You are on page 1of 7

c S És la part més petita que forma part d'un sistema químic.

En general, els
àtoms estan composats per tres tipus de partícules subatòmiques. Electrons, tenen
càrrega negativa; Protons, tenen càrrega positiva i els Neutrons, no tenen càrrega
elèctrica.

c x 
 ¯ El combustible nuclear més comú, està format per elements
*fisibles com l'Urani, generant reaccions en cadena controlades dins dels reactors
nuclears que es troben en les centrals nuclears. L'isòtop utilitzat més habitualment en
la fissió és el 235U.

Els processos de producció del combustible nuclear que comprenen la mineria, refinat,
purificat, la seva utilització i el tractament final de residus, conformen en el seu
conjunt el denominat cicle del combustible nuclear.

c x 
 
Es refereix a qualsevol lloc utilitzat per emmagatzemar residus
radioactius produïts en reaccions nuclears.

Els residus radioactius normalment consten d'una sèrie de radioisòtops¯ configuracions


inestables dels elements que emeten radiacions ionitzants que poden ser nocives per a
la salut humana i el medi ambient.

Són considerats cementiris nuclears els magatzems de residus de baixa activitat, els
magatzems temporals, els magatzems geològics profunds i les zones del fons oceànic
utilitzades per a l'abocament de residus radioactius, denominats en ocasions
emmagatzems submarins.

c { 
 
L'energia nuclear és aquella sorgida de l'aprofitament de la capacitat
d'alguns isòtops de certs elements químics per emetre energia al experimentar
determinades reaccions nuclears. Hi ha dues formes diferents per a generar energia
nuclear per a convertir-la en calor¯ la fissió nuclear, i la fusió nuclear.

c ÿ
  Si trenquem un nucli d͛un àtom en dues parts, obtenim dos fragments
de fissió, que, amb els electrons que agafi cadascun, seran dos àtoms d'un element
químic diferent a l'àtom inicial trencat. Aquest trencament en, generalment dues o
tres parts, s'anomena fissió nuclear.
c ÿ
  consisteix en una reacció en la qual dos nuclis atòmics es converteixen
en un nucli més pesant, aquesta reacció va acompanyada de l'emissió de partícules.
Aquestes reaccions poden produir una gran emissió d'energia, en forma de raigs
gamma i d'energia cinètica de les partícules emeses. Aquesta emissió d'energia és
apreciable en disminució de massa per la famosa fórmula d'Einstein E=mc2.
A diferència de la fissió, que es basa en trencar un àtom molt pesant i fer-ne aparèixer
de més lleugers, la fusió consisteix en unir àtoms lleugers i convertir-los en un de més
pesant.

c [ 

Els isòtops d'un element químic són àtoms amb el mateix nombre atòmic
però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre
de protons però diferent nombre de neutrons. El nom ve del grec • , mateix, i ,
lloc, degut al fet que ocupen el mateix lloc en la Taula periòdica dels elements. Els
isòtops d'un mateix element, tenen el mateix nombre atòmic,  , però distint nombre
màssic, -.

c 3  
 

Una partícula subatòmica és una partícula més petita que
l'àtom. Pot ser una partícula elemental o una composta, al seu torn, per altres
partícules subatòmiques, com són els quarks, que componen els protons i neutrons.
No obstant això, existeixen altres partícules subatòmiques, tant compostes com a
elementals, que no són part de l'àtom, com és el cas dels neutrins i bosons.

c 3 
 

Una piscina nuclear és una piscina o recipient amb aigua propiàment
dit el qual s͛utilitza per a desar-hi els residus nuclears que emanen radioactivitat, ja
que l͛aigua és un mol bon aïllant contra la radioactivitat.

c Î 

La radioactivitat pot considerar-se un fenomen físic natural pel qual
alguns cossos o elements químics, anomenats radioactius, emeten radiacions que
tenen la propietat d'impressionar plaques fotogràfiques, ionitzar gasos, produir
fluorescència, travessar cossos opacs a la llum ordinària, etc. A causa d'aquesta
capacitat, se'ls sol denominar radiacions ionitzants (en contrast amb les no ionitzants).
Les radiacions emeses poden ser electromagnètiques, en forma de rajos X o rajos
gamma, o ben corpusculars, com poden ser nuclis d'heli, electrons o positrons, protons
o unes altres. En resum, és un fenomen que ocorre en els nuclis de certs elements, que
són capaços de transformar-se en nuclis d'àtoms d'altres elements.

c Î 
 
 Un reactor nuclear és un dispositiu on es produeix una reacció
nuclear controlada. Es pot utilitzar per a l'obtenció d'energia en les denominades
centrals nuclears, la producció de materials fisionables, com el plutoni, per ser usats en
armament nuclear, la propulsió de bucs o de satèl·lits artificials o la investigació. Una
central nuclear pot tenir diversos reactors. Actualment solament produeixen energia
de forma comercial els reactors nuclears de fissió, encara que existeixen reactors
nuclears de fusió experimentals.

c Î 
Î 
 Els Residus radioactius són residus que contenen elements
químics radioactius que no tenen un propòsit pràctic. És freqüentment el subproducte
d'un procés nuclear, com la fissió nuclear. El residu també pot generar-se durant el
processament de combustible per als reactors o armes nuclears o en les aplicacions
mèdiques com la radioteràpia o la medicina nuclear.

c ½ 

 L'urani-235 (235U) és un isòtop de l'urani que es diferencia de l'urani-238,
el més comú isòtop de l'element, en la seva capacitat per provocar una reacció en
cadena de fissió que s'expandeix ràpidament, és a dir, que és fisible. De fet, el 235U és
l'únic isòtop fisible que es troba a la naturalesa. L'urani-235 té una vida d͛uns 700
milions d'anys.