- ---

--

.-

._----_._-- --~

~ ~

<,
K A S L O V E·N 1 J A Z A NOTRANJ E . ZADEVE UPRAV~ ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA MESTO ODDELEK KRIMINALISTICNE SLUZ BE 61000 Ljubljana, Pre~ernova 18
t1

R EP·U

BLI

IN I-STRSTVO

st~vilka: Datum:

22/1-14-4/-91 05.11.1991 ,/

ZAP
o"

1 SNI

K

smo o ogledu tatvine dOkumel:'iOV iz avtomobila, ki ZKP opravili po dolotilih drugega. odstavka 154. tlena \.1 ič, Ljubljani, Tbilisijska ulica-pa~ irni prostor pred PM Lj ubIj ana Vič Rudnik, KS Vit. ;.,.
~-

s:
~

. ~.

,{

ga v SO

.

Ogled

opravil: KOK, kriminalist
'"

1. Drago Pri
1.

UNZ Lji:ljana

ogledu

sodelovali:
k t- im.

BO'rU{ KOSTEVC, ~ q~ledunavzoči:_
i: . J :-

tehnik

tj ~, Ljubljana

P~i
-.J.l'

I I
i5
l

~
mesto mesto

~ VUKINA, roj.A __
.' ~

1. Josip
1.'

r , ~ltanuje
L;e"

OKC bn~ 05.11.1991 6b 02.20 uri -dežur-n -Pt·1 i V ič obves t il -i .t'Y. UNZ Ljubljana mesto, da SP je na~~jihovi PMzglasil VUKINA Josip~ roj. - -~ poverjenik Ministerstava za pr!i:.~il ta tv ino dokumen tov av zaupne obrambo republike Hrva~ke in e vsebine in zaprosil za ogled kom"i;§ij .

I~~."

F~

o dejanju
Ljubljana, Kraj

dežurnega preiskovalnega nismo obvestili. ni bil zavarovan.

sodnika

Te~eljnega

sodi~ča

dejanja

Vremenske

razmere: ogleda je bilo deževno, temperatura zraka pa okoli

Vreme v času 9 cC.

Z ogledom UGOTOVITVE

smo

pričeli

ob 03.00

uri.

OGLEDA:

1, I
.~ ' .... /
/

/

7 ose bn i fi) et v tom o bilo fi) se i z 5 me ri T r: ž a S ke c est e u s fi) e r i rn ~' po ~bilisijski in p~ispemo na asfalti~ano parkiriste p~ed postajo milice Vič Rudnik. Tu vidimo pred objektom parkir-ano osebno vozi(dz~8mke Golf bele barve~ re~.st. ZG 648-771. V vozilu se nahaj~ta dva moska~ ki iz vozila na nas poziv izstopita. Po preve~janju dokumentov ugotovimo~ da:je na mestu voznika sedel VUKINA Josip~ na mestu sovoznika pa ~~~BETA Da~ko. Leva sprednja vrata so odklenjena, prav tako desn~ prednja, zadnja leva in zadnja desna ter vrata prtlažnika pa~o zaklenjena.

J

Krim tehnik je vozilo,p-r'egledal, se ~Gsebej v s e h vratih, vendar:·.:rf!J'Osebnosti ugo-iovil. ni . '. ; ·..... r .,-.,

predel

ključavnic

na

-~~"

Vozilo LI 1ic .i ,

je bild~-'prepeljano v prostiJ-)"t-evto-parka a za ra d i .nada 1jnega kr im- tehn ičji·ega po-s o p ka . t

Tr-dinovi

f~

_l

...f
..-i

I
//
.J

ri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful