You are on page 1of 1

PRESSITEADE

12.04.2011

Eesti Maavarade Ühing kaebab valitsuse otsuse kohtusse

Eesti Maavarade Ühing esitas Tallinna halduskohtule hagi, et vaidlustada 15. märtsil
Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud otsus kinnitada “Ehitusmaavarade riiklik
arengukava aastateks 2011-2020”.

Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk ütles, et arengukava on läbinisti
ebapädevalt koostatud dokument, mis kahetsusväärselt ei arvesta kuidagi Eesti maavarade kui
rahvusliku rikkuse heaperemeheliku kasutamisega. “Vaatamata aktiivsele tööle aidata kaasa
sisuliselt tugeva arengukava valmimisele peame kahjuks tõdema, et Ansipi valitsus sõidab
taas justkui suurettevõtjate poolt rööbastele pandud rong üle nii kodanikest kui keskkonnast,”
ütles Pukk. „Antud arengukava kinnitamise tagant paistavad selgelt välja suurettevõtjate
kõrvad. Tegemist on eelkõige ehitusettevõtjate jõulise lobby tulemusega, mis aitab
kindlustada nende ärihuvisid.“

Märtsi keskel, vaevalt nädal pärast valimispäeva ja keset pingelisi koalitsiooniläbirääkimisi


kiitis valitsus heaks “Ehitusmaavarade riiklik arengukava aastateks 2011-2020”. Vahetult
enne valimisi saadeti arengukava Riigikantselei poolt kahel korral
Keskkonnaministeeriumisse tagasi täienduste sisseviimiseks, kuid pärast valimisi võeti see
siiski vastu ilma täiendusteta.

Heaperemeheliku maavarakasutuse eest seisev kodanikuliikumine Eesti Maavarade Ühing


peab valitsuse käitumist ülbeks, erapoolikuks ja vastutustundetuks ning leiab, et sel kombel
arengukava heaks kiites on astutud pikk samm negatiivse arengu suunas.

Ühing on seisukohal, et arengukava on koostatud puudulikult, võttes aluseks valed lähtekohad


ja eesmärgipüstitused. Nii on näiteks arengukavas pearõhk majanduslikel kaalutlustel, loodus-
ja elukeskkonnaga seotud kaalutlused ei ole esitatud samaväärses mahus.

Seda aspekti toob arengukava muude puuduste kõrval esile ka Keskkonnainspektsioon.


Samas, kaks nädalat pärast täiendusettepanekute saatmist kiidab Keskkonnaamet arengukava
eelnõu muutmata kujul heaks.

Lisaks arengukavale on tehtud rida vigu ka keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)


aruande koostamisel ja menetluses ning avalikkuse kaasamisel. Eriti kummaline on asjaolu, et
hoolimata KSH aruande puudustest on selles siiski esitatud mõned olulised soovitused, ent
arengukavas on isegi need arvestamata jäetud.

Lisainformatsioon:

Mihkel Pukk, Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige


tel 502 8730
e-post mihkel.pukk@gmail.com