မီးသံုးပါး ေလာင္ေနတဲ႔ေလာက

U

9 မရွိလည္းငတ္ ရွိလည္းငတ္၊

ပုထုဇဥ္မွန္သမွ် မမွန္ၾကလမ္းစဥ္

U

မျပတ္အာသာ ေလာဘပါ။
မရွိလည္းရွာ ရွိလည္းရွာ၊

¾

လိုၿမဲလိုတာ ေလာဘပါ။

သရုပ္ေပၚတာ အမူအရာ။

လွတာေတြ႕လည္း လိုခ်င္ၿမဲ၊
မက္စဲြအာသာ ေလာဘပါ။

¾

ေကာင္းတာကိုလည္း ရခ်င္ၿမဲ၊
¾

ေလာကဇာတ္၊
¾
9 မခံပို႔ပဲ အံကိုခဲ၊
¾

ေရာက္ေလမွန္စြာ မလဲြပါ။
¾

ဘုရားမိန္႔မွာ မွတ္စရာ။
ဆရာေတာ္ “ဘဒ္”
ေဟာညြန္လတ္
သိအပ္ေၾကာင္းျခင္းရာ။

နာနာ၀ါဒ လုိက္ကုန္ၾက၊
စလသဒၶါ အမူအရာ။

ေမာဟနဲ႔ေသ တိရိစာၦန္ျပည္၊

9 ဓမၼစကား အရွိသား၊

အာရံုမွားတြင္ ေျပး၍၀င္၊
အထင္ႀကီးတာ အမူအရာ။

ဖံုးဖိေနတာ အ၀ိဇၨာ။
ေရာက္ေလမွန္စြာ မလဲြပါ။

ကိေလသာမ်ိဳး အတြင္းဆိုး၊
မရိုးသားတာ အမူအရာ။

ေပါက္ကဲြတတ္တာ ေဒါသပါ။

9 အမွန္မသိ ၪာဏ္မရွိ၊

လႈပ္ရွားခုန္ေပါက္ ေပၚလာေပ်ာက္၊
ေမ်ာက္နွင့္တူစြာ အမူအရာ။

ေမာဖတ္ေနတာ ေလာဘပါ။

ေဒါသနဲ႔ေသ ငရဲျပည္၊

သဒၶါမမွန္ ေျပာင္းလဲျပန္၊
ေဖာက္ျပန္တတ္တာ အမူအရာ။

မခဲြနုိ္င္တာ ေလာဘပါ။
အေတာမသတ္

ပုထုဇဥ္ရုပ္ အတြင္းပုပ္၊

¾

ၪာဏ္ပင္သို႔ႏြဲ႕ လုိက္ပါခဲ႔၊
ဆိုးတဲ႔ဘက္ပါ အမူအရာ။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful