You are on page 1of 2

Marcel Iancu ~nceputurile arhitecturii moderne `n Bucure§ti Case §i imobile construite `ntre 1929 - 1938

Traseu urban

el V

n
Io
Parcul

laic
Ioanid ie
Zona A Ro§

Ion Movil[
u
6. Vila Hermina Hassner - 1937 7. Vila Emil P[tra§cu - 1937 bra
va
Bd. 10. Imobilul Clara Iancu - 1931
Dum Dac
1. Vila Maria Lambru - 1928 Str. Pictor Iscovescu nr. 32 Str. Pictor Ion Negulici nr. 19 lui Str. Caimatei nr. 20
toru ia

i
m ne
Este unul dintre ultimele proiecte din Locuin\[ demisol, parter §i etaj, cu atelier de sculptur[. e i Vii Publicat în Contimporanul nr. 102/1923

[r
Str. Popa Savu nr. 5 an

asc
Ico

Luc
Gr[dina 17

T oa
România, realizat dup[ o perioad[ în care Amplasat[ în cartierul reziden\ial din nordul ora§ului, na
Salc
]mil
Construit pe numele so\iei sale, finan\at de Iancu. Familia va locui
Publicat[ în Contimporanul, nr. 79, din 1929

ile L
Icoanei ero C[lu§ei

a St
or

S.Darvari

Al
Marcel Iancu construise mai mult imobile de este ultima vil[ construit[ de Iancu în Bucure§ti. V D. P aici începând din 1931. Tot aici se afla probabil, la ultimul nivel,
tor

.D
Locuin\[ unifamilial[, parter §i etaj Pic a ciur

Vas

roic
on
I .L
raport. Programul §i bugetul bancherului Cuprindea un apartament §i un atelier de sculptur[, ea Biroul de Studii Moderne al fra\ilor Iancu. Con\ine câte un

ic
Este prima vil[ construit[ de Iancu în noul cartier reziden\ial din

.C

i
i
Hassner îi permite din nou s[ experimenteze. pentru prietena lui, sculptori\a Mili\a P[tra§cu, precum Olt apartament la fiecare etaj, parterul u§or îngropat fiind ocupat de

ru
a ra
tti aru
nordul ora§ului. Maria Rose Mar lui

st
Sf. Spiridon
ia R Ven

gia
Iancu integreaz[ §i elemente de plastic[ garaje §i servicii. Este un studiu de fa\ad[ în stilul celui realizat la

lve
§i un apartament pentru socrii ei. oset Ru
16

Ian
ti ere m

Si
le
tti i

i
eo

ne
interioar[, precum o fresc[ realizat[ dup[ Spa\iul cel mai interesant îl constituie atelierul pe vila Fuchs. Compozi\ia se remarc[ prin dinamism §i sculpturalitate.

ici

cu
ose

Traian
ar

[r

am
o
. R Pop a

C
asc

Str
celebra lui pictur[ Jardin du Luxembourg dou[ niveluri. Peretele dinspre strad[ al atelierului .A aP

[pit
C

To
etre

nciu
ca
ile L
(1929) §i o sculptur[ de Mili\a P[tra§cu, este un panou metalic de fereastr[, care în proiectul

Jean Lo
Zece

anu
Lu

Arm

Fr
Tomas Masaryk Mes

D. O
13

Vas
ambele disp[rute ast[zi. ini\ial continua §i pe fa\ada lateral[. alei i e

an
tr oic

ze
e
Ip[

G.ra
aS

nea
Mili\a P[tra§cu a f[cut parte din colaboratorii de baz[ tes

lar
Luc

r
cu

uis Cald
Aron Florian

o
ilo
l P ra
2. Imobilul Bazaltin - 1935 i

sc[
i§te

§il
ai grup[rii de la Contimporanul §i a participat la numeroase Serghiescu

r
14 12

n
I.L

ui
Bat

Traia
Co

rul
.C

Mo
expozi\ii avangardiste, al[turi de Marcel Iancu.

porg
Pia\a Charles de Gaulle nr. 2 rb

[ta
ri

ar
iei u en Ola

eron
usL

ag

Arm
z §t e i

Sp
Sediu de societate cu imobil de apartamente du a R icu
ati scu

lea
ia
escu
n p rg
pope

le
v. B Po

and
T. A
p+7 etaje.
roto

Elena Cara
Nicola
Al

Smaranda Br[escu

Ca
.
Feleacul

Lat
±os
.
che P
±e

rgh
i

C[li
M[guricea
Construit pentru societatea Bazaltin (societate de

[
rb ulu a

in[
Bd. P

asc
[n Arc Pia\a

ezi
Italian[

u
es pei

nes
construc\ii de poduri §i pavaje) este unul dintre foarte

nc
Dianei

ene
cu om e Pache
i§t

Ia
ie P

Avia\iei

eron
11. Imobilul Frida Cohen - 1935

cu
pu\inele proiecte ale lui Iancu care dep[§esc sfera r Protopopescu
imit

am
Bor§a

Arm
D

N ac
Bd.

r
c[r

Av
Bd
arhitecturii strict reziden\iale. Cl[direa, ast[zi modificat[,
rol I

Cald

\ii
Str. Stelea Sp[tarul nr. 17

i
.P

n\e
d. Ca vi\[

ge
u
olig

Las
cuprindea trei mari zone func\ionale: sediul societ[\ii în raf aco

era
B

S[

nu
D. R

±o
iei Este cel mai înalt imobil construit de Marcel Iancu §i se

Traia
Louis

ile
±os. Pipera

ilea
Sp
s.
centru, în dreapta un apartament luxos pe mai multe ±t

C. Kiri\escu
înscrie în linia general[ a modernismului bucure§tean.

Vas
No
.L

c[

n
h[
Parcul uc

as
rdu
niveluri, iar în stânga, imobilul de raport cu dou[ 15

Jean
hia Este compus din dou[ tronsoane, cu scar[ principal[

Mi
Bd
Pia\a "Her[str[u" r
ei
[

ne
glucoz Pia\a o§ilo lor

lu

Ca
at n
ica de

.B
Presei Libere
apartamente §i dou[ garsoniere pe nivel. Fabr aM nte

me

an
i
Rosetti m Cale Pla
proprie. Etajul curent cuprinde dou[ apartamente §i o

lea
ai

arb
10

Doc

f
Ar

±te
Dr C

Sf. ±tefan
ic
Flo
garsonier[ pe fiecare tronson. Fa\ada dinspre pia\et[ este

u
ne R. C.
9

V[

tor
Sl[n
au e

Pal
nu risti Popa Soar

rea
Pia\a

or
sc

c[
ea concav[ §i îngust[, cea lateral[ este mai plat[, plastica ei

Bur
ei r an

eol
Pictor Romano

§ il
sca

res

asa
3. Vila Paul Wexler - 1931 r tin \ilo Ce

Mo
Universit[\ii T il n rnic fiind realizat[ printr-un desen de profile.

ogu
cu
fin

ghe
ule
o S a

lea
B

ic
Str. Grigore Mora nr. 36 Pia\a Popa Soare

nt
Muzeul Satului

lea
Sl[n
i

Ca
l\e or i

M]
Montreal

Traian
Publicat[ în Contimporanul, nr.102, ian. 1932 §i în Alberto Sartoris Co Ivo Andric eg ust
scu

Ro
\iei N e
Expozi f[n

m
Gli elementi dell’architettura razionale, Milano, 1932 G.ra ± te od[

ul
Col\ei e§ V

Hr
M. Georgescu

us
l Flo T. or
Locuin\[ unifamilial[, p+2. resc Doct |ep

ist
u Zbo
Mavrogheni

±os

o
rulu
A fost construit[ pentru o familie foarte bogat[ în noul cartier

Bo
P[tra§cu
Vod[ i Calea C[

. Kis

or
18 l[ra§ilor

te
reziden\ial din nordul capitalei. Se remarc[ prin distribu\ia

§ il

v
12. Vila Paul Ilu\[ §i laboratorul -

Bd.
ori

Mo
B[niei

elef
interioar[ foarte func\ional[. La ultimul nivel are o teras[-gr[din[. F. Robe la
Va

torilor
M[r
Bd.

f
scu

Bd. I.C.Br[tianu

lea
Mirc Ca 1931–1935

Remus
Io
A fost aleas[ de Iancu pentru a fi publicat[ în celebra lucrare a lui e lom

Ca
a Eli ani

Remus
lui
u
[§ti

lui

Traian
Lipsc

ne
Her[str[
ade

Hele§teu
Bd. Avia
fire

Cr]ngu

Romulus
11 str. Olari nr. 23

sc
v
Sartoris, dedicat[ arhitecturii moderne. Ce
ho sc V

u
taru u

Gi
in
lea nu Pu
§k
\ulu
i
Ste lea Sp[ Vasile Lucaci Locuin\[ unifamilial[, parter +2,

on
a
Alde Zori lte

Pe
Sf
su Labirint
u ea G. Verd O
and Mirc
C. S Av.
Arminden i
]n cu laborator la ultimul nivel.

tric
4. Vila Florica Reich - 1936
ului
i o

u
ii ta
op

Her[str[
Parcul er

an
G
ch
[v
e Vi Construit[ pentru ruda sa, farmacistul Paul Ilu\[, în

h.
aldi
èr
C

J.S. Ba
oli B[ ne

|i

i
"Her[str[u"
rim

\e
t
n
Str. Grigore Mora nr. 39 M
Matei Basarab

Garib

Mozar
u

ic
Chopi
re\u r[ ri
Pia\a P
li 1935, cl[direa se extinde cu laboratorul pentru

a
eC
Petr .

Je
\ie
Av. c u
Bd e

M
nes

an
orn
Publicat[ în Alberto Sartoris Gli elementi dell’architettura tanti Arcul de Triumf i

ax
Ne
Bd.
s

Mo
Bd. Con

L[c
Con produse farmaceutice. Este una dintre pu\inele case

im
ch

gu

i
dru
triei

Isc

an
stantin

nn
an

Go
.C
e

lic

[tu
Alex

u
Prezan

Bd. Mircea Vod[


rationale, Milano, 1937

ov
ei
Pa

et

rescu
i
sc

ric
M[r

rk
Pia\a ri T Parcul Plu An

es
care s-au p[strat în stare bun[, f[r[ modific[ri în

§ulu
u

i
Bd
sc mu
ea Eliade

cu
re
to

Ud
Le
Pic
Vo [le te
Charles de Gaulle Mirc Ra [ rani§

i
lga
Cas[ unifamilial[ luxoas[ p+2 etaje lB