You are on page 1of 9

Parametre digitalizácie zvuku

ZZvvuukk jjee ppoozzddĺĺžžnnee mmeecchhaanniicckkéé vvllnneenniiee ss iissttoouu vvllnnoovvoouu ddĺĺžžkkoouu aa tteeddaa

ooddppoovveeddaajjúúccoouu ffrreekkvveenncciioouu,, ss iissttoouu ffaarrbboouu aa iinntteennzziittoouu

((hhllaassiittoossťťoouu))..

ZZvvuukk jjee ssppoojjiittáá --

aannaallóóggoovváá iinnffoorrmmáácciiaa.. Počítače však vedia spracovávať len digitálne informácie. Zvuk sa digitalizuje pomocou zvukovej karty, ktorá v daných časových intervaloch zmeria výšku zvukovej vlny snímanej mikrofónom a zapíše ju v binárnej sústave do súboru s koncovkou wav.

Parametre digitalizácie zvuku Z Z v v u u k k j j e e p

Prevod zvuku z analógovej podoby do digitálnej zabezpečuje A/D – analógovo- digitálny a D/A - digitálno – analógový prevodník ( ADC a DAC ).

Parametre digitalizácie zvuku Z Z v v u u k k j j e e p

Parametre digitalizácie zvuku:

zvuková karta:

meria výšku vlny, napr. 0-256

v pravidelných intervaloch „berie vzorky“, čím prevádza vlny na čísla

Vzorkovacia frekvencia : napr. f z = 8000 Hz

8000 vzoriek za 1 s

... Vzorkovač zaznamenáva aktuálne hodnoty analógového signálu v pravidelných intervaloch s istou frekvenciou, napríklad pri frekvencii 10 kHz sa zaznamená hodnota signálu 10 000

krát za sebou. Táto frekvencia musí byť aspoň 2 –krát väčšia, ako frekvencia pôvodného

Kvalita

   

digitálneho záznamu

vzorkovacia frekvencia

rozlíšenie, kanály

Telefónna kvalita

 

11 025Hz

 • 8 bit – mono

Rozhlasová kvalita

22

050Hz

 • 8 bit – mono

CD kvalita

44

100Hz

 • 16 bit –stereo

DVD kvalita

 

192 000Hz

 • 24 bit -5.1 surround sound

signálu (Nyquistovo kritérium). Ak je počuteľný zvuk od 20 Hz 20 000 Hz, tak vzorkovacia frekvencia musí byť aspoň 40 000 Hz.

Teda čím je vyššia vzorkovacia frekvencia, tým kvalitnejší zvuk získame.

- Amplitúda zvuku: Predstavuje jeho hlasitosť. Meria sa v decibeloch – dB, používa sa na porovnanie úrovní, nie na stanovenie absolútnej intenzity jedného signálu.

- Rozlíšenie vzorky: udáva počet bitov, do koľkých dielikov si zmerané vstupné napätie ( silu zvukovej vlny ) rozdelíme a uložíme. Čím je bitov viac, tým lepšia je kvalita . Pri kódovaní zvukového CD sa používa 16 bitové kódovanie, v prípade telefónneho signálu 8 bitové.

- Mono/Stereo: Určuje počet kanálov, ktoré sa použijú na uloženie zvuku. Mono nahrávky sú vhodné pre sprievodné komentáre a stereo nahrávky pre nahrávanie kvalitnejších zvukov.

Formáty zvukových súborov

Najpoužívanejšie:

AU navrhla ho firma Sun Microsystems pre svoje pracovné stanice. Podporuje ho veľká väčšina programov pre prácu so zvukom.

WAV prišiel spoločne s MS Windows. Tento formát je vhodný pre CD, ale nie je vhodný pre web. Nepoužíva sa pre jeho objemnosť. Výhodou tohto formátu je, že dá sa prehrať na ktoromkoľvek počítači so zvukovou kartou a uchováva kompletnú zvukovú informáciu. Nevýhodou je, že v takom formáte je iba nekomprimovaný zvuk.

MPEG – bol pôvodne iba pre ukladanie obrázkov. Môže ponúknuť vysokú kvalitu zvuku a jeho radikálnu kompresiu, avšak spravidla vyžaduje dodatočné technické prostriedky.

MIDI – je to medzinárodný štandard, ktorý používajú rôzne hudobné nástroje a zariadenia (syntetizátory, počítače, audio technika, videotechnika) za účelom vzájomnej komunikácie. Ide vlastne o druh sériového rozhrania, po ktorom putujú informácie o hudobných dátach. Súbor s dátami má koncovku mid. Na prehrávanie MIDI súborov môžeme použiť aj program WinAmp alebo Windows Media Player. Výhodou tohto formátu je jeho veľkosť- aj súbory s dlhou skladbou majú veľkosť rádovo desiatky KB a možnosť prevádzať zmeny- v tomto formáte sa dajú prevádzať úpravy hudobných informácií. Nevýhodou je horšia kvalita na lacných zariadeniach.

MP3 – Tento formát vznikol pred 15 rokmi a jeho spopularizovanie spôsobil nárast výkonnosti počítačov a internet. Na internete sa objavili shareware – ové a freeware – ové enkodery a dekodery tzv. grabery.

MP3 kompresia funguje na princípe znalostí psychoakustiky, využíva nedokonalosť ľudského sluchu. Naše ucho napr. nie je schopné začuť niektoré nízke tóny, ak sú prekryté vyššími, silnejší signál prekrýva slabší signál. Zjednodušene možno povedať, že v mp3 sa zložky zvuku, ktoré by sme aj tak nepočuli, vymažú. Kompresia odstráni pri prepočte práve tieto signály. Celý proces je samozrejme zložitejší, ale toto je základ kompresie formátu mp3. AUP (Audacity Project format) je optimalizovaný za účelom urýchlenia spracovania audio súborov. Rozdeľuje projekt na viacero menších súborov. Táto forma ale nie je kompatibilná so žiadnym audio programom a po ukončení práce odporúčam exportovať do iného formátu.WMA Windows Media formát je vraj najkomplexnejší, najkvalitnejší a najbezpečnejší spomedzi formátov pre osobné počítače. Má podobné vlastnosti ako MP3, ale umožňuje o niečo lepšiu kompresiu, a predovšetkým dokáže licencovať obsah. Ak si z internetu stiahnete licencovaný súbor WMA, nebudete si ho môcť prehrať, pokým si nakúpite príslušnú licenciu.

OGG – tento formát nepodlieha licenciám, a pretože je modernejší ako MP3, ponúka aj lepšiu kompresiu.

Programy pre strih a úpravu hudby majú často vlastné zvukové formáty. Keď prácu vo zvukovom editore ukončíte, vyexportujte výsledok do bežného formátu, ktoré zvládajú prehrávače.

Nahrávanie a prehrávanie zvuku na počítači

Na to, aby sme mohli v počítači nahrávať zvuky, potrebujeme mať technické zariadenie zvukovú kartu. Do nej pripájame vstupné a výstupné audio zariadenia. Okrem týchto zariadení počítač musí mať aj základné programové vybavenie softver, na prehrávanie, nahrávanie a spracovávanie zvuku. Dnes už je na trhu dostatok hudobných programov. Spomenieme aspoň Cubasis VST, WaveLab, Cakewalk, Cool Edit Pro, Sound Forge, a v neposlednom rade Audacity. Majú však rôzne grafické prostredie, rôzne ovládanie, rôzne postupy pri úpravách zvuku, ale nájde sa v nich aj veľa rovnakých pojmov, začínajú využívať rovnaké efekty, nástroje a pod. Je preto možné niektoré ďalšie popisované pojmy s výhodou využiť aj v iných programoch.

MP3 kompresia funguje na princípe znalostí psychoakustiky, využíva nedokonalosť ľudského sluchu. Naše ucho napr. nie je

Nahrávanie zvuku vo Windows

Súčasťou MS Windows je program na nahrávanie zvuku Nahrávanie zvuku.

Štart→ Všetky programy→Príslušenstvo→Nahrávanie

zvuku.

MP3 kompresia funguje na princípe znalostí psychoakustiky, využíva nedokonalosť ľudského sluchu. Naše ucho napr. nie je

Nastaviť hlasitosť treba zvlášť pre nahrávanie a zvlášť pre prehrávanie zvuku.

Nastaviť hlasitosť treba zvlášť pre nahrávanie a zvlášť pre prehrávanie zvuku. Práca s digitálnym zvukom -

Práca s digitálnym zvukom

 • - v programe na spracovanie zvuku vedieť vyňať nežiadúce (hluché) časti, nastaviť amplitúdu celej či vybranej časti vzorky (zosilnenie, stíšenie), zmeniť parametre digitalizácie zvuku,

aplikovať efekty (echo, reverb, fade in/out), potlačiť šum

 • - vedieť konvertovať zvuk do ostatných zvukových formátov

Práca s programom Audacity

Nastaviť hlasitosť treba zvlášť pre nahrávanie a zvlášť pre prehrávanie zvuku. Práca s digitálnym zvukom -

Audacity je freeware zvukový editor. Môžete nahrávať zvuk, importovať a exportovať WAV, AIFF, Ogg Vorbis a MP3 súbory. Edituje zvukové nahrávky s využitím funkcií Vybrať, Kopírovať a Vložiť s neobmedzenou možnosťou vrátenia akcií, mixuje stopy dokopy, alebo na nahrávky aplikuje efekty, ako echo, zmena tempa a odstraňovač šumu. Na stránke http://audacity.sourceforge.net nájdete freeware verziu Po inštalácii otvorte program a uvidíte nasledujúce okno.

Popis prostredia programu Audacity

Audacity je freeware zvukový editor. Môžete nahrávať zvuk, importovať a exportovať WAV, AIFF, Ogg Vorbis ahttp://audacity.sourceforge.net nájdete freeware verziu Po inštalácii otvorte program a uvidíte nasledujúce okno. Popis prostredia programu Audacity Otvorte nejaký .wav súbor : Súbor → Otevřít. môžete vidieť vlnový priebeh zvuku , tichšie a hlasnejšie časti. Ovládací (Control) panel Preskočiť na začiatok zvukovej stopy Prehrať zvukovú stopu. Prehrá zvukovú stopu od aktuálnej pozície kurzora, alebo keď je vyznačená nejaká časť, tak potom len tú. Opakované prehranie zvukovej stopy. Keď stlačíte Shift + opakované prehrávanie. tiež bude Vytvoriť nejaký nový projekt Ak neuložíte váš projekt predtým než začnete nahrávať, všetko natáčanie, ed i tácia a iné súbory budú zapísané v prednastavenom adresári v nastaveniach. Skontrolujte nastavenia .Ak chystáte nahrávať stereo signál, skontrolujte audio I/O nastavenia Súbor → Nastav e ní ...alebo Ctrl sa " id="pdf-obj-4-11" src="pdf-obj-4-11.jpg">

Otvorte nejaký .wav súbor:

Súbor → Otevřít.

môžete vidieť vlnový priebeh zvuku, tichšie a hlasnejšie časti.

Ovládací (Control) panel

Audacity je freeware zvukový editor. Môžete nahrávať zvuk, importovať a exportovať WAV, AIFF, Ogg Vorbis ahttp://audacity.sourceforge.net nájdete freeware verziu Po inštalácii otvorte program a uvidíte nasledujúce okno. Popis prostredia programu Audacity Otvorte nejaký .wav súbor : Súbor → Otevřít. môžete vidieť vlnový priebeh zvuku , tichšie a hlasnejšie časti. Ovládací (Control) panel Preskočiť na začiatok zvukovej stopy Prehrať zvukovú stopu. Prehrá zvukovú stopu od aktuálnej pozície kurzora, alebo keď je vyznačená nejaká časť, tak potom len tú. Opakované prehranie zvukovej stopy. Keď stlačíte Shift + opakované prehrávanie. tiež bude Vytvoriť nejaký nový projekt Ak neuložíte váš projekt predtým než začnete nahrávať, všetko natáčanie, ed i tácia a iné súbory budú zapísané v prednastavenom adresári v nastaveniach. Skontrolujte nastavenia .Ak chystáte nahrávať stereo signál, skontrolujte audio I/O nastavenia Súbor → Nastav e ní ...alebo Ctrl sa " id="pdf-obj-4-29" src="pdf-obj-4-29.jpg">
Audacity je freeware zvukový editor. Môžete nahrávať zvuk, importovať a exportovať WAV, AIFF, Ogg Vorbis ahttp://audacity.sourceforge.net nájdete freeware verziu Po inštalácii otvorte program a uvidíte nasledujúce okno. Popis prostredia programu Audacity Otvorte nejaký .wav súbor : Súbor → Otevřít. môžete vidieť vlnový priebeh zvuku , tichšie a hlasnejšie časti. Ovládací (Control) panel Preskočiť na začiatok zvukovej stopy Prehrať zvukovú stopu. Prehrá zvukovú stopu od aktuálnej pozície kurzora, alebo keď je vyznačená nejaká časť, tak potom len tú. Opakované prehranie zvukovej stopy. Keď stlačíte Shift + opakované prehrávanie. tiež bude Vytvoriť nejaký nový projekt Ak neuložíte váš projekt predtým než začnete nahrávať, všetko natáčanie, ed i tácia a iné súbory budú zapísané v prednastavenom adresári v nastaveniach. Skontrolujte nastavenia .Ak chystáte nahrávať stereo signál, skontrolujte audio I/O nastavenia Súbor → Nastav e ní ...alebo Ctrl sa " id="pdf-obj-4-31" src="pdf-obj-4-31.jpg">

Preskočiť na začiatok zvukovej stopy

Prehrať zvukovú stopu. Prehrá zvukovú stopu od aktuálnej pozície kurzora, alebo keď je vyznačená nejaká časť, tak potom len tú.

Opakované prehranie zvukovej stopy. Keď stlačíte Shift + opakované prehrávanie.

Audacity je freeware zvukový editor. Môžete nahrávať zvuk, importovať a exportovať WAV, AIFF, Ogg Vorbis ahttp://audacity.sourceforge.net nájdete freeware verziu Po inštalácii otvorte program a uvidíte nasledujúce okno. Popis prostredia programu Audacity Otvorte nejaký .wav súbor : Súbor → Otevřít. môžete vidieť vlnový priebeh zvuku , tichšie a hlasnejšie časti. Ovládací (Control) panel Preskočiť na začiatok zvukovej stopy Prehrať zvukovú stopu. Prehrá zvukovú stopu od aktuálnej pozície kurzora, alebo keď je vyznačená nejaká časť, tak potom len tú. Opakované prehranie zvukovej stopy. Keď stlačíte Shift + opakované prehrávanie. tiež bude Vytvoriť nejaký nový projekt Ak neuložíte váš projekt predtým než začnete nahrávať, všetko natáčanie, ed i tácia a iné súbory budú zapísané v prednastavenom adresári v nastaveniach. Skontrolujte nastavenia .Ak chystáte nahrávať stereo signál, skontrolujte audio I/O nastavenia Súbor → Nastav e ní ...alebo Ctrl sa " id="pdf-obj-4-42" src="pdf-obj-4-42.jpg">

tiež bude

Audacity je freeware zvukový editor. Môžete nahrávať zvuk, importovať a exportovať WAV, AIFF, Ogg Vorbis ahttp://audacity.sourceforge.net nájdete freeware verziu Po inštalácii otvorte program a uvidíte nasledujúce okno. Popis prostredia programu Audacity Otvorte nejaký .wav súbor : Súbor → Otevřít. môžete vidieť vlnový priebeh zvuku , tichšie a hlasnejšie časti. Ovládací (Control) panel Preskočiť na začiatok zvukovej stopy Prehrať zvukovú stopu. Prehrá zvukovú stopu od aktuálnej pozície kurzora, alebo keď je vyznačená nejaká časť, tak potom len tú. Opakované prehranie zvukovej stopy. Keď stlačíte Shift + opakované prehrávanie. tiež bude Vytvoriť nejaký nový projekt Ak neuložíte váš projekt predtým než začnete nahrávať, všetko natáčanie, ed i tácia a iné súbory budú zapísané v prednastavenom adresári v nastaveniach. Skontrolujte nastavenia .Ak chystáte nahrávať stereo signál, skontrolujte audio I/O nastavenia Súbor → Nastav e ní ...alebo Ctrl sa " id="pdf-obj-4-46" src="pdf-obj-4-46.jpg">

Vytvoriť nejaký nový projekt

Ak neuložíte váš projekt predtým než začnete nahrávať, všetko natáčanie, editácia a iné súbory budú zapísané v prednastavenom adresári v nastaveniach.

Skontrolujte nastavenia .Ak chystáte nahrávať stereo signál,

skontrolujte audio I/O nastavenia

Súbor →

Nastave...alebo

Ctrl

Audacity je freeware zvukový editor. Môžete nahrávať zvuk, importovať a exportovať WAV, AIFF, Ogg Vorbis ahttp://audacity.sourceforge.net nájdete freeware verziu Po inštalácii otvorte program a uvidíte nasledujúce okno. Popis prostredia programu Audacity Otvorte nejaký .wav súbor : Súbor → Otevřít. môžete vidieť vlnový priebeh zvuku , tichšie a hlasnejšie časti. Ovládací (Control) panel Preskočiť na začiatok zvukovej stopy Prehrať zvukovú stopu. Prehrá zvukovú stopu od aktuálnej pozície kurzora, alebo keď je vyznačená nejaká časť, tak potom len tú. Opakované prehranie zvukovej stopy. Keď stlačíte Shift + opakované prehrávanie. tiež bude Vytvoriť nejaký nový projekt Ak neuložíte váš projekt predtým než začnete nahrávať, všetko natáčanie, ed i tácia a iné súbory budú zapísané v prednastavenom adresári v nastaveniach. Skontrolujte nastavenia .Ak chystáte nahrávať stereo signál, skontrolujte audio I/O nastavenia Súbor → Nastav e ní ...alebo Ctrl sa " id="pdf-obj-4-70" src="pdf-obj-4-70.jpg">

sa

P.

Keď nahrávate hudobný nástroj skontrolujte, či ste nastavili a pripojili všetky zariadenia poriadne. Potom treba ešte skontrolovať a nastaviť hlasitosť mikrofónu. Odporúčam nižšiu hodnotu. Stlačiť record tlačidlo a nahrávať.

Keď nahrávate hudobný nástroj skontrolujte, či ste nastavili a pripojili všetky zariadenia poriadne. Potom treba ešte

Pausa

Stop. Pozastaví prehrávanie alebo nahrávanie.

Preskočiť na koniec zvukovej stopy.

Importovanie zvukového súboru

 • 1. Skontrolujte preferencie Stisk CTRL+P a:

  • 1. skontrolovať I/O nastavenia

  • 2. nastavte vzorkovaciu rýchlosť (44.1 kHz je implicitná hodnota) a rozlíšenie

  • 3. Formát súboru pri nahrávaní (WAV -Microsoft 32 bit float )

 • 2. Import audio súbor :

  • 1. Jednoducho ťahaj a pusť audio súbor v Audacity okne.

  • 2. Vybrať Importovať zvuk

 • ...

  v Projekt menu.

  • 3. Používanie klávesnicovej skratky : CTRL+I

  Audacity môže importovať WAV, AIFF,

  AU,

  IRCAM,

  MP3

  a

  OGG

  súbory.

  Nekomprimované audio (WAV) importujeme pomocou príkazu "Importovať Rav Data

  ..

  • 3. Reprodukcia Importovaný súbor by mal byť zobrazený v nejakej zvukovej stope. Tá stopa bude vyzerať asi tak ako táto:

  Keď nahrávate hudobný nástroj skontrolujte, či ste nastavili a pripojili všetky zariadenia poriadne. Potom treba ešte

  Na paneli hore vidíte názov zvukovej stopy.

  Pod

  tým

  môžete vidieť

  najdôležitejšie vlastnosti zv. stopy.

  Program

  prehrá

  spolu

  všetky

  zvukové stopy. Stlačením nebude te počuť vybranú zvukovú

  zvukové stopy. Stlačením nebudete počuť vybranú zvukovú

  stopu.

  Stlačením

  stopu. Stlačením budete

  budete

  počuť

  len

  vybranú

  stopu.

  Máte

  možnosť

  nastaviť

  hlasitosť

  a balance.

   
  Keď nahrávate hudobný nástroj skontrolujte, či ste nastavili a pripojili všetky zariadenia poriadne. Potom treba ešte

  Editácia

  Editácia označovať rozsah zvuku na editáciu alebo počúvanie obálka - po mocný program pre zmenu hlasitosti

  označovať rozsah zvuku na editáciu alebo počúvanie

  obálka - pomocný program pre zmenu hlasitosti

  kreslenie

  editácia

  – individuálnej vzorky.

  Editácia označovať rozsah zvuku na editáciu alebo počúvanie obálka - po mocný program pre zmenu hlasitosti

  K tomu musíte zväčšiť zvukovú stopu až dovtedy, kým nebudete vidieť konkrétne body.

  Editácia označovať rozsah zvuku na editáciu alebo počúvanie obálka - po mocný program pre zmenu hlasitosti

  lupa - zväčšenie a zmenšenie

  posun času - posúva celú audiostopu

  multitlačidlo - náhrada všetkých tlačidiel riadená myškou

  Mixer panel

  Editácia označovať rozsah zvuku na editáciu alebo počúvanie obálka - po mocný program pre zmenu hlasitosti

  Ovládanie hlasitosti vstupných (mikrofón) a výstupných zariadení (reproduktor). Môžete vybrať vstupné zariadenie.

  Editácia označovať rozsah zvuku na editáciu alebo počúvanie obálka - po mocný program pre zmenu hlasitosti
  • 1. vystrihnúť, kopírovať, prilepiť vybratú vzorku

  • 2. zbaviť sa vonkajška výberu

  • 3. vložiť ticho na vybrané miesto

  • 4. späť

  • 5. znova

  • 6. zväčšovacie/ zmenšovacie tlačidlá

  • 7. prispôsobiť výber veľkosti okna

  • 8. prispôsobiť celý projekt veľkosti okna

  Efekty

  Echo ...

  Jednoduchá oneskorovacia funkcia. Tento jav opakuje vami vybranú zvukovú stopu znovu a znovu, vždy jemnejšie . Je tam pevné časové oneskorenie medzi každým opakovaním. Najskôr vyberte časť na ktorú chcete aplikovať tento efekt. Teraz treba pridať ticho na koniec stopy,

  aby odozva mala dosť priestoru vymrieť. Keď vyberiete "Echo

  ...

  " zo

  Editácia označovať rozsah zvuku na editáciu alebo počúvanie obálka - po mocný program pre zmenu hlasitosti

  zoznamu efektov, Audacity opýta od vás dve čísla. Prvé číslo je hodnota oneskorenia medzi odozvami v sekundách. Druhá hodnota je rozpadová konštanta, čo je nejaké číslo medzi 0 a 1. Rozpadová konštanta 0 spôsobí žiadne echo, ale rozpadová konštanta 1 znamená , že každá odozva je rovnako hlučná ako originál. Hodnota 0.5 znamená , že jej rozkmit je v každej odozve polovičný, tak to pomaly vymrie. Menšie hodnoty budú realizovať to vymretie rýchlejšie. Echo efekt je jednoduchý a nesprávne sa používa namiesto Reverb (odraz) efektu, ktorý simuluje zvuk miestnosti, koncertnej haly, javisko, alebo iné prírodné prostredie. Všimnite si, že ak nastavíte rozpadovú hodnotu na 1.0, môžete použiť echo na vytvorenie slučky , ktorá sa bude opakovať tak dlho ako chcete .

  Do stratena(fade in)/Postupný nábeh(fade out)

  Priloží lineárny zosilovač do vybraného audia. Pre nejaké logaritmické zosilnenie, čí

  zoslabenie použite obálku (pomocný program).

  Odstráneniešumu... Tento jav je ideál pre odstránenie konštantného šumu pozadia, takého ako ventilátory, šum pásky, alebo bzučania. Nepoužíva sa na odstránenie rozprávania alebo hudby v pozadí. Odstránenie šumu je dvojstupňový proces. V prvom kroku, vyberiete časť vašej zvukovej

  nahrávky ktorá obsahuje iba šum (profil šumu) a nie signál výnimkou šumu. Než zvolíme

  Odstránenie šumu

  ...

  Menu efekty, klikneme na

  tlačidlo...Nadobudnúť

  profil šumu. Audacity

  sa dozvie z tohoto výberu ako šum, takto teraz vie čo ma odfiltrovať neskôr. Teraz ešte raz

  vyberieme Odstránenie šumu

  Menu efekty, a klikneme na tlačidlo odstrániť šum. Môže to

  ... trvať niekoľko sekúnd v závislosti od veľkosti vybratej časti zvuku. Môžeme to opakovať

  viackrát, aj so zvýšeným množstvom odstraňovaného šumu.

  Wahwah ...(Kvákadlo) Tento populárny efekt v 70-tých rokoch znie ako gitara. Tento efekt používa pohyblivý pásmový filter zapríčiňujúci jeho zvuk. WahWah efekt automaticky nastavuje fázu ľavého a pravého kanálu až daný stereo záznam, pôsobí efektom pohybu cez reproduktory.

  Obrátiť (Reverse) ... Tento efekt časovo otočí vybraný zvuk . Po použití efektu koniec zvuku budete pri prehrávaní počuť najskôr a začiatok na konci.

  GVerb...(

  Dozvuk)

  K hlasu môžeme pridať primeraný dozvuk, aby sme dosiahli dojem priestoru. Najprv kliknite na hlavičku stopy, aby ste ju celú vybrali. Zvoľte Efekty/GVerb. Otvorí sa dialógové okno na nastavenie efektu. Kliknite na tlačidlo skúsiť, tým sa prehrá niekoľko sekúnd výberu a vy si môžete vypočuť výsledok. Ak je efekt príliš výrazný, budete ho musieť upraviť. Začnite tým, že jazdec Dry Signal Level , ktorý riadi úroveň pôvodného zvuku bez efektu, posuniete celkom doprava. Zároveň stiahnite jazdca Early Reflection Level určujúceho hlasitosť

  zoznamu efektov, Audacity opýta od vás dve čísla. Prvé číslo je hodnota oneskorenia medzi odozvami v

  najbližších odrazov zvukov na úroveň približne -50dB. Ak si teraz skúsite výsledok, bude už hlas znieť príjemnejšie, ale dozvuk bude ešte príliš dlhý ako vo vysokej chodbe. Môžete vyskúšať Room Size ( veľkosť miestnosti), Reverb Time (dĺžka dozvuku), Tail Level ( hlasitosť dozvuku). V prípade ak použijete dozvuk na spev, overte si ako to bude znieť spolu s hudbou. Obyčajne je na vytvorenie priestorového dojmu pre hlas v hudbe potrebný väčší efekt, ako pre hlas samotný.

  Programy na editáciu zvuku

  www.adobe.com – stránka programu Adobe Audition ( predtým Cool Edit Pro ) Je to shareware program, pre profesionálov. Umožňuje záznam, editáciu a mixovanie zvukových súborov.

  www.steiberg.de – stránka programu Wavelab. Program je na editáciu zvuku, možnosť pridávania rôznych efektov.

  www.anvilstudio.com – stránka programu Anvil studio. Je to freeware program na jednoduchú editáciu zvukových súborov a na tvorbu MIDI skladieb. Možnosťou nahrávať cez MIDI interface syntetizátora. Ideálny program pre tých, ktorí začínajú s nahrávaním zvuku pomocou nejakého zariadenia.

  Ďalší softvér

  www.vanbasco.com Karaoke a midi vyhľadávač.

  www.musicmatch.com Grabovanie MP3 pomocou tohto programu, a tiež na prehrávanie zvukových súborov.

  www.winamp.com Winamp, kráľ medzi prehrávačmi MP3 súborov, okrem iného dokáže prehrávať aj súbory typu *.mod, *.mid a stopy audio CD. WINAMP je freeware. Zaujímavosťou sú takzvané WinAMP Skins.