Marko M.

Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU
za tre}i razred osnovne {kole

• DRAGANI] • Beograd, 2007.

Sadr`aj
1. Prirodni brojevi do 1000.....................................................................4 Stotine prve hiqade ...............................................................................4 ^itawe i pisawe brojeva do 1 000 .........................................................5 Upore|ivawe brojeva prve hiqade ........................................................6 Pisawe brojeva rimskim ciframa .........................................................7 2. Merewe ......................................................................................................8 Merewe du`ine.........................................................................................8 3. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 ............................................9 Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................................9 Sabirawe trocifrenog i jednocifrenog broja ..................................10 Oduzimawe jednocifrenog broja od trocifrenog ..............................11 Sabirawe trocifrenog i dvocifrenog broja .....................................12 Oduzimawe dvocifrenog broja od trocifrenog.................................13 Sabirawe trocifrenih brojeva ...........................................................15 Oduzimawe trocifrenih brojeva .........................................................17 Sabirawe i oduzimawe trocifrenih brojeva ....................................19 Zavisnost zbira od sabiraka. Stalnost zbira ...................................21 Zavisnost razlike od umawenika i umawioca. Stalnost razlike ..22 4. Ta~ka, prava i ravan.............................................................................23 Ravan, prava i ta~ka ..............................................................................23 Normalne i paralelne prave ................................................................25 5. Krug i kru`nica ....................................................................................26 Crtawe kru`nice i kruga ......................................................................26 Upore|ivawe i nadovezivawe du`i ....................................................28 6. Mno`ewe i deqewe..............................................................................29 Mno`ewe brojem 10 i brojem 100 ..........................................................29 Deqewe brojem 10 i brojem 100 ............................................................30 Mno`ewe i deqewe zbira i razlike ..................................................32 Mno`ewe vi{estruke desetice jednocifrenim brojem ...................... 33 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim .....................................34 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................................35 Mno`ewe trocifrenog broja jednocifrenim .....................................36 Deqewe trocifrenog broja jednocifrenim .......................................38 Zavisnost proizvoda od ~inilaca. Stalnost proizvoda ..................40 7. Uglovi .....................................................................................................41 Crtawe i obele`avawe uglova.............................................................41 Vrste uglova ............................................................................................42 8. Pravougaonik i kvadrat ......................................................................43 Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i....................................43 Crtawe pravougaonika i kvadrata .......................................................44 Obim pravougaonika i kvadrata ...........................................................45 9. Matemati~ki izrazi .............................................................................46 Izrazi. Redosled operacija. Zagrade ..................................................46 Izrazi sa promenqivom ........................................................................47

2

10. Trougao ..................................................................................................48 Trougao i obele`avawe trougla .........................................................48 Crtawe trougla .....................................................................................49 Obim trougla .........................................................................................50 11. Razlomci ...............................................................................................51 1 1 1 Razlomci. , , .......................................................................................51 2 4 8 1 1 1 1 , , Razlomci. , ..........................................................................................52 5 1 0 1 00 1 000 1 1 1 1 Razlomci. , , , ..................................................................................53 3 6 9 7 Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ............................................................55 Pismena ve`ba ............................................................................................61 Pismena ve`ba ............................................................................................62 Pismena ve`ba ............................................................................................63 Matemati~ki diktat ...................................................................................64 Ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta .....................................................64 Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 ...........................................66 Provera znawa – test 2 ..............................................................................68 Provera znawa – test 3 ..............................................................................70

3

D. 900. . 600. . > ili = . 4. 200 = 2 · 100 = 2 · 1 D = 800 = 600 = 900 = = = = D D D D 500 = 5 · 100 = 5 · 400 = 700 = 3. Prirodni brojevi do 1000 STOTINE PRVE hIqADE Zapi{i ciframa broj: dve stotine 5S= osam stotina 7S= ~etiri stotine 9S= Vi{estruke stotine izrazi deseticama: 100 = D D= = = D. . 200.1 1 1. . . 800. U kvadrati} upi{i jedan od znakova < . . 700. D. 2. 1 000. Uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve prema prikazu na brojevnoj pravoj: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 4 . 100. 100. 100 . . 300. . 600 1000 6S 1h 5. . 1 000. 200 300 500. 1 000. 700 500 400. . Zapi{i stotine koje nedostaju u nizu: 100. 300.0 . 600. 800. tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an. 700. . . 400. .

i 442. i 904 i 806 5. i 705. 357 734 806 Ciframa zapi{i brojeve: dvesta pedeset sedam osamsto pedeset . 7. 896. U svaki pravougaonik upi{i potreban broj niza 0 100 600 380 400 400 410 397 401 4.2 1. trista sedam {eststo dvadeset tri 3. ^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 1 000 Pro~itaj i re~ima zapi{i brojeve: . 648 562 491 2. . 799. Napi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifra 5 javqa dva puta. 5 . Prethodnik Broj Sledbenik 398 100 549 800 741 669 6. . . Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 0 javqa jedanput. Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva: 437. Popuni tabelu. 698.

735 85 D 7J 742.1 3 1. 728. 638 i 719 zapi{i od najmaweg do najve}eg. . U kvatri}e upi{i znak = . 3. Brojeve 243. 385 0 100 136 200 300 400 500 600 572 745 700 800 900 1 000 951 . tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an: 283 472 382. . 549. 846. < ili > . 4 S 7 D 2 J. . 234. 2. . . UPORE\IVAWE BROJEVA PRVE hIqADE Napi{i prethodnik i sledbenik brojeva: . Prema prikazu na brojevnoj pravoj uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve. 400. . . . . . 4. . 800. 120. 300. 760. 6 . Napi{i: 1) najmawi i najve}i neparan broj osme stotine 2) najmawi i najve}i paran broj pete stotine 5. 640. .

X .5 · . 100 ·1 . A R 300 CCC 800 DX 400 DCC 900 DC 200 750 DLV 3.4 1. zapisuju}i brojeve arapskim ciframa ili rimskim. 10 · 50 . Zapi{i arapskim i rimskim ciframa broj: Arapski sto osam ~etiri stotine sedamdeset sedam osam stotina pedeset devet tri stotine ~etrdeset {est devet stotina osamdeset ~etiri Rimski 7 . Rimskim ciframa zapi{i sve desetice: osme stotine pete stotine 4. D· M . A. R I R V . L C· · 500 · · 1000 2. PISAWE BROJEVA RIMSKIM CIFRAMA Iste brojeve pove`i strelicom. Popuni tabelu.

dm. E. 4 m 6 cm = dm. 5 m 4 dm 7 cm = cm. D. u kvadrati} upi{i znak < . 6. cm. G tako da je: AB= 35 mm. B C D E Du` mm 2. Strelicom ozna~i odnos mera: je du`e od 604 mm 64 cm 46 mm 406 mm je iste du`ine 372 mm 32 cm 7 mm 3 dm 27 mm 3 dm 72 mm 8 . 8 m 5 dm = cm. > ili = : 2 m 5 dm 8 m 3 dm 4 cm 2 m 50 cm. 4 dm 6 cm 3 m 6 dm 7 cm 4 dm 5 cm. Du`inu izrazi milimetrima: 5 cm 6 mm = 3 dm 5 cm = 5 dm 8 cm 3 mm = mm mm mm 62 cm 4 mm = 9 dm 7 mm = 7 dm 6 cm 8 mm = mm mm mm 5. C. AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE Na polupravoj Ax odredi ta~ke B. 6 m = dm = cm. 8m= cm. 7 m 18 cm = 4. A Merewe MEREWE DU@INE Izmeri du`inu du`i prikazanih na slici i popuni tabelu. Zapi{i merne brojeve koji nedostaju tako da jednakost bude ta~na 7 dm = 4 dm 7 cm = 9 m 4 dm = cm. AD= 84 mm. cm. 8 m 4 dm 3 cm. 3 m 67 cm. x A 3.2 1 1. AF= 138 mm. Uporedi brojeve. BC= 27 mm. CE= 42 mm.

Kolika je du`ina staze? 58 m J 95m K 9 . U jednom ormaru je 96 kwiga. U jednoj korpi ima 48 jabuka. Staza vodi od ku}e do jabuke i od jabuke do kru{ke. Izra~unaj: 60 + 45 84 + 70 80 + 53 65 + 90 3.1 1. Izra~unaj: 74 + 57 76 + 68 67 + 95 85 + 78 5. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 SABIRAWE DVOCIFRENIh BROJEVA 3 Ra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 67 + 80 = (60 + 80) + 70 + 56 = 90 + 38 = 60 + 74 = = 2. Koliko je ukupno jabuka? 6. Koliko je ukupno kwiga? 7. Izra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 73 + 58 = (73 + 64 + 87 = 45 + 87 = 96 + 59 = )+ = 4. a u drugom 67 kwiga. a u drugoj 75 jabuka.

+6 358 527 946 115 253 634 467 816 +9 372 485 837 596 +7 5. Svoja mesta u bioskopskoj sali zauzelo je 256 gledalaca. Popuni tabele. Koliko gusaka sada ima u jatu? 6. Koliko mesta ima ova sala? 7. Jo{ 9 mesta je slobodno. U stadu je 337 ovaca bele boje i samo 6 crne boje. Izra~unaj zbir: 227 + 6 635 + 8 874 + 9 548 + 7 4. U jatu je letelo 125 gusaka. 2.3 2 1. SABIRAWE TROCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 386 + 7 = (386 + 573 + 8 = 798 + 6 = Saberi usmeno i zapi{i zbir: 258 + 5 = 536 + 4 = 385 + 8 = 682 + 6 = 429 + 7 = 796 + 9 = )+ = 3. Pridru`ilo im se jo{ 8 gusaka. Koliko je ovaca u ovom stadu? 10 .

Osam izletnika svrati na poqanu da pripremi logor. Koliko je posetilaca bilo u sali? 11 . Popuni tabele. Kada su posetioci zauzeli svoja mesta. ostalo je jo{ 9 slobodnih mesta. ODUZIMAWE JEDNOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 247 – 7 = (254 – 473 – 8 = 736 – 9 = )– = 2. Koliko je izletnika nastavilo put? 6. U bioskopskoj sali ima 255 sedi{ta. –6 342 531 923 211 243 734 567 812 –8 472 735 867 326 –9 5. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 132 – 5 = 634 – 8 = 314 – 7 = 823 – 9 = 524 – 6 = 911 – 4 = 3. Putem se kre}e kolona od 235 izletnika. Izra~unaj razliku: 223 – 6 211 – 4 814 – 5 525 – 7 4.3 1. Ostali nastavi{e daqe.

Koliko je gledalaca na stadionu? 12 . SABIRAWE TROCIFRENOG I DVOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 382 + 75 = (382 + 547 + 68 = 768 + 54 = Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 267 + 56 = 538 + 34 = 435 + 78 = 676 + 69 = 456 + 47 = 793 + 39 = )+ = 3.3 4 1. 2. Na ko{arka{koj utakmici 856 gledalaca navija za plave i 89 za bele. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Milan je kwige platio 750 dinara i sveske 85 dinara. Koliko je svega platio kwige i sveske? 6. Izra~unaj zbir: 148 + 54 325 + 86 775 + 89 598 + 67 4. Popuni tabele.

Koliko je novca ostalo Maji? 6. Izra~unaj razliku: 148 325 – 54 – 86 775 – 89 598 – 67 4. Seka ima 143 dinara. Oduzmi usmeno i zapi{i razliku: 213 – 56 = 535 – 72 = 431 – 78 = 631 – 69 = 426 – 48 = 742 – 59 = 3. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Popuni tabele. Malom bati kupila je ~okoladu za 75 dinara. ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 332 – 75 = (332 + 525 – 48 = 754 – 86 = )+ = 2.5 1. Koliko je dinara ostalo seki? 13 . Maja je ponela 1 000 dinara i kupila kwigu ~ija je cena 85 dinara.

3 7. Upi{i potreban broj. 513 – 50 + 40 – 85 426 + 68 14 . 368 + 50 + 56 +6 725 – 78 634 – 56 8. U pravougaonik upi{i potreban broj (rezultat). Popuni tabele. a u kru`i} potreban znak i broj. a pored strelice potreban broj i znak + ili – . U pravougaonik upi{i potreban broj. – 75 354 + 36 + 88 247 – 64 – 45 – 76 11. Izra~unaj broj koji je: za 54 ve}i od 358 za 83 mawi od 720 10. Strelice imaju zapisano zna~ewe. 1) a 465 b 34 34 34 499 431 a+b a–b 2) a 276 b 48 75 67 428 768 a+b a–b 9.

Popuni tabelu. + 274 355 472 180 290 340 460 15 . Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 264 + 370 = 564 + 70 = 456 + 290 = 276 + 360 = 455 + 180 = 574 + 350 = 693 + 230 = 4.6 1. SABIRAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 400 + 200 = 340 + 500 = 130 + 600 = 460 + 200 = 342 + 500 = 135 + 600 = 468 + 200 = 373 + 500 = 168 + 600 = 2. Izra~unaj zbir: 248 + 540 325 + 360 475 + 280 548 + 360 5. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa: 463 + 350 = (463 + 558 + 190 = 674 + 260 = ) + 50 = + 50 = 3.

Iz Aleksinca za Beograd kre}e se motociklista. Koliko treba platiti obe kwige? 11. Izra~unaj zbir: 246 + 487 568 + 256 374 + 347 329 + 478 10. Koliko je ukupno gledalaca u sali? 7. Na odbojka{koj utakmici 356 gledalaca navija za plave i 480 za bele. 378 + 285 = (378 + 200) + 436 + 387 = ( =( 754 + 179 = 657 + 293 = 384 + 557 = + = +3= + + =( )+ )+ + = = + = )+5= + = 9.3 6. a druge 368 dinara. U bioskopskoj sali je 278 mu{karaca i 350 `ena. Cena jedna kwige je 285 dinara. Aleksinac 148 km Beograd 57 km A B 16 . Koliko je gledalaca u sali? 8. Koliko |aka ima druga {kola? Koliko ukupno |aka imaju obe {kole? 12. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa. a druga 85 |aka vi{e. Jedna {kola ima 358 |aka. Odredi du`inu puta od Aleksinca do Beograda.

7 1. ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 500 – 200 = 740 – 400 = 830 – 600 = 560 – 200 = 742 – 400 = 835 – 600 = 568 – 200 = 773 – 400 = 748 – 600 = 2. Koliko je vi{e stanovnika `enskog pola? 17 . Izra~unaj razliku: 858 – 540 525 – 360 452 – 280 638 – 260 4. Popuni tabelu. Koliko je mu{karaca vi{e? 6. Na fudbalskoj utakmici je 537 mu{karaca i 360 `ena gledalaca. 534 – 370 = 234 – 70 = 836 – 390 = 778 – 360 = 645 – 280 = 574 – 150 = 923 – 230 = 3. Ra~unaj usmeno. – 574 855 932 180 290 340 460 5. U selu ima 780 stanovnika mu{kog pola i 845 stanovnika `enskog pola.

U jednom vo}waku ima 428 stabala. a u drugom 165 stabala mawe. Prema izvodu iz autokarte. a druge 368 dinara. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak oduzimawa: 658 – 285 = (658 – 200) – 726 – 358 = ( 635 – 179 = 842 – 397 = 926 – 456 = – = –7= – )– =( =( – – )–5= )– = – – = = 8. Cene jedne kwige je 850 dinara. Koliko stabala ima u drugom vo}waku? Koliko ukupno stabala ima u oba vo}waka? 12. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 327 – 128 = 634 – 278 = 535 – 286 = 954 – 647 = 9. Izra~unaj razliku: 546 – 287 622 – 256 834 – 347 728 – 478 10. izra~unaj: Beograd Koliki put pre|e autobus koji iz Beograda ide za Zaje~ar preko Ni{a? 239 km 235 km 82 km Ni{ Zaje~ar Za koliko kra}i put pre|e autobus koji iz Beograda ide direktno za Zaje~ar? 18 .3 7. Koliko je prva kwiga skupqa od druge? 11.

U pravougaonik upi{i potreban broj. +192 254 +548 184 394 247 +675 – 468 19 . Izra~unaj: 348 + 183 276 + 547 523 – 365 834 – 495 4. Izra~unaj razliku: 548 – 216 = 639 – 363 = 850 – 426 = 734 – 458 = 3. Popuni tabele. a u kru`i} potreban znak i broj. SABIRAWE I ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj zbir: 326 + 243 = 653 + 172 = 426 + 357 = 546 + 385 = 2. 1) a b a+b a–b a b a+b a–b 264 130 470 376 696 152 182 136 317 182 463 313 345 357 650 296 860 642 207 592 2) 5.8 1.

Druga kwiga je 148 dinara jevtinija. pa do jele. 73* –2*6 *08 *14 –28* 4*5 Cena jedne kwige je 425 dinara.3 6. Bora i Jela po|u do omorike. Ko je od wih dvoje pre{ao du`i put i za koliko? 20 . onda u obe kese ima jednak broj bombona. Od bora do jele je 385 m. Od omorike do bora je 298 m. a do jele 317 m. Koliko je ukupno bombona? 10. U svaku ku}icu upi{i potreban broj. 625 438 – 150 + 240 7. pa do bora. a Bora pored jele. U jednoj kesi ima 430 bombona. 3*7 +46* *83 45* +8*4 *52 *67 +24* 6*3 – 175 + 148 8*5 –*67 32* 8. Ako iz te kese premestimo 145 bombona u mawu kesu. Strelice imaju zapisano zna~ewe. Jela stazom pored bora. Kolika je cena druge kwige? Koliko treba platiti za obe kwige? 9. Svaku zvezdicu zameni potrebnom cifrom.

a kako zbir? 6) (a + 248) + (b – 386) = Kako su promeweni sabirci. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 295 + 378 = (295 + 5) + 508 + 313 = (508 – 8) + 457 + 285 = 276 + 387 = = = + (285 + 15) = 21 . a kako zbir? 4) (a – 176) + (b – 124) = Kako su promeweni sabirci. a kako zbir? 5) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. a kako zbir? 3) (a + 176) + (b + 124) = Kako su promeweni sabirci.9 1. a kako zbir? 2. izra~unaj: 1) (a + 176) + b = Prvi sabirak je pove}an za 176. STALNOST ZBIRA Ako je a + b = 600. ZAVISNOST ZBIRA OD SABIRAKA. Kako se promenio zbir? 2) (a – 176) + b = Kako je promewen sabirak.

Kako se promenila razlika? 2) (a – 267) – b = Kako je promewen umawenik. a kako razlika? 3) a – (b + 138) = Kako je promewen umawilac. izra~unaj: 1) (a + 267) – b = Umawenik je pove}an za 267. STALNOST RAZLIKE Ako j e a – b = 500. a kako razlika? 5) (a + 236) – (b + 236) = Kako su promeweni umawenik i umawilac.3 10 1. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 756 – 398 = (756 + 538 – 285 = (538 + 15) + 457 – 288 = 834 – 355 = ) – (398 + = )= 22 . ZAVISNOST RAZLIKE OD UMAWENIKA I UMAWIOCA. a kako razlika? 2. a kako razlika? 6) (a – 386) – (b – 386) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. a kako razlika? 4) a – (b – 138) = Kako je promewen umawilac.

Ta~ka, prava i ravan

1
1.

RAVAN, PRAVA I TA^KA

4
.

Nacrtaj i obele`i pravu a odre|enu ta~kama A i B, pravu b odre|enu ta~kama B i C i pravu c odre|enu ta~kama A i C.

·C

B

U kojim se ta~kama seku prave: prave a i b prave b i c prave a i c

2.

Na slici su tri du`i, AB, CD, EF.
D E C F

B
A

Nacrtaj pravu i obele`i ta~ke preseka: 1) pravu a koja se~e samo du` AB; 2) pravu b koja se~e du`i AB i CD; 3) pravu c koja se~e svaku od tri nacrtane du`i.

23

4

3.

Na slici je ta~ka O i du` MN. Nacrtaj: 1) polupravu Oa koja se~e du` MN; 2) polupravu Ob koja ne se~e du` MN. N O· M

4.

Na slici je prava p i ta~ke A, B i C. Ta~ke A, B, C spoj du`ima.

A . p B·

.C

Koliko je polupravih i du`i odre|eno ta~kama? Odredi broj i zapi{i ih: polupravih du`i 5. , ,

Tri ta~ke rasporedi na tri prave tako da svakoj pravoj pripadaju dve ta~ke.

24

2
1.

NORMALNE I PARALELNE PRAVE

Koliko je na slici prikazano: c a b B C d D

A

E

pravih polupravih Da li na slici ima paralenih pravih? Zapi{i ih Da li na slici ima normalnih pravih? Zapi{i ih Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B van prave p. Nacrtaj: pravu a kojoj pripada ta~ka A i paralelna je sa pravom p, a || p; pravu b kojoj pripada ta~ka B i normalna je na pravu p, b ⊥ p. A. p

2.

·B

Kakav je me|usoban polo`aj prave a i prave b ? 3. Na slici su prave a i b koje se seku i ta~ka C. Nacrtaj prave c i d, ako je C ∈ c i c ⊥ a, C ∈ d i d || b. b

a

·

C

25

B A O1 O2 C D OA= O1B= OC= OD= 2. O2D polupre~nici kru`nica. O Krug i kru`nica CRTAWE KRU@NICE I KRUGA Ta~ke O. ~iji je polupre~nik r = 25 mm. Nacrtaj te kru`nice i izmeri wihove polupre~nike. a centar ta~ka O. O1B. O2C. O. 26 . O2 su centri.5 1 1. Nacrtaj krug ~iji je deo nacrtan na slici. B O A 3. Nacrtaj kru`nicu k. O1. a du`i OA.

4. ve}u sliku koriste}i {estar. Kru`na linija predstavqa put. A k k1 B 6. Nacrtaj te kru`nice. A B 5. Nacrtaj sli~nu. 1) 2) 3) · 27 . Kako se mo`e sti}i iz A u B? Oboj mogu}e puteve razli~itim bojama. Du` AB je zajedni~ki pre~nik dve kru`nice.

tako da je a + b = c + d. B A C E D F 1) Uporedi nacrtane du`i koriste}i znak < . Na slici su tri du`i a. UPORE\IVAWE I NADOVEZIVAWE DU@I Na slici su tri du`i AB.5 2 1. 3. b. a b c 28 . Odredi ~etvrtu du` d. > . 2. c. Uporedi {irinu. 2) Nadovezivawem nacrtaj du` jednaku zbiru nacrtanih du`i. du`inu i visinu ku}e (do vrha krova) na slici. Zapi{i. CD i EF. Uputstvo. – Najpre nacrtaj du` jednaku zbiru a + b. = .

Izra~unaj vrednost izraza: (8 + 13) · 10 = (73 – 68) · 100 = (35 – 18) · 10 = (93 + 7) · 7 = 4. Na svakom od 10 spratova zgrade je po 10 prozora. Koliko ima mesta u vozu od 10 vagona? 29 . a 100 · a 3 8 4 6 3. Popuni tabelu. Razmak izme|u svaka dva uzastopna od 11 elektri~nih stubova je 50 m. Koliko je jaja zapakovano u 68 kutija? 5. U svakom kupeu ima 6 mesta. a u vagonu ima 8 kupea. Koliko je okana na prozorima zgrade? 7. a svaki prozor ima po 6 okana. Za {kolu su kupili 6 pakovawa. MNO@EWE BROJEM 10 I BROJEM 100 6 93 · 10 = 4 · 10 · 10 = 5 9 7 Izra~unaj: 27 · 10 = 10 · 10 · 8 = 56 · 10 = 10 · 5 · 10 = 2. Koliko je rastojawe izme|u prvog i posledweg stuba? 6. Olovke se pakuju po 12 komada.Mno`ewe i deqewe 1 1. U kartonske kutije pakovano je po 10 jaja. Koliko su pla}ene olovke ako je cena jedne olovke 10 dinara? 8.

2. Kraj puta u du`ini od 150 m. Izra~unaj vrednost izraza: (57 + 23) : 10 = (732 + 168) : 100 = (275 – 85) : 10 = (746 – 146) : 100 = 4. U 6 kaveza je po 15 pili}a. na jednakom rastojawu. Pili}i su narasli i preselili su ih u 10 jednakih ve}ih kaveza. zasa|eno je 11 stabala oraha. Za Dan {kole bombone su podeqene u~enicima. DEqEWE BROJEM 10 I BROJEM 100 Izra~unaj: 70 : 10 = (800 : 10) : 10 = Popuni tabelu. Za tov pili}a u toku 100 dana potro{eno je 60 yakova po 10 kg koncentrata. Po koliko je pili}a u svakom ve}em kavezu? 7. Koliko je rastojawe izme|u svaka dva uzastopna stabla? 6. U 10 kesa je po 80 bombona. Sto dvadeset tawira zapakovano je u 10 jednakih kutija. a a : 100 300 800 400 600 500 900 700 320 : 10 = (10 · 23) : 10 = 650 : 10 = (4 · 100) : 10 = 3. Koliko tawira ima u svakoj kutiji? 5. Koliko su koncentrata pili}i pojeli dnevno? 8.6 2 1. Koliko je bombona dobio svaki od 100 u~enika? 30 .

Popuni tabele. Milan je nabrao 60 gqiva. Wegov mla|i brat je nabrao 10 puta mawe. 10 : 10 2) : 10 . 680 = 70 = 540 = 800 = 80 = 700 = 590 = 360 = 31 . 11. 1) a 10 · a 2) b b : 10 270 490 520 150 300 840 710 930 680 57 84 75 17 32 49 86 23 91 10. 1) . 10 32 560 75 64 830 97 140 86 230 470 51 770 12. Wihov otac je nabrao 10 puta vi{e od Milana. Popuni tabele. Slede}e brojeve napi{i u obliku proizvoda dva broja od kojih je jedan 10.9.

Izra~unaj na dva na~ina (60 + 40) : 10 = (60 + 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (210 + 70) : 10 = (210 + 70) : 10 = (350 – 80) : 10 = (350 – 80) : 10 = : 10 = : : : + = – : = – = : = + = :3= :6= (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = :3– :3= – = :6+ :6= + = · · 10 = · · 10 = – · = – = + · = + = ·4= ·8= (4 + 3) · 8 = 4 · (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = 11 · (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = – ·4= – = + ·8= + = 32 .6 3 1. 2. Izra~unaj na dva na~ina: (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = 4. MNO@EWE I DEqEWE ZBIRA I RAZLIKE Izra~unaj na dva na~ina: (4 + 3) · 8 = (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = Izra~unaj na dva na~ina: (70 + 30) · 10 = (70 + 10) · 10 = (95 – 5) · 10 = (95 – 5) · 10 = 10 · (46 + 38) = 10 · (46 + 38) = (83 – 45) · 10 = (83 – 45) · 10 = 3.

Cena kwige je 300 dinara. Popuni tabele. 10 . 1) 3 54 720 6 48 900 7 50 70 . Koliko }e{ platiti dve kwige i 5 olovaka? 33 . 10 2) 4 . Izra~unaj skra}enim zapisivawem: 9 · 30 = 7 · 90 = 5 · 110 = 8 · 40 = 7 · 50 = 4 · 250 = 3.4 1. MNO@EWE VI[ESTRUKE DESETICE JEDNOCIFRENIM BROJEM Izra~unaj sa zapisivawem postupka mno`ewa: 70 · 5 = 10 · 7 · 5 = 10 · (7 · 5) = 10 · 60 · 9 = 80 · 6 = 3 · 120 = (3 · ) · 10 = = 2. Izra~unaj vrednost izraza: (47 + 27) · 5 = (76 + 24) · 8 = ·5= (95 – 15) · 7 = (108 – 38) · 6 = 4.7 80 700 5.6 . Jedna kwiga vredi koliko 10 olovaka.

Koliko treba platiti 5 kg jabuka? 7. [ta je ve}e i za koliko. Cena jabuka je 45 dinara. Koliko je platila vo}e koje je kupila? 8. 5 · 49 = 57 · 9 = + )· = ·( + )= · + · = + = Pismenim mno`ewem izra~unaj proizvod: 74 · 6 = 45 · 3 = 64 · 2 = 62 · 8 = 54 · 5 = 97 · 3 = 93 · 7 = 87 · 4 = 83 · 6 = 4. Cena ~okoladice je 8 dinara. U jednom kavezu je 85 pili}a. Koliko treba platiti 57 ~okoladica? 6. MNO@EWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj proizvod sa zapisivawem postupka ra~unawa: 7 · 62 = 6 · 48 = 93 · 8 = ( 56 · 7 = Izra~unaj proizvod skra}enim zapisivawem: 4 · 68 = 83 · 6 = 3. Ana je kupila 5 kg banana po 55 dinara i 7 kg kru{aka po 65 dinara. Koliko je pili}a u 7 takvih kaveza? 5. {est puta sedamdeset sedam ili sedam puta {ezdeset {est? 34 .6 5 1. 2.

Izra~unaj koli~nik pismenim deqewem: 68 : 4 = 75 : 5 = 96 : 8 = 90 : 6 = 3. Izra~unaj: 96 : (8 : 2) = 80 : (10 : 2) = : = (96 : 8) : 2 = (80 : 10) : 2 = : = 4.6 1. Podeli. ako 84 oraha podeli{: trojici ~etvorici petorici 35 . DEqEWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj usmeno sa zapisivawem postupka deqewa: 85 : 5 = (50 + 78 : 6 = 72 : 4 = 51 : 3 = ): = 2. odredi ostatak i napi{i ta~nu jednakost ~emu je jednak deqenik: 75 : 6 = 93 : 7 = 98 : 4 = i ostaje 3 i 75 = 6 · 93 = 98 = +3 5. Slede}i primeri su deqewe sa ostatkom. Po koliko oraha dobije svako.

U 10 kola utovarena su po 2 yaka cementa. kako ti je lak{e) i zapi{i proizvod: 300 · 3 = 108 · 8 = 87 · 7 = 134 · 6 = 230 · 4 = 180 · 5 = 95 · 9 = 116 · 8 = 3. Izra~unaj (usmeno ili pismeno. Masa svakog yaka je 50 kg. Zbir brojeva 161 i 158 pomno`i razlikom istih brojeva. 4.6 7 1. Koliko je cementa utovareno? 36 . MNO@EWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Udru`ivawem ~inilaca izra~unaj vrednost izraza: 3 · 147 · 2 = ( · ·( )· · = )= · · = = 5 · 47 · 4 = 6 · 23 · 7 = 2. 5. Od proizvoda brojeva 134 i 7 oduzmi proizvod brojeva 68 i 8.

Jabuke su u 7 redova po 35 stabala. U prodavnici je na 6 polica sme{teno po 78 kesa bra{na. Doma}ica je kupila 8 kg jabuka po 46 dinara. Kolika je ukupna masa sanduka? 10. Termoelektrana tro{i svakog dana 86 t. Koliko je gledalaca u sali? 13. Svaki vrabac iz jata dnevno ulovi po 6 gusenica. U vo}waku ima 525 stabala. ako je pakovawe po 2 kg? 37 . Koliko je stabala {qiva u ovom vo}waku? 8. Na stovari{tu je 1 000 t ugqa. a 7 sanduka po 35 kg. vrapci ili kukavice? 12. U bioskopskoj sali je 87 u~enika i 3 puta vi{e odraslih. koliko je jo{ tona ugqa potrebno? 7. Osam sanduka ima masu po 45 kg.6. U akciji sakupqawa kwiga 5 odeqewa je sakupilo po 95 kwiga. 1) Koliko je ugqa ostalo posle 7 dana rada elektrane? 2) Da li je ostatak ugqa dovoqan za rad elektrane u toku druge nedeqe? Ako nije. a ostalo su {qive. a drugih 6 odeqewa po 46 kwiga. Kolika je masa bra{na. Ko vi{e dnevno utamani gusenice. Prodavcu je dala nov~anicu od 500 dinara. Koliko je dinara vratio prodavac doma}ici? 9. Jato ima 130 vrabaca. Svaka od 9 kukavica dnevno ulovi po 87 gusenica. Koliko je ukupno kwiga sakupqeno? 11.

DEqEWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 170 : 2 = 160 : 2 + 270 : 2 = 200 : 360 : 3 = 540 : 4 = 400 : 630 : 6 = 720 : 5 = 500 : 750 : 3 = 600 : : + + + 120 : + : : : + = + 20 : = = : = :2= + 60 : + + = :2= 2. Izra~unaj koli~nik i zapi{i: 530 : 2 = 620 : 4 = 780 : 6 = 1 000 : 8 = 540 : 3 = 780 : 5 = 840 : 7 = 630 : 9 = 3.6 8 1. Pismenim deqewem izra~unaj koli~nik: 732 : 4 = 864 : 6 = 959 : 7 = 845 : 5 = 38 . Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 252 : 2 = 342 : 3 = 524 : 4 = 735 : 5 = 822 : 6 = 882 : 7 = 936 : 8 = : + 40 : + : = 4.

Zbir brojeva 405 i 396 podeli razlikom istih brojeva.5. ^ija je cena ve}a. Koliko je krompira u svakom yaku? 10. 9. 8. Ko se kretao ve}om brzinom? 39 . Vrednost 7 kg kru{aka je 364 dinara. a vrednost 8 kg jabuka je 368 dinara. Od proizvoda brojeva 133 i 7 oduzmi koli~nik istih brojeva. a drugi za ~etiri ~asa 188 km. Izra~unaj: 894 – 738 : 9 = 368 : 8 + 479 = 743 – 609 : 7 = 750 : 6 + 214 = 7. Jovica je imao 478 dinara i od bake je dobio 284 dinara. Jedan motociklista je za tri ~asa vo`we pre{ao 144 km. Sav novac je podelio sa svojim dvema sestrama. U pet jednakih yakova zapakovano je 237 kg krompira. Izra~unaj vrednost izraza: (972 : 6) : 3 = (1 000 : 4) : 2 = (975 : 5) : 3 = 972 : (6 : 3) = 1 000 : (4 : 2) = 975 : (15 : 5) = 6. Po koliko je dobila svaka sestra? 11. cena jabuka ili kru{aka? 12.

3) jedan ~inilac pove}a 2 puta. Kako se promenio proizvod? 2) a · (b : 2) = Kako se promenio drugi ~inilac. a kako zbir? 2. 2) jedan ~inilac smawi 4 puta. a kako proizvod? 6) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci.6 9 1. a kako proizvod? 5) (a : 6) · (b · 6) = Kako su promeweni ~inioci. a kako proizvod? 3) (a : 8) · b = Kako je promewen ~inilac. a kako proizvod? 4) (a · 4) · (b : 4) = Kako su promeweni ~inioci. STALNOST PROIZVODA Ako je a · b = 240. Proizvod dva broja je 160. ZAVISNOST PROIZVODA OD ^INILACA. izra~unaj: 1) (a · 3) · b = Prvi ~inilac je pove}an 3 puta. Izra~unaj {ta }e biti sa proizvodom ako se: 1) jedan ~inilac pove}a 4 puta. a drugi smawi 2 puta? 40 .

Nacrtaj pravu koja se~e oba kraka  aOb.Uglovi 1 1. O 2. b a O 5. ta~ka B na kraku Ob. b C. Nacrtaj  aOb da ta~ka A bude na kraku Oa. B. U oblasti  aOb nacrtaj polupravu Cc. d e O c b a 41 . . CRTAWE I OBELE@AVAWE UGLOVA 7 a Nacrtaj  aOb tako da ta~ka B bude na kraku Ob. A O 3. . a Koliko je uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. O 4. B.

Nacrtaj prav. Nacrtaj prav ugao ~iji je jedan krak nacrtana poluprava Oa. prave brojem 2. tupe brojem 3. VRSTE UGLOVA Na slici. pravog i tupog ugla. 2. o{tar i tup ugao. Nacrtaj te uglove. 3. nacrtan na slici. Krak Oa. je zajedni~ki krak o{trog. Koliko je uglova prikazano na slici: e f d c b a o{trih uglova pravih uglova O tupih uglova a 42 . O 5.7 2 1. o{tre uglove ozna~i brojem 1. a a O a O O 4.

2. 3 i 4 nacrtaj jednu pored druge tako da obrazuju kvadrat.Pravougaonik i kvadrat 1 1. Obele`i pravougaonik i wegove stranice. 2. PRAVOUGAONIK I KVADRAT NA KVADRATNOJ MRE@I 8 Figuru na slici dopuni do pravougaonika najmawim pove}awem oblasti. Figuru na slici dopuni do kvadrata najmawim pove}awem oblasti. Obele`i kvadrat i wegove stranice 3. Figure 1. 1 2 3 4 43 .

. 4. .C p 5.C . A . AD= 2 cm.8 2 1.H A. CRTAWE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Na kvadratnoj mre`i nacrtaj pravougaonik ABCD i kvadrat EFGH. 2. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. p 44 . Nacrtaj kvadrat ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. Nacrtaj kvadrat ABCD stranice a = 2 cm. 3. ·B E· Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ije su stranice AB= 3 cm. D.

Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu pravougaonika ABCD prikazanog na slici. Sa tri strane ogra|eno je pletenom `icom. 2. Izra~unaj obim pravougaonika ~ije su stranice a = 56 mm. b = 38 mm. 4. Igrali{te oblika kvadrata ogra|eno je ogradom ukupne du`ine 192 m. a sa ~etvrte gvozdenom ogradom. Kolika je du`ina: – gvozdenog dela ograde. D C A p B 3.3 1. – `i~anog dela ograde? 45 . D C A p 5. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu kvadrata ABCD prikazanog na slici. B Dvori{te je oblika pravougaonika. ako je rastojawe izme|u svaka dva stuba 3 m? 6. b = 48 m. OBIM PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Izra~unaj obim kvadrata stranice 76 mm. a = 72 m. Koliko je stubova potrebno za ogradu dvori{ta.

5. Koliko jo{ slobodnih mesta ima u ~etvrtom kampu? Najpre napi{i izraz. 46 .9 1 1. Prva tri kampa popuwena su sa 566 de~aka i 358 devoj~ica. REDOSLED OPERACIJA. U letovali{tu su ~etiri jednaka kampa. Prema izrazu sastavi zadatak i zapi{i ga re~ima. 3. rukomet igra 35 u~enika vi{e. ZAGRADE Izra~unaj vrednost izraza: 1) 186 · 4 + 675 : 5 = 2) (534 : 6) · 8 + 146 = 3) 2 · 476 : 7 – 95 = 4) 96 · (84 – 684 : 9) = Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) zbir brojeva 54 i 45 pomno`i wihovom razlikom. U sportskom centru 65 u~enika igra ko{arku. a broj onih koji igraju nogomet je tri puta ve}i od broja onih koji se bave ko{arkom i rukometom zajedno. 2. Koliko je u~enika u ovom sportskom centru? Najpre napi{i izraz. 4. U ~etvrti kamp ~etiri autobusa dovezla su po 65 u~enika. Broj u~enika (de~aka i devoj~ica) koji nisu oti{li na ekskurziju zapisan je izrazom 425 – (5 · 40 + 3 · 50). 2) Razliku brojeva 72 i 9 pomno`i wihovim koli~nikom. Matemati~ki izrazi IZRAZI.

a b 2 ·a 3 ·b c 1) Prema prikazu na slici. izra~unaj vrednost napisanih izraza. razliku 4 · x + 2 · a + 7. b i c i izra~unaj du`inu izlomqene linije. Od promenqivih a i b sastavi i zapi{i izraz: . zbir IZRAZI SA PROMENqIVOM Zaokru`i promenqive u izrazu: 3 + a. kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. 1) Koliki je obim tog pravougaonika? Napi{i formulu. Du`ine stranica pravougaonika su a i b. 3. 2) Izra~unaj obim pravougaonika ako je: a = 36 cm. sastoji se od pet du`i. prikazana na slici. 2) Izmeri samo du`i a.2 1. koli~nik Ako je a = 117 . . b = 158 mm. 2 · x – b. b = 17 cm. 2. proizvod . O = 5. . 47 . Izlomqena linija. Ako je a = 7 izra~unaj vrednost izraza: 296 + a = 96 · a + 358 = 451 – 9 · a = 805 : a – 78 = 4. O = a = 268 mm. b = 9.

C. D. . Na slici su ozna~ene ~etiri ta~ke A.10 1 1. Obele`i ta~ku u kojoj se dve nacrtane du`i seku.C A· ·B Prona|i osam trouglova i zapi{i ih. B. 48 . Trougao TROUGAO I OBELE@AVAWE TROUGLA Obele`i temena i zapi{i trouglove prikazane na slici. Trougao ABC pomo}u dve prave podeli na tri trougla. Svake dve ta~ke na slici spoj du`ima. C C A B A B 3. Uradi to na dva na~ina. D. 2.

Nacrtaj trougao ~ije su stranice a = 3 cm. b. b = 55 mm. c = 6 cm i obele`i ga. Najpre nacrtaj du`i a i b. a = 3 cm. a = 45 mm. Nacrtaj trougao ~ije su dve stranice jednake.2 1. Najpre nacrtaj du` a. i obele`i ga. CRTAWE TROUGLA Nacrtaj trougao ~ije su sve stranice jednake. b = 55 mm. c. i obele`i ga. 2. Najpre nacrtaj du`i a. 3. 49 .

OBIM TROUGLA Izra~unaj obim trougla ~ije su sve stranice jednake 6 cm 5 mm. ako zna{ da je a = 5 cm. 6. 2. a tre}a za 3 ve}a od druge. Stranice trougla su a = 7 cm.10 3 1. a tre}a kra}a 1 cm. 5. 3. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 7 cm 8 mm. c = 14 cm. druga za 2 ve}a. b = 10 cm. Izra~unaj obim trougla ~ije su stranice du`ine 5 cm. a najdu`a smawi za 2 cm? 50 . 6 cm 5 mm i 7 cm 8 mm. Za koliko se pove}a obim trougla ako se najmawa stranica pove}a dva puta. a tre}a 6 cm. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 78 mm. Izra~unaj obim trougla ~ija je jedna stranica du`ine a. 4.

108 51 . 2 4 8 1 kruga.Razlomci 1 1. 4 1 kruga. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 4 1 od 360 = 8 4. 2 2. Kvadrat podeli na ~etiri jednaka dela na tri razli~ita na~ina. 3. ^etvrtinu oboj i zapi{i razlomkom. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 8 11 Oboj: 1 kruga. 1 1 1 . . RAZLOMCI.

RAZLOMCI. 18 52 . 1 1 1 1 . Izra~unaj: 1 od 600 = 5 1 od 600 = 10 4. Jedan kvadrat podeli na pet jednakih delova.11 2 1. 3. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 5 1 0 1 00 1 000 1 kruga 10 Oboj: 1 kruga 5 2. . Oboj petinu (desetinu) kvadrata i zapi{i razlomkom. drugi na 10 jednakih delova. .

na {est. 42 53 . RAZLOMCI. . na sedam jed1 1 1 1 nakih delova i oboj . 3 6 9 7 2. 1 1 1 1 .3 1. odnosno kvadrata. . . na devet. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 3 6 9 7 Kvadrate. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 9 1 od 360 = 6 1 od 350 = 7 3. . podeli na tri. po redosledu.

Obim pravougaonika 756 mm. 1 su crne ovce. Koji broj je za 358 ve}i od svoje tre}ine? Koristi grafi~ki prikaz. prvog. a ostalo su jabuke. a 702 ovce su bele boje. 5. Poqoprivrednik je dovezao 504 kg povr}a. Du`ina jedne stranice pravougaonika je obima. Koliko je potro{eno hleba po danima. tre}eg dana . Koliko je kilograma bilo kupusa. a koliko stabala jabuka u ovom vo}waku? Od ukupno 417 stabala. drugog dana . tre}eg i ~etvrtog dana? 7. a koliko krompira? 6. 4 Koliko je ukupno ovaca u ovom stadu? Od ukupnog broja ovaca u stadu 9. 1 su {qive. Prvog dana 1 1 1 je potro{ena ukupne mase. Koliko je stabala 3 {qiva. a ~etvrtog 6 7 8 dana sva preostala koli~ina. a osta3 4 lo je krompir. 1/3 od x x 358 8. drugog. luk. luka. od ~ega 1 1 kupus. Kolika je du`ina stranica ovog pravougaonika? 1 9 54 .11 4. Za ~etiri dana u {kolskoj kuhiwi je potro{eno 672 kg hleba.

Prva grupa zadataka je najlak{a. U~enici sami biraju grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq. Prvog dana je popuwena Koliko je ostalo slobodnih mesta? 1 le`ajeva. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 286 kg {e}era. koliko je robe bilo u svakom kamionu? 55 . u~enik mo`e da radi zadatke slede}e grupe.Zadaci za ve`bawe i obnavqawe Uputstvo. Ako su kamioni vozili jednake terete. Izra~unaj vrednost izraza: 726 + 228 : 8 = (626 – 228) : 6 = 3. 6 5. izra~unaj: (a + 275) – b = a – (b – 134) = (a + 235) – (b + 235) = 4. Kada uradi sve zadatke odabrane grupe. 2. – Date su tri grupe zadataka. Ako je a – b = 386. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). I grupa Napi{i ciframa broj: pet stotina {est {est stotina pet pet stotina {ezdeset {est stotina pedeset 1.

U ~etvrto vozilo je utovareno 125 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri.II grupa 1. izra~unaj: (a – 348) + b = (a + n) + (b – n) = (a – 123) + (b + 50) = 4. 2. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Prvog dana je popuwena dana 1 broja mesta. Koliko je tereta utovareno u ~etvrto vozilo? 56 . 5 i 6 javqaju jedanput. Koliko je ostalo slobodnih mesta? 7 1 a drugog 6 5. Zapi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifre 0. 2) odredi {estinu razlike brojeva 726 i 228. svaki jednaku koli~inu tereta. Ako je a + b = 746. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. 3. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) broj 726 pove}aj za koli~nik brojeva 228 i 6.

Sve ostalo popuweno je ~etvrtog 7 9 dana. Ako je a – b = 645. 1. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) U pekari je ispe~eno 726 kg belog i 228 kg polubelog hleba. najmawi . izra~unaj: a – (b + 357) = (a + 2 · n) – (b + 2 · n) = 3·a–3·b= 4. drugog 6 1 1 . Za taj novac je kupio kwigu ~ija je cena 226 dinara i {est jednakih svezaka. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. Kamion je odneo sav beli hleb i {estinu polubelog. najve}i 2. a tre}eg dana broja mesta. Prvog dana je popuwena dana 1 . Koliko je robe utovareno u ~etvrti kamion? 57 .III grupa 1. Kolika je cena jedne sveske? 3. Koliko je kilograma hleba ostalo? 2) Dragan ima 726 dinara. Napi{i najmawi i najve}i broj {este stotine koji se mo`e zapisati ciframa 0. 5 i 6. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Koliko je mesta popuweno ~etvrtog dana? 5. svaki jednaku koli~inu tereta. U ~etvrto vozilo utovarene su 4 vre}e po 65 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri vozila.

U nasequ je izgra|eno 450 jednosobnih i dvosobnih stanova. U toku dana svaka od 5 devoj~ica zalije po 87 sadnica. a pod vodom 9 ~asova? 5. – Ako bi u kavezu bile samo guske. de~aci ili devoj~ice? 4. Koliko papira nedostaje do 1 tone? 3. Jedan uzvodno brzinom 18 km na ~as. a pod vodom 8 km sporije. i za koliko. Koliko }e brodi}i biti udaqeni jedan od drugog posle 6 ~asova plovidbe? 2. Koliko je izgra|eno jednosobnih. 115 gusaka. Iz pristani{ta su istovremeno isplovila dva brodi}a. a drugi nizvodno brzinom 24 km na ~as. Taj vi{ak nogu pripada ze~evima. a koliko dvosobnih stanova? 58 . sadnica zalio. onda bi se javio vi{ak nogu (326 – 2 · 115). Podmornica se po povr{ini vode kre}e 32 km na ~as. Koliko je u kavezu gusaka. 1. Na svaka 2 jednosobna stana dolazi 7 dvosobnih. 1) Koliko je ukupno zaliveno sadnica u toku dana? 2) Ko je vi{e. Svakog od pet radnih dana u~enici su sakupili po 184 kg starog papira.Dodatni zadatak U kavezu su guske i ze~evi. a koliko ze~eva? Uputstvo. a svaki od ~etiri de~aka po 106 sadnica. @ivotiwe imaju ukupno 115 glava i 326 nogu. Koliki put pre|e ova podmornica ako se po po vr{ini kre}e 8 ~asova.

odabirawem delioca (~inioca) i proveravawem. koliko jabuka. Proizvod tri jednocifrena broja je 336. Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B. jabuka i {qiva. Zapi{i koje su figure prikazane na slici: b a 1) prave A 2) du`i B c C 3) trouglovi d D E 9. Uputstvo. p B. 59 . Zadatak re{i deqewem. a {qiva 4 · x. – Zadatak prika`i grafi~ki du`ima. A. U vo}waku je 768 stabala kru{aka. 3) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b paralelnu sa p. a koliko {qiva u ovom vo}waku? Uputstvo. Koliko je stabala kru{aka. Ako je kru{aka bilo x. – Proizvod svaka dva jednocifrena broja je mawi od 100. onda je jabuka 2 · x. Broj stabala jabuka je tri puta ve}i od broja stabala kru{aka. 7. 4) Kakav je me|usobni polo`aj pravih a i b? Zapi{i. 1) Gde se nalaze ta~ke A i B u odnosu na pravu p ? 2) Kroz ta~ku A nacrtaj pravu a normalnu na p. Odredi te brojeve. pa stoga tra`eni brojevi moraju biti ve}i od 3. a broj stabala {qiva je ~etiri puta ve}i od broja stabala kru{aka.6. 8.

60 . Poluprava Oa je zajedni~ki krak jednog o{trog. O a 12. 2) Koliko je ukupno uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. 14.10. 13. Nacrtaj pravougaonik ~iji je obim 148 mm. 1) Nacrtaj te uglove. Obele`i ta~ke u kojima se kru`nice seku. O1 a 11. jednog pravog i jednog tupog ugla. a dve stranice du`ine 54 mm i 46 mm. Nacrtaj te kru`nice ako je O1O2= 3 cm. r1 = 25 mm. Nacrtaj kvadrat ~iji je obim 136 mm. a du`ina jedne stranice 45 mm. Ta~ke O1 i O2 su centri kru`nica k1 i k2. r2 = 2 cm. Nacrtaj trougao ~iji je obim 148 mm.

5 i 0 mogu se zapisati neki trocifreni brojevi u kojima se svaka od navedenih cifara javqa samo jedanput. 947. Napi{i trocifreni broj (bez oznaka dekadnih jedinica) da jednakost bude ta~na: 2S3D4J= 58 D 7 J = 3. na primer. 372. Rimskim ciframa zapi{i brojeve 106.Pismena ve`ba 1. tako da prikazani odnos bude ta~an. Koliko ukupno ima trocifrenih brojeva? Objasni. 6. 484. 8. U svaki kru`i} bez broja upi{i broj {este stotine. 61 . Zapi{i ciframa broj: pet stotina trideset {est sedam stotina ~etrdeset osam stotina tri 2. 839. E AB = D B A CD= F C EF= Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 4 javqa dva puta. 597 7. Izmeri du`inu nacrtanih du`i (u milimetrima). Na slici je strelicom ozna~en odnos „je mawe od”. Zapi{i te brojeve po veli~ini 4. 5. 4S8J= 46 D = Ciframa 7. 597 je mawe od .

Mi{a je kupio obe kwige. 2) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja je paralelna sa pravom AC. 3) Kroz ta~ku D nacrtaj pravu d koja je normalna na AC.Pismena ve`ba 1. izra~unaj na podesniji na~in: 195 + 476 + 5 = 367 + 298 + 133 = 2. ·C ·B A. Na slici su prikazane ta~ke A. 5. 2) Da li na slici ima paralelnih pravih? Zapi{i koje su prave paralelne. Cena jedne kwige je 453 dinara. D. Na slici su prikazane neke prave. B. Obele`i ta~ke u kojima se te prave seku. 1) Koliko je du`i prikazano na slici? Zapi{i te du`i. a druge 125 dinara mawe. Zamenom mesta i zdru`ivawem sabiraka. 1) Nacrtaj pravu AC. 4) Kakav je me|usobni odnos pravih b i d? D. 3) Da li na slici ima normalnih pravih? Koje su to prave? Zapi{i. 62 . Koliko ih je platio? 4. Izra~unaj razliku: 736 – 235 = 834 – 376 = 3. C.

Pismena ve`ba 1. Izra~unaj: 346 + 258 845 – 367 273 + 367 = 934 – 458 = 2. Umesto zvezdice upi{i cifre koje nedostaju. Koliko je radnika ukupno zaposleno? 5. ~iji su centri na pravoj p. r2 = 25 mm. a u drugoj 175 radnika vi{e. Napi{i skup re{ewa i prika`i ga na brojevnoj pravoj. Re{i jedna~inu: 347 + x = 592 x – 218 = 356 723 – x = 264 3. 23*+*55=7*3 *85–4**=258 6. U jednoj smeni su zaposlena 453 radnika. Re{i nejedna~inu 7 < x < 14. x∈{ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4. tako da se krugovi dodiruju u ta~ki A. Nacrtaj krugove polupre~nika r1 = 2 cm. A p 63 .

Napi{i najmawi paran broj pete stotine. 3. a u~enici istovremeno zapisuju odgovore brojevima i matemati~kim znacima. 2. 780. – U~iteq ~ita zadatke odre|enom brzinom. Razliku brojeva 728 i 365 pove}aj za 243. Brojeve 708. wegov prethodnik i wegov sledbenik: osam stotina tri. 994. wegov prethodnik i wegon sledbenik: osam stotina tri. pet stotina sedamdeset devet. Broj 705 je ve}i od 570. 64 . 6. Rimskim ciframa napi{i broj. Zapi{i i izra~unaj: dve stotine i pet stotina jednako je . 12. devet stotina mawe ~etiri stotine jednako je 10. Zbir brojeva 435 i 296 umawi za razliku brojeva 803 i 546. Napi{i ciframa broj. Broj 260 pove}aj za 10 desetica i izra~unaj zbir. Broj a je ve}i od 308 i mawi od 830. 13. Rezultate izra~unavati samo za one zadatke u kojima je to posebno nazna~eno.ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta Uputstvo. 5. pet stotina sedamdeset devet. Napi{i najve}i neparan broj sedme stotine. Zapi{i i proveri ta~nost: devedeset plus devedeset jednako je dvesta sedamdeset mawe devedeset. 7. Napi{i pet prvih (najmawih) i pet posledwih (najve}ih) trocifrenih brojeva. 490. 409. 940 pore|aj po veli~ini. Matemati~ki diktat 1. 500. 4. 11. 8. 9.

20. Sedam metara izrazi decimetrima i centimetrima. onda dobijem ……… . Prave c i d su paralelne. 22. 65 . Prave a i b seku se u ta~ki M. ako 407 pove}am za 3 stotine. Napi{i jednakost: ako 384 pove}am za 2 desetice. Prika`i grafi~ki – nacrtaj sliku: ta~ke A i B su sa razli~ite strane prave p. 24. 23. Prava p se~e kru`nicu u ta~kama A i B. 17. 15. Napi{i zbir dva jednaka sabirka. Nacrtaj sliku. 18. kroz ta~ku A nacrtaj pravu a koja je paralelna sa pravom p. a drugi smawi za 56. onda se dobije najve}i dvocifreni broj. Koji je broj jednak zbiru 28 desetica. Nacrtaj sliku. kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja se~e pravu p. Nacrtaj sliku. 3 stotine i 101 jedinice? Ako 706 smawim za tebi nepoznat broj. onda dobijem ……… . 21. onda se dobije … (zapi{i koliko se dobije). Nacrtaj dve nejednake du`i i obele`i ih. 16. 25. Ako se razlika broja a i 174 smawi za zbir brojeva 285 i 317. Ako se prvi sabirak pove}a.14. osta}e 429. 19. Nacrtaj kru`nicu i jedan wen polupre~nik i pre~nik.

Izra~unaj proizvod: 1) 2 · 6 · 5 = (2 · 5) · 6 = 3) 5 · 9 · 2 = 2) 5 · 0 · 7 = 4) 6 · 1 · 0 · 8 = 7. Izra~unaj: 1) 37 + 48 = 4) 56 + 44 = 3. (D oznaka za deseticu. S oznaka za stotinu) S. 3) 100 = 5) 38 + D= = 1 S. Popuni tablicu. S.Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 1. Iznad crtice dopi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj vrednost izraza: 1) (7 + 5) · 8 = 7 · 2) 27 · 6 – 18 · 6 = ( + ·8= – 18) · 6 = 66 . Izra~unaj: 1) 7 · 6 = 4) 48 : 6 = 4. Upi{i ~inilac koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na: 1) 7 · 8 = 3) 5 · x = x · ·7 2) 9 · 4) =5·9 ·b=b·a 6. · 3 6 8 7 5. S. Izra~unaj – odredi koliko je: 1) 10 = 2) 10 D = 4) 6 D + 4 D = 2. 35 5 7 0 6 1 9 8 2) 63 : 7 = 5) 8 · 7 = 3) 5 · 9 = 6) 36 : 9 = 2) 74 – 58 = 5) 33 + 49 = 3) 92 – 65 = 6) 87 – 87 = D.

3. dobi}e{ 56”. Ta~ke A. Izra~unaj: 1 1) od 72 2 1 3) od 90 10 _ 2) 1 od 60 4 10. D su dva temena kvadrata ABCD.8. 4. Ta~ke B. 5. 1 3 4 5 2 1. . . . Nacrtaj taj pravougaonik. . D 14. Broj a ka`e: „Ako me smawi{ {est puta. dobi}e{ 7”. Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ sedam puta. D A B B 67 . Nacrtaj taj kvadrat. B. Pod odgovaraju}im rednim brojem zapi{i naziv linija koje su na slici obele`ene brojevima od 1 do 5.a= 11. C su tri temena pravougaonika ABCD. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja a.x= 12. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja x. Izra~unaj vrednost izraza: 1) 16 + 8 · 4 = 3) 48 – 32 : 8 = 2) (16 + 8) · 4 = 4) (48 – 32) : 8 = 9. 2. 13.

Izra~unaj: 345 · 5 = 87 · 9 = 108 · 7 = 5. . 3. . (h oznaka za hiqadu) h= S= D. Izra~unaj: 735 : 5 = 822 : 6 = 744 : 8 = 6. Izra~unaj: 347 + 508 485 + 397 832 – 476 804 – 528 4. . 999. 500. Izra~unaj vrednost izraza: (207 – 9 · 4) + 5 = (207 – 9) · 4 + 5 = (207 – 9) : (4 + 5) = 207 – 9 : (4 + 5) = 7.Provera znawa – test 2 1. 399. S. (D oznaka za deseticu) Napi{i prvi prethodnik i sledbenik broja: . (S oznaka za stotinu) h. odredi koliko je: 100 = 10 S = 1 000 = 2. Izra~unaj. Re{i jedna~inu: x + 184 = 208 · 4 405 : x = 3 · 3 68 . 870.

Nacrtaj taj kvadrat. Du` AB je jedna stranica kvadrata ABCD. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija je jedna stranica deo poluprave Ap prikazane na slici. Izmeri potrebno i izra~unaj obim nacrtanog pravougaonika. Izmeri potrebno i izra~unaj obim kvadrata. A a= O= B 10.C p A a= b= O= 69 . . Izrazi mawim jedinicama mere: 1t= 3m= kg cm 1 t= 5 3 km = 8 kg m 3 t= 4 3 m= 5 kg mm 9.8.

Koliko je ukupno radnika zaposleno u tom preduze}u? 4. Izra~unaj vrednost izraza: 3 · 270 – 72 : 9 = 3 · (270 – 72 : 9) = 6. 70 . Re{i jedna~inu: 4 · x = 712 – 547 . izra~unaj vrednost izraza: a · (b · 3) = (a : 5) · b = (a · 10) · (b : 10) = Masa ~etiri jednake vre}e je 260 kg. Kolika je masa 7 takvih vre}a? 7. Ako je a · b = 180. Izra~unaj: 437 + 385 574 + 247 834 – 276 932 – 745 2. a u drugoj 139 vi{e. . Izra~unaj: (672 : 4) · 2 = 672 : (4 · 2) = 5. U jednoj smeni radi 345 radnika. 825 : x = 303 – 298 x : 7 = 3 · 238 3.Provera znawa – test 3 1. .

Nacrtaj dve kru`nice k1 i k2 jednakih polupre~nika 24 mm. Koliko je trouglova prikazano na slici? Obele`i ih i zapi{i. Broj trouglova je 9. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz.8. Izlomqena linija sastoji se od ~etiri du`i. A 71 . 2) Potrebno izmeri i izra~unaj du`inu izlomqene linije (u mm). O1 O2 10. 3) Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka du`ini izlomqene linije.

2005. .draganic. Igwatovi}.co. tel. tel. tel.72 str.Marko M. 28 cm Tira` 5. dr MILAN TASKOVI].Drinka Pavlovi}ß u Beogradu Glavni urednik Jovan Zivlak Urednik izdawa Radivoj Nikolajevi} Kompjuterska priprema pp .SR-ID 124834828 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15. 5.yu e-mail: office@draganic. 013/333-154 11300 Smederevo.000.016:51(075. Radni listovi za matematiku : za tre}i razred osnovne {kole / Marko M. asistent Elektrotehni~kog fakulteta u Beogradu qIqANA NOVKOVI]. 013/833-365 26000 Pan~evo. 021/458-745 26300 Vr{ac. Svetosavska 11. Kraqa Petra I 12.SPIRITß Gradski Park 2 Korice Gorica Ze~evi} Lektura i korektura Sowa [o} [TAMPA Intergraf. ISBN 86-441-0626-0 COBISS. . 11070 Novi Beograd Telefoni: 318-0213.1) IGWATOVI]. Beograd 37. nastavnik razredne nastave u O[ .yu 72 . tel.2)(076. Matemati~ki fakultet u Beogradu dr SINI[A JE[I]. Fru{kogorska 4.Dragani}ß Goce Del~eva 40. : ilustr. 2005 (Beograd : Intergraf). godine. Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za tre}i razred osnovne {kole Izdava~ Izdava~ka ku}a . Novi Beograd Za izdava~a Miodrag Dragani} Recenzenti: prof. 026/612-497 http//www.co.. Vojvode Putnika 6. .Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. Beograd CIP .. Marko M. ISBN 86-441-0626-0 Plasman kwige: Adresa: Dr Ivana Ribara.Beograd : Dragani}. 318-0265 faks: 3180-266 Kwi`are „Dragani}ß: 21000 Novi Sad..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful