You are on page 1of 5

ПРОГРАМ

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА


ПОСРЕДОВАЊА, ОДНОСНО ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ

I. ПРАВО ОСИГУРАЊА

1) појам осигурања;
2) врсте осигурања:
– према природи ризика (копнено, поморско и ваздушно),
– према предмету осигурања (животно и неживотно),
– према начину настанка (обавезно и добровољно),
– према начину изравнавања ризика (осигурање,
саосигурање, реосигурање),
– према начину организовања осигурања (премијско и
узајамно),
– индивидуална (појединачна) и колективна осигурања;
3) општи и посебни услови осигурања;
4) тарифе премија;
5) ризик;
6) сума осигурања/осигурана сума;
7) премија осигурања;
8) осигурани случај;
9) лица у праву осигурања;
10) заступници и посредници у осигурању;
11) настајање осигурања;
12) полиса осигурања;
13) трајање осигурања;
14) обавезе осигуравача (у моменту закључења уговора, у току
трајања уговора и када наступи осигурани случај);
15) обавезе осигураника, односно уговарача осигурања (у
моменту закључења уговора, у току трајања уговора и када наступи
осигурани случај);
16) осигурање за туђ рачун;
17) престанак осигурања;
18) последице престанка друштва за осигурање на закључене
уговоре о осигурању;
19) последице престанка друштва за осигурање на закључене
уговоре о обавезном осигурању;
20) однос осигурања и грађанске одговорности;
21) застарелост права из осигурања;
22) губитак права из осигурања;
23) неживотна осигурања;
24) накнада из осигурања;
25) надосигурање и осигурање с више осигуравача;
2
26) подосигурање;
27) пренос уговора о осигурању на прибавиоца осигуране ствари;
28) суброгација;
29) осигурање од одговорности;
30) правни односи између осигуравача и осигураника;
31) правни положај трећих, оштећених лица;
32) директна тужба;
33) обавезна осигурања од одговорности;
34) животна осигурања;
35) осигурање живота;
36) реосигурање.

Правни извори:

– Закон о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 55/2004 и


61/2005);
– Закон о осигурању имовине и лица ("Службени лист СРЈ", бр.
30/96 и 53/99);
– Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр.
29/78, 39/85 и 57/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 31/93).

Правна књижевност:

– Предраг Шулејић: "Право осигурања", Београд, 1997, Правни


факултет Универзитета у Београду – Центар за публикације и "Досије";
– др Борис Маровић и др Веселин Авдаловић: "Осигурање и
управљање ризиком", Суботица, 2003, Биографика а.д.;
– др Здравко Петровић и Томислав Петровић: "Осигурање живота",
Београд, 2003, "Глосаријум".

II. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

1) основна начела облигационог права (слобода уговарања и


консензуализам),
2) подела уговора,
3) предмет уговора,
4) форма уговора,
5) општа правила за закључење уговора,
6) понуда за заључење уговора,
7) дејства уговора,
8) уговори у корист трећих лица,
9) неважност уговора,
10) престанак обавеза,
11) доцња,
12) закључење уговора о осигурању,
3
13) уговор о заступању,
14) уговор о посредовању.

Правни извори:

– Закон о облигационим односима.

Правна књижевност:

– Слободан Перовић: "Облигационо право", Београд, 1986.

III. ПРИВРЕДНО ПРАВО

1) појам и правне форме привредних друштава,


2) делатност,
3) оснивање,
4) заступање и заступници,
5) органи привредног друштва,
6) престанак привредног друштва,
7) ликвидација привредног друштва,
8) повезивање привредних друштава,
9) статусне промене привредног друштва,
10) промена правне форме привредних друштава,
11) друштво са ограниченом одговорношћу,
12) акционарско друштво за осигурање,
13) појам стечаја,
14) покретање стечајног поступка,
15) последице покретања стечајног поступка,
16) основна обележја хартија од вредности,
17) врсте хартија од вредности,
18) јавна понуда хартија од вредности,
19) меница,
20) чек.

Правни извори:

– Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.


125/2004);
– Закон о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени
лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 46/96);
– Закон о чеку ("Службени лист ФНРЈ", бр. 105/46, "Службени лист
СФРЈ", бр. 12/65, 50/71 и 52/73 и "Службени лист СРЈ", бр. 46/96);
– Закон о стечајном поступку ("Службени гласник РС", бр. 84/2004);
– Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
("Службени гласник РС", бр. 61/2005);
4
– Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената ("Службени лист СРЈ", бр. 65/2002 и "Службени гласник
РС", бр. 57/2003, 55/2004 и 45/2005);
– Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006).

Правна књижевност:

– др Мирко Васиљевић: "Водич за читање Закона о привредним


друштвима", Београд, 2004, Удружење правника у привреди Србије и
Црне Горе.

IV. ОСНОВИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ

1) рачуноводствена регулатива и рачуноводствени стандарди,


2) пословне књиге и рачуноводствене исправе,
3) финансијски извештаји и годишњи извештај о пословању
друштва за осигурање,
4) имовина – актива,
5) извори – пасива,
6) основни капитал,
7) акције, удели и улози,
8) берза и берзански посредници,
9) Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности,
10) отворени и затворени инвестициони фондови,
11) преузимање акционарских друштава,
12) врсте резерви у осигурању,
13) ликвидност друштва за осигурање,
14) депоновање и улагање средстава осигурања,
15) приходи и расходи,
16) циљ и обавеза ревизије,
17) обављање ревизије,
18) порез на добит предузећа,
19) порез на доходак грађана,
20) порез на имовину.

Правни извори:

– Закон о осигурању;
– Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената;
– Закон о инвестиционим фондовима ("Службени гласник РС", бр.
46/2006);
– Закон о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник
РС", бр. 46/2006);
5
– Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени лист СРЈ", бр.
46/2006);
– Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени
гласник РС", бр. 80/2002, 70/2003, 55/2004 и 61/2005);
– Закон о порезу на добит предузећа ("Службени гласник РС", бр.
25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004);
– Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр.
24/200, 80/2002, 135/2004 и 62/2006);
– Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр.
26/2001, 80/2002 и 135/2004).

Правна књижевност:

– Р. Лукић: "Рачуноводство осигуравајућих компанија", Економски


факултет, Београд, 2000.