P. 1
ABrandisauskiene_Gabiu_identifikavimas

ABrandisauskiene_Gabiu_identifikavimas

Ratings:
(0)
|Views: 100|Likes:

More info:

Published by: Alfredas Ramanauskas on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2011

pdf

text

original

ISSN 1392–5016. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA.

2007 19

Gabiø mokiniø identifikavimo problemos
Agnë Brandiðauskienë
Vilniaus kolegijos dëstytoja Socialiniø mokslø (edukologijos) doktorantë Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedra Studentø g. 39, LT-08106 Vilnius Tel. 8 5 279 00 42

Straipsnyje pateikiamos ðiuolaikinës gabumø koncepcijos (J. Renzulli, F. Gagne, A. Tannenbaum, R. Sternberg) ir aptariama gabumø sampratos paradigmø kaita. Remiantis tyrimø duomenimis, galima teigti, kad nuo tradicinio statinio gabumo vaizdinio yra linkstama á dinamiðkà, sàlygojamà genetiniø, asmenybës ir aplinkos veiksniø, kuris daugiau konceptualizuoja nagrinëjamà reiðkiná, bet nesumaþina gabaus vaiko identifikavimo problemø. Pagrindiniai þodþiai: gabumø samprata, tradicinë ir naujoji gabumø paradigma, gabumø identifikacijos bûdai ir problemos.

Ávadas
Mokiniø gabumø atpaþinimas ir sàlygø sudarymas jø plëtotei yra sena, visuotinai pripaþástama problema. Daugumos pasaulio mokslininkø darbai tik patvirtina gabiø mokiniø identifikacijos bûtinybæ, kaip edukacinio proceso svarbià dalá, nes ji reikðminga daugeliu atþvilgiu. Pirmiausia asmeniniu lygiu, nes ugdymo kokybë turi patenkinti kiekvieno mokinio poreikius ir polinkius (Renzulli, 1999), antra – socialiniu, todël, kad visø mokiniø turimø gabumø atskleidimas nesudarytø prielaidø atsirasti mokymosi aplinkos nepalankiai psichologinei atmosferai. Treèia – tai aktualu ekonominiu ir politiniu lygiu, nes gabumø potencialas yra kiekvienos valstybës þmogiðkieji iðtekliai. Be to, kaip paþymi J. Van Tassel-Baska (2006), gabiø mokiniø tinkamas, 42

aukðtos kokybës ugdymas yra jø teisë, o ne privilegija. Taèiau moksliniai tyrinëjimai atskleidþia, kad mokytojai sunkiai atpaþásta gabius mokinius, turi labai maþai specifiniø þiniø apie ðiuos ugdytinius (Drewelow, 1998; Gallagher, 1985; Manning, 2006), o tokia ugdymo realybë gali daryti átakà pedagogo reikalavimø ir mokiniø gebëjimø neadekvaèiam santykiui, sukelianèiam mokiniø neigiamus iðgyvenimus (Csikszentmihalyi, 1997). Todël, kaip matyti, gabiø mokiniø identifikavimo problemø nemaþëja. Á gabiø mokiniø problemas imama græþtis ir Lietuvoje. Valstybës lygiu áteisinta nuostata plëtoti visø mokiniø gabumus: patvirtinta Gabiø vaikø ir jaunimo ugdymo strategija (2005) ir programa (2006), veikia papildomo ugdymo ástaigø tinklas, siûlomos programos, vyksta mokymo diferencijavimas – gabûs vaikai gali tenkinti

S. taip apibrëþdami naujàjà paradigmà. kad gabus mokinys yra tas. J. kuris surenka 99 procentus standartizuoto protiniø gebëjimo testo taðkø. B. Nacionalinë M. kad protiniai gebëjimai nëra vienintelis konceptas. á gabumus þvelgiama kaip á statiná bei uþdarà fenomenà. specialiai parengtø dirbti su itin gabiais vaikais. lyderiavimo). prapleèia gabumø sampratà ir 43 . iðsiskirianèiø akademiniais gebëjimais. Pastarøjø metø pedagoginiai psichologiniai moksliniai darbai atskleidþia. Grakauskaitë-Karkockienë (2003). fizikø. kuri apimtø visus ugdymo etapus (paieðkos. kad nëra aiðkios gabiø vaikø ugdymo valstybës ðvietimo politikos: neiðspræstas gabumø atpaþinimo bûdø ir priemoniø klausimas. kurá atskleidþia toliau pateikiamos pagrindinës ðiuolaikinës gabumø koncepcijos. Narkevièienë (1999.. Ðio straipsnio tikslas – apþvelgti gabiø mokiniø atpaþinimo problemas. J. ir nurodo ágymiø. Kauno technologinio universiteto gimnazija. Tyrimo metodai: mokslinës pedagoginës psichologinës literatûros analizë. nëra pedagogø. daþniausiai grindþiami protiniø (intelektiniø) gabumø koncepcijomis. 2006). D. ugdymo programos.. S. B. J. Remiantis tradicine paradigma. y. motyvacijà). kurie remiasi ðia paradigma. Siekiant atpaþinti ypatingais gebëjimais pasiþyminèius vaikus. bendravimo.savo poreikius gimnazijose (pvz. Almonaitienë. „Gabiø vaikø ir jaunuoliø ugdymo strategijoje“ pabrëþiama. tam tikrais intelektiniais gebëjimais). neakivaizdinëse ávairiø mokomøjø dalykø mokyklose (jaunøjø matematikø. programuotojø. kad gabumø sàvokos negalima sieti tik su vienu statiniu dydþiu (t. Tyrinëtojai siûlo naujus apibrëþimus: nuo natûralaus talento vystymosi laukimo (Gagne. Janilionis (2002). Tannenbaum) iki sëkmingo gebëjimø panaudojimo gyvenimiðkose situacijose (Sternberg). Renzulli. Taèiau. 2000). nepaprastø ágimtø gabumø) psichologijos ir edukologijos sàvokos suprantamos ávairiai. nes ávairiapusiðkas mokiniø gabumø plëtojimas skatina teoriniu ir praktiniu lygiu tobulinti integruotà ugdymà bei gali ið anksto disponuoti visø mokiniø – ne tik pasiþyminèiø iðskirtinais gabumais – aukðtesniø mokymosi rezultatø sieká. Taigi ankstesnieji mokslininkø darbai. nëra parengta në vienos nacionalinës gabiø mokiniø. Dukynaitë (2000). pasitelkiami IQ testai. Vilniaus licëjus). y. atpaþinimo. kuris galëtø apibûdinti gabø vaikà. nes mokiniai gali turëti skirtingø protiniø gebëjimø. Almonaitienë (2000. kaip juos galima apibrëþti ir identifikuoti. gebëjimø potencialo ir aplinkos ryðius. 1998). ir ðis vienintelis apibrëþimas negali bûti vartojamas ðiam sudëtingam reiðkiniui paaiðkinti. Renzulli (2000) paþymi. V. Ðiauèiukënienë L. Narkevièienë. gamtininkø) ir kt. Narkevièienë. ar á ávairias þmogaus galimybiø sritis (pvz. manoma. ir ði sàvoka pirmiausia yra siejama su intelektiniais ar akademiniais gebëjimais. K. Todël ryðkëja aktuali problema: koks yra ðiuolaikinis poþiûris á gabumus. Pastaruoju metu gabiø vaikø ugdymo aspektus nagrinëjo J. • Ryðkinti gabumø identifikavimo bûdus ir su jais susijusias problemas. Èiurlionio menø mokykla. neatsiþvelgus á asmenybës polinkius (pvz. R. Tad. o mokiniø ypatybës turëtø atitikti ðá apibrëþimà. pateikdamas trijø þiedø gabumø koncepcijà (The three-ring conception of giftedness. Taèiau. (1999).. B. • Apibrëþti naujosios gabumø paradigmos konstruktà. nuoseklaus ugdymo) bei ávairius amþiaus tarpsnius. Gabumø sampratø paradigmos kaita Gabumø ir talento (t. Uþdaviniai: • Iðskirti vyraujanèias gabumø sampratas. Ðie edukologijos klausimai itin aktualûs ðiandien. Ji ryðkina dinaminá gabumø sampratos vaizdiná.

intelektiná ar estetiná gyvenimà. emociná. teigia R. muzikiná. jog þmonës. loginá–matematiná. kurios papildo þmonijos moraliná. kad kiekvienas intelektas reprezentuoja kultûriðkai vertingà ir sà- . pasiryþimo siekti uþsibrëþto tikslo ir t.. kad tam tikras gabumø tipas yra susijæs su kuria nors intelekto forma. sportas). Mokslininkas teigia. taèiau atpaþástant gabius vaikus ðis modelis nëra parankus. Mokslininkas ðalia bendrøjø ir specialiøjø gebëjimø pabrëþia ne intelekto veiksniø (motyvacijos. Gagne teikiamame diferencijuotame gabumø ir talentingumo modelyje (Gagne’s Differentiated Model of Giftedness and Talent) ryðkiai atskiria gabumø ir talentingumo sàvokas. politiniø ir teisiniø institucijø) bei atsitiktiniø galimybiø (asmens gyvenimo nenumatytø ávykiø: ðeimoje. Ði raida. Gagne modelio centre akivaizdi átaka tenka aplinkos (mokyklos. iðskiria penkis iðorinius ir vidinius veiksnius. R. F. aplinkos veiksniø (ðeimos. t. pristatydamas psichosocialiniø gabumø modelá. kurie pademonstruoja vienà ar visas tris. menai. Vadinasi. Narkevièienë (2000). fiziná. Tannenbaum gabumø modelis sujungia mokinio intelektines ir asmenybës savybes su aplinkos kintamaisiais ir leidþia manyti. Sternberg. socialiná. gabumø absoliutinimo sëkmë priklauso nuo asmens. socialiniø. J. globë44 jiðkos tarnystës. kad intelektas gali bûti apibrëþiamas kaip sëkmës pasiekimo gebëjimas tam tikrame sociokultûriniame kontekste. teigiamo savæs vertinimo. uþduoties ir jø „kultûrinio tinkamumo“ sàveikos. yra sàlygojama ir asmeniniø (inter ir intrapersonaliniø). darbe ar paties þmogaus kûne) reikðmæ. Savo tyrinëjimuose mokslininkas teigia. Taigi mokslininko gabumø ir talento koncepcija yra grindþiama idëja.). y. kokiø asmenybës savybiø ugdymui reikia skirti iðskirtiná dëmesá. verslas ir komercija. mokyklos ir ðalies ekonominiø. mokslas ir technologija. Gabumus autorius apibrëþia kaip pranaðesná veiklos atlikimà vienoje ar keliose þmogaus gebëjimø srityse (intelekto. kurie atskleidþia dvi savo gabumø sferas.ðalia kognityviniø protiniø gebëjimø átraukia nekognityvinius poþymius – kûrybiðkumà ir darbingumà (t. draugø. o ypaè motyvacijos) reikðmei. kad aukðtà gabumø lygá atitiktø aukðtas pasiekimø lygis ir pabrëþia pedagoginiø sàlygø reikalingumà. Gardner daugiasluoksnio intelekto teorijoje (Gardner’s theory of multiple intelligences (1999)) pateikia septynias intelekto rûðis (intelektiniø sugebëjimø tipus): verbaliná. o talentai – sistemingai ugdyti gebëjimai. interesø. Kaip teigia B. todël F. A. daranèius átakà gabumams. Taigi A. kad talentas gali atsiskleisti tik subrendus. erdviná. socioemocinëje ir sensomotorinëje). komunikacija. ásipareigojimà atlikti uþduotá). tarpasmeniná ir vidiná. Ðis þmogaus gebëjimas siekti sëkmës priklauso nuo pirmiau minëtø trijø gebëjimø tarpusavio suderinamumo. kûrybinëje. Sternberg sëkmingo intelekto teorijoje (The theory of successful intelligence. árodydamas. ðeimos) ir asmenybës veiksniø (vaiko paþiûrø. mokslininkas nurodo. todël ugdymo (mokymo ir praktikos) procesas suteikia galimybæ þmogaus gebëjimus vystyti atskleidþiant talentus. kad gabumai yra natûralûs þmogaus gebëjimai. asmens jëgø panaudojimo ir savo paties trûkumø kompensacijos. taèiau nëra árodymø. J. 2000) pasiûlo gabumø apibrëþties triarchá modelá ir akcentuoja tris gabumø struktûras: analitinæ. yra daugiau ar maþiau sëkmingesni uþ tuos. kûrybinæ ir praktinæ. Tannenbaum (1983). H. kinesteziná. aiðku. ir aplinkos veiksniø. o talentà sieja su pranaðesniu atlikimu vienose ar keliose þmogaus veiklos srityse (pvz. Siûlomas gabumø modelis nurodo asmenø potencialà tapti pripaþintais atlikëjais ar idëjø kûrëjais tam tikrose veiklos sferose. þiniasklaida.

pedagoginio pasirengimo. (2006). todël. t. Kaip jau buvo minëta ðio darbo pradþioje. priklausanèiø ðiai grupei. dinamiðkà poþiûrá á gabumus. moksliniai darbai leidþia teigti. yra gabumø atstovavimas. kad gabumø uþuomazgos gali glûdëti genetiniuose praduose. Ji teigia. Neihart (1988). nes gabumø dinaminis vaizdinys reikalauja ið mokytojo atitinkamo psichologinio. Vadinasi. kurie. polinkius ir elgesá. Ðie vaikai daþnai abejoja dël autoriteto. bei iðryðkinti su tuo susijusias problemas. 45 . Betts. tyrinëdami gabiø vaikø ugdymo procesà. iðskyrë 6 ypatingø mokiniø tipus. bet já galima numanyti ir pastebëti bei matuoti per savybes. pastebëdami tam tikrà „gabiøjø elgesá“ ir ypatumus. Jie beveik nesulaukia pripaþinimo ir jø sàveika mokykloje ir namie daþnai bûna konfliktiðka. y. teigdami. bet jø vystymasis. pasireikðti skirtingu laiku. Pasak Manning S. ið kuriø daugiau nei pusæ mokytojams sunku atpaþinti: • sëkmingieji (lengvai atpaþástami). kad ðiuolaikinë gabaus vaiko samprata yra daugiabriaunis. todël gabumø raiðka gali bûti ávairaus intensyvumo. netaktiðkumas ar net sarkazmas. mokslinës literatûros analizë leidþia manyti. M. ir antra – atspindinti labiau ðiuolaikiðkà. • iðsiskiriantys (sunkiai atpaþástami) – tai mokiniai. kad gabumai yra konstruktas. apþvelgdama mokslinëje literatûroje pateikiamas daugiau nei ðimtà ávairiø kitø mokslininkø gabumø ir talentø koncepcijø. Vis daugiau gabumø sampratø tyrinëjimuose yra teigiama. daugiaaspektiná fenomenà nei tradiciná (statiná). kaip manytina.lyginai automatiðkà problemø sprendimo gebëjimø grupæ bei turi þmogaus smegenyse ir nervinëje sistemoje pripaþintà pagrindà. kuriø aukðtas kûrybingumo lygis gali atrodyti kaip uþsispyrimas. T. kuriais yra remiamasi atpaþástant gabius vaikus. (1995) konceptualizuoja naujàjà gabumø paradigmà. Iðskirtiniø mokiniø gebëjimø atsiskleidimas priklauso nuo ávairiø vidiniø asmens ir iðoriniø aplinkos veiksniø. psichologinis konceptas. nors dauguma gabumø sampratø remiasi statinës pasaulëþiûros perpektyva. ima rastis ir dinaminis gabumø vaizdinys. Jie gerai mokosi ir gali laimëti aukðtø ávertinimø pasiekimø ar IQ testuose. Gabumø paradigmos kaità ryðkina ir L. Dabar pabandysime apþvelgti bûdus ir kriterijus. gali pateikti mokytojui iððûká prieð visà klasæ. kad mokytojams yra nelengva identifikuoti gabius mokinius klasëje. Gabiø mokiniø identifikavimo bûdai ir problemos Besikeièianti gabumø paradigma iðkelia naujus iððûkius ugdytojams. Cohen (2006). kurios gali bûti apraðytos kaip intensyvios. matoma ið tradicinio gabumø apibrëþimo. gabûs mokiniai paprastai atskleidþia savo akademines ir emocines savybes. G. Taigi. naujoji paradigma apibrëþia gabumus kaip platø ir universalø savybiø. polinkiø ir elgesio konstruktà. Jie nepaklûsta sistemai ir neiðmoksta naudotis savo pranaðumu. mokytojai bendrojo lavinimo klasëse gali atpaþinti ir geriau suprasti iðskirtiniø gebëjimø turinèius mokinius. vaikø. kuris nëra pats savyje tiesiogiai matuojamas. ir kt. Ðitaip atsiskleidþia dvi skirtingos paradigmos: viena. t. labai priklauso nuo ávairiø asmenybës ir aplinkos veiksniø. maþdaug apie 90 proc. dinamiðkas fenomenas. yra identifikuoti gabiøjø programose. nevienodomis aplinkybëmis. iðskleistà. Frasier M. o kartais net ekstremalios. kaip procesas. M. vienoje ar keliose srityse. Taigi. pastarøjø metø moksliniuose tyrinëjimuose linkstama charakterizuoti gabumus labiau kaip kompleksiná. y. kad. M.

Renzulli. Pirmasis. mokiniø gabumø atpaþinimo procesui bûdingi trys etapai: • Iðankstinis pasirinkimas – pirminë atranka (mokykliniai paþymiai. kuriuose reikia atsakyti á klausimus. visai neatsispindi nei divergentinis màstymas (paþintiniø procesø matmuo). ar vienas intelekto matas.• „pogrindiniai“ (sunkiai atpaþástami). Kaip teigia Girdzijauskienë (2001). Atskleidþiant mokiniø gabumus. mokytojas. kad remiantis ðiuolaikine ugdymo praktika. toks kaip IQ. Yra gerbiami suaugusiø ir bendraamþiø ir daþnai pasiþymi lyderio gebëjimais bendruomenëje. • Nustatyto gabumø lygio tikslinimas siekiant parinkti moksleiviui tinkamà ugdymo programà. kaip manyta anksèiau. Akivaizdu. atliekant WISC-III. Mokiniai pasitiki savimi. kad jas labiau priimtø negabios bendraamþës. tradiciðkai neapima teiginiø. kad mokiniø gebëjimø vertinimo procesà gali apsunkinti ne tik gabumø savokos sudëtingumas. Akivaizdu. tëvai (suteikiantys informacijà apie vaiko interesus. • priskiriami iðmestiesiems (sunkiai atpaþástami) – apima gabius vaikus. þvelgiant á gabumus per intelekto gebëjimø ir pasiekimø ávertinimus (Gardner. ryðkëja du pagrindiniai gabiø vaikø identifikavimo bûdai – tam tikri testai ir darbø (pasiekimø) vertinimas. Ugdymo institucija jiems atrodo nereikalinga. Jie jauèiasi atstumti ir gali savo pyktá reikðti destruktyviai. gali bûti pakankamas þmoniø gabumams apibûdinti. nesuprantama ar net „prieðinga“ negu gabaus vaiko mokytojø turimas vaizdinys. Merginos daþniau slepia savo talentus todël. kaip paþymi B. ir taip ribotai atskleidþia galimà gabiø asmenø potencialà. • Nustatyto gabumo lygio patvirtinimas (individualûs testai. 46 uþsiëmimà. identifikacijos ðaltiniais gali bûti: pats mokinys. viduriniø mokyklø merginos. Gardnerio (1999) septyniø intelektø teorija leidþia abejoti. intelekto ar didaktiniai testai. Narkevièienë (2000). Ir nors skiriasi atskiroms sritims gabiø mokiniø identifikavimo kriterijai ir bûdai. Sternberg). • savarankiðkai siekiantys mokslo (atpaþástami) – ðiø vaikø gebëjimus mokytojai ir tëvai pastebi labai anksti. individualûs intelekto ir didaktiniai testai. susiejimu (asociacijomis) ir loginiu màstymu. yra daþniausias ir iki ðiol bûdingiausias taikomas gabiø vaikø identifikavimo bûdas. iðskirtiniu atveju – pokalbiai su tëvais ir mokytojais bei „bandomieji uþsiëmimai“). o galbût net prieðiðka. siekia þiniø ir nori mokytis. o ne siekti aukðtø siekiø kurioje nors srityje. nes ugdymo sistema neatliepia jø poreikiø. Taèiau. kaip jau minëta anksèiau. emocinëmis ar mokymosi negalëmis. Daþniausiai ðio tipo ugdytiniai pasiþymi neáprastais interesais ir bando siekti savo talentø pripaþinimo srityse uþ mokyklos ribø. kurie pasiþymi fizinëmis. laisvalaiká) bei mokslo draugai. bet ir tam tikri socioemociniai asmens ypatumai. y. H. Ugdytiniai gali slëpti savo gabumus. remiantis testo ávertinimo kriterijumi. nereikðminga. Intelekto ar tam tikrø akademiniø gebëjimø testai. susietus su atmintimi. kurie matuotø divergentiná màstymà. • iðmestieji (sunkiai atpaþástami) – ðie mokiniai pyksta ant suaugusiø ir savæs paèiø. autorës nuomone. ðis bûdas ðiuolaikinës pedagogikos praktikoje nëra jau toks aiðkus ir stabilus. t. norintys paslëpti savo gabumus. tëvø ir mokytojø nuomonë). kartais ir vaikinai. Tuomet jø gebëjimø raiðka gali bûti labai neáprasta. rinkdamiesi bendraamþiø grupës palaikymà. nei elgesio kompo- .

1985). ir todël gabus vaikas pasiþymi tam tikromis charakteristikomis: • motyvacija – akivaizdþiu troðkimu mokytis: mokinys parodo atkaklumà. idëjø turëjimà. kurioje asmuo pralenkia kitus. nurodo penkis gabumø pripaþinimo kriterijus: 1. Árodomumo kriterijus (demonstrable criterion) – pranaðumas. kognityviniai matavimai. taèiau apie juos galime spræsti stebint tam tikrà elgesá. atsiranda subjektyvumas. kaip matuoti intelektà ar kûrybinius gebëjimus. bet ir asmenybinius bei aplinkos veiksnius. todël aiðku. Vertës kriterijus (value criterion) – pranaðumas. Narkevièienës (2000). Anot B. palyginti su bendraamþiais. 1985). ávertinti kûrybiðkumà. pateikia Frasier M.nentas. kuris buvo nebûdingas pirma minëtiems testams. mokytojo nuomonë gali remtis ávairiø situacijø patyrimu. 2000). tai yra reta tarp jo bendraamþiø. mokslininkai (1994. iðplësdamas pasiekimø ar darbø vertës sampratà. þinant mokinio IQ ar kitø testø ávertinimø sumà. bendraamþiai gali spræsti ið jo pasiekimø (raðiniø. nors jis yra pripaþástamas kaip viena svarbiausiø gabiø vaikø charakteristikø. Tai atskleidþia antrà gabiø vaikø identifikacijos bûdà pagal tam tikrà vertës (ne testo ávertinimo) kriterijø. palyginti su kitais vaikais. Produktyvumo kriterijus (productivity criterion) – sritis. Taigi. Vadinasi. galima ávertinti jo protiniø ir kûrybiniø gebëjimø galimybes (Renzulli. Kita dabartiniø gabiø vaikø atpaþinimø alternatyvø yra rëmimasis vaikø pranaðesniais pasiekimais nei jø galimo potencialo ar gebëjimø matavimo tyrimu (Gallagher. J. IQ testai. pasiekimø (darbø) vertinimas turi privalumà – leidþia matyti gabumø vaizdiná kaip dinaminá reiðkiná ir ávertinti ne tik genetinius ágymius. teigia J. turi bûti vertingas visuomenei. Pranaðumo kriterijus (excellence criterion) – asmuo yra pranaðesnis kai kuriais lygiais. kurá asmuo turi. Retumo kriterijus (rarity criterion) – asmuo turi aukðto lygio gebëjimø. o kartais net ir kûrybiðkumo testai negali atskleisti visø prognoziø apie gabiø vaikø gebëjimus. M. siekdamas ar uþbaigdamas paties pasirinktas uþduo47 . o ne ið tiesø ávertinti patá kûrybiðkumà (Almonaitienë. pripaþástant ðias gabumø ávertinimo metodikas. Palyginti su pastaruoju objektyviu identifikacijos bûdu. kad. kad nëra vienintelio idealaus bûdo.. Almo- naitienë (2000). teigiantys. 2000). identifikuojant ávairiø gebëjimø vaikus ðiuo bûdu. ir reikia vengti tam tikro màstymo stereotipo. Taèiau net ir ðie testai gali apibûdinti su ðiuo màstymu susijusias ypatybes. turi bûti parodytas vienu ar daugiau valdþiais testais ar ávertinimais. kûrybiniø darbø) analizës. 4. Pripaþindamas dinamiðkà gabumø vaizdiná. kad gabumai yra psichologinis konstruktas. kuri galëtø atskleisti ne tik ðiø darbø kokybæ ir aukðtesná màstymo gebëjimø (pvz. Dar vienà gabaus mokinio identifikacijos bûdà. 3. 2. kurá asmuo turi. kuris negali bûti matuojamas tiesiogiai. praleidþiamas kûrybiðkumo matmuo. Taèiau. Sternberg (2000). remiantis naujàja gabumø paradigma. kûrybos) atlikimo lygá. tëvai. kai tuo tarpu intelekto ar didaktinis testas rodo vienkartiná pajëgumo paveikslà. bet ir pasiekimø ir darbø kokybës stabilumà. 5. Atskira kûrybiðkø vaikø grupë pirmiausia gali bûti atpaþinta naudojant divergentinio màstymo testus (Gallagher. jau anksèiau minëtas R. Intelektualaus ir kûrybiðko elgesio ypatumai turi bûti vertinami kultûriniø ir situaciniø veiksniø kontekste. ir kt. 1995). yra produktyvi ar potencialiai produktyvi. emociná stabilumà. Tai yra apie mokiniø gabumus mokytojai ar kiti pedagogai.

áþvalga – greitu naujø sàvokø ryðiø supratimu. numatyti. aðtriu pastabumu. mokslininkø pateiktas gabaus vaiko apibûdinimas ryðkiai skiriasi nuo iki ðiol áprastø gebëjimø vertinimo bûdø (testø. sukurti naujus planus. ásivaizdavimu ar kûrybiðkumu – naujø idëjø sukûrimu. gali bûti geras ar nedraugiðkas. tai Frasier M. samprotavimu – loginiais sprendimais. Renzulli (2000). ugdytinis pats pradeda. jei R. eksperimentais – ugdytinis kelia neáprastus jo amþiui klausimus: þaidþia su idëjomis. Galbût ðis identifikacijos bûdas yra dar pernelyg sudëtingas ir reikalingas konkretesniø pedagoginiø sprendiniø. kurios galëtø daryti átakà gabiø vaikø elgsenos susiformavimui. matyti neáprastus ir ávairiapusius ryðius. kad gabumai turi bûti vystomi kaip atitinkama asmenø. nepatvirtina moksliniai tyrinëjimai. y. Todël pirmiausia ugdymo procese reikëtø atkreipti dëmesá á „potencialiai gabius“ ir. gebëjimu daryti apibendrinimus ir vartoti metaforas. neáprastomis. daug informacijos apie emocijas sukaupimas.• • • • • • • • tis. y. dëmesio kreipimas á detales. • humoru – geba ir gerai supranta humorà – vaikui bûdingas aðtrus humoro jausmas. ir kt. kritiðkai màstyti. jog gabumai – tai sàlyga. informacijos valdymas. kokie vaikai galëtø atskleisti savo gabumø potencialà sukûrus jiems tam tikras palankias sàlygas. komunikaciniais ágûdþiais. bet labai svarbø „gabiø“ ir „potencialiai gabiø“ ryðá. atmintimi – didelis informacijos lobynas mokyklinëmis ir nemokyklinëmis temomis. M. aplinkos ir tam tikrø þmogiðkø pastangø sàveika. inicijuoja darbus. kuri magiðkai suteikia kà nors daug daugiau. turi troðkimø kuo nors tapti. efektyviomis. integruoti idëjas ir dalykus. skaièiø ar simboliø iðraiðka – asmuo pasiþymi neáprastu gebëjimu komunikuoti (verbaliai. 48 . darbø vertinimo). fiziðkai. kurie buvo neatpaþinti ar neatrinkti dël savo neáprastø laimëjimø. y. Sternberg pateikti gabumø vertinimo kriterijai yra gana apibrëþti. naudojasi iliustracijomis ir detalëmis. Renzulli. daþnai iðradingomis strategijomis – atpaþinti ir problemoms iðspræsti – vaikui bûdinga neáprastas gebëjimas iðrasti ir pritaikyti atitinkamà strategijà. Pasak J. retas emocinis gilumas. interesais – intensyvûs. artistiðkai. analogijas. siekia veiklos nepaliaujamai uþ grupës ribø. daug pasiekti. nepaprasta þodþiø. neverbaliai. kvailai atrodanèiomis idëjomis. t. tyrinëjimais – klausimais. ateities problema yra ávardyti subtilø. kad mokslinëse publikacijose pateikti tyrinëjimai apþvelgia tø mokiniø ar suaugusiø þmoniø elgesá. intensyviai tyrinëja siekdamas iðsiaiðkinti informacijos apie medþiagà. nurodo J. prietaisus ar situacijas. vadovaujantis ðiuolaikine dinamiðka gabumø samprata. t. taèiau jis atskleidþia paties gabumø vaizdinio kaitos bûtinybæ puoselëti asmenybës savybes. bet ne tø. Netgi. smalsumu. problemø–sprendimo gebëjimais t. Vyraujantá áspûdá. pakeisti jà. Mokslininkas mini. simboliðkai). jei ji neveiksminga. buvo identifikuoti kaip „esantys gabûs“. neáprasti ar pralenkiantys kitus darbø ir veiklos interesai. gebëjimas matyti neáprastai. Tad. ypatingai gerai vartoja tinkamus pavyzdþius. atvirumas patyrimams. originalumu. kuriø nariai pagal vienà ar kelis kriterijus gali bûti priskirti prie gabiø. prieðingai – moksliniai darbai aiðkiai ir nedviprasmiðkai teigia. sensorinis sàmoningumas. iðskirtiniu gebëjimu daryti iðvadas.

Krisel S. M. Conceptual foundations for gifted education: stoc-taking // http://proquest. nes sàlygoja visø ugdytiniø polinkiø ir poreikiø atliepimà. Sternberg). Drewelow H. M. Neihart M. Gabiø vaikø ugdymo sàlygø modelis ir jo raiðka Lietuvoje. F. Gardner H. T. Ðiuolaikinis poþiûris á kûrybingumà ir jo ávertinimo problemos // Psichologija.edu/nrcgt/nrconlin. 21. M. Vilnius: Logotipas. Martin D.edu/ nrcgt/nrconlin.smm.uconn. apimanti ávairius gebëjimus. Almonaitienë J. Grakauskaitë-Karkockienë D. Betts G. p.uconn. o dinaminá reiðkiná. Solomon B. KTU. Finding flow. 91–111. 2. Gallagher J.. 2000. I. 2007-01-24]. 2001. vol. taèiau nepanaikina subjektyvumo problemos. Csikszentmihalyi M. Proquest Education Journals. Research Monography 95222 (1995) / / http://www. elgesiu. 1997. tiek asmenybës ir aplinkos veiksniø. p. bet vis dar iki ðiol objektyvus vertinimas. kad gabiø mokiniø atpaþinimas yra edukacinio proceso bûtinybë.. 2000. H.smm. Multiple intellegence // Encyclopedia of Creativity. pg. James. p. Manning S. Nr. naudojantis testais ir remiantis tam tikru surinktø taðkø skaièiumi.org/ [þr.html [þr. Renzulli. The psychology of engagement with everyday life. 2007-03-24]. [þr. 49 . Frasier M. 82–90.gifted.org.au/info/definitions/gagnemodel.Iðvados Atlikta mokslinës literatûros analizë leidþia teigti. 42. gali atskleisti dinamiðkesná gabumø vaizdiná. R.lt/svietimo _bukle/docs/.html [þr. (1988). vol. Cohen L. Akademic Press. Remiantis ðiuolaikinëmis gabumø sampratos koncepcijomis (J. [2006 10 21]. 154–165. sàlygojamà tiek genetiniø. Teaching the gifted child – 1985..gifted. V. 2007-01-13]. Kaunas: Technologija.html [þr. Recognizing gifted students: a practical guide for teachers // http://proquest. 2007-05-11]. kuris gabumus apibrëþia kaip ne statiná.lt/svietimo _bukle/docs/ [þr.gt-cybersource. 136–139. Proquest Education Journals. Gabiø mokiniø ir jaunuoliø ugdymo programa // htpp://www. Profiles of the gifted and talented // hptt. Daktaro disertacija. Girdzijauskienë S.com/ Kappa Delta Pi Record. Taèiau gabaus vaiko identifikacijos procesas yra problemiðkas. 2003.. Lietuviø vaikø intelekto struktûra: WISC-IIILT rezultatø analizë.. Alternatyvus gabiø vaikø atpaþinimo bûdas yra rëmimasis mokiniø pranaðesniais pasiekimais ir tam tikru. Giftedness more then IQ // Gifted Education International.. skirtingu laiku ir aplinkybëmis.. 2007-01-13].nswagtc.. 1998. Vilniaus universitetas. Gabiøjø mokymo problema pedagogikoje // Acta Paedagogica Vilnensia. USA: Basic Books. Iki ðiol buvæs daþniausias gabiø vaikø identifikavimo bûdas. Daktaro disertacija. Frasier M. A differentiated model of giftedness and talent // Some modern definitions and conceptions of giftedness/www. 2006. pg. LITERATÛRA Almonaitienë J.//www. jau nëra toks patikimas.com/ Reoper Review. 273–283. 1999. Nr. nes pati gabumø samprata labai sudëtinga. 2.. 64–68. 13. p. Siekiant atpaþinti gabius vaikus galima remtis dviem – testo taðkø ir pasiekimø vertës – kriterijais. Tannenbaum. ir sudarantá prielaidas atpaþinti gabø mokiná ið tam tikrø jo savybiø. 2000. ryðkëja naujos paradigmos vaizdas. Winter 2006. Kûrybiðkumo psichologija. Dukynaitë R. kurie gali pasireikðti nevienodu intensyvumu. 28. Gagne. [2006 10 21]. King L. Finley S. Gagne F. 2007-03-24]. Narkevièienë B. Garcia J. polinkiø ir elgesio ypatumø. L. bûdingu gabiems vaikams. Kûrybingumo ir inovacijø psichologija. 2006. Gabiø mokiniø ir jaunuoliø ugdymo strategija // htpp:// www. Power K.umi. 7. A new window for looking at gifted children.umi. Toward a New Paradigm for Identifying Talent Potencial Research Mo- nography 94112 (1994) // http://www. A. Passow A.

. 199–215.smm. A traditional paradigm allows us to regard giftedness as a static phenomenon. p.umi.Narkevièienë B. Itin gabiø vaikø ugdymo situacijos Lietuvoje analizë. (Eds. It can reveal a more dynamic view of giftedness.. 2000. Tannenbaum A. Sternberg J. Almonaitienë J. 9. 2006. provides us with a new paradigm defining giftedness as a dynamic phenomenon conditioned by genetic. It is followed by a social level since the revelation of all learners’ certain abilities should not make a negative impact on the psychological atmosphere of the training process.. That conception is first of all related to intellectual or academic abilities. GIFTED LEARNERS’ IDENTIFICATION PROBLEMS Agnë Brandiðauskienë Summary The recognition of abilities and creation of favorable conditions for their development is an old and relevant problem.lt/svietimo _bukle/tyrimai_sb. Studies of scientists from all over the world confirm the necessity to consider gifted learners as an important part of the pedagogical process because of their significant aspects. Discussion of modern concepts of giftedness. 95–114 [þr. Joseph.au/info/definitions/gagnemodel. Reis S. Renzulli Joseph S. 1998.nswagtc. one can be guided by two criteria: the points of a test and the value of results. Mansfield center. An alternative way to recognize gifted children is by the reference to better achievements and certain behavior characteristic to the children in question. yet it remains as an objective evaluation. The most common identification of gifted children by using tests is currently not so reliable. The Theory of Successful Intelligence // Gifted Education International.. pg.htm [þr.. M. CT: Creative Learning Press. M. It implies different abilities that can show up with mixed intensity in different time and circumstances. p. Renzulli S. R. The identification and development of giftedness as a paradigm for school reform // http://proquest. personal and environmental factors. Thirdly.org. Maxfield L. Definition of giftedness // Some modern definitions and conceptions of giftedness/www. Nurturing the gifts and talents of primary grade studens. the potential of giftedness is also of major importance to political and economic levels as that is human resources of every state. 15. No. 2002 // htpp://www. 1999. 2000. 4–21. The three-ring conception of gif- tedness // Baum S. Vaiko gabumo modelis – kaip viena ið ðiuolaikinës Lietuvos ðvietimo sistemos metodologiniø koncepcijø // Socialiniai mokslai. Vol. 2007-03-24]. No. Robert. 51–57. Narkevièienë B. p. as the quality of formation has to meet the needs and inclinations of every learner.html [þr. 2007-01-24]. 50. Janilionis V. 2006-10-24]. A content anglysis of evaluation findings across 20 gifted programs: aclarion call for enhanced gifted program development // Gifted Child Quarterly. vol. The identification process of a gifted child is problematic seeing that the concept of giftedness is rather complicated. Áteikta: 2007 04 15 Priimta: 2007 06 20 50 . No 1. Ðiauèiukënienë L. A personal level comes first. (1983). VanTassel-Baska J. Vilnius.). yet the problem of subjectivity is still there. 2. 3. To recognize gifted children. however.com/ Journal of Science Education and Technology.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->