You are on page 1of 163

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova Univerzita v Brně

Cyklus přednášek „Blok expertů“, čtvrtek 14. 4. 2011, 15:50-17:25, Budova D, 2.p., dv. D22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citační a etické aspekty


tvorby odborné vědecké publikace
Současné mezinárodní zvyklosti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Š p á l a
Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 1


M o t t o:
Informační
gramotnost

„ ….. the adoption of appropriate information behaviour to identify, through


whatever channel or medium, information well fitted to information needs,
leading to wise and ethical use of information in society."
(Webber and Johnston)

Sheila Webber: a faculty member in the Information School, University of Sheffield, UK and Director of the
Centre for Information Literacy Research.
Presented at: http://information-literacy.blogspot.com/2008/01/information-behaviour-of-future.html
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 (110223)2
O b s a h:
1. Úvod jistě aktuální, začínající překvapivě 300letou porobou a 40tiletou
totalitou
2. Vstupní preludium na téma: Mít stále otevřené dveře k informacím
3. Konečným cílem dnešního setkání je: Otevřít „metrické“ dveře
informacím o citování
4. Malá studie (2010) Scientometrie v praxi: Souvislosti mezi informačními
vědami a informačním vzděláváním
5. Citování jako elementární základ měření vědy; Scientometrie,
„science of science“
6. Citace, citáty, citování, citační rejstříky a později také plagiátorství
7. Jaký zvolit pro psaní „styl“?
8. Jakou má roli „autor“ ?
8.1 „Multiauthorship“ vícečetné autorství

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 3


8. Jakou má roli „autor“ ?
9. Návody jak tvořit citace
9.1 Ústř. knih. Př. F. MU Brno.
9.2 Kurz práce s informacemi (FF MU, KIKS Petr Škyřík)
Informační systém MU Brno
9.3 Metody citování literatury a strukturování bibliografických
záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2
(E. Bratková, ÚISK, FF UK)
9.4 Publikování a prezentace (Olomouc 2000); Bakalářský seminář
(Ostrava 2006); Právní a etické normy citování (VUT Brno
2007); Etika psaní a jak citovat AMU DAMU,+FAMU+HAMU)
Praha 2007; Jak správně citovat VŠE (CIKS) Praha;
10. Plagiarismus: hrůzný fenomén dneška. Jak bránit společnost:
výchovou nebo represí ?
11. Epilog čili Slovo na závěr

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 4


1.
Úvod jistě aktuální
začínající překvapivě
300letou porobou a
40tiletou totalitou

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 5


IPodtitul této přednášky „Současné mezinárodní
zvyklosti“ má za cíl upozornit, že předchozí čtyřicetiletá
totalitní sekvestrace naší politiky, a tedy i kultury a vědy,
od naší nepřetržité více než tisícileté příslušnosti k
evropské civilizaci měla za následek zpřetrhání řady
vazeb, které je třeba obnovovat a někdy i znovu vytvářet.
K tomu patří i oblast „Citačních a etických aspektů tvorby
oborné vědecké publikace“.
Současné nepřístojnosti, např. s vysokoškolským
studiem a udílením titulů, včetně nedodržování zásad
ochrany intelektuálního vlastnictví, ne vždy zcela správně
označované jako plagiátorství, jsou toho dokladem.
V uplynulých zhruba třech stoletích, jež bylo někdy
označováno hovorově jako „300leté úpění pod habsbur-
ským jhem“, vznikl v tomto teritoriu v oblasti řemesel
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 6
úzus, kdy tovaryši si chodili (tedy „vandrovali“) zvyšovat
profesní dovednosti a znalosti do okolních regiónů. Po
této jakési zahraniční stáži pak u místního cechu
předložením svého „majstrštyku“ získali titul mistra (ne
vzdáleného od starého univerzitního magistra).
Totalitní režim po II. světové válce však přerušil
svobodu pohybu i výměnu myšlenek a tak se často dnes
považuje za novum, to, co zde bylo odedávna zvykem.
Vždy se zde citovalo tak jako jinde ve světě, tím spíše, že
jazykové bariéry byly výjimkou. A tak je třeba vítat návrat
k této globální atmosféře, a domnělé domácí objevy,
třeba i citačních norem, záhy vymizí.
Snad jen na jednu věc je třeba upozornit. Úloha
dobrých, vzdělaných a svědomitých univerzitních
učitelů či školitelů je nezbytná. Ani ten nerafinova-
nější antiplagiátorský program ji nenahradí.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 7
„Sen mnoha začínajících doktorandů“

In: Barrault J.-M.:


Vademecum du
parfait médecin.
Arthaud, Paris,
1970, p.4, Chap.
„Docteur ... enfin“
(p.38-42),
illustrations by
Piem.

„Odvažuji se říci, pane profesore,že bez vás by tato téze nespatřila světlo světa“
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 8
2.
Vstupní preludium
na téma :
Mít stále otevřené
dveře k informacím
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 9
http://library.telkamp.eu/lib/books/comeni
us/comenius.html
Jan Amos Kaminsky (Komenský, Comenius) was born March 28, 1592 in Moravia, and he died
November 15, 1670 in exile in Amsterdam in the Netherlands. ….. He was offered the first Presidency of
Harvard University which he declined.

http://home.comcast.net/~catlady641/CzechClass/JanKomensky.pdf 110405
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 10
Jan Amos Kaminsky (Komenský, Comenius) was born March 28, 1592 in Moravia, and he died
November 15, 1670 in exile in Amsterdam in the Netherlands. ….. He was offered the first Presidency of
Harvard University which he declined.

http://home.comcast.net/~catlady641/CzechClass/JanKomensky.pdf 110405
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 11
http://de.wikipedia.org/wiki/Elsevier
110412
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 12
Vysvětlivky k logo „Non solus“:
jilm, strom života – 1) zkušenost; vinná réva – 2) vědění; učenec – 3) moudrost;
Non solus ne sám – jen ve vzájemné výměně ostatních všech tří elementů /1), 2),
3)/ se navzájem rozvíjejí v symbiotickém vztahu.
http://www.elsevier.com/framework_aboutus/pdfs/historyofelsevier.pdf 110409

„Jako vinná réva, nejváženější


ze všech stromů potřebuje
podporu, kůl nebo jiný strom
nerodící plody, i mocný a
učený člověk potřebuje pomoc
od nevýznamného člověka.“

http://www.elsevier.com/wps/find/intro.
cws_home/founding_principles_Copy
110409

http://de.wikipedia.org/wiki/Elsevier
110412

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 13


http://library.telkamp.eu/lib/books/comeni
us/comenius.html
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 14
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 15
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 16
3.
Konečným cílem dnešního
setkání je:
Otevřít „metrické“
dveře informacím
o citování
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 17
Rychlá věda proti pomalé vědě,
neboli pomalý a vytrvalý vyhraje závod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garfield E.: Fast Science vs. Slow Science, Or Slow and
Steady Wins the Race.
The Scientist, 4 (8): 14-14, 17 Sept 1990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Neočekávaný objev je ve výzkumu velmi


vzácná výjimka; valná část pokroku ve
vědě závisí od dlouhodobého,
soustavného, metodicky provádě-ném
výzkumu. To je obvyklá cesta kterou se
ubí-rá věda. Není to jako v televizi při
vymýšlení titul-ků do zpráv nebo námětů
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 18
A ona vytrvalost a
metodičnost platí
i pro citování
Science citation Index 1963
Citation Indexing 1979
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 19
1963 - první svazek SCI
Science Citation Index
2011 = 48 let

1979 , 17 let po vydání 1. svazku SCI


Citation indexing, Its Theory and Application
2011 = 32 let

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 20


1979

Toto Garfiedovo dílo je ukázkou, jak lze, a jak je tře-


ba, vědecky pracovat v oblasti biblio-, resp. sciento-
metrie. Po 17 letech od vydání SCI (1963), jež vyplnil
systematickými a exaktními studiemi, prokázal
(1979) jeho výhody, nedostatky i chyby. Současnost
v nové generaci citačních rejstříků (Web of Science)
mu dává plně za pravdu, i díky pokroku IT (viz
Scopus).
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 21
Bez této analýzy bychom dnes neměly popsány
resp. prokázány, pojmy jako (část 1): :
Invisible college popsaný pomocí kocitační ana-
lýzy (p.144);
Objasnění úspěšnosti metodologických prací jako
O. H. Lowryho metoda (1951) v letech 1961-1975
50.000 citací (p.246);
Vliv mnohoautorství na publikační produktivitu
(p.243);

Prognózování Nobelových cen (p. 64);


Fenomén zapomínání (p.247);
Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 22
14. 4. 2011
Bez této analýzy bychom dnes neměly popsány
resp. prokázány pojmy jako (část 2):
Předčasné objevy ve vědě (p.246);
Citační analýza a udělování definitivy (p.71, 240);
Sociologie vědy (H. Zuckeman-ová) (p.135);
Průkaz významnosti Hanse Selyeho (p.11);
Problém prvního autora (primary author) (p.242);

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 23


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 24
The Use of Journal Impact Factors and Citation Analysis for
Evaluation of Science
Presented At the 41st Annual Meeting of the Council of Biology Editors, Salt Lake
City, UT, May 4, 1998 - April 17, 1998

Eugene Garfield,
Chairman Emeritus, Institute for Scientific Information®
3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA

email: garfield@codex.cis.upenn.edu)
http://www.garfield.library.upenn.edu

http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/eval_of_science_CBE(Utah).h
tml (110407)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 25


Rozložení citovanosti
32 728 729 článků v

Jednoduchý
Science Citation Index
zveřejněných v letech
1945-1988
základ
A: počet citací

„metrických
B: počet článků jež získaly vlevo
uvedený počet citací
C: procento z celkového počtu článků

dveří“
z celkového počtu všech v „SCI“
v letech 1944-1988

Závěr: z celkového počtu 32, 728.729


(100.00%) získalo jednu citaci
55.78% tj. cca každý druhý,
každý druhý
čili během cca 40 let ze 33 milionů
článek je citován
zveřejněných článků nezískala jedna
polovina ani jednu citaci.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 26


Rozložení citovanosti
32 728 729 článků v
Science Citation Index
zveřejněných v letech
1945-1988
A: počet citací
B: počet článků jež získaly vlevo
uvedený počet citací
C: procento z celkového počtu článků
z celkového počtu všech v „SCI“
v letech 1944-1988

Závěr: z celkového počtu 32, 728.729


(100.00%) získalo jednu citaci
55.78% tj. cca každý druhý,

čili během cca 40 let ze 33 milionů


zveřejněných článků nezískala jedna
polovina ani jednu citaci.
Příklad scientometrického postupu při výpočtu citovanosti
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 27
4.
Malá studie (2010)
Scientometrie v praxi
Souvislosti mezi informač-
ními vědami a informač-
ním vzděláváním
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 28
INFORUM 2010 – 25. 5. 2010, odpol., posluch. D, VŠE Praha
Sekce: Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdisciplinární pohled na
web, elektronické informační zdroje
a informační vzdělávání
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Š p á l a
Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 29


Celkový počet záznamů v celé databází Web of Science
a v jejích oddílech v letech 1960 až 2009 (50 let)

Počet záznamů k pojmu „Information Science“

Srovnání počtu záznamů k pojmu „Information Science“


a „Information Education“

U pojmu „Information Science“ zavedení pojmu


„Interdisciplinar*“ jako další filtr v sníží počet
na cca 10% (crowdsourcing)

Mezi počtem záznamů pro pojem „Information Educa-


tion“ a pro pojem „Information Teaching“ je 4 : 1

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 30


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 31
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 32
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 33
5.
Citování jako elementární
základ měření vědy
Scientometrie,
„science of science“

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 34


Derek John de
Solla Price
(22. 1. 1922 in
Leyton, England- 3.
9. 1983)
Historik vědy a
informací,
označován za otce
scientometrie

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 35


Otec Philip Price byl krejčí, matka Fanny de
Solla zpěvačka. Od roku 1938 pracoval jako
laborant ve fyzikální laboratoři na South West
Essex Technical College. Po té studoval
fyziku a matematiku na University of London
kde obdržel B.S. v 1942, kde v roce 1946
získal titul PhD. Po té studovala historii vědy
na Cambridge University, kde obdržel druhý
PhD. z dějin vědy.

1 4 . 4 . 201 1 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 33


1 4 . 4 . 201 1 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 33
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 38
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 39
Světové ocenění scientometrické činnosti
ing. Jana Vlachého udělením mezinárodní ceny
Derek de Solla Price v roce 1989
http://www.issi-society.info/price.html
--------------------

Z rozhodnutí „International Society for Scientometrics and Infor-


metrics“ a poradního sboru časopisu „Scientometics“ uděluje se
tato mezinárodní cena za vynikající výsledky dosažené ve scien-
tometrii v uznání jednotlivcům za výtečné a dlouhodobé výsledky
při kvantitativním hodnocení vědy a jejich aplikaci.
Ing. Jan Vlachý dostal Derek de Solla Price-ovu cenu jako sedmý
na světě, třetí Evropan a dosud jediný Čech.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 40


Ing. Jan Vlachý
7.2.1937 Plzeň – 27. 9. 2010 Berlin
http://www.issi-society.info/´popup_vlachy.html

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 41


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 42
i
iii

SCIENTOMETRICS
http://www.isiwebofknowledge.com/media/pdf/10Reasons.pdf
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 (100524) 43
Ve fyzikálních vědách je první podstatný krok
při studiu jakékoliv otázky nalézt principy
numerického výpočtu a praktické metody
měření nějaké hodnoty, kvality, která je s
takovým studiem spojena. Já často říkám, že
pokud můžete měřit to, o čem uvažujete nebo
hovoříte, a vyjádřit to v číslech, víte něco
podstatného o sledované otázce; ale když
nemůžete žádnou hodnotu měřit, když ji ne-
můžete vyjádřit v číslech, vaše poznání je
chabé a nedostatečné; je možné, že jste na
počátku nějakého poznání, ale pokročili jste
ve svých úvahách nepatrně na své cestě ke
skutečné Vědě, ať se jedná o jakoukoliv
otázku“.
Published in: Popular Lectures and Addresses (1891-1894, 3
volumes) PLA, vol. 1, "Electrical Units of Measurement", 1883-05-
03]
In: Quotations of Lord Kelvin at: http://zapatopi.net/kelvin/quotes/
(100323)
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 44
Portrait of Baron
William Thomson
Kelvin (1824-1907)
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 45
František Křižík
(1847 – 1941)

český současník lorda


Kelvina a příklad vyspělosti
českých technických věd
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 46
6.
citace, citáty,
citování,
citační rejstříky
a později také

plagiátorství
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 47
Citace /citation/
- když je dokument A zmíněn v dokumentu B, právě toto
„zmínění“ je „citace“. Citace se může vyskytnout v textu
dokumentu B, v poznámce na jeho konci, v bibliografii nebo v
soupisu referencí patřících k dokumentu B.
Někdy je synonymem pojmu „citace“ pojem „reference“.
Pokud je dokument A uváděn jako poznámka pod čarou dokumentu B
lze psát:
dokument B uvádí dokument A jako referenci;
dokument B odkazuje na dokument A;
dokument B je citován dokumentem A,
nebo:
dokument A získal citaci v dokumentu B;
dokument A získal odkaz v dokumentu B;
dokument A je citován v dokumentu B.
nebo:
dokument B cituje dokument A;
dokument A je citován dokumentem B.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 48
Autocitace /autocitation, self-citation/
- citování, při němž jeden individuální autor je společný, resp.
stejný v citovaném i citujícím dokumentu. Opakem je alocitace.
Pozor: v případě takovéhoto způsobu citování dokumentu s více autory se
k posuzování, zda jde o alocitaci nebo autocitaci, obvykle posuzuje vždy jen
jeden konkrétní individuální autor. Pak se hovoří o tom, že tento způsob
citování mezi oněmi dvěma (nevíce více) dokumenty „je“ nebo „není“
alocitací nebo autocitací.

Viz také podrobné vysvětlení na slidech č. 75, 76 a 77

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 49


Alocitace /allocitation/
- citování jednoho dokumentu v druhém dokumentu, přičemž
oba dokumenty nemají společného autora. Tím se líší od
autocitace.
Pozor: v případě takovéhoto způsobu citování dokumentu s více autory
se k posuzování, zda jde o alocitaci nebo autocitaci, obvykle posuzuje
vždy jen jeden konkrétní individuální autor. Pak se hovoří o tom, že tento
způsob citování mezi oněmi dvěma (nebo více) dokumenty „je“ nebo
„není“ alocitací či autocitací.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 50


Citovatelný dokument /citable document/
- jakýkoliv dokument, který může být citován v jiném doku-
mentu. Toto pojetí je významné při „poměřování“ dokumentů,
jako např. v impact factoru, který vyjadřuje schopnost být
citován.

Citační analýza /citation analysis/


- široká oblast bibliometrie, která studuje citace některých
dokumentů a citace v některých dokumentech.
Takové studie mohou být zaměřeny na samotné dokumen-
ty; autory; časopisy, v nichž jsou dokumenty-články uveřej-
něny; organizace nebo země, kde dokumenty vznikly.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 51


Citační chování /citation behaviour/
- jak často, a jak autor cituje jiné autory, nebo kdo daného
autora cituje.

Citační faktor /citation factor/


- počet citací získaných dokumentem (nebo skupinou doku-
mentů) dělený počtem citací, které tento časopis (-y) v sobě
samém během určitého období obsahoval (-y).

Citační rejstřík /citation index/


- rejstřík (index), v němž může uživatel vyhledat autora nebo
dokument a zjistit autory nebo dokumenty, které citovaly
vyhledaného autora nebo dokument.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 52
Citační poměr /citation rate/
- často se vztahuje na počet citací jednoho autora, dokumen-
tu, nebo časopisu, které byly získány během jistého údobí.
Také se může označovat jako citační počet (count), citační
frekvence (frequency.

Citovaný dokument, citující dokument


/cited document, citing document/
- pokud dokument A cituje dokument B, pak dokument A je citu-
jící dokument a dokument B je citovaný dokument.
Jiným způsobem to lze vyjádřit: dokument A zmiňuje doku-
ment B. Obvykle se tak děje v dokumentu A v poznámkách na
konci (endnote), v poznámkách pod čarou (footnote) nebo v
seznamu referencí.
Podobně lze hovořit o citujících autorech nebo časopisech.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 53
Kocitace /cocitation/
- dochází k ní tehdy, pokud dva (nebo více) autorů, dokumentů,
nebo časopisů současně citují jiný dokument.

Kocitační analýza, autorů /cocitation analysis/


- jde o studii kocitací mezi autory. Je to analogické i pro časo-
pisy (kocitační analýza, časopsů), kde se sledují kocitace mezi
časopisy. Výsledek kocitační analýze se může zobrazit ve formě
kocitační matice.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 54


Reference /reference/
- publikace zmíněná v dokumentu, obvykle na dolním okraji
stránky (footnote) nebo na konci textu (endnote), v bibliografii,
nebo v seznamu referencí.
Někdy se reference synonymem pro citaci.
Následující příklady ukáží jak se tyto pojmy mohou odlišovat.
Dokument A je v v poznámce na dolním okraji stránky
(footnote) v dokumentu B. Pak je možno říci:
dokument B uvádí dokument A jako referenci;
dokument B odkazuje k dokumentu A;
dokument B cituje dokument A; nebo
dokument A získal citaci z dokumentu B;
dokument A získal referenci z dokumentu B;
dokument A je citován dokumentem B.
Předchozí uvedené definice z citační terminologie byly čerpány z knihy:
Diodato V.: Dictionary of Bibliometrics, The Haworth Press. Inc., New York, 1994.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 55
„Springer Reference“ z nakladatelství Springer
/Springer reference/
- typická vícesvazková encyklopedie, příručka nebo
referenční dílo (reference work) na specifické téma, napsané a
editované odborníky. Jako standardní vědecký článek, napsaný
vědec-kými pracovníky a obvykle čtený jinými vědci se stejného
oboru, články ve Springerových referencích jsou rovněž oblíbe-
né u vědců z příbuzných oblastí a u mladších vědců.
Nakladatelské zkušenosti při organizace a sestavování
„referenčních děl“ umožnují sestavit velké mezinárodní autor-
ské týmy, jež sestaví jednotně a systematicky propojené zna-
losti umožňující snadnou dostupnost statí v nich uveřejněných i
pro neodborníky.

Viz: „Springer’s 2011 Majors Reference Works and Key Library Titles catalogue.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 56


Vhodné využívání citací při psaní článku
Vhodné požívání citací je správná cesta, jak napsat
dobrý odborný článek. Pokud to nezvládnete, může
vás to přivést do vědeckých nebo i právních potíží.
Vhodné citování vyvolává u čtenáře důvěru, tam,
kde je jí třeba:
1. dodržení přesného znění textu;
2. uvádění výsledků, nálezů, faktů, pozorování;
3. uvádění myšlenek, názorů, úvah;
4. závěry projektů, návrhy na řešení problémů.
/ Pokračování /

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 57


Další výhodou citací pro autora i čtenáře je, že v nich
jsou obsaženy i přídatné zdroje informací. Proto je ve vě-
deckých textech (časopisecké články, knihy, ale i power-
pointové prezentace) téměř bezpodmínečně nutné citace
uvádět, a přivádějí současně čtenáře na další informace
o tématech, které jsou v daném textu obsaženy.
Totéž má význam i v učebnicích, které uvádějí začína-
jící čtenáře do problematiky, jíž je publikace věnována,
protože na základě uvedených citací mohou třeba začít
rovnou připravovat svůj projekt.
/ Pokračování /

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 58


Podle toho jaké citujete ve své práci prameny, a jakým
způsobem to činíte, mohou autoři těchto citovaných
pramenů, pokud čtou váš článek, posuzovat, jak jste
porozuměli jejich výsledkům, jak jste je dokázali inter-
pretovat nebo i komentovat.

See in: Some information on plagiarism for students in Sociology, Anthropology,


and Criminal Justice at Rutgers-Camden (Rutgers-Camden University,
Philadelphia)
At: http://sociology.camden.rutgers.edu/jfm/plagiarism/plagiarism-jfm.htm (110218)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 59


Ukázky různých způsobů citování:

Přesný citát (quotation, quote)


Je to nejsnadnější k porozumění tím, že citát se
uvede v uvozovkách „citát“. Na konci je vhodné uvést v
závorce autora, rok vydání publikace, citovanou strán-
ku, např. ….. „urgentní zákrok“ [Novák J., 2009, s. 312]
……

See in: Some information on plagiarism for students in Sociology, Anthropology,


and Criminal Justice at Rutgers-Camden
At: http://sociology.camden.rutgers.edu/jfm/plagiarism/plagiarism-jfm.htm (110218)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 60


Klíčové slovo, výstižný pojem (key word, catch
phrase)
Je třeba je opět uvést v uvozovkách, i když uvádíte
jen jedno nebo několik slov. …..“dlouhodobá detoxi-
kace“ [Černý a Pokorný, 2000, s. 312-313].

Charakteristické pojmy (pithy phrases)


Charakteristické pojmy jsou krátké, ale výmluvné, a
často se vyskytují i v jiných článcích. …..“typické
domácí prostředí v kruhu rodiny“ [Maroušková K., Jarý
O. 1998, p. 3].

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 61


Citát ve formě bloku (bloqued quote)
Takový citát může obsahově 40 slov i více. Protože
může být i dlouhý, je třeba ho odsadit od levého okraje
(indentovat). Aby byl nepřehlédnutelný a pak není třeba
připojovat uvozovky.
Podobně A. Jirásek (1931, s. 48) prováděl své neuro-
chirurgické výkony v prostředí dnes ztěžka představitel-
ném.
Bylo obvyklé, že pacienti věkově nepřekračovali 50
let a anestézie byla omezena na inhalaci éteru
maskou. Přesto výsledky, zvláště v posledních
letech, byly velmi uspokojivé.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 62


Druhotná (dvojitá) citace (secondary citation)
Někdy chcete ve svém textu uvést (citovat) zajímavou
nebo i úsměvnou pasáž (historku) přesto, že nemůžete
zjistit její původní pramen. K tomu přichází např. když
chcete citovat vzpomínky na výroky svých přátel nebo
osobností z vědy. V této „dvojité“ citaci tedy jednou uve-
dete původce výroku, který chcete citovat a pak zdroj,
kde jste zmínku-citaci o tom skutečně našel (citováno
podle ).
Pan profesor Josef Hepner byl znám tím, že zkou-
šenému studentovi často na jeho odpověď dobro-
srdečným hlubokým hlasem pravil „A proč tomu tak
pane kolego není?“ (Janoušek 1995, citováno
podle Špála 2008 p.28).
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 63
Zaručit čtenáři, aby poznal, že slova (údaje)
použitá ve vašem textu jsou od jiného autora:
Někdy chcete ve svém textu zaručit, že čtenář pozná, že
některá slova, která jste z nějakého důvodu považoval za
velmi vhodná a proto je ve svém textu uvedl, byla vy-
myšlena, formulována jiným autorem. Tato slova (text)
uvedete v závorkách „ “ a doplníte obvyklým zkráceným
odkazem [Autor, rok, stránka].
Někdy můžete stejným způsobem naopak čtenáře upozornit, že v zá-
vorkách uvedená slova citovaného autora považujete za nevhodná
nebo směšná,
Nebylo tak vzácné, že „někteří výtečníci, nebo rádoby
experti“ používali cizí slova na nejnevhodnějších
místech v domnění, že si tím zvýší u posluchačů
respekt [Čapek, 1928 s. 32].
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 64
Citace bez reference v soupisu literatury
(unreferenced citation)
Jsou to obvykle informační prameny jež nebyly publiko-
vány nebo nejsou archivovány, jako např. osobní sdělení
nebo ústní prezentace na konferencích. Redakční rady vě-
deckých časopisů obvykle nepřipouštějí uvádět takovéto
zdroje v soupisu literatury (neb nejsou ověřitel-né!). Pak je
třeba informaci z tohoto zdroje v textu argumentačně oko-
mentovat a u něho co nejpřesněji a jasně uvést v závorce
( ) o jaký způsob prezentace šlo, kdy, kde a kým.
Je obvyklé, že pokud autor takového „sdělení“ žije, vydavatel si vy-
žádá jeho písemný souhlas k uveřejnění komentáře k jeho sdělení,
popř. doporučí to ještě uvést v „poděkování“ (ackowledgement) nebo
v „poznámkách“ (notes) u dané publikace (článek, kniha).
/ Pokračování /
Dle: Council of Biological Editors: Scientific Style and Format. Chicago, 6th ed.
2002, p.627.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 65
… operaci jsem mohl provést i proto, že mi profesor
Jiří Diviš, emeritní přednosta II. chirurgické kliniky ne-
zištně poskytl text a dokumentaci své přednášky
(Diviš J.: Bezodkladné řešení uskřinutých kýl u seni-
orů v polních podmínách. Přednáška na večeru
Spolku lékařů českých, 28. 3. 1929, Lékařský dům,
Praha 2 – osobní sdělení)
Mezi takovéto „nereferovatelné“ citace, resp. prameny mo-
hou patřit dopisy, telegramy, telefonáty a nyní i e-mailové
zprávy. I když nejsou primárním zdrojem „vědeckých infor-
mací“, jež jsou podkladem původních vědeckých článků,
leckdy mají nenahraditelný význam pro historické studie
nebo memoirovou literaturu. V řadě případů je lze dnes při
současné reprografické technice bez větších obtíží přímo
otisknout. Proto si je archivujte, a po čase to vy nebo vaši
přátelé ocení!
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 66
Vynechávky (úpravy) v citátech (dle Čmejrkové S. etal. :226)
Tato situace, kdy se používají rozsáhlejší citáty a ještě
je třeba je krátit, se vyskytuje spíše ve společenských než
přírodních vědách. Tyto vynechávky je třeba zřetelně
vyznačit a je nepřípustné něco v citátech „svévolně“
vynechávat nebo doplňovat či upravovat.
Vynechávky se v citátu vyznačují třemi tečkami …
případně v závorkách (…) a od okolního textu citátu
oddělují mezerou (mezerníkem). Vynechá-li se celá věta,
po tečce za předchozí větou bude mezera a po ni tři tečky,
vyznačující vypuštěný text.
Podobně A. Jirásek (1931, s. 48) prováděl své neuro-
chirurgické výkony v prostředí dnes ztěžka představi-
telném. … Bylo časté, že pacienti věkově nepřekroči-
li 50 let. O to byla potěšitelnější krátká úzdrava. …
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 67
Na závěr oddílu o citacích, citování a ……
Viz dále: Čmejrková S. et al.

Pokud se podíváte do odborné příručky věnované té-


matu „Jak napsat odborný text“, zjistíte že oddíly
„Citace v textu“, „Bibliogafická citace“ a „Odkazy v
textu“ jsou až v samém jejím závěr a patří do kapitoly
„V e r t i k á l n í členění vědeckého textu“. Na
stejné místo jako se řadí třeba obrázky, grafy, ilustrace,
schémata a tabulky.
A při podrobnějším nahlédnutí do této příručky sesta-
vené filology bohemisty, zjistíte, že existuje i „L i n e á r-
n í (horizontální) členění vědeckého textu“. Jsou
to jsou ve vzestupném hierarchickém pořadí:
odstavce, jejich skupiny, kapitoly a díly. / Pokračování /
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 68
Vědecký text, jako i texty ostatní, tj. administrativní,
publicistické, umělecké a ty odborné, kam patří texty
vědecké, jimiž se zabýváme, nejsou homogenní, ale
dvě-ma zmíněnými způsoby členěné, segmentované.
A jeden z oněch mnoha segmentů, tj. o citování a
citacích přispívá svým nezastupitelným způsobem k to-
mu, aby sociální a interakční charakter vámi napsaného
textu, při respektování různorodosti vědeckého vyjadřo-
vání respektoval i dosavadní české jazykové, stylové a
kompoziční normy a přitom se přizpůsoboval zvyklostem
a normám mezinárodním.

Čmejrková S., Daneš F., Světlá J.: Jak napsat odborný text..
Leda, Praha 1999.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 69
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 70
Nástroje k organizaci referencí a bibliografií
„Reference manager“, „EndNote“, „ProCite“

Sbírají reference z online a webových databází


kompatibilní se všemi základními databázemi
Organizují osobní databázi referencí
propjitelný (link) na WWW adresy, „neomezená“
kapacita referencí

Vytvoří bibliografii (soupis použité literatury) v


jednom kroku:
● cca styly pro 700 časopisů, včetně osobního stylu,
● organizují soupis literatury na konci článku a s tím
zároveň propojeně i změny odkazů uvnitř textu.

Srovnej také slide č. 73


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 71
7.
Jaký zvolit pro
psaní „styl“?

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 72


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 73
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 74
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 75
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 76
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 77
Charakteristické zvláštnosti odborného stylu
v písemné komunikaci

Styly: 1- prostě sdělovací, 2- publicistický,


3- umělecký, 4- odborný

V odborném stylu jde o sdělení závažnější, speci-


álnější než např. ve stylu prostě sdělovacím. Při
vědecké činnosti je nutná schopnost abstraktně
myslet, zobecňovat poznatky a vyvozovat závěry.
Proto nejvíc záleží na přesnosti a jednoznačnosti.
/ Pokračování /

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 78


Proto nejvíc záleží na přesnosti, jednoznačnosti,
maximální objektivnosti, výrazové sevřenosti,
úspornosti vyjadřování.
Odborný jazyk je neexpresivní.

Termín zaujímá mimořádné postavení, je ustálený,


nezávislý na kontextu, nemá nežádoucí modalitu ani
expresivitu.

Hořká M.: Odborný styl v písemné a ústní jazykové komunikace a její charak-
teristické zvláštnosti. Sborník lékařský, (1998) Vol.99, No.2, str.127-132.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 79


8.
Jakou má roli
„autor“ ?

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 80


Příklady úpravy uvádění autorů v záhlaví článku
1 - Název článku (title of article)
2 - [Typ dokumentu] (typ of document)
3 – Autoři (2nd and 1st names), jejich funkce, číselnýindex afiliace,
4 – Afiliace autorů spředřazenýmčíselnýmindexemuvedenýmzafunkcíautorů

(1)
Evaluating “payback” on biomedical research from papers cited in clinical
guidelines: applied bibliometric study
[Paper]
Grant, Jonathan policy advisor1; Cottrell, Robert policy officer1; Cluzeau,
Françoise lecturer in health services2; Fawcett, Gail policy officer1
1
Policy Unit, Wellcome Trust, London NW1 2BE, 2 Health Care Evaluation Unit, St
George's Hospital Medical School, London SW17 0RE
Brit Med Journ 320 (7242) :1107-1111, 2000.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 81


(2)
The Indian Ocean experiment: Widespread air pollution from South and Southeast
Asia
[Research: Report]
Lelieveld, J.1*; Crutzen, P. J.1,2; Ramanathan, V.2; Andreae, M. O.1;
Brenninkmeijer,
i C. A. M.1; Campos, T.3 ; Cass, G. R.4;
1
Max-Planck-Institute for Chemistry, Post Office Box 3060, D-55020 Mainz,
Germany. 2 Center for Atmospheric Sciences, Scripps Institution of Oceanography,
La Jolla, CA 92093-4922, USA. 3 National Center for Atmos-pheric Research,
Boulder, CO 80303, USA. 4 School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia
Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0340, USA.
*To whom correspondence should be addressed. E-mail:
lelieveld@mpch-mainz.mpg.de
Received 2 November 2000; accepted 10 January 2001

Science 291 (5506) :1031-1036, 2201.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 82


(3) Evaluating the quality of articles published in journal supplements compared
with the quality of those published in the parent journal
[Peer Review and Quality Control]
Rochon, Paula A. MD, MPH, FRCPC; Gurwitz, Jerry H. MD; Cheung, Mark MD,
FRCPC; Hayes, Jason A.; Chalmers, Thomas C. MD
From the Baycrest Centre for Geriatric Care (Drs Rochon and Cheung and Mr
Hayes) and Mount Sinai Hospital, Division of Geriatric Medicine, Department of
Medicine (Drs Rochon and Cheung). J Amer Med Assoc 272 (2) :108-113, 1994.

(4) Effect of sibutramine on weight maintenance after weight loss: a randomised trial
[Articles]
James, W Philip T; Astrup, Arne; Finer, Nick; Hilsted, Jannik; Kopelman, Peter;
Rössner, Stephan; Saris, Wim H.M.; * for the STORM Study Group
Rowett Research Institute, Aberdeen, UK (Prof W P T James MD); Research
Department of Human Nutrition, Royal Veterinary & Agricultural University,
Copenhagen, Denmark (Prof A Astrup MD);
*For members see end of paper
Sibutramine Trial of Obesity Reduction and Maintenance (STORM) Study
Group: Rowett Research Institute, Aberdeen, UK-T Gill, M van Wijk, L Patience, L
Berrow, J Whitehead, C Garnham, F Cordiner, L Nellis, L Penny.
University Hospital, Antwerp, Belgium-I De Leeuw, N Gubbels, I Mertens, F Peiffer, A
Van de Sompel, M Wauters. Lancet 356 (9248) :2119-2125, 2000.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 83
Vybrané varianty úpravy jmen, funkcí a
afiliací autorů v záhlaví článku
(1) Grant, Jonathan policy advisor1; Cottrell, Robert policy
officer1; Cluzeau, Françoise lecturer in health services2;
Fawcett, Gail policy officer1 Brit Med Journ

(2) Rochon, Paula A. MD, MPH, FRCPC; Gurwitz, Jerry H. MD;


Cheung, Mark MD, FRCPC; Hayes, Jason A.; Chalmers,
Thomas C. MD Science

(3) James, W Philip T; Astrup, Arne; Finer, Nick; Hilsted,


Jannik; Kopelman, Peter; Saris, Wim H.M.; Lancet

(4) Lelieveld, J.1*; Crutzen, P. J.1,2; Ramanathan, V.2; Andreae,


M. O.1; Brenninkmeijer, C. A. M.1; Campos, T.3; Amer Med Assoc
olivově vyznačena specifika v daném způsobu záznamu. / Pokračování
/
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 84
Kdo je vlastně autorem ?

Autor, autoři, spoluautoři, autorství (authorship) - 1

Všechny osoby označené jako autoři musí být


k tomu kvalifikovány. Každý autor by se měl
dostatečně na práci podílet, aby mohl převzít
na veřejnosti zodpovědnost za její obsah.
/ Pokračování /

Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing
for Biomedical Publication (URM) - Updated October 2008, International Com-mittee of
Medical Journal Editors (ICMJE) http://www.icmje.org/2008_urm.pdf (110312)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 85


Autor, autoři, spoluautoři, autorství (authorship) - 2

Právo na autorství (authorship) by mělo být založeno


na tom, ze jeho zásadním přispěním na publikaci
byly:

1 Koncepce a plánování (design), nebo rozbor a


interpretace dat;

2 Náčrt (draft) textu článku nebo revize jeho


významného odborného obsahu ;

3 Konečné schválení verze textu, jež bude


publikována.
/ Pokračování /

[ ICMJE, Oct 2002 ]


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 86
Autor, autoři, spoluautoři, autorství (authorship) - 3
[ ICMJE, Oct 2002 ]

Musí být naplněny všechny tři výše uvedené podmínky.


Podílení se jen na zisku finančních zdrojů nebo sběr dat
není dostačující k uznání autorství. Všeobecný dohled
na výzkumnou skupinu rovněž není dostačující.

Editor si může od autorů vyžádat popis, čím každý


přispěl (contributorship), což může být publikováno.

Na následující stránce je uveden příklad článku, kde u jednotli-


vých „autorů“ (authorship) je uveden i jejich „přispěvatelský“ podíl
(contributorship).
Vedle toho jsou v záhlaví článku uvedeny i další podstatné údaje
doplňující podmínky vzniku článku, jako grantová podpora (fun-
ding) a vyloučení konfliktu zájmů (competing interests).
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 87
Příklad článku kde vedle „autorů“ je úváděno i jejich „přispěvatelství“
Evaluating “payback” on biomedical research from papers cited in clinical
guidelines: applied bibliometric study
[Paper]
Grant, Jonathan policy advisor1; Cottrell, Robert policy officer1; Cluzeau,
Françoise lecturer in health services2; Fawcett, Gail policy officer1
1
Policy Unit, Wellcome Trust, London NW1 2BE, 2 Health Care Evaluation Unit, St
George's Hospital Medical School, London SW17 0RE
Contributors: JG conceived, initiated, and coordinated the project and participated in
the analysis and writing of the paper. RC developed and managed the data
collection procedure and participated in the analysis of the data. FC collated and
supplied the clinical guidelines and provided expert advice on guidelines, their
quality and formulation. GF participated in the analysis and presentation of the
data. JG is guarantor
Correspondence to: J Grant <LINK HT j.grant@wellcome.ac.uk
>j.grant@wellcome.ac.uk </LINK>
Funding: JG, RC, and GF work at, and are therefore intramurally supported by, the
Wellcome Trust. FC works at the Health Care Evaluation Unit, which is supported
by the research and development offices of the South East and London NHS
regional offices.
Competing interests: None declared. Brit Med Journ 320 (7242) :1107-1111, 2000
.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 88
Contributors: JG conceived, initiated, and coordinated the project
and participated in the analysis and writing of the paper.
RC developed and managed the data collection procedure and
participated in the analysis of the data.
FC collated and supplied the clinical guidelines and provided expert
advice on guidelines, their quality and formulation. on guidelines,
GF participated in the analysis and presentation of the data.
JG is guarantor
BMJ (British Medical Journal) 320 (7242) :1107-1111, 2000.

Manners of contribution:
collated, conceived, coordinated,
developed, initiated,
managed, participaded (2x), provided,
supplied,
advice (expert) analysis (3x), data (2x),
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 89
8.1
„Multiauthorship“
vícečetné autorství

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 90


Zkrácený záznam (reference) článku - věnujte pozornost autorům
The DNA sequence of human chromosome 22
I. Dunham, A. R. Hunt, J. E. Collins, R. Bruskiewich, D. M. Beare, M. Clamp,
L. J. Smink, R. Ainscough, J. P. Almeida, A. Babbage, C. Bagguley, J. Bailey, K. Barlow,
K. N. Bates, O. Beasley, C. P. Bird, S. Blakey, A. M. Bridgeman, D. Buck, J. Burgess,
W. D. Burrill, J. Burton, C. Carder, N. P. Carter, Y. Chen, ………………………………..
………………………. vhledem k tématu je všech autorů 127! viz další slide
The Sanger Centre, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton , Cambridge CB10 1SA,
UK;
Department of Molecular Biology, Keio University School of Medicine, 35 Shinanomachi,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8582, Japan;
Department of Chemistry and Biochemistry, The University of Oklahoma, 620 Parrington
Oval, Room 311, Norman , Oklahoma
……………………………………….
*Present addresses:
Division of Virology, Department of Pathology , Tennis Court Road, Cambridge CB12
1QP, UK (A. M. Bridgeman);
Lark Technologies, Radwinter Road, Saffron Walden Essex, CB11 3HY, UK (D. Buck,
R. E. Connor, S. Ho);
………………………………………….
Correspondence and requests for materials should be addressed to I.D. (e-mail:
id1@sanger.ac.uk).
Nature 402 (6761) :489 – 495, 1999, 2 December 1999©
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty M. Špála 2011 91
The DNA sequence of human chromosome 22
I. Dunham, A. R. Hunt, J. E. Collins, R. Bruskiewich, D. M. Beare, M. Clamp, L. J. Smink, R. Ainscough,
J. P. Almeida, A. Babbage, C. Bagguley, J. Bailey, K. Barlow, K. N. Bates, O. Beasley, C. P. Bird, S. Blakey,
A. M. Bridgeman, D. Buck, J. Burgess, W. D. Burrill, J. Burton, C. Carder, N. P. Carter, Y. Chen, G. Clark,
S. M. Clegg, V. Cobley, C. G. Cole, R. E. Collier, R. E. Connor, D. Conroy, N. Corby, G. J. Coville, A. V. Cox,
J. Davis, E. Dawson, P. D. Dhami, C. Dockree, S. J. Dodsworth, R. M. Durbin, A. Ellington, K. L. Evans,
J. M. Fey, K. Fleming, L. French, A. A. Garner, J. G. R. Gilbert, M. E. Goward, D. Grafham, M. N. Griffiths,
C. Hall, R. Hall, G. Hall-Tamlyn, R. W. Heathcott, S. Ho, S. Holmes, S. E. Hunt, M. C. Jones, J. Kershaw,
A. Kimberley, A. King, G. K. Laird, C. F. Langford, M. A. Leversha, C. Lloyd, D. M. Lloyd, I. D. Martyn,

Všech autorů uvedeno 217 !


M. Mashreghi-Mohammadi, L. Matthews, O. T. Mccann, J. Mcclay, S. Mclaren, A. A. Mcmurray, S. A. Milne,
B. J. Mortimore, C. N. Odell, R. Pavitt, A. V. Pearce, D. Pearson, B. J. Phillimore, S. H. Phillips, R. W. Plumb,
H. Ramsay, Y. Ramsey, L. Rogers, M. T. Ross, C. E. Scott, H. K. Sehra, C. D. Skuce, S. Smalley, M. L. Smith,
C. Soderlund, L. Spragon, C. A. Steward, J. E. Sulston, R. M. Swann, M. Vaudin, M. Wall, J. M. Wallis,
M. N. Whiteley, D. Willey, L. Williams, S. Williams, H. Williamson, T. E. Wilmer, L. Wilming, C. L. Wright,
T. Hubbard, D. R. Bentley, S. Beck, J. Rogers, N. Shimizu, S. Minoshima, K. Kawasaki, T. Sasaki,
S. Asakawa, J. Kudoh, A. Shintani, K. Shibuya, Y. Yoshizaki, N. Aoki, S. Mitsuyama, B. A. Roe, F. Chen,
L. Chu, J. Crabtree, S. Deschamps, A. Do, T. Do, A. Dorman, F. Fang, Y. Fu, P. Hu, A. Hua, S. Kenton, H. Lai,
H. I. Lao, J. Lewis, S. Lewis, S.-P. Lin, P. Loh, E. Malaj, T. Nguyen, H. Pan, S. Phan, S. Qi, Y. Qian, L. Ray,
Q. Ren, S. Shaull, D. Sloan, L. Song, Q. Wang, Y. Wang, Z. Wang, J. White, D. Willingham, H. Wu, Z. Yao,
M. Zhan, G. Zhang, S. Chissoe, J. Murray, N. Miller, P. Minx, R. Fulton, D. Johnson, G. Bemis, D. Bentley,
H. Bradshaw, S. Bourne, M. Cordes, Z. Du, L. Fulton, D. Goela, T. Graves, J. Hawkins, K. Hinds, K. Kemp,
P. Latreille, D. Layman, P. Ozersky, T. Rohlfing, P. Scheet, C. Walker, A. Wamsley, P. Wohldmann, K. Pepin,
J. Nelson, I. Korf, J. A. Bedell, L. Hillier, E. Mardis, R. Waterston, R. Wilson, B. S. Emanuel, T. Shaikh,
H. Kurahashi, S. Saitta, M. L. Budarf, H. E. Mcdermid, A. Johnson, A. C. C. Wong, B. E. Morrow, L. Edelmann,
U. J. Kim, H. Shizuya, M. I. Simon, J. P. Dumanski, M. Peyrard, D. Kedra, E. Seroussi, I. Fransson, I. Tapia,
C. E. Bruder & K. P. O'brien
Correspondence and requests for materials should be addressed to I.D. (e-mail: id1@sanger.ac.uk).
Nature 402 (6761) :489 – 495, 1999, 2 December 1999

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 92


9.
Návody
jak tvořit citace

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 93


9.1
Ústř. knih. Př. F. MU Brno.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 94


http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html (110325)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 95


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 96
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 97
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 98
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 99
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 100
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 101
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 102
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 103
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 104
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 105
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 106
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 107
9.2
Kurz práce s informacemi
(FF MU, KIKS Petr Škyřík)
Informační systém MU Brno

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 108


http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cita
ce_opora.pdf (110327)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 109


http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/ (110327)

http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 110


Zásady pro citování (zvl. bibliografické reference)
information (instructions, guidelines, recommenda-
tions) for authors, notice for contributors,
draft standard, draft recommended practice,
style guide, style format, reference formats,
citations, citation guides,
Bývají obvykle uváděny v pokynech pro autory v
jednotlivých časopisech, event. na internetových
stránkách jejich redakčních rad nebo vydavatelů.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 111


Pět dobrých důvodů proč citovat
1 bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře,
recenzenta, oponenta dokumentu
2 autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného
tématu
3 identifikace a zpětné vyhledání dokumentu, příp.
zdroj odkazu další literaturu
4 dodržení autorské etiky (a autorského zákona)
5 vytváření tzv. skrytých bibliografií (seznam litera-
tury = bibliografie uvedené přímo v konkrétním
dokumentu nebo informující o další literatuře k
danému předmětu či tématu

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 112


9.3
Metody citování literatury a
strukturování bibliografic-
kých záznamů podle meziná-
rodním norem ISO 690 a
ISO 690-2 (E. Bratková, ÚISK, FF UK)
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 113
http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf (110327)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 114


Nejlepší z návodů
na toto téma
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 115
9.4
Publikování a prezentace…..
Olomouc 2000

Bakalářský seminář Ostrava 2006


Právní a etické normy citování
VUT Brno 2007

Etika psaní a jak citovat AMU


(DAMU,+FAMU+HAMU) Praha 2007

Jak správně citovat VŠE (CIKS) Praha


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 116
ČSN ISO 690
Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura
Norma upravuje citování klasických dokumentů – monografie, vysokoškolské kvalifikační
práce, firemní literatura, seriálové publikace, části a stati v monografiích, příspěvky ve
sborníku a články v seriálové publikaci.I
ČSN ISO 690 2
Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části
Druhou normu využijete, pokud citujete programy a databáze, elektronické seriály,
články v elektronickém seriálu nebo fulltextové databázi, webové stránky, emaily a další
elektronické dokumenty.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 117


http://www.citace.com/ 110328

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 118


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 119
10.
Plagiarismus:
hrůzný fenomén dneška.
Jak bránit společnost:
výchovou nebo represí ?

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 120


The Fundamental Values of Academic Integrity
Základní hodnoty vysokoškolské (vědecké)
poctivosti (bezúhonnosti)

Honesty Čestnost
Trust Důvěra
Fairness Slušnost
Respect Úcta
Responsibility Zodpovědnost
The center for Academic Integrity (Oct 1999, Duke University, Durham, NC, USA)
http://www.academicintegrity.org (Nov 2, 2003)
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 121
http://www.pagepress.org/journals/index.php/med/pages/view/plagiarism (110207)

Publishing offices:
eISSN 2038-954X via Giuseppe Belli 4, 27100 Pavia, Italy. 
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 122
http://ori.hhs.gov/education/products/plagiarism/
http://ori.hhs.gov/education/products/plagiarism/plagiarism.pdf (110207)
Page last updated on December 6, 2009

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 123


http://ori.hhs.gov/education/products/plagiarism/ (110207)

Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other


questionable writing practices:
A guide to ethical writing

The purpose of this module is to help students, as well as professionals,


identify and prevent questionable practices and to develop an awareness of
ethical writing.

This guide was written by Miguel Roig, PhD,


from St. Johns University (N. Y. C., USA) with funding from ORI.

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 124


http://www.webology.ir/2008/v5n1/a50.html (110104)
Jayati Chaudhuri
M.Sc., M.L.I.S., Assistant Professor, University of Northern Colorado Libraries, Greeley, CO
80639, USA. Email: Jayati dot chaudhuri at unco dot edu

Deterring digital plagiarism, how effective is the digital detection


process?
Webology, Volume 5, Number 1, March, 2008
Received February 18, 2008; Accepted March 25, 2008

While academic dishonesty is not a new phenomenon, there is


no agreement about why plagiarism is so prevalent in the aca-
demic world. It is broadly acknowledged that online
plagiarism is really high because of the easy availability of
information (Mundava & Chaudhuri, 2007).

Plagiarism comes from the Latin word plagiarius, which means


abducting or kidnapping (Hansen, 2003).
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 125
Plagiarism is 'the act of taking the writings of another person
and passing them off as one's own' (Britannica Online
Encyclopedia).
Plagiarism is unfair use of somebody else's work without
giving credit for it. It is necessary to cite and acknowledge the
sources even if those ideas are paraphrased and re-written with
different words.
Plagiarism is unethical and can hurt any academic insti-
tution's reputation. There is a difference between plagiarism
and copyright infringement.
Plagiarism is imitation of ideas or writings without any
acknowledgement as opposed to copyright infringement which
is extensive use of somebody's work without permission, with or
without acknowledgment (Plagiarism Tutorial).

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 126


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 127
Don’t Cut & Paste !
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 128
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 129
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 130
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 131
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 132
Potřebuješ napsat esej? Nech se námi inspirovat!

Esej na míru (jakákoliv a o čemkoliv) snadno a rychle!

Staň se vědcem a vydělávej peníze!

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 133


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 134
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 135
SCIgen – An Automatic
CS Paper Generator

http://www.pdos.csail.mit.edu/scigen (Acessed April 13, 2011)

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 136


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 137
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 138
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 139
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 140
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 141
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 142
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 143
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 144
11.
Epilog
čili
Slovo na závěr
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 145
Pozor,
todle je
informační
žír !!

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 146


„ Vzorný školitel, pamětliv si povinností, neopomene
vyslat svého žáka i do světa na zkušenou“

In: Baur E.-M., Greschner M., Schaaf L.: Praktische Tips für medizinische Doktorarbeit.
Springer, Berlin, 1995, 2nd ed., p. 14-15, illustration by A. Hupp.
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 147
Mějte na mysli
jak by neměla
vypadat
hierarchizovaná
spolupráce

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 148


Občas si, prosím, v rustikálním duchu
vzpomeňte, že:

„ Nejhorší ve vědě je děd vševěd ”


neboli

„ Volovi je vše jasné ”


ale hlavně nezapomínejte, že

„ Medicus nihil aliud est,


quam animae consollatio ”

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 149


A nezapomínejte!

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 150


„It’s publish or perish, and he hasn’t published.”

From: Lock S.: Misconduct in medical research: Does it exist in Britain. Brit. Med. J., Vol. 297, No. 6662, p.
1531 - 1535, 1988. (Fig. 3 , p.: 1533. Drawing by Richter; copyright 1966, „The New Yorker“ Magazine, Inc.
Reproduced with permission).
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 151
Děkuji za
pozornost!

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 152


Kontakt:

Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc.


Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

 Doubravínova 216/7, 163 00 P r a h a 6.

 732 145 471

@-mail spala.m@seznam.cz

www http://info.sks.cz/users/sp/

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 15314. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 154
14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 155
Doplnit do
definitivní
verze!

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 156


http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Galileo_Galilei,_Discorsi_e_Dimostrazioni_Matematiche_Intorno_a_Due_Nuov
e_Scienze,_1638_(1400x1400).png&filetimestamp=20050517193811 110412
14. 4. 2011
I Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 157
• Nezapomínat na to, „kdo bude hlídat
hlídače“
čili klasicky
„Qui custodiet custodes“

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 158


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 159
http://www.newscientist.com/engineeringgreats/shortlist 10401

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 160


within the next 30 years, humanity will engineer
the hardware and software required to build
a computer that shows signs of consciousness

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 161


http://ori.hhs.gov/education/papers_not_read.shtml 110317

14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 162


14. 4. 2011 Citační a etické aspekty © M. Špála 2011 163