P. 1
UVOD U ARHEOLOGIJU 1

UVOD U ARHEOLOGIJU 1

|Views: 402|Likes:

More info:

Published by: Adela Viktoria Vuckovic on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

UVOD U ARHEOLOGIJU 1

Podijela prapovijesti paleolitik (starije kameno doba )od 2.5 milijuna godina do 10 000 g . pr. Kr koji se dijeli jo i na stariji (donji) od 2.5 milijuna godina do 200 000 g. Pr. Kr, srednji od 200 000 g. Pr. Kr do 40 000 g. Pr. Kr i mla i (gornji) od 40 000 g. Pr. Kr do 10 000 g. Pr. Kr, epipaleolitik (produ eni paleolitik) od 8000 do 5000 g. Pr. Kr, mezolitik (srednje kameno doba) od 10 000 g. pr. Kr do 6500 g. pr. Kr, protoneolitik (uvodni dio u neolitik), predkerami ki neolitik, neolitik (mla e kameno doba) od 6500 g. pr. Kr do 4000 g. pr. Kr, eneolitik(bakreno doba) od 4000 g. pr. Kr do 2300 g. pr. Kr, bron ano doba koje se dijeli jo i na rano bron ano doba od 2300 do 1600 g. pr. Kr, srednje bron ano doba od 1600 g. pr. Kr do 1300 g. pr. Kr i kasno bron ano doba od 1300 g. pr. Kr do 750 g. pr. Kr. Postanak ovjeka prije 7-5 milijuna godina dolazi do cijepanja primata na pongide i hominide, pongidi su doveli do ovjekolikih majmuna, a hominidi do ljudi evolucija podrazumijeva: preinaka udova za penjanje po drve u, pove anje mozga (pove anje prostora za osjetilo vida i smanjenje prostora za osjetilo njuha), premje tanje o iju (pribli avanje), skra ivanje gubice, pomak otvora za prolaz le ne mo dine (zauzimanje uspravnog polo aja) Rani hominidi: Austarlopiteci dvono an hod, volumen mozga oko 500 cm -Ardipithecus ramidus - prije 5 milijuna godina, Etiopija, biljojed -Australopithecus anamensis - prije 4 milijuna godina, Kenija -Australopithecus afarensis - prije 4 - 3 milijuna godina, biljojed, nizak, Tanzanija - Lucy -Australopithecus africanus - prije 3-2.5 milijuna godina, biljojed, dijete iz Tuanga Hominidi nisu promi ljeno sahranjivali , mrtve -Homo habilis - prije 2 milijuna godina -prva uporaba kamena, prvi artefakti -Olduwai, jezero Turkana, Kenija, Tanzanija -stvaranje ljudske kulture, uspravan hod, kultura oblutaka, neobra en kamen smatran svetim prvi , po eli jesti meso, mogu a specijalizacija -Homo erectus - prije 1,5 milijuna god -prvi napu ta Afriku prije 1 milijun godina

-Europa nastanjena prije ~ 800 000 godina -oko 600 000 god kamenom do ao do vatre, selidba iz toplijih krajeva u hladnije mogu a sposobnost o apstraktnom mi ljenju i komunikacije, prva ljudska vrsta -Homo sapiens (ili H. heidelbergensis) - razvio se u Europi prije ~ 500 000 godina -naselio gotovo sve dijelove starog svijeta, specijalizirani kameni artefakti, volumen mozga 1200cm -neandertalac - ivjeli u Europi, na Bliskom istoku i dijelu azijskog kontinenta izme u 200 tisu a i 30 tisu a godina prije Krista -imali mozak 120 kubi nih centimetara ve i nego na danas

DONJI PALEOLITIK (STARIJI) (prije 2,5 milijuna - 200 tisu a godina)

Zauzima razdoblje tercijala, donji i srednji pleistocen. Po inje upotreba kamenog oru a, kresanih oblutaka. Oblikovani su sa 2 ili 3 udarca u obliku pica i nazivamo ih cjepa i ili choperi. Tvorac takvog oru a je Homo habilis.

Oldoway - prije 2,5 milijuna god -na nalazi tu Oldoway od nalaza su prona eni Australopithecus robusni, ru ni klin koji se naziva Oldowaysko oru e i jo neki nalazi alata -to je vrijeme Homo habilisa i Homo erectusa - ivot u savani, po eli jesti meso i razmi ljati -prvi alati -odbojci -sjeka i(oblutak odlomljen vi e puta s jedne strane) - tipi na alatka -sjeckala(dvostrano obra eni obluci) -dvostrano oru e(chopper) -nalazi ta - klanac Oldoway, Hadar (Etiopija), Koobi Fora (Kenija) -Gona (Etiopija) - najstarija na ena rukotvorina (prije 2,6 - 2,5 milijuna godina)

Acheuleen

sjekire. naprednije od Oldowayske kulture -razumno kori tenje vatre -prve nastambe (Terra Amata . Donje Pazari te u Lici (Hrv) -tipi ne alatke . Boxgrove (Eng).St.tanji i simetri niji a nici. rabi se palica od roga(mekani eki ) -nalazi ta . rabi se tvrdi eki U Africi se koriste eruptive i kvarcit. jedno od najranijih nalazi ta sa nastambama) -obrada drva . bifacijalno okresivanje. Abbeville (Franc). strugala. oblik badema. deblji a nici.varijante ove kulture) nema a nika .-1. Acheul. Torralba ( panj). a u Francuskoj ro njak Kasni a elejn .nalazi koplja -nalazi razli iti od a elejnske kulture -abbevillienska kultura . (ivera ka kultura) . Punikve kod Ivanca.rani i po etak srednjeg paleolitika (Dugi otok i Veli rat . Nalazi ta u Engleskoj (Clacton-on-Sea).7 mil god-250 000 -Homo erectus. a elenska i abvilijevska kultura su ivjele u istom dobu (te ko se razlikuju) -clactonien kultura .a nici. ovo je najpoznatija kultura sa lavouzijenskim na inom obrade. nazubci. o trih i neravnih povr ina.Franc. bifacijalno okresivanje.grublji. a kasnije i arhai ni Homo sapiens ili Homo heidelbergensis -vrijeme Mindela i Mindl-Rissa -prvi napustio Afriku preko Egipta i Izraela -dvije faze: Rani a elejn .oru a od ivera (strugalice). Abbeville kod u a Somme.te ko kameno oru e. Francuskoj i Italiji.

Velika Pe ina -4 tipa -tipi ni . Le Moustier (kostur neandertalca). sjeverna Afrika. koplja za ubadanje -le inari. lovci i kanibali (Krapina i Vindija mo da). mousterien. kosti i rogova. Bliski Istok -najpoznatiji lokaliteti . kvrgave kosti. npr. tajasijen (tayacien). Veternica. ve i mozak. Vindija.I. nazupci i no evi s hrptom -MUSTERIJENSKI ILJAK?? -za materijale se koriste sirovine iz okolice -levaloa ka metoda .nekoliko ukopa) -duhovna revolucija -tehnologija obrade drva. bez brade -razvili su se iz arhai nog homo sapiensa. kratki udovi. iljci .metoda za postizanje odbojaka unaprijed smi ljene forme.strugala.pe ina San Bernandino udupci i nazupci strugala -s a elejskom tradicijom .naj e e se javlja udru ena s drugim kulturnim pojavama. najstariji instrument (u musterijenskom sloju) -teorije o nestanku neandertalaca: 1.dentikolato .Quira (popre na strugala) i La Ferassie (katkad modificirana primjerom levaloa ke metode) -zup asti . ja a vilica.tip B .Europa. Giblartar. strugala. Krapina.SREDNJI PALEOLITIK Mousterien industrija kremena -razvila se iz clactonske kulture 200 000 .moderni ljudi su nastali od neandertalaca . koristi tehniku odbijanja tvrdim eki em . homo heidelbergensisa u Europi -nalazi ta .a nici. minimalna prehrana biljkama -lokalitet Divje Babe I u Sloveniji . dolazi u musterijenu ali se mo e javiti i u gornjem paleolitiku. ve i zubi. multiregionalni model . -po etak ukopa ljudi (La Ferassie .30/40 000 god (neandertalci) -obilje ja . mi ici.tip A . tj.izra eniji nos. ni i rast.arantijen ..dolina rijeke Neander (mala pe ina Feldhofer). Turk na ao ko tani predmet (kost mladog piljskog medvjeda) mogu a frula.. mikokijen (micoquien).

Boje koje prevladavaju u pe ini su crna.populacija ljudi iz Afrike potpuno ih je zamjenila .radiometrija ( metoda C14) radioaktivnost pojedinih atoma C 2.kamenju i pe enoj zemlji. To su naj e e crte i. a u Europu su preko Bliskog istoka do li prije 40-ak tisu a godina Organiziraju se prve obiteljske i plemenske zajednice s lovnom i ribolovnom privredom.iljak i no -neandertalci Metode apsolutnog datiranja 1. rani moderni ljudi) . ponekad su ak oslikane jedna preko druge.napustili Afriku prije 100tinjak tisu a godina.lova.Dordonja (2 abrija) Chatelperron -u Zapadnoj Europi? -prijelazna kultura srednjeg i gornjeg paleolitika -tipi ne alatke .gravure. Ra eni su na stijenama pe ina.000 godina 3. nema odnosa izme u figura. BP u Etiopiji. olucijen -Homo sapiens sapiens . za 1-2 ljudi) . morfolo ki moderni ljudi se prvi put javljaju 190000 g. U mla em paleolitiku susre emo i razvoj i pojavu PRVE LIKOVNE UMJETNOSTI na temelju skulptura i reljefa. .pomje ali su se s ljudima iz Afrike -koristili su se abrijima (male pe ine. Naj e e su to scene iz svakodnevnog ivota. govori da nije bilo parenja me u populacijama moderan ovjek postupno zamijenio postoje e starije populacije 3. ivotinje su nabacane bez ikakvog reda.metoda termoluminiscencije od zagrijanog uzorka koristi se svjetlosni signal 4. tj.sme a te mnogobrojni detalji koji su izvedeni graviranjem.ratovanja te ceremonija-najljep i primjeri na podru ju panjolske.reljefi i puna plastika. postojanje duhovnog ivota. posebno u zubnoj ocaklini starost kostiju GORNJI PALEOLITIK -prostor uz Crveno more na eni ostatci modernog ovjeka -prijelazne kulture orinjasijen ( najstarija ' ista kultura'. asimilacija .bizona. analiza fluora u kostima.kalij argon koristi se za nalaze starije od 40.2. esti su prikazi figura ivotinja(plastika) i to naj e e konja. model iz Afrike.slike.medvjeda s razli itih nalazi ta. enske figure Aurinja ke venere kod kojih je jako nagla ena steatopigija i povezane su s kultom plodnosti. Te nja za ukra avanjem ( perle).mamuta. anr scene. Mitohondrijska Eva .hijene.na kostima.

sitna plastika (Mala gradina) .sje iva. Crvena Stijena Solutreen . panjolskoj i Portugalu -ljudi su ivjeli na otvorenom u kolibama . Puntali.stariji . najve i broj nalazi ta je u Italiji .mi ga nemamo -20000 g. Badanj kod Stoca KREMENE INDUSTRIJE GORNJEG PALEOLITIKA Seletien -srednja Europa -prijelazna industrija iz srednjeg u gornji paleolitik . dolina Dona (nastambe lovaca).iljci napravljeni od roga .20000 g.PRIMJERI SLIKARSTVA Otisak ruke iz spilje Pech Merle u Francuskoj.mlade kog tipa Gravettien -nalazi te Le Gravette u Dordonji -27000-20000 g prije sada njosti -tipi na alatka: graveta (kameni iljak strmo obra enog ruba) (vrh koplja) -porast mikrolitskog oru a . Romito.kromanjonci -Europa.andalja II.BiH. Romuldova pe ina. prije sada njosti -otvoreni prostori u Francuskoj. prije sada njosti . Bliski Istok. mla i . "Kineski konj" iz spilje Lascaux u Francuskoj. Cavallo.pilja Szeleta u Ma arskoj -dvostrano obra eni listoliki kremeni iljci . sjeverna Afrika -prvi primjerci figuralne umjetnosti .shematizirani ivotinjski likovi (PJZ slika) -tipovi alatki .sa raskoljenom glavom. unjasti alati -stepeni asta obrada na alatkama -ko tani predmeti .kamenog i ko tanog -pojava ukrasnih predmeta i kultnih simbola (prve Venere) .jedino u Vindiji Aurignacien -40000 .Caviglione. nju kasta i kobili asta grebala.

lovoroliki kremeni iljak -pojava slikanja: kantabrijska umjetnost -palica s kukom . plo ice s hrptom. podizanje razine vode (pr.zakloni ispod stijene. Najstariji tip mikrolita sa irokim sje ivom. vodi porijeklo iz gornjeg paleolitika (mikroliti iz tog razdoblja nazivaju se ahrensbur ki mikroliti). Jadransko more podiglo se za 100 m) i promjena obalnih linija. kosti.po etak mezolitika uvjetovan je zavr etkom ledenog doba (pleistocena) 10. Tako se mijenja i biljni i ivotinjski svijet. Mikroliti . dugi. kratka grebala. sje iva. U Skandinaviji se ti . koljke. gravetice -Badanj.000 godina prije sada njosti.Poznata su tri glavna tipa mikrolita. ledenodobne ivotinje izumiru ili se sele na krajnji sjever.mi ga nemamo -nalazi te Madlen -karakteristi ni abriji . kao i zna ajnija zahla ivanja u pojedinim razdobljima. naglo se pove ava temperatura i pove ava se koncentracija vla nog zraka.izbaciva koplja -ko tana igla s u icom Magdalenien . upanov spodmol (Slo) MEZOLITIK Klimatske promijene . Crvena Stijena (BiH). Temperature bilje e osciliranja. a rasprostranjen je u Skandinaviji. no u ukupnosti temperature se pribli avaju temperaturama iz sada njosti.iljak -tipi ne alatke . a ljudi ivot prilago avaju tom izmijenjenom okoli u. plo ice s gravurama ljudi i ivotinja Epigravettien -20000-10000g BC -Apeninski poluotok i isto na obala Jadrana -tendencija prema mikrolitizaciji -jako zastupljeni tipovi strugalo. Polj i ka cerkev. povla enje leda. slu ili lovcima -vrhunac ko tane tehnologije -brojni artefakti. Babja jama.na odbojcima.-izradba kamenih alatki dosegla je vrhunac -tipi na alatka: tanki. Britanskom oto ju i sjeverozapadnoj Europi. Osnovno obilje je su klimatske promjene: zatopljenje.

domestikacija (ovce. a na drugim podru jima se jednostavno nazivaju "rani mezoliti ki". Vela . kao i pripitomljavanje ivotinja Predkerami ki neolitik .pr. ve se nazire prijelaz sa skupljanja i lova na proizvodnju hrane. dru tvenom. To su soveterijanski mikroliti (nazvani prema francuskom nalazi tu Sauveterre La-Lemance). Oni su se od 10000. a nazivaju se tardenoa ki mikroliti (prema nalazi tu Fere-en-Tardenois. Dakle. Karanovo I i II (Bugarska). kozei svinje). g. Tada kasni mezolitik ne zadr ava izvorne osobine klasi nog mezolitika. ve a iskoristivost hrane kuhanjem. prema poljodjelstvu i sto arstvu promi ljenom selekcijom pri ubiranju biljaka. Tako se pri branju vodi ra una da se ostavi korijen biljke. pro irili iz sredi nje Francuske irim podru jem Europe. duhovnom) osim u poznavanju kerami ke proizvodnje. Nalazi ta pilja Kulture na e regije Nin. U ju nijim podru jima Europe pojavili su se razra eniji tipovi mikrolita s u om o tricom i pravilnijih geometrijskih oblika. odnosno u lovu.Kr. Grap eva pilja (Hvar). skladi tenje uvjetovalo ivot na istim prostoru.Tre i glavni tip su mikroliti trapezoidnog oblika koji su nastali na sjeverozapadu Europe nakon 7000. g.Kr. Vrlo stabilne klimatske prilike po etkom holocena pogoduju razvoju zajednica koje uzgajaju biljke i nastavljaju s pripitomljavanjem ivotinja. do 7000. pojavljuju se gradovi sa cjelovitom infrastrukturom. finalna faza intenzivne lovno-skuplja ke privrede. pojava bruseva (za proizvodju kamenih sjekira) Protoneolitik . zapo inje prva poljoprivreda. gomolj ili sjeme. po inju se koristiti kerami ke posude i rvanj ( za gnojenje plodova). a pri lovu se ostavlja dio mladun adi i ne ubijaju se skotne enke.Prijelazno razdoblje izme u mezolitika (srednjeg kamenog doba) i mla eg kamenog doba. Ekonomske promijene . u Francuskoj). u gospodarskome smislu mezolitik je posljednja. zla ano i polirano oru e.mikroliti zovu maglemo ki (prema kulturi Maglemose).Ovim nazivom se obilje avaju zajednice koje su u razli itim dijelovima svijeta dosegle nivo mla eg kamenog doba u svim aspektima (privrednom.pr.Ovda nje su zajednice skuplja a i lovaca na inile prve korake prema proizvodnji hrane. tj. Danilo kraj ibenika. NEOLITIK Neoliti ka revolucija prva revolucija u povijesti.

hvarska kultura Podjela neolitika protoneolitik. Stupanj. promjene u na inu pokapanja (grobni humak) promjene u dru tveno organizaciji i duhovnoj kulturi.impresso 3. po etak indoeuropeizacije i promjene u demografskoj strukturi Pojava metalurgije zapo inje obrada bakra.pe i. topljenje i lijevanje u jednodijelni kalup.vin arska kultura 4. srednji i kasni neolitik i eneolitik ENEOLITIK Nove pojave razvoj rudarstva.uporaba samorodnog bakra. predkerami ki neolitik. sopotska kultura 5. Stupanj.serijska proizvodnja po inje s uvo enjem tehnologije lijevanbja u kalupima. ekonomskoj i dru tvenoj strukturi .ognji ta Kulture na ih regija Vu edolska. Kostola ka. 2. osobito onima dvodijelnog tipa Arheolo ki materijali 1. nastajanje novih tipova naselja i njihovo utvr ivanje. Lasinjska.star eva ka kulutra 2. 3.uporaba oksidiranih ruda.danilska kultura 8. postupno j nestajanje antropomorfne plastike. 3 stupnja 1. Bubanja-Sakuta-Krivodol Promijene u populacijskoj. razvoj novih kerami kih tipova i stilova ukra avanja. hladno i toplo kovanje. posude za taljenje i izlijevanje bakra 3. Stupanj.brezovljanski tip sopotske kulture 7.sitni i utilitarni predmeti. metalurgije bakra.1. sjekire.korenovska kultura 6. eki i 2. Badenska. rani neolitik.

oblici. razvijena trgovina(kontakti). novi povijesni put koji e imati veliku ulogu u svim kasnijim razdobljima povijesti. a u razvijenom stupnju najljep e oblikovane i stilski definirane posude tipa 2. posuda s okruglim ispup enjem. a time i stvaranje znatnijih materijalnih bogatstava. Rano bron ano doba (2300-1600) vinkova ka kultura: Slavonija. BRON ANO DOBA -prvo umjetno stvoreno doba(kovina). Drave. svaki humak 1 grob. gospodarska baza ivota su i dalje sto arstvo i poljoprivreda. geom. Lika: grupa od 8 grobnih humaka. Osim toga snaga ivotinja u bakrenom dobu se sve e e rabi u poljoprivredi i transportu. polo enih u jednostavne zemljane rake na ve im grobovima odakle i itavom razdoblju naziv . jest egejski i maloazijski prostor.U gospodarstvu dolazi do prevlasti sto arstva nad poljoprivredom. Dunava. ije su populacije prisiljene tra iti nove krajeve za ivot. tipi na duboka zdijela na uskoj nozi i vr evi. proces rastrojavanja dru tva( trgovci. pa se prebacuju na europsko tlo. a ono br e stvara vi kove. i dalje ima sto arstva i poljoprivrede. Podru je napretka i inovacija u eneolitiku. licenska keramika otisnuta vrp astim ornamentima. Kasno bron ano doba (1300-750) o itovana u jedinstvena sfera ideja i kultne simbolike prevladavaju em paljevinskom pokapanju mrtvih. Srijem. ukrasi: izrezivanje. u zavr noj fazi osnovano u Lici naselje ije je izvanredno dobro sa uvano groblje otkriveno u pe ini Bezdanja i 3. inkrustacija. U dru tvenom pogledu formiraju se vr e povezane i organizirane patrijarhalne rodovske i plemenske zajednice. za osiguranje potrebni ratnici te naoru ana 'aristrokacija' dobiva vlast. No u ovome trenutku pojavljuje se novo ishodi te migracija. oni koji tite) Podjela 1. kao i u neolitiku. bogatstvo i kvlaiteta bron anih grobnih priloga. tra enje i otkrivanje ruda. osobito oru ja. metalur ka sredi ta su najva nije to ke u rada njoj trgova koj mre i. formiranje irih etni kih skupina. na in pokapanja-kameni humci. te omogu uje intenzivniju trgovine. Srednje bron ano doba (1600-1300) vatinska kultura: u isto nom dijelu me urje ja Save. grobni prilozi ratnilka sjekira. Sam razvitak gospodarstva dovodi do u ih specijalizacija unutar pojedinih gospodarskih grana.

metalurgija bronce dosegla svoj vrh u prapovijesti Europe.kultura polja sa arama. vidljiv kontinuitet kp 4. pr. imali tri sloja: zemljoradnici. inkristacija 2. pasmine konja. Kr. privjsci i kape 6. Bosutska grupa imala 3 faze: Kalaka a. Histri jedini na obali. brojne ostave posuda Kulture regija: RBD vinkova ka i cetinska kultura SBD vatinska i licenska kultura KBD kultura polja sa arama Pokretni akreolo ki nalazi: knemide ( titnici za potkoljenice). Martijanec kaptol pokopi u tumulima spaljivanje. Grupa Dalj razvila se iz kulture polja sa arama. novine: brzo rotiraju e kolo (lon arsko) i kovani novac 5. sve enici (druidi). sjekire. Kr zapo inju svoj prod sve do or panjolske i Male Azije. Japodi ukopi na ravnom i u tumulima. . Basarabi i faza kanelirane keramike. utjecaj egejskog prostora i Italije Podjela: starije eljezno doba ( 750-300) i mla e eljezno doba (300-1 st. Sanski Most i otok u Vrpolju. pr. U 5 st. zoomorfne ru ice. kerami ke polirane stijenke. pr. dobri ratnici. fibule (kop e). Kelti sredina 4 st. Kr. vladali tehnikom proizvodnje metalnog oru ja. lokaliteti: Donja Dolina u bosanskoj Posavini. zadr ali sapljivanje. izgra ivali i gardine (Tijekom opasnosti slu ile su kao pribje i ta (refugium) ili kao stra arska mjesta). nova oru ja. Nizozemske i vcarske. Belgije. inhumacija na ravnome. Taurisci i Skordisci. ratnici. kerami ke posude ELJEZNO DOBA Od 11 do 8 st. pod utjecajem Italije. kulturni utjeca iz karpatskog bazena. Kr) Poznatije kulture regije plemena: 1. poznate japodske urnenekrpopla u pe ini Bezdanja a. pr. biritualno pokapanje( kosturno i spaljivanje). kne evski grobovi bogati grobovi vj sve enika ili vladaju e elite. u Hrvatskoj 3 plemena: Boji. nastali na prostoru Francuske. obredni ritoni 3.

luke. gl.. Zadar gl. s obzirom na topografiju mogu biti: . gradine materijala. talasokracija ( veliki utjecaj i vladavina mornarice na moru ).centralizirana vlast. brodolomi. poznati natpisi da su Grci otjerali Liburnce s Krka. import keramike. 5-6 st. grad Liburna. pr. odnosno groblja y ostave y sveti ta y kamenolomi i rudnici y ostalo (mjesta ulova i komadanja ivotinja.. fibule Jantar Jantarni put . Liburni ra a do Krke + otoci. ikonografija orginalna. nema TIPOVI PRAPOVIJESNIH NALAZI TA Po svojoj funkciji prapovijesna nalazi ta mogu biti: 1. prostor planiran za bijeg. grad Negzagci (8 grobovi imali preko 100 predmeta uvezene keramike). nalazi ta posebne namjene y grobovi. razvijena trgovina sa Italijom i Gr kom.od Balti kog mora do Gr ke. op enita nalazi ta y naselja y stani ta 2.) Op enita nalazi ta Naselja i stani ta 1. kamena plastika. vjerojatno najstarija europska komunikacijska trasa izme u sjevera i juga Navinska. mije se tamo ivilo.. radionice. fosilizirana smola koja se nalazi ispood mora te ima sme u boji kada ispliva. Kr 7.

c) naselja na uzvisinama = gradine (kasteljer. Zapravo i nije rije o boravi tu. kamene ograde.). zaklon. Burgwall. Mogu biti jednoslojna ili vi eslojna. magoula (gr . a kao tragovi ljudskog boravka uo avaju se ostaci vatri ta. ribolov. povi enim polo ajima koji omogu avaju dobru i u inkovitu obranu ili za titu od poplava itsl. Prve poljodjelske zajednice u neolitiku ne podi u takva naselja. Vi eslojna ili tel naselja3 nastaju kada je isto mjesto nastanjivano stolje ima.uglavnom tijekom paleolitika. tepeh (iranski?). esto su prirodno dobro za ti ena. Uza zid u prirodnim udubinama otkriveni su tragovi dvaju ognji ta.). bedemi. katkad i tisu lje ima. 2 Ova velika pilja bila je zimsko stani te lovaca s kraja donjeg paleolitika.). ostali izrazi: h üyük (tur. Rubovi kolibe ozna eni su nabacanim kamenjem koje je podupiralo drvene stupove izme u kojih su najvjerojatnije bile razapete ivotinjske ko e ili krzna. granja. palisade. ognji ta. pripe ak (Rockshelter). 3 Naziv dolazi od arapske rije i tell= bre uljak. a tamo gdje takva za tita nije dostatna podi u se umjetni obrambeni sustavi . ali naselju u u em smislu nego o pojavljuju se u svim razdobljima. kako zbog za tite tako i iz gospodarskih razloga (voda. skloni te. ivotinjske kosti i kand e vjerojatno su u to skloni te do le s morskom travom i ivotinjskim ko ama od kojih su bili na injeni le ajevi. otpaci od jela. ali rijetko kao trajno naselje.a) pripe ak-abri1 i pilja .)/ . koriste se prirodne udubine u stijeni ili prednji dijelovi piljskih prostora. Prirodna udubina u stijeni s gornjim dijelom izbo enim poput nadstre nice. ali u kasnom neolitiku i u eneolitiku ona su sve brojnija. jezera. pa i jednostavnih atorastih konstrukcija od granja. ognji ta.naj e e su smje tena uz obale rijeka. Istra ivanja su otkrila tragove velike kolibe podignute uz isto ni zid pilje. kameno i ko tano oru e.nasipi. tipolo ka dioba: a) Stani te. promet).2 pilje su ljudima slu ile za boravak i u kasnijim razdobljima. kolaca i ko e kao na primjeru Grotte du Lazaret kod Nice u Francuskoj. logor (campsite) naj e e ih ve emo uz zajednice koje nisu sjedila ke. Uo avaju se tragovi vatri ta. 2. Generacije i generacije podi u svoje nastambe i druge objekte povrh onih svojih prethodnika. franc. tumba (mak. Katkad su vidljivi i ostaci nekih pregradnji i dogradnji od iblja. odnosno odmori tu na otvorenome gdje su se mogle odvijati razli ite aktivnosti. Rezultat toga je postupna akumulacija svekolikog naseobinskog otpada i stvaranje bre uljka. mora. Takva su naselja prisutna u svim prapovijesnim razdobljima. Wallburg. mound settlement (engl. hill fort) podizana su na istaknutim. jarci. mogila (bug. Razasute sitne morske koljke. ve kao povremena ili sezonska boravi ta pastirima i lovcima ili kao pribje i ta u vrijeme opasnosti b) ravni arska naselja .). 1 abri .

zemunice i poluzemunice (dwelling pit) tipi ne su u prvom redu za razdoblje neolitika.li a i sl. na prirodno dobro za ti enom polo aju. pa su istra iva i u nedoumici mogu li uop e te jame . ali i unutar nekog ve eg naselja (poput akropole u anti koj Gr koj. Od njih dakako nije ostalo nikakvih tragova.naselje na manjoj povr ini. ponekad sastavljenim i od vi e jama razli ite razine. One podupiru okomito postavljene duga ke kosti. trgovine. Primjer iz Me iri a pokazuje kupolastu gra evinu u ijim su temeljima mamutove lubanje. ali brojni nalazi velikih nakupina mamutovih kostiju u Ukrajini omogu ili su rekonstrukciju tamo njih nastambi iji su glavni konstruktivni elementi bile upravo kosti mamuta.vi e samostalnih stambenih objekata i prate ih gospodarskih objekata te zajedni kih objekata od op eg zna enja za cijelu zajednicu b) grad . obitelji. ali ponegdje se grade i tijekom kasnijih razdoblja.sredi ta obrta. potpuno ili djelomi no ukopane u zemlju. Unutarnja organizacija naselja usko je povezana s dru tvenom organizacijom odre ene prapovijesne zajednice u cjelini. Naj e e je rije o razli itim tipovima lako prenosivih atora konstruiranih od drvenih kolaca i ivotinjskih ko a. Znatno su brojniji primjeri izgradnje nastambi iz vremena mla eg (gornjeg) paleolitika. ali i Vu edola u eneolitiku Podunavlja) d) Refugij . c) Burg . Rije je jamskim stambenim objektima. nadzemne konstrukcije zidova i krova mogu biti vidljivi u obliku tragova stupova ili kolaca koji su je sa injavali. naj e e nepravilnog ovalnog ili kru nog oblika. Nastambe Tragovi najstarijih nastambi arheolo ki su potvr eni ve za vrijeme donjeg (starijeg) paleolitika. Nastambe. kralje nice koje sve tvore neku vrstu zida. Cijela je konstrukcija potom presvu ena ivotinjskim ko ama. zdjelica. Obi no je smje teno izvan glavnih komunikacijskih putova. kosti lubanja. Tragovi gornje. Mogu biti izolirani.ve a povr ina s ve om koncentracijom stanovnika koji su socijalno razli iti . kulta i politi ke vlasti. a one su u vr ene mamutovim kljovama kako ih ne bi rastrgali i raznijeli sna ni vjetrovi. Neoliti ki telovi Bliskoga istoka pokazuju razvoj prema gradskoj naseobinskoj strukturi. ali esto nisu vidljivi.naselje koje slu i kao pribje i te ili skloni te u vrijeme ratnih opasnosti. Selo . Gradovi su u tom smislu obilje ja visoko razvijenih kultura. ali osobito dobro utvr eno kao sjedi te dru tveno izdvojenih pojedinaca odn.

ira. U prapovijesnim se naseljima esto nalazi i ve i broj lijevkastih jama koje se izrazito su avaju prema dnu.Obredne i rtvene jame imale su sasvim posebno mjesto i zna enje kod mnogih prapovijesnih zajednica. Pod im je od nabijene zemlje. pa i trgovinom. Sojenice (Pfahlbauten. pravokutnog ili trapeznog tlorisa. nestandardni oblici posuda. poplo ene kamenom ili kerami kim ulomcima.). Suprotno ovima postoje i prili no prostrane. ali i izvan njega. ivotinjske ili ljudske kerami ke ili ko tane figurice. Konstrukcija zidova mo e biti razli ita. One se mogu nalaziti u sklopu naselja. a vjerojatno su mnogi podovi bili i drveni (to se me utim rijetko mo e utvrditi na terenu). pa se sekundarno koriste za pokapanje pokojnika.interpretirati kao stambene objekte. gra evinama izvje uju ve gr ki pisci (Herodot. takve stambene jame napu taju. bez tragova neke . No i takve jame mogu sekundarno biti iskori tene kao otpadne jame. Njihovi stanovnici nisu bili isklju ivo lovci ili ribari nego su se mnogi bavili i poljodjelstvom. no danas je sve e e mi ljenje da su se sojenice zapravo gradile na obali jezera ili rijeka. esto posebno premazane ilova om. od pepela s ognji ta do ostataka jela i razbijenog posu a. rtvenici. ovisno o okoli u i raspolo ivom materijalu. lje njaka. Jame za zalihe. u prvom redu zrnja razli itih itarica. a na stupove su podignute zbog poplava. bilo za potrebe obljepljivanja ku nih zidova. ali i drugih plodova (oraha. palafittes) su kolibe podignute iznad vode na drvenim platformama koje nose stupovi odn sohe. To su jame iz kojih je va ena ilova a ili glina bilo za potrebe lon ara. ponekad dodatno premazan ilova om. Hipokrat). One nisu osobito velikih dimenzija i u njima nema nikakvih ostataka. U obrednim se jamama mogu na i ostaci vatre. U takvim emo jamama na i ukope pojedinih doma ih. U irem smislu ovamo pripadaju i zemunice kao stambene jame. slu ile su za spremanje i uvanje zaliha hrane. me utim. o ito polagane tijekom posebnih obreda s nekom osobitom namjerom koju danas ne mo emo uvijek objasniti. lake dwellings. Prvi su istra iva i vjerovali da su doista gra ene na samoj vodi. Ostali naseobinski objekti Najbrojniji objekti u naseljima su razli ite jame. ali relativno plitko ukopane jame. O takvim . Gotovo uz svaku nastambu nalaze se otpadne jame u koje se baca sav ku anski otpad. vo a itd. poplo en kamenom ili kerami kim ulomcima. Drugi karakteristi an tip su nadzemne kolibe kru nog. ali i divljih ivotinja koje su doti ne ljudske zajednice tovale. Tek su kasnije zbog promjene razine voda njihovi ostaci ostali daleko od obale. esto se. osobiti. U njima emo na i razli ite ostatke. a mnogobrojni su nalazi ostataka takvih gra evina u jezerskim i mo varnim podru jima jasno potvrdili njihovo postojanje.

odnose i veze izme u skupina vi e stodobnih naselja. razli iti predmeti prilo eni u grob). Naime sam in pokapanja podrazumijeva odre enu vrstu tovanja ili osje anja prema umrlim osobama.nadzemne konstrukcije. tako i spoznaja o dru tvenoj organizaciji. Mo e se ve i itavati i odre ena naseobinska hijerarhija s nizom manjih naselja grupiranih oko velikih sredi ta koja mogu biti politi ka tj. poplo avaju se ulomcima razbijenog posu a ili se premazuju glinom. Nalazi ta posebne namjene Grobovi i groblja Grobovi su zna ajan izvor arheolo kih podataka. iz predmeta s kojima je pokojnik pokopan itd. Ognji ta se naj e e grade od amorfnog kamena ili kamenih plo a. S obzirom na namjenu razlikujemo kru ne. Ljudski ostaci kre u se u rasponu od potpuno sa uvanih tijela (prirodno ili umjetno mumificiranih) preko kostura i pojedina nih kostiju do spaljenih ostataka ili tek mrlje u tlu. lon arske i metalur ke pe i. pa tako ni ljudska naselja nisu bila tek nasumce razbacana u okoli u. odre ena se saznanja mogu crpiti iz oblika i gra e groba. To uklju uje prou avanje polo aja pojedinog naselja u njegovu neposrednom okoli u. te i odnose tih skupina prema njihovu ekolo kom okviru. Mogu biti kru nog. ali i etverokutnog oblika. Naselja se ne smje taju samo u blizini klju nih izvora sirovina nego i uz trgova ke putove ili va ne komunikacijske arterije kao to su rijeke. gospodarska ili ceremonijalno-vjerska. upravna. ovalnog. transporta. Stoga arheologiju ne zanima samo unutarnja struktura i sadr aj jednog naselja nego me usobni odnosi ljudskih zajednica i njihova u eg i ireg okoli a. Oduvijek su ljudi za svoje naseljavanje vrlo bri ljivo odabirali polo aje koji su imali odre ene prednosti glede pre ivljavanja. ak i u slu ajevima kada je tijelo potpuno propalo. tlorisu. obrane. hrane. Kod sjedila kih zajednica naseobeni uzorci bivaju sve slo enijima jer u inci politike i religije postaju sve vidljiviji u veli ini. ali i duhovnom ivotu. . trgovine itd. kako onih materijalnih (ostaci ljudskog tijela. Trgovina tako er ima veliku ulogu u razmje taju naselja i drugih nalazi ta. funkciji i rasporedu nalazi ta. Nijedna ljudska zajednica nije nikada ivjela potpuno izolirana od drugih. odre ene proizvodnje. ali i daje naslutiti kako je ovjek odavno vjerovao u postojanje du e i razmi ljao o onome poslije ivota (naravno to je nemogu e striktno dokazati). Pe i su tako er jedan od vrlo starih naseobinskih objekata. Ve u najstarijim stani tima i naseljima pronala eni su tragovi vatri ta i ognji ta kao neizostavnih objekata svakog ljudskog boravi ta.

Grobni prilozi tako er su sve brojniji i raznovrsniji. u novije vrijeme postoje indicije o toj ranijoj. Inhumacija ili kosturni ukop 4 U Sungiru. kameno oru e. male rezbarene ko tane ivotinje i na tisu e slonokosnih perlica rasutih po ovjekovim prsima. Za mnoge prapovijesne ljudske zajednice nema nikakvih tragova ni spoznaja o tome kako su pokapale svoje pokojnike. od Moskve. Rije je uglavnom o mla im osobama (17-21 godina Tijekom mla eg paleolitika obi aj pokapanja mrtvih sve je e i i za to razdoblje ima daleko vi e dokumentiranih primjera. Shanidar u Iraku). kukcima.4 Na in pokapanja Dva su osnovna na ina pokapanja pokojnika koja se arheolo ki izravno mogu registrirati: ako se pokapa tijelo govorimo o kosturnom (skeletnom) ukopu ili inhumaciji. bode i od slonokosti. svjesnom pokapanju ovjeka potje u iz vremena srednjega paleolitika i ve u se uz nenadertalskog ovjeka i musterijensku kulturu (La Ferrasie u Francuskoj. ali su prisutni svi dijelovi tijela. ali se njihovi ostaci nisu sa uvali. me utim. Na glavi je imao kapu s na ivenim lisi jim o njacima.Prvi sigurni podaci o namjernom. a mo emo spekulirati i o ritualnoj konzumaciji. Mnoge od njih vjerojatno su mrtve jednostavno izlagale. rije je o paljevinskom ukopu ili incineraciji. g. no neki znanstvenici smatraju da nije isklju eno kako su i neki stariji praljudi pokapali svoje mrtve. grabe ljivim ivotinjama ili su ih odlagale u vode. 200 km sjev. pticama. a mogu e i 50. ili naprosto dosad nisu otkriveni.ist. 14 km isto no od Burgosa. otkriven je grob mu karca i dvoje djece. Ukoliko se pokojnik najprije spali. Kosti su. Te ik-Ta u Uzbekistanu. a potom pokapaju pepeo i spaljeni ostaci. Karmel gora u Izraelu. Na panjolskom nalazi tu u Atapuerca. Za ranija razdoblja nema sigurnih podataka. mo da na drve u. prije sada njosti. rudimentarnoj funeralnoj praksi. Kebara. . U grob su prilo eni koplje od mamutovih kljova. u jami poznatoj pod nazivom Sima de los Huesos (Pit of the Bones) u donjim slojevima 12m dubokog rova otkopano je preko 1600 ljudskih kostiju koje su pripadale najmanje 32 osobama. izmije ane i me u njima nema anatomskih veza. tovi e. Grob se datira oko 23 000.

prekri ene ispod tijela orijentaciji .sjede i (u u nju) polo aju ruku . dvostruki. . trostruki itd. razli iti su pristupi tome inu. Ukopi se me usobno mogu razlikovati po: polo aju tijela . Kreta) . a ponekad se samo gurnu u stranu kako bi oslobodili prostor za nove).ovalni. ali je op enito rijedak u razdobljima.u vezi s odre enim vjerskim poimanjima i predod bama . amfore . te pojedini udovi.Bliski istok.pojavljuje se ve u neolitiku.ispru eni (na le ima ili na prsima) . Naj e e su to cijele lubanje ili samo mandibula (donja vilica). odnosno grobovi mogu biti pojedina ni. ili skupni (tj. prekri ene na prsima.tada govorimo o parcijalnim ukopima. a potom se skupe samo spomenuti dijelovi kostura i pokopaju uz odre ene obrede.Iako je rije o pokapanju tijela pokojnika.) to zna i da je vi e osoba istovremeno ukopano.za pokop djece starijim Ponekad se ukapaju samo pojedini dijelovi tijela . etverokutni velike kerami ke posude: pithoi. Takvi su ukopi ujedno i sekundarni jer se tijelo najprije ostavi da istruli ili da ga ivotinje o iste. Skupne grobnice pak ozna avaju grobove u koje je vi e osoba ukopano u razli ito vrijeme (katkad se stariji ukopi ne o te uju. Simboli ni ukopi bez tijela pokojnika nazivaju se kenotafima.ispru ene uz tijelo. Ukopi.glava i lice gledaju prema odre enom smjeru (prema suncu ili odre enoj strani svijeta ili odre enoj zemljopisnoj to ki) opremi: lijes (drveni sanduk) . dobro sa uvani lijesovi poznati su iz vremena nordijskog bron anog doba deblo (sa uva se samo u iznimnim slu ajevima) glineni tzv. larnakes (eneolitik .zgr eni Hocker (na lijevom ili desnom boku) .

len elske kulture).u najstarijim razdobljima uglavnom su zidane od kamena. odnosno pokrovna kamena plo a 2.ne znamo jesu li bili na neki na in ozna eni na povr ini. Ne to kasnija pojava paljevinskih grobova uo ena je u okvirima rane neoliti ke Protosesklo kulture u gr koj Tesaliji. no zanimljivo je da su neki od njih samo djelomi no spaljeni. No kasnije e u nekim razdobljima i kod nekih zajednica pokapanje pod humcima postati op i i ire prihva en obi aj. Oblici grobova 1. naj e e kerami ku posudu Prilozi se ponekad spaljuju zajedno s pokojnikom. Naime u jednom je slu aju na hrpu spaljenih kostiju polo ena lubanja na kojoj nije bilo tragova gorenja. Ovom tipu pripadaju i kru ne kamene grobnice s kupolom. Nakon spaljivanja pokojnika prikupljeni se pepeo i kalcinirane kosti pohranjuju u: .nad grobom u jami ili na razini zemlje nasipava se kameni ili zemljani humak. grobne komore uklesane u ivu . jednom od erdapskih nalazi ta kulture Lepenskoga vira.tumul .obi nu jamu (tzv. zidane grobnice . a u estaliji je u razdoblju eneolitika. a ponekad se naknadno prila u u aru s paljevinom ili pokraj nje.Incineracija Kod nekih se ljudskih zajednica spaljivanje pokojnika primijenjuje istovremeno s inhumacijom. Najstarija pojava spaljivanja pokojnika dokumentirana je na Vlascu. ponekad se u raci uo ava kameni vijenac ili kameno poplo enje. jednostavni ukopi u jami . Ondje su ve u najstarijem naselju (Vlasac Ia) otkrivene kru ne i elipti ne jame koje su sadr avale spaljene ostatke pokojnika te gar i pepeo s loma e. No potonje se naj e e mogu otkriti samo u tragovima. Nekoliko paljevinskih grobova otkriveno je i u mla em naselju (Vlasac II). Prva pojava velikih i uo ljivih grobnih humaka pada u vrijeme sve jasnije izra ene dru tvene diferencijacije (eneolitik) kada se i vanjskim obilje jem nastojalo istaknuti va nost i dru tveni polo aj pokojnika. Obi aj spaljivanja pokojnika ina e je tijekom europskog neolitika samo sporadi na pojava i to uglavnom u kasnom neolitiku (vin anska kultura. a tek iznimno i dobro o uvane drvene konstrukcije. Brandschütungsgrab ili rastresiti grob) . odnosno bilo kakvu.aru. 3. a kasnije se pojavljuju i one zidane od opeke ili dasaka ili balvana. tolos gra evine. tzv. pod humkom .

bakrenim.prisutne u zapadnoj i sjevernoj Europi od neolitika preko bakrenog do bron anog doba). najprije tako er u sklopu naselja. Tek se kasnije po inju pokapati u posebno odre enim prostorima. Grobovi se ni u u pravilnim redovima. Ljudi su najprije pokojnike pokapali unutar svoga boravi ta. zlatnim itd. o oru u ili oru ju ili pak o razli itim posudama (kamenim. Izgradnja grobnica u osnovi ima ideju da je grob ku a (dom) mrtvih.). ali u razdoblju razvijenog eneolitika to postaje sve e a pojava. Grobni prilozi i oprema Ve od najstarijih. kerami kim. RIOVS: = mrtvac. a ene na lijevi bok. pratimo obi aj prilaganja razli itih predmeta u grob. u vlastitoj nastambi. bilo da je rije o osobnom nakitu ili dijelovima no nje. dakako. izraz teritorijalne pripadnosti ili obilje avanja vlasni kih pretenzija nad odre enim teritorijem ili naprosto izraz politi ke. dakle u pilji. dobi i dru tvenom ugledu pokojnika. T akve izdvojene i organizirane prostore za pokapanje nazivamo grobljem. Eneoliti ka su groblja esto vrlo prostrana i dugotrajna. megalitske gra evine . u naselju. S obzirom da nema preklapanja starijih i mla ih grobova vrlo je vjerojatna pretpostavka da su grobovi imali neko vanjsko obilje je koje. esto se rabi i termin nekropola. polo aj pokojnika definiran je njegovim spolom (u grobljima panonske bodrogkeresturske kulture mu karci se pola u na desni. nije ostalo sa uvano do na ih dana. negdje ispod praga. ispod ili uz ognji te ili pak u napu tenom stambenom objektu. odnosno gospodarske mo i pojedinca ili skupine ljudi. pa i u njihovu slu aju mo emo govoriti o horizontalnoj stratigrafiji. U najstarijim grobljima nisu uo ena neka strogo odre ena i dosljedno primijenjena pravila pokapanja. hrani pa i cvije u ( to je primjerice ustanovljeno peludnim analizama ve kod jednog neandertalskog . odnosno polo ajem sunca). dakle neandertalskih ukopa. bron anim. Ona mo e biti na in izra avanja zajedni kog identiteta. a i ti prilozi esto imaju precizno zadan polo aj u grobu. a potom izvan granica naselja. dok se u izuzetno bogatom groblju u Varni u crnomorskom podru ju Bugarske mu ki pokapaju ispru eni na le ima. orijentacija je vrsto odre ena (primjerice u eneoliti kim grobljima panonskog prostora ona je u pravilu istok-zapad s tek neznatnim odstupanjima koja su mo da prouzro ena godi njim dobom. Vrsta i koli ina grobnih priloga ovisi o spolu.stijenu ili sagra ene od velikih kamenih blokova (tzv. a ene na boku). ali on je primjereniji anti koj arheologiji iz koje i potje e (gr . pokojnik i TSPY:=grad).

Je li eti no remetiti mir mrtvih. dok je njezin okoli zatrpan razli itim otpacima. Dana nji pripadnici spomenutih zajednica esto se bune protiv reme enja mira svojih predaka. izlo eni u muzejima. posu e.5 m u kojoj su se nalazila dva velika kamena bloka s rupama u koje su se po pretpostavci umetali kolci s totemima. kada vi e nisu potrebne za obavljanje razli itih analiza. prekapati njihove zemne ostatke. Nakon iskopavanja groblja pravilo je da se kosti pokojnika. pi e. Iako je spomenutih problema znatno manje u istra ivanjima prapovijesnih ostataka. primjerice sjevernoameri kih Indijanaca ili australskih abori ina. ipak je svaki arheolog obvezan takvom istra ivanju pristupiti s du nim po tovanjem. ali i ne isklju ivo. Opremom pokojnika nazivamo osobni nakit i no nju odn. Grobove koji ne sadr e nikakve priloge. dru tveni polo aj) ali i o dru tvenim strukturama prapovijesnih zajednica. njihova vrsta. vrate u svoja prvobitna po ivali ta. te oprema groba mogu mnogo toga otkriti o pojedincu (njegov spol. bo gatstvo. ponovo zakopaju u jednu zajedni ku grobnicu. Unutra njost gra evine savr eno je ista. Vjerojatno je rije o sveti tu . Prete om svih bliskoisto nih sveti ta i hramova smatra se jednostavno sveti te u najdonjem sloju vi eslojnog prapovijesnog naselja u Jerihonu. Svako arheolo ko iskopavanje zapravo je i uni tavanje samoga loka liteta.pokojnika). Tek u iznimnim slu ajevima polo aj tijela ili oblik groba mo e biti toliko karakteristi an da sam po sebi definira kulturu ili vrijeme. A to zna i da nije eti no ni moralno nakon istra ivanja razbacati kosti i ostaviti ih da le e naokolo. kadionice. Bogatstvo. rtve paljenice. susre u oni arheolozi koji istra uju relativno bli u pro lost. a vremenski samo pomo u C-14 analize kostiju. obredne posude za libacije. oru je. Istra uju i grobove mnogi se arheolozi susre u s pitanjem eti nosti. hrana. bilo da je rije o kosturima ili pak mumijama. Rije je o pribli no etverokutnoj gra evini 3. odnosno siroma tvo grobnih priloga. pa tako i groba. Upravo su grobni prilozi i oprema ti koji svojim tipolo kim obilje jima mogu odrediti kojoj je kulturnoj zajednici ili kojem razdoblju pripadao doti ni pokojnik. ili se oni nisu sa uvali nije mogu e kulturno odrediti. tovi e zahtijevaju da se njihovi ostaci. SVETI TA Na Bliskom istoku ve se u najstarijim neoliti kim kulturama mogu uo iti tragovi kultnih djelovanja i objekata. pa i prenositi ih u muzeje i ondje izlagati? S tim se problemom ponajvi e. zanimanje.5m x 6. i nemogu e je nakon istra ivanja povratiti prvobitnu situaciju. dok prave grobne priloge predstavljaju oru e. dijelove no nje.

bilo izdvojeno na uzvisinama. Na njih se pola e i tzv. Mnoge su. mo varama. mjesto koje se odasvud vidi i s kojeg se sve vidi. primitia. bilo u naseljima. sa zavjetnim ili rtvenim darovima (statuete. bazene ukopane u tlu i sli no. jezerima. odnosno prino enje prvih ubranih ili po njevenih plodova teku e berbe ili etve. skulpture. kao obredne gra evine s kipom ili slikom jednog bo anstva. U Europi se hramovi u orijentalnom smislu tj. Naime i sama latinska rije templum prvobitno je zna ila vidik. Veli ina svetili nog prostora ovisi o veli ini cijelog stani ta. spaljene ivotinjske kosti. tj. pr apovijesne zajednice ostavile tragove takvih svetih. uz izvore vode i sli no. hrama. Nije neuobi ajena pojava ni rtveno ili zavjetno odlaganje predmeta u rijekama. Pa ipak o sveti tima. keramika.uz izvor oko kojeg su se okupljale lova ko-skuplja ke zajednice ovoga podru ja prije nekih 11 000 godina. dakle. Svi elementi unutra njosti (kameni stolovi. sveti te zauzima otprilike etvrtinu unutarnjeg prostora svakog stani ta. Svetili nom prostoru pripadaju jo rtvenik i skulpture na injene od velikih oblutaka. paraphernalia  zavjetni ili rtveni darovi  predmeti neposrednog tovanja (naj e e kipi i antropomorfnog ili zoomorfnog obilje ja). tj. obrednih mjesta sa rtvenicima. odnosno posebnim prostorima namijenjenim vjerskim obredima mo emo govoriti i ranije. Krute da e se obi no spaljuju (zato je ognji te ili vatri te esto sastavni dio kultnog kompleksa). rtvene da e ili darovi mogu biti krute i krvave (mactatio) ili teku e (libatio). Kod Rimljana templum je bio dio neba kojega bi augur ocrtao tapom. U svim je tim obredima o ito bila prisutna misao kako svi darovi potje u od bo anskih sila te njima i pripadaju. ali odnos izme u stambenog i svetili nog dijela uvijek je podjednak. stolovi i pragovi prema . Takva mjesta bogoslu ja nazivamo hramovima. okrug. javljaju tek u eljezno doba Gr ke (Herin hram u Olimpiji). a ostaci izla u na rtvenim stoli ima ili plo ama. a tek u kona nici zgrade posve ene bo anstvu. Predmete koje nazivamo obrednim ili kultnim mogu e je podijeliti u tri skupine:  predmeti koji su slu ili kao instrument izvo enja odre enih obreda tzv. kameni pragovi) zaliveni su u vrstu vapnena ku masu poda i uvijek su postavljeni simetri no po du oj osi osnove i to rtvenik i skulptura prema za elju. ostaci hrane i pi a). gajevima. odnosno svaki otvoreni prostor. a na kojemu je promatrao odre ene prirodne pojave ili let ptica. izvorima. a ognji te. figure ivotinja. Teku e rtve libatio prinose se u posebnim obrednim posudama i izlijevaju se u u dubljene rtvenike. u piljama. Potom taj okrug dobiva zna enje svetog mjesta. rtvenik. rtvenim ili zavjetnim jamama. Uporaba kipova i drugih slikovnih predod bi mo e omogu iti identifikaciju tipa bo anstva ili obreda povezanih s odre enim sveti tem ili rtvenikom.

pro elju stani ta. ovisi o veli ini sveti ta-stani ta. Me utim neke se ku e izdvajaju po brojnosti takvih obrednih predmeta iako s druge strane pokazuju sva obilje ja uobi ajenih stambenih objekata (primjerice u njima su otkriveni tragovi prostora u kojem se izra ivalo kameno oru e i oru je. To mogu biti predmeti od posebnih vrsta kamena (kremen ili osobito opsidijan). ali mo e jasno potvrditi kako je sveprisutan i mo an bio utjecaj vjerskih zasada kroz itavu povijest ovje anstva i kako su se ljudi neprestano utjecali nadnaravnim djelovanjima ne bi li se za titili od bolesti. rtvenika. Osovinsko povezivanje skulpture. ali i slobodno u zemlji. Bez zapisanih podataka i svjedo anstava. metalni predmeti (obrambeno ili napada ko oru je. Ostave se sastoje od razli itih predmeta koji su svojemu vlasniku predstavljali odre enu vrijednost. Hortfunde) Ostavama nazivamo zbirku. nakit. Predmeti su obi no pohranjeni u kakvoj kerami koj posudi. ognji ta i pragova tvori zanimljivu koncepciju prostora koja podsje a na stilizirani ljudski lik. . ali i shodno svojoj ulozi imale ve i i slo eniji sakralni tj. oru e. ini se da su njezini nositelji zadovoljavali svoje vjerske potrebe naj e e u vlastitim. Ostave se zakapaju u svim prapovijesnim razdobljima. niti detalje iz njihovih mitologija. vjerojatno u vre i od organskog materijala koji je s vremenom propao. a s namjerom da ih se kasnije ponovo iskopa. konjska oprema. a njihova veli ina. bez obzira na njihov broj. arheologija nam nikada ne e mo i otkriti imena bogova i bo ica prapovijesnih ljudi. obilje otpada itd.). Te su skulpture od samih po etaka sastavni dio sveti ta i uvijek imaju to no odre eno mjestu u interijeru. S obzirom na rezultate istra ivanja naselja i naseobinskih struktura potiske kulture. pa i kerami ki predmeti (posude. iza ognji ta i rtvenika. prirodnih nepogoda i uop e straha od nepoznatog. Jedna od mogu ih pretpostavki jest da su takve ku e pripadale osobama direktno zadu enim za vjerski ivot koje su u njima obitavale. posude. Nositelji kulture Lepenskog vira vrlo su uspje no arhitektonski spojili svjetovni i sakralni prostor u jednu cjelinu. vatri te ili ognji te u svakoj prostoriji. jedinstvena pojava u europskoj prapovijesti. kalupi. OSTAVE (Depot. sveti ni prostor u ku i. figurice). malim ku nim sveti tima jer gotovo svaka ku a ima odre eni broj predmeta koji to sugeriraju. pohranjenih i zakopanih u zemlji naj e e iz sigurnosnih razloga u vrijeme ratnih ili nekih drugih opasnosti. Hoard. dijelovi kola i sli no). ali u nekima e e. odnosno skupinu predmeta zajedno odlo enih. a u drugima rje e. utezi za tkala ki stan. Uz sakralnu je arhitekturu neizostavno vezana monumentalna i za udna kamena skulptura.

One osim rabljenih. istro enih metalnih predmeta sadr e i ingot namijenjen pretopljivanju i ponovnom lijevanju. osobito kremena kojega nije uvijek bilo dovoljno u obliku oblutaka nego je za njim trebalo zaroniti u dubinu zemljine kore i odla mati ga od primarnih stijena. lo e izra eni predmeti ( roba s gre kom ) koji su zapravo sirovina za preradu. kao i druga oru a potrebna u metalur koj djelatnosti. zavjetna (votivna) ostava: predmeti pohranjeni za dulje vrijeme u hramovima. radioni ka ostava: ine ju zastarjeli. piljama. ostave opsidijanskih no eva). jamama ili bacani u jezera kao vjerski ili rtveni darovi bez namjere da ih se ponovo na e 5. oru je. kvalitetnim vrstama kamena. No s razvitkom neoliti ke tehnologije obrade kamena gla anjem i poliranjem sve je ve a bila potreba za odre enim. radioni ke ostave su naj e e vezane uz metalna razdoblja. kremenih sje iva i strugala Bükk kulture.dnevni kop odnosno prikupljanje minerala na povr ini . U rudarenju razlikujemo tzv.odnosno njihov broj raste u nemirna. Ostava po svojem obilje ju i namjeni mo e biti: 1. Rijetko su sami vadili kamen iz njegovih primarnih le i ta. polomljenih. a osobito su brojne ostave u kasno bron ano doba i starije eljezno doba. nakit) ratni koj ostavi. zakopani iz sigurnosnih razloga. opasna vremena. Iako to mogu biti i kameni predmeti i kamene jezgre. ostava trgovca: sastoji se od novih predmeta namijenjenih trgovini 3. stoga u njih redovito pripadaju i kalupi za lijevanje novih predmeta. I tijekom neolitika naj e e su ostave kamenih izra evina (ostava kamenih sjekira Boian kulture. Najstarije ostave uo ene su ve u paleolitiku (ostave kamenih jezgara i dovr enih i nedovr enih odbojaka). istro eni. 4. a koje su pronalazili u svom neposrednom okoli u. osobna ostava: ine ju razli iti osobni predmeti (oru e. Broj ostava daleko je ve i tijekom bakrenog doba (ostave vu edolskih sjekira). plja ka ki plijen RUDNICI I KAMENOLOMI Tijekom paleolitika ljudi su svoje oru e i oru je uglavnom izra ivali koriste i se rije nim ili poto nim oblucima kao sirovinom. Ukoliko ostava sadr i oru je ili vojni ku opremu mo emo govoriti i o 2. odnosno izradu novih predmeta.

Grimes Graves u Engleskoj. Rabili su se poput cirkularnog klatna. Kopali su do pribli ne dubine od 15-20 m. Eksperimenti su dokazali da je oru e na injeno od rogova bilo vrlo efikasno. Oni imaju plitke lijebove oko kojih se vezivao ko ni remen ili u e. a potom se dalje drobio i usitnjavao razli itim kukama i batovima naj e e na injenima od ivotinjskog rogovlja. Mauer kod Be a slovi kao jedan od najstarijih rudnika.(kamenolomi. znanstveni opis stratifikacije). a platforme su zadr avale ulogu privremenog odlagali ta. Za kopanje rudari su najprije izgradili drvene pristupne platforme s kojih su dalje kopali okna. zagrijavanjem. ljunka i gline iz jama (jame-pjeskane. jame-glini ta). odnosno va enje sirovina ispod povr ine zemlje uz pomo drvenih konstrukcija. Rudarskoj aktivnosti povr inskoga kopa pripada i va enje pijeska. ali vjerojatno i drvenim. Krzemionki u Poljskoj. jame-glini ta) za potrebe izgradnje nastambi ili za proizvodnju kerami kog posu a Najstariji poznati rudnici jesu neoliti ki rudnici kremena u raznim dijelovima sjeverne Europe kao to su Spiennes u Belgiji. U rudniku kremena Grimes Graves u isto noj Engleskoj. Iscrpljena okna zatrpavala su se otpadom iz novoprokopanih okna Krzemionki . (okrug Opatow) veliki neoliti ki rudnik kremena na povr ini od oko 4 km 2. ali i za pro irivanje pukotina u naslagama rude. vertikalna ili prava stratigrafija. To je tzv. Ako taj slijed nije nikakvim naknadnim djelovanjima. Potom je uslijedilo drobljenje i mrvljenje razli itim kamenim batovima. Kanali rudnih ila veli inom su vrlo neujedna eni. Tehnika kopanja sastojala se od zagrijavanja i naglog hla enja naslaga u oknima to je dovodilo do njihovog pucanja. pjeskane. Kamen se u rudnicima i kamenolomima odlamao najprije paljenjem vatre tj. bilo prirode poreme en. Oru a od jelenjih rogova slu ila su kao grablje za prikupljanje batovima drobljene i izmrvljene rude. rovova i okna. te kamenim eki ima. a . stariji nalazi bivaju preslojeni onima mla im. ona se mo e primijeniti samo u kombinaciji s drugim metodama. Rudnik su iskori tavali nositelji kulture ljevkastih pehara (Trichterbecherkultur). a gornji mla i. pa ta sku enost prostora nije dozvoljavala uporabu te kih i masivnih metalnih oru a. Horizontlna stratigrafija nije ekzaktna metoda. pa ak i kad je u pitanju najtvr a stijena. odnosno donji su slojevi stariji. ali op enito su malog promjera. Mauer u Austriji. bilo ovjeka. RELATIVNA KRONOLOGIJA Arheolo ka metoda kojom se istra uje slijed slojeva to le e jedan iznad drugog naziva se stratigrafijom (=opis slojeva. te duboki kop. iskopan je 15 m duboki rov kako bi se do lo do najkvalitetnijeg kremena.

odnosno potje u iz pribli no istog vremena. Za starije nalaze vrijedi potassium-argon metoda. prapovijesna arheologija . Metoda po iva na efektu niske razine zra enja unutar keramike. koja sadr e sli nu keramiku ili sli ne oblike kamenih izra evina. a temelji se na njihovom godi njem rastu koji je mogu e vidjeti i na najstarijim komadima drveta. ali je ona ograni ena samo na materijale vulkanskog podrijetla. svejedno je li rije o bron anim ma evima. proizveden. kamenim sjekirama. APSOLUTNA KRONOLOGIJA Dendrokronologija je metoda koja odre uje starost pomo u godova drveta.arheologija razdoblja prije pojave pisma. ovisno o tome kako se mijenjaju ukusi ili napreduju proizvodne tehnologije. pribli no iste starosti. odnosno kada su to no bili nastanjeni. Ponovnim zagrijavanjem ulomaka keramike u laboratoriju i mjerenjem koli ine emitirane svjetlosti mogu e je odrediti koliko je vremena proteklo od trenutka kada je taj komad bio prvi put pe en tj. Tako se pretpostavlja da su nalazi ta u nekom to no odre enom podru ju. Tipologija polazi od injenice da razli iti tipovi predmeta tijekom vremena podlije u promjenama u oblicima i ukra avanju. Metoda radioaktivnog ugljika ili popularno zvana C14 metoda zasniva se na mjerenju raspadanja radioaktivnog ugljika. Kad se jednom uspostavi odre eni tipolo ki slijed. bez obzira to ne znamo koliko su oni zapravo stari. a mo e se primijeniti na nizu organskih materijala koje je mogu e zate i na jednom arheolo kom nalazi tu.osobitu vrijednost pokazuje kod stvaranja odre enih sociolo kih zaklju aka koji se mogu i itati iz planova (rastera) groblja ili naselja. electron spin resonance (ESR) metoda PODIJELA ARHEOLOGIJE I. a potom se osloba aju kao svjetlost. izuzetno iroko i golemo podru je koje se dalje mo e dijeliti na niz cjelina o emu e jo biti govora . Tijekom vremena spomenuto zra enje osloba a elektrone koji. dakle imaju istu relativnu dataciju. ko tanim e ljevima ili kerami kim figurama. Ukoliko su podaci statisti ki pouzdani mo emo taj niz nalazi ta povezati relativnom kronologijom. me utim ostaju zarobljeni u glini dok se ona zagrijava. onda je relativno jednostavno svakom novom otkri u prona i njegovo pravo mjesto u tom slijedu i tako mu odrediti relativnu starost. Metodu termoluminiscencije je mogu e primijeniti i na gorenim kamenim predmetima.

srednjovjekovna arheologija .arheologija mati nih podru ja Grka i Rimljana b) provincijalna arheologija . epigrafske spomenika te sve ostale izraze nastaju eg kr anskog svjetonazora. ranokr anska arheologija . zemalja prvoga pisma) Mezopotamije. doline rijeka Nila. Ona slu i kao potvrda i nadopuna arheolo kim i povijesnim podacima. povijesna arheologija 1.arheologija anti ke civilizacije u zemljama izvan kolijevki klasi ne kulture 3. st.II. arheologija novoga vijeka 7. povijesna i knji evna djela. arheologija prvih visokih civilizacija (tj. rani srednji vijek b) visoki srednji vijek 6. od onih koji svojom umjetni kom vrijedno u predstavljaju i predmet prou avanja povjesni ara umjetnosti (arhitektura. ali donosi i va ne informacije do kojih se ne mo e do i uz pomo arheologije i povijesnih znanosti. ali i sna no pod utjecajem zapadnoga kr anstva a) arheologija seobe naroda. To je vrijeme stvaranja novog kulturnog identiteta koji je dijelom ukorijenjen u rimskoj civilizaciji.prou ava razdoblje srednjega vijeka od propasti Zapadnoga Rimskog Carstva u 5. industrijska arheologija Bioarheologija je znanost koja daje informacije o uvjetima i na inu ivota arheolo kih populacija. .prou ava cjelinu ranih kr anskih ostataka.arheologija gr kog i rimskog svijeta i zemalja koje su u starome vijeku bile pod utjecajem spomenutih kultura a) klasi na arheologija . crkveni namje taj. Inda i Hoanghoa 2. anti ka arheologija . i seobe naroda do stvaranja novih etni kih zajednica i oblikovanja njihovih dr ava. skulptura) do grobnih konstrukcija i jednostavnih zemljanih raka). 4. ali i literarne izvore.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->