DIAGNOSI EBALUAZIOA

1.Markoa. 2. Ebaluazioaren objektua: oinarrizko konpetentziak. 3. Ebaluazioaren aplikazioa 4. Hobekuntza prozesua

1

1. MARKOA
NONDIK DATOR? Europako Batzordearen jarraibideetatik:
Helburu estrategikoa 2000. urtea Oinarrizko konpetentziak 2002. Gako konpetentziak 2004.

LOEtik (2/2006 Legea):
Diagnostiko ebaluazio orokorra ESTATU MAILAKOA Erroldako ebaluazio diagnostikoa ERKIDEGOKOA

EAEko curriculumeko dekretua (175/2007)
2

EAEko DIAGNOSI EBALUAZIOA

1. MARKOA

ZER HARTU DA KONTUAN ABIAPUNTUTZAT ?
EAEko curriculuma Europako Batasunaren eta ELGE- OECDren konpetentziak garatzeari buruzko jarraibideak

Beste ebaluazio batzuetako esperientziak eta Europako Erreferentzia Markoa

3

DIAGNOSI EBALUAZIOA … 1. MARKOA Nori eta zertarako? • LMHko 4. mailan eta DBHko 2. mailan ikasleen oinarrizko KONPETENTZIAK ebaluatuko dira. • Hezkuntza prozesuekin aldagaiak aztertzeko. lotutako testuinguruko faktoreak eta

• Ikastetxeetan etengabeko hobekuntza bultzatzeko : ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak garatzen dituztela bermatzeko. • Ikasleei buruzko informazioa emango du eta ikastetxeentzat orientatzailea eta formatzailea izango da. INFORME INDIBIDUALA • Familiek (INFORME INDIBIDUALA) eta hezkuntza komunitateak (IKASTETXEKO TXOSTENA) konpetentzien lorpen mailaren inguruko informazioa jasoko dute, motibatzeko eta hobekuntza errazteko.

• Emaitzekin ez da ikastetxeen sailkapenik egingo.

4

DIAGNOSI EBALUAZIOAREN ABANTAILAK

1. MARKOA

• Oro har, diagnosi ebaluazioak ikastetxeetan ebaluazio kultura sendotu eta etengabeko hobekuntza prozesuak ahalbidetuko ditu. • Ikastetxeek datuak lortuko dituzte denboran zehar eta kanpoko erreferentziak ere bai. Horrek erabaki egokiak hartzen lagunduko du ikuspegi errealista batetik. (IKASTETXEKO TXOSTENA). • Hezkuntza sistemari buruzko informazioa lortzen lagunduko du.Hezkuntza Sailak erabakiak datuetan oinarrituko ditu eta lehentasunak zehaztu ahalko ditu. (TXOSTEN OROKORRA).
5

1. MARKOA
• Diagnostiko ebaluazio orokorra. Hezkuntza sistema aztertzen du, ikuspegi globaletik, antolakuntza, errendimendua, curriculuma, egiturak, etab. hobetzeko asmoz. • EAEko ebaluazio diagnostikoa. Helburua ikastetxean esku-hartzea ikastetxe bera eta bere ikasleak hobetzeko. Helburua: egoera ezagutzea eta ezagutaraztea, esku hartzea erraztu eta sustatzeko. Gure ikuspegitik, biak bateragarriak izan daitezke, bakoitzak dituen alde positiboak galdu barik.

6

DIAGNOSTIKOA EGITEKO 1. MARKOA EBALUAZIOAREN PRINTZIPIOAK

7

1. MARKOA
Hezkuntza Ministerioko Instituto de Evaluación-en Kontseilu Erretoreak hartu dituen erabakiak:

Ebaluazioaren markoa gauzatzea (adituak). Hiru urtean behin aplikazioak egitea, 9 urteko zikloetan.
2009 2010 2011 2012
Nagusia: Matematika Osagarriak: Hizkuntza komunikazioa eta Ezagutza fisikoa Besteak: Kultura eta arte konpetentzia / Ikasten ikastea.

2013 2014

2015
Nag: Ezagutza fisikoa Osag: Hizkuntza konp. Matematika Best: Konp. digitala / Norbere autonomia eta ekimenerako konpetentzia.
8

Nagusia: Hizkuntza komun. Osagarriak: Matematika Ezagutza fisikoa... Besteak: Konp. digitala / Gizarte eta hiritar konpet.

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA: OINARRIZKO KONPETENTZIAK
• “La sociedad de la información y del conocimiento dirige a la educación demandas distintas de las tradicionales, claramente relacionadas con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Dicho de otro modo, el problema no es ya la cantidad de información que los estudiantes reciben, sino la calidad de la misma: la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento; así como la capacidad de aplicarla a las diferentes situaciones y contextos en virtud de los valores e intenciones de los propios proyectos personales y sociales”.
A. Pérez Gómez

9

ZER ULERTZEN DUGU KONPETENTZIATZAT?

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

“Egiten jakitea” da, beraz; jakite hori aplikatu egiten da eta hainbat egoera eta testuinguetara egokitu daiteke. Gainera, izaera integratzailea du, ezagutzak, prozedurak eta jarrerak barneratuz. Konpetentziak berarekin dakar:
APLIKATUA

JAKINTZA TESTUINGURUA

INTEGRATUA
10

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

 Oinarrizko konpetentziak ez dira gutxieneko ikaskuntzak, baizik bizi eta elkarbizi ahal izateko eta ikasten jarraitu ahal izateko beharrezkotzat jotzen direnak.  Euren artean ez dira independenteak, guztien artean erlazioa dago.  Ez dago erlazio unibokorik konpetentzien eta arloen artean.  Ez dira arloen bidez bakarrik garatzen, baizik eta antolakuntza, tutoretza, eskolaz kanpoko ekintza eta abarren bidez ere.  Ezin dira bereizi testuinguru soziokulturaletatik.
11

ZER ELEMENTUK OSATZEN DUTE KONPETENTZIA?

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

KONPETENTZIAK Dimentsioak Azpi-konpetentziak Adierazleak

12

HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA
Dimentsioak

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

ENTZUMENA

IRAKURMENA

MINTZAMENA Azpi-gaitasunak

IDAZMENA

INTERAKZIOA

Zentzu orokorra identifikatzea

Testuetako xedea antzematea

Informazioa aukeratzea

Ulertzeko estrategiak erabiltzea

Adierazleak - Zentzu orokorra identifikatzen du. - Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu. - Ideien arteko lotura ezagutzen du. - ...

Graduazioa: 3 mailatan

13

IRAKURMENA EBALUATZEKO ADIBIDE BAT (PIRLS 2006)

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

Guztira, 5 orri

Guztira, 11 galdera
14

MATEMATIKARAKO GAITASUNA
ESPAZIOA ETA FORMA

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

KANTITATEA

ALDAKETAK, HARREMANAK eta ZIURGABETASUNA

PROBLEMAK EBAZTEA

Azpi-gaitasuna Oinarrizko nozio geometrikoak eta espazioadierazpeneko sistemak erabiltzea

Azpi-gaitasuna Forma eta harreman geometrikoen ezagutza erabiltzea

Adierazleak - Orientazioarekin eta espazioaren adierazpenarekin lotutako funtsezko nozio geometrikoak ulertzen ditu. - Posizioak eta mugimenduak identifikatu, aztertu eta azaltzen ditu. - Distantzia errealak zenbatu eta neurtzen ditu plano eta mapa errazetan... Graduazioa: 3 mailatan
15

GAITASUNA. GOI MAILAKO GALDERA BATEN ADIBIDEA

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

16

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN KULTURA
EZAGUTZA ZIENTIKOAREN ULERMENA NATURAREN AZALPENA IKERKETA ZIENTIFIKOAREN OINARRIZKO GAKOEN EZAGUPENA

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

EZAGUTZA ZIENTIFIKOEZ BALIATZEA ERABAKIAK HARTZEKO

Azpi-gaitasuna Garapen eta aplikazio teknologiko nabarmenenak aztertzea eta kritikoki baloratzea

Azpi-gaitasuna Ingurumeneko arazo larrienak azaltzea, kausak eta eraginak kontuan hartuz

Adierazleak - Objektu eta baliabide teknologikoak identifikatzen ditu. - Inguruko makinei eta beren funtzionamenduari buruzko jakinmina erakusten du. - Garapen teknologikoak bizitza kalitatean duen eragina baloratzen du. Graduazioa: 3 mailatan
17

ZIENTZIARAKO GAITASUNA. GALDERA BATEN ADIBIDEA KLONAZIOA

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

Irakurri egunkari bateko artikulu hau eta, gero, erantzun galderei.

18

ZIENTZIARAKO GAITASUNA. GALDERA BATEN ADIBIDEA

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

Testuaren 15. lerroan, titi batetik erabiltzen duten partea deskribatzeko “zati txiki txikia” esaten da. Testua irakurri duzunez, igarriko duzu zer den “zati txiki txiki” hori. “Zati txiki txikia”: A- Zelula da. B- Genea da. D- Zelularen nukleoa da. E- Kromosoma da.
19

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
Informazioa Sentsibilizazioa Prestakuntza orokorra 0

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA
2. eta 3. HIRUHILEKOA
3
Probak aplikatzea

1.HIRUHILEKOA
2
1. Probak egiteko prestatzea 2. Proba irekia

4

Zuzenketa

PRESTAKUNTZA IKASTETXEAN •Ebaluazioa koordinatzeko 1 taldea •Sentsibilizazioa •Prestakuntza Ikastetxearen hobekuntza plana ematea

A) SENTSIBILIZAZIO FASEA

5

Datuak aztertzea eta korrelazioak egitea

10

B) APLIKAZIO FASEA

C) HOBEKUNTZA FASEA
Ikastetxearen hobekuntza plana egitea

6

Emaitzetako txostena bidaltzea

9

HURRENGO Ikasturteko LEHEN LAUHILEKOA

8

Emaitzak aztertzea. Ikastetxeko txostena

7

Emaitzetako txostenak ikastetxeetara bidaltzea

20

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN Nola antolatuko dugu?

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

IKASTETXEKO DIAGNOSTIKO BARNE-EBALUAZIOAREN EGITURA

KANPOKO ZATIA
ITEM ITXIAK APLIKAZIO KONTROLATUA ITEM IREKIAK APLIKAZIO KONTROLATUA

BARNEKO ZATIA (boluntarioa)
a) Hezkuntza Sailak proposamenak eta ereduak (probak, irizpideak, antolatzeko proposamenak, ereduak...) ematen ditu. b) Ikastetxeak berak, berezko proiektuari jarraituz, sortu edota egokitu dituen beste lanabes eta proba batzuk.

HEZKUNTZA SAILAK DEFINITZEN DU - Ikasturte bakoitzean ebaluatuko diren konpetentziak - Aplikazioa kanpoko baliabideen bidez.

IKASTETXEAK ZEHAZTEN DU (aplikazioa eta garapena barneko baliabideekin)

TXOSTENAK •Ikasle bakoitzekoa •Ikastetxekoa •EAEkoa

IKASTETXEKO TXOSTENA: -Kanpoko ebaluazioaren emaitzak -Barneko ebaluazioaren emaitzak Informazioa familientzat eta Hezkuntza komunitatearentzat

21

DIAGNOSI EBALUAZIOAREN EGUTEGIA

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

22

PROBEN APLIKAZIO HIZKUNTZA

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

Ikastetxeak erabakia hartu beharko du.
(ZEHAZTEKO)

23

PROBA EGIN BEHAR DUTEN IKASLEAK

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

• Ikasle guztiek egingo dituzte probak eta taldeko eta ikastetxeko puntuazio orokorretik ikasle hauen emaitzak soilik utziko dira kanpoan:
– CNEN (ACI orokorra) duten ikasleak (*). – Urte bete baino gutxiago daramaten eta hizkuntza ezagutzen ez duten ikasleak. – Euskaratik salbuetsita daudenak.

(*) Behar horietarako, hezkuntza sistemak beharrezko baliabideak eskaini

behar ditu ikasle horiek Diagnostiko Ebaluaziora ikasleek curriculumera oro har sartu ahal izateko dituzten baldintzak betez.

24

ERRENDIMENDU PROBEN EZAUGARRIAK

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

• Iraupena: 2 egun • Denbora: 2 goiz, gutxi gorabehera 3 ordukoak. • Probaren ezaugarri formalak:
– Galdera koadernoak eta Erantzun orriak bereiztuak. – Galdera koaderno desberdinak gela berean modu aleatorioan (al azar) banatuak (neurtzeko aukera zabalagoa ematen baitu).

25

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

26

3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

27

ITEM-en EZAUGARRIAK

3. Ebaluazioaren aplikazioa

PISA azterketan bezalako itemak, baina egokituak:
• • Ikasleek dakitena aplikatzeko gai diren ala ez ebaluatzera zuzenduak. Arazoetan oinarrituak. Konfliktoak identifikatu, horiei buruzko informazioa aztertu, arazoen kausak bilatu, ondorioak antzeman, eragileak ezagutu, alternatibak aztertu edota proposatu, gatazkak konpontzeko bideak baloratu beharko dituzte... Testuinguruak garrantzia izango du: ikasleen adina eta ikasmaila kontuan izango dira, ikasleei egoeren hurbiltasuna, gaur egungo arazo errealak izatea (mota askotakoak), ohiko bizimoduarekin lotuta egotea, egoera/arazo esanguratsuak izatea, ikasten dutena aplikatzeko egokiak...

28

ITEM-en TIPOLOGIA 1-Item itxiak ( Erantzun anitzeko itemak):
• Erantzun kopuru mugatua (3-5). • Erantzun zuzena bakarra. • Zuzenketa erreza ahalbidetzen du.

3. Ebaluazioaren aplikazioa

2-Item erdi-itxiak:

• Ikasleak 2 aukera ditu. • Erantzun zuzena bakarra. • Zuzenketa erreza ahalbidetzen du.

3-Ekoizpen laburreko itemak:

• Konpetentzia batzuk ebaluatzeko erabiltzen dira, beste item-motaren bidez ebaluatu ezin direnak. • Erantzun zuzena beti ez da bakarra eta batzutan, sasi-zuzenak badira. • Mota askotakoak dira.

4-Item irekiak (ekoizpen luzeko itemak):
• Hizkuntza komunikazioan (idazmena).
29

Item itxiaren adibidea LMH

3. Ebaluazioaren aplikazioa

Erdi mailako galdera baten adibidea:

30

Itemaren ereduaren egitura
Itemaren ereduaren egitura
Galdera 1 (erdi itxia):

3. Ebaluazioaren aplikazioa

OINARRIA

Erantzuteko alternatibak
Galdera 2 (itxia):

OINARRIA

Erantzuteko alternatibak
31

Zientziarako Gaitasuna. Galdera Baten Adibidea
KLONAZIOA

3. Ebaluazioaren aplikazioa

Irakurri egunkari bateko artikulu hau eta, gero, erantzun galderei.

32

Zientziarako Gaitasuna. Galdera Baten Adibidea

3. Ebaluazioaren aplikazioa

Zeinen berdina da Dolly ardia? A- 1. ardiaren berdina. B- 2. ardiaren berdina. D- 3. ardiaren berdina. E- Bere aitaren berdina.
33

Zientziarako Gaitasuna. Galdera Baten Adibidea

3. Ebaluazioaren aplikazioa

34

Emaitzen interpretazioa : Testuingurua eta balio erantsia

3. Ebaluazioaren aplikazioa

Proba hauek BALIO ERANTSIAREN kalkulua ahalbidetzen dute, errendimendua ebaluatzeko modurik justuena : ez da bakarrik ikasleak lortzen duena ikusten, baizik eta ebaluazio batetik bestera dagoen aldea ere.
- Ikasleek, - Familiek - Tutoreek - Zuzendaritzakoek erantzundakoak

Informazioa galdera-sorten bidez eskuratuko da:

35

3. Ebaluazioaren EBALUAKETA TXOSTENAK aplikazioa 1.Banakako txostena, ikasle bakoitzari buruzkoa (familiakoa). Konfidentziala izango da.
Ebaluatu diren oinarrizko konpetentzien emaitzak errendimendu mailaren arabera emango dira. Helburua da ikasle bakoitzak denboran zehar izan duen bilakaerari buruzko informazioa eskuratzea.

2. Ikastetxeko txostena, taldekako datu orokorrekin. Konfidentziala izango da.
Ebaluatu diren oinarrizko konpetentzien emaitzak. Emaitzen alderaketa antzeko ezaugarriak dituzten ikastetxeetako taldeekin.

3.Txosten Orokorra, komunitatearen datuekin.
EAEko datu orokorrak biltzen dituen txostena. Beraz, Hezkuntza Sistemaren unean uneko egoeraren eta bilakaeraren erreferentzia eta analisi gisa erabil daiteke.

36

HOBEKUNTZA PROZESUA

4) Hobekuntza Prozesua

Zer egin informazioarekin?
Kanpo ebaluazio diagnostikoa Txostenak Ikastetxearena Ikasle bakoitzarena

Barneko ebaluazio diagnostikoa (boluntarioa) (probak eta beste iturri batzuk)

Informazioa (familiak, ikasleak, hezkuntza komunitatea): ikastetxea

Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak analizatzea: ikastetxea Erabakiak (hobetzeko proposamenak): ikastetxeko irakasleak
37

EBALUATUTAKO ERREALITATEAREN HOBEKUNTZA

4) Hobekuntza Prozesua

Ikastetxea ez da soilik datu batzuen deskribapenean oinarrituko; hausnarketa abiapuntua izan behar dute eta handik abiatu behar da hobekuntza ildoak zehaztuz esku-hartzeko.

Emaitzak abiapuntu gisa hartuta, ikastetxeak haien ahuluneak eta indarguneak identifikatu, eta egoeraren, antolaketako, curriculum arloko eta materialen aukeren arabera egokiak diren irtenbideak bilatu eta garatuko ditu irakasleentzat zein ikasleentzat. Hori lortzeko, hau egin behar da: · Zenbait sekuentzia aldatu. · Motibazio estrategiaren bat aldatu. · Zenbait helburutarako eman ohi den denbora handitu. · Jarduera ezberdinak proposatu. · Aldaketak bultzatu gelako giroan.
38

Hobekuntzarako Esku-Hartze Dokumentuak

4) Hobekuntza Prozesua

39

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
Informazioa Sentsibilizazioa Prestakuntza orokorra 0

4) Hobekuntza Prozesua
2. eta 3. HIRUHILEKOA
3
Probak aplikatzea

1.HIRUHILEKOA
2
1. Probak egiteko prestatzea 2. Proba irekia

4

Zuzenketa

PRESTAKUNTZA IKASTETXEAN •Ebaluazioa koordinatzeko 1 taldea •Sentsibilizazioa •Prestakuntza Ikastetxearen hobekuntza plana ematea

A) SENTSIBILIZAZIO FASEA

5

Datuak aztertzea eta korrelazioak egitea

10

B) APLIKAZIO FASEA

C) HOBEKUNTZA FASEA
Ikastetxearen hobekuntza plana egitea

6

Emaitzetako txostena bidaltzea

9

HURRENGO Ikasturteko LEHEN LAUHILEKOA

8

Emaitzak aztertzea. Ikastetxeko txostena

7

Emaitzetako txostenak ikastetxeetara bidaltzea

40

ERANSKINAK

41

1. MARKOA (Eranskina) Azken seiurteko jauzia
• Ebaluazio propioak: Euskara mailakoak (B2 eta B1), Euskal dimentsioa (DBHn). • Kolaborazioak “Instituto de Evaluación ”ekin: Lehen Hezkuntza, DBH, PIRLS, etab. • Nazioarteko ebaluazio probak: PISA 2003 eta 2006, TIMSS 2003 eta 2007. • Ebaluazioetatik eratorritako ikerketak: Hizkuntzaren eragina ebaluazio probetan, Ikasleak errepikatzeak, Heziketa Behar Bereziko ikasleak, etab. • Beste ikerketa batzuk: “bullying”a edo ikasleen jazarpena, Batxilergo hirueleduna, IKTen egoera eta erabilera, etab.
42

DIAGNOSTIKOA EGITEKO EBALUAZIOAREN PRINTZIPIOAK

1. MARKOA

(Eranskina)

41. 42. 43. orrialderekin osatu
43

DIAGNOSI EBALUAZIOA EAEn (Eranskina)

1. MARKOA

Zentsu izaera izango du: IKASLE GUZTIEI egingo zaie

2006-2007. ikasturtea Ikasleak Taldeak

Lehen Hezkuntzako 4. maila 17.698 849

DBHko 2. maila 16.888 836

Guztira 34.586 1.685

44

KONPETENTZIAK (Eranskina)

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

45

3. DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN (Eranskina)

2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA

EAEko oinarrizko konpetentziak
a)Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. b) Ikasten ikasteko gaitasuna. c) Matematikarako gaitasuna. d) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. e) Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. f) Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. g) Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. h) Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
46