You are on page 1of 2

2007-KPSS’YE KATILACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE!

Bakanlı ğ ı mı za bağl ı resmî eğitim kurumları n ı n öğretmen ihtiyacı nı karşı lamak amacı yla 2007-2 atama döneminde (Ağustos-2007) 10.000 kadrolu, 20.000 sözleşmeli olmak üzere toplam 30.000 öğretmen ataması gerçekleştirilecektir.

Eğitim kurumları mı zda oluşacak öğretmen ihtiyacı belirlenerek, atama yapı lacak alanlar, kontenjanlar ı , taban puanları , atama takvimi, başvuru ve onay süreci, genel ve özel şartlar gibi bilgiler 2007 y ı l ı n ın Ağustos ay ı nı n ilk haftaları nda Bakanlı ğ ı mı zı n http://personel.meb.gov.tr adresinde yay ınlanacak olan 2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kı lavuzu’nda belirtilecektir.

ÖSYM’ce düzenlenecek s ı nava başvurular 14-29 May ı s 2007 tarihleri arası nda 2007 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (2007-KPSS) KILAVUZU hükümlerine göre al ı nacak ve sı nav 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde uygulanacaktı r. Söz konusu K ı lavuzda geçmiş y ı llarda olduğu gibi Bakanlı ğ ı mı za ilişkin bilgi bulunmamaktad ı r. Ancak, aşağ ı da belirtilen açı klamalar ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinde de yay ınlanmaktad ı r.

2007-2 atama döneminde (Ağustos) öğretmenlik için başvuru yapacak adaylardan KPSSP10’a katı lma ve başar ı l ı olma şart ı aranacakt ı r. S ı nava kat ı lacaklar için önemli olan açı klamalar ile özel şartlar aşağ ı da belirtilmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.

11 May ı s 2007 Personel Genel Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR

1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar ı’n ın 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taş ıyan potansiyel adaylarla ihtiyacı n karş ılanamad ığ ı atama dönemleri ile sı n ırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taş ıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar eki Çizelge’de yer verilen yüksek öğretim programlar ından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programın ı tamamlamayanlar ın, Kamu Personel Seçme S ınav ı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukar ı puan ald ıklar ı takdirde pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatı lmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alan ın minimum taban puan ı da esas alınarak başvurular ı kabul edilecektir.

2. Ayn ı alana atanacakların KPSS’den alınan KPSSP10 puan üstünlüğü esas alın ır. Puanlar ın eşit olmas ı durumunda atamas ı yap ılacak adayın seçiminde; Kamu Personel Seçme Sınav ı Eğitim Bilimleri testindeki doğru cevap, bunun da eşit olması durumunda bütün testlerdeki toplam doğru cevap sayıs ı fazla olana, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.

3. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmalar ı hâlinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemiş olmas ı gerekir.

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Karar ı’n ın geçici 2’nci maddesine göre; Karar eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlar ın ın lisans düzeyindeki öğretmenlik programlar ından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk olduklar ı yüksek öğretim programı mezunlar ı gibi değerlendirileceklerinden başvurular ı alınacaktır. Ancak, bu kapsamda olanlar alanların ın ve adlar ın ın değiştiğini okullar ından alacakları belgeyle belgelendireceklerdir.

5. Talim ve Terbiye Kurulunun 24/01/2006 tarihli 8 nolu Ek Karar’ın geçici 7’nci maddesine göre; lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programın ı tamamlayanlar, lisans döneminde aldıklar ı kredinin en az %30’u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alan ına ait derslerden ald ıklar ın ı belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen Bilgisayar alan ına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2007 yılı atama dönemiyle s ın ırlı olmak üzere Bilgisayar alanına başvurabileceklerdir.

6. 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı’ndan önce Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptır ıp mezun olanların, söz konusu Senato Karar ı doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvurular ı kabul edilecektir.

7. KPSS sonuç belgesinde yer alan KPSSP10 puanı, atamaya esas olan alan ve mezun olunan yüksek öğretim programı bilgileri Öğretmenlik İçin Elektronik Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacağ ından, ilgililerin mağdur olmamalar ı için KPSS başvurusunda gerçek durumlar ın ı gösteren bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir.

8. Pedagojik Formasyon aranacaklarda; “Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans”, Millî Eğitim Bakanlığ ı veya Millî Eğitim Bakanlığ ı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde yurt içinde aç ılan “Pedagojik Formasyon” ve 33 kredilik “İlköğretim S ın ıf Öğretmenliği” Sertifika Programlar ından herhangi birini başar ı ile tamamlayanlar. Bu kapsamda açılmayan yurt dış ındaki üniversitelerden (Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti dâhil) alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli değildir.

9. İngilizce alan ına, yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumların ın Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar ı kapsamındaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olup “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit S ınavı (KPDS)”’nda (B) ve daha yukar ı düzeyde puan alanlar başvurabileceklerdir. İngilizce Öğretmenliği Sertifikas ı Programın ı tamamlamış olma koşulu aranmaksızın Almanca ve Frans ızca Öğretmenliği bölümleri ile Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup Bakanlıkça veya Bakanlık ile YÖK işbirliği ile açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programın ı başar ıyla tamamlayanlar en az 40 kredilik İngilizce eğitimi ald ığ ın ı belgelendireceklerdir.

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan koşullar ı taş ımakla birlikte (*):

1) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Karar ında belirlenen ve alanlar itibarıyla hizalar ında gösterilen yüksek öğretim programlar ından mezun olmak, 2) Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlar ında öğretmenlik görevini yapmas ına engel

3)

olmad ığ ın ı tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alınacak “Öğretmen olur.” kayıtlı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek, Öğretmenlik için yapılacak başvurular ın ilk günü itibar ıyla 40 yaş ından gün almamış olmak,

4)

Öğretmenlik mesleğinden çıkar ılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,

5) Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden öğretmenlik için son başvuru

tarihine göre üç yılın ı doldurmuş olmak,

6) Yurtd ış ı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açıs ından Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar ı’nda belirtilen yükseköğretim kurumlar ın ın ayn ı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,

7)

“Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans”, Millî Eğitim Bakanlığ ı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan 21 kredilik “Pedagojik Formasyon”, 33 kredilik “İlköğretim S ın ıf Öğretmenliği” ve

8)

İngilizce Öğretmenliği için 31 kredilik “İngilizce Öğretmenliği Sertifikas ı” Programlar ından herhangi birini başar ı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından aranmaz), Öğretmenlik başvurusu yaptığ ı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru tarihi

9)

itibar ıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sın ıflar ında girilen sınav sonuçlar ı geçersizdir), ÖSYM’ce yapılacak KPSSP10 ile Bakanlıkça yap ılacak olan Alan Seçme Sınav ı’nda atanacağ ı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

10) Askerlik yükümlüsü olanlara başvurular ı esnas ında, elektronik başvuru formunda yer alan, “Askerlik hizmetimi yaptı m.”, “Askerlik hizmetimi yapmaktayı m.”, “Askerlik hizmetinden muafı m.” ya da “Askerlik hizmetim tecil edilmiştir.” seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan etmek ve atanması durumunda beyan ettiği seçeneği belgelendirmek,

şartlar ı aran ır.

* Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlar ı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaş ı olma şartı aranmaz.

Rate