Cum sa realizezi lucrarea de licenta si disertatia

duminică, 12 aprilie 2009 | Etichete: ghid, licenţă | |

Introducere Prezentul ghid descrie exigenţele în legătură cu elaborarea unei teze de licenţă în psihologie sau a dizertaţiei de masterat, denumite generic în continuare ca „teza”. El este realizat cu scopul de a oferi informaţii complete în vederea îndeplinirii criteriilor minimale de valoare academică şi reflectă poziţia membrilor Catedrei de psihologie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Ghidul este un document de lucru care se adresează: a. studenţilor, cu informaţii complete privind modul de realizare a tezelor; b. profesorilor coordonatori, ca instrument de îndrumare unitară şi sistematică a studenţilor; c. comisiilor de examinare, ca suport pentru instituirea unor criterii unitare de evaluare. Ghidul este compus din patru capitole distincte: (1) orientări generale; (2) cerinţe obligatorii; (3) recomandări; (4) evaluare. 1. Orientări generale a. Obiectivul tezei Teza are drept obiectiv esenţial punerea în evidenţă a capacităţii studentului de a iniţia şi realiza în mod independent o lucrare academică cu semnificaţie ştiinţifică, pe baza metodelor specifice psihologiei. Categorii tematice fundamentale Teza poate fi elaborată într-una din următoarele categorii tematice de bază: • Cercetare experimentală (cvasiexperimentală). o Condiţii fundamentale: model experimental adecvat, constituire corespunzătoare a loturilor experimental şi de control, alegere, măsurare şi analiză adecvată a variabilelor, utilizare corespunzătoare a procedurilor de analiză statistică, controlul erorilor, concluzii corespunzătoare în raport cu rezultatele experimentale. • Cercetare corelaţională bazată pe metode de investigaţie psihologică (chestionare, teste, observaţie şi interviu structurat, etc.). o Condiţii fundamentale: model de cercetare consistent, constituire adecvată a eşantionului (sau eşantioanelor), alegere, măsurare şi analiză adecvată a variabilelor, utilizare corespunzătoare a procedurilor de analiză statistică, controlul adecvat al erorilor, concluzii adecvate rezultatelor. • Studiu de metaanaliză o Condiţii fundamentale: includerea unui număr suficient de ridicat de studii publicate pe tema respectivă, criterii adecvate de includere-excludere în studiu, procedură adecvată de analiză, finalizarea analizei prin concluzii relevante, care depăşesc simpla adiţionare a concluziilor unor cercetări diferite. • Cercetare calitativă o Condiţii fundamentale: tema sa fie abordabilă numai prin metode calitative, definirea clară a temei, definirea riguroasă a metodei şi aplicarea ei

4. controversate). concluzii concordante cu datele recoltate. ordinea celorlalte componente nu se va modifica.1 Structura tezei Teza va fi compusă dintr-o parte preliminară. fără a aduce atingere principiului lucrului individual. amplitudine bibliografică (acces la referinţe majore. la „Mulţumiri”. împotriva celor preferate în mod explicit de student. care suscită opinii variate. dar şi a celor de detaliu. Activităţi permise profesorului coordonator: sugestii în legătură cu alegerea şi definirea temei. susţinerea unui punct de vedere sau deschiderea unei direcţii de dezbatere semnificative în raport cu tema abordată. controlul erorilor. operaţionalizare adecvată a constructelor psihologice. în condiţiile respectării riguroase a condiţiilor fundamentale precizate. Studentul poate apela şi la alte persoane (profesori. În acest caz. consistente). Profesorul coordonator asistă şi susţine studentul. oricare dintre ele permiţând obţinerea notei maxime. textul lucrării şi o parte finală. La finalizarea tezei. numeroase. observaţii critice şi recomandări de corecţie. Nu există o ierarhie valorică tipurilor tematice.) în sprijinul realizării tezei. după care întocmeşte un referat de evaluare. ele putând lipsi. etc. În acest caz. profesorul coordonator analizează conţinutul acesteia. Rolul profesorului coordonator Teza este o lucrare personală a cărei responsabilitate revine studentului. analiză critică a soluţiilor existente. precum şi măsura în care respectă condiţiilor impuse prin prezentul Ghid. impunerea unor etape obligatorii şi a unor momente de evaluare a progresului în realizarea tezei. Cerinţe obligatorii Aspectele menţionate la acest capitol al ghidului sunt obligatorii.sistematică. metodă de cercetare consistentă. efectuarea în locul studentului a unor activităţi legate de realizarea temei. atât din partea profesorului coordonator cât şi al comisiei de examen. în conformitate cu specificaţiile de la cap. metode viabile de măsurare şi analiză a datelor cercetării. în funcţie de preferinţa autorului sau de natura lucrării. să conţină datele necesare unei eventuale replicări a studiului. urmând a se reflecta direct în notă. . discuţii pe teme ridicate de student şi răspunsuri la întrebările acestuia. 