muÙˇ‹…cNt;m…

,"
g*rI≈v"kÉtkp].©m;’„y hSten ddNmu%;g[e
…v›' muÙt;‹k≤lti√tIydNtp[roho hrtu i√p;Sy" 1
i£y;kl;pp[itp·ˇhet'u s'≤=¢s;r;qR…vl;sg.Rm(
anNtdwvDsut" s r;mo muÙtR…cNt;m…,m;tnoit 2
xë.;xë.p[kr,m( 1
itqIx; viˆk* g*rI g,exoåihguhR o r…v"
≤xvo dug;‹åNtko …vêe h·r" k;m" ≤xv" xxI 3
nNd; c .{; c jy; c ·rˇ_; pU,iRe t itQyoåxë.m?yxSt;"
…steå…ste xStsm;/m;" Syu" …stD.*m;ikúgru * c …sı;" 4
nNd; .{; n≤Ndk;:y; jy; c ·rˇ_; .{; pU,sR HD; mOt;åk;‹t(
y;My' Tv;∑^' vwêdev' /inœ;ååyRM,' Jyeœ;åNTy' rvedGR /.' Sy;t( 5
Wœ‰;iditqyo mNd;i√lom' p[itpäë/e
s¢MykÉåú /m;" Wœ‰;¥;m;í rd/;vne 6
Wœ‰∑mI .Ut…v/u=yeWu no sevte n; twlple =ur' rtm(
n;>yÔn' …vêdxi√kÉ itq* /;]Iflw" ò;nmm;i{go„vst( 7
sUyx
Re pç;…¶rs;∑nNd; ved;©s¢;…êgj;˚xwl;"
sUy;‹©s¢orggoidgIx; dG/; …vW;:y;í Ût;xn;í 8
sUy;‹idv;re itqyo .v≤Nt m`;…vx;%;≤xvmUlviˆ"
b[;˜' kroåk;‹¥m`<$k;í xë.e …vvJy;‹ gmne TvvXym( 9
.;{e cN{Îx* n.Synlne]e m;/ve √;dxI
1

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p*We vedxr; îWe dx≤xv; m;geåR i{n;g; m/*
go∑* co.yp=g;í itqy" xUNy; bu/"w k°itRt;
Ëj;‹W;!tpSyxë£tps;' ’„,e xr;©;B/y" 10
x£;" pç …ste x£;{‰…¶…vêrs;" £m;t(
tq; inN¥' xë.e s;p| √;dXy;' vwêm;idme 11
anur;/; i√tIy;y;' pçMy;' ip}y.' tq;
}yuˇr;í tOtIy;y;mek;dXy;' c roih,I 12
Sv;tI…c]e ]yodXy;' s¢My;' hStr;=se
nvMy;' ’·ˇk;å∑My;' pU.; Wœ‰;' c roih,I 13
kd;ß.e Tv;∑^v;yU …vêeJy* .gv;sv*
vwê≈utI p;≤xp*„,e ajp;d…¶ip}y.e 14
…c];√«x* ≤xv;ê‰k;‹" ≈uitmUle ymeN{.e
cw];idm;se xUNy;:y;St;r; …vˇ…vn;xd;" 15
`$o ZWo g*…mRqnu ' meWkNy;≤lt*≤ln"
/nu" kkoR mOg" …s'híw];d* xUNyr;xy" 16
p=;idtSTvojitq* `$w,* mOgNe {n£* …mqun;©ne c
c;peNdu.e kkúhrI hy;NTy* goNTy* c ne∑e it…qxUNyl¶e 17
itqyo m;sxUNy;í xUNyl¶;in y;Nyip
m?ydexe …vvJy;‹in n dU„y;,ItreWu tu 18
p©(vN/k;,l¶;in m;sxUNy;í r;xy"
g*@m;lvyoSTy;Jy; aNydexe n gihRt;" 19
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

vjRyTe svRk;yeWR u hSt;k| pçmIitq*
.*m;…ênI' c s¢My;' Wœ‰;' cN{wNdv' tq; 20
bu/;nur;/;∑My;' dxMy;' .Ogru ve tIm(
nvMy;' gu®pu„y' cwk;dXy;' xinroih,Im( 21
gOhp[vx
e e y;];y;' …vv;he c yq;£mm(
.*meå…ênI' xn* b[;˜' gur* pu„y' …vv∆Ryte ( 22
a;nNd;:y" k;ld<@í /Umo[ /;t; s*Myo ?v;'=kÉtU £me,
≈IvTs;:yo vj[k˘ muÌrí Cz]' …m]' m;ns' pµluMb* 23
¨Tp;tmOTyU ikl k;,…sıI xë.oåmOt;:yo musl' gdí
m;t©r=írsuæSqr;:yp[v/Rm;n;" fld;" Svn;ª; 24
d;ß;dkÉú mOg;idNd* s;p;‹∫*me kr;äë/e
mw];Ìur* .Og* vwê;Ì<y; mNde c v;®,;t( 25
?v;'=e vj[e muÌre ceWnu ;@‰o vJy;‹ ved;" pµluMbe gdeåê;"
/Ume[ k;,e m*sle .U√y≥ ' √π r=omOTyUTp;tk;l;í sveR 26
sUy.R ;√πdgotkúid‚Gvên%s‚Mmte
cN{=eR r…vyog;" SyudoRWsÏ…vn;xk;" 27
sUyåRe kúml
U oˇrpu„yd;ß' cN{e ≈uitb[;˜xxIJymw]m(
.*meåê‰ihbufiR y’x;nus;p| De b[;˜mw];kú’x;nuc;N{m( 28
jIveåNTymw];ê‰idtIJy…/„<y' xë£åÉ NTymw];ê‰idit≈vo.m(
xn* ≈uitb[;˜smIr.;in sv;‹q…R sı‰w k…qt;in pUv"Rw 29
√«x;ˇoy;√;sv;Tp*„,.;∞ b[;˜;Tpu„y;dyRm=;‹∞tu."Rw
3

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sy;duTp;to mOTyuk;,* c …s≤ıv;‹ reåk;‹¥e tTfl' n;mtuLym( 30
k⁄yog;‚St…qv;roTq;‚St…q.oTq; .v;rj;"
Ù,b©%xe„vev vJy;‹‚S]tyj;Stq; 31
svR‚Sm‚Nv/up;pyuˇ_nulv;v/eR inx;ˆo`R$I
}y'x' vw k⁄nv;'xk˘ g[h,t" pUv| idn;n;' ]ym(
¨Tp;tg[htoå{‰h;\í xë.doTp;twí du∑' idn'
W<m;s' g[h….•.' Tyj xë.e y*ı' tqoTp;t.m( 32
ne∑' g[h=| skl;/Rp;dg[;se £m;ˇkúg,u Ne dum;s;n(
pUv| prSt;du.yo‚S]`ß; g[SteåStge v;.uidteå/R%<@º 33
jNm=Rm;sitqyo Vyitp;t.{;vw/TO ym;iptOidn;in it…q=yıIR
NyUn;…/m;sk⁄≤lkp[hr;ıRp;t; …v„kM.vj[`i$k;]ymev vJyRm( 34
p·r`;/| pç xUle W$( c g<@;itg<@yo"
Vy;`;te nv n;@‰í vJy;‹" sveWR u kmRsu 35
ved;©;∑nv;kÉNú {p=rN/[itq* Tyjet(
vSv˚mnutÊv;x;" xr; n;@«" pr;" xë.;" 36
k⁄≤lk" k;lvel; c ym`<$í k<$k"
v;r;‚d(√fle £m;NmNde bu/e jIve k⁄je =," 37
sUyRe W$(Svr n;gidõ™mnu…mt;íN{eåæB/W$( k⁄Ôr;
˚;k;‹…vêpurNdr;" ≤=itsute √‰B?y…¶tk;‹ idx"
s*Mye √‰æB/gj;˚idõ™mnu…mt; jIve i√W@±.;Skr;"
x£;:y;‚Stqy" kl;í .Ogju e vedWe tu kú g[h;" 38
idg(.;Skr; mnu…mt;í xn* x≤xi√
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

n;g; idxo .vidv;krs‚Mmt;í
du∑=," k⁄≤lkk<$kk;lvel;"
Syuí;ıRy;mym`<$gt;" kl;'x" 39
…vp;xer;vtItIre xët{u v;í i]pu„kre
…vv;h;idxë.e ne∑' ho≤lk;p[;≤Gdn;∑km( 40
mOTyu£kcdG/;dIinNd* xSte xë.;ñ( jgu"
kÉ…c¥;moˇrç;Nye y;];y;mev in≤Ndt;n( 41
ayoge suyogoåip cet( Sy;ˇd;nImyog' inhTywW …s≤ı' tnoit
pre l¶xëı‰; k⁄yog;idn;x' idn;ıoRˇr' …vi∑pUv| c xStm( 42
xëKle pUv;‹/åRe ∑mIpçdXyo.R{k
w ;dXy;' ctuQy;| pr;/eR
’„,eåNTy;/eR Sy;ˇOtIy;dxMyo" pUvRe .;ge s¢mIxM.uitQyo" 43
pç√‰i{’t;∑r;mrs.Uy;m;id`$‰" xr;
…v∑er;SymsÌjeNdursr;m;{‰êb;,;æB/Wu
y;me„vNTy`$I]y' xë.kr' puCz÷ tq; v;sre
…vi∑‚StQypr;/Rj; xë.krI r;]* tu pUv;‹/jR ; 44
k⁄M.kkú√ye mTyeR SvgeåR Bjeåj;T]yeå≤lge
S]I/nujk
RU n£Éå/o .{; t]wv tTflm( 45
v;Py;r;mt@;gkÀp.vn;rM.p[itœº v[t;
åårM.oTsgRv/Upv[ x
e nmh;d;n;in som;∑kÉ
god;n;g[y,p[p;p[qmkop;kmR vedv[t'
nIlo√;hmq;itp•≤xxësS' k;r;n( surSq;pnm( 46
dI=;m*≤Ô…vv;hmu<@nmpUv| devtIqe=R ,'
s'Ny;s;…¶p·rg[h* nOpitsNdx;‹å….Wek* gmm(
5

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

c;tum;‹Sysm;vOtI ≈v,yove/R ' prI=;' Tyjed(
vOıTv;St≤xxëTv îJy…styoNyUnR ;…/m;se tq; 47
aSte vJy| …s'hn£SqjIve vJy| kÉ…c√£ge c;itc;re
guv;‹idTye …vê`ßeåip p=e p[ocuSt√∂Ntrà;id.UW;m( 48
…s'he gur* …s'hlve …vv;ho ne∑oåq godoˇrtí y;vt(
.;gIrqIy;Myt$' ih doWo n;Ny] dexe tpneåip meWe 49
m`;idpçp;deWu gu®" svR] in≤Ndt"
g©;god;Ntr' ihTv; xeW;…Ï[Wu n doW’t( 50
meWåe kÉú sn( v[to√;ho g©;god;Ntreåip c
svR" …s'hgu®vRJyR" k≤l©π g*@gujrR e 51
rev;pUvRe g<@k°p…íme c xo,SyodGd≤=ne nIc îJy"
vJyoR n;y' k*˚,e m;g/e c g*@º …sN/* vjRnIy" xë.We u 52
goj;NTyk⁄M.etr.eåitc;rgo no pUvrR ;≤x' gu®reit vi£t"
td; …vlu¢;Bd îh;itin≤Ndt" xë.We u rev;surinªg;Ntre 53
p;donre%;prpUvyR ojnw" plwytRu on;‚Stqyo idn;/Rt"
Ën;…/k;Sti√vro∫vw" plwÂ?v| tq;å/o idnpp[vx
e nm( 54
v;r;de`iR $k; i√fl;" Sv;=˙CzπWv…jRt;"
swk;St∑; ngw" k;lhorex; idnp;t( £m;t( 55
v;re p[oˇ_' k;lhor;su tSy …/„<ye p[oˇ_' Sv;…mitQy'xkÉåSy
k⁄y;‹i∂KzÀl;id …cNTy' =,eWu nwvoLl'?y" p;·r`í;ip d<@" 56
mNv;¥;‚S]itqI m/* it…qrvI ËjeR xëc* id·ˇ_qI
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

Jyeœåº NTye c it…qÆSTvWe nv tpSyê;" shSye ≤xv;"
.;{eå…¶í …ste Tvm;∑n.s" ’„,e yug;¥;" …ste
goå¶I b;Ûlr;/yomRdndx*R .;{m;`;…ste 57
xë.;xë.p[kr,' sm;¢m( 1
aq n=]p[kr,m( 2
n;sTy;åNtkviˆ/;tOxx.O&{;idtIJyorg;
A=ex;" iptro .goåyRmrvI Tv∑; smIr" £m;t(
x£;¶I %lu …m] îN{inA≥it=Ir;…, …vêe …v…/
goR…vNdo vsutoyp;åjcr,;åihbufiR ypUW;…./;" 1
¨ˇr;]yroih<yo .;Skrí /[vu ' æSqrm(
t] æSqr' bIjgehx;NTy;r;m;id …sıye 2
Sv;Ty;idTye ≈utSe ]I…, cN{í;ip cr' clm(
t‚Smn( gj;idk;roho v;i$k;gmn;idkm( 3
pUv;‹]y' y;Mym`e ¨g[' £Àr' k⁄jStq;
t‚Smn( `;t;…¶x;#‰;in …vWxS];id …sı‰it 4
…vx;%;¶ey.e s*Myo …m≈' s;/;r,' SmOtm(
t];…¶k;y| …m≈' c vOWoTsg;‹id …sı‰it 5
hSt;…êpu„y;….…jt" ≤=p[' l`u gu®Stq;
t‚Smn( p<yritD;n' .UW;≤xLpkl;idkm( 6
mOg;NTy…c];…m]=| mOdu mw]' .OgSu tq;
t] gIt;Mbr£°@; …m]k;y| …v.UW,m( 7
mUlNe {;{;‹ih.' s*·rStI+,' d;®,s'Dkm(
t];….c;r`;tog[.de ;" pxëdm;idkm( 8
7

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mUl;ih…m≈og[m`omu%' .ved?U v;‹Sym;{eJR yh·r]y' /[vu m(
ityRÑ%
ü ' mw]kr;inl;iditJyeœ;…ê.;nIÎx’TymeWu st( 9
p*„,/[vu ;…êkrpçkv;sveJy;
idTye p[v;lrdxƒsuv,RvS]m(
/;y| …vrˇ_xincN{k⁄jåe iˆ rˇ_'
.*me /[vu ;idityuge su.g; n d?y;t( 10
vS];,;' nv.;gkÉWu c ctu„ko,eåmr; r;=s;
m?y}y'xgt; nr;Stu sdxe p;xe c m?y;'xy;"
dG/e v; Sf⁄i$teåMbre nvtre p˚;id≤l¢e n s
{=o'åxe nOsru ;'xyo" xë.msTsv;|xkÉ p[;Ntt" 11
…vp[;Dy; tqo√;he r;D; p[ITy;åipRtç yt(
inN¥eåip …/„<ye v;r;d* vS]' /;y| jgub/Ru ;" 12
r;/;mUlmOd/u vu[ =Rv®,≤=p[l
w tR ;p;dp;
ropoåqo nOpdxRn' /[vu mOd≤u =p[≈vov;svw"
tI+,op[;Mbup.eWu m¥muidt' ≤=p[;NTyvˆIN{m;
idTyeN{;Mbupv;sveWu ih gv;' xSt" £yo …v£y" 13
l¶e xë.e c;∑mxë≤ıs'ytu e r=; pxUn;' injyoin.e cre
·rˇ_;å∑mIdxRkj⁄ ≈vo/[vu Tv;∑^We u y;n' æSqitvexn' n st( 14
.wWJy' sLl`umdO cu re mUl.e √‰©l¶e
xë£≤É N√Jye …vid c idvse c;ip teW;' rveí
xëıe ·r„f¥unmOitgOhe s·ˇq* no jne.Re
sUcIkm;‹åPyiditvsu.Tv;∑^…m];…êpu„ye 15
£y=eR …v£yo ne∑o …v£y=eR £yoåip n
p*„,;Mbup;…ênIv;t≈v…í];" £ye xë.;" 16
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

pUv;‹√«x’x;nus;pRym.e kÉN{i√ko,e xë."w
W$(}y;ye„vxë.…w vRn; `$tnu' s‚Nv£y" s·ˇq*
·rˇ_;.*m`$;‚Nvn; c …vp…,…mR]/[vu ≤=g[.w
lR¶e cN{…ste Vyy;∑rihtw" p;pw" xë.√w ‰;‹y%e 17
≤=p[;NTyvæSvNdum®Ôlex;idTye„vrˇ_;ridne p[xStm(
Sy;√;…j’Êy' Tvq h‚Stk;y| k⁄y;‹NmOd≤u =p[creWu …v√;n( 18
Sy;d( .UW;`$n' i]pu„krcr≤=p[/vu[ e ràyuk™
tˇI+,og[…vhIn.e r…vk⁄je meW;≤l…s'he tn*
tNmuˇ_;siht' cr/[vu mOd≤u =p[e xë.e sˇn*
tI+,og[;…êmOge i√dwvdhne xS]' xë.' `iØtm( 19
mu{;,;' p;tn' sıâvu mOdcu r.≤=p[.vw IRNdus*re
`ße pU,;‹jy;:ye n c gu®.Ogju ;Ste …vl¶e xë."w Sy;t(
vS];,;' =;ln' s√suhyidn’t(pçk;idTypu„ye
no ·rˇ_;pvRWœIiptOidnr…vjDeWu k;y| kd;ip 20
sN/;y;‹" k⁄Ntvme„R vsnxr’p;,;…spu}yo …v·rˇ_e
xë£JÉ y;kÉåú iˆ mw]/[vu l`usiht;idTyx;£i√dwve
Syul¶R åe ip æSqr;:ye x≤xin c xë.Î∑e xë."w kÉN{gw" Sy;
∫og" xYy;sn;de/vRu[ mOdl
u `uhyRNtk;idTy î∑" 21
aN/;=' vsup„u y/;tOjl.√«x;yRm;NTy;…./'
mNd;=' r…v…vê…m]jlp;XleW;…êc;N{' .vet(
m?y;=' ≤xvip]jwkcr,Tv;∑^Nw {…v?yNtk˘
Sv=' Sv;Tyidit≈vodhn.;ihbufiR yr=o .gm( 22
…vn∑;qRSy l;.oåN/e xI`[' mNde p[yàt"
Sy;∂Üre ≈v,' m?ye ≈uTy;¢I n sulocne 23
9

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tI+,…m≈/[vu og[yw dR ( {Vy' dˇ' inve≤xtm(
p[yˇu _' c …vn∑' c …v∑‰;' p;te c n;Pyte 24
…m];kú/vu[ v;sv;Mbupm`;toy;NTypu„yeNdu…."
p;pwhIRnblwStn* surgur* De v; .Og* %e …v/*
a;Pye svRjl;xySy %nn' VyM.om`w" seN{.w
StwnTRO y' ihbukÉ xë.Sw tnughO e DeåBje Dr;x* xë.m( 25
≤=p[e mw]e …v‚Tst;kÉJú yv;re s*Mye l¶eåkÉú k⁄je v; %l;.e
yonem}Rw y;' r;≤xpoí;ip mw}y;' sev; k;y;‹ Sv;…mn" sevkÉn 26
Sv;Ty;idTymOdiu √dwvgu®.e k,R]y;êe cre
l¶e /mRstu ;∑xë≤ısihte {Vyp[yog" xë."
n;re g[;ÁmO,' tu s'£midne vOı* kreåkÉåú iˆ yt(
t√÷xWe u .veÎ,' n c bu/e dey' kd;…cınm( 27
mUl√«xm`;cr/[vu mOd≤u =p[…w vRn;åkú xin'
p;pwhIRnblw…vR/* jllve xë£É …v/* m;'sle
l¶e devgur* hlp[vh,' xSt' n …s'he `$e
kk;‹j,w /$e tn* =ykr' ·rˇ_;su Wœ‰;' tq; 28
EteWu ≈uitv;®,;idit…vx;%o@Üin .*m' …vn;
bIjoi¢gRidt; xë.; Tvgu.toå∑;¶INdur;meNdv"
r;meN√…¶yug;NysCz⁄.kr;<yu¢* hleåkoRæJZt;d(
.;{;m;∑nv;∑.;in muin…." p[oˇ_;NysTs≤Nt c 29
Tv;∑^;‚Nm]k.;d( √yeåMbupl`u≈o]e ≤xr;mo=,'
.*m;kÉJú yidne …vrekvmn;¥' Sy;äë/;k°R …vn;
…m]≤=p[cr/[vu e r…vxë.;he l¶vgeR …vdo
jIvSy;ip tn* gur* ingidt; /mRi£y; täle 30
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

tI+,;jp;dkrviˆvsu≈tu INdu
Sv;tIm`oˇrjl;Ntkt=pu„ye
mNd;r·rˇ_rihte idvseåitxSt;
/;NyæCzd; ingidt; æSqr.e …vl¶e 31
.;Gy;yRm≈uitm`eN{…v/;tOml
U
mw];NTy.eWu k…qt' k,mdRn' st(
√«x;jp;…•A≥it/;tOxt;yRm=eR
sSySy rop,…mh;ikúkj⁄ * …vn; st( 32
…m≈og[r*{.ujgeN{…v….•.eWu
kk;‹jt*≤lrihte c tn* xë.;he
/;NyæSqit" xë.krI gidt; /[vu Je y
√«xeN{dß cr.eWu c /;NyvO≤ı" 33
≤=p[/vu[ ;NTycrmw]m`;su xSt'
Sy;Cz;≤Ntk˘ c sh m©lp*i∑k;>y;m(
%eåkÉú …v/* su%gte tnuge gur* no
m*!‰;iddu∑smye xë.d' in…mˇe 34
sUy.R ;t( i]i].e c;N{e sUy…R vCz⁄£p©v"
cN{;reJy;gu≤x≤%no ne∑; hom;Ûit" %le 35
swk; it…qv;‹ryut; ’t;¢; xeWe gu,åe .[e .u…v viˆv;s"
s*:y;y home x≤xyuGmxeWe p[;,;qRn;x* id…v .Utle c 36
nv;•' Sy;∞r≤=p[mdO .u e sˇn* xë.m(
…vn; nNd;…vW`$Im/up*W;åikú.…U mj;n( 37
y;My]y…vx;%eN{s;pRip}yex….•.e
.OGvIJy;kúidne n*k;`$n' sˇn* xë.m( 38
11

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mUl;{;‹.r,Iip}ymOge s*Mye `$e tn*
su%e xë£åÉ ∑me xëıe …s≤ıvIRr;….c;ryo" 39
VyNTy;idit/[vu m`;åinls;pR…/„<ye
·rˇ_e itq* crtn* …vkvINduv;re
ò;n' ®j; …vrihtSy jnSy xSt'
hIne …v/* %l%gw.vR kÉN{ko,e 40
mOd/u vu[ ≤=p[cre De gur* v; %l¶ge
…v/* DjIvvgRSqe ≤xLp…v¥; p[xSyte 41
surJe y…m].;GyeWu c;∑My;' twitle hr*
xë£Î∑tn* s*Myv;re sN/;n…m„yte 42
TyKTv;å∑.Utxin…vi∑k⁄j;n( jnu.R
m;s* mOt* r…v…v/U aip .;in n;@‰;"
√‰©π cre tnulve x≤xjIvt;r;
xëı* kr;idithrIN{kpe prI=; 43
Vyy;∑xëıopcye l¶ge xë.ÎGyute
cN{e i]W@±dx;ySqe sv;‹rM." p[…sı‰it 44
Sv;tIN{pUv;‹≤xvs;pR.e mOitJvRråe NTymw]e æSqrt; .ve&j"
y;My≈vov;®,t=.e ≤xv; `ß; ih p=o √‰…/p;kúv;sve 45
mUl;…¶d;ße nv ip}y.e n%; bufiy;yRmJe y;idit/;tO.e ng;"
m;soåBjvwêåe q ym;ihmUl.e …m≈exip}ye f…,d'xne mOit" 46
r*{;ihx;£;Mbupy;MypUv;‹i√dwvvSv…¶Wu p;pv;re
·rˇ_;h·rSkNdidne c roge xI`[' .ve{o…gjnSy mOTyu" 47
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

[Jyotish]

≤=p[;ihmUlNe duhrIxv;yu.e p[te i£y; Sy;JZWk⁄M.ge …v/*
p[te Sy d;h' ymidGgm' TyjeCzYy;…vt;n' gOhgopn;id c 48
sUy=R ;‹{s.wr/"Sqlgtw" p;ko rsw" s'ytu "
xIWeR yuGm…mtw" xvSy dhn' m?ye yug"w spR.I"
p[;g;x;idWu ved.w" Svsu˙d;' Sy;Ts©mo rog.I"
Kv;q;de" kr,' su%' c gidt' k;œ;ids'Sq;pne 49
.{;it…q r…vj.Utny;kúv;re √«x;yRm;jcr,;iditviˆvwêe
]wp„u kro .vit mOTyu…vn;xvOı* ]wg<u ydo i√gu,’√sut=c;N{e 50
xë£;r;ikúWu dxR.tU mdne nNd;su tI+,og[.e
p*„,e v;®,.e i]pu„kridne NyUn;…/m;seåyne
y;MyeåBd;Tprtí p;tp·r`e devJe yxë£;StkÉ
.{;vw/tO yo" xvp[it’ted;‹ho n p=e …ste 51
jNmp[Ty·rt;ryomOiR tsu%;NTyeåBje c ktunR R sn(
m?yo mw].g;idit/[vu …vx;%;√‰…Ï[.e Deåip c
≈eœoåkÉJú y…v/oidRne ≈uitkrSv;Ty…êpu„ye tq;
Tv;x*c;Tprto …vc;yRm≤%l' m?ye yq;sM.vm( 52
a.uˇ_mUl' `i$k;ctu∑y' Jyeœ;NTymUl;id.v' ih n;rd"
v…sœ Eki√`$I…mt' jg* vOhSpitSTvek`$Ip[m;,km( 53
aqocurNye p[qm;∑`$‰o mUlSy x;£;≤Ntmpç n;@‰"
j;t' ≤xxë' t] p·rTyje√; mu%' ipt;Sy;∑sm; n pXyet( 54
a;¥e ipt; n;xmupiw t mUlp;de i√tIye jnnI vOtIye
/n' ctuqoRåSy xë.oåq x;NTy; svR] sTSy;dih.e …vlomm( 55
SvgeR xë…cp[*œpdeWm;`e .Um* n."k;itRkcw]p*We
13

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mUl' Á/St;ˇu tpSym;gRvx
w ;%xë£„É vxë.' c t] 56
g<@;NteN{.xUlp;tp·r`Vy;`;tg<@;vme
s'£;≤NtVyitp;tvw/iO t…snIv;lIk⁄ÙdxRkÉ
vj[e ’„,ctudx
R IWu ym`<$e dG/yoge mOt*
…v∑* sodr.e jinnR iptO.e xSt; xë.; x;≤Ntt" 57
i]}y©pç;…¶k⁄vde vˆy" xreWnu ]e ;…êxreNdu.’
U t;"
ved;…¶®{;…êym;…¶vˆyoåB/y" xt' i√i√rd; .t;rk;" 58
aê‰;idÂp' turg;Syyoin=uroån E,;Sym…,gOhR ' c
pOWTkc£É .vn' c mç" xYy; kro m*·ˇ_k…v&m' c 59
tor,' b≤lin.' c k⁄<@l' …s'hpuCzgjdNtmçk;"
}y≤ß c …c]r,;.mdRl* vOˇmçyml;.mdRl;" 60
jl;xy;r;msurp[itœ; s*My;yne jIvxx;˚xë£É
ÎXye mOd≤u =p[cr/[vu e Sy;Tp=e …ste Sv=Rit…q=,e v; 61
·rˇ_;rvJyeR idvseåitxSt; xx;˚p;pw‚S].v;©s'Sqw"
VyNTy;∑gw" sT%crwmgRO Ne {e sUyoR `$e ko yuvt* c …v„,u" 6 2
≤xvo nOyGu me i√tn* c deVy" =u{;íre svR îme æSqr=eR
pu„ye g[h; …vflpy=spR.tU ;dyoåNTye ≈v,e …jní 63
îit muÙˇ‹…cNt;m,* n=]p[kr,m( 2
aq s˚^;≤Ntp[kr,m( 3
`or;åkús˚^m,mugr[ v* ih xU{;n(
?v;'=I …vxo l`u…v/* c cr=R.*me
c*r;Nmhodryut; nOptIn( Dmw]e
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

mNd;iknI æSqrgur* su%ye∞ mNd; 1
…vp[;í' …m≈..Og* tu pxUí' …m≈
tI+,;kújåe NTyjsu%; %lu r;=sI c
}y'xe idnSy nOptIn( p[qme inh≤Nt
m?ye i√j;nip …vxoåprkÉ c xU{;n( 2
aSte inx;p[hrkÉWu ipx;ck;dI
•ˇ_çr;nip n$;Npxëp;lk;'í
sUyoRdye skl≤li©jn' c s*My
y;My;yn' mkrkkú$toinR®ˇ_m( 3
W@xITy;nn' c;pnOy‘
u Ny;ZWe .vet(
tul;j* …vWuv' …v„,upd' …s'h;≤lgo`$e 4
s'£;≤Ntk;l;du.y] n;…@k;" pu<y; mt;" Wo@x Wo@xo„,go"
inxIqtoåv;‹gpr] s'£me pUv;‹pr;h;≤NtmpUv.R ;gyo" 5
pU,Re inxIqe yid s'£m" Sy;i∂n√y' pu<ymqody;St;t(
pUv| prSt;¥id y;Mys*My;yne idne pUvpR re tu pu<ye 6
sN?y; i]n;@«p[…mt;åkú…vMb;d/oRidt;St;d/ Ë?vRm]
ce¥;Mys*Mye ayne £m;TSt" pu<y* td;nI' prpUv`R ß* 7
y;My;yne …v„,upde c;¥; m?y;Stul;jyo"
W@xITy;nne s*Mye pr; n;@‰oåitpu<yd;" 8
tq;åyn;'x;" %rs;ht;í Sp∑;kúgTy; …v˙t; idn;¥w"
meW;idt" p[;k™ cls'£m;" Syud;‹ne jp;d* bÛpu<yd;Ste 9
sm' mOd≤u =p[vsu≈voå…¶m`;i]pUv;‹ßp.' bOhTSy;t(
15

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

/[vu i√dwv;idit.' j`Ny' s;p;‹Mbup;{;‹inlx;£y;Mym( 10
j`Ny.e s'£m,e muÙt;‹" xreNdvo b;,’t; bOhTsu
%r;ms':y;" sm.e mh`Rsm`Rs;My' …v/udxRnåe ip 11
ak;‹idv;re s'£;Nt* kkúSy;Bd…v'xopk;"
idxo n%; gj;" sUy;‹ /OTyoå∑;dx s;yk;" 12
Sy;ˇwitle n;gctu„pde r…v" su¢o in…v∑Stu gr;idpçkÉ
ik˘Stufl Ë?vR" xk⁄n* sk*lve ne∑" sm" ≈eœ îh;`RvWR,e 13
…s'hVy;`[vr;hr;s.gj; v;hi√W´o$k;"
ê;åjo g*ír,;yu/í bvto v;h; rve" s'£me
vS]' êetsupIth;·rtkp;<@±v;rˇ_k;l;…st'
…c]' kMblidG`n;.mq xS]' Sy;∫⁄x<ë @« gd; 14
%@±go d<@xr;stomrmqo k⁄Ntí p;xoåïxo
åS]' b;,STvq .+ym•prm;•' .w+ypKv;•km(
duG/' d?yip …ci]t;•gu@m?v;Jy' tq; xkúr;
åqo lepo mOgn;….k⁄ïmmqo p;$IrmO{ocnm( 15
y;ví*tumdo inx;Ônmqo k;l;gu®íN{ko
j;itdwvR t.UtspR…vhg;" pêe,…vp[;Stt"
=T];vwXykxU{s˚r.v;" pu„p' c pu•;gk˘
j;tIb;k⁄lkÉtk;in c tq; …bLv;kúdvU ;‹Mbujm( 16
Sy;NmÆLlk; p;$≤lk; jp; c s'£;≤NtvS];xnv;hn;de"
n;xí t√»ÊyupjI…vn;' c æSqtop…v∑Svpt;' c n;x" 17
s'£;≤Nt…/„<y;/r…/„<yt‚S].e Sv.e in®ˇ_' gmn' ttoå©.e
su%' i].e pI@nm©.eå' xëk˘ i].eåqRh;nI rs.e /n;gm" 18
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

nOp=e ,' svR’ití s©r" x;S]' …vv;ho gmdI=,e rve"
vIyeåR q t;r;blto …v/u…vR/obRl;{…vStält"xë.;" pre 19
Sp∑;kús£
' ;≤Nt…vhIn ¨ˇ_o m;soå…/m;s" =ym;skStu
i√s'£mSt] …v.;gyo" St‚StqeihR m;s* p[qm;NTys'D* 20
îit muÙtR…cNt;m,* s'£;≤Ntp[kr,m( 3
aq gocrp[kr,m( 4
sUyoR rs;NTye %yugåe …¶nNde ≤xv;=yo.*RmxnI tmí
rs;˚yol;‹.xre gu,;NTye cN{oMbr;B/* gu,nNdyoí 1
l;.;∑me c;¥xre rs;NTye ng√ye Do i√xreåæB/r;me
rs;˚yon;‹g…v/* %n;ge l;.Vyye devgu®" xr;B/* 2
√‰NTye nv;'xåe i{gu,e ≤xv;h* xë£" k⁄n;ge i√ngeå…¶Âpe
ved;Mbre pçin/* gjeW* nNdexyo.;‹nru se ≤xv;¶* 3
£m;Cz⁄.o …vı îit g[h" Sy;t( iptu" sutSy;] n ve/m;Û"
du∑oåip %e$o …vprItve/;Cz⁄.o i√ko,e xë.d" …steåBj" 4
SvjNmr;xe·rh ve/m;ÛrNye g[h;…/…œtr;≤xt" s"
ihm;i{…vN?y;Ntr Ev ve/o n svRdx
e ‚e „vit k;Xypo·ˇ_" 5
jNm=eR in/n' g[he jin.to `;t" =it" ≈IVyRq;
…cNt; s*:ykl]d*SQymOty" Syum;‹nn;x" su%m(
l;.op;y îit £m;ˇdxë.?vSTyw jp" Sv,Rgo
d;n' x;≤Ntrqo g[h' Tvxë.d' no vI+ym;Û" pre 6
p;p;Nt" p;pyuG¥Une p;p;∞N{" xë.oåPysn(
xë.;'xe v;å…/…m];'xe gu®Î∑oåxë.oåip sn( 7
17

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…st;…st;d* s∂u∑e cN{e p=* xë.;vu.*
VyTy;se c;xë.* p[oˇ_* s˚$eåBjbl' ‚Tvdm( 8
vj[' xë£åÉ Bje sumˇu _; p[b;l' .*meåg* gomedm;k*R sunIlm(
kÉt* vwdyU | gur*u pu„pk˘ De p;…c" p[;Ñ;…,KymkÉú tu m?ye 9
m;…,Kymuˇ_;fl…v&m;…, g;®Tmt' pu„pkvj[nIlm(
gomedvwdyU k
R mkút" SyU rà;Nyqo DSy mude suv,Rm( 10
/;y| l;j;vtRk˘ r;ÛkÉTvo r*Py' xë£NÉ √oí muˇ_; guroStu
loh' mNdSy;r.;Nvo" p[v;l' t;r; jNm=;‹t( i]r;vO·ˇt" Sy;t( 11
jNm;:ysMpi√pd" =emp[Ty·rs;/k;"
v/mw];åitmw];" SyuSt;r; n;msÎKfl;" 12
mOTy* Sv,Ritl;‚Nvp¥ip gu@÷ x;k˘ i]jNmSvqo
d¥;Tp[Ty·rt;rk;su lv,' svoR …vpTp[Ty·r"
mOTyuí;idmpyRye n xë.doåqwW;' i√tIyeå' xk;
n;idp[;NTytOtIyk; aq xë.;" sveR tOtIye SmOt;" 13
Wi∑fl' gt.' .uˇ_`$Iyuˇ_' yug;htm(
xr;æB/˙LlB/toåkúxWe åe vSq;" i£y;i√/o" 14
p[v;sn;x* mr,' jyí h;Sy;rit£°…@tsu¢.uˇ_;"
Jvr;:ykMpæSqrt; avSq; meW;T£m;•;msÎkfl;" Syu" 15
l;j;k⁄œbl;ip[y©ë`n…sı;qwiR nRx;d;®…."
pu%
' ;lo/[ytu jw l
R iw nRgidt' ò;n' g[hoTq;`˙t(
/en"u kMBv®,o vOWí knk˘ pIt;Mbr' `o$k"
êeto g*r…st; mh;…srj îTyet; rved≤R =,;" 16
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

sUy;‹rs*My;Sf⁄…jtoå=n;gs¢;i{`ß;n( …v/ur…¶n;@«"
tmoymeJy;‚S]rs;å…êm;s;n( gNtVyr;xe" fld;" purSt;t( 17
du∑e yoge hem cN{e c xƒ÷ /;Ny' itQy/eR itq* t<@ël;'í
v;re rà' .e c g;' hem n;@‰;' d¥;‚TsN/UTq' c t;r;su r;j; 18
r;Xy;idg* r…vk⁄j* fld* …steJy*
m?ye sd; x≤xsutírmeåBjmNd*
a?v;å•viˆ.ysNmitvS]s*:y
du"%;in m;…s jin.e r…vv;sr;d* 19
îit muÙˇ‹…cNt;m,* gocrp[kr,m( 4
aq s'Sk;rp[kr,m( 5
a;¥' rj" xë.' m;`m;g|r;/eWf;Lgune
Jyeœ≈;v,yo" xëKle s√;re sˇn* idv; 1
≈uit]ymOd≤u =p[/vu[ Sv;t* …st;Mbre
m?y' c mUl;idit.e iptO…m≈e pre„vst( 2
.{;in{;s'£me dxR·rˇ_;sN?y;WœI√;dxIvw/tO We u
rogeå∑My;' cN{sUyoRpr;ge p;te c;¥' no rjodxRn' st( 3
hSt;inl;…êmOgmw]vsu/vu[ ;:yw"
x;£;‚Nvtw" xë.itq* xë.v;sre c
ò;y;dq;tRvvtI mOgp*„,v;yu
hSt;…ê/;tO….rr' l.te c g.Rm( 4
g<@;Nt' i]…v/' Tyje…•/njNm=eR c mUl;Ntk˘
d;ß' p*„,m`opr;gidvs;n( p;t' tq; vw/iO tm(
ip]o" ≈;ıidn' idv; c p·r`;¥/| SvpàIgme
19

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.;NyuTp;tht;in mOTyu.vn' jNm=Rt" p;p.m( 5
.{;WœIpvR·rˇ_;í sN?y;.*m;k;‹k°Rn;¥r;]Iítß"
g.;‹/;n' }yuˇreN√kúm]w b[;˜Sv;tI…v„,uvSvMbupe st( 6
kÉN{i]ko,eWu xë.íw p;pwS}y;y;·rgw" pug' h[ Î∑l¶e
aoj;'xgeåBjeåip c yuGmr;]* …c];idtIJy;…êWu m?ym' Sy;t( 7
jIv;k;‹ridne mOgJe yinA≥it≈o];iditb[fl.w"
·rˇ_;m;kúrs;∑vJyRit…q….m;‹s;…/pe pIvre
sImNtoå∑mWœm;…s xë.dw" kÉN{i]ko,e %lw
l;‹.;·ri]Wu v; /[vu ;NTysdhe l¶e c pu.' ;'xkÉ 8
m;seêr;" …stk⁄jJe yrvINdus*·r
cN{;Tmj;StnupcN{idv;kr;" Syu"
S]I,;' …v/obRlmux≤Nt …vv;hg.R
s'Sk;ryo·rtrkmRsu .turR ve 9
pUvoRidtw" pus' vn' …v/ey' m;se tOtIye Tvq …v„,upjU ;
m;seå∑me …v„,u…v/;tOjIvwl¶R e xë.e mOTyughO e c xëıe 10
t∆;tkm;‹id ≤xxo…vR/ye ' pv;‹:y·rˇ_onitq* xë.åe iˆ
Ek;dxe √;dxkÉåip `ße mOd/u vu[ ≤=p[vro@ëWu Sy;t( 11
n;{;‹]y≈uitm`;Ntk…m≈mUl
Tv;∑^e Ds*·rvsuW@^…v·rˇ_itQy;m( 12
m;se ceTp[qme .veTsdxno b;lo …vnXyeTSvy'
hNy;Ts £mtoånuj;t.…gnIm;]g[j;n( √‰;idkÉ
Wœ;d* l.te ih .ogmtul' t;t;Tsu%' pu∑t;'
l+mI' s*:ymqo jn* sdxno vo?v| Svip];idh; 13
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

[Jyotish]

dol;roheåkú.;t( pçxrpçeWsu ¢.w"
nw®Jy' mr,' k;Xy| Vy;…/" s*:y' £m;æCzxo" 14
dNt;kú.pU /OitidiÑtv;sre Sy;d(
√;re xë.e mOdl
u `u/vu[ .w" ≤xxUn;m(
dol;…/Â…!rq in„£m,' ctuqR
m;se gmoˇ_smyeåkú…mteåiˆ v; Sy;t( 15
kvIJy;Stcw];…/m;se n p*We jl' pUjyeTsUitk; m;spUt*R
bu/Ne √«Jyv;re …v·rˇ_e itq* ih ≈utIJy;idtIN√kúnA
w T≥ ymw]"w 16
·rˇ_;nNd;∑dx| h·ridvsmqo s*·r.*m;kúv;r;n(
l¶' jNm=Rl¶;∑mgOhlvg' mInmeW;≤lk˘ c
ihTv; Wœ;Tsme m;Syq ih mOgÎx;' pçm;dojm;se
n=]w" Sy;t( æSqr;:yw" smOdl
u `ucrwb;‹lk;å•;xn' st( 17
kÉN{i]ko,shjeWu xë."w %xëıe l¶e i]l;.·rpugíw vd≤Nt p;pw"
l¶;∑Wœriht' x≤xn' p[xSt' mw];Mbup;inljnu.mR s∞ kÉ…ct( 18
=I,eNdup,U cR N{eJyD.*m;åk;‹ååikú.;gRv"w
i]ko,VyykÉN{;∑æSqtw®ˇ_' fl' g[h"w 19
….=;xI yD’∂I`RjIvI D;nI c ipˇ®k™
k⁄œI c;•Klexv;tVy;…/m;n( .og.;…git 20
pOQvI' vr;hm….pUJy k⁄je …vxëıe
å·rˇ_e itq* v[jit pçmm;…s b;lm(
bı; xë.åe iˆ k;$sU]mq /[vu Ne du
Jyeœ=Rm]w l`u.®w pvexyeTk* 21
t‚SmNk;le Sq;pyeˇTpurSt;√S]' xS]' puStk˘ le%nI' c
21

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv,| r*Py' y∞ gO ;it b;lStwr;jIvwStSy vO·ˇ" p[id∑; 22
v;re .*m;ikúhIne /[vu mOdl
u `u.…w vR„,uml
U ;idtIN{
Sv;tIvSv>yupte …w mRqnu mOgsut;k⁄M.gomInl¶e
s*Myw" kÉN{i]ko,wrxë.ggngw" x]ul;.i]s'Sqw
St;MbUl' s;/Rm;s√y…mtsmye p[oˇ_m•;xne v; 23
ihTvwt;'í]w p*W;vmh·rxyn' jNmm;s' c ·rˇ_;'
yuGm;Bd' jNmt;r;mOtmu iu nvsu…." s‚Mmte m;Syqo v;
jNm;h;TsUy.R pU "w p·r…mtidvse DeJyxë£NÉ duv;reå
q*j;Bde …v„,uyGu m;iditmOdl
u `u."w k,Rv/e " p[xSt" 24
s'xı
ë e mOit.vne i]ko,kÉN{}y;ySqw" xë.%crw" kvIJyl¶e
p;p;:ywr·rshj;ygehs'Sqwl¶R Sqe i]dxgur* xë.;vh" Sy;t( 25
gIv;‹,;åMbupi[ tœ;p·r,ydhn;/;ngehp[vx
e ;
í*l' r;j;….Weko v[tmip xë.d' nwv y;My;yne Sy;t(
no v; b;Ly;Stv;/eR surgu®…styonwvR kÉtdU ye Sy;t(
p=' v;/| c kÉ…c∆hit tmpre y;vdI=;' tduge[ 26
pur" pí;d( .Ogob;‹Ly' i]dx;h' c v;/Rkm(
p=' pçidn' te √π guro" p=mud;˙te 27
te dx;h' √yo" p[oˇ_e kì…íTs¢idn' prw"
}yh' Tv;Ty…ykÉåPyNywr/;‹h' c }yh' …v/o" 28
cU@; vW;‹ˇtO Iy;Tp[.vit …vWmeå∑;kú·rˇ_;¥WœI
pvoRn;he …vcw]odgynsmye DeNdux£
ë JÉ yk;n;m(
v;re l¶;'xyoí;Sv.in/ntn* nw/ne xë≤ıyuˇ_e
x;£opet…w vRm]w mw dRO cu rl`u.rw ;yWæ$(]Sqp;pw" 29
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

=I,cN{k⁄js*·r.;SkrwmTRO yuxS]mOitp©ët;Jvr;"
Syu" £me, bu/jIv.;gRv"w kÉN{gwí xë.…m∑t;ry; 30
pçm;s;…/kÉ m;tug.R Re c*l' ≤xxonR st(
WçvW;‹…/kSye∑' g….R<y;mip m;t·r 31
t;r;d*∑‰eåBje i]ko,o∞ge v; =*r' sTSy;Ts*My…m]SvvgeR
s*Mye .eåBje xo.ne du∑t;r; xSt; Dey; =*ry;];id’Tye 32
AtumTy;" sUitk;y;" sUnoí*l;id n;ååcret(
Jyeœ;pTySy n Jyeœº kì…íNm;geåR ip ne„yte 33
dNt=*rn%i£y;å] …viht; c*loidte v;r.e
p;t'Gy;rrvI‚Nvh;y nvm' `ß' c sN?y;' tq;
·rˇ_;' pvR inx;' inr;snr,g[;mp[y;,o¥t
ò;t;>yˇ_’t;xnwniR h pun" k;y;‹ ihtp[Pe su…." 34
£tup;…,pI@mOitbN/mo=,e =urkmR c i√jnOp;Dy;ååcret(
xvv;htIqRgm…sN/um∆n=urm;cre• %lu g….R,Ipit 35
nOp;,;' iht' =*r.e Xm≈ukmR idne pçme pçmeåSyodye v;
W@…¶‚S]mw]oå∑k" pçip}yoåBdtoåB?yyRm; =*r’NmOTyumie t 36
g,ex…v„,uv;g[m;" p[pJU y pçm;BdkÉ
itq* ≤xv;kúid≤G√W$(xri]kÉ rv;vudk™
l`u≈voåinl;NTy.;idtIxt=…m].e
cronsˇn* ≤xxo≤lRipg[h" st;' idne 37
mOg;Tkr;CΩteS]yeå…êmUlpU…vRk;]ye
gu®√yeåkújIv…v‚Tsteåiˆ W$(xri]kÉ
≤xv;kúid≤G√kÉ itq* /[vu ;NTy…m].e prw"
23

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xë.rw /Iit®ˇm; i]ko,kÉN{gw" SmOt; 38
…vp[;,;' v[tbN/n' ingidt' g.;‹Ônev;‹å∑me
vWeR v;Pyq pçme ≤=it.uj;' Wœº tqwk;dxe
vwXy;n;' punr∑meåPyq pun" Sy;d( √;dxe vTsre
k;leåq i√gu,e gte ingidte g*,' td;Ûbu/R ;" 39
≤=p[/vu[ ;ihcrmUlmOdiu ]pUv;‹r*{eåkú…vÌu®…steNduidne v[t' st(
i√]IWu®{r…vidKp[…mte itq* c ’„,;idmi]lvkÉåip n c;pr; º 40
kvIJycN{l¶p; ·rp* mOt* v[tåe /m;"
VyyeåBj.;gRv* tq; tn* mOt* sute %l;" 41
v[tbN/eå∑W…@^„fv…jRt;" xo.n;" xë.;"
i]W@;ye %l;" pU,oR gokkúSqo …v/uStn* 42
…vp[;/Ix* .;gRvJe y* k⁄j;k*R
r;jNy;n;moW/Ixo …vx;' c
xU{;,;' Dí;NTyj;n;' xin" Sy;
Cz;%ex;" SyujIRvxë£;rs*My;" 43
x;%exv;rtnuvIyRmtIv xSt'
x;%exsUyx
R ≤xjIvble v[t' st(
jIve .Og* ·rpughO e …v…jte c nIce
Sy;√πdx;S]…v…/n; rihto v[tne 44
jNm=Rm;sl¶;d* v[te …v¥;…/ko v[tI
a;¥g.eåR ip …vp[;,;' =];dIn;mn;idme 45
b$ükNy;jNmr;xe‚S]ko,;yi√s¢g"
≈eœo gu®" %W$(}y;¥e pUjy;åNy] in≤Ndt" 46
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

Svo∞e Sv.e Svmw]e v; Sv;'xe vgoRˇme gu®"
·r„f;∑tuygR oåpI∑o nIc;·rSq" xë.oåPysn( 47
’„,e p[doWeån?y;ye xn* inXypr; kÉ
p[;KsN?y;g…jRte ne∑o v[tbN/o glg[he 48
£Àro j@o .veTp;p" p$ü" W$(kmR’ä$ü"
yD;qR.;k™ tq; mU%oR rVy;¥'xe tn* £m;t( 49
…v¥;inrt" xë.r;≤xlve p;p;'xgte ih d·r{tr"
cN{e Svlve bÛdu"%yut" k,;‹idit.e /nv;NSvlve 50
r;jsevI vwXyvO·ˇ" xS]vO·ˇí p;#k"
p[;DoåqRv;n( MleCzsevI kÉN{e sUy;‹id%ecrw" 51
xë£É jIve tq; cN{e sUy.R *m;åikúsy' tu e
ingu,R " £Àrce∑" Sy;…•`O,R " s¥ute p$ü" 52
…v/* …st;'xge …ste i]ko,ge tn* gur*
smStved…vd( v[tI ym;'xgeåitin`O,R " 53
xë…cxë£p*Wtps;' idg…ê®{;kúsƒ‰…stitqy"
.Ut;idi]ty;∑…m s˚^m,' c `[t„e vn?y;y;" 54
akútkúi]it…qWu p[doW" Sy;ˇd…g[m"w
r;}y/Rs;/Rph[ ry;mm?yæSqtw" £m;t( 55
p[;Gb[˜*dnp;k;d( v[tbN/;nNtr' yid cet(
¨Tp;t;n?yynoTpˇ;vip x;NitpUvk
R ˘ tTSy;t( 56
ved£m;Cz≤x≤xv;ihkri]mUlpUv;‹su p*„,krmw]mOg;idtIJye
25

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

/[*veWu c;…êvsup„u ykroˇrexk,eR mOg;NTyl`um]w /n;idt* st( 57
n;NdI≈;ıoˇr' m;tu" pu„pe l¶;Ntre n ih
x;NTy; c*l' v[t' p;…,g[h" k;yoRåNyq; n st( 58
…vcw]v[tm;s;d* …v.*m;Ste …v.U…mje
zÀ·rk;bN/n' xSt' nOp;,;' p[;‚Gvv;ht" 59
kÉx;Nt' Wo@xe vWeR c*loˇ_idvse xë.m(
v[toˇ_idvs;d* ih sm;vtRn…m„yte 60
îit s'Sk;rp[kr,m( 5
aq …vv;hp[kr,m( 6
.;y;‹ i]vgRkr,' xë.xIlyuˇ_;
xIl' xë.' .vit l¶vxen tSy;"
tSm;i√v;hsmy" p·r…cNTyte ih
t…•flt;mupgt;" sutxIl/m;‹" 1
a;d* sMpUJy rà;id….rq g,k˘ vedyeTSvSq…cˇ'
kNyo√;h' idgIx;nlhy…v≤x%e p[Xnl¶;¥dINdu"
Î∑o jIven s¥" p·r,ynkro gotul;kkú$;:y'
v; Sy;Tp[XnSy l¶' xë.%cryut;loikt' ti√d?y;t( 2
…vWm.;'xgt* x≤x.;gRv* tnughO ' b≤ln* yid pXyt"
rcyto vrl;.…mm* yd; yugl.;'xgt* yuvitp[d* 3
Wœ;∑Sq" p[Xnl¶;¥dINdul¶R e £Àr" s¢me v; k⁄j" Sy;t(
mUt;‹…vNdu" s¢me tSy .*mo r<@; s; Sy;d∑s'vTsre, 4
p[XntnoyRid p;pn.og" pçmgo ·rpuÎ∑xrIr"
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

[Jyotish]

nIcgtí td; %lu kNy; s; k⁄l$; Tvqv; mOtvTs; 5
yid .vit …st;it·rˇ_p=e tnughO t" smr;≤xg" xx;˚"
axë.%crvI≤=toå·rrN/[e .vit …vv;h…vn;xk;rkoåym( 6
jNmoTq' c …vloKy b;l…v/v;yog' …v/;y v[t'
s;…v}y; ¨t pwPpl' ih suty; d¥;idm;' v; rh"
sLl¶eåCyutmUitRipPpl`$w" ’Tv; …vv;h' Sf⁄$'
d¥;ˇ;' …crjI…vneå] n .ve∂oW" pun.U.R v" 7
p[Xnl¶=,e y;Îx;pTyyuk™ SveCzy; k;…mnI t] ced;v[jte (
kNyk; v; suto v; td; pæ<@twSt;Îx;pTymSy; …vinidRXyte 8
xƒ.erI…vpçIrvwm©R l' j;yte vwprITy' td; l=yet(
v;yso v; %r" ê; Ít;loåip v; p[Xnl¶=,e r*it n;d' yid 9
…vêSv;tIvw„,vpUv;‹]ymw]vw >R v;¶eyvw ;‹ krpI@o…ctA=w"
vS];l˚;r;idsmet"w flpu„pw" sNto„y;d* Sy;dnu kNy;vr,' ih 10
/r…,devoåqv; kNyk;sodr" xë.idne gItv;¥;id…." s'vtO "
vrvOit' vS]yDopvIt;idn; /[vu yutvw iR ˆpUv;‹]ywr;cret( 11
gu®xë≤ıvxen kNyk;n;' smvWeWR u W@Bdkop·r∑;t(
r…vxë≤ıvx;Cz⁄.o vr;,;mu.yoíN{…vxë≤ıto …vv;h" 12
…mqunk⁄M.mOg;å≤lvOW;jge …mqungeåip rv* i]lve xëc"e
a≤lmOg;jgte krpI@n' .vit k;itRkp*Wm/u„vip 13
a;¥g.Rstu kNyyo√≥yojRNmm;s.itq* krg[h"
no…ctoåq …vbu/"w p[xSyte ced( i√tIyjnuWo" sutp[d" 14
27

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Jyeœ√N√÷ m?ym' sMp[id∑' i]Jyeœ' ce•vw yuˇ_' kd;åip
kÉ…cTsUy| viˆg' p[oJZ‰ c;ååÛnwvR ;åNyoNy' Jyeœyo" Sy;i√v;h" 15
sutp·r,y;TW<m;s;Nt" sut;krpI@n'
n c injk⁄le t√√; m<@n;dip mu<@nm(
n c shjyodeyR e .[;]o" shodrkNykÉ
n shjsuto√;hoåBd;/eR xë.e n iptOi£y; 16
v?v; vrSy;åip k⁄le i]pU®We n;x' v[jTe kín iníyoˇrm(
m;soˇr' t] …vv;h î„yte x;NTy;åqv; sUtkingRme prw" 17
cU@; v[t' c;åip …vv;hto v[t;∞U@; c ne∑; pu®W]y;Ntre
v/Upv[ x
e ;∞ sut;…vingRm" W<m;sto v;åBd…v.edt" xë." 18
ê≈U…vn;xmihj* sutr;' …v/ˇ"
kNy;åsut* inAitj* êxër' htí
Jyeœ;.j;ttny; Sv/v;g[j' c
x£;…¶j; .vit devrn;xk]IR 19
√«x;¥p;d]yj; kNy; devrs*:yd;
mUl;NTyp;ds;p;‹¥p;dj;te tyo" xë.e 20
v,oR vXy' tq; t;r; yoiní g[hmw]km(
g,mw]' .kÀ$' c n;@« cwte gu,;…/k;" 21
i√j; ZW;≤lkkú$;Stto nOp; …vxo'å…`[j;"
vrSy v,Rtoå…/k; v/UnR xSyte bu/"w 22
ihTv; mOgNe {' nrr;≤xvXy;" sveR tqwW;' jlj;Stu .+y;"
sveåR ip …s'hSy vxe …vn;å≤l' Dey' nr;,;' Vyvh;rtoåNyt(
kNy=;‹√r.' y;vt( kNy;.' vr.;dip
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

g,ye•v˙CzπWe ]I„vi{.msTSmOtm( 24
a…êNy>yupyohRyo ingidt" Sv;Tykúyo" k;sr"
…s'ho vSvjp;∫yo" smuidto y;My;NTyyo" k⁄Ôr"
meWo devpuroiht;nl.yo" k,;‹Mbunov;‹nr"
Sy;√¯ê;….…jtoStqwv nk⁄lí;N{;BjyoNyorih" 25
Jyeœ;mw].yo" k⁄r© ¨idto mUl;{Ryo" ê; tq;
m;j;‹roåidits;pRyorq m`;yoNyoStqwvoNdu®"
Vy;`[o √«x.…c]yorip c g*ryRM,bufiy=Ryo
yoRin" p;dgyo" prSprmh;vwr' .yoNyoSTyjet( 26
…m];…, ¥um,e" k⁄jJe yx≤xn" xë£;kúj* vw·r,*
s*Myí;Sy smo …v/obu/R rvI …m]e n c;Sy i√Wt(
xeW;í;Sy sm;" k⁄jSy su˙díN{eJysUy;‹" bu/"
x]u" xë£xnI sm* c xx.OTsUno" …st;hSkr* 27
…m]e cåSy ·rpu" xxI gu®xin+m;j;" sm; gI„pte
…mR];<ykúkj⁄ Ne dvo bu/…st* x]U sm" sUyjR "
…m]e s*MyxnI kve" x≤xrvI x]U k⁄jJe y* sm*
…m]e xë£bu/* xne" x≤xr…v+m;j; i√WoåNy" sm" 28
r=onr;åmrg,;" £mto m`;ihvæSvN{mUlv®,;nlt=r;/;"
mUvoRˇr;]y…v/;tOymex.;in mw];idtINduh·rp*„,m®Ll`Uin 29
injinjg,m?ye p[IitrTyuˇm; Sy;
dmrmnujyo" s; m?ym; sMp[id∑;
asurmnujyoíeNmOTyurve p[id∑o
dnuj…vbu/yo" Sy;√¯rmek;Nttoå] 30
mOTyu" W@∑kÉ DeyoåpTyh;innRv;Tmje
29

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

i√√;‹dxe in/RnTv' √yorNy] s*:y’t( 31
p[oˇ_e du∑.kÀ$kÉ p·r,ySTvek;…/pTye xë.o
åqo r;xIêrs*˙deåip gidto n;@‰O=xë≤ıyRid
aNy=wåR xpyobR≤lTvs≤ßte n;@±y=O xëı* tq;
t;r;xë≤ıvxen r;≤xvxt;.;ve in®ˇ_o bu/"w 32
mw}y;' r;≤xSv;…mnor'xn;q√N√Sy;ip Sy;Ì,;n;' n doW"
%e$;·rTv' n;xyeTs∫kÀ$' %e$p[Iití;ip du∑' .kÀ$m( 33
Jyeœ;r*{;yRm;M."pit.yugyug' d;ß.' cwkn;@«
pu„yeNduTv;∑^…m];Ntkvsujl.' yoinbufiye c m?y;
v;Yv…¶Vy;l…vêo@ëygu yugmqo p*„,.' c;pr; Sy;d(
dMpTyorekn;@‰;' p·r,ynmsNm?yn;@‰;' ih mOTyu" 34
r;XywKye ce≤∫•mO=' √yo" Sy;•=]wKye r;≤xyuGm' tqwv
n;@«doWo no g,;n;' c doWo n=]wKye p;d.ede xë.' Sy;t( 35
seVy;/m,Ryvu tIngr;id.' ceTpUv| ih .OTy/in.tOpR ru ;ids∫;t(
sev;…vn;x/nn;xn.tOnR ;xg[;m;ids*:y˙idd'£mx" p[id∑m( 36
a£W$tpyxv,;‹" %gexm;j;‹r…s'hxën;m(
sW;‹åå%umgO ;vIn;' injpçmvw·r,;m∑* 37
p*„,exx;£;{ssUynR Nd;" pUv;‹/mR ?y;åpr.;gyuGmm(
.t;‹ ip[y" p[;Gyu…j.e ‚S]y;" Sy;Nm?ye √yo" p[me pre ip[y; S]I 38
k⁄jxë£s*Myx≤xsUycR N{j;" k…v.*mjIvxins*ryo gu®"
îh r;≤xp;" i£ymOg;Syt*≤lkÉNdu.to nv;'x…v…/®Cyte bu/"w 39
smgOhm?ye x≤xr…vhor; …vWm.m?ye r…vx≤xno" s; 40
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

xë£D jIvxin.UtnySy b;,
xwl;∑pç…v≤x%;" smr;≤xm?ye
i]'x;'xko …vWm.e …vprItmSm;d(
{e„k;,k;" p[qmpçnv;…/p;n;m( 41
Sy;d( √;dx;'x îh r;≤xt Ev geh'
hor;åq Αnvm;'xksUy.R ;g;"
i]'x;'xkí W…@me k…qt;Stu vg;‹"
s*Myw" xë.' .vit c;åxë.mev p;pw" 42
Jyeœ;p*„,.s;pR.;NTy`i$k;yuGm' c mUl;…ênI
ip}y;d* `i$k;√y' ingidt' t∫Sy g<@;Ntkm(
kk;‹Ly<@j.;Nttoå/R`i$k; …s'h;êmeW;idg;
pU,;‹Nte `i$k;Tmk˘ Tvxë.d' nNd;itqeí;idmm( 43
l¶;Tp;p;`OJvnOjU Vyy;qRSq* yd; td;
ktRrI n;m s; Dey; mOTyud;·r{‰xokd; 44
cN{e sUy;‹ids'yˇu _e d;·r{‰' mr,' xë.m(
s*:y' s;pà‰vwr;Gye p;p√yyute mOit" 45
jNml¶.yomOTR yux;x* ne∑" krg[h"
Ek;…/pTye r;xIxmw}ye v;nwv doW’t( 46
mIno=kk;‹≤lmOg‚S]yoå∑m' l¶' yd; n;∑mgehdoW’t(
aNyoNy…m]Tvvxen s; v/U.vR Te sut;yughRO s*:y.;…gnI 47
mOit.vn;'xo yid c …vl¶e td…/pitv;‹ n xë.kr" Sy;t(
Vyy.vn' v; .vit td'xStd…/pitv;‹ klhkr" Sy;t( 48
%r;mto 30 åNTy;iditviˆip}y.e
31

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

%vedt" 40 kÉ rdt 32 í s;pR.e
%b;,to 50 åêe /Oitto 18 åyRm;Mbupe
’te20 .RgTv;∑^.…vêjIv.e 49
mno 14 i√√¯v;inls*Myx;£.e
k⁄p=t" 21 xwvkreåi∑ 16 toåj.e
yug;…êto 24 bufiy.toyy;My.e
%cN{to 10 …m].v;sv≈ut* 50
mUlåe ©b;,; 56 i√Wn;…@k;" ’t;
vJy;‹" xë.åe qo …vWn;…@k; /[vu ;"
infl; ..ogen %tkú 60 .;…jt;"
Sp∑; .vey…u vRWn;…@k;Stq; 51
…g·rx.ujg…m];" ip}yvSvMbu…vêe
å….…jdq c …v/;t;åpIN{ îN{;nl* c
inA≥it®dkn;qoåPyyRm;qo .g" Syu"
£mx îh muÙt;‹ v;sre b;,cN{;" 52
≤xvoåjp;d;d∑* Syu.x
Re ; aiditjIvk*
…v„<vkúTv;∑^m®to muÙt;‹ in≤x k°itRt;" 53
rv;vyRm; b[˜r=í some k⁄je viˆip}ye bu/e c;….…jTSy;t(
gur* toyr=o .Og* b[˜ip}ye xn;vIxs;p*R muÙt;‹ iniWı;" 54
inve/R "w x≤xkrmUlmw]ip}y
b[;˜;NTyoˇrpvnw" xë.o …vv;h"
·rˇ_;åm;rihtitq* xë.åe iˆ vwê
p[;NTy;'…`[" ≈uitit…q.;gtoå….…jTSy;t( 55
ve/oåNyoNyms* …v·r牅.…jtoy;‹My;nur;/=Ryo
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

…vRêNe √ohR·rip}yyog[hR ’to hStoˇr;.;{yo"
Sv;tIv;®,yo.Rv…e •A≥it.;idTyoStqof;NTyyo"
%e$e t] gte turIycr,;¥ov;‹ tOtIy√yo" 56
x;£ÉJye xt.;inle jl≤xve p*„,;yRm=eR vsu
√«xe vwêsu/;'x.ë e hy.ge s;p;‹nru ;/e …mq"
hStop;≤Ntm.e …v/;tO…v…/.e mUl;idtI Tv;∑^.;
j;Ï[I y;Mym`e ’x;nuh·r.e …vıe k⁄.{O ≤e %kÉ 57
A=;…, £Àr…vı;in £Àr.uˇ_;idk;in c
.uKTv; cN{e, muˇ_;in xë.;h;‹…, p[c=te 58
Dr;ÛpU,NRe du…st;" SvpOœº .' s¢goj;itxrw…mRt' ih
s'lˇyNteåkúxnIJy.*m;" sUy;‹∑tk;‹…¶…mt' purSt;t( 59
hWR,vw/iO ts;?yVyitp;tkg<@xUlyog;n;m(
aNte y•=]' p;ten inp;itt' tTSy;t( 60
pç;Sy;j* gomOg* t*≤lk⁄M.* kNy;mIn* kKyRlI c;pyuGme
t];åNyoNy' cN{.;NvoinR®ˇ_' £;Nte" s;My' no xë.' m©leWu
Vy;`;tg<@Vyitp;tpUvx
R l
U ;NTyvj[e p·r`;itg<@º
yoge …v®ıe Tv….…jTsmet" %;jUrR mk;‹i√Wme xxI cet( 62
xr;∑idKx£ng;it/OTy‚St…q/Oití p[’teí pç
¨pg[h;" sUy.R toåBjt;r;" xë.; n dexe k⁄®b;…Òk;n;m( 63
p;topg[hlˇ;su ne∑oå…Ï[" %e$pTsm"
v;r‚S]floå∑….St∑" swk" Sy;d/Ry;mk" 64
x£;kúidGvsurs;B?y…ên" k⁄≤lk; rve"
r;]* inrek;‚StQy'x;" xn* c;NTyoåip in≤Ndt" 65
33

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

c;p;NTyge go`$ge pt©π kk;‹jge S]I…mqune æSqte c
…s'h;≤lge n£/($e sm;" Syu‚StQyo i√tIy;p[m%
u ;í dG/;" 66
l¶;∞N{;Nmdn.vnge %e$e n Sy;idh p·r,ynm(
ik˘ v; b;,;xëg…mtlvge j;…m]' Sy;dxë.kr;…mdm( 67
Ek;gRlopg[hv;tlˇ;j;…m]ktRydRu y;StdoW;"
nXy≤Nt cN{;kúblopp•e l¶e yq;k;‹>yudye tu doW; 68
¨pg[h=| k⁄®b;…ÒkÉWu k≤l©v©πWu c p;itt' .m(
s*r;∑^x;LveWu c l·ˇt' m' Tyjeˇu …vı' ikl svR dexe 69
xx;˚sUy=R yR tu .e x
R We e %' .Uygu ;©;in dxexitQy"
n;geNdvoå˚πNdu…mt; n%;íe∫v≤Nt cwte dxyogsHD;" 70
v;t;.[;…¶mhIpcormr,' ®Mbj[v;d;" =it
yoRg;˚π d≤lte sme mnuytu åe y*ge tu swkåÉ …/Rte
.' d;ß;dq s‚Mmt;Stu mnu.I re%;" £m;Ts'≤l%ed(
ve/oå‚Smn( g[hcN{yonR xë.d" Sy;dekre%;Sqyo" 71
l¶en;!‰; y;titQyoå˚t∑;" xeWe n;g√‰æB/tkÉNú dus:' ye
rogo vˆI r;jc*r* c mOTyub;‹,í;y' d;≤=,;Typ[…sı" 72
rsgu,x≤xn;g;B?y;!‰s'£;≤Nty;t;'
xk…mitrq t∑;å˚¯ydR ; Wç xeW;"
®gnlnOpc*r; mOTyusHDí b;,o
nv˙txrxeWe xeWkìKye sxLy" 73
r;]* c*r®j* idv; nrpitvRiˆ" sd; sN?yyo
mOTR yuí;q xn* nOpo …vid mOit.*Rmåe …¶c*r* rv*
rogoåq v[tgehgopnOpsev;y;np;…,g[he
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

[Jyotish]

vJy;‹í £mto bu/e ®gnl+m;p;lc*r; mOit" 74
}y;x' i]ko,' cturßmSt' pXy≤Nt %e$;ír,;….vOı‰;
mNdo gu®.U…R msut" pre c £me, sMpU,ÎR xo .v≤Nt 75
yd; l¶;'xx
e o lvmq tnu' pXyit yuto
.ve√;åy' vo!ü" xë.flmnLp' rcyit
lv¥UnSv;mI lvmdn.' l¶mdn'
p[pXye√; v?v;" xë.…mtrq; Deymxë.m( 76
lvexo lv' l¶po l¶geh' p[pXye‚Nmqo v; xë.' Sy;√rSy
lv¥Unpo'åx¥un' l¶poåSt' …mqo ve=te Sy;Cz⁄.' kNyk;y;" 77
lvpitxë.…m]' vI=teå' x' tnu' v;
p·r,ynkrSy Sy;Cz⁄.' x;S]Î∑m(
mdnlvp…m]' s*Mym'x¥un' v;
tnumdngOh' ce√«=te xmR v?v;" 78
…vWuv;yneWu prpUvmR ?ym;≤Ndvs;'STyjeidtrs˚^mWe u ih
`i$k;Stu Wo@x xë.i£y;…v/* prtoåip pUvmR ip sNTyjeä/ë " 79
dev√‰˚tRvoå∑;∑* n;@‰oå˚;" %nOp;" £m;t(
vJy;‹" s˚^m,eåk;‹d"e p[;yoåkúSy;itin≤Ndt;" 80
`ße tul;lI b…/r* mOg;ê* r;]* c …s'h;jvOW; idv;N/;"
kNy;nOy‘
u kú$k; inx;N/; idne `$oåNTyo in≤x p©ësD' " 81
b…/r; /‚Nvtul;lyoåpr; º …mqun' kkú$koå©n; inx;N/;"
idvs;N/; h·rgoi£y;Stu k⁄Bj; mOgk⁄M.;≤Ntm.;in sN?yyoihR
d;·r{‰' b…/rtn* idv;N/l¶e vw/Vy' ≤xxëmr,' inx;N/l¶e
35

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p'Gv©π in≤%l/n;inn;xmIyu" svR];…/pgu®Îi∑….nR doW" 83
k;muk
R t*≤lkkNy;yuGmlve ZWge v;
yihR .vedpu y;mStihR stI %lu kNy; 84
aNTynv;'xe n c p·r,ey; k;cn vgoRˇm…mh ihTv;
no crl¶e crlvyog' t*≤lmOgSqe xx.Oit k⁄y;‹t( 85
Vyye xin" %eåvinjStOtIye .OgSu tn* cN{%l; n xSt;"
l¶e$( k…vGl*Rí ·rp* mOt* Gl*lR¶$e x
( .u ;r;í mde c sveR 86
}y;y;∑W$(su r…vkÉttu moåkúp]u ;
S}y;y;·rg" ≤=itsuto i√gu,;ygoåBj"
s¢Vyy;∑riht* Dgu …stoå∑
i]¥UnW@±VyygOh;n( p·r˙Ty xSt" 87
p;p* ktR·rk;rk* ·rpughO e nIc;Stg* ktRrI1
doWo nwv …steå·rnIcgOhge tTWœdoWoåip n
.*meåSte ·rpunIcge nih .ve∫*moå∑mo doW’
•Ice nIcnv;'xkÉ x≤xin ·r"f;∑;·rdoWoå·p n 88
aBd;yntuiR t…qm;s.p=dG/
itQyN/k;,b…/r;©mu%;í doW;"
nXy≤Nt …vÌu®…ste‚„vh kÉN{ko,e
t√∞ p;p…v/uyˇu _nv;'xdoW" 89
kÉN{e ko,e jIv a;ye rv* c l¶e cN{e v;åip vtoRˇme v;
sveR doW; n;xm;y;≤Nt cN{e l;.e t√∂umÙRu t;|xdoW;" 90
i]ko,e kÉN{e v; mdnrihte doWxtk˘
hreTs*My" xë£o i√gu,mip l=' surgu®"
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

.ved;ye kÉN{eå©p ¨t lvexo yid td;
smUh' doW;,;' dhn îv tUl' xmyit 91
√* √* D.OGvo" pçeNd* rv* s;/R]yo gur*
r;m; mNd;gukTÉ v;re s;/wk
R k
ì ˘ …vxopk;" 92
ê≈U" …stoåkú" êxërStnuStnuj;‹…m]p" Sy;∂…yto mn" xxI
Etäl' sMp[it.;Vy t;≤N]kSteW;' su%' sMp[vdei√v;ht" 93
’„,e p=e s*·rk⁄j;kÉåú ip c v;re
vJyeR n=]e yid v; Sy;t( krpI@;
s˚«,;‹n;' tihR sut;yu/nR l;.
p[Iitp[;¢‰w s; .vtIh æSqitreW; 94
g;N/v;‹id…vv;heåk;‹√dπ ne]gu,Ne dv"
k⁄ygu ;©;…¶.Ur;m;‚S]p¥;mxë.;" xë.;" 95
…v/obRlmve+y v; dlnk<@n' v;rk˘
gOh;©,…v.UW,;Nyq c veidk;m<@p;n(
…vv;h…vihto@ë….…vRrcyeˇqo√;hto
n pUv…R mdm;cret( i]nvWæ<mte v;sre 96
hStoCz^;y; vedhStw" smNt;ˇuLy; vedI sµno v;m.;ge
yuGme `ße WœhIne c pçs¢;he Sy;Nm<@po√;sn' st( 97
meW;idr;≤xjv/UvryobR$oí
twl;idl;pn…v/* k…qt;å] sƒ‰;
xwl; idx" xridg=ng;i{b;,;
b;,;=b;,…gryo …vbu/Sw tu kì…ít( 98
sUyåRe ©n;…s'h/$eWu xwve StM.oå≤lkod<@.OgWe u v;y*
37

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mIn;jk⁄M.e inA≥t* …vv;he Sq;Pyoå…¶ko,e vOWyuGmkkÉú 99
n;Sy;mO=' n it…qkr,' nwv l¶Sy …cNt;
no v; v;ro n c lv…v…/noR muÙtRSy cc;‹
no v; yogo n mOit.vn' nwv j;…m]doWo
go/U≤l" s; muin….®idt; svRk;yeWR u xSt; 100
ip<@«.Ute idn’it hemNtt*R Sy;d/;‹Ste tpsmye g;`U≤l"
sMpU,;‹Ste jl/rm;l;k;le ]e/; yoJy; sklxë.e k;y;‹d* 101
aSt' y;te gu®idvse s*re s;kÉú
l¶;NmOTy* ·rpu.vne l¶e ceNd*
kNy;n;xStnumdmOTyuSqe .*me
vo!ül;‹.e /nshje cN{e s*:ym( 102
meW;idgeåkÉåú ∑xr; ng;=;" s¢eWv" s¢xr; gj;=;"
go=;" %tk;‹" k⁄rs;" k⁄tk;‹" Kv©;in Wi∑nRvpç .u·ˇ_" 103
s'£;≤Nty;t`ß;¥wmiR tinRflI %W@±60 ˙t;
lB/en;'x;idn; yoJy' y;t=| Sp∑.;Skr" 104
tno·r∑;'xk;t( pUv| nv;'x; dxs'g,u ;"
r;m;¢;" lB/m'x;¥' tnovRg;‹ids;/ne 105
ak;‹Ll¶;Ts;yn;∫oGy.uˇ_w.;‹giw nR›;TSvody;T%;…¶.ˇ_;t(
.oGy' .uˇ_' c;Ntr;lody;!‰' W∑‰; .ˇ_' Sve∑n;@‰o .vey"u 106
ceLl¶;åk*R s;yn;vekr;x* ti√XleWflody" %;…¶.ˇ_"
Sve∑" k;lo l¶mUn' yd;åk;‹{;]e" xeWoåk;‹TsW@±.;…•x;y;m( 107
¨Tp;t;Nsh p;tdG/it…q….du∑R ;'í yog;'Stq;
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

cN{eJyoxns;mq;Stmyn' itQy;" =yıIR tq;
g<@;Nt' c s…vi∑s'£midn' tNv'xp;St' tq;
tNv'xx
e …v/Unq;∑·rpug;n( p;pSy vg;|Stq; 108
seNdu£rÀ %gody;'xmudy;St;xë≤ıc<@;yu/;n(
%;jUrR ' dxyogyogsiht' j;…m]lˇ;Vy/m(
b;,opg[hp;pktR·r tq; itQyO=v;ro‚Tqt'
du∑' yogmq;/Ry;mk⁄≤lk;¥;Nv;rdoW;nip 109
£Àr;£;Nt…vmuˇ_.' g[h,.' yT£ÀrgNtVy.'
]e/oTp;tht' c kÉthu t.' sN?yoidt' .' tq;
t√∞ g[h….•yuıgt.' sv;‹inm;NsNTyje
du√;he xë.kmRsu g[h’t;n( l¶Sy doW;nip 110
îit …vv;hp[kr,m( 6
aq v/Upv[ x
e p[kr,m( 7
sm;i{pç;˚idne …vv;h;√/Upv[ x
e oåi∑idn;Ntr;le
xë." prSt;i√Wm;äm;sidneå=vW;‹Tprto yqe∑m( 1
/[vu ≤=p[mdO ≈u o]vsuml
U m`;inle
v/p[vx
e " s•e∑o ·rˇ_;r;kÉú bu/e prw" 2
Jyeœº pitJyeœmq;…/kÉ pit' hNTy;idme .tOgR hO e v/U" xëc*
ê≈U' shSye êxër' =ye tnu' t;t' m/* t;tgOhe …vv;ht" 3
îit v/Upv[ x
e p[kr,m( 7
aq i√r;gmnp[kr,m( 8
credq*jh;yne `$;≤lmeWge rv*
rvIJyxë≤ıyogt" xë.g[hSy v;sre
nOyGu mmInkNyk;tul;vOWe …vl¶kÉ
39

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

i√r;gm' l`u/vu[ e creåßpe mOd@U ië n 1
dwTyeJyo Á….mu%d≤=,e yid Sy;d(
gCzπynu R ih ≤xxëg….R,Invo!;"
b;líe√j[ it …vp¥te nvo!;
ce√N?y; .vit c g….R,I Tvg.;‹ 2
ngrp[vx
e …vWy;¥p{ve krpI@ne …vbu/tIqRy;]yo"
nOppI@ne nvv/Upv[ x
e ne p[it.;gRvo .vit doW’• ih 3
ip}ye gOhe ceTk⁄cpu„psM.v" S]I,;' n doW" p[itxë£sM.v"
.OGvi©rovTsv…sœkXyp;]I,;' .r√;jmun"e k⁄le tq; 4
îit i√r;gmnp[kr,m( 8
aq;¶‰;/;np[kr,m( 9
Sy;d…¶ho]…v…/®ˇrge idnexe
…m≈/[vu ;NTyx≤xx£surJe y…/„<ye
·rˇ_;su no x≤xk⁄jJe m.Og* n nIce
n;St' gte n …v…jte n c x]ughe e 1
no kkún£ZWk⁄M.nv;'xl¶e
noåBje tn* r…vxxIJyk⁄je i]ko,e
kÉN{=RWæ$(].vge c prw‚S]l;.
W$(%æSqtwinR/nxë≤ıyute …vl¶e 2
c;pe jIve tnuSqe v; meWe .*meåMbre ¥une
W$(}y;yeåBje rv* v; Sy;∆;t;…¶yRjit /[vu m( 3
îit a…¶ho]p[kr,m( 9
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

aq r;j;….Wekp[kr,m( 10
r;j;….Wek" xë. ¨ˇr;y,e gu…vRNdux£
ë ®ì idtwbl
R ;‚Nvtw"
.*m;kúl¶exdxexjNmpwnoR cw]·rˇ_;rinx;m≤lMluce 1
x;£≈v" ≤=p[mdO /u vu[ o@ë…." xIWoRdye voycye xë.e tn*
p;pw‚S]Wœ;ygtw" xë.g[h"w kÉN{i]ko,;y/ni]s'æSqtw" 2
p;pwStn* ®Æõ™n/ne mOit" sute pu];itRrqRVyygwd·R r{t;
Sy;T%eålso .[∑pdo ¥un;Mbug"w sv| xë.' kÉN{gtw" xë.g[h"w 3
gu®lR¶ko,e k⁄joår* …st" %e
s r;j; sd; modte r;jl+My;
tOtIy;yg* s*·rsUy*R %bN?vo
gu®íeı·r]I æSqr; Sy;•OpSy 4
îit r;j;….Wekp[kr,m( 10
aq y;];p[kr,m( 11
y;];y;' p[…vidtjNmn;' nOp;,;' d;tVy' idvsmbuıjNmn;' c
p[Xn;¥w®dyin…mˇmUl.Ut…w vRD;te Áxë.xë.e bu/" p[d¥;t( 1
jnnr;≤xtnU yid l¶ge td…/p* yid v; tt Ev v;
i]·rpu%;ygOh' yid vodyo …vjy Ev .ve√su/;pte" 2
·rpujNml¶.mq;…/p* tyoStt Ev vopcysµ ce∫vet(
ihbukÉ ¥unåe q xë.vgRkStn* yid mStkodygOh' td; jy" 3
yid pOæCztn* vsu/; ®…cr; xë.vStu yid ≈uitdxRngm(
yid pOCzit c;drtí xë.g[hÎ∑yut' crl¶mip 4
…v/ukj⁄ yutl¶e s*·rÎ∑eåq cN{e
41

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mOit.mdns'Sqe l¶ge .;Skreåip
ihbukin/nhor;¥Unge c;ip p;pe
spid .vit .©" p[XnktuSR td;nIm( 5
i]ko,e k⁄D;Ts*·rxë£DjIv;
ydwkoåip v; no gmoåk;‹CzxI v;
blIy;'Stu m?ye tyoyoR g[h" Sy;t(
Svk°y;' idx' p[Tyut;ås* nye∞ 6
p[Xne gMyidgIx;T%e$" pçmgo y"
bo.Uy;älyuˇ_" Sv;m;x;' nyteås* 7
/numWRe …s'hWe u y;]; p[xSt; xinDoxnor;≤xge cwv m?y;
rv* kkúmIn;≤ls'SqeåitdI`;‹ jnu"pçs¢i]t;r;í ne∑;" 8
n WœI n c √;dxI n;å∑mI no …st;¥; it…q" pU…,Rm;åm; n ·rˇ_;
hy;idTymw]Ne dujIv;NTyhSt≈vov;svwrve y;]; p[xSt; 9
n pUviR d≤x x£.e n …v/us*·rv;re tq;
n c;jpd.e gur* ymidxIndwTyeJyyo"
n p;≤xid≤x /;tO.e k⁄jbu/åe yRm=eR tq;
n s*Mykk⁄…. v[jTe SvjyjI…vt;qIR bu/" 10
pUv;‹ º /[vu …m≈.wnR nOptey;‹]; n m?y;ˆkÉ
tI+,;:ywrpr; kÉ n l`u.nw oR pUvrR ;]e tq;
…m];:ywnR c m?yr;i]smye cog[Sw tq; no crw
r;}yNte h·rhStpu„yx≤x…." Sy;TsvRk;le xë.; 11
pUv;‹…¶ip}y;Ntkt;rk;,;' .Upp[’Tyugt[ ru ©m;" Syu"
Sv;tI…vx;%eN{.uj©m;n;' n;@‰o iniWı; mnus‚Mmt;í 12
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

pUv;‹/mR ;¶eym`;inl;n;' Tyje≤ı …c];ihymoˇr;/Rm(
nOp" smSt;' gmne jy;qIR Sv;tI' m`;' coxnso mten 13
tmo.uˇ_t;r;" SmOt; …vêsƒ‰;" xë.o jIvp=o mOtí;ip .oGy;"
td;£;Nt.' ktRrIs'Zmuˇ_' ttoå=eNdusƒ‰' .veÌS[ tn;m 14
m;tR<@º mOtp=ge ihmkríe∆Ivp=e xë.;
y;]; Sy;i√prItge =ykrI √* jIvp=e xë.;
g[St=| mOtp=t" xë.kr' g[St;ˇq; ktRrI
y;yINdu" æSqitm;n( r…vjRykr* t* √* tyojIRvg* 158
Sv;TyNtk;ihvsup*„,kr;nur;/;
idTy/[vu ;…, …vWm;‚Stqyoåk⁄l;" Syu"
sUyNRe dumNdgurví k⁄l;k⁄l; Do
mUl;Mbupx
e …v…/.' dxW≤@±√itQy" 16
pUv;‹êIJym`eNduk,Rdhn√«xeN{…c];Stq;
xë£;r* k⁄ls'Dk;í itqyoåk;‹∑Ne {ved…w mRt;"
y;yI Sy;dk⁄le jyI c smre Sq;yI c t√Tk⁄le
s‚N/" Sy;du.yo" k⁄l;k⁄lg,e .UmIxyoyu?R yto" 17
Syu/mR Re dßpu„yorgvsujlp√«xmw];<yqeR
y;My;j;Ï[IN{k,;‹iditiptOpvno@ÜNyqo .;in k;me
vˆ‰;{;‹bfiu y…c];inA≥it…v…/.g;:y;in mo=eåq roih
<y;PyeN√NTy=R…vê;yRm.idnkr=;‹…, pQy;idr;h* 18
/mRge .;Skre …vˇmo=e xxI …vˇge /mRmo=æSqt" xSyte
k;mge /mRmo=;qRg" xo.no mo=ge kÉvl' /mRg" p[oCyte 19
p*We p=Ty;idk; √;dxwv' itQyo m;`;d* i√tIy;idk;St;"
k;m;·ˇß" SyuStOtIy;idv∞ y;ne p[;Cy;d* fl' t] v+ye 20
43

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s*:y' Klexo .Iitrq;‹gmí xUNy' nw" Sv' in"Svt; …m≈t; c
{VyKlexo du"%…m∑;i¢rqoR l;." s*:y' m©l' …vˇl;." 21
l;.o {Vy;i¢/Rn' s*:ymuˇ_' .Iitl;‹.o mOTyurq;‹gmí
l;." k∑{Vyl;.* su%' c k∑' s*:y' Klexl;.* su%' c 22
s*:y' l;." k;yR…s≤ıí k∑' Klex" k∑;‚Ts≤ırqoR /n' c
mOTyul;‹.o {Vyl;.í xUNy' xUNy' s*:y' mOTyurTyNtk∑m( 23
itQyO=v;ryuitri{gj;…¶t∑;
Sq;n]yeå] …vyit p[qmeåitdu"%I
m?ye /n=itrqo crme mOit" Sy;t(
Sq;n]yeå˚yu…j s*:yjy* in®ˇ_* 24
rve.tR oåBj.o‚NmitnRg;vxeiWt; √‰g;
mh;@lo n xSyte i]Wæ<mt; .[mo .vet( 25
xx;˚.' sUy.R toå] g<y' p=;iditQy; idnv;sre,
yut' nv;¢' ngxeWk˘ ceTSy;≤ı'vr' tÌmneåitxStm( 26
.Upç;˚√‰©idGviˆs¢ved;∑ex;k;‹í `;t;:ycN{"
meW;dIn;' r;jsev;…vv;de vJyoR yuı;¥e c n;Ny] vJyR" 27
a;¶eyTv;∑^jlpip}yv;svr*{.e
mUlb[;˜;jp;d=eR ip}ymUl;j.e £m;t( 28
®W√‰¶‰…¶.Ur;m√‰B?y¶‰æB/yug;¶y"
`;tcN{e …/„<yp;d; meW;√Jy;‹ mnIiW…." 29
goS]IZWe /;tit…qStu pU,;‹ .{; nOy‘
u kú$kÉåq nNd;
k*Py;‹jyonR£/$e c ·rˇ_; jy; /nu"k⁄M.hr* n xSt;" 30
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

[Jyotish]

n£É .*mo goh·rS]IWu mNdíN{; √N√πåkoRåj.e Dí kkÉú
xë£" kod<@;≤lmIneWu k⁄M.e jUkÉ jIvo `;tv;r; n xSt;"
m`;krSv;itmw]mUl≈uTyMbup;NTy.m(
y;Myb[;˜exs;pRç meW;de`;‹t.' n st( 32
.U…m√‰B?yi{idKsUy;‹©;∑;˚πx;…¶s;yk;"
meW;id`;tl¶;in y;];y;' vjRyTe su/I" 33
nv.UMy" ≤xvvˆyoå=…vêeåkú’t;" x£rs;Stur©itQy"
i√idxoåm;vsví pUvtR " Syu‚Stqy" sMmu%v;mg; n xSt;"
k*berIto vwprITyen k;lo v;reåk;‹¥e sMmu%e tSy p;x"
r;];vet* vwprITyen g<y* y;];yuıe sMmu%e vjRnIy* 35
.;in Sq;Py;NyæB/id=u s¢s¢;nl=Rt"
v;yVy;¶eyidKs'Sq' p;·r`' nwv lÏyet( 36
a¶eidRx' nOp îy;Npu®ÙtidG.w
rev' p[d≤=,gt; …vidxoåq ’Tye
a;vXykÉåip p·r`' p[…vlω gCzπ
CzÀl' …vh;y yid idˇ_nux≤ë ır‚St 37
mw];kúp„u y;…ên.winR®ˇ_; y;]; xë.; svRidx;su tJDw"
v£° g[h" kÉN{gtoåSy vgoR l¶e idn' c;Sy gmeiniWım( 38
s*My;yne sUy…R v/U tdoˇr;' p[;cI' v[jˇe * yid d≤=,;yne
p[TyGym;x;' c tyoidRv;inx' ….•;ynTveåq v/oåNyq; .vet( 39
¨deit ySy;' id≤x y] y;it gol.[m;√;åq kk⁄B.sÏπ
i]/oCyte sMmu% Ev xë£o y]oidtSt;' tu idx' n y;y;t( 40
v£;StnIcopgte .Ogo" sute r;j; v[jn( y;it vx' ih …vi√W;m(
bu/oånukl
À o yid t] sçln( ·rpUÔye•vw jy" p[tINduje 41
45

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;v∞N{" pUW.;Tké·ˇk;¥e p;de xë£oåN/o n du∑oåg[d=e
m?yem;gRm;gRv;Steåip r;j; t;v·ˇœºTsMmu%Tveåip tSy 42
k⁄M.k⁄M.;'xk* Ty;Jy* svRq; yàto bu/"w
t] p[y;tunpO| terqRn;x" pde pde 43
aq mInl¶ ¨t v; td'xkÉ c≤ltSy v£…mh vTmR j;yte
jinlg[jNm.ptI xë.g[h* .vtStd; tdudye xë.o gm" 44
jNmr;≤xtnutoå∑meåqv; Sv;·r.;∞ ·rpu.e tnuæSqte
l¶g;Std…/p; yd;åqv; SyugtR ' ih nOptemiRO tp[dm( 45
l¶e cN{e v;åip vgoRˇmSqe y;]; p[oˇ_; v;æHzt;qwk
R d;]I
aM.or;x* v; td'xe p[xSt' n*k;y;n' svR…s≤ıp[d;…y 46
i√G√;r.e l¶gte p[xSt; y;];åqRd;]I jyk;·r,I c
h;in' …vn;x' ·rputo .y' c k⁄y;‹ˇq;idKp[itloml¶e 47
r;≤x" SvjNmsmye xë.s'ytu o yo
y" Sv;·r.;…•/ngoåip c ve≤xsHD"
l¶opg" s gmne jydoåq .Up
yogwgmR o …vjydo muin…." p[id∑" 48
sUy"R …sto .U…msutoåq r;Û" xin" xxI Dí bOhSpití
p[;Cy;idto id=u …vid=u c;ip idx;m/Ix;" £mt" p[id∑;" 49
kÉN{e idg/Ixe gCzπdvnIx"
l;l;i$in t‚Sm•ey;d·rsen;m( 50
p[;Cy;d* tr…,Stn* .Ogsu tu o l;.Vyye .Ustu "
kmRSqoåq tmo nv;∑mgOhe s*·rStq; s¢me
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

cN{" x]ughO ;Tmjeåip c bu/" p;t;lgo gI„pit
…vˇ.[;tOghO e …vl¶sdn;Ll;l;i$k;" tIitRt;" 51
mOge gTv; ≤xve æSqTv;åidt* gCzÔyei{pUn(
mw]e p[Sq;y x;£É ih æSqTv; mUle v[jS' tq; 53
p[Sq;y hSteåinlt=…/„<ye æSqTv; jy;qIR p[vsed( i√dwve
vSvNTypu„ye injsI…ª cwkr;]oiWt" +m;' l.teåvnIx" 53
¨W"k;lo …vn; pUv;| go/U≤l" p…ím;' …vn;
…vnoˇr;' inxIq" sn( y;ne y;My;' …vn;å….…jt( 54
l¶;∫;v;" £m;∂ºh1 kox2 /;nu„k3 v;hnm(
mN]o5å·r6m;gR7a;yuí8˙d(9Vy;p;r;10gm11Vyy;" 55
kÉN{e ko,e s*My%e$;" xë.;" Syuy;‹ne p;p;S}y;yW$(%We u cN{"
ne∑o l¶;NTy;·rrN/[e xin"%eåSte xë£o l¶e$( ng;NTy;·rrN/[e 56
yog;‚Ts≤ı/Rr…,ptIn;mO=gu,rw ip .Udve ;n;m(
c*r;,;' xë.xk⁄n®w ˇ_; .vit muÙt;‹dip mnuj;n;m( 57
shje r…vdRxm.e xxI tq; xinm©l* ·rpughO e …st" sute
ihbukÉ bu/o gu®rpIh l¶g" s jyTyrINp[c≤ltoå…cr;•Op" 58
.[;t·r s*·r.U…R msuto vw·r…, l¶e devgu®"
a;ygteåkÉú x]ujyíednukl
À o dwTygu®" 59
tn* jIv îNdumtRO * vw·rgoåkú"
p[y;to mhIN{o jyTyev x]Un( 60
l¶gt" Sy;d( devpuro/;"
47

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

l;./nSqw" xeWn.ogw" 61
¥Une cN{e smudygeåkÉú jIve xë£É …vid /ns'Sqe
ÈÎGyoge clit nrexo jet; x]Un( g®@ îv;hIn( 62
…vˇgt" x≤xpu]o .[;t·r v;srn;y"
l¶gte .Ogpu ]u e Syu" xl.; îv sveR 63
¨dye r…vyRid s*·rr·rg" xxI dxmeåip
vsu/;pityRid y;it ·rpuv;ihnI vxmeit 64
tn* xink⁄j* r…vdRxm.e bu/o .Ogsu tu oåip l;.dxme
i]l;.·rpu.We u .Ustu xnI gu®D.Ogju ;Stq; blyut;" 65
smudyge …vbu/gur* mdngte ihmikr,e
ihbukgt* bu/.Ogju * shjgt;" %l%cr;" 66
i]dxgu®Stnugo mdne ihmikr,o r…vr;ygt"
…stx≤xj;vip kmRgt* r…vsut.U…msut* shje 67
devgur* v; x≤xin tnuSqe v;srn;qe ·rpu.vnSqe
pçmgehe ihmkrpu]" kmR…, s*·r" su˙id …stí 68
ihmikr,suto blI ceˇn* i]dxpitgu®ihR kÉN{æSqt"
VyygOhshj;·r/mRæSqto yid c .vit inbRlíN{m;" 69
axë.%gwrnv;∑mdSqwihRbk
u shodrl;.gOhSq"
k…v·rh kÉN{ggI„pitÎ∑o vsucyl;.kr" %lu yog" 70
·rpul¶kmRihbukÉ x≤xje p·rvI≤=te xë.n.ogmnw"
Vyyl¶mNmqgOhWe u jy" p·rv…jRt„e vxë.n;m/rw" 71
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

[Jyotish]

l¶e yid jIv" p;p; yid l;.e kmR<yip v; ce{;Jy;…/gm" Sy;t(
¥Une bu/xë£* cN{o ihbukÉ v; t√Tflmuˇ_' svwmR iRu nvyw"R 72
·rputnuin/ne xë£jIveNdvo Áq bu/.Ogju * tuygR he æSqt*
mdn.vngíN{m; v;åMbug"x≤xsut.Ogju ;NtgRtíN{m;" 73
…stjIv.*mbu/.;nutnUj;StnumNmq;·rihbuki]gOhe cet(
£mtoå·rsodr%x;]vhor;ihbuk;ygwg®Ru idneå≤%l%e$"w 74
shje k⁄jo in/ngí .;gRvo mdne bu/o r…vrr* tn* gu®"
aq ceTSyu·rJy…st.;nvo jli]gt; ih s*·r®…/r* ·rpuæSqt* 75
Eko DeJy…steWu pçmtp"kÉN{eWu yogStq;
√* ceˇ„e v…/yog EWu skl; yog;…/yog" SmOt"
yoge =emmq;…/yoggmne =em' ·rpU,;' v/'
c;qo =emyxovnIí l.te yog;…/yoge v[jn( 76
îWm;…s …st; dxmI …vjy; xë.kmRsu …s≤ıkrI k…qt;
≈v,=Rytu ; sutr;' xë.d; nOpteStu gme jys‚N/krI 77
cetoin…mˇxk⁄n"w %lu supx
[ Stw
D;‹Tv; …vl¶blmuVyR…/p" p[y;it
…s≤ı.Rvde q pun" xk⁄n;idtoåip
ceto…vxë≤ır…/k; n c t;' …vney;t( 78
v[tbN/ndevt;p[itœ;krpI@oTsvsUtk;sm;¢*
n kd;ip cledk;l…v¥u´nvW;‹tiu hneåip s¢r;]m( 79
mhIpterk
e idne pur;t( pure yd; .vet;' gmnp[vx
e k*
.v;rxUlp[itxë£yo…gnI…vRc;rye•vw kd;ip pæ<@t" 80
49

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y¥ek‚Smn( idvse mhIpteinRgmR p[vx
e * St"
tihR …vc;yR" su…/y; p[vx
e k;lo n y;i]kSt] 81
p[vx
e ;…•gRm' tSm;Tp[vx
e ' nvme itq*
n=]e c tq; v;re nwv k⁄y;‹Tkd;cn 82
a…¶' ÛTv; devt;' pUj…yTv; nTv; …vp[;ncR…yTv; idgIxm(
dÊv; d;n' b[;˜,e>yo idgIx' ?y;Tv; …cˇe .U…mp;loå…/gCzπt( 83
k⁄Lm;W;'‚Stlt<@ël;nip tq; m;W;'í gVy' d…/
Tv;Jy' duG/mqw,m;'smpr' tSywv rˇ_' tq;
t√Tp;ysmev c;Wpll' m;g| c x;x' tq;
W;i∑Ky' c ip[yG' vpUpmqv; …c];<@j;n( sTflm( 84
k*.| s;·rkgo…/k˘ c pll' x;Ly' h…v„y' hy;
¥O=e Sy;Tkésr;•muÌmip v; ip∑' yv;n;' tq;
mTSy;•' %lu …ci]t;•mqv; d?y•mev' £m;
∫+y;.+y…md' …vc;yR mitm;n( .=eˇq;åålokyet( 85
a;Jy' itlodn' mTSy' pyí;ip yq;£mm(
.=ye∂ohd' idXym;x;' pUv;‹idk;' v[jte ( 86
rs;l;' p;ys' k;ÔI' Ít' duG/' tq; d…/
pyoåÍt' itl;•' c .=ye√;rdohdm( 87
p=;idtoåkúdlt<@ëlv;·rsipR"
≈;,; h…v„ymip hemjl' TvpUpm(
.uKTv; v[j&e ckmMbu c /enmu ]U '
y;v;•p;ysgu@;nsOg•muÌ;n( 88
¨ı»Ty p[qmt Ev d≤=,;'…/[' √;i]'xTpdm…/gTy idXyy;nm(
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

a;rohe·ˇl`Uthemt;m[p;]' dÊv;ååd* g,kvr;y c p[gCzπt( 89
p[;Cy;' gCzπÌjenvw d≤=,Sy;' rqen ih
id≤x p[tICy;mêen tqodICy;' nrwnpRO " 90
devgOh;√; gu®sdn;√; SvgOh;Nmu:ykl]gOh;√;
p[;Xy h…v„y' …vp[;numt" pXyn( Í<vNm©lmey;t( 91
k;y;‹¥·w rh gmnSy cei√lMb; .Udve ;id….®pvItm;yu/' c
=*{' c;mlflm;xë c;lnIy' sveWR ;' .vit ydev ˙≤Tp[y' v; 62
geh;Ìeh;Ntrmip gmStihR y;]eit ggR"
sIª" sImNtrmip .Ogbu ;‹,…v=epm;]m(
p[Sq;n' Sy;idit kqyteåqo .r√;j Ev'
y;]; k;y;‹ bih·rh pur;TSy;√…sœo b[vIit 93
p[Sq;nm] /nuW;' ih xt;in pç
kÉ…cCzt√ymux≤Nt dxwv c;Nye
sMp[æSqto y îh m≤Ndrt" p[y;to
gNtVyid=u tdip p[yten k;yRm( 94
p[Sq;ne .U…mp;lo dxidvsm….Vy;Py nwk] itœºt(
s;mNt" s¢r;T]' tidtrmnuj" pçr;]' tqwv
Ë?v| gCzπCz⁄.;heåPyq gmnidn;Ts¢r;];…, pUv|
c;xˇ_* ti∂neås* ·rpu…vjymn; mwqnu ' nwv k⁄y;‹t( 95
duG/' Ty;Jy' pUvmR ve i]r;]' =*r' Ty;Jy' pçr;]' c pUvmR (
=*{' twl' v;sreå‚SmNv…mí Ty;Jy' yà;∫À…mp;len nUnm( 96
.uKTv; gCzit yid ceˇl
w nu@=;rpKvm;'s;in
…vinvtRte s ®G," S]Ii√jmvm;Ny gCzto mr,m( 97
51

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yid m;Ssu ctuWRu p*Wm;s;idWu vOi∑ihR .vedk;lvOi∑"
pxëmTyRpd;i˚t; n y;v√su/; Sy;• ih t;vd] doW" 98
aLp;y;' vO∑* doWoåLpo .UySy;' doWo .Uy;n(
jI.Ut;n;' in`oRWe vO∑* v; j;t;y;' .Up"
sUyNRe √o…bRMbe s*v,eR ’Tv; …vp[>e yo d¥;d(
du"x;k⁄Nye s;Jy' Sv,| dTv; gCzπTSveCz;…." 99
…vp[;êe.fl;•duG/d…/go…sı;qRpµ;Mbr'
veXy;v;¥myUrc;Wnk⁄l; bıwkpê;…mWm(
s√;Ky' k⁄smu =e pu ,U k
R lxCz];…, mOTkNyk;
rào„,IW…sto=m¥smutS]IdI¢vwê;nr;" 100
a;dx;‹Ôn/*tvS]rjk; mIn;Jy…s'h;sn'
x;v' rodnv…jRt' ?vjm/uCz;g;S]gorocnm(
.;r√;jnOy;nvedinnd; m;©LygIt;ïx;
Î∑;" sTfld;" p[y;,smye ·rˇ_o `$" Sv;nug" 101
bN?y; cmR tuW;æSq spRlv,;©;reN/nKlIb…v$(
twloNmˇvs*W/;·rji$lp[v;[ $(t,O Vy;…/t;"
n¶;>yˇ_…vmuˇ_kÉxpitt; Vy©≈u/;t;‹ asOk™
S]Ipu„p' sr#" Svgehdhn' m;j;‹ryuı' =utm( 102
k;W;yI gu@t£p˚…v/v;k⁄Bj;" k⁄$Mü be k≤l
vRS];de" S%ln' lul;ysmr' ’„,;in /;Ny;in c
k;p;‹s' vmn' c gdR.rvo d=eåit®$( g….R,I
mu<@;{;‹MbrduvcR oåN/b…/rodKyo n Î∑;" xë.;" 103
go/;j;hksUkr;ihxxk;n;' k°tRn' xo.n'
no xBdo n …vlokn' c kipA=;,;mto VyTyy"
n¥uˇ;r.yp[vx
e smre n∑;qRsv' I=,e
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

VyTySt;" xk⁄n; nOp=e ,…v/* y;]oidt;" xo.n;" 104
v;m;©π koikl; pLlI potk° sUkrI rl;
ip©l; z⁄Cz⁄k; ≈eœ;" ≤xv;" pu®Ws'…Dt;" 105
…z‘r" ip‘ko .;s" ≈Ik<#o v;nro ®®"
S]Is'Dk;" k;kA=ê;n" Syud≤R =,;" xë.;" 106
p[d≤=,gt;" ≈eœ; y;];y;' mOgp≤=,"
aoj; mOg; v[jNtoåit/Ny; v;me %rSvn" 107
a;¥eåpxk⁄ne æSqTv; p[;,;nek;dx v[jte (
i√tIye Wo@x p[;,;'StOtIye n Kv…c√[jte ( 108
y;];invOˇ* xë.d' p[vx
e n' mOd/u vu[ "w ≤=p[crw" pungRm"
√«xeånle d;®,.e tqog[.e S]Igehpu];Tm…vn;xn' £m;t( 109
ayn=Rm;sit…qk;lv;sro∫vxUlsMmu%…stDid‘p;"
gu®v£t;idp·r`;:yd<@£S}yOtju ;¥x*cm…y coTsv;idkm(
mOtp=·rˇ_r…vtkús:' yk;‚Stqyí s*·rr…v.*mv;sr;"
aip v;mpOœg…v/uStq;@lovsupçk;….…jdq;ip d≤=,e 111
l¶e jNm=RtNvomOiR tgOhmiht=;‹∞ Wœ' tdIx;
v; l¶e k⁄M.mIn=RnvlvtnU c;ip pOœody' c
pOœ;x;s'SqmO=' dxmxinrqo s¢me c;ip k;Vy"
kÉN{e v£;í vi£g[hidvs…vv;hoˇ_doW;í ne∑;" 112
îit y;];p[kr,m( 11
aq v;Stupk
[ r,m( 12
y∫' √‰˚sutx
e idiÑtms* g[;m" xë.o n;m.;t(
53

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv' vg| i√gu,' …v/;y prvg;‹!‰' gjw" xeiWtm(
k;ik<ySTvnyoí ti√vrto ySy;…/k;" soåqR
doåq √;r' i√jvwXyxU{nOpr;xIn;' iht' pUvtR " 1
go…s'hn£…mqun' invse• m?ye
g[;mSy pUvk
R k⁄.oå≤lZW;©n;í
kkoR /nuStul.meW`$;í t√d(0
vg;‹" Svpçmpr; b≤ln" SyurNw {‰;" 2
Ekointe∑=Rht; i√itQyo Âpointe∑;yhteNdun;gw"
yuˇ_; `nwí;ip yut; …v.ˇ_; .Up;…ê…." xeW…mto ih ip<@" 3
Sve∑;yn=].voåq dw?yR˙TSy;i√StOit…vRStOit˙∞ dI`Rt;
a;y; ?vjo /Umh·rêgo%re.?v;Õk;" ip<@ îh;∑xeiWte 4
?vj;idk;" svRid≤x ?vje mu%' k;y| hr* pUvyR moˇre tq;
p[;Cy;' vOWe p[;GymyogRjåe qv; pí;dudKpUvyR me i√j;idt" 5
gOhx
e tTS]Isut…vˇn;xoåkÉNú √«Jyxë£É …vbleåStnIce
ktu"R æSqitnoR …v/uv;Stuno.eR pur"æSqte pOœgte %in" Sy;t( 6
.' n;gt∑' Vyy È·rtoås* /[vu ;idn;m;=ryuk™ sip<@"
t∑o gu,·w rN{’t;Nt.Uy; Á'x; .veynu R xë.oåNtkoå] 7
id=u pUv;‹idt" x;l;/[vu ; .U√*R ’t; gj;"
x;l;/[vu ;˚s'yog" swko veXm /[vu ;idkm( 8
itQyk;‹∑;i∑go®{x£É n;m;=r' ]ym(
.U√‰B/I„v©idGviˆ…vêeWu √* ngeåB/y" 9
/[vu /;Nye jynNd* %rk;Ntmnormsum%
u dum%
Ru og[' c
·rpud' …vˇdn;xe c;£Nd…vpul…vjy;:y' Sy;t( 10
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

ip<@º nv;˚;©gj;…¶n;gn;g;æB/n;gwg…Ru ,te £me,
…v.;…jte n;gng;˚sUyR n;g=RitQyO=%.;nu….í 11
a;yo v;ro'åxko {VymO,mO=' it…qyuiR t"
a;yuí;qågOhx
e =RghO .wKy' mOitp[dm( 12
geh;¥;rM.eåkú.;√TsxIWeR r;mwd;‹ho ved.wrg[p;de
xUNy' ved"w pOœp;de æSqrTv' r;mw" pOœº ≈IyugR dw =R k⁄=* 13
l;.o r;mw" puCzgw" Sv;…mn;xo vednw "Rw Sv' v;mk⁄=* mu%Sqw"
r;mw" pI@; sNtt' v;kú…/„<y;dêw ®{widR‚G.®ˇ_' ÁsTst( 14
k⁄M.eåkÉú f;Lgune p[;gprmu%gOh' ≈;v,e …s'hkkyoR"
p*We n£É c y;Myoˇrmu%sdn' gojgeåkÉú c r;/e
m;geR jUk;≤lge sd( /[vu mOdvu ®,Sv;itvSvkúp„u yw"
sUtIgeh' TvidTy;' h·r.…v…/.yoSt] xSt" p[vx
e " 15
kì…íNmeWrv* m/* vOW.ge Jyeœº xëc* kkú$e
.;{e …s'hgte `$eåêyO…j cojeåR l* mOge p*WkÉ
m;`e n£`$e xë.' ingidt' geh' tqojoR n sn(
kNy;y;' c tp; /nu„yip n sNkO„,;idm;s;∫vet( 16
pU,NRe dut" p[;Gvdn' nvMy;idWUˇr;Sy' Tvq p…ím;Sym(
dx;‹idt" xëKldle nvMy;d* d≤=,;Sy' n xë.' vd≤Nt 17
.*m;kú·rˇ_;m;¥Une croneå©π …vpçkÉ
Vy∑;NTySqw" xë.gw hRe ;rM.S}y;y;·rgw" %lw" 18
dev;lye geh…v/* jl;xye r;homu%
R ' xM.uidxo …vlomt"
mIn;kú…s'h;kúmg;kút‚S].e %;te mu%;t( pOœ…vidKxu.; .vet( 19
55

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

kÀpe v;StomR?ydexåe qRn;xSTvwx;Ny;d* pui∑rwêyRv≤O ı"
sUnon;‹x"S]I…vn;xo mOití sMpt( pI@; x]ut"Sy;∞ s*:ym( 20
ò;n;…¶p;kxyn;S].ujíe /;Ny
.;<@;rdwvtgOh;…, c pUvtR " Syu"
tNm?ytStu mqn;JypurIW…v¥;
>y;s;:yrodnrt*W/svR/;m 21
jIv;kú…vCz⁄£xnwíreWu l¶;·rj;…m]su%i]geWu
æSqit" xt' Sy;Czrd;' …st;k;‹rJe ye tnu}y©sute xte √π 22
l¶;Mbr;yeWu .OgDu .;nu…."
kÉN{e gur* vWRxt;yur;ly"
bN/* gu®VyoR…ª xxI k⁄j;kúj*
l;.e td;åxIitsm;yur;ly" 23
Svo∞e xë£É l¶ge v; gur* veXmgteåqv;
xn* Svo∞e l;.ge v; l+My; yuˇ_' …cr' gOhm( 24
¥Un;Mbre ydwkoåip pr;'xSqo g[ho gOhm(
aBd;Nt" prhStq' k⁄y;‹∞√e ,Rpoåbl" 25
pu„y/[vu Ne duh·rspRjlw" sjIvw
St√;sre, c ’t' sutr;Jyd' Sy;t(
√«x;…êt=vsup;≤x≤xvw" sxë£ì
v;‹re …stSy c gOh' /n/;Nyd' Sy;t( 26
s;rw" kreJy;NTym`;Mbuml
U "w
k*jeåiˆ veXm;…¶sut;itRd' Sy;t(
sDw" kd;ß;yRmt=hStw
DRSywv v;re su%pu]d' Sy;t( 27
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

muÙˇ‹…cNt;m…,

ajwk,dihbufiR yx£…m];inl;Ntkì"
smNdwmNR dv;re Sy;{=o.Utyut' gOhm( 28
sUy=R ;‹¥gu .w" ≤xrSyq fl' l+mIStt" ko,.w
n;‹g®w √sn' tto gj…mtw" x;%;su s*:y' .evte (
dehLy;' gu,.wmiRO tgOhR ptem?R yæSqtwvdRe .w"
s*:y' c£…md' …vloKy su…/y; √;r' …v/ey' xë.m( 29
îit v;Stupk
[ r,m( 12
aq gOhp[vx
e p[kr,m( 13
s*My;yne JyeœtpoåNTym;/ve
y];invOt* nOptenvR e gOhe
Sy;√πxn' √;"SqmOd/u vu[ oå@ë….
jRNm=Rl¶opcyodye æSqre 1
jI,eR gOhåe ¶‰;id.y;•veåip m;goRjyR o" ≈;v…,kÉåip sn( Sy;t(
vexoåMbupJe y;inlv;sveWu n;vXymSt;id…vc;r,;å] 2
mOdu /[vu ≤=p[creWu mUl.e v;STvcRn' .Utb≤l' c k;ryet(
i]ko,kÉN{;y/ni]gw" xë.l
w ¶R e i]Wœ;ygtwí p;pkì" 3
xëı;MburN/[e …vjnu.mR TO y* Vyk;‹r·rˇ_;crdxRc]w e
ag[åe Mbup,U | klx' i√j;'í ’Tv; …vxe√Xπ m .kÀ$xëım( 4
v;mo r…vmOTyustu ;qRl;.toå
kÉú pç.e p[;Gvdn;idm≤Ndre
pU,Re itq* p[;Gvdne gOhe xë.o
nNd;idkÉ y;Myjloˇr;nne 5
vK]e .U r…v.;Tp[vx
e smye k⁄M.eå…¶d;h" ’t;"
57

[Jyotish]

[Jyotish]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;Cy;mu√sn' ’t; ymgt; l;." ’t;" p…íme
≈IvedR ;" k≤l®ˇre yug…mt; g.eR …vn;xo gude
r;m;" SqwymR t" æSqrTvmnl;" k<#π .veTsvRd; 6
Ev' sul¶e SvgOh' p[…vXy
…vt;npu„p≈uit`oWyuˇ_m(
≤xLpDdwvD…v…/Dp*r;n(
r;j;åcRy∫
e …À mihr<yvS]w" 7
îit muÙtR…cNt;m,* gOhp[vx
e p[kr,m( 13
aq g[Nqk;rv'xv,Rnm(
a;sIımRpru e W@©ingm;?yetiO √jwmæR <@te
Jyoit…vR·ˇlk" f,IN{r…cte .;„ye ’t;it≈m"
tˇ∆;tks'iht;g…,t’Nm;Nyo mh;.U.ju ;'
tk;‹l’
' itvedv;Ky…vlsäë≤ı" s …cNt;m;," 1
Jyoit…vRÌ,v≤Ndt;'…`[kmlStTsUnru ;sITkétI
n;ª;ånNt îit p[q;m…/gto .Um<@l;hSkr"
yo rMy;' jinpıit' smkro∂u∑;xy?v'…snIm(
$Ik;' coˇmk;m/engu …,teåk;WIRTst;' p[Itye 2
td;Tmj ¨d;r/I…vRb/u nIlk<#;nujo
g,expdp˚j' ˙id in/;y r;m;…./"
…groxngre vre .uj.ujWe cu N{w…mRte
xkÉ …vinrm;idm' %lu muÙtR…cNt;m…,m( 3
sm;¢í;y' g[Nq"
58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful