TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN, TS.

NGUYỄN MẠNH TÙNG

ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC
Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Điều khiển & Tự động hoá

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - 2007

MỤC LỤC
Nội dung CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT CƠ SỞ
§1.1 Những khái niệm cơ bản......................................................................................... 3 §1.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic .................................................................. 8 §1.3. Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic ........................................................... 11 §1.4. Các hệ mạch logic ............................................................................................... 15 §1.5. Grafcet - để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp ........................................... 17

Trang

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MẠCH LOGIC TRONG ĐIỀU KHIỂN
§2.l. Các thiết bị điều khiển.......................................................................................... 27 §2.2. Các sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc ........................................................ 28 §2.3. Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn.............................. 32 §2.4. Khống chế động cơ điện một chiều ..................................................................... 34

CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC
§3.1. Mở đầu................................................................................................................. 36 §3.2. Các thành phần cơ bản của một bộ PLC.............................................................. 37 §3.3. Các vấn đề về lập trình ........................................................................................ 41 §3.4. Đánh giá ưu nhược điểm của PLC ...................................................................... 47

CHƯƠNG 4: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – CPM1A
§4.l. Cấu hình cứng....................................................................................................... 49 §4.2. Ghép nối .............................................................................................................. 53 §4.3. Ngôn ngữ lập trình............................................................................................... 54 CHƯƠNG 5: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC - S5 §5.l. Cấu tạo của họ PLC Step5.................................................................................... 58 §5.2. Địa chỉ và gán địa chỉ .......................................................................................... 59 §5.3. Vùng đối tượng.................................................................................................... 61 §5.4. Cấu trúc của chương trình S5 .............................................................................. 62 §5.5. Bảng lệnh của S5 - 95U....................................................................................... 63 §5.6. Cú pháp một số lệnh cơ bản của S5..................................................................... 64 CHƯƠNG 6: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC - S7-20 §6.1. Cấu hình cứng...................................................................................................... 74 §6.2. Cấu trúc bộ nhớ ................................................................................................... 77 §6.3. Chương trình của S7-200..................................................................................... 79 §6.4. Lập trình một số lệnh cơ bản của S7-200 ............................................................ 80

1

CHƯƠNG 7: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC - S7-300 §7.l. Cấu hình cứng....................................................................................................... 83 §7.2. Vùng đối tượng.................................................................................................... 86 §7.3. Ngôn ngữ lập trình............................................................................................... 88 §7.4. Lập trình một số lệnh cơ bản ............................................................................... 89 PHỤ LỤC 1 CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC 1. Tập trình cho OMRON............................................................................................. 98 2. Lập trình cho PLC - S5........................................................................................... 105 3. Lập trình cho PLC - S7200..................................................................................... 111 4. Lập trình cho PLC - S7-300 ................................................................................... 116 PHỤ LỤC 2 BẢNG LỆNH CỦA CÁC PHẦN MỀM PLC 1. BẢNG LỆNH CỦA PLC CPM1A ......................................................................... 121 2. BẢNG LỆNH CỦA PLC - S5................................................................................ 125 3. BẢNG LỆNH CỦA PLC - S7-200 ........................................................................ 128 4. BẢNG LỆNH CỦA PLC S7-300........................................................................... 135

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2

y1. cơ sở toán học để tính toán hàm và biến logic gọi là đại số logic. giá cả đắt và rẻ. x2. Nó nghiên cứu các mối quan hệ giữa các biến số trạng thái logic. Khái niệm về logic hai trạng thái Trong cuộc sống các sự vật và hiện tượng thường biểu diễn ở hai trạng thái đối lập. học sinh học giỏi và dốt. thường có khái niệm về hai trạng thái: đóng và cắt như đóng điện và cắt điện. 2. kết quả tốt và xấu. Gọi các giá trị 0 hoặc 1 đó là các giá trị logic. đặc biệt là kỹ thuật điện và điều khiển. nước sôi và không sôi.PHẦN 1 : LOGIC HAI TRẠNG THÁI VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT CƠ SỞ §1. Giá trị 0 hàm ý đặc trưng cho một trạng thái của sự vật hoặc hiện tượng. giá trị 1 đặc trưng cho trạng thái đối lập của sự vật và hiện tượng đó. Đại số logic là công cụ toán học để phân tích và tổng hợp các hệ thống thiết bị và mạch số. …xn) với các biến x1..1 3 . thông qua hai trạng thái đối lập rõ rệt của nó con người nhận thức được sự vật và hiện tượng một cách nhanh chóng bằng cách phân biệt hai trạng thái đó. đóng máy và ngừng máy. để lượng hoá hai trạng thái đối lập của sự vật và hiện tượng người ta dùng hai giá trị: 0 và 1.1 Những khái niệm cơ bản 1. Các hàm logic cơ bản Một hàm y = f(x1. Đại số logic cũng có tên là đại số Boole vì lấy tên nhà toán học có công đầu trong việc xây dựng nên công cụ đại số này.. nên hàm y có 4 khả năng hay thường gọi là 4 hàm yo. x2. Kết quả nghiên cứu thể hiện là một hàm trạng thái cũng chỉ nhận hai giá trị 0 hoặc 1 . Trong toán học. Trong kỹ thuật. Hàm logic một biến: y = f(x) Với biến x sẽ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1. y3 các khả năng và các ký hiệu mạch rơle và điện tử của hàm một biến như trong bảng 1. xn chỉ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1 và hàm y cũng chỉ nhận hai giá trị: 0 hoặc 1 thì gọi là hàm logic.. hàm và biến đó được gọi là hàm và biến logic.. y2. Chẳng hạn như nói nước sạch và bẩn. Các nhà bác học đã xây dựng các cơ sở toán học để tính toán các hàm và các biến chỉ lấy hai giá trị 0 và 1 này.

thường chỉ xét hai hàm y1 và y2 Hàm logic hai biến y = f (x1. như vậy có 16 tổ hợp logic tạo thành 16 hàm. x2) Với hai biến logic x1.Bảng 1. x2 mỗi biến nhận hai giá trị 0 và 1.2 4 .1 Trong các hàm trên hai hàm yo và y3 luôn có giá trị không đổi nên ít được quan tâm. Các hàm này được thể hiện trên bảng 1.

Bảng 1.2 5 .

Hàm tổng chuẩn là hàm chứa tổng các tích mà mỗi tích có đủ tất cả các biến của hàm.Các hàm đối xứng nhau qua trục nằm giữa giữa bảng 1. với 2 biến có 16 khả năng tạo hàm. mỗi biến nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 nên với hàm logic n biến có 2n tổ hợp biến. x2. …xn ) Với hàm logic n biến. khi số biến tăng thì số hàm có khả năng tạo thành rất lớn. với 3 biến có 256 khả năng tạo hàm. Trong tất cả các hàm được tạo thành đặc biệt chú ý đến hai loại hàm là hàm tổng chuẩn và hàm tích chuẩn. với 1 biến có 4 khả năng tạo hàm. mỗi tổ hợp biến lại nhận hai giá trị 0 hoặc 1.2 là: y7 và y8. Do đó. do vậy số hàm logic tổng là 22. Hàm tích chuẩn là hàm chứa tích các tổng mà mỗi tổng đều 6 . Như vậy. nghĩa là Hàm logic n biến y = f (x1.

(x2. (x1+x3) Có thể minh hoạ để kiểm chứng tính đúng đắn của luật phân phối bằng cách lập bảng 1.x3 x1 + x2. luật phân phối và luật nghịch đảo. 4.". Tính chất và một số hệ thức cơ bản 4. (song song). 2. Các phép tính cơ bản Người ta xây dựng ba phép tính cơ bản giữa các biến logic đó là: 1.x3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Luật phân phối được thể hiện qua sơ đồ rơle hình 1.x3 + x2.x2. + Luật hoán vị: x1 + x2 = x2 + x1 + Luật kết hợp: x1 + x2 + x3 = (x1 + x2 ) + x3 = x1 + (x2 + x3 ) x1.x3 = x1.x3 = (x1+x2) .3. Thể hiện luật phân phối + Luật nghịch đảo: Cũng minh hoạ tính đúng đắn của luật nghịch đảo bằng cách thành lập bảng 1.1. Bảng 1. 3.x3) + Luật phân phối: (x1 + x2). Các tính chất Tính chất của đại số logic được thể hiện ở bốn luật cơ bản là: luật hoán vị. (x1 +x3) x1 + x2.1. (nối tiếp).4. Phép cộng (tuyển): ký hiệu bằng dấu "+".x3 = x1. 3.x2).3 x1 x2 x3 (x1+x2) . luật kết hợp.có đủ tất cả các biến của hàm. 7 .1 : Hình 1.x3 = (x1. Phép phủ định (đảo): ký hiệu bằng dấu "-" phía trên ký hiệu của biến. Phép nhân (hội): ký hiệu bằng dấu ".

2.2: Luật nghịch đảo tổng quát được thể hiện bằng định lý De Morgan: 4. Bảng 1.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic Có thể biểu diễn hàm logic theo bốn cách là: biểu diễn bằng bảng trạng thái.5 §1. biểu diễn bằng phương pháp hình học.5. 8 .Bảng 1. biểu diễn bằng bảng Karnaugh (bìa Canô). Các hệ thức cơ bản Một số hệ thức cơ bản thường dùng trong đại số logic được cho ở bảng 1.4 Luật nghịch đảo được thể hiện qua mạch rơle như trên hình 1. biểu diễn bằng biểu thức đại số.

Bảng này thường gọi là bảng trạng thái hay bảng chân lý. 3.Hàm tích chuẩn đầy đủ chỉ quan tâm đến tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng 0 9 . một hàm logic n biến bất kỳ bao giờ cũng có thể biểu diễn thành các hàm tổng chuẩn đầy đủ và tích chuẩn đầy đủ. đặc biệt khi số biến lớn. Các tích này còn gọi là các mintec và ký hiệu là m.1. tổ hợp biến được biểu diễn thành một điểm trong không gian. ít nhầm lẫn. Phương pháp biểu diễn bằng bảng trạng thái Ở phương pháp này các giá trị của hàm được trình bày trong một bảng. . phương pháp này rất phức tạp khi số biến lớn nên thường ít dùng. còn nếu xi =0 thì trong biểu thức tích được viết là xi.Hàm tổng chuẩn đầy đủ sẽ là tổng của các tích đó. các biến có giá trị bằng 1 được giữ nguyên.Hàm tổng chuẩn đầy đủ chỉ quan tâm đến tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng 1 Số lần hàm bằng 1 sẽ chính là số tích của các tổ hợp biến.6 trên. Phương pháp biểu diễn hình học Với phương pháp hình học hàm n biến được biểu diễn trong không gian n chiều. Ví dụ: Với hàm ba biến ở bảng 1. Nếu hàm có n biến thì bảng có n + 1 cột (n cột cho biến và 1 cột cho hàm) và 2n hàng tương ứng với 2n tổ hợp của biến. x2. Ví dụ: Một hàm 3 biến y = f(x1. Cách viết hàm dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ . 2. x3) với giá trị của hàm đã cho trước được biểu diễn thành bảng 1. có hàm ở dạng tổng chuẩn đầy đủ là: Cách viết hàm dưới dạng tích chuẩn đầy đủ . nghĩa là nếu xi = 1 thì trong biểu thức tích sẽ được viết là xi. . Phương pháp biểu diễn bằng biểu thức đại số Người ta chứng minh được rằng.6: Bảng 1.Trong mỗi tích.6 TT tổ hợp biến 0 1 2 3 4 5 6 7 x1 0 0 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 1 1 0 0 1 1 x3 0 1 0 1 0 1 0 1 y 1 0 1 1 0 0 1 0 Ưu điểm của phương pháp biểu diễn bằng bảng là dễ nhìn. còn các biến có giá trị bằng 0 thì được lấy giá trị đảo. nhược điểm là cồng kềnh.

6 như bảng 1.6 trên. Phương pháp biểu diễn bằng bỏng Karnaugh (bìa canô) Nguyên tắc xây dựng bảng Karnaugh là: . Các tổng cơ bản còn được gọi tên là các Maxtec ký hiệu M.8 sau: 10 .Để biểu diễn hàm logic n biến cần thành lập một bảng có 2n ô. . Đánh số thứ tự các ô trong bảng tương ứng với thứ tự các tổ hợp biến.Các ô cạnh nhau hoặc đối xứng nhau chỉ cho phép khác nhau về giá trị của 1 biến. Ví dụ l: Bảng Karnaugh cho hàm ba biến ở bảng 1. còn nếu xi = 1 thì trong biểu thức tổng được viết bằng xi. Ví dụ: Với hàm ba biến ở bảng 1. Trong mỗi tổng các biến có giá trị 0 được giữ nguyên.7 sau: Ví dụ 2: Bảng Karnaugh cho hàm bốn biến như bảng 1. .Trong các ô ghi giá trị của hàm tương ứng với giá trị tổ hợp biến. nghĩa là nếu xi = 0 thì trong biểu thức tổng sẽ được viết là xi. .Hàm tích chuẩn đầu đủ sẽ là tích của các tổng đó. còn các biến có giá trị 1 được lấy đảo. có hàm ở dạng tích chuẩn đầy đủ là: 4. mỗi ô tương ứng với một tổ hợp biến.Số lần hàm bằng không sẽ chính là số tổng của các tổ hợp biến.

Phương pháp tối thiểu hoá hàm logic dùng thuật toán Phương pháp dùng bảng Karnaugh Đây là phương pháp thông dụng và đơn giản nhất. Thực chất việc tối thiểu hoá hàm logic là tìm dạng biểu diễn đại số đơn giản nhất của hàm và thường có hai nhóm phương pháp là: . Ví dụ: Cho hàm 2. Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic Trong quá trình phân tích và tổng hợp mạch logic. Ví dụ: Hai sơ đồ hình 1.Phương pháp dùng thuật toán. 11 .§1. nhưng sơ đồ a số tiếp điểm cần là 3.3b đều có chức năng như nhau. phải quan tâm đến vấn đề tối thiểu hoá hàm logic. trong khi đó sơ đồ b chỉ cần 2 tiếp điểm. Việc tối thiểu hoá hàm logic là đưa chúng từ một dạng bất kỳ về dạng tối thiểu. đây không phải là phương pháp chặt chẽ cho quá trình tối thiểu hoá.Phương pháp biến đổi đại số. Như vậy. Ở phương pháp này cần quan sát và xử lý trực tiếp trên bảng Karnaugh. Bởi vì. Phương pháp tối thiểu hoá hàm logic bằng biến đổi đại số Ở phương pháp này cần dựa vào các tính chất và các hệ thức cơ bản của đại số Boole để thực hiện tối giản các hàm logic. không cần rơle trung gian. đồng thời cần thêm 1 rơle trung gian p. Khi chọn được một sơ đồ tối giản sẽ có số biến (thiết bị) cũng như các kết nối (thiết bị) tối giản.3. đặc biệt khi tổng hợp các mạch logic phức tạp. giảm được chi phí vật tư cũng như giảm đáng kể xác suất hỏng hóc do số phần tử nhiều. 1. . nhưng chỉ tiến hành được với hệ có số biến n ≤ 6.3a và hình 1. Nhưng do tính trực quan của phương pháp nên nhiều khi kết quả đưa ra vẫn không khẳng định rõ được là đã tối thiểu hay chưa. cùng một giá trị hàm logic có thể có nhiều hàm khác nhau. Tối thiểu hoá hàm logic mang ý nghĩa kinh tế và kỹ thuật lớn. tối ưu về số biến và số số hạng hay thừa số được gọi là dạng tối thiểu. nhiều cách biểu diễn khác nhau nhưng chỉ tồn tại một cách biểu diễn gọn nhất.

Một số định nghĩa + Đỉnh: là một tích chứa đầy đủ các biến của hàm. + Loại bớt các biến ở các nhóm: Nhóm A có biến z = 1 không đổi vậy nó được giữ lại còn hai biến x và y thay đổi theo từng cột do vậy mintec mới A chỉ còn biến z: A = z. Bảng Karnaugh có 3 biến với 6 mintec có giá trị 1. cho phép tối thiểu hoá mọi hàm logic với số lượng biến lớn. bản chất của phương pháp là tìm các ô kề nhau chứa giá trị 1 (các ô có giá trị hàm không xác định cũng gán cho giá trị 1) sao cho lập thành hình vuông hay chữ nhật càng lớn càng tốt. Quy lắc này áp dụng theo thứ tự giảm dần độ lớn các ô. Đỉnh 1 là đỉnh mà hàm có giá trị bằng 1 . Cluskey Đây là phương pháp có tính tổng quát. các biến được dùng là các biến có giá trị không biến đổi (chỉ là 0 hoặc l). sao cho cuối cùng toàn bộ các ô chứa giá trị 1 đều được bao phủ. lúc bấy giờ hàm là hàm phủ định. Bảng 1. Kết quả tối thiểu hoá là: f = a+b = z+y. Phương pháp Quine Mc. Các biến nằm trong khu vực này bị loại bỏ là các biến có giá trị biến đổi.Quy tắc của phương pháp là: nếu có 2n ô có giá trị 1 nằm kề nhau hợp thành một khối vuông hay chữ nhật thì có thể thay 2n ô này bằng một ô lớn với số lượng biến giảm đi n lần.9 +Tìm nhóm các ô (hình chữ nhật) chứa các ô có giá trị bằng 1. nhóm A và nhóm B. được hai nhóm. a. nếu hàm có n biến thì đỉnh là tích của n biến. 12 . Nhóm B có biến x và z thay đổi. còn biến y không đổi vậy mintec mới B chỉ còn biến y : B = y . Như vậy.9. Ví dụ: Tối thiểu hàm + Lập bảng Karnaugh được như bảng 1. Đỉnh 0 là đỉnh mà hàm có giá trị bằng 0. Cũng có thể tiến hành tối thiểu theo giá trị 0 của hàm nếu số lượng của nó ít hơn nhiều so với giá trị 1.

7.x3.7 6.15 14. • So sánh mỗi tổ hợp thứ i với tổ hợp thứ i + 1.15 13.3.14.13 12. 12.7 6.10 a Số thập phân 2 3 6* 12 7 13 * 14 15 Cơ số 2 x1x2x3x4 0010 0011 0110 1100 0111 1101 1110 1111 2 b Số chữ Số thập Cơ số 2 số 1 phân x1x2x3x4 1 2 3 6 12 7 13 14 15 0010v 0011v 0110v 1100v 0111v 1101v 1110v 1111v c Liên x1x2x3x4 kết 2. Bảng 1.10b có 4 nhóm: nhóm 1 có 1 số chứa 1 chữ số 1 . nhóm 4 có 1 số chứa 4 chữ số 1).10c). + Tích cực tiểu: là tích có số biến là cực tiểu để hàm có giá trị bằng 1 hoặc không xác định.- 3 4 13 .15 6. Cluskey Để rõ phương pháp hãy xét ví dụ minh hoạ. nhóm 2 gồm 3 số chứa 2 chữ số 1 . Tối thiểu hoá bằng phương pháp Quine Mc. 15 và các đỉnh có giá trị hàm không xác định là N = 6.7 6. (bảng 1.6.15 001-v 0-10v 0-11v 011-v -110v 110-v 110v -111v 11-1v 111-v d Liên kết 2. như vậy có bảng 1. ở đây để thu gọn các tổ hợp đã dùng tính chất: • • Cứ tiếp tục c ông việc.7.6 3. 13. 7.15 12.14 12.10d. • Xếp thành từng nhóm theo số lượng chữ số 1 với thứ tự tăng dần.14. + Tích quan trọng: là tích cực tiểu mà giá trị hàm chỉ duy nhất bằng 1 ở tích này.10a.15 x1x2x3x4 0-1-1111.10c.7 2.10c chọn ra các tổ hợp chỉ khác nhau 1 chữ số 1 và có cùng vị trí gạch ngang (-) trong một cột.x2. 14. Các bước tiến hành như sau: Bước 1: Tìm các tích cực tiểu • Lập bảng biểu diễn các giá trị hàm bằng 1 và các giá trị không xác định ứng với mã nhị phân của các biến theo thứ tự số số 1 tăng dần (bảng 1.13. từ bảng 1. tối thiểu hoá hàm f(x1.14.x4) Với Các đỉnh bằng 1 là L = 2. nghĩa là có cùng biến vừa được giản ước ở bảng 1. nếu hai tổ hợp chỉ khác nhau ở một cột thì kết hợp 2 tổ hợp đó thành một tổ hợp mới. 3. nhóm 3 gồm 3 số chứa 3 chữ số 1.6.14 7. Về cơ sở toán học. đồng thời thay cột số khác nhau của 2 tổ hợp cũ bằng một gạch ngang (-) và đánh dấu v vào hai tổ hợp cũ (bảng 1. b.Đỉnh không xác định là đỉnh mà tại đó hàm có thể lấy một trong hai giá trí 0 hoặc 1.3.3 2.

14. Với i = 0 Xác định các tích quan trọng Eo từ tập Lo và Zo như sau: + Lập bảng trong đó mỗi hàng ứng với một tích cực tiểu thuộc Zo mỗi cột ứng với một đỉnh thuộc Lo. 7) ứng với: x1x3. Các tổ hợp tìm được ở bảng 1. 13. Đánh dấu "x" vào các ô trong bảng ứng với tích cực tiểu bảng 1.Quá trình tiếp tục cho đến khi không còn khả năng kết hợp nữa. 15 ) ứng với : x1x2.11 (tích x1x3 ứng với các đỉnh 2. 14. 15 bảng 1. 14. tích x1x2 ứng với các đỉnh 12.(phủ các đỉnh 12. 6. 7.11 Xét từng cột. Zi là tập các tích cực tiểu đang ở bước nhỏ thứ i. 1 1. các xk ở vị trí có dấu (-) được lược bỏ. đây chính là các tích cực tiểu của hàm đã cho. 5. Theo thứ tự x1x2x3x4. 15) ứng với: x2x3. 3. các tích cực tiểu trong ví dụ được viết như sau: 0-1. các tổ hợp này không còn khả năng kết hợp nữa. đổi thành dấu "(x)". Ei là tập các tích quan trọng ờ bước nhỏ thứ i.10d là tổ hợp cuối cùng.10). lúc này không quan tâm đến các đỉnh có giá trị không xác định nữa. Vậy tập các tích quan trọng ở bước này là: • Với i = 1 Tìm L1 từ Lo bằng cách loại khỏi Lo các đỉnh 1 của Eo Tìm Z1 từ Zo bằng cách loại khỏi Zo các tích trong Eo và các tích đã nằm trong 14 . các xk ở vị trí giá trị 0 được lấy nghịch đảo. cột nào chỉ có một dấu "x" thì tích cực tiểu (hàng) ứng với nó là tích quan trọng. 3.(phủ các đỉnh 2. 14. -11. Gọi Li là tập các đỉnh 1 đang xét ở bước nhỏ thứ i. 7. Bảng 1. tích x2x3 ứng với các đỉnh 7.. Bước 2: Tìm các tích quan trọng Việc tìm các tích quan trọng cũng được tiến hành theo các bước nhỏ.(phủ các đỉnh 6.

hàng đã được chọn từ Eo. Khi đã tìm được L1, và Z1, làm lại như bước i = 0 sẽ tìm được tích quan trọng E1. Công việc cứ tiếp tục cho đến khi Lk = 0. Trong ví dụ này vì Eo = (x1x3, x1 x2 ) mà các định 1 của x1x3 là 2, 3, 7; các đỉnh 1 của x1, x2 là 12, 14, 15 (bỏ qua đỉnh 6, 13 là các đỉnh không xác định); do đó L1 = 0, quá trình kết thúc. Kết quả dạng hàm tối thiểu chính là tổng của các tích cực tiểu. Vậy hàm cực tiểu là:

§1.4. Các hệ mạch logic Các phép toán và định lý của đại số Boole giúp cho thao tác các biểu thức logic. Trong kỹ thuật thực tế là cách nối cổng logic của các mạch logic với nhau (theo kết cấu đã tối giản nếu có). Để thực hiện một bài toán điều khiển phức tạp, số mạch logic sẽ phụ thuộc vào số lượng đầu vào và cách giải quyết bằng loại mạch logic nào, sử dụng các phép toán hay định lý nào. Đây là một bài toán tối ưu nhiều khi có không chỉ một lời giải. Tuỳ theo loại mạch logic mà việc giải các bài toán có những phương pháp khác nhau. Về cơ bản các mạch logic được chia làm hai loại: + Mạch logic tổ hợp. + Mạch logic trình tự. 1. Mạch logic tổ hợp Mạch logic tổ hợp là mạch mà đầu ra tại bất kỳ thời điểm nào chỉ phụ thuộc tổ hợp các trạng thái của đầu vào ở thời điểm đó. Như vậy, mạch không có phần tử nhớ. Theo quan điểm điều khiển thì mạch tổ hợp là mạch hở, hệ không có phản hồi, nghĩa là trạng thái đóng mở của các phần tử trong mạch hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trạng thái tín hiệu đầu ra. Sơ đồ mạch logic tổ hợp như hình 1.4.

Hình 1.4. Mạch tổ hợp Với mạch logic tổ hợp tồn tại hai loại bài toán là bài toán phân tích và bài toán tổng hợp. + Bài toán phân tích có nhiệm vụ là từ mạch tổ hợp đã có, mô tả hoạt động và viết các hàm logic của các đầu ra theo các biến đầu vào và nếu cần có thể xét tới việc tối thiểu hoá mạch. + Bài toán tổng hợp thực chất là thiết kế mạch tổ hợp. Nhiệm vụ chính là thiết kế được mạch tổ hợp thoả mãn yêu cầu kỹ thuật nhưng mạch phải tối giản. Bài toán tổng 15

hợp là bài toán phức tạp, vì ngoài các yêu cầu về chức năng logic, việc tổng hợp mạch còn phụ thuộc vào việc sử dụng các phần tử, chẳng hạn như phần tử là các loại: rơle công tắc tơ, loại phần tử khí nén hay loại phần tử là bán dẫn, vi mạch... Với mỗi loại phần tử logic được sử dụng thì ngoài nguyên lý chung về mạch logic còn đòi hỏi phải bổ sung những nguyên tắc riêng lúc tổng hợp và thiết kế hệ thống. Ví dụ: Mạch logic tổ hợp như hình 1.5.

2. Mạch logic trình tự Mạch trình tự hay còn gọi là mạch dãy (sequential circuits) là mạch trong đó trạng thái của tín hiệu ra không những phụ thuộc tín hiệu vào mà còn phụ thuộc cả trình tự tác động của tín hiệu vào, nghĩa là mạch có nhớ các trạng thái. Như vậy, về mặt thiết bị thì ở mạch trình tự không những chỉ có các phần tử đóng mở mà còn có cả các phần tử nhớ. Sơ đồ nguyên lý mạch logic trình tự như hình 1.6. Xét mạch logic trình tự như hình 1.7. Xét hoạt động của mạch khi thay đổi trạng thái đóng mở của x1 và x2. Biểu đổ hình 1.7b mô tả hoạt động của mạch, trong biểu đồ các nét đậm biểu hiện tín hiệu có giá trị 1, còn nét mảnh biểu hiện tín hiệu có giá trị 0.

Hình 1.7. Sơ đồ mạch trình tự Từ biểu đồ hình l.7b thấy, trạng thái z = 1 chỉ đạt được khi thao tác theo trình tự x1 = 1, tiếp theo x2 = 1. Nếu cho x2 = 1 trước, sau đó cho x1 = 1 thì cả y và z đều không thể bằng 1 . Để mô tả mạch trình tự có thể dùng bảng chuyển trạng thái, dùng đồ hình trạng thái Mealy, đồ hình trạng thái Moore hoặc dùng phương pháp lưu đồ. Trong đó phương pháp lưu đồ có dạng trực quan hơn. Từ lưu đồ thuật toán dễ dàng chuyển sang dạng đồ hình trạng thái Mealy hoặc đồ hình trạng thái Moore, và từ đó có thể thiết kế 16

được mạch trình tự. Với mạch logic trình tự cũng có bài toán phân tích và bài toán tổng hợp. §1.5. Grafcet - để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp 1. Hoạt động của thiết bị công nghiệp theo logic trình tự Trong dây chuyền sản xuất công nghiệp, các thiết bị máy móc thường hoạt động theo một trình tụ logic chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho người và thiết bị. Một quá trình công nghệ nào đó cũng có thể có ba hình thức điều khiển hoạt động sau: + Điều khiển hoàn toàn tự động, lúc này chỉ cần sự chỉ huy chung của nhân viên vận hành hệ thống. + Điều khiển bán tự động, quá trình làm việc có liên quan trực tiếp đến các thao tác liên tục của con người giữa các chuỗi hoạt động tự động. + Điều khiển bằng tay, tất cả hoạt động của hệ đều do con người thao tác. Trong quá trình làm việc để đảm bảo an toàn, tin cậy và linh hoạt, hệ điều khiển cần có sự chuyển đổi dễ dàng từ điều khiển bằng tay sang tự động và ngược lại, vì như vậy hệ điều khiển mới đáp ứng đúng các yêu cầu thực tế. Trong quá trình làm việc sự không bình thường trong hoạt động của dây chuyền có rất nhiều loại, khi thiết kế phải cố gắng mô tả chúng một cách đầy đủ nhất. Trong số các hoạt động không bình thường của chương trình điều khiển một dây chuyền tự động, người ta thường phân biệt ra các loại sau: + Hư hỏng một bộ phận trong cấu trúc điều khiển, lúc này cần phải xử lý riêng phần chương trình có chỗ hư hỏng, đồng thời phải lưu tâm cho dây chuyền hoạt động lúc có hư hỏng và sẵn sàng chấp nhận lại diều khiển khi hư hỏng được sửa chữa xong. + Hư hỏng trong cấu trúc trình tự điều khiển. + Hư hỏng bộ phận chấp hành (như hư hỏng thiết bị chấp hành, hư hỏng cảm biến, hư hỏng các bộ phận thao tác...). Khi thiết kế hệ thống phải tính đến các phương thức làm việc khác nhau để đảm bảo an toàn và xử lý kịp thời các hư hỏng trong hệ thống, phải luôn có phương án can thiệp trực tiếp của người vận hành đến việc dừng máy khẩn cấp, xử lý tắc nghẽn vật liệu và các hiện tượng nguy hiểm khác. Grafcel là công cụ rất hữu ích để thiết kế và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của hệ tự động cho các quá trình công nghệ kể trên. 2. Định nghĩa Grafcet Grafcet là từ viết tắt của tiếng Pháp "Graphe fonctionnel de commande étape transition" (chuỗi chức năng điều khiển giai đoạn - chuyển tiếp), do hai cơ quan AFCET (Liên hợp Pháp về tin học, kinh tế và kỹ thuật) và ADEPA (tổ chức nhà nước về phát triển nền sản xuất tự động hoá) hợp tác soạn thảo tháng 11/1982 được đăng ký 17

Một trạng thái có thể tương ứng với một hoặc nhiều hành động của quá trình sản xuất Trạng thái khởi động được thể hiện bằng 2 hình vuông lồng vào nhau.9c là tác động ở sườn giảm của biến d. Mạng grafcet mô tả thành chuỗi các giai đoạn trong chu trình sản xuất.Một trạng thái (giai đoạn) được biểu diễn bằng một hình vuông có đánh số thứ tự chỉ trạng thái.9a được thực hiện khi tác động lên biến b. thứ tự thường là 1 hình l. việc chuyển tiếp giữa các trạng thái 3 và 4 hình 1. trong hình chữ nhật này có ghi các tác động của trạng thái đó hình l.ở tổ chức tiêu chuẩn hoá Pháp. còn chuyển tiếp giữa trạng thái 5 và 6 được thực hiện ở sườn tăng của biến c hình 1. Chẳng hạn. .8.Việc chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác chỉ có thể được thực hiện khi các điều kiện chuyển tiếp được thoả mãn. Một số ký hiệu trong grafcet . ở hình l.8c. 18 .9d sẽ xảy ra sau 2s kể từ khi có tác động cuối cùng của trạng thái 9 được thực hiện. 3. mạng grafcet đã được tiêu chuẩn hoá và được công nhận là một ngôn ngữ thích hợp cho việc mô tả hoạt động dãy của quá trình tự động hoá trong sản xuất. Các trạng thái trong grafcet . Hình 1.8d. Chuyển tiếp giữa trạng thái 9 và 10 hình 1. đó là một đồ hình định hướng được xác định bởi các phần tử là: tập các trạng thái. Mạng grafcet là một đồ hình chức năng cho phép mô tả các trạng thái làm việc của hệ thống và biểu diễn quá trình điều khiển với các trạng thái và sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. tập các điều kiện chuyển trạng thái. Mạng grafcet cho một quá trình sản xuất luôn luôn là một đồ hình khép kín từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối và từ trạng thái cuối về trạng thái đầu.9b. Gắn liền với biểu tượng trạng thái là một hình chữ nhật bên cạnh.8a và b. Như vậy.Trạng thái hoạt động (tích cực) có thêm dấu ở trong hình vuông trạng thái hình l.

10. khi trạng thái 1 đang hoạt động. Ở hình 1.1a và b . Ở hình 1.10c và d .10c nếu trạng thái 1 đang hoạt động và có t123 thì trạng thái 2 và 3 đồng thời hoạt động.Ký hiệu phân nhánh như hình 1. Ở hình 1. Sơ đồ song song là sơ đồ chỉ có một điều kiện liên hệ giữa 3 trạng thái như hình 1. nếu chuyển tiếp t12 thoả mãn thì trạng thái 2 hoạt động.10a. ở sơ đồ phân nhánh lại tồn tại hai loại là sơ đồ rẽ nhánh và sơ đồ song song. Ở hình 1..10b nếu trạng thái 7 đang hoạt động và có t79 thì trạng thái 9 hoạt động. nếu chuyển tiếp t13 thoả mãn thì trạng thái 3 hoạt động. Sơ đồ rẽ nhánh là phần sơ đồ có hai điều kiện liên hệ giữa ba trạng thái như hình 1. nếu trạng thái 8 đang hoạt động và có t89 thì trạng thái 9 hoạt động.10d nếu trạng thái 7 và 8 đang cùng hoạt động và có t789 thì trạng thái 9 hoạt động 19 .

5. Hình 1. 3.11b khi trạng thái 8 đang hoạt động nếu thoả mãn điều kiện f thì quá trình 20 . Ký hiệu bước nhảy Hình 1.11 . 4. khi trạng thái 2 đang hoạt động nếu có điều kiện a thì quá trình sẽ chuyển hoạt động từ trạng thái 2 sang trạng thái 5 bỏ qua các trạng thái trung gian 3 và 4. Hình 1.11.11a biểu diễn grafcet cho phép thực hiện bước nhảy. nếu điều kiện a không được thoả mãn thì quá trình chuyển tiếp theo trình tự 2.Ký hiệu bước nhảy như hình 1.

xác định bằng nút b1 thì kết thúc giai đoạn 2.12. Ví dụ : Để kẹp chặt chi tiết c và khoan trên đó một lỗ hình 1. Sơ đồ grafcet như hình 1. Cách xây dựng mạng grafcet Để xây dựng mạng grafcet cho một quá trình nào đó thì trước tiên phải mô tả mọi hành vi tự động bao gồm các giai đoạn và các điều kiện chuyển tiếp.Khi quá trình đã chuyển tiếp sang trạng thái sau thì giai đoạn sau hoạt động (tích cực) và sẽ khử bỏ hoạt động của trạng thái trước đó (giai đoạn trước hết tích cực) 21 . 5.chuyển sang trạng thái 9. xác định bằng bo thì khoan dừng và chuyển sang giai đoạn 4. + Giai đoạn 4: S4 Píttông A trở về theo chiều A.12 thì trước tiên người điều khiển ấn nút khởi động d để khởi động chu trình công nghệ tự động. chuyển sang giai đoạn 3.Một trạng thái trước chỉ chuyển tiếp sang trạng thái sau khi nó đang hoạt động (tích cực) và có đủ điều kiện chuyển tiếp. Khi mũi khoan lên đủ cao. chuyển tiếp . + Giai đoạn 3: S3 mũi khoan đi lên theo chiều B. Sơ đồ quy trình khoan + Giai đoạn 1: S1 Píttông A chuyển động theo chiều A+ để kẹp chặt chi tiết c. kết thúc một chu kỳ gia công.1.và ngừng quay.13 . sau đó lựa chọn các dẫn động và các cảm biến rồi mô tả chúng bằng các ký hiệu.nới lỏng chi tiết. khi khoan đủ sâu. nếu không thoả mãn điều kiện 8 thì quá trình quay lại trạng thái 7. . vị trí trở về được xác định bởi ao khi đó muông ngừng chuyển động. Phân tích mạng grafcet 5. + Giai đoạn 2: S2 đầu khoan B đi xuống theo chiều B+ và mũi khoan quay theo chiều R. Khi lực kẹp đạt yêu cầu được xác định bởi cảm biến áp suất a1 thì chuyển sang giai đoạn 2. quá trình bắt đầu từ giai đoạn 1 : Hình 1. Quy tắc vượt qua. sau đó kết nối chúng lại theo cách mô tả của grafcet. 4.

Với các điều kiện hoạt động như trên thì có nhiều khi sơ đồ không hoạt động được hoặc hoạt động không tốt.14 là sơ đồ có nhánh chết. (Sơ đồ có nhánh chết có thể vẫn hoạt động nếu như không đi vào nhánh chết). Nếu lúc này có điều kiện 1 thì S1 cũng không thể tích cực được vì So đã hết tích cực. 22 . mà để S5 tích cực thì phải có S2 và S4 cùng tích cực kèm điều kiện 5 như vậy hệ sẽ nằm im ở vị trí S4 Muốn sơ đồ trên làm việc được phải chuyển mạch rẽ nhánh thành mạch song song. + Sơ đồ không sạch là sơ đồ mà tại một vị trí nào đó được phát lệnh hai lần. Ví dụ 1 : Sơ đồ hình 1. Người ta gọi: + Sơ đồ không hoạt động được là sơ đồ có nhánh chết. Sơ đồ này không thể làm việc được do S2 và S4 không thể cùng tích cực vì giả sử hệ đang ở trạng thái ban đầu So nếu có điều kiện 3 thì So đã hết tích cực và chuyển sang S3 tích cực. Do đó không bao giờ S2 tích cực được nữa. Sau đó nếu có điều kiện 4 thì S3 hết tích cực và S4 tích cực.

23 . Tức là có hai lần lệnh cho S5 tích cực.2. Ở sơ đồ này nếu đã có S3 tích cực (diều kiện 3) thì nếu có điều kiện 1 cũng không có nghĩa vì So đã hết tích cực. ghi số 0.) thì có thể hệ thống sẽ không hoạt động được nếu đó là nhánh chết. sẽ có các giai đoạn mới được tích cực thì: Đánh dấu ". Trong thực tế sản xuất một hệ thống có thể đang hoạt động rất tốt. nếu có điều kiện 3 rồi 4 thì sẽ chuyển cho S5 tích cực.. khi có một điều kiện được thực hiện. khi chưa có điều kiện 6 mà lại có điều kiện 2 rồi 5 trước thì S5 lại chuyển tích cực lần nữa. giai đoạn này đang có dấu "." vào các giai đoạn vừa được tích cực trên grafcet.15 là sơ đồ không sạch. Xuất phát từ giai đoạn đầu trên grafcet được coi là đang tích cực. vậy là sơ đồ không sạch. Do đó. mạch đã rẽ sang nhánh 2.". phải xét một cách phân tích mạng grafcet là dùng phương pháp giản đồ điểm.16 là sơ đồ sạch. Phân tích mạng grafcet Như phân tích ở trên thì nhiều khi mạng grafcet không hoạt động được hoặc hoạt động không tốt. Nhưng đối với các mạng không hoạt động được hoặc hoạt động không tốt vẫn có thể làm việc được nếu như không đi vào nhánh chết.Ví dụ 2: Sơ đồ hình 1.. 5. Như vậy. Giả sử mạng đang ở trạng thái ban đầu nếu có điều kiện 1 thì sẽ chuyển trạng thái cho cả S1 và S3 tích cực. Ví dụ 3: Sơ đồ hình 1. Để thành lập giản đồ điểm cần đi theo các bước sau: + Vẽ một ô đầu tiên cho giản đồ điểm. nếu lần lượt có các điều kiện 4 và 6 thì S5 sẽ tích cực sau đó nếu có điều kiện 7 thì hệ lại trở về trạng thái ban đầu. Với cách phân tích sơ đồ như trên thì khó đánh giá được các mạng có độ phức tạp lớn. nhưng nếu vì lý do nào đó mà hệ thống phải thay đổi chế độ làm việc (do sự cố từng phần hoặc do thay đổi công nghệ.

-

Xoá dấu "." Ở giai đoạn hết tích cực trên grafcet, Tạo một ô mới trên giản đồ điểm sau điều kiện vừa thực hiện, Ghi hết các giai đoạn tích cực của hệ (có dấu ".") vào ô mới vừa tạo.

+ Từ các ô đã thành lập khi một điều kiện nào đó lại được thực hiện thì các giai đoạn tích cực lại được chuyển đổi, lại lặp lại bốn bước nhỏ trên. + Quá trình cứ như vậy tiếp tục, có thể vẽ hoàn thiện được giản đồ điểm (sơ đồ tạo thành mạch liên tục, sau khi kết thúc lại trở về điểm xuất phát) hoặc không vẽ hoàn thiện được. Nhìn vào giản đồ điểm sẽ có các kết luận sau: - Nếu trong quá trình vẽ đến giai đoạn nào đó không thể vẽ tiếp được nữa (không hoàn thiện sơ đồ) thì sơ đồ đó là sơ đồ có nhánh chết, ví dụ 2. - Nếu vẽ được hết mà ở vị trí nào đó có các điểm làm việc cùng tên thì là sơ đồ không sạch ví dụ 3. - Nếu vẽ được hết và không có vị trí nào có các điểm làm việc cùng tên thì là sơ đồ làm việc tốt, sơ đồ sạch ví dụ 1 . Ví dụ 1 : Vẽ giản đồ điểm cho sơ đồ sạch hình 1.17a. Ở thời điểm đầu hệ đang ở giai đoạn So (có dấu "."), khi điều kiện 1 được thực hiện thì cả Sl và S3 cùng chuyển sang tích cực, đánh dấu "." vào Sl và S3 xoá dấu "." ở So. Vậy, sau điều kiện 1 tạo ô mới và trong ô này cần ghi hai trạng thái tích cực là 1,3. Nếu các điều kiện khác không diễn ra thì mạch vẫn ở trạng thái 1 và 3. Khi hệ đang ở 1,3 nếu điều kiện 4 được thực hiện thì giai đoạn 4 tích cực (thêm dấu "."), giai đoạn 3 hết tích cực (mất dấu "."). Vậy sau điều kiện 4 tạo ô mới (nối với ô 1,3), ô này ghi hai trạng thái tích cực còn lại trên grafcet là 1, 4.

Hình 1.17. Giản đồ điểm sơ đồ sạch 24

Khi hệ đang ở 1,3 nếu điều kiện 2 được thực hiện thì giai đoạn 2 tích cực (thêm dấu "."), giai đoạn 1 hết tích cực (mất dấu "."). Vậy sau điều kiện 2 tạo ô mới (nối với ô l,3), ô này ghi hai trạng thái tích cực còn lại trên grafcet là 2,3. Khi hệ đang ở 1,4 hoặc 2,3 nếu có điều kiện 5 thì quá trình vẫn không chuyển tiếp vì để chuyển giai đoạn 5 phải có S2 và S4 Cùng tích cực kết hợp điều kiện 5. Khi hệ đang ở 1,4 nếu điều kiện 2 được thực hiện thì giai đoạn 2 tích cực (thêm dấu "."), giai đoạn 1 hết tích cực (mất dấu "."). Vậy sau điều kiện 2 tạo ô mới (nối với ô l,4), ô này ghi hai trạng thái tích cực còn lại trên grafcet là 2,4. Khi hệ đang ở 2,3 nếu điều kiện 4 được thực hiện thì giai đoạn 4 tích cực (thêm dấu "."), giai đoạn 3 hết tích cực (mất dấu "."). Vậy sau điều kiện 4 tạo ô mới (nối với ô 2,3), ô này ghi hai trạng thái tích cực còn lại trên grafcet là 2,4. Khi hệ đang ở 2,4 nếu điều kiện 5 được thực hiện thì giai đoạn 5 tích cực (thêm dấu "."), giai đoạn 2 và 4 hết tích cực (mất dấu "."). Vậy sau điều kiện 5 tạo ô mới (nối với ô 2,4), ô này ghi trạng thái tích cực còn lại trên grafcet là 5. Khi hệ đang ở 5 nếu điều kiện 6 được thực hiện thì giai đoạn 0 tích cực (thêm dấu "."), giai đoạn 5 hết tích cực (mất dấu "."), hệ trở về trạng thái ban đầu. Từ giản đồ điểm, thấy không có ô nào có 2 điểm làm việc cùng tên và vẽ được cả sơ đồ, vậy đó là sơ đồ sạch.

Ví dụ 2 : Vẽ giản đồ điểm cho sơ đồ có nhánh chết hình 1.14 Giản đồ điểm như hình 1.18. Trong trường hợp này không thể vẽ tiếp được nữa vì để S5 tích cực phải có cả S2 và S4 cùng tích cực cùng điều kiện 5, nhưng không có ô nào có 2, 4. Ví dụ 3: Vẽ giản đồ điểm cho sơ đồ không sạch hình 1.5. Cách tiến hành vẽ giản đồ điểm như trên, giản đổ điểm như hình 1.19. Từ giản đồ 25

điểm nhận thấy có nhiều ô có 2 điểm làm việc trùng nhau (cùng tên), vậy đó là sơ đồ không sạch. Ở giản đồ điểm hình 1.19 có thể tiếp tục vẽ giản đồ sẽ mở rộng.

26

Nguyên tắc dòng điện: Biết tốc độ động cơ do mô men động cơ xác định. nghĩa là sau những khoảng thời gian xác định sẽ có tín hiệu điều khiển để thay đồi tốc độ động cơ. để khởi động và hãm động cơ với dòng điện được hạn chế trong giới hạn cho phép. Mỗi nguyên tắc điều khiển đều có ưu nhược điểm riêng. Khi bản lưỡng kim khi bị đất nóng (thường là bằng dòng điện cần bảo vệ) sẽ bị biến dạng (cong). Khi dòng điện vượt quá trị số cho phép chúng sẽ cắt mạch điện để bảo vệ ngắn mạch. tự thân động cơ điện vừa là thiết bị chấp hành nhưng cũng vừa là đối tượng điều khiển phức tạp.CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MẠCH LOGIC TRONG ĐIỀU KHIỂN §2. Các thiết bị điều khiển Để điều khiển sự làm việc của các thiết bị cần phải có các thiết bị điều khiển. do vậy có thể đo dòng điện để khống chế quá trình thay đổi tốc độ động cơ điện.l. Phần tử cảm biến và khống chế cơ bản ở đây là rơle thời gian. công tắc tơ tác dụng nhờ lực hút điện từ. tùy từng trường hợp cụ thể mà chọn các phương pháp cho phù hợp. 2. quá trình làm việc và đặc biệt là quá trình khởi động. Các thiết bị điều khiển 1. ngoài ra còn có rơle nhiệt bảo vệ quá tải.Nguyên tắc thời gian: Việc đóng cắt để thay đổi tốc độ động cơ dựa theo nguyên tắc thời gian. Về nguyên lý khống chế truyền động điện. Trong áptômát hệ thống tiếp điểm có bộ phân dập hổ quang và các bộ phân tự động cắt mạch để bảo vệ quá tải và ngắn mạch. hãm thường có dòng điện lớn. thường dùng ba nguyên tắc khống chế tự động sau: . Cấu tạo của rơle điện 27 . Phần tử cảm biến và khống chế cơ bản ở đây là rơle dòng điện. Xét động cơ là một thiết bị động lực. Phần tử cơ bản của rơle nhiệt là bản lưỡng kim gồm hai miếng kim loại có độ dãn nở nhiệt khác nhau dán lại với nhau.Nguyên tắc tốc độ: Việc đóng cắt để thay đổi tốc độ động cơ dựa vào nguyên lý xác định tốc độ tức thời của động cơ. . mà mô men lại phụ thuộc vào dòng điện chạy qua động cơ. Để đóng cắt không thường xuyên thường dùng áptômát. Các rơle điện từ. làm việc và điều chỉnh tốc độ. dừng và có thể có cả giai đoạn đảo chiều. độ biến dạng tới ngưỡng thì sẽ tác động vào các bộ phận khác để cắt mạch điện. Phần tử cảm biến và khống chế cơ bản ở đây là rơle tốc độ. . Bộ phận cắt mạch điện bằng tác động điện từ theo kiểu dòng điện cực đại. Các nguyên tắc điều khiển Quá trình làm việc của động cơ điện để truyền động một máy sản xuất thường gồm các giai đoạn: khởi động.

qua điện kháng. Xét một số sơ đồ đơn giản. Hệ thống tiếp điểm của các thiết bị điều khiển có cấu tạo khác nhau và thường mạ bạc hay thiếc để đảm bảo tiếp xúc tết.2.1. Tuỳ theo nguyên lý tác động người ta chế tạo nhiều loại thiết bị điều khiển khác nhau như rơle dòng điện.. qua biến áp tự ngẫu. mạch từ tĩnh làm bằng vật liệu sắt từ. còn mạch từ của rơle dòng điện xoay chiều làm bằng lá thép kỹ thuật điện. rơle thời gian. Để chống rung vì lực hút của nam châm điện có dạng xung trên mặt cực người ta đặt vòng ngắn mạch.. Mạch từ của rơle có dòng điện một chiều chạy qua làm bằng thép khối. nhờ đó lực hút phần ứng không bị gián đoạn. các tiếp điểm luôn được tiếp xúc tết. §2. Tuỳ theo trạng thái tiếp điểm người ta chia ra các loại tiếp điểm khác nhau. dùng đổi nối sao-tam giác. Sức điện động cảm ứng trong vòng ngắn mạch sẽ tạo ra dòng điện và làm cho từ thông qua vòng ngắn mạch lệch pha với từ thông chính. ngày nay thường dùng các bộ khởi động mềm để khởi động động cơ. hệ thống tiếp điểm chính có bộ phận dập hồ quang. Các sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc Tuỳ theo công suất và yêu cầu công nghệ mà động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc có thể được nối trực tiếp vào lưới điện. Một số ký hiệu thường gặp như bảng 2. 1.từ thường gồm các bộ phân chính sau: cuộn hút. phần động còn gọi là phần ứng và hệ thống các tiếp điểm.. ngoài ra còn có các tiếp điểm phụ để đóng cắt cho mạch điều khiển. Mạch khống chế đơn giản 28 . rơle điện áp. Các thiết bị đóng cắt mạch động lực có dòng điện lớn.

Với động cơ công suất nhỏ có thể đóng trực tiếp vào lưới điện. Nếu động cơ chỉ quay theo một chiều thì mạch đóng cắt có thể dùng cầu dao, áptômát. Với thiết bị đóng cắt này có nhược điểm là khi đang làm việc nếu mất điện, thì khi có điện trở lại động cơ sẽ tự khởi động. Để tránh điều đó dùng khởi động từ đơn để đóng cắt cho động cơ. Xét sơ đồ đóng cắt có đảo chiều dùng khởi động từ kép như hình 2.1. Cầu dao trên mạch động lực là cầu dao cách ly (cầu dao này chủ yếu để đóng cắt không tải, để cách ly khi sửa chữa). Các tiếp điểm T1, T2, T3 để đóng động cơ chạy thuận, các tiếp điểm N1, N2, N3 để đóng động cơ chạy ngược (đảo thứ tự hai trong ba pha lưới điện). Các tiếp điểm T5 và N5 là các khoá liên động về điện để khống chế các chế độ chạy thuận và ngược không thể cùng đồng thời, nếu đang chạy thuận thì T5 mở, N không thể có điện, nếu đang chạy ngược thì N5 mở, T không thể có điện. Ngoài các liên động về điện ở khởi động từ kép còn có liên động cơ khí. Khi cuộn T đã hút thì lẫy cơ khí khoá không cho cuộn N hút nữa, khi cuộn N đã hút thì lẫy cơ khí khoá

Trong mạch dùng hai rơle nhiệt RN1 và RN2 để bảo vệ quá tải cho động cơ, khi động cơ quá tải thì rơle nhiệt tác động làm các tiếp điểm của nó bên mạch điều khiển mở, các cuộn hút mất điện cắt điện động cơ. Để khởi động động cơ chạy thuận (hoặc ngược) ấn nút KĐT (hoặc KĐN) cuộn hút T có điện, đóng các tiếp điểm T1... T3 cấp điện cho động cơ chạy theo chiều thuận, tiếp điểm T4 đóng lại để tự duy trì. Để dừng động cơ ấn nút dừng D, các cuộn hút mất điện, cắt điện động cơ khỏi lưới điện, động cơ tự dừng. Để đảo chiều động cơ trước hết phải ấn nút dùng D, các cuộn hút mất điện mới ấn nút để đảo chiều. 2. Mạch khống chê đảo chiều có giám sát tốc độ 29

Xét sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc quay theo hai chiều và có hãm ngược. Hãm ngược là hãm xảy ra lúc động cơ còn đang quay theo chiều này (do quán tính), nhưng lại đóng điện cho động cơ quay theo chiều ngược lại mà không chờ cho động cơ dừng hẳn rồi mới đóng điện cho động cơ đảo chiều. Hãm ngược có khả năng hãm nhanh vì có thể tạo mô men hãm lớn (do sử dụng cả hai nguồn năng lượng là động năng và điện năng tạo thành năng lượng hãm), tuy vậy dòng điện hãm sẽ lớn và trong ứng dụng cụ thể phải lưu ý hạn chế dòng điện hãm này. Sơ đồ hình 2.2 thực hiện nhiệm vụ được nhiệm vụ khởi động, đảo chiều. Trong sơ đồ có thêm rơle trung gian, hai rơle tốc độ (gắn với động cơ), rơle tốc độ thuận có tiếp điểm KT và rơle tốc độ ngược có tiếp điểm KN các rơle này khi tốc độ cao thì các tiếp điểm rơle kín, tốc độ thấp thì tiếp điểm rơle hở.

Khi khởi động chạy thuận ấn nút khởi động thuận KĐT, tiếp điểm KĐT1 hở ngăn không cho P có điện, KĐT3 hở ngăn không cho cuộn hút N có điện, tiếp điểm KĐT2 kín cấp điện cho cuộn hút T, các tiếp điểm T1... T3 kín cấp điện cho động cơ chạy thuận, tiếp điểm T4 kín để tự duy trì, tiếp điểm T5 hở cấm cuộn N có điện. Khi đang chạy thuận cần chạy ngược ấn nút khởi động ngược KĐN, tiếp điểm KĐN1 hở không cho P có điện, tiếp điểm KĐN2 hở cắt điện cuộn hút T làm mất điện chế độ chạy thuận, tiếp điểm KĐN3 kín cấp điện cho cuộn hút N để cấp điện cho chế độ chạy ngược, khi N hút tiếp điểm N4 kín để tự duy trì. Nếu muốn dừng ấn nút dừng D, cấp điện cho cuộn hút P, cuộn hút P đóng tiếp điểm Pl để tự duy trì, hở P2 cắt đường nguồn đang cấp cho cuộn hút T hoặc N, nhưng lập tức P3 kín cuộn hút N hoặc T lại được cấp điện, nếu khi trước động cơ đang chạy thuận (cuộn T làm việc) tốc độ đang lớn thì KT kín, cuộn N được cấp điện đóng điện cho chế độ chạy ngược làm động cơ dừng nhanh, khi tốc độ đã giảm thấp thì KT mở cắt điện cuộn hút N, động cơ dừng hẳn. 30

Khi các rơle nhiệt tác động thì động cơ dừng tự do. 3. Khống chế động cơ lồng sóc kiểu đổi nối γ/∆ có đảo chiều Với một số động cơ khi làm việc định mức nối thì khi khởi động có thể nối hình sao làm điện áp đặt vào dây cuốn giảml(do đó dòng điện khởi động giảm. Sơ đồ hình 2.3 cho phép thực hiện đổi nối Y có đảo chiều.

Hình 2.3. Khống chế động cơ lồng sóc kiểu đổi nối γ/∆ có đảo Trong sơ đồ có khởi động từ T đóng điện cho chế độ chạy thuận, khởi động từ N đóng điện cho chế độ chạy ngược, khởi động từ S đóng điện cho chế độ khởi động hình sao, khởi động từ ỗ đóng điện cho chế độ chạy tam giác. Rơle thời gian Tg để duy trì thời gian khởi động, có hai tiếp điểm Tg1 là tiếp điểm thường kín mở chậm thời gian ∆t1, Tg2 là tiếp điểm thường mở đóng chậm thời gian ∆t2 với ∆t1 > ∆t2. Khi cần khởi động thuận ấn nút khởi động thuận KĐT, tiếp điểm KĐT2 ngăn không cho cuộn N có điện, tiếp điểm KĐT1 kín đóng điện cho cuộn thuận T, T có điện đóng các tiếp điểm T1...T3 đưa điện áp thuận vào động cơ, T4 đóng để tự duy trì, T5 mở ngăn không cho N có điện, T6 đóng cấp điện cho rơle thời gian Tg, đồng thời cấp điện ngay cho cuộn hút S, động cơ khởi động kiểu nối sao, tiếp điểm S5 mở chưa cho cuộn ∆ có điện. Khi Tg có điện, sau thời gian ngắn ∆t2 thì Tg2 đóng chuẩn bị cấp điện cho cuộn hút ∆. Sau khoảng thời gian duy trì ∆t1 tiếp điểm Tg1 mở ra cuộn hút S mất điện cắt chế độ khởi động sao của động cơ, tiếp điểm S5 kín cấp điện cho cuộn hút ∆, đưa động cơ vào làm việc ở chế độ nối tam giác và tự duy trì bằng tiếp điểm ∆4 Khi cần đảo chiều (nếu đang chạy thuận) ấn nút khởi động ngược KĐN, T mất điện làm T6 mở quá trình lại khởi động theo chế độ nối sao như trên với cuộn hút N, các tiếp điểm N1 ... N3 đổi thứ tự hai trong ba pha (đổi pha A và B cho nhau) làm chiều quay đổi chiều. 31

1. K2.4. tiếp điểm K4 đồng để tự duy trì.4. động cơ dừng tự do. động cơ khởi động với hai cấp điện trở phụ.. các tiếp điểm K.3. Nhưng như vậy không tận dụng được ưu điểm của động cơ rôto dây quấn là khả năng thay đổi dòng khởi động cũng như thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi điện trở phụ mắc vào mạch rôto. K3 đóng cấp điện cho động cơ. Khởi động động cơ rôto dây quấn theo nguyên tắc thời gian Cách này thường dùng cho hệ thống có công suất trung bình và lớn. Sau khoảng thời gian chỉnh định tiếp điểm thường mở đóng chậm 1Tg đóng lại cấp điện cho 1K để loại điện trở phụ R2 ra khỏi mạch rôto. Trong sơ đồ có 2 rơle nhiệt RN1 và RN2 để bảo vệ quá tải cho động cơ. hai rơle thời gian 1Tg và 2Tg với hai tiếp điểm thường mở đóng chậm để duy trì thời gian loại điện trở phụ ở mạch rôto. động cơ làm việc trên đặc tính cơ tự nhiên. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm thường mở đóng chậm 2Tg đóng lại cấp điện cho 2K loại nốt điện trở R1 khỏi mạch khởi động. Khởi động động cơ rôto dây quấn theo nguyên tắc thời gian 32 .Khi muốn đứng ấn nút dừng D. với động cơ rôto dây quấn để giảm dòng khi khởi động cũng như để thay đổi tốc độ động cơ người ta dùng phương pháp thay đổi điện trở phụ mắc vào mạch rôto. tiếp điểm 1K3 đóng để cấp điện cho rơle thời gian 2Tg. Hình 2. Sơ đồ khống chế như hình 2. Để khởi động ấn nút khởi động KĐ cấp điện cho cuộn hút K. Do đó. động cơ được cắt khỏi lưới và dừng tự do. Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn Các biện pháp khởi động và thay đổi tốc độ như động cơ rôto lồng sóc cũng có thể áp dụng cho động cơ rôto dây quấn. Tiếp điểm 2K4 để tự duy trì. §2. Khi muốn dừng ấn nút dừng D. tiếp điểm K5 đồng để cấp điện cho các rơle thời gian. 2K5 cắt điện các rơle thời gian.

. máy cán. 2S đóng và theo chiều ngược nếu 1S.5. Hình 2. công tắc tơ 1K. Thay đổi tốc độ động cơ rôto dây quấn Trong hệ thống có bộ khống chế chỉ huy kiểu chuyển mạch cơ khí KC. còn điện trở phụ R trong mạch một chiều để đặt giá trị mômen hãm. Đồ thị đóng mở tiếp điểm của bộ khống chế 33 . Với động cơ rôto dây quấn. Công tắc tơ H để đóng nguồn một chiều lúc hãm động năng. trên trục có gắn các tiếp điểm động và kết hợp với các tiếp điểm tĩnh tạo thành các cặp tiếp điểm được đóng cắt tuỳ thuộc vào vị trí quay của trụ.2...5. có thể quay hai chiều. Bộ KC có nguyên lý cấu tạo là một trụ tròn cơ khí. Động cơ rôto dây quấn có thể quay theo hai chiều. 3S đóng. Thay đổi tốc độ động cơ rôto dây quấn bằng thay đổi điện trở phụ Trong công nghiệp có nhiều máy sản xuất dùng truyền động động cơ rôto dây quấn để điều chỉnh tốc độ như cầu trục. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống như hình 2. Hãm động năng là cách hãm sử dụng động năng của động cơ đang quay để tạo thành năng lượng hãm. theo chiều thuận nếu 1S. muốn hãm động năng thì khi đã cắt điện phải nối các cuộn dây stato vào điện áp một chiều để tạo thành từ thông kích thích cho động cơ tạo mô men hãm. và ở đây thường dùng thêm khâu hãm động năng để dừng máy. Khi hãm động năng toàn bộ điện trở phụ r1 và r2 được đưa vào mạch rôto để hạn chế dòng điện hãm. 2K để cắt điện trở phụ trong mạch rôto làm thay đổi tốc độ động cơ khi làm việc.

đóng lại làm công tắc tơ 1K có điện. động cơ được khởi động và làm việc với điện trở phụ r1 trong mạch rôto.6. các tiếp điểm thường mở K. 2Tg có điện.1 0 sẽ đóng ở các vị trí 2. động cơ được cắt khỏi nguồn điện 3 pha với toàn bộ điện trở r1. các cuộn dây công tắc tơ 1S. Ví dụ. việc khống chế khởi động. 3 bên trái và 2’. một số mạch đơn giản vẫn có thể dùng sơ đổ các mạch logic như hình 2. Trong thực tế. sau thời gian chỉnh định tiếp điểm thường đóng đóng chậm 3Tg. nếu muốn động cơ quay ngược thì quay bộ KC về phía phải.4. 5-6. tiếp điểm thường mở mở chậm 2Tg chưa mở (∆t2 > ∆t1) công tắc tơ H có điện tiếp điểm H1. 2Tg đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm động năng khi dừng. 2Tg mất điện. Để khởi động động cơ ấn nút khởi động KĐ lúc đó công tắc tơ K có điện. chuẩn bị cho hệ thống làm việc. các tiếp điểm K ở mạch khống chế đóng lại. các tiếp điểm 1S. 3’ bên phải. tất cả các vị trí còn lại của các tiếp điểm đều cắt hoặc cặp tiếp điểm 9. 2S. lúc này các tiếp điểm 34. K4 mở ra làm rơle thời gian 3Tg mất diện. ở vị trí 0 của bộ khống chế chỉ có tiếp điểm 12 đóng. 1K và các rơle thời gian 1Tg. đóng lại để cấp điện cho động cơ với 2 điện trở phụ. 2S.5c. Ban đầu bộ khống chế được đặt ở vị trí 0 công tắc tơ K có điện. Khống chế động cơ điện một chiều Với động cơ điện một chiều khi khởi động cần thiết phải giảm dòng khởi động. K3 đóng lại. các công tắc tơ 1S. 9-10 của bộ KC kín. 2S ở mạch động lực đóng lại. K2 đóng lại để tự duy trì. Nếu muốn dừng động cơ thì quay bộ KC về vị trí 0. 1K và các rơle thời gian 1Tg. cuộn dây H mất điện. Tuy nhiên. người ta yêu cầu người vận hành khi quay bộ khống chế KC qua mỗi vị trí phải dừng lại một thời gian ngắn để hệ thống làm việc an toàn cả về mặt điện và cơ. đóng tiếp điểm 1K1 loại điện trở phụ r2 khỏi mạch động cơ và làm rơle thời gian 34 . r2 được đưa vào rôto. Sau thời gian chỉnh định ∆t2 tiếp điểm thường mở mở chậm mở ra tương ứng với tốc độ động cơ đã đủ nhỏ. Để giảm dòng khi khởi động có thể đưa thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng. Nếu muốn động cơ quay theo chiều thuận thì quay bộ KC về phía trái. tiếp điểm 1Tg mở ra. kết thúc quá trình hãm động năng. cuộn dây stato được đóng vào nguồn 3 pha. Giả thiết quay bộ KC về vị trí 2 phía trái. tiếp điểm 1K trong mạch rôto đóng lại cắt phần điện trở phụ r2 ra. đồng thời tiếp điểm thường kín đóng chậm 1Tg đóng lại (đóng chậm một thời gian ngắn đảm bảo hệ đã được cắt khỏi lưới điện). Các bộ biến đổi này nối trực tiếp vào động cơ. Hoạt động của bộ khống chế như sau: khi đã đóng điện cấp nguồn cho hệ thống. nguồn một chiều được cắt khỏi cuộn dây stato. H2 đóng lại cấp nguồn một chiều cho stato động cơ và động cơ được hãm động năng. hãm và điều chỉnh tốc độ đều thực hiện bằng các mạch số khả trình rất thuận tiện và linh hoạt. §2.KC được thể hiện trên hình 2. Ngày nay nhờ kỹ thuật điện tử và tin học phát triển người ta đã chế tạo các bộ biến đổi một chiều bằng bán dẫn công suất lớn làm nguồn trực tiếp cho động cơ và điều khiển các bộ biến đổi này bằng mạch số logic khả trình.

Hình 2. 35 .2Tg mất điện. công tắc tơ H mất điện kết thúc quá trình hãm. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm thường mở mở chậm 1 Tg1 mở ra. Khống chế động cơ điện một chiều Để dừng động cơ ấn nút dừng D lúc đó công tắc tơ K mất điện. K4 đóng lại làm công tắc tơ H có điện đóng tiếp điểm H1 đưa điện trở hãm Rh vào để thực hiện quá trình hãm. Đồng thời tiếp điểm K2 K3 mở ra làm rơle thời gian 1 Tg mất điện bắt đầu tính thời gian hãm. hệ thống khống chế và mạch động lực trở về trạng thái ban đầu chuẩn bị cho lần khởi động sau.6. sau thời gian chỉnh định tiếp điểm thường đóng đóng chậm 2Tg1 đóng lại cấp điện cho công tắc tơ 2K đóng tiếp điểm 2K2 loại r1 ra khỏi mạch động lực quá trình khởi động kết thúc. tiếp điểm K1 ở mạch động lực mở ra cắt phần ứng động cơ khỏi nguồn điện.

định giờ. lập chuỗi. đếm. Vì vậy các PLC: + Được thiết kế bền để chịu được rung động. sử dụng bộ nhớ lập trình được để lưu trữ các lệnh và thực hiện các chức năng. + Liên kết.. Mở đầu Sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động hiện đại và công nghệ điều khiển logic khả trình dựa trên cơ sở phát triển của tin học mà cụ thể là sự phát triển của kỹ thuật máy tính. ghép nối các tín hiệu theo yêu cầu điều khiển và thực hiện đóng mở 36 . các nhà thiết kế PLC phải lập trình sẵn sao cho chương trình điều khiển có thể nhập bằng cách sử dụng ngôn ngữ đơn giản (ngôn ngữ điều khiển). Thiết bị điều khiển PLC sẽ giám sát các tín hiệu vào và các tín hiệu ra theo chương trình này và thực hiện các quy tắc điều khiển đã được lập trình. Người vận hành nhập chương trình (chuỗi lệnh) vào bộ nhớ PLC. ẩm và tiếng ồn. có thể vận hành. + Được lập trình dễ dàng với ngôn ngữ điều khiển dễ hiểu. ví dụ nếu có các điều kiện A và B thì C làm việc. Trong giai đoạn đầu các thiết bị khả trình yêu cầu người sử dụng phải có kỹ thuật điện tử. còn PLC được chuyên biệt cho các tác vụ điều khiển và môi trường công nghiệp. phải có trình độ cao. Kỹ thuật điều khiển logic khả trình PLC (Programmable Logic Control) được phát triển từ những năm 1968 -1970. + Có sẵn giao diện cho các thiết bị vào ra. PLC được thiết kế cho các kỹ sư. nhưng máy tính được tối ưu hoá cho các tác vụ tính toán và hiển thị. Chúng được thiết kế cho các nhà kỹ thuật có thể cài đặt hoặc thay đổi chương trình. chủ yếu giải quyết các phép toán logic và chuyển mạch. không yêu cầu cao về kiến thức máy tính và ngôn ngữ máy tính. và các thuật toán để điều khiển máy và các quá trình công nghệ. Vì vậy.1. Các PLC tương tự máy tính. Thiết bị điều khiển logic lập trình được PLC là dạng thiết bị điều khiển đặc biệt dựa trên bộ vi xử lý..PHẦN 2: ĐIỀU KHIỂN LOGIC CÓ LẬP TRÌNH (PLC) CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC §3. chẳng hạn cho phép tính logic. Thuật ngữ logic được sử dụng vì việc lập trình chủ yếu liên quan đến các hoạt động logic. Ngày nay các thiết bị PLC đã phát triển mạnh mẽ và có mức độ phổ cập cao. Về cơ bản chức năng của bộ điều khiển logic PLC cũng giống như chức năng của bộ điều khiển thiết kế trên cơ sở các rơle công tắc tơ hoặc trên cơ sở các khối điện tử đó là: + Thu thập các tín hiệu vào và các tín hiệu phản hồi từ các cảm biến. nhiệt.

Nói chung chu kỳ một vòng quét như hình 3. sau đó bắt đầu lại từ đầu. Cấu hình phần cứng Bộ PLC thông dụng có năm bộ phận cơ bản gồm: bộ xử lý. bộ nhớ.các mạch phù hợp với công nghệ.2. 37 .1 . Chu kỳ thời gian này gọi là thời gian quét (scan). + Phân phát các lệnh điều khiển đến các địa chỉ thích hợp. Trong hệ thống của các trung tâm gia công. Thời gian một vòng quét phụ thuộc vào dung lượng của bộ nhớ. Bộ xử lý liên kết các tín hiệu và đưa kết quả điều khiển tới đầu ra. Riêng đối với máy công cụ và người máy công nghiệp thì bộ PLC có thể liên kết với bộ điều khiển số NC hoặc CNC hình thành bộ điều khiển thích nghi. truyền các quyết định dưới dạng tín hiệu hoạt động đến các thiết bị ra. bộ nguồn.1 Bộ xử lý Bộ xử lý còn gọi là bộ xử lý trung tâm (CPU).2. đầu tiên các thông tin lưu trữ trong bộ nhớ chương trình được gọi lên tuần tự và được kiểm soát bởi bộ đếm chương trình. Sơ đồ hệ thống như hình 3. Sự thao tác tuần tự của chương trình dẫn dấn một thời gian trễ trong khi bộ đếm của chương trình đi qua một chu trình đầy đủ. 1. Nguyên lý làm việc của bộ xử lý tiến hành theo từng bước tuần tự. Bộ xử lý biên dịch các tín hiệu vào và thực hiện các hoạt động điều khiển theo chương trình được lưu trong bộ nhớ của CPU. Các thành phần cơ bản của một bộ PLC 1. vào tốc độ của CPU. là linh kiện chứa bộ vi xử lý. §3. + Tính toán và soạn thảo các lệnh điều khiển trên cơ sở so sánh các thông tin thu thập được. mọi quy trình công nghệ đều được bộ PLC điều khiển tập trung. giao diện vào/ra và thiết bị lập trình.

Bộ nguồn Bộ nguồn có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp AC thành điện áp thấp cho bộ vi xử lý (thường là 5V) và cho các mạch điện đầu ra hoặc các module còn lại (thường là 24V).4. 1. 2. 1. Nếu các giải pháp trên không thoả mãn thì phải dùng PLC có thời gian quét ngắn hơn.3. Thiết bị lập trình có thể là thiết bị lập trình chuyên dụng. Bộ nhớ Bộ nhớ là nơi lưu giữ chương trình sử dụng cho các hoạt động điều khiển. chẳng hạn như lặp lại những lần gọi quan trọng trong thời gian một lần quét. hoặc là điều khiển các thông tin chuyển giao để bỏ bớt đi những lần gọi ít quan trọng khi thời gian quét dài tới mức không thể chấp nhận được.Để đánh giá thời gian trễ người ta đo thời gian quét của một chương trình dài 1K byte và coi đó là chỉ tiêu để so sánh các PLC. có thể là phần mềm được cài đặt trên máy tính cá nhân. Các 38 . Với nhiều loại PLC thời gian trễ này có thể tới 20ms hoặc hơn. 1. Thiết bị lập trình Thiết bị lập trình được sử dụng để lập các chương trình điều khiển cần thiết sau đó được chuyển cho PLC. Nếu thời gian trễ gây trở ngại cho quá trình điều khiển thì phải dùng các biện pháp đặc biệt. có thể là thiết bị lập trình cầm tay gọn nhẹ.

các động cơ nhỏ. Dải tín hiệu nhận vào cho các PLC cỡ lớn có thể là 5v.. tín hiệu logic. Tín hiệu vào/ra có thể là tín hiệu rời rạc. Hình 3.5a.. các rơle.. 24v. Mỗi điểm vào ra có một địa chỉ duy nhất được PLC sử dụng. 110v. các tế bào quang điện.. Các PLC cỡ nhỏ thường chỉ nhập tín hiệu 24v. các bộ cảm biến nhiệt độ.5. EPROM. Tín hiệu ra cũng được ghép cách ly.3.4. khi cần mở rộng có thể cắm thêm. cách 39 . Tín hiệu vào có thể từ các công tắc. Tín hiệu ra có thể cung cấp cho các cuộn dây công tắc tơ. 220v. ROM. thời gian duy trì tuỳ thuộc vào từng PLC cụ thể. có thể cách ly kiểu rơle như hình 3.3: Giao diện vào/ra Các kênh vào/ra đã có các chức năng cách ly và điều hoà tín hiệu sao cho các bộ cảm biến và các bộ tác động có thể nối trực tiếp với chúng mà không cần thêm mạch điện khác. 1.. Tín hiệu vào thường được ghép cách điện (cách ly) nhờ linh kiện quang như hình 3. Các tín hiệu vào/ra có thể thể hiện như hình 3. các van điện từ.. Người ta luôn chế tạo nguồn dự phòng cho RAM để duy trì chương trình trong trường hợp mất điện nguồn. tín hiệu liên tục. Giao diện vào/ra Giao diện vào là nơi bộ xử lý nhận thông tin từ các thiết bị ngoại vi và truyền thông tin đến các thiết bị bên ngoài. Bộ nhớ cũng có thể được chế tạo thành module cho phép dễ dàng thích nghi với các chức năng điều khiển có kích cỡ khác nhau..dạng bộ nhớ có thể là RAM.

cho phép mở rộng số lượng đầu nối vào/ra bằng cách bổ sung các module vào/ra hoặc tăng cường bộ nhớ bằng cách tăng thêm các đơn vị nhớ. 1A một chiều. với PLC cỡ lớn dải tín hiệu ra có thể thay đổi bằng cách lựa chọn các module ra thích hợp.ly kiểu quang như hình 3. module xử lý trung tâm.. module ghép nối. Việc sử dụng các module tuỳ thuộc công dụng cụ thể.6. Tuy nhiên. Kiểu hộp đơn thường dùng cho các PLC cỡ nhỏ và được cung cấp dưới dạng nguyên chiếc hoàn chỉnh gồm bộ nguồn. Kiểu module ghép nối gồm các module riêng cho mỗi chức năng như module nguồn. bộ xử lý. 100mA. 1A xoay chiều tuỳ loại PLC. bộ nhớ và các giao diện vào/ra. 2..5b. các module được lắp trên các rãnh và dược kết nối với nhau. có nhiều bộ chức năng khác nhau được gộp vào các module riêng biệt. thậm chí 240v. 110v. Kiểu hộp đơn như hình 3. Tín hiệu ra có thể là tín hiệu chuyển mạch 24v. Kiểu cấu tạo này có thể được sử dụng cho các thiết bị điều khiển lập trình với mọi kích cỡ. 40 . module mờ. Cấu tạo chung của PLC Các PLC có hai kiểu cấu tạo cơ bản là: kiểu hộp đơn và kiểu modulle nối ghép. Kiểu hộp đơn thường vẫn có khả năng ghép nối được với các module ngoài để mở rộng khả năng của PLC. module PID. module vào/ra. Kết cấu này khá linh hoạt.

3. Để lập trình người ta có thể sử dụng một trong các mô hình sau đây: Hình 3.8. + Mô hình các chức năng.§3. Tuy nhiên. đồng thời với các mạch cỡ lớn thì dùng mô hình dãy có nhiều ưu điểm hơn. Đa số các thiết bị PLC lưu hành trên thị trường hiện nay là dùng mô hình dãy hoặc biểu đồ nối dây. bộ điều khiển được chuyển đổi một cách cơ học nhờ đấu nối dây "điều khiển cứng". còn với PLC thì việc lập trình được thực hiện thông qua một thiết bị lập trình và một ngoại vi chương trình. Tuy nhiên. Việc lựa chọn mô hình nào trong các mô hình trên cho thích hợp là tuỳ thuộc vào loại PLC và điều quan trọng là chọn được loại PLC nào cho phép giao lưu tiện lợi và tránh được chi phí không cần thiết. Khi trang bị một bộ PLC thì đồng thời phải trang bị một thiết bị lập trình của cùng một hãng chế tạo. Quy trình lập trình + Mô hình dãy. với những người đã có sẵn những hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình thì lại cho rằng dùng mô hình dãy dễ dàng hơn. 41 . Các vấn đề về lập trình 1 Khái niệm chung PLC có thể sử dụng một cách kinh tế hay không phụ thuộc rất lớn vào thiết bị lập trình. Có thể chỉ ra quy trình lập trình theo giản đổ hình 3. Trong thực tế khi sử dụng biểu đồ nối dây thì việc lập trình có vẻ đơn giản hơn vì nó có cách thể hiện gần giống như mạch rơle công tắc tơ. + Mô hình logic.8. Sự khác nhau chính giữa bộ điều khiển khả trình PLC và công nghệ rơle hoặc bán dẫn là ở chỗ kỹ thuật nhập chương trình vào bộ điều khiển như thế nào. Những PLC hiện đại cho phép người dùng chuyển từ một phương pháp nhập này sang một phương pháp nhập khác ngay trong quá trình nhập. Trong điều khiển rơle. + Mô hình biểu đồ nối dây. ngày nay người ta có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính sau đó chuyển sang PLC bằng mạch ghép nối riêng.

hai phương pháp bảng lệnh STL và biểu đồ bậc thang LAD được dùng phổ biến hơn cả. cách ghi chung nhất cho một số quốc gia là: • Mỹ: + Ký hiệu đầu vào là I (In). 2. có các loại đối tượng như tín hiệu vào. đầu ra là Q (out tránh nhầm O là không). quy ước cách viết với mỗi quốc gia có khác nhau. phương pháp biểu đồ bậc thang LAD và phương pháp lưu đồ điều khiển CSF. Các phương pháp lập trình Từ các cách mô tả hệ tự động các nhà chế tạo PLC đã soạn thảo ra các phương pháp lập trình khác nhau. vì thế khi có một loại PLC mới thì phải có thời gian và cần phải được huấn luyện để làm quen với nó. Tuy nhiên. mỗi thời chế tạo của hãng có thể có các ký hiệu riêng. Loại đối tượng. trong đối tương lệnh lại có hai phần: 4.Mỗi nhà chế tạo đều có những thiết kế và phương thức thao tác thiết bị lập trình riêng. 5. cờ (rơle nội). thậm chí mỗi hãng. Các phương pháp lập trình đều được thiết kế đơn giản.1.9 (có loại PLC có cách viết hơi khác): 1. Địa chỉ tương đối của lệnh (thường khi tập trình thiết bị lập trình tự đưa ra). gần với các cách mô tả đã được biết đến. Một số ký hiệu chung Cấu trúc lệnh Một lệnh thường có ba phần chính và thường viết như hình 3. 3.. Phần lệnh là nội dung thao tác mà PLC phải tác động lên đối tượng của lệnh. trong lập trình LAD thì phần này tự thể hiện trên thanh LAD. 2. + Các lệnh viết gần đủ tiếng Anh ví dụ ra là out. Trong đó. Tham số của đối tượng lệnh để xác định cụ thể đối tượng. có trường hợp sau loại đối tượng có dấu ":". Ký hiệu thường có trong mỗi lệnh: Các ký hiệu trong lệnh. 2. Từ đó nói chung có ba phương pháp lập trình cơ bản là phương pháp bảng lệnh STL.. + Tham số của lệnh dùng cơ số 10. cách ghi tham số cũng phụ thuộc từng loại PLC khác nhau. là phần mà lệnh tác động theo yêu cầu điều khiển. tín hiệu ra. 42 . + Lệnh ra (gán) là out. không được ghi ra. Đối tượng lệnh.

out Y 07 • Tây đức + Đầu vào ký hiệu là I. + Các lệnh hầu như được viết tắt từ tiếng Anh.+ Phía trước đối tượng lệnh có dấu %.2.0. Ví dụ: A X 10. đầu ra ký hiệu là Y. Ngay cùng một hãng ở các thời chế tạo khác nhau cũng có đặc điểm khác nhau với bộ lệnh khác nhau. Phương pháp hình thang LAD (Ladder Logic) Phương pháp hình thang có dạng của biểu đồ nút bấm. + Giữa các số của tham số không có dấu chấm.7. Do đó. đầu ra ký hiệu là Q. Một số ký hiệu khác nhau với các lệnh cơ bản được thể hiện rõ trên bảng 3. 2. = Q 0. • Nhật: + Đầu vào ký hiệu là X. Ví dụ: A I 1. out%Q10. + Lệnh ra (gán) là = + Tham số của lệnh dùng cơ số 8.Spreher anique và Schuh Chú thích LD LDN AND LD LDI AND LD A L LN A STR STR NOT AND Khởi đầu với tiếp điểm thường mở Khởi đầu với tiếp điểm thường kín Phần tử nối tiếp có tiếp điểm mở LD NOT AN AND A 43 .1.1 IEC 1131-3 Misubishi OMRON Siemens Telemec. + Lệnh ra (gán) là out. khi sử dụng PLC thì mỗi loại PLC phải tìm hiểu cụ thể hướng dẫn sử dụng của nó. các lệnh đặc biệt) Bảng 3. + Các lệnh hầu như được viết tắt từ tiếng Anh. Ngoài các ký hiệu khá chung như trên thì mỗi hãng còn có các ký hiệu riêng. có bộ lệnh riêng. Ví dụ: AND% I09. Các phần tử cơ bản của phương pháp hình thang là: + Tiếp điểm: thường mở Thương kín + Cuộn dây (mô tả các rơle) + Hộp (mô tả các hàm khác nhau. + Tham số của lệnh dùng cơ số 8. + Giữa các số của tham số có dấu chấm để phân biệt khe và kênh.

Ví dụ: Một nấc của phương pháp hình thang như hình 3.. Hình 3. Phương pháp lập trình thang LAD Hình 3. Tuy nhiên. O. A.l). Kết thúc mỗi đoạn thường là lệnh gán cho đầu ra. mỗi mã nhớ tương ứng với một nấc thang của biểu đồ hình thang.10. Ví dụ: Một đoạn STL của PLC S5 (Siemens) 44 .3.10c là ký hiệu của Allen Bradley 2..10a là kiểu ký hiệu của Misubishi (Nhật) Hình 3.10b là kiểu ký hiệu của Siemens (Tây đức) Hình 3.IEC 1131-3 Misubishi OMRON Siemens Telemec.Spreher anique và Schuh Chú thích ANDN O ORN ST ANI OR ORI OUT AND NOT OR AN O AN O ON = AND NOT OR Phần tử nối tiếp có tiếp điểm kín Phần tử song song có tiêu điểm mở OR NOT ON OUT = OR NOT Phần tử song song có tiếp điểm kín OUT Lấy tín hiệu ra Mạng LAD là đường nối các phần tử thành một mạch hoàn chỉnh. theo thứ tự từ trái sang phải. Quá trình quét của PLC cũng theo thứ tự này. L. từ trên xuống dưới. đầu ra có thể là đầu ra cho thiết bị ngoại vi có thể là đầu ra cho các rơle nội. Ở phương pháp này các lệnh được liệt kê thứ tự. để phân biệt các đoạn chương trình người ta thường dùng các mã nhớ. (bảng 3. Để khởi đầu mỗi đoạn (tương ứng như khởi đầu một nấc thang) khi lập luôn sử dụng các lệnh khởi đầu như LD. Mỗi một nấc thang xác định một số hoạt động của quá trình điều khiển.10. Phương pháp liệt kê 1ệnh STL (Statement List) Phương pháp STL gần với biểu đồ logic. Trên mỗi phần tử của biếu đồ hình thang LAD có các tham số xác định tuỳ thuộc vào ký hiệu của từng hãng sản xuất PLC. Một sơ đồ LAD có nhiều nấc thang.

Rơle nội cũng được coi là các đầu ra để nhận các lệnh gán đầu ra. lưu trữ bít. Phương pháp lưu đồ điều khiển thích hợp với người đã quen với phép tính điều khiển bằng đại số Boo1e.1 1 A I 0.2 3 = Q 1. nhưng thực chất đầu ra này không đưa ra ngoài (không phải thiết bị ngoại vi) mà chỉ nằm nội tại trong PLC. PLC nhỏ có thể có tới hàng trăm rơle nội. Một số ký hiệu các rơle nội: 45 .00 4 OUT 010. Rơle nội này tương tự như các rơle trung gian trong sơ đồ rơle công tắc tơ.4. bộ vạch dấu. các rơle nội đều được nuôi bằng nguồn dự phòng khi mất điện. Phương pháp lưu đồ điều khiển CSF (Control System Flow) Phương pháp lưu đồ điều khiển CSF trình bày các phép toán logic với các ký hiệu đồ hoạ đã được tiêu chuẩn hoá như hình 3.01 010.03 2 AND NOT 000. Các rơle nội Trong các loại PLC có nhiều thuật ngữ dùng để chỉ các linh kiện loại này.15.15.00 000.. ví dụ: rơle phụ.Một đoạn STL của PLC S7-200 (Siemens) 0 LD I 0.. Hình 3. bít nhớ.0 Một đoạn STL của PLC MELSEC Fl (Nhật) 0 LD X 400 1 O X 403 2 ANI X 404 3 OUT Y 433 Một đoạn STL của CPM1A (OMRON) 0 LD 1 OR 3 AND 000. cờ hiệu.00 2. Phương pháp lập trình CSF 3. Đây là linh kiện cung cấp các chức năng đặc biệt gắn liền với PLC và được dùng phổ biết trong lập trình.

bộ đếm cũng được coi là đầu ra của PLC và đây cũng là đầu ra nội. cũng như các bộ thời gian. F0. B1 R000. Tuy nhiên.0.1 C001. Các rơle thời gian cũng có các tên gọi khác nhau nhưng thường gọi nhất là bộ thời gian (Time). do đó rơle thời gian là đầu ra của nấc thang. Tuy nhiên. R001 B3/001 . Điểm chung nhất đối với các rơle thời gian là các hãng đều coi rơle thời gian là các đầu ra nội. để xuất tín 46 .Hãng Misubishi Siemens TelemecaniQue Toshiba Bradley Tên gọi Rơle phụ hoặc bộ đánh dấu Cờ hiệu Bít Rơle nội Lưu trữ bít Ký hiệu M F C B R B Ví dụ M100. Mỗi loại PLC (thậm chí trong cùng hãng) cũng có các ký hiệu và cách lập trình rất khác nhau cho rơle thời gian. Các nhà sản xuất PLC cũng sử dụng các bộ đếm theo những cách khác nhau. Trong các PLC người ta cũng gắn các rơle thời gian vào trong đó. Bộ đếm có thể được dùng trong trường hợp đếm các sản phẩm di chuyển trên băng chuyền và số sản phẩm xác định cần chuyển vào thùng. thời gian ở đây được xác định nhờ đồng hồ trong CPU. 5. hay của một đoạn chương trình. Bộ đếm có thể đếm số vòng quay của trục. M101 F0. Các nhà sản xuất PLC không thống nhất về cách lập trình cho các rơle thời gian này. Số lượng rơle thời gian trong mỗi PLC cũng rất khác nhau. Các rơle thời gian Trong các hệ thống điều khiển luôn luôn phải sử dụng rơle thời gian để duy trì thời gian cho quá trình điều khiển. C002 B0. B3/002 Sprecher và Schuh Cuốn dây Ví dụ: Sử dụng rơle nội (của Misibishi) 0 LD X 400 1 OR X 403 2 ANI X 404 3 OUT M 100 4 LD M 100 5 AND X 401 6 OUTY 433 4. hoặc số người đi qua cửa. Các bộ đếm Bộ đếm cho phép đếm tần suất xuất hiện tín hiệu vào. Các bộ đếm này được cài đặt sẵn trong PLC. Có hai loại bộ đếm cơ bản là bộ đếm tiến và bộ đếm lùi.

khả năng hoạt động bị hạn chế và quy trình lập trình phức tạp. + Dễ dàng thay đổi chương trình: Những thay đổi chương trình được tiến hành đơn giản. + Về giá trị kinh tế: Khi xét về giá trị kinh tế của PLC phải đề cập đến số lượng đầu ra và đầu vào. so sánh các giá trị tương quan. người vận hành chỉ cần nhập tập lệnh khác.17. Độ tin cậy của PLC ngày càng tăng. Người ta thường dùng PLC cho các quá trình tự động linh hoạt vì dễ dàng thuận tiện trong tính toán. Có thể kể ra các ưu điểm của PLC như sau: + Chuẩn bị vào hoạt động nhanh: Thiết kế kiểu module cho phép thích nghi nhanh với mọi chức năng điều khiển. Quan hệ về giá thành với số lượng đầu vào/ra có dạng như hình 3. các trang thiết bị liên hợp. có thể dễ dàng và nhanh chóng lựa chọn PLC phù hợp với các yêu cầu công nghệ đặt ra. Các bộ PLC đơn khối với 24 kênh đầu vào và 16 kênh đầu ra thích hợp với các máy tiêu chuẩn đơn.17 thể hiện. đó là do giảm phần lớn lao động lắp ráp. có thể vẫn phải nối lại nếu cần thiết). gần như không cần mắc nối lại dây (tuy nhiên. + Tiết kiệm không gian: PLC đòi hỏi ít không gian hơn so với bộ điều khiển rơle tương đương. Còn các bộ PLC với nhiều khả năng ứng dụng và lựa chọn được dùng cho những nhiệm vụ phức tạp hơn. thay đổi chương trình và thay đổi các thông số. Do đó. + Độ tin cậy cao: Các linh kiện điện tử có tuổi thọ dài hơn các thiết bị cơ-điện. §3. Trên hình 3. 47 . Khi đã được lắp ghép thì PLC sẵn sàng làm việc ngay. kèm theo tăng khả năng của PLC dẫn đến kết quả là ngày càng được áp dụng rộng rãi cho các thiết bị máy móc.4. Vì những lý do đó mà PLC chỉ được dùng trong những nhà máy và các thiết bị đặc biệt. bảo dưỡng định kỳ thường không cần thiết còn với mạch rơle công tắc tơ thì việc bảo dưỡng định kỳ là cần thiết. nếu số lượng đầu vào/ra quá ít thì hệ rơle tỏ ra kinh tế hơn. Để sửa đổi hệ thống điều khiển và các quy tắc điều khiển đang được sử dụng. những khi số lượng đầu vào/ra tăng lên thì hệ PLC kinh tế hơn hẳn. + Khả năng tái tạo: Nếu dùng nhiều PLC với quy cách kỹ thuật giống nhau thì chi phí lao động sẽ giảm thấp hơn nhiều so với bộ điều khiển rơle. Đánh giá ưu nhược điểm của PLC Trước đây. Nhờ đó hệ thống rất linh hoạt và hiệu quả.hiệu ra ngoài phải qua đầu ra ngoại vi (có chân nối ra ngoài PLC). Ngày nay do giảm giá liên tục. Ngoài ra nó còn được sử dụng lại cho các ứng dụng khác dễ dàng. + Đánh giá nhu cầu đơn giản: Khi biết các đầu vào và các đầu ra thì có thể đánh giá được kích cỡ yêu cầu của bộ nhớ hay độ dài chương trình. bộ PLC thường rất đắt. + Có tính chất nhiều chức năng: PLC có ưu điểm chính là có thể sử dụng cùng một thiết bị điều khiển cơ bản cho nhiều hệ thống điều khiển.

+ Kinh tế với các hệ thống nhỏ. + Kích thước nhỏ.Kích thước lớn. . nhưng việc thay thế. + Có thể nối với mạng máy tính. .Khó theo dõi và kiểm tra các hệ thống lớn. băng ghi.Thay đổi khó khăn . Việc lắp đặt một PLC tiếp theo chỉ bằng khoảng 1/2 giá thành của bộ đầu tiên.5% cho tài liệu. . máy in. phức tạp.Giá thành cao Bộ thiết bị lập trình thường đắt. nghĩa là hầu như chỉ còn chi phí phần cứng.Cần bảo quản thường xuyên. • Hệ PLC + Thay đổi dễ dàng qua công nghệ phích cắm. Có thể so sánh hệ điều khiển rơle và hệ điều khiển PLC như sau: • Hệ rơle: + Nhiều bộ phận đã được chuẩn hoá. . Ngày nay nhiều hãng chế tạo PLC đã cung cấp chọn bộ đóng gói phần mềm đã được thử nghiệm. do đó. cả việc đào tạo nhân viên kỹ thuật. . + Ít nhạy cảm với nhiễu. .Thời gian lắp đặt lâu. sửa đổi các phần mềm là nhu cầu không thể tránh khỏi. sử dụng ít. 48 .15% cho chạy thử nghiệm. vẫn cần thiết phải có kỹ năng phần mềm.10% cho thiết kế khuân khổ chương trình. .50% cho phần cứng của PLC. Phân bố giá cả cho việc lắp đặt một PLC thường như sau: .. . + Thay đổi nhanh quy trình điều khiển.20% cho soạn thảo và lập trình.Khi tính đến giá cả của PLC thì không thể không kể đến giá của các bộ phận phụ không thể thiếu như thiết bị lập trình.. Nói chung những phần mềm để thiết kế lập trình cho các mục đích đặc biệt là khá đắt. . + Lắp đặt đơn giản.

(sáng nếu có tín hiệu vào). + COMM (da cam): Dữ liệu đang được truyền tới cổng ngoại vi. Đây là loại PLC đơn khối có thể lắp ghép thêm các module và lắp ghép nhiều PLC với nhau. Cổng ghép nối với máy tính hoặc thiết bị lập trình (có nắp đậy). 2. 4.1. Cấu tạo của họ PLC – CPM1A PLC – CPM1A thuộc họ OMRON do Nhật bản sản xuất. Các thông số kỹ thuật 2. Cấu hình cứng 1. (đèn tắt thì PLC đang ở chế độ lập trình hoặc có lỗi). 5.1 . 3. Chân nối cho đầu ra (có nắp đậy). Đơn vị cơ bản của PLC CPM1A như hình 4. 2. + Nháp nháy. hoặc tắt: PLC đang hoạt động.CHƯƠNG 4: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – CPM1A §4. Các loại CPM1A 49 . PLC không hoạt động. (sáng nếu có tín hiệu ra). + Đèn ERR/ALM (đỏ): + Sáng: Có lỗi. Trong đó: 1. + Đèn RUN (xanh): PLC đang ở chế độ chạy hoặc kiểm tra. 6. Các đèn báo hệ thống: + Đèn PWR (xanh): báo nguồn. Chân nối cho đầu vào (có nắp đậy). Các đèn chỉ thị và địa chỉ ra.l. Các đèn chỉ thị và địa chỉ vào.

đầu I/O 40 .đầu I/O 20 . lệnh đặc biệt: 77 kiểu.4 đến 26.4v DC max 30 VA max 60 VA max 6 W max 20 W max 30 A max 60 A 24 VDC 200 mA 300 mA 20 MΩ min. (tại 500v DC) giữa cực AC và cực tiếp địa. (Thời gian gián đoạn tính khi nguồn nhỏ hơn 85% định mức) Max 400 g Max 500 g Max 600 g Max 700 g Max 300 g Max 400 g Max 500 g Max 600 g Độ bền xung lực Nhiệt độ môi trường Đô ẩm môi trường Môi trường làm việc Thời gian cho gián đoạn nguồn Trong lượng Kiểu AC CPU Kiểu DC 2.2. 147m/s2 (20G) ba lần mỗi chiều X.đầu I/O Từ 1 đến 5 từ cho 1 lệnh Lệnh cơ bản: 14. Y và Z Nhiệt độ làm việc: 0 đến 55Co Nhiệt đô bảo quản: -20 đến 75Co 10% to 90% (with no condensation) Không làm việc trong môi trường khí đốt Kiểu AC: min 10ms. Kiểu DC: min 2ms.3 Các đặc trưng Mục Độ dài lệnh Kiểu lệnh Thời gian thực hiện Dung lượng chương trình Vào ra cực Chỉ CPU đại Có module mở rộng 10 .048 từ (Words) 6 input 12 input 18 input 24 input 4 output 8 output 12 output 16 output ------54 input 60 input 36 output 40 output 50 . 50/60 Hz 24v DC 85 đến 264 v AC 20.375 µs (lệnh MOV) 2.2 µs Lệnh đặc biệt: 12. tổng 135 lệnh Lệnh cơ bản: 0.đầu I/O 30 . Thông số chung Mục Điên áp cung cấp Phạm vi điện áp Tiêu thụ điện Dòng điên Nguồn cấp ra (chỉ có kiểu AC) Điện trở cách ly Kiểu AC Kiểu DC Kiểu AC Kiểu DC Kiểu AC Kiểu DC áp dòng 10-đầu I/O 20-đầu I/O 30-đầu I/O 40-đầu I/O 100 đến 240v AC.Trong họ CPM1A có các PLC sau: Mã hiệu CPM1A-10CDR-A CPM1A-10CDR-D CPM1A-20CDR-A CPM1A-20CDR-D CPM1A-30CDR-A CPM1A-30CDR-D CPM1A-40CDR-A CPM1A-40CDR-D Nguồn cung cấp AC DC AC DC AC AD AC DC Số đầu vào Số đầu ra Tổng số I/O 6 12 18 24 4 8 12 16 10 20 30 40 2.72 đến 16.

TR 0 đến TR 7 (8 bíts) Bít này được sử dụng ở trạng thái đóng mở trong chương trình phân nhánh 51 .535 (16 bíts) Kiểu tăng/giảm: -32.đầu I/O 40 .đầu I/O 20 . Không có lệnh kết thúc. bít giữ. 32 ms.4.ms Timers: TIM 000 to TIM 127 10 .767 đến 32.ms Timers: TIM 00 to TIM 127 Read/write: 1. hoặc 128 ms 2 đường (0 đến 200 BCD) Nhớ dữ liệu Xử lý ngắt Bảo vệ bộ nhớ Sao lưu bộ nhớ Chức năng tự chuẩn đoán Chương trình kiểm tra Bộ đếm tốc độ cao Nhập hằng số thời gian Đặt tín hiệu analog 2. Tụ điện dự phòng: số liệu nhớ (đọc/viết). 64 ms. bít nhớ bổ trợ.767 (16 bíts) Có thể đặt 1 ms. 2 ms. AR.Mục Vào dạng bít Ra dạng bít Từ bít (vùng IR ) Bít đặc biệt (vùng SR) Bít nhớ tạm thời (vùng TR) Bít giữ (vùng HR) Bít bổ trơ (Vùng AR) Bít liên kết (vùng LR) Timers/Cunters 10 . hoặc 2.đầu I/O 00000 đến 00915 (Words 0 đến 9) 01000 đến 01915 (Words 10 to 19) 5 1 2 bíts : IR20000 to 23115 (words IR 200 to IR 231 ) 384 bíts: SR 23200 to 25515 (words SR 232 to IR 255) 8 bíts (TR0 to TR7) 320 bíts: HR 0000 to HR 1915 (words HR 00 to HR 19) 256 bíts:AR 0000 to AR 1515 (words AR 00 to AR 15) 256 bíts : LR 0000 to LR 1515 (words LR 00 to LR 15 ) 128 Timers/counters (TIM/CNT 000 to TIM/CNT 127) 100 . Số liệu trong vùng nhớ nội dung và số đếm được bảo vệ khi nguồn bị gián đoạn.3 ms) HR.5 kHz 2 pha Kiểu tăng dần: 0 đến 65. bộ đếm (20 ngày trong điều kiện nhiệt độ 25oC) CPU bị hỏng. 16 ms. 4 ms.) Max: 0.3 ms. 8 ms.024 words (DM 0000 to DM 1023 ) Read-only: 512 words (DM 6144 to DM 6655) 2 điểm (thời gian phản ứng: 4 điểm (thời gian phản ứng: Max 0. I/O lỗi đường dẫn.đầu I/O 30 . Cấu trúc vùng nhớ Dữ liệu IR vào Ra làm việc SR Từ (words) IR 000 đến IR 009 (10 words) IR 010 đến IR 019 (10 words) Ir 200 đến IR 231 (32 words) SR 232 đến SR 255 (24 words) --Bít IR 00000 đến IR 00915 (160 bíts ) IR 01000 đến IR 01915 (160 bíts) Ir 20000 đến IR to 23 115 (5 2 bíts) SR 23200 đến 25515 (384 bíts) Chức năng Các bít này có thể làm việc ở vùng vào ra mở rộng TR Các từ bít này có thể sử dụng tuỳ ý trong chương trình Những bít này phục vụ cho chức năng đặc biệt như cờ và bít điều khiển. lỗi của chương trình (liên tục kiểm tra trong thời gian làm việc) 1 bộ: 5 kHz 1 pha. lỗi bộ nhớ.

khi truy cấp vào cờ thì dữ liệu dạng bít. 2. DM 6144 đến DM . Những bít này phục vụ cho chức năng đặc biệt như cờ và bít điều khiển. Số vào/ra của CPU Điểm nối CPU (địa Điểm nối vùng mở chỉ) rộng (địa chỉ) Vào Ra Vào Ra điểm: 6 điểm: 4 ÷ --00000 ÷ 01000 --01003 00005 12 điểm: 8 điểm : 00000 ÷ 01000 ÷ 00011 01007 ----Nguồn AC DC AC DC Số module CPM1A-10CDR-A CPM1A-10CDR-D CPM1A-20CDR-A CPM1A-20CDR-D 10 20 52 . với thời gian 20 ngày. DM 1000 đến DM --Sử dụng để ghi thời gian sự cố 1021 (22 words) và lỗi xuất hiện. Từ đây có thể đọc/ghi khi lỗi xuất hiện.5.002 words) nguồn. 2. LR 00 đến LR 15 (16 LR 00000 đến LR Sử dụng để kết nối với PC khác words) 1515 (256 bíts ) TC 000 đến TC 127 (timer/counter) Số giống nhau sử dụng cho cả thuế và couter. Nội dung của vùng HR. 4. Cực vào ra . Dữ liệu trong DM 6144 đến DM 6655 không thể ghi đè từ chương trình nhưng có thể thay đổi từ thiết bị ngoài "Peripheral Device". Các dữ liệu dạng từ DM 1022 ÷ DM 1023 (words) được cất giũ khi mất (1. Counter.Dữ liệu HR Ar Từ (words) HR 00 đến HR 19 (20 words) AR 00 đến HR 15 (1 6 words) LR Timer/ couter DM Đọc /viết Ghi lỗi Chỉ đọc Cài đặt PC Chức năng Những bít này lưu giữ trạng thái đóng mở khi mất nguồn ngoài. LR. Bít IR và LR khi chưa sử dụng cho các chức năng chính thì có thể sử dụng như bít làm việc. Khi truy nhập các số PV.Không thể ghi đè lên chương 6599 (456 words) trình Dài 6600 đến DM 6655 sử dụng đến nhiều vùng tham số (%6 words) để điều khiển làm việc của PC Bít HR 0000 dấn HR 1915 (320 bíts) AR 0000 đến HR 1515 (256 bíts) Chú ý: 1. và vùng đọc/ghi DM có thể được lưu giữ bằng tụ điện ở nhiệt độ 25oC. TC thì dữ liệu dạng từ (words). DM là dữ liệu chỉ truy cập dạng DM 0000 ÷ DM 0999 --từ (words).các bít vùng IR cho vào ra mở rộng Bảng sau cho biết các bít vùng IR dùng cho module vào ra mở rộng của CPM1A và các loại module mở rộng. 3.

Số vào/ra của CPU 30 40 Điểm nối CPU (địa chỉ) Vào Ra 18 điểm: 12 điểm: 00000 ÷ 01000 ÷ 00011 01007 00100 ÷ 01100÷ 00105 01103 20 điểm: 16 điểm : 00000÷ 01000 ÷ 00011 11007 00100 ÷ 01100 ÷ 00111 01107 Điểm nối vùng mở rộng (địa chỉ) Vào Ra 36 điểm: 24 điểm: 00200 ÷ 01200 ÷ 00211 01207 00300 ÷ 01300 ÷ 00311 01307 00400 ÷ 01400 ÷ 00411 01407 Nguồn AC DC Số module CPM1A-30CDR-A CPM1A-30CDR-D AC DC CPM1A-40CDR-A CPM1A-40CDR-D §4. Hình 4.2. Để lập trình cho PLC thì có thể ghép nối nó với thiết bị lập trình cầm tay. Ghép nối PLC CPM1A có thể ghép nối với 32 bộ PLC cùng loại thành hệ thống. bộ lập trình chuyên dụng hoặc máy tính tương thích. 1.2. Ghép nối với thiết bị lập trình cầm tay: Nối trực tiếp cáp của thiết bị cầm tay vào PLC như hình 4. Ghép nối với thiết bị lập trình chuyên dụng hoặc máy tính tương thích Khi ghép nối với máy tính tương thích người ta dùng cáp nối chuẩn RS-232C và 53 .2. Ghép nối PLC với thiết bị lập trình cầm tay 2.

Chương trình đang thực hiện ở khối này có thể dùng lệnh gọi khối để sang làm việc 54 . 3. Cấu trúc chương trình PLC CPM1A Các chương trình điều khiển với PLC CPM1A có thể được viết ở dạng đơn khối hoặc đa khối. hệ thống này có thể nối với máy tính tương thích.CPM 1 A Hình 4. số PLC CPM1A có thể ghép tối đa là 32. Ghép nối với thiết bị lập trình chuyên dụng như hình 4. Ghép nối nhiều PLC và máy tính Có thể ghép thành hệ thống nhờ nối các PLC .3. Bộ PLC quét khối theo chương trình. Ngôn ngữ lập trình 1. Khi viết chương trình đơn khối người ta dùng khối OBI. PLC . Chương trình đơn khối Chương trình đơn khối chỉ viết cho các công việc tự động đơn giản.4. các lệnh được viết tuần tự trong một khối. PLC được ghép nối với cổng nối tiếp (COM) của máy tính.CPM1A với nhau. Chiều dài lớn nhất cho phép của cáp RS-422 là 500 m. Chương trình có thể xếp lồng khối này vào khối kia. sơ đồ như hình 4.bộ phối hợp RS-232 (hoặc RS-422) hoặc cáp chuyển đổi loại CQMI-CIF02.3. Ghép nối nhiều PLC §4. sau khi quét đến lệnh cuối cùng nó quay trở lại lệnh đầu tiên.4. Chương trình đa khối (có cấu trúc) Khi nhiệm vụ tự động hoá phức tạp người ta chia chương trình điều khiển ra thành từng phần riêng gọi là khối.

00 đến 010.00 000. LD AND AND OUT 000.03 000. không cần đưa khái niệm để phân biệt vào/ra. Đổ chương trình sang PLC từ biểu tượng hoặc từ đường dẫn (như phụ lục l).2. 8 đầu ra với địa chỉ xác định từ 010.00 . Lệnh OR: Dạng SLT LD OR OR 000.1. Lệnh AND NOT Dạng STL LD AND NOT AND OUT END 3.00 đến 000. Khi lập trình phần mềm lập trình đã tự hiểu các địa chỉ trên.11. + Chọn trạng thái MONITOR hoặc trạng thái RUN nhờ Shift + F10 hoặc biểu tượng "PLC Mode" để chạy chương trình. 3.00 000. Bảng lệnh của PLC – PCM1A Xem phần "Bảng lệnh" phụ lục 2 3.00 + Xem lại chương trình từ biểu tượng (phần phụ lục 1) + Chọn trạng thái MONITOR hoặc trạng thái PROGRAM (STOP/PRG) nhờ Shift + F10 hoặc biểu tượng "PLC Mode". Lập trình các lệnh logic cơ bản của PLC – PCM1A Với PLC này có: 12 đầu vào với địa chỉ xác định từ 000. Nếu đưa thêm khái niệm vào/ra (X/Y) phần mềm sẽ không chấp nhận.05 55 000. sau khi đã kết thúc công việc ở khối mới nó quay về thực hiện tiếp chương trình đã tạm dừng ở khối cũ. 2. Kết thúc chương trình phải có lệnh kết thúc END chương trình mới chạy.07.04 010.3.03 000.04 000.04 010. 3. Lệnh AND Lập trình dạng LAD (có thể lập trình dạng STL và kiểm tra lại dạng LAD).với khối khác.03 000.

05 010.00 #010 TIM000 010.00 có giá trị 1.OUT END 010. 3. Lệnh thời gian trễ Dạng STL LD TIM LD OUT END Chú ý: + Trong lệnh (TIM 000 #010) loạt số đầu chỉ số hiệu của rơle thời gian (rơle thời gian số 0).02 OR NOT 00.03 000.00 000.03 000 010. Lệnh OR NOT Dạng STL LD OR OUT END 3.7. 5.03 có giá trị 1 thì bộ thời gian bắt đầu tính thời gian.6.4. Bộ đếm LD LD 56 000.04 .04 000.05 000. Lệnh OR giữa hai 1ệnh AND Dạng STL LD AND LD AND OR LD OUT END 3.00 000.02 3. tức đầu ra 010.06 00. loạt số thứ hai chỉ thời gian đặt (10s) + Khi đầu vào 000. khi đủ 10s thì bộ thời gian cho giá trị ra.03 000.03 000.

khi đầu vào này nhận giá trị 1 thì bộ đếm bị reset về trạng thái ban đầu.00 có giá trị 1.00 #005 CNT000 + Đầu vào thứ nhất (000. tức đầu ra 010. + Trong lệnh (CNT 001 #0051 loạt số đầu chỉ số hiệu của bộ đếm (bộ đếm số 1 loạt số thứ hai chỉ số đếm đã đặt (5 số). khi đầu vào 000. + Đầu vào thứ hai (000.03 đạt 5 lần giá trị 1 thì bộ đếm cho giá trị ra.CNT000 LD END Chú ý: OUT010.00) là đầu vào reset bộ đếm. mỗi khi đầu vào này nhận giá trị 1 thì bộ đếm đếm một lần.03) là đầu vào đếm. 57 .

Cấu tạo của họ PLC Step5 PLC Step 5 thuộc họ Simatic do hãng Siemens sản xuất. Những module ngoài này bao gồm những đơn vị chức năng mà có thể là hợp lại cho phù hợp với những nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể. Giao diện cho đầu vào ra analog. 6. 10. Đầu nối nguồn 24v cho khối cơ bản. 5.0 đến Q33. Ngăn để ắc quy. Giao diện nối tiếp với máy lập trình hoặc máy tính. Công tắt mở nguồn. Công tắc mở điện ắc quy. Giao diện cho đầu vào bộ ngắt IW59. 7. Giao diện tiếp nhận module nhớ ngoài. 58 . 2.7.3 và đầu vào bộ đếm IW36 đến IW38. 8. Công tắc chọn chế độ RUN. Trong đó: 1. 16 đầu ra từ Q32. Cấu tạo cơ bản của loại PLC này là một đơn vị cơ bản sau đó có thể ghép thêm các module mở rộng về phía bên phải. STOP. có các module mở rộng tiêu chuẩn S5-100U. 1.l.95U như hình 5.1.S5 §5.7. có: 16 đầu vào từ I32.0 đến IW59. 3. 9. 4. Đây là loại PLC hỗn hợp vừa đơn khối vừa đa khối.CHƯƠNG 5: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC . Bảng ổ cắm và đèn báo cho đầu vào và ra logic. Đơn vị cơ bản Đơn vị cơ bản của PLC S5.0 đến I33.

+ Chân 1 0 : Kênh số 6 + Chân 9: Kênh số 7. F6. + Module vào. C32. Địa chỉ và gán địa chỉ Trong PLC các địa chỉ cần gửi thông tin đến hoặc lấy thông tin đi đều phải có địa chỉ để liên lạc. ví dụ: T1. + Chân 4: Kênh số 0. + Module thông tin không duy trì CCP. ra tương tự không duy trì lấy từ S5-100U.. + Chân l: Dương nguồn (L+). 12. các đầu vào ra này có địa chỉ 59 . + Chân 5 : Kênh số 3. Có hai loại đầu vào ra: + Đầu vào ra trên khối cơ bản (gắn liền với CPU). Thường Step 5 sử dụng các module mở rộng: + Module vào.11. Trong PLC có những bộ phận được gán địa chỉ đơn như bộ thời gian (T). + Chân 6: Kênh số 2.2. 13. ra số không duy trì lấy từ S5-100U. Địa chỉ là con số hoặc tổ hợp các con số đi theo sau chữ cái. Đèn báo lỗi. Đèn báo chế độ RUN. bộ đếm (C) và cờ (F). Các module vào ra mở rộng Khi quá trình tự động hoá đòi hỏi số lượng đầu và đầu ra nhiều hơn số lượng sẵn có trên đơn vị cơ bản hoặc khi cần những chức năng đặc biệt thì có thể mở rộng đơn vị cơ bản bằng cách gá thêm các module ngoài. con số hoặc tổ hợp con số chỉ số hiệu địa chỉ. ra. §5. + Chân 8: Kênh số 4. Tối đa có thể gá thêm 8 module vào ra qua 8 vị trí có sẵn trên panen về phía phải. 2. cách gán địa chỉ giống nhau. * Quy ước các chân của module mở rộng như hình 5. chỉ cần một trong 3 chữ cái đó kèm theo một số là đủ.. + Chân 7: Kênh số 5. Đèn báo chế độ STOP. Xét cách gán địa chỉ cho các đầu vào. Chữ cái chỉ loại địa chỉ. + Module vào. + Chân 2: Âm nguồn (M).2. Các địa chỉ đầu vào và đầu ra cùng với các module chức năng có địa chỉ phức. + Chân 3: Kênh số 1. ra số duy trì.

2. 0 0 0 0 1 1 1 1 : : : : 7 7 7 7 Hình 5. Ví dụ: Địa chỉ của kênh số 2 trên module cắm vào khe số 0 là 0.không đổi. khe số 0 đứng liền với đơn vị cơ bản và cứ thế tiếp tục.0 đến Q33.. Số hiệu khe và kênh như hình 5. 3 . mỗi module mang nhiều kênh tức là chứa nhiều bít. mỗi kênh của module số chỉ được biểu diễn bằng một bít số liệu. giữa hai số có dấu chấm. Địa chỉ vào/ra trên module số Khi lắp module số vào ra lên một khe nào lập tức nó được mang số hiệu của khe đó.0 đến I33. Địa chỉ module tương tự 60 . Như vậy. Như vậy. Q32. các khe đều có đánh số. vì vậy địa chỉ của kênh trên module số còn được gọi là địa chỉ bít. vì vậy địa chỉ khe còn gọi là địa chỉ byte. mỗi kênh mang địa chỉ riêng không kèm theo địa chỉ khe..3. Các lệnh tương tự có thể được gán địa chỉ byte hoặc địa chỉ word khi dùng lệnh nạp hoặc truyền. số hiệu kênh đứng sau. với S5-95U là I32.4. + Đầu vào ra trên các module mở rộng thì địa chỉ phụ thuộc vào vị trí lắp đặt của module trên panen. Trên mỗi module thì mỗi đầu vào ra là một kênh. Địa chỉ của mỗi đầu vào ra là số ghép của số hiệu khe và kênh. các kênh đều được đánh số. Trong PLC S5 người ta dùng 16 bít (một word).7. Số hiệu khe và kênh trên module số Mỗi đầu vào ra trên module số chỉ thể hiện được tại một thời điểm một trong hai trạng thái "1" hoặc "0".4. mỗi kênh mang 2 địa chỉ đánh số lừ 64 + 65 (đầu khe 0) đến 126 + 127 (cuối khe 7) như hình 5.2. Ví dụ: Một module tương tự lắp vào khe số 2 trên đó kênh số 0 mang địa chỉ byte 80 và 81. thường là 8 bít hay một byte. số hiệu khe đứng trước.3. Chỉ có thể lắp module tương tự vào khe 0 đến 7. 1. Khe số: 0 1 2 3 4 5 6 112+113 114+115 116+117 118+119 120+121 122+123 124+125 126+127 Đơn 64+65 72+73 80+81 88+89 96+97 l04+l05 vị cơ 66+67 74+75 82+83 90+91 98+99 106+107 bản 68+69 76+77 84+85 92+93 100+l01 l08+l09 70+ 71 78+79 86+87 94+95 102+103 110+111 Hình 5. Chỗ lắp module trên panen gọi là khe (slot). Module số có thể được lắp trên bất kỳ khe nào trên panen của PLC. Mỗi khe có 4 kênh. đọc địa chỉ kênh là đã biết nó nằm ở khe nào. Khe số: Đơn vị cơ bản 0 1 2 3 . Địa chỉ vào ra trên module tương tự Để diễn tả một giá trị tương tự phải cần nhiều bít.

3.0 đến 255. 21. 13.Có nhớ .Không nhớ -127 đến 127 0 đến 7 8 đến 127 0.Có nhớ . §5.3.0 dấn 999.7 0 đến 255 0 đến 62 64 đến 254 0 đến 63 64 đến 255 0.15 2 đến 255 0 đến 255 0 đến 225 0 đến 255 0.Có nhớ .Không nhớ Khối tổ chức (khối đặc biệt: 1.0 đến 127.Không nhớ Đầu vào bít Đầu vào byte Đầu vào từ (word) Hằng số 1 byte Hằng số đếm Hằng số Hằng số dạng cơ số 16 Hằng số bít dạng byte Hằng số cho ký tự Hằng số cho thời gian Hằng số .3 0 đến 255 cho mỗi byte Diễn giải Vùng tham số Mã điều kiện 1 và mã điều kiện 2 Số liệu dạng bít Khối số liệu Từ (word) dữ liệu trái Từ (word) dữ liệu phải Từ (word) dữ liệu Cờ Khối hàm Từ (word) cờ . 251) Khối chương trình Đệm ngoại vi vào ra Bộ đệm đầu vào Bộ đệm đầu ra 0 đến 255 0 đến 127 61 .7 0 đến 127 0 đến 126 0 đến 255 0 đến 999 -32768 đến 32677 0000 đến FFFF Mỗi byte 16 bít 2 ký tự ASCII 0. 0 đến 255 31.Có nhớ . 34.7 64.0 đến 63.Không nhớ Từ (word) byte .Chú ý: Các khe trống bao giờ cũng có trạng thái tín hiệu "0".0 đến 255. Vùng đối tượng TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên tham số ACCUM 1 ACCUM2 BN C CC0/CC1 D DB DL DR DW F FB FW FY I IB Iw KB KC KF KH KM KS KT KY OB PB PB/PY PII PIQ Ắc quy 1 Ắc quy 2 Hằng số byte Bộ đếm .

Chương trình đơn khối Chương trình đơn khối chỉ viết cho các công việc tự động đơn giản.4. 2. khác với giá trị RLO của đoạn trước. Cấu trúc chương trình Các chương trình điều khiển với PLC S5 có thể được viết ở dạng đơn khối hoặc đa khối.0 đến 127.TT 31 32 33 34 35 36 37 Tên tham số PW Q QB QW RS SB T Đấu ra bít Diễn giải Đệm ngoại vi dạng từ (word) Đầu ra dạng byte Đầu ra dạng từ (word) Vùng số liệu hệ thống Khối dãy Bộ thời gian Vùng tham số 0 đến 125 0. Chương trình có thể xếp lồng khối này vào khối kia. Khi bắt đầu một đoạn mới thì tạo ra một giá trị RLO mới.7 0 đến 127 0 đến 125 0 đến 255 0 đến 255 0 đến 127 §5. Khối và đoạn (Block and Segment) Cấu trúc mỗi khối gồm có: + Đầu khối gồm tên khối. + Thân khối: Thể hiện nội dung khối và được chia thành đoạn (Segment) thực hiện từng công đoạn của quá trình tự động hoá sản xuất. sau khi quét đến lệnh cuối cùng nó quay trở lại lệnh đầu tiên. Chương trình đa khối (có cấu trúc) Khi nhiệm vụ tự động hoá phức tạp người ta chia chương trình điều khiển ra thành từng phần riêng gọi là khối. Mỗi đoạn lại bao gồm một số dòng lệnh phục vụ việc giải bài toán logic. Khi viết chương trình đơn khối người ta dùng khối OBI. Chương trình đang thực hiện ở khối này có thể dùng lệnh gọi khối để sang làm việc với khối khác. Bộ PLC quét khối theo chương trình. Kết quả của phép toán logic được gửi vào RLO (Result of logic operation). Cấu trúc của chương trình S5 1. Các loại khối: 62 . Việc phân chia chương trình thành các đoạn cũng ảnh hưởng đến RLO. tối đa là 16 lớp Nếu số lớp vượt quá giới hạn thì PLC tự động về trạng thái ban đầu. + Kết thúc khối: Phần kết thúc khối là lệnh kết thúc khối BE. các lệnh được viết tuần tự trong một khối. Người lập trình có thể xếp lồng khối này vào khối kia thành lớp. sau khi đã kết thúc công việc ở khối mới nó quay về thực hiện tiếp chương trình đã tạm dừng ở khối cũ. số hiệu khối và xác định chiều dài khối.

* Khối dãy SB (Sequence Block): Khối dãy là loại khối đặc biệt được điều khiển theo chương trình dãy và được xử lý như khối chương trình.. Nhóm lệnh bổ trợ Nhóm lệnh bổ trợ bao gồm các lệnh sử dụng cho các chức năng phức tạp. 3. 2. thực hiện trong các khối tổ chức OB. Các lệnh bổ trợ dùng trong khối chức năng và được biểu diễn bằng phương pháp bảng lệnh STL. ví dụ như các lệnh thay thế. §5. Nhóm lệnh hệ thống Các lệnh hệ thống được phép thâm nhập trực liếp vào hệ thống điều hành và chỉ có thể được biểu diễn bằng phương pháp bảng lệnh STL. Chỉ khi thực sự am hiểu về hệ thống mới nên sử dụng các lệnh hệ thống.* Khối tổ chức OB (Organisation Block): Khối tổ chức quản lý chương trình điều khiển và tổ chức việc thực hiện chương trình * Khối chương trình PB (Program Block): Khối chương trình sắp xếp chương trình điều khiển theo chức năng hoặc các khía cạnh kỹ thuật. 63 .5. các lệnh dịch chuyển hoặc chuyển đổi.. còn lại tất cả các lệnh cơ bản khác đều có thể được biểu diễn bằng cả ba phương pháp đó là bảng lệnh STL. Bảng lệnh của S5 . khối dãy SB và khối chức năng FB.95U Các lệnh của chương trình S5 được chia thành ba nhóm là: 1. lưu đồ điều khiển CSF và biểu đồ bậc thang LAD. Có thể gán tham số cho các khối đó và chúng có một nhóm lệnh mở rộng. * Khối dữ liệu DB (Dâm Block) : Khối dữ liệu lưu trữ các dữ liệu cần thiết cho việc xử lý chương trình điều khiển. khối chương trình PB. Diễn dải của các lệnh xem phần "Bảng lệnh" phụ lục 2. Nhóm lệnh cơ bản Nhóm lệnh cơ bản gồm những lệnh sử dụng cho các chức năng. Ngoại trừ hai lệnh số học +F và -F chỉ được biểu diễn bằng phương pháp dãy lệnh STL. * Khối chức năng FB (Function Block): Khối chức năng là loại khối đặc biệt dùng để lập trình các phần chương trình điều khiển tái diễn thường xuyên hoặc đặc biệt phức tạp. các chức năng thử nghiệm. Chỉ có rất ít lệnh được sử dụng ở phương pháp lưu đồ.

dạng LAD như hình 5. F.1 32.1 32.3. + Ấn Enter để trở về màn hình Output.0 I I I Q 32. Cú pháp một số lệnh cơ bản của S5 1. + Ấn Shift-F5 để Xem dạng LAD và CSF. Đối tượng của các lệnh logic là: I.1 Lệnh A Lập trình dạng STL (có thể lậu trình dạng LAD và kiểm tra lại dạng STL). Q. T. chọn yes để xác nhận việc đổ đè chương trình lên chương trình cũ trong PLC (khi cất thì PLC phải để ở chế độ STOP).2 32. + Ấn Shift-F7 để cất chương trình và đổ chương trình sang PLC.6.2 32. + Bật công tắc của CPU về chế độ RUN để chạy chương trình.4.0 32. Lệnh AN Lập trình dạng STL A AN A = 1. 1.0 I I I Q 32. C 1. Nhóm lệnh logic cơ bản Khi thực hiện lệnh đầu tiên của một loạt phép toán logic thì nội dung của đối tượng lệnh được lấy vào sẽ được nạp ngay vào RLO (kết quả của phép toán logic) mà không cần thực hiện phép toán.0 BE . Lệnh O Lập trình dạng STL O O O = BE 1.2. Lệnh ON Lập trình dạng STL O 64 I 32.§5.6.0 32.

1 .1 32.3 32.5.1 32.0 I 32. Lệnh "(" và lệnh ")" Lập trình dạng STL O O A A( O O = BE 2. Nhóm lệnh set và reset Các lệnh set và reset để lưu giữ hoặc xoá bỏ kết quả của phép toán logic được hình thành trong bộ xử lý. chỉ khi I32.3 32.1 I 32.6.0 I I 32.l có thì lại xoá nhớ làm Q32.0 I I Q 32. Lệnh O giữa hai lệnh A Lập trình dạng STL A A O A A = BE 1.0 có thì đầu ra Q32.0 32.0 I I Q 32.0 32. F.2 32.0 1. Đối tượng của các lệnh này là I. Ví dụ l: A S A R NOP0 Khi đầu vào I32.2 32. 65 I Q I Q 32. Q.0 có và được giữ lại cho dù I32.0 mất.2 32.ON O = BE I I Q 32.0 32.0 về không.

Nhóm lệnh nạp và truyền Lệnh nạp và truyền để trao đổi thông tin giữa các vùng đối tượng lệnh khác nhau.0 và I32. Lệnh nạp và truyền để chuẩn bị giá trị thời gian và giá trị đếm cho các lệnh thời gian và lệnh đếm. vì khi I32. Khi cả I32.0 trạng thái 1. Có thể dùng các lệnh khác nhau để xử lý các thông tin trong hai thanh ghi.1 17 17 32. Nội dung trước đó của ACCU1 được chuyển dịch sang ACCU2.l cùng có trạng thái 1 thì cờ sẽ có trạng thái 1 vì lệnh sét ở sau. nội dung cũ của ACCU2 sẽ bị mất.0 17 32. thông tin lưu trữ trong byte phải tức là byte thấp của thanh ghi. Có thể nạp hoặc truyền các đối tượng theo byte hoặc từ (word). Để trao đổi theo byte. 66 . Vì có đầu ra Q chưa dùng. số bít còn thừa (ngoài 8 bít) được đặt không. Khi cờ nhận trạng thái 1 thì sẽ gán cho đầu ra Q32.0 nữa.0 có trạng thái 1 thì nó sẽ xoá trạng thái tín hiệu trên cờ F17 về "0" cho đến khi I32. gọi là ưu tiên sét. Các lệnh thuộc nhóm này là: Lệnh nạp L: Nội dung của đối tượng (đơn vị byte) được chép vào ACCU1 không phụ thuộc vào RLO và RLO cũng không bị ảnh hưởng.1 có trạng thái 1 thì nó sẽ đặt trạng thái 1 cho cờ F17 sau đó không phụ thuộc I32.Lệnh NOP 0 là lệnh giữ chỗ cho phương pháp LAD. Lượng thông tin được nạp và truyền thông qua hai thanh ghi tích luỹ ACCU1 và ACCU2. 3. nạp hằng số phục vụ việc xử lý chương trình. Ví dụ 2: A R A S A = I F I F F Q 32.0 Đây là ví dụ về lệnh sét trội. muốn phương pháp LAD vẽ được hình thì phải đưa lệnh NOP 0 vào. Mỗi thanh ghi có độ dài 16 bít. Thanh ghi tích luỹ là thanh ghi đặc biệt trong PLC dùng để lưu trữ tạm thời các thông tin.

FY. Nhóm lệnh thời gian Chương trình điều khiển sử dụng các lệnh thời gian để theo dõi. Số 40: hệ số (có thể gán từ 0 đến 999). IW.2 Trong lệnh có: KT chỉ rõ là hằng số. DW. 67 . PW. Lệnh truyền T: Nội dung của ACCU1 được gán cho đối tượng lệnh không phụ thuộc RLO và RLO cũng không bị ảnh hưởng. KF. + FW: từ (word) cờ. + IW: từ (word) đầu vào. • Nạp thời gian hằng số: L KT 40. Nạp giá trị thời gian Khi một bộ thời gian được khởi phát thì nội dung trong ACCU1 (dạng từ 16 bít) được dùng làm giá trị tính thời gian. FW. T. 4.15. C. PB/PY. muốn dùng các lệnh thời gian phải nạp giá trị thời gian cần đặt vào ACCU1 trước khi bộ thời gian hoạt động. 4. DW.Ví dụ: Nạp liên tiếp IB7 và IB8 từ vùng đệm PII vào thanh ghi tích luỹ. DR. DL. Giá trị trước đó của vùng đệm đầu ra PIQ bị mất. KY. IW. KH. KB. Lệnh LD: Số đếm và số thời gian được nạp vào ACCU1 dạng mã BCD. + Lệnh T: IB. FY. PB/PY. Mô tả lệnh như hình 5. + QW: từ (word) đầu ra. Hình 5. không phụ thuộc vào RLO và RLO cũng không bị ảnh hưởng. QW. Nội dung của ACCU1 không bị mất. QW. có sơ đồ nạp như hình 5. FW. + Lệnh LD: T.1. Khi truyền thì thông tin từ ACCU1 được chép vào vùng nhớ đã được địa chỉ hoá (ví dụ vùng đệm đầu ra PIQ). + DW: từ (word) dữ liệu. QB. Lệnh truyền Đối tượng của các lệnh này là: + Lệnh L: IB.15. Do đó. KS. PW. C. KM. QB. KC.14. DL. KT. DR. kiểm soát và quản lý các hoạt động có liên quan đến thời gian. Có thể nạp các kiểu dữ liệu sau dùng cho các lệnh thời gian: + KT: giá trị thời gian hằng số. Trừ loại KT các loại còn lại phải ở dạng mã BCD.

Ví dụ trong DW2 có các số như hình 5. vì vậy nên dùng mã nhỏ.1s.01s. • Nạp thời gian dưới dạng đầu vào.2. Các lệnh 68 . 2 tương ứng 1s. có 4 mã: 0 tương ứng 0. 1 DW2 Chú ý: Lệnh L và T đi với T và C thì bao giờ cũng đọc giá trị nhị phân còn đi với các đối tượng khác thì cũng có thể đọc giá trị nhị phân hoặc dạng BCD tuỳ theo trường hợp cụ thể. 3 tương ứng 10s.16: Mã thời gian cũng được sử dụng như trên. Với số trên thì thời gian được tính là ∆t = 40 x 1s = 40s . 4. trước khi dùng lệnh nạp trên phải dùng chương trình điều khiển để viết giá trị thời gian vào từ dữ liệu DW2. Đọc giá trị thời gian hiện hành Có thể dùng hai lệnh L và LD để đưa giá trị thời gian hiện hành của bộ thời gian T vào ACCU1 để xử lý.Số 2: là mã. viết lệnh sau: L DW2 Như vậy. Ví dụ để viết giá trị thời gian 27s vào từ dữ liệu DW2 trong khối DB3 rồi sau đó nạp vào ACCU1 như sau: C L T … L DW2 4. Vậy. hoặc từ dữ liệu: Ví dụ muốn nạp một giá trị thời gian từ một từ dữ liệu DW2 vào ACCU1. DB3 KT 270. % đọc giá trị thời gian dạng BCD. L LD Tl Tl % đọc giá trị thời gian dạng nhị phân. ∆t = 638 x 1s = 638s . 1 tương ứng 0. trước khi thực hiện lệnh này thì giá trị thời gian đã được lưu sẵn trong từ dữ liệu DW2 dưới dạng mã BCD. Mã càng nhỏ thì giá trị thời gian càng chính xác. đầu ra.3.

Nhưng khi RLO về không thì bộ thời gian về không ngay. Bộ thời gian xung SP Bộ thời gian được khởi phát lên 1 tại sười lên của RLO khi RLO là 1 thì bộ thời gian vẫn duy trì trạng thái 1 cho đến khi đạt giá trị đặt mới xuống.0 16 33. A L NOP NOP NOP A = BE T Q I KT 32.0 500.17. Giản đồ thời gian và dạng LAD lệnh SP Khi lập trình còn ba chân R. có thể dùng lệnh L hoặc LD để đọc các giá trị thời gian. chân BI là chân để lấy giá trị thời gian hiện thời dạng nhị phân. Bộ thời gian mở rộng SE Bộ thời gian xung mở rộng SE được khởi phát lên 1 tại sườn lên của RLO sau đó không phụ thuộc RLO nữa cho đến khi đủ thời gian đặt mới về không. chân DE là chân để lấy giá trị thời gian hiện thời dạng mã BCD.0 Hình 5. 2.1. Chân R là chân để xoá giá trị thời gian hiện hành.0 0 0 0 1 32.0 16 2 . BI và DE chưa sử dụng phải dùng lệnh NOP để giữ chỗ. Lập trình dạng STL C L T A L SE NOP0 NOP0 69 DB KT IW I IW T 3 500. Lập trình dạng STL (có thể lập trình dạng LAD và kiểm tra lại dạng STL).

Bộ thời gian tắt trễ SF 70 T Q I KT T I T 33.0 . C L T A L NOP0 NOP0 NOP0 = BE 4.0 Q 33. Khi RLO về không thì bộ thời gian cũng bị đặt ngay về không.1 16 33. A L SS A R NOP NOP A = BE 5.0 4 0 0 4 32.0 W16 T2 Q 33. Nó chỉ về không khi có lệnh xoá R. Bộ thời gian bắt đầu trễ SD Thời gian bắt đầu chậm hơn so với sườn lên của RLO một khoảng bằng thời gian đặt trong lệnh.0 4 32.NOP0 A = BE 3. Bộ thời gian bắt đầu trễ lưu trữ SS Thời gian bắt đầu chậm hơn so với sườn lên của RLO một khoảng thời gian bằng thời gian đặt trong lệnh và sau đó không phụ thuộc RLO nữa.0 500. Lập trình dạng STL.0 DB KT FW I F 3 50.

Khi RLO về không thì bộ thời gian tiếp tục duy trì trạng thái một khoảng thời gian nữa bằng khoảng đã đặt trong lệnh rồi mới về không. A L SF NOP NOP NOP A = BE T Q I KT T 4 0 0 0 4 33. + DW: từ (word) dữ liệu. khi có lệnh R từ 0 lên 1 thì bộ thời gian được đặt về không và trạng thái tín hiệu vẫn giữ 0 cho đến khi bộ thời gian được khởi phát lại. Để xoá thời gian dùng lệnh R.1. + IW: từ (word) đầu vào. Nạp giá trị đếm Cũng như bộ thời gian khi một bộ đếm được khởi phát thì nội dung trong ACCU1 (dạng từ 16 bít) được dùng làm giá trị đếm.Bộ thời gian lên 1 tại sườn lên của RLO.0 50. Trừ loại KC các loại còn lại phải ở dạng mã BCD.1 5. Có các kiểu dữ liệu sau dùng cho các lệnh đếm: + KC: giá trị hằng số. L KC 38 Số đếm từ 0 đến 999 71 . + FW: từ (word) cờ.0 33. Nhóm lệnh đếm 5. Do đó. • Nạp giá trị đếm hằng số. muốn dùng các lệnh đếm phải nạp giá trị đếm vào ACCU1 trước khi bộ đếm hoạt động. + QW: từ (word) đầu ra.

Các lệnh 1. + Xoá bộ đếm: Khi đã đếm tới một giá trị nào đó dùng lệnh R để xoá. hoặc từ dữ liệu: Ví dụ muốn nạp một giá trị đếm từ một từ dữ liệu DW2 vào ACCU1. Chuẩn bị thực hiện các lệnh đếm . Khi RLO về không số đếm không bị ảnh hưởng. + Đặt bộ đếm: Sau khi đã nạp giá trị đếm dùng lệnh S để cho bộ đếm làm việc. Lệnh đếm xuống CD Số đếm giảm đi một đơn vị lúc xuất hiện một sườn lên của RLO.2. nếu không dùng lệnh này khi đếm đủ giá trị đặt bộ đếm giữ nguyên trạng thái không về không. + Xuất ra trạng thái bộ đếm hiện hành: Có thể dùng lệnh L và LD để đưa trạng thái bộ đếm hiện hành vào ACCU1 để xử lý sau này. • Đối tượng của lệnh: Cả hai lệnh đếm chỉ có một đối tượng là bộ đếm C với các số hiệu tuỳ thuộc loại PLC. A CD NOP A L S NOP 72 I CK C I C 32. lệnh LD dùng cho số BCD. lệnh L dùng cho số nhị phân.1 1 0 32. tức là ngừng đếm và đưa giá trị đếm về không.3.2 7 1 0 5. Ví dụ trong DW2 có các số như hình 5. Nếu bộ đếm chưa về không thì kết quả quét có trạng thái 1 .22: Với lệnh trên thì số 638 được nạp vào DW2. viết lệnh sau: L DW2 Như vậy. + Quét bộ đếm: Dùng lệnh logic boole để quét bộ đếm (ví dụ lệnh A). đầu ra. 4. trước khi thực hiện lệnh này thì giá trị đếm đã được lưu sẵn trong từ dữ liệu DW2 dưới dạng mã BCD.• Nạp số đếm dưới dạng đầu vào.

NOP NOP A BE C 0 0 1 Chân BI là chân để lấy giá trị đếm hiện thời dạng nhị phân. Khi RLO về không số đếm không bi ảnh hưởng. có thể dùng lệnh L hoặc LD để đọc các giá trị đếm.1 1 0 0 1 33. Lênh đếm lên CU Số đếm tăng một đơn vị lúc xuất hiện sườn lên của RLO. A CU NOP0 NOP0 NOP0 A R NOP NOP A = BE C Q I C 33.1 I C 32. chân DE là chân để lấy giá trị đếm hiện thời dạng mã BCD.1 1 73 . 2.

7. 6. Chân cắm cổng ra. Cổng truyền thông. STOP (đèn vàng): Chỉ định rằng PLC đang ở chế độ dừng. Đèn xanh ở cổng vào chỉ định trạng thái tức thời của cổng vào. Cấu trúc đơn vị có bản Đơn vị cơ bản của PLC S7-200 (CPU 3 14) như hình 6. Chân cắm cổng vào. 1. Những module ngoài này bao gồm những đơn vị chức năng mà có thể tổ hợp lại cho phù hợp với những nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể.CHƯƠNG 6: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC . Chế độ làm việc: Công tắc chọn chế độ làm việc có ba vị trí + RUN: cho phép PLC thực hiện chương trình trong bộ nhớ. Các đèn trạng thái: SF (đèn đỏ): Báo hiệu hệ thống bị hỏng. Đây là loại PLC hỗn hợp vừa đơn khối vừa đa khối. Đơn vị cơ bản 1. RUN (đèn xanh): Chỉ định rằng PLC đang ở chế độ làm việc. 5. PLC sẽ tự chuyển 74 . Đèn xanh ở cổng ra chỉ định trạng thái tức thời của cổng ra.1. 2. Công tắc. Cấu hình cứng PLC Step 7 thuộc họ Simatic do hãng Siemens sản xuất. Cấu tạo cơ bản của loại PLC này là một đơn vị cơ bản sau đó có thể ghép thêm các module mở rộng về phía bên phải. 3. 1 Trong đó: 1. 4.1.S7-20 §6. Có các module mở rộng tiêu chuẩn.

+ 2048 từ đơn (4 Kbyte) thuộc miền nhớ đọc/ghi không đổi để lưu chương trình (vùng nhớ giao diện với EFROM). Thông số • Với CPU 214: + 14 cổng vào và 10 cổng ra logic. do đó khi chạy nên quan sát trạng thái thực của PLC theo đến báo. 7. 3. + STOP: cưỡng bức PLC dừng công việc đang thực hiện. + 2048 từ đơn (4 Kbyte) thuộc miền nhớ đọc/ghi để ghi dữ liệu. chuyển về trạng thái nghỉ. 9. trong đó có 512 từ đầu thuộc miền không đổi. 75 đất 24v DC truyền và nhận dữ liệu không dùng đất 5v DC (điện trở trong 100Ω 24v DC (1 20 ma) truyền và nhận dữ liệu không dùng. 1. Cổng truyền thông: S7-200 sử dụng cổng truyền thông nối tiếp RS 485 với phích cắm 9 chân để phục vụ cho việc ghép nối với thiết bị lập trình hoặc với các PLC khác.về trạng thái STOP khi máy có sự cố. Tốc độ truyền cho máy lập trình kiểu PPI là 9600 boud. 2. hoặc trong chương trình gặp lệnh STOP. . + 128 bộ thời gian (times) chia làm ba loại theo độ phân dải khác nhau: 4 bộ 1ms 16 bộ 10 ms và 108 bộ 100 ms. 64 ra. 8. + TERM: cho phép PLC tự quyết định một chế độ làm việc (hoặc RUN hoặc STOP) Chỉnh định tương tự: Núm điều chỉnh tương tự đặt dưới nắp đậy cạnh cổng ra. 4. Pin và nguồn nuôi bộ nhớ: Nguồn pin được tự động chuyển sang trạng thái tích cực khi dung lượng nhớ bị cạn kiệt và nó thay thế nguồn để dữ liệu không bị mất. 6. Các chân của cổng truyền thông là: 1. có thể mở rộng thêm 7 module bao gồm cả module analog. 5.2. núm điều chỉnh tương tự cho phép điều chỉnh tín hiệu tương tự với góc quay được 270o. + Tổng số cổng vào và ra cực đại là: 64 vào. Ở chế độ này PLC cho phép hiệu chỉnh lại chương trình hoặc nạp một chương trình mới.

• Với CPU 212: + 8 cổng vào và 6 cổng ra logic. + Toàn bộ vùng nhớ không bị mất dữ liệu trong khoảng thời gian 190h khi PLC bị mất nguồn cung cấp. + 2 bộ phát xung nhanh cho dãy xung kiểu I7ro hoặc kiểu PWM. ngắt theo sườn lên hoặc xuống. + Ba bộ đếm tốc độ cao với nhịp 2 KHZ và 7 KHZ. ngắt theo sườn lên hoặc xuống. tương ứng với số đầu vào ra của module. + 512 từ đơn (lkbyte) thuộc miền nhớ đọc/ghi không đổi để lưu chương trình (vùng nhớ giao diện với EFROM). Địa chỉ của các vị trí của module được xác định bằng kiểu vào ra và vị trí của module trong rãnh. bao gồm có các module cùng kiểu. Các module vào ra mở rộng Khi quá trình tự động hoá đòi hỏi số lượng đầu và đầu ra nhiều hơn số lượng sẵn có trên đơn vị cơ bản hoặc khi cần những chức năng đặc biệt thì có thể mở rộng đơn vị cơ bản bằng cách gá thêm các module ngoài. ngắt thời gian. + 368 bít nhớ đặc biệt để thông báo trạng thái và đặt chế độ làm việc. 2. 76 . Tối đa có thể gá thêm 7 module vào ra qua 7 vị trí có sẵn trên panen về phía phải. + Các chế độ ngắt và xử lý ngắt gồm: ngắt truyền thông. trong đó có 100 từ nhớ đọc/ghi thuộc miền không đổi. + 2 bộ điều chỉnh tương tự. + 64 bộ thời gian trễ (times) trong đó: 2 bộ 1 ms. ngắt thời gian. + 512 từ đơn lưu dữ liệu. + 688 bít nhớ đặc biệt để thông báo trạng thái và đặt chế độ làm việc. ngắt của bộ đếm tốc độ cao và ngắt truyền xung.3. + Toàn bộ vùng nhớ không bị mất dữ liệu trong khoảng thời gian 50h khi PLC bị mất nguồn cung cấp. 64 ra. ngắt của bộ đếm tốc độ cao và ngắt truyền xung. Các module số hay rời rạc đều chiếm chỗ trong bộ đệm. cũng như module tương tự không thể gán địa chỉ như module số và ngược lại. + Tổng số cổng vào và ra cực đại là: 64 vào.+ 128 bộ đếm chia làm hai loại: chỉ đếm tiến và vừa đếm tiến vừa đếm lùi. Ví dụ một module cổng ra không thể gán địa chỉ module cổng vào. 8 bộ 10 ms và 54 bộ 100 ms. + Các chế độ ngắt và xử lý ngắt gồm: ngắt truyền thông. + 64 bộ đếm chia làm hai loại: chỉ đếm tiến và vừa đếm tiến vừa đếm lùi. Cách gán địa chỉ được thể hiện trên hình 6. có thể mở rộng thêm 2 module bao gồm cả module analog.

. địa chỉ trạm.7 Module analog AIW8 AIW10 AIW 12 AQW4 4 (3vào. byte.4 IO. Vùng dữ liệu được chia thành các vùng nhớ nhỏ với các công dụng khác nhau đó là: STT 1 2 3 4 5 6 Tên tham số V I Q M SM chỉ đọc SM đọc/ghi Diễn giải Là miền đọc ghi Đệm cổng vào Đệm cổng ra Vùng nhớ nội Vùng nhớ đặc biệt Vùng nhớ đặc biệt Tham số CPU 212 CPU214 0.0 Q3. Vùng này thuộc kiểu không đổi (non-volatile) đọc / ghi được.5 I3.0 ÷ 31.2.2 I1. vùng này thuộc vùng không đổi đọc / ghi được.0 ÷ 4095.2 Q3.2 IO.7 0.7 0.7 0.1 Ql.5 Hình 6. các hằng số trong chương trình.3 QO. 2.7 0.1 Q2. Địa chỉ các module mở rộng của S7-200 §6.4 I3.2 QO.3 IO.7 0.7 30.0 ÷ 29.0 QO.0 ÷7.CPU 214 Module 0 (4 vào.6 IO..0 ÷ 45.5 QO. vùng dữ liệu là miền nhớ động. Vùng dữ liệu Vùng dữ liệu để cất các dữ liệu của chương trình gồm kết quả của các phép tính.7 77 .6 Q3.O IO. Cấu trúc bộ nhớ Bộ nhớ của PLC S7-200 được chia thành 4 vùng chính đó là: 1.0 ÷ 85.4 I1.2 I2.0 ÷1023.7 30.3 Q2. 1 ra) AIW0 AIW2 AIW3 AIW4 AQWO Module 3 (8 ra) Q3.3 Q3.7 QO.6 I3.0 ÷ 7.2 Q2.3 I3..5 IO.0 I1.1 I2.7 I1.7 0.2 I3.1 QO..3 Module 1 (8 vào) I3.. 4 ra) I2. có thể truy nhập theo từng bít.0 Q2.1 IO.0 I2. 3.7 Module 2 analog (3 vào.4 Q3.6 QO. Vùng tham số Vùng tham số lưu giữ các tham số như: từ khoá.7 0.l I1.3 I1.7 0.1 ra) IO. Vùng nhớ chương trình Vùng nhớ chương trình là miền bộ nhớ được sử dụng để lưu giữ các lệnh chương trình.7 0.5 Q3. từ (word) hoặc từ kép.3.0 ÷ 29.l I3.0 ÷ 7.0 ÷ 15.0 ÷ 7.4 QO.0 Q1.0 I3.l Q3.

giá trị đặt trước của bộ đếm. AC2. 78 . trong đó byte 150 có vai trò byte cao. chỉ số bít. Vùng đối tượng Vùng đối tượng để lưu giữ dữ liệu cho các đối tượng lập trình như các giá trị tức thời. Phép gán địa chỉ và sử dụng con trỏ như trên cũng có tác dụng với những thanh ghi 16 bít của bộ thời gian. 151. các bộ đếm cao tốc. từ hoặc từ kép mà con trỏ đang chỉ vào. 4. bộ đếm thuộc đối tượng. Ví dụ: VB150 là địa chỉ byte 150 thuộc miền V. Quy ước sử dụng con trỏ để truy nhập như sau: & + địa chỉ byte cao Ví dụ: + AC1 = &VB150 là thanh ghi AC1 chứa địa chỉ byte 150 thuộc miền V. * Truy nhập theo từ kép : Tên miền + D và địa chỉ byte cao của từ. Tất cả các byte thuộc vùng dữ liệu đều có thể truy nhập bằng con trỏ. + Lấy nội dung của từ kép VD150 là: *AC2. Ví dụ : VD150 là địa chỉ từ kép gồm bốn byte 150. Với các địa chỉ đã xác định trên có các ví dụ: Ví dụ: + Lấy nội dung của byte VB150 là: *ACI. Mỗi con trỏ chỉ địa chỉ gồm 4 byte (từ kép). Ví dụ : V 150. Toán hạng * (con trỏ): là lấy nội dung của byte. * Truy nhập theo từ (word): Tên miền + W và địa chỉ byte cao của từ. Ví dụ: VW150 là địa chỉ từ đơn gồm hai byte 150 và 151 thuộc miền V. trong đó byte 150 có vai trò byte cao của từ. + AC2 : &VD150 là thanh ghi AC2 chứa địa chỉ byte cao 150 của từ kép VD150 thuộc miền V. bộ đếm.Địa chỉ truy nhập được quy ước với công thức: * Truy nhập theo bít: Tên miền + địa chỉ byte . bộ đệm tương tự và các thanh ghi AC. Con trỏ được định nghĩa trong miền V hoặc các thanh ghi AC1.4 là địa chỉ bít số 4 của byte 150 thuộc miền V * Truy nhập theo byte: Tên miền + B và địa chỉ byte. hay bộ thời gian. 152 và 153 thuộc miền V. + Lấy nội dung của từ đơn VW150 là: *VD100. 153 có vai trò là byte thấp của tử kép. Dữ liệu kiểu đối tượng bao gồm các thanh ghi của bộ thời gian. AC3. + VD100 = &VW150 là từ kép VD100 chứa địa chỉ byte cao của từ đơn VW150 thuộc miền V.

Cấu trúc chương trình S7-200 Các chương trình điều khiển PLC S7-200 được viết có cấu trúc bao gồm chương trình chính (main program) sau đó đến các chương trình con và các chương trình sử lý ngắt như hình 6. chương trình con được kết thúc bằng lệnh RET.3. Nếu cần sử dụng chương trình xử lý ngắt phải viết sau lệnh kết thúc chương trình chính MEND. . 2.Các chương trình xử lý ngắt là một bộ phận của chương trình. sau đó đến ngay các chương trình xử lý ngắt. các chương trình xử lý ngắt được kết thúc bằng lệnh RETI.4 .Chương trình là một bộ phận của chương trình.Chương trình chính được kết thúc bằng lệnh kết thúc chương trình MEND . TT 1 2 3 4 5 6 7 Tên tham số ACO AC C HSC AW AQW T Diễn giải CPU 212 ắc quy 0 (không có khả năng làm con trỏ) ắc quy 1÷3 Bộ đếm 0 ÷ 63 Bô đếm tốc độ cao Bộ đệm cổng vào tương tự 0 ÷ 30 Bộ đệm cổng ra tương tự 0 ÷ 30 Bộ thời gian 0 ÷ 63 Tham số CPU 214 1÷3 0 đến 127 0 đến 2 0 đến 30 0 đến 30 0 đến 127 §6. Chương trình của S7-200 1. 79 .Kiểu dữ liệu đối tượng bị hạn chế rất nhiều vì các dữ liệu kiểu đối tượng chỉ được ghi theo mục đích cần sử dụng của đối tượng đó. Các chương trình con phải được viết sau lệnh kết thúc chương trình chính MEND. Các chương trình con được nhóm lại thành một nhóm ngay sau chương trình chính. Có thể tự do trộn lẫn các chương trình con và chương trình xử lý ngắt đằng sau chương trình chính. Bảng lệnh của S7-200 Xem phần phụ lục 2.

0 I I I Q 0.0 I I I 0.2 1.0 0.0 0.4.2 1. Lập trình một số lệnh cơ bản của S7-200 1.0 0. 1 0. Lệnh O Lập trình dạng STL LD O O = 4. Lệnh OLD Lập trình dạng STL LD A LD OLD = 6.1 0.2 I I I Q 0.0 0.0 I I I Q 0.2 1.0 .0 I I I Q 0. Lệnh LD và lệnh A Lập trình dạng STL LD A A = 2.0 0.1 0.1 0.1 0.§6. Lệnh ON Lập trình dạng STL LD ` ON O = 5. Lệnh AN Lập trình dạng STL LD AN A = 3.2 1. Lệnh ALD Lập trình dạng STL 80 Q 1.

1 TONR T32.LD LD O ALD = I I I Q 0.1 0.5 = Q 0. Lệnh TON NETWORK 1 LD I0.0 10.0 AN I0.0 AN I0.0 I I I 0.2 ALD = Q 0.1 .LPP Lập trình dạng STL LD LD O ALD = LRD LD 0 LPP AI 0.2 8.0 0.0 0.0 81 I I 0.2 1.0 7. VW0 NETWORK 2 LD T32 = Q0 9.4 Q 0. VW0 NETWORK 2 LD T32 = Q0. Lệnh LPS. Lệnh TONR NETWORK 1 LD I0.3 0. Lệnh CTU NETWORK 1 LD I0.1 0.1 ION T32. LRD.

VW0 NETWORK 2 LD C0 = Q0.0 LD I0.2 CTU C0. Lệnh CTUD NETWORK 1 LD I0.0 11.0 82 .2 LD I0.1 CTUD C48. +12 NETWORK 2 LD C0 = Q0.LD I0.

+ STOP: Để PLC ở chế độ nghỉ. Cấu hình cứng 1.1. Đây là loại PLC đa khối. có các module mở rộng tiêu chuẩn. + MRES: Vị trí chỉ định chế độ xoá chương trình trong CPU.l. 1. 2. Đơn vị cơ bản Đơn vị cơ bản của PLC S7-300 như hình 7.CHƯƠNG 7: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC .S7-300 PLC Step S7-300 thuộc họ Simatic do hãng Siemcns sản xuất. + Đèn STOP: Báo PLC dang ở chế độ dừng. + Đèn RUN: Báo chế độ PLC đang làm việc. Trong đó: Các đèn báo: + Đèn SF: báo lỗi CPU. + RUN: Đưa PLC vào chế độ làm việc. + Đèn DC 5v: Báo nguồn 5v. Cấu tạo của họ PLC. + Đèn BAF: báo nguồn ắc quy.S7-300 §7. Những module mở rộng này bao gồm những đơn vị chức năng mà có thể là hợp lại cho phù hợp với những nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể. 83 . 1. Cấu tạo cơ bản của loại PLC này là một đơn vị cơ bản (chỉ để xử lý) sau đó ghép thêm các module mở rộng về phía bên phải. Công tắc chuyển đổi chế độ: + RUN-P: Chế độ vừa chạy vừa sửa chương trình.

8 kênh. 16 kênh.Module điều khiển Fuzzy. . .Module điều khiển động cơ bước. . 16 kênh.Module điều khiển PID.1. . + Module ghép nối IM (Intefare Module).2.Vào số các loại: 8 kênh. Trong PLC có những bộ phận được gán địa chỉ đơn như bộ thời gian (T). ra tương tự các loại: 2 kênh vào 2 kênh ra. 2. Chỗ gá module 84 . 32 kênh.Vào ra số các loại: 8 kênh vào 8 kênh ra. . 4 kênh vào 4 kênh ra. Địa chỉ phụ thuộc vào vị trí gá của module trên panen. 4 kênh. CP341.300 sử dụng các module sau: + Module nguồn PS.. 16 kênh vào 16 kênh ra. + Module điều khiển (Control Module): . 1. khi thôi không nhấp nháy thì nhả nhanh tay.. C32. Các kiểu module Tuỳ theo quá trình tự động hoá đòi hỏi số lượng đầu vào và đầu ra mà phải lắp thêm bao nhiêu module mở rộng cũng như loại module cho phù hợp. . . CP340. trên mỗi panen ngoài module nguồn. con số hoặc tổ hợp con số chỉ số hiệu địa chỉ.Vào tương tự các loại: 2 kênh. CPU và module ghép nối còn gá được 8 các module về bên phải. chỉ cần một trong 3 chữ cái đó kèm theo một số là đủ. Tối đa có thể gá thêm 32 module vào ra trên 4 panen (rãnh). 32 kênh.Muốn xoá chương trình trong PLC thì giữ nút bấm về vị trí MRES để đèn STOP nhấp nháy. Chữ cái chỉ loại địa chỉ. . 8 kênh. Thường Step 7. . bộ đếm (C). 4 kênh. Làm lại nhanh một lần nữa (không để ý đèn STOP) nếu đèn vàng nháy nhiều lần là xong. . + Module tín hiệu SM (Signal Module): .Vào. Địa chỉ là con số hoặc tổ hợp các con số đi theo sau chữ cái. .Ra số các loại: 8 kênh.Truyền thông CP 340.Module điều khiển rô bốt.. Các địa chỉ đầu vào và đầu ra cùng với các module chức năng có cách gán địa chỉ giống nhau. Địa chỉ và gán địa chỉ Trong PLC các bộ phận con gửi thông tin đến hoặc lấy thông tin đi đều phải có địa chỉ để liên lạc..Module điều khiển động cơ servo. + Module hàm (Function Module). ví dụ:: T1. nếu không thì phải làm lại.Đếm tốc độ cao.Ra tương tự các loại: 2 kênh..

ra là một kênh. mỗi khe có 4 byte địa chỉ. các khe đều có đánh số. Ví dụ: Module 2 dấu vào. địa chỉ byte đứng trước. các đầu vào và ra của một khe có cùng địa chỉ. khe số 1 là khe đầu tiên của và cứ thế tiếp tục. 85 . Địa chỉ byte và địa chỉ kênh như hình 7. các kênh đều có địa chỉ bít là 0 đến 7. Địa chỉ vào ra trên module số: Khi gá module số vào ra lên một khe nào lập tức nó được mạng địa chỉ byte của khe đó. Q4. ra là số ghép của địa chỉ byte và địa chỉ kênh. giữa hai số có dấu chấm. .0.0. địa chỉ kênh đứng sau.1 và Q4.1. Địa chỉ của mỗi đầu vào. I4.trên pancn gọi là khe (Slot). Khi các module gá trên khe thì địa chỉ được lính tử byte đầu của khe. Trên mỗi module thì mỗi đầu vào. 2 đầu ra số gá vào khe số 5 rãnh 0 có địa chỉ là 14.2.

7 0 đến 65535 0 đến 65534 0 đến 65532 0. §7. .0 đến 65535. Các vùng nhớ Bảng 7.0 đến 65535. 1 ra gá vào khe số 6 rãnh 0 có địa chỉ là PIW288. Địa chỉ vào ra trên module tương tự Để diễn tả một giá trị tương tự phải cân nhiều bít. Chú ý: Các khe trống bao giờ cũng có trạng thái tín hiệu “0”.1 TT Tên tham số Diễn giải vùng tham số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 86 I IB IW ID Q QB QW QD M MB MW MD PIB PIW PID PQB PQW PQD T C DBX DBB DBW DBD Đầu vào bít Đầu vào byte Đầu vào từ Đầu vào tử kép Đầu ra bít Đầu ra byte Đầu ra từ Đầu ra từ kép Nhớ nội dạng bít Nhớ nội dạng byte Nhớ nội dạng từ Nhớ nội dạng từ kép.0 đến 255.Module số có thể được gá trên bất kỳ khe nào trên panen của PLC.7 0 đến 65535 0 đến 65534 0 đến 65532 . Một khe có 8 kênh với địa chỉ đầu liên là PIW256 hoặc PQW256 (byte 256 và 257) cho đến PIW766 hoặc PQW766 như hình 7.7 0 đến 65535 0 đến 65534 0. Vùng đối tượng 1. PQW288. Ví dụ: Một module tương tự 2 vào. PIW290.3 Module tương tự có thể được gá vào bất kỳ khe nào trên panen của PLC.7 0 đến 255 0 đến 254 0 đến 252 0 đến 65535 0 đến 65534 0 đến 65532 0 đến 65535 0 đến 65534 0 đến 65532 0 đến 255 0 đến 255 0.0 đến 65532 0 đến 65535. Trong PLC S7-300 người ta dùng 16 bít (một word) cho một kênh.2. Vùng đệm đầu vào dạng byle Vùng đệm đầu vào dạng tử Vùng đệm đầu vào dạng từ kép Vùng đệm đầu ra dạng byte Vùng đệm đầu ra dạng từ Vùng đệm đầu ra dạng tử kép Bộ thời gian Bộ đếm Khối dữ liệu kiểu BD dạng bít Khối dữ liệu kiểu BD dạng byte Khối dữ liệu kiểu BD dạng tử Khối dữ liệu kiểu BD dạng từ kép 0.

255...0 đến 65535.’ Thời gian 32 giờ:phút: của ngày giây. 13 mili giây.7 0 đến 65535 0 đến 65534 0 đến 65532 2..0 đến 65535.0) đến (255.. cơ số 16.2: Bảng 7.. TOD#. 50 giây.32768 đến 32767 L#.402823 e + 38 nhỏ hơn ± l. Nhập các hằng số Các hằng số được viết gồm phần đầu và tham số di liền nhau ví dụ: B#16#1A là số: viết dạng byte.255.. Phạm vi tham số Từ kép Số thực Số thực Số thực 16 có dấu 32 có dấu 32 dấu phảy động Thời gian 16 giờ_phút_ 32 giây_miligiây Ngày ngày_giờ_ T#... W# 16#.... 23 giờ....0. 2#. DW#16#.. 10 phút.. 0H_0M_0S_10MS đến 2H_46M_30S_0MS -24D_20H_31M_23S_648MS đến 24D_20H_31M_23S_647MS 1990-1-1 đến 2168-12-31 0:0:0:0 đến 23:59:59. giá trị là 1A tương ứng cơ số thập phân là 26..38 S5T#.2147483648 đến + 2147483647 (không có) lớn hơn ± 3.... Các hằng số về thời gian được viết theo các ký hiệu: D (Date) ngày_ H (Hours) giờ M (minuter) phút_ S (seconds) giây_ MS (milliseconds) mili giây ví dụ 2D_23H_10M_50S_13MS là: 2 ngày.255) (không có) . .7 0 đến 65535 0 đến 65534 0 đến 65532 0.0) đến (255. C# B# 2#.255) 0 đến 1111_1111_1111_1111_ 1111_1111_1111_1111 0000_0000 đến FFFF_FFFF (0..0. Các kiểu viết hằng số được thể hiện trên bảng 7. phút_giây_ miligiây Năm_tháng_ngày D#.2 Loại Byte Từ Bít Cơ số 8 16 16 2 16 BCD 10 không dấu 32 16 10 không dấu 0 đến rF 0 đến 1111_1111_1111_1111 0 đến FFFF 0 đến 999 (0. B#.ngày Ký tự 8 87 ...999 Viết các ký tự như ‘HA’ Phần dầu B#16#. ‘…..175495e .TT Tên tham số Diễn giải vùng tham số 25 26 27 28 29 30 31 32 DIX DIB DIW DID L LB LW LD Khối dữ liệu kiểu BI dạng bít Khối dữ liệu kiểu BI dạng byte Khối dữ liệu kiểu BI dạng từ Khối dữ liệu kiểu BI dạng tử kép Vùng dữ liệu tạm thời dạng bít Vùng dữ liệu tạm thời dạng byte Vùng dữ liệu lạm thời dạng lử Vùng dữ liệu tạm thời dạng từ kép 0.

3. Mỗi khối có: + Đầu khối gồm tên khối. Bộ PLC quét khối theo chương trình. * Khối dữ liệu: có hai loại là 88 . Ngôn ngữ lập trình 1. Người sử dụng có thể tạo ra các khối hàm mới cho mình. * Khối hàm số FC (Functions) Khối hàm số FC là một chương trình do người sử dụng tạo ra hoặc có thể sử dụng các hàm chuẩn sẵn có của SIEMENS. Chương trình đa khối (có cấu trúc) Khi nhiệm vụ tự động hoá phức tạp người ta chia chương trình điều khiển ra thành từng phần riêng gọi là khối. Khi bắt đầu một đoạn mới thì tạo ra một giá trị RLO mới. Các loại khối: * Khối tổ chức OB (Organisation Block) Khối tổ chức quản lý chương trình điều khiển và tổ chức việc thực hiện chương trình. Khi viết chương trình đơn khối người ta dùng khối OB1. Các khối được xếp thành lớp. Chương trình có thể xếp lồng khối này vào khối kia. + Kết thúc khối: Phấn kết thúc khối là lệnh kết thúc khối BEU.§7. khác với giá trị RLO của đoạn trước. sau khi đã kết thúc công việc ở khối mới nó quay về thực hiện tiếp chương trình đã tạm dừng ở khối cũ. Chương trình đang thực hiện ở khối này có thể dùng lệnh gọi khối để sang làm việc với khối khác. có thể sử dụng các khối hàm sẵn có của SIEMENS. Cấu trúc chương trình S7-300 Các chương trình điều khiển với PLC S7-300 có thể được viết ở dạng đơn khối hoặc đa khối. * Khối hàm FB (Function Block) Khối hàm là loại khối đặc biệt dùng để lập trình các phần chương trình điều khiển tái diễn thường xuyên hoặc đặc biệt phức tạp. các lệnh được viết tuần tự trong một khối. Mỗi đoạn lại bao gồm một số dòng lệnh phục vụ việc giải bài toán logic. số hiệu khối và xác định chiều dài khối. Kết quả của phép toán logic được gửi vào RLO (Result of logic operation). + Thân khối: Thể hiện nội dung khối và được chia thành đoạn (Segment) thực hiện từng công đoạn của tự động hoá sản xuất. Có thể gán tham số cho các khối đó và chúng có một nhóm lệnh mở rộng. Chương trình đơn khối Chương trình đơn khối chỉ viết cho các công việc tự động đơn giản. sau khi qua đến lệnh cuối cùng nó quay trở lại lệnh đầu tiên. Việc phân chia chương trình thành các đoạn cũng ảnh hưởng đến RLO.

Lệnh AN Lập trình dạng STL A AN A = 1.4.3. O ON I I 0. Bảng lệnh của S7-300 Xem phần phụ lục 2.+ Khối dữ liệu dùng chung DB (Sllared Data Block) Khối dữ liệu dùng chung lưu trữ các dữ liệu chung cần thiết cho việc xử lý chương trình điều khiển. Nhóm lệnh 1ogic 1.2 1.0 0.4. Ngoài ra trong PLC S7-300 còn hàm hệ thống SFC (System Function) và khối hàm hệ thống SFB (System Function Block).2 1.1 Lệnh LD và lệnh A Lập trình dạng STL A A A = 1 2.0 .2 1. Lập trình một số lệnh cơ bản 1.1 0. 2.1 0.0 0. Lệnh ON Lập trình dạng STL. §7.1 0. + Khối dữ liệu riêng DI (Instance Data Block) Khối dữ liệu dùng riêng lưu trữ các dữ liệu riêng cho một chương trình nào đó trong việc xử lý chương trình điều khiển. Lệnh O Lập trình dạng STL O O O = 1.0 I I I Q 0.1 89 I I I Q 0.0 I I I Q 0.0 0.0 0.

1 0.4 Q L 0. Lập trình với vùng dữ liệu tạm thời L I I 0.0 .5.0 20.3 0.0 0.5 0.1 0. Lệnh “(“ và lệnh “)” Lập trình dạng STL A A( O O ) = A = A A( O O ) = A A( O O ) = A A = 90 Q L I Q 0.0 1. Lệnh A và lệnh O Lập trình dạng STL A A O = I I I Q 0.0 1.0 0.2 1.2 Q I L L 1.0 I I 0.6.1 20.0 1 7.0 20.2 1.2 I I 0.0 20.0 0.O = I Q 0.1 02 I 0.

Lập trình với bít nhớ nội M Nework 1 : A = A = A = A( O O ) A A AN = M M I Q 10.0 1.0 10. Có thể nạp các kiểu dữ liệu sau dùng cho các lệnh thời gian: + Dữ liệu thời gian thực: S5T#H_M_S_MS + Dạng số nguyên 16 bít: W#16#.0 10.1 0.1 10.1 10..0 I Q 1. 12.1..8. (ở dạng mã BCD) • Nạp thời gian thực: L S5T#10s Với lệnh trên giá trị thời gian được nạp là 10s • Nạp thời gian dạng mã BCD: Ví dụ: L W#16#2127 Số trên sẽ được nạp vào thanh ghi CV dạng mã BCD như hình 7. Nhóm lệnh thời gian Chương trình điều khiển sử dụng các lệnh thời gian để theo dõi.0 0. Khi một bộ thời gian được khởi phát thì giá trị thời gian cần được nạp vào thanh ghi CV (Current value).0 I M I M M Q 0. kiểm soát và quản lý các hoạt động có liên quan đến thời gian. muốn dùng các lệnh thời gian phải nạp giá trị thời gian cần đặt vào thanh ghi CV trước khi bộ thời gian hoạt động.. Trong thanh ghi CV thì: Ba số cuối chỉ hệ số: Số 127 (có thể gán từ 0 đến 999) 91 .1 1.0 Nework 2: Network 3: 2.0 1. Do đó.

còn có tín hiệu kích thích cưỡng bức. 92 .1 1 0.1 s 2 tương ứng 1s 3 tương ứng 10s Với số đã vào thanh ghi CV như trên thì thời gian được tính là ∆t :127 x 1s =127s.01 s 1 tương ứng 0. Với mã càng nhỏ thì giá trị thời gian càng chính xác. vì vậy nên dùng mã nhỏ.1.0 0. Bộ thời gian xung SP Bộ thời gian được khởi phát lên 1 tại sười lên của RLO khi RLO là 1 thì bộ thời gian vẫn duy trì trạng thái 1 cho đến khi đạt giá trị đặt mới xuống. Lệnh thực hiện kích thích cưỡng bức (có điều kiện) là: FR. 2. Bộ thời gian cũng có thể dùng lệnh R dễ xoá.Số đầu chỉ mã số: Số 2. tuy nhiên tín hiệu kích thích cưỡng bức chỉ có giá trị khi tín hiệu kích thích chính có giá trị 1. 1 3. có 4 mã: 0 tương ứng 0. tín hiệu kích thích cưỡng bức cho phép tính lại thời gian từ đầu khi có sườn lên của tín hiệu này. Nhưng khi RLO về không thì bộ thời gian về không ngay. Trong các bộ thời gian của S7-300 ngoài tín hiệu kích thích chính (bắt đầu) như các bộ thời gian của các PLC khác. Có hai kiểu lập trình: Kiểu thứ nhất có lệnh NOP: A L SP A R NOP NOP A = I T I T 0 0 T Q 1 1.2 1 S5T#10S Dạng LA D hình 7. Lệnh FR chỉ có ở dạng lập trình STL.

chân BCD là chân để lấy giá trị thời gian hiện thời dạng mã BCD.3 Bộ thời gian bắt đầu trễ SD Thời gian bắt đầu chậm hơn so với sườn của RLO một khoảng bằng thời gian đặt trong lệnh. Bộ thời gian mở rộng SE Bộ thời gian xung mở rộng SE được khởi phát lên 1 lại sườn lên của RLO sau đó không phụ thuộc RLO nữa cho đến khi đủ thời gian đặt mới về không.0 1 S51 # 10S 2. Khi RLO về không thì bộ thời gian cũng bị đặt ngay về 93 . Cũng tương tự như bộ thời gian SP.2. Kiểu thứ hai (không dùng lệnh NOP) 2. A L SE NOP L T LC T A = I T 0 T T T Q 1 1 1 0.Trong lập trình trên còn hai chân BI và BCD chưa sử dụng phải dùng lệnh NOP để giữ chỗ.1 MW 2 MW 5 0. Chân BI là chân để lấy giá trị thời gian hiện thời dạng nhị phân. ở các bộ thời gian khác cũng luôn có hai kiểu lập trình. có thể dùng lệnh L hoặc LC để đọc các giá trị thời gian.

A L SS A R NOP NOP A = I T I T 0 0 T Q 1 1. Để xoá thời gian dùng lệnh R.Bộ thời gian bắt đầu trễ 1ưu trữ SS Thời gian bắt đầu chậm hơn so với sườn lên của RLO một khoảng thời gian bằng thời gian đặt trong lệnh và sau đó không phụ thuộc RLO nữa.1 1 0. Bộ thời gian tắt trễ SF Bộ thời gian lên 1 tại sườn lên của RLO. khi có lệnh R từ 0 lên 1 thì bộ thời gian được đặt về không và trạng thái tín hiệu vẫn giữ 0 cho đến khi bộ thời gian được khởi phát 94 .không. 2. Nó chỉ về không khi có lệnh xoá R.2 1 S5T#10S 2.0 0.4.5. Khi RLO về không thì bộ thời gian tiếp tục duy trì trạng thái một khoảng thời gian nữa bằng khoảng đã đặt trong lệnh rồi mới về không.

lại. lệnh LD đọc số dạng BCD.2 ST5#10S 3. Lệnh đếm lên CU A CD BLD NOP 0 NOP 0 NOP 0 NOP 0 NOP 0 A = C Q 2 1. Giá trị đếm PV có thể được đặt trước bằng lệnh L. Nếu không đặt giá trị đếm thì bộ đếm có thể vẫn tiến hành đếm (chỉ khi CV = 0 thì không đếm lùi). Nhóm lệnh đếm Giá trị trong thanh ghi CV (current value) là giá trị đếm tức thời của bộ đếm. Giá trị đầu ra của bộ đếm sẽ là 1 nếu CV ≠ 0. Lệnh L đọc số dạng cơ số 2. bằng 0 nếu CV = 0. Tuy nhiên.1 1 0. bộ đếm cũng đếm xung khi điều kiện của FR đảm bảo. Lệnh FR chỉ có ở dạng lập trình STL. bộ đếm cũng có thể dùng lệnh kích đếm (đếm cưỡng bức) FR (lệnh có điều kiện). A L SF A NOP NOP A = I T I 0 0 T Q 1 1. do đó lệnh đếm lùi sẽ không dẫn khi CV = 0. ví dụ L C#4 (đặt giá trị đếm bằng 4).1. 3. Bộ đếm có thể được xoá chủ động bằng tín hiệu xoá R.0 95 I C 101 0. Có thể dùng lệnh L hoặc LD để đọc giá trị tức thời của bộ đếm vào ACCU1 để xử lý.0 0. Cũng tương tự như bộ thời gian.0 2 . giá trị đếm chỉ được nạp vào CV khi có lệnh đặt bộ đếm (S). CV luôn không âm. khác với bộ thời gian.

I0.0 1 0.3 1 0.20 khi I0.0 có trước.1 có thì bộ đếm bắt đầu được nạp giá trị đếm.0 có.0 2 0. tức là khi đã có chỉ một lần sườn lên của 10. Từ khi này mỗi lần I0. 3.1 1 0. 3. Lệnh đếm vừa tiến vừa lùi A CU A CD A L A R 96 I C I C I C#3 I C 0.2 . Chân CV là chân để lấy giá trị đếm dạng nhị phân.2. chân CV_BCD là chân để lấy giá trị đếm dạng mã BCD.0 thì đầu ra Qui luôn là 1 (không xoá). khi CV = 0 đầu ra Q1. Lệnh đếm xuống CD A CD BLD A L NOP NOP NOP A = I C 101 I C#4 0 0 0 C Q 1. CV = 4.0 có thì giá trị đếm giảm một đơn vị.0 mất. cho đến khi có lệnh đặt bộ đếm. bộ đếm vẫn không làm việc vì khi đó CV = 0. có thể dùng lệnh L hoặc LC để đọc các giá trị đếm.1 0. Với các lệnh trên khi đầu vào IO 0 có sườn lên thì giá trị bộ đếm CV tăng thêm 1 đơn vị.3. Trên hình 7.Lệnh BLD để hiển thị dạng LAD.0 2 Trong phần lập trình trên có: Lệnh L C#4 là nạp số đếm bằng 4. sau 4 xung vào giá trị đếm CV = 0 Khi CV≠ 0 đầu ra Q1.

đầu ra Q1. giá trị đếm tăng 1 đơn vị. 97 .0 có. đầu ra Q1. CV ≠ 0. do do bộ đếm lại giảm 1 đơn vị (CV = O) đầu ra Q1.L T LC T A = C C C Q 1.0 về 0. Tiếp đó đầu vào đếm lùi có.0 lại mất.0 có.0 1 1 1 MW 0 MW 1 Từ giản đồ nhận thấy: khi đầu vào đếm tiến có lập tức bộ đếm làm việc. có đầu đếm lùi giá trị đếm giảm 1 đơn vị. từ đó nếu có đầu đếm tiến thì giá trị đếm tăng 1 đơn vị. nếu đầu vào đếm lùi có trước thì bộ đếm không đếm vì khi đó CV = 0 Tiếp đó dấu vào đặt bộ đếm SET có làm giá trị đếm được nạp vào CV (CV = 3). đầu ra Q 1. Khi có đầu RESET giá trị đếm lập tức về 0. Tuy nhiên.

2. bộ đếm (CNT).2. Khởi động 1. Phần mềm SYSWIN (cho OMRON) Phần hướng dẫn được thực hiện trên version 3. cuộn dây thường đóng. thường kín. bật công tác nguồn của khối PLC.2. Trong cửa sổ có 2 thanh công cụ hỗ trợ cho quá trình soạn thảo chính là: • Thanh trên: ngoài một số chức năng như soạn thảo văn bản bình thường còn một số chức năng để soạn thảo lệnh như chỉ ra trên hình P. thanh nối dọc. 1. Khởi động phần mềm SYSWIN từ biểu tượng hoặc từ file chương trình như hình P. Cửa sổ màn hình ban đầu có dạng như hình P. bộ thời gian (TIM).3.PHỤ LỤC 1 CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC 1. • Thanh dọc: Lần lượt tử trên là: Con trỏ (để chọn). 1. 98 .1. Khởi động máy tính ở chế độ Windows. cuộn dây thường mở. tiếp điểm thường hở. khối hàm (RUN). thanh nối ngang. Tập trình cho OMRON 1.

. + Nếu sự kết nối không thực hiện được có thể phải khai báo lại cổng như chỉ ra trên hình P. 3.3. 1.. khối hàm. Soạn thảo: Theo LAD 1. 5. Mở một file chương trình mới hoặc một file chương trình đã có (chế độ mặc định đã có một file mới được mở ra).3. Nếu soạn sai Network nào thì đánh dấu và xoá Network đó từ biểu tượng hình P. nếu chưa được kết nối thì nháy vào biểu tượng kết nối hệ thống sẽ tự kết nối với PLC. Khi máy tính đã được kết nối với PLC thì biểu tượng kết nối sáng. (đường dẫn Project \ Communications). đến 11. nháy chuột trái và vào địa chỉ lệnh (đầu vào có các địa chỉ: 0. Kiểm tra một số điều kiện trước khi tập trình: + Kiểm tra xem máy tính đã được kết nối với PLC chưa. cuộn dây. 6.).2) ghi những điều cần chú thích.. Khi cần ghi chú thích dưới mỗi lệnh thì chọn lệnh cần ghi chú thích.4. 2.2. Đưa con cho đến vị trí đặt lệnh (vị trí tô đen). Kết thúc một Network chèn thêm Network một từ biểu tượng như chỉ ra trên hình P. Nháy chuột trái vào khối muốn chọn (tiếp điểm. 99 . 4. vào hộp SYM: (ở phía dưới màn hình như chỉ ra trên hình P. câu chú thích phải liền nhau (không dùng dấu cách) sau đó chọn Store. đầu ra có các địa chỉ: 1000 đến 1007).3.

Chú ý: Khi đổ chương trình sang PLC thì PLC phải đang ở trạng thái MONITOR hoặc trạng thái PROGRAM (STOP/PRG). Muốn chuyển đổi các trạng thái trên thì chọn Shift + F10 hoặc biểu tượng “PLC Mode” như hình P.3. 100 . nháy vào vị trí đặt lệnh. chọn FUN. 8.7.5. 9. sau đó vào tên lệnh END(01) như chì ra trên hình P. Kết thúc chương trình phải có lệnh kết thúc. Để đổ chương trình sang PLC chọn Online \ Download program to PLC như trên hình P. 10 Để chạy chương trình chọn trạng thái MONITOR hoặc RUN tử biểu tượng “PLC Mode”. Tiến hành soạn thảo hết các Network.3. hoặc chọn các khối ở mục Select sau đó chọn OK. Muốn vào lệnh kết thúc thì chọn Netwoks và vị trí lệnh kết thúc.

5. Các phím lệnh. 3.1. 1. Sử dụng thiết bị lập trình cầm tay (cho OMRON) 2. Công tắc chọn chế độ: có 3 chế độ * PROGRAM: chế độ này để lập trình hoặc thực hiện các thay đổi chương trình. 101 . Cấu tạo thiết bị lập trình cầm tay Thiết bị lập trình cầm tay có các khối chính như hình P.2. Các phím hàm.6. Các phím số. * RUN: Chế độ này để chạy chương trình dã nạp trong PLC (khi PLC đang ở chế độ này thì không đổ chương trình mới sang PLC được). * MONITOR: Chế độ này để thay đổi các giá trị của bộ đếm và thời gian trong khi PLC vẫn đang vận hành. Màn hình 2. 4.

102 .

2.2. Các phím lệnh 103 .

7: 104 . 3.3. + Kết thúc một lệnh là WRITE (viết vào PLC). Lệnh kết thúc vào theo thứ tự: Ví dụ: Chương trình của một mạch tự duy trì dạng LAD và STL như hình P. Thủ tục vào lệnh 1. Các lệnh được vào theo thứ tự: + Tên lệnh (các lệnh bát đầu một NETWORK là lệnh LD). vào PASSWORD (từ khoá) theo thứ tự sau: 2. Khởi động bộ tập trình cầm tay. Bắt đầu chương trình mới cần sử dụng lệnh CLR để xoá chương trình cũ. 4.2. công tắc chọn chế độ để ở chế độ PROGRAM hoặc chế độ MONITOR. + Tham số của lệnh: Không cần vào các số không đứng trước. Kết thúc một chương trình phải có lệnh kết thúc.

2.6.S5 Sử dụng phần mềm Step5 for Win. Để chạy chương trình chuyển công tắc chọn chế độ sang RUN. Trình tự thao tác 105 . Lập trình cho PLC . 1.

17).. 3. + Chọn PLC \ Mode để đặt chế độ Online (chế độ kết nối với PLC)..10.8. (nếu cần mở một file đã có thì vào đường dẫn và lên file. Vào chế độ soạn thảo từ Editor \ Step 5 Block. 106 . + Chọn Blocks \ Program Eile để tạo file mới. Màn hình trước soạn thảo có dạng như hình P. chạy trình Step5 từ file chương trình như hình P. Confirm before orerwriting: Nếu được chọn thì khi ghi đè máy sẽ hỏi lại dễ khẳng định. công tắc của khối CPU để ở vị trí STOP. 2.12 đến P. + Chọn Blocks \ Representation để đặt chế độ soạn thảo STL. không chọn thì khối sửa đổi được ghi đè lên ngay sau khi bấm Enter.1.. Vào lúc \ Project \ Set (phần này có thể đái nhiều tham số.9. xem phần đặt tham số hình P.. bật công tắc khối nguồn PS của PLC. 4. Màn hình chế độ bắt đầu có dạng như hình P. Khởi động máy tính ở chế độ Windows. hoặc ấn F1 (Edit). nếu sử dụng file ngay buổi làm việc trước và chương trình trước đây đã kết nối với PLC thì bỏ qua bước này) sau đó ấn Enter. Cần đặt 3 tham số cơ bản. Trong đó: Block lisl: Vào tên của khối hoặc nhiều khối để soạn thảo.

nếu làm việc với file mới thì máy tự động vào luôn màn hình Edit như hình P.11b nếu làm việc với file cũ thì máy vào màn hình Output như hình P.Update assignment: Nếu được chọn thì file biểu tượng *ZO.11a Fl (Disp Symbb) Cho phép thay đổi hoặc đặt tên ký hiệu (symb). trong mục Options không chọn như hình P. 5.10 sau đó chọn Edit (ấn Enter). chú thích các toán hạng dùng trong khối chương trình đang soạn thảo.11a.SEQ cũng được điều chỉnh. nếu không chọn thì fitc nguồn *ZO.SEQ không được điều chỉnh. Update XRF: Nếu được chọn thì file *XR. Trong mục Selection \ Block list vào khối OB1 dễ soạn thảo (có thể vào các khối khác nếu cần).INI chứa tham chiếu chéo không được điều chỉnh. 107 .INI thay đổi thì file nguồn *ZO. Trong mục Source chọn PLC để kết nối trực tiếp với PLC. nếu không chọn thì file *XR. Trong đó: hình P.INI chứa tham chiếu chéo được điều chỉnh hoặc được tạo nếu chưa tồn tại trước đó.

OFF): Cho phép hiển thị toán hạng dưới dạng tuyết đối. F8 (Cancet): Trở về menu chính. chèn. hết một dòng ấn Enter máy sẽ tự động chèn vào các ký tự trống ngăn cách. 6. Shift-F1 (Addresses): hiện địa chỉ tương đối của các lệnh trong khối (với STL). Shift F7 (Save): Lưu trữ khối soạn thảo vào file. 9. + Soạn thảo hết một đoạn (Segment) ấn F6 (Seg End) để sang đoạn mới. F3 (Serach): Tìm kiếm các toán hạng đơn lẻ trong khối đang soạn thảo. Shift-F1 (Help): Vào phần trợ giúp.. F5 (Seg Fct): Hiện các chức năng soạn thảo cho phép làm việc với các đoạn của khối như chép. Nếu chương trình có nhiều đoạn (Segment) thì ấn F5 (Seg Fct) sau đó ấn Fl (-l) hoặc F2 (+l) để xem lần lượt hết các đoạn trước hoặc sau đoạn hiện thời. chọn yes để xác nhận việc đổ đè chương trình lên chương trình cũ trong PLC (khi cất thì PLC phải để ở chế độ STOP). F7 (Enter): Lưu trữ khối nếu có sự thay dồi hoặc trở về menu chính. Shift-F5( LAD): Cho phép chuyển đổi các dạng STL. + Kết thúc chương trình phải có lệnh BE. Khi đang ở màn hình soạn thảo Edit có thể tiến hành soạn thảo: + Để vào một câu lệnh thường không cần quan tâm đến cấu trúc và có thể gõ liên tục liền nhau. 2. xoá. Nếu đang ở màn hình Output cần sửa chữa hoặc soạn thảo mới thì chọn F6 (Edit) để vào màn hình soạn thảo Edit. Ấn Shift-F5 để xem dạng LAD và CSF. với chương trình có nhiều đoạn (Segment) thì ấn F5 (Seg Fct) sau đó ấn Fl (. Shift F2 (Liu no): Cho phép vào sổ thư viện.1) hoặc F2 (+ 1) để chọn các đoạn trước hoặc sau đoạn hiện thời. Đặt tham số cho việc soạn thảo chương trình Vào File \ Project \ Set để sẽ đặt các tham số cần thiết liên quan đến việc soạn thảo chương trình. Shift F3 (Symb. 7.12 108 .. LAD. Shift -F6 (Seg com): Cho phép vào soạn thảo tiêu đề và các chú thích của mỗi đoạn chương trình trong khối nếu có chọn Wich Comments ở hình P. CSF. Các tham số này được hiển thị trong 6 trang màn hình hình P. Shift F4 (Symb Com}: Cho phép hiện thị dòng chú thích ký hiệu các toán hạng.F2 (Reference): Hiển thị tham chiếu chéo. 8. Ấn Shift-F7 để cất chương trình và đổ chương trình sang PLC. F6 (Edit): Chuyển sang chế độ soạn thảo. ấn Enter và chọn yes để xác nhận máy sẽ trở về màn hình Output..13 (Btocks).

+ Select F3: Thay đổi tham số tại vị trí con trỏ.12 + Mode(: Chọn chế độ nối với PLC (Online). Mỗi trang có các phím chức năng có thể sử dụng như: + Edit F2: Vào chế độ soạn thảo. 1 7. trở về màn hình trước đó. + Info F7: Hiện thông tin về vùng hiện tại mà tại đó có con trỏ. + Path name: Đặt tên đường dẫn nối kết. + Path file: Tên file chứa đường dẫn Path name.. + PLC type: Loại PLC + Interface: Chọn giao diện. và không có PLC (Ofnine). F6: Cất tham số dã thay đổi. Nêu cả trình name và Path file đều đặt thì hệ thống tìm cách thiết lập hay dừng việc nối kết thông qua dường dẫn đã chọn này mỗi khi có sự thay đổi chế độ làm việc. + Project.đến P.. + Enter: Chấp nhận sự thay đổi. các trang màn hình có thể chuyển đổi bằng con trỏ. 109 . + Parameter: Địa chỉ cổng giao diện. + Help Shift F8: Vào phần trợ giúp. * Trang 1 (PLC): như hình P. + Cancel ESC: Giữ nguyên trạng thái cũ.

+With comments: Cho phép ẩn. + Footer file: Vào tên file chứa các thông tin cần thiết ở cuối mỗi trang khi in và 110 . + Representation: Đặt chế độ soạn thảo STL. + Comment length: Đạt độ dài dòng chú thích. 1 3 + Program File: Vào đường dẫn. CSF.SEQ).* Trang 2 (Blocks): như hình P.15.14 + Symbols file: Đặt tên file biểu tượng (*ZO. + Symbol length: Đặt độ dài ký hiệu biểu tượng.INI). mở file mới hoặc mở file đã có. cho phép từ 8 đến 24 ký tự. + Assigment lisl: Đặt tên của file danh sách (ZO. * Trang 3. hiện dòng chú thích. + With Checksum: Kiểm tra việc truyền số liệu ra PLC. + Operands symbolic: Cho phép lập trình được với symbolic operands.(Symbols): như hình P. * Trang 4 (Documetation): như hình P. + STL addresses: Địa chỉ của STL. cho phép nhiều nhất là 40 ký tự. LAD. + Display symbolic: Cho phép toán hạng thể hiện dưới dạng biểu tượng (symbolic) hay dạng tuyệt đối (absolute).

+ Printer interface: Chọn giao diện với máy in. + Printer file: Đặt tên file chưa thông tin về tham số in được chọn trong menu Documentation như kích cỡ giấy.INI) chứa các lệnh tạo tài liệu. * Trang 5 (Options): hình P.INI) chứa các thông tin nhận dạng hệ thống các khối dùng trong việc nạp EFROM. * Trang 6 (EFROM) : như hình P. số dòng trong mỗi trang in. 1 7 + SYSID file: Đặt tên file (*SD. cổng giao tiếp với máy in. 3..2) 111 . Lập trình cho PLC .16 + Profect directory: Định thư mục làm việc.S7200 1 Sử dụng phần mềm Step7-200 for Win Thao tác chuẩn bị (phần hướng dẫn viết theo Version 3..được tạo ra trong Documentation. + Documetation to: Đặt chế độ làm việc cho phép in tài liệu. + Dọc comm file: Đặt tên file (*SU.

3. Dịch chương trình từ biểu tượng hoặc từ PLC \ compile.. in chương trình. Khởi động máy tính ở chế độ Windows. Vào View để xem lại dạng LAD (Ladder) hoặc RBD. bật công tắc khối nguồn PS của PLC.... 1 9. Tiến hành soạn thảo chương trình theo STL (nếu soạn thảo chương trình theo LAD thì có thể sử dụng các khâu. 2. công tắc của khối CPU để ở vị trí STOP.18. 10 Muốn cất. máy sẽ tự dịch và chỉnh chữ cho phù hợp.1. Nếu ở Project [CPU.] để chọn lại CPU. có thể phải kiểm tra lại cảm ghép nối cho phù hợp tử Communications. 4.] có loại CPU khác thì nháy nút phải chuột vào Project [CPU. Khi dịch chương trình các lỗi sẽ được thông báo ở phần thông báo trạng thái.. có thể thực hiện từ biểu tượng hoặc vào File chọn chế độ cất và chế độ in cần thiết. 5... 112 . nếu muốn dịch cả chương trình thì từ PLC \ compile All. Khi soạn thảo chỉ cần cách lệnh và đối tượng lệnh một nhịp (dấu cách).. Màn hình chế độ bắt đầu có dạng như hình P. khối phía trái màn hình soạn thảo). 9. Trong quá trình soạn thảo có thể ghi các chú thích nếu cần. Chạy trình Step7 từ biểu tượng hoặc từ file chương trình như hình P. Đổ chương trình sang PLC từ biểu tượng hoặc từ File \ Download. không cần chú ý chữ in và chữ thường. 6... Vào File để mở một file mới hoặc file đã có. 7. Vào View để chọn chế độ soạn thảo STL (hoặc LAD hoặc FBD).. 8.

Trong hình P. Sử dụng phần mềm Step7-200 for Dos Thao lác chuẩn bị: 1. PGMS-F7: Chương trình quản lý file. Chữ PID chỉ tên file đang sử dụng. OFLINE-F8: Khi máy tính không nối với PLC. Chạy trình S7-200 từ biểu tượng hoặc từ file chương trình. COLOR-F6: Chọn mầu. SETUP-F2: Chọn ngôn ngữ. Khởi động máy tính ở chế độ Windows.20: EXIT-F1: Thoát. màn hình chế độ bắt đầu có dạng như hình P.20.2. 113 . Chú ý ngôn ngữ giao diện để ở chế độ International ONLENE-F4: Khi máy tính có nối với PLC. 2. đặt cú pháp cho biến nhớ.

21. và phím ENTER để di chuyển con trỏ đến vị trí 7b.22: dấu cộng ở cuối dòng thể hiện thư mục vẫn còn cần ấn phím Spacebar để chuyển đổi. vào chương trình quản lý file để mở file mới hoặc file đã có. INSLN-F5: Chèn một dòng phía trên con trỏ. ấn phím F7 (các phần tiếp sau thao tác chọn và ấn phím được viết gọn thành PGMS-F7). rồi xác nhận địa chỉ cổng ghép nối với PLC. Chọn PGMS.3.2 1 : Hình P. Ấn F7 để chọn chế độ soạn thảo LAD hoặc STL. 4. Chọn EDIT-F2 để vào chế độ soạn thảo. 6. chọn ABORT-F1 để về màn hình ban đầu. INSNW-F2: Chèn một network phía trên con trỏ. Sử dụng các phím soạn thảo. Soạn thảo với LAD dòng hướng dẫn có dạng như hình P. Dòng hướng dẫn soạn thảo STL Trong đó: EXIT-F1: thoát về trang trước đó. 5. ấn file và đường dẫn đã được thiết lập. Soạn thảo với STL dòng hướng dẫn có dạng như hình P. chọn EXIT-F1 thoát về màn hình trước đó. ấn Enter để hiện các thư mục. chọn thư mục sau đó chọn SELECT-F8 để xác nhận. chọn SELECT-F8 để xác nhận. 7a. Để mở file mới chọn DIR-F5 vào ổ đĩa. DELLN-F4: Xóa một dòng có con trỏ. phía dưới màn hình soạn thảo có dòng thư mục hướng dẫn các cách và các lệnh để soạn thảo. 114 . đặt tên file và chọn SELECT-F8 để xác nhận. Chọn chế độ ONLINE-F4. DELFLD-F6: Xóa tham số nơi con trỏ.

dùng phím ENTER để xác nhận. VERTD-F4: để xóa một đoạn dọc. 9. ENTER-F8: Xác định một network đã được soạn thảo. hộp. cuộn dây. VERT-F2: để kể một đoạn dọc từ vị trí con trỏ xuống dưới. 11 Muốn in chương trình. Dòng hướng dẫn soạn thảo LAD Trong đó: EXIT-F1: Thoát về trang màn hình trước đó.22. hộp. Các phím F2 đến F7 (dòng trên) để chọn các tiếp điểm. hoặc thực hiện các thao tác lựa chọn khác thì làm theo chỉ dẫn ở dòng thư mục cuối màn hình hoặc vào phần Help. Khi soạn xong một tiếp điểm. 115 . Khi soạn xong một network phải dùng F8 để xác nhận...Hình P. HORZD-F3: để xóa một đoạn ngang. Chọn STL-F7 để xem dạng STL. 8. nếu dùng ENTER có nghĩa muốn xuống dòng để mở rộng (nhánh) cho network. HORZ-F1: để kẻ một đoạn ngang từ vị trí con trỏ sang phải. 10 Chọn WRITDK-F8 để đổ chương trình sang PLC. Sử dụng các phím để di chuyển con trỏ đến vị trí soạn thảo. Chọn EXIT-F1 để trở về màn hình trước đó.

1. Một chương trình của S7-300 sẽ có dạng như hình P. công tắc của khối CPU để ở vị trí STOP. Nháy vào dấu “+” của SIMATIC 300 để chọn lần lượt các khối của cấu hình cứng. 6.26. 5. Nên chọn các khối thực trên PLC như trên hình P. Công tắc của CPU phải để ở chế độ STOP. Khởi động 1. 4. Mở thư mục chương trình “Project” để chèn phần cứng từ Insert / Station / Simatic 300 Station.25. Nếu mở một thư mục chương trình đã có sẵn chương trình thì có thể bỏ qua một số bước sau.S7-300 Sử dụng phần mềm S7-300. Khởi động phần mềm Step7 tử biểu tượng hoặc từ file chương trình như hình P. màn hình ban đầu để cài đặt phần cứng có dạng như hình P.23. Vào File để tạo một thư mục chương trình mới (hoặc mở một thư mục chương trình đã có) (vì một chương trình của S7-300 là cả thột thư mục “Project”). 116 . Mở thư mục Hardware để bắt đầu cài đặt phần cứng. 2. Cài đặt phần cứng 1. Khởi động máy tính ở chế độ Windows.24 (khi đã tạo đủ). Mở thư mục Simatic 300(l) để cài đặt phần cứng.4. 2. Lập trình cho PLC . 2. 3. bật công tắc nguồn của khối nguồn PS của PLC.

địa chỉ CPU và địa chỉ cổng ghép nối. khi cần khối ghép nối thì chọn khối ghép nối. nếu không có có thể bỏ qua.Phải nháy vào dấu “+” để mở chương trình. Khi bỏ qua khối ghép nối phải để trống vị trí của khối ghép nối (vị trí 3 của Rail hình P. + Chọn khối nguồn: Chọn PS-300 và chọn nguồn đã có. Khối ghép nối này để ghép nối với các thiết bị ngoài. 7. 117 .26. + Chọn khối CPU: Chọn CPU-300 và chọn CPU 314. + Chọn các khối vào ra: Chọn SM-300 và lần lượt chọn các khối vào ra theo đúng mã hiệu được ghi trên dòng đầu và dòng cuối mỗi khối. Đổ cấu hình sang PLC tử PLC \ Download hoặc biểu tượng. + Chọn giá đỡ: Chọn RACK-300 và chọn Rail. + Chọn khối ghép nối: CP-300 và chọn CP340 RS 232C. + Chọn khối giao diện: IM (Interfare). nhấn OK để xác nhận địa chỉ giá đỡ (Rack).26).26) như tham số của CPU hiện có (được chỉ ra ở dòng trên cùng và dòng dưới cùng của CPU. Màn hình sau khi chọn khối có dạng như hình P. chọn loại có tham số (được chỉ ra ở phần thể hiện tham số hình P.

khi soạn thảo chỉ cần cách mã lệnh và đối tượng lệnh một nhịp máy sẽ tự động dịch khoảng cách cho phù hợp. Soạn thảo xong đổ chương trình sang PLC từ biểu tượng hoặc từ PLC / Download để kiểm tra. nếu cần thì chèn thêm các khối (Blocks) cần thiết khác cho chương trình từ Insert / S7 Blocks. 2. Soạn thảo chương trình 1. 11. 7. khi đổ chương trình PLC phải để ở trạng thái STOP. Mở khối OB1 nếu lập trình trên khối OB1. chọn kiểu lập trình STL từ Language (có thể chọn kiểu lập trình khác) rồi chọn OK. trong đó sẽ có các thư mục: Source File. Symbols. Soạn thảo hết một Networks thì chèn thêm Networks mới từ biểu tượng hoặc Insert / Network. chọn chế độ omine khi soạn xong chương trình phải đổ sang PLC. 6.27. 118 . 3. Blocks. 10. Trở về thư mục chương trình chính “Project”. xác nhận việc cất cấu hình cứng vài file. Mở thư mục S7 Program. Có thể chọn chế độ online để kết nối trực tiếp với PLC hoặc omine không nối trực tiếp với PLC. Xem lại dạng LAD hoặc FBD từ View / LAD hoặc View / FBD. Tiến hành soạn thảo. 8. Có thể đặt tên cho khối. Màn hình lập trình có dạng như hình P. tên cho đoạn (Networks) và các chú thích nếu cần. Mở thư mục chương trình chính “Project” để chèn chương trình soạn thảo vào từ Insert / program / S7 Program. 4.3. Mở thư mục Blocks. 9. 5.

28b là sai ngôn ngữ (dùng tiếng Đức)..24 và tiến hành các bước: + Từ màn hình P. + Trong cửa số Editor hình P.0 báo lỗi. 119 ..28. Muốn đổi ngôn ngữ để có thể lập trình được phải quay lại màn hình ban đầu như hình P. được cửa sổ của màn hình Customize như hình P..28a. hộp kiểm Mnemonics phải là Internectiona như hình P.24 chọn Options/customize. gõ M 0. được cửa sổ như hình P.Chú ý: Khi lập trình có thể các ký hiệu không đúng (không lập trình được.28. Để kiểm tra ngôn ngữ làm như sau: + Tử màn hình soạn thảo như hình P. lại hộp kiểm Mnemonics phải chọn English như hình P.29..0 thì nhận) là do chọn ngôn ngữ không đúng. Nếu trong hộp kiểm Mnemonics là SMATIC như hình P.27 chọn Options/customize. chẳng hạn gõ địa chỉ I 0.29 sau đó nhấn OK. Trong màn hình Customize ở cửa sổ Language tại hộp kiểm Language phải chọn English.

120 .

quá trình chuyển sang lệnh bên cạnh. Phát một lỗi tiền định và cho ra FALS vào bộ lập trình cầm tay. Phát một lỗi không tiền định và cho ra FAL vào bộ lập trình cầm tay. Đặt bít xác định cho một chu kỳ tại sườn trước của xung vào. Nhân logic giá trị đảo của bít xác định với điều kiện thực hiện. Đếm lùi. Khởi động một dãy lệnh với trạng thái của bít xác định hoặc dễ định nghĩa một khối logic được dùng với ANDLD hoặc ORLD. Khi dùng với bít điều khiển sẽ xác định điểm bắt đầu một bước mới và phục hồi (R) bước trước đó. EQ. phục hồi bước và bắt đầu bước tiếp theo. Cộng logic nghịch đảo bít xác định với điều kiện thực hiện. Các lệnh khác được điều hành như là lệnh NOP (00). bộ đếm vẫn duy trì. BẢNG LỆNH CỦA PLC CPM1A TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên lệnh AND AND LD AND NOT CNT LD LD NOT OR OR LD OR NOT OUT OUT NOT TIM NOP END IL ILC JMP JME FAL FALS STEP 22 SNXT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 SET KEEP CNTR DIFU DIFD TIMH WSFT CMP MOV MVN BIN Mô tả Nhân logic trạng thái của bít xác định với điều kiện thực hiện. Nếu điều kiện nhảy bị tắt (OFF) tất cả các lệnh giữa JMP (04) và JME (05) tương ứng bị bỏ qua. viết 0 vào từ đầu so sánh nội dung của 2 từ và đưa ra kết quả ở các cờ GR. Khởi động một dãy lệnh với nghịch đảo của bít xác định. Nếu điều kiện khoá chéo là OFF tất cả các đầu ra là OFF và toàn bộ thời gian (time) sẽ phục hồi giữa IL này (02) và IL khác (03). xác định một bít như là một chốt điều khiển bởi các đầu vào đất và phục hồi. Tạo ra bộ ghi dịch bít. Khi không dùng với bít điều khiển sẽ xác định điểm cuối của việc thực hiện bước. Cộng logic trạng thái của bít xác định với điều kiện thực hiện.PHỤ LỤC 2 BẢNG LỆNH CỦA CÁC PHẦN MỀM PLC 1. Đảo dữ liệu nguồn (từ hoặc hằng số) sau đó chép nó vào từ đích Chuyển dữ liệu 4 số dạng BCD trong từ nguồn thành dữ liệu nhị phân 16 bít và dưa dữ liệu dã được chuyển vào từ kết quả. Cộng kết quả của các khối định trước. Dùng với một bít điều khiển để chỉ ra kết thúc bước. Bộ thời gian tốc độ cao có trễ Dịch chuyển dữ liệu giữa các từ đầu và cuối trong nhóm từ. Nhân logic các kết quả của các khối xác định. Đưa ra cổng ra giá trị của bít thực hiện. Chép dữ liệu nguồn (từ hoặc hằng số) vào từ dịch. Nhân logic trạng thái của bít xác định với điều kiện thực hiện. Lệnh kết thúc chương trình. Đưa ra cổng ra giá trị nghịch đảo của bít thực hiện Quá trình thời gian trễ ON Không thực hiện gì cả. 121 . Tăng hoặc giảm số đếm bởi một trong số các tín hiệu vào. LE.

49 DEC Giảm từ BCD 4 số đi 1 đơn vị. 57 DVB Chia số trị Hexa 4 số cho số Hexa 4 số và gửi kết quả tới từ kết quả xác định 58 ADDL Cộng 2 giá trị 8 số (2 trừ một) và nội dung của CY và gửi kết quả tới các tử kết quả xác định. 54 ADB Cộng 2 giá trị Hexa 4 số với nội dung của CY và gửi kết quả tới từ kết quả xác định. 35 ASL Dịch từng bít trong từ đơn của dữ liệu về bên trái có CY 36 ASR Dịch từng bít trong từ đơn của dữ liệu về bên phải có CY 37 ROL Quay các bít trong từ đơn của dữ liệu một bít về bên trái có CY 38 ROR Quay các bít trong từ đơn của dữ liệu một bít về bên phải có CY 39 COM Đảo trạng thái bít của một từ dữ liệu. 62 BINL Chuyển giá trị BCD thành các từ nhị phân nguồn liên kết và đưa dữ liệu chuyển đổi đến 2 từ kết quả liên tiếp. CY và gửi kết quả tới từ kết quả. CY) 52 TRSM Khởi đầu dữ liệu. 40 ADD Cộng 2 giá trị BCD 4 số với nội dung của CY và đưa kết quả đến từ ghi kết quả đặc biệt. 56 MLB Nhân 2 số trị Hexa 4 số và gửi kết quả tới từ kết quả xác định.TT Tên lệnh Mô tả 34 BCD Chuyển dữ liệu nhị phân trong từ nguồn thành BCD sau đó dưa dữ liệu đã chuyển mã ra từ kết quả. CY) 51 CLC Xoá cờ mang sang (tắt OF. 45 ORW Cộng logic 2 từ vào 16 bít và đặt bít tương ứng vào từ kết quả nếu các bít tương ứng trong dữ liệu vào là ON. 55 SBB Trừ giá trị Hexa 4 số cho một giá trị Ilexa 4 số. 63 BCDL Chuyển giá trị nhị phân thành hai từ BCD nguồn liên tiếp và dưa dữ liệu dã chuyển đổi đến 2 từ kết quả liên tiếp. 48 INC Tăng từ BCD 4 số lên 1 đơn vị. 59 SUBL Trừ giá trị BCD 8 số cho một giá trị BCD 8 số và CY và gửi kết quả vào từ kết quả. 122 . 47 XNRW Cộng đảo (EXNOR) 2 từ 16 bít và đặt bít vào tử kết quả khi các bít tương ứng trong các từ vào có cùng trạng thái. 41 SUB Trừ một giá trị BCD 4 số và CY từ một giá trị BCD 4 bít khác và đưa kết quả 42 MUL Nhân 2 giá trị BCD 4 số và đưa kết quả tới từ kết quả đặc biệt. 43 DIV Chia số BCD 4 số cho số bị chia BCD 4 số và đưa kết quả tới từ kết quả đặc biệt. 60 MULL Nhân 2 giá trị BCD 8 số và gửi kết quả vào các từ kết quả xác định. 50 STC Đặt cờ mang sang (bật ON. 44 ANDW Nhân logic 2 từ vào 16 bít và đặt bít tương ứng vào từ kết quả nếu các bít tương ứng trong các từ vào đều ON. 53 MSG Hiển thị thông báo 16 vị trí tên bộ lập trình. 61 DIVL Chia số BCD 8 số cho số BCD 8 số và gửi kết quả đến các từ kết quả xác định. 64 XFER Chuyển 1 số từ nguồn liên tiếp thành từ đích liên tiếp 65 BSET sao chép nội dung 1 từ hoặc 1 hằng số thành một số từ liên tiếp. không dùng với CQM 1 -CPU 11/21 -E. 46 XORW Cộng đảo (EXNOR) 2 từ 16 bít và đặt bít vào từ kết quả khi các bít tương ứng trong các từ vào có trạng thái khác nhau.

79 @MAX Tìm giá trị cực đại trong không gian dữ liệu xác định và đưa giá trị này tới từ khác. 73 @FCS Kiểm tra lỗi trong dữ liệu truyền bởi lệnh Host linh.TT Tên lệnh Mô tả 66 ROOT Bình phương (khai căn) của giá trị BCD 8 số và đưa ra kết quả số nguyên 4 chữ số đã cắt ngắt và gửi kết quả ra 1 tử định trước. 77 @HMS Chuyển đổi dữ liệu giây (s) thành dữ liệu giờ (h) và phút (mm). 80 @MBS Nhân nội dung nhị phân đánh dấu của hai từ và đưa kết quả nhị phân 8 bít đã đánh dấu vào R+l và R. 75 @HEX Chuyển đổi dữ liệu ASCII thành dữ liệu hexa. 68 @COLM Chép 16 bít của một từ xác định vào một cột bít của các tử 16 bít liên tiếp. 123 . 67 XCIIG Trao đổi nội dung của hai từ khác nhau. 87 @PWM (Chỉ có CQM 1 -CPV43E) Đưa ra cổng một và hai các xung có tỷ số luân phiên xác định (0%-99%). EQ. 89 @SCL2 (Chỉ có CQM 1-CPV43E) Chuyển đổi tuyến tính một giá trị hexa 4 số đã đánh dấu thành giá trị số BCD 4 chữ số. 71 @DBS Chia 1 giá trị nhị phân 16 bít đã đánh dấu cho một giá trị khác và dưa kết quả nhị phân 32 bít đã đánh dấu vào từ R đến R+l. 69 CPS So sánh hai giá trị nhị phân 16 bít (4 số) đã đánh dấu và đưa kết quả đến các cờ GR. 83 @NEG Chuyển đổi nội dung hexa 4 chữ số của từ nguồn thành phần bù modul 2 của nó và đưa kết quả vào R. 78 @XE Chép một bít của cụm 16 lừ liền liếp vào từ xác định. 82 @MIN Tìm giá trị cực tiểu trong không gian dữ liệu xác định và đưa giá trị này vào từ khác. LE. 93 @SRCH Kiểm tra phạm vi xác định của bộ nhớ dùng cho dữ liệu xác định. 91 @SEC Chuyển đổi dữ liệu giờ (h) và phút thành dữ liệu giây (s). 90 @SCL3 (Chỉ có CQM 1 -CPV43E) Chuyển đổi tuyến tính một giá trị BCD 4 chữ số thành giá trị hexa 4 chữ số đã đánh dấu. 74 @FPD Tim lỗi trong cụm các lệnh. 88 @RXD Nhập dữ liệu thông qua cổng liên lạc. 70 CPSL So sánh hai giá trị nhị phân 32 bít (8 số) dã đánh dấu và đưa kết quả đến các cờ GR. 76 @HKY Vào dữ liệu hexa đến 8 số từ bàn 16 phím. 81 @MBSL Nhân hai giá trị nhị phân 32 bít (8 số) đã đánh dấu và đưa kết quả nhị phân 16 bít đã đánh dấu vào R+3 đến R. Đưa các địa chỉ từ các từ trong phạm vi chứa dữ liệu. 72 @DBSL Chia 1 giá trị nhị phân 32 bít đã đánh dấu cho một giá trị khác và đưa kết quả nhị phân 64 bít đã đánh dấu vào từ R+3 đến R. 86 @PLS2 (Chỉ có CQM 1 -CPV43E) Tăng tốc độ xung ra từ 0 tới tần số đích. 85 PID (Chỉ có CQM1-CPV43E) thể hiện điều khiển PID dựa trên các thông số xác định. 84 @NEGL Chuyển đổi nội dung hexa 8 chữ số của từ nguồn thành phần bù modul 2 của nó và đưa kết quả vào R và R+l. 94 @SUM Tính tổng nội dung các từ trong phạm vi xác định của bộ nhớ. EQ. LE. 92 @SBBL Trừ đi một giá trị nhị phân 8 chữ số (bình thường hoặc đánh dấu) trả giá trị khác và đưa kết quả ra R và R +1.

114 MACRO Gọi và thực hiện chương trình con để thay thế các từ vào ra. 124 @PULS Đưa ra một số xác định các xung có tần số xác định. 109 ASC Chuyển đổi các giá trị hexa từ nguồn thành mã ASII 8 bít bắt đầu tại nửa tận cùng bên trái hoặc phải của từ đầu xác định. 125 @SCL Thể hiện sự đổi thang đo cho giá trị tính toán. 105 MOVB Truyền bít xác định của tử hoặc bằng số nguồn đến bít xác định của từ cuối. LE. 121 @PRV Đọc PV của bộ đếm và dữ liệu trạng thái cho bộ đếm có tốc độ cao nhất. 117 @RXD Đảo dữ liệu thông qua một cổng liên lạc (cổng COM). 113 IOFF Làm tươi tất cả đầu vào và ra giữa từ đầu và tử cuối. 124 . 103 DIST Chuyển một tử của dữ liệu nguồn đến từ cuối mà địa chỉ của nó được cho bởi từ cuối cộng với OFF SET. LE. 123 @SPED Đưa ra các xung với tần số xác định (10 Hz – 50 kHz trong các bộ 10 Hz) tần số ra có thể thay đổi trong khi các xung đang được đưa ra. 118 @TXD Gửi dữ liệu thông qua một cổng liên lạc. so sánh và chuyển PV của bộ đếm. dừng đầu ra xung. 116 @MCMP so sánh một cụm 16 từ liên tiếp với một cụm 16 từ liên tiếp khác. 100 MLPX Chuyển đổi 4 chữ số hexa trong từ nguồn thành giá trị thập phân tử 0 đến 15 và ghi vào các từ hoặc các bít kết quả có vị trí tương ứng với giá trị được chuyển đổi. 122 @CTBL So sánh PV của bộ đếm và phát một bản trực tiếp hoặc là khởi động quá trình chạy. 98 SLD Dịch trái dữ liệu giữa các từ đầu và cuối một chữ số (4 bít) về lề bên trái. 110 SBS Gọi và thực hiện chương trình con. 97 ZCPL So sánh một giá trị 8 chữ số với một dải xác định bởi các giới hạn thấp và cao sau đó dưa kết quả đến các cờ GR. 119 CMPL So sánh 2 đại lượng hexa 8 chữ số. 99 SRD Dịch phải dữ liệu giữa các từ đầu và cuối một chữ số (4 bít) về bên phải. 111 SBN Đánh dấu bắt đầu của chương trình con. đầu ra xung không dừng cho đến khi số lượng xung đã được đưa ra hết. EQ. 106 MOVD Chuyển nội dung hexa của các chữ số nguồn 4 bít xác định đặt các chữ số cuối xác định. 112 RET Kết thúc của chương trình con và trở về chương trình chính. 104 CON Lỗi dữ liệu từ nguồn và viết nó vào từ cuối. 101 DMPX Xác định vị trí ON cao nhất trong từ nguồn và chuyền các bít tương ứng vào tử kết quả. EQ. 126 @BCNT Đếm tổng số các bít đang chạy (ON) trong cụm từ xác định. 120 @INI Khởi động và dừng quá trình đếm.TT Tên lệnh Mô tả 95 @XFRB Chép trạng thái của nhiều nhất là 255 bít nguồn xác định vào các bít đích xác định. tối đa là 4 chữ số. 96 @ZCP So sánh một từ với một dải xác định bởi giới hạn thấp và cao và đưa kết quả đến các cờ GR. 108 TCMP So sánh giá trị hexa 4 chữ số với giá trị trong bảng gồm 16 từ. 115 @ASFT Tạo một bộ ghi dịch để trao đổi nội dung của các từ liên kết khi một trong các từ là 0. 102 SDEC Chuyển giá trị hexa từ nguồn đến dữ liệu cho hiện thị 7 thanh. 107 SFTR Dịch dữ liệu trong từng nguồn hoặc chữ cuối các từ nguồn xác định về hên trái hoặc bên phải.

Lệnh nạp và truyền 11 L n Nội dung của đối tượng lệnh (đơn vị byte) được sao chép vào ACCU1 không phụ thuộc vào RLO.2. Các lệnh cơ bản: (Sử dụng với khối OB. BẢNG LỆNH CỦA PLC .Tây Đức) TT Tên lệnh Mô tả 2.1. Thực hiện lệnh OR giữa nội dung của RLO với giá trị của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh. nội dung trước đó của ACCU1 chuyển sang ACCU2. kết quả ghi vào RLO. 2. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung của RLO với giá trị của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh.1. 8 9 = R n n 125 . 12 LD n Nạp nội dung đối tượng n (dạng mã BCD) vào ACCU1 không phụ thuộc RLO. Lệnh set. 132 @ACC Cho (CQM 1-CPV43-E) cùng với PVLS (-) ACC (-) điều khiển tăng tốc và giảm tốc các xung ra từ cổng 1 và 2. kết quả ghi vào RLO. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung trong RLO với phép toán trong ngoặc (có đóng ngoặc). 130 7SEG Chuyển dữ liệu BCD 4 hoặc 8 chữ số thành dạng hiển thị 7 thanh. SB) 2. reset Nội dung của RLO hiện hành được gán cho đối tượng n.3. ví dụ truyền cho vùng đệm đầu ra. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh.TT Tên lệnh Mô tả 127 @BCMP Quyết định xem giá trị của một từ có nằm trong phạm vi xác định bởi giới hạn dưới và trên. 2.S5 (Siemens . kết quả ghi vào RLO. 133 @ABDL Cộng hai giá trị nhị phân 8 chữ số (dữ kiện thường hoặc đóng dấu) và đưa kết quả ra R và R +1. 131 @INT Thể hiện điều khiển và ngắt như là mặt nạ hoặc không mặt nạ các bít ngắt cho các ngắt vào ra. 2. 13 T n Nội dung của ACCU1 truyền cho đối tượng n (đơn vị byte) không phụ thuộc RLO. 129 DSW Đưa vào dữ liệu BCD 4 hoặc 8 chữ số từ một chuyển mạch số. Thực hiện lệnh OR giữa nội dung trong RLO với phép toán trong ngoặc (có đóng ngoặc). quay dấu thập phân đi một khoảng 4 chữ số. 134 @APR Thể hiện các phép tính sin. lệnh này không có đối tượng. 135 AVG Cộng một số xác định các từ hexa và tính giá trị chính. kết quả phép toán nạp vào RLO. Nhóm lệnh đại số logic Bool 1 2 3 4 5 6 7 ) A A( AN O O( ON n n n n Dùng để đóng ngoặc biểu thức đã mở ngoặc trước đó. cosin hoặc các tiệm cận tuyến lính.1. Nếu nội dung của RLO là 1 thì trạng thái tín hiệu 0 sẽ được gán cho đối tượng n và trạng thái này không thay đổi khi RLO thay đổi 10 S n Nếu nội dung RLO là 1 thì trạng thái tín hiệu 1 sẽ được gán cho đối tượng n và trạng thái này không thay đổi khi RLO thay đổi.1.1. FB. PB. kết quả ghi vào RLO. kết quả phép toán nạp vào RLO. Thực hiện lệnh OR giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh. 128 @STIM Điều khiển Time khoảng dùng cho các ngắt thủ tục.

2. Các lệnh gọi khối. Lệnh kết thúc khối. Lệnh kết thúc có điều kiện giữa khối (RLO = 1) Lệnh kết thúc không điều kiện giữa khối. Nhảy sang làm việc ở khối n. 36 BE 37 BEC 38 BEU 126 . khi RLO = 0 thì bộ thời gian về 0 ngay. nó chỉ về không khi có lệnh xoá R.1.1. 32 C 33 G 34 JC 35 JU n n n Gọi khối dữ liệu DB. RLO không bị ảnh hưởng. Các lệnh kết thúc. Nhảy sang làm việc ở khối n nếu RLO = 1.1.8. Xoá bộ đếm nếu RLO = 1 Đặt bộ đếm nếu RLO = 1 So sánh bằng nhau của hai thanh ghi ACCU1 và ACCU2 (dạng bít) Cộng nội dung hai thanh ghi ACCU1 và ACCU2. không phụ thuộc RLO và RLO không bị ảnh hưởng. kết quả nạp vào ACCU1 (lệnh này chỉ có ở STL). không phụ thuộc RLO.5. Số đếm tăng 1 đơn vị tại sườn lên của RLO sau đó không phụ thuộc RLO nữa.TT Tên lệnh T Mô tả Xoá bộ thời gian nếu RLO = 1 Bộ thời gian chậm sau sườn lên của RLO một khoảng bằng thời gian đặt. quét chương trình không bị gián đoạn.4 lệnh về thời gian 14 R 15 SD 16 SE 17 SF 18 SP 19 SS 2. Các lệnh toán học 2. Lệnh của bộ đếm 20 CD 21 CU 22 R 23 S 24 !=F 25 +F 26 <=F 27 <F 28 ><F 29 >=F 30 >F 31 -F C C 2. 2. Tạo lập hoặc xoá khối dữ liệu độc lập với RLO. So sánh đối tượng lệnh trong thanh ghi ACCU2 có nhỏ hơn hay bằng ở ACCU1 không ? So sánh đối tượng lệnh trong thanh ghi ACCU2 có nhỏ hơn ở ACCU1 không? So sánh đối tượng lệnh trong hai thanh ghi ACCU1 và ACCU2 xem có khác nhau không ? So sánh đối tượng lệnh trong thanh ghi ACCU2 có lớn hơn hay bằng ở ACCU1 không ? So sánh đối tượng lệnh trong thanh ghi ACCU2 có lớn hơn ở ACCU1 không? Trừ nội dung ở thanh ghi ACCU1 với nội dung ở thanh ghi ACCU2. không phụ thuộc vào RLO. khi RLO về không thì bộ thời gian còn duy trì một khoảng thời gian bằng thời gian đặt. khi RLO về 0 thì bộ thời gian về không ngay.6. Bộ thời gian lên 1 khi RLO chuyển tử 0 lên 1 (sườn lên) và duy trì cho đến khi đạt thời gian đã đặt (RLO = 1). Bộ thời gian chậm sau sườn lên của RLO một khoảng bằng thời gian đặt và không phụ thuộc RLO nữa. không phụ thuộc RLO nữa.1.1.7. Số đếm giảm 1 đơn vị tại sườn lên của RLO sau đó không phụ thuộc RLO nữa. Bộ thời gian lên 1 tại sườn lên của RLO. kết quả nạp vào ACCU1 (lệnh này chỉ có ở STL). Bộ thời gian lên 1 khi RLO chuyển từ 0 lên 1 (sườn lên) và duy trì dữ thời gian đặt.

2. 127 . 39 NOP 40 NOP 41 STP 2.10. Lệnh nạp thay thế. Dãy bít trong ACCU1 dịch sang trái. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A= AN= AW DO= O= ON= OW XOR RU SU TB TBN == RB= RD= S= FR= SD= SEC= SFD= SP= SSU= L= LD= LW= T= Lệnh AND thay thế.2. Bổ sung cho 2. Lệnh khởi động bộ thời gian tắt trễ hoặc bộ đếm xuống. Các 1ệnh thay thế (chỉ dùng với khối FB) 2. Tổ hợp từng bít theo luật logic AND.3.2.6. Lệnh truyền đối tượng lệnh hình thức.1. Lệnh khả thi thay thế. 2.2. Khởi động bộ thời gian mở rộng hoặc bộ đếm. 2. Lệnh khởi động bộ thời gian xung hình thức. Các 1ệnh dịch chuyển. Lệnh dừng 2. Lệnh nạp mẫu bít của đối tượng lệnh hình thức. Các lệnh đại số logic Bool thay thế. Lệnh dừng cuối chương trình. 2.4. Lệnh gán thay thế. Tổ hợp từng bít theo luật logic OR đặc biệt. Đặt một bít vô điều kiện. Các 1ệnh thống. Các lệnh nạp là truyền.2.7. Các lệnh về thời gian và đếm 2. Dãy bít trong ACCU1 dịch sang phải. Mã lệnh 16 bít trong RAM đều bằng 1 (để giữ chỗ).9. Lệnh khởi động bộ thời gian bắt đầu trễ. 2. 68 CTW 69 CSW 70 SLW 71 SRW 2.2. Lệnh OR đảo thay thế. 2. bộ PLC đi vào trạng thái nghỉ.2.1. Lệnh đặt đối tượng lệnh hình thức. Trắc nghiệm bít cho trạng thái tín hiệu 1 Trắc nghiệm bít cho trạng thái tín hiệu 0. Lệnh xoá bít không điều kiện.TT Tên lệnh 0 1 Mô tả Mã lệnh 16 bít trong RAM đều bằng 0 (để giữ chỗ). Lệnh khởi động bộ thời gian bắt đầu trễ hình thức.5. Lệnh sét. Lệnh xoá đối tượng lệnh hình thức dạng số. Tổ hợp từng bít theo luật logic OR. Lệnh OR thay thế. reset thay thế. Lệnh nạp đối tượng hình thức dạng cơ số BCD. Nội dung ACCU1 được chuyển đổi từng bít một. Các lệnh chuyển đổi. Lệnh AND đảo thay thế. Lệnh xoá đối tượng lệnh hình thức.2. Các lệnh về bít.1.2. Lệnh DO thay thế.

86 ADD 87 JC 88 JU 89 90 91 92 93 94 95 LIR RU STS SU TAK TIR TNB n n 3. 79 D 80 DO 81 FR 82 83 84 85 I IA LRS RA Giảm nội dung trong ACCU1. Nhảy nếu kết quả là (0. Nhảy nếu kết quả là 0 (CC1 = 0. 2. Lệnh cộng một hằng số.9.0) (CC1 = l. Nhảy không điều kiện.2. Lệnh trao đổi nội dung thanh ghi. Nhảy sang làm việc ở khối n. 3 A N Giá trị bít đầu tiên của ngăn xếp được thực hiện bằng phép tính AND với điểm n chỉ dẫn trong lệnh. CC0 = 1). BẢNG LỆNH CỦA PLC . Cho phép ngắt.2. Các lệnh khác. 2 =I N Giá trị bít đầu tiên trong ngăn xếp được sao chép trực tiếp sang điểm n chỉ dẫn ngay khi lệnh được thực hiện. Lệnh cấm ngắt. Lệnh xoá bít không điều kiện.. Tăng nội dung trong ACCU1.Tây Đức) TT 1 = Tên lệnh N Mô tả 3. 5 AB= n1. CC0 = 0).S7-200 (Siemens . Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. Lệnh truyền một trường dữ liệu. 2.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu giá trị của hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. Nhóm lệnh hệ thống.8. Lệnh truyền gián tiếp thanh ghi.2. Đặt một bít vô điều kiện. Các lệnh nhảy. vào ACCU1). 128 . Xử lý từ cờ hoặc từ dữ liệu. 4 AB<= n1. đặt một bộ đếm đếm lên hoặc đếm xuống. Lệnh nạp gián tiếp thanh ghi..TT 72 73 74 75 76 77 78 Tên lệnh JC= JM= JN: JO= JP= JU= JZ= Mô tả Nhảy có điều kiện (RLO = l) Nhảy nếu kết quả là âm (CC1 = 0. Các lệnh thực hiện vô điều kiện Giá trị bít đầu tiên trong ngăn xếp được sao chép sang điểm n chỉ dẫn trong lệnh. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp.10. Nhảy nếu kết quả là dương (CC1 = l. Nhảy sang làm việc ở khối n nêu RLO = 1.1. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. TC Tác động vào TIME hoặc COUTER cả khi không có biến đổi sườn để khởi động bộ thời gian. CC0 = 0) 2. lệnh dừng tức khắc. không phụ thuộc RLO và RLO không bị ảnh hưởng. Nạp miền dữ liệu hệ thống (nạp miền RS. CC0 = 0).n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu giá trị byte n1 không lớn hơn giá trị của byte n2. Nhảy khi cờ tràn.

n2(5) Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 = n2.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai từ kép (4byte) n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. 10 AI N Lệnh AND được thực hiện tức thời giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với điểm n được chỉ dẫn. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. 9 A D = n1.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. 22 ED Đặt giá trị logic 1 vào bít đầu tiên của ngăn xếp khi xuất hiện sườn xuống của tín hiệu.n2 Mô tả Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu giá trị của hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2.PV Khởi động bộ đếm tiến theo sườn lên tín hiệu đầu vào thứ nhất và đếm lùi theo sườn lên tín hiệu thứ hai. 15 AR= n1. 19 AW>= n1. (5) 14 AR<= n1. 12 AN N Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít dấu tiên trong ngăn xếp với giá trị nghịch đảo của điểm n trong chỉ dẫn. 7 AD<= n1. 129 .PV Khởi động bộ đếm tiến theo sườn lên tín hiệu đầu vào. Bộ đếm được đặt lại trạng thái ban đầu (Reset) nếu đầu vào R của bộ đếm được kích. 17 AW<= n 1. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp 13 ANI N Thực hiện tức thời lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị nghịch đảo của điểm n trong chỉ dẫn. Kết quả được ghi lại vào bít đầu của ngăn xếp.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai từ kép (4byte) n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. 18 AW= n1. Bộ đếm được đặt lại trạng thái ban đầu (reset) nêu đầu vào R của bộ đếm được kích. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. 21 CTDU Cxx. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. các giá trị còn lại trong ngăn xếp được kéo lên một bít. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp.n2(5) Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. 16 AR>= n1. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai tử n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. 8 AD>= n1. 11 ALD Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên và của bít thứ hai trong ngăn xếp.TT Tên lệnh 6 AB>= n1. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp. Kết quả được ghi lại vào bít đầu tiên của ngăn xếp.n2 Thực hiện lệnh AND giữa giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp với giá trị 1 nếu nội dung của hai từ kép (4byte) n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. 20 CTU Cxx.

Sao chép giá trị bít đầu tiên trong ngăn xếp vào bít thứ hai.n2 29 LDD>= n1. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp.n2 26 LDB= n1. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với điểm n chỉ dẫn trong lệnh.n2(5) 37 LDW= n1.TT Tên lệnh 23 EU 24 LD n 25 LDB<= n1. Lệnh nạp giá trị logic nghịch đảo của tiếp điểm n chỉ dẫn trong lệnh vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Bít đầu tiên của ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu nội dung hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 = n2.n2 30 LDI 31 LDN n n 32 LDNI n 33 LDR<= n1. Kết thúc phần chương trình trong một vòng qua. n2 Mô tả Đặt giá trị logic 1 vào bít đầu tiên của ngăn xếp khi xuất hiện sườn lên của tín hiệu.n2(5) 39 LPP 40 LPS 41 LRD 42 MEND (l)(2) 43 NOT 44 O n 45 OB<= n1. Bít đầu tiên trong ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2.n2 27 LDB>= n1. Bít đầu tiên của ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội đung hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. Bít đầu tiên của ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. Lệnh nạp tức thời giá trị logic của tiếp điểm n chỉ dẫn trong lệnh vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. n2 46 OB= n1.n2(5) 36 LDW<=n1. Nạp giá trị logic của điểm n chỉ dẫn trong lệnh vào bít đầu tiên của ngăn xếp.n2 28 LDD= n1. Bít đầu tiên của ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ kép n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. độ sâu của ngăn xếp giảm đi một bít. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Bít đầu tiên trong ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. Sao chép giá trị của bít thứ hai vào bít đầu tiên trong ngăn xếp.n2(5) 35 LDR>= n1. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu nội dung hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. Bít đầu tiên trong ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. Giá trị mới của bít trên là giá trị cũ của bít dưới. Lệnh nạp tức thời giá trị logic nghịch đảo của tiếp điểm n chỉ dẫn trong lệnh vào bít đầu tiên trong ngăn xếp Bít đầu tiên trong ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. Giá trị còn lại của ngăn xếp giữ nguyên. Bít đầu tiên của ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ kép n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. 130 . Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Kéo nội dung của ngăn xếp lên một bít. Bít đầu tiên trong ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. Đảo giá trị của bít đầu tiên trong ngăn xếp. Nội dung còn lại của ngăn xếp bị đẩy xuống một bít.n2(5) 38 LDW>=n1. Bít đầu tiên trong ngăn xếp nhận giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 = n2.n2(5) 34 LDR= n1.

Kết quả ghi vào bít đầu trong ngăn xếp. Lệnh thoát khỏi chương trình con và trả điều khiển chương trình đã gọi nó.n2(5) 61 RET 62 RET (l)(3)(4) (2)(3)(4) Mô tả Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu nội dung hai byte n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. n2 48 OD<= n1. Kết quả được ghi lại vào bít đầu trong ngăn xếp Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 = n2.n2(5) 60 OW>= n1. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp Thực hiện tức thời toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic nghịch đảo của điểm n chỉ dẫn trong lệnh. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Kết quả được ghi lại vào bít đầu trong ngăn xếp. 3.2. Kết quả được ghi lại vào IN2. IN2(5) IN1. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 < n2. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ kép n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. các giá trị còn lại của ngăn xếp được chuyển lên một bít. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu và bít thứ hai trong ngăn xếp. Kết quả ghi lại vào bít đầu trong ngăn xếp. Kết quả được ghi lại vào bít đầu trong ngăn xếp. Thực hiện phép nhân hai số thực (32bít) IN1 và IN2. n2 50 OD>= n1. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic nghịch đảo của điểm n chỉ dẫn trong lệnh. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu hai số thực n1 và n2 thoả mãn n1 > n2. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ kép n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. n2 49 OD= n1. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu liên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 = n2. Các lệnh có điều kiện 63 *R 64 /R IN1.n2(5) 57 OR>= n1. IN2(5) 131 . Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp.TT Tên lệnh 47 OB>= n1. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu hai từ n1 và n2 thoả mãn n1 ≥ n2. Lệnh thoát khỏi chương trình xử lý ngắt (interrupt) và trả điều khiển chương trình chính.n2(5) 59 OW= n1. Thực hiện tức thời toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với điểm n chỉ dẫn trong lệnh. Kết quả được ghi lại vào IN2. Thực hiện phép chia hai số thực (32bít) IN1 và IN2. Kết quả được ghi vào bít đầu tiên trong ngăn xếp. Thực hiện toán tử OR giữa bít đầu tiên của ngăn xếp với giá trị logic 1 nếu nội dung hai từ kép n1 và n2 thoả mãn n1 ≤ n2. n2 51 OI 52 OLD n 53 ON n 54 ONI n 55 OR<= n1. Kết quả được ghi lại vào bít đầu trong ngăn xếp.n2(5) 56 OR= n1.n2(5) 58 OW<= n1.

IN2 85 DTCH EVENT 86 DTR IN. OUT. Biến đổi một giá trị từ mã BCD có độ dài 2 byte sang kiểu nguyên. OUT. OUT(5) 87 ENCO IN. Chia số nguyên 16 bít. Sao chép một mảng gồm N byte kể từ vị trí đầu IN (byte) vào mảng có vị trí là OUT (kiểu byte) sao chép một mảng từ (2 byte) với độ dài N (1 byte) và vị trí dầu IN (2 byte) vào mảng có vị trí đầu OUT. OUT 82 DECW IN 83 DSIS (1) 84 DIV IN1. Giải mã giá trị của một byte IN sau đó gán giá trị 1 vào bít của từ OUT (2 byte) có chỉ số là IN. Thực hiện phép cộng hai số nguyên kiểu từ IN1 và IN2. Kết quả được ghi lại vào IN2. Kết quả được ghi lại vào IN. được xác định là từ thấp của IN2 (kiểu từ kép). Giảm giá trị của từ IN đi một đơn vị.N 75 BMW IN. Khai báo chương trình xử lý ngắt INT theo kiểu EVENT Biến đổi một sâu ký tự tử mã ASCII từ vị trí IN (kiểu byte) với độ dài LEN (kiểu byte) sang mã hexa (cơ số 16) và ghi vào mảng kể từ byte OUT. Vô hiệu hoá một ngắt kiểu EVENT Chuyển đổi một số nguyên 32 bít IN có dấu sang thành một số thực 32 bít OUT Chuyển đổi chỉ số của bít thấp nhất có giá trị logic 1 trong từ IN sang thành một số nguyên và ghi vào bít cuối của byte OUT. Giảm giá trị của từ kép IN đi một đơn vị. IN2(5) 68 ANDD IN1. Thực hiện toán tử AND giữa các giá trị kiểu từ IN1 và IN2. IN2 66 +I IN1. Đặt tất cả các ngắt vào chế độ tích cực. Thực hiện phép trừ hai số nguyên kiểu từ kép IN1 và IN2. Thực hiện phép cộng hai số thực (32bít) lại và IN2. IN2 69 ANDW IN1. vô hiệu hoá tất cả các ngắt (interrupt). Đổ giá trị từ IN vào một mảng nhớ gồm N từ (N có kiểu byte) bắt đầu từ vị trí OUT (kiểu từ). Gọi chương trình con được đánh nhãn n. OUT. 132 . OUT. Kết thúc một chương trình xử lý ngắt và trả điều khiển về chương trình chính.TT Tên lệnh 65 +D IN1. DATA(5) 90 FILL IN.OUT (l) 88 ENI 89 FIFO TABLE. IN2 80 DECD IN 81 DECO IN. Kết thúc một chương trình con và trả điều khiển về chương trình đã gọi nó. Kết quả được ghi lại vào IN2. Lấy giá trị đã được cho vào đầu tiên ra khỏi bảng và chuyển nó đến vùng dữ liệu DATA được chỉ dẫn trong lệnh. Kết quả được ghi lại vào IN2. IN2 70 AICH INT. cho IN1 kiểu lừ.N Mô tả Thực hiện phép cộng hai số nguyên kiểu từ kép IN1 và IN2. Kết quả được ghi lại vào IN2. LEN 72 ATT DATA TABLE 73 BCDI IN 74 BMB IN. Kết quả được ghi lại vào từ IN2. Kết quả được ghi lại vào IN2. Nối một giá trị kiểu từ DATA (2 byte) vào bảng TABLE.N 76 CALL n(1)(6) 77 CRET (l)(3)(4) 78 CRETI (2)(3)(4) 79 -D IN1. Kết quả được ghi lại vào IN2. Thực hiện toán tử AND giữa các giá trị kiểu từ kép IN1 và IN2. EVENT 71 ATH INT. IN2 67 +R IN1.

= 0 nếu từ đầu bảng) mà ở đó giá trị nhỏ hơn giá trị của PATRN (kiểu từ). IBCD IN Chuyển đổi giá trị nguyên là (kiểu từ) thành giá trị BCD và ghi lại vào IN. Thực hiện các lệnh nằm giữa FOR và NEXT theo kiểu xoay vòng với bộ đếm số vòng INDEX (kiểu từ). INVD IN Lấy phần bù kiểu một (đảo giá trị logic của các bít) của một từ kép IN và ghi lại vào in. kể từ ô cho bởi INDX (kiểu từ. = 0 nếu từ đầu bảng) mà ở đó giá trị lớn hơn giá trị của PATRN (kiểu từ). = 0 nếu từ đầu bảng) mà ở đó giá trị khác giá trị của PATRN (kiểu từ). Chuyển đổi một số hệ hexa IN (kiểu byte) thành dãy ký tự mã ASCII và ghi vào mảng byte bắt đầu bằng byte OUT với độ dài LEN (kiểu byte). MOVD IN. IN2 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Mô tả Xác định vị trí ô nhớ trong bảng SRC (kiểu từ). MODE(1) 97 HSC n 98 HTA IN.OUT. Thực hiện phép trừ hai số nguyên kiểu từ IN1 và IN2. Xác định vị trí ô nhớ trong bảng SRC (kiểu từ). NEXT. = 0 nếu từ đầu bảng) mà ở đó giá trị bằng giá trị của PATRN (kiểu từ). LEN 99 -I IN1. IN2 Nhân hai số nguyên 16 bít IN1 với hai byte thấp của số nguyên 32 bít IN2 sau đó ghi lại kết quả vào IN2. sau đó ghi kết quả lại vào IN2. 133 . Đưa bộ đếm tốc độ cao số n vào trạng thái tích cực. bắt đầu từ vòng số INITIAL (kiểu từ) và kết thúc tại vòng FINAL (từ). PATRRI NDX(5) 92 END<> SRC. LBL xx Đặt nhãn xx trong chương trình. LIFO TABLE. JMP xx Chuyển điều khiển vào ô nhớ định bằng nhãn xx trong chương trình được khai báo bởi lệnh LBL. NOP Lệnh rỗng. Khởi tạo truyền thông để ghi dữ liệu của bảng TABLE ra ngoai vi qua PORT(5) cổng PORT. định hướng cho lệnh nhảy JMP. NDX(5)) 95 FOR INDEX INITIAL.. OUT Sao giá trị của từ kép IN sang từ kép OUT. NETR TABLE. Sao số thực IN sang OUT. OUT Sao giá trị của từ IN sang từ OUT. Xác định vị trí ô nhớ trong bảng SRC (kiểu từ). MOVR IN. NEXT (l)(5)(7) Lệnh kết thúc vòng lặp FOR. INCD IN Tăng giá trị của từ kép IN lên một đơn vị. NETW TABLE. PATRRI. FINAL(1)5 96 HDEF HSC. Xác định vị trí ô nhớ trong bảng SRC (kiểu từ). (1)(2)(4) INT N Khai báo nhãn n cho chương trình xử lý ngắt. OUT(5) MOVW IN. IN2 Thực hiện toán tử OR cho hai từ kép IN1 và IN2. kể từ ô cho bởi INDX (kiểu từ. MOVB IN. NDX(5) 94 FND> SRC. kể từ ô cho bởi INDX (kiểu từ. Khởi tạo truyền thông để đọc dữ liệu tử ngoại vi qua cổng loét vào bảng PORT(5) TABLE. Lấy giá trị đã được cho vào bảng sau cùng ra khỏi bảng TABLE và DATA(5) chuyển nó đến vùng dữ liệu DATA (kiểu từ). Xác định kiểu thuật toán MODE cho bộ đếm tốc độ cao HSC (byte).TT Tên lệnh 91 FND< SRC. NDX(5) 93 FND= SRC. ORD IN1. PATRRI. MUL IN1. kể từ ô cho bởi INDX (kiểu từ. OUT Sao giá trị của byte IN sang byte OUT. Kết quả được ghi lại vào IN2. INCW IN Tăng giá trị của từ IN lên một đơn vị.. PATRRI.

(5) 119 PLS xx Đưa bộ phát xung nhanh đã được định nghĩa trong bộ nhớ đặc biệt vào trạng thái tích cực. 138 SWAP IN Đổi chỗ hai bít đầu tiên và cuối cùng của byte IN cho nhau. 142 TONR Txx.n Xoá tức thời một mảng gồm n bít kể từ địa chỉ S_BíT. 134 . 120 R S_BíT. 134 SQRT IN.n Dịch từ IN sang trái một bít. 129 SEG IN. n Quay tròn từ kép IN sang trái n bít. Thực hiện phép trừ hai số thực (32bít) IN1 và IN2.n Dịch từ kép IN sang trái một bít. 123 RLD IN. (5) 139 TODR T Đọc giờ và ngày tháng sau hiện thời từ đồng hồ và ghi vào bộ đệm 8 byte đầu là T. 128 SBR N(1)(2)(4) Khai báo nhãn n cho chương trình con. 126 RRW IN. 124 RLW IN. 137 STOP Dừng “mềm” chương trình. OUT Chuyển đổi giá trị của 4 bít thấp trong byte IN sang thành mã tương ứng cho thanh ghi 7 nét và ghi vào OUT 130 SHRB DATA. S_BíT. PT Khởi động bộ phát thời gian trễ có nhớ Txx với thời gian trễ đặt trước là tích của PT(kiểu từ) và độ phân giải của bộ thời gian Txx được chọn.n Xoá một mảng gồm n bít kể từ địa chỉ S_BíT (kiểu bít). 145 XMT TABLE. PT Khởi động bộ phát thời gian trễ Txx với thời gian trễ đặt trước là tích của PT (kiểu từ) và độ phân giải của bộ thời gian Txx được chọn. Xung được đưa ra cổng Qx. Truyền nội dung của bảng TABLE đến cổng PORT. 127 S S_BíT. 135 SRD IN. Lệnh INT chỉ có thể là lệnh bắt đầu của chương trình xử lý ngắt. 132 SLD IN.n hoặc sang phải nếu n<0. 141 TON Txx.n Dịch từ IN sang phải một bít. Kết IN2 quả được ghi lại vào IN2. Giá trị của bít DATA được đưa vào bít trống của thanh ghi sau khi dịch (bít S_BíT nếu n>0. 125 RRD IN. 143 TRUNG IN. Thực hiện toán tử exclusive OR cho các bít của hai từ kép IN1 và IN2. 144 WDR Đặt chuẩn lại bộ phát xung kiểm tra.n Đặt giá trị logic 1 vào một mảng n bít kể từ địa chỉ S_BíT. 133 SLW IN.x. hoặc bít S_BíT nếu n<0) 131 SI S_BíT. IN2 Mô tả Thực hiện toán tử OR cho hai từ IN1 và IN2. Chuyển đổi một số thực 32 bít IN thành một số nguyên 32 bít có đấu và OUT(5) ghi vào OUT. 136 SRW IN. n Quay tròn tử IN sang trái n bít. sau đó ghi kết quả lại vào IN2. NT2(5) 122 Ri S_BíT. IN2 Kết quả được ghi lại vào IN2. ngày. n Quay tròn từ IN sang phải n bít. Thực hiện toán tử exclusive OR cho các bít của hai từ IN1 và IN2. OUT Lấy căn bậc hai của số thực 32 bít IN và ghi kết quả vào OUT (32bít).n Đặt tức thời giá trị logic 1 vào mảng n bít kể từ bít S_BíT.TT Tên lệnh 118 ORW IN1.n Dịch từ kép IN sang phải một bít. Kết quả được ghi lại vào IN2. 140 TODW T(5) Ghi vào đồng hồ giá trị thời gian. n Quay tròn từ kép IN sang phải n bít. Dịch thanh ghi gồm |n|0 bít có bít thấp nhất là S_BíT sang trái nếu n>0. (l) Những lệnh không thực hiện được trong chương trình xử lý ngắt. 147 XORW IN1. tháng từ bộ đệm 8 byte với byte đầu là T. 121 -R IN1. PORT 146 XORD IN1.

Ghi nhớ lại nội dung tức thời của ngăn xếp. So sánh số nguyên 32 bít ở ACCU2 có nhỏ hơn hay bằng số nguyên 32 bít ở ACCU1 không. So sánh hai số nguyên 16 bít ở ACCU1 và ACCU2 có bằng nhau không. Những lệnh có kèm chức năng ghi lại nội dung của ngăn xếp trước đó. kết quả để ở ACCU1. 4. Cộng nội dung của ACCU1 hoặc nội dung tại con trỏ n với nội dung có địa chỉ ở thanh ghi 2.Tây đức) TT 1 + 2 = 3 ) Tên lệnh n n 4 +AR1 n 5 +AR2 n 6 +D 7 -D 8 *D 9 /D 10 = =D 11 <>D 12 >D 13 <D 14 >=D 15 <=D 16 +I 17 -I 18 *I 19 /I 20 = =I 21 <>l 22 >I Mô tả Cộng với hằng số được viết ở điểm n. Nhân 2 số nguyên 32 bít ở ACCU1 và ACCU2. Lệnh SBR chỉ có thể là lệnh bắt đầu của chương trình con. kết quả để ở ACCU1. Chia số nguyên 16 bít ở ACCU2 cho số nguyên 16 bít ở ACCU1. So sánh số nguyên 32 bít ở ACCU2 có lớn hơn số nguyên 32 bít ở ACCU1 không. So sánh số nguyên 32 bít ở ACCU2 có nhỏ hơn số nguyên 32 bít ở ACCU1 không. So sánh hai số nguyên 32 bít ở ACCU1 và ACCU2 có bằng nhau không. kết quả để ở ACCU1. So sánh hai số nguyên 32 bít ở ACCU1 và ACCU2 xem có khác nhau không. Trừ số nguyên 32 bít ở ACCU2 cho số nguyên 32 bít ở ACCU1. So sánh hai số nguyên 16 bít ở ACCU1 và ACCU2 xem có khác nhau không. Cộng 2 số nguyên 16 bít ở ACCU1 và ACCU2. Chia số nguyên 32 bít ở ACCU2 cho số nguyên 32 bít ở ACCU1. So sánh số nguyên 16 bít ở ACCU2 có lớn hơn số nguyên 16 bít ở ACCU1 không. kết quả để ở ACCU1. Những lệnh chỉ có trong CPU 214. Dùng để đóng ngoặc biểu thức đã mở ngoặc trước đó. kết quả để ở ACCU1. kết quả để ở ACCU1. Trừ số nguyên 16 bít ở ACCU2 cho số nguyên 16 bít ở ACCU1. Cộng nội dung của ACCU1 hoặc nội dung tại con trỏ n với nội dung có địa chỉ ở thanh ghi 1. Đặt TOS lên 1 và gán giá trị logic 0 vào các bít còn lại của ngăn xếp. lệnh này không có đối tượng. Cộng 2 số nguyên 32 bít ở ACCU1 và ACCU2. kết quả để ở ACCU1. Những lệnh không sử dụng được trong chương trình chính. BẢNG LỆNH CỦA PLC S7-300 (SIEMENS . Nhân 2 số nguyên 1 6 bít ở ACCU1 và ACCU2. Đặt TOS lên 1.(2) (3) (4) (5) (6) (7) Những lệnh không thực hiện được trong chương trình con. Nội dung của RLO hiện hành được gán cho đối tượng n. 135 . kết quả để ở ACCU1. So sánh số nguyên 32 bít ở ACCU2 có lớn hơn hay bằng số nguyên 32 bít ở ACCU1 không.

Nhân 2 số thực 32 bít ở ACCU1 và ACCU2. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung trong RLO với phép toán trong ngoặc (có đóng ngoặc). không phụ thuộc RLO. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo của biểu thức trong ngoặc (có đóng ngoặc). Thực hiện lệnh AND giữa nội dung trong ACCU1 và ACCU2.TT 23 <I 24 >=I 25 <=I 26 +R 27 -R 28 *R 29 /R Tên lệnh 30 = =R 31 <>R 32 >R 33 <R 34 >=R 35 <=R 36 A 37 A( 38 ABS 39 AD 40 AN 41 AN( 42 AW 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 BEC BEU BLD BTD BTI CAD CAR CAW CALL CC n n Mô tả So sánh số nguyên 16 bít ở ACCU2 có nhỏ hơn số nguyên 16 bít ở ACCU1 không. Đổi thứ tự byte trong ACCU1 (32 bít). Trừ số thực 32 bít ở ACCU2 cho số thực 32 bít ở ACCU1. kết quả để ở ACCU1. Chuyển số dạng mã BCD sang số nguyên 16 bít. Chuyển nội dung thanh ghi 1 với nội dung thanh ghi 2. So sánh hai số thực 32 bít ở ACCU1 và ACCU2 xem có khác nhau không. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh. Chia số thực 32 bít ở ACCU2 cho số thực 32 bít ở ACCU1. Hiển thị lệnh của chương trình. kết quả để ở ACCU1 (32 bít). Cộng 2 số thực 32 bít ở ACCU1 và ACCU2. So sánh số thực 32 bít ở ACCU2 có lớn hơn số thực 32 bít ở ACCU1 không. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung trong ACCU1 và ACCU2. kết quả ghi vào RLO. kết quả để ở ACCU1 (16 bít). kết quả để ở ACCU1. So sánh số thực 32 bít ở ACCU2 có nhỏ hơn số thực 32 bít ở ACCU1 không. So sánh số nguyên 16 bít ở ACCU2 có lớn hơn hay bằng số nguyên 16 bít ở ACCU1 không. Chuyển số dạng mã BCD sang số nguyên 32 bít. kết quả ghi vào RLO. kết quả phép toán nạp vào RLO. kết quả để ở ACCU1. 136 . So sánh số thực 32 bít ở ACCU2 có nhỏ hơn hay bằng số thực 32 bít ở ACCU1 không. So sánh số nguyên 16 bít ở ACCU2 có nhỏ hơn hay bằng số nguyên 16 bít ở ACCU1 không. Lệnh gọi khối có điều kiện. So sánh hai số thực 32 bít ở ACCU1 và ACCU2 có bằng nhau không. So sánh số thực 32 bít ở ACCU2 có lớn hơn hay bằng số thực 32 bít ở ACCU1 không. kết quả ghi vào RLO. Đổi thứ tự byte trong ACCU1 (16 bít) Lệnh gọi khối. kết quả để ở ACCU1. Thực hiện lệnh AND giữa nội dung của RLO với giá trị của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh. Lấy giá trị tuyệt đối của số thực 32 bít. Lệnh kết thúc có điều kiện giữa khối (RLO:l) Lệnh kết thúc khối không điều kiện.

Nhảy sang làm việc ở nhãn n. Nhảy nếu kết quả là lớn hơn hoặc bằng không (CC1 = 0 hoặc 1. Khởi tạo bộ thời gian TIME cả khi không có biến đổi sườn để khởi động bộ thời gian. Nhảy nếu kết quả là không (CC1 = 0. Chọn lấy sườn dương của RLO. Đổi số nguyên 16 bít thành số dạng mã BCD. Đổi số nguyên 32 bít thành số thực. Nhảy nếu (CC1 = 1. Đổi số nguyên 32 bít thành số dạng mã BCD. không phụ thuộc RLO và RLO không bị ảnh hưởng. Nhảy nếu kết quả là khác không (CC1 = 1 hoặc 0. Nhảy sang làm việc ở nhãn n nếu RLO = 1. Nhảy sang làm việc ở nhãn n nếu BR = 1. Chuyên khối dữ liệu chung thành khối dữ liệu riêng. Nhảy sang làm việc ở nhãn n nếu RLO = 1 và BR = 1. Nhảy đến nhãn ghi ở n. Nội dung của đối tượng lệnh (đơn vị byte) được sao chép vào ACCU1 không phụ thuộc vào RLO. nội dung trước đó của ACCU1 chuyển sang ACCU2. Tăng số trong ACCU1 lên một đơn vị. Giảm nội dung trong ACCU1 đi một đơn vị. Nhảy nếu kết quả là âm (CC1 = 0. Nhảy sang làm việc ở nhãn n nếu BR = 0. CC0 = 0). CC0 = l) Nhảy nếu kết quả là âm hoặc bằng không (CC1 = 0 hoặc 0. Nhảy sang làm việc ở nhãn n nếu RLO = 0. Chọn lấy sườn âm của RLO. Khởi tạo bộ đếm COUTER cả khi không có biến đổi sườn để đặt một bộ đếm đếm lên hoặc đếm xuống. CC0 = 0 hoặc 0). Nhảy nếu kết quả là dương (CC1 = 1. Nhảy sang làm việc ở nhãn nếu VO = 1.TT Tên lệnh 53 CD 54 CDB 55 CLR 56 CU 57 58 59 60 61 62 DEC DTB DTR IN FP FR T C 63 FR 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 INC INVD INVI ITB ITD JBI JC JCB JCN JL JM JMZ JN JNB JNBI JO JOS JP JPZ n n n n n n n n n 83 JU 84 JUO 85 JZ 86 L n n 87 L C 88 L T 89 L DBLG Mô tả Số đếm giảm 1 đơn vị tại sườn lên của RLO sau đó không phụ thuộc RLO nữa. Đổi số nguyên 16 bít thành số nguyên 32 bít. Lấy phần bù một của số nguyên 16 bít. Nạp độ dài của khối dữ liệu DB vào ACCU1. xoá RLO (RLO = 0) Số đếm tăng 1 đơn vị tại sườn lên của RLO sau đó không phụ thuộc RLO nữa. Nhảy sang làm việc ở khối n nếu OS = 0. CC0 = 0). CC0 = 1). Lấy phần bù một của số nguyên 32 bít. CC0 = 0 hoặc l). Nạp giá trị tức thời (số nguyên) của bộ đếm vào ACCU1 Nạp giá trị tức thời (số nguyên) của bộ thời gian vào ACCU 1. CC0 = 0 hoặc l). 137 . Nhảy sang làm việc ở nhãn n nếu RLO = 0 và BR = 0.

kết quả ghi vào RLO. kết quả để ở ACCU1 (32 bít). Xoá bộ thời gian nếu RLO = 1 Xoá bộ đếm nếu RLO = 1 138 . Kết thúc vùng MCR. Nạp địa chỉ vào thanh ghi 2 từ ACCU1. Nạp giá trị thời gian hiện thời dạng mã BCD vào ACCU1. Lấy số bù hai của số nguyên 32 bít. Kích hoạt vùng MCR. Mở khối dữ liệu. kết quả phép toán nạp vào RLO. Lặp lại từ nhãn n. Thôi kích hoạt vùng MCR. Đặt trạng thái không cho RLO. Chuyển nội dung ở ACCU1 sang ACCU2. Nạp vào thanh ghi 2 từ địa chỉ tại con trỏ (số thực kép). Thực hiện lệnh OR giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo phép toán trong ngoặc (có đóng ngoắc). Thực hiện lệnh OR giữa nội dung trong RLO với phép toán trong ngoặc (có đóng ngoặc). Thực hiện lệnh OR giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh. kết quả ghi vào RLO. Thực hiện lệnh OR giữa nội dung trong ACCU1 và ACCU2. Nạp vào thanh ghi 1 tử địa chỉ tại con trỏ (số thực kép). Nạp số đệm hiện thời dạng mã BCD vào ACCU1. kết quả để ở ACCU1 (16 bít). Thực hiện lệnh OR giữa nội dung trong ACCU1 và ACCU2. Nạp độ dài của khối dữ liệu DI vào ACCU1.TT 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Tên lệnh L DBNO L DILG L DINO L STW LAR 1 LAR 1 n LAR 1 AR2 LAR 1 P# LAR2 LAR2 n LAR2 P# LC C LC T LOOP n MCR( )MCR MCRA MCRD MOD NEGD NEGI NEGR NOP NOP NOT O 0 1 n 116 O( 117 OD 118 ON 119 ON( 120 OPN 121 OW 122 POP 123 PUSH 124 R 125 R 126 R n n T C Mô tả Nạp số của khối dữ liệu DB vào ACCU1. Mã lệnh 16 bít trong RAM đều bằng 1 (để giữ chỗ). Chuyển nội dung ở ACCU2 sang ACCU1. Mã lệnh 16 bít trong RAM đều bằng 0 (để giữ chỗ). kết quả để ở ACCU1. Phép chia lấy phần dư của số nguyên 32 bít ở ACCU2 cho số nguyên 32 bít ở ACCU1. Lấy dấu âm cho số thực 32 bít. Nạp từ trạng thái vào ACCU1. Nạp địa chỉ vào thanh ghi 1 từ vị trí n ghi trong lệnh. Lấy số bù hai của số nguyên 16 bít. Nạp số của khối dữ liệu DI vào ACCU1. Nếu nội dung của RLO là 1 thì trạng thái tín hiệu 0 sẽ được gán cho đối tượng n và trạng thái này không thay đổi khi RLO thay đổi. Nạp địa chỉ vào thanh ghi 2 từ vị trí n ghi trong lệnh. kết quả ghi vào RLO. Thực hiện lệnh OR giữa nội dung của RLO với giá trị của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh. Nạp địa chỉ vào thanh ghi 1 từ thanh ghi 2. Nạp địa chỉ vào thanh ghi 1 từ ACCU1. Cất kết quả của phép tính logic vào vùng MCR.

Nếu nội dung RLO là 1 thì trạng thái tín hiệu 1 sẽ được gán cho đối tượng n và trạng thái này không thay đổi khi RLO thay đổi. Truyền địa chỉ trong thanh ghi 1 đến thanh ghi 2. Bộ thời gian chậm sau sườn lên của RLO một khoảng bằng thời gian đặt. Quay tròn từ kép ở ACCU1 sang phải n bít. Dịch tử đơn trong ACCU1 sang phải n bít hoặc số bít dịch được nạp vào ACCU2. Dịch tử kép trong ACCU1 sang phải n bít hoặc số bít dịch được nạp vào ACCU2. Bộ thời gian chậm sau sườn lên của RLO một khoảng bằng thời gian đặt và không phụ thuộc RLO nữa. ví dụ truyền cho vùng đệm đầu ra. Dịch từ đơn trong ACCU1 sang trái n bít hoặc số bít dịch được nạp vào ACCU2. nó chỉ về không khi có lệnh xoá R. Truyền địa chỉ trong thanh ghi 1 đến vị trí được chỉ trong lệnh. Quay tròn từ kép ở ACCU1 sang trái 1 bít qua CC 1. khi RLO = 0 thì bộ thời gian về 0 ngay. Truyền địa chỉ trong thanh ghi 2 đến vị trí được chỉ trong lệnh. Truyền địa chỉ trong thanh ghi 2 đến ACCU1. nếu là số âm thì làm tròn tăng. Dịch tử kép trong ACCU1 sang trái n bít hoặc số bít dịch được nạp vào ACCU2. 139 . Quay tròn từ kép ở ACCU1 sang phải 1 bít qua CC 1. Bộ thời gian lên 1 khi RLO chuyển tử 0 lên 1 (sườn lem và duy trì cho đến khi đạt thời gian đã đặt (RLO = 1). khi RLO về 0 thì bộ thời gian về không ngay. các bít trống được chèn bít dấu của số nguyên. Bộ thời gian lên 1 khi RLO chuyển từ 0 lên 1 (sườn lên) và duy trì đủ thời gian dặt. khi RLO về không thì bộ thời gian còn duy trì một khoảng thời gian bằng thời gian đặt. Đổi số thực 32 bít thành số nguyên 32 bít. các bít trống được chèn bít dấu của số nguyên. Dịch số nguyên 32 bít trong ACCU1 sang phải n bít hoặc số bít dịch được nạp vào ACCU2. Đặt RLO = l Bộ thời gian lên 1 tại sườn lên của RLO. Đặt bộ đêm nếu RLO = 1 Cất kết quả của phép tính logic vào thanh ghi BR. Lệnh trao đổi nội dung trong ACCU1 và ACCU2. là số âm thì bỏ phần thập phân. không phụ thuộc RLO nữa. Truyền địa chỉ trong thanh ghi 1 đến ACCU1. Nội dung của ACCU1 truyền cho đối lượng n (đơn vị byte) không phụ thuộc RLO. Chuyển số thực 32 bít trong ACCU1 thành số nguyên 32 bít có dấu. Truyền từ trạng thái tới ACCU1. Đổi số thực 32 bít thành số nguyên 32 bít. Đổi số thực 32 bít thành số nguyên 32 bít (bỏ phần thập phân). Dịch số nguyên 16 bít trong ACCU1 sang phải n bít hoặc số bít dịch được nạp vào ACCU2. nếu là số dương thì làm tròn tăng.TT 127 128 129 130 Tên lệnh RLD n RLDA RND RND+ 131 RND132 RRD 133 RRDA 134 S 135 S 136 SAVE 137 SD 138 SE 139 SET 140 SF 141 SLD 142 SLW 143 SP n n n n C 144 SRD 145 SRW 146 SS 147 SSD 148 SSI 149 T 150 151 152 153 154 155 156 157 T TAK TAR1 TAR1 TAR1 TAR2 TAR2 TRUNC n n n n n STW n AR2 n Mô tả Quay tròn tử kép ở ACCU1 sang trái n bít. là số dương thì bỏ phần thập phân.

kết quả ghi vào RLO. Thực hiện lệnh OR (đặc biệt) giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo phép toán trong ngoặc (có đóng ngoặc). Thực hiện lệnh OR (đặc biệt) giữa nội dung của RLO với giá trị nghịch đảo của điểm n.TT Tên lệnh 158 UC 159 X n 160 X( 161 XN 162 XN( 163 XOD 164 XOW n Mô tả Lệnh gọi khối không điều kiện. Thực hiện lệnh OR (đặc biệt) giữa nội dung trong RLO với phép toán trong ngoặc (có đóng ngoặc). kết quả ghi vào RLO. kết quả phép toán nạp vào RLO. Thực hiện lệnh OR (đặc biệt) giữa các bít của hai từ kép. Thực hiện lệnh OR (đặc biệt) giữa nội dung của RLO với giá trị của điểm n (đơn vị bít) chỉ dẫn trong lệnh. kết quả ghi vào RLO. Thực hiện lệnh OR (đặc biệt) giữa các bít của hai từ đơn 140 .

Nguyễn Doãn Phước. 2003. Industrial Automation Systems. Nguyễn Doãn Phước. Siemen AG. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Điều khiển logic lập trình PLC. Simatic Step 7 Statemenl Lisl Reference Manual. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. 3. 2. Program examplesfor Programmable Conlrollers. Phan Xuân Minh. Nhà xuất bản thống kê. 5. 2000. Điều khiển logic và ứng dụng. Singapor 1996. 7. Nguyễn Trọng Thuần.TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Nguyễn Tiến Dũng. OMROM ASIA PACIFIC. Automation Group. 2000. Vũ Văn Hà. Tự động hoá với Simatic S7-200. 1995. A Bigincr’s guide to PLC. SIMATIC S5. 4. Tự động hoá tới Simatic S7300.1992. 6. 2000. Tăng Văn Mùi. 141 . Phan Xuân Minh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful