliza
upoznati Tvorca, emigrira'e trojica, petorici 'e sudija odrediti kako 'e organi -
zovati /ivot slede'ih godina, [estorica ostaju u ku'nom karantinu jer ih gra]ani
pljuju po ulici.#
(@NIN#, 31. jul 2003)

117
ru[enje Vlade ...

@Video sam fotografiju srpske vlade. Sad


sam ube]en da moderna tehnologija
omogu'ava ;uda. Na toj slici ?ivkovi'
izgleda inteligentno, Du[an Mihajlovi'
iskreno, Kora' dr/i zatvorena usta, Bati'
deluje [armantno – kao da nije ro]en
dve godine pre pronalaska dizajna ,
Ra[eta po[teno, Beba romanti;no –
poput ;oveka koji uperi prst ka Mesecu i
prou;ava prst, Janju[evi' sa svim ele-
mentima rasnog terijera, sem lojalnosti,
Kolesar prvi put dr/i ruke u sopstvenim
d/epovima, Le;i' bez trunke glume –
deluje autenti;no tupo.#

@M aloumnici koji iznose svoj prljavi ve[ pred gledaoce i onda se tuku pred kam -
erama. Demokratska stranka propada jer le[inari po;inju sa jelom pre nego [to
je ona pretvorena u le[.#
(@NIN#, 4. avgust 2003)

@Ako /eli da vlada, ?ivkovi', glasno se zaklinju'i u svog tvorca, mora da spali
njegov testament, da otera }in]i'eve seize – od kojih je svaki bio mo'niji od
sada[njeg premijera – i da raskine sa }in]izmom.#

@Glavni urednici srpskih medija, sem trojice, predstavljaju sramotu za profesiju,


naciju i svoju porodicu. Umesto da pomognu gra]anima, da ovo dosovsko privatno
udru/enje iz gangsterske serije æSopranoæ razobli;e do kraja, da poka/u kako se i
za[to razaraju institucije sistema, da uka/u kako je nekada[nja opoziciona elita
tako lako svikla na kadifu i luksuz, na telohranitelje i vile, na provizije i tendere,
na slavu i firmirane ljubavnice, na glumice i peva;ice, na mo' i novac, oni i nji -
hovi mediji bave se trivijalnostima.#

@Kome valja ovakav RTS| Koja to urednica [alje mu/a svojim tragom da kao reketa[
skuplja novac od sponzora za svoj ;asopis kojeg niko ne'e da kupuje| Kako velika
medijska ku'a saginje glavu kad joj za komesara dolazi [ef propagande Demokratske
stranke| Ko je politi;ki i finansijski za[titnik Pinka| Sve dok Mitrovi' postoji, Sloba,
Beba, Janju[evi' i kompanija nisu politi;ki dotu;eni.#

@Neko iz Ministarstva pravde o;igledno [titi Bebu kad sud ne uspeva da mu uru;i ni
poziv. Ne znaju gde radi, ne'e da ka/u gde stanuje. Ako njegov li;ni za[titnik nije
Bati', onda neka Ministarstvo omogu'i da se taj nalickani gnom dovede pred sudi-
ju. Kako je meni ekspresno dosu]en zatvor od 15 dana i kako je po sudu za
prekr[aje nu]eno unapre]enje u :etvrti sud svima koji treba da se pobrinu da ja u
zatvor i dospem|#

118
... ru[enje Vlade

@Da li je Beba iznad srpskih zakona i pravde| Da li sud zaseda samo po nje -
govom nalogu i donosi presude po njegovoj volji| Da li je on pravi ministar
pravde| Pa ovo nam se i de[ava zato [to je najmo'niji ;ovek u Srbiji osoba koja u
Prolom banji ne bi na[la izvor. Gde 'e da /ivi on i njegovi za[titnici kad se ovo
okon;a| Ovde ih ;eka narod, napolju ih ;eka Legija.#
(@Balkan#, 11. avgust 2003)

@Iznad Srbije, bio je samo }in]i'. Iznad


njega, Legija (Milorad Ulemek, prvooptu/eni za
ubistvo Zorana }in]i'a – prim. autora). Vi[i od
obojice, bio je Bog. Teror malih razlika> sva trojica
su svuda i sve je zavisilo od njih. Sudar dvojice
ljudi u ;amcu, ube]enih da upravljaju okeanom<
sraz njihovog mentaliteta sviklog na carstvo
apsolutne slobode, licencirani da kr[e i pravi-
la koja su sami uspostavili< izuzeti od zakona, normi, prava, obi;aja< anvers i revers
politike koja je uni[tila Srbiju i unizila Srbe – jedan kao sadr/aj, drugi kao njen kon-
tekst – razoreni su od igre koju su verovali da vode. Svako sa svoje strane, Svako na
svoj na;in. Svako na sopstveni ra;un. Jedan mrtav, drugi prognan iz /ivota.#

@U kakvom su zapravo srodstvu Legija i }in]i'| Za[to 'e, ma koliko bili razli;iti, u
mitologiju u'i kao tandem| S licima an]ela, u ostatku reptili. :amd/ija koji preko Hada
prevozi mrtve i vlasnik trajekta. Jedan nau;en da je cilj sve [to se kre'e. Drugi,
znaju'i cenu sva;ega, nije priznavao cenu i;ega.#

@}in]i' i Legija proizvod su istovetne matrice za [tancovanje ovovremenih


heroja. Obojica su vodili svoje vernike kao lideri kulta. Propisivali svoje zakone.
Sami ka/njavali, sami nagra]ivali. Istovetni su metodi regrutacije, drilovanja,
kalemljenja ose'aja nadmo'i, veli;ine, dizajna, neosetljivosti na tu]i bol i
tragediju drugih. Pukovnik nije mogao da bude Legija a da nekoga ne pretvori u
/rtvu. Ali, }in]i' nije bio premijer ako oni s druge strane nisu zavedeni kao potpuni
gubitnici. Cini;ni politi;ki kalkulator i hladni /ivotni amputator. Mo' proistekla iz
straha, mo' isto;ena iz smrti. Obojica sa sve['u da ne'e trajati ve;no. Ni to [to
rade. Ni oni sami.#

@Premijer je davao svom ukusu ono [to je njegov karakter trebovao od njegove
sujete. Samo su tako udru/eni mogli da pobede njegovu inteligenciju. Samo je pod
tim uslovima mafija sazrevala br/e od Srbije. Mo/da zato [to ona jeste Srbija. Novac,
testosteron i mo', postavili su onda pitanje< ko vlada Srbijom| Legija, koji je petog
oktobra oprostio /ivot }in]i'u ili }in]i' koji se dve godine posle petog nije usu -
dio da ospori eksteritorijalnost Legije i njegovih samuraja.#

@Nacija bez pulsa, bez mo/danih talasa, dr/ava koja ispu[ta jedino zvuke organa za
varenje – sve je paralisano od straha pred ;ovekom koji je mnogo ljudi poslao u pakao
ili ih odande vadio.#

119
ru[enje Vlade ...

@Legionari su, o;igledno, vi[e voleli svog vo]u nego }in]i'a njegovi. Da je bilo
druga;ije, ne bi bilo ovako.Tako se igra politi;ara dr/avom, vojnika ratom, kriminalaca
pravdom, policajaca zakonom, jo[ od [ekspirovskih vremena, okon;ava tragedijom.
Legija osvetu vidi samo kao ispunjenje svoje verzije pravde. Polovina Srba sma-
tra da je }in]i' poginuo brane'i dr/avu. Drugi, da je zbog neispunjenja ugovora
streljan u borbi javne i tajne Srbije. Blago onima koji znaju [ta se desilo. Te[ko svima
koji pamte. Kome 'e to re'i| Kad i gde|#
( @NIN#, 28. avgust 2003)

@Da idioti mogu da lete, srpski parlament bio


bio me]unarodni aerodrom, ljudi iz DS carins-
ka slu/ba, a Nata[a Mi'i' pista. Ova /ena
(predsednik Skup[tine i V.D. predsednika
Srbije – prim. autora), te[ko obolela od bujice
kovrd/a, oli;ava trijumf rase mediokriteta,
dokaz da svako bezli;an nije bez nade. ...Ona
je maneken trivijalnosti koja korumpira i
uni[tava sve pred sobom. Ne zato [to je /ena,
ve' stoga [to nije... Pa kakva je to /ena| {ta je sa njom| Previ[e vremena ispod usi-
jane frizerske haube| :ime ona misli| Mo/e li da razmi[lja a da ne pokre'e usne|
Za[to dokazuje da ima ;vrst karakter< za svaki dan, po jedan! Za[to je u njenom pris-
ustvu nepristojno biti pametan|#
( @NIN#, 11. septembar 2003)

@{ta je }in]i' Srbiji, kad njegov


naju/i krug, njegov trust osoba
koje su pokvarenije nego [to je to
mogu'e slu;ajno, nije politi;ki
pre/iveo pola godine| Da li je u
martu }in]i' samo pogo]en a
da stvarno umre tek kad se
Srbija odrekla njegovih ljudi| Njegovog izbora. Njihove strategije
pretvorene u dogmu. Njihovog licemerja oli;enog u dr/avi koja je radila u korist nekolicine.#

@Bez njegovih ljudi, nema njegove politike. Nema ostav[tine. On se pretvara u utisak
ne postaju'i poruka. Bez njega, oni vrede [est meseci. Toliko su izdr/ali. Jo[ sve'e nisu
dogorele a normalni deo demokrata odrekao se svojih koji su hteli da Srbija padne ne bi
li oni opstali. Njihova sudbina, posledica je metoda njegove vlasti. Njegov politi;ki kraj,
konsekvenca je njegovog izbora ljudi. Njegova smrt, izvedena je iz koristi nekog oko
njega. Najpre ubistvo, onda kolektivno samoubistvo.#

@Kad se jednog dana, neki budu'i re/im obra;una sa ostacima slobizma, mora'e da
poni[ti i sistem koji je navodno do[ao iza njega. Tek tada mo/emo pravedno da saber-
emo [ta je }in]i' u;inio Srbiji. A [ta su njemu, /ivom i mrtvom, napravili oni koje je sam
izabrao. Mada im sam }in]i' nikad nije verovao. Sad znamo za[to.#
(@NIN#, 18. septembar 2003)

120
... ru[enje Vlade

@Po;nimo od ubistva pukovnika tajne policije


Gavrilovi'a. Bio je na razgovoru kod Ko[tunice,
tada predsednika Jugoslavije, odatle oti[ao da
kupi hleb i jogurt. Streljan na izlazu iz prodavnice.
Uzmimo da ga je likvidirala mafija. Razlog|
Pri;alo se da je odneo [efu dr/ave dokumen-
ta o zajedni;kim poslovima kriminalaca i poli-
ti;ara bliskih premijeru srpske vlade.#
@Ni[ta u ubistvu }in]i'a, tako]e, nije razmotreno po uzrocima, posledicama i
mogu'im re[enjima. Sve je ura]eno nasumice, u brzini i samoodbrani.#

@Jedan od ubijenih, ka/u, bio je predvi]en za premijera. Kako je onda tako iskusan krim-
inalac, potencijalni premijer, ;ovek koga juri cela zemlja, po policijskom izve[taju kren-
uo u prigradski autobus nose'i u ruci pu[komitraljez|... Na fotografijama le[eva vide se
modrice. Jesu li se njih dvojica, u dugim danima skrivanja, me]usobno tukli|#

@Ako je nare]eno da se Kum i {iptar (vo]e zemunskog klana za kojima je bila


raspisana poternica zbog u;e['a u ubistva premijera< ubijeni prilikom hap[enja zbog
pru/anja oru/anog otpora – prim. autora) ubiju, prilikom hap[enja ili posle njega,
naredbodavac ili vi[e njih, nisu umesto pravde uzeli osvetu u svoje ruke. Oni su,
mnogo gore, oteli istinu o }in]i'evom ubistvu od svih nas.#
(@NIN#, 25. septembar 2003)
@Mo'nici iz DOS-a se nikako ne'e pomiriti sa gubitkom
vlasti, ne isklju;ujem i dr/avni udar!#

@Grupa koja vlada Srbijom predvo]ena je Vladimirom


Popovi'em, :edom, Vesi'em, Janju[evi'em, Kolesa-
rom i ;itavim vrhom tajne policije, a u/iva podr[ku min-
istara Mihajlovi'a i Bati'a, zatim dvojice srpskih bogata[a,
dvojice bogatih Srba iz inostranstva, [efova RTS-a, direk-
tora i urednika ku'e @Politika#, ?eljka Mitrovi'a i njegove
TV Pink, jednog privrednika iz okoline Beograda i nekoliko
ve' poznatih grupa koje se nalaze na slobodi usled
nedostatka dokaza ili su u zatvoru zbog neopreznosti.#
(@Kurir#, 30. septembar 2003)

@U vladi svi la/u kada govore da /ive od plate od 26.000 dinara. Oni ili primaju novac
iz tajnih prihoda, ili imaju aran/mane sa bogata[ima koji ih pla'aju, da bi im ovi
uzvra'ali razne usluge, ili kradu.#

@Vlast u Srbiji nije u parlamentu ili vladi, ve' u rukama privatne grupe koja seje strah
i koja je ekonomski veoma mo'na> poseduje najve'a bogatstva iza sebe> tajnu poli -
ciju, tajne prislu[kiva;e, medije (RTS, æPolitikuæ, æStudio Bæ, æPinkæ), kontroli[u
finansijske tokove.#
(@Dan#, 8. oktobar 2003)

121
ru[enje Vlade ...

@?ena koja napu[ta svoju publiku, dok je


Srbija na umoru a Srbi u tamnici, zarad
sumnjivog dela vlasti – ne mo/e da bude
dobra! Niti iskrena. Takva je novinarka
Bojana Leki'.# (glavni urednik nacionalne
televizije – prim. autora)

@Ko je Leki'evoj, nekada[njem novinaru,


izvadio ose'aj stida|#

@Dakle, da li je RTS ovakav zbog njenog


pola| Ili [to posao prevazilazi njeno
ume'e| Ili zato [to iskreno veruje da :eda i Beba oli;avaju najzdraviji deo
srpske politike| Od svega pomalo, rekao bih. Njen medij danas ne vodi ljude u
rat, ali pre'utkuje su[tinu srpske tragedije na isti na;in kao RTS za vreme slobiz-
ma. Za ra;un prakti;no istog vladaju'eg sloja skotova, sa druga;ijim
imenima.#

(@NIN#, 9. oktobar 2003)

@Jedina sli;nost }in]i'a i ?ivkovi'a jeste


[to obojici mozak ne radi ve' sedam
meseci.#

@Stranka je oteta od sebe. Njena je


priroda i njena su[tina mutirana. Njom,
bez pilotske dozvole, upravljaju :eda,
Beba, Vesi', Janju[evi', dvojica krupnih
Srba iz inostranstva, jedan krupan
domorodac i jedan pre;anin. Tadi' je, za
sada, izolovan. Ro[tiljd/ija (pogrdni naziv
za Zorana ?ivkovi'a, predsednika Vlade –
prim. autora) balansira i veruje da uz pomo' Ru/ice, koja se dr/i na distanci od
hunte, mo/e da ovlada svim strana;kim polugama. Potrebna su tri uslova> da
se pitanje nasle]a ne otvara unutar stranke jo[ [est meseci, da dinasti;ki
sukob do;eka kao premijer srpske vlade i da u me]uvremenu ne otvori rat
sa æ[ilerovcimaæ.#

@Ova stranka i Srbija sa njom, krvari kroz rupu od :ede i Bebe. Ako nema
snage da se odrekne takvih ljudi i njihovih metoda, stranka ubija sebe istim
na;inom kojim je ubijen njen tvorac.#
(@NIN#, 16. oktobar 2003)

122
... izborna kampanja Ko[tunice i DSS-a

@Tandem srpskih ministara policije, prete;e Du[ana Mihajlovi'a, pucao je sebi


u glavu. Jedan je umro odmah. Drugome je metak tri dana tra/io mozak. Brkati
Du[an nije /eleo da rizikuje. Da politi;ki skon;a, obesio se zbog Haga. Potom
je, zarad bonusa generalu Luki'u, pucao u sebe. Ve' mrtvog a zbog provizije na ten-
deru entuzijasti;ki ga je otrovao Dinki'.#

@Pauze, onomatopeja kr;anja menja;a, najbolji su delovi njegovog govora. No imamo


posla sa ekspertom za pre/ivljavanje koji je nehotice, pre dve godine, sebe uveo u
najopasniju fazu prihvataju'i privremeni posao [efa policije za stalno...#

@…Mihajlovi' je zbog takve procene postao pravi ministar policije tek kada je
premijer postao pokojni. Do tada, MUP je vodila [estoglava prinudna uprava>
Janju[evi', Mili', Beba, :eda, Goran Petrovi', Vesi'. Dan-danas, ovi imaju svoju
policiju, na[a policija ima nas.#
(@NIN#, 30. oktobar 2003)

@Da su ubili Ko[tunicu, Ljilja Nedeljkovi'


bi sama nosila kov;eg. Da su ubili nju,
Voja bi sam bio predsednik… Isti je princip
pokazivanja snage> decibelno drilovanje
slu/benica, dodavanje privatne cedulje
Ko[tunici minut pre po;etka rezgovora za
zaprepa['enim Putinom, ;ime je izdala
Ruse. Dogovor sa æ/utimaæ – bez medijskih
napada na nju. Neskrivena o;aranost i
saradnja sa ovda[njim [efom tajne policije kome danas sude za ubijanja. Privatni
izborni [tabovi koji su dva puta ko[tali Vojislava. Neobja[njiva, tajanstvena i ædelegi-
ranaæ paralisanost pred gubitnikom vlasti i uklapanje u ne;iji plan za svo]enje
Ko[tunice na æprihvatljivihæ 20 posto bira;ke podr[ke.#

(@NIN#, 13. novembar 2003)

@Vrhunac artizma. Skotovi iz DOS-a


odleteli su bez krila, poma/u'i se u letu
isklju;ivo sopstvenim pti;ijim mozgom.#

@Slede'u srpsku vladu, nacionalni antibi -


otik, treba da naprave Ko[tunica i Toma.
Naime zrelo je za umerenu, gra]ansku
desnicu u kojoj 'e moralna ortodoksija i
gra]anska ;vrstina jednog partnera demilita-
rizovati politi;ku /ustrinu drugog. U kojoj 'e dokazana demokrati;nost i legalizam
jednog, ubla/iti ikonografiju, prejaku poruku drugog.#

(@NIN#, 20. novembar 2003)

123
izborna kampanja Ko[tunice i DSS-a ...

@Pokojnik nije voleo Tadi'a (Boris Tadi', sada[nji predsednik DS i predsednik


Srbije – prim. autora).. Pokojnikovi prijatelji, tako]e.#

@:eda pripada Mihajlovi'u i Bati'u. Beba – Legiji i Jovici Stani[i'u ([ef


Milo[evi'eve tajne slu/be, ha[ki optu/enik – prim. autora).. Janju[evi' javnom
tu/iocu. Kolesar, upravniku popravnog doma. Vesi', socijalisti;kom kinolo[kom
savezu. Neka tamo obja[njava da li je on tamo pisao pamflete, koje Nenad Stefanovi'
direktor Politike nosi po redakcijama. Mojovi'ka i :omi'ka zajedno idu kao San;o
Pansa. Lu;I'ka i Neda kao Don Kihot. Sr]a Popovi' pripada prirodi, bez obzi -
ra [ta mu je ta priroda u;inila. Portparol Aca, da je dva puta pametniji bio bi tek
upola manje gluplji. Mili' pripada specijalnom sudu. Ra[eta sramoti. Ne'e se
dati. Znaju presudu.#
(@NIN#, 27. novembar 2003)

@Nata[a Mi'i'| Nije najgluplja Srpkinja kao [to tvrde njeni neprijatelji, ali je svakako
jedna od najglupljih, kao [to tvrde njeni prijatelji.#

@Du[an Mihajlovi'| Namalterisani um…#

@:eda| Najtragi;nija /rtva nekontrolisane ljubavi prema svom idolu, farmakolo[ki


podstaknut na dalji /ivot.#

@Beba| Mitska li;nost – pola ;ovek, pola konj.#

@Janju[evi' i Kolesar| Prasi'i u svinjarijama, za klanja pred Bo/I'.#

@Le;i'| Kad je promaja u zgradi srpske vlade, njemu glava nekontrolisano zvi/di i kad
su mu usta zatvorena.#

@Vesi'| Majka nije mogla da ga gleda, vezivala mu portiklu na vrh glave i hranila ga ispod.

@Ru/ica| Sve su joj uradili oni koji su najvi[e plakali.#

@Del Ponte| Modernizovana srednjovekovna pojava – umesto metle, ja[e vile.#

@Legija| Korektor najboljeg srpskog dru[tvenog sistema – prosve'enog apsolutizma


pro[aranog atentatima.#

@Bojana Leki'| Francuska sobarica :ede i Bebe|#

@Ko[tunica| Da se Ljilji ne[to dogodilo, on bi bio predsednik.#

@}in]i'| Jedini koji je znao da 'e se to desiti i za[to 'e to uraditi.#

(@Je/#, decembar 2003)

124
... izborna kampanja Ko[tunice i DSS-a

@Ako Vladan Bati' (ministar pravde – prim. autora)


do]e po moju staru majku da je pod stra/om
vrati u Lijevu Rijeku, mogu li u samoodbrani
da mu ka/em> vrati, bre, prvo sebe u
Egipat! (insinuira romsko poreklo Bati'a –
prim. autora) Ako ho'e[ mojoj Kosi da broji[
crnogorska krvna zrnca, daj da ti ja prebro-
jim pigmente. Ne[to si mi prepr/en.
Preplanuo. Tosterovan. Meni, recimo, vi[e
izgleda[ kao stric Tariba Vesta nego [to
li;i[ na ro]aka bledunjavog Svetog Save.
Za[to bi o pravoj rasi odlu;ivala zrnca, a ne pigmenti|#

@Vladan Bati' kao najamni radnik zvani;ne crnogorske politike raspiruje anticrnogorsku
histeriju u Srbiji ne bi li krivica za razdvajanje dve dr/ave pala na Srbiju... Optu/ujem
Bati'a da je, u srpskoj politici, obi;an crnogorski [pijun. Optu/ujem ministra pravde
Srbije da raspiruje nacionalnu, versku i politi;ku netoleranciju. Optu/ujem ga da to
radi ili zbog fa[isti;kih ube]enja ili zbog ra;una.#
æDobro, istina je da Bati'u u advokatskoj profesiji nema ravnog. Naime, svi su bolji od njega...
Evo, }in]I' /mirka na slici, oka;en u Bati'evom kabinetu. Ni mrtav o;ima ne mo/e da
vidi ;oveka kojeg je duboko prezirao za /ivota.#
(@NIN#, 18. decembar 2003)

@Bi'ete ucveljeni zbog premijera Ro[tiljd/ije, trtastog provincijskog [anera lo[ih


viceva iz Ni[a. :ovek je u svojim rukama dr/ao srpsku vladu, DOS i Demokratsku
stranku, a izgubio je sve, kao na pokeru, zbog svog mozga kojem je istekao
garantni rok. Neka digne ruku kome 'e faliti zauljeni Beba. Legija, ka/em ti,
spusti ruku. Ko se brine zbog pandura Mili'a. Opet ti, tetovirani. Stani u red.
Nisi prvi koji ih ;eka. Ili neko rida zbog robota Kolesara. Kome 'e, sem zatvoru,
nedostajati Vesi', ta pudlica upotrebljavana i kao prase.#
(@NIN#, 1. januar 2004)

@Jedna dramska koleginica jakih obrva, tek ustala iz kreveta aktuelnog


ambasadora zemlje koja je blagoizvolela bombardovati Srbiju< izlizana
peva;ica iz vremena pre diskova< nekoliko ocvalih autorki ovla['ene literature
ginekolo[kih ordinacija.#
@:ime te /ene, prohodne kao tunel kroz U;ku, misle. Naoru/ane mentalnim falu -
som ponosno mlataraju njime ne nailaze'i ni na kakav otpor.#

@Vaginalni fa[izam tra/i monopol u javnom prostoru... Ove ;lanice agencija za


politi;ku pratnju mo'nih, iskreno trivijalne metrese politi;ke korektnosti i straha
pred svakim oblikom autoriteta...##
(@NIN#, 8. januar 2004)

125
Ko[tuni;ina vlada ...

@{ta u javnoj ku'i ima da tra/e mu[karci kojima je organ kra'i


od dva odsto, koliko Cesid predla/e za cenzus i kojima vlasnica
javne ku'e ka/e da su zauvek diskvalifikovani iz politike kao
najstarije seksualne zabave posle masturbacije…#
@Ako je glupost neizle;iva bolest, ceo DOS ima uslove za invalidsku
penziju. Taj DOS ;ini grupa slu;ajno pre/ivelih abortusa. U
pore]enju sa njima, Srbima se i stidne va[i ;ine prihvatljivijima,
a kamoli radikali. Dosovski reptili uspeli su da nam doka/u kako
demokratija nije dobar oblik vladavine za Srbe. Oni su na svoju ve;nu sramotu pristali da
budu sluge Bebi, :edi, Janju[evi'u, Kolesaru, Mili'u, Vesi'u, ?ivkovi'u...#

@Taj prepr/eni Srbin, d/ambas iz Obrenovca, za ra;un Podgorice i o tro[ku


Podgorice, raspiruje hajku na Br]ane, rastura Zajednicu da bi me]unarodna optu/ba
za odvajanje pala na Beograd. Najbolji dokaz da je Srbija na umoru jeste fakat da je
Bati'a zapalo da nam pi[e ustav. On i onaj njegov lobanjoidni a]utant idu zajedno
uz svaku glupost kao kajmak uz pljeskavicu.#

@Tabloidi brane i to im slu/i na ;ast, interes malog ;oveka, po[tenog sveta,


nacionalni i dr/avni posao deratizacije lopova i ubica. Zato [to Politika i RTS,
Studio B i ostali oficijelni mediji bedno 'ute.#
(@Srpska re;#, 9. januar 2004)

@Kada radim sa institucijama, medijima ili tajkunima, zahtevam da prema meni


pokazuju vrhunsko po[tovanje iskazano kroz moj status i honorar. Ali, sva predava-
nja i gostovanja na malim medijima nikada ne napla'ujem, ;ak ne uzimam ni putne
tro[kove i dnevnice.#

@Ja u ovoj zemlji nikome ne dugujem ni[ta. A [to se ti;e analiti;ara kojima se ne
dopada to [to se narodu moji tekstovi dopadaju, jebem ja njima mater. Neka sednu
i napi[u bolje, neka urade ne[to hrabrije. Neka u svakom re/imu izaberu najja;eg
;oveka za neprijatelja kao [to sam ja radio. Neka se ne kriju kao mi[evi po rupama i
izlaze samo kada je bezopasno…#
(@Centar#, 15. januar 2004)

@Ako se napravi koalicija ;etvoro;lane bande,


Ko[tunicu 'e na'i obe[enog o povez novog
ustava. On, naime, ne mo/e na o;i da vidi
ostatak DOS sistema okupljenog oko Borisa.
Kad je na poslednjem dogovoru video
Ro[tiljd/iju, Kora'a, Svilanovi'a i ostale gigante,
odmah je iza njih video Nata[u Mi'i',
Janju[evi'a, Mili'a, Kolesara, zatim Bebu, Vesi'a
i :edu koji su hteli da ga hapse.

126
... Ko[tuni;ina vlada

Za[to bi DSS rehabilitovao najomra/eniju politi;ku


reprezentaciju ikada napravljenu, za[to bi o/iveo
deponiju DOS, za[to bi amnestirao one koji su hap-
sili bez zakona, ucenjivali medije, otimali firme, pod-
metali afere, zgadili javni prostor Srbije, kupovali od
otetih para nekretnine u Be;u i Herceg Novom,
napla'ivali procenat od svakog posla| Ne'e to
Voja. Ne mo/e.#
(@NIN#, 15. januar 2004)

@Sad oni koji su uveli kra]u u srpski parlament


– tvrde da je ba[ to korisno za DS. Oni koji su se
kupali sa mafija[ima u istim bazenima, ka/u
da je to korisno za DS. Oni koji su legalizovali
ku'e Pinku, [to nije uradio ni Sloba, tvrde da je
to korisno za DS. Oni koji su poslove davali mafi-
ji, tvrde da je to korisno za DS. Oni koji su tajno prislu[kivali, ka/u da je to nepohod-
no za DS. Oni koji su napravili Janju[evi'a, Mili'a i Kolesara, ka/u da su ba[ takvi ide-
alni manekeni za DS.# (@NIN#, 22. januar 2004)

@Pa }in]i' je iz vladinog Biroa za komunikacije oterao Bebu u Be;, :edi je pola godine
zabranjivao da mu dolazi na vrata, a ubijen je dan-dva pred hap[enje njihovih prijate-
lja, njihovih poslovnih ortaka, njihove mentalne bra'e, njihovih investitora, gazda, nji-
hove kriminalno-politi;ke internacionale. Smrt njega nije u;inila nevinijim, ali je njih
direktno okrivila zauvek. Ni ona koja je ostala iza Zorana ni;im ne pokazuje da pri-
hvata ovu privatnu bratiju za njegove nastavlja;e. Naprotiv.#
@Svi sa prezrenjem govore o tabloidi-
ma, a ja im skidam kapu jer su obavili
posao koji ozbiljni mediji nisu smeli da
obave u ove tri godine.#

(@Kurir#, 28. januar 2004)

@Ovo je doba kada se odlu;uje ho'e li tajna Srbija, mra;ni svet kontrolora, sudija i
d/elata da predaju mirno svoju mo' javnoj Srbiji. Ne'e. Oni 'e, kao i obi;no, pustiti krv,
ovaj put sopstvenoj naciji, da ostanu tu gde jesu. Vladaju'i ljudo/derski sistem ne
mo/e da podnese Ko[tunicu i Tadi'a. Smatraju amaterskom svaku politiku koja se ne
zasniva na tradicijama poluvekovne tajne kontrole Srbije. U finalnom ratu struktura mi
smo kolateralne /rtve. Javni sistem ima legitimitet i
mo'. Tajna Srbija ima silu. Njima odgovara
apatija ili usmeravani gnev, onda se odlu;iva-
nje svodi na nekolicinu. To je /ivotni ulog Bebe,
:ede, Mili'a, Vesi'a, Janju[evi'a i njihovih
mentora. Nijedan ubica tajne Srbije nije demo-
bilisan. Ni;ije streljanje nije razja[njeno.# (@NIN#, 29. januar 2004)

127
Ko[tuni;ina vlada ...

@Sloba i }in]i' kona;no su mrtvi. Svako na svoj


na;in. Ali njihovi sistemi, slobizam i dosizam,
kremirani su istovremeno, u istoj pe'i. Dve
Srbije, razli;ite u parolama, a zasnovane na
strahu kao osnovnom principu< dvojica sultana,
sa istovetnim polugama mo'i< razba[tinjeni su
o jednom tro[ku. Nikad niko vi[e ne'e biti ve'i od
Srbije. Mo'niji od zakona. Ne'e gospodariti sudbinama i imovinama ljudi. Ne'e u svom
bu]elaru dr/ati na[e pare. Ne'e nas oslepiti i onemeti. Ne'e biti la/ni bog. Ne'e nas hip-
notisati preko kukavnih medija.#
(@NIN#, 5. februar 2004)

@Sa;uvane su samo dve glave neandertalaca.


Jedna je u Britanskom muzeju. Drugu dele
premijer ?ivkovi' i njegov ministar kulture
Le;i'... Kompletna posada magare'e klupe srpske
politike izmilela je ovih dana. Ro[tiljd/ija – kao
najbolji dokaz dokle je Srbija stigla posle dve stotine
godina tumaranja – govorio je ba[ o Kara]or]u.
Bruka. Logorei;ni ;orbad/ijski demagog s lako'om je padao na osmo[kolskim
temema æPrvi dan prole'a i moja mamaæ. Sad dr/i slovo Ocu nacije.#

@Paganin Bati', kojeg je srpska javnost izborno uni[tila, ukazuje pismom toj srpskoj
javnosti da Ko[tunica ne odgovara demokratskim standardima srpskog pravnog sis-
tema. Kakva vremena. Kakva dr/ava. Kakvi ministri. Kakvo pismo. Ne;iji tekstovi
nehoti;no odaju talenat ili trud. Bati'evi, uglavnom, njegove ;arape. Ili od nje -
govog bledolikog otiska, Milana XY Proti'a.#

@:eda, Bambi sa testosteronom, kroz suze je sebe proglasio nevinom /rtvom


Onoga u koga se kune. I tako deset puta u sedmici> æNisam ja kriv. On me je slao
tamoæ. Suze i uloga /rtve namenjeni su demokratama. Ako ga ne izaberu za drugog
;oveka, DS raskida jedinu vezu izme]u sebe i Bebe.#

@U kulturi, Pink. U politici, :eda. U finansijama, Beba. U sistemu, mafija. U


pravdi, Bati'. U parlamentu, korupcija. U medijima, cenzura. U privatizaciji,
Janju[evi'. U policiji, Mili'. U bankarstvu, Kolesar. U Vladi, evnusi i otima;i. U
sociologiji, folk. U /ivotu, beda i strah. Ko je glasao za to|#

@Kakav um ima spodoba (AT vre]a ministra kulture Le;i'a – prim. autora) koja
izjavi da je prethodnoj srpskoj vladi @nedostajalo malo ljubavi od gra]anstva...#
Koji mozak zabranjuje novine. U/iva u brifinzima gde jedan maloumnik podsti;e
kolege da re/e na medije i hapse novinare. Kakav je to monstruozni mehanizam
koji od slaba[nog glumca, skromnog provincijskog de;aka, pravi monstruma na pragu
nacizma i njihovih masovnih eksperimenata.#
(@NIN#, 19. februar 2004)

128
... Ko[tuni;ina vlada

@Nisam u ovom trenutku siguran da bi se


takav transfer meni isplatio. Posva]ao bih se
i sa preostalom dvojicom iz vrha srpske poli-
tike sa kojima sam u dobrim odnosima. Svaka
politika, naime, voli da na takvom mestu vidi
slugu od karijere, priu;enog roba, skromnog
poslu[nika, korumpiranog obo/avaoca koji za
stan, tajni honorar ili kredit ispunjava svako nare]enje. Da li ja odgovaram opisu|
Te[ko je kada lideri znaju da meni niko ne mo/e da nare]uje.#
(O moguånosti postavljenja na funkciju direktora RTS-a, @Balkan#, 22. februar 2004)

@Postoje ljudi , stvarni ovda[nji likovi, koje


mu;im, odsecam im u[i, nos, lomim prste,
tu;em, [ibam do krvi, drobim kosti. U/ivam u
njihovom strahu. Nasla]ujem cviljenjem.
Onda, [to bi rekao stari mudrac, zaslu/eno
otpo;inem. Smiren, zadovoljan i umoran od
tolikog posla. Znam da me sutradan ;eka isto.#

@...Dr/im Vesi'a na povocu, da ne pobegne, [ibam ga pruti'em po goloj guzi,


kratkim nogama... Dr/im za u[i Nenada Stefanovi'a, direktora æPolitikeæ, i
Milana Mi[i'a, glavnog urednika. Udaram ih srda;no, ali do krvi, glavom o
glavu... Onda vezujem Miru Bo/i', komentatora onda[njeg Tanjuga, sada urednika
æBorbeæ, za njenog [efa Jev]evi'a, koji je upravo neuspe[no prele/ao velike bogi-
nje. Ka;im ih o kuku... Odsecam nos upi[anom Pajdi'u, komentatoru æBorbeæ...#

@Onda elegantnom Bebi kidam uvo da ka/e ko je izmislio aferu Delimustafi', i


mene povezao sa njom. On 'uti i cvili. Odsecam mu i drugo. Pitam> æJe li nal -
ickani, ko je hapsio, Radeta Bulatovi'a (trenutno direktor Bezbednosno-informa-
tivne agencije – prim. autora) za vreme Sablje| Ko je tra/io hap[enje
Ko[tunice| Ko je u inostranstvu pregovarao sa :umetom (Ljubi[a Buha, svedok
saradnik u procesu na su]enju za ubistvo premijera }in]i'a – prim. autora),, i ko
mu je garantovao status za[ti'enog svedoka| Ko je tvrdio da sam ja [ef medi -
jske kampanje koja je dovela do ubistva premijera| Ko je postavljao policijske
[efove i lidere BIA| Ko je prislu[kivao| Ko je lagao naciju na brifinzima u
vanrednom stanju| Ko se neovla['eno javio na posao posle ubistva premi -
jera| Ko je komandovao Srbijom za vreme vanrednog stanja| {ta si radio u
Makedoniji za vreme naftne krize| Ko je ubio }in]i'a|#
@Pravda je za dr/avu, osveta za ljude... Treba li zaista pravdu prepustiti dr/avi a
osvetu Svevi[njem| Ko smo, ako se ne osvetimo... Sa osvetom mi smo gra]ani.
Bez nje, ;ekamo slede'eg koji 'e nas pljunuti u lice, ubiti nekoga od nas, uzeti
na[u decu za taoce i produ/iti strah kao dr/avno ure]enje. Da li je opro[taj najbo-
lja osveta| Bog neka mi je u pomo'i. Nije. Da sa;ekamo sudbinu Bebe. Da vidi-
mo [ta nova vlast misli o /rtvama i d/elatima.#
(@NIN#, 26. februar 2004)

129
Ko[tuni;ina vlada ...

@Ne postoji ;ovek iz Socijalisti;ke partije Srbije danas, budu'i da je Sloba u


Hagu, koji je opasniji od jezgra Beba-:eda-Vesi'#.

(TV emisija @Javna tajna#, B92, 26. februar 2004)

@Postoje dve kategorije srpskog novinarstva. Jedno su robovi drugo su slobodni gra]ani.#
@… Velika zasluga srpskih medija jeste u tome [to su u borbi za stvaranje srp-
skog javnog mnenja koje je po;elo da postoji, upotrebili tabloide. Ja im skidam
kapu jer su obavili posao koji ozbiljni mediji nisu umeli da obave ove tri godine.#

@Pa, ja sam [est meseci u ovoj zemlji jedini pitao koji je taj Beba. {est meseci Bebine
slike nije bilo u srpskim medijima. Jelæ mo/ete vi to da zamislite| Pa kakvi su to srp-
ski mediji kad za [est meseci nema slike glavnog cenzora srpskih medija. Dan -
danas nijedan glavni urednik ne sme da ka/e koliko ga je puta zvao Vesiå,
k o l i k o p u t a g a j e zv a o B e b a , k o l i k o p u t a g a j e z v a o : e d a . Jo[ se boje da åe
neko da ih prebije, ubije, otpusti i tako dalje. Svako zna privatno od nas koliko puta
su zvali. Koliko puta su u[li u redakciju. Koliko puta su nogom otvorili vrata, koliko
puta su jebali mater glavnom uredniku, direktoru medija ili vlasniku.#

@Dva puta je insistirao na mom hap[enju u aferi æDelimustafiåæ zakazao je sastanak


Nacionalnog saveta za bezbednost da me hapsi i tra/io od Du[ka Mihajloviåa da
na]e dokaze da me stavi u zatvor. Drugi put su to uradili njegovi naslednici :eda, Batiå
I Beba kad su u vreme @Sablje# hteli da me stave u zatvor. Niko od ljudi iz Nacionalnog
saveta nije hteo da preuzme odgovornost za to. Ovo su]enje je farsa a o stvarnoj prirodi
Zoranovog apsolutizma i razlozima ubistva jo[ ni[ta ne znamo.#

(@Playboy#, februar 2004)

@Srbin pred smrt. Odmaknut od kriminala. Pred


smrt. Odmaknut od stranaca. Pred smrt.
Odmaknut od Bebe i :ede. Pred smrt.
Odmaknut iz Zemuna. Pred smrt. Preseljen iz
Berlina u Va[ington. Pred smrt. Mudar. Ali, veå
mrtav. U povorci, iza kov;ega, u DS koji se
odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje, svako
nasluåuje da }in]iå nije bio samo ono [to se videlo. Da nije streljan zbog onog [to se znalo.#

@{ta bi rekao na fakat da je istorija napravila pun trogodi[nji krug, usmrtiv[i samo njega. Je
li }in]iåa streljao takav istorijski meandar| Ili je bilo nu/no da nestane, da zaokret Srbije
postane moguå| Za mene, }in]iå je bio tipi;an Srbin. Mada svi misle – i on – da nije.
Uveren kako je najpametniji na svetu. Bez prijatelja. Nije se dr/ao obeåanja. ?iveo
je preko sopstvenih moguånosti. Bio je sebi;an. Lagao je i kad nije morao. Dru/io
se sa sumnjivim svetom. Izdali su ga kumovi. Ubijen. Mrtav je optu/en od najbli/ih
da su sve radili po njegovim nalozima.#
(@NIN#, 4. mart 2004)

130
... Ko[tuni;ina vlada

@Ranije sam mislio da je Vladimir Popoviå Beba mitska li;nost> pola ;ovek, pola
konj. Nije. Samo je polovina ovog portreta ta;na. Od bogatog i bahatog gospodara Srbije
postao je ukakana i rasplakana beba. Danas vri[ti kao da /eni brata, jer zna da je do[lo
vreme za polaganje ra;una. Ne vredi tu presa]ivanje kose. Mozak ne mo/e da zameni.#

@Kurac bi ja smeo tako da pi[em da iza mene ne stoji DB, KOS i MZ.#

@Ali, ovo vi[e nije igra u moju glavu. Ja sam pobedio, sad se igra za glavu Bebe. Tu
suze ne poma/u. Mnogo je ljudi, /ena i dece plakalo zbog onoga [to je u;inio nji-
hovoj deci, njihovim o;evima i njihovoj braåi. Sad plaåaj, skote. Platiåe[ i meni.
Sad odgovaraj ko je povezivao mafiju, DB, medije, dr/avu i kapital.#

@Sad ka/i Srbima za[to si ti koman -


dovao æSabljomæ. Ko te je ovlastio| Jesi
li ti u Nema;koj pregovarao sa :ume -
tom da dobije status za[tiåenog svedo-
ka| Ko te ovlastio| Za[to si u tvojoj
æSpektriæ spajao }in]iåa i Legiju| Za[to
si hapsio Radeta Bulatoviåa, a tra/io
hap[enje Ko[tunice i Tijaniåa| Odgovori, pa åe[ dobiti novu æpampersæ pelenu
sa dvostrukim upijanjem, usranko.#

@A sada ;etiri pitanja koja åe tebe ;ekati sve dok ne ode[ na vruåe mesto opremljeno
;uvarima sa papcima i vilama. Prvo, ko je ubio }in]iåa| Zna[ ti, zna[! Drugo, za[to
te Ru/ica danas ne pu[ta u kuåu| Zna[ i to, zna[, nauljeni. Treåe, za[to Legija
tvrdi da si mu ne[to du/an| Zna[, zna[, nalickani. Za[to u Hagu zarobljnici ka/u
da si ti spakovao Jovicu Stani[iåa u zatvor| :ega si se bojao| {ta je to biv[I
[ef DB-a o tebi mogao da ka/e sad kad ti vi[e ne kontroli[e[ ni policiju ni
pravosu]e ni medije ni mafiju ni dr/avnu bezbednost|#
(@Kurir#, 6\7. mart 2004)

Tijaniå> @}in]iåa je ubio oficir dr/ave, optu/en je oficir njegove vlasti i njegovog
sistema. Cela grupa koju je }in]iå napravio da vlada Srbijom tako kako je vladala,
[titeåi sebe od moguånosti da gra]ani pitaju – je li Legija optu/en za ubistvo… :ekaj,
:eda se ljubi u usta sa Legijom…#

Le;iå> @Ljubio se u usta s Legijom|#

Tijaniå> @Beba se ljubio u usta s Legijom. Mislim, ljubili su se tri puta, pa mo/da
zaka;e i usta…#

Le;iå> @Jeste li vi to bili svedok|#

Tijaniå> @Pa se grle. Ja nisam, gospodine, ali ja pretpostavljam da ste vi mnogo puta
bili svedok kad su se Beba i :eda ljubili sa Legijom. To je jedna stvar…#

131
Ko[tuni;ina vlada ...

Le;iå> @Ne, ne.#

Tijaniå> @I na to åemo doåi… Druga stvar, [titili su jedan drugog tako [to su rekli>
Ni jedan ne sme da ispadne iz na[eg kruga, jer ako Du[ko ispadne iz kruga – on åe da ka/e
[ta zna o nama, ako ispadne ovaj – on åe reåi [ta zna o nama, mi ostajemo zajedno, zajed-
ni;ka nam je sudbina. Oni su vanrednim stanjem [titili sebe, a nisu [titili }in]iåa…#

Tijaniå> @}in]iåa su ubili oni koje je on poznavao, i sa kojima su svi njegovi


radili poslove.#
(TV emisija @Utisak nedelje#, B92, 7. mart 2004)

Predstavnici Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) 8. marta 2004. godine, na konferenciji za novinare,
saop[tavaju da se Tijaniå nalazi u grupi ljudi, nekada ;vrsto inkorporiranih u Milo[eviåev sistem, koji u;estvu-
ju u javnoj proskripciji nekada[njeg prvog ;oveka Biroa za komunikacije vlade Republike Srbije Vladimira
Popoviåa i pozivaju na nasilje, po istoj matrici kako je to ra]eno za premijera }in]iåa. Od tog momenta
Aleksandar Tijaniå po;inje da la/no optu/uje, proziva, vre]a predsednicu JUKOM-a, Biljanu Kova;eviå Vu;o.

@Njega ugro/avaju biv[i poslovni partneri, mafija[i, koje je


prevario. Bebi mo/da rade o glavi neki od 12 000 nevino
uhap[enih ljudi tokom æSabljeæ. Bebi mo/da radi o glavi
neko od krupnih tajkuna, koje je, ka/u, ucenjivao. Naime,
Ko[tunica zna da je Beba tra/io njegovo hap[enje. Ja, za
razliku od Ko[tunice, ne tra/im njegovu glavu.#

@Bebi treba dati status za[tiåenog svedoka. Policija treba da ga


[titi sve dok ne ispri;a mra;nu tajnu o ubistvu }in]iåa, o
saradnji sa mafijom, o kontroli medija, o proizvodnji prljav -
ih pamfleta, o [tiåenju ubica Åuruvije, Gavriloviåa,
Stamboliåa i Pantiåa.#

@Beba nije politi;ka /rtva, kako hoåe da se predstavi, on je samo feminizirani krimi -
nalac, koji åe se u zatvoru nevi]eno dobro provesti.#

(@Kurir#, 10. mart 2004)

@Moguåe je da åe neko da ubije Vladimira Bebu Popoviåa, ali


åe mo/da neko od petorice pozvanih d/elata pre biti ubijen.#

@Mo/da bi neko od njih naudio Bebi, ali ja bih ga samo mal-


tretirao. Ako je ugro/en, to mi je drago. I treba da strepi, i da
crkne od straha. Onako kako su strahovale njegove /rtve.
Oni koji su bili hap[eni, ubijani, ucenjivani, oni kojima
su otimane firme, oni kojima je Beba garantovao status
za[tiåenog svedoka. Zbog njih je sasvim normalno da
Beba drhti i ide ;esto na no[u.#

132
... Ko[tuni;ina vlada

@On duguje nekim mafija[ima odgovor za[to ih je prevario na ra;un drugih mafija[a.#

@Beba åe svoje veze sa mafijom upotrebiti za eliminaciju protivnika, a svoj


novac je veå upotrebio da kupi advokate koji åe ga braniti, ne samo pred
zakonom, nego åe zalo/iti svoj ugled kod srpske javnosti za tog feminiziranog mafi -
ja[a koji je oplja;kao Srbiju#.
(@Blic#, 10. mart 2004)

@On mora da odgovori na pitanja o povezanosti mafije i dr/ave, o mre/i pritiska


na medije, o name[tenim tenderima, o pregovorima u Nema;koj sa :umetom
i o statusu za[tiåenog svedoka, o tajnim sastancima sa Legijom, o ucenjivanju
krupnih srpskih biznismena da se njihove firme otkupljuju po bagatelnim cena -
ma, o prislu[kivanju i postavljanju policijskih funkcionera i funkcionera tajne
policije, o prislu[kivanju politi;kih protivnika i novinara.#

@Ko je organizovao grupu sa maskama koja je hapsila Milo[eviåa| Ko je hteo


da naplati pet miliona dolara za hap[enje Milo[eviåa| Ko je od stranih investi -
tora hteo da naplati 800 miliona dolara| Ko je bio prinudni upravnik nad 700
preduzeåa u ste;aju| Ko je po kojim cenama otkupljivao reklamne sekunde na
svim srpskim televizijama| Kakvi su njegovi odnosi sa mafija[kim grupama| I,
na kraju, ko je ubio premijera }in]iåa|#

@Pona[anje Biljane Kova;eviå-Vu;o neka vrsta pravne prostitucije... Kova;eviå-


Vu;o je, ina;e poznata po svom liberalnom stavu i politi;kom ube]enju, po;ela da brani
;oveka koji je iz slobizma preuzeo sve poluge smrti i mraka – tajnu policiju, mafi -
ju, krupan kapital i kontrolu medija.#
(@Balkan#, 10. mart 2004)

@Biljana Kova;eviå-Vu;o je pravna kurva. Plaåena je krvavim novcem koji joj je


Beba Popoviå ostavio sa svakog srpskog groba u poslednjih 15 godina koliko
ima kako se obogatio.#
@Biljana Kova;eviå-Vu;o je pokojni ;ovek i pokojni pravnik.#
(@Danas#, 10. mart 2004)

@Biljana zna da je Beba bio Lucifer dosizma. Da se obogatio za vreme Slobe. Zna
[ta je radio u vreme vanrednog stanja… Nema dileme da li je njen klijent glavna
poluga mehanizma zla, poroka, straha i mr/nje. #
(@NIN#, 11. mart 2004)

@Ni }in]iåeva porodica, a ni DS, kao ni biv[a srpska vlada, nijesu /eljeli Bebu
pored sebe ni na groblju, ni u zgradi srpske vlade#.
@Popoviå je svoju pri;u u Beogradu zavr[io. U Be;u ga, pretpostavljam ;ekaju
Legija ili neko od biv[ih ortaka, dok ga u beogradskom sudu ;eka pitanje [ta
sve nije rekao o ubistvu }in]iåa.#
(@Dan#, 15. mart 2004)

133
direktor Radio-televizije Srbije ...

Tre'eg marta 2004. godine, izabrana je nova Vlada Republike Srbije na ;elu sa premijerom Vojislavom
Ko[tunicom. Vlada Srbije 18. marta postavlja Aleksandra Tijaniåa na mesto generalnog direktora RTS-
a bez javnog konkursa i protivno statutu RTS-a, koji predvi]a da direktor nacionalne televizije mora da
ima visoku stru;nu spremu. :lanovi Upravnog odbora RTS-a podnose ostavku u znak protesta zbog
nelegalnog izbora direktora nacionalne televizije. Mnoge stru;ne, profesionalne i politi;ke organizacije
protive se izboru Tijani'a, smatraju'i da on kao @bahata#, @neprincipijelna# i @nedemokratska# li;nost ne
mo/e biti direktor RTS. U prilog njihovim argumentima i[la je i ;injenica da se Tijaniå, dok je bio direktor
TV @Politika#, javno hvalio da krade filmove i emituje ih piratski, bez dozvole. Ovu kra]u on je pravdao
glorifikujuåi svoju ulogu i poredeåi sebe sa Robinom Hudom, koji uzima od bogatih kako bi dao
siroma[nima|! Me]utim, bez obzira na javne proteste, Vojislav Ko[tunica ipak postavlja svog biv[eg
savetnika na ;elo javnog servisa. I pored specifi;nosti javne funkcije koju obavlja, Aleksandar Tijani' sa
mesta generalnog direktora RTS-a nastavlja da lansira neutemeljene optu/be za te[ka krivi;na dela na ra;un saradnika pre-
mijera }in]iåa, posebno na ra;un biv[eg prvog ;oveka Biroa za komunikacije srpske Vlade, Vladimira Popovi'a. U svojstvu
direktora RTS-a, zloupotrebljavaju'i svoj polo/aj, Tijani' u jednoj od svojih prvih izjava, la/no optu/uje firmu Vladimira Popovi'a
za navodne nelegalne poslove sklopljene sa prethodnim rukovodstvom dr/avne televizije.

@Ja sam kao Robin Hud, otimam bogatima kako bih


dao siroma[nima.#
(Komentar AT, direktora TV @Politika#, na ;injenicu da emituje
filmove velikih distributera bez kupljenih prava, 1993)

@Da Srbijom umesto Ko[tunice upravlja knjaz Milo[, gotovo svim ;lanovima Upravnog odb-
ora RTS-a razrezao bi dvadeset pet po turu zbog onog [to su uradili nacionalnoj televiziji!#
(@Kurir#, 26. mart 2004)

@Treåi kanal su uzeli neformalni centri moåi bliski DS, kojima je ova stranka to
uru;ila kao poklon svom sponzoru.#
@Dobio sam gomilu krivi;nih prijava od strane Sindikata RTS u kome se hitno tra/i da se
ra[;iste svi ugovori vezani za @Spektru# i Bebu Popoviåa i za jo[ neke firme, za koje
znamo,da iza njih stoji kapital koji nije ;ist!#
(@Inter-Nacional#, 26. mart 2004)

@To [to sam stavio jedne pored drugih beloglavu lobanju istori;ara koji to nije, dram-
sku spisateljicu zlog pogleda, biv[u novinarku koja se /ali da nema kolumnu pa sad
pi[e [est ne bi li dokazala da nema [ta da ka/e ni u jednoj, onu bruku od ministra
pravde, anga/ovanu pravnicu koja za pare glumi telohranitelja ;oveku koji je za sto-
tine miliona evra pustio, posle petog oktobra, stotine [lepera preko carine, malog
:edu sa njegovih 16 slu/benih automobila za[tite, 47 /andarma i agenata DB
oko sebe, Janju[eviåa koji zna za[to ne izlazi bez pancira, Vesiåa i njegove
tekstove pisane u centrali DB, to [to sam ih ujedinio, [to sam otkrio matricu koja je
ista, to smatram svojim /ivotnim delom.#

@Dodajte tu ;lanove Upravnog odbora koji su stajali mirno pred Bebom i :edom, ali
meni mogu sve da ka/u jer ih ja neåu ubijati. Dodajte novinarku koja pred kam-
erama ispituje Ko[tunicu o legalizmu a sama na televiziji deli koverte sa evrima koje
dobija od pomenutih. Dodajte jednog koji se la/no predstavlja kao direktor Radio
Beograda a nije. Nego je pomoånik generalnog.#
(@NIN#, 1. april 2004)

134
... direktor Radio-televizije Srbije

@Imali smo vladu koja je u minutu donosila deset odluka, od kojih je pet bilo
protivure;no. Rezultat znamo, i kako je pro[la ta Vlada i njen pokojni premijer.#
(@Glas javnosti#, 10-12. april 2004)

@Ova mediokritetska karikatura paragrafa naziva Tirnaniåa


(ne znam da li sam vam rekao – drugog po redu srpskog
novinara) bitangom i to pro]e bez odjeka. Da upotrebim
staru vranjansku poslovicu> æPa nije li s’g za jebanje|æ#
@Sad imam posla sa ovom sestrom Karamazov. Sa Jelenom
Karleu[om srpskog pravnog sistema. Sa bebisiterkom najm-
ra;nijeg lika dosizma. Sa dojiljom najveåeg hajka;a
æSabljeæ. Sa portparolom i telohraniteljem ;oveka koji je
ukinuo srpski ustav i zakone. Hapsio novinare i medije. A
mo/da i ne[to gore radio. Videåemo uskoro. Treba jo[ rastuma;iti obdukcione nalaze,
prebrojati [lepere, analizirati neke privatizacije i otkriti sve adrese otetih poslovnih
prostora. Valjda vlast radi svoje. Ako je po zakonu i po pravdi.#
@Nemam /elju da u slu;aju dojilje ispravljam sve [to su propustili da u;ine roditelji,
[kola, priroda, evolucija, komunisti;ka partija i crkva.#
@Ima pravo Tirnaniå (...)< za neke /ene bi; je, pored ostalog, neophodan. Ako Vu;o
ne veruje, neka pita klijenta.#
(@Kurir#, 1-3. maj 2004)

@Oni moraju da budu pristojno plaåeni, a ostali koji ne umeju da rade ili su ovde do[li
po politi;kom kriterijumu, preko kreveta, preko volje sponzora – oni moraju da odu.#

@Mora da bude onako kako ja ka/em dok sam tu, zato [to oni nisu umeli da to urade
bez mene, da su umeli, oni bi to uradili.#
@RTS neåu da upotrebljavam u obra;unu sa ljudima koje dr/im kao svoje arheneprijatelje.#

@Optu/ili su me da sam bio na ;elu medijske zavere u ubistvu }in]iåa. Hteli su da me


hapse ili da me ubiju prilikom hap[enja. Za[to o;ekujete da imam milosti prema sko-
tovima| D/ip vozim deset godina i voziåu ga dokle god budem mogao da ga plaåam.
Pogledajte spisak mojih neprijatelja.#
(@Blic#, 4. maj 2004)

@Za[to su neki smenjeni a neki pobegli – pitajte njih i one koji su to u;inili. Po meni, ne
postoji jedan razlog. Tandem koji je tri godine vodio RTS nikada nije postavio pita-
nje [ta neki razbojnici i kriminalci rade u Srbiji. Oni su sebe videli kao prvu branu
re/ima, a ne servis javnog mnjenja.#

@Mnogi misle da je Koraå najkomi;nija politi;ka pri;a dana[nje Srbije. Mislim suprot-
no. Tragi;no je [ta politika mo/e da u;ini profesoru, komi;no je samo [ta je njegova
sujeta napravila od njegove inteligencije.#
(@Evropa#, 27. maj 2004)
@Svaki re/im, ima svog Åuruviju.#
(Povodom ubistva Du[ka Jovanoviåa, urednika podgori;kog lista @Dan#, @Danas#, 29. maj 2004)

135
direktor Radio-televizije Srbije ...

Nekoliko nedelja pre odr/avanja predsedni;kih izbora Dejan Mihajlov, [ef izbornog [taba Dragana
Mar[iåanina, kandidata DSS-a, na konferenciji za novinare ;ita saop[tenje kojim optu/uje @neke poli-
ti;are# prethodne vlasti da su @znali ko je doneo odluku# o ubistvu premijera Zorana }in]iåa. Politi;ka
javnost je ovo saop[tenje ocenila kao skandalozno. Veåina analiti;ara smatra da je upravo ono u mno-
gome doprinelo lo[em izbornom rezultatu kandidata DSS-a. Javnost je naga]ala ko je autor ovog poli-
ti;kog pamfleta. U emisiji @Utisak nedelje#, direktor RTS-a Aleksandar Tijani' na neki na;in posredno
priznaje da je saop[tenje njegovo delo.

Beåkoviå> @Ali, priznaj da ga je najvi[e zeznuo Mihajlov i njegovo saop[tenje.#


Tijaniå> @Ne. Ne. Najvi[e ga je, samo dozvolite, najvi[e...#
Beåkoviå> @A da li bi ti smenio Mihajlova zbog saop[tenja|#
Tijaniå> @Najveåi kiks je [to nisu sutradan pustili Mihajlova da objasni svoje pismo.
To je kiks.#

Beåkoviå> @A je l’ on hteo|#
Tijaniå> @Koliko ja znam, da.#
Beåkoviå> @Oni mu nisu dali|#

Tijaniå> @Sad veå, nisam ;lan stranke, ne


znam detalje. Ali, koliko ja znam, on je
hteo da iza]e i da ka/e [ta zna;i to
pismo. Gde su }in]iåeve pantalone, da li
su dva metka ili tri metka, za[to je zgrada
bila zatvorena, za[to je parking bio
prazan, za[to je ovo, za[to je ono.#

Beåkoviå> @Sad precizno zna[ [ta je pisalo u tom pismu.#


Tijaniå> @Pa ;itao sam ga vi[e puta. Kao i ti.#
Beåkoviå> @A jesi li ga pisao vi[e puta|#
Tijaniå> @Pisao sam razna pisma, draga.#

Beåkoviå> @Ne, ozbiljno, jesi li ti pisao – hajde da se ne [alimo – jesi li pisao ili nisi|#

Tijaniå> @Idemo dalje.#

Beåkoviå> @U redu#.

(Dijalog izme]u Aleksandra Tijaniåa i Olje Beåkoviå< TV emisija @Utisak nedelje#, B 92, 27. jun 2004)

136
... direktor Radio-televizije Srbije

@Dodaåu jedino da mi je /ao [to se Mihajlov sutra nije pojavio na konferenciji za [tampu
da obrazlo/i svoje pismo. O;ekivao sam da åe tu reåi> @Da li je ta;no da su nestale
}in]iåeve pantalone, da li su bila dva ili tri hica, kako to da je parking bio
prazan, kako da je [ef obezbe]enja dve nedelje pre ubistva podneo ostavku…#
(@Reporter#, 21. jul 2004)

@Zamislite grupu idiota koja nare]uje tajnoj policiji da bez naloga suda prislu[kuju
politi;ke protivnike. Zamislite seansu javnog ;itanja stenograma prislu[kivanih razgov-
ora. Zamislite kako oko okruglog stola u Institutu za bezbednost, gde je bilo sedi[te
tajne policije, sede naru;ioci prislu[kivanja, poznati uglavnom po nadimcima Beba,
Janju[, Vesa, Konju[ar, Narkoman, slu[aju privatne razgovore, slu[aju ljuba-
vne razgovore i kreåu sa grupnom masturbacijom. I to jedan drugome, a ne
svako svome.#
@Dr/ava koja omoguåava grupi mafija[a da postanu vlasnici privatnih razgovora i na
taj na;in postanu vlasnici nekih /ivota, privatnih, politi;kih i seksualnih tajni, to nije
dr/ava, to je najobi;nije razbojni;ko leglo, to je sistem koji je reketirao, kidnapo -
vao, silovao, dilovao i ubijao.#
(@Balkan#, 30. jun 2004)

@Sirota Biljana Kova;eviå-


Vu;o, vlasnica nekori[åenog
mozga, postaje anti;ka, mitska
li;nost> pola /ena, pola konj.#

@Rad u javnoj kuåi, naime, ne


dozvoljava osoblju da bira
uloge.#

@Kad je kupljen njen karakter, njoj je sve dozvoljeno. Za njene klijente neka se
pobrinu njihovi klijenti sa kojima su skupa od ove zemlje napravili Kolumbiju.
Mrtvi ih iz groba dr/e za gu[u. Mene ovi drugi, zajedno sa mitskom advokati -
com, mogu samo da dr/e za ne[to drugo. Ima mesta.#

@Sad Vu;o ima zlatnu ribicu, vlasnicima ispunjava po tri /elje. Napadaj Tijaniåa,
napadaj Tijaniåa, napadaj Tijaniåa. Avetinja! Nemam ja vremena da se bavim
va[kama ili staricom koja je izgubila mese;nicu kad je umro Tito.#

@Juriåe ih hap[eni zbog osvete, ganjaåe ih o[teåeni zbog torture, oti -


maåe ih zlikovci zbog neispunjenih obeåanja, loviåe ih ortaci zbog
naknade [tete.#

(@Kurir#, 1. jul 2004)

137
direktor Radio-televizije Srbije ...

@{ta ima dalje da komentari[em|! Zar nisam bio


dovoljno jasan kad sam rekao da je to slu;aj kravljeg
ludila!#
(@Inter-Nacional#, 8. jul 2004)

@Mislim da je u pitanju slu;aj kravljeg ludila!


?urim sad. Zdravo!#

(@Kurir#, 7. jul 2004)

@Zamislite kako oko okruglog


stola sede naru;ioci prislu-
[kivanja, poznati uglavnom po
nadimcima Beba, Janju[, Vesa,
Konju[ar, Narkoman, slu[aju
privatne razgovore i kreåu s
grupnom masturbacijom.#

(@Inter-Nacional#, 11. jul 2004)

@Gospo]a Vukodlak rekla mi je svojevremeno da je zgro/ena time kako :eda


Jovanoviå ide okolo kao mafija[.#

@Gordana Su[a /eli da sa;uva rezervat informativnog programa za sebe i politi;ku


opciju koja stoji iza nje. Ja to neåu dozvoliti.#

@Kada sam ga posle prvih sukoba nagovarao da na sednici DOS-a postavi pitanje> æJa
ili premijeræ, jer bi dobio sa 16 naspram dva, on je rekao da nije njegovo da rastura
DOS, zato [to bi to bila istorijska odgovornost.#

@Ja sam mu predlagao i da ne podr/i }in]iåa za premijera jer sam znao grupu oko
premijera, njihove ambicije, ljubav prema novcu i vlasti, metode preuzete od
Milo[eviåa.#

@Njegov najveåi trijumf nije [to se vratio na vlast, veå


to [to se DS, pod vo]stvom Tadiåa, odrekao cele pri-
vatne grupe koja je radila to [to je radila.#

@Mariåu, ne potcenjuj Bebu, on je ozbiljan i odgovoran


;ovek. Ako ti je rekao da åe te ubiti, ne nadaj se
pomilovanju. Ali, ne brini. Ako te ubije, osvetiåu te.
Silovaåu Bebu nasred Terazija.#
(@Inter-Nacional#, 16. avgust 2004)

138
... direktor Radio-televizije Srbije

@Ro]ena majka vezivala je bebi portiklu na


vrh glave i hranila ga ispod. Ni ona nije mogla
da ga gleda! Znala je, jadna, [ta je rodila.#
@Niko ga u Srbiji ne pomene sem ovako> æOna
pi;ka, bebaæ, æOna pi;ka od bebeæ.#
@Umesto da se sam povu;e, "uran je zate -
gao om;u oko Zoranovog vrata. Preostalo
je samo da se izmakne hoklica.#
@Ovo stvorenje, dobitna kombinacija sadiste i mazohiste, sejao je oko sebe
mr/nju. }ubrio je Srbiju gramzivo[åu.#
@Kome sve nije odgovaralo da }in]i' ostane /iv| Ko se nije slo/io da bude
izba;en iz poslova, udaljen od moåi i od kase| Ko| Koji je to me]u njima
verovao da je on stvorio }in]i'a| Da je on glavni ;ovek ovog re/ima, a ne pre -
mijer. Da se bez premijera mo/e, ali bez njega ne. Pa ko /iv, a ko mrtav.#

@Na ;elu gigantske ma[inerije la/i i halucinacija, opijen od moåi, bolestan od


sujete, tragikomi;ni megaloman, duboko nesreåan zbog sopstvene nesig -
urnosti, Beba ulazi u klini;ku fazu finalne politi;ke bolesti.##
@"uran je sa sobom povukao ne samo }in]i'a. Ne samo DOS. Ne samo vladu
Srbije. Ne samo pet godina /ivota Srbiji. Gotovo je uni[tio stranku dr/eåi je pod
prinudnom upravom. Jo[ gore. Da je potrajao, bio bi na pragu uspe[nog pro -
jekta da ovde uni[ti svaku NORMALNOST. Da zarazi ovaj svet svojom bole[-
åu. Da ljudi poveruju kako jeste moguåe da takav mitoman bude najmoåniji
;ovek Srbije. Da je moguåe napraviti dr/avu od bilborda i mafije.#
@Napolje, skote! Mar[, pizdo! Gubi se, razbojni;e!#

@Neka crkne u svom jedu, ;emeru i bolu. Neka se ugu[i, skot, od sopstvenog splina.#
@U politici – slepac. U moralu – pokvarenjak. U ekonomiji – hara;lija. U biznisu
mafija[. U /ivotu – skot. U mentalitetu – skorojevi'. U strukturi – nitkov. U geneti-
ci – nedovr[en ;ovek.#
(@Kurir#, 14. oktobar 2004)

@Zamislite da ste idiot. Sad zamislite da ste Onaj beba. To


vam je pleonazam. Kako za[to| Pa normalan ;ovek, kad mil-
ion Srba pro;ita onakav tekst kakav sam o njemu napisao,
ima samo tri izlaza. Prvi, najlogi;niji – uzme pi[tolj i ubije
mene. Jesæ, fale muda. Drugi izlaz – uzme revolver i ubije
sebe. Dakle, pi[tolj u ruke ili put pod noge, huljo. Pi[to-
ljem, a ne vibratorom na sebe, mamlaze.#

139
direktor Radio-televizije Srbije ...

@Neumitno i zauvek odba;en od Srba, DS, medija, javnosti, familije pokojnika,


svakog normalnog ;oveka.#
@No, da li je zbog toga [to sam ja lo[, ovaj trgovac zlom manje kriv za }in]i'evu
smrt| Da li je period Bebine strahovlade stoga manja galerija zla, poroka,
mr/nje, nenormalnosti, kidnapovanja, privatnih zatvora, otkupa|#
@:im su Srbi prvi put postavili pitanje> æKo je, bre, ta pi;ka od Bebe|æ, moj posao je okon;an.#
@Tek je pad bande Lakirane buba[vabe predstavljao stvarni kraj slobizma,
stvarno odricanje od metoda, instrumenata i okova koji su dr/ali Srbiju. Beba i
njegova privatna grupa, nasle]ujuåi mafiju, metode, poslove, moå i novac,
u;inili su da slobizam danas izgleda manje kriv.#
@?iv, a mrtav. Sujetan, a poni/en. Ambiciozan, a nemoåan. Bogat, a bedan.
Pigmejski megaloman. Ubija ga seåanje na svemoå i svest o kraju. Sve [to danas radi
nije poku[aj vraåanja u srpsku politiku. On nije glup. On je lud. Ali, smatra da ga javnost
[titi od nekada[njih partnera kojima duguje novac, neodr/ana obeåanja ili krv.
Njegova je sudbina stoga stra[na za no[enje. Ne mo/e ovo bez kazne Svevi[njeg.
Bebin tvorac trune u grobu. Fukara koja ga je prodala, njegovom krvlju plaåa kuåe
u Be;u i Herceg-Novom.#

@P.S. Bebisiteri najavljuju protiv mene tu/bu Sudu za ljudska prava u Strazburu. Zatra/io
sam mi[ljenje pravnih eksperata iz Evropske unije. Ako je u pitanju BEBA, ka/u oni, mo/e
da me tu/i samo UNICEF-u. Za kaznu, moj lik åe sledeåe godine biti na de;jim ;estitka-
ma. Neka deca vide kako izgleda isteriva; }avola.#
(@Kurir#, 23. oktobar 2004)
Gordana Su[a, glavni i odgovorni urednik Informativnog programa
TV Beograd, 12. novembra podnosi ostavku. Kako se u javnosti
spekulisalo, sukob izme]u Su[e i Tijaniåa trajao je veå du/e vreme,
a kulminirao je u leto 2004. kada je Tijaniå smenio Su[inog zameni-
ka Gorana Gmitriåa. U profesionalnim krugovima ova smena
tuma;ena je kao Tijaniåev poku[aj da ukloni one urednike koji su se
protivili politi;koj propagandi u korist Demokratske stranke Srbije, na
kanalu nacionalne televizije. Kadrovske promene u RTS-u i odlazak
Gordane Su[e Tijaniå nije /eleo da komentari[e, iako je
samo tri godine ranije, sa pozicije savetnika Vojislava
Ko[tunice, smenu na ;elu jedne privatne televizije, koristio
da bi klevetao ;lanove vlade Zorana
}in]iåa i optu/ivao ih za pritisak na medije.
(@Kurir#, 15. jul 2004)

@Podnela je ostavku. Bez obrazlo/enja. ?ao mi je. Prihvatio sam je.#


(B92, 12. novembar 2004)

U emisji „Insajder“ Vladimir Popovi', u delu intervjua koji se odnosio na Jovicu Stani[i'a, biv[eg na;elnika
Milo[evi'evog DB-a i jednog od optu/enih za ratne zlo;ine, navodi da je Stani[i' jedan od najbogatijih ljudi u
Beogradu, da poseduje dve ku'e na Dedinju, dva stana... Aleksandar Tijani', direktor nacionalne televizije, u javnos-
ti preuzima ulogu za[titnika i branioca ha[kog optu/enika Jovice Stani[i'a.

„Proziva Jovicu Stani[i'a da ima tri ku'e na Dedinju, [to je la/.“


(„Politika“, 26. januar 2005)

140
... @gigant novinarstva#

@…Ja najvi[e volim da prepisujem od klasika.#


(Komentar AT u trenutku kada je uhvaåen da je prepisao i objavio svoj stari tekst,
HRT, novembar 2004)

Tokom devetnaestogodi[nje novinarske karijere, Aleksandar Tijaniå se u svom pisanju


slu/i raznim pogrdnim izrazima, a ponekad i vulgarnim psovkama, kako bi poja;ao
efekat uvreda koje plasira u svojim tekstovima. Postoji mi[ljenje da motivi ovakvog
Tijaniåevog pisanja le/e u ;injenici da on, pored svojih li;nih obra;una sa pojedincima,
u tekstovima i javnim nastupima, vre]a ali i hvali (Mira Markoviå – @evangelista nade#,
Marko Milo[eviå – @Tigriå#, Vojislav Ko[tunica – @potpisao desetogodi[nji ugovor sa
Srbima#) odre]ene moånike da bi im se na taj na;in preporu;io, odnosno obavio
medijsku pripremu za ne;iju politi;ku egzekuciju. U prilog ovoj tezi ide i ;injenica da Aleksandar Tijaniå identi;ne
uvrede ponavlja iz teksta u tekst i dodeljuje ih potpuno razli;itim ljudima. Pored dokaza o;ite neoriginalnosti,
ovakav Tijaniåev stil mnogi koriste kao argument da je u pitanju naru;eno novinarstvo. Ipak, mo/da najdrasti;niji
primer ovog ponavljanja predstavlja tekst objavljen u listu @Dnevni telegraf# 1998, pod nazivom @Felacio – antisrp-
ska zavera#, koji je Tijaniå gotovo u celini prepisao i objavio [est godina kasnije, kao svoj prvi tekst u novoj kolum-
ni srpkog izdanja @Plejboja#. Osim [to je reciklirao sopstvene tekstove, Tijaniå je koristio i tu]e re;enice i potpisi-
vao kao svoje. Tako je o /enskom novinarstvu napisao> @To nije pisanje nego kucanje#, plagirajuåi ameri;kog
knji/evnika Trumana Kepota, koji je upravo istu re;enicu napisao nekoliko decenija ranije iznoseåi svoj stav o
romanu @Na putu# D/eka Keruaka. I pored svega navedenog Tijaniå neretko veli;a svoje novinarsko umeåe nazi-
vajuåi samog sebe – @gigantom novinarstva#. Ovo su samo neki od primera specifi;nog Tijanåevog stila zasno-
vanog na ponavljanju, prepisivanju i recikliranju tekstova.

... POLA :OVEK POLA KONJ


?IVORAD MINOVIÅ
@...Zna;i da se ?ivorad uspeo do mitske pozicije kentaura (pola ;ovek – pola konj)
na[eg novinarstva.#
(?ika nedovr[eni ;ovek, @Telegraf#, 7. septembar 1994)

MIKI VUJOVIÅ
@Vlasnik TV Palme, prava je mitska li;nost pola ;ovek, pola konj...#
({ta Vujovi' nosi ispod suknje, @Gra]anin#, 1997)

GORAN RAKO:EVIÅ
@Goran Rako;evi' Sito , prava je mitska li;nost crnogorskog novinarstva> pola ;ovek
– pola konj! Dakle, neka vrsta Kentaura, ali u poni verziji.#
(Sito – /drebe od kentaura, @Dnevni telegraf#, 25. septembar 1998)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Ranije sam mislio da je Vladimir Popoviå Beba mitska li;nost> pola ;ovek, pola konj.#
(@Kurir#, 6\7. mart 2004)

BILJANA KOVA:EVIÅ-VU:O
@Sirota Biljana Kova;evi'-Vu;o, vlasnica nekori['enog mozga, postala je anti;ka, mit-
ska li;nost> pola /ena, pola konj.#
(@Kurir#, 1. jul 2004)

141
@gigant novinarstva# ...

... GLAVE NEANDERTALCA


?IVORAD MINOVIÅ
@Sa;uvane su samo dve glave neandertalca> jedna je u Britanskom muzeju,
drugu nosi dr ?ika Minoviå, predsednik kompanije æPolitikaæ.##

(?ika – nedovr[eni ;ovek, @Telegraf#, 7. septembar 1994.)

BRANISLAV LE:IÅ I ZORAN ?IVKOVIÅ


@Sa;uvane su samo dve glave neandertalca> jedna je u Britanskom
muzeju. Drugu dele premijer ?ivkovi' i njegov ministar kulture Le;i'.#
(@NIN#, 19. februar 2004)

... MUCA
DRAGAN KOJADINOVIÅ
@Zapamtio sam ga kao ;oveka koji nikada nije napisao nijedan tekst, nikada nije uredio
ili vodio nijednu emisiju i koji je, kad god mu se pru/i prilika, mucao ve' u mislima...#
(Vitez Koja, @Gra]anin#, 1997)

MUTA NIKOLIÅ
@Bilo bi suvi[e lako da napi[em kako muca ve' u mislima...#
(Muta grobar, @Gra]anin#, 1997)

SLOBODAN SANTRA:
@Neuspeh je srpsko prirodno stanje, pa bih lideru Saniju, da sam manje uvi]avan
mogao da ka/em kako nije dovoljno da pokazuju moralno politi;ku podobnost deru'i
se æHej , Sloveniæ ...Dodao bih da muca ve' u mislima, te da neki igra;i nisi istetovi-
rali ruke ne bi imao [ta da ;ita...#
(Ko u/iva u fudbalu, sklon je i drugim porocima, @Dnevni telegraf#, 1998)

BIRO ZA KOMUNIKACIJE
@Razumem gospodu iz Biroa za komunikacije srpske vlade, poznatu po faktu da
mucaju ve' u mislima...#
(@Blic#, 28. januar 2002)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Nije u stanju da bez mucanja, prepri;a svojim re;ima ni kratku, pravu liniju...#
(@Blic#, 28. januar 2002)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Ne smeta meni njegovo mucanje...#
(@Kurir#, 14. oktobar 2004)

142
... @gigant novinarstva#

... PORTIKLA
ZORAN TODOROVIÅ
@Ljudi koji ga ne vole tvrde kako je Zoran Todorovi' (Kundak), jo[ kao beba bio tako
nesimpati;an da mu je majka vezivala portiklu na vrh glave i hranila ga ispod.#
(Gde je kundak, @Gra]anin#, 1997)

GORAN VESIÅ
@Majka nije mogla da ga gleda, vezivala mu portiklu na vrh glave i hranila ga ispod.#
(@Je/#, decembar 2003)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Ro]ena majka vezivala je Bebi portiklu na vrh glave i hranila ga ispod.#
(@Kurir#, 14. oktobar 2004)

... KONTEJNER NEPOTREBNIH INFORMACIJA


ALEKSANDAR STANKOVIÅ
@Jako mi je drago da ste vi kontejner nepotrebnih informacija u ovoj emisiji.#
(@Nedjeljom u dva#, HRT1, novembar, 2004)

?ARKO KORAÅ
@Kako je @kontejner nepotrebnih informacija#, ba[ kako mu tepa jedan od retkih prijatel-
ja me]u politi;arima, postao @kladi[te tu/nih fakata#. Tako [to je [ef lo/e zaobi[ao nje-
govu inteligenciju i direktno sara]ivao sa njegovom sujetom. Sad Kora' valja da potpi[e
gramatu o nevinosti vlade...#
(Kora'> humor ili eksperiment, 24. jul 2003)

... NEUPOTREBLJAVANI MOZAK

MIODRAG VUJOVIÅ
@Mikica, vlasnik novog, potpuno neupotrebljavanog mozga ...#
(Dr Vesna Petroviå Jovi' - Rubi, @Nacional# 20. februar 2003)

BILJANA KOVA:EVIÅ VU:O


@Sirota Biljana Kova;evi'-Vu;o, vlasnica nekori['enog mozga ...#
(@Kurir#, 1. jul 2004)

143
@gigant novinarstva# ...

... NAJGLUPLJI SRBIN \ SRPKINJA

VLAJKO STOJILJKOVIÅ
@Nije ta;no da je Vlajko Stojiljkoviå, novi [ef srpske policije, najgluplji /ivi Srbin –
kako to tvrde njegovi neprijatelji. Ali je svakako jedan od najglupljih, kako tvrde
njegovi prijatelji.””
(Puding od ;oveka, @Gra]anin#, 1997)

NATA{A MIÅIÅ
@Nata[a Miåiå nije najgluplja Srpkinja kao [to tvrde njeni neprijatelji, ali je
svakako jedna od najglupljih, kao [to tvrde njeni prijatelji.””
(@Je/#, decembar 2003)

... IVICA I MARICA


DANICA DRA{KOVIÅ
@Umesto da stari fino i otmeno, kao mnoge gor[takinje, ona se pretvara u jednu od
onih starica koje su pojele Ivicu i Maricu.#
(Volja i no', @Telegraf# 25. maj 1994)

RADMILA MILENTIJEVIÅ
@...A neåu da ka/em kako su rekli da je jedna takva pojela Ivicu i Maricu...#
(Radmila – demon medija, @Gra]anin#, 1997)

TANJA VIDOJEVIÅ
@Jedan mrgud sa stavom tete koja je upravo pojela Ivicu i Maricu...#
(Dr Vesna Petroviå Jovi' - Rubi, @Nacional#, 28. januar 2003)

... SLEPI MI{


VOJISLAV {E{ELJ
@{e[elj sve;ano odeven kao slepi mi[...##
(Ima li Srbija predsednika, @Dnevni telegraf#, 1998)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Drugi plan, da Beba na brifinzima dizajniran kao slepi mi[ za matursko ve;e
spre;i srpske novine da postave æpet kilaæ logi;nih pitanja ...#
(Ili laskaju sebi ili vre]aju njega, @NIN#, 1. maj 2003)

144
... @gigant novinarstva#

... SER SLABA:KO

NIKOLA BAROVIÅ
@Ser Slaba;ko Baroviå pravi jedinu gre[ku te ve;eri i, mimo dobrih obi;aja pominje
neke ;lanove {e[eljeve porodice...#
({e[elj – proteza za glavu, @Gra]anin#, 1997)

MIROLJUB LABUS
@Do sada je potro[io tri od ukupno ogromnih pet miliona evra odvojenih za suludi plan
da od Ser Slaba;ka Labusa napravi vo]u Srba...#
(@Nacional#, 20. septembar 2002)

... PAMPERS
ZORAN }IN}IÅ
@...Pe[i'eva, kao negovateljica }in]i'a skre'e fokus sa njegovih prljavih
æ pampersæ pelena .#
(Ko je gori Mali Sloba ili ja|, @Nezavisne novine#, 3. novembar 2000)

ZORAN }IN}IÅ
@}in]iå mijenja æ pampersæ pelene svaka dva sata pred moguåno[åu da predsjednik
Ko[tunica bude kandidat za predsjednika Srbije...”
(@Dan#, 17. maj 2002)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Ako Bebi preti neposredna opasnost, nudim mu azil u mojoj kuåi, koja je pre/ivela i
Slobu i }in]iåa i njega. …Imam divan krevetac sa re[etkama, no[u i æpampersæ
pelene…”
(@Kurir#, 10. mart 2004)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Odgovori, pa åe[ dobiti novu æpampersæ pelenu...#
(@Kurir”, 6.\7. mart 2004)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Nosioci kov;ega interesno su mutirali na dve ekipe. Sa jedne strane, uz nijanse,
Pampers, D/okej, Multijaj;ani i Lilihip…#

(Ru/ica Max Factor, @NIN#, 10. jul 2003)

145
@gigant novinarstva# ...

... UROKLJIV, BAZEDOVLJEVA BOLEST


MIODRAG VUJOVIÅ
@...Mikica je, kolutajuåi o;ima (ili je urokljiv ili ima Bazedovljevu bolest), poru;io
{iptarima da ih neåe biti.#
(Palma – program javnog poleta, @Nacional#, 20. februar 2003)
ZORAN ?IVKOVI"
@Pred ogledalom satima ve/ba da konkavno istakne o;i, kao da je urokljiv ili
ima Bazedovljevu bolest.
( @NIN#, 8. maj 2003)

... NAJGORI SPERMATOZOID


DANICA DRA{KOVIÅ
@…Danica je prona[la sebi odgovarajuåeg autora, ;oveka prilikom ;ijeg za;eåa je
pobedio najgori spermatozoid...#
(Volja i noå, @Telegraf”, 25. maj 1994)

?ELJKO SIMIÅ
@?eljko je ;udo buduåi da je prilikom njegovog za;eåa, protivno prirodnim zakonima, do jajne
åelije najpre stigao najgori spermatozoid...#
(Slu;aj najgoreg spermatozoida, @Gra]anin#, 1997)

... VIBRATOR
NATA{A ODALOVIÅ
@Video sam da njena kolumna pisana vibratorom...#
(Novinarke koje pi[u vibratorom, @Nacional”, 4. mart 2003)

@Besne vlasnice vibratora tragaju za Rubi…#


(Te;no, kao da im je puk’o vodenjak, @Nacional”, 5. mart 2003)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Åuran ima omiljeni vibrator...#
(@Kurir#, 14. oktobar 2004)

VLADIMIR POPOVIÅ
@Pi[toljem, a ne vibratorom...#
(@Kurir#, 23. oktobar 2004)
TATJANA VOJTEHOVSKA
@Ozbiljna kriti;arka koja je o televiziji pisala jo[ u doba Edisona i Tesle, dizajnirana ko
najbolja pletilja iz Sirogojna i sa zubima koje je formirao vibrator...#

(Kad koko[ke mjau;u, @Nacional”, 1. mart 2003)

146
... @gigant novinarstva#

... FELACIO I HAMLET


LJUBI{A RISTIÅ
@Ne smeta meni [to njegovi neprijatelji tvrde da je Ljubi[a Risti' tako ru/no dizajniran
da u porodi;nom albumu dr/i samo negative. Obrazovan za razliku od mnogih drugo-
va, on zna da Felacio nije li;nost iz Hamleta...#
(Ljubi[a – Slepi reditelj tragedije, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Felacio nije lik iz {ekspirovog æHamletaæ! #


(@Felacio - antisrpska zavera, @Dnevni telegraf#, 1998)

... TUNEL I U:KA

@...Jedan od – ne znam [ta da ka/em igra;a ili igra;ica – dobio je prsti' u U;ku, pro -
hodni tunel...#
(Samo lude /ene imaju opravdanje, @Gra]anin#, 1997)

@:ime te /ene, prohodne kao tunel kroz U;ku, misle|#


(Ne krivite mi ga, @NIN#, 8. januar 2004)

U emisiji @Nedjeljom u dva#, na HRT-u voditelj Aleksandar Stankovi' postavio je pitanje Aleksandru
Tijani'u koje se odnosilo na kolumnu koju pi[e za srpsko izdanje lista @Plejboj#. Naime, tekst iz
novembra meseca ove godine, koji je Tijani' objavio u magazinu @Plejboj# pod naslovom> @Felacio
– antisrpska zavera# u ve'em delu svoga sadr/aja gotovo je identi;an kao i tekst koji je on 1998.
godine [tampao u listu @Dnevni telegraf#.

DEO TRANSKRIPTA EMISIJE @NEDJELJOM U DVA#

Tijaniå> ...:ak sam napisao za prvi broj æPlejbojaæ seksualnu kolumnu o


felaciju kao anrisrpskoj zaveri. Molila me Du[ka Jovaniå koja je, ovaj,
postala novi glavni urednik „Plejboja“ pa sam joj poklonio taj jedan tekst.

Stankoviå> Jeste li bili malo lijenji kada ste pisali tu kolumnu|

Tijaniå> Mo/da sam bio neobave[ten gospodine, ba[ ta;no ali nisam bio lenj.

Stankoviå> Lenj iliti lijenj hrvatski.

147
@gigant novinarstva# ...

Tijaniå> Lenj je srpski.

Stankoviå> A, eto, ja mislim da ste bili malo lijenji a sad åu Vam to i dokumentirati.
Naime...

(Stankoviå vadi stari Tijani'ev tekst. Tijaniå vidi svoj tekst objavljen u DT-u 1998. i
reaguje...)

Tijaniå> Izvadio sam svoj stari tekst i reciklirao ga.

Stankoviå> Iz ‘98.

Tijani'> To sam rekao glavnoj urednici.

Stankovi'> Kako se mo/e dogoditi...

Tijani'> Jako mi je drago da ste, ovaj, Vi kontejner nepotrebnih informacija u ovoj emisiji...

Stankovi'> To jesu nepotrebne ili ne.....

Tijani'> To Vam je potpuno bez veze. Jel’ da ste me pitali... Ja sam rekao njoj mrzi me
da ti napi[em tekst. Ona je rekla daj [ta ho'e[. Ja ka/em imam stari tekst. Mogu da ga
malo osve/im. Ona je rekla o.k. Dakle, ja ne krijem da je moj tekst napisan na osnovu
mog starog teksta, kada sam tako]e mislio da to [to /ene suvi[e lako prelaze na tu
vrstu oralnog seksa predstavlja antimu[ku zaveru pa time i antisrpsku zaveru.

Stankovi'> Pa, dobro pustimo mi sad felacio to je vrlo lijepa i zahvalna tema

Tijani'> Kako pustite Vi to. Ali, ima ljubitelja...

Stankovi'> Pa dobro. Kako to da gigant u jednom izdanju recentnoga „Plejboja“


objavljuje Vi bi Srbi rekli bajate tekstove, iliti stare tekstove od pre [est godina.

Tijani'> Dosta, dosta toga je promenjeno.

Stankovi'> Ali jedno 40 - 50 posto je isto. Cijeli pasusi...

Tijani'> Ta;no.

Stankovi'> Pa, kakvo je to novinarstvo|


Tijani'> Sad 'u vam re'i. Zbog toga i ne uzimam honorar. Ja sam to samo dao kao
znak suporta, kao znak podr[ke moje njoj. Zna;i, nisam uzeo honorar. Ne intere-
suje me honorar. Ne mogu da napla'ujem honorar dok sam direktor RTS-a.
Stankovi'> Da li Vi mislite da Vas to [to niste pla'eni, a jeste ili niste to samo Vi
znate a tvrdite da niste, da li Vas ekskulpira za sve| Niste pla'eni za tekst u
„Plejboju“ koji ste prepisali iz ‘98. Niste bili pla'eni kao ministar informiranja...

Tijani'> :ekajte, od koga prepisao| Od koga prepisao|

148
... @gigant novinarstva#

Stankovi'> Od sebe.

Tijani'> Pa, [ta|

Stankovi'> Objavljujete stare tekstove. Ko to radi u novinarstvu|

Tijani'> Ja najvi[e volim da prepisujem od klasika. Da li me razumete|

Stankovi'> Jel’ to neko fino, staro novinarstvo|

Tijani'> Ta;no. To je ina;e dobar tekst.

Stankovi'> Pa, ja ne ka/em da je tekst lo[.

Tijani'> Ako je te/ak po sadr/aju, treba da uzmete nekog da Vam to protuma;i.

Stankovi'> Ne. Apsolutno o tome ne pri;amo ve' o tome da...

Tijani'> Sad ste me uhvatili u te[kom moralnom prekr[aju, da ste probali na tome da
poentirate na kraju emisije.To Vam je propalo i sad gr;evito razmi[ljate [ta 'ete sad.
‘Ajd’ da vidimo sad [ta 'ete sad|

Stankovi'> Pa ni[ta. Vi ste se sami otkrili. Dvije stvari. To da nisu me platili u


Milo[evi'evoj Vladi pa sam dobar. Nisu me platili za tekstove koje sam od sebe
prepisujem i objavljujem poslije osam godina, pa sam dobar. Nisam dobar.

Tijani'> Sla/em se sa Vama.

DT, 1998.

@Felacio nije lik iz {ekspirovog @Hamleta#! To je ona delatnost kada vam neka pred-
stavnica, po/eljno, suprotnog pola, samoinicijativno uzme polugu, koja se u Srbiji
prenosi s kolena do kolena, zine, strpa je unutra i po;inje sa hepeningom koji do
samog kraja li;i na borbu njenih inkompatibilnih /elja – da vam ga odgrize ili da ga
izljubi kao brata na dan njegove svadbe. Taj blow job ili po na[ki – verbalni delikt,
odnosno pu[enje, predstavlja fast food, varijantu brze seksualne hrane koja je duboko
antimu[ka, pa time i antisrpska zavera nosilaca sisa...#

PLAYBOY, 2004.

@Jasno, felacio nije lik iz {ekspirovog Hamleta, kako su verovale Srpkinje s po;etka
pro[log veka. To je ona vrsta delatnosti kad vam neko, po/eljno suprotnog pola, uzme
antenu – koja se u Srbiji tradicionalno prenosi od kolena do kolena – i strpa je u usnu
duplju. Tada po;inje hepening koji do samog kraja li;i na /estoku borbu njenih inkom-
patibilnih /elja. Da vam ga odgrize ili da ga izljubi kao brata na dan njegove svadbe.
Taj blow job ili po na[ki pu[enje, verbalni delikt, duvanje, papanje, flautiranje, isisava-
nje, liposukcija, predstavlja fast food, brzu seksualnu hranu, koja je, ako zamenjuje
kompletan dubinski seks, antimu[ka pa time i antisrpska zavera...#

149
@gigant novinarstva ...

DT, 1998.

@Ako nije deo predigre, felacio je opera za neobdarene mu[karce. Njime je


Monika dr/ala u [ahu Klintona, Kamila Parker time ugnjetava jadnog princa
:arlsa, a Hju Grant je, zbog jedne uli;ne profesionalne pu[a;ice, zanemario
predivnu ali oralno nerazra]enu Liz Harli. Ta tri karakteristi;na slu;aja pred-
stavljaju fantasti;an dokazni materijal o globalnoj /enskoj zaveri koja u Srbiju
nalazi svoju æpetu kolonuæ oli;enu u primercima tipa – æ{to mi sklanja[ kosu|æ
æJel’ hoåe[ da gleda[|æ#

PLAYBOY, 2004.

@Ako nije deo predigre, felacio je opera za neuke mu[karce, farsa kojima /entu-
ra;e zaslepljuju /rtvu. Hipnoza za navodne mu/jake. Time je Monika dr/ala u
[aci Klintona u Oralnom kabinetu. Kamila Parker je time godinama dr/ala u zav-
isnosti princa :arlsa i nadja;ala predivnu Ledi Di. Hju Grant, nepovratno infici-
ran zavisno[åu od ove zamene za seks, zbog jedne uli;ne profesionalne
pu[a;ice, odbacio je predivnu ali oralno nerazra]enu Liz Harli.#

DT, 1998.

@Kao video igre, mobilni, e-mail, vijagra, tako je i oralni seks amblem
devedesetih. U po;etku je predstavljao logi;an odgovor na strah od AIDS-a, koji
je obele/io prethodnu deceniju i vreme u kojem su pu[ile uglavnom /ene koje su
naplaåivale tu vrstu otorinolaringolo[ke masa/e. Onda su, pod uticajem /enskih
[ovinisti;kih ;asopisa, i domaåice po;ele da primenjuju pomenutu tehniku.
Njome su najpre ;astile partnera za ro]endan, a onda im je svaki datum pred-
stavljao dobar povod.#

PLAYBOY, 2004.

@Kao video igre, kao mobilni, kao e-mail, vijagra, tako je i oralni seks postao
amblem globalizacije. Ako je u po;etku svoje ekspanzije, negde na startu
devedesetih, predstavljao logi;an odgovor na strah od AIDS-a< ako su do tada
pu[ile profesionalke koje su naplaåivale otorinolaringolo[ku masa/u, pod utica-
jem [ovinisti;kih ;asopisa i srpske domaåice navadile su se na pomenutu ver-
balnu komunikaciju. Njome su najpre ;astile partnere za ro]endane, slave, pok-
lone, a onda im je svaki povod bio dovoljan.#

150
... @gigant novinarstva#

DT, 1998.

@Pu[enje se toliko odomaåilo da je dobilo zvani;nu formu nevinijeg seksa i titulu glavne
igra;ke i komunikacionog sredstva jo[ u srednjim [kolama. ?ene su ga proglasile
jedva va/nijim od poljupca i u potpunosti zamenile, bez ikakve gri/e savesti,
nekada[nju vrhunsku ru;nu tehniku sistemom flaute. Otuda se, po pravilu, felacio, u
naprednim krugovima, ne smatra intimno[åu, prevarom ili neverstvom|!#

PLAYBOY, 2004.

@Pu[enje se u Srbiji tako odomaåilo da je dobilo zvani;nu formu nevinog seksa. U


[kolama, ka/u matori istra/iva;i drkad/ije, i u ni/im razredima osnovne, deca prime-
njuju taj oblik neverbalne komunikacije. …Danas, klinci i /ene na to gledaju kao kao
na ne[to jedva vi[e od poljupca. Felacio, smatraju sve[tenici i vernici tog oblika seksa,
vi[e ne predstavlja intimnost, prevaru, nevernost, zabranu, uvod, spoj|! Ni[ta.#

DT, 1998.

@Najpre, pu[enje se sve vi[e koristi umesto masturbacije, najmu[kije od svih zabava,
delatnosti koja razvija ma[tu, telo i omoguåava Srbima da iza]u iz sivila svakodnevice
i da tucaju koga hoåe verni zakletvi predaka da nam niko to ne mo/e bolje uraditi nego
mi sami sebi. Taj rezervat, dakle, vi[e ne postoji. Dalje, /enama se svi]a da me]u
zubima, kao gospodari njegove sudbine, dr/e na[ ponos.#

PLAYBOY, 2004.

@Pu[enje zamenjuje masturbaciju, tradicionalnu, najmu[kiju delatnost koja nam je ostala


kao zavet predaka da niko ne mo/e to da nam uradi bolje nego mi sami sebi. Time slabi
ma[ta Srba... Nema imaginacije vi[e. Felacio, uprkos obo/avateljima, predstavlja vid kas-
tracije. Moguånost [kljocanja zubima rekoh, /enetinama daje dodatno uzbu]enje.#

P L A G I J A T

TO NIJE PISANJE TO NIJE PISANJE


NEGO KUCANJE. NEGO KUCANJE.

Ameri;ki pisac Truman Kepot (1924-1984) Aleksandar Tijaniå o /enskom novinarstvu


o romanu @Na putu# D/eka Keruaka @Nacional#, 2001.

151
... dvoli;nost ...

@…Niko ne mo/e re'i da sam ga izdao, preprodao,


prodao, oteo, ukrao i to je vi[e od mog pisanja. Moji
stavovi u /ivotu imaju prednost nad mojim pisanjem.#

(Aleksandar Tijaniå, @Plejboj#, 2004)

Iako Aleksandar Tijani' ;vrste /ivotne stavove isti;e kao svoj kvalitet, njegovo pisanje ga u tome potpuno
demantuje.
O istim ljudima i doga]ajima, Tijaniå je nekada i u razmaku od nekoliko dana pisao razli;ito. Neki tvrde da
princip po kome se Tijani'evi javni stavovi o pojedincima menjaju zavisi pre svega od toga da li se li;nost
o kojoj ovaj novinar pi[e nalazi sa iste ili razli;ite strane od one koju predstavlja centar politi;ke mo'i kome
se Tijani' priklanja. Tako je npr. Mira Markovi' njegova prijateljica @do kraja /ivota# u onim vremenima kada
je ona predstavljala najmo'niju /enu u zemlji i kada je prijateljstvo sa njom bilo korisno i isplativo, dok u
trenucima kada ona gubi vlast Tijani' o njoj pi[e kao o zlu koje je pla[ilo ili zasmejavalo ljude. Isti princip
primenjen je i za Mirka Marjanovi'a, Danicu Dra[kovi' i mnoge druge li;nosti o kojima je pisao. Njegova
prevrtljivost i nedoslednost ogleda se i u tome [to on o istim doga]ajima i pojavama, katkad i sa veoma
kratkom vremenskom distancom, pi[e potpuno razli;ito. Svoje neistine on ;esto poku[ava da nametne
javnosti kao istine, u tu svrhu ih ponavlja, i na taj na;in manipuli[e javnim mnjenjem.
Slede samo neki od uo;ljivih primera Tijani'evih neistina i manipulacija>

@Nikada, za petnaestak godina bavljenja @ Bio sam najbolje plaåen hrvatski


novinarstvom nisam bio na platnom novinar. Pisao sam za pet hrvatskih nov-
spisku druge novine, sem mati;nog ina. Pisao sam za jednu slovena;ku.
NIN-a, niti sam bio u stalnom ili hono - Pisao sam za dve bosanske...#
rarnom ugovornom odnosu sa bilo
kojom novinom u ovoj do skoro feder -
alnoj dr/avi...##

(@NIN#, 1990) (@Nedjeljom u dva#, HRT, novembar, 2004)

@Kada tu/im sve one koji tvrde da je @Tekstovi kurve Rubi u prvobitnom @Na-
Rubi moja ideja, moj pseudonim, cionalu# su najzna;ajniji novinarski eksperi-
moja poznanica i da su sve njene re;i ment u poslednjih nekoliko godina u Srbiji.
moje dobijam na sudu. Postoji, dakle, Taj eksperiment je nastao dogovorom
;ovek koji je autor celog projekta ako mene i glavnog urednika @Nacionala#
postoji doktorka, autor gotovo svih teksto- ...Kad se vratio i kad je krenuo @Nacional#,
va, onda postoji i Rubi. Ali, sve to nisam predlo/io sam mu da to osve/imo....Nisam
ja. Ta;no je da su u pet kolumni ocr- se krio u tim tekstovima, jer moje
njeni neki moji neprijatelji. Ali, zar sam metafore se prepoznaju, spisak mojih
njima samo ja protivnik...# neprijatelja se prepoznaje...#

(@Novinarke koje pi[u vibratorom#, 4. mart 2003) (@Plejboj#, februar, 2004)

152
... dvoli;nost ...

@...Pet-[est meseci koje sam @...Da ne pri;am o stvarima koje sam


proveo u Srpskoj vladi...# video za vreme ;etvoromese;nog
ministrovanja#
(@Gra]anin#, 2. jun 1997) (@Vreme#, 19. februar 2000)

O Miri Markovi'
Svaka dva meseca, sve do 1996.
@S @Ne znam za[to joj se dopalo da pije
/ena okrene telefon i pije kafu sa kafu sa mnom i popio sam desetak
mnom.# puta u /ivotu, kafu sa njom#
(@Playboy#, februar 2004) (HRT, novembar 2004)

Za vreme mandata ministra Aleksandra @Nikada nisam za vreme kratko -


Tijani'a zatvoreni su Radio Index, Radio trajnog mandata zabranio neki
B92, Radio Smederevo, listovi> medij ili pokrenuo postupak protiv
@Novi Pan;evac#, @Demokratski glas#,
bilo kojih novina.#
@Vrnja;ka re;#...
(tokom 1996) (@Blic#, 20. jul 2002)

@æSrpska re;æ je jedno obi;no govno Do danas Aleksandar Tijani' dao je


i bilo bi dobro za srpsko novinarst- nekoliko desetina intervjua i izjava
vo da taj list ne postoji!# za list @Srpska re;#.
(Ministar Aleksandar Tijaniå, 1996)

@Jedina televizija koju sam zabranio


bila je TV Ko[ava...#

(@Blic#, 20. jul 2002)


(Aleksandar Tijaniå sa Mirom Markoviå
na otvaranju æKo[aveæ, 1994)

O Miri Markovi'
Njeni promotivni nastupi, njen zahtev da
@...N
Gospo]u Markovi' smatram svojom pri-
@G se siroma[ni svet upusti u pobunu protiv
jateljicom i tako 'e zauvek ostati.# bogatih, na ;elu sa Srbima koji su spremni
da ginu u borbi protiv novog svetskog poret-
ka, samo je pla[io ili zasmejavao ljude...#
(@?ena#, 15. novembar 1996)
(@Nezavisne novine#, 29. septembar 2000)

153
... dvoli;nost ...

O Mirku
Marjanovi'u @Ministar Va[e Vlade i celokupna posada
Ministarstva za informacije /ele Vam da
utakmicu sa trenutnim zdravstvenim
problemima dobijete istim rezultatom @Zemlji u kojoj je predsednik vlade Mirko
kojim je æPartizanæ zgazio æZvezduæ na Marjanovi' samo Bog mo/e pomo'i.#
gostuju'em terenu.#

(Aleksandar Tijaniå, ministar za informacije, (decembar, 1996)


septembar, 1996)

O Danici
@Cela redakcija æSrpske re;iæ deli jedan @PPrilikom dva prijateljska razgovora uz
Dra[kovi'
mozak i zato im je mala porcija. # ru;ak sa Danicom Dra[koviå, prihvatio
@...Ona veruje da je nenormalno [to su sam da je posavetujem o tome [ta mis-
Slobodan Milo[evi', Mira Markovi' i Vuk lim da je dobro u medijskoj promociji
Dra[kovi' tri razli;ite osobe i /elela bi da SPO-a i [ta treba uraditi da bi to bilo jo[
ih spoji u jednu. Naravno ta jedna bila bi bolje. Savete sam dao na dobrovoljnoj
dr Danica Dra[kovi'...# bazi, bez zahteva za bilo kakvu nov;anu
nadoknadu. Razlozi su prijateljske
@Nije problem [to se Danica bavi nov- prirode...#
inarstvom, ve' [to to lo[e radi. Nije prob-
lem [to se bavi politikom, ve' to [to njena (@Kurir#, 17. decembar 2003)
politika [teti jednoj velikoj partiji. Nije prob-
lem [to ne mo/e da izdr/i druga;ije
mi[ljenje veå [to bi, do[av[i na vlast, bila
stotinu puta gora od socijalista. To je prob-
lem. Ali ona o tome ne misli, jer mo/e vi[e
da izdr/i ispod vode nego da razmi[lja.
Umesto da stari fino i otmeno, kao mnoge
gor[takinje, ona se pretvara u jednu od
onih starica koje su pojele Ivicu i Maricu.#
(@Telegraf#, 25. maj 1994)

@{ta je sem broja cipela zajedni;ko Brani


Crn;evi'u, Danici Dra[kovi' i Vojislavu
{e[elju...#
(@Telegraf#, 8. jun 1994)

O Bojani Lekiå
@Bojana Leki' nije do[la na ovu poziciju uz @?ena koja napu[ta svoju publiku, dok je
direktnu podr[ku DSS-a, ona je postala [ef Srbija na umoru a Srbi u tamnici, zarad
informativnog njuz programa na zadovoljst- sumnjivog dela vlasti – ne mo/e da
vo DSS-a. Kako je vidim stvari, njeno bude dobra! Niti iskrena. Takva je nov-
postavljanje na to mesto je prekretnica, inarka Bojana Leki'...#
ta;ka od koje odnos novinarstva i politike @Dakle , da li je RTS ovakav zbog
ne'e biti isti u Srbiji. Njena samostalnost, njenog pola| Ili [to posao prevazilazi
jednoglasan izbor, profesionalnost i karak- njeno ume'e|#
ter, mislim da 'e promeniti bahatost pobed-
nika opijenih pobedom.#

(@Glas Javnosti#, 15. oktobar 2001) (@NIN#, 9. oktobar 2003)

154
... dvoli;nost ...

O Neboj[i
@Neboj[a je li;no upao me]u [trajka;e i @…:ovi' je vrlo sposoban ;ovek, tako]e
:oviåu
podelio nekoliko vaspitnih [amara liderima i ;ovek velike radne energije i veoma
i onda je njegov smrtni greh ambicioznosti ambiciozan. Po svojim karakteristikama
pao u zaborav. Najpre ga je primila Mira, on je prirodan }in]i'ev neprijatelj.#
Neboj[a je delovao skru[eno, pokajao se i
obe'ao da 'e svoje li;ne planove svesti u (@Srpska re;#, 2. januar 2002)
realne okvire...#
@Neboj[a koji prijateljima pri;a da neåe
dati ostavku jer ne /eli da postane æoceu-
bicaæ i napadne ;oveka koji ga je stvorio,
biva pozvan na skup socijalista i smenjen
na na;in koji mu je ostavio prazninu u
d/epu, konfuziju u glavi i strah u srcu...#

(@Gra]anin#, 1997)

O Emiru @Nikad u /ivotu nisam progovorio ni jednu Uradio je, po mom sudu, ono [to je uradio
@U
Kusturici re; s Emirom Kusturicom, ali – kao i sve Ajn[tajn u svojoj oblasti> razbio je prostor!
civilizovane ljude ta malenkost nas nije To je film bez ograni;enja... jako mi je
omela de se uzajamno ne podnosimo...# drago da smo to mogli da vidimo ovde, na
@Kada bih zaista bio zloban mogao bih mestu koje dokazuje da ljudska sloboda
da ka/em Kusti> ako zaista voli[ Srbiju, jo[ uvek postoji... Ovaj gradiå koji je
snimaj svoje filmove negde drugde...# napravio i ovaj film - koji je najva/niji kul-
turni brend Srbije u ovom trenutku...#

(@Gra]anin#, 1997) (2. oktobar 2004)

O Miroslavu
Mi[koviåu @Unutar srpske politi;ke scene odvija se
gr;evita borba izme]u tajkuna i dr/ave, a
onda i izme]u samih tajkuna. Ta borba
razara demokratske embrione i korumpi-
ra svaku srpsku instituciju... Svaki tajkun...
mora da dobije po prstima. Ako je to moj
nekada[nji prijatelj Bogoljub Kariå, onda
se to odnosi i na njega. Ali, odnosi se i
na Mi[koviåa, Ceptera, Caneta, Koleta...#
(Miroslav Mi[koviå i direktor RTS-a
(@Kurir#, 7. oktobar 2003) Aleksandar Tijaniå, 4. novembar 2004)

O Darku
@Taj isti Darko R.- od Dragana Tomi'a i
Ribnikaru Had/i Antiåa, bez re;i otpora, bez ijedne
@Istovremeno mi je saop[teno da Upravni re;i ga]enja, primao je 300.000 maraka
odbor predla/e Darka Ribnikara za godi[nje. Toliko ko[ta kvarenje sop-
glavnog i odgovornog urednika, {to sam stvenog prezimena. Toliko ko[taju njegovi
tekstovi iz Njujorka kojima se suprostavljao
sa zadovoljstvom prihvatio, znajuåi nje-
Novom Svetskom Poretku, ameri;kom
gove profesionalne i ljudske doprinose.#
imperijalizmu, neokolonijalizmu i Svetskoj
zaveri protiv Srba. Hiljadu maraka dnevno za
svaki radni dan Slobine vladavine#
(@Politika#, 14. oktobar 2000)
(@Nezavisne novine#, 20. oktobar 2000)

155
... dvoli;nost ...

O Slavku
@Visoki funkcioner JUL-a pri;a mi da je
Åuruviji
pre tri meseca moj prijatelj Slavko Åuru -
vija, vlasnik dnevnika @Telegraf#, bio kod
Mire i ponudio sebe kao kandidata za @Poslednje leto svog /ivota hteo je
predsednika Srbije| …Ima moånu nov-
da se /eni i zvao me je za kuma. Ne
inu koju bi stavio u funkciju izbora< ima
mogu da ga zaboravim jer je pored stot-
jak novac kojim bi potpomogao kampa-
inu svojih mana imao jednu nenadok-
nju< ceni i po[tuje Slobu, mada to u
nadivu prednost u odnosu na sve nas>
javnosti skriva< ima dobre kontakte sa
On je zbilja voleo novine, olovo, redakci-
opozicionim strankama i, na kraju, sma-
ju, rokove, kioske.#
tra da ima izgled i dr/anje koji su po
meri naslednika Bengalskog Tigra.#

"uruvija> urednik tapeta Srbije,


("
@Gra]anin#, 1997) (2004)

O Maji Uzelac
@…? ?enska jednoåelijska verzija Dastina Doveo sam reprezentaciju – æol staræ
@D
Hofmana, propala na ispitu za glumce, sa ekipu… od Maje Uzelac do Roberta
egotrip emisijom uglavnom o sebi< Nem;eka, od Branke Nevisti' do Nata[e
...JJednoåelijskom Dastinu Hofmanu sa B92 Miljkovi'… {ta to govori| Da njih mo/e
neåu naplatiti [kolarinu niti joj uzimati pro- da okupi novac, zar ih ne bi okupili
cenat od prometa. Za[to da ne zaradi od Bogoljub Kari' i ?eljko Mitrovi', koji
svog talenta. Na[i smo. Time åe zale;iti imaju vi[e novca nego RTS|#
razo;arenje [to je propao njen principi-
jelni transfer na drugu televiziju.
Pokazalo se da je tamo procenjuju
manje nego [to je Hofmanova napisala
na cedulji prika;enoj ne belu bluzu pri -
likom tendera. :udo je tr/i[te.#
(@Glas javnosti#, 2004)
(4. mart 2003)
O Vladimiru
Popoviåu
@..Toj ekipi pripada jo[ jedan iz kruga @..Ovaj Crnogorac, kako sada sebe naziva
najbli/ih saradnika Zorana }in]iåa, Vladimir (misleåi da åe se to dopasti Milu)...#
Popoviå koji je i sam poreklom Crnogorac.#

(23. maj 2001) (@Kurir#, 11. oktobar 2004)

O Milovanu Iliåu
@To je apsolutno kultna emisija i bila je @Kad je Minimaks ro]en roditelji nisu znali da
Minimaksu najgledanija u konkurenciji svih progra- li da mu kupe krevetac ili kavez.# @Osnovana
ma. Nova serija æMinimaksovizijeæ koju je sumnja da njegova lascivnost proizilazi iz
vodi Milovan Iliå Minimaks zadr/aåe sve oralnog petinga, uvek na isti na;in, uvek na
istom mestu i uvek povodom neke sisate
dobre osobine, a male promene biåe
æprojektantkinjeæ.#
unete da bi se dobilo u tempu.#

(25. februar 1993) (Minimaks - Opijum za proste,


@Gra]anin#, 1997)

156
... manipulacije

Karakteristi;an primer zamene teza i manipulacija kojima se slu/i Aleksandar Tijaniå predstavlja
njegova interpretacija jedne emisije na ni[koj televiziji i onoga [to je tom prilikom izgovoreno. U
televizijskoj emisiji u kojoj su, osim Tijaniåa, gostovali i glavni i odgovorni urednik lista @Svedok#
Vladan Diniå i potpredsednik DS Zoran ?ivkoviå, Diniå je na Tijaniåevo pitanje o broju susreta
Milo[eviåa i }in]iåa, odgovorio da ih je bilo trideset i jedan. U kasnijim Tijaniåevim interpretaci-
jama, on Diniåeve re;i pripisuje ?ivkoviåu, manipuli[e i protura tezu da je upravo potpredsednik
DS-a rekao da se }in]iå sa Milo[eviåem sreo @vi[e desetina puta#.

@U Ni[u na televiziji ...ja ka/em uredniku Svedoka...> æKa/i koliko je ?ivkovi'ev [ef stranke video
Milo[evi'a nasamo.æ A urednik Svedoka ka/e> æTrideset i jedan putæ.#

(Aleksandar Tijani' na tribini DSS-a u Subotici, 31. avgust 2001)

@Jedan urednik ovda[njeg nedeljnika javno tvrdi da su tim povodom Mali i Veliki Sloba trideset i
jedan (31) put pregovarali o;i u o;i!#
(Aleksandar Tijani', @Nacional#, 30. januar 2002)

@...Ministar savezne policije, usred televizijske emisije u Ni[u, priznaje da se njegov [ef Zoran }in]i' od
1991. do 1997. vi[e desetina puta nasamo video sa Slobom.#
(Aleksandar Tijani', @Nacional#, 31. januar 2002)

@Video sam ukupno pet puta Milo[evi'a. A, po tvr]enju ministra policije ?ivkovi'a, }in]i' je dvade -
setak puta nasamo razgovarao sa Slobom...#

@}in]i' nikada nije rekao ni jednu jedinu re; o pregovorima sa Milo[evi'em da bude premijer Srbije. Uslovi
su, po tvr]enju Zorana ?ivkovi'a razra]ivani na dvadesetak tajnih seansi o;i u o;i, od 1993. do 1997.#

(Aleksandar Tijani', @Identitet#, 28. januar 2004)

@Tijaniå> Gospodin ?ivkovi' je u Ni[u, pred kamerama rekao da se od æ93. do æ97. }in]i' vi[e
desetina puta sreo s Milo[evi'em u ;etiri oka...
?ivkovi'> Nevi]ena la/...
Tijani'> Svedok je objavio tu njegovu izjavu jer je urednik tog lista sedeo u studiju i to ;uo.#

(Dijalog Aleksandra Tijani'a i Zorana ?ivkovi'a, @Status#, novembar, 2002)

... 157
spinovanje la/i ...

Period koji je usledio nakon ru[enja Milo[evi'eve vlasti i formiranja vlade


Zorana }in]i'a, prve demokratske i reformske vlade u Srbiji, obele/ili su
napadi, optu/be i afere koje su uglavnom bile lansirane iz kabineta
predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice i Demokratske stranke Srbije.
Vlada DOS-a bila je optu/ivana za niz nelegalnih i kriminalnih radnji – od
ubistava, prislu[kivanja, nezakonitog hap[enja politi;kih protivnika, preko
[verca duvana, pritiska na medije… Nijedna od ovih optu/bi nije bila
utemeljena i potkrepljena dokazima. Lansiranje afera i optu/bi imalo je
cilj da destabilizuje politi;ke prilike i sru[i vladu DOS-a. Savetnik predsed-
nika SRJ Vojislava Ko[tunice za medije Aleksandar Tijaniå prednja;io je
u izno[enju la/nih optu/bi, kleveta, stvaranju afera… Njegove izjave i tek-
stovi naj;e[åe su bili plasirani u medijima kao [to su> @NIN#, @Dan#,
@Reporter#, @Blic Njuz# zatim @Nacional# i @Identitet#, listove koji su bili u vlasni[tvu mafije i zbog toga
zabranjeni tokom vanrednog stanja. U kasnijoj fazi Aleksandar Tijaniå nastavlja da plasira konstrukci-
je i la/ne optu/be u nedeljniku @NIN#, novinama @Kurir#, @Internacional#, @Balkan#, @Centar#, koje su
nasledile kadrovsku i ure]iva;ku politiku uga[enih listova @Identitet# i @Nacional#. Sistem spinovanja
la/i funkcionisao je na taj na;in [to najpre savetnik predsednika Ko[tunice, Tijani', konstrui[e la/nu
optu/bu, zatim je nebrojano puta u javnosti ponavlja, potom tu konstrukciju nadgra]uju odabrani
komentatori i analiti;ari bliski Tijani'u i DSS-u (npr. Kosta :avo[ki, Nikola Milo[evi'), potom
Ko[tuni;ina Demokratska stranka Srbije manipuli[e pomenutom neistinom, da bi se u kasnijoj fazi la/
dodatno razra]ivala u tabloidnoj [tampi.
Slede samo neki od primera konstruisanih optu/bi kojima je Tijani' obmanjivao javnost.

PRISLU{KIVANJE

:lanovi kabineta Vojislava Ko[tunice i funkcioneri


DSS-a stvorili su aferu @prislu[kivanja# konstruisanim
optu/bama. U junu 2001. godine, samo nekoliko
meseci od konstituisanja Vlade, tra/ili su od tada[njeg
na;elnika General[taba Neboj[e Pavkoviåa da sa
vojnim jedinicama upadne u prostorije vladine slu/be
za informisanje, Biroa za komunikacije, jer se tamo,
po njihovim tvrdnjama, nalazio ure]aj kojim se pris-
lu[kivao kabinet predsednika SRJ. Nakon smene sa
mesta na;elnika General[taba, Neboj[a Pavkoviå priznaje da je 8. juna 2001. od njega tra/eno da orga-
nizuje upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije i da uhapsi prvog ;oveka ove slu/be Vladimira Popoviåa.
Pred Anketnom komisijom republi;ke skup[tine, formiranom povodom ovog slu;aja, svedo;ili su gener-
ali, predsednik Vlade, zaposleni u Birou, zaposleni u Palati federacije... :lanovi kabineta Vojislava
Ko[tunice odbili su da se pojave pred Anketnom komisijom. Svedo;enja su pokazala da u prostorijama
Biroa za komunikacije nisu postojali nikakvi prislu[ni ure]aji i da su ;lanovi kabineta Vojislava Ko[tunice
zloupotrebili vojsku. U zaklju;cima Anketne komisije konstatovano je da su ;lanovi kabineta prekr[ili vi[e
zakona, Ustav SRJ i Ustav Srbije.

158
... spinovanje la/i

Aleksandar Tijaniå u svojim izjavama i tekstovima optu/uje Vladu i stranku Zorana }in]iåa za nelegalno
prislu[kivanje. Ove njegove optu/be bile su poja;ane posebno posle policijske akcije @Sablja#. Tijaniå u
svojim tekstovima optu/uje tada[nje vladine funkcionere da nelegalno prislu[kuju politi;ke protivnike. Ni
nakon smene vlasti i napora vlade Vojislava Ko[tunice da doka/e svoje vi[egodi[nje optu/be o
prislu[kivanju, nije prona]en nijedan dokaz kojim bi se vlada DOS-a dovela u vezu sa ovom nelegalnom
radnjom. Me]utim, bez obzira na ovu ;injenicu, Aleksandar Tijaniå u javnosti ponavlja konstruisane
optu/be o prislu[kivanju.

@Ja bih samo da isklju;im svoj mobilni telefon jer izgleda da se /ale da se dovoljno ne
;ujem… ovaj u centrali koju kontroli[e stranka koja u ima jedno slovo æSæ manje u svom
nazivu pa åu izvaditi bateriju.”
(Tribina DSS-a, 31. avgust 2001)

@Ko od ozbiljnih ljudi danas sedi u dru[tvu i razgovara, a da ne izvadi bateriju iz


mobilnog telefona. {ta to zna;i| Da se paranoja [iri Srbijom ili da neko zna koliko se
i [ta prislu[kuje.#
(@Blic Njuz#, 28. avgust 2002)

@Vlast u Srbiji nije u parlamentu ili vladi, ve' u rukama privatne grupe koja sije strah i
koja je ekonomski veoma mo'na> posjeduje najve'a bogatstva iza sebe> tajnu polici -
ju, tajne prislu[kiva;e, medije (RTS, æPolitikuæ, æStudio Bæ, æPinkæ), kontroli[u finansijske
tokove.#
(@Dan#, 8. oktobar 2003)

@Oni koji su tajno prislu[kivali, ka/u da je to nepohodno za DS.#


(@NIN#, 22. januar 2004)

@Ko ti je donosio trake sa prislu[nih aparata|#


(@Kurir#, 6. mart 2004)

@On mora da odgovori... o prislu[kivanju politi;kih protivnika i novinara.#

(@Balkan#, 10. mart 2004)

@Zamislite grupu idiota koja nare]uje tajnoj policiji da bez naloga suda prislu[kuju poli-
ti;ke protivnike. Zamislite seansu javnog ;itanja stenograma prislu[kivanih razgovora.
Zamislite kako oko okruglog stola u Institutu za bezbednost, gde je bilo sedi[te tajne
policije, sede naru;ioci prislu[kivanja, poznati uglavnom po nadimcima Beba, Janju[,
Vesa, Konju[ar, Narkoman, slu[aju privatne razgovore, slu[aju ljubavne razgovore i
kreåu sa grupnom masturbacijom. I to jedan drugome, a ne svako svome.#

(@Balkan#, 30. jun 2004)

@Zamislite kako oko okruglog stola sede naru;ioci prislu[kivanja, poznati uglavnom po
nadimcima Beba, Janju[, Vesa, Konju[ar, Narkoman, slu[aju privatne razgovore i
kreåu s grupnom masturbacijom.#
(@Inter-Nacional#, 11. jul 2004)

159
spinovanje la/i ...

PRITISAK NA MEDIJE

Neposredno posle petooktobarskih promena i neuspelog poku[aja da postane generalni


direktor kuåe @Politika#, vo]en besom i gotovo patolo[kom mr/njom prema Zoranu }in]iåu
i drugim liderima DOS-a, Tijaniå zapo;inje medijsku kampanju i }in]iåa unapred optu/uje
za pritiske na medije, koji åe se, kako on misli, dogoditi u buduånosti|! Od trenutka kada
je postao savetnik za medije predsednika SRJ, Vojislava Ko[tunice, u gotovo svakom nas-
tupu u javnosti Aleksandar Tijaniå optu/uje ;lanove Vlade Srbije i vladinu slu/bu za odnose
sa javno[åu – Biro za komunikacije, da vr[e pritisak na medije. I pored toga [to ni jedan
glavni urednik nije imao primedbe i pritu/be te vrste,Tijaniå se slu/i manipulacijom po prin-
cipu – @mnogo puta ponovljena la/ postaje istina#.

@...Mediji 'e slu/iti samo da njegovo (odnosi se na Zorana }in]iåa – prim. autora)
mi[ljenje propovedni;ki pretvaraju verovanje#.
(@Nezavisne novine#, 27. oktobar 2000)
@Neki srpski mediji danas pokazuju manje hrabrosti nego za vreme Slobodana
Milo[eviåa.#

@Tvrdim da mnogi lideri unutar DOS-a imaju kontrolu nad veåinom srpskih medija#
(@Borba#, 12. april 2001)

@Mesecima je u kabinetu republi;kog ministra za informisanje sedeo ;ovek koji nije


imao nikakvu zvani;nu funkciju. On je bio vrhovni cenzor srpske [tampe, a zove se
Vladimir Beba Popoviå.#

@Nije u pitanju podela na Ko[tuni;ine i }in]iåeve medije, veå one koji shvataju va/nost
da Srbijom upravlja zakon i one, koje iz straha i neprofesionalizma, misle da Srbijom
i dalje treba da upravlja ne;ija volja.#
(@Gra]anski list#, 14. avgust 2001)

@Srpski mediji nisu dobri. Propustili su veliku priliku da izbore politi;ku i ekonomsku dis-
tancu u odnosu na DOS.#
(@TV Palma Plus#, 11. maj 2001)

@Imao bih [to[ta da ka/em o slobodi medija u Srbiji, koji se ne usu]uju da objave [tab
jednog centra za dezinformacije i kontrolu medija.#
@...Beba, Kiza, Vesa, :eda i ne znam ko jo[ preko Biroa za komunikacije srpske vlade
kontroli[u skoro sve medije, bolje i suptilnije nego Milo[eviå.#
(@Danas#, 22. avgust 2001)

@Postoji Biro za informacije, komunikacije srpske vlade. Samo jedna stranka ima
kadrove u tom Birou… Ni jedan novinar do sada nije ustao i rekao> Da, zvali su me,
pretili su mi i tra/ili su da objavim to i to ili da ne objavim to i to. Ne sme.#

(Tribina DSS-a, 31. avgust 2001)

160
... spinovanje la/i

@Biro je napravio Beba Popoviå odmah posle 5. oktobra i o njemu niko nije znao osim
njega, :edomira Jovanoviåa, Gorana Vesiåa i Zorana }in]iåa.#

(@Vreme#, 6. septembar 2001)

@Grupa ljudi iz Demokratske stranke namerava da zavlada svim medijima.#

(@Jutarnje novine#, 13. oktobar 2001)

@To je poruka srpskoj javnosti i srpskim novinama iz jednog centra politi;ke moåi koji
glasi> odnos politike i srpskih medija zami[ljam tako [to ja postavljam koga ja hoåu.#

(@Reporter#, 17. oktobar 2001)

@Filozofija }in]iåevog tima je cezarsko imperatorski odnos prema medijima.#

(@Dan#, 29. oktobar 2001)

@Danas ne postoji glavni urednik u Srbiji koji sme da ka/e koliko put nedeljno ga zovu
Beba, Vesiå ili :eda.#
(@Srpska re;#, 2. januar 2002)

@Najgori deo srpskih medija ropski sledi najopasniji deo srpske politike.#

(@Nacional#, 28. januar 2002)

@Biro za komunikacije, jedina æetni;kiæ ;ista jednopartijska åelija, kompletno je u


vlasni[tvu Demokratske stranke.#
(@Nacional#, 28. januar 2002)

@Primitivni centar }in]iåevog trovanja javnog prostora Srbije (Beba i Vesiå) is-probava-
ju ratni propagandni mehanizam spremljen za predstojeåe izbore.#

(@Srpska re;#, 17. jul 2002)

@Kontrola medija je veoma jaka i svakom glavnom uredniku se ;ini da ako sad izgubi
poziciju, izgubio je zauvek.#
(@Nacional#, 1. januar 2003)

@Svaki novinar kojeg zove neko iz Biroa za komunikacije srpske Vlade (povampireni
beba, mo/da),, ili iz neke od preostalih stranaka pokojnog DOS-a, treba tajno da snimi
taj razgovor, da ga objavi i u svom testamentu ostavi traku kao dokaz da njegovi
potomci znaju za[to je njihov predak prerano skon;ao.#

(Zamrznut srpski kalendar na RTS-u, @Nacional#, 18. januar 2003)

161
spinovanje la/i ...

@Vlast u Srbiji nije u parlamentu ili vladi, ve' u rukama privatne grupe koja sije strah i
koja je ekonomski veoma mo'na> posjeduje najve'a bogatstva iza sebe> tajnu policiju,
tajne prislu[kiva;e, medije (RTS, æPolitikuæ, æStudio Bæ, æPinkæ), kontroli[u finansijske
tokove.#
(@Dan#, 8. oktobar 2003)

@Pa, ja sam [est meseci u ovoj zemlji jedini pitao koji je taj Beba. {est meseci Bebine
slike nije bilo u srpskim medijima. Jelæ mo/ete vi to da zamislite| Pa kakvi su to srpski
mediji kad za [est meseci nema slike glavnog cenzora srpskih medija. Dan-danas
nijedan glavni urednik ne sme da ka/e koliko ga je puta zvao Vesiå, koliko puta ga je
zvao Beba, koliko puta ga je zvao :eda. Jo[ se boje da åe neko da ih prebije, ubije,
otpusti i tako dalje. Svako zna privatno od nas koliko puta su zvali. Koliko puta su u[li
u redakciju. Koliko puta su nogom otvorili vrata, koliko puta su jebali mater glavnom
uredniku, direktoru medija ili vlasniku.#
(@Playboy#, februar 2004)

UBISTVO MOMIRA GAVRILOVIÅA

Nekoliko dana nakon ubistva biv[eg slu/benika DB-a Momira


Gavrilovi'a, dnevni list @Blic# objavljuje, pozivaju'i se na dobro
informisan izvor iz Ko[tuni;inog kabineta, da se ubistvo dogodilo jer je
Gavrilovi' tokom razgovora u kabinetu predsednika izneo podatke i
dokaze o sprezi vlasti i pojedinih kriminalnih krugova. Me]utim, istra-
ga pokazuje da biv[i slu/benik DB-a nije ostavio nikakva dokumenta
kabinetu. Javnost kasnije saznaje da je tema sastanka Gavrilovi'a i
;lanova Ko[tuni;inog kabineta bila kadrovska politika u MUP-u i
smena legalno izabranog rukovodstva. Ipak, DSS nakon ove afere
napu[ta Vladu i postavlja pitanje njene odgovornosti. Aleksandar
Tijaniå, sa pozicije savetnika predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice, konstrui[e optu/be, manipuli[e
;injenicama, lansira teorije o @centru politi;ke moåi#, @eskadronima smrti#…

@Neko poku[ava da srpske medije uputi na pogre[an trag o razlozima ubistva, zatim da
markira ciljeve za eskadrone smrti i ozna;i neke buduåe mrtvace…#
(@Ve;ernje novosti#, 13. avgust 2001)

@Jedan centar politi;ke moåi u Srbiji uspeva da naturi celoj Srbiji raspravu o tome –
ne ko vlada eskadronima smrti u Srbiji – nego se postavlja pitanje da li je to [to je on
razgovarao sa nekim ljudima iz kabineta dovoljno opasno da ugrozi ne;iji status,
polo/aj ili karijeru.#
(@Blic#, 13. avgust 2001)

162
... spinovanje la/i

@Gra]ani na buduåim izborima treba da æizaberuæ kome vi[e veruju – jednom centru po-
liti;ke moåi u koji je verovao i Gavriloviå ili drugom centru kojeg ne interesuje ni mrtav
pukovnik DB, ni tragedija jednog ;oveka i jedne porodice, ni ko je povukao obara; i po
;ijem nare]enju.#
(@Ve;ernje novosti#, 14. avgust 2001)

@Po;nimo od ubistva pukovnika tajne policije Gavrilovi'a. Bio je na razgovoru kod


Ko[tunice, tada predsednika Jugoslavije, odatle oti[ao da kupi hleb i jogurt. Streljan
na izlazu iz prodavnice. Uzmimo da ga je likvidirala mafija. Razlog| Pri;alo se da je
odneo [efu dr/ave dokumenta o zajedni;kim poslovima kriminalaca i politi;ara bliskih
premijeru srpske vlade.#
(@NIN#, 25. septembar 2003)

RASKOL IZME}U }IN}I"A I KO{TUNICE – RASCEP DOS-a

Od trenutka kada je propao poku[aj Aleksandra Tijaniåa da postane prvi ;ovek kuåe
@Politika#, on intenzivno radi na razbijanju koalicije DOS i stvaranju raskola izme]u
Vojislava Ko[tunice i Zorana }in]Iåa. Samo nekoliko dana posle petog oktobra,
Tijaniå u svojim tekstovima po;inje da zagovara raspad pobedni;ke koalicije. On
konstrui[e teorije o nesposobnosti DOS-a, o tome da je ova koalicija }in]iåeva pri-
vatna firma, da }in]iå i Ko[tunica treba da se razi]u [to pre. Postoji mi[ljenje da je
cepanje DOS-a zapravo realizovano pod jakim uticajem pora/enih Milo[evi'evih
snaga, odnosno da je uni[tavanje ove koalicije projekat koji je nekada[nji
Milo[evi'ev ministar Tijani' sprovodio na osnovu scenarija pripadnika biv[eg re/ima
kojima, naravno, nije odgovarala ;vrsta veza izme]u Ko[tunice i }in]i'a.

@...Pitanje je neuporedivo vi[eg reda> ima li u DOS-u lidera koji ve' koriste stare metode, stari
mehanizam, stare ljude i pora/ene snage za ostvarenje starih ciljeva maskiranih novim
parolama| Pletu li oni medijsku, finansijsku, politi;ku i policijsku om;u Srbiji pre nego [to su
Slobi dali sedam dana| Jesu li pobedili svi koji su bili protiv Slobizma ili je sve ura]eno samo
da jedan lider kidnapuje revoluciju| Jo[ gore da se vlada kao njen vlasnik dok njegove
kolege 'ute, jer æjo[ nije vremeæ da mu ka/u [ta misle o jo[ jednom dopunjenom, pro[irenom
i modernizovanom izdanju Slobe| Samo je to u pitanju...#
(@Nezavisne novine#, 20. oktobar 2000)

@…AAko Ko[tunica u roku od trideset dana ne raskine neprirodni pakt sa }in]i'em, po


cenu raspada DOS-a, ædemokratska revolucijaæ u Srbiji predstavlja'e uskoro samo
naprasnu promenu oblika bezvla['a a sam Ko[tunica englesku kraljicu mu[kog
roda!|#
(@Nezavisne novine#, 27. oktobar 2000)

@Postoji jedna [kola mi[ljenja unutar DOS-a koja smatra da je najbolja politi;ka teori-
ja za dana[nju Srbiju 85% konfuzije i 15% provizije.#
(Tribina DSS-a, 31. avgust 2001)

163
spinovanje la/i ...

@Odr/avati jedinstvo DOS-a bez obzira na njegov rezultat… to predstavlja podgrevati


koaliciju je/a i klozetske ;etke.#
(Tribina DSS-a, 31. avgust 2001)

}in]i' je od DOS napravio privatnu firmu za poliranje name[taja na Titaniku, istovre-


@...}
meno usmeravaju'i srpski brod ka santi. Razdvajanje takvog DOS, odmicanje Ko[tunice
od dedinjskog }in]i'a i njegova kandidatura na srpskim izborima – sasvim malo sam
doprineo tome – predstavljaju ispunjenje mojih ambicija.#
(@Blic News#, 28. avgust 2002)

@Premijer ni u pokojnom DOS-u nema pristalica, sve su to u glavnom njegove mu[terije#

(@Nacional#, 31. decembar - 2. januar 2003)

@Kada sam ga posle prvih sukoba nagovarao da na sednici DOS-a postavi pitanje> æJa
ili premijeræ, jer bi dobio sa 16 naspram dva, on je rekao da nije njegovo da rastura
DOS, zato [to bi to bila istorijska odgovornost.#
(@Reporter#, 21. jul 2004)

{VERC CIGARETA

Vlasnik hrvatskog lista @Nacional# Ivo Pukaniå, uz pomoå kriminalnih, mafija[kih krugova,
frakcija pojedinih obave[tajnih slu/bi i ljudi bliskih pora/enom Milo[eviåevom re/imu, kon-
strui[e tzv. @duvansku# aferu. Cilj optu/bi lansiranih u hrvatskom @Nacionalu# bila je diskred-
itacija legalno izabranog rukovodstva Srbije i Crne Gore, predsednika Vlade Srbije Zorana
}in]iåa i tada[njeg predsednika Crne Gore Mila }ukanoviåa. Aleksandar Tijaniå optu/be
iznete u @Nacionalu#, sa pozicije savetnika predsednika SRJ, ponavlja u srpskim medijima u
nameri da prika/e Zorana }in]iåa kao ;oveka sklonog korupciji i kriminalu. Veoma je
karakteristi;no za Tijani'a da u svojim tekstovima i izjavama nikad nije spomenuo desetogodi[nji [verc cigareta
koji je bio pod pokroviteljstvom Slobodana Milo[evi'a i direktnom kontrolom Milo[evi'evog sina Marka.

@Niko ne voli da ga neko pecka, niko ne voli da neko pi[e lo[e o njemu, da provaljuje
njegove ljude – da li se bave naftom, cigaretama...Tvrdim da mnogi lideri unutar DOS-
a imaju kontrolu nad ve'inom srpskih medija.#
(@Borba#, 12. april 2001)

@Zna se ko je putovao privatnim avionom na odmor i slu/bena putovanja... }in]iå je


putovao privatnim avionom.#
(@Danas#, 22. avgust 2001)

@Zameram srpskoj Vladi... pod A> za[to premijer ide privatnim avionom u
slu/bene posete drugim zemljama. …I da je platio trostruku cenu …taj avion nije
;ist, nije ;ist.#
(@Reporter”, 22. avgust 2001)

@...Nikada nije dao ubedljivo obja[njenje za kori['enje privatnog aviona u


dr/avne svrhe.#
(@Identitet” , 28. januar 2003)

164
... spinovanje la/i

PINK

Savetnik predsednika SRJ Aleksandar Tijaniå prozivao je i


optu/ivao stranku Zorana }in]iåa, izme]u ostalog i za posebne
veze sa privatnom televizijom @Pink#. I pored toga [to nijedna od
ovih optu/bi nije bila utemeljena, Tijaniå manipuli[e javnim
mnjenjem i plasira tezu da je RTV Pink pod kontrolom
Demokratske stranke.

@Jedna ru/i;asta televizija (æPinkæ), pod visokim pokroviteljstvom starih i novih snaga,
posredstvom Vladimira Popovi'a, demokratskog ;oveka koji povezuje Zorana,
Milorada, Pink, reklame, kampanju, cigare i naftu, rodila je novih dana novu bebu>
informativni program.#
(@Nezavisne novine#, 22. decembar 2000)

@Poja;ajmo dobre i pametne i glupi 'e si'i jednu stepenicu ni/e, a æPinkæ 'e postati ono [to
on zapravo i jeste – de;ja no[a koja svira svaki put kada neki politi;ar ne[to u nju uradi.#

(„Novine vranjske#, 28. mart 2002)

@Ovaj Gebels, koji 'e milo['u srpskog vladara sigurno dobiti frekvence pomo'u koje
'e Pink Srbima uraditi ono [to je Au[vicu obavljao gas…#
(@Nacional#, 27. februar 2003)

@Oni koji su legalizovali ku'e Pinku, [to nije uradio ni Sloba, tvrde da je to korisno za DS.#

(@NIN#, 22. januar 2004)

CENTAR POLITI:KE MO"I

Neposredno posle odvo]enja Milo[eviåa u Hag, Aleksandar Tijaniå,


savetnik predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice, lansira teoriju o pos-
tojanju @moånog politi;kog centra# koji je izveo hap[enje Milo[eviåa
@bez sudskog naloga#. Teoriju o politi;kom centru Tijaniå koristi kako
bi javnom mnjenju nametnuo tezu da postoji neformalna grupa koja
@ubija po Srbiji#, prislu[kuje, ucenjuje, vr[i pritisak na medije.

„Za hap[enje je znao samo }in]i' i [ef policije a krajnji cilj im je bio da poka/u kako jedan
mo'an politi;ki centar mo/e da hapsi i sa ;arapama na glavi, bez sudskog naloga.#

(@Ekspres#, jul 2003)

165
spinovanje la/i ...

@Imao bih [to[ta da ka/em o slobodi medija u Srbiji, koji se ne usu]uju da objave sas -
tav [taba jednog centra politi;ke mo'i za dezinformacije i kontrolu medija.#

(@Ve;ernje novosti#, 13. avgust 2001)

@Jedan centar politi;ke moåi u Srbiji uspeva da naturi celoj Srbiji raspravu o tome – ne
ko vlada eskadronima smrti u Srbiji – nego se postavlja pitanje da li je to [to je on raz-
govarao sa nekim ljudima iz kabineta dovoljno opasno da ugrozi ne;iji status, polo/aj
ili karijeru.#
(@Blic#, 13. avgust 2001)

@Gra]ani na buduåim izborima treba da æizaberuæ kome vi[e veruju – jednom centru
politi;ke moåi u koji je verovao i Gavriloviå ili drugom centru kojeg ne interesuje ni
mrtav pukovnik DB, ni tragedija jednog ;oveka i jedne porodice, ni ko je povukao
obara; i po ;ijem nare]enju.#
(@Ve;ernje novosti#, 14. avgust 2001)

@Za mene je bitno da u Srbiji postoji centar koji odlu;uje ko /ivi, a ko ne, i da postoje
ekipe koje mogu da se anga/uju za to.#
(@Reporter#, 22. avgust 2001)

„To je poruka srpskoj javnosti i srpskim novinarima iz jednog centra politi;ke mo'i, a
glasi> odnos politike i srpskih medija zami[ljam tako [to ja postavljam koga ho'u!#

(@Reporter#, 17. oktobar 2001)

@Danas ne postoji glavni urednik u Srbiji koji sme da ka/e koliko puta nedeljno ga zovu
Beba, Vesi' ili :eda. Dok se ne pojavi hrabri glavni urednik koji 'e da ka/e> æKo si ti,
Vesi'u, ti si mali pandur i ne sme[ da me zove[ jer 'u u svojoj novini da objavim da
me pritiska[æ, ne'e mo'i ni[ta da se uradi u srpskim medijima.
Taj centar mo'i koji dr/i sve srpske medije /eli da ih zadr/i samo kao instrument svoje
vlasti i kao sredstvo obra;una sa Ko[tunicom i DSS-om. I tu je kraj, ne postoji drugi
razlog za[to se oni toliko bave policijom, medijima, parama odnosima sa sivom
dru[tvenom zonom.#
(@Srpska re;#, 2. januar 2002)

OPSEDNUTOST BIROOM ZA KOMUNIKACIJE

Gotovo od trenutka kada je postavljen na funkciju savetnika za


medije predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice, Aleksandar Tijaniå
iznosi la/ne optu/be u vezi sa radom Biroa za komunikacije Vlade
Republike Srbije i prvog ;oveka ove slu/be Vladimira Popoviåa.
Kontinuiranim plasiranjem konstrukcija da pojedini ;lanovi Vlade
vr[e @pritisak na medije#, Tijaniå poku[ava da manipulli[e glavnim
i odgovornim urednicima medija, pozivajuåi ih da potvrde njegovu
la/nu tezu o @pozivima iz Biroa#, pretnjama i pritiscima.

166
... spinovanje la/i

Osim o pritisku na medije, Tijaniå plasira la/nu tezu o tome da se ova slu/ba bavi tajnim, zakulisnim,
nelegalnim poslovima. Tako]e, Tijaniå u svojim izjavama i tekstovima tvrdi da @samo jedna stranka ima
kadrove u tom Birou#, kao i da @nijedna druga stranka ne zna [ta se de[ava u tom Birou#. Istina je
sasvim suprotna. Naime, Biro za komunikacije bila je profesionalna vladina slu/ba u kojoj zaposleni nisu
bili ;ak ni ;lanovi politi;kih stranaka. Ovu tvrdnju ;ini verodostojnom ;injenica da su svi slu/benici Biroa
za komunikacije ostali nepromenjeni i u novom sazivu Vlade u kojoj je premijer Vojislav Ko[tunica.

@Mesecima je u kabinetu republi;kog ministra za informisanje sedeo ;ovek koji nije


imao nikakvu zvani;nu funkciju. On je bio vrhovni cenzor srpske [tampe, a zove se
Vladimir Beba Popoviå.#
(@Gra]anski list#, 14. avgust 2001)

@...Beba, Kiza, Vesa, :eda i ne znam ko jo[, preko Biroa za komunikacije srpske vlade
kontroli[u skoro sve srpske medije, bolje i suptilnije nego Milo[evi', a postoje novinari i
mediji koji vrlo lako sklapaju pakt o podani[tvu, budu'i da ta;no znaju za[to je grupa oku-
pljena oko }in]i'a neuporedivo opasnija po njih, nego grupa okupljena oko Ko[tunice.#

(@Reporter#, 22. avgust 2001)

@Postoji Biro za informacije, komunikacije srpske vlade. Samo jedna stranka ima
kadrove u tom birou. Ni jedna druga stranka ne zna [ta se de[ava u tom birou, sem
[to je Velja Iliå rekao da postoji jedna agencija u kojoj je jedan ;ovek jako blizak kabi -
netu srpske vlade… koristi tu agenciju, a ja ka/em i biro, da napada i blati ljude iz
drugih politi;kih tabora i drugih politi;kih stranaka. Ni jedan novinar do tada nije ustao
i rekao> DA, zvali su me, pretili su mi i tra/ili su da objavim to i to ili da ne objavim to i
to. Ne sme!#
(Tribina DSS-a, 31. avgust 2001)

„Niko ni[ta nije znao o toj slu/bi jer je napravljena na tajanstven na;in. Biro je na-
pravio Beba Popovi' odmah posle 5. oktobra i o njemu niko ni[ta nije znao osim njega,
:edomira Jovanovi'a, Gorana Vesi'a i Zorana }in]i'a. Tom prilikom napravljeno je
zapravo privatno ministarstvo za informisanje Vlade Srbije.#
(@Vreme#, 6. septembar 2001)

@Filozofija }in]i'evog tima je cezarsko-imperatorski odnos prema medijima. Imao sam


ogromne te[ko'e da srpskim medijima uka/em ko je [ef Biroa za komunikacije Vlade
Srbije. Niko se nije usudio da ka/e da je to Vladimir Popovi' - Beba. Poslije njega najak-
tivniji u kontroli srpskih medija je onaj kratkonogi Goran Vesi'.#
(@Dan#, 29. oktobar 2001)

@…Potpuna je i onako /enski histeri;na glasina – koja dolazi od ægospo]eæ Bebe iz


Biroa za komunikacije Vlade Srbije, malolitra/nog :ede i onog gnoma Vesi'a – da
DSS prima najvi[e ljudi iz redova SPS-a i JUL-a...#
(@Srpska re;#, 2. januar 2002)

@Biro za komunikacije, jedina æetni;kiæ ;ista jednopartijska åelija, kompletno je u


vlasni[tvu Demokratske stranke.#
(@Nacional#, 28. januar 2002)

167
spinovanje la/i ...

@Ve' sedam dana jedan reformisti;ki centar politi;ke mo'i – koji u Srbiji nema alterna-
tivu, Biro za prona]ene i izgubljene prljav[tine, pronalaza;i Brozovog name[taja u
avionu za Kinu, izvor vesti o hap[enju Karad/i'a i Mladi'a, jadni pretra/iva;i tu]ih
ljubavnih postelja, vredni dobrovoljni nosa;i name[taja u akciji osvajanja Dedinja, ve'
sedam dana redakcijama srpskih medija nude novu senzaciju> gotov tekst, napisan
usred Nemanjine ulice debelim kratkim prstima znamenitog saveznog policajca, o
tome da je Aleksandar Tijani', u trenutku hap[enja Alije Delimustafi'a, bio sa njim u
dru[tvu|!#
(@Blic#, 25. januar 2002)

@Razumem gospodu iz Biroa za komunikacije srpske vlade, poznatu po faktu da muca-


ju veå u mislima, za[to navaljuju na mene.#
@…Ako njihov biro prestane da [iri la/I o meni, ja 'u prestati da govorim istinu o nji-
hovom gospodaru.#
(@Blic# 28. januar 2002)

Najgori deo srpskih medija ropski sledi najopasniji deo srpske politike. {efovi takvih
@N
medija dobrovoljno su obavili lobotomiju zamenjujuåi dosada[nje fix-ideje takozvanim
fax-idejama. Naime, gotove tekstove faksovima dobijaju iz jednog centra za
zaga]ivanje srpskog javnog prostora. Evo, u ruci dr/im takav tekst. Napisan je na
osnovu anonimnih policijskih dostava, uobli;en u Birou za komunikacije srpske vlade.#

@Biro za komunikaciju, jedina æetni;kiæ ;ista jednopartijska åelija, unutar dosovskog sis-
tema vlasti, kompletno je u vlasni[tvu Demokratske stranke. Su[tinski, Biro je
demokratska manufaktura pomija kojima neko misli da hrani srpsko javno mnjenje.
Ovakav Biro proizvodi strah novinara samo da bi proizveo poslu[nost gra]ana. Oni
/ele i stimuli[u tabloidno novinarstvo, novinarstvo spektakla, pojednostavljenja i soci-
jalnog sadizma. Oni sara]uju sa policijom< odakle im ina;e gotovi tekstovi kojima se
blate ljudi, unesreåuju /rtve takvog takvog novinarstva, odakle dosijei o privatnosti-
ma|#
(@Nacional#, 28. januar 2002)

@…:itav medijski spektakl, prozveden u jednom birou, a izveden uz pomo' grupe


dresiranih medija i saradnika…#
(@Nacional#, 5. mart 2002)

@...Biro za komunikacije srpske vlade apsolutno je prisvojila }in]i'eva DS.#

(Tribina „Mediji danas#, 21. mart 2002)

@…Svaki novinar kojeg zove neko iz Biroa za komunikacije srpske Vlade (povampireni
Beba, mo/da), ili iz neke od preostalih stranaka pokojnog DOS-a, treba tajno da snimi
taj razgovor, da ga objavi i u svom testamentu ostavi traku kao dokaz da njegovi
potomci znaju za[to je njihov predak prerano skon;ao.#

(Zamrznut srpski kalendar na RTS-u, @Nacional#, 18. januar 2003)

168
... spinovanje la/i

„...Kori['enje vanrednog stanja da se Vladimir Popovi' Beba, ponovo vra'en na


funkciju firera srpskih medija, kao trenutno najja;i ;ovjek unutar srpskog re/ima,
obra;unava sa medijima i politi;kim neistomi[ljenicima.#
(@Dan#, 20. mart 2003)

@Popovi', po ovla['enjima srpske vlade – [ef Biroa za komunikacije, sadamizuje


srpske medije, raspr[uje atmosferu hajke, lin;a, straha i prislu[kivanja.
Zloupotrebljavaju'i odocnjeli obra;un dr/ave sa mafijom, u funkciji tuma;a istrage,
Popovi' se postavio kao prinudni upravnik svih medija. To predstavlja dr/avni zlo;in
protiv javne rije;i, zdravog razuma, me]unarodnih standarda, interesa srpske javnos-
ti i kompromitaciju obra;una sa mafijom. Njegovom pritisku odolijevaju samo urednici
koji znaju da svaka diktatura nad medijima prethodi diktaturi nad gra]anima.#

(@Dan#, 22. april 2003)

@Posle Montgomerijeve izjave mislim da oba novinarska udru/enja treba da tu/e Bebu
za ugro/avanje srpskog novinarstva i da za svedoke pozovu Montgomerija, Gocu
Su[u i 10 glavnih i odgovornih urednika medija u Srbiji da ka/u koliko puta su pozvani
iz Biroa, koliko puta im je pre'eno i ;ime im je pre'eno.#
(@Balkan#, 28. jun 2003)

@Kako se, dakle, naziva funkcija koju Beba obavlja u Srbiji| Kako se, jo[ gore, naziva
to [to sa takve funkcije radi Srbiji| Postoji li igde u Evropi ;ovek sa vi[e vlasti, a manje
odgovornosti|… Popovi' mora da nestane ne iz Biroa, ve' iz srpske politike, ako srp -
ska politika misli dobro Srbiji. Dok je on tu, tajna 'e Srbija uvek biti mo'nija od javne.
Delom zbog njegove ambicije, delom zbog kukavi;luka Srba, delom zbog funkcije
samozvanog ædr/a;a spomenikaæ.#
(@NIN#, 3. jul 2003)

OBEZVRE}IVANJE SABLJE

Posle ubistva premijera }in]iåa, u Srbiji je uvedeno vanredno sta-


nje i otpo;ela su hap[enja po;inilaca i organizatora ovog zlo;ina u okviru poli-
cijske akcije @Sablja#. Tokom ove vi[emese;ne akcije razre[ena su mnoga
ubistva, otmice, razbojni[tva… Prema istra/ivanjima javnog mnjenja, stepen
poverenja gra]ana u institucije kao i nivo bezbednosti u zemlji bili su izuzetno
visoki. Aleksandar Tijaniå, u to vreme kolumnista nedeljnika @NIN#,
obezvre]uje rezultate akcije @Sablja#, vanredno stanje progla[ava nezakonitim,
lansira tezu da se nad uhap[enima vr[i tortura, bez obzira na izve[taje
me]unarodnih organizacija koji su govorili suprotno. Brifinge za glavne i
odgovorne urednike, uvedene na zahtev predstavnika medija Aleksandar
Tijaniå progla[ava pritiskom

169
spinovanje la/i ...

na novinare, dok sa druge strane staje u odbranu pojedinaca za koje je utvr]eno da su bili u vezi sa mafi-
ja[kim klanovima. Ovakvim svojim manipulacijama Tijaniå javno opstrui[e istragu o ubistvu premijera.

@Ni[ta u ubistvu }in]i'a, tako]e, nije razmotreno po uzrocima, posledicama i mogu'im


re[enjima. Sve je ura]eno nasumice, u brzini i samoodbrani.#
(@NIN#, 25. septembar 2003)

@Nijedan ubica tajne Srbije nije demobilisan. Ni;ije streljanje nije razja[njeno.#

(@NIN#, 29. januar 2004)

@Koji mozak zabranjuje novine| U/iva u brifinzima gde jedan maloumnik podsti;e kole-
ga da re/e na medije i hapse novinare. Kakav je to monstruozni mehanizam koji od
slaba[nog glumca, skromnog provincijskog de;aka, pravi monstruma na pragu naciz-
ma i njihovih masovnih eksperimenata|#
(@NIN#, 19. februar 2004)

@Biljana zna da je Beba bio Lucifer dosizma. Da se obogatio za vreme Slobe. Zna [ta
je radio u vreme vanrednog stanja… Nema dileme da li je njen klijent glavna poluga
mehanizma zla, poroka, straha i mr/nje. Kra]e u parlamentu. Uni[tavanja ustava i
zakona. Ubijanja medija. Organizovanja diktature privatne grupe nad Demokratskom
strankom. Sve to ova zna.#
(@NIN#, 11. mart 2004)

@Sad imam posla sa ovom sestrom Karamazov. Sa Jelenom Karleu[om srpskog


pravnog sistema. Sa bebisiterkom najmra;nijeg lika dosizma. Sa dojiljom najveåeg
hajka;a æSabljeæ. Sa portparolom i telohraniteljem ;oveka koji je ukinuo srpski ustav i
zakone. Hapsio novinare i medije. A mo/da i ne[to gore radio. Videåemo uskoro.
Treba jo[ rastuma;iti obdukcione nalaze, prebrojati [lepere, analizirati neke privati -
zacije i otkriti sve adrese otetih poslovnih prostora. Valjda vlast radi svoje. Ako je po
zakonu i po pravdi.#
(@Kurir#, 1. maj 2004)

@Juriåe ih hap[eni zbog osvete, ganjaåe ih o[teåeni zbog torture, otimaåe ih zlikovci
zbog neispunjenih obeåanja, loviåe ih ortaci zbog naknade [tete.#

(@Kurir#, 1. jul 2004)

@Re; je o ljudima iz DOS-a koji kad su uveli vanredno stanje ukinuli su advokaturu.
Probali su naknadno da uvedu smrtnu kaznu, unazad, hapsili su bez dokaza i bez
pitanja, dr/ali u pritvoru i u zatvoru. Hapsili peva;ice, uvodili kamere u njihove kuåe
i snimali ;inije za voåe, decu u prostoriji i tako dalje. Najavljivali na brifinzima
hap[enja drugih ljudi, davali æNedeljnom telegrafuæ transkripte razgovora recimo mog
i Velje Iliåa, [to je krivi;no delo za koje se ide od 3 do 5 godina u zatvor.#

(TV emisija @Insajder#, B92, 21. decembar 2004)

170
... spinovanje la/i

HAP{ENJE KO{TUNICE I SAVETNIKA

Neposredno po uvo]enju vanrednog stanja, Aleksandar Tijaniå je lansirao


tezu o sopstvenom hap[enju. Tijani' manipuli[e ovom neistinom na gotovo
isti na;in kako je to radio tokom afere Delimustafi' kada je la/no optu/ivao
Zorana }in]i'a da ima nameru da ga uhapsi. Izmi[ljeno hap[enje on
razra]uje u svojim tekstovima i izjavama. Pored toga [to konstrui[e pri;u o
svom hap[enju, Tijani' obmanjuje javnost spominjanjem navodnog plana za
hap[enje Vojislava Ko[tunice.

@Da mo/e, Beba bi me sam hapsio, li;no stavljao kesu na glavu i mu;io…#

(@Srpska re;#, 12. maj 2003)

@Ko[tunica ne mo/e na o;i da vidi ostatak DOS sistema okupljenog oko Borisa...
Bebu, Vesi'a i :edu koji su hteli da ga hapse.#
(@NIN#, 15. januar 2004)

@Je li nalickani, ko je hapsio, Radeta Bulatovi'a za vreme Sablje| Ko je tra/io hap[enje


Ko[tunice| Ko je tvrdio da sam ja [ef medijske kampanje koja je dovela do ubistva
premijera|#
(@NIN#, 26. februar 2004)

@...Njegovi naslednici :eda, Batiå i Beba kad su u vreme æSabljeæ hteli da me stave u zatvor.#
(@Playboy#, februar 2004)

@Za[to si hapsio Radeta Bulatoviåa, a tra/io hap[enje Ko[tunice i Tijaniåa| Odgovori,


pa åe[ dobiti novu æpampersæ pelenu sa dvostrukim upijanjem, usranko.#

(@Kurir#, 6. mart 2004)

@Ko[tunica zna da je Beba tra/io njegovo hap[enje.#


(@Kurir#, 10. mart 2004)

@U vreme æSabljeæ su objavili da sam uhap[en. Optu/ili su me da sam bio na ;elu medi-
jske zavere u ubistvu }in]iåa. Hteli su da me hapse ili da me ubiju prilikom hap[enja#.

(@Blic#, 4. maj 2004)

@Kako hoåete da se oseåam kad ljudi s kapulja;ama na glavi idu noåu gradom, kad
upadaju s heklerima s metkom u cevi u kuåe i kad u æPoliticiæ pi[e da sam uhap[en...
Biio sam spreman da odem u zatvor i spremio sam svoju torbu s åebetom, ;etkicom
za zube, nekim lekovima i bio sam spreman svakog dana da me pokupe i da odem.
Jedino ;ega sam se pribojavao, da me ne hapse u kuåi, da me ne ubiju pred decom i
da ne ka/u da sam pru/ao otpor... U;inili bi mi uslugu da sam le/ao 100 dana, zato
[to bi mi to dalo snage da nekima od njih to vratim danas.#
(TV emisija “Insajder#, B92, 21. decembar 2004)

171
spinovanje la/i ...

UBISTVO KUMA I {IPTARA

Neposredno pred po;etak su]enja ubicama premijera Zorana


}in]iåa, Aleksandar Tijaniå u svojoj kolumni u nedeljniku @NIN#
lansira teoriju o tome da vo]e zemunskog klana Du[an
Spasojeviå i Mile Lukoviå nisu ubijeni zbog toga [to su pru/ali
otpor prilikom hap[enja, veå da su bili izlo/eni mu;enju pa likvidi-
rani. Ovu Tijaniåevu teoriju ponavljali su i advokati kriminalaca
optu/enih za ubistvo premijera, kao i pojedini mediji njima bliski.

@Na fotografijama le[eva vide se modrice. Jesu li se njih dvojica, u dugim danima skri -
vanja, me]usobno tukli|#

@Ako je nare]eno da se Kum i {iptar ubiju, prilikom hap[enja ili posle njega, naredbo -
davac ili vi[e njih, nisu umesto pravde uzeli osvetu u svoje ruke. Oni su, mnogo gore,
oteli istinu o }in]i'evom ubistvu od svih nas.#
(@NIN#, 25. septembar 2003)

:I{ÅENJE DEMOKRATSKE STRANKE

.
Aleksandar Tijaniå, u istom maniru kao i nekoliko godina ranije, u
svojim tekstovima potencira raspad Demokratske stranke i
stvaranje podela unutar nje. I posle smrti Zorana }in]iåa,Tijaniå
pokojnog premijera i njegove saradnike dovodi u vezu sa krimino-
genim strukturama. Sledbenike politike Zorana }in]iåa on
poku[ava da diskredituje i otvoreno se stavlja na stranu jedne
struje u Demokratskoj stranci. U tom smislu Tijaniå u svoji tek-
stovima spominje i suprugu pokojnog premijera Ru/icu }in]iå i na
taj na;in manipuli[e njenim imenom.

@:eda i Beba, prepadnuti jer vi[e nisu neophodni, ho'e da Ru/ica bude ono [to nije,
da njih dvojica postanu ono [to bez nje ne mogu. Ako, na njihov predlog, ona postane
predsednik Demokratske stranke, tek tada je – ra;una tandem – njima obezbe]ena
sigurnost, imunitet, opstanak u Srbiji i mo'na pozicija levo, desno i iza trona|!#

@Nosioci kov;ega interesno su mutirali na dve ekipe. Sa jedne strane, uz nijanse,


Pampers, D/okej, Multijaj;ani i Lilihip, sa druge, uz nijanse, Ro[tiljd/ija i Mar[al.#

172
... spinovanje la/i

@Prihvatanje kandidature zna;i ulazak u profesiju koja je ubila njega. Prakti;no, njeno
dru/enje s æubicamaæ. Dvojica, koji donesu takav predlog, imaju nameru da budu tri -
jumvirat – ali bez nje! Oni ne vide Ru/icu kao mogu'i maksimalni faktor> potrebna im
je samo kao Max Factor.#
(@NIN#, 10. jul 2003)

@Neverovatno je da 'e novi lider, ako to bude hteo, imati bolju startnu poziciju od
}in]i'a|! Nema njegove obaveze, nije potpisao njegova savezni[tva, nije nasledio
njegove dugove, nije izlo/en optu/bama za meandre u politici kad tek stvara svoju
strategiju, nije stvorio konjukturu imbecila. Ljudi sa kojiima se rastane nose u prtlja-
gu svoje pseudoreformske bilborde, svoju mre/u klijenata, svoj greh nipoda[tavan -
ja institucija, zakona i obi;aja. Mo/da jo[ postoji, zagu[ena evrima i testosteronom,
izvorna, duboka, pametna i razlo/na Demokratska stranka, pramajka ve'ine srpskih
demokratskih partija. Ako njen glas bira, verujem da 'e ovaj lider demokrata
nadma[iti onoga.#

(@NIN#, 17. jul 2003)

@Ako /eli da vlada, ?ivkovi', glasno se zaklinju'i u svog tvorca, mora da spali njegov
testament, da otera }in]i'eve seize – od kojih je svaki bio mo'niji od sada[njeg pre-
mijera – i da raskine sa }in]izmom.#
(@Balkan#, 11. avgust 2003)

@Stranka je oteta od sebe. Njena je priroda i njena su[tina mutirana. Njom, bez pilotske
dozvole,, upravljaju :eda, Beba, Vesi', Janu[evi', dvojica krupnih Srba iz inostranst -
va, jedan krupan domorodac i jedan pre;anin#.

@Ova stranka i Srbija sa njom, krvari kroz rupu od :ede i Bebe. Ako nema snage da
se odrekne takvih ljudi i njihovih metoda, stranka ubija sebe istim na;inom kojim je ubi-
jen njen tvorac.#
(Kraj DS, ili dajte [ansu rulji, @NIN#, 16. oktobar 2003)

@Pokojnik nije voleo Tadi'a. Pokojnikovi prijatelji, tako]e.#

@:eda pripada Mihajlovi'u i Bati'u. Beba – Legiji i Jovici Stani[i'u. Janju[evi'


javnom tu/iocu. Kolesar, upravniku popravnog doma. Vesi' , socijalisti;kom
kinolo[kom savezu. Neka tamo obja[njava da li je on tamo pisao pamflete, koje
Nenad Stefanovi' direktor Politike nosi po redakcijama. Mojovi'ka i :omi'ka zajed-
no idu kao San;o Pansa. Lu;i'ka i Neda kao Don Kihot. Sr]a Popovi' pripada priro-
di, bez obzira [ta mu je ta priroda u;inila. Portparol Aca, da je dva puta pametniji bio
bi tek upola manje gluplji. Mili' pripada specijalnom sudu. Ra[eta sramoti. Ne'e se
dati. Znaju presudu.#

(@NIN#, 27. novembar 2003)

173
spinovanje la/i ...

HAP{ENJE I ISPORU:IVANJE MILO{EVIÅA

Hap[enje i isporu;ivanje Slobodana Milo[eviåa Hagu predstavljali su


klju;ne politi;ke momente koji su izuzetno uticali na odnose izme]u
Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke, odnosno izme]u
Vojislava Ko[tunice i Zorana }in]iåa. Demokratska stranka Srbije se
sna/no protivila slanju Milo[eviåa u Hag. Odluku }in]iåeve Vlade da
Milo[eviåa izru;i Me]unarodnom sudu za ratne zlo;ine, funkcioneri
DSS i predsednik ove stranke okarakterisali su kao ;in dr/avnog
udara. Savetnik za medije Vojislava Ko[tunice Aleksandar Tijaniå
osu]ivao je hap[enje i isporu;ivanje Milo[eviåa, a odluku Vlade da
biv[eg predsednika SRJ po[alje u Hag tuma;io je kao prodaju ljudi, nelegalan ;in…
Karakteristi;no je da je Tijaniå ;ak mesec dana pred petooktobarske promene javno pohvalio Ko[tuni;in
stav da Milo[eviåa neåe poslati u Hag ukoliko postane predsednik SRJ.

@Sada, me]utim, Ko[tunica vu;e mudar potez< mimo politi;ke mode, mimo volje
stranaca i uprkos doma'im analiti;kim /entura;ama, jasno ka/e da Milo[evi'a ne'e
dati Hagu.#
(@Nezavisne novine#, neposredno pred izbore, 8. septembar 2000)

„Za hap[enje je znao samo }in]i' i [ef policije a krajnji cilj im je bio da poka/u kako
jedan mo'an politi;ki centar mo/e da hapsi i sa ;arapama na glavi, bez sudskog nalo-
ga a da za to [ef dr/ave, naravno, ne zna. DSS ne mo/e da u;estvuje u tome samo
æbrzinaæ ne mo/e da bude kriterijum kvalitetnog vladanja.#
(@Ekspres#, jul 2001)

@Hapsimo ovoga, hapsimo onoga, hapse ga ljudi sa ;arapama na glavi... Sumnjive


;isto'e... Zato prve ve;eri kada su krenuli da hapse ovog ;oveka koga bih i ja odneo
u Hag, ali na osnovu zakona... Nisu imali sudski nalog...#

(Tribina DSS-a u Subotici, 31. avgust 2001)

@...To [to je Srbija naterana silom i parama da uradi ne[to [to je bilo protivzakoni -
to ne predstavlja dobar start za jednu zemlju ;ija tranzicija mora da se zasniva na
pravdi i zakonu...#
(Tribina DSS-a u Subotici, 31. avgust 2001)

@Al’ ne samo da to uradi, ne samo da ga posle odvedu tamo gde su ga odveli... Ja


ovom prilikom ne govorim o njegovoj krivici. Ja samo govorim o pravnom postupku koji
je morao da va/i i za Milo[evi'a da bi nova Srbija pokazala Milo[evi'u da se vreme
promenilo i da taj zakon va/i za njega...#
(Tribina DSS-a u Subotici, 31. avgust 2001)

174
... spinovanje la/i

@...Ministar Savezne policije, u sred televizijske emisije u Ni[u priznaje da se njegov


[ef Zoran }in]i' od 1991. do 1997. vi[e od desetine puta nasamo video sa Slobom|!
Niko ne zna nijednu re; o ;emu su pri;ali. Da li je Sloba danas u Hagu da pred na[im
sudom ne ispri;a detalje razgovora|#
(@Nacional#, 31. avgust 2001)

@Ko je organizovao grupu sa maskama koja je hapsila Milo[eviåa| Ko je hteo da


naplati pet miliona dolara za hap[enje Milo[eviåa|#
(@Balkan#, 10. mart 2004)

SVEDOK – SARADNIK

Neposredno pred ubistvo premijera }in]iåa, Tijaniå u medijima zapo;inje kampa-


nju protiv svedoka saradnika, spremnog da svedo;i protiv pripadnika mafija[kog
zemunskog klana. Na isti na;in ;lanovi ove kriminalne grupe, u njima bliskim medi-
jima, a posebno u listu @Identitet#, u poku[aju da izbegnu su]enje za po;injena
krivi;na dela proturaju tekstove kojima se diskvalifikuje Ljubi[a Buha kao potenci-
jalni svedok u sudskom procesu protiv pripadnika ovog klana. U procesu, koji se
trenutno vodi pred Specijalnim sudom protiv ubica premijera }in]iåa, advokati
kriminalaca optu/enih za ubistvo tako]e osporavaju instituciju svedoka saradnika.

@Matiå je [iroke ruke pustio Ljubi[u Buhu :umeta da u Vestima optu/uje kumove i pri -
jatelja za otmicu Stamboliåa. :ume ima prolaz na B92, ali :umetova supruga Ljilja
Buha – ne, ona mnogo pri;a o vezi sur;inskih kriminalaca sa ljudima iz dr/avnog vrha.
Njene izjave neåete videti na frekvenciji B92.#
(Herojske mantre Verana Matiåa, @Nacional#, 26. februar 2003)

@On mora da odgovori na pitanja... o pregovorima u Nema;koj sa :umetom i o statusu


za[tiåenog svedoka.#
(@Balkan#, 10. mart 2004)

@Ko je u inostranstvu pregovarao sa :umetom (Ljubi[a Buha, svedok saradnik u pro-


cesu na su]enju za ubistvo premijera }in]i'a – prim. autora), i ko mu je garantovao
status za[ti'enog svedoka|#
(@NIN#, 26. februar 2004)

175
spinovanje la/i ...

:EDA – ZEMUNCI

U svojim tekstovima i izjavama Aleksandar Tijaniå smi[ljeno


iznosi la/ne optu/be na ra;un potpredsednika vlade :edomira
Jovanoviåa, povezujuåi ga sa zemunskim klanom koji je optu/en
za ubistvo premijera Zorana }in]iåa.

@Jedan :edin idol ubio drugog :edinog idola.#


(@NIN#, 26. jun 2003)

@:edomir Jovanovi' je ;ovek koji je na ætiæ sa zlikovcima i ubicama, ;ovek koji je na ætiæ
sa trafikantima droge, sa [efovima mafije i ;ovek koji sve to priznaje, a pri tom je jedan
od trojice najmo'nijih ljudi u Srbiji... nema [ta vi[e da tra/i ni u jednoj dr/avnoj slu/bi
u Srbiji!... To je politi;ki zombi koji 'e hodati jo[ neko vreme> svakako, mo/e da nanese
jo[ dosta zla Srbiji, ali on je ipak gotov... :ovek koji ru;a i tokom no'i ve;era sa gang-
sterima, a pre podne ho'e da razgovara sa ambasadorima velikih sila o sudbini
Srbije... U normalnoj zemlji to nije mogu'e! Prema tome, [to se mene ti;e, :eda je
svoje zavr[io.#
(@Srpska re;#, 2. jul 2003)

@Oni koji su se kupali sa mafija[ima u istim bazenima, ka/u da je to korisno za DS.#

(@NIN#, 22. januar 2004)


@:eda se ljubi u usta sa Legijom…#

(TV emisija @Utisak nedelje#, B92, 7. mart 2004)

}IN}IÅ – LEGIJA

Aleksandar Tijaniå u svojim tekstovima i izjavama dovodi u vezu


predsednika Vlade Zorana }in]iåa sa Miloradom Ulemekom –
Legijom, nekada[njim komandantom JSO a sada optu/enim za
ubistvo premijera. Tijaniå optu/uje }in]iåa da je u @du/ni;ko-
poverila;kom# odnosu sa Legijom. I nakon ubistva premijera
Tijaniå ponavlja tu tezu i konstrui[e teoriju prema kojoj je }in]iå
ubijen jer je ne[to dugovao Legiji. Tako]e, on ide dotle da u svo-
joj kolumni u NIN-u beskrupulozno identifikuje ubijenog premijera
i njegovog ubicu.

176
... spinovanje la/i

„Pa ja sam vam rekao da je premijer sam posle oktobra objavio da je ;etvrtog
uve;e zvao kumove najve'ih mafija[kih grupa i tra/io od njih neutralnost u sukobu
opozicije i Milo[evi'a. Premijer dakle zna njihove telefone, imena i napravio je
neku vrstu du/ni;ko-poverila;kog odnosa . Da li je dostavio javnom tu/iocu ta
imena i telefone| Da li je parlamentu objasnio kakva je obe'anja i obaveze dao za
neutralnost tih grupa | Nije. Da li je tu/ilac po slu/benoj du/nosti tra/io od njega
izjavu. Nije.#

(„ID#, 17. jul 2002)

@Izme]u dva stroja pretr;ava jadni premijer (zato je toliko oslabio)< jednome kao da je
du/an, drugome kao da je nemoåan da pomogne. Svaka vlada i svaki premijer imaju
kriminal kakav zaslu/uju.#

(Vlast ima kriminal kakav zaslu/uje, @Nacional#, 30. januar 2003)

@Pisao sam da premijer ne mo/e i neåe iskreno da krene na organizovani kriminal jer,
sam priznaje, da jo[ od pre petog oktobra mnoge [efove gangova li;no poznaje.#

@Kakve je on obaveze preuzeo u odnosu na njih| Da li je obaveze ispunio ili je ostao


du/an, pa se zato boji#|

(@Identitet#, 28. januar 2003)

„…U starom zdanju, pod njihovom torturom, sve sam priznao> da nikada u /ivotu
nisam video ni upoznao glavnog osumnji;enog, a ni ostale sa poternice. Ali, svi
znamo ko jeste. Nikad se sa njim nisam dru/io. Ali, znamo ko jeste. Nikad ga
nisam nazvao herojem petooktobarske revolucije. Ali, znamo ko jeste. Nikad
nisam posetio æcrvene beretkeæ. Znamo ko jeste. Nikad se sa glavnoosumnji;enim
nisam ljubio na ulici, ni dva puta, ni tri puta . Prosto, ne znam ;oveka. Zna se ko
jeste.#
(@Nacional#, 17. mart 2003)

@Oni ne priznaju postojanje mafije, da se ne usu]uju da krenu na nju i da je to najs -


labija ta;ka Onoga. Kao da im ne[to duguju.#

(@Srpska re;#, 12. maj 2003)

@Iznad Srbije, bio je samo }in]i'. Iznad njega, Legija. Vi[i od obojice, bio je Bog. Teror
malih razlika> sva trojica su svuda i sve je zavisilo od njih. Sudar dvojice ljudi u ;amcu,
ube]enih da upravljaju okeanom< sraz njihovog mentaliteta sviklog na carstvo apso-
lutne slobode, licencirani da kr[e i pravila koja su sami uspostavili< izuzeti od zakona,
normi, prava, obi;aja< anvers i revers politike koja je uni[tila Srbiju i unizila Srbe –
jedan kao sadr/aj, drugi kao njen kontekst – razoreni su od igre koju su verovali da
vode. Svako sa svoje strane. Svako na svoj na;in. Svako na sopstveni ra;un. Jedan
mrtav, drugi prognan iz /ivota.#

177
spinovanje la/i ...

@U kakvom su zapravo srodstvu Legija i }in]i'| Za[to 'e, ma koliko bili razli;iti, u
mitologiju u'i kao tandem| S licima an]ela, u ostatku reptili. :amd/ija koji preko Hada
prevozi mrtve i vlasnik trajekta. Jedan nau;en da je cilj sve [to se kre'e. Drugi, zna-
ju'i cenu sva;ega, nije priznavao cenu i;ega.#

@}in]i' i Legija proizvod su istovetne matrice za [tancovanje ovovremenih heroja.


Obojica su vodili svoje vernike kao lideri kulta. Propisivali svoje zakone. Sami
ka/njavali, sami nagra]ivali. Istovetni su metodi regrutacije, drilovanja, kalemljenja
ose'aja nadmo'i, veli;ine, dizajna, neosetljivosti na tu]i bol i tragediju drugih.
Pukovnik nije mogao da bude Legija a da nekoga ne pretvori u /rtvu.. Ali, }in]i' nije
bio premijer ako oni s druge strane nisu zavedeni kao potpuni gubitnici. Cini;ni politi;ki
kalkulator i hladni /ivotni amputator. Mo' proistekla iz straha, mo' isto;ena iz smrti.
Obojica sa sve['u da ne'e trajati ve;no. Ni to [to rade. Ni oni sami.#

@Legionari su, o;igledno, vi[e voleli svog vo]u nego }in]i'a njegovi. Da je bilo
druga;ije, ne bi bilo ovako.T Tako se igra politi;ara dr/avom, vojnika ratom, kriminalaca
pravdom, policajaca zakonom, jo[ od [ekspirovskih vremena, okon;ava tragedijom.
Legija osvetu vidi samo kao ispunjenje svoje verzije pravde. Polovina Srba smatra da
je }in]i' poginuo brane'i dr/avu. Drugi, da je zbog neispunjenja ugovora streljan u
borbi javne i tajne Srbije. Blago onima koji znaju [ta se desilo. Te[ko svima koji pamte.
Kome 'e to re'i. Kad i gde|#
(@NIN#, 28. avgust 2003)

Tijaniå> @ } i n ] i å a s u u b i l i o n i k o j e j e o n p o z n a v a o i s a k o j i m a s u s v i n j e g o v i r a d i l i
poslove.#
(TV emisija @Utisak nedelje#, B92, 7. mart 2004)

SARADNICI PREMIJERA }IN}IÅA – SAU:ESNICI U UBISTVU

Neposredno nakon ubistva premijera, Aleksandar Tijaniå, kon-


strui[e optu/be na ra;un saradnika Zorana }in]iåa, koje on u svo-
jim tekstovima naziva @nosioci kov;ega# i ;ak ih optu/uje za
sau;esni[tvo u ubistvu predsednika Vlade. Pojedinci koji su isto
kao i Tijaniå bili deo Milo[eviåevog sistema, razra]uju ove njegove
optu/be i idu dotle da tvrde da su Vladimir Popoviå I :edomir
Jovanoviå ubili Zorana }in]iåa.

178
... spinovanje la/i

@Dosovska gospodo, vi koji se derete po Srbiji o æinspiratorima zlo;inaæ, vi koji


optu/ujete medije i novinare za stvaranje æatmosfere lin;aæ> vreme je da vidimo – jeste
li zajedno s nosiocima kov;ega i sa srpskom vladom, samo o/alo['ena porodica ili
licencirani naslednici reformi| Ili sve to i jo[ pride sau;esnici u ubistvu Zorana
}in]i'a|!#

(@NIN#, 12. jun 2003)

@Odmaknut od Bebe i :ede. Pred smrt.#

(@NIN#, 4. mart 2004)

@Prvo, ko je ubio }in]iåa| Zna[ ti, zna[! Drugo, za[to te Ru/ica danas ne pu[ta u
kuåu| Zna[ i to, zna[, nauljeni.#

(@Kurir#, 6. mart 2004)

@U beogradskom sudu ;eka pitanje [ta sve nije rekao o ubistvu }in]iåa.#

(@Dan#, 15. mart. 2004)

@Kome sve nije odgovaralo da }in]i' ostane /iv| Ko se nije slo/io da bude izba;en iz
poslova, udaljen od moåi i od kase| Ko| Koji je to me]u njima verovao da je on stvo-
rio }in]i'a| Da je on glavni ;ovek ovog re/ima, a ne premijer. Da se bez premijera
mo/e, ali bez njega ne. Pa ko /iv, a ko mrtav.#
(@Kurir#, 14. oktobar 2004)

...

179
drugi o Tijaniåu ...

@Aleksandar Tijaniå je [kolski primer uvlaka;a i


podrepa[a kojeg åe se i njegova deca stideti.#

(Danica Dra[koviå, @Srpska re;# broj 151, 3. jun 1996)

DANICA DRA{KOVIÅ, DIREKTORKA LISTA @SRPSKA RE:#>

Aleksandar Tijaniå, koji je doktorirao dupeuvla;enje, i kona;no nagra]en


@...A
mestom ministra informisanja, iako za to nema ni osnovnu [kolsku spremu.#

@:ovek koji pristane da njima bude ministar i da ga izabere poluprazna


skup[tina bez prisustva opozicije, [kolski je primer uvlaka;a i podrepa[a, kojeg
åe se i njegova deca stideti. Od Vicovog sistema informisanja biåe gore samo
Tijaniåevo. Gledaåemo neprekidno Slobu i Miru na kanalima svih televizija i u
svim novinama, [to je do sada Vico, ipak po malo eskivirao, a Julka bila o;ito
nezadovoljna. Tijaniå åe je zadovoljiti.#

(@Srpska re;# broj 151, 3. jun 1996)

@U svom prvom javnom nastupu, u pismu listu æNa[a Borbaæ, ministar


je po[teno priznao da ga ne interesuje kakav je ovde sistem, socijal-
izam, kapitalizam ili komunizam, jer to nije u opisu
njegovog posla, on mo/e biti ministar u svakom sis-
temu. Obeåao je da zatvaranje Radio Smedereva
nije kraj i da åe toga jo[ biti, pa je ba[ toga dana
zape;atio i prostorije lista æNovi Pan;evacæ. Odmah
potom iz BIGZ-a je stigla odluka da se tamo vi[e ne
[tampa æSrpska re;æ. To je ta demokratija zbog koje
åemo se åerati do poslednjeg.#

(@Srpska re;# broj 152, 17. jun 1996)

MILIVOJE GLI{IÅ (trenutno ambasador SCG u Australiji) NOVINAR, TIJANIÅEV


KOLEGA IZ NIN-a>

U najnovijem civilizacijskom paketu Mirka Marjanoviåa na[ao se,


@U
tako, i Aleksandar Tijaniå . Postao je ministar za informisanje u Vladi
Srbije. Siroma[an, proganjan s mesta na mesto, najpre je bio u NIN-u
dokumentarista (svaka slika na svom mestu), zatim predsednik

180
... drugi o Tijaniåu

Akcione konferencije Saveza komunista u kuåi æPolitikaæ (na prvu sednicu do[ao
u belom odelu), pa novinar i urednik æIntervjuaæ i æSportskog /urnalaæ, direktor i
glavni urednik BK Telekom… Nije stigao da zavr[i fakultet < poha]ao [est
semestara /urnalistike.

Iz dokumentacije u /urnalistiku pre[ao je, ka/u, tako [to je poznavao Azema


Vlasija i ponudio se da s njim razgovara onda kada se s Vlasijem razgovaralo.
Postojao je, dakle, ;ovek za vezu.. Efikasan u izvr[avanju naloga, brzo je napre -
dovao . Gazde ga vole zbog tog kvaliteta, a i on voli gazde. Energi;an je. Vi;e,
iako ima pejd/er i mobilni telefon. Nosi pi[tolj (æduga devetkaæ), pokazuje ga
pot;injenima… Mada nema para, vozi æpajeroæ od sto hiljada maraka . Ume da pod-
vikne. Jednom je, kao glavni urednik æIntervjuaæ podviknuo i sledeåe> æNemoj mi
istinu kao argument!æ

S tim vrlinama, elem, Aleksandar Tijaniå je u kuåi æPolitikaæ bio [ef za ONO i DSZ
(op[tenarodna odbrana i dru[tvena samoza[tita) , pa je kao takav napao nacional-
isti;ki roman Vuka Dra[koviåa æNo/æ, a posle se zaka;io i sa {e[eljom, da bi sa
}in]iåem letovao u Gr;koj. Jedan od jezika tvrdi da u za;etku karijere nije odbi -
jao ni neprijatne zadatke, ;ime se preporu;io kao ledeni izvr[ilac .

Nekad Crnogorac i ko[arka[, a danas Srbin i ministar, Aleksandar Tijaniå je bio


slobodan da iznese svoje mi[ljenje i o [efu dr/ave > @Po mom mi[ljenju,
Milo[eviåev cilj je potpuno ujedinjenje i jedinstvo Srba. Milo[eviå je prvi srpski
vo]a koji je izbrisao razliku izme]u Srba u Srbiji i Srba van nje. Svi smo Srbi.
Mislim da je to po;etak Nove Srpske Revolucijeæ .#

(@NIN#, 7. jun 1996)

NENAD CEKIÅ (trenutno predsednik Saveta za radio difuziju) DIREKTOR RADIO INDEX-a
u pismu ministru Tijaniåu

Pi[em Vam povodom bezumnog ;ina isklju;ivanja radio stanica Index i B92.
,,P
Nemamo mnogo toga da Vam ka/emo, niti /elimo da molimo za pomoå. O;igledno je
da Vi pomoå niti /elite, niti mo/ete da pru/ite. Zbog toga Vam poru;ujemo da
prestanete da se pravite ludi, jer se samo tako neåemo oseåati kao budale. Ukoliko
odmah ne podnesete ostavku na funkciju ministra za informisanje, u istoriji srpskog
novinarstva ostaåete upamåeni kao njegova najveåa sramota, [to åe svakako naru[iti
Va[u sopstvenu sliku o sebi. S malo preostalog po[tovanja, Nenad Cekiå, glavni i
odgovorni urednik nepostojeåeg Radio Indexa.#

(3. decembar 1996)

DRAGOLJUB ?ARKOVIÅ, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK LISTA @VREME#>

@Ko[tunica je, zna se, u pro[losti bio poznat po izvesnoj gadljivosti prema svakom
obliku kolaboracionizma sa Milo[eviåevim re/imom. Otkud sada u predsednikovom
kabinetu u Palati federacije Milo[eviåevi, Mirini i Kariåevi, dodu[e, biv[i ljudi|#

181
drugi o Tijaniåu ...

@Ako mislite na Tijaniåa, koji je bio u jednoj Milo[eviåevoj vladi – da< ako mislite na
Tijaniåa, koji je promovisao knjige Mire Markoviå – da< ako, pak, mislite na Tijaniåa,
koji je nekad radio kod Kariåa – i to je sve ta;no. Ali, za ove druge ljude nisam sigu-
ran da se mo/e reåi kako su pripadali tim strukturama.#

@Ono [to meni smeta u izboru Tijaniåa, to je [to smatram da savetnici moraju biti
u jednoj neutralnoj poziciji. Tijaniå nije bio. On je, ve;e posle 5. oktobra, zauzeo
; v r s t s t a v p r o t i v } i n ] i å a i mislim da je prosto konstituisao odre]enu vrstu
politi;kog profila i sopstvenog na;ina razmi[ljanja o toj temi. } i n ] i å u j e p r i p i s i -
v a o M i l o [ e v i å e v e o s o b i n e . Kao novinar je mogao da saop[tava svoje mi[ljenje,
ali k a o s a v e t n i k – n i j e d o b a r . B e o g r a d s k a ; a r [ i j a t o i m e n o v a n j e d o / i v l j a v a k a o
prst }in]iåu u oko.#

(@Nezavisna svetlost#, 10-17. februar 2001)

„Me]u kolegama je oduvek bio poznat po tome [to svoju savest nikada nije uno -
sio u redakcije u kojima je radio. Zato se i dan-danas mnogi pitaju da li mu je
savest ostala zaturena negde na vrletima oko }akovice gde je ro]en, ili negde u
arhivu æPolitikeæ gde se i prvi put zaposlio – kao dokumentarista i kurir...“

„...Sa[a je uvek pisao za onoga ko je tekst poru;ivao, nije ga bilo briga ko


je taj tekst plaåao.“

„Tako je jednom prilikom u Splitu 1988. godine, govoreåi o æMc Donalds nov-
inarstvuæ rekao da se u æJugoslaviji dnevno proda vi[e novinara nego novinaæ.
Valjda je samog sebe gledao u ogledalo dok je o tome pri;ao. Naime, te godine je
Sa[a obavljao du/nost predsednika radni;kog saveta NIN-a!“

„Sale se vi[e od godinu dana bavio sportom kupujuåi velike koli;ine vazeli-
na. Svako jutro pre dolaska u redakciju mazao se po glavi kako bi lak[e
mogao da se uvla;i raznim moånicima. Spretnom strategijom uvla;enja
uspeo je da se pribli/i i g]i dr Miri Markoviå.“

„Saletu je jako godilo to [to je sankcijama obogaljen srpski narod naglas


pri;ao kako je æKurirova TV najbolja i najgledanijaæ. Sale je, naime, non-
stop na TV pu[tao najnovije filmske hitove za koje nije imao nikakva
autorska prava. Kada su ga jednom prilikom upitali za[to to radi rekao je da je on
æRobin Hud i da otima bogatima kako bi dao siroma[nimaæ.“

„Leta 1993. posreduje izme]u dr ?ivorada Minoviåa i Bogoljuba Kariåa koji /eli da kupi
dvonedeljnik æIntervjuæ. Navodno, ove novine su bile u velikoj krizi i æPolitikaæ nije mogla
da ih nosi na svojim le]ima. U stvari, novine su i dalje bile profitabilne, ali je neko iz
æPolitikeæ iz sopstvenog interesa æIntervjuæ predstavljao kao gubita[a. Tijaniå za posre-
dovanje od Bogoljuba dobija novu æmazduæ, a Bogoljub dobija æIntervjuæ za nekih 10.000
inflatornih nema;kih maraka.“
„Odlazeåi iz æPolitikeæ Tijaniå samog sebe progla[ava za ægiganta srpskog novinarstvaæ...“

182
... drugi o Tijaniåu

„Gigant je svoj zenit ostvario u hvalospevima koje je izrekao na promocijama knjiga dr


Mire Markoviå – takvu ljigu Srbija ne pamti! Put do ministarske fotelje bio je trasiran.“

(„Na[a krma;a“, 29. januar 2001)

„...Tako to ide kada seljanin napravi æGra]aninæ. Novine su trajale taman toliko koliko
su trajale tu]e pare... Dok je imao svoje novine, urednik, ministar, Robin, gigant, je u
svojim napisima ;esto gubio kompas, na slepo traåio /rtvu i protivnika. Sva]ao se
Sa[a u tim tekstovima sam sa sobom, verujuåi da zna da pi[e, da je novinarska kobra,
a ne shvatajuåi da se pretvorio u slepiåa. Poludela mu glava. A onolika!“

(„Na[a krma;a“, 12. februar 2001)

 DRAGAN JOVANOVIÅ, NOVINAR I KNJI?EVNIK, TIJANIÅEV KOLEGA IZ NIN-a>

„Aca je oduvek bio pogonski politikolog i mali od kuåine, odnosno dokumentacije.


Ka/e[ mu> Aco, donesi :krebiåevu sliku, on donese Stamboliåevu. Onda ispravi
gre[ku i donese Dolanca. I to poslu[no, brzo... A sada se pona[a kao Noje iz
Podujeva. Kao da je samo on pre/iveo potop...“
„I taman da dobije Orden Velike Podguzice sa zlatnim vencima, pu;e tikva sa Mirom i
Slobom. Sloba mu rek’o da je idiot i da mu ne veruje, sve da sedne golim dupetom na
ringlu – ovo znam iz prve ruke, ali nigde nema tolika ringla i ode orden Velike Podguzice!“
(„Na[a krma;a“, 12. februar 2001)

„Dok smo svi mi ovde poku[avali da ostanemo i opstanemo, Sa[a je negde preko
Drine pu[io na veliku cigaru, pijuckao viski i gledao nas sa interesovanjem. Davao
nam je uglavnom punu podr[ku na stranicama æNezavisnihæ... :im Srbi 5. oktobra met -
lom po;istiåe ]ubre, dobiåe priliku da vide i Sa[u. U/ivo. Do[ao ;ovek iz Budimpe[te
u oslobo]eni Beograd, pa hop – pravo na 4. sprat æPolitikeæ u direktorske kancelarije...
Sreåom po nas i novinarsku profesiju, dosetile su se kolege æPolitikeæ ko je i [ta je
Sa[a, pa su i oni uzeli metlu i Sa[u izjurile iz zgrade...“

„I taman kada se mnogi obradova[e da åe Sa[a kona;no postati pro[lost, da åe nova


DOS-ova garnitura niti imuna na zalihe Sa[inog vazelina, sti/e do nas vest da åe novi
savetnik predsednika Ko[tunice biti Robin Hud iz }akovice. Usledio je prvo smeh i
odmahivanje rukom. Zatim neverica. Na kraju se novinarski svet krstio i levom i
desnom. E, moj predsedni;e... Zar vama kao obrazovanom ;oveku, principijelnom i
doslednom legalisti treba savetnik bez svr[ene [kole. Neko ko je menjao gospodare
k’o Ciganin konje. :emu vas takav mo/e savetovati| Mo/da da primite Milo[eviåa|“
(„Na[a krma;a“, 12. februar 2001)

„Aca, Robin Hud srpskog novinarstva, imao je priliku da sa Mirjanom Markoviå napravi
intervju kada je to retko ko mogao> dok je bila samo profesor i supruga ælegende koja
hodaæ kako Tijaniå u to vreme naziva Milo[eviåa. Objavljuje intervju u zagreba;kom
æStartuæ koji sav vrca od ideolo[ke ljubavi izme]u profesorke i giganta u povoju...“
(„Na[a krma;a“, godi[njak 2001)

183
drugi o Tijaniåu ...

 TEODOR AN}ELIÅ, NOVINAR I VEN:ANI KUM ALEKSANDRA TIJANIÅA>

„Od Ratka Rodiåa do slu;aja Gavriloviå ovih dana – punih dakle deceniju i po – valjda
i nema medijske gu/ve, va/nije polemike, skandala æod dela i ugledaæ a da u njemu per-
sona dramatis nije bio i Sa[a Tijaniå. Njegovo u;e[åe u skandalima vremenom je
samo dobijalo na politi;koj visini i izo[trenosti onih koji su u njima sau;estvovali... I
vezani su ne samo za novine i televizije eks-Jugoslavije i Jugoslavije Nove, nego i za
pojedine vlade, korporacije i zaista mnoge partije... Aleksa }ilas valjda zato Sa[u
Tijaniåa i opisuje kao æna[u, tipi;no balkansku pojavuæ.“
(„Borba“, 16. avgust 2001)

„Kao vlasnik neuspelog dnevnika æGra]aninæ, Sa[a Tijaniå åe napisati i objaviti toliko
ubojitih tekstova posle napu[tanja Vlade Republike Srbije o ljudima iz nje, da je to valj-
da i danas neprevazi]eno bogata kolekcija hekler-tablioidnog /argona. Taj leksi;ki
repertoar æsvinjarijaæ zapo;eo je u æNedeljnom telegrafuæ u sukobu sa dr ?ivoradom
Minoviåem, onomad direktorom æPolitikeæ, koji ga je dva puta imenovao za glavnog i
odgovornog u kuåi æPolitikaæ (æSportski /urnalæ i TV æPolitikaæ), a onda ga izbacio sa posla
i zabranio ulaz u Kuåu u kojoj nije mogao da poseti ni sopstvenu suprugu (jedan od
direktora finansija u Kuåi).“

„Kada je mene najurivao iz NIN-a, pri;alo se po Kuåi, Sa[a je zahtevao na Radni;kom


savetu æPolitikeæ ne samo da me izbace, nego i da se donese odluka o mom brisanju
– o brisanju... njegove ven;anice na kojoj je pisalo da sam svedok (kum)... Ali i to je
bolje nego da mi je glavu odneo na tanjiru u Stambol ili Hag!“
(„Borba“, 17. avgust 2001)

„Ideja je ovo> medijski protivnik u sukobu je ismejan, ;italac nasmejan, a [to ba[ Sa[a
Tijaniå slu;ajno ima neobi;no kratke noge u srazmeri sa figurinom iznad pojasa pre-
pustimo Frojdu. Ne, bolje Jungu> Sa[a Tijaniå zaista ume da ubaci arhetip i da odigra
arhetip – to je vrlina njegove zaraznosti.“

„...Napu[ta ministarsko mesto u Vladi Republike Srbije da bi se, ogor;en tom vladom,
vratio na BK koji sa tom vladom radi li radi.“
(„Borba“, 18-19. avgust 2001)

 SLAVKO ÅURUVIJA, VLASNIK „DNEVNOG TELEGRAFA“ I NEDELJNIKA


„EVROPLJANIN“>

„U svojim kolumnama Tijaniå je ;esto pominjao Slobu – Bengalskog Tigra, ali Miru vrlo
retko, i to isklju;ivo neutralno. O njoj nikada ni[ta ru/no nije rekao, ;ak ni u privatnim
razgovorima.“

„Ne znam u kojoj vrsti prijateljstva su bili Mira i Tijaniå, ali o;igledno je da su bili pri -
jatelji. Mira i ja nikad nismo postali tako bliski, [to mi je, izme]u ostalog, u poslednjem
razgovoru i zamerila.“
(Iz knjige „Poslednja ispovest Slavka Åuruvije#, „Dnevnik“, 6. april 2002)

184
... drugi o Tijaniåu

@Sve biv[e socijalisti;ke zemlje pro[le su ili prolaze fazu tranzicije,


sem Srbije. U njoj se tranzicija odvija kao tijaniåizam – paracivilni
pokret svih onih koji su tokom devedesetih zaglibili u krvavom blatu
Milo[eviåeve strahovlade. I po[to sada nikako ne mogu da se operu,
pred sobom, pred najbli/ima, pred javno[åu i pred istorijom, po svaku
cenu nastoje da post festum oblate sve one koji nisu koketirali sa
bra;nim parom Milo[eviå. Sve one koji se nisu uprljali promovisanjem
Mirinih knjiga, ministrovanjem u Slobinoj vladi, parama Milo[eviåevih
tajkuna formata Kariåa, Mihajloviåa, Marjanoviåa i ostalih ratnih prof -
itera. Kolumnjara Aleksandar Tijaniå je, dakle, politi;ki projekat.
Plaåen je za medijsku obradu nacije, kako bi bogati postali jo[ bogati-
ji, a siroma[ni jo[ siroma[niji.#

@Tijaniå je perjanica svih kameleona Slobinih ægodina raspletaæ, koji su izgubili obraz,
pa sada od medija poku[avaju da naprave Biro za izgubljene stvari.#

@Tijaniå je portparol novokomponovane srpske elite koja ima novca za transplantaciju


srca, bubrega ili jetre, ali ne i za transplantaciju obraza. Jer, kad jednom izgubi[ obraz
izgubio si ga za ceo /ivot.##

@Tijaniå je silikonski umetak na dekolteu bulevarske ßtampe Srbije, stvorene za pra-


nje novca i ne;iste savesti.#

@Tijaniå je kuåni ljubimac koji se mota i umiljava po dedinjskim vilama i predsedni;kim


kabinetima.#

@Tijaniå je medijski klon Mirine sujete, Slobinog cinizma, {e[eljevog prostakluka i


Ko[uni;inog licemerstva.##

@Tijaniå je elementarna nepogoda srpske æsedme sileæ - bujica psovki, uvreda i mrskih
re;i zbrisala je ;ast profesije i novinarski kodeks.##

@Tijaniå je glavni menad/er velike farme za uzgajanje najprofitabilnije robe u Srbiji –


pileåeg pamåenja.##

@Tijaniå je najkrupniji verbalni akrobata u cirkusu zvanom Srbija.##

@Tijaniå je intelektualna veli;ina koja se meri TV frekvencijom, a odmerava – (u)stupcima.#

@Tijaniå je srednjo[kolac zbog koga je istorija – u;iteljica /ivota oti[la na bolovanje, pa


je trenutno zamenjuje nastavnik fizi;kog.##

@Tijaniå je medijska izraslina na bira;kom telu Srbije, nastala zbog tetova/e 1988.
godine intervjuom sa Mirjanom Markoviå.##

@Tijaniå je dijagnoza> Srbija tone jer je dr/e oni bez ki;menih stubova.##

185
drugi o Tijaniåu ...

@Tijaniå je lik (i delo) koji je drugovao i sa velikim Srbima i sa niskim Srbima, da bi se


sada pravio – Englez. Uostalom, zar kolumna nije engleska re;!#

@Tijaniå je stil, a stil je tijaniåizam – d/epno izdanje tranzicije!#

(@Republika#, Filip Mladenoviå, novinar i publicista, 16 - 31. mart 2004)

@Odluka Vlade Srbije da za generalnog direkto -


ra RTS-a imenuje Aleksandra Tijaniåa prob-
lemati;na je sa pravnog stanovi[ta i ne pokazu-
je /elju vlasti da se dr/avna televizija transfor -
mi[e u istinski javni servis.#

(NUNS, ANEM, 19. mart 2004)

@Tijaniå je prakti;no oktroisan...#

(Rade Veljanovski, Direktor Radio Beograda)

 GRA}ANSKI SAVEZ SRBIJE>

@Gra]anski savez Srbije je iznena]en odlukom Vlade Srbije da za novog direktora


RTS-a imenuje Aleksandara Tijaniåa.

Ova nedemokratska odluka, osim [to najgrublje kr[i proceduru imenovanja direktora
RTS-a, jer bi to po Statutu ove medijske kuåe trebalo na osnovu konkursa da uradi
novoimenovani Upravni odbor, doneta je verovatno tendenciozno u trenutku kada su
o;i javnosti uperene u drugom pravcu.

GSS isti;e da problem imenovanja Tijaniåa nije ni u tome [to on nema odgovarajuåu
stru;nu spremu za ovaj posao, veå je mnogo opasnija njegova biografija koja ga
oslikava kao bahatu, neprincipijelnu i nedemokratsku li;nost.

GSS podseåa da je Tijaniå bio ministar informisanja za vreme vladavine


Slobodana Milo[eviåa i da ta ;injenica najvi[e govori u prilog tezi da ;ovek njegove
profesionalne pro[losti ne sme da se na]e na ;elu javnog servisa gra]ana kakav
je Radio-televizija Srbije.

Gra]anski savez Srbije skreåe pa/nju javnosti na nedopustiva kadrovska


re[enja nove Vlade Srbije (podseåamo i na sumnjiv izbor ministara pravde i
policije) i ukazuje da se uz obavezno po[tovanje procedure za izbor direktora
RTS-a, na ;elu ove kuåe mora naåi, pre svega, profesionalac i demokrata.#

(GSS, Saop[tenje za javnost, 19. mart 2004)

186
... drugi o Tijaniåu

@?ene u crnom pridru/uju se zahtevu Jugoslovenskog komiteta pravnika


za ljudska prava (JUKOM) za razre[enje generalnog direktora Radio-
televizije Srbije, Aleksandra Tijaniåa.

Kao pacifistkinje, feministkinje i predstavnice civilnog dru[tva, koje se


zasniva na principima ravnopravnosti, jednakosti i dru[tva bez diskrimi-
nacija smatramo da su poslednje izjave Aleksandra Tijaniåa iznesene u
u dnevnom listu æKuriræ od 9. jula 2004, nedopustive za li;nost koja se
nalazi na odgovornoj poziciji direktora dr/avne televizije...

Iznoseåi svoje patrijarhalno-[ovinisti;ke, ma;isti;ke i seksisti;ke


komentare, ;esto sa primesama nacionalizma, A.T. poku[ava da Biljanu
Kova;eviå Vu;o, diskredituje kao advokatkinju, na osnovu brojnih
komentara koji su zasnovani na rodnoj diskriminaciji.

…Svesne da Aleksandar Tijaniå nije usamljen u verbalnoj agresivnoj i mizogenoj


strategiji polemisanja sa neistomi[ljenicima, protestujemo protiv ovakvog trenda
neprestanog omalova/avanja /ena.#

(Saop[tenje NVO @?ene u crnom#, koje je potpisalo jo[ 40 organizacija, jul 2004)

@Londonski dnevik æIndependentæ u kratkim vestima iz


Evrope, bele/i pri;u o æseksisti TV direktoru u Srbijiæ.
Aleksandar Tijaniå, ;ija je i slika objavljena, na[ao se,
pi[e list, na udaru organizacije za /enska prava i
drugih grupa, zbog svojih seksisti;kih komentara
objavljenih u jednom srpskom tabloidu.
æ?ene u crnomæ optu/ile su direktora dr/avne televizije
u Srbiji da je pre[ao granicu za nekoga ko se nalazi na
javnoj funkciji kada je, pi[e æIndependentæ, istaknutog
advokata za ljudska prava Biljanu Kova;eviå Vu;o u
dnevniku æKuriræ nazvao æpolu-/enom, polu-konjemæ,
prenosi BBC na srpskom jeziku u petak.#
(FoNet, 9. jul 2004)

 GORDANA SU{A, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK INFORMATIVNOG PRO-


GRAMA TV BEOGRAD (podnela ostavku novembra 2004)>

„Za suspenziju sam ;ula na redakcijskom sastanku. Generalni direktor ima pravo da
izri;e suspenzije, ali nema prava da la/e. Direktor je, bez ijednog razloga, ne
saslu[av[i Gorana Gmitriåa, ne saslu[av[i argumente, izrekao presudu. A danas
;itam u dnevnoj [tampi da ga je proglasio [pijunom. Ako je to dobro za ænacionalnu
televizijuæ, kako Tijaniå voli da je nazove – svaka mu ;ast. Tijaniå je formirao disciplin-
sku komisiju, a veå je, zapravo, osudio Gorana Gmitriåa.

187
drugi o Tijaniåu ...

Zamislite tu komunikaciju> ja kao glavni i odgovorni urednik saznajem na javnom skupu


za suspenziju svog zamenika. :itava stvar je praåena sastavljanjem staljinisti;kih
spiskova, bazira se na izjavi jednog novinara koji po obrazovanju i sta/u ne mo/e da
se meri sa Goranom Gmitriåem. Meni je neobi;no zanimljivo da je do suspenzije do[lo
52 dana nakon propusta. O;igledno je cilj neko drugi, jer se ispostavilo da Goran i ja
jako dobro sara]ujemo i da mogu da se u kreiranju programa na njega oslonim. Prosto
ne mogu da verujem da je to istina, onemoguåena sam da normalno radim.“

(„Danas“, 16. jul 2004)

@Kao dugogodi[nji televizijski novinar, u;estvovala sam u radu na predlozima medijskih


zakona i, izgleda naivno, verovala da mogu da doprinesem profesionalizaciji Informa-
tivnog programa i transformaciji dr/avne televizije u javni servis. Mo/da bih i mogla da
Tijaniå nije zaboravio sve prethodne dogovore i po;eo da izigrava velikog bosa u sop-
stvenoj pråiji, omamljen sopstvenim zna;ajem! Njemu nije bilo dovoljno da bude generalni
direktor, on je hteo da bude i glavni urednik, glavni gost i glumac u TV emisijama, lektor,
reditelj i scenograf, sve [to zami[lja da je radio veliki bos u va/noj firmi iz vremena
Milo[eviåa kada je takav sistem rukovo]enja dominirao… Saradnja je jedno, a naredba
ne[to sasvim drugo i to se vrlo brzo pokazalo kao kamen spoticanja.
Otkaz Goranu Gmitriåu koji spada u re]e obrazovane osobe u RTS bio je pokazna ve/ba
– da se zna ko je gazda u kuåi.
Raditi svaki dan po 12 sati u i[;ekivanju neke podmetaljke ili bezobrazluka – postalo je
[izofreno, i posle jednog takvog Tijaniåu svojstvenog urlanja, kojim je doveo u pitanje i
moje novinarsko i televizijsko znanje – podnela sam ostavku.
Zamislite, vi ste glavni urednik, va[e ime je na odjavnoj [pici nove ambiciozne emisije koju
realizuje ekipa Informativnog programa, a vi ne znate [ta je tema, ni ko su gosti, a onda vas,
posle emitovanja, popljuju u medijima kako ste cenzurisali i isekli tu emisiju. Re; je o emisi-
ji Klju;. Samo jedan medij je preneo demanti autorke da nemam nikakve veze sa tim, a nar-
avno nikome nije palo na pamet, preåutala je to i ona – da je to najdirektnije uradio Tijaniå.#

(@Dosije o medijima#, NUNS, decembar 2004)

188
... mizogonija kao stav prema /enama

@?ena treba da izgleda kao [arplaninac> sa uro]enom bundom, krupna,


dresirana, sa ogrlicom oko vrata i da laje samo kad joj neko tu]i pri]e.#
(@Dnevni telegraf#, 1998)

Aleksandar Tijaniå u svojim tekstovima iznosi [ovinisti;ke, ma;isti;ke i seksisti;ke


komentare, diskreditujuåi /ene po rodnoj osnovi. Bez obzira na odgovornost koju
pretpostavljaju javne funkcije na kojima se Tijaniå nalazi, on agresivno i vulgarno
napada /ene iz politi;kog, javnog i kulturnog /ivota. U vezi sa tim, razli;ite orga-
nizacije obraåale su se predsedniku Vlade Vojislavu Ko[tunici, tra/eåi od njega
smenu Tijaniåa. Povodom uvredljivih i diskriminatorskih izjava izre;enih na ra;un
predsednice JUCOM-a Biljane Kova;eviå-Vu;o ;etrdeset nevladinih organizacija
zahtevalo je od premijera Vojislava Ko[tunice da razre[i generalnog direktora
RTS-a Aleksandra Tijaniåa. Ovaj zahtev je ostao bez odgovora.
Posle diskvalifikacija koje je Tijaniå izneo na ra;un Biljane Kova;eviå-Vu;o,
britanski list @Independent# objavio je tekst o @direktoru RTS-a – seksisti#.

 O DANICI DRA{KOVIÅ, DIREKTORKI LISTA @SRPSKA RE:#

@…Neokomunizam u ovoj zemlji davno bi bio sru[en


da Dana u ga'ama ima sopstveni mu[ki polni penis.#

@Umesto da stari fino i otmeno, kao mnoge gor[takinje,


ona se pretvara u jednu od onih starica koje su pojele
Ivicu i Maricu.#
(@Dnevni telegraf#, 1998)

?enama se svi]a da me]u zubima, kao gospodari njegove sudbine, dr/e na[ ponos.#
@…?

?ene propagiraju pu[enje i reklamiraju ga od usta do usta zato [to njime ukidaju
@…?
penetraciju, poslednji ;in, ikonu i simbol mu[ke premo'i nad tim stvorenjima.#
(Felacio – antisrpska zavera, @Dnevni telegraf#, 1998)

@Nema druge! ?ena treba da izgleda kao [arplaninac> sa uro]enom bundom, krupna,
dresirana, sa ogrlicom oko vrata i da laje samo kad joj neko tu]i pri]e. To je logi;an
odgovor srpske ma;o-civilizacije u agoniji na onaj stereotip mu[karca kakav su stvo-
rile celulitozne novinarke, moderni film, /enski [ovinisti;ki mediji, literature strave i
politi;ko ube]enje da su za sve srpske nevolje krivi srpski mu[karci.#
(Jesu li mu[karci tako lo[i, @Dnevni telegraf#, 1998)

 O NATA{I ODALOVIÅ, NOVINARKI RADIJA @SLOBODNA EVROPA# I


KOLUMNISTKINJI DNEVNE NOVINE @DANAS#
.@..U jednom trenutku, ja sam je nazvao kol-gerlom srpskog novinarstva.#
(„Ve;ernje novosti#, 14. jul 2002)
@Ona je htela da me jebe po svaku cenu, a ja sam hteo da izbegnem seks sa njom
po svaku cenu... Ona je jedna najobi;nija kurva.#
(TV Pink, jul 2002)

189
mizogonija kao stav prema /enama ...

 O OLIVERI KOVA:EVIÅ, NOVINARKI I VODITELJKI BK TV


@Polupismena novinarka – sa isturenim batacima kao da su jestivi …#

(@Nacional#, 6. februar 2003)

 O OLJI BEÅKOVIÅ, NOVINARKI I VODITELJKI TELEVIZIJE B92


@Da bude jasno, nema nikakve sli;nosti sa Ruby – Ruby je depilirana.#

(@Nacional#, 25. februar 2003)

@...Dodu[e, ta;no je da sam od nekih kurvi napravio kolum -


nistkinje. I obrnuto. Ni jednu ne zovu Rubi.#

@Onda se na okruglim stolovima, televizijama, i u novinama sakupi[e


åerke Pepeljugine maåehe< novinarke koje ne mogu da lete avionom
– kao [to je op[tepoznato, akrepi ne uzleåu preko tri hiljade
metara… Svevi[nji ta;no zna [ta radi kad nekim srpskim nov -
inarkama nije dao ni sise ni talenat. Ali zato imaju celulit i
ravne tabane.#
(@Nacional#, 1. mart 2003)

@Koko[ke socijalisti;kog realizma, obo/avateljke ritualnog


govora i do/ivotne ;lanice recitatorske sekcije, mogle su kao
i uvek da odole svemu sem isku[enju. Uvek su volele da
zaviruju u tu]e gaåe. #

@…Da li bi se tada okupilo Kolo srpskih novinarki da prilo/e i


upore]uju svoje mudre izjave kao upotrebljavane ulo[ke| {to
leteåe, s krilcima, [to one tradicionalne u obliku kuniåa.#

(@Nacional#, 3. mart 2003)

@Besne vlasnice vibratora… uz njihove mobilisane novinarke


u obliku [emizeta… nalo/nice moånika, gej[e bogatih. {ta ih
ljuti| {to kurva pi[e bolje| {to kurva ima veåe sise| {to kurva ne
krije da je kurva, za razliku od njih| {to je kurva neovla[åeno
postala lider srpskog /enskog novinarstva| {to kurva nije ovde a
tra/enija je, u medijima od njih| {to je ;itaoci vole| Mogu da
zamislim koliku bi prednost Rubi imala kada bi kolegnice
za[le na njen teren.#
(@Nacional#, 5. mart 2003)

190
... mizogonija kao stav prema /enama

@Sponzoru[e, ;irlidersice i koko[ke, zagrljene sa ljudo/derima


minulog doba i u slu/bi ovovremenih d/elata, pristale su da ubiju
srpsko novinarstvo.#

(@Nacional#, 6. mart 2003)

 O NATA{I ODALOVIÅ, NOVINARKI RADIJA @SLOBODNA EVROPA# I KOLUM-


NISTKINJI DNEVNE NOVINE @DANAS#

@Jedna komentatorka sa prase'im prstima…#

(@Srpska re;#, 12. maj 2003)

 O NATA{I MIÅIÅ, PREDSEDNICI NARODNE SKUP{TINE REPUBLIKE SRBIJE I


V.D. PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE

@Ova /ena, te[ko obolela od bujice kovrd/a, oli;ava trijumf rase mediokriteta,
dokaz da svako bezli;an nije bez nade.#

@Ona je maneken trivijalnosti koja korumpira i uni[tava sve pred


sobom. Ne zato [to je /ena, ve' stoga [to nije.#
@Pa kakva je to /ena| {ta je sa njom| Previ[e vremena ispod usijane friz-
erske haube| :ime ona misli| Mo/e li da razmi[lja a da ne pokre'e
usne| Za[to dokazuje da ima ;vrst karakter< za svaki dan, po jedan! Za[to
je u njenom prisustvu nepristojno biti pametan|#

(@NIN#, 11. septembar 2003)

@Kako izgleda Srbija bez Srba| Samo gomila sre'nih, debelih, nede -
piliranih Srpkinja. Beznade/no vi[e otvorene dole nego u glavi.
Kohorte vagina usred uni[tavaju'eg pohoda na sve [to priznaje
logiku i razum. Patrola /enskog gestapo sistema.#

Ne krivite mi ga, @NIN#, 8. januar 2004)


(N

@Odgovor toaletnoj trudbenici> Umukni avetinjo!#

(Odgovor ;itateljki u rubrici @Odjeci#, @NIN#, 5. februar 2004. )

191
mizogonija kao stav prema /enama ...

 O BILJANI KOVA:EVIÅ-VU:O, PREDSEDNICI KOMITETA PRAVNIKA


ZA LJUDSKA PRAVA (JUKOM), nakon konferencije za [tampu o slu;aju proskrip-
cije Vladimira Popoviåa

@Biljana Kova;eviå-Vu;o je pravna kurva .#


(@Danas#, 10. mart 2004)

@Sad imam posla sa ovom sestrom Karamazov. Sa Jelenom Karleu[om srp-


skog pravnog sistema. Sa bebisiterkom najmra;nijeg lika dosizma. Sa
dojiljom najveåeg hajka;a æSabljeæ .#

(@Kurir#, 1-3. maj 2004)

@ Sirota Biljana Kova;eviå-Vu;o, vlasnica nekori[åenog mozga,


postaje anti;ka, mitska li;nost> pola /ena, pola konj.#
@Avetinja! Nemam ja vremena da se bavim va[kama ili staricom
koja je izgubila mese;nicu kad je umro Tito.#

(@Kurir#, 1. jul 2004)

@Mislim da je u pitanju slu;aj kravljeg ludila! ?urim sad. Zdravo!#

(@Kurir#, 7. jul 2004)

@{ta ima dalje da komentari[em|! Zar nisam bio dovoljno jasan kad
sam rekao da je to slu;aj kravljeg ludila !#
(@Inter-Nacional#, 8. jul 2004)

 O GORDANI SU{I, NEKADA{NJEM GLAVNOM I ODGOVORNOM UREDNIKU


INFORMATIVNOG PROGRAMA RTS, povodom njene ostavke

@Ona za mene ostaje Edit Pjaf srpskog novinarstva. Zastarela, ali zna;ajna.#

@Goca, kada je vidno raspolo/ena, ume da podvrisne kako je ona tako dobar voditelj,
da je u stanju da pojede i Nata[u Miljkoviå, i Lekiåevu, Joviåeviåevu, Uzelac...
Nije podnosila nijednu osobu svog pola mla]u od [ezdeset godina. Moj ukus je pot -
puno druga;iji. Pa, ipak, ono [to je Goca uradila u televizijskom novinarstvu pro[log
veka, niko ne mo/e da joj oduzme. :ak i kad bi hteo. Edit Pjaf ostaje Pjaf.#

(@Dosije o medijima#, NUNS, decembar 2004)

192
... javni lin; Zorana }in]iåa

@Ako Zoran }in]iå pre/ivi Srbija neåe.#


(@Nacional#, 1. februar 2003)

@Mali Sloba#, @vo]a krupnog kapitala#, @vlasnik privatne vlade#,


Legijin du/nik, prijatelj mafija[a, ;ovek koji nare]uje koga treba
likvidirati, la/ov, prevarant – ovo su samo neke od optu/bi koje
je Tijaniå pripisivao Zoranu }in]iåu.

U vreme borbe opozicije da sru[i re/im Slobodana Milo[eviåa,


posebno krajem 1999. godine, Aleksandar Tijaniå upravo
}in]iåa ozna;ava kao glavnog krivca za neuspeh opozicije.
Svojim pisanjem, on se aktivno uklju;uje u stvaranje podela unutar Demokratske stranke i
razbijanje jedne od najveåih opozicionih stranaka. Od trenutka kada je postao savetnik
predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice, Tijaniå se jedino i isklju;ivo bavio lansiranjem la/nih
optu/bi, kreiranjem afera, klevetanjem premijera. Naro;ito nakon neuspe[nog poku[aja da postane direktor
ku'e @Politika” i realizuje svoje karijeristi;ke ambicije, Tijani' opsesivno napada }in]i'a i demonstrira znake
gotovo patolo[ke mr/nje prema pokojnom premijeru. Analiza pisanja medija o Zoranu }in]iåu (u periodu dok
je bio predsednik vlade), na;injena nakon ubistva, pokazala je da je javna kriminalizacija premijera doprinela
stvaranju atmosfere lin;a. Aleksandar Tijaniå je prednja;io u satanizaciji premijera. Napadi na }in]iåa dostigli
su kulminaciju pred samo ubistvo premijera, kada Tijaniå sa pozicije savetnika za medije predsednika SRJ
Vojislava Ko[tunice daje intervju novini (@Identitet#) koja je zabranjena tokom vanrednog stanja, zbog u;e[åa
kapitala pripadnika mafija[kog @zemunskog klana# u vlasni;koj strukturi ovog lista.

Posle ubistva premijera, Aleksandar Tijaniå u kolumni koju je pisao za nedeljnik NIN, nastavlja kriminalizaci-
ju Zorana }in]iåa i lansira teoriju prema kojoj je premijer ubijen jer je @ne[to dugovao# mafiji. Tako]e, on u
svojim tekstovima poku[ava da kriminalizuje saradnike pokojnog premijera, dovede ih u vezu sa ubistvom
Zorana }in]iåa i ozna;i kao sau;esnike u ovom zlo;inu opstrui[uåi na taj na;in proces su]enja pred
Specijalnim sudom.

„Ima teorija prema kojima je }in]i' postao tako slaba[an pa mora dvaput da
pro]e istim putem ne bi li ostavio vidljivu senku.#

(}in]i' – imitacija kraja, @Gra]anin#, 1997)

@Da se }in]i' sa svojom Ru/icom potapao uz æTitanikæ kao Di Kaprio i ona debela
devojka, i da je ostalo jedno mesto na priru;nom splavu, lider demokrata bi
pokazao svu svoju nesebi;nost> udavio bi Ru/icu! Ali ne pre nego joj
objasni da to ;ini jer, i pored najbolje volje, nema snage da Srbiju li[i
sebe!#
(Titanik }in]i', @Dnevni telegraf#, 1998)

193
javni lin; Zorana }in]iåa ...

@Takav pojedinac koji ne zna nijednu pesmu – bio je isteran iz svih horova komu-
nisti;ke Jugoslavije< koji o;ajno pri;a viceve bez poente< emotivno zakr/ljao kao
/ena koja radije menja stan nego /ivot< li[en bilo kakve topline u javnim nastupima,
robotizovan u televizijskim debatama, neosetljiv kao kico[ koji svojim cipelama daje
imena od milja – ne mo/e biti lo[ ;ovek.#
(Titanik }in]i', @Dnevni telegraf#, 1998)

@...Odlazak iz Beograda tokom rata, bez obzira na realnu opasnost sa zemlje, bira;i mu
nisu oprostili< stranci smatraju da ih je obmanuo pri;ama o demonstracijama koje 'e
rasti brzinom od pola miliona gra]ana nedjeljno< sponzori po;inju da gun]aju [to po
novac dolazi sam< strana;ki aparat osje'a nesigurnost i zbog pada rejtinga /eli
da mu vidi le]a< niko iz opozicije ne /eli savez sa njim – ni Vuk ni Ko[tunica
i tako je, na prelasku u sljede'i Milenijum, Zoran opkoljen sa svih strana.#
@Ako ne pobijedi sopstvenu sujetu, r]av karakter, prirodnu hladno'u i osvetolju-
bivost, osta'e zapam'en samo kao prva /rtva koja je rade'i Slobi o glavi,
ostala bez svoje.#
(@Nezavisne novine#, 26. decembar 1999)

@…Ovde vi[e nema vremena za popravne ispite, niti za naciju, niti za opoziciju,
niti za ambicioznog Zorana. Neka sam izabere> ho'e li da bude Sloba ili
Zoran|#

(Ho'e li }in]i' da bude Sloba, @Blic News#, 28. jun 2000.

@...Zorana, sposobnog, /ednog moåi i gladnog vlasti...#


@…U dr/avi gde hiperaktivni Mali Sloba ima glavnu re; – javni poslovi i dalje
'e se voditi u li;nu korist> mediji 'e slu/iti samo da njegovo mi[ljenje propoved-
ni;ki pretvaraju u verovanje…#
@… }in]i' ve' pravi medijski, finansijski i policijski sistem kojim opkoljava
principijelnog Ko[tunicu…#
@… Ako }in]i' uradi samo ono za [ta je sposoban i samo ono na [ta je
spreman, Srbiji nema spasa!#
(Ko[tunica protiv }in]i'a> [to pre to bolje,
@Nezavisne novine#, 27. oktobar 2000)

194
... javni lin; Zorana }in]iåa

@...N
Ne odvaja se od Legije, koji predvodi crvene beretke, sprijateljio se sa dve hm
– poslovne grupacije koje proizvode pacijente za traumatolo[ku kliniku ili kapelu...#

„}in]iå je maestralno uspeo da sakrije takvu poentu, nametnuo druge teme i do


statusa najmoånijeg ;oveka Jugoslavije, kancelara Srbije i vlasnika privatne
vlade do[ao sa pozicije nejneomiljenijeg politi;ara Jugoslavije.#

(Za[to Ko[tunica neåe pre/iveti }in]iåa,


@Nezavisne novine#, 24. novembar 2000)

@...Ko[tunica smatra da je parlament katedrala“. „ }in]i' ga smatra kazinom .#

(Rivalstvo izme]u }in]i'a i Ko[tunice razbi'e DOS


u narednih godinu dana, @Njujork tajms#, 4. decembar 2000)

@Valjda ovaj ne'e da ubija. Valjda!#

(@Nezavisne novine#, 22. decembar 2000)

@}in]i'eva olovka je vrednija nego Ko[tuni;in automobil .#

(Izjava Aleksandra Tijani'a za @:ikago Tribjun#, 14. januar 2001)

„Nikada se nijedan ;ovek sa manje podr[ke (javnog mnjenja) nije do;epao


ve'eg komada vlasti kao sada[nji premijer Srbije }in]i'.#
(Podgori;ka revija @Istok#, 22. maj 2001)

@}in]i' je kao gas. On se [iri... Gde god postoji pukotina, on u]e u tu pukotinu. Gde
god postoji neko ko nije otporan na gas on ga zadavi.#
(Tribina DSS-a u Subotici, 31. avgust 2001)

@Tu/iåu ga zbog staljinizma, poku[aja zastra[ivanja, gu[enja javne re;I u Srbiji,


uno[enja li;nih elemenata uvo]enje dr/avnih poslova, pritisaka na dr/avnu
bezbednost, policiju i sudstvo.
Tu/iåu ga za klevetu, nipoda[tavanje pravosudnih, slu/benih institucija i policije,
za izricanje javnih presuda bez dokaza i sudskog postupka, za organizovanje
li;ne hajke na mene uz pomoå DS i zvani;nih saop[tenja, za zloupotrebe Saveta
za dr/avnu bezbednost i poku[aj konstruisanja kriminalne afere koja ne postoji.#
(@Blic#, 30. januar 2002)

195
javni lin; Zorana }in]iåa ...

@Ono [to je premijer srpske vlade sebi dozvolio u ova dva


dana u;inio je najpre jedan Nemac s paralelnim br;iåima,
zatim jedan Gruzijac sa horizontalnim br;inama i sada, pola
veka docnije, bezbrki }in]iå.#
@{ta je njegov plan> da zamoli neke svoje prijatelje da me ubiju
ili da naredi nekim dr/avnim slu/benicima da me dr/e u zatvoru
s izmi[ljenim optu/bama da bi mi se posle pola godine izvinili.#

(@Nacional#, 30. januar 2002)

„Kad bi ti, }in]i'u, zbilja voleo Srbiju i Srbe, izabrao bi drugu zemlju da u
njoj bude[ premijer! Mogu li to da mu ka/em – a da budem slobodan i da
budem /iv|#
(@Nacional#, 5. mart 2002)

@Koja od ove dve re;i – integritet i po[tenje – kod predsedni -


ka srpske vlade izaziva epilepsiju|#

(@Nacional#, 6. mart 2002)

„Pa ja sam vam rekao da je premijer sam posle oktobra objavio da je ;etvrtog uve;e
zvao kumove najve'ih mafija[kih grupa i tra/io od njih neutralnost u sukobu opozi-
cije i Milo[evi'a. Premijer dakle zna njihove telefone, imena i napravio je neku
vrstu du[ni;ko-poverila;kog odnosa. Da li je dostavio javnom tu/iocu ta imena i tele-
fone| Da li je parlamentu objasnio kakva je obe'anja i obaveze dao za neutralnost tih
grupa| Nije. Da li je tu/ilac po slu/benoj du/nosti tra/io od njega izjavu. Nije.#

(„ID#, 17. jul 2002)

@...}in]i', po svom mentalnom sklopu, najvi[e li;i na Slobu. }in]i'


je od DOS napravio privatnu firmu za poliranje name[taja na
Titaniku, istovremeno usmeravaju'i srpski brod ka santi. Razdvajanje
takvog DOS, odmicanje Ko[tunice od dedinjskog }in]i'a…#

@Ali, najgore tek dolazi> on 'e braniti svoju vlast po svaku cenu.#
(@Nacional#, 29. avgust 2002)

196
... javni lin; Zorana }in]iåa

@Ko ide na rukoljub mafija[ima, ko prodaje la/ne lekove bolesnim Srbima, ko lepi la/ne
akcizne markice na la/ne cigarete, ko preti Divcu i Partizanu, kome ko[arka[i odbija-
ju poklonjenje, kome zvi/de na vaterpolu, koncertu ili ko[arci, ko reketira po
Jugoslaviji, ko ubija po Srbiji, kome ni[ta ne zna;e masovna samoubistva
;itavih porodica, ko rastura parlament, ko se izruguje legalizmu...#
(@Nacional#, 20. septembar 2002)

@ U srpskoj istoriji nikada nijedan vladar nije za kraåe vreme toliko


u;inio za dobar, bogat /ivot sebi i svojim ædvorskim damamaæ a
toliko malo za gra]ane i Srbiju. }in]iå nije, niti åe ikada biti,
dr/avnik> on je vo]a krupnog kapitala, [ef nove srpske elite, kazna
Srbima zbog Milo[eviåa i prvi evropski premijer koji je priznao da
poznaje ili sreåe veåinu lidera ovda[nje mafije. Premijer ni u poko -
jnom DOS-u nema pristalica, sve su to uglavnom, samo njegove
mu[terije . Njegova novogodi[nja putovanja, najpre u Abu Dabi, sada u
Brazil, ne mogu druga;ije da razumem no da li;no bira mesto buduåeg
stalnog boravka.#

(@Nacional#, 31. decembar – 2. januar 2003)

@Izme]u dva stroja pretr;ava jadni premijer (zato je toliko oslabio)<


jednome kao da je du/an, drugome kao da je nemoåan da pomogne.
Svaka vlada i svaki premijer imaju kriminal kakav zaslu/uju#.

(Vlast ima kriminal kakav zaslu/uje, @Nacional#, 30. januar 2003)

@Drugim re;ima, ako Kiza (Zoran }in]iå – prim. autora) pre/ivi, Srbija neåe.
Jednostavna formula.#
(:ime je Labus oprao premijera }in]iåa, @Nacional#, 1\2. februar 2003)

@... Jer je }in]iåeva li;na sudbina postala limitirajuåi faktor bilo kakve stvarne
demokratske dorade ove nesreåne dr/ave.#

@Premijer je jedini ;ovek koji javno priznaje da je 4. oktobra zvao neko-


liko mafija[kih [efova da bi sa njima dogovorio neutralnost u sukobu
protiv Milo[evi'a. On je to javno rekao 5. oktobra. Kakve je on
obaveze preuzeo u odnosu na njih| Da li je obaveze ispunio ili je
ostao du/an, pa se zato boji| To niko ne zna.#
(Daj krv premijeru, @Nacional#, 8. februar 2003)

197
javni lin; Zorana }in]iåa ...

@Ako je Srbima uzeo novac, ako im je oteo medije, ako Ko[tunici, kad se god zagrlio
sa }in]i'em, ne[to fali, jednom Mar[Iåanin, onda nov;anik, ustav, pa poslanici, zatim
glasovi, parlament, DOS, dr/ava – red je, vala, da nam uzme i po malo krvi. Koliko
poznajemo premijera, neåe to biti mnogo. Po kilo-dva.#
(Daj krv premijeru, @Nacional#, 8. februar 2003)

@...Jer je }in]iåeva li;na sudbina postala limitirajuåi faktor bilo kakve stvarne
demokratske dorade ove nesreåne dr/ave.#
@Ni[ta u Srbiji njemu nije skupo, ni[ta nije dragoceno, ni[ta nije sigurno
...svoje trenutne saveznike tretira kao Drakula svoje prijatelje> obojica uzimaju
danak u krvi.##
@Premijer je jedini ;ovek koji javno priznaje da je 4. oktobra zvao nekoliko mafi -
ja[kih [efova da bi sa njima dogovorio neutralnost u sukobu protiv Milo[evi'a.
On je to javno rekao 5. oktobra. Kakve je on obaveze preuzeo u odnosu na njih|
Da li je obaveze ispunio ili je ostao du/an, pa se zato boji|#
(@Identitet#, 28. januar 2003)

@Iznad Srbije, bio je samo }in]i'. Iznad njega, Legija... Sudar dvojice
ljudi u ;amcu, ube]enih da upravljaju okeanom< sraz njihovog men-
taliteta sviklog na carstvo apsolutne slobode, licencirani da kr[e i pravi-
la koja su sami uspostavili< izuzeti od zakona, normi, prava, obi;aja.#

@...Anvers i revers politike koja je uni[tila Srbiju i unizila Srbe – jedan kao sadr/aj,
drugi kao njen kontekst – razoreni su od igre koju su verovali da vode. ...Jedan
mrtav, drugi prognan iz /ivota.#

@U kakvom su zapravo srodstvu Legija i }in]i'| Za[to 'e, ma koliko bili razli;iti,
u mitologiju u'i kao tandem| S licima an]ela, u ostatku reptili. :amd/ija koji
preko Hada prevozi mrtve i vlasnik trajekta. Jedan nau;en da je cilj sve [to se
kre'e. Drugi, znaju'i cenu sva;ega, nije priznavao cenu i;ega.#
({ta su Srbi oprostili }ini]iåu, [ta Legija nije, @NIN#, 28. avgust 2003)

@Kad se jednog dana, neki budu'i re/im obra;una sa ostacima


slobizma, mora'e da poni[ti i sistem koji je navodno do[ao iza
njega. Tek tada mo/emo pravedno da saberemo [ta je }in]i'
u;inio Srbiji.#
(Za[to naslednici nisu pre/iveli }in]iåa, @NIN#, 18. septembar 2003)

198
... javni lin; Zorana }in]iåa

@{ta je }in]i' Srbiji, kad njegov naju/i krug, njegov trust osoba koje su
pokvarenije nego [to je to mogu'e slu;ajno, nije politi;ki pre/iveo pola
godine| Da li je u martu }in]i' samo pogo]en a da stvarno umre tek kad
se Srbija odrekla njegovih ljudi| Njegovog izbora. Njihove strategije
pretvorene u dogmu. Njihovog licemerja oli;enog u dr/avi koja je radila
u korist nekolicine.#
(@NIN#, 18. septembar 2003)

@Sloba i }in]i' kona;no su mrtvi. Svako na svoj na;in. Ali njihovi sistemi, slo -
bizam i dosizam, kremirani su istovremeno, u istoj pe'i. Dve Srbije, razli;ite u
parolama, a zasnovane na strahu kao osnovnom principu< dvojica sultana, sa
istovetnim polugama mo'i< razba[tinjeni su o jednom tro[ku.

Nikad niko vi[e ne'e biti ve'i od Srbije. Mo'niji od zakona. Ne'e gospodariti
sudbinama i imovinama ljudi. Ne'e u svom bu]elaru dr/ati na[e pare. Ne'e
nas oslepeti i onemeti. Ne'e biti la/ni bog. Ne'e nas hipnotisati preko kukavnih
medija.#
(Srpski kraj 20. veka, @NIN#, 5. februar 2004)

@{ta bi rekao na fakat da je istorija napravila pun trogodi[nji krug, usmrtiv[i samo
njega. Je li }in]iåa streljao takav istorijski meandar. Ili je bilo nu/no da nes -
tane, da zaokret Srbije postane moguå .
Za mene, }in]iå je bio tipi;an Srbin. Mada svi misle – i on – da
nije. Uveren kako je najpametniji na svetu. Bez prijatelja. Nije se
dr/ao obeåanja.

?iveo je preko sopstvenih moguånosti. Bio je sebi;an. Lagao


je i kad nije morao.

Dru/io se sa sumnjivim svetom. Izdali su ga kumovi. Ubijen.


Mrtav je optu/en od najbli/ih da su sve radili po njegovim
nalozima …#
(}in]iå, Srbin pred smrt, @NIN#, 4. mart 2004)

@}in]i' i Legija proizvod su istovetne matrice za [tancovanje ovovremenih heroja.


...Cini;ni politi;ki kalkulator i hladni /ivotni amputator.

Mo' proistekla iz straha, mo' isto;ena iz smrti. Obojica sa sve['u da ne'e tra -
jati ve;no. Ni to [to rade. Ni oni sami.#
({ta su Srbi oprostili }in]iåu, [ta Legija nije, @NIN#, 28. avgust 2003)

199
javni lin; Zorana }in]iåa ...

Nakon dve godine od ubistva Zorana }in]i'a, posle hiljada izjava, tekstova, la/nih
optu/bi, kleveta putem kojih je Aleksandar Tijani' punih deset godina sprovodio
medijski lin; nad pokojnim premijerom, decembra 2004. godine u emisiji @Insajder”
Tijani' izjavljuje>

@Na jednom prijemu dvojice


patrijarha, Vaseljenskog i
Pavla, prvi put posle mnogo
godina, pro[lo je godinu dana
i ne[to od ubistva }in]iåa,
sreo sam se o;i u o;i sa
Ru/icom }in]iå (supruga ubi-
jenog premijera Zorana
}in]iåa – prim. autora). Nismo
znali [ta da radimo, 200 ljudi
je u sali i sudarili smo se i sto-
jimo. Ona mi je prva rekla – da
se zagrlimo, Tijaniåu, i zagrlili
smo se. Ja sam posle toga
napustio prijem, prosto mi nije bilo dobro. Samo sam je pitao –
jel' treba ne[to da ti ka/em, ona je rekla – ne, sve znam. Ovo
pri;am neovla['eno, ali je videlo 200 ljudi, ovo pri;am iz jednog
jedinog razloga – ne'u dozvoliti da skotovi koji su prodali svog
[efa, koji su direktno odgovorni za njegovo ubistvo, to ubistvo
ni na koji na;in pripisuju meni. To ne'u dozvoliti dok sam /iv,
zato pri;am ovo.#
(B92, decembar, 2004)

200
Proslava 15 godina od osnivanja Demokratske stranke – 3. februar 2005.
AT je bio posebno uva/en gost novog rukovodstva DS-a (na slici AT pored
predsednika Demokratske stranke Borisa Tadiåa)

Proslava 15 godina od osnivanja Demokratske


stranke – 3. februar 2005. (na slici AT u razgovo-
ru sa suprugom ubijenog premijera Zorana
}in]iåa)

201
epilog ...

Iako se ova publikacija nije prvenstveno bavila gramatika, ni obavezna lektira. Vi ste groblje jedne
proklamovanim legalizmom i njegovim nepo[tova- profesije bez obele/ja…#, AT savetnik za
njem od vlade Vojislava Ko[tunice, smatramo da medije predsednika SRJ Vojislava Ko[tunice
ukazivanje na okolnosti pod kojima je AT imenovan 28. februara 2002. godine),
kao novi generalni direktor, ni manje ni vi[e nego
„nacionalne mre/e evropske Srbije“, govore ;esto  primene me]unarodno priznatih normi i principa
mnogo vi[e ;ak i od samih citata, o tome ko je i [ta koji se odnose na oblast radiodifuzije, a naro;ito na
je on, kao i koja je njegova uloga. po[tovanje ljudskih prava u ovoj oblasti (@?ena
treba da izgleda kao [arplaninac sa uro]enom bun-
Nagla[avamo da citati koji su objavljeni u ovoj dom, krupna, dresirana, sa ogrlicom oko vrata i da
publikaciji nisu izvu;eni iz konteksta, nego su samo laje samo kad joj neko tu]i pri]e…#, @…?enama se
bleda slika onoga [to predstavlja celinu njegovih svi]a da me]u zubima, kao gospodari njegove sud -
nastupa i izjava. Neminovan je zaklju;ak da sve bine, dr/e na[ ponos…#, @…?ene propagiraju
ono [to je AT radio i govorio ne da nije preporuka pu[enje i reklamiraju ga od usta do usta zato [to
za AT, nego predstavlja apsolutnu smetnju za njime ukidaju penetraciju, poslednji ;in, ikonu i sim-
obavljanje tako odgovorne funkcije kao [to je direk- bol mu[ke premoåi nad tim stvorenjima…#,
tor nacionalnog servisa. @…Dodu[e ta;no je da sam od nekih kurvi napravio
kolumnistkinje. I obrnuto…#, AT Milo[eviåev ex-
AT ne bi bio imenovan na mesto generalnog ministar, savetnik Vojislava Ko[tunice za medije,
direktora RTS-a da je Vlada po[tovala va/e'i novinar, direktor RTS-a o /enama).
Zakon o radiodifuziji. Ne samo zato [to prema tom
Zakonu generalnog direktora RTS-a imenuje Sledeåe pitanje koje smo postavili jeste da li je
Upravni odbor RTS-a, koga opet prethodno imenu- AT podoban da bude direktor radio-difuznog
je Radiodifuzni savet, nego pre svega zbog toga [to servisa, koji se po zakonu bavi @…proizvodnjom,
bi generalni direktor, da se po[tovao Zakon, kupovinom, obradom i emitovanjem informativnih,
odnose u oblasti radiodifuzije morao da zasniva, obrazovnih, kulturno-umetni;kih, de;jih, zabavnih,
izme]u ostalog, na na;elima> sportskih i drugih radio i televizijskih programa#
(@…Pu[enje se u Srbiji tako odomaåilo da je dobilo
 slobode, profesionalizma i nezavisnosti radiodi- zvani;nu formu nevinog seksa. U [kolama, ka/u
fuznih javnih glasila, kao garancije ukupnog razvo- matori istra/iva;i drkad/ije, i u ni/im razredima
ja demokratije i dru[tvene harmonije (@Novinari osnovne, deca primenjuju taj oblik neverbalne
misle da su golubovi, da mogu da s.ru po komunikacije… Danas, klinci i /ene na to gledaju
svakome!#, AT ministar za informacije u Vladi Mirka kao na ne[to jedva vi[e od poljubaca. Felacio, sma-
Marjanoviåa), traju sve[tenici i vernici tog oblika seksa, vi[e ne
predstavlja intimnost, prevaru, nevernost, zabranu,
 zabrane svakog oblika cenzure ili uticaja na rad uvod, spoj! Ni[ta…#, AT Milo[eviåev ex-ministar,
radiodifuznih javnih glasila, ;ime se garantuje njiho- savetnik Vojislava Ko[tunice za medije, novinar,
va nezavisnost, nezavisnost njihovih redakcija i direktor RTS-a). Izgleda da je svaki odgovor
novinara (@Beograd jo[ uvek ima najveåu medijsku suvi[an.
slobodu me]u svim dr/avama biv[e Jugosla-
vije...#, AT o slobodi medija pod Milo[eviåem 30. Opet pitanje, ali i odgovor koji se nalazi u ovoj
maja 1996. Za vreme mandata AT kao ministra @zbirci izabranih dela” AT> da li je AT kvalifikovan da
informacija u Vladi Mirka Marjanoviåa, pokrenuto je kao generalni direktor RTS-a obezbe]uje ispunje-
vi[e postupaka protiv nezavisnih medija, ugu[ene nje op[tih obaveza emitera koji su prilikom emito-
su i jedine dve nezavisne radio stanice u Beogradu, vanja programa du/ni da po[tuju sledeåe stan-
Radio Index, Radio B92, zatvoreni radio darde u odnosu na sadr/aj programa>
Smederevo i list @Novi Pan;evac#),  da primenjuju svetske i nacionalne standarde,
obezbede proizvodnju i emitovanje kvalitetnog pro-
 pune afirmacije gra]anskih prava i sloboda, a grama, kako sa tehni;kog stanovi[ta, tako i sa
posebno slobode izra/avanja i pluralizma mi[ljenja stanovi[ta sadr/aja programa (@…Velika zasluga
(@Vi ste, u odnosu na nekada[nje srpsko novinarst - srpskih medija jeste u tome [to su u borbi za
vo, nepismena, gnjecava gomila. Vama ne treba ni stvaranje srpskog javnog mnjenja koje je po;elo da

202
... epilog

postoji, upotrebili tabloide. Ja im skidam kapu jer su  da strane programe namenjene deci pred[kol-
obavili posao koji ozbiljni mediji nisu umeli da skog uzrasta emituju sinhronizovane na srpski jezik
obave ove tri godine…#, AT Milo[eviåev ex-min- ili jezike nacionalnih i etni;kih zajednica (AT u svo-
istar, savetnik Vojislava Ko[tunice za medije, nov- jim tekstovima gra]ane Srbije oslovljava isklju;ivo
inar, direktor RTS-a), sa @Srbi# jasno i protivustavno stavljajuåi svima na
znanje da je srpski identitet jedini etni;ki identitet
 da obezbede slobodno, potpuno i blagovremeno koji on priznaje, aludirajuåi da je termin gra]ani za
informisanje gra]ana (Gordana Su[a glavni i njega znak slabosti Srba – @... da je svevi[nji hteo
odgovorni urednik informativnog programa RTS, da /ivimo mirno, nikada ne bi napravio Albance#).
12. novembra 2004. godine, podnosi ostavku,
prethodno AT smenjuje i otpu[ta Su[inog zamenika Sasvim je iluzorno postaviti pitanje da li takav
Gorana Gmitriåa. U profesionalnim krugovima ;ovek mo/e da ostvari op[ti interes, odnosno da li
Gmitriåeva smena je tuma;ena kao Tijaniåev je on sposoban da kao generalni direktor RTS-a
poku[aj da ukloni one urednike koji su se protivili obezbedi da se u programima koji se proizvode i
politi;koj propagandi u korist DSS-a, na nacionalnoj emituju u okviru javnog radiodifuznog servisa
televiziji), obezbedi raznovrsnost i izbalansiranost (me]usob-
na uskla]enost ili usagla[enost) sadr/aja kojima se
 da prenesu va/na saop[tenja hitne prirode koja podr/avaju demokratske vrednosti savremenog
se odnose na ugro/enost /ivota, zdravlja, bezbed- dru[tva, a naro;ito po[tovanje ljudskih prava i kul-
nosti ili imovine (npr. izve[tavanje RTS-a o> pogibiji turnog, nacionalnog, etni;kog i politi;kog pluralizma
vojnika na Top;ideru, @atentatu# na predsednika ideja i mi[ljenja kako je predvi]eno u Zakonu o
Borisa Tadiåa, izve[tavanje o su]enjima pred radiodifuziji.
Ha[kim tribunalom, vojsci, preåutkivanje bitnih infor-
macija, odnosno njihovo amortizovanje), Nije problem samo program koji se emituje pod
rukovodstvom AT, veå pre svega njegova javna
 da doprinose podizanju op[teg kulturnog i sazna- biografija koja nije sporna samo zbog toga [to @nije
jnog nivoa gra]ana (@…Kako izgleda Srbija bez pristojno#, nego zbog sistema njegovih izjava i pos-
Srba. Samo gomila sreånih, debelih, nedepiliranih tupaka koji o;igledno ima definisan cilj. Taj cilj je
Srpkinja. Beznade/no vi[e otvorene dole nego u ostao ogoljen kada je ubijen premijer }in]iå. Ostao
glavi…#, AT Milo[eviåev ex-ministar, savetnik je zamagljen kada su u pitanju njegove kolege
Vojislava Ko[tunice za medije, novinar, direktor Slavko "uruvija i ?eljko Kopanja jer, po sopstven-
RTS-a), om predanju, @ve;ita /rtva svih re/ima# uvek iza]e
kao pobednik, a njegove kolege, prijatelji i saradni-
 da ne emituju programe ;iji sadr/aji mogu da ci su ili ubijeni ili su stradali.
[kode fizi;kom, mentalnom ili moralnom razvoju
dece i omladine, kao i da takve programe jasno Zato tra/imo odgovor od nadle/nih dr/avnih
ozna;e, a ukoliko ih emituju da to ;ine samo organa>
izme]u 24 i 6 ;asova (npr. pojavljivanje i izjave
Brane Crn;eviåa, Rado[a Lju[iåa, }oka Kesiåa i sl. – Kako AT mo/e da ispunjava obaveze u odnosu
u zabavno-politi;kim emisijama), n a p r o g r a m s k e s a d r /a j e u o s t v a r i v a n j u o p [ t e g
interesa| (Zakon> @…obezbedi da programi koji se
 da ne emituju programe koji sadr/e proizvode i emituju, a posebno programi informa-
pornografiju ili ;iji sadr/aji isti;u i podr/avaju tivnog sadr/aja, budu za[tiåeni od bilo kakvog uti-
nasilje, narkomaniju ili druge vidove kriminalnog caja vlasti, politi;kih organizacija ili centara
pona[anja, kao i programe koji zloupotrebljavaju ekonomske moåi… obezbedi odgovarajuåe vreme
lakovernost gledalaca ili slu[alaca (@…Postoje za emitovanje sadr/aja vezanih za delovanje
ljudi, stvarni ovda[nji likovi, koje mu;im, odse - udru/enja gra]ana i nevladinih organizacija, kao i
cam im u[i, nos, lomim prste, tu;em, [ibam do verskih zajednica na podru;ju na kome se program
krvi, drobim kosti. U/ivam u njihovom strahu. emituje.#)
Nasla]ujem cviljenjem…# AT, Milo[eviåev ex-
ministar, savetnik Vojislava Ko[tunice za medije, – Kako åe AT da po[tuje posebne obaveze pri
novinar, direktor RTS-a), proizvodnji i emitovanju informativnog programa|

203
epilog ...

(@Nosioci javnog radiodifuznog servisa su du/ni  izvr[ava odluke Upravnog odbora|


da pri proizvodnji i emitovanju informativnih pro-  razmatra preporuke Programskog odbora…|
grama po[tuju princip nepristrasnosti i objek-
tivnosti u tretiranju razli;itih politi;kih interesa i – Da li AT ispunjava osnovne uslove za izbor gen -
razli;itih subjekata, da se zala/u za slobodu i plu- eralnog direktora| (@…imenuje se iz reda novinara
ralizam izra/avanja javnog mi[ljenja, kao i da i afirmisanih stru;njaka za medije, menad/ment,
spre;e bilo kakav oblik rasne, verske, nacional- pravo i finansije, kao i drugih uglednih li;nosti.#)
ne, etni;ke ili druge netrpeljivosti ili mr/nje, ili
netrpeljivosti u pogledu seksualne opredeljenos- – Da li na ;elu javnog servisa RTS-a mo/e da bude
ti.#) ;ovek koji nema minimalno fakultetsko obrazovan-
ja i znanje bar jednog jezika|
– Da li je AT formirao Programski odbor, [to je
zakonska obaveza| – Da li ;ovek koji je sebe proglasio Robinom Hudom
u odnosu na me]unarodnu zajednicu, bave'i se pira-
– Da li je generalni direktor AT sa ovako ispoljen- terijom (zbog ;ega se i danas vode sporovi za
im stavovima sposoban da> naknadu [tete), zavre]uje takav polo/aj|
 zastupa i predstavlja radiodifuznu ustanovu Srbije|
 organizuje i upravlja procesom rada i vodi Zato pozivamo odgovorne da razre[e AT u najhitni-
poslovanje ustanove| jem roku, da se izvine gra]anima Srbije i da dr/avni
 obezbe]uje zakonitost rada i poslovanja| tu/ilac postupi po zakonu.

Napomena> U izradi ove publikacije uglavnom su kori[åene izjave i tekstovi AT objavljeni u [tampanim
medijima. Njegovi mnogobrojni javni nastupi u elektronskim medijima nisu obuhvaåeni
ovom publikacijom. Video materijal se trenutno nalazi u fazi obrade i biåe objavljen u nekom
od narednih dopunjenih izdanja ove publikacije.

204