2. sugestii bibliografice. descrise în manualele de metodologie. Unele componente vor fi menţionate ca opţionale. Măsura şi modul în care acestea sunt respectate vor face obiectul evaluării. b. contribuţia acestora va fi menţionată în partea introductivă. specialişti. • Studiu teoretic o Condiţii fundamentale: relevanţa temei (de preferat teme de actualitate majoră în psihologie. capacitate de raportare critică la sursele teoretice şi de promovare a unei viziuni proprii asupra temei tratate. relevantă şi semnificativă sub aspectul potenţialului de a identifica soluţii aplicative. Activităţi nepermise profesorului coordonator: impunerea unor idei sau soluţii. sugestii privind orientările teoretice şi metodologice. analiza critică a soluţiei aplicative propuse pe baza cercetării. • Cercetare aplicativă o Condiţii fundamentale: temă relevantă sub aspectul finalităţii practice. Referatul de evaluare este un document indispensabil pentru acceptarea şi susţinerea tezei. 2. sugestii cu privire la organizarea şi realizarea cercetării sau studiului.

etc. în raport cu care studentul poate manifesta o evaluare critică. opţional. 1. marcate cu 1. şi celor mai recente. la acestea. pe de o parte. a celor mai semnificative probleme sau dificultăţi care au trebuit depăşite în realizarea ei. dar şi sintetică. care poate fi de natură tematică sau temporală. lista de referinţe bibliografice şi anexele. . lucrările care se bazează pe cercetări vor avea următoarele capitole. 2.1. două sau trei pagini.m. Cadrul teoretic Capitolul teoretic cuprinde o trecere în revistă a literaturii de specialitate dedicate temei studiate. Selecţia şi analiza surselor teoretice se va face în aşa fel încât să susţină procesul de elaborare a ipotezelor care vor sta la baza propriei cercetări. a importanţei acesteia în domeniul psihologiei. c) Pagina de dedicaţii şi mulţumiri (opţional) d) Cuprinsul • Va cuprinde pe primul nivel introducerea. s. 2. Se recomandă utilizarea unui criteriu explicit de ordonare a prezentării. Introducerea va avea. e) Lista tabelelor (opţional) f) Lista figurilor. Este important ca studentul să demonstreze capacitatea de a integra diverse contribuţii teoretice în unităţi tematice cu privire la subiectul studiat şi de a se raporta critic. numele profesorului coordonator (cu titlul didactic şi gradul ştiinţific).. acordându-se importanţă surselor celor mai relevante. b) Capitolele lucrării În principiu. independent.1. capitolele. de regulă. va conţine: • Universitatea din Bucureşti • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei • Secţia de Psihologie • titlul tezei • nivelul de sustinere a tezei („teza de licenţă” sau „disertaţie de masterat”) • numele autorului.3. a) Introducere În introducere se va face o prezentare succintă a motivaţiei alegerii temei. Se va acorda atenţie aspectelor controversate.d. Se va urmări o prezentare în egală măsură completă.2. 1. eventual. diagramelor şi schemelor (opţional) g) Lista abrevierilor (opţional) Textul lucrării Textul lucrării va fi compus din Introducere şi Capitole.a. • Toate intrările din cuprins vor avea menţionată paginaţia corespunzătoare din text.Partea preliminară va cuprinde: a) Pagina exterioară de titlu. mai jos decât numele autorului şi pe partea dreaptă a paginii. a obiectivelor lucrării şi.). cu precizarea că aici se va înscrie.. • Capitolele vor fi dezvoltate în cuprins pe două sau. pe de altă parte. 3. pe trei niveluri. graficelor. numerotate cu cifre arabe: Capitolul 1. identic cu cel înscris în cartea de identitate (sub forma: „prenumele NUMELE”) • anul realizării b) Pagina interioară de titlu va conţine aceleaşi elemente ca şi cea exterioară. numerotate cu cifre arabe (1.

atunci când acestea nu sunt măsurate în context experimental. • ipoteze cărora nu le corespunde o testare statistică adecvată. • ipoteze prea complexe. Descrierea metodelor de investigaţie. Formularea explicită. Precizările de mai jos se referă la tezele ale căror teme presupun efectuarea unor cercetări. se va face referire la referinţele care le susţin din punct de vedere teoretic şi practicaplicativ. b. alături de ipotezele statistice. Prezentarea modelului cercetării.). „influenţează”. Greşeli frecvente: • absenţa unor obiective clare sau a unor întrebări explicite. criterii de includere sau de excludere. Dacă este vorba de teste „clasice”. bine cunoscute.Greşeli frecvente: • referinţe bibliografice sumare. inconsistente. ceea ce încarcă în mod inutil textul (este subînţeles faptul că ipotezele de nul sunt negaţiile ipotezelor cercetării). • ipoteze care sugerează relaţia cauzală între variabile („determină”. Formularea explicită a ipotezelor cercetării Greşeli frecvente: • ipoteze improprii. Instrumentele utilizate în recoltarea datelor vor fi descrise în mod adecvat. Dacă este vorba de instrumente realizate de autorul tezei. • ipoteze generale. această structură este următoarea: a. • omiterea prezentării modului de constituire a eşantionului. Aceasta presupune descrierea variabilelor cercetării. • atitudine „pasivă”. d. • formularea ipotezelor de nul. populaţie de referinţă). • enunţarea unor ipoteze care nu preced. cărora cercetarea trebuie să le găsească un răspuns. expozitivă şi necritică asupra literaturii de specialitate. mărime. fără identificarea explicită a variabilelor dependente şi a celor independente. • prezentare nesistematică. Obiectivele si metodologia cercetării Sub aspect metodologic. etc. coerentă a obiectivelor sau întrebărilor cercetării. ipotezele unei cercetări nu trebuie să fie altceva decât răspunsurile pe care le avansează cercetătorul la aceste întrebări. care nu fac referire la variabile măsurabile. aşa cum a fost ea prezentată în cadrul disciplinelor studiate. ci urmează unei proceduri de testare statistică. teza trebuie să respecte structura unei lucrări ştiinţifice. în timp de procedura de testare statistică include numai două variabile. descrierea eşantionului (mod de constituire. care fac referire la mai mult de două variabile. care nu au legătură cu obiectivele sau întrebările cercetării (practic. se va dedica un . Generic. care să poată fi testate statistic. Greşeli frecvente: • omiterea prezentării variabilelor. c. pe baza literaturii de specialitate şi a propriilor estimări). lipsită de coerenţă şi fără scoaterea în evidenţă a aspectelor care susţin formularea ipotezelor cercetării. • prezentare confuză a variabilelor. Capitolul 2.

se scrie numai valoarea lui p. în sprijinul testării ipotezelor cercetării. Greşeli frecvente: • utilizarea unor instrumente de investigare ale căror caracteristici psihometrice nu sunt cunoscute. stem and leaf. implicit.spaţiu corespunzător descrierii procesului de construcţie şi testare a calităţilor psihometrice ale acestuia (analiză de itemi. clar şi inteligibil datele obţinute. prin utilizarea unor prelucrări nejustificate sau prin testarea aceleiaşi ipoteze cu mai multe teste statistice. consistenţă internă. etc. Capitolul 3. a prezentării aspectelor procedurale. • grafice sau tabele incluse la anexe. Din acest punct de vedere. aşa cum sunt prezentate în cursul de specialitate). Greşeli frecvente: • ignorarea importanţei şi. Descrierea procedurilor de recoltare a datelor. acolo unde se şi discută semnificaţia lor psihologică).. În principiu. • plasarea rezultatelor la testele statistice în secţiunea Anexe (rezultatele se introduc în text. la modalităţi moderne – box-plot. Rezultatele unei cercetări sunt puternic influenţate nu doar de caracteristicile instrumentelor utilizate. fără valoarea testului (se vor respecta recomandările specifice pentru prezentarea rezultatelor fiecărui test statistic în parte. . rezultatele trebuie să acopere cerinţele modelului cercetării şi să vizeze în mod direct şi explicit ipotezele acesteia. e. Prezentarea şi analiza datelor. naturii şi caracteristicilor variabilelor). se va apela de preferinţă. aspecte de organizare a investigaţiei.). Tabelele şi figurile vor fi incluse în acest capitol numai în măsura în care sunt cu adevărat justificate. care fac dificilă înţelegerea acestora. în locul histogramelor). • abuzul de statistică. atunci reprezentarea unei variabile individuale este absolut necesară. de ex. ceea ce face dificilă înţelegerea lucrării. Rezultatele cercetării Capitolul dedicat prezentării rezultatelor va trebui să valorifice în mod sistematic. validitate de construct). • prezentarea incorectă a rezultatelor la testele statistice. • tabele excesiv încărcate cu cifre. • omiterea analizei caracteristicilor psihometrice ale instrumentelor create de autorul tezei. se vor avea în vedere: a. • teste statistice inadecvate ipotezei sau naturii relaţiei dintre variabile. are darul de a întări încrederea în calitatea datelor recoltate. Greşeli frecvente: • abuzul de grafice (este recomandabil să se apeleze la grafice pentru ilustrarea unor relaţii între variabile şi nu pentru reprezentarea unor variabile individuale. Datele statistice vor fi supuse unei analize pe două niveluri: analiza statistică descriptivă (prin indicatori adecvaţi scalei de măsurare a variabilelor) şi testarea ipotezelor (prin proceduri adecvate fiecărei ipoteze. O prezentare succintă a procedurii de investigare (modul de relaţionare cu subiecţii. ci şi de modul în care se desfăşoară aplicarea lor.

prin preluarea nejustificată a tuturor datelor afişate de programele statistice. Se pot face aprecieri cu privire la dificultăţi întâmpinate pe parcursul cercetării. adesea. fapt care face dificilă înţelegerea rezultatelor. Observaţii: o Precizările de mai sus se referă la tezele cu subiect de cercetare care sunt. • exces de valori numerice. dacă modelul de cercetare a fost bine realizat şi corect aplicat. cele mai frecvente. de regulă. ilustraţii sau tabele suplimentare. urmate de sinteza rezultatelor obţinute şi a semnificaţiei acestora în contextul literaturii dedicate temei analizate. dar acesta va reflecta conţinutul menţionat anterior. precum şi deschideri către alte direcţii de cercetare legate de subiectul respectiv. eventualele puncte slabe ale acesteia. o Titlul capitolelor poate fi formulat liber de autor. capitolele pot fi mai multe sau mai puţine. o În funcţie de natura temei tratate. ar fi îndepărtat cititorul de la cursivitatea ideilor. se va include şi un paragraf în care se menţiona „contribuţii originale”. datele sunt preluate împreună cu texte în limba engleză. dacă sunt utile . care înseamnă „traducerea” rezultatelor statistice în concluzii cu semnificaţie psihologică. Concluzii si aprecieri finale Capitolul de concluzii va cuprinde o sumară reluare a obiectivelor şi motivaţiei cercetării. Capitolul 4. în care vor fi menţionate cele mai relevante aspecte care au constituit contribuţia individuală la realizarea temei. diverse prelucrări statistice. fără a se discuta sensul psihologic al acestora. lista referinţelor bibliografice. care vor trebui evitate în viitor. Capitolul va conţine un paragraf distinct dedicat „contribuţiei personale”. o infirmare statistică a ipotezei poate fi foarte semnificativă din punct de vedere psihologic. rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională precum şi CV-ul academic al autorului. • absenţa unor etichetări adecvate a valorilor. Aici se pot pune chestionarele utilizate (dacă sunt realizate de autor şi dacă doreşte acest lucru). Interpretarea psihologică a rezultatelor. iar autorul trebuie să fie pregătit pentru a surprinde sensul acestui rezultat). acele aspecte care reprezintă o noutate în raport cu tema studiată. • prejudecata după care neconfirmarea unei ipoteze de cercetare. anexele. emise de programele de prelucrare. deşi cele mai multe nu prezintă un interes direct şi nici nu sunt înţelese de student. Partea finală În partea finală a tezei vor fi puse. două zecimale sunt suficiente pentru majoritatea indicatorilor statistici). Dacă este cazul. în ordine. prin admiterea ipotezei de nul reprezintă un punct negativ al lucrării (în realitate. dacă ar fi fost introduse în text. Se vor sublinia relaţiile dintre rezultatele proprii şi cele raportate în literatura de specialitate. Greşeli frecvente: • prezentarea doar a rezultatelor numerice şi a semnificaţiei statistice. a) Anexe (dacă este cazul) În anexe se introduc informaţii care nu sunt imediat necesare în textul lucrării pentru ca aceasta să fie înţeleasă sau care. b.• exces de zecimale (în mod obişnuit.

citarea tuturor surselor. Popescu (2003).Pentru sursele preluate de pe internet.toţi autorii din lista de referinţe trebuie să fie citaţi în text. C. Handbook of Military Psychology: John Wiley&Sons Ltd. surse orale.. (în lista de referinţe se vor scrie numele tuturor). dar unul dintre cele mai răspândite. în text se va trece numai numele primului. Nu există un standard universal. urmat de expresia et al. . Gal & A. Mediul academic şi publicistic promovează reguli foarte stricte în ceea ce priveşte formatul de citare a surselor.La citarea unui articol de revistă sau secţiune de volum.W. cit in. . de asemenea. Sacco. E. R. Norton. surse electronice sau internet. se vor scrie cu litere italice. R. al cărţii din care este citat un articol sau o secţiune. Crearea unei liste de referinţe se supune câtorva reguli de bază: .Lista de referinţe va fi ordonată alfabetic. unic pe tot parcursul lucrării. & Rodgers. conform modelelor de mai jos.).. Câteva reguli generale ale formatului de citare: . 2004. citarea se face prin numele autorului urmat de anul publicării lucrării. G. (1987). 125). urmate de expresia cit in. . Comunicare la 25th EAAP Conference. 2004)”. (Ionescu. nu doar în mediul psihologic.. H. text.În text. se vor nota adresa şi data la care au fost accesate.În cazul în care sunt mai mult de trei autori.. New York: W. expresia atitudinii etice în raport cu sursele de informare utilizate. . cel puţin. . b) Lista referinţelor bibliografice Lista referinţelor bibliografice ilustrează volumul şi calitatea documentării teoretice a autorului şi este una dintre componentele importante ale lucrării. L.Titlul revistei. .. Se va avea în vedere ca numărul de pagini al anexelor să nu fie excesiv.La citarea indirectă.. (2002). etc.). p. precum şi orice materiale sunt considerate relevante pentru temă. & Burse..celor interesaţi de analize suplimentare. . De exemplu: „text citat” (Ionescu. cu indentarea liniei a doua şi a celor următoare (dacă există). Ea este.. De exemplu: „.. text.Se utilizează un singur stil de citare pe tot parcursul lucrării. Divorced families : a multidisciplinary developmental view. In R. . L. după care se pune sursa directă..Preluarea identică a unui fraze va fi citată cu indicarea paginii din sursa utilizată. în lista de referinţe se vor trece şi paginile (sau. D. De exemplu: „. se va scrie numele autorului şi anul publicării.aşa cum afirmă Ionescu (2004)”. . Effects of High Terrestrial Altitude on Military Performance. Errors. indiferent de natura lor primară (surse scrise de orice natură. Banderet. Ionescu (2004)” . este cel promovat de APA.În lista de referinţe prenumele autorilor poate fi limitat la iniţiale. Warsaw... La fel se procedează şi cu titlul comunicării ştiinţifice la un congres. .În text nu se utilizează decât numele autorilor.utilizarea unui format standard de citare. . (1991). cultures.. Exemplificări: Ahrons. pagina de început). . . Mangelsdorf (Ed. R.toate sursele citate în textul lucrării trebuie să se regăsească în lista de referinţe. sau „. mistakes.

Target Risk. aceasta poate avea între 40 şi 100 de pagini. cu majuscule şi pe pagină nouă o Titlurile subcapitolelor sau subpunctelor. Se va folosi un limba simplu şi clar. rezultate.Wilde. nu reprezintă un criteriu de acordare a notei.queensu. cu litere bold o Forma de prezentare: legată cu arc sau copertată o Număr de copii: două.ca\target\index. implicarea în proiecte didactice. de minim 350 şi maxim 500 de cuvinte. scrisă numai pe o faţă o Margini: sus/jos=2. rezumatul va fi astfel conceput încât să scoată în evidenţă cu precădere contribuţia personală a autorului. participarea la manifestări ştiinţifice studenţeşti sau de alt nivel. al doilea la profesorul coordonator Nu este impusă o mărime standard a lucrării.2 Exigenţe de editare Lucrarea va fi editată pe computer şi tipărită la imprimantă. În mod obişnuit. lucrări realizate. 2. Se va acorda atenţie eliminării greşelilor gramaticale şi de editare. comunicate sau publicate (cu citarea adecvată a acestora). Informaţiile vor fi comunicate într-o manieră directă şi inteligibilă. J. G. de regulă. (1994). obiectivele cercetării. d) Rezumatul într-o limbă de circulaţie internaţională va fi traducerea versiunii româneşti. inclusiv titlul lucrării. unul la secretariat. Acesta nu va depăşi.html. Orientativ.5 cm. Pentru tezele care se bazează pe studii de cercetare.5 cm. Pentru tezele care dezvoltă alte tematici. o pagină şi va scoate în evidenţă perioada de studii. la mijlocul paginii o Titlurile capitolelor. Contribuţiile de sprijin din partea altor persoane sau instituţii vor fi menţionate la „Mulţumiri”. metodologia cercetării.3 Recomandări stilistice Teza va fi scrisă în stil impersonal (nu se va utiliza persoana I-a). http:\\pavlov. 4 din prezentul ghid.psyc. relevante sub aspect academic sau profesional.2000 c) Rezumatul în limba română. 2. Prin plagiat se înţelege utilizarea ideilor sau cuvintelor unei alte . într-o formă care trebuie să respecte următorul set de criterii: o Formatul de pagină: A4. accesat la 25. în continuarea textului.05. stagii de pregătire în diferite instituţii academice din ţară sau din străinătate. În toate aceste cazuri se va menţiona sumar natura contribuţiei pe care a avut-o. concluzii. dreapta=2. Numărul de pagini în sine. cele mai multe lucrări cuprind în jur de 60 de pagini. e) CV-ul academic al autorului tezei. stânga=3. 2. Sursele bibliografice vor fi menţionate în lista de referinţe. cu sau fără diacritice româneşti o Mărimea fontului: 12 o Spaţiere: 1 linie o Numerotare pagini: jos. ştiinţifice sau civice. Plagiatul reprezintă un act de contrar conduitei academice care este tratat în conformitate cu prevederile cap. într-o structurare logică şi coerentă. rezumatul va fi structurat astfel: suport teoretic. S. la două linii distanţă.5 cm o Tipul fontului: Times New Roman.4 Exigenţe etice Lucrarea trebuie să reflecte integral munca autorului.

. dar şi a celei de masterat. 4. o Înainte de a fixa titlul. . Recomandările de mai jos încearcă să suplinească tocmai acest aspect. Desigur. mai ales. o Planificarea activităţilor ar trebui să lase un timp de cel puţin o lună pentru analiza datelor de cercetare şi finalizarea lucrării. .).. 3.. o În mod normal. eşantioanele de cercetare pot avea orice mărime. .Timpul disponibil este una dintre resursele cele mai presante. Aceste cuvinte au fost spuse de G.Mărimea eşantionului de cercetare. Cele mai multe greşeli şi compromisuri derivă din limitările temporale. dacă nu sunt evaluate corect resursele necesare şi cele disponibile (metodologie utilizabilă. „suficiente” eşantioanele cuprinse între 100 şi 199 de subiecţi şi „bune” eşantioanele formate din 200 de subiecţi sau mai mulţi. pe cât posibil. constituirea eşantionului.Atunci când apar dificultăţi se va apela imediat la profesorul coordonator. aspectele pregătitoare (studiul bibliografiei generale. dar se va urmări atingerea. . situaţia nu este cu mult diferită în cazul uneia de licenţă sau de masterat. ca orice altă stare psihică. fără menţionarea sursei. va fi consultată literatura de specialitate ce precădere studii şi articole din reviste. este dificil de constituit eşantioane de o asemenea mărime. afectând şi stilul de exprimare”. evaluarea resurselor necesare) ar trebui începute cu până la un an înainte de termenul de o predare. alegerea titlului. Recomandări practice „Nu există chin mai mare. deşi eşantioanele mai mari de 30 de subiecţi sunt considerate. Allport şi.O temă confuz definită.). În cazul unei teze de licenţă. din punct de vedere statistic. etc. lipsită de obiective şi ipoteze clare. .Cea mai frecventă sursă de dificultăţi este alegerea greşită a temei. cu condiţia aplicării testelor statistice adecvate. principala dificultate vine din lipsa de experienţă cu proiecte academice majore. Stresul. în cercetări clinice sau în condiţii de experiment. decât chinul provocat de scrierea unei teze (. Reprezintă plagiat şi preluarea fără citare a figurilor. cel puţin a unor eşantioane suficient de mari. Recomandările uzuale cu privire la volumul eşantioanelor de cercetare consideră: „insuficiente” eşantioanele mai mici de 100 de subiecţi. se infiltrează în comportamentul expresiv. o Este de recomandabil ca tema să fie aleasă într-un domeniu al psihologiei pentru care autorul are un interes real. tabelelor şi schemelor. Evaluare psihologice desfăşurate pentru recoltarea datelor de investigare sau experimentelor.persoane. o Lucrul la capitolele teoretice se poate desfăşura în paralel cu cercetarea. suficiente. Activităţile România.Chiar şi cea mai atractivă şi interesantă temă poate fi improprie. rezultatele obţinute pe un număr mic de subiecţi sunt puţin stabile şi generalizabile.W. Totuşi. chiar dacă se referă la o teză de doctorat. o Este recomandabilă dezvoltarea unui proiect ştiinţific sau lucrări de cercetare realizată pe parcursul studiilor universitare. În principiu. vor respecta normele Codului etic şi de conduită impus de Colegiul Psihologilor din . o Pentru o lucrare bună sunt necesare multe luni de lucru intens. nu permite o abordare metodologică eficientă şi devine foarte greu de finalizat.

într-un limbaj ştiinţific adecvat şi în concordanţă cu standardele formale impuse (max. se va aprecia că acestea nu reprezintă contribuia sa personală.. şi va propune respingerea tezei de la susţinere.. să urmeze orientările şi recomandările din prezentul ghid. numărul maxim de puncte pentru fiecare aspect): a) Criterii teoretice.... b) Criterii metodologice.............. În realizarea ei........ prin însumare cu notele membrilor comisiei şi efectuarea mediei.... după analiza tezei şi discutarea cu studentul.... complexitatea şi calitatea activităţii individuale desfăşurate pentru realizarea temei..... Prin contribuţie personală se înţelege volumul.. 3p). Aspectele supuse evaluării în procesul de notare al unei teze sunt următoarele (în paranteză......... 1p).... Decizia de respingere va fi luată de conducerea catedrei. nu se aşteaptă în mod necesar lucrări cu caracter de noutate ştiinţifică sau teoretică ci. 3p)........ nota profesorului coordonator se exclude din calculul mediei generale... precum şi aceea de a emite concluzii adecvate în raport cu acestea (max... În caz contrar........ evidenţierea capacităţii de a realiza un proiect academic în conformitate cu normele şi exigenţele metodei ştiinţifice din domeniul psihologiei..... realizată de .. Profesorul coordonator întocmeşte un referat de evaluare.... capacitatea de a identifica şi de a analiza literatura de specialitate (max... Nota propusă de profesorul coordonator va fi luată în considerare de către comisia de licenţă.......... Nivelul cunoştinţelor teoretice. Pentru a fi acceptată la susţinere. studentul trebuie să respecte cerinţele obligatorii menţionate mai sus. Capacitatea de a realiza şi de a opera cu un model metodologic adecvat în raport cu tema (max. 3p)..... Capacitatea de a redacta o lucrare academică în mod structurat şi coerent.... la acest nivel. cu menţionarea probelor care îl susţin.. aspectul cel mai important care face obiectul evaluării tezei este contribuţia personală....... În mod generic. gradul lor de relevanţă în raport cu tema abordată. care are întreaga responsabilitate pentru conţinutul şi forma acesteia.. Studentul trebuie să fie capabil să explice toate aspectele teoretice şi practice care fac parte din lucrare. Originalitatea şi noutatea sunt un indicatori de valoare şi vor fi apreciate ca atare dar. profesorul coordonator va consemna acest fapt într-un referat distinct... lucrarea va trebui să primească cel puţin nota 6 din partea profesorului coordonator.... Dacă plagiatul este dovedit în faza de susţinere a tezei.. teza va fi notată cu 1... d) Criterii stilistice......... Capacitatea de a prelucra şi de a analiza datele şi informaţiile. În caz de plagiat. c) Criterii analitice.. mai ales.Teza este rezultatul muncii individuale a studentului. sub toate aspectele care o compun. de către comisia de examen. studentul nu mai are dreptul să refacă teza şi nici să se prezinte cu o altă teză în cadrul sesiunii respective de examen.. REFERAT DE EVALUARE al tezei de licenţă/disertaţiei de masterat cu titlul . Dacă se decide respingerea tezei pentru plagiat...... Dacă între media notelor profesorilor din comisie şi nota propusă de profesorul coordonator este o diferenţă mai mare de două puncte.... în conformitate cu modelul de mai jos.

........edu/....... (max 1) acordat ..... 2...... Catedra de psihologie (2004)..... respectarea normelor etice) Criterii analitice (max. originalitate) Volumul şi relevanţa contribuţiei teoretice în raport cu tema Capacitatea analitică şi spiritul critic în raport cu suportul teoretic Criterii metodologice (max. (max 0..2005 George Mason University...gradartsci. Format guidelines for preparing theses and dissertations.....2005 Villanova University. http://www.................... http://www......... statistici inferenţiale. validitate) Calitatea procedurii de lucru (calitatea măsurării.08.... logica structurării.. http://www... acesat la 8...psytech.2005 Wayne State University... (2005)..wjh...08.edu. http://www. (max 1) acordat ...ro........5) acordat .edu.. accesat la 8..wayne.. adecvare la temă. adecvarea eşantionului) Calitatea psihometrică a instrumentelor utilizate (fidelitate.... A Guide to the Writing of the Master’s Thesis.... 3 p) Gradul de interes al temei (actualitate... (2004).csulb.....08..villanova.....2005 Universitatea Babes-Bolyay......... (max 0....Allport...2 din Ghid) Nota propusă (suma punctelor acordate) Concluzii.co.. Criteriideevaluare Criterii teoretice (max.. 1p) Calitatea stilului de redactare (claritatea exprimării.... consistenţă internă... (2004). (max 1.. Psychology Thesis Guidelines. condiţiile pentru susţinere în vederea obţinerii licenţei în psihologie/diplomei de master. (1997).......... http://www... The Revised Dutch Rating System for Test Quality... 3p) Calitatea modelului metodologic (fundamentare........ www. (max 1) acordat ....edu/css/main/thesis_guide....08... calitatea ipotezelor. Psychology Writing Guide....... (2004). adecvarea lor la datele analizate) Calitatea concluziilor (interpretarea statistică şi psihologică a rezultatelor) Criterii stilistice (max. evitarea erorilor....gradschool..2005 Wesleyan University..5) acordat ..... Ghid de redactare a tezei de licenţă si masterat. accesat la 17.. noutate... accesat la 8. recomandări: Apreciez că lucrarea . Gordon W. www....htm. Thesis guidelines.......wesleyan. corectitudinea gramaticală) Respectarea exigenţelor formale de redactare(cele prezentate la cap. (max 1) acordat .... ..08.... (2004)..html Punctaj (max 1) acordat ....gmu.5) acordat .5) acordat .... (max 1.. (max 1) acordat . http://www....edu/. Profesor coordonator Data Referinţe bibliografice Allport.harvard.....edu/psych/ug/Thesis/VI........ 9 aug.. accesat la 8.. 3p) Calitatea prelucrării statistice (statistici descriptive. 2005 Arne Evers.uk/downloads/ guidelines California State University.psihologie...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful