You are on page 1of 12

%#2+61.7.

++

$'0,1,675$ ,$38%/,& &(175$/

6HF LXQHD&RQVLGHUD LLDVXSUDQR LXQLLGHRUJDQVDX

DXWRULWDWHSXEOLF DGPLQLVWUDWLY

&RQVLGHUD LLJHQHUDOH

$GPLQLVWUD LD SXEOLF VH UHDOL]HD] SULQ DXWRULW L SXEOLFH RUJDQH DGPLQLVWUDWLYH

LQVWLWX LL VHUYLFLL SXEOLFH HWF $VWIHO DUW GLQ &RQVWLWX LH GLVSXQH ³*XYHUQXO úL

FHOHODOWH RUJDQH DOH DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH vQ FDGUXO FRQWUROXOXL SDUODPHQWDU DO DFWLYLW LL

ORU VDX DUW  DOLQ  YRUEHúWH GHVSUH DXWRULW L DGPLQLVWUDWLYH DXWRQRPH´ 'H

DVHPHQHD OHJHD IXQGDPHQWDO YRUEHúWH GHVSUH ³,QVWLWX LLOH UHSXEOLFLL H[LVWHQWH OD GDWD

LQWU ULL vQ YLJRDUH D SUH]HQWHL &RQVWLWX LL U PkQ vQ IXQF LXQH SkQ OD FRQVWLWXLUHD FHORU

QRL´ DUW DOLQ VDX DUW DOLQ FDUH GLVSXQH F ³vQ WHUPHQ GH OXQL GH OD GDWD

LQWU ULL vQ YLJRDUH D &RQVWLWX LHL VH vQILLQ HD] &XUWHD &RQVWLWX LRQDO úL &XUWHD GH

&RQWXUL¶ $FHVW XOWLP DUWLFRO FLWDW FDUH HVWH úL XOWLPXO GLQ &RQVWLWX LH HVWH LQWLWXODW

³,QVWLWX LLOHYLLWRDUH´

'LQ FHOH SUH]HQWDWH UH]XOW IDSWXO F LQVWUXPHQWHOH SULQ FDUH DF LRQHD]

$GPLQLVWUD LD 6WDWXOXL DGPLQLVWUD LD SXEOLF VXQW GHQXPLWH GLIHULW úL SHQWUX WRDWH

vQWUHEXLQ kQGXVH JHQHULF GHQXPLUHD GH LQVWLWX LL SXEOLFH DXWRULW L SXEOLFH RUJDQH

DGPLQLVWUDWLYH HWF FHHD FH HYLGHQ LD] F XWLOL]DUHD XQHLD GLQWUH DFHVWH GHQXPLUL

GHVHPQHD] SkQ OD XUP DFHOHDúL OXFUX úL DQXPH PRGDOLW L GH DF LXQH VWUXFWXUL

RUJDQL]DWRULFHDOH$GPLQLVWUD LHL

2UJDQHOHVWDWXOXLDOH$GPLQLVWUD LHLSXEOLFHvQVSH VXQWSUHY ]XWHFXIXQF LRQDUL

SXEOLFLFXRFRPSHWHQ IRUPDW GLQWRWDOLWDWHDDWULEX LLORUDGUHSWXULORUúLREOLJD LLORUD

SXWHULORU GH FDUH GLVSXQH UHVSHFWLYXO RUJDQ SHQWUX D SXWHD DF LRQD FD DJHQW D SXWHULL

6WDWXOXLFXWRDWHFRQVHFLQ HOHFHGHFXUJGLQDFHDVWD

7U V WXULOHFDUDFWHULVWLFHDOHRUJDQHORUDGPLQLVWUD LHLSXEOLFH

D VXQWSUHY ]XWHFXFRPSHWHQ OHJDO úLQHFHVDU SXQHULLvQDSOLFDUHúLH[HFXW ULL

GLVSR]L LLORU GLQ OHJL úL DOWH DFWH QRUPDWLYH HPLVH GH DXWRULW LOH LHUDUKLF

VXSHULRDUH

E SRW HPLWH DFWH DGPLQLVWUDWLYH FX FDUDFWHU QRUPDWLY VDX LQGLYLGXDO vQ VFRSXO

DGXFHULL OD vQGHSOLQLUH D FRPSHWHQ HORU VWDELOLWH ÌQ DFHVW VHQV DYkQG úL

SRVLELOLWDWHDGHDUHYHQLDVXSUDDFWHORUHPLVHvQDQXPLWHFLUFXPVWDQ H

F DF LRQHD] QHFRQWHQLW GLQ RILFLX VSRQWDQ vQ IXQF LH GH LQWHUHVHOH VRFLDOH

FXUHQWHúLYLLWRDUH
G VH VXSXQ FRQWUROXOXL LHUDUKLF H[HUFLWDW DWkW vQ FDGUXO VLVWHPXOXL RUJDQHORU

DGPLQLVWUD LHL SXEOLFH FkW úL GLQ SDUWHD 3DUODPHQWXOXL VDX D RUJDQHORU

MXGHF WRUHúWL

H DF LRQHD] DXWRQRP vQ OLPLWHOH FRPSHWHQ HL VSHFLDOH VWDELOLWH I U FD DOWH

RUJDQH V OL VH SRDW VXEVWLWXL GHFkW vQ FD]XUL H[FHS LRQDOH úL H[SUHV VWLSXODWH

SULQOHJH

I QXSRWUHJOHPHQWDvQGRPHQLLUH]HUYDWHOHJLGHFLDUHJOHPHQW ULORUSULPDUH±FX

H[FHS LD*XYHUQXOXLFDUHSRDWHHPLWH 2UGRQDQ H vQ ³WHPHLXO XQHL OHJL VSHFLDOH

GH DELOLWDUH vQ OLPLWHOH úL vQ FRQGL LLOH SUHY ]XWH GH DFHDVWD´ ± DUW DOLQ

FRURERUDW FX DUW DOLQ ± GLQ &RQVWLWX LH VDX ³vQ FD]XUL H[FHS LRQDOH

*XYHUQXO SRDWH DGRSWD RUGRQDQ H GH XUJHQ $FHVWHD LQWU vQ YLJRDUH QXPDL

GXS GHSXQHUHDORUVSUHDSUREDUHOD3DUODPHQW'DF 3DUODPHQWXOQXVHDIO vQ

VHVLXQHHOVHFRQYRDF vQPRGREOLJDWRULX DUWDOLQ

6HF LXQHD3UHúHGLQWHOH5RPkQLHL

 (YROX LDLQVWLWX LHLùHIXOXLVWDWXOXL

,QVWLWX LD úHIXOXL VWDWXOXL D DS UXW RGDW FX VWDWXO úL D HYROXDW SHUPDQHQW vQ UDSRUW

FX LQVWLWX LLOH VLPLODUH GLQ DOWH VWDWH úL FX FRQGL LLOH SROLWLFH HFRQRPLFH VRFLDOH GLQ DUD

UHVSHFWLY ,QVWLWX LDúHIXOXLVWDWXOXLDFXQRVFXWGHDOXQJXOWLPSXOXLGLIHULWHPRGDOLW LGH

H[SULPDUH úL GH FRQVWLWXLUH ILLQG FXQRVFXWH GHQXPLULOH UHJH GRPQ DU úHLF vPS UDW

SULQFLSH GRPQLWRU FRQGXF WRU 3UHúHGLQWH 3UH]LGLXO 5HSXEOLFLL &RQVLOLX 3UH]LGHQ LDO

&RQVLOLX GH VWDW 5HJHQ D GXS FXP QH DIO P vQ SUH]HQ D XQXL RUJDQ FROHJLDO VDX

XQLSHUVRQDODFHVWDGLQXUP ILLQGFHOPDLDGHVHDvQWkOQLW

ÌQ VWDWHOH ED]DWH SH SULQFLSLXO VHSDUD LHL SXWHULORU úHIXO VWDWXOXL LQGLIHUHQW FH

GHQXPLUHSRDUW HVWHvQFDGUDWvQVIHUDRUJDQHORUSXWHULLH[HFXWLYH'HDFHHDVHVXV LQHF

vQDFHVWHVWDWH³([HFXWLYXO´HVWHELFHIDOILLQGIRUPDWGLQùHIXO6WDWXOXLúLGLQ*XYHUQ

ÌQ DUD QRDVWU LQVWLWX LD úHIXOXL VWDWXOXL D FXQRVFXW R HYROX LH DSUR[LPDWLY

DVHP Q WRDUHDOWRUVWDWHDVWIHO

/DvQFHSXWXUL±UHJHPDLDSRLvQHYXOPHGLXYRLHYRGGRPQI U V H[LVWHROHJH

IXQGDPHQWDO FDUHV VWDELOHDVF DVWIHOFLED]kQGXVHSHRWUDGL LH

ÌQ D GRXD MXP WDWH D VHFROXOXL ;,; R GDW FX SULPD QRDVWU &RQVWLWX LH GHQXPLW

³6WDWXWXO GH]YROW WRU DO &RQYHQ LHL GH OD 3DULV´ VDX ³6WDWXWXO OXL &X]D´ SXWHULOH SXEOLFH

HUDXvQFUHGLQ DWHGRPQXOXLXQHLDGXQ ULSRQGHUDWLFHúLXQHLDGXQ ULHOHFWLYH 

'HQXPLUHD GH GRPQ HVWH XWLOL]DW úL GH F WUH &RQVWLWX LD GLQ DGRSWDW GXS

IRU DUHDGRPQLWRUXOXL$OH[DQGUX,RDQ&X]DV UHQXQ HODWURQFRQVWLWX LHFDUHSULQDUW

DFRUGD GRPQXOXL SXWHUL FRQVWLWX LRQDOH HUHGLWDUH LDU SXWHUHD OHJLVODWLY VH H[HUFLW

FROHFWLY GH F WUH GRPQ úL UHSUH]HQWDQWD QD LRQDO DUW ÌQ DQXO 5RPkQLD VD
,RDQ0XUDUX'UHSWFRQVWLWX LRQDOúLLQVWLWX LLSROLWLFH(GLWXUD$FWDPL%XFS


SURFODPDWUHJDWúHIXOVWDWXOXLILLQGUHJHOH

ùL &RQVWLWX LD GLQ UHLWHUHD] GHQXPLUHD DQWHULRDU GH UHJH SHQWUX D GHVHPQD

LQVWLWX LD úHIXOXL VWDWXOXL DúD FXP YRU UHJ VL úL vQ &RQVWLWX LD GLQ DUW FDUHO

GHFODU SHUHJH±&DSXO6WDWXOXL DUW 

ÌQ SHULRDGD VHSWHPEULH ± DXJXVW SUHURJDWLYHOH UHJDOH VH

GLPLQXHD] vQ IDYRDUHD &RQGXF WRUXOXL 6WDWXOXL GHúL UHJHOH U PkQH FD úHI DO VWDWXOXL

SkQ ODGHFHPEULH

3ULQ /HJHD GLQ GHFHPEULH DWULEX LLOH GH ùHI GH VWDW VXQW vQFUHGLQ DWH

3UH]LGLXOXL 5HSXEOLFLL FDUH GHYLQH DVWIHO úHI GH VWDW FROHJLDO $FHVW 3UH]LGLX DO

5HSXEOLFLL D IRVW RUJDQL]DW FD RUJDQ DO DGPLQLVWUD LHL GH VWDW RUJDQ VXSUHP H[HFXWLY 'H

DOWIHO/HJHDFRQVHPQHD] GLQSXQFWGHYHGHUHLVWRULFGDUúL MXULGLFUHQXQ DUHD

ODSULQFLSLXOVHSDUD LHLSXWHULORUvQVWDWvQIDYRDUHDSULQFLSLXOXLXQLFLW LLSXWHULL

3RWULYLW &RQVWLWX LHL 5HSXEOLFLL 3RSXODUH 5RPkQH GLQ DSULOLH IXQF LD GH úHI

GHVWDWHVWHH[HUFLWDW GH3UH]LGLXO0DULL$GXQ UL1D LRQDOHFDRUJDQVXSUHPDOSXWHULLGH

VWDWPHQ LQXWúLSULQXUP WRDUHD&RQVWLWX LHGLQSkQ vQFkQGVHvQORFXLHúWHFX

&RQVLOLXOGH6WDWRUJDQFROHJLDOUHJOHPHQWDWúLSULQ&RQVWLWX LDGLQ

ÌQ DQXO &RQVWLWX LD GLQ DXJXVW HVWH PRGLILFDW FUHkQGXVH IXQF LD

GH3UHúHGLQWHDO5HSXEOLFLLFDRUJDQXQLSHUVRQDOPHQ LQkQGXVHúL&RQVLOLXOGH6WDWvQV

DFHVWDGLQXUP QX PDLvQGHSOLQHúWH DWULEX LLOHGHúHIGH VWDW GHúL 3UHúHGLQWHOH 5HSXEOLFLL

vQGHSOLQHDúLDWULEX LLOHGH3UHúHGLQWHDO&RQVLOLXOXLGH6WDW

3ULQ FRPXQLFDWXO F WUH DU DO &RQVLOLXOXL )URQWXOXL 6DOY ULL 1D LRQDOH GLQ 

GHFHPEULH  VD GHFODUDW GL]ROYDUHD VWUXFWXULORU GH SXWHUH DOH UHJLPXOXL GLFWDWRULDO

GHPLWHUHD *XYHUQXOXL vQFHWDUHD DFWLYLW LL &RQVLOLXOXL GH 6WDW úL D LQVWLWX LLORU VDOH úL


SUHOXDUHDSXWHULLGHVWDWGHF WUH )URQWXO 6DOY ULL 1D LRQDOH 3ULQ 'HFUHWXO/HJH QU GLQ

 GHFHPEULH VD VWDELOLW GHQXPLUHD ULL ± 5RPkQLD IRUPD GH JXYHUQ PkQW ±

UHSXEOLF SULQDFHVW'HFUHW/HJHVDUHJOHPHQWDWúLQRXOúHIDOVWDWXOXLILLQG3UHúHGLQWHOH

&RQVLOLXOXL )61 LDU XOWHULRU GXS WUDQVIRUPDUHD &RQVLOLXOXL )61 vQ &RQVLOLXO

3URYL]RULXGH8QLWDWH1D LRQDO PHQ LQkQGXVHFDúHIDOVWDWXOXL3UHúHGLQWHOH&381

'XS DOHJHULOHGLQPDLvQED]D'HFUHWXOXL/HJHIXQF LDGHúHIDO

VWDWXOXL HVWH H[HUFLWDW GH 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL DúD FXP HVWH UHJOHPHQWDW vQ SUH]HQW

SULQ&RQVWLWX LDGLQWLWOXO,,,FDSLWROXO,,DUW±

5ROXO3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHL±3UHúHGLQWHOH5RPkQLHLUHSUH]LQW VWDWXOURPkQ

úL HVWH JDUDQWXO LQGHSHQGHQ HL QD LRQDOH DO XQLW LL úL DO LQWHJULW LL WHULWRULDOH D ULL

3UHúHGLQWHOH YHJKHD] OD UHVSHFWDUHD &RQVWLWX LHL úL OD EXQD IXQF LRQDUH D DXWRULW LORU

SXEOLFH (O H[HUFLW IXQF LD GH PHGLHUH vQWUH SXWHULOH VWDWXOXL SUHFXP úL vQWUH VWDW úL

VRFLHWDWH DUW GLQ &RQVWLWX LH 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL IDFH SDUWH GLQ SXWHUHD H[HFXWLY

HVWHXQXOGLQFHLGRLúHILDLH[HFXWLYXOXL

)XQF LD GH úHI GH VWDW VH FDUDFWHUL]HD] SULQ UHSUH]HQWDUHD VWDWXOXL URPkQ vQ
3XEOLFDWvQ02QGHFHPEULH
LQWHULRUXO ULL úL vQ H[WHULRU ÌQ DFHDVW FDOLWDWH vQFKHLH WUDWDWH LQWHUQD LRQDOH vQ QXPHOH

5RPkQLHL FDUH DX IRVW QHJRFLDWH GH *XYHUQ DFUHGLWHD] úL UHFKHDP UHSUH]HQWDQ LL

5RPkQLHL

ÌQ FDOLWDWH GH úHI DO H[HFXWLYXOXL DF LRQHD] SHQWUX JDUDQWDUHD LQGHSHQGHQ HL

QD LRQDOHD XQLW LL úLLQWHJULW LLWHULWRULDOHD ULL±SRWULYLW DUWDOLQ úLDUWGLQ

&RQVWLWX LH

$WULEX LLOH3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHL

ÌQ FDOLWDWH GH úHI GH VWDW VDX GH úHI DO H[HFXWLYXOXL 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL

vQGHSOLQHúWHPDLPXOWHFDWHJRULLGHDWULEX LLGXS FXPXUPHD] 

$$WULEX LLvQUDSRUWXULOHVDOHFX3DUODPHQWXO±FDúHIGHVWDW

D 3RWULYLW WH[WXOXL FRQVWLWX LRQDO DUW úHIXO VWDWXOXL DGUHVHD] 3DUODPHQWXOXL

5RPkQLHL±PHVDMH±FXSULYLUHODSULQFLSDOHOHSUREOHPHDOHQD LXQLL3DUODPHQWXOvQWUXQLW

vQ úHGLQ FRPXQ D FHORU GRX FDPHUH FRQIRUP DUW DOLQ SULPHúWH PHVDMXO FHOH

GRX GLVSR]L LL FRQVWLWX LRQDOH FRURERUDWH HYLGHQ LD] F GUHSWXOXL 3UHúHGLQWHOXL GH D

DGUHVD PHVDMH vL FRUHVSXQGH REOLJD LD 3DUODPHQWXOXL GH D UHXQL vQ úHGLQ FRPXQ SHQWUX

DSULPL PHVDMXO0HVDMXOFDDFWSXEOLFDO3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHLDIRVWFDOLILFDWGHF WUH

&XUWHD&RQVWLWX LRQDO FDÄXQDFWH[FOXVLYXQLODWHUDODO3UHúHGLQWHOXLFDUHQXSURGXFH
HIHFWH MXULGLFH SUHFXP XQ 'HFUHW´ GHRDUHFH DFHVWXL GUHSW GH D ÄSURGXFH´ PHVDMH DOH

3UHúHGLQWHOXL QXL FRUHVSXQGH GHFkW REOLJD LD XQHL VLQJXUH DXWRULW L 3DUODPHQWXO GH DO

SULPL $FWHOH XQLODWHUDOH FKLDU úL FHOH FX FDUDFWHU SROLWLF VXQW DGUHVDWH XQRU VXELHF L

GHWHUPLQD L úL vQ PXOWH VLWXD LL HOH QX SRW IL H[HFXWDWH SH FDOH VLOLW GHVWLQDWDUXO DFWXOXL

QHVXSXQkQGXVH FRQ LQXWXOXL DFHVWXLD ± H[ FD]XO XQHL SHUVRDQH FDUH HVWH QXPLW vQWUR

IXQF LH GH GHPQLWDWH SXEOLF úL FDUH UHIX] V SULPHDVF vQV UFLQDUHD ÌQ FD]XO GH ID

&RQVWLWX LDQXVWDELOHúWHFDUHVXQWFRQVHFLQ HOHUHIX]XOXL3DUODPHQWXOXLGHDVHvQWRFPLvQ

úHGLQ FRPXQ SHQWUXSULPLUHDPHVDMXOXLùHIXOXL6WDWXOXL/LSVDXQHLVDQF LXQLSHVHDPD

3DUODPHQWXOXLvúLDUHVRUJLQWHDvQDFHHDF DPEHOH$XWRULW L 3DUODPHQWXOúL 3UHúHGLQWHOH

VXQWVLQJXUHOHDXWRULW LDOHVHSULQYRWGLUHFWHJDOVHFUHWHWFF DPEHOHDXXQUROHVHQ LDO

vQ EXQD IXQF LRQDUH D 6WDWXOXL vQ VSHFLDO vQ DFWLYLWDWHD GH OHJLIHUDUH F ED]D GH IRUPDUH

úL GH PDQLIHVWDUH vQ SODQ LQWHUQ úL LQWHUQD LRQDO D 6WDWXOXL R UHSUH]LQW 3DUODPHQWXO úL

3UHúHGLQWHOH5HSXEOLFLL

'HFL]LD &XU LL &RQVWLWX LRQDOH DPLQWLWH PDL VXV SUHFL]HD] F 3DUODPHQWXO

SULPLQGPHVDMXO3UHúHGLQWHOXLSRDWHV GH]EDW RSUREOHP SUHY ]XW vQPHVDMúLFKLDUV

WUHDF ODDGRSWDUHDXQHLVDXXQRUP VXULSHED]DDFHVWHLSURSXQHUL

E 'L]ROYDUHD3DUODPHQWXOXLGHF WUH3UHúHGLQWH

$UW GLQ &RQVWLWX LH VWDELOHúWH F 3UHúHGLQWHOH GXS FRQVXOWDUHD SUHúHGLQ LORU

6HQDWXOXL úL FHO DO &DPHUHL 'HSXWD LORU úL D OLGHULORU JUXSXULORU SDUODPHQWDUH SRDWH
'HFL]LD&XU LL&RQVWLWX LRQDOHQUSXEOLFDW vQ02S,QRFW


GL]ROYD 3DUODPHQWXO GDF DFHVWD QX D DFRUGDW YRWXO GH vQFUHGHUH SHQWUX IRUPDUHD

*XYHUQXOXLvQWHUPHQGHGH]LOHGHODSULPDVROLFLWDUHúLQXPDLGXS UHVSLQJHUHDDFHO

SX LQGRX VROLFLW ULGHvQYHVWLWXU $FHVWGUHSWDO3UHúHGLQWHOXLHVWHOLPLWDWODIDSWXOF vQ

FXUVXO XQXL DQ FDOHQGDULVWLF 3DUODPHQWXO SRDWH IL GL]ROYDW R VLQJXU GDW úL GH

DVHPHQHD QX SRDWH IL GL]ROYDW vQ XOWLPHOH OXQL DOH PDQGDWXOXL 3UHúHGLQWHOXL VDX SH

WLPSXOVW ULLGHDVHGLX VDX GH XUJHQ $FHVWH OLPLW UL H[SUHVH DOH GUHSWXOXL 3UHúHGLQWHOXL

5RPkQLHL vQ FHHD FH SULYHúWH GL]ROYDUHD 3DUODPHQWXOXL SRUQHVF GH OD LGHHD GH VWDELOLWDWH

SROLWLF GRULW GH OHJLXLWRUXO FRQVWLWXDQW úL GH OD HYLWDUHD XQRU DEX]XUL GLQ SDUWHD úHIXOXL

VWDWXOXL DWXQFL FkQG VXV LQHUHD DFHVWXLD SROLWLF HVWH GLIHULW GH JUXSDUHD SROLWLF FH

IRUPHD] PDMRULWDWHDSDUODPHQWDU úLDOWHFRQVLGHUHQWH

F $WULEX LDGHSURPXOJDUHDOHJLORU

3URLHFWXOGHOHJHLQGLIHUHQWGHFLQHDIRVWSURPRYDWVSUHGH]EDWHUHDOHJLVODWLYXOXL

GXS DGRSWDUHD OXL GH F WUH DPEHOH &DPHUH vQWUXQ WH[W FX FRQ LQXW LGHQWLF QX GHYLQH

OHJH úL QX SURGXFH HIHFWH MXULGLFH GHFkW GXS SURPXOJDUHD VD GH F WUH 3UHúHGLQWH

,QVWLWX LDMXULGLF D³SURPXOJ ULL´HVWH³RSHUD LXQHDILQDO DSURFHGXULLOHJLVODWLYHúLHD

SHUPLWH úHIXOXL VWDWXOXL V LQYHVWHDVF OHJHD FX IRUPXO H[HFXWRULH REOLJkQG
DXWRULW LOH SXEOLFH V WUHDF OD H[HFXWDUHD SUHYHGHULORU DFHVWHLD´ 2EOLJD LD GH

SURPXOJDUH WUHEXLH H[HFXWDW vQGHSOLQLW vQ FHO PXOW ]LOH GH OD SULPLUHD OHJLL

3UHúHGLQWHOH SULPLQG OHJHD VSUH SURPXOJDUH SRDWH FHUH &XU LL &RQVWLWX LRQDOH V YHULILFH

FRQVWLWX LRQDOLWDWHDXQRUSUHYHGHULGLQOHJH DUW ([DPLQkQGSUHYHGHULOHOHJLLSXVH

VXE VHPQXO QHFRQVWLWX LRQDOLW LL GH F WUH ùHIXO 6WDWXOXL &XUWHD SULQ 'HFL]LD VD OXDW

GHvQGDW SRDWH VWDELOL F OHJHD HVWH FRQVWLWX LRQDO vQ LQWHJUDOLWDWHD VD úL vQ DFHVW FD]

3UHúHGLQWHOH WUHEXLH V SURPXOJH OHJHD vQ FHO PXOW ]LOH GH OD SULPLUHD GHFL]LHL &XU LL

ÌQ FD]XO FkQG &XUWHD &RQVWLWX LRQDO DMXQJH OD FRQYLQJHUHD FD OHJHD DUH DQXPLWH

SUHYHGHUL QHFRQVWLWX LRQDOH WULPLWH GHFL]LD VD 3DUODPHQWXOXL SHQWUX D UHH[DPLQD DFHOH

SUHYHGHUL QHFRQVWLWX LRQDOH 3DUODPHQWXO FX R PDMRULWDWH FDOLILFDW GH GLQ QXP UXO

PHPEULORU ILHF UHL FDPHUH SRDWH DGRSWD OHJHD vQ IRUPD LQL LDO ± GHFL vQO WXUkQG

FRQFOX]LLOH GH QHFRQVWLWX LRQDOLWDWH DOH &XU LL LDU vQ DFHVW FD] 3UHúHGLQWHOH HVWH REOLJDW D

VHVXSXQHKRW UkULL3DUODPHQWXOXLGXS YRWXOGHUHH[DPLQDUHVLV SURPXOJHOHJHDvQ

]LOH

%$WULEX LLOH3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHLvQFDOLWDWHGHùHIDO([HFXWLYXOXL

D DWULEX LLvQUHOD LLOHFX*XYHUQXO

7UHEXLHSUHFL]DWIDSWXOF GHúL([HFXWLYXO QRVWUX HVWH FRQVLGHUDW FD ILLQG ELFHIDO ±

3UHúHGLQWH±*XYHUQFHOHGRX DXWRULW LDXUHJLPXULMXULGLFHDSOLFDELOHvQSDUWHGLIHULWH

SH FkQG 3UHúHGLQWHOH HVWH DOHV GH SRSRU *XYHUQXO HVWH QXPLW GH 3UHúHGLQWH 5 VSXQ]kQG

SUREOHPHLDWULEX LLORU3UHúHGLQWHOXLFDXQXOGLQFHLGRLFDSLDLH[HFXWLYXOXLYRPH[DPLQD

PDLvQGHWDOLXDFHVWHDVSHFWH
&RQVWLWX LD5RPkQLHLFRPHQWDW úLRUGRQDW GH0&RQVWDQWLQHVFX$,RUJRYDQ)O9DVLOHVFX,9LGDúLDO LL

(GLW0RQLWRUXO2ILFLDO%XFS
3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL GHVHPQHD] FDQGLGDWXO SHQWUX IXQF LD GH SULP


PLQLVWUX úL QXPHúWH *XYHUQXO SH ED]D YRWXOXL GH vQFUHGHUH DO

3DUODPHQWXOXL 'HVHPQDUHD FDQGLGDWXOXL SHQWUX IRUPDUHD *XYHUQXOXL úL FD

DWDUH SHQWUX QXPLUHD FD SULPPLQLVWUX QX HVWH R DWULEX LH GLVFUH LRQDO D

3UHúHGLQWHOXLILLQGF DFHVWDWUHEXLHV VHFRQVXOWHPDLvQWkLFXSDUWLGXOFDUHDUH

PDMRULWDWHD DEVROXW vQ 3DUODPHQW RUL GDF QX H[LVW R DVHPHQHD PDMRULWDWH

SDUWLGHOHUHSUH]HQWDWHvQ3DUODPHQW DUWDOLQ&RQVWLWX LH 

3UHúHGLQWHOH UHYRF úL QXPHúWH OD SURSXQHUHD SULPXOXLPLQLVWUX SH XQLL
PHPEULL DL *XYHUQXOXL vQ FD] GH UHPDQLHUH JXYHUQDPHQWDO (VWH VXILFLHQW

SURSXQHUHD SULPXOXLPLQLVWUX I U FD V VH LD úL DSUREDUHD 3DUODPHQWXOXL /D

QRL vQ OHJLVODWXU  ± VD SURFHGDW vQ VHQVXO GH PDL VXV UHPDQLHULOH

JXYHUQXOXL HIHFWXkQGXVH QXPDL SH UHOD LD SULPPLQLVWUX ± 3UHúHGLQWHOH

5RPkQLHLRSR]L LDSDUODPHQWDU GLQDFHOWLPSFULWLFkQGYHKHPHQWDFHVWPRG

ÄQHGHPRFUDWLF úL GLFWDWRULDO DO SXWHULL´ 'LQ S FDWH GXS QRLHPEULH 

FULWLFLOH IRVWHL ³RSR]L LL SDUODPHQWDUH´ GHYHQLW ³PDMRULWDWH SDUODPHQWDU ´ vQ

OHJLVODWXUDFXUHQW ± VDXGRYHGLWGXS QLFLXQDQGHDFWLYLWDWHDIL

VLPSOH MRFXUL SROLWLFLDQLVWH vQ VHQVXO F VD UHQXQ DW VXELW OD ³PRUDOD

WUHFXWXOXL´ úL vQFHSkQG FX WRDPQD DQXOXL UHPDQLHULOH DX ORF QXPDL SH

UHOD LD 3ULPXOPLQLVWUX ± 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL I U FD 3DUODPHQWXO V PDL

SDUWLFLSH OD DFHVW DFW 0DL PXOW VD DMXQV FD vQWUR VLWXD LH QHIHULFLW GLQ

³UD LXQL GH VWDW´ FD 3UHúHGLQWHOH V vQFDOFH vQ FHO PDL JURVRODQ OHJHD

IXQGDPHQWDO UHYRFkQGXO SH SULPXO PLQLVWUX vQFHUFkQG XOWHULRU V

³GHPRQVWUH]H´ FRQVWLWX LRQDOLWDWHD GHPHUVXOXL V X DFW GHRVHELW GH JUDY GLQ

SDUWHD DXWRULW LL VXSUHPH FKHPDW V YHJKH]H OD UHVSHFWDUHD &RQVWLWX LHL QX OD

vQF OFDUHD HL 'LQ IHULFLUH 'HFUHWXO 3UHúHGLQWHOXL vQ GLVFX LH D GHYHQLW FDGUX

GXS FH SULPXOPLQLVWUX GH DWXQFL D GDW GRYDG GH vQ HOHSFLXQH úL úLD

SUH]HQWDWGHPLVLD

3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL FRQVXOW *XYHUQXO FX SULYLUH OD SUREOHPH XUJHQWH úL
GH LPSRUWDQ GHRVHELW 'LQ FRQVLGHUHQWH GH RSRUWXQLWDWH D OX ULL XQRU P VXUL

XUJHQWHúLLPSRUWDQWH3UHúHGLQWHOHSRDWHFRQYRFD*XYHUQXOSHQWUXDOFRQVXOWD

3R]L LD H[SULPDW GH PHPEULL *XYHUQXOXL DUH URO FRQVXOWDWLY GHFL]LD úL

U VSXQGHUHDDSDU LQkQGvQILQDOùHIXOXL6WDWXOXL'HFXUkQG3UHúHGLQWHOHDFHUXW

*XYHUQXOXL D VH SURQXQ D vQ SUREOHPHOH FH LQ GH SURJUDPXO GH DGHUDUH D

5RPkQLHLOD8QLXQHD(XURSHDQ GXS FHvQOXQDGHFHPEULHOD+HOVLQNL

5RPkQLDDIRVWLQYLWDW úLLQFOXV vQSURFHVXOGHDGHUDUHOD8QLXQHD(XURSHDQ 

E FD úHI DO ([HFXWLYXOXL ÌQ DFHDVW FDOLWDWH 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL HVWH

FRPDQGDQWXO IRU HORU DUPDWH úL 3UHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL 6XSUHP GH $S UDUH D

ULL
&$WULEX LLDOH3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHLvQVLWXD LLH[FHS LRQDOH

ÌQDFHDVW SRVWXU 3UHúHGLQWHOXLvLUHYLQRVHULHGHDWULEX LLRSHUD LRQDOHFHDXUROXO

GH D SUHvQWkPSLQD DIHFWDUHD XQRU LQWHUHVH IXQGDPHQWDOH DOH 6WDWXOXL úL QD LXQLL URPkQH

FXPDUIL

‰ PRELOL]DUHDSDU LDO VDXJHQHUDO DIRU HORUDUPDWHFXDSUREDUHDSUHDODELO D

3DUODPHQWXOXLLDUvQVLWXD LLH[WUHPH'HFUHWXOGH PRELOL]DUH VHVXSXQHXOWHULRU

DSURE ULL 3DUODPHQWXOXL 'DF 3DUODPHQWXO UHIX] D DSURED 'HFUHWXO DFHVWD VH

FRQVLGHU QXO úL vúL vQFHWHD] HIHFWHOH GXFkQG OD GHPRELOL]DUHD IRU HORU DUPDWH

DUWDOLQ 

‰ OXDUHD XQRU P VXUL XUJHQWH SHQWUX UHVSLQJHUHD DJUHVLXQLL DUPDWH vQGUHSWDW

vPSRWULYD ULL DUW DOLQ ÌQWUR DVWIHO GH VLWXD LH 3UHúHGLQWHOH YD WUDQVPLWH

QHvQWkU]LDW OD FXQRúWLQ 3DUODPHQWXOXL P VXULOH GLVSXVH SULQWUXQ PHVDM

'DF 3DUODPHQWXOVHJ VHúWHvQYDFDQ HOVHFRQYRDF GHGUHSWvQRUHGHOD

GHFODQúDUHDDJUHVLXQLL&RQYRFDUHDGHGUHSWSUHVXSXQHF QXPDLHVWHQHFHVDU

HPLWHUHDXQHLKRW UkULDSUHúHGLQ LORUFHORUGRX FDPHUHDOH3DUODPHQWXOXL

‰ LQVWLWXLUHDVW ULLGHDVHGLXVDXGHXUJHQ vQvQWUHDJD DU VDXvQXQHOHORFDOLW L

ÌQWUR DVHPHQHD VLWXD LH GXS OXDUHD P VXULL 3UHúHGLQWHOH YD VROLFLWD

3DUODPHQWXOXL vQFXYLLQ DUHD P VXULL OXDWH vQ WHUPHQ GH ]LOH 'DF

3DUODPHQWXOQXVHJ VHúWHvQVHVLXQHHOVHFRQYRDF GHGUHSWvQGHRUHGHOD

LQVWLWXLUHD P VXULL úL VH PHQ LQH vQ VHVLXQH SH WRDW GXUDWD VW ULL GH DVHGLX VDX

GHXUJHQ 

'$WULEX LLOH3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHLvQGRPHQLXOSROLWLFLLH[WHUQH

ÌQ DFHVW GRPHQLX 3UHúHGLQWHOH DUH FRPSHWHQ H FRQVWLWX LRQDOH GH D vQFKHLD WUDWDWH

LQWHUQD LRQDOHúLvQSULYLQ DDVLJXU ULLOHJ WXULORUGLSORPDWLFHúLGHDOW QDWXU FXFHOHODOWH

VWDWHvQSULQFLSLXFXRULFHDOWVWDW

‰ FkW SULYHúWH DWULEX LD GH D vQFKHLD WUDWDWH WUHEXLH SUHFL]DW F WUDWDWHOH VH QHJRFLD] GH

*XYHUQ VH vQFKHLH GH 3UHúHGLQWH vQ QXPHOH 5RPkQLHL úL XOWHULRU VH VXSXQ VSUH

UDWLILFDUH 3DUODPHQWXOXL vQ WHUPHQ GH GH ]LOH GH OD VHPQDUH FRQIRUP DUW DOLQ 

GLQ &RQVWLWX LH ÌQWUXFkW 3UHúHGLQWHOH UHSUH]LQW 6WDWXO 5RPkQ vQ UHOD LLOH H[WHUQH

SHQWUXFRQVLGHUHQWHGHWHKQLF OHJLVODWLY GLSORPDWLF úLGHUHVSRQVDELOLWDWHSROLWLF D

*XYHUQXOXLOHJHDIXQGDPHQWDO DFRUG *XYHUQXOXLSUHURJDWLYDQHJRFLHULLWUDWDWXOXLúL

3UHúHGLQWHOXLVHPQDUHDDFHVWXLD

‰ DWULEX LDGH DFUHGLWDUH VL FHD GH UHFKHPDUH D UHSUH]HQWDQ LORU GLSORPDWLFL DL 5RPkQLHL

vQ DOWH VWDWH SUHFXP úL FHD GH SULPLUH D VFULVRULORU GH DFUHGLWDUH D UHSUH]HQWDQ LORU

GLSORPDWLFL DL WHU HORU VWDWH DFUHGLWD L vQ 5RPkQLD &X SULYLUH OD DFHúWLD GLQ XUP vQ

SULQFLSLX HVWH YRUED GH DPEDVDGRUL H[WUDRUGLQDUL úL SOHQLSRWHQ LDOL DL VWDWHORU FX FDUH

5RPkQLD DUH VWDELOLWH UHOD LL GLSORPDWLFH VDX GH UDQJ HFKLYDOHQW FDUHúL vQFHS$VXSUDQR LXQLLGH7UDWDWLQWHUQD LRQDO±YH]L,RQ0$QJKHO'UHSWXOWUDWDWHORUYRO,HG/XPLQD/H[%XF

SDJúL
PLVLXQHD vQ DUD QRDVWU úL FDUH SRWULYLW X]DQ HORU GLSORPDWLFH WUHEXLH V SUH]LQWH

VFULVRDUHDGHDFUHGLWDUHDVWDWXOXLWULPL WRU

$FWHOH3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHL

3UHúHGLQWHOH HPLWH DFWH FX FDUDFWHU MXULGLF úL FX FDUDFWHU SROLWLF 1H LQWHUHVHD]

FHOHFXFDUDFWHUMXULGLFGDWRULW HIHFWHORUFRQFUHWHSHFDUHDFHVWHDOHSURGXFÌQFDWHJRULD

GH DFWH FX FDUDFWHU MXULGLF vQ SULPXO UkQG DYHP vQ YHGHUH 'HFUHWHOH 3UHúHGLQWHOXL LDU QX

GHFUHWH SUH]LGHQ LDOH FXP GLQ HURDUH VH IRORVHúWH XQHRUL vQ OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH

&RQVWLWX LD OH GHQXPHúWH 'HFUHWH FKLDU GDF QXPDL 3UHúHGLQWHOH HPLWH GHFUHWH vQ

5RPkQLD HOH QX vQVHDPQ F GHYLQ DXWRPDW GHFUHWH SUH]LQGHQ LDOH &RQVWLWX LD GLQ 

DXJXVW PRGLILFDW vQ FkQG VD LQVWLWXLW IXQF LD GH 3UHúHGLQWH FD úHI DO VWDWXOXL

vQWUDGHY U XWLOL]D IRUPXOD GH 'HFUHW SUH]LGHQ LDO GDU SHQWUX FD DFHVWH DFWH V ILH

GLIHUHQ LDWH GH GHFUHWHOH &RQVLOLXOXL GH 6WDW 5H]XOW F vQ WLPSXO UHVSHFWLY HUDX GRX

DXWRULW LSXEOLFHFHQWUDOHDOHF URUDFWHMXULGLFHSXUWDXGHQXPLUHDGHGHFUHWHFHHDFHQX

PDLHVWHFD]XOvQSUH]HQW

1DWXUD MXULGLF D GHFUHWHORU 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL $FHVWHD VXQW DFWH

DGPLQLVWUDWLYHXQLODWHUDOHúLFXFDUDFWHUH[HFXWRULX

(OH SRW DYHD FDUDFWHU QRUPDWLY VDX LQGLYLGXDO vQ IXQF LH GH QDWXUD UHJOHPHQW ULL

VDX D RELHFWXOXL DFHVWRUD &X WLWOX GH H[HPSOX DYHP vQ YHGHUH vQ FDWHJRULD GHFUHWHORU

QRUPDWLYH SH DFHOHD FDUH VXQW HPLVH vQ DSOLFDUHD GLVSR]L LLORU DUW DOLQ úL GLQ

FRQVWLWX LH VDXGLVSR]L LLOH DUWDOLQvQ FHHDFHSULYHúWHFDUDFWHUXO LQGLYLGXDO UHVSHFWLY

GHFUHWHOH GH DFUHGLWDUH VDX GH UHFKHPDUH D XQXL DPEDVDGRU VDX DOW UHSUH]HQWDQW

GLSORPDWLFDO5RPkQLHL

ÌQSULYLQ DPRPHQWXOXLGHODFDUHGHFUHWHOHvQFHSV SURGXF HIHFWHMXULGLFHDFHVWD

HVWH FHO GH OD GDWD SXEOLF ULL GHFUHWXOXL vQ 0RQLWRUXO 2ILFLDO DO 5RPkQLHL SDUWHD ,D DúD

FXP VH SUHYHGH úL vQ DUW DOLQ GLQ &RQVWLWX LH FDUH vQ IUD]D ILQDO VWDELOHúWH F

QHSXEOLFDUHD DWUDJH LQH[LVWHQ D GHFUHWXOXL 7UHEXLH SUHFL]DW F SXEOLFDUHD GHFUHWXOXL vQWU

XQ]LDUGHPDUHWLUDMRULSUHFL]DUHDFRQ LQXWXOXLDFHVWXLDSHSRVWXOQD LRQDOGHWHOHYL]LXQH

RUL SULQ RULFH DOW PLMORF 0HGLD QX SRW VXSOLQL GLVSR]L LD FRQVWLWX LRQDO LPSHUDWLY D

SXEOLF ULL vQ 02ILFLDO FD PRPHQW DO vQFHSHULL H[LVWHQ HL úL DO SURGXFHULL GH HIHFWH

MXULGLFH

8QHOH GHFUHWH DOH 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL ± DFUHGLWDUHD úL UHFKHPDUHD

UHSUH]HQWDQ LORU GLSORPDWLFL DL 5RPkQLHL vQFKHLHUHD GH WUDWDWH OXDUHD P VXULORU GH

UHVSLQJHUH D XQHL DJUHVLXQL DUPDWH vQGUHSWDWH vPSRWULYD 5RPkQLHL LQVWLWXLUHD VW ULL GH

DVHGLXVDXGHXUJHQ FRQIHULUHDGHGHFRUD LLWLWOXULGHRQRDUHDJUDGXOXLGHJHQHUDOVDX

DPLUDO RUL DFRUGDUHD JUD LHULL LQGLYLGXDOH VH FRQWUDVHPQHD] GH 3ULPXOPLQLVWUX DO

*XYHUQXOXL5RPkQLHL

3ULYLWRU OD QDWXUD MXULGLF úL HIHFWHOH FRQWUDVHPQ ULL GDWH GH 3ULPXOPLQLVWUX OD

FDWHJRULD GH GHFUHWH DU WDWH PDL vQDLQWH VD H[SULPDW RSLQLD FD ³OLSVD FRQWUDVHPQ ULL

DWUDJH QXOLWDWHD GHFUHWXOXL GHRDUHFH 3ULPXOPLQLVWUX SULQ FRQWUDVHPQDUH vúL DQJDMHD]


U VSXQGHUHDSROLWLF ID GH3DUODPHQW´ 

ÌQWUXFkW 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL FD DXWRULWDWH SXEOLF IDFH SDUWH GLQ ([HFXWLY LDU

DFWHOH VDOH VXQW DFWH DGPLQLVWUDWLYH VD SXV SUREOHPD FRQWUROXOXL DFWHORU 3UHúHGLQWHOXL

(VWH YRUED GH DSOLFDUHD SULQFLSLXOXL JHQHUDO DO FRQWUROXOXL MXULVGLF LRQDO DO DFWHORU

DGPLQLVWUDWLYH

ÌQ GRFWULQD UHFHQW VDX HPLV SXQFWH GH YHGHUH FRQWUDUH 8QLL DXWRUL FRQVLGHU F

GHFUHWHOH 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL SRW LQWUD VXE FRQWUROXO MXULVGLF LRQDO LDU R DOW S UHUH

PHUJH SH OLQLD QHFRPSHWHQ HL LQVWDQ HORU GH FRQWHQFLRV DGPLQLVWUDWLY /HJHD 

$UW GLQ /HJHD FRQWHQFLRVXOXL DGPLQLVWUDWLY VWDELOHúWH FDWHJRULD GH DFWH DGPLQLVWUDWLYH

FDUH QX SRW IL DWDFDWH vQ MXVWL LH SULQWUH FDUH úL FHOH FDUH SULYHVF UDSRUWXULOH GLQWUH

3DUODPHQW úL 3UHúHGLQWH ± H[ SRWULYLW DUW  GLQ &RQVWLWX LH 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL

GXS FRQVXOWDUHD SUHúHGLQ LORU FHORU GRX FDPHUH úL D OLGHULORU JUXSXULORU SDUODPHQWDUH

SRDWH V GL]ROYH 3DUODPHQWXO«´ $FWXO GH GL]ROYDUH HVWH ILUHVF 'HFUHWXO FDUH QX SRDWH

ILVXSXVFRQWUROXOXLMXULVGLF LRQDO GHFRQWHQFLRVDGPLQLVWUDWLY&RQVLGHU PF H[FHSWkQG

VLWXD LLOH H[SUHV SUHY ]XWH GH DUW GLQ OHJHD FRQWHQFLRVXOXL DGPLQLVWUDWLY WRDWH FHOHODOWH

FDWHJRULLGHGHFUHWHSRWILVXSXVHDFHVWXLFRQWUROMXULVGLF LRQDO

5 VSXQGHUHD3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHL

3RWULYLW DUW DOLQ GLQ &RQVWLWX LH ùHIXO 6WDWXOXL VH EXFXU GH LPXQLWDWH DFHVWD

QHSXWkQG IL WUDV OD U VSXQGHUH MXULGLF SHQWUX RSLQLLOH SROLWLFH H[SULPDWH vQ H[HUFLWDUHD

PDQGDWXOXL DUW ,PXQLWDWHD GH FDUH VH EXFXU ùHIXO 6WDWXOXL SULYHúWH DFWHOH úL IDSWHOH

V YkUúLWHvQH[HFLWDUHDIXQF LHLSHQWUXFHOHODOWHDFWHúLIDSWHU VSXQGHFDRULFHFHW HDQvQ


FRQGL LLOH GUHSWXOXL FRPXQ &D úL vQ FD]XO DOWRU DXWRULW L DOH 6WDWXOXL úL 3UHúHGLQWHOH

5HSXEOLFLLU VSXQGHSROLWLFúLMXULGLF

$5 VSXQGHUHDSROLWLF

)LLQGRDXWRULWDWHDOHDV SULQYRWXO QD LRQDOXQLYHUVDOGLUHFW úL VHFUHW úL vQ DFHODúL

WLPSFRQVWLWXLQG³SULPDPDJLVWUDWXU vQ6WDW´3UHúHGLQWHOH5RPkQLHLU VSXQGHID GHFHL

FDUH ODX DOHV LDU vQ FRQFUHW DFHDVWD VH PDQLIHVW SULQ QHDOHJHUHD VD GH F WUH FRUSXO

HOHFWRUDO 'HúL DFHDVW VDQF LXQH QX HVWH H[SUHV UHJOHPHQWDW vQWUXQ WH[W FRQVWLWX LRQDO

VDXOHJHHDUHSUH]LQW RUHDOLWDWHFRQVDFUDW vQWUXQVWDWGHPRFUDWLFXQGHODXUQ SRSRUXO

DSUHFLD] SUHVWD LD SHUVRDQHL FDUH D PDL vQGHSOLQLW IXQF LD SHQWUX FDUH FDQGLGHD] LDU R

SUREOHP QHWUDWDW vQ GRFWULQD URPkQHDVF GXS úWLLQ D QRDVWU HVWH úL FHD OHJDWD GH

vPSUHMXUDUHD F SRWULYLW &RQVWLWX LHL DUW DOLQ ³QLFL R SHUVRDQ QX SRDWH vQGHSOLQL

IXQF LD GH 3UHúHGLQWH DO 5RPkQLHL GHFkW SHQWUX FHO PXOW GRX PDQGDWH $FHVWHD SRW IL úL

VXFFHVLYH´ DVWIHO F GXS FHO GHDO GRLOHD PDQGDW R DVWIHO GH IRUP D U VSXQGHULL QX DU

PDL IL SRVLELO &RQVLGHU P F R DVWIHO GH vPSUHMXUDUH QX ODV vQ WRWDOLWDWH vQFKLV FDOHD
$,RUJRYDQ7UDWDWYRO,RSFLWSDJ


,GHP


$,RUJRYDQ7UDWDWRSFLWSDJ
U VSXQGHULL SROLWLFHGDF LQHPVHDPDF vQ 5RPkQLDFDQGLGDWXUDSHUVRDQHL FDUH GHYLQH

3UHúHGLQWHDO5RPkQLHLHVWHVXV LQXW GHXQXOVDXPDLPXOWHSDUWLGHSROLWLFHúLF GHMDVD

FRQWXUDW R UHDOLWDWH GXS vQFKHLHUHD PDQGDWXOXL 3UHúHGLQWHOH UHYLQH vQ FDGUXO SDUWLGXOXL

UHVSHFWLY FDUH YD IL DVWIHO VDQF LRQDW SHQWUX SUHVWD LD GLQ WLPSXO PDQGDWXOXL IRVWXOXL

3UHúHGLQWH $VHU LXQHD QRDVWU SRUQHúWH GH OD vPSUHMXUDUHD vQ FDUH GXS FH D vQFHWDW

SRVLELOLWDWHD FRQVWLWX LRQDO GH PDL FDQGLGD FHO FDUH D vQGHSOLQLW IXQF LD GH 3UHúHGLQWH DO

5RPkQLHLDUILWUHEXLWVDQF LRQDWSROLWLFQXvQRULFHvPSUHMXUDUH

% 'HPLWHUHD 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL GLQ IXQF LH HVWH FHD PDL JUDY VDQF LXQH

SROLWLF SHQWUXF RDVWIHOGHvPSUHMXUDUHSUHVXSXQHvQIUkQJHUHDXQXLUDSRUWGHGHPQLWDWH

vQ GHVI úXUDUH vQDLQWH GH GDWD vQFKHLHULL DFHVWXLD 'HPLWHUHD QHFHVLW PDL vQWkL

VXVSHQGDUHD GLQ IXQF LH 3RWULYLW DUW GLQ &RQVWLWX LH GDF SUHúHGLQWHOH V YkUúHúWH

XQHOH IDSWH JUDYH SULQ FDUH vQFDOF SUHYHGHULOH &RQVWLWX LHL HO SRDWH IL VXVSHQGDW GLQ

IXQF LH GH F WUH 3DUODPHQW UHXQLW vQ úHGLQ D FRPXQ D FHORU GRX &DPHUH 3kQ DMXQJHP

vQDFHVWSXQFWDOVXSXQHULLODYRWDP VXULLGHVXVSHQGDUHGLQIXQF LHOHJHDIXQGDPHQWDO

LPSXQHGHVI úXUDUHDXQRUDFWHúLIDSWHSUHDODELOHREOLJDWRULLúLFURQRORJLFHDVWIHO

‰ 3ULPD RSHUD LXQH FX FDUDFWHU MXULGLFSROLWLF R UHSUH]LQW SURSXQHUHD GH VXVSHQGDUH

GLQ IXQF LH (D SRDWH IL LQL LDW GH FHO SX LQ R WUHLPH GLQ QXP UXO GHSXWD LORU úL

VHQDWRULORU GLQ ILHFDUH FkWH R WUHLPH QX R WUHLPH GLQ QXP UXO WRWDO DO

SDUODPHQWDULORU 3URSXQHUHD DVWIHO IRUPXODW VH FRPXQLF 3UHúHGLQWHOXL DVWIHO

SRVLELOLWDWHD GH D VH DS UD DWkW vQ FRQGL LLOH DUW DOLQ GLQ &RQVWLWX LH FkW úL vQ

WHPHLXO XQRU SULQFLSLL JHQHUDOH SULYLQG GUHSWXULOH RPXOXL SRWULYLW F URUD RULFH

SHUVRDQ FDUH HVWH vQYLQXLW GH V YkUúLUHD XQHL IDSWH WUHEXLH V L VH DVLJXUH

SRVLELOLWDWHDUHDO GHDGHPRQVWUDFRQWUDULXOGHDVHDS UD

‰ 6ROLFLWDUHD XQXL DYL] FRQVXOWDWLY &XU LL &RQVWLWX LRQDOH FX SULYLUH OD SURSXQHUHD GH

VXVSHQGDUH

‰ 3UH]HQ D vQ ID D 3DUODPHQWXOXL D 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL GDF DFHVWD FRQVLGHU

QHFHVDUSHQWUXDGDH[SOLFD LLúLSHQWUXDVHDS UDvQFRQGL LLOHPDLVXVDU WDWH

‰ 'H]EDWHUHD SURSXQHULL GH VXVSHQGDUH GH F WUH FHOH GRX FDPHUH DOH 3DUODPHQWXOXL

UHXQLWHvQúHGLQ FRPXQ FDUHSRWKRW UvILHUHVSLQJHUHDSURSXQHULLGHVXVSHQGDUHGLQ

IXQF LHILHVXVSHQGDUHD

ÌQ FD]XO vQ FDUH VH DGRSW VXVSHQGDUHD GLQ IXQF LH vQ FHO PXOW GH ]LOH VH

RUJDQL]HD] XQUHIHUHQGXPSHQWUXGHPLWHUHD3UHúHGLQWHOXLSULQKRW UkUHD3DUODPHQWXOXL

vQ FRQGL LLOH DUW GLQ &RQVWLWX LH &HW HQLL FDUH SDUWLFLS OD YRW DX GUHSWXO V VH

SURQXQ H SULQ ³'$´ VDX ³18´ OD XUP WRDUHD vQWUHEDUH vQVFULV SH EXOHWLQXO GH YRW


³6XQWH LGHDFRUGFXGHPLWHUHD3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHL´ DUWGLQOHJHDQ 'DF

U VSXQVXO ³'$´ SURYLQH GH OD PDMRULWDWHD FHW HQLORU vQVFULúL SH OLVWHOH HOHFWRUDOH

SUHúHGLQWHOH HVWH GHPLV 6SUH H[HPSOX SH OLVWHOH HOHFWRUDOH VXQW vQVFULúL 
/HJHDQSULYLQGRUJDQL]DUHDúLGHVI úXUDUHDUHIHUHQGXPXOXLDIRVWSXEOLFDW vQ02DO5RPkQLHLSDUWHD,

QGLQIHEUXDULH
FHW HQL FX GUHSW GH YRW 3HQWUX FD UHIHUHQGXPXO V ILH YDODELO HVWH QHFHVDU D VH SUH]HQWD

OD XUQHOH GH YRW FHW HQL PLQLP úL WR L DFHúWLD V ILH GH DFRUG FX U VSXQVXO

³'$´ODvQWUHEDUHDGHSHEXOHWLQXOGHYRW

5H]XOWDWXO UHIHUHQGXPXOXL FHQWUDOL]DW OD %LURXO (OHFWRUDO &HQWUDO FRQVWLWXLW VH

vQDLQWHD] OD &XUWHD &RQVWLWX LRQDO FDUH FRQILUP VDX LQILUP SULQWUXQ UDSRUW SUH]HQWDW

3DUODPHQWXOXL UHVSHFWDUHD SURFHGXULL GH GHVI úXUDUH D UHIHUHQGXPXOXL QD LRQDO úL

UH]XOWDWHOH DFHVWXLD 0 VXUD GHPLWHULL GLQ IXQF LH D 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL LQWU vQ

YLJRDUH OD GDWD SXEOLF ULL HL vQ 0RQLWRUXO 2ILFLDO DO 5RPkQLHL SDUWHD , úL vQ SUHV 

3XEOLFDUHD ³úL vQ SUHV ´ SUHY ]XW GH DOLQ DO DUW GLQ /HJHD HVWH R QRXWDWH úL

DUH GUHSW VFRS FUHDUHD SRVLELOLW LORU HIHFWLYH úL UHDOH SHQWUX WR L FHW HQLL GH D OXD

FXQRúWLQ GH P VXUD GHRVHELW GH JUDY D GHPLWHULL ùHIXOXL 6WDWXOXL 3XEOLFDUHD vQ SUHV

SUHVXSXQHDWkWSUHVDVFULV FkWúLFHDDXGLRYL]XDOVDXPDLUHFHQWSULQ,QWHUQHW

& ,QWHULPDWXO IXQF LHL GH 3UHúHGLQWH DO 5RPkQLHL 3RWULYLW DUW GLQ

&RQVWLWX LH R GDW FX VXVSHQGDUHD GLQ IXQF LH D 3UHúHGLQWHOXL GH F WUH 3DUODPHQW DFHVWD

QXúL PDL SRDWH H[HUFLWD IXQF LD VXSUHP vQ VWDW HO DúWHSWkQG DVWIHO UH]XOWDWXO

5HIHUHQGXPXOXLSHQWUXGHPLWHUH

,QWHULPDWXO IXQF LHL FXSULQGH GRX HWDSH GLVWLQFWH úL DQXPH LQWHULPDWXO SH

SHULRDGD GH OD VXVSHQGDUHD GLQ IXQF LH SkQ OD SXEOLFDUHD vQ 0RQLWRUXO 2ILFLDO DO

5RPkQLHLDUH]XOWDWXOXLUHIHUHQGXPXOXLFDUHSRDWHILGHFHOSX LQGH]LOH

$ GRXD HWDS GDF 3UHúHGLQWHOH HVWH GHPLV LQWHULPDWXO VH SUHOXQJHúWH SkQ OD

DOHJHUHD XQXL DOW 3UHúHGLQWH FDUH SUHVXSXQH RUJDQL]DUHD GH DOHJHUL DQWLFLSDWH SHQWUX

IXQF LD GH 3UHúHGLQWH úL GHSXQHUHD MXU PkQWXOXL GH FUHGLQ GH QRXO 3UHúHGLQWH DOHV vQ

ID D3DUODPHQWXOXL

,QWHULPDWXO IXQF LHL GH 3UHúHGLQWH DO 5RPkQLHL HVWH DVLJXUDW vQ RUGLQH GH

3UHúHGLQWHOH6HQDWXOXLVDXGLQPRWLYHWHKQLFHGHSUHúHGLQWHOH&DPHUHL'HSXWD LORU

,QWHULPDWXO IXQF LHL GH 3UHúHGLQWH DO 5RPkQLHL PDL SRDWH LQWHUYHQL úL GLQ PRWLYH

RELHFWLYH FXP DU IL ³LPSRVLELOLWDWH WHPSRUDU GH DúL H[HUFLWD DWULEX LLOH´ VDX vQ FD] GH

GHFHV3UHúHGLQWHOHLQWHULPDUDO5RPkQLHLDUHWRDWHDWULEX LLOH3UHúHGLQWHOXL5RPkQLHLPDL

SX LQ FHOH SUHY ]XWH GH DUW DGUHVDUHD GH PHVDMH 3DUODPHQWXOXL GL]ROYDUHD

3DUODPHQWXOXL DUW VDX RUJDQL]DUHD XQXL UHIHUHQGXP SHQWUX FRQVXOWDUHD SRSRUXOXL FX

SULYLUHDOSUREOHPHGHLQWHUHVQD LRQDO DUW 

2UJDQL]DUHD DOHJHULORU SHQWUX XQ QRX 3UHúHGLQWH VH YD IDFH vQ OXQL GH OD

YDFDQWDUHDIXQF LHLGH3UHúHGLQWHúLFDGHvQVDUFLQD*XYHUQXOXL DUWDOLQ 

' 5 VSXQGHUHD MXULGLF D 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL 3HQWUX PDJLVWUDWXUD

VXSUHP vQ VWDW 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL FXP DP PDL DU WDW U VSXQGHUHD MXULGLF VH

OLPLWHD] OD IRUPD DFHVWHLD FHD PDL JUDY úL DQXPH U VSXQGHUHD MXULGLF SHQDO úL HD

SRDWHILDQJDMDW SHQWUXvQDOW WU GDUH1XPDLvQDFHVWFD]SRDWHILSXVVXEDFX]DUHùHIXO

6WDWXOXL 'HúL &RGXO 3HQDO 5RPkQ QX UHJOHPHQWHD] LQIUDF LXQHD GH ³vQDOW WU GDUH´ vQ

GRFWULQ VDX H[SULPDW PDL PXOWH RSLQLL PHUJkQGXVH SH LGHHD F VLQWDJPD ³vQDOW
WU GDUH´ DSDU LQH DWkW GUHSWXOXL FRQVWLWX LRQDO úL GUHSWXOXL DGPLQLVWUDWLY FkW úL GUHSWXOXL

SHQDO FHHD FH LPSOLF R DULH PDL ODUJ GH VLWXD LL vQ FDUH 3UHúHGLQWHOH V VH J VHDVF úL

SULQ FDUH DFHVWD V IL SXV vQ SHULFRO HOHPHQWH IXQGDPHQWDOH DOH 6WDWXOXL úL LQWHUHVH DOH

QD LXQLL URPkQH FRQWUDU OHJLL IXQGDPHQWDOH úL MXU PkQWXOXL SUHY ]XW OD DUW DOLQ GLQ

&RQVWLWX LD5RPkQLHL

3XQHUHD VXE DFX]DUH D 3UHúHGLQWHOXL 5RPkQLHL VH SRDWH KRW Uv GH F WUH FHOH GRX

FDPHUHDOH3DUODPHQWXOXLvQúHGLQ FRPXQ ILLQGQHFHVDUYRWXODFHOSX LQGRX WUHLPL

GLQ QXP UXO GHSXWD LORU úL DO VHQDWRULORU $FWXO GH SXQHUH VXE DFX]DUH HFKLYDOHD] FX

VXVSHQGDUHD GLQ IXQF LH SUHY ]XW GH DUW GLQ &RQVWLWX LH úL FRQVWLWXLUHD LQWHULPDWXOXL

IXQF LHLFRQIRUPDUWGLQ&RQVWLWX LH

&XU LL 6XSUHPH GH -XVWL LH vL UHYLQH FRPSHWHQ D MXGHF ULL 3UHúHGLQWHOXL VXVSHQGDW

GLQIXQF LHDVWIHOF MXGHFDUHD WUHEXLHV VHIDF FXFHOHULWDWHvQFkWLQWHULPDWXOIXQF LHLV

QX VH SUHOXQJHDVF 3UHúHGLQWHOH 5RPkQLHL VXVSHQGDW GLQ IXQF LH úL WULPLV vQ MXGHFDW

SHQWUX³vQDOW WU GDUH´YDSXWHDILGHPLVQXPDLGHODGDWDU PkQHULLGHILQLWLYHD KRW UkULL

SHQDOHGHFRQGDPQDUHÌQDFHVWFD]VXSXQHUHDGHPLWHULLXQXLUHIHUHQGXPQD LRQDOQXPDL

HVWH QHFHVDU GHúL WH[WXO FRQVWLWX LHL QX SUHYHGH H[SUHV R DVWIHO GH VLWXD LH GHRDUHFH

KRW UkUHD MXGHF WRUHDVF SHQDO GH FRQGDPQDUH HVWH SULQ HD vQV úL H[HFXWRULH úL QX PDL

SRDWH IL VXSXV XQHL DOWH IRUPH GH FRQWURO VRFLDO VDX SROLWLF FXP DU IL UHIHUHQGXPXO 'LQ

DFHVW PRPHQW LQWHUYLQH YDFDQW IXQF LHL úL VH QDúWH REOLJD LD *XYHUQXOXL GH D RUJDQL]D

DOHJHULSHQWUXXQQRX3UHúHGLQWH DUWDOLQ