2010· G8 Community Project Summary

Project Name:

Project Description:

Budget: (Indicate that a detailed budget is attached):

Location of this Project:

Contact Information: (Who is the lead contact for this project?):

Organization: (Who is involved and what is the organizational structure - note that for profit organizations & projects are ineligible for funding):

Timing of this Project:

Economic Impact of this Project:: (Indicate the number of padicipants, anticipated length of stay and any other pertinent information to help quantify the economic impact of the project):

Relationship to the 2010, G8 Summit: (Will the project build upon the reputation ofthe G8 and the region?)

[~~isviJle B~n~: Shell a~(C Public YV~~hroom:s [9?nstructio~ 9f $.and S=~~:[~~~ :Pub(ic VV~~~roo~s :=--

::::=. =:J =:J

erry Glover, Executive Director Baysville Riverfront Group

Township of Lake of Bays to own and operate

Baysville Community Group, Riverfront Group and BaysviUe Horticultural Society to assist in planning and landscape maintenance

This project will enhance the public amenities in the village and provide additional festival and event opportunities stimulating economic growth and providing opportunities for sustainable community development. Managed by community groups, events will foster growth.

Facility can be made available for showcasing of G8 related events, Information kiosks, or community awareness projects.

L

Community Legacy: (Describe how ~aVing a~atfng legacy that promotes culture, arts and l

the project will provide a lasting legacy to the mposium events, reaching out to community and beyond.

region): _ _ __ . . __j

Supporting Municipality: (Indicate if Township of Lake of Bays- Resolution Attached. the project has the suppod of the host

municipality(ies) or district - attach

resolutiD ;

Other information: (Indicate if supporting information is attached - Max 10 pages =tette« size):

Description of project components and community partnerships is attached.

Date

Please complete the Project Summary and forward to Ms. Sondra Read, Constituency Manager, Tony Clement's Office, at Clemet1@parl.gc.ca

'SlU::lP!S::lll?::llU issd 01 S!'BP:Oru::lru Sl? scpaocp isad Gl{l lQAO poiuejd uaoq QAUl{ Wlll S::lQ11JO lllreQl{ Qlll uo JJUlS s)[lUd d!l{SUMOl 01 osurodxo ::lp!AOld Sl? na-M. Sl? s)[lUd GSGlll IT! SUGPlU~ Gl.{l U!'BlU!uru oi sQnuquoJ lBl{l pUt? s)[lud IBllUGJ Gql omoro

01 s,0961 Ql{llI! paqsqqmso SUM lBtp dno~ lGGlUUIOA '13 - A1Q!OOS Imnlln~!110H GmASAB8_ Ql{l, • '(SUO!lUOOI IU1QAQS 1'13 SUQP.m~ ptm soqQze~ Sl? nQM se s)[lUd snouao s)[u!I lUlll AUMqlud '13) lUOlJlGA!1 Gl{l ~uoIu s)[lUd

Qlll 01 SlUQWMOldw! SB IIGM SU 1GA!l Gl.{l ~uore SQ!l!l!0UJ ~U!)[~OP poaordur; JO UO!lBllU1SU!

gl{l IT! poirnsar QABl{ SQAqU!l!ll! ~U!s!1?1pUllJ QSQl{l, . MOqS .IU;) ptm l1?OS: onburrv IBnUUl?

Qlll ptm (lUQAQ h1?p Z) reAqSQd )[.md Ql{l U! llV IunUUl? :;ll{1 srosuods luq1 pUt? gZiUIEA Ql.{l U! s.maA 01 lQAO 10J :;lA!101?UQQq sel{ 1Ulll QWAShUg U! dno~ lQ:::llunroA '13 - dnol;') 1UO.ylQAffi Qt{l, • 'SPQfOld Al!unUUllOO lQqlo pue g~UmA Ql.{l ptmora SQl.{0UQq pus Sl!Ul{J ItlJ10loO :;llll P:;lIlU1SU! pue poseqornd S'Bl.{ 'gZiBIUA a-lll1noqiinOll{l UO!lU100QP lQQ11S ptm SIQllUq lQMOIJ Ql{l snreiuteur 'UO!lBonqnd l'BnUU1?!q sa-run :;:!lOqS qmog Glll soonpord 'luoqU)[f1?A\ :;:!Il!ASh1?g IBnUUl? :;:!t{l srosuods l1?l.{l ptrn SlUGA OZ lQAO lOJ GAqOl? uooq SUl{ ll?lll :;:!ll!ASAUg U! dno~ l:;:!:;:!lunloA B - dnorrj Al!UllllIWO;) GmASAUS: •

:;:!l.{l glU uoql?~HddB S!l.{l JO srosuods aql, sdnOJD t1uJlosuodS JO punOJtI}(JBH

U! SlUOOJqS8M_ JJ(qnd pUB U;}qs pUBg JOJ lusodo.ld

n~unOJ alU. °SAUgJO a){u'1Jo dNSUMO.L oqrjo Al-l:;ld01d:;ltp ouroooq II!M IlOqs pImq pun WOOlqStlM :;llp 'palaIdwo~ a~uo °alO::l a8tlII!A aql U! tlaltllUO.g1altlMJO ired ::l!8:;llUllS S!l{lJO UO!ltl::>!H1ntlaq U! lIns~)l UIM ){ltld mw lS118 1UQ::>tlfpu ptrn QllQ){ltld UOSllQqO"H Qlp oi pun sorruonns MaU alll pnnora smomaouaquo adtl::lspIm'1 ·){ltld lUa::>tlfptl aq1 U! IlOqs ptmq a ionnsuoo 01 pun Ultlp amASAtlH aq18u!ooJ ana){ltld uosllaqo"HJo a8pa aqllU WOOll.{SUM oqqnd tl pnnq 01 osodord sdnors aq.L Snel3G pafo.ld

°:;)10::> a8uIHA al.{l U! ualtl luo.glalUM JO ired ::>!8altlllS sIql JO UOHu::lYHutlaq il! 1Iusal IHM ){ltld mw lS!lD lua::>tlfPll pun aua){ltld uosuoqcg oqr oi suratnoouaquo adtl::lspIm'1 °SWOOlqStlM oqqnd pIm uaqs ptraq tl JO SQHHptlJ WS!ffi0l pcotraquc 01 a1!S s~Jo UO!Sl~)AUO::> aq1lllQuaq PInoM. 8u!UlrnId pun a::>Ullualu!tlUl uapltl8 pun 8U!dtl::lsPlmI ll! as!lladxa l!alU. °P:;lfOld s!l.{l oi uoddns 1!Qll1 puaI osjn Aalll !a8UII!A alll ul s){ltld alp sootraqua plrn SU!tl1U!Um AlapOS [tllUlIn::>!l1oH amAS,(BH aq.L

'PQAOWQl S! auroq atp couo WOO.uySUM oqqnd pun IlOqs pnsq B 10J IUaP! S! a1!S aql 'laAaMoH o,(mudprunm aql Aq poicjdmoo sorprus snorsard UQA!8 'QlUl::>flllS 8uHs!xa mIl tp!M aJq!suaJ ,(Utl::>!Ul0uo::>a lOU S! uroorqsaa ::>Hqnd u 01 aUloq 8ll!ls!xa al.{l JO UO!SJaAuo::> al.{llBl.{l pumsraptm sdnors AlrunUllUOJ 'a::ltlld il! sU!tlm laltlM ptm laMas al.{l oi uonootmoo tl JO a8tlltrnAptl aql snq osts UOHU::>0I S!l.{l !SW00ll.{SUM aIq!ssa::>::>tl oqqnd al.{l pue uaqs punq al.{lloJ UO!ltl::>0I lUana::lxa tm a){Uw PInoM l! ~alO::> a8uU!A aql U! ,(UtlllUa::l palU:J0I S! Alladold S!l{.L 'alUlTlJ Mau alp il! paAomal aq 01 S! AlladOld Qql uo otnoq rcu!8l1o QlU.

dnOJD JUOJI..lflA!~ fllI!ASAOIl 'JOpflJ!G aA!Jn::>flX3 JaAOID N.Jal,,)jUoqJeAI~

JnO O~ UO!~!PPO S!LU WOJl AI~OeJ6 ~IJeueq IIlM 'A~!UnWWo:> SpO pe~ou6!sep AIMeU 0 'o)jo)jsnw . ~Ulod IO:>OJ 0 SO ~:>o ~eA xiod elH e:>U04ue II!M ~OLH u6!sep pUO odous 0 JOl 6u!UUOld eJO eM "ell!ASAog JO 4P!q e~~ punoio pousd e~~ JO eJn~:>e~!~:>Jo e4~ ~:>eIJeJ O] peUD!Sep eq

PlnoM ~:>efoJd S!41 "

''IJ8d mw lS!J!) pUB ana'lJ8d uOSlJaqolI l8 XUJd8JSPUBI paJU8qoa pUB mOOJqsBA\ arq!SSaJJB JRqnd'lIaqs pnsq 8 JO UO!lBIIBlSOJ alll JOJ SlUlU!) OOn8Jl.IDnBaa: 8D aq. JOJ OO!lBJ!lddB 08 Jlmqns Ol pas8ard aJ8 Al3!JOS IBJRllnJIlJOH arnASABg POB dnOJD lOOJpaAIlI 'dnoJ!) AlJonmmo;) amAsABg aliI

OO'OOO'~Ll$ .aiJpna: IBlO.1
000'9£$ uOHlUlS!U!UIpV p~rOld
':)l~
OOO'OZ$ 'sqroqs 'S~~.Il 'lu~um:)utnIUQ HOS ~U!<I'B:)sputn
OOO'~$ S~O!Al:)s 01 uonoamroo 3"U!qumld
000'06$ uroorqsa A\. O!{qnd :)lq!SS~OOV
000'06$ ll:)lfS ptms: u0!l0tt,JlSUO~
000'01$ uonoeuuoo l~l'BM ptm l~A\~S
000£$ SHllm)d 0U!PI!llS:
OOO'~$ SJ'BAOldduo~ld
000'0(:$ lSO:) Wi!s~a u0!lumoold -sarmonns OMl :)s:)tpJo s~lnlu:)J mi!s:)p P~ludp!luu ~tp 01 sa ~:)tmP!tUi ap!AOJd ggU!MUlp paqoUU'B ~q~ 'WSHUPUUA conpar 01 'BunqiiTIlOsUas uOHoW tp!M poddmbe oq 1I!M pun alqunUA'B A1P!.IlO:)13 aA'Bq min IPlfS pusq Glfl. 'Al!U!0!A 31U!~UlW! ~tp U! sanuonns OP01S!1f alflJo lO!J:;)lx~ alfl1u:;)wGldwoo InM WOruqSUM :)tpJo lOPQlXQ :)1{1 ~'Bu!PI!llq tnoorqsaa cqr JOJ posn oq 1I!M sprapums mJ!SQP luaP!lP ..rnlaoo Qlfl. 'spmpuu1s 'BU!U0z l'Bdp!Uttw pua snroruannbar ~poJ 'BU!PI!ttH O!l'BlUQ IJ'B 13QW 1l!M SWOO.tqSUM oqqnd ptm IPlJs ptmq :)lfl JO u0!l0tt,JlSUOO :)lf~

'AlmOuJ s!1f1loJ uoddns JUU0!lulQdo QP!Aold lHM pun Qll!ASAllS:JO UQm :)lOO Qtp U! SWOruqSUM o!{qndJo Almqlll!'BAU :)tp lOJ uoddns sl! penns suq sAuaJo :):){B'1Jo d!1fSUA\o~ aqlJo

'~u::rlllBd UOspaqoll porsaro AIM~U ~tplU onbejd ptra euois U 111I!l~ Aq A:J,mdo.Id uoqO!O QtpJo uousuop ~tp {r.)~0:Y.ll SAUHJO Q}[SlJo d!llSUA\o~ Qtp 800Z 111

'QguU!A ~1p 1I! aosnods sdnolil JQ~lunIoA 1Utp SfUAp80J Amm :)tp1!J:)mq oSfU PInoM 1I 'SJ01!S!A JOJ ~!l!Wl.IIB Qtp Qouuqtm AUU:)lil PInoM aO!Alas . s!tpJo uononnsuoo atp 1Utp :)Aanaq sessemsnq ~l(.l 'QI<tU!A aiour qonm SW00ltlSUM alq!ssaoou oqqnd JO Almq!SU~J :)tp 8~w sntp'vooz 1I! aU!AsAuBJO Q8-gU!A :)tp 01 onmo aO!Alas JaMas pun JalUA\

'AluO am snorrsd .l!Qtp JOJ ~!lmOUJ l!atp aAJasaJ SQSS:)1I!snq isom JQAaMoq ~SWOOllSQJ J!QqtJo osn Q1p JOJ sessetqsnq ~su UQtJO SJ01!S!A 'U:)lB QJOO Qqt 1I! SWOO.tqSUM o!{qnd QAUq lOU SQOP QguIl!A Qtp AIlBI!lll!S

:1 :1

!

'QOUds 8t1!lOOtu oqqnd pnu 81Ip{o!Uo!d 'SQ!l!unlloddo ltunnno popusdxa su qons SlU:)AQ MQU lOJ sa!l!lIl1},IOddo aP!AOJd su nQM su SfUAnsaJ asatp :)onuqua PlnOMUQlB aroo Qqt 1I! UQqs pusq U JO llO!l!PPU ~l(.l 'suc!O!snm ~qt alupolUWOOOU OJ ~JnlOl1llSUlJll! lUQUBWJQd on ueeq suq QJQtp JQA:)MOq ~SlUQAQ ~SQqtJO AUUWJO monodmoo U UQQq AlJUU0!l!PlUl seq O!snW 'punOJ Q.Ie SQSSQ1I!snq ~lluU!A atpJo Auum QJQqM U~lB QlOO ~1p Ol1I! SJ01!S!A puu SlS!Jl101 M1Up lUqt sqmotn Jawwns ~1p JaAO SlUQA~ lUQJQlJ!P Jl10J lsoq QII!ASAUBJO a8uU!A aqt1I! sdn0.I8 Al!1InlUWOJ

Q8Ull!A Q1p 01 aldood OOO'Z SMtup luaAa s!tp pus lsnilnV P!W U! MOqS .Ie:) pua luOa: anb!lUV aU!AsAug a1p srosnods oSJU dnOlf) lUOlJ.I~Arn Ql(.l 'sAUp Z atp JaAO aldood 000£ JQAO SlOUlUu l! ~l~nv AIlBa 1I! lImAa AUP oMt u 'MOqS t.J1UJ pm SllV aqt srosnods dnOJD lUOJjlQA!lI QlU 'Alnr aluI ll! AUPJnlUS U uo alluII!A aqt 011I! aIdood OOO~ JQAO sllU!Jq Alllr alul1I! 'dnOJD At!1Il1wwo:) aU!AsAug aqt Aq porosuods 'lnoq~M. alU 'QlI!AsAug 1I! JQruums :)qt t(.inol1p MOqS pus SfUA!l~J JO raqtmm u zosnods sdno.ni Al!llnWUlOJ

'At!1Il1tuWOO Qll!ASAUB Qtp U! sJaallmIoAJo SlloJja Qqt lJl!M pcssordun sAUMJU alB SJoHS!A 'SQgga1I!snq POOl aqt OJ SJ01!S!A pgsuaJo1I! 1l! poimsor seq s!tp ~QgulI!A atpJo aom!qum pna tnrsqo aqt paoUBqtm AUUaJil aAUl{ sdnolil JOO1UllIOA aal1p QSQlU

A1g!OOS pumlnogloH gmASAUH 'ltmp!Sgld 'PluuoQ::lJi'l gunr dnolf) lUO.1JlgAffi 'l!tlq;) 'gUpU'}l AqlU;) dnOlf) Al!UllllllllO;) gmASAUH 'l!llq;) 'pnmAUW APUgA\.

'OS8'tLZ$ S! SlUgrugouequg gduOSPUCI pus SlUOOn{StlA\. oqqnd 'lPqs ptmq U lOJ 198pnq pg1ud!oguc gq,L

'lOg. u0!luoygnu:;)q

nreuodun S!ql JO 8U!UUUld:;)ql U! Al!red!o!UUlU gq1 ql!A\ l:;)D.ll'ed 01 pgSUgld :;)q PlnoA\. sdnors nv

WOOJlISeMJlla4S puaq uo pallelsul JOllUOW aAell OJ paau

lJ bS/OO£$ @ y. bs 00£ = O~ X S ~ sl WOOJ4SeM awnsse

ij os OOS ~ ~ punor pus smpai ij S ~ S! lIa4spueq aumsse :salON

I

I

.!

00·OS8'v lZ$

00'OS8'S£$ %S~

000'6£~$

OOO'O~$

leJaUao

ij bsJOOf: x 009 ij bSJS~~ x OSL

OOO'S$ 000'06$ 000'06$

dn )!004 6u!qwnld SWOOJ4SeM lIa4s puaq

UO!PrulSUOQ

OOO'O~$ OOO'~$ OOO'~$ OOO'~$ OOO'O~$

uouoauuoo JaleM pus JaMes SWOOJlISeM

lIa4s pusq suuusd OU!Pllnq

SleAOJdde OUluueld Uo!sap UOfJfJJedaJd SJSO:) SWOOJ\lseM pue nells puea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful