You are on page 1of 3

ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินการโครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ

สําหรับนักศึกษาที่รับเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2554


ระหวางวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554
………………………………….
วันที่ 30 เมษายน 2554
- นักศึกษารายงานตัวเขาพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ สํานักงานหอพักนักศึกษา และ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
- พิธีเปดโครงการ /ทานอธิการบดีใหโอวาท
- กิจกรรมแบงกลุม ละลายพฤติกรรม (แบงกลุมเขารวมกิจกรรม)
โดย คณะทํางานดําเนินงานโครงการ
วันที่ 2-6 , 9-13, 16-20 พฤษภาคม 2554 (จํานวน 15 วัน)
เวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนเขาเรียนในรายวิชา ทุกคาบเรียน (ณ หองเรียน)
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เขารับการอบรมในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารกลาง
และพักผอนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เขารับการอบรมในรายวิชาคณิตศาสตร
เวลา 16.30 น. - 18.00 น. รับฟงบรรยายและเขารวมกิจกรรมสันทนาการ
เวลา 18.00 น. – 20.00น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอนตามอัธยาศัย
วันที่ 7 - 8 , 14-15 พฤษภาคม 2554 (จํานวน 4 วัน)
เวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ณ คณะที่สังกัด
(รายละเอียดสถานที่ และวัน/เวลา คณะกําหนดอีกครั้ง)
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เขารวมกิจกรรม (ตามที่คณะกําหนด)
เวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารกลาง
และพักผอนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เขารวมกิจกรรม (ตามทีค่ ณะกําหนด)
เวลา 16.00 น. - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผอนตามอัธยาศัย
-2-

หัวขอการบรรยายพิเศษ ในเรื่องตางๆ ที่นักศึกษาใหมควรทราบ ดังนี้


วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 รองอธิการบดีฝายวิชาการ/ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา และรองคณบดีฝา ยวิชาการ
ทุกคณะ พบนักศึกษา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 รุนพี่พบนอง (ภาค 1)
โดย สโมสรนักศึกษากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และสโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 รุนพี่พบนอง (ภาค 2)
โดย สโมสรนักศึกษากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และสโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม การกรอกประวัตินักศึกษาและ
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน สถานภาพนักศึกษา
การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาและการใชระบบ REG ในการเรียน
การสอน
โดย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 การวางแผนการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน
โดย งานพัฒนาหลักสูตร
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 งดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 การกูยืมทุนเพื่อการศึกษา ทุนกูยืมอื่นๆ การหางานทํา
ระหวางเรียน สวัสดิการอื่น ๆ
โดย หนวยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 การเขารวมกิจกรรม ชมรม สโมสรนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ
โดย หนวยกิจกรรมนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 การเจริญสติ สมาธิ และปญญา กับ การเรียนในระดับอุดมศึกษา
(ภาค 1)
โดย พระอาจารยวัด …………………………
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 การเจริญสติ สมาธิ และปญญา กับ การเรียนในระดับอุดมศึกษา
(ภาค 2)
โดย พระอาจารยวัด …………………………
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 การใชบริการทางการเงินดานตางๆ ไมวาจะเปนการชําระเงิน
การขอรับใบเสร็จ การขอรับเงินคืนคาธรรมเนียม และอื่นๆ
โดย กองคลัง
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554งดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
-3-

วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 การใชบริการสืบคนหนังสือ ตํารา สารสนเทศ และบริการ


ดานตางๆ ของสํานักวิทยบริการ
โดย ฝายหองสมุด สํานักวิทยบริการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 การใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรการใช e-mail
ระบบ wireless และบริการดานตางๆ ของสํานักคอมพิวเตอร
และเครือขาย
โดย สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมกีฬาสี (ภาค 1)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมปดโครงการ การแสดงของกลุม และกิจกรรมอําลา-อาลัย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สงนองกลับบาน
โดย สโมสรนักศึกษากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และสโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ

…………………………………..
หมายเหตุ กิจกรรม/วัน-เวลา ในการเขารวมกิจกรรม อาจมีการเปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม