You are on page 1of 2

Líp Tªn v¨n b¶n §Ò tµi nhËt Néi dung chÝnh

dông cña v¨n


b¶n
- CÇu Long - Di tÝch lÞch sö - Giíi thiÖu vµ b¶o vÖ di
6 Biªn- chøng tÝch lÞch sö, danh lam
nh©n lÞch th¾ng c¶nh.
- Quan hÖ gi÷a
sö. - Giíi thiÖu danh lam
- §éng Phong thiªn nhiªn vµ th¾ng c¶nh.
Nha. con ngêi - Quan hÖ gi÷a thiªn nhiªn
- Bøc th cña - Danh lam vµ con ngêi.
thñ lÜnh da
th¾ng c¶nh
®á.
- Cæng trêng - Nhµ trêng - Gi¸o dôc nhµ trêng, gia
më ra - Ngêi mÑ ®×nh, vµ trÎ em…
7 - …..
- QuyÒn trÎ em
- MÑ t«i - …..
- Cuéc chia - V¨n ho¸ d©n gian ( ca
tay… - V¨n ho¸ d©n nh¹c cæ truyÒn)
- Ca HuÕ trªn téc
s«ng Th¬ng
- Th«ng tin - M«i trêng - M«i trêng
8 vÒ ngµy tr¸i - Chèng tÖ n¹n thuèc l¸
®Êt n¨m… - D©n sè vµ t¬ng lai nh©n
-TÖ n¹n x· héi
- ¤n dÞch lo¹i
thuèc l¸
- Bµi to¸n - D©n sè
d©n sè
- Tuyªn bè víi - B¶o vÖ hoµ - QuyÒn sèng cña con ngêi
thêi gian vÒ b×nh, chèng
sù sèng cßn,
chiÕn tranh
9 quyÒn ®îc - Chèng chiÕn tranh, b¶o
b¶o vÖ vµ - Héi nhËp víi thÕ vÖ hoµ b×nh thÕ giíi.
ph¸t triÓn giíi vµ b¶o vÖ - Hoµ nhËp víi thÕ giíi vµ
cña trÎ em. b¶n s¾c v¨n ho¸ gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸
- §Êu tranh d©n téc.
d©n téc
cho mét thÕ
giíi hoµ - QuyÒn sèng
b×nh. cña con ngêi
- Phong c¸ch
Hå ChÝ Minh