THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója. * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

4

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

5

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY _______________________________________________1 TARTALOM ________________________________________________________5 ELŐSZÓ ___________________________________________________________9 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA_______________________________________________________11 Az ezoterikus világkép ___________________________________________16 Az ezotéria mint út ______________________________________________23 A hermetikus filozófia____________________________________________26
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA ____________________ 27

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn _________________________29 Test, lélek és szellem ___________________________________________34 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ___________________________43

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ________________________46 A hipnózis mint jelenség _________________________________________49 Egy hipnózismodell _____________________________________________54 A hipnózisterápia _______________________________________________57 Konzekvenciák _________________________________________________60 A VALÓSÁG POLARITÁSA _________________________________________65 Az élet: ritmus __________________________________________________68 A megbékélés __________________________________________________74 A bűn projekciója _______________________________________________77 A rezonancia törvénye ___________________________________________80 A környező világ mint tükör_______________________________________82 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _____________89 A valóság ősprincípiumai ________________________________________92 Az égitestek mint reprezentánsok ________________________________101 Az idő minősége _______________________________________________106 A horoszkóp mint mérőeszköz ___________________________________111 A horoszkóp mint az élet tanterve ________________________________118 A tanulás polaritása ____________________________________________120 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 Asztrológia a reinkarnáció alapján________________________________129 A sors beteljesítése ____________________________________________134 A betegség mint információ _____________________________________141 A szabadsághoz vezető út ______________________________________143 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS______________________________________146 A betegség és a halál mint a sors jelei ____________________________150 Homeopátia ___________________________________________________157 Az információ mint gyógyeszköz _________________________________162 A hasonlóság elve _____________________________________________168 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS ______________________________________174 Az egység ____________________________________________________185 A teremtés hármassága ________________________________________188 A bibliai teremtéstörténet _______________________________________191 Kiűzetés a Paradicsomból ______________________________________195 Betegség és bűnbeesés ________________________________________200 A betegségen át az üdvösségbe _________________________________203 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA _______________________208 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 A halál – a lét másik formája ____________________________________211 A karma törvénye ______________________________________________215 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át ____________________218 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA ______229 A fogantatás és a születés élménye ______________________________233 Találkozás a múlttal ____________________________________________237 Bűn és felelősség ______________________________________________242 Az ősprobléma: a hatalom ______________________________________245 Túlvilági tapasztalatok __________________________________________248 A földhöz kötött lélek ___________________________________________252 A lélek fejlődési fokozatai _______________________________________255 Vallás és reinkarnáció __________________________________________258 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS ________________________________265 Az okkult technikák értelméről ___________________________________275 Az ezotéria és a menekülés a világ elől ___________________________276 Hazatérés_____________________________________________________280 .

de különösen azok. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. A keresés ugyanis nem más. mint a találás maga. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. S e keresés csaknem fontosabb lehet. A keresés megnyitja az embert. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. alvásban és birtoklásban. A résztvevők. ivásban. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. akik akár hely-. azaz rugalmassá válunk. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. arra ösztönöztek. . hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. pozícióinkat feladjuk.

de belső nyitottságot igen. mint gondolnánk. D. amely ellenállást válthat ki belőle. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. s így szokatlan gondolatokat. 1978 októberében Th. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. ragaszkodunk a megszokotthoz. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 mely által az olvasók széles köréhez juthat el. Kívánom. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. Mint a tanfolyam első szemesztere. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. beállítottságát feladnia. . ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót.

ami kijelöli a Teremtmények célját. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. a mélyértelműt. amellyel bármely megállapítás. azt. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. mondván. természettudományos világkép határozza meg. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. Valamennyien tudományos kategóriákban . elmélet vagy gondolat helyessége mérhető.

hogy az emberiség egyre fejlődő. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. Semmi okunk rá. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. s új felismeréseket fogadjon be. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a . Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. és így tovább. A tudományos munkának az a célja. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 gondolkodunk olyan területeken is. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. A tudomány története az emberi tévedések története. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. hogy emiatt szégyenkezzünk. Mindebben csak az a groteszk. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. E célból olyan elméleteket alkot. mindenki tudja. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. Törvényszerű tehát. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják.

hogy gondolatilag rögződünk. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: . amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 tévedéseket mindig a múltban követték el. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. Egyik legfőbb gyengeségünk. A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. Ez az a pont. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. amelyek feljogosítanak bennünket arra.

Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 1. 2. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. Alighanem megérett az idő arra. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. s kiterjesztik azokra a területekre is. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. ha felismerjük saját módszereink korlátait. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. pontból arra következtetnek. hogy ezt a lépést megtegyük. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. Egyre nő azoknak a száma. hogy csak ez mérhető. vagy pedig adekvát. Az l. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? .

Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. Eredetileg az ezotéria és a . Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. mert ugyanakkor nem szólnak arról. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. amellyel időt takaríthat meg. annál kevesebb ideje van. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. inkább csak azt akartuk bemutatni. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. úgy látszik. amit eddig elmondtunk. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. mint egyes szomatikus tüneteket. Mindazzal. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. vagy melyek azok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. mely betegségek váltak gyakoribbá.

hogy csodálkozva kérdezzük. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. a bölcsesség tana. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. A tudás nem. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. – azonos fogalmak. Ez olyan magától értetődő számunkra. Az ezotéria tartalomban gondolkodik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 titkos tanok. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. Ennek a könyvnek az a feladata. ez azt jelenti. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. Az ezotéria tehát aszociális. A tudomány átadható. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. Aki elég tehetséges. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. s így nem más. az okkultizmus stb. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. A tudást .

céltalanok. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. amelyek teljességgel érdektelenek. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. Hinni annyi. mint nem tudni. de nem szabad összekeverni őket egymással. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. hogy lehetségesnek tartunk valamit. jó okom van-e arra. hogy valamiben higgyek vagy sem. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. csak olyan teljességgel személyes. A hit és a tudás két különböző fokozat. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. márpedig azt. nem tapasztalhatjuk meg. sem továbbadni nem lehet. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. Amit másoktól veszek át. hogy „a tudás legyen mindenkié”. amely metafizikus természetű. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. sem átvenni. individuális megismerési aktussal. Ez utóbbi átadható. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. A hit alapvetően azt jelenti. amit nem tartunk lehetségesnek. de sohasem tudhatom. Az sem számít.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. . azt csak hihetem. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást.

A valódi ezotéria működése rejtőzködő. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). Egy. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. tehát . Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. Ebből a tudásból az következik. hogy létét homályban tartsa. több fáradságot fordít arra. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. az ezotéria is csak a keveseké. hogy e két kör feltételezi egymást. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. Később.

haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. akik kérik ezt a segítséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 számára az akkor is semmitmondó. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. de a sötétség nem fogadta be azt. a tudatlan mégsem meríthet belőle. 1.) . 7. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. Ugyanígy van ez az ezotériával is. keressetek és találtok. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. 7. és megtanulok kottát olvasni. zörgessetek és megnyittatik néktek. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű.” János ev. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. „Kérjetek és adatik néktek. hogy vagy veszem a fáradságot. ez nem jogosít fel arra. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. A törvények felismerése csak azt viheti előre.) Ha nem tudok kottát olvasni. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől.” (Máté ev. mert azokat ismerem. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. („És a világosság a sötétségben fénylik. hogy képesek legyünk látni. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. 5. használjon műve leírására betűket vagy számokat. hanem az. Ezért el sem kell rejteni. vagy ahogyan nevezik. A tudóknak nem az a feladatuk. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. Ilyenkor el kell döntenem. a titkos tanokkal is.

de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. ha útra kelünk. Ha egyáltalán el akarjuk érni. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. Lehetséges. akik utaztak már ezen az úton. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. tényeknek vagy törvényeknek. még inkább ösvény. amelyet csak akkor érhetünk el. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. Minden út valamilyen célhoz vezet. Bécset. és így tovább. Lehet. mozgásba kell lendülnünk. hány kilométer. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. hogy előzetes tájékozódásunk. bár teli torokból hirdetik. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. információink hasznosnak bizonyulnak. de még fél lábbal sem léptek rá az .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. mint az. Az ezotéria út. meg kell tennünk ezt az utat. útnak kell indulnunk. kiszámolhatjuk. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. beszélhetünk olyanokkal. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. Az ezotéria olyan célhoz vezet. akik. hogy tudjunk.

egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. mi az asztrológia. Ezen az úton járni azt jelenti. Saját életünket. Ha valaki például valóban megértette. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. szidhatja a társadalmat és így tovább. a dolgok átélését. (Hangsúlyozzuk.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. e kettő ritkán esik egybe. pereskedhet a bátyjával. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. nem fog pereskedni és így tovább. hogy az ezoterikus út kötelez. így magunk is változunk. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. még a legkisebbet is. megújulunk. mert tudat alatt pontosan érzi. ez azt jelenti. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. . A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Sajnos. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. hogy az ezoterikus tanok köteleznek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ezotéria útjára. hogy felismeréseinket. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba.

de sohasem mer semmibe „beleharapni”. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. hogy felismeréseihez tartsa magát. mert még ahhoz sincs bátorsága. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. s így semmire sem kötelez. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. A sors iróniája. s levonja belolük a konzekvenciákat. amíg az funkcionális jellegű. A parapszichológia hazug és gyáva. .

tarot. hanem a tájékozódásban segítenek. az Unio Mystica. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. útmutatók utunkon. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. a polaritás legyőzése. mind a parapszichológiától. a bölcsesség megtalálása. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. Ji Csing. forduljunk végre az ezoterikus út felé. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. hogy ezt a célt elérjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. kabbala. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. alkímia. s meg kell tanulnunk. meditáció. az Istennel való egyesülés. jóga. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. Meglehet. a kozmikus tudat elérése. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. mágia. sok van mindkettőből. a kémiai menyegző. útmutatók és útjelző táblák. eligazítanak bennünket. de remélem. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. hogyan értsük meg őket. . ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. Ahhoz. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. Igen hasznos. tudatosabbá kell válnunk. hogy merre is menjünk tovább.

ahelyett. Ezért aztán nehéz észrevenni. hogy továbbjutottak. vagy csak az ingára esküsznek. Azt hiszik tehát. és így saját magukat akadályozzák abban. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. Ezt csak azért említem meg. hogy az úton továbbhaladjanak. Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. milyen gazdag a választék itt . Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Gyakran esünk abba a hibába. hogy utunkat követnénk. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. Igazság csak egy van. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. Van egy sereg olyan specialista. sajnos. s nem veszik észre. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. hogy leragadunk egy útjelzőnél. Ezt teszik azok. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. aki azt képzeli. Ezek az emberek. akik csak az asztrológiára.

tanulnia kell az iskolában. s csak idő kérdése. A tudás mindig jelen van. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. a kémia stb. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. de a gyermeknek. hogy felismerhesse. Tanításai függetlenek az időtől. Ezért támaszkodom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Nyugaton ezoterikus módszerekből. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. Mindig volt és mindig lesz. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. mikor fogunk „mindent” tudni. hogy minden tudás mindig jelen van. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. a kabbalára. és lassan odáig fejlődnie. A modern tudomány nem érti. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. sosem kell korrigálni. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és meg- . vagy modernizálni őket. mint az asztronómia. csaknem minden munkámban. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. hiszen nem öregszenek el.és életmódunkhoz. az alkímiára és a mágiára. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. Abban a tévhitben él.

biológia stb. vagyis a speciális területekre. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. mert minden területre vonatkozik. hanem a centrumában kezdődik. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi.). fizika.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 érteni. A specialistát zavarja az ilyen tudás. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. A gyermek számára nincs jelentősége annak. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. akit így hívtak: Hermész . kémia. hányan olvasták előtte Homéroszt. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. ő először olvassa. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. Azt reméli. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. pedig évezredek óta olvasható.

Tizenöt tézisét zöld. ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 Triszmegisztosz. úgy. ami lenn van. Ez a világ első anyagának forrása. 5. az Egy gondolatból. És ahogy minden dolog az Egytől származott. 3. Való. melynek jó ideje nyoma veszett. 7. 6. biztos és igaz. lett minden teremtett dolog. anyja a Hold. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. ha a földbe visszafordul. pontos életútja a történelem homályába vész. . hazugság nélkül. 4. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. Dajkája a föld. Apja a Nap. Így érted meg az egyetlen csodát. 8. mint ami fenn van. ugyanaz. Az. Ereje tökéletes. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. elfogadva azt. A tábla. és ami fenn van. ami lenn van. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. A szél hordozta méhében. 2.

aztán pedig a földre. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. 12. 10. 15. hozzáértéssel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 9. Válaszd el a földet a tűztől. hanem megértőképességünké. 11. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. gyengéden. a durvát a finomtól. 13. 14. Így teremtették a világot. A földről az égbe száll. aki teljességében megérti ezt a szöveget. Annak. befejeztem. eredménye csodálatos lesz. Amit a Nap műveleteiről mondtam. Annak a számára. fölöslegessé vál- . Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. mert a világ tudásának három része birtokomban van. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. ami ezt a módszert követi. Ez azonban nem a szöveg hibája. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. és minden szilárdat áthat.

hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. fenn és lenn. Az analógia törvénye: amint fenn. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. birtokában lesz a bölcsesség egésze. amely így szól: „Az. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. hogy az univerzumban mindenütt.” Ez a tézis. mint ami fenn van. „az égben és a földön”. Biztosan vannak. a hermetikus filozófia kulcsa. Aki azonban veszi a fáradságot. Az a feltételezés áll mögötte. ami lenn van. ami lenn van. s ez elegendő ok lesz számukra. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. ugyanaz. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 nak a könyvtárak. ugyanaz. úgy lenn”. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. Így érted meg az egyetlen csodát. és ami fenn van. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak.

Manapság tudjuk például. amelyek körül atomrészecskék köröznek. hogy a törvények szemléletét és . hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. Minden. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. csak segédeszközzel. Megismerésünk rá van utalva. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. a „közepes” nagyságrendre. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. úgy lenn” zseniális formulája. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. ami ez alatt vagy e fölött van. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. elképzelnünk azonban lehetetlen. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. az emberi. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá.

Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. a véletlennek nincs helye benne. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. . s működése is e törvények betartásától függ. A véletlen. Ha létrehozunk egy komputert. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. minden kozmoszt káosszá változtat. Ugyanez érvényes világunkra is. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. Az „amint fenn. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe.

öt vagy valamilyen más szám. Nem véletlenül beteg az ember. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. amelyet szabványos (vagy: normális) . Sem a tény nem véletlen. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. hogyha kockát vetünk. sem az az időpont. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. hogy a véletlen profi védelmezői. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. és így tovább. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. hogy X. A statisztikus ugyanis azt gondolja. Az már megint csak a sors iróniája. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. amelyben ez történt. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. úr fejére esik. mégsem riad vissza attól. az eredmény véletlenül lesz három. hogy a törvény létét tagadjuk. Még egyszer: véletlen nem létezik. akkor X. az ugyanis. nem üti el véletlenül az autó. Minden esemény mögött egy törvény áll. hanem törvényszerűen fog leesni. akkor az nem véletlenül. Ha ez a kő történetesen X. úr fejére esett egy kő. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. úrnak éppígy nem véletlenül.

hogy mi. Azt jelzi. A világ szemlélése arra késztet bennünket. (Véletlen németül: Zufall: megesés. emberek. és. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. annál helyesebb lesz az eredmény. Hasonló a darwinista logika is. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. mind kicsiben. hogy eredetileg más értelme lehetett. annak is érvényesnek kellene lennie. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. mind nagyban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 eloszlásnak nevezünk. úgy lenn”. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. ami az emberrel törvényszerűen megesik. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. egyes eredményekre épül. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. odaesés). ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. hogy kozmoszról beszéljünk. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. hogy törvényszerű. „amint fenn. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. .

hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. először az emberi testtel találkozunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. hogy megismerhesd Istent. Ez korántsem magától értetődő. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. és tanúsíts önmérsékletet. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). nincsenek alávetve semmilyen ösz* A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. és fordítva.”* Test.” (A kiadó) . s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják.

régebben használt fogalom neve: lélek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 szefogó koncepciónak. hiszen ha lényegi kritériuma az. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. érzékelő individuumot éli meg önmagát. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. A lélek olyan instancia. Egy másik. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. individualitás. Születésétől haláláig mint létező. Mindenki tapasztalatból tudja. az az instancia. Ha ez az élő ember esetében nem így van. az élete tűnik el. Kézenfekvő tehát. nehezen lehetne ő maga is anyag. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. A lélek tudat. a halottban nem működik többé. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. Köztudott. . hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. Ennek egyenes következménye. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. hogy képes az anyagot koordinálni. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle.

Bár nagyra van szakterminológiájával. hanem a tudomány terméke. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. amivel azt a látszatot kelti. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. ha egy mai kutató. nem anyagi instanciát értünk. 1. mint például az amerikai dr. elimináció. hát még ha . Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. ezen olyan önálló. s azt is tudták. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. sőt annak mélységeit és rétegeit is. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). mintha ismerné a lélek természetét. Ez a valami azonban nem a lélek. amiből következik. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. sem nem függ ezektől. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke.

hallottak és érzékeltek”. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. minden növénynek. A macska tehát saját farkába harap. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. hogy tevékenykedjék. minden embernek lelke van.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. 2. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. szorongások. ahol alaki folyamatok zajlanak le. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. Végül említsük még meg. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. hogy mindenütt a természetben. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. Minden állatnak. konfliktusok és komplexusok helye. az információ azonban soha nem anyagi természetű. nehogy valaki a génekben keresse az információt. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. Úgy gondolják. ahol mindent továbbra is láttak. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. annak csupán eliminációja. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. A pszichológia psziché. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget.

Harold Saxon Burrnak. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. Sokkal inkább azt mondhatnánk. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. Ebből arra a következtetésre jutott. Ebben a láthatatlan. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Az élet nem lehet azonos a tudattal. mint „az élet”. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Ennek ellenére óvakodjunk attól. s ez nem más. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. Az . a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. hátra van még egy igen fontos fogalom. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. kifejlett növény formáját. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. legújabb kutatási eredményei. amely az élő szervezetet körülveszi.

s ezt az egységet „én”-nek nevezi. Önmagát egységként érzékeli. személytelen. szellem. amely minden élőlény sajátja. Részt vehetünk benne. A szerv is egy individuális egység. Az ember életet sem teremteni. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . ez az az „isteni szikra”. sem elpusztítani nem tud. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. Ha „földi életünket” befejezzük. lélek. ellentétben a lélekkel. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. egy élet van. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. mint például a szervek egységeire. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. anonim. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. lélek és szellem hármasságából áll. nem magával az élettel. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –.ilyenkor élünk. Az élet (szellem). csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. Az élet olyan minőség. Csak egy szellem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 élet szintén nem állhat anyagból. Ez a funkcionális individuali- .

ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. mert egyébként a fölérendelt individualitás. tudata van akkor is. amelyeknek a neve sejt. amely élve fejlődik. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. Egyedüli és kizárólagos feladata. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. hogy tudata is van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 tás azonban azt feltételezi. Sajnos. hogy minden szervnek individuális tudata van. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. amelybe ő (a máj) integrálva van. kétségtelen tehát. A sejtek egyenként szintén individuumok. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. . Minden lénynek. individualitásként érzékeli önmagát. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. rosszul érezné magát. az ember. s individualitást mutat. vagy hál' istennek. Feladata. újabb egységekbe ütközünk. aki egy légynek tulajdonít tudatot. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. A sejt él. A máj szintén önmagába zárt egységként. mint az emberé. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. bár felmerül a kérdés. szaporodni képes.

hanem tudattal is rendelkezik. amely hamarosan elveszíti formáját. hamarosan tudatára ébredünk. a naprendszeré. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. Az. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. hogy nekünk. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. Igyekeznünk . része egy nagyobb individuumnak. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. hogy saját létét megőrizze. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. hanem egy halott égitesttel. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. csak hullát látnánk. mint sejteknek. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. felbomlik a halott égitestek teste is. az embernek. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. Hozzá kell szoknunk végre. a szervnek. a Föld is individuális intelligencia. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. ráksejtté válik. mint individuum. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. és személyes szabadságvágy ébred benne. Minden testnek – legyen az kő. amely nemcsak testtel. Amint a sejt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Ha ehhez nincsen kedve. Ha nem így volna. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. Ha ez nem így lenne. és így tovább. Mint a többi égitest. szintén az a feladatunk. inkább megpróbálja őket eltávolítani.

ha megsemmisülünk. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 kell tehát. ne csodálkozzunk. úgy lenn. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. Hiszen: amint fenn. .

emellett gyakran attól sem riadnak vissza. G. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. 2. hogy most mégis miért tárgyaljuk. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. 3. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. Azt. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. . mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. Azokat az embereket. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. akik okkultizmussal foglalkoznak. aki teljesen felfogja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét.

Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. Friedrich Anton Mesmer. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. . mert az első. Paracelsusnál is megtaláljuk. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. Utoljára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 4. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. lelkes”. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. Az animális itt azt jelenti: „élő. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Mesmer. Mesmer arra a következtetésre jutott. pusztán azért. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. aki a mágnessel szép sikereket ért el. sőt a Bibliában is. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. hogy az emberben is van valamilyen erő. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. Meglehetősen ostoba dolog.

Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. . Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. Párizsban élt. azonban teljesen tévesen. Jogos az a bűntudat. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. akit legalább annyian tiszteltek. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. nyomorban halt meg. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. magnetizmusként interpretálta őket”. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. mint ahányan gyűlöltek. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. Bécset el kellett hagynia. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. „akinek az volt a tragédiája. s végül magányosan. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit.

Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. s bizony ma sem érti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. amely enyhén szemmagasság felett. eljön lassan az a nap. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). A magnetizmus önálló kezelési módszer. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. melynek törté- . amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. Braidre. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. térjünk most át az angol szemorvosra. körülbelül húsz centiméterre van. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását.

Sigmund Freud fiatal. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). és Charcot-t is Párizsban. kézenfekvő volt. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. mint a hipnózis lényegi faktora. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. Elméletük középpontjában. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs . Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. Visszatért Bécsbe. mint minden más pszichózist. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 nete messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. Miután akkoriban. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. a szuggesztió áll. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság.

hogy erőltessék meg magukat. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidé- . A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. amely számára további. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). amely a hipnózis során történt. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. mégis. Azt gyanította. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. mint a zenéhez. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. amelyre az érintett nem akar emlékezni. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire.

Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. álmosságot szuggerálunk. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 zett emlékezetkiesés. 3. kísérletek hipnotikus állapotban. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. ébresztés a hipnózisból és 4. a hipnotikus álom indukciója. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. 2. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. hogy a páciens elfelejtett. hogy verbális úton fáradtságot.

ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. amelyben embernek nyoma sincs. például egy tollat. A hipnotikus kísérletek határtalanok. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. . és attól is. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. nem is zavarja a hipnózist. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. és egyre nagyobb a hőség. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. hogy első hipnózisról van-e szó. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. a kísérleti személy verejtékezni kezd.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 tárgy fixáltatásával. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. hogy elviselhetetlenül hideg van. Ha viszont azt mondja. amit akarunk. korongot. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. hogy melegszik. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. Ez az első szakasz változó időtartamú.

hogy egy. mégsem tudja a jobb karját moz- . Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. de arra is. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. ennek csak az a feltétele. így mozgásképtelen. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. hogy inzulint kapott. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. hogy a jobb kar merev. amelyeknek értékeiről. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. Bár teljesen ébren van. hogy az egy darab izzó acél. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. Lehetőség van arra. s azt szuggeráljuk. s valamilyen jelzéshez kössük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. ha háromszor tapsolunk.

Odamegy az ajtóhoz.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. tökéletesen frissnek. és még egy ajándékot is átnyújt önnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 dítani. se nem hallani semmit. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. valódi-e. hogy ellenőrizze. amikor meglátja. ha elhangzik a három taps. Az igézet csak úgy oldható fel. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. Abban a pillanatban viszont. mind az angyal valódi. amit most megbeszéltünk. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. Gyanakszik. Most én felébresztem önt. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. pihentnek érzi magát. semmire sem fog emlékezni. s minden úgy fog történni. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. Abszolút éber. hogy valaki tréfát űz önnel. bár valójában se nem látni. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. ahogyan azt elmondtam önnek. hogy rágyújtok egy cigarettára. hogy kopognak az ajtón. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. és csak beöltözött. hallja. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. hiszen nyár van. hogy mind a Mikulás. meghúzza a szakállát. Egy másik. Emiatt meg is érinti a Mikulást. A Mikulás beszélni is fog. .

. angyal. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. hogy csak utasítást hajtanak végre. hogy mit csinál... Ezért aztán. de nem tudja. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. a kísérleti személy tesz valamit. mind optikai (Mikulás. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. sosem fog eszükbe jutni. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. (. hogy valaki tréfát űz önnel. mert egyszerűen tennie kell. Ehhez jön még a szuggerált kétség. hogy mindent azért tesznek. Gyanakszik. amelyet a hipnózis során adtunk. Minden megbízatás. a jelenség kritikája. beszéd). kivitelezésre kerül éber állapotban is. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés.. hogy miért teszi. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. elfogadható okot találjanak. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. . ajándék).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 Az itt leírt szuggesztió igen komplex. miért teszik éppen ezt vagy azt. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. mert mind akusztikus (kopogás. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. mert meg akarják tenni.

Az embereket. a színház belső terét. Az előadás még nem kezdődött el. Tudjuk. egy pillantásnyira a programfüzetet. a darab elkezdődik. Amíg együtt szenvedünk és reményke- . így sok mindent érzékelünk. Képzeljük el. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. másnap kialhatjuk magunkat. a szomszéd székeken ülők öltözékét. s a cselekmény leköt bennünket. Előadás után talán még beülünk valahová. hogy szombat este van. Gondolatok. A terem elsötétedik. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. megfigyelések. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. a hangszerek hangját.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. hogy színházban ülünk. ami körülöttünk van. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. benyomások sokasága kavarog bennünk. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. a függöny felemelkedik. mi is tulajdonképpen a hipnózis.

hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. a fény koncentrálódik. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). sem az előadást követő vacsorára. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. Csak amikor lemegy a függöny. nem gondolunk hétköznapjainkra. Mindenki ismeri azt a jelenséget. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. míg a felület többi része sötétbe . amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. különböző intenzitással. hogy mások is jelen vannak. Ezekben az esetekben ugyanaz történik. de állandóan megtörténik velünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 dünk a színpadi hősökkel. a tudat beszűkül egy pontra. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. amikor egy megsebesült. Ez mindennapos folyamat. Szó szerint elfelejtjük. hogy egyáltalán színházban vagyunk. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. hogy mutatunk neki valami érdekeset. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással. Ugyanerre az effektusra építünk. és kivilágosodik a nézőtér. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. sőt azt is. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. s mind a tudatból.

hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. hipnózis. s egy új. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. autogén tréning.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 merül. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. vércukorszintjét. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő . s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. biofeedback stb. a hormonok kiválasztását. gyújtólencse. mint a teljes felület megvilágítása esetén. illetve lézersugár). ahol a dolog átcsap ellentétébe. Ilyenkor történhet meg az is. s új. mind másoknál. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. de lyukat is égethet a felszínbe. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. szívverését és így tovább. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. Ha koncentrálunk. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit.

Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. Ugyanez történik a hipnózisban is. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Abból indulunk ki. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. megszűnik a szimptóma. Képzeljünk el egy óriási szállodát. Ha valaki bejuthat abba a terembe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 programok irányítják. ami- . Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. az egész test verejtékezni kezd. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. Ha ezt a hipnózisban egy új. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. ahol a magnetofon működik. Szándékosan mondok „szimptómát”. amelynek termeiben zene szól. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. kívánatos programra cserélhetjük fel. A hipnózisterápia Az előzőekből következik.

ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. aki egyébként nem volt orvos. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. az talán csak a könyv végére lesz világos. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. mint mondjuk a sebészet. örök egészséghez jutni. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. tulajdont. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. Ezek a módszerek azt tanítják. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. gazdagságot szerezni. pénzt. ezért nem is gyógyíthat egyik sem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 vel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) . Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. így nagyjából ugyanazon a szinten van. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. mely elfoghatja azt. és így tovább. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét.

igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. mint azt a mai orvostudomány teszi. a betegség problémájával azonban nem adekvát. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. hanem az. Mivel ez irányítható. Az ember ugyanis az. Coué is.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. amelyet couéizmusnak neveztek. hogy ezek . Nem vonjuk kétségbe. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. amit gondol. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. hogy a betegségek eltűnjenek. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. Bár ez szeretetre méltó gondolat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 Európában egész mozgalmat váltottak ki. amellyel egészséget.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. hiszen mindig hazugság. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. nem állja meg a ráépített módszer sem. amit gondol. aminek kigondolták.

csak a valódi viszonyokat rajzolta át. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. hogy mindenkit kopasznak lát. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. mint inkább az ember saját belső programjaitól. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Abból. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. még távolról sem következik. hogy lásson mindenkit kopasznak. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. azzal a különbséggel. hogy valamely cselekmény hatékony. hogy jogosult lenne. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. Ez az észlelés számára . fontos felismerésekre juthatunk. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. mint bárki más.

A valóságot . emberünk nem egészen normális. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. akkor az ő azon meggyőződése. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. hogy nincs minden egészen rendben nála. csak árnyék. a valóság fogalmával. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. Először tehát azt kell megtanulnunk. hogy mindenkinek haj van a fején. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. mert övék az abszolút többség. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. hogy azt feltételezik. de kettő állítani fogja. az illúziók. hogy felismerhessük. Gondolkozzunk el ezen a példán. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. Ha tíz másik ember társaságában van. az objektivitás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 abszolút reális lesz. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. amit látnak. hogy a többiek kopaszok. Kézenfekvő. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. illúzió áldozatai. hogy semmi sem valódi. s hozzuk őket össze csak két másikkal. szemfényvesztések világáról.

látóvá leszünk. mert így akarom. Az a tény. hogy mindezek programok. vélemény. manapság neurózisnak nevezzük. holott tétetnek vele. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. A neurotikusok többet éltek át.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. hogy tesz valamit. azt mondaná: azért . hogy az ember programjai terméke. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. úgy tévedésbe esünk. beleértve a kritika képességét is. amely szerint: „Azért teszem ezt. amely az igazsággal való találkozást követi. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. Azt a tévedést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 csak akkor fedezhetjük fel. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. tetszés szerint lecserélhető. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. Az ember programok terméke. ha elhagyjuk a barlangot. azt bizonyítja. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. azt akartam bemutatni vele. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. hogy minden érzékelés. s ezen felül van még egy speciális program is. hogy még a kritikus megfontolások. mint azok. nézet. Az ember azt hiszi. Ha viszont nem viseljük el.

így kevésbé feltűnőek. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. akik még nem váltunk tudatossá.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. hogy majdnem mindenki alszik. A hipnotizált ember rab. siralmas valóságunkat példázza. nem ismeri fel azokat. nem állapíthatja meg. mégis ez az a valóság. hogy alszik. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. mert repülni akarok. Amíg alszik az ember. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. akik ébren vannak. amelyről titokban mindenki álmodik. akik ébren vannak. hogy a többiek alusznak-e. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. azt sem állapíthatja meg. láthatatlan fonalon függő marionett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 repülök. melyekben. Amíg azonban alszik az ember. mint a gépek. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. de vannak néhányan. tükröt tart elénk. Amíg alszik az ember. csak saját. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. ezek azonban szokványosak. . mert szokatlanok. hogy aludtunk. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. Látványa szokatlan és idegen lesz. Az emberlét olyan terv.

hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. hiszen a valóság mindenütt jelen van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni. akik képesek kinyitni a szemüket. akik már nem alszanak olyan mélyen. Az ezotéria felrázza azokat. ne gondolja azt. .

csak mértékükben különböznek. mindennek megvan ellentétében a párja. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. a végletek találkoznak. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A VALÓSÁG POLARITÁSA Minden kettős. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. az igazságok csak féligazságok. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. két pólusú. Utunk célja a polaritás legyőzése. . s az ellentmondások összhangba hozhatók.

túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. aki ezt a feladatot megoldja. Ez a kérdés azonban több ennél. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. Kisgyermek korában négykézláb mászik. A számszimbolikában ez azt jelenti. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. az ember keresztje. Kezdetben túl egyszerűnek. megsemmisülés várt. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. délben kettő. az emberi út fő állomásairól szól. az szó szerint halálos. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. ami reggel négy. Oidipusz tudta a választ: az ember. két pólusban nyilvánul meg. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. Az örök életet az éri el. . arra pusztulás. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. amíg nincs a kettő. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. s öreg korában harmadik lába a botja. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. ezt szimbolizálja a kettő. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. élete delén két lábon jár.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. s egy harmadik világba lépünk. Az emberben minden.

Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. vagy sötét vagy világos. ha mégoly kicsivel is. hogy azt hiszszük. savas és lúgos. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. Mi azonban az . Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. ha lenne. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. jó és rossz. Gondolkodásunk hibája. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. vagy jó vagy rossz. alá van rendelve a kettőnek. elektromos és magnetikus. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. ezek az ellentétek kizárják egymást. Van plusz és mínusz. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. fény és sötétség. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. férfi és nő. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. A végtelenségig folytathatnánk a sort. hogy nem is létezik. A valóság egységekből áll. sem felületi kiterjedése. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. s konkrét esetben megszoktuk. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. Valami vagy nagy vagy kicsi. A pontnak tehát nincsen dimenziója. gömb vagy kör lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. dúr és moll.

A ritmus mindig két pólusból áll. eltűnik a másik is. nem lélegezhet be. amíg tartásunk. elpusztítjuk az egységet. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. Ha belégzünk. mint már mondtuk. és fordítva. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. amint fenn. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. Az emberek egészségesek akarnak lenni. s a betegségek . azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. hogy kilégzünk. azt minden további nélkül. Ha kiküszöbölöm az egyiket. Ha elpusztítjuk a ritmust. tehát „mind-mind”. sohasem „vagy-vagy”. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. az életet pusztítjuk el. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. létük egymástól függ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 egységet csak két aspektusban látjuk. Mindaddig. Aki nem hajlandó kilélegezni. Az egyik pólus a másikból él. Hiszen. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. A ritmus minden élet alapmintája. úgy lenn.

Az egészség létét a betegségnek köszönheti. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. nem tanulhatja meg az életet sem. tehát mozgás. a céllal ellentétes irányba. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek.” Krisztus is azt tanítja. Aki megértette a polaritás törvényét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 ellen fordulnak. ha alávetjük magunkat a törvénynek. hátra hajlik. hanem lehetőleg mennél hátrább. az dobás közben nem a cél irányába. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. Nem akarják felfogni. Állandóan közvetlen utakat keres. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. A fixáció megakadályozza a . amelyek egymásból élnek. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. Az élet ritmus. az tudja. hogy csak úgy lehetünk szabadok.

. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. Így bármely kijelentés. paradoxon. hogy a teljes igazságot leírhassuk. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. a kijelentés tökéletlen. csak részkijelentés lehet. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. ezért életellenes. semmi nem esik olyan nehezünkre. amely a valóságra vonatkozik. Ahhoz. Úgy tűnik. Az lett a tudomány végzete is. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. Az ősi tanok. nézeteinket. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. az akadályozza a fejlődést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 mozgást. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. A módszer lényege. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. mint véleményünk megváltoztatása. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. meg kellene állapítanunk. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam.

hogy hibás a kérdésfeltevés. a másik a részecskeelmélet. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. Ha viszont részecskékből áll. A fény hullám is.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. mégis való. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. ami létezik. Vagy-vagy. Bár ennek a két. és egyszersmind teljesen szabad. Itt sem veszik észre. hogy mindennek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 mint például a Tao te king. hogy az ember teljesen determinált. . Így a fény hullám. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. Időközben aztán kiderült. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. részecske is. Minden korban szenvedélyesen vitatják. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. vajon az ember szabad-e vagy determinált. nem áll részecskékből. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. s felismerjük. akkor nem hullám. Az egyik a hullámelmélet. Ha a fény hullámokból áll. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. joga van a létezéshez. A fénysugár természetét illetően két. A polaritás törvényéből az következik. s a kettő látszólag kizárja egymást. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba.

Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. elválaszthatatlan egységet alkotnak. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. az többnyire azt jelenti.”* * Jékely Zoltán fordítása. megszűnik a pozitív pólus is. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. mely örökké rosszra tör. s ezt mi nem téphetjük szét. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. Ha valami ellen foglalunk állást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. s örökké jót mível. s a rossz televénye a jónak. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. Csak éppen azt nem vesszük észre. Aki ezt nem tudja elfogadni. többé nem tudok belélegezni sem. amelyeknek szabad lenniök. a jó kikényszeríti a rosszat. egyébként nem jöhetne létre. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. . Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. hogy az ellentéte mellett vagyunk. és olyanokra. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak.

inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. amelyek már manifesztálódtak. Így például a magány sem nem jó. hogy elismerjük a valóságot. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. Az. sem nem kellemes. Ha szembeszállunk a valósággal. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. vagy az. s olyanok közt. Önmagukban a dolgok értékmentesek. megvan a maga értelme és oka. Ha például egy gyilkosság történik. amelyek még nem váltak valósággá. Ebből nem következik az. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. Az egyik ember szenvedésként . hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. semmi értelme. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. csak annyit jelent. az a valóság részévé lesz. sem nem rossz. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. egyébként nem történt volna meg. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. neutrálisak. sem nem kellemetlen. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered.

s ebben reménytelenül tönkremennek. többnyire észre sem veszi. Nem szívesen mondanak le már meg- . ha követik ezt a szabályt. ugyanez a másik számára fölösleges teher. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. aki azt hiszi. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. s mégse válunk tétlenekké. hogy minden. ami van. mert van. mások játékszerévé válnak. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. attól. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. Azt gondolják. hogy azonnal bele akarna avatkozni. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 éli át. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. Az érettség jele. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. s azok alakítják őt. ha valaki történni enged valamit anélkül. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. Az az ember ugyanis. jó.

ahogy van. hogy „kicsodák”. ha nem éltük volna át őket. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. akikről úgy gondoljuk. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. s hagyjuk. tudatosítsuk magunkban. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. ahogyan történt. a mögöttünk lévő évek eseményeit. ahol vagyunk. amelyekről az a véleményünk. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. s lassan hálásak leszünk. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. hogy jobb lett volna. hogy minden úgy történt. meg akarják „mutatni”. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. hogy ez az egész úgy. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. . személyeket. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. csukjuk be a szemünket. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 kedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. s ezzel csak azt bizonyította. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. hatalmat akarnak gyakorolni. amikor elfogták. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. s jobb lett volna. ha soha nem találkozunk velük.

s ha ellenállásunk csökken. hogy „már rég megbékéltünk velük”. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. Ha erősebben nyomjuk. hogy levesszük a kezünket a falról. mert „a fal nyom minket”. de aki rendszeresen gyakorol. hogy visszanyom. s közben panaszkodunk. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. amelyekkel „hadilábon állunk”. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. intellektusunk ne működjék közre ebben. még ha úgy gondoljuk is. Hagyjuk. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. hogy egyre könnyebbé válik. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. megszabadul a belső nyomástól. a fal ellenállhatat- . minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. azt fogja tapasztalni. érezzük. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. Ez a helyzet úgy oldható meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. hogy nyomnunk kell a falat. a fal is erősebben fog visszanyomni.

A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. Az emberiség közös szokása. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. a külvilágban keresi a vétkest. igaz. Aki elismeri a fal létjogosultságát. elég bátornak kell lennünk ahhoz. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. Minden területen arról beszélünk. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szü- . hogy mindarra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 lanul ránk dől. hogy elengedjük a falat. Ténylegesen az a benyomásunk. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. mintha a fal nyomna bennünket. Sőt. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. aminek nem volna szabad lennie. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. a fal sem fogja őt háborgatni. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. Ez azonban tévedés. annak már nem kell azt nyomnia.

Nincsenek olyan környezeti befolyások. sorsunk alakulásában senki sem bűnös.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 lő-gyermek viszonyban keresi. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. Akik azt hiszik. az mindenképpen közös bennük. ezáltal nyújtja mindazt. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. amelyek formálják az embert. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. amit mások csak ígérgetni tudnak. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. amely lehetővé teszi. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. Minden elmélet ugyanis. amit az ezotéria e témában kínál. Bárki mesélje is el sorsát. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. viszont megmutatja. kiutat mutat a betegségből. amelyek betegséget okoznak. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. egy ponton tévednek: .

akkor az is”-ból suba alatt „azért. . de ha ebből azt vezetjük le. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. Korreláció az. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. összefüggések megfigyelésén alapul. A megfigyelt „ha ez. amit ők bizonyítéknak tartanak. ahogyan mi nevetünk azon. hogy ezek a vírusok a betegség okai. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. hiszen csak annyit mondanak. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. amit mi állítunk. amikor fellép az egyik. Nem vitatjuk. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. ezek pedig csak korrelációk. hogy nincsenek külső befolyások. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. jelen van a másik is. Ezek a korrelációk stimmelnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 mindaz. mert” lesz. hogy minden olyan esetben. hogy a Föld korong alakú. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni.

s ha nem lenne bennünk isteni erő. amelyre rezonáns. hogy egy ember valamit érzékelhessen. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. Ahhoz. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). nem tartozik a „világképéhez”. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. hiszen nem képes érzékelni. ez hozza olyan helyzetbe. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. amelyik középhullámra van beállítva. Semmi sem érzé- . Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. amely bennünket is foglalkoztat. Az a rádióvevő. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. sosem pillanthatnánk meg a Napot. Ha ez nem így van. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. a hangvilla számára a hang nem is létezik. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns.

hogy a valóság egészét ismeri. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. emberekkel. aki azt hiszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 kelhető. vagy. Csak olyan eszmékkel. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. mindenkori tudatállapotától függ. amelyekkel affinitásunk van. nem is került volna bele. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. Ha valakit elgázolnak az utcán. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. ami kívül van rezonáló képességünk határain. amelyekre rezonánsak vagyunk. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. Aki például olvas egy könyvet. azt hiszi. „jobban értjük”. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. amit olvasunk. hogy teljesen megértette. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vét- . aki mégis. s hogy azon kívül. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. holott az. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. amit ismer. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. gondolatokkal. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. Miután az évek során tudatunk kitágult. Ezért hiszi mindenki azt. nincs semmi más.

sőt. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. hogy ezért jól lehordom. mert az igaz. ez nem változtat azon a tényen. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. együtt fog velem szitkozódni. Ha reggel belenézek a tükörbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 kes. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. s így a tükröt is ripityára töröm. míg végül behúzok ennek a konok pofának. amihez neki magának affinitása van. az téves viselkedési formákba kényszerül. különben nem tapasztalhatta volna meg. Nem nagy ügy. megtehetem. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. . A környező világ mint tükör Tudom. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. objektív. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. az ellentétek fokozódnak. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. hogy megszokott legyen.

ha . hogy ő maga is fukar. mind negatív értelemben érvényes. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. amelyekkel konfrontálódunk. és sehol egyetlen győztest. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. mert minden. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. főnökeink jogtalan húzásaival. Az egyik legjobb önismereti módszer az. csak azt mutatja. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. a társadalommal és sok minden mással. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. az biztonsággal jelzi. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. ami a külvilágból zavar bennünket. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. Egyébként nem zavarná. hogy megfigyeljük saját környezetünket. mégis használjuk. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. s azokat az eseményeket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal.

az emberiességért. de zöld. mint a mező zöldje. amelyek sikerhez vezetnek. az egészségért. mert ez nem érint emberi problémákat. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. s kezdődik a harc a békéért. mint olyan tényt. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. az igazságosságért. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. s lám. . csak használni kell tudni. ugyanolyan tény. amilyen. és ennek nyilván megvan a maga értelme.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ő maga nagyvonalú. Elfogadná. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. és amitől nem hagyja zavartatni magát. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. Mindenért „harcolunk”: a békéért. hogy létezik a világban háború. Aki megváltoztatja affinitását. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. amely nem izgatja fel. új programra lesz vevő. akkor az olyannak mutatkozik. s így egészen más világot lát. A kulcs mindenkinek a kezében van. Az. vele együtt az egész világ megváltozik. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is.

hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. amelyben éppen vagyunk. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. Ha megtanuljuk azt. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. rövidesen meg fogjuk tanulni. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. a „vonatkoztatási rögeszme”. nyilvánvaló. ami a világban történik. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. amely örök törvényeket követ. ami velünk történik. a külvilág. de a változtatás lehetőségét is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 Minden ember a saját „világában” él. s megfejteni hozzánk való viszonyát. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. rákérdezzünk az értelmére. Minél tudatosabb az ember. annyi világ. A legfontosabb követelmény . Ez azt jelenti. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. Van a pszichopatológiában egy fogalom. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. hogy mindennek. Ahány ember. annál inkább a helyére tesz mindent. ez általában a skizofrén betegek sajátja. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. akik mindent. Bármi történik velünk.

Akinek ez nem sikerül. s gazdagok sem leszünk véletlenül. aki ezt felfogja. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. Minden gonosz ember. Az emberek úgy . Abban. Korunk fő foglalatossága. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. magában keresse az okot. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. hogyan előzzük meg. a makrokozmosz pontos mása. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. Mindazt. ha megértünk rá. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. megtalálja önmagában is. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. Az ember mikrokozmosz. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. minden bosszantó esemény csak hírnök. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. aki vállalja a felelősséget. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. médium. s odaáll sorsa elé. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 önmagunkkal szemben. ha affinitásunk van vele. ezt felhívásként kell értékelnem. amit kívül érzékel.

s nem jut eszükbe. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 akarnak meggazdagodni. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. ahhoz a guru maga megy oda. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. Így biztosak lehetünk benne. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. Még éppen azon csodálkozunk. ugyanerről. alig sejtettük. sőt. Ha valóban szükségünk van valamire. a legjobb rendszert. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. hogy jó ismerősünk. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. hogy aki megérett. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. információval vagy kontaktussal. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. amelyet olvasunk. széles e világban keresik a nekik való gurut. A képes folyóiratban. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. hogy létezik egyáltalán olyan ember. aki ilyen különös témával foglalkozik. szintén van egy cikk a témáról. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. hogy egyáltalán létezik.

és felismeri. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. A világon nincs mit javítani. az ólomból arannyá nemesedés útja. ami van. Aki megváltozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 és ha érettek vagyunk a találkozásra. ezért világa minden világok legjobbika. . Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. Látja a valóságot. a törekvésnek. megváltoztatja a világot is. mert megtalálta – önmagában. Nem keresi a boldogságot többé. Az ezoterikus út az örök vándorlás. hogy minden jó. annál több javítanivaló van rajtunk.

Így kell lenned. állott a Nap.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. a rendeltetett formát. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. s trónjánál a Planéták. mely végzetednek célt ád. mely élve nő.) .

mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. kérem az olvasót. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. 3. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. Mielőtt még néhány. 4. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. Azt remélik. 2. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. hogy próbálja megoldani az itt követke- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. Ezért úgy tekintjük. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. s ez mind a hívek.

ásványok stb. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. fog. Megoldás:. elefánt. fekete. növényvilág. Kutatunk azok után az egységek után. borostyán. krokodil. a) kutya. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. pisztráng. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 ző két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. medve.).. hangya. kövek). Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki.. 2. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1. seregély. b) ólom. szerzetesi cella. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető.. Megoldás:... kecske.. bányász. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények.. mind a Szókratész előtti filo- . Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. Mind az elemek tana. állatok... ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének..

mind pszichés szinten. mint a dolog maga.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 zófusok erre a gondolkodási modellre építenek. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. amelyek minden szinten érvényesek. mind a növényvilágban. olyan egységeket kell találnunk. Induljunk ki abból a megfontolásból. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. Úgy gondolják. hogy formát öltsön. A változó összetétel. mind materiális. hogy először ott a kő. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. mindig valamilyen információra van szüksége. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. s aztán az ember a kő szemlélete so- . mind az állatvilágban. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. Mondhatjuk tehát. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott.

hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. z és így tovább. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. amely . A valóságban ez pontosan fordítva van. először a kép ideáját kell megtalálnia. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. y. hanem az idea sűrűsödik képpé. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. csak azután valósíthatja meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 rán kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. Tegyük fel. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. Nem a kép teremti meg az ideát. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). „). Van tehát valami olyan konkrét dolog.. Pillanatnyilag teljesen mindegy. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. Ha a festő festeni akar egy képet. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő.. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. amely tisztán csak ideákból áll. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. Még pontosabban azt jelenti ez. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe.

az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. amelyben a közösséget az . építészeti stílusok és így tovább). Valamenynyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. mi ennek a beosztásnak az értelme. bár most még nem látjuk át egészen. mind az ásványok között. Egyelőre elegendő. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. hogy helyes-e. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 mind a növényvilágban. amely különböző szinteket jelöl. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. Vegyük tudomásul viszont. Az a) feladat egyetlen szint. hogy ezt felismerjük. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. sörrészvénytársaságok. ne vizsgáljuk most. Előfordulhat. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. Ezáltal csak az válik érthetővé. A szintek száma korlátlan. hangszerek. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. miben áll jogosultsága. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre.

öregek ottho. harcmező na. ellenállás. bogáncs. temető . jóllehet. impulzus sorvadásos betegségek. kőképződés börtön. mesze. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. kecske csontváz.kovácsműhely. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. hogy függőlegesen gondolkodjunk. magyal. artériás vér a princípium definíciója struktúra. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. jelen vannak.gyulladások. mész borostyán. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely x (?) ólom. gátlás. sebesülések sedés. kolostor. rágcsálók izom. zsurló holló. ahogyan ez majd lassan kiderül. amelyet most x-nek nevezünk. fogak y (?) vas csalán ragadozók. idő energia.

ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. sötétkék vulkanikus táj katona piros Fontos. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. idős emberek fekete. hideg pusztaság bányászok. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 táj társadalmi helyzet szín hegység. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. Az „amint fenn. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra.

s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. mind más. hogy ma templomba kell mennem. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. Abból a megfigyelésből. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. konkrét szintekre. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. Ha ezt a megfelelést ismerem. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hogy egy tetszőleges. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. és minden vasárnap disznósült van ebédre. az emberi társadalomra. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. akkor abból a tényből. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. következtetni tudok .

mégpedig azon. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. Így például mindenkit lebeszélnék arról. Alapvetően mindegy. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen . A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 arra. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. s az is mindegy. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. hogy ma disznósült lesz ebédre. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. Később még látni fogjuk. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom.

amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. . ami a természetben található. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. a test–lélek–szellem hármasságára épül. ez a fogékonyságot. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. amelyeket az égbolton képviselnek. y-nak vagy z-nek hívták. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. a felvevőképességet. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. amelyeket nem tetszés szerint választottak. A bevezetőben már említettük. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. mint a többi. persze csak ideiglenesen. nyilván emlékeznek is rá. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. amint mi tettük. A lélek jele a félkör. hogy minden. illetve a héj. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 olyan valóságszint. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja.

és így tovább. Q. hogyan dominál az anyag a szellem felett. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. ha emlékezetünkbe idézzük. ugyanakkor a szellem az. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. középen a centrummal. ez mutatja. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. szimbóluma a héj R. . mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. s szimbóluma egy kör. a befogadót reprezentálja. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. hogy a szivárványnak hét színe van. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). egységben mutatja be. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. Az ókorban hét égitestet ismertek. Megszakítaná gondolatmenetünket. Elég. hét napból áll a hét. A Hold a lelkit. manapság. hét kérés van a miatyánkban. magában nem fordul elő.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel.

Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad. s ezek rendszere. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. Csak a merőben gyakorlati munkánál. s istenségként tisztelték őket. nem az .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 Láthatjuk tehát. a Vénusz. a Merkúr. idő Szaturnusz (y) energia. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. ellenállás. impulzus Mars Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. a Hold. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. gátlás. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég (x) W struktúra. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. a Szaturnusz nevű égitestet. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. a Mars.

Ellenvetésük azért nem találó. akik hisznek egy ilyen befolyásban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 égitesteké. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. Az egész zavar onnan ered. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. mert maga az asztrológia sem feltételezi. mivel megtanulta. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. . Az égitestek egy praktikus. tudományosnak tartják magukat. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. Aki tényleg ért az asztrológiához. Sőt közülük egyesek különösen haladónak. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket.

szerződéskötésekre. direkciók. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. abban az időben. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. 3. 2. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. amelyre értelmezésük vonatkozik. Így olyan analógialáncok keletkeznek. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. amelyek reálisan. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 Ne hagyjuk. Foglaljuk össze: 1. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. alapkőletételre és így tovább. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. szolárok és így tovább).

a Vénusz. 7. de nem okozza azt. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. a Merkúr. a Hold. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. 6. 5. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. s ezt krómacéllal kombinálják. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk. a Jupiter és a Szaturnusz. a Neptunuszt. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. úgy lenn. de nem befolyásolja. amelyekben minden fekete.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 4. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). az Uránuszt és a Plútót. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési la- . a Mars. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet.

annak ez világos összefüggés. – A ford. „abnormálisan viselkedik”. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. azt. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. . A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. s figyeljük meg ezeket a terveket. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. „becsavarodik”. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. a bőséget. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. a „nagy szerencsét”. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. és ez a magyal. hogy valaki „kiugrik a sorból”. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. a magyalt. az expanziót.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 pot. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. Látni fogjuk. Aki azonban képzett az asztrológiában. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. Az a német kifejezés.

Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. mennyi idő telt el azóta. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. Azt kérdezzük. meddig tartott. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. . közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. Ha az időről beszélünk. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. A fa mint anyag a Jupiterprincípium alá tartozik. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. mikor történt. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. Az idő minősége Ahhoz.

de egy évtized is) meghatározott minőségű. Manapság azonban alig akad valaki. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. Régen ez éppen fordítva volt. Másképpen ez azt jelenti. egy másodperc. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. és a mennyiségét hanyagolták el. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég . az időkvalitás azt jelenti. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 Az időnek nem csak mennyisége. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. minősége is van. nevezetesen. csak akkor. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. Ez a törvény azt jelenti. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban.

Mivel régen tudtak az időkvalitásról. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. bele lehet szólni. nagy súlyt helyeztek arra. Mindig mindenben minden ott van. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. horoszkópot csinálni nem más. hogy megtudja annak minőségét. mint „belenézni az órába” (hora = óra. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. A személyes horoszkóp. skopein = nézni). Mégis. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. szerződések kötése stb. mint a háború kezdő időpontja. amelyben kezdődött. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 is. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. minden kezdetben ott van a vég is. új magjaival együtt. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. Ebből származik a „horoszkóp” szó. ugyanúgy.

illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. Minden jós-. mint a tarot. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Emlékezzünk csak arra. Azt. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. egyedül az dönti el. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. a Ji Csing és hasonlók. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az ál- . s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. mint a horoszkópkészítés. megfigyelték a madarak röptét. Felhasználták erre az állati belsőségeket. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. Ez azonban értelmetlen dolog.

Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. Az ember ugyanis. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. hogy a Föld a Nap körül kering. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. este pedig lenyugszik. tehát teljesen irreleváns. mint az a funkcionális tudás. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. hogy reggel felkel a Nap. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik. . ebből a perspektívából szemléli az eget. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. függetlenül az asztronómiai számításoktól. Véleményünk szerint ez helyes. nap mint nap átéli például. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 tala használt szinten nyert megfigyeléseket. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. mindegy. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét.

* Ez így helyes. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. . ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. s ez ebből a szempontból jogos is volt. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. s eszébe sem jut. elveszíti székhelyét. Ha a mélyére nézünk. lelkileg gyökértelenné válik. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. Ha nem ezt teszi. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére.

magának a mérhetőségnek nincsenek határai. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. mint később. Az itt következő mondás viszont. Ma már ezred. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. de nem kényszerítenek. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. a mechanikus órával. Amíg csak a napórát ismerték. sem azt nem csinálják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 A horoszkóp olyan mérőeszköz. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. kívánnivalót hagynak maguk után. munkája tetszőleges pontosságú. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. .és milliomod-másodperceket is tudunk mérni.” Ebben a mondatban. több gondolkodási hiba található. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat.

Ha ilyen eredményeket akarunk. ha feldobunk egy tízfillérest. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. Ha a fent idézett mondat igaz volna. A környező . A nevelés és a környező világ szintén csak egyegy szintet jelentenek. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. Mik ezek. elveszett idő lenne még öt perc is. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. Egy további. annál több viszont a vágy. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. a nevelésből. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. hogyan áll öszsze egy bizonyos időpontban a valóság. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. egyszerűbb. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. Első kérdésünk az lenne. azaz vagy stimmel – vagy nem. amelyet az asztrológiára fordítunk. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 A csillagok nem kényszerítenek semmire. csak azt mutatják meg. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is.

hiszen az egész mindig ott található minden részletben. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. hogyan ölhetnének meg bennünket. a kezében. majd ugyanez bekövetkezett az orr. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. a lábában. vonatkozásában. a kéz. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. ha sziklaszilárd meggyőződése. . Ha az asztrológussal megesik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 világ a végrehajtó szerv. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. később felfedezte a fülben az egész embert. a fülében. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. kezdetben az egész testre vonatkozott. mindig csak a sors „végrehajtói”. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. a láb stb. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. kijelentéseik azonosak. mint az égboltból. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. ahogyan a magban is benne van a növény. minden sejtjében.

amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. s így belülről megbékélhessünk velük. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. univerzális. aki nem ért az asztrológiához. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. Ahhoz. Az asztrológia megtanít bennünket arra. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. Hogyan is haragudhatnánk arra. Annak is megvolt az alapja. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. hogy megismerhessük az asztrológiát. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. Megvolt annak az alapja. Megvolt az oka. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. Az igazi asztrológia a beavatás útja. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. akit meg- . kuruzslónak az olyan orvost. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. meg kell tanulnunk. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik.

pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. A születési horoszkópnak – alap.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 értettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk.vagy személyiségstruktúrának neveznek. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. 2. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat.vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. hogy az a későbbiekben milyen. A horoszkóp azt méri. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. Megmutatja azt. s ezt egy ember életútjának nevezzük. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. Más szavakkal: egy ember . mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. amit a pszichológusok karakter. ezért azt is tudja. 3. itt is elkezdődik valami. Mind az életre.

akkor ráismerünk. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. emberek. pozitív vagy negatív sorsesemény). Ugyanez érvényes arra. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. hogy mi. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. Minden esemény. azt mondhatjuk. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. Ha fordítva szemléljük. ha a melódiát felgyorsítva játszszuk le egy magnón. amely egy ember sorsában megjelenik. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 élete születésének felnagyítása. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. . amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. s akkor említettük.

hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. Ha egy feladatot megoldunk. problematikát testesít meg. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. ezzel megváltjuk „problémásságától”. be kell töltenie. A valóságban nincsenek problémák. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. így azt kívánja tőlünk. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. Fontos. A horoszkóp az a feladat. váltsuk meg őt problé- . amelyet egy embernek életében meg kell valósítania.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. illetve tanterv. ha nem képes azt tudatába beépíteni. s oldjuk el. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára.

mint az emberre. hogy minden. Mind a tudomány. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. Mindezeket a konstellációkat tanulással. fejlődik. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. azt találjuk. sajnos. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. Beszéltünk már arról. sokak számára nem olyan magától értetődő. Életünk tanulási folyamat – ez. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. mint amilyennek lennie kellene. s meg kell váltanunk problémásságuktól. A tudomány hajlamos arra. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 másságától. hogy elhárítsa őket. Abban viszont mindenki egyetért. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. s a környező világtól várják el. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. hogy minden fejlődik. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. ami él. . Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül.

A tanterv maga bizonyosan determinált. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. amely gondoskodik arról. Ez viszont úgy hangzik. amely ezen változtathatna. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. hanem konfrontálódniuk kell velük. Ha viszont tantervről. illetve feladataink betöltése. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. amelynek semmi sem állhat ellent. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. hol van az emberi szabadság. tehát be kell . mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. ezért sokan azt állítják. mint egy fátum. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el.

Ez automatikusan életbe lép. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. hogy álljon sorsa kihívásai elé. a legnagyobb sorscsapásoktól. hogy fixációinkat. aktív módon váltson meg problematikusságától. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. hogy újakat sajátítsunk el. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. Ha készek vagyunk arra. hogy tudatunkat kitágítsuk. betegségektől sem kell félnünk. 2. A tudattalan tanulás. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. Az emberek többsége a második lehetőségre. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. A tudatos tanulás. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. álláspontjainkat kérdésessé tegyük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 teljesednie. s minden problémát szabad akaratából. Ez azt követeli az embertől. hogyan teljesítsük saját tantervünket. . Ez a törvény választás elé állít bennünket.

gátlás. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Nézzünk erre egy példát. ez azt jelenti. hogy amikor ez az ember született. megpróbálunk menekülni előlük. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. s nem választható el egymás- . ha megbékélünk vele. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. Tisztán technikailag ez azt jelenti. szükségszerűen megoldjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 Abban a pillanatban azonban. amikor problémáinkat elodázzuk. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. amelyet kvadrátnak nevezünk. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. struktúra.

mert csak úgy váltható meg problematikusságától. az lesz a véleménye. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. viszont át kell helyeznünk a valóságba. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. Akárhová kerül. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. mindig ellenállásba fog ütközni. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. amely se nem jó. különben nem tudna energiát kifejteni. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. azt teszi felelőssé érte. . se nem pozitív. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 tól. se nem rossz. Nem is tartja a „saját problémájának”. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. Tételezzük fel továbbá. A konstelláció tehát: feladat. a probléma azonban magában az érintett emberben van. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük. se nem negatív.

hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. amelyekkel felismerhetjük. olyan foglalatosság után kéne néznie. Így aztán megtapasztalja. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. Meglehetősen függetlenül attól. ha nem is a kívánatos tökéletességgel. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. Így megismerte az ősprincípiumot. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a . mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. ezt nevezik kiváltásnak. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze.

és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. Aki ezt a megoldást választja. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. Ezzel a példával azt akartuk megvilá- . egyébként a harci partner számára halálosak volnának. vagy ilyesmi. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. új dant kap. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. Példánkban kínálkozik erre a karate. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. ha 180 km-es sebességgel vezet. Aki ezt a sportágat megtanulja. Nem fog nekimenni a fának akkor sem. lehet. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. Ezeknek a kézzel. de nem fogja őt veszélyeztetni. Így. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Marskonstellációnak. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben.

Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 gítani. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. A „távolról sem” itt azt jelenti. Később még látni fogjuk. nem az út minőségében. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. A sors a végeredményben jelentkezik. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. A sors a tanulási folyamat céljának elérése. nem tartozik a sorsra az. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. vagy ha győz . Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. ha valaki nekimegy a fának. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. Tisztában kell lennünk azzal.

Aki tudatosan ezt teszi. hogy ezt a keresést siker koronázza. boldog is .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. Úgy viselkednek. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. hogy jól érezzék magukat. a sorssal szemben. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. hanem azért. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. ezt boldogságnak nevezi. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. meg is találja szerencséjét. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. Az ember keres valamit. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. amit mondtunk. Ez nemcsak joga. hogy fejlődjék. az szenved. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. egészségesek és boldogok legyenek. gazdagok. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. Annak. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. s úgy gondolja. mintha joguk lenne ahhoz. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel.

a lélek egy állapota. elismerésre vágyik. S ha ezt is elérte. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. kiderül. s a boldogságot nem lehet birtokolni. ha egy lakása is lesz. A boldogság ott nő. ő lenne a világ legboldogabb embere. Nem vesszük észre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 lesz. Ha ez is megvan. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. A boldogság ott nő. Kigyógyítják betegségéből.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. s úgy gondolja. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. hogy boldog legyen. A boldogság a tudat. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. azt hiszi. ameddig nem a mieink. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. alkalmatlan arra. hogy szolgálhat. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. Aki éhes. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. s azt fogja gondolni. amikor azt hisszük. Ha megvan a lakás. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. dicsőségre. Akkor követjük el a hibát. ha teleehetné magát. egy kertes házra fog vágyakozni. A boldogságra nem lehet vadászni. . Megkapja a vágyott eledelt. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. s magányosnak érzi magát.

a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. más időpontnak más a minősége. hogy leálljunk. Azt gondolhatják. így végül is ugyanaz. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. Az emberi életben nincsen véletlen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 A szenvedés a boldogság ellentéte. hogy ne adjuk fel a keresést. Láttuk. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. hogy jóllehet. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. hogy az élet tantervét. . A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. s ezáltal mégiscsak út. A szenvedés mindig kerülőút. más lenne a tanterve. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. Egy ember életútja születésekor eldől. vajon egy embernek. Felvetődik a kérdés. amely célhoz vezet. az ember sorsát mutatja be. A szenvedés gondoskodik róla. a sorsa? Ez így van. ezért más életutat jelent. s mint ilyet. megakadályozza.

ahogyan a gyermeket elképzeljük. (Tipikus fiatalkori tévedés. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). A formából megismerhetjük a tartalmat. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. vagy nem oldott meg. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lé- . A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. és fordítva. s egy tartalmat reprezentál. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. Legritkább eset. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. amit nem fogott fel.) A születés formai esemény. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. olyan ez. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. azaz egy tiszta. szűzies lélek. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 amely szerint e világon nem létezhet véletlen. Majdnem mindig marad valami.

köztes eredménye. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. Itt derül ki. miért van az egyik embernek ilyen. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. így mondhatjuk. Így se nem véletlen. nincs olyan asztrológus. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. aki a reinkarnációt tagadván. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 lek kódszáma. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. a másiknak olyan horoszkópja. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. vagy a sors akaratának terméke lenne. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. se nem igazságtalan. Ha . amely csak akkor nyílik meg. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen.

Nincsenek jó és rossz horoszkópok. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. a családban. az államban keresték. a munkahelyen. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. A horoszkóp olyasmi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. hogy az . amely növeli azt a veszélyt. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. Mindenekelőtt akkor. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. mint amennyi haszna származik belőle. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. Így a csillagok is olyan területté válnak. nem szabad azon csodálkoznunk. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. amelyeket könnyebb. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed.

győzelmek és így tovább. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. az . ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. s itt lesz az ideje.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 asztrológia olyan módszer. Kérjük. hogy kicsit átverjék a sorsot. Inkább semmilyen asztrológiát. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. Akkor következnek majd be a szerencsés események. hogy minden feladatába belefogjon. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. hogy a sorsot meg lehet csalni. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. Mégse essen kétségbe egészen az illető. semmire ne vállalkozzék. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. s legjobb. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. meg akarják tudni.

nem ártanak nekünk. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. Csak megemlítjük. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. . Ugyanaz a szakadék. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. hogy segítségével átverjük. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. mint amilyen az asztrológia. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. Ez a formula máig is érvényes. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. A valósághoz is közelebb áll. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. mintha holt égitestekként.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 asztrológusok a horoszkóppal.

Aki azonban hallván az istenség kopogását.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 Az „áldozás” fogalmán azt értik. becsukja ajtaját. elfojtják a valóságot. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. az áldozott neki. nem akarja megismerni. mint vesztes. aki a meghívást nem fogadta el. ha valami addig hiányzót. Az ember. amikor áldozniok kellene. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. amely tönkreteszi. hogy ő maga volt az. amelyeket még nem valósítottunk meg. s az istenséget magába engedi. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. valami ismeretlent integrálunk. tehát tudatunkba integráljuk. hogy bezárkóznak. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. még hiányoznak belőlünk. . hogy megismerhesse. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. hogy helyet biztosítson nekik. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. Aki elébe áll a felszólításnak. így semmi félnivalója nincsen. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. szembesüljön velük. s nem veszi észre. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. panaszkodni fog a gonosz sorsra. amelyek még idegenek számunkra. az biztos lehet benne. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. nem bocsátja be. Ez az a veszélyes pont.

s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. ellenkezőleg. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy kons- . Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. nem ismeri gyűlölete tárgyát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 Most térünk rá az asztrológia értelmére. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. hogy aki gyűlöl. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. A gyűlölet mindig azt jelenti. hogyan szembesüljön vele az érintett. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. illetve azok különböző konstellációihoz. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. hogy az ember tudomására hozza. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. hogy informálja arról. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. amelyekkel szembesülnie kell. azt megtanuljuk szeretni is. tanácsot. megszerethesse. a konstellációt beválthatja. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. bátorítást kell adnia ahhoz. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. hogy amit valóban megismerünk. Azt viszont megteheti. hogy megismerhesse. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata.

Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. tehát függőleges irányban szintet váltunk. ezért mindenki szörnyen fél tőle. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. Kiszámíthatjuk például. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 telláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. balesetektől tartanak. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. veszteségektől. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. megszorításoktól. Minden betegségnek az a feladata. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem . azaz esedékessé válik egy Szaturnusz-konstelláció. másrészt pedig. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. mert már megismerkedtünk vele.

hogy tökéletesebbé váljék. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. rendezzen be magának egy olyan szobát. szórakoztat. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. s járjon gyakran temetőbe. aminek a bujasághoz köze van. ami szétszór. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. A valóságban azonban a Szaturnuszkonstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. hogy ez a valóság egyik építőköve.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 használ a kliensnek. hogy szorongani kezd. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. hacsak annyit nem. Ahhoz. ahová egyedül visszahúzódhat. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). vonuljon vissza . a partikat. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. azt. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. mindent. Amilyen gyakran csak lehetséges. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. saját életébe integrálja azt. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. kerülje a társaságot. Ha teheti. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük.

Mindenben. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. a magányosság. klasszikus zenét. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. analógiás láncából erednek: struktúra. zsurló.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 ebbe a szobába. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. egyszeri nagy dózisban. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. amit tesz. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. temető. Hallgasson komoly. azok is tesznek velünk valamit. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. Teljesen áttekinthető. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. hogy a halál. ólom. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. nem fog ellenállást kifejteni. meg fogja állapítani. halálszimbólumok és így tovább. hogy módja nyílt a valóság . s a mindenkori pácienshez igazíthatók. vagy koplaljon. homeopátiás formában. fekete. Ha ez az időszak elmúlt. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. figyeljen a rendre.

Sokat van egyedül. . milyen halálközelségben volt balesete alatt. Ebben az időszakban aktívan azt tette. hogy foglalkozzék a halállal. vagy kényszer hatására. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. hogy „hogyan” tanulunk. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. jobb. hogy a lemondás. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. hogy egy ilyet rendezzen be magának. ezeket a dolgokat nem kedveli. hogy a végeredmény ugyanaz. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. Többször átéli. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. inkább eddigi életstílusát folytatja. csak mi úgy gondoltuk. s van ideje végiggondolni a dolgokat. a társaságról. Hiszen megmondtuk már. mert úgy véli. a magány „nem neki való”. a Szaturnusz-konstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. hogy a tanulás célja determinált. szabad akaratunkból. éppen ezt tanácsoltuk neki. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. mi is azt ajánlottuk. a bőséges evésről. éppen azt ajánlottuk. Ha ajánlásainkat nem követi. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. a beszorítottság. minden szórakozásról. Láthatjuk. hogy halottakat gurítanak el a folyosón.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egy új dimenziójának megismerésére.

amely az analógia törvényére hallgat. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. a halállal és így tovább. az olvasmányok vidámak. problémákra is. A betegszobák tarkák és barátságosak. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. el akarjuk terelni őt a problémájától. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. Komplikált elméleteket fabrikálnak. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. ha meg akar gyógyulni. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. . Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. a magánnyal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre.) Nem túl színvonalas módszer. Ebből adódik. Ahelyett hogy támogatnánk. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel.

másrészről magyarázat arra is. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. méreg. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. álmok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. víz. hasonlókhoz vezet. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. csalás. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. az illúziót és az ezotériát. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. ezotéria. akkor neki azt kell felmutatnia. tudattalan. drogok. mi van élete hátterében. az álomszerűvel. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. az irracionálissal. álmodozáshoz. Ehhez az szükséges. s nem az. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. víziók. Itt tényleg megteheti azt. mert „méreg”. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. a konkrét dolgok feloldása. ködösítés. a palackzöld szín. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról . illetve áteresztőképes legyen a felületi. az intellektus. misztika. a tudat. Ez valamelyest segít. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. láb. a logika.

az ugyanígy segítene. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. állításainak törvényszerű struktúráját. amely lehetővé teszi. ahogyan azt a legtöbben gondolják. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. nem pedig kizárja egymást. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. és éppenséggel feltételezi. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 állít. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. a szabadság annak . mit is jelent a sors fogalma. amely összetartozik. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. Sorolhatnánk még a példákat. és egy ezoterikus regényt olvasna.

A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. és fordítva. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. nem érzékelünk súrlódást többé. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. ahogyan a fény a sötétséget. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 ellenére nem létezik determinizmus nélkül. a belégzés a kilégzést. A szenvedés nem más.” . Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. Ismerd fel. mint egy csillag. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. ami útjába állhatna. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. aki engedelmeskedik a törvénynek. s kövesse pályáját. az egy lesz azzal. aminek neve: szabadság. Ha beteljesítjük a törvényt.

fülelnie kell. s nem az „azt csinálok. amíg pályáján mozog. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. legyen meg a te akaratod. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. amit akarok” éndominanciájából.” . A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. Az embernek először el kell hallgatnia. különben érezni fogjuk a súrlódást. A rabság akkor kezdődik. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 Egy csillag mindaddig szabad. amelyet az vált ki. hogy nem a saját pályánkon haladunk. Ez az aktivitás bizalomból ered. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. ha azt mondhatjuk: „Uram. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. Sem az aktivitást. ha pályájáról letér.

a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. mind a társadalom számára. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. s egyre drágább a betegség. csodálkoznunk kell azon. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. Az egyik oldalon. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. A gyógyulás üdvözülés. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje .

hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. e. A . önmagukban kezdte vizsgálni. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. s a betegségeket a vallástól függetlenül. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. s így békítette meg az istenséggel. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. Túlságosan is elnézőek vagyunk. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. pedig attól. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. szakított törzse tradícióival. így a vallás ügye. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. a papi orvoslással. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. Hippokrátész.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. 400.). Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be.

Csak hogy éppen ez a betegség az. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. Ezért írj a Hans Blüher. Ha az orvos meggyógyít . amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. illetve annak konkrét tünetei. s a gyógyulás a bűnbánathoz. az emberiség betegségét nem érintik. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. illetve ha változik is. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. Nem mondhatjuk azt. hogy beteg. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. a jó útra téréshez. azt kell mondanunk. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. az az egyes betegség. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. mint senki más. amivel viszont foglalkozik. Azzal. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. tehát e téren nem is változott semmi. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. hogy valakinek ez és ez a betegsége.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. a világban megjelenő betegek száma nem változik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

149

egy beteget, ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –, csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le, és anélkül, hogy tudná, egy másikra teszi rá.” Mivel alaptémánk a sors, a betegséggel mint olyannal, „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár, hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze, akkor is, ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Magától értetődik, hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó, hogy bármit vagy bárkit is támadnánk, bárki tetteit elítélnénk. Nem kétséges, hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget, s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség, hanem a betegség, és annak gyógyítása. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága, sőt áldása is, ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen, megszentelni: heiligen), s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. Kérjük, hogy a

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

150

fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának, inkább kísérletnek, amivel arra akarunk rámutatni, hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. Mindennek megvan a létjogosultsága, a maga idejében-később azonban megszűnik. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár, egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. Ahogyan a tél a nyárról álmodik, s a nappal előkészíti az éjszakát, úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az, hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk.

A betegség és a halál mint a sors jelei
Láttuk már, hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni; segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A betegségek mindig információt hordoznak. Értelmetlen betegség nem létezik. Ebből következik, hogy értelmére rákérdezhetünk. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg, hogy a betegségeket önmagukból, funkcionálisan próbálja magyarázni, s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

151

abban, hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Legbelül minden beteg ember érzi, hogy köze van a betegségéhez, valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent, mint teste hibás működését. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos, mert megmagyarázza neki, hogy betegsége nem más, mint ez és ez... Ezzel a betegség mint információhordozó, mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján, egyre inkább elveszíti szerepét, s megbélyegződik, mint olyan ellenség, akit minden eszközzel le kell győznünk. Feltűnő, hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Ezek után ki csodálná, hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt, ami ellen „harcol”. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel, el kell viselnie sorsát, s ez nem más, mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens, mert hiányzik belőle a megértés. Az első lépés a beteg számára az kell legyen, hogy betegségével harmóniát alakít ki, megtanul igent mondani rá. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt, hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül, a küzdelem küzdelmet. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek, a veszteségről soha, orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk... Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas, hogy nem befolyásolják sem az injekciók, sem a tabletták, sem a sebészek szikéje. Hál' istennek – mondom én, mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Az ember csak azért gyógyulhat meg, mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. Az orvostudomány második legnagyobb, maga gyártotta ellensége a halál, ezt szintén megpróbálja legyőzni. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban, hogy közelebbről megismerje „az életet”. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen, mert ha belegondolunk, az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak, mint az élők tudománya. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül, mint az egyes ember sorsában. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni, amitől idegenkedik. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést, kissé gyanúsnak találjuk, hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás, akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk, hogy másokon segítsenek. Aki idegenkedik valami-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

től, az nincs megbékélve azzal a valamivel, ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. A segítség tehát lelepleződik, mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával, vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Aki felfogta, hogy mi a betegség, nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Aki megbékélt a halállal, nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni, ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt, aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét, s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Csodálkozva kérdezzük, miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért, mert nem volt olyan erős a hitük, mint a páciensé. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek, lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz, ha mindenáron, akaratunk ellenére is ránk tukmálják. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak, s nem tehetünk úgy, mintha az orvosok volnának okai annak, hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt

hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. A szimptómák maguk nem betegségek. A betegség azt jelzi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 154 kapja. Ez az egyes esetekre is érvényes. nem él többé a törvény szerint. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. büszkén bejelentse. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. hogy megjavította a gépet. hogy a szimptómákat megszüntessük. s ha e jelzéseket helyesen értjük. amilyen manapság a miénk. hogy az ember kicsúszott a rendből. Az em- . A betegséget szimptómák jelzik. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. hogy meglazítsa a körtét. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. A szimptómáknak jelző funkciója van. amire rászolgál. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. Esetünkben ez azt jelenti. s ha az elalszik. hogyan bánjon a sorssal. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. amilyent megérdemelnek. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. amely akkor villan föl.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

155

berek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Alighogy felvillan egy szimptóma, az orvos megszünteti, s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Így keletkezik az a paradoxon, hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak, hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert, hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz, és így tovább. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt, hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –, ez egyre kevésbé tűnik fel. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg, soha nem a baktériumoktól, a vírusoktól, a mérgektől vagy hasonlóktól. Az embert meggyógyítani annyit jelent, hogy egészebbé tesszük, megszenteljük, közelebb visszük a kegyelemhez. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze, amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel), amely őt megbetegítette. Magától értetődik, hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök, kifinomuló diagnosztikai módszerek, vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

156

A gyógyítás mindig papi aktus, amely túl van a tisztán anyagin. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg, a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását, a valódi gyógyító beavatott. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. Ilyenek mindig voltak, s persze vannak is, bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével, de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –, s ezek a kevesek azok, akik valójában a világot megváltoztatják. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „... de legkevésbé a bölcsek, a szentek, az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók, bár nem hallunk felőlük, mégis sokkal valóságosabbak, mint bárki más, mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. Tekintettel arra, milyen sok a beteg ember, a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek, irrealisztikusnak tűnhetnek. S valóban, aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek, akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Nem tartozik témánkhoz, ezért nem indokoljuk részletesen, vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei, vagy következményei-e. Mi azt akarjuk bemutatni, hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

157

amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük, de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk.

Homeopátia
A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. Amióta csak homeopátia létezik, ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene, amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Nemcsak azért, mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést, hanem mindenekelőtt azért, mert a homeopátia sokkal több, mint puszta terápiás módszer. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk, észrevesszük, hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni, hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű, olyan világos reprezentálására, ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

158

A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”, hogy aligha lehet benne hatóanyag, mondják. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk, szimbolikusan megkavarjuk, és kijelentjük, hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják, ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert, s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért, hogy megállapítsák, mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz, meg némi szennyező anyagot. Ezzel a csalást le is leplezték, s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól, hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek, nézzük meg először, hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet, a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok, az állatok és a növények világából.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

159

Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell.). E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot, amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek, kilenc rész oldószert adnak hozzá, például alkoholt, s a kettőt összerázzák. Ezt az összerázást, ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll, hatványozásnak nevezik. Az eljárás végeredményét Bell. D 1-nek nevezik, ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. Ha ebből a Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt, és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel, megkapjuk a Bell. D 2-t. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan, s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. D 1. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 2+9 rész alkohol = Bell. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 3+9 rész alkohol = Bell. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓

mindkettő tiszta alkohol. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. az korántsem jelenti azt. nem más. mindnyájan tudjuk. ami a D 23-as hatvány után történik. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. s ennyiben. D 30-as. mint az alkohol rituális összerázása. Ha a kémia szintjén nézzük. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is. Nos. Minden. ha úgy nézzük-. de D 200-as. D 29+9 rész alkohol = Bell. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. . mint D 12-es. D 500-as.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 160 1 rész Bell.

Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány). már nem az anyaggal dolgozik. minden két órában egy adagot kell bevennie. vagy 7 globuli. amely az alkoholt helyettesíti. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. az adag mindig 7 csepp. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. ebből. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. de a terápiában jobban alkalmazható. . hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. Ezeknél a tejcukor az oldószer. hogy léteznek az úgynevezett Chatványok is. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. a zavar csak nő. hogy biztos lehessen benne. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. hiszen ezzel beigazolódott. ez a magas hatványoknak felel meg. Ha már az a tény is problémákat okoz. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. ezek a globulik. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 161 Ellenfelei most örülnek. amit felirata ígér. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. mondjuk.

ha azt éljük meg. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. spontán gyó- . ha azt hallja. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. A zavarodottság csak nő. Az is feltűnő. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. használati javaslat nincsen. mint placebo-effektus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 162 A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. Ezek annyira egyértelműek. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. túl sok a tisztázatlan részlet. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet.

és miért. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. Itt azonban szó sincs arról. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. amiről bárki meggyőződhet. Naiv és ostoba az. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 163 gyulás vagy autoszuggesztió. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. Figyeljünk meg . hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. Inkább azt emelnénk ki. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. Ha így volna ugyanis. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. aki akar. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. Ez olyan tény.

Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. a spektrálanalízis eredményei.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 164 egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. Mondjuk. Az információ mindig valami nem materiális. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. hogy a tartalma Európa története. s ez Európa története. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. melyiken van a zene. a kazetta maga pedig az információ hordozója. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. a laborban nem mérhető. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. s nincsen rajtuk felirat. nem tudjuk megmondani. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. a pontos kémiai összetétel és így tovább. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. A könyv papírból. Az. amelyen rajta áll a könyv súlya. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanci- . pontos méretei. vászonból és nyomdafestékből áll. és melyiken az előadás. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. Az előadás vagy a zene az információ. tehát nem állapítható meg. Ha két kazettánk van. végül kaphatunk egy listát. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége.

lemez. Fontos maga az információ. mert minden anyag már magában is „beteg”. kő. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. . hogy mindig az ember az. a hordozó nem olyan fontos. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. papír. másodlagos. aki beteg. nem az anyag. fém. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. hogy papírra van-e nyomva. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. Ha egy tabletta arra tart igényt. A tudat kitágulása információáramlást jelent. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. fa. levegő és így tovább –. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. Általában elsődleges az információ. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 165 ákból állhat – lehet kazetta. alkalmasnak kell lennie arra.

az állat stb. Ehhez azonban az kell. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. növény vagy állat válik egyedivé. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. amely képes azt továbbadni. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. s a szabaddá váló információt egy új. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. annál magasabb lesz a hatvány. amely szerint az ember a mikrokozmosz. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. A makrokozmoszban minden princípium. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. lelkében rejlik. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 166 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. a növény. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. mint ásvány. hogy az ásvány.

ezért is kell gyakrabban szedni őket. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. Aki megértette. Ezt azért hangsúlyozzuk. akkor sem történne se több. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. mert a homeoterapeuták egyik. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 167 Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. se kevesebb. mint egy. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gon- . önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. így hatásuk testi kitérőket tesz. mint egy. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. a homeopátia lényege a hatványozás. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. hogy a D 200as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli.

hanem az energián. hogy a mér- . Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. Hogyan tudom megállapítani. a gyógyszer nem látható. ezzel mindig árulást követnek el. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. amelyekre a betegnek szüksége van. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. és hogyan ismerem föl. az nem gyógyszer.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 168 dolkodási rendszerébe. Nem a testen múlik.” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. hogy melyek azok az információk. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. rátérünk a dolog lényegére.

Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. hogy mérgező legyen. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). azaz a megfelelő orvosság. illetve gyógyhatásának képét. szubjektív reakcióját mutatja. amely képes a beteget meggyógyítani. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. mint a higanyból. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 169 gező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. növény stb. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. akkor ez a szer „simile”. hanem hatványozott formában kapja. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. Ha az orvos olyan beteget talál. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. hogy attól megbetegszik.).

Ha egy beteg embernek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 170 Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. olyan tünetegyüttese van. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. Az orvos megbetegítette magát. Gondoljunk itt Krisztusra. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. pathein = szenvedni. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. . aki nem szedett Belladonnát. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. így együtt szenvedett pácienseivel. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. mint a beteg. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. az a betegnek orvosság. Nyilván az sem véletlen.

mert az egészségesnek. bűnös formájukban. dacára annak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 171 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. megbetegszik. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. mert ők maguk sincsenek még megváltva. de zuhanó. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. Ezért is mondtuk fentebb. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. Ha felidézzük azt. A betegben az egyik. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. hogy így esetenként a helyes. megmérgezi magát. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. A beteggel is ugyanez történik. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. ha mérgező. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. s testében materializálódik. . „meghülyül” (Fritsche).

hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. A homeoterapeuta.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 172 ezért megbetegszik. de gyógyítást nem.76 grammot naponta. bár hatásokat kiválthatunk vele. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. akinek az a nehéz feladat jutott. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. mint normálisan – 5. hogy kitalálja. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. amire szüksége van. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. de a nem anyagi szinten. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. A kapott információ gondoskodik arról. a nagy Paracelsus már Hahnemann . A beteg azt kapja. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. Ezt minden nagy orvos tudta. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. vagy sem. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként).

és nem tarka színekre stb. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. az anthrax anthraxot. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. de a hatványozástól eltérő módon. gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 173 előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. azt megmutatja a kúra. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. .

hogy még nem nyert beavatást. Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. Néggyel mit érsz? Ötölj. hatolj. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 174 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Aki mindenáron kerülni kívánja. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! . csak azt árulja el.

Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. Gyakran értelem nélküli.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 175 Elér a gyász. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. Beszéltünk már az idő polaritásáról. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az . s ez a minőségük. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. három litert. Ha megértjük a számok minőségét. tíz: megmeredj. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. mennyiségi és minőségi aspektusáról. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. egyszerű szójátékra gondolunk. kilenc is egy. három fokot stb.

Ha helyesen nézzük. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. nem is ők teremtették.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 176 ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. A számok ősminőségek. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. . A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. egy magasabb rend valóságai. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. Sem a számokat. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. nekifogott a Biblia-fordításnak. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. gyökere. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. csak rájuk találtak. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül.

* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. összegzés . a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 177 Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. Csak kilenc számjegy van. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. Ha ezeket kimerí- * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. mégpedig úgy. s ezeket addig adja össze. hogy elemeire bontja. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik.

megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9ig vezető fejlődés. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 178 tettük. mert: . vagyis 1. 10-es mind ugyanaz. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. Meg kell állapítsuk. 4-es. A teozófikus addíció abból áll. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. mondhatjuk. hogy az 1-es. csak más szinten. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. 7-es.

Így leírhatjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 179 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. 7. Ellenőrizzük: . 16. hogy a számsor hármasával felosztható. 10. Láthatjuk. 13. de magasabb szinten. 4.) ugyanannak az egységnek különböző formája. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. 19 stb. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1.

a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. mint például a .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 180 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább.

A Föld azonban nem tiszta princípium. teremtő princípium. Így ez aktív. teremtő princípium. férfias. a formálható Víz. A 3-as közömbös. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. s mint ilyen: eredmény. passzív. a semleges közvetítő a Levegő-elem. A Tűz. hanem az első három keveréke. újrakezdés egy új szinten. a nőies princípium. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. az 1-es viszont pozitív (+). ebből indul ki az impulzus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 181 négy elem. és így tovább. a püthagoraszi tetraktisz. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. a magába fogadó. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. A 2-es a befogadó. a kabbalisták tetragrammatonja. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. . bipoláris. „Jod Hé Vau Hé” tanában. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). antagonizmus). az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye.

a tűzzel. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. hogy végső soron minden rendszer. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). a levegővel és a földdel. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni . függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 182 nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. a vízzel. s csak szimbólumaikban.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 183 Állatöv oroszlán (") skorpió (#) sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat vízöntő ($) bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél bika (%) angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak az apokalipszis oroszlán állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Márk macskaláb Jod Kabbalisztikus Azilut világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: . hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új.

A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 184 Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. ami megint csak azt mutatja. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből . hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja.

Isten annak az egységnek a fogalma. nem lepődhetünk meg azon. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 185 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. az „egy Istennel”. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen . amely bár nem hozzáférhető az ember számára.

Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. Egység nélkül polaritás sem lenne. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. apa nélkül nem lenne fiú. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. ez pedig az egység. Ezt az eredeti. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. képzelőerőnk azt. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. Ahol kettősség van. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. mert minden emberi elképzelés poláris. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. csak kiterjesztése által észlelhetjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 186 következik. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. Ebből a definícióból következik. nem képes felfogni. ott feltételeznünk kell az egységet. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. . a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. ami nem poláris. nem változtatható. mindenható Istenre. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. látensen megbújnak benne az összes többi számok.

szüksége van a polaritásra. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. Isten átfogja az univerzumot. akkor Istennek mindent át kell fognia. de az Univerzum nem fogja át Istent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 187 Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. Ha Isten mindenható. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. élő. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. ami nem 1. Rajta kívül nem létezhet semmi. Az egyes ott van minden számban. ami a valóságban létezik. abban a pillanatban. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. hiszen a végesség. a korlátoltság. meg akarja ismerni önmagát. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. tiszta szellem. Térben és időben végtelennek kell lennie. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. Az Isten viszont végtelen. véges és korlátolt. megkezdődik a teremtés folyamata. Rajta kívül nem létezhet semmi más. amely tükréül szolgál. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. de ő is ott van minden teremtett dologban. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. amíg nincsen semmi. . Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat.

három próbát kell kiállni a mesében. pontnak. ha kettő lenne. Fiú. s az 1-esből következett kettősséget új. vagy a meghasonláshoz vezetne. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. sem atya. Ízisz. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. amely még nem lépett a materialitás területére. Ezért három. Ozirisz és Hórusz.” A 3-as szám tehát. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. közömbösíti. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. Szentlélek. annak a 3. A népnyelvben is a hármas a teljes. megteremtődtek a poláris. ellentétekből álló világ alapjai. a hármas egységben foglalja össze. passzív. magasabb egységben. Brahma. három a magyar igazság . A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. akkor nem lehetne sem teremtő. hármat találhatsz. mint női. az a vég nélküli antagonizmushoz. Visnu és Siva.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 188 A teremtés hármassága Így születik a 2.

Isten. Isten teremtővé vált. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. emberekre azonban mindez paradox módon hat. s bár a teremtést önmagából merítette. A teret is átfogja a hármas: hossza. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. az továbbra is benne marad. a teremtés nem állhat szemben ővele. széle és magassága van. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. poláris. mert ha így volna. az anyag halmazállapota folyékony. még meg nem nyilvánult Isten. hogy az univerzum valójában nem is létezik. Ez azonban tévedés. kiderül. a minden- . a kén és a higany. jelenre s jövőre osztjuk. Isten nem lenne többé mindenható. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. itt csak azt akartuk érzékeltetni. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. mint az egy. Az univerzum véges. Isten továbbra is átfogja. az következik. változó. Ránk. a zenében ott a hármashangzat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 189 és így tovább. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. szilárd vagy gáznemű lehet. hogy Isten önmagából teremtett. az alapszínek száma három: kék. Az időt múltra. sárga. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. Számunkra abból. piros.

fejlődése.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. mint a megváltást a matériától.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 190 ható azonban végtelen. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. hogy a terem- . Éppen így teremtette Isten az univerzumot. Ha a kocka felületét kiterítjük. határtalan. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. tehát 3 x 3. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. az idő és a tér polaritása. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. kizárólagos. csakúgy. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. sem valamely részével. Ez azt jelenti. keresztet kapunk. mert minden szellem. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. Az ember is teremt ideákat anélkül. 9 számjegy létezik. A 4-es az anyag száma. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. szellemi teremtés. hogy ezek rajta kívül is léteznének. ugyanakkor nem is azonosak vele. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk.

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Az „amint fenn. illetve a fizikai test felel meg. a lélek és a test. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. mind az egész földön. az állatokat és az embereket. és uralkodjék a tenger halain. a barmokon. Mózes első könyvében. a növényeket. mind a legnagyobb világban jelen van. az ég madarain. asztrális és materiális szintről beszélünk. a fényt és a sötétséget. előbb meg kell értenünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 191 tés három szinten manifesztálódik. az asztrál-. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. Így az ezotériában mentális. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. Teremté tehát az Isten az embert az ő . hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. vagy más szavakkal: a szellem. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. amelyeknek az ember esetében a mentális-. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. mi a különbség a különböző „világok” között. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz.

lelkes lényről olvashatunk. 2. „Valának pedig ők mindketten mezíte- .” A nő teremtéséről végül a 21-23. hogy látná. I.” (Móz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 192 képére. az ősideák teremtését írja le. A Genezis első két kötetében Ádámról. ki az én csontomból való csont. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. az annak neve.” (Héberül isch = férfi. És azt a csontot. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. mint élő. I. és Ádámhoz vitte volna. 2627. és az én testemből való test. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. mert ez férfi-emberből vétetett. az ember képét éppenséggel. ez neveztetik asszonyembernek. l. és elaluvék.” (Móz. 7.) A 19. és az égen repeső minden állatokat. így lőn az ember élő lélekké. ischsa = asszony). amely ezen a fokon még androgün volt. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak.

Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. I. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. hogy egyes.. de sokkal később következik annak a leírása. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát.. Bármilyen gyakran idézzék is.). Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. majd az aszszonyt Ádám bordájából. az állat és a . Az első szinten. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. tehát legyetek olyan tökéletesek. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. az ember ősképe. 25. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. amely még nem esett bűnbe. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. 2. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. hogyan formálta Ádámot a földből. a másodikban azonban észrevesszük. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. Csakhogy itt az áll. még nem lépett be a polaritásba. Isten már itt megteremti az „embert”. hogy az ember. az ideák szintjén az ember androgün. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket.” (Móz. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 193 lenek. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. ezért még nem is vált anyagivá. mind a növények és az állatok teremtéséről. férfi és asszony egyszerre.

nem különült még el a kozmikus tudattól. a görög „psziché” szót. a vasárnappal lezárt. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. hogy tudata még teljes volt. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. nem individualizálódott. lehelet. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. ezúttal az alakok földből való megformálásával. Ezen a szinten az ember még androgün. Az első teremtés az ősideák. Az a teljes teremtési folyamat. ami azt jelenti. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. mely később az anyagi megformálás alapját adja. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. a polaritás még nem jelent meg tudatában. míg a második (1. s így „lett az ember élő lélekké”. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. ami azt jelenti. Egységben lenni annyit . egy másik világban megismétlődik. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. mindkét nemet magában hordja. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 194 növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. ami abban fejeződik ki. lélek. a második fejezetben egy másik szinten. s nem kívülről állítja az ember mellé. Az utalás. arra mutat. Ezért is mondják. (Vö.

Következésképp minden ember bűnös. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. A bűn a megismerés ára. a nemek még nem váltak el egymástól. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. A kígyó beszélte rá az embert arra. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. A bűn – leválás az ősegységről. amelyben az ember eredetileg élt. és leválván az egységről. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. Az embernek a Paradicsomból. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. mert ha eszik. de tudással nem rendelkezett. bűnössé vált. az Istentől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 195 jelent. s ugyanakkor az anyagiságba . hogy az ember mindennel azonos. hogy lépjen a megismerés útjára. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. az ember még nem ismerte az individualitást. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. halandó lesz. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek.

a sötét. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. Erre gondoltunk. csak az anyagi világ bűnös. kikerült az egységből. amint elérte a legmélyebb pontot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 196 való lezuhanással. Bűnös az egész anyagi világ. s újra megleljük az egységet. evolúcióba csap át. Mint a fény ellenpólusát. hogy valódi otthonát keresse. legyőzzük a polaritást. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. mint a szexualitás. amely. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). a sátáni jelzők tapadtak. Csak az anyagi ember halandó. amely a nemekben ölt testet. és visszavágyik oda. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. az evolúcióba. az ősfénytől. mint „a fény hiánya”. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az em- . az anyag a sötétséget szimbolizálja. amely örökösen arra késztet mindenkit. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy.

korlátolt tudatunkat a nagy. amelyből kiszakadtunk egykoron. amire egyébként. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. a mindent átfogó. kozmikus tudattal egyesítsük. visszatérést az Isteni Egységbe. világos lesz előttünk. csak a polaritást szilárdítja meg. ha visszatérünk az egységbe. a megvilágosodás és így tovább. hogy kicsi. amely elválasztja az embert az egységtől. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. olyasmire képes. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. a misztikus menyegző. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. nem lenne az: életet nemz. az unio mystica. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. kell lennie „nem én”nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. a conjunctio oppositorium. mint poláris lény. . ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 197 ber már „hasonlatos Istenhez”. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. hogy szeressük felebarátainkat. Azért tanítja minden vallás. Amíg van „én”. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk.

mert ő elbukik. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. Lucifer. tudatosabban tér vissza. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. az anyagi világot. mint ahogyan levált róla. ha nagy kanyarral kike- . Nem arról van szó tehát. a fényhozó mítosza arról szól. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. űzzük el a bűnt. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. gazdagabban. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. a tanulás. hogy Isten őt különösen szerette. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. a válasz ugyanis olyan területekre visz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 198 Felmerülhet a kérdés. A megtett út. s aki ennek örömére borjút vágat. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. ellökte magától az egységet. s szólítsuk fel az embert. amelyek az egységet gazdagítják. akinek elveszett fia hazatért. meneküljön minden földi dolog elől. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. hogy átkozzuk el a földi. és megismerésre tör. s Isten ennek úgy fog örülni. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. mint az apa. és ünnepet ül. éppen mert széttörte. mert bűnt követett el.

ameddig gyökerei elbírják. hogy felfelé nyithassunk. jogtalanságok érték. Csak az lehet elég érett ahhoz. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 199 rüljük őket. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. az embert megköti a polaritás. amíg anyagi teste van. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. lent is be kell biztosítanunk magunkat. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. a fény születését azon a napon. szenvedések. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. Ezt a törvényt hágják át mindazok. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. amikor a leghosszabb a sötétség. A fa koronája csak addig nőhet. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. halálával pedig megjárta a poklot. csakis ha szembesülünk velük. a téli napfordulón. Nem menekülhetünk el a sötétség elől . Jézus istállóban született és nyomorban. vagy a világi problémák legyőzéséhez. Mindaddig. csak addig terebélyesedhet. az első vihar kidönti. hogy a felemelkedés útjára lépjen. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette.

Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. Az ember mint olyan bűnös. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. hogy nem nézünk oda. Az ember beteg. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. s bűnösségében mondani rá igent. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. A megismerés és a bűn. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 200 úgy. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. az egész anyagi teremtés beteg. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. Egészséges ember nem létezik. ez csak az or- . igaz. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése.

igen. a fejlődéssel. mert csak a beteg az. mely mentes az eredendő bűntől. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. ami gyógyítható. A beteg bűnös – mind konkrét. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. és belezuhanhatnak az anyagiságba. Az emberek még mindig azt hiszik. nem szabad kitérnünk előle. A szülők tudják. bűnösségével konfrontálódnia kell. s ezért tud segíteni a betegnek abban. hogy keresztülmenjen rajtunk. Annak. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). mind metafizikai értelemben –. ehhez azonban hagynunk kell. Nem fogják fel. A betegség gyógyíthatóvá tesz. hogy minden gyer- . hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. s megmérgezik az élő szervezetet. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. hogy az ősprincípiumok eltompulnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 201 vostudomány találmánya. ha kigyógyulunk valamely betegségből. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. valójában ez teszi emberré az embert.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. „A higiéné egészséges ideáltípusát. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie.

C. Aszklépiosz botján felegyenesedik.. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. s ez az ellenkezőjét jelenti. hogy még nem nyert beavatást. mert nem kerülte el a szenvedést. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását.” Jézus azért lett Üdvözítő. A. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. nem demonstrálta hatalmát.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. Aki mindenáron kerülni kívánja. e világ * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. ha Isten Fia vagy. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. E világ gyógyítójává.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 202 mekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. csak azt árulja el. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. hanem fölé kerekedni. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó.. (A kiadó) . ő a betegség okozója.

Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. sem nyers koszttal. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. sem korai lefekvéssel. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. anyagi hordozói a kenyér és a bor. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya . sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. mint pozitív gondolkodással. sem barna kenyérrel. fel sem merül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 203 gyógyszerévé lett. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel.

hanem arról. s így „egészséges” is lehet a diéta. . hogy mit teszünk. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. ebből azonban nem következik. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. hogy aki egészséges. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. akik az állatok természetes. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. A beteg számára egy ideig szükséges. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. betegség árán üdvösséghez jutnia. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. hogy „egészséges maradjon”. Így elképzelhető. A test a szellem temploma. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 204 van. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. Nem arról van szó elsősorban. természetes életet él. Vannak.

A tapasztalat azt mutatja. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. Meglehetősen közömbös. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. a gyümölcsöt. a gabonafélét. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. amelyben egészen magától. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. ha azt képzeljük el. hogy egészségesebb vagy sem. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. . Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. Aki azt hiszi. annál tartósabb. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. ennél sokkal érdekesebb kérdés. Gyakorlatnak nem rossz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 205 Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. aminek elveszítésétől fél. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. Minél tisztább egy termék. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. hogy magunk szedjük a zöldséget. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. Meggondolandó például.

Korábban már beszéltünk arról. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. Az egyházak emberek művei. az csak a csomagolás különbségeit látja. Az. Ha vallásról beszélünk. mert kultúránk. mint az a tudatállapot. mint maga az agyoncsapott légy. Ez persze a vallásokra. amelynek a kifejeződései. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. és kibontjuk a tartalmat. minden. és nem az egyházakra vonatkozik. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. . neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 206 Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. hogy mindig ugyanaz. Aki azt hiszi. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. látni fogjuk. Ha vesszük a fáradságot. hogy a vallások különböznek egymástól. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. ami emberi. hogy valójában mi is az „élet”. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. tökéletlen és gyarló. aki még képes agyoncsapni egy legyet.

az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 207 Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. mert a konkréthoz ragaszkodnak.” . a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. Az ezotéria azokhoz szól. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. Az egyházak létjogosultsága abban áll. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára.

onnan csak akkor szabadul.és beáramlik. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. minden felemelkedik és lesüllyed. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. mindennek megvan a maga ideje. minden élet alapmintája. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. minden rezgés. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. ha a szeretetben lel tudásra. Minden ki. minden mozog. az inga rezgése mindenben .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 208 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. Emlékszünk még rá.

mint a be. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. mint a belégzést a kilégzés. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. a ritmus egyensúlyt teremt. hogy képes függőlegesen. . A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. az ébrenlét – alvás ritmusára. analógiás láncban gondolkodni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 209 megmutatkozik. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól.és kilégzés. Az élet és a halál – ugyanúgy. hogy az ember átláthassa ezt. abban. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen.” Ezzel elárulja. hogy „minden rezgés”. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. A törvény érvényességét. hogy egyszer meg fog halni. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. az ébredést.

amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. Az élet és a halál olyan polaritások. azzal azonban tisztában kell lennie. hogy tudott róla. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. az elektromosság. a háború és a béke periódusai. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. . Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. Láthatjuk. és nem azt. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. mint Goethe. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. mint az ébrenlét. Erről Platón ugyanúgy tudott. az évszakok. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 210 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. Szándékosan mondtam. alvás. ébrenlét és így tovább.

hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. miután másokat is arra kényszerít. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. ahol kimutathatnók. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó ván- . így nem is válhat tapasztalattá. mert nem része a valóságnak. annak nem kell hinnie. hogy higgyenek benne. mert nem a hit tárgya. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. A külső. Ha azt mondom. mint a tudat. Az a megállapítás például. így független lesz a bizonyítékoktól. s így vezet a tudáshoz. Aki tud valamit. A valóságot is léte igazolja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 211 Ezért azután meglehetősen furcsa. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. „bebizonyítottam”. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. a tudásnak azonban legfőbb ellensége.

A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. hogy azután átéljen egy olyan. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. mint annak a küszöbnek az átlépése. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. hanem arra a teljes ritmusra. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. amelyet mi „halál”-nak nevezünk. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. A halál nem „nemlét”. Így a testiben lévő emberek szintje. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. és átkerülünk a túlvilágra. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. amit mi evilágnak nevezünk. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. A meghalás így nem más. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. Annak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 212 dorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. csak a létnek egy másik. . ellentétes pólusú formája. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól.

s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. Egy túlvilági halált mi. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. amellyel pályáját befejezi. s ez a fenti törvényeket követi. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 213 ahová nem tartozunk többé. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. hiszen valójában se fel nem kel. A halál tehát szubjektív élmény. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. ahogyan a Nap mit sem tud arról. Az emberi lélek útja a tanulás útja. Olyan tanulási folyamat ez.ugyanúgy. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. hogy evilág és túlvilág. amelynek célja a tökéletesség. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. túlvilág lesz számunkra. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . sok téve- . s ezalatt meg kell tanulnia. hogyan fejlődjék. felismeri. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. hogy az időtlen. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. sok apró lépésből áll. születés és halál végső soron ugyanazok. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. hosszú út. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. se le nem nyugszik.

Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. Attól függően. hogy mindenki azt tanulja meg. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. Amit mi egy földi életnek nevezünk. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. tényleg kétségbe vonhatjuk. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. Szünet után újra kezdődik a tanév. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. a maga feladataival. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. mely alatt néha pótolnunk kell azt. hogy ebben az életben nem mindenki . hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. problémáival. s a hibákat kompenzálja. hogy a sors határtalanul türelmes. A tanulást a szünidő követi. megfelel egy iskolai osztálynak. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. Az élet tanulás – függetlenül attól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 214 désből és sok helyesbítésből. amit a legkevésbé akar elfogadni. Nyilvánvaló. nehézségeivel. sikereivel és sikertelenségeivel. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. következő osztályba léphet.

akár ateista valaki. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. . A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. Az élet értelmének keresése alapvető igény. s felismeri. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 215 indul ugyanarról a starthelyről. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. gondoskodik arról. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. A karma a kiegyenlítődés törvénye. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja.

hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. ha mindazért. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. s a bűnösséget a társadalomra. rá kell jönnie. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. Világos. amit átél. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. hogy felháborodást szül. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 216 Ezért minden tett. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. amelyet korunk embere nem akar megtenni. ő vállalja a teljes felelősséget. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. A karma törvénye azt követeli az embertől. . Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. ami történik vele.

akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. elkövetett hibáinkat. legelőször is a bűnbe ütközik. amely eddigi problémáinkat. befolyása alatt áll. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. Aki a dolgok értelmét keresi. ugyanakkor azonban új. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. mi döntjük el. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. mire használjuk. felismeréseinket tükrözi. pedig ez csak azért van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 217 Korunkban az emberek többsége szenved attól. vagy jelentős adósságot csinált. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. Amikor reggel felébredünk. hogy minden új élet új esély. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. Bizonyos. illetve tapasztalatainkat. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. Aki a bűnt elfogadja. hogy nekikezdjünk az új napnak. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. Nehéz felfognunk. amely a lehetőségek tömegét kínálja. esetleg testét. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. lelkét elhanyagolta. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tet- . mert szabadulni próbálnak a felelősségtől.

amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. Nem igaz. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. s így kezdhet mindig mindent elölről. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. ugyanazt kell tovább szőnünk. minden új testet öltéskor elfelejti. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 218 teinket. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. Ez a hatás a tudat . s ebből azt vezetik le. amelyet ma már nem tudunk. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. azt mondják. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. hogy mindazt a tudást. gondolatainkat és cselekedeteinket. minden bizonnyal megvan az oka. Mások épp ellenkezően. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. amit addig szőttünk. amely akkor is tovább rezeg.

amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. de amint megtanultunk. A pszichológusok máig is vitatják. amelyen éppen van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 219 tágulása. vajon az intelligencia tanulható-e. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. vagy öröklődik. Szubjektíve . a nyolcadikos játszva megoldja őket. képességekkel stb. s ennek sem az örökléshez. Válaszunk: sem-sem. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. intelligenciával. nincs többé szükségünk rájuk. Mivel nincsenek objektív problémák. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. Mindaz. A színes papírbetűk is csak arra valók. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. általános érvényű megoldások sem lehetnek. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg.

hogy az individuumok különböző szinten vannak. Minden hittérítés hibás. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. Az ezotéria ajánlat azok számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 220 mind az elsős. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. megfeledkezünk arról. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. ami lényegi. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. semmit sem felejtünk el. hogy az emberek különböző szinten állnak. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. Abból. mert nem veszi figyelembe. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. ha ezzel feladatainkat . Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. aki még védi magát. akik erre magukban affinitást fedeznek fel.

amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. és nem veszünk tudomást arról. ha ezek segítségünkre vannak. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. . annak erre a forrásra nincsen szügsége. ebben gondolkozunk. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 221 színvonalasabban meg tudjuk oldani. úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. esetleg letérítjük őt valódi útjáról. sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. hogy azok csak segédeszközök. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv. Azokat a képességeinket viszont. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban.

Ha a lélek a zenéből elsajátította azt. Az emberiség többsége . amit elsajátíthatott. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. azzal dolgozzunk. mint a Sabin-cseppek. amink van. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. ez olyan időzavarhoz vezethet. s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. s arról sem ábrándozom. Nem gondolom. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. hogy jobb lenne. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. amink nincs. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 222 Azért. a zenének nincs többé értéke a számára. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. nem kell. hanem a lélek érési folyamatára is. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék.

A jógi olyan testtartásokat vesz fel. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. hogy az illető olyan szenzitív lélek. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”. aki belelát mások inkarnációiba. Az . azaz az ember és a kozmosz megváltásában. ez azt jelenti. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. ha ennek még nem jött el az ideje. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. Van egy jelenség. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. vagy egyszerűen magától megtörtént. Mivel véletlenek nincsenek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 223 még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe. úgy mondjuk: van. hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. és.

nem kell abszolút módon. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. Azok. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele. a jelen és a jövő minden eseménye. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni. Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal. kritikátlanul hinnünk ebben. A kíváncsiság korunk betegsége. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 224 Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez.). az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt. akiről szólnak. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra. mint általában .

A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. Bármilyen külső szituáció. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” meg- . s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. nyugodtan mondhatjuk. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják. ezért fel sem merül. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 225 gondoljuk. elfojtják őket. minden természetesen másként van. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. hogy nyilvánosságra hozzák őket. vagy elhallgatják. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak. Így van ez azokkal a gyermekekkel is. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. Azokban a kultúrákban.

Ez a tanulás . ad infinitum. s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Azt állítjuk tehát. függetlenül attól. melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. Pontosan tudom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 226 találjuk. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai. Mindamellett tudatában vagyunk annak. hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető. Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben.

a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani. Ez a módszer. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. vagy nem érti meg annak értelmét. ha visszafelé nézzük. speciális. amit eddig elmondtunk. sem a fogantatásnál nem fejeződik be. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. hanem átfogja összes inkarnációinkat. és 1975 óta alkalmazzuk. mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellen- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 227 azonban. sem a születésnél. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki. megvan a saját. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája. számunkra szükséges tanulási programja. amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz. Mindazzal. amely a problémát megválthatja „problémásságától”.

és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis. s az ezoterikus világ.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit. sem nem primérterápiás kezelés. hogy mind nézeteink.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 228 pólusát testesíti meg. mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval. . Alapállásunkból természetesen következik.

s a csönded – csönd és örökkévalóság. váltakozó ölekbe. s az idő időtlen. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. Manfred Kyber . s látod. hogy élet és halál ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 229 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre.

1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. A korábbi életekből . Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. ez tette lehetővé az időbeli regreszsziót. Ezen tisztán kísérleti célú. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. s közzé is tették eredményeiket. az az ötletem támadt. Ezek a kísérletek sem új dolgok. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. fejlődésüket az anyaölben. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 230 A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. fogantatásukat.

álmossá teszi a pácienst. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől . Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. s óvnak tőle ősidőktől fogva. ahelyett hogy felébredne. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. Célunk az. megtanítsuk őket. hogy az embereket éberebbé. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. vakon. hogy lemondtunk a hipnózisról. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. pilledtté.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 231 származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. kicsiben azt kellene reprezentálnia. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. mintsem a hipnotizőrtől. Mindannak. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. tudatosabbá tegyük. marionettként él. A probléma ugyanis éppen az. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. minden terápia központi kérdése. s végre tudatosan élne. A hipnotizációs eljárás fáradttá. mint később látni fogjuk. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. s ez. hogy az ember folyamatosan „alszik”.

kellően megindokoltam. Ez azonban tévedés. ez segíti elő. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. s ezalatt sem fáradtság. hogy hipnotizáltuk volna. . miért kerestem olyan módszert. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. Úgy gondolom. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. sőt majdnem lehetetlen leírni. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. Jogos a kérdés. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. Módszerünk eredménye. sem álmosság nem jelentkezik. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. Ez az ellazítás lehetővé teszi. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. s a páciens megtanulja. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 232 várja majd vágyai kielégítését. Ezt meglehetősen bonyolult. Röviden ellazítással kezdünk.

újra érzi. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. minden anyaméhben töltött hónapot. egészen a fogantatásig. látja. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). Aki maga nem tapasztalta. ha azonban megtanuljuk. Ekkor azt éli át. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. anyagiban. hallja és érzékeli azt. mint temetésekor. sötétben találja magát. látja a teret és jövendő szüleit. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. így kiderül. alig hiszi. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. egészen magától értetődő lesz. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. átéli a szülők nemi aktusát. még tovább megyünk visszafelé az időben. fájdalmat. abortuszkísérletet él át az embrió. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. s ismét valami behatároltban. mennyi szorongást. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. . Ha már képes arra. ami születése alatt és után történt. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 233 A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. ez ismét sok. Az első időregresszió során újra átéli saját születését.

hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. s így fennáll annak a veszélye. Erre azt tudjuk válaszolni. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. hogyan alakult ki az az el- . hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 234 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. és az embrionális állapotba. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. A primérterápiákban egyre gyakoribb. mint több száz óra analízis. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. illetve a születésben lehet megtalálni. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. Persze szenzációnak hat.

hogy megfelelően fejlődjenek. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. A születés előtti nevelés. lehetőleg már azon a napon. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 235 mélet. kifejezik érkezése . minden mondatot ért. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. Teljes mértékben lehetséges. ami történik. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. Hál' istennek Dr. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. gyámoltalan és fiatal. amilyen korán csak lehet – azaz. mint szülei. azt is. de legyen itt elég annyi. s amit beszélnek körülötte. Semmi okunk sincs arra. tudatosan érzékel. hogy az újszülött lelkileg idősebb. az eugenetika abban áll.

A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. mint egy többhetes terhesgimnasztika. Ez az oka annak is. s tudja. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. akik hetekig . Ebből ered a megszületéstől való szorongás. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. A megszületéstől való szorongás nem anynyira magára a születésre vonatkozik. ez többet segít. Ezért bejárása van még múltjába. az embrió sokkal inkább attól fél. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. jó filmben és jó színházban részesítik őt. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. hogy a születési horoszkópot a felsírás. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. klinikai technika. mint bármilyen más. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. hogy tudása a születéssel kioltódik. elmondják neki a születés folyamatát. Azok a szülők pedig. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. jó irodalomban. nem egészen foglya a polaritásnak. és csak jó zenében. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 236 felett érzett örömüket. ekkor kerülünk be a polaritásba. jelenébe és jövőjébe. amikor először levegőt veszünk.

vagy elutasítja őket. ne csodálkozzanak. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción ke- . születésétől haláláig. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. sose gondoltam volna. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. amit dr. úgy oldódik el tőle a halálban. dr. akkor hozzásegítjük. szorongása meghátrál tudása előtt. Ezután már nem fél a haláltól. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. ha gyermekük zavart lesz. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. hogy ilyen egyszerű meghalni. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. Magától értetődik. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. a halállal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 237 vitatkoznak azon.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. Moody. áttekinti ezt az életét. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség).

Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. . pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. Nehéz lenne számokat mondanom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 238 resztül. hogy elmúlt életeiket számolgassák. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. amelyeket egyegy terápián átívelünk. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. mint azt a modern történetírás teszi.

s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 239 Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. az menjen csak el egy planetáriumba. . Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. hogy az emberi tudat felfogja. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. így még sok. mint azt manapság feltételezik. Az emberiség sokkal idősebb. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ.

. törvényszerű történés. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. s átéli. hajlamosak vagyunk arra. hanem egy olyan probléma kifejeződése. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 240 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. következő életében félni fog a víztől. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. mint az az elképzelés. Vagy egy másik páciens. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. hogy megfulladt. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. Átéli. ugyanazon a szinten marad. aki fél a magasságtól. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. aki egyik életében vízbe fulladt. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. hogy annak az embernek a lelke. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető.

ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. amelyben a bal szeme világát elveszíti. ha egy páciens úgy gondolja. Mindezek az események egy lánc szemei. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. amelyek mind olyan minőségűek. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. vagy ha úgy. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. olyan szituációt fogunk találni. A döntő lépés akkor következik be. Nincs számottevő különbség aközött. mert azt gondolja. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. ez azt jelenti. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. aki másoknak okozza mindazt. hogy a tünet. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. még sok olyan szituáció lesz. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. Ha folytatjuk példánkat. örök áldozatként éli meg önmagát. . méghozzá olyan cselekvőként. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. sok más. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. hogy annak a páciensnek a múltjában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 241 Ha továbbkeresünk.

Annak. akik szoronganak attól. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. a következő gyakorlati okai vannak: 1. hogy megismerjék saját bűneiket. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. nem létezik. félnek. olyan. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. . De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. Konkrét végpont.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 242 hogy mások okozzák azt neki. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. 2. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. Vannak. hogy ezt mégsem tesszük. determinánsai után tovább is kutathatnánk. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű.

A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. kerülnünk kell minden szélsőséget. hogy „csak az nyomaszt. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. amelyet olyasmi okozott. Amikor a bűnnel foglalkozunk. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. az a nyomás. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. Ami tudatos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 243 Sokan azt hiszik. annak nem lehetnek negatív hatásai. egyre teljesebb. Hibák nélkül . utána mindenki szokatlanul szabadnak. hanem megszabadulunk egy tehertől. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. amit elfojtunk”. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. s a páciens a látványt. A bűn elfojtása. Ősi bölcsesség. s ez az ára tanulásunknak. hogy valamikor megöltek valakit. nem újabb terhet veszünk magunkra. ez az egész nyomás megszűnik. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. megkönnyebbültnek érzi magát. ha megtudják. egészségesebb lesz. El kell fogadnunk. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. egyszerűen a valóság megpillantása. egészebb.

hogy mint ember bűnös. és mégis kerüli a tüzet. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. Kegyelemben csak az részesülhet. aki átmegy a sötétségen. Először is tudatosítja a hívőben. aki kéri. mint minden más polaritás. aki ezt elérte. bűnei felismeréséhez. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. tehát bűn terheli. az megérett a kegyelemre. aki még soha nem égette meg magát. hogy egyszer minden ember eljusson hibái. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. Nincsen olyan ember. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. A karma célja az emberi belátás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 244 nincsen fejlődés. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. az elismeri bűnösségét. Aki kéri a kegyelmet. akik azt vetik ellenünk. Ezért nincsen olyan ember. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. A karma törvénye gondoskodik róla. Csak az érheti el a fényt. e kettő is középen egyesül. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. Vannak. aki korábban ne követett volna el bűnt. .

Természetesen a beteg azt hiszi. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. mint egykor. ők mindent megtettek. ma rafináltan kendőzi –. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. A hatalom ellentéte az alázat. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. hiszen. amely az embert kudarcra ítélte. mindent megpróbáltak. ez az a pont. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. hogy egészséges szeretne lenni. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. Minden kijelentés. de a hatalom volt s maradt is az a probléma.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 245 Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. ez a téma pedig a hatalom. hogy ismét egészségesek legyenek. hogy azok egy közös témára redukálhatók. mint mondják. szublimálódott. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. s azok karmikus bűnokait követjük. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. ugyanis beteg- . Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. azt találjuk. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte.

Hogy hatalmát megtarthassa. Ha felismeri. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. bár nem is kezeltük őket. Senki sem élhet itt és most tuda- . a választás semmi esetre sem lesz könnyű. ez az. hogy leckét vegyen alázatból. A tudat a jelenben változik. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. aki átlátja. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. mi a jó. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. A hatalom ugyanaz. ő akarta eldönteni. ezért is gyógyul meg a páciens. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. csak hogy hatalomhoz jusson. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. adta el neki a lelkét. mi a rossz. ami átpolarizálja az embert.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 246 sége motivációja nem tudatosult benne. kísérlet arra. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. hogy választania kell: beteg legyen-e. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. mint az egodominancia. Csak az lesz képes arra lassanként. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. hanem a valóság megtapasztalása útján. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. avagy lemondjon a hatalomról. hogy a pácienst a jelenbe vezesse.

ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. Azért nézzük meg a múltunkat. meg kell tisztítanunk. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. s közben rátalál a bűn mérgére. Minden ezoterikus út célja az. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. hanem éppen azt a követelményt. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. nem a nép ópiuma. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. mert ma már lényegtelen – és nem azért. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. Mindaddig igent mondunk a földi életre. ameddig az fejlődésünk szem- . Csak az tud megválni a múltjától. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. ha elfojtja a múltját. A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. aki beépítette azt tudatába. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. s az tudattalanul hat benne tovább. mert a felismerés a mérget hatványozza. mert olyan érdekesnek tartjuk. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 247 tosan.

A túlvilágról. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. egy olyan egység. mint alig néhány évvel ezelőtt. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. célunk azonban túl van a materiális világon. A túlvilág asztrális világ. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 248 pontjából szükséges. amely ma- . mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. Ezért is van az. tisztán képi szint. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. hanem éppen olyan differenciált. s amelybe visszavágyunk. amelyből egykoron kiváltunk. s kerüljük azokat a kérdéseket. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el.

a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. Az a legrémesebb. Mindig az adott lélektől függ. szögletes. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. elutasító. A táj diszharmonikus. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. majd valamilyen sötét szférában. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. Hosszú . nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. hogy majd megőrülök. Céltalanul bolyongok. Szörnyű zajt és robajt hallok. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. Fúj a szél. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 249 gával vitt tudatállapotának megfelel. mint egy tájat. s minden remeg a rémülettől. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. lassú és magányos. hideg. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. Mivel ezek a szintek különbözőek. Minden félelemkeltő. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. de nem találok semmit. a levegő telve rémült sóhajokkal. illetve bizarr tájon találom magam. minden éles. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. Más lények is vannak itt. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. többek között patkányszerű állatok. Az egyik páciensem például. amiben elbújhatnék.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

250

idő után végre találok egy hasadékot, ebbe gyorsan benyomakodom, illetve beszív valami.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások, amelyek hatalommal, karriervággyal, gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Ezektől az esetektől eltekintve, a túlvilágot általában szépnek, kellemesnek írják le. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz, elkezdek lebegni. Nem vagyok többé én, és mégis én vagyok, mindent látok, látom a mamámat, a papámat, a házvezetőnőt, és magamat is az ágyban. Fellebegek a mennyezetig, majd visszalibegek, és megsimogatom a mamámat. Azután megint fellebegek, látom a házat és a kertet. Apám anyja, a nagyanyám kézen fogva vezet. Nagyon kedves hozzám. Elmondja, hová vezet, és hogy mindent meg fog mutatni. Lágy, hullámos tájra érünk, más lényeket is látok itt. Nem beszélünk, mégis tudom, hogy mit mondanak, s ők is tudják, hogy én mit mondok. Mindenki jól érzi magát, mindenki boldog. Lágy, fényes színeket látni, amelyek valahogyan átmennek egymásba.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Azok a lények, amelyekkel ott találkozni lehet, mindig a hely minő-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

251

ségének felelnek meg. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a túlvilág nem anyagi szint, hanem tisztán pszichikai világ, ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg, így minden benne található lény és jelenség is. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek, illetve lények között, sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük, akik kérik ezt. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól, a túlvilág annyira kellemes, hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Csak akkor jutunk olyan belátásra, hogy még egyszer inkarnálódnunk kell, ha felismerve saját hibáinkat, jóvá akarjuk tenni, ki akarjuk egyenlíteni őket. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű, mint itteni világunk. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra, hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye, a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg, mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát, de mindenkit óvni szeretnénk attól, hogy tévedhetetlennek tartson, s glóriát vonjon minden kijelentés köré, csak azért, „mert odaátról jött”. Sokkal csekélyebb annak az esélye, hogy spiritiszta médi-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

252

umokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk, mint annak, hogy fejletlen lelkek, vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk.

A földhöz kötött lélek
Most olyan témát érintünk, amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek, de mivel igen fontos, nem tehetjük meg, hogy szót se ejtsünk róla. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”, akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez, hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik, ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni, hogy ismét cselekvőképesek legyenek. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az, hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. Annak, hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát, gyakran az az oka, hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal, szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok, hogy egyszerűen nem jut eszébe, hogy meghalt. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz, ezt azonban hamar

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

253

kiegyenlíti, ha egy másik földi testhez tapad, s ezáltal az az érzése lehet, hogy befolyással van a földön történtekre. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba, amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni, de oka lehet az is, hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni, „nem engedik szabadon”. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat, de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar, igen sajnálatos helyzetben van, segítségre szorul. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki, amíg a földi történésektől el nem fordul, s nem kér tőlük segítséget. Így az élők feladata, hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. Ezért van az, hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv; a benne leírt rítusnak az a feladata, hogy az elhunyt lelkét vezesse. Ha valakit lelkek tartanak megszállva, ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Sok szól amellett, hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. Ezekben

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

254

az esetekben nem a pácienst, hanem a lekötött lelkeket kell kezelni, ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy elszabaduljanak, s így a kliens is megszabadul tüneteitől. A század első felében dr. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé, aki, mivel kiemelkedő médium volt, a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét, s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Az ilyen lélek terápiájának lényege, hogy felvilágosítják állapotáról, s utólag tudatossá teszik benne halálát. Fel kell fognia, hogy nincsen saját teste, így a földi dolgok nem érintik többé. Szó szerint fordulatot kell tennie, fel kell ismernie új útját, s az úton kapható segítséget. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak, az is kiderült, kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Ezért minden laikust óva intünk attól, hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra, hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk, s így kezelhessük is őket. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem, mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől, saját útjára tereli.

amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. gondolattal. Az az elterjedt vélekedés azonban. hogy imádkozzunk értük. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. Mindebből az következik. s nem égi bölcsességek közvetítői. egészen biztosan téves. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. Sok minden szól amellett. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 255 A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. amely a holtat idekötözheti. A köztes időszakok meg- . A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. Ezért tisztában kell lenniük azzal. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. ha imádkoznak. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. visszaszólíthatja.

míg eléri azt az érettségi szintet. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. Minél rövidebb a köztes időszak. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy . az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. Egyes esetekben mégis előfordulhat. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. nem egy zárt kör állandó létszámmal. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. a lélek is különböző birodalmakat jár be. amely már kívül esik az emberi birodalmon. Sokszor fölvetődik az a kérdés. illetve csökkenését. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. annál több ember él a földön. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. hogy az emberiség mint olyan. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. növény-. amelyek egészen az állat-.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 256 rövidülése. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. az emberiségre például azt mondhatjuk. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. inkább csak egy köztes állomás.

pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. de nincsenek mindig együtt. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. amely a nemek változtatását vezérli. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 257 sem. Bár tapasztalatból tudjuk. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. akivel szemben elkövettük. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. A szerelem és a gyűlölet. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok . A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. gyakran találkoznak. hogy a nemek váltakozhatnak.

terápiánk végső célja. hogy a tünetei megszűnjenek. Ez a felismerés rákényszeríti. hogy minden tettével csak azt aratja le. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. hogy megváltozzék. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 258 struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. amit egyszer le kell majd aratnia. amit egykor elvetett. ha a dolgok elveszítik . hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. mint egy mikroszkóp. rákényszerül. A páciens eredetileg csak azt várja. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. s nem veszi észre. ugyanakkor újból elvet vele valamit. azaz. A lélek csak akkor betegszik meg. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. s felismeri. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. Felismeri. hogy az „itt és most”-ban éljen. A reinkarnációs terápia úgy működik. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már religio. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. Azáltal.

Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. megbetegedett az igazság mérgétől. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. Ezért aztán . van-e Isten. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. akit már megérintett az a valóság. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. mi a megváltás. amelytől megbetegedett. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. mint megbetegedése előtt volt. mint ellenségeiben. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. Éppen a pszichésen beteg az. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 259 értelmüket számára.

aki felfogta. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. Bár nehezen igazolható. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. akik a valódi. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. sok minden szól amellett. Amikor mi vallásról beszélünk. s ez jól példázza. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. hogy Krisztus ide- . Abban. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. ezen mindig a religiót. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. s így is marad. mint minden más intézmény. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. vagy pedig folytatja individuális útját. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. saját döntésére bízzuk. hogy mi a vallás. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. nem az egyházakat és az intézményeket. keresztre feszítik őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 260 az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. azok. hamisítatlan.

Csak Jusztinián császár idején. 10-13. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. s förtelmes restaurációjában.) Majd Máté evangéliumában (17. 553-ban. és útközben megkérdé az ő tanítványait.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. (Márk evangéliuma 8. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. mondván: Miért mondják tehát az írástudók. amelyek bár nem elégségesek ahhoz.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. hogy Illés . De mondom néktek. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. és mindent helyreállít. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. némelyek pedig egynek a próféták közül. 27-28. 13-14. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. mégis egyértelműen azt mutatják. Máté evangéliuma 16. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 261 jében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. ”(Vö. és némelyek Illésnek.

Ekkor megértették a tanítványok. – Az életek egymá- . És.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 262 immár eljött.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. sem ennek szülei. 1-3. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. amely megelőzi ezt a mostanit. amely nem volt benne a kérdésben. amit akarának. ha be akarjátok venni. K. Illés ő.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. máskor a gonoszra. 13-15. És kérdezék őt tanítványai. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. és nem ismerék meg őt. mondván: „Mester. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. Ezen Jézus válasza sem változtat.” (Máté 11. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. hallja. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. O.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. vagy ennek szülei. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. aki eljövendő vala. hanem azt mívelék vele. láta egy embert. hanem. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. ki vétkezett. ez-é. aki születésétől fogva vak vala. Akinek van füle a hallásra. keresse az okot egy olyan életben.” (9. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük.

Ruffinus. Tertian. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. Philo. – Sorsunk. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. vagy sem. hogy nem. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. ezen mind a földön. azt kell mondanunk. Nemesius és mások is. . Nem hiszem azt.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 263 sutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. Szent Jusztinusz. mintha bizonyítható lenne. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. legyen az a földön. vagy más világokban. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Nyssai Szent Gergely. hogy jelentős lépést tennénk előre. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. Szent Hilarius. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. Alexandriai Kelemen. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. hogy komolyan ellenőrizzük. hogy vagy keresztény marad. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. Színvonalasabbnak tartom.

Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 264 vagy hisz az újjászületésben. . amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra.

amelyen járni kell. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. hanem az. aki metafizikai vészkijáratot keres. hanem valóban az ezoteri- . hogy az ezotéria út. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. akinek léte mindig kockázatos. hogy célhoz érjünk. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. Már könyvünk legelején említettük. Nem az valósítja meg Isten akaratát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 265 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

266

kus útra léphessünk. Aki receptet vár tőlünk kérdésére, mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások, többet fog találni, mint amennyit fel tud dolgozni. Ugyanis nincsen semmi, ami ne a célra utalna. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel, mint az a kisgyermek, aki még nem tud olvasni, s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit, hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata, hieroglifája. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani, mint a hagyományos írást és olvasást. Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség, tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről, mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk, amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Saját sorsunk a legindividuálisabb, a leginkább testre szabott rendszer a világon. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik, hogy saját sorsunkkal szembesülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság, siker és boldogság, hanem a valóság mélyebb megismerése, a tudat kiszélesítése, találkozás azzal az instanciával, amelyet Istennek nevezünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

267

Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget, csillogást és elismerést, sokkal inkább munkát, magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az út keskeny és göröngyös, sajnos azonban mégis az egyetlen, amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Nagy a veszélye annak is, hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk; ez az út ugyanis meredek. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret, és meggyilkolhatunk egy embert. Ha úgy készítjük el a kést, hogy az ne legyen alkalmas emberölésre, nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Egy pici elem nem veszélyes, viszont nem alkalmas rá, hogy egy várost ellásson elektromossággal. Minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. Biztosabb, ha lenn maradunk, s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet, ezért életveszélyes. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint a zseniség és az őrület. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába, ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött, így végig is kell mennie az úton, ha haza akar találni. Ez az az út, amelyet Krisztus mutatott, és amely egyre lejjebb vezet, míg „a nagy mű” meg nem valósul, s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

268

Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára, amelyet mindenki elér, aki erre az útra lép: a magányra. A magány törvényszerű fázis, mindenkinek át kell mennie rajta; a tarot-ban a kilencedik kártya, a Remete szimbolizálja. Ez a magány független a külső körülményektől; az ember belülről átéli, hogy nem értik meg. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség, a másság szakadéka. Akkor is remete lesz, ha százával veszik körül az emberek. Amilyen bizonyos, hogy ez a fázis bekövetkezik, olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. A magány is csak átmeneti stádium, amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. Mielőtt erre az útra lépünk, legjobb, ha feladjuk illúzióinkat. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja, hogy olyan képességekre, erőre akar szert tenni, amelyek mások fölé emelik, hatalmat biztosítanak neki. Ahol ez a motiváció akár rejtetten, akár nyíltan megjelenik, ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. A fekete mágia olyan tevékenység, amely művelője hasznára, egodominanciája erősítésére szolgál. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az, hogy átvilágítsa a sötétséget, az „ólmot” „arannyá” transzmutálja, közreműködjék planéták megváltásában, szolgálja a fényt. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt, aki maga is fénnyé vált. Csak az támaszthat fel, aki újjászületett.” (Fritsche) Valódi ha-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

269

talomról akkor beszélhetünk, ha valakinek van hatalma, de nem használja. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg, hogy amikor felszólították, szálljon le a keresztről, megtagadta. Ameddig az ember használja a hatalmát, rabszolga, és nem ébredt öntudatra. A nyilvánosság ezt nem érti, ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól, hogy igazolják állításaikat, demonstrálják a látható csodát. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet, hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése, aki ezt a következtetést vonja le; ez az ő problémája, és nem a miénk. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. Lukács ev. 4, 1-13.) – de nem kapta meg. Ez az a jelentős különbség, amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. Ameddig kíváncsi valaki, a beavatás kapui zárva maradnak előtte. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk, s tudjuk, hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság, sem a hatalom nem szerepel, megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak, akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett, ezoteri-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

270

kus tájon. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint, megvan a saját ritmusuk, s nem tűrik a kényszert. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.” Meglehetősen gyakori manapság, hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik, a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat, mohón bekebelezik őket anélkül, hogy megemésztenék, lefordítanák őket a maguk számára. Az út így kiruccanássá válik. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat, akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége, bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie, hogy minden, aminek meg kell történnie, a megfelelő időben meg fog történni. Amint a parasztnak is ki kell várnia, míg kinő és megérik a vetés, az embernek is meg kell tanulnia várni, míg megérik az idő. „Ha sietsz, csak kényelmesen”, szól a népi bölcsesség, ez az ezotériára is vonatkozik, s az arányos középutat mutatja. Szerintem nem az a legfontosabb, hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk, vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik, nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük, számuk áttekint-

hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. aki megtanult tudatosan látni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 271 hetetlenül magas. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. a kereső ember tudatszintjéhez képest. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. inkább csak relatíve. . impulzust. újabb megismerési szintre érkezett. hogy annak. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. Így eljön az a nap. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. az azt mutatja. ne közvetítene valamiféle információt.

energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. felmerül a kérdés. s attól függetlenül használjuk őket. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. azok a csoportok. Kialakul egy tanítványi kör. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. Saját tanaikat. térítésre. s a társasági fontoskodásra. Így pedig az útból zsákutca lesz. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. 2. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. . a tiszta fehér mágiát követő csoportok. 3. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. A „fehér”. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. Ha eltekintünk ez utóbbi. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 272 A társaságoknak ez a veszélye.

sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. a megváltásról. a fényét-e vagy a sötétségét. A bal oldali.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 273 Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. mint olyan antagonisztikus ellentétre. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. melyik irányt válassza. megvilágosodásról a fényre. a megismerésről. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. szükségünk van rá. hogy minden a fényből született. csak az út árnyéka. A sötétség a fény hiánya. a csalásról. A döntést mindenki maga hozza meg. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. Meg kell fontolnunk azonban. betegségről. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. . hogy „bal” és „jobb oldali” út. tévedésről. csak óriási kerülőút. mert a másik tulajdonképpen nem is út. ezért vissza is kell térnie a fénybe. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. illetve el kell viselnie. szenvedésről a sötétségre. a hazugságról.

bármilyen drogfogyasztás. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. segítséget kér. ameddig tanácsot. anélkül hogy keresésére indulna. legjobb. ameddig csak szüksége van rá. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. hogy segítséget kapjunk. ha valóban szükségünk van rá. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Ahhoz. elegendő. meg fogja kapni. . és soha nem vezet függőséghez. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. hittérítés vagy hasonlók –. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. Ezért mielőtt valahova belépnénk. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. csak segíteni a kereső embernek. Ha valakinek segítségre van szüksége.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 274 Igen sok olyan szervezet és társaság működik. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. szolgálatára állni. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. kísérletek arra. A valódi ezotéria nehezen szervezhető.

különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. akkor válik azzá. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az . nem fogjuk fel hasonlat jellegüket. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. teljesen hatástalanok maradnak. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. Ha le akarjuk győzni a polaritást. s ezzel értelmet adunk neki. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. visszafojtjuk-e a lélegzetünket. ha tudatosan csináljuk. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. hogy fejen állunk-e. ha rendszeresen elvégezzük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 275 Az okkult technikák értelméről Sokféle. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. Nem annyira azon múlik.

ami alsó. Törekvéseinknek az a célja. hogy minden kézfogást. Nem szabad.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 276 ezotéria hobbivá degradálódik. Mi mást tesz az a mezei virág. Azok. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. minden szót. veszélyes útra lépnek. nem lesz kitéve annak a veszélynek. a mennybélihez. és mint tisztátalant. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. a tisztához fordulhassanak –. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. megváltsuk vele. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. hogy földi létünket átlényegítsük. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gya- . mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. földi. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. hanem segítenie kell abban. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. akik megvetnek mindent. anyagi természetű. sötétet. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. amelyet nem képesek kézben tartani. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja.

Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. a káosz és nem a fény világába kerül. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. ha korán vesszük le róla az öntőformát. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. a tudat a formátlanba hull. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik.” A forma világa úgy sajátítható el jól. felsőbb szintekre húzódjék vissza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 277 korol különösen nagy hatást. s túl nagy a kísértés. míg az meg nem szilárdul annyira. s mielőtt arra megérett volna. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. hogy ne tudjon szétfolyni többé. A forma – edény. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. tudjuk. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. annak ellenszenves a formák fegyelme. ahogyan az agyag is szétesik. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. akik a mindennapi élettel. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. míg a forma világát el nem sajátítja. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. .

amelyeket nem is sejtett. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. hogy felébresszük az alvót. amíg aludt. amelyet „nem én”ként érzékelünk. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. hogyan tartsa nyitva a szemét. s megtanulja. Aki engedi tudatát felébreszteni. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 278 Minden fáradozásunk célja az. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. A bölcsek azt állítják. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. . hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. s megtanítsuk látni a valóságot.

és amint változunk. s felfedezi. és lassan megértjük. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 279 Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. s megválthassuk „problémásságától”.” Akárhová nézzünk is. evolúciónak nevezzük. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. amelyek rejtve maradnak azok előtt. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. új összefüggések. hogy minden úgy jó. s így fogjuk fel. s felfedezzük. akik feleselnek a valósággal. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. semmi sincs nyugalomban. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. minden folyik. fejlődésnek. hogy megoldhassuk. úgy lenn. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. ami van. hogy minden probléma kihívás. . változik. ahogy van. Szükségképpen megbékélünk mindennel.

a szenvedést. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. hogy a sors az az instancia. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. és kiderül. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. és maga is összeolvad a törvénnyel. Ehhez az szükséges. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. méghozzá olyan partner. A szeretet az egyetlen. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. s önszántunkból követni. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. egyáltalán nem anonim. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. Feltárulnak törvényszerűségei. A szenvedést az a súrlódás okozza. amelyik megakadályozza. amely gondoskodik róla. aki alá tudja rendelni magát neki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 280 Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. Minél jobban vonakodunk attól. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket. ami a lét minden . hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit.

a szeretet transzmutációra. nagy lépést tesz útján előre. képén egy rózsáktól körülölelt. A szeretetben megmutatkozik. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. mi rossz. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. mi jó. Így leszakadt az egységről. Az emberi lét alapvetően beteg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 281 területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. így átváltoztatásra képes. A megismerés azonban méreggé vált számára. gyűlöletre gyűlölet. mert csak . Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. Az ember szenved a megismerés polaritásától. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. s gyógyulásban reménykedik. A betegség az ember esélye. mi rossz. vékony asszonyt látunk. mert meg akarta tudni. Küzdelemre küzdelem. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. Az ember még androgün lény volt. nyomásra ellennyomás a válasz. s most tudja. hogy a gyenge valójában erős. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. mi jó. az Erő. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. az alázatos pedig hatalmas.

Aki viseli a felelősséget sorsáért. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. amit átél és ami történik vele. Amikor átéljük és megszenvedjük őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 282 azt lehet gyógyítani. mint zavaró körülményeket az életünkben. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az . s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. Korunk betegsége az. hogy nem találjuk az élet értelmét. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. Ezzel fizetünk azért. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. a karma pedig a személyes. A tudatos élet lehetőséget ad arra. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra.

ha ismerjük eredetünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 283 ősalapokhoz. A cél a tökéletesség. . A tökéletesség az egység kifejezése. Az egység neve: Isten. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás.