P. 1
4 Pausenias’da Kült Kuran Kadın Kahramanlar

4 Pausenias’da Kült Kuran Kadın Kahramanlar

Ratings:
(0)
|Views: 27|Likes:
Published by Cawangar

More info:

Published by: Cawangar on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

PAUSANİAS'DA KÜLT KURAN KADıN KAHRAMANLAR

Ayşen SİNA*

eult Establishing Heroines of Pausanias

ÖZET
Bu çalışmada Pausanias'ın Periegesis tes Hellados (Yunanistan'ın Tasviri) adlı eserinde geçen ikisi ölümlü, diğerleri ise mitos kahramanı niteliğinde yirmi sekiz kült kurucu kadın ele almmıştır. Yazar tanrılar, kahramanlar, ölümlüler, eski dinsel gelenekler ve şenlikleri etkileyici biçimde günümüze aktarmış: Özellikle ünlü tapınakları, kahraman mezarlarını ve kehanet merkezlerini engin bir bilgelikle işlemiştir. Yunancadan gelen "heroine" kelimesi, genelolarak bulundukları toplumda insanüstü özellikleriyle diğerlerinden ayrılan kadm kahramanları tanımlar. Toplumda eriştikleri büyük bir dinsel saygınlıkla imgelem gücünün, düşüncenin, edebi ve sanatsal yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunmuş olan kahramanlar, insanüstü ama asla tanrısalolmayan bir varoluş tarzı göstermişlerdir. Erkek kahramanlara benzer bir biçimde, kült kuran kadın kahramanlar da, yeryüzünde oturan, tanrılar gibi ebediyen orada yaşayan ve güç bakunından da tannlara yaklaşan ölmüş insanlann ruhlarından başka bir şey değildir.

il

iii

i
i
i

ABSTRACT
The paper takes into consideration the twenty-eight cult establishing heroines, tıvo of whom are mortal and rest bear the characteristics of nıythical beings, in Periegesis tes Hellados (Deseription of Greece) by Pausanias. The writer effectively reveals the lives and deeds of gods, goddesses, heroes, heroines and mortals. He depicts traditions and customs. rites and rituals. He, furthernıore, deseribes fal/w us temples, tombs of heroines ond centres of prophecy with great skilı. The word "heroine" is with Greek origin. lt is used for o woman with superhuman powers which ca use her to seem different from
, Dr .. Ankara Universifesi, Dil ve Tarilı-Coğrajva Fakülfesi

i

Bununla birlikte heroine Pindaı'os'un epinikionlarının* on ikisini oluşturan Pythia ve on dördünü oluşturan Olympia oyunlarını konu alan eserlerde geçmektedir6• Finley. ino. XI. Genel tanımıyla kahraman. *Epinikion:Çeşitli oyunlarda zafer kazananlar şerefine söylenen zafer şarkısı. s. Khloris 281-297.8-17 Homeros.172 Ayşen Sina other women who are the members of the society in which she lives.I .1978. Danae. Eriphyle. Odvsseus.N .. Hypsiplyle. Maira. 6. cu lt establislıing heroines dwell in this world and theyar.I. O. Europoe 321-322.266-268 (Diğerleri Antiorhe 260-265. eserinde kahramanların kökeni ve ontolojik yapısı ve tanrılar ile insanlar arasındaki farklılık ya da benzerlikler konusunda aydınlatıcı bilgi vermez. atılgan sıfatları kullanılır. the souls of people who resemble gods powerwise and who are believed to remain forever where theyare bom even after they pass away. aslında erkek kahramanlar ile birçok benzerlik gösterir. Yüzyıllar arasındaki Yunan Klasik döneminde. Epikaste 271-280. Antiope.1 Ancak. Penelope ve Niobc: Soplıokles'te Andronıaklıe. Aisklıylos'un tragedyalannda Alkmene. iyiliksever kimse olarak düşünür ve bunların ölümlerinden sonra onurlandırılan yerel kahramanlar olduklarını söyler. Kahramanlık destanının (heraik eposun) en büyük temsilcisi olan Homeros' da kadın kahraman anlamına gelen heroine (rıpCDivlı) kelimesinin geçmemesine dayanan Finley. Leda 298-304. M. Piıyıian.. "Bkz. Semele ve Alkmene 323-325. these heroines nıake considerable contribution to the inıaginative power. J. Bazen babaları ya da kocaları olmadan. Prokris. Like heroes. iphimedeia 305-320. Platon buna daha sonra Daimonları da ekleyecektir5. kadın kahraman heroine kelimesini kullanan şair Pindaros'tur.Ö. 33. Hippodameia.. Astyokheia 658-660. oğullarıyla ünlenenlere de rastlamak olasıdır: Kötü yürekli Minos 'un kızı Ariadne için yiğit. in fact. Kreousa. Race. Klymene ve Eriphyle 326-327. Hypsipyle. Nausikaa. ı59-172 • Pindaros. Phaidra. 235-259. Europc. toplum içerisinde üstün nitelikleriyle dikkati çeken kimsedir. 1997 S. Yunan Arkaik döneminde erkek kahramanlar benzeri kadın kahraman olmadığı sonucuna varır. 1900. Polyksene. Niobe. Pindaros. İşler ve Günler. W. İ lyada'nın XLV. Melanippe ve Stheneboia işlennıiştir. Nemean. Atalanta. 'Hesiodos.JHS 96 (1976) S. kitabında geçenler: Dia 317-318. Theyare superhuman but not heavenly beings and reveal this attitude of theirs in whatever they perfornı. Kallisto. Ancak yazar.. Olympia. Selıroeder. With the reverence and religious esteenı they gain. Megara 269-270. Olympian. Yazara göre üç varlık kategorisi vardır:4 Tanrılar. Hesiodos. Lyricus. way of thinking and the development of literary and artistic life. Tyro ve Plıaidra: Eurypides'te Andromeda. kahramanı bir efsane kişisi. iplıigeneia. Helena. iphigeneia. Prokris ve Ariadne 321-325. Aglaia 672. Alkestis 714-715 ve Hippodameis 742-744. Coldstream. ile 4. Odysseus'un Ölüıer Ülkesi'ne varışının anlatıldığı bölümde geçen ünlü kadınlar Tyro gibi ya soylu bir babanın kızı ya da Alkmene gibi soylu bir kocanın karısı olarak geçerler? Homeros'da sözü edilen kadınlar. Danae 319-320. kahramanlar ve insanlar. Erigone. Istiımian Odes. Astyokhe 513-515. ıl.17 5 Ayrıca. i 2 . Hernıione. Alkmene için ise aslan yürekli.3 İ.

din adamlarının ya da bilgi sahibi yerlilerin sözlü bilgilerine dayanarak tanınmış şahsiyetıerin yerel mitoslarıyla yetinmeyerek ritüel uygulama geleneklerine de bolca yer vermiştir.7 . Messenia buna iyi bir örnektiL) *Heroon: Antikitede yüceltilmiş kahramanların anısına yapılan özel yapı.l ı . Böylelikle. D. i7 (IV. 2. izler veya simgeler kendine özgü denebilecek bir ölüm sonrası hayatı ortaya çıkarır. gül.1129 LO Lyons. Kaynak göstermeden söylediklerine herkesin inanmasını isteyen Pausanias. £. IX. eski kült kentlerinden ve kült kurucularından söz eder. Hymetho.43.28. Medeia.14-15 *Urna: İçine su ve içki konulduğu gibi seçimlerde oy toplamak ve ölü küllerini muhafaza etmek için kullanılan: üzerinde genellikle palmet.2.1. 1996s. İphigeneia. Antoninus Pius ve Marcus Aurelius dönemlerinde yaşayan Pausanias.9 Ls. 11. yani 'kurucu kadın kahramanlar' ifadesi yer almaktadır.42. D . Euripides de Hippolytos adlı eserinin kahramanı olarak Phaidra'yı seçmiştir. Nitekim. yine aynı döneme tarihlendirilen ve Kuzey Yunanistan'da yer alan Volos'ta bulunan bir uma* üzerindedir. ölümleriyle tanrılık düzeyine yaklaştıkları söylenebilir. kahramanın tapınım merkezi olan yere heroon* demesi bunu doğrular.1. "lG LX.ıa Pausanias. 15.11 Kahramanların değişmeyen özgül niteliklerinden biri de ölümleridir ve pek çoğunun ölümü son derece dramatiktir. Burada heroiison ktiston. yaprak gibi süslerle çevrilmiş ve ölünün adının yazıldığı bir yazıt yeri olan kavanoza benzer bir kap. 1996. s.7. Mezarları. 2.7. 7 Aristophanes. Sınırsız bir ölüm sonrası varoluşa sahip olan kahramanların bedenlerine ait kalıntılar. Bu/uı/ar. l. Elektra ve Helena ise yukarıda anılan yazarların eserlerine temalarıyla birlikte adlarını da vermiş mitolojik kadın kahramanlardır. Kyniska ve Platae'dir. Hellenistik dönemde ise çok farklı biçimlerde yazılmaya başlanmış olan bu kelimenin yaygın olarak heroissa şeklinde yazıldığı gözlenmektedir. 3 i 5 (Bu muhteşem şarkıyı bize dinleten kadınlar kim Sokrates? Kadın Kahramanlar olmasın sakın?) " Lyons. İno. bu eserinde son derece ayrıntılı olarak dini adetlerden. Trakhis Kadınları'ında Deineira'yı.8 Heroine kelimesinin edebi metinler dışında ilk kez geçtiği yer ise. Heroine kelimesi komedya yazarlarından ilk olarak Aristophanes tarafından heroinai (kadın kahramanlar) biçimiyle kullanılmıştır7. yüzyılın sonunda. Ginomaos'ta Hippodameia'yı ele alırken. Eserlerinde ağırlıklı olarak yaşadığı toplumdaki çeşitli din ve ahlak konularını işleyen Aiskhylos 'un Hydraphoroi (Su Taşıyıcıları) adlı günümüzde kayıp olan eserinde Semele anlatılmıştır.34. on kitaptan oluşan Periegesis tes Hellados adlı bir gezi kitabı yazmıştır. Sophokles.. lll..Pausanias'da Kült Kuran Kadın Kahramanlar 173 Kadın kahramanlar Klasik dönemde özellikle tragedya yazarları tarafından sevilerek işlenmiştir. İphigeneia.2. II Pausanias. Yazarın adlarına heroon yapıldığını söylediği kadın kahramanlar Andromakhe. Bir anlamda kahramanların. Bu konuları anlatırken de. 1. kalıntıları. söz konusu geleneklerle o bölgenin topografisi ve tarihinin bazı özelliklerini benzer mitolojilerle belirgin bir biçimde birleştirmiş ve tanrılarla insanları belirsiz bir uzama dahil etmiştir. kült ve festival kurucusu olarak anlattığı kişiler arasında kadınerkek ayrımı yapmaz.

ıvrıı. tanrıça Phaidra'ya acıyarak bağışladıktan hemen sonra onu Tauris'e götürerek kendi rahibesi yapar. 12 aynı biçimde Perseus 'un kızı Gorgophone'nin bulunduğu için yer için taphas derken Gorgo'nun gömülü olduğu yere ise mnema kelimesini kullanır.1 1. 14 Pausanias. 18. ](. sıradan. Ariadne'nin kız kardeşi olan Phaidra. İphigeneia: Marathon'dan fazla uzak olmayan Brauron'a Tauris (Kırım yarımadasında) Artemis' inin ağaçtan heykelini (ksoanon) getirmiş olan İphigeneia.1 kült kurucu kadınların mezarları konusunda değişken ifadeler kullanır. Ancak.39. 17 Homeros. i 85 vd. Brauron' da Artemis' in ağaçtan heykelini kendi gözleriyle gördüğünü söyler.13 Günümüzde heroine kelimesi. Bunlar kitapta işleniş sıralarına göre ele alınacaktır. doğumu yöneten tanrıça Eileithyia'nın ayaklarına kadar uzanan elbisesiyle tasvir edildiği ağaçtan iki heykelini (ksoana) Girit'ten Atina'ya getirir. kızı kaçırıldıktan sonra Anthium pınarı kıyısında yaşlı bir kadın kılığına giren Demeter'i bulur ve oğullarına bakıcılık yapması için yanına alır. Homeros'ta kızlarıyla birlikte Eleusis'teki Demeter kültünün kuruluşunda yer alır . Pausanias'ta kült kuran efsanevı yirmi altı ve iki de ölümlü olmak üzere yirmi sekiz kadın yer almaktadır. Metancira: Eleusis kralı Keleos' un karısı olan Metaneira.5 1.32. Heroine. .14 Burada Theseus ile evlenen Phaidra. Pausanias.17 Pausanias. Metaneira ve Hyperborealı Kızlar. Buna göre.174 Ayşen Sina anıt-mezarları yaşayanlar üzerindeki etkilerini uzun yüzyıllar boyunca sürdürür. Hippolytos' a iftira atarak ölümüne neden olunca duyduğu vicdan azabı ve üzüntüden canına kıyar.4 2 1. sade ve süssüz mezar demek olan taphas ('ra<p6<. LOı. Ij Pausanias. HYI1111 to Doııeter.) kelimesini. Agamemnon ile Klytaimnestra'nın kızıdırY Artemis'in gazabına uğrayan babası tarafından tanrıçaya kurban olarak sunulur. mezarı çevresinde kült tapınımı olan mitolojideki tarihsel şahsiyetin destanıdır. Orneğin: Hippolytos'un anıt-mezarı yani mnema'sı (ı.ıa) yanına gömülen Phaidra'nın gömülü olduğu yer için.16 Metaneira. yazarın birinci kitapta ele aldığı Attika bölgesinde kült kurucu olarak adları geçenler: Phaidra.ı 11. kocasının bir Amazon'dan doğan Hippolytos adındaki üveyoğluna aşık olur. Phaidra: Minos ile Pasiphone'nin kızı.1 ır. Pausanias.7 i.Pausanias. İphigeneia. Pausanias.33. 12 ı. Aşkına karşılık bulamayan Phaidra. kahramanlık onuruna erişen ve kahraman durumuna getirilen kadın şahsiyetlerin anlatımı için kullanılmaktadır: Yani bir erkek kahramana eşit kadın.

Helena çocuğuyla Argos'a vardığında Eileithyia tapınağının burada da kurulu olduğunu söylerler. Amyklas dışındaki on iki kardeşi Apollon ve Artemis tarafından öldürülünce hayatta kalan iki kardeş Leto 'ya sığınır ve ona bir tapınak kurarlar?) Meliboea'nın kardeşlerinin ölümünden duyduğu korku yüzünden sararıp solmasından dolayı adı 'solgun' anlamına gelen Khloris olur. kardeşleri tarafından kurtarılıp Lakedaimonia 'ya getirilir. Khloris.5. ı 20 Pausanias. Hypermnestra. 33. Aithra: Troizen kralı Pittheos'un kızı. Troizenli kızlar evlilik öncesi Athena Apaturia'ya kuşaklarını adarlar. Bunun üzerine Helena. Pausanias.19 Bir tanrının mı yoksa ölümlünün oğlu mu olduğu belli olmayan Theseus'un ölümünden sonra Aithra oğlunun acısına dayanamayarak canına kıyar. Athena'nın telkiniyle yakındaki bir adaya giderek Pelops'un araba sürücüsü kahraman Spharios' a kurban sunmaya gider ve orada Poseidon ile buluşur.4. Bu kızlar da Apoııon ile Artemis' in doğumları sırasında Leto ve EiIiethyia ile birlikte Delos'a gelmişler ve Leto'nun kolay doğum yapması için Eiliethyia'ya armağanlar sunmuşlardır. 1. Argos Heraion 'una Pausanias. 1. Theseus ve arkadaşı Peirithous Theprotia'ya kaçtıktan sonra. Danaos Kızları. Diğer iki Hyperborealı kız ise Arges ile Opis'tir. Hemdotos. Hypermnestra: Danaos'un Aigptos'un elli oğluyla evli elli kızından babasının verdiği kocalarını öldürme emrine uymayan en küçük kızı Hypermnestra'dır. Il. Delos'ta ölen bu kızlara burada tanrısallık verilir. Aithra oraya Athena Apaturia için bir tapınak kurar. hemşehrileri Leto'nun ikizlerini doğurmak için Delos'a gelmesiyle kendilerinde kalan kutsal eşyaları buğday saplarına sararak buraya getirirler. Medeia. Helena. Bu nedenle.Pausanias 'da Kült Kuran Kadın Kahramanlar 175 " Hyperborealı Kızlar: Hyperokhe ve Laodike adlarındaki iki HyperboreaIı genç kız.4. Değişmeyen tek son ise nasıl ve nerede olursa olsun Helena'nın canına kıydığıdır. Khloris: Amphion ile Niobe'ninon dört çocuğundan biri MeIiboea. 18 İkinci kitapta anlatılan Korinthos bölgesinde kült kuran kadınlar da şunlardır: Aithra. Nikagora ve Phaidra. ii ii i Helena: Zeus ile Leda'nın kızı. Klytaimnestra ve Dioskurların (Polydeukes ve Kastor) kardeşi olan Helena. LV.18. babasına başkaıdırmak suçundan yargılanırken Argos mahkemesinde aklanır.32-35 . Lo 21 Pausanias. Deloslu kızlar ve erkekler evlenmeden önce saçlarını kesip Hyperborealı kızların mezarlarına bırakırlardı. Bunun üzerine. 31. Kocası Lynkeos'u esirgeyen ve onunla evlenerek Abas'ı doğuran Hypermnestra.6 iö 19 ı.2! Helena'nın sonuna ilişkin gelenekleşmiş anlatılar çok çeşitlidir. IL 2 ı. Theseus'un annesi olan Aithra.2. 22. Bunun üzerine Hypermnestra. yani Khloris'tir. Anakton yakınında EiIiethyia'ya bir tapınak adar. ıı.

s. ancak her ikisi de Aphrodite tarafından "iyileştirilir". iyi bir araba sürücüsü olan Hippolytos'u gözetler. İşte tam burada kurulu olan tapınak bundan sonra Aphrodite Kataskopia (gözetleyen) olarak adlandırılır.z9 Knageos Rahibeleri: Aphidna savaşında Dioskurlar safında çarpışan bir Lakonialı olan Knageos.zs Bu versiyona göre müteşekkir Medea. ı9. 13. Medeia: Eretrialı Athenodorus'un versiyonu olan Medea öyküsünde.23 Herodotos bu kızların Thesmophoros denilen Demeter sırlarını Mısır' dan getirdiklerini ve Pelasg kadınlarına öğrettiklerini. 37. kocalarını öldürmek suçundan Ölüler Ülkesi 'nde dibi delik bir fıçıyı suyla doldurma cezasına çarptınldılar. 182 25 Müller. hor görülüşünün öcünü almak için Theseus'un ikinci eşi Phaidra'nın yüreğinde bu genç adama karşı büyük bir aşk ateşi yakar. 10. Sparta'ya Argolus Hera'nın tapınağını yaptıran Eurydike Danae'nin annesidir . Eurydike: Lakedairnon ile Sparta'nın kızı olan Eurydike Akrisios'un da karısıdır. 26 Pausanİas. Phaidra: Theseus ile Amazon Melanippe'nin oğlu olan ve Artemis'e büyük saygı duyan Hippolytos'a öfkelenen Aphrodite. II. 345. Sikyonlu bir kadındır. /-list.22 Danaos Kızları: Amcaoğullarıyla evlenmemek için babaları önderliğinde Argos'a kaçan kızlar. Korinthos'ta Aphrodite için bir tapınak inşa ettirir. Graec. iı.6-11 27 Pausanias.1 Pausanias. 11. Herodotos. Atinalılar tarafından tutsak edildikten sonra Girit'e Pausanİas. Lema kentine Aphrodite'nin taştan bir heykelini adarlar.27 Ancak. Bu bölgede kült kuran kadınlar: Eurydike.3 28 Pausanias. Knageos Rahibeleri ve Leandris'tir. 171.21. lason ise TheÜs'e aşık olur.24 Danaos Kızları. . iv. ]]1. Frag. ii. Sikyonlular bu tanrının kültünü burada kuran kişinin Ekhetimos ve Agasikles'in kızı olan Nikagora olduğunu söylerler.6.176 Ayşen Sina konulmak üzere Aphrodite Nikephoros 'un (zafer bağışlayan) ağaçtan bir heykelini adar. ıı. 3.2 2. Argos'ta bulunan Artemis Peitho (ya da Persuasion) tapınağını kuran Hypermnestra ve kocası Lynkeos'un mezarları Delta denilen yerde kurulmuş olan Zeus Phyksios tapınağının hemen yanındadır. kocası lason'a olan aşkından kurtulur. üçüncü kitapta Lakonia bölgesine anlatır.8 22 23 ıi. Nikagora mitolojik bir şahsiyet değil.2s Pausanias. İstemeden aşık olan Phaidra. 32.3 29 Pausanias. Kolkhis kralı Aietes'in kızı olan Medeia. ve yine Rodos kenti olan Lindos'a bir Athena tapınağı yaptırdıklarını yazar. II.z6 Nikagora: Korinthos Sik yon ' da Asklepios' un bir tapınağı vardır.

burada esen çok şiddetli rüzgarları dindirmesi ve denetlernesi için bir heykel adayan Diornede. 14. IV. yakarılarının karşılığını alınca Athena Metros (ana) kültünü kurarlar. Messene. kocasından Thetis'in ağaçtan heykelini bulmasını ve tanrıçaya bir tapınak kurmasını söyler. EHsH Kadınlar: Varlıklı Elis'in oğlu olan kral Augeias ile Herakles arasında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan gergin ortamı yatıştırmak ve ülkelerini korumak için tanrıça Athena'ya yalvaran Elisli Kadınlar.33 Messene: Argos kralı Triopas'ın kızı olan Messene. dördüncü kitapta işlenen Messenia bölgesinin kült kurucu kadın kahramanlarıdır. Burada tanrıça Artemis'in hizmetine verilen Knageos.4 31Pausanias.8 34 Pausanias.34 Beşinci ve altıncı kitaplar. IV. Kleo.30 Leandris: Lakedaimonialılar ile Messenialılar savaşırken Lakedaimonia kralı Anaksandros'un karısı.31 Abia. Bunun üzerine Polykaon.3s 30Pausanias. Herakles'e bir tapınak kurar. ı. ılı' 18. Şiddetli esen rüzgarların dinmesi için yakardığı tanrıça Athena'ya Anemotis (rüzgarı dindiren. Leandris adlı biri rüyasında heykelin saklı olduğu gizli yeri görür ve heykeli bulur. IV.Pausanias'da Kült Kuran Kadın Kahramanlar 177 köle olarak satılır. Kelainos'un oğlu ve Atinalı Phlyos'un torunu olan Kaukon'un Eleusis'ten getirdiği Persephone ve Demeter kültlerini Andania'ya yerleştiren Messene' dir. adını Poseidon ve Euruphyle'nin oğlundan alan Elis bölgesine ayrılmıştır.9 35 Pausanias. 30.lII. Hippodameia ve Physkoa bölgenin kült kurucu kadınlarıdır. Lakedairnon ile Sparta'nın kızıdır. denetleyen) adını veren de Diomede'dir. Abia: Herakles'in oğlu Glenos'un sütannesi olan Abia. V. 3. Andania ülkenin başkenti olarak belirlenir.4 32 Pausanias.2 i! . 8-9. Thetis'in rahibesi Kleo kaçırılır. Krallık büyük oğula kaldığı için. Elisli Kadınlar. kocasını başka bir yerde yurt aramaya yönlendirir. IV. Argos ve Lakedaimonialı askerlerin yardımıyla yeni topraklar fetheder ve buraya karısının adını verir: Messenia. 3.5. Bunun üzerine Messenia kralı Khresphontes tapınağın kurulduğu bu yere Abia adını verir. Efsanevı bir şahsiyet olmayan Leandris heykeli Thetis' in tapınağına yerleştirir. tanrıçanın heykelini ve genç kızlardan oluşan rahibeleri alarak Lakonia'ya kaçar ve Artemis Knagia adıyla bir kült kurar. Diornede ve Messene. Messene kocası ile birlikte İthome kentinde Zeus için kutsal bir alan tahsis eder.1 33 Pausanias.32 Dioınede: Messenia kenti olan Mothone'de kurulmuş olan Athena tapınağına. Ayrıca. 35. Lakedairnon kralının küçük oğlu Polykaon ile evlenir.

Ariadne ve Elektra'nın geçtiği Boiotia bölgesini dokuzuncu kitapta anlatır. Tegea'da Aphrodite Paphos adına bir tapınak kurar . V. Bu heykellerden ilkinin adı Ourania'dır ve bedensel tutkulardan arınmış manevi aşkı temsil eder. kocası tarafından kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle evinden ve yurdundan kovulur. ayrıca. en önemlisi Physkoa ve Narkaios'un Eleusis'te Dionysos'u onurlandıran ilk şahsiyetler olmasıdır. yedinci kitabı oluşturan Akhaia bölgesinde kült kurucusu olarak yalnızca Amazonlar geçer. Narkaios büyüyüp komşu halklara savaş açtıktan sonra gücü artar ve bunun üzerine kendi adından esinlenerek Athena'ya Athena Narkaia tapınağını kurar.178 Ayşen Sina Hippodameia: Elis bölgesindeki Pisa kentinin kralı olan Oinomaos'un kızı Hippodameia Pelops ile evlenmek ister. Bu danslardan birine Physkoa. kült kurucu olarak Harmonia: Thebai efsanesine göre. Pelops da karısı onuruna Olympia'da beş yılda bir kutlanan Hera Bayramı düzenler. Hera'ya yetiştirdiği ürünlerden sunar ve sığırlar kurban eder.7 3" Pausanias. YU. Laodike: Babası Arkadialı Agapenor Troia savaşından dönerken gemisinin batması üzerine dalgalar tarafından Kıbrıs'a atılır ve orada Paphos kentini kurar. Ayrıca. 2. VIII. Harmonia. Pelarge. Hippodameia evlilik tanrıçası Hera'dan Pelops ile evlenebilmek için yardım dileğinde bulunur. Dionysos ile evlendiğini ve Narkaios adında bir çocuk doğurduğunu söylerler. kendisinin de Pindaros'tan öğrendiğine Amazanların Ephesoslu Artemis'e bir tapınak kurduklarını yazar. ı6. Argolis'te Mideia'ya sığınır ve burada ölür. Dileği gerçekleştikten sonra da. Bunun üzerine Hippodameia babasına tuzak hazırlayarak onu öldürtür. İkincisi Pandemos 'tur ve manevi 3r. Physkoa'nın Elis'ten geldiğini ve yaşadığı yerin adının Orthia olduğunu. Thebai'de Aphrodite'ye Kadmos'un gemileri üzerindeki ağaçlardan yaptığı tanrıçanın üç heykelini sunar. Physkoa: Heraia şenliğinde on altı kadın tarafından icra edilen iki dans vardır. Ares ile Aphrodite 'nin kızı olan Harmonia Zeus'un iradesiyle Kadmos ile evlendirilir.6-7 Pausanias. Pausanias.l6. Damadının tahtını elinden alacağını düşünen Oinomaos. kült kurucu olarak anlatılan tek kadındır.3? Altıncı kitapta kült kurucu kadın yer almazken.3-4 37 Pausanias. kızının evliliğine karşı çıkar.39 Yazar.7 3~ . Harmonia. V. Amazonlar: Pausanias.36 Ancak Hippodameia. diğerine de Hippodameia denirdi. Arkadia bölgesinin anlatıldığı sekizinci kitapta Laodike. Ancak.38 göre. 53. Laodike şükran borcu olarak Athena'ya Kıbrıs Paphos'tan doğduğu kent olan Arkadia Tegea'ya bir elbise gönderir.

kendilerine acıyan tanrılar tarafından birer kuşa dönüştürüldüler. kocasıyla birlikte Yedi Önder'in Thebai'ye karşı giriştikleri sefer nedeniyle dağılmış bulunan Kabeirlerin kültünü Boiotia'da yeniden kurar.45 Yazara göre. iX.41 Arİadne: Minos ile Pasiphone'nin kızı olan Ariadne.42 Elektra: Agamemnon ile Klytaimnestra'nın kızı olan Elektra. tanrılar uğruna gösterdiği çabadan dolayı Pelarge'ye tanrısallık atfedilmesini emreder. LX. i . L.9. tutkudan arınmış aşkın karşıtı olan bayağı ve fiziksel aşkın ifadesidir.12. Yunan dini üzerine araştırmalar yapan bilim adamlarının en tanınmışlarından biri olan Famell. Hephaistos' un Zeus için yaptığı ünlü asayı buraya getiren Elektra' dır.Pausanias'da Kült Kuran Kadın Kahramanlar 179 ve yüce. 25.105 vd. onun soyundan gelenlerin hayatını zehirleyecektir. Delos Apollon 'una sunsun diye Theseus'a Daedelos'un yaptığı bir Aphrodite heykeli verir.44 Trakyalı Tereos ile evlenen Prokne. Pausanias. LI. d. İ/yada.gerçekten yaşamış (savaşçılar veya ruhban sınıfına dahilolan) kişilerdir. Philomela'nın kız kardeşi olan Prokne Atina'dan Daulis'e tanrıça Athena'nın ağaçtan heykelini getiren ilk kişidir. Homeros. Prokne: Atina kralı Pandion 'un kızı.3 43 Pausanias. e. kocasının kendisini kız kardeşi Philomela ile aldatması üzerine öz oğlunu pişirip kocasına yedirir. Pelarge öldüğü zaman Dodona kahini Telondes. Üçüncüsü olan Apostrophia.tanrısal veya ritüel kökenlidir. X. c. IX. b. Annesi Aphrodite Hephaistos ile evliyken Ares ile olan yasak ilişkisinin meyvesi Harmonia. kaçan karısını ve baldızını Daulis'te yakalar. 16.. il i .şairkr ve bilginler tarafından yaratılmış şİİr ve destan kişileridir.7-8 42 Pausanias.21-25 40 41 . kahramanlar: a.ıo 45 Farnell. yasalara aykırı ve de günah niteliğindeki eylemleri yadsır. 4-l Pausanİas. Sonradan bu iki kardeş.insanların gündelik hayatında yer alacak yeni şeylerin yaratıcıları veya mucitleridir. Oğlunu yediğini sonradan anlayan Tereos. birçok olaydan sonra Pylades ile evlenir ve Phokis' e gider. IX. .40.efsanevi ataların kültleri olarak bir ulusa ya da kente adını verirler.1921 S. 40. 4.43 Phokis ve Lokris bölgelerinin anlatıldığı onuncu ve son kitapta kült kurucu olarak Prokne anılmaktadır.40 Pelarge: Potnieos'un kızı ve İsthmiades'in karısı olan Pelarge. günümüzde de geçerliliğini koruyan bir kuram önerir.R.3 Pausanias.

Amphissa.1. Bunun üzerine Deloslu genç kızlar ve erkekler evlenmeden önce saçlarını kesip bu kızların mezarlarına bırakırlardı. Hyrmina. Aglauros. Ephyre. Nilsson. Arııe. 57 (1989) s. Thyia. Sparte. ölümlü bir kadındır. Leto'nun Delos'ta ApolIon ve Artemis'i doğurmasına yardım etmişlerdir. Lo i . bir yere adını veren kahramanlar arasında kadın kahraman olarak Hippodameia ve Athena Apaturia kültünde önemli rolü olan Aithra'yı da burada anmak yerinde olacaktır. Bir diğer ölümlü de. Melite: Kavimlere adlarını verenler. LV. 1907 c. Aynı biçimde Penelope ve Klytemnestra da bu gruba dahildir. Söz konusu kadınların sui generis (insanüstü. 102. 3. IV.Kearııs.' Pausanias. Dyme. Hyperborealı Kızlar. Harpina.c.P .. 1955 s. Athena Apaturia kültünü kuran Aithra tanrıçanın telkiniyle Poseidon ile birlikte olmuştur. M. ismene. Diomede.• 2003 s. Thebe. M . Yazara göre. Örneğin. BlCS Suppl. Thisbe. E . Korinthas Sikyon' da Asklepios kültü ve tapınağını kuran Nikagora gerçekten yaşamış.9: Adlarını kentlere veren kadll1 kahramanlar. L. Boura. Oinoe. ama asla tanrısalolmayan. 5" Eliade. Larİsa. Farııell. 30. Thaphne.180 Ayşen Sina Ancak. Yine. Araithyrea. tanrıça Thetis 'in kayıp olan ağaçtan heykelinin saklı olduğu yeri rüyasında gören Leandris 'tir. Tanrısal kökenli bir kadın kahraman olduğu düşünülürse. 320 vd. Nonakrİs. Psothis. bu sınıflamaya nedense sokulmayan örnekler de dikkati çekiyor.IV s.495 47Nilsson. Side. Mothone. Myrine Nemea. /906 s.M.102 49 Guthrie. Lampsake.46 Bir yerin ilk sakinleri ve halkların veya ailelerin ataları ya da çocukları olarak geçen çok sayıda kadın kahraman vardır. Eirene. Physkoa. Hekale... 4.R .50 Phaidra üveyoğluna aşık olup onun ölümüne neden olduğu için duyduğu vicdan Nilsson.P. Triteİa: Demoslara adlarım verenler.47 Pausanias. W./50 vd. Metaneira. Böylelikle kendileri de sağlıklı doğumlar yapıp sağlıklı çocuklara sahip olmayı arzu ederler.5.48 Kent ya da kaloni kuran tarihsel kişiler genellikle erkektir. Knageos Rahibeleri. M. Bu efsanevı kadınlar Elektra. Andania. Hymetho ve Milye. Helike. Oikha1İa. Amazonlar ve Eurydike'dir. IV. özellikle hastalıkları sağaltmayı amaçlayan istihare ritüelleriyle ve büyük öneme sahip kayıp kutsal eşyanın bulunmasıyla da ilgili olduğu anlaşılmaktadır. insan hayatının sonlu oluşunun ve "herhangi bir özelliği olmayan" bir varoluşun sıradanlığının kutsallaştırılması olarak yorumlanabilecek bir eylem içine girerler: Bu ya canına kıyma ya ağır cezalara çarptırılma ya da başkasının günahını yüklenmedir.. Hyperborealı Kızlar. Alakomenia.. Helena destan ve şiirlerde sıklıkla yer almaktadır. Tanagra. Kült kurucu kadınların bir diğer grubu da.585vd. 1906 s.76.• 1971 s. Thespia.K.P . Larymna. Arene. 46 . Mykeııe. bir diğer anlamda da "kendine özgü") bir varoluş tarzını paylaştıkları ve etkinlik gösterdikleri söylenebilir. Kült kuran kadın kahramanların bir özelliği de tanrılar için olağanüstü çaba sarfetmeleridir. yeni bir yurt kuran iki kadın kahraman sayar: Messenia bölgesine adını veren Messene ve bulunduğu kente Herakles kültünü kurarak kendi adını veren Abia. 1.49 Benzer bir durum da Troizenli genç kızlar ve erkeklerin evlilik öncesinde kuşaklarını adamalarında görülür. Kyrbia.8-9. Kahraman tapınımının kehanetlerle.

Khloris annesi Niobe'nin çok çocuğuyla kibirlenmesi yüzünden. Aithra ve Helena'da olduğu gibi. Ariadne ve Prokne için de böyledir. Hypermnestra babasına başkaldırdığından. Danaos Kızları kocalarını öldürdükleri gerekçeleriyle ağır cezalara çarptırılmışlardır.51 Bu durum kocalarının ihanetine uğrayan Medeia. Hyperboralı Kızlar' Demeter Sırlarını Pelasg kadınlarına öğrettiklerinden.. M.383 Guthrie. Tıpkı Phaidra.53 Medeia ve Prokne sadık. Lyon8. sevecen ve fedakar eşlerdir. Guthrie'ye göre. onların başına gelen bu acımasız yazgıya uğramamak. i . Ares ile Aphrodite'nin yasak aşklarının meyvesi olduğu için lanetlenmişler ve hiç de hak etmedikleri cezalara maruz kalmışlardır.. bu kadınların tapınıcıları da. Heraia şenliklerinde on altı kadın i i i i iı ii. hatta sapkın bir doğaya sahiptirler. Pausanias'taki kült kuruculardan Elisli Kadınlar.254 vd.P. Laodike babasının ihmalinden ve son olarak Harmonia. Herakles ile Augeias arasındaki anlaşmazlığı gidererek ülkelerine barış getirirler. kent yasaları veya kent yaşamının kuralları ve tekeşliliğin sembolleridir. onların yaşadığı çaresizliklere düşmernek olmalıdır.52 Yukarıda sözü geçen "heroine" örnekleri ise. Kadın kahramanların mit ve tapınım içindeki rollerinden diğer ikisi de sorun çözmek ve keşifte bulunmaktır. Yani hem "iyi" hem de "kötü" sıfatlarını birlikte taşırlar. tesis edilmiş kültlerdeki çoğu "kahramanın" görevi.Pausanias'da Kült Kuran Kadın Kahramanlar 181 azabından. Nil88on.350. Verilen emirlere uymamak. W. bu durumda Medeia ve Prokne'ye tapınanların umudu. Pausanias 'ta kült kurucusu olarak geçen kadınlardan ikisi. 1955 8. Medeia ve Prokne çelişkili değerlerle yüklü ve sıradışı. tanrılar tarafından kendisine kurulan tuzaklara rağmen ayakta durma gayretindeyken istenmeyen kişi ilan edilmesinden dolayı canlarına kıyarlar. 19068.K. i i 'i 51 i i ! 52 53 Eliade. D . toplumdaki çürümüş ahlaki değerleri tazelemek ve ölümlü kadınları benzer kaderden koruyarak doğru yolu göstermektir. Guthrie'nin sosyopolitik bakışına bu açıdan malzeme olabilecek istisnalardır. ama öte yandan kocalarının ihanetleri karşısında öz çocuklarını öldürecek kadar da canidirler. Physkoa ve Hippodameia ise. Aithra oğlu Theseus'un ölüm acısına dayanamadığından. 2003 8. Helena.. kutsal güçler karşısında evrensel düzeni güvence altına almak isteyen insanların kendilerini topluca ifade etme yolu olarak tanımlanırsa. İnsana ait etkinliklerin ilk örnek niteliğinde temsilcileri olan çeşitli cezalaı'a çarptırılan bu kadınlar. kuralsızlıklar ve her türden suistimaller (yani günah ve suç olarak kabul edilecek her şey) doğrudan ve dolaylı olarak yaratıcılık işini kışkırtır. İphigeneia babasının Artemis'in geyiğini öldürmesi nedeniyle. 19968. M.57 .C.. Kült kuran kadınların bir kısmı da başkalarının sebep olduğu sıkıntılar yüzünden ölümle karşı karşıya gelerek uzun süre sonra yaşamları düzene girenlerdir. Eğer kült. olasılıkla bu kadar üzüntüden sonra ulaşılan doyumsuz ve sonsuz mutluluğun peşindeydiler.

Jones. 2003: Dinsel İnanç/ar ve Düşünceler Tarihi. Ölmüş ünlü şahsiyetlerdir. benzer bir kaderden sakınmayı ve kadın kahramanm ulaştığı o eşsiz manevi güce ulaşmayı umut ederler.Ökmen-A. tanrılara (kaderleri her nasılolursa olsun) boyun eğmesi. Ankara.A. İstanbul 1984 Homeros: Odysseia. S. 1906 s. birisinin yaptığı olumsuz işlerin sorumluluğunu üstüne alması ve son olarak da kendi beklentilerinden çok ailenin ve toplumun beklenti ve gereksinimlerini yerine getirerek özverili davranışlarda bulunmalarıdır. 292. W. Nausikaa top oyununu (Odysseus heksametre ölçüsünü (Pausanias X. İstanbul Famell. 1959 : Python: A Study of Delphic Myth and Its Origins. Vol.C. Olympian..N. M..IOO) ve Phemonoe . kadın kahramanların kökenleri aynı olmayıp aşağıdaki özelliklerin birer birleşimidirler: Kadın kahramanlar çoğunlukla bir destan kişileridir.. 96. VI.P. 1978 : The World ofOdysseus. Boston 5-l Nilsson. Lyricus.. KAYNAKÇA Antik Kaynaklar: Aristophanes: Bulut/ar. Foley. M. I-IV. M. Ebade. ed. A. Delilbaşı. Öyle anlaşılıyor ki. Çev.I. Ed.. Erhat)..Erhat. London 1918 Pindaros.e.182 Ayşen Sina tarafından icra edilen iki dansın buluşçularıdır ve bu danslar onların adlarıyla anılır. 1900 Modern Kaynaklar: Coldstream. 1921: Greek Hero Cu/ts and Jdeas of l//lmonaliı". A. 2d rev. L.8-17 in the Age of Homer" Journalaf Hellenistic Studies .2. 5. J. Oxford Finley.Kadir. 1976: "Hero-Cults 1976 s. Berkeley Guthrie. New York Fontenrose.Kadir. Erhat-A.S4 Sonuç olarak yukarıda Pausanias' ın ele alış sırasıyla anlatılan kadınların ortak özelliği. Heroine diğer kadınlar için toplumsal bir model haline gelir. 1955: The Greeks and Tlıeir Gods. İyi bir devlet ya da toplum için ya kendi iradeleriyle ya da dış baskıyla intihara zorlanan bakire veya gelinlerdir. Erhat ..S. J.H. H. Böylelikle tapmıcılar. O. Schroeder. Bir kahramanın kızı veya annesidirler.7) bulmuştur.P. İstanbul 1957 Herodotos: Herodot Tarihi . A. Nemean. doğru ve adil işler yapması. 1977 Homeros: Hymn to Demeter. hepsinin kü1t kurucusu kahramanlar olmasıdır. M. Bu özellikler kadın kahramanın ailesine ve bulunduğu topluma onur ve gurur verir. EyüboğluA.. Hesiodos: "İşler ve Gün/er" (Hesiodos Eseri ve Kaynakları.Çev. İstanbul 1984 Pausanİas : DesCl'iption of Greece. İstanbul 1985 çev. Phytian. Bu durumda kü1t kurucu kadın kahramandan beklenenler. W.W . Isıhmian Odes. Çev. Çev.S.ed. Princeton 1994 Homeros: İlyada.K.

1997: Pindar.P. Pythian Odes. 1996: Gender and fmmortality. Berljn 1913 Kearns. W. 57 (1989) s. London . consilio et auctoritate Aeademiae Litterarum (Regiae) Borussicae.l 01-102 Lyons.Pausanias'da Kült Kuran Kadın Kahramanlar 183 f{ lı i Hollis. 1990: Ca/limakhus. A. Olympia Odes.S. M. M. 1989: "The Heroes of Attica" Bu/letin of the fnstitude of Classical Studies (BfCS) Suppl. D. Leipzig Ni1sson. 1906: Griechisehe Feste von Religiöser Bedeutung. 1971: The Minoan-Mycenaean York Religion and fts Survival in Greek Religion. Princeton Nilsson. New Race.P. Hekale. S. Oxford 1990 lG IX : fnscriptiones Graecae.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
aytennn liked this
Ozan Balkan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->