Marko M.

Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU
za tre}i razred osnovne {kole

• DRAGANI] • Beograd, 2007.

Sadr`aj
1. Prirodni brojevi do 1000.....................................................................4 Stotine prve hiqade ...............................................................................4 ^itawe i pisawe brojeva do 1 000 .........................................................5 Upore|ivawe brojeva prve hiqade ........................................................6 Pisawe brojeva rimskim ciframa .........................................................7 2. Merewe ......................................................................................................8 Merewe du`ine.........................................................................................8 3. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 ............................................9 Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................................9 Sabirawe trocifrenog i jednocifrenog broja ..................................10 Oduzimawe jednocifrenog broja od trocifrenog ..............................11 Sabirawe trocifrenog i dvocifrenog broja .....................................12 Oduzimawe dvocifrenog broja od trocifrenog.................................13 Sabirawe trocifrenih brojeva ...........................................................15 Oduzimawe trocifrenih brojeva .........................................................17 Sabirawe i oduzimawe trocifrenih brojeva ....................................19 Zavisnost zbira od sabiraka. Stalnost zbira ...................................21 Zavisnost razlike od umawenika i umawioca. Stalnost razlike ..22 4. Ta~ka, prava i ravan.............................................................................23 Ravan, prava i ta~ka ..............................................................................23 Normalne i paralelne prave ................................................................25 5. Krug i kru`nica ....................................................................................26 Crtawe kru`nice i kruga ......................................................................26 Upore|ivawe i nadovezivawe du`i ....................................................28 6. Mno`ewe i deqewe..............................................................................29 Mno`ewe brojem 10 i brojem 100 ..........................................................29 Deqewe brojem 10 i brojem 100 ............................................................30 Mno`ewe i deqewe zbira i razlike ..................................................32 Mno`ewe vi{estruke desetice jednocifrenim brojem ...................... 33 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim .....................................34 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................................35 Mno`ewe trocifrenog broja jednocifrenim .....................................36 Deqewe trocifrenog broja jednocifrenim .......................................38 Zavisnost proizvoda od ~inilaca. Stalnost proizvoda ..................40 7. Uglovi .....................................................................................................41 Crtawe i obele`avawe uglova.............................................................41 Vrste uglova ............................................................................................42 8. Pravougaonik i kvadrat ......................................................................43 Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i....................................43 Crtawe pravougaonika i kvadrata .......................................................44 Obim pravougaonika i kvadrata ...........................................................45 9. Matemati~ki izrazi .............................................................................46 Izrazi. Redosled operacija. Zagrade ..................................................46 Izrazi sa promenqivom ........................................................................47

2

10. Trougao ..................................................................................................48 Trougao i obele`avawe trougla .........................................................48 Crtawe trougla .....................................................................................49 Obim trougla .........................................................................................50 11. Razlomci ...............................................................................................51 1 1 1 Razlomci. , , .......................................................................................51 2 4 8 1 1 1 1 , , Razlomci. , ..........................................................................................52 5 1 0 1 00 1 000 1 1 1 1 Razlomci. , , , ..................................................................................53 3 6 9 7 Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ............................................................55 Pismena ve`ba ............................................................................................61 Pismena ve`ba ............................................................................................62 Pismena ve`ba ............................................................................................63 Matemati~ki diktat ...................................................................................64 Ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta .....................................................64 Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 ...........................................66 Provera znawa – test 2 ..............................................................................68 Provera znawa – test 3 ..............................................................................70

3

300. Zapi{i stotine koje nedostaju u nizu: 100. . . . 600 1000 6S 1h 5. . 200 = 2 · 100 = 2 · 1 D = 800 = 600 = 900 = = = = D D D D 500 = 5 · 100 = 5 · 400 = 700 = 3. 600. D. 200 300 500. 300. 1 000. 1 000. 100 . 4. . tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an. > ili = . 200. . 700. 600. . 100. 100.1 1 1. . . 800. D. U kvadrati} upi{i jedan od znakova < . Prirodni brojevi do 1000 STOTINE PRVE hIqADE Zapi{i ciframa broj: dve stotine 5S= osam stotina 7S= ~etiri stotine 9S= Vi{estruke stotine izrazi deseticama: 100 = D D= = = D. 2. . 900. Uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve prema prikazu na brojevnoj pravoj: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 4 . 400. 1 000. 700. . 800. . 700 500 400.0 . .

i 442. ^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 1 000 Pro~itaj i re~ima zapi{i brojeve: . trista sedam {eststo dvadeset tri 3. . 5 . Napi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifra 5 javqa dva puta. U svaki pravougaonik upi{i potreban broj niza 0 100 600 380 400 400 410 397 401 4. . Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 0 javqa jedanput. Prethodnik Broj Sledbenik 398 100 549 800 741 669 6. 7. Popuni tabelu. i 705. 648 562 491 2. Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva: 437. 799.2 1. . i 904 i 806 5. 896. 357 734 806 Ciframa zapi{i brojeve: dvesta pedeset sedam osamsto pedeset . 698.

638 i 719 zapi{i od najmaweg do najve}eg. . 6 . 300. 385 0 100 136 200 300 400 500 600 572 745 700 800 900 1 000 951 . 2. . UPORE\IVAWE BROJEVA PRVE hIqADE Napi{i prethodnik i sledbenik brojeva: .1 3 1. 4 S 7 D 2 J. . . < ili > . 234. Prema prikazu na brojevnoj pravoj uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve. . 735 85 D 7J 742. 800. 549. . 760. U kvatri}e upi{i znak = . . Napi{i: 1) najmawi i najve}i neparan broj osme stotine 2) najmawi i najve}i paran broj pete stotine 5. . tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an: 283 472 382. 400. 3. 120. 846. 728. . . Brojeve 243. 640. . 4. .

zapisuju}i brojeve arapskim ciframa ili rimskim. A R 300 CCC 800 DX 400 DCC 900 DC 200 750 DLV 3. R I R V . Zapi{i arapskim i rimskim ciframa broj: Arapski sto osam ~etiri stotine sedamdeset sedam osam stotina pedeset devet tri stotine ~etrdeset {est devet stotina osamdeset ~etiri Rimski 7 .5 · . L C· · 500 · · 1000 2. X . PISAWE BROJEVA RIMSKIM CIFRAMA Iste brojeve pove`i strelicom. 100 ·1 . Rimskim ciframa zapi{i sve desetice: osme stotine pete stotine 4. Popuni tabelu. 10 · 50 . D· M .4 1. A.

u kvadrati} upi{i znak < . CE= 42 mm. 6 m = dm = cm. Du`inu izrazi milimetrima: 5 cm 6 mm = 3 dm 5 cm = 5 dm 8 cm 3 mm = mm mm mm 62 cm 4 mm = 9 dm 7 mm = 7 dm 6 cm 8 mm = mm mm mm 5. Zapi{i merne brojeve koji nedostaju tako da jednakost bude ta~na 7 dm = 4 dm 7 cm = 9 m 4 dm = cm. A Merewe MEREWE DU@INE Izmeri du`inu du`i prikazanih na slici i popuni tabelu. B C D E Du` mm 2. D. 8m= cm. 4 dm 6 cm 3 m 6 dm 7 cm 4 dm 5 cm. AF= 138 mm. cm. 6. Strelicom ozna~i odnos mera: je du`e od 604 mm 64 cm 46 mm 406 mm je iste du`ine 372 mm 32 cm 7 mm 3 dm 27 mm 3 dm 72 mm 8 . Uporedi brojeve. E. cm. 8 m 4 dm 3 cm. G tako da je: AB= 35 mm. 7 m 18 cm = 4. x A 3. dm. 5 m 4 dm 7 cm = cm. 4 m 6 cm = dm. 3 m 67 cm. AD= 84 mm. BC= 27 mm.2 1 1. > ili = : 2 m 5 dm 8 m 3 dm 4 cm 2 m 50 cm. AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE Na polupravoj Ax odredi ta~ke B. C. 8 m 5 dm = cm.

Izra~unaj: 74 + 57 76 + 68 67 + 95 85 + 78 5. Izra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 73 + 58 = (73 + 64 + 87 = 45 + 87 = 96 + 59 = )+ = 4. Koliko je ukupno kwiga? 7. Koliko je ukupno jabuka? 6. a u drugoj 75 jabuka.1 1. Kolika je du`ina staze? 58 m J 95m K 9 . U jednoj korpi ima 48 jabuka. Staza vodi od ku}e do jabuke i od jabuke do kru{ke. U jednom ormaru je 96 kwiga. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 SABIRAWE DVOCIFRENIh BROJEVA 3 Ra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 67 + 80 = (60 + 80) + 70 + 56 = 90 + 38 = 60 + 74 = = 2. a u drugom 67 kwiga. Izra~unaj: 60 + 45 84 + 70 80 + 53 65 + 90 3.

2. Pridru`ilo im se jo{ 8 gusaka. Izra~unaj zbir: 227 + 6 635 + 8 874 + 9 548 + 7 4. Koliko mesta ima ova sala? 7. +6 358 527 946 115 253 634 467 816 +9 372 485 837 596 +7 5. SABIRAWE TROCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 386 + 7 = (386 + 573 + 8 = 798 + 6 = Saberi usmeno i zapi{i zbir: 258 + 5 = 536 + 4 = 385 + 8 = 682 + 6 = 429 + 7 = 796 + 9 = )+ = 3. Koliko je ovaca u ovom stadu? 10 . U stadu je 337 ovaca bele boje i samo 6 crne boje. U jatu je letelo 125 gusaka. Svoja mesta u bioskopskoj sali zauzelo je 256 gledalaca. Jo{ 9 mesta je slobodno. Popuni tabele.3 2 1. Koliko gusaka sada ima u jatu? 6.

Koliko je izletnika nastavilo put? 6.3 1. Popuni tabele. ODUZIMAWE JEDNOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 247 – 7 = (254 – 473 – 8 = 736 – 9 = )– = 2. Kada su posetioci zauzeli svoja mesta. Izra~unaj razliku: 223 – 6 211 – 4 814 – 5 525 – 7 4. U bioskopskoj sali ima 255 sedi{ta. Osam izletnika svrati na poqanu da pripremi logor. Putem se kre}e kolona od 235 izletnika. Koliko je posetilaca bilo u sali? 11 . ostalo je jo{ 9 slobodnih mesta. –6 342 531 923 211 243 734 567 812 –8 472 735 867 326 –9 5. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 132 – 5 = 634 – 8 = 314 – 7 = 823 – 9 = 524 – 6 = 911 – 4 = 3. Ostali nastavi{e daqe.

SABIRAWE TROCIFRENOG I DVOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 382 + 75 = (382 + 547 + 68 = 768 + 54 = Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 267 + 56 = 538 + 34 = 435 + 78 = 676 + 69 = 456 + 47 = 793 + 39 = )+ = 3.3 4 1. Na ko{arka{koj utakmici 856 gledalaca navija za plave i 89 za bele. Koliko je svega platio kwige i sveske? 6. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Koliko je gledalaca na stadionu? 12 . Popuni tabele. Izra~unaj zbir: 148 + 54 325 + 86 775 + 89 598 + 67 4. Milan je kwige platio 750 dinara i sveske 85 dinara. 2.

Izra~unaj razliku: 148 325 – 54 – 86 775 – 89 598 – 67 4.5 1. Oduzmi usmeno i zapi{i razliku: 213 – 56 = 535 – 72 = 431 – 78 = 631 – 69 = 426 – 48 = 742 – 59 = 3. Popuni tabele. Seka ima 143 dinara. Koliko je novca ostalo Maji? 6. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Koliko je dinara ostalo seki? 13 . ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 332 – 75 = (332 + 525 – 48 = 754 – 86 = )+ = 2. Maja je ponela 1 000 dinara i kupila kwigu ~ija je cena 85 dinara. Malom bati kupila je ~okoladu za 75 dinara.

U pravougaonik upi{i potreban broj. 1) a 465 b 34 34 34 499 431 a+b a–b 2) a 276 b 48 75 67 428 768 a+b a–b 9. U pravougaonik upi{i potreban broj (rezultat). a u kru`i} potreban znak i broj.3 7. Upi{i potreban broj. a pored strelice potreban broj i znak + ili – . 513 – 50 + 40 – 85 426 + 68 14 . Izra~unaj broj koji je: za 54 ve}i od 358 za 83 mawi od 720 10. Strelice imaju zapisano zna~ewe. 368 + 50 + 56 +6 725 – 78 634 – 56 8. Popuni tabele. – 75 354 + 36 + 88 247 – 64 – 45 – 76 11.

6 1. Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 264 + 370 = 564 + 70 = 456 + 290 = 276 + 360 = 455 + 180 = 574 + 350 = 693 + 230 = 4. + 274 355 472 180 290 340 460 15 . SABIRAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 400 + 200 = 340 + 500 = 130 + 600 = 460 + 200 = 342 + 500 = 135 + 600 = 468 + 200 = 373 + 500 = 168 + 600 = 2. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa: 463 + 350 = (463 + 558 + 190 = 674 + 260 = ) + 50 = + 50 = 3. Izra~unaj zbir: 248 + 540 325 + 360 475 + 280 548 + 360 5. Popuni tabelu.

Koliko |aka ima druga {kola? Koliko ukupno |aka imaju obe {kole? 12. Odredi du`inu puta od Aleksinca do Beograda. a druga 85 |aka vi{e. 378 + 285 = (378 + 200) + 436 + 387 = ( =( 754 + 179 = 657 + 293 = 384 + 557 = + = +3= + + =( )+ )+ + = = + = )+5= + = 9. Koliko je ukupno gledalaca u sali? 7. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa. Jedna {kola ima 358 |aka.3 6. Iz Aleksinca za Beograd kre}e se motociklista. Cena jedna kwige je 285 dinara. Aleksinac 148 km Beograd 57 km A B 16 . Izra~unaj zbir: 246 + 487 568 + 256 374 + 347 329 + 478 10. U bioskopskoj sali je 278 mu{karaca i 350 `ena. Na odbojka{koj utakmici 356 gledalaca navija za plave i 480 za bele. Koliko je gledalaca u sali? 8. a druge 368 dinara. Koliko treba platiti obe kwige? 11.

Izra~unaj razliku: 858 – 540 525 – 360 452 – 280 638 – 260 4. Koliko je vi{e stanovnika `enskog pola? 17 .7 1. Ra~unaj usmeno. Na fudbalskoj utakmici je 537 mu{karaca i 360 `ena gledalaca. Popuni tabelu. ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 500 – 200 = 740 – 400 = 830 – 600 = 560 – 200 = 742 – 400 = 835 – 600 = 568 – 200 = 773 – 400 = 748 – 600 = 2. U selu ima 780 stanovnika mu{kog pola i 845 stanovnika `enskog pola. 534 – 370 = 234 – 70 = 836 – 390 = 778 – 360 = 645 – 280 = 574 – 150 = 923 – 230 = 3. Koliko je mu{karaca vi{e? 6. – 574 855 932 180 290 340 460 5.

Prema izvodu iz autokarte. Izra~unaj razliku: 546 – 287 622 – 256 834 – 347 728 – 478 10. a druge 368 dinara. Koliko je prva kwiga skupqa od druge? 11. izra~unaj: Beograd Koliki put pre|e autobus koji iz Beograda ide za Zaje~ar preko Ni{a? 239 km 235 km 82 km Ni{ Zaje~ar Za koliko kra}i put pre|e autobus koji iz Beograda ide direktno za Zaje~ar? 18 .3 7. a u drugom 165 stabala mawe. Koliko stabala ima u drugom vo}waku? Koliko ukupno stabala ima u oba vo}waka? 12. U jednom vo}waku ima 428 stabala. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak oduzimawa: 658 – 285 = (658 – 200) – 726 – 358 = ( 635 – 179 = 842 – 397 = 926 – 456 = – = –7= – )– =( =( – – )–5= )– = – – = = 8. Cene jedne kwige je 850 dinara. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 327 – 128 = 634 – 278 = 535 – 286 = 954 – 647 = 9.

a u kru`i} potreban znak i broj. 1) a b a+b a–b a b a+b a–b 264 130 470 376 696 152 182 136 317 182 463 313 345 357 650 296 860 642 207 592 2) 5. Izra~unaj: 348 + 183 276 + 547 523 – 365 834 – 495 4.8 1. SABIRAWE I ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj zbir: 326 + 243 = 653 + 172 = 426 + 357 = 546 + 385 = 2. Izra~unaj razliku: 548 – 216 = 639 – 363 = 850 – 426 = 734 – 458 = 3. +192 254 +548 184 394 247 +675 – 468 19 . Popuni tabele. U pravougaonik upi{i potreban broj.

Strelice imaju zapisano zna~ewe. pa do bora. Koliko je ukupno bombona? 10. a do jele 317 m.3 6. a Bora pored jele. Bora i Jela po|u do omorike. U svaku ku}icu upi{i potreban broj. Ako iz te kese premestimo 145 bombona u mawu kesu. onda u obe kese ima jednak broj bombona. Kolika je cena druge kwige? Koliko treba platiti za obe kwige? 9. 3*7 +46* *83 45* +8*4 *52 *67 +24* 6*3 – 175 + 148 8*5 –*67 32* 8. Od omorike do bora je 298 m. 625 438 – 150 + 240 7. Svaku zvezdicu zameni potrebnom cifrom. Druga kwiga je 148 dinara jevtinija. 73* –2*6 *08 *14 –28* 4*5 Cena jedne kwige je 425 dinara. Ko je od wih dvoje pre{ao du`i put i za koliko? 20 . U jednoj kesi ima 430 bombona. Jela stazom pored bora. pa do jele. Od bora do jele je 385 m.

a kako zbir? 6) (a + 248) + (b – 386) = Kako su promeweni sabirci. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 295 + 378 = (295 + 5) + 508 + 313 = (508 – 8) + 457 + 285 = 276 + 387 = = = + (285 + 15) = 21 .9 1. Kako se promenio zbir? 2) (a – 176) + b = Kako je promewen sabirak. a kako zbir? 5) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. a kako zbir? 4) (a – 176) + (b – 124) = Kako su promeweni sabirci. izra~unaj: 1) (a + 176) + b = Prvi sabirak je pove}an za 176. a kako zbir? 3) (a + 176) + (b + 124) = Kako su promeweni sabirci. STALNOST ZBIRA Ako je a + b = 600. ZAVISNOST ZBIRA OD SABIRAKA. a kako zbir? 2.

Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 756 – 398 = (756 + 538 – 285 = (538 + 15) + 457 – 288 = 834 – 355 = ) – (398 + = )= 22 . a kako razlika? 3) a – (b + 138) = Kako je promewen umawilac. a kako razlika? 2. STALNOST RAZLIKE Ako j e a – b = 500. izra~unaj: 1) (a + 267) – b = Umawenik je pove}an za 267. a kako razlika? 5) (a + 236) – (b + 236) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. a kako razlika? 6) (a – 386) – (b – 386) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. a kako razlika? 4) a – (b – 138) = Kako je promewen umawilac.3 10 1. Kako se promenila razlika? 2) (a – 267) – b = Kako je promewen umawenik. ZAVISNOST RAZLIKE OD UMAWENIKA I UMAWIOCA.

Ta~ka, prava i ravan

1
1.

RAVAN, PRAVA I TA^KA

4
.

Nacrtaj i obele`i pravu a odre|enu ta~kama A i B, pravu b odre|enu ta~kama B i C i pravu c odre|enu ta~kama A i C.

·C

B

U kojim se ta~kama seku prave: prave a i b prave b i c prave a i c

2.

Na slici su tri du`i, AB, CD, EF.
D E C F

B
A

Nacrtaj pravu i obele`i ta~ke preseka: 1) pravu a koja se~e samo du` AB; 2) pravu b koja se~e du`i AB i CD; 3) pravu c koja se~e svaku od tri nacrtane du`i.

23

4

3.

Na slici je ta~ka O i du` MN. Nacrtaj: 1) polupravu Oa koja se~e du` MN; 2) polupravu Ob koja ne se~e du` MN. N O· M

4.

Na slici je prava p i ta~ke A, B i C. Ta~ke A, B, C spoj du`ima.

A . p B·

.C

Koliko je polupravih i du`i odre|eno ta~kama? Odredi broj i zapi{i ih: polupravih du`i 5. , ,

Tri ta~ke rasporedi na tri prave tako da svakoj pravoj pripadaju dve ta~ke.

24

2
1.

NORMALNE I PARALELNE PRAVE

Koliko je na slici prikazano: c a b B C d D

A

E

pravih polupravih Da li na slici ima paralenih pravih? Zapi{i ih Da li na slici ima normalnih pravih? Zapi{i ih Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B van prave p. Nacrtaj: pravu a kojoj pripada ta~ka A i paralelna je sa pravom p, a || p; pravu b kojoj pripada ta~ka B i normalna je na pravu p, b ⊥ p. A. p

2.

·B

Kakav je me|usoban polo`aj prave a i prave b ? 3. Na slici su prave a i b koje se seku i ta~ka C. Nacrtaj prave c i d, ako je C ∈ c i c ⊥ a, C ∈ d i d || b. b

a

·

C

25

a centar ta~ka O. O1.5 1 1. 26 . O. O2D polupre~nici kru`nica. Nacrtaj te kru`nice i izmeri wihove polupre~nike. O2 su centri. ~iji je polupre~nik r = 25 mm. O Krug i kru`nica CRTAWE KRU@NICE I KRUGA Ta~ke O. O1B. B A O1 O2 C D OA= O1B= OC= OD= 2. Nacrtaj krug ~iji je deo nacrtan na slici. O2C. Nacrtaj kru`nicu k. a du`i OA. B O A 3.

A k k1 B 6. Nacrtaj te kru`nice. ve}u sliku koriste}i {estar. Kako se mo`e sti}i iz A u B? Oboj mogu}e puteve razli~itim bojama. Du` AB je zajedni~ki pre~nik dve kru`nice. Nacrtaj sli~nu.4. A B 5. Kru`na linija predstavqa put. 1) 2) 3) · 27 .

Uporedi {irinu. du`inu i visinu ku}e (do vrha krova) na slici. 2. CD i EF. B A C E D F 1) Uporedi nacrtane du`i koriste}i znak < . b. a b c 28 . Odredi ~etvrtu du` d. UPORE\IVAWE I NADOVEZIVAWE DU@I Na slici su tri du`i AB. Uputstvo. tako da je a + b = c + d. c. 3. = . > . 2) Nadovezivawem nacrtaj du` jednaku zbiru nacrtanih du`i. Na slici su tri du`i a. – Najpre nacrtaj du` jednaku zbiru a + b. Zapi{i.5 2 1.

Za {kolu su kupili 6 pakovawa. MNO@EWE BROJEM 10 I BROJEM 100 6 93 · 10 = 4 · 10 · 10 = 5 9 7 Izra~unaj: 27 · 10 = 10 · 10 · 8 = 56 · 10 = 10 · 5 · 10 = 2. a 100 · a 3 8 4 6 3. Koliko je jaja zapakovano u 68 kutija? 5. Popuni tabelu. U svakom kupeu ima 6 mesta. Koliko su pla}ene olovke ako je cena jedne olovke 10 dinara? 8. Izra~unaj vrednost izraza: (8 + 13) · 10 = (73 – 68) · 100 = (35 – 18) · 10 = (93 + 7) · 7 = 4.Mno`ewe i deqewe 1 1. a u vagonu ima 8 kupea. U kartonske kutije pakovano je po 10 jaja. Razmak izme|u svaka dva uzastopna od 11 elektri~nih stubova je 50 m. Koliko je rastojawe izme|u prvog i posledweg stuba? 6. a svaki prozor ima po 6 okana. Na svakom od 10 spratova zgrade je po 10 prozora. Olovke se pakuju po 12 komada. Koliko ima mesta u vozu od 10 vagona? 29 . Koliko je okana na prozorima zgrade? 7.

a a : 100 300 800 400 600 500 900 700 320 : 10 = (10 · 23) : 10 = 650 : 10 = (4 · 100) : 10 = 3. zasa|eno je 11 stabala oraha. Koliko je bombona dobio svaki od 100 u~enika? 30 . na jednakom rastojawu. DEqEWE BROJEM 10 I BROJEM 100 Izra~unaj: 70 : 10 = (800 : 10) : 10 = Popuni tabelu. Sto dvadeset tawira zapakovano je u 10 jednakih kutija. Za tov pili}a u toku 100 dana potro{eno je 60 yakova po 10 kg koncentrata. Za Dan {kole bombone su podeqene u~enicima. 2. Koliko su koncentrata pili}i pojeli dnevno? 8. U 6 kaveza je po 15 pili}a. U 10 kesa je po 80 bombona. Izra~unaj vrednost izraza: (57 + 23) : 10 = (732 + 168) : 100 = (275 – 85) : 10 = (746 – 146) : 100 = 4.6 2 1. Kraj puta u du`ini od 150 m. Po koliko je pili}a u svakom ve}em kavezu? 7. Pili}i su narasli i preselili su ih u 10 jednakih ve}ih kaveza. Koliko tawira ima u svakoj kutiji? 5. Koliko je rastojawe izme|u svaka dva uzastopna stabla? 6.

680 = 70 = 540 = 800 = 80 = 700 = 590 = 360 = 31 . Wihov otac je nabrao 10 puta vi{e od Milana. Wegov mla|i brat je nabrao 10 puta mawe. 1) . Popuni tabele. Milan je nabrao 60 gqiva.9. 11. 10 : 10 2) : 10 . Popuni tabele. 1) a 10 · a 2) b b : 10 270 490 520 150 300 840 710 930 680 57 84 75 17 32 49 86 23 91 10. 10 32 560 75 64 830 97 140 86 230 470 51 770 12. Slede}e brojeve napi{i u obliku proizvoda dva broja od kojih je jedan 10.

MNO@EWE I DEqEWE ZBIRA I RAZLIKE Izra~unaj na dva na~ina: (4 + 3) · 8 = (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = Izra~unaj na dva na~ina: (70 + 30) · 10 = (70 + 10) · 10 = (95 – 5) · 10 = (95 – 5) · 10 = 10 · (46 + 38) = 10 · (46 + 38) = (83 – 45) · 10 = (83 – 45) · 10 = 3. Izra~unaj na dva na~ina (60 + 40) : 10 = (60 + 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (210 + 70) : 10 = (210 + 70) : 10 = (350 – 80) : 10 = (350 – 80) : 10 = : 10 = : : : + = – : = – = : = + = :3= :6= (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = :3– :3= – = :6+ :6= + = · · 10 = · · 10 = – · = – = + · = + = ·4= ·8= (4 + 3) · 8 = 4 · (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = 11 · (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = – ·4= – = + ·8= + = 32 . 2. Izra~unaj na dva na~ina: (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = 4.6 3 1.

10 .6 . Jedna kwiga vredi koliko 10 olovaka. Koliko }e{ platiti dve kwige i 5 olovaka? 33 .4 1. Izra~unaj vrednost izraza: (47 + 27) · 5 = (76 + 24) · 8 = ·5= (95 – 15) · 7 = (108 – 38) · 6 = 4.7 80 700 5. MNO@EWE VI[ESTRUKE DESETICE JEDNOCIFRENIM BROJEM Izra~unaj sa zapisivawem postupka mno`ewa: 70 · 5 = 10 · 7 · 5 = 10 · (7 · 5) = 10 · 60 · 9 = 80 · 6 = 3 · 120 = (3 · ) · 10 = = 2. Cena kwige je 300 dinara. 10 2) 4 . 1) 3 54 720 6 48 900 7 50 70 . Izra~unaj skra}enim zapisivawem: 9 · 30 = 7 · 90 = 5 · 110 = 8 · 40 = 7 · 50 = 4 · 250 = 3. Popuni tabele.

Cena ~okoladice je 8 dinara. U jednom kavezu je 85 pili}a. 5 · 49 = 57 · 9 = + )· = ·( + )= · + · = + = Pismenim mno`ewem izra~unaj proizvod: 74 · 6 = 45 · 3 = 64 · 2 = 62 · 8 = 54 · 5 = 97 · 3 = 93 · 7 = 87 · 4 = 83 · 6 = 4. Ana je kupila 5 kg banana po 55 dinara i 7 kg kru{aka po 65 dinara. Cena jabuka je 45 dinara. {est puta sedamdeset sedam ili sedam puta {ezdeset {est? 34 . Koliko treba platiti 57 ~okoladica? 6. Koliko je pili}a u 7 takvih kaveza? 5. 2. Koliko je platila vo}e koje je kupila? 8. [ta je ve}e i za koliko. Koliko treba platiti 5 kg jabuka? 7.6 5 1. MNO@EWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj proizvod sa zapisivawem postupka ra~unawa: 7 · 62 = 6 · 48 = 93 · 8 = ( 56 · 7 = Izra~unaj proizvod skra}enim zapisivawem: 4 · 68 = 83 · 6 = 3.

ako 84 oraha podeli{: trojici ~etvorici petorici 35 . Izra~unaj koli~nik pismenim deqewem: 68 : 4 = 75 : 5 = 96 : 8 = 90 : 6 = 3. Po koliko oraha dobije svako. Slede}i primeri su deqewe sa ostatkom. Izra~unaj: 96 : (8 : 2) = 80 : (10 : 2) = : = (96 : 8) : 2 = (80 : 10) : 2 = : = 4. DEqEWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj usmeno sa zapisivawem postupka deqewa: 85 : 5 = (50 + 78 : 6 = 72 : 4 = 51 : 3 = ): = 2.6 1. Podeli. odredi ostatak i napi{i ta~nu jednakost ~emu je jednak deqenik: 75 : 6 = 93 : 7 = 98 : 4 = i ostaje 3 i 75 = 6 · 93 = 98 = +3 5.

5.6 7 1. Zbir brojeva 161 i 158 pomno`i razlikom istih brojeva. Izra~unaj (usmeno ili pismeno. MNO@EWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Udru`ivawem ~inilaca izra~unaj vrednost izraza: 3 · 147 · 2 = ( · ·( )· · = )= · · = = 5 · 47 · 4 = 6 · 23 · 7 = 2. Od proizvoda brojeva 134 i 7 oduzmi proizvod brojeva 68 i 8. U 10 kola utovarena su po 2 yaka cementa. 4. Masa svakog yaka je 50 kg. kako ti je lak{e) i zapi{i proizvod: 300 · 3 = 108 · 8 = 87 · 7 = 134 · 6 = 230 · 4 = 180 · 5 = 95 · 9 = 116 · 8 = 3. Koliko je cementa utovareno? 36 .

Koliko je stabala {qiva u ovom vo}waku? 8. ako je pakovawe po 2 kg? 37 . Jabuke su u 7 redova po 35 stabala. Koliko je gledalaca u sali? 13. a drugih 6 odeqewa po 46 kwiga. U prodavnici je na 6 polica sme{teno po 78 kesa bra{na. Kolika je masa bra{na. Kolika je ukupna masa sanduka? 10. Doma}ica je kupila 8 kg jabuka po 46 dinara.6. U bioskopskoj sali je 87 u~enika i 3 puta vi{e odraslih. Ko vi{e dnevno utamani gusenice. Koliko je ukupno kwiga sakupqeno? 11. Termoelektrana tro{i svakog dana 86 t. Koliko je dinara vratio prodavac doma}ici? 9. U vo}waku ima 525 stabala. Na stovari{tu je 1 000 t ugqa. a ostalo su {qive. Jato ima 130 vrabaca. a 7 sanduka po 35 kg. Svaka od 9 kukavica dnevno ulovi po 87 gusenica. 1) Koliko je ugqa ostalo posle 7 dana rada elektrane? 2) Da li je ostatak ugqa dovoqan za rad elektrane u toku druge nedeqe? Ako nije. koliko je jo{ tona ugqa potrebno? 7. Osam sanduka ima masu po 45 kg. vrapci ili kukavice? 12. U akciji sakupqawa kwiga 5 odeqewa je sakupilo po 95 kwiga. Svaki vrabac iz jata dnevno ulovi po 6 gusenica. Prodavcu je dala nov~anicu od 500 dinara.

Pismenim deqewem izra~unaj koli~nik: 732 : 4 = 864 : 6 = 959 : 7 = 845 : 5 = 38 . Izra~unaj koli~nik i zapi{i: 530 : 2 = 620 : 4 = 780 : 6 = 1 000 : 8 = 540 : 3 = 780 : 5 = 840 : 7 = 630 : 9 = 3. Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 252 : 2 = 342 : 3 = 524 : 4 = 735 : 5 = 822 : 6 = 882 : 7 = 936 : 8 = : + 40 : + : = 4.6 8 1. DEqEWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 170 : 2 = 160 : 2 + 270 : 2 = 200 : 360 : 3 = 540 : 4 = 400 : 630 : 6 = 720 : 5 = 500 : 750 : 3 = 600 : : + + + 120 : + : : : + = + 20 : = = : = :2= + 60 : + + = :2= 2.

Sav novac je podelio sa svojim dvema sestrama. cena jabuka ili kru{aka? 12.5. U pet jednakih yakova zapakovano je 237 kg krompira. Izra~unaj vrednost izraza: (972 : 6) : 3 = (1 000 : 4) : 2 = (975 : 5) : 3 = 972 : (6 : 3) = 1 000 : (4 : 2) = 975 : (15 : 5) = 6. Jedan motociklista je za tri ~asa vo`we pre{ao 144 km. a drugi za ~etiri ~asa 188 km. Vrednost 7 kg kru{aka je 364 dinara. Od proizvoda brojeva 133 i 7 oduzmi koli~nik istih brojeva. Ko se kretao ve}om brzinom? 39 . 9. Jovica je imao 478 dinara i od bake je dobio 284 dinara. 8. Zbir brojeva 405 i 396 podeli razlikom istih brojeva. a vrednost 8 kg jabuka je 368 dinara. Izra~unaj: 894 – 738 : 9 = 368 : 8 + 479 = 743 – 609 : 7 = 750 : 6 + 214 = 7. Po koliko je dobila svaka sestra? 11. ^ija je cena ve}a. Koliko je krompira u svakom yaku? 10.

2) jedan ~inilac smawi 4 puta.6 9 1. a kako proizvod? 5) (a : 6) · (b · 6) = Kako su promeweni ~inioci. Izra~unaj {ta }e biti sa proizvodom ako se: 1) jedan ~inilac pove}a 4 puta. ZAVISNOST PROIZVODA OD ^INILACA. a kako proizvod? 6) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. a kako proizvod? 4) (a · 4) · (b : 4) = Kako su promeweni ~inioci. 3) jedan ~inilac pove}a 2 puta. STALNOST PROIZVODA Ako je a · b = 240. Proizvod dva broja je 160. a kako zbir? 2. a drugi smawi 2 puta? 40 . a kako proizvod? 3) (a : 8) · b = Kako je promewen ~inilac. Kako se promenio proizvod? 2) a · (b : 2) = Kako se promenio drugi ~inilac. izra~unaj: 1) (a · 3) · b = Prvi ~inilac je pove}an 3 puta.

b a O 5. U oblasti  aOb nacrtaj polupravu Cc.Uglovi 1 1. Nacrtaj  aOb da ta~ka A bude na kraku Oa. . a Koliko je uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. A O 3. O 2. Nacrtaj pravu koja se~e oba kraka  aOb. O 4. B. ta~ka B na kraku Ob. b C. CRTAWE I OBELE@AVAWE UGLOVA 7 a Nacrtaj  aOb tako da ta~ka B bude na kraku Ob. . B. d e O c b a 41 .

Nacrtaj prav. 3. Nacrtaj te uglove. nacrtan na slici. Nacrtaj prav ugao ~iji je jedan krak nacrtana poluprava Oa. o{tre uglove ozna~i brojem 1. tupe brojem 3. je zajedni~ki krak o{trog. Krak Oa.7 2 1. 2. prave brojem 2. Koliko je uglova prikazano na slici: e f d c b a o{trih uglova pravih uglova O tupih uglova a 42 . VRSTE UGLOVA Na slici. a a O a O O 4. o{tar i tup ugao. O 5. pravog i tupog ugla.

2. 3 i 4 nacrtaj jednu pored druge tako da obrazuju kvadrat. Figure 1. 1 2 3 4 43 . Figuru na slici dopuni do kvadrata najmawim pove}awem oblasti.Pravougaonik i kvadrat 1 1. Obele`i pravougaonik i wegove stranice. Obele`i kvadrat i wegove stranice 3. PRAVOUGAONIK I KVADRAT NA KVADRATNOJ MRE@I 8 Figuru na slici dopuni do pravougaonika najmawim pove}awem oblasti. 2.

H A.C p 5. . Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p.8 2 1. 3. 2. A . 4. D. ·B E· Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ije su stranice AB= 3 cm. p 44 . . AD= 2 cm. Nacrtaj kvadrat ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. Nacrtaj kvadrat ABCD stranice a = 2 cm.C . CRTAWE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Na kvadratnoj mre`i nacrtaj pravougaonik ABCD i kvadrat EFGH.

Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu pravougaonika ABCD prikazanog na slici. Izra~unaj obim pravougaonika ~ije su stranice a = 56 mm. b = 48 m. Kolika je du`ina: – gvozdenog dela ograde. 2. a sa ~etvrte gvozdenom ogradom. OBIM PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Izra~unaj obim kvadrata stranice 76 mm. a = 72 m. D C A p B 3. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu kvadrata ABCD prikazanog na slici. b = 38 mm. D C A p 5. Igrali{te oblika kvadrata ogra|eno je ogradom ukupne du`ine 192 m. 4. Sa tri strane ogra|eno je pletenom `icom. Koliko je stubova potrebno za ogradu dvori{ta. – `i~anog dela ograde? 45 . B Dvori{te je oblika pravougaonika.3 1. ako je rastojawe izme|u svaka dva stuba 3 m? 6.

Koliko jo{ slobodnih mesta ima u ~etvrtom kampu? Najpre napi{i izraz. U letovali{tu su ~etiri jednaka kampa. Broj u~enika (de~aka i devoj~ica) koji nisu oti{li na ekskurziju zapisan je izrazom 425 – (5 · 40 + 3 · 50). 46 . Prema izrazu sastavi zadatak i zapi{i ga re~ima. rukomet igra 35 u~enika vi{e. a broj onih koji igraju nogomet je tri puta ve}i od broja onih koji se bave ko{arkom i rukometom zajedno. Prva tri kampa popuwena su sa 566 de~aka i 358 devoj~ica. U sportskom centru 65 u~enika igra ko{arku. 2) Razliku brojeva 72 i 9 pomno`i wihovim koli~nikom.9 1 1. Matemati~ki izrazi IZRAZI. ZAGRADE Izra~unaj vrednost izraza: 1) 186 · 4 + 675 : 5 = 2) (534 : 6) · 8 + 146 = 3) 2 · 476 : 7 – 95 = 4) 96 · (84 – 684 : 9) = Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) zbir brojeva 54 i 45 pomno`i wihovom razlikom. 2. 3. REDOSLED OPERACIJA. U ~etvrti kamp ~etiri autobusa dovezla su po 65 u~enika. Koliko je u~enika u ovom sportskom centru? Najpre napi{i izraz. 5. 4.

Izlomqena linija. . 47 . proizvod . kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. 1) Koliki je obim tog pravougaonika? Napi{i formulu. 2 · x – b. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Prema prikazu na slici. koli~nik Ako je a = 117 . O = 5. sastoji se od pet du`i. . Od promenqivih a i b sastavi i zapi{i izraz: . b i c i izra~unaj du`inu izlomqene linije. razliku 4 · x + 2 · a + 7.2 1. 2) Izra~unaj obim pravougaonika ako je: a = 36 cm. b = 158 mm. O = a = 268 mm. izra~unaj vrednost napisanih izraza. 2) Izmeri samo du`i a. 3. b = 17 cm. Ako je a = 7 izra~unaj vrednost izraza: 296 + a = 96 · a + 358 = 451 – 9 · a = 805 : a – 78 = 4. Du`ine stranica pravougaonika su a i b. b = 9. 2. zbir IZRAZI SA PROMENqIVOM Zaokru`i promenqive u izrazu: 3 + a. prikazana na slici.

Trougao TROUGAO I OBELE@AVAWE TROUGLA Obele`i temena i zapi{i trouglove prikazane na slici.C A· ·B Prona|i osam trouglova i zapi{i ih. Obele`i ta~ku u kojoj se dve nacrtane du`i seku. Uradi to na dva na~ina. C C A B A B 3. Na slici su ozna~ene ~etiri ta~ke A. 2. Svake dve ta~ke na slici spoj du`ima. C.10 1 1. B. . Trougao ABC pomo}u dve prave podeli na tri trougla. D. 48 . D.

CRTAWE TROUGLA Nacrtaj trougao ~ije su sve stranice jednake. b = 55 mm. i obele`i ga. b = 55 mm. Najpre nacrtaj du`i a i b. 49 . Najpre nacrtaj du` a. Najpre nacrtaj du`i a. c. c = 6 cm i obele`i ga. Nacrtaj trougao ~ije su dve stranice jednake.2 1. 2. a = 45 mm. a = 3 cm. Nacrtaj trougao ~ije su stranice a = 3 cm. 3. i obele`i ga. b.

c = 14 cm. a tre}a 6 cm. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 7 cm 8 mm. 5. 6. Izra~unaj obim trougla ~ije su stranice du`ine 5 cm. b = 10 cm. OBIM TROUGLA Izra~unaj obim trougla ~ije su sve stranice jednake 6 cm 5 mm. 6 cm 5 mm i 7 cm 8 mm. ako zna{ da je a = 5 cm. Stranice trougla su a = 7 cm. druga za 2 ve}a. 2.10 3 1. 4. a tre}a za 3 ve}a od druge. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 78 mm. Izra~unaj obim trougla ~ija je jedna stranica du`ine a. Za koliko se pove}a obim trougla ako se najmawa stranica pove}a dva puta. a najdu`a smawi za 2 cm? 50 . 3. a tre}a kra}a 1 cm.

1 1 1 . RAZLOMCI. Kvadrat podeli na ~etiri jednaka dela na tri razli~ita na~ina. . ^etvrtinu oboj i zapi{i razlomkom. 108 51 . 2 2. 3.Razlomci 1 1. 2 4 8 1 kruga. 8 11 Oboj: 1 kruga. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 4 1 od 360 = 8 4. 4 1 kruga.

Oboj petinu (desetinu) kvadrata i zapi{i razlomkom. Izra~unaj: 1 od 600 = 5 1 od 600 = 10 4. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 5 1 0 1 00 1 000 1 kruga 10 Oboj: 1 kruga 5 2. RAZLOMCI. Jedan kvadrat podeli na pet jednakih delova.11 2 1. 18 52 . . 3. . drugi na 10 jednakih delova. 1 1 1 1 .

42 53 . . 3 6 9 7 2. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 9 1 od 360 = 6 1 od 350 = 7 3. na devet. po redosledu. RAZLOMCI. 3 6 9 7 Kvadrate. 1 1 1 1 . podeli na tri. . U krug i delove kruga upi{i potreban broj. .3 1. odnosno kvadrata. na sedam jed1 1 1 1 nakih delova i oboj . na {est. .

tre}eg dana . Koliko je stabala 3 {qiva. a 702 ovce su bele boje. od ~ega 1 1 kupus. 4 Koliko je ukupno ovaca u ovom stadu? Od ukupnog broja ovaca u stadu 9. a osta3 4 lo je krompir. prvog. 5. Koliko je potro{eno hleba po danima. 1 su crne ovce. a koliko krompira? 6. luka. Poqoprivrednik je dovezao 504 kg povr}a. Obim pravougaonika 756 mm. drugog. Koliko je kilograma bilo kupusa. drugog dana . Kolika je du`ina stranica ovog pravougaonika? 1 9 54 . a ~etvrtog 6 7 8 dana sva preostala koli~ina. luk. a koliko stabala jabuka u ovom vo}waku? Od ukupno 417 stabala.11 4. 1 su {qive. Du`ina jedne stranice pravougaonika je obima. 1/3 od x x 358 8. tre}eg i ~etvrtog dana? 7. a ostalo su jabuke. Prvog dana 1 1 1 je potro{ena ukupne mase. Za ~etiri dana u {kolskoj kuhiwi je potro{eno 672 kg hleba. Koji broj je za 358 ve}i od svoje tre}ine? Koristi grafi~ki prikaz.

Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 286 kg {e}era. Kada uradi sve zadatke odabrane grupe. Izra~unaj vrednost izraza: 726 + 228 : 8 = (626 – 228) : 6 = 3. koliko je robe bilo u svakom kamionu? 55 . Prva grupa zadataka je najlak{a. u~enik mo`e da radi zadatke slede}e grupe. U~enici sami biraju grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq. – Date su tri grupe zadataka. Prvog dana je popuwena Koliko je ostalo slobodnih mesta? 1 le`ajeva. Ako su kamioni vozili jednake terete.Zadaci za ve`bawe i obnavqawe Uputstvo. 6 5. izra~unaj: (a + 275) – b = a – (b – 134) = (a + 235) – (b + 235) = 4. Ako je a – b = 386. I grupa Napi{i ciframa broj: pet stotina {est {est stotina pet pet stotina {ezdeset {est stotina pedeset 1. 2. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta).

5 i 6 javqaju jedanput. Koliko je tereta utovareno u ~etvrto vozilo? 56 . Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. Zapi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifre 0. Ako je a + b = 746. Koliko je ostalo slobodnih mesta? 7 1 a drugog 6 5.II grupa 1. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) broj 726 pove}aj za koli~nik brojeva 228 i 6. izra~unaj: (a – 348) + b = (a + n) + (b – n) = (a – 123) + (b + 50) = 4. 2. Prvog dana je popuwena dana 1 broja mesta. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). 2) odredi {estinu razlike brojeva 726 i 228. svaki jednaku koli~inu tereta. 3. U ~etvrto vozilo je utovareno 125 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri.

najve}i 2. Koliko je mesta popuweno ~etvrtog dana? 5. Kamion je odneo sav beli hleb i {estinu polubelog. drugog 6 1 1 . Prvog dana je popuwena dana 1 . Ako je a – b = 645. Sve ostalo popuweno je ~etvrtog 7 9 dana. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era.III grupa 1. a tre}eg dana broja mesta. najmawi . U ~etvrto vozilo utovarene su 4 vre}e po 65 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri vozila. 5 i 6. Koliko je kilograma hleba ostalo? 2) Dragan ima 726 dinara. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) U pekari je ispe~eno 726 kg belog i 228 kg polubelog hleba. Kolika je cena jedne sveske? 3. Za taj novac je kupio kwigu ~ija je cena 226 dinara i {est jednakih svezaka. Koliko je robe utovareno u ~etvrti kamion? 57 . 1. izra~unaj: a – (b + 357) = (a + 2 · n) – (b + 2 · n) = 3·a–3·b= 4. svaki jednaku koli~inu tereta. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Napi{i najmawi i najve}i broj {este stotine koji se mo`e zapisati ciframa 0.

Koliko papira nedostaje do 1 tone? 3. onda bi se javio vi{ak nogu (326 – 2 · 115). sadnica zalio. i za koliko. Svakog od pet radnih dana u~enici su sakupili po 184 kg starog papira. 115 gusaka. Iz pristani{ta su istovremeno isplovila dva brodi}a.Dodatni zadatak U kavezu su guske i ze~evi. Koliko }e brodi}i biti udaqeni jedan od drugog posle 6 ~asova plovidbe? 2. a drugi nizvodno brzinom 24 km na ~as. a svaki od ~etiri de~aka po 106 sadnica. U toku dana svaka od 5 devoj~ica zalije po 87 sadnica. Koliko je u kavezu gusaka. Koliko je izgra|eno jednosobnih. Koliki put pre|e ova podmornica ako se po po vr{ini kre}e 8 ~asova. Jedan uzvodno brzinom 18 km na ~as. 1. a pod vodom 8 km sporije. U nasequ je izgra|eno 450 jednosobnih i dvosobnih stanova. – Ako bi u kavezu bile samo guske. a pod vodom 9 ~asova? 5. de~aci ili devoj~ice? 4. @ivotiwe imaju ukupno 115 glava i 326 nogu. Taj vi{ak nogu pripada ze~evima. a koliko ze~eva? Uputstvo. 1) Koliko je ukupno zaliveno sadnica u toku dana? 2) Ko je vi{e. Na svaka 2 jednosobna stana dolazi 7 dvosobnih. a koliko dvosobnih stanova? 58 . Podmornica se po povr{ini vode kre}e 32 km na ~as.

a broj stabala {qiva je ~etiri puta ve}i od broja stabala kru{aka. A. onda je jabuka 2 · x. – Zadatak prika`i grafi~ki du`ima. 7. Zapi{i koje su figure prikazane na slici: b a 1) prave A 2) du`i B c C 3) trouglovi d D E 9. Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B. Uputstvo. a koliko {qiva u ovom vo}waku? Uputstvo. 59 . koliko jabuka. U vo}waku je 768 stabala kru{aka. Odredi te brojeve. 1) Gde se nalaze ta~ke A i B u odnosu na pravu p ? 2) Kroz ta~ku A nacrtaj pravu a normalnu na p. pa stoga tra`eni brojevi moraju biti ve}i od 3. Proizvod tri jednocifrena broja je 336. Zadatak re{i deqewem. a {qiva 4 · x. odabirawem delioca (~inioca) i proveravawem. jabuka i {qiva. 3) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b paralelnu sa p. 4) Kakav je me|usobni polo`aj pravih a i b? Zapi{i. Ako je kru{aka bilo x. – Proizvod svaka dva jednocifrena broja je mawi od 100. Koliko je stabala kru{aka. 8. Broj stabala jabuka je tri puta ve}i od broja stabala kru{aka. p B.6.

r2 = 2 cm. a du`ina jedne stranice 45 mm. Ta~ke O1 i O2 su centri kru`nica k1 i k2. 13. Nacrtaj trougao ~iji je obim 148 mm. Obele`i ta~ke u kojima se kru`nice seku. r1 = 25 mm. 60 . Poluprava Oa je zajedni~ki krak jednog o{trog. Nacrtaj kvadrat ~iji je obim 136 mm. 2) Koliko je ukupno uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. jednog pravog i jednog tupog ugla. O1 a 11. 1) Nacrtaj te uglove. a dve stranice du`ine 54 mm i 46 mm. 14. O a 12. Nacrtaj pravougaonik ~iji je obim 148 mm.10. Nacrtaj te kru`nice ako je O1O2= 3 cm.

8. 5 i 0 mogu se zapisati neki trocifreni brojevi u kojima se svaka od navedenih cifara javqa samo jedanput. Zapi{i te brojeve po veli~ini 4. tako da prikazani odnos bude ta~an.Pismena ve`ba 1. 61 . 6. 4S8J= 46 D = Ciframa 7. Zapi{i ciframa broj: pet stotina trideset {est sedam stotina ~etrdeset osam stotina tri 2. 839. Na slici je strelicom ozna~en odnos „je mawe od”. 484. U svaki kru`i} bez broja upi{i broj {este stotine. na primer. 597 7. 947. 5. 372. Izmeri du`inu nacrtanih du`i (u milimetrima). Koliko ukupno ima trocifrenih brojeva? Objasni. Napi{i trocifreni broj (bez oznaka dekadnih jedinica) da jednakost bude ta~na: 2S3D4J= 58 D 7 J = 3. 597 je mawe od . Rimskim ciframa zapi{i brojeve 106. E AB = D B A CD= F C EF= Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 4 javqa dva puta.

4) Kakav je me|usobni odnos pravih b i d? D. 62 . Cena jedne kwige je 453 dinara. ·C ·B A. 2) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja je paralelna sa pravom AC.Pismena ve`ba 1. D. 1) Koliko je du`i prikazano na slici? Zapi{i te du`i. Na slici su prikazane ta~ke A. a druge 125 dinara mawe. izra~unaj na podesniji na~in: 195 + 476 + 5 = 367 + 298 + 133 = 2. 3) Kroz ta~ku D nacrtaj pravu d koja je normalna na AC. Obele`i ta~ke u kojima se te prave seku. 3) Da li na slici ima normalnih pravih? Koje su to prave? Zapi{i. Na slici su prikazane neke prave. Mi{a je kupio obe kwige. 2) Da li na slici ima paralelnih pravih? Zapi{i koje su prave paralelne. 5. 1) Nacrtaj pravu AC. Izra~unaj razliku: 736 – 235 = 834 – 376 = 3. Zamenom mesta i zdru`ivawem sabiraka. Koliko ih je platio? 4. B. C.

Pismena ve`ba 1. 23*+*55=7*3 *85–4**=258 6. Koliko je radnika ukupno zaposleno? 5. r2 = 25 mm. Napi{i skup re{ewa i prika`i ga na brojevnoj pravoj. tako da se krugovi dodiruju u ta~ki A. Re{i nejedna~inu 7 < x < 14. Izra~unaj: 346 + 258 845 – 367 273 + 367 = 934 – 458 = 2. A p 63 . ~iji su centri na pravoj p. Umesto zvezdice upi{i cifre koje nedostaju. x∈{ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4. Re{i jedna~inu: 347 + x = 592 x – 218 = 356 723 – x = 264 3. a u drugoj 175 radnika vi{e. U jednoj smeni su zaposlena 453 radnika. Nacrtaj krugove polupre~nika r1 = 2 cm.

Napi{i najmawi paran broj pete stotine. 940 pore|aj po veli~ini. 490. devet stotina mawe ~etiri stotine jednako je 10. Rimskim ciframa napi{i broj. pet stotina sedamdeset devet. Napi{i najve}i neparan broj sedme stotine. 4. 500. Razliku brojeva 728 i 365 pove}aj za 243. Zapi{i i izra~unaj: dve stotine i pet stotina jednako je . wegov prethodnik i wegon sledbenik: osam stotina tri. 2. 8. 780. Napi{i pet prvih (najmawih) i pet posledwih (najve}ih) trocifrenih brojeva.ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta Uputstvo. Zapi{i i proveri ta~nost: devedeset plus devedeset jednako je dvesta sedamdeset mawe devedeset. a u~enici istovremeno zapisuju odgovore brojevima i matemati~kim znacima. Broj a je ve}i od 308 i mawi od 830. 5. 994. Napi{i ciframa broj. 64 . 11. 409. 13. Zbir brojeva 435 i 296 umawi za razliku brojeva 803 i 546. Rezultate izra~unavati samo za one zadatke u kojima je to posebno nazna~eno. 6. 9. Broj 705 je ve}i od 570. Matemati~ki diktat 1. wegov prethodnik i wegov sledbenik: osam stotina tri. pet stotina sedamdeset devet. 7. 12. Broj 260 pove}aj za 10 desetica i izra~unaj zbir. – U~iteq ~ita zadatke odre|enom brzinom. 3. Brojeve 708.

onda dobijem ……… . onda dobijem ……… . 24. 16. Nacrtaj sliku. 23. 19. Napi{i zbir dva jednaka sabirka. 65 . 25. Nacrtaj dve nejednake du`i i obele`i ih. onda se dobije … (zapi{i koliko se dobije). Prava p se~e kru`nicu u ta~kama A i B. kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja se~e pravu p. onda se dobije najve}i dvocifreni broj. Prave a i b seku se u ta~ki M. a drugi smawi za 56. 3 stotine i 101 jedinice? Ako 706 smawim za tebi nepoznat broj. Sedam metara izrazi decimetrima i centimetrima. kroz ta~ku A nacrtaj pravu a koja je paralelna sa pravom p. 18. 15. Ako se prvi sabirak pove}a. Napi{i jednakost: ako 384 pove}am za 2 desetice. 21. 22. Nacrtaj kru`nicu i jedan wen polupre~nik i pre~nik. Ako se razlika broja a i 174 smawi za zbir brojeva 285 i 317. Prika`i grafi~ki – nacrtaj sliku: ta~ke A i B su sa razli~ite strane prave p. Koji je broj jednak zbiru 28 desetica. Nacrtaj sliku. Prave c i d su paralelne. 20. Nacrtaj sliku. 17. osta}e 429. ako 407 pove}am za 3 stotine.14.

Izra~unaj: 1) 37 + 48 = 4) 56 + 44 = 3. S.Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 1. S oznaka za stotinu) S. Popuni tablicu. 35 5 7 0 6 1 9 8 2) 63 : 7 = 5) 8 · 7 = 3) 5 · 9 = 6) 36 : 9 = 2) 74 – 58 = 5) 33 + 49 = 3) 92 – 65 = 6) 87 – 87 = D. (D oznaka za deseticu. Izra~unaj proizvod: 1) 2 · 6 · 5 = (2 · 5) · 6 = 3) 5 · 9 · 2 = 2) 5 · 0 · 7 = 4) 6 · 1 · 0 · 8 = 7. S. 3) 100 = 5) 38 + D= = 1 S. Izra~unaj – odredi koliko je: 1) 10 = 2) 10 D = 4) 6 D + 4 D = 2. · 3 6 8 7 5. Upi{i ~inilac koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na: 1) 7 · 8 = 3) 5 · x = x · ·7 2) 9 · 4) =5·9 ·b=b·a 6. Izra~unaj: 1) 7 · 6 = 4) 48 : 6 = 4. Iznad crtice dopi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj vrednost izraza: 1) (7 + 5) · 8 = 7 · 2) 27 · 6 – 18 · 6 = ( + ·8= – 18) · 6 = 66 .

5. B.a= 11. Broj a ka`e: „Ako me smawi{ {est puta. dobi}e{ 7”. D su dva temena kvadrata ABCD. . C su tri temena pravougaonika ABCD. . Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ sedam puta. Izra~unaj vrednost izraza: 1) 16 + 8 · 4 = 3) 48 – 32 : 8 = 2) (16 + 8) · 4 = 4) (48 – 32) : 8 = 9. Nacrtaj taj pravougaonik. D A B B 67 . Ta~ke A. Nacrtaj taj kvadrat. 1 3 4 5 2 1. D 14. Ta~ke B. . 2. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja x. 4. . 13.x= 12. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja a. Izra~unaj: 1 1) od 72 2 1 3) od 90 10 _ 2) 1 od 60 4 10. 3. Pod odgovaraju}im rednim brojem zapi{i naziv linija koje su na slici obele`ene brojevima od 1 do 5.8. dobi}e{ 56”.

odredi koliko je: 100 = 10 S = 1 000 = 2. 870. Re{i jedna~inu: x + 184 = 208 · 4 405 : x = 3 · 3 68 . Izra~unaj: 345 · 5 = 87 · 9 = 108 · 7 = 5. Izra~unaj: 735 : 5 = 822 : 6 = 744 : 8 = 6. S. (h oznaka za hiqadu) h= S= D. 500. Izra~unaj vrednost izraza: (207 – 9 · 4) + 5 = (207 – 9) · 4 + 5 = (207 – 9) : (4 + 5) = 207 – 9 : (4 + 5) = 7. (S oznaka za stotinu) h. Izra~unaj. Izra~unaj: 347 + 508 485 + 397 832 – 476 804 – 528 4. . .Provera znawa – test 2 1. . 999. (D oznaka za deseticu) Napi{i prvi prethodnik i sledbenik broja: . 399. 3.

Izmeri potrebno i izra~unaj obim nacrtanog pravougaonika. A a= O= B 10. Izrazi mawim jedinicama mere: 1t= 3m= kg cm 1 t= 5 3 km = 8 kg m 3 t= 4 3 m= 5 kg mm 9. Izmeri potrebno i izra~unaj obim kvadrata.8.C p A a= b= O= 69 . Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija je jedna stranica deo poluprave Ap prikazane na slici. Nacrtaj taj kvadrat. Du` AB je jedna stranica kvadrata ABCD. .

. Koliko je ukupno radnika zaposleno u tom preduze}u? 4. Ako je a · b = 180. Re{i jedna~inu: 4 · x = 712 – 547 . U jednoj smeni radi 345 radnika. Izra~unaj: 437 + 385 574 + 247 834 – 276 932 – 745 2. a u drugoj 139 vi{e. izra~unaj vrednost izraza: a · (b · 3) = (a : 5) · b = (a · 10) · (b : 10) = Masa ~etiri jednake vre}e je 260 kg.Provera znawa – test 3 1. Izra~unaj: (672 : 4) · 2 = 672 : (4 · 2) = 5. 825 : x = 303 – 298 x : 7 = 3 · 238 3. Izra~unaj vrednost izraza: 3 · 270 – 72 : 9 = 3 · (270 – 72 : 9) = 6. . Kolika je masa 7 takvih vre}a? 7. 70 .

3) Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka du`ini izlomqene linije. Izlomqena linija sastoji se od ~etiri du`i. Broj trouglova je 9. O1 O2 10.8. 2) Potrebno izmeri i izra~unaj du`inu izlomqene linije (u mm). A 71 . Nacrtaj dve kru`nice k1 i k2 jednakih polupre~nika 24 mm. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. Koliko je trouglova prikazano na slici? Obele`i ih i zapi{i.

SPIRITß Gradski Park 2 Korice Gorica Ze~evi} Lektura i korektura Sowa [o} [TAMPA Intergraf. . 318-0265 faks: 3180-266 Kwi`are „Dragani}ß: 21000 Novi Sad...yu 72 . tel. 28 cm Tira` 5. 2005. Beograd CIP . Fru{kogorska 4. 013/833-365 26000 Pan~evo. 11070 Novi Beograd Telefoni: 318-0213. tel. Kraqa Petra I 12. Marko M. Radni listovi za matematiku : za tre}i razred osnovne {kole / Marko M. asistent Elektrotehni~kog fakulteta u Beogradu qIqANA NOVKOVI]. ISBN 86-441-0626-0 COBISS. Vojvode Putnika 6.Beograd : Dragani}.Dragani}ß Goce Del~eva 40. tel. 013/333-154 11300 Smederevo.. : ilustr.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije.draganic. .1) IGWATOVI]. ISBN 86-441-0626-0 Plasman kwige: Adresa: Dr Ivana Ribara. . tel.000. Svetosavska 11. Beograd 37.co. 026/612-497 http//www.016:51(075. 021/458-745 26300 Vr{ac.72 str. 5. Igwatovi}. 2005 (Beograd : Intergraf). nastavnik razredne nastave u O[ . dr MILAN TASKOVI].2)(076.yu e-mail: office@draganic. godine. Novi Beograd Za izdava~a Miodrag Dragani} Recenzenti: prof.co.Marko M. Matemati~ki fakultet u Beogradu dr SINI[A JE[I].Drinka Pavlovi}ß u Beogradu Glavni urednik Jovan Zivlak Urednik izdawa Radivoj Nikolajevi} Kompjuterska priprema pp .SR-ID 124834828 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15. Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za tre}i razred osnovne {kole Izdava~ Izdava~ka ku}a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful