A.

xA NONG THONMOJ:

I.QUYHO~CH

Chi tieu theo vimg
TT Ten tieu chi N{H dung tieu chi Chi tieu
chung TDMN Dang b~ng B~c Duyen hai Tiy Dong DB song
phia B~c song Hong Trung be) NamTB Nguyen Nam bQ Ciru Long
1.1. Quy hoach s~ dung d§t
va .h~ tang ~iet yeu cho phat
trien san xuat nang nghiep
hang hoa, cong nghiep, ti€u
thu cong nghiep, dich vu
Quy hoach va 1,.2. Quy hoach phat trien ha
1 thirc hien quy tang kinh te - xa h9i - rnoi f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t
hO<;lch tnrong theo chuan moi
1.3. Quy hoach phat tri€n cac
khu dan cu moi va chinh trang
cac khu dan cu hien c6 theo
huang van minh, bao tan diroc
ban s~c van hoa t6t dep 2

II. H~ TANG KINH TE - xA H(H

Chi ticu theo vung
Chi tieu '. ~ , ;' Dong
NQi dung tieu chi ". ., ..
TT Ten ticu chi TDMN " ' mc '. Tay DB song
chung Dong bang Duyen hii
phia B~c A H). T bO NamTB Nguyen Nam Ciru Long
song ong rung . bQ
2.1. Ty l~ km duong true xa,
lien xa diroc nhira hoa hoac
be tong hoa dat chuan theo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
d.p ky thuat cua B(> G TVT
2.2. Ty l~ km dirong true thon,
x6m duoc cimg hoa dat chuan 70% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 50%
Giao thong theo cap kY thuat Clla B(>
2 GTVT
2.3. Ty l~ km dirong ngo, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
x6m sach va khong l~y l(>i 100% (50% cirng hoa (70% (70% cirng (50% cling (30% cirng
vao mua rmra. cirng hoa) cirng hoa) hoa) cirng hoa) h6a hoa)
2.4. Ty l~ km duong true
chinh n(>i d6ng dugc cling 65% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 50%
h6a, xe co gioi di lai thuan
tien.
3 .1. H~ thong thuy 19i co ban
dap ling yeu du san xu~t va DC;lt DC;lt DC;lt £)C;lt DC;lt DC;lt DC;lt DC;lt
3 Thuy 19i dan sinh
3.2. Ty l~ km kenh muong do 65% 50% 85% 85% 70% 45% 85% 45%
xa quan ly diroc kien c5 h6a 3

4 .1. H~ thong di~n dam baa
yeu diu Icy thu~t cua nganh D~t D~t D~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t
4 di~n
Di~n
4.2. Ty l~ h9 sir dung di~n
th~ xuyen, an toan ill cac 98% 95% 99% 98% 98% 98% 99% 98%
nguon,
T~ l~ tnrong j1QC cac dp:
Truong hoc mam non, mau giao, tieu 80% 70% 100% 80% 80% 70% 100% 70%
5 hoc, THCS co co sa v?t chftt
dat chuan quoc gia
6.2. Nha van h6a va khu th€
thao xa dat ehu§.n cua BQ D~t D~t f)~t f)~t Dat f)~t D~t D~t
Co sa v~t VH-TT-DL
6 eh§t van hoa
6.3. Ty l~ th~n co nha van
h6a va kI1U the thao then dat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
quy dinh cua BQ VH-TT-DL
7 Cho nong Cho dat chuan cua BQ Xay D~t D~t D~t D<;tt D~t D~t Dat D~t
then dl,!ng
8.1. C6 di~m phuc vu buu D~t D?-t D?-t D?-t D~t D~t Dat D~t
chinh vi~n thong.
8 BUll di~n
8.2. C6 Internet d~n thon D~t D~t D~t Dat D~t D~t D~t D~t
9.1. Nha tarn, d(>t nat Khong Khong Khong Khong Khong Kh6ng Kh6ng Khong
9 Nha a dan cu 9.2. Ty l~ hQ e6 nha a dat
tieu chuan BQ Xay dung 80% 75% 90% 80% 80% 75% 90% 70% 4

III. KINH TE vA TO CHUC sAN XUAT

Chi tieu theo vimg
Chi tieu
TT Ten tieu chi NQi dung tieu chi chung TDMN DAng b~ng Bic Duyen hai Tay Dong DB song
phia Bic song Hong Trung bQ NamTB Nguyen Nam bQ Ciru Long
Thu nh?P binh quan dau
10 Thu nhap ngiroi/nam so voi rmrc binh 1,41~n 1,21~n 1,5 IAn 1,4 IAn 1,4 I~n 1,3 I~n 1,5 lin 1,3 lcin
quan chung cua tinh
11 H9 ngheo Ty l~ h9 ngheo <6% 10% 3% 5% 5% 7% 3% 7%
Co cau Ty l~ lao dong trong d9 tu6i
12 lao dong lam viec trong linh V\fC nong, <30% 45% 25% 35% 35% 40% 20% 35%
lam, ngir nghiep
Hinh tlnrc Co t6 hop tac hoac hop tac
13 16 chirc san xu&: C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6
xii hoat d9ng co hieu qua IV. V AN HOA - xA HQI - MOl TRUONG

Chi tieu theo vimg
Chi tieu
TT Ten tieu chi NQi dung tieu chi DAng b~ng Bic Tay Dong
chung TDMN Duyen hai DB Song
phia Bic songH8ng Trung bQ namTB Nguyen nam bQ Ciru Long
14.1. Ph6 c@ giao due trung hQC. £)~t £)~t £)~t £)~t £)~t £)~t D~t £)~t
14 Giao due 14.2. T Y l~ hoc sinh t6t nghiep
1HCS dUQ'C tiep We hQC trung 85% 70% 90% 85% 85% 70% 90% 80%
hQC (ph6 thong, b6 nic, hQC ngh~)
14.3. T Y l~ lao d9ng qua dao tao >35% >20% >40% >35% >35% >20% >40% >20% 5

15.1. Ty l~ nguoi dan tham gia 30% 20% 40% 30% 30% 20% 40% 20%
15 Yt€ cac hinh thirc bao hi~m y t~
15.2. Y t€ xa dat chufuI qu6c gia £)~t £)~t £)~t Dat £)~t Dat Dat £)~t
Xa co tir 70% s6 thon, ban
16 Van hoa tro len dat tieu chuan lang O~t O~t O~t O~t O~t £):,1t O:,1t O:,1t
van hoa thee quy dinh cua
BQ VH-TT-DL
17.1. Ty l~ h9 duoc sir dung
nuoc sach hQ'P v~ sinh thee 85% 70% 90% 85% 85% 85% 90% 75%
quy chuan Qu6c gia
17.2. Cac cc sa SX-KD dat £)~t £):,1t O:,1t £):,1t O:,1t £):,1t O:,1t O:,1t
tieu chuk v€ moi tnrong
17.3. Khong c6 cac heat dQng
gay suy giam moi tnrong va c6 O~t O~t O~t O:,1t O:,1t O:,1t O:,1t O~t
17 Moi tnrong cac hoat dQng phat tri~n moi
tnrong xanh, sach, dep
17.4. Nghia trang duoc xay O:,1t O:,1t £)~t O:,1t £):,1t £):,1t O:,1t O~t
dung thee quy hoach
17.5. Chftt thai, nuoc thai
ducc thu gom va xu 1y thee O:,1t O:,1t O:,1t O:,1t O~t O:,1t Ol;lt O~t
quy dinh 6

V. H¢ THONG CHINH TRJ

Chi tieu thea vung
Chi tieu
TT Ten tieu chi NQi dung tieu chi chung TDMN DAng b~ng mic Duyen hlii Tfiy Dong DB song
phia Bic song Hong Trung bQ NamTB Nguyen Nam bQ Ciru Long
18.1. Can bQ xii dat chuan D~t £)~t D~t D~t D?t D~t D~t £)~t
18.2. Co du cac t6 chuc
trong M thong chinh tri co £)'.1t £)'.1t £)'.1t D'.1t Dat D'.1t D~t Dat
H~ thong t6 sa thea quy dinh.
18 chirc chinh tri 18.3. Dang bQ, chinh quyen
xii hQi virng xa dat tieu ehuful "trang Dat B?-t B?-t B?-t B'.1t B?-t B?-t B?-t
m~ sach, virng rnanh"
18.4. Cac t6 chirc dean th~
chinh tri cua xa dSu dat danh B'.lt B'.lt D?-t B'.lt D?-t B~t D?-t B?-t
hieu tien tiSn tro len
19 An ninh, tr~t An ninh, tr~t tv xii hQi duoc D~t D~t Dgt D'.1t D'.1t D'.1t D'.1t D'.1t
tv xii hQi gift virng B. HUY¢N NaNG THaN MOl: co 750/0 sA xa trong huy~n d~t nong thon moi

C. TINH NaNG THaN MOl: co 800/0 s6 huyen trong tinh d~t nong thfin mo'i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful