Traffy Social Eyes

เครือข่ายตาจราจร
ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม7
wasan@nectec.or.th!
086-901-6124
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)!

© copyright 2011 !

TRAFFY
!   บริการข้อมูลจราจรแบบ Real-Time

ในเขตกรุงเทพ และเชียงใหม่ ผ่านเว็บ,
มือถือ, Twitter, Facebook ที่พัฒนา
โดยเนคเทค7

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Traffy
Traffy Social Eyes!

ดูผ่าน
Twitter!
ดูผ่านมือถือ7
ดูผ่าน Web!

Traffy Social Eyes
!  ประชาชนได้เห็นภาพจราจรสดจากกล้อง

ภายในอาคารที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทาง
7
!  บุคคลหรือองค์กรใดๆ สามารถเข้าร่วม
โครงการได้โดยง่ายและทันที
!  นักพัฒนาสามารถนําภาพจราจรไป

ต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้
7
!  ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมได้
แต่ละฝ่ายช่วยกันสนับสนุนให้โครงการ
ตามทรัพยากรที่ตนเองมี โดยไม่ต้องพึ่ง
งบประมาณทั้งหมดจากภาครัฐ
!

มาช่วยกันสร้าง Traffy Social Eyes
!

เพื่อให้้สามารถมองเห็นสภาพจราจรสด ทั่วทุกมุมของประเทศ!

!

ท่านจะช่วยได้อย่างไร!
!

!

!

!

สนับสนุนพี้นที่ติดตั้งกล้องภายในอาคาร䈊
ให้ครอบคลุมมากขึ้น !
สนับสนุนสาธารณูปโภคที่จําเป็น เช่น ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ต !
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ!
สามารถเลือกสนับสนุนเฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
(สถานที่ หรือ งบประมาณ)!

กล้องที่ใช้จริง!

ช่องทางการเข้าถึง (Visibility)!

เข้าถึงผ่าน Web และ มือถือ!
http://traffy.in.th

Traffy Social Eyes ให้อะไรแก่ท่านได้บ้าง7

!   ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ผ่านการทํา CSR โดยการให้ข้อมูล
จราจรแก่สังคม7

!   สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการเพิ่ม

Brand Awareness ผ่านการนําเสนอ
ที่ตั้ง โลโก และชื่อกล้อง7
!   เป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร

ที่มีต้นทุนต่ําผ่านข้อความใต้ภาพ7

รูปแบบการสนับสนุน7
ข้อความ
!
Logo

สนับสนุนงบประมาณ!

ชื่อกล้อง
สนับสนุน สถานที่ ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต*!
* เป็นระยะเวลา 3 ปี!

การสนับสนุนงบประมาณ!
สนับสนุน/ได้รับ7

PREMIUM

STANDARD

ชื่อกล้อง7

Logo!

!"

5,000 บาท7

0 บาท7

การสนับสนุน
(ต่อกล้อง/ต่อปี)
!

เนคเทคสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้อง CCTV สําหรับ
100 องค์กรแรกที่เข้าร่วมโครงการ!

ภาพจากงานแถลงข่าว

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมด้วย พลตํารวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ฟังการนําเสนอโครงการ Traffy Social Eyes (เครือข่ายตาจราจร)!

องค์กรที่เข้าร่วมในปัจจุบัน
" บริษัทวิริยะประกันภัย
" สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์!
" การประปานครหลวง!
" บริษัท การบินไทย จํากัด
" ธนาคารกสิกร!
" บริษัทโจวิท!

" สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ชาติ (สวทน)!
" โรงพยาบาล BNH
" สวพ 91!

" โรงแรม Siam City

" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์! " NSTDA Adademy!
" บริษัท DTC Enterprise!

" บริษัท Mobile Innovation!
" สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ!

" BITEC!

ประเด็นอื่นๆ7
!   ภาพที่นําเผยแพร่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าบุคคล

หรือทะเบียนรถได้!

!   ภาพที่ปรากฎจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและไม่สามารถ

นําไปใช้เป็นหลักฐานใดๆทางกฎหมายได้!

!   เงื่อนไขการดึงภาพไปใช้งาน

ห้ามมิให้ทําการ Crop รูป
เพื่อตัด Logo และ ข้อความออก
!

ติดต่อสอบถาม7
!   ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม!
!   Tel: 086-901-6124!
!   Email: wasan@nectec.or.th!
!   Website: http://info.traffy.in.th/traffy-social-eyes !
!   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ7