Domeniul: Electronicá si automatizári

Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
1
MINISTERUL EDUCATIEI. CERCETÄRII SI
TINERETULUI

CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA
ÎNVÄTÄMÂNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC


UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
PHARE TVET RO 0108.01 SI PHARE TVET RO 0108.03
STANDARD DE PREGÄTIRE
PROFESIONALÄ

NIVEL 3


PROFILUL: TEHNIC
SPECIALIZAREA :TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZÄRI

BUCURESTI. 2003
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
2
Autori:

Dumitriu-Lupan Nusa proI. ing. grad didactic I, ISJ Vaslui
Ilie Mihaela- proI. ing. grad didactic I, Grupul Scolar Industrial ' Al.I.Cuza¨ Bârlad
Markovits Mihaela - proI. ing. grad didactic I, Grupul Scolar ' George Baritiu¨ Baia Mare
Robe Mariana - proI. ing. grad didactic I Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti


Consultanti:

Referenti:

Asistentà UIP PHARE TVET RO 0108.03
Dr. ing. Rosu Dorin
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
3

LISTA UNITÄTILOR DE COMPETENTÄ

ProIilul: tehnic
Specializarea: tehnician în automatizàri
1. Comunicare si numeratie
2. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
3. Comunicare în limba modernà
4. Managementul calitàtii
5. Dezvoltare personalà în scopul obtinerii performantei
6. Igiena si securitatea muncii
7. Lucrul în echipà
8. Tranzitia de la scoalà la locul de muncà
9. Rezolvarea de probleme
10. Alegerea strategiilor de management al productiei si de mediu
11. Coordonarea lucràrilor de exploatare
12. Documentarea tehnico-economicà pentru coordonarea proceselor tehnologice
13. Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor
14. Realizarea màsuràtorilor în domeniu
15. Utilizarea aplicatiilor de tip CAD
16. Utilizarea componentelor electronice discrete
17. Utilizarea circuitelor analogice în automatizàri
18. Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice combinationale în
automatizare
19. Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice secventiale în automatizare
20. Utilizarea SRA pentru reglarea parametrilor proceselor tehnologice
21. Reglarea automatà a parametrilor proceselor tehnologice
22. Folosirea calculatoarelor de proces pentru reglarea numericà a parametrilor din
procesele industriale

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
4
UNITÄTI DE COMPETENTÄ

NR.
CRT.
TITLUL UNITÄTII
DE COMPETENTÄ
COMPETENTE
NR.
CREDITE
1 Comunicare si
numeratie
1. Elaboreazá prezentári complexe.
2. Conduce discutii pe teme proIesionale.
3. Transmite inIormatii si urmáreste circulatia
lor.
4. Coordoneazá grupe de lucru
specializate.obtinute pe o sarciná datá.
5. Prelucreazá si interpreteazá rezultate in
cadrul unui proiect.
2.0
2 Utilizarea
calculatorului si
prelucrarea
informatiei
1. Exploateazá baze de date.
2. Utilizeazá soIt-uri adecvate.
3. Realizeazá pagini Web.
4. Utilizeazá editori de calcul tabelar.
5. Structureazá si prezintá inIormatii din surse
variate.
2.0
3 Comunicare în limba
modernà
1. Recepteazá mesaie orale
2. Recepteazá mesaie scrise
3. Exprimá mesaie orale
4. Exprimá mesaie scrise
5. Participá la conversatii
2.0
4 Managementul
calitàtii
1. Analizeazá procese si Iaze de proces pentru
îmbunátátirea calitátii acestora.
2. Aplicá proceduri adecvate de implementare
a managementului calitátii.
0.5
5 Dezvoltare personalà
în scopul obtinerii
performantei
1. Realizeazá managementul resurselor
personale.
2. Demonstreazá competente antreprenoriale.
3. Formuleazá proiecte personale de Iormare
continuá.
4. ValoriIicá experienta personalá pentru
dezvoltarea carierei.
1.0
6 Igiena si securitatea
muncii
1. Supravegheazá aplicarea legislatiei privind
securitatea si sánátatea la locul de muncá si
prevenirea si stingerea incendiilor.
2. PlaniIicá actiuni de evitare a riscurilor
legate de sánátatea si securitatea locului de
muncá.
3. Coordoneazá activitátile în caz de accident.
0.5
7 Lucrul în echipà 1. PlaniIicá si coordoneazá activitatea în
cadrul echipei.
2. Monitorizeazá activitatea echipei.
3. Consolideazá spiritul de echipá.
0.5

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
5
NR.
CRT.
TITLUL UNITÄTII
DE COMPETENTÄ
COMPETENTE
NR.
CREDITE
8 Tranzitia de la
scoalà la locul de
muncà
1. Îsi evalueazá nivelul de pregátire în raport
cu locul de muncá.
2. Îsi asumá responsabilitáti în cadrul
organizatiei.
3. Se instruieste continuu pentru dezvoltarea
carierei.
4. ManiIestá mobilitate ocupationalá în raport
cu schimbárile de pe piata muncii.
1.0
9 Rezolvarea de
probleme
1. IdentiIicá probleme complexe.
2. PlaniIicá actiuni pentru rezolvarea unei
probleme complexe.
3. Analizeazá si interpreteazá rezultatele
obtinute.
0.5
10 Alegerea strategiilor
de management al
productie si de
mediu
1. Alege caracteristicile modelelor de gândire
strategicá.
2. Caracterizeazá principalele categorii de
procese tehnologice.
3. Determiná consumurile optime din
productie.
4. Monitorizeazá impactul activitatilor umane
asupra mediului.
5. Alege etapele necesare implementárii unui
management de mediu, în procesele de
productie.
1.0
11 Coordonarea
lucràrilor de
exploatare
1. Evalueazá starea tehnicá a echipamentelor
si instalatiilor.
2. Monitorizeazá lucrárile de exploatare,
întretinere si reparatii a echipamentelor.
3. VeriIicá aplicarea normelor de exploatare a
echipamentelor si instalatiilor.
1.0
12 Documentarea
tehnico-economicà
pentru coordonarea
proceselor
tehnologice
1. Selecteazá documentatia tehnicá speciIicá
proceselor tehnologice.
2. Adapteazá documentatia tehnicá la
conditiile concrete de desIásurare a
proceselor tehnologice.
3. Coordoneazá procesele tehnologice în baza
documentatiei tehnico-economice speciIice.
4. Evalueazá calitatea documentatiei prin
eIicienta proceselor tehnologice.
2.0
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
6
NR.
CRT.
TITLUL UNITÄTII
DE COMPETENTÄ
COMPETENTE
NR.
CREDITE
13 Organizarea
proceselor de
productie si ale
serviciilor
1. Explicá principiile si conceptele de bazá ale
economiei si organizarea activitátii sociale.
2. Precizeazá conceptele de bazá ale
marketingului industrial.
3. Compará tipurile de întreprinderi
industriale.
4. Organizeazá activitatea unui punct de lucru.
5. Asigurá respectarea legislatiei reIeritoa re
la conditiile si raporturile de muncá,
salarizare si protectie socialá.
6. Aplicá tehnici de marketing industrial.
7. Propune solutii de adaptare / restructu rare
a activitátii coordonate la cerintele
economiei de piatá.
2.0
14 Realizarea
màsuràtorilor în
domeniu
1. Utilizarea metodelor de másurare.
2. Utilizeazá miiloacele de másurare.
3. Prelucreazá rezultatele másurárii.
2.0
15 Utilizarea
aplicatiilor de tip
CAD
1. Analizeazá mediul de lucru al programelor
de tip CAD.
2.IdentiIicá aplicatii speciIice domeniului.
3.Utilizeazá reprezentári graIice speciIice
domeniului de activitate.
4.Controleazá modul de aIisare a graIicelor.
5.Plaseazá text în spatiul axelor de coordonate.
6.Realizeazá un proiect pentru o aplicatie datá.
2.0
16 Utilizarea
componentelor
electronice discrete
1. IdentiIicá dispozitivele electronice discrete
2. Selecteazá dispozitivele electronice discrete
3. VeriIicá Iunctionalitatea dispozitivele
electronice discrete
1.5
17 Utilizarea circuitelor
analogice în
automatizàri
1. Analizeazá Iunctionarea circuitelor
electronice analogice din echipamente de
automatizare
2. VeriIica Iunctionarea circuitelor electronice
analogice din echipamente de automatizare
3. Realizeazá circuite electronice analogice.
1.5
18 Utilizarea circuitelor
electronice realizate
cu circuite logice
combinationale în
automatizàri
1.IdentiIicá circuite integrate combinatio nale.
2. Explicá Iunctionarea circuitelor integrate
combinationale
3. VeriIicá montaie cu circuite integrate
combinationale din echipamentele de
automatizare

1.5
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
7
NR.
CRT.
TITLUL UNITÄTII
DE COMPETENTÄ
COMPETENTE
NR.
CREDITE
19 Utilizarea circuitelor
electronice realizate
cu circuite logice
secventiale în
automatizàri
1. IdentiIicá circuite integrate logice
secventiale
2. Explicá Iunctionarea circuitelor logice
secventiale
3. VeriIicá montaie cu circuite integrate
secventiale din echipamentele de
automatizare

1.5
20 Utilizarea SRA
pentru reglarea
parametrilor
proceselor
tehnologice
1. IdentiIicá elementele componente ale unui
SRA
2. analizeazá rolul si Iunctionarea elementelor
componente ale unui SRA
3. Analizeazá obtinerea legilor de reglare
2.0
21 Reglarea automatà a
parametrilor
proceselor
tehnologice
1. Elaboreazá scheme bloc pentru diIerite
posibilitáti de reglare automatá a unui
proces
2. Analizeazá modul de conectare a
elementelor componente pentru realizarea
unui SRA cu structurá evoluatá
1.0
22 Folosirea
calculatoarelor de
proces pentru
reglarea numericà a
parametrilor din
procesele industriale
1. IdentiIicá posibilitátile de reglare numericá a
parametrilor din procesele industriale cu
aiutorul calculatoarelor de proces
2. Reglarea numericá a parametrilor din
procesele industriale cu aiutorul
calculatoarelor de proces

1.0

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
8
Titlul Unitàtii: Comunicare si numeratie (3)

Nivel: 3

Valoare Credit: 2.0


Competente:

Elaboreazá prezentári complexe.

Conduce discutii pe teme proIesionale.

Transmite inIormatii si urmáreste circulatia lor.

Coordoneazá grupe de lucru specializate.

Prelucreazá si interpreteazá rezultate in cadrul unui proiect.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
9
Titlul Unitàtii: Comunicare si numeratie (3)


Competenta 1: Elaboreazá prezentári complexe


Criterii de Performantà:

(a) Selectarea inIormatiilor din surse multiple

(b) Prelucrarea inIormatiilor in vederea prezentárii

(c) Alegerea tipului de prezentare in Iunctie de situatie si de audienta

(d) Expunerea prezentárii in Iormatul ales


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performantà:

Surse de inIormatii: cárti, reviste de specialitate, Internet, Iilme documentare, vizite de
documentare, documentatii tehnice, cataloage, brosuri,

Prelucrare: Iise de lecturá, Iise de documentatie, experimente, rezumate, link-uri
web

Tipuri de prezentare: cu suport audio - vizual

Expunere: clará, concisá, contact vizual, structuratá în iurul unor idei centrale,
interactivá


Probe de Evaluare

Probe practice prin care elevul demonstreazá ca este capabil sa selecteze, sa prelucreze inIormatiile
si sá realizeze o prezentare complexá, conIorm criteriilor de perIormanta (a), (b), (c) si (d) si
conditiilor de aplicabilitate.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
10
Titlul Unitàtii: Comunicare si numeratie (3)


Competenta 2: Conduce discutii pe teme proIesionale


Criterii de Performantà:

(a) Elaborarea materialelor inIormative pentru o activitate

(b) Initierea unei discutii pe o tema proIesionala

(c) Moderarea discutiei într-o reuniune proIesionalá

(d) Prezentarea concluziilor desprinse in urma discutiei


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performantà:

Materiale inIormative: rapoarte, note inIormative, analize, corespondentá de aIaceri, studii de
piatá

Initierea unei discutii: lansarea unei idei, propunerea unei schimbári, másuri de organizare,
relatii de muncá, descrieri tehnice de operatiuni

Moderare: controleazá participarea grupului, sintetizeazá opinii, tempereazá
comportamente, echilibreazá interventii

Prezentare concluzii: sinteze si recomandári, rapoarte Iinale


Probe de Evaluare

Probe practice si orale prin care elevul demonstreazá ca este capabil sa elaboreze materiale
inIormative, sa initieze si sa monitorizeze o discutie proIesionala si sa prezinte concluziile desprinse
in urma acesteia, conIorm criteriilor de perIormanta (a), (b), (c) si conditiilor de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul demonstreazá ca este capabil sa elaboreze documente Iinale de tip
raport, conIorm criteriului de perIormantá (d) si conditiilor de aplicabilitate


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
11
Titlul unitàtii: Comunicare si numeratie (3)


Competenta 3: Transmite inIormatii si urmáreste circulatia lor


Criterii de performantà:

(a) Alegerea canalelor de transmitere a inIormatiilor in vederea unei
comunicári eIiciente

(b) Transmiterea inIormatiilor la grupul de lucru prin miiloace diverse

(c) Monitorizarea circulatiei inIormatiilor transmise


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Tipuri de canale: oral sau scris, audio/video, suport magnetic

Miiloace de transmitere: avizier, reuniuni, scrisori circulare, teleIon, e-mail, Iax, comunicare
interpersonalá

Monitorizare: sistem de înregistrare a notelor si scrisorilor circulare, procese verbale,
Ieed-back interpersonal, discutii inIormale


Probe de Evaluare

Probe orale si practice prin care elevul demonstreazá ca este capabil sa transmitá si sa monitorizeze
circulatia inIormatiilor, conIorm criteriilor de perIormanta (a), (b) si (c) si conditiilor de
aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
12
Titlul unitàtii: Comunicare si numeratie (3)


Competenta 4: Coordoneazá grupe de lucru specializate


Criterii de performantà:

(a) Luarea deciziilor in grupul de lucru in Iunctie de sarcini

(b) Supravegherea realizárii sarcinilor in grupul de lucru

(c) Evaluarea realizárii sarcinilor în grupul de lucru


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Decizii: initiere de operatiuni, alegere de conditii si de parametrii, selectia de
materiale si de echipamente, avertizare pentru o posibilá întrerupere a
procesului tehnologic, remedieri, relatii de muncá, propuneri de
îmbunátátire a muncii

Supraveghere: mentinerea posturilor de lucru în activitate, semnaleazá posibile
accidente, intervine în situatii limitá, oIerá inIormatii esentiale pentru
desIásurarea sarcinilor

Evaluarea realizárii: întocmeste rapoarte, completeazá buletine de calitate, recomandá
remedieri si modiIicári în procesul tehnologic


Probe de evaluare

Probe practice (tip: exercitii de luare de decizii) prin care elevul demonstreazá ca este capabil sa ia
decizii, sa traseze sarcini si sa supravegheze realizarea lor in interiorul grupului de lucru, conIorm
criteriilor de perIormanta (a), (b) si (c) si conditiilor de aplicabilitate

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
13
Titlul unitàtii: Comunicare si numeratie (3)


Competenta 5: Prelucreazá si interpreteazá rezultate in cadrul unui proiect


Criterii de performantà:

(a) Prelucrarea inIormatiilor din cadrul proiectului pe baza unor calcule
complexe

(b) Selectarea metodelor de ilustrare a rezultatelor prin estimári si
comparatii

(c) Evaluarea metodelor aplicate si a rezultatelor proiectului


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Calcule complexe: derivate, integrale simple, sume, siruri, progresii

Estimári si comparatii: analize, prognoze, analize comparate, bilant, calcul cost-beneIiciu,
determinári ale productivitátii

Evaluarea: chestionare, interviuri cu beneIiciarii, scale de apreciere a nivelului de
realizare


Probe de evaluare

Probe practice (tip proiect) prin care elevul demonstreazá ca este capabil sa prelucreze inIormatiile,
sa selecteze metodele de ilustrare a rezultatelor prin estimári si comparatii, si sá evalueze rezultatele
unui proiect, conIorm criteriilor de perIormanta (a), (b) si (c), respectând conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
14
Titlul unitàtii: Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0


Competente:

1. Exploateazá baze de date.

2. Utilizeazá soIt-uri adecvate.

3. Realizeazá pagini Web.

4. Utilizeazá editori de calcul tabelar.

5. Structureazá si prezintá inIormatii din surse variate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
15
Titlul unitàtii: Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei (3)


Competenta 1: Exploateazá baze de date


Criterii de performantà:

(a) DeIinirea tipurilor de date

(b) Prezentarea operatorilor si Iunctiilor

(c) Crearea structurii unei baze de date

(d) Completarea bazei de date

(e) Utilizarea unei baze de date


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Tipuri de date: numerice, logice, date calendaristice, sir de caractere, memo

Operatori: aritmetici, logici, relationali si Iunctii predeIinite

Structura: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Utilizare: vizualizare, sortare, Iiltrare, cautare, relationare, întretinere,
consultarea documentatiei auxiliare


Probe de evaluare

Probe scrise/orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa deIineasca tipurile de date,
conIorm criteriului de perIormanta (a) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si scrise/orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prezinte operatorii si
Iunctiile corespunzatoare tipurilor de date, asa cum se precizeaza in criteriul de perIormanta (b)
conIorm conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa creeze si sa completeze o
baza de date, asa cum se precizeaza in criteriile de perIormanta (c) si (d), conIorm conditiilor de
aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze o baza de date, asa cum se
precizeaza in criteriul de perIormanta (e), conIorm conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
16
Titlul unitàtii: Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei (3)


Competenta 2: Utilizeaza soIt-uri adecvate


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea instrumentelor de lucru proprii soIt-ului

(b) Utilizarea instrumentelor de lucru

(c) Rezolvarea unei sarcini cu aiutorul soIt-ului

(d) Compararea metodelor traditionale cu cele moderne


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Instrumente de lucru: elemente de interIata, meniu principal, documentatie auxiliara

Criterii de comparare: timp de rezolvare, resurse, conditii de aplicabilitate

SoIt-uri: programe specializate unui proIil


Probe de evaluare

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identiIice si sa utilizeze
instrumentele de lucru proprii soIt-ului si sa rezolve o sarcina data, asa cum se precizeaza in
criteriile de perIormanta (a), (b) si (c), conIorm conditiilor de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa compare metodele traditionale cu cele
moderne, asa cum se precizeaza in criteriul de perIormanta (d), conIorm conditiilor de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
17
Titlul unitàtii: Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei (3)


Competenta 3: Realizeaza pagini Web


Criterii de performantà:

(a) Prezentarea instrumentelor de lucru necesare

(b) Utilizarea instrumentelor de lucru

(c) Legarea mai multor pagini Web

(d) Realizarea unor pagini dinamice


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Instrumente de lucru: editoare de texte si de calcul tabelar care salveaza documentele ca
pagini Web, servere dedicate

Legare pagini: link-uri, butoane actiune

Pagina dinamica: viteza de încárcare, raport text/imagine, design


Probe de evaluare

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prezinte si sa utilizeze
instrumente de lucru, asa cum se precizeaza in criteriile de perIormanta (a) si (b) si sa creeze
legaturi intre pagini Web, asa cum se precizeaza in criteriul de perIormanta (c), conIorm conditiilor
de aplicabilitate.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
18
Titlul unitàtii: Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei (3)


Competenta 4: Utilizeaza editori de calcul tabelar


Criterii de performantà:

(a) Prelucrarea datelor dintr-un tabel

(b) Utilizarea Iunctiilor

(c) Trasarea diagramelor

(d) Inserarea obiectelor


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Prelucrare: pivotarea tabelului

Functii: logice, matematice, statistice

Obiecte: imagini, graIice, sabloane prezentari, ecuatii, Iisiere multimedia,
documente text


Probe de evaluare

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prelucreze date, sa utilizeze
Iunctii, sa traseze diagrame si sa insereze obiecte, asa cum se precizeaza in criteriile de perIormanta
(a), (b), (c) si (d), conIorm conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
19
Titlul unitàtii: Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei (3)


Competenta 5: Structureaza si prezinta inIormatii raportate la domeniul de activitate
si din surse variate


Criterii de performantà:

(a) Culegerea inIormatiilor din mai multe surse

(b) Îmbinarea inIormatiilor intr-un mod coerent

(c) Prezentarea materialului realizat


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:


Surse de inIormatii: baze de date, materiale scanate, Internet, Iisiere de pe Iloppy si
CD-ROM, dictionare, cataloage, normative

Mod coerent: continut unitar, de la simplu la complex, limbai

Prezentare: operatii complexe de calcul tabelar, diagrame, graIice, baze de date
corespunzatoare domeniului de activitate


Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa culeaga si sa imbine inIormatii din
mai multe surse, asa cum se precizeaza in criteriile de perIormanta (a) si (b), tinand cont de
conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prezinte materialul realizat,
asa cum se precizeaza in criteriul de perIormanta (c), tinand cont de conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
20
Titlul unitàtii: Comunicare în limba modernà (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0


Competente:

1. Recepteazá mesaie orale.

2. Recepteazá mesaie scrise.

3. Exprimá mesaie orale.

4. Exprimá mesaie scrise.

5. Participá la conversatii.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
21
Titlul unitàtii: Comunicare în limba modernà (3)


Competenta 1: Recepteazá mesaie orale


Criterii de performantà:

(a) Decodarea limbaiului standard si a celui utilizat în mass-media,
audio/video

(b) Întelegerea unor conIerinte si discursuri de lungime medie, urmárind
sensul

(c) Realizarea de conexiuni într-un text partial cunoscut din domeniul de
activitate


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Perfotrmantà:

Limbai standard: termeni speciIici emisiunilor radio si TV, Iilme, stiri si talk-show-uri

ConIerinte, discursuri: prezentare de produse, târguri de specialitate

Conexiuni: asocieri cuvinte-deIinitii, activitate-domenii, obiecte de activitate-
meserii


Probe de evaluare

Probá de evaluare scrisá (tip test) si oralá prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá decodeze
limbaiul standard, sá înteleagá discursuri si sá realizeze conexiuni în domeniu, asa cum se
precizeazá în criteriile de perIormantá (a), (b), (c) si în conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
22
Titlul unitàtii: Comunicare în limba modernà (3)


Competenta 2: Recepteazá mesaie scrise


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea limbaiului standard

(b) Întelegerea limbaiului tehnic din literatura de specialitate, presa scris

(c) Prelucrarea inIormatiilor cuprinse în literatura/documente de
specialitate, pentru domeniul de specializare si cele conexe


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Perfotrmantà:

Limbai standard/tehnic: cuvinte, expresii speciIice domeniului, Iormule de adresare comune,
Iormule de iargon proIesional

InIormatii: speciIice domeniului, materii prime, materiale si produse Iinite,
operatii si procese tehnologice

Literatura de specialitate: cárti, manuale de specialitate, prospecte, documente, pagini Internet


Probe de evaluare

Probá de evaluare scrisá (tip test) prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá identiIice
limbaiul standard si sá înteleagá limbaiul tehnic, asa cum se precizeazá în criteriile de perIormantá
(a), (b) si în conditiile de aplicabilitate.

Probá de evaluare oralá prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá prelucreze inIormatiile, asa
cum se precizeazá în criteriul de perIormantá (c) si în conditiile de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
23
Titlul unitàtii: Comunicare în limba modernà (3)


Competenta 3: Exprimá mesaie orale


Criterii de performantà:

(a) Prezentarea de descrieri clare si detaliate a unei game vaste de
subiecte legate de domeniul de interes propriu si proIesional

(b) Argumentarea propriilor opinii, subliniind posibilele optiuni

(c) Analizarea avantaielor si dezavantaielor unor situatii si luarea de
decizii


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Perfotrmantà:

Descrieri clare si detaliate: Iamilie, scoalá, comunitate, organizatie, situatii

Opinii: pro si contra în sustinerea unor idei personale, situatii Iamiliare,
sarcini de lucru

Situatii: speciIice locului de muncá, conIlicte si solutii


Probe de evaluare

Probá oralá prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá descrie, sá-si argumenteze opiniile si
sá analizeze diverse situatii, asa cum se precizeazá în criteriile de perIormantá (a), (b), (c) si în
conditiile de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
24
Titlul unitàtii: Comunicare în limba modernà (3)


Competenta 4: Exprimá mesaie scrise


Criterii de performantà:

(a) Întocmirea de scrisori ce contin puncte de vedere personale si
redactarea unor texte Iunctionale mai complexe

(b) Realizarea de eseuri/rapoarte argumentate

(c) Exprimarea clará, vizând aspecte importante din domeniul de
activitate


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Perfotrmantà:

Scrisori: cátre prieteni, colegi, membrii organizatiei, ierarhii si texte
Iunctionale mai complexe

Eseuri si rapoarte: vocabular si tehnici de argumentare, texte de lege, documente si
standarde (Iacturi, Iacturi pro-Iormá, Iisele de evidentá, Iise de
productie, documente de evidentá primará)

Aspecte din domeniul
de activitate: organizarea locului de muncá, calitatea serviciilor/produselor


Probe de evaluare

Probá de evaluare scrisá prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá întocmeascá scrisori, texte
Iunctionale mai complexe, sa realizeze eseuri/rapoarte privind aspecte importante, asa cum se
precizeazá în criteriile de perIormantá (a), (b), (c) si în conditiile de aplicabilitate.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
25
Titlul unitàtii: Comunicare în limba modernà (3)


Competenta 5: Participá la conversatii.


Criterii de performantà:

(a) Exprimare Iluentá si spontaná, conducând la conversatie cu vorbitorii
nativi

(b) Utilizarea eIicientá a limbaiului în scopuri proIesionale

(c) Formularea cu claritate a punctelor de vedere legate de domeniul de
activitate


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Perfotrmantà:

Exprimare Iluentá: Iolosirea de expresii si tehnici de conversatie adecvate

Scopuri proIesionale/
domenii de activitate: prezentári de produse, tehnologii, negocieri, contractári


Probe de evaluare

Probá de evaluare oralá prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá converseze si sá descrie
aspecte comune mai multor domenii, asa cum se precizeazá în criteriile de perIormantá (a), (b), (c)
si în conditiile de aplicabilitate
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
26
Titlul unitàtii: Managementul calitàtii (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 0,5


Competente:

1. Analizeazá procese si Iaze de proces pentru îmbunátátirea
calitátii acestora.

2. Aplicá proceduri adecvate de implementare a managementului
calitátii.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
27
Titlul unitàtii: Managementul calitàtii (3)


Competenta 1: Analizeazá procese si Iaze de proces pentru îmbunátátirea calitátii
acestora.


Criterii de performantà:

(a) Descrierea etapelor din cadrul unui proces de asigurare a calitátii.

(b) Asocierea indicatorilor de calitate corespunzátoare etapelor descrise.

(c) Aplicarea unui model de calitate la un proces deIinit.

(d) Evaluarea aplicárii modelului de calitate


Conditii de aplicabilitate:

Etape: spirala calitátii: planiIicare, implementare, evaluare, Ieed-back si
schimbare

Indicatori: indicatori calitativi si cantitativi, indicatori de productie, indicatori de
organizare, indicatori asociati evaluárii

Proces deIinit: proces tehnologic sau social, conventional admis pentru ilustrarea
modului în care se aplicá spirala calitátii

Evaluare: deIiciente constatate, másuri propuse, solutii de schimbare si relansare
a procesului


Probe de evaluare

Probe scrise prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá alcátuiascá schema unui proces si
sá asocieze normele de calitate etapelor acestuia asa cum este speciIicat în criteriile de perIormantá
(a) si (b) si cuprinzând toate conditiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá aplice si sá evalueze un model
de calitate si sá propuná solutii de îmbunátátire a calitátii, asa cum este speciIicat în criteriile de
perIormantá (c) si (d) si cuprinzând toate conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
28
Titlul unitàtii: Managementul calitàtii (3)
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Competenta 2: Aplicá proceduri adecvate de implementare a managementului
calitátii


Criterii de performantà:

(a) Stabilirea másurilor la nivelul unei organizatii, pentru aplicarea unui
model de management al calitátii

(b) Monitorizarea proceselor organizationale în asigurarea calitátii

(c) Raportarea propriei activitáti la politica organizatiei


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Másuri adecvate: autonomie decizionalá, viziune comuná, obiective pe termen mediu
si lung, spirit de echipá, disponibilitate la schimbare, resursá umaná
caliIicatá

Monitorizare: aplicarea unui model de autoevaluare organizationalá

Sistem de îmbunátátire
a calitátii: másuri concrete si tintele acestora în scopul eIicientizárii activitátilor

Raportare la politica
organizatiei: auto-evaluarea activitátii în raport cu obiectivele generale si politica
organizatiei


Probe de evaluare

Probe orale si scrise de evaluare însotite de dovezi din observatiile sistematice ale evaluatorilor din
care sá rezulte capacitatea candidatului de a aplica modele de implementare a calitátii, prin
aplicarea unor másuri adecvate în conditiile criteriilor de perIormantá (a) (c) si cuprinzând toate
conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
29
Titlul unitàtii: Dezvoltare personalà în scopul obtinerii performantei (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0


Competente:

1. Realizeazá managementul resurselor personale.

2. Demonstreazá competente antreprenoriale.

3. Formuleazá proiecte personale de Iormare continuá.

4. ValoriIicá experienta personalá pentru dezvoltarea carierei.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
30
Titlul unitàtii: Dezvoltare personalà în scopul obtinerii performantei (3)


Competenta 1: Realizeazá managementul resurselor personale


Criterii de performantà:

(a) Estimarea periodicá a progresului în dezvoltarea personalá

(b) Evaluarea rolului atitudinii pozitive Iatá de sine în alegerea traseului
proIesional

(c) Adoptarea ráspunsului pozitiv la schimbare

(d) Alcátuirea portoIoliului pentru educatia permanentá

(e) Exersarea metodelor de management al timpului si resurselor
Iinanciare


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Ráspuns pozitiv: optimism, initiativá, tolerantá, deschidere Iatá de schimbare

Progres în dezvoltarea
personalá: complexitatea abilitátilor, nivel de motivare, competente noi

PortoIoliul personal: rezultate la teste, diplome, premii, Curriculum Vitae, hárti ale
resurselor personale, produse reprezentative ale activitátii

Managementul timpului si
Iinanciar: agenda personalá, proiectarea unor activitáti pe termen lung,
alcátuirea bugetului personal


Probe de evaluare

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá îsi evalueze periodic
progresul în dezvoltarea personalá în conditiile criteriilor de perIormantá (a) - (c) si cuprinzând
toate conditiile de aplicabilitate.

Probá oralá de evaluare constând în prezentarea portoIoliului personal pentru educatie permanentá.

Probá practicá de evaluare prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá gestioneze eIicient
timpul si resursele Iinanciare în conditiile criteriului de perIormantá (e) si cuprinzând toate
conditiile de aplicabilitate.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
31
Titlul unitàtii: Dezvoltare personalà în scopul obtinerii performantei (3)


Competenta 2: Demonstreazá competente antreprenoriale


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea nevoilor pietei pentru lansarea unei aIaceri personale

(b) Elaborarea unui plan simplu de aIaceri în conIormitate cu legislatia în
vigoare

(c) Analizarea posibilitátilor de implementare a planului de aIaceri

(d) Evaluarea rentabilitátii unui plan de aIaceri


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

AIacere personalá: investitie ipoteticá cu un capital limitat

Plan simplu: obiect de activitate, Iorma iuridicá, resurse materiale si umane,
elemente de marketing (studiu de piatá si publicitate),

Implementare: locatie, investitii probabile, organizatii de spriiin si promovare

Rentabilitate: bilant contabil pentru determinarea proIitului, propuneri de reinvestire


Probe de evaluare

Probe scrise de evaluare prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá întocmeascá un plan
simplu de aIaceri în conditiile criteriilor de perIormantá (a) - (d) si cuprinzând toate conditiile de
aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
32
Titlul unitàtii: Dezvoltare personalà în scopul obtinerii performantei (3)


Competenta 3: Formuleazá proiecte personale de Iormare continuá


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea tipurilor si Iurnizorilor de Iormare continuá

(b) Selectarea tipului de Iormare continuá corespunzátor nevoilor
personale

(c) Argumentarea necesitátii de Iormare continuá

(d) PlaniIicarea Iormárii proIesionale pe termen lung în context dat


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Tipuri: studiu individual, cursuri de caliIicare, conversie proIesionalá,
specializare, aproIundare

Furnizori: centre si agentii de Iormare proIesionalá, organizatii publice si private
care oIerá servicii de Iormare, agentii de consultantá

Termen lung: peste 5 ani

Context: national (deIinit prin conditiile socio-economice actuale si de
perspectivá descrise în strategii si planuri nationale de dezvoltare
socio-economicá);
local (pregátirea proIesionalá a membrilor organizatiei, tendinte în
comunitatea localá)


Probe de evaluare

Probe orale si scrise de evaluare prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá proiecteze
strategii de Iormare continuá în conditiile criteriilor de perIormantá (a) - (d) si cuprinzând toate
conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
33
Titlul unitàtii: Dezvoltare personalà în scopul obtinerii performantei (3)


Competenta 4: ValoriIicá experienta personalá pentru dezvoltarea carierei


Criterii de performantà:

(a) Stabilirea prioritátilor de dezvoltare a carierei

(b) Corelarea prioritátilor proIesionale cu planiIicarea vietii

(c) Analizarea Iactorilor implicati în optiunile privind dezvoltarea carierei

(d) Argumentarea deciziilor luate si a modalitátilor de aplicare


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Corelare: asocierea nevoilor proIesionale cu diIerite etape ale dezvoltárii
personale

Factori: modiIicári în portoIoliul de competente proIesionale, modiIicári ale
proIilului personal. ale aspiratiilor, ale motivatiei pentru muncá

Modalitáti de aplicare: plan individual de actiune (obiective, actiuni, termene, alternative,
riscuri potentiale, estimarea rezultatelor)


Probe de evaluare

Probe orale de evaluare însotite de observatii sistematice ale evaluatorilor prin care candidatul
demonstreazá cá este capabil sá valoriIice experienta personalá pentru dezvoltarea carierei în
conditiile criteriilor de perIormantá (a) - (c) si cuprinzând toate conditiile de aplicabilitate.

Probá practicá de evaluare prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá propuná, sá aplice
si sá argumenteze un plan individual de actiune pentru dezvoltarea carierei în conditiile criteriului
de perIormantá (d) si cuprinzând toate conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
34
Titlul unitàtii: Igiena si securitatea muncii (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 0.5


Competente:

1. Supravegheazá aplicarea legislatiei privind securitatea si sánátatea
la locul de muncá si prevenirea si stingerea incendiilor.

2. PlaniIicá actiuni de evitare a riscurilor legate de sánátatea si
securitatea locului de muncá.

3. Coordoneazá activitátile în caz de accident.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
35
Titlul unitàtii: Igiena si securitatea muncii (3)


Competenta 1: Supravegheazá aplicarea legislatiei privind securitatea si sánátatea la
locul de muncá si prevenirea si stingerea incendiilor


Criterii de performantà:

(a) InIormarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea
sunt expuse la locul de muncá

(b) Controlarea modului de aplicare a másurilor tehnice, sanitare si
organizatorice

(c) Asigurarea Iunctionárii permanente si corecte a sistemelor si
dispozitivelor de protectie


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performantà :

InIormare: Instructaie initiale, curente, periodice, aIise, Iilme, cataloage, brosuri,
pliante

Control: Fisa individualá de instructai, echipamente de lucru si protectie, trusá
de prim aiutor, materiale igienico-sanitare

Sisteme si dispozitive
de protectie: SpeciIice locului de muncá (apárátori de protectie)


Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá selecteze miiloacele de inIormare
necesare instructaiului, sá controleze si sá asigure buna Iunctionare a miiloacelor de protectie
conIorm criteriilor de perIormantá (a), (b), (c) acoperind aria de aplicabilitate speciIicatá.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
36
Titlul unitàtii: Igiena si securitatea muncii (3)


Competenta 2: PlaniIicá actiuni de evitare a riscurilor legate de sánátatea si
securitatea locului de muncá


Criterii de performantà:

(a) Tinerea evidentei locurilor de muncá periculoase

(b) Monitorizarea situatiilor deosebite din sectorul supravegheat

(c) Stabilirea necesarului de echipament individual de protectieConditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performantà :

Evidentá: Jurnale, registre, statistici

Situatii deosebite: Accidente de muncá, boli proIesionale, avarii

Stabilire necesar: Periodic


Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá tiná evidenta locurilor de muncá
periculoase si sá monitorizeze situatiile deosebite conIorm criteriilor de perIormantá (a), (b)
acoperind aria de aplicabilitate speciIicatá.

Probe scrise prin care elevul demonstreazá cá în Iunctie de durata de utilizare si gradul de uzurá este
capabil sá stabileascá necesarul de echipamente de protectie conIorm criteriului de perIormantá (c),
acoperind aria de aplicabilitate speciIicatá.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
37
Titlul unitàtii: Igiena si securitatea muncii (3)


Competenta 3: Coordoneazá activitátile în caz de accident


Criterii de performantà:

(a) Întocmirea unui plan de actiune în caz de accident la o situatie datá

(b) Stabilirea sarcinilor pe echipe de interventii

(c) Evaluarea interventiei în caz de accident


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performantà :

Plan de actiune: Eliminarea cauzelor, evacuarea accidentatilor, anuntarea organelor
abilitate

Sarcini: Individuale si de grup

Evaluare: Corectitudinea interventiei, încadrarea în timp, vitezá de reactie,
estimarea pagubelor


Probe de evaluare :

Probá practicá prin simulare prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá coordoneze o
activitate în caz de accident: planiIicarea actiunilor, trasarea sarcinilor si evaluarea interventiilor
conIorm criteriilor de perIormantá (a), (b), (c) acoperind aria de aplicabilitate speciIicatá.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
38
Titlul unitàtii: Lucrul în echipà (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 0,5


Competente:

1. PlaniIicá si coordoneazá activitatea în cadrul echipei.

2. Monitorizeazá activitatea echipei.

3. Consolideazá spiritul de echipá.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
39
Titlul unitàtii: Lucrul în echipà (3)


Competenta 1: PlaniIicá si coordoneazá activitatea în cadrul echipei


Criterii de performantà:

(a) Formularea obiectivelor de lucru ale echipei

(b) Programarea resurselor, termenelor si actiunilor necesare pentru
îndeplinirea obiectivelor

(c) Distribuirea rolurilor în echipá


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Obiective: Iormulate prin consultarea membrilor echipei; dupá modelul SMART
(SpeciIice, Másurabile, Aplicabile, Realiste, în Termen)

Resurse, termene, actiuni: resurse materiale si umane, durate de lucru, actiuni de organizare,
executie, coordonare si control

Distribuire de roluri dupá competenta proIesionalá, abilitáti individuale, interese, aIinitáti


Probe de evaluare

Probe scrise (tip proiect), prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá Iormuleze obiectivele de
lucru ale echipei si sá programeze resursele, termenele si actiunile necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor conIorm criteriilor de perIormantá (a), (b) si a precizárilor din conditiile de
aplicabilitate.

Probe practice, prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá distribuie rolurile în echipá,
conIorm criteriului de perIormantá (c) si a precizárilor din conditiile de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
40
Titlul unitàtii: Lucrul în echipà (3)


Competenta 2: Monitorizeazá activitatea echipei


Criterii de performantà:

(a) Adoptarea unor másuri de asigurare a calitátii

(b) Corectii ale procesului de lucru în echipá

(c) Analizarea si interpretarea rezultatelor activitátii echipei


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Asigurarea calitátii: nivel de participare, grad de proIesionalizare, grad de receptivitate la
schimbare, Ilexibilitate

Corectii: redeIiniri de rol, redistribuiri de sarcini, îmbunátátiri ale climatului de
lucru

Analizá si interpretare : puncte slabe, puncte tari, oportunitáti, amenintári, înregistrarea
progreselor de echipá (randament, coeziune)


Probe de evaluare

Probe orale si scrise (inclusiv studiu de caz) prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá adopte
unele másuri de asigurare a calitátii, sá analizeze si sá interpreteze rezultatele activitátii echipei,
conIorm criteriilor de perIormantá (a), (c) si a precizárilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exercitiu) prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá realizeze corectii ale
procesului de lucru în echipá, conIorm criteriului de perIormantá (b) si a precizárilor din conditiile
de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
41
Titlul unitàtii: Lucrul în echipà (3)


Competenta 3: Consolideazá spiritul de echipá


Criterii de performantà:

(a) Sustinerea unui dialog în echipá legat de actiunile întreprinse

(b) Asigurarea unui climat Iavorabil desIásurárii activitátii

(c) Adoptarea opiniei comune a echipei în legáturá cu modul de
îndeplinire a sarcinilor de lucru individuale si colective


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Dialog: deschis, civilizat, critic, constructiv

Climat Iavorabil: spriiin, încuraiare, umor, ambiantá, rezolvarea amiabilá a conIlictelor


Adoptarea opiniei comune : participare la decizie, consens, Iormularea explicitá a opiniei


Probe de evaluare

Probe orale prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá sustiná un dialog în echipá legat de
actiunile întreprinse si sá adopte opinia comuná a echipei în legáturá cu modul de îndeplinire a
sarcinilor de lucru individuale si colective, conIorm criteriilor de perIormantá (a), (c) si a
precizárilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip ioc de rol) prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá asigure un climat
Iavorabil desIásurárii activitátii, conIorm criteriului de perIormantá (b) si a precizárilor din
conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
42
Titlul unitàtii: Tranzitia de la scoalà la locul de muncà (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0


Competente:

1. Îsi evalueazá nivelul de pregátire în raport cu locul de muncá.

2. Îsi asumá responsabilitáti în cadrul organizatiei.

3. Se instruieste continuu pentru dezvoltarea carierei.

4. ManiIestá mobilitate ocupationalá în raport cu schimbárile de pe
piata muncii.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
43
Titlul unitàtii: Tranzitia de la scoalà la locul de muncà (3)


Competenta 1: Îsi evalueazá nivelul de pregátire în raport cu cerintele organizatiei.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea responsabilitátilor locului de muncá.

(b) Compararea nivelului de pregátire cu cerintele locului de muncá.

(c) Luarea unor decizii în vederea îmbunátátirii propriei perIormante.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Surse de documentare: organigrama, Iisa postului, regulament de ordine interioará, normative
tehnice si de calitate

Nivel de pregátire: structura caliIicárii

Îmbunátátirea perIormantei: autoinstruire, programe de Iormare continuá


Probe de evaluare

Probe scrise si orale prin care elevul trebuie sá demonstreze cá este capabil sá identiIice atributiile
locului de muncá dupá diIerite surse de documentare, asa cum se speciIicá în criteriul de
perIormantá (a) în conditiile de aplicabilitate date.

Probe scrise si orale în care elevul trebuie sá demonstreze cá este capabil sá îsi compare nivelul de
pregátire cu cerintele locului de muncá, asa cum se speciIicá în criteriul de perIormantá (b) si în
conditiile de aplicabilitate date.

Probe scrise si orale în care elevul trebuie sá demonstreze cá este capabil sá ia decizii, asa cum se
speciIicá în criteriul de perIormantá (c) si în conditiile de aplicabilitate date.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
44
Titlul unitàtii: Tranzitia de la scoalà la locul de muncà (3)
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Competenta 2: Îsi asumá responsabilitáti în cadrul Iirmei.


Criterii de performantà:

(a) Precizarea propriei pozitii în cadrul organizatiei.

(b) Îndeplinirea responsabilitátilor în cadrul organizatieii.

(c) PlaniIicarea si organizarea activitátilor din cadrul organizatiei.

(d) Propunerea de sugestii de eIicientizare a activitátii.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Surse de inIormare: organigrama, Iisa postului, documete de politicá a organizatiei si
departamentului

Responsabilitáti: în raport cu sarcina, în relatiile de muncá, Iatá de propria Iormare, în
raport cu evolutia mediului de lucru

PlaniIicare si organizare: încadrarea în normele de timp si calitate, programarea sarcinilor pe
niveluri de caliIicare

Sugestii: propuneri speciIice domeniului, propuneri de ordin social
(comunicare, logisticá, relatii)
Forme de realizare
a sugestiilor: scrisá (eseu), graIicá


Probe de evaluare

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá-si precizeze pozitia în Iirmá
asa cum se speciIicá în criteriul de perIormantá (a) si în conditiile de aplicabilitate date.

Probe scrise si orale prin care elevul demonstreazá cá îsi asumá responsabilitáti, conIorm criteriului
de perIormantá (b) în conditiile de aplicabilitate date.

Probe practice prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá organizeze activitáti din cadrul
Iirmei, respectând normele de timp si calitate, asa cum se speciIicá în criteriul de perIormantá (c) si
în conditiile de aplicabilitate date.

Probe orale prin care elevul demonstreazá capacitatea de a Iormula sugestii de eIicientizare a
activitátii, conIorm criteriului de perIormantá (d), în conditiile de aplicabilitate date.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
45
Titlul unitàtii: Tranzitia de la scoalà la locul de muncà (3)


Competenta 3 : Se instruieste continuu pentru dezvoltarea carierei.


Criterii de performantà:

(a) Cercetarea unor surse variate de Iormare continuá.

(b) Selectarea inIormatiilor privind Iormarea continuá în conIormitate cu
cerintele de auto-intruire.

(c) Solicitarea instruirii suplimentare pentru îmbunátátirea propriei
perIormante.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Surse de Iormare: centre de Iormare proIesionalá, programe de Iormare continuá la
locul de muncá, consultantá specializatá

InIormatii: cercetare on-line, articole de specialitate, manuale, consultantá
specializatá

Instruire suplimentará: studiu individual, specializare, conversie proIesionalá, aproIundare


Probe de evaluare

Probe orale prin care elevul demonstreazá cá poate sá-si procure inIormatii din diverse surse de
instruire asa cum se speciIicá în criteriul de perIormantá (a) si în conditiile de aplicabilitate date.

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreazá cá poate sá selecteze inIormatii asa cum se
speciIicá în criteriul de perIormantá (b) si în conditiile de aplicabilitate date.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
46
Titlul unitàtii: Tranzitia de la scoalà la locul de muncà (3)


Competenta 4: ManiIestá mobilitate ocupationalá în raport cu schimbárile de pe piata
muncii.


Criterii de performantà:

(a) Obtinerea inIormatiilor despre locuri de muncá potentiale.

(b) Evaluarea proIilului personal în raport cu oIertele unor agenti
economici.

(c) Formularea optiunii proIesionale cu asistenta specializatá a unor
Iurnizori de Iormare continuá.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performantà :

InIormatii: on-line, agentii de ocupare a Iortei de muncá, publicitate, tendinte
semnalate de planurile de dezvoltare localá si regionalá, programe de
Iormare proIesionalá

Evaluarea proIilului: teste de autoevaluare, orientare proIesionalá, consiliere în carierá,
îndrumári ale unor persoane cu experientá

Furnizori: scoli, agentii specializate, centre de pregátire proIesionalá, universitáti


Probe de evaluare

Probe scrise, orale si practice prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá obtiná inIormatii asa
cum se speciIicá în criteriul de perIormantá (a) si în conditiile de aplicabilitate date.

Probe scrise, orale si practice prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá îsi evalueze proIilul
personal, asa cum se speciIicá în criteriul de perIormantá (b) si în conditiile de aplicabilitate date.

Probe scrise, orale si practice prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá Iacá optiuni
Iundamentate, asa cum se speciIicá în criteriul de perIormantá (c) si în conditiile de aplicabilitate
date.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
47
Titlul unitàtii: Rezolvarea de probleme (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 0,5


Competente:

1. IdentiIicá probleme complexe.

2. PlaniIicá actiuni pentru rezolvarea unei probleme complexe.

3. Analizeazá si interpreteazá rezultatele obtinute.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
48
Titlul unitàtii: Rezolvarea de probleme (3)


Competenta 1: IdentiIicá probleme complexe.


Criterii de performantà:

(a) Obtinerea de inIormatii necesare pentru deIinirea problemei

(b) Descrierea caracteristicilor problemei

(c) Formularea problemei în Iunctie de caracteristicile determinate


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performentà:

InIormatii necesare: inIormatii din documente, cercetári online, inIormatii din experienta
personalá si proIesionalá, inIormatii din experienta altor grupuri si
organizatii

Caracteristici: grad de diIicultate, conditii de timp si de loc, conditii de metodá sau
mod de abordare, încadrare într-o clasá sau model de probleme
similare


Probe de evaluare:

Probe orale (de tip interviu sau discutie liberá) prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá
obtiná inIormatii necesare pentru deIinirea problemei, conIorm criteriului de perIormantá (a) si a
precizárilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise (de tip prezentare, eseu) prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá
descrie caracteristicile problemei si sá Iormuleze problema în Iunctie de caracteristicile determinate,
conIorm criteriilor de perIormantá (b) si (c) si a precizárilor din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
49
Titlul unitàtii: Rezolvarea de probleme (3)


Competenta 2: PlaniIicá actiuni pentru rezolvarea unei probleme complexe


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea alternativelor de rezolvare a problemei

(b) Alegerea solutiei optime de rezolvare a problemei

(c) Întocmirea planului de rezolvare a problemei

(d) Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Alternative: consultare, exersare, observare, esantionare, testare, másurare

Solutie optimá: proiectarea unui rezultat dezirabil într-o situatie datá (în Iunctie de
alternativele de rezolvare)

Plan de rezolvare: analiza cost - beneIicii, obiective, metode, resurse, activitáti, miiloace
si cái de realizare, mod de evaluare

Context determinat: ordinea de realizare din plan, timpul de rezolvare, colaborarea cu alti
parteneri, anticipári de riscuri personale, obstacole si eIecte secundare


Probe de evaluare:

Probe orale (de tip interviu sau discutie liberá) prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá
identiIice alternativele de rezolvare a problemei si sá aleagá solutia optimá de rezolvare, conIorm
criteriilor de perIormantá (a) si (b) si a precizárilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe tip proiect prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá întocmeascá si sá aplice planul de
rezolvare a problemei în contextul determinat, conIorm criteriilor de perIormantá (c) si (d) si a
precizárilor din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
50
Titlul unitàtii: Rezolvarea de probleme (3)


Competenta 3: Analizeazá si interpreteazá rezultatele obtinute


Criterii de performantà:

(a) Analiza si compararea rezultatului obtinut cu rezultatul planiIicat

(b) Aprecierea rezultatului obtinut în urma comparárii

(c) Aplicarea si interpretarea rezultatului obtinut în contexte diIerite


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Analiza si comparare: raportarea rezultatului obtinut la indicatorii proiectati, analiza
punctelor tari si slabe

Apreciere: acceptare sau respingere, satisIactie sau insatisIactie, asigurarea
calitátii

Contexte diIerite: modiIicári de parametri, modiIicári de metodá si de resurse


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá analizeze, sá comparare
rezultatul obtinut cu rezultatul planiIicat, si sá aprecieze rezultatul în urma comparárii, conIorm
criteriilor de perIormantá (a) si (b) si a precizárilor din conditiile de aplicabilitate.

Probe de tip proiect prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá aplice si sá interpreteze
rezultatul obtinut în contexte diIerite, conIorm criteriului de perIormantá (c) si a precizárilor din
conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
51
Titlul unitàtii: Alegerea strategiilor de management al productie si de mediu (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0


Competente:

1. Alege caracteristicile modelelor de gândire strategicá.

2. Caracterizeazá principalele categorii de procese tehnologice.

3. Determiná consumurile optime din productie.

4. Monitorizeazá impactul activitatilor umane asupra mediului.

5. Alege etapele necesare implementárii unui management de mediu,
în procesele de productie.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
52

Titlul unitàtii: Alegerea strategiilor de management al productie si de mediu (3)


Competenta 1: Alege caracteristicile modelelor de gândire strategicá.


Criterii de performantà:

(a) DeIinirea modelelor de gândire.

(b) Selectarea elementelor ce caracterizeazá modelele de gândire.

(c) Implementarea modelelor de gândire în activitátile practice.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performentà:

Modele de gândire: entropice, generative, Iunctionale

Elemente caracteristice: baza de cunostinte, reguli de inIerentá, sistem valoric de reIerintá

Activitáti practice: de productie, de asigurare a calitátii produselor, de asigurare a calitátii
mediului


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá utilizeze elementele
caracteristice modelelor de gândire, conIorm criteriilor de perIormanta (a) si (b), cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probá orale si practice prin care elevul demonstreazá cá este capabil sá aleaga modele de gândire
utilizate in activitátile practice, conIorm criteriului de perIormantá (c), cuprinzând toate elementele
din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
53
Titlul unitàtii: Alegerea strategiilor de management al productie si de mediu (3)


Competenta 2: Caracterizeazá principalele categorii de procese tehnologice.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea termenilor speciIici utilizati.

(b) Selectarea Iunctiunilor si structurii organizatorice a agentilor
economici.

(c) DeIinirea atributelor manageriale.

(d) Selectarea metodelor manageriale.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Termeni speciIici: proces de productie, proces tehnologic, Ilux tehnologic, tipuri de
productie, tipuri de locuri de muncá, cicluri de productie

Functiuni: comercialá, cercetare-dezvoltare, productie, personal, Iinanciar-
contabilá

Atributii manageriale: prevederea, organizarea , comanda, coordonarea, controlul

Metode manageriale: prin obiective, prin proiecte, prin exceptie, prin bugete, prin produs,
prin sistem


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a identiIica termeni speciIici utilizati,
asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a selecta Iunctiunile si structura
organizatoricá a agentilor economici, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a deIini atribute manageriale, asa cum
s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a selecta metodele manageriale, asa cum
s-a precizat în criteriul (d) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
54
Titlul unitàtii: Alegerea strategiilor de management al productie si de mediu (3)


Competenta 3: Determiná consumurile optime din productie.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea necesarului de produse optime pentru productie.

(b) DeIinirea normelor de timp caracteristice.

(c) Selectarea Iurnizorilor dupá criterii speciIice productiei.

(d) Organizarea comenzilor de materii prime.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Necesarul de produse: conIorm documentelor de proiectare si Iisei de consum

Norme de timp: din Iisele de pontai si conIorm metodelor de normare a muncii

Criterii: calitatea materiilor prime si materialelor în conIormitate cu
normativele speciIice

Comenzi: în conIormitate cu modalitátile de gestionare a resurselor si materiilor
prime, cu modalitátile de echivalare a materialelor si componentelor
unei instalatii


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a identiIica necesarul de produse optime
pentru productie, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele
din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a deIini normele de timp caracteristice,
asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a selecta Iurnizori dupá criterii speciIice
productiei, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a organiza comenzi de materii prime,
asa cum s-a precizat în criteriul (d) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
55
Titlul unitàtii: Alegerea strategiilor de management al productie si de mediu (3)


Competenta 4: Monitorizeazá impactul activitatilor umane asupra mediului.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea activitátilor umane generatoare de reziduri si presiunile
lor asupra mediului.

(b) Alegerea instrumentelor de lucru pentru reducerea poluárii apei,
aerului, solului.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Reziduri: emisii, pulberi, apa uzatá, apa de rácire, emisie de metale grele, zgura,
materii organice, deseuri

Instrumente de lucru: Iinanciare, administrative, iuridice, legislative, voluntare


Probe de evaluare:

Probe scrise care atestá capacitatea candidatului de a identiIica activitáti umane generatoare de
reziduri si presiunile lor asupra mediului, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a alege
instrumente de lucru pentru reducerea poluárii apei, aerului, solului, asa cum s-a precizat în criteriul
(b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
56
Titlul unitàtii: Alegerea strategiilor de management al productie si de mediu (3)


Competenta 5: Alege etapele necesare implementárii unui management de mediu, în
procesele de productie.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea strategiilor Dezvoltarii Durabile conIorm Agendei 21.

(b) Alegerea avantaielor implementárii managementului de mediu pentru
agentii economici.

(c) IdentiIicarea etapelor implementárii managementului de mediu.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performentà:

Strategii ale Deazvoltárii
Durabile: gestiunea durabilá a resurselor naturale, lupta integratá împotriva
poluárii, actiuni preventive privind deseurile, reducerea consumului
de energie, ameliorarea calitátii mediului urban

Avantaie: realizarea economiilor, gestionarea riscurilor, stápânirea daunelor pe
care le genereaza, anticiparea costurilor de productie

Etape: conIorm I.S.O. 14000


Probe de evaluare:

Probe scrise care atestá capacitatea candidatului de selecta si implementa strategii, asa cum s-a
precizat în criteriile (a), (b) si (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
57
Titlul unitàtii: Coordonarea lucràrilor de exploatare (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0


Competente:

1. Evalueazá starea tehnicá a echipamentelor si instalatiilor.

2. Monitorizeazá lucrárile de exploatare, întretinere si reparatii a
echipamentelor.

3. VeriIicá aplicarea normelor de exploatare a echipamentelor si
instalatiilor.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
58
Titlul unitàtii: Coordonarea lucràrilor de exploatare (3)


Competenta 1: Evalueazá starea tehnicá a echipamentelor si instalatiilor.


Criterii de performantà:

(a) Compararea rezultatelor evaluárilor cu prescriptiile tehnice.

(b) Interpretarea stárii Iunctionale a echipamentelor veriIicate.

(c) Consemnarea rezultatelor interpretárii în documentele de serviciu.

(d) Stabilirea másurilor de remediere.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Prescriptii tehnice: instructii, metodologii, norme, normative, carti tehnice, cataloage,
reglementári

Evaluári: control vizual, másuratori, determinári, analize soItware de control,
analizarea alarmelor

Stári Iunctionale: Ioarte buná, buná, satisIácatoare, avarie

Másuri de remediere: conservarea stárii existente, remedierea deraniamentului, scoaterea din
Iunctiune


Probe de evaluare

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a compara rezultatele evaluárilor cu
prescriptiile tehnice, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a interpreta starea Iunctionalá a
echipamentelor veriIicate, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise care atestá capacitatea candidatului de a consemna rezultatele interpretárii în
documentele de serviciu, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice care atestá capacitatea candidatului de a stabili másuri de remediere, asa cum
s-a precizat în criteriul (d) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
59
Titlul unitàtii: Coordonarea lucràrilor de exploatare (3)


Competenta 2: Monitorizeazá lucrárile de exploatare, întretinere si reparatii a
echipamentelor.


Criterii de performantà:

(a) Stabilirea lucrárilor de întretinere si reparatii ale echipamentelor si
instalatiilor.

(b) Stabilirea necesarului de resurse pentru executarea lucrárilor.

(c) Urmárirea executárii lucrárilor de intretinere si reparatii conIorm
planiIicarilor.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Lucrari de intretinere si
reparatii: de intretinere: preventive, curente; reparatii: capitale

Necesarul de resurse: materiale, S.D.V.uri, A.M.C.uri


Probe de evaluare

Probe orale si practice care atestá capacitatea candidatului de a stabili lucrári de întretinere si
reparatii ale echipamentelor si instalatiilor, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si practice care atestá capacitatea candidatului de a stabili necesarul de resurse pentru
executarea lucrárilor, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a urmári
executarea lucrárilor de întretinere si reparatii conIorm planiIicarilor, asa cum s-a precizat în
criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
60
Titlul unitàtii: Coordonarea lucràrilor de exploatare (3)


Competenta 3: VeriIicá aplicarea normelor de exploatare a echipamentelor si
instalatiilor.


Criterii de performantà:

(a) Însusirea normelor de exploatare speciIice echipamentelor si
instalatiilor conIorm documentatiei tehnice.

(b) Evaluarea lucrárilor conIorm standardelor de calitate din domeniu si
normativelor de timp.

(c) VeriIicarea respectárii normelor de protectia muncii si paza stingerii
incendiilor speciIice echipamentelor si instalatiilor.


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de perIormanta:

Documentatia tehnica: instructii, carti tehnice, cataloage, documentatie tehnicá de Iirmá,
normative, Iise de evaluare a lucrárilor conIorm standardelor


Probe de evaluare

Probe orale, scrise si practice care atestá capacitatea candidatului de a-si însusi normele de
exploatare speciIice echipamentelor si instalatiilor conIorm documentatiei tehnice, asa cum s-a
precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise si practice care atestá capacitatea candidatului de a evalua lucrárile conIorm
standardelor de calitate din domeniu si normativelor de timp, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si practice care atestá capacitatea candidatului de a veriIica respectarea normelor
de protectia muncii si paza stingerii incendiilor speciIice echipamentelor si instalatiilor, asa cum s-a
precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
61
Titlul unitàtii: Documentarea tehnico-economicà pentru coordonarea proceselor
tehnologice (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0


Competente:

1. Selecteazá documentatia tehnicá speciIicá proceselor tehnologice.

2. Adapteazá documentatia tehnicá la conditiile concrete de
desIásurare a proceselor tehnologice.

3. Coordoneazá procesele tehnologice în baza documentatiei tehnico-
economice speciIice.

4. Evalueazá calitatea documentatiei prin eIicienta proceselor
tehnologice.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
62
Titlul unitàtii: Documentarea tehnico-economicà pentru coordonarea proceselor
tehnologice (3)


Competenta 1: Selecteazá documentatia tehnicá speciIicá proceselor tehnologice.


Criterii de performantà:

(a) Stabilirea surselor de documentare necesare.

(b) Alegerea documentatiei tehnice speciIice.


Conditii de aplicabilitate ale criteriilor de performantà

Surse: sistem inIormatic, CD-uri, arhive, baze de date

Documentatie tehnicá
speciIicá: cárti tehnice, Iise tehnologice, documente si proiecte de executie


Probe de evaluare

Probe orale si practice care atestá capacitatea candidatului de a stabili sursele de documentare
necesare, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si practice care atestá capacitatea candidatului de a alege documentatia tehnicá
speciIicá, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
63
Titlul unitàtii: Documentarea tehnico-economicà pentru coordonarea proceselor
tehnologice (3)


Competenta 2: Adapteazá documentatia tehnicá la conditiile concrete de desIásurare a
proceselor tehnologice.


Criterii de performantà:

(a) Urmárirea corectitudinii datelor înscrise în documentatia tehnicá.

(b) Corelarea documentatiei tehnice cu conditiile concrete de desIásurare a
proceselor tehnologice.


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà

Date: precizári privind operatii, SDV-uri, materii prime, cantitáti

Conditii concrete: punct de lucru, executant, norme de tehnica securitátii muncii si PSI


Probe de evaluare

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
urmári corectitudinea datelor înscrise în documentatia tehnicá, asa cum s-a precizat în criteriul (a)
de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a corela documentatia tehnicá cu
conditiile concrete de desIásurare a proceselor tehnologice, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
64
Titlul unitàtii: Documentarea tehnico-economicà pentru coordonarea proceselor
tehnologice (3)


Competenta 3: Coordoneazá procesele tehnologice în baza documentatiei tehnico-
economice speciIice.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea punctelor de lucru în conIormitate cu documentatia
tehnico-economicá speciIicá.

(b) Repartizarea documentelor la punctele de lucru.

(c) Urmárirea respectárii documentatiei tehnico-economice speciIice.


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà

Puncte de lucru: spatiu de desIásurare a procesului tehnologic, stand de veriIicare si de
control

Documente: cárti tehnice, Iise tehnologice, proiecte de executieProbe de evaluare

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a identiIica
punctele de lucru, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele
din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a repartiza
documentele la punctele de lucru, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
urmári respectarea documentatiei tehnico-economice speciIice, asa cum s-a precizat în criteriul (c)
de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
65
Titlul unitàtii: Documentarea tehnico-economicà pentru coordonarea proceselor
tehnologice (3)


Competenta 4: Evalueazá calitatea documentatiei prin eIicienta proceselor
tehnologice


Criterii de performantà:

(a) VeriIicarea implementárii datelor din documentatia tehnicá speciIicá.

(b) Stabilirea corectitudinii aplicárii documentatiei tehnice speciIice în
procese tehnologice.

(c) Aprecierea calitátii documentatiei în baza rezultatelor procesului
tehnologic.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Documentatie tehnicá
speciIicá: cárti tehnice, Iise tehnologice, suport inIormatic

Date: precizári privind materii prime, cantitáti, operatii, SDV-uri

Rezultate: parametrii de iesire, caracteristici de transIerProbe de evaluare

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a veriIica
implementarea datelor din documentatia tehnicá speciIicá, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a stabili
corectitudinea aplicárii documentatiei tehnice speciIice în procesul tehnologic, asa cum s-a precizat
în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a aprecia calitatea documentatiei
tehnico-economice în baza rezultatelor procesului tehnologic, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
66
Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0


Competente:

1. Explicá principiile si conceptele de bazá ale economiei si
organizarea activitátii sociale.

2. Precizeazá conceptele de bazá ale marketingului industrial.

3. Compará tipurile de întreprinderi industriale.

4. Organizeazá activitatea unui punct de lucru.

5. Asigurá respectarea legislatiei reIeritoare la conditiile si
raporturile de muncá, salarizare si protectie socialá.

6. Aplicá tehnici de marketing industrial.

7. Propune solutii de adaptare / restructurare a activitátii coordonate
la cerintele economiei de piatá.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
67


Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)


Competenta 1: Explicá principiile si conceptele de bazá ale economiei si organizárii
activitátii sociale.


Criterii de performantà:

(a) Precizarea principiilor si conceptelor de bazá ale economiei si organizárii
activitátii sociale.

(b) Corelarea Iormulárilor conceptuale cu realitatea concretá.

(c) Deducerea interdependentei dintre economie si organizare în activitatea
economicá.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performentà:

Principii: echitate socialá; eIicientá economicá, socialá si ecologicá; dezvoltare
durabilá (asigurarea resurselor si proteiarea mediului)

Concepte: Iundamentale (raritate si optiune, cost de oportunitate si compromis,
productivitate, sisteme economice, institutii si motivatii economice,
schimb, bani si interdependente); microeconomice (piata si pretul,
oIerta si cererea, concurenta si tipurile de piete, distribuirea
veniturilor, esecurile pietei, rolul statului în economie);
macroeconomice (PIB, oIerta si cererea agregate, inIlatie si deIlatie,
politica monetará, politica Iiscalá); mondiale (bariere comerciale, curs
de schimb, balantá comercialá, crestere economicá, stabilitate
economicá)


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a preciza principiile si conceptele de
bazá ale economiei si organizárii activitátii sociale, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a corela Iormulári conceptuale cu
realitatea concretá, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele
din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a deduce interdependenta dintre
economie si organizare în activitatea economicá, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
68
Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)


Competenta 2: Precizeazá conceptele de bazá ale marketingului industrial.


Criterii de performantà:

(a) Explicarea rolului marketingului într-o economie de piatá.

(b) IdentiIicarea Iunctiilor marketingului industrial.

(c) Precizarea abilitátilor necesare în activitatea de marketing.

(d) Enumerarea instrumentelor de marketing utilizate în contactul cu
piata.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Functiile marketingului: evaluarea riscurilor, vânzare, promovare, evaluarea preturilor,
urmárire, interpretarea inIormatiei (de marketing), organizarea
productiei si serviciilor, distributie, Iinantare, marketing-mixt

Abilitáti: economice, antreprenoriale, de aIaceri, de comunicare, interpersonale,
de perIectionare proIesionalá, de utilizare a tehnicii de calcul

Instrumente: dezvoltarea produsului, determinarea pretului, adaptarea márcilor,
canalele de distributie, vânzarea directá, publicitatea, conditionarea,
serviciile, logistica, cercetarea si analiza inIormatiei


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a explica rolul marketingului într-o
economie de piatá, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele
din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a identiIica Iunctiile marketingului
industrial, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a preciza abilitáti necesare în activitatea
de marketing, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a enumera instrumente de marketing
utilizate în contactul cu piata, asa cum s-a precizat în criteriul (d) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
69
Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)


Competenta 3: Compará tipurile de întreprinderi industriale.


Criterii de performantà:

(a) Precizarea criteriilor de clasiIicare a întreprinderilor industriale.

(b) Caracterizarea tipurilor principale de întreprinderi industriale.

(c) SpeciIicarea Iunctiilor de bazá ale întreprinderilor ca agenti
economici.

(d) Caracterizarea comparativá a tipurilor de întreprinderi dupá criterii
precizate.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Criterii de clasiIicare: numár de angaiati, ciIra de aIaceri, natura activitátii, Iorma iuridicá,
Iorma de proprietate

Tipuri de întreprinderi
industriale: dupá numárul de angaiati si ciIra de aIaceri (micá, miilocie, mare,
corporatie, concern, holding, trust); dupá natura activitátii (de
productie, de comert, de servicii); dupá Iorma iuridicá (individuale, de
grup (Iamilialá, societará (în nume colectiv, pe actiuni, cu ráspundere
limitatá, în comanditá), cooperatistá, publicá); dupáIorma de
proprietate (privatá, de stat, mixtá)

Functii: cercetare-dezvoltare, productie, comercialá, Iinanciar-contabilá, de
personal


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a preciza criterii de clasiIicare a
întreprinderilor industriale, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a caracteriza si compara tipuri de
întreprinderi industriale, asa cum s-a precizat în criteriile (b) si (d) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a speciIica Iunctii de bazá ale
întreprinderilor ca agenti economici, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
70
Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)


Competenta 4: Organizeazá activitatea unui punct de lucru.


Criterii de performantà:

(a) Precizarea principiilor de organizare a productiei industriale.

(b) Analizarea principiilor de organizare a muncii pe baza criteriilor
indicate.

(c) Explicarea modului de organizare a locurilor de muncá la un punct de
lucru pe baza argumentelor iustuIucative indicate.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Criterii: eIicientá, productivitate, ergonomia locului de muncá

Argumente iustiIicative: îmbunátátirea conditiilor de muncá, a calitátii si a eIicientei muncii


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a preciza si analiza principii de
organizare a muncii, asa cum s-a precizat în criteriile (a) si (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a explica modul de organizare a
locurilor de muncá la un punct de lucru pe baza argumentelor iustuIucative indicate, asa cum s-a
precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
71
Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)


Competenta 5: Asigurá respectarea legislatiei reIeritoare la conditiile si raporturile de
muncá, salarizare si protectie socialá.


Criterii de performantà:

(a) Enumerarea legilor în vigoare reIeritoare la conditiile si raporturile de
muncá, salarizare si protectie socialá.

(b) Comentarea legislatiei în vigoare reIeritoare la conditiile si raporturile
de muncá, salarizare si protectie socialá.

(c) Utilizarea precizárilor legale reIeritoare la conditiile si raporturile de
muncá, salarizare si protectie socialá la locul de muncá.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a enumera si comenta legi în vigoare
reIeritoare la conditiile si raporturile de muncá, salarizare si protectie socialá, asa cum s-a precizat
în criteriul (a) si (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a utiliza
precizárile legale reIeritoare la conditiile si raporturile de muncá, salarizare si protectie socialá la
locul de muncá, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
72
Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)


Competenta 6: Aplicá tehnici de marketing industrial.


Criterii de performantà:

(a) Precizarea etapelor unei tehnici de marketing.

(b) Utilizarea tehnicilor promotionale în marketingul industrial pentru
promovarea unui produs / serviciu.

(c) ValoriIicarea rezultatelor obtinute pentru eIicientizare.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Etape: culegere, analizá si interpretare de inIormatii; elaborarea strategiei,
întocmirea programului; organizarea activitátii

Tehnici promotionale: anunt publicitar, promovarea vânzárilor, relatii publice, utilizarea
márcilor, maniIestári promotionale, Iortá de vânzare

ValoriIicare: analizá, Iormulare solutii, implementare


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a preciza etapele unei tehnici de
marketing, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a utiliza
tehnici promotionale în marketingul industrial pentru promovarea unui produs / serviciu, asa cum s-
a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Probe scrise, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
valoriIica rezultatele obtinute pentru eIicientizare, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
73
Titlul unitàtii: Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor (3)


Competenta 7: Propune solutii de adaptare / restructurare a activitátii coordonate la
cerintele economiei de piatá.


Criterii de performantà:

(a) Explicarea conditiilor de Iunctionare a economiei de piatá.

(b) Motivarea necesitátii de restructurare economicá si industrialá.

(c) IdentiIicarea unor posibilitáti de adaptare / restructurare.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Conditii de Iunctionare: reducerea inIlatiei si arieratelor, politicá Iiscalá prudentá, privatizare,
restructurare, stabilizarea cadrului macroeconomic, rata de crestere a
economiei, discipliná Iinanciará, politicá energeticá permisivá


Probe de evaluare:

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a explica conditiile de Iunctionare a
economiei de piatá, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele
din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a motiva necesitatea de restructurare
economicá si industrialá, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica posibilitáti de adaptare / restructurare, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
74
Titlul unitàtii: Realizarea màsuràtorilor în domeniu (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0


Competente:

1. Utilizarea metodelor de másurare.

2. Utilizeazá miiloacele de másurare.

3. Prelucreazá rezultatele másurárii.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
75
Titlul unitàtii: Realizarea màsuràtorilor în domeniu (3)


Competenta 1: Utilizarea metodelor de másurare.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea metodelor de másurare.

(b) Realizarea schemelor de másurare pentru aplicatii date.

(c) Determinarea erorilor de metodá.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Metode de másurare: directe, indirecte, de comparatie, de substitutie, de punte

Aplicatii: marimi electrice si neelectrice

Erori: absolute si relative


Probe de evaluare

Probe orale, scrise si practice care atestá capacitatea candidatului de a identiIica metode de
masurare, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise si practice care atestá capacitatea candidatului de a realiza scheme de másurare pentru
aplicatii date, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a determina erorile de metodá, asa cum
s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
76
Titlul unitàtii: Realizarea màsuràtorilor în domeniu (3)


Competenta 2: Utilizeazá miiloacele de másurare.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea tipurilor de miiloace de másurare dupá criterii date.

(b) Alegerea miiloacelor de másurare.

(c) DeIinirea caracteristicilor metrologice ale aparatelor de másurá.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Criterii: complexitate, precizie

Alegerea: marimea de masurat, domeniul de masurare, principiul de Iunctionare

Caracteristici metrologice: sensibilitate, iustete, Iidelitate, precizie


Probe de evaluare

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica tipuri de miiloace de másurare dupá criterii date, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
alege miiloace de másurare, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
deIini caracteristici metrologice ale aparatelor de másurá, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
77
Titlul unitàtii: Realizarea màsuràtorilor în domeniu (3)


Competenta 3: Prelucreazá rezultatele másurárii.


Criterii de performantà:

(a) Exprimarea rezultatelor másurárii.

(b) Interpretarea rezultatelor másurárii.


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de perIormanta:

Exprimare: valori, unitáti de másurá, graIice de variatie

Interpretare: în Iunctie de erorile de metodá si cele introduse de aparatele de
másurare


Probe de evaluare

Probe scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a exprima si
interpreta rezultatele másurárii, asa cum s-a precizat în criteriile (a) si (b) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
78
Titlul unitàtii: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD (3)

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0


Competente:

1. Analizeazá mediul de lucru al programelor de tip CAD.

2. IdentiIicá aplicatii speciIice domeniului.

3. Utilizeazá reprezentári graIice speciIice domeniului de activitate.

4. Controleazá modul de aIisare a graIicelor.

5. Plaseazá text în spatiul axelor de coordonate.

6. Realizeazá un proiect pentru o aplicatie datá.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
79
Titlul unitàtii: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD (3)


Competenta 1: Analizeazá mediul de lucru al programelor de tip CAD.


Criterii de performantà:

(a) Utilizarea meniurilor derulante din cadrul programelor.
(b) IdentiIicarea butoanelor din bara instrumentelor de lucru.
(c) Utilizarea comenzilor Iolosind linia de comenzi.


Conditii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performentà:

Meniuri derulante: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, ModiIy, Bonus, Help

Butoane din bara
instrumentelor de lucru: desenarea, modiIicarea, editarea obiectelor elementare, selectarea
punctelor geometrice speciIice: intersectie, punct median,
perpendiculare, capete de linie


Probe de evaluare:

Probe practice prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá utilizeze meniurilor derulante
din cadrul programelor, sá identiIice butoanele din bara instrumentelor de lucru, sá utilizeze
comenzile Iolosind linia de comenzi conIorm precizárilor din criteriile de perIormantá (a), (b), (c)
si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
80
Titlul unitàtii: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD (3)


Competenta 2: IdentiIicá aplicatii speciIice domeniului.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea soIt-ului de tip CAD adecvat aplicatiei.
(b) Pregatirea mediului de desenare.
(c) Utilizarea coordonatelor în programe de tip CAD.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

SoIt de tip CAD: adecvat domeniului mecanic, electric, electromecanic, constructii,
textile

Pregátirea mediului de
desenare: lansare în executie a programului, numele si locul de memorare al
Iisierului, unitátile de másurare utilizate, dimensiunea hârtiei

Coordonate: Absolute, relative, logaritmice, semilogaritmice


Probe de evaluare:

Probe orale prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá identiIice soIt-ul de tip CAD
adecvat aplicatiei conIorm precizárilor din criteriul de perIormantá (a), acoperind toate conditiile
de aplicabilitate ale acestora.

Probe practice, prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá pregáteascá mediul de
desenare, sá utilizeze coordonatele în programe de tip CAD conIorm precizárilor din criteriile de
perIormantá (b) si (c), acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
81
Titlul unitàtii: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD (3)


Competenta 3: Utilizeazá reprezentári graIice speciIice domeniului de activitate.


Criterii de performantà:

(a) IdentiIicarea elementelor necesare realizárii aplicatiei.
(b) Utilizarea elementelor speciIice aplicatiei.
(c) ModiIicarea proprietátilor obiectelor graIice.Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Elemente: Iorme geometrice simple, elemente speciIice domeniului de aplicare

Proprietáti ale obiectelor
graIice: aspectul axelor, etichetarea axelor, vizualizarea detaliilor


Probe de evaluare:

Probe practice, prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá identiIicae elementele necesare
realizárii aplicatiei, sa utilizeze elementele speciIice aplicatiei, sa modiIice proprietátilor obiectelor
graIice conIorm precizárilor din criteriul de perIormantá (a), (b), (c) si acoperind toate conditiile
de aplicabilitate ale acestora.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
82
Titlul unitàtii: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD (3)


Competenta 4: Controleazá modul de aIisare a graIicelor.


Criterii de performantà:

(a) Determinarea scarii de reprezentare.

(b) AIisarea si controlul retelei grid si a punctelor de plotare.

(c) Controlarea liniutelor de gradare.

(d) Inscriptioneazá text explicativ pentru reprezentári graIice.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Controlul retelei grid: stabilirea pasului de reprezentare


Probe de evaluare:

Probe practice, prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá determine limitele axelor, sá
aIiseze si sá controleze reteaua grid si a punctelor de plotare, sá controlezeze liniutele de gradare, sa
inscriptioneze text explicativ pentru reprezentári graIice conIorm precizárilor din criteriile de
perIormantá (a), (b), (c) si (d), acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
83
Titlul unitàtii: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD (3)


Competenta 5: Plaseazá text în spatiul axelor de coordonate.


Criterii de performantà:

(a) Alegerea optiunilor comenzii.

(b) Introducerea textului de la tastaturá.

(c) ModiIicarea optiunilor comenzii.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Optiune: stabilirea pasului de reprezentare


Probe de evaluare:

Probe practice, prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá aleaga optiunile comenzilor, sá
introduca textul de la tastaturá, sa modiIice optiunile comenzii conIorm precizárilor din criteriile de
perIormantá (a), (b) si (c) si acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
84
Titlul unitàtii: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD (3)


Competenta 6: Realizeazá un proiect pentru o aplicatie datá.


Criterii de performantà:

(a) Analizarea datelor initiale pentru realizarea proiectului.

(b) Stabilirea algoritmului de lucru.

(c) Vizualizarea modelului spatial al produsului.

(d) Utilizarea echipamentelor periIerice pentru deIinitivarea proiectului.


Conditii de aplicabilitate a ariteriilor de performantà:

Date initiale: dimensiuni, valori speciIice

Vizualizare model: modelare tridimensionalá realá dupá o schitá realizatá

Echipamente periIerice: imprimantá, plotter


Probe de evaluare:

Probe practice, prin care candidatul demonstreazá cá este capabil sá analizeze datele initiale pentru
realizarea proiectului, sá stabileascá algoritmul de lucru, sá vizualizeze modelul spatial al
produsului, sá utilizeze echipamentele periIerice pentru deIinitivarea proiectului conIorm
precizárilor din criteriile de perIormantá (a), (b), (c) si (d), acoperind toate conditiile de
aplicabilitate ale acestora.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
85
Titlul unitàtii: XXX.16. UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE
DISCRETE

Nivel: 3

Valoare credit: 1,5


Competente:

XXX.16.1 IdentiIicá dispozitivele electronice discrete.
XXX.16.2 Selecteazá dispozitivele electronice discrete.
XXX.16.3.VeriIicá Iunctionalitatea dispozitivelor electronice discrete.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
86

Titlul Unitàtii: XXX.16. UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE
DISCRETE
Competenta XXX.16.1 IdentiIicá dispozitivele electronice discrete.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Criterii de Performantà:

(a) Recunoasterea dispozitivelor electronice discrete dupá criteriile
precizate.

(b) Stabilirea dispunerii pe capsulá a terminalelor dispozitivelor
electronice discrete.

(c) Montarea dispozitivelor electronice discrete în circuite rspectând
reguli de protectie antistaticá


Conditii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performantà:

Dispozitive electronice: rezistoare, bobine, condensatoare,tranzistoare bipolare, tranzistoare cu
eIect de câmp, dispozitive multiionctiune (diacul, triacul, tiristorul),
dispozitive optoelectronice, SMD pasive si active

Criterii: simbol, marcai, aspect Iizic

Dispunerea terminalelor: conIorm cataloagelor de produse


Probe de Evaluare

Probe orale si practice care atestá capacitatea candidatului de a recunoaste dispozitivele electronice
discrete dupá criterii precizate, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile deaplicabilitate.

Probe practice si scrise care atestá capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulá a
terminalelor dispozitivelor electronice discrete, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile deaplicabilitate.

Probe practice, dovezi practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea
candidatului de a monta dispozitive electronice discrete în circuite cu scheme date, asa cum s-a
precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile deaplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
87
Titlul Unitàti: XXX.16. UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE
DISCRETECompetenta XXX.16.2 Selecteazá dispozitivele electronice discrete.
.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Criterii de Performantà:

(a) Precizarea parametrilor electrici speciIici ai dispozitivelor electronice
discrete.

(b) IdentiIicarea valorilor limitá ale parametrilor electrici speciIici ai
dispozitivelor electronice discrete.

(c) Alegerea dispozitivelor echivalente dupá criterii speciIicate.


Conditii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performantà:

Parametrii speciIici: tensiuni, curenti, putere

Parametrii limitá: date de catalog

Criterii: tipul dispozitivului, domeniul Irecventelor de lucru, parametrii limitá


Probe de Evaluare

Probe orale si scrisecare atestá capacitatea candidatului de a preciza parametrii electrici speciIici ai
dispozitivelor electronice discrete, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile deaplicabilitate.

Probe practice care atestá capacitatea candidatului de a identiIica valorile limitá ale parametrilor
speciIici ai dispozitivelor electronice discrete, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile deaplicabilitate.

Probe practice, dovezi practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea
candidatului de a alege dispozitive echivalente dupá criterii speciIicate, asa cum s-a precizat în
criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile deaplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
88
Titlul Unitàtii: XXX.16. UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE
DISCRETE


Competenta XXX.16.3. VeriIicá Iunctionalitatea dispozitivelor electronice discrete.
.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Criterii de Performantà:

(a) Stabilirea regimurilor de Iunctionare ale dispozitivelor electronice
discrete.

(b) Másurarea parametrilor dispozitivelor electronice discrete.

(c) IdentiIicarea deIectelor speciIice ale dispozitivelor electronice
discrete


Conditii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performantà:

Regimuri de Iunctionare:: static, dinamic; circuite de polarizare, dreaptá de sarciná staticá,
circuite echivalente

Másurátori: conIorm documentatiei tehnice

DeIecte: strápungerea ionctiunilor, modiIicarea parametrilor electrici


Probe de Evaluare

Probe orale si practice care atestá capacitatea candidatului de a stabili regimurile de Iunctionare ale
dispozitivelor electronice discrete, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile deaplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului másura
parametrii dispozitivelor electronice discrete, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile deaplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului identiIica
deIectele speciIice ale dispozitivelor electronice discrete, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile deaplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
89
Titlul unitàtii: XXX.17. UTILIZAREA CIRCUITELOR ANALOGICE ÎN
AUTOMATIZÄRI

Nivel: 3

Valoare credit: 1,5


Competente:

XXX.17.1. Analizeazá Iunctionarea circuitelor electronice analogice
din echipamentele de automatizare
XXX.17.2. VeriIicá Iunctionarea circuitelor electronice analogice
din echipamentele de automatizare
XXX.17.3. Realizeazá circuite electronice analogice

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
90
Titlul Unitàtii: XXX.17. UTILIZAREA CIRCUITELOR ANALOGICE ÎN
AUTOMATIZARE


Competenta XXX.17.2: Analizeazá Iunctionarea circuitelor electronice analogice din
echipamentele de automatizareCriterii de performantà:


(a) IdentiIicarea circuitelor pe tipuri Iunctionale pe baza schemelor electronice.

(b) Explicarea rolului componentelor din schemele electronice.

(a) Explicarea Iunctionárii circuitelor electronice pe baza rolului îndeplinit în
echipamentele de automatizare


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:

Tipuri Iunctionale de
circuite: - surse de electroalimentare (acumulatori, complexe de redresare-
stabilizare, grupuri electrogene)
- ampliIicatoare (de tensiune, de putere, de curent, cu reactie),
ampliIicatoare operationale
- oscilatoare (RC, LC, cuart)
- circuite de impulsuri (derivare integrare, basculante)
- Relee electronice


Probe de evaluare

Probe orale, scrise, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului
de a identiIica tipurile de circuite, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a explica rolului componentelor din
schemele electronice, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului
de explica Iunctionarea circuitelor electronice, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
91

Titlul Unitàtii: XXX.17. UTILIZAREA CIRCUITELOR ANALOGICE ÎN
AUTOMATIZARE


Competenta XXX.17.3: VeriIicá Iunctionarea circuitelor electronice analogice din
echipamentele de automatizári
Criterii de performantà:


(a) Precizarea parametrilor speciIici dupá tipul de circuit.

(b) Alegerea metodelor adecvate de veriIicare a Iunctionalitátii circuitelor.

(b) Másurarea parametrilor circuitelor Iolosind aparatele de másurá si control
speciIice.


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:

Parametri speciIici: - pentru surse de electroalimentare (tensiuni, curenti si puteri
nominale, Iactor de ondulatie)
- pentru ampliIicatoare (ampliIicare, distorsiuni, raport
semnal/zgomot, gama dinamicá, sensibilitate)
- pentru oscilatoare: Iormá, domeniu de Irecventá, stabilitatea
Irecventei, Irecventa de oscilatie)
Metode de veriIicare: - vizualá, probá de continuitate electricá, vizualizarea Iormelor de un-
dá a tensiunii si curentului
Aparate de másurá
si control speciIice: osciloscop, multimetru, Irecventmetru, versatester

Probe de evaluare

Probe orale, scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
preciza parametrii speciIici, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a alege
metodele de veriIicare, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a másura
parametrii, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
92

Titlul Unitàtii: XXX.17. UTILIZAREA CIRCUITELOR ANALOGICE ÎN
AUTOMATIZARE


Competenta XXX.17.3: Realizeazá circuite electronice analogiceCriterii de performantà:


(a) Interpreteazá inIormatii reIeritoare la parametrii speciIici ai circuitelor
electronice.
(b) Selecteazá componente pentru realizarea circuitelor electronice.

(c) Monteazá componente si dispozitive electronice pentru realizarea de
circuite electronice.
Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:

Parametri speciIici: - pentru surse de electroalimentare (tensiuni, curenti si puteri
nominale, Iactor de ondulatie)
- pentru ampliIicatoare (ampliIicare, distorsiuni, raport
semnal/zgomot, gama dinamicá, sensibilitate)
- pentru oscilatoare: Iormá, domeniu de Irecventá, stabilitatea
Irecventei, Irecventa de oscilatie)

Documentatie tehnicá - Cataloage de componente si dispozitive electronice, scheeme
electrice de principiu, documentasie tehnicá

Scule si dispozitive - cablaie imprimate, trusa electronistuluiProbe orale, scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
preciza parametrii speciIici, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a alege
componente si dispozitive electronice conIorm documentasiei tehnice, asa cum s-a precizat în
criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a monta
dispozitive electronice, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
93

Titlul unitàtii: XXX .18. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE ÎN AUTOMATIZARE


Nivel: 3

Valoare credit: 1,5


Competente:

XXX.18.1. IdentiIicá circuite integrate combinationale.

XXX.18.2. Explicá Iunctionarea circuitelor integrate
combinationale

XXX.18.3. VeriIicá montaie cu circuite integrate
combinationale echipamentele de automatizare

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
94Titlul Unitàtii: XXX .18. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE ÎN AUTOMATIZARE


Competenta XXX.18.1: IdentiIicá circuite integrate combinationale.


Criterii de performantà:

(a) Recunoasterea circuitelor integrate combinationale dupá simbol, aspect Iizic
si marcai
(b) Precizarea Iormelor de reprezentare a Iunctiilor logice asociate circuitului

(c) Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune másurate în circuit.

(d) Precizarea parametrilor circuitelor integrate combinationale pe baza cataloagelor
de componente


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:

Circuite integrate logice: Porti logice, codiIicatoare, decodiIicatoare, multiplexoare-
demultiplexoare, sumatoare, comparatoare, PLA.
Functii logice: SI, SAU, NU, SI-NU, SAU-NU, SAU EXCLUSIV

Forme de reprezentare: Tabel de adevár pentru Iunctii de pâná la 4 variabile, Iorme canonice,
Iorme elementare, Iorme neelementare, diagrame Veitch-Karnaugh.

Nivele de tensiune: Nivel High si nivel Low

Parametri: V
IH
, V
IL
, I
IH
, I
IL
, t
PHL
, FAN OUT

Probe de evaluare

Probe orale, dovezi practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului
de a identiIica circuitele integrate digitale, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a preciza Iormele de reprezentare, asa
cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a preciza
parametrii circuitelor digitale, asa cum s-a precizat în criteriul (d) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
95


Titlul Unitàtii: XXX .18. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE ÎN AUTOMATIZARE


Competenta XXX.18.2: Explicá Iunctionarea circuitelor integrate combinationaleCriterii de performantà:


(a) Descrierea Iunctionárii circuitelor integrate digitale pe baza tabelelor de adevár si a
diagramelor de timp.

(b) Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea Iunctiilor logice.

(c) ExempliIicarea aplicatiilor uzuale cu circuite integrate secventiale în echipamentele
de automatizári


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Circuite integrate logice: Porti logice, codiIicatoare, decodiIicatoare,multiplexoare-
demultiplexoare, sumatoare, comparatoare,
Functii logice Functii de 3, 4 variabile date în Iorma canonicá si elementará

Aplicatii uzuale codiIicári, decodiIicári, multiplexári, demultiplexári, comparári de
semnale electrice.Probe de evaluare

Probe orale, scrise care atestá capacitatea candidatului de a descrie Iunctionarea unui circuit
integrat digital, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a implementa Iunctiile logice, asa cum
s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
exempliIica aplicatii cu circuite integrate digitale, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
96

Titlul Unitàtii: XXX .18. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE ÎN AUTOMATIZARE


Competenta XXX.18.3: VeriIicá montaie cu circuite integrate combinationale din
echipamentele de automatizare


Criterii de performantà:


(a) IdentiIicarea terminalelor circuitelor integrate combinationale pe baza
cataloagelor de componente
(b) IdentiIicarea deIectelor în Iunctionarea montaielor cu circuite integrate combinati
onale prin másurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea Iormelor de undá.

(c) Înlocuirea plácilor cu circuite integrate combinationale deIecte


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Circuite integrate logice: Porti logice, codiIicatoare, decodiIicatoare, multiplexoare-
demultiplexoare, sumatoare, comparatoare,PLA..

DeIecte: De implementare, de interconectare a circuitelor, cuplaie nedorite,
conectare deIectuoasá a intrárilor neutilizate, timpi de propagare
diIeriti pe cáile de prelucrare a datelor, distorsionarea transmisiei,
alimentare deIectuoasá


Probe de evaluare

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica terminalele circuitelor integrate digitale, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica deIectele montaielor, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a înlocui
plácile deIecte, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
97

Titlul unitàtii: XXX .19. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE ÎN AUTOMATIZARE


Nivel: 3

Valoare credit: 1,5


Competente:

XXX.19.1. IdentiIicá circuite integrate logice secventiale

XXX.19.2. Explicá Iunctionarea circuitelor logice secventiale

XXX19.3. VeriIicá montaie cu circuite logice secventiale
echipamentele de automatizare


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
98


Titlul unitàtii: XXX .19. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE ÎN AUTOMATIZARECompetenta XXX.19.1: IdentiIicá circuite logice secventiale


Criterii de performantà:

(b) Recunoasterea circuitelor integrate secventiale dupá simbol, aspect Iizic si
marcai

(b) Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune másurate în circuit.

(c) Precizarea parametrilor circuitelor integrate logice pe baza cataloagelor de
componente


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:

Circuite integrate logice: Circuie basculante bistabilie, numárátoare, registre de deplasare si
memorii
Structurá: BistabiliRS,RST,JK,MS, registre de deplasare,numárátoare
sincrone,asincrone, memorii RAM,ROM,PROM,EPROM,

Nivele de tensiune: Nivel High si nivel Low

Parametri: V
IH
, V
IL
, I
IH
, I
IL
, t
PHL
, FAN OUT

Probe de evaluare

Probe orale, dovezi practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului
de a identiIica circuitele integrate secventiale, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise care atestá capacitatea candidatului de a preciza Iormele de reprezentare, asa
cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a preciza
parametrii circuitelor digitale, asa cum s-a precizat în criteriul (d) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
99

Titlul unitàtii: XXX .19. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE ÎN AUTOMATIZARECompetenta XXX.19.2: Explicá Iunctionarea circuitelor logice secventialeCriterii de performantà:


(a) Descrierea Iunctionárii circuitelor integrate digitale pe baza tabelelor de adevár si a
diagramelor de timp.

(b) Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montaielor cu circuite secventiale

(c) ExempliIicarea aplicatiilor uzuale cu circuite integrate secventilae în echipamentele
de automatizári


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Circuite integrate logice: Circuite bistabile, registre de deplasare, numárátoare, memorii

Aplicatii uzuale deplasarea inIormatiei, numárarea impulsurilor, stocarea inIormatiei


Probe de evaluare

Probe orale, scrise care atestá capacitatea candidatului de a descrie Iunctionarea unui circuit
integrat digital, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise practice care atestá capacitatea candidatului de a realiza montaie electronice cu
circuite secventiale , asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
exempliIica aplicatii cu circuite integrate secventiale, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitàtii: XXX .19. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE
CU CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE ÎN AUTOMATIZARE
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
100Competenta XXX.19.3: VeriIicá montaie cu circuite logice secventiale din echipamentele
de automatizare


Criterii de performantà:


(a) IdentiIicarea terminalelor circuitelor logice secventiale pe baza cataloagelor de
componente

(b) IdentiIicarea deIectelor în Iunctionarea montaielor cu circuite integrate secventiale
prin másurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea Iormelor de undá.

(c) Înlocuirea plácilor cu circuite integrate secventiale deIecte


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Circuite integrate logice: Circuite bistabile, registre de deplasare, numárátoare, memorii
DeIecte: De implementare, de interconectare a circuitelor, cuplaie nedorite,
conectare deIectuoasá a intrárilor neutilizate, timpi de propagare
diIeriti pe cáile de prelucrare a datelor, distorsionarea transmisiei,
alimentare deIectuoasá


Probe de evaluare

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica terminalele circuitelor integrate digitale, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de
perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica deIectele montaielor, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a înlocui
plácile deIecte, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.Titlul unitàtii: XXX .20. UTILIZAREA SRA PENTRU REGLAREA PARAMETRILOR
PROCESELOR TEHNOLOGICE
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
101


Nivel: 3

Valoare credit: 2


Competente:

XXX.20.1. IdentiIicá elemetele componente ale unui SRA

XXX.20.2. Analizeazárolul si Iunctionarea elementelor
componente ale unui SRA

XXX.20.3 Analizeazá obtinerea legilor de reglare


Titlul unitàtii: XXX .20. UTILIZAREA SRA PENTRU REGLAREA PARAMETRILOR
PROCESELOR TEHNOLOGICE

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
102

Competenta XXX.20.1: IdentiIicá elemetele componente ale unui SRA


Criterii de performantà:


(a) IdentiIicarea schemei de elemente pentru structura generalá a unui SRA

(b) IdentiIicarea tipului de traductor.

(c) IdentiIicarea tipului de regualtor

(d) IdentiIicarea elementelor de executie


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Elemente componente ale unui SRA: traductoare parametrice, traductoare de temperaturá, presiune,
nivel, debit, concentratie
Tipuri de regulatoare automate
Tipuri de elemente de executie
Sisteme uniIicate de másurare si control

Probe de evaluare

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica elementele din schema unui SRA, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica tipurile de traductoare, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica tipurile de regulatoare, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a identiIi-
ca tipurile de elemente de executie, asa cum s-a precizat în criteriul (d) de perIormantá,cuprinzând
toate elementele din conditiile de aplicabilitate

Titlul unitàtii: XXX .20. UTILIZAREA SRA PENTRU REGLAREA PARAMETRILOR
PROCESELOR TEHNOLOGICE

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
103

Competenta XXX.20.2: Analizeazá rolul si Iunctionarea elementelor componente ale unui SRA


Criterii de performantà:


(a) Explicarea Iunctionárii unui SRA

(b) Explicarea Iunctionárii traductoarelor

(c) Explicarea Iunctionárii regulatoarelor

(d) Explicarea Iunctionárii elementelor de executie

(e) Descrierea Iunctionárii unui SRA in aplicatii uzuale


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Elemente componente ale unui SRA: traductoare parametrice, traductoare de temperaturá, presiune,
nivel, debit, concentratie
Tipuri de regulatoare automate
Tipuri de elemente de executie
Sisteme uniIicate de másurare si control

Probe de evaluare

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica Iunctionarea unui SRA, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând
toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica Iunctionarea tipurilor de traductoare, asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica Iunctionarea tipurilor de regulatoare, asa cum s-a precizat în criteriul (c) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica Iunctionarea tipurilor de elemente de executie, asa cum s-a precizat în criteriul (d) de per-
Iormantá,cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica Iunctionarea unui SRA in diIerite aplicatii uzuale, asa cum s-a precizat în criteriul (e) de
perIormantá,cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
104
Titlul unitàtii: XXX .20. UTILIZAREA SRA PENTRU REGLAREA PARAMETRILOR
PROCESELOR TEHNOLOGICE


Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
105
Competenta XXX.20.3 Analizeazá obtinerea legilor de reglare


Criterii de performantà:


(a) Explicarea legilor de reglare

(b) Explicarea modului de realizare a legilor de reglare tipizateConditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Legi de reglare: P,PI,PD,PID, realizarea legilor de reglare tipizate prin intermediul regulatoarelor
electronice cu ampliIicatoare cu circuite integrate
Regulatoare electronice bipozitionale si tripozitionale

Probe de evaluare

Probe orale, scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica legile de reglare, asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica modul de realizare a legilor de reglare , asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá,
cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica Iunctionarea unui SRA in diIerite aplicatii uzuale, asa cum s-a precizat în criteriul (e) de
perIormantá,cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitàtii: XXX .21. REGLAREA AUTOMATÄ A PARAMETRILOR PROCESELOR
TEHNOLOGICE


Nivel: 3

Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
106
Valoare credit: 1


Competente:

XXX.21.1 Elaboreazá schemelor bloc pentru diIerite posibilitáti
de reglare automatá a unui proces.

XXX.22.2. Analizeazá modului de conectare a elementelor
componente pentru realizarea unui SRA cu structurá
evoluatá

Titlul unitàtii: XXX.21. REGLAREA AUTOMATÄ A PARAMETRILOR PROCESELOR
TEHNOLOGICEDomeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
107
Competenta XXX.21.1 Elaboreazá schemelor bloc pentru diIerite posibilitáti de reglare
automatá a unui proces


Criterii de performantà:


(a) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor
proceselor industriale

(b) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizateConditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Scheme bloc de reglare pentru: reglarea automatá a debitului,
reglarea automatá a temperaturii,
reglarea automatá a presiunii,
reglarea automatá anivelului,
reglarea autom a tá a concentratiei,
reglarea automatá a pH-ului

Probe de evaluare

Probe orale, scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica legile de reglare, asa cum s-a precizat în criteriul (a) si (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitàtii: XXX.21. REGLAREA AUTOMATÄ A PARAMETRILOR PROCESELOR
TEHNOLOGICEDomeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
108
Competenta XXX.21.2 Analizeazá modului de conectare a elementelor componente pentru
realizarea unui SRA cu structurá evoluatá


Criterii de performantà:


(a) Explicarea modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui
SRA cu structurá evoluatá

(b) Aplicarea reguli de conectare elementelor componente pentru realizarea unui SRA
cu structurá evoluatáConditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Sistem de reglare automatá cu structurá evoluatá: SRA în cascadá, SRA cu compensarea perturbárii,
SRA combinate,
Probe de evaluare

Probe orale, scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica modul de conectare , asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.
Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a aplica
regulile de conectare , asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate
elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitàtii: XXX .22. FOLOSIREA CALCULATOARELOR DE PROCES PENTRU
REGLAREA NUMERICÄ A PARAMETRILOR DIN PROCESE-
LE INDUSTRIALE

Nivel: 3
Domeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
109

Valoare credit: 1


Competente:

XXX.22.1 IdentiIicá posibilitátile de reglare numericá a
parametrilor din procesele industriale cu aiutorul
calculatoarelor de proces

XXX.22.2. Realizeazá reglarea numericá a parametrilor din
procesele industriale cu aiutorul calculatoarelor de
proces

Titlul unitàtii: XXX. 22. FOLOSIREA CALCULATOARELOR DE PROCES PENTRU
REGLAREA NUMERICÄ A PARAMETRILOR DIN PROCESE-
LE INDUSTRIALEDomeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
110
Competenta XXX.22.1 IdentiIicá posibilitátile de reglare numericá a parametrilor din
procesele industriale cu aiutorul calculatoarelor de proces


Criterii de performantà:


(a) IdentiIicarea elementelor componente ale unui calculator de proces

(b) Explicarea rolului Iunctional al elementelor componente ale unui calculator de proces
Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Elementele componente ale calculatorului de proces: unitatea centralá, InterIata de proces, ampliIi-
catoare, traductoare analogice, traductoare nu-
merice, registre numerice, elemente de execu-
tie.
Functionarea elementelor componente ale calculatorului de proces
Exemple de reglare numericá a parametrilor din procese industriale.
Probe de evaluare

Probe orale, scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
identiIica elementele componente ale unui calculator de proces , asa cum s-a precizat în criteriul (a)
de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a
explica Iunctionarea elementelor componente ale unui calculator de proces , asa cum s-a precizat în
criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de aplicabilitate.

Titlul unitàtii: XXX. 22. FOLOSIREA CALCULATOARELOR DE PROCES PENTRU
REGLAREA NUMERICÄ A PARAMETRILOR DIN PROCESE-
LE INDUSTRIALEDomeniul: Electronicá si automatizári
Nivelul:3
CaliIicarea:Tehnician automatist
111
Competenta XXX.22.2 Coordoneazá reglarea numericá a parametrilor din procesele
industriale cu aiutorul calculatoarelor de proces

Criterii de performantà:


(a) Descrierea posibilitátilor de reglare numericá a parametrilor cu aiutorul calculatorului
de proces.


(b) Realizeazá reglarea numericá a parametrilor din procesele industriale
cu aiutorul calculatoarelor de proces


Conditii de aplicabilitate a criteriilor de performantà:
Exemple de reglare numericá a parametrilor din procese industriale: sisteme de reglare a depla-
sárilor, sisteme de aIisare a
cotelor, sisteme de másurare a
pozitiei.

Probe de evaluare

Probe orale, scrise, studiu de caz si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea
candidatului de a descrie posibilitátile de reglare a parametrilor cu aiutorul unui calculator de
proces , asa cum s-a precizat în criteriul (a) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din
conditiile de aplicabilitate.

Probe practice si observarea desIásurárii activitátii care atestá capacitatea candidatului de a realiza
reglarea numericá a parametrilor din procesele industriale cu aiutorul calculatoarelor de proces
asa cum s-a precizat în criteriul (b) de perIormantá, cuprinzând toate elementele din conditiile de
aplicabilitate.


:947 :297: 
:5,3: , 5741 3 7,///,.9. $',8: 0,0, 
5741 3 7,///,.9. 7:5: .4,73/:897,  :, 7,/ ,74;98,0, 
5741 3 7,///,.9. 7:5: .4,7 0470,7x: ,,,70 #4-0,7,3, 
5741 3 7,///,.9.3850.947,9: .4,7,:3.5:::.:70 9      438:9,3x #010703x 88903xg&!!#%'%#   7 3 #4 :473 

4203:0.9743.g ,:942,9g7 ;0: ,1.,70,%03.,3,:942,989 

 $%&%f # !% f !741: 903.

$50.,,70,903.,3L3,:942,9g7  42:3.,70 3:207,x0  &9,70,.,.:,947:: 570:.7,70,31472,x0  42:3.,70L32-,24/073g  ,3,02039:.,9gx  0;49,70507843,gL38.45:4-x3075071472,3x0  03, 80.:79,90,2:3.  :.7:L30.5g  %7,3x,/0, .4,g,4.:/02:3.g  #04;,70,/0574-020  0070,897,9047/02,3,02039,574/:.x0 /020/:  447/43,70,:.7g747/0054,9,70  4.:2039,70,903.4
0.4342.g50397:.447/43,70,574.0804790344.0  7,3,70,574.08047/0574/:.x0 ,0807;.47  #0,,70,2g8:7g94747L3/4203:  &9,70,,5.,x47/095 &9,70,.4254303904700.9743.0/8.7090 &9,70,.7.:9047,3,4.0L3,:942,9g7 &9,70,.7.:904700.9743.070,,90.:.7.:904.0.42-3,x43,0L3 ,:942,9,70 &9,70,.7.:904700.9743.070,,90.:.7.:904.080.;03x,0L3,:942,9,70 &9,70,$#50397:70,70,5,7,209747574.0804790344.0 #0,70,,:942,9g,5,7,209747574.0804790344.0 44870,.,.:,94,7047/0574.0850397:70,70,3:207.g,5,7,209747/3 574.08003/:897,0 

4203:0.9743.g ,:942,9g7 ;0: ,1.,70,%03.,3,:942,989 

7:L30..g./7::3:5740.90.g208.9gx.x0  43/:.90 /0 8g3g9.31.50   439470..x .70.70  .70 ..7.08.9g  !70:.078.  #0.4..9.g.0/8../0..08947. 80.:.&%f !% f # %%& &%f #  !% #%  !% f #% 42:3.  54.g5.947::  &90.70.0/:7.50   4384/0.:747 0.02039: 708:78047  L3 8./039  :.471.0 5071472.-470.0.:79./7:0.90..5g.70L32-.90 3 . 08.3.g ..90.0/0/.g0/947/0. 47  447/430.g 050703x.30- 31472.7.:9.49.g8579:/00.%03.0  472:0.3.31.780  !. 80. 80.90  .:/02:3.g 5740..g  #0.70 .080 1.g 57039g31472.0590.1.4393:g  '.08.49./0..70.9  &9.03/47  !.9gx0L3...7  $97:... 893070.9:70../0. L3 .:: /0 2:3.g 8 390757090.9743..g8419 :7.x0 57..g .x0  &90.  #0.5g        4203:0..42500  3:207.9g7 .  5.:942.02039::.90 507843. 8g3g9.90 4-x3:905048...g 50397: /0.43.989 .9gx L2-:3g9gx70..3970570347.  $:57.g .0 /0 1472.9.g208.:x50902057410843.0: .70.5g  !.0850397: .047.:..x:3 /0 0.g574.0.g574.7070  03.70507843.9.:79...90.g .g-.90  42:3.3x0  02438970.x.0  %7..3g/.0..9..-0. 507843.7: 850.9..90..:79.:942.7..90 570:.g570039g7.047.g  447/430.g.45: 4-x307 507843.g 70:9.90.00.g 2.3/ 2:3.0590..90/02502039.0  572g208.7.02039:  3.x8:72g70 90.3.3829031472.g 570..90.2.780  572g208.5.3.x/38:780 .70. 78.3.90.4250903x0.g 7:50 /0 :.0370.0/0574..79.9.0.9gx  0.447/430.g .0  24/073g  #0.70 ...70. 4.

.x0  447/43.x47:2.3472047/0054.7g747/0 389..574.g.4.3..90789.g :.2039047  '071.9047  00 .2:3.:2039.:8..:/0 .0: /0 570g970 L3 7..9.3.70.9:.70.g .g ..0804790344.g25.g .02039 /0 20/: L3 574.:2039.0.7g70 /0 054.70.# %%& &%f #  !% #%  !% f #% %7.g 574.:942.5.70 .x. /4./0..2039047  :.7.5.x...0850.70 2502039g7 :3: 2.x47  439470.90 4./0  /0391.5.9.9743.900 4-x3:90  0070.x.3. 0.x47  4.42500  574-020  !.42500  3.989 .70.g574-020.:0.70. /4.5479  .70.70 054.g 2:3. 903.9070..gL37.g /4.08090344..g 89..590.20/::  00 09.x..70.90.9.  /.g /4.5.7070  .g 574/:.g .03x.4342.g 573.g  903.31089g 24-9.:2039. :30 574-020.x0903.4 0.x0  $0 3897:0 90 ../7: 47.9.0                 4203:0.43.4..70.:5.0 L3-.g.:942.7.90. 903.9.31.4 0.g 574.g 390757090..8:57. 574.080090344.0804790344.447/43.x0 573 01..1.0800 /0 574/:.%03.  .:0.:2039. .0  447/430.. 90344.g  ..x0  439470.g 70:9.4393:: 50397: /0.9.3x. 0.1.g 3.8:2g 7085438.49.7.0.g 850.02039.0 50397:.897.4342.  0.5.3.0  090723g .:0.2-g70/0505.:2039.2039047 389. 897.-9gx L3 .  #04.5479 .0 574..1.x0 /0  .x:3 50397: 704.90.x43.:4.  $00.438:2:70 45920 /3 574/:.7090 /0 /081g :7.70.0: .9047 /0 20/: 574.0  .9g7 .500 30.08047 .43/x0 ..:/02:3.0 24/0047 /0 3/70  /02.0804790344.g .30 .00 .70.70 L3970x3070 705.08. 903.

70.05900/0-.43..9.7.70 .43/x0 7.08.70933/:897.3./02.g573.0.  425.g .# %%& &%f #  !% #%  !% f #% 7.g..0  7.g903.  5.50 .9/0:.x0 .g  5.08047/0 0.0  !70..0 807.5479:70/02:3.70.0  574.47 2.7093::3/:897.:3:5:3.59.  !745:3084:x/0.43.05900 /0 -./..30.x084.70 57490.7g 95:70 /0 L3970573/07 3/:897.x07010794.70.g.70.7:  8:7g70850..9gx84..9.g 8.90.0 574/:..9.g .43420 47.3.9..

42-3.g1:3.g70:9.70..7.0.g 1:3. 5747.4.9743.70.70 ..0..20390/0.2094/047/02g8:7.00 00..g 20/: /0 :.x43.g24.:9047  .2047  .:942.g .:9000.9743.0 .0 .9743.3.4.7. /8549.g.9.9.0 .:.7090 00.70.047/0.7090  .0  00..5.:904. /0391.9002g8:7g7  &9.%03.3.0 /3 0.  3..:9047  3.70  '071.80.9g7 .70.:90473907.9.70.0/30..x43.7.9gx.9g  &9.0 .g 70570039g7 7.:9047 00.g:35740.4.7.447/43.x0/.x:.0/8..989 .203900 /0 .950397:4.90.42-3.70897:.9743.0  &9.20390 /0 .7: .0000.070.90  439740.70.42543039047 $00.047  !..g/8549.0/8.7090  '071.70.9743.90.0 .0/4203::  &90.9.4.:9047 /0391.0: .x850.:942.g909L385.90.1 .1.g 2439.0 /4203::/0.1.70.0L3  '071..073x00 0.:90 3907.70.70  #0. 1:3. .x43.7.5.g24/:/0.7090 &9.5.0 /3 0.9743.0L3 00.7.9g7 .7..5.9:7.g/8549.g.43420/05.x43.9.0.70.1.5.70  2g8:7g94747L3  &90.90 5.x47/095 /095  /0391.:942.90 .5.x43.0.0.00/02g8:7.9743..9.3.3.7.90 .9.:942.:942.:942.x43.70.9g7 .7.70     4203:0.: .42-3.7.0 850..447/43.70.x43.:903907.3.1.0000...:942.0/8.90  #0.9743. .9743.42-3..0/8.x43.g.g 1:3.1.xg  #0.  &9.70 /4203:  !70:.90.

 5.9.7047/0 5.g 1:3..0800 3/:897.989 .:.9.020 -4.g.7047/0574.0  4203:0.:9047 4.9:7g0.: .03x.-470.70 .03x.$#  /0391.08 574. 002039047.g 8.0 . 002039047 574.x43.3.0L3 80.7047/0574.:942.g548-9gx0/070.7. .:942.3.9743..9g7 . 3:207.0850397: 70.90 80.0 3.:942.70  &9.9g.0: ..209747 548-9gx /0 70.209747/3574.70 #0..08003/:897.1..7.0.0.g 00203900 .7.70...703:207.7.:904.70.  .70.g .:942.047/070.0 .7.70.0.42543039050397:70.:942..94..7.3:207.5.70..209747  .:947: 5..0.  #0.0 80..0 :3:  50397:70.209747 /3 574.070.08 574.g 2439.%03.7.70.x43.70.g .:90 3907.7.7.7.425430390 .03x.: .:942.94.4:.0  5.0 /3 0. /0391.425430390.209747/3 ..94.203900 /0 . :3:$#.:9047  /0391. $# 5.g4-x3070.  .g .0  00.9g .0:3:$# 90344.g 74: 1:3.0 .:.70. 50397: /10790  5.03x.0 .g..70.08047 .:897:.:.9743.08047 574.. :3: 574.90 4.430.70.# %%& &%f #  !% #%  !% f #% &9.g24/:/0.9g 44870.9g7  '071.08 90344.:90 3907.90 80.0 3.:947:..:.70.08003/:897.: .

9g7 .g .7.%03.:942..90  !70:..70.47  447/430.g7:50/0:.g8390757090..3829031472.7:850.x8:72g70 90.:..9   4203:0.x.70.g70:9./7::3:5740.-470.1.%9:&39gx .0  '.:x50902057410843..42500  43/:.4.:942.7070/9  4250903x0 42:3.0: .903.3.x0      .g570039g7.9743.989 .0  %7..70 3:207.0/8.

g7x 70.:942.:2039..790747 /0 5071472.0397.1.800.0 -74 :7  !70:.90 /0 /4..900 8.890 /0 850.4250g .8g .31472.9g7 .90 3 :7 0- %5:7/0570039.3xg .70.  /  .x .. 897:.x08/0.95::/0570039.9. .x903.70 !74-057.g.431472 .:..9.:/039.x0   4250903x.%9:&39gx 42:3.39.-8..439.. 0070.31472.790747/0!071472.9.9:7g 1 0 /0 /4.70031472.0 3907.g .:/02438970. $00.00 4 570039.x0 050720390 70:2.7g . .570039g7 .9 .x473.g570039g7. / 5:3070.0890.570039g731472..9:7.0573..5.g  !74-0/0.0/070.7000.7. .-9.70 .7.42500  7907/0!071472.43/x47/0.:8:5479..9g L3 :7: :347 /0 .0 .:2039.:...7031:3.x0 8g 70...70 3:207.3xg $:780/031472.70 .90 3907309 120 /4. .9.570:.4.:/4 .70 1 0 /0 0.-470.:.70.70..x47/38:7802:950 - !70:.43.:2039.%03..-9.5.08  43/x/05.x0/089:. 5:3070 .3.:2039.9743.70 /4.9:.90    4203:0.70 .989 .90.9.0: .:942.

3/g7 7.43. 0890 .90..: /02438970.xg 3x070. 0..g 453 9025070.0/8.g .5.431472.g .2-g7 2g8:7 /0 47.0 47.0 573 ..0  7907/0!071472. .: /02438970.:20390 13.70.39.3.x:3 4/07.5.07 89://0 5.790 349031472.:942.79013.54..5479 .-9.:x0L397 470:3:3057410843.:x50902057410843.790747/05071472.9g7 .0: .:x0  43/x/05.:0/0857380 3:72.9...:x .989  .x0   4250903x.3.20390 0.04731472.0 7.3x0088.243947004/8.:.3xg .1.1.-4700 2.70 3:207.3xg / .9.:30/8.70..0 /0 95 7.9.43/x47/0.. .g .5. 4/07.90  !74-0 8.780 573 .- 8. ..43/x47/0.0 8.70.g / !70039..:30/8.57410843.9.88.3xg . :30 8.-9.431472.907..0  !74-0/0.. 43/:.54.70.-4700 /4. :30 /0 5745:3070.g .. 0890 .031472.:47/08573803:72.70.70 70.03x !70039..5.9.907.0/04507.g3907. 8..70 00.90 - 3x070.907.70.0 31472..g 5.9./8...9.790747/0!071472. 0.2.5.%9:&39gx 42:3.90  4203:0. .- 8.70.43.x/02:3.425479.:942.%03.7907::/05071472.4708543/039g/0. ../8.050397:4.70 00.70 !74-0 57.439740.42.0 .9743.:x057410843.:x504902.:83900 70.0890.0 .g /08.3.570390. .70 ..43.-70.38.-47..79.-9. 7:5:: 839090.707903.

x47 3 .3xg %5:7/0.g701.3829070 . :30 .5.x.x0  %7.3829031472.047 /0 97.:8.. 31472.0 47.790747/05071472.3.x4797.3.78 ..0390 %7..7.90.7:5:/0:.70 3:207..0/..42:3. - 42:3..3829070. .0780 .x031472. 43947.3xg .47 0070.38280  43/x/0.x47.31472.8.0/070.70.:/4.:..x8:72g70 90.7.:.-9.%9::39gx  4250903x.7:57324.  7907/05071472.

70 3907507843.431472 .:942. /8.7.9743..9..3.:.0 57..g. 1.x47 . 8 . .0 100/ -.07 70:3:3 8.080. .349047 8...70 !74-047. .70.:/02438970.70.1.9g7 .5.:.0: .989 .... 31472.0573.g ..309.:942.3829g88.70 88902/0L370897.0/097. 4.7.42:3.7847 ..70 900143 0 2.-8.3829070 ..7.:.39.0890.97.5.x.70 574.790747 /0 5071472.784747.43/x47 /0 .0  !74-0/0.%03.07-.24394700 ... 8 .7000./04 8:54792.3907507843.:x31472.:.-9.g  43947.90    4203:0.

.7: ..7..70..  !74-0/00.00070..347 ..7.0890.x0/08.x29g 4107g31472.5.7:31:3. $:57.7.g7 L394.:.9.8:57..790 .20390 ./0390 3907..079..90  7907/05071472.x0   4250903x.54.43/x47/0..0 /00..347L37:5:/0:.34737:5:/0:. 8..20 90 7.-9.7.42.3xg ./0 2.8.7050397:4548-gL39707:5070.90.790747/05071472.0.g78.90 8023.70.4737:5:/0:.050397: /081g :7.70.g .3/g 7020/07 24/1.7: . :.97.:942.3  - $:57.x/0:. /0.70.x:3 .70/0/0.5.43/x /05. 574.%03.. . 7020/07 70.:.-9.8 .70. ...7:  43/x/0.8008.1.425090.5.7.70.08:90344.0070 203x3070.30L389:.9.70 3:207.:942.989 .g.2097 800.08:: 90344.0 95007..g -:0930 /0 ..g 548-0 .0070.907.39...70 !74-057.:/02438970.90     4203:0.g7L3574.9.790747/05071472.0070 /0. ..:.g 5745:307 /0 L2-:3g9gx70.9g7 .-8..3.%9::39gx 42:3.388..7:850.0: .7000.70. 3x070/0 4507. 447/430..g7:50/0:.5. 5489:747 /0 :. 573.7: L3 .g78.2:3.90 70.70.3xg 0..473390747:7:5::/0:.431472 .7.70..9743. 8.x.x /0 2:3./0.x0803x.9.

%9::39gx  4250903x.3.x .42500 $00.3xg .:942.x0 8..70:9.90475740. 70850.2094/047.5.x0  !70:.0/0.70 ..70.790747/05071472..70.:/02438970.90.3xg .43/x0/0.08943..0890.90475730892g78..7.7.%03.x47 /3 .7. ..9::  43/x/0.7 8.g .:..9 573.:0070:9.9047 573 0892g7 ...5..70.: /090723g7.08250 8:20 7:7 574708 892g7 .93/.3x . .70. - ..70 3:207./7::3:5740..:-0301.9 !70:.0574/:.0 955740.0: .:.9743.:0.:0 ..0 574340 .g.:.39.9 .90 4203:0.070..90 3907.9.70.-9.900 :3:5740..:942.5.425..g8390757090..: ..70.800..9gx .70 !74-057./7: 5740.-8.. 31472.g70:9.570:. .7000..  7907/05071472.70:9.9.0::/0 70.425..3.42500 /07. :347 .1.7.489 -0301. ..-9.5.:7.790747/05071472. 42:3...x 8g0.3..90 -.570..3.903.70031472.70.x .9.0 .70 3907. 2094/047 /0 :897. 70:9.425.70  !74-0/00.989 .90 .431472.9002094/00/0:897.425.9:: 50 -.7.9g7 .

0: .70/9  4250903x0 &9.:9.0.x0             54.7..-0.90 #0.%03.g5.70.0  '..9g7 .4.3.989 .:.7.1.g8419 :7.g 57039g31472./0..70.0/0/.30- &90.7 $97:.90.70.90 &90..g0/947/0.947:: 570:....9:70..70.%9::39gx .:942..g-.g ..x/38:780.:942.31472.9743.90 4203:0.

x47 .9:7..90 0 &9.70 .9570/01390 $97:.9070 2024 507.90  43/x/0.31472.:2039.7.3xg %5:7/0/.5.70.9474781:3.7.70.425430390 95 /2038:30  &9.g-./4.4507.90.95:747/0/.:30-.0/0/.70 70.0/0/.0/0/..90  7907/05071472.90 - !70039..81:3..9:7:30-.947:: 570:.. 01370. 70.897:..:.0 4.0 /.947 .438:9. 4.70  !74-0/00.943.%9::39gx &9..90.70 .780..79209.70.x0   4250903x.-9.70.:.90..70 L397093070 .789.70. 54.790747/05071472.70 !74-0 8.90 3:207. 9.-..70.943..0/0/.:9.:. 70.90 / 42509.0 87/0.70 8479.03/.70.70 197.3xg .:.-00 3:20.x0.

.. . .-9. /0130..70 00.43/90/0. 0890 .47.088.: /02438970..431472.780..8.5.:573.90  !74-057.7907::/05071472.39.3/..9.90 .0 573 ..5. 95:70 /0 /.- 8. .

0573.:/02438970..0890.431472.4250900 4 -.90  !74-057.3.70 95:747 /0 /. ..5.47085:3..0..g ..7000 8 8..0 573 .08 47..431472.43/947/0.-9.8.5.90 .90 ..:2 80 570...1.7000.5.0: .-9./0/.5. 8 / .. 3 ...-8.-8..:942..7000..79070 /0 5071472.90  4203:0.47.43/947/0.70.. /0 /.989 ..%03...8.8.90 .9478 1:3.0890. ..39.3.-9.5703904507.5. .:/02438970.0573.5. . .:280 570.. 3 .:9004-.9.9g7 ..:942..90  !74-0 57..0.90 .39.: /02438970.39.7907: /0 5071472.43/947 /0 .7000.94.7907:/05071472.-8. .. .:2 80 570.. 0 .0..431472 . 0890 .9743.9.

425. 3 . 0890 .. 203:573.0: . /. #04.43/947/0.70 708:780 . .9g7 ..%9::39gx &9.3.:280570.7: 0020390/039071.5.7. &90.5. 704..0..0.8419 :7...:947:8419 :: / 425.90 $419 :7  5747.:... ..:.3xg .90.790747/05071472.90.:942.70...%03.425.7907:/05071472.90  7907/05071472.0.431472.989 .90   4203:0..79070/05071472. .70.0573.:2039.-8..5.8 ...7.7.:.20850. /0391. .-9.7.8./943.9.90  !74-047.3xg 3897:20390/0:.:/02438970.5. / .:.:308. /0391.:. .-9. :900 3897:203900 /0 :.3897:2039047/0:./0..70 !74-0 57.00 24/0730 .0 573 .. /4..43/947/0.431472./943.7: 57457 8419 :: 8 8...-9.70.70.70.3.-9...0 8 47.- 8.g .39...7: ...702094/0097. 7907/0.: /02438970.947:: 570:.9743..3.8...5.0890.7.5.7000.0024/0730  43/x/0.:2 80 570.31472.0 4 8.90:3:5741  !74-0/00.7:574578419 ::  - &9.70.1.70.70 925/0704.70 00.9.7.:.x0   4250903x..0.9.3897:2039047/0:.5.39.2094/04797..43/9/0.0 8 8.3. ..:942..

5479909.7 .-0.70...3/3.3xg 3897:20390/0:.70 7.807. /4.7.3897:2039047/0:.5..2:9475..90../3.31472.2.: 9.0.30-  7907/05071472.%9::39gx &9..08.g7.90..30.30..70.:.2.30- / #0.:3475..7: .....0  43/x/0.. .70.70. #0. !70039.70 - &9.5.70.70.3 3 :7 -:94.070/0/.70 /0 9090 8 /0 .3xg .0.3897:2039047/0:.3.90 0..705. 5.7: 0/94..7:30.x:30 !.x0   4250903x.-9.70 8. 0..2./0L3.790747/05071472.:203900 .947:: 570:.

30 /083  !74-0/00..3. 570390 8 8. 8 .:2 80 570. :900 3897:20390 /0 :. ..: /02438970.g .%03.- 8.431472.39.2. .989 .9g7 . .90  4203:0.0.30..8.0: .7: .79070 /0 5071472. .:942.70.70 !74-0 57..:280570.9743..70 00.3.0 8 47.7000 0.. 3 ..0 573 ..-9.:.. .9:739705.5.8. 0890 ..39.. . 8 8.1.0..7907:/05071472.43/947 /0.:942.9..5.

0 -0.:.7000..-0:: :3.. %7.5.0847.9g7 .790747/05071472.9.90 .:20390909  !74-0/00..3xg !70:.9 8.4-0.70.3.3xg .3807004-0.30 570039.5..7 0.989 .7  7907/05071472.800/.1:3.7.902. .0: . .9 18070 2:920/.700/.70.70 5.:9..570:.79070/05071472.7..5.:942.7.2047  / 3807.31472.-9.-4.70.7.70..-0  - &9..g .90 8./. 8 / .:900 1:3.-0.70.97.:942.:/02438970.. &90.0/947/0..7.2088.0 89./.70 !74-057.947:: 570:.3... !70:.:.8.%9::39gx &9.90    4203:0.70..9047  43/x/0.90.1.39.-8.:280570.9..8.-9.431472. /4.947  ..1.0.0890.x0   4250903x.0 2..989.9743.90 2.43/947/0.x 4.%03.. .49.:.0573.9.70.9047/397 :39..70.0 8.3 7...

90 .:942.4.90 2.:.94.9 7.907..0573...5479.943.g ..-9.825:..20 7.-8.79070 /0 5071472.7 /0.4393:9:39.70 !74-057.70.7.0 3472.90.:.70 4507.90 4203:0.x0  $97:. 8 57039.9  43/x/0. 2:90 8:780 ..439/0.5703902.9.3/.:70...9g7 .3/ .. 93.9.790747/05071472.1..1.9..2-3031472.. &9.39.90 3907309 18070 /0 50 1455 8 # /.7000..9/3 2. 31472.70.31472.::70.0.3.70.0890.5.-9.3..31472.8.88.:280570.70/4203::/0.989 .9.407039 .90  7907/05071472.. !70039..5.:942.0 /0 /.0 4/.9 .9 -..-8.0 /0 /...0847.0: ...8.9....4250 2-..:/02438970.9 ..947397 :324/. .7000...90  !74-0/00.. 3 .0.947/32..90 8/38:780.70 . 8 .43/90/0.70..7907:/05071472.9:70.3xg  $:780/031472.:/02438970.0 8.%03.43/90/0.:0..47085:3. .0573.9743. !70039.90 .:2 80 570.9.907.7 /..90  !74-057. :0070..70...407039 .5. /4203: /0 .39.0890.: 9. .5.3.3xg ..907.7.2:908:780  - 2-3.42500 /0 . 93.5.2.9.7.-9.%9::39gx  4250903x.0 -.9.947:: 570:.31472.439 /0 ..-0.

.70L32-.780 !.9743.70/9  4250903x0 42:3.047.9g7 .70.047.780 572g208...:942.5g.0: .0590.0 '.g208.24/073g           #0.g208.79.%9::39gx .1.08.989  .%03.078.:942.0 #0.4.x 4203:0.43.70.g .0590.0 572g208.3..08.

0590.3/. #0.:/4.70.047. .7/ .0: :9.g208.70L32-..3xg . 2-.24/073g   4250903x.88 20/. .:: 89.0  7907/05071472.9 L3 2.4/.%9::39gx 42:3. 0.

431073x0 /8.7/ 907203850.:.9743.9. .3/.90.g0890.:942.9.90 /4203 4-0.1.:2 80 570..028:3477.3/. L3.78g 959089 47..390 /013x ....07 .9g7 .:/02438970.:9/3/4203:/0 .989 .:348. #0.:78:7 570039.9...4/00 2-.89.9.70 !74-g/00./04 - 3x00070.-9.%03.:.:942.708.70/0574/:80 97:7/0850.:.7000. ...43/x0/0.-9.g .90 430:3 ./4 %' 120 97 9..70.:347.9.9.:78:7 8g 70.7x.-8g/0.90  43/x/05.430:3 L3 /4203: . .g573.7/ 8g L3x00.00 .90  4203:0.3..: 89.0.g.5...90 20807  !74-0/00..5.84..9.3xg .0: . .g /8. 84 :7 431073x0 /8.430:3L397 :39095.gL3.:78:7/0:320 20/0 :72g73/ 8038: ./0.70.90 /0 .79070/05071472.1.790747/0!0714972.3xg 2-.

/0850.9:7.:57380 L3 907./3907. /0391.3xg .0590.90 5708..::89.g208.8.2-. #0.24/073g   4250903x.7/ - 3x00070.7..70.::903.2-.3/. 31472.70.x47 . !70:.08.78 .%9::39gx 42:3.70L32-.9..9:7.780  7907/05071472.

.3xg 2-..89.7/..9../4.90.790747/0!0714972.3/.:20390 /0 850.00.70 .4300  43/x/05.90 50397:/4203:/0850.-9.

. .90 574850.989 .5.1.g2-.:/02438970.0 2-.7907:/05071472..g7x 2.0..0: .:./0850.0 /4203:: 1472:0 /0 . L3.3.3xg .%03.-9.7/ 8gL3x00. ..43/x0/0.5.907 5720 2.5.g.90  !74-g/00.g573.:903.:280570. L3.-9.70.390 05708 850.gL3.5.0 /4203:: 2.903..0 907.9g7 .-8g570:..- 8g /0391.1. .g 0890 .:20390 5..90   4203:0.3/.9..3:..3xg .g .90 /4.90 .:942.0..79070/05071472.9743.1.0/0850./708.. .9.907..70 00.:. .:942.gL3.70 8.78g 95 9089 573 .x 850.74357410843.9:7.42:30 1472:0/0.0 574/:80 1390 4507.43/x0/0.7000.x0 .g ..33907309  !74-0/00.g0890.70031472.08090344..70 .7047..x 574.70 !74-g /0 0.:.:280570.: /02438970.:89. 31472.:.

7:2039004530 8g .70 /09.4397.20 .3xg ...7000..9743.39. .20 .90 1.1.. ..x :..90 .g.-8g/08.x0 89:..g L3 ..39.x 53 574 ..3.3xg 08.:.70.0: .x .90/0/4203:/039070857457: 57410843.:2 80 570.0  7907/05071472..3.0.5. /0 /08.5745747453 8:-33/548-0045x:3 .2.90 47.g . - 7:2039.890 /0 8:-0.79070 /0 5071472.%9::39gx 42:3.90.. /0 /0.1...70.04.5.42:39..431.43/x0/0.  L3 .047 /0. 572g208.g0890.0 89:.x 1.70 8.-9.90   4203:0.9g7 .790747/0!0714972.:/02438970..70.70 /09.989 . .7: $9:.:942.047 :347 89:.g573. :30 .70L32-. .3...7. !70039.:942.g .::/02:3.x 850. L3 8:8x3070.-9..00 /.%03.70 8g .70.3/0:. :347 /0 507843.707.g .900.3xg .90 84:x  !74-0/00.4.707 . . 3.70.  43/x/05.047.0780 89:.24/073g   4250903x.70 !74-g47.

9. /0 8..43x3 5:3.70.90 /0 .:34790901:3.0 .780  7907/05071472. 572g208..270.24/073g   4250903x.0/070 507843.x43.7847 .70L32-.3xg ./0080:7. 394.08.0 70/..70..%9::39gx 42:3.02.42500 - #0.

7g ..54..x0 07.3.9.4.3/ .7.:20390 89.390 /3 /4203: /0 ..42500 80:7 7.90.850.9:7 574 1472g 1 00 /0 0.9:7 1.9.790.807..47.7/0 1.g970 570903 ./03xg572.790747/0!0714972.790 .7:2039.::/02:3.90 25479.x0 /4.90/3/4203: /0.02.70 9090 /0 00 /4..3.7847 ..40 202-7 47. ..90  43/x/05..3xg $. 572.x43.7:2039.9.54.70.90.70.9..7g  850.9.90 .:20390/00. /0 .3/.g .7 9090 1:3.-9..-:.4./03xg 1 0 /0 574/:.7 903.90 47.

7000.:/02438970.20. ...42500 8.574/:8047  !74-0/00.78g573...0 2. 70.:.g0890.5.708.00 080:7.g.-8gL394.x43.7847 9090 1:3.8.70 !74-g/00.:.g8.

.989 .:942.g .%03.54.:942.5.3/ .0. L3.43/x0/0.:2 80 570. .390 .3.9g7 .850..-9.70.790 57.gL3.0: .1. .9743. .90 25479.90    4203:0.3xg ..7. .79070/05071472.

-9..70..5:3.078.24/073g   4250903x.79.. !.90/0/4203:/0 .::L38.3g .0 .5g.3/.9047/0.0/0700.701:039g 85439.0.701:039g 144870.:.039g.43.9.01.078..3xg .x  7907/05071472.43.3xg 572.9.%9::39gx 42:3.47-947 3. 472:.790747/0!0714972..43./0.078.9.90.45:757410843.2-./0. 572..90 $.90.70.45:757410843.90  43/x/05.:.x0./005708 903..43/:.x0.. - &9.79..70L32-.

3xg ..:942. .70 .:280570.850.9743.70..9.90 4203:0.:. .5..90 570039g7/0574/:80 90344 304....5.g .70 !74-g /0 0.42:302.70 00.90.9g7 ..3.: /02438970.0: .989 .%03.:.g 573 .9.g 0890 .07 .4397.9g7  !74-0/00.43/x0/0.gL3. /4203/0.79070/05071472.2:947/4203 .- 8g .1.43..:942..07800 8g /08. .g .-9..70 47. L3.0.

08947.080 1..4.3...:942.g . 2. .70.0.02039:.08 50397: L2-:3g9gx70.%03.70/9  4250903x0   .0/:7 ..   5.9gx     3..1.3.9743.9gx           4203:0.0: .9g7 ..g 574.0  '.02039:: .90 /0 2502039.70 ..989 ./0.:942.70.3.g 574.%9::39gx .9gx..0 /0 574.

: 84.90 9.3...70..0573.9.9gx /01...  .9. .43/x0/0. .947.  / . ./28 50397: :897.:3574.90 8g 5745:3g 84:x /0 L2-:3g9gx70 ..:.50 3/.9. 8.3. .43/x0/0..08 90344..90.9.03x43..7070.9.4389.31.574.5.9.90 2g8:75745:80 84:x/08..3//....1.0..08947...70 .08/0.08 50397: L2-:3g9gx70.90..2-.5.02039:.5.90 857.70.399. .90 4203:0....3xg .080 1.08/0139 .70 70.3.g...9g7 .0: . .9009.9 L3 ..g857.:942.08/0139 . .   7907/05071472.:3:574../7::3:574.780 5.0 8g0.. 24/::L3.7009.1..79070 /0 5071472.g0890.:.5047.7080.8.:5733/94. 8.9gx  3.02.3//.g .g8.94747/0.70 08.00347200/0..:5733/94.:942.9743.70 3/.3xg .3xg .90.g9:..:3:24/0/0.70 2502039.3/.%03..-9.70.989 .70 !74-08.84..070.947/0574/:.43.38.947..9:/02438970.1.90..9gx ..9.9.79070/05071472....5.947 !74.g0890. 3/.5..9L3.-9.9gx 84.09..84.:.90  !74-057...9gx 5.5.5047/08.90 3/.70... - .. .47085:3g94.70 3/.780573..-8g..70. . /  43/x/0.8:7.:2 0890 850. .g 574.0 /0 574.-9.g.9.5.70 0...5..x0...08 8g..:00:324/0 /0 .9gx .089:..-8g.70..2-..9.g724/0::/0.9:/02438970.5047/3.:g7 574.947/0 47. .:20890850...70.%9::39gx  4250903x.08::  !74-0/00.70 100/ -.:.03x0.

02039:: ...7047.90 /0 2502039. 5..3..70..00. 47./0.g .08947..7090 x3900.70..:940...90L3.790747/05071472... 3.43/x0/0.:94 0..9gx  ******************************************************************************** 4250903x.:3472g8:7.:.. .3.%9::39gx .45:01.70 8g 70:90 . .70.989 .9..L38.:.9g 43947.1.039g7.90 ..5...70L384x90/0/4.70...x43.x088902.5.9.43/x0.0.70 .x0 .5479.43.3.. :3: 24/0/02.0 549. $9..94747/3 .90 4203:0..574570.47./0.0 50 907203 20/: :3 8579 /0 0.574.9gx - #.70.g 574.3.9gx L3 7.70.02039.x43.5479.3..:943420 /0.: 4-0.70.3..-70. 47.549.3.:.9gx 43947..1.70 !74-047.:30 .9.90 .70 ..:..-9.43.3. 24/00 /0 2502039..9:: /0 .3xg .9gx 2g8:7.90.70 . 2g8:747 .:.0L3.5.0/34-807.../0...790747/05071472. 2.2-.0 8.9gx.3xg g8:7..02039:.9gx47 #.0804747.70.  43/x/0.-9.3.g .9.x0 .90 .5g /8543-9.:942.3xg . 8.x 50397: .%03..42:3g 4-0.5479 .9gx ******************************************************************************** 7907/05071472..5.g $8902/0L2-:3g9gx70 .70 708:78g :2.5.9.549. .5.3..5. ..9743..0: :30 47.9g7 .:942.x0  !74-0/00.0/:7 .8:7.  ..780/00..00 0307..9.90.3//.:3:24/0/0.9gx 573 .3g .70.0: .:5733/94....9.

45:4-x3075071472..4250903x0.0   472:0.g50397:/0.%9::39gx .g5740.g .70.3970570347.90507843.9743.:942.0/01472.3.3x0      #0.7070  4203:0.1..49.70.70.4.02039:708:78047507843.0..g.:942.0  '.507843.%03.70/9  4250903x0 0.0   02438970.g050703x..70507843.9g7 .70.3.0: .49.989 .471.g2.4393:g   '.gL38.

-:09::507843.g 9407.70 573 .-8gL 0.x.49.70 .0 ******************************************************************************** 7907/05071472.43/x0 ..3.3.3//.:00 5074/..3xg 0  .5072.50397:0/:.039 925: 708:7800 13.g 5740.70.3.:..3xg #g85:38549.3039g  !74-g57.g/00. /459.3.0 574/:8070570039. 925:: 708:78047 0 13.03/. 507843.02039 ...g0890.90 .70.70573.0 g7x .g9:70.5479414::50397:0/:. 892. 459282 3x..70.45:4-x3075071472.790747/05071472.80:: 57410843...gL38..70 !74-0 47.:.5479414::507843.3.70 !74708L3/0.70.43/x0/0..49.g.0 708:78047507843.3.5074/.-8g089430001. 74:: .7g85:38::549..-9.g L3 .99:/3 549.42509.g2.3.790747 /0 5071472.3039g 078.9.0.5.  .9.0..0/0249. #0.xg/08...90  !74-g47.90 .9:/02438970.70 / .g9:70.:.-9..70 L3 .4250903x034 !479414:507843.:942.02039:925:: 13.9gx 50 907203 :3 .5. 507843.%03.0 1.70..3x0   4250903x.9.-9gx47 3..g .0 /0 0.9g7 .5. 574708: L3 /0.1.g.70.7 .70.49.:5733/ 94.90  4203:0. :347 ..70.9.70. 2094/047 /0 2.574708::L3/0.70.70.43/x0 .:..%9::39gx 0.5.8.-9.43/x0/0.3xg .9: /02438970.2-./0701...:.90..43893/L3570039. 70:9..70 .70  43/x/0.70.9..xg /0 830 L3 . 90890 /5420 5702 :77.3//..49..0070.0.9.0: .507843.x05072.  !74-0/00. .g ..90.3xg .5.3xg /08..::2 '9..2-.  .9743.02039:708:78047507843.g .989  .g - ..:5733/ 94.70507843. 507843.g/00. 97.90.9gx .g 0890 .7907:: /0 5071472.:942.

.1.70.790747/05071472.3 825: /0...29...g 708:780 2.. /0391..70.7093 89:/:/05.70.-9.1.9.-9.L3 .0 - .1.x/08573 57424.70.xg 5:-.70.49..9g7 .g.5.780/00.57419:: 5745:307/0703. :7/.3xg ..08970  !74-0/00.g:35..90.070507843.43/x0 .-0 47.:3:5.70 .3//.gL38.0 ******************************************************************************** 7907/05071472.07L3.x0 3.07L3 .70.4250903x0.70507843.3970570347.3.45:4-x3075071472.8.38.90 .9 /0 .:942.%9::39gx 0.::3. 3.90  2502039.3x0   4250903x..g0890.70.-50397:/090723.90 -.9.9 !..20.1.3xg 1.9:/02438970..:.70.439..59.089x574-.1.g.30 0020390/02.9743.3.30.:942.:30.5.5..0: .3825:/0.-9gx:3:5..%03.3825: 4-0.70573.-9.g 3.90   4203:0..:.70 4.70 #039.43/x0 /0 .90 1472.548-9gx47/02502039.790747 /0 5071472.07  43/x/0.x..5.907.g..70.4314729.:5733/94..:.-8gL394.989 .3/0.9..1.70 !74-08.07507843.g .-47.0 :2.:08.7039.07 / .3x.089x054909..44750x050397:.3::/0.90..  /  . 02438970.4.3xg .

90507843.4393:g ******************************************************************************** 7907/05071472.3.4342.3xg .5.45:4-x3075071472..-9..70.  /  ..70 84.43/x0 84.70 .5.:.70.704107g807.3x0   4250903x.g 4.780 /0 0.5.70 . 472:0.447 507843.0 .1.g /08.x0 903/3x0 L3 .30.1472g757410843. 570g970...90 /0 1472.0780 57410843.g .95:747 1:734747/01472.70. /0139 573 .4 0.3..70 573 .3//.%9::39gx 0.%03.g .42:39.900 897.03x/0.47085:3g947 30.0 57.43909/.4393:g - $00.70507843.g 0890 .0: .780 L3 897./:.9.3xg %5:7 89:/: 3/.1.70 .43/x0 .x43..03x/01472.089gx/01472.4 0.70.790747 /0 5071472.g  !74-0/00.790747/05071472.:942...90.90 .70.4.90 5.31.03970 .0 /0 507850.4393:g L3 .43.- 8g 5740.:...90 .70 !74-0 47.x43.0 .9: /02438970. 57410843.4393:g .49.70..3xg %07203:3 50890.9743.g5740. . /0391..g 850.49..70.43/x0/0.9.90.g .4342. 202-747 47.9:.x5:-.70 :7347 ..70 .5741:3/.3 43909 3..:78:7 /0 . 7:2039..-9.90   4203:0.438:9.g 47. 95:: /0 1472.9  43/x/0.7057410843.70 .9g7 ...:942.3:7 3.050907203:3L3..3.0 /0 /0.70.3xg ..4393:g / !.:5733/ 94.0/01472.70 .989 ./01472.gL38..0 8.

5.-9.0x .947 24/1.x 88902.-70..x:3050397:/0..90 4203:0.90.1.-8g5745:3g 8g.9.9gx/0.x47 .:5733/94.:5.70.70.0 78.3..70507843.:942.0249.43/x0..7907:: /05071472.070.-9. $9..471.. 3.5..43/x0/0.50 .5. .70.3//.0 /0 0.5..g7 L3 5479414: /0 .49..9g7 ..7070 - 470.g .%9::39gx 0./:.3xg .70.9gx47/0. /0 .70.gL38.90 ..471..70.43/x0/0.0 050703x. 30..x:3 9072030 .g .9.0 5741::507843.7070L3.0 8g.0 ..0 /0.3xg / .70.70 !74-0 47..7070 L3 .0 ..507843...xL345x:3057.:./0. '.0.5.0 .: /10790 09.70573..49.9073.0 .70 .57479gx47/0/0.3//.47:.0 0892.49.70.3//0.9047  !74-0/00..x050397:2:3..70...:. .3xg .x:30 4-0.:942.84.70 5.90.5.49.9:/02438970.9743.70 ..0.70.790747/05071472.:5733/94.94747 573 .%03..:. 507843.49.7070 / 7:2039./0..3x0   4250903x....5..  .g50397:/0.g 4/.31.0: .g.70..45:4-x3075071472.-9.49.989 .33/. ..1.447 57410843...857.0 0.0 24/1..3 3/.49g7 507843.g/00.70:9.:754903x.4250903x0 57410843.:.g 0890 ..g7 .57479gx4757410843.90.9.7070 ******************************************************************************** 7907/05071472.9474725.70..70 L384x90 /0 4-807.9: /02438970..7:203900:35.3xg 470.5..g 50397: /0.70  43/x/0..- 8g .24/.g050703x./:.g0890.90  !74-g57.790747/05071472.9.43/x0.

..989 .:942..90.31..70.:/02:3.     $:57.::/02:3.9.4.g.g .4.70/9  4250903x0  03.x:3 /0 0.g 570.03/47   !.5.9g7 .2:3.:79.4.g   447/430.90. 8g3g9. 78.3.%9::39gx .g.90.:942.x057./039  4203:0.0: .70./0.9.08.3. 893070.90 /0 8g3g9...00.0  '.:79.:79.90.%03...3/80.9gx0L3..90. 80.9743. .0370.70.:747 0.70 .1. 80.g .

0890. 8:3905:80.0370.x43g7 5072.5.70 3897:.9.1.3xg 31472.:70390 5074/.:79.0: .0 /057490.4.45073/.90.4397400 8g .3.70 .70 30.:/02:3.70.03x.:/02:3.90.g .0 -74 :7 5. 08.5.3/.g 0890 .5.70 !74-0 57.g.047 /0 57490. 2g8:747 903.5.-9.%03..70.5.00 /0 31472. .9.3.%9::39gx 03.70.390 43974 .3xg .70.x0 $50.:.:: 8g .8:57. 24..00. 0.9.9.70 $89020 /8549. ./:.900 24.03/47 ******************************************************************************** 7907/05071472..9g  4203:0.1.5g7g947/057490.:942.x0 57.3047/38:-47/30.:747.947.x0 .3.0 ..x0  !74-0/00.x0 97:8g /0572..9.  ******************************************************************************** 4250903x.470..90.3xg . 8g3g9.-9.790747/05071472.20390/0:.7: 57490. 24/:: /0 .003.7..39.39..g .70. 80.g - 43974. 4..0 . 88902047 /8549.431472..78.70 00.g/03897:. $:57.30390 .70 .x0  43/x/05...70 3897:..:947 2..9g7 ../0.90 .989 ..: /02438970. 1:3.4.907.04.- 8g 800.790747/0!071472.0 8.50784.:942.x43.1 0 120 .. .90850.3/ 80. 31472.90.4 8.9743.70 47.2:3.1. 8:7.0 .g .::/02:3.g 570.8:70 -:3. 893070.. 1:3.70.047/057490.08.. .0 573 .:79.

g507.:.9. 3070. $9.gL31:3.%03.3xg  .70 ..5.1.70 !74-0 57.: /02438970.45073/../057490.790747 /0 5071472.989 ..-9. 80.-9.:4.0 708970 89. $9:.2:3.:4.90850.20390/057490.8.:79.:747 /0 2:3.x0/0/:7.431472.x:3 /0 0.70.7:/00.  !74-0/00.5.9g7 ./0./:/0::7g0890 . .90 /0 8g3g9.9..7 !074/.x0  43/x/05.g ./0:9.g 0890 .x0 /0480-90 .5.4./03x.7.31.431472 . 78.::/02:3.08.3xg .80 8g 24394700 89:.9743.70 7.90.20393/.3xg .30.989.g .0 .x0.9g 4203:0.89:.. !.g 507./03xg :73.. ..00.9.90.7 $9.1.0.0 573 .%9::39gx 03../0.- 8g x3g 0.08. 80.-8g89.90. .9 .5.45073/.08.7::/00.:79./03x04..790747/0!071472..x47/0480-90/380....:/02438970.-9.-70.0: .g ******************************************************************************** 7907/05071472.g.7000.80 - 43947.947:8:57.:942.90.  ******************************************************************************** 4250903x.7907::/05071472..:747/02:3.90850.g -457410843..:942.x/0480-90 .-7030.70.9g  !74-08.7.3..5.5..780573.g .:747 0./0390/02:3.-0.. 4..1.g30../:.3xg .70 00.

0: .9743.:.- 8g .:3:5./0.:047 0.70.989 .3 3/. /0 ../039.. ..-9.3/0...03x47 .3047 .45073/. .70.90 L3 ..9..790747/0!071472..489:.:79..70..:942..431472..x0/.70 470..:.9g - $9.. 3907.03x0 L3..  ******************************************************************************** 4250903x.347 0.x0 0892.x47 .:942.3/0.-70. 8.90g /0 70.7.70...90..:.g 573 82:.70.447/4300 4 .:.3.0 /07:5 .g..3xg . 3907.g 0890 ..-9.1.70 00.03x0L3...70 573 ./039 5..9g7 .5.3xg .90850./0. 47.. . 394.5.3:3x.9.3xg !.9.9./7...70./039  43/x/05.31. ..8..%9::39gx 03..x:30L3.1.7.70.7.2:3.g .790747/05071472. 80.%03. ...-9.70.7. ..03x .: /02438970..70.. 447/430..90 $.9g  4203:0.x:30 23./039.70 !74-g 57..:-047  !74-0/00.99:/30./039 ******************************************************************************** 7907/05071472.:.270...5.90.50/03907.8. L3 925 .3907.x:347 97. .70.9gx0L3./:.g ./0.347500./0.

90.70...4..g .7:L30.50   439470..70/9  4250903x0 :.0: .0.5g                4203:0.%03.L3.%9::39gx ./7:0.:942.989 .50   4384/0.g.0 '.9.31.g .9g7 .1.:942.70.9743.3.447/430.g.90.9.g8579:/00.9..9.5g     !.

9 573.g747 /3 .: /02438970.-9gx3/.7: .9.5g  43/x/0.0: .5.7:.70 .90.08.70 50397: L3/05370.9.08..438:9..9g7 .00.L3.-9.5.74:747L30.7907::/05071472.30 /:7. .43974 897-:70/074:7 /:5g.. ..7: .70.:x0 ..g .0 :2.3.0 g8:7.5.790747 /0 5071472.g747/3./:.g.x:3 708:780 2.90     4203:0.7:L30..4250903x.90.5g  !..3xg .90  !74-0 57.:942.9.43/x0/0./7:0.9743.70.0 0.780 955740.g .-0 5.0 573 .0 1472:. .x:30 30.:942.31.90573.x:347 30. 708:78047 907203047 .1.  7907/05071472.43/x0 /0 .50/:5g24/0:$#% $50.4-0..9.50 8g 5747.g.g .57410843.447/43.047/0:.70 00.0 3907080 .9..%03.4-0.9.:. 570.047 .-9.2.200 708:7800 90720300 .70 50397: L3/05370.5g ..047 .70 !74-08.5.1.70 00.431472 .x:3 /0 47..g 0890 .202-7470.3xg -0.70.  - :.50 472:.139gx  !74-0/00.790747/05071472.g0890.00/0 :.7000....-8g1472:004-0.431472.5.570..907.70.-0 #0.3xg .90 /0 :.-9.%9::39gx  4250903x.989 .:/02438970..g ..9.3..890 L3%07203  #08:780 9072030 .50 !747.  897-:70.447/430. 4-0.3xg .9..- 8g /897-:0 74:70 L3 0.

5.9gx0.2-.08::/0:.g0890.:8.570..7000.x.1.9::/0 :.50  7907/05071472.5.50  43/x/0. 8.:3472g8:7/0.0: .. 39075709..08::/0:.5g   4250903x..5.00.70.9.g.0 574.90  !74-057.70.//070.g747/3.3xg .:942. .0.7..7:L30. .-8g70.-9.-0 5:3.70..3/..%9::39gx :./4590 :300 2g8:7 /0 .9.x 70/0137/074 70/897-:7/08..7:L30.70.70 !74-047.70...:942.9.70 7.g .70 5:3..90. 574708047/00.431472.3xg ..:/02438970.7907::/05071472. 439470..70 10-9.5g .-8g.:.90.9gx 0.2039 .x: 573.40:30  !74-0/00..3.3xg 8:7.8:7..9gx -  470.0 8..%03.  /459.7 45479:39gx .5.  3.0574.470.0 95007.7000..900 .5g .70:9.g..-9.9g7 .3 L2-:3g9gx7.790747/05071472.9047.:/02438970.g0890.00 8g 3907570900 70:9..79.989  .50 .570.//057410843.g747/3.. .70.7: 3.9743.2.780 3.0/05.5.. 573.-9.9..7:L30.2033xg7 L370897.90 470.059.43/x0/0.9gx 3.3xg .431472.8:7.70.908.g.5g 7.43/x0 /0.909.3.x..0.5.90.9.89:/:/0.9gx 8g .90     4203:0. .790747/05071472.g 39075709.9.70 .70 7.

47..9 1.:7.0 .5.43/x0/0.43897:. .:.70. .0  43/x/0.2..9. 2.70.42:30 .g 0890 .431.3. ...9.g 0890 .9047  /459.: /02438970.70 00.70..90.4530  !74-0/00..g .90 4203:0.0 .50 L3 0g9:7g .40.x:30L397057380 8:7.%9::39gx  4250903x.3xg .05..  .9743.- 8g 8:8x3g :3 /.70 :247 .9gx . 8.5.7:3/..0 .42:30 5.431472 .0 95 4. :.42:3g .790747/05071472.7.- 8573 L3.- /081g :7g7 ..g8579:/00.- 8g .g747 /3 .g .0: .7: 3/./:.%03.:3:.70. 4530 . /0 74 573 .5..70.79..70 00..-/081g :7g7.: 24/: /0 L3/05370..3xg 704.70 !74-0 47.438038 1472:.8 .x:30 L397057380 8g .4 L3 0.0 573 ..70.5..:3:/.-9.4L30. 570..3xg .43/x0/0.7.. 570.7907:: /0 5071472.347 /0 :.5g 0.. 0.9.70.8...9 .9gx /459.790747 /0 5071472./0.:942.47.9.g . .  7907/05071472.79.: 24/: /0 L3/05370 . 0.9.989 ..-9.2.g747/3.5.9g7 .9g.2.-9.90  !74-0 57.47.9.5g0.4530.9 /0 .8:70 :3 .3xg .0 .40.3xg .4  /08.91.91.1.:942.   -   .5g $:8x3070.5g  4384/0..2-.-g./:.347/0:.5..50 L3 0g9:7g ./4590 453.431472 ...7:L30.: /02438970.9/0.

989 .x.:4.2:3.90 4.gL37.g   .4.:942.9g7 .g               0.: 8.3.31089g 24-9.70.%03.:/02:3.g3.-9gxL3.3x.8:2g7085438./0.0: ./7:47.70.3.x0   $03897:0 90...1.5479 .x43.:0.5479.49..7070  .:/02:3.:5...4.0  '.:942.g.%9::39gx .0:/0570g970L37.9743. 4203:0.2-g70 /0 50 5.70.70/9  4250903x0  %7.4.4393::50397:/0..g . .

:942.7000.70 .:2 80 850.: .g0890.7085438.g3.43/x0/0.70 47.90 .:970-:08g/024389700.g  .L3.90  !74-08.g0890..3.90/.37. .g7 2-:3g9gx70.5489:: 70:.7000.989 .:.425.5.:/02:3.3xg .0/0570g970897:.:0..5.-9.0/070.5.43/x0/0.3xg .-9gx474.780 47.90.70.3x0  43/x/0.g .3x.3xg $:780/0/4.g   4250903x.:970-:08g/024389700.5.%03.:.3.7907:/05071472. .5.073x004.7.:: /0 2:3. L3.20/01472.-9.::/02:3.5479.9.1.0.g /:5g /10790 8:780 /0 /4.9g7 .0L3.703. 0.0 /0.-8g.5..:.4.-8g/0391.g0890.780 47.70. .5071472./0..:2039.x0  7907/05071472.g ./0. :.9:7.gL3.1.70 !74-08. L3 .:2039.g L3 .:280 850.::/02:3. L3.-9.3.%9::39gx %7.2039/047/3039074.7907: /0 5071472.0: .9743...0 903.1.780 47.. .5. .-8gL ..:2 80 850. /0391.90   4203:0.0573.7000.43/x0/0. ..:970-:08g/024389700.2.:347/0..0L3.4..073x00 4.g..790747/05071472.90/. .0:/0 570g970 ..7g 3472.0:/0570g970L37..:943897:70 5747.3xg .0::/0570g970. 1 ..3x0 .90/.4393:g  !74-0/00.3xg .7907: /0 5071472.1.g L3 .g  - 425.90  !74-08...-9.97-:x0 4...073x0047.9.70.:942.70..:: /0 2:3.L2-:3g9gx75745705071472.70.1.

gL .20/::/0:.g .3.300 .93/347200/0925 . 47.:.9.8:2g7085438.0: .-9gx47L3.1.2039:: #085438.9.70 00.43/x0/0..42:3. 8:089 /0 01.3.70...31.g 1..9gx /3 . 8. L3.90 5747.:942.3.347 50 3.x0 - .3. 47..43/x0/0.3xg .5.xg/057457.:280850.. 1472:.g .70.780 47.70./7:47.1.L3 172g .:/02438970.0 573 . .L3. .0:7/0...0573.-9gx .9.7907::/05071472.8:2g7085438..g  !74-0/00.: /02438970.3./7:47.x0  3/05370..790747/05071472.9gx47/3..5479.780 573 .g.7907:/05071472.5479. 5489:: /4.g 0890 ./0..9./7:1720  7907/05071472.-9. !70. .3xg .9g7 .43/x0/0./7: 1720 70850.-9gx L37.9.70 !74-0 47.3xg ..0 573 .1.2.70 L3.-9gxL3.g 0890 .90/.431472.4:x.3xg $:780/031472..1.3xg / L3.g.9743.1472.70 $:089 5745:307 850. !.5..gL3.90/.:2090 /0 549.90  !74-0 57. .- 8g 47.g ..70 47..:280850.%9::39gx %7.5.-8g 570..1.7907:/05071472.70 489.7..3xg .70 47..: /02438970.5.-9.5.4.9gx .9.37.0 8.g ...g 70.78g 080: 7.70 00.g  ******************************************************************************** 4250903x.90  !74-08.:8.79.039.x0/02:3.. .x 4720/070.gL3.:0.7: !.989 .431472..70 00.3.31..90  !74-0 47..0 /4203:: 5745:307 /0 47/3 84.g.00 54x.8:08947  8..-9.5.x0 /05. L370.90/.3....7000..3x.-9..9.70.5.-9.70 .5.70.4./7.70.2.90/. 1 .43/x0/0./08:089/001...90 4203:0..  L3..90 .90..7907:: /05071472.3.57457054xL3.x0  / !745:3070. /0 ..:942....1.9gx ******************************************************************************** 43/x/0.7.039.:/02:3.: /02438970.90. .. L3 347200 /0 925 .%03.7085438./7:47.70.70 L3 7.70 .9.

790747/05071472.4.g .g.:3478:780.90  !74-0 47.%9::39gx  4250903x.90/. 4.70.4314729.3.gL3.70..9g7 .43/x0/0.g .5.90 8g 800.70  !74-0/00.3x.70 00./0...90.3xg 850.70 .:70 31472. .: /02438970.70..g .7907:/05071472.5.70 00.4393:g .: /02438970.%03.. %7.078057410843..x /3 /.40 /0 850.03970 /0 1472. 31472.1.3xg850. - .20 /0 1472.1...1.:/02:3.. .780 573 . 3897:7 8:52039.79.90   4203:0.g 54.90 2..09.70.g ..07.0 8.9743.:.43.90/01472.9g 31472.x .4393:g $00.4.:94 397:70 $4.90 .:2 80 850..70 .7g 89:/:3/..70.3/1472..70 !74-0 47.3x0 ******************************************************************************** 43/x/0.438:9.49.:/02:3.9g 3897:708:52039.-9.0 .0780 8:780 /0 3897:70.90 8g 574./:..-9.0 573 .. L3. .5.4393:gL3 .3xg $:780/01472.438:9.4393::50397:/0.9..70 50397: L2-:3g9gx70.:280850.073x00/0.9.70.x4757.900 31472..g  5747.09.70 43 30 .5741:3/. .   7907/05071472.43/x0/0. L3.x .0: .7070 07.70.:942. 574570 5071472.7907:/05071472.989 .9..gL3.3:.-9.g .70 .g 54..: .90/.:942.3xg . .3xg .3xg .7. 850.70 57410843.g  $03897:0 90.

.:280850.70 47039..03970/0570g97057410843.:5.3xg 31472.x43.g.5. L3 7.4393:g ******************************************************************************** 43/x/05.g .70.9743.3xg .7907:/05071472.7057410843.03x /0 4..:2 80 850..70.90  !74-0 8.4. .9g7 .: /02438970.3xg .70.7907: /05071472.704.%9::39gx  4250903x.49.-9.5.  7907/05071472.gL3.:.90 903/3x0 8023.g .:5.3xg .-8gL 0.g 7043.g .0573.x47/085704.:942.g.9. .9.x 43 30 .4342.43/x0 /0 . 2:3.  %7.780 47.g..90  !74-08.gL3.0573.03x850.-8g4-x3g31472..20/0 1472...707g L3/7:2g7.90/.:/02438970.:942.70 .70 00.x.%03..3x.g ..0 573 .- 8g 1.2039.90 ..:940.g 5:-.43/x0/0.:/02438970.0789gx  !74-0/00..70.90/.g L3 .0 .3xg .gL37. :347 1:7347/01472.3:70/0/0. 5741:: 507843.:8...88903x.0: .x.  L3 .g 5747.5.7907:/05071472.:.5741:: 90890 /0 .:050703xg :7347 .g 45x:3 1:3/.70 !74-08. 850..780 47..5.-9. .:.9..g0890.:/02:3.904..989 .43/x0/0.g  . .: 4107900 :347 . L3.-9.g 0890 .7000.4 ..0:34750784.:7/02:3..1. -x3070.03x 0.90.7000.5479.g0890.:005741: 507843.0 57.70.0 57.:280850.70 57410843.30.  - .1.2-g70/0505.9.90 4203:0.5479 .1. 45x:3 57410843..9g ....31472..90/05.780 47. L3.:.1.: .0 . .438070 L3 .90 /..5. 472:..-9.790747/0!071472.4. 147x0 /0 2:3.0 57.. .90 .g54903x. ..g :3.31089g24-9.5.3./0.

3.42500   !.31.70.9g7 .g../0574-020     /0391.%03.0.1.70/9  4250903x0   #04.:942.0: .70.g70:9.:942.x:350397:704.989 ....42500   3.g574-020..:30574-020.0  '.70.%9::39gx .9743.4.g 390757090.9004-x3:90                   4203:0.70.g .

x /3 050703x./7..0 8...g .790747/0!07147203xg 31472.0 /0 95 3907.08.90      4203:0.g747/3.7.//0 /1.42500  7907/05071472..:9.70 !74-0 47.x 30. 507843.5.989 .0574-020 8g1472:00574-02.7907:: /0 5071472.7.70.:20390 ./0574-020   4250903x.x .07.7.431472 .. 570.x /3 050703x. .- 8g /08.8g 8.: 24/ /0 .3../031472.:942..:942.x30.70.3xg .-47/.: 8.780 /0 95 570039.9g7 .947 7:5:7 47.: /8.90789...90  !74-0 47.43/x0/0.90 .x /3 /4.%03.0/090723.%9::39gx #04.3.x0/0.570.3xg ..: 24/0 /0 574-020 82.g . 7.9743.70 L397 4 .70.70  !74-0/00.0: .x0/0.7050397:/01370.574-020L31:3.g747/3..5. 472:. .70..  .:..: /02438970.x30.70 080: 573 .431472.90789.-9.90.90789.90 .90789.09g7 4330 31472.70 50397: /01370.:x0 -07g 573 .g 0890 .g 0890 .90  43/x/05.. 574-020 . /0391...7.-9..: /02438970.  -x3070.70 00.90789.5.g 57410843.7.L31:3.08..790747/05071472.1.0/090723.43/x/0 2094/g8.g574-020.43/x0/0.43/x/0925 /04.5.- 8g 4-x3g 31472.g 31472.. . .70 00.-9...47574-020 .574-020 -  08.g ..70  L3.70 31472..3xg .7070.08.

3:/0 704.5.:3/.90 4203:0.:.70 !74-0 47.70..g .4. 574-020 L3 .70 43909/090723.70 $4:x04592g 5740..1.g 0890 .43909: /090723.  /  ...90  !74-0955740.9.:942.70  !..g.: /02438970. !..570.9.  .  /0391.70  !74-0/00.3::/0704..40 010.9. 4-0.:/02438970..g .7000.70..9gx 24..70 00. 4592g/0704.3xg .43/x0/0..:.70 .0 .9080.0 2094/0 708:780 ..9. 394.5.438:9.3.270.9g7 .9073.:..31.%9::39gx #04.-9.-9.x:350397:704.431472 .0: .9 /07.90.70. :3: 70:9.x0 /.3/0704./0574-020   4250903x.:942..3::/0704..5.9 ..%03.3 925:/0704.790747 /0 5071472.g747/3..x 5.-8gL394.9 47/30..g 8g.20..9073.790747/05071472.:7507843..70.70 0078.790747/05071472. .70 .9573.- 8g /0391.0 /0 95 3907.0.x0 /0 .574-020 -  0070.: /8..0..3.70.g0890.3xg ..70..431472 .43909:/090723.42500  7907/05071472.70 0 .g84:x..70.05...70 24//00.70.047/0704.5.3943.3xg .9..9g L3 1:3.9..00 /0704.989 .5.5.70.70 4-807.9  43/x/0.70 .:30574-020.5g7/078. 574-020 8g.70 .70 2g8:7.g.489 -0301.8..70.39.: 8..9.70.:x0 -07g 573 .9073.g747/3.0 .-9..70 9089.g/070.574-020L3.3xg 9073...70/35.0 4-89..790307 .70./070. 570.84:x045920/0704.00/0704..9743.5.5..574-020 .43/x0/0.-47.- L397 4 89:.574-020 /  5.

3xg . 3...7.9::4-x3:9L3.9004-x3:90  7907/05071472.x0 8.70 8.00 70:9.70..g747 /3 . .-9. 70:9..g747/3.0. .9:: 4-x3:9 .70 !74-0 47.7907:: /0 5071472.: /02438970.3xg 3.431472 .9g7 .570..9 573 . 39075709.31.g .059.425.3.5.7. 5. 3/..90.g7/05.-9.0: ..425.g 0890 .9: 5.3..: 38.:70:9....0 8.425.:942.43/x0/0.3xg ....989  .7.7.70 7.- 8g ..5.5. 3.8:7.:942.7 8. 5:3.3..  .g .:.5.7g7 .947 5740..x .90  !74-0 /0 95 5740..5479./0574-020   4250903x. .0 8g 3907570900 70:9.9:5.425.439090/10790  43/x/0.9::4-x3:9.070 .70 00.70 00. .70:9.: 70:9.9  8g .5.31.  .70.g 0890 .9gx 439090/1079024/1.439090 /10790 ..70.790747/05071472.981..5.70.981.70.9 -  570..90 4203:0.9: L3 :72...x0  .: 70853070 8.g70:9.9: 4-x3:9 .070.00 8g .g .70.1.%03.9743.70 70:9.%9::39gx #04.570.425.70:9.780 573 .43/x0/0.-0 570. .431472 .90479.70. 570...-9.9.- 8g .790747/05071472.g 390757090.70:9.9: 4-x3:9 L3 .3xg .: /02438970.9::4-x3:9L3:72.g7/02094/g /0708:780  !74-0/00.2097 24/1.7g7 .

08090344.989 .g .3.:942.30.x47:2.9047/0574..897.7.70/9  4250903x0   0070.9:.0: .02039/020/: L3574..70.9743.574/:.08.9047/02..9070.%03.:942.50030..02039.x0                  4203:0.3.00.4.8:57.438:2:7045920/3574/:.1.g25..5.0  '.90789.702502039g7:3:2.9g7 .9.%9::39gx .90.g   .0   090723g.x0 /020/:     00.7..0800/0574/:.024/0047/03/70897..9.x0   439470.20/::   0009.g573..70.3.

:5733/94..989 .70.-9..897.0 .002039047.8:7.3. .0: ..70.70. 00..0  43/x/05.7.9..9.0.9gx057..  ..024/0047/03/70897..9gx57.70 !74-0 47.70 00.%03.3xg ..:/02438970.431472 .3.-9.- 8g :900 00203900 .7907::/05071472.9.24/0047/03/70L3.39..g24/000/03/70  .g 0890 ..g .-8g. .790747 /0 5071472.9070..0 0307..5.0 -.90..431472.9743.0 8.9.9.0 57. .:34 93x0 70:/0310703xg 88902..g  7907/05071472.0 /0574/:..47.5.24/0047/03/70  - $00.9.-9.8:7.90  !74-g47.70..43/x0/0.5.g0890..x43.0 24/0047 /0 3/70 .70.9gx574/:8047 /0.9...780 573 .790747/0!07147203xg 4/00/03/70 039745.:942.:.574/:.: /02438970.90789.9gx057.x0 /020/:   4250903x.9047/02.0.0 1:3.7.x0 /0..g.9000203900 /3.9g7 ....5../0701073xg ..90 00203900/3.9.90 4203:0.02039.90789.0 020390. %9::39gx 0070.9.90.1..43/x0/0.7../0.3xg .0573...7000.90789.g . 2502039.9gx 20/::  !74-0/00.:942.7.:5733/94..903.24/00/03/70 :9. 01370.

05x0 573 -:090 573 574/:8 57388902  !74-0/00.90 4203:0.42.3.9047/0574. 570.780.9.0 573 4-0. 1:3.70.5. 570.:942.790747/05071472..07.9.07..4342.90 00203900 /3.574/:..3/.0 / $00.947...9:7.07.0  43/x/0.%03.9:: /0 .3xg .3xg . .780 .9089g .780 .5.0 8.447/43.90  !74-0 47.70.  897:.9..3.-9. :9.897. 1: 90344...3//.9:: /0..1...9 L3 .2094/0472..-9.:. 570.5.3..5.3.07.90..90.70 .43/x0 /0 .3//. 570.7..0/070.x:347 0. 574.:7/02:3. .. ..70..x $00.x:30 897:.7907: ..9089g.9:: /0 .9::/0.3.9. .90.9089g .09.800. .70.9089g .g573.%9::39gx  4250903x..9.03x47 0. .780 .2094/002.70.3xg .9 L3 .5.3xg %07203850.9L3 .90.:5733/ 94.7907: / /0 5071472.97-:90472. /0391.  7907/05071472.70 !74-0 47.3.90  !74-0 47.0: .0 573 5740.5.:942.49.x0 /020/:  . /0 5071472.0 . 47.90..947.43974: 094/02.70 574/:.07.3//.4342.0 8.0 . /013.08 90344.9070. .g .x:3 .9g7 .3. /0 5071472.3...9.9. ..:5733/ 94.03x47 01370..02039.0 8.3xg .4207.9 L3 . 47.70 /0.08 /0 574/:.7 .989 .3.907203 850. /0 5071472.70.9743.0 570.9047/02.90  !74-047..:9.7907: .90720347850.g . 800.43/x0/0.07.97-:90 2.. ..x0 507843..70 ..9..9.07.1.:2 8 ..0 /0391.-g 97-:x2.90 00203900 /3 .1.5.5. ..3xg .. -  .:2 8 .x0 574.x0 95:7/04.:7/0574/:. .90 00203900 /3 .-9.-9.43/x0 /0 . .:5733/94.1.9000203900/3. 1:3.x . 0070.9:7 47.7907: . . .g .0 . 13.-9.3.43/x0 /0 . .0 8.:28 .70..08090344.90 573 0..g .5.5. 95:7 /0 574/:. .:5733/94.3.439.3//.:2 8 ..3.00.70...x0 :3.

420347/02.7907: .0  .:24/.5.438:2:7045920/3574/:. .9743..9047/02..90 00203900 /3 ..780.5.%9::39gx 0070.1.02039. /0 5071472.9.3xg 0.780.3xg .90789.7907850.5. 570.1.70.9089g.70./013347200/0925.431472/4. /0 5071472..70.9 L3 .7:/0574/:8045920 50397: 574/:.9::/0.x  !74-0/00.0 8. .30...90. . /0391. .-9.....43/x0 /0 . 47.1.0 4203 L3..800..:5733/ 94.708:78047 2.90 .70.3xg .3//.7907: .08.2:3. 090723g.9..907.:5733/ 94..70 ..3.7907: .9g7 .047 .:2 8 . 570..4314729.9.5.9089g ..3//.90789.x0  7907/05071472..-9..70.3xg .:2039047/05740.7...3.3xg .3.7:/0574/:80 ./0391.3//..438:2 4720/0925 /31 00/05439..790747/05071472.780 .0: . 7907 .:28 .9gx0/00.:2 8 .90. /0 5071472.907.43/x0 /0 .%03..0 .7.. ..780.7907850. ..9.43/x0/0.90747 5720 .9..9::/0.4314722094/047/03472.00850. ...90.70 1 0/0..9075720  43/x/0.9 L3 .5..90. 570.x0  / 7..047 L3 .5.9:: /0 .90  !74-047.3//.989 .9 L3 .7::/0574/:804592050397:574/:.70.1:7347/:5g.9::/0.0574/:.:942..3.4203 /0 2.70 !74-047.-9.:5733/94.9..1. 570.9gx0/008943.. 2. $00.x0  - 01370.:.4314729.70.907 5720 .0 574/:.9.90.42543039047 :30389...3xg .90  !74-047.3472047/0925..-9.:942..90.9000203900 /3.90 00203900 /3 .g .70.1:734747/:5g.90747 5720 2.x0 .574/:...5..90 4203:0.90 00203900 /3 .-9.08.: 3472. .90. .0 8.:2 8 .9.897..7907: / /0 5071472.9.0 8.9 L3 .:24/.x0 /020/:   4250903x. .5.70.70.5.9089g.90  !74-0 47.0 8.30. 2.9089g.43/x0/0.:5733/ 94.x0 .08. .

.70./23897.9000203900/3. - 0070.50 .90.70.070.54:g7. ..5.3xg .4:39.3.:28 .:5733/94.0 .9g .9..20/:: /0391... .07:: 84::  43/x/0..9gx ...70 .%03.9:: /0 .  7907/05071472.-9.3//.90747.5.3xg .8:57.5.94.x0 /020/:  439470..70 !74-0 8.9:: /0 .5..90.02039.:2 8 .:.070...8:57. ..x47:2..-9.7: 50397: 70/:..0 4-807.70  !74-0/00.g25.3.0: .5.897.70/070/:7 5708:30 47..300307. .90 4203:0.9.9g7 . 2..7:50397:70/:.790747/05071472..1.9.9..989 .50 .5.70 /0 70/:7 5708:30 47 .3//. 20/:: . .30 0307.574/:.9743..-9. ..:5733/94.07:: 84:: . /0 5071472..9089g .90./07g.9089g .43/x0/0.30. /081g :7g7 .0 /0 0:7 3897:20390/0:.9gx47:2./05071472.7907: ..9.20/:: 0070.9. 570.9. /0391.3xg #0/:7 028 5:-07 .9.0700 :7.9..94. ..9 L3 .70.90  !74-0 57.8:57.70 0280/0209.0 :7/.3. 54:g7 .7: 13...780 .:942.7907: .70 ..3xg .:.3.00 3897:20390/0:.43/x0/0.9L3.9gx :2.g .570.%9::39gx  4250903x.:942.5.9047/02.70 .9000203900/3..0 08. 3897:2039047 /0 :.9:.9.

03x0.90..0: . 0.9..70.90 9..1.:942.%03. .989 . /0391.09.-0.-g ...x0  7907/05071472.9089g .431472 $   !74-0/00.50030. .0 57. /0391....:747 89g5370. 2502039.434247 08943.02039::/020/:  43/x/05.90470. 708:78047 3.9:: /0 800.39..70 !74-0 8..02039.3//.43147203/0 0070.70..9..90 00203900 /3 ..:942.9g7 ..438:2:: /003070 .0 70..3/ /0 0:70 70/:.0472502039g72.3.3xg .3xg .:2 8 .3.70. .%9::39gx  4250903x.:3047 50 .9:7.70. - .0 :59.780 .-9.702502039g7:3:2. .70003070.5.43/x0 /0 .897.5.574/:.0800/0574/:..x:3 570.70. .3.49. /..08.02039::/020/:50397: .. .70 .7:7.70.:5733/ 94.9g L25497.02039/0 20/: L3 574.4342.790747/0!07147203xg $97.:.9743.9gx20/:::7-. 570.3 .70.9047/02. 897.5.9 L3 .x0 /020/:  0009.g ..3..49g7 :7.50 .50472502039g72.3.39..90..79070 .90 . 54:g7 .-9. . 3907.039.39.489:747/0574/:.070..2047. 0070. /:7.90. /0 5071472..-0 089:30..00.897. 78.90  4203:0.

:942.x47   4203:0.:.x47   439470.9.70.9.0..70.5.70.2039047   '071.7.70 .:942. 0.g.4.9743.g :..1. 0.70.g89.5.0  '.9. 3472047 /0 054..%9::39gx .9g7 .%03.3..989 ..70.2039047 389.2039047 389..:0.g .903.7g70 /0 054.7g747/0054.5.x .0: .5.70 L3970x3070 705.g .70/9  4250903x0 447/43.70      .

9:: /0 . 70:9.:g747 .9.90470.2039047 389.5.90 00203900/3.0 ...9 L3 .9g7 . 39075709.90 00203900/3.70 !74-0 47.2039:: 8.g.0 .9743.5. 89.900 39075709g7 L3 /4.:5733/ 94.900 0. 570. 438023.9.90.2039047.90.9070.:942.7907: .9 L3 .90 4203:0. .071.70.70.790-:3g -:3g 8.. 0.3xg . 570.5.9089g.. 1:3.. 570..70 g8:7/07020/070 .90  !74-0 47.70.9.3//.:2 8 .:2 8 .5.071.: 5708..438023.780 .70.90.90 00203900/3... . .70 .70..9..:g7 .9.3xg !708.0 8419..90.70.7g747/0054.7.43/x0/0.0 8.3..5.9089g ..947 /090723g7 .75x903...9:: /0 ..0: .0.:5733/ 94.90  !74-0 8. ..x 2094/44 34720 3472.70  4250903x.0 . 2g8:7..75x0 903.981g.70:9.: .70 .0 7002039g7 . /0 5071472.3//. .9:: /0 . .x47  7907/05071472.5.43974 ..43807.:.x43.2039047 ..5.89g71:3.70 /0 .7907: / /0 5071472.70.43/x0/0./3 1:3..90 00203900 /3 .90 .:942.5.:203900/0807.0..9.90  !74-047.. .7907: .-9.70 .5..-70.x:30  !74-0/00. 570.70.:2 8 ..0 8.:  / $9.70 ..:5733/ 94..90 - .70.790747/05071472..1.7..75x0903. .903.89g70890390 7020/070..3.43/x0/0..904739075709g7L3/4.3xg . .3.9.:5708..0 14.%03../07.4.3xg . .9::/0.90.0.. /0 5071472. .g . 39075709..0 . /0 5071472.70....x43.4.-9.9089g ..9089g .989 .2g8:747/07020/070 ******************************************************************************** 43/x/0.%9::39gx 447/43..:5733/ 94..3//...:203900 /0 807.7907: .3.43974 ..:0.-9.43/x0 /0 .3//.:g747.9 L3 .3xg 425.:.0.780 .0 57.:...9.5..7x 903.9 L3 .3xg . .425.0 3897:.89..-9.-9. .g ..780 .72047 $9g71:3. 70:9.70:9.g89.x43.94.:2 8 .-2g8:7/07020/070 .5.5.

5.90 00203900/3.9.08..70  439470... .:.9::/0. ..9.70.x47 .90  !74-057.907.43/x0/0.5. 447/43.%9::39gx  4250903x...3xg ...-9.9.9. /0 5071472...x.989 .:9./081g :7g7.89.  7907/05071472.0: .g .9:: /0.70 L3970x3070 705.747 ******************************************************************************** 43/x/0.0 4-807.0 57.7: /0708:780 50397: 00.7g747/0054.5.9089g .:2 8 .9 L3 . 00.3xg .70 !74-0 47.9 L3 .70. /05071472.9.70.x .3//.70.7g747 /0 L3970x3070 8 705..039.3//. 0.5..2039047 389...9gx..-9.7.90...0 $ ' :7  :7  !74-0/00.:9g7 :.7. :.-70.2039047 $9. 570.7907: .. /0 5071472.x .431472 5. . .- 30.3xg . :. :..1..0 0. .:2 8 .g :.:.5.-9.x47 $9. 570.9089g.7g7 /0 L3970x3070 705.:70390705.3xg .9.43/x0/0.5.7907: .9000203900/3.0 .5.7g747 .59.x .0 . ..30.:2 8 ..5.:942.31.7. ...9 L3 ..790747/05071472.90.9.2039047 389.7:/0708:780 2..90.7/03970x3070 705.431472 5.3. 570.7.7907: ..0 0.70.-70.:5733/94.7g747 /0 3970x3070 8 705..90 4203:0.:72g7 00.9743.:9.08.70.-9.9000203900/3.x ..x /03970x3070570.7g747 /0 L3970x3070 705.:5733/ 94.0.7.7g747 &72g770.7.9:: /0 . 89.3//.:...3xg :.31.08.90  !74-0 47.0 0.70.90.70 .5.7.%03..747 . .:942.9.9.x .:5733/94.5.43/x0/0.7::/0708:78050397:00.- :.0 57.70..  - .9089g .7g70 /0 054.7.9g7 .:9..

:28 .90/3/4203: 3472.. 38:870. 3472047 /0 054.9.0 1 0/00.3xg .:.9.x.9000203900/3.:.7907: ..071.:2039.70.9..70.9000203900/3.5..5.5.:.x0 903.7x 903.780 57. 447/43.780 57.9.9089g.70.:.70 850.0 0.431472/4.x47 . 3897:. /05071472.:5733/94..90. 3472047 /0 054.7/047/0..9.790747/05071472.9..x0903.90.x47  7907/05071472.047/0925 .. ..9.03/47850.:942..047/0925 '071. .70 ..43/x0/0.-9..90 4203:0..-9.90.9..7g70 .1..2039047 389.g .:5733/94.9L3.9000203900/3.%9::39gx  4250903x.-9.903.3472047 /057490.3/.431472 /4.. :..90  !74-047.431472 89.70.x .. .9.9089g .00. /05071472.0  .. ..5.70.9g7 ..7/047 ******************************************************************************** !74-0/00.5.5.7/047 /0 ...2:3. 0. ..g .0 8. 570.9:: /0 .9089g .:942.g /0 172g 3472.5. :.9.2039047 389.x47.2039047 389.3//.9..x47 ******************************************************************************** 43/x/0.2039047 389.5../0 5071472.9:: /0 .70 .5.39.3.5.9L3. 570. 5. 89307 3.70 .431472 89.  - ..9.. 70850.5.. 4.3xg .70850.3/. 2:3.:28 .0 .9g7 3472047 /0 57490.3//.9::/0.7g747 ..0 8.1.4.0 0.70..5.7g747/0054..1.x47 .0 ...5.70.7907: ..43147289.x.70.1.43/x0/0..90  !74-0 8.570.3xg .70  '071.70 !74-0 47..x0 903.9..0 /4.2039047 389.0: ..7g747.7907: .0..%03.x.989  .9743...90 /3 /4203: 3472.70 850.0 .0 ..90.1.. 5.43/x0/0.9.:2039.9.780 57.893073.:..:2 8 . 0.. .3xg . L38: 347200 /0 054.00.:.9..:2039.:5733/94.-9.3/.3//..9L3.9.03/47850.:2039.

g /4.g850..9g7 . 903.70..:2039.70.0   .0   447/430.x.x0 573 01.0  /..4342.g574.70/9  4250903x0  4.:942.70.4 0.:0.70.574..x0903.1.4.g574.3.0804790344.g .43.4342.90. 574. /4.43/x0 .903.0804790344. 903.7090 /0 /081g :7.%9::39gx . .1.70.590.%03.0850.:2039.:2039.447/43.1.g 50397: .9743.g .:2039.080090344.0L3-.0               4203:0.0: .03x.4 0.x.:942.08047 90344..08047 90344.g .0     $00.9.g/4.90.:2039./4. 574.0  '.989 .

790747/05071472.:.9g7 .:2039...g 50397: .3.9 L3 .- 8:7800 /0 /4. $9.70 30..3xg .:942.90        4203:0.1.00 /4..447/43..4342.9 L3 .9. .x.780 57.90.0 .:2039.:2039.3xg .9.43/x0/0.903..0  43/x/0.. /0 5071472.08.70 !74-0 47.70 .7907: . 903.5.9:: /0 .9089g .7.5.3//.90/000.:942.903. .0  7907/05071472.8:78047/0/4.7030.1. .-9.. 89.90..1.-70.g 850.70 .g ./4.08047 90344.0 8..:20390 5740.70. $00.90.70.0804790344.x.0/0/..9089g .989 .g .0: .0 57.g850.90.0850..70.90  !74-0 47.%03.-9.9743.9.90 00203900 /3 .0 ..0 /4.0 -.:2039.3xg .4 0.g574.0.g7x903..0 1 090344.x0903.08...x0903. . /0 5071472.. 574.-9. .:2039.1. 570.:2 8 .:5733/ 94.90 00203900 /3 .%9::39gx 4.9.5.g/4.3//.g .43/x0/0.90 4.70  - 0070.:2 8 . :7 .:2039.3xg $:780 8890231472.g 850.:5733/ 94.9.5.7907: .5.1.70.:x0  !74-0/00..:2039..0   4250903x.9:: /0. . 570.

9075720 .0804790344./4.g .1.70 .:2039. .780 .574.780L3/4.x0903. :72g7.7090/0/081g :7.9089g ...7: 00.:2039..3xg .0 .43.:.: .:9.43.90..70 !74-047.5.9..x. 574.g 50397: .43/x0.9089g.9::/0.0 4-807.70905:3.0 8.9047L38.70.3xg .:942.9.70.-9.9000203900/3..570.70..g .3.570.470.43/x0/0. 4.99:/30.399gx 43/x.780L3/4.70..:5733/94.x. .4342.43.7907: . &72g770.08047 90344.99:/3/..4 0.0 57.39 34720/0903.43/x0/0.x..0  43/x/0.0804790344.:2039.x $' :7 2.9:: /0 ..g/4..:942./081g :7g7...-9.:28 .903. 903.7090/0/081g :7.470.90.447/43.3xg .:5733/94.x..90570.:2039.0804790344.%9::39gx  4250903x.470.43/x0.:./.9L3.9g7 .:2039.590..0.0  7907/05071472.90  !74-0 47.g . !$  !74-0/00.70.5.70...989 .9743.903.43.9. 574.7907: .9...0: .90       4203:0.43/x0.3//.90.9gx.0  /.3/4507.7090/0/081g :7.70.70.5. .:28 . /05071472.9047L38.790747/05071472.3//.%03.903.5. .5.g757.80.3xg .-9../0 5071472.:2039.g..9000203900/3. 574.:79gx2:3...9/0:. 903..g  .470. /4..9L3.70..

:203900 .0 1 090344.7: .:5733/94.90 .4 0.9gx.570..9gx.  7907/05071472..9000203900/3..43974 4.9L3.g .1.90/0:.9. /05071472..5.. 903.0 .9089g.. 5:3.g 50397: .5...x0903.70 !74-047.:2039.3xg .0: . 4.-9.43/x0/0../081g :7g7...4342.08047 90344.. /0 5071472.0850.0 4-807.3xg . 903.:2039.:28 . 570.4342..x0 903.989 .9..9..:2039047..70.g7x903..4314729.4 0..90  !74-047.9.90. .3//.0800 90344.5.5.4 0.5.5:3.0  43/x/0... 5:3.9089g.70. .90.:942..70.  - .:28 .:5733/94.:2039..9g7/4..4 0. 5:3.7907: ./4.3.70850.7: L3 . .70..g850.%9::39gx  4250903x.3xg .071.7907: .70.g 574..9::/0.447/43. /4.3//..70.70..%03..9.9.570./081g :7g7.900/0:./081g :7g7.x:/0/081g :7.4 0.3xg .1..:2 8 .9L3 .70. 89.70.900/0:..7: &72g770..9.:x0  !74-0/00.90   4203:0.79.x0903.1.900 /0:./0391.0 4-807.:.0850.70.4342.1.70.0 4-807.-9.x.:2039.:20390 . /05071472.0 5740..:942.9089g.: /4..0 L3 -.70.5.9000203900 /3.90..3//0..9::/0.:2039.3xg !:3.-9.0850.574.9gx.7: .7: 85.9::/0.790747/05071472.9L3.79.0 57.. .7907: ..90  !74-047.9047 /0 :..4342.-9./4.9000203900/3.3//. :72g770850.5.1.9743.43/x0/0.4342.90.90/000. 574.43/x0/0. /4.08::90344.g #05.70 /0 .0 /0391.:5733/ 94.70.9g7 .705.9..0  447/430.

-9.7.9 L3.90  !74-0 47.:2039..g 850.- .5..:5733/94.:2039.0  .:942.903.70 .5..0 4-807.08::90344. 4.3//.g .9047 574. /4.0 8:547931472.90.9.1.9:: /0 ...99:/3 .3xg . .  7907/05071472.08047 90344..9:: /0 .:942..7907: .2097/00 70 .43/x0/0.9000203900/3. ..9gx .5.3xg .9047/3/4.4 0.-9.70. 70:9.90.3xg .x0903.08:90344.9 L3 .43/x0/0.08090344.1.70.3xg 4..1.x.70.1.9743.-9..9089g .1.3xg .9.9g7 .7907: ..0L3-..9075720 .%03.7.5.x0 L3 -. 574.5.90789..:2039.70:9.g7x903. . .1.x0903.0: .x0 903... 903.:.447/43. .-70.9gx ..3/2.5.470.70. .9000203900/3.90.0 1 090344. . /081g :7g7 .. 574..570.2502039g7/.99:/30.3.9:: /0 ..:5733/94. .g757. /081g :7g7 . - .90  !74-0 47. /0 5071472.7907: .4342... .:2039. /0 5071472..70 . .9047 /3 /4.90   4203:0..90.0 L3 574.:2039..70.. /.g7/4.x $' :7 #0:9.:0...0 850./05071472.x.90.989 .570.03x.70.%9::39gx  4250903x.:5733/94. /4.70 !74-0 47.g $9.:2039.5.x0 903..:2039.9L3.g850.3//.071.g .0 '071.38107  !74-0/00.:28 .9089g .9047574.g7 /4..5.08047 90344.g .3//. .g 850. .903.. .780 .5./097.470.905.0850.:2039..9.9gx /4.9000203900/3.43/x0/0.70..9.  43/x/0. .4 0.9. 2502039..0 4-807..:28 .9.570.:28 .4342.9089g .070.0 570...0L3574. ...-9..90.x0 573 01.08:: 90344.9. 89..0 8.g .70.399gx 4507.90570.g 50397: . 570.790747/05071472.:2039..9..

05900 /0 -.08047/0574/:..g.g.70.7.70.   425./.0    8:7g 70850. .70/9  4250903x0    7.0   !70.574.43.g 8.9.g903.70933/:897.   !745:30 84:x/0.x0 7010794.70 57490.7093::3/:897.05900/0-.3. 08..3.x0 .7g95:70/0L3970573/073/:897..59.%9::39gx .70.50 .x084.70.g   5.9gx84.9.0..0807.43/x0 7.47    5./02.0 0.4.43420 47.02.70..g 573..5479:70/02:3.43.g .70 .0  '.

43420/05.1.9:7.:942.g .9gx .447/43...9/0:..g.30.70.0: ..9.9.70897:.9g7 .90 .xg               4203:0.:3:5:3.90.989 7.:942.%03.9743.7:  .073x000...3.70.9.

039:747 0 0.790747/0!07147203xg !73.8:7.x0 /01.0: .90  !74-0 47..70 L3 .2039.3..70 .9 L3 . .50 .90 31.:942.43420 47.3g7 ..9000203900 /3.4342..43.90 889020 0.9.:5733/94.5.0 8..3xg .0 .-9..-9.90 4203:0.3 3907/0503/03x0 2.90.5.g ..49.9.0 3899:x 249.0 .5.709g  .3//.70 .:5733/94.2.4342.9089g .90 .4257428 574/:.489 /0 45479:39.7907: .1472:g747.70.x0 .g. .70 L3 .:.070.780 .90.9.g 89.43.90.90.059:..90. ..4207.0 5.5.g/0.9.0 8. -.70.43..43/x0/0.g .9:: /0 .. .0 ! 41079.43. 0.43/x0/0..4207.90..9gx84.07070.:28 . /0/:.:5733/94.43420 47.780 .9.9.9.5.9. 1472:g7 .g573..0807.g .:70.9.0  - 470.x 0.g 0.4342.4342.43.70..g 243/.9.g . 7.g  !74-0/00.3xg . .9L3.0 0.0 -.44.43420 47. 0.0 3907/0503/03x.90 45x:30 . 3907/0503/03x0 /3970 0.-9.90 0.780 .43.70 9070 0.70 /:7.-g .059047 /0 -.9.7907: .43420 2.43420 47.740..9089g ... 573..x.9g7 .7070.05900 /0 -.g  43/x/05.9.g01.. .4342. 95:70 /0 50x0 /897-:70.3.574.3xg ..470.547 .4342.4342. 573..7907: . 570.9743.0590 1:3/.:70 50x0 74: 89. %9::39gx  4250903x.:2 8 . /0 5071472.0  7907/05071472.: 70.18....:2 8 .07070.. /3970 0.5.:942.9gx84.20/::  43.g . .-9..05900 /0-..989 .3//.059:.3g7 ..708:78047 57490.4342..0 8.9000203900/3... .9. -.70.70 !74-0 47.43..3xg .47  5. !70..5 0./05071472.3//. 570.570...9089g .43420 47.3xg .0 0.90  !74-0 47.3g7 .-9.. .4342.24309. ..9 L3 . . /0 5071472. 570x: 41079.7g 549.9.740.9084.%03.1..90.9:: L3 0.70..43/x0/0.709g .. . .70 .70.70..9:: /0 .9gx 84..x0 549.08047/0574/:.3...0 0.50 .0 .:703x.9. 570.9000203900/3. .0.03xg0.43.0 7.79.9:: /0 .90.g 84.3.2.:78 /0 8. 0/:..0 8.

x02./0.7093 .43/x43.x.3970570347.7057410843..-9gx30.49.70.%03.70.9: .9 L3 .09.780 .9.. 74: 2.-9gx4730..70.43420/05.g /0:9. 574/:8:: /090723.0 ..70 57424..70L3. 570x:747 :72g770 39075709.00 /0 /897-:x0 .90.70.:747 . 574/:.790747/05071472.7907: / /05071472..%9::39gx  4250903x.0 /0.xg /0391.90 4203:0.:942.:28 .:5733/ 94.70.7093::3/:897.0 8.9L3..3//.9g7 .. !70.90.90.0 8..7093 :9.7093 3:207.9::/0.3//.70 3907507843.9.7093 29 -9gx 0.90..3.:5733/94.: 3897:20390 /0.70 .-9.3. 5.47 . . 3897:20390 /0 2. ..5. .7907: .x0  !74-0/00.x0 /0 2.x0 807.  43/x/0. ..70.3xg ..3xg ..-9. .:28 .9.780 ./.5.70L3. 570.9089g.570.70.: 5. ..08.43/x0/0.5.3xg .9L3.9089g ..9000203900/3 . 570x:: .9.9g 5:-.70.570.989 ..90.05900/0-.-9.780.90  !74-047.570.  7907/05071472. /05071472.3.5. 807.43/x0/0.:.70..x472..3xg .5.:.5.70.574..43/x0/0.7093::L397 40.g.08047/0574/:.3.1....70.90  !74-0 47.90  !74-0 47....9:: /0 .1.9:...90.0 /050710.70 .90. .4342....43420/05.x. . 2g7.7907: .. .90L3.g .x0 ..47 /897-:x0 13.0: .-9.0 8.70.70 .70.439.7093:: 0.xg . 78.3.59. 1:3.90 00203900/3.3//.5../02.70. - .x0 2.9:: /0 .74::2.7093:: 3/:897.02..3x.43..7093::3/:897..9000203900 /3.:.:5.07. /05071472. ..570..5.43/x0/0.07 /0...42:3. /0 2. /0 5071472.9...903.9:: /0 .0.:2 8 ..-9.9..70.3..439..0807.70 2.:942...7093 :9..70.7093:: L397 4 0. / 7. 05.70 0..90. .:28 . /0391.9089g .9089g .3xg ..g.08.9.3//.7907: .3xg :3.9L3. 31472.47  !70.5. /70..3.31472..7093 47..:5733/94..90 L3 .:5733/94.9743.70 !74-0 47.70.x43.70.9. 3897:2039047 /0 2.9.90 00203900 /3 . .1:3.0 489..780 .. . 03:207.0 8.

70. 570...03x 0.70.90  43/x/0.0 .7../:.0 !70. .9089g ..9. ..g .9089g .. 95:747 /0 L3970573/07 /:5g .3//.09.g 1472.0 2.7.0 8.5. /0 .-9.70 ..1.9 29g  :3.81.7g L33:20.40.44507.7907 570.9.%03.x0 /0.3xg . 95:7 /0 L3970573/073/:897.4207. .:942.3.g .90 %5:7/0L3970573/07 3/:897. .3xg .9089g .9g7 .425. - . .:7/.43/x0/0. / 7. ..9L3.:7g85:3/070 29.780 .5.790747/0. .:28 .g 13.570.  7907/05071472.7 .90.70.4207x /0807.9gx /0 574/:.17. .70 574/:. /05071472.0 /:5g 3:2g7: /0 .9:: /0 .4342..9:: /0 .0 /0 7:5 1.1.9.3xg .3//..0 .70 .073 4/3 97:89 /:5g 3.9L3..9:7..70..:5733/ 94.1..g /:5g1472.. .70 .7907 /0 .9gx 1472.70 !74-0 47.x ...5...3//.. /0 5745709..90. 850..x47 /0 -.. /0 5071472.570.1..90 00203900/3.7.07.0 $50.4342.70 .g 3/.90.1..42.:942....0 ...5. .81.03x0.x:3 ..g .70.989g 5:-.0 L3970573/0747 . :7/..9g L3 .780 ..907.2.3/9g ...95:747573.90.7.17.43..90  !74-0 47.g .3xg 7907/0..:.90 00203900/3.9.9 L3 .-g /0 507843./05745709..574.90 4203:0.:5733/ 94.. / /05071472.780 .49.x0 .3.x .989 . L3970573/0747 3/:897.90 57.790747/05071472. ..0: . /:5g1472.70 .0807.x0 .L3970573/07473/:897..9000203900/3.5.9:7.5.425.907.70.0 8.x0 . . ..09.g 84.9..81.08047/0574/:.439.x /0 -. 1:3.7907: .7.3....70 /0..0 L3970573/0747.7907: .  !74-0/00.47547. 50.9g /089. .-9..9.43/x0/0.x .07 3.%9::39gx  4250903x.7g95:70/0L3970573/073/:897.90  !74-0 47.9:: /0 .-9.-9.907. 1:3.9743.:2 8 . .. 570...3.0/0L3970573/073/:897.g 24.47  425.3.07 2. ..5. /0 ....0 8..43/x0/0.:5733/94.9.70.3xg .:28 .5.79070 .70 3:2g7 /0 .

%03.9L3.. 570.9:: /0 .90 00203900/3.9089g .:2 8 ..9.7: 50 -.3.:2 8 .43/x47/02:3.70 .03x02:3.0 8...5 /0 47.9.9:: /0 . /0 5071472. 05..9.x03/:897.1.30.9000203900/3. 7.70.9/0:.5.  !74-0/00..3//..-9.%9::39gx  4250903x.3xg . 2:3.90  !74-0 47.g ..-9..90.x0 .08047/0574/:.g.70 . .::/02:3. .574.0 3.. .:.. .3.03/.  7907/05071472.-9.3.70.4..03xg 574/:.7:50-.90.780 .7:2039047:89:1:..9. . . . .3xg .4.790747 3/.g .5..43/x0/0.... 570.70.9089g .547/047.:35:3..3.. 570.70 .70.3//.79070 . 24/: /0 47.0: .9743.:3:5:3.90 4203:0. .574/:.:747/02:3.. 4.9g7 .70.573.9.9 L3 ..  ..9 /0 :..9.:942.90  43/x/0.9.3xg 7907 01.5....989  . 573.90..3.9/0 :.7907: .780 .24/::/047.9.g 7:20390:891. 50 -.:5733/94...70 .0 3/.90 074342..:942.47  7../05071472. - .g .3.g...7:2039047 :89:1:.43/x0/0.:747 /0 2:3..70 .90.9. 573.5. .3...0807.0 L2-:3g9gx70.5.90 . 2:3.90 5.790747/05071472.:5733/ 94.70.9gx .7: !70.01.3.:3 5:3.3xg ..70.547 /0 47..0 8.70 !74-0 47.

g  7907/05071472.g 8..08.43/x0 7.70 57490...g ... .x07010794..7.  .g  43/x/0.3xg .9:: /0 .43/x0 7...3xg .5.0 4-807...0: .9743.47  8:7g70850.7.989 .9.. 7.790747/05071472.9089g .5479:70 /0 2:3.70.x0 84.. /05071472.0807. 570..90.4.g 8.3xg  !74-0/00....g 8.9.90 4203:0.g 42039.70...70.4..9g7 .:5733/94.1.0 7010794. 3:207.70.570.  - ..70 .70 !74-0 47..0 8.x0 .9L3../05071472.3//.5479:70/0 2:3.7. 4.08.9gx .g .g .%9::39gx  4250903x..9089g .:942.5.3xg .5479:70 /02:3.0 7010794.70 57490.4.5479:70 /0 2:3.%03.90..9000203900/3 .70.70.5.70 ...g747 0..43/x0/0.9 L3.:/02:3.70 7010794.:28 .43/x0 7.43/x0/0..70.42039.7907: .:.43/x0 7.43/x0 7..7.7.3//..4.:/02:3.g. .5.. 03:207.5479:70/0 2:3. ..-9.90  !74-0 57.7907: .7. .g70 0.70.08047/0574/:.047L3.g &9.70 57490..70.707010794.x0L3.90.574. . ..70 .70.9.g 8.780 .70.x084.:942.x084. 570. .3.9.70.70 57490..5479:70/0 2:3.x084.9... 0 L3 .x084./081g :7g7.9:: /0 .70 57490.3.5.43/x0 7.-9.-9..707010794.570.:9.70 57490.g 8.g .:5733/94.:28 ..g 8.x084.9000203900/3.

7093: 3/:897.7093 &9..70.47  5.0 L3 2.47 57424x43./02.09. - 7..3xg .:3:574/:8.x0 .5047:30903./02.3.574.0807.70..  7907/05071472.g903.08047/0574/:.70.%9::39gx  4250903x. !70. 50397: 57424.70.70933/:897. 903.

5.. 570.5.47 2..31089g757424x43..0L32.3g747 70.50397:57424.9.70.9089g .70.57424x43.5747.70 '.-47.9.70 .90.9gx .3//.:3:574/:8. '. /0 2.70.90..-9.70 !74-0 47./081g :7g7..0 ...9.9 L3 .3//. /0 5071472.90 00203900 /3 .90  !74-0 57..70.039. .3xg .500 :30 903.9089g ..2::47.9gx %03..x 0.9. .70 .3.:0070 .90474-x3:9050397:01.0 :9.807.9:: /0 .780 .3xg 9.x 5:-.70  !74-0/00. 903.:5733/ 94.70:9.471.-9...7907: ...3.70.790747/05071472. .:9..3..: .70..9:: /0 .0 8.9.7093 .:.57424x43.. . 09... .471.43/x0/0. 897.0 4-807.9..70.5.g 1472:.0 147xg/0.3:3x 5:-.:2 8 . 570.900 L394..70 /0 31472.7 57424..90.70..g 39075709.3.7093:3/:897.5.70  43/x/0.7084:x 2502039.50 .270. 2g7.

9000203900/3. .9.70.. 570.7907: .3//.9..:942.1. .989 .5. /081g :7g7..3xg . .: ..9.9g7 .:28 .. /0 5071472..90  !74-0 8.:5733/94.70. /0 5071472.:2 8 ...:5733/ 94.039..0: .807..9743.-9.70 .9 L3 .43/x0 /0 . .%03..780 57.900 4-x3:90 50397: 01..-9.g .. 570.90 00203900 /3 ...90 4203:0.3xg .9089g .0 4-807. 70:9.90.3.. .7907: .:942.471.9gx.5.9:: /0 .70.9 L3 .43/x0/0..5.

%9::39gx  4250903x,

7,3,70,574.08047/0574/:.x0 ,0807;.47  !745:30 84:x /0 ,/,59,70

 70897:.9:7,70 , ,.9;9gx .447/43,90 , .073x000.43420/05,xg 

 7907/05071472,3xg , 5.,70,.43/x47/01:3.x43,70,0.43420/05,xg  - 49;,70,30.089gx/070897:.9:7,700.4342.g 3/:897,g  . /0391.,70,:347548-9gx/0,/,59,70

70897:.9:7,70  43/x/0,5.,-9,90,,790747/05071472,3xg 43/x/01:3.x43,70 70/:.070,31,x0 ,707,9047 549.g18.,g57:/039g 57;,9,70 70897:.9:7,70 89,-,70, .,/7:: 2,.740.4342. 7,9, /0 .70 9070, 0.43420 /8.53g13,3.,7g 549.g030709.g50728;g  !74-0/00;,:,70 !74-0 47,0 8.780 .,70 ,9089g .,5,.9,90, .,3//,9:: /0 , 05., .43/x0 /0 1:3.x43,70 , 0.43420/05,xg , ,.:28
,570.,9L3.7907: , /05071472,3xg .:5733/94,9000203900 /3.43/x0/0,5.,-9,90  !74-0 47,0 8.780 .,70 ,9089g .,5,.9,90, .,3//,9:: /0 , 249;, 30.089,90, /0 70897:.9:7,70 0.4342.g 3/:897,g , , .:2 8
, 570.,9 L3 .7907: - /0 5071472,3xg .:5733/ 94,90 00203900/3.43/x0/0,5.,-9,90  !74-0 8.780 57,.9.0 4-807;,70, /081g :7g7,.9;9gx.,70,9089g .,5,.9,90, .,3//,9:: /0 , /0391.,548-9gx/0,/,59,70

9743.570.-9.70..3xg .%03.9000203900/3.:942.:5733/94.9:7.70 .5.90 4203:0.1.. ..70897:.9g7 .9L3.g . /05071472..989 .0: .:28 .3.:942.7907: .43/x0/0..

70/9  4250903x0 #0.70..00/02g8:7.9743.1.70.0  '.%03.70.:942.3.g24.2094/047/02g8:7.9002g8:7g7   4203:0..2g8:7g94747L3/4203:      &9..g70:9.70..%9::39gx .4.g .:942.0: .9g7 .70   !70:.989 .70.70   &90.

70 /70..2094/047/02g8:7.9:: /0 .3xg .0: .07470/02094/g .9L3..70  7907/05071472.90 ./05071472.5.02047/02g8:7..%03.90 00203900 /3 .9089g.7907: .43/x0/0.083000.:5733/ 94.780 57. /0391..90.0  !74-0/00.70 ...70.90 3/70. /0 5071472.5.8.70 !74-0 47..97..-84:90870.90. /0 5071472.70.:2 8 ..9::/0..9.5.9.70.97. ..:28 ..3//.43/x0/0.-9..9.3//.90  !74-08.570..7200.7050397: ...43/x0 /0 .9. &9..-9..70. /0391.7050397:. 570.7.. .70.0 8.-9..9 L3 .9::/0...3xg . 570.0.%9::39gx #0.5.-9. .3.70.x/.0 .:5733/94...90 /0.5.:942.:942..790747/05071472.9g7 .:.1.425.70...5.9089g .. 090723..x 2.90.90  !74-047.:2 8 .0 747 .70..8:7.3xg ....9000203900/3 . .989 .9.90.90  4203:0.0 8.9089g.5.9743.2094/047/02g8:7.90  .7907: .:5733/ 94.70 .g .074747/02094/g ******************************************************************************** 43/x/0.5.90 00203900 /3 ...70.3//.3xg 094/0/02g8:7.9.5.x0 /08:-899:x0 /05:390 5.9 L3 .x/. 2094/0 /0 2.7907: ./090723...780 57.3xg . .780.8.020/02g8:7.70  - #0.2g8:7g94747L3/4203:   4250903x.

43/x0/0.9gx .70.0 /0 2g8:7.3//.90.9000203900/3.9.9.g . 01370. /081g :7g7.9:: /0 .43/x0/0.9.9 /4203:/02..7.70 !74-0 47..:942.90 00203900/3..-9..90.g24..0/02g8:7.0.9gx ..7907: ..2g8:7g94747L3/4203:   4250903x.9047 /0 2g8:7g .5. .70 ..70 /:5g .5.7907 /.0 /0 2g8:7.%03...3xg .70 .47209744.8:7..720. .9089g .9000203900/3.570.70.90789.9.70 .9.0 57......:5733/94. 209744.7907: .%9::39gx #0.943.. .8:7.:...3xg .989 .90789..:942. . 570.9..-9.9 L3 .:5733/94.70.-9.. /0391. /0391..90 .42509. .95:7 /0 24..95:747/024.70 .0 57.43/x0/0.7.209744.90  !74-0 47.5.9743.70  .0 .7. 570.00/02g8:7.. 2.3..90.0: .047/02g8:7..0  !74-0/00.9047/02g8:7g ******************************************************************************** 43/x/0.5.9:: /0 .9:: /0 .1.0 8038-9.0 57.90 570. . /0 5071472..90  !74-0 47.7907: .7..9L3 .0 4-807.0.. /081g :7g7 .3//. &90.70 573..70.9L3 . /013 ...-9..9.5.9..9089g ...3xg .90 :89090 1/09.0 4-807.5. ..3//.70/:5g.0 0070.3xg 7907 .70 ******************************************************************************** 7907/05071472. /0 5071472..90 570.5.70..:2 8 ../02..:2 8 .:5733/94.9g7 .. /081g :7g7 .24.90789.90..3xg .00 24.9089g . /0 5071472.9.790747/05071472.0 .70 .7907/.:2 8 .9gx . ..90 4203:0. .90  - 0070.5..5:/01:3.70.7.5. .0 4-807.

/081g :7g7.3xg ..3//.70 ******************************************************************************** !74-0/00.3..9..0/0...7.x0 39075709.9743.5.5.x0 /0 07470 /0 2094/g .70 !74-08..900 /0 2g8:7.-9.:942.70:9.:942.5.70.39.9::/0..90472g8:7g7 ******************************************************************************** 43/x/0.%03.9gx.70.2g8:7g94747L3/4203:   4250903x.47 :39gx/02g8:7g 7.70.70.9.780 4-807.70..7.989 .70.790747/05071472.1.:.0572. .-9... . 70:9.70:9..43/x0/0. 570. /0 5071472.9089g. 39075709. 572.900 2g8:7g7 .:5733/94.70 . 572.5.9002g8:7g7  7907/05071472.g .90.9 L3 ..3xg .0: .90472g8:7g7  - 39075709..90 4203:0..90..%9::39gx #0.1.70 L3 1:3.g70:9.00 3974/:80 /0 .9000203900/3.  .70.9g7 .79070 ... !70:.:2 8 .

0  '.0.70.9.989 .g70570039g77.0850.%9::39gx .70.047/0.:942.447/43.0/4203::   &90.x0/..9.g:35740.1.3.g20/:/0:.x:..950397:4.0: .1 .1..70.5.0/4203::/0.90   #0.x47/095     3.90   439740.g24/:/0..4.%03.9g7 .0..9g                 4203:0.7:..g .5.:942.5747.047   !.2047/095   /0391.70..1.1.g909L385.1.7.70/9  4250903x0   &9.x850.80.g.5.9743.

7.390 0 /9 '0 38079 472.790747/0!07147203xg 03:7/07:.g .70 . .79070/05071472.  4203:0.45073/94.70 ...:.3047/3-.:942./7:5747..-9.3xg .9: /02438970.0 573 .3 507503/.9743.90 5:3.390 /3 ./7: 5747..7: /0803.3//..0.5.9.g .0..70.0 390780.70.5090/030  !74-0/00. 3897:2039047/0:.%03.70. .300 /3 -. 0/9.431472570.9047 042097.0: .4203  43/x/05.70 !74-0 57.3. .5.70.90.g 0890 .42034714483/3.0 -:94.4203014483/3.2047 /0391.43/90/0.2047/095 &9.9g7 .g747/3.4203.1. 4-0.30/3-.../0.0 850..7: . 4/1 43:8 05 :94..  7907/05071472..:942./0.. - &9..90.5747.70.-9.9...:.70. &9.x47/095  3.2047 8g /0391.g20/:/0:.1..3897:2039047/0:.-:94.7:..70 800. 3897:2039047 /0 :.70. 24/1.390/3.7.90.70.- 8g :900 203:747 /07:.5..08947.%9::39gx  4250903x.7: 8g :900 .203:747/07:.7.3xg .989 .9 20/.9 %448 7.9047 002039. 5:3..70.

 .70.3xg ..5..3..9.431472 570.90.2:: 3:200 4. 1 07:: :39gx0/02g8:7. .3xg .90.8.43897:. .0 4.9 9090 !70g970.0..g .20 /095 .08947./0.5.447/43.5.70 L3 00..  !74-0 57.x0.900 L3 5747.g 20/: /0 /0803.70.3//.g 0890 .9: /02438970.7907:/05071472.9 /4203:: 20..9.70 8g :900 ..1..970.70:9.0/4203:: /0391..792.9./0.90 /2038:30.-9.447/43.9.9g7 .5.90 -84:90 70.9: /02438970.08947.g 0890 .0 8419 : /0 95 .790747/05071472.%03.: /0 20247.0  !74-0/00...431472570.. &9.9047L35747.20/::/0/0803.. 4203:0..:.5.79070 /0 5071472.70 !74-0 47.3xg .20/::/0 /0803.1.3//.3.g ..70 .g747 /3 .-9..70 .g..0: .97.9743..x0 !70.70..:x0 .0 573 . 00.. 5747.:942.70 .x47/095  /0391.-9..x850.g .3..43/90/0.0 573 .g747/3.90..5..20/095  43/x/0.3xg $419/095 .70 .90.792.70.:942. 00.  7907/05071472.43/90 /0. .790 447/43.97420.989  .- 8g /0391.0.5..5..70 .- 8g 570g90.45073/94.90.45073/94.5.....%9::39gx  4250903x./0.0 8024... - &9.38..8419 ::/095.

x0 8..1.:90000203900850.x0 .9:.850.24/1.3.1.:942.g.47  !74-0/00.3xg .70.05745709gx474-0.x0 8.-9.5..1.70.9743. 4/1.-8g/0391..002039047850.5..x0 &9...:942.3xg 020390 14720042097.0: .0.70 !74-057..9.0/4203::/0.5.g ..g70570039g77.0.0  ******************************************************************************** 43/x/0.00203904730.g7.5.5.3//..70.0 573.70 70..90..09.  4203:0.7070..g0890.9047 7.70.70.1.0 .1.1. .989 ./09.90.00020390030..x47/095  &90.04-0.90.43/90 /0.08250 0020390850.45073/94.1.70.0. .5..5.g747/3.1.790747/05071472.0850..1.:.  7907/05071472.90 /0391.0/4203::/0..08.%9::39gx  4250903x.9:/02438970.7907:/05071472...70.5.-9.5745709gx474-0.9.90477. .047 09.5.9047 7.9g7 .. - &9.431472570..:.08947..70.....70 !745709gx.3xg .08.0.g7.9.047 .%03.

.8.90.047 8g ./.90.50397:70570039g77.70 8.439740003:x00/07.43974:70x007/ ..0 573 .1.7.8::/070570039.70  - 1 .9047/0549.0  43/x/0.5.g747 /3 .79070 /0 5071472..9g7 ...3xg .790747/05071472.70  !74-0/00.70.7/ .3//./.g24/:/0. .g 0890 ...70 ..759430.9047/0549..:942.:.1.70 8g.7/070570039.5:3.5.70.1 .. 439740.. 50397: 70570039g7 7.. .g90905. 38.  / .. 090723.9.9743.1.9.439740070x0.90.5.g .3:x047/07.1 00 8g.3xg 43974:70x007/ 89.70  .70.75x4300 909 05.:.3xg .0: .43/x0/0..:942.70 !74-0 57.%03.70  / 38.g.989 ..70.0.431472 570.5.5. 43974.-9.08947. 4203:0.-70.1.%9::39gx &9.5:3.9: /02438970.- 8g /0907230 2900 .047  7907/05071472..70.9.-9.45073/94.3.x47/095   4250903x.0 .70. ..

909:/0.x:.420347 8g 3974/:.9.90.g909L385.790747/05071472.5.45073/94.-8g.70...8::/070570039.9.g747/3.45x:30..5...45x:347.0. 0070.-70.1...70.0.%03.08947.g ..g0890.3//.9:7g 8.9743..3xg 5x:30  89.80.70 !74-057.9.447/43. .4203  - 3974/:.89. .047/0.:942.79070/0 5071472.3.24/1...5.5.3xg .9:/02438970. !.045x:30..90.-9..9:7g  .g.4203.989 .-9.70  !74-0/00.43/x0/0.90  7907/05071472.3xg .:. 4203:0.0: .431472570.89.070.%9::39gx &9.909::/0.9g7 .90.4203  43/x/0...45x:347.70.5..:942. 8.x47/095   4250903x.70.0 573.. 4/1.

4792: /0 :.-8g.950397:4.9743..x47/095   4250903x.%03.43/x0 /0 .45073/ 94.79070 /0 5071472. 574/:8:: 8g :900 0.-70..3.5.70.x.5.0.7097/203843.3.-0.0 50397: /0139.0 573.70.4792::/0:.24/0::85.7024/0 24/0.9.          4203:0.g .989 .g70. ':.5.70 !74-057.0.5.7:  ..050397: 70.%9::39gx &9.050397:70.g0890.:... 5740. #0.08947.70..20390507107.x0/.  / .1.g.70.9g ./.0 ':..7: 8g .9003x..3//.70.70.5.8.90.3xg . 5740.0 2572..9::  - $9.5... .050397:/0139...00 24/0: 85.2039047507107..:942.....5.90.:942.xg70.9:: 8g 89. ...90473x. 3.47850.0  /2038:3 .90 ..9:: .5740.431472 570.9g  7907/05071472.5740.3xg .3xg .9::  43/x/0.00/.790747/05071472...g:35740.0: .g .70.:.574/:8::  / &9.70.1.9g7 ..g/:5g48..g747 /3 .203900 507107.9:/02438970.70.x.-9.903x.39g 549907  !74-0/00.5..70.-9.0. .

9743.9.0/8.g1:3.g/8549.9743.70.0/8.0: .0000.:942.0/8.3..9743.4.0000./8549.04700.x43.g/8549.989 .1.%03.:942..70.90.70/9    4250903x0  /0391.7090  $00.g .%9::39gx &%# ! % #%# $#% .90.7090               4203:0.9743.9g7 .7090   '071.0    '.

9743.9.047 .047/0574/:80  !74-0/0.90  4203:0.90.9000203900/3.3. .7090 L3 .047 00.:5733/94.3xg 8549..: 8..0 8.:.7.. 439.0 /4. 85:3070.43/x0/0.9/0.9.70-54.. .8... /05071472..9.7907: .9L3. #0.9../85:30750.9.. .-9. /081g :7g7 .9L3.:90 .90  - $9.5.3xg .9743.9.047/8549.90 .9743.90. 90/8549.9. .9743.0.7090 .0 $5. /8549..7907570.:28 .9.:34.93/ 70:/057490.:34..- /85:3070.-70..:28 .-9.7.70.9..90 00203900/3.70.70.020 /.70 97.-9.70 .3894.70 !74-047.: 978947: /8549.:2 8 .4.: 010.989 ./05071472. /8549.: 97.x0.3//..7090  .25 /8549.9000203900/3.90723.3//..90 .:5733/94.0 57. .0 4-807..0 /8.43/x0/0.9743.70 97...90.0000..90723.3xg .90  !74-0 57.9743.7..91.94.43/038.9::/0.9g7 .9.70.7090 L3 .70..9743.3894...g . /0391.0/8.431472.g/8549.7090/:5g..90  !74-0 57.5. 50 .047 00.9089g .04700.0459400.g  43/x/05.9gx ..570.0/8.047/8549.7907: .%03.3989. .:5733/94. /05071472.:90 7850...0: .5..58:g.9089g ./8549.. 570.850.-9.3xg .0 /8.%9:&39gx &%# ! % #%# $#%   4250903x.9743.0/8.02:943.04700.9L3. .780 ..90.5.3xg .x:30 /.9:: /0 .79070 570..:942.9089g.7090/:5g.58:g .5.. 89....570.3//.43/x0/0..:942.0790747/0!071472.000.70 -4-30 .9:: /0 ..0 70894.0 7907 82-4 2.1.7907: ...0 00.0 /8.70 . 2439.9743.0 .0 57.0/8. 9070.9743.7090 ******************************************************************************** 7907/0!071472. 90723..5.70.9.0000.

 ./8549./8549.9::/0.0 ...:2 8 .209729g  !74-0/0.9089g .9000203900/3.03x047/0:.:..-9.7.0000.0 57..9000203900/3.7090  ******************************************************************************** 7907/0!071472. /05071472..0790747/0!071472.9743..0 /4.04700.70. /0 5071472.989 .. .:942.43/x0/0.470 29g .9.0 0.0: .9.1.209729g /. .209700.90.9743..43/x0/0.. ...7. .7.3.43/x0/0.9g7 .850.-9.9.-9..1. /8549. /081g :7g7 ../8549.5.3//.0/8.7090  - /0391.%03.1.5..3xg .7090 . 9038:3 .9089g .9L3.9L3 ..5.0 8.. /8549.:: /4203:170.70 .7907: .:5733/94.04700....0470.70..1.90/0.9089g. 570. .7.0 5.97.1..4 7907 95:/8549.9000203900/3.3xg !.5..1.9.209747 00.9743.04700.7090  . !70..1..9:: /0 .:28 .5.90  !74-0 57.3xg ..90 4203:0.:942.3//.570.7907850..:5733/94....7.g ..70 .0 5.97.0 4-807.7907 850./05071472.9.850..9 L3 .04700.:703x 5:9070 !.90. . .7. 0070.97.20974700..780.5.9.2097850.7.9gx ..4747 29g . .00 /8549.9743.. $00. 850.1.70. .:5733/ 94.7907: .3//..7090 .0390 /:5g . .-9..70 !74-047.9.90.9743.209747 850.90 ..0 /8.9:: /0 ..g/8549.70..5.90  43/x/05.0 /8..90  !74-0 57.%9:&39gx &%# ! % #%# $#%  4250903x. /0391...3xg .5.0 /8.0/8..9.7907: . 570.70.:28 ..90.9743.3xg .7: 5..90.570.0390/:5g..

 .9743.0: .90  !74-0 57.70.0 ..x:347 24/1..209747/8549.0 /8.5.%9:&39gx &%# ! % #%# $#%  4250903x. 570.7907: .g .x43.2.7090  ******************************************************************************** 7907/0!071472.5.:28 .:2 8 .g .04700.43/x0/0.%03.9:: /0391.7.9.7.90. 702:747 /0 1:3.9089g ..7.  !74-0/0.70 .047 00.. /081g :7g7 .43.1.989   .3//. /0 5071472..70 ..97.90  !74-0 57..5..9743.9. ..9.7.3.x43.9743.90.0.9743.0790747/0!071472. .9743.g1:3.9 L3 .:942..90. .-70.9.0 4-807.2097 /8549..70.9.9::/0..0/8.431472/4.0 /8549..9. /081g :7g7 .-702:70/01:3..9L3 .70.  '071.70.3//.70.9000203900/3... 5.:90 /0 54.:.9047 850..70 !74-047.5.0 57.43/x0/0. .70.70 89.-9..0 010.:942.70 /70..047 00. 570.9089g .7907: .5.7.x43.1... /3.7090  .:5733/94. .04700. .3xg . /0 5071472. 570.9743.9..7.0 /8549.3xg #02:7/01:3.1..89.047 00....9..3xg .20974700. /0 5071472.9743.9 L3 .0 /8.:5733/94.0 4-807.43/x0/0.-9.90.3xg ./8549.7.:5733/ 94.9gx .7090  - g8:7.70 . .70.9.9:: 2g8:7.-9.... /0391.0/8.0 /8549.900 850.:2039.3g 89.9089g.0 .0390 g8:7g947 .5. /010.9000203900/3.90   4203:0.0 /8.7090 .9g7 .0 /8. .7907: .3//.:2 8 ..x0903. /010.9743.0 /8549.7090  43/x/05.9.9gx .3xg ..90 897g5:3070..9000203900/3.5. $9.59g /0 8..9.5.:900.0 /8.7090 .x43.04700.047 00.90.7090 ..70.-9.

:942.9743.4.203900/0.9743.3.9g7 .g .9743.0 /30.:942.:942..70.70  '071.3..:904700.5.0                   4203:0.%9::39gx &%##&% #  &% %f# .4.g1:3.0    '.0.0.9.7..70.0: .9743.0 /30.g1:3.5.4.4.x43.x43.203900/0.3.70.3.1.0.9.7.7..:9000.0.0.%03.:904700.g.989 .:942.70/9    4250903x0   3.70  #0.70.

0 .704507.:5733/94.947 ...9gx.251.0/0 ...70  7907/05071472..3//.70  43/x/0.:7039 .43/x0/0..70.:5733/ 94.-9.9.7907: ..90.7907: .0 8.0.3//.3..  3..3xg  .251.:904700.3//....020000.. 570..9089g .74::L3/0539L3 0.9743.570.70.9743...7.x43.70.0/3 0..70. .9000203900/3.70 89..0204700.7.-9.9.:.5.8.x43g7.7..:942.9743.g1:3.9:: /0 .9.0  .7907: .-...90  !74-0 47.. .:90475095:71:3.5.90.70.9:: /0..0  ./081g :7g7.3xg .70...90  !74-047.9.70 # .0 4-807.5.9743.94.0 .5.0: . 05.7.x43.70.42543039047 /3 8..0 8.94.90. /05071472.5.7.90.70 !74-047.3.95:70 /0 . .9g7 ..70 3907. .:90  8:780 /0 00.: 70.9743.0  !74-0/00.0.7...:28 ..9:: /005.. /0 5071472.:5733/ 94.9000203900/3./081g :7g7.9.5..g .70 .0 48.90    4203:0.:.0200 00..70 /0 9038:30 /0 5:9070 /0 .. 74:: .3xg .9089g. .x43.974030  ..9.7.70.%9:&39gx &%##&% #  &% %#  4250903x.5.780 .:.4.x43.390  #00000.2039.42543039047/38.:28 .43/x0/0.70 7:5:700.780 57.x0 ..9743.:942..:90 . 570.. /0391.:942.7x  .3xg .1:3.74::.0 8.:2:.780 57.:90/025:8:7 /07.3xg %5:71:3. 5.9....:904700.43/x0/0.5.1...90 00203900/3.203900/0.9 L3 ...1:3.x43.974.9743.-9.9.70 -.5..:942.70.94.989  .:904700. .0 4-807..050-.203900/0.%03.9L3 .. /0 5071472.:2 8 .9089g.9743. /0391.050-.70 .8.-9.9.9gx..42500 /0 70/708.790747/05071472.70.5.9L3.

2039.251.5..209747.:942..-9.x43.071.43974 850.70.7.1.0  43/x/0./0.7.70 9038:3 .  '071..7.7.790747/05071472.203900/0.5.:9  .0/3 0.70 /89478:3 7./:5g95:/0.3xg 50397: 8:780 /0 00.209747850.7.251.5.0 1.947/043/:.:703x 5:907 3423.70.:904714483/.1:3..94.0.:904700.90/0.3.9g7   7907/05071472.5479 8023.2094/047.90.1.7.900/02g8:7g .5....5.9743.0070.g1:3.70 .70.3xg  .974..7.x43.4..x0  50397: .:9047  - g8:7. !70...9gx.70. %9:&39gx &%##&% #  &% %#  4250903x.

7907: .-9.90  50397: 48.7...90 00203900/3.3xg . .1. /0 5071472.3//.:5733/ 94.7.9gx .2097 .90/02g8:7g .5.071..g ..9089g. /0 5071472.:.48.-9.9000.90 00203900/3./081g :7g7.071.-9.:2 8 . 570...5./3.9.7.70.:7039:: 5.2..5.9::/0.90. .9gx.90 00203900 /3 .3//...3xg .97.70 .03x0 170.0 48. .:942. 5..70.1.94.70.1..03x2097: .9089g .g .90  !74-0 57..43/x0/0.%03.03xg 89...078. 570..:5733/ 94.9 L3 ..45 2:92097: 170.. 570..7.989  !....90.9 L3 .90.3//..5...9743. ..9.3. ..9038:3 .70 .7907: ..9.x0 094/0/0.:2 8 .70. ..0: .908907  !74-0/00.g 574-g/0.:. . /081g :7g7 .1.:2 8 .70.0 4-807.9gx .2g8:7.:942..2097 850..03x..9.70 1472g /4203: /0 170. 570.9089g .:5733/ 94.70 !74-0 47.9.. .9:: /0.70. 170.9.43/x0/0..70.9g7 .9.90  !74-057.-9..9.7907: .90..43974850.2097850. /0 5071472. .90   4203:0.5.43/x0/0./048.0 8.4393:9.00 2094/00 /0 . 5.3xg .70 .:.5. .780 4-807..9:: /0 .../081g :7g7..g 8038-9...1472047/0:3 /g.0 4-807.4249 .9 L3 .2.

70 9038:3 .9743.251.70..1.7..:9047 00.9743.2039.90.:703x 5:907 3423./0 .g.7.1.:904700..0 1.0 .790747/05071472.:9000..425430390 /8549.251.947/043/:. 390757090.-9.4.:9000.9743. %9:&39gx &%##&% #  &% %#  4250903x.000..5479 8023.0   43/x/0.9743.70.050397:70.5.94.2097850.g31472.7.g.7.3xg !.x0  50397: .0.7.70 .9743...7.  #0.70 /89478:3 7.5.0..70.0  .$00..974.0  7907/05071472.x7010794.42543039050397:70..2097850.3xg  ..g.90. 4390.3. 50397: 8:780 /0 00.

0 . .g .%03.70.:2039.1.7907: ...2097 850.4.9.0 8.9g7 .5.0 4-807.3//.0/0.90  !74-0 57.97.9 L3 ..90  !74-057.03x0 170.9.0 .9000203900/3..-9.3//...9.70...0 ...:2 8 ./081g :7g7.1.0 4-807.3.00.70.0: .974389::  !74-0 47.0 00. .9743....2439.70.70.425430390 /8549.9.90 00203900/3.7907: ..3//. /0 5071472.9743.90 97:8.90. /081g :7g7 .9::/0.90  50397: 48..9 L3 .9089g. /8549. .-9.9:: /0. .2.:5733/ 94.5.3xg .-9.90.9089g .70 ..0 8... 5. ..:5733/94./05071472.:5733/ 94...90 00203900/3. 570.0 00.5..00 .989 . 0903..9743.4249 . ./048.:2039.g $.-.0020 00.02572.9.7907: .:2 8 .70.3xg ..70 1472g /4203: /0 170.425430390 /8549.:2039..9.03xg 89.g .9gx .3xg .90   4203:0.. .43/x0/0..9 L3 .x0  4.43/x0/0.-9..5.43/x0/0.. . 570.:0 /8549.9gx .9gx...5: /4. 570.2.9089g .:942.431472 /4.7.90../3.0 .5.03x.9.5.:2 8 .9:: /0 .94.. 570.:942.90.9.9743.9. 0 903... /0 5071472. 170.0/0573./081g :7g7.g 8038-9.780 4-807.000. .x0903...

:903907.:90473907.g.0   5.0   '071.7.9743.g1:3.3.g2439.90.42-3.42-3.90 .70.7.70/9    4250903x0   /0391.1.g .:903907..x43.7.0    '.4.x43.:942.90 .42-3.9.x43.:942.5.70.:942.0. %9::39gx &%##&% #%# #% &#&%   &% %#  .203900/0.00.9g7 .70                 4203:0.:.%03.70.x43.989 ..0: ..

. .5.:903907..70 8:2...7907: .4.0 4-807.: 3.9L3.90 .9gx..3//. 2.3xg  #0.90..70.90  !74-047..70.70 /.4/1..0: . 570.. .9 1.7907: .5.:9047 3907.9.90L3.989 ..70 /02:9504....70.4747.2097.:5733/94.:90473907.9g7 . ..3.1:3. .70 !  $& &  & $& & $&&$' 2:9504...:900 3907.84.:.0 :3.0 .5.90.  /0391.x474.057.90.9.:2 8 .9:: /0.470.9089g.1.0 /:5g 82-4 .70.70. 9070.42-3..0.-047 ..:9:: / !70.9089g.7907: / /05071472.0 14720002039.2097  !74-0/00.3xg .3xg .7.0 /4.!70.. /0 5071472..7..7. 570.73.x/053g.9 L3 .70.1472047/070570039.3xg .147200 /070570039.3//. .g.:5733/94.43/x0/0.0.0 8.x43...7.9.90.90 /9.90  !74-0 47.:903907.0 .7.7...x4.9::/0...5.:5733/94.7..00/09038:30 ' '  9! &% !.9.:942.90 00203900 /3 .9089g . 470.-0 14720.0 !47x 4.7.43/x0 /0 ..9743.70..70 .9000203900/3.790747/05071472..:3.7.70.9 L3 .9:: /0..7./081g :7g7..:9   43/x/0.-9.90    4203:0.g .0 .7.9.:2 8 .70 %.4/1.570.209747./081g :7g7.94.7.3xg ...94...-0474.90.-9.90.5.. 570.9:: /0 .%03.7907: .9000203900/3.904.9.0 4-807..5..g750397:1:3. .-9..9..3//...20'09...70 . .047 /0.90..3xg 7.43/x0/0. /0 5071472.9gx.04 .5.-0/0.-9.7. .0 57./0.:34.:9047/9..90  !74-0 47.780 . 570.9gx . /0391.850.000 /0 9038:30 .5..343..94.9. .70. /081g :7g7.94. 5.7.5.3//.:942.70 /0...0 4-807. /0 5071472. 570.5.x43.9089g .0 3.42-3.70 .7. .470 .7.:2 8 .9.90.70 !74-047.: ..70 1472030002039..9. ..90 00203900/3. .. ..43/x0/0.:28 ... .x43.050-.70.-9.0  7907/05071472..70 4720/070570039.42-3. .9 L3 .:5733/ 94.425430390 .000/09038:302g8:7.425. .70.  %9:&39gx &%##&% #%# #% &#&%   &% %#  4250903x.

70 1:3..-0047/0.9.x43g7. /081g :7g7 ..425.9089g.70.:2 8 .3//.94.9089g . 00251..5.7.:903907.5.97.7g7 /0 8023. .70..7907: .$00.g7 /0.9..4/1.7.:.0 5.70 !74-0 47.90  !74-047.790747/05071472.1:3.:90473907.90.:5733/94. :3: .7070.:942.9080.7.90.70 :3.9050397:2502039.425.-9.70 8:2.:942.90..9089g .x::.780.43/x0/0.9. 08..g7 ..x04.3xg .050-.x474...0 8.9/9..5.5.5.3xg .0 :3.90..:90 3907.: ..03x.-9.g7 2:950g7 /02:950g7 .70. /0 5071472..2502039.90/9.9:: /0 .:942.70 .5.x .3//..3xg .9 L3 ..0 8. /0 5071472.0  .%03.90 00203900 /3 ..g 002039.2047/0925  . /05071472.9::/0.9.90 /9.:28 .x4.3//.70.3xg  ..570.0. .x43.9000203900/3 .5.42-3....70.90     4203:0.70 .5.4/1..70 /0.0L30.9g7 .9..70 /02:9504...90.70 2:9504.x47::...70 .7.43/x0 /0 .0 .:2 8 .5. .-9.7.:9 3907.43/x0/0.94.94.4/1..1:3.0  7907/05071472..... .x43.g1:3.:5733/ 94.7907: .989 . .x/0 .3xg 7..0  4-807.9L3.0   !74-0/00.7.1. %9:&39gx &%##&% #%# #% &#&%   &% %#  4250903x.7.g . .5.x43.7g .-0/..90  !74-0 47.:90473907..343.9gx . 570.4/1.:90473907.1:3.-9./0..0 .0 !47x4.70.7..000.780 .7. 570.:903907. /.9000203900/3.9:: /0 ..7907: .3.9 L3 .:5733/94.. 0251. .9743.0: ..70..94..203900 /0..9.9g7  43/x/0. /08.70.90L31472.  5.0 . .904.:.

9.9047 /8947843.9.90.70 /0.5.0 4-807.9.1..430.x43..:.90.:5.. /0391.989 .70.3..38280 ..%03..70 .70.9.4/1.7.3//. /0391..570...70.0  4-807. /..05732g8:7...050-.425430390 - /0391.x43.x43.L34.90 !47x4.70 ! 0 2502039.70 .70 /010.70 /107x 50 .2039.94. 34.43/x0/0.790747/05071472.47.3//.70 .7907: ../010.2439.-9.:9047 3907.70.g0 /0 570:.9.3.  '071.70.90  !74-057..047.:9047 .9gx.8g .9743.:90473907.70 .00 ..:942.3xg  .:.9089g .3xg .g .9gx .0 4-807.:903907.7...203900/0.9047L31:3.9000203900/3..9002439.:70.:903907.9000203900/3 .90..90.:942.90.-9.94.9..7907: .0/3 0.1472047/0:3/g  .70 8:2.3xg 7.-9..5./081g :7g7../081g :7g7.0.5.4/1.:903907.42-3.70/010...43/x0/0.430..7907: ..0 010.:942. /0 5071472.:5733/94.70.3xg .70.7.5g.5.9. %9:&39gx &%##&% #%# #% &#&%   &% %#  4250903x.90723.70  7907/05071472.:5733/94.7.. 397g747 30:9.42-3.0/010.0: . .9:4..9g7 .94.047.3xg .90.90./010.70 /02:9504.7. /081g :7g7 .0/010. ...-9.9:: /0 .90 00203900/3.:28 .9::/0.9gx.9 L3 .70.g2439.70 2:9504.5.42-3.9::/0.9. 97..047 . /05071472.70..7.9089g.5.:.70 /0 3907.90 .904.. .94.0 57...:2 8 .7. .7. ..0 .70 !74-047.9L3.0 30/4790 .9L3.0047/09038:308..9.9089g.9.90./05071472.:.70.9. /0391.047/0. .90 925 /0 5745.x43.:.43/x0/0.:903907.90  !74-0 57.0 ..8g  !74-0/00.: 5g.90     4203:0.42-3.5.3//.9.:28 . 90723.425....90  43/x/0.70....90 /9.9.570.x 43. .5.:5733/94. 570.4.9:4..70..

03x.9743.:942..70                  4203:0..x43.9.080.g .904.0: .203900/0..4.:.:90474.:903907.70.0    '.7.7.70.0  '071.080.70.:942.70/9    4250903x0   /0391...:904.:942.7.g. %9::39gx &%##&% #%# #% &#&% $' &% %#  .0   5.1.989 .g1:3.3.9g7 .03x.0 0.%03.0.03x..g2439.080.5.

.-9.90..3xg .43/x0/0.047/0 . 570..-9.9gx./0391.7907: / /05071472.g..7.9 L3 .3//.9L3 .7430 .790747/05071472.70 83...3xg ..:5733/94..:5733/94.. .9::/0.9.:28 ..147200 /070570039.70 708970 /0 /05.7./081g :7g7.7907: .5.70 3:2g7g94.3xg .425430390  43/x/0.057.9. /0 5071472...  /0391.7..-9.9gx ..7...8.3//.43/x0/0.9L3.90  !74-0 47.90 00203900 /3 .7..7. ..:34..83.. /0 5071472.9089g...0 . .5..0 8.0 4-807.9:: /0..9089g .9.... 570.:942.:..9gx.470 .050-.470.9::/0..9743.5.7.5..90     4203:0.70. ..9. 570.4. .90.70.70..: 3.70 . ..470.3//..9 L3 .90  !74-047.3.8.7.90 00203900/3.9g7 .9000203900/3.90.:0 -.:3.-#$ #$% $ 708970/0/05.570. 570.03x.7.904.9 1. /081g :7g7..:2 8 .43/x0/0.00/09038:30 !.70 !74-047.-9. .0 $97:.0 .70.9:7g 7. !70.3xg 7. .9..9.7.04 .. 5.:..:903907.:2 8 .1.2097  ' '  9! &% !74-0/00.3xg .90.5.90.080.7430 20247# # !# !#  .70.:9  .:904.90L3.03x.70. .5.850...5.5./081g :7g7...000 /0 9038:30 . %9::39gx &%##&% #%# #% &#&% $' &% %#  4250903x.9000203900/3.390 -89.0.9.. 570.:9047/9.9089g.:2 8 .9.70 .9.:900 3907.0 3.-0 3:2g7g94..5..780 .-0474.g .5..0 7907/05071472.70..-047 ..9...70 20247 89.4747.  .0 4-807..2097.0 4-807..70.:9047 3907.7.70..:5733/94. /0 5071472.:942.90  !74-0 47.000/09038:302g8:7.3//.7.9080.9089g .  2..8..0 57.:5733/ 94.904.3xg - #0.03x.0 /:5g 82-4 ..:90473907.7907: .-9. 9070. .989 .7907: ...0: .90 80.43/x0 /0 .9:: /0. .209747.0 /4.%03.

03x..9000203900/3.0 8..90 00203900/3..9L3..70.0.-0 708970/0/05...:942.-0047/0.1:3..70 1:3..9/9.:5733/94.:9080..9089g.7907: .25:8:747 894. 0251.70.7..-9.90  !74-047.:90 80.0 7.000..2047/0925  ..5..5. /0 5071472.203900 /0. .x43g7.9::/0.2439.3xg 7.g1:3..1.90      %9::39gx &%##&% #%# #% &#&% $' &% %# 4203:0.03x. .70 20247 5.:5733/94.70 !74-0 47..9743.5.5..0.0 .:.7.:90 3907.43/x0/0.7.9g7  43/x/0.:.9..78057...90.90 80. :3: ..70 3:2g7g94.050-..5.-9.43/x0/0. .3xg .7.:28 ...9:: /0 .0: . /081g :7g7 .9g7 .9.989 .3xg  .90.2439.9089g ..0  7907/05071472.70 . /0 5071472.31472.: .70.7070.. /08.904.70.x::. 570..  5.70.780 .x0 3:2g7.3//.3..790747/05071472.70.43/x0/0..7907: ..7.70 ...7907: . 570.9.9743.:90473907.8.x47::.8.:2 8 .:90474.:90473907.080.5.03x. .x43.:942.7.9gx .90. /05071472.:5733/ 94..0 8.g7 ...70.x43.-9.:942.9050397:70.9 L3 .5.:90-89.%03.03x..90/9. /.90  !74-0 47.x0  !74-0/00..9.5.x . . 00251.70.0 /05.0 .9.5..:2 8 . 08.:. .:903907. ..3//.9000203900/3 .. %9::39gx &%##&% #%# #% &#&% $' &% %#  4250903x.0L30.5.7.7.-9.03x..9.70.g .7.70.9:: /0 ./0.9 L3 ..70.70.0  4-807.:903907.047.9080.570..3//.90.:9 3907.31472.0...$00.9089g .: .3xg .3xg .0 . .9. ..

 570.0/010.5.:903907.4.:.70.9:4.  '071..0/010.080..90 925 /0 5745.7. /081g :7g7 .9.43/x0/0.9.9743.5.3xg ..9:: /0 .9.03x.9089g .:904.5.3xg 7.:..7..0: .47.7907: .:942.70.70 3:2g7g94..7.3.90.:903907.8.0047/09038:308..90.5.3//. .90  43/x/0.70...70 .0 4-807.70 ..1472047/0:3/g  .9L3.90.:28 ...g2439. 34.%03...047 .70 !74-047.9.9.:5733/94..:2 8 .-9.L34.430.70. /0391... .70.570.x43..2439.7.9... 397g747 30:9./081g :7g7.9.70...7.8g  !74-0/00.989  .70.9 L3 ../010.9.90      %9::39gx &%#$#!%#&##!#%# # !# $ #%  4203:0.9gx .9gx.0/30.90 .0 5732g8:7.70.: 5g.70.5.3.0 . /.9089g..8g ..425430390 - /0391.050-.047..70 /0 3907.430.047..9002439.:90-89.70/010.0.../010..-9.38280 .9./05071472.9047 /8947843..9::/0.03x.9.:. 90723.7.70 /107x 50 .203900 /0.03x.90 7.5.90  !74-0 57..1.g .2039. . /05071472. .9089g.70  7907/05071472...70.:942..9080.9.9g7 .:9047 ..5.3xg  .904.5g...90  !74-057. 97.70 20247 0 2502039....0 30/4790 .70 /010.:5733/94.0 010.70./081g :7g7.080.g0 /0 570:. .00 .9::/0.0  4-807.9:4. /0391.:. .70 .:90474..43/x0/0.-9.43/x0/0.3xg .9047L31:3.0 57..:.90 /9.7907: . /0 5071472.90..:70.:28 .570.7. /0391.70.:903907.9gx.790747/05071472..9080.90 00203900/3.7907: ..-9.5.9000203900/3 .3//.9.90723..-0 708970/0/05.9L3.:942..03x.:5733/94.  4250903x.3xg ..3//.9000203900/3.047/0 .9.:5.0 4-807.:9047 3907.

x43.%03.3.g0020900.425430390.g4-x3070.70.g74: 1:3.:942.0  '.70             %9::39gx &%#$#!%#&##!#%# # !# $ #%  4203:0.0:3:$#   3.0.047/070.989  .70/9  4250903x0      /0391.70.0.002039047 .:942..0:3:$#  3.0: .g .425430390.9743.4. .9g7 .1.70..

9..0  4-807.:x0  43/x/0.7907: .3.x0 %5:7/070:.:5733/94.90.9gx .989  .9.9L3.70.9089g ...3xg  ..:5733/ 94.:942.:5733/ 94. /0391../081g :7g7.70 ... /081g :7g7 .70 .9g7 ..:x0 .0:3:$#  7907/05071472./:.90..9.g. /0391.90.-9. /0391. /0 5071472..94.5.0307.95::/097.9:7.9. .90  !74-0 57..-9./:.9gx.5./081g :7g7.425430390.94.70.90  !74-0 57.90  !74-057.9::/0... /0391.7907: . .9:7g 5708:30 3..9::/0. . .90.5..70.3xg .1..7.43/x0/0..9000203900/3.5. 570.9000203900/3.90/02g8:7.70 .947 / /0391.5.7907: ... 570.94..43.9.70..-9.9089g.70.%03..9. /081g :7g7 .0  4-807.947  .9:: /0 .8.9.790747/05071472..90 %5:7/00020390/000.70.9.9 L3 ..9000203900/3...70./:.9743..:942.9089g .70/0902507.0 57..0 /0-9 . :3: $# .0 97.90    %9::39gx &%#$#!%#&##!#%# # !# $ #%  4203:0.70.3//..0 4-807. .:2 8 .3//.5.:2 8 ./:..9089g.70 .95:70/00020390/000.425430390.:.. /0 5071472...3xg . .g .0 4-807.5.95::/070:.3xg 020390.5.9gx .:3:$# ..3xg .9.. ./0391 .020/0002039050397:897:.9...43/x0/0.70...0397.g0020900.02.43/x0/0.9.0: .9 L3 ./0391.5.43/x0/0.-9.90. ...70..3xg . /0391.9.:942. 95:70 /0 70:.570.9gx.2097. 95:70 /0 97.-9.9000203900/3.43974 !74-0/00.9:: /0 ...94. 570.3//.. .3//.94...70 .70 !74-047.9 L3 .70. /0 5071472....70.  /0391.:28 .705..002039047/000. 4250903x.7907: / /05071472.:2 8 .:5733/ 94..0:3:$#97. 00203900 /3 8.:x0 $89020:31..

9743.-9..x43./:.90/02g8:7.5.3xg ...3..90  !74-047.. 05.94.9.0 4-807.9gx.1:3...9000203900/3. 05.x43.9gx.0 97..989  ..94.1:3.2097.0  43/x/0.9L3..0 /0-9 .9 L3 .0 4-807...3//.:5733/ 94..9:7g 5708:30 3.:x0 .9089g.5. 5.:2 8 .425430390.1:3..3xg  .. 3.0 57. /05071472.:942.0 57.70...425430390..43/x0/0..70 .90..70.:.0:3:$#  7907/05071472.. ..002039047.70.g74: 1:3.7070.9 L3 .9g7 ..70./081g :7g7..9089g..90..9000203900/3..:942. 570. 1:3./081g :7g7.570. 570..9...43/x0/0.705.9.70..0 4-807.x::.43/x0/0..:5733/94. 05.3//..7047 / 5. 4250903x..70.3xg .70.70.70 .x::./:.9gx..9.:28 . 5.3xg .70/0902507.3//..9089g.:5733/94.0 57./:.0 4-807.90.7907: .70.x43..9000203900/3.0 4-807.0 57.3xg .9::/0.. 05.94.70.0: ..3xg ./081g :7g7.:28 . . .43/x0/0.5.70.70 .70.:942. 1:3..9089g.70.7907: .9::/0..... .7907: ..90.9::/0.x43.x43..90  !74-047.0:3:$#97.9.5. 95:747 /0 97.9::/0.:5733/94.9000203900/3.90  !74-047..5.43.70.70..95:747/00020390/000.%03.0.:2 8 . :3: $# .1:3.9.90.7.43974 !74-0/00.5.1:3.3//..90  4203:0.3xg 020390.9gx. 05.-9.:5733/94../081g :7g7.9....0397..x0 %5:7/070:.0 57.570.9000203900/3.5.70. /0 5071472.x43g770:.:x0 0 08.94.1:3.570.9.7907: 0 /0 5071472.5.94..1:3..70 !74-047.90  !74-047.9.9.5.x43g797.:28 .0 ...90 %5:7/00020390/000.5.1:3..x43g7:3:$#3..9L3.-9.5. .43/x0/0.-9. .70.3//.9.90.-9.x43..x43g7002039047/000...x43g7:3:$# ...70.1.70.7907: / /0507 1472.95:747/070:.70.94./:.7047 ./081g :7g7.9gx..-9..70.9.9L3..5.9089g.5. .5.9.9::/0..:3:$#3/10790.:x0 $89020:31.70. /0 5071472.790747/05071472..g .9.94.9.

.9g7 .:942.1.g .70.%03.3.9743.989  .                        %9::39gx &%#$#!%#&##!#%# # !# $ #%   4203:0.0: .:942..

0 .g . /0 5071472..g4-x3070.9:: /0 . .70 .251.70.:2 8 .:.24/::/070.9000203900/3.9 L3 .70....5.5.570. .0: .-9.9089g .70 .0 4-807.780  4-807.9.3//.24/:/070.....7.3xg  .5.:5733/ 94.9..:3:$#3/10790.70./081g :7g7.5.5..x::.9089g .90 #0:.70 !74-0 47.70 95.90  !74-0 47. .90  !74-047..70.0  4203:0.43/x0/0.0.989  .9.94.9.3xg 0 /0 70.570.70.9000203900/3.:903907.9743.0 8..70...0.-9..047/070.0 57.9g7 ..70 .:...:28 .. /081g :7g7 . 05..047/070.94.43/x0/0..9::/0.. .0 8.:28 .70.70. 05.70 .047/070....70  7907/05071472.9L3..5.7047 00.94.9gx.9:: /0 .0-54x43.:5733/94.90.. .9L3.70.:942.-9.90      %9::39gx ##&% %f!#%# #!# $ # %     .0 9754x43..5.3. 570.790747/05071472..3//.43/x0/0.4250903x.5..70.. 05./05071472.3xg .90.1:3.9. ..3//..9.70.. 3..9.70 .9gx .7095.90  43/x/0.90 00203900/3.x43.70 ! ! ! ! 70.7000.9743. 047 /0 70. 5....%03.. /081g :7g7 ..:5733/94.1.0 !74-0/00. 00 /0 70.9089g...3xg .7907: .780 4-807.90 573 390720/:70:.:.9743.5.70.3xg .90..90.7907: .:942.7907: 0 /0 5071472.-9.9gx .047/070.

.g .50397:/10790548-9gx /070..70.:942.g24/::/0.70.%03.9.'.1.0: .70.989             .08   3.:942.9:7g 0..4.02047-4.9g7 .42543039050397:70.-470.70.9743.4:.g8.430.9g.:897:.0.002039047 .70.:3:574.70/9  4250903x0    .9g  %9::39gx ##&% %f!#%# #!# $ # %   4203:0.:3:$#.:942.3.

50397:/10790548-9gx/070.1.9:7 70.9g..4250903x.70.790747/05071472.0 .9g..70.3xg $..9gx ./070.9g.70.8.5.90 00203900/3.:942.3.9g.70.0397..90..90          %9::39gx ##&% %f!#%# #!# $ # %   4203:0.70:47/070.70.90  43/x/0.70.020-4.%03....209747 574.7050397:70.. .. /081g :7g7 .9g.3.70 !74-0 47..047/070.780 4-807.70 .902507.00/070.:28 .-9.70.7907: ..570.g ./05071472.0:: 70.0: .24/::/070.:942.:5733/94. .5 :: !74-0/00.:942..-9.70..5.70.43..5.5..3//..x0 70.:942. .9..  .3xg ..7095.g8.9L3..70.43/x0/0.:942.70 .-470.9:: /0 .9089g .08  7907/05071472..70.9.70.. 05.080473/:897.0 8.9g7 .:942.:942.70 .7.:942.02047-4.5708:3 70..9743.989  .02047-4.5.:3:574.70.:.90.50397:70./0-9:: 70.9g.3xg  . 5.9g....:942.

.9089g .42-3.9g$#L3.0: ..90 !74-057.:.43/x0/0..9.0   4203:0.:2 8 . ..3xg .42543039050397: 70.90           %9::39gx  $#&% # #!# $!%#& ##&#f!#%# #!# $ &$%# .9:7g0.:942..9:7g0.:3: $#....9:7g0.430.24/:/0.9g  7907/05071472.70. 570. 05.430.:3:$#..4:..:3:$# .5.5.90 !74-0/00.90.-9.:5733/94..570.70.9g ..90 00203900/3.425038.9.9 L3 .430.70.43/x0/0.5.5.780 4-807.4:.9::/0.9:7g0.70./g $#.70..002039047.9gx..5.:897:.70:/0.42543039050397:70...0.9gx .9.70 .002039047.:28 .-9....3xg $8902/070.9.1.:897:.9.9.989  ..9743.3.70.790747/05071472..:.g .70.9.9g7 . .430..9..8.70.430.:942.70.70.9g  43/x/0. /0 5071472.3xg ...4250903x.90.0 4-807..7907: .. /081g :7g7 .:942..70 .3xg  ..4:.9:: /0 . 3.. .90.90 00203900/3..9. 70:0 /0 ./081g :7g7. .4:.70.42543039050397:70.9g.70.-9.9.0 8.:897:. 24/:/0.70 !74-0 47.5.3//...3//.%03. /05071472.70..5.5079:7-g7 $#.:5733/ 94.9089g.9L3.7907: .g24/::/0. 5.70002039047.:897:.70 .

209747/3574.9g7 .3:207..:.08   #0.703:207.70/9  4250903x0    /0391.70.g70.0: .:.70.g .7047/0 574.989  .70.:.3.0.0.g.9743.08003/:897...7.:947: .1.7. 5..g.94.94.%03..5.4.:.209747/3 574.g548-9gx0/070.:942.:947:.:942.0..08003/:897. '.7047/0574.08                 %9::39gx  $#&% # #!# $!%#& ##&#f!#%# #!# $ &$%#  4203:0.

.-9. /081g :7g7 .209747/3 574.9L3.9743.4.:..4250903x..08003/:897.703:207. /05071472.425430390.:.1../05071472.70 .70 . /081g :7g7 .002039047.:28 .90. .:5733/94..08 ..74::1:3.0:3:.x..7907: .70 97.90.3//..-9.9000203900/3..g548-9gx0/070.7907: .. .3xg .9gx .1:3..90  !74-0 47.002039047.251 .209747/3574.94.425430390.3xg .0803/:897..0 7089703:207..989  .90.94..947::/0574.94.9089g .9....947/0574.5.780 4-807.g.425430390.7047/0574.0:3:.08 .0 97..70.790747/05071472.00203900.:.08  7907/05071472.9g7 .570.9000203900/3.43/x0/0..3//.0: .947::/0574.0 8.-9.9.947/0574..002039047. ..0 0020390/000./0574.70.08 .90.43/x0/0.:..x43.0 8.70..g .90         %9::39gx  $#&% # #!# $!%#& ##&#f!#%# #!# $ &$%#  4203:0.9.0397.:.:...0:3:.g 39071../:.3xg  .9.703:207..5.94..5.780 4-807.947/0574.08   43/x/0.425430390.:5733/94.3xg 0203900.9gx .002039047.7.9L3 ..5..70.0.0. /0391.5.3.5.:947:.0:3:.. /0391.425430390.08 0250/070..70.08 - 5../:.947/0574..70.:28 .:942.0... 05.3.x43.7..9:: /0 .425430390.70..703: 207.5..:.9:: /0 . /0391.:.08:39..70 !74-0 47. .9089g .: x0 :3.:942..70.570.:.x43...0 !74-0/00.g..%03.

70 .:2 8 .70.g..9.209747/3574.70 .-9.70.43/x0/0 .570.08 .790747/05071472.5..94.9 L3 ..08 7907/05071472. 54x0  !74-0/00../05.3//..9::/0.:947:..:..:..-9.0.0 . /081g :7g7 .7.:947:.3xg .703:207..9.08003/:897.:.9.0 4-807.5. .7.9gx..08003/:897..-9.70. 08.9L3..7047/0574.3:207..0.:.947 /0 574.08    43/x/0..:947:... 70..:28 .7047/0574.70.49047 889020/02g8:7..g70.#0.g .7..7047/0574.94.:942.947:: /0574.9743.989 .3xg .:942.:.9.5.: .0: .209747/3574.5.70  !74-0 47.g.7907: .0 8.209747 . .70.:.70..:947: :3: ..0800 3/:897.5...:.70.90 00203900 /3 .7070.9000203900/3. .0.:947:.43/x0/0.. .90  !74-057.. 5. 570.g. /0 5071472.08   . 447/430.70.70 548-9gx0 /0 70..209747/3574.9gx .209747...:..5.3:207.3:207.3.:.g.90.9:: /0 .g70.90      4203:0.7907: ./05071472..g..780 89:/: /0 .90.7.209747/3574.90./081g :7g7.4250903x.5..1.7...5.1 .70.9089g .:5733/94. 8g747 889020/0..3//.08 .%03.70..:. .3xg  .5. /08.70.7.0889020/070.94.9089g.548-9gx47/070. 4-807.9g7 .:5733/ 94.3xg 0250/070.0803/:897.703:207.5.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful