You are on page 1of 44

|  

@ 

  
 
  
 
  


 


 

 

 
|  

 
K |  
  
    
    
    
     
   
 è è   
    
    
    
    
     
   
|

K D    


     
   
 
K    
   
   
· 

  ·   


  · 


 
 

 |  

K à   


 !  è
 è ·   "
K  !  
 è è   
 
 
K |    
   #
  
  
|

K    


   $  
   
    
  
K è   è  
   % 
    · 


| 

K ›   $   


  
 "
  
   
    
  
K    
    &
  
 
K ›   
  
  

 |  


   
· 
 
 
 "

  
·  " 
 
 
 
 
|


  
    $ 
   
  
   
  
|

K
 !"#!$$
m   

   

  
   


   
 

   

 
  

   

  

 
 
% 

 
K ›     
     
 
K ›      
     
  &  
      
     
·" · "  
   

   
·    
   "
|

K   


    
   
 
·   
 "
K     
 &  ·

   


  
 & 
K u   $   
  
    
|
K ›    
     
   
     
&  
K      
   
     
    
 · "
|
K u è è   
  &
 
K      
 $   
   % 
 · 

 

K     
 
 
   
   
   
& ·  
   
    
|

K     


 
  
   $ 

 $   


àè!è è è
   
    & 
  ·
 $   "

K ›  &   


     
    
   
|
K ›  &  
   
 &    
 ·    "
    

· 

K     
  $  
    
     
    
   
   

  


| 
K V $    
   

    


  
K     
    
    
     
 
     
K '  ÷ " #
  |   
   
     
|

K ›& ()  


   
 *  
   
    
 (+

K à   


     
   
   
     
 
 %| 

›   


   
   #
!&&'(&'
·   "
!& !')
! ·  "
a. !&&'(&'
*! +&',
4  
 
  & 
   
  
4    
    
    
   
4   
  
!& !')
!*! !,
4  
  
·   "
    
  
4 '    
    
4 ,      
  & 
    
4     $  
    
   

%| 
( '    
   
 
 
   
 '   
     
  
+ |   
    
 & 
D '   
   
 
 | - 

%| 

.
|  *
,
/
| | -%
0 1 %| | %
*/223(/2.2,
.
|  *
,
o›  › ·›("
·()-D
())(" ()-D
    
$
 
·  "
     
 & 
o   
    ›(
   
    
  
  

   
  
|amb«.
K ›  ·› "·())
())-"
    
   $ 
  à 
  &   
 
 &
 › ›  
     
   
 $  

K ,     


   
   
    
  
|amb«.
K ›  &   
     
     
   ›  
›  ›  

K ›     


       
  
·  "   
 
   
    $ 
    
 
|amb«.
K  
 
    
& à à, 
  & ()).
    
› 
K |     
    
    
   $ 
   
    
    
  
|amb«.
K Berdasarkan kepada pertimbangan di atas,
pada tahun 1999, Kerajaan telah melancarkan
Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) (1998-
2010) yang menentukan halatuju pembangunan
sektor pertanian negara.
K |elain daripada itu, Kementerian Pertanian dan
Industri Asas Tani telah menetapkan sasaran
supaya mencapai lebihan (r r) dalam
imbangan perdagangan makanan menjelang
tahun 2010 melalui Plan Tindakan BOT
(
 ).
|amb«.
K Pada masa ini, defisit negara dalam imbangan
perdagangan makanan ialah sebanyak RM4.3
bilion. Jika defisit ini dibiarkan dan tiada
tindakan diambil adalah dijangka defisit ini akan
terus meningkat ke tahap lebih tinggi lagi.
K Pelan Tindakan BOT menggariskan sasaran
serta tindakan yang perlu dilaksanakan untuk
mengurangkan defisit dalam imbangan
perdagangan makanan dan mencapai lebihan
menjelang tahun 2010.
)


Dua pendekatan utama diberi tumpuan:


( › › à 
·  "
 › u › ·› 

u "
i. › › 
 
 

Pendekatan ini akan menghasilkan:


a. menggalakkan aktiviti perhutanan tani yang
boleh meningkatkan pulangan pelaburan
perhutanan tani.

b. membenarkan pengeluaran produk


pertanian dan perhutanan diatas tanah
yang sama; ini dapat mengurangkan
tekanan permintaan tanah pertanian baru.
|

c. menyokong usahasama pertanian


perhutanan, umpamanya penanaman spesis
perhutanan bersama tanaman industri
sawit, getah, koko) bagi memaksimumkan
pulangan pelaburan tanah.
d. menggalakkan penyertaan sektor swasta
dalam penanaman hutan secara komersil; ini
akan menambahkan bekalan kayu bagi
pembangunan industri asas kayu.
ii. ›  › › 
 
Pendekatan ini menghasilkan:
a. dapat menguatkan pembangunan sesebuah industri
pertanian kerana ia berasaskan kepada
pengenalpastian peluang pasaran dan cita rasa
pengguna.

b. menggalakkan produk yang berkualiti tinggi dan


secara tidak langsung meningkatkan nilai-tambah
·   ) sektor pertanian.

c. menguatkan aktiviti hiliran dan huluan bagi industri


perhutanan dan pertanian, dan juga hubungannya
dengan sektor ekonomi lain.
|

  


   
   
 

    $ 


 ·
  
   
  
  
 .
!)|4
!
4
-   
   
   
  

    #

· "   ·  "


  /
· "  $  /
· "  &/
· $"  /
/
| 
| -%
K  


 
 (DPN) merupakan
dasar ekonomi Malaysia yang digunakan sekarang.
Ia merupakan sambungan Dasar Ekonomi Baru
(DEB) yang berakhir pada 1990. Walau
bagaimanapun, fokusnya hampir serupa dengan
DEB.
KMenetapkan langkah permulaan ke arah
membolahkan Malaysia mencapai taraf sebuah
negara maju menjelang 2020.
KMaju dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian,
kejiwaan dan kebudayaan.
|

K Kemajuan sepenuhnya akan dicapai dari


segi perpaduan negara dan perpaduan
sosial, ekonomi, keadilan sosial,
kestabilan politik, sistem pemerintahan,
mutu kehidupan, nilai sosial dan
kerohanian, selain mempunyai rasa
bangga dan keyakinan terhadap bangsa
sendiri.
¢ |  


i. Membasmi golongan miskin


ii. Menyusun semula masyarakat
- 
!4
! '
i. Membasmi kemiskinan dan menyusun
semula masyarakat
ii. Memastikan keseimbangan kaum dalam
pelbagai aspek
iii. Meningkatkan penggunaan sains dan
teknologi
iv. Menerapkan nilia sosial, kerohanian, dan
amalan cintakan alam sekitar.
v. Meningkatkan peluang dan kemudahan
pendidikan
0 1 %| 
| %*/223(/2.2,
K Memperkasa pertanian dan industri berasaskan
pertanian.
K Pembangunan sektor pertanian dalam RMKe-9
akan ditumpukan kepada pembangunan
Pertanian Baru.
K Pendekatan ini melibatkan perkembangan
pertanian komersil berskala besar yang meluas
dan penerokaan aktiviti pengeluaran dan
pemprosesan berkualiti yang mempunyai nilai
ditambah yang tinggi serta memanfaatkan
sepenuhnya potensi dalam bioteknologi.
|
K › $     
  
    
   0à  V 
$   
   &
  &   
K ›   
   
 
K |   
    
     
     .
|

K Isu berkaitan kewujudan kelompok kemiskinan


di kalangan petani kecil, proses penukaran
daripada kebun kecil kepada ladang moden
yang perlahan dan kekangan tanah pertanian
akan juga ditangani.
 |
| 5

4 Berusaha mengorientasikan semula sektor


ini ke arah pengkomersilan yang lebih meluas dan
melahirkan petani berpendapatan tinggi serta
menggalakkan pelaburan sektor swasta yang lebih
besar termasuk pelaburan asing.
4 Teras dasar adalah seperti yang berikut:
i. meningkatkan pengeluaran pertanian
termasuk penerokaan sumber pertumbuhan
baru dengan penyertaan sektor swasta yang
lebih besar.
ii. mengembangkan aktiviti pemprosesan
berasaskan pertanian dan kepelbagaian
produk.
|

iii. memperkukuhkan pemasaran dan


rangkaian global.
iv. meningkatkan pendapatan pekebun
kecil, petani dan nelayan.
v. menambah baik sistem penyampaian
perkhidmatan.
|6

@
 

 
 
   

 


  
 
 